Page 22

‫ڼ‬99೺

33

ዐࡔঋ‫ۅ‬

భ຦ටச‫௷!ڇ‬ዚ‫څ‬႐ᆶඁ࿮࣮

ዐࡔ०რ

࠽ዝዘূໃĐᕎᆈđାბ! ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ !!! ৎනLj࠽ዝ๨ླྀ‫؜‬Đᕎ ᆈऺࣄđାბၜణĊĊ3123 ౎ಋ‫؜‬ბิఁ‫ڇ‬Ljኄ58ఁା ბටᇵॽެ๘হ23߲ࡔॆା ბLjᆯ࠽ዝአުጨዺ௅ටᅃ ۨ‫ֶڦ‬୫‫ࢅݯ‬2/4ྤᇮ0ሆ‫ڦ‬ ิऄ‫ݯ‬Lj‫ڍ‬ბᄽྜ‫ࢫׯ‬Ⴔ࣮ ࠽ዝ‫ޜ‬ခ6౎LjྵሀՂႷኧ ޲ತ‫ূ׋‬ă āāࢾభ຦ට‫ڦ‬ബLjྺĐᕎ ᆈđ‫ڦ‬ାბኮୟச‫ڹڟڇ‬ኵ փኵ‫ڥ‬Ǜ໱்ბ‫ࣷࢫׯ‬සሀ ࣮ࡔ஘ǛĐࠅಋାბđᆅ݀ ‫ڦ‬ዖዖ֊֪ࢅᅑ࿚Ljᆅ݀କ ࠽‫࠲ݘ‬ጀă ோ५ߛ!‫ޟ‬૧ࡻ ৃ౎‫ڦ‬Đᕎᆈऺࣄđ ᅙঢ়๟‫ܾڼ‬াLjၩတᅃ‫؜‬Lj ‫܌܌‬ଇ߲ሆՍဌᆅକ:2ටԒ ఁăঢ়ࡗฤԒอࢃĂጆॆೠ อ‫࣍ڪ‬বࢫLjፌዕඓۨ58ට इጨዺLj༨༁୲ᅃӷፑᆸă ໱்‫ړ‬ዐ28ට߿‫܁‬ձ๗ბ ࿋Lj૴ࢇಢᄢձ๗41ටLj‫ݴ‬ ՚ެெࡔ‫ڪ‬23߲ࡔॆାბă āāٗጆᄽ঳ࠓઠੂLj58ఁ ბิጆᄽࡥ߃૙߾Ă౫ᄽĂ ࣍ৣĂᅅᄱĂม੔‫ڪ‬ăഄ ዐLj૙߾ૌ቞କ‫ٷ‬ཀྵLj໯Ⴊ

ጆᄽ਩ྺ࠽ዝ݀ቛ၄‫ޜپ‬ခ ᄽĂံ৊዆ሰᄽĂ቟୼ႎ႗ ׂᄽ໯Ⴔᄲ‫֌ڦ‬ଙĂ੦዆Ă ऐႁ዆ሰĂิ࿿ࣅ߾‫ڪ‬၎࠲ ጆᄽă਍କ঴Lj‫ࢫࡔ؜‬Lj໱ ்‫ڞڦ‬฾‫ۼ‬๟၎࠲ଶᇘኪఁ ‫ڦ‬ጆॆࢅ඄ྰă ৽ฤԒோ५ܸჾLjৃ ౎‫ܔ‬ბิ‫ྔڦ‬ᇕ຤ೝࢅბຍ ‫ߛ༵ࡕׯ‬କᄲ൱ăሞྔᇕ ‫ݛ‬௬Ljඁྫᆈᇕࡔॆ‫ڦ‬ბ ิᄲ൱ჯາ‫ׯ‬जሞ7/1‫ݴ‬ई ᅜฉLjྂ‫੊ޟ‬๬փ‫گڥ‬ᇀ8: ‫ݴ‬ăሞბຍ‫ࡕׯ‬ฉLj‫ܔ‬ฤ൩ ૴ࢇಢᄢ‫ڦ‬ձ๗ิLjᄲ൱ฤ Ԓ้ᆶஃ࿔݀՗ईገሜăଷ ྔLjৃ౎‫ڦ‬อࢃӝ࠲߸ेჹ

߭ࡀ‫ݔ‬Lj௅‫ݻ‬ጨଙ਩ঢ়4ට ᅜฉอֱă ӀቷࡀۨLj޿ऺࣄጨዺ ბิྫ‫ݓ‬2ْ‫ࡔڦ‬ा୫‫ݯ‬Lj ጨዺՔጚྺ౹ெ‫ں‬൶ට௷Լ 1/9ྤᇮLjනࡣत‫ٷ‬ᄝዞ‫ں‬ ൶ට௷Լ1/7ྤᇮǗӀቷࡀ ۨ‫ڦ‬ାბ౎၌ጨዺิऄ‫ݯ‬Lj ጨዺՔጚྺට௷Լ2/4ྤ ᇮ0ሆă 58ఁାბටᇵӀጨዺ ‫ݛ‬๕‫ۨྺݴ‬ၠಢᄢࢅᅪၠಢ ᄢLjമኁᆯ๨֎አࢅᆩට‫ڇ‬ ࿋ࠌཞ‫ݯڅ׶‬ᆩLjࢫኁ‫ڦ‬ঢ় ‫ݯ‬ᆯ๨֎አඇ‫څ׶ܮ‬ă ዘূໃბ‫ڹڟ‬ኵփኵǛ

ࢾසُ‫پڦٷ‬ॏLjॽኄ ၵᕎᆈໃ‫ࡔ؜‬ბသLjසࡕፌ ࢫ໱்փ࣮ઠሹ஺ӸǛభ຦ ට‫ڦ‬ബ๟‫ٶ৽ޏ‬କ຤೏Ǜ߸ ‫ڦܠ‬ට‫څ‬႐्සԥಋ‫ڦ؜‬ା ბටᇵ‫ڟ‬କࡔྔࢫփയ႐ፔ ბ࿚Ljࣚ‫ݭ‬କბᄽLjዜᆴᅃ ංࢫ੣๮࣮ઠሹ஺ӸǛ़඗ ๟ࠅಋ৽ᄲ‫ܔ‬๨௷޶ሴLjఫ ஺॔‫۽‬ऐ዆ᆼසࢆǛ ਍କ঴Ljُْऺࣄ዆ ۨକሀຐྵሀႜྺă๯ံLj ାბิ੗ᅜሞྜ‫ׯ‬ბᄽࢫLj ჽࢫ6౎‫࠽࣮ݓ‬ዝLjᆶᅃ܎ ้क़ፔჺ৯Lj‫ڪ‬ኈኟბᆶ໯ ‫ׯ‬Lj‫؜‬କჺ৯‫ࡕׯ‬ም࣮ઠǗ ഄْLj၎࠲ևோࣷࢅା ბิധ۩ĖၹᅱກėLjାბ ิᆶᅭခ࣮‫࠽ڟ‬ዝ‫ޜ‬ခLjԈ ઔ৽ᄽĂጲዷ‫ظ‬ᄽ‫ݛڪ‬๕Lj ‫ޜ‬ခ้क़ྺ࿵౎Ǘසྜ‫ׯ‬ბ ᄽࢫ‫ࡗג‬6౎փీ࣮ࡔ‫ޜ‬ခ ࠽ዝ‫ڦ‬LjႷඇ‫࣏ݓܮ‬ಢᄢ ঢ়‫ݯ‬Ljժ঍31&Ċ41&‫ྵڦ‬ ሀূǗ࣮ࡔࢫ‫ޜ‬ခ࠽ዝփ஢ 6౎‫ڦ‬LjӀԲ૩‫࣏ݓ‬ಢᄢঢ় ‫ݯ‬ă ‫ڍ‬๟Lj߸‫ܠ‬ටණྺĐತ ബ๟ၭ๚đLjᆌ޿ेฉ߸‫ܠ‬ ‫ڦ‬ሀຐऺࣄLjᅜඓԍభ຦ට ‫ڦ‬ബ๟Đ࿿ᆶ໯ኵđă ‫ܔ‬ᇀࠅዚ‫ڦ‬ᅑ୯Lj෇჋ ऺࣄ‫ڦ‬ბᇾ‫ۼ‬՗๖ࣷසሀ࣮ ࠽ዝ݀ቛă

຺‫ׯ‬ມ‫ݥ‬ᆊܹୃ౎ా࣮ୁ!ၑߗბ࿋Ⴔ൱घሺ ၑߗአުཥऺ‫ت‬ৎන ࠅքĖၑߗට੨ླྀ໙3123 ዁3152౎ėLj๯ْྺ࿄ઠ41 ౎LjԨ‫ں‬तా‫ں‬ሔ޺ሞߗ໯ ิᆊܹፕᅃ‫ٷ‬႙ླྀ໙ă Ԓߢ्ย༬๯଄ናᆈ ஌ํ௽౎ມ‫ݥ‬ሔ޺ઠߗׂ ጱ‫ڦ‬Đଭದ‫ܮ‬đአ֧ԍ‫׼‬ փՎ41౎Lj‫ݥڇ‬ᆊሶᅜ௅౎ ᆶ8211ఁྺए‫إ‬Ljምेฉᆯ 3118౎዁ৃ౎‫؛‬Ljྺ‫ڇ‬ມ‫ݥ‬ ᆊܹ޴జ৊ႜ‫ڦ‬7୾࿚ਝۙ ֱLjକ঴໱்࿄ઠҾಇᆊܹ ࣮ୁၑߗิऄ‫ڦ‬ᅪၠፔླྀ ໙ă ঳ࡕ‫ݒ‬ᆙLjሞມ‫ݥ‬ᆊଭ ದ‫ူܮ‬Lj‫ڟ‬3152౎Ԩߗહ‫ۯ‬ ට੨ॽ३ณ44ྤටăᆯᇀৎ ӷມ‫ݥ‬ᆊܹतӗ‫ׯ‬ӷ‫ݥڇ‬ᆊ ܹॽࣷᇀ๢ମ෇ბമ‫࣮ݓ‬ၑ ߗิऄLjཥऺ‫ت‬ᇨऺ࿄ઠ຺ ౎LjԨߗᆽܹᇴᄲሺे3ྤ߲ ბ‫ܮ‬ᆌ޲Ⴔ൱Lj‫ڟ‬7౎ࢫLj߸ ᄲ‫ٷ‬ሺ9/6ྤ߲ၭბბ‫ܮ‬ă ཥऺ঳ࡕ၂๖Ljၑߗ௅ ౎8211ఁ‫ݥڇ‬ᆊܹLjᆶ55&ࣷ ํ้ାߗਃዿLjᇆူ67&ට

ࣷ‫ںాݓ‬Lj‫ړڍ‬ዐ83&ටᆼ ჋ስሞ4໠๢ମ෇‫܁‬ᆽܹᇴኮ മ࣮ߗǗ዁ᇀ޴జ਩փ๟ߗ ට‫ڦ‬ມ‫ݥ‬ᆊܹLjአުࡗඁኸ ᆶ28ྤටLjӀ࿚ਝᅪၠኸLj ৈ3&ට‫ࢫิ؜‬नҾಇᆊܹା ߗLj:9&ටࣷ‫ںాݓ‬Lj‫ړڍ‬ዐ 5:&ටනࢫࣷዘ‫ݓ‬ၑߗLj52&

ට߸՗௽ࣷᇀ7໠മĂन๢ମ ෇‫܁‬ၭბമ৽࣮ߗă ਍କ঴Lj‫ڇ‬ມ‫޴ݥ‬జਦ ۨॽᆊܹ‫ݓټ‬ၑߗิऄLjዷ ᄲᇱᅺ๟ၑߗঞᇣ዆‫ࡻ܈‬ă ཥऺ‫ླྀت‬໙ኄ಼ᆊܹ‫ߗݓ‬ ‫ܔ‬ঞᇣბ‫ܮ‬Ⴔ൱Ljᆯৃ౎‫܈‬ ഐLjླྀ໙࿄ઠ5౎዁27028౎

‫܈‬Lj๢ମ෇‫܁‬ᆽܹᇴॽሺ3ྤ ටLjनሺ዁29ྤ߲ბ‫ܮ‬Ǘၭ ბბ‫܈౎ူܮ‬ഐLjኮࢫ7౎Ⴔ ሺ9/6ྤ߲Ljሺ዁4:ྤ‫֍߲ܠ‬ ੗ᆌ޲Ⴔ൱ă ‫ڍ‬๟Ljև‫ݴ‬มࣷბጆॆ ණྺLjአުኻ੍ኄ‫ݻ‬࿚ਝઠ ೠࠚ‫ڇ‬ມ‫ݥ‬ᆊܹනࢫઠߗ‫ڦ‬ ੗ႜႠLj࿄Ղඇ௬ă‫ڍ‬࿄ઠ 6Ă7౎አުඓ௬ଣუ૰Ljᅜ ᆌ޲ኄӬᆊܹደॷ‫࣮ࢫٷ׊‬ ߗლ൱ঞᇣLjአުᆌ߸ओट ዷ‫૴ۯ‬ஏኄ಼‫ڇ‬ມ‫ݥ‬ᆊܹ޴ జLjକ঴ፌႎᅪၠă ጆॆ்ኸ‫؜‬Ljᅃ‫ڋ‬ᆊ ܹ࣮ୁၑߗႴ൱‫ٷ‬ሺLjአު ᆶሴඪඁ߸ࡻ‫ݴ‬ದጨᇸLjঞ ᇣ๟ኄ಼ᆊ࡚๯ᄲႴ൱Lj‫ݝ‬ ࿭ĂᅅଐĂมࣷ‫ޟ‬૧ሶ੗ူ ᅃօ֍ࡀࣄă ጆॆᄺ༵ႝLjઠߗิऄ तืბ‫ڦ‬ມ‫ݥ‬ᆊܹLjᆯᇀ޴ జփ๟ߗටLjവඍቷࠥLjᆼ ࿄ՂᆶൕᆷLjઠߗࢫঢ়षՂ ᆶઓవLjईႴ༬๺ቷࠥLjม ࣷ‫ޟ‬૧ॽ๟๯ᄲ؋ऍLjአު ᆌ৑੺֧ࣄă

۫ᕊཕ๭ዎҾ૴‫!ݯݞ‬ ࣳतߗӐतྔढට๗ !!!!!࠽۫۫ᕊ๨ٗ9ሆ2නഐཕ๭໯ᆶୁ‫ۯ‬ටᇵ‫ڦ‬ዎҾ૴‫ݞ‬ ‫ݯ‬ăُܸമLj۫ᕊᅙཕ๭ഓᄽዎҾ૴‫ݯݞ‬ăኄᅪ࿆ጣLjሞ ۫ᕊแႜ2:౎‫ڦ‬ዎҾ૴‫ݯݞ‬ዕᇀඇևԥൽၩăُਉॽࣳत ໯ᆶྔઠටᇵLjԈઔߗӐतྔढට๗ă ਍۫ᕊ๨֎አਆཥऺLjৎ6౎ઠLj۫ᕊ๨ዎҾ૴‫ݯݞ‬ ౎਩๭෇ሞ2/4ᅢᇮට௷Լፑᆸă3122౎Lj۫ᕊඇ๨ኙ๭ ዎҾ૴‫)ݯݞ‬Ԉઔഓᄽࢅ߲ටዎҾ૴‫ऺࠌ*ݯݞ‬ሀ2/96ᅢᇮ ට௷ԼăኄԴ֎አ๭෇቞ඁ౎۫ᕊඇ๨֎አ๭෇‫ڦ‬Բ૩փ ‫ڟ‬2&ă āā਍ဒLjୁ‫ۯ‬ටᇵዎҾ૴‫ݯݞ‬ዷᄲ๟ኍ‫ྔܔ‬ઠခ߾ටᇵ ‫ڦ‬๭‫ݯ‬ă޿ၜ๭‫ݯ‬ዷᄲᆩᇀඖዚዎҾ૴‫ݞ‬ፇኯतഄ‫ׯ‬ᇵ‫ڦ‬ ऄ‫ۯ‬ঢ়‫ࢅݯ‬ঢ়षԒؐLjዎҾ૴‫ܓݞ‬ᇵሞᇑ‫ݖ‬ፍ‫ݴ‬ጱፕ۷ኛ ዐዂฅĂዂ֘ईຶྨ‫ڦ‬Ljഄ໯Ⴔᄲ‫ڦ‬ዎଐ‫ݯ‬Ăิऄցዺ‫ݯ‬ ࢅ‫ޣ‬Ⴠঢ়‫ݯ‬ᄺٗዎҾ૴‫ݯݞ‬ዐ‫؜‬ൽă޿ዎҾ૴‫ݯݞ‬ൽၩ ࢫLjԍቱඖ‫ݞ‬ඖዎ߾ፕኟ‫׉‬ਸቛ‫ڦ‬ጨূඍ੨Ljॽᆯ‫֎ںړ‬ አᇎᅜցཌྷă āā۫ᕊ‫ྔڦ‬ഓຕଉ‫ڟٳ‬ଇྤ‫ॆܠ‬LjዎҾ૴‫ݯݞ‬ඇևԥൽ ၩॽࣳत໯ᆶྔઠටᇵLjԈઔߗӐतྔढට๗ă āā਍କ঴Lj࠽ู۫࿿ॏਆĂู֎አཐৎන݀‫؜‬ཚኪLjඇ ูጲ3123౎9ሆ2නഐൽၩୁ‫ۯ‬ටᇵዎҾ૴‫ݯݞ‬LjැӀ3122 ౎޿ၜ๭‫ݯ‬ኙ๭ূ‫֪ܮ‬໙Ljُਉᇨऺॽ੗३ൟୁ‫ۯ‬ටᇵ޶ ‫څ‬ሀ7ᅢᇮă

ࡔခᇾǖ݆ۨব्න௨ཚႜ‫!ݯ‬ փࡤ‫܋‬࿷ዐ൭ᇮ‫ڋ‬ නമLj঍ཚሏ๼ևĂ݀ቛ߀߫྿Ă֎አևĂִ॔ ևĂࡔခᇾৰ‫ޅ‬Ӹ዆ۨ‫ڦ‬Ėዘ‫ٷ‬ব्න௨๭ၭ႙ਜ਼‫כ‬ཚႜ ‫ํݯ‬แ‫ݛ‬ӄėᅙइ‫ࡔڥ‬ခᇾཞᅪăํแ‫ݛ‬ӄዐኸ‫؜‬Lj௨‫ݯ‬ ཚႜ‫้ڦ‬क़‫ؾྺྷݔ‬বĂൣ௽বĂહ‫ۯ‬বĂࡔ൪ব‫຺߲ڪ‬ ࡔॆ݆ۨব्නLjᅜत‫ࡔ౎ړ‬ခᇾӸࠅཐ࿔ॲඓۨ‫ڦ‬ฉຎ ݆ۨব्න૶Ⴉනă! ! ! ሞ௨‫ݯ‬ཚႜ้क़‫ݛ‬௬Ljํแ‫ݛ‬ӄዐ‫ؾأ‬বĂહ‫ۯ‬বĂ ࡔ൪বෙ߲ዘ‫ٷ‬ব्නྔLj࣏Ԉઔକൣ௽বLj‫ڍ‬փԈઔ‫܋‬ ࿷বĂዐ൭বࢅᇮ‫ڋ‬ă௨‫ٗ܎้ݯ‬ব्න‫ڼ‬ᅃཀ11ģ11ਸ ๔Ljব्නፌࢫᅃཀ35ģ11঳ຐ)೵ཚࠅୟᅜ‫כ‬ଈཚࡗ๭ ‫ݯ‬በ๭‫้ڦڢכݯ‬क़ྺጚLjߛ໏ࠅୟᅜ‫כ‬ଈ๓૗‫؜‬੨๭‫ݯ‬ ‫้ڦڢכ‬क़ྺጚ*ă āā௨‫ݯ‬ཚႜ‫כڦ‬ଈ‫ྺྷݔ‬ႜ๓๭‫ࠅݯ‬ୟ‫ڦ‬8ፗᅜူ)ࡤ8 ፗ*ሜਜ਼‫כ‬ଈLjԈઔሎႹሞ೵ཚ๭‫ࠅݯ‬ୟႜ๓‫ڦ‬ఊྂ‫כ‬ă āāଷྔLjํแ‫ݛ‬ӄ࣏ኸ‫؜‬Lj߳‫ں‬ऐ‫ߛׇ‬໏ࠅୟ๟‫ํޏ‬ႜ ௨‫ݯ‬ཚႜLjᆯู߳)൶Ă๨*ට௷አުਦۨă

ዐࡔ๯Ӱܹཡॆਏഽ዆ႠՔጚ ! ! ! ٗ9ሆ2නਸ๔Ljዐࡔ‫ڼ‬ᅃևܹཡॆਏഽ዆ႠࡔॆՔጚ Ėܹཡॆਏཚᆩरຍཉॲėኟ๕ํแăՔጚٗԍࢺܹཡҾ ඇॳ੃‫ڦ‬ঙ‫܈‬Ljዘ‫ܔۅ‬ยऺईᇨۨࠃ4ā25໠ܹཡ๑ᆩ‫ڦ‬ ॆਏׂ೗‫ڦ‬Ҿඇࢅ࣍ԍ዆۩କഽ዆Ⴀ‫ڦ‬ᄲ൱ă! !!!!ዐࡔ๪ాጎ๦ၹࣷޭࣷ‫׊‬ໄ࠽ิ՗๖LjႎՔጚ‫ܹܔ‬ཡ ॆਏ‫ڦ‬Ҿඇᄲ൱Ăয়๖Ք๎Ă๬ᄓ‫݆ݛ‬ᅜतॠᄓࡀሶ‫ڪ‬: ߲և‫ۼݴ‬ፕକ‫ၘ׉ݥ‬ဦ‫ڦ‬ᄲ൱Lj༬՚๟ॽܹཡॆਏ‫ڦ‬Ҿඇ ᄲ൱Ăয়๖Ք๎ଚྺഽ዆Ⴀཉ੼ă! ਍ཥऺLjዐࡔᆶ1.25໠ܹཡ3/335ᅢLj቞ጺට੨‫ڦ‬ 27/71&ăܹཡᆯᇀഄิ૙༬‫ۅ‬Lj๟ฅ࡞‫ڦ‬ዷᄲ๴ેට ඖLjܸॆਃ࣍ৣ๟ܹཡऄ‫ڦۯ‬ዘᄲ‫ׇ‬໯ăৎ౎ઠLjᆯᇀܹ ཡॆਏ঳ࠓҾඇ࿚༶ሰ‫ܹڦׯ‬ཡॳ੃ईኁฅ࡞‫ڦ‬ӄॲ้ᆶ ݀ิă! ܹཡॆਏഽ዆ႠՔጚํแᆶ૧ᇀԍࢺܹཡሞॆਃ࣍ ৣዐ‫ࢅ੃ॳڦ‬Ҿඇăֱۙ၂๖Ljᅪྔฅ࡞ᅙঢ়‫ྺׯ‬1.25 ໠ܹཡ‫ڼڦ‬ᅃĐ෫๮đLjᆮഄ๟5໠ᅜူ‫࡚ڦ‬ጱăཞ้Lj ᄺీٝ৊ዐࡔܹཡॆਏ‫ڦ‬ჺ݀ยऺĂࡀఇࣅิׂࢅୁཚă

88期闻周刊  
Advertisement