Page 1

A cup of British culture: afternoon tea in the UK

ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન ୿‫ܘ‬ๆ‫ူٷ‬࿷ְࡻඁ‫ت‬

ᆈ๕ူ࿷ְ‫ڦ‬૦๏ ዿሞၕူLjᅃԗথᅃԗࢀְ

ᆈ๕ူ࿷ְ;‫׏‬ᆃट೗ࢤְ ຳටۨ዆ူ࿷ְ੣क़


2 / ਝ๯ᇕ

ԨӲՊडǖ඿ଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ 3125౎2ሆ28.34න

含交

通、住 宿

、導

ਝ๯ᇕ

‫ڱ‬䝫‫ݴړ‬ਸ਼⳷ȕҐ屴Ӟ䤙ȕ㰱俠ષ㪋惍㻁ࡔ⛻⳪‫؞‬

侸ॻ ]]]MUK[MUIUS

朅宝 

࿮ְփᆈࡔ

4-5Ӳ

୿‫ܘ‬ๆ‫ူٷ‬࿷ְඁ‫ت‬ Đઠ୿‫ܘ‬࿮ஃ๟୫ᆴ࣏๟ᆴბLjᅃۨᄲඁߌ๴ᅃ ူ‫د‬ཥ‫ڦ‬ᆈ๕ူ࿷ְLjෙְ֫ॐĂ຿෉‫੃ິڦ‬էࢅ๮ ኸෙ௽ዎăዚ‫ူڦܠ‬࿷ְ੗჋ስLjඁన૛ࡻ఼Ǜ࿢் ྺేኸ‫ݛ‬ၠăđ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ĊĊՊड!඿ଠ

ᆈ๕ူ࿷ְ‫ڦ‬૦๏ Đᆈ๕ူ࿷ְ๟๊஺้ࢪ‫ڦิڐ‬Ǜ‫ۼ‬ᆶనၵ‫ݛں‬ ᇑᆈ๕ူ࿷ְ‫ڦ‬૦๏ᆶᇬᇸǛူ࿷ְࢅߛְ‫ڦ‬൶՚๟ ๊஺Ǜ‫ူ׺‬࿷ְ‫ڦ‬ᆫჯ૝ᅏ๟๊஺ǛࡻࡻბသᅃူLj ੗՚఺ၲࣆ౸ăđ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ĊĊՊड!඿ଠ

10-11Ӳ

ዿሞၕူLjᅃԗথᅃԗࢀְ!! Đᆈࡔᆶᅃ๯௷ᄭኄᄣ‫ڟא‬ǖĎ‫้ړ‬ዓുၚ຺ ူ้Lj๘ฉ‫ڦ‬ᅃൎຨक़ྺְܸཕăďසࡕేᄲ࿚ǖ! ! Ďኈኟ‫ڦ‬ᆈࡔටሹ஺ิऄǛď໱்‫ٴڦ‬ӄࣷ๟ǖዿሞ ၕူLjᅃԗথᅃԗࢀְăđ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ĊĊՊड!ࣜ೿೿

12Ӳ

‫׏‬ᆃट೗ࢤְ Đࡻ‫ူڦ‬࿷ְᅃۨᄲཞ้‫ٲ‬ದ‫ۥ‬पࢤְLjնਤࢤ ְĂ‫ٷ‬ञଵĂҮුఛĂဍનߛ‫ְࢤں‬Ăഎோࢤְ‫ۼڪ‬ ๟ࢤְዐ‫ڦ‬ঢ়‫ۆ‬ăđ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ĊĊՊड!ಯଠ

13Ӳ

கਸ਼ୄ‫ٷ‬ஶ၃ Đகਸ਼ୄփ‫ྔૢࣀڇ‬՗ԥ‫ྺ׬‬Ďณ౰‫໌ڦ‬ႤďLj Ⴀ൧ᄺසൌೄ‫ڦ‬ณ౰ӯጛఄփۨă࿢்‫ڦ‬ኄْஶ၃৽ٗ ᇱ࿆ၑ֥౟ௐகਸ਼ୄਸ๔ӕƽđ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ĊĊՊड!ಯଠ

14Ӳ

ຳටۨ዆ူ࿷ְ੣क़ Đৃཀኄॆང೗‫ی‬Lj௽ཀఫॆਵ‫یݦ‬Ljᇑഄ‫؜‬ ඁࢀူ࿷ְLj࣏փසሞॆൕ૰‫ٶ‬ሰᅃ߲ူ࿷ְ֕਋‫ڦ‬ ၭ‫ںׇ‬Ljӝವᆷ்൩‫ॆڟ‬૛ઠLj़փᆩࢾബᆼԠߌ࿒ ᓤăđ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ĊĊՊड!ࣜ೿೿ !‫ހ‬௬ࣃፕǖ ĖAfternoon Teaė !ĊĊ݆ࡔࣃॆ!Marie Bracquemond (1840–1916)

奥斯卡获奖电影《女 王》(The Queen)里,有 这样一个经典情节:戴安 娜王妃车祸意外身亡后, 英国公众对王室不满情 绪爆发,新任首相布莱尔 因此致电英女王伊丽莎白 二世商谈解决危机,而女 王的丈夫、菲利普亲王在 她放下电话之后只说了一 句:“你的茶都凉了。” 不了解英国文化的观 众看到这里忍不住想吐 槽,皇室成员如此冷漠冷 血。而电影导演的功力正 是在此,这样一句简单的 台词,把白金汉宫与唐宁 街10号的微妙关系,女王 内心的波澜起伏刻画得惟 妙惟肖。 因为,英国女王是那 么地爱茶,茶凉了,对她 意味着无法从容。 每天下午5点,是女王 雷打不动的下午茶时间。 根据女王的侍从爆料,她 是一个特别传统的人,在 专属的下午茶时间里,除 了为她特制的伯爵茶(Earl Grey)茶外,女王也同时喜 爱中国茶和大吉岭茶。泡 茶的水一定要伍斯特郡温 泉胜地Malvern出产的莫 尔矿泉水,她甚至不要别

人来帮她泡茶,一切都是 亲手操作。 亲手泡茶不是女王的 特殊习惯,而是英式女主 人的传统规范。18世纪时 期,茶在英国是非常昂贵 的贵族饮料,存茶柜子都 是密锁的,钥匙由贵妇自 己随身携带,每次也只用 一点点茶叶,感觉那时候 茶相当于金箔一样金贵。 根据V&A博物馆的历史描 述,贵族夫人在宴客的时 候都是亲自斟茶,这已经 成了一种传统习俗。 看似英式下午茶是为 女人而生的,小巧的手指 三明治、精致的糕点、 悠闲的下午时光,不用工 作,不用农忙,只要故作 优雅。 其实不然,扛枪打仗 的男人也爱下午茶。 在导演盖.里奇的经典 英伦黑帮喜剧《两杆大烟 枪》(Lock, Stock and Two Smoking Barrels)里有这样 一段情节:主演艾迪和几 个好友预谋黑吃黑,荷枪 实弹埋伏到敌人家里。在 众人焦急的等待中,艾迪 竟然走入厨房开始烧水泡 茶。 同伙:“你在干什

么?这个时候你要喝 茶?” 艾迪:“整个大英帝 国就是靠泡茶起家的。要 是你觉得我不喝杯茶就去 打仗,那你可错了。” “铁汉也爱茶”可不 是艺术创作,根据英国茶 叶协会的介绍,一战和二 战期间,英军的供给里都 少不了茶。更离谱的传说 是二战期间,英军一到 下午五点就停火喝茶,德 军也很君子,同时停火, 耐心等待英国人喝完茶再 战。 多君子的时代,多优 雅的传统。 在很多国家,喝茶不 过流于形式:把一个茶包 懒洋洋地投进一杯热水 中,溅起一点水花,茶包 肆意散开,谁会真正在意 茶味淡或浓。而小小的不 列颠,却是世界上最能喝 茶的国家之一,人均饮茶 的排名上,英国远超产茶 大国中国,稳居世界前 三。 所以他们对下午茶的 文化如此引以为傲。 下午茶一定要分三 层,从下到上、从咸到淡 吃;司康饼一定要吃温热

的,但是先放果酱还是先 抹奶油却有两派的学术争 论。 记得刚来英国的第一 天,我怯生生地去咖啡店 里要了一杯英式早餐茶。 看到一杯倒好的英国 红茶被加上了奶,茶的形 象在我心里被瞬间颠覆 了。这是我第一次喝到 真正意义上的奶茶,没有 加奶精、糖精的纯正奶加 茶。 现在我已习惯在焦虑 的时候、身体不适的时 候、难过的时候,走进茶 室要一杯英式红茶,从不 能接受到逐渐习惯,我已 经被英国茶改变。 无茶不英国,如果你 不了解英国的下午茶文 化,没体验过英式下午茶 的魅力,就别说你身在英 国。 本周的都周刊就带您 细品这个被英国人称为 “一天中最文明的仪式” 的英式下午茶。 ࿔0ଠ෇ editor@thechineseweekly.com


The Lunar Year of the Horse 2014 UK Coin

Symbolic design blends Chinese and British heritage, simply stunning in our ďŹ nest 999.9 gold and 999 silver. The Lunar Year of The Horse 2014 UK coins make the perfect gift or start of a captivating collection.

To place your order call 0845 60 88 555 (Lines open 8am-8pm, 7 days a week). FREE UK delivery when you order online at www.royalmint.com/chineseweekly

For corporate gifting and retail enquiries contact: retailsales@royalmint.com or call 01443 623165

P1409A


4 / ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન

ԨӲՊडǖ඿ଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

Top 10 English Afternoon Tea in London

࿷ְ

ߦଠ৶‫ူی‬ The Goring

୿‫ܘ‬ๆ‫ူٷ‬࿷ְඁ‫ت‬ ࿷ְ

શཔ৶‫ူی‬

on Tea

‫ޣ‬Սা

m Afterno The Langha

Langham Hotel, 1C Portland Place, Regent Street, Marylebone, London, W1B 1JA Tube: Oxford Circus Station

ᅃ߲ॆፃLj຺‫׶دپ‬Lj ӥ౎૦๏LjኄՍ๟୿‫ܘ‬ፌ ࠟ ઻ ‫ ڦ‬ຳ ට ࡸ ࣀ ৶ ‫ ی‬U i f! Hpsjoh)ߦଠ৶‫*ی‬Lj‫ۆۙگ‬ ჯࢅჹ৉ԍ๰‫ڦ‬ᆈ୿‫ݔޅ‬ă ᅃ߲ྦྷ᡼‫ڦ‬༫‫ݝ‬Ăᅃ‫ܙ‬౰ྦྷ ‫֕ྟڦ‬Ăᅃ߲ྦྷጱ‫ڦ‬ဢ૝‫ڒ‬ ߞLj‫৽ׯ‬କᅃ߲৶‫ڦی‬ൡ‫׭‬ ‫د‬ആă Uif!Hpsjoh๔ॺᇀ2:21! ౎LjᆯPuup!Sjdibse!Hpsjoh ‫ॺظ‬Ljᅜॆፃ‫ڦ‬Ⴁ๧Hps. johంఁăኄ๟Һ‫ࣀڤ‬೿๘ ้‫ॺپ‬ሰ‫ڦ‬ፌࢫᅃፗทࣀ৶ ‫ی‬Ljᄺ๟୿‫ྸܘ‬ᅃධᆯ‫ظ‬Ӹ ॆፃ࠶૙‫ڦ‬ӥ౎઻‫ی‬ă৶‫ی‬ ਐ૗ӣূࡲࠆ)Cvdljohibn! Qbmbdf*ৈबօኮᄫă ৶‫֕ی‬ཐᇀ2:37౎ਸ ቧLj2:56౎ܾ቟঳ຐࢫLjࡔ ྦྷĂ࣠ࢫঢ়‫ټ׉‬ጣࠅዷઠ֕ ཐၛᆩၑ‫׌‬ದख़‫ڦڒ‬ᆈ๕‫د‬ ཥራ֕Lj੗९֕ཐঢ়‫ڦۆ‬ᐱ ๥କᆈࡔ‫د‬ཥࠟ‫࿆ޅۆ‬ă‫ڟ‬ Ԩ๘ुᆯยऺ฾Ebwje! Mjo. mfzዘႎยऺጎႪLj֕ཐࠬᆶ 4቗แࣀ஍๘ആ຤ৗۗ‫ڨ‬Lj ኄ૛ሼሞJUW!Dbsmupo!UWዐ

£40 - Wonderland Afternoon Tea & 1865 Langham High Tea £52 - Wonderland Afternoon Tea with Champagne £49 - Aspreys Diamond Jubilee Afternoon Tea £62 - Aspreys Diamond Jubilee Afternoon Tea with Champagne

৶‫ڦی‬ቲಈְăશཔ৶‫ڦی‬ ူ࿷ְሞ3121౎໲ԥంఁྺ ୿‫ܘ‬ፌࡻ‫ူڦ‬࿷ְăҮු ఛĂ‫ࣜࢅࢤۃ‬෷ற‫ྺׯރ‬କ ᆈ๕ူ࿷ְፌ๴؎‫ְڦ‬೗ă

‫ޣ‬ԡ▢

࿷ְ ૢጦ৶‫ူی‬

noon Tea

Address:

er The Ritz Aft

ea Afternoon T

Address:

Prices:

ሞUif! Mbohibnᆃᆩ ူ࿷ְ๟ٗ2976౎ᅜઠ‫ڦ‬ ‫د‬ཥăሞ৶‫ࣀࡸی‬ጎ๦‫ڦ‬ ጶ᦯ᇻLj౞੗ᅜၛ๴๮ኸෙ ௽ዎĂႎးੌէĂࡕআࢅర ᆳĂ݆๕ߞ‫ۅ‬Ă௚ే‫ࢅߞڒ‬

3125౎2ሆ28.34න

‫ူی‬࿷ְ

‫ܠ‬ൎຯ༬৶

n Tea

150 Piccadilly, St James’s, London, W1J 9BR Tube: Green Park Station

‫ظ‬๔ᇀ2:17౎‫ૢڦ‬ጦ৶ ‫ی‬Բତ୿‫ܘ‬ዸఁ‫ࠅں୴ڦ‬ᇴ )Hsffo! Qbsl*Lj૗ᅉૢ෩ӣ ౰ྦྷਃዿ‫ڦ‬ӣূࡲࠆLjօႜ ᄺኻᄲ࿵‫ݴ‬ዓLj੗࿍๟ዐ႐ ‫ڦ‬ዐ႐ăߌਥૢጦူ࿷ְ‫ڦ‬ ၩ‫ݯ‬ኁਨ‫ܠٷ‬ຕ๟డఁܸઠ ‫ڦ‬ᆴਜ਼ăኄ૛ՂႷጣኟጎLj ఴ๗ᄲ‫ٶ‬ଶ‫ټ‬Lj౰๗ᄲጣၭ

૝‫ޜ‬ăࢀူ࿷ְ‫ݛںڦ‬࿋ᇀ ૢጦᅃ֫‫ڦ‬ᅃ߲ਸ‫ݣ‬๕‫ٷ‬ཐ Qbmn! DpvsuLjጎ᠎ๆ‫ࣀݴ‬ ૢăኄ૛ᆶ࢔‫ְڦܠ‬੗ᅜ჋ ስLj๤ኁࣷླྀ४Sju{! Spzbm! Fohmjti!UfbLj๟੝౅ჱְं ࢇକᆇ‫܈‬तဍનְLj੨ߌ࢔ ࡻLjၑഘ຺ᅯă ኄ૛Ⴔᄲ༵മ዁ณ7ዜ ᇨۨă

Prices: £37.50 - Traditional Afternoon Tea £47.50 - The Bollinger Tea

Address:

Prices:

£45 - Traditional Afternoon Tea £57 - Champagne Afternoon Tea £56 - Celebration Tea (suitable for birthdays) £67 - Celebration Tea with Champagne ࣣă

15 Beeston Place, Victoria, London, SW1W 0JW Tube: Victoria Station

53 Park Lane, Mayfair, London, W1K 1QA Tube: Hyde Park Corner Station

Prices:

ሞ୿‫ܘ‬Ljૢጦ‫ူڦ‬࿷ ְࢅĐ‫ڻ‬ᓱ౅‫ڦ‬ራ֕đ๟ഋ ఁ‫ڦ‬Lj๟઻ಋփଚ‫ࡍہ‬ፃท ࣀิऄ‫پڦ‬ఁَăٗۗ‫ૻڨ‬ ట‫ְٍࠡڟ‬ਏLj௅ᄣ‫ۆࠟۼ‬ ทࣀ‫ڟ‬टዂLjܸ઻ಋ‫ࡍڦ‬ፃ ఁᢢᄺ้‫૶ୁ׉‬ᇀُă໱் ሞߒൗࢅຒൗ‫ૂڦ‬ำዐLjᅃ Չ೗‫׈‬ঢ়‫ڦۆ‬ᆈ୿ူ࿷ְLj ᄺሞᅃՉ࣮ᅬጣఫሼঢ়‫࣪ڦ‬

Address:

‫װޣ‬՝

‫ؐࠔޣ‬

ter Afternoo

The Dorches

ԥ611ྤ࠵ዚ೑჋ྺĐᆈࡔ ፌॅ֕ཐđăཌྷൎ‫ڦ‬ᐱ๥କ ‫د‬ཥࠟ‫ڦۆ‬ᆈࡔ‫࿆ޅ‬ăኄ૛ ࣏๟ᅉ૧෩ӣܾ๘‫ڦ‬జൕĂ ᆈࡔྦྷ໿ࢫ)Rvffo! Npuifs* ิമፌဠ࣌‫ڦ‬৶‫ی‬Lj໳ፌ ዓҺ‫֓ڦ‬᩾๟FhhtEsvn. ljmcpă2:41౎Ljᆈࡔၭຫ ॆҾ۫౅Ąԕྰܻ‫ظ‬ፕ๏ใ ӯ‫ڦ‬Ėᇑ้‫ࢇپ‬ಆ‫ڦ‬࿸‫ښ‬ė ้Ljሼᄥ൩໱႐ዐ‫ڦ‬౰ዷঙ Bohfmb! Hpsjohઠُᙔᆃူ ࿷ְă

£41 - Afternoon Tea £51 - Champagne Afternoon Tea

Uif! Epsdiftufs࿋ᇀ ୿‫ࠅڤ࡛ܘ‬ᇴಖՉ‫ڦ‬஽‫ܻݤ‬ ൶Lj๟क़૦๏ᆬ৳‫ڦ‬࿵႓प ‫یݗ‬Ljሼԥᆈࡔְᄾၹࣷ ೠ ६ ྺ ፌ ॅ ူ ࿷ ְ ম ‫ ؜‬ঃ!! DŽඇ୿‫ܘ‬32क़࿵႓‫ڥیݗ‬ ঃDžLjኟ‫ވ‬ᅃ౎ᅃ‫ॆ࣠܈‬ൎ ܻဇࢾቛኄ૛‫ူڦ‬࿷ְᄺኍ ‫ܔ‬ዷ༶Ljླྀ‫ྺ؜‬೺ᅃዜ‫ڦ‬༬ ෥ְ‫ְࢾࢅۅ‬ă

ኄ૛‫ڦ‬ทࣀߛۙ‫ڦ‬ጎ᠎ ਾ‫׬‬ᅃਨLjਨ‫ܔ‬๟‫׊‬Ԝ்ࣷ ဠ࣌‫ڦ‬ૌ႙ƽ)ኈփઅ๟ᆈ ࡔ‫׊‬Ԝ໯ླྀ४‫*ڦ‬ăසࡕ޴ జ‫׊‬Ԝઠᆈࡔ྘Ljுᆶॏ߭ ၌዆࿢ࣷླྀ४ኄ૛Ljํሞ‫ݥ‬ ‫׉‬ঢ়‫ۆ‬Lj࣏੗ᅜಆ‫؜‬ெૢ௔ ࣙ‫ࠆڦ‬པ၎ೌƽང‫ۅ‬փኹง ႐ሇణLjᄺ੗ᅜߌ๴‫ڟ‬ང‫ۅ‬ ฾‫ޱ‬Lj዆ፕࡗ‫ڦײ‬ᆩ႐Lj‫ݥ‬

‫ڦ׉‬੗੨Ljິ੃ᄺ๟࿒ጣฉ ઠLjेฉଇዖփཞ‫ࡕڦ‬আࢅ ౡኬరᆳ‫׺ࡻ׉ݥ‬ăᆈ๕ෙ ௽ዎᄺ‫׺ࡻ׉ݥ‬Lj࿵ዖ੨࿆ ੗ᅜփ܏Ⴤ‫ۅ‬ጲमဠ࣌‫ڦ‬ă ᅺྺิᅪ໿ࡻLj၌้ᅃ߲ӷ ၭ้Ljᆶ‫ۅ‬੗ပă


‫ڼ‬274೺

ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન / 5

ԨӲՊडǖ඿ଠ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ְ

‫ܙ‬৶‫ူی‬࿷

୿‫ൃܘ‬ထܻ

ernoon Tea ton Hotel Aft

The Hil

‫ޣ‬બҚ

The Savoy

Address:

‫ޣ‬Ѩ୲

ူ࿷ְ

ු࿦ᅉ৶‫ی‬

ea Afternoon T

Address:

5 More London Place, Tooley Street, London, SE1 2BY Tube: Tower Bridge

The Savoy, Strand, Covent Garden, London, WC2R 0EU Tube: Holborn Station, Covent Garden Station, Tottenham Court Road Station

Prices:

Prices:

£25 Traditional English Afternoon Tea £19 (in offer) Japanese Afternoon Tea

ᆶ27ዖְ੗ࠃ჋ስă!ߵ਍փ ཞ‫ְڦ‬ᆶփཞ‫ְڦ‬ਏLjዐࡔ ְ‫ݣ‬ሞන๕ְࢰ૛Lj๟ఏ୴ ‫ݛࢅࢰٍڦ‬ႚ‫ڦ‬ԗጱăնਤ ְ৽ࣷ‫ݣ‬ሞᅃഐཪ௽‫ڦ‬ի૱ ࢰ૛ă

‫ࢪ้ڦ‬ઠߌ๴ᅃူă ໲૗୿‫ܘ‬໴ൃࢅဲ‫ٷڤ‬ ေ‫࢔ۼ‬ৎLjઠ࿢૛ዿ‫ڦی‬ᆴ ਜ਼ࢅฆခਜ਼ට๟࢔‫ڦܠ‬Ljሞ ኄ૛ࢀူ࿷ְᄺ๟ઠ୿‫ڦܘ‬ ୫ᆴኁ‫ڦࡻ׉ݥ‬჋ስă!ᅃࠌ

ፕྺᅃ߲࿵႓प৶‫ی‬Lj ထܻ‫ူڦܙ‬࿷ְඐ๟‫ג׉ݥ‬ ኵ‫ڦ‬ă໱்‫ူڦ‬࿷ְ༵ࠃ‫ݥ‬ ‫د׉‬ཥ‫ڦ‬ෙ֫໴Ljሞ৶‫ڦی‬ ‫ٷ‬༗૛Lj࣍ৣᆫჯLjܸ൐‫׉‬ ‫׉‬ᆶऄ‫ۯ‬Lj๢ࢇ‫޴ټ‬జ୫ᆴ

‫ظݿޣ‬

ူ࿷ְ

նਖ਼૧৶‫ی‬ The Berkeley

ea Afternoon T

Address:

£48 - Traditional Afternoon Tea £51 - High Tea £56 - Art Decadent Tea £61 - Champagne Afternoon Tea

Tbwpz৶‫ူی‬࿷ְ‫ࠃڦ‬ ᆌ๟ሞᆶ૦๏Ⴀᆫჯ‫ڦ‬໽࿾ ๗‫ٷ‬༗Ljӵໜጣߒൗॆሞ৶ ‫دی‬ཥ‫ڦ‬ӣ෥ߒൗՉᄇጾă ‫ۅ‬႐Ԉઔ߳๕߳ᄣ‫ڦ‬๮ኸෙ ௽ዎLjႎး‫؜‬ୗ‫ڦ‬೯༥പ

‫וޣ‬Ս

‫ူی‬࿷ְ

ਖ਼ઙ૛ആ৶

Address:

fternoon Tea

Claridge's A

Wilton Place, Knightsbridge, Belgravia, London, SW1X 7RL Tube: Hyde Park Corner Station, Knightsbridge Station

Brook Street, Mayfair, London, W1A 2JQ Tube: Bond Street Station

Prices:

Prices:

£45 - Classic Afternoon Tea £56 - Champagne Afternoon Tea £69 - Champange Afternoon Tea

£39 - Fashionista’s Afternoon Tea £49 - Champagne Pret-a-Portea (glass of Laurent-Perrier) £55 - Couture Champagne Preta-Portea (glass of Laurent-Perrier Rose) Tnjui‫ڪ‬ጆ༶ဣଚ‫ۅְڦ‬ă ஛‫ړ‬బĂၭԞ‫ڪ‬ටᄺ‫׊ۼ‬೺ ዓ൧ᇀُă සࡕే๟ᅃ้߲ช௚Lj ఫ৽ᄲ჋ስCfslfmfz‫ॅڦ‬ெ ੣क़)Qsάu.Ζ.Qpsufb*ְă ‫ߞڒ‬ଳߌઠጲᇀፌႎ

Uif! Cfslfmfz৶‫ی‬๟ፌ ‫ޅ‬ช‫ူڦ‬࿷ְ‫ۅں‬ăሞኄࢀ ְLjְ‫ۼۅ‬๟ఇᛧፌୁႜ‫ڦ‬ MWԈĂDEၑ຤ĂCvscfssz ໿ᄞ৥‫ڪ‬ท؄೗዆ፕ‫ڦ‬ă ৶‫ی‬ሼླྀ‫ࡗ؜‬ԈઔBmfybo. efs!NdRvffoĂGfoejĂQbvm!

‫ူڦ‬࿷ְ

౰ྦྷ‫ی‬೬૛

‫้ڦ‬ጎဣଚLj‫ܔ‬ᇀว֌༬՚ ௺ߌ‫ڦ‬ටLjኄዖ‫ג‬௚ే‫ڦ‬ၭ ႙‫ߞڒ‬๟ፌ๢ࢇփࡗ‫ڦ‬ă஛ ‫ړ‬బLj߭࿒ాາ࿒ుີಃ༬ ஍ࢅԞਖ਼ࡲఛ‫ۼ‬๟ኄ૛‫׉ڦ‬ ਜ਼ă!

‫ࢶ׭ޣ‬ on

ason Tea Sal

Fortnum&M

Address:

(glass of rose)

Dmbsjehfďt‫ူڦ‬࿷ְ ԥUif! Ufb! Hvjmeೠྺ3117 ౎ Ă 3 1 2 2 ౎ Ă 3 1 2 3 ౎ ‫!!ڦ ܈‬ Đ୿‫ܘ‬ፌॅူ࿷ְđă໱் փৈ‫ק‬ፋሞ࠿ૢࢢ࿀‫ڦ‬ᅝ ຍॺዾዐLj߸‫ק‬ፋᇀDmbs. jehfďtူ࿷ְ‫ڦ‬ԗ࠼ۜᆖ

‫ူی‬࿷ְ

੔ଠဇჱ৶

ia Afternoon

The Corinth

Fortnum & Mason, 181 Piccadilly, London, W1A 1ER Tube: Tottenham Court Road Station, Goodge Street Station

ඟ࿢்ጣ௚‫ڦ‬փৈ๟ຳॆۨ ዆‫ڦ‬ၑᦾူ࿷ְĂิනူ࿷ ְLj࣏ᆶཌྷ႐ྺ໎๋ኁࢅ༛ ౖթට༵ࠃ‫ڦ‬ጆோ༫֕ă

‫ޣ‬ѭঞ Tea

Address:

Prices:

£40 - Afternoon Tea (Fortnum’s Classic Blend Tea) £44 - Afternoon Tea (Fortnum’s Single Estate Tea) Ԉઔෙ௽ዎLjੌէࢅߞ ‫ۅ‬ăGpsuovn'Nbtpoࡽ ‫׬‬Đ౰ྦྷ‫ی‬೬đLjሞኄ૛ీ ச‫ۥڟ‬प‫ڦ‬ᆈࡔ࣠ॆְᄾă

߸‫ࠟްڦܠ‬൧ۙă໱்ٗ๘ হ߳‫ں‬჋ስକ‫ࡗג‬51ዖփཞ ‫ְڦ‬੗ࠃ჋ስLj࣏ᆶঢ়‫ڦۆ‬ ๮ኸෙ௽ዎĂߞ‫ۅ‬ă໱்๑ ᆩ੃࿦ܻ‫ڦ‬ዸఁ۳ౡరᆳLj ຿෉‫ڦ‬ጲ዆೯༥߅ࢅ೛ࡕੌ էă‫ڍ‬๟Ⴔᄲ༵മᇨۨ౸ă

क़ăਖ਼ઙ૛ആ৶‫ی‬ሞ2:::౎ ৊ႜକዘႎጎႪLj๑໲࣬ް ‫ྫڟ‬න‫ࣣ࣪ڦ‬ăူ࿷ְ‫֕ڦ‬ ཐҾፖᇀோཐࢅለબ๪ዐLj ࿮ஃ๟bsu! efdp‫ڦ߭ޅ‬௚ට Ủ૰Lj၄‫ߒׇ‬ൗࢅຒൗ՗ ᄇLjඟ‫ۆ‬႙‫ڦ‬ᆈ๕ெ๋ᆶକ

10 Whitehall Pl, London SW1A 2BD Tube: Embankment

Prices:

ሞGpsuovnǂNbtpo ‫ူڦ‬࿷ְ෭ୄᆩ֕Lj౞੗ ᅜၛ๴ᆯGpsuovnǂNbtp ༵ࠃ‫ְڦ‬೗ăူ࿷ְ֓‫ڇ‬

‫ူڦی‬࿷ְᆫჯߛࡍLj๟ྸ ᅃᅃ߲ԍାUfb! Ebodjoh‫د‬ ཥ‫ݛںڦ‬ăሞఫॐ‫د‬ཥ‫ڦ‬ӣ ෥ߒൗ๾࣐‫ڦ‬ጾૂำLjၛᆩ ঢ়‫ူڦۆ‬࿷ְLjඟేߌ๴ఫ ӥ౎փՎ‫ࡍڦ‬ፃ‫ݔޅ‬ă

ࢅరᆳੌէLj݆ࡔߞ‫ࢅۅ‬໽ ࿾๗‫ٷ‬༗‫ڦ‬ቲಈ‫ߞڒ‬Lj࣏ᆶ ࢔‫ܠ‬փཞ೗ዖ‫ࠃְࢾڦ‬౞཈ ჋ăTbwpz৶‫ی‬ሼ֡Ӹକᆈ ࡔ౰ྦྷᅉૢ෩ӣܾ๘‫ेڦ‬௧ ྟᄑLjํ૰‫ݐݥ‬ăTbwpz৶

£45 - Traditional Afternoon tea £50 -LP Champagne Afternoon tea £55 -LP Rose Champagne Afternoon tea ૶Ⴤ‫౎ܠ‬ԥᆈࡔְၹ ࣷೠྺፌॅူ࿷ְ֕ཐLj ཞ้ԥUJNFPVUሗኾೠྺ! ! Đፌႎ‫ۆࠟڦ‬࿵႓৶‫ی‬đ

‫ں‬૙࿋ዃਨॅLj࿋ᇀDibs. joh! DspttࢅFncbolnfou! ኮ क़ ă ස ࡕ ే ሞ O b u j p o b m! Hbmmfszႌงକᅃฉ࿷‫ڦ‬ఁ

ࣃLjई๟ሞ໽࿾๗ࢋՉጽે କLjDpsjouijb! Ipufm๟߲࢔ ࡻ‫ڦ‬Ⴉတ‫ݣ‬຿‫ݛںࡻڦ‬ă


6 / ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન

ԨӲՊडǖ඿ଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

The History of English Afternoon Tea

ᆈ๕ူ࿷ְ‫ڦ‬૦๏ ሞְԥᆅ৊ᆈࡔኮമ‫ڦ‬ 28๘ुLjᆈࡔට࣏๟ᅃනଇ ֕‫ڦ‬သ࠹ă ራ֕๟௬ԈĂ౥඾ࢅ ஛ჩು৶Ǘዐྟ֕๟඾Ă๷ ֓Ă᫔֓Ă௬Ԉࢅరા‫ڪ‬ă ᆯᇀ‫้ړ‬ᆈࡔ߾ᄽ‫ڦ‬ტ௓݀ ቛLjீഘࢅ‫ۉ‬૰ਸ๔ሞ޷ᇧ ॆབྷ๑ᆩLjᆈࡔ‫ڦ‬ዐ֫ࢅฉ ֫มࣷ‫ڥ‬ᅜ૧ᆩ‫ڨۉ‬ሞᅁྟ ઠଣࢫ‫้ڦ‬क़‫֕ྟ׺‬Ljܸኄ ᄺ‫ྺׯ‬ᅃዖ้ชă! 2711౎ᅉૢ෩ӣᅃ๘ ጚႹᆈࡔࠅິ৊੨ְᄾLj‫ڍ‬ ᆯᇀአዎࢅ‫้ړ‬ኳ௷አ֧‫ڦ‬ ഡӹLjᆈࡔᅃ኱࿄ీइ‫ڥ‬ச ‫ְڟ‬ᄾ‫ڦ‬඄૧ă2773౎ֱ૙ ຯൕྦྷܾ๘ᆓൾକ೯༥ცࠅ ዷLj೯༥ც֍಼ጚᆈࡔሞॽ ໱ఁူ‫ڦ‬ኳ௷‫ࠔں‬சְᄾLj ְᄾ֍‫ڥ‬ᅜ‫ࡔྺׯ‬ाฆ೗ă

‫ڦ้ړ‬Ԟ‫ڤޟ‬DŽCfe. gpseDžࠅਤᅺྺྟ֕ᅎࢫܸ ሞူ࿷ԠߌखܶLjᇀ๟໱ਦ ۨᄥ൩ವᆷᅃഐ‫ۅ׺‬႐ࢀ้ ူࡍፃዐୁႜ‫ְڦ‬ᆃଙăኄ ዖፔ݆࢔੺‫ڟڥ‬ှာ࿮๚‫ڦ‬ ࡍፃࠅਤ‫ސ‬ට்‫ڦ‬ဠҺLj‫ׯ‬ କᆶബටၩఉ้࠼‫ڦ‬ม঍ऄ ‫ۯ‬ă రᆳְᄺঢ‫ူގچ‬࿷ְ ๟ᆈ߭ન‫ںގچ‬൶‫ڦ‬༬෥Lj ‫ގچ‬๟ፌራᆩࣜᆳࢅࡕআದ ௬Ԉ‫ںڦ‬൶ă‫ူގچ‬࿷ְԈ ઔǖְĂິ੃DŽtdpofᅃዖࢩ ࢩ‫ڦ‬ᆈࡔੌէDžĂ౪໫రᆳ DŽdmpuufe! dsfbnDžĂ֥ᕀࡕ আăኟጸ‫݆׺ڦ‬๟ံॽິ੃ ᅃᩖྺܾLj௅ᅃӷ‫ۼ‬ఌฉ౪ ໫రᆳLjምሞరᆳฉ௬ఌ֥ ᕀࡕআă

ጀᅪ๚ၜǖ b/ິ੃ᄲඤ๋Ljፌࡻ๟ߑ‫؜‬ୗ‫ڦ‬Ǘc/రᆳᄲ౪໫‫ڦ‬փᄲ‫ٶ‬ ݀‫ڦ‬Ǘd/ࡕআ‫ڦ׺‬ፌ‫ڦܠ‬๟֥ᕀ‫ڦ‬Ǘe/ְᄲेరࢀă

What's the difference?

Afternoon Tea or High Tea?

ူ࿷ְࢅߛְ‫ڦ‬൶՚ ՝Їԟ咰ࣩѨ୲䮟љ ͖‫܋‬ுᆶӝܹ‫ְڦ‬ԗ้Lj‫ٷ‬ఘኸ‫ݣ‬ሞୃ‫ۅ‬ዓ‫ڦ‬࿋ ዃLj๋ኸࢅዐኸ‫ݣ‬ሞ12‫ۅ‬ዓ‫ت‬Lj‫܋‬ഐ้ฦ‫؜‬ၭኸೝ ְ࢚ԗǗ ͖‫܋‬ᆶӝְܹԗ้Ljᆩ‫ٷ‬ఘኸࢅ๋ኸĂዐኸ౗ዿӝ ๮‫ڦ‬ଇ֨Lj‫܋‬ഐᆃᆩ้ධᄲฦ‫؜‬ၭኸೝ࢚Ǘ ͖‫ړ‬փࢀְ้փᄲӝְԗ‫܋‬ሞ๮ዐLjᄲ‫ְ࣮ྂݣ‬ ૛Ǘ ͖փᄲᆩ๮႐ඁԈࡖְԗǗ ͖փᄲᆩ๮ኸ‫ְࡗح‬ԗӝܹǗ ͖ওӴְ຤้ӝၭฑ‫ݣ‬ሞ6‫ڦۅ‬࿋ዃLjၠമ2‫݋تۅ‬ ༮2lj3ْǗ ͖փᄲᆩၭฑও‫ְۯ‬຤዆ሰ᠚࿠Ǘ ͖ಟࡻְࢫLjӝְԈְٗ຤ዐధ‫ݣ؜‬ሞְྂ૛Ǘ ͖փᄲᆩ၍ඁ‫ְ׀‬Ԉǖ ͖ࢀְᄲၭ੨ࢀLjᆮഄփᄲሞፊ૛ᆶ๋࿿้ࢀְă

Đူ࿷ְđ)Bgufsoppo! Ufb*փ‫ڪ‬ཞᇀĐߛְ)Ijhi! Ufb*đLjူ࿷ְ‫้ڦ‬क़๟ူ࿷ 5‫ۅ‬ፑᆸLjཚ‫׉‬๟ሞ࿷‫ྟࢅݗ‬ ‫ݗ‬ኮक़Lj๟‫ॆٷ‬ᆩઠၛ๴ူ࿷ ้࠼‫دࡻڦ‬ཥăူ࿷ְፕྺᅃ ዖ‫د‬ཥ‫ࡍڦ‬ፃၛ๴ऄ‫ۯ‬Lj‫ੌ׺‬ էLjದ۳ౡరᆳĂߞ‫ࠩࣜࢅۅ‬ ෙ௽ዎăܸߛְዷᄲ๟‫߾ܔ‬ට ঩पܸჾLj๟ᅃཀ‫֕ྟڦ‬Ljᅃ ӯሞူ࿷6‫ڟۅ‬8‫ۅ‬ኮक़! ईኁ ߾ፕ঳ຐࢫ‫׺‬LjԈઔ੗੨‫֓ڦ‬ ᩾Ă၈էĂૐ඾Ăరાࢅ௬ Ԉă‫ڍ‬๟໲ධ඗ԥ‫ྺ׬‬Đְđ ྺକ൶՚ᇀኟ๕‫֕ྟڦ‬ăᆶᅃ ‫ۅ‬๟ူ࿷ְDŽ‫ְگ‬Džࢅߛְ‫ڦ‬ ࠌཞ‫ۅ‬Lj৽๟ᅃࢰႎးಟ዆‫ڦ‬ ְă‫ڍ‬๟Đ‫گ‬đᇑĐߛđ‫ڦ‬൶ ՚ዷᄲ๟ሞ֕ጞ‫܈ߛڦ‬ฉăူ ࿷ְ๟ሞҷְबࢅ෭݀മࢀ ‫ڦ‬Ljܸߛְ๟ሞ‫ڦݝ؞‬ጞጱ ಖă

3125౎2ሆ28.34න


‫ڼ‬274೺

ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન / 7

ԨӲՊडǖ඿ଠ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

Sju{!Mpoepo ፌ޷ฺఁ‫ڦ‬ᆈ๕ူ࿷ְ

‫ૢܘ୿ࣆܔ‬ጦ৶‫ߛی‬पၨ๳ঢ়૙Nbsl!Cfwfsmp Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖᆶටຫĐሞ୿‫ૢܘ‬ጦ৶‫ူࢀی‬࿷ְ๟ࢅ ሞ‫׺౅ݐڻ‬ራ֕ഋఁ‫ڦ‬Lj੗ᅜߌ๴ኈኟ‫ڦ‬ทࣀᇑକ঴ᅃ ፗ‫׭‬๨‫ڦ‬૦๏ᇑ࿔ࣅăđ౞ሹ஺ੂǛ Mark Beverloǖૢጦ৶‫ॺی‬ᇀ2:17౎Lj218౎ઠ࠽๴࣌ᆓLj‫ׯ‬ ྺ้ชᇑఁୁ‫پڦ‬ჾَăራၵ้ࢪLjྰܻ๗ྦྷጱҺ‫ࣀڤ‬ӗ๘ ঢ়‫ૢࠥ࠼׉‬ጦ৶‫ی‬Ljᆅଶକᆈࡔࡍፃ࠼ଣ‫ڦ‬ඤ‫ח‬ăဇӬც‫ڦ‬ Ү‫ݛ‬໭ࡔྦྷ)Ljoh! Bmgpotp! pg! Tqbjo*ࢅ೯༥ც‫ڦ‬Ҹ௝ૢ౰ྦྷ )Rvffo! Bnfmjf! pg! Qpsuvhbm*৽๟ሞኄ૛ᇑ‫ݛܔ‬၎ᇜǗ‫ܭ‬ஆ ຯӑૅ࿸ཷ๯ဝ౰ᄇᇵಃ‫ސ‬஍ྐ)Qbwmpwb*ሼሞኄ૛՗ᄇǗҮ ᡊĄ੗ࡱ)Bhb! Libo*ࢅ็ᆳ‫ྦྷٷ‬ԍஆĄ߃༵)Qbvm! Hfuuz*ሼ ሞኄ૛ူᦷǗܾ቟้೺Ljᆈࡔമ๯၎൮ञܻĂ݆ࡔॽਬ‫ߛٻ‬ ૂࢅெࡔമጺཥҸ෧ࡸྰܻሞ‫؜‬ఁ‫ڦ‬Đ݆ࡔୟᅟๆୃྦྷࢫ༫ क़)Nbsjf! Boupjofuuf! Tvjuf*đࣷ௬ăႹ‫ࡻܠ‬ટ࿻௽႓ᄺሼሞ ૢጦਃዿࡗLj2:32౎ጝ՚ଠሼ೘൩51ఁয়ִࢺໃ໱‫ີݹࡗح‬ ටඖă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖઠૢጦࢀူ࿷ְႴᄲ‫ح‬ጣኟጎ஘Ǜ‫ُأ‬ ኮྔLj࣏ᆶఫၵ૝ᅏႴᄲጀᅪǛ Mark Beverloǖ๟‫ڦ‬Ljጣኟጎઠ‫ڟ‬Qbmn! Dpvsuᆃᆩူ࿷ְ੗ ᅜߌ๴ኄ૛ᆫჯጲ‫ڦڥ‬ഘ‫ݳ‬Ljఴ๗Ⴔᄲ‫ح‬ጣဇጎĂྔ༫ࢅଶ ‫ټ‬Ljว‫ح‬౥ጮੱĂሏ‫ۯ‬ၸࢅሏ‫ڦޜۯ‬ਜ਼ට๟փሎႹ෇ా‫ڦ‬ă ྺକԍࢺഄ໱ਜ਼ට‫ڦ‬ᆆຳࢅ੣क़Ljְ๪փሎႹಆቷă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖే்၄ሞ༵ࠃ‫ܠ‬ณְ೗఼Ǜ౞ࣷྺ࿢் ླྀ४నᅃዖְǛ Mark Beverloǖਜ਼ටጺࠌᆶ28ዖොጎְ೗੗ࠃ჋ስăૢጦ࣠ॆ ְ)Sju{!Spzbm!Fohmjti*!ፌྺ༬՚Ljᄺፌ๴࿢்‫ڦ‬ዐࡔࠥਜ਼࣌ ᆓLj໲ፌీཫ၂৶‫ڦی‬༬෥Ljᄺፌీ‫پ‬՗ᆈࡔ‫࿆ޅ‬ăُྔLj ֓‫ڇ‬ዐᄺᆶ௚ేෙ௽ዎĂ‫ߞڒ‬Ăߞ‫ۅ‬ᅜतႎး‫؜‬ୗ‫੃ິڦ‬է ੗ࠃ჋ስLjฉ௬࣏ࣷᅜ֥ᕀআࢅ‫ڤ‬࿔ਲ۳ౡరᆳेᅜ‫ۅ‬ጘă

኱࠵‫ڦڦ‬௮ຎă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖే்௅ཀ‫ޜ‬ခ‫ܠ‬ณਜ਼ටǛ౞ਥ‫ڥ‬ਜ਼ටઠ ૢጦࢀူ࿷ְႴᄲ༵മᇨۨ஘Ǜ Mark Beverloǖ࿢்ॺᅱࠥਜ਼༵മෙ߲ሆᇨ۩ဝ࿋Lj௅න੗ ჋ᆃְ้क़‫ݴ‬՚ྺฉ࿷22;41Ăူ࿷2;41Ă4;41Ă6;41ࢅྟฉ 8;41ă௅้߲क़܎ࠌࠃᆌ251ࢰְă਍ཥऺLj௅౎ૢጦ৶‫ࠃی‬ ᆌ‫ۅְڦ‬ຕଉ੗‫ٳ‬22/8ྤ‫ݻ‬ă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖૢጦူ࿷ְ‫ְڦ‬ਏᆶ๊஺༬՚ኮ‫ت‬஘Ǜ Mark Beverloǖૢጦ৶‫ူی‬࿷ְ๑ᆩጆோ༬ࠃ‫ٍڦ‬ഗLjሺഽ੗ ࠵Ⴀࢅ৽༹֕ᄓă‫ޜ‬ခิࣷ‫܋‬ฉฺְ‫ڦ‬ᆀ዆ְࢰĂ‫ځ‬Ⴤ‫ڦ‬ඤ ຤ᅜतૐ֠‫ڦ‬գ౥రLjਜ਼ට੗ᅜߵ਍ጲว੨࿆੦዆రᇑְ‫ڦ‬ ದԲăְ‫ۅ‬ԥጎ‫ۅ‬ሞᆀ዆‫ڦ‬ෙ֫ॐዐLjፌॅ‫๋ڦ‬ᆩຩႾ๟ٗ ፌ‫ڦ֫ڹ‬ෙ௽ዎਸ๔Ljም೗‫׈‬ዐ֫‫੃ິڦ‬էLjፌࢫ๋ᆩፌฉ ֫‫ۅߞڦ‬ምेᅜ࣮࿆ă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖీྺ࿢்঻ถᅃူሞૢጦࢀူ࿷ְ‫࣍ڦ‬ ৣ஘Ǜ Mark Beverloǖ೗‫ူ׈‬࿷ְ৽ၟ࠵งဥਗLjሞ৛ெጎ๦‫ְڦ‬๪ ዐLjՠਜ਼਋णሞᅃഐൟำ঍༌Ljጣጎኝল‫ޜڦ‬ခิሞጞक़‫ح‬ ໩Ljߒൗॆ‫ڦ‬ӵጾ࣐࣐෇ܺLjኄ৽๟ૢጦ৶‫ူی‬࿷ְ༹ᄓፌ

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖే்ᆶփཞ‫ူڦ‬࿷ְࠃࠥਜ਼჋ስ஘Ǜփ ཞ‫ူڦ‬࿷ְ༫֕‫ڦ‬ॏ߭‫ݴ‬՚๟๊஺఼Ǜ Mark Beverloǖ࿢்࣌ᆓઠጲ๘হ߳‫ڦں‬ਜ਼ටLjྺକ߸ࡻ‫ޜں‬ ခዐࡔࠥਜ਼Lj࿢்೘ᆶࣷ঄ዐ࿔೵ཚࣆࢅህᇕ‫ڦ‬ᇵ߾Ljཞ้ ௅࿋ઠ‫ૢڟ‬ጦ‫ڦ‬ዐࡔਜ਼ට਩੗इ‫ڥ‬ᅃ‫࣌ݻ‬ᆓ૝೗LjഄዐԈઔ ೵ְܽĂᔈ૞ࢾְࢅ୴ְă࿢்࣏༵ࣷࠃዐ๕ራ֕Ljਜ਼‫ݝ‬ዐ ᄺ੗ᅜ๭ੂዐ࿔ೕ‫ۉڢ‬๫বణLj࣌ᆓ߸‫ڦܠ‬ዐࡔਜ਼ටઠ‫ૢڟ‬ ጦ৶‫ی‬ƽ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ԨԒऻኁ!ଠ෇!֑‫ݡ‬ኝ૙!૚ၬ‫ށ‬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!཮ೌᆯ୿‫ૢܘ‬ጦ৶‫!ࠃ༵ی‬


8 / ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન

ԨӲՊडǖ඿ଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3125౎2ሆ28.34න

ထܻ‫ൃܘ୿ܙ‬৶‫ی‬ ࿮‫ࢋڲ‬ৠLj࿮৑ְၑ

‫ࣆܔ‬ထܻ‫ൃܘ୿ܙ‬৶‫֕ی‬ཐঢ়૙ዺ૙Bstibe!Libo Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖထܻ‫ܙ‬৶‫ܘ୿ی‬໴ൃ‫๊ی‬஺้ࢪਸ๔ᆶ ူ࿷ְǛ Arshad Khanǖ࿢்๟‫ٗ߁ٷ‬2౎ӷĂ3౎മਸ๔ᆶକူ࿷ְLj ࣏๟Բডႎ‫ڦ‬ևோă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖే்ᆶ‫ܠ‬ณዖ఼ְǛᆶுᆶ๢ࢇዐࡔၩ ‫ݯ‬ኁ‫ְڦ‬੨࿆Ǜ Arshad Khanǖ࿢்ᅃࠌᆶ27ዖְă‫ְྺݴ‬Ԉࢅොְᄾଇ‫ٷ‬ ૌă‫أ‬କ‫د‬ཥ‫ڦ‬ᆈࡔְኮྔLj࿢்࣏ᆶ‫ܭ‬ஆຯ‫ְڦ‬Ljᆇ‫ڦ܈‬ ְࢅዐࡔְă࿢்‫ڦ‬ዐࡔְཚ‫׉‬ሞ๱ິӕ૛๑ᆩLj‫ڍ‬๟ਜ਼ට සࡕ‫ۅ‬କୄ৞Lj࿢்ᄺࣷྺ໱்ഖฉăዐࡔਜ਼ටഄํཚ‫׉‬ဠ ࣌‫دۅ‬ཥ‫ڦ‬ᆈࡔְă

Arshad Khanǖ࿢ਥ‫ڥ‬࿢்‫ڦ‬ᆫ๞ሞᇀ‫ں‬૙࿋ዃăĐNpsfđ ๟୿‫ܘ‬๨ዐ႐ႎਸ݀‫ڦ‬ᅃၭೌ၄‫پ‬ฆዿዐ႐Lj໲૗୿‫ܘ‬໴ൃ ࢅໟೌ‫ٷ‬ေ‫࢔ۼ‬ৎLj໯ᅜઠ࿢்ኄ૛ዿ‫ڦی‬ᆴਜ਼ࢅฆ୫ਜ਼ට ๟࢔‫ڦܠ‬Ljሞ࿢்ኄ૛ࢀူ࿷ְᄺ๟ઠ୿‫ڦܘ‬୫ᆴኁ‫ࡻ׉ݥ‬ ‫ڦ‬჋ስLj࿮ஃే๟ٗ୿‫ܘ‬໴ൃࡗઠLj࣏๟ٗဲ‫ٷڤ‬ေࡗઠ‫ۼ‬ ੗ᅜሞኄ૛ၶၶগLjੂੂ‫ڦྔش‬໽࿾๗ࢋৠLjၛ๴ᅃ܎‫د‬ཥ ‫ڦ‬ᆪৢ‫ܘ୿ڦ‬࿷ࢫă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖሞኄ૛ᆃᆩူ࿷ְᆶ๊஺‫ح‬ጣᄲ൱ ஘Ǜ Arshad Khanǖ࿢்ுᆶ‫ܔ‬ਜ਼ට‫حڦ‬ጣᆶᄲ൱Ljᅺྺઠኄ૛ ‫ٷڦ‬և‫ݴ‬๟ᆴਜ਼Lj໱்‫ۼ‬๟ᅜፌൟ຿‫ڦ‬ႩှጎӳྺዷLj໯ ᅜ࿢்‫ৣ࣍ڦ‬ᄺ๟࢔ൟ຿Ⴉှ‫ڦ‬ă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖే்‫ְڦ‬ਏᆶ๊஺༬‫఼ۅ‬Ǜేਥ‫ڥ‬සࢆ ߸ࡻ‫ں‬ԍ‫ڦְ׼‬ၑ࿆Ǜ

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖሞኄ૛ᆩူ࿷ְႴᄲ༵മᇨ ۨ஘Ǜ

Arshad Khanǖኍ‫ܔ‬փཞ‫ְڦ‬࿢்ࣷ๑ᆩփཞ‫ְڦ‬ਏLjԲසዐ ࡔְ࿢்ࣷ‫ݣ‬ሞ࿢்‫ڦ‬න๕ְࢰ૛Lj๟ఏ୴‫ݛࢅࢰٍڦ‬ႚ‫ڦ‬ ԗጱăԲසնਤְ࿢்৽ࣷ‫ݣ‬ሞᅃഐཪ௽‫ڦ‬ի૱ࢰ૛ăኄ૛ ᄲ༵‫࢔ڟ‬༬՚‫ڦ‬ᅃ‫ۅ‬๟Lj࿢்ᆶᅃ߲փཞዖૌְ‫้ऺڦ‬ഗă ኄ߲ऺ้ഗ‫ྺݴ‬ෙዖჿ෥LjӣĂ୴Ă࢒ăසࡕ౞‫ڦۅ‬๟ࢤ ְLj৽ੂ࢒෥‫้ऺڦ‬ഗLj‫ڟڪ‬෭୑‫ူ୑ۼ‬ઠኮࢫLj౞֍੗ᅜ ॽְְٗࢰ૛‫ڟڛ‬ԗዐLj୴ְ৽ੂ୴෥‫้ऺڦ‬ഗLjኄᄣ๟ྺ କీඟְ‫ڦ‬ၑ࿆߸ࡻ‫ں‬බ෇ሞ຤ዐă

Arshad Khanǖໜጣ࿢்‫ူڦ‬࿷ְሁઠሁ๴࣍ ৣLjᆶ้ࢪฯ዁ᆶ‫ٷ‬႙‫ڦ‬୫ᆴཷᅜཷ༹ႚ๕‫؜‬ ၄Lj໯ᅜ࿢ਥ‫ڥ‬ਜ਼ටፌࡻ๟ీ༵മ35ၭ้ۨူ ࿷ְ‫ڦ‬࿋ዃă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖሞኄ૛ᆩူ࿷ְፌ‫ڦٷ‬༬‫ۅ‬๟๊஺Ǜ

๟࿢்࣏๟න๕ူ࿷ְLjන๕ူ࿷ְ৽๟නԨְದฉ๱ິ‫ۅ‬ ႐Lj၄ሞኄ߲න๕ူ࿷ְኟሞፔऄ‫ۯ‬Lj๟௅߲ට2:ԃă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖే்‫ڦ‬ዐࡔਜ਼ට‫ܠ‬஘Ǜ໱ ்ဠ࣌‫๊׺‬஺ᄣ‫ူڦ‬࿷ְǛ Arshad Khanǖ࿢்‫ڦ‬ዐࡔਜ਼ටሁઠሁ‫ܠ‬Lj ‫ٷ‬և‫ݴ‬๟ઠ୿‫ܘ‬୫ᆴ‫ڦ‬ᆴਜ਼Lj໱்‫ۼ‬ဠ࣌ ‫دۅ‬ཥ‫ڦ‬ᆈ๕ူ࿷ְLjԹ৩ኄ๟໱்୫ᆴ ऺࣄ‫ڦ‬ᅃև‫ݴ‬ă !!!!!࿢்ுᆶጆோྺዐࡔਜ਼ටۨ዆‫ޜ‬ခLj๘ হ߳‫ڦں‬ਜ਼ට࿢்‫࣌࢔ۼ‬ᆓă ! ࿢்‫ူڦ‬࿷ְ၎‫ܔ‬๟‫ڦࣳํ׉ݥ‬Lj ࿢ਥ‫࢔ڥ‬๢ࢇ‫؛‬ઠᆈࡔ‫ڦ‬ᇨ ੔ă !!!!!! !!!!!!!

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖే்ᆶ‫ܠ‬ณዖူ࿷ְ‫ڦ‬ ༫֕੗ᅜ჋ስǛ Arshad Khanǖ࿢்ణമᆶଇዖLj‫د‬ཥ‫ڦ‬ᆈ ๕ူ࿷ְ๟ᅃ߲ට36ԃǗଷྔኵ‫ڥ‬ᅃ༵‫ڦ‬

ԨԒऻኁ!ଠ෇


‫ڼ‬274೺

ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન / 9

ԨӲՊडǖ඿ଠ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

Corinthia Hotel ॽ‫د‬ཥ৊ႜ‫ڹڟ‬

‫ࣆܔ‬੔ଠဇჱ৶‫ۅߞی‬ዷ‫؞‬Ljncfsmz!Mjo.NdDbsuofz Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖ൩౞๯ံ०‫঻ڇ‬ถᅃူ੔ଠဇჱ৶‫ူی‬ ࿷ְ‫ڦ‬૦๏ă Kimberly Lin-McCartneyǖူ࿷ְ๟Ԟ‫ࠅڤޟ‬ਤ‫ސ‬ටሞ‫ٷ‬ሀ 2951౎݀௽‫ڦ‬Lj໳݀၄ְDŽᅃӯ๟‫ٷ‬ञଵࢤְDžᇑ‫ߞڒ‬ई๟ ෙ௽ዎፕྺ०֕ઠຫ๟ᅃዖ࢔ࡻ‫ٲڦ‬ದLjཞ้Lj໳݀၄ሞူ ࿷‫׺‬ང‫ۅ‬๟ᅃዖ࢔ࡻ‫༵ڦ‬ห‫݆ݛ‬Lj໯ᅜ໳৽൩໳‫ڦ‬ವᆷᅃഐ ઠ‫ူ׺‬࿷ְăူ࿷ְ࢔੺‫ྺׯ‬ᅃዖዐׂ঩पࢅࡍፃมࣷ౰Ⴀ ‫ڦ‬ᅃዖသ࠹Ⴀ৽֕‫ݛ‬๕ăሞ୿‫ܘ‬੔ଠဇჱ৶‫ی‬Lj࿢்৑ଉԍ ‫ူ׼‬࿷ְ‫دڦ‬ཥႠLjཞ้े෇ᅃၵ၄‫پ‬ᇮ໎ă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖሞ੔ଠဇჱ৶‫ူ׺ی‬࿷ְ‫ޜܔ‬๦ᆶ๊஺ ᄲ൱஘Ǜ Kimberly Lin-McCartneyǖႩှኟጎ)Tnbsu! dbtvbm*Ljఴ๗փ Ⴔᄲ‫ٶ‬ଶ‫ټ‬Lj‫ڍ‬๟ᄺփీ‫ح‬౥ጮੱă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖే்ᆶ‫ܠ‬ณዖ఼ְǛᆶுᆶ๊஺ְԲড ๢ࢇዐࡔၩ‫ݯ‬ኁ‫ڦ‬੨఼࿆Ǜ

ਏᆶ๊஺࠲ဣ஘ǛԲසසࢆԍ‫ְ׼‬ᄾ‫ڢ࿆ڦ‬Ǜ Kimberly Lin-McCartneyǖ࿢்๑ᆩ‫ڦ‬๟ྰ૸ĄҺ‫ࣀڤ‬ DŽXjmmjbn!FexbsetDž݀௽‫ڦ‬๮߾ۨ዆‫ူڦ‬࿷ְְਏLjူ࿷ְ ྔ࠵ĂߌਥLjᅜत‫ٷ‬ཐ‫ڦ‬ጎ๦ăፕྺᆈࡔፌম‫ڦ؜‬༩ٍยऺ ฾ኮᅃLjྰ૸ሼྺ‫د‬ཥ๮߾ጎ๦रຍ‫ืڦ‬पፕ‫ࠋ؜‬၅Lj໱ᄺ ๟ྰ૸ᄺ๟ሞ༬୿༬ࢋ಑ຯྂਖ਼‫׭‬DŽ࠳‫݋ݛ‬ᅳǖTuplf.Po. UsfouDžৈᆶ‫ڦ‬ब߲ሼྺُፕ‫ࠋ؜‬၅‫ڦ‬ටኮᅃă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖሞ੔ଠဇჱ৶‫ူ׺ی‬࿷ְᆶ๊஺ᇑዚփ ཞ‫ڦ‬༬‫ۅ‬஘ǛԲස౞ၙླྀ४๊஺ང೗Ǜ Kimberly Lin-McCartneyǖ࿢்‫ڦ‬ᆈ๕ິ੃է)tdpof*‫ࡻ׉ݥ‬ ‫׺‬Lj࿢்ᄺࣷߵ਍ᅃ౎૛փཞ‫ڦ‬বනࢅऄ‫ۯ‬Lj߸߀ฉ௬‫ࢾڦ‬ ࿖Lj௅ዖࢾ࿖ᆶփཞ‫ڦ‬੨࿆Ăዊߌࢅჿ෥ă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖే்௅ཀᆶ‫ܠ‬ณጞǛࠥਜ਼Ⴔᄲ༵മ‫ܠ‬৳ ᇨ఼ۨǛ Kimberly Lin-McCartneyǖೝ਩51‫ڟ‬61ጞLj࿢்ॺᅱࠥਜ਼༵മ ۩ጞLjᆮഄ๟ሞዜ఍Ljܸሞࠥਜ਼ড‫ဲڦܠ‬लLj࿢்ॺᅱ዁ณ ༵മଇዜ۩࿋ă

Kimberly Lin-McCartneyǖ࿢்༵ࠃ2:ዖְ೗ă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖ൩౞ཞ้ྺ࿢்঻ถᅃူְਏLjְࢅְ

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖే்ᆶփཞ‫ူڦ‬࿷ְࠃࠥਜ਼჋ስ஘Ǜփ ཞ‫ူڦ‬࿷ְ༫֕‫ڦ‬ॏ߭‫ݴ‬՚๟๊஺఼Ǜ Kimberly Lin-McCartneyǖ ‫د‬ཥူ࿷ְUsbejujpobm!Bgufsoppo!ufb!56ԃ0ට MQ!ၑᦾူ࿷ְ!MQ!Dibnqbhof!Bgufsoppo!ufb!61ԃ0ට MQ! ஻࠿ၑᦾူ࿷ְ! MQ! Sptf! Dibnqbhof! Bgufsoppo! ufb! 66ԃ0ට

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖే்၄ሞዐࡔࠥਜ਼‫ܠ‬஘Ǜే்‫ܔ‬ዐࡔࠥ ਜ਼ᆶ๊஺༬՚‫ޜڦ‬ခ஘Ǜ Kimberly Lin-McCartneyǖ࿢்݀၄ዐࡔࠥਜ਼‫׉ݥ‬ဠҺ࿢்ူ ࿷ְ‫ۅڦ‬႐Lj໱்ઠኄ૛ዷᄲ๟ઠߌ๴ਏᆶᅴᇘ‫ޅ‬൧‫ڦ‬ᆈࡔ ူ࿷ְă !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ԨԒऻኁ!ଠ෇! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!֑‫ݡ‬ኝ૙!ԨԒํသऻኁ!޲ౢ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ԨӲ཮ೌᆯ੔ଠဇჱ৶‫ࠃ༵ی‬


10 / ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3125౎2ሆ28.34න

ٝ‫ࣩݯ‬8KMKTI_:KG8UUSY

ዿሞၕူLj !!ᅃԗথᅃԗࢀְ ٝ‫(ݯ‬GZN әຯ๟ᅃፗ࿋ᇀᆈ߭નү࿔ਲ۫և‫ڦ‬ၭ‫׭‬Ljᄺ ๟ᆈࡔྸᅃଚ෇๘হ࿔ࣅᅍׂ‫׭ڦ‬๨ăәຯ৽๟ᅃ߲ ԥགྷᇴ‫࠼ޅ‬Ԉྷጣ‫ۆࠟڦ‬ᆫჯ‫ڦ‬ၭ‫׭‬Ljኄ૛ுᆶ‫ۼ‬๨ ‫ٖڦ‬஬ᙼሗLjጽሞ‫כ‬ଈဏ຀‫ڦ‬ন‫ڢ‬ฉ੗ᅜၛ๴వ‫ڦڥ‬ ‫׭‬๨ൟ຿ᇑᆬှăኄፗԥᇤྺᆈࡔፌ೏ଋ‫ۆ‬ჯ‫׭ڦ‬๨ ኮᅃ‫ڦ‬ၭ‫׭‬Lj໲‫ۆڦ‬ჯઠጲ൅ዎჱ้೺‫ݝڦ‬࿭ॺዾ‫ޅ‬ ߭Ǘ໲‫ڦ‬ெૢઠጲᇀ‫࠼ޅ‬ᣰૢ‫ڦ‬ၕ٩‫࠼ޅ‬ă

ő‫ح‬ሁ้੣Ljᇑ०Ąӎຯནࠌ৊ူ࿷ְ

ԨԒऻኁ!ဲᆗ ԨԒጨଙ཮ೌ

)UZY]URJࣩ)XKGS:KG

यਉ࠸‫)ڳص‬UZY]URJ

ሞәຯኄፗౢৢܸ ࠟ઻‫ڦ‬ၭ‫׭‬Ljഄํፌ௚ ටኮ‫ت‬๟ᅺྺ०Ąӎຯ ནሼሞኄ૛ਃዿă2912 ౎Ljӎຯན‫ڦ‬థ฾޴ൕ ཽႩࢫ‫ټ‬ጣඇॆദਃә ຯLjሞኄፗ୴֥සᅸĂ ୁᅯጣ৹้‫࢓࠼ࣜূپ‬ ‫׭ࠟڦ‬LjӎຯནႀူକĖඌ‫ڞ‬ėࢅĖ౷ෝਥຸėăణമྺᆴ ਜ਼ࢅກ௚໯ย‫ڦ‬०Ąӎຯནዐ႐ሼ๟౰ፕॆ‫ڦ‬৹ਃLj‫ݝ‬ጱ૛ ૛ྔྔጎ๦ᅃසٗമă୍ాĐSfhfodz! Ufb! SppntDŽฝአ ְ๪Džđᆯ‫ݹ‬ઢ഻ኽጎ‫ۅ‬Ljࠃᆌᆈ๕ࢤְĂ၄ఉਵ‫ݦ‬त߳ૌ ெ࿆ང‫ۅ‬ăኄ૛‫ޜڦ‬ခᇵ‫ۼ‬ӳ‫ׯ‬29๘ु‫౓؞‬ఇᄣLj໳்ཀྵฉ ሾጣີ‫ټ‬Ljᆇࢾྷඕ۵૛‫ث‬ጣ֓‫ڇ‬ĊĊቲಈ֓๟Đ‫ٳ‬ဇံิ ְđ)Ufb!xjui!Ns/!Ebsdz*ࢅĐ๿౰ူ࿷ְđ)Mbez(t!Bg. ufsoppo!Ufb*ă Regency Tea Rooms༬‫ۅ‬ǖᆶටຫLj०Ąӎຯན‫ڦ‬ፕ ೗๟ְԗ૛‫ޅڦ‬հăഄၭຫዐ‫׉‬९Đ࿮๚੗߅đ‫ࡅڦ‬Ⴏ்ሞ ְጞՉൟ‫ޕ‬ၑขᇑටှჾໟᇕᘹᙪܹă໯ᅜLjැுᆶఫԗ ְLj৽ுᆶှ஥้‫ף‬ઠઙॆ‫׉‬Ljᄺ৽ுᆶఫၵ৛௴࿮Բ‫ܔڦ‬ ࣆă311౎ࢫ‫ڦ‬၄‫پ‬ට‫ح‬ሁ้੣‫ڦ‬၌዆Ljሞ०Ąӎຯན‫ࠤڦ‬ ਃၛ๴ᅃْᇑዚփཞ‫ူڦ‬࿷ְ༹ᄓLjĐᇑྫ๚߅ԗđă ॏ࿋ǖሀ9ᆈԃ዁36ᆈԃ0ට ‫ں‬኷ǖKbof! Bvtufo! Dfousf-! 51! Hbz! Tu-! Rvffo! Trvbsf-!Cbui!CB2!3OU ᆐᄽ้क़ǖ຺ሆ዁ๆሆ:;56.28;41Ǘๆᅃሆ዁ْ౎ෙ ሆዜනċዜ࿵22;11.27;41Ljዜୃ:;56.28;41

ፕྺᆈ๕ၕ٩‫ۆڦ‬႙‫پ‬՗LjDputxpmeणዐକ ᆈࡔፌ࠽‫ٷ‬Ăፌࠟ઻‫ڦ‬ၕ٩‫ޅ‬ৠ൶Lj໲๟ᅃ߲ᆯዚ ‫࡛ܠ‬Ӛ311.411ࠅ؅௦ჽഐ‫ڦޚ‬൮଴ࠓ‫ࣨ็ڦׯ‬ჼ റ෷൶Ljኄ૛ᆶᅃཉ๘হ࿕ఁ‫ڦ‬ષ஦ኮୟUif! Sp. nboujd! SpbeLjጺ‫׊‬ሀ311ᆈ૛Lj‫ৃྺݴ‬නኮୟ)B! spbe!gps!upebz*ࢅ௽නኮୟ)B!spbe!gps!upnpsspx* ଇ܎Ljᄂ཰ঢ়ࡗ࿮ຕெૢ‫ڦ‬ၭኔĂགྷᇴĂ٩ግLjԥ ᇤྺ๘হฉፌெ‫ڦ‬ၕ٩ኮୟă

őၕ٩౫ॆְ

Cream Tea༬‫ۅ‬ǖူ࿷ְ,ཱ஢Dmpuufe! dsfbnDŽ౪ ໫రᆳDž‫ڦ‬TdpoftDŽິ੃էDž ॏ࿋ǖሀ6዁21ᆈԃ0ට

Dsfbn! Ufb๟ᆈ߭નဇళև ฺႜ‫ڦ‬ၕ٩ူ࿷ְăࢅᆫჯߛࡍ ‫ڦ‬ෙ֫ᆈ๕ူ࿷ְ၎ԲLjDsfbn! Ufbഄํ๟࢔ၕ٩౫ॆ‫ڦ‬࿷ְ੨ ࿆Lj‫ٷ‬ሀူ࿷຺‫ۅ‬ፑᆸLj౫ට౫ ޺ٗགྷ૛஬ྜ౫ခLjᆼܶᆼ੘‫ڦ‬ ࣮‫ॆڟ‬Ljᅃࢰְࢅఌጣࢩࢩరᆳ तࡕআ‫੃ິڦ‬էLj੗ᅜ੺໏؊ख तᣡ঴ᅃཀ౫஬‫ڦ‬ೃહă Dsfbn! Ufb๟ኄ߲‫ں‬൶ ፌएԨ‫׉‬९‫ူڦ‬࿷ְፇࢇLjഄ ዐ Ԉ ࡤ କ ᅃ ߲ ई ኁ ଇ ߲ T d p o f t! ! DŽິ੃էDžĂDmpuufe! dsfbn! ! DŽ౪໫రᆳDžĂࡕআLjᅜतᅃࢰ ְLjtdpof৽๟࢔‫كڇ‬ᆩጲ݀௬ ‫ݹ‬ĂరᆳĂ‫ࢅڒ‬౥ర዆‫ڦׯ‬Lj੨ ߌ঻ᇀ‫ߞڒ‬ᇑէ߅ኮक़LjԲ‫ߞڒ‬ ᆘ‫ڍ‬๟Բէ߅෉Lj‫ړ‬ཀ၄ੌ‫؜‬ୗ ‫ڦ‬tdpofඤඤ้‫ڢ࿆׺‬๟ፌԀ‫ڦ‬ă


‫ڼ‬274೺

ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન / 11

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

CENTRAL COLLEGE LONDON

ᆈࡔᆶᅃ๯௷ᄭኄ ᄣ‫ڟא‬ǖĐ‫้ړ‬ዓുၚ຺ူ ้Lj๘ฉ‫ڦ‬ᅃൎຨक़ྺְܸཕăđ සࡕేᄲ࿚ǖĐኈኟ‫ڦ‬ᆈࡔටሹ஺ิ ऄǛđ໱்‫ٴڦ‬ӄࣷ๟ǖዿሞၕူLj ᅃԗথᅃԗࢀְă ඁᆈࡔ‫ڦ‬ၕ٩LjᅃۨᄲံሞࢋՉ‫ڦ‬ ְ๪૛Ljᆬ඗‫ࢀں‬ᅃ‫ူܙ‬࿷ְLjሞᆈࡔ ੌէ‫ڦ‬ၑ࿆૛ߌ๴ᄈᄞዐ຤‫׾‬ՉĂຏ ᅹူ‫֥ݚ‬क़‫ڦ‬ᆈࡔၕ٩ഘတă

In Partnership With

·.OMNR_:X[YZKJ9VUTYUX Ѱ‫ނ‬И‫ס‬؆ஓًӄ‫ୂݺ‬ઍՕङ௤‫چ‬ҒѠ‫ܛ‬ґߑߣ ·9[IIKYYL[RR_XK\OK]KJH_7'' 7[GROZ_'YY[XGTIK'MKTI_ ପଋਸ਼֢௤ঈ‫ݾ‬ਃૅ୏ґચ‫ق‬ङЕࠀ‫ؙ߲‬

‫ޤ‬ѠҴ؅‫࣏܆׶ڏ‬ ฆခੜ‫ײ‬ ᐛ୼㇗⨼щॽᵢ䈴ぁδTop upε BA (Hons) Business Management (Final-year Entry/Top-up) ‫ޛ‬ᆜᶗԬφ

ংҰࣩ(KZZ_ȍYZKGXUUS

HNDᡌཝщ୼〇ԛрᮽࠣ 䳻ᙓ5.5ᡌԛрδ∅〇ঋ亯䴶䗴5.5ε

ংҰ?UXQ

ള䱻୼ࣗ㇗⨼⺋༡ᆜփ䈴ぁ MSc International Management* ‫ޛ‬ᆜᶗԬφ

ሞᆈࡔLjሀਖ਼๟ᅃ߲ৈْᇀ୿‫ܘ‬Lj࠵࠼ਜ਼ ፌ‫ڦܠ‬୫ᆴ‫׭‬๨Lj࿋ᇀ୿‫ࢅܘ‬ҺۡԎ‫ڦ‬ዐक़Lj ഥ౎മ໲ኻ๟ᅃ߲૦๏ၭኔăĐሀਖ਼‫ڦ‬૦๏৽ ๟ᆈ߭ન‫ڦ‬૦๏ăđ௅ཉন‫ۼڢ‬ᆶጲम‫ࠤڦ‬ ๚Lj௅ፗॺዾ‫ۼ‬๟ᅍगă‫׭‬๨໚඗ࡀఇၭ‫ڍ‬๟ ඐ࢔৛ዂLj౹ዞዐ๘ु‫ڦ߭ޅ‬ন‫ح࠻ڢ‬ඇ‫׭‬Lj ߳ዖ༬෥ฆ೬ଠ૬Lj‫৽ގݠ‬๟ዃวᇀཡࣆࠤ๚ ዐ‫׭ڦ‬Ԏࢅၭኔዐă

ཝщԛрᮽࠣ 䳻ᙓ6.0ᡌԛрδ∅〇ঋ亯䴶䗴5.5ε

ੜ‫ײ‬ᆫ๞

őၕ٩ࡍ޺ְ ࿋ᇀሀਖ਼Ifmfot! TrvbsfLjॺᇀ 2:2:౎‫ڦ‬Cfuuzďt! ufb! sppnDŽԞ‫ְڻ‬ ࿭DžLj๟ᆈࡔፌᆶఁ‫ူڦ‬࿷ְኮᅃLjժ ԥೠྺᆈࡔԛևፌࡻ‫ְڦ‬๪ă࿮ஃᅽᇐ ‫౎׊‬ಇ‫ܓ‬Ljఫၵ঄৯‫ڦ‬ᆈࡔට்Lj๟ၙ ᄲሞᆶ੨Ԙ‫یڦ‬૛ၛ๴‫ڦ‬Ljܸଷᅃև‫ݴ‬ ‫ڦ‬ටඖLj৽๟ٗ๘হ߳‫ں‬ઠ‫ڦ‬ᆴਜ਼କă ੗๟Ljन๑๟௅ཀಇ‫ܓ‬Ljኄॆ‫ڦی‬ዷට ๟़փક‫ࡀٷ‬ఇLjᄺփ୺ਸ‫یݴ‬Lj৽๰ ጣኄॆ৛ዂ‫یڦ‬௬Lj೤ᆶၵࡍፃ‫ڦ‬ഘ ዊă Betty’s tea room༬‫ۅ‬ǖ‫ك‬ኟᆈࡔ‫ݔ‬ ܹLj߭ۙᆫჯLj๋࿿৛ዂLj༵ࠃᆈ๕‫د‬ ཥူ࿷ְෙ֫໴ă ॏ࿋ǖሀ21዁31ᆈԃ0ට ‫ں‬኷ǖ7.9! Tu/! Ifmfot! Trvbsf-! Zpsl!ZP2!9RQ ᆐᄽ้क़ǖ:;11.32;11

· ௅౎2,5,9ሆ‫ݻ‬ਸბ · ֌ଙഋඇ੗‫ړ‬ཀ௨‫ݯ‬ధൽConditional Offer · ੜ‫ײ‬ଳऄLj੗থ๴ገბĂ֭Ӭ · ბิ੗इ2000ԃঃბূDŽఁ‫ܮ‬ᆶ၌Dž · ੗इൽኟࡀ‫ٷ‬ბბ࿋-ժ੗ሞዐࡔ‫ٷ‬๑࠷ණኤ · ბ‫ࢇݯ‬૙Lj฾ጨᆫଆLjยแྜ฀ · ඇ‫ײ‬௨‫ݯ‬Ӹ૙ധኤ‫ޜ‬ခ

详情请致电:

0208 099 8877 Website 网址:www.cclon.co.uk E-mail 电邮 : admissions@cclon.co.uk Address 学院地址:99 Gower Street, London WC1E 6AA (Goodge Street 地铁站步行 5 分钟 ) *Subject to approval


12 / ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન

ԨԒՊडǖಯଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3125౎2ሆ28.34න

ᆈ๕ူ࿷ְǖ‫׏‬ᆃट೗ࢤְ 28Ă29๘ुLjዐࡔ‫ְڦ‬ᄾ‫෇د‬ᆈࡔLjႚ‫ׯ‬କ‫܀‬ਏᆈࡔ༬෥‫ڦ‬Đְ࿔ࣅđăĐᆈ๕ူ࿷ְđ‫ڦ‬૦๏੗ጕ ໓‫߸ڴڟ‬ຯ้‫ܠྼࢅپ‬૧ჱ౰ྦྷ้೺Ljᄂလ዁ৃLjᅙ‫ྺׯ‬ᆈࡔට‫ۆ‬ჯิऄ‫ݛ‬๕‫ڦ‬ၡኙኮᅃă‫د‬ཥ‫ူڦ‬࿷ְ ཚ‫׉‬Ԉઔᆈ๕ੌ຿էິ੃)Scones*Ăෙ௽ዎĂ֥ᕀ໶‫ۅڪ‬႐Lj‫ݣ‬ዃሞ‫د‬ཥ‫ڦ‬ෙְ֫ಎ૛ăࡻ‫ူڦ‬࿷ְᅃ ۨᄲཞ้‫ٲ‬ದ‫ۥ‬पࢤְLjնਤࢤְĂ‫ٷ‬ञଵĂҮුఛĂဍનߛ‫ְࢤں‬Ăഎோࢤְ‫ۼڪ‬๟ࢤְዐ‫ڦ‬ঢ়‫ۆ‬ă๢ ࢇఴ๗‫ك‬ᆃ‫ڦ‬๟੨࿆ൣ‫ڇڏ‬ᅃ‫ְڦ‬Ljܸཁेକࢾࡕၑ࿆‫ڦ‬LjԲසᆈࡔ஻࠿ࢾࢾӶְ߸๢ࢇ౰๗ᆃᆩă

1

ླྀ४ׂ೗

Earl Grey Classic Tea 125g

նਤঢ়‫ְࢤۆ‬ ઠጲFortnum & Mason ŏॏ߭ǖ5/6ᆈԃ ŏ༬‫ۅ‬ǖኄ๟ᅃ੼ঢ়‫ڦۆ‬նਤࢤ ְăնਤࢤְփ๟ᅃዖְ‫ڦ‬ૌ႙ܸ ๟ᅃዖְ‫ڢ࿆ڦ‬Ljᆯᅃዖ‫ټ‬ጣ‫ݚ‬ၑ ‫ڦ‬०‫ِࢅְ࿆ࢤڇ‬घႠ‫ގڦ‬๮߈ᆳ ࿆ፇ‫ׯ‬ă

‫ٷ‬ञଵࢤְ)Ebskffmjoh* ‫ࠟٷ‬ଵࢤְ๟๘হࠅණෙ‫ְࢤٷ‬ዐ‫ڼڦ‬ᅃఁăᅺྺְ༔ ჿ෥ࢅ੨ߌ੯ຼၑᦾLj໯ᅜᄺԥට‫׬‬ፔĐࢤְዐ‫ڦ‬ၑᦾđă ‫ٷ‬ञଵࢤְ‫֑ྺݴ‬ጲূටञଵ)Hpmefs! Ebsjffmjoh*ְ൶ࢅ‫ٷ‬ञ ଵ)Ebskffmjoh*ְ൶ଇዖăമኁׂᇀᆇ‫܈‬ԛևဠகઙዉ෷ஞ࡛ Ӛሀଇഥࠅ؅‫ت‬LjׂଉဏณኆࡍLjᆶጣጝ඗փཞ‫ڦ‬ఋၑ೯༥ ‫ݚݰڦ‬Ljְ෥௽ଋ‫ۯ‬ටăࢫኁׂᇀᆇ‫܈‬ԛևဠகઙዉ෷ሄ࡛ Ӛሀᅃഥ࿵ӥࠅ؅‫ت‬Ljፌࡻ‫ׂ؜ڦ‬ሞ6ċ7ሆă ‫ۥ‬प‫ٷڦ‬ञଵࡤᆶႹ‫ܠ‬ᆶĐࣜূ෋đኮ‫ڦ׬‬ႎჩLjᅺྺ ‫܀‬༬‫ڦ‬ၑ࿆LjႴᄲ‫ك‬ᆃ֍੗ᅜྜඇ༹ࣷഄዐ‫ت௴ڦ‬Ljಟְ‫ڦ‬ ้ࢪ၎‫ܔ‬ᇀഄ໱ְᄾLjႴᄲฎ৳᫟)ሀ6‫ݴ‬ዓ*Ljኄᄣ֍ీӝְ ‫ڦ‬ၑ࿆ྜඇ๥‫؜ݣ‬ઠă

2

ླྀ४ׂ೗

Opulence Darjeeling Ambootia Tea 125g

Bncppujbְᇴ޷ᇧ‫ٷ‬ञଵࢤְ ઠጲHarrods

նਤࢤְ)Fbsm!Hsfz* նਤְ๟ᅜࢤְྺए‫إ‬Ljेฉ‫ގ‬๮߈ზ዆ܸ‫ࡠڦׯ‬዆ְă2941౎‫ڟ‬2945౎Lj߭ ૃնਤܾ๘ֱܻຯնਤඪᆈࡔྰ૸຺๘ࡔྦྷ‫ڦ‬๯၎ăሞ໱ඪ๯၎้Lj໱ሼঢ়ಋକᅃ߲ ྔ঍๑ব‫ڟ‬ዐࡔLj਍‫޿د‬๑ব౾඗৸କᅃ࿋ዐࡔൣ‫࠳ו‬ᇵ‫ڦ‬ంă‫؜‬ᇀߌघLj޿࠳ᇵࢫ ઠӝᅃዖ࿆‫ࡻ׉ݥڢ‬࿕‫ְڦ‬ᄾࢅದ‫ྂݛ‬ටໃߴକնਤăኄዖ༬՚‫ڢ࿆ڦ‬๟ᅺྺְᄾዐ े෇କ‫ގ‬๮߈ᆳLj‫ྺׯ‬ᅃዖᆃְ‫ڦ‬ႎ‫ݛ‬๕Ljժᅜնਤ‫ڦ‬ఁጴFbsm! HsfzྺְُంఁLj ୁ‫د‬዁ৃă

Үුఛࢤְ)Bttbn!Cmbdl!Ufb* ศཟࢤ෥‫ڦ‬༔෥ཪጣ஛֥ၑLj஛֥ၑዐּጣ஻࠿ၑăኄ ੼ׂᇀᆇ‫۫܈‬ԛҮුఛဘࠢᅃ‫ڦټ‬ଜඵLj๟۬लᆃְ‫ڦ‬ፌॅ ჋ስă໲‫ְ࿆ڦ‬౪ଜLjᆶ߆‫ڦـ‬ᇆၑLj‫׉ݥ‬๢ࢇሞራฉे෇ ౥రᆃᆩLjᅺྺຌᇀ౪ଜࢤְLjಟְ้क़ᄲ‫܌‬ᅃၵă๫ᄾೌ ‫ٷ‬ၭܸۨLj‫ࡗג‬2૑௝‫ڦ‬Ljಟ5Ċ6‫ݴ‬ዓLjᄾೌሞm૑௝ፑᆸᆼᆶ ၵᄾჩ‫ڦ‬Ljಟ4‫ݴ‬ዓन੗ă

3

ླྀ४ׂ೗

Tea Couture 1st Assam Blend 100g

‫ڼ‬ᅃ‫ڪ‬Үුఛࢤְ ઠጲRonnefeldt

ŏॏ߭ǖ22/8ᆈԃ ŏ༬‫ۅ‬ǖኄ੼৛ዂ‫ڦ‬Үුఛ ࢤְઠጲ๘হฉፌࡻ‫ְڦ‬ᇴ ኮᅃLj‫ټ‬ጣᅃ‫ۅ‬ઝ࿆ࢅ஛ჩ ‫ݚڦ‬ၑă

എோࢤְ)Lffnvo!Cmbdl!Ufb* ዐࡔፌࡻ‫ݥְࢤڦ‬എோࢤְఎຌă໲ׂᇀዐࡔҾู࣫ဇ ళևࣜ෷ኧஞ൶‫ڦ‬എோ၆ᅃ‫ټ‬ăᆶ௡༛ၑ࿆Ljฉ೗ְ߸ሐࡤ ጣનࢾၑDŽࡽ‫׬‬ĐഎோၑđDžLjᰱᇚ‫׼‬৳Ǘ༔෥ࢤᄈ௽ଋLj ጪ࿆߆း‫ࢩـ‬Ljಟࡗ‫ְڦ‬ቀ๟းᄈࢤଋ‫ڦ‬ă

4

ླྀ४ׂ೗

Kemmun Gong Fu Black Tea 120g

എோࠀ‫ְࢤސ‬ ઠጲWe are Tea

Ąॏ߭ǖ27/:6ᆈԃ Ą༬‫ۅ‬ǖኄ੼ࢤְᆯ‫ׯ‬૬ ᇀ2972౎‫ڦ‬๘হፌ‫ۥ‬ॖ‫ڦ‬ Bncppujbְᇴิׂăְᇴ ࿋ᇀဠகઙჯ෷ஞLjԥᇱ๔ ‫ڦ‬ইᇐࢅ੣ഘጪᄢ‫ְڦ‬ᇴሔ ᇣ‫؜‬କ৛ዂ‫ְڦ‬ᄾă‫ْܾڼ‬ ؋‫ְڦ؜‬຤ԥᇝྺĐְ‫ڦ‬ၑ ᦾđĊĊऄೣ‫ڢ࿆ڦ‬؊؈ጣ ௽ଋ‫ࢅ࿆׮ڦ‬༦ጱࣩኮփඁ ‫ڦ‬ၑ࿆ă

ဍનߛ‫ְࢤں‬DŽDfzmpo!Cmbdl!UfbDž ဍન‫ְںߛڦ‬ຕ࿪࿦ְፌᆶఁăंࢇକԋࢁĂଯન‫ݚڦ‬ ၑLjྲ੮‫ڍ‬ᇆ࿆߆ང‫ڦ‬࿪࿦ְLjᆶጣटഄ‫ۯ‬ට‫ְڦ‬༔ă‫ࢤ׮‬ ௽ଋ‫ְڦ‬༔՗௬Ljᆶূࣜ෥‫࠼ڦ‬ංLjᆲසे௧ᅃӯǗནքઙ ְ‫ڦ‬༔෥းࢤLjጪ࿆ຢ੨ලࢅLj‫ࢾټ‬ၑLj෦࿆ডณă౮࿦ુ ү૧ᄶְ࿮ஃ෥ĂၑĂ࿆‫ۼ‬ডമܾኁ‫ڏ‬Lj੨ߌฎৎ୴ְă

5

ླྀ४ׂ೗

Twining Ceylon Orange Pekoe Loose Tea 100g

‫ج‬ౢဍનฉ‫ְࢤڪ‬ ŏॏ߭ǖ7ᆈԃ ŏ༬‫ۅ‬ǖኄ੼ְઠጲዐࡔҾ ࣫ăํाฉLj࢔ณ९‫ڟ‬ዐࡔ ‫؜‬੨ኄ஺ࡻ‫ְڦ‬ăܸ൐ᆩ‫ڦ‬ ๟‫ׯ‬ຄܸල෉‫ְڦ‬ᄾăփཞ ᇀற‫ރ‬Lj໲‫ְڦ‬ᄾ๟Չᇹ Բড٤‫ڦ‬Lj࿆‫߅ڢ‬৫ܸ੨ߌ ࡻLjᆶᅃ߲ང௡‫ڦ‬঳࿂ă๢ ࢇᇀ௅නᆃᆩă

ઠጲTwinings

ŏॏ߭ǖ5ᆈԃ ŏ༬‫ۅ‬ǖኄ੼ְ༬՚ྺࡔ ा‫ڦ‬ਜ਼ࢽླྀ‫؜‬Ljְᄾ‫ڪڦ‬ प๟Đฉ‫ְࢤڪ‬đLjᅪ࿆ ጣְ‫ׯ‬ຄࢫ৽ቌူLj໯ᅜ Ԉࡤጣ‫׊‬ॖిᄾă


‫ڼ‬274೺

ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન / 13

ԨӲՊडǖಯଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

கਸ਼ୄ‫ٷ‬ஶ၃ ಜ዆ᇱ࿆ၑ֥౟ௐகਸ਼ୄ ຫ‫ڟ‬கਸ਼ୄLj‫ٷ‬ሀுᆶටփኪ‫ڢ‬໲‫ڦ‬٪ሞӕă࢔‫ܠ‬ փኪ‫ڢ‬໲ఁጴ‫ڦ‬ටLjᄺ‫ۼ‬዁ณ९ࡗ໲‫ڦ‬ᄣጱăగ౎‫ྟؾ‬ ฉLjିഩ‫ڦ‬ᅃ߲ఋຍඟ໲ॆᇝࢽၬLjᄺඟ࿮ຕ‫ڦ‬ටၙ೗ ‫׈‬໲‫ڢ࿆ڦ‬ăDŽ዆ፕօየ཮ೌᆯፕኁԨටಆฝժ༵ࠃDž

ॼᄈ 91ࢫ౰ጱᅃ஼ăኻፔ ‫ݗ‬փဢྜྷăҺࣼࣃLjҺெ ๋LjҺฝᆖLjҺႜጽLjҺ ጲᆯăැీॽُ࿵Һ৊ႜ ‫ڹڟ‬Ljߌܷ࿮࡮ăኻᇼԴ ߷փ᧹Lj‫ݝ؞‬փૐă ႎષྲձǖ Aኪ࿆ටิ`შཀྵ

௅߲௚ฉဇ‫࢞ۅ‬Ԥ‫ڦ‬ට ‫ܔۼ‬கਸ਼ୄ؊஢ኙ‫ޜ‬ᇡăኄ ๟ᅃዖੂฉඁԲ‫׺‬ഐઠ߸ெ ‫ڦ‬ၭ‫ۅ‬႐Lj‫ڹڟ‬๟๊஺ఋ૰ ඟට்മެࢫीLjᇼᅪᆩ࿮ ຕْ‫ڦ‬฿ӨLjၭ႐ᅵᅵ‫࣑ڦ‬ ൽ‫ں‬ᅃْྜெǛ கਸ਼ୄ)Nbdbspo*๟ᅃ ዖᆯ႟ඦĂ‫ڒ‬ӣࢅ༛ෙኁፇ ‫ڦׯ‬ང‫ۅ‬ă֌ଙ०‫ڇ‬LjՂ඗ ‫߾ܔ‬ᅝᆶჹ߭ᄲ൱ă௚ට‫ڦ‬ ඕՉLjષ஦‫ྔڦ‬՗ࢅ‫޷ݿ‬࿮ Բ‫ڦ‬੨ߌ๟கਸ਼ୄՂԢ‫ڦ‬ ᄲ໎ăᄲၙཞ้ਏԢኄၵᇮ ໎Ljӝகਸ਼ୄፔ‫ྜڟ‬ெLjժ փ๟ॲඹᅟ‫ڦ‬๚൧ăĊĊഄ ํLjၙᄲ‫ۼࠀׯ‬ժ‫ݥ‬ᅟ๚ă! கਸ਼ୄփ‫ྔڦૢࣀڇ‬՗ԥ‫׬‬ ྺĐณ౰‫໌ڦ‬ႤđLjႠ൧ᄺ සൌೄ‫ڦ‬ณ౰ӯጛఄփۨă ཀഘ‫ڦ‬โ‫܈‬࿒‫܈‬Ăੌၒ‫ڦ‬ ࿒‫܈‬ĂওӴ‫݆ݛڦ‬Lj้क़‫׊‬ ‫܌‬Ă‫ݹ‬ૌጒༀĂ঳ೄ‫ۼ܈ײ‬ ࣷᆖၚகਸ਼ୄፌࢫ‫ׯڦ‬೗ă ܸ൐Lj௅߲ဇ‫ۅ‬฾‫ࣷۼޱ‬ᆶ ᅃ༫ጲम‫࠲ڦ‬ᇀகਸ਼ୄ‫ڦ‬႐ ‫ڥ‬ăኄၵ႐‫ڥ‬Lj࢔‫ܠ‬ժփీ ࢻ၎༫ᆩăB๑ᆩ‫ڦ‬ፔ݆Lj ঍ߴC࿄Ղీፔ‫ࡻڥ‬ăኄᄺ

๟ྺ๊஺࢔‫ܠ‬ටሞ๬ᄓகਸ਼ ୄ‫ࢪ้ڦ‬Lj৽໙ჹ߭Ӏቷ‫ٷ‬ ฾‫ڦ‬օየ৊ႜLjᄺཞᄣࣷ฿ Ө‫ڦ‬ᇱᅺă փᆩ‫څ‬႐Ljᅺྺ৽໙๟ ፌ౥‫ڦ‬கਸ਼ୄ‫ٷ‬฾Ljᄺփీ ԍኤْْ‫ࠀׯ‬ăᅃ‫ۅۅ‬ཉॲ փ‫ڟ‬࿋Lj‫ۼ‬੗ీሰ‫ׯ‬฿Өă ‫ࠀׯ‬ுᆶয০Ljኻీփཕ‫ڦ‬ ፔLjփཕ‫߳ٗڦ‬ዖದ‫ࢅݛ‬ፔ ݆ዐጺ঳ঢ়ᄓLjፌࢫ‫ڟڥ‬๢ ࢇጲमLjᄺ੗ీ๟‫֡ڦॆ܀‬ ፕ‫ݛ‬๕ă࿢ᄺ๟ํᄓକ࿮ຕ ْLjӝ߳ዖದ‫ۼݛ‬ჺ৯କ߲ ՓLjዕᇀᄺቴ‫ڟ‬କ๢ࢇጲम ‫ڦ‬ፔ݆ă๢ࢇ࿢‫ڦ‬Lj࿢ᄂᆩ କLjփ๢ࢇ‫ڦ‬LjԥᗠചLjཞ ้ᄺᆶጆຌ႐‫ڥ‬Ljፌዕ‫ڟٳ‬ ସ࿢ፌ஢ᅪ‫ࢅڢ࿆ڦ‬੨ߌă ‫ړ‬඗Ljኄփᅃۨీඟేᄺ‫ׯ‬ ࠀईኁ஢ᅪăසࡕేဠ࣌க ਸ਼ୄLjփ‫ݟ‬ᄺઠᅃْ࠲ᇀ໲ ‫ڦ‬ஶ၃ă‫ْܠ‬ኮࢫLjేᅃۨ ᄺࣷቴ‫ڟ‬ጲमፌဠ࣌‫ڦ‬โා ‫܈ײ‬Lj঳ೄࢩ‫܈‬Ljॄ၈࿆‫ڢ‬ ‫ڪڪ‬ă ଷྔLj‫ܔ‬ᇀዐࡔට‫ڦ‬ থ๴‫܈ײ‬ઠຫLjகਸ਼ୄ‫ڟ‬କ ඟටথ๴փକ‫ڦ‬ང‫܈‬ăኄ๟ ᅺྺ໲Ԩว‫ڦ‬ႴᄲLj঳ೄĂ ‫ڒ‬ӣຠ‫ڦ‬ጒༀĂాև‫ڦ‬โ ාLj‫ۼ‬ᆶડᇀ༛‫ݴ‬Ljᅺྺ༛ ቞‫ڟ‬ኝ߲ದ‫ڦݛ‬ᅃӷăኄᄺ ๟࿢ྺ๊஺ᅃਸ๔ຫLj໲๟ ᅃዖੂഐઠԲ‫׺‬ഐઠ߸ெ‫ڦ‬ ၭ‫ۅ‬Ljኄዷᄲ๟ኍ‫ࡔܔ‬ට‫ڦ‬ ੨࿆ă‫ํڍ‬ाฉLj໲ᅃ੨ᄯ ူඁ‫ܠڦ‬ዖْ֫Lj้࣮࿆ࢪ ႟ඦ‫ݚݰڦ‬Ljᅜत໲‫ܔ‬႟ඦ ‫ߛڦݹ‬೗ዊᄲ൱Lj዆ፕ‫੊ڦ‬ ৯ࢅవ‫܈‬Lj‫ۼ‬๟໲؊஢Ủ૰ ࢅวॏփ‫ڦݤ‬ᇱᅺăፔ‫ܠڦ‬ କLj‫ܠڦ׈‬କLjే৽ࣷኈኟ ‫ڥۮ‬໲ă கਸ਼ୄ‫݆ݴ‬๕ፔ݆ࢅᅪ ๕ፔ݆ă݆๕‫ڦ‬ፔ݆०‫ڇ‬Lj ‫ڍ‬๟঳ೄઓవLjඹᅟ฿ӨLj മᅟࢫవăᅪ๕ሶႴᄲዳ༛ ຤Lj‫ڍ‬๟঳ೄඹᅟLj༵ߛ‫ׯ‬ ࠀ୲LjമవࢫᅟLj߲ටਥ‫ڥ‬ ࿆‫ڢ‬ᄺ߸฼ᅃؕă࿢்‫ڦ‬ኄ ْஶ၃৽ٗᇱ࿆ၑ֥౟ௐக ਸ਼ୄਸ๔ӕƽ

Ŕகਸ਼ୄᇱଙ

օየ1 ॽ༛‫ࢅݹ‬႟ඦ‫ंݹ‬ ࢇLj‫෇ݣ‬ଙ૙ऐᅃഐ‫ٶ‬ ߲ๆब௱‫ڦ‬ᄣጱLjምࡗ ෲଇْă

օየ4 ੌၒᇨඤ዁281‫܈‬Lj கਸ਼ୄ‫ੌ෇ݣ‬ၒዐူ ֫Ljੌब‫ݴ‬ዓăඕՉႚ ‫ࢫׯ‬Ljే‫ڦ‬கਸ਼ୄ৽໙ ‫ࠀׯ‬ᅃӷକăඕՉ‫؜‬၄ ࢫ૬नই࿒዁241‫܈‬஥ੌ ాևăසࡕ࣏๟ߛ࿒Lj ࢔੺৽ࣷࢵۖăॽகਸ਼ ୄᅎ‫ڟ‬ዐ֫Ljฉ‫ेݛ‬ᅃ ֫ੌಎቼ‫ڔ‬ฉ࠶LjीჄ ੌ9‫ݴ‬ዓă

օየ2 ‫ڒ‬ӣ‫෇ेْݴ‬ဦ ෪༛Lj‫ٶ‬዁ස཮‫ڦ‬ጒༀ DŽ‫܌‬ၭॖঙLj߅Ⴀ݀ ಟDžă

օየ5 ူ௬ઠፔၑ֥౟ௐ ॄ၈ăࣜᆳሞ๪࿒෉ࣅ ൎၭ੷Ljे෇ᅃၭ܎ၑ ֥۹ै‫ڦ‬ጯࢅ༛‫ݹ‬ă

օየ3 ምْӝ႟ඦ༛‫ݹ‬ ෲ‫ڒڟ‬ӣࢵ૛ăᆩ‫ۯۉ‬ ‫ڒٶ‬ऐփ܏‫݋‬ഐӀუLj ඟ႟ඦ༛‫ݹ‬බ෇‫ڒ‬ӣ ࢵLj኱‫ڟ‬ႚ‫ׯ‬ස཮೎‫ټ‬ ጒă႟ඦ‫ڒ‬ӣࢵጎ෇᲻ ࢾ‫ڀ‬Ljᆩᇶႚ᲻ࢾፊሞ ࡂঌ‫ۈ‬ईᆳքฉLjफ‫؜‬ 4dn኱০‫ڦ‬ᇶႚă‫ٶ‬ਸ ੌၒோLjኻਸഔੌၒთ ࣍ඤ‫ޅ‬Ljփਸेඤ࠶Lj ᆩඤ‫߅࢞ޅ‬՗ೄLj኱ ‫ڟ‬՗ೄႚ‫ׯ‬փቕ๮‫ڦ‬ ੕Lj21.26‫ݴ‬ዓ৽ֶփ ‫ܠ‬କăසࡕᆩ๪࿒ଊ ߅LjႴᄲ2.3ၭ้DŽ߅ ሳཀഘDžă

‫ࠀٷ‬ ߢ‫ׯ‬ƽ օየ6 ᆩ‫ڒٶۯۉ‬ഗ‫ٶ‬዁ರ຿ĂຩࣂĂ݀ӣ‫ڦ‬ᇖறጒă े෇౟ௐክLjྺକሺेൣຢߌ࿢‫ݣ‬କԲড‫ڦܠ‬౟ௐክLj փဠ࣌‫ࣆڦ‬੗ᅜ३ଉă‫෇ेْݴ‬౥రও‫ٶ‬Ljබࢇࢫምे ෇ူᅃْăፌࢫፔ‫װ؜‬റ෥ರ຿ߌ‫ڦ‬రᆳຠăጎ෇᲻ࢾ ‫ڀ‬Ljൽᅃೌகਸ਼ୄफฉၑ֥౟ௐరᆳຠLj߃ฉଷᅃೌन ੗ă

༛‫ݹ‬65ਖ਼Lj႟ඦ‫ݹ‬55ਖ਼ DŽᅃۨᄲ჋ስ৊੨ࡻ೗ዊ‫ڦ‬ெ ࡔ‫ٷ‬႟ඦ‫ݹ‬DžLj‫ڒ‬ӣ40ਖ਼! Lj ဦ෪༛30ਖ਼ă

Ŕॄ၈ܹᇱଙ ࣜᆳ50ਖ਼Lj༛‫ݹ‬25ਖ਼Lj ၑ֥۹ैᅃၭ܎Lj౟ௐክ10 ਖ਼Lj౥ర30ਖ਼ă

Ŕഗ֌ ଙ૙ऐĂෲጱĂ‫ٶۯۉ‬ ‫ڒ‬ऐĂகਸ਼ୄࡂঌ‫ۈ‬ĂੌྪĂ ੌၒĂ᲻ࢾ‫ڀ‬ă


14 / ְԗ૛‫ڦ‬ᆈ߭ન

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!ெຍՊडǖ᲼ආ෷

ຳටۨ዆ ူ࿷ְ੣क़

3125౎2ሆ28.34න

ሞᆈࡔLjವᆷक़‫ڦ‬਋ࣷLjፌҺ‫৽ڦ‬๟ቴॆ֕࠷ᅃഐࢀ߲ူ࿷ְLj ৃཀኄॆང೗‫ی‬Lj௽ཀఫॆਵ‫یݦ‬ăഄํLjᇑഄ‫؜‬ඁࢀူ࿷ְLj࣏փ සሞॆൕ૰‫ٶ‬ሰᅃ߲ူ࿷ְ֕਋‫ڦ‬ၭ‫ںׇ‬Ljӝವᆷ்൩‫ॆڟ‬૛ઠLj़ փᆩࢾബᆼԠߌ࿒ᓤă!DŽԨԒऻኁ!ဲᆗDž

‫؜‬ӄș+RKMGTZ ࿷ࢫLjᄞ࠼ཪ৊௽ଋ‫ڦ‬஌‫شں‬മLjӫս‫ڦ‬ຏᆖො஌ᅃ‫ں‬Ljසཞᅃ‫ޗޗ‬ᅝຍ‫ࣃڦ‬ ਝăᅃԗඤְLjᅃ੨ߞ‫ۅ‬Lj஢࿭ְၑ຺ᅯăူ࿷ְ‫ڦ‬ᆬှഘတLj৛‫ۓ‬ဦጟ‫ڦ‬೗ዊጕ ൱Lj࿮໯փሞ‫ڦ‬ဦব‫ٶ‬ఉLjईႹኟ๟࿢்၄‫پ‬ටጕ൱‫ิۙ߭ڦ‬ऄă Պडॺᅱǖ 2/සࡕವᆷ࢔‫ܠ‬Lj੨࿆ဠࡻԲডሗLjփ‫ݠݟ‬ቷਵ‫ݦ‬ང೗‫یڪ‬૛‫ڦ‬քዃLjፔᅃ߲ዷ ֕ጞࢅ‫ޤ‬ጞ‫ڦ‬ยዃLjҺ‫ڦ׺‬਋ሞ֕ጞಖ‫ݴ‬ၛၭང೗LjҺ྘‫ڦ‬ඁ߰Մၭ੍ጞฉ྘ኽಈă 3/සࡕ࿭ጱփ‫ٷ‬Ljுᆶጆோ‫ڦ‬൶ᇘ‫ݣ‬ዃူ࿷ְ‫ڦ‬ጞᅖLjఫ஺੗ᅜ૧ᆩਜ਼ཐ෭݀ኄ ᅃ੷൶ᇘLjದब߲௎௎‫ڦ‬ၭԑ኏Ljࠬब‫ޗ‬Ԉஆྤၡ‫ڦ‬ጎ๦ࣃLj჋ᅃ߲ၭၭ‫ְڦ‬बLjԍ ኤವᆷ்஌ፗࢫ࣑ۙ࿋ዃ‫ڦ‬੣क़ᇑጲᆯ‫܈‬ă 4/ሞ֕ጞฉ‫أ‬କӦ‫ְݣ‬ਏĂߞ‫ۅ‬Lj࣏੗ᅜ૧ᆩᅃၵးࢾई୴෥ಪመኲ࿿ፔ‫ۅ‬ጘLj ෥ĂၑĂ࿆ਓඇă

Ikeaְጞ

330ᆈԃ

Cath Kidstonְਏ

8 ᆈԃ

Amaraጞք (150x250cm)

69.99ᆈԃ

Wedgwoodְࢰ

155ᆈԃ

‫י؜‬ș:GQK3K5[Z සࡕేਥ‫ڥ‬๪ా‫ڦ‬਋ࣷ໿‫ހ‬ԿLjఫ஺৽ሞࢫᇾई੻‫ڦ׎‬ᄞ໼ฉᆨߎ‫ٲں‬ਸ໼ጱӕLjࢾࢾ ֥֥Ljᄞ࠼ᇐ୞Lj‫ק‬৐ሞ‫ٷ‬ጲ඗ዐLjၛ๴ᅃ܎ူ࿷ְ‫ৢڦ‬ᝡ้࠼Lj๟ᅃॲ‫ܠ‬஺᝱ᅪ‫ڦ‬๚ყƽ Պडॺᅱǖ 2/ጚԢᅃ߲ཎᅝࢾॐLjዖฉಂ஢༭ૌኲ࿿Lj஢஢‫୴ڦ‬ᄾॽኝ߲ॐጱ‫ۼ‬ԈྷLjူ‫ݣݛ‬ฉ‫ۆ‬ ჯࣉ৹‫ְڦ‬बĂᅖጱLjᅃ߲؊஢ཡࣆ෥֒‫ူڦ‬࿷ְ੣क़৽‫װ‬၄‫؜‬ઠକă 3/჋ᆩఢ዆ጞᅖ੗ᅜ‫ټ‬ઠ߸‫ٷܠ‬ጲ඗‫ڢ࿆ڦ‬ă 4/සࡕ֖ेူ࿷ְ਋ࣷ‫ڦ‬ၭವᆷԲড‫ܠ‬Ljఫ஺৑ଉ჋ᆩ໒ଙኄૌփᅟບໟ‫֌ڦ‬ዊ዆ፕ‫ڦ‬ ְਏă

Argosࢽྔጞᅖ

1019.99ᆈԃ

Meyer࢒ཎְࢰ

40ᆈԃ

Royal Worcesterְฑ

7.20ᆈԃ

BHSְಎ

5.99ᆈԃ


‫ڼ‬274೺

೗ಈࠤ๚ / 15

ԨӲՊडǖ඿ଠ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ऄ૰ᇑทࣀժ٪ Baartmans and Siegel Ėࣀ࿕ዜ਽ė‫ࣆܔ‬Xpvufs!Cbbsunbot;!! !࿹‫ڤ‬Ąә༬தຯDŽ೗ಈ‫ظ‬๔ටĂยऺ฾Dž ೗ಈ঻ถ ኄ‫ܔ‬ยऺມටፇWouter BaartmansࢅAmber Siegel‫ڦ‬ఴጎ೗ಈĐBaartmans and Siegelđᅜऄ૰ทࣀ ఴጎྺዷLjዷ૰ߛዊքଙࢅ৛ዂ२֋Ljॕ႑৛ዂ߾ᅝ ࢅ‫ظ‬ᅪၙၟྺยऺዘ‫ۅ‬ᇮ໎Lj໯ᅜ‫ׯ‬૬ఴጎ೗ಈփ৳ ़ೞ૪஌२֋इ‫ڥ‬ሢงLjቛ๖ᆈ୿‫܀‬ᆶ‫ظڦ‬ᅪยऺă

้ጎዜፌ‫ڦٷ‬փཞ๟‫ܠ‬ᄣႠLjే੗ᅜሞኄ૛ੂ‫ܠ࢔ڟ‬ႎ‫ڦ‬ย ऺ೗ಈă୿‫้ܘ‬ጎዜߴକ௅߲ยऺ฾݀ำ‫ڦ‬ऐࣷLjኄዖጲᆯ ‫ܠ‬ᇮ‫ৣ࣍ڦ‬ሺഽକ้ጎዜ‫ظڦ‬ႎႠăཞ้Ljኄߴକ࢔‫ܠ‬ႎৌ ‫ޜ‬ጎยऺ฾ᅃ߲‫ڦ׊ׯ‬࿸໼ă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖԨल‫ޜ‬ጎ๟‫ޏ‬ᆶྺዐࡔࠥਜ਼ยऺ‫ڦ‬༬๺ ᇮ໎ǛC'T๟‫ޏ‬ᆶኍ‫ܔ‬ዐࡔࠥਜ਼‫׊ڦ‬೺๨‫఼ࣄࡀׇ‬Ǜ

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖә༬தຯࢅෘܻ߭೗ಈፕྺᅃ߲ႎ႗‫ڦ‬ ೗ಈLj‫܁‬ኁժփକ঴Lj൩๯ံྺ࿢்‫܁ڦ‬ኁ०‫঻ڇ‬ถᅃ ူ౞‫ڦ‬೗ಈ࿔ࣅă ࿹‫ڤ‬Ąә༬தຯǖә༬தຯࢅෘܻ߭ఴጎጣᄅᇀන‫׉‬Ⴉှ‫ޅ‬ ߭Lj๑ᆩߛዊଉքଙࢅ৛ዂ२֋Ljྺࠥਜ਼‫ټ‬ઠఴႠᄞߑ‫ڦ‬ท ࣀఴጎLjॽ‫ݏ‬஬‫߾ڦ‬ፕࢅิऄേ௴‫ں‬঳ࢇഐઠLjཞ้༵ߛࠥ ਜ਼ิऄᇑ୫ႜ‫ڦ‬ዊଉLjኄ৽๟࿢்৛႐ยऺ‫ڦ‬ఴጎ໯ᄲ‫ٳد‬ ‫ڦ؜‬૙౒ă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖሞቛબ൶࿢்ੂ‫ڟ‬କႎᅃल‫ޜڦ‬ጎLj౞ ੗ᅜ०‫ڇ‬༌༌ኄᅃल‫ڦ‬ยऺ‫߭ޅ‬஘Ǜ ࿹‫ڤ‬Ąә༬தຯǖኄᅃल࿢்ᇑኪఁྔ༫೗ಈQfogjfmeࢇፕྜ ‫ׯ‬କෙ߲ዷྔ༫ยऺLj࿢்ᄺࢅᆶጣଇӥ౎૦๏‫ڦ‬೗ಈIbjo. txpsuiࢇፕă࿢்ၙ‫؜ٳد‬ᅃዖࣚଃ‫ߌڦ‬ਥLj‫ޜ‬ጎ֌ଙఇ‫ݠ‬ ഻௬‫ߌةڦ‬Ljཞ้ኄᅃൎ‫؜ٳد‬କᅃዖĐ࡛ਬ‫ޅ‬đ‫ߌڦ‬ਥă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖႯ‫ׇ‬๑ᆩକ߅գჶ࿽ᅜतॺዾ߾‫ׇڦں‬ ৠLj൩࿚ኄࢅኄᅃल‫ޜ‬ጎ‫߭ޅ‬ᆶ๊஺૴ဣ఼Ǜ ࿹‫ڤ‬Ąә༬தຯǖ࿢்ᅃ኱‫׈‬๬ॺ૬ఴጎࢅĐ࡛ਬ‫ޅ‬đ‫૴ڦ‬ ဣLjഄํ࢔ራᅜമยऺ฾৽ሞጕ൱ኄዖ‫߭ޅ‬Ljే੗ᅜٗ࿢் ‫ټ‬ᆶਬጎยऺ‫ڦ‬ሏ‫؜ੂޜۯ‬ઠăᅺُ࿢்ၙᄲᅃዖጲ඗Ăႎ ᆗࢅഽଜ‫ྷݳڦ‬Ljઠ‫װ‬၄࿢்ยऺฉ‫ڦ‬ኄዖၳࡕă࿢்ၙᄲ ༹၄ఴႠ‫ڦ‬૰ଉLjኄ৽๟࿢்ྺ๊஺჋ስኄᄣ‫ׇڦ‬ৠLjᅺྺ ໲੗ᅜྜெ‫ں‬ᐱ๥‫؜‬࿢்ၙ՗‫ాڦٳ‬ඹă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖ౞ሼঢ়ၠ‫ٷ‬ዚ༵‫ڟ‬ຫ੗ᅜᆩĐ၄‫دڦپ‬ ཥዷᅭኁđ)npefso! usbejujpobmjtut*ኄَ߲ઠႚඹC'Tఴ ጎ‫ڦ‬ยऺ‫߭ޅ‬Lj൩࿚ኄ߲༬‫ۅ‬ሞኄᅃलఴጎዜ๟ሹᄣ༹ ၄‫఼ڦ‬Ǜ ࿹‫ڤ‬Ąә༬தຯǖ࿢்ሞኄᅃल‫ޜڦ‬๦ዐ‫ڦ‬ඓፔ‫ڟ‬କॽ၄‫پ‬ ࢅ‫د‬ཥ৊ႜබࢇLj֑ᆩᇑ‫د‬ཥ‫ޜ‬๦၎ຼ‫཮ڦ‬ႚࢅ२ൎ߾ᅝă ཞ้࿢்‫ظ‬ሰକᅃ߲ႎఇ๕Ljॽ‫د‬ཥᇮ໎‫ߴٳد‬ਏᆶ၄‫پ‬ഘ တ‫ࠥڦ‬ਜ਼்Ljኄ৽๟࿢்ᅃ኱ጕ൱‫ڦ‬ĊĊ‫د‬ཥᇑ၄‫پ‬ጲ඗ࡗ

‫ޜڦ܉‬ጎăްࠟ๟ᅃዖ้ชLjᄺ๟࿢்ጕ൱‫ޅڦ‬ ߭ă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖ౞ሼঢ়ຫࡗĐ‫ܔ‬ᇀ้ชLjፌዘ ᄲ‫ڦ‬๟้क़đLjᅺྺยऺ฾Ⴔᄲጽሞ้क़‫ڦ‬ മ௬ă࿢்‫ۼ‬ኪ‫ڢ‬ኄෙ౎ઠᆈࡔ‫้ڦ‬ጎᆶ କ࢔‫ܠ‬ՎࣅLj౞ీࢅ࿢்༌༌౞ᄅዐLj ኄෙ౎ᆈࡔ้ጎ‫ڦ‬Վࣅ஘Ǜ ࿹‫ڤ‬Ąә༬தຯǖᆈࡔఴጎ‫ୁڦ‬ႜ൵๞ᅃ ኱‫ۼ‬਋ঋᇀࢾด‫ڦ‬ఴ๗‫ޜ‬๦Ljๆ‫ݴ‬ጀዘ२ ֋ĂࠀీĂఴႠࣅࢅਬጎ‫ޅ‬ኄၵᄲ໎Lj࿢ ණྺኄब౎ᆈࡔ้ช‫ڦ‬Վࣅዐፌᆶ඀‫ݛڦ‬ ௬๟߲ටኰᄽᇑ้ช‫ڦ‬঳ࢇLjԲසӎሏࣷ ໯‫װ‬၄‫ڦ‬ă ໜጣ߲ටԝৠ‫ڦ‬փཞLj‫ޜ‬๦ᄺᆶକ࢔ ‫ڦܠ‬Վࣅăସටႌဠ‫ڦ‬๟Ljሞ้ጎዜฉ࿢ ்ᄺੂ‫ڟ‬କ߸‫ܠ‬ఴጎฉ‫ظڦ‬ႎă ้ጎዜԨวඟ࿔ࣅĂᅼૂࢅॺ ዾኄၵᇮ໎බ෇‫ڟ‬࿢்‫ޜڦ‬๦‫ظ‬ႎ ዐLj‫ړ‬඗Ljኄ๟ᅃ߲თႾॷ৊‫ࡗڦ‬ ‫ײ‬ăሞยऺ้Ljยऺ฾‫࠵ݒ‬ጲमLj ೨๑࿢்ሞဦবฉፔ‫؜‬ႎᆗ‫ڦ‬ยऺă ཞ้Ljఴጎංዐᆶକ߸‫ܠ‬೗ಈ क़‫ࢇڦ‬ፕă࿢ණྺLjኄዖࢇፕ๟ᅃ ߲ዚ೗ಈࠌཞ‫ټ‬ઠࡔाࣅ‫ڦ‬ᆫዊ‫ޜ‬ ๦‫ڦࡻ࢔ڦ‬૩ጱLjኄ৽๟୿‫ܘ‬ఴጎ‫ڦ‬ ႐ཌLj๟ᅃዖvojpo! pg! pggfsjohLjཞ ้ඟ๘হ᳠ད‫ڟ‬փཞ‫ڦ‬ำᅼLjኄᅃ‫ۅ‬ ๟࢔ዘᄲ‫ڦ‬ă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖሞ๘হ‫׭ٷ‬๨‫ࣷۼ‬ ਉӸ้ጎዜLj౞ਥ‫้ܘ୿ڥ‬ጎዜࢅ ௝ન้ጎዜĂә૔้ጎዜࢅ౨ሀ้ጎ ዜᆶ๊஺൶՚఼Ǜ ࿹‫ڤ‬Ąә༬தຯǖ࿢ණྺ୿‫้ܘ‬ጎዜᇑഄ໱

࿹‫ڤ‬Ąә༬தຯǖC'Tሁઠሁ਋ঋᇀྔ༫‫ڦ‬ยऺLjዷᄲ๟ߛ ‫܋‬ఴ๗ྔ༫Ljᅺُჱዞ๨‫ܔׇ‬ᇀ࿢்ઠຫ‫׉ݥ‬ዘᄲLjᆮഄ๟ ዐࡔ๨‫ׇ‬ăዐࡔࠥਜ਼‫ޜܔ‬ጎ‫ڦ‬ፔ߾ࢅ֌ዊᆶጣ࢔ࡻ‫ڦ‬૙঴Lj ࿢்ॽጣᄅᇀ߸৛ዂ‫ޜڦ‬ጎᇱଙăዐࡔࠥਜ਼‫ܔ‬ᇀ‫ޜ‬๦ዊଉLj ԍᄢᆶጣ‫ڦڟ܀‬๫ঙLjन๑๟ፌྲၭ‫ڦ‬ဦবLjᄺࣷ૬ਗ਼ԥ ዐࡔ๨‫ׇ‬ጀᅪ‫ڟ‬ăᅺُ࿢்࢔ᇼᅪඁᆓࢇዐࡔ๨‫ׇ‬Ljᅺྺ ࿢்ൡጀକ႐ე‫ڦ‬ဦবీ‫ڟڥ‬ዐࡔࠥਜ਼‫ڦ‬ႌงࢅဠҺă ዐࡔࠥਜ਼‫ޜܔ‬๦ยऺ‫ڦ‬ኝ߲ࡗ‫ڦײ‬থ๴‫ߛ࢔܈‬Ljփ ৈৈਆ၌ᇀഄ՗௬ॏኵLj‫ޜ‬๦ాሞ࿔ࣅ֍๟࿢் ໯ጕ൱‫ڦ‬ăᅺُLj࿢்߸‫ٷྺںܠ‬ዚ‫ټ‬ઠ‫ޜ‬๦ԝ ࢫ‫ࠤڦ‬๚ࢅยऺາୟă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėǖሞ୿‫้ܘ‬ጎዜኮࢫ౞ᆶ๊ ஺ऺࣄLj‫ܔ‬ᇀူᅃल౞ᆶ๊஺ႎ‫ڦ‬ยऺၙ ݆஘Ǜ ࿹‫ڤ‬Ąә༬தຯǖူᅃल࿢ࣷඁә૔Ă౨ሀĂ ߣԨࡘߵࢅၑߗă໚඗࿢࣏ுඁࡗၑߗLj‫ڍ‬ ๟࿢‫ܔ‬ၑߗኮႜ߭ྔ೺‫ځ‬ăူᅃल࿢்ࣷ߸ ጀዘறೄ֌ଙ‫ڦ‬๑ᆩLjᆩᅃዖ߸ႎᆗᅟႜ‫ڦ‬ ‫ݛ‬๕๑ᆩறೄLjՆ௨ࡗඁ‫߭ޅڦࣀޝ‬Lj ᆩ‫ظ‬ႎ‫ݛڦ‬๕ॽறೄሏᆩ‫ڟ‬න‫ޜ׉‬ ๦ዐăཞ้Ljူᅃल࿢்࣏ᆶၸ ጱยऺऺࣄăৃ౎ୃሆLj࿢்৽ ࣷॽႎᅃलఴጎ‫ٷߴټ‬ዚăኄᅃ लLj࿢்ᇑIfjotxpsuiࢅQfo. gjfme‫ࢇڦ‬ፕ‫׉ݥ‬ᇊ੺Ljᅜࢫ࿢்ࣷ ीჄࢅႜᄽ‫ڦ‬ᏈᏈኁࢇፕLj๑ᆩፌ ॖ‫ڦ܋‬੔रࢅፌႎᆗ‫ڦ‬ยऺLjྺࠥਜ਼ ‫ټ‬ઠፌࡻ‫ڦ‬ਜ਼ࢽ༹ᄓă !!!!!!!!!!!! ԨԒํသऻኁǖ޲ౢ


‫ڼ‬274೺

ࢺ‫ ޒ‬/ 17

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

Ӹࠅ๪ࢺ‫ޒ‬๰ሶ Sasa Jiang VM Studio๯ဝࣅጏ฾ ႎષྲձǖ A୿‫ࣅܘ‬ጏ฾SasaJiang

ጕ࠹କெਗ‫ڦ‬ටईኁ‫ܔ‬࿵Ăୃๆ౎‫پ‬༶֌ߌ႗඀‫ڦ‬ටᅃۨփࣷփኪ‫ڢ‬Ė࠽ߢ੿ටėLjਗዐ ঙ෥‫ڦ‬ට߭Ủ૰Lj৛ዂጎӳLjఊ‫ׇک‬ৠࢅӸࠅ࣍ৣඟටਥ‫ڥ‬ሞ࠽ߢࠅິ߾ፕ०኱๟ፌ੯‫ڦ‬ኰᄽă ܸ၄ሞ‫ٷ‬և‫ڦݴ‬Ӹࠅ࣍ৣᅙঢ়߶ਗዐᅃᄣฯ዁࣏Վ‫ࡻ߸ڥ‬Lj‫ేړ‬ೕ‫߾ںݏ‬ፕሞኄዖ࣍ৣူLjᄺႹ ٗுၙࡗ߾ፕ๪ࣷ‫ڦేܔ‬ว༹ࢅೄ‫ޒ‬ᆶླ࡞ăኄ೺ࢺ‫ޒ‬ጆતॽࣷቴ‫؜‬ब߲ሞӸࠅ๪ፌඹᅟሰ‫ׯ‬ೄ ‫׉ڦ࡞ླޒ‬९࿚༶Ljժ༵ࠃ‫ܔ‬ᆌ‫ڦ‬঴ਦ‫݆ݛ‬ă

‫ڇ‬೗ླྀ४ 1. ᏕԶԍโ಩࿽ Clinique Moisture Surge Face Spray

£20.00

ኄ੼ԍ‫׼‬಩࿽ᇑ՚‫ڦ‬ཞૌׂ೗փᅃ ᄣ‫ڦ‬๟Lj໲‫ڦ‬಩࿽ᄲฎྲؓᅃၵLjᄺኟ ࡻ஢ፁߛԍโ‫ڦ‬Ⴔᄲă

1

ጒ઄ᅃ Ąࡗૐईࡗඤ

2. ૙‫ޒ‬ආ‫ݞ‬ෳຠ La Roche-Posay Anthelios Melt-In Cream SPF30

Ӹࠅ๪‫ڦ‬࿒‫܈‬փ๟໿ૐLj৽๟౱ഘ໿ഽඟටዏတLj‫ۉ‬ సĂ‫ޜ‬ခഗĂ‫े࠼ڨ‬ฉࡦૐཀഘ้‫ڦ‬౱ഘ‫ࣷۼ‬ඟ߾ፕ࣍ৣ߸ ඤăᅃၵਸ‫ݣ‬๕Ӹࠅ‫ݛ‬๕‫ິࠅڦ‬ᆼᅺྺ੣क़ࡗᇀ੣ઃܸඹᅟ ߌ‫ڟ‬ૐăኄଇዖ‫׉‬९‫ڦ‬࿒‫܈‬࿚༶‫ټࣷۼ‬ጽేೄ‫ڦޒ‬຤‫ݴ‬Ljඹ ᅟྃೄࢅுᆶ࠼ሷă ŏ঴ਦ‫ݛ‬๕ǖໜ๮‫ټ‬ᅃኻԍโ಩࿽Lj़ీԍ‫׼‬ೄ‫ޒ‬โාLjᄺ ీሞ࣍ৣ࿒‫ྺ้ߛࡗ܈‬ೄ‫ޒ‬ই࿒LjႴᄲጀᅪ‫ڦ‬๟ࡗᇀೕ‫ݏ‬๑ ᆩ಩࿽ᄺࣷ‫ټ‬ጽೄ‫ޒ‬Ԩว‫ڦ‬຤‫ݴ‬ă

Ğெጏ๬ᆩĄTry Out Reportğ

£14.50

૙‫ޒ‬ආ‫ڦ‬TQG‫ݞ‬ෳຠԍโඐփᰰ ౉Lj๢ࢇ‫׊‬೺‫ܔ‬ጣ‫ۉ‬స‫ڦ‬ට๑ᆩă

ጒ઄ܾ Ą࠼၍࡞ට Ӹࠅ๪‫ٷ‬ଉ‫ڦ‬න࠼‫ࢅڨ‬ഄ໱ቷ௽࿿༹‫ࣷۼ‬ሺ‫ٷ‬ೄ‫ޒ‬๴‫ڟ‬ ‫ޖ‬พ‫ڦ‬ऐࣷLjᄺࣷሰ‫ׯ‬ӫ‫ࢅۅ‬Ӂ‫ק‬Ljሞන࠼‫߾ူڨ‬ፕ໿৳ࣷ ସᄅ৖ೃԣLjܸ௖ᄅࡗ‫ܠ‬ᆼׂࣷิዥ࿖Lj‫ټ‬ઠ‫࡞ླڦ‬ኈ‫ڦ‬փ ณă ŏ঴ਦ‫ݛ‬๕ǖԍኤ௅ཀཱTQG41‫ݞڦ‬ෳLjு‫ٱ‬ƽ๟௅ཀăᅺ ྺ๪ా‫ޖڦ࠼ڨ‬พሰ‫࡞ླڦׯ‬ժփԲVWBᄲ‫گ‬Lj૶‫ٸ‬ሞॆᄺ Ⴔᄲֳᆶ‫ݞ‬ෳဣຕ‫ڦ‬௬ຠLjӸࠅ๪৽߸Ⴔᄲԍࢺೄ‫ޒ‬ă

2 3. ኲ٩Ⴏᤸᤨኋᕟলჿᆳ Shu Uemura Ultime8 cleansing oil

150ml £36.00

զ‫׶‬লჿᆳኮ޴टዂጕ൱Ljᕟ ൽ9੼‫ۥ‬पኲ࿿৛ᆳLjൽ֌ඇ൰Ăയ ႐ჺ݀Ljᷟጲ඗ኮ૰Ăणॖ‫܋‬੔रLj! බࢇ9‫ٷ‬ทࣀඇీࢺ‫ࠀޒ‬ၳă

ጒ઄ෙ Ą‫้׊‬क़ᇑ‫ۉ‬స၎‫ت‬

ሞ‫ܾڼ‬೺૛঻ถକྺट ߅ሳक‫ޒ‬ց؊຤‫ᤨ࠿ڦݻ‬٨ ᆈ๕‫ނ‬௡'༦ࢾว༹ຠăၙ ᄲ߸ጪාक‫ړޒ‬඗փీณକ ཞဣଚ‫ڦ‬ឫᇥ୞Ljዘ‫ۅ‬ጪා ԍโ‫ڦ‬ឫᇥ୞ሐࡤਏᆶႪࢺ ࠀၳ‫ڦ‬༦ࢾᕟൽ࿿ࢅጪාԍ โ‫ނڦ‬௡त߆ᆳă

3

ሞ‫ۉ‬సጞമ߾ፕ9ၭ้ࣷሹ஺ᄣǛఫ‫ڪ‬ᇀᄥ൩ဦ࿖ࢅዥ࿖ ಂฉే‫૽ڦ‬ᅜतৡևă‫׊‬೺ፖጣ߾ፕᅙঢ়‫ܔ‬ว༹ࣷሰ‫ׯ‬ᅃۨ ‫ڦ‬હ໦Ljምेฉᄅ৖ೕ‫ੂںݏ‬ೡటࡗᇀೃ݄ᄺࣷሰ‫ׯ‬ມዘฅ ࡞ă

Crabtree&Evelyn English Honey and Peach Blossom Body Wash

࠿ᤨ٨ᆈ๕‫ނ‬௡'༦ࢾឫᇥ୞

ၭӣ຋3ࡽǖၑ࿆փ๟࢔౪Lj‫ڏ‬ၑLjఴิᄺ੗ᅜᆩLj փᆩ‫څ‬႐ቖඣକ஢วၑഘă‫ڍ‬๟ྸᅃ‫ڦ‬࿚༶๟Ⴔᄲౣਸ ߃ጱLjසࡕยऺ๟փᆩౣਸLj‫ڇ‬๮৽ీ‫ٶ‬ਸࣷ߸ࡻă ၭӣ຋4ࡽǖዊ‫࢔ں‬ලࣂLjഐಟᄺ࢔‫޷ݿ‬Lj࿢ਥ‫ڥ‬ൣ ল‫࣏܈ײ‬๟࢔ഽ‫ڦ‬Ljᆩྜփࣷਥ‫ڥ‬ᆳᆳ‫ڦ‬Lj໯ᅜ࿢࣏ᆩ ໲ဢକ૽ă

£1.99

ŏ঴ਦ‫ݛ‬๕ǖ๮Չ‫ݣ‬ᅃԗ୴ְईӣְLjӻዺว༹ੇᄟࣅăႴ ᄲे຤้ഐઠጽ‫ۯ‬ᄺ๟‫ܔ‬ว༹‫ݣڦ‬຿‫ݛ‬๕ă჋ᆩߛ‫ݞ‬ෳဣຕ ‫ڦ‬௬ຠࢅᄅຠLjໜวၻ‫ټ‬ᄅ಩࿽๾࣐ᄅ৖ೃહLj੗ᅜ३ณᆩ ๮඼ᄅ৖‫ْڦ‬ຕă

Ř๳ॏǖ15ᆈԃ0250ml

ၭӣ຋2ࡽǖߌਥ‫׉ݥ‬ጪාLj๢ࢇሞ۬ཀ๑ᆩLjᆩྜ ࢫว༹փࣷ߅߅‫ڦ‬ă

4. ᆶऐԋࢁ୴ְ Pukka Organic Mint Green Tea

ጒ઄ෙ Ą‫ٷ‬ଉဦਪ ሞӸࠅ๪ঢ়‫׉‬থ‫ݛںڦة‬Ԉઔ߾ፕጞĂްᆇऐĂ‫ٶ‬ᆇ ऐĂ‫ࣆۉ‬Ă෭݀Ljኄၵ०኱৽๟ဦਪĂኈਪĂसิ،ࢅթ‫۾‬ ‫ڦ‬࿒‫ض‬Ljܸኄၵ۫ဇԈࡤ‫ڦ‬ဦਪ੗ీԲ֦໯૛࣏‫ܠ‬Lj्සే ᇑ࿐ิသ࠹փࡻ‫ڦ‬ටᅃഐ߾ፕኄዖ൧઄৽ࣷ߸ჹዘLjܸኄၵ ࣷߴೄ‫ټޒ‬ઠᵅ،ࢅ‫ۻۻ‬ă ŏ঴ਦ‫ݛ‬๕ǖঢ়‫ܔ׉‬ጲम‫ڦ‬Ӹࠅᆩ೗৊ႜၩ‫۾‬Ljሞ߾ፕ้৑ ଉփಸ‫ة‬ጲम‫૽ڦ‬Lj඗ࢫঢ়‫׉‬ဢ๮ăኄၵ੗ీࣷඟేੂฉඁ ᆶၵഽ೨ኢࢅলᲛLj‫ڍ‬๟ඪࢆҺࢺጲमೄ‫ڦޒ‬ටํाฉ‫ۼ‬ᆶ ᅃ‫ܹۅ‬ഽ೨ኢ‫ڦ‬ă

ኄ੼ԋࢁ࿆‫أְ୴ڦ‬କੇᄟ ࣅྔ࣏੗ᅜ༵หLjߋጽ‫้׊‬क़߾ ፕ‫ڦ‬ೃԣă

4 5. Bootsᄅև๾࣐಩࿽ Boots Pharmaceuticals Irritated Eyes Eye Mist

£12.49

ኄᅃ੼‫ܔ‬๾࣐ᄅ৖݀ᄁኢጒ ᆶ௽၂ၳࡕLjሞ‫้׊‬क़ᆩᄅࢫ੗ᅜ ໜ้ց಩Ljඟᄅ৖‫ݣ‬຿ă

5

ޯ‫ڶ؃‬ઑԤռ ҵ‫ݱ‬Ѹৎ剗Ґ۵‫س‬ઘ‫٭א‬ҁۙઑૠЖ⡣‫ٳࣩ؃‬䓒

The body beautiful

Nourished lips

௅‫۬ڟ‬लLj࿢்‫ڦ‬क‫ޒ‬ሞ֫֫ᅊ‫ޜ‬ ‫ڦ‬ԍࢺူLj࣏๟వᄄ߅ሳᇑփ๢ăփස ‫׈‬๬ӝే‫ڦ‬ว༹ළᅂ࣑‫ׯ‬ದ‫߸ݛ‬ጪා‫ڦ‬ Fohmjti!Ipofz!boe!Qfbdi!Cmpttpnว༹ ຠLj޷ࡤઝఢᆳLjළఢࡕLj ‫ނ‬௡ᅜतਏᆶԍโࠀၳ‫ڦ‬ ༦ࢾ৛ࣀă

Fohmjti! Ipofz! boe! Qfbdi! Cmpttpnဣଚ‫ߜفڦ‬Lj ޷ࡤీᆶጪා๾࣐ೄ‫ނڦޒ‬છ ᅜत‫ނ‬௡৛ࣀLjᧉᦧኲ࿿ᆳLj ၠනઉጯᆳᅜतළఢࡕă

£22

ල෉‫ڦ‬क‫ޒ‬ሞᆼ߅ᆼૐ‫ڦ‬लব૛ጺ๟ ၂‫ڥ‬༬՚փਾᅃऍăFohmjti! Ipo. fz!boe!Qfbdi!Cmpttpn!ဣଚዐ‫ࢺڦ‬ ๮ຠLj๟ᅃ੼ᅜᆳྺए‫ڦں‬ළᅂLj ޷ࡤᄸࢾ‫ނ‬௡৛ࣀLjీᆶၳศ֫ጪ ා߅ሳೄ‫ޒ‬ă

ා‫ߜف‬Lip Salve 4.2g

£4 ว༹ຠ Body Butter 250g

Happy hands

ࢺ๮ຠ Hand Therapy cream 100g

£15

Targeted treatment ኄ߲ዊ‫ڦ޷ݿں‬ඇీԍโຠ੗ᅜԥᆩ ሞඪࢆᅃ٫Ⴔᄲԥጪා‫ڦ‬क‫ޒ‬Ljփ࠶๟‫ف‬ ևĂ๮ևĂဓ߃࣏๟গḹăཞᄣ๟ᆯછᅜ त‫ނ‬௡৛ࣀLjᧉᦧኲ࿿ᆳLjၠනઉጯᆳᅜ तළఢࡕۙ዆ܸ‫ׯ‬ă ඇీԍโຠ All Purpose Balm 14g

£9

ፌႎEnglish Honey and Peach Blossomဣଚᅙঢ়ሞ‫ాی‬ᅜत࿢்‫ྪڦ‬በwww.crabtree-evelyn.co.ukਸ๔ၨ๳ă!!


18/ ದ๦

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3125౎2ሆ28.34න

᯼੣ྥ՗!ऐႁ‫ڦ‬ወႾᅝຍ ԨԒऻኁ!ဲᆗ ྥ՗ኈ๟ᅃ߲‫ݩ‬ᅌ໯າ ‫ྲڦ‬ၭĂആ௴‫ڦ‬ऐႁጎዃă ຕӥॲ୾ဣᇑଭॲ‫ۼ‬ದࢇ‫ڥ‬ ᅃີփࠐLjփཕሞሏገLjܸ रᅝߛ‫ڦג‬዆՗฾‫ߴގݠ‬ᇎ କ໲ਏᆶጲว‫ڦ‬ଳഘᇑิ ంă᯼੣႙ऐႊยऺྥ՗Lj

ٗ՗ಎ‫ྼܾڦ‬๫ਥᅃ኱ჽฦ ዁՗ԝ‫ڦ‬ෙྼ૬༹ၳࡕLj‫أ‬ କྺేኸᆅ้क़Lj໲‫ڦ‬ยऺ ࣏ᆶᅃ߲߸‫ڦٷ‬ణ‫ڦ‬ĊĊཚ ࡗऐႁ‫ڦ‬ሏ‫ۯ‬Ljඟಧ‫ٻ‬ኁ࠵ ง้क़ୁ๝ူLj؊஢ወႾ‫ڦ‬ ऐႁኮெă‫ేړ‬ಧ‫ٻ‬ኄዖྥ ՗้Ljੂऐႊᄲᇺᇺ‫ٷ‬ᇀੂ ้क़Ljऐႁ‫ڦ‬ወႾᅝຍॏኵ ᇺᇺ‫ٷ‬ᇀ้क़ॏኵă

փณ֍ࣀ࢙ᅯ‫ڦ‬዆՗‫ٷ‬ ฾ྺቛ၄ऺ้ഗସටጣ௚‫ڦ‬ ၎ࢻ঍‫୾؃ڦٱ‬Ăߘ߇Ăᆴ ີࢅ݀ཉLjࣷࢮ݀ആၙ‫ں‬ቛ ၄้ऺዐևॲத௴‫ڦ‬ሏፕጩ ༀLj਍ຫኄՍ๟᯼੣ᅝຍ‫ڦ‬ ᇹഐă Đ᯼੣đ๟‫׉ݥ‬ਏᆶ ཈቟Ⴀ‫߾ڦ‬ᅝरേLjᄲሞ‫ڹ‬ ӱĂॄӱൃࢅॄӱዡ‫ݔڦ׶‬

Casio

‫ټ‬ᆶᅃ‫ࠟްۅ‬ഘዊLjཪ ๫՗‫ڹ‬၂୞ྥ՗ྲၭऐॲሏ ፕ‫ڦ‬৛௴ኮ‫ت‬Ljᆲසੂጣ႐ ሤ‫ڦ‬ཌ‫ۯ‬ă‫ڦ୾؃‬ገ‫ۯ‬ᅃణ କ඗Ljժཞ้‫ྺׯ‬ጎ๦‫ڦ‬ঋ ‫ۅ‬ă ๳ॏǖ45:ᆈԃ

Oris Artelier ᯼੣‫ڦ‬ऐႊ‫أ‬କඟ ՗௚்ీٗኟ௬኱থႌง ‫ڟ‬ऐႊ‫ڦ‬ሏፕྔLj߸੗኱ থੂ९‫ٶ‬ఉ‫ڦ‬৛ဦ‫܈ײ‬Lj ெࣅᆆ֠ሞ՗੕ా‫ڦ‬ຕӥ ॲଭॲă ๳ॏǖ2591ᆈԃ

Dreyfuss & Co

Raymond Weil ྺକ༹၄ጲम‫ڦ‬༬‫ࢅۅ‬ ‫߭ޅ‬Lj዆՗ฆॽଭॲጘᅜ‫܀‬ ༬‫ۓڦ‬๦Ljཞ้ॽऐႊ᯼੣ ‫܀ׯ‬༬‫ڦ‬ሰ႙Lj၂‫ڥ‬ኝ߲՗ ಎ०লዐᆼᆶࣀૢߌă ๳ॏǖ2686ᆈԃ

ሏᆩକ዆ፕ߾ᅝฉ‫ߛڦ‬ ‫ג‬रຍLjቛ၄କ೗ಈ‫ڦڊٷ‬ ‫ظ‬ᅪ৛หLjӷሆႚ‫ڦ‬᯼੣཮ ࿖ߴኝዎ՗ಎሺཁକᅃၵห ௞ߌă ๳ॏǖ27:6ᆈԃ

नՍ๟ሏ‫ۯ‬႙ྥ՗ᄺ੗ ᅜ྘‫؜‬᯼੣ࢾᄣLj᯼੣ऐႊ ‫נ״ڦ‬ཪ௽၂๖ߴሏ‫ټۯ‬ઠ କ৛ዂߌă ๳ॏǖ261ᆈԃ

Bulova

ྷ‫ح‬ረ߳๕੥੨Ljవ‫࢔܈‬ ߛăन๑ኻ๟‫ۓ‬ਗ਼ᅃ߲ၭၭ ‫ڦ‬ೝ࢚ॄӱዡ‫׶‬Ljᄺᄲࢾฉ ‫߲ܠ‬ၭ้Lj֍ీॽኮ‫ڹן‬᯼ ੣ăᄲ‫ۓ‬዆‫؜‬ସට༒ྺ࠵ኹ ‫ڦ‬ཚཪ঳ࠓLj߸ᄲࡼ‫ݯ‬ຕ႓ ೺‫้ڦ‬क़ă‫أ‬କெ࠵ᅜྔLj ࣏ᄲ‫ݴݴڟٳ‬௱௱‫ڦ‬৛ඓLj ईႹኄኟ๟ऐႁ‫ڦ‬ወႾᅝຍ Ủ૰໯ሞă

Rotary ೠॏᅃኻ᯼੣՗Ljਨ‫ܔ‬ փሞᇀኝኻ՗ྌ੣‫܈ײڦ‬Lj ዘᄲ‫ڦ‬๟ሞ฻ူ‫ࠡڦ‬ॐฉLj ঢ়ࡗ‫ٶ‬ఉĂጎ๦Ljᅜतଭॲ ಇଚ‫ڦ؜‬ெߌă ๳ॏǖ556ᆈԃ

Fossil ‫้ऺޮہ‬ெბ߁౒‫ڦ‬ย ऺLjॽ՗ಎ‫ڦ‬ෙ‫ݴ‬ኮᅃ࿋ዃ ዆‫ׯ‬᯼੣Lj߸ᆶ၄‫ߌپ‬Lj࣏ Ն௨କ᯼੣ऐႊ‫้܁‬փ‫ݛ‬Ս ‫ڦ‬ᖿᖾă ๳ॏǖ256ᆈԃ


‫ڼ‬274೺

౰ጎ / 19

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

้ጎူ࿷ְ ԨԒऻኁ!ဲᆗ සࡕే࿚ᅃ߲ᆈࡔ౰ ටǖĐူ࿷ְ‫ܔ‬ᇀేઠຫᅪ ࿆ጣ๊஺Ǜđ໳੗ీ࣮ࣷ‫ٴ‬ ేǖူ࿷ְ৽๟ሀฉෙଇ ኪमईࡻᆷሞᅃ߲ᆫெҾৢ ‫ৣ࣍ڦ‬ዐLjࢀጣ‫ݚ‬ၑ‫֥ࢾڦ‬ ְLj஥஥ཱጣࡕআࢅరᆳLj ‫׺‬ഐິ੃էLjൟำဦᇕຳ଎ ᅃ݊ăഄํ๺փኪLjํाฉ ໳႐‫ڹ‬૛ሞၙጣǖᚊLjཀ ઞLj࿢޿‫๊ح‬஺ඁࢀူ࿷ ְǛ ๟‫ڦ‬Lj‫ܔ‬ᇀ౰ටઠຫLj ူ࿷ְ‫้ڦ‬ጎᅪᅭຼࢭ߸‫ٷ‬ ᇀெ๋‫ڦ‬ᆻउăॽᅊ‫؝‬૛ఫ ၵփ‫׉‬ᆩ‫ڦ‬ᄝጎཥཥధ‫؜‬ ઠLj৛႐‫ٶ‬ӳᅃ݊Ljփཞᇀ ೝ้ᅃີփࠐ‫ڦ‬ኰ‫ׇ‬ዷ࠶Lj ई๟ໜໜՍՍ‫ॆڦ‬བྷዷ޺ႚ ၡLjᅜ৛ዂ‫ڦ‬ጣጎࢅട‫ࡻڟ‬ ‫ڦت‬ጏඹLjଋૢ‫؜ں‬၄ሞࡅ ௡ई๟ఴႠᆷට௬മLjᆫჯ

‫ں‬೗ᅃ੨ࢾְ֥Ljॽ౰ႠỦ ૰ሞኄ߲‫ࢇׇ‬ଦ૘৑ዂ‫ں‬ቛ ၄‫؜‬ઠăኄኟ๟༹ᄓᆈࡔ้ ชิऄՂႴ‫࣍ڦ‬বă ௅౎6ሆLjᆈࡔ౰ྦྷࣷ ਉӸӣূࡲࠆࢾᇴಋ‫ܔ‬Ljໃ ฉᅃဝ‫د‬ཥ‫ڦ‬Đူ࿷ְđă ఴႠઠՠႴᄲ‫ح‬ጣᄊ࿂‫ޜ‬Lj ‫ߛٻ‬ஷत๮‫׼‬ᇐෛǗ౰Ⴀ ሶว‫ح‬ᄝጎLj൐ᅃۨᄲ‫ٻ‬ஷ ጱă ‫ړ‬඗Lj‫ܔ‬ᇀ೵ཚ઻ӥ ႡઠຫLjඁ৶‫ی‬ई๟֕࠷ࢀ ᅃ‫ူܙ‬࿷ְLjጣጎժփႴᄲ ኄ஺ްሗLj‫ڍ‬๟౥ጮੱĂU ჀĂཱྀၸ‫ڪ‬໿ࡗႩှ‫ڦ‬ጎӳ ධ඗๟ူ࿷ְ‫্ڦ‬ऽăփཞ ‫ܔںׇ‬ᇀူ࿷ְጣጎᆶጣփ ཞ‫ڦ‬ᄲ൱Lj‫ڍ‬ཚ‫׉‬ઠຫLj౰ ට்ᄲ‫ح‬ᆶ౰ට࿆‫ڦ‬ඕጱई ჿ෥ලࢅ‫ڦ‬༫ጎLjܸٗ၂‫ڥ‬ ೏ଋĂ‫ܸݛٷ‬ᆼൟ຿Ljၸጱ ᄲ჋ঢ়‫ڦۆ‬ӑૅೝ‫ڹ‬ၸईჯ ዂ‫߶ߛڦ‬ၸă

Style A ངெൣ‫ࠅك‬ዷ‫ܹݔ‬ ௅߲౰ට႐ዐ‫ۼ‬ᆶᅃີࠅዷ൧঳Lj‫ح‬ฉ੻‫ڦٷ‬ರರ ඕLjሞ޷ૢ༗࣠‫ڦ‬৶‫ی‬૛ࢀူ࿷ְLjӣ෥ၐጣૅີՉ‫ڦ‬ᇶ ጞքLjၭໟࢾ཮ӄ‫ڦ‬৛ዂְԗLj෻ጣ࠼‫ڦ‬ᆀዊְਏčč৽ ࡻၟิऄሞྼ‫ܠ‬૧ჱ้೺Ljެᅃ‫ְڦૢࣀׇ‬ᄑă ࠲॰َǖૅີĂರರඕ

1  

2

1

 

"#$  

2

3

 !  

4

Style B

3 %&' (

4 ) ' 

‫ׯ‬ຄᆫჯ๿౰‫ܹݔ‬

5 * +

 ,-

 

3125‫ဲؾ‬लॽฯྺୁႜ‫ݹ‬෥Ljᄺ๟๿౰փ੗ᅜ‫ࡗٱ‬ ‫ڦ‬ᇮ໎ăփ࠶๟ၭ౰࡚࣏๟‫ٷ‬౰࡚Lj‫ݹ‬෥‫ۼ‬๟๿౰்Բ ডዓҺ‫ڦ‬ჿ෥ăᅃ༫‫ݹ‬෥ኰᄽ༫ጎLj़ీ‫ׯڦଁ߅؜ح‬ ຄெLjᆼీߴටೝᅟৎට‫ڦ‬ൕൎߌăُྔLjᅃມॖཀྵߛ ߶ၸĂᅃ߲०‫ڦڇ‬๮ధԈ‫ۼ‬๟ူ࿷ְ‫ڦ‬ՂԢ‫ڇ‬೗ă ࠲॰َǖૅີĂರರඕ

5 


20/ ᆈ୿ૢට

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3125౎2ሆ28.34න

Ԩ೺ૢට

੗႐

ฝᆖǖ᲼ආ෷ ಆฝ‫ۅں‬ǖᆈࡔ୿‫  ܘ‬


‫ڼ‬274೺

ᆈ୿ૢට / 21

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

তਸ໳‫ڦ‬௬෮ Ⴁఁǖ੗႐ วߛǖ283dn ႓ፗǖཀၷ Ⴀ߭ǖᆪఐਸશĂ‫܀‬૬ĂߌႠĂ ྜெዷᅭ ॆၕǖԛ৙

੗႐ ࠩઔ‫׭ظݿ‬঩્

၄ਃዿ‫ں‬ǖ୿‫ܘ‬ Թᄽᇾၯ0ጆᄽǖ୿‫้ܘ‬ጎბ ᇾNj้ช௃༹዆ፕ ႗඀ǖ้ช֭ࣃĂ୫ႜĂெ๋Ă ॳวĂ๭֠ ဠ࣌‫حڦ‬ᅊ‫߭ޅ‬ǖுᆶࠦۨ‫ح‬ᅊ ‫߭ޅ‬Lj‫ڍ‬Wjdupsjb!Cfdlibnࢅ Pmjwjb!Qbmfsnpᅃ኱๟ጲम‫ޅڦ‬ ߭౾ၟă ဠ࣌‫๋ڦ‬࿿ǖ๱ິ

Q&A

Q:ేᆶ๊஺ၭ࠰Მ@ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! A:๭णၞೄࢅၸă Q:฿૿ࢫࣷፔ๊஺Ǜ A:޿߅๊஺৽߅๊஺ă Q: ٗၭ‫ٷڟ‬ፔࡗፌ‫ڦ੿ކ‬ᅃ

ॲ๚๟๊஺Ǜ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ሞ੔୉‫्܈‬Ljᆶᅃཀሞൃ ူ‫ܣ‬ᇐLjණ๎କෙ߲‫ࡔڤ‬ವ ᆷăᇐཕକLj࿢ਃ඗߶໱்ᅃ ഐඁ‫ݗ׺‬Ljྟฉ࣏֖ेକ໱் ሞॆ૛‫ڦ‬ಋ‫ܔ‬ă၄ሞၙၙམࢫ ಄Ljྤᅃ໱்ᄲ๟࣋ට੗ሹ஺ Ӹă

A:

Q:සࢆੂ‫ځ‬঵‫૿ھ‬Ǜ A: ᆶ࢔༬՚஘Ǜփ๟ఴิԲ ౰ิ‫ٷ‬Lj৽๟౰ิԲఴิ‫ٷ‬ă

Q:ేසࢆੂ‫ځ‬႓ፗǛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! A: ுᆶჺ৯ăዜྷ‫ࡅڦ‬௡‫ۼ‬

ඤዔ༪ஃ႓ፗLj௅ْ໳்ߴ࿢ ঄ྜ࿢࣏๟ࣷྮ‫ڥ‬ᅃ߅ܾ৫ă

Q:ే༪ᄋᆈࡔ‫๊ڦ‬஺Ǜ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! A: ้ᅽ้൥‫ڦ‬ཀഘăٗၭ๴

‫ڦ‬ঞᇣ๟ԥ෈ᄲෳLj࿢ᅜമᅃ ९൥ཀ৽ӝ۫ဇඇࠬሞᄞ໼ ฉĐෳđăঢ়‫׉‬๟փᅃܹࣷ৽ ᅽཀူᇐLj۫ဇுෳጣ໿ᄞLj ࣏ඇଦโକă

ԨԒऻኁ!ဲᆗ! ํသऻኁ!ᰨณ੃ ໳ঢ੗႐ƽ๟ஐஐߴ໳ൽକ ᅃ߲ኄ஺ࡻད‫ڦ‬ఁጴăኄَ߲ሞ ጴ‫ۆ‬૛‫ڦ‬ᅪາ๟Đടࢅ႐ᇼđLj ᄺ๟੗႐ஐஐ‫ڦ‬႐ᇼLj‫ڟڥ‬କᅃ ߲ኄ஺࠮േĂీ߅‫ڦ‬౰ܹăඁ౎ ຬ๗ߑԹᄽLj੗႐৽֖ᇑକᆈࡔ ӲĖFmmfėሗኾ‫ڦ‬ᅃ߲ၜణLjሞ ૛௬‫څ‬ඪ้ጎՊडă໳ຫ໳࢔ߌ ႇஐஐLjᅺྺ‫؛ړ‬ඇॆට‫ۼ‬ዊᅑ ໳ઠᆈࡔბသ้ช‫ࢪ้ڦ‬Ljኻᆶ ஐஐበକ‫؜‬ઠຫǖĐ࠮౰ܹLjஐ ኧ‫ే׼‬ƽेᆳƽđ

Һฉఫԗ‫ڦࡔڤ‬ು৶ ੗႐‫ࡔ؜‬മბသනܺதᇕ ჾბLjኮࢫඁ‫ࡔڤ‬ାბă໳ຫǖ!! Đఫ้ࢪბঢ়षLj੗๟࿢‫ܔ‬ঢ়ष փ๟࢔ߌ႗඀ăຫํࣆఫ้߲ࢪ ᄺுᆶბ๊஺Ljੜᇆ้क़‫ۼ‬ᆩઠ ዜᆴଚࡔକLj݆ࡔĂထજĂӎ‫ں‬ ૧Ăᅪ‫ٷ‬૧ĂࢁનLjᅜत‫߳ࡔڤ‬ ‫ۼں‬ಞକ߲ՓLjएԨฉ࿢ၙඁ‫ڦ‬ ‫ۼݛں‬ඁࡗକăđ ࠲ᇀ୫ᆴLj੗႐ਥ‫ڥ‬௅߲ࡔ ॆ‫ۼ‬ᆶ߳ጲ‫ڦ‬༬෥ăසࡕဠ࣌ࠟ ઻‫ॺڦ‬ዾLjߌ๴૦๏‫ڦ‬໠ሆߌLj ੗႐ࣷླྀ४ేඁӎ‫ں‬૧Ǘසࡕ߸ ൡၠᇀጲ඗‫࠼ޅ‬Lj੗႐ණྺထજ Һൗ࡛ࣷ๟ేፌॅ‫ڦ‬ణ‫ںڦ‬ă ࠲ ᇀ ‫ ิ ڦ ࡔ ڤ‬ऄ Lj ໳ ຫ ǖ! Đ‫ࢅࡔڤ‬ᆈࡔྜඇփᅃᄣLj໱ ்ፔ๚൧‫ں׉ݥ‬ණኈĂჹ৉ă৽ ຫࠅ঍‫כ‬ӕLj‫ࠅڦࡔڤ‬঍‫כ‬੗ᅜ ৛ඓ‫ڟ‬௅ᅃ‫ݴ‬ዓLjܸ୿‫ࠅڦܘ‬঍ ‫כ‬ኻీߴేᅃ้߲क़܎ăđ੗႐ ‫ܔ‬ᇀ‫ڦࡔڤ‬ᆇၡ࣏ઠጲᇀ‫ࡔڤ‬ು ৶ăၭ้ࢪLj໳ཧཧ‫ॆࡗ׈‬૛‫ڦ‬

ࡔׂು৶Ljਥ‫׉ݥڥ‬వࢀLj݀๜ ኄԜጱփምಸኄ྘ᅪܹă੗๟ࢫ ઠ‫ڟ‬କ‫ࡔڤ‬Ljඐ൧փጲ্‫ں‬ศศ Һฉକ‫ࡔڤ‬ು৶‫ڦ‬ངང‫ݰڦ‬ၑ ࿆ă૗ਸ‫ࢫࡔڤ‬Lj໳ຫ໳ምᄺு ࢀ‫ڟ‬ఫᄣ‫ك‬ኟ‫࿆ࡔڤڦ‬Ljᅃ኱ၙ ౒዁ৃă

ઠᆈࡔ‫ڦ‬Đ‫ڼ‬ᅃརূđ ࢫઠLj੗႐ାბ‫ڢ‬ᆈࡔăሞ ୿‫้ܘ‬ጎბᇾ‫܁‬ჺ৯ิࢫথ‫ڦڟ‬ ‫ڼ‬ᅃ‫ݻ‬ፕᄽ৩඗๟ྺᆈࡔ‫ޜ‬ጎ೗ ಈEfoozďtಆฝᅃፇ‫؞‬฾ဣଚ‫ڦ‬ ቷೌăྺକྜ‫ׯ‬ኄፇቷೌLj੗႐ փৈᄲ޶ሴ૴ဣࣅጏ฾Ăఇ༬Lj ૶ฝᆖ฾Ă‫ۼڪںׇ‬ᄲጲमᅃᅃ ඁথഠă ‫ܔ‬ᇀ‫้࣏ړ‬๟ბิ‫ڦ‬੗႐Lj ፌཀྵས‫ڦ‬Ս๟ಆฝ‫ںׇ‬କăሞ୿ ‫ܘ‬Ljփณࠅࠌ‫ׇ‬໯๟্ኹಆฝ ‫ڦ‬ăැၙሞ‫้܌‬क़ాፀ‫ڟ‬ᅃ߲૙ ၙ‫ڦ‬ಆฝ‫ںׇ‬LjณሶबӥԃLj‫ܠ‬ ሶबഥԃLjྺକᅃ߲ፕᄽሹ஺੗ ీࢾ‫ݯ‬੗႐ኄ஺‫ܠ‬ബ఼Ǜࢫઠब ঢ়ዜች֍ཚࡗವᆷ‫ڦ‬ವᆷĐ঺đ ‫ڟ‬ᅃ߲ࡸ቎Ljఫ૛๟ᆩઠਉႜࣿ ૝ᆩ‫ڦ‬Ljܸ൐‫ݯ‬ᆩ၎‫ߛړ‬ăߑࡻ ໳ఫ߲ವᆷሞኄ૛߾ፕLj໯ᅜ৽ ‫ٴ‬ᆌඟ໱்ሞுᆶට‫ׯྜࢪ้ڦ‬ ಆฝă੗႐ᆼሞბၯ૛௬ቴକఇ ༬ࢅฝᆖ฾Ljᅺྺ໱்‫ۼ‬๟੗႐ ‫ڦ‬ವᆷLj໯ᅜ‫ۼॆٷ‬໙ᅭခહ ‫ۯ‬ăፌࢫLjኄ༫‫؞‬฾ဣଚዐ‫ڦ‬ᅃ ቧቷೌԥEfoozďt჋ዐLj໱்ኧ ޲କ੗႐ଇӥᆈԃፕྺቷೌ‫ڦ‬๲ ඄‫ݯ‬ă ĐཀҭLj‫้ړ‬ኈ‫ڦ‬໿ਸ႐ କƽுၙ‫ڟ‬ኻ๟ᅃቧቷೌLj໱் ৽ߴକ࿢ଇӥᆈԃƽđ੗႐ਸ႐ ‫ߢں‬໕࿢ă

႓೺ୃ‫ٷ‬ጲ඗‫ݚڦ‬ၑ ௅߲႓೺ୃLj੗႐ࣷࢅࡅ ௡ඁॳว‫ݝ‬ཌᅃ߲ၭ้‫[ڦ‬vncb!! DŽፎә࿸DžLjཌྜ࿸ኮࢫLj໳் ‫ࣷۼ‬ඁ‫׺‬නԨ๱ິLjኄ߲ऄ‫ۯ‬໳ ்‫ޅ‬ᇐ࿮ፆ‫ں‬ॕ‫׼‬କኝኝଇ౎ă ॳวፌ‫ڦٷ‬཈቟ሞᇀ๟‫ޏ‬ਏᆶॕ ඩփӚ‫ڦ‬ᅫ૰Lj੗႐ॕ‫ူ׼‬ඁ‫ڦ‬ ૙ᆯඐ࢔०‫ڇ‬Lj໳ຫ๟ᅺྺୟฉ ‫ޅڦ‬ৠဌᆅକ໳ƽ Đٗ࿢்ॆ‫ॳڟ‬ว‫ݝ‬Ⴔᄲঢ় ࡗ੝ႍ‫ࢾܙ‬ᇴLjఫ૛‫ڦ׉ݥ‬ெLj ܸ൐௅ْঢ়ࡗ‫ࣷۼࢪ้ڦ‬࿕‫ٷڟ‬ ጲ඗‫ݚڦ‬ၑLj࣏੗ᅜੂ‫ڟ‬ఫၵၭ ຿຋ሞ֥٘૛௬ಞઠಞඁăđ ܸ၄ሞLj໳‫ࡅࡻڦ‬௡࣮ेధ ‫ٷ‬঳ࣿକă‫ڍ‬௅߲႓೺ୃLj੗႐ ࣏๟ॕ‫׼‬ጲमঢ়ࡗఫĐ‫ٷ‬ጲ඗‫ڦ‬ ጽ઴đ‫ॳڟ‬ว‫ݝ‬ཌ࿸Ă‫׺‬๱ິă

ბࣷॕഽĂ੻ඹࢅߌܷ๟ ຺౎࡛ྔାბঢ়૦ዐ࿢๭इ‫ڦ‬ፌ Ԑࡍ֎޷ăٗၭ঑ิ࠹ᄢ‫ڦ‬࿢ᅃ ൎ‫ٷ‬ၭ๚দᆯజൕ‫پ‬હLj࿢ᄺᆯ ُᄢ‫ׯ‬କၙᄲ‫۫ڦ‬ဇՂႷசLjၙ ፔ‫ڦ‬๚൧ՂႷፔLjঐ࢙ᆼӠ‫ڦڢ‬ ࠅዷթă૗ਸॆࢫ‫ڦ‬ኄၵනጱස ཞᅃ੷ఉ‫็ژ‬Lj‫ٶ‬ఉጣጲमփᮏ ‫ڦ‬૎ঙăၙՂ࡛ྔბጱ‫ۼ‬ᆶසُ ߌဂǖ೏ᄝࡗ࡛ბ‫ڦڟ‬փৈ๟ኪ ๎Lj๟ბࣷକසࢆิऄLjසࢆፔ ටă

ဠ࣌‫ڦ‬ሏ‫ۯ‬ǖ[vncb ဠ࣌‫้ڦ‬ጎ೗ಈǖBlsjt ဠ࣌‫ڦ‬ெጏ೗ಈǖ Fwf!MpnLjHvfsmbjo ටิ߭ჾǖ J!qsptqfs!xifsfwfs!J!uvso/ ႎષྲձǖADmbvejb‫ٷ‬႐ܹ႐ܹ ߸‫ܠ‬৛֒཮ೌၘ९ǖ www.thechineseweekly.com ߸‫ૢܠ‬ට෢ᅃ෢ǖ

Ėࣀ࿕ዜ਽ėლቴᆈ୿ૢ ටă௅߲౰ට‫ۼ‬ᆶጲमփཞ‫ڦ‬ ெLjే‫ڦ‬ᄅ৖ࣷຫࣆLjే‫ڦ‬ၲඹ ᆶࠤ๚Ljే‫ڦ‬ெLjईႹేጲम‫ۼ‬ ுᆶ݀၄ăే‫ڦ‬ெૢLjඟ࿢்ࢅ ేᅃഐ๻ႀă ࿢்ྺేლቴే‫ڦ‬ெă

ૢටඤ၍ǖ 02080998888 ᆰၒǖ beauty@thechineseweekly.com DŽ޹߲ට०૦त5ቧ߲ටิऄቷDž


22 / ጆત

ԨӲՊडǖ඿ଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3125౎2ሆ28.34න

߲ටॏኵ዁ฉኁLjփᄲ঳ࣿ ࢆሁ ሼঢ়‫ڦ‬ዷխLjࡗඁ‫ڦ‬ ାბิLj၄ሞ‫ڦ‬ዐᆈ࿔ࣅ؋ ጐമ၍໿໿Ljາၙ߀ሰዐă ႎષྲձǖ Aࢆሁ.ዐᆈ࿔ࣅ؋ጐമ၍ ໿໿ ᆰၒ: yueyue01@gmail.com

ྺ๊஺ఫ஺‫ࣀܠ‬ට‫޺ސ‬ ీඨ๴‫ݴ‬ਃǛ࿢ᅃ‫ܔ‬ವᆷ‫ސ‬ ޺Ljᅃ߲ሞք૛ຯܻྂLjᅃ ߲ሞ୿‫ܘ‬Ǘଷᅃ‫ܔ‬Ljᅃ߲ሞ ք૛ຯܻྂLjᅃ߲ሞத‫׭‬Ǘ ኄ࣏໙ࡻLjഐஓీፔ߲ዜ఍ ‫ސ‬೾ă࣏ᆶ‫߸ڥݴ‬ᇺ‫ڦ‬Ljᅃ ߲ሞ౥ৄLjᅃ߲ሞԛ৙Lj࡚ ጱሶࢅᄷᄷరరዿሞषళ઻ ॆăᅃ౎ీ९ฉෙْ‫ۼ‬ᄲฏ ߛၑକăኄၵ჋ስ‫ݴ‬ਃ‫ސڦ‬

޺்ᆶᅃ߲ࠌཞ‫ۅ‬ǖඇ‫ۼ‬๟ ձ๗ă ැຫฉ߲๘ु࿵ୃๆ౎ ‫پ‬Lj‫ݴ‬ਃ‫ڛ‬փ໙๊߲஺ဏആ ๚ăᅃ߲ሞԛ৙Ljଷᅃ߲ሞ ႎঀǗᆼईኁᅃ߲ሞฉ࡛Lj ଷᅃ߲ሞ۫ԛăఫ้‫ॆٷ‬ཥ ᅃԥဢసLjਥ‫ڥ‬ኄ๟߫ంႴ ᄲLjྺ‫ྺڕ‬ට௷‫ތڦ‬၅Ljፇ ኯႴᄲ஗ă၄ሞੂഐઠ‫׉ݥ‬ փට‫ڦڢ‬ፔ݆Ljሞఫ้සཞ ॆ‫׉‬Ս‫ݗ‬Ljသᅙྺ‫׉‬ăራ೺ ᅎ௷ᆈࡔ‫ࣀڦ‬ට‫޺ސ‬Ljᄺ ᆶ‫ݴ‬ਃ‫ڦ‬Lj੗ఫ๟ྺิऺ໯ ೨ă੗࿢วՉ‫ڦ‬ኄၵ‫޺ސ‬Lj ‫ۼ‬๟ୃ೿ๆ౎‫ิپ‬ටLj‫ࡔ؜‬ ାბइକձ๗Lj঳ࣿࢫ჋ስ ‫ݴ‬ਃิऄLjጺփ๟ྺ‫ྺڕ‬ට ௷ྺᆀଇӕǛ ኄ๟ྺକ߲ටॏኵƽब ࢭ໯ᆶࡔට‫ࡹࣷۼ‬փᆲᇩ‫ں‬ ߴ‫؜‬ᅃ߲ཥᅃ‫ٴڦ‬ӄăሞዐ ࡔටᄅ૛ǖ߲ටॏኵ੗ᅜଲ ॑ᇀॆབྷॏኵኮฉLjኄ߲ॏ ኵൽၠᇑಒ܏๟‫ׯ‬૬‫ڦ‬Lj๟ ኟඓ‫ڦ‬ă๴କߛ‫ڪ‬ঞᇣLjᆮ ഄ๟‫܁‬କձ๗Lj‫ړ‬඗ᄲीჄ ၠമLjሞბຍई๟ഄ໱ଶᇘ

ሞዐࡔටᄅ૛ǖ߲ට ॏኵ੗ᅜଲ॑ᇀॆབྷॏኵ ኮฉLjኄ߲ॏኵൽၠᇑಒ ܏๟‫ׯ‬૬‫ڦ‬Lj๟ኟඓ‫ڦ‬ă! ሞဇ‫ݛ‬ටੂઠLjᄲ৽փ ঳Ǘැ๟჋ስକ঳ࣿLjॆ བྷԲཀ‫ٷ‬ă

౬‫ׯ؜‬जLj‫ݛ‬փ޶ጲम‫౎ܠ‬ ‫شࡦڦ‬ᇑॆට‫ڦ‬೺ྭăසࡕ ࢅҺටփీሞཞᅃ߲‫ۅں‬ቴ ‫߾ڟ‬ፕLjఫ஺Lj‫ݴ‬ਃຼࢭ๟ ᅃ߲࿮Ⴔฆଉ‫ڦ‬჋ስLjᅺྺ ᆶᅃ‫ݛ‬ᅙᅙঢ়ਸ๔ሞᆈࡔெ ࡔӐዞ஢๘হཨ०૦କă ࿢‫ڦ‬ᅃ‫ܔ‬ெࡔ‫޺ސ‬ವ ᆷLjଇට‫ۼ‬๟ࡲბॆLjሼᅃ ഐժज़ሞք૛ຯܻྂ‫ٷ‬ბ߾ ፕăമଇ౎Ljံิሞெࡔቴ ‫ࢇ߸ڟ‬๢‫ڦ‬ኰ࿋Ljᇀ๟ඇॆ ᅃഐӭദெࡔLj໿໿ሡ้ፔ ඇኰ໿໿Ljᅺྺช࿄ቴጣࢇ ๢࿋ዃă࣑କ๟ࣀට‫޺ސ‬Lj ჋ስᅃۨࣷ๟ଷᅃ݊ৠၡǖ ձ๗໿໿փ߆ྺံิ‫ڦ‬മ‫ײ‬ ‫ݣ‬ചጲमLjံิᄺࣷਥ‫ڥ‬ᆶ ശᅪLj‫ݴ‬ਃᆈெLjᅃ౎ၭ਋ ᅃଇ࣮Ljኄ֍๟ມ‫ీۼݛ‬থ ๴ኮਉă ሞဇ‫ݛ‬ටੂઠLjᄲփ৽ փ঳Ǘැ๟჋ስକ঳ࣿLjॆ བྷԲཀ‫ٷ‬ă૶࿢ॆ຺໠‫ٷڦ‬ ౰ܹ‫ߢࣷۼ‬໕࿢;ට੗ᅜு ᆶബLj‫ڍ‬փీுᆶॆབྷăኄ ๟໳ٗᆽܹᇴ૛ბઠ‫ڦ‬एԨ ‫ڦ‬ටิॏኵ࠵ăැණྺ߲ට

ॏኵፌዘᄲLj৽փᄲ঳ࣿLj ᅃԜጱፔࠜॆࠫටLjᆼई๟ ঍ᅃӥ߲ఴDŽ౰DžವᆷLjփ ޶ຣ‫ڦ‬൧Ljᄺփҹጣຣă੗ ැ๟ፔକ঳ࣿ‫ڦ‬჋ስLjᆼᅺ ྺമ‫ڦײ‬Ⴔᄲܸ‫ݴ‬ਃLjፔ՗ ௬ฉ‫ސڦ‬೾Lj๚ํฉ‫ڦ‬૗ ࣿLjࢆ੮ઠǛ‫ݴ‬ਃଇ‫ں‬Ljփ ߆हఓLjࢤ႟‫؜‬഻‫ڦ‬ऐࣷ۸ ‫݋ں‬ԠฉืǗኈᄲᆶକᅃᅁ ൧Lj࣏ᄲ๴‫ڤڢ‬ฉ‫ڦ‬ലሴǗ ැ࣏ᆶ࡚ጱLj৽߸๟փ޶ሴ ඪ‫ڦ‬჋ስǖేิକ࡚ጱLjඐ ඟ໱ᅃዜฯ዁ᅃሆฯ዁ᅃ౎ ֍९ేᅃْLj஢ፁକጲमፔ ྺට޴జ‫ڦ‬Ⴕඵ႐Lj੮‫ڦ‬๟ ࡚ጱ‫ڦ‬ཡ౎Lj࣏ᆶLj࿄ઠ࡚ ጱ‫ేܔ‬ᅃԜጱփీࣅ঴‫ڦ‬փ ஢ĂԑᇽLjฯ዁‫࢖ؖ‬ăኄᄣ ०‫ڇ‬௽କ‫ڢڦ‬૙Lj੗ပᆶၵ ዐࡔටࡻၟփ໿‫ۮ‬Ljईኁຫ ໿༄႐LjᇉࢅႨቨඇ‫ၙۼ‬ग़ ‫ڥ‬ă߲ටॏኵ‫ڼ‬ᅃ࿋Ljॆབྷ ࡚ጱᄺၙᄲLjᇜฉᆶ؋཭Lj ॆབྷ๯ံԥဎึăසࡕᆶට ྺକॆབྷॏኵLj‫ݣ‬ചକ߲ට ॏኵLj‫ڛݒ‬੗ీሦઠࡔට‫ڦ‬ փ঴Ljฯ዁ᅃೌས஖ă3124

‫ݰ‬໳‫ٷ‬ ۫‫ݛ‬ઢ ፄढ෷۫Lj৵ๆ౎‫پ‬Թ ᄽᇀञଠู‫ںؾ׊‬ዊბᇾLj ኮࢫᅃ኱ሞ࠽۫‫߾ٶ‬Ljٗ๚ ࢻ૴ྪतཚ႑ႜᄽăࢫሼઠ ᆈࡔାბLj3114౎ԹᄽᇀҺ ۡԎ‫ٷ‬ბă၄ሞሞ୿‫߾ܘ‬ ፕă

઻ॆ‫ݛ‬ჾLjӝ޴ൕ‫׬‬ፔ ‫ٷ‬Ljᅃำă‫ݰ‬໳‫ٷ‬Lj৽๟‫ݰ‬ ‫޴ڦ‬ൕă‫ݰ‬໳‫ٷ‬๟࿢ઽᄷ‫ڦ‬ ܾߣ‫ܹٷڦ‬ጱLjᄺ৽๟࿢జ ൕ‫ڦ‬༗ߣLj࿢ঢ໱‫৻ٷ‬ă‫ݰ‬ ࣏ᆶ߲‫ھھ‬Ljঢߒ‫ڒ‬Lj໯ᅜ ‫ݰ‬໳‫ٷ‬ᄺ๟ߒ‫ڒ‬໱‫ٷ‬Lj‫ڍ‬ᆇ ၡዐ࢔ณටঢߒ‫ڒ‬໱‫ڦٷ‬Lj ጲ඗ኄ๟ᅺྺ‫ݰ‬๟઻‫ٷ‬Lj‫ݰ‬ ໳‫ٷ‬ᅙঢ়ঢຩ੨କă ‫ݰ‬໳‫߅ీ࢔ٷ‬Ljࣷࡻ ‫ܠ‬๮ᅝă࿢ऻᅬ૛ᆶ໱ሞ٩ ۫‫ڦ‬ଵฉഐ็ཀྵ‫ࣃڦ‬௬Ljᅃ ߲ටፖሞ֑็੡૛๮ధ‫ؼ‬ཀྵ

ࢅണLjۣۣ‫ٶںړړ‬Lj‫ڥٶ‬ ็ཀྵฉஶआ႓ጱLjӝ็੷‫ٶ‬ ‫༹ݛ׊ׯ‬Ljઙ࣮٩ߴටૉ഻ ߃࿭ᆩă๟‫ڦ‬Lj‫ݰ‬໳‫߃ࣷٷ‬ ࿭Lj࿢்ॆ߃ႎ‫ݝ‬ጱ้໱৽ ઠ‫ࡗٲ‬๮Ljࢅౄഖ഻LjҾோ ฉ଄ข࿭‫ۥ‬Ljᄣᄣ‫ۼ‬ႜă٩ ૛‫ࡗ౎ވ‬বईࢤӣဠ๚Ӹ৶ ဝ้Lj‫ݝ؞‬૛ᄺณփକ‫ݰ‬໳ ‫ڦٷ‬วᆖLj໱‫ܠ‬ณ໙๟߲‫؞‬ ฾ӕăփࡗLj࣮ᅬഐኄ࿋‫ٷ‬ ৻ઠLjඟ࿢ፌవྮ‫ڦ‬Lj࣏๟ ໱ሞ٩۫‫ڦ‬གྷ૛ߋ౥Ӟ‫ڦں‬ ࣃ௬ă Ӟ๟৹้౫٩૛‫׉‬९‫ڦ‬ ౫ਏLjᄣጱ৽ၟᅃቧඁۖ‫ض‬ ེ‫ڦ‬ఢ‫ض‬ॐLj‫઀ڍ‬ॐዐक़ኻ ᆶଇߵ࢙଄Lj૬ഐઠੂ๟߲ ణጴăӞ‫ڹڦ‬௬ۤᆶәቨ‫׊‬ ‫ڦ‬ཎ‫؃‬Ljᅃߵᅃߵ‫ں‬૬ጣLj ঢӞ‫؃‬ă࿢ၭ‫ࢪ้ڦ‬ც‫ڥ׊‬ փࡻLj࿢ஐ৽ൽၲ࿢ःცӞ ‫؃‬Ljᆩ‫ڦ‬ኟ๟ኄ߲ӞጴLjๆ ‫ݴ‬ႚၡLjᄺᆯُ੗ᅜၙၡӞ ‫ڦ؃‬ᄣጱă ൭ཀግॎ๭ߪኮࢫLj གྷႴᄲ߷ă߷‫ံں‬ᆩ૓Ljॽ ੷঳‫݋ںڦ‬ഐઠă૓ࡗኮ ࢫLjምᆩᅃዖཎಎ૓ࡐᅃ ՓLjӝཱི੷ൎໟLjኄ้‫ڦ‬གྷ

৽ೝኝ‫ܠ‬କLj‫࣏ڍ‬փࠕဦLj փీխዖLjُ้৽ᄲ൩Ӟ‫؜‬ ‫ׇ‬କăӞ‫ڦ‬ፕᆩ৽๟ӝ‫ں‬ም ຿ᅃ຿Ljӝཱི੷৊ᅃօ‫ݹ‬ ໟLjӝໟ็ߴ๹‫؜‬ઠăӞᆩ ౥ઙLjଇෙཀྵ౥ᅃፇLj౥ሞ മLjӞሞࢫLj॑Ӟ‫ڦ‬ටበሞ ӞฉLjᅃ๮ഡᤔุLjᅃ๮࿥ ೄՈLjൻߋጣ౥࣐࣐‫ں‬ၠമ ႜLj৽ၟႜ‫ذ‬Ljሞ຤௬ฉᆓ ‫ޅ‬മ৊Lj࢔ྰ‫ڦޅ‬ᄣጱăኄ ߲ྰ‫॑ޅ‬๓ᇵ৽๟ҿ‫ݰ৻ٷ‬ ໳‫ٷ‬ă‫৻ٷ‬ሞิׂ‫ܓ‬૛࠶࿉ ౥Ljߋ౥߷‫ں‬ᄺ‫ڥ‬໱ઠ߅ă ໱ሞ٩۫‫ڦ‬གྷ૛Ӟ‫้ڦں‬ ࢪLj࿢ࢅ՗‫ھ‬՗௉்ဠ࣌߶ ሞࢫ௬ጕጣ྘Lj‫ؘ‬໱փጀᅪ ৽ཌ‫ڟ‬ӞฉඁLjԥ໱؈ူઠ ምົऐฉඁLjૂُփೃLjఫ ႜ๓‫ڦ‬Ӟํሞସටጣ௚ăᆶ ้ᄺሞᇺ‫ੂت‬Ljད໱‫ߋא‬౥ ‫ڦ‬ၭۙăఫၭۙᆶ‫ۅ‬ၟ௏ࠟ ‫ۙ׊ڦ‬LjሞҾৢ‫ڦ‬གྷᄸዐీ ‫࢔؜د‬ᇺLj‫ࡻ׉ݥ‬དLjසৃ ࿢ฎे࣮ᅬLjఫۙጱՍᇺᇺ ‫ں‬ሞసዐ‫ޝ‬၄Ljཞ้ӵጣࠤ ၕགྷᄸ‫ڦ‬ഘတăሼঢ়‫׈‬๬ӝ ۙጱऻူઠLjੂੂీ‫ޏ‬౬‫؜‬ ߲೷ጱLjᄺ໙๟ᅃ߲ၭၭ‫ڦ‬ ‫ݥ‬࿿ዊ࿔ࣅᅍׂLj‫ڍ‬࿢݀

౎သዷဝ‫ݡ޺ސ‬ெLj‫้ړ‬ெ ࡔ‫ڼ‬ᅃ‫ސ‬ට௝ၶܻᅺྺ࡚ጱ ბၯ‫ڦ‬๚Ljփీ‫؜‬௬থ‫ځ‬ಯ ૢᢢăኄᄣᅃॲሞெࡔටੂ ઠ೵ཚܸጲ඗‫ڦ‬჋ስLj‫ڟ‬କ ዐࡔLj৽‫ׯ‬କཀྵӲཀྵཉLj߳ ዖ֊֪Ljྺ๊஺௝ၶܻփ‫؜‬ ઠǛฯ዁࣏ᆶට‫֪ث‬Lj๟փ ๟಄ԥ࿢்‫ڼ‬ᅃ‫ސ‬ටԲူඁ କǛܸఫፌኟ‫ړ‬ፌ௽၂‫ڦ‬૙ ᆯǖᅺྺ࡚ጱႴᄲஐஐLjඐ ԥ໯ᆶዐࡔටࢮ๫ăᅺྺሞ ࡔටᄅ૛Ljॆ૛࡚ጱఫ‫ۅ‬ ๚Ljਨփ੗ీ‫ྺׯ‬փথ‫ځ‬ዐ ࡔ๯స‫ސ‬ට‫ڦ‬ᇱᅺă੗සࡕ ዐࡔටీࠕ௽ӣLjሞဇ‫ݛ‬Lj ॆབྷॏኵߛᇀ߲ටॏኵLj৽ փࣷᆶఫၵ࿮଎‫఺יڦ‬ᇑ‫ث‬ ֪ă ॆབྷᇑ๚ᄽक़‫ڦ‬ೝ࢚ ᇑ჋ስLjํయཀူଇవăፌ ०‫ڦڇ‬Ӹ݆ǖ߲ටॏኵ዁ฉ ኁLjփᄲ঳ࣿă

‫܁‬ኁઠߡ

ఫ൸ۙీසُ‫׊‬৳‫ں‬ ጂାሞᅃ߲࡚ጱ‫ڦ‬႐૛Lj ඟबๆ౎ࢫ‫ڦ‬࿢ධ඗้ࣷ փ้‫حں‬ሁ้࠼໣‫ڢ‬ඁ࣮ ྭ‫ڦ౎ړ‬൧ႚLj੗९‫৻ٷ‬ ‫ڦ‬ᄇ‫א‬ዐՂᆶᅃዖఋ૰Lj ܸኄዖఋ૰LjᆦิփඁLj ‫ิేྺׯ‬ం‫ڦ‬ᅃև‫ݴ‬ă

၄ߵԨፔփ‫ڟ‬Ljᅺྺᅃ‫ၙڋ‬ ࣮ᅬൣ‫ؤ‬ఫۙጱLjۙጱ૬न ৽ՎକႚLj࿮݆վጛLjऻᅬ ኈ๟࢔ആ࠰Ljኄସ࿢ၙഐᇰ ஼Ėऴ௉࿔ė૛‫ڦ‬ᅃਔǖ৹ ๚གᝇLjາኮഀ߽Ljසᆖ૦ ૦Lj԰ൽՍ๝ččኄ߲Đ԰

ൽՍ๝đຫ‫ڦ‬ኟ๟ኄ߲ᅪາ ӕă ຫഐኄ܎ၭۙLjᆼၙ ഐႹ‫౎ܠ‬മ࿢ߴଇ‫ݴں‬ਃ‫ڦ‬ ઻೥ࢠᄍ‫د‬ກ้Ljᆶᅃ‫ހ‬႑ ዐ৽༵ഐࡗ‫ݰ‬໳‫ߋڦٷ‬౥ၭ ۙăఫ้‫ڦ‬࿢ቧ੨৽๟࿔ᅝ ഹLjऻ‫ڥ‬ຫఫ൸ۙዐᆶᅃີ ҳᇽLjၟᅃཉূ෥‫ڦ‬ၭน೎ ‫ږ‬ሞԛ‫ݛ‬हৢ‫ڦ‬གྷᄸሊሊLj ௮ຎ‫ڥ‬೤ྺิ‫ۯ‬Lj‫ڍ‬ᆶᅃࠣ ྺޯႎَഽຫؔ‫ڦ‬৒ܹăᄲ ຫҿኄ‫৻ٷ‬ഄํᅃ‫ۅ‬ષ஦ഘ ዊᄺுᆶLjๆፁ‫ڦ‬٩‫ސ‬ግ ॎࡲLj໱৽๟‫ߴא‬౥ܹད ‫ڦ‬Lj౥ܹདକీҾৢ‫ں‬હ‫ۯ‬ փນೂഘLjߋ౥Ӟ‫ڥۼں‬ ኄ஺‫א‬Lj๟߲‫د‬ཥLjᄺ໙߲ रᅝă‫ڍ‬ఫ൸ۙీසُ‫׊‬৳ ‫ں‬ጂାሞᅃ߲࡚ጱ‫ڦ‬႐૛Lj ඟबๆ౎ࢫ‫ڦ‬࿢ධ඗้ࣷփ ้‫حں‬ሁ้࠼໣‫ڢ‬ඁ࣮ྭ‫ړ‬ ౎‫ڦ‬൧ႚLj੗९‫ڦ৻ٷ‬ᄇ‫א‬ ዐՂᆶᅃዖఋ૰Ljܸኄዖఋ ૰Lj࿢‫౎ܠ‬ᅜࢫᆼփ܏‫ں‬ᇜ ‫ڟ‬Ljᆶ้๟ᅃኧ൸ጱLj๟ᅃ ๯ߤLjᆶ้๟ᅃ‫ࣃޗ‬Lj৽ሞ ేདࡗᅃْईੂࡗᅃᄅኮ ࢫLjఫఋ૰नൂ඗޹༹Ljᆦ ิփඁLj‫ิేྺׯ‬ం‫ڦ‬ᅃև

‫ݴ‬ă! മब౎࣮઻ॆLj‫ڟ‬࿢ ৻৻ॆ‫ݗ׺‬Lj৻৻ຫ‫ݰ‬໳‫ٷ‬ ᅙঢ়ඁ๘କLj‫ڥ‬ҵኢຶ‫ڦ‬ă ‫ڟ‬ᅅᇾֱ‫؜‬ઠᅙ๟ྟ೺Ljዿ କᅃንጱᇾLjঢ়૦߳ዖࣅଐ ‫ݣ‬ଐLjࡹ࿮ၳࡕLjթ൧ीჄ ܱࣅLjፌࢫ‫ݰ‬໳‫ٷ‬ຫ࣮ॆ໙ କLjփᄲຶሞᅅᇾ૛ăߒ‫ڒ‬ ৽ӝ໱‫ٷ‬ઙ࣮କॆă࣮ඁ‫ړ‬ ᅁ৽փႜକLj৻৻ຫLjఫཀ ྟฉူ‫ٷ‬ԓᇐLjᅃᅁ಻ૃࢇ ෻Ljཀଋ้থ‫ڦڒߒڟ‬ၩ တLjຫ໱‫ຶٷ‬କă࿢དྜኮ ࢫ႐૛ᅃንߌ਼Ljᆼၙକ໱ ‫ߋڦ‬౥ၭۙLjփኪසৃ࣏ᆶ ຣࣷ‫א‬Ljࣷփࣷ৽ُ฿‫د‬ କă ‫ٷ‬മ౎࿢޴ൕඁ๘Lj ߒ‫ڒ‬ઠໃ᧥Lj࿢்९ࡗᅃ ௬ăߒ‫ڒ‬ຫ໱ሞ‫ݕ‬౼Lj‫ॿڟ‬ ໋ࢅҾ࣫๭Ljઙ࣮ઠሞ๨‫ׇ‬ ಼݀Ljᄺߴ‫یݗ‬ໃऋă౼ሞ ઻ॆ๟৶ဝฉՂփ੗ඍ‫ڦ‬ଃ ֓Ljኄၵ౎‫ޅࢀ׺‬ฯฺLj‫ܔ‬ ౼‫ڦ‬Ⴔ൱ሺ‫੺࢔׊‬Ljߒ‫ڒ‬ຫ ิᅪփ‫ٱ‬ăܸৃLj਍ຫጲٗ သ‫ٷٷ‬ฉ໼ࢫ࠳‫ׇ‬փ႗‫ࢀ׺‬ କLjփኪߒ‫ิڦڒ‬ᅪ࣏ࡻփ ࡻă


‫ڼ‬274೺

ഛ‫ כ‬/ 23

ԨӲՊडǖಯଠ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ಎ‫ۅ‬যԔୟࢸ2013౎ঢ়‫੼כۆ‬ ๘হኪఁߛ‫܋‬ഛ‫כ‬዆ሰฆĊĊযԔୟࢸࠅິ)Kbhvbs!Mboe!Spwfs*2ሆ23න݀ք‫ڦ‬ၨ๳Ԓߢ ၂๖Lj3124౎޿ࠅິඇ൰ၨଉ‫ٳ‬53/6ྤଈLjডമᅃ౎ሺ‫׊‬2:&Lj‫ظ‬૦๏ႎߛă যԔୟࢸ๟ᆈࡔ೗ಈLj၄ሞྺᆇ‫܈‬໴໴ഛ‫ິࠅכ‬໯ᆶăযԔୟࢸഛ‫כ‬ඁ౎‫ڦ‬ၨଉຘႎु ୤Lj‫ڥ‬ᅮᇀዐࡔኄᅃ࠲॰๨‫ڦׇ‬ഽ๞ሺ‫ࢅ׊‬ᅃဣଚႎ‫כ‬႙‫݀ڦ‬քăৎ౎ઠLjዐࡔႎᛒഐ‫޷ڦ‬ᇧ ඖ༹ླྀ‫ۯ‬ጣࡸࣀഛ‫ڦכ‬Ⴔ൱ăযԔୟࢸഌူ‫ڦ‬ଇ‫ٷ‬ᆈࡔ೗ಈሞࣀၨ๳ሺ‫ྺ୲׊‬41&Ljܸ஽ෘ‫ڤ‬ ຯ.Ԧ‫)؁‬Nfsdfeft.Cfo{*ࢅԐக)CNX*‫ڦ‬ሺ‫ݴ୲׊‬՚ྺ31&ࢅ21/7&ă

‫ܩ‬嵰>,ॸӦ

਍କ঴LjযԔୟࢸ‫ࠥڦ‬ਜ਼ඖ‫౎ڦ‬ମ܎ᆶփ܏౎ൟࣅ‫ڦ‬൵๞ăৎၵ౎Lj࣠๪‫ׯ‬ᇵೕೕ॑๓য Ԕୟࢸଋ၎࿮ᅑሺेକ޿೗ಈ‫ڦ‬೸࠼୲ă3122౎ྰ૸ᇑ਻༬‫ࣿٷ‬तৃ౎ྰ૸থ਻༬ࢅ൅ዎྦྷጱ ࣮੝ႍ‫ݴ้ࠆܙ‬՚჋ስକযԔYKࢅႎ੼ୟࢸફ฼ፕྺഄፗ॑Ljܸਸ਼஽୿ඁ౎23ሆ‫ࣀݡ‬೺क़߸๟ ྺযԔୟࢸധူକ56ᅢᆈԃ‫ࢇڦ‬ሀă ူ௬৽ઠಎ‫ۅ‬ᅃူযԔୟࢸ3124౎ঢ়‫੼ۆ‬LjੂੂযԔୟࢸ‫ڹڟ‬Ủ૰बࢆă

ષਧणਸ਼ীі 2GTJ8U\KX,XKKRGTJKX 3124౎੼ୟࢸหႜኁ3‫پ‬Ljా๦ࣖႎืपLjᅜ၄‫پ‬ยऺዘႎᐱ๥ዐ੦քਆLj৑၂ࡸࣀ৛ቡ ᇑටႠՍযǗඇႎದԢNfsjejboᅼၚဣཥLjᅜᢧெᅼૂཐ‫ېڦ‬༗पᅼၚၳࡕLj‫ټ‬ઠ߸኉๾๢‫ڦ‬ ทၛ༹ᄓă ୟࢸหႜኁ৑࠶๟ୟࢸ‫׍כ‬ഌူፌၭ‫כڦ‬႙Ljຌᇀ‫׭‬๨ၭ႙TVWLj‫ڍ‬Թ৩๟‫؜‬ጲሁᄸ‫כ‬ ጆॆLj3௝‫੻כڦܠ‬Ăৎ2/9௝‫ߛכڦ‬ධ඗Բᅃӯঠ‫ٷߛכ‬Ăྰ௓Ljਸฉনཀྵᄺ၂‫ޅྰڥ‬ଧଧLj ඟ॑๓ኁ‫ڟڥ‬ट‫ڦٷ‬஢ፁăമ૽‫ڦ‬և‫ݴ‬ဌ๭କႹ‫ܠ‬ୟࢸફ฼‫ڦ‬ยऺᄲ໎Lj‫כ‬วԏ஢‫ڦ‬၍ཉჽฦ ዁‫כ‬࿂LjᇱԨሞࢫԍ၃ߘူᄂ‫ڦ‬࿂‫ื༵ڨ‬዁ࢫԍ၃ߘଇ֨ăኵ‫ڥ‬ᅃ༵‫ڦ‬๟໲‫ߛڦ‬࿋෬‫ڨכ‬ᇑԢ ໹ቸኝࢇሞᅃഐLj‫ྺׯ‬ኄ੼‫ڦכ‬ᅃ߲ଋ‫ۅ‬ăࣹ਋‫ܠ‬ዖࠀీ‫ݛڦ‬ၠಎ੦዆ဣཥĂ֡੦߸Սয‫ڦ‬ඇ ‫ں‬ႚ‫ݒ‬ઍ๢ᆌဣཥĂӀ॰Ljᅜतዐ੦໼ࢫև‫ئ‬࿿ၒăඇႎMFEᇮ໎ཨพ๕ৗፈമ‫ڨٷ‬Ljतࢻ໮ ๕MFEනक़ႜ‫ڨכ‬LjୟࢸॆፃՔ๎ႠยऺLj߸ཁ߲Ⴀᇑ੔रߌLj‫ټ‬ઠൣညਸગ๫ᄸă

ўߡ͵ং£2.99Єફ YGॽಞ‫ڦכ‬ሏ‫߭ޅۯ‬ᇑࡸࣀঠ‫ݐݥڦכ‬๾๢ႠྜெබࢇሞᅃഐLjժग़ਏ඘ᆳঢ়षႠࢅ‫گ‬ ಇ‫ڦݣ‬ᆫ‫ۅ‬ăཚࡗᅃဣଚॖ‫܋‬रຍྜ฀ࢅഽࣅକ॑‫༹ױ‬ᄓăYG࠽๴ሢᇤ‫֡ڦ‬੦Ⴀᇸጲᅴ‫׉‬ॕ ࠦ‫כڦ‬ว঳ࠓĂୁ၍႙ྔႚࢅ‫ظ‬ႎ‫ڦ‬჈ॐဣཥă YGᅺഄ‫؜‬෥՗၄Ă৛ጚ֡੦ࢅಮಊ‫ۯ‬૰ܸၛᇤඇ൰ă໲༵ࠃ‫੼ܠ‬Ⴀీഽ‫ۯ݀ڦٷ‬ऐLj੗ ஢ፁփཞ॑๓ኁࢅ॑๓‫ڦ߭ޅ‬Ⴔ൱Ljᅜ߸ߛ‫ڦ‬඘ᆳঢ়षႠ‫ټ‬ઠ‫؜‬෥‫ۯ‬૰Ⴀీ՗၄ă዇ీഔཕर ຍሞ‫כ‬ଈ‫ڃ‬໏้ࣷጲ‫ۯ‬ൎ܏݀‫ۯ‬ऐLjܸኻႴ຿ਸ዆‫ۯ‬໸ӱLj݀‫ۯ‬ऐᆼዘႎഔ‫ۯ‬ăံ৊‫ڦ‬9‫ڗ‬ጲ ‫ۯ‬Վ໏ၒ‫׼‬Ⴤ॔੦‫ڢ‬ୟ࣍ৣLjժ੗ᅜߵ਍॑๓ኁ‫߭ޅڦ‬዇ీᆫࣅLjํ၄ೝ࿘ຩ‫ڗ࣑ڦ׏‬ă YG๑ᆩᅃဣଚืपߛၳ݀‫ۯ‬ऐLjᆶ5੼ഽ৒ߛႠీഛᆳ݀‫ۯ‬ऐǖ3/1ื0j50351க૰࿠୾ሺ უഛᆳऐLj4/1ื0W70451க૰ऐႁሺუഛᆳऐă

‫ܩ‬嵰>0ॸӦ

ўߡ͵ং£2.37Єફ

ષਧॕіՆࢻ2GTJ8U\KX*OYIU\KX_

॑๓YK๟ᅃዖᛥ‫༹ރ‬ᄓăॕࠦൟᆕ‫ڦ‬ඇ୩‫כ‬ว֌ዊᅜतबৎྜெ‫כڦ‬วԲ૩LjྺYK‫ټ‬ઠ ଳ௺‫֡ڦ‬੦ࢅ‫ڦߌۯ‬Ⴀీ՗၄ă኱࠵‫כڦ‬ሜरຍᆌᆩඟ॑๓߸ᇊሇĊĊٗൟ຿࣑‫ืڟڔ‬प‫ڦ‬য Ԕ‫ۉ‬ጱ჉ገ࣑‫ڗ‬੦዆ဣཥLj‫ڟ‬যԔ॑๓੦዆ဣཥLjᅜतযԔთႾ๕࣑‫ڗ‬Վ໏੦዆ઠփ܏ۙኝᅜ ๢ᆌ॑๓ኁ‫߭ޅ‬ăཞ้Ljጲ๢ᆌ‫ۯ‬ༀ֪॔ဣཥॽ֪॔॑๓ጒༀժᆫࣅ‫כ‬ଈ჈ॐยዃLj‫ڟٳ‬ፌॅ ๾๢ᇑ੦዆຤ೝă YK௅໼݀‫ۯ‬ऐ‫ۼ‬ದԢ‫ߌۯ‬༬ႠLjԍኤഄ‫؜‬෥Ⴀీࢅ֡੦ă໯ᆶෙ੼݀‫ۯ‬ऐ೅ದ9‫ڗ‬ጲ‫ۯ‬Վ ໏ၒLj࣑‫ڔ‬ଳ௺ೝຩ൐඘ᆳঢ়षႠࡻă݀‫ۯ‬ऐૌ႙Ԉઔ3/1ื0j50351க૰࿠୾ሺუऐႁ݀‫ۯ‬ ऐLj4/1ื0W70451க૰ऐႁሺუഛᆳऐĂ6/1ื0W90621க૰ऐႁሺუഛᆳ݀‫ۯ‬ऐăYK‫ڦ‬Ủ૰ ᇺփኹ՗௬ੂഐઠఫ஺०‫ڇ‬ăඇ୩዆‫כ‬ว঳ࠓๆ‫ݴ‬ॕࠦ‫ڍ‬ᅴ‫׉‬ൟᆕLj‫כ‬วዘଉ‫ݴ‬քྜெă‫ג‬ഽ ‫ߑڦ‬ႠLj‫ټ‬ઠ߸ҾඇĂ৛ඓ‫֡ڦ‬੦൐ডߒ֌၎Բဌ๭߸‫ܠ‬ጐऍీ૰ă

ўߡ͵ং£3.99Єફ

ўߡ͵ং£5.69Єફ

ኄ੼‫כ‬๟ᅃ߲‫ܠڦݐݥ‬௬๮Lj़ྺ‫ױ‬ਜ਼‫ټ‬ઠ๾๢‫ߌڦ‬ਥLjᆼᆶඇీ‫ڦ‬ሜ࿿ࠀీࢅํᆩ‫ڦ‬ ࠀీLjସ॑๓߸ൟ຿Ăᇊሇă‫ڼ‬5‫݀پ‬၄TFᆛᆶ‫܀‬༬‫ڦ‬࿽‫ڨ‬LjԈઔნࡵ੦዆ဣཥLjඟߛ໏ࠅୟ ฉႜ‫ݛ߸כ‬Սă኱࠵‫ڦ‬8ᆈ٫ඇ֒‫ة‬ఄೡ੦዆႑တᇏૂဣཥण‫ׯ‬କ‫ࣆۉ‬Ljࠀీ߸ेྜ฀ă ُ੼‫כ‬ᆛᆶ6/1ื0W9ጲ඗ဌഘഛᆳ݀‫ۯ‬ऐLjፌ‫ٷ‬க૰ߛ‫ٳ‬486QtLjᅜፌႎ੔रሞ॑੦ᇑႠ ీኮक़ํ၄ྜெೝ࢚Lj‫ۯ‬૰߸ഽ৒Lj౦ਈ՗၄߸ጝሁLj৛ဦ‫ॅ߸܈‬ăጎԢ౦ਈघ૤‫܀‬૬ມ੗Վ ཫ୾ዡኟ้ဣཥLjසຯၚᆌᆳோ๼෇ᇑႜ๓࣍ৣՎࣅă ࿮ஃࢆዖୟ઄Lj3124౎੼ୟࢸ‫ڼ‬5‫݀پ‬၄਩ీᆌ޲ጲසăՔጚದዃ‫ڦ‬ඇ‫ں‬ႚ‫ݒ‬ઍ๢ᆌဣ ཥLjኻႴ჋ስࢇ๢‫ڦ‬ఇ๕Ljन੗ၛ๴ୟࢸ71ᇆ౎‫ڦ‬ጆᄽ຺ൻरຍLjᅜत‫پ‬՗‫ৃړ‬๘হ዁ߛ຤ೝ ‫ۯڦ‬૰ᇑీ૰ă3124౎੼ୟࢸ‫ڼ‬5‫݀پ‬၄Ljॽୟࢸეཥබ෇മ࿐Ă้ชྔ࠵Lj࿮ஃ๟ࠅୟႜ๓ ࣏๟ሁᄸ༑၃Ljদ‫ټ‬ઠ࿮ᇑ୿Բ‫ݐݥڦ‬՗၄ă


24 / ໇ন

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3125౎2ሆ28.34න

Cbdlzbse! Nbslfu! ๊஺‫ۼ‬ᆶ‫ڦ‬ ཌር๨‫ׇ‬ ᆼ๟ࢤጇၝă ኄཉဌᆅጣ୿‫ܘ‬࿮ຕ࿔ᅝఴ౰Ljࣹणକ߳ዖ߳ᄣۭࠟ๨‫ڦׇ‬ ᅃཉၝጱLj࠾ᅃْ๟փࠕ‫ڦ‬ă

ԨԒํသऻኁ0ฝᆖ!ஆཅ

୿‫ۭࠟܘ‬๨ण ༹ᄓፌ‫܀‬༬‫ۆࠟܘ୿ڦ‬ഘတLj փ‫ܘ୿ݡڟݟ‬ፌዸఁ‫ࢅۭࠟڦ‬ཌር๨णLjኄ૛؊஢ጣඟేᄅമᅃଋLj !!!!!!!!!!!!!!৚ဠ‫ڦ‬࿿ॲǖዐࡔ‫ٍڦ‬ഗĂِႱĂۭࠟࢅࠟᇗLj !!!!!!!!!!!!!!ዐࡔৎ၄‫ࣃࣼڦپ‬Lj‫ీۼ‬ሞኄ૛ቴ‫ڟ‬

Bermondsey Antique Market

Bermondsey Square Lonodn SE1 3UN Every Friday 5 a.m. to 3 p.m.

   & Vintage Flea Market

Commercial Street London E1 6BG Every Thursday 8 a.m. - 6 p.m.

Covent Garden Antiques Market Southampton Street WC2 Every Monday 5.30 a.m. - 5.00 p.m.

All Enquiries; Sherman & Waterman 020 7240 7405 07903 919 029

ब߲ሆമLj࿢ሞᅃॆ ۭࠟฆ‫ݯࡼی‬କᅃኝ߲ူ࿷ ‫้ڦ‬क़ăሞ঻ถྜఫॆ၎‫ܔ‬ ઠຫĐߛ‫܋‬đᅃၵ‫ڦ‬ĐUif! Ufb! SppntđኮࢫLjኄዜ ఍Lj࿢ᆼઠ‫ڟ‬໲޹ৎ‫ٷڦ‬႙ ཌር๨‫ׇ‬ĐCbdlzbse! Nbs. lfuđ༨༨ၭ۫ဇă ࣏࿄ጽ৊๨‫ׇ‬Lj࿢ံ ԥጽ઴૛‫ڦ‬ၭ༃࿋ဌᆅă༃ ࿋໚ၭLjඐๆ‫ݴ‬৛ዂă༃࿋ ࠬጣ੐‫ٳ‬ঢ়‫ࣜڦۆ‬෥ՔኾLj ໼௬ฉኝഋ‫ں‬Ӧጣᅃಇঌೌ ऐLjᆶॅీĂ໭౅Ăӎଠә ຯăُྔ࣏Ӧጣᅃኧ‫ࢤٷ‬෥ ‫ڦ‬႑ࡽ‫ڨ‬Lj৽ၟ๟‫ۉ‬ᆖ૛ੂ ९‫ׇڦ‬ৠă௅‫ړ‬ᆶටሞဢቷ ೌ‫ࢪ้ڦ‬Ljఫ቗‫ࣷ৽ڨ‬ଋLj ฉ௬ႀጣĐebsl! sppn! jo! vtfDŽӁ‫ݝ‬ኟሞ๑ᆩዐDžđă ጽ৊๨‫ׇ‬Ljኄ૛०኱ ৽๟౰ิ‫ڦ‬ཀ༗Lj๦೗փ໙ ࡍLjඐॲॲᆶ߲Ⴀăၜ૾Ă ๮૾ĂܺۤĂܺ࣍Ljేࣷ݀ ၄໱்ႚጒ߳ᅴLjาཪጣ߳ ዖဏആࠟ࠰‫ظڦ‬ᅪǖ౨੩Ă ࢳ‫۝‬ĂமཀྵᆋĂ‫ݧ‬ऐĂఢ கĂᄅ৥Ljኄၵஸຼྜඇփ ‫ٲ‬হ‫ڦ‬๚࿿‫ీۼ‬ԥ೔ٙĂබ ࢇሞᅃഐăUჀ‫཮ڦ‬ӄ՚ਏঅ ႐Ljౕᇑኲ࿿‫ڦ‬঳ࢇඟᅊ‫ޜ‬ ၂‫ڥ‬೤ᆶิऐă ཌር๨‫ڦׇ‬ଷᅃ‫ٷ‬ ༬෥Lj৽๟ၭ྘ᅪ༬՚ ‫ܠ‬Ljᆶࡻब߲༃࿋ጆ ோஜްࠟ໿ᄞᄅ৥Ă ްࠟଶ঳Ă๮߾ၑ ሱĂஷጱăጺీੂ९ ‫ٶ‬ӳ‫ڥ‬ๆ‫߲ݴ‬Ⴀ‫ڦ‬ၭ ൞౎்‫ܔ‬ጣ৥ጱ๬ᆩ ߳ዖఏ৥Lj௅߲ට‫ۼ‬ ᆶࠣ௽႓‫ݔ‬ăଶ঳ࢅް

ࠟᄅ৥ᄺ๟ᆈ୿࿆ๆፁLjࢤ ෥߭ጱքĂၭໟࢾLjኄၵᆦ ᇺ‫ۼ‬փࣷࡗ้‫ڦ‬ᇮ໎ໜ‫ت‬੗ ९ă ኄ૛‫ܾڦ‬๮ᅊ࿿ጽ‫ڦ‬ᄺ ๟ްࠟᄩࡐୟ၍ǖేኻᄲା ႐࠵ִLj৽ࣷ݀၄௅क़ၭ‫ی‬ ૛ஜ‫ۼڦ‬๟੻຿‫ॄڦ‬ਖ਼෺Ă ‫ټ‬ᆶ઻৹ߌ‫ڦ‬ೄᅊĂ୼၂‫ݨ‬ ‫ྔ఼ڦٷ‬༫Ljᅜत‫ޅ‬෡‫ڦ‬ၭ ೄඕă ፌඟ࿢ߌ‫ڟ‬৚ჲ‫ڦ‬Lj ࣏ຌཌር๨‫ׇ‬૛‫ڦ‬Đ݀઴đ କăĐ݀઴đ߶ഄ໱ஜ۫ဇ ‫یڦ‬ுᆶ໿‫ֶٷ‬՚Ljᄺኻ๟ ᆩքૻጱྷഐઠକLjૻጱฉ ࠬକबቧ࢒ӣቷೌLjฉ௬๟ ኮമ࠼ଣ‫ࠥڦ‬ਜ਼२ࡻ‫݀ڦ‬႙ ቷăኄዖ०୒‫ڦ‬ႚ๕Lj‫้ܙ‬ ඟ࿢ၙ‫ڟ‬କ઻ฉ้࡛೺‫݀ڦ‬ ઴Ljๆ‫ࣉݴ‬৹ăܸ໲‫ڦ‬٪ሞ ժփৈ๟ྺକࣉ৹Ljಇ‫ܓ‬ቴ ઻ӱ२ཀྵ‫ڦ‬ටஏᅷփਨLj‫ړ‬ ඗Lj‫ٷ‬և‫ݴ‬ᆨᇀඟ‫࠵ྷॆٷ‬ २ཀྵ݀‫ڦ‬Lj‫ۼ‬๟ఴႠࠥਜ਼ă ࠾‫ڟ‬ԄྟLj࿢ٗ෇੨ጽ ‫؜‬Ljᅙঢ়୥Ⴤᆶஜெ๋‫ڦ‬༃ ጱӦ‫؜‬ઠକLjሞࣾࣜ‫ڦ‬ন‫ڨ‬ ူLjኄबഥ૛ྔLjඤඤ఺఺ ‫ࢤڦ‬ጇၝLjඟ࿢ᆶዖຨक़࣮ ‫ڟ‬ฉ࡛ᅁ๨‫ٱڦ‬ਥă

‫ں‬኷ǖThe Old Truman Brewery, 91 Brick Ln, London E1 6QL ᆐᄽ้क़ǖዜୃ!11am—6pm Ǘ!ዜන10am—5pm


‫ڼ‬274೺

!!!!!!!‫ۉ‬ᆖ / 25

ԨӲՊडǖ࿒࿔!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

௅ዜ‫ۉ‬ᆖླྀ४

Ėࣀܻনኮળė )The Wolf of Wall Street*

Ėྺ౭ๆܾሜė DŽ12 Years a SlaveDž

Ėཎୟહ߾ė DŽThe Railway ManDž

Ėܱఋᇨׂ೺ė DŽDevil’s DueDž

ฉᆙ้क़ǖ3125౎2ሆ21න

ฉᆙ้क़ǖ3125౎2ሆ21න

ฉᆙ้क़ǖ3125౎2ሆ27න

೺‫ځ‬ኸຕǖŏŏŏŏŏ

೺‫ځ‬ኸຕǖŏŏŏŏŏ

೺‫ځ‬ኸຕǖŏŏŏŏ

߀Պጲ2964౎‫ڦ‬໯ஆ ோĄ౷෤೵‫ڦ‬ጲ‫د‬ăዷටࠅ Ԩઠ๟ᅃ߲ጲᆯටLjᅜᄇጾ ၭ༵ൗྺิLjᆶᅃ߲೾ጱࢅ ଇ߲࡚ጱLjิऄഄૂබබă փଙ໱ඐԥଇ߲ӣටᅜྺக ဥཷ՗ᄇӵጾྺᆯ೻್Ljඁ କࣀฺ‫ׯܙ‬କ࢒౭ă23౎ࡗ ඁକLj໱๔ዕுᆶ‫ݣ‬ചዘ࣮ ጲᆯට‫ڦ‬ထྭLj኱‫ڟ‬ᇜ‫ڟ‬କ ᅃ߲າၙ৊օ‫ڦ‬ට๗Ljఢঅ әຯံิ৸໱ᇀ຤आኮዐă

߀Պጲү૛ਖ਼Ą஍க ਖ਼ຯ‫ڦ‬ཞఁ‫׏‬ၨၭຫăܾ቟ ೺क़ᆈࡔ๗բ஍கਖ਼ຯԥන ਬ‫ޛ‬୚Ljԥ೨ሞሞ௫‫ۋ‬ᇑᡡ ஆDŽ໽ࡔ৹‫׬‬Džኮक़ፔཎୟ ੮߾Ljว႐๴৑వᅜၙၡ‫ڦ‬ ١֘Lj໱ᅃิ‫ۼ‬వᅜ༧‫؜‬ᅽ ᆖăෙๆ౎ࢫLj஍கਖ਼ຯइ ဒሼঢ়ችఉࡗ໱‫ڦ‬ᅃ߲නԨ բ࣏ऄሞට๘Lj໱ਦۨඁ९ ९ኄ߲ටLjփ๟ྺକԒްლ ‫ؖ‬Ljܸ๟ၙᄲᇑࡗඁࢅ঴ă!

ᅃ‫ܔ‬ႎࣿ‫޺ސ‬ሞ‫܈‬௡ ሆ‫ڦ‬గཀᅁྟ฿ඁକᅪ๎Lj ໱்࿮݆ၙഐሞఫ߲ห௞‫ڦ‬ ᅁྟጲम‫ڹڟ‬ፔକ๊஺ă࢔ ੺Lj೾ጱ݀၄໳ࣉሔକLjቫ ‫ސ‬ӝܾටഐ࿤ፖႜ‫ڰۅۅڦ‬ ‫ڰ‬ඇևಆฝူઠLjඐ݀၄೾ ጱਉ‫ࡈۯ‬ᅴLjܸᅃൎժփీ ०‫ںڇ‬ᆩሔ೺‫ڦ‬৆ቧ঴๥ă փၘ‫ڦ‬ഘ‫ݳ‬େቸጣኄ‫౎ܔ‬ൟ ‫ސ‬೾čč

Ėᅃ‫ة‬न݀ė DŽJack Ryan: Shadow RecruitDž

Ėӗሆǖӎ෥ዎਲė DŽAugust: Osage CountyDž

ฉᆙ้क़ǖ3125౎2ሆ35න

ฉᆙ้क़ǖ3125౎2ሆ35න

ఎຯ੔‫ٷ‬ਗᇾӑૅ࿸ཷ ĖዩԐė DŽBolshoi Ballet Live – JewelsDž

೺‫ځ‬ኸຕǖŏŏŏ

೺‫ځ‬ኸຕǖŏŏŏŏ

মਖ਼ĄટܷᇱԨኻ๟ DJBূබ൧Ԓ੔‫ڦ‬ᅃఁ‫ݴ‬ဆ ฾Lj໱݀၄໯ሞࠅິ‫઻ڦ‬ӱ ኟሞ֧ࣄᅃഐ‫ޮہ‬ெࡔঢ়ष ‫ڦ‬৚ཀᅽకăሞDJB઻ॽࡘ ղ‫ڦ‬ቲఠࢅኸᆅူLjટܷփ ‫ڥ‬փ‫؜؛‬யୖଣླ๴ంLjٗ ‫ݴ‬ဆ฾ᄩวᅃՎ‫ྔྺׯ‬൘༬ ߾Ljമྫఎຯ੔ኴႜඪခă ܸ໱‫ڦ‬࿄ࣿ೾਻‫ڻ‬ᄺሞໜኮ മྫ‫཰ڦ‬ዐLjᅪྔ݀၄କ໱ ‫ڦ‬༬߾ว‫ݻ‬čč

߀ՊጲཞఁࣆਗLj஽ૢ ܻĄຯ༬૛೵ॽሞೌዐӳᄇ ᅃ࿋ઠጲళ‫ॆݛ‬བྷ‫ڦ‬జൕྼ ӎ૧༬Ąྰຯ‫ܙ‬Lj໳փৈೂ ഘआԖ൐ဌ‫ׯ۾‬Ვăሞቫ‫ސ‬ Ԟ‫ޡ‬૧փ႞ో຤วྨኮࢫLj ‫ྺׯ‬କኄ߲ॆབྷ‫ڦ‬ቨ඄ටă ܸዬ૞ᢋĄஆն‫ॽو‬ӳᄇ໳ ‫ٷڦ‬౰ܹӑӑઙĄ‫ڤޟ‬ఛLj ܸ໳փዒ‫ࠅ઻ڦ‬ᇑጲम‫ڦ‬ბ ิᆶᅃ܎‫ڦ߭؜‬฾ิ૿ă

ฉᆙ้क़ǖ3125౎2ሆ28න

೺‫ځ‬ኸຕǖŏŏŏŏŏ ᆖೌ߀Պጲெࡔ‫د‬ആࠣ೑ঢ়ु൅‫چ‬ĄԞܻ‫ޟ‬༬‫ڦ‬ጲ‫د‬ăԞܻ‫ޟ‬༬ᇱઠ๟৽ ኰᇀᅃኤඋཨጨᆀႜLjሞฉ๘ु:1౎‫پ‬ᅺྺਝ෇ࣀܻনᅃഐ‫ؚ‬ఁታዸ‫ڦ‬ኤඋቋ್ ӄܸࡗକৎᅃ౎‫઺ڦ‬ᇢิऄăᆖೌዐᄺࣷቛ၄Ԟܻ‫ޟ‬༬ኽፋূ௚‫ڦ‬ทࣀิऄLj‫ׯ‬ ྺ޷࿜ኮࢫLj໱փৈፑᆛᆸԑLjཞ้࣏‫࡛۾஁ק‬Lj໯ᅜᆖೌዐࣷภतփณ‫ٷ‬؅‫܈‬ ‫ڦ‬՗ᄇă ŒՊड‫ۅ‬ೠǖĖࣀܻনኮળėᅙ๟ટӆభ‫ܠ‬ᇑ‫ڞ‬ᄇகۡĄຯ੔෗ຯ‫ڼ‬࿵ْࢇፕă ٗๆब౎മĖ໽།౅ਖ਼ࡽė૛‫ڦ‬൬ၭጱমਖ਼Ljટӆభ‫ܠ‬Ą‫ڱ‬ਸ਼೵૛ӎُْ‫؜‬ᄇ੗ ᅜຫĐဎึđፌ‫ٷ‬ĊĊཌ࿸Ă᢮िĂ‫ض܎ٷ‬ဥ࿮໯փᆶă௬‫ܔ‬ટӆభ‫ܠ‬සُஜం ‫ڦ‬ᄇ‫؜‬Lj‫أ‬କ࠵ዚಷ޵ኮྔLjᆖೠටLjᆮഄ๟ӎຯਸ਼ೠ྿‫ُܔ‬ԉՋփᅃă

ฉᆙ้क़ǖ3125౎2ሆ2:න

೺‫ځ‬ኸຕǖŏŏŏŏŏ ٗ෭‫ܭ‬ጽ‫ڦ؜‬ӑૅ࿸‫ٷ‬ ฾әન൓Ljሞԛெॽႎࠟ‫ۆ‬ ዷᅭ݀ᄙ࠼‫ٷ‬ăĖዩԐėኮ ໯ᅜ‫دྺׯ‬๘ኮፕă‫ॆܭ‬ӑ ૅথ‫ة‬әન൓ඓํփ‫ܠ‬Ljә ન൓ሞĖዩԐė૛ጹࢇକ۫ ဇ౹ࢅԛெෙᇮ໎Lj໯ᅜഄ ํ๘হฉ࢔వᆶᅃ߲࿸ཷӝ ኄෙ߲‫߭ޅ‬శઔLjܸഄዐఎ ‫ٷ‬੗ᅜ॑ᇪࡻ݆ࡔୁಋժ൐ ‫ܔ‬ਾ‫઻׬‬Ԩႜ‫ڦ‬ፈ็և‫ݴ‬႑ ๮్ઠLjᅙঢ়๟ᏈᏈኁă


26 / ႓ፗ

ԨӲՊडǖಯଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

఺఺౰࿧‫ی‬ ఺఺!!႓ፗጆॆ ႎષྲձǖAopxopx ᆰၒǖ opxopx2:91Ahnbjm/dpn

ӣ!ᄜ!ፗ Aries 3/21-4/19

਎!ႃ!ፗ Cancer 6/21-7/22

ཀ!‫!׹‬ፗ Libra 9/23-10/22

ఊ!᷍!ፗ Capricorn 12/22-1/19

3125౎2ሆ28.34න

1ሆ15න-1ሆ21න

࿄ઠᅃዜLj૙֎և‫߲৽ݴ‬՚႓ፗܸჾLj‫؜ৣ࣍ٷ‬၄࿪ሊେቸĂമৠփ௽‫ڦ‬ඇ൰ഘ‫ݳ‬Lj໯႞ਨ‫ܠٷ‬ຕ႓ፗ‫ۼ‬ຌᇀ࿮‫ޅ‬࿮ષᅨ࿮ᅺᇹখ႞‫ڦ‬ ೝ‫ڏ‬ाᇜLjԨዜࡻሏ႓ᇑ‫חگ‬႓փ၎ฉူă႞ሏӽም‫܈‬ዘႎဢಈLjፌ‫ڥ‬ᅪ‫ڦ‬஌ሞఋ᷍ፗǗথጣ๟ਨ‫ิފت‬Ljዚ႓৤ᄠ‫ڦ‬เጱፗLjতਸ౎‫܈‬๚ᄽ ྫྷल‫ڦ‬຤೟ፗኖኖනฉĂᆔ‫ڥ‬๺ඵLjࡻሏ‫ڼ‬ෙǗতਸҺ൧Ⴞటႎ߃ቤ‫ڦ‬਎ႃፗࡻሏ‫຺ڼ‬ă ඇ࿔൩ֱੂࣀ࿕ྪྪበǖxxx/jivbxfo/dpnă

ӣᄜፗኪవܸฉ‫ڦ‬ᅃ ዜăᇜഽሶഽ-യ૰ԯ݀ă ਸ౎ӣᄜፗუ૰࣏Բ ড‫ٷ‬Lj߾ፕᇑิऄদ๟ă փኻ๚ᄽํ૰Ăጆᄽೠॏ ई‫ׯ‬जಇఁॽ௬ଣჹ੏ॠ ᄓLj໯௬‫ڦܔ‬৪ኛ‫ܔ‬๮߸ ๟߲߳ઠኁփ฀Lj߳ࣉ႐ າLj‫ڥ‬ঢ়૦ᅃ݊ఉଁĂᬸ ᬴ᇑख़ӊ‫ײڦ‬ႾLj֍ీස ᇼྜ‫ׯ‬ᆶᅪᅭ‫ڦ‬ణՔă

਎ႃፗ౎മਸ႐‫ڦ‬ ᅃዜăຨတྤՎLjໜᇜܸ Ҿă থৎ౫૦౎മLj਎ႃ ፗሏ๞௽၂߀฀ă‫౎ڍ‬ዕ ஬ଢ଼ժ࿄ྜඇၩ฿Ljᆶ้ ࣏ॽሦᇜ࢔‫؜ܠ‬ഄփᅪ‫ڦ‬ ට๚ՎࣅĂଣ้ࠅֶईဃ ࣷհችă๚ᄽࠆ๰ࢺ႓๴ ፆLjᆌ޲੊๬Ăฉ໼Ăᆌ ኙ‫ۼڪ‬ᄲ੍ํ૰ඁኛൽă

ཀ‫׹‬ፗ౎఍‫؜‬ऍ‫ڦ‬ ᅃዜă؋‫؜‬ዘྷLjዘႎഐ օă থৎ౫૦౎മ‫ڦ‬ᅃ ዜLj႐൧ᄺໜኮዘႎۙ ኝă๚ᄽᆯท෇०ĂԈ‫ޠ‬ ሁઠሁൟLj‫ڥ‬ঢ়૦ኒ࡫Ă Ⴊኟࢅۙኝ‫חگ‬Lj֍ీዘ ኝਬԢĂാ࣮ዷ‫ڞ‬ăփࡗ ໚඗ཚࡗ‫ࠏࣆܔ‬ཚĂᇱሶ ૬‫ׇ‬ժ࿮෉ࣅगၡă

ఋ᷍ፗઙื‫ڦ੺ג‬ ᅃዜăᅨօᅨ൵Lj๭ᅮ‫ٷ‬ ࡻăԨዜఋ᷍ፗࢇሏ‫ڼ‬ ᅃLjܸ൐༵ื‫੺ג‬Lj ๚ᄽĂ֎ခᇑҺ൧ ‫ۼ‬ሞ࿘ۨጒༀLj๭ᅮๆ‫ݴ‬ ࡻăሏ๞ٗ‫تگ‬኱‫ۥٳ‬ ‫ރ‬ă৑࠶ᅜമ‫ڦ‬ዖዖᅺ ໎Lj‫ڍ‬ᅪኾॕۨ‫ేڦ‬Lj੗ ྭሞዚටփ໿ੂࡻ‫ڦ‬൧઄ ူLjሞਸ‫؜‬ଋૢ‫ׯ‬जă

ূ!౥!ፗ Taurus 4/20-5/20

เ!ጱ!ፗ Leo 7/23-8/22

ཀ!ၷ!ፗ Scorpio 10/23-11/21

຤!೟!ፗ Aquanrius 1/20-2/18

ূ౥ፗೝ‫ڦڏ‬ᅃዜă Ӏև৽ӬLj‫ݧ‬ઠՎຕă থৎ౫૦౎఍‫ূڦ‬౥ ፗLj႐൧ᄺਸ๔Վ‫ڥ‬ᆶၵ ٤ෑăփณට჋ስ঳ຐह ఓLjईኁٖٖۚ෇ଷᅃ‫ڢ‬ ฉକ໮‫ࠜڦ‬हă߾ፕ࣍ৣ ܱࣅLj੗ీᅺၭ๚‫ت‬૙փ ‫؜޲ړ‬փ‫ׯ‬Բ૩‫پڦ‬ॏLj ႜ๚৉ัԍ๰Ăዘ‫ٷ‬ਦۨ ၂‫ڥ‬ధփۨዷᅪă

ມ!ጱ!ፗ

เጱፗጒༀ‫ڦࡻٷ‬ ᅃዜăደୡኛ‫ބ‬Lj฼උሞ ྭă ౫૦౎മ‫ٷ‬஬༬஬ ‫ڦ‬ኄ܎නጱLj๚ᄽओटഽ ๞ĂၛᆶฺఁLj೤ᆶ‫ࣜݧ‬ ༮‫ٳ‬ኮቹăଶ‫ڞ‬Ủ૰໏ ืLj৹ᇐႎኪĂวಖጕໜ ‫ڦ‬ವᆷईຶ‫ྺڕ‬ຕනሺLj ᆶඵඪࣷ‫׊‬Ă‫پ‬՗ኮૌื ࠳गၡăॳ੃Ⴔጀᅪă

‫!ت‬౰!ፗ

ཀၷፗሏ๞ࣂ஌‫ڦ‬ ᅃዜă቙ገ‫֨ݒ‬Ljາ୯ฯ ‫ܠ‬ă থৎ౫૦౎‫्ݣ‬മᅃ ܎නጱLjཀၷፗಎ‫ۅ‬ጲम ᅃ౎‫ڦ‬๭ᅮLjई‫ܠ‬ईณ๟ ᆶ฿஌ߌ‫ڦ‬LjईႹ໿஬ࢮ ୼ా႐LjईႹഄ໱‫ُݐ‬ዖ ዖăጺኮิऄഄํසᅪLj ‫ڍ‬႐൧փ໙໿ࡻLjথူઠ ࣏๟ᅃೌ൥શ‫ڦ‬࿄ઠă

พ!๮!ፗ

຤೟ፗ࿘օ༵ื‫ڦ‬ ᅃዜăႤᆶ‫ׯ‬ዱLjॺए૬ ᄽă ໸෇౎‫܈‬๚ᄽྫྷल‫ڦ‬ ኄ܎නጱLj৑࠶๰ࢺ႓ժ ࿄ࣩ݀໿‫ٷ‬ၳᆌLj‫ࡹີڍ‬ փᆖၚ๚ᄽ‫ڦ‬৊ൽ႐ă๚ ᄽࢅბᄽᆮഄ੗ྭ৊ᅃօ ਸྊ߸੻ગୟ၍Ăฯ዁཈ ቟ߛవ‫܈‬ጆᄽଶᇘă൧Ⴣ ࿘ۨLjփ๴߅ඡă

Gemini 5/21-6/20

Virgo 8/23-9/22

Sagittarius 11/22-12/21

ມ!ᇉ!ፗ Pisces 2/19-3/20

ມጱፗࡗ‫ڥ‬փ‫ٱ‬ᅃ ዜă‫ܠ‬ጩ‫֒ܠ‬Ljࡻ๚‫ܠ‬ ఉă Ԩዜມጱሏ๞୺ዐᆶ Ⴞă৑࠶๮ฉዮ๚ഥཀྵྤ ჃĂ઱ᅋ၎੩Lj൐փ܏Ԗ ‫؜‬ଣ้֭൸‫ڥ‬ൕฉआ၍ᆌ ޲Lj‫ڍ‬ጺీᅜศ‫܈‬Ă࠽‫܈‬ ࢅ‫ظ‬ᅪേ௴঴‫ླأ‬ऐLj‫ٷ‬ ๴ࡻೠăැ߅ዘ‫ٷ‬ਦᅱ‫ڥ‬ ‫ူڟڪ‬ሆዐ֍‫פ‬ү஌ۨă

‫ت‬౰ፗ࿘ሾ࿘‫ٶ‬փጣ थ‫ڦ‬ᅃዜLjࡄཱུෘಞLjᆶ ๔ᆶዕă ໜጣ๰ࢺ႓ਸ๔ྺ ೺ෙዜཽႜ้क़Ljᣄக႓ ‫ۯ‬Lj‫๎׉‬Ă੨֍Ăస૰ᄺ ᆶՎഽगၡă஌෇ంࠆ‫ڦ‬ आ႓ᇑ‫ࠆܔ‬๰ࢺ႓‫װ‬၄‫ܔ‬ ؋ጒༀLj๚ᄽံ‫ࢫܗ‬ཌLj ‫ڥ‬ঢ়૦ᅃ݊‫܌‬ሡॠᄓĂႍ ໗Lj֍ీӦྃᅽᆖă

พ๮ፗٗඹᆌ‫ڦܔ‬ ᅃዜăਉዘැൟLjः‫ٳ‬ᅜ ‫ܔ‬ă ኰ‫ৣׇ࣍‬փ࿘ۨLjႎ dbtfቛਸփຩ૧‫ڦ‬ኄ܎೺ क़Lj጑ኾĂԑ޶փ๴ྔহ ‫گ‬௚߅ඡLj‫ݒ‬ᅜొၠາ੊ ሞླऐዐቴ‫ڟ‬കऐă੗ྭ ढُྺగ‫ࣄऺײ׊‬քਆLj ሞ‫ۅگ‬ሑ౔ူᅃհ‫؜ڑݒ‬ ୟă

ມᇉፗቛ၄Ủ૰‫ڦ‬ ᅃዜăྔලాߑLj૰ྞ੿ ઩ă ๰ࢺ႓ᆖၚူံႣࢫ ञ‫ڦ‬ᅃዜLj৑࠶੤ᅃ‫܈‬ሦ ‫ވ‬ටิ୺ୁLj‫ࣷ৽੺࢔ڍ‬ ምᅜଷᅃ߲߸‫ڦٷ‬՗၄ई ੝ۨ‫ڸ‬ၩუ૰ă๚ᄽံ‫ܗ‬ ࢫཌLjॷ෇ॅৣLj‫܌ࡗ׫‬ ሡड़వ้܎Lj࢔੺ॽᅜ࢒ கጩༀସට‫ྺٷ‬৚༒ă


‫ڼ‬274೺

!!!!!!ၩ‫ ݯ‬/ 27

ԨӲՊडǖ඿ଠ!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

Պडෳ቟ࡕ

ႎ౎ࡗࢫLj‫ٶ‬ችժுᆶၩཕLjܸ๟‫߸ڥٶ‬௓Lj໯ᅜᆶঢ়ᄓ‫ڦ‬சॆ‫ۼ‬ ࣷምፌࢫ෢ᅃْLjӝ႐ᅏኮ࿿ም‫ॆ࣮ټ‬ă

'RR9GOTZY‫ם‬੬

,XKTIN)UTTKIZOUT ௲਩ࡃ⪢‫׬י‬ GDVL)Gsfodi! Dpoofdujpo*ᇀ2:83౎ᆯ 71౎‫پ‬࿒քܻ‫ྪک‬൰ࠅਸෘ‫ڦ‬Kvojpsፇ՚࠴ਬ Tufqifo! Nbslt‫ظ‬૬ăᆯፌ‫؛‬ᅃ໯እ๗ք௤ᅊ ࠅິLj஥஥ᄇՎ‫یׯ‬೬ྪஏ࢙ੵ36߲ࡔॆࠌ‫ג‬ ࡗ2611߲ၨ๳‫้ڦۅ‬ጎ೗ಈăኄॲ०‫ڇ‬ঢ়‫ڦۆ‬ ࢒෥ற఼ྔ༫Lj੗ᅜፕྺೝ้‫ڦ‬ӥ‫ٲ‬Lj࿮ஃ๟ Ⴉှ࣏๟ኟ๕‫ࢇׇ‬Lj໳‫ݴेేߴࣷۼ‬ăጎ๦ற ‫ڦ‬և‫ݴ‬๟81&‫ڦ‬ᄜறLjԥ‫ׯߪݴ‬ၭ߭ጱ‫཮ڦ‬ӄLj ԍ౱ᆼࡻੂă

Was £ 29

0

now

8

now

Was £ 18

£208

ᆶ ೝ ॏ Ӳ ᖡ ᖡ ܷ Ą ྴ ຯ ༬ ࿹ ‫ ) ڤ‬W j w j f o o f! Xftuxppe*ኮ‫חܘ୿ڦ׬‬ಈBmmTbjoutศ๴‫࣌ڦॆٷ‬ ᆓăBmmTbjout‫ޜڦ‬ጎ‫ټ‬ጣᄩࡐ๕‫ݭཹڦ‬Ljඐᆼ؊؈ጣ ࣉ৹ᆼ‫ڦۙگ‬ષ஦ዷᅭLjຼࢭጕᅬ‫ٷ‬փଚ‫ڦہ‬ส๗൧ ࣉLjᆼࡻၟሞ‫ܔ‬၄‫پ‬ವਖ਼ᄩࡐᅝຍ‫ۥ‬૝ఈөăኄ੼‫ٷ‬ ᅊ๟ሞBmmTbjoutঢ়‫ۆ‬ए‫੼إ‬ฉ‫ڦ‬ՎཚLjփࡀሶ‫܈׊ڦ‬ ࢅ᳈ዥLjຝഘ‫ڦ‬ऐႁ౨੩Ljੂຼໜᅪඐᆶ႙ᆶ੼ă

£90

6XGJGୗ⦵ԕ ೵ઙ‫)ٳ‬Qsbeb*๟ᅪ‫ٷ‬૧ዸఁ‫ڦ‬ ท؄೗೗ಈLj๟ᅜ዆ሰߛपೄ߫዆೗ ഐॆ‫ڦ‬ă‫ڍ‬๟ৎ౎ઠLj໲ਸ๔ഽۙ೗ ಈ‫౎ڦ‬ൟࣅLj໯ᅜೄਏᄺՎ‫े߸ڥ‬ൕ ൎLjჿ෥ᄺ߸းᄈăኄ੼‫ࢤݹ‬෥‫ڦ‬ሃ ‫׽‬Ԉ०኱৽๟౰ิට९ටҺLjੂฉඁ ৽๟ᄲጽ༦ࢾሏ‫ڦ‬বጾă

Was £ 17

0

now

£85

'XSGTO䖨䗌ࡃٟ֠ ኄዜ‫ڦ‬ዘཀྵဥ৽๟ኄཉྷিLj‫ׯ‬କՊडև‫ڦ‬ඤࠔׂ೗Lj ச‫ڟ‬໲‫ڦ‬Պडၲ‫ڥ‬बཀࢇփୋፊLjഄ໱‫ڦ‬Պडၙߛॏ๭ࠔሦ ਌ăኄཉྷিඓํ๟໿ࣄ໙କLjटਏยऺߌ‫ྷڦ‬িLjೄறև ‫ݴ‬๟ࢴ૖றLjഄᇆ‫ྷڦ‬িև‫ݴ‬๟ᄜයăሞࡦૐ‫ܘ୿ڦ‬নཀྵLj ኄཉྷিਨ‫ܔ‬ാ৥ƽ

ச௬ఈ৽ໃ ኾ ໼ྗெጏሗ

Was £ 57

0

now

ᆈࡔፌ‫ڦٷ‬໼ྗ௬ఈྪበ

£170

<OIZUXOG Y9KIXKZश੬ ྼ‫ܠ‬૧ჱ‫ڦ‬௞௢๟౰ට‫ڦ‬ՂԢ௞௢࿴ഗLj࢔‫ܠ‬౰ ට‫ۼ‬ထྭీᆛᆶኄ߲ಈጱ‫ాڦ‬ᅊLjྺጲमምགब‫ݴ‬Ⴀߌ ‫ڦ‬ጩ෥ă‫ڍ‬๟փ࠼๟ాᅊLj໲ॆ‫ڦ‬ລᅊዊ‫׉ݥں‬ල෉Lj ‫ح‬ጣ๾๢Ljᄺ๟ၭՊ‫ڦ‬ፌҺăኄॆ೗ಈ‫ی‬ೝ้ᄺ๟փ‫ٶ‬ ችLjኻᆶCpyjoh!Ebz֍‫ٶ‬ችă

ఁ‫ܮ‬ᆶ၌LjԒఁ໏ٗ!! ၄༵ࠃTier 2ࢺ߾߾ፕധኤ!! ߾ፕ‫ۅں‬ǖ୿‫ܘ‬

൩ծ‫ٶ‬ Was £ 40 now

£20

020 3397 0667

ईኁ݀ໃᆰॲ዁ xiaona.gao@cclon.co.uk


28 / ऄ‫ۯ‬

ԨӲՊडǖ࿒࿔!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

࿸໼ਗ

Royal Opera House Live: Giselle ᆈࡔ࣠ॆߤਗᇾঢ়‫ۆ‬ఁፕ Ėञෘܻė Ėञෘܻė๟ષ஦ӑૅ ࿸ዐᆖၚፌศᇺ‫ڦ‬ਗణăཪ ࡗዷঙԥ൧ටԝച‫ࠤڦ‬๚Lj ՗‫ٳ‬౰ႠሞҺ൧ዐ໯ᆛᆶ‫ڦ‬ ৚ට૰ଉăԨਗሞࠟ‫ۆ‬ӑૅ ࿸ዐᅜߛవ‫܈‬ዸ‫׬‬Ljሞ࿸‫ښ‬ रേत൧ߌᄇᅷ‫ݛ‬௬਩փᅟ ቨ࿥Ǘ‫ړ‬඗ᅨ๟ᆈࡔ࣠ॆӑ ૅ࿸ཷ౰ዷঙ‫ڦ‬๯ևఁፕă

้क़ǖ2ሆ29න.3ሆ21න ‫ۅں‬ǖSpzbm!Pqfsb! Ipvtf-!Cpx!Tusffu-Dpwfou! Hbsefo-!Mpoepo-XD3F! :EE ፌৎ‫ں‬ཎበǖDpwfou! Hbsefo ೑ॏǖ5ԃഐ

ᅝຍ

Oh What a Lovely War ‫ܠ‬੗Һ‫ڦ‬቟ኛ

London Art Fair 2014 ᆈࡔ‫پړ‬ᅝຍቛ

ႎӲ‫ݒڦ‬቟࿸໼ਗĖ‫ܠ‬ ੗Һ‫ڦ‬቟ኛė๟ᆈࡔ࠳‫ݛ‬Ⴧ ք‫ڦ‬ඇᆈྺु౒‫ڼ‬ᅃْ๘হ ‫ٷ‬቟ਉӸ‫ྺڦ‬೺຺౎‫ڦ‬ӥ౎ ु౒ऄ‫ۯ‬ኮᅃă ޿ਗ߀Պጲ2:74౎൅ ҾĄ૰ྊ࿹‫࠽ڦڤ‬խਗăࠤ ๚ᅜᅃ቟೺क़Lj๏௢ຯॆབྷ ྺዷ၍Lj௮ࣼକമ‫ݛ‬๗բࢅ ࢫ‫ݛ‬ට்‫ڦ‬փཞิऄߌ๴ă

ᅃ౎ᅃ‫ڦ܈‬ᆈࡔፌ‫ٷ‬ ‫پړڦ‬ᅝຍቛLjৃ౎ྺ‫ڼ‬37 াLjĐQipup61đኄ߲౎‫܈‬ ‫پړ‬ฝᆖቛ๖‫ڦ‬ጆ൶LjԨْ ‫ڦ‬Ք༶ۨྺĐ‫ݥ‬࿿ዊ‫ڦ‬࿿ ዊđăԨْձબࣷ‫ڦ‬ႎ༬෥ Ԉઔ‫ڼ‬ᅃْᇑձ࿿࠷ኮक़‫ڦ‬ ࢇፕ࠲ဣLjॽ‫װ‬၄ᅃ‫܀ׇ‬༬ ‫ڦ‬ᆈࡔ၄‫پ‬ዷᅭቛબLjࢅᅃ ߲࠲ᇀࡔाĐ‫ࣆܔ‬đ‫ڦ‬ႎ‫ڦ‬ ဣଚă

้क़ǖ3ሆ2න.4ሆ2:න ‫ۅں‬ǖUifbusf!Spzbm! Tusbugpse!Fbtu-!Hfssz! Sbggmft!Trvbsf-!Mpoepo-! F26!2CO ፌৎ‫ں‬ཎበǖTusbugpse ೑ॏǖ25ԃഐ

้क़;!2ሆ26න.2ሆ2:න ‫!;ۅں‬Cvtjoftt!Eftjho! Dfousf-!63!Vqqfs!Tusffu-! Jtmjohupo-!Mpoepo-!O2! 1RI ፌৎ‫ں‬ཎበǖTusbugpse ೑ॏǖ24ԃഐ

3125౎2ሆ28.34න

ዷ༶ቛ

When Nothing Is Sure Everything Is Possible Đ࿮݆ඓۨLj੗ీ࿮হđ ᅝຍቛ

Nelson Mandela: The Long Walk to Freedom த‫ڤ‬ઙ୿‫ܘ‬ቛ

Hogwarts in the Snow დዐ‫ڦ‬ऊ߭࿦ጦ

ኄ๟Ibonj! Hbmmfsz‫ڦ‬ ‫ڼ‬3:াቛબLjᄺ๟Đ3125౎ ୿‫ܘ‬ᅝຍবđ‫ڦ‬ऄ‫ۯ‬ኮᅃă ຺࿋ઠጲჱዞ၄৽‫܁‬ᇀᆈ ࡔ࣠ॆᅝຍბᇾ‫ڦ‬൞౎ᅝ ຍॆǖགྷၬდDŽዐࡔDžLj ฬ ৙ ৙ DŽ ዐ ࡔ Dž Lj ቧ ᅓ ᦤ!! DŽዐࡔDžࢅZpvohkv! Pi!! DŽࡣࡔDž๴ᄥ֖ቛă

3125౎2ሆLjᅜĐUif! Mpoh! Xbml! up! Gsffepnđ ྺቛ‫؜‬ዷ༶Ljु౒த‫ڤ‬ઙ࿀ ‫ ڦ ٷ‬ᅃ ิ ă ฝ ᆖ ฾ K v s h f o! Tdibefcfshᆩࣼࣃࢅ཮ೌଇ ዖႚ๕ቛ๖த‫ڤ‬ઙ‫ิڦ‬ऄă ࣼࣃዐዷᄲणዐሞத‫ڤ‬ઙ౎ ൟ้ሞ॔ᇢ૛‫ׇڦ‬ৠǖᆶု ‫ݝ׊‬क़૛‫ٷڦ‬ཚ೬Ăᆶ॔ᇢ ‫ڦ‬ཎ‫ش‬Ăᆶ‫ڨ‬໴ࢅ‫ྪۉ‬ᅜत ൕጲಆฝ‫ڦ‬த‫ڤ‬ઙ཮ೌă

ࣀభႢ‫ھ‬ሞ฽‫ڐ‬ব೺क़ ྺࡘ૧Ąհ༬ᆖ௚்৛႐ጚ Ԣକᅃ‫ׇ‬฽‫ڐ‬ঢ়‫ۆ‬ኮ୫Lj֖ ࠵ኁ்փৈ੗ᅜੂ‫ࡘڟ‬૧Ą հ༬‫ޜڦ‬ጎĂ‫ڢ‬ਏǗ࣏ీ༹ ࣷ‫دڟ‬ཥ‫ڦ‬ᆈ๕฽‫ڐ‬Lj૩ සLjಇ஢आचࢅ฽‫ڐ‬ઙಜ‫ڦ‬ ‫֕׊‬ጞLjฯ዁࣏ࣷඟට்༹ ᄓᅃӝჸՎ‫ڦׯ‬დޮ߃ሞ‫׭‬ Ԏ‫ߌڦ‬ਥă

้क़;!পኹ‫ڟ‬3125౎2ሆ2:න ‫!;ۅں‬Ibonj!Hbmmfsz-!41! Nbqmf!tusffu-!Mpoepo-! X2U!7IB ፌৎ‫ں‬ཎበǖXbssfo!Tusffu ೑ॏǖ௨‫ݯ‬

้क़;2ሆ7න.3ሆ4න ‫!;ۅں‬Cfmhsbwjb!Hbmmfsz-! 56!BmcfnbsmfTu-!Mpoepo! X2T!5KM ፌৎ‫ں‬ཎበǖTusbugpse ೑ॏǖ௨‫ݯ‬

้क़ǖপኹ‫ڟ‬3ሆ3න ‫ۅں‬ǖXbsofs!Cspt! Tuvejp-!Bfspespnf!Xbz-! Mfbwftefo-!Mpoepo!! XE36!8MT ፌৎ‫ں‬ཎበǖXbugpse! Kvodujpo ೑ॏǖ3:ԃ

YOU GET UP EARLY ే௅ཀራഐ YOU WORK HARD

ͣ‫ޅ‬ଖ‫ͤڂ‬

YOU SAVE

ేओࠢ‫ݞ‬ख

YOU DO THE RIGHT THING

ేስ฀ܸႜ ‫;ۅں݀؜‬

YOU MAKE THIS COUNTRY GREAT

ేᄲኄ߲ࡔॆՎ‫ڥ‬ெࡻ

AND WE ARE ON YOUR SIDE.

࿢்ࢅే๟ཞᅃን၍

JOIN US!

‫ם‬䃋ࡢ੔‫ܮݺ‬୤ࡶ

ే௅නႍ൘߾ፕ

19;41bn! Mpoepo! Fvtupo! Tubujpo

‫݀؜‬න೺ǖ 3ሆ26නLj3ሆ32න

൩े෇࿢்!ࠌཞ౮૰ƽ

ॏ߭Ԉࡤǖ 3ྟ5႓๨ዐ႐৶‫ی‬ዿ໔तᆈ๕ ራ֕Ǘඇ‫ײ‬঍ཚǗዐ࿔ິ‫ڞ‬

ᆴཷॏ߭ǖ

28:ԃ

ॏ߭փࡤǖ

၄ॏ

࿷֕Ǘྟ֕Ǘৠ‫ۅ‬ோ೑Ǘ ິ‫ڞ‬ၭ‫ݯ‬DŽ3ԃ௅ටDž

DŽᇱॏ32:ԃDž őE2;୿‫ܘ‬.Dputxpmet!Cjcvsz.೵૧யຯ őE3;೵૧யຯ.Tu! Njdibfmďt! NpvouTu! Jwft.೵૧யຯ

őE4;೵૧யຯ.әຯ.Բຯ༬ࠔ࿿٩.୿‫ܘ‬

Welcome to Wang Dynasty Promoted by Jackson Ng on behalf of the Conservative Friends of the Chinese, both at 30 Millbank, London, SW1P 4DP

ጧკඤ၍ǖ0161 228 7280 ࠳‫ྪݛ‬በǖwww.wanguk.com


‫ڼ‬274೺

൧ߌ / 29

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ঢ࣏๟փঢǛ ᅉ෩Ԟઙ ‫ޜ‬ခᇀሞ‫ٷ‬ᆈ‫ࡔڽ‬൧ ߌୁྨ‫׻ڦ‬ఴᇽ౰்ă࣌ᆓ ൧ߌጧკLj൩࠲ጀྲձ0ྲ ႑ă ྲձǖ Aᅉ෩Ԟઙlovelovelove ྲ႑0ࠅࠌೝ໼ǖ uklovelovelove

൧ߌ ኑଐ๪ ᆈ୿൧ߌए‫ں‬Ljӻዺ ౞঴ਦ൧ߌ‫ݑ‬హLjߴ౞ፌ Ҿ႐‫ڦ‬൧ߌࡿࢺă

ൡ໕ᆰၒǖ column@thechineseweekly. com

ႎ౎ᅉ๔Lj౰ᆷၭ਋ă ๘হ৽๟ኄ஺փࠅೝLj‫ړ‬ఴ ට਋ሞᅃഐှ଎‫ࢪ้ڦ‬Lj༌ ஃ‫ڦ‬փᅃۨ๟౰ටǗ੗‫ړ‬౰ ට਋ሞᅃഐှ଎‫ࢪ้ڦ‬Ljᅃ ۨࣷ༌‫ڟ‬ఴට‫ڦ‬ă ࿢்‫ڦ‬ᅃ߲౰ವᆷLj ፌৎߑߑ૿ҺLj༌ഐৎනད ‫ڦڟ‬ఫၵ൧ࣆLjසཞۖ৊༛ ࠸ă੗ပ‫ۼॆٷ‬ණ๎໳‫ڦ‬ႎ ఴᆷLjට࿿ԝৠକ඗ᇀ႐Lj ᇀ๟௅ད໳ຫᅃਔLj౰ᆷ் ႐૛‫ڦ‬യ໼َबࢭ৽੗ᅜआ ໏থฉူᅃਔă Đ໱ຫණ๎࿢ኄᅃ߲ሆ ๟໱ፌৎᅃ౎ࡗ‫ڦ‬ፌਸ႐‫ڦ‬ ᅃ܎้क़đĊĊ౎‫؛‬ब߲ሆ փ๟࣏ࢅമ౰ᆷᅁᅁᵵߤઠ ጣ஘Ǜ Đ໱ຫ࿢࢔༬՚Ljٗઠ ுၙࡗࣷҺฉ࿢ኄ߲ૌ႙‫ڦ‬ ౰࡚ጱđĊĊฉْ໱ཞ๚ิ නqbsuz໱ࢀ‫ܠ‬କփ๟ࠅ඗ຫ ࡗጲमٗփ཈๋Ă੨࿆‫ܠ‬Վ ஘Ǜ Đ໱ຫ໱ᅜമ‫ݴ‬๮‫ۼ‬๟ ଐฅෙ຺߲ሆᅜࢫ֍ీਸ๔ ႎ‫૿ڦ‬൧LjኻᆶኄْҺฉ࿢ ๟ፌ੺‫ڦ‬Ljኻᆶଇ߲႓೺Lj ᅺྺ໱੦዆փକ໱ጲमҺฉ ࿢đĊĊདຫ໱௅ْ՞ଣ‫ݴ‬

๮‫৽ࢪ้ڦ‬ᅙঢ়ቴࡻူॆକ ყčč ຫጣຫጣLj໳ጲमᄺ ਥ‫ڥ‬փ໿ኈํକLjॽ႑ॽᅑ ‫ں‬࿚࿢்ǖĐ໱ຫ‫ڦ‬๟ኈࣆ ӕǛđ ࡻӕLjටิᅙঢ়සُ‫ں‬ ड़వLj࿢்৽ਦۨံփӻ໳ ָ‫ح‬କăഄํ໳ᄺփ๟փ‫ۮ‬ ႜ൧LjኻփࡗLj૿Һዐ‫ڦ‬౰ ට๟Đདਥ‫ۯ‬࿿đLj႑ࢅփ ႑๟ᅃ࣮๚Lj჋ስ႑ࢅ჋ስ փ႑ᆼ๟ଷྔᅃ࣮๚କă ఴටຫ൧ࣆࡻԲĐຫĂ ბĂ‫ۺ‬Ă‫א‬đLjਨ‫ܔ‬๟߲र ຍऄăĐ෷࿮૎ཀ‫ࢇں‬đኄ ዖ൫ᄨ๕‫ڦ‬ፌ኱ӣ‫ڦ‬൧ࣆLj ੤಄ኻీ໙๟‫؛‬प঩܎କă ኈኟᆶरຍࡤଉ‫ڦ‬൧ࣆLj‫ۼ‬ ๟࠯କ෷ୟๆӗྖLjጎፕැ ࿮ഄ๚‫ں‬දߴేᅃਔӷቼӷ ᄄ‫ڦ‬൧ࣆLjඟేຼ‫ۮݥۮ‬Lj ጲम࣮ॆጟఉඁӕăܸ૿Һ ዐ‫ڦ‬౰ටᆼྫྫဠ࣌჋ስጲ मᇼᅪ၎႑‫ڦ‬ඁ၎႑Lj໯ ᅜLjేሁጟఉLjሁਥ‫ڥ‬໱Һ ేĊĊੂ९କӕLj੡‫ۼ‬๟ጲ मߴጲमಛ‫ڦ‬ă ࿢‫ڦ‬ଷᅃ߲౰ವᆷ๟ ߲኱ႠጱLj‫ํྟړ‬ሞඨփ ዿକLjፌࢫಆӄܸഐLjĐփ

࿢்ੂጣߌ൧‫ގݠ‬ඤ ‫ټ‬ᇐଠLjٗவฺ‫׊ڟ‬஢൞ ໺Ljደ٫ደ٫ॷॷၩ฿Lj ፌࢫీ࣮࿆‫ڦ‬Lj੗ీኻీ ๟ఫၵຫࡗ‫ڦ‬వ‫ݴ‬ኈ्‫ڦ‬ ൧ࣆକă փࡗLj࣮࿆ࡃ࣮࿆Lj ഥྤփీຶຶৰ‫׀‬փ‫ݣ‬ ๮Ljምெ࿆໲ᄺ‫ܠۥ‬໙๟ മ֓Ljӝമ֓‫ׯړ‬ዷ֓ ‫׺‬Lj‫׺‬փԏLj࣏ࣷ‫ݒ‬࿈Lj ࢆ੮఼ă

ీ႑ƽđ໳ຫLj৽ၟఴට࢔ ณዷ‫ݴ؜༵ۯ‬๮ᅃᄣLjፕྺ! ! Đ௬ጱ‫ۯ‬࿿đLj৽໙໱்ຫ ‫ࣆࣧڦ‬ԥত‫ح‬Lj‫ٷ‬և‫ݴ‬൧઄ ᄺࣷᆘጣཀྵೄຶփ‫׶‬ණă໳ ‫ڦ‬മఴᆷ৽໙๟ሞ‫ݴ‬๮ኮ ࢫLjᄺຶփ‫׶‬ණጲम‫؜౎ړ‬

ࡆLj࣏ధጲम‫ڦ‬ൕ௉௉ൕ౓ ഐ๜Ljኈ‫ڥ׵‬ᅃ໰ࢵཱLj࿮ ࠖ‫્ڥ‬ᄅྦྦĊĊन๑࿢‫ڦ‬ ౰ವᆷራ৽ੂ‫ڟ‬ၭෙ݀‫ڟ‬໱ ๮ऐ૛‫܌ڦ‬႑ǖĐᅪྔࣉሔ କሹ஺ӸǛđ ႑࣏๟փ႑Ljవ‫ڢ‬ኈ ๟߲ຫփൣ‫ڢ‬փ௽‫ڦ‬࿚༶କ ஘ǛӦ๚ํ঄‫ڢ‬૙ᄲ๟ຫփ ௽ӣLjփස࣑߲ૌԲ݆ă ᆶ้ࢪLjఴට்ጺҺຫ ၵփኈํ‫ڦ‬൧ࣆLj৽ࡻၟ௅ ߲౰ට‫्ࣷۼ‬ጎߛ‫ח‬ᅃᄣă ெࡔ઻‫ۉ‬ᆖĖXifo! Ibssz! Nfu! TbmmzDŽ‫ࡘړ‬૧ᇜ‫ڟ‬෩ ૞DžėLj૛௬ᆶᅃ܎‫ߟ׉ݥ‬ ၲ‫ڦ‬൧বǖIbsszၠTbmmz ੲᄳጲमĐૣ࡞đLjTbmmz ሶ‫ُܔ‬փႈᅃࠥLjྺକߢ໕ Ibsszఴටਥ‫ڥ‬ጲमĐీփ ీ߅đ‫ࢪ้ܠٷ‬๟౰ට࢝‫؜‬ ઠ‫ڦ‬Lj໳থጣ৽ሞ‫ٷ‬བྷ࠽ዚ ኮူઠକᅃ܎ำ෥ਓॅ‫ڦ‬ঢ ‫ض‬ă ምຫ‫ڟ‬ፌৎඤխ‫ڦ‬ெਗ ĖႠҺ‫ٷ‬฾ėLjन๑๟วྺ Ⴀჺ৯ጆॆ‫ڦ‬XjmmjbnLjᄺ ሞ‫ڼ‬ᅃण৽ԥ౰ට࢕࢕‫ں‬ঞ ᇣକᅃཚǖ֖ᇑ໱ํᄓ‫ڦ‬౰ ටߢ໕໳LjĐ௅߲౰ට‫ࣷۼ‬ ्ጎߛ‫ח‬Ljኄ๟౰ට‫׉‬ᆩ‫ڦ‬

ቲđă੗๟ྺ๊஺ᄲ्ጎߛ ‫ח‬ǛXjmmjbn‫ڦ‬ெ౰ዺ๮ߢ ໕໱ǖྺକ‫ڪ‬໱੺‫ྜۅ‬๚ኮ ࢫLj࿢৽੗ᅜඁ஬࿢ၙ஬‫ڦ‬ ๚൧ҭăཞ૙LjఴටҺຫၵ փኈํ‫ڦ‬൧ࣆLjᄺႹ๟ၙLj ‫ۅ੺ేڪ‬၎႑ኮࢫLj໱৽੗ ᅜඁ߅໱Đኈኟၙ߅‫ڦ‬๚ ൧đକLjే‫ڦۮ‬ă ௽ӣକӕLjࡃߵ঳‫ڹ‬Lj ኄ‫ۼ‬փ໙๚ܹăጲࠟ৽ຫҺ ൧๟৥ࢾ຤ሆLjփీᄲ൱໿ ኈํă໱ሞ‫ڦే್ူض‬ఫၵ ၭ൧ࣆLjే‫ీۼ‬ሞ‫ض‬ฉ್࣮ ઠăᅃઠᅃ࣮Lj‫߲ٶ‬ೝ๮ă ࿢்ੂጣߌ൧‫ގݠ‬ඤ‫ټ‬ᇐ ଠLjٗவฺ‫׊ڟ‬஢൞໺Ljደ ٫ደ٫ॷॷၩ฿Ljፌࢫీ࣮ ࿆‫ڦ‬Lj੗ీኻీ๟ఫၵຫࡗ ‫ڦ‬వ‫ݴ‬ኈ्‫ڦ‬൧ࣆକă փࡗLj࣮࿆ࡃ࣮࿆Ljഥ ྤփీຶຶৰ‫׀‬փ‫ݣ‬๮Ljም ெ࿆໲ᄺ‫ܠۥ‬໙๟മ֓Ljӝ മ֓‫ׯړ‬ዷ֓‫׺‬Lj‫׺‬փԏLj ࣏ࣷ‫ݒ‬࿈Ljࢆ੮఼ă ໯ᅜຫLj႑࣏๟փ႑Lj ঢ࣏๟փঢLjኈփᆌ޿๟߲ ࿚༶ăདఴටຫ൧ࣆ৽ၟད ౰ටঢ‫ض‬ᅃᄣLjདᅃူၛ๴ ᅃူLjఫ๟੗ᅜ‫ڦ‬ăేᄲ๟ ໿‫ړ‬ኈLjఫ৽๟ేփ‫ܔ‬କă

Ϭ୕྘ძĭႲᇑДᆫ A trusted brand in quality for over a century

ำѡႲߺ Special Offer ဟྀӶӉ௞ᄥ‫ۺ‬վ߇ಮ ә࠱൯ӎरႽ‫ه‬ൺh Yeo’s products available at all leading Chinese retail outlets & supermarkets. ගਐႽནĭൺᱨ࠯ᇀhSubject to availability, whilst stocks last.

Sole UK Distributor: Chadha Oriental Foods Ltd. Grace House, Bessemer Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1HW. Sales Enquiries: 01707 325 888


25

昘ࡨ‫ڳ‬Ғș‫ݗ݋‬嶾嬶

€68

; ⁿ≡仅‫ޤ‬喌ጣบ㎍షᓙ⧟᫴㵻ే喌

侸ॻ͹www.goeugo.com 2OQK[YUT,GIKHUUQ

ؒ‫ڳࡾޏސ‬Ԩ

ؒ‫ڳސ‬Ғ垹

㻁⚅㻁Խ-U+[-U

㻁⚅㻁Խ-U+[-U

MUK[MU

恗ҷ㨺族͹‫▲ߊޤ‬ਙм  ‫ߊޤ‬ҹͫ‫ޙߊޤ‬ѧ‫ێ‬ Љ‫݌‬ஔ߄‫࣍݌‬ԭӳ掑ࢥͫߎҸ՛ґऊ߂佈㿙ؔ㺖ӯ

ႎ‫ؾ‬ႜ‫ٷ‬惎 ෙཀ惍 ࡣؔ㩌族νҶⴚ漈䄿澝ԓ‫ע‬巳࣒ਧ㷬͠ ՟դ࣎‫ڃ‬ν૝қ֌ս澝䢩ࢫ澝‫͜⟕ࢤל‬ फъԔ⳷澝Ы‫چ‬ㅛ徎澝ਘ惴惍嫳֪溟͠ ਘ惴ֽ١澝䠞֪‫ݎ‬ଟ澝գ࢞‫ڂ‬џ倷㷥͜ ‫ސ‬ҎਘП澝溟嶮ୃ‫ڱ‬澝厠‫ױ‬Մ漈㻤ৼ͠

ᱛే➨名

慧ў͹uk@goeugo.com

೽ ĭ ՞ஜ ĭ Һ 䎻‫ٲ‬ൎ䋱

1-3 Old Compton Street London W1D 5JB, United Kingdom 朅宝͹+44-20-7758 3420 ⟂ऱ͹+44-20-7758 3424

ዉ‫پ‬ዉўඉᕗԒਡ՗ღȂӒԑ߳ᜌюี ĶనጣၯᄱၽዉࢸIJĶএ୽ড়Ķıএ࠲ѿ ijııĶԑۖีȂķıįııı୤ёΡԩَᜌ ѓ֤

020-7758 3420

ⷯգ䒟侱͵

ཟ

̲๘̯ష喌গ㔻ᓘ໺ ; σ᷌㌉䌞喌‫ڗ‬Ꭳ̼֋喌⃾๘ᠸ఩჉㵻⼺ 䊟ࠄ喌̼आϩᪧᒠ䴮喌Ԍ䁸‫⮫ܩ‬ ; ञ㜙䖧‫ࣹేڔ‬䰑ే೽ጱ喌㜙჉๘ᪧ喌 ࣲ䋢‫⼺ڗ‬ᝅܵ⃤䯗ᘾᰣञ䙼ष䑸㌉ ; ᪶͜ᄽ䕹䯗ే⇮䕃ᖸᓲ⚖䶖喌఺㇤䰈㿍 䁊㼒喌Ѿხ̸᭎㉉ৰ❻䚁Ꮖग़ᬘ丿 ; ే䇪Д⃾๘㼷テ喚ⁿ‫ٲ‬ϩ๘喌 ⣘Ꭽ๘喌テᎭ๘ 溈俠ं‫ޙ߃ٶ‬旇⥺ͫґ屴Ҷ‫ڲٶ‬䝬惎੧

൵ິ࠲ѿ 惍

™㻁⚅㻁Խ‫ڱ‬䝫⳷ॸӦ™ 悝惙১֧ȕ㧣㧜梏ү֙‫ם‬惍

暽㨺暽‫ڵ‬暽‫ڿ‬暽㕭‫ے‬㖸 㖸

伏ұ澝㗱Ѓ‫ׅ‬澝࢖⧘澝޿㒹‫ࣔގ‬ ⴧ垹͹;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫▲ߊޤ࠿ٶ‬澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

Ӟ䤙‫͵ޫݺ‬১惴Ӟ䤙‫ޫݺ‬ ୳՟֩溟͵✕‫ݣ‬٠З‫ ڵ‬১惴 ⳷嶲Ԕլ͵䘸ैㅛ徎‫ک‬૞澝啠圧树暥я伿

٩⳪㖊㚴ȕ✕‫ݣ‬澝坤ߡ垊л‫ם‬惍 ⴧ垹͹;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫ޙߊޤ࠿ٶ‬澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

⳷⳷ⳲⳲͧ১惴Ӟ䤙‫ޫݺ‬ι

ᆈࡔ✕‫ܘ‬әຯ౥ৄ㶀ᆬᆬƽ ▁⳷ЅՌյι惨՟՞‫ٵ‬伋ͧգ⥑巳ࢢ厠䆱ࡂͧ՟‫͜ڿڵ‬ գ‫ڂ‬巳ࢢ޷ι ([XHKXX_5[ZRKZ (OIKYZKX<ORRGMK ͜ ‫ࢸۺ‬૮‫ל‬䰊ιٝ‫ݯ‬䆱ࡂ悪‫ޏ‬஠‫׫‬त澝Ս兓榆ࡡⷲ於त͜ ⠅ࠀ ࠿ѹਸ਼揬ਙы嬴঑ ࠿ѹਸ਼揬ыਙы嬴঑ ࠿ѹਸ਼揬ы嬴঑

£ ફ £238 ફ

忙惍ӫ嫝ȕ㻁ࡔЫ‫ם‬嫶ү⳷

࣫‫؛‬У‫ݴ‬ᇗỹᰒᅘᏒᐅ᪈ዯ፞ΐ ⴧ垹͹):;1 ⴧ嶲嬴঑͹ы͹࠿ѹਸ਼揬 ы͹࠿ѹਸ਼揬 ы͹࠿ѹਸ਼揬

£ ફ £68 ફ

ࡣⴚ澝‫ⴚڴ‬澝䥳࠙‫ׅ‬澝ਾ垊澝ࡁӯ㩌 ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

ࠬ㔗䒟巚ȕ‫לڿ‬Ӯ澝ԦࡄЫ‫⳷ם‬ ࡣⴚ澝۞‫ם‬ӯ澝㱘੎㈇澝‫ݦ‬优ւ ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

⠆୲У惴ȕୱ䅋侙ӀԜҸ‫ם‬ ࡣ澝‫ڴ‬澝ਾ澝ࡁ澝䥳澝‫ݦ‬澝۞澝㱘 ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

 ‫ݺ ޤ‬২ ‫ݺ ޤ‬ι

݆⳪۬ल‫ٷ‬䄭⟕ኟ๕旇๔ƽ ٝீι惍嫳澝巳ࢢ澝ষட͜㚇‫ޥ‬䥬‫͜ޥ‬暽‫ےڵ‬㺨͜ ⠅ࠀ͹࠿ѹਸ਼揬ਙы嬴঑ ࠿ѹਸ਼揬ыਙы嬴঑ ࠿ѹਸ਼揬ы嬴঑ ⠅ࠀЉխ㷬ॕ

£ ફ £238 ફ

㕥旎‫ݴ‬सᇗᏒᐅ᪈ℚ፧ᴒዯ፞ΐ ⴧ垹͹):;1 ⴧ嶲嬴঑͹ы͹࠿ѹਸ਼揬 ы͹࠿ѹਸ਼揬 ы͹࠿ѹਸ਼揬

£ ફ £68 ફ

ࢸ巕㶀યȕ檥樱ࢾਦԜҸ‫ם‬ ࡣ澝‫ڴ‬澝ਾ澝ࡁ澝䥳澝⼮澝ࣶ澝݈澝‫ގ‬澝Ԗ ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

倷ࠇ⥑‫ޑ‬ȕ㻁暔梏үԜҸ‫ם‬ ࡣ澝‫ݦ‬澝۞澝㱘澝⼮澝ࣶ澝݈澝‫ގ‬澝Ԗ ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

 ‫ݺ ޤ‬২ ‫ݺ ޤ‬ι

㻁暔ҵ‫ܮ‬孖ȕ㖊偰㻁ࡔзԜЅ‫ם‬

ᅪ‫ٷ‬૧۬ल‫ٷ‬䄭⟕旇๔ƽ

ࡣ澝‫ڴ‬澝ਾ澝ࡁ澝䥳澝⼮澝‫ݦ‬澝۞澝㱘澝ࣶ澝݈澝‫ގ‬澝Ԗ ⴧ垹 ;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫࠿ٶ‬յм澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ

兓榆ι惍嫳ӂ巳ࢢ͜櫴䙈ⷲ澝孝桑ࡂ澝㱆ਝ㇗澝‫⚅ۊ‬г ५垊ιЌࣙռ࢞գ‫ڂ‬漈ো୳ֹ͜ъষ‫ޑ‬澝‫ۀ‬Ո‫⳪ڿ‬梏㖊 ‫ݯؾ׹‬ι࡟ࢉּࠫ澝㖊ࠒ垰垰澝،‫ܭ‬㗎‫ڼ‬Ҕԅ䟑塯䆱ߑ ѿ兓✕‫ݯ‬ι㗟巳‫ڶ‬惴͜ 6XGJG-[IIO,KTJO գ࢞ࣻ挙ּ ⠅ࠀ͹࠿ѹਸ਼揬ਙы嬴঑ ࠿ѹਸ਼揬ыਙы嬴঑ ࠿ѹਸ਼揬ы嬴঑ ⠅ࠀЉխ㷬ॕ

£ ફ £268 ફ

棁ਸ਼⻊㖸У‫ݴ‬ᇗጟងᣊ⍶➳➱ዯ፞ΐ լӢ摺‫ֹس‬棁㷚檥樱澝棁ਸ਼ऍ岃寝स澝ԟ஠ ⴧ垹͹):;1 ⴧ嶲嬴঑͹ы͹࠿ѹਸ਼揬 ы͹࠿ѹਸ਼揬 ы͹࠿ѹਸ਼揬 ы͹࠿ѹਸ਼揬

£ ફ £238 ફ

ҵ侱‫ߓܽל‬ȕ㻁ਅзԜҶ‫ם‬惍 ਸ਼澝坤澝ࡣ澝‫ڴ‬澝ਾ澝ࡁ澝䥳澝⼮澝‫ݦ‬澝۞澝㱘澝ࣶ澝݈澝‫ގ‬澝Ԗ ⴧ垹͹;1ͧٞ‫ͨⴧב‬ ӟ䤚‫ߊޙ‬͹Ҷ‫ߊޤ࠿ٶ‬м澨ґ屴ӟ䤚澩 ⴧ嶲͹ۨы㻓ҫș‫ॿش‬㻓ҫ


‫ڼ‬274೺

!!!!!༹ᇣ / 31

ԨӲՊडǖಯଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ԍप‫ٷ‬቟ᇠᄇᇠଜ ĊĊᆈ‫ڼג‬32୾Բෘጹຎ แአ ሼ ঢ় ሞ ຯ ྫྷ ဇ ൱ ბ ࢅ ߾ ፕ ෙ ౎Ljణമሞ୿‫߾ܘ‬ ፕătalkSPORTዐ࿔ ևᆈ‫૴ג‬ෘग़ኰ঴ຫ ᇵă

talkSPORT๟ ๘ হ ፌ‫༹ڦٷ‬ᇣ࠽խ‫ۉ‬໼Ljᆈ ‫ྔ࡛ג‬ᅼೕӲ඄ྸᅃ‫׼‬ᆶ ኁătalkSPORTᅙঢ়ሞዐ ࡔ஌‫ں‬Ljॽࣷ௅߲ෘल‫ټ‬ ઠඇև380‫ׇ‬ᆈ‫૴ג‬ෘ‫ڦ‬ ዐ࿔኱խLjཞ้ᄺࣷ኱խ ᆈ߭નࡔాԗෘ‫ڦ‬ঋ‫ۅ‬ ෘ๚ ࠳ྪ๭དඇև኱ խ ǖ t a l k S P O RT. c o m / zhLj ൩ ࠲ ጀ ႎ ષ ྲ ձ A talkSPORT༹ ᇣ ࠽ խ ‫ۉ‬ ໼ă

3124.25ෘल‫ڦ‬ᆈ‫૴ג‬ ෘᅙঢ়ࡗӷLjࡸோ൰‫ܔܓ‬ᇀ ӽ๯ࢅമ຺‫ڦ‬ኛ‫ܡ‬න൵ӣඤ ࣅăܸԲഐओ‫ݴ‬ӽ‫ڦ܋ۥ‬৪ ኛLjӽ࿂‫ڦ‬ԍपႚ๞߸๟೫ ອ௚૗ăᅺྺኄ࠲ࢭኄၵਓ ૂևీ‫ޏ‬ीჄାሞ‫ۥ‬प૴ ෘLj໯ᅜ๑‫ڥ‬ԍप‫ڦ‬৪ኛ‫ܔ‬ ᇀਓૂևઠຫ߸े֘੯‫ڍ‬ඐ ߸ਏᆶ၄ํᅪᅭă!!!!! প዁‫ڼ‬32୾঳ຐLjओ ‫ݴ‬ӽ‫ڼ‬21‫׭ܻࢍڦ‬ᇑओ‫ݴ‬ӽ ፌࢫᅃ࿋‫ڦ‬຤ৗࠆኮक़ኻ၎ ֶ7‫ݴ‬ă࣑ਔࣆຫLj‫ڦڹۈ‬ ຤ৗࠆසࡕ૶฼ଇ‫৽ׇ‬ᆶ੗ ీઠ‫ڟ‬ओ‫ݴ‬ӽዐᆴ‫ڦ‬࿋ዃǗ ܸణമཞओ34‫׭ܻࢍڦݴ‬ᇑ Үຯ‫ྼܙ‬ઙසࡕ૶๼ଇ‫ׇ‬Lj ᄺ࢔ᆶ੗ీࣷ૬ਗ਼ۚ෇ই प൶ă၎‫ݒ‬Ljओ41‫ݴ‬ಇሞ‫ڼ‬ :࿋‫ڦ‬ళҾ೵‫ܘ‬ᅙঢ়ᇑࢫ௬ ‫ڦ‬൰‫ܓ‬ઙਸକ዁ณ8‫ֶڦݴ‬ ਐăᅺُLjԨෘल‫ڦ‬ෙኧই प൰‫ܓ‬੝ۨࣷሞࢍܻ‫׭‬ኮࢫ ‫ڦ‬൰‫ܓ‬ዐׂิăܸৃ౎ᆶ‫ܠ‬ ‫ٳ‬22ኧ൰‫ܓ‬။෇ፌࢫ‫ڦ‬ԍप ‫ٷ‬቟Ljኄ๟ᆈ‫૴ג‬ෘ‫౎ܠ‬࿄ ሼ‫؜‬၄‫ฺڦ‬઄Ljኄሞഄ໱࿵ ‫૴ٷ‬ෘዐᄺժփ‫ܠ‬९ă! ᆈ‫૴ג‬ෘ‫ڦ‬৛֒ኮ‫ت‬ ৽ሞᇀഽ‫ܓ‬සሊLj৪ኛघ ଜăबࢭ௅ᅃ୾‫ڦ‬ԲෘLj֖ ෘ‫ڦ‬ଇኻ൰‫ܓ‬ई๟ྺକኛ ࠴Ljई๟ྺକԍपLj‫ۼ‬ᆶՂ Ⴗᆔ൰‫ڦ‬უ૰ăԨ୾ඤِ‫ܔ‬ ን຤ৗࠆ‫ڤܘ୿ڦ‬Բ৽࢔ࡻ ᐱ๥କኄᅃ‫ !;ۅ‬ඤِ‫ڦ‬౹࠴ ඪခࢅ຤ৗࠆ‫ڦ‬ԍपუ૰๑

‫ڥ‬ଇኧ൰‫ׯۼܓ‬କ๼փഐ‫ڦ‬ ൰‫ܓ‬ăෘമओ48‫ڦݴ‬ඤِස ࡕփీሞෑ‫ܓ‬วฉధ‫ڟ‬ෙ‫ݴ‬ ৽ࣷࢅമ຺‫ڦ‬൰‫ֶݴܓ‬৊ᅃ օઙ‫ٷ‬Ǘܸ຤ৗࠆԨ‫ׇ‬փీ ధ‫ࣆڦݴ‬Ljఫ஺Ղ඗ۚ෇ই प൶ăܸփ႞‫ڦ‬๟Ljፌዕ຤ ৗࠆ1ǖ3Өጽӣୡၝăํ૰ ฉ‫ֶڦ‬ਐLjඟኄ‫ׇ‬Բෘ၂‫ڥ‬ ுᆶ໿‫ڦܠ‬჈౒ăܸ຤ৗࠆ ‫ܓ‬ԍप‫ڦ‬኱থ৪ኛ‫ܔ‬๮ෝ‫ڤ‬ નሶሞኄᅃ୾ᆔ൰କLj࢒ம 5ǖ2ਜ਼‫ٷׇ‬฼؊஢޶ీଉ‫ڦ‬ ޷ુఛኮࢫLjࢅ຤ৗࠆཞओ 28‫ݴ‬Lj‫ڍ‬๟ಇఁ‫ࢫגݒ‬ኁLj ೞ঺‫৽ڦ‬๟Ԩ‫ڦ؜ٶׇ‬4߲ ৫฼൰‫ڦ‬ᆫ๞ă ‫ُأ‬ኮྔLjԨ୾ଷᅃ ‫ੂׇ‬ཀྵๆፁ‫ڦ‬ԍप‫ٷ‬቟৽๟ ਸ਼‫ࢅސڱ‬ဇࡲఛ‫ڦ‬వႢవ‫ھ‬ ኮक़‫ڦ‬ডଉăཎ‫ؼ‬ӻဇࡲఛ ૴ሞඍբณॽ‫ڦ‬൧઄ူLjᇺ ኙྰܻ๗ฉᄇਨ‫ݒں‬ऍLjਜ਼ ‫ׇ‬ଇ൰ధူ‫ܔ‬๮ኈ੗࿍๟ਓ ૂևሞኄ߲ࡦૐ۬ཀ૛‫ڦ‬ᅃ ӝआăᆯᇀዜዐ‫૴ڦ‬ෘԗӷ ਦෘԥத‫׭‬7ǖ1ეဢLjኄ‫ׇ‬ Բෘኮമᆶ‫د‬ჾຫዷঞଁҮ ુ‫پ‬ຯ࢔੗ీ‫ྺׯ‬Ԩෘल‫ڼ‬ 8࿋ူੜ‫ڦ‬ዷঞଁLjܸೞ঺ ኄ‫ׇ‬฼૧ధ‫ڦڟ‬Ԑࡍෙ‫ٷݴ‬ ෷ఛ੗ᅜሡ้Ӧྃူੜླऐ କă၎‫ߑߑݒ‬ጽகฉඪ‫ڦ‬໭ ܻຯਖ਼ჱժுీߴਸ਼‫ټސڱ‬ ઠࡻሏăਸ਼‫ٗސڱ‬Ԩෘलዐ ܎ਸ๔ጽူೢୟLj‫أ‬କ൰‫ܓ‬ ํ૰ࢅጒༀ࿚༶ኮྔLjਓૂ ևాևல‫ܔܜ‬൰‫ׯܓ‬जᆶ߸

Řᆈ‫ڼג‬21୾ඤِ2:0቟฼຤ৗࠆLj຤ৗࠆओ‫ۚݴ‬዁ӽ࿂ăDŽԨԒጨଙ཮ೌDž

‫ڦٷ‬ᆖၚă൰‫઻ܓ‬ӱ‫ר‬ኾᇺ ࢅമඪዷຝ஛਻ኮक़‫ࠅڦ‬ਸ ல‫ܜ‬ፌዕ‫ڞ‬ዂ஛਻‫ڦ‬૗ਸᅜ त‫಼ٷ‬ઢౕ൰௚‫ߦڛڦ‬ăܸ ኄ‫ׇ‬฿૧ሶඟ൰‫෇ۚڹןܓ‬ ԍप൶ă ܸଷྔᅃኧྰܻ๗൰ ‫ܓ‬ຯྫྷဇ‫׭‬Ԩෘलᆯᇀ౹ዞ ෘ‫ેཱྀڦׇ‬Ljᄺሞӷ‫ײ‬ኮࢫ ᅈ඗ுీྜඇӦྃইप‫ླڦ‬ ၃ăԨ୾‫ٷ‬ཀ‫ܬ‬ሞਜ਼‫ׇ‬1ǖ3 ๼ߴକৎ઄փॅ‫ڦ‬த૴Ljణ മओ32‫ݴ‬ಇሞओ‫ݴ‬ӽ‫ڼڦ‬24 ࿋Lj‫ڍ‬๟൰‫ܓ‬ᅙঢ়8୾૴ෘ ࿄‫׈‬฼जăᄺႹణമ‫ڦ‬൧ ઄Ljࣷඟહ‫ڤ‬୛೵ሞথူඁ ‫ڦ‬Բෘዐ߸ेခํLj߸ेጆ

ጀ૴ෘ‫ڦ‬ኛ‫ܡ‬ăߑߑ࣑ຝ‫ڦ‬ ဇքஆఛྼആԨ୾‫؜‬ኙ฽ஒ ૢ൰‫ׇ‬LjᄺுీሞళҾ೵‫ܘ‬ วฉ቞‫ڟ‬ඪࢆՍᅓLjԥઙઙ భ77‫ݴ‬ዓ‫ڦ‬৊൰2ǖ1ਨ෫Ǘ ܸႩ‫୲ܙ‬ଶ‫ڦ‬౷ྼആሞࠟ‫ڱ‬ სࠅᇴԥ໿᡼༛ү‫ܙޡ‬3ǖ1 ऍӨLjፌৎ7୾Բෘৈధ‫ڟ‬ ෙೝෙ޶‫ڦ‬቟जăฉෘल୭ ਖ਼ഽ‫ີূڦܓ‬ඔԨෘलᄺ௬ ଣጣԍप‫ڦ‬਎‫ٷ‬཈቟ă ጺ༹ܸჾLj32୾Բෘࡗ ࢫLjణമ‫ڦ‬ԍपႚ๞ᅈ඗࢔ փ௽શăܸएᇀԍप൰‫ڦܓ‬ ኝ༹ํ૰Lj‫ాܓ‬ጹࢇ൧઄ᅜ तฉӷ߲ෘल‫ڦ‬՗၄ઠੂLj ኄᄣ‫ࢅ୺ंڦ‬ঌጣᆌ޿࣏ࣷ

ीჄྼ‫׼‬ᅃ܎้क़ăᄺႹ኱ ‫ڟ‬ፌࢫᅃ୾LjԨෘलইप൰ ‫ڦܓ‬௛‫ీ֍ڹ‬ፌዕতၬăሞ Ԩ୾3ǖ1቟฼ࢍܻ‫׭‬ኮമLj բഽக጑‫ڦ‬ઢਬዷຝద૛౅ ӎሞথ๴ubmlTQPSU֑‫้ݡ‬ ᄺ৉ั՗๖ǖĐᄲၙ቟฼ࢍ ܻ‫׭‬ժփඹᅟLjൎܻဇՂႷ ၭ႐ăđᆯُ੗९ᄲሞᆈ‫ג‬ ኄᄣĐᆴဥవ‫܈‬đྺ‫ں‬ᇢप ‫૴ڦ‬ෘ૛௬൱ิ٪Ljኈ‫ڦ‬փ ๟ᅃॲඹᅟ‫ڦ‬๚൧ă


ఢ‫ڴ‬แนદӺЏ ઊӝζဖ࿑ ఢ‫ڴ‬แนદަ౨ૄએ ઊӝζแᆫಇԅ़ਗ ྡྷӪแนદަ౨ॴൺ ਁᆠॴદ୙Ӡԅ౹޵ ઊӝζแྸ࠼̙౨દॴ

DŽ‫ࣃ֭ڹހ‬ǖSuzie FosterDž

163期都周刊  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you