Issuu on Google+


2 r7 7

hy

ÊÇÑÊ´Õ¼ÙŒÍÒ‹ ¹·Ø¡·‹Ò¹

m /Z ep

เราผู้เขียน มีนามสมมติวา่ คํามอย แล้ วกัน

การที่เราได้ ทําหนังสือเล่มนี ้ขึ ้นมาก็เพราะว่า เราอยากทํา และอยากทํามานานแล้ ว

co

หนังสือเล่มนี ้เกี่ยวกับความบันเทิงล้ วนๆ

fa c

eb

oo

k.

ถ้ าข้ อความไหนไม่ถกู ใจผู้อา่ นเราขอโทษด้ วยนะ

ติดต่อ / ชม / ด่า / สาปแช่งเชิญที่ facebook.com/Zephyr772 772zephyr@gmail.com


ÁÒ¾Ù´¶Ö§àÃ×èͧÃÒÇ µ‹Í¨Ò¡ÀÒ¤·ÕèáÅŒÇ´Õ¡Ç‹Ò ËÅѧ¨Ò¡·ÕèàÃÒä´Œá¹Ð¹íÒʶҹ·Õ· è ‹Í§à·ÕèÂÇã¹Ë;ѡÍѹËÃÙËÃÒáÅŒÇ

fa c

eb

oo

k.

co

m /Z ep

hy

r7 7

2

Çѹ¹ÕéàÃÒ¨ÐÁÒÇÔà¤ÃÒж֧·Õè¹Í¹áµ‹ÅзÕè Ç‹ÒÁѹ´ÕÂѧ䧵‹Ò§¡Ñ¹ÂÑ§ä§ Ê‹Ç¹µÑÇᤋä˹

1/2/3/4 àµÕ§¹Í¹4ÁØÁ 5 ˌͧÍÒº¹éíÒ 6 ˌͧʌÇÁ ´ÒÇ6á©¡¾Ñ´ÅÁ ÊÕ¿‡Òæ ª‹Í§ÃкÒÂ

¨íÒäÁ‹ä´ŒáÅŒÇÇ‹ÒÊÇÔµª ¾Ñ´ÅÁä¿¿‡ÒÍÂÙ‹µÃ§ä˹


Ë;ѡÀÒ¤2 เนื่องจากหอพัก ได้ สร้ างตามแบบไว้ อยู่ แล้ วเราจึงไม่สามารถแก้ ไขฮวงจุ้ยได้ แล้ ว เช่น เรา เชื่อว่าห้ ามนอนหันหัวไปทิศเหนือบ้ าง

ทิศ

ตะวันตกบ้ าง แต่พอมาอยูห่ อปุ๊ บ เราเลือกไม่ได้ เลยว่าจะนอนทิศไหน

วันที่เราไปวันแรกเราได้

เตียงนอนเบอร์ 4ซึง่ มันติดประตู ถ้ าเปรี ยบเทียบ

ซึง่ เตียงเบอร์ 1-2 ไม่ได้ รับผลกระทบอะไรอยู่ แล้ วแต่เบอร์ 3ถ้ าคนโรคจิตเปิ ดประตูเกิน90องศา

m /Z ep

อาจทําให้ กินพื ้นที่ขอเตียงเบอร์ 3พอสมควร ส่วน

r7 7

ดูจากทิศทางการเปิ ดประตู

hy

เรี ยงกันตามลําดับ

2

กันแล้ ว เบอร์ 1-2-4-3 น่าจะมีความเป็ นส่วนตัว

ตูโต๊ ะหนังสือ นันมี ้ ความเป็ นส่วนตัวมากอยูแ่ ล้ ว

จึงไม่คอ่ ยจะมีปัญหาในการดํารงชีวิตเท่าไหร่ มา พูดถึงเตียงเบอร์ 1-2ดีกว่า

ซึง่ 2เตียงนี ้ได้ มีช่อง

co

เอาไว้ สําหรับระบายอากาศ จึงน่าอยูก่ ว่ามากๆ ทังแสงสว่ ้ าง อากาศที่มีออกซิเจนสูง ได้ มากกว่า

k.

เบอร์ 3-4แน่นอน แต่ ถ้ าพูดถึงข้ อดีของเบอร์ 3-4

oo

ก็มีอยูน่ ะ เช่น กลิน่ ของห้ องนํ ้า(กลิน่ อุจจาระหรื อ

eb

กลิน่ ฉี่)นับว่าเป็ นความซวยของเตียงเบอร์ 2เป็ น อย่างมาก ถ้ าเกิดเจอคนซกมกร่วม แต่ถ้าเจอคน

fa c

มีระเบียบวินยั ฉี่ไม่กระเด็นหรื ออุจจาระไม่เหม็น ช่วยกันล้ างส้ วม อาจจะเป็ นส่วนที่น่าอยูท่ ี่สดุ ใน หอพักก็ได้ ส่วนเบอร์ 1ก็มีข้อเสียนะ ถ้ าจําไม่ผิด จะเป็ นสวิตช์นํ ้าอุน่ อยูโ่ ซนนันเวลาไปอาบนํ ้ ้า ก็ ต้ องแก้ ผ้าไปดึงสวิตช์นํ ้าอุน่ ขึ ้น และเวลาอาบนํ ้า ก็อาจจะได้ ยนิ เสียงอะไรแปลกๆอยูบ่ ้ าง

ส่วน

พัดลมนันแยกอิ ้ สระกันอยูแ่ ล้ ว 3-4/1-2 ไม่คอ่ ยมี ปั ญหาร่วมกันเท่าไหร่ อย่างเช่นเราไม่ชอบเปิ ด


พัดลมแต่อีกฝั่ งชอบเปิ ดพัดลมเราไม่เคยมีปัญหา อะไรเลย ยกเว้ นกลิน่ ตัวของเพื่อนร่วมห้ อง ไม่ ค่อยชอบเลย ส่วนตรงระเบียง มีที่ตากเสื ้อผ้ าไว้ ให้ อยูแ่ ล้ วซึง่ สูงมาก สงสัยทําไว้ แควนคอ หรื อ เปล่าก็ไม่ร้ ู สูงมาก ! ในเรื่ องขอ ห้ องอาบนํ ้า เบอร์ 5 จะมีอา่ งล้ างหน้ ากับกระจกวิเศษ แล้ วก็เครื่ อง

อาจจะต้ มไข่ได้ (ขอชมเชย) ส่วนห้ องนํ ้า จะมี

m /Z ep

กระจกเอาไว้ สอ่ งเวลาฉี่หรื อขี ้ สําหรับผู้ชายอย่าง เราแล้ วคิดว่าไม่จําเป็ นเท่าไหร่ และตอนที่เราทํา ธุระอยูค่ งไม่มีใครส่องกระจกไปด้ วยหรื อว่า

ถ่ายรูปในกระจกไปด้ วย ซึง่ ใครที่เคยทํารู้ไว้ เลย โดยส่วนตัวเราไม่ชอบใช้

co

มันไม่นา่ ดูสกั เท่าไหร่

ห้ องนํ ้าร่วมกับคนอื่นนะ แบบสมมติ ตอนเช้ ามี

k.

เรี ยนที่CEแล้ วปวดท้ อง พอเข้ าไปเจอคนใช้ ก่อน

oo

หน้ าเราแล้ วซกมก เราเซ็งมากๆเลย ต้ องวนหาชัน้

eb

1 2 3 4 ซึง่ ก็ยงั ดีที่มีแม่บ้าน แต่หอพักนี่มีแต่คนที่ อยูเ่ ท่านันที ้ ่ต้องทําความสะอาด

fa c

r7 7

เครื่ องทํานํ ้าอุน่ ขอชมเชย อุน่ สะใจ ถ้ าเปิ ดแรงๆ

hy

อ่างล้ างหน้ าค่อนข้ างพังง่าย ควรระวัง ส่วน

2

ทํานํ ้าอุน่ จากมาเลเซีย(ถ้ าจําไม่ผิด) ก๊ อกนํ ้าตรง


บางครัง้ ตีนดําๆก็ไปล้ างห้ องนํ ้าก็ซกมก หมดสิวะ

ส่วนมากถ้ าอยูห่ อแล้ วไม่อยากใช้

ห้ องนํ ้าร่วมห้ องกับเพื่อนไปหลังเฟรชมาร์ ท ดีกว่า หาจังหวะดีๆรี บทําธุระ มีครัง้ หนึง่ เราเคยไปใช้ ห้ องนํ ้า กําลังเพลินๆลุงขับเมล์มาเร่ง มาเคาะ ห้ องจะบ้ าตาย! อยากเสนอให้ หอพักทําห้ องนํ ้า

ในสุดอยูช่ นบนสุ ั้ ดอยูร่ ิ มสุดไม่อยากจะ

m /Z ep

จินตนาการแล้ วอีกอย่างหนึง่ ที่อยากเสนอ หอพัก ผู้ชายน่าจะทําโถฉี่ไว้ ด้วย เพราะมันจะได้ ไม่ต้อง ไปเลอะกับส้ วมเวลานัง่ อุจจาระมันขยะแขยงรูตดู

eb

oo

k.

co

ทําเถอะผู้ชายได้ ใช้ แน่นอน!

fa c

r7 7

แล้ วปวดท้ องคิดดูต้องเดินไปที่ห้องแล้ วถ้ าอยูห่ อ

hy

นานา จะได้ ไม่ต้องเข้ าไปที่ห้อง บางคนมาทําธุระ

2

สาธารณะไว้ สกั ที่ก็ดนี ะเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆ


µ‹Íä»à»š¹àÃ×Íè §ÃÒǨԹµ¹Ò¡ÒâͧàÃÒÅÐ

fa c

eb

oo

k.

co

m /Z ep

hy

r7 7

2

໚¹Ë;ѡ㹽˜¹¢ÍàÃÒ

1 ´Ò´¿‡Ò 2 /3/4/5 ¢Ñé¹»¡µÔ 6 ªÑé¹ãµŒ´Ô¹


สําหรับหอพักในจินตนาการขอเป็ นแบบ หอพักผ่อนคลาย เราจะเริ่มอธิบายจากเบอร์ 1ก็ คือดาดฟ้าแล้ วกัน สําหรับดาดฟ้านัน้ ทําเป็ น สนามฟุตซอลเล็กๆ มีตาข่ายขึงเอาไว้ สําหรับคน ที่อยากเล่นกีฬาในที่ๆพร้ อมถ้ าวันไหนฝนตก จะมี การปิ ดหลังคา จะได้ มีสถานที่เล่นฟุตซอลทุกฤดู

สามัคคีแก่ชาวหอพักส่วน เบอร์ 2 ทําเป็ นฟิ ตเนต กายแบบโมเดิร์น

เป็ นสถานที่ออกกําลัง

m /Z ep

(ไม่ร้ ูเขียนถูกรึเปล่านะ)

เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบออก

กําลังกายในร่ม

เครื่ องออกกําลังกายเป็ นแบบ

ใหม่สงั่ จากจีน

มีชมรมออกกําลังกายเป็ นของ

ดีกว่าไปวิ่งถนนมีเปื อ้ นโคลนกลับมา

co

ตัวเอง

รองเท้ าเน่าอีก แต่ถ้าเรามีฟิตเนต จะหมดปั ญหา

k.

แถมยังไม่ดําอีกด้ วย

fa c

eb

oo

เรื่ องเสื ้อผ้ ารองเท้ าเน่า

r7 7

และมีการแข่งขันประจํากันเสริ มสร้ างความ

hy

ก็ต้องเล่นได้ หรื อแดดร้ อนจนไข่สกุ ก็ต้องเล่นได้

2

ไม่วา่ จะฝนตกนํ ้าท่วม ก็ต้องเล่นได้ หรื อหิมะตก


เราคิดว่าเป็ นความคิดที่ดีมากๆ

ส่วน

เบอร์ 3ทําเป็ นห้ องซ้ อมดนตรี เอาไว้ สําหรับ นัก ดนตรี มีอปุ กรณ์ที่ทนั สมัย เช่น แอมป์ MESAจาก อเมริ กา กีตาร์ FENDER จากแคลิฟอร์ เนีย เป็ น แบบคัสตอมชอบ กลองทําจากไม้ เมเปิ ล้ ที่ปลูก

r7 7

2

จากรัสเซีย มีห้องอัดที่มีคณ ุ ภาพ ส่งเสริ มดนตรี เนื่องจาก

ห้ องซ้ อมที่มีในปั จจุบนั มีแค่ห้องเดียว

และ

hy

ตังแต่ ้ หมอลํายันโปรเก็ตซีฟ อุปกรณ์ก็คอ่ นข้ างจะไม่ทนั สมัย

(นําเสนอข้ อนี ้

m /Z ep

เลย) มีเวทีเอาไว้ สําหรับประกวดดนตรี ที่ยิ่งใหญ่ แสงสีตระการตา ส่วนเบอร์ 4เป็ น ห้ องคาราโอเกะ สําหรับสาวๆหรื อหนุ่มๆที่ต้องการแสดงพลังเสียง

fa c

eb

oo

k.

co

หรื อจะระเบิดพลังความเครียดหลังสอบออกมา ดีกว่าเครี ยดแล้ วอยากระบายต้ อง หนีออกหอพัก ไปเทียว ตอนกลับก็ต้องเหมารถขึ ้นมาอีก ซึง่ เสีย ทังเงิ ้ นทังเวลา ้ ต่อมาเบอร์ 5เป็ นร้ านอาหาร ที่มี คุณภาพ

ถ้ าร้ านไหนทําให้ ท้องเสียติดคุกทันที

ร้ านอาหารหอพักในจินตนาการของเราต้ อง สะอาดอร่อย ราคาถูก บางคนถามว่าถ้ าดีขนาดนี ้ ทําไมต้ องถูก

เราคิดว่าถ้ าขายของดีมีคณ ุ ภาพ

ราคาถูก ยังไงคนก็มาซื ้อตลอดไม่ขาดสาย ถึง กําไรน้ อยแต่กําไรนาน ร้ านค้ ามีเครดิตที่ดี (ไม่เชื่อ ไปดู ป้าหาบ5บาท กําไรน้ อยแต่อยูไ่ ด้ ถ้ าคนขาย มีคณ ุ ธรรมไม่เอาเปรี ยบพวกเราแบบทุกๆวันนี ้) อาหารที่มีนนมี ั ้ ทกุ อย่างตังแต่ ้ อาหารพื ้นบ้ าน ไป จนถึงอาหารฝรั่ง จีน อาหารแขก อาหารเอเลี่ยน


ต้ องมีให้ หมด และต้ องสะอาดราคาถูก! ในส่วน ของเบอร์ 1นัน้ เป็ นชันใต้ ้ ดนิ เป็ นสถานบันเทิง สําหรับชาวอายุตํ่ากว่า

20ปี

ซึง่ ห้ ามมี

แอลกอฮอล์ ขาย หรื อยาเสพติด ถ้ าพบเจอต้ อง ไล่ออกทันที หรื อ ถ้ าสมมติ แอบเอาเหล้ ามา 1ขวดเราจะให้ กินเหล้ าแบบเพียวให้ หมด

ห้ าม

พักหายใจ ถ้ ามีการพักหายใจหรื อสําลัก ต้ องไล่

m /Z ep

���อก ข้ อหาอยากสูบบุหรี่ ดีนกั ส่วนถ้ าเจอยาบ้ า ให้ มนั กินทีเดียวให้ หมดแล้ วไปแจ้ งตํารวจจับ ประหารชีวิตอย่างเดียว

จะได้ เป็ นหอพักที่ไม่

สนับสนุน เหล้ า บุหรี่ หรื อยาทังปวง ้ แล้ วถ้ าพก ถ้ าสมมติมี

co

ปื นหรื อมีดมาให้ ยิงหรื อแทงตัวเอง

กระสุน10นัดก็ต้องยิงตัวเอง10นัด ส่วนมีดก็เอา โหดมาก

ส่วนสถาน

k.

มาตัดนิ ้วตัวเองทิ ้ง1นิ ้ว

oo

บันเทิงนัน้ จะมีนกั ดนตรี ชื่อดังจากประเทศต่างๆ จากเรื่ องราวชัน1-6เป็ ้ นเรื่ องราวที่เรา

eb

มาแสดง

สมมติมาล้ วนๆ เพื่อความบันเทิงเท่านัน้ 555

fa c

r7 7

ถ้ าเอาบุหรี่ มา1ซอง ดูดทีเดียวให้ หมด ไม่มีการ

hy

นัก ส่วนเรื่ องยาเสพติดบุหรี่ ก็ถือว่าเป็ นสิง่ เสพติด

2

อ้ วก ห้ ามเมา ห้ ามต่อรอง ข้ อหาอยากกินโชว์ดี


2 r7 7 hy m /Z ep co k. oo eb fa c ถ้ าใครไม่เคยตื่นเช้ าๆก็คงไม่มีโอกาสเห็นภาพสวยๆแบบนี ้ ตรงที่น่ากลัวแบบนี ้หรอก


m /Z ep

co

k.

oo

eb

fa c

2

r7 7

hy


m /Z ep

co

k.

oo

eb

fa c

2

r7 7

hy


m /Z ep

co

k.

oo

eb

fa c

2

r7 7

hy


Ãٻ˹ŒÒ11เป็ นรูปแสงที่ผา่ นของดวงอาทิตย์สาดส่องมายังทางเดินหน้ าห้ องคือเราขอพูดตรงๆนะ วันนันเรี ้ ยน8โมงเลยตืน่ เช้ ามาหาอะไรมากินสักหน่อย (มาม่า โอวันติน) เลยเจอ ภาพบาดตาจากแสงดวง อาทิตย์ ที่ทํามุมกับทางเดินประมาณ30องศา ส่องผ่านกระจกประตูทางหนีไฟ ถ้ าใครอยากได้ ภาพแบบนี ้ ต้ องตื่นเช้ าๆเท่านัน้

r7 7

2

Ãٻ˹ŒÒ12เป็ นรูปที่เราตากผ้ าห่มแต่เราดันซักตอนกลางคืนแถมเครื่ องซักผ้ าฝาหน้ ายังปั่ นผ้ าไม่

แห้ งอีก (ชุม่ ๆนํ ้า) เราก็เลยตากแบบนี ้เปิ ดพัดลมแรงๆใส่ไป (แต่ตอนเช้ าก็ไม่แห้ งอยูด่ ี) เป็ นความซวยของผู้ที่

m /Z ep

hy

อยูห่ อพักจริงๆเจอเครื่ องซักผ้ ากากๆ

Ãٻ˹ŒÒ13เป็ นรูปที่เราปี นไปบนภูเขาหิมาลัย ได้ ชมวิวอันสวยสดงมงามจากเบื ้องบน ได้ ชมพระ อาทิตย์ตกดินท่ามกลางต้ นไม้ ใหญ่อายุนบั 1000ปี เลยทีเดียว เราได้ อยูต่ รงศาลาโบราณ ถ้ าเกิดใครได้ พาคน รักมาชมพระอาทิตย์ตกดินตรงนี ้ ควรต้ องระวังเรื่ องงูจงอาง หรื อตะขาบยักด้ วยเพราะค่อนข้ างเป็ นป่ าดงดิบ

co

อาจจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ หรื อถ้ ามืดแล้ วก็ไม่ควรไปเพราะทางเดินมันชันมากๆ ถ้ ารู้ตวั ว่าอ้ วน หรื อไม่

oo

k.

แข็งแรง สําออย อย่าไปเด็ดขาด อาจจะกลิ ้งตกเขามาก็ได้

Ãٻ˹ŒÒ14เป็ นรูปทางเดินขึ ้นหอพัก กรี นเฮปเวน ทอมมาร์ ท เป็ นทางเดินเยี่ยมชมธรรมชาติ จะมี

eb

ดอกไม้ ป่าสวยงามตลอดทาง(แล้ วแต่ฤดู ถ้ าไปเดือนที่มีฝนตก แต่ถ้าไปฤดูหนาวหรื อฤดูร้อนอาจจะเจอแต่

fa c

ดอกไม้ แห้ ง ) ถ้ าใครรักพามาเดินวัดใจวัดกําลังกายเป็ นสถานที่แนะนํา เช่นสมมติถ้าอยูห่ อใน (ขอกล่าว ก่อนเมื่อก่อน รถเมล์มว่ งเทอร์ โบคูจ่ ะวิ่งผ่านเส้ นทางหอกรี นเฮปเวน หรื อสายบนเขานัน่ เอง) แล้ วเราเรี ยนCE

ก็เดินไปกับสาวๆ คุยกันไปจีบกันไปก็ได้ พอถึงขันที ้ ่100แรงสาวๆอาจจะหมด เราก็ทําตัวเป็ นพระเอก จีบไป เลยช่วยยกของบ้ าง พอไปถึงข้ างบนสุดจะเจอกับทอมมาร์ ท ก็เลี ้ยงนํ ้าเย็นๆขนมอร่อยๆ พอให้ สาวๆชื่นใจ แค่นี ้ก็ได้ แต้ มไปหลายแต้ มแล้ ว แต่ถ้าฤดูที่ดอกไม้ แห้ ง อากาศร้ อนๆอาจจะเจอแต้ มติดลบก็ได้ นะ (ควร สํารวจเส้ นทางก่อนที่จะทําอะไรทํานองนี ้ก่อนด้ วยจะดีมาก)


ÊíÒËÃѺàÃ×èͧÍÒËÒáÒáԹ ©ºÑº¹Õé¢Í§´ä»¡‹Í¹à¾ÃÒФԴäÁ‹ÍÍ¡ ต้ องขอโทษด้ วยจริ งๆ เอาไว้ ฉบับ หน้ า เพราะว่าวันที่20เราจะเรี ยนซัมเมอร์ แล้ ว เราคงจะหาอะไรแปลกๆมาให้ ผ้ อู า่ นมาอ่านแน่นอน เรา สัญญา แต่ตอนนี ้อยูบ่ ้ าน เราไม่คอ่ ยมีจินตนาการเท่าไหร่ เน็ตก็ไม่มี(ขี ้เกียจขอใช้ ข้างบ้ าน) TV พี่ก็เอาไปใช้ จินตนาการมันเลยหดหายไปบ้ าง แล้ วฤดูร้อนบอกตรงๆขี ้เกียจออกบ้ าน มันร้ อนยิ่งเจอหมอกควันอีกยิ่ง แทบไม่อยากหายใจกันเลยทีเดียว วันนันเราฟั ้ งวิทยุเขาบอกว่า พะเยา ก็ตดิ อันดับหมอกควันด้ วยนะ เพราะฉะนัน้ อย่าสูบบุหรี่ เยอะ อย่าใช้ มอเตอร์ ไซค์เยอะ เพราะมันเสริมสร้ างควันให้ แก่บ้านเมืองของเรา

r7 7

2

ช่วยๆกันหน่อยนะถือว่าเราขอร้ อง สําหรับเพลงที่จะลงในฉบับนี ้เป็ นเพลงคลายร้ อน สําหรับเพลงคลายร้ อน คงจะเป็ นเพลงที่ทําให้ เรามีชิวิตชีวา สําหรับเราแล้ วการมีชีวิตชีวา ก็นา่ จะทําอะไรก็สดชื่น มีความสุข เรื่ อยๆ

fa c

eb

oo

k.

co

m /Z ep

hy

ไม่เบื่อกับสิง่ ที่เราทําง่ายๆ เอาล่ะโม้ มาเยอะละ

¨Í¹ àÁàÂ‹Í ÃÙÁ¿ÍÊá¤ÇÏ (ÃÙ·)


หลายคนคงจะสงสัยว่าทําไมคนบ้ านนอกคอกนา อย่างเรา¡ÃÐá´Ðฟั งเพลง สากล(เพลงฝรั่ง) มันก็ คงไม่ตา่ งจากคนที่ฟังเพลงเกาหลี เพลงจีน เพลง อื่นๆ แต่ช่างมันเถอะ เรายอมรับว่ากระแดะ ฟั ง ไปก็แปลไม่คอ่ ยออกหรอก แต่ทํานองไง ทํานอง

กีตาร์ ยี่ห้อมาร์ ตนิ รุ่นของเราเอง และจังหวะการ ตีกลองที่ทํานองคล้ ายกลองยาว บวกกับไลท์เบส

m /Z ep

ที่น่มุ ละมุนรูหู และผู้ช่วยที่เล่นกีตาร์ ไฟฟ้าของเขา

ผสมผสานผ่านเสียงร้ อง ที่น่มุ มากๆ เหมือนสําลี รวมกันเป็ นความถี่ที่ทําให้ หขู องเราสามารถ

เปลี่ยนพลังงานเสียงเป็ นพลังงานความเย็นได้

co

และยังเสริมสร้ างภูมิค้ มุ กันอีกด้ วย

r7 7

ช่างผสมผสานความถี่ขอเครื่ องดนตรี ตา่ งๆเช่น

hy

แก่หขู องเรา เพลงของจอนเมเยอร์ (เมเย่อ) มัน

2

ไลท์การทําดนตรี ของ จอนเมเย่อ มันเพราะพริง้

k.

สําหรับเพลงที่ชอบบอกตรงๆชอบทุกเพลงใน

oo

อัลบัมนี ้ก็วา่ ได้ เช่น My Stupid Mouth (แค่ชื่อก็ สะดุ้งแล้ ว) หรื อ Your Body Is A Wonderland

eb

ก็ไม่ธรรมดา (เราไม่เคยแปลเพลงอยูแ่ ล้ ว ฟั งแล้ ว

fa c

สนุกก็คงจะเพียงพอต่อคนกระแดะอย่าเราแล้ ว ล่ะ) ส่วนเพลงอื่นๆก็แล้ วแต่ผ้ อู า่ นแล้ วกันที่จะหา ฟั งผ่านเว็บ ยูทปู ดอทคอม ถ้ าชอบก็จะซื ้อผ่านไอ ทูนก็ได้ แต่ไม่แนะนําให้ โหลด (เอ็นดูบกั จอนเม เย่อ มันทํามาขาย) แต่ถ้าหาซื ้อไม่ได้ ก็โหลดเลย

จบ. (มันไม่มีใครขายในไทย ยิ่งในพะเยาแล้ ว แม่ สายก็แล้ ว ของละเมิดลิขสิทธิ์ล้วนๆ)


จากเรื่ องผ่านฝั นผ่านจินตนาการทังหมด ้ ของเรา คงจะจบที่หน้ านี ้ แล้ วพบกันฉบับหน้ า สําหรับเรื่ องที่เราต้ องการที่สดุ คือคําแนะนํา ว่า ผู้อา่ นอยากจะได้ อะไรบ้ าง (มีคนมาแนะนําเรา ด้ วยชื่อ âÃ⺤ͺ นามสมมติ โรโบคอบบอกว่า

นันเรารู ้ ้ สกึ สะใจมาก ที่มีคนพูดแบบนี ้ จะได้ ปรับปรุงให้ ดีขึ ้นๆไปอีก แต่ก็อย่างว่านะ ทําเอง

m /Z ep

คิดเอง แล้ วก็ไม่ได้ มีเจตนาขายหรื อมุง่ ทําลายใคร

r7 7

หลังจากที่เราได้ อธิบายเหตุผลแก่ โรโบคอบไป

hy

ไปหน่อย แต่อา่ นแล้ วไม่ได้ สาระเป็ นอย่างมาก

2

เราพิมพ์ได้ แย่มาก พิมพ์ถกู ๆผิดๆ เรื่ องราวน้ อย

เน้ นอ่านเบื่อความไร้ สาระเท่านัน้ และเป็ นสิง่ ที่

เราอยากทําจริ งๆ) ผู้อา่ นคนอื่นก็สามารถแนะนํา อะไรเข้ ามาได้ หรื อจะด่าก็ได้ ส่วนรูปนันถ้ ้ า

co

สมมติใครชอบอยากได้ แนะนําไปถ่ายเองดีกว่า

k.

จะได้ ฝึกจินตนาการสมองซีกซ้ ายมือไปในตัว เรา ไม่ได้ ถ่ายสวยหรอกแต่ถ้าที่ตรงนันมั ้ นสวยอยู่

oo

แล้ วจะเอาโนเกีย3310มาถ่ายรูปมันก็สวยอยูด่ ี

eb

สุดท้ ายขอขอบคุณที่กดถูกใจเพจ

fa c

facebook.com/Zephyr772 ถึง9คน ขอให้ มีสขุ ภาพแข็งแรง อายุยืน แล้ วถ้ าใครชอบได้ โปรดช่วยแนะนําคนอื่นด้ วยก็ดี เราจะขอบคุณมากๆ สําหรับฉบับหน้ าเป็ นอะไร â»Ã´ Ã͵‹Íä»…


m /Z ep

co

k.

oo

eb

fa c

2

r7 7

hy


2 𝑛𝜋𝑥 𝑛𝜋𝑥 + 𝑏𝑛 sin � 𝐿 𝐿

m /Z ep

𝑛=1

r7 7

𝑓 (𝑥 ) = 𝑎0 + � �𝑎𝑛 cos

hy

fa c

eb

oo

k.

co

อนุกรมฟูเลียร์ ทําให้ เราสอบตก


Zephyr#2