Page 1

168 ೺

Exclusive interview with Caiqi

ጆ‫ݡ‬ၭ֒ഌĖ჉ገ֒ഌė Speedy’s Café

‫ేټ‬ጽ৊ਝ‫ڦޟ‬๘হ Top 10 bizarre look

ๆ‫ٷ‬࿢்ੂփ‫ڦۮ‬U໼Mppl Apologize to your skin with a rescue treatment

ၠే‫ڦ‬ೄ‫ڢޒ‬ശ New era of girlfriend

ႎࡅ௡้‫پ‬

Embrace the Chinese trend in London Fashion E hion

We Week

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ ૯‫ڧ‬ ၘ९3.26Ӳ


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week

2 / ຕጴ้ጎ

!3125౎3ሆ32.38න

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

5,000

150

77

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

௄ઋ૝ଋыӹ‫઀ڪ‬ रߎ؄Ѱ‫੸ޞނ‬յͫ଑ҿИԕ ‫ܬ‬дб۴澝ઓৱ澝‫ڧݡ‬٤ঈ澞

֨फ़⢓Ѱ‫ނ‬ ‫੸ޞ‬յПѫ֫9USKX X YKZ .U[YKͫ▲һ‫ي‬ॐ ॐ д঳З‫عޞ‬ս࣎澞

फ़⢓Ѱ‫੸ޞނ‬յ▲һ߄֫:Ֆज़澞

Figures of AW14

797,000 ਸ਼֢‫عޞ‬фЏОਸ਼֢‫҈ݕ‬ д଎Ѕѡٗҁㇾѹ澞

200 Ї▲؄ङѰ‫੸ޞނ‬ յ҅ऀдһઋҸ㧎 ङ2G\G``G‫੉ࣻܞ‬պ ⮈઺澞

୿‫้ܘ‬ጎዜ ‫ټ‬ઠକ๊஺ 3ሆ25න዁29නLj3125൭۬୿‫้ܘ‬ጎዜස೺ਉႜăሞࡗඁ 6ཀ้क़૛Ljኄ૛‫ྺׯ‬ඇ൰้ชං‫ڦ‬ዐ႐Ljઠጲ๘হ߳‫้ڦں‬ ጎยऺ฾Ă้ชጆॆĂ‫ٳ‬ට਋णሞኄ૛ࣩී໱்‫ظڦ‬ᅪࢅघ ൧ăሞ࿢்नॽ߶ኄᅃल୿‫้ܘ‬ጎዜຫም९‫ࢪ้ڦ‬Ljඟ࿢் ཚࡗᅃၵ०‫ڦڇ‬ຕጴ࣮ࠥᅃူ‫้ڹڟ‬ጎዜߴ࿢்‫ټ‬ઠକၵ๊ ஺ă

160

һઋߛਘҶЍउЗ֢‫؟‬ङ ыћ֨઀रߎࠩѰ‫੸ޞނ‬յङ࣫֫ फ‫ݮ‬ਭऩ澞

75,000

֨Ї▲؄Ѱ‫੸ޞނ‬յЇͫһ߄ Ѕ‫֨࣌ࣁڙך‬/TYZGMXGSЇӣц澞

# London Fashion Week #

176,000

Ї▲؄ͫȔѰ‫੸ޞނ‬յȕ֨ ֨ :]OZZKXЇੴ‫ݕ‬ӱЅ‫ࠩך‬澞

30,000 Ї▲؄ङѰ‫੸ޞނ‬յ▲һ⮽ ݊д঳Ѕߞ۞‫ࡼڔ‬ঢ়պ⮈澞

£26,000,000,000 ऩӹͫਸ਼֢‫عޞ‬фЏ‫ث‬ਸ਼֢৆ࡺфࣿङफ‫ݎ‬৆ࡺџқީьਸ਼୵澞 DŽຕ਍ઠᇸǖᆈࡔ้ጎၹࣷDž


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

‫ڼ‬279೺

ਝ๯ᇕ / 3

含交

通、住 宿

ਝ๯ᇕ

、導 遊

The Chinese fashion dream

‫ڱ‬䝫‫ݴړ‬ਸ਼⳷ȕҐ屴Ӟ䤙ȕ㰱俠ષ㪋惍㻁ࡔ⛻⳪‫؞‬

้ጎዐࡔ௔ 今天是周六,但我却不 得不在早上8点就起床,梳 洗、化妆、换装,准备出门 工作。2014秋冬伦敦时装周 已经进入到第二天的日程, 作为一名时尚编辑,这是我 一年之中最不能错过的大事 件。我的工作薄上早在一个 月前就已经把从2月14日至 18日这5天时间的日程安排 一一罗列出来,在这段时间 里,我不能生病、不能休 假、不能安排朋友聚会,我 必须在120个小时里像打了 鸡血似地拼命工作,当然睡 觉时间除外。 我本来打算拎上我新购 入的Alexander Mcqueen印 花手包来搭配今天穿的一条 Toga黑色印花连身裙,可是 看了看窗外阴霾的天空,英 国这鬼天气,阴晴不定,前 一秒可能还在出太阳,后一 秒钟就是瓢泼大雨,要在外 面工作一整天的我可不想在 半路就被淋成落汤鸡,而小 手包除了能装进我的媒体通 行证、Oyster地铁卡、录音 笔和采访笔记本,就再也塞 不下别的物件了,更别谈雨 伞,所以我最后还是放弃了 这个想法,决定换回我平时 上班时用的大容量公文包。 唉,实用和时髦就像两条永 远不会相交的平行线。 大约4、5年前,我在伦 敦找到的第一份工作就是一 家中文媒体的时尚编辑。那 一年,没有人教我该如何去 申请一张伦敦时装周的媒体 通行证;没有人告诉我时装 秀的邀请函是需要另外申请 的;更没有人指导我要怎样 联系到设计师进行采访…… 因为那一年,仅有一两家中 文媒体在做伦敦时装周的相 关报道,我在伦敦时装周展

示会场只见到了中国设计师 杜旸,只听说Masha Ma在另 一个伦敦的独立会场上有自 己的一场秀。 而这一季,各大媒体用 “扎堆”这个词来形容中国 人对于伦敦时装周的入侵, 王海震、张卉山、高扬、何 平、Lulu Liu、万一方…… 来自中国设计师的大秀专场 已近十场,除此以外,几乎 每一天的时装秀上我们都能 看到大量中国模特,专程飞 到伦敦的各大中国时尚媒体 人,受到品牌邀请的众多中 国明星嘉宾,任职于时装周 上各个工作岗位的不计其数 的中国工作人员,来到伦敦 淘货的中国买手们……中国 人的身影在这一季伦敦时装 周上随处可见。 就连《旗舰晚报》(Evening Standard)也花掉1个 版面发表了一篇题为《中国 学生扎堆伦敦著名艺术院校 (Chinese students have designs on London’s leading art schools)》的文章,指出 在伦敦学习时装设计和艺术 的中国学生在过去5年时间中 增长了150%。 中国时装人正在让世界看 到他们的身影,让世界聆听 到中国的声音。 只是,在这么多的中国 身影中,究竟有多少人能够 被世界时装圈认可呢?我 禁不住扪心自问。曾在一场 秀上,我跟坐在旁边的一位 从事时尚产业的英国业内人 士聊天,他说:“中国市场 很大,现在各大品牌都把目 光投向了中国。中国人不缺 钱,缺的是时尚品位。”这 句话给我留下了深刻的印

侸ॻ ]]]MUK[MUIUS

朅宝 

4-5Ӳ

ยऺ฾ࢆೝǖ൧ටব‫ڦ‬Ⴏ‫!ׇ‬

象。 当提到法国时,我们会想 到可可・香奈尔(Coco Chanel)、克里斯汀・迪奥(Christian Dior);提到意大利时, 会想到詹尼・范思哲(Gianni Versace)、华伦天奴(Valentino);提到日本时,也会想 到三宅一生、川久保玲…… 可是,当我们提到中国时, 你会想到谁? 在秀后,我曾问毕业于 伦敦艺术大学,近两年活跃 在伦敦时装周上的中国新锐 设计师Lulu Liu为什么会选择 伦敦时装周,她回答我说: “因为这里对于设计师的发 展来说显得更简单,凭作品 说话。”在伦敦时装周上的 中国人都在编织着一个共同 的时装中国梦,都期待着真 正被世界认可的那一天。 就在这一季的伦敦时装 周上,我去参加设计师John Rocha的秀,因为晚到,秀场 内已经人满为患,我不幸被 保安拒之在秀场门外,John Rocha公关公司的一位员工 看到我后立即要求保安放我 进去,她用一种近似命令的 口气对保安说:“我们需要 《华闻周刊》,他们秀后要 给John Rocha做专访!(We need The Chinese Weekly, they will do interview with John!)”那一瞬间,作为一名 中文时尚媒体人,我感到了 一种被认可的无限光荣。

࿔0ဲᆗ editor@thechineseweekly.com

3125൭۬୿‫้ܘ‬ጎዜ‫ڼڦ‬ᅃཀኟኵ3ሆ25නဇ‫ݛ‬൧ටবLj ઠጲዐࡔࢋళኣዝLj‫ڍ‬ᅃ኱ሞᆈࡔ้ชං‫ݺ‬۷‫ڦ‬ยऺ฾ࢆೝ ‫ٷڦ‬Ⴏᄺሞኄᅃཀਉႜă !!!!!!!!!!!!ĊĊՊड!ࣜ೿೿

৛႐‫ٶ‬ӳ‫ڦ‬౰‫ކ‬ጱ ፔ้ชऻኁ๟࢔‫ܠ‬Đၭࠝ౓đ‫ۼ‬၉డ‫ڦ‬ኰᄽLjܸኈኟว ሞഄዐ֍ኪ‫߲ڢ‬ዐႍહă࿢்‫ڦ‬ၭऻኁ޲ౢൕጲ༹ᄓLjႚඹ ጲम๟ᅃ߲Đ৛႐‫ٶ‬ӳ‫ڦ‬౰‫ކ‬ጱđă!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ĊĊՊड!඿ଠ

8-9Ӳ

้ชச๮‫ڦ‬ᅃཀ ‫ܔ‬ᇀ้ชச๮ઠຫLj้ጎዜ࿮ᅑ๟ᅃ߲‫ٷ‬QbsuzLj๟ኈኟ ‫ڦ‬বනă௅ཀLj໱்‫ࣷۼ‬ၟĐ‫ٶ‬କचეđӯ‫ݺੈڦ‬Lj඗ࢫԦ հᇀ߲߳Ⴏ‫ׇ‬ኮक़Ljኄ๟໳்ፌ੺ૂ‫ڦ‬๚ă!!!!!!!!!!!!!!!! ĊĊՊड!඿ଠ

10-11Ӳ

้ชฝᆖ฾‫ڦ‬ᅃཀ ፔ้߲ชฝᆖ฾Ljփ࠼๟ᄲഽ‫ڦٷ‬रຍLj࣏‫ڥ‬ᆶഽ጑‫ڦ‬ ༹೧LjසࢆሞĐ؋‫ބ‬đ้ാ቞ፌॅ࿋ዃLjසࢆሞႯࢫӥ௝؋ ِ‫ت‬૙ቷೌLjኄၵ‫ۼ‬๟ఫၵ౎Ljಆࡗ้ጎዜ‫ڦ‬ฝᆖ฾‫ڦ‬Đე ્๏đă!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĊĊՊड!඿ଠ

14-15Ӳ

้ጎዜ‫ۯ‬࿿ ኄ߲႓೺Ljਨ‫ܔ‬๟ᆈ୿‫ח‬ᢄ‫ڢړ‬ă໳்‫ڊٷ‬Ăᆶ‫ظ‬ᅪĂ ߎႯLjሞ้ጎዜฉ௱෫‫ݤ‬ଠ࿮ຕLjԥ‫ྺ׬‬Đ้ጎዜ‫ۯ‬࿿đă !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ĊĊՊड!!඿ଠ

12-13Ӳ

ๆ‫ٷ‬࿢்ੂփ‫ڦۮ‬U໼Mppl ୿‫้ܘ‬ጎዜٗઠ‫ۼ‬փඍณཀகႜ੣‫੿ކڦ‬ยऺLj৯৩ ๟࠰‫ڦڐ‬ยऺ࣏๟ཀ֍‫ظڦ‬ᅪǛ๟ଷૌܱߟ࣏๟อெ‫ג‬മǛ ኄ૛ຼࢭቴփ‫ٴڟ‬ӄăܸ‫ܔ‬ᇀ೵ཚ઻ӥႡઠຫLjኻీൟ༒ᅃ ਔǖĐ้ชLjၙຫ‫ేۮ‬ኈ‫ڦ‬փඹᅟƽđ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĊĊՊड!ࣜ೿೿


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week

4 / ዐࡔวᆖ

!3125౎3ሆ32.38න

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!ெຍՊडǖ᲼ආ෷

Fashion Designer Ping He in London Fashion Week

้ጎยऺ฾ࢆೝǖ൧ටব‫!ڦ‬ 2014 02 14 3125൭۬୿‫้ܘ‬ጎዜ‫ڼڦ‬ ᅃཀኟኵ3ሆ25නဇ‫ݛ‬൧ටবLj ઠጲዐࡔࢋళኣዝLj‫ڍ‬ᅃ኱ሞᆈ ࡔ้ชං‫ݺ‬۷‫ڦ‬ยऺ฾ࢆೝ‫ٷڦ‬ Ⴏᄺሞኄᅃཀਉႜă ࢆೝٗၭ৽ბ‫ك‬ᅝຍ)Gjof! Bsut*Lj໳ຫ໳ๆ໠‫ࢪ้ڦ‬Lj৽ ਥ‫ڥ‬ጲमࣷ‫ړ‬ᅝຍॆăሞ‫ڟ‬ᆈࡔ മLjࢆೝᅙঢ়ሞනԨ้ጎणཷࠅ ິLvsvlbxbඪ๯ဝยऺă‫ྺڍ‬ କ‫౎ש‬ൟ‫ࠕీࢪ้ڦ‬ბသࢅဌ๭ ߸‫ڦܠ‬ኪ๎Ljࢆೝ჋ስକ‫ࡔ؜‬ା ბă3115౎ࢆೝᅜᆫ‫)ิڪ‬Ejt. ujodujpo*‫ڦ‬ᆫᅴ‫ׯ‬जٗ౷ۡࡲ ༬୿༬‫ٷ‬ბ)Opuujohibn! Usfou! Vojwfstjuz*ຬ๗Թᄽăኮࢫሼ ሞჱ૦෷‫ٷ‬Ą஛ઑ)Bmfyboefs! Nbdrvffo*ํသă3117౎ࢆೝਸ ๔‫څ‬ඪᆈࡔ౰ጎ೗ಈBgufstipdl ‫ڦ‬๯ဝยऺ฾ă3122౎‫ׯ‬૬ጲम ‫ڦ‬౰ጎ೗ಈĐQJOHIFđă Ԩल๟ࢆೝሞঢ়ᆐᅜጲम ‫ڦ‬ఁጴంఁ‫้ڦ‬ጎ೗ಈࢫLj‫ڼ‬ ْܾ‫ک‬ฉ୿‫้ܘ‬ጎዜ‫ڦ‬࿸໼ăႯ ‫ۅںڦׇ‬࿋ᇀ୿‫ܘ‬๨ዐ႐੊࿔‫ؽ‬ ࢾᇴ)Dpwfou! Hbsefo*޹ৎᅃ۰ ఁྺࠌषࣷࣷ༗)Gsffnbtpoďt! Ibmm*‫ॺ઻ࠟڦ‬ዾాLjኄ૛ᄺ๟ ԥᆈࡔӲWphvfሗኾ‫ྺ׬‬Đฺׂ ཀ֍‫ઁূڦ‬đLj௅लሞ୿‫้ܘ‬ ጎዜฉ‫ۼ‬Ԣ๴ድణ‫ڦ‬Đ࿦ਖ਼ຯ ้ጎമᄂDŽWbvyibmm! Gbtijpo! TdpvuDžđ‫ڦ‬ऄ‫ׇࣷۯ‬ă

16 : 00 ူ࿷27‫ۅ‬Ljࢆೝ৽‫ٳڸ‬କ Ⴏ‫ࢫڦׇ‬໼Ljਸ๔ྺྟฉ2:‫ۅ‬41 ‫ڦݴ‬ႯፔጚԢăሞሀ211‫ܠ‬ೝ௝ ‫ࢫڦ‬໼ጚԢक़૛Ljፑᆸኝഋ‫ں‬Ӧ ‫ݣ‬ጣଇಇࣅጏ৥Ljጞ௬ฉ๟߳๕ ߳ᄣ‫֒ڦ‬ጏ೗ᅜत݀႙ሰ႙೗Lj ‫ݝ‬क़ዐक़‫ڦ‬ᅊॐฉࠬጣ‫৽ڦ‬๟ࢆ ೝยऺ‫ڦ‬25൭้۬ጎဣଚ‫ޜ‬ጎă

ԨԒऻኁ!ဲᆗ!ฝᆖ!᲼ආ෷

ࢆೝઠ‫ڟ‬ኄ૛ࢫLj৽ਸ๔ᅃᅃॠ ֱኄၵनॽ݀՗‫ူڦ‬ᅃल൭۬ႎ ጎă৑࠶ራമᅙঢ়߶֒ጏ฾Ă݀ ႙฾Ljฯ዁ெो฾ฆۨࡻକ‫ྟړ‬ ఇ༬‫݀ڦ‬႙ጏඹLj‫ࢆڍ‬ೝ࣏๟ሞ ᅃಖጮဦ࠵ִጣ௅ᅃ߲ဦবLjժ ๢้‫ں‬ᇑ߾ፕටᇵ঍ୁᅪ९ă

18 : 00

ᅃ኱஬‫ྟڟ‬ฉ29‫ۅ‬Ljࢆೝ ֍੣‫้؜‬क़ඟࣅጏ฾ߴጲमࣅ ጏăُ้Ljᅙঢ়ᆶၵࢆೝ߾ፕĂ ิऄං૛‫ڦ‬ವᆷĂิᅪअӵčč ୥୥ჄჄઠ‫ࢫڟ‬໼LjࢆೝᅃՉࣅ ጏᅃՉ஬ጣ߶໱்‫ٶ‬ጣቲࢬăኄ ೺क़Ljᅺྺᅃఁఇ༬‫ڦ‬ጏඹ࿚ ༶Ljࢆೝඟ‫؜‬ጲम‫ڦ‬࿋ዃLjҾৢ ‫ں‬ፖሞ‫ݝ‬क़ঙ஌ฉ‫ڦ‬෭݀Lj‫ځڪ‬ ࣅጏ฾‫ت‬૙ྜఫ࿋ఇ༬‫ڦ‬ጏඹLj ጲम֍ᆼฉമीჄࣅጏă

19 : 00 2:‫ۅ‬Ljฉᅃ‫ׇ‬Ⴏ࣏ுᆶਸ ๔Lj‫ڍ‬ਐ૗ࢆೝ‫ڦ‬ኄ‫ׇ‬Ⴏኻ฻ူ ӷ߲ၭ้‫้ڦ‬क़Lj޶ሴথ‫ूځ‬ՠ ‫߾ڦ‬ፕටᇵઠߢ໕ࢆೝᅙঢ়ᆶ և‫ٳڟݴ‬Ljࢆೝਸ๔ᆶ‫ۅ‬ጣथLj ኱‫ڟ‬ଷྔᅃ࿋߾ፕටᇵઠԒߢຫ ฉᅃ‫ׇ‬Ⴏዕᇀਸ๔Ljࢆೝ֍࣐࣐ ‫ں‬຿କᅃ੨ഘLj஬ঢ߾ፕටᇵඁ Ҿಇࡻᅙঢ়‫ٳڸ‬Ⴏ‫෇ׇ‬੨‫ूڦت‬ ՠăఇ༬்ᄺ‫ݵݵ‬ਸ๔࣑ጎă31 ‫ݴ‬ዓࢫLjႯ‫ڞׇ‬ᄇዕᇀ‫ټ‬ጣఇ༬ ்ઠ‫ڟ‬U໼ฉ৊ႜକᅃ߲०‫ڦڇ‬ ֒ಇă

20 : 00 ྟฉ31‫ۅ‬ፑᆸLjࢆೝ3125 ൭۬ဣଚ้ጎႯዕᇀઙਸႾటă ৑࠶ኝ‫ׇ‬ႯԲᇨ้ۨक़ླྀ‫׿‬କሀ

ӷ߲ၭ้Ljܸ൐‫ڦܘ୿ྟړ‬ཀഘ ๆ‫ܱݴ‬ଝLjᆼኟኵ൧ටবLj‫ڍ‬Ⴏ ‫ׇ‬၄‫ׇ‬ධ඗ፗ࿮ႵဝLjዚ‫ܠ‬ᆈࡔ ้ชං૛‫ڦ‬ม঍ఁට‫؜ۼ‬ဝକኄ ‫ׇ้‬ጎ݀քႯLjԈઔକᆈࡔ‫ৃړ‬ ፌਏኸՔႠ‫ڦ‬Ju! HjsmἊဇĄஆᅟ )Ebjtz!Mpxf*Ă3124ᆈࡔၭ঵Ҹ ௝Ąྼܻ‫)ܙ‬Bnz! Xjmmfsupo*Ă ெࡔߤ๮Ү๊૧Ąஆն‫)و‬Bti. mfz! Spcfsut*‫ڪ‬Lj࢔‫ूܠ‬ՠ࣏‫ټ‬ ฉକႯ‫ׇ‬ᄥ൩ࡧ޹ሽକᅃཉĐཱི ࡸূđဌ࠶ၜ૾Ljࢆೝຫဌ࠶‫پ‬ ՗ጣ࢔߲ටࣅ‫ڦ‬๚࿿Ljॽઠࣷ‫ׯ‬ ྺĐQJOHIFđ‫ڦ‬༬෥ࣅՔኾLj ໯ᅜኄᅃْ༬՚዆ፕኄཉၜ૾ໃ ߴੂႯ‫ڦ‬ට்ă ُْĐQJOHIFđ3125൭ ۬ဣଚॽᆫჯᇑఊ‫ک‬බࢇሞᅃ ഐLjዷ෥ۙᅈ৹ჽჄକฉᅃल‫ڦ‬ ࢒ӣ෥Lj‫ڍ‬ሞ൭۬लዐ࣏े෇କ ศࢤĂূຌ‫ڦ‬ჿ෥Ljॽ೤ਏᆘશ ഘዊ‫ڦ‬ཪ௽QWD֌ଙ‫ڦ‬ᇉ࿂ඕᇑ ල෉Ăॕඩ‫ڦ‬ᄜற֌ዊፔ‫ܔ‬ԲLj ‫؜ټ‬କ޷ᆶሏ‫้ڦߌۯ‬Ỵ౰Ⴀഘ ዊă ‫ޜ‬ጎቛ๖঳ຐࢫLjࢆೝࣩ ࿸ጣມ๮ጽฉU໼ႇటLj՗൧၂ ‫ྔ߭ڥ‬႗‫ݺ‬ă໳ሞႯࢫߢ໕࿢Lj ኄ৽ၟ๟ᅃ‫ׇ‬๯ᆙ૝Ljፕྺยऺ ฾‫ڦ‬໳৽ၟᅃ࿋‫ۉ‬ᆖ‫ڞ‬ᄇLjٗఇ ༬ጽ໼ຩႾĂጏඹ‫߭ޅ‬Lj‫ڟ‬ԝৠ ᅼૂ‫ڦ‬჋ስLj໳ᄲሞ၄‫ׇ‬ӝ௅ᅃ ߲࣍ব‫ز‬ሞᅃഐă ໚඗Ⴏ঳ຐକLj‫ڍ‬ᅺྺᄲ ߶ᅃၵ‫ڦׇڟ‬WJQूՠ‫ٶ‬ቲࢬLj ࣏ᄲҾಇႯࢫ঳ຐ๚ᅓLj኱‫ྟڟ‬ ฉ34‫ۅ‬Ljࢆೝ֍࣮‫ॆڟ‬ă࿢࿚ ໳ǖĐే‫ڦ‬൧ටব৽ሞ߾ፕዐ‫܈‬ ࡗକ஘Ǜđ໳ຫǖĐራฉ઻ࠅᅙ ঢ়ໃߴ࿢஻࠿ࢾକLjሞ࿢߾ፕ‫ڦ‬ ้ࢪLj໱ᅃ኱ಥሞ࿢วՉLjኄ‫ܔ‬ ᇀ࿢ઠຫᅙঢ়๟ᅃ߲‫׉ݥ‬ᇶ஢‫ڦ‬ ൧ටবକăđ Ԩሆ39නLjࢆೝࣷ‫ټ‬ጣ໳ ‫ڦ‬3125൭۬ဣଚीჄߋྫә૔้ ጎዜă

ሞࢫ໼ጚԢࡗ‫ײ‬ዐLjࢆೝ‫ڦ‬ವᆷ்୥Ⴤઠ‫ࢫڟ‬໼ྺ໳‫ڦ‬ኄ‫ׇ‬ႯेᆳLjࢆೝ؏੣ਸ ‫߶ں‬໱்଎ጣཀă

ࢆೝਸ๔ᅃᅃॠֱ‫ྟړ‬नॽ݀՗‫ڦ‬3125൭۬ႎጎă

ሞఇ༬࣑ጎࡗ‫ײ‬ዐLjࢆೝᄺӻጣሰ႙฾ᅃഐྺఇ༬‫ح‬ฉጲम‫ڦ‬ፌ ႎยऺă

ਸႯമLjఇ


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!ெຍՊडǖ᲼ආ෷

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

‫ڼ‬279೺

ዐࡔวᆖ / 5

!Ⴏ‫ׇ‬

ਸ႐

஬ྜକఇ༬்‫ڦ‬ጏඹLjࢆೝ֍ਸ๔࠲ጀഐጲम‫ړ‬ཀ‫ڦ‬ጎӳă

ࢆೝኟሞॠֱఇ༬গฉ‫ڦ‬ၸă

ఇ༬்ሞࢆೝ‫ڦ‬ኸ‫ူڞ‬৊ႜፌࢫᅃْႯ‫ׇ֒‬ಇă

U໼ฉኟሞฉᄇĐQJOHIFđ3125൭้۬ጎႯLjُ้‫ࢆڦ‬ೝᄺሞࢫ໼ཧཧ‫࣑ں‬ጎLjጚԢ‫ک‬໼ႇటă

Ⴏዕᇀ঳ຐକLjࢆೝ႗‫ࣩںݺ‬࿸ጣມ๮Ljఇ༬்ᄺਸ႐‫ࠞں‬ഐକ ቨLjᅃഐ൪ጁኄᅃ้ਗ਼ă

ႯࢫLjࢆೝᇑዚ‫ܠ‬മઠ࠵ੂኄ‫ׇ‬Ⴏ‫ڦ‬௽႓ूՠᅃഐথ๴߳‫ٷ‬௃ ༹‫ݡ֑ڦ‬ă


新年快樂

ᰖ䲆

LycamobileᢉLycamobile䙐䈓਀ㆶ䇥

+ 3000ള䱻䙐䈓࠼䫕㠩

ѣള

俏⑥

⌦ള

᯦ࣖ඗

傢ᶛ㾵Ӑ

ࣖᤵཝ

㗄ള

ᓝᵰ਀ᢁᵰ ྸ֋◶⍱ᤞᢉ ¿139¿103000#

ᡌ⸣䇥 103000 㠩 3535

9 ᴿ᭾ ᴿ ᭾ᵕཟ ᭾ᵕ ᭾ ᵕཟ

㧭਌‫ރ‬䍯 Lycamobile ᢁᵰ人Ԏগθ䈭ⲱ䱼㖇ㄏ www.lycamobile.co.ukᡌ㠪⭫ 02071320322 Buy and top up online or in over 115,000 stores

Customers may not be able to use Electronic Top-Up at all locations where the top-up logo appears Lycamobile Unlimited Value Pack (‘the offer’) inclusive allowances are for calls from the UK to standard international landline and mobile numbers and for Lycamobile-to-Lycamobile UK calls only. Other usage will be charged at standard rates. Calls are rounded up to the nearest minute for the purpose of calculating remaining allowances. The offer is valid for 30 days from the date of purchase. A customer may have only one offer on their account and may not buy another during the 30 day validity period. Lycamobile reserves the right to replace or amend the offer or these Terms & Conditions or to withdraw the offer at any time on reasonable notice. Note that promotional credit (credit which Lycamobile has given to customers for free) cannot be used towards purchasing a bundle. The offer is for non-commercial, private, personal use only - Lycamobile reserves the right to withdraw or suspend the offer or to disconnect you if we suspect that offer is being used for commercial purposes, for conferencing, or if it is not being used in a handset (in a SIM box for example), or if it is being used for tethering. Promotional period: the offer is valid from 01/01/2014 until 28/02/2014.


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week ԨӲՊडǖ෇ଠ!!!ெຍՊडǖ᲼ආ෷

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

A fashion reporter in London Fashion Week

‫ڼ‬279೺

ዐࡔวᆖ / 7

2014 02 16

้ชऻኁ‫ڦ‬ᅃཀ;Đ৛႐‫ٶ‬ӳ‫ڦ‬౰‫ކ‬ጱđ

08 : 00

Đ୿‫้ܘ‬ጎዜđ‫پ‬՗ጣĐߛ‫ٷ܋‬ഘฉ‫ْڗ‬đLj໲੗ᅜඟට኱থ૴ၙ‫ڟ‬Ė‫ح‬೵ઙ‫ڦٳ‬౰ ఋཀྵėĂ෻࠼‫ڨ‬മ‫ڦ‬ᆖ႓ఁఇLjᅜतఫዖਐ૗࿢்࢔ᄫᇺ‫ิڦ‬ऄă‫ڍ‬ཞ้໲ᆼ๟ᇑ࿢்න‫׉‬ ‫ح‬ጣတတ၎࠲‫ڦ‬Lj้ጎዜฉยऺ฾‫ޜڦ‬๦ยऺᆅ‫ڞ‬କ࿄ઠᅃलฯ዁ब౎‫ୁחڦ‬ጽၠă! Đ้ ጎᆦᇺጽሞ้क़ኮമđLjยऺ฾ᆩཀகႜ੣‫ڦ‬າྼLj೷ႀጣ࿄ઠ‫ޜڦ‬๦‫ୁח‬Lj้ܸጎዜ৽๟ ྺ‫ٷ‬ዚቛ๖࿄ઠ‫ޜ‬๦ăኄᅃཀLj࿢ፕྺ้ชၭՊLjጕጷMarios SchwebࢅTemperleyଇ‫ׇ‬Ⴏ ‫ڦ‬໼മటࢫǗኄᅃཀLj࿢ඁକĐ࿄ઠđǗኄᅃཀLj࿢ੂ९Lj୿‫้ܘ‬ጎዜă DŽԨԒํသऻኁ!޲ౢ!!ฝᆖ!᲼ආ෷Dž

้ጎዜ֑‫ݡ‬නLj࿢ራ‫ڼץ‬ᅃॲ ๚৽๟؋ଃĂဢຖLj඗ࢫࣅᅃ߲ெ ெ‫ڦ‬ጏLjԍኤวฉ௅ᅃ߲ဦব‫ۼ‬ԍ ‫׼‬ሞፌࡻ‫ڦ‬ጒༀă

1 0 : 00 ๹૙ᅃཀႜ‫ײ‬Ljዘႎለ‫܁‬ᅃՓ ኝ૙ࡻ‫ڦ‬ԝৠ࿔ॲLjॽ೗ಈ‫߭ޅ‬Ă Ԩलยऺ༬෥Ljᅜतยऺ฾ԝৠጨ ଙຄऻᇀ႐ăᅃൎጚԢ৽ჃᅜࢫLj ࿢‫݀؜‬ඁ࿋ᇀTpnfstfu! Ipvtf‫้ڦ‬ጎ ዜዷࣷ‫ׇ‬ăሞ‫כ‬ฉLjᅃՉੂጣยऺ ฾ᅜമ‫ݡ֑ڦ‬࿚‫ٴ‬LjᅃՉចឃጣ୿ ‫้ܘ‬ጎዜࢅኄ߲؊஢৚ဠࢅ཈቟‫ڦ‬ ᅃཀă

আ▲֫ज़͹3GXOUY9IN]KH

1 1 : 00 Ⴏ‫ࢫׇ‬໼‫؜ג܈ײ୺ंڦ‬କ࿢‫ၙڦ‬ၡăఇ༬ሞԥࣅጏ฾ࣅጏ‫ڦ‬ཞ้Ljଇኻ๮থ ๴ሰ႙฾‫ڦ‬ெो<߾ፕටᇵླྀጣᅃ߲߲ᅊॐྺఇ༬ሏ‫ޜ‬ጎLj௅༫‫ޜ‬ጎฉ‫ۼ‬ᆶᄣ཮Lj ྺఇ༬ቛ๖‫ޜ‬ጎ‫݆حڦ‬Ǘऻኁ்ၠ஬ଢ଼‫ڦ‬ሰ႙฾Ăఇ༬Ăࢫ໼࠶૙ටᇵ༵࿚ă௅߲ ට‫ۼ‬๟஬ଢ଼‫ڦ‬LjĐFydvtf!nfđኄਔࣆ؊؈ጣႯ‫ࢫׇ‬໼ă

1 1 : 30 ᆯᇀࣷ‫ׇ‬ᇵ߾ᇑࠅ࠲ටᇵ‫ࠏڦ‬ཚ࿚༶Ljࣷ‫ׇ‬Ҿԍဃණྺ࿢்ுᆶಆฝႹ੗Lj൩ ฝᆖ฾૗ਸಆฝ‫ںׇ‬ă੗๟Ljሞं୺‫ࢫڦ‬໼ቴ‫ڟ‬೗ಈࠅ࠲ටᇵ༌ࢆඹᅟLj໚඗ፌࢫ ቴ‫ڟ‬କࠅ࠲EfojtLj‫ڍ‬ᅈ৹ᅺྺ้क़࠲ဣLj࿢்‫ࡗٱ‬କಆ‫ڼ‬ᅃ߲೗ಈጽႯ‫ڦ‬ऐࣷă

12 : 20 ੂࡗๆ‫ݴ‬ዓ৛֒‫ڦ‬ጽႯᅜࢫLj࿢்ઠ‫ࢫڟ‬໼Ljຩ૧ቴ‫࠲ࠅڟ‬Lj‫ݡ֑ځڪ‬ዷยऺ ฾Tpnfstfu! IpvtfዷႯ‫ׇ‬௅ཀᆶࡻ‫ׇܠ‬փཞ೗ಈ‫ڦ‬ጽႯLj௅߲ጽႯ঳ຐࢫLj໯ᆶට ᇵႴᄲ‫ڼ‬ᅃ้क़૗ਸࢫ໼Lj೨ᇀ้क़უ૰Ljࠅ࠲ටᇵཚኪ࿢்ጆ‫ݡ‬Վඖ‫ݡ‬ă੗๟Lj ৽ሞ࿢ᄲ༵࿚‫ࢪ้ڦ‬Lj‫߾࠷ׇ‬ፕටᇵཚኪยऺ฾૗‫ׇ‬Lj৽ኄᄣLjࢫ໼ඖ‫ݡ‬ᄺൽၩ କă‫ݡ֑ڦྔ࠷ׇ‬ኻᆶଇ߲ఁ‫ܮ‬Ljܸ࿢்ಇሞ‫ڼ‬ෙ࿋ă໚඗ኄᄣ‫݀཭ڦ‬൧઄ሞ֑‫ݡ‬ ዐຌᇀኟ‫ڥ׉‬փీምኟ‫ڦ׉‬๚൧Lj‫ڍ‬๟࿢ᅈ৹ਥ‫ڥ‬ᆶၵਊෟă

ज़֫‫֠י‬୊ઘ

13 : 00

֑‫้ݡ‬ጎዜ‫ڦ‬নಆဣଚă

ሞࢫ໼ᇜ‫ڟ‬ᅃ߲ዐࡔ౰ิLj๟ยऺ฾ዺ๮ă

‫أ‬କߛ‫܋‬೗ಈ‫ڦ‬ጽႯLjሞႯ‫࣏ྔׇ‬ᆶ࢔‫้ܠ‬ชձዷᅜत้ጎᇾၯ‫ڦ‬ბิLj໱் ‫ڦ‬ᄺ๟ঢ়ࡗ৛႐‫ٶ‬ӳLjઠ‫้ڟ‬ጎዜLjၠ߳ୟऻኁቛ๖໱்‫้ܔ‬ช‫ڦ‬૙঴ăኄև‫֑ݴ‬ ‫ݡ‬Lj࿢ࢅฝᆖ฾৆௢ದࢇLj໱޶ሴሞᄅࢾᤒ୺‫ڦ‬ටඖዐლቴඟටܺణᅃႎ‫ٲڦ‬ದLj ࿢޶ሴฉമ֑‫ݡ‬Ljժାူ໱்‫߲ڦ‬ට႑တăႯ‫ྔׇ‬໱்৽๟෻࠼‫ܹ؎ڦူڨ‬LjईႹ ໱்‫ٲڦ‬ದᄺई‫ܠ‬ईณ‫ں‬ᆖၚጣୁႜ൵๞Lj໱்ᄺ๟้ጎዜ‫ڦ‬ᅃև‫ݴ‬ă

আи֫ज़͹:KSVKXRK_2UTJUT

14 : 00 ࿢ࢅฝᆖ฾ᅃഐօႜ‫ڟ‬໽࿾๗ࢋՉTbwpz৶‫ی‬Ljኄ๟Ufnqfsmfz! Mpoepo‫ڦ‬Ⴏ‫ׇ‬ăኄ ߲Ⴏ‫ׇ‬ᇑฉ࿷Nbsjpt‫ڦ‬փཞLj๟ӝ৶‫ی‬ᅃ߲‫ٷ‬ཐ߀ॺ‫ڦ‬ଣ้Ⴏ‫ׇ‬Ljཀࢾӱࢅ຺ዜ഻Մԍା ጣ‫ڏ‬ઢ෥৛ዂ‫ڦ‬ጎ๦‫ۓޝ‬ăኄْ࿢ፖሞ‫ڼ‬ᅃಇੂႯLj‫ޜ‬๦‫ڦ‬௅߲ဦব‫ۼ‬৑๭ᄅ‫ڹ‬ă‫ړ‬඗Lj ᅃՉੂႯLj࿢ᅃՉາ੊‫ࣷڪ‬ᄲ࿚ยऺ฾‫ڦ‬࿚༶Ljٗ‫ޜ‬ጎ֌ଙ‫ڟ‬ᅼૂ჋ስLj௅ᅃ߲ဦব࿢‫ۼ‬ ᆩ႐ऻူă

14 : 30

ዷยऺ฾֑‫ݡ‬ăUfnqfsmfzยऺ฾Bmjdf! Ufnqfsmfz๟ᅃ߲࢔߅ଁ‫ڦ‬౰ටLj࢒෥‫ڦ‬ၭ ဇጎट޷ยऺߌLj༌ഐ೗ಈ໳༣༣փਨ‫ں‬঄ഐԨल‫ڦ‬ยऺଳߌLjኝ߲֑‫ݡ‬໳‫ۼ‬ԍ‫ྲ׼‬ၲă ༌तዐࡔLj໳՗๖‫ܔ‬ዐࡔ๨‫ߌ࢔ׇ‬႗඀ăٗ໳‫ٴ࣮ڦ‬ዐ࿢‫ڟ‬କ໳‫ܔ‬໳ጲम೗ಈ‫ڦ‬ඤ൧Lj‫ړ‬ ඗ᄅ৥ዐ‫ڦ‬ეີᄺཪ୞‫؜‬໳‫ڦ‬ೃԣă සࡕඟ࿢ႚඹኄᅃཀ‫ڦ‬࿢Lj࿢ၙ࿢ࣷᆩĐ৛႐‫ٶ‬ӳ‫ڦ‬౰‫ކ‬ጱđኄَ߲ăᅺྺ࿢Ⴔᄲ ᅜፌ੺໏‫܈‬ቴ‫ڟ‬๴‫ݡ‬ኁLjӝ࿥ฎጻन๝‫ݡ֑ڦ‬ऐࣷǗሞ֑‫้ݡ‬LjᆼႴᄲཉ૙ൣ‫ؤ‬Ă௬‫ྲټ‬ ၲǗܸራ‫้׊ڦץ‬क़‫ٶڦ‬ӳLjሶ๟ၙᅜፌॅ௬ஸ‫؜‬၄ሞ้ጎዜዐLj‫؜‬၄ሞ๴‫ݡ‬ኁ௬മă໚ ඗ࡗ‫ײ‬ᆶၵհችLjփࡗ੗ဠ੗࢐‫ڦ‬๟LjĐ౰‫ކ‬ጱđ࣏๟ྜ‫ׯ‬କ़ۨ‫ڦ‬ඪခă

֑‫ݡ‬Temperleyยऺ฾Alice Temperleyă


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week

8 / ዐࡔวᆖ

!3125౎3ሆ32.38න

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

ԨӲՊडǖ඿ଠ!ெຍՊडǖࠅৢ

A fashion buyer in London Fashion Week

้ชச๮‫ڦ‬ᅃཀǖኄ๟࿢‫ڦ‬বන

ቧဲᅼሞԛ৙ᆛᆶጲम‫ڦ‬ ‫ޜ‬ጎ೗ಈLjཞ้໳ሞ୿‫े֖ܘ‬ ᅃ߲ྺ೺4߲ሆ‫܌ڦ‬೺้ชႜᄽ ಢჟੜ‫ײ‬Lj‫ྺׯ‬ኄ߲ᄽহ‫ۥ‬ॖ ‫้ڦ‬ชੜ‫ڼײ‬ᅃ߲ዐࡔටăኄ ْ‫้ܘ୿ڦ‬ጎዜLj໳ፕྺᅃ߲ ้ชச๮Ljᄲྺጲमഌူ‫ޜڦ‬ ๦‫ࠔی‬சᅃၵ๯๦Ljժྺยऺ ฾‫ټ‬ඁᅃၵଳߌă Đ֖े้ጎዜ‫ܔ‬࿢ઠ঄৽ ၟࡗবᅃᄣLjኄबཀ࿢ᅃ኱‫ۼ‬ ԍ‫׼‬ጣੈ‫ڦݺ‬ጒༀđၭᅼຫă ሞߛዐ้‫৽پ‬ਸ๔ሞेధ‫ิٷ‬ ऄ‫ڦ‬ၭᅼ‫ح‬ጣ‫ٶ‬ӳฉᅙঢ়‫׉ݥ‬ ‫ڦ‬Đ౹ெ‫ܹݔ‬đLjᆫჯ‫ڦ༹ڥ‬ ጎӳLjᅃ੨ୁ૧‫ڦ‬ᆈᇕLjඟ໳ ‫ڦ‬௅ᅃْଋ၎ᄺ‫ྺׯ‬କ้ชฝ ᆖ฾்௱෫‫ݤ‬ଠ‫ܔڦ‬ၡă DŽԨԒऻኁ!!ଠ෇Dž

ቧဲᅼኄْ֖े୿‫้ܘ‬ጎዜ‫ڦ‬ణ‫ڦ‬๟ྺጲम‫ޜڦ‬ጎ ೗ಈࠔசᅃၵದ๦ă

ሞႯ‫ׇ‬ኮྔLj໳ࣷඁ้ጎዜ‫ڦ‬Show Roomੂੂ ᆶுᆶࢇ๢‫ڦ‬ದ๦ă

ࢅ߳‫ٷ‬೗ಈࠅ࠲‫ٶ‬঍‫ڢ‬ᄺ๟ኄْ໳‫ڦ‬ዷᄲ߾ፕኮᅃă

ፕྺᅃ้߲ชٗᄽኁLj໳‫ܔ‬ጲम‫ٶڦ‬ӳᄺ࢔৛႐Lj௅ْ‫؜‬ ၄‫ྺׯࣷۼ‬ฝᆖ฾ኛ၎ಆฝ‫ܔڦ‬ၡă!


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week ԨӲՊडǖ඿ଠ!!!ெຍՊडǖࠅৢ

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

2014 02 1 6 ้ชச๮႐‫ڥ‬

2Đ௅ཀራฉ࿢‫߁ٷ‬9‫ۅ‬ዓഐઠLjྺକඟጲम௅ᅃْ‫ۼ‬ெெ‫ڦ‬Lj࿢ࣷࢾ࢔‫้׊‬ क़ࣅጏᅜतፔሰ႙Lj࿢ᅜമሞेధ‫ٷ‬๟ბሰ႙‫ڦ‬Lj໯ᅜኄ‫ݛ‬௬ᅃۨփీĎ຿ ႄďăđ

3

Đ‫߁ٷ‬ዐ࿷้‫ݴ‬Lj࿢৽ࣷߋ‫้ڟ‬ጎዜ‫ڦ‬ዷࣷ‫ׇ‬Ljժሞವᆷ‫ڦ‬Ҿಇူਸ๔࠵ੂ ߲߳փཞ‫ڦ‬Ⴏă࿢Բড࠲ጀ‫ڦ‬ಈጱ๟Mary KatrantzouࢅPeter PiottoLjᅺྺ࿢ Բডဠ࣌ኄଇ࿋ยऺ฾‫ߌڦ‬ਥLj౎ൟྙೄᆶ‫ظ‬ᅪă‫ُأ‬ኮྔLj࿢࣏Բড࠲ጀዐ ࡔยऺ฾‫ڦ‬ፕ೗LjԹ৩Lj࿢்ᄺፔጲम‫ڦ‬೗ಈLjထྭీࢻ၎ኧ‫ࢅ׼‬ӻዺăđ

4Đ࿢ጲमဠ࣌‫߭ޅڦ‬๟०ሀ‫ݛٷ‬Lj‫ڍ‬๟ሞჿ෥ฉᄲ၎‫ڥ‬ᅮብLjᆶْ֫ߌăđ 5Đኄْઠ୿‫้ܘ‬ጎዜ࿢‫ڦ‬๭इ࢔‫ٷ‬Lj୿‫้ܘ‬ጎዜࢅഄ໱ෙ‫้ٷ‬ጎዜ၎ԲLj๟ ፌᆶ‫ظ‬ᅪ‫ڦ‬Ljܸ൐ᄺߴႎටፌ‫ڦٷ‬੣क़ă࿢்ፕྺ้ጎႜᄽ‫ڦ‬ႎටߌ‫࢔ڟ‬๴‫ة‬ ‫ۯ‬Ljᄺထྭᆶᅃཀ੗ᅜበ‫ڟ‬ኄ߲࿸໼ฉăđ

6

Đኄْઠ࿢ச‫ڟ‬କ࢔‫ڦڊٷੂࡻ྘ࡻܠ‬๯๦LjሞInternational show room ૛Lj࿢ᄺྌਢକᅃၵႎ႗‫ڦ‬೗ಈLjࣷࢅ໱்‫ڦ‬PRևோ৊ᅃօ૴ஏăđ

7! Đ้ጎዜ৽ၟᅃ߲‫ٷ‬਋ࣷLj໯ᆶ้ชহ‫ڦ‬ವᆷሞᅃഐ྘‫ڦ‬ᅃ߲‫ٷ‬PARTYă ࿢‫ڦ‬Ⴙ‫้ܠ‬ชऻኁವᆷᄺٗ߳‫ࡗߋں‬ઠăఫཀሞPaul Smith‫ڦ‬၄‫ׇ‬९‫ڟ‬๘হఁఇ Coco RochaLj࿢৽ਜ਼‫ز‬କᅃူ้ชऻኁLj֑‫ݡ‬କ໳ăđ

‫ڼ‬279೺

ዐࡔวᆖ / 9


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week

10 /ዐࡔวᆖ

!3125౎3ሆ32.38න

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

ԨӲՊडǖ඿ଠ!ெຍՊडǖࠅৢ

A fashion photographer in London Fashion Week

ฝᆖ฾‫ڦ‬ᅃཀǖ೔रຍᄺ೔༹૰ ௅‫ڟ‬ᅃ౎ଇल‫้ڦ‬ ጎዜLj৽๟ᆨ዇ᅫ ፌ஬ଢ଼‫ࢪ้ڦ‬ă໱ ๟ᅃ࿋୫ਃᆈࡔ‫ڦ‬ ฝᆖ฾Ljሞ୿‫ܘ‬ਸ ጣᅃ߲փ‫ٷ‬փၭ‫ڦ‬ ฝᆖࠅິLj෽‫׊‬ఁ ට௽႓ฝᆖࢅ้ช ฝᆖLjᆶ6౎ಆฝ ้ጎዜ‫ڦ‬ঢ়ᄓLjሼ ྺ‫้ॆܠ‬ชሗኾࢅ ยऺ฾ಆฝ୿‫้ܘ‬ ጎዜă

ሞಆฝक़ဤLj໱ᆶ้Ⴔᄲཕူ๮ઠ࣮‫ڦ֍ߑݣ‬ಆฝ‫ׯ‬ ࡕă

ᅃ‫ׇࣷڟ‬Lj໯ᆶ‫ڦ‬ฝᆖ฾‫ۼ‬ᄲ৆ஈ௢ࠞ‫ں‬ਸ๔ጚԢಆ ฝ‫ڦ‬ഗ֌ă

ሞႯ‫ׇ‬ಆฝྜԹࢫLj໱்৽ᄲ૬न࣮‫ڟ‬௃༹߾ፕक़ྺ ௃༹‫د‬ቷೌă


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week ԨӲՊडǖ඿ଠ!!!ெຍՊडǖࠅৢ

2014 02 1 7

ᆨ዇ᅫ๟ᅃ࿋୫ਃᆈࡔ‫ڦ‬ฝᆖ฾Ljሞ୿ ‫ܘ‬ਸጣᅃ߲փ‫ٷ‬փၭ‫ڦ‬ฝᆖࠅິLj෽‫׊‬ఁට ௽႓ฝᆖࢅ้ชฝᆖLjᆶ6౎ಆฝ้ጎዜ‫ڦ‬ঢ় ᄓLjሼྺ‫้ॆܠ‬ชሗኾࢅยऺ฾ಆฝ୿‫้ܘ‬ ጎዜă௅౎‫ڟ‬କᅃ౎ଇल‫้ڦ‬ጎዜLj৽๟໱ ፌ஬ଢ଼‫ࢪ้ڦ‬ă ࢅᆨ዇ᅫ‫ࣆܔڦ‬๟ሞଲ‫ץ‬23‫ۅ‬Ljኝኝᅃ ཀ‫ۼ‬ሀփ‫ڟ‬໱‫้ڦ‬क़Lj໱փ๟ሞႯ‫ׇ‬Lj৽๟ ሞඁႯ‫ڦׇ‬ୟฉă໱ߢ໕࿢்Ljഄํ้ጎዜ ‫ڦ‬ጚԢ߾ፕሞ้ጎዜᅃଇ߲ሆമ৽ਸ๔କLj ሞፇ྿ࣷ‫ऻک‬LjӸ௃༹ኤLjၠ߲߳ࣷ‫ׇ‬ฤ൩ ᄥ൩ࡧă Đཚ‫׉‬࿢ራฉႴᄲ8‫৽ۅ‬ഐઠLjᅺྺᄲ ራഐߋ‫ڼ‬ᅃ߲:‫ڦۅ‬ႯăጚԢࡻ߳ዖጎԢ৽‫؜‬ ݀Ljᅃ߲ূຌഗ֌ၒ๟࿢‫ڦ‬૧ഗLjࢾ611‫ܠ‬ԃ ச‫ڦ‬Ljփৈᆩ໲ઠጎ࿢‫ڦ‬ጎԢLj࣏ᆩ໲ઠ቞ ‫ܹں‬ăđ Đཚ‫ڟ׉‬କႯ‫ׇ‬ኮࢫ৽ਸ๔‫ׇ෇ऻک‬Lj ሁራ෇‫ׇ‬ሁඹᅟ቞‫ڟ‬ᆶ૧‫ں‬ႚăᅜമுঢ় ᄓᄺփࡻᅪາാLjጺ๟በሞՉฉLjಆ‫ڦ؜‬Ⴏ ‫ׇ‬ቷೌ‫ۼ‬๟ྒྷ‫ڦ‬Lj၄ሞጺ๟ᅃ৊ඁ৽በ‫ڟ‬ዐ क़Ljӝၒጱᅃ‫ݣ‬एԨฉ৽ࣃ‫઺ྺں‬କăđᆨ ዇ᅫၠ࿢்‫ݴ‬ၛକ໱‫ڦ‬Đാ࿋đ႐‫ڥ‬Ljཚ‫׉‬ በሞፌዐ႐‫ڦ‬๟WPHVF‫ڦ‬ฝᆖ฾ࢅब‫ٷ‬ཚრ ม‫ڦ‬ጆᄽऻኁLjᄽాཞႜᄺփࣷࢅ໱்ാLj ഄ໱‫ڦ‬࿋ዃ৽੍‫ڦॆٷ‬Đํ૰đକă

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

‫ڼ‬279೺

ዐࡔวᆖ / 11

ኝ߲࿵ཀူઠLj໱ႚ ႚ ඹĐ৛หߛ‫܈‬৆ቧLj ว༹ೃԣփਾăđ

቞‫ܹں‬ኮࢫLj৽੗ᅜ‫ټ‬ጣ၎ऐᅎ‫ۯ‬କLj ሞႯਸ๔മᆨ዇ᅫࣷံ‫࠵ڟ‬ዚဝඁቴቴᆶு ᆶ้ชহ‫ڦ‬Đຄ௬੥đLjԈઔఁఇĂ௽႓Ă ᄽহኪఁට๗‫ڪڪ‬Ljਸ๔ಆฝᅃၵ้ጎዜࢾ ჁLjᆶ้ࢪᆶऐ࣏ࣷీ৊‫ࢫڟ‬໼Ljඁಆฝ้ ጎዜ‫ࢫڦ‬໼ࢾჁă ‫࠼ڨ‬ӁူLjኻᆶU໼‫࠼ڨ‬ଋഐ้LjĐ቟ ۷đ৽ਸ๔କLjᚔ૛ಀઞ‫੺ڦ‬ோᅼၟऐ࠲ഷ ᅃᄣྫU໼෢พLj‫ၙۼॆٷ‬ಆူፌ৛֒‫ڦ‬ᅃ టăኄኻᆶๆब‫ݴ‬ዓ‫ڦ‬ႯLjౡ਋କ‫ܠ‬ณĐට ᄠக‫݋‬đ‫ڦ‬ႍહă Ⴏ‫ׇ‬঳ຐࢫLjᆨ዇ᅫᆶ้ࢪࣷ߶ໜऻኁ ඁಆยऺ฾‫ڦ‬ጆ‫ݡ‬Ljईኁகփཕ༷‫݀ں‬ໃቷ ೌă้ጎዜᆶጆྺ௃༹ਸย‫߾ڦ‬ፕक़Lj‫ॆٷ‬ ‫ࣷۼ‬ሞႯ঳ຐࢫLjਸ๔ാံ݀ໃ཮ೌăᆨ዇ ᅫཚ‫ࣷ׉‬ಋᅃ߲ዺ๮ံሞ߾ፕक़૛ፔࡻᅃൎ ጚԢ߾ፕLjॽԴऻԨ‫ۉ‬సጎฉ4HྪஏLj৽‫ڪ‬ ጣऻᅬਸ਼ᅃ‫ڟ‬ᅃൎ৽࿋ă ӝऻᅬਸ਼঍ߴዺ๮ࢫLjᆨ዇ᅫ৽ࣷीჄ ‫ူڟ‬ᅃ‫ׇ‬ඁ৊ႜಆฝă ኝ߲࿵ཀူઠLj໱ႚඹĐ৛หߛ‫܈‬႗ ‫ݺ‬Ljว༹ೃԣփਾđă࿵ཀ‫้ܘ୿ڦ‬ጎዜዕ ᇀ஌ူᚫటLjጺᅜྺ໱޿ၶ੨ഘକӕLjுၙ ‫ڟ‬໱ຫǖĐ࿢ፐྟ߾ፕ‫ڟ‬ଲ‫ץ‬7‫ۅ‬Lj඗ࢫ኱থ ඁ݆ࡔ‫ٷ‬๑࠷ധኤLjᅺྺә૔้ጎዜகฉ৽ ᄲઠକăđ ԨԒऻኁ!ଠ෇

‫ړ‬ᅼૂၚഐLj਋࠼‫ڨ‬ଋഐ‫ࢪ้ڦ‬Ljฝᆖ฾்‫ڦ‬Đ቟ኛđᄺਸ๔କă

Ѱ‫ނ‬ॠߥ੼оେ‫ڭߊڃ‬҂ङԆҵ Corinthia Hotel London Mandarin Speaking Vacancies

ぎ㔎㘠ԡ ƽ乘䅶䚼ϧਬ˖㒭↣ԡᠧ⬉䆱ᴹⱘᅶ᠋ҹঞ┰೼ᅶ᠋ᦤկӬ䋼ⱘ䗮䆱ԧ 偠ˈԴⱘᗕᑺህᰃ៥Ӏⱘ᳡ࡵ˗ ƽࠡৄ˖ঞᯊ৥໻ූࡲ݀ᅸ㒣⧚ǃ໰⧁㒣⧚ҹঞࠡৄЏㅵড作ᅶ᠋ⱘ䆘 䆎ˈ݇⊼9,3ᅶ᠋ⱘܹԣঞ䗔᠓䖯ሩ˗

៥Ӏⱘ㽕∖ ●普通话流利 ●掌握OPERA浏览器的使用技巧 ●流利的英语听说及写作能力 ●卓越的客户服务技巧

●工作自信、认真 ●良好的抗压能力 ●具有职业精神、性格热情 ●较好的个人形象

基本要求:៥Ӏ䳔㽕ᑨ㘬㗙ᢹ᳝ড়⊩೼㣅೑Ꮉ԰ⱘ䌘ḐDŽ

㘠ԡ⬇䇋ᮍᓣ ԡѢӺᬺᏖЁᖗऎⱘѨ᯳㑻䜦ᑫ⾥ᵫ㽓Ѯ䜦ᑫ˄Corinthia Hotel London˅ℷ೼ᇏᡒЁ㣅ঠ䇁䛑 ⌕߽ⱘࠡৄ੠乘䅶䚼ϧਬDŽ៥ӀЎ⧚ᛇⱘ䲛ਬᦤկӬ⏹ⱘᎹ䌘ˈϔ㋏߫Ӭ८ⱘ⽣߽੠ᕙ䘛ˈࣙᣀ‫ݙ‬ 䚼ঞ໪䚼෍䆁ᴎӮDŽ

ⱏ䰚http://www.corinthia.com/about-corinthia/careers/ ⚍ߏĀApplyā偀Ϟ䖯ܹ೼㒓⬇䇋⿟ᑣDŽ

CORINTHIA HOTEL LONDON, WHITEHALL PLACE LONDON SW1A 2BD, UK +44 (0)20 7321 3141 | recruitment.london@corinthia.com | CORINTHIA.COM /LONDON


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week

12 / ๆ‫ٷ‬Look !3125౎3ሆ32.38න CENTRAL COLLEGE LONDON

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

In Partnership With

୿‫้ܘ‬ጎዜٗઠ‫ۼ‬փඍณ‫ظ‬ᅪࢅघ൧Ljᆶၵฯ዁๟ཀகႜ੣‫੿ކڦ‬ยऺăᇑഄຫኄ๟ᅃ ‫ׇ้‬ช‫ฺڦ‬ᄑLjփසຫ๟ᅃْ‫ظ‬ᅪ‫ڦ‬Բ೔ă‫࢐ڦڞމ‬໠ೌĖຳට۩዆ėഄዐᆶᅃ߲ࠤ๚๟࠲ ᇀᅝຍ‫ߛڦ‬ჯᇑ‫ڦໍگ‬༪ஃLj้ጎᄺ๟ኄᄣLj৯৩๟࠰‫ڦڐ‬ยऺ࣏๟ཀ֍‫ظڦ‬ᅪǛ๟ଷૌܱ ߟ࣏๟อெ‫ג‬മǛኄ૛ຼࢭቴփ‫ٴڟ‬ӄăܸ‫ܔ‬ᇀ೵ཚ઻ӥႡઠຫLjኻీൟ༒ᅃਔǖĐ้ชLj ၙຫ‫ేۮ‬ኈ‫ڦ‬փඹᅟƽđ!!!!!!!!DŽԨԒऻኁ!ဲᆗ!཮ೌᆯLondon Fashion Week࠳ྪ༵ࠃDž

·.OMNR_:X[YZKJ9VUTYUX Ѱ‫ނ‬И‫ס‬؆ஓًӄ‫ୂݺ‬ઍՕङ௤‫چ‬ҒѠ‫ܛ‬ґߑߣ

2 Nasir Mazhar

3 London College of Fashion MA

·9[IIKYYL[RR_XK\OK]KJH_7'' 7[GROZ_'YY[XGTIK'MKTI_ ପଋਸ਼֢௤ঈ‫ݾ‬ਃૅ୏ґચ‫ق‬ङЕࠀ‫ؙ߲‬

ŒՊड‫ۅ‬ೠǖ໚඗‫ي‬ႧవՐ๟‫้ৃړ‬ช ං‫ۅחڦ‬Lj‫ڍ‬࿢ኈ‫ੂڦ‬փ‫؜‬ઠኄ༫ᅊ‫ޜ‬ ᆶ๊஺ጨ߭ీ‫ک‬ฉ຺‫้ٷ‬ጎዜ‫ڦ‬U໼Lj྘ Ijq.ipq‫ڦ‬ට‫ۼ‬ኄ஺‫ح‬LjࡻփࡻǛྸᅃ ీାူᆇၡ‫߁ٷڦ‬๟ఇ༬ఫᅃޭๆ‫ݴ‬വ ጿ‫ڦ‬՗൧ă

ŒՊड‫ۅ‬ೠǖփኪ‫ڢ‬ยऺኄॲᅊ‫ڦޜ‬ย ऺ฾๟‫ޏ‬དຫࡗዐࡔᆶਔໍᇕǖĐටྺ ‫ژ‬ᏸLj࿢ྺᇉ඾ăđLj࿢ၙኄॲಂ஢କ ߳ዖӷຶփऄ‫ڦ‬ᇉૌฉᅊසࡕᄲሞዐࡔ ၨ๳‫ࣆڦ‬Ljࢫࡕኻᆶᅃ߲ĊĊውၨƽԹ ৩ுටၙ‫ྺׯ‬ටॆ‫ݗ‬ጞฉ‫ॅڦ‬᩾ӕă

‫ޤ‬ѠҴ؅‫࣏܆׶ڏ‬ ᐛ୼㇗⨼щॽᵢ䈴ぁδTop upε BA (Hons) Business Management (Final-year Entry/Top-up) ‫ޛ‬ᆜᶗԬφ HNDᡌཝщ୼〇ԛрᮽࠣ 䳻ᙓ5.5ᡌԛрδ∅〇ঋ亯䴶䗴5.5ε

ള䱻୼ࣗ㇗⨼⺋༡ᆜփ䈴ぁ MSc International Management* ‫ޛ‬ᆜᶗԬφ

1 Giles

ฆခੜ‫ײ‬

ŒՊड‫ۅ‬ೠǖᅃཉፁᅜඟටഐचೄߩ‫ٵ‬ ‫૶ڦ‬วඕă‫ړ‬๫၍ٗඕӦᅃ኱ྫฉჽ ฦLjᅃኻኻᵕᴳᄺ࣐࣐‫ں‬ण༹๕‫ں‬ᅎ‫ۯ‬ ‫ڟ‬କఇ༬‫ڦ‬ႤևĂৡևčč࿢‫ڦ‬ஐყLj ኄ๟੔ࣙ੤ֈ‫ڦೌٷ‬বጾ஘Ǜ

ཝщԛрᮽࠣ 䳻ᙓ6.0ᡌԛрδ∅〇ঋ亯䴶䗴5.5ε

0208 099 8877 Website 网址:www.cclon.co.uk E-mail 电邮 : admissions@cclon.co.uk Address 学院地址:99 Gower Street, London WC1E 6AA (Goodge Street 地铁站步行 5 分钟 ) *Subject to approval

ŒՊड‫ۅ‬ೠǖኄ๟ሞጽൣࠆဥୟ၍஘Ǜ ཀྵస૛‫ޝ‬၄‫ڦ‬൧ৠ๟ĊĊ౭֍்ᅃຜᅊ ႰLj‫ڇ‬ဓࡌူLj‫ࢨٷ‬ᅃำĐሿƽđ

6 Ryan Lo

详情请致电:

5 Sorapol

· ௅౎2,5,9ሆ‫ݻ‬ਸბ · ֌ଙഋඇ੗‫ړ‬ཀ௨‫ݯ‬ధൽConditional Offer · ੜ‫ײ‬ଳऄLj੗থ๴ገბĂ֭Ӭ · ბิ੗इ2000ԃঃბূDŽఁ‫ܮ‬ᆶ၌Dž · ੗इൽኟࡀ‫ٷ‬ბბ࿋-ժ੗ሞዐࡔ‫ٷ‬๑࠷ණኤ · ბ‫ࢇݯ‬૙Lj฾ጨᆫଆLjยแྜ฀ · ඇ‫ײ‬௨‫ݯ‬Ӹ૙ധኤ‫ޜ‬ခ

4 Central Saint Martins MA

ੜ‫ײ‬ᆫ๞

ŒՊड‫ۅ‬ೠǖኄ๟࣠‫ڦڽ‬ႎጎ஘ǛփႴ ᄲ଍ਸLj‫ీۼॆٷ‬ᅃ༑‫ڹڟ‬କࡻӕă

ŒՊड‫ۅ‬ೠǖยऺ฾‫߁ٷ‬๟ӝॆ૛‫ڦ‬ဝ ௔າቸָူઠକፔᅊ‫ޜ‬ӕă


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

‫ڼ‬279೺

ๆ‫ٷ‬Look / 13

ŒՊड‫ۅ‬ೠǖጲ࠽‫ٷ‬ዐࡔહ੮ට௷ፌҺ ‫ࢤڦ‬ઢӣՊኯ‫ڀ‬Ljᅜतஐஐ‫ڦ‬ٚԀற၍ ԥࡔा้ጎ‫ٷ‬฾்‫ڟݣ‬କU໼ฉᅜࢫLj ኄْยऺ฾ምْॽ࿢்‫ڦ‬ĐࡔԐđĊĊ ۫ԛ‫ٷ‬ஐ‫ٷ‬ฮ‫ٷ‬๽்‫ح‬ጣ‫ڦ‬றੱᅃᅁक़!! Đ஑ඔՎ‫࣡ލ‬đLjઙ෇କ้ช‫ېڦ‬༗Lj ኈ๟ඟ࿢்ਸକᄅă

9 Pam Hogg ŒՊड‫ۅ‬ೠǖ޿ย ऺ‫؜‬ጲᆛᆶᅼૂॆ ࢅยऺ฾ມዘว‫ڦݻ‬ ໋߭નยऺ฾ኮ๮Lj໳ ‫ڦ‬ยऺᅃ࠻‫ڊٷ‬മ࿐Ljኄ ༫‫ޜ‬ጎᆶுᆶඟేၙഐ๊஺Ǜ ࿢ၙ‫ڟ‬କĖᏕ౰ᆪऀė૛‫ڦ‬ౢ ֑‫ע‬ă

10 Toga

ŒՊड‫ۅ‬ೠǖ࿢ࢅ࿢‫ڦ‬ၭअӵ்ምᅃْ ԥኄ࿋ઠጲࢁન‫ڦ‬ยऺ฾Cbt! Lptufst ‫ڦ‬ፕ೗৚‫ٸ‬କLjྜඇ੗‫ړ‬჋ྺԨल୿‫ܘ‬ ้ጎዜฉፌ‫؜‬࿋‫ڦ‬ᅃ‫ׇ้‬ጎႯLjఴට் փৈԥ‫ح‬ฉକߛ߶ஒૢኆၸࢅૅີतဓ ྒLj࠲॰և࿋ᄺՎ‫ׯ‬କၭ‫཮ؙ‬ӄLjํा ฉ࿢ፌ࠲႐‫ڦ‬๟ยऺ฾๟ᅈ੍๊஺Քጚ ኉჋ఇ༬‫ڦ‬Ljవ‫ڢ‬๟++‫ڦ‬؅٫Ǜ

8 Hunter Original

7 Bas Kosters

ŒՊड‫ۅ‬ೠǖᅊ‫ޜ‬ ࣏ࡻLj৽๟ఇ༬‫ڦ‬ ጏඹඟ໳ੂഐઠၟ ๟Đࡘ๗ആđ‫ڦ‬ൕ ೽ă

Member of the UK Advisory Network www.ukan.uktradeinvest.gov.uk www.uktradeinvest.gov.uk


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week

14 /!নಆ

!3125౎3ሆ32.38න

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

London Fashion Week Street Style

้ጎዜ‫ۯ‬࿿

ԨӲՊडǖ඿ଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

A‫عޞ‬ԨПߛਘਸ਼֢C Aਘं‫عޞ‬ગઋ٤ͫߛਘਲࠀҺC

‫׬י‬͹@'8'ԕ͹3'=/ ‫׬י‬͹='8+.5;9+ࡃ੬͹'959

娕‫׿‬͹)UIU,KTTKRR

௙௔͹ଗ‫ܦ‬бङ娠‫׿‬͹<OTZGMK

ٰ‫׿‬͹'SKXOIGTGVVGXKR

杲‫׿‬͹8[YYKRR(XUSRK_

8UOYOT,KXM[YUT

)NGXRUZZK

଑З‫ީث্ͫߊޤ‬ਸ਼Ѱ䉸⽟‫ڢ‬ଳ澞‫װ‬ћ‫ם‬剶澝߄ӫ ۞澝‫ހ‬ज़ͫ֨‫੸ޞ‬յЇॡ㬣੅ߥ‫ͫރޗ‬ੴ०ОȔ‫੸ޞ‬յ Ԉ࣒ȕ澞Ѱ‫ނ‬ङ੪‫ܠ‬չФӹা঳ङࡁ૜ߛ߄‫םڮ‬ङЉ գͫ଑З▲էљү敘澝ӹԬО‫ޜؑعޞ‬ङֽ١ͫыћ޾ ֔ࠪଣ‫۪ڔ࠮ࣔࣞܫ‬ৱԭਰङ߆੸ͫ৲Ќ֨ࢌ‫ݟ‬ЇЭ޾ Ԇ‫ם‬剶ͫ֨ோ਩ङ଍ऀЇ޾߄ॳॄ澞 ߎ‫ܕ‬ઓৱߥҵ‫ؘ‬Юઓৱі؈‫ڧݡ‬婔ࡡٌ

A‫عޞ‬؆ࣿߛਘਸ਼֢C ,GZKT

‫׬י‬͹@GXG娕‫׿‬͹'TZOHUJKX 枉‫׿‬͹'MGZNG8[O`ԕ͹3G^3GXG

A‫عޞ‬ЋЏ؆ࣿͫߛਘਸ਼֢C

AA‫عޞ‬৚૾ͫߛਘИ֢C

杲‫׿‬͹2[I_)NUO娕‫׿‬͹@'8'

‫י‬ ‫׬י‬͹2OSOT.GTԕ͹3[RHKXX_

‫׬י‬͹3GTMUԕ͹).'4+2

枉 枉͹6XGJGٰ‫׿‬͹ड़࣒

MK୸娕͹3O[3O[ ԕ͹<OTZGMK୸娕͹3O[3O[

A‫عޞ‬ЋЏ؆ࣿͫߛਘਸ਼֢C ‫׬י‬͹=NOZKVGVKX ԕ͹3KRO3KRUHGM ‫׬י‬չ枉‫׿‬͹)UGYZ

3GXOG

ZGMK‫׬י‬͹<OTZGMK 娕‫׿‬͹<OTZGMK‫׬י‬͹<OTZGMK

+LL_,G_

‫عޞ‬ԨПͫߛਘਸ਼֢C A؆ࣿ澝‫عޞ‬ԨПͫߛਘਸ਼֢C

'HO=ORROGSY

(KIIG8UYK

ா୥͹'RJU


Embrace the Chinese trend in London Fashion Week

Ѱ‫੸ޞނ‬յЇङИ֢ Ѱ ֢ ૯‫ڧ‬

ԨӲՊडǖ඿ଠ!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

‫ڼ‬279೺

নಆ / 15

A‫عޞ‬ЋЏ؆ࣿͫߛਘਸ਼֢C

0[ROG<GT/PQKT

/XOY(PUXQ

੬߆澝娕‫׿‬͹:UVYNUV

A‫ڧݡ‬٤ͫߛਘӎَC 枉‫ ׿‬4OQK‫׬י‬͹8O\KXOYRGTJ ٰ‫< ׿‬OTZGMK

A‫عޞ‬ԨПͫߛਘਸ਼֢C 杲‫׿‬͹<KXYGIKٰ‫׿‬͹8O\KX/YRGTJ 娠‫׿‬澝ࡃ੬͹:UVYNUV

A߆੸ગઋ٤ͫߛਘ௛ߛ੼оC ਘӫս࣎߆௔

+\G3G`[INU\G

-KSSG:GRHKZ

+YQK_=

.GTTGN)XUYYQK_

ԕ͹1GZK9VGJK‫୶׎‬͹6XGJG

A‫عޞ‬Ԩ‫ؚ‬ԨПͫߛਘਸ਼֢C

A‫عޞ‬Ԩ‫ؚ‬ԨПͫߛਘਸ਼֢C

‫׬י‬͹`GXG

‫׬י‬͹'YUY娕‫׿‬͹:UVYNUV

Ї੬澝娕‫׿‬͹4K]RUUQ

枉‫׿‬͹8O\KX/YRGTJ

杲‫׿‬͹)NUOIK

ԕ͹:UVYNUV


16 / ໇ন

ԨӲՊडǖ࿒࿔!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3125౎3ሆ32න.38න

Speedy’s Cafe

‫ేټ‬ጽ෇ਝ‫ڦޟ‬๘হ

ํသऻኁ!޲ౢ ԨԒጨଙ཮ೌ

୿‫ۭࠟܘ‬๨ण ༹ᄓፌ‫܀‬༬‫ۆࠟܘ୿ڦ‬ഘတLj փ‫ܘ୿ݡڟݟ‬ፌዸఁ‫ࢅۭࠟڦ‬ཌር๨णLjኄ૛؊஢ጣඟేᄅമᅃଋLj !!!!!!!!!!!!!!৚ဠ‫ڦ‬࿿ॲǖዐࡔ‫ٍڦ‬ഗĂِႱĂۭࠟࢅࠟᇗLj !!!!!!!!!!!!!!ዐࡔৎ၄‫ࣃࣼڦپ‬Lj‫ీۼ‬ሞኄ૛ቴ‫ڟ‬

Bermondsey Antique Market Bermondsey Square Lonodn SE1 3UN Every Friday 5 a.m. to 3 p.m.

   & Vintage Flea Market Commercial Street London E1 6BG Every Thursday 8 a.m. - 6 p.m.

Covent Garden Antiques Market Southampton Street WC2 Every Monday 5.30 a.m. - 5.00 p.m.

All Enquiries; Sherman & Waterman 020 7240 7405 07903 919 029

CCDᅃևĖห༑ဲ஍ ਖ਼ėआՓඇ൰Lj੗ీՊਗ ጲमᄺுᆶၙ‫ڟ‬Ljُਗፌ ‫ີݹڦܠ‬ඖփ๟ᆈࡔටLjܸ ๟วሞ‫ں‬൰ଷᅃՉ‫ڦ‬ዐࡔ ටăኄևਗྺዐࡔ࠵ዚඇ‫ݛ‬ ࿋૬༹ࣅ‫ں‬ቛ၄କᆈࡔ‫ڦ‬኎ ༑࿔ࣅĂ‫ޜ‬๦ᆃ๋༬෥ᅜत ‫؜‬ዚ‫ڦ‬Đޫ࿔ࣅđăُْ໇ নՍྺĐหဲđ‫ີݹ‬గ߲‫ޟ‬ ૧Ljླྀ४ਗዐᅃ߲ዘᄲൽ ৠ‫ں‬Lj‫ܻޟ‬ఊຯࢅࣀิ‫ڦ‬ ॆಖՉ‫ڦ‬ਵ‫࠷ݦ‬ǖፖ஌ሞ Hpxfs!Tusffuฉ‫ڦ‬Tqffezďt! Dbgfă! ጽሞਝ‫ޟ‬ጽࡗ‫็ڦ‬ጇ ୟฉLjᘃၚࣀิሼുࡗ‫ٷڦ‬ ோǗሞਝ‫؜ޟ‬၄ࡗ‫ݛںڦ‬Ӧ ཞᄣ‫ڦ‬ጩ๞ಆᅃቧቷೌLjሞ ࣀิᇑ஛੊‫ސ‬༌ࣆ‫ڦ‬࿋ዃฉ ၛᆩᅃ‫ܙ‬࿷‫ݗ‬Ljኄᆌ޿๟࢔ ‫ܠ‬Ėห༑ဲ஍ਖ਼ė௚்ፌၙ ፔ‫ڦ‬๚൧କLjܸฉຎ໯ᆶ๚ ൧‫ۼ‬੗ᅜሞTqffezďt! Dbgf ํ၄ă ਗፇፌ‫܈ײٷ‬ฉԍାକ Tqffezďt! Dbgfᅜतኝ۰ॺ ዾ‫ڦ‬ᇱஸLj໯ᅜසৃඁఫ૛ ้Ljᅈ৹੗ᅜੂ‫ڟ‬ဥዐ‫ڦ‬ᄣ ጱă໚඗߸࣑କோಈLj‫ڍ‬๟ ᅃఇᅃᄣ‫࢒ڦ‬෥ఢோᅈ৹ࣷ ‫ేټ‬৊෇ဲ஍ਖ਼‫ڦ‬๘হLjಉ ࣈሞோ੨ࡻၟጲम৽๟ᅃ߲ ө‫ݡ‬ኁLj‫ځڪ‬ห༑೦঴ే‫ڦ‬ ௛ӄă ጽ৊ਵ‫یݦ‬Lj૬ਗ਼৽ԥ ഻ฉ‫ڦ‬ᆩ၎઀৛႐ԍ٪‫ڦ‬ਗ ቷLjᅜतᄇᇵࢇᆖဌᆅዿă ਝ‫ڦޟ‬ၲԥᆦ࢛‫ऻں‬୤ူ

ઠLjੂጣ഻ฉ‫ڦ‬ቷೌLjದࢇ ຺ዜ‫ׇڦ‬ৠLjࡻၟጲमኈ‫ڦ‬ ৊෇କĖห༑ဲ஍ਖ਼ė‫ڦ‬๘ হLjፕྺᅃ߲ಖ࠵ኁLjੂጣ ዜྷኟሞ݀ิ‫ࠤڦ‬๚ă ፌࡻీା‫؜‬࿷‫้ݗ‬क़Lj ‫ۅ‬ฉ‫ی‬ዐ‫ڦ‬ቲಈ֓ဲ஍ਖ਼ ਝ)Tifsmpdl! Xsbq*Ljੂጣ ‫ྔش‬Ljৢৢ࣮ᅬਗዐ‫ࠤڦ‬ ๚ăTifsmpdl! Xsbq‫ڦ‬༬‫ۅ‬ ৽๟ా၈೗ዖ‫޷ݿ‬Ljൟൟᄯ ฉᅃ੨Lj߳ዖ၈ଙ‫ڢ࿆ڦ‬ሞ ੨ዐ௜஦ਸઠLjඟට֊փ‫ڟ‬ ਏ༹‫ڦ‬၈ଙăਵ‫઻یݦ‬ӱ ຫLjኄ߲ਝ৽ၟဲ஍ਖ਼ᅃ ᄣLjసጱ૛ᆶ߳ዖ߳ᄣ‫ၙڦ‬ ݆ࢅኪ๎LjඟටవᅜጟఉLj వᅜੂཪă ኄ߲ਵ‫یݦ‬ፖ஌ሞ୿‫ܘ‬ ๨ዐ႐Hpxfs! TusffuฉLjਐ ૗Fvtupo! Trvbsf‫ں‬ཎበࢅ ୿‫ٷܘ‬ბბᇾ)VDM*ኻᆶ2 ‫ݴ‬ዓ‫ڦ‬ୟ‫ײ‬ă໚඗૗‫ڦ఺י‬ Fvtupoୟ࢔ৎLj‫ڍ‬๟ߌਥփ ‫ۼڟ‬๨‫ݏڦ‬஬ࢅ੺বጾăৎ ࢭ211&‫ڦ‬ਗዐ‫ׇ‬ৠ࣏ᇱLjඟ ටࡻၟీኈ‫ڦ‬৊෇ࠤ๚‫ړ‬ዐ ඁă ᆈਗĖห༑ဲ஍ਖ਼ėዐ ‫ڦ‬ටᇜ‫ڟ‬ઓৣ‫ࢪ้ڦ‬Lj৽ࣷ ඁԞਖ਼ন332cቴ‫ܻޟ‬ఊຯ঴ ਦLj໚඗၄ํิऄዐժுᆶ ኄᄣ‫ڦ‬ห༑Lj‫ڍ‬๟‫ړ‬႐൧փ ࡻLjई๟ᇜ‫ڟ‬వ༶้Ljփස ඁਝ‫ॆޟ‬ಖ‫ڦ‬ਵ‫یݦ‬ፖፖLj ሞఫ૛ేీၙ‫ڟ‬ႎ‫ڦ‬঴ਦ‫ݛ‬ ӄă

Speedy’s Cafe ‫ں‬኷ǖ298!Opsui!Hpxfs!TusffuLj!OX2!3OK ླྀ४๋࿿ǖTifsmpdl!XsbqLj߳๕ෙ௽ዎ ᆐᄽ้क़ǖዜᅃ዁ዜ࿵ǖራฉ዁26ǖ41 ዜୃǖራฉ዁24ǖ41 ዜනǖփᆐᄽ

ဲ஍ਖ਼ਝ


‫ڼ‬279೺

ࢺ‫ ޒ‬/ 17

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

Apologize to your skin with a rescue treatment

ၠే‫ڦ‬ೄ‫ڢޒ‬ശ Sasa Jiang VM Studio๯ဝࣅጏ฾ ႎષྲձǖ A୿‫ࣅܘ‬ጏ฾SasaJiang

5

1

7

6

DŽ཮ೌᆯጆતፕኁ༵ࠃDž 3

ᆶටփ࠶‫ۼેܠ‬ᄲॕ‫׼‬ႂࡻጏဢྜ૽ ֍ລਥLjᄺᆶටે‫ڟ‬ሞ‫ں‬ཎฉລࡗበ඗ࢫ࣮ ॆ௱ລLjራฉႝઠ࣏‫ټ‬ጣ߰ᅁ‫ڦ‬ጏሞ૽ฉLj ُ้রறߜᅙঢ়Đ਩ሌđ‫ں‬ሒකሞᄅዜLjற ੥૛෗஢କ‫ݹ‬Lj‫࢒ࢅِݹ‬ཀྵඇ‫ۼ‬සᇐࢫ‫ؾ‬໧ ӯႎஶ‫؜‬ઠăవ‫ేڢ‬ᄲीჄᆩ߸ࢩ‫ڦ‬ጏӝ࿚ ༶ቼ߃ምܱႠთ࣍஘ǛઠӕLj‫׶‬ණጲम๟߲ ᡧᡟભࡇӕLj዁ณ࿢࣏ీ༵ࠃၵ঴ਦ‫ߴ݆ݛ‬ ేăٗथ৸‫ݛ‬๕‫ิڟ‬ऄသ࠹LjԨ೺ጆતঞే ሹ஺ၠే‫ڦ‬ೄ‫ޒ‬ຫԑശă ፕྺᅃఁࣅጏ฾ࢅጨศெඹHfflLj࿢ ᅃၠ‫׉ݥۼ‬ഽۙᄲ‫ںڹן‬ႂጏLj৽໙ేኻ๟ ֳକ‫ݞ‬ෳᆳईCCຠLjᄺᄲᆩኟඓ‫ڦ‬ႂጏׂ೗ ඁ‫૽أ‬ฉ‫ࣅڦ‬ጏ೗ăࣃᅃ߲৛ዂ‫ڦ‬ጏฉӬLj ࠼ল࿮᥂‫ضڟ࣮ں‬ฉႩတ֍๟ኟඓ‫ิڦ‬ऄ‫ݛ‬ ๕Ljేਥ‫૽ڥ‬ฉ‫ڦ‬ጏ࢔‫ܸڏ‬ኻၙໜՍဢ߲ ૽Lj‫׊‬৳ူඁేࣷԥ֘ାࣅጏ೗ሞే૽ฉሰ ‫ڦׯ‬෥໎‫ק‬ጣဳຶ‫ڦ‬ă‫ڍ‬ኄփ๟࿢்ৃཀ‫ڦ‬ ዷ༶Ljକ঴ց৸‫ݛ‬ӄ๟ሹᄣ‫֍ڦ‬๟ዘ‫ۅ‬ƽ ๯ံLjศ֫ൣলೄ‫ޒ‬๟ኈኟ‫ڦ‬ศ֫ƽ ‫ܔ‬ᇀ‫ټ‬ጏࡗᅁ‫ڦ‬ೄ‫ޒ‬ઠຫLjፌࡻ‫ڦ‬ց‫׋‬ᆯ ഽ৒‫ڦ‬ൣলׂ೗ਸ๔LjᆩFwf! Mpnႂጏߜ

)1.Eve Lom Cleanser £40.00*ࡻࡻӀఊ૽ ฉࣅጏ‫ڦ‬և࿋Lj؊‫ݴ‬Ӏఊ૽ևࢫဢඁLjም჋ ስᅃ੼ዊ‫ں‬ලࢅ‫ڦ‬ඁঙዊׂ೗Ljස౹๾‫෉چ‬ ዩఉ෪ߜ)2.L’occitane Angelica Exfoliating Gel £19.00*Ӏఊ૽և዁ณ41௱Ljඟׂ೗‫ڦ‬ ൣলీ૰า෇ற੥Ljᆩ࿒຤ဢ৫Ljምᆩૐ຤ ಆᅃْ૽Lj੗ᅜტ໏ඟేೃԣ‫ڦ‬ೄ‫ੂޒ‬ฉඁ ૬ਗ਼Վ௽ଋăথူઠᄲፔ‫৽ڦ‬๟‫ޑ‬ᅃ߲ഽ૰ ްᇱ௬ఈă჋ስࡤᆶԋࢁ৛ᆳईְຏ৛ᆳ‫ڦ‬ ௬ఈీტ໏ߴೄ‫ٶޒ‬ᅃवਵ‫ݦ‬ᅺӯ‫ڦ‬ၳࡕLj සMVTIԋࢁ௬ఈ)3.LUSH Mask Of Magnaminty £5.25/125g*ă‫ړ‬ኄᅃօྜ‫ࢫׯ‬Ljే ‫ޒࢺڦ‬ၳࡕ৽ࣷᆶ‫׉ݥ‬௽၂‫ڦ‬ၳࡕăසࡕీ ᆶ้क़ಟ߲ሬࣷᆶ૧ᇀეᅂთ࣍Ljඟేტ໏ ࣬ްॳ੃ഘ෥ăፌࢫ๟Ⴊࢺ้क़Ljሞኮമ‫ڦ‬ थ৸‫ࢫׯྜ݆ݛ‬Lj੗ᅜֳฉేන‫ڦ׉‬௬ຠLj ᆩଉԲೝ้ฎ‫ܠ‬ᅃ‫ۅ‬LjᆩઠӀఊඇ૽Lj੗ᅜ ඁ‫ޝأ‬዗ࢅဦ࿖ăසࡕኄၵፔྜ‫࣏ۼ‬փࠕ‫ڦ‬ ࣆLjఫ஺৽ཱฉᅃ֫ࢺ‫ޒ‬ᆳLjీඟే‫ڦ‬ೄ‫ޒ‬ ੂฉඁॳ੃ᆶ࠼ሷăසࡕᄅ৖ੂฉඁೃԣᆼ ᆶࢤეີLjᆩඤறি‫ޑ‬ᄅ6‫ݴ‬ዓLjም‫ڰ‬ฉੇࢤ ეີᄅᄱ຤ీӻేტ໏࣬ް௽᭪ă

සࡕే๟߲‫؍‬ชփࣅጏ‫ڦ‬ටLj‫ڍ‬ೄ‫ޒ‬ ੂฉඁ࣏๟ெߌവඍĂೄ‫ޝޒ‬዗ĂԱᅵ݀ ࢤLj૽ฉ࣏ႎ‫׊‬କ࢔‫࢒ࢅۻۻܠ‬ཀྵLjेฉӊ ᅁ߾ፕࢫ‫࢒ڦ‬ᄅංࢅ௬෥݀ࣜLj๟փ๟ᆶփ ၙቷ৥ጱ‫ߌڦ‬ਥǛే޿ਸ๔อ๫ጲमҺ‫ڦ׺‬ ๋࿿๟փ๟ᆶ࿚༶ă౰ิፌ‫׉‬९‫ڦ‬࿚༶๟უ ૰৊๋Ljേਖ਼૰ࢅ຅ೌ๟ಇ঴უ૰้ፌ๴࣌ ᆓ‫ڦ‬ଭ๋Ljܸ‫ٷ‬և‫ݴ‬ටփኪ‫܈ࡗڢ‬ฝൽ༛ࣷ ሰ‫ׯ‬༛ࣅ‫ݒ‬ᆌDŽ࿢்ว༹ా‫ڦ‬ዘᄲ‫ڒڦ‬ӣዊ ࢅཚࡗᆃ๋ฝൽ‫ڦ‬Đ༛đ঳ࢇLj༛ࣅࢫิ‫ׯ‬ ‫ڒ‬ӣዊժሞ༹ాओેăĐ༛ࣅđ‫܈ײ‬ደॷՎ ߛLj‫ڞ‬ዂೄ‫ޒ‬࿖૙ՎٚĂዥ࿖Ă࿮࠼ሷDžLj ඟేੂฉඁೃԣᆼӁ‫ק‬Ljܸ‫ੇܔ‬༛ࣅ‫ݒ‬ᆌ ‫ڦ‬ፌዘᄲᅃ‫ړۅ‬඗๟၌༛Ljཞ้ᄲጀᅪց ؊‫ڒ‬ӣዊࢅ჋ስጪාࡻဌ๭‫ڦ‬௬ຠӀఊ૽ ևLjසLjfimďt‫ڦ‬௬ຠ)4.Kiehl’s Rosa Arctica £45.00/50g*੗ᅜ၎‫߀ܔ‬฀ೄ‫ޒ‬Ӂ‫ڦק‬࿚ ༶LjSNL‫ڦ‬ምิౡঌ)5.RMK Recovery Gel £49.00*ᄺీႪࢺ߅ሳঙዊ֫Ljጪාၳࡕ੗ᅜ ᢧெ௬ఈă ख़ቊ‫๋ڦ‬࿿‫ܔ‬ට‫ڦ‬ဌᆅ૰ٗઠ৽փԲേ ਖ਼૰ई‫ߞڒ‬ၭLj຅ೌĂ຅ཉईഄ໱಴ࣅ๋࿿

4

2

‫ڦ‬჋ስ‫ڟܠ‬ඟే࿮ٗੇ਌Ljܸ‫ٷ‬ଉ৊๋ࡤᆳ ଉߛ‫๋ڦ‬࿿ᆼࣷඟߊሤ޶ࢁࡗዘLj՗၄‫૽ڟ‬ ฉ৽๟‫ۻۻ׊‬ăუ૰৊๋ಇ঴‫ڦ‬ኻ๟ᅃ้‫ڦ‬ უ૰Ljܸ‫ڟੂేړ‬ೄ‫ޒ‬Վሧࢫ࿮ցᇀ๚Lj߶ ઠ‫৽ڦ‬๟ేศศ‫ࢅ৾ాڦ‬ጲԓጲചLjኄ๟߲ ܱႠთ࣍Lj࿢‫ॺڦ‬ᅱ๟සࡕᄲ‫ڦࡻ׺৽׺‬Lj ჋ስႠ‫ں‬சጲमҺ‫ڦ׺‬ଭ๋Lj೗ዊᄲߛLj໚ ඗ॏബ၎‫ߛܔ‬Lj‫ڍ‬ኄᄣ‫ܔ‬Ӂ๖ጲम๟ᆶᅪ๎ ‫ں‬ሞ‫׺‬Ljܸփ๟੗ԙ‫ں‬ၟ߲෯ࠩᅃՉ੬ᅃՉ ྫጲमፊ૛෗຅ೌăᆶ࿚༶၂၄้LjేႴᄲ ፔ‫ڦ‬ೄ‫ޒ‬थ৸৽๟ဢྜ૽ࢫፔ߲Es/Ibvtlb ศ֫ൣল௬ఈ)6.Dr Hauschka Cleansing Clay Mask £24.00*ई‫߲ޑ‬Es/csboeu‫ڦ‬ඁ࢒ ཀྵ௬ఈ)7.Dr. Brandt Pores No More Vacuum Cleaner Blackhead Extractor £29.00*Lj੗ ᅜᇨ‫ۻۻڦܠ߸׊ݞ‬Ljೄ‫ޒ‬ศ֫ඁᆳࢫ৉ऻ ᄲጀዘԍโLjփ඗ೄ‫ޒ‬຤ᆳփೝ࢚ࣷஶ߸‫ܠ‬ ‫ڦ‬ᆳኬăܸ߸ዘᄲ‫ڦ‬๟ᄲྼ‫׼‬ว༹໗ॢ‫܈‬ೝ ࢚Lj‫ྜ׺‬ଭ๋ࢫࡻࡻߴጲमಟԗ֥Ԩְईኁ ‫ࢀܠ‬ᅃၵ౟ௐ຤Lj฀ᇀ࠶૙ጲम‫ڦ‬ว༹໯‫ڥ‬ ‫ޒࢺڟ‬ၳࡕԲ௢णࢺ‫ޒ‬೗ઠ‫߸ڥ‬௽၂ă ৃཀ৽ࡻࡻ‫ܔ‬ጲम‫ڦ‬ೄ‫ޒ‬ຫԑശӕƽ

‫ג‬ԍโဢ๮ᅂLj£14

32

ඟCrabtree & Evelyn‫ג‬ԍโဢ๮ᅂ ဣଚྺే‫ټ‬ઠփᅃᄣ‫ߌةڦ‬ăලࢅ‫ں‬ൣ লೄ‫ޒ‬ժ൐‫ڟٳ‬ԍโၳࡕă௅ᅃ߲‫ג‬ԍ โဢ๮ᅂ‫ۼ‬๟Crabtree & Evelyn‫ג‬ԍโ ࢺ๮ຠ‫ڦ‬ፌॅ‫ڗٲ‬ă

for

ኸोᆳLj£6

mix & match

on selected Hand Therapy, Hand Wash and Nail Lacquers* *Terms & Conditions: Purchase two (2) qualifying items (50g, 100g or 250g Hand Therapy; Nail Lacquers; 250mL Hand Wash) and receive a third for free. Customer will receive the lowest-priced item for free. Valid in Crabtree & Evelyn stores and selected stockists only. Items on promotion may vary. While supplies last. Other restrictions apply; ask a sales assistant for details.

www.crabtree-evelyn.co.uk

ࢺ๮ຠLj100g-£14


‫ڼ‬279೺

֒ጏ / 19

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖࠅৢ

My beauty bag

২⽈ડऀĄTry Out Report

“ ۩ћୃީ⥭‫ހ‬ ङ‫ش‬ग௵͠ ”

ӣდࠅዷ‫ۼ‬ሞᆩၵ๊஺Ǜ փ࠶ే‫ྦྷڦ‬ጱ၄ሞᆶுᆶ‫؜‬၄Lj໱Ljᅃۨሞቴლే‫ڦ‬ୟ ฉƽܸӣდࠅዷኻᆶᅃ኱ԍ‫׼‬໳ఫӣి࠼ࣂ‫ڦ‬क‫ޒ‬Ljྦྷጱ֍ փࣷՎ႐ă໯ᅜٗ၄ሞਸ๔Ljඟ࿢்ᅃഐՎวӣდࠅዷLjփ ࠼ᄲᆛᆶ໳ఫ‫ڑع‬੗೦‫ڦ‬ጲ඗कLjᄺᄲᆦᇺԍ‫׼‬ᅃ੓฀ଆ‫ڦ‬ ࡻ႐‫׌‬ƽ

1

The Organic Pharmacy Antioxidant Face Firming Serum ੇᄟࣅ৆‫ޒ‬ᅂ £69.95 Antioxidant Face Gel ੇᄟࣅႪްළঌ £49.96 ޿೗ಈ‫ׂڦ‬೗ሞᆈࡔ੗๟๴‫ڟ‬Ԩ‫ں‬ఁᢢ்‫ڦ‬ๆፁҺ‫ٻ‬ ᇑጕಷLjᅺྺ໲ॆ‫ޒࢺڦ‬೗փৈࡻᆩ‫ڟ‬࿮݆ᆩᇕჾઠႚඹܸ ൐௅ᄣׂ೗‫଀༵ۼ‬କຕዖኲ࿿Lj຤ࡕ‫֌كڪ‬ଙ‫ڦ‬ཁेLjԍᄢ ࠀၳ211&Lj൐঴ਦೄ‫ٷ߳ޒ‬࿚༶Ljସኄၵׂ೗੗ᅜ‫ڥ׬‬ฉ ๟Đห‫ڦ‬૝࿿đă ৽ధኄ3੼ၨ๳ଉटࡻ‫ޒࢺڦ‬೗ઠຫLj૛௬ཁेକ౟ ௐĂ୓ᔪĂ฽ሀࡪ֥‫ڪ‬৛ࣀLjਜ਼ࢽ‫ݒ‬ઍ૛ඇև‫ۼ‬๟ࡻೠLjԲ සĐဌ๭‫੺࢔ڥ‬Lj३ၭற੥‫ڦ‬໏‫܈‬৚ටLj໲ସ࿢‫ڦ‬क‫ڹןޒ‬ ‫ں‬ՎକLj߸ጪාిࣂକƽđĐ໲ኈ‫ڦ‬໿หആକƽ࿢Һ໲Lj໲ ඟ࿢ሞ૽ฉ‫ڦ‬Ә࢓փ९କLjՎ‫߸ڥ‬ଋ߸ӣକLj࿢०኱փߎ၎ ႑ăđ

2

Crabtree&Evelyn Nail Lacquer

࠿Ӥ٨ኸोᆳ ๳ॏǖ7ᆈԃ)26nm*

3

Clarins Satin Smooth Body Lotion঑ሓใාࣂ ԍโว༹ළᅂ £30 (200ml) ၙᄲᆛᆶӣდࠅዷఫ ӣిසდ‫ڦ‬ೄ‫ޒ‬Ljኄ੼ළᅂ ਨ‫ܔ‬๟ే‫ڦ‬๯჋ă෷૒‫ـ‬ᆽ ჩ‫ڦ‬ཁेփৈ੗ᅜඟే‫ڦ‬ว ༹ᅃ኱ԍ‫੃ॳ׼‬ᆼெૢ‫ޒڦ‬ ෥Lj࣏੗ᅜഐ‫ߴڟ‬क‫ޒ‬ց຤ ᇑ๾࣐‫ڦ‬ፕᆩă໲๢ᆩᇀ໯ ᆶ౎ମ֫ᇑक‫ޒ‬ዖૌăဌ๭ ‫ڥ‬ट੺Lj໯ᅜ‫ཱేړ‬ఌሞว ฉࢫࣷ૬ਗ਼ਥ‫ڥ‬ල෉๾๢Lj ߰ཀഐ‫ࢫض‬Ljቷቷ৥ጱLjే ࣷ݀၄ೄ‫ޒ‬ඓํՎ‫ڥ‬ඹ࠼ࣖ ݀ƽ

4

ೝ้ሞဢཀྵ݀Lj‫߅ع‬ཀྵ݀ᆼई๟ ක݀༠้݀Lj‫ࣷۼ‬ඟ݀ዊՎ‫ڥ‬٤ෑ߅ ੫ăLjfimďtྺُ༬՚ླྀ‫؜‬କᅃ੼ᧉ ᦧᆳࢅ౥ᆳࡕມ֫ጪාළăኄ੼ມዘ ࡕᆳ༬዆‫ڦ‬ጪාළփৈ੗ᅜ๑݀ዊා ࣂཪଋLjཞ้ᄺ੗ᅜඟཀྵ݀Վຩ኱Lj ३ณྔሞᅺ໎ߴཀྵ݀ྔ՗‫ټ‬ઠ‫ڦ‬ฅ ࡞ă

5

Philps Sonicare Hx6731 Healthy White Deluxe Rechargeable Toothbrush ‫ݧ‬૧೶ெ‫؃‬ทࣀ‫ۉ‬ცຘ £57.85 ၙᄲ़‫ݛ‬Սᆼൟ຿‫৽ڦ‬ ᆛᆶলӣ‫ڦ‬ც‫؃‬஘Ǜఫ৽ధူ ኄ੼ඵइHppe! Ipvtflffqjoh! Jotujuvuf! Bxbse! Xjoofsཀྵြ ‫ݧڦ‬૧೶‫ۉ‬ცຘӕƽᇑഄ໲‫ۉ‬ ‫ۯ‬ცຘփᅃᄣ‫ڦ‬๟Lj໲৊ႜକ ‫ۯ‬૰ბ‫تڦ‬૙े߾Lj‫ࠀׯ‬ፔ‫ڟ‬ କᆶၳ‫ڦ‬ඟຘཀྵ৊෇ც‫ࢅ؃‬ც Ṹፌศ‫ت‬Ljܸٗፔ‫ڹןڟ‬ൣ‫أ‬ ੨ഹా࿫ࠒᇑศևဦਪLjᄺ‫ܮ‬ ྔཁेெӣጪᄢ‫ࠀڦ‬ၳă‫ྦྷړ‬ ጱઠଣ‫ڦ‬ఫᅃཀLjାߴ໱ᅃ߲ వᅜྮࣉ‫ڦ‬ཀ๑ӯྲၲӕƽ!

ᴀ᡹䆄㗙໣乪ᅲд䆄㗙㭯⩳䔽 ᴀ᡹䌘᭭೒⠛

Kiehl’s Olive&Avocado Leave-in Oil-in-cream੔ჿ๧ᧉᦧᆳࢅ౥ᆳࡕ ཀྵ݀ጪාළ £18(180ml)

L’occitane Sheabutter Mango Flower   ౹๾‫چ‬ළఢࡕࢅ நࡕᆶऐ‫ف‬ևၑߜ £8.50(15ml) ޿೗ಈഄዐᅃ߲‫׏‬ၨ೗৽๟ኄ੼ᆼࡻ࿕ᆼ ጪාๆፁ‫ڦ‬ා‫ߜف‬ăփৈᆶၳႪް‫ف‬և߅ଛLj ᄺ੗ᅜඟ‫ف‬ևඇཀ‫ۼ‬ሞጪᄢ‫ڦ‬ጒༀă৛ெ൐ྲ ௴‫ڦ‬நࡕၑኈ‫ࣷڦ‬ඟే૴ၙ‫ڟ‬ጲम৽ሞ೗‫׈‬ጣ ང௡‫ܠ‬ክ‫ٷڦ‬நࡕLj‫຺ݚݰ‬ᅯă੺੺ఌฉ໲Lj ૬ਗ਼ᆛᆶӣდࠅዷ‫فࢤ੃ॳڦ‬ӕƽ

6

MAC Mineralize Volcanic Ash Exfoliator Ủ੗आ෷ઁ࿿ল௬ළ £22(100ml) ᆼ๟ᅃ੼NBDླྀ‫׏ڦ؜‬ၨׂ೗Lj๢ᆩᇀ ໯ᆶ‫ޒ‬ዊLjࡻೠ‫܈‬փ܏ăߛၳ‫܈‬ๆፁLj໲ᄺᆶ ມዘ‫ڦ‬ᆩ཰Ljే੗ᅜ‫ړ‬໲๟ൣল௬੥‫ڦ‬ဢ௬ రLjᄺ੗ᅜ‫ړ‬ፕ๟ඁ‫أ‬ঙዊ‫ڦ‬ఉ෪ߜă๑ᆩ ࢫLjೄ‫ࣷޒ‬૬கߌਥ‫ڟ‬ලిࢅൣႎăፌ༬՚‫ڦ‬ ๟໲੗ᅜ๑ᆩሞ૽ևईว༹և࿋ฉ‫ڦ‬ඪࢆᅃ߲ ‫ݛں‬ăऻ‫ڥ‬ᄲᆩ࿒຤ൣဢLjኄᄣ֍փࣷฅ࡞‫ڟ‬ ೄ‫ޒ‬ᙤƽ

ᅃ༵‫࠿ڟ‬Ӥ٨Lj৽‫ڪ‬ᇀᇑ༵‫ࢺڟ‬๮ຠࣄฉ‫ࡽڪ‬Lj ‫ڍ‬ഄํ޿೗ಈᄺྺ้ช౰Ⴀ༬՚ླྀ‫؜‬କኸोᆳဣଚLjದ ‫ݛ‬ዐփࡤඪࢆᆶ‫ࣅڦ۾‬ბ‫ݻׯ‬සባసĂତԧܾो໗ܾۡ ḇĂोඅईोԧ‫ڪ‬Ljܸ൐‫׉ݥ‬ฉ෥‫ڦ‬ཞ้ᄺ࢔੺߅ă ኸोᆳဣଚࠌᆶ‫੼ܠ‬ெᄈਨ୿ჿ෥Ljᆯලࢅ዁࠼ ֒Ljᆯ‫ׯ‬ຄૐᄈ‫ڟ‬ᄳᄅ‫ܡ‬ణLj‫ۼ‬ᆯేದ‫ת‬ă࠿Ӥ٨ထྭ ཚࡗ޿ׂ೗ඟ้ช౰Ⴀᅃມॳ੃Ăெૢ‫ڦ‬๮Վ‫ܡ߸ڥ‬ణ ᆻටă

ჿ෥ሒක࢔ࡻă࿢߲ටဠ࣌ӝ ኸोᆳཱ‫ࢩ࢔ڥ‬Ljኄ੼փࣷᅺྺཱ‫ڥ‬ ࢩ৽փ਩ሌăසࡕኻཱᅃ֫ᄺփࣷൟ ᅟۖ෥Ljᆼᆶଷᅃ݊ၳࡕLj৽ၟசକ ଇ೟ჿ෥၎ৎ‫ڦ‬ኸोᆳăሢƽ ၭӣ຋2ࡽ!‫ר‬ोు ኰᄽǖՊड ኸोጒ઄ǖ࠼ࣂĂࢤා

࿢๬ᆩ‫ڦ‬๟݊൏෥)Upnbup*Lj ໚඗ఁጴདฉඁམ‫ڦۙگ‬Lj‫ڍ‬๟ഄํ ๟‫ټ‬ጣ‫ূڏڏ‬ຌዩ࠼‫ߌࡍߛڦ‬ਥă‫ݥ‬ ‫׉‬๢ࢇྟᄑLj‫ׯ‬ຄ౰Ⴀ‫ڦ‬ጎӳLjᄺ ๟࢔๢ࢇ۬ल‫ڦ‬ჿ෥ƽኸोᆳ߅‫࢔ڥ‬ ੺Ljዊ‫ཱࡻ࢔ࣂ࢔ں‬Lj‫׼‬৳‫৽܈‬փኪ ‫ڢ‬କLj࣏ᄲ‫ڪ‬बཀੂੂၳࡕă ၭӣ຋3ࡽ!ၭၭ௝ ኰᄽǖሏᆐঢ়૙ ኸोጒ઄ǖॳ੃

ႇႇሽໃ‫ڦ‬D'FኸोᆳLj࿢๬ ᆩ‫ڦ‬ჿ෥๟Sbtqcfssz912992Ljฉ ๮෥ࢅ೟วჿ෥࢔ᅃዂLj࠼ሷ‫࢔܈‬ ࡻჿ෥ԏࢅ‫܈‬ᄺփ‫ٱ‬Lj࢔‫ࢤݹ‬Lj၂ ‫ڥ‬๮և‫ޒ‬෥༬՚ӣLjଷྔຘཀྵ‫ܔ‬ᇀ ࿢ઠຫฎ቏କᅃ‫ۅ‬Ljසࡕీ੻ᅃ‫ۅ‬ ‫ࣆڦ‬ఫ৽ྜெକă ၭӣ຋4ࡽ!ၭႨ ኰᄽǖฆᄽྊቛঢ়૙ ኸोጒ઄ǖॳ੃

߸‫ܠ‬ெጏ๬ᆩԒߢ෢ᅃ෢ă ‫ݐ‬ሞĖࣀ࿕ዜ਽ė࠳ྪெጏ๬ᆩዐ ႐ାჾೠஃ‫ྪڦ‬ᆷ਩ᆶऐࣷइ‫ڥ‬Ԩ Ԓ௅ዜ௨‫ݯ‬ໃ‫ٷڦ؜‬ଉெጏ๬ᆩႎ ೗Lj࿢்‫ڪ‬ጣేઠధᆚƽ


20/ ጆ‫ݡ‬ၭ֒ഌ

ԨӲՊडǖ࿒࿔!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3125౎3ሆ32.38න

Exclusive interview with Caiqi

჉ገ֒ഌ

֣͆࣌ंߎы‫҈ݕ‬澦Ԣ஁յ⣚澧௙Շ

չ‫ثޖڦ‬ઢͫީЗҢࣀͫЭ‫ٷ‬ளҢࣀ澞 ȔளҢࣀȕङީ۩‫ࢠ۝‬ૡ֨ਸ਼֢ङ߅Մ‫ޖڦث‬Ȕ㨍Ѝ‫૴ޔ‬ȕङ‫ͫڶרױ‬ ֨յ֠ࡶѮङȔѮપȕИ‫܇ج‬ҿИङȔऱ‫ؘ‬ȕͺȔҢࣀȕङީՇ࣫‫߅ީޖڦ‬ Մङ߅ՄͫЭએ۩଑ࠩչ‫ޖڦ‬ङ‫ث‬ઢԆдȔ৛ӣȕਢङҢࣀ‫ۅ‬澞 ஜव▲З‫ُک࡭ם‬ङ૥ख़ͫ۩ऀऄઢङ‫׷ڐڔސ‬д଑ࠩ‫ث‬ઢ澞ઘળФ ӹͫ۩߄ৰਖ਼ଋ੽ऀэТ߽ङધઈߛչ▲Зٍङ‫׮ش‬؇‫ث‬ઢ澞Ѹީசव ‫ޅ‬Зળઢङ‫ݐ‬଒ͫ۩Շ࣫Фӹङ‫؏ڶܛ‬Ҷީ‫ך‬ѿङͫऄઢ଻‫ף‬ङ‫࣫ުޖڦ‬ङ ީ૝૞‫ٶ‬௹ङۨࣅͫએ۩઄‫ڱ‬Ȕ‫׮ش‬؇ȕѷЧЉީ▲З‫װث‬ӕेङ०વͫ଻ ТͫȔ‫׿׮ش‬ȕ;⾎Ќऀ଑Зլ澞▲ЗӁֺङࡊࣼ‫ڇ‬Ȕ‫׿׮ش‬ȕͫࣞॹ澝Ї ଒澝ࡌऽ㺺‫߄ͫڠ‬ਘٜङ‫ࡣ۝‬չ੿આ԰ЭЉ‫׮صٍע‬થ߄ङ‫מ‬ऱ䎿ࢨ澞଑ ЗՇ࣫એ۩ࠫ֔ͫ֜О଑ީ଻пⵐ୿ङȔѮપȕଐߌ߀ઇՃङȔऱ‫ؘ‬ȕͫީ ੴȔ‫૴ޔ‬ȕ଑З߂‫ך‬ыҼࡨङҼ୰ટ۱ࠥথङ‫ࢵંޏ‬澞 ͆ߎ‫ࣔܕ‬঳ઓৱ⾗㦍

һи‫ૃݵ‬ ຫഐฉ‫ྟؾ‬՗ᄇ჉ገ ‫ڦ‬ઠᆯLjഄํ‫ڥ‬ᅮᇀ֒ഌࢅ ᅔஐᄘૢ೜઻฾ᅃഐ՗ᄇ‫ڦ‬ ࿸ਗĖ੥ඔėᅜत‫މ‬ၭߑ‫ڞ‬ ᄇ‫ڦ‬ᅃْĐྲ‫ޜ‬ຳ‫ݡ‬đăఁ ำሞྔ‫ڦ‬Ė੥ඔėဌᆅକ‫މ‬ ၭߑ‫ڞ‬ᄇൂൂඁ‫࠵ړ‬ዚLjփ ଙඐԥ֒ഌሞ࿸ਗ૛ᆩĐ჉ ገኝ‫ׇ‬3߲ၭ้ઠᄇᅷ้क़ ‫ୁڦ‬๝đኄ߲‫܀‬༬‫ڦ‬՗ᄇ‫ݛ‬ ๕‫ۯٶ‬ă๭‫ྟؾڟ‬ᄥሀLj֒ ഌਥ‫़ڥ‬ਸ႐ᆼ৆ቧă৆ቧ ‫ڦ‬๟LjĐසࡕ࿢ገփକ5߲ ၭ้Ljඟ‫ڞ‬ᄇࢅᅔஐ฿ྭ ሹ஺ӸǛđᅔஐ߶֒ഌຫLj փᄲᆶუ૰Lj๬๬ੂీገ ‫຺߲ڟ‬ၭ้৽ඁLjփႜᅜࢫ ምຫă໯ᅜLj֒ഌሞᅔஐ‫ڦ‬ ಥӵူ๬କࡻबْLj݀၄ጲ मඓํ੗ᅜገ‫຺߲ڟ‬ၭ้Lj

֍ኟ๕‫ٴ‬ᆌକ‫ׇ؜‬ă‫ྟؾ‬മ ‫ڦ‬ჟଁLjዷᄲ৽๟ᅈ੍ఫጺ ࠌ೿ӗْ‫֒ڦ‬ಇă֒ഌሞഄ ዐ‫ڦ‬ෙْ֒ಇฉገፁକ຺߲ ၭ้Ljߴጲमምْ‫׺‬କۨ႐ ྚăᇀ๟Lj৽ᆶକ࿢்ࢫઠ ੂ९‫ڦ‬Đઃ๘჉ገđă ‫ܔ‬ᇀ֒ഌ‫ڦ‬ኄዖ჉ገLj ၄ሞᆶᅃዖຫ݆Ljຫ໲ᆶᅃ ߲ኟ๕‫ڦ‬ბఁঢĐ໋‫ݤ‬჉ ገđLj๟ፌࠟ઻Ljፌഽଜ‫ڦ‬ ৢ႐रേኮᅃLjഐᇸᇀଳႠ ‫ڦ‬ᅃ߲Ⴊႜ݆ோă‫ظ‬๔ට๟ ཱིܺഄหბใට୛௝Lj୛௝ ૶Ⴤ჉ገ47ၭ้ࢫ‫ڢׯ‬ă৽ ස‫ގ‬ঞ཯ৢৢ‫ں‬ፖጣႪႜLj ᬌ Ⴊ ኁ ཚ ࡗ ᐜ ၙ ৢ ႐ Lj ܸ! Đ໋‫ݤ‬჉ገđඐᆩ჉ገ‫ݛڦ‬ ๕ፕྺႪႜৢ႐रേăཚࡗ ࢅ֒ഌ‫ࣆܔڦ‬Lj࿢କ঴‫ڟ‬໳ ժ‫ُݥ‬ோಋ‫ھ‬ጱLj໳‫ڦ‬჉ገ ժ࿄සُĐหࢭഄหđܸฉ ื‫ڟ‬Đหđ‫܈ߛڦ‬LjᅜĐ‫ڥ‬

‫ڢ‬đፕྺణՔă໳‫ڦ‬჉ገᄲ ०‫ܠڇ‬କLjሞ໳ੂઠLjኄዖ ჉ገഄํ৽๟ᅃዖᬌۨLjᅃ ߲ඟ໳ৢ႐ူઠ‫ڦ‬ᅃዖ‫ݛ‬ ๕ă৽ࡻၟ՚ටᆩ‫ٶ‬ፖઠৢ ႐Lj໳ඐ჋ስᆩĐ჉ገđઠ ඟጲमೝৢLjሞኄ߲ጒༀ ူLj໳ਥ‫ڥ‬ጲम๟‫ݣ‬੣‫ڦ‬Lj ๊஺ᄺுၙLjඐ੗ᅜྃ૗൹ ੕Ljߌ๴‫ڟ‬ᅃၵೝ้ੂփ‫ڟ‬ ‫ాڦ‬ሞ‫۫ڦ‬ဇăԲසຫሞ჉ ገ‫ڦ‬ጒༀ૛Lj໳ຼࢭ੗ᅜད ‫؜‬ᅃ܎ཞᄣ‫ڦ‬ᅼૂ૛ᆶጣሞ ೝ้ྜඇுᆶ݀ਥ‫ڦڟ‬փཞ ำ‫ڢ‬Lj໳ኄᄣԲᇝ‫ڢ‬ă ໯ᅜኄᄣ‫ڦ‬჉ገLjඟ ໳ૂሞഄዐLjྜඇுᆶ‫ॆٷ‬ ໯‫څ‬႐‫ڦ‬ว༹ฉ‫ڦ‬Đవ๴đ ᅜतᅪኾฉ‫ڦ‬ĐవӊđLjኝ ‫ׇ‬5߲ၭ้ገူઠLj໳փৈ ுሒLj࣏ਥ‫࢔ڥ‬ijhiă‫ٷܔ‬ ॆ‫࠲࢔ۼ‬႐‫ڦ‬ฉ֦໯࿚༶Lj!! ໳ᄺ঴๥ຫ՗ᄇമ‫๊ࢀ׺‬


‫ڼ‬279೺

ጆ‫ݡ‬ၭ֒ഌ / 21

ԨӲՊडǖ࿒࿔!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

Њতਸ਼դࡶћब঳ͫળખࣿࡴ澝࣊‫ױ‬澝‫يͫڈ؟‬ரѕћ৺Џࣿ䃝Ф‫޾י‬ऱ‫ؘ‬ङࣿࡴࣙ‫ہ‬澞

͊ަޮեՖԗ⽈ࣁ ͊

‫ױؼ‬ҦӰыऀ۸ ֱߛல‫װͫڶ‬԰ଣ ‫ऀܫ‬Ȕ‫૴ޔ‬ȕߛએਘ ٜ‫ٵ‬லͫ֨଑Зࣙ‫ہ‬ Јͫ‫װ‬઄‫ڱ‬ਘٜީ‫ݹ‬ ॱङͫэТЭ࡚‫ͫ۝‬ ԰Օљ਍ख़彴‫۟ͫד‬ Չӱ▲п‫ޞٵ‬रЉӱ ङӄ֨ङБ੼澞

஺‫ۼ‬ኟ‫׉‬ፔକLjժுᆶਗ਼ᅪ ፔ๊஺ጚԢLj‫ڍ‬๟ᅺྺ჉ገ ࡗ‫ײ‬ዐᅪኾ૰࢔णዐLj໯ᅜ ྜඇுᆶඁၙĐܶĂ੘Ăฉ ֦໯đኄၵሞ໳ੂઠ๟Đ‫ݴ‬ ႐đ‫۫ڦ‬ဇă࿢ၲጣຫ֒ ഌLjేኄྜඇ๟ᅙঢ়Ӧྃକ ิ૙၄ၡ‫ڦ‬ৰ঳Ljᄺ໙‫ڟڥ‬ ‫့ׯ‬କӕLjၭ౰ጱሞ‫ࣆۉ‬ఫ ཀྵ਷਷ၲକഐઠă ֒ഌ།ჾĐ჉ገփሒđ ๟ံཀཀޯLj‫ڍ‬๟૶ጣీገ 5߲ၭ้ඐ߶ࢫཀჟଁ༹૰ ᆶ࠲ဣăᅔஐሞ໳࢔ၭ‫݀ڦ‬ ၄ኄ࡚ጱဠ࣌ፖሞገᅖฉඟ ՚ටገLjփৈփሒLjገ‫ڥ‬ሁ ੺Lj้क़ሁ‫׊‬Lj໳ሁਸ႐Lj ም‫߅৽ۅٷ׊‬٤ߴ໳ยऺ‫ڟ‬ ࿸‫ښ‬૛Ljᄺ໙๟ᅃቛ໯‫׊‬ă ֒ഌຫ၄঩܎ଁ༹૰ዷᄲ࣏ ๟੍ཌ࿸Lj‫ړ‬ԥ࿚‫ࣷڟ‬փ ࣷᆩಞօჟଁ༹૰้Lj֒ഌ ၭ౰ጱ‫ڦ‬ཀኈ੗Һ৽၂၄‫؜‬

ަޮ੮ࢦ

ઠକLjᅃำĐ࿢ፌ༪ᄋಞօ କđLj࿢ຼࢭ੗ᅜੂ९‫ࣆۉ‬ ఫཀྵ‫ڦ‬ၭࠝ౓ਸ๔ۙೄ‫ں‬ᚅ ഐፊઠă ‫ړ‬࿢ߢ໕໳ᆶၵሞᆈ ࡔ‫ڦ‬ವᆷ࣏༬‫ں‬ӝ໳ీࡹփ ཕၶገ5߲ၭ้‫ڦ‬ႎ࿕‫݋‬ᅳ ‫ׯ‬ᆈ࿔߶วՉ‫ࡔྔڦ‬ವᆷࢅ ཞ๚‫ݴ‬ၛLjྔࡔᆷට்‫ۼ‬ኒ ৚କLj‫ࢬٷ‬փ੗ీLj໱்࢔ ၙኪ‫ڢ‬ኄ๟փ๟‫د‬ຫዐ‫ڦ‬ዐ ࡔࠀ‫ڦސ‬ᅃዖLj֒ഌਸ๔ණ ኈ঴๥କഐઠຫኄኈփ๟ࠀ ‫ސ‬ă࿢࿚໳ࣷփࣷၙ‫ࡻۅ‬ၲ ‫ڦ‬঴๥ඁᇏૂူྔࡔᆷටLj ໳ၲਸକຫLjࡻLj࿢‫ࢪ้ڟ‬ ࣷଣ้ࣩ݀‫ڦ‬ă !!!!!!!!!

һи‫ݷڥ‬ ᅺྺ຺໠৽ਸ๔߶࿸ ‫ཷښ‬ඁნᄇLj֒ഌժ࿄ኟ

๕෇‫܁‬ბၯLjܸ๟ሞୃ೿ ໠‫ࢪ้ڦ‬൩କॆঞბသ೔ ᅼĂණጴࢅएԨ‫ڦ‬ຕბăԥ ࿚‫ڟ‬๟‫ޏ‬ၠྫၯᇴิऄLj֒ ഌ།ჾ໳ਥ‫ڥ‬ሞన૛‫ీۼ‬ბ ‫ڟ‬ኪ๎Ljኄ߲‫ۅں‬ժ‫ݥ‬ኻᆶ ੜ༗ăԲසຫ໳੗ᅜٗੂກ ዐბ࿔ბ૦๏Lj੗ᅜٗᅝຍ ཷ૛‫ٷڦ‬ბิఫ૛ბ‫ں‬૙Lj ੗ᅜٗᆈਗெਗ૛ბᆈᇕ݀ ᅼLj੗ᅜ኱থٗཷ૛௅߲ට ఫ૛ბသཌ࿸ă‫ُأ‬ኮྔLj ֒ഌຫǖĐ࿢࢔ဠ࣌ᇑ߳๕ ߳ᄣփཞ‫ڦ‬ට঍ୁຫࣆLjሞ ኄ߲ࡗ‫ײ‬ዐ࿢ᄺ੗ᅜბ‫۫ڟ‬ ဇăđᆶ้ࢪ໳࣏ࣷ߶෢‫ں‬ ‫ٷ‬ฮ঍ୁLj࣏ࣷ࠵ִ໳்෢ ‫ڦں‬ጩ๞LjᄺႹኄᄺࣷඟ໳ ԯ݀ଳߌLj‫ظ‬ሰᅃၵጩ๞ሏ ᆩ‫ڟ‬࿸‫ښ‬ዐăຫ‫ڟ‬ኄ‫ۅ‬Ljၭ ౰ጱĐཀኈđ‫ڦ‬ఫ௬ᆼ‫؜‬ઠ କǖĐ࣏ᆶ߲ᇱᅺLj࿢փဠ ࣌๴ཉཉ઀઀‫ڦ‬ຐ޻LjԲස

ຫ࿢փဠ࣌ራഐLj඗ࢫሞᅃ ߲༬้ۨक़ඁฉბLj࢔ས ੮ăđ֒ഌሞ22໠ፑᆸLj‫ڟ‬ ԛ৙࿸‫ښ‬ბᇾბသࡗLjሞఫ ܎้क़૛Lj༹ᄓକኟࡀܸᆼ ೝ‫ڦ׉‬ၯᇴิऄăଇዖփཞ ‫ڦ‬ბသ‫ݛ‬๕LjጲᆯĂӀጲम ႗඀ბသLjփ਀ౄᇀႚ๕Lj ๟߸๢ࢇ֒ഌ‫ݛڦ‬๕ă ٗၭ߶ጣ࿸ཷጽళ‫ط‬ԛ ᄺଁ৽କ໳‫܀‬૬‫ڦ‬Ⴀ߭Ljጲ म‫ܔ‬Ӣஐි঑‫ࢪ้ڦ‬बࢭு ᆶLj‫ڛ‬๟Ӣஐঢ়‫ߴࣷ׉‬໳‫ٶ‬ ‫ࣆۉ‬Đි঑đຫǖĐ࠮࠮Lj ࿢்ၙేକăđ֒ഌຫ໳၄ ሞሞሊళᄺ๟ᅃ߲ටዿLj ิऄጲ૙ྜඇփ๟࿚༶ă࿚ ‫ࢅڟ‬ᅔஐ‫࠲ڦ‬ဣLj֒ഌຫᅔ ஐ๟ൕටᄺ๟ವᆷLj‫ڍ‬๟ൂ ൂࣆ࣏๟ࣷ߶ࡅ௡঄ăᅔஐ ๟߲ྜெዷᅭኁLj‫ܔ‬໳‫ڦ‬ჹ ૣᄺ৽༹၄ሞ‫ܔ‬࿸‫ڦښ‬ᄲ൱ ฉă֒ഌ།ჾᅔஐփࣷ๮ӝ ๮ঞ࿸օጩ๞Lj‫ڍ‬๟ඐࣷඟ ֒ഌੂᅃ܎՚ට‫ڦ‬࿸‫ښ‬Lj඗ ࢫጲमଣఅူઠཌߴ໳ੂLj ཞ้໳ᄺထྭ֒ഌీሞ࿸‫ښ‬ ૛े෇ጲम‫݆ၙڦ‬Ljᆶጲम ‫ظڦ‬ႎᄇᅷăසࡕ֒ഌᆶփ ‫ڟ‬࿋‫ݛںڦ‬Ljᅔஐᄺࣷൕጲ ๖‫ߴݔ‬໳ੂ৊ႜৰኟă֒ഌ ຫLjᅔஐ‫ڦ‬ኄዖĐ‫ݣ‬ᄢđ๕ ‫ڦ‬ಢᄢഄํ࢔‫֒ࢇޙ‬ഌဠ࣌ ጲᆯ‫ڦ‬Ⴀ߭Lj‫ڍ‬๟ᅔஐሞཌ ࿸ฉ‫ڦ‬Đྜெዷᅭđᄺയᅎ ఐࣅᆖၚକ֒ഌLjඟ໳‫ܔ‬ᇀ ጲम‫ڦ‬࿸‫ښ‬ᆶ࢔ߛ‫ڦ‬ᄲ൱ă! 26໠ኟ๟൧Ღ‫؛‬ਸ‫ڦ‬ ౎ुLj֒ഌຫጲमဠ࣌‫ڦ‬ఴ ิૌ႙Ljሞྔஸฉுᆶ໿‫ܠ‬ ᄲ൱Lj‫৽ڍ‬๟փࣷဠ࣌ᆽዉ ‫ڦ‬ఴิă໳ဠ࣌ీ߶໳‫ܔ‬ฉ ࣆLj੗ᅜ঍ୁ‫ڦ‬ఴิă໯ᅜ ధጕ႓ઠ঄Lj໳ᄺփࣷဠ࣌ ࢾெఴLjඐႌงํ૰ಋăᅃ ӯᇜฉ‫ٷ‬௽႓Lj֒ഌຫጲम ᄺுၙࡗඁࢇቷLjܸ๟ထྭ ᆶऐࣷ߸ൡၠᇀ߶໱்ፖူ ঍ୁLjࢻ၎ბ۫ဇăቷೌ੗ ీ۪ࣷLj‫ڍ‬๟າၙฉ‫ڦ‬঍ୁ ࣷା‫้׊‬क़٪ሞసጱ૛Lj໳ ဠ࣌ኄᄣ‫ݛڦ‬๕ă!࠲ᇀටิ ౾ၟLj֒ഌຫ၄ሞ࣏ுᆶᅃ ߲࢔༬ۨ‫ڦ‬ႚၡ‫؜‬၄ሞస࡛ ૛ඟ໳ਥ‫ڥ‬ጲमၙ‫ྺׯ‬໱0 ໳ఫᄣ‫ڦ‬ටLj‫ڍ‬๟໳ဠ࣌ӎ ἊૢĄࢍԨĂҾుĄ࡛෤ᖡ ‫ࡍߛڦ‬ᆫჯLjထྭጲमᄺ੗ ᅜ‫ྺׯ‬ᅃ߲ᆫჯ‫ڦ‬ටLjኄᄺ ๟ྺ๊஺໳ਥ‫ڥ‬ሞბသᆈ࿔ ้Ljጲम߸ဠ࣌ᅜᆫჯዸ‫׬‬ ‫ڦ‬ᆈࡔ੨ᅼă໯ᅜLjᄺጲ඗ ထྭᅜࢫᆶऐࣷ੗ᅜඁᆈࡔ ੂੂă

һи‫޼ذ‬ ၄ሞᅃገ‫ׯ‬ఁକLj֒ഌ ຫጲमඓํਸ႐Lj‫ڍ‬๟႐ༀ

ᄺ࢔ኟ‫׉‬Ljժுᆶ‫څॆٷ‬႐ ‫ׯڦ‬ఁࢫ‫ڦ‬უ૰ࢅ‫ݑ‬హăጽ ሞୟฉᇜ९՚ට‫ٷ‬ঢĐҭLj ၭ֒ഌƽđ໳৽ࣷၲጣࢅ՚ ට‫ٶ‬ቲࢬLjᆶ้क़৽ཕူઠ ࢅ՚ට଎ཀă ༌‫ٶڦࢫৃڟ‬໙Lj֒ ഌၲჾᅜࢫᄺփࣷኻገං ܸփཌኟ‫ڦ׉‬࿸କă‫ྟؾ‬ኮ ࢫLj໳৽ᅙঢ়࣮ࡃጲम‫ڦ‬࿸ ཷLj߶ጣ໱்‫تڟ‬ඁ՗ᄇă!! Đኄᄣ࿢࣏੗ᅜጊ‫੺ྔۅ‬ ᙤđ֒ഌຫ‫ڟ‬ኄ૛ᆼ਷਷ၲ କഐઠă‫ܔ‬ᇀጲमဠ࣌‫ڦ‬ ࿸‫ښ‬ૌ႙Lj໳།ჾጲमփ ࣷਆ၌ሞగᅃዖฉLj၄‫پ‬ ࿸ĂIjq! Ipqন࿸‫ۼ‬๟໳႐ ᅏ‫ڦ‬࿸ዖăፌৎ໳৽߶ጣཷ ૛‫ڦ‬ഄ໱ටሞბ၄‫پ‬࿸Lj࣏ ሞბသᅃዖबࢭ੺௶ਨ‫ڦ‬ഐ ᇸᇀࡣࡔ‫ڦ‬࿸ዖĐ௮ำđă ຫ‫ڟ‬ኄ૛Ljၭుጱ࢔႗‫ںݺ‬ ߶࿢ຫLjే੺ඁྪฉ໇ူ๫ ೕੂੂLj࿢ኈ‫࢔ڦ‬ဠ࣌ᘤă ‫ܔ‬ᇀᅃ߲౎ณ‫ׯ‬ఁ‫ڦ‬ യ૰ࠣLjঢ়ुࠅິᅃӯ‫ࣷۼ‬ ლ൱‫ܠ‬೼݀ቛLjܸփ๟ਆ၌ ሞగ߲༬ۨଶᇘLj֒ഌ‫أܔ‬ ࿸‫ښ‬ᅜྔ‫ڦ‬ᅝຍோૌᄺ؊஢ ጣࡻആăຫഐኄ߲࿚༶Lj֒ ഌవᄄ႗‫ߢںݺ‬໕࿢Ljࢅࢲ ߤĂିใใ‫ڪ‬ᅝටᆶࡗ঍ ୁLjᄺ‫׈‬๬ฉࡗ՗ᄇੜࢅ໼ َੜLjံፔጚԢओેLjසࡕ

ᅜࢫᇜ‫ࡻڟ‬ऐࣷ৽੗ᅜሏᆩ କă!!!!! ‫أ‬କ߾ፕLj֒ഌᄺထ ྭᅜࢫᆶ้क़ඟ໳ᅃᅃ݀ቛ ໳‫ڦ‬Һࡻăन๑߰ጣ‫ࣆۉ‬Lj ࿢ᄺీད‫؜‬໳‫ڦُܔ‬ၠྫኮ ൧LjĐ࿢‫ڦ‬Һࡻ੗‫ܠ‬କLj࿢ ໜՍຫ৽ీຫෙๆᄣ‫؜‬ઠLj ԲසຫੂກĂฝᆖĂࣅጏĂ യ຤Ăट၌ሏ‫ࢅۯ‬୫ᆴLj ๆӗ໠ᅜࢫ࣏ၙბఊྂ‫כ‬ధ ॑ቷččđ໳ထྭጲम࿄ઠ ‫ڦ‬ටิփ๟ኻᆶ߾ፕLjᄺ੗ ᅜԥኄၵ‫ܠ‬ጩ‫ڦ֒ܠ‬Һࡻ؊ ํă !!!!!!!!!!

‫בـ‬

ᅺྺ้क़࿚༶Lj࿢்փ ‫ڥ‬փ‫߳ࣆۉူݣ‬ጲᄲඁፔጲ मူ௬න‫ײ‬Ҿಇࡻ‫ڦ‬๚൧ă ᅃ‫ׇ‬ᅪᆲ࿄৑‫ڦ‬଎ཀLjඟ࿢ ‫֒ܔ‬ഌ‫ॽڦ‬ઠᆶକ߸‫ၙࣙܠ‬ ‫ڦ‬੣क़ăٗଭਸ๔Lj‫ॺڟ‬૬ ఁጴLjᅃ‫ׇ‬Đઃ๘჉ገđඟ ࿢்ණ๎କኄ߲ๆ࿵໠‫ڦ‬ၭ ౰ጱă‫ڍ‬๟࿢၎႑Lj࿄ઠ‫ڦ‬ ୟฉLj໳࣏ࣷᆩ߸‫ڦܠ‬৚ဠ ઠඟ๘হऻዿ໳Lj჉ገ֒ ഌLj჉ገ๘হă


22 / ૢට

ԨӲՊडǖ࿒࿔!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

Ԩ೺ૢට

૚າ

ዺ૙ǖି߷ࣀ ฝᆖǖᆨ዇ᅫ ಆฝ‫ۅں‬ǖᆈࡔ୿‫ܘ‬Cbol‫ں‬ཎበ޹ৎ

3125౎3ሆ32.38න


‫ڼ‬279೺

ૢට / 23

ԨӲՊडǖ࿒࿔!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

A Lady & Her Story

૚າ 䍫‫ۀ‬Љষࣩज‫ݍ‬ Q&A

Q:๟๊஺കऐඟే‫ྺׯ‬କ୿‫้ܘ‬ ጎዜዐ‫ڦ‬௃༹‫ׯ‬ᇵǛ

A: ऻ‫ڥ‬ඁ౎:ሆ‫ڼݻ‬ᅃْಸฉ୿

তਸ໳‫ڦ‬௬෮

‫้ܘ‬ጎዜLj࿢๟ሞፌࢫଇཀ֍ኪ ‫ڢ‬Ljᇀ๟ኻీሞ‫ྔׇ‬Ljཪࡗ‫ٷ‬ೡట ઠੂକੂႯࢅዜྷ‫ڦ‬ഘ‫ݳ‬ăփཞ‫ڦ‬ ๟Ljब߲ሆࢫ‫ܘ୿ڦ‬ఴጎዜᇑܾሆ ‫้ܘ୿ڦݻ‬ጎዜLj࿢ᅙঢ়ీࠕధጣ ࣆཤ৊‫ڟ‬Ⴏ‫ੂాׇ‬Ⴏࢅ֑‫ݡ‬ยऺ฾ କăኄ߲ገՎ๑࿢ණ๎‫ڟ‬Lj‫ړ‬࿢் ೝ้ሞፔ௅ᅃॲ๚൧‫ۼࢪ้ڦ‬ᄲᆩ ႐ඁӝ໲ፔࡻLjᆶ้ࢪᅃ߲ᆼᅃ߲ ‫ڦ‬ऐࣷྫྫ৽ሞ૗ేփᇺ‫ڪت‬ጣ ేLjᄲփ܏‫ื༵ڦ‬ጲमLj֍ీሞऐ ࣷઠଣ‫ں઺઺ࢪ้ڦ‬ӝ໲ጃዿă

Ⴁఁǖ૚າ วߛǖ285dn ႓ፗǖӣᄜፗ Ⴀ߭ǖኈ‫׵‬ĂਸશĂ኱୲! ॆၕǖ࠽ဇୂዝ ၄ਃዿ‫ں‬ǖ୿‫ܘ‬ ࣿ૿ጒ઄ǖ࿄ࣿ ૙ၙዐ‫ڦ‬ఴิǖၮຩĂओटฉ৊Ă! ᆶሴඪ႐Ăᆪఐ

Q:ፌဠ้࣌ጎዜ૛‫ڦ‬న߲೗ಈǛ

ྺ๊஺Ǜ!!!!!!!!!!!!! !!! ࣀටยऺ฾ྦྷ࡛ኒ‫ڦ‬೗ ಈĐIBJ[IFO! XBOHđăྦྷ࡛ ኒยऺ‫ڦ‬3125൭۬౰ጎဣଚჿ෥ए Ԩ‫ۼ‬๟࢒ӣࣨྺዷLj०ሀ‫ݛٷ‬ዐᆼ ‫ټ‬ጣຝഘᇑ߲ႠLj࿢༬՚ဠ࣌ഥౕ ߭ဣଚ‫ڦ‬ఫब༫‫ޜ‬ጎLjኄዖ཮ӄᅃ ᄅྭඁࣷߴටׂิᅃዖ‫ٱ‬ਥࢅၙ ၡLjຼࢭᆼ๟ᅃዖփࢅၿ‫ڦ‬ಸጐLj ඟ࿢ਥ‫ڥ‬༬՚ᆼᆶ඀ă

ሞ‫܁‬ᇾၯ0ጆᄽǖ୿‫׭ܘ‬๨‫ٷ‬ბ! ࡔा‫د‬௃ᇑ঍ୁጆᄽ ႗඀ǖ୫ႜĂᅼૂĂሏ‫ۯ‬Ă‫!ߤא‬

A:

Q:ᇑऻኁว‫ݻ‬փཞ‫ڦ‬๟Ljేሼঢ় ๟ᅃ߲ఇ༬Ǜీ‫ޏ‬঄঄࠲ᇀጲम‫ړ‬ ఇ༬‫ڦ‬ঢ়૦Ǜ

A:ሞ‫ٷ‬ბ૛LjएԨฉ‫ۼ‬๟ᆩᅃၵ

ੜᇆ‫้ڦ‬क़ઠ֖े߳ૌ‫ڦ‬ጽႯऄ ‫ۯ‬Lj૩ස‫ޜ‬ጎ݀քࣷĂࣿձࣷĂ‫כ‬ ቛLj‫ٷ‬႙ᄇ‫ڪڪ؜‬Lj຺౎ူઠLjओ ሠକႹ‫ܠ‬ఇ༬ጽႯ‫ڦ‬ঢ়૦ăᆶᅪາ ‫ڦ‬๟Lj࿢ঢ়‫ࣷ׉‬থ‫ڟ‬ᅃၵࣿ෮‫ڦ‬ጽ Ⴏऄ‫ۯ‬Ljጲ඗ᄺ৽‫ࡗح‬କ߳๕߳ᄣ փཞૌ႙‫ࣿڦ‬෮ăᆶᅃْ࿢ಆକᅃ ቧጲम‫ح‬ጣࣿ෮‫ڦ‬ቷೌߴஐஐLj ຫǖĐஐஐLj࿢ԝጣేཧཧඁ঳ࣿ ઞƽđԨᅜྺஐஐࣷ‫׺‬৚ᅃူLj੗ ுၙ‫ڟ‬ஐஐ኱থ࣮କᅃਔLjĐੂే ๵‫ူڦ‬ә‫ۼ‬ॖॖ‫ڦ‬Ljփᄲఫ஺ႍ ੮Lj‫ࡻ׺‬ᅃ‫ۅ‬Ljđຨक़႐૛ᅃን ౱ă

Q:‫؛ړ‬๟සࢆၙ‫ڟ‬ᄲઠାბ‫ڦ‬Ǜ !!!!!!!!!!!! A:Թᄽኮࢫံඁକᅃॆ‫د‬௃ࠅິ

ํသକෙ߲ሆLjሞኄࡗ‫ײ‬ዐॷॷ݀ ၄ኄժփ๟ጲमኈኟၙᄲ‫ิڦ‬ऄLj ጲमᄺ࣏ᆶႹ‫۫ܠ‬ဇႴᄲბသ༵ ߛă޴జ‫࢔ۼ‬ኧ‫׼‬࿢‫ࡔ؜‬ାბLj࿢ ᄺၙሞጲम౎ൟ‫ܠࢪ้ڦ‬ਸਸᄅ হLj‫޷ݿ‬ጲम‫ڦ‬ටิለ૦ă࿢ኪ‫ڢ‬ ‫ࡔ؜‬ାბժփ๟ॲൟ຿‫ڦ‬๚൧Lj‫ڍ‬ ࿢़඗჋ስକ‫؜‬ઠLj࿢৽࢔ൣ‫ڦؤ‬ ኪ‫ڢ‬ኄ߲ࡗ‫ײ‬Ղ๟ႍ੮‫ڦ‬Lj‫ڍ‬࿢ၙ ᄲඁঢ়૦փᅃᄣ‫ิڦ‬ऄLj֍ࣷሞኄ ‫ړ‬ዐლቴ‫๊ڟ‬஺֍๟๢ࢇጲम‫ڢڦ‬ ୟă

ဠ࣌‫حڦ‬ᅊ‫߭ޅ‬ǖDŽໜ႐൧ܸۨDž! ԨԒऻኁ!‫ר‬ोు ሞৃ౎‫้ܘ୿ڦ‬ጎዜ‫ऻڦ‬ኁ ዐLjᆶᅃ߲Քጚఇ༬ว֌‫ڦ‬౰࡚༬ ՚ാᄅă໳‫ڦ‬ఁጴঢ૚າLj৽‫܁‬ᇀ ୿‫׭ܘ‬๨‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ბิă խᅼዷ‫׼‬੔Ӭ‫؜‬วLjᆼᆶጣ ‫౎ܠ‬ग़ኰఇ༬‫ڦ‬ঢ়૦Ljሞኄ‫ࣀׇ‬ ૢ‫้ܘ୿ڦ‬ጎዜฉLj૚າ‫ࢬٷ‬஢ ፁLjĐ‫ڼ‬ᅃْኄ஺ৎਐ૗‫ڦ‬থ‫୿ة‬ ‫้ܘ‬ጎዜLjዃวᇀᤋ‫ݵ‬჎ય‫ڦ‬໼മ ᇑ৆ቧ‫ݏ‬஬‫ڦ‬టࢫLjඟ࿢߭ྔ‫ڦ‬႗ ‫ݺ‬ăđ ૚າᅙփ๟‫ڼ‬ᅃْፔ֑‫ऻݡ‬ ኁକă‫ٷ‬ბ೺क़৽ሞูप‫ۉ‬๫໼ࢅ ‫ۉݛں‬๫໼ፔࡗํသऻኁLj໯ᅜ֑ ‫ܔݡ‬໳ઠຫժփఔิă၄ሞLj‫ړ‬໳ ᆼధഐକ֑‫ࣆݡ‬ཤ้Ljᆶᅃዖ༬՚ ຄဒ‫ߌڦ‬ਥLj‫ړ‬඗ᄺࣷ࢔႗‫ݺ‬Lj! Đᅺྺ֑‫ాݡ‬ඹࢅ‫ܔ‬ၡ‫ۼ‬๟࿢‫׉ݥ‬ ߌ႗඀‫ڦ‬ଶᇘLjጲ඗ࣷ࢔ኆပኄᄣ ‫ڦ‬ऐࣷđă ૚າຫǖĐ‫ړ‬ሞੂఫၵ৛ெ ‫ׯޜࣀڦ‬ᅊ้Lj࿢ࣷၙᄲඁኪ‫ڢ‬ሞ ኄၵᅊ‫ڦޜ‬ԝࢫࣷᆶᅃ๊߲஺ᄣ‫ڦ‬ ࠤ๚ăԲഐฺጎ‫؜‬ဝሞႯ‫ׇ‬മಇ‫ڦ‬ ߳‫ٷ‬ఁᢢᇑ௽႓Lj࿢߸ဠ࣌‫ڦ‬๟ඁ ࠵ִႯ‫ࢫׇ‬໼૛໯݀ิ‫ڦ‬๚൧Ljኄ ྫྫీੂ‫ڟ‬ఇ༬்ፌኈํ‫ڦ‬ᅃ௬ă ኄ๟ᅃ߲؊஢ଋ‫้ڦۅ‬ช୫‫ײ‬Ljඟ ࿢ߌ๴କᅃ‫ׇ‬ଳߌᇑெ‫ڦ‬ಸጐăđ ໳།ჾፔ้ጎዜऻኁ๟ᅃ߲ ‫׉ݥ‬ᆶᅪᅭ‫ڦ‬ঢ়૦LjĐ࿢ీࠕৎਐ ૗‫ڦ‬থ‫้ڟة‬ጎዜฉ߳‫ٷ‬೗ಈ‫؜‬ఁ ‫ڦ‬ยऺ฾Ljժᇑ໱்৊ႜ‫ࣆܔ‬঍ ୁLjኄ๟࿢‫ࡔ؜‬ኮമ๟ၙ‫ۼ‬ுᆶၙ ‫ڦࡗڟ‬Ljᄺ໙๟ํ၄କጲम‫ڦ‬ᅃ߲ ၭၭ‫ڦ‬௔ၙӕđă ‫ړ‬඗Lj໳ᄺထྭጲमీඁ้ ጎዜጽႯLj໳ਥ‫ࠕీڥ‬ጽฉ้ጎ ዜ‫ڦ‬U໼ᅃۨ༬՚ࡗᲕă૚າຫǖ! ! Đ‫ړ‬඗Lj࿢ᄺኪ‫ڢ‬ጲम૗ኈኟ‫ڦ‬ኰ ᄽఇ༬࣏ᆶֶਐLj዁ณวߛ‫ڥ‬ም‫׊‬

߲࿵ࠅ‫֍ݴ‬ᆶऐࣷăփࡗLj࿢ᄺ ᅃ኱၎႑LjᄺႹऐࣷ৽ࣷ‫؜‬၄ሞ గ߲ገঙLjຣኪ‫఼ڢ‬Lj࿢ᄲፔ‫ڦ‬ ኻ๟փ‫ࡗݣ‬௅ᅃ߲ऐࣷLjሞऐࣷ ઠଣ‫৽ࢪ้ڦ‬ኛൽ‫ڟ‬ժӝ໲ྜ‫ׯ‬ ‫ڟ‬ፌࡻ৽ႜକăđ ኄၵ‫߾ڦ޷ݿ‬ፕঢ়૦Lj‫ٷ‬ ଉ‫ڦ‬ஃ࿔ࢅႴᄲለ‫ڦ܁‬ກढጨଙ ᆶ้ᄺࣷඟ૚າᆶၵ‫ر‬փࡗઠ ഘăĐ࿢ਥ‫ڥ‬ज़ฉ‫څڦ‬ጱ࢔ዘă ‫أ‬କᄲྜ‫ڦׯ‬ஃ࿔ኮྔLjᇕჾᄺ ๟ᅃ߲ᄲ཭೦‫ڦ‬๯ᄲ࿚༶ăऻ‫ڥ‬ ฉბ೺ߑਸ๔ฉጆᄽੜ‫ࢪ้ڦ‬Lj ࠼๟ీӝ઻฾ฉੜ‫ాڦ‬ඹඇևད ‫ۼۮ‬ฎྲᆶᅃၵ‫׺‬૰Ljबࢭ௅ᅃ ੔ሞੜࢫ‫ࣷۼ‬ᆶᅃ߲‫ݴ‬ፇ༪ஃ‫ڦ‬ ࣍বLjདጣႹ‫ܠ‬ፇా‫ࡔྔڦ‬ཞბ ‫ୁ׉ݥࠕీۼ‬૧‫ڦ‬ᆩᆈᇕ՗‫؜ٳ‬ ጲम‫ࢅۅ࠵ڦ‬९঴้Ljጲमࣷփ ໿ߎਸ੨ຫࣆLjᄺᆶၵ้ࢪ๟ᅺ ྺጲमၙᄲຫ‫݆ၙڦ‬ഄዐᆶᅃၵ ࣆᆼᆶबَ߲փࣷᆩᆈ࿔ઠ՗ ‫ٳ‬ăđ ৑࠶සُLj૚າ჋ስକᆓ వܸฉăĐᆶ้ሞၭፇ༪ஃ‫ࡗڦ‬ ‫ײ‬ዐLj࿢ࣷ԰ጣጲम৑੗ీ‫ں‬ඁ ᆩᆈᇕઠၠཞბ்՗‫ٳ‬ጲम‫࠵ڦ‬ ‫ۅ‬Ljփࣷຫ‫ၙ৽ڦ‬Ӹ݆࣑߲ຫ݆ ඁ঴๥Ljሁ಄ຫ‫৽ٱ‬ሁᄲඁຫă ࿢၎႑ኻᄲᆶਦ႐Lj৽ுᆶ๊஺ ๟փ੗ᅜ߀Վ‫ڦ‬ă‫ࡔ؜‬ሞྔLjᅃ ൎ࿚༶‫ۼ‬ኻీ੍ጲमඁ௬‫ࡀࢅܔ‬ ࣄLjྺକփඟጲमิթLj࿢ॕ‫׼‬ ඁॳว‫ݝ‬ಞօĂᆴᆤăॷॷ‫ں‬Lj ࿢ਥ‫ڥ‬ഄํሏ‫ۯ‬ᄺ๟ᅃዖ࢔ࡻ‫ڦ‬ ๥‫ݣ‬უ૰‫ݛڦ‬๕ă௅‫ࡱٷړ‬ଦ૘ ኮࢫLjՍࣷਥ‫ڥ‬ᅃวൟ຿ă๚൧ ሗ୺้Lj࿢ཚ‫ߢࣷۼ׉‬໕ጲमLj ՚थLjᅃॲᅃॲඁ঴ਦLjঢ়૦‫ڦ‬ ๚൧‫ܠ‬କLjጲ඗ጲमᄺ৽‫׊ׯ‬କ փณăđ૚າසৃ࣮ᅬഐઠᅙঢ় ࢔ൟ຿ጲසକă ሞᇑ૚າ଎ཀ੺঳ຐ‫้ڦ‬ ࢪLj໳཭඗ຫĐ࿢ဣᅃኻ೵ཚ‫ڦ‬

ၭ౰ጱăđ໳၎႑ሞ౮૰‫ײࡗڦ‬ ዐLjऐࣷጺ๟ࣷইଣᇀᆶጚԢ ‫ڦ‬ටวฉăᄅူ‫ڦ‬ణՔ৽๟౮૰ ੊߲ࡻ‫ׯ‬जLjժຩ૧ధ‫ڟ‬ຬ๗ბ ࿋ăᄺထྭጲमԹᄽࢫీኛൽ‫ڟ‬ ᅃ߲ࡻ‫߾ڦ‬ፕऐࣷLjई‫ٶ‬໙ጲम ‫ظ‬ᄽčč! ૚າຫǖĐ࿄ઠ໿ᇺLjᄺ ኈ‫࢔ڦ‬వࠚ֪‫ڟ‬ᅜࢫ‫ڦ‬๚൧Lj‫ڍ‬ ࿢ࣷኆပ‫ူړ‬Ljፔࡻጲम‫ڦ‬௅ᅃ ཀLjሞ‫ځڪ‬ऐࣷઠଣኮമ؊ํ ࡻጲमLj֍ీ߸ࡻ‫ڦ‬ӝ࿥ऐࣷă ࿢઺઺‫ࡔ؜ڥऻں‬മLjӢӢ‫ܔ‬࿢ ຫࡗᅃਔࣆă࿢ਥ‫ڥ‬༬՚ᆶᆩLj! Ďටᄲბࣷෙॲ๚ǖᅃ๟ኪ‫ڢ‬ස ࢆ჋ስǗܾ๟௽ӣසࢆॕ‫׼‬Ǘෙ ๟‫ڥۮ‬සࢆኆပăď໯ᅜ࿢࢔ኆ ပ၄ሞሞ୿‫܁ܘ‬ກ‫࠼้ڦ‬Ljኈ ‫޴ܷߌ࢔ڦ‬జߴ࿢࿮ཉॲ‫ڦ‬ኧ ‫׼‬ăđ૚າᄺထྭጲमሞଳߌᇑ ெኮक़ಸጐ‫؜‬᫙ణ‫ڦ‬आ࠼ă

०ল‫ܸݛٷ‬ᆼ‫ټ‬ᆶᅃၵຝഘ ፌဠ࣌‫ޜڦ‬ጎ೗ಈǖNpottz ፌဠ࣌‫ޒࢺڦ‬೗ಈǖLjfim(t ፌဠ࣌‫֒ڦ‬ጏ೗ಈǖN/B/D!0! Dibofm ဠ࣌‫๋ڦ‬࿿ǖ຤ࡕ ဠ࣌‫ڦ‬ሏ‫ۯ‬ǖᆴᆤ ටิ߭ჾǖEpo(u!mfu!esfbnt! bmxbzt!cf!zpvs!esfbnt/! ႎષྲձǖAఢጱtjtj

߸‫ܠ‬৛֒཮ೌၘ९ǖ www.thechineseweekly.com ߸‫ૢܠ‬ට෢ᅃ෢ǖ

ૢට႐ᇕǖ ᅃୟጽઠLjਥ‫ڥ‬ጲमམ႞ ሏ‫ڦ‬Ljᆶᅃ኱ኧ‫׼‬ጣጲम‫ॆڦ‬ට ࢅವᆷăߌܷLjໃߴ႑ඪ࿢‫ేڦ‬ ்ăᆶၵୟੂഐઠ࢔ৎLjጽူඁ ඐ࢔ᇺLjඍณఱ႐ࢅᆨഘ‫ڦ‬ටᆦ ᇺጽփ‫ڟ‬ཀྵăටิᅃӷ๟၄ํLj ᅃӷ๟௔ၙă࿢ኪ‫ڢ‬Lj჋ስ‫ࡔ؜‬ ାბLjᅃۨࣷ௬ଣ࢔‫ܠ‬ბᄽࢅิ ऄฉ‫ڦ‬უ૰Lj‫ڍ‬ኄၵঢ়૦ࢅ๭इ ‫ۼ‬๟‫܀‬༬‫ڦ‬LjᄺႹ࿢ঢ়૦‫ڦ‬๚൧ փࣷምْ‫؜‬၄Lj໯ᅜ࿢௅ْ‫ࣷۼ‬ ༬՚ኆပࢅ౮૰ă࿢்๔ዕሞփ ཞ‫ڦ‬ঢ়૦ዐლቴፌ๢ࢇጲम‫ڦ‬ఫ ߲ঙ෥LjഄํLj‫ߵࠀׯ‬Ԩுᆶয ০Lj้क़ࢅጆጀ๟ྸᅃ‫ڦ‬ཚୟLj ࿄ઠࢅా႐๟ྸᅃ‫ڦ‬ಒ܏Քጚă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėლቴᆈ୿ૢටă௅ ߲౰ට‫ۼ‬ᆶጲमփཞ‫ڦ‬ெLjే‫ڦ‬ᄅ৖ ࣷຫࣆLjే‫ڦ‬ၲඹᆶࠤ๚Ljే‫ڦ‬ெLj ईႹేጲम‫ۼ‬ுᆶ݀၄ăే‫ڦ‬ெૢLj ඟ࿢்ࢅేᅃഐ๻ႀă ࿢்ྺేლቴే‫ڦ‬ெă ૢටඤ၍ǖ02080998888 ᆰၒǖ beauty@thechineseweekly.com DŽ޹߲ට०૦त5ቧ߲ටิऄቷDž


24 / ༹ᇣ

ԨӲՊडǖಯଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3125౎3ሆ32.38න

Sacked managers in the past half season, who’s the next?

ಎ‫ۅ‬Ԩෘलᆈ‫૴ג‬ෘӷ཰ူੜዷຝ 3124.3125ᆈ‫૴ג‬ෘጀ ۨ๟ᅃ߲༬๺‫ڦ‬ෘलLjᄺጀ ۨࣷሞ࢔‫ࢫ౎ܠ‬ԥ൰௚்ৄ ৄૂ‫ڢ‬ăኄփৈ๟ᅺྺ৊෇ ‫ڟ‬ෘलෙ‫ݴ‬ኮܾ‫ࢪ้ڦ‬Lj‫ܡ‬ ࠴ႚ๞Lj؋຺ਆ௬ࢅԍप‫ٷ‬ ቟‫ڦ‬മৠᅈ඗೫ອ௚૗Ǘ࣏ ᅺྺԨෘल‫ܠ‬ኧ൰‫ܓ‬ዷຝሦ ᇜࣂཎ୔ǖপኹ૴ෘ‫ڼ‬37୾ ᅙঢ়ᆶӗఁዷຝံࢫူੜă

ିࣖ talkSPORT࠽խ‫ۉ‬໼ ࡔाևዐ࿔঴ຫᇵLjጨศ ૧࿿೶൰௚ăٗ2011౎থ ‫ة‬ፁ൰঴ຫLj዁ৃᅙᆶৎ 200‫ׇ‬኱խঢ়ᄓă2013౎2 ሆLj‫ڼྺׯ‬ᅃ߲ሞ࿒ք૧ ၄‫ׇ‬ዐ࿔঴ຫ‫ڼ‬ᅃටă

ubmlTQPSU༹ᇣ࠽խ‫ۉ‬ ໼๟әਖ਼ટᆈ‫૴ג‬ෘඇ൰ ᅼೕӲ඄‫׼‬ᆶኁLj๑ᆩԈ ઔዐ࿔ሞా‫ڦ‬ๆዖᇕჾ዆ ፕխ‫؜‬ᆈ‫૴ג‬ෘ၄‫ׇ‬኱խ বణă

Đ2014౎‫ڼڦ‬ᅃْူੜLjԲ ྫ‫׉‬ઠ‫߸ڦ‬ራᅃၵăđ! Ԩෘल‫ڼ‬ᅃ࿋֚ሦူੜ ‫ڦ‬ዷຝ๟ෝ‫ڤ‬ન‫ܓ‬ᅪ‫ٷ‬૧ढ ዷঞଁԍஆĄ‫ڱ‬ਸ਼౅ӎă໱ ሞ૴ෘኻ৊ႜྜ࿵୾৽ԥ‫י‬ କẏᇉLj‫ྺׯ‬ෘल๯࿋฿ᄽ ‫ڦ‬ᆈ‫ג‬ዷຝăኄᄺవ࠰Ljሞ ဲཀᆅ৊࿵ఁႎᇲࢫLj൰‫ܓ‬ ႎෘल࿵୾ኻధ‫ڟ‬੗ૹ‫ڦ‬ᅃ ‫ݴ‬Ljओ‫ڹۈݴ‬ăܸሞፌႴᄲ ਓૂևߛ֫Lj൰ᇵࢅ൰௚ኧ ‫ࢪ้ڦ׼‬Lj‫ڱ‬ਸ਼౅ӎ‫ݖܸݒ‬ ူକ߸‫ٱڦٷ‬ဃă໱ࢅਓૂ ևᅜत൰௚ኮक़‫࠲ڦ‬ဣथਗ ܱࣅLjፌዕ‫ڞ‬ዂሞ૴ෘኻ৊ ႜକᅃ߲‫ܠ‬ሆ৽ἔ඗ူߖă

Đๆሆྷ‫׭‬đ! ऊ஍ྰ‫ܔ‬ᇀᆈ‫૴ג‬ෘ‫ڦ‬ ֘੯Ⴀ๟ᆶࡗൕว༹ᄓ‫ڦ‬ă! ໱ሼሞब߲ෘलമLj‫ټ‬ଶื Ӭகքટਖ਼೶ኙ቟ᆈ‫ג‬ăఫ ߲ෘलLjऊ஍ྰፌዕுీӻ ዺ൰‫ࠀׯܓ‬ԍपăԨෘल໱ ምᅃْ‫ټ‬ଶ຤ৗࠆ؋ฉᆈ ‫ג‬Ljํ၄କኄኧ઻ಈళ୿‫ܘ‬ ൰‫ܓ‬ዘ‫ݓ‬ᆈ‫ڦג‬௔ၙă੗ு ၙ‫ڟ‬ኄᅃْLjऊ஍ྰሞෘल ৊෇ๆሆ‫ࢪ้ڦ‬Սሦ঴ࠧă! ᆯᇀ‫ׯܓټ‬जሧߞĊĊႎෘ लᆈ‫ג‬ӗ୾ࡗࢫኻధ‫ڦڟ‬ෙ ‫ݴ‬ĊĊঢ়ࡗࢅਓૂևߛ֫‫ڦ‬ ༌ಒLjມ‫ݛ‬ཞᅪዕኹࠧᆜ࠲ ဣă3124౎21ሆ34නLjऊ஍ ྰሞኴঞ຤ৗࠆփ‫ڟ‬ᅃ౎ ࢫLj૗ਸକ൰‫ܓ‬ă Đඟԓ‫ޅ‬ᇐઠ‫߸ڥ‬௓ଜၵ ӕƽđ! മ޷ુఛዷຝࢁનටக ۡሀܻԨෘल‫ڦ‬නጱ࢔փࡻ ࡗă൰‫ܓ‬ጲٗ૴ෘਸ๔ࢫLj ᅃ኱‫ׯ‬जփॅLj੮੮ሞԍप ൶ኗሾă23ሆ2නLjঢ়૦କ߳

ၜෘ๚7૶ӨࢫLjਓૂևསူ ਦ႐Ljዕኹକᇑ઻ຝሀܻ‫ڦ‬ ࢇཞăሼঢ়ሞඤِኴঞLjᆼ ࢅ޷ુఛൕ௢থ‫ة‬ଇ߲ෘल ‫ڦ‬ሀܻፌዕுీ‫ټ‬ଶ޷ુఛ ํ၄ඪࢆ཭೦ă ৽ሞሀܻူੜࢫ‫ڦ‬24 ཀLjဇքஆఛྼആᄺ‫ۖך‬କ ጲम‫ڦ‬ዷຝਖ਼ઙਖ਼ăኄ߲ਉ ‫ܠۯ‬ณସටᆶၵᅪྔLjԹ৩ ਖ਼ઙਖ਼മփ৳ߑߑ‫ټ‬ଶ൰‫ܓ‬ ሞຯ།‫ൃޟ‬೦କద૛౅ӎኴ ঞൎܻဇ‫ڦ‬ዷ‫ׇ‬փӨূวƽ ਓૂև‫ݛ‬௬ߴ‫ڦ؜‬૙ᆯ๟ਖ਼ ઙਖ਼ሞ൰‫ߛܓ‬ཨ෇‫ڦ‬ኧ‫׼‬ ူLjுీൽ‫ڥ‬૙ၙ‫ׯڦ‬जă ࣑ਔࣆຫLjਖ਼ઙਖ਼๮ዐᆶፁ ᅜ؋ऍ૴ෘമӗఁํ૰‫ڦ‬൰ ᇵLjඐৈ‫؜ٶ‬କዐူᆴԍप ൰‫ׯڦܓ‬जăሞኄዖ࿄‫ٳ‬Ք ‫ڦ‬՗၄ူLjငන൰ᇵ้‫پ‬ൎ ܻဇ‫ڦ‬ཎࢫ࿐ਖ਼ઙਖ਼঳ຐକ ߲ටኴঞิხ‫ڼڦ‬ᅃ‫ݻ‬ኟ๕ ߾ፕă! ਖ਼ઙਖ਼ူੜࢫৈৈ3 ཀLjඤِჇք‫ۖך‬೯༥ცढ ዷຝձҮຯăሞฉෘल‫ټ‬ଶ ൰‫෇ٶࠀׯܓ‬౹૴ԗLjෘल ঳ຐࢫԥ࣠கࢅә૔฽නܻ

த၎ीጕಷ‫ڦ‬൧઄ူLjຣᄺ փࣷණྺձҮຯࣷ‫ྺׯ‬ෘल ዐ཰ူੜ‫ڦ‬ዷຝኮᅃăඤِ ෘलമ‫ືٷڦ‬ᆅᇲLjඟ໯ᆶ ට‫ܔۼ‬൰‫ڦܓ‬ႎෘल؊஢ጣ ट‫ٷ‬ထྭă඗ܸඁ౎22ሆ35 නLjඤِሞ૴ෘዐਜ਼‫ׇ‬1Բ7 ๼ߴକத‫׭‬Ljሦ๴ձҮຯฉ ඪࢫፌ֚ས฿૧ăܸ23ሆ26 නLjඤِᆼሞॆோ੨ӣୡၝ ᅜ1Բ6֚Өߴ૧࿿೶ăኟ๟ ኄଇ‫ٷׇ‬Ө‫ڹן‬ऍໟକ൰ᇵ ᅜतਓૂևߛ֫‫ܔ‬ձҮຯ‫ڦ‬ ႑ඪă೯༥ცට࿮లူੜă ձҮຯ‫ܓټ‬91‫ׇ‬Lj቟ज55฼ 31ೝ27޶Lj฼୲ྺ66&Ljᆌ ޿ຫኄ๟ᅃ߲փ‫ׯڦٱ‬जă ੗ပ໱࿄ీ๑ႎᆅ৊‫ٷڦ‬ಈ ൰ᇵტ໏ఉࢇLjሞਓૂև Ԩෘलᅜኛ࠴ྺణՔ‫ڦ‬മ༵ ူLjଇ‫૴ׇ‬ෘ‫ٷڦ‬ӨLj࿮൧ ‫ܡں‬ጽକձҮຯፌࢫᅃߵ৸ ం‫֥ڠ‬ă! ৽ሞኝ߲ᆈ‫ྺג‬23ሆူ ੜ‫ڦ‬ෙ࿋ዷຝߌ‫ڟ‬ᅍ࡮‫้ڦ‬ ࢪLj‫຺ڼ‬࿋ူੜ‫ڦ‬ዷຝ෻ଋ ‫ׇک‬କăืӬகਸ਼‫׭ސڱ‬ዷ ຝ໋߭નට஛਻փ႞‫؜‬ᄇକ ኄ߲ঙ෥ă

Đຫᅃำም९đ ፁ൰๘হྫྫ๟֘੯ ‫ڦ‬ăહ‫ڤ‬୛೵ฉෘल‫ټ‬ଶຯ ྫྷဇइ‫ڥ‬൰‫ܓ‬ӥ౎૦๏ฉ๯ ߲࠴ਬǖ૴ෘԗ࠴ਬLjժሞ Ԩෘल౹቟ዐLj‫ټ‬ଶཀ‫ܬ‬ਬ ཷ‫ٶ‬৊43ഽă!඗ܸኄၵࣣ࣪ ‫ڦ‬቟जඐփీྺ‫ٷ‬હ࣑ઠᅃ ௬௨ຶূಈă!ᆯᇀ๴‫ڟ‬౹૴ ԗ‫ڦ‬ᆖၚLjԨෘलຯྫྷဇᅃ ኱ಇሞओ‫ݴ‬ӽ‫ူڦ‬ӷ൶ăሞ ᇑਓૂևߛ֫ᅃْփܸ࣌ො ‫ڦ‬༌ࣆࣷᅱࢫLj‫چ‬஛ට۪ۖ କጲम‫ྜྷݗڦ‬ă! ޷ુఛሞฉዜܾᆼ‫ۖך‬ କথ༺ሀܻ‫ڦ‬ద୿ຯۡLj‫ׯ‬ ྺԨෘलణമྸᅃᅃኧ૶Ⴤ ‫ۖך‬ଇఁዷঞଁ‫ڦ‬൰‫ܓ‬ăሞ ద୿ຯۡথ๮౫‫ׇ‬ዷ‫ڦ‬ଇ߲ ሆዐLj൰‫ׯڦܓ‬जᅈ඗ுᆶ ඪࢆഐ෥ăथᇀԍप‫ڦ‬ਓૂ ևߛ֫࿮లምْፕ‫࣑؜‬ຝ‫ڦ‬ ۙኝLj൩ઠሼ୲ଶ࿦ܻ‫ސ‬ຯ Ԏतөඦ‫ڤڥܡ‬ो࠴ਬ‫ڦ‬க े༬ઠ৸आăփࡗ޷ુఛణ മධ඗ಇሞओ‫ݴ‬ӽ‫ڦ‬ፌࢫᅃ ࿋ăDŽԨ࿔ᆶ෸३Ljለ‫܁‬ඇ ࿔൩‫ۅ‬ऍࣀ࿕ྪDž

YOU GET UP EARLY ే௅ཀራഐ YOU WORK HARD

ే௅නႍ൘߾ፕ

YOU SAVE

ేओࠢ‫ݞ‬ख

YOU DO THE RIGHT THING

ేስ฀ܸႜ

YOU MAKE THIS COUNTRY GREAT

ేᄲኄ߲ࡔॆՎ‫ڥ‬ெࡻ

AND WE ARE ON YOUR SIDE.

JOIN US!

պੳࣔੱ͵

୕ү࠺䇨 ‫ࢁͧ࢕َࢁޙَࣔۀ‬䇺େ‫ڃ‬ѻ‫ͨأ‬ ߎ֝џࠀ͹୵࠿ы

‫ם‬䃋ࡢ੔

੕‫ؤ‬ѯ‫ݣ‬

࿢்ࢅే๟ཞᅃን၍

‫࢕ޙࡗډ‬

Ѱ‫ޙނ‬յଆ࢕

࢕֝џࠀ͹୵࠿ы

࢕֝џࠀ͹୵࠿ы

൩े෇࿢்!ࠌཞ౮૰ƽ

惼悘ՍӀ

Ԧ଑஝㖊

‫ޙⴃٻ‬ѽ௠࢕

ٞ‫ގ‬Ѱ‫࢕ޙނ‬

ͧ޿ֽӟՇͨ

ͧ޿ֽѲ‫ޢ‬৫ӟՇͨ

ߎ֝џࠀ͹୵࠿ы

ߎ֝џࠀ͹୵࠿ы

ྦྷ‫ྪ࠳ח‬ǖwww.wanguk.com ྦྷ‫ྲח‬႑ǖwanguk888

Welcome to Wang Dynasty!

Promoted by Jackson Ng on behalf of the Conservative Friends of the Chinese, both at 30 Millbank, London, SW1P 4DP


‫ڼ‬279೺

ெ๋ጆત / 25

ԨӲՊडǖಯଠ!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

Ginger, chilli and soy steamed scallops

আᆳኖ ॼີઝউ ขԞ ଑ީ▲࠮এԥѩணङӹ௑ͫ҂ЭՕљ‫܋‬؉ҁОП੃澞࡚߄эТࡁࢎ嘜଑य़‫޾ڔڥ‬ҡ‫ډ‬২նдͫ۩‫י‬ ⿾৆‫ٯ‬П‫ऀڙ‬଑य़‫ߛڔސ‬䏰楍ࢁ௪ͫ‫ࢁࣀڢ‬௪੽ૡ‫ޏל‬௪ͫЉࣀնଳ‫ؼ‬ѫ‫ם‬۸ܑ‫ۻ‬澞֨ࢎ嘜ङ‫ޞ‬Ҙ‫▲ݹ‬ п嘁ট澝⾗В澝恔㲪֨࠿▲࣌۳ાЇͫӇ֨ЇவԆ▲п䎓ଋङ嘁জչ௚੃ҁО੸௔ͫ۳ાङ௪২չ‫ך‬㾪 ‫ؼ‬ѫࡶரӟߛ澞

ׁޯԼ‫ݪ‬

ጚԢ้क़ 15‫ݴ‬ዓ !

Ą5ኻ‫ٷ‬ขԞ Ą2ߵࢤઝউLjઝউጯٗઝ !!উ૛ൣ‫أ‬ժൎໟ Ą6૑௝ॼLjൎໟ

ጎ๦ሞขԞ‫ڦ‬ᇱଙǖ

Ą2੓໘ཀྵLjൎໟ

Ą7ೌ໘Ljൎໟ

Ą2ฑእ஑ᆳ

Ą3ӝ൞ٔLjൎໟ

Ą2ฑิ؏

Ą361ࡹืࢾิᆳ

Ą3ฑൎໟ‫ڦ‬ၑ֓

Ą3ฑၑ֓ᄾLjൎໟ

ಭᜧ้क़ 10‫ݴ‬ዓ

ӱҀ‫ࡄݱ‬ 2 ᆩᅃӝॖ‫ٶژ‬ਸขԞLjժᆩૐ຤؋ဢLjසࡕփࣷ‫ت‬૙Lj੗ᅜச‫ت‬૙ࡻ‫ڦ‬ă 3 ᆩᅃ߲ྜྷӝᇱଙ૛‫ڦ‬ઝউĂॼĂእ஑ᆳĂ‫ٷ‬໘Ăิ؏ࢅၑ֓ंሞᅃഐLjۙ‫ۙׯ‬ଙă 4 ӝขԞ‫ݣ‬ሞಎ૛Ljӝօየ3૛‫ۙڦ‬ଙිሞขԞฉă 5 ሞࡒ૛ฺฉඤ຤LjժӝጎᆶขԞ‫ڦ‬ಎጱ‫ݣ‬ሞࡒ૛Lj੗ᅜሞಎጱူ௬ेߛඓԍඤ຤փࣷ ஦‫ڟ‬ಎጱ૛Ljኖዳ6.7‫ݴ‬ዓă 6 ‫ړ‬ਸ๔ൣኖ‫ࢪ้ڦ‬Lj੗ᅜӝٔࢅ໘ሞᆳࡒ૛Ԗ2‫ݴ‬ዓăӝԖࡻ‫ٔڦ‬Ă໘ࢅᆳᅃഐ‫ڟڛ‬ ᅃ߲ྜྷ૛Ljܸٗӝᆳࡗ୳‫؜‬ઠă 7 ӝኖࡻ‫ڦ‬ขԞൽ‫؜‬LjժᆩԖࡻ‫ٔڦ‬໘‫ۅ‬ጘሞฉ௬Ljժ‫ݣ‬ฉၑ֓ፕྺጎ๦ă

ขԞ‫ڦ‬ᆐᄢॏኵ ขԞ‫ڦ‬ᆐᄢॏኵ࢔ߛLj࿆‫ڢ‬ᄺ࢔းெLj ᇑ࡛֖ĂԕᇉഋఁLjժଚྺ࡛࿆ዐ‫ڦ‬ෙ‫ٷ‬ኆ ೗Lj๟ᅃዖट๴࣌ᆓ‫ڦ‬Ԟૌ๋࿿ăขԞ‫ܔ‬ই ‫ـࠦڊگ‬ᆶ၂ዸ‫๋ڦ‬ଐࠀၳLjฯ዁Բ‫׉‬ᆩᄱ ࿿‫ڦ‬ၳࡕ࣏ᄲࡻă ขԞዐࡤᆶᅃዖਏᆶই‫گ‬ეൣ‫ـࠦڊ‬ፕ ᆩ‫ܻپڦ‬໿8.‫ࢅـࠦڊ‬35.ჱोए‫ـࠦڊ‬Lj ໲்ग़ᆶᅞ዆‫ـࠦڊ‬ሞߊሤࢇ‫ेࢅׯ‬໏ಇႅ ‫܀ڦـࠦڊ‬༬ፕᆩLjܸٗ๑༹ా‫ူـࠦڊ‬

‫س‬ઘ‫א‬ ইă໲்‫ࠀڦ‬ၳԲ‫׉‬ᆩ‫ڦ‬ই‫ڦـࠦڊ‬ᄱ࿿ࠢ ࠦ‫߸ـ‬ഽă ขԞ࣏ᆶ঴‫ݑأ‬హ‫ڦ‬ፕᆩLjට்ሞ๋ᆩ Ԟૌ๋࿿ࢫLj‫׉‬ᆶᅃዖൣຢᅓට‫ߌڦ‬ਥLjኄ ‫ܔ‬঴‫أ‬ᅃၵ‫ݑ‬హኢጒ࿮ᅑ๟ᆶᅮ‫ڦ‬ă ๢ᅓටඖǖᅃӯටඖ਩੗๋ᆩăߛ‫ࠦڊ‬ ‫ـ‬Ăߛეኬ༹ዊኁLjᅜत࣒ᆶोጒ၇዗‫ٷ‬Ă ኧഘ࠶ᄁĂ࿈թ‫ڪ‬दթ‫ڦ‬ටᅨ੗ă‫ڍ‬३‫ݨ‬ኁ ᄲ๢‫๋ړ‬ᆩă

哺♔ᗼ )Ching-He Huang* ࣀටெ๋ፕॆࢅ‫ۉ‬ ๫‫؞‬฾तবణዷ‫׼‬ටLjิ ᇀ໼ྗLj၄ਃᆈࡔăዷ‫׼‬ ࡗӗ߲๴࣌ᆓ‫ۉڦ‬๫ব ణLjժ൐๟࿵Ԩ‫׏‬ၨࡔा ๋೷‫ڦ‬ፕኁăࣜ♎ᅬဠ࣌ ዘႎ‫ظ‬ሰఫၵ๴࣌ᆓ‫ڦ‬ዐ ࡔ֓Lj໳ഽۙᆩፌ०‫ڦڇ‬ ႎး๋֌዆ፕ‫੃ॳ؜‬փᆳ ౉‫ڦ‬ዐ֕Ljኄዖ‫ظ‬ႎ๮݆ ሞᆈࡔ‫ٷ‬๴ࡻೠăཞ้Lj ໳࣏๟ٌ฀ऐࠓజҺൃ )Mother’s Bridge*ࢅٌष ࣷ)Tzu Chi*‫ڦ‬ኾᇼኁă


26 / ႓ፗ

ԨӲՊडǖಯଠ!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3125౎3ሆ32.38න

Nownow witch's shop

఺఺౰࿧‫ی‬ ఺఺!!႓ፗጆॆ ႎષྲձǖAopxopx ᆰၒǖ opxopx2:91Ahnbjm/dpn

ӣ!ᄜ!ፗ Aries 3/21-4/19

਎!ႃ!ፗ Cancer 6/21-7/22

ཀ!‫!׹‬ፗ Libra 9/23-10/22

ఊ!᷍!ፗ Capricorn 12/22-1/19

2ሆ19න-2ሆ25න

࿄ઠᅃዜLj‫ॆٷ‬ደօ৊෇߾ፕ‫ڦ‬ኟࡆ‫ڢ‬Lj౎বഘ࿆ྜඇၩ‫أ‬Ljሞᅃೌ຤႓ొႜ‫ڦ‬ᅽᆖኮူLj߾ፕወႾࢅ൧ߌ࠲ဣ‫ۼ‬၎‫୺ंܔ‬Ljࡻሞُْ ຤ొு໿‫ٷ‬ቱҹLjएԨ࣏๟ၗࢅ‫ڦ‬ᅃዜă ඇ࿔൩ֱੂࣀ࿕ྪྪበǖwww.ihuawen.comă

ӣᄜፗக๯๟ቒ‫ڦ‬ ᅃዜăۙኝወႾLjጲ࿢༵ ߛă ໿ᄞᅈ৹ཕାሞ๚ᄽ ࠆ࿋ዃLj๚ᄽᅜत‫؜‬ӲLj ‫ظ‬ፕआඤ৊ႜăኰ‫ׇ‬৊෇ ኝ૙঩܎Ljኄ้ࢪేࣷሞ ࢇፕ࠲ဣᅜतኝ૙න‫׉‬࿔ ॲዐ‫؜‬၄஬ዐ‫ٱ؜‬၄ၡă ຤႓࣑࿋༵ߛକే‫༹ཷڦ‬ ࠲ဣă

਎ႃፗუ૰਎‫ڦٷ‬ ᅃዜă঺૰๑૰Ljอั‫؜‬ ऍă ৎ೺਎ႃፗ๟‫ۼޏ‬ਥ ‫ڥ‬უ૰෷‫ٷ‬Ǜு‫ٱ‬Ljዚ႓ ഋ਋‫ࠆܔ‬኱؋ంࠆLj‫ڞ‬ዂ ਎ႃፗ‫ڦ‬უ૰਎‫ٷ‬Lj໚ຫ থৎዜ఍ᅜतଇႠ࠲ဣᆶ ࣐঴Lj‫ڍ‬ᄺ࣏๟‫ڥ‬ๆ‫ݴ‬৉ ัăጊബၙ݆‫ܠ‬Ljጀᅪሏ ᆩ‫݆ݛ‬ă

1

Taurus 4/20-5/20

2

เ!ጱ!ፗ Leo 7/23-8/22

Ԩዜཀ‫׹‬ፗ‫ڦ‬ൕට࠲ ဣ‫ྺׯ‬ኄ܎้क़‫ࣆڦ‬༶ă ࢇ၎ᆹࢺLj႐ଳ‫׊ׯ‬ă ཀ‫׹‬๰ࢺ႓ᇑ຤႓ࢇ ၎Ljߴే‫ڦ‬႐ଳॳ੃तྔ ঍ሏ‫ټ‬ઠᆶ૧ၩတLjॆབྷ ࠲ဣฉ‫ڦ‬ல‫ܜ‬ᄺࣷොඁLj ূआ‫ࢻڦ‬؋ඟే‫ڦ‬൧ჃՎ ‫ࡗڥ‬ᇀԓሮLj֎ခᄺ੗ీ ‫؜‬၄ઓৣă຤႓‫ڦ‬Վ࿋ߴ ేሞཨጨฉ‫ټ‬ઠገऐă

ఊ᷍ፗ‫׼‬Ⴤࡻሏ‫ڦ‬ ᅃዜăࢬ‫࣓ޅ‬ᇐLjනኟ‫ړ‬ ዐă Ԩዜఊ᷍ࣆ༶փ܏‫ظ‬ ႎăዚ႓ࢇ၎ሞంࠆ‫ేܔ‬ ‫ڦ‬ཨጨĂ֎ခᅜत๚ᄽ‫ټ‬ ઠ߸ࡻ૧ාă‫ظ‬ፕ஬ଢ଼ᄺ వ௨ăূआ‫ڦ‬ঙ‫܈‬ඟే‫ܠ‬ ‫ݯ‬႐າሞ๚ᄽฉLj՚໿ࡗ ᆩഘă຤႓૗ඁߴ૙֎ฉ Վ‫ڥ‬ଳऄ‫ڥۮ‬বูਸኧă

ূ!౥!ፗ

ཀ!ၷ!ፗ Scorpio 10/23-11/21

3

຤!೟!ፗ Aquanrius 1/20-2/18

ূ౥ፗ‫ڦ‬໿ᄞཕାሞ ‫ేܔ‬ᆶ૧‫ڦ‬࿋ዃă૧ᇀᇺ ႜLj຿‫܈؀‬නă ୫ᆴĂྔ঍Ă࡛ྔཨ ጨᅜत੊ሏ้‫׉‬ӵໜేă ূ႓ᇑ຤႓ࢇ૰༵ߛକ֎ ޷‫ڦ‬๭෇Ⴀᅜत୫ᆴሏă ຤႓৊෇๚ᄽࠆLj‫ܔ‬ᇀሞ ႎ౎ਸ‫ظ‬๚ᄽ‫ূڦ‬౥ፗ๟ ॲ࢔ࡻ‫ڦ‬ၩတă‫้܌ܔ‬क़ ా࣑߾ገ࿋ᆶᅃۨᆖၚă

ມ!ጱ!ፗ

เጱፗᅃൎ࿘օ༵ื ‫ڦ‬ᅃዜăืኰेႉLjਸ‫ظ‬ ႎਆă ๰ࢺ႓ධ඗஦օሞ߾ ፕิऄࠆ࿋Ljิऄ߾ፕॳ ੃ᅈ৹ኵ‫࠲ڥ‬ጀăূ຤ࢇ ‫ټ‬ઠే߾ፕฉᆶ૧ၩတLj ᆶेႉืኰ੗ీLjໜጣূ आ‫ڦ‬ঙ‫܈‬৆ቧLj‫ܔ‬ᇀԦհ ሞྔ‫ڦ‬เጱፗሞॆབྷฉ‫؜‬ ၄փณፆҹă

‫!ت‬౰!ፗ

ԨዜཀၷፗᆓઠԦհ ‫ڦ‬ᅃዜă‫ݧ‬ႜೕ‫ݏ‬Ljᣄக ႓‫ۯ‬ă ๰ࢺ႓‫࠲ڦ‬ဣᄺඟే ‫ྺׯ‬ৎ೺࠵ዚణՔăূ຤ ‫ڦ‬၎࿋ߴే‫ټ‬ઠࢇፕ࠲ဣ ࢅअӵ૧ᅮฉ‫ڦ‬๭इLjূ आ‫ڦ‬ঙ‫ټేߴ܈‬ઠॳ੃ฉ ‫ڦ‬ዒߢLj՚໿હેጲमă ຤႓‫ڦ‬ᅎ࿋ᄺඟేም஬ᄺ ᄲ‫࠲ܠ‬႐ॆටă

຤೟ፗ႐൧ሞߛ‫ڦۅ‬ ᅃዜă࿸໼ዐᄕLjࢬ‫࣓ޅ‬ ᇐă ໚඗Ԩዜዚ႓ᅈ৹ߴ ే‫ڦ‬৛ห‫ټ‬ઠ৆ቧഘ‫ݳ‬Lj ᆌ‫ྫܠ‬ਸ႐‫ݛ‬ၠၙă຤႓ ෇ዿంࠆᄺඟేደॷՎ࣮ ‫ٷ‬ዚঋ‫ۅ‬Ljፕ೗‫ظ‬ፕᄺՎ ‫ڥ‬ऄሂLjূआ࠲ဣඟే‫܌‬ ้क़փᄲபణ၎႑໱ටLj ‫ߴܠ‬ጲम੊୯੣क़ă

Gemini 5/21-6/20

Virgo 8/23-9/22

พ!๮!ፗ Sagittarius 11/22-12/21

ມ!ᇉ!ፗ Pisces 2/19-3/20

ມጱፗԥ຤ొഽଜᆖ ၚ‫ڦ‬ᅃዜăወႾ‫ٱ‬ဃLj႐ ൧‫ݑ‬ௌă Ԩዜ຤ొ‫ރک‬ሰट ‫ڦ‬ऌ࡞ມጱ்‫ิڦ‬ऄᇑ႐ ൧Lj‫ڍ‬থৎዜ఍‫ࢪ้ڦ‬Lj ໜጣ๰ࢺ႓࣑࿋ቱҹደॷ ොඁLj‫ܔ‬ᇀే‫֎ڦ‬አᆶ๭ ෇ᆶᅃۨᆖၚLjᆶ੗ీԥ ਝ෇ূബৰ‫ݵ‬ዐă

‫ت‬౰ፗ࿵࿆ሗ‫ڦר‬ ᅃዜă๚ᄽ࿘ۨLjҺ൧փ ࿘ă ৎ೺‫֎ڦ‬ခཨጨሏ ඟే঴ਦକബ֎‫ڦ‬࿚༶Lj ๰ࢺ႓ᇑূ႓ࢇ၎ᄺߴే ֎ခᅜत୫ᆴ݀ቛ‫ټ‬ઠऐ ᇜăໜጣएԨࠆ‫ڦ‬႓ၡࢻ ؋ᆖၚLj‫֎ڦేܔ‬ሏ๭෇ ཷ༹ཨጨࣷ‫؜‬၄ຨक़‫ڦ‬঴ ۳ă

พ๮ፗᆓઠ๞ස೦ዱ ‫ڦ‬ᅃዜăਸঀՃཱིLj৊঩ ຩ૧ă Ԩዜพ๮ፗূ຤‫ࢻڦ‬ ࢇߴే‫ڦ‬૙֎ᆮഄ๟ཷ༹ ణՔ‫؜‬၄ᆶ૧ၩတLjև‫ݴ‬ ට๗ᆶঃূ‫ڦ‬๭෇ăূआ ‫ڦ‬ঙ‫܈‬ᄺࣷඟేሞၩ‫ݯ‬ฉ Վ‫ڥ‬؋‫ۯ‬Ljअӵ࠲ဣᄺඟ ే‫ܠ‬૙঴ă຤႓ߴేሞ঍ ୁ‫ظ‬ፕฉ‫ټ‬փณႎາୟă

ມᇉፗቚႎ߭ਆ‫ڦ‬ ᅃዜăొ‫ܸޅ‬ႜĂ๭ᅮ‫ݥ‬ റă ሏ๞‫؜‬၄ຨक़Ԗ݀ ૰‫ڦ‬ኄ܎೺क़Lj႞ሏኸຕ ൺਃӽ๯Lj੗ྭᆶ‫ו‬ᅃන ტ໏঴ਦవ༶ă๚ᄽᆶ཭ ೦ᇑቘइLj໚඗஬ଢ଼࿮੗ Ն௨Lj‫ڍ‬Ⴀ߭༬ዊࣩ݀ᆫ ๞Lj੍ૐৢĂဦ႐Ăٓ௽ ᇑ೧૰཈቟ႎଶᇘă


‫ڼ‬279೺

!!!!!൧ߌ / 27

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

New era of girlfriends

ႎࡅ௡้‫پ‬ ‫ٷ‬ᙅ ጨศ൧ߌՊडLj‫׉‬ඌ૗ փඌࢇLj‫ݒ‬ᇄၮ‫ݒ‬ျࣳ‫ݒ‬႐ ଳच༔ă ྲձǖ Aགྷᇴமৗ็ኮॆ

AND THE

ൡ໕ᆰၒǖ column@thechineseweekly. com

ፐཀLjᅃ߲߶ࡅ௡఺‫݋‬ କ‫ڦ‬ವᆷഘ‫ڥ‬ሀ࿢்‫ڟ‬৶ӕ ࢀ৶ă዁ᇀྺ๊஺఺‫݋‬Lj࿢ ‫ٴ‬ᆌ໳‫ຶٶ‬࿢ᄺփຫLj໯ᅜ փՍሞُӗ᎐Lj‫ݒ‬ኟ๟ᅃ‫ں‬ ࠑეă ࿢ ऻ ‫ ڥ‬ெ ࡔ ‫ ׏‬ၨ ກ!! Ė౰ටᆌᆶ౰ವᆷė‫ڦ‬ፕ ኁLjெࡔ౰ፕॆਸ਼தĄૅ ుĄԞ෌ຫࡗǖĐ࿮ஃే‫ڦ‬ ఴᆷᆶ‫ܠ‬ԀLjేᄺփీுᆶ ࡅ௢ăđ඗ܸLj߶ᆛᆶ๊஺ ᄣ೗ዊ‫ీ౓ࠝڦ‬ፔ‫׊׊‬৳৳ ‫ࡅڦ‬௡Ǜփ๟໳ీ૰‫ג‬ඖLj փ๟໳฀ଆල෉Lj߸փ๟໳ วॆࡍዘLj࿢ණྺLjኻᆶ߶ ௽ӣට֍ీፔࡻࡅ௡ă ࡅ௢๟փ੗ඍई‫ڦ‬Lj‫ڍ‬ ๟සࡕేණྺ໲ॕසಏ็Lj ఫే৽໙փฉ௽ӣටăࡅ௢ ࠲ဣᄺ๟Ⴔᄲঢ়ᆐ‫ڦ‬ăၙ߶ ే‫ࡅڦ‬௢‫׊‬೺၎‫ت‬Ljᆶၵ౰ Ⴀವᆷኮक़‫ڦ‬Đയࡀୱđే ‫ڥ‬௽ӣă ๯ံLj൵‫ތ‬ኻࣷඟࡅ ௢࠲ဣᆟໍࣅăසࡕే‫ڦ‬ཉ ॲ࢔ࡻLjईॆৣᆫᇧLjईጲ วీ૰‫ג‬ഽLjఫేวՉณփ କᆶኄᄣᅃૌටǖ໳்‫ేܔ‬

ᅨօᅨ൵Lj௅ْ߶ేሀࣷLj ᅃۨӝే‫ޜڦ‬๦Ăጏ௬Ă݀ ႙Ăೄ‫ޒ‬Ăว֌ੲ߲ՓLj૶ ဦব‫ۼ‬փࣷ‫ࡗݣ‬ăኄᄣ‫ڦ‬ට ‫ړ‬඗ࣷඟే๴ᆩLjే‫ܠ‬ณ੗ ᅜٗ໳்ఫ૛ቴ‫ڟ‬ᆫሁߌࢅ ጲ႑ă‫ڍ‬๟Lj൩৉ऻLjኄᄣ ‫ڦ‬ටփ๟ే‫ࡅڦ‬௢ăሞُ঺ ᆩᅃူ०ĄҺ‫ܔ‬ஆൎຯ༬՗ ӣఫਔࣆӕǖ࿢‫ڦ‬႐ଳ߶ే ᅃᄣ‫޷ݿ‬Lj࿢‫ڦ‬႐Ⴄ߶ేᅃ ᄣ؊ํăኈኟ‫ࡅڦ‬௢Ljᅃۨ ๟੗ᅜ‫ة‬तే‫ాڦ‬႐‫ڦ‬Ljᅃ ۨሞ৛หฉ๟ೝ‫ڦڪ‬ă൵‫ތ‬ ࢅԚྲኻࣷඟࡅ௢࠲ဣᆟໍ ࣅLjுᆶኈ኿Ljᄺ৽฿ඁକ ੗ᅜ঍႐‫ڦ‬ए‫إ‬Ljే்ኮक़ ࣷՎ‫ڥ‬ሁઠሁ࿮඀ă ഄْLjփ࠶ేᆶ‫ܠ‬ൣ ߛLj൩ᅃۨበሞටႠ‫ڦ‬ঙ‫܈‬ ‫׶‬ණǖऩ‫߶܊‬ၭഽᅃᄣLjิ ం૰ྙഽă ే੗ీࣷຫĐኈኟ‫ڦ‬ ࡅ௢ሹ஺੗ᅜऩ‫܊‬࿢đǛበ ሞ‫ڤڢ‬዆ߛ‫ۅ‬ฉLj࿢࣏ኈ࿮ ݆‫ݒ‬սేLj‫ڍ‬๟ൕLj၄ํ৽ ๟ĊĊऩ‫܊‬ኮ႐೵Փ٪ሞᇀ ౰ටኮक़Ljܸ൐߶ၭഽᅃᄣ ਏᆶྙഽ‫ิڦ‬ం૰ă࿚࿚ే

ጲमLj‫ేړ‬௅ཀփ‫ڥ‬փࣩࡱ සᇐ‫ں‬फࠅ঍ฉူӬLj඗ࢫ ವᆷ਋ࣷLjేੂ९݆ٗઙ૧ ฉ௬ူઠભᄝᄝၲጣ߶ే‫ٶ‬ ቲࢬ‫ڦ‬ವᆷ้Ljేా႐ఫᅃ ‫ۅ‬฿஌๟๊஺Ǜᆼईኁే߶ ઻ࠅྺే‫ܠ‬சକᅃॲᅊ‫יޜ‬ ‫ڥ‬ཀ‫ޮں݋‬Ljܸವᆷൊഐન ࢾኸӍ঑‫ߢں‬໕ేኄፈশ๟ ઻ࠅߑໃ໳‫ิڦ‬න૝࿿้Lj ేྺࢆփሢெ‫ܸݒ‬ሞ႐૛ ஖Đփ৽๟ᅃ߲ፈশ஘đǛ ᆶࡅ௢‫৽ݛںڦ‬ᆶऩ‫܊‬Ljే ᄲ‫׶‬ණ໲๟ᅃዖጲ඗ܸิ‫ڦ‬ ൧ჃĂ࿮੗Ն௨Lj֍ీࠕፌ ‫ݞ༵܈ײٷ‬໲ߴే்ሰ‫ڦׯ‬ ฅ࡞ă ඗ࢫ๟๊஺఼Ǜే‫ڥ‬௽ ӣLj౰ටኮक़ுᆶ๊஺Đਭ ጱኮ঍‫ڏ‬ස຤đ‫౒߁ڦ‬ă९ ௬ෙ‫ݴ‬൧ăनՍే߶ే‫ࡅڦ‬ ௢߳ጲ‫ۼ‬஬‫ࣾڥ‬ཀ࢒‫ں‬Ljᄺ փᄲ‫ࡗג‬ᅃ߲ሆփ૴ဣLjᅃ ሆփ૴ဣLjࡅ௢࠲ဣࣷጲ‫ۯ‬ ዕኹ‫ڦ‬ăేੂĖᣱ࿕౰࡚ė ૛ፌ‫؛‬CࢅTኮक़৽๟ᅺྺ໿ ৳฿ඁ૴ဣܸՎ‫ิڥ‬຀ă ፌవਾ‫ڍڦ‬ՂႷ௽ӣ ‫ڦ‬ሟ‫ڟݣ‬ፌࢫઠຫǖᅃට‫ڥ‬

‫ڢ‬Ljचඊ࣏๟चඊă ే‫ࡅڦ‬௢݀‫ٳ‬କLjई ኁ॒෇ࡸோକLjేණྺĐࠐ ޷ࡍက၎ྮđǛ൐փຫేኄ ၙ݆Գໍᇑ‫ޏ‬Lj‫ڇ‬๟၄ํ൧ ઄ሞే்ኮक़ሰ‫ֶڦׯ‬ਐ৽ ࢔ᆶ੗ీඟే்ሁઠሁ຀ ᇺăĐ޷ᅟ೾ࡍᅟᆷđདഐ ઠ๟ඟටਥ‫ڥ‬๘ༀᄁଃට႐ এ૘Lj‫ڍ‬໲৽๟ᅃዖ೵Փ٪ ሞ‫ڦ‬൧઄Ljࢆ઄౰ටԲఴට ߸๞૧ኄᄺ๟๚ํă࿢்‫ܔ‬

ࡅ௢‫ߌڦ‬൧๟ൕ᨟ĂဠҺLj ᄺ੗ᅜᅃනփ९ස߰ෙ൭Lj ‫ڍ‬๟࿮ஃසࢆփీᅈડăԍ ‫ే׼‬ጲमྜኝ൐‫܀‬૬‫ڦ‬ට ߭Lj֍ࣷᆔ‫ࡅڥ‬௢‫ڦ‬ፎዘă ᄲ௽ӣᅃට‫ڢڥ‬Ljचඊ࣏๟ चඊLjืփକཀă‫ق‬ೳᅭഘ ‫ړ‬඗๟ࡻ೗ዊLj‫ڍ‬๟ኄኻీ ๟ేጲम‫ܔ‬ጲम‫ڦ‬ᄲ൱Lj዁ ᇀವᆷሞ‫ࡍٷ޷ٷ‬ኮࢫ࣏ీ փీ߶ేᅃසྫ‫׉‬Lj൩႐ೝ ഘࢅ‫ځܔں‬໳‫ڦ‬჋ስӕă

‫ۉ‬๫૶ჄਗĖႎࡅ௡้‫پ‬ėਗቷDŽԨԒጨଙ཮ೌDž

ச௬ఈ৽ໃ ኾ ໼ྗெጏሗ

සࡕᆶᅪሞԨԒ‫ݴ‬ૌӲ

ᆈࡔፌ‫ڦٷ‬໼ྗ௬ఈྪበ

਽‫ߢ࠽ک‬Lj൩ծ‫ٶ‬

020 8099 8888 !!ईኁ݀ໃᆰॲ዁ ads@thechineseweekly.com ఁ‫ܮ‬ᆶ၌LjԒఁ໏ٗ!! ၄༵ࠃTier 2ࢺ߾߾ፕധኤ!! ߾ፕ‫ۅں‬ǖ୿‫ܘ‬

൩ծ‫ٶ‬

020 3397 0667

ईኁ݀ໃᆰॲ዁ xiaona.gao@cclon.co.uk


28 / ‫ۉ‬ᆖ

ԨӲՊडǖ࿒࿔!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

2014ዐᆈ‫ۉ‬ᆖฺ‫ۆ‬ ํသऻኁ!޲ౢ 3125౎3ሆ27නLj‫ڼ‬9া ۫‫ۉݛ‬ᆖবᅜᅃևĖ‫ݧ‬ሁ઻ට ᇾėሞ໽࿾๗ࢋళӂ‫ܘ୿ڦ‬ CGJᆖ‫׭‬ઙਸႾటă ৃ౎‫ۉݛ۫ڦ‬ᆖবᇑᆈ ࡔ‫ۉ‬ᆖၹࣷ)CGJ*ࢇፕLjᄥ൩ ‫ڟ‬କዐࡔኪఁ‫ڞ‬ᄇ‫މ‬ၭߑၻఁ ፕĖण঳ࡽėĂĖ༚෷‫ںٷ‬ ኒėĂĖ‫׵ݥ‬ကඡė‫ڪ‬ፕ೗ଋ ၎୿‫ܘ‬Ljྺ‫ںړ‬ᆈࡔ௷ዚࢅࣀ ට၅ฉᅃဝ๫དฺᄑăা้Lj ॽᆶ91‫ܠ‬ևࣀᇕ‫ۉ‬ᆖሞ୿‫ܘ‬ฉ ᆙă 2 ሆ ‫ ڹ‬Lj C G J ഔ ‫ۯ‬ କĐ3125ዐᆈ‫ۉ‬ᆖฺ‫ۆ‬đLjᇑ ዐࡔᆖ๫ࠅິࢇፕٝ৊ዐᆈଇ ࡔ‫ۉ‬ᆖଶᇘศ‫܈‬঍ୁă ᆈࡔ‫ۉ‬ᆖၹ֧ࣷቛට‫ٷ‬ ࿐Ąුఐ෗༬)Ebwje! Tpn. fstfu*՗๖Ljُْ‫ۉ‬ᆖবዷᄲ ๟ၙॽዐࡔ‫ۉ‬ᆖླྀ४ߴᆈࡔ௷ ዚLjሺഽᆈࡔ௷ዚ‫ܔ‬ዐࡔࢅዐ ࡔ࿔ࣅ‫ڦ‬କ঴ăᆫႯ‫ڦ‬ᆖೌॽ ‫ྺׯ‬ଇࡔࠏཚ‫شڦ‬੨Ljٝ৊ഄ ໱ଶᇘ߸ศ෇‫ࠏڦ‬ཚ঍ୁă

༌तዐࡔ‫ۉ‬ᆖᇑഄ໱ࡔ ॆ ‫ ۉ‬ᆖ ‫ ڦ‬փ ཞ Lj ‫ ٷ‬࿐ ՗ ๖ ǖ! Đ࿢փණྺዐࡔ‫ۉ‬ᆖሞ዆ፕࡗ ‫ײ‬ዐLjᇑഄ໱ࡔॆ‫ۉ‬ᆖᆶ๊஺ փཞăփࡗዐࡔᆶ໲‫܀‬༬‫ڦ‬࿔ ࣅࢅ૦๏Ljሞ‫ۉ‬ᆖዐኄၵ‫ڟ܀‬ ‫ݛںڦ‬੗ᅜ‫ڟڥ‬ቛ๖Ljኄ৽๟ ዐࡔ‫ۉ‬ᆖᇑഄ໱ࡔॆ‫ۉ‬ᆖփཞ ‫ݛںڦ‬ăđ ኵ‫ڥ‬ᅃ༵‫ڦ‬๟Lj‫ۉ‬ᆖব ਉӸ้क़๟ዐࡔ౫૦‫ؾ‬বኮ ࢫLj‫ٷ‬࿐‫ُܔ‬঴๥ຫǖĐCGJ ‫ۼ‬କ঴ዐࡔ౫૦ႎ౎Ljሞኄ߲ ้೺ਉӸ‫ۉ‬ᆖব๟ထྭ߸‫ܠ‬ዐ ࡔටీሞᇑॆට࣌‫ؾ܈‬বኮ ࢫLjઠ‫ۉڟ‬ᆖᇾ࠵ง‫ۉ‬ᆖăཞ ้Lj౫૦ႎ౎ᆼీဌᆅ‫ܠ࢔ڟ‬ ᆈࡔට࠲ጀዐࡔLj࠲ጀዐࡔ‫ۉ‬ ᆖăCGJထྭీ঺‫ؾ‬বኄ߲ക ऐLjဌᆅ߸‫࠵ܠ‬ዚઠ‫ۉڟ‬ᆖ ᇾLjႌงઠጲዐࡔ‫ۉڦ‬ᆖăđ ᇑഄ໱୿‫ࣀڦܘ‬ᇕ‫ۉ‬ᆖ ব൩௽႓‫ׇ׫‬փཞLjُْ‫ۉ‬ᆖ ฺ๚ுᆶ჋ስኪఁᄇᇵLj‫ٷ‬࿐ ‫ُܔ‬՗๖ǖĐኄ੗ీ๟ᅺྺ౹ ዞටੂ‫ۉځ‬ᆖ‫ڦ‬ঙ‫܈‬Lj౹ዞට ࣏๟࢔ੂዘᅃևဥ‫ڞڦ‬ᄇLj࿢ ்ණྺ‫ڞ‬ᄇ๟ᅃևဥዐፌዘᄲ

“Electric shadows” 2014

‫ڦ‬ঙ෥ăփࡗᅜࢫLj࿢்੗ీ ᄥ൩ᅃևဥዐഄ໱‫ڦ‬ঙ෥LjԲ සᅃၵ‫ٷ‬ಈ௽႓‫ڪ‬ăđ ۫‫ۉݛ‬ᆖবጺ‫ڞ‬ᄇ໥ၬ ၬߢ໕ऻኁLjࣀᇕ‫ۉ‬ᆖླྀၠࡔ ा‫ڦ‬ዷᄲ࿚༶৽๟ጴట዆ፕă ໳ຫǖĐࣀᇕဠਗዐ‫މ‬ ၭߑ‫ڦ‬Ė‫׵ݥ‬ကඡ2ė‫ڦ‬๭ၳ ‫ࡻ׉ݥ‬Lj࿢்‫ݴ‬ဆ๟໲‫ڦ‬ጴట ፔ‫ࡻ࢔ڦ‬Ljӝ‫މ‬ၭߑ‫ڦ‬ᆪఐߌ ీࠕߴᇱክᇱ࿆‫ں‬ԍା‫؜‬ઠă ‫ڍ‬๟ࡔాഄ໱‫ۉ‬ᆖ‫ۼ‬ፔփ‫ڟ‬ă ኄᄺ๟ᅃ߲‫׉ݥ‬ঢ়‫ڦۆ‬ӄ૩Lj ࢔‫ܠ‬ටຫ‫މ‬ၭߑ‫ڦ‬ᆪఐధ‫ࡔڟ‬ ྔઠLjྔࡔට๟࿮݆ߌ๴‫ڟ‬ ‫ڦ‬Lj‫ڍ‬ഄํ࿄Ղ๟ኄᄣăđ 3124౎23ሆLjᆈࡔ๯၎ ਸ਼஽୿‫ټ‬ଶԈઔ࿔ࣅ‫עٷ‬ሞా ‫ڦ‬ஹᅟ‫پ‬՗ཷ‫ݡ‬࿚ዐࡔ้Lj ധ۩କ‫ۉ‬ᆖࢇፕၹᅱLjٝ‫ׯ‬ କĐ3125ዐᆈ‫ۉ‬ᆖฺ‫ۆ‬đ‫ڐڦ‬ ิăၹᅱాඹԈઔेഽଇࡔሞ ‫ۉ‬ᆖ๨‫ׇ‬ĂஹᅟĂ‫ظ‬ᅪࢅ࿔ࣅ ଶᇘ‫ڦ‬঍ୁLjժ൐ࠞ૤ଇࡔ዆ ೌࠅິࢇಆ‫ۉ‬ᆖă

‫ݼࣂדۦלݺ‬Яͧ ۲Ѩ㖥澞

ᆈࡔ‫ۉ‬ᆖၹ֧ࣷቛට‫ٷ‬࿐Ąුఐ෗༬থ๴ԨԒ֑‫ݡ‬

கฉඁᆈࡔ

3125౎Ljகฉඁ୫ᆴLj සࡕምኴ௚ᇀ‫ٷ‬ԨዓĂ਎ ็ን‫دڪ‬ཥৠ‫ۅ‬Ljే৽pvu ઞLj࿢்ླྀ४ब‫ت‬टਏට࿔ ഘတ‫ڦ‬ᆈࡔৠ‫ۅ‬Lj؊ํే‫ڦ‬ ᆈ୿‫ܹݔ‬ă =GJJKYJUT3GTUX ࠸‫ⳓٺࣦݯڳ‬ ॺᇀ2:๘ु఍Ljኄ૛๭ ֠କ29๘ु๘হ߳‫ں‬ፌᆫႯ ‫ڦ‬ᅝຍ೗Ljᄺᆛᆶᆈࡔፌ৛ ዂ‫ܠྼڦ‬૧ჱ๕ࢾᇴă‫ۉ‬ᆖ Ėఢయᅉࡃઠ4ėࢅĖᵁᴸ ီമገė‫ڦ‬ಆฝ‫ں‬ă .GXZ]KRR.U[YK‫ⳓٺ‬

ॺᇀ26:1౎Lj‫౎ړ‬ୟᅟ ๆӗୁྨᆈࡔ‫ࢪ้ڦ‬ሼঢ়ዿ ሞኄ૛Ljᄺথ‫ࡗځ‬ਖ਼ଠ‫ܙ‬Ă නԨ࣠๪‫ڪ‬ఁୁăኄ๟ᅃፗ ኈኟ‫ࡍڦ‬ፃግᇴă

‫ځܠ‬बཀLjླྀ४౞჋ስGpvs! Qjmmbstणཷഌူ৶‫ی‬ă৶‫ی‬ ‫࠵ྔڦ‬ยऺᇑഄዜՉ࣍ৣྜ ெ‫ں‬බྺᅃ༹Ljඟేྮऻ୫ ཰ೃહසཞ࣮ॆӯ๾๢ă

5^LUXJYNOXK)UZY]URJ यਉ࠸‫ڳص‬ ُ൶዁ৃ࣏ᆶๆब߲ԍ ‫ڦࡻྜ׼‬٩஌Ljᇑ݆ࡔ೵ஆ ྫྷຯĂᅪࡔྂຯਸ਼ઙժଚෙ ‫ٷ‬Đ๘হፌெၕ٩đăĖ༚ ‫ܙ‬ግᇴė‫ڦ‬ൽৠ‫ں‬ă

=OTJYUXࡴ唄 ࿒෩ᅜ޹ᆟ‫׭‬ว‫ݏݴ‬ ฺLjԥ‫ྺ׬‬Đྦྷ‫׭‬đLj๟ᅃ

,U[X6ORRGXY.UZKR֙ߕ ଖ‫ڂ‬ සࡕేᄲሞDputxpmet!

ֱౢ߯཮ກ࠷ॽᇀ4ሆ 4නਸ๔Կ࠷ጎႪLj4ሆ42 නዘႎਸ࠷ăٗ၄ሞ‫ڟ‬Կ ࠷೺क़໯঺ກढĂDEࣷጲ ‫ۯ‬ჽ‫঺׊‬೺዁5ሆ3නăෙ ሆ೺क़සᄲ࣏ກLj൩‫ڟ‬ഄ ໱ྰຯ௺ຯ༬๨཮ກ࠷࣏ ກă૗ֱౢ߯཮ກ࠷ፌৎ ‫཮ڦ‬ກ࠷๟ྰຯ௺ຯ༬๨ ֖੊ກ཮ກ࠷DŽ‫ں‬኷ǖ46! Tu/! Nbsujoďt! Tusffu-! XD3I! 8IQDžLj࿋ᇀ༚ ටন޹ৎăጎႪ೺क़࿢் ॽ࿮݆ྺ౞༵ࠃ‫ٷ‬ଉ‫ڦ‬ዐ ࿔཮ກ჋ስLjQbeejohupo! Mjcsbsz-! Divsdi! Tusffu! Mjcsbsz-!Qjnmjdp! Mjcsbsz! ධࣷᆶณଉዐ࿔཮ກăҺ ‫܁‬ກ‫܁ڦ‬ኁ੗ٗ໏ઠ࠷Lj ঺ࠕ౞ኄᅃ߲ሆ‫ڦ‬໯Ⴔກ ढă

ёࢻ֧‫׶ڏ‬Ӱ‫ޤ‬

Travel

2014

3125౎3ሆ32.38න

ጨრ ၙ ᄲ इ ൽ ߸ ‫ ܠ‬ᆈ ࡔ ۫ ళ ‫ ں‬൶ ୫ ᆴ რ တ Lj ൩ ሞ w w w. visitsoutheastengland.cnֱკăႎષྲձǖAፌெᆈ۫ళ

߲‫ۆ‬႙‫ڦ‬ᆈࡔၭኔLjణമᅈ ඗๟ᅉ૞෩ӣ౰ྦྷፌဠҺ‫ڦ‬ ਃ‫׭‬ኮᅃă

෭༆तጶ᦯‫ׯ‬ႜ‫ڦ‬՟࡛օ‫ڢ‬ ‫ྺׯ‬ᆈࡔళӂᆶఁ‫्܉ڦ‬฼ ‫ں‬ă

.GSVYNOXK࠯‫ސ‬慔 ഥྤփᄲ‫ࡲࡗٱ‬೵ਲ‫ڦ‬ ‫ݔ‬Ԏஆࡔाࡵቛăࡵቛॽᇀ 8ሆ2:නਉႜLjॽࣷᆶ‫׉ݥ‬ ৛֒‫ݧڦ‬ऐ༬र՗ᄇƽ

2UTMRKGZިӮࢤ શ૧༬ႜࠆ)Mpohmfbu! Ipvtf*๟ᆈࡔፌዸఁ‫ࡇ఺ڦ‬ ‫ٷ‬቎ኮᅃLjཞ้ᄺ๟ᆈࡔፌ ‫ۯڦٷ‬࿿ᇴTbgbsj! Qbsl໯ሞ ‫ں‬ăཪࡗશ૧༬ႜࠆా‫ڦ‬ጎ ๦Ljᅈ඗੗ᅜੂ‫ྫ؜‬න‫࣪ڦ‬ ࣣă

(OIKYZKX\ORRGMKࠢ‫ࢤݯ‬ કࢢ޷ Բຯ༬ࠔ࿿٩बࢭ๟௅ ᅃ߲ઠᆈࡔ‫ڦ‬ᆴਜ਼Ղඁ‫ڦ‬ᅃ በLj๟ᆈࡔටഘፌྫྷ‫ڦ‬Pvu. mfuă

+GYZHU[XTKѣ‫ޯࢤݯ‬ ᆛᆶ࿵ᆈ૛‫ڦ׊‬ጲ඗

ྺ౞ሰ‫ׯ‬փՍLj࿢் ศߌശᅪăထྭዘႎਸ࠷ ้Ljీྺ౞༵ࠃᅃ߲߸े ๾๢߅৫‫܁ڦ‬ກ࣍ৣă

6UXZYSU[ZN㬆ਉ咁‫ݯ‬ ᆈࡔళև࡛ӂ‫ڦ‬ᅃፗெ ૢ‫׭‬๨Ljᄺ๟ᆈࡔ࣠ॆ࡛ਬ ‫ڦ‬ዷᄲߗ੨ăೳ‫و‬யຯࠟ‫پ‬ ሰ‫׍ذ‬๟ፌዘᄲ‫ڦ‬ৠ‫ۅ‬ă


‫ڼ‬279೺

‫ۉ‬ᆖ / 29

ԨӲՊडǖ࿒࿔!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

  

ሞә૔ੂ‫ۉ‬ᆖ

ѯ‫ݣ‬ү‫ڦ‬

ዬఏ ሼඪࣀᅲႢ‫ۉھ‬ᆖჇ‫د‬ ጺ॔Ljణമሞ୿‫ٷܘ‬ბბᇾ )UCL*߿‫ۉ܁‬ᆖຬ๗ă

ధူକӷ౎ా‫ݓྫْܠ‬ ‫ڦ‬ฤߵധኤLj࿢஢႐࣌ဠ‫ں‬ ऺࣄጣথူઠ‫ڦ‬୫ႜăኄ‫ٷ‬ ߁ᄺ๟ሞ౹ዞฉბ‫ڦ‬ᅃ‫ࡻٷ‬ ‫ت‬Ljბᄽ୫ႜଇփဃă‫ש‬ጣ ‫ੂࡻࡻࣀ౎ࡻٷ‬๘হLjᄺྺ ॽઠओે࿮ႚ‫޷֎ڦ‬LjԹ৩ ‫ేڪ‬ਸ๔߾ፕኮࢫLj‫تڟ‬୫ ႜ৽Վ‫࢔ڥ‬ท؄କLjܸ൐ྫ ྫுӸ݆ྜඇ‫ݣ‬຿ူઠLjస ጱ૛௬ጺ๟Ԯጣᅃߵ၀Ljब ཀᅜࢫLj৽ᆼᄲ࣮‫ڟ‬ᇱઠ‫ڦ‬ ิऄ૛କă

‫ڼ‬ᅃበઠ‫ڦ‬๟ә૔ăٗ ၭ࿢்৽ᅃ኱ԥߢኪLjә૔ ๟ષ஦ኮ‫ۼ‬Lj໯ᅜٗၭ৽ᅃ ኱‫ऻۍ‬ጣLjॽઠᆶᅃཀᄲ‫ڟ‬ ኄ߲‫׭‬๨ੂੂă߶ཞბ‫ױ‬ፖ ౹ዞኮ႓‫݀؜‬Ljଇ߲‫ܠ‬ၭ้ ᅜࢫ৽‫ڟ‬କăә૔߶୿‫ܘ‬ᆶ ᅃ߲ၭ้‫ֶ้ڦ‬Lj‫݀؜‬മLj ୿‫ܘ‬ᅙ๟૶Ⴤ‫ܠ‬න‫ٷޅٷڦ‬ ᇐཀഘLj໯ᅜ‫ٳڸ‬ә૔‫้ڦ‬ ࢪLj๯ံ৽ԥኄ૛౱౱‫ڦ‬ᄞ ࠼‫ۯٶ‬ă‫ܔ‬ኄ߲‫׭‬๨‫ڼڦ‬ᅃ ᆇၡ๟৹৹‫ڦ‬Lj‫ڍ‬๟ᆶ໲ጲ म‫ڦ‬ഹۙăઠኮമLjཞბፔ କဦዂ‫ڦ‬ጨଙ๭णLjፕྺბ ‫ۉ‬ᆖ‫ڦ‬ბิLj‫ړ‬඗ᄲକ঴ᅃ ၵኄ‫ݛ‬௬‫ڦ‬ኪ๎Lj࣏ᄲੂब ‫ۉׇ‬ᆖă ݆ࡔ๟౹ዞᆛᆶᅝຍᇾ ၍ຕଉፌ‫ܠ‬Ă‫ݣ‬ᆙፌྺऄሂ ‫ॆࡔڦ‬ăፕྺࡔाᅝຍᇾ၍ ૴ࢇࣷ‫ڦ‬39߲‫ׯ‬ᇵࡔኮᅃLj ݆ࡔᅝຍᇾ၍૴ࢇၹࣷᆛᆶ କഄዐৎ೿‫ݣڦׯ‬ᆙཐLjኄ

ၵᆖཐ‫ݴ‬քሞኝ߲݆ࡔLjഄ ዐә૔๨ዐ႐৽ᆶ49ॆԥණ ኤ‫ڦ‬ᅝຍᇾ၍Ljब߲ዸఁ‫ڦ‬ ᅝຍํᄓ‫ۉ‬ᆖᇾणዐሞઙ ۡ ൶ Lj ৽ ሞ ၑ հ ୉ ন ) S v f! Dibnqpmmjpo*ฉLj๯ံ๟ ࿋ᇀୟ੨‫ڦ‬DibnqpDŽၑհ ‫ۉ‬ᆖᇾDžLjྫ૛ጽबօ๟ Sfgmfu! NΘejdjtDŽ‫ݒ‬พெ‫ڽ‬ ആDžLj໲‫ܔ‬௬ᆶ೤ਏ‫ۉ‬ᆖഘ ‫ڦݳ‬DbgΘ! SfgmfuDŽ‫ݒ‬พਵ ‫࠷ݦ‬DžLjምྫ૛๟Rvbsujfs! MbujoDŽઙۡ൶‫ۉ‬ᆖᇾDžă ኄཉ‫߁ٷ‬ଇෙӥ௝‫ڦ׊‬ၭၝ ጱLjᆴටժփ‫ܠ‬Lj‫ڛ‬๟ࣷփ ܏ᆶෙෙଇଇ‫ںړڦ‬ටLjઠ ኄ૛ቴ‫ۉ‬ᆖੂLjࠚऺ‫ړ‬ዐ࢔ ‫ۼܠ‬๟ጨศᆖ௚ăኄ૛‫ݣ‬ᆙ ‫ۉڦ‬ᆖᄺᇑ೵ཚฆᄽᇾ၍‫ڦ‬ ‫ۉ‬ᆖփཞLjᅃӯ‫ۼ‬๟ঢ়‫ڦۆ‬ ᅝຍೌLjईኁ๟ৎ೺ᅃၵԲ ডႎ‫ڦ‬ᅝຍ‫ۉ‬ᆖLjُྔLjኄ ၵᆖᇾᄺࣷփۨ೺ਉӸᅃၵ ‫ۉ‬ᆖ‫ڦ‬ዷ༶ऄ‫ۯ‬ई঄ፗă

჋କᅃ߲ዐ࿷Lj࿢ፖ ‫ں‬ཎ‫ڟ‬କኄ߲‫ۉ‬ᆖ‫ૂڦ‬ᇴă ሞबॆᆖᇾ‫ش؝ڦ‬૛ණኈ Բ‫ܔ‬Ljᅺྺ૛௬‫ۼܠٷ‬๟ ݆ᇕLjੂ‫ࢪ้ڦ‬Ⴔᄲ૶௏ ‫ ֊ ټ‬Lj ፌ ࢫ ਦ ۨ ඁ S f g m f u! NΘejdjtLjኄॆኟሞฉᆙ‫ٷ‬ ࿐Ąଠആ‫ڦ‬Ėઢີයė)Cmvf! Wfmwfu*Ljᄺ๟ᆖᇾ૛ྸᅃᅃ ևᆈ࿔ೌăഄํ݆ࡔට‫ܔ‬ᇀ ጲम‫ۉڦ‬ᆖ࿔ࣅ‫׉ݥ‬ԍࢺLj փၟ࢔‫ܠ‬ഄ໱ࡔॆLjᆖᇾ‫׉‬ ౎ԥ߳ዖࡻટ࿻‫ೌٷ‬ൔ቞ă ሞኄ૛LjԨཱི‫ۉ‬ᆖ‫ۼ‬ᆶ߳ጲ ‫ڦ‬੣क़Ljܸ၎‫ܔ‬ઠຫLjቴᆈ ࿔ᇱᅼ‫ۉ‬ᆖईᆶᆈ࿔ጴట‫ڦ‬ ‫ۉ‬ᆖ‫ۼ‬ԲডవLj‫ܠٷ‬ຕᆈ࿔ ᇱᅼ‫ڦ‬ᆖೌ‫ࣷۼ‬ԥದᅼă ৊෇ᆖཐLj૛௬੣क़ փ‫ٷ‬Ljፗ࿋ᄺ‫ۼ‬৆Ұሞᅃ ഐLjփࡗᆶᅪາ‫ڦ‬๟Ljኄ૛ ‫ݣ‬ኟೌኮമLj‫ݣࣷۼ‬ᆙଇෙ և‫ೌ܌‬Ljᆶᆈ࿔‫ڦ‬Ljᄺᆶ݆ ࿔‫ڦ‬ăĖઢີයėಆฝᇀ

2:97౎Lj๟‫ٷ‬࿐Ąଠആ‫پڦ‬ ՗ፕăሞә૔ࢅ᫷࿒౱‫ڦ‬ ူ࿷Ljੂኄᄣᅃև؊஢ე ႔ԓ૰෥൧‫ڦ‬৚ᝪೌLjߴኄ ْ୫ႜሺཁକब‫ݴ‬ᅪྔ‫ڦ‬๭ इă࿢߲ටժփဠ࣌ኄዖࣴ ෦వ‫ڦۮ‬࿔ᅝೌLjੂྜኮࢫ ጺਥ‫ٗڥ‬႐૙ฉࢅิ૙ฉ‫ۼ‬ వ๴ă‫ڍ‬๟‫ۉ‬ᆖԨઠ৽๟‫ܠ‬ ᄣ‫ڦ‬ᅝຍंࢇ༹Ljᄺுᆶຣ ࡀۨ໲ኻీඟేߌ‫ڟ‬ᇊሇऄ ႌဠLjగၵ้ࢪLjᅃၵవᅜ ඨ๴‫ߌڦ‬ਥLjᄺ๟‫ۉ‬ᆖ‫ߴټ‬ ే‫ڦ‬ആ௴༹ᄓăೝ้ሞ౾ܻ ੂࡗኄዖૌ႙‫ۉڦ‬ᆖኮࢫLj ࿢ጺ๟ᄲߋ੺ጽ‫ڟ‬௽ଋ‫ڨڦ‬ ࠼‫ူڹ‬Ljईኁඁ߲ට‫ںڦܠ‬ ‫ݛ‬Ljඟኈํ‫ิڦ‬ऄဦবLjም ӝጲमઙ࣮၄ํዐăኄْੂ ྜĖઢີයėLj߶ཞბፖକ बበ‫ں‬ཎ‫ڟ‬କә૔๨አު‫ٷ‬ ୍Ljമ௬๟߲਎‫ڦٷ‬ହգ ‫ׇ‬Lj૛௬‫ۼ‬๟‫ݧ‬࿸ୁ‫੺ڦۯ‬ ૂටඖăହգ‫ܔׇ‬௬๟ᅃ߲

ྜඇଋഐӣ෥‫ڨ‬ಟ‫ڦ‬ၭ‫ی‬Lj ஜࣀ‫ސ‬էĂဇӬცᆳཉࢅ݆ ࡔ‫࿆ޅ‬੗ૢէLj‫ڪ‬࿢்ӝߑ ‫؜‬ୗඤ༮༮‫ސࣀڦ‬էࢅᅃԈ ဇӬცᆳཉధሞ๮૛Ljሞಖ ՉໜՍቴ߲໼঩ፖူઠLjቜ ጣ േ ਖ਼ ૰ আ ‫ ࢪ ้ ڦ ׺ ٷ‬Lj! ! Ėઢີයė‫ټ‬ઠ‫ڦ‬փ๢ᅙঢ় ᇺᇺಙሞసࢫକă‫ྜ׺‬ምඁ በሞହգ‫ྔڦׇ‬ᄂLjੂੂ૛ ௬߳๕߳ᄣ‫ڦ‬ටඖLjᆶᅃੂ ৽๟ߑ঍ྫ‫ڦ‬൧୪Ljᆶߑბ ࣷହգ࣏փ໿ຄଁ‫ڦ‬ၭವ ᆷLj࣏ᆶᅙঢ়ࣂ‫׉ݥڦ‬ᢕ ຄLj้փ้ሞ౰࡚௬മ᫙र ‫ڦ‬ఴิččኈ๟ெࡻิऄă ਍ຫLj௅౎ෙሆ‫ؾ‬౱ࢾ ਸ‫ࢪ้ڦ‬Lj݆ࡔ‫ۉڦ‬ᆖᇾࣷ ᆶෙཀӝ໯ᆶ‫ۉ‬ᆖ೑ॏই‫ڟ‬ 4/6౹ᇮLjኄ߲ऄ‫࣏ۯ‬ᆶᅃ ߲ષ஦‫ڦ‬ఁጴLjঢĐ‫ۉ‬ᆖ‫ڦ‬ ‫ؾ‬ཀđă࿢ၙLjኄᄺ๟ә૔ ට՗‫ٳ‬ષ஦Ljཞ้ᆼၠ‫ۉ‬ᆖ ዂ৤‫ڦ‬ᅃዖ‫ݛ‬๕ӕă

௅ዜ‫ۉ‬ᆖླྀ४ Films of the week

ᅃ߲౨ሀ‫۬ڦ‬නആᇹ )A New York Winter’s Tale* ฉᆙන೺ǖ3125౎3ሆ32න

೺‫ځ‬ኸຕǖŏŏŏŏŏ ዷටࠅ๟ᅃ߲ঢፔԵ‫ڥ‬Ąૃਖ਼‫ڦ‬Һܻનᅎ௷ఴጱLj໱ᅃਸ๔ሞதࡘ‫ܙ‬ቴକ‫ݻ‬ऐႁ ฾‫߾ڦ‬ፕLj‫ࢫڍ‬ઠԥ೨े෇࢒ӻፇኯĐ‫܌‬࿂әđLj‫ྺׯ‬ᅃఁ൒ሸă඗ܸփ৳໱৽‫ڥ‬ፍ କ࢒ӻ઻‫ٷ‬Ljփ‫ڥ‬փਸ๔‫ܣ‬ՆĐ‫܌‬࿂әđ‫ڦ‬ጕ෫ăᅃཀLjԵ‫ڥ‬ሞହ৊Ԓᄽ‫ݝڦ࢘ٷ‬ጱ ႜ൒้Ljᇑഄ౰ܹԞ‫ޡ‬૧ᅃ९ዓ൧Lj඗ܸԞ‫ޡ‬૧ᅺ‫ݬ‬թփ৳Սඁ๘କăኮࢫԵ‫ڥ‬ᅪྔ ‫ط‬৊କሊ഻Ljᅼრඇ࿮Ljӥ౎ࢫ໱ምْ‫؜‬၄Lj‫ڍ‬ᅙփऻ‫ڥ‬ጲम๟ຣčč ŒՊड‫ۅ‬ೠ;Ԩೌ๟Ėெૢ႐ଳėĂĖཎඉఴටėӎຯਸ਼ূಈՊਗҮഋྑĄߛຯத ‫ڞڦ‬ᄇ‫ت‬౰ፕLj߀Պጲၭຫॆகਖ਼Ąࡘ೵ଠ‫ڦ‬ཞఁ‫׏‬ၨၭຫLjᆯ੐ଠĄ݆෌ܻᇑĖ༚ ‫ܙ‬ግᇴė౰႓মဇਸ਼ĄքશĄ‫ڤݰ‬૧ଶြዷᄇăᆯᇀᆖೌዐ‫ࠤڦ‬๚݀ิሞଇ้߲क़܎ ‫ڦ‬౨ሀLjक़߰‫ٳ׊‬ӥ౎Ljႎ೸࠼‫ڦ‬ਗቷᄺඟ࠵ዚᅃ‫܃‬ᄇᇵ்ሞೌዐੵሁփཞ้‫ڦپ‬ሰ ႙Վࣅă

ࠟәඤ࿸

‫ٷ‬ლԐॆ

ĖӑԲኮኆዩࠅዷė

DŽCuban FuryDž

)The Monuments Men)

(Barbie the Pearl Princess)

ฉᆙන೺ǖ3125౎3ሆ25න

ฉᆙ้क़ǖ!3125౎3ሆ25න

ฉᆙ้क़ǖ3125౎3ሆ25න

2:98౎‫้ړ‬Lj24໠‫ڦ‬ ք୛ຯ๟ᅃఁුܻු࿸ณ౎ ཀ֍Ljሞඇᆈ‫ڦ‬ณ౎࿸‫ٷښ‬ ෘฉ‫܀‬ଶ‫ޅ‬෡ăᅃْሞনཀྵ ݀ิ‫ڦ‬੗಄๚ॲඟք୛ຯ‫ڦ‬ ጲ႑႐ԥ١࣯Ljُٗ‫ݣ‬ചକ ࿸‫ښ‬ă33౎ࢫLj໱Վ‫ׯ‬କ߲ ‫ٷ‬ಘጱLjኝනኻኪ‫ڢ‬ᇽཀᆮ ටĂጲᇽጲҸăྺକҺ൧Lj ք୛ຯਦۨਖ਼‫ాޜ‬႐ፌ‫ڦٷ‬ ੤ਕLjዘႎ࣮‫ڟ‬࿸‫׾ښ‬ฉLj ᅜձ‫ڥ‬႐ฉට‫ݚڦ‬႐ă

ᆖೌ঄ຎభ٦‫ڤ‬ਬൔ୼ ౹ዞ้Lj঺ऐ୻‫ٷܡ‬ଉኆࡍ ‫ڦ‬ᅝຍ೗Ljᅃඖ૦๏ბॆĂ ձ࿿࠷ටᇵஶጣิంླ၃Lj ᇑభ٦ਬዜ჉Ljԍࢺժ‫࣮ܡ‬ କ‫ٷ‬ଉኆࡍ‫ڦ‬ᅝຍ೗ăሞኄ ߲ᆯ22߲ටፇ‫ڦׯ‬ᅝຍ೗ኞ ৸ၭ‫ܓ‬ዐLjᆶ౨ሀӑૅ࿸ཷ ‫ظ‬๔ටଠ੝Ąਖ਼ຯནLjࡘ‫ގ‬ ‫߭ޡ‬ெຍ࠷߾ፕටᇵ൅ዎĄ ຯ੊༬Lj࣏ᆶ‫ࣷۼٷ‬ձ࿿࠷ ‫ڦ‬ቔఛຯĄ஍௝ܻ‫ڪ‬ටă

ৃ౎LjӑԲॽᅜ୛௝బ ঙ෥࣮ࡃ‫ٷ‬ೡటLjᄇᅷᅃ߲ ထྭՎ‫ࠅׯ‬ዷ‫ڦ‬ெටᇉ‫ࠤڦ‬ ๚ቛਸLjࣙၙጣጲमᆛᆶఋ ૰ăਉӸᅃ߲႓࠼᫮᫮‫ڦ‬ኆ ዩ࿸‫ٷښ‬ಁă୛௝బࢅࡻವ ᆷĊĊ‫࡛ࢤݹ‬கੰ‫ٳ‬໸ฉஶ ၃ኮ୫Ljઠ‫ڟ‬ᅃ߲ସටవྮ ‫ڦ‬ห௞ྦྷࡔLjሞఫ૛໳แቛ ఋ૰ӻዺ໳‫ڦ‬ವᆷժ݀၄କ ᅃӝీ‫ޏ‬ਸഔ໳‫ڦ‬ኈํంሏ ‫ڦ‬ሃ‫׽‬ă

‫ځ‬ኸຕǖŏŏŏŏ

೺‫ځ‬ኸຕǖŏŏŏŏŏ

೺‫ځ‬ኸຕǖŏŏŏ


㻓⚵㻓Ծ

ඉᕗԒਡ՗ღ ⸟դ䒠俠͹020-7758

3420

֪֭͹5RJ)USVZUT9ZXKKZͫ2UTJUTͫ=*0( 朅ઢ͹⟂ऱ͹ 朅慧͹[Q&MUK[MUIUS 侸֭͹]]]MUK[MUIUS 恗Ҹ㩌族͹‫▲ߊޤ‬ਙм  ‫ߊޤ‬ҹ‫ޙ‬ѧ‫ێ‬ ,GIKHUUQVGMKY

ؒ‫ڳࡾޏސ‬Ԩ

ؒ‫ڳސ‬Ғ垹

㻁⚅㻁Խ-U+[-U

㻁⚅㻁Խ-U+[-U

MUK[MU

www.goeugo.com

‫׶ٵ‬䤙ͧ২ю‫ڱ‬䝫Јҟͧ૿ъࠊ⨇厠嫁屴͜

ᱛే➨名 ;㻓ࡳ䘹▲䐘и‫ڲ‬䝬ЉҠИ‫ޓކ‬੧ⴧͫ ⴧ嶲љ࠿‫מ‬嬴঑͹㻓ҫы‫מ‬ ;м㱃俠૨ͫ࠿㱃俠૨੧३䎹Є‫ͫͨߊޤ✫▲ͧמ‬ ܷও栦‫ސ‬է‫ڲ‬䝬੧榵ͫҶ‫ٶ‬ЉҠͫյ৲㒬‫׷‬ ;࠿‫ܷؔ֡מ‬੧३૚⥺ͫЉՉы㦧‫ڧ‬柸ͫґ屴ӟ䤚 ;Օਘ惴ҵⴧՃ曰ⴧֽ١ͫਘؔ‫מ‬㦧ͧd‫֮מ‬Օͨ ⨷ૡҶ३۪ӣ࠼暽۞ͫ޾Օ୆ՠ怍俠 ;И‫ކ‬㆏惍暽ⴧͫ࡟ନ‫ࣁڶۑ‬桠ͫⴚ寉Ճ仇寉曧寉屆આ ;ⴧ嶲ٝԕ‫ܬ‬Ҷ३‫ם‬ٞ澝І‫ޤ‬伥ս࣎େ‫ڃ‬ѻ‫أ‬Ճ‫ޝ‬௑

ۢ‫ؿ‬௲ Munich

溈俠㧎‫ݺޤ‬ફ旇‫׶‬ҵ‫ٵ‬ Јҟ֎͜

Љ‫݌‬ஔ߄‫࣍݌‬ԭӳ掑ࢥͫߎҸ՛ґऊ߂佈㿙ؔ㺖ӯ 4K]

ਙࡴ‫ޓ‬惍ؒ‫ڳސ‬Ғ ࡴ‫ޓ‬惍ؒ‫ڳސ‬Ғ

ҵ‫ٵ‬ЈҟҐ屴Ӟ䤙

㻓⚵㻓Ծؒ‫ڳސ‬Ғ

ㆶ㩌ަ‫ח‬फ़⢓֚؄੼ࣰ࣏澝 ੌ੆࣏Ѡ‫ۓ‬惍͠ ‫⸟⚵ڽ‬դլd

‫͵ݰ‬ㅛхफъ嬮ӱ ਸ਼सոґ㔴͜

‫ݴݰޣܸܬ‬惍⳷嶾嬶 ո⠆㖥ࡕ⥊͜

ᣭᴍᘐᏧᑗᎴᰤ ࣫‫؛‬У‫ݴ‬ι䆱唄澝ٙऐ暄▁‫ם‬惍

£ 68 £68

ⴧ垹͹):;1 ફ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹ਘ惴‫ͫߊޙ‬暽㩌ӟ䤚 ફ ⴧ嶲͹ਸ਼揬ы૜ șਸ਼揬ы૜șਸ਼揬ы૜ ਸ਼揬 揬 ы ы૜

™㻁⚅㻁Խ‫ڱ‬䝫⳷ॸӦ™

٩⳪㖊㚴ȕ✕‫ݣ‬澝坤ߡ垊л‫ם‬惍 ⴧ垹͹;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫ޙߊޤ࠿ٶ‬澨ґ屴ӟ䤚澩

㕥旎‫ݴ‬सιٙऐ暄厠ٝ‫ם▁ݯ‬惍

£ 68 8 £6

ⴧ垹͹):;1 ફ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹ਘ惴‫ͫߊޙ‬暽㩌ӟ䤚 ફ ⴧ嶲͹ਸ਼揬ы૜ șਸ਼揬ы૜șਸ਼揬ы૜ ы૜

([XHKXX_5[ZRKZ巳ࢢ޷બҚ▁‫ם‬惍 ӟ䤚‫ߊޙ‬͹ਘ惴‫ͫߊޙ‬暽㩌ӟ䤚 ⴧ嶲͹ਸ਼揬ы૜

બҚ͜

£10

'W[G 9NGXJѦ旎▁‫ם‬惍 ᓺṞᯱᢒᑨጄፕᩅ፛Tibse⟤ᴗᏄ᜴ᯟᅖ

ӟ䤚‫ߊޙ‬͹ਘ惴‫ͫߊޙ‬暽㩌ӟ䤚 ⴧ嶲͹ਸ਼揬ы૜

£ 49 £49

ỉ២ᒭጙῒጃ፞ΐ ਸ਼ⴚ❅‫ނ‬ٞ‫ࡱ࣐ގ‬d㶒㖃㖃

ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

悝惙১֧ȕ㧣㧜梏ү֙‫ם‬惍 伏ұ澝㗱Ѓ‫ׅ‬澝࢖⧘澝޿㒹‫ࣔގ‬ ⴧ垹͹;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫▲ߊޤ࠿ٶ‬澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

ࢸ巕㶀યȕ檥樱ࢾਦԜҸ‫ם‬ ࡣ澝‫ڴ‬澝ਾ澝ࡁ澝䥳澝⼮澝ࣶ澝݈澝‫ގ‬澝Ԗ ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

⠆୲У惴ȕୱ䅋侙ӀԜҸ‫ם‬ 倷ࠇ⥑‫ޑ‬ȕ㻁暔梏үԜҸ‫ם‬

ࡣ澝‫ڴ‬澝ਾ澝ࡁ澝䥳澝‫ݦ‬澝۞澝㱘 ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

ࡣ澝‫ݦ‬澝۞澝㱘澝⼮澝ࣶ澝݈澝‫ގ‬澝Ԗ ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

忙惍ӫ嫝ȕ㻁ࡔЫ‫ם‬嫶ү⳷ 㻁暔ҵ‫ܮ‬孖ȕ㖊偰㻁ࡔзԜЅ‫ם‬

ࡣⴚ澝‫ⴚڴ‬澝䥳࠙‫ׅ‬澝ਾ垊澝ࡁӯ㩌 ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

ࡣ澝‫ڴ‬澝ਾ澝ࡁ澝䥳澝⼮澝‫ݦ‬澝۞澝㱘澝ࣶ澝݈澝‫ގ‬澝Ԗ ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

▲ⴧІՍնν惨ՠ՟‫ٶ‬伋ͫդ⦁巳࣒厠䇃ࡡͫՠ‫͠۞ڶ‬ դ‫ڃ‬巳࣒ߖν ([XHKXX_5[ZRKZ (OIKYZKX<ORRGMK ͜ ‫ࣨܙ‬ଟ‫ם‬䰊νٝ‫ݯ‬䆱ࡂ悪‫ޏ‬஠‫׫‬त澝Ս兓榆ࡡⷲ於त͜ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹ਘ惴‫ͫߊޙ‬暽㩌ӟ䤚 ⴧ嶲͹ਸ਼揬ы૜șਸ਼揬ы૜șਸ਼揬ы

፧⌣ᘐᏧ ș ᒢᏻᒭ

ࠬ㔗䒟巚ȕ‫לڿ‬Ӯ澝ԦࡄЫ‫⳷ם‬ ҵ侱‫ߓܽל‬ȕ㻁ਅзԜҶ‫ם‬惍

ࡣⴚ澝۞‫ם‬ӯ澝㱘੎㈇澝‫ݦ‬优ւ ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

™ষ⳪ȕԅ‫ॳלܔ‬惴™

ਸ਼澝坤澝ࡣ澝‫ڴ‬澝ਾ澝ࡁ澝䥳澝⼮澝‫ݦ‬澝۞澝㱘澝ࣶ澝݈澝‫ގ‬澝Ԗ ⴧ垹͹;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫ߊޤ࠿ٶ‬м澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

ࡨ۞͹љЈ২Ԇ঩ӧ‫ⴧ࢕ޓ‬Љխ‫ڪ‬ଏ㷬ॕͫѸԕխ㷬⸢‫ݎ‬ଟ ‫ⴧॿش‬嶲͹ਙ㻯厠⡧ۨыգ۰Љ⚋‫ٽ‬ѹ嬴

խ㻓ࡳФ‫֛⚵ޤ‬徎ॕޮ‫۪ޤ‬љЇେ‫ڃ‬ѻ‫أ‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹ਘ惴‫ͫߊޙ‬暽㩌ӟ䤚 ⴧ嶲͹ਸ਼揬૜ы૜

ℜᏄ↧᜴ᯟ

£13

ষ⳪伛伏֙‫ם‬১࣒ਸ਼ ⴧ  垹͹=*9,ͧਡॱⴧͫЉխ㷬ॕͨ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹‫ממ‬ӟ䤚 ⴧ  嶲͹ۨы㻓ҫ曧ы۰ 㻓ҫ⯎ы۰ș‫ॿش‬㻓ҫ ૜

Ŗ 6JG.KQP-KPI澦䘖‫ࣦ׿‬澧 Ŗ 2JCPVQOQH6JG1RGTC澦࠱⤺欓‫ڧ‬澧 Ŗ .GU/KUGTCDNGU澦㖒㘪Ѝउ澧 Ŗ /COOC/KC澦ぴぴ⫣ձ澧 GTJSUXK ޾‫ך‬寶䌗嫳۩✰ङ侸ॻ۪⚵朅߲宎

ষ⳪ȕԅ‫לܔ‬㬴َҶ‫ם‬嫶ү⳷ 伛伏澝嶲ֽ澝啠ध栌澝‫ױ‬㩌ٙұԃЍउ澝‫ډ‬ㅳ澝 ‫ؿ‬Ԇ‫ࢭܞ‬٢澝‫ך❅ך‬澝Ԟ㉙澝䅇‫ן‬啠澝䈏֪Օ澝 欏Ԙұ澝ࡦ‫ב‬栌 ⴧ  垹͹=*9,ͧਡॱⴧͫЉխ㷬ॕͨ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬悩‫ߊޤ‬І澝ҹ ⴧ  嶲͹ۨы㻓ҫ曧ы۰ 㻓ҫ⯎ы۰ș‫ॿش‬㻓ҫ

ষ⳪㬴َҸ‫⳷ם‬ 伛伏澝嶲ֽ澝啠ध栌澝‫ױ‬㩌ٙұԃЍउ澝‫ډ‬ㅳ澝 ‫ؿ‬Ԇ‫ࢭܞ‬٢澝ࡦ‫ב‬栌 ⴧ  垹͹=*9,ͧਡॱⴧͫЉխ㷬ॕͨ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬悩‫ߊޤ‬І澝ҹ ⴧ  嶲͹ۨы㻓ҫ曧ы۰ 㻓ҫ⯎ы۰ș‫ॿش‬㻓ҫ

ষ⳪ੋَЫ‫ם‬Ѓ‫ך‬嫶ү⳷ ࡯㬩䭕澝‫ގܞ‬侳Ԇ‫ގ‬澝‫ם‬㉠હ澝І坆١澝 ⠶⦁২֪ଗ‫۪ؿב‬䝬ࣱ‫ֽڧ‬ ⴧ  垹͹=*9,ͧਡॱⴧͫЉխ㷬ॕͨ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬悩յ▲澝и澝м ⴧ  嶲͹ۨы㻓ҫ曧ы۰ 㻓ҫ⯎ы۰ș‫ॿش‬㻓ҫ


‫ڼ‬279೺

!!!!!ᄇ‫ ؜‬/ 31

ԨӲՊडǖ࿒࿔!ெຍՊडǖࠅৢ

Review: the book of mormon

ܱߟ‫ڟ‬ᄶẕཀྵฉ‫ڦ‬หਗĊĊఊோঢ় Ⴁఁǖጱຫ ०঻ǖሞ୿‫ڦگگߛߛܘ‬࿸ ໼ฉ༹࿆ටิLjሞ՚ට‫ࠤڦ‬ ๚૛ୁጣጲम‫્ڦ‬ă ႎષྲձǖAጱຫ`Foenix ටิᇼྭǖੂՓ୿‫ܘ‬ဇ൶໯ ᆶ‫ڦ‬՗ᄇă

ᄇ‫؜‬႑တǖ ਗᇾǖPrince of Wales Theatre, Coventry Street, London, W1D 6AS (M&M Worldၽ‫ܔ‬௬* ้क़ǖ௅න19:30 ೑ॏǖ51ᆈԃഐ

DŽ཮ೌઠᇸᇀ࠳ྪDž

༌‫ڟ‬ᅼૂਗ৽փీփ༵ ‫౅ྂڟ‬ঃ)Upoz! Bxbse*Lj ໲๟ဥਗহ‫߭ڦ‬ટெLjኻೠ ჋‫౎ړ‬ሞӥ઻ࣹਗᇾฉᄇࡗ ‫ڦ‬ᅼૂਗࢅࣆਗăُْܸ࿢ ᄲླྀ४‫ڦ‬ᅼૂਗĖఊோঢ়ė ‫ڦ‬ᆫႯLjٗ໲໯इ‫ڦࡗڥ‬ঃ Ս੗९ᅃӫǖ3122౎ྂ౅ঃ ፌॅᅼૂਗĂፌॅ౰ದঙĂ ፌॅ‫ڞ‬ᄇĂፌॅՊਗᅜतब ࢭ໯ᆶ‫ڦ‬रຍঃၜLjܸ൐ԥ ᇤྺԨ๘ुፌ౥‫౅ྂڦ‬ঃᅼ ૂਗăኄևဥ‫ڹڟ‬ᆶ๊஺ਨ ௴ኮ‫ت‬Ljዂ๑໲ీइ‫ڥ‬සُ ‫ܠ‬ঃၜǛ൐ད࿢஥஥‫ڢ‬ઠă ఊோঞ๟๊஺ঞǛ ఊோঞփຌᇀए‫۽‬ঞLj ໲‫ڦ‬ఁ‫׬‬๟ᄶẕए‫ࢫ۽‬೺฽ ཯ঞࣷă໱்‫أ‬କ႑৹ሀࢅ ႎሀLj࣏႑ఊோঢ়Ljժණྺ ఊோঢ়ᄺ๟ฉ‫ڽ‬ାߴටૌ ‫ڦ‬ă2:๘ुLjఊோঞ‫ظڦ‬ঞ ံኪLj౨ሀዝට๏௢ຯĄሀ ෤‫ސ‬ሞጲॆࢫᇾྌ‫؜‬କਗ਼ጣ ጴ‫ূڦ‬ಎጱLj඗ࢫᅃ߲ཀ๑ ߢ໕໱ኄ๟ฉ‫ڽ‬ାူઠ‫ڼڦ‬ ෙԨກă໱ӝኄၵጴዘႎႀ ‫ׯ‬କఊோঢ়ăఊோঞ၄ሞ ‫ڦ‬ጺևሞჸࢶ‫)׭‬Tbmu! Mblf! Djuz*Lj3123౎Өߴӎәக‫ڦ‬ ࠌࢅ‫ڕڕ‬ઋ‫ڦ‬ஆఛ౅Ljࢅമ ඪጂࣀ‫ٷ‬๑ࢡձಢ‫ۼ‬๟ఊோ ႑཯ăጺ༹ઠຫLjఊோঞ๟ ࢔‫ك‬ଆ‫ڦ‬ጸঞLjჸࢶ‫ݖڦ׭‬ ፍ୲ၠઠ‫ۼ‬๟ெࡔፌ‫ڦگ‬Lj ੗ీኄ৽๟Պਗ჋ስఊோঞ ‫ڦ‬ᇱᅺă ࠤ๚߽߁ ཀྵస०‫ڇ‬ᆼுᆶವᆷ‫ڦ‬ Fmefs! BsopmeࢅႧ႐஢஢‫ڦ‬

ߛຝ޷Fmefs! Qsjdfፕྺఊோ ঞ‫د‬ঞ๗ԥ‫ݴ‬ದඁ࿪߅‫دٳ‬ ঞă੗๟Bsopme‫ݥܔ‬ዞ‫ڦ‬କ ঴ኻᆶเጱྦྷLjܸQsjdfሶ ӝణՔۨ‫ڥ‬໿ࡗߛᇺLjᇑ၄ ํ൧઄ჹዘփ‫ޙ‬ă໱்݀၄ ‫࢒ںړ‬ටೖ൬ᇄே‫݀ڥ‬ኸLj ‫ܠٷ‬ຕට‫ۼ‬ᆶҸጪթLj࣏ ᆶ߲෫ටփቅᄅ‫ڦ‬ਬ݅Cjh! Cspuifsཥዎ໱்ă໚඗Ljሼ ঢ়ᆶए‫۽‬ঞ‫د‬ঞ๗ઠ‫د‬ঞLj ‫ڍ‬๟໱்ጽࢫ‫ںړ‬ටิऄ࣏ ๟࢔ԙ֚Ljᇀ๟໱்‫ۼ‬փ႑ ฉ‫ڽ‬ăQsjdf࿮లཽ‫؜‬Lj‫ڍ‬ Bsopmeኴጣ‫ں‬ीჄ‫د‬ঞLjߴ ࢒ට்Պକ࢔‫ܠ‬ጲमࢲՊ‫ڦ‬ ၭ܎ጱLjఊோঢ়ዐ‫ࠤڦ‬๚໚ ඗ٚໍLj‫ۼڍ‬๟ీኈኟӻዺ ‫ںړ‬ට‫ڦ‬Ljඟටᇑටྺ฀ă ఊோঞጺևདຫକBsopme ‫ڦ‬ႜྺኮࢫ࢔ഘ‫ݽ‬Ljຫే் ‫ۼ‬փ๟ఊோঞ཯Lj໯ᆶ‫دڦ‬ ঞ๗ᄺ‫ۼ‬ԥਸ‫أ‬କččᇀ๟ Bsopmeࢅఫၵ࿪߅‫ٳ‬ටሞ‫ݥ‬ ዞ‫ظ‬૬କႎ‫ڦ‬ጸঞLjӻዺ‫ړ‬ ‫ں‬ටၠ฀Lj৽૶෫ටփቅᄅ ‫ڦ‬ਬ݅‫ۼ‬ԥ݀ቛ৊ઠକčč ኄ๟ᅃև࢔đሤđ‫ڦ‬ਗ ޿ဥ‫ڦ‬ਗԨ๟ᆯళ‫ݛ‬ ࠅᇴ)Tpvui! Qbsl*ᇱӬටக ‫ظ‬ፕ‫ڦ‬Lj໯ᅜզ‫׶‬໱்‫دڦ‬ ཥLjਗዐԈઔ࢔‫ܠ‬ሤࣆLj໯ ᅜኄևဥᄺԥᇤྺፌĐሤđ ‫ڦ‬ਗăྺକඓԍੂਗၳࡕLj ॺᅱံĐӥ‫܈‬ᅃူđ၎࠲َ ࣹăᅃਸཀྵLj࿪߅‫ٳ‬ට৽ᆩ ᅃ๯ĐGyyl! zpv-! hpeđ ઠ࣌ᆓᇺ‫ܸڢ‬ઠ‫دڦ‬ঞ๗ă ࣌੺‫ڦ‬ᅼૂದࢇฉᄇᇵ‫ڦ‬࿸ ‫ښ‬Ljඟටփ্ၙໜጣবጾ‫ٶ‬ ಆጱǗሞ੺঳ຐ้Lj࿪߅‫ٳ‬

ටᆼᆩߤ࿸ઠၠఊோঞጺև ‫࠳ڦ‬ᇵᐱ๥໱்‫ܔ‬ఊோঢ়‫ڦ‬ ૙঴ăߤَփࢅၿLj࿸‫ښ‬ு ব֡Lj၄‫࠵ׇ‬ዚबࢭ࿮ᅃ૩ ྔ‫ں‬ၲ‫܇ڦ‬ጱསLjၲ‫৽ۅ‬ኻ ీ‫ڟేڪ‬ਗᇾߌ๴କă ኄ๟ᅃև࢔ܱߟ‫ڦ‬ਗ ‫ݐڍ‬๟ܱߟLj৽ᄲ੊ ୯ܱߟ‫ܔڦ‬ၡᅜत੗ీᆶ‫ڦ‬ ࢫࡕLj‫ڍ‬๟Ėఊோঢ়ėኄև ኟሞ୿‫ܘ‬ဇ൶ඤᆙ‫ڦ‬ӥ઻ࣹ ᅼૂਗ৽๟ߎஶཀူኮ‫ٷ‬ փᥔLjܱߟକٗ฽ঢ়‫دڟ‬ঞ ๗Ăٗᄶẕ‫ڟ‬ఊோঞĂٗዖ ፃ‫ڟ‬ႠൽၠĂٗ࿪߅‫ٳ‬ට‫ڟ‬ ዐ ࡔ ට ‫ ڪ‬ᅃ ဣ ଚ ՚ ට փ ߎ!! Đ࢒đ‫ڦ‬ᇮ໎ăܸవ‫ڦڥ‬ ๟Ljኄዖܱߟժփ๟ᅃ࿆ጕ ൱ၲ‫ܸۅ‬ቲዂ‫ߌݒ‬ă၎‫ݒ‬Lj ௅ْᅺኄၵܱߟܸਸࣉ‫ٷ‬ၲ ኮࢫ‫ీۼ‬ඟටৢူઠາ໭ೌ ਗ਼ă ਉ߲૩ጱLjኄևᅼૂ

ਗਸ‫ࢅׇ‬঳ຐLj‫ۼ‬๟ᅃඖླྀ ၨᇵ‫ٶ‬ӳ‫دڦ‬ঞ๗‫ߤڦ‬࿸՗ ᄇLj໱்Ӏோଯၠ՚ටླྀ४ ๮ዐ‫ڦ‬ກǖĐ࿢ኄ૛ᆶᅃԨ ௨‫ڦݯ‬ກLj໲๟ᄶẕႀ‫ڦ‬Lj ฽ঢ়ժփኻᆶଇևLj๟ෙև ൸LjኄԨກీߢ໕ే๘হฉ ‫ڦ‬௞௢Lj‫ేټ‬ጽၠཀ༗đੂ ຼܱߟLjํाฉ๟‫دܔ‬ঞ๗ ‫د‬ঞᇕჾ‫ڦ‬ጺ঳ă ኄ๟ᅃև࢔ศਗ਼‫ڦ‬ਗ ሞੂࡗኄևၲ‫ۅ‬௢णĂ বጾ࣌੺‫ڦ‬ᅼૂਗኮࢫLj‫أ‬ କൟ຿‫ڦ‬႐൧ᅜྔLj࠵ዚ࣏ ీੂ‫ڟ‬Պਗ‫ܔ‬ጸঞኄᄣჹ໖ ੜ༶‫݆ੂڟ܀ڦ‬Ljኄᅃ‫ํۅ‬ ຌփᅟă‫ڞ‬ᄇথ๴֑‫้ݡ‬ ຫLjኄևဥ๟Đ࿮หஃኁ‫ܔ‬ ໯ᆶጸঞ‫ڦ‬ዂ৤đă ኄևဥӁ๖‫ڦ‬๟Lj໯ ᆶ‫ڦ‬ጸঞᅃਸ๔Ljഄํ‫ۼ‬ၟ BsopmeఫᄣLjྺକӻዺ๴੮ ๴వ‫ڦ‬ටLjࢲՊ୺ሰᅃၵԨ

ઠփ٪ሞ‫ڦ‬๚൧ࢅหଳLj‫ڍ‬ ๟ጸঞඐߴට‫ټ‬ઠକ࿮Բओ ट‫ڦ‬ᅪᅭLjඟට்ሞਨྭዐ ੂ‫ڟ‬ထྭLjॕ๰‫ڤڢ‬ժྼࢺ ኟᅭă ྺକ༹၄ኄዖາၙLj ኄևဥኻీధፌ฀ଆ‫ق‬ೳ‫ڦ‬ ఊோঞਸ៰କLjేඟ໱்ਸ ៰ए‫۽‬ঞĂᅉຯનঞLjࠚऺ ኄ߲ਗᇾ‫ܾڼ‬ཀ৽‫ݭྺׯ‬Ⴒ କƽܸఊோঞጺևੂࡗኄև ဥኮࢫLj‫ܔ‬ኄևဥฯ዁ுᆶ ലሴLjኻ๟ຫǖĐኄևဥᄺ Ⴙీඟేਸ႐ᅃᅁLj‫ڍ‬ఊோ ঢ়ඐీኸᆅేᅃิăđ ᆯᇀኄևဥภत࢔‫ܠ‬ᇕ ჾၲ‫ۅ‬Lj໯ᅜॺᅱ࠵ዚሞੂ ဥമ‫ܔ‬ఊோঞᆶ߲एԨ‫ڦ‬କ ঴ă࿸໼ၳࡕࢅᅼૂഘ‫ۼݳ‬ ๟‫ۥ‬प‫ڦ‬Lj໯ᅜቴ߲‫ڦ‬੣ှ ‫้ڦ‬क़ઠ‫ڟ‬૗ዐࡔ‫࢔׭‬ৎ‫ڦ‬ Qsjodf!pg!Xbmftਗᇾઠੂੂ ኄևுব֡Ăுူ၌‫ߎڊڦ‬ ܱߟ‫ڟ‬ᄶẕཀྵฉหਗӕƽ


‫ͫޖڦش‬Խդ欝‫ڦ‬僐ͫ ީИ֢ੋդਟ式‫◒ߜ؟‬啻ङ⚳ ‫ͫ׮‬इ‫ࠎ◒ߜ؟‬Ф‫׮‬澞‫ٶ‬ ߃‫ંס֨֜ͫޙ‬௛‫ޮަٶ‬କ ৒‫૴ޔ‬З‫ͫޞشך‬ੴৠՄ‫د‬О Ȕ‫ࣿޏ‬ї‫॔׮‬ȕ澞ߎյ澦Ԣ஁ յ⣚澧Ћઘ‫ͫޖڦش‬ઔଚȔ‫ޔ‬ ૴ȕਅեङ‫ݻ‬з澞 ȍȍ6澦‫ޖڦ૴ޔ‬澧

168期都周刊  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you