Page 1


2

ph y

เราผู้เขียน มีนามสมมติวา่ เจสัน แล้ วกัน

r7 7

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

/Z e

การที่เราได้ ทาหนังสือเล่มนี ้ขึ ้นมาก็เพราะว่า เราอยากทา และอยากทามานานแล้ ว

om

หนังสือเล่มนี ้เกี่ยวกับความบันเทิงล้ วนๆ

fa

ce b

oo k. c

ถ้ าข้ อความไหนไม่ถกู ใจผู้อา่ นเราขอโทษด้วยนะ

ติดต่อ

/

ชม

/

ด่า

/

สาปแช่งเชิญที่

facebook.com/Zephyr772 772zephyr@gmail.com


ความจริง ภาค

1

ความรู้สกึ แรกๆ ที่มาอยูห่ อพักนี ้คือ ความเย็น สบายความเย็นในที่นี ้ไม่ได้ หมายถึง แอร์ เย็นฉ่า หรื อ

2

พัดลมเบอร์ 3เราเป็ นคนชอบความเย็น แบบธรรมชาติ

r7 7

คือ อยูเ่ ฉยๆ เรารู้สกึ เย็นสบาย สงบ เราได้ อาศัยอยูก่ บั เพื่อน อีก2คน ซึง่ ในห้ องตามความจุ สามารถอยูไ่ ด้ 4

ph y

คน รู้สกึ ลาบากใจมากๆ เมื่อเราอยูก่ บั คนอื่นที่ไม่ร้ ู จัก เราต้ องสร้ างภาพว่าเรามีมรรยาทแก่กนั และสร้ างภาพ

/Z e

อีกเยอะแยะ เราได้ นอนตรงติดประตู ส่วนเพื่อนร่วม ห้ องนอนติดระเบียงทัง้ 2คนเลย เราอยากสร้ างคาถามว่า

fa

ce b

oo k. c

om

หอพักสมัยนี ้คิดว่าน่าจะมีคนที่อยากอยูเ่ พียงคนเดียว หรื อ สักสองคนบ้ าง

เพราะว่า ถ้ าสมมติของหาย เราจะได้ ร้ ูเลย ว่าน่าจะเป็ นอีกคนที่อยูก่ บั เรา แน่ๆแต่ถ้าสมมติ3คนเรา

จะคิดว่าใครเป็ นคนที่เอาของไปล่ะ หอพักไม่เคยคิดเรื่ อง พวกนี ้เลยบางคนนาเพื่อนมาห้ องที่เราอาศัยอยูอ่ ีก จะไป ไล่ก็ไม่ได้ เพราะ ห้ องก็เป็ นของเขาเหมือนกันผู้อา่ นลอง คิดดูวา่ หอพักเอาเปรี ยบเราขนาดไหนเรื่ องน ้าร้ อนน ้าเย็น ช่วงทีเ่ ราอยู่ หอพักสร้ างภาพไว้ มาก ช่วงแรกๆ น ้าร้ อน น ้าเย็น ทางานปกติแต่ช่วงหลังๆ เริ่ มไม่ปกติ คือเราใช้ งานเครื่ องพวกนี ้ไม่ได้ เลย มีแต่น ้าเปล่าๆ ไม่ร้อนไม่เย็น

และไม่สะอาดความเป็ นอยูช่ ีวติ ในหอใน เรี ยกว่าไม่ตา่ ง จากเรื อนจา เท่าไหร่นกั มันวุน่ วายไปหมดหอพักไม่มี การควบคุมเรื่ อง บุหรี่ และยาเสพติด แม้ แต่นดิ เดียว เป็ น หอพักที่สง่ เสริ มการสูบบุหรี่ ก็วา่ ได้ เพราะมีสถานทีใ่ ห้ สบู บุหรี่ และผลที่ตามมาก็คือการมัว่ สุม เป็ นลานแห่งความ


สกปรกเพราะ ก้ นบุหรี่ นนั่ แหละเรื่องอาหารการกินก็ เหมือนเรื อนจา คือเดิมๆ คาว่าเดิมๆ ในที่นี ้ก็คือ ดีและห่วยเหมือนเดิมบางร้ านเรายอมรับ อร่อยเพราะผงชูรสมากๆ หรื ออร่อยเพราะแมลงวันใน ซอสพริ ก อร่อยเพราะทาสุกๆดิบอร่อยเพราะเอาของเก่า มาขาย อร่อยเพราะหมูสบั ผสมกระดูกป่ น ใครที่อยู่

หอพักคงจะรู้ดีวา่ จริงขนาดไหนเราเคยโดนวางยาถ่าย

2

จากร้ านอาหารแถวนันมาสองครั ้ ง้ ท้ องเสียอย่างอันไม่ ้

r7 7

อยู่ ลาบากใจจริ งๆในส่วนของการแบ่งแยกหอพักชาย แหละหญิง ในส่วนของหอพัดลม มีการแบ่งชัดเจน มี

ph y

เขตชายแดนกันไว้ ้ แต่หอพักแอร์ คงจะจ่ายแพงเหมือน เขตการอาศัยเสรี เพราะ ไม่มีอะไรกันระหว่ ้ างหอเลย มี เห็นได้ ง่ายๆ (ไม่ร้ ูวา่ ปี หลังๆจะปรับปรุงแก้ ไขได้ รึยงั )

om

และปั ญหาของหอแอร์ คือเชื ้อรา เชื ้อราตามซอไม้ อดั เป็ นแหล่งรวมเชื ้อโรคอย่างดีก็วา่ ได้ น่าเห็นใจหอพักแอร์

oo k. c

จริ งๆช่วง1ปี ที่อาศัยอยูใ่ นหอพักนัน้

/Z e

สิทธิพิเศษกว่าหออื่นๆคือ ถ้ าแอบไม่สหู่ ากันก็ไม่มใี คร

ผมได้ เจอความเจ๋งของเพื่อนๆร่วมหอพัก

ce b

ด้ วยกันคือ การสร้ างทางลัดขึ ้นรถเมล์เหมือนพวกฟรี รัน

นิ่ง(เขียนผิดขอโทษด้ วย) ต้ องกระโดดข้ ามแม่น ้าไนล์ ไม่

fa

ศาลารถเมล์ ซึง่ เป็ นทางลัด(ตอนนี ้หอพักแก้ ไขแล้ วโดย กรเพิ่มศาลาอีกที) ความจริ งทีเ่ ราเจอเกี่ยวกับหอพักก็ยงั มีอีกแต่เราอาจจะยังจาไม่ได้ แต่หอพักก็มีการพัฒนา เหมือนกันนะ มีการสร้ างหอเพิ่ม (ความจริ งเรี ยกว่า ประกอบหอเพิ่ม) เนื่องจากเด็กทีเ่ ข้ ามาใหม่เยอะ ตึก ใหม่ๆส่วนใหญ่จะเป็ นตึกประกอบเพื่อความรวดเร็ว


อายุการใช้ งานมันคงไม่ได้ ต้องพูดถึงห้ องพัก ของเราน ้าซึมเพราะตึกร้ าวไม่อยากจะพูดเลย ห้ องน ้ามันจะแฉะๆตรงผนัง ไม่ร้ ูวา่ น ้าที่ซมึ เป็ น น ้าขี ้จากหองด้ านบนรึเปล่า อยูแ่ ล้ วลาบากใจ จริ งๆ ทุกๆวันที่มีเรียนเราก็ต้องไปเรี ยนจริ งไหม เราขึ ้นรถไมล์ไปเรี ยนบ้ าง เดินไปเรี ยนบ้ าง รถเมล์หอในนันจะเป็ ้ นรถเล็กๆ สีมว่ ง ไม่มีรถ

r7 7

2

คันใหญ่ ประตูด้านหลังถูกปิ ดผนึกเพราะมีคน ตกรถเมล์แล้ วเจอเรื่ องแย่ๆมาแล้ ว พวกพี่ๆลุง

ph y

คนขับรถเมล์ เราคิดว่าเขานิสยั ดีนะ แต่เราไม่ ชอบตรงที่ไม่จอดตามป้าย ถึงคนจะแน่นยังไง ก็นา่ จะจอดตามป้ายทุกๆป้ายนะ พี่ๆลุงบาง

/Z e

คนอาจจะจินตนาการว่ารถเต็มขึ ้นไม่ได้ หรอก

fa

ce b

oo k. c

om

แต่ตามหลักสากลและตัวอย่างของประเทศที่ พัฒนาแล้ ว มันสมควรจอดนะ

มาพูดถึงเรื่ องสยองขวัญของหอพักกันบ้ าง ดีกว่า เรื่ องผี เรื่ องศพ เรื่ องบ้ าๆบอๆ ตลอดเวลาที่เราอยู่

หอมา1ปี เต็มๆ ขอบอกตรงๆว่าไม่เคยเจอผี แต่เพื่อนๆ ผู้หญิงที่เล่าให้ เราฟั งมาก็บอกว่าเจอผีแบบนันแบบนี ้ ้ ซึง่ จริ งๆแล้ วก็ไม่เคยเห็นกันจริ งๆหรอก จินตนาการทังนั ้ น้ จากการสังเกตุของเราพบว่า หอพักน่าจะมีการเลี ้ยงหรื อ บูชา สิง่ ที่มองไม่เห็นเป็ นจานวนมากดูจากจานวนน ้า แดงหลายสิบขวดต่อหอเลย ถามว่าเราเชื่อไหมในเรื่ อง พวกนี ้ เราเชื่อนะ เพราะมันสนุกดี ผีไทยน่าจะกลายเป็ น ภูมิปัญญาไปแล้ วก็ได้ เพราะ เราถูกสอนมาว่าไม่เชื่ออย่า ลบหลู(่ ห้ ามลบหลูม่ ากกว่า) แต่เอาเถอะถ้ าพูดเรื่ องแบบ นี ้จะเป็ นข้ อถกเถียงกันไม่มีวนั จบ และอีกหนึง่ ก็คือน ้าดื่ม


เชื่อว่ากลิน่ ที่แปลกๆมาจาก.....ซึง่ เราเองก็ไม่ ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ เพราะก็เห็นกินได้ ปกติ เราว่าสิง่ ที่นา่ กลัวกว่าผี คือ เพื่อนร่วมห้ องนี่แหละ สร้ างปั ญหาได้ เยอะกว่าผี สร้ างความระแวงมากกว่าผี และอื่นๆมากกว่าผี

สถานที่ทอ่ งเทีย่ วในหอพักสาหรับเราก็คอื การไปเทีย่ ว

r7 7

2

ห้ องเพื่อนๆนี่แหละ แต่ควรเทีย่ วด้ วยความพอดีไม่ใช่ไป รบกวนห้ องเพื่อน ไปทาลายความสงบสุขไม่ควรเป็ น

ph y

อย่างยิ่ง ยิง่ ถ้ าเจอคนชอบสร้ างภาพอย่างเราจะยิ่งไปกัน ใหญ่ สถานที่ตอ่ ไปคือ การเดินสารวจหอพักชม เป็ นธรรมชาติมาก เพราะอยูใ่ นป่ าดงดิบ เราชอบมากๆ เลยเพราะมันสงบ คนอยูน่ ้ อย(ต่อหอไม่ใช่ตอ่ ห้ อง) แต่ก็

om

เต็มไปด้ วยอันตรายจากสัตว์ป่ามีพิษ ตอนเมื่อก่อนหอ

/Z e

ธรรมชาติ ยอมรับเลยว่าหอเขียว (หอพักเก่า) มีความ

เขียวจะมีเส้ นทางรถเมล์ผา่ นซึง่ เสียงนันคื ้ อเสียงลาก

oo k. c

เกียร์ ขึ ้นภูเขา น่าจะสร้ างความลาคาญต่อผู้อยูเ่ ป็ นอย่าง

ce b

มาก

แต่ปีนี ้เห็นว่ามีการเปลีย่ นเส้ นทางรถเมล์ใหม่ ชาวหอเขียวคงจะได้ อยูอ่ ย่างสงบสุขกันมากขึ ้น และ

fa

เนื่องจากหอเขียวอยูส่ งู มากๆ จึงมีจดุ ชมวิวเยอะแยะ มากมายถ้ าผู้อา่ นลองเดินเท้ าสารวจดู ส่วนหอพักปกติ นัน้ ไม่นา่ จะมีอะไรสนใจไปมากกว่า สาวๆ และหมา น้ อย หอฝั่ งติดสนามบอลอาจจะมีลาธารเอาไว้ ชมวิวได้ อยูบ่ ้ างแค่นนเอง ั ้ ส่วนสนามฟุตบอลเป็ นสถานที่เอาไว้ ออกกาลังกาย มีสระว่ายน ้าทีค่ อ่ นข้ างเปลีย่ ว และถ้ าเรา เดินไปสารวจหลังสระว่ายน ้าจะเจอรี สอทหรูหรา เป็ นที่ อยูข่ องผู้บริ หารระดับสูง มีสระว่ายน ้าพอๆกับอ่างหลวง


ถ้ าเดินอ้ อมหลังสระว่ายน ้าธรรมชาติจะเจอ แหล่งเพาะชาดอกไม้ ในส่วนของข้ างหลังนี ้ค่อนข้ าง ลึกลับและอันตราย เราเองเคยไปแค่ไม่กี่ครัง้

และเวลาไปควนไปหลายๆคน เพราะน่ากลัว จริ งๆ มันสงบ วังเวง แต่ก็สวยงาม เราอยากให้ ผ้ ทู ี่อยูห่ อ

ในได้ ใช้ สถานที่ทอ่ งเที่ยวในบริเวณนันเที ้ ่ยวอย่างคุ้มค่า

2

ส่วนผู้หญิงที่นิยมเที่ยวห้ างสรรพสินค้ า ก็คงจะมีแค่3ที่

r7 7

แต่เราชอบทอมมาท เพราะดูขลังดี ของแปลกๆก็มีขาย

ph y

เราชอบบรรยากาศแบบนันมาก ้ ซึง่ เยื ้องๆทอมมาทจะมีบนั ไดต่อไปที่ตกึ CE เหมือนมีงตู ดั หน้ า ต้ องระแวงอยูเ่ สมอๆ และถ้ าใครไม่ แข็งแรงเวลาเดินขึ ้นอาจจะตายได้ เพราะมีความชัน

om

พอสมควรทีเดียวเรื่ องหอพัก ภาค 1 สาหรับเราก็คงมี

ce b

oo k. c

แค่นแี้ หละ

fa

/Z e

เป็ นบันไดมรณะเวลาเดินจะผ่านป่ าดงดิบความรู้สกึ


สาหรับเดือน เมษายน นี ้คงเป็ น เดือนแห่งความร้ อนมหาศาล หลายคนคงจะเรี ยน ซัมเมอร์ ด้วย เป็ นจานวนมากแน่นอน เราก็ขอให้ ทกุ คน ตังใจเรี ้ ยน และได้ เกรดเยอะกว่าเทอม์ที่ผา่ นมาด้ วย ใน ฉบับหน้ าเราจะมาพูดเรื่ องหอพักนี่แหละตอนที่2 จะเป็ น

fa

ce b

oo k. c

om

/Z e

ph y

r7 7

2

ยังไงต้ องรอติดตามชมนะจ๊ะ

อยากให้ตอนนีๆเ้ ป็นแบบนี้จุงเบย

!


2 r7 7 ph y /Z e om oo k. c ce b fa

จากทฤษฎีสัมพันธภาพ

มีการทดลองเกิดขึ ้นนับพันครัง้ นับตังแต่ ้ ไอน์สไตน์ได้ ประกาศ สมมติฐานของเค้ า และทุกๆครัง้ ได้ พิสจู น์วา่ การหดสันลงของ ้ ความยาว และการขยายของเวลานันเป็ ้ นจริงและเกิดขึ ้นจริ ง ดังรูปถ้ ารถเมล์วิ่งด้ วยความเร็วสูงก็จะเกิดการหดของรถ เทียบ จากเสาไฟฟ้ าซึงอยูใ่ นกรอบอ้ างอิงที่นิ่และรถอยูใ่ นกรอบอ้ างอิง ที่กาลังเคลือ่ นที่ เพราะรถเมล์คนั นี ้เป็ นรถเมล์เพษที่ขบั ด้ วย พลังงานจากพลูโตเนียม และเคลือ่ นที่ด้วยความเร็วแสงเพื่อ ไปส่งนิสติ ภายในเสี ้ยววินาที เป็ นรถเมล์ที่นา่ กลัวที่สดุ ใน กาแลกซี่ก็วา่ ได้ (ผมมัว่ มาทังหมด ้ ความจริงแล้ วกล้ องมันชัตเตอร์ ช้า)


/Z e

om

oo k. c

ce b

fa

2

r7 7

ph y


หลังจากที่เราปิดเทอม์ วันที่5 มีนาคมที่ ผ่านมา แม่ของเราได้ มารับ

เรากลับบ้ านระหว่างนัน้

แม่ได้ ซื ้อกุนเชียงหรูหราที่เซเว่น ราคาค่อน

ข้ างแพง

หูฉี่แต่คณ ุ ภาพก็สดุ ยอดเหมือนกัน เพราะกุนเชียงเจ้ านี ้ ได้ รางวัลที่ 1

ในการประกวดกุนเชียงดีเด่นของโลก

ใช้ หมูคโุ รบูตะ

เลี ้ยงที่ดวงจันทร์ มาทาเป็ นกุนเชียง

หมูที่ใช้ ทาเป็ นหมูตวั ผู้น ้าหนัก

ไม่ต่ากว่า 2000 กิโล

ทาให้ เนื ้อกุนเชียง ถือว่าเป็ นกุนเชียงที่ไฮโซ เรามากๆ ปกติเรา

จะซื ้อกุนเชียงคูล่ ะ20บาทกิน ซึง่

2

หมูบ้านเสริ มไขมัน มันช่างแตกต่างจริงๆนะ

r7 7

ทาด้ วย

สาหรับ

อยากให้ ผ้ อู า่ นลองหากุนเชียงหรูหราแบบนี ้กินดูบ้าง ราคาก็สมกันอยูแ่ ล้ ว

เพราะคุณภาพกับ

ph y

ซึงเราไม่ขอพูดถึงราคาแล้ วกัน

เวลาเอากุนเชียงไปทาเป็ นกับ

แล้ วเทน ้ามันออก เท่านี ้ก็ได้ กนุ เชียงเอา

ไว้ กินกับข้ าวอร่อยๆ

แล้ ว หรื อใครมีกระทะไฟฟ้ า ก็

ใช้ ไฟอ่อนๆ ทอดไปเรื่ อยๆ ถ้ าใช้ ไฟ

แรงจะไหม้

om

ให้ กรอบๆ

/Z e

ถ้ ามีไมโครเวฟแนะนาเลย หัน่ บางๆเข้ าไมโครเวฟ สักพัก

ขมๆ เสีย่ งต่อการเป็ นมะเร็ง เราเป็ นห่วงมากนะเรื่ อง สารที่

oo k. c

อาหาร เพราะถ้ าเราทากินเอง ผมชูรสกับน ้ามันเก่าหรื อ ทาให้ เราตายไว เราเองก็คงไม่ใส่อยูแ่ ล้ ว

แต่ถ้าไปกินร้ าน เราไม่ร้ ูวา่

เขาทายังไง สะอาดไหม

ce b

จริ งไหมล่ะ ลืมบอกไป กุนเชียงถุงนึงน่าจะ

กินได้ 2

มื ้อนะ อย่าคิดว่าเป็ น พวกฮ๊ อดดอกนะทีเ่ อาไว้ กินเล่น ไว้ กินกับข้ าวหุงอุน่ ๆดีกว่า ประหยัดเงินด้ วย

fa

เอา

หาซื ้อได้ ตาม เจ็ด สิบเอ็ด หน้ า มอ ส่วนใครงบ

น้ อย เชิญที่ตลาดสดหลุม หน้ า มอ สรุปผลการทดลอง

ความอร่อย ราคา คุณภาพ


เพลงเดือนละเพลง ความจริงมันผ่านมา12หน้ าแล้ วเราคิดอะไรไม่ออกแล้ ว ล่ะ ไม่ร้ ูจะพิมพ์อะไรลงไปดี เผื่อกัก๊ ไว้ เล่มหน้ าด้ วยไง เราพยามทาให้ มนั ดูสนุกนะ วันๆหนึง่ เราคิดว่าทุกคนก็ ต้ องฟั งเพลงกันอยูแ่ ล้ วล่ะ เราเป็ นคนๆหนึง่ ที่ฟังเพลง เดิมๆได้ อยูเ่ สมอ เราเป็ นคนใจแคบมากๆ ไม่ยอมฟั ง เพลงใหม่ เพลงฮิต เพลงคนร้ องหล่อ แต่ถ้าคนสวยๆร้ อง

2

ก็ชอบนะ เช่นใบเตย เข้ าเรื่ องดีกว่าเพลงนี ้เป็ นเพลง

r7 7

ตังแต่ ้ ปี2009ละ แต่เราเพิ่งรู้จกั เพลงนี ้ ประมาณ ม4 ม5 นี่แหละ วงๆเป็ นวงประหลาด ปกติถ้าคนทัว่ ไปคงจะฟั ง

ph y

เพลงแค่เพลงฮิต เพลงดัง แต่เราเป็ นพวกฟั งหมดทัง้ นันอ่ ้ ะ ทาเพลงมา10-12เพลง(เต็มแผ่น) เราว่าพวกวง ดนตรี ที่ทาเพลงมาน้ อยๆมันแย่ๆนะ ถ้ าทาเพลงแล้ วดัง

om

หมดเราว่าโอเค แต่ถ้าดังเพลงเดียวล่ะ มันไม่คอ่ ยคุ้มกับ

/Z e

อัลบัมเลย เราชอบมากๆเวลาฟั งเพลงทังอั ้ ลบัมแล้ ววงๆ

ผู้บริ โภคเลย วงที่เราว่าเป็ นวงดังเลยแหละคนอื่นเขาพูด

oo k. c

กันว่าเป็ นเพลงของวงการอินดี ้ แต่เราคิดว่า เพลงก็คือ เพลง ไม่มีวงการ แต่อินดี ้ไม่อินดี ้มันอยูท่ ี่การโปรโมท

เท่านัน้ เราชอบเพลงเพราะมันเป็ นเพลง เราไม่ได้ ชอบ

ce b

เพลงเพราะวง เพราะคนร้ อง เพราะยี ้ห้ อ เพราะการโป

รโมท อยากให้ เพื่อนๆลองฟั งๆดูแล้ วกัน หลายคนทีเ่ รา เคยถามรวมทังพ่ ้ อแม่ของเราบอกว่า เพลงมันน่าเบื่อ ไม่

fa

สนุก แต่เรากลับชอบนะและเราเชื่อว่า ต้ องมีคนชอบ แบบเราแน่ๆ เราเชื่อ


Greasy Café อัลบัม้ ทิศทาง เรายังมี ยังมีกนั อยูไ่ หม เธอได้ ยิน ได้ ยินฉันไหม หรื อการพบกัน รักกันนันเพื ้ ่อจาก หรื อเพื่อการฆ่าเวลาใช่ไหม

r7 7

กลายเป็ นแบบนี ้

2

คงเพราะขอบฟ้ าทีก่ ว้ างไป ที่ทาให้ เราต้ อง

การผ่าน ล่วงเลยวันเวลาไป ร่วงโรยซึง่ ความ

ph y

ไม่เข้ าใจ มากมายจะเก็บไว้

และคาตอบ ที่ตา่ งปล่อยมันล่องลอยไป ปล่อย

/Z e

ให้ ความชัดเจนของความสัมพันธ์ ของเราเลือนลาง

fa

ce b

oo k. c

om

ไม่มีเหตุ ผลเลย ไม่มี เหตุ ผลเลย

อยากให้ ผ้ อู า่ นได้ อา่ นเนื ้อเพลงก่อน ฟั ง เราไม่ได้ เรี ยง ตามเนื ้อเป๊ ะๆนะ แต่เราเอาแค่ทอ่ นที่เราชอบ ถ้ าฟั งเพลง ร่วมกับทานองดนตรี แล้ ว มันสุดยอดไปเลย เพลงนี ้คงไม่ ต้ องอธิบายอยูแ่ ล้ ว เพราะคาตอบของเพลงแต่ละคนมัน ไม่เหมือนกันหรอก (กลัวโดนฟ้ องละเมิดลิขสิทธิ์มากๆ แต่สงิ่ ที่เราทาไม่ได้ ต้องการขายหรื ออะไร เราทาเพราะ เราอยากทา นะครับ) ตลอดเวลาชัว่ ชีวิตเราที่มีลมหายใจ เราเคยซื ้อCDเพลง แค่3แผ่น เท่านัน้ ที่เหลือเรายอมรับเลย เรามันนิสยั เสีย ชอบโหลด เอาไว้ เราจะเล่าให้ ฟัง ในเล่มหน้ า ว่าไปมายัง ไง


fa

ce b

oo k. c

om

/Z e

ph y

r7 7

2

ภาพผนวก

รูปนี้เป็นรูปที่ทุกคนคงจะเข้าใจ สิ่งแวดล้อม ของหอพักเป็นอย่างดี เรื่องจริงไม่ได้สร้างภาพแต่อย่างใด (ซกมก!)


2 r7 7 ph y /Z e 2

ce b

oo k. c

om

1

fa

อันนี ้เป็ นแผนที่ในการเดินทางคร่าวๆ ซึง่ ถ้ าใครแน่ เชิญสารวจดินแดนหอพักกันเถอะ บางทีผ้ อู า่ นอาจจะเจอทองคา 100 กิโลกรัม หรื อ ห้ องสมุดคาถาอาคม ห้ องขังใต้ ดนิ ยูนิคอน กิเลน หงส์ทอง โปเกม่อน ดรากอนบอล หรื อเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เป็นได้ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3


สุดท้ายขอขอบคุณ ผู้อา่ นทุกคนมากจริงๆ ที่ตงใจอ่ ั ้ านมาจนหมด ซึง่ บางที อาจจะไม่ได้ ความรู้อะไรเลย แต่ที่ทา่ นได้ คือจินตนาการ

ผมอาจจะพิมพ์ผิดๆถูกๆ ก็ต้องขอโทษด้ วยนะ รูปปก

2

หลังเป็ นเบื ้องหลังของรูปปกหน้ าซึง่ บันบังเอิญมากๆ

r7 7

อย่าลืมนะถ้ าใครชอบไม่ชอบ ติชมที่ facebook.com/Zephyr772หรื อ

ph y

772zephyr@gmail.comหรื อใครอยากจะช่วยเสนอ

/Z e

ผลงานเราก็ยินดีนะ แต่ถ้าจะเป็ นแบบวิชาการ มีสาระ เราขอปฏิเสธ ฉบับหน้ าเราคงจะมพูดถึงเรื่ องของหอพัก

fa

ce b

oo k. c

om

นี่แหละ ภาค2 ต่อ จะเป็ นอะไรก็ต้องรอ ต่อไป (ทร มาณอ่ะดิ) หวังว่าเราคงได้ เจอกันอีก ถ้ าหากเราไม่โดน ฟ้องจับ หรื อโดนกระทืบตายก่อนนะ (ใครก็ตามที่อา่ น หรื อดูแล้ วไม่ชอบ หรื อไม่พอใจเราขอโทษด้ วยจริงๆ เรา เองก็ไม่อยากให้ เรื่ องแบบนี ้เกิดขึ ้น ขอโทษด้ วยนะครับ) สาหรับเวลาที่จะออกหนังสือ ไม่แน่นอน ขึ ้นกับว่าเราว่า รึเปล่าหรื อ มีอะไรในหัวที่อยากจจะบอกรึเปล่าแค่ นันเอง ้ ขอบคุณทุกท่านที่อ่านมาจนถึง บรรทัด สุดท้ายจริงๆ ขอบใจจริงๆ


ถ้ าคุณไม่ มาเรี ยนที่น่ ีคุณก็ไม่ ได้ เจอเรื่ องราวดีๆแบบนีห้ รอก

Zephyr#1  
Advertisement