Page 1

含交

通、住 宿

ISSN204-390x

、導 遊

循環式旅行團•保證出發•5條線路暢遊歐洲15個國家

電話:

www.thechineseweekly.com

2013年8月9-15日

第141期

每个国家都有一座公共信息“保密”与“公开”的天平,英国也有这样的天平。8月1日,又一批英国国家档 案被公开,其中最受关注的是英国政府在1983年为伊丽莎白女王(上图)拟定的一份“第三次世界大战的宣战 演讲稿”。解密的档案经过媒体的广泛报道,我们得以知晓历史中的那些必然与偶然。

《华闻周刊》本期“国家档案”专题,为您讲述英国的公共信息管理机制背后的故事。

+44-20-7752 3420

網站: www.goeugo.com


2/

ਸਝᇕ

щ ࡀ

3124 ౎ 9 ሆ :.26 න

ԨӲՊडǖაቤ!!!ெຍՊडǖ᲼ආ෷

‫ޥڳ‬Ӷ̣࡯श୔ඹ੖ᄹပտၙēუಾॴࠓྡྷّ‫ޥڳ‬໰๯෉ੜէԅ஭దࣇd ਤّ‫ޥڳ‬՛ပྡྷᆶ٤٫໰๯qͬੁrူq٤ࢗrԅඟ଼ē࿧‫ྙڳ‬ပუྂԅඟ଼dၥఐēရྡྷଛ ࿧‫ޥڳڳ‬Ӷ̣΄٤ࢗē࠼‫ڶ‬ਢ඘ԅ‫ͱַڜ‬ԁēแਬԄྻᄉ໋ॅಮᄯԅઊ໔Ρ௶ူ૝௶d Ҷqભၐ႕rӾqભၐ႕rēၼӾw໰๯ᆑဎ֥xԅඹ‫ۤڶ‬ಓ໒ē࿧‫ڳ‬੖ᄹᅏߖ΄؎ိॴ‫ݦ‬ ௜٤٫໰๯ԅٗӖᆑဎdၽ࿧‫ڳ‬ᆜ຿٤٫໰๯෉ੜ‫ܤ‬ԅ‫ڶ‬ёᄯēแਬࢡߎॴֺْॏ२ԅҮ່ΔЩ ူອ‫ܚ‬ᄥ۹ēྻ‫ރ‬უᆶඟ଼ဎҮѻຣԅqᄲͅ಴r଼۹d w‫ิܟ‬ᄻ࢜x·୙q‫ޥڳ‬Ӷ̣rᅥඕēนઽߣ೭࿧‫ڳ‬ԅ٤٫໰๯‫ڕ‬स‫ݯ‬ᄥͼ‫܊‬ԅ‫ڃ‬ಹd

kkw‫ิܟ‬ᄻ࢜xΩ‫ހ‬Ϧ ᵢ⡾ഴ⡽ᶛⓆφ㤧ളളᇬẙṾ侼


‫ڼ‬252೺

щ ࡀ

!!ԨӲՊडǖაቤ!!!ெຍՊडǖ᲼ආ෷

ణ୤ / 3

㤧ྩ⧁ćㅢп⅗ь⮂ཝᡎĈ༽ᡎ䇨ふ䀙ᇼ⡾ ᅢ౷‫د‬௃‫؜‬೗!ࣀ࿕ዜ਽Ԓม‫؜‬Ӳ

䎦䈱㤧ളളᇬẙṾ侼⡾

www.thechineseweekly.com

ѣളളᇬẙṾቶ⭞ᡭ։僂ᣛ઀⡾

ႎ࿕ඤ၍ǖ020 8099 8888 ࠽ߢඤ၍ǖ020 8099 8888 ‫!!!!د‬ኈǖ020 8099 2500 ཨߡᆰၒǖeditor@thechineseweekly.com ࠽ߢᆰၒǖads@thechineseweekly.com ‫!!!!ں‬኷ǖ99 Gower Street, London, WC1E 6AA

䀙ᇼ㤧ളẙṾѣⲺ⎿঄᭻Ӂ⡾ 㤧ളྸ֋ᇔ⧦‫ؗާޢ‬ᚥ䙅᱄ौϋ 

⡾

ⵁуࡦẙṾⲺളᓜ 

⡾

䇟ẙṾ䇿䈪়ਨⲺⵕ⴮⡾

㤧ളളᇬẙṾ侼⸛䇼⡾

‫ޢ‬Ս⸛᛻ૂ⽴Ր䘑↛

⡾

ളᇬẙṾgѣളᖧ‫܅‬

⡾

ม‫׊‬ǖ‫਻ٻ‬ ኴႜዷՊǖ‫ࣱݔ‬ᆨ ሏᆐጺ॔ǖ૚ཀ ฆခྊቛጺ॔ǖҾ࠼ဣ

ࠅࠌ࠲ဣጺ॔ǖቶᦳொ ࿕ዜ਽ዷՊǖቧდ ‫ۼ‬ዜ਽ዷՊǖଠ෇ ๫ਥጺ॔ǖ᲼ආ෷

Պडऻኁǖ‫ר‬ोు!ဲᆗ! !!!!!!!!!!ଠࣲࣲ!૚ၬ‫ށ‬ ೝ௬ยऺ฾ǖ໥ᇕ‫ྦྷ!ץ‬᠐ᤣ ྪஏ߾‫ײ‬฾ǖྦྷಶ

߸‫ܠ‬ጨრĂ߸‫ۯࢻܠ‬Lj൩࠲ጀࣀ࿕ዜ਽ႎ ષĂ༮რ࠳‫ྲݛ‬ձLjतFacebookă iPhoneĂiPadतAndroidለ‫܁‬Ӳ၄ᅙฉ၍Lj ‫ک‬୤೛ࡕiTunesĂApp StoreईPlay Store໇໭Đ ࣀ࿕ዜ਽đन੗ူሜLj‫ڼ‬ᅃ้क़ߛ໏ለ‫܁‬ፌႎా ඹă

๑ᆩ๮ऐईೝӱ‫ۉ‬స ཉஓ෢௮ഗ)QR Code Reader* ෢ ௮ ፑ ֨ ཮ ႚLjन੗੺໏‫ک‬୤Ėࣀ ࿕ዜ਽ė࠳‫ྪݛ‬በLjሞ ၍ለ‫܁‬ඇևాඹƽ

ਜ਼ࢽঢ়૙ǖႸၲࡦ ၜణঢ়૙ǖ଄ሇ႑ ๨‫ׇ‬ঢ়૙ǖቶল ၜణዺ૙ǖ‫׉‬Ҿ

ӗԐে૜৶ॆ!‫؜‬೗‫د‬ཥܸଋૢ ࠚቴṹ㣧㲴

഑ᐓ㗀ᧈ

֌ଙǖ

֌ଙǖ

བྷ㲮 㲮⨳ 㲮㜦 㾯‫ޠ‬㣡 㾯㣩⡷

 ਚ ਚ ‫ݻ‬ ‫ݻ‬ ሿ⡷

࿆ۙଙǖ ᶘॿᡀ⭌䗓䞡

սҾ㾯Ֆᮖ४Ⲵ ‫ޛ‬ᇍ䭖勔䞂ᇦˈᐳ㖞Ր 㔏㘼Ո䳵ˈ⭘佀⧟ຳᔰ ᢜ㘼㡂䘲DŽ䞂ᇦᔰъє ᒤཊԕᶕˈԕ㋮㖾৺ᰦ ቊⲴᐍǃ㋔㨌㛤੨ᕅ伏 ᇒDŽབྷ৘ᵾᆿՏᐸ‫ˈڵ‬ ൘䇮䇑㋮㖾㨌㢢ᰦˈ⢩ ࡛⌘䟽ӾՐ㔏Ⲵ侞伏᮷ ॆѝˈࡋ䙐ӞѭⲴѝ 佀˗ӖՊ⌘‫ޕ‬㾯佀‫ݳ‬ ㍐ˈ䇮䇑ѝ㾯䘎ਸⲴ㖾 伏ˈԔࠪ૱⭊ᴹ⢩㢢DŽ

‫؞ٷ‬૚ࢢ࿀฾‫ޱ‬ तᄘ࡛۫ঢ়૙

ӗԐে૜ 2-3 Central Building, The Broadway, Ealing, London, W5 2NT

㖺ᧂ࿆ۙଙ)b*ǖ ⭏㊹ ㌆ ⴀ

 

⊔ॉ ϫ⊔ॉ Ϫ㥦ॉ

࿆ۙଙ)c*ǖ ⊔ॉ

ፔ݆ǖ ሶབྷ㲮Ⲵ㲮䓛৺ཤ৫༣ˈᔰ䗩␵⨶ਾˈ⭘㲮㜦व⵰㲮 䓛ˈ޽᭮к㾯㣩⡷ˈ㖞䬵ѝ␵㫨й࠶䫏㠣⟏ˈᧂ᭮൘⻏ кDŽ 㾯‫ޠ‬㣡⭘✝≤⚬⟏ˈ᭮൘⻏ѝDŽ 㲮⨳о⭌䗓䞡਼⛂㠣⟏ˈ᭮൘㾯‫ޠ‬㣡кˈণᡀDŽ

ᶘॿᡀ㫌㫹䗓䞡 ᶘॿᡀ࣐䗓䞡 㭳㤴㫹 ㌆ 

⊔ॉ ⊔ॉ ‫ݻ‬ ϫ⊔ॉ

ፔ݆ǖ 㖺ᧂо䈳ણᯉ$␧ਸˈ㝼єሿᰦDŽሶ㖺ᧂ❾㠣ᡀ⟏ˈ ༷⭘DŽ ⛂俉䈳ણᯉ%ˈ࣐‫ޕ‬㖺ᧂ⛂㠣俉ˈণਟDŽ

ॅ᩾၄ᅙᇀӗԐে૜ྺ౞ࠃᆌLj࣌ᆓമઠ೗‫׈‬ă


4/

щ ी

๹ॲ

3124 ๎ 9 ሆ :.26 ŕśą

ŕż„Ý€Ä?ำđ‍ڌ‏ á†ˆŕĄ”ŕą°ŕž§Ô˘á‰&#x;á„‡ŕŚ„ßĄ

ԨӲՊथǖáƒ?ቤ!!!ெŕş?ŐŠŕ¤ĄÇ–ŕž§á ?ᤣ

ŕą°ŕž§á„‡ŕŚ„ßĄá†ˆŕż”á‡ąŕż”Ç– The Queen’s World War III speech in full: ‘When I spoke to you less than three months ago we were all enjoying the warmth and fellowship of a family Christmas. Our thoughts were concentrated on the strong links that bind each generation to the ones that came before and those that will follow. The horrors of war could not have seemed more remote as my family and I shared our Christmas joy with the growing family of the Commonwealth. ‘Now this madness of war is once more spreading through the world and our brave country must again prepare itself to survive against great odds. ‘I have never forgotten the sorrow and the pride I felt as my sister and I huddled around the nursery wireless set listening to my father’s inspiring words on that fateful day in 1939. Not for a single moment did I imagine that this solemn and awful duty would one day fall to me. ‘We all know that the dangers facing us today are greater by far than at any time in our long history. The    man prowling the skies above our cities and towns but the deadly power of abused technology. ‘But whatever terrors lie in wait for us all the qualities that have helped to keep our freedom intact twice already during this sad century will once more be our strength. ‘My husband and I share with families up and down

á†ˆŕĄ”áŠ ŢŞ1983๎ŕ¤?ŕŻ˘ŕż”ŕĽ˛ŕŚ´ŕŻ˘Çˆŕ´„á‹?ÔˆŕŞ”ŕžşŕą°ŕž§áŒšÔ˘â€ŤÚŚâ€ŹÄ?â€ŤÚźâ€Źŕˇ™Ů’ŕš˜ŕŚšâ€ŤŮˇâ€Źá‰&#x;Ä‘ŕŚ„ßĄ )Script*ă!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ç„ŕ˝ŽŕłŒŕŞ á‡¸Ç–á†ˆŕĄ”ŕĄ”ŕĽ†â€ŤÚ—â€ŹÓ„ŕ ˇÇ…

the land the fear we feel for sons and daughters, husbands and brothers who have left our side to serve their country. My beloved son Andrew is at this moment in action with his unit and we pray continually for his safety and for the safety of all servicemen and women at home and overseas. ‘It is this close bond of family life that must be our greatest defence against the unknown. If families re-

á†ˆŕą°ŕž§Ä?â€ŤÚźâ€Źŕˇ™Ů’ŕš˜ŕŚšâ€ŤŮˇâ€Źá‰&#x;Ä‘ŕŚ„ßĄŕŚ´ŕŻ˘ 9ሆ2ŕśąÇˆá†ˆŕĄ”ŕĄ”ŕĽ†â€ŤÚ—â€ŹÓ„ŕ ˇŕĽ˝á…ƒ â€ŤÝťâ€Źá „ŕśŞá…‰ŕŤ˘ŕˇŠÓŁÜžŕš˜ŕą°ŕž§â€ŤÚŚâ€ŹÔ˘á‰&#x;ᄇ ŕŚ„ßĄá  ŕ …á‹šá‰›ŕš–ÄƒáŠ„â€ŤÝťâ€Źá„‡ŕŚ„ßĄá‡€ŕŤ? á‰&#x;ŕ§†á‰§ŕš‰ŕłşá†Żá†ˆŕĄ”áŠ ŢŞŕą†Ű¨Çˆá‡ąŕ¤ş ࣄᇀ2:94๎4ሆ5ŕśąá‹?ŕżˇŕ§Šá‚œŕś‡ŕĄ”ŕ ˝ Ő­Ő­Ô’Äƒá†Żá‡€á‡¨á ™á‹?‍ڌ‏Ä?â€ŤÚźâ€Źŕˇ™Ů’ŕš˜ ŕŚšâ€ŤŮˇâ€Źá‰&#x;Ä‘ŐŞŕż„Ý€ŕ¸´ÇˆŕťŻá…œáŠ„â€ŤÝťâ€Źá…™ŕ§? áŒšÔ˘ŕĄťâ€ŤÚŚâ€Źŕą°ŕž§á„‡ŕŚ„ßĄá„şŐŞŕż„ÔĽŕ­¤á‹† ŕ˘…Ý€Ő—ÄƒáŠąá‹ 9ሆ2ŕśąÇˆŕť˛ÔĽŕ …Ö„â€ŤŘœâ€Ź ŕŞ ÇˆÖ?ŕžşŕ …á‹šŕťŻáŠŞÄƒ â€ŤÚŚŕš‰Ú“â€ŹŕŤŚŕš?ŕŁ?ৣáŠ&#x;áŠľŕŻ†ŕĄ”á‡‘ŕť‹ ŕŤ´ŕ ˛á€ŁŕŚ?ÜąŕŚŠÜŽÇˆÔ›â€ŤŮˇâ€Źá€‡á„?ŕ …áˆ€á?‡ áŠŻŕžşáŠ„Ů’á‰&#x;ŕš‰ŕ°‡ŕą†á‚œâ€ŤŢŻŰŻâ€Źá‡Žâ€ŤŕĄ˝ŮžÚŚâ€Ź

ŕš&#x;Ä?Xjoufy.Djnfy! 94Ä‘Çˆá…œá†Œâ€ŤÜ”â€Ź â€Ťŕš‰Ú“â€ŹŕśŤŕžşŕ¤¨ŕĽ˝Ý€ŕ¸´â€ŤÚŚâ€Źŕš˜ŕŚšâ€ŤÚŚŕ°žŕžˇÝ”â€Ź â€ŤŕĄ€Ůˇâ€Źŕ°‡ŕ˘ƒá‰&#x;ኛá?”áŒšÔ˘Äƒ ŕˇƒŮ?ŕ¤?௢‍ڌ‏࿔‍ڗ‏ŕš&#x;á…şŕžşŕšŠŕŽş á‡ąá…şŕˇƒŕ§ƒŕ­ â€ŤŘŻâ€Źáˆžŕž”Ç›ŕť˛ŐŞÖƒŕš&#x;ÔĽ ŕ˘’ŕŠ›â€ŤÚŁâ€Źŕľ˝Çˆá„şÖƒŕš&#x;ŕ°žÖ‡ŕś§á‡ľâ€ŤÚŚâ€Źá‚… ŕ­žÇˆÜ¸ŕš&#x;á…şŕžşá†ˆŕĄ”áŠ ŢŞâ€ŤÚŚâ€ŹÄ?41๎ᇹ áˆśÄ‘)41.zfbs!Svmf*ÄƒÓ€á‰ˇŢżá‡ąáˆśÇˆ ŕĄ—ŕŹ•41๎Ô?ŕŻ˘ŕłşâ€ŤÚ—ŕ Œŕ …ÚŚâ€ŹÓ„ÇˆŕĽ˝á   ŕ …á‹šŕ¨¸â€ŤÝŁâ€ŹÄƒ áˆžáŠ„ŕ˛źÝ€Ö„â€ŤÚŚâ€Źŕż”â€ŤÚ—â€Źá‹?LjŕŁ?।ᆜ á…ƒá ľŕ´„ŕťąá‚‘á€?Ç– Ä„ŕš‰ŕśŞŕšŻá ŽŕŽ’ß­ŕŤ˘ŕźŹÄ„ŕˇ’ŕľŽ

ܝ‍Ţ?â€Źŕś§)Nbshbsfu! Uibudifs*࣎ਨ ŕŹ•â€Ťŕš‰Ú“â€Ź32ŕť â€ŤŕŤ¸ŕž°ÚŚâ€ŹÄ„ŕĄ›ß­)Xjmmjbn! Ibhvf*â€ŤÚŚâ€ŹŕľąáŠ°ŕ¸¤ŕľŠÇˆŐŞâ€Ť×Źâ€ŹŕˇƒŕĄ•ŕś&#x; ŕťąâ€ŤÚ…â€ŹŕśŞÖŽáŠ Ö‡ŕ ĽŕżšÇˆŕ°ŤŕĽ˝â€ŤÚžâ€Źá‹‚Ä?á‚Ť ઎đࢅÄ?Ó á ’ÖĄá?•Ä‘Ç— Ä„! áˆžâ€ŤŢ&#x;â€ŹŕŠ™ŕŞ¨ŕś–â€ŤÚœâ€Źá‰&#x;áŠ›ŕłşŕĽ˜Çˆŕžş ŕŹ•â€ŤŮśâ€Źŕ¤?ŇŽßľŕ˝”ŕŠŁŕ¨ŹÇˆá†ˆŕĄ”ŕ¨Źâ€ŤÜ“â€Źá ťâ€ŤŮźâ€Ź ŕŹ•ŕ¤˜ŕ źŕż´ŕ´—Ç— Ä„!á…ƒŕ° á†ˆŕĄ”áŠ ŢŞß›ŕ¤Şŕ łá‡ľŕžşŕˇ’ ྎܝ‍Ţ?â€Źŕś§2:93ŕąŽâ€ŤŕŁ€ÝĄâ€ŹáŠŽŕ­Ťŕ˝ ŕĽ‡ŕŹ•á…ƒ á œŕśŞá€ ÄŠÄŠá  á‹?ŕĄ”áŠ ŢŞŕť­á„˛á…ƒáŠťâ€ŤŮŠâ€Ź á‚ â€ŤŮˇâ€Źá‚¨ŕŽŽâ€ŤÚŞÚŞâ€ŹÄƒ!!!!!! !!!!Ç„áŒšŕ˘‡ŐŠá…łÇ–ŕŤšá Źâ€Ť!Ţ â€ŹÇ…

main united and resolute, giving shelter to those living alone and unprotected, our country’s will to survive cannot be broken. ‘My message to you therefore is simple. Help those who cannot help themselves, give comfort to the lonely and the homeless and let your family become the focus of hope and life to those who need it.      pray for our country and men of goodwill wherever they may be. ‘God Bless you all.’


‫ڼ‬252೺

ϧ ߞ

!!ԨӲՊडǖაቤ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

๚ॲ / 5

౰ྦྷᄇ঄ߡዐ࿔‫݋‬ᅳසူǖ ०ّտၥ஍ēแူદਬྡྷල຺೓ᆂಜӯࠋӛࣿԅัጾۤࣙडdแਬჼّ ੖ᆢಳᄴූࠒၽྡྷ୯ē‫ڶ‬௠cຣၽۤรࣿd ఢࠢแ‫ܨ‬ᆂ͸ළԅ໯ெ༦ϣēႾჺၼྡྷұ๼ࡼჼّಷ࠘ēแਬဇ‫ح‬ԅ‫ڳ‬ ‫ޥ‬ҮࢹΡ༖๓ᅭ୯ᆑ‫ލ‬ēူᄍອࢦჺĈ แစၙํ֥ญ‫ޚ‬ભઊ‫ؖ‬ပॅಮ࿉࿌ԅྡྷඟēแۤਨਨອ࿺ᆂᆵၽํ ຬԨೌ࿛‫ݯ‬஍ēධᆂแਬؓழďதᄭঢಷĐઊխ‫ݷ‬Վఆ໯ԅ༦Ⴞསߣēแઊ ನ໯ᄯѩਁॴ͸౤ۤᆑۗē௯รႛຸӾᄴပྡྷඟēแྙྑူ൐ྡྷྂো໻უᅬ མԅ႓ఉd แਬ໯ᄯࠅூ҃ēแਬჾၽੋংᆂॅಮ౨Ҷรੋং‫ڶ‬ԅ࡭Ӗԅฒຢēแ ਬൎੋճԅԑఆϢࠧࠧྻϤ஖น๓୶ēฏໝྙϢࠧࠧࣿᆑဟࣂ๻ē֗ಾएဈ ࢳ‫ޏ‬ཙᄥѻԅӖ‫ڟ‬੦ొ౤໿๓୶d ࠰‫ڕ‬ఢҮēแਬԅ੖ᆢ࡮ပူᄍອࢦԅॏ२ēիիԅྡྷّಷ‫ऺޠ‬แਬྸ ࠼೓‫ڶ‬०ұࢩིē֗ჾಾუ‫ڂ‬ॏ२ͬ‫ܙ‬ᆂแਬԅ̝௦ē‫ۋ‬ฯᆂแਬᆑဎԅ‫ڳ‬ էϢ೓ளֵd แԅᆐ੖ਬēદਬҮࢹྡྷՇၽนᆐ૏ۤ‫ޥ‬ఆӤ໯ēઔྻ‫ى‬౺ၙ໻‫׻‬࿂ԅ ჊‫ۤׯ‬༁ԝēแۤแԅ჊‫ׯ‬ၛူદਬ٫ල‫ד‬Ӥdแழ̙ԅ֘ᆐ̝ԃ঺Үࢹჾ ၽࢋղᄯူԑఆႾՖēแਬҶรපᄘน൐୬Ӽēω୬Ӽ௦Ϧน‫ॆޥڳ‬࿍ׂ֗ ୹ᆑ‫̝ލ‬ฒԅఆ଼̝‫ࣿڢ‬d ੋճรᄉԅࣃࡴēแਬ༓ྑუᄵ‫ޥ‬බԅࠥੁॕຂᆴนᆫஜ‫ێ‬ԅֽฯēแ

8ሆ1නLjᆈࡔአު1983౎ऐ௢࿔ॲ঴௢LjഄዐԈઔྺ౰

ၽუऺ‫܋‬်ઊ໔ఏร΄Ⴞ‫ݥ‬ள๻ԅ‫ޥ‬බēఘઌωࠄӠ༓ྑ΄ͬ‫ۤܙ‬ზ‫ڄ‬ԅ

ྦྷጚԢ‫ڦ‬Đ‫ڼ‬ෙْ๘হ‫ٷ‬቟đ঄ߡă঄ߡ๟ፕྺԢ቟ᆌथᄇသ

ఆdแਬԅ‫ྡྷޥڳ‬Շ‫ݖ‬ಓӉຏ௠ēճҮแਠပഔۘԅᄩྰĈ

‫ڦ‬ᅃև‫ܸݴ‬ጚԢ‫ڦ‬ă

แຸճદഊԅ‫ܥ‬۳߅Ӧē͚ᅙઊ໔ํ֥ᆑᅙԅఆĢัૐઊ໔ํ‫ڢࢶޥ‬ԅ ఆĢนઊ໔ࢇฌԅఆӛࣿ๰ฌd ၛแਬ޺ω޺ē٫ල‫͇ݬ‬ԑఆēͬฯแਬԅ‫ޥڳ‬ē୬Ӽ࿧ဇԅఆ଼̝Ĉ ౨ԜͬဘદਬĈ

ሞૐ቟ߛ‫้ރ‬೺Ljኄ‫ݻ‬ᆯአު߾ፕටᇵྺ౰ྦྷጚԢ‫ڦ‬ඇࡔ ঄ࣆߡLjഄాඹ๟ሞ्ยዐ‫ࢃڦ‬቟ኛԖ݀‫ڦ‬൧઄ူLj‫ܘ‬ٝᆈࡔ ට௷)Britons*ሞᆌ‫ܔ‬๏࿮മ૩‫ڦ‬Đ‫੿ކ‬đ‫ࢃڦ‬቟ኛ้഍‫ڝ‬Ăԍ ‫ཷ׼‬঳ࢅॕۨഄᅪኾă ঄ᄇߡዐ࣏༵‫ڟ‬କ‫้ړ‬ሞᆈࡔ࣠ॆ࡛ਬ૛‫ޜ‬ᅣ‫ڦ‬౰ྦྷ‫ܾڦ‬

ྨुై͂֝ಷ૏ฆ

ܹጱҾ‫ڤ‬୛ྦྷጱă‫ڍ‬໯႞Lj्ၙዐ‫ڦ‬቟ኛժ࿄݀ิLj౰ྦྷᄺժ ுᆶ୤዆ኄᅃ঄ᄇă

DŽՊᅳǖ૚ၬ‫ށ‬Dž

!!!!!!!!!!!!!!!!!DŽ཮ǖᆈ౰ྦྷ౎ൟ้ቷೌ!ԨԒጨଙ཮ೌDž


6/

ϧ ߞ

༹ᄓ

3124 ౎ 9 ሆ :.26 න

ԨӲՊडǖაቤ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ጽ‫ ܁‬ᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ ЬതӺᬺഄ䪕㓓㒓ˈこ䖛໻ञϾӺᬺජˈ䖯ܹ㓓㡆㾚䞢DŽࠄ䖒Ӻᬺ㽓फˈҹᆠ㺩 䴭䇻㗠㨫⿄ⱘᆠҎऎ䞠຿⒵ Richmond)ˈ೼ⱛᆊỡ⠽ುϬು Kew Garden)キϟ䔺DŽϔ ञЬᅶᰃᏺⴔᄽᄤˈ㚠ⴔᮙ㸠ࣙˈϔ䏃催℠ᳱ㣅೑ⱘⱛᆊỡ⠽ುϬು㗠এ˗঺ϔञ߭Ϣ ៥ϔḋˈ໻໮⣀㸠ˈ㢹᳝᠔ᗱˈᢤᔃこ䖛ᅝ䴭ⱘሙ⇥ऎˈᴹࠄ㣅೑೑ᆊḷḜ佚DŽ

ଠ෇! Đփ൱෇ఢෙ‫ݴ‬Lj ‫ڍ‬൱ഔ݀೿‫ݴ‬đ

ፕྺူຌᇀᆈࡔິ ݆և‫ॆࡔڦ‬ऐ࠲Ljᆈࡔ‫ڗ‬ ӄ࠷ᆶᇈഥ౎૦๏Lj๭֠ ጣᆈࡔአު‫ڗݛ࠳ڦ‬ӄă ඗ܸጽ৊ኄ૛Lj໲ߴ࿢‫ڦ‬ ‫ڼ‬ᅃߌਥၟᅃ߲ᅝຍዐ ႐ă2::6౎કॺࢫኄ߲቞ ‫ں‬4/3ྤೝ‫ݛ‬௝‫ݛںڦ‬Ljᅃ ৊ோ৽๟ၭൃୁ຤಩ආLj ࣏ᆶᅃ߲޹ຌࢾᇴ‫ڦ‬ᇴଠ ৠዂăෙ۰ዷ༹ॺዾ೔‫ׯ‬ ‫ڦ‬ӗጴႚॺዾඖLj৽ၟᅃ ߲ට‫׎‬ਸມՅăኄዖॺዾ ᇦᅪጣਸ‫ࢅݣ‬থభLj‫ܔ‬ᇀ ᆈࡔ‫ڗ‬ӄਆઠຫLj՚ਏᅪ ᅭă ࿢ਉഐ၎ऐኟၙಆ ူኄ‫୍ٷ‬Ljԝࢫᅃ࿋ᆈࡔ

઻ᄷᄷಆಆ࿢ຫLjĐేੂ ఫࢶ૛‫ݧ‬ઠକᅃኻᱤ᱄Lj ఫ๟ᅃኻዐࡔ‫ౕڦ‬Ljሞኄ ૛వ‫ڥ‬ᅃ९఼Ljే޿ಆኄ ߲ăđ ܸ࿢Ljᄺၟ๟ኄ߲‫ٷ‬ ᇾ૛వ‫ڥ‬ᅃ९‫ڦ‬ዐࡔටă ᅃਸ๔࿢‫ڟܔ‬ᆈࡔ‫ڗ‬ӄ࠷ ֱአުጨଙᆶၵ‫ٶ‬᝘Ljᅺ ྺሞዐࡔሼᆶૌຼ‫ڦ‬ঢ় ૦Ljఫ०኱ၟ߲Đᆴऍ ቟đăಞ߲߳Đ‫ت‬đඁ߃ ቤLj௅ْ‫ۼ‬ԥٗฉ‫ڦူڟ‬ ‫ٶ‬ଉࢅอ࿚ᅃ݊Ljኻᆶඇ ևཚ࠲କLj֍ీధ‫ڟ‬ఫቧ ห฽‫߃ڦ‬ጣࢤᆇ‫ڦ‬Đ঻ถ ႑đă! ሞᆈࡔLjᅃ߲ྔࡔටLjీ ໜᅪֱੂࡔॆ‫ڗ‬ӄ஘Ǜ ࿢‫ټ‬ጣኄᄣ‫ڦ‬ᅑउ ‫ۅ‬ਸᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷‫ྪڦ‬ በăኄ߲ྪበዘ๫ᆩࢽ༹ ᄓLjுᆶཉణްሗ‫ڦ‬ణ ୤Lj‫ۅ‬ऍ‫ڗ‬ӄ)Sfdpset* ૛Lj৽ీੂ‫ڟ‬௽ည‫ူڦ‬ణ ୤ǖĐXibu!xf!ibwf@đ DŽ࿢்ᆶ๊஺ǛDžĐXibu! xf! opu! ibwf@đDŽ࿢ ் ு ๊ ஺ Ǜ Dž Đ X i b u! po! mjof@đDŽྪฉᆶ๊ ஺DžĐXibu! xf! opu! po! mjof@đDŽྪฉு๊஺Džኄ

ᄣ०‫ڦڇ‬ణ୤Lj߸ၟටႠ ࣅ‫ٴ࣮ڦ‬࿚༶ă࿢ၙሞย ऺኄ߲ྪበ‫ࢪ้ڦ‬Lj໱் ๟ᆶᅪᆩኄᄣටႠࣅยऺ ઠ‫ٶ‬೦አުऐࠓߴට‫ڦ‬ਐ ૗ߌLj዁ณLjኄඟ࿢ਥ‫ڥ‬ ࢔ൕൎă ࢔੺Lj࿢৽ֱ‫ڟ‬କሞ ࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ֱለጨଙ‫ڦ‬๮ Ⴤǖ‫ڟ‬ᆈࡔ‫ڗ‬ӄ࠷փႴᄲ ඪࢆᇨሀLj௨‫ݯ‬৊෇Ljኻ Ⴔ‫ټ‬ഋే‫ڦ‬ଇ‫ݻ‬ኤ௽ăᅃ ‫ټݻ‬ቷೌኤ௽ే‫ڦ‬ఁጴLj ᅃ‫ںټݻ‬኷ኤ௽ేሞᆈࡔ ‫ڦ‬ዿ኷Lj዁ᇀే‫ࡔڦ‬ढĂ ణ‫ڦ‬ĂധኤLjᅃ߁փࡗ ࿚ă ࿢‫ټ‬କᅃቧ‫ټ‬ቷೌ ‫॑ڦ‬ቷLjࢅᅃቧ‫ںټ‬኷‫ڦ‬ ᆀႜቭ‫ڇ‬Ljሞᆈࡔ‫ڗ‬ӄ࠷ ࢔०‫৽ںڇ‬ӸࡻକĐ‫܁‬ኁ ਸ਼đLjኄቧਸ਼‫ڦ‬ᆶၳ೺๟ ෙ౎ă ሞ୍ܾᆈࡔ‫ڗ‬ӄ࠷‫ڦ‬ ዷཐLj৊෇മՂႷӝᅃၵ ྵࡀ࿿ॲ௨‫ݯ‬٪‫ݣ‬ഐઠLj ԲසԈĂᇐෛĂ๋೗Ă२ ‫ژ‬Ă຤Դ‫ڪ‬Ǘ‫ڍ‬੗ᅜ‫ټ‬ത ԴDŽኻీᆩതԴDžĂ๮ ऐĂ๮༵‫ۉ‬సࢅ၎ऐăӝ ๮૛࿿೗‫ݣ‬৊ᅃ߲ඇཪ௽ ‫ڀڦ‬ጱLj৽੗ᅜ৊෇୍ܾ ዷཐă

ኄ๟‫ڗ‬ӄ࠷࣏๟཮ກ࠷Ǜ ৊෇ዷཐമLjࣷ‫ݴ‬ ‫ڟ‬ᅃቧ‫཮ں‬Ljߢ໕ేኄಕ ‫ڦٷ‬ዷཐ‫ྺݴ‬ब߲և‫ݴ‬Lj ෙቧკ࿚໼‫ݴ‬՚ӻዺే࣮ ‫ٴ‬࿚༶ă࿢ᇱԨᅜྺ‫ڗ‬ӄ ࠷ኄᄣ‫ݛںڦ‬ᆌ޿൶՚ᇀ ཮ກ࠷Ljփ๟‫ٷ‬ዚለ‫܁‬Lj ඗ܸኄ૛‫ڦ‬ઠྫටඖ੗ᅜ ᆩĐஏᅷփਨđઠႚඹLj ‫ڍ‬ඐ‫؜‬ആ‫ڦ‬Ҿৢă ࿢ઠ‫ڟ‬ዷკ࿚໼Lj՗ ๖ထྭీቴ‫ڟ‬ᅃ࿋ࣷຫዐ ࡔࣆ‫߾ڦ‬ፕටᇵӻዺ࿢Lj ᅜՍ࿢ీࠕ߸ඹᅟ‫ࠏڦ‬ ཚă໱்ӝ࿢ଶ‫ڟ‬କઢ෥ ‫ڦ‬კ࿚໼Ljኄ૛߾ፕටᇵ ‫ڦ‬Đࡻༀ‫܈‬đ‫؜ג‬କ࿢‫ڦ‬ ၙၡă໱்ྺֱُՓକᇵ ߾ఁ‫ڇ‬Ljྺ࿢ቴ‫؜‬କଇ߲ ዐࡔఁጴ‫߾ڦ‬ፕටᇵLjᅃ ࿋ৃཀுᆶ‫ړ‬ӬLjଷᅃ࿋ ঄࠽۫ࣆă໱்ӝ঄࠽۫ ࣆ‫ڦ‬౰๗൩କฉઠLjထྭ ీࠕӻ‫ڟ‬࿢ă ཞ้Lj࿢ထྭీֱለ 2::8౎ၑߗ࣮ࡃമࢫ‫ڦ‬ዐ ᆈଇࡔአު‫ڗ‬ӄLj߾ፕට ᇵྺ࿢ሞဣཥ૛ጮဦֱკ ࢫߢ໕࿢Ljኄ಼࿔ॲሡ้ ࣏࿄৊෇ဣཥLjᆈࡔአު ࿔ॲၠࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ᅎ঍‫ڦ‬ ፌྟ౎၌ణമ࣏๟41౎ă

ԨӲ཮ೌઠᇸǖᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷

࿢ੂ‫ڟ‬କዐᆈአު‫ڦ‬Đऐ௢ ࿔ॲđ 9ሆ2නLjᆈࡔ‫ڗ‬ӄ࠷ Ӏࡀۨਸ‫ݣ‬କ41౎മᄺ৽๟ 2:94౎‫ڗॆࡔڦ‬ӄLjഄዐᆶ ଇਝ࠲ᇀዐࡔăᅃਝ๟ිൎ ܻ‫ސ‬ට2:93౎‫ڦࣀݡ‬ဦবǗ ᅃਝ๟ዐᆈ࠲ဣࢅࡔ‫ݞ‬ยԢ ֑ࠔ‫ྫڦ‬ઠऻ୤ă࿢ሞዷཐ ‫ۉ‬సฉᇨۨକኄଇਝጨଙǖ ഄዐLjĐිൎܻ‫ސ‬ට‫ࣀݡ‬đ ‫ڦ‬ਝጸᅙঢ়‫ۉྺׯ‬ጱӲLj੗ ᅜሞඪࢆ‫ۉ‬సฉူሜለ‫܁‬Ǘ ܸଷᅃਝሶྺ࿢ᇨۨሞ51‫ݴ‬ ዓా‫ٳڟ‬Đ࿢‫ڦ‬ፗ࿋đă Đ࿢‫ڦ‬ፗ࿋đ৽๟ᇨ ۨ࿔ॲ้ཞ้Ⴔᄲᇨۨ‫ڦ‬ለ બ๪ፗ࿋ăለબ๪‫ྺݴ‬ෙ߲ ൶LjҾৢ൶Ă೵ཚ൶ࢅཷ༹ ൶)Hspvq! Tuvez*Ljጺࠌ੗ ᅜඹభ611‫ܠ‬ටăሞኄ߲ዜ ܾ‫ူڦ‬࿷3‫ۅ‬ዓLjለબ๪࿋ ዃᅙঢ়बࢭ۩஢ăሞ࿢ᇨۨ ‫ࢫࠀׯ‬Ljཚࡗට߾Ҿॠ৊෇ ለબ๪Ljੂ९௅ᅃ߲ፗ࿋‫ۼ‬ ‫ܔ‬ᆌጣᅃ߲ࢤ෥‫ڦ‬࿔ॲ࢈Lj ܸሞဣཥዐᇨۨ‫ڦ‬࿔ॲ৽ࣷ ሞ51‫ݴ‬ዓࢫᆯ߾ፕටᇵ‫ݣ‬৊ ኄ߲ࢤ෥‫ڗڦ‬ӄ࢈ዐă ‫ٷ‬ሀӷ߲ၭ้ࢫLj࿢ధ ‫ڟ‬କኄ߲ሼঢ়߃ᆶĐԍ௢đ ቤ‫ڦ‬࿔ॲॄLj৩඗ᆶ‫ۅ‬घ ‫ۯ‬ă‫݋‬ਸኄ߲ਝጸLj2:91. 2:94౎ዐᆈአުມ‫ڦݛ‬࿔ॲ ൣည‫ں‬ቛ๖ሞᄅമLjԈઔዐ ࡔ‫ࣀڦ౎ړ‬ᆈ็ᆳཚ႑ᆶ၌

ࠅິ‫ׯ‬૬Ljᄥ൩ᆈࡔ้ඪ๯ ၎ිൎܻ‫ސ‬ට‫؜‬ဝ‫ڦ‬႑ࡧǗ ้ඪዐࡔࡔခᇾጺ૙‫ࡔࣀڦ‬ ‫ࢅބ‬ᆈࡔ๯၎‫ڦ‬ກ႑ྫઠǗ ዐࡔၠᆈࡔࠔசࡔ‫ݞ‬ยԢ‫ڦ‬ ऻ୤‫ڪ‬DŽၘ९‫ڼ‬9.:ӲDžă ኄ๟ኈํ‫ڦ‬૦๏Ljٗമኄၵ ఁጴኻሞ૦๏ກዐ‫؜‬၄ࡗLj ُܸਗ਼Lj࿢ਥ‫ڥ‬ጲमമ໯࿄ ᆶ‫ڦ‬༬՚ኈํ‫ةں‬ಸጣ૦ ๏ă ಖՉ‫ڦ‬ለબኁLjᆶ઻ට ᆩࢩዘ‫࡛ڦ‬௦ॽࠟ઻‫ڦ‬ᇱ๔ ࿔ກ‫ׯۈ‬ᅃ߲ঙ‫܈‬Lj‫ټ‬ጣӣ ෥๮༫ဒ႐‫݋‬ለǗᄺᆶ‫ٷ‬ბ ิ‫ټ‬ጣܺऐᅃՉདᅼૂᅃՉ ྺஃ࿔ֱጨଙǗ࣏ᆶबಇ๟ ߴႴᄲಆቷੋԞ࿔ॲ‫܁ڦ‬ኁ ጚԢ‫ڦ‬၎ऐኧॐࢅກጞǗփ ཞ‫ڦ‬ለ‫߾܁‬ਏLj၎ཞ‫ڦ‬ኻ๟ ‫ڗܔ‬ӄ࿔ॲጲਥ‫ں‬ԍࢺࢅҾ ৢለ‫܁‬ă ጽ‫؜‬ᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷Lj ࿢ᅈ඗ැᆶ໯າăኄ૛փ๟ ‫ٷ‬ோ৆໮‫ॆࡔڦ‬ऐ௢‫ڗ‬ӄ ࠷Lj߸ၟ๟ᅃ߲ྺࠅዚਸ‫ݣ‬ ‫཮ڦ‬ກ࠷Lj໚඗ჹ໖Lj‫ڍ‬ փૐఒǗ໚඗ჹ߭Lj‫ڍ‬փ੏ ਗ਼ăඪࢆට‫ۼ‬ᆶሞኄ૛ֱለ ‫ڦ‬඄૧ăၙഐ‫؜‬၄ሞᆈࡔࡔ ॆ‫ڗ‬ӄ࠷࠳ྪ၂ᄅ࿋ዃ‫ڦ‬ ఫਔࣆǖĐZpv! ibwf! uif! sjhiu!up!tff!nptu!jogpsnb. ujpo!qspevdfe!cz!hpwfso. nfouăđేᆶ඄କ঴አު‫ڦ‬ ‫ٷ‬և‫ݴ‬႑တă


‫ڼ‬252೺

ϧ ߞ

!!ԨӲՊडǖაቤ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

༹ᄓ

/7

ዐࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄਆᆩࢽ༹ᄓԒߢ ሼ᫂ Թᄽᇀԛ৙‫ٷ‬ბዐ࿔ ဣLjᆈࡔք૛ຯྂ‫ٷ‬ბ႐ ૙ბձ๗Lj2009౎ሞᆈࡔ ‫ظ‬૬዇ੰTalkToneă޿዇ ੰٗ๚ዐᆈ࠲ဣࢅࠅࠌአ ֧‫ݴ‬ဆࢅೠஃă

ࢻ૴ྪ้‫پ‬ሺेକ ႑တཪ௽‫܈‬Lj‫׉׉‬ඟ࿢் ኄ߲๘হ၂‫ࡗڥ‬ᇀ།୲Lj փेᄄ๦Ljኄྺᆈࡔᆪఐ ጀ෇କႎ‫ڦ‬ऄ૰Ljᅺྺኻ ᄲӝփ৳മ‫ڦ‬૦๏ᇑ၄ጒ ฎྲஆଚሞᅃഐLj৽ᆶ ጣဥਗႠၳࡕăᆈࡔࡔॆ ‫ڗ‬ӄ࠷Ljፌৎ঴௢କᅃ಼ ‫ڗ‬ӄLjସටಷ޵LjԲසྺ

ᅉૢ෩ӣ౰ྦྷጚԢ‫ڦ‬Đ‫ڼ‬ ෙْ๘হ‫ٷ‬቟đჇჾLjᅃ ‫ڋ‬቟ኛԖ݀Lj৽੗ᅜཚࡗ CCDLjඟ౰ྦྷ‫ڦ‬ำᅼ‫د‬Փ ๘হLj੗ပுᆶᆩฉăි ൎܻ‫ސ‬ට‫ࣀݡ‬ዘඪኮᅃLj ৽๟ᄲᅃཀྵ‫ي‬ႠႨமઠLj ঳ࡕ໳ံӝၑߗໃߴକዐ ࡔLjփࡗଇ౎മዕᆓઠକ ଇኻႨமLjሞ໋߭ન‫ڦ‬Һ ۡԎ‫ۯ‬࿿ᇴăኄၵ࠳‫ڗݛ‬ ӄፁᅜ‫ྺׯ‬Đᆈࡔ࢒đ‫ڦ‬ ၲଙLj੗९ኄ߲ޫࡔ‫ڦ‬࿮ ଎ᇑ‫ܩ‬஌ă ፕྺዐࡔටLj࿢ਥ ‫ڥ‬ጲमएԨฉྃ૗କኄዖ ᆈࡔට‫گڦ‬प඀࿆LjӀቷ ፕॆ٢‫ڦࡾׯ‬ຫ݆๟Đᅃ Ԩኟঢ়đLjԲස࿢ၙ౬ൣ ‫ؤ‬ෙ౎ጲ඗ሚ࡞ዐ‫ڹڟ‬ᆶ ுᆶܶຶටLj࿔߫മ೺‫ڦ‬ ࿴۷ዐฅྨ‫ܠ‬ณă၂඗Lj ᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄਆփ༵ࣷࠃ ኄၵጨଙLjᇀ๟Lj๴ᆈࡔ ࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷঴௢‫ڗ‬ӄ‫ڦ‬ഔ ݀Lj࿢၄ሞሞྪฉ໇໭ૌ ຼ‫ڦ‬ዐࡔऐࠓLj࢔੺‫ک‬୤

ྺ๊஺ࡔॆ‫ڗ‬ӄ ࠷‫ڦ‬ኄ߲ྪበᆩࢽ༹ ᄓኄ஺ᆶ཈቟ႠǛ࿢ ߌ‫ڟ‬ᆶ‫ۅ‬ઓउă

କዐࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄਆă ᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄਆ๟ ᆈࡔິ݆և‫ူڦ‬ຌኴႜ‫ڇ‬ ࿋Ljዐࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄਆ๟ֶ փ‫ڪܔܠ‬ऐࠓă ᇑዐࡔ‫ܠ࢔ڦ‬ऐࠓᅃ ᄣLjኄ๟ଇ੷ಈጱᅃ߲‫ڇ‬ ࿋‫ޭڦ‬ևपऐࠓLj़๟‫ڕ‬ ‫ڦ‬ዐᄕ‫ڗ‬ӄ࠷Ljᆼ๟ࡔခ ᇾ‫ڗॆࡔڦ‬ӄਆLjူ०‫׬‬ ࡔॆ‫ڗ‬ӄਆă

๴‫࠳ڟ‬Ԩ࿋യᅪ๎ ൻ‫ۯ‬Lj࿢๯ံֱକᅃူଶ ‫ڞ‬ጨଙLj݀၄କᅃ߲ၭ‫ٱ‬ ဃLjޭਆ‫׊‬ᄘीհံิྪ ᄻ‫ۅ‬ਸኮࢫLjሞDispnf ៓બഗ૛໱߲ට႑တ࿮ ဃLj‫ڍ‬๟ሞ៓બഗ‫ۥ‬ཀྵ၂ ๖๟Đአခ႑တ`ਆ࠷ଶ ‫`ڞ‬૚ࢅೝđLj૚ࢅೝ๟ଷ ᅃ࿋ޭਆ‫ڦ׊‬ఁጴă‫ڍ‬ኄ ߲փᆖၚ࿢‫ܔ‬ኄ߲ྪበ඄ ྰႠ‫ڦ‬႑႐ă ሞĖࠅք‫ڗ‬ӄėત ణዐLj࿢ੂ‫ڟ‬କፌႎ‫ڗڦ‬ ӄ๟2:61౎‫ڦ‬ጨଙDŽࠌࢅ ࡔগօ2:61‫ڗ‬ӄDžLjਐ૗ ࿢࠲႐‫ڦ‬ෙ౎ጲ඗ሚ࡞ጨ ଙฎྲራକᅃ‫ۅ‬ă࿢ਥ‫ڥ‬ ጲम੗ీ࣏փ໿କ঴ኄ߲ ྪበ‫ڦ‬ሞ၍ֱკࠀీLjᇀ ๟‫ۅ‬ਸକĐֱ‫ڗ‬ኸళđຫ ௽Ljฉ௬ଚ‫؜‬:ཉසࢆֱ ለഄ໱ู๨‫ڗ‬ӄ࠷‫ڦ‬ཉ ణLj࿢‫׈‬๬ጣ‫ۅ‬ਸକኄ ཉĐฉ࡛๨‫ڗ‬ӄਆDŽ࠷Dž ֱለ‫ڗ‬ӄኸళđLjᄻ௬ฉ ߢ໕࿢ෙཉਏ༹႑တĐ‫ں‬

኷ ǖ ฉ ࡛ ๨ ့ ဪ ୟ 4 3 7 ࡽ! ! 311447đLjĐ‫ࣆۉ‬ǖ132. 73:62673đLjĐྪ኷ xxx/bsdijwft/ti/dođLj ྔेᅃ߲ኄ߲ྪᄻሴඪՊ ड‫ڦ‬ఁጴLjኄඟ࿢‫ݣ‬႐Lj ႑တ࿮ဃă ᇀ๟Lj࿢ਦۨ኱থ ඁĐူሜጆ൶đቴቴጲम ߌ႗඀‫ڦ‬ጨଙăᅃ߲ᆶ඀ ‫ ݀ ڦ‬၄ Lj ሞ ྪ በ ๯ ᄻ Lj! ! Đူሜጆ൶đ๟੗ᅜ‫ۅ‬ऍ ৊෇Lj‫ڍ‬๟ሞഄ໱‫ܠ‬ຕᄻ ௬LjĐူሜጆ൶đ‫ۼ‬๟ຶ ૾থLjᙱLjᄺႹ๟ྺକํ ၄๯ᄻጆᆩ‫ీࠀڦ‬ă࿢࣮ ‫ڟ‬๯ᄻLj‫ۅ‬ऍĐူሜጆ ൶đLjాඹԲড‫ܠ‬Ljᅜࠅ ࿔՗߭ࢅႜአऄ‫ۯ‬༬՚ႝ ణă዁ُLj࿢‫ݣ‬ചକლቴ ෙ౎ጲ඗ሚ࡞ࢅ࿔߫ጨ ଙă ྺ๊஺ࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ ‫ڦ‬ኄ߲ྪበᆩࢽ༹ᄓኄ஺ ᆶ཈቟ႠǛ࿢ߌ‫ڟ‬ᆶ‫ۅ‬ઓ उă࿢‫ۅ‬ਸକ໲‫ڦ‬Ėࡔ ॆ‫ڗ‬ӄਆ3123౎‫܈‬ևோਦ

໙՗ėLj3123౎౎‫܈‬๭෇ 37:39/56ྤLjᄺ৽๟3/7 ᅢට௷ԼLj౎‫܈‬ኧ‫؜‬๟ 39321/48ྤLj3/9ᅢᇮට ௷ԼLjవ‫ڢ‬๟֎አ෇փ‫ޑ‬ ‫؜‬Lj‫ڞ‬ዂྪበ‫ࢅీࠀڦ‬႑ တֱቴኄᄣ޷ᇀ཈቟ႠǛ ईኁLj‫ڍ‬ᇼփ๟࿢ቴ‫ٱ‬କ ྪበă ᇑዐࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄਆ‫ڦ‬ ྪበփཞLjᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ ࠷‫ྪڦ‬በுᆶቴ‫ڟ‬සُཪ ௽‫֎ڦ‬ခԒߢLjࡻሞీቴ ‫ܠ࢔ڟ‬ጨଙLjഄዐԈઔᇄ փ੗त‫ڦ‬ᆈࡔට41౎മ‫ڦ‬ ૦๏ăփ႑Ljేઠ‫ک‬୤๬ ๬ӕă

߸‫ܠ‬၎࠲࿔ቤLj ၘ९ࣀ࿕ዜ਽࠳‫ݛ‬ ྪበǖ www.thechineseweekly.com


8/

щ ࡀ

ภࣀ‫ڗ‬ӄ

3124 ౎ 9 ሆ :.26 න

ԨӲՊडǖታᧂ!!!ெຍՊडǖ᲼ආ෷

঴௢ᆈࡔ‫ڗ‬ӄዐ‫ڦ‬ภࣀࠤ๚ ๚ॲᅃ

1974ᒪ ԍ๰‫ڕ‬മ๯၎Һ‫ࣀڤ‬Ąထຯ)Fexbse! Ifbui*ሞ ႂඪമമྫዐࡔ‫ݡ‬࿚Ljइ‫ڥ‬କᅃ‫ٷܔ‬Ⴈமॅॅࢅৗ ৗLjኄ‫ٷܔ‬ႨமҾॆ୿‫ۯܘ‬࿿ᇴࢫศइᆈࡔ௷ዚ‫ڦ‬ ဠҺă ኄዖԥ‫ྺ׬‬ĐႨமྔ঍đ‫ڦ‬ႜྺᄺඟᆈࡔට‫ܔ‬ ዐࡔ‫ڦ‬ᆇၡᆶ໯߀࠵ă඗ܸLj໚඗୿‫ۯܘ‬࿿ᇴᅃ኱ ‫ۼ‬ထྭॅॅࢅৗৗీྺ୿‫ူิܘ‬ၭႨமLj‫ڍ‬ৗৗ‫ڦ‬ ว༹ᅃ኱փ๟࢔ࡻLj኱‫ڟ‬໳2:99౎ඁ๘‫ۼ‬ுీࣉሔă

1982ᒪ9ᴾ ‫ڦ้ړ‬ᆈࡔ๯၎ஒ߭ૢ༬Ąිൎܻ)Nbshbsfu! Uibudifs*‫ݡཷټ‬࿚ዐࡔLjฆ༪ၑߗዷ඄၎࠲๚ᅓă ිൎܻ‫ސ‬ටႜമLj้ඪా߯௞ກஆն༬ĄҮఛຯ༬ શ)Spcfsu! Bsntuspoh*‫ߴڿ‬໳ᅃቧ֥֥ႀူ‫ڦ‬ጴ ཉĊĊ୿‫ۯܘ‬࿿ᇴထྭ໳ీࠕၠዐࡔአު໭ᄲᅃኻ ‫ي‬Ⴀ‫ٷ‬Ⴈமă ኄቧጴཉዐኄᄣႀ‫ڢ‬ǖĐထຯံิ9౎മ‫ݡ‬࿚ዐ ࡔ‫ࢪ้ڦ‬Ljዐࡔໃߴᆈࡔට௷ᅃ‫ٷܔ‬Ⴈமă඗ܸ࿢ ்݀၄໲்ዐ‫ي‬Ⴀ‫ڦ‬ఫᅃኻփਏԢิᇣీ૰LjႧႠ ‫ٷڦ‬Ⴈம੗ᅜิᇣLj໯ᅜ୿‫ۯܘ‬࿿ᇴထྭీࠕምइ ‫ڥ‬ᅃኻ‫ي‬Ⴀ‫ٷ‬ႨமLjׂܸٗᇣႨமԐԐăđ

р ഴ φ   ᒪ θ 㤧 ള ࢃ 俌 ⴮ ⡧ ᗭ ঄ g ᑂ ᯥ ( G Z D U G +HDWK ф⟀⥡֩֩൞՜ᮜࣞ⢟ണਾᖧȾ сᐜφ֩֩ૂᲬᲬȾ с਩φᒪᴾᰛ䙈㔏᫈࠽ቊཡӰⲺᆍᶗȾ

ഴ⡽ᶛⓆφɅ∅ᰛ⭫䇥ᣛɆȽ㤧ളളᇬẙṾ侼

๚ॲෙ

๚ॲܾ

1983ᒪ7ᴾ11ᰛ

Ėࣀ࿕ዜ਽ėऻኁጽ‫ڗॆࡔݡ‬ӄ࠷้Ljֱੂକ ब‫࠲ݻ‬ᇀᆈࡔ‫؜ࣀܔ‬๳࿴ഗ‫ڦ‬૦๏‫ڗ‬ӄă

‫ۉ۫ٷ‬Ԓਆ)Dbcmf!boe!Xjsmftt*ዷဝዂ ႑ිൎܻ‫ސ‬ටLjკ࿚ഄ๟‫؜ޏ‬ဝࣀᆈళ࡛็ ᆳ‫ۉ‬႑‫ޜ‬ခࠅິ‫ׯ‬૬‫ۆ‬૝Ljժ޹ฉକ‫ړ‬ཀ‫ڦ‬ ऄ‫ײୁۯ‬ă

1979ᒪ10ᴾ8ᰛ

႑ዐጀ௽Ljऄ‫ॽۯ‬ᇀ8ሆ36නዐ࿷ሞ࿋ ᇀ୿‫ڦܘ‬Nfsdvsz! IpvtfਉႜLj้ඪዐࡔ‫ٷ‬ ๑ॽ‫؜‬ဝLjժထྭිൎܻ‫ސ‬ට੗ᅜཚࡗ‫؜‬ဝ ऄ‫ۯ‬Ljၠၑߗࢅዐࡔ๖ࡻă ሞႀߴිൎܻ‫ސ‬ට‫ڦ‬ԢጀዐLjአު߾ፕ ටᇵॽ௅ᅃ࿋ॽᄲᇑිൎܻ‫ސ‬ටথ‫ڦة‬ට‫ڦ‬ ႑တၘဦ‫רں‬ଚ‫؜‬ઠLjԈઔ๟‫ޏ‬๟ԍ๰‫ڦڕ‬ ኧ‫׼‬ኁ‫ڪ‬႑တă

gᵢ⡾ẙṾᮽᵢഴ⡽㘱ᤃӄ㤧ള ളᇬẙṾ侼᩺ᖧ䇦㘻φ᷍‫ޛ‬

Ąཝђ⭫ᣛቶδҕ〦ཝђ⭫‫ؗ‬εᱥжᇬ㤧ള ⭫‫ޢؗ‬ਮθѱ㾷㔅㩛⎭ཌ⭫‫ؗ‬ѐࣗθ൞ѣള ᴿпѠਾ䍺亯ⴤθެѣऻᤢ঄㤧঍⎭⸩⋯⭫ ‫ؗ‬ᵃࣗ‫ޢ‬ਮȾ

ሞᅃ‫֌ݻ‬ଙዐLjᆈࡔ߾‫ײ‬णཷWjdlfst! Mjnjufe ࠅິ՗๖ഄ‫ܔ‬ᇀዐࡔஹᅟ‫ڦ‬ഽଜ႗඀Ljዐ‫؜༵ݛ‬ᅃ‫ݻ‬ ࠔዃॠ֪‫ݧ‬ऐत‫ݧ‬ऐᆅ൤ଭॲยԢ‫ڇ۩ڦ‬Ljྺକኛ ൽ‫ڟ‬ኄ‫ݻ‬ॏኵ2ᅢᆈԃ‫ࢇڦ‬ཞLj޿ࠅິዂ႑༚ౢন21 ࡽLjထྭᆈࡔአহߛ֫ీ‫ُܔ‬๚՗๖ओटༀ‫܈‬ă

1983ᒪ8ᴾ11ᰛ ଷᅃ‫֌ݻ‬ଙዐႀ‫ڟ‬LjĐ๯၎ිൎܻ‫ސ‬ටᅙঢ়ੂ ࡗକ‫ܔ‬ዐࡔၨ๳࡛ਬጎԢ‫༵ڦ‬ᅱ//////໳ණྺၨ๳࿴ ഗ‫้ڦ‬ऐႴᄲӝ࿥ăසࡕᆈࡔ੊୯ၠዐࡔ‫؜‬๳࡛ਬጎ Ԣ‫ڦ‬ၩတ‫د‬዁ၑߗLj൐ᇑዐࡔ‫؜ࣆܔڦ‬၄๊஺ֶ‫ٱ‬Lj ሶସၑߗ௷ዚๆ‫ݴ‬փ஢ă๯၎ॺᅱ৑ଉՆ௨ُ้ੵ‫؜‬ ူᅃօăđ ଷྔLj‫ڗ‬ӄ࣏၂๖ᆈࡔሼ༵‫؜‬ၠዐࡔ‫؜‬๳ᱚ๕ ቟۷ऐ)Ibssjfs!Kvnq!Kfu*ࢅDzncfmjofૃ‫ٳ‬།ਖ਼ă


‫ڼ‬252೺

щ ࡀ

!!ԨӲՊडǖታᧂ!!!ெຍՊडǖ᲼ආ෷

๚ॲ࿵

1983ᒪ5ᴾ10ᰛ 2:94౎Lj้ඪዐࡔ‫ྔܔ‬ঢ়ष ஹᅟևև‫ר׊‬డࣀ‫ݡ‬࿚ᆈࡔLj๴ ‫ڟ‬କිൎܻ‫ސ‬ටࢅᆈࡔ࠳ᇵ‫ڦ‬থ ‫ځ‬ă཮ྺ໳‫࣮ݓ‬ԛ৙ࢫLjस዁੔ ਖ਼‫ڤܻݤ‬ვਤत‫ސ‬ට‫ߌڦ‬ႇ႑ă ُ႑ᇀ6ሆ31නԥ‫݋‬ᅳ‫ׯ‬ᆈ ࿔ࢫLjໃ዁้ඪ๯၎ຳට௞ກሀ ࡪĄ੔ຯ)Kpio!Dpmft*ă

gᵢ⡾ẙṾᮽᵢഴ⡽㘱ᤃӄ㤧ള ളᇬẙṾ侼᩺ᖧ䇦㘻φ᷍‫ޛ‬

๚ॲ຺

ᆈࡔሞ1979౎සࢆೠॏዐࡔ

1979ᒪ5ᴾ11ᰛ ⭫ᣛਭ ѣ㤧ཌӚީ㌱ 2/ዐᆈມ‫ݛ‬ሞࡗඁ‫ڦ‬ब౎ዐ੺໏‫ॺٲ‬ഐ৆௢‫ڦ‬ມՉ࠲ဣLjස ৃ‫ڟٳ‬ዐᆈॺ঍ᅜઠ‫ۅۥڦ‬ă‫ݡ‬ᆈᇑ‫ڦࣀݡ‬ටຕ਩‫ڦߛ࢔ڟٳ‬຤ ೝăࣀࡔ‫ބ‬ጺ૙ᅙঢ়থ๴କᆈࡔDŽत݆ࡔࢅ‫ࡔڤ‬Dž‫ݡڦ‬࿚ᄥ൩Lj න೺‫؛‬օۨᇀ21ሆ‫ڹ‬ă ੝༬ࠅਤऺࣄ7ሆެԛ৙ྺᆈࡔీᇸቛબ२֒ă ሞࡗඁ‫ڦ‬ᅃ౎ዐLjዐᆈມ‫ׯٳݛ‬ᅃၜ࠲ᇀ੔ბरຍ‫ڦ‬ၹۨă ُྔLjপኹ዁2:96౎Ljມ‫ݛ‬ঢ়षࢇፕ‫ڦ‬ሀۨॽࣷྺᆈࡔ‫ټ‬ઠॏኵ 251ᅢெᇮ‫ڦ‬ঢ়षၳᆌăణമມ‫ݛ‬ᄺሞ৽ࡵ੣‫ޜ‬ခ৊ႜ৊ᅃօ‫ڦ‬ ၹฆă ࿢்ᇨ೺Ljሞ2:8:౎ॽࣷᆶ411.511ఁዐࡔბิઠ‫ڟ‬ᆈࡔბ သă ᆈࡔᄺॽྺዐࡔ༵ࠃ‫ݞ‬࿐ႠጎԢLjഄዐԈઔᱚ๕቟ऐă 3/ዐࡔ‫ܔ‬ၑߗට֍ࢅྔԼ‫ڦ‬Ⴔ൱༵ߛLjዐࡔᇑၑߗ‫࠲ڦ‬ဣ‫ٳ‬ ‫ۅߛڟ‬ăዐࡔአު๯ْ࠳‫ݛ‬ᄥ൩ၑߗጺ‫۽‬዁ԛ৙৊ႜ‫ݡ‬࿚Ljၑߗ ጺ‫۽‬ᇀ4ሆമྫԛ৙Ljժᇑ‫ڭ‬ၭೝ৊ႜൕൎ঍༌ă 4/ྼࢺዐᆈक़‫࠲ڦ‬ဣ‫ڦ‬एԨᇱ૙සူǖ BDžᆈࡔᆌӻዺዐࡔ৊ႜ၄‫ॺࣅپ‬ยăཚࡗӻዺዐࡔአުॺ ยᅃ߲߸ेਸ‫ࢅݣ‬ဇࣅ‫ڦ‬มࣷLjᆈࡔ੗ᅜٗࡗ‫ײ‬ዐइൽአዎ‫ݛ‬௬ ᇑঢ়ष‫ݛ‬௬‫ڦ‬ມዘ૧ᅮă CDžዐࡔनॽሞࡔा‫ྷݔ‬ฉቚ୞ཀྵঙLj‫ྺׯ‬ᅃ߲੺໏ഽ৒݀ ቛ‫ॆࡔڦ‬Ljኄᅙঢ়‫ྺׯ‬କ೵Փණཞ‫ڦ‬๚ํăሞဇ‫ڦॆࡔݛ‬ӻዺ ူLjዐࡔॽ‫ྺׯ‬၄‫ॆࡔڦࣅپ‬Ljܸփ๟ࠦༀް݀‫ྺׯ‬ԥࠜ૬ࢅ‫ؖ‬ ྔ‫ॆࡔڦ‬ăዐࡔ‫ڦ‬ഽฺᄺॽ‫૴໋ྺׯ‬ᄸ႐‫ڦ‬ፆ‫ڔ‬ă DDž࿢்ᄺᆌ޿‫ܔ‬ዐࡔԍ‫׼‬ൣႝLjփᄲ။෇ࣙਥăዐࡔፕྺ ᅃ߲ࠌׂዷᅭࡔॆLj໳‫׊ڦ‬೺ణՔᇑ࿢்প඗փཞăᅺُሞႹ‫ܠ‬ ዐࡔ‫ྔڦ‬঍֧୼ฉLjᆈࡔᆌՆ௨থ‫ࡗة‬௢ă ඗ܸLjዐࡔሞႹ‫ݛܠ‬௬ዐ‫ူړڦ‬૧ᅮࢅዐ೺૧ᅮᇑᆈࡔ၎ ཞăഄዐLjዐࡔᆮഄထྭᇑ‫ݏ‬ඵ‫ڦ‬Ăൕဇ‫ڦݛ‬නԨĂഽ‫ڦٷ‬౹ዞ ᅜतဇ౹‫ݞ‬࿐௑ᆷெࡔॺ૬ଆࡻ࠲ဣă EDžሞසৃ༪ஃၑߗ࿚༶‫ڦ‬൧઄ዐLjଆࡻ‫ڦ‬ዐᆈ࠲ဣ཭၂‫ڥ‬ ᆮྺዘᄲă

ภࣀ‫ڗ‬ӄ / 9


ϧ ߞ

10 / ዆‫܈‬

3124 ౎ 9 ሆ :.26 න

ԨӲՊडǖაቤ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ᆈࡔසࢆํ၄ࠅࠌ႑တཪ௽ࣅǛ

փ๟Đᆶ݆੗ᅈđఫ஺०‫ڇ‬

‫ړ‬3116ሆ2ሆ2නଭ‫ۅ‬ ‫ڦ‬ዓำുၚ้Lj࢔‫ܠ‬ᆈࡔට ᅙঢ়৊෇କཅᑏ‫ڦ‬௔ၕLj‫ڍ‬ ᅃ߲ঢፔఎ૛ຯĄ‫ޡ‬નਖ਼ܻ )Nbvsjdf! Gsbolfm*‫ڦ‬ᆈࡔ ఴටඐ႐Ⴣవೝă ُਗ਼Ljᅃዖૂ࠵‫ڦ‬൧ Ⴣ቞਍କ໱‫ాڦ‬႐Ljඟ໱

घ‫ܸۯ‬ና‫ݺ‬ăኄᅃൎLjኻᅺ 3111౎ཚࡗ‫ڦ‬ᆈࡔĖ႑တጲ ᆯ݆ėዕᇀሞ3116౎2ሆ2න ኄᅃཀኟ๕ิၳକă ፕྺᆈࡔĐ႑တጲ ᆯđሏ‫ڦۯ‬ଶ‫ڞ‬ኁLj‫ޡ‬ન ਖ਼ܻሞঢ়ࡗକᇈ31౎‫ڦ‬౮૰ ࢫLjዕᇀಐઠକᆈࡔࠅࠌ႑ တጲᆯĐᆶ݆੗ᅈđ‫้ڦ‬ ‫پ‬ă ߵ਍޿݆Ljᆈࡔࠅዚ ሞइൽࠅࠌ႑တ‫ݛ‬௬इ‫ڥ‬କ ߸‫ڦٷ‬ጲᆯă޿݆ޯᇎକᆈ ࡔ௷ዚଇၜႎ‫ڦ‬඄૧ǖᆶ඄ ૧ኪ‫ڢ‬గ߲ࠅࠌևோ๟‫ޏ‬ԍ ٪କగ‫ݛ‬௬‫ڦ‬႑တǗᆶ඄૧ इ‫ڥ‬ኄၵࠅࠌ႑တă ሞُ݆ํႜኮമLj໯ ᆶࠅࠌևோ‫ڗڦ‬ӄሞ࿄‫ࡗג‬ 41౎ԍ௢೺ई࿄ԥᅎ঍ߴࡔ ॆ‫ڗ‬ӄ࠷ኮമLj਩ԥ๫ྺ‫ܔ‬ ࠅዚĐԍ௢đ‫ాڦ‬ඹăܸሞ ޿݆ิၳࢫLjࠅࠌևோ‫ڦ‬ኄ ၵ႑တጲഄԥ‫ظ‬૬ኮ้ഐLj ฯ዁ሞԥᅎ঍ߴࡔॆ‫ڗ‬ӄ ࠷ኮമLj‫ۼ‬੗ᅜၠࠅዚĐਸ ‫ݣ‬đă‫أ‬ณຕঢ়಼ጚ௨ᇀࠅ

ਸ‫ాڦ‬ඹྔLjᅃ‫ڋ‬ᆶࠅዚ༵ ‫ֱ؜‬ለฤ൩Ljࠅࠌևோ৽Ղ Ⴗၠഄࠅਸ၎࠲႑တă Đኄॽٝ๑አުՎ‫ڥ‬ ߸े‫ํ׵‬ă௷ዚᆛᆶକֱੂ ࠅࠌ႑တ‫ڦ‬඄૧Ljࠅࠌևோ ᅺُవᅜᄄ߃ഄփࢇ߭‫ڦ‬՗ ၄Ljᄺ࿮݆ཚࡗՊሰईਏဃ ‫ڞ‬Ⴀ‫רڦ‬ຎઠ༧Նሴඪăđ! ‫ޡ‬નਖ਼ܻሞ3116౎2ሆথ๴ Ė࿐Ԓė֑‫้ݡ‬Lj՗‫ٳ‬କ‫ܔ‬ ᇀ޿݆੗ీ‫ټ‬ઠ‫ڦ‬ओटᆖၚ ‫ڦ‬ចឃă ޿݆‫ิڦ‬ၳᅪ࿆ጣ ᆈࡔሞࠅࠌ႑တ࠶૙Đԍ ௢đᇑĐࠅਸđ‫ڦ‬Đཀೝđ ฉLjĐࠅਸđ‫ڦ‬ኄᅃ‫܋‬ᆼሺ ेକटਏ‫ݴ‬ଉ‫ڦ‬Đᬲஓđă ‫ࠌࠅٗڍ‬႑တཪ௽ࣅ‫ڦ‬Đᆈ ࡔୟ০đઠੂLj໚඗Đᆶ݆ ੗ᅈđ዁࠲ዘᄲLj‫ࠌࠅڍ‬႑ တཪ௽ࣅᆼփৈৈ๟Đॺ૬ ഐࡀሶđኄ஺०‫ڇ‬ăཚࡗ‫ܔ‬ ޿Đᆈࡔୟ০đዐ߳‫ݛ‬૰ଉ ၎ࢻླྀ‫ۯ‬Ă၎ࢻ዆࢚ऐ዆‫ڦ‬ ৊ᅃօକ঴Lj࿢்ీࠕ‫ڟڥ‬ ߸‫ڦܠ‬ഔ๖ă

ࡀሶ๟ኄᄣॺ૬‫ڦ‬ ࣮໓‫ڟ‬2949౎9ሆ25 නLjᆈᅱࣷཚࡗକ๯߲Ėࠅ ࠌ‫ڗ‬ӄ݆ėLjኼሞĐԍࢺࠅ ࠌ႑တ‫ڦ‬ҾඇđăփࡗLjࠅ ࠌ႑တ࠶૙‫ڦ‬Đཀೝđُ้ ߸‫ںܠ‬ೋၠକĐԍ௢đኄᅃ ‫܋‬ăߵ਍޿݆Ljᆈࡔࠅࠌ‫ڗ‬ ӄ࠷)Uif! Qvcmjd! Sfdpse! Pggjdf*‫ׯ‬૬ă޿࠷ࢫઠᇀ 3114౎5ሆ3නLjࢅ࣠ॆ૦๏ ๮ߡ྿ᇵࣷࢇժLjፇॺྺ ᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷)Uif! Ob. ujpobm! Bsdijwft*Lj࠷኷ย ሞ൮ᇴ)Lfx!Hbsefo*ă ፌ‫༵݆޿؛‬त‫ڦ‬Đ‫ڗ‬ ӄđৈኸ݆ୱ࿔ॲLjժփԈ ઔአު࿔ກă኱‫ڟ‬2956౎Lj ᆈࡔዐᄕአު‫ڦ‬࿔ກ֍ਸ๔ ᅎ঍ߴࠅࠌ‫ڗ‬ӄ࠷ԍ٪ă ‫ڦ݆޿ڍ‬ዘᄲਆ၌ᄺ ஥஥၂୞‫؜‬ઠLj໲़ுᆶ௽ ࿔ࡀۨአުևோՂႷॽഄࠅ ࠌ࿔ກᅎ঍ߴࠅࠌ‫ڗ‬ӄ࠷ԍ ٪Ljᄺுᆶ௽ඓࡀۨኄၵࠅ

ࠌ‫ڗ‬ӄՂႷᄲ‫ࠅܔ‬ዚਸ‫ݣ‬ă 2:63౎Ljᅃ߲ጆோ‫ڦ‬ ྿ᇵࣷLjਸ๔‫ُܔ‬മ٪ሞ‫ڦ‬ ݆ࡀ৊ႜॠ๫ăᆯᇀ޿྿ᇵ ࣷᆯᆈࡔമ୥ਬ‫߭עٷ‬૛߭ ਤ๗)Tjs! Kbnft! Hsjhh*ଶ ‫ڞ‬Ljᅺُᄺ‫׬‬ԥྺĐ߭૛߭ ྿ᇵࣷđă Đ߭૛߭྿ᇵࣷđཚ ࡗֱۙLjᇀ2:65౎݀քକए ᇀֱۙ঳ࡕ‫ڦ‬Ԓߢă ሞ޿Ԓߢए‫إ‬ฉLjᆈ ࡔࠅࠌ႑တ࠶૙૬݆๏ฉ ‫ڦ‬ᅃ߲ዘᄲ݆ࡀĊĊĖࠅ ࠌ‫ڗ‬ӄ݆2:69ė ‫ิڐ‬Ljժᇀ 2:6:౎2ሆ 2නኟ๕ิ ၳăጲ޿ ݆ิၳࢫLj ࠅዚֱੂࠅࠌ ‫ڗ‬ӄ‫ڦ‬඄૧֍ ๯ْᆶକ ௽ඓ

‫݆ڦ‬ୱᅈ਍ă ޿݆‫ټ‬ઠକᅃဣଚዘ ᄲ‫ڦ‬Վ߫Lj໲๯ْ݆ٗୱฉ ࡀۨକࠅዚइൽࠅࠌ႑တ ‫ڦ‬Đ61౎ᇱሶđăĐ61౎ᇱ ሶđኸ‫ڦ‬๟໯ᆶᅎ঍ߴࠅࠌ ‫ڗ‬ӄ࠷ईഄ໱ᆯ‫࠳݆ٷ‬ኸۨ ‫ۅں‬ԍ٪‫ࠌࠅڦ‬႑တLj‫أ‬କ ณຕ૩ྔ‫ڦ‬႑တኮྔLjሞࡗ କ61౎ԍ௢೺ࢫLj੗ၠࠅዚ ࠅਸă 50౎३‫ڟ‬କ30౎ 2:78౎Ljྰܻს )Kbnft! Ibspme! Xjm. tpo*‫څ‬ඪᆈࡔ๯၎೺ क़Lj޿݆৊ᅃօႪ۩ ‫ྺׯ‬Ėࠅࠌ‫ڗ‬ӄ݆ 2:78ėLjࠅࠌ‫ڗ‬ӄ ‫ڦ‬ԍ௢౎၌ၥ३ྺ 41౎Ljժႚ‫ׯ‬କ࠽ྺ ටኪ‫ڦ‬Đ41౎ᇱ ሶđLj޿݆

ᆈࡔࠅࠌ႑တཪ௽ࣅ |‫ٷ‬๚ऻ~ ຕ਍ઠᇸǖԨԒጹࢇኝ૙ ዆཮ǖྦྷ᠐ᤣ

1958౎

1838 ౎ 8ሆ24න Ą๯߲Ėࠅࠌ‫ڗ‬ ӄ݆ėཚࡗă‫ڍ‬ ޿݆ுᆶ௽ඓࡀ ۨࠅࠌ‫ڗ‬ӄႷ‫ܔ‬ ࠅዚਸ‫ݣ‬ă

Ą! ߵ਍Ėࠅࠌ‫ڗ‬ ӄ݆ė-ᆈࡔࠅࠌ ‫ڗ‬ӄ࠷(The Pub  ‫ׯ‬૬ă

ĄĖࠅࠌ‫ڗ‬ӄ݆ 2:69ė‫ิڐ‬/໲ ๯ْ݆ٗୱฉࡀ ۨକࠅዚइൽࠅ ࠌ႑တ‫ڦ‬Đ61౎ ᇱሶđă

1959౎ 1ሆ1න ĄĖࠅࠌ‫ڗ‬ӄ݆ 1958ėิၳăጲ ُLjࠅࠌ‫ڗ‬ӄሞ ‫ظ‬૬61౎ࢫ੗ၠ ࠅዚਸ‫ݣ‬ă

1967౎ ĄĖࠅࠌ‫ڗ‬ӄ ݆ 1967ė ཚ ࡗ ă Đ 30౎ ᇱ ሶ đ ൽ ‫ پ‬କ Đ 50 ౎ᇱሶđă

1968౎ 1ሆ1න ĄĖࠅࠌ‫ڗ‬ӄ݆ 1967ė ิ ၳ ă ጲ ُLjࠅࠌ‫ڗ‬ӄሞ ‫ ظ‬૬ 30౎ ࢫ Lj ੗ ࠃࠅዚֱለă

1997౎ 12ሆ Ąᆈࡔአު݀ք Ėࠅዚኪ൧඄ė ӣೄກLjժ௬ၠ ࠅዚቛਸጧკă


‫ڼ‬252೺

ᇀ2:79౎2ሆ2නิၳă ኵ‫ڥ‬ᅃ༵‫ڦ‬๟LjĐ41 ౎ᇱሶđԈࡤକଇ߲֫௬‫ڦ‬ ࡥᅭă‫ڼ‬ᅃ߲֫௬๟‫ܔ‬አު ևோၠࠅࠌ‫ڗ‬ӄ࠷ई‫࠳݆ٷ‬ ኸۨ‫ۅںڦ‬Đᅎ঍‫ڗ‬ӄđ‫ڦ‬ ፌྟ้၌ࡀۨLjनࠅࠌ‫ڗ‬ӄ ሞ౎஢41౎ࢫLjഄዐԥණۨ ྺኵ‫ڥ‬ᆦ৳ԍ٪‫ڗڦ‬ӄLj‫ۼ‬ ՂႷၠࠅࠌ‫ڗ‬ӄ࠷ᅎ঍Ǘ‫ڼ‬ ܾ߲֫௬Lj֍๟ࠅࠌ‫ڗ‬ӄĐ ԍ௢౎၌đ‫ۨࡀڦ‬Ljनࠅ ࠌ‫ڗ‬ӄሞ‫ࡗג‬କԍ௢೺41౎ ࢫLjࠅዚ֍੗ֱለă ‫ړ‬඗Ljߵ਍޿݆Ljఫ ၵ੗ీĐ‫ॆࡔܔ‬ႚၡĂࡔॆ Ҿඇईྔ঍࠲ဣđሰ‫ׯ‬໦࡞ ‫ڗࠌࠅڦ‬ӄLjഄԍ௢೺ঢ়‫ٷ‬ ݆࠳಼ጚࢫ੗ԥჽ‫׊‬ăሞಒ ۨనၵ๟௨ᇀԥࠅਸई੗ჽ ೺ࠅਸ‫ڦ‬Đ௺ߌ႑တđ‫ײڦ‬ ႾዐLj‫࠳݆ٷ‬ᆛᆶዷ‫ڞ‬Ⴀ‫ڦ‬ ඄૰Lj໱ᆶ඄ᆌኄၵ႑တፌ

ϧ ߞ

!!ԨӲՊडǖაቤ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

‫ࠃ༵ڦ؛‬ևோ‫ڦ‬ᄲ൱‫ܔ‬ഄߴ ᇎ‫ڦྔܮ‬ԍࢺă Đ41౎ᇱሶđ‫ڦ‬ย ૬Lj๑‫ڼڥ‬ᅃْ๘হ‫ٷ‬቟‫ڦ‬ ၎࠲‫ڗ‬ӄᅜत2:34౎ᅜമ‫ڦ‬ ‫ڗࠌࠅ಼ٷ‬ӄLjሞ‫ڥ้ړ‬ᅜ ԥࠅዚ໯ֱለă ُࢫLjሞĐ41౎ᇱ ሶđူLj௅߰ᅃ܎้क़Lj৽ ᆶᅃ಼ࡗକԍ௢೺‫ڗࠌࠅڦ‬ ӄԥĐ঴௢đLjഄዐᅃၵ‫ڗ‬ ӄঢ়ࡗ௃༹‫ڦ‬Ԓ‫ྺ࠽ܸڢ‬ට ኪă ُٗLjփՂም‫ڪ‬ ሞᆈࡔࠅࠌ႑တ࠶૙ ૬݆‫ڦ‬૦๏ዐLjଷᅃ߲ዘᄲ ‫ڦ‬૛‫ײ‬Ԙ๟Ė႑တጲᆯ݆ė ‫ڦ‬ཚࡗतิၳă2::8౎Ljᆈ ࡔ‫ٷ‬჋ዐ߾‫ڕ‬इ฼Ljքટܻ )Upoz! Cmbjs*‫ړ‬჋๯၎ă໱ ኴአ‫ڕ߾ڦ‬አުᇀ2::8౎23

ሆLj݀քକĖࠅዚኪ൧඄ė )Zpvs! Sjhiu! up! Lopx*ӣ ೄກLjժ௬ၠࠅዚቛਸጧ კăሞഄए‫إ‬ฉLj3111౎Lj Ė႑တጲᆯ݆ėཚࡗLjժᇀ 3116౎2ሆ2නඇ௬ิၳDŽኍ ‫໋߭ܔ‬ન‫ں‬൶‫ڦ‬Ė႑တጲᆯ ݆DŽ໋߭નDžėᇀ3113౎ཚ ࡗLjཞᄣᇀ3116౎2ሆ2නิ ၳDžă ጲُLjᆈࡔࠅ௷੗ᅜ ໜ้ᅈ݆༵‫؜‬ฤ൩Ljᄲ൱ֱ ੂࠅࠌևோ‫ࠌࠅڦ‬႑တă޿ ݆ዐ༵त‫ࠌࠅڦ‬ևோԈઔᆈ ࡔዐᄕአުĂ‫ݛں‬አުĂࡔ ॆᅅଐ༹ဣĂࠅ૬ბၯĂয় ִևோ‫ڪ‬ă޿݆ኼሞሺഽࠅ ࠌևோཪ௽‫܈‬Lj๑አު‫ڦ‬አ ֧዆۩߸ྺࠅೝᇑਸ‫ݣ‬ă ৑࠶޿݆ᄺཞ้ࡀۨ କ9ૌ੗ᅜĐਨ‫ܔ‬௨ᇀࠅ ਸđ‫ڦ‬႑တ‫ؑݔ‬Ljᅜत28 ૌĐႴᄲߵ਍ਏ༹൧઄‫ݴ‬ဆ

๘হ߳ࡔĐ႑တጲᆯđ ૬้݆क़‫ܔ‬Բ՗ ෌‫!!!!!!ۆ‬Ėႎ࿕ጲᆯ݆ė!!!1766౎ ‫ݰ‬ન!!!!!!Ė࿔ॲࠅਸ݆ė!!!1951౎ ெࡔ!!!!!!Ė႑တጲᆯ݆ė!!!1966౎ Ӑ‫ٷ‬૧ჱ!!Ė႑တጲᆯ݆ė!!!1982౎ ेధ‫!!!!ٷ‬Ė๑ᆩ႑တ݆ė!!!1982౎ Һܻન!!!!Ė႑တጲᆯ݆ė!!!1997౎ ᆈࡔ!!!!!!Ė႑တጲᆯ݆ė!!!2000౎

ຕ਍ઠᇸǖԨԒጹࢇኝ૙ ዆཮ǖྦྷ᠐ᤣ

ԨԒጨଙ཮ೌ

2000౎

2002౎ 2003౎

ĄĖ႑တጲᆯ ݆ėཚࡗLjࡀۨ ࠅࠌ‫ڗ‬ӄጲԥ‫ظ‬ ૬ኮ้ഐLj৽੗ ᅜၠࠅዚĐਸ ‫ݣ‬đLj๚ํฉ‫ٶ‬ ೦କԍ௢41౎ᇱ ሶă

ĄĖ႑တጲᆯ ݆DŽ໋߭ન‫ں‬ ൶DžėཚࡗLj ‫໋߭ܔ‬ન‫ں‬൶ ࠅࠌևோ‫ڦ‬႑ တጲᆯ৊ႜକ ࡀۨă

4ሆ2න Ąᆈࡔࠅࠌ‫ڗ‬ӄ ࠷ࢅ࣠ॆ૦๏๮ ߡ྿ᇵࣷࢇժLj ፇॺྺᆈࡔࡔॆ ‫ڗ‬ӄ࠷(The National Archives)ă

2005౎ 1ሆ1න ĄĖ႑တጲᆯ ݆ėᇑĖ႑တ ጲᆯ݆DŽ໋߭ ન‫ں‬൶Džėཞ නඇ௬ิၳă

֍ీਦۨ๟‫ࠅޏ‬ਸ‫ڦ‬૩ྔ႑ တđă‫ڍ‬၎Բᇀ޿݆ӄํႜ ኮമ‫ڦ‬൧઄Ljධ඗ሞࠅࠌ႑ တĐཪ௽ࣅđ‫ڢڦ‬ୟฉമ৊ କᅃ‫ٷ‬օă Ė႑တጲᆯ݆ėླྀ‫؜‬ ࢫLjሞํ७‫֫ڦ‬௬ฉLj‫ٷ‬ଉ ࠅࠌ‫ڗ‬ӄሞ࿄஢41౎౎၌้ न੗‫ࠅܔ‬ዚࠅਸLj๚ํฉ‫ٶ‬ ೦କᇱઠ‫ڦ‬Đ41౎ᇱሶđ‫ڼ‬ ܾ֫௬ዐ࠲ᇀࠅࠌ‫ڗ‬ӄԍ ௢౎၌‫ۨࡀڦ‬ă‫݆޿ڍ‬ช ࿄‫ܔ‬Đ41౎ᇱሶđ‫ڼڦ‬ᅃ֫ ௬Đአުևோၠࠅࠌ‫ڗ‬ӄ࠷ ई ‫ ࠳ ݆ ٷ‬ኸ ۨ ‫ ڦ‬ഄ ໱ ‫!ۅ ں‬ Ďᅎ঍‫ڗ‬ӄď‫ڦ‬ፌࢫ้၌ď ׂิᆖၚă ኱‫ڟ‬3118౎21ሆ36 නLj้ඪ๯၎ߦ‫ک‬Ąքશሞ ᄇ঄ዐ঄କኄᄣᅃ܎ᅪ࿆ศ ‫ࣆڦ׊‬ǖĐ၄ሞ๟ઠዘႎੂ ੂසࢆඟࠅዚֱለ૦๏‫ڗ‬ӄ Վ‫े߸ڥ‬ტয‫ࢪ้ڦ‬କƽđ

քશ๯၎‫ڦ‬ኄ܎ࣆ၂ ඗փ๟Đ࿮‫ݣڦ‬๐đLjᅃ ၜኍ‫ܔ‬Đ41౎ᇱሶđ‫܀ڦ‬ ૬ްࢃሞଇ߲ሆࢫኟ๕ቛ ਸă311:౎2ሆLj޿ၜ‫܀‬૬ ްࢃ‫ֱۙڦ‬঳ࡕ‫؜‬ୗLj޶ ሴُၜްࢃ‫ڦ‬ԍஆĄ‫ٻ‬ຯ )Qbvm! Ebdf*ሞֱۙԒߢ‫ڦ‬ ਸೊዐຫ‫ڢ‬ǖĐጲྰܻსአ ުॽĎ61౎ᇱሶďՎྺĎ41 ౎ᇱሶďᅙᆶ຺ๆ౎้क़Lj ᆈࡔมࣷᅙঢ়݀ิକ‫ڦڹן‬ Վࣅăđ ໱໯ኸ‫ڦ‬ĐՎࣅđLj Ԉઔຕጴतྪஏरຍ‫݀ڦ‬ቛ ‫دܔ‬ཥ‫ڦ‬አު႑တ࠶૙ఇ๕ ‫ڦ‬؋ऍLjᅜत߳ࠅࠌևோ‫ڦ‬ ৊ᅃօཪ௽ࣅăُྔLjአު ࢅࠅ௷ኮक़‫࠲ڦ‬ဣᄺ݀ิକ ՎࣅLjࠅ௷ሁઠሁ‫ںܠ‬ထྭ କ঴ࠅࠌևோසࢆ๑ᆩభ຦ ට‫ڦ‬ബĂਦ֧๟සࢆፔ‫ڦ؜‬ ᅜत໱்࿄ઠ‫ڦ‬አ֧๟๊஺

዆‫ ܈‬/ 11

‫ڪڪ‬ă ሞ޿྿ᇵࣷੂઠLjአ ުԍࢺᆆຳ‫ڦ‬Ⴔ൱ᇑ௷ዚକ ঴አު߾ፕᇼྭኮक़٪ሞጣ Ղᄲ‫ڦ‬Đቧ૰đLj޿‫܀‬૬ ްࢃዘ‫ۅ‬ሞᇀॠ๫Đ41౎đ ๟‫ޏ‬๟ྼ‫׼‬ኟඓቧ૰‫ڦ‬ፌ ࢇ๢౎၌ăܸްࢃ‫ڦ‬঳ࡕ ๟LjĐ41౎ᇱሶđᅙঢ়փም ๢ᆌ32๘ुᆈࡔมࣷ௷ዷ‫ڦ‬ ႴᄲLjՂႷ዆ۨᅃ߲ႎ‫ࡀڦ‬ ሶઠྼ‫׼‬ᅜฉ໯ຫ‫ڦ‬Đቧ ૰đă޿Ԓߢ༵‫ڦ؜‬ႎࡀሶ ๟ॽࠅࠌևோၠࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ ᅎ঍ࠅࠌ‫ڗ‬ӄ‫ڦ‬ፌྟ౎၌Lj ३ณ‫ڟ‬31౎ă 3121౎LjĖᆈࡔ၊݆ ߀߫ᇑአުዎ૙݆ėཚࡗLj ഄዐᅙ৽አުևோၠࡔॆ‫ڗ‬ ӄ࠷ᅎ঍ࠅࠌ‫ڗ‬ӄ‫ڦ‬ፌྟ౎ ၌३ณ዁31౎Lj‫ڦ݆޿ڍ‬၎ ࠲ࡀۨপ዁ణമช࿄ิၳă

փ๟Đᆶ݆੗ᅈđఫ஺०‫ڇ‬ ٗᆈࡔጽၠࠅࠌ႑တ ཪ௽ࣅ‫ڦ‬ୟ০ઠੂLjĐᆶ݆ ੗ᅈđ၂඗ኻ๟ഐ‫ۅ‬Ljܸժ ‫ݥ‬ዕ‫ۅ‬ă

‫ۉ‬๫໼‫ྷݔٷڦ‬Ԓ‫ڢ‬ᆶጣ௢ ൎ‫૴ڦ‬ဣă

ࡀሶႴᄲᆶටᆩ

փ੗‫ޏ‬ණ‫ڦ‬๟Ljࠅࠌ ႑တཪ௽ࣅ‫ڦ‬ԝࢫཞᄣᆶጣ ᆈࡔ߳‫ڕ‬ಋ૧ᅮձᖴतአ‫ڕ‬ አዎ‫ްڦ‬ሗԝৠă ৈᅜĖጲᆯ႑တ݆ė ‫؜ڦ‬ୗԝৠྺ૩Lj৽փ‫ڥ‬փ ༵‫ڟ‬2::8౎ᆈࡔ‫ٷ‬჋ዐLjք ટܻଶ‫ڦڞ‬Đႎ߾‫ڕ‬đሞഄ ৪჋ߕଶዐᅜĐ႑တጲᆯđ ྺዘᄲ੨ࡽኛൽ჋೑LjժჇ ‫׬‬Đ߾‫ॽڕ‬ዂ૰ᇀඁण඄ࣅ ᅜतၩ‫أ‬አު႑တ‫܈ࡗڦ‬ԍ ௢Ljᅜُઠํ၄࿢்ࡔॆ‫ڦ‬ ௷ዷް႗đ‫ڦ‬አዎԝৠă ‫ړ‬2::8౎6ሆLj߾‫ڕ‬ሞ ‫ٷ‬჋ዐൽ‫ڥ‬უ‫ڛ‬Ⴀ฼૧ࢫă ႎฉ໼‫ڦ‬քટܻአު‫ٷ‬૰ླྀ ‫ۯ‬Đ႑တጲᆯđ‫ڦ‬૬݆Ljኟ ๟‫ܔ‬ഄ৪჋‫׶‬౷‫ܒڦ‬၄ă ௷क़უ૰ཷ༹ሞᆈࡔ ࠅࠌ႑တĐԍ௢đࢅĐࠅ ਸđ‫ڦ‬ऐ዆ዐLjӳᄇ‫ڦ‬ঙ෥ ཞᄣփඹࢮ๫ă ఎ૛ຯĄ‫ޡ‬નਖ਼ܻଶ ‫ڦڞ‬Đ႑တጲᆯđሏ‫ۯ‬ፇኯ ‫ظ‬૬ᇀ2:95౎Ljፕྺᅃ߲௷ क़უ૰ཷ༹Ljሞඌຫአުླྀ ‫ۯ‬၎࠲૬݆‫ݛ‬௬ፔ‫؜‬କ‫ٷ‬ଉ ౮૰Lj޿ፇኯ࣏݀քକĖ࿢ ்‫ڦ‬ኪ൧඄ė๮֩Lj޿๮֩ ‫ڟ‬2::2౎ԥྜ฀‫ׯ‬Ė႑တጲ ᆯ༵ӄ֥ӄėă ‫ړ‬඗Lj‫ړ‬Đཀೝđሞ గ߲༬ۨ঩܎‫؜‬၄କࡗᇀ ၠĐࠅਸđᅃ‫܋‬ൡၽLjժਸ ๔ཪ୞‫ླ؜‬၃‫ڦ‬რတ้LjՍ ᆶփཞ‫ڦ‬ำᅼत዆࢚૰ଉ‫؜‬ ၄LjྺĐԍ௢đኄᅃ‫܋‬ሺ

Đᆶ݆੗ᅈđኻ๟ॺ ૬କࡀሶLj‫ࡀڍ‬ሶᄲ‫ڟڥ‬؊ ‫ڦݴ‬ሏᆩLj๯ံႴᄲ௷ዚ‫ڦ‬ ओट֖ᇑᅪ๎ă ߵ਍ᆈࡔአު࠳‫ݛ‬ຕ ਍LjጲĖ႑တጲᆯ݆ėิၳ ᅜઠLjৈᆈࡔዐᄕአު௅౎ ๭‫ڦڟ‬ᄲ൱ֱੂ႑တ‫ڦ‬ฤ൩ ৽‫ڟٳ‬କ4ྤഐă ሞ3116౎޿݆ิၳ‫ڦ‬ ‫ڼ‬ᅃ߲ल‫܈‬Ljዐᄕአުሞ31 ߲߾ፕනాLj‫ࠅܔ‬ዚฤ൩‫ڦ‬ ࣮ްԲ૩‫ڟٳ‬7:&Ljሞ‫ڼ‬ෙ ߲ल‫ڟٳ܈‬92&ăሞ3116౎ ‫ڦ‬മ:߲ሆዐLjዐᄕአުၠ ࠅዚࠅਸ‫ڦ‬႑တ‫ڟٳ‬କ2/7 ྤཉă ‫أ‬କ௷ዚ‫ڦ‬ओट֖ ᇑLjࠅࠌևோतࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ ૛‫ࠌࠅڦ‬႑တሞĐࠅਸđ ࢫLjᄲీᆅഐ߸‫࠲ڦྷݔٷ‬ ጀᇑ‫د‬խLjኄႴᄲႎ࿕௃༹ ᆛᆶ၎‫ڦړ‬Ԓ‫ڢ‬੣क़LjᅜՍ ඟዮ‫ܠ‬ԥĐ঴௢đ‫ڗࠌࠅڦ‬ ӄइ‫ڥ‬ፁࠕ‫ڦ‬೸࠼୲ă ৈٗ3124౎9ሆ2නፌ ৎĐ঴௢đ‫ڦ‬ኄ಼ࡔॆ‫ڗ‬ӄ ઠੂLjٗ2:93౎ිൎܻ‫ސ‬ට ‫ࣀݡ‬മ‫ڦ‬ဦবಽ୞Lj‫ڟ‬౰ྦྷ ᇱऺࣄᇀ2:94౎4ሆ5නዐ࿷ ৊ႜඇࡔ࠽խխԒLjܸፌዕ ᅺᇨၙዐ‫ڦ‬Đ‫ڼ‬ෙْ๘হ‫ٷ‬ ቟đுᆶ݀ิܸൽၩ‫ڦ‬Ԣ቟ ঄ߡLjኄၵԥĐ঴௢đ‫ࡔڦ‬ ॆ‫ڗ‬ӄኮ໯ᅜీࠕԥࠅዚ࠽ ‫ݘ‬ኪၬLjᇑᆈࡔ߳‫ٷ‬ԒኽĂ

ĐዓӦ๕đೝ࢚

ཁĐᬲஓđă ୿‫ٷܘ‬ბბᇾሼঢ়ቛ ਸକᅃၜჺ৯Ljཚࡗഄჺ৯ ঳ࡕኸ‫؜‬କᅃ߲Ė႑တጲᆯ ݆ėԥરᆩ‫ڦ‬၄ၡǖሞ޿݆ ߑߑิၳኮ้Ljᆶփณᆈࡔ ऻኁ‫؜‬ᇀĐ๬๬ႎ݆ࡻփࡻ ᆩđ‫ڦ‬႐ༀ༵঍କ႑တฤ ൩Ljኄષ‫ݯ‬କࠅࠌևோ‫ٷ‬ଉ ‫้ڦ‬क़ࢅ৛૰ă 3116౎23ሆ42න๟ ߲႓೺ୃLj‫ܻޟ‬ਖ਼భვਤ )Mpse! ! Dibsmjf! Gbmdpofs* ᄺሞᆈࡔԒኽฉጉႀକᅃೊ ࿔ቤLjᇕዘ႐‫༵ں׊‬ႝට ்ǖĐ႑တጲᆯ‫ڦ‬Ԩᅪ๟ᄲ ޯᇎ௷ዚ඄૧Ljܸփ๟஢ፁ ऻኁཀྵస݀ඤ‫ࡻڦ‬ആ႐ăđ ኟ๟ᆈࡔິ݆ဣཥĂ አުĂ௷ᅪĂฆহĂბຍ হĂ௷क़უ૰ཷ༹ᅜत௃༹ ᇅஃ‫ݛ߳ڦ‬૰ଉ‫ڦ‬඄૰዆ ࢚ Lj ๑ ‫ ڥ‬ᆈ ࡔ ࠅ ࠌ ႑ တ ‫!ڦ‬ Đԍ௢đᇑĐࠅਸđ‫װ‬၄‫؜‬ କᅃዖĐዓӦ๕đ‫ڦ‬ೝ࢚ă සࢆ‫׼‬Ⴤ‫׼ྼں‬ኄ ፗĐཀೝđ‫ڦ‬ೝ࢚Ljସഄփ ዁ᇀྜඇ฿࢚ฯ዁Ԫ໰Ǜ ኄփৈ๟ᆈࡔႴᄲາ ੊‫ڦ‬࿚༶Ljཞᄣᄺኵ‫ڥ‬๘হ ߳ࡔศາă

߸‫ܠ‬၎࠲࿔ቤLj ၘ९ࣀ࿕ዜ਽࠳‫ݛ‬ ྪበǖ www.thechineseweekly.com


щ ࡀ

12 / ้ೠ

3124 ౎ 9 ሆ :.26 න ԨӲՊडǖ‫ࣱݔ‬ᆨ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ੂփ‫ڗڟ‬ӄ‫܈ࡔڦ‬ գࢋ ኪఁፕॆLjഓᄽ࠶ ૙ኁăሼྺĖฆခዜ਽ė ጺ॔LjĖ౨ሀ้Ԓėዐ࿔ ӲĂĖዐࡔঢ়षԒߢė༬ ሀጉߡටăዸᆶ‫׊‬ೊၭຫ Ėࠑන‫ڦ‬቟ኛėĂĖཀၷ ፗėă ႎષྲձǖ Aდᅁգࢋ

9ሆ2නLjᆈࡔአުࠅ ਸକ41౎മ‫ڦ‬ᅃ಼‫ڗ‬ӄLjഄ ዐᆈࡔ౰ྦྷሞ2:94౎ጚԢ݀ ՗‫ڦ‬቟ኛᄇ঄ᆅටጀణă໲ ‫ٶ‬ਸକૐ቟้‫ॆࡔڦپ‬௞ ௢Ljସ௅߲ᆈࡔටߌ๴‫ڟ‬င න౰ྦྷྺࡔॆంሏ‫ڦ‬ᆭ୯ࢅ ‫ڦړڅ‬փᅟăኄփ๟ᆈࡔአ ު‫ڼ‬ᅃْ঴௢Ljኄሶႎ࿕ᄺ ժுᆶସဇ‫ݛ‬มࣷසࢆ᭺ణ ঳บăॽ‫ڗڦހפ‬ӄ঴௢๟ ‫ٷ‬ᆈ‫ࡔڽ‬ኟ‫ڦ׉‬አުႜྺLj ᄺᅙঢ়๟ᆈࡔӥႡิऄ૛࠹ ‫ڦ׉‬๚൧ă ඁ౎ဲཀLj࿢ሞฉ࡛ ࠟኔዬॆঙᇑᅃ߲৶ӕ઻ӱ Ԗ݀ኛ‫י‬Ljዜᆴ๘হ‫ڦ‬໱‫ڥ‬ ‫؜‬঳ஃǖறሷ۫๟໱ፌྺ৤ ಧ‫ڦ‬ཀ֍࿀ටࢅአዎॆLj၄ ሞ‫ڦ‬ዐࡔ๟‫׉ݥ‬ਸ‫௷ࢅݣ‬ዷ ‫ॆࡔڦ‬Ljሏႜጣ‫ں‬൰ฉፌࡻ ‫ڦ‬አዎ዆‫܈‬ă ‫׼‬ኄᄣ࠵‫ڦۅ‬ට࿢९ ࡗփณLj‫ڍ‬ᅃ߲փ‫ڟ‬ෙๆ໠ Սඁࡗๆब߲ဇ‫౎ڦॆࡔݛ‬ ൟටᄺኄ஺ੂLj࿢ၙփཚă ࿢ఱ႐‫ں‬࿚໱‫ڦ‬ஃ਍Lj໱Ս ᅜঞ੔ກӯĐኟඓđ‫ాڦ‬ඹ ᇎᅜኤํLjᅜ໱‫ޒ‬റ‫ڦ‬໯‫ڥ‬ ໯९໯࿕‫؜ڥ‬փ߅இड‫ڦ‬঳ ஃă࿢ఱጣႠጱLjਉ‫੍߸؜‬ ৎኈ၎‫ڦ‬๏ํLjߢ໕໱ఫ߲ ਬ๚࿀ට‫ڦူݖ‬੗಄‫ٱ‬ဃǗ ࿢ᆼᅜ࿢໯ቨ࿥‫ڦ‬ဇ‫௷ݛ‬ዷ ‫๎׉‬ᇑዐࡔࡔॆጒ઄ፔए‫إ‬ ‫ܔڦ‬ԲLj‫ݴ‬ဆࡔॆഽ‫߲ࢅٷ‬ ༹ጲᆯኮक़ᆌᆶ‫ڦ‬ೝ࢚࠲ဣ ᅜतਸ‫௷ࢅݣ‬ዷ‫ڦ‬૙ၙጒ ༀă‫ڍ‬ၭअጱժփசቭLjᆮ ഄ‫ܔ‬71౎‫ٷ‬ሚࣚࢅๆ౎࿔߫ ࡾফዐ‫ྨຶڦ‬ຕጴᙹኮᅜ ԱLjඟ࿢ధ‫؜‬ኤ਍ă࿢ዕ ᇀ݀ഐआઠLjߢ໕໱੊৯‫ڦ‬ ཰০ࢅᇲᆅ‫ت؜ڦ‬ă໱ෳ඗ ᄩཀྵLjൟ೎‫ူࢀں‬ӷԗྰ๗

ऽLjຫఫኻ๟࿔ට்‫ࢶॿڦ‬ ӗ᎐LjኻᄲአުփຫLj໙փ ‫ڥ‬ຕă ఫᅃᅁ࢔๟ӏహLjࢀ ৶ுକጪ࿆Lj࿢ྺփీຫ‫ޜ‬ ᅃ߲ႜକྤ૛ୟ‫ڦ‬൞౎ཀྵ༯ փᅙăܸ߸੮హ‫ڦ‬๟Lj࿢‫ڦ‬ ඓቴփ‫ڦ޷ݿ؜‬඄ྰ‫ڗ‬ӄઠ ‫ۨޏ‬໱‫ٱ‬ဃ‫ڦ‬૦๏ණኪLj৽ ๟ᇀ࿢ጲमLjሞੂ‫ྪ૴ࢻڟ‬ ୁ‫ڦد‬ఫၵĐኈ၎๏ํđ‫ڦ‬ ้ࢪLjփ๟ᄺ‫ټ‬ጣब‫ݴ‬Đ‫؜‬ ‫ت‬փ௽đ‫ࣉڦ‬ᅑ஘Ǜ࿢ሞႀ Ėࠑන‫ڦ‬቟ኛė‫ࢪ้ڦ‬Lj‫׉‬ ྺቴփ‫ڟ‬ඓረ‫ੇڦ‬቟๏ଙܸ ݀ؔLj࿢ీੂ‫ܠٷڦڟ‬ᆶ࿚ ༶Lj࠲ᇀĐአዎփኟඓđ‫ڦ‬ և‫ݴ‬एԨฉ࿮ग੗ლăፕྺ ߲ටLj࿢࿮݆ۙൽለ‫ॆࡔ܁‬ प‫ڗ‬ӄ࠷‫֌ڦ‬ଙLjᄺփኪቴ ຣඁᄲLjీᄲ‫ڟڥ‬Ljࠚऺᄺ ᄲҰࡗຕփൣ‫ࢤڦ‬ቤăঞ੔ ກฉ‫ڦ‬ఫၵ໿ࡗᄧ࠰Ljฯ዁ ྵԝ‫๎׉‬ă௅‫ړ‬ᆶ‫܁‬ኁߌႇ ࿢ᆩၭຫĐ࣏ᇱ૦๏Ăߴࡔ ௷አުੇ቟ᅜࠅ‫ڢ‬đ‫้ڦ‬ ࢪLj࿢Ս઎ᅪ‫ݘ‬ഐLjኄኻ๟ ሞ࣏ᇱၙၡ‫ڦ‬૦๏Ljᅺྺ࿢ ࢔ณ९‫ࡔڟ‬ጴཀྵ‫ڦ‬Đ඄ྰ‫ڗ‬ ӄđăᅃ़߲ு‫ࡗ׺‬ይ඾ᄺ ு९ࡗይಞ‫ڦ‬ටLjኈփߎຫ ࿢ၙၡ‫ڦ‬ይ‫ڥ׊‬ၟይӗশ࣏ ๟౥ఋྦྷă 2::3౎‫ܭ‬ஆຯ૴Ӻጺ ཥᄾ૧൓ॽፌߛऐ௢‫ڗ‬ӄ‫ڦ‬ ‫ڼ‬ᅃਝገ঍ߴକհનጺཥྑ ࿔ුLjਸ਼པ֚ӄ዁ُཀူ‫ٷ‬ ӣLjຯ‫ٷ‬ଠ‫ڦ‬ᅃԴፍܱ‫ڥ‬ᅜ ታ඗ă዆ሰࢅኴႜ֚ӄ‫ܭڦ‬ ‫ݛ‬၎࠲ටᅙबࢭඇևࡗ๘Lj ‫ܭ‬ஆຯአުၠհનአު՗‫ٳ‬ କ‫׵‬੠‫ڦ‬ശᅪժႪॺକႎ‫ڦ‬ ु౒Ԙă ੂ‫ڟ‬ኄሶႎ࿕‫้ڦ‬ ࢪLj࿢৚ჲ‫ܭ‬ஆຯටኄ‫ྺݻ‬ മටኮܱණፍ‫ڦ‬ႤࣉLjᄺԥ ኄ‫ݻ‬੗಄‫ڗڦ‬ӄ૦ঢ়ӷ߲๘ ुධ੗ዘ९ཀනߌ‫ڟ‬หആă ໲ସ࿢߸ൣ‫ڗؤ‬ӄ዆‫ڦ܈‬ᅪ ᅭLjසࡕຫူ຤‫ڢ‬๟ᅃ߲‫׭‬ ๨‫ڦ‬ଆ႐Lj‫ڗ‬ӄՍ๟ᅃ߲ࡔ ॆፌࢫ‫ڦ‬࿔௽֡๰Lj໲๰ዿ ᅃ߲௷ፃፌྺኈํ‫ڹڦ‬၍Lj ඟࢫට‫ڥ‬ᅜ௽ӣሞఫၵ‫ݴ‬փ ൣ࢒ӣ‫ڦ‬૦๏้ਗ਼૛ටႠ٪ ሞ‫ڦ‬ᅪᅭăీࠕऻူኄ‫ڗ‬ӄ ‫ڦ‬ට๟କփഐ‫ڦ‬Ljీࠕԍ٪ ኄ‫ڗ‬ӄժ঴ਸ‫ڦ‬ටᄺ๟କփ ഐ‫ڦ‬ă‫ܭ‬ஆຯీ๑໲ዘ९ཀ නLj़๟አዎଆኪLjᄺ๟‫ٷ‬ ࡔጲ႑ă࿢ၙհનට௷փ‫ڍ‬ փࣷᅺُሺഽ‫࢖ؖ‬Lj‫ܸࣷݒ‬

3121౎Lj้ඪ‫ܭ‬ஆຯጺ૙೵৙DŽᆸDžࢅհનጺ૙཮ຯਖ਼)ፑ*༑‫ݡ‬ਸ਼པ֚ӄ݀ิ‫ں‬ă৽໋૴้೺݀ิ‫ڦ‬ਸ਼པ֚ ӄLj‫ܭ‬ஆຯአުၠհનአު՗‫ٳ‬କ‫׵‬੠‫ڦ‬ശᅪժႪॺକႎ‫౒ुڦ‬Ԙă཮ೌઠᇸǖႎࣀม0݆ႎ

‫ܔ‬ኄኻྃ໹࣑ࠡ‫ڦ‬ԛटႨߛ ੂᅃᄅă ܸ‫࠵ݒ‬࿢ࡔLj࿢बࢭ ੂփ‫ڟ‬ඪࢆᆶࢫ้‫پ‬ॏኵ‫ڦ‬ ‫ڗ‬ӄԥᆶၳࠅքă2:98౎‫ڦ‬ Ė‫ڗ‬ӄ݆ėतഄํแဦሶຫ ‫࢔ڥ‬௽ӣLj41౎๟߲೺၌Lj ޿ሹ஺঴৽ሹ஺঴ă‫ڍ‬࿢ ்ੂ‫ڟ‬Lj঴ਸ‫ڗڦ‬ӄ‫ܠٷ‬࿮ ࠲૦๏སᄡLj‫ގݠ‬ᅃ߲‫ࢽٷ‬ ಙ๳ᅃၵுᆶ٪ାॏኵ‫ࠣڦ‬ ೑ăܸᅃൎࣷሞ‫ڞৃړ‬ዂአ ዎࢅ႑ᄠ௺ߌ‫ڗڦ‬ӄबࢭᅃ ୱփ঴Ljዘ‫ٷ‬૦๏ᅍା࿚༶ ᄺᅃ߁փ঴Lj‫ގݠ‬ᄺு๊஺ ऐࠓీඟ‫ڗ‬ӄਆՂႷඁ঴ă ໲৽ၟዐࡔ࠳ᇵ‫ׂ֎ڦ‬ጒ ઄Lj࿢்‫ۼ‬ኪ‫ڢ‬ᆶ࿚༶Lj‫ڍ‬ አު৽փඁဣཥֱۙࢅࠅք ኄ߲࿚༶LjేၙጲमඁֱLj ‫ܔ‬փഐLjేྵ݆ă ႎዐࡔጽ‫ৃڟ‬ཀLjब ‫پ‬ටᅜ൞‫ࢅؾ‬ඤეĂฯ዁ิ ం‫پڦ‬ॏ࣑‫ڥ‬փᅟ‫ݏࡔٷڦ‬ ඵLj‫ڍ‬ኧ‫׫‬ኄब‫پ‬ට࿮ຳ‫ތ‬ ၅‫ڦ‬႑ᄠࢅ૙ᆯLjඐ๟ຕփ ൣ‫ࣧڦ‬ჾࢅఇࢵස࿽Ṳ‫دڦ‬ ຫăሞӷ߲๘ु‫݀ڦ‬টዐLj Ԩ๟ᆌ޿ସ‫پړ‬ටᅜ๏ྺ ६ĂीჄമ৊‫ڦ‬ኈํ‫ڗ‬ӄLj ‫ׯڛݒ‬କ‫ٷ‬ӣཀူ৽ࣷဳ

ຶ߲ට‫ڦ‬ᄧఋࡇ࠰ă‫ܔ‬ᇀಕ ‫ްܸٷ‬ሗ‫ڦ‬ዐࡔLjኄ‫ڦ‬ඓ๟ ՂႷ੊୯‫ٷڦ‬ਆăᆶၵ௞௢ ՂႷ๟௞௢Ljতਸ໲ई‫ټ‬ઠ ᅪଙփ‫ږۯڦڟ‬Lj‫ڍ‬සࡕு ᆶଆࡻ‫ڗڦ‬ӄࠅਸ዆‫܈‬Ljࠌ ࢅࡔ‫ڦ‬૦๏සࢆኈํ‫׶د‬Lj සࢆඟࢫටᅜ๏ྺ६ምी࿀ ᄽǛ සৃLj࿢ᅙঢ়փምࡻ ആࣜी࠼๟փ๟‫܂‬ዿକዘऐ ഷ੨Ǘփምࡻആ໯࿍‫ڦ‬ෙ౎ ጲ඗ሚ࡞๟ኈ๟्Ǘ࿢ᄺᅙ ঢ়փࡻആዐࡔࢅሁళ‫ڹڟ‬ຣ ๟ຣ‫ݥ‬Ǘ࿢ฯ዁ᅙঢ়փࡻആ ళ૴௑ዐࡔ๑࠷ྺࢆԥቊLj ᅺྺ‫ేړ‬௬‫ܔ‬ᅃ߲௞௢ࡗ‫ܠ‬ ܸ൐ٗઠுᆶᆨഘ௬‫ܔ‬૦๏ ኈ၎‫༹ڦ‬዆้Lj໲ຫ๊஺Lj ࿢‫ۼ‬փ႑ă ᅜ݆ୱඓ૬ժԍࢺ‫ڦ‬ ‫ڗ‬ӄ዆‫܈‬Lj๟ඪࢆᅃ߲አު ᆌ޿ਏԢ‫ڦ‬ፌྺዘᄲ‫ࡔڦ‬ ॆሴඪLj࿮ஃ‫࣏ྔܔ‬๟‫ܔ‬ ాLjኄ‫ݻ‬ሴඪ‫ۼ‬ᇑ૬ࡔ‫ߵڦ‬ ԨࢅჽჄ‫ڦ‬዆‫܈‬࿔௽ᆶ࠲ă ‫ڗ‬ӄ዆‫܈‬ՂႷ๟ࡔॆ዆‫ڦ܈‬ ዘᄲᅃ࣍Ljᅺྺ้‫پ‬ᅃ‫ׯڋ‬ ྺ૦๏LjՍփࣷምᆶਨ‫ڦܔ‬ ኈ၎Lj໲ՂႷႴᄲփཞঙ‫܈‬ փཞ֫௬‫ڦ‬փཞ‫ڗ‬ӄऻሜ‫ݛ‬

੗एԨ࣏ᇱăਉ߲०‫ڇ‬૩ ጱLj࢔‫ܠ‬ටॽິகദ‫ڦ‬Ė๏ ऻėੂፕ૦๏Ljܸ໱ሞĖ๏ ऻ/ၜᇖԨुėዐ‫ؤڦ‬Ӡྦྷ ሞ࿪ॿՉඇਬޮுLj࿮ᅃิ ࣏Ljၜᇖᇑ࿪ॿབ‫׊‬ఫ݊ԙ ጑‫ࣆܔڦ‬Ljሹ੗ీྺ໱ට໯ ኪǛఫۨ඗๟໱ሞ॔ᇢ૛‫ܔ‬ ॿࢶ‫د‬࿕‫ڦ‬ዷ࠵ඓණăுᆶ ჹ߭ྜ฀‫ڗڦ‬ӄ዆‫܈‬Ljኈํ ๏ଙ‫ڦ‬ჽჄኻీሞ੨੨၎‫د‬ ዐ‫ྺׯ‬ᄸ๏LjࢫઠბኁनՍ ምྺ൘௩ፈჺLj૮ე੊ኤLj ᅨኻీ‫ံྺ܈ث‬Lj቟቟৔৔ ऻሞኽฉ௏ंࡗ࠲ăසُੂ ઠLj٢ᆦᇮᆩӥఁ઻բ‫ڦ‬঄ ຎ࣏ᇱੇ቟૦๏Lj़๟጑ ਉLjᄺ๟࿮లLjᅺྺኄၵ઻ բิ‫ۯ‬ඐᆶ੗ీೌ௬‫ڦ‬঄ ຎLjईႹᇺԲ࿢்ీࠕੂ‫ڟ‬ ‫ڦ‬๏ํ߸ྺ੗႑ăසࡕ࿢் ኻీᆩ‫ړ‬๚ට‫౎઻ڦ‬঄ຎඁ ೦ਸᅃ߲ᆼᅃ߲૦๏௛ཷLj ఫ࿮ᅑ๟ኄ߲۫‫ࡔٷݛ‬዆‫܈‬ ࿔௽‫ڦ‬ዘ‫ٷ‬ԙҳă

ኙߡഔ๚ Ą౞๟‫ิ݀ܔޏ‬ሞᆈࡔ‫ڦ‬ ้๚ႎ࿕ᆶփཞ‫ڦ‬९঴Ǜ Ą౞๟‫ܔޏ‬࿔ࣅ༶֌ᆶጣ ယ૧‫ڦ‬۴ִ૰Ǜ Ą౞๟‫ܔޏ‬ᇑሞᆈࣀට૧ ᅮတတ၎࠲‫ࣆڦ‬༶ᆶ‫ڟ܀‬ ‫݆ੂڦ‬Ǜ ࿢்೺‫ځ‬౞‫ڦ‬ཨߡƽ ཨߡ႑ၒǖ column@thechineseweekly. com

ԨԒጆત࿔ቤৈ‫پ‬՗ፕ ኁ࠵‫ۅ‬Ljփ‫پ‬՗ԨԒ૬ ‫ׇ‬ă࿄ঢ়๲඄Lj൩ကገ ሜă


‫ڼ‬252೺

щ ࡀ

!!ԨӲՊडǖ‫ࣱݔ‬ᆨ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

้ೠ / 13

ඟ‫ڗ‬ӄ໕ຫ૦๏‫ڦ‬ኈ၎ ༩‫ݝ܌‬ ୫ेბኁLjዸᆶ Ėኄ߲ཀࡔփ໿ೝė ႎષྲձǖ A༩‫ݝ܌‬

9ሆ2නLjᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ ӄ࠷ॽᇱۨᇀ2:94౎4ሆ5න խ‫ࣀܔڦ؜‬ሀჇ቟ᄇ঄ߡࠅ ዮᇀ๘Ljඟ๘ටٗኄ‫ݻ‬းྺ ටኪ‫ڦ‬ዘᄲ࿔၅ዐLj኱࠵ଶ ୼‫ڟ‬ૐ቟‫ڦ‬৆ቧĂ֘੯Lj߸ ኈൎ‫ิڟ༹ࣷں‬ऄኮெࡻLj ࢅೝኮ੗ࡍLj༹ࣷ‫ڟ‬ኄᅃൎ ժ‫ݥ‬සႹ‫ܠ‬ටၙၡ‫ڥ‬ఫӯ૙ ໯‫ړ‬඗ĊĊᇱઠ࿢்ሼ૗ᅃ ‫ׇ‬๘হ‫ٷ‬቟සُ‫ں‬ৎሞᡭ ؅ă ‫ڗ‬ӄ‫ڦ‬ፕᆩኟ๟ස ُǖዒํ‫ुں‬୤၄ํLj඗ࢫ ॽᅃൎౡ঳‫ׯ‬૦๏Ljାߴࢫ

ઠටඁ༑໭Ă‫ݒ‬າĂ࣏ᇱĂ ጺ঳Ljඁဌ๭ঢ়ᄓLjጺ঳ঞ ჟLjඁლ௟ጲमĂॆፃĂม ࣷࢅ௷ፃ‫ڦ‬ፐཀă ዐࡔࠟට঄Đ܏‫ྺپ‬ ๏đLjᅪາ๟᚟ᇀ้‫پ‬Ă൧ ߌĂአዎࢅมࣷ‫ڦ‬ਆ၌Ljට ்ྫྫ࢔వ‫ܔ‬ཞ้‫ڦپ‬ටࢅ ๚Ljፕ‫؜‬ඇ௬Ăਜ਼࠵‫ڦ‬ೠॏ ࢅጺ঳Ljኻᆶ้ࡗৣദLj֍ ๢ࢇፔኄᄣ‫߾ڦ‬ፕă‫ڍ‬໠ሆ ‫ୁڦ‬๝ᆼփ੗Ն௨ࣷ‫ټ‬ઠࠤ ๚‫ڦ‬ၨఉࢅऻᅬ‫ڦ‬ఇࢵLjٗ ܸସኄዖೠॏĂጺ঳ᅺඍ݄ ጚඓĂၖํ‫֖ڦ‬ቷܸ฿ኈĂ ฿ጚă‫ڗ‬ӄ‫ऻڦ‬୤Ăԍ٪ࢅ ۨ೺ࠅਸLjട੗௜ցኄ‫ݛ‬௬ ‫ڦ‬փፁă ሞဇ‫ݛ‬LjٗౄӱກĂ ኽ֥ກĂຶ࡛‫ڗ‬ӄLj‫ڟ‬ৎ‫پ‬ ӥ੔ඇກಋ‫ڦ‬႗ฺLj࿔௽‫ڦ‬ ჽჄࢅ࿔ࣅ‫ްڦ‬႗Lj‫ڗ‬ӄ‫ۼ‬ ࣩ݀କփ੗ఉ௶‫ࠋڦ‬၅ăሞ ࠟ‫پ‬ዐࡔLjĐፑ๏ऻჾLjᆸ ๏ऻ‫ۯ‬đ‫ڦ‬ደනऻሜLjඟᅃ ‫ڦپپ‬Đํ୤đ‫ྺׯ‬ຕഥ౎

࿔௽‫׶د‬փਨ‫ڦ‬౨‫ټ‬ă ৊෇ৎĂ‫پړ‬Lj๘হ ‫ٷ‬቟Ăૐ቟ࢅአዎ‫ޅ‬ሊLjඟ ኄ܎૦๏փ܏ԥට‫݋‬ઠޮඁ ‫߀ں‬ႀLjฯ዁ኝ߲አዎፖՔ ဣᄺሞփཕ‫݋‬ገLj૦๏‫ڦ‬ኈ ၎৯৩๟๊஺Ljአዎಋ՚Ă ኪఁට࿿ሞዘ‫ٷ‬૦๏๚ॲዐ ‫ڦ‬ኈํ՗၄Ljయ዁ԥ૦๏‫׊‬ ࢋ໯៲ு‫׭ڦ‬๨Ăม൶Ăၕ ٩ĂมཷĂጸፃLj฿ඁ‫ڦ‬ൕ ᆷ၍໭ࢅऻᅬLj‫ۼ‬ᄠડ‫౎ړ‬ ‫ڗ‬ӄ‫ڦ‬ା٪Ljࢅৃන‫౎ړܔ‬ ‫ڗ‬ӄ‫ڦ‬঴௢ă ໋૴঴༹ኮाሼԥ‫׬‬ ྺĐࡔाࠌሏ๏ბॆ‫ূࣜڦ‬ ๆ౎đLjሞ2::2.3116‫ڦ‬25 ౎क़Ljৈ‫ܭ‬ஆຯ૴Ӻ‫߳ڦ‬प ‫ڗ‬ӄ࠷Lj৽঴௢କੵሁኝ߲ ໋૴้೺ᇈ2371ྤॲ‫ڗ‬ӄLj ྺჺ৯ࡔाࠌሏĂ໖‫໋ࢅݒ‬ ࠌአዎ۷ኛĂ໋૴ৣా௷ፃ ல‫ܜ‬Ă໋૴ᇑ߳ࡔक़‫ڦ‬௞௢ ྔ঍Ljᅜतૐ቟๏‫ڪ‬Lj༵ࠃ କ‫޷ݿ‬൐௜ፁኆࡍ‫ڦ‬໎֌ࢅ ጨଙLjຫĐዘਸപઐđࡹփ

ྺࡗă඗ܸኄዖৎࢭൡశܸ ‫ڗڦ؜‬ӄ঴௢Ljဣ໋૴ტ໏ ঴༹Ăी‫׶‬ኁ૬ፁ࿄࿘‫ڦ‬༬ ๺ࡗ‫้܉‬೺໯ׂิ‫ڦ‬༬๺၄ ၡDŽ๚ํฉ3116౎ࢫኄขਸ ഔ‫ڦ‬Ԑੰ‫ٷ‬ோᆼ஥஥ࢇฉକ ‫ٷ‬ӷDžLj߳ࡔཚႜ‫࠹ڦ‬૩Lj ๟ۨ೺঴௢LjසᆈࡔࡀۨLj ࠳‫ڗݛ‬ӄ‫أ‬ᇑࡔॆҾඇᎸ࠲ ‫܈ߛڦ‬ऐ௢ྔLj঴௢೺၌ྺ 41౎Ljெࡔཞᄣፏთ41౎঴ ௢‫ڦ‬೺၌ժࡀۨ41౎‫ڟ‬೺࿄ ঴௢Ⴔፕ༬՚ຫ௽Ljܸሞമ ໋૴Ă۫౹ࡔॆLj঴௢೺၌ ሶྺ61౎ăኄၵ‫ڗ‬ӄമࢫြ থLjோૌഋඇLjऻሜ‫޷ݿ‬Lj Ӏቷణമ‫ڦ‬঴௢ْႾLjܾ ቟Ăૐ቟೺क़‫ٷ‬ଉ௛ཷLjᆶ ྭٗ߳ࡔ঴௢‫ڗ‬ӄዐቴ‫ڟ‬঴ ‫ٴ‬ă‫ܭ‬ஆຯᅙਸ‫ֱࠃݣ‬ለ‫ڦ‬ ‫ڗ‬ӄLjࡽ‫ٳ׬‬711ྤਝĂ93 ࠅ૛‫׊‬Ljܸெࡔৈ311:౎ᅃ ْႠ঴௢‫ڦ‬ૐ቟‫ڗ‬ӄLj৽‫ٳ‬ 5ᅢᄻኮ‫ܠ‬ăໜጣྪஏ้‫پ‬ ‫ڟڦ‬ઠLj‫ڗ‬ӄ‫ڦ‬ԍ٪Ăֱለ ࢅ໭ᆅLj‫ۼ‬ᇺডࡗඁՍ૧Lj

ᅜྫৈ၌ᇀጆॆĂბኁ‫ڦ‬૧ ᆩኮՍLjසৃோ५ᅙ‫ྺٷ‬ই ‫گ‬କă ‫ڗ‬ӄ੗ᅜߢ໕ే࿢૦ ๏‫ڦ‬ኈ၎Ljኄ܎૦๏੗ీ๟ ๘হĂࡔॆ‫ڦ‬Đ‫ٷ‬૦๏đLj ᄺ੗ీ๟ॆፃĂ‫׊‬Ԝ‫ڦ‬Đၭ ૦๏đLj‫ڍ‬Đᅜ๏ྺ६Lj੗ ኪ႗༺đLjཚࡗۨ೺঴௢‫ڗ‬ ӄኪࠟ६ৃLj๟ට்૙ᆌၛ ᆶ‫ڦ‬඄૧Lj߳ࡔᆶ࠲ևோ૙ ᆌྺට்ၛ๴ኄᅃ඄૧Lj‫ٶ‬ ਸ‫ݛ‬Սኮோă ሞᅃၵࡔॆLj৑࠶ᆶ Ė‫ڗ‬ӄ݆ėLjᄺᆶۨ೺঴௢ ‫ڦ‬ᇱሶࢅࡀۨLj‫ํڍ‬แࡗ‫ײ‬ ዐ ඐ ‫ ٶ ٷ‬ች ੩ Lj ස ዐ ࡔ Lj! Ė‫ڗ‬ӄ݆ėራሞ2:98౎৽ᅙ ཚࡗLj‫ڍ‬๯಼঴௢‫ྔڦ‬঍և ‫ڗ‬ӄඐ๟28౎ࢫ‫ڦ‬3115౎֍ ࠅዮᇀ๘LjĖ‫ڗ‬ӄ݆ėዐ௽ ࿔ࡀۨ‫ڦ‬Đ41౎‫ڟ‬೺঴௢đ ᇱሶLjሞํ७ዐᄺ‫ٶٷ‬ች ੩ă ૦๏ऻሜኈኟ‫ڦ‬૰ ଉLjయሞᇀኈํLjܸኈํፌ

ൕ௢‫ڦ‬ವᆷLjሶሞᇀ།‫׵‬ă փஃ‫؜‬ᇀࢆዖణ‫ڦ‬Lj‫ۨܔ‬೺ ঴௢‫ڗ‬ӄ‫׼‬ԍାༀ‫܈‬Ljሞ࢔ ‫܈ײٷ‬ฉփᙠᇀĐ༺ࠟට‫څ‬ ᆭđLjฯ዁Đྺࠟට‫ݴ‬ԅđ ๟़փᆌ޿Ăްփ௽዇‫ڦ‬ă గၵ๮࿥‫ڗ‬ӄԐੰሃ‫ڦ׽‬ට ૙ᆌ௽ӣLjሞ݆ୱ௽ඓࡀۨ କۨ೺঴௢ᅭခ‫ڦ‬൧઄ူLj ‫ڗ‬ӄۨ೺ࠅਸLjᇀࠅዚܸჾ ๟փ੗Ԋ‫ܡ‬ኮ඄૧Ljᇀ‫׼‬ሃ ‫׽‬ኁܸჾLjሶ๟փඹ࣮Նኮ ᅭခă

߸‫ܠ‬ጆત࿔ቤLjၘ९ ࣀ࿕ዜ਽࠳‫ྪݛ‬በǖ www.thechineseweekly.com

栐栅ゴ歶

W‫ۮ‬짡⊵⇦Ĺ๻⇜⦉

=LJ[VUL

3LIHYH

3`JH

  W

W

W

ȵČ໢ʼnェ‫ۮ‬쮒⊵⇦Ĺ๻⇜⦉♫栅

⇁⠊䗨栐栅໢ʼnČ氾؉৭ᮖ⤼➊؉᫪䇂⪠‫ڈ‬栐栅Ὧ‫ٱ‬뺔ďࡰਫɓˇ㬐ᾗⅾ瘴➝⏚ᮩɍ뺔

≓旒‫ה‬栅:04

^^^]LJ[VULTVIPSLJV\R

ৠ‫ݓ‬ᶝȵč䣥㡒‫׉‬З 8GEVQPG㽡↯ົ‫׉‬З䣥㡒柹Ƌ䇂㽱ᗸ‫׉‬Зܴᘃົ‫׉‬Зďⅶߗ䇂ৠ印Ẍ뺔 8GEVQPG᜹㬐ᾗ⏚ᮩ⦻⾿প栐栅·㾧⤟♰઴ঽ㌪⦕뺕ɓˇ➝痈⤽⚃뺔⇁⤽⏚ᮩ㬐ᾗ湍৘ົ箲⾗‫׉‬Зਆ⤽⚃뺔́㽡ࣷ旞઴⥂ߙ⦻⾿俔‫܅‬昧ঞ懻YYYXGEVQPGOQDKNGEQWM뺔


ϧ ߞ

14 / ‫๎׉‬

3124 ౎ 9 ሆ :.26 න ԨӲՊडǖ‫ࣱݔ‬ᆨ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷঴௢ ᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷๟ᆈࡔአުኸۨ ‫ڗݛ࠳ڦ‬ӄ࠷ࢅ‫؜‬ӲฆLjዷᄲ޶ሴ๭ ֠ԍ࠶ዘᄲ‫ॆࡔڦ‬࿔ॲLj૦๏ፌ৳‫ڦ‬ ࿔ॲ੗ጕ໓዁ഥ౎ᅜമă 21๘ुഐLjࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ӳᄇ‫ڦ‬ঙ ෥ᄺᇑ้ਓ৊Ljӻዺᆈࡔአު๭णժ ԍ٪ऻ୤Ljཚࡗํ༹๭֠ࢅ‫ۉ‬ጱ٪‫ڗ‬ ଇዖ‫ݛ‬๕Ljྺࢫ๘ጱ໥ԍା૦๏‫࢓ڦ‬ गLjࠃ໱்ֱკࢅ๑ᆩă 2011౎LjᇱԨ֠ᇀᆈࡔձ࿿࠷ ཮ກ࠷त࿔‫ڗ‬྿ᇵࣷ)MLA*‫ڦ‬࿔ॲԥ ገᅎ዁ࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷Ǘཞ้Ljࡔॆ‫ڗ‬ӄ ࠷ᄺ৊ᅃօ‫޶څ‬କ࣠ॆ૦๏๮ߡ྿ᇵ ࣷ)Historical Manuscripts Commission*‫ڦ‬ኰሴLj޶ሴԍ٪ຳටઠᇸ‫ڦ‬႑ တऻ୤ă࠷ዐ‫ڗڦ‬ӄጆॆཚࡗᆶၳ‫ں‬ ࠶૙Ă๑ᆩࢅም૧ᆩኄၵ႑တጨᇸLj ॽࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ॺย‫ׯ‬ᅃ߲አުतࠅࠌ ևோ‫ڦ‬ጨᇸऐࠓă ᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷๟ᆈࡔິ݆և‫ڦ‬ ኴႜऐࠓLjཞ้ጲวᄺ๟ᅃ߲አުև ோă

ࠅዚీֱ‫ڟ‬నၵ႑တ ཚࡗࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷‫ྪ࠳ڦ‬Lj੗ᅜֱკ‫ڟ‬ᅜူ႑တǖ Ąࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷‫ڦ‬ᇵ߾ࢅ‫ڗ‬ӄጆॆසࢆԍ٪႑တժ༵ࠃ ጧკӻዺ Ąᆈࡔࠅዚࢅ߳౎ମ֫ბิසࢆሞჺ৯ࢅბသࡗ‫ײ‬ዐ ๑ᆩࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷‫ڦ‬႑တੰ Ąࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷‫ڦ‬Ӳ඄ԍࢺኰሴ Ąፌႎ‫ڗॆࡔڦ‬ӄ࠷ྪበฉ੗ֱკ໯ᆶᆈࡔ݆ୱ݆ࡀ Ąࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷‫؜ڦ‬Ӳኰሴᅜतࠅࠌ႑တም૧ᆩ‫ڦ‬඄૧

཮ೌઠᇸᇀᆈࡔࡔॆ ‫ڗ‬ӄ࠷DŽThe National ArchiveDž


‫ڼ‬252೺

!!ԨӲՊडǖ‫ࣱݔ‬ᆨ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

සࢆ૧ᆩࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ ᆶᅃၵඤோ‫ڗڦ‬ӄLj૩සॆፃ૦๏ࢅፃ೷LjփႴӸ૙‫܁‬ኁ ኤLj਩੗ሞྪበฉ኱থֱკLjईइൽ໫ྲঌೌࢅ໫ྲঌਝă ၙᄲֱለᇱ๔‫ڗ‬ӄLjేႴᄲฤ൩ᅃቧ‫܁‬ኁኤăӸ૙้Ⴔᄲ ༵ࠃ߲ට႑တLjժሞ࿋ᇀࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷୍ܾ‫ڦ‬ጀ֩‫ڦت‬ඪᅪᅃ໼ ‫ۉ‬సฉ៓બᅃ܎๑ᆩঞ‫ײ‬ăඇևࡗ‫ײ‬ፌ‫׊‬փ‫ࡗג‬26‫ݴ‬ዓă Ӹ૙้໯ᄲ༵঍‫֌ڦ‬ଙᆶଇ‫ݻ‬Ljᅃ‫ݻ‬੗ᅜኤ௽ฤ൩ට‫ڦ‬ ఁጴLjଷྔᅃ‫ݻ‬ኤ௽ฤ൩ට‫ڦ‬ዿ኷Ljස࿔ॲዐࡤᆶ‫ݥ‬ᆈᇕ‫ాڦ‬ ඹLjႴᄲ৊ႜ‫݋‬ᅳࢫም༵঍ฤ൩ă

ϧ ߞ

‫ ๎׉‬/ 15

ਸ‫้ݣ‬क़ ႓೺ᅃ!Կ࠷! ႓೺ܾ!1:;11!.!2:/11! ႓೺ෙ!1:/11!.!28/11! ႓೺຺!1:/11!.!2:/11! ႓೺࿵!1:/11!.!28/11! ႓೺ୃ!1:/11!.!28/11! ႓೺න!Կ࠷

Member of the UK Advisory Network www.ukan.uktradeinvest.gov.uk www.uktradeinvest.gov.uk


щ ࡀ

16 / ้ೠ

3124 ౎ 9 ሆ :.26 න

ԨӲՊडǖॎዞ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ࠅዚኪ൧඄ࢅมࣷ৊օ ॲLjၠ๴࡞ኁॆຌࢅࠅዚ ‫ڢ‬ശăኄ߲য়ִરᆩ࿴૰ ‫ڞ‬ዂೝ௷ຶྨ‫ڦ‬๚ॲLjᆈ ࡔĖ࿐Ԓėሞ๚݀7ཀࢫ๯ ံࠅ๖ᇀዚăয়‫ݛ‬ᆩକॽ ৎ5౎֍ኟ๕‫ڢ‬ശă ምԲසLj9ሆ8නLjᆈ ࡔᄕႜ)Cbol!pg!Fohmboe* ႜ ‫ ׊‬க ਖ਼ Ą ਸ਼ ౅ ) N b s l! Dbsofz*ࠅਸჇքLjణമ 1/6&‫ڦ‬एጚ૧୲ሞᆈࡔ฿ ᄽ୲ই዁8&ኮമփࣷ੊୯ ቩတDŽଷᆶ௽ඓࠅਸ‫޹ڦ‬ ेཉॲDžLj‫ྺׯ‬ඇ๘হፌ ႎᅃॆၠࠅዚ༵ࠃ௽ඓኸ ᆅ‫ڦ‬ᄕႜăኄ߲๚࠲ഥॆ ྤࢽ૧ᅮ‫ڦ‬አ֧Ljኄ࿋ႎ ฉඪ‫ڦ‬ႜ‫׊‬჋ስ༵മࠅߢ ཀူă Đ ౰ ྦྷ ‫ ڦ‬ᄇ ঄ ߡ đ! Đয়ִࡗ‫܈‬ԓ૰đࢅĐ૧ ୲ඓۨአ֧đLjෙॲੂຼ ࡹփ၎࠲‫ڦ‬๚ॲǗᅃ߲ ࠲ࢭඇᆈ௷ዚ‫ޟ‬ᬁLjᅃ߲ ৈྺᅃටฤᇭLjܸଷᅃ߲ ࢅิऄတတ၎࠲Ǘ৑࠶ᅃ ߲๟አުთࡀ‫ښ‬ਈ঴௢Lj ᅃ߲๟௃༹୬ႜࠅᅭত ௢Ljܸଷᅃ߲๟༵മᇨߢ ཀူĊĊ‫ڍ‬๟Ljࠅዚኪ ൧‫้ڦ‬क़LjٗĐ41౎đ෍ ३ ‫ ڟ‬Đ 7 ཀ đ ժ ᄇ ৊ ‫ ڟ‬ԥ! ! Đ༵മđߢኪĊĊᆈࡔ௷ ዚ‫ڦ‬ኪ൧඄ሞे੺ेഽLj ᆈࡔมࣷᄺሞփ܏‫ں‬৊օ

‫ࣱݔ‬ᆨ Đߌ๴ငන‫ࡔڽ‬มࣷஞ‫ۯ‬ !۴ִᆈ୿አঢ়๚ॲ჊ऐđ

‫ڦ܌܌‬ᅃዜLjᆈࡔ݀ ิକ࢔‫ࡹຼੂܠ‬փ၎߅‫ڍ‬ ᆼ௢ൎ࠲૴‫ڦ‬๚ॲă ԲසLj9ሆ2නLjᆈࡔ ࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ӀቷĐ41౎‫ڟ‬ ೺঴௢đᅈ݆ࠅքକᅃ಼ 2:94౎‫ڦ‬አުऐ௢‫ڗ‬ӄLj ഄዐፌ๴࠲ጀ‫ڦ‬๟ᆈࡔአ ު‫ྺ౎ړ‬౰ྦྷెۨ‫ڦ‬ᅃ‫ݻ‬ ᄇ঄ߡLjᅃ‫้ړڋ‬փ܏ื प‫ڦ‬ૐ቟ມ‫ݛ‬঍ܱժ‫݀ة‬ ‫ࡀٷ‬ఇࢃ቟ኛ‫ڦ‬Đ‫ڼ‬ෙْ ๘হ‫ٷ‬቟đ้Ljᆯ౰ྦྷၠ ᆈࡔඇ௷խԒăኄ‫ݻ‬Đ౰ ྦྷ‫ڦ‬ᄇ঄ߡđٗ‫ࠅڟิڐ‬ ኮᇀዚLjᆈࡔአުᆩକ41 ౎ኮ৳ă ԲසLj9ሆ6නLj୿ ‫ܘ‬য়‫ݛ‬๯‫܈‬ၠ311:౎୿‫ܘ‬ H31‫ੇࣷރ‬ᅱᆴႜ೺क़ᅺ য়ᇵĐࡗ‫܈‬ԓ૰đܸٗ ‫ڞ‬ዂᅉܷĄ༔ఛଠ෧)Jbo! Upnmjotpo*փ႞วྨ‫ڦ‬๚

ᅃ߲ࡔॆ‫ڦ‬࿘ۨLj ᇸጲมࣷࠅೝኟᅭĂࠅ ௷ҾਃૂᄽǗᅃ߲ࡔॆ ‫ڦ‬৊օLjᇸጲඇ௷֖ᇑ ླྀ‫ࢅۯ‬มࣷ߀ଆǗܸࠅ ௷֖ᇑ‫ڦ‬ए‫إ‬Lj๟‫ࠅܔ‬ ௷ኪ൧඄‫ڦ‬एԨԍቱࢅ አခ႑တ‫ڦ‬ཪ௽ࣅǗܸ ࡔॆ‫ڗ‬ӄ‫ڪ‬አခ႑တ‫ڦ‬ ኈํĂྜኝĂࢅࠅਸLj ๟ࠅዚĐᅜ๏ྺ६đ‫ڦ‬ ዇ࣱᇸආă

മႜă ሞᆈࡔ૦๏‫ڦ‬ᄇ৊ ዐLjࠅዚ‫ڦ‬ኪ൧඄ࢅมࣷ ৊օ๟௢փ੗‫ݴ‬Ă၎‫ޤ‬၎ ‫ڦׯ‬ăᆈࡔมࣷ‫ڦ‬৊օമ ႜLj๟ࢅࠅዚኪ൧‫ڪ‬एԨ ඄ᅮ၎ࢻླྀ‫ڦۯ‬ă

ԲසLj24๘ु‫؛‬೺Lj ᆈࡔ߳‫ٷ‬ዮࢦࢅጲᆯ௷ኪ ဒࡔྦྷထྭཚࡗኙ຦કቧ ਭ඄้Ljሞੇኛዐᇀ2326 ౎೨๑ሀࡪࡔྦྷധຈକ၄ ‫پ‬ဇ‫ݛ‬၊አ‫ڦ‬ԱፄĖ‫ٷ‬၊ ቤėăĖ‫ٷ‬၊ቤė‫ڦ‬ധຈ ᄺԍቱକዮࢦࢅጲᆯ௷ሞ ኙ຦Ăᆩբ‫ݛڪ‬௬‫ڦ‬ኪ൧ ඄Ă዆࢚඄ă৑࠶Ė‫ٷ‬၊ ቤėᇺ‫׬‬փฉྜெLj‫ڍ‬ ໳ٗ‫ݛ߲ܠ‬௬၌዆ਭዷ ࣠඄Ljਸഔକਭዷ૬၊዆ ‫܈‬Ǘཚࡗԍࢺຳᆶ֎ׂ ඄Ljࠞ૤߲ට‫޷ظ‬Ljٗ‫ܠ‬ ߲֫௬घऄକมࣷၠമၠ ฉ݀ቛ‫ۯڦ‬૰ăُࢫLjᆈ ࡔփ܏ᆅଶဇ‫௷ݛ‬ዷ‫ڦ‬Վ ߫߀ଆLj၌዆ਭዷ඄૰‫ڟ‬ ԍቱࠅ௷ጲᆯLjժፌዕٗ አዎ༹዆Ăมࣷ዆‫ݛ܈‬௬ ሔᇣླྀ‫ۯ‬କሞ๘হଶံ‫ڦ‬ ጸঞ߀߫Ăਭዷ૬၊዆Ă ߾ᄽ߫ంĂඇ൰ࣅ৊‫ײ‬Ă ࢻ૴ྪ႑တׂᄽ߫ంčč ኄᅃဣଚ‫ڦ‬มࣷ৊ օLj‫ݒ‬ፕᆩ‫ں‬ᅃօօघ݀ ௷ዚ‫ܔ‬አခ႑တ‫ڦ‬੘൱ࢅ ༑൱ă௅‫ړ‬ᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ ࠷঴௢ᅃ಼૦๏‫ڗ‬ӄLj‫ۼ‬ ࣷᆶ‫ٷ‬ଉ‫ڦ‬ბኁ༑௞Ăჺ ৯LjժዸຎஃຎLjၠ߸࠽ ‫ࠅڦݘ‬ዚ༵ࠃԐࡍ‫ڦ‬૦๏ ֖੊ጨଙă ٗᆈࡔ‫ڦ‬มࣷᄇ৊

ዐLjໜጣࠅዚ‫ܔ‬ኈ၎‫ڦ‬କ ঴Lj‫ܔ‬አު‫ࢅ۽॔ڦ‬ৰ‫ٱ‬ ీ૰ᄺሁઠሁഽă ሞඇ൰ኳ௷‫ڦ‬ራ೺Lj ‫ݕ‬ஜ࢒ට౭૯‫ڦ‬Đ‫ݕ‬౭ሏ ‫ۯ‬đሞᆈࡔ૦๏ฉ๟ᅃ‫ٷ‬ ፍܱ࿫‫ۅ‬Lj‫ڍ‬๟‫ړ‬ᆈࡔม ࣷཚࡗ߳ዖກ႑Ă࿔ბु ํፕ೗इኪ‫ݕ‬౭ኈ၎ࢫLj ᅜྰ૸Ąྰն‫ޟ‬ຯDŽXjm. mjbn! XjmcfsgpsdfDžྺ๯ ‫ڦ‬Đ‫ݭ‬౭ሏ‫ۯ‬đᆶኾኮ ๗Ljሞᆈࡔ૦๏ฉፌ౎ൟ ‫ڦ‬๯၎ၭྰ૸Ąೄ༬)Xjm. mjbn! Qjuu! uif! Zpvohfs* ‫ڪ‬ට๗ओटԦጽLjፌዕᇀ 2918౎ཚࡗକ্ኹԨࡔ‫ذ‬ ኻ‫ݕ‬ሏ‫ݥ‬ዞ౭૯‫݆ڦ‬ӄLj ‫ྺׯ‬ဇ‫أݭॆࡔݛ‬౭૯ஹ ᅟ዆‫ބံڦ܈‬ă Դኁਨ‫ၙݥ‬ᆩኄၵ ૦๏๚ॲ༺ᆈࡔኳ௷ࡗ‫ײ‬ ዐ‫ڦ‬ፍܱ঴ྃLj‫ڍ‬๟Ljሞ ‫้ړ‬๘হഽࡔ‫߭ڦ‬ਆዐLj සࡕᆈࡔాևփీጲ࿢‫ݒ‬ ูLjᆼᆶన߲ࡔॆీࠕፑ ᆸǛܸᆈࡔ‫ڦ‬ኄዖጲ࿢‫ݒ‬ ูࢅጲ࿢߀ଆLj੍‫ڦ‬ኟ๟ ࠅዚኪ൧ူ‫ڦ‬มࣷ߀ଆă සৃLjፕྺ41౎മ ᆈࡔࡔॆᆌथऺࣄ‫ڦ‬ᅃև ‫ݴ‬LjĐ౰ྦྷ‫ڦ‬ᄇ঄ߡđထ ྭ௷ዚሞ௬ଣࢃ࿴ഗԥર ᆩ‫ڦ‬Đ‫ڼ‬ෙْ๘হ‫ٷ‬቟đ ้Ljᄲज़ժज़‫ں‬Đӻዺఫ

ࠬࡳ߂‫ࢁם‬଍Ҹ՛‫ڐ‬ପИ‫߆ۯؚކ‬ԇ

‫ۓ‬ՕҒ૓ङ

EXCESS BAGGAGE COMPANY

୹ӱ୹֛֢੧㬮‫ۺ‬଍ Ї୹ଟঔ · ·

‫ݶ‬ঔ

ࢁ଍ॱ଍

ऩङ֢ࢎҼ

ଟૄӱ‫؟‬

ਸ਼֢ࢁ଍դ‫؟‬

௙‫ݐ‬

35 kg

ࠬࡳ߂‫߂ͫם‬ӀՍ䫻ङਸ਼֢ࢁ଍Ҹ՛

·

Њգ੧Џ࠿ঔஒ୍Ҹ㧎‫ۺ‬଍ङ߶ӕबࡁͫ௙‫࠿ݐ‬ў‫ۺ‬଍੧㬮 Ҹ㧎

֨ਸ਼֢‫׋‬ӄ‫߄ܨ‬ЗԄҸࢵͫԕ‫ܬ‬.KGZNXU] ߑ֫ͫ-GZ]OIQߑ֫ͫ3GTINKYZKXߑ֫љՃ ՟‫ם‬П੽ࢮ૱ॻ

·

ੋդ,/*/֢ͧஎ‫؟‬Ӏ‫ݞ‬଍Џ৻ՠѫͨչ('8ͧਸ਼֢‫ݞ‬଍֌ԣѫͨ ঈ‫ך‬З଍૿ԣѫۨմͺପଋ/95 ૅ୏঒ࣲѽ঩ઍચ

London‫ୂۈ‬͹ 4 Hannah Close, Great Central Way, London Nw10 0UX

࣌ᆓઠ‫ۉ‬ጧკǖ

0203 642 8212 www.excess-baggage.com

ஒ୍

ၵ࿮݆ጲዺ‫ڦ‬ටǗ࿒౱ఫ ၵ࿮ॆ੗ࡃ‫ڦ‬ටǗྺఫၵ ਨྭ‫ڦ‬ට‫ټ‬ઠထྭđă႞ ሏ‫ڦ‬๟LjĐ౰ྦྷ‫ڦ‬ᄇ঄ ߡđժுᆶԥํाഔᆩխ ԒǗᅍ࡮‫ڦ‬๟Ljኄ‫ݻ‬঄ߡ ԥთࡀ‫ښ‬ਈ‫ހں‬٪କ41౎ ࢫ֍ԥ঴௢ă සৃLjໜጣࠅዚ‫ܔ‬ ኪ൧඄‫ڦ‬ᄲ൱փ܏༵ߛLj ᆈࡔ‫ڗڦ‬ӄ঴௢዆‫܈‬ᄺሞ փ܏߀฀Ljణമኟሞጣ๮ ٗĐ41౎‫ڟ‬೺঴௢đࡗ‫܈‬ ‫ڟ‬Đ31౎‫ڟ‬೺঴௢đǗܸ ޯᇎࠅዚ߸‫ٷ‬ኪ൧඄‫ڦ‬ Ėጲᆯ႑တ݆ėᇀ3111౎ ཚࡗժሞ3116౎2ሆ2නኟ ๕ํแDŽၘ९Ԩ೺ጆ༶ 21.22Ӳᆈࡔ‫ڗ‬ӄ঴௢዆ ‫ݴڦ܈‬ဆ࿔ቤDžă ᅃ߲ࡔॆ‫ڦ‬࿘ۨLj ᇸጲมࣷࠅೝኟᅭĂࠅ௷ ҾਃૂᄽǗᅃ߲ࡔॆ‫ڦ‬৊ օLjᇸጲඇ௷֖ᇑླྀ‫ࢅۯ‬ มࣷ߀ଆǗܸࠅ௷֖ᇑ‫ڦ‬ ए‫إ‬Lj๟‫௷ࠅܔ‬ኪ൧඄‫ڦ‬ एԨԍቱࢅአခ႑တ‫ڦ‬ཪ ௽ࣅǗܸࡔॆ‫ڗ‬ӄ‫ڪ‬አခ ႑တ‫ڦ‬ኈํĂྜኝࢅࠅ ਸLj๟ࠅዚĐᅜ๏ྺ६đ ‫ڦ‬዇ࣱᇸආă ࠅዚኪ൧Ljᆈࡔ࣏ඪ ዘܸ‫ڢ‬ᇺă


18 / ௃༹෢௮

ԨӲՊडǖታᧂ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ᅃዜᆈࡔ෢௮

ࣀට౰‫݋‬ᅳၹዺӥᇆට੊॑ቷፕՁ খ႞ཚࡗ‫ิ੊ڦ‬ԥᄲ൱ዘ੊ ሞᆈࡔٗ๚ཞำ‫د‬ᅳ ‫ڦ‬56໠ࣀටҸ૞෧Ą࿲DŽᅼ ᅳDž9ሆ6නԥಒ‫ت‬ᅃ౎॔ ্Ljᇱᅺ๟໳ঢ়‫׉‬ሞᆈࡔ‫ڦ‬ ॑ቷ૙ஃ੊๬ዐᆩ೵ཚࣆӻ ዺࣀට੊ิፕՁLj໯ภ੊ิ ‫ࡗג‬211ఁă ‫ܔ‬ᇀฤ൩੊॑ቷ‫ڦ‬ටLj ᆈࡔᆶࡀۨLj‫ݐ‬๟‫ܔ‬ᆈᇕփ ৛ཚई๟କ঴‫܈ײ‬ড‫ڦگ‬ට ੗ᅜ჋ስజᇕLjአުࣷ޶ሴ ሞ૙ஃև‫ݴ‬Դ๬้ྺ੊ิ൩ ‫݋‬ᅳăҸ૞෧Ą࿲ᆛᆶᆈࡔ ॑ቷࢃ݀ևோ಼ጚ‫ิ੊ߴڦ‬ ༵ࠃ‫د‬ᅳ‫ޜ‬ခ‫ڦ‬ጨዊLj௅ْ ၠ໱்๭ൽ221ᆈԃă

ሞᅃْ૙ஃ੊๬้Ljᆶ ݆࠳ད‫ڟ‬࿲‫ิ੊ܔ‬ᆩ೵ཚࣆ ຫĐ‫ܔ‬đLjࣉᅑ໳ኟሞӻዺ ޿੊ิ࣮‫ڇٴ‬ၜ჋ስ༶‫ڦ‬և ‫ݴ‬ăᇀ๟Ljᆈࡔ॑๓ҾඇՔ ጚਆਸ๔ࣉᅑă3123౎21ሆ 29නLjҸ૞෧Ą࿲ሞਸ਼‫ސڱ‬ ॑੊૙ஃዐ႐ԥվă ᆈࡔ॑๓ҾඇՔጚਆ ‫׬‬Lj໱்࣏ሞጕጷֱۙଷྔ :5ఁሼᆯҸ૞෧Ą࿲༵ࠃ‫݋‬ ᅳժཚࡗ੊๬‫ิ੊ڦ‬ăኄၵ ੊ิ‫ڦ‬૙ஃ੊๬ཚࡗኤ௽ॽ ԥጀၨLjժԥᄲ൱ዘႎም੊ ᅃْă DŽĖႎ࿕ྟԒėDž

൅ዎྦྷጱኟ๕Đ஌ࢽđ! ଋ၎໯ᆩԑ༎ඤၨඇ൰ ࢪᆼᅃْ༅ࣔǗপኹ‫ڼڟ‬৵ ཀLjࠅິᅙঢ়๭‫ڟ‬କ8111߲ ၭྦྷጱԑ༎‫ڇ۩ڦ‬Ljᄽခଉ ሺ‫ٳߛ׊‬711&ă փࡗ໚඗इ๴ඤಷLj޿ ࠅິᄺ࿄ਉႜඪࢆႎ࿕݀ք ࣷă befo,bobjtࠅິ‫ڦ‬ኴႜ ጺ֋ૃߵĄఎჱ൫ຯ)Sbf. hbo! Npzb.Kpoft*ฯ዁փ ߎ၎႑ኄᄣ‫ڦ‬ആगă໳ຫǖ!! Đ‫ړ‬ཞ๚ӝྪฉ‫཮ڇ۩ڦ‬ధ ߴ࿢ੂ‫ࢪ้ڦ‬Lj࿢ਥ‫ڥ‬ఫᅃ ۨ๟QTࢇ‫ڦׯ‬ăđ ణമLjࠅິᅃ኱ሞ஬ଢ଼ ‫ߋں‬዆ྜ‫ׯ‬ኄၵ۩‫ڇ‬ă ࠅິྪበ௅න‫ݡڦ‬࿚ ଉᅙঢ়‫؜ג‬କ཮՗ཥऺ‫ݔڦ‬ ྷǖሞᆈࡔLjන‫ݡ‬࿚ଉቩ‫ޗ‬ ྺ2:71&LjሞӐ‫ٷ‬૧ჱߛ‫ٳ‬ 9:3&LjሞනԨߛ‫ٳ‬8:2&Lj ெࡔߛ‫ٳ‬569&ă DŽ࣍൰ྪDž

ටሰ౥඾๊஺࿆Ǜ ੔ბॆၛᆩ๯߲ํᄓ๪ࡲԎ ࢁન੔ბॆ9ሆ6නሞ୿ ‫ܘ‬ਉႜକႎ࿕݀քࣷLjၠࠅ ዚቛ๖ժၛᆩକඇ๘হฉ‫ڼ‬ ᅃ߲ሞํᄓ๪ಢᇣิ‫ڦ؜׊‬ ࡲԎă ೗‫׈‬ኄ߲ࡲԎ‫ڦ‬ӎ‫ں‬ ૧ெ๋ॆ୨‫ܻુو‬౰๗ຫLj! Đ࿢Ԩઠኸྭ੨ߌ߸෉ᅃ ‫ۅ‬čč࿆‫࢔ڢ‬౪Lj࿆‫࢔ڢ‬থ ৎ඾Ljฎᆶ‫߅ۅ‬ăđ ‫ܾڼ‬࿋೗‫ࡲ׈‬Ԏ‫๋ڦ‬ ೗ೠஃᇵปాྑܻ‫ڤ‬ຫLj੨ ߌၟ඾Ljጺ‫ߌڦ‬ਥ๟ሞ‫ࡲ׺‬ Ԏăዷ‫׼‬ჺ৯߾ፕ‫ڦ‬հຯ༬ ঞ๲ຫLjፌ‫ڦڟڥ؛‬ᄣ೗փ ๟ఫ஺ெ࿆Lj‫ڍ‬ᅙঢ়ፁࠕࡻ କă ࢁન੔ბॆ໯৊ႜ‫ڦ‬ኄ

ၜಢᇣ౥඾‫ڦ‬੔ჺၜణࠌࡼ ጨ32/6ྤᆈԃLj੔ბॆሞํ ᄓ๪ٗ౥วฉ༵ൽဦԇLjඟ ࢫඟဦԇิ‫ׯ׊‬౥‫ڦ‬क඾Lj ፌࢫ዆ፕ‫؜‬କࡲԎă ࢁનகຯ༬૛ࢍ༬‫ٷ‬ ბ੔ბॆհຯ༬ঞ๲ຫLj໱ ்ኮ໯ᅜ৊ႜኄၜჺ৯Lj๟ ᅺྺึႿᄢኳփ૧ᇀ࣍ৣLj փ૧ᇀ‫ۯ‬࿿Ljᄺփీ஢ፁႴ ൱ă ᅃၜ‫܀‬૬‫ڦ‬ჺ৯၂๖Lj ሞํᄓ๪ಢᇣ౥඾Բሞ౫‫ׇ‬ ᄢ౥বీ56&Ljณಇ‫ݣ‬࿒๪ ၳᆌഘ༹:7&Ljณ቞ᆩཱི‫ں‬ ::&ă DŽCCD!ᆈ୿ྪDž

‫׿‬ઠ‫ڦ‬ኟᅭǖ

ᆈয়‫׶ݛ‬ණࡗ‫!ړ‬ ԨԒጹࢇՊᅳ 311:౎H31ࣷᅱ೺क़Lj ᆈࡔনཀྵԖ݀ᅃ‫ੇׇ‬ᅱᆴ ႜLjं୺‫ڦ‬নཀྵᅃ࿋ஜԒ‫ڦ‬ ዐ౎ටᅉܷĄ༔ఛଠ෧)Jbo! Upnmjotpo*Նਸᆴႜජ‫࣮ڢ‬ ॆăփ৳ࢫLj໱‫ڛ‬ཀྵຶྨLj ຶᅺ๟႐ሤթă੗๟Ė࿐ Ԓėփ৳ࢫ೸‫॔ڦ؜‬੦୤ၟ ၂๖Ljᅉܷԥয়ִᆩয়ࡑऍ ‫ڛ‬ă้዁ৃනLjᆈࡔয়‫ݛ‬ዕ ᇀၠ໱‫ॆڦ‬ට‫ڢ‬ശă ٗ1:౎5ሆ2නᅉܷ‫ڛ‬ ‫ں‬วྨਸ๔‫౎຺ڦ‬ዐLjӄॲ ঢ়૦କ୿‫ܘ‬য়ִਆᄓไLjኤ ํ႐ሤթ཭݀ຶྨLj‫ڟ‬Ė࿐ Ԓė‫ڦڟڥ‬୤ၟฉ၂๖ᅉܷ ሦ‫ڟ‬କয়ִ‫ڦ‬လऍLjም‫܀ڟ‬ ૬য়ຈཨ໕྿ᇵࣷ঻෇Ljླྀ ‫݋‬ኮമᄓไԒߢLjয়ᇵဇ ௏Ąࡘ࿦‫)ڤ‬Tjnpo! Ibs. xppe*ԥཕኰLj኱዁9ሆ6න ୿‫ܘ‬য়‫׶ݛ‬ණኴ݆ࡗ‫ړ‬ሰ‫ׯ‬ ᅪྔă ُ‫ݻ‬ำ௽๟ᆯ୿‫ܘ‬য় ִਆয়ခ‫ت‬ዺ૙ޭ‫׊ت‬க ਖ਼სĄք୛భ)Nbyjof! ef! Csvoofs*౰๗ࠅਸჇ‫܁‬Lj໳ ຫǖĐ࿢ሞُྺয়ᇵဇ௏Ą ࡘ࿦‫݆ྵڦڤ‬ԓ૰ႜྺኣዘ ‫ڢ‬ശLjഄփৈ‫ڞ‬ዂᅉܷĄ༔ ఛଠ෧ံิ‫ྨຶڦ‬Ljժ๑ഄ ॆටঢ়๴କ‫׊‬೺‫ڦ‬ઓඡăđ ᅉܷĄ༔ఛଠ෧‫ڦ‬ᅍᢷ ՗๖ኄ‫ݻ‬ำ௽๟Đඟኝ߲ॆ ፃፌথৎኟᅭ‫ڦ‬ᅃْđă 311:౎5ሆLjԒ‫ݕ‬ᅉ ܷĄ༔ఛଠ෧ᇀྟฉ2:;11 ၙᄲٗᆈ߭નᆀႜ޹ৎ‫ڦ‬ ྰ૸ࡔྦྷ‫ٷ‬ন)Ljoh! Xjm. mjbn! Tusffu*኱থ࣮ॆLj‫ڍ‬ఫ ཉୟฉยዃକኍ‫ܔ‬H31ᆴႜ

๖ྰኁ‫ڦ‬য়শ၍ăᇀ๟໱჋ ስକଷᅃཉୟLj‫ॆ࣠ו‬঍ᅟ ໯)Spzbm! Fydibohf*ጽඁă ሞ‫ٷ‬ሀ2:‫ۅ‬36‫้ݴ‬Ljሞ੃ထ ܻ)Dpsoijmm*޹ৎLj໱ԥয়ᇵ ဇ௏Ąࡘ࿦‫ڤ‬ᆩয়ࡑလऍLj ժ‫ٷ‬૰‫ॽں‬ഄླྀ‫ڛ‬ሞටႜ ‫ڢ‬ฉă‫ٷ‬ሀ36‫ݴ‬ዓᅜࢫLjᅉ ܷĄ༔ఛଠ෧ሞୟฉࣾ‫ڛ‬փ ৳ຶྨă ᅉܷĄ༔ఛଠ෧ᆶ‫׊‬೺ ‫ڦ‬ᆃ৶๏Ljፌ‫؛‬໱ԥಒۨጲ ඗ຶྨLjไॠԒߢኸ‫؜‬໱ຶ ᇀ႐ሤປ঱ă ‫ڍ‬๟ୃཀኮࢫĖ࿐Ԓė ݀քକᅃ܎ெࡔටಆ‫ڦ‬๫ೕ ‫ೌ܌‬Lj๫ೕऻ୤ူକয়ᇵሞ ᅉܷĄ༔ఛଠ෧ຶྨब‫ݴ‬ዓ മ‫ڦ‬ԓ૰ႜྺă 311:౎5ሆ:නLjয়ᇵဇ ௏Ąࡘ࿦‫ڤ‬ԥཕኰă5ሆ28 නLjෙఁթ૙ბॆኮࢫ‫؜‬ਏ କଇ‫ၘ߸ݻ‬ဦ‫ڦ‬ᄇ๖ԒߢLj ኸ‫؜‬ᅉܷĄ༔ఛଠ෧‫ຶڦ‬ᅺ ๟ԥ౻‫ڞٶ‬ዂ޵և฿ეă 3123౎7ሆ29නLjࡘ࿦ ‫ڤ‬য়ᇵሞු෤ਖ਼႘๚݆བྷ )Tpvuixbsl! Dspxo! Dpvsu* ๴อăࠅ໕ටኸ‫؜‬༔ఛଠ෧ ံิ‫ຶڦ‬๟Đᆯᅃ้؋‫ڦۯ‬ য়ᇵ‫܀‬ጲፔ‫ڦ؜‬࿮૙ᆯ‫ڦ‬ൔ ୼ႜྺđă ࡘ࿦‫ڤ‬য়ᇵߢ໕݆བྷ໱ ၄ሞኪ‫ڢ‬କጲम‫ٱڦ‬ဃă໱ ߢ໕ಥอཷ‫ړ‬ጲमੂ‫ڟ‬୤ၟ ้ᆶ‫ܠ‬஺Đኒ৚đLjᅜत௽ ӣକጲमႜྺ‫ࡕࢫڦ‬ă ᅉܷ‫ॆڦ‬ටਦۨᆩ௷ ๚໕໅‫ڦ‬๮܎ઠĐლ൱đኟ ᅭăፌዕอಒৈᆩକ‫܌܌‬ෙ ߲ၭ้Ljಒۨ༔ఛଠ෧๟ԥ ୿‫ܘ‬য়ִਆয়ᇵኴ݆ࡗ‫܈‬ዂ ຶLjժჇքয়ᇵဇ௏Ąࡘ࿦ ‫ڤ‬ဃ෫ፍఁփ‫ׯ‬૬ă

ዺ૙ޭ‫׊ت‬ք୛భ౰ ๗‫ْ؛ܔ‬ᄇ๖Ԓߢ‫ڦ‬฿ဃ‫ڢ‬ ശLj໳՗๖ăُْ๚ॲႴᄲ য়ခටᇵศ‫ูݒ܈‬Lj༔ఛଠ ෧ॆට๟ᅺ௃༹ಽ୞֍କ঴ ‫ڟ‬๚ॲ‫ڦ‬ኈ၎ă ሞ༔ఛଠ෧ຶྨࢫLjয় ᇵဇ௏Ąࡘ࿦‫ڤ‬ሞኴႜয়ခ ೺क़Ljሼԥኸ੦ഄ‫ܠ‬ၜჹዘ փ‫ړ‬ႜྺă 3 1 1 1 ౎ Lj ໱ ᅺ ภ ၁!! ĐୟӠđ๚ॲܸԥয়‫ۙܓ‬ ႩLj3112౎ሞ᳠რ੗ీ݀ิ ኮമLj໱ᅺว༹ᇱᅺ༵മٗ ୿‫ܘ‬য়ִਆཽႩă ኮࢫሞ3115౎Ljԥዘ ႎ๴೘ᇀ୿‫ܘ‬য়ִਆኮമLj ৑࠶௬ଣփ‫ړ‬ႜྺኸ੦Ljဇ ௏Ąࡘ࿦‫ڤ‬ධ඗े෇କු૛ য়‫ݛ‬ă ዺ૙ޭ‫׊ت‬ք୛భ౰๗ ഽۙ‫ڟ‬LjĐُْ๚ॲ୿‫ܘ‬য় ִਆሞอ಼‫ײ‬Ⴞฉ‫ڦ‬ዘ‫ٷ‬฿ ဃđă ໳ຫǖĐ࢔၂඗Ljᆯ ᇀয়ᇵփ‫ړ‬ႜྺ‫ڦ‬૦๏ऻ୤ ுᆶԥत้ࠌၛ๟฿ဃ‫࠲ڦ‬ ॰Lj࿢்ඍ݄੊ࢃয়ခටᇵ ‫ڦ‬ඇ௬႑တăđ DŽՊᅳ!ጁᕎ!Ⴘዐ៓Dž

Ÿ

9ሆ3නLjྰ૸ྦྷጱኟ ๕ധຈܹጱ൅ዎྦྷጱ‫ิ؜ڦ‬ ኤă ሞኄ‫ิ؜ݻ‬ኤ௽ฉLj ྰ ૸ ྺ ጲ म ག ႀ ‫ ڦ‬ኰ ᄽ ๟!! Đᆈࡔྦྷጱđ)Qsjodf!pg!uif! Vojufe! Ljohepn*Ljܸփ๟ ࣠ॆ੣ਬ኱ื‫ݧ‬ऐ॑๓ᇵă ਻༬ྦྷ᡼གႀ‫ڦ‬ኰᄽྺĐᆈ ࡔࠅዷđ)Qsjodftt! pg! uif! Vojufe! Ljohepn*ă‫ސ‬೾૳ གႀ‫ںڦ‬኷๟੝ႍ‫ࠆܙ‬ă ُྔLj਍ᆈࡔĖ௅න ᆰԒėԒ‫ڢ‬Ljᆈࡔ਻༬ྦྷ᡼ ԑጣ൅ዎၭྦྷጱ๯ْࠅਸ ୞௬้Ljᆊܹԑ༎‫ڦ‬ቷೌ ԥ‫ྪڟد‬ฉLjယ૧‫้ڦ‬ช ձዷࢅႀ๮்࢔੺৽ණ‫؜‬ କኄ߲ಈጱĊĊઠጲ౨ሀ ‫ڦ‬Đbefo,bobjtđă ൅ዎၭྦྷጱଋ၎࣏փ‫ڟ‬ ຺ၭ้Ljbefo,bobjt‫ິࠅڦ‬ ྪበ৽༅ࣔକLj‫ܾڼ‬ཀ‫้ڦ‬

3124౎9ሆ:.26න

ᆸฉǖᆈࡔ௷ዚु౒ᅉ ܷĄ༔ఛଠ෧ă ፑူǖ॔੦୤ၟዐᅉܷ ጽࡗă ᆸူǖᅉܷԥয়ִऍ‫ڛ‬ ሞ‫ں‬ă DŽ཮ೌઠᇸǖĖ໽࿾๗ ԒėĂĖ࿐ԒėDž

ᅃዜዐࡔ෢௮

ฉ࡛ߛᇾ݆࠳ᅁጺࣷᇏૂ๚ॲ! ၎࠲݆࠳ਸ‫ࠅأ‬ኰ 9ሆ7නLjฉ࡛๨ु ྿Ă๨ߛपට௷݆ᇾ‫ڕ‬ፇ ‫ܔ‬๨ߛᇾ݆࠳‫ר‬დ௽‫ڪ‬ᅁ ጺࣷᇏૂ๚ॲፕ‫؜‬ჹ໖ ‫ت‬૙Lj၎࠲݆࠳ԥਸ‫أ‬ ‫ڕ‬ढLj༵൩ਸ‫ࠅأ‬ኰăُ ྔLjฉ࡛๨ࠅҾਆᅙ‫ܔ‬ब ටፕ‫؜‬ႜአ਀ା21ཀ‫ڦ‬ႜ አ‫݁ت‬ă 7ሆ:නLjฉ࡛๨ߛᇾ ௷ᅃབྷޭབྷ‫׊‬ቶ௽ࣀཞ๨ ߛᇾ௷ᅃབྷབྷ‫ר׊‬დ௽Ă

๨ߛᇾुॠፇޭፇ‫׊‬ృአ ࿔त๨ߛᇾ௷࿵བྷޭབྷ‫׊‬ ྦྷࡔਬথ๴ฉ࡛ॺ߾຺ॺ णཷᆶ၌ࠅິ‫ࡓڦ‬ၗࣀᄥ ൩Ljമྫగ౫ॆ‫ྟیݗ‬ ֕ă ྟ֕ࢫLjᅜฉबටᆼ ࢅ4ఁมࣷටᇵᅃഐLjമ ྫ࢚෷‫्܈‬٩ా‫ڦ‬ᅁጺࣷ Ԉ‫ݝ‬ᇏૂLjথ๴ᅴႠಥ๤ ‫ޜ‬ခࢅ෥൧‫ޜ‬ခă !!!DŽႎࣀྪDž

ၭ‫ݕ‬փ஢‫࠶׭‬ኴ݆ጎຶ๖ྰ! వఱߛ࿒Đްऄđ༧ಞ 9ሆ4නLjࢶԛู࿴ࡲ ๨ᅃఁ‫ݕ‬๳ᆃଙ‫ڦ‬༃‫ݕ‬ᅺ փ஢‫࠶׭‬ኴ݆Ljሞ఺๨൶ ጎຶժቻण21ఁൕವಽ஑ ‫ٻ‬ၮĐ໻ไđ๖ྰLj఺ਗ ᆅઠ411ఁ௷ዚࢅ91ఁয় ૰ටᇵă඗ܸĐຶኁđ༝ କຕၭ้ࢫLjፌዕඐᅺవ ఱߛ࿒ܸĐްऄđ༧ಞă ๚൧݀ิࢫLjॿࡲয় ‫ݛ‬ሞ఺๚ኁዜՉॺ૬କ߰ ૗൶Ljփณփ௽ኈ၎‫ڦ‬ඖ

ዚ‫ܔ‬Đຶኁđ࢔๟ཞ൧Lj ժණྺ‫ॽ࠶׭‬ට‫ڦຶٶ‬ႜ ྺ‫׉ݥ‬փ‫ܔ‬Ljᆌ๴‫݆ڟ‬ୱ ‫݁׳ڦ‬ăዚ‫ྪܠ‬ᆷཚࡗྲ ձ‫ڥ‬ኪକُ๚Ljժሞྲձ ฉำ༪࿴ࡲ‫ڦ࠶׭‬ႜྺă ස ৃ Lj ኄ ఁ ༃ ‫ ݕ‬ᅺ! Đྵ‫ࠅݒ‬ዚወႾđܸԥয় ‫਀ݛ‬ାăዚ‫ྪܠ‬ᆷਸ๔ ‫ܔ‬Đຶኁđ‫ڦ‬ႜྺ՗๖‫؜‬ କփ‫؂‬ă DŽĖ!࿴ࡲྟԒėDž


‫ڼ‬252೺

௃༹෢௮ / 19

ԨӲՊडǖታᧂ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ᅃዜ࣍൰෢௮

ኴ݆ዂ๨௷ຶྨ

24ఁዐࡔᆴਜ਼ሞ౴ྰሦᇜ໣‫ڢ‬आሚ ᅃ߲ᆯ34ఁዐࡔᆴਜ਼ࢅ2ఁ ‫ڞ‬ᆴፇ‫ڦׯ‬୫ᆴཷ9ሆ6නሞ‫ױ‬ ‫כ‬മྫ౴ྰဇևߗ੨‫׭‬๨Ԛܻ ߵ཰ዐሦᇜ໣‫ڢ‬आሚă ୫ᆴཷ‫ׯ‬ᇵ‫ࠀׯۼ‬इ৸Lj ‫ڍ‬ᅺဌ෇ჶ࿽‫؜‬၄ൟྲࢬဌ‫ڢ‬ փ๢ኢጒLjణമኟሞ๚݀‫ۅں‬ ޹ৎᅅᇾথ๴࠵ִࢅዎଐă ਍޿୫ᆴཷ‫ڞ‬ᆴӤৗ঻ ถLjኄ಼ᆴਜ਼ઠጲཀৄĂ‫૶ٷ‬ ‫ںڪ‬ă9ሆ6නዐ࿷23้ႹLj໱ ்໯‫ڦױ‬ዐә‫כ‬ሞਃ‫ܷྫྷڤ‬໣ ‫ڢ‬ႜ๓้Ljമ‫ݛ‬ᅃଈਸ਼‫כ‬ഐआ ࢫ݀ิԖቊLj໣‫ాڢ‬౪ჶࡐ ࡐăᆴਜ਼்֑ൽକ߳ዖጲ৸‫ٯ‬ แLjᆩโறিࢅโኽি࿶ԱLj

ူ‫כ‬օႜLjፌዕሞ૗໣‫؜ڢ‬੨ ຕࠅ૛‫ت‬ԥ‫ںړ‬৸ᇲ‫כ‬ଈඇև ৸‫؜‬ă ዐࡔጂ౴ྰ‫ٷ‬๑࠷7න5้ থ‫ڟ‬ԒߢࢫLj૬नᇑ౴ྰয়‫ݛ‬ ࢅ๭ዎᅅᇾൽ‫૴ڥ‬ဣLjत้କ ঴൧઄ժၹۙ঴ਦኄ಼ዐࡔᆴ ਜ਼௬ଣ‫ڦ‬ਏ༹࿚༶ă๑࠷ምْ ࢬᇛዐࡔᆴਜ਼ሞ౴ྰ୫ᆴ้Lj ጀᅪ঍ཚĂࢺቷࢅ֎ׂҾඇᅜ तว༹ॳ੃Lj‫ݞ‬ኹ‫؜‬၄ᅪྔ๚ ࠤă ਍౴ྰয়‫ݛ‬ፌႎၩတLjਃ ‫ܷྫྷڤ‬໣‫ิ݀ڢ‬आሚࢫLj91ට ԥ຀ොLj55ට෇ᇾዎଐă DŽႎࣀྪDž

නԨጚࡵజူ຤! ॴఁሼྺൔࣀॴ‫ܓ‬ഌॴ໯๑ᆩ 9ሆ7නLjනԨ࡛ฉጲ࿐‫ܓ‬ 33EEI႙኱ืऐࡵజሞหల‫ج‬ ၆࢙՟๨ਉႜူ຤ᅏ๕Lj‫ړ‬ཀ ᅨ๟නԨ࠽‫ڜ‬ሦᇱጱ‫࢜ڑ‬ቊ79 ዜ౎ु౒නă ޿ॴఁĐ‫؜‬ሊđLjᇨऺ 3126౎ኟ๕‫ޜ‬ᅣLjሼྺනԨൔ ࣀ቟ኛ้೺නԨ࡛ਬዐࡔ‫ݛ‬௬ ॴ ‫ ܓ‬ഌ ॴ ໯ ๑ ᆩ ă ૦ ๏ ฉ Lj!! Đ‫؜‬ሊđࡽሼሞන‫ܭ‬቟ኛࢅൔ ࣀ቟ኛዐኴႜࡗඪခLj2:56౎ ԥெਬऍ‫ק‬ă නԨࠌཞมೠஃຫLjᇑዜ Չࡔॆ࡛ฉ࠲ဣ৆ቧସ‫ݞ‬࿐ู थᇀഽࣅ૗‫ݞڜ‬࿐ీ૰Lj‫ٷ‬႙

቟ॴُ้‫ׇک‬ईॽِघዜՉࡔ ॆă නԨ‫ݞ‬࿐ูᅜĐ‫؜‬ሊđࡽ ኱ืऐࡵజுᆶยऺࠦۨᅵย แྺᆯLj਌ਨ‫׶‬ණ޿ॴྺĐ߿ ऍႠࡵజđLjܸॽĐ‫؜‬ሊđ‫׬‬ ྺీࠕ‫׊‬೺ኴႜ࡛ฉ‫ݞ‬࿐ඪခ ‫ڦ‬Đ࡛ฉए‫ں‬đă Đ‫؜‬ሊđࡽ኱ืऐࡵజಇ ຤ଉྺ2/:6ྤ‫ܖ‬Ljඇ‫׊‬359௝Lj ੻49௝Lj੗‫ٲ‬ሜNW.33Đᇉ ᆋđൡገ჉ᅵऐLjፌ‫ܠ‬੗‫ٲ‬ሜ 25ॐ኱ืऐLj੗ཞ้ഐইǑॐ ኱ืऐă DŽዐႎมDž

ெአުপइए‫ں‬ፇኯလऍంସ ࠲Կ19߲ጂྔ๑ଶ࠷

ᅃ߲ྦྷଠ஌ྪ!!ഄ໱Đ‫ٷ‬฾đ‫؜ޝ‬຤௬ ॿဇĐྦྷ‫ٷ‬฾đᆅ݀࠲ ጀኮाLjళ৙ߛ‫ق‬൶۫ӟኔ ԥ೸ᄺᆶᅃ߲Đ‫ׯ‬ఁᅙ৳đ ‫ڦ‬Đ໥‫ٷ‬฾đă໱փৈዿ ጣ೤ྺ၂ᄅ‫୍ٷ຺֫ڦ‬Ăோ ੨ᆶ৵ୄՄLjࡸ቎മଇ߲਎ ‫็ڦٷ‬เLj࣏ሞႪॺๆ‫ܠ‬௝ ߛ‫ڦ‬ಈ‫ݙ‬Lj߸ᆶ‫د‬ჾ‫׬‬ഄీ!! Đ ཚ ཀ ࿔ ‫ ں‬૙ ᅽ ᄞ ӗ ᎐ đ! ! Đੂ‫ޅ‬຤࿚മ‫ײ‬ዎӥթđă ඗ܸLj‫ړ‬၎࠲ևோമඁ ֱ้ۙLjĐ໥‫ٷ‬฾đඐĐ࿕ ‫ܝܸޅ‬đă

Đ໥‫ٷ‬฾đॆዐࠬ஢କ มࣷ߳হට๗‫ࢇڦ‬ᆖቷࢅে ഌLj‫ੰכ‬ዐཕጣĐ໥‫ٷ‬฾đ ܹጱ‫ڦ‬Ԧ‫כ؁‬ă ਍ߛ‫ق‬൶࿐ิਆ߾ፕ ටᇵ঻ถLj໥ऻႎժ࿮ႜᅅ ጨ߭Lj໱்ৃ౎ሼথ‫ࡗڟ‬ഄ ‫݆ݥ‬ႜᅅ‫ڦ‬ਉԒLjᄺሼֱۙ ࡗLj‫ڍ‬࿄݀၄ഄႜᅅ‫ڦ‬ኤ ਍ăࢤ຿٩٩߅ևᄺ՗๖Lj ໥ॆሞୟՉॺ‫ٷڦ‬ಈ‫ݙ‬Ljᄺ ժ࿄Ӹ૙ඪࢆ๮Ⴤă DŽႎࣀྪDž

߾ፕටᇵቌူĐ໥‫ٷ‬฾đ‫ڦ‬ቷೌă

ெࡔࡔခᇾ9ሆ5නჇքLj ெࡔ൧Ԓևோপइକए‫ں‬ፇኯ ๯ଶሾྑထ૛ᇑए‫ں‬ፇኯᄺோ ‫ݴ‬ኧ޶ሴටኮक़‫ڦ‬ཚრాඹă ኄᅃ๚ༀٝ๑ӎәகአު࠲Կ କ31ब߲ெࡔ๑ଶ࠷Ljժ݀ք କ๘হ‫ڦྷݔ‬୫ႜয়ߢă Ԓ‫ڢ‬ຫLjሞҮઙնӷ‫ڜ‬ ‫ڦ‬ሾྑထ૛ంସ࿪ࡘᅉ๊ፌራ ሞߑߑࡗඁ‫ڦ‬ኄ߲႓೺ཀ݀‫ۯ‬ လऍă࿪ࡘᅉ๊ፌৎԥሾྑထ ૛༵ืྺए‫ں‬ፇኯ‫ࡽܾڼڦ‬๯ ଶă ெ‫ݛ‬ຫLjလऍ੗ీ݀ิሞ ईᇸጲҮઙնӷ‫ڜ‬LjᅪኸĐए ‫ں‬đፇኯӷ‫ݴڜ‬ኧ‫ߵڦ‬਍‫ں‬ᄺ ோLjܸ൐ణՔփৈ၌ᇀெࡔLj ᄺԈઔഄ໱ဇ‫ॆࡔݛ‬ă ‫ݴ‬ဆට๗ຫLjপइ‫ڦ‬ཚრ ాඹ၂๖Ljᆯᇀए‫ں‬ፇኯ‫ࢃڦ‬ ႐ᅙԥ‫ٷٷ‬ၥෑLjሾྑထ૛ణ മ๟ཚࡗए‫ں‬ፇኯ‫ںڦ‬൶‫ݴ‬ኧ

৊ႜ֡ጻă ሞ࠲ԿᅃኝཀࢫLjᅃၵெ ࡔ‫ٷ‬๑࠷9ሆ6නዘႎਸ‫ݣ‬Ljഄ ዐԈઔҮܻतܻĂә߭‫ٳ‬Ă‫ٳ‬ ਸ਼ࢅ਴քܻă ഄ໱2:߲๑ଶ࠷ीჄ࠲ ԿLjԈઔҾதĂਸஆĂුఫࢅ ‫ڦ‬૔հ૛ă ெࡔࡔခᇾຫLjीჄ࠲ Կ2:߲‫ٷ‬๑࠷๟Đ‫؜‬ᇀटഄ৉ ัđ‫੊ڦ‬୯ă ࡔခᇾ݀ჾටஒૢĄࡘܻ ‫ސ‬ຫLj࠳ᇵ்ॽሞ‫ܔ‬ҾඇႴᄲ ৊ႜೠࠚ้ीჄ‫ܔ‬൧Ԓ৊ႜ‫ݴ‬ ဆă ெࡔዐᄕ൧Ԓਆമࠧᇵஆ ն༬ĄԞܻຫǖĐ࿢ሞዐ൧ਆ ߅କ32౎Ljٗு९ࡗ33߲๑ଶ ࠷ཞ้࠲Կăኄ‫׉ݥ‬Ă‫׉ݥ‬փ ཞლ‫׉‬ăđ !!DŽĖ৙ࣀ้ԒėDž


20 / ݆ୱጨრ

ԨӲՊडǖታᧂ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3124౎9ሆ:.26න

݆ୱ࿚‫ٴ‬ ࿚༶2ǖ࿢၄ሞ‫׼‬Ujfs! 3! Hfofsbm߾ፕധኤྺᅃॆࠅິ ߾ፕLj࿢੗ᅜཌ֣‫ڟ‬՚ॆࠅ ິ߾ፕ஘ǛଷྔLj࿢੗ᅜፔ ग़ኰ஘Ǜ ‫ ٴ‬ǖ ‫ ړ‬౞ ‫ ׼‬ᆶ U j f s 3! Hfofsbm߾ፕധኤ้Lj౞Ղ Ⴗᄲٗ๚ሞ౞‫څڦ‬ԍኤກ )Dfsujgjdbuf!pg!Tqpotpstijq* ዐ໯ຎ‫߾ڦ‬ፕLj൐ྺ౞‫څڦ‬ ԍࠧዷ߾ፕăኄ๟౞‫ڦ‬ധኤ ཉॲኮᅃăසࡕ౞ᄲཌ֣‫ڟ‬ ଷᅃॆࠅິLj౞ՂႷฤ൩ႎ ‫߾ڦ‬ፕധኤă ཞᄣ‫ڦ‬Lj౞‫ڦ‬ႎࠧዷ Ⴔᄲ‫׼‬ᆶᆶၳ‫څڦ‬ԍኴቷLj ৊ႜਃ௷હ‫ۯ‬૰๨‫ׇ֪‬๬ )Sftjefou! mbcpvs! nbslfu! uftu*Lj‫ݴ‬ದᅃ߲ᆶၳ‫څڦ‬ԍ ኤກߴ౞Lj౞ᄲምْฤ൩ Ujfs3!Hfofsbmധኤă ߵ਍ᅎ௷݆ࡀࡀۨLj ‫أ‬କ౞‫څ‬ԍኤກ໯ຎ‫߾ڦ‬ፕ ኮྔLj౞࣏੗ᅜሞኄ‫߾ݻ‬ፕ ‫ڦ‬ኟ‫߾׉‬ፕ้क़ኮྔٗ๚ཞ ᅃप՚ཞᅃևோ‫ڦ‬ց؊Ⴀ߾ ፕLjई๟ሞ‫܌‬ඍኰᄽൣ‫ڇ‬ฉ ‫߾ڦ‬ፕLj‫ڍ‬ኄၵ߾ፕ዁‫ܠ‬փ ీ‫ࡗג‬௅ዜ31߲ၭ้ă ଷྔLj౞ᄺ੗ᅜٗ๚

ኾᇼኁ߾ፕă‫ڍ‬๟Lj౞փీ ٗኾᇼኁ߾ፕइ‫ڥ‬ඪࢆԒ ؐLj‫أ‬କࡔॆፌ‫߾گ‬ጨ݆ӄ )Obujpobm! Njojnvn! Xbhf! Bdu*‫ڼ‬55ቤ໯ࡀۨ‫ࢇڦ‬૙ਸ ኧց‫׋‬ă ଷྔኵ‫ڥ‬ጀᅪ‫ڦ‬๟Lj සࡕ݀ิᅜူ൧઄LjUjfs3! Hfofsbmധኤ‫׼‬ᆶኁႴᄲၠᅎ ௷ਆฤ൩Վ߸ࠧᆜ൧઄ǖ ‫ڼ‬ᅃLjසࡕ౞‫ڦ‬ዷᄲኰ ሴ߀ՎLjᅜ዁ᇀ౞၄ሞ‫߾ڦ‬ ፕࢅᇱઠ‫߾ڦ‬ፕᆶփཞ‫ڦ‬Ք ጚኰᄽ‫ݴ‬ૌՊஓ)Tuboebse! Pddvqbujpobm! Dmbttjgjdbujpo! dpef*Ǘईኁ ‫ܾڼ‬Lj౞‫ڦ‬ዷᄲኰሴ߀ ՎLjᅜ዁ᇀ౞၄ሞ‫߾ڦ‬ፕփ ሞ‫܌‬ඍኰᄽൣ‫ڇ‬ฉ‫ڦ‬DŽසࡕ ౞‫څڦ‬ԍኤກฉ‫߾ڦ‬ፕሞ‫܌‬ ඍኰᄽൣ‫ڇ‬ฉDžǗईኁ ‫ڼ‬ෙLj౞‫߾ڦ‬ጨᆯᇱઠ ‫څ‬ԍኤກฉ໯ຎ‫ڦ‬຤ೝই‫گ‬ କDŽ‫ݥأ‬ኄ๟ᆯሡ้ඇࠅິ Ⴀ‫߾ڦ‬ፕ้क़ࢅႉጨ३ณሰ ‫ڦׯ‬Džă ࿚༶3ǖ࿢‫ࠅڦ‬ᇦኻ฻ ᇆ96౎‫ڦ‬ፀନ)Mfbtfipme*ă ࿢๟‫ޏ‬Ⴔᄲჽ‫׊‬࿢‫ڦ‬ፀନǛ සࡕ࿢ၙჽ‫׊‬࿢‫ڦ‬ፀନLj࿢

Ⴔᄲፔ๊஺Ǜ ‫ٴ‬ǖසࡕፀନ‫౎ڦ‬ຕ ३ณLjే‫ࠅڦ‬ᇦ‫ڦ‬ॏኵᄺࣷ ३ณăසࡕࠅᇦፀନփፁ91 ౎Ljசॆ๟࢔వइ‫ڸڥ‬ფ‫ٿ‬ ੼‫ڦ‬LjᅺُॽઠࣷՎ‫࢔ڥ‬వ ஜăჽ‫׊‬ፀകՍ੗౦ገኄ߲ ਆ௬ă සࡕేၙჽ‫׊‬ፀନLjే ᇱઠᆛᆶ‫ڦ‬ፀନՂႷᄲ‫ࡗג‬ ܾๆᅃ౎LjేᅨՂႷᄲᆛᆶ ࠅᇦፌณଇ౎ăేॽᄲ྿ඪ ֪ଉ฾ඁऺ໙ჽ‫׊‬ፀନ໯Ⴔ

ᄲ‫ڦ‬ॏኵăేᅨႴᄲ྿ඪୱ ฾ၠ‫ٷ‬ᄽዷ݀‫؜‬ཚኪतၠ‫ٷ‬ ᄽዷ༵ࠃ‫؜‬ॏă‫ٷ‬ᄽዷᆶ੗ ీ݀‫؜‬၎‫ݒ‬ཚኪLjᄲ൱߸ߛ ॏബLjᅨᆶ੗ీথ๴‫؜‬ॏă! සࡕే‫ࠅڦ‬ᇦᆶ‫ڸ‬ფ‫੼ٿ‬Lj ేॽႴᄲइ‫ڥ‬ᆀႜႹ੗ă ჽ‫׊‬ፀନཚ‫׉‬Ⴔᄲୃ‫ڟ‬ ๆܾ߲ሆ‫้ڦ‬क़Ljᅺُፌࡻ ๟৑੺ਸ๔‫ت‬૙ă ࿚༶4ǖ࿢߶࿢‫۫ݝڦ‬ ധକᅃ‫ݻ‬23߲ሆ‫܌ڦ‬೺ፀ ሀăኄ‫܌ݻ‬೺ፀሀॽࣷሞๆ

ሆ‫ڹ‬೺஢ă࿢ӝๆሆ‫ݝڦݻ‬ ፀᄺ޲ൣକăᆯ᫊ᅃၵຳට ᇱᅺLj࿢ॽႴᄲሞኄ႓೺ӭ ‫ࠅ؜‬ᇦă࿢ᄲ൱࿢‫۫ݝڦ‬ӝ ፀূٗူ႓೺ഐཽ࣮ߴ࿢Lj ‫۫ݝ‬਌ਨକժຫࢇཞฉ‫ڦ‬ཚ ኪ೺๟ଇ߲ሆă‫۫ݝ‬ኻࣷӝ ๆሆ‫ܾڼݻ‬LjෙLj຺߲႓೺ ‫ڦ‬ፀূཽߴ࿢ă൩࿚‫۫ݝ‬ኄ ᄣፔ‫ܔ‬஘Ǜ

Ԩતణᇑ‫ିר‬ୱ ฾๚ခ໯ࢇፕă‫ିר‬ୱ ฾๚ခ໯զ‫׶‬Đӻዺਜ਼ ࢽ‫ࠀׯ‬đ‫ڦ‬ጸኼăጆᄽ ժਏᆶฆᄽཀྵసLjঢ়ᄓ ‫ڦ޷ݿ‬ୱ฾ཷ‫ߛࠕీܓ‬ ၳ‫ྺں‬ਜ਼ࢽ༵ࠃ঴ਦ‫ݛ‬ ӄă༵ࠃӷၭ้௨‫ݯ‬ጧ კLj࣌ᆓዂ‫ۉ‬ă

‫ٴ‬ǖཚኪ೺ా‫ڦ‬ፀূే ᅨՂႷኧ޲Lj໯ᅜሞཚኪ೺ ా‫ڦ‬ଇ߲ሆLj౞Ⴔᄲ޶ሴ޿ ࿿ᄽ‫ڦ‬ፀূLj኱‫ڟ‬ཚኪ೺ྜ ঳ྺኹă‫۫ݝ‬ӝෙ߲႓೺‫ڦ‬ ፀূཽ࣏ߴే๟ኟඓ‫ڦ‬ă ൩ጀᅪLjኄೊ࿔ቤժփ ࠓ‫݆ׯ‬ୱᅪ९Ljৈࠃ֖੊ă ‫ିר‬ୱ฾๚ခ໯੗ᅜ༵ࠃᆶ ࠲ധຈፀሀᅜत‫ऻک۫ݝ‬Ӏ ূ‫ޜڦ‬ခă ‫ُأ‬ኮྔLj࿢்ᄺీ ࠕࢃ‫ేܔ‬໯ፀ࿿ᄽ‫ڦ۫ݝ‬ว ‫ݻ‬ᅜඓԍే்փ๴ܱଝ‫۫ݝ‬ ‫ڦ‬೻޶ăසࡕ౞Ⴔᄲࢅ࿢ ்‫ڦ‬ୱ฾ᇨሀӷ߲ၭ้‫ڦ‬ ௨‫ݯ‬ጧკLj൩‫ۉ‬ᆰ‫ڟ‬൩૴ ဣdijobeftlAdotpmjdjupst/ dpnă DŽԨԒጨଙ཮ೌDž

‫܁‬ኁ‫ݒ‬ઍ ૴ဣԨ࿔ፕኁई঍ୁ ࠵‫ۅ‬Lj൩૴ဣǖ Leon Chua  " # $" % &$$ $" '$()**,-.-11!*11 79 $("% :; " $" " - % %  7 <=

Ԩતణ࿔ቤৈ‫پ‬՗ፕ ኁ࠵‫ۅ‬ăԨԒփ޶ඪࢆ݆ୱ ሴඪă

ᅎ௷ᆈࡔՍয཰ঢ়‫ݴ‬ဆ ᆈࡔ‫ڦ‬ᅎ௷አ֧ሁ ઠሁ௽ညକLjٗৎ೺ᆈࡔ ᅎ௷Չৣਆ‫ྪڦ‬በཥऺઠ ੂLjUjfs2)Jowftups*ཨጨ ᅎ௷‫ڦ‬ਜ਼ࢽደॷሺ‫ܠ‬Ljᇑ Ujfs2)Fousfqsfofvs*ഓᄽॆ ᅎ௷ധኤ‫ڦ‬ฤ൩ට၎ৎ‫׼‬ ೝăഄዷᄲᇱᅺ࣏๟ᆯᇀࣹ ୲‫ڦ‬փ܏ጽ‫گ‬Ljᅜतٗৃ౎ 2ሆ42නഐLjVLCB‫ܔ‬Ujfs2! ഓᄽॆᅎ௷ധኤฤ൩Քጚ‫ڦ‬ ჹ߭੦዆Ljܸٗ‫ڞ‬ዂ‫ٷ‬ଉฤ ൩ට਌ധ໯ዂăఫ஺‫أ‬କ໯ Ⴔᄲ‫ڦ‬ጨূֶ՚ኮྔLj࣏ᆶ ഄ໲నၵਏ༹‫ڦ‬వᅟ൶՚ ఼Ǜৃཀ࿢்ॽྺ‫ॆٷ‬৊ᅃ օ঴ဆଇዖᅎ௷ധኤă ࿢்ᆩፌएԨ‫ڦ‬211 ྤᆈԃཨጨᅎ௷)Jowftups* ࢅ31ྤᆈԃ‫ظ‬ᄽᅎ௷ )Fousfqsfofvs*ઠ‫ܔ‬ԲLjᅺ ྺଇኁ‫ۼ‬੗ᅜཚࡗ࿵౎‫ڦ‬ୟ ၍ధ‫ڟ‬ᆦ৳ਃାധኤժፌዕ ‫ڟٳ‬ᅎ௷ᆈࡔ‫ڦ‬ణՔă࣏ᆶ ᅃ‫ۅ‬၎ཞ৽๟ଇኁ‫ۼ‬๟4,3 ୟ၍Lj‫ڼ‬ᅃْധኤෙ౎Ljժ ሞෙ౎ࢫჄധ‫ڟڥ‬ଷྔଇ౎ ‫ڦ‬ჽ೺ധኤăփཞ‫ۅ‬සူǖ ᇕჾᄲ൱ฉ Ujfs2‫ظ‬ᄽധኤႴᄲฤ ൩ට‫ڟٳ‬DFGS! C2‫ڦ‬ᇕჾ

຤ೝLj၎‫ړ‬ᇀჯາ5‫ݴ‬ᅜฉ!! DŽփ၌HૌईBૌDžăᆶᆈ ࡔბ๗ბ࿋ᅜฉኁLj੗ᅜ௨ ‫أ‬ᆈᇕ຤ೝ‫ڦ‬ᄲ൱ăUjfs2ཨ ጨኁփႴᄲ༵ࠃඪࢆᇕჾీ ૰ኤ௽Lj‫ڍ‬ժփ‫پ‬՗փႴᄲ ბᆈ࿔Ljᅺྺሞ࿵౎ࢫገᆦ ৳ਃାധኤ‫ࢪ้ڦ‬Lj࣏ᄲᅃ ᄣᄲ‫ڟٳ‬C2‫ڦ‬ᇕჾᄲ൱ă ิऄ‫ݯ‬ᆩ Ujfs2‫ظ‬ᄽധኤႴᄲฤ ൩ට༵ࠃ૶Ⴤෙ߲ሆ:11ᆈ ԃDŽᆈࡔৣాฤ൩Džई4211 ᆈԃDŽৣྔฤ൩Dž‫ڦ‬٪੼ ኤ௽Ljᅜࠃฤ൩ටߑధ‫ڟ‬ ധኤ‫ٳڸ‬ᆈࡔ้‫ิڦ‬ऄ໯ ႴăUjfs2ཨጨኁᅺྺᅙঢ়༵

ࠃକᅃӥྤԃᅜฉ‫ڦ‬٪੼Lj ၎႑ᆶፁࠕ‫ీڦ‬૰ኧ޲ጲम ‫ิڦ‬ऄ‫ݯ‬ᆩLj໯ᅜփႴᄲ༵ ࠃ၎࠲‫ڦ‬ኤ௽ă !ཨጨሏᆐ ኄᅃ‫ۅ‬ᄺ๟ፌ࠲॰‫ڦ‬ᅃ ‫ۅ‬Lj࢔‫ܠ‬ཞ้ీ‫ڟٳ‬ଇૌധ ኤૌ႙ᄲ൱‫ڦ‬ටࣷ࢔ৰ঳న ᅃዖ߸ࡻă Ujfs2‫ظ‬ᄽധኤႴᄲฤ ൩ටሞᆈࡔლቴĂཨጨई‫ׯ‬ ૬ᅃ߲ࠅິLj঴ਦ዁ณଇ߲ ᆈࡔԨ‫ں‬ට৽ᄽăٗణമ‫ٷ‬ ଉ਌ധ‫ڦ‬൧઄ઠੂLj‫ܠٷ‬ण ዐሞକฤ൩ට໯჋‫ڦ‬ႜᄽĂ ॽᄲ‫ظ‬Ӹ‫߲ࢅິࠅڦ‬ටԝৠ ‫ڪ‬࿚༶ฉă໯ᅜฤ൩ට჋‫ڦ‬

ႜᄽ໿‫܋گ‬Ljփీ஢ፁᅜࢫ ঴ਦԨ‫ں‬ට৽ᄽ‫ڦ‬࿚༶LjԲ සዐ֕࠷Lj໚඗ኄ๟ᅃ߲੗ ᅜᆕ૧‫ڦ‬ႜᄽLj‫ڍ‬๟ᅺྺ૛ ௬‫ࠧڦ‬ᇵ๟࡛ྔᇵ߾‫ڦ‬੗ీ ႠԲড‫ٷ‬Ǘም৽๟ᅺྺኄ๟ ᅃ߲ᅙঢ়‫ݘ‬ર‫ڦ‬ႜᄽLj໯ᅜ ᆈࡔᅎ௷ਆࣷ๯ံಇ‫أ‬ኄૌ ႙‫ິࠅڦ‬ă සࡕฤ൩ට჋‫ڦ‬ႜᄽு ᆶ࿚༶Lj‫ظິࠅڍ‬Ӹࢅሏᆐ ᇺᇺ‫ࡗג‬କฤ൩ට‫ڦ‬ბ૦ԝ ৠࢅ߾ፕঢ়ᄓLjఫ஺ᄺ࢔వ ຫ‫ޜ‬ധኤ࠳၎႑໱ీࠕྜ‫ׯ‬ ኄ߲‫ظ‬ᄽऺࣄLj໯ᅜኍ‫ܔ‬ኄ ᅃ‫ۅ‬Lj࿢்ࣷॺᅱฤ൩ටቴ ᅃ߲‫ׯ‬ຄ‫ڦ‬ၜణ৊ႜศ෇‫ڦ‬ କ঴ም৊ႜཨጨLjईቴᅃ߲ ᆶ‫޷ݿ‬ঢ়ᄓ‫ڦ‬ටईऐࠓ৊ႜ

ࢇፕࠌཞ‫ظ‬ᄽLjሶ੗ᅜᆶၳ ‫ڦ‬Ն௨ঢ়ᄓփፁ‫ڦ‬࿚༶ă Ujfs2ཨጨᅎ௷Ⴔᄲฤ ൩ටॽᅃӥྤᆈԃዐ‫ڦ‬86& ᅜฉཨጨ‫ڟ‬ᆈࡔ‫ࠣڦ‬೑Ăࡔ ቐईࠅິቐඋ‫ړ‬ዐLjփႴᄲ ཨጨටᆶ‫ٗڦ޷ݿ‬ᄽঢ়ᄓࢅ ၎࠲ԝৠă ‫ڍ‬ഄዐ‫ڦ‬వ‫ۅ‬ሞᇀ॔ ࠶Ljසࡕሞཨጨࡗ‫ײ‬ዐDŽ6 ౎ాDžॏኵ‫گ‬ᇀକ‫ڦ؛ړ‬ཨ ጨ‫ܮ‬LjሶႴᄲகฉጕेཨ ጨLjन๑ࡔቐᄺࣷᆶጨূ໦ ฿‫ڦ‬੗ీLj‫ޏ‬ሶᄺࣷୁ฿‫ٷ‬ ଉ‫ڦ‬ॏኵLj໯ᅜ‫ٷ‬և‫ڦݴ‬ཨ ጨටࣷ჋ስᅃ߲ཨጨፇࢇLj ೝ࢚‫ޅ‬၃ᇑ๭ᅮLjᆩᇀ‫ڸ‬ၩ ཨጨׂิ‫࠶ڦ‬૙ྼࢺ‫ݯ‬ᆩă ঻ᇀᅜฉब‫ۅ‬൶՚Lj ‫ܔ‬ᇀଇዖധኤૌ႙‫ۼ‬஢ፁ‫ڦ‬ ฤ൩ටLjॺ૬ံٗጲว‫ظڦ‬ ᄽํ૰ฉ৊ႜ‫ݴ‬ဆLj‫ܔ‬ᇀᆶ ၙ݆ࢅᆶঢ়ᄓ‫ڦ‬ටઠຫLjቴ ᅃ߲ࢇ๢‫ڦ‬ၜణ৊ႜཨጨሏ ᆐLj੗ᅜবู‫ٷ‬ଉ‫ڦ‬ጨূ้ क़‫ׯ‬Ԩă ‫ܔ‬ᇀுᆶ໿‫ܠ‬ঢ়ᄓ‫ڦ‬ᅃ ӥྤԃཨጨኁLjఫ஺჋ስᅃ ߲੗੍‫ڦ‬ཨጨፇࢇLjሶᆮྺ ዘᄲକLj๑‫ڥ‬ཨጨᅎ௷ᆈࡔ ኮୟ߸ྺ࿘ྉࢅຩ‫׏‬ă DŽԨԒጨଙ཮ೌDž

ᆈዐ૴ঞᇣणཷ๟ ᅃॆᅜାბᅎ௷तዐᆈ ࿔ࣅ঍ୁྺዷ‫ޜڦ‬ခጧ კ૶໮ऐࠓ-኱ຌᇀᆈ ࡔࣀဲ࿔ࣅၹࣷঞᇣև )  * ă ᅙ इ ᆈ ࡔ ᅎ ௷ ጆ ຈ Lj ᆈ ࡔ ‫ٷ‬ბቲิ྿ᇵࣷ  ‫ݛܠڪ‬඄ྰऐࠓ‫ڦ‬ණ ኤă߸‫ܠ‬႑တ൩ֱੂԨ ೺‫ڼ‬9ᄻ‫ߢ࠽ڦ‬ă

‫܁‬ኁ‫ݒ‬ઍ ૴ဣԨ࿔ፕኁई঍ୁ ࠵‫ۅ‬Lj൩૴ဣǖ Alvin Li ᆈࡔ;+44 0333 320 8006 ዐࡔ;+86 4000 530 580

       

Ԩતణ࿔ቤৈ‫پ‬՗ፕ ኁ࠵‫ۅ‬ăԨԒփ޶ඪࢆ݆ୱ ሴඪă


‫ڼ‬252೺

ኰ‫ ׇ‬/ 21

ํသՊडǖታᧂ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ᆈ୿!!!!!‫!ׇ‬ ! FIND A JOB IN THE UK

KPMGಢჟิऺࣄ2014 ቲ೘ഓᄽǖLQNH ߾ፕ‫ۅں‬ǖ୿‫ܘ‬ ቲ೘ኰ࿋ǖอऺ)BDB* ߾ፕ้क़ǖ4౎ ኰ࿋ຫ௽ǖ޶ሴև‫ݴ‬อऺඪခLj֖ᇑ௬‫ܔ‬ዐࡔਜ਼ࢽ‫ڦ‬ၜ ణLjᄲ൱ᆌ೘ኁइ‫ڥ‬JDBFXईJDBTईBDBጨ߭ණኤLjժ ቨ࿥ୁ૧‫ڦ‬ዐ࿔ᇑᆈ࿔ăሞ‫ڼ‬ෙ౎้Ljბᇵᆶऐࣷമඁ࿋ ᇀዐࡔ‫ڦ‬Ӹࠅ๪߾ፕLjྺ೺7.23ሆăُྔLjLQNH3125 ౎‫ڦ‬ಢჟิऺࣄ࣏Ԉઔഄ໱አުอऺ)BDB*Ă຦๭ᅜतอ ऺ)BDB*Lj‫ۅں‬ԈઔҮնۡĂն௽ࡪĂք૛ຯྂĂॵൃĂ ਸ਼‫ސڱ‬ĂҺۡԎĂ߃༬ྰਖ਼Ă߭ઙຯߣĂᅉ೵ຯྰആ)Jq. txjdi*Ă૧ጦĂ૧࿿೶Ă୿‫ܘ‬Ăத‫ן‬ຯ༬Ă௝ܻ‫ܷ਻ܙ‬ຯ )Njmupo!Lfzoft*Ă౨ਸ਼ຯܻĂ౷ۡࡲĂ೵૧யຯĂૃۡĂ ళҾ೵‫ܙ‬Ă೵ુຯ‫)ܙ‬Qsftupo*Ă࿦༬‫)ڤޟ‬Xbugpse* ฤ൩ྪ኷ǖkpct/lqnhdbsffst/dp/vl0kpc0Hsbevbuf. Qsphsbnnf.3125037:83:20 +႑တᇸጲቲ೘ྪበLjਏ༹ߖ࿋൩ምْࢃํࢫ৊ႜฤ൩ă

ຕ਍ੰ‫ײ‬ႾᇵDŽํသDž ቲ೘ഓᄽǖCCT!Cvjmejoh!Dpouspm!Mue ቲ೘ዐ঻ǖTufq ߾ፕ‫ۅں‬ǖMbncfsivstu-Lfou ํသ้क़ǖ7߲ሆ ႉূ຤ೝ;!຦ࢫ௅5ዜ£979 ኰ࿋ຫ௽ǖᆌ೘ኁႴᄲ๟ৎ೺Թᄽᇀऺ໙ऐ၎࠲ጆᄽ‫ڦ‬ბิLj ຄ๎ຕ਍ੰဣཥNzTRMĂOfu!5/1)WC!Qmbugpsn*ĂBkbyĂXfc! TfswjdftĂTBQĂDsztubm! Sfqpsutᅜत࠲ဣຕ਍ੰ࠶૙ဣཥ )SECNT*ăํသ೺঳ຐࢫߵ਍՗၄ਦۨ๟‫ޏ‬ገኟă ฤ൩ྪ኷ǖpqqpsuvojujft/tufqfoufsqsjtf/dp/vl0vj0qvcmjd0 wbdbodz`wjfx/btqy@WbdbodzJE>3536 ฤ൩পኹන೺ǖ9ሆ23න

้ชႜᄽጺ֋ዺ૙ ቲ೘ഓᄽǖUE!Upn!Ebwjft ቲ೘ዐ঻ǖSffe ߾ፕ‫ۅں‬ǖ୿‫ܘ‬ ኰ࿋ዖૌǖඇኰ ႉূ຤ೝ;!£36111.£41111 ߾ፕ้क़ǖ௅ዜ53/6ၭ้ ኰ࿋ຫ௽ǖUE! Upn! Ebwjft๟ᅃॆᆈࡔᄅ৥೗ಈLjጺ֋ዺ૙ ᅃኰॽၹዺDFP‫ڦ‬න‫߾׉‬ፕLjᄲ൱ᆌ೘ኁຄଁቨ࿥ዐ࿔Lj‫ت‬ ૙ศᒰӸࠅ๪‫ڦ‬၎࠲߾ፕăᆌ೘ኁႴᄲຄଁ๑ᆩ߳ዖӸࠅ෉ॲ )XpseĂFydfmĂQpxfsQpjouĂPvumppl*LjժਏԢࠏཚీ૰ࢅߛ ഽ‫߾܈‬ፕీ૰ă௅౎੗ၛ31ཀ‫ټ‬ႉ्೺ă ฤ൩ྪ኷ǖsffe/dp/vl0kpct0nvmujmjohvbm.fyfdvujwf.bttjt. ubou.nboebsjo03448:569$0kpct@lfzxpset>nboebsjo'qbh ftj{f>211

๨‫ׇ‬ᆐၨಢჟิ ቲ೘ഓᄽǖUif!Qipfojy!Qbsuofstijq ቲ೘ዐ঻ǖUbshfukpct ߾ፕ‫ۅں‬ǖ૧ጦ ኰ࿋ዖૌǖඇኰಢჟิၜణ ႉূ຤ೝ;!£31111 ߾ፕ้क़ǖ௅ዜ53/6ၭ้ ኰ࿋ຫ௽ǖ߾ፕԈઔ዆ۨᆐၨऺࣄLjᇑ௃༹৊ႜࠏཚLjፇ ኯतኴႜऄ‫ۯ‬ă ฤ൩ྪ኷ǖubshfukpct/dp/vl0hsbevbuf.kpct0 kpct043266:.uif.qipfojy.qbsuofstijq.hsbevbuf. tdifnf.nbslfujoh ฤ൩পኹන೺ǖ9ሆ42න

ਜ਼ࢽኴႜঢ়૙DŽዐ࿔Dž ቲ೘ഓᄽǖUif!Qipfojy!Qbsuofstijq ቲ೘ዐ঻ǖUbshfukpct ߾ፕ‫ۅں‬ǖ૧ጦ ኰ࿋ዖૌǖඇኰ ႉূ຤ೝ;!ഐႉ£31111 ኰ࿋ຫ௽ǖ޶ሴ࠲ဣࢅਜ਼ࢽ࠶૙Ǘሞᆈࡔत࡛ྔፇኯࣷ ᅱǗྊቛฆᄽऐࣷăᆌ೘ኁႴຄଁቨ࿥‫ܾڼ‬ᇕჾDŽ೯༥ც ᇕĂҮઙնᇕĂዐ࿔೵ཚࣆᆫံ੊୯Džăഓᄽኰ߾੗ၛᅅ ଐԍ၃Ăც੔ࢺ૙तට๱ԍ၃Ljᅜत௅౎ྺ೺6ཀ‫ڦ‬ಢჟă ฤ൩ྪ኷ǖubshfukpct/dp/vl0hsbevbuf.kpct0 kpct043377:.uif.qipfojy.qbsuofstijq.bddpvou.fyfd. vujwf ฤ൩পኹන೺ǖ9ሆ42න

ጋ௠ሧඞኣ᝼నҫ OISC⊼‫ ˖ⷕݠ‬F201000029 㣅೑‫ݙ‬ᬓ䚼⿏⇥ϧሲྨਬӮᥜᴗ

Purple Star Consultants Ltd ጭ႓ᅎ௷ധኤ‫ޜ‬ခLj౞ཌྷ႐‫݆ڦ‬ୱጆॆ

ାბ‫ޜ‬ခ

ഄ໱࿔ກ‫ޜ‬ခ

gHighly trusted ᄺ᷵ᦤկLevel 8 Pre-PHDⱘ䇒⿟ˈᄺ䌍ҙ 䬥ˈৃ㦋ϸᑈⱘㅒ䆕

ᥜᴗྨᠬкǃऩ䑿䆕ǃᬍৡ᭛ӊǃ৘㉏ໄᯢк ˄໻Փ佚䅸䆕ˈ໪Ѹ䚼䅸䆕ৃᔧ໽ࡲད˅ ࡲ⧚᮴ܹ㈡䆕ᯢˈणࡽࡲ⧚Ё೑ᡸ✻ 㣅೑䑿ӑϢЁ೑ॳ㈡ֵᙃϡヺˈҷࡲЁ೑ㅒ䆕 ⊼‫ݠ‬ଚᷛˈ⊼‫݀ݠ‬ৌ˄4ᇣᯊ⊼‫ݠ‬៤ࡳ˅ ᦤկⱛᆊ㗏䆥णӮ᭛к㗏䆥ǃষ䆥ǃ݀䆕

g‫ܡ‬䌍⬇䇋GCS , A-LEVEL 䇒⿟ˈ ೑‫߱ݙ‬Ё↩Ϯˈ催Ё೼䇏ˈ ᮴䳔䲙ᗱ៤㒽ഛৃ⬇䇋

gFoundation, Diploma ᴀ⾥ˈ⸩຿䇒⿟‫ܡ‬䌍⬇䇋 HTSᄺ᷵ˈ ᳔Ԣᄺ䌍

gFoundation FailedⳈछ໻ϔˈ໻ѠFailedⳈछ໻ϝ䇒⿟ˈ Master Failed ⳈछMBA (Top-Up)

ᅎ௷ധኤ Tier 1 ϛᡩ䌘⿏⇥ㅒ䆕˄᮴䳔䲙ᗱˈᄺग़˅ Tier 1 ϛଚϮ⿏⇥ㅒ䆕˄ᦤկ䇁㿔෍䆁ˈ乎߽䗮䖛%㗗䆩˅ Tier 4 ᄺ⫳ㅒ䆕ˈ㒧ီㅒ䆕ˈ∌ሙˈܹ㈡⬇䇋

࿒ᓤ༵๖ ᇣᯊ‫ݙ‬ᖿ䗳䴶ㅒ৘㉏ㅒ䆕˄ᕟᏜ䰾ৠˈᔧ໽ 㦋পㅒ䆕˅ ᥼㤤⿏⇥ሔ䅸ৃⱘ㗗䆩Ёᖗᦤկ෍䆁 g$㒧ီㅒ䆕g%ᄺ⫳ㅒ䆕 g%ϛଚϮ⿏⇥ㅒ䆕g(62/∌ሙˈܹ㈡ ࡲ⧚⫳ḍㅒ䆕ˈ乘ᅮㅒ䆕ৡ乱ˈ䜦ᑫᴎ⼼ˈ ֱ䰽ˈㅒ䆕ϔᴵ啭᳡ࡵ

PSW ገ Tier 1 (EN) ,ኻႴ 5ྤԃ٪੼ኤ௽ DŽ੗3౎ࢫ኱থฤ൩ᆦਃDž Te l : 0 2 0 7 7 6 6 5 2 6 5 Mobile:07446845028 )ᅎ௷Dž 07881448377DŽାბDž Fax: 02078391900 QQ: 854308033 We b : w w w. p s c s - u k . c o . u k Email: info@pscs-uk.co.uk MSN: starlight16899@hotmail.com(ሞ၍ጧკ)

‫ ں‬኷ : C a m e o H o u s e , R O O M 2 2 , S e c o n d F l o o r, 11 B e a r S t r e e t L o n d o n W C 2 H 7 A S ( ༚ ට ন Lj L e i s t e r s q u a r e u n d e r g r o u n d օ ႜ ᅃ ‫ ݴ‬ዓ ) Ӹࠅ้क़: ዜᅃ዁ዜ࿵ 10am-6pm(ዜ఍൩ᇨሀ)


FTዐ࿔ྪጆӲ

ዐࡔ௔LjཽႩ௔ ᆈࡔĖূබ้Ԓėዐ࿔ྪ ༬ሀጉߡට!༩໿! ৃ౎ੂ‫ڦڟ‬ፌփ஌ඨ ‫ྪڦ‬ཏLj๟࠲ᇀჽ‫׊‬዁76໠ ཽႩ‫ڦ‬Ljᇨჾକᅃ‫ׇ‬ዐࡔ๕ ആ࠵ǖা้઻౎ටுཽ݆ ႩLj౎ൟටு݆ฉӬă઻ӱ ᅃူ๭‫ڟ‬କෙ‫ًހ‬ኰ႑Lj૙ ᆯ‫ۼ‬๟Đᇑ๘‫ً׊‬đăഄዐ ᅃ࿋‫ڦ‬RRധఁ๟ǖĐߌႇ ࡔॆLjํ၄କ‫ิ׊‬փ઻Lj࿢ ኄԜጱ৽ு‫ڟڪ‬ᄢ઻‫ڦ‬ఫᅃ ཀăđ ჽ‫ཽ׿‬Ⴉ‫ޅڦ‬ำᅙঢ় ሁઠሁ৆କăፌᇚௌ‫࣏ڦ‬ ๟71ࢫᇑ81ࢫLjཽႩఫቧᆳ էLjᄅੂᄲ‫ڟ׺‬ፊ૛Lj཭඗ Վ‫ׯ‬କᅃቧࣃէăമᅃ௱ ዓLj௃༹࣏ࢮᆬጣే༵മཽ ႩĂᇏૂ዁ຶǗࢫᅃ௱ዓLj ే৽ස௔‫ݛ‬ႝLjᇱઠටิ ‫ڦ‬ኈ၎๟ჽ‫ཽ׿‬ႩLj߾ፕ዁ ຶăᅜዐࡔԛ‫׭ݛ‬๨ఴႠહ ‫ۯ‬૰ྺ૩Ljߵ਍ዐࡔ‫ୃڼ‬ ْඇࡔට੨೵ֱ঳ࡕLj3121! ౎ዐࡔఴႠට੨ೝ਩ᇨ೺๱ ంྺ83/49໠Lj༜ැምेฉ ԛ‫ݛ‬࿽ṲĂ຤ཱི࿫කĂ๋೗ Ҿඇ฿੦‫ڪ‬փ੗ੇ૰ሰ‫ڦׯ‬ ๱ంች৹Lj༜ැჽ‫ڟ׿‬76໠ ཽႩLjऄ‫઻ڟ‬Lj߅‫઻ڟ‬Lj ฯ዁߾ፕ‫ิڟ‬ంፌࢫᅃတ‫ڦ‬ ටLjᅃۨփࣷኻ๟߲ӄă ৽ሞփ৳മLjᅃ߲‫ۆ‬ ႙‫ڦ‬ዐࡔ๕ཽႩ௔࣏Ԉઔǖ ራራփฉӬLjሆሆᆶബଶǗ ว༹ॳ੃Ljዿ‫ݝ‬ጲᆶLj٪੼ ‫ٷ‬ӝă੗ᅜ௅ཀລ‫ڟ‬ጲ඗ ႝLjၙ߅෰߅෰Ljၙඁనඁ నLjၙ‫׺‬஗‫׺‬஗ă໚඗࿄ઠ ኈํ‫ཽڦ‬ႩิऄLj੗ీᇺு ᆶఫ஺ெ஢ǖԲසփᅃۨీ ࠕत้ధ‫ཽڟ‬ႩূǗ੣ᆶᅅ ԍඐுബԒၨǗ٪੼ӥྤඐ ࿿ॏ‫ݧ‬ቩǗ‫ݝ‬ጱ‫ܠ‬༫ඐு‫ت‬ ‫؜‬ፀččܸፌସే႐ས‫ڦ‬ ๟Ljేසቨฉ௽ዩӯࡿࢺ‫ڦ‬ ၭ࡚Lj‫ࢫٷ׊‬੗ీዕනႍ હLj߾ጨ໯‫ڥ‬बࢭ‫ۼ‬ছକม ԍLjၭනጱࡗ‫ڥ‬Բే࣏੮ă ኄժփ๟๘হ఍නLj ኄኻ๟ዐࡔཽႩ௔‫ڦ‬ኟ޶ट ӲԨăዐࡔ‫ཽڦ‬Ⴉ዆‫܈‬๟ᅃ ߲࿮Բްሗ‫ࡆܠڦ‬ဣཥLjᄲ ሞཽႩূଶᇘํ၄փཞࢽ ढĂփཞ༹዆ĂփཞႜᄽLj ฯ዁๟փཞႠ՚‫ڦ‬ೝ‫ڪ‬LjԲ ዐࡔ௔࣏ዐࡔ௔ăేራ৽՚ ࿮჋ስăሞ࠳ᇵ்‫ݣ᧶ۯ‬ ‫ޅ‬Ăბኁ்‫׼‬Ⴤࠞሯ‫ڦ‬൧ႚ ူLjჽ‫ཽ׿‬Ⴉአ֧‫؜ڦ‬໼ኻ ๟้ऐ࿚༶ă

ዐࡔࠅණ‫ڦ‬ᄢ઻ԍ၃ ዆‫܈‬Ljᇀ2:62౎ӰքLjࡀۨ 211ටᅜฉ‫ڦ‬ഓᄽኰ߾Ljཽ Ⴉ౎ମྺఴ71໠Lj౰61໠ă ኄ༹߲၄มࣷዷᅭᆫሁႠ‫ڦ‬ ཽ Ⴉ ዆ ‫ ܈‬Lj ഄ ํ ժ փ ๟ ྺ! ‫ܠٷ‬ຕටᄢ઻ยऺ‫ڦ‬Ljᅺྺ ఫ้ዐࡔට‫ڦ‬ೝ਩ᇨ೺๱ం ᄺ৽๟61໠‫؜‬ཀྵLjܸ൐౰Ⴀ ೝ਩๱ం‫گ‬ᇀఴႠăසৃLj ዐࡔ‫ܠٷ‬ຕට‫ۼ‬ᇺᇺऄࡗକ ཽ Ⴉ ౎ ମ Lj ৑ ࠶ ‫ ۼ‬๟ ࿄ ޷! ံ઻Ljఫᄺ๟ፖጣआॱ৊෇ କ઻ମมࣷLjܸ൐‫ٷ‬ஐ்ራ ৽ऄࡗକ‫ٷ‬ᄷ்LjཽႩ౎ମ ࣏ॕ‫׼‬࿵ๆ౎փ‫ۯ‬ᄩLjփৈ ᆶྵአ֧዆ۨኁ‫؛ڦ‬ዔLjᄺ ᆶ Ⴀ ՚ ഇ ๫ ኮ ၁ ă ჽ ‫!ཽ ׿‬ ႩLj๢ᆌ઻ମมࣷ‫ڦ‬၄ํLj ᅙঢ়๟‫ٷ‬๞໯൵ă ُྔLjჽ‫ཽ׿‬Ⴉᄺ๟ ‫ٷ‬๞໯೨ăీ‫઻ޏ‬ᆶ໯ᄢLj ຫӣକLj৽ੂมԍቭฉᆶബ ுബǛཽႩ዆‫܈‬ഐᇸᇀ߾ᄽ ߫ంLjᇀ2:๘ु఍ॺ૬ăဇ ‫ॆࡔٳ݀ݛ‬ᅙঢ়ྺُओેକ ᅃ߲‫ܠ‬๘ुăܸ࿢ࡔऺࣄঢ় ष้‫پ‬Ljबๆ౎‫ํۼ‬ႜ‫ڇ‬࿋ ࣅ‫ڦ‬࿮ཥؕ‫ڦ‬ᄢ઻዆‫܈‬Lj߀ ߫ਸ‫֍ࢫݣ‬ਸ๔๬‫ۅ‬Lj2::8

౎Ljඇࡔཥᅃ‫ڦ‬ഓᄽኰ߾ए Ԩᄢ઻ԍ၃዆‫؜֍܈‬໼ă ໚඗ഐօྟLj೵ཚዐࡔࠅ ௷ছభ‫ڦ‬มԍԲ૩ഐ‫ۅ‬ኮ ߛLj਍ຫሞඇ൰‫ۼాྷݔ‬ӽ ฉᆶఁă௅ْధ‫߾ڟ‬ጨཉLj!! Đሆ੩đᅃત‫ీۼ‬ඟටᄅമ ᅃ ࢒ Ă ႐ ཌ े ໏ ă փ ႞ ‫!ڦ‬ ๟Ljኄժ‫ݥ‬๟࠼ߴጲमኄ‫پ‬ ට‫ڦ‬ᄢ઻ओેLj࣏ᄲ޶‫څ‬ฉ ᅃ‫پ‬ට‫ڦ‬ᄢ઻ሴඪăኄԴ૦ ๏വቐ਍ຫሹ஺໙ᄺ‫ྤࡗג‬ ᅢᇮă ኄ‫پ‬ටᆶ‫ેܠ‬Ljසৃ ేሞࠅᇴ૛ੂ‫ڦڟ‬ఫၵ஬ጣ ཌ࿸‫ଁץ‬Ăඤዔ୫ᆴ‫઻ڦ‬ ටLj๟၄සৃኟٗมԍଶཽ Ⴉ‫ڦݯ‬ዷ૰ਬLj໱்࢔੗ీ ๟࿢்‫޴ڦ‬ൕజൕLj๽ն ৻ࠝLjമӷิඤ႐߫ంLj ‫ہ‬ನᇀ߳ዖሏ‫ۯ‬Ljྺࡔॆ‫؜‬ ࡗ૰LjୁࡗࡱLjྺิऄᗏࡗ ੮Lj‫ڍ‬ኄժփీ߀Վᅃ߲ཎ ‫ڦ‬๚ํǖఫ৽๟໱்౎ൟ‫ڦ‬ ้ࢪबࢭுᆶྺᄢ઻ቭࢽছ ࡗᅃ‫ݴ‬ബLj၄ሞ౎઻କLj ኟߋฉࢾܹ౰Ԝছభ‫ڦ‬ᄢ઻ ബLjܸ൐ཽႩূ࣏ሞደ౎ ฉቩዐă࿢઻ஐฉ๘ु:1౎ ‫ཽپ‬ႩLjཽႩ߾ጨኻᆶ211

‫੷ܠ‬Ljසৃᅙঢ়ቩ‫ڟ‬କ3111 ੷Ljቩକ31Ԡă઻ஐ‫ྺ׉׉‬ ࿢‫څ‬ᆭLjຫǖĐ၄ሞే் ᄢ࿢்Ljॽઠຣઠᄢే் ఼Ǜđኄ๟ኈ‫ڦ‬Ljన಄࿢փ ‫׺‬փࢀ‫ں‬ओሠLjᄺॐփዿᄢ ઻ূኄ߲‫୑ٷ‬۷Ljᅃཀྵ৊Lj ᅃཀྵ‫؜‬Lj๑‫ڥ‬Ԩઠ৽ԋ‫ڦ‬ม ԍॆ‫ڹ‬ၩࡼ৚ටLjࢆ઄࣏ᆶ ॆሸవ‫ݞ‬Ljมԍएূԥྌକ ഻۫ցဇ഻‫ڦ‬ᄲӄ้ᆶད ࿕ă ࿚༶๟Lj࿢்ྺฉᅃ ‫پ‬ဎึLjඐߵԨኸྭփฉ ԥĐऺࣄิᇣđକ‫ူڦ‬ᅃ‫پ‬ ీຩ૧থࡗᄢ઻থ૰Ԁăໜ ጣ࿄ઠ൞጑હ૰‫ڦ‬थਗူ ইLjมԍ෇փ‫ڦ؜ޑ‬ਆ௬ࣷ ሁઠሁჹዘă୾‫ڟ‬࿢்ጲ मᄢ઻้Ljփჽ‫ཽ׿‬ႩLj‫ܠ‬ ٪ബLjณଶബLjཱྀჽफ‫ޅܒ‬ ၃Ljᄢ઻ূဣཥ৽ࣷ૬ਗ਼Ԫ ಎߴేੂă ُྔLjዐࡔ࣏ᆶᅃ߲ ຕଉ৚ට‫ࠅڦ‬ခᇵඖ༹Lj໱ ்ᄺփՂྫᄢ઻ূቭࢽছᅃ ‫ݴ‬ബLjཽႩࢫᆯࡔॆ֎አச ‫ڇ‬Ljܸ൐ཽႩ߾ጨ၎‫ܔ‬ড ߛ Lj ฯ ዁ ‫ ཽ ྺ ׯ‬Ⴉ ᅃ ፃ ‫!ڦ‬ Đߛ޷ຝđLjኄᄺ‫ۼ‬๟భ຦

ටச‫ڇڦ‬Ljᄺຌᇀే࿢ྺᄢ ઻क़থፔ‫ࠋڦ؜‬၅ă ሞ़࣒ࠫᆼ࣒փ਩‫ڦ‬ ዐࡔ༬෥ཽႩ዆‫ူ܈‬Ljᅃ߲ ᆶጣኟ‫׉‬ኰᄽĂኟ‫ړ‬ၩ‫ݯ‬ᇡ ‫ڦ‬ዐࡔᇵ߾Lj৽ኄᄣᅃิྺ ᄢ઻໯ેǖፑज़཈ጣߛ‫ܮ‬ม ԍLjᆸज़੆ጣߛ‫ܮ‬຦޶Ljٗ ൞౎‫ڟ‬ᩙ᳝ኮ౎ă ᅺُLjࡹփᅪྔLjჽ ‫ཽ׿‬Ⴉሦ‫ڟ‬କႍહ߾ፕLj‫ڍ‬ ඐ໯इփ‫ܠٷڦܠ‬ຕዐࡔට ‫ܔݒڦ‬ăณຕሢ‫ׯ‬ჽ‫ཽ׊‬Ⴉ ‫ڦ‬ටLj༜ැփ๟‫؜‬ᇀ৸௷ᇀ ຤आ‫ࠅڦ‬႐LjՍ๟ᅃၵ़‫ڥ‬ ૧ᅮኁLj‫ܔ‬໱்ܸჾLjჽ‫׊‬ ཽႩ৽๟ჽ‫ࡍ޷׊‬ă༬՚๟ ᆶၵᅙ‫ཽٳ‬Ⴉ౎ମ‫ڦ‬ଶ‫ڞ‬Lj ઻ᣗ‫ޚ‬ᥜLjኾሞ߅஢ᅃাᆼ ᅃাLj๜ॽ඄૰‫ڹ઺ڦ‬ፖ ‫ح‬Ljඟጱጱ໥໥‫ۼ‬૧ᅮ਩ ቖLj‫ړ‬඗๟ሁྟ঍‫؜‬඄ቪሁ ࡻǗܸ‫ܔ‬೵ཚዐࡔටઠຫLj ჽ‫ཽ׿‬ႩLj৽๟ߴ֥௷‫ٷٷ‬ ሺ޶Lj໲बࢭ‫ۯ‬କ௅߲ට‫ڦ‬ రાLjԈઔඇኰዷ޺ሞాă ࿢ዜՉ‫ٷڦ‬և‫ݴ‬ඇኰዷ޺ኻ ᄲॆབྷཉॲሎႹLj‫࣏ۼ‬Ӏሆ ছభएԨᄢ઻ԍ၃ࢅᅅଐԍ ၃Ljྺକᅃ‫ݻ‬ᄫփ੗त‫ڦ‬Ҿ

ඇߌăԨઠมԍছ‫ݯ‬ໜጣ࿿ ॏ᫁ืᅃምฉቩLjᅙঢ়ඟඇ ኰೝ௷ॆབྷవᅜ‫׶‬๴Ljසৃ ᄲჽ‫ཽ׿‬ႩLjఫᅪ࿆ጣᄲ߸ ‫؜޲ڦܠ‬Lj߸ณ‫ڦ‬ᆛᆶă‫ݒ‬ ᆌ੺‫ڦ‬ට‫ۼ‬ቧஆጣ༵മཽ ႩLjံӝཽႩূధ‫ڟ‬๮Ljณ ధ฼ࡗு‫ڥ‬ధăԲසᅃ߲ඇ ኰஐஐ༵‫؜‬Lj໳੗ᅜྺُ‫ݣ‬ ച߅ևว‫ݻ‬LjံՎ‫߾ׯ‬ටLj ምӸ૙฿ᄽă‫ٷ‬ਸᄅহኮ ᇆLjᆶ‫ۅ‬ഀଃăᅺྺኻᆶ࿢ ்ኄ‫پ‬ට֍ၬ‫ڥ‬Ljᅃ߲౫ገ ‫߅ڦݥ‬ևว‫ݻ‬ሼঢ়ᅪ࿆ጣ๊ ஺ă໚඗‫ܔ‬ᇀᅃ঻ॆབྷዷ޺ ܸჾLj‫ݴׯ‬๟߅և࣏๟߾ ටLjഄํራᅙ࿮࠲৆ᄲă ‫ܔݒࡃܔݒ‬Lj‫ۼॆٷ‬ ႐ኪ‫܇‬௽Ljჽ‫ཽ׿‬Ⴉ࿮ஃස ࢆ๟‫ܣ‬փࡗକăᅃ࿋วሞኰ ‫ڦׇ‬71ࢫ౰ᆷLjሼঢ়घଜ՗ ‫ٳ‬ጲम‫ݽڦ‬౯Ljණྺຣᄲధ ዐࡔཽႩ౎ମࢅெࡔԲLjຣ ৽๟ນୁ஫ă૙ᆯ๟ዐࡔӥ Ⴁࡗ෰නጱLjටॆெࡔӥႡ ࡗ෰නጱǛ‫ڍ‬๟໳ཞ้ᄺ՗ ๖Ljසࡕྤփ‫ڥ‬ᅙLj৽‫܍ڥ‬ ଀ࡻว༹Lj঍କᅃԜጱᄢ઻ ূLjᅃۨᄲ೔߲‫׊‬ంӥ໠Lj ‫ܠ‬ଶᅃཀጊᅃཀăྺକํ၄ ኄ߲ᇺ‫ٷ‬૙ၙLj๯ံ‫ۙڥ‬ኝ ࡻ႐ༀǖසࡕ๟ሞኰ‫ڦ‬Lj৽ ഍‫৽౎઻ڝ‬ᄽႚ๞‫ࡻٷ‬Ljॽ ઠዴጣ࠯ቪĂ‫ټ‬ጣ஢੨्ც ᄺ࣏ቴ‫߾ڟڥ‬ፕǗُྔLj഍ ‫ڝ‬ᅅଐԍቱ‫ٷٷ‬৊օLjඓԍ փࣷᅺྺेӬኄ‫ۅ‬ၭ๚৽޶ କ߾ฅǗ዁ᇀඇኰዷ޺Ljሶ ᄲ‫߅ܠ‬ऄLjณิഘLjൎํ‫څ‬ ޶ഐቷࠥඇॆॳ੃‫ڦ‬ዘඪă ࿄ઠଶᄢ઻ূ้Ljຣॆॳሞ ‫ڦ‬ටፌ‫ܠ‬Ljຣॆ֍ᆶጨ߭ຫ ጲमํ၄କዐࡔ௔ă ‫ړ‬඗Ljኄᅃൎ‫ڦ‬മ༵ ๟ዐࡔᄢ઻ূဣཥ࣏ሞኟ‫׉‬ ሏገLj࣏ுᆶԥ‫ࡀٷ‬ఇ༄࿫ ౴ᆩă‫ړ‬ᄢ઻ূ‫ڦ‬੭ୈሁઠ ሁ‫ٷ‬Lj‫ڟٷ‬ዐࡔටᆦᇺփཽ Ⴉᄺ௜ցփକ‫ࢪ้ڦ‬Ljᄢ઻! ূ‫࡛ڦ‬๨ᴟ୍৽ࣷ࢜඗‫ڛ‬ ໰ăၟే࿢ኄᄣ‫׾ڦ‬ᇉLj‫ړ‬ ඗ࣷ‫ڼ‬ᅃ้क़ԥᄔतǗܸԥ ࡔॆ֎አԈફ‫ࠅڦ‬ခᇵཽႩ ূLjᅃ‫ׂںݝڋ‬๨‫ׇ‬ಟ఑೦ ௶Ljࡔॆ֎አശ๭Ljᄺᅃۨ ࣷໜኮ෍३LjٗĐߛ޷ຝđ ‫ڦ‬ሊ‫ں࣮ۚ܋‬௬ăা้Ljփ ࠶ేᆶ‫ܠ‬ณዐࡔ௔ࢅཽႩ ௔Lj‫ࣷۼ‬൨ਗ਼क़ࣜଅ௔ႝLj ᄲ‫ܠ‬ኈํᆶ‫ܠ‬ኈํă DŽጀǖ‫ۅ‬ೠৈ‫پ‬՗ፕኁԨට ࠵‫ۅ‬Ljඇ࿔൩९GUዐ࿔ྪDž


ԨӲాඹᆯGUዐ࿔ྪ๲඄਽݀!!}

‫ڼ‬252೺!!3124౎9ሆ:.26න

ྔࡔටᄅዐ‫ڦ‬ዐࡔࢅ‫ו‬း ᆈࡔĖূබ้Ԓėዐ࿔ྪ ࡣࡔ௃༹ටĂೠஃට!૚‫ׯ‬ျ Đ‫ו‬းටփ๟߶࿢்ཞ ᅃ้߲‫ڦپ‬ටƽđ ኄ๟ᅃ߲ඁ‫ו‬း୫ᆴ࣮ ઠ‫ڦ‬ዐࡔವᆷ‫וܔ‬း‫ڦ‬ጹࢇ ೠॏă໱‫וڟ‬း้Lj‫ݛו‬ӝ ໯ᆶዐࡔᆴਜ਼‫ڦ‬๮ऐ‫ۼ‬๭ण ഐઠă໱‫ࢺڦ‬ቷᄺᆯ‫ڞ‬ᆴԍ ࠶ă Đኄᄣሞ‫ו‬း‫้ڦ‬क़ ૛Lj࿢๟ுᆶว‫ڦݻ‬ටLj ᄺு݆߶ྔহ૴ဣăđ໱ኄ ᄣ ิ ‫ ں ۯ‬ӝ ጲ म ሞ ‫ ו‬း ‫!!ڦ‬ Đሦᇜđ߶࿢ኄ߲ࡣࡔට‫ݴ‬ ၛକă ሞೝගLj໱ၠূන‫ׯ‬ ‫ۓ‬ၟ৿କᅃ߲ࠄLj‫ו‬း‫ڞ‬ ᆴ૬ਗ਼ৰኟ໱ᄲ৿ෙ߲֍ ‫ܔ‬ă‫ڍ‬Lj໱࣏๟ኻፔᅃْӡ କăĐ࿮ஃূන‫ׯ‬ሞ‫ו‬းᆶ ‫ܠ‬஺࿀‫ٷ‬Lj࿢்‫ۼ‬ᆌ޿ᆶጲ ᆯਦۨ๟‫ޏ‬ᄲ৿ࠄĂ৿‫ܠ‬ณ ߲ࠄă‫ו‬းට‫ڦ‬າྼ‫ݛ‬๕߶ ࿢்ዐࡔฉ๘ु71౎‫پ‬࿔ࣅ ‫߫ٷ‬ం้೺࢔၎ຼăđ ໱‫ڦ‬୫ᆴཷ࣮‫ڟ‬ዐ‫ו‬ Չৣ้Ljᅺྺ‫ו‬းᇑዐࡔ आ‫܈੻ڦڢࡆכ‬փᅃᄣLj໱ ‫ױ‬ፖ‫ڦ‬ଚ‫ྺכ‬କ࣑‫୾כ‬ଣ้

ཕ‫כ‬Lj‫ܔ‬௬৽๟ዐࡔ‫چڦ‬ ۫LjĐ‫้ړ‬࿢႐૛৽ׂิକ ᅃዖߌ‫ۯ‬Ljఫ৽๟Ďጲᆯኈ ࡻƽďđ!໱ຫă ໚඗‫้ړ‬࿢‫ၙ׉ݥ‬ຫᅃ ਔࣆLj‫ڍ‬ፌዕ࣏๟Ӏఱዿକ ኄዖ؋‫ۯ‬Ljኻ๟‫ۅ‬ཀྵൡདLj ದࢇ໱঄ྜକኄ߲ࠤ๚ă࿢ ுຫ‫؜‬ઠ๟ᅺྺ߶໱࣏փ๟ ࢔ຄLjසࡕຫ‫؜‬ઠLj੗ీ၂ ‫ڥ‬փ໿૝ஸă ഄํ࿢்઻ྔ‫࢔ۼ‬ᆶ႐ ᄅܹăዐࡔට࿚࿢்ǖĐే ဠ࣌ዐࡔ஘Ǜđ࿢்‫ࣷۼ‬૬ ਗ਼࣮‫ٴ‬ǖĐဠ࣌ăđᅺྺ࿢ ்ኪ‫ڢ‬ഄํኄ৽๟ዐࡔටၙ ད‫ٴڦ‬ӄăփࡗLj࿢்߶ഄ ໱઻ྔሞᅃഐ้Lj࿢்৽ࣷ ຫ‫ܔ؜‬ዐࡔ‫ڦ‬ኈኟၙ݆ă ఫ஺Lj‫้ړ‬࿢‫ڹڟ‬ᆶ ๊஺ࣆၙຫLjඐᆼჴ࣮ඁକ ఼Ǜ ੗ీ࿢ሞኄܹ߶‫ॆٷ‬ ‫ݴ‬ၛኄၵࣆᄺ๟Đአዎփኟ ඓđLjฯ዁ࣷฅ࡞ᆶၵዐࡔ ‫܁‬ኁ‫ߌڦ‬๴Lj‫ڍ‬ኄ๟઻ྔ‫ړ‬ ዐ‫ڦ‬Đࠅਸ‫ڦ‬௞௢đLjփඟ ዐࡔටኪ‫ڢ‬Lj֍փ‫ܔ‬ă ઻ྔ்ຳူ૛ঢ়‫ࣷ׉‬ӝ ዐࡔࢅ‫ו‬း‫ݣ‬ሞᅃഐԲডă ԲසLjఫ߲ዐࡔವᆷߌ਼ ‫ڦ‬Đ‫ו‬းටփ๟߶࿢்ཞᅃ

้߲‫ڦپ‬ටđLjഄํᄺ๟઻ ྔ‫ܔ‬ዐࡔ‫ߌڦ‬ਥǗఫ߲ዐࡔ! ವᆷຫ‫ڦ‬Đ‫ו‬းට‫ڦ‬າྼ‫ݛ‬ ๕࢔ၟዐࡔ࿔้߫‫پ‬đLj઻ ྔ‫ܔ‬ዐࡔට‫݆ੂڦ‬ᄺֶփ ‫ܠ‬ă‫ڍ‬࿢்઻ྔᅃӯփࣷ߶ ዐࡔට‫ݴ‬ၛLjᅺྺ࿢்փၙ ฅ࡞ዐࡔට‫ߌڦ‬൧ă փࡗLjዐࡔටᄺ࢔ٓ ௽ăᆶᅃْ߶ዐࡔბኁਸࣷ ้Ljᅃ࿋ዐࡔბኁ࿚ဇ‫ݛ‬ბ ኁǖĐే்๟փ๟ਥ‫ڥ‬ዐࡔ ኻ๟ᅃ߲‫וٷ‬းđǛኄඟ‫ړ‬ ‫ڦׇ‬ဇ‫ݛ‬ბኁ࢔ᖿᖾĂփኪ ໯‫ٯ‬ă ዐࡔბኁথጣຫǖĐే ்փᆩ࣮‫ٴ‬କLjኄ࿢‫ۼ‬ᅙঢ় ኪ‫ڢ‬କă‫ڍ‬๟࿢ထྭే்ኪ ‫ڢ‬ణമ‫ڦ‬ዐࡔࢅ‫ו‬း๟࢔փ ᅃᄣ‫ڦ‬ăđ ࿢‫׉ݥ‬ಧ‫ޜ‬ኄ࿋ዐࡔ ბኁ‫ڦ‬།୲Ljᅺྺᅃӯბኁ ኮक़९௬‫ࢇׇڦ‬Lj‫࣏ۼॆٷ‬ ๟࢔ਜ਼ഘLjփࣷኄᄣ኱ჾփ ࣺĂᅃኍ९ეă ྔࡔටသ࠹Ⴀ‫ں‬ӝዐࡔ ࢅ‫ו‬း‫ݣ‬ሞᅃഐԲড‫ڦ‬ඓ࢔ փࢇ๢Ljᅺྺణമ‫ڦ‬ዐࡔࢅ ‫ו‬းඓํᆶཀගኮ՚Ljᆮഄ ๟ሞঢ়ष‫ݛ‬௬ă ዐࡔᅙঢ়๟ৈْᇀெ ࡔ‫ڦ‬๘হ‫ܾڼ‬ঢ়ष‫ࡔٷ‬ăփ

ࡗLj‫ܔ‬ᇀႚ‫ࡔྔׯ‬ටኄዖᆇ ၡ‫ڦ‬ᇱᅺኵ‫ڥ‬ฆඒă ๯ံኄ૛ᆶૐ቟้೺ ‫ڦ‬ᅍׂLjԈࡤጣ‫ו‬း቟ኛ้ ዐ‫ྺׯו‬Đე௑đ࠲ဣ‫ڦ‬૦ ๏ऻᅬăܸ൐‫ו‬း‫ڦ‬มࣷ዆ ‫܈‬ᇑዐࡔ၎ຼLj਩ᆯࠌׂ‫ڕ‬ ᅃ‫ڕ‬ጆአă‫ڼ‬ෙLjዐࡔ৊ႜ କঢ়ष߀߫Lj‫࣏ڍ‬ுᆶኈ ኟᅪᅭฉ‫ڦ‬አዎ߀߫ă၄ሞ ᅃ ၵ ྔ ࡔ ბ ኁ ӝ ዐ ࡔ ੂ ‫!ׯ‬ Đtpgu.bvuipsjubsjbojtnđ! ෉.ྰ඄ዷᅭ*ࡔॆLjᅪາ๟ ঢ়ष‫ݛ‬௬ᆶጲᆯLjአዎ‫ݛ‬௬ ுᆶă փࡗLjᅜฉ‫ڦ‬ᇱᅺ‫ۼ‬ ๟ბຍ༪ஃႠዊ‫ڦ‬ஃຎLjܸ փ๟ኈኟ‫ڦ‬ᇱᅺăԴኁ߶໱ ்଎ཀ้݀၄Ljഄํኄၵྔ ࡔටփ໿କ঴‫ו‬းLj‫ܔ‬໱் ઠຫLj‫ו‬း߸‫ܠ‬๟ᅃ߲ၡኙ! ‫ࡽޙ‬Lj๟ுᆶჾஃጲᆯ‫ڦ‬Ă ඍ݄ට඄‫ڦ‬Ăጆአአዎ༹዆ ‫ڦ‬Ljয়ִࡔॆ‫ڦ‬ၡኙ‫ࡽޙ‬ă ܸྔࡔටሞዐࡔ݀၄ኄ ၵ‫ݛ‬௬Đૌຼđ‫ڦ‬൧઄้Lj ໱்৽ࣷຫǖĐኄࡻၟ๟߶ ‫ו‬း! ᅃᄣăđ߸ၟ๟ᅃዖ ԲᇝăփࡗLjኄዖԲᇝሞྔ ࡔටኮक़‫׉ݥ‬ᆶၳă ᆶब߲૩ጱ੗ᅜ࢔ࡻ‫ں‬ ຫ௽ኄዖ‫ںࣅࡽޙ‬ૌԲă

‫ڼ‬ᅃॲ๚݀ิሞ‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ ੜ༗ฉăԛ৙‫ڦ‬ᅃ໯‫ٷ‬ბLj ᆶጆோਸߴྔࡔାბิฉࡔ ा࠲ဣ‫ڦ‬ੜ‫ײ‬ăᅃ࿋ዐࡔ઻ ฾࿚ბิ‫ܔ‬ዐࡔአዎ༹዆‫ڦ‬ ੂ݆Lj‫ڍ‬ᅃӯऄሂ‫ࡔྔڦ‬ბ ิ்‫ۼ‬ԍ‫ק׼‬ఐă ዐࡔ઻฾ഽۙĐ‫׏‬໯ ᇡჾđઠࠞ࿸໱்Ljփࡗྔ ࡔბิ்࣏๟ᆲᇩăഄዐᅃ ߲ྔࡔბิᆩᅃኧԴઠఐఐ ‫ں‬ኸጣঞ๪૛‫॔ڦ‬๫ഗLj໱ ኄᄣӁ๖໱ྺ๊஺փ݀ჾ‫ڦ‬ ᇱᅺăഄ໱‫ࡔྔڦ‬ბิ‫ۮۼ‬ ‫ڥ‬ă ᖿᖾ‫ڦ‬ዐࡔ઻฾ഽۙ ຫǖĐ॔๫ഗ๟ྺକბิҾ ඇƽđူੜ้Ljଇ߲ဇ‫ݛ‬ბ ิሞጽ઴଎ཀLjĐኄࡻၟሞ ‫ו‬းฉੜᅃᄣăđଷྔბิ ᆪఐ‫ݒڤ‬սLjĐփLj࿢்ੜ ༗ฉᆶଇ߲॔๫ഗLj‫ו‬းఫ ᄣೖ൬‫ॆࡔڦ‬Ljுᆶബሞঞ ๪૛Ҿጎ॔๫ഗăđ ‫߲ܾڼ‬૩ጱઠጲྔࡔऻ ኁ‫ߌڦ‬ਥăᇑᅃ࿋ጂ৙ྔࡔ ऻኁ‫้ݗ׺‬Lj໱‫ڦ‬๮ऐำᅼ ၳࡕփࡻLjᆶ႑ࡽ߅ඡă໱ ຫLjĐࡻၟ࿢๮ऐৃཀᆼԥ ॔དLjኄ‫๊ۼ‬஺้‫پ‬କƽ࿢ փ๟ઠ‫ו‬း߾ፕӕăđ ‫ڼ‬ෙॲሶ๟‫ܔ‬ዐࡔม

঍ྪஏ‫ڦ‬Đೠॏđăᅃ࿋ྔ ࡔವᆷሞዐࡔ‫ྲڦ‬ձฉገ݀ କᅃཉႎ࿕Lj঳ࡕब‫ݴ‬ዓኮ ࢫԥ෸ۖăĐ࿢ுᆶ஖ටLj ఫཉᄺփ๟ටว߿ऍ‫ాڦ‬ ඹLjđ໱‫ݽ‬౯‫ں‬ຫăĐኄዖ ๚൧ኻీሞ‫ו‬းሞ݀ิăđ ࿢ኪ‫ڢ‬ኄෙ࿋ྔࡔට‫ۼ‬ ࿄ඁࡗ‫ו‬းLj‫ڍ‬໱்ӝᅃൎ ޶௬‫۫ڦ‬ဇጲ඗‫ں‬ገᅎ‫וڟ‬ းࡔॆᆇၡฉ௬ăኄ৽๟࿚ ༶໯ሞLjྔࡔටသ࠹Ⴀ‫ں‬ӝ ዐࡔࢅ‫ו‬း‫ݣ‬ሞᅃഐԲডă ࿢ৃཀಽ୞କᅃ߲ྔࡔ ට‫ڦ‬௞௢ăසࡕኄᄣ‫݆ၙڦ‬ ‫ۼ‬փߢ໕ዐࡔටLjन๑ྺକ ૝ஸLjᄺփ๟ᄲ‫ྺׯ‬ኈ‫׵‬ವ ᆷ‫ڦ‬ටᆌ޿ፔ‫ڦ‬๚൧ă ໯ᅜLjኟࡻԴኁདକඁ ‫ו‬း୫ᆴ࣮ઠ‫ڦ‬ዐࡔವᆷ‫ڦ‬ ࠤ๚Ljዕᇀူਦ႐߶ዐࡔ‫܁‬ ኁํࣆํຫă ད‫ڟ‬ኄ߲ࠤ๚Ljᅃ࿋ ዐࡔ௃༹ට࿚Đᆌ޿ሹᄣඁ ߀Վđăኄ߲࿚༶༵‫؜‬ઠ० ‫ڇ‬Lj࣮‫ٴ‬ඐփ०‫ڇ‬Ljᅺྺኄ ภत‫ڦߌ௺ڟ‬ዐࡔአዎ༹዆ ࿚༶ă փࡗLj࿢߲ටਥ‫ڥ‬Ljස ࡕ࿢วՉณད‫ڟ‬ᅃ‫ۅ‬ฉ௬༵ ‫ڦڟ‬Đӄ૩đLj৽ᅙঢ়๟ኵ ‫ڥ‬੝ۨ‫ڼڦ‬ᅃօକă GUዐ࿔ྪ‫܁ڞ‬

ႎဇનሞࣀළ዆೗ԥူସቻ࣮ ᆈࡔĖূබ้Ԓė! ౹ᄞ‫!ڤ‬ԛ৙-! ౅ܻĄႩఛ!ဒ౅Ԓ‫ڢ‬ ዐࡔᅙంସ၎࠲ഓᄽ ቻ࣮ٗႎဇન৊੨‫ڦ‬യሞ๴ ࿫කළ೗Ljُമඇ൰ፌ‫ٷ‬ ‫ڦ‬ළ೗‫؜‬੨ฆ࢛ཀ඗)Gpo. ufssb*ሞഄׂ೗ዐ݀၄କ੗ ዂ඾‫۾‬ዐ‫ڦ۾‬ဦਪă ዐࡔ৊੨‫ڦ‬ළ೗ዐLj ৎ:1&ઠጲႎဇનLjܸ࢛ཀ ඗๟ᄫᄫଶံ‫ڦ‬ፌ‫ࠃٷ‬ᆌ ฆăᆶ६ᇀُLjԛ৙‫ݛ‬௬‫ܔ‬ ኄ‫ׇ‬ළ೗੤ࣛ‫࣮ڦ‬ᆌኟ๴‫ڟ‬ ௢ൎ࠲ጀăႎဇનஹᅟև‫׊‬ ‫ڻ‬ఛĄ߭ஆሷ)Ujn! Hsptfs* ፌ‫ڦݛ࠳ܔ؛‬ႎဇન‫ۉ‬๫໼ )Ufmfwjtjpo! Ofx! [fbmboe* ՗๖Ljዐࡔᅙ্ኹ৊੨ᅃൎ ర‫ݹ‬Ljܸ໱ණྺُਉ๟Đਨ ‫ܔ‬๢‫ڦړ‬đă‫ڍ‬ᅃఁႎဇન ࠳ᇵፐනྟၵ้ࢪ՗๖Ljዐ

ࡔ‫ݛ‬௬‫ٯڦ‬แഄํডྺব ዆ă ዐࡔࡔॆዊॠጺਆሞ ഄ࠳ྪฉ՗๖Ljᅙူସ‫ٗܔ‬ ႎဇન৊੨‫ڦ‬໯ᆶළ዆೗े ഽॠᄓ॔࠶ă޿ևோᄲ൱຺ ॆഓᄽĊĊԈઔዐࡔፌ‫ٷ‬ ‫ڦ‬ᆃଙഓᄽྐࡘࡘ)Xbib. ib*ĊĊቻ࣮੗ీ๴‫ڟ‬๴࿫ කළ೗ᆖၚ‫ׂڦ‬೗Ljժ৽ႎ ဇન౨‫ڱ‬ဇჱࠅິ)Ovusj. djb*4಼߲ࡽ‫ڦ‬ᆊᆽܹದ‫ݛ‬ర ‫ݹ‬ၠၩ‫ݯ‬ኁ݀‫؜‬য়๖ăႎဇ ન௅౎‫؜‬੨ৎ:6ᅢெᇮළ዆ ೗Ljഄዐৎ࿵‫ݴ‬ኮᅃ‫؜‬੨዁ ዐࡔăनՍዐ‫ݛ‬ு‫؜‬໼ඇ௬ ্ସLjႎဇનළ዆೗ሞዐࡔ ‫ڦ‬ႚၡᄺ௬ଣ‫ޅ‬၃ă ࠳‫ڦݛ‬ႎࣀม‫׬‬Lj‫׊‬ ೺ᅜઠLjႎဇનሞ࡛ྔླྀၨ ׂ೗้໯ᆩ‫ڦ‬੨ࡽ๟Đӥ‫ݴ‬ ኮӥ‫ك‬৫đǗփࡗLj࢛ཀ඗ ݀ิକᅃဣଚ࿚༶Ljᅃၵዐ ࡔၩ‫ݯ‬ኁ‫ܔ‬ഄĐӥ‫ݴ‬ኮӥ‫ك‬

৫ర‫ݹ‬đ‫ڦ‬႑႐ਸ๔‫ۯ‬ᄩă 3119౎ዐࡔԖ݀ෙ਋ ൠӃ‫ؙ‬࿕DŽዐࡔࡔాഓᄽၨ ๳ࡤᆶኄዖࣅბ࿿ዊ‫ڦ‬ᆊᆽ ܹದ‫ݛ‬ర‫ݹ‬Lj‫ڞ‬ዂ7ఁᆊܹ ຶྨࢅ‫ׯ‬ഥฉྤට࣒թDžᅜ ઠLjლቴҾඇర‫ݹ‬ᅙ‫ྺׯ‬ዐ ࡔႎิܹ޴జ‫ڦ‬ᅃ‫ٷ‬ᄲခă ጲఫᅜઠLjዐࡔ‫ܔ‬৊ ੨ర‫ڦݹ‬Ⴔ൱‫؜‬၄᫁ืăٗ ၑߗ‫ڟ‬ᆈࡔLj߳‫߲ܔݵݵں‬ ටࠔசᆊᆽܹర‫ํݹ‬แ၌ࠔ አ֧Ljᇱᅺ๟ᆶට‫ٷ‬ଉࠔச ኄၵฆ೗Lj඗ࢫሞዐࡔገ๮ ஜ‫؜‬ă ࢛ཀ඗‫ڦ‬ሺ‫׊‬቟୼ᅜ ዐࡔྺঋ‫ۅ‬ă޿ࠅິኟऺࣄ ৃ౎ྟၵ้ࢪሞዐࡔ๨‫ླׇྀ‬ ‫؜‬Ҿ஢)Bonvn*೗ಈ‫ڦ‬ᆊ ᆽܹದ‫ݛ‬ర‫ݹ‬Ljᅜકቧሞࣀ ᄽခăඁ౎Ljዐࡔሞ޿णཷ ৎ311ᅢႎဇનᇮDŽࢇ268ᅢ ெᇮDž‫ڦ‬ᆐ๭ዐ቞କ21&ă DŽᅳኁ0ࢅ‫ޅ‬Dž

ᆈࡔࡍፃ݀૰ჱዞ‫ׂݝ‬ਸ݀ ᆈࡔĖূබ้Ԓė! ԍஆĄKĄ‫ྼٻ‬ຯ! ၑߗԒ‫ྰڢ‬ຯ௺ຯ༬ ࠅਤ)Evlf! pg! Xftunjo. tufs*ഌူ‫ࡔڽׂںݝڦ‬ኟे ‫ܔٷ‬ჱዞ‫ڦ‬ཨጨ૰‫܈‬Ljዷᄲ ‫ݛ‬ၠྺࡸ቎ਸ݀ၜణăኄᇑ ۫‫ݛ‬ጨূୁ෇ဇ‫ׂںݝݛ‬ᄽ ‫ڦ‬൵๞ԝ‫؁ܸڢ‬ă ᆈࡔፌ޷ॆፃኮᅃഌ ူ‫߭ິࠅׂںݝڦ‬ஆ‫ސ‬భ )Hsptwfops*ኟᇑ‫ॆܠ‬ཨጨ ऐࠓ༌ಒዐLj‫ٶ‬໙‫ׯ‬૬ᅃॆ ॏኵ8ᅢெᇮࡀఇ‫ׂںݝڦ‬ ཨጨਓૂևLjᅜ‫؜‬ጨሞၑ ߗĂ۫৙Ăԛ৙Ăฉ࡛ईତ ৎ‫ں‬൶ਸ݀5዁7߲ߛ‫ׂں܋‬ ၜణă ሞዐࡔሺ‫ྺ࣐ݣ׊‬ჱ ዞঢ়षཨူᅽᆖኮाLj߭ஆ ‫ސ‬భ‫׊ڦ‬ᇺణՔ๟ӝ‫ܔ‬ჱዞ ཨጨূ‫ߛ༵ܮ‬ৎଇԠLjُܸ

ਉኟ๟ഄඇಎքਆ‫ڦ‬ᅃև ‫ݴ‬ă ణമLj߭ஆ‫ސ‬భሞჱ ዞ࠶૙ጨׂᅙ‫ٳ‬238ᅢߗᇮ! ! DŽࢇ27ᅢெᇮDžLjె‫ׯ‬૬‫ڦ‬ ‫ׂںݝ‬ਓૂևॽሞُए‫إ‬ฉ ሺेཨጨă ጆᄽ‫ޜ‬ခࠅິ೵ࣀᆦ ‫)ڢ‬Qx D*ຕ਍၂๖Ljৎ౎ ઠLjཨၠჱዞ‫ׂںݝ‬ᄽ‫ڦ‬ඇ ൰ጨূ‫ڦ‬Բ૩ᆶ໯ই‫گ‬Ljܸ ᆥၠဇ‫ׂںݝݛ‬ᄽ‫ڦ‬ჱዞጨ ূඐ‫ޗٷ‬ฉืă প዁3121౎‫ڦ‬6౎૛Lj ཨၠჱዞ‫ׂںݝ‬ᄽ‫ڦ‬ඇ൰ጨ ূ቞‫ڟ‬ৎ41&Lj‫ڍ‬ጲఫᅜઠ ᅙူই዁24&ă ߭ஆ‫ސ‬భჱዞࠅິ๯ ဝኴႜ࠳౅ਖ਼Ą஍೵)Ojdl! Mpvq*՗๖Lj޿ࠅິფጀჱ ዞ‫ڦ‬ᇱᅺሞᇀዐࡔ‫ڦ‬ᛒഐLj ໱Ԩටੂࡻዐ‫׊‬೺മৠă ޿ࠅິᅙᇑጺևยሞ ԛ৙‫ํूڦ‬एূ࠶૙ࠅິ

)Ibswftu! Gvoe! Nbobhf. nfou*ॺ૬କएূ࠶૙ࢇፕ अӵ࠲ဣă ໱՗๖ǖĐ৑࠶௃༹ ཀྵཉᆶ࢔‫ܠ‬DŽዐࡔሺ‫ݣ׊‬ ࣐Dž‫ڦ‬ၩတLj‫ڍ‬ዐࡔঢ়ष 7&዁8&‫׊ڦ‬೺ሺ‫୲׊‬ධ‫ݥ‬ ‫׉‬ኮߛăđ ߭ஆ‫ސ‬భኟሞჺ৯ฉ ࡛޹ৎ޷ᇧ‫ڦ‬ౢհ๨ᅃ߲യ ሞၜణLjཞ้ᄺ੗ీሞೀତ ԛ৙‫ڦ‬ཀৄ๨ლቴཨጨଆ ऐă փ ৳ മ Lj ߭ ஆ ‫ސ‬ భᅙሞၑߗྜ߾କĐ࣠ ᥑđ)Xftunjotufs!Ufssbdf* ࡸ቎ၜణLjഄዐ୼ߛᇀ4111 ೝ‫ݛ‬ᆈ؅‫ڦ‬ፌၭ‫ࠅڦ‬ᇦ‫ݝ‬ᄺ ᄲஜ‫ڟ‬ሀ6111ྤߗᇮă ྰຯ௺ຯ༬ࠅਤ࿋ᇀ ୿‫ׂݝڦܘ‬੗ᅜጕ໓‫ڟ‬2788 ౎Ljሞॆፃ233ᅢᆈԃ‫ڦ‬ཨ ጨፇࢇዐධਃࢃ႐‫ں‬࿋ă DŽᅳኁ0ႛᛗDž


24 / ࣀ࿕‫཮܁‬

ԨӲՊडǖ‫ࣱݔ‬ᆨ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3124౎9ሆ:.26න

૦๏ᆖၟ ࢅᆈࡔ‫ٷڦ‬ᆈձ࿿࠷Ă‫ٷ‬ᆈ཮ກ࠷‫ࠌࠅڪ‬ ऐࠓᅃᄣLjᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ཞᄣ๭֠କ‫ٷ‬ଉ‫ڦ‬ ᆶ࠲ዐࡔ‫ڦ‬૦๏‫ڗ‬ӄጨଙăഄዐᅃև‫ݴ‬๟ᆈࡔ አުࢅዐࡔ঍ྫࡗ‫ײ‬ዐ‫ࠅڦ‬࿔๏ଙLj࣏ᆶᅃև ‫ݴ‬๟߳ዖർ‫ڢ‬๭ण‫ࢅڦ‬ዐࡔᆶ࠲‫ڦ‬ኆࡍ࿔ߡࢅ ཮ೌă ሞӀቷᆈࡔ݆ୱࡀۨփ܏঴௢ภࣀࠅ࿔ ‫ڗ‬ӄ‫ڦ‬ཞ้Ljᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷ᄺփ้‫݀ں‬ք փ٪ሞ௢प‫ڦ‬ኆࡍ࿔ߡࢅ཮ೌLjඟࠅዚለબࢅ ჺ৯ăኄၵ཮ೌᅙཞօ዁ჯࢸ཮ೌࠌၛྪበ GmjdlsฉLj‫ݛ‬Ս‫܁‬ኁ៓બ‫ڦ‬ཞ้Lj࣏ᄥ൩ࠅዚ ց؊ኄၵ཮ೌ‫ڦ‬၎࠲ԝৠኪ๎Ăई༵‫؜‬ೠஃई ॺᅱă

ࢅ‫ٷ‬ᆈձ࿿࠷Ă‫ٷ‬ᆈ཮ກ࠷၎ཞLjࡔॆ‫ڗ‬ ӄ࠷๭֠‫ܠ࢔ڦ‬ዐࡔ࿔၅ࢅ཮ೌLjᄲ஺ሞዐࡔ ࡔాٗઠ৽ுᆶࡗLjᄲ஺ሞዐࡔሼঢ়‫ڦ‬቟୺ࢅ มࣷՎ߫ዐᅙঢ়փް٪ሞăᅺُLjᆈࡔዚ‫ڦܠ‬ ࠅࠌऐࠓ‫ڦ‬ዐࡔ๏ଙ‫ྺׯ‬ჺ৯ዐࡔ૦๏‫ڦ‬ዘᄲ ֖੊࿔၅ኤ਍ă ፕྺԨ೺Ėࡔॆ‫ڗ‬ӄėጆ༶‫ڦ‬ᅃև‫ݴ‬Lj ࿢்჋‫ک‬ᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷๭֠‫ڦ‬և‫ݴ‬ዐࡔ઻ቷ ೌLjࢅ‫܁‬ኁ‫ݴ‬ၛă ߌ႗඀‫܁ڦ‬ኁ੗ᅜཚࡗGmjdlsྪበ‫ڦ‬ᆈࡔ ࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷‫ڦ‬ೕ‫໇ڢ‬໭ֱੂ߸‫ڦܠ‬ዐࡔ઻ቷೌ ๏ଙă DŽԨӲ཮ೌ਩ᇸጲᆈࡔࡔॆ‫ڗ‬ӄ࠷Dž

1906౎Ljዐࡔᅃॆ ࠅ૬౰ጱბ༗‫ڦ‬ბิࢅ ঞᇵă

ྟൣ‫ڦ‬ට૰‫ױࢅސכ‬ਜ਼)1889-1891*

1922౎Ljႎඪᆈࡔጂࣀ‫ٷ‬๑Sir Ronald Macleayሞөࣷ૔ᇮࢡ ጺཥമLjࢅዐࡔߛ࠳ࢇᆖăSir Ronald Macleayٗ1922‫ڟ‬1926ጂࣀ ೺क़Ljঢ়૦କ9ඪጺཥई‫پ‬ጺཥă

1906౎Lj෷۫࠳ᇵࢅᆈࡔ‫ݡ‬ਜ਼ࢇᆖă


‫ڼ‬252೺

ཨߡᆰၒǖeditor@thechineseweekly.com

ࣀ࿕‫ ཮܁‬/ 25

ฉ཮ǖ1904౎Lj੥฽ටࢫ‫پ‬DŽፑDžሞ൸޳੥௳ࣷ९‫ڦݡڟ‬ᆈࡔส๗ሀࡪს ံิă

ፑ཮ǖ1906౎Ljዐࡔᅃ໯ఴጱࠅბ‫ڦ‬ბᇵวጣਬჟ዆‫ࢅޜ‬ጎԢࢇᆖă

1903౎Ljጂ‫࡛ྰݞ‬࿐‫ڦ‬ዐࡔ࠳բă!

1946౎Lj໋૴๗բሞ ዐࡔ۫ԛᅃॆሼঢ়‫ڦ‬නԨ բ߾‫ࢇ׍‬ᆖă໋ਬሞ‫ཽם‬ ้ॽ‫ॆܠ‬නԨբ߾‫ิڦ׍‬ ׂ၍ӭദᅃ੣ă!


ࣀට้ጎยऺ฾ ࡓጱ‫ڦބ‬ആࣙ೏ୁ ၘ९28-29Ӳ

ዬఏǖ႞‫ڦޟ‬ට൐ᇺႜ ၘ९39Ӳ

ॼӉǖ‫ྺׯ‬०ĄӎຯۡLjლቴ‫ٳ‬ဇံิDŽฉDž ၘ९41Ӳ

ጆ༶֧ࣄǖဲᆗ!!!ฝᆖ0ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬


28 / ࣀ࿕ူ࿷ְဣଚኮĊĊࡓጱ‫ބ‬

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ ץ‬3124౎9ሆ:.26න

ူ࿷ְ ဣଚ

ࣀට้ጎยऺ฾ !

ࡓጱ‫ބ‬Ą! !!!!!!

38໠Ljేሞፔ๊஺Ǜ!!๟߾ፕब౎ࢫًኰዘ࣮ၯᇴ‫܁‬ຬ๗Ǜ࣏๟ሞᅃॆࠅິ૛ኟ౮૰ ٗূጴ໴‫ڦ‬ፌ‫܋ڹ‬ᅃ߭Ăଇ߭ྫฉಂǛ ࡓጱ‫ބ‬ሞ38໠้Ljᅙঢ়‫ټ‬ጣᆇᆶጲमఁጴĐLbz! Lxplđ‫ڦ‬ఴጎ‫ک‬ฉକ๘হ้ጎ‫ڦ‬ፌߛ࿸໼ĊĊ୿ ‫ܘ‬ఴጎዜǗధူକᅪ‫ٷ‬૧้ጎহፌ޷ฺఁ‫ڦ‬Njuufmnpeb้ช‫ٷ‬ঃLj‫ྺׯ‬๯࿋इُ๺ඵ‫ࣀڦ‬ᅩยऺ฾Ǘྺᆈ ࡔᄩࡐႎᅃ‫پ‬ଶਬૂ‫ܓ‬ᤏຯ)Nvtf*ඇ൰ნ࣮ᄇ‫ࣷא‬ยऺᄇ‫ޜ؜‬Ǘሞᆈࡔྼ‫ܠ‬૧ჱࢅҮܻն༬ձ࿿࠷Ăၑߗ ࿔ࣅձ࿿࠷ቛ‫؜‬ጲम‫ڦ‬ยऺፕ೗ččă

ԨԒऻኁ!ဲᆗ ௅౎Ljᅃ಼থጣᅃ಼‫ڦ‬ ้ชĐႎეđ๼෇ᆈ୿య዁ ๘হ߳‫้ڦں‬ชऐ༹Ljኄ૛ ௬Ljᆶ‫ܠ‬ณට੗ᅜାူઠLj ᆼፌዕీࠕበሞ຺‫้ٷ‬ጎዜ ‫ڦ‬U໼ฉĐၲӍॿࢶđǛሞ ৪ኛघଜ‫้ڦ‬ชංLjࡓጱ‫ބ‬ ๟ൺኸ੗ຕ‫ڦ‬ఫᅃև‫ݴ‬Ljඁ ౎ߑٗ୿‫้ܘ‬ጎბᇾ)Mpo. epo!Dpmmfhf!pg!Gbtijpo*ఴ ጎยऺᇑ߾‫ײ‬ຬ๗ጆᄽԹᄽ ‫ڦ‬໱৽‫ټ‬ጣጲम‫ڼڦ‬ᅃ߲ဣ ଚĐᆆ֠‫ీڦ‬ଉđሞ3125‫ؾ‬ ဲ୿‫ܘ‬ఴጎዜฉଋ၎ă Đᅜമ‫܁‬ກ้࿢৽ࣙၙ ࡗ‫ک‬ฉ୿‫้ܘ‬ጎዜ‫ڦ‬U໼ă සࡕ݀ቛࡻ‫ࣆڦ‬Lj࿢ၙፌራ ᄺᄲ41‫ܠ‬໠‫֍ࢪ้ڦ‬੗ᅜํ ၄ኄ߲௔ၙăđࡓጱ‫ބ‬๟ཱི ิཱི‫ڦ׊‬ၑߗටLj໱ᆩփ໿ ୁ૧࣏‫ټ‬ጣߗ࿆‫ڦ‬೵ཚࣆ ሞ໱࿋ᇀႎূබ‫)׭‬Dbobsz! Xibsg*޹ৎ‫ࠅڦ‬ᇦ૛Ljគભ ‫ں‬༝ሞTႚ‫ڇڦ‬ට෭݀ฉLj ᅃՉ‫׺‬ጣ຤ࡕ࿆‫෉ڦڢ‬༛ᅃ Չߢ໕࿢ຫLj໱ኈ‫ڦ‬ுᆶၙ ࡗԹᄽᅃ౎ࢫ৽੗ᅜሞ୿‫ܘ‬ ఴጎዜฉᆶᅃ‫ׇ‬ጲम‫ڦ‬ႯLj ᅃൎ၂‫ڥ‬փ໿ኈํă ࿢‫ڼ‬ᅃْ९‫ࡓڟ‬ጱ‫ބ‬Lj ৽๟ሞఫ‫ׇ‬ႯฉLjຝഘ‫ڦ‬ఴ ఇ்‫ح‬ጣ؊؈ጣഽଜ࿄ઠߌ ࢅూ࢟෥֒‫ޜڦ‬ጎ‫؜‬၄ሞ࿢ ‫ڦ‬๫ᄸ૛Lj࿢ຨक़ԥఫၵഽ ଜ‫ڦ‬෥֒ࢅ཮࿖ဌᆅକăႯ ࢫ࿢ಞ‫ࢫڟ‬໼ጚԢ֑‫ݡ‬ኄ࿋ ‫ڼ‬ᅃْ‫ک‬ฉ୿‫้ܘ‬ጎዜ‫౎ڦ‬ ൟ‫ࣀڦ‬ටยऺ฾Ljுၙ‫ڟ‬ዸ ఁ้ชĐ‫ݧ‬ऐཀྵ౰ఋཀྵđĂ ጨศ඄ྰ้ชೠஃॆ໋စĄ தആຯ)Tv{z! Nfolft*ٗ࿢ วՉ։วܸࡗLjሞᅃ࿋၄‫ׇ‬ ߾ፕටᇵ‫ڦ‬ᆅଶူLj໳ტ໏ ጽ‫ࡓڟ‬ጱ‫ڦބ‬௬മLj঍༌କ ഐઠăĐే்‫้ړ‬଎କၵ๊ ஺Ǜđ࿢࢔ࡻആă໚඗้क़ ࡗඁକଇ߲ሆLj‫ڍ‬๟ఫᅃཀ ‫ׇڦ‬ৠ‫ܔ‬ᇀࡓጱ‫ބ‬ઠຫᅈ৹ ႎးĂᅈ৹૦૦ሞణLjĐ໳ ࿚࿢ኄ߲ဣଚ‫ظڦ‬ፕଳߌ๟ ๊஺Ǜ໳ຫ໳࢔ဠ࣌࿢ยऺ ‫ڦ‬ኄၵఴጎLj໳࣏࿚࿢ኄ๟ փ๟‫ڼ‬ᅃْሞ୿‫ܘ‬ਸႯǛ໳ ࢔೺‫ځ‬࿢ᅜࢫ‫ڦ‬ፕ೗ࢅူᅃ ‫ׇ้‬ጎႯăđ

ٗ๭‫ڟ‬Ė዇ፃHRėᄲ ሢዺ࿢ሞ୿‫้ܘ‬ጎዜฉਸႯ ‫ڦ‬fnbjmਸ๔Lj࿢৽ਥ‫ࡻڥ‬ၟ ፔ௔ᅃᄣLjᅃൎ໿փኈํă

‫܁‬ዐბ้ᅺྺሞtuzmf/ dpnྪበฉ‫ڼ‬ᅃْੂ‫ڟ‬ჱ૦ ෷‫ٷ‬Ą஛ઑĂሀࡪĄे૧ჱ ౷‫ڦ‬ፕ೗Lj௎݀କࡓጱ‫ׯބ‬ ྺ้ጎยऺ฾‫ڦ‬௔ၙăĐ‫ړ‬ ้‫ڼ‬ᅃ߲ߌਥ๟Ďgboubtzď DŽ௔ࣙDžLj้ጎᇱઠ๟ኄ ᄣ‫ڦ‬ăđࡓጱ‫ٷބ‬ბ჋ስକ ၑߗ૙߾‫ٷ‬ბ‫ڦ‬౰ጎยऺጆ ᄽLjሞُ೺क़Lj໱‫ڦ‬ยऺ֍ ీ৽ᅙቚ୞ཀྵঙLjइ‫ڥ‬ၑߗ ้ ጎ ၹ ࣷ ‫ ظ ڦ‬ᅪ ‫ ٷ‬ঃ Lj ԥ! Đࡔा้ชୁႜ൵๞ᇨ֪ࢅ ݀քđ)XHTO*༵ఁྺჱዞ 26‫ٷ‬ยऺ฾DŽბิፇDžă Ԩ੔ԹᄽࢫLjࡓጱ‫ބ‬ ժுᆶၙࡗᄲ‫ܘ୿ڟ‬ीჄศ ሰLj߸ுᆶၙࡗጆᄽᄲٗ౰ ጎยऺ࣑‫ڟ‬ఴጎăĐఫ้Lj ࿢ߑԹᄽLj௬ଣጣቴ߾ፕLj ႐૛࢔‫ޝ‬ሮLjሞၑߗፔ้ጎ ยऺ฾ԲডௌLj໱்Ⴔᄲ‫ڦ‬ փ๟‫ظ‬ᅪLjܸ๟ᅃև዆ᅊऐ ഗăđࡓጱ‫ބ‬ຫኄၵժփ๟ ໱ၙᄲ‫ڦ‬Lj໱‫࢔݆ၙڦ‬० ‫ڇ‬ĊĊॺ૬ጲम‫ڦ‬೗ಈLjփ Ⴔᄲ࢔‫ٷ‬Lj੗ᅜᄢऄጲमă ৽ሞࡓጱ‫ܔބ‬࿄ઠߌ‫ڟ‬ ௚ன‫ࢪ้ڦ‬Lj୿‫้ܘ‬ጎბᇾ ยऺૌຬ๗ੜ‫ڞڦײ‬฾Ebs. sfo! DbcpoDŽ‫ܻٳ‬࿔Džൕጲ ‫ڟݧ‬ၑߗ৊ႜ෇ბ௬๬ăࡓ ጱ‫ڦބ‬ཞბඁ֖ेྜ௬๬ ࢫ࣮ઠߢ໕ࡓጱ‫ބ‬Lj௬๬‫ړ‬ ‫ీ৽ׇ‬ኪ‫ڢ‬঳ࡕLjๆ‫ِݴ‬ घăĐ࿢࢔ࡻആLj࢔ၙኪ‫ڢ‬ ‫ڹڟ‬ጲमᆶबুबଇăđᇀ ๟ࡓጱ‫ټބ‬ฉጲम‫ڦ‬ፕ೗ण ᄺඁԒఁ֖े௬๬କă঳ࡕ ‫ࢭ؜‬ᅪଙLjEbssfoߢ໕ࡓጱ ‫ބ‬ǖĐ࿢ߴే୤ൽཚኪກLj ‫ేڍ‬ՂႷბఴጎăđ௬‫ܔ‬ Ebssfoኄᄣ‫ڦ‬Đ‫ٷ‬ට࿿đLj ࣏ுٗ௬๬‫ڦ‬৆ቧ൧Ⴣዐ࣐

঴ࡗઠ‫ࡓڦ‬ጱ‫ބ‬ኻኪ‫ٴ࣮ڢ‬ ຫĐࡻđăबཀࢫࡓጱ‫࣐ބ‬ ࡗหઠLjĐ࿢ྺ๊஺ᄲ‫܁‬ఴ ጎǛđ໱݀‫ۉ‬ᆰ࿚ăEbssfo ࢔੺ߴକ࣮႑ǖĐేᆌ޿ᄲ ፔఴጎLj࿢ੂ‫ేڟ‬ᆶኄᄣ‫ڦ‬ യ૰ăđ৽ኄᄣLjࡓጱ‫ބ‬ऐ ᇹേࢇ‫ٗں‬ၑߗઠ‫ڟ‬ᆈࡔLj ۪ۖ౰ጎยऺLjዘႎਸ๔କ ఴጎยऺ‫ڦ‬ბသă සࡕຫ෇‫้ܘ୿܁‬ጎბ ᇾఴጎยऺຬ๗ጆᄽ๟ࡓጱ ‫ڼڦބ‬ᅃْആᇜLjఫ஺Ljሞ ୿‫ܘ‬ఴጎዜฉਸႯሶ๟ଷྔ ᅃ߲ᅪྔă ้ጎዜฉ‫ڦ‬ᅃْଋ၎ ཚ‫׉‬ᄲࢾۖ‫ٷ‬ሀ91ྤට௷ ԼăߑٗბၯԹᄽ‫ࡓڦ‬ጱ‫ބ‬ ࣏ሞṉḩბօLjၙᄲਸႯ༌ ࢆඹᅟă‫ڍ‬ᅃཀራ‫ץ‬ႝઠLj ࡓጱ‫ބ‬ᅪྔ‫ں‬๭‫ڟ‬କᅃ‫ހ‬ ઠጲĖ዇ፃHRė‫ڦ‬ᆰॲLj ߀Վକ໱‫ڦ‬ంሏăᆰॲฉ ຫǖĐ࿢்ᆶᅃ߲‫׼ޔ‬ዐࡔ ႎ႗ยऺ฾ሞ୿‫้ܘ‬ጎዜฉ ቛ๖‫ࣄऺڦ‬Ljేᆶுᆶ႗඀ े෇࿢்Ǜđᇀ๟Ljᅃൎ‫ۼ‬ Վ‫ڥ‬ᆶ‫ۅ‬փᅃᄣକăଇ߲ሆ മLjࡓጱ‫࣏ބ‬ሞၑߗྺၑߗ ૂ‫ܓ‬NS/ยऺᄇ‫ޜߤࣷא‬Lj ଇ߲ሆࢫLjࡓጱ‫ټ৽ބ‬ጣ 3125ĐLbz! Lxplđ‫ဲؾ‬ဣ ଚఴጎઠ‫ܘ୿ڟ‬௬๬ఇ༬Lj ᇑႯ‫ׇ‬EK༪ஃጽႯᅼૂă

1.ߤ๮ชṩᢜሞඇႎ‫ڇ‬൸NWዐLjวጣ ࡓጱ‫ྺބ‬ഄଉวۨ዆‫ૢࣀڦ‬૝ඕă

2/3. ၑߗ૙߾‫ٷ‬ბԨ੔ԹᄽLjྺକሞ 211‫߲ܠ‬Թᄽፕ೗ዐ཭ྷLjࡓጱ‫ބ‬ਦۨ! Đӝ౰ጎᇮ໎‫ڟݣ‬ఴጎ૛௬đă

4. ຬ๗Թᄽߑᅃ౎‫ࡓڦ‬ጱ‫ټބ‬ฉ๯߲ဣ ଚሞ3125‫ܘ୿ဲؾ‬ఴጎዜฉଋ၎ă

5.୿‫้ܘ‬ጎბᇾఴጎჺ৯ิੜ‫ײ‬Թᄽፕ ೗ᅜࠟ઻‫ڦ‬үत࿔ࣅྺ‫ظ‬ፕଳߌă 6.ᆈࡔᄩࡐૂ‫ܓ‬Đᤏຯđᄥ൩ࡓጱ‫ྺބ‬ ഄሞඇ൰ნ࣮ᄇ‫ࣷא‬ยऺᄇ‫ޜ؜‬ă ཮ೌᆯࡓጱ‫ބ‬Ԩට༵ࠃ}!


‫ڼ‬252೺

ࣀ࿕ူ࿷ְဣଚኮĊĊࡓጱ‫ ބ‬/ 29

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

‫ڦ‬ആࣙ೏ୁ

ࣀටยऺ฾ ࡓጱ‫!ބ‬Lbz!Lxpl! !

Ŕ!೏ୁ୿‫ܘ‬Ljბသࢅࡗඁߢ՚

3122౎Ljࡓጱ‫෇ބ‬ბ୿ ‫้ܘ‬ጎბᇾLj‫؛ړ‬ሞၑߗ௬

๬໱‫ڦ‬Ebssfo!Dbcpo‫ྺׯ‬କ ࡓጱ‫ڦބ‬ຬ๗‫ڞ‬฾ă ࡓጱ‫ބ‬ຫ໱‫ܘ୿ڟ؛‬ ้Lj࢔ጲ႑LjĐ‫؛ړ‬ሞၑߗ ౒ກ‫ࢪ้ڦ‬Lj࿢‫ڦ‬ยऺٗઠ ‫ۼ‬ு‫๊ࡗ؜‬஺࿚༶Ljन๑ᇜ ‫ڟ‬࿚༶ᄺփ๟࿢‫ڦ‬࿚༶ăđ ࡓጱ‫ބ‬၎႑ጲमᅃۨీᆌ޲ ‫ڥ‬କຬ๗ੜ‫ײ‬ă ੗๟Ljᅃൎժுᆶၙၡ ‫ڦ‬ఫᄣඹᅟLj௅ᅃْքዃፕ ᄽ‫ࢪ้ڦ‬LjEbssfo‫ߴۼ‬କࡓ ጱ‫ڦٷ࢔ބ‬უ૰ăĐ௅ْ࿢ ࢾକ࢔‫้ܠ‬क़ඁჺ৯Lj߶໱ ଎࿢‫݆ၙڦ‬࿢‫ڦ‬ยऺ้Lj໱ ‫ۼ‬ਥ‫ڥ‬փࠕࡻLjຫ࿢੗ᅜፔ ‫ࡻ߸ڥ‬ă௅ᅃْ࿢‫࢔ۼ‬๴‫ٶ‬

ऍăđĐ௅ᅃْ߶‫ڞ‬฾ᅃ‫ܔ‬ ᅃ༪ஃࠀੜ‫ࢪ้ڦ‬Lj໱‫߶ۼ‬ ࿢ຫǖĎኄփ๟࿢ၙᄲ‫ڦ‬Lj ేፔ‫ڥ‬໿՗௬କăďđ ‫ڼ‬ෙْ঍ፕᄽ้Ljࡓ ጱ‫ူݖބ‬କᅃ߲࢔‫ٱڦٷ‬ ဃĊĊሞፔኮമுᆶߢ໕ Ebssfoᆩକ๊஺࿿ଙLj໱ຫ ኄ๟໱ටิ‫ڟ‬ణമྺኹፌవ ࡗ‫ڦ‬ᅃْă Đ࿢ዷᄲᆩ‫ڦ‬࿿ଙ๟ นೄLj‫ڍ‬࿢ժփኪ‫ڢ‬Ebssfo ‫ג‬प࡞಄นೄăđ၄ሞ࣮ᅬ ഐఫᅃཀLjࡓጱ‫࣏ࢭຼބ‬႐ ᆶᇆशăĐఫཀ๟ፕᄽፌࢫ ฉ঍ቛ๖‫ڦ‬മᅃཀLjEbssfo ൕጲߴ࿢்‫ڦ‬ፕᄽፔፌࢫ‫ڦ‬

‫ڞޤ‬ă‫ړ‬ఇ༬‫ح‬ጣ࿢ยऺ዆ ፕ‫ڦ‬นೄᅊ‫ޜ‬ጽ‫ڟ‬Ebssfo ௬മ้LjEbssfoᅃਔࣆ‫ۼ‬ ுᆶຫLj໱࢔Ⴃ‫ੂں‬ጣ࿢Lj ‫้ړ‬໯ᆶ‫ڦ‬ཞბ‫ۼ‬ፖሞ‫ݝ‬क़ ૛Lj࿢ᅃՉ঄঴࿢‫ڦ‬ፕ೗‫ڦ‬ ้ࢪLjᅃՉ࢔ᅑउEbssfoྺ ๊஺ᄲఫ஺Ⴃ‫ੂں‬ጣ࿢Lj‫ڍ‬ ๟࿢ுᆶ૙໱LjीჄ࿢‫ڦ‬঄ ঴ăđ6‫ݴ‬ዓࢫLj‫ࡓړ‬ጱ‫ބ‬ ঄঴ྜԹLjEbssfoኻଖူ କᅃਔࣆǖĐBu! uif! np. nfou-! J! dboďu! hjwf! zpv! boz! dpnnfout/DŽُُ้ ਗ਼Lj࿢ு݆ߴేፔ‫؜‬ඪࢆೠ ॏăDžđLj৽ጽ‫؜‬ோඁLjு ም࣮‫ڟ‬ঞ๪ăĐ࿢‫৽ׇړ‬෯

କLj໯ᆶ‫ڦ‬ཞბᄺ‫ۼ‬ԥဳ࣋ କLj࿢փኪ‫ڢ‬Ebssfoྺ๊஺ ࣷᆶኄᄣ‫ݒڦ‬ᆌLjᄺփኪ‫ڢ‬ ጲम঄‫ٱ‬କ๊஺ăೝ้ঞ๲ ๟ᅃ߲࢔ᆷ฀LjࢅҶ੗ൕ‫ڦ‬ ටLjٗઠுᆶሞბิ௬മ՗ ၄‫؜‬ኄᄣ‫ݽ‬౯‫ڦ‬ᅃ௬ăđ ࿢ీၙၡ‫้ړ‬ঞ๪૛؊ ؈ጣ‫ڦ‬ౡዘഘ‫ݳ‬Lj‫ܔ‬ᇀ‫ܾڼ‬ ཀ৽ᄲ঍ፕᄽధ‫ݴ‬ຕ‫ڦ‬ბิ ઠຫLj‫ڞ‬฾ኄᄣ‫ݒڦ‬ᆌ࿮ᅑ ๟‫ړ‬ཀྵԀࡿă Đࢫઠ఼Ǜđ࿢ೡዿࢬ ဌ࿚ăĐEbssfo‫ڦ‬ዺ૙ጽࡗ ઠߢ໕࿢ঞ๲࢔಄นLjঢ࿢ ߋ৆ӝ໲்ధጽăđምࡗକ ࢔৳LjEbssfo࣮‫ڟ‬ঞ๪Lj࿚

ࡓጱ‫ބ‬ǖĐేၙሹ஺ᄣǛే ኄ೺‫ࠀڦ‬ੜ࿢փ੗ీीჄ‫ޤ‬ ‫ేڞ‬LjᄺփࣷӻేႪ߀ăే ੗ᅜᆶଇዖ჋ስLj჋ስᅃLj ధۖนೄև‫ݴ‬Lj჋ስܾLjధ ߴ࿢‫ڦ‬ዺ૙ඁႪ߀ăđ ᅃ‫ܠڢ‬஺֘੯‫ڦ‬჋ስ ༶ă‫ࢭ؜‬ᅪଙLjሞසُഽ‫ٷ‬ ഘუူLjࡓጱ‫ބ‬ඐᅈ৹ॕ‫׼‬ म९ǖĐኄ༫‫ޜ‬ጎ߶นೄ๟ බྺᅃ༹‫ڦ‬Ljுᆶକนೄᄺ ৽ுᆶକ໲‫ڦ‬ଳऀă࿢փ੗ ᅜధۖนೄăđ

Đ৆ቧ஘Ǜ঄ኄၵࣆ ้ăđ࿢࿚ă Đ‫ړ‬඗ƽ໱๮ዐ࿥ጣ࿢ ்௅ᅃ߲ට‫ٷຶิڦ‬඄ăຫ ‫؜‬੨‫ڦ‬ᅃ෬ఫLj࿢ߌਥ࿢ຶ ۨକăđ Đఫేྺ๊஺࣏ኄᄣ঄ ఼Ǜđ Đ࿢ᄅ૛ኻੂ‫ڟ‬କ࿢‫ڦ‬ ᅊ‫ޜ‬ăđ ຫྜLjࡓጱ‫ބ‬ቅକᅃူ ᄅ৖ၲࡘࡘ‫߶ں‬࿢ຫǖĐߢ ໕ేᅃ߲ၭ௞௢Ljኄْ঳ຐ

ࢫᆶࡻ‫׊‬ᅃ܎้क़ഄํ࿢࣏ ၙࡗᄲփᄲ߶໱ፔ‫ܔ‬Lj໱փ ဠ࣌นೄLjఫ࿢ຬ๗Թᄽፕ ೗߅٤ඇև‫ۼ‬ᆩนೄࡻକă ໚඗࿢ፌࢫுᆶኄ஺ፔăđ ຫኄਔࣆ้‫ࡓڦ‬ጱ‫ބ‬Lj ߵԨ৽๟ᅃ߲ಓొ‫ڦ‬ณ౎Lj ߶ೝ้ሞยऺ‫ޜ‬ጎ้࿘ዘ‫ڦ‬ ఫ߲໱ಒැଇටă Đፌࢫ‫ׯڦ‬जሹ஺ ᄣǛđ࿢ኪ‫ڢ‬ሞᆈࡔ‫܁‬ກLj ௅ᅃْፕᄽ‫ׯڦ‬ज‫ܔ‬ᇀბิ ઠຫ‫ۼ‬໿ዘᄲକăĐփ໿

ࡻăđࡓጱ‫ބ‬ኻ๟ኄᄣ࣮‫ٴ‬ ࿢Lj࿢ᄺփ໿ࡻीჄጕ࿚ူ ඁă Đࡗඁ‫ڦ‬࿢Բডጲ࿢Lj ࿢ၙᆩ๊஺࿿ଙ৽ᆩ๊஺Lj ၙሹᄣยऺ৽ሹᄣยऺLjኮ മሞၑߗ‫܁‬ກ‫ࢪ้ڦ‬࿢৽๟ ᆩ‫ڦ‬ኄᅃ༫Lj࿢փဠ࣌߶‫ڞ‬ ฾ຫ๊஺Lj࿢ႜ࿢໎࠹କă ‫ڍ‬๟၄ሞ֍༹ࣷ‫ڟ‬Ljยऺ๟ ுᆶՉ‫ڦ‬LjनՍ၄ሞ࿢በሞ କ୿‫้ܘ‬ጎዜ‫ڦ‬U໼ฉLj‫ڍ‬ ࿢࣏๟ᅜᅃዖბသ‫ڦ‬႐ༀඁ

།඗௬‫ܔ‬ăđ၂඗Ljࡓጱ‫ބ‬ Վ‫ٗࢅڥ‬മᆶ‫ۅ‬փᅃᄣକă ᇑࡗඁఫ߲Ӎ஥ጲ‫ڦٷ‬ ጲमߢ՚Ljঢ়૦କ࿮ຕْ‫ڦ‬ ኛ‫ބ‬Ljࡓጱ‫ބ‬ሞፌࢫᅃْᅃ ‫ܔ‬ᅃ‫้ڞޤ‬LjዕᇀٗEbssfo ఫ૛ధ‫ڟ‬କሢᄙำLjĐኄኤ ௽࿢ுᆶӣࢾ้क़ᆩࠀඁ‫܁‬ ກăđ‫ࡓړ‬ጱ‫ބ‬঍‫؜‬ፌࢫᅃ ْፕᄽ้LjEbssfo࢔஢ᅪ‫ں‬ ຫǖĐኄ৽๟࿢ၙᄲ‫ڦ‬ăđ ࡓጱ‫ބ‬ຫኄඟ໱ኈ‫࢔ڦ‬ਸ႐ ࢔ਸ႐ă

ሞၑߗ‫܁‬ກ‫้ڦ‬ ࢪLj࿢‫ڦ‬ยऺ֍ీᆶ ణࠌ‫܃‬Lj࿢ጲᅜྺᆌ ޿փ໙࢔ೝᆟLj࿢‫ڦ‬ ཞბ்ᄺ‫ۼ‬ਥ‫ڥ‬࿢࢔ ᆶཀޯă‫ڍ‬๟‫ڟ‬କ୿ ‫ܘ‬ኮࢫLj֍݀၄ኄ૛ ኈ‫ࣹڦ‬਋କࡻ‫ܠ‬ᆫႯ ‫ڦ‬ยऺ฾ă࿢ਸ๔ᅪ ๎‫ڟ‬࿢ՂႷᄲ࢔ᆩ႐ ‫ں‬ඁბသĂඁยऺă

Ŕ!ሞ၄ํᇑ૙ၙक़೏ୁ

‫ک‬ฉఴጎዜLj ๟࿢௔ํ၄‫ڦ‬ਸ๔Lj ‫ڍ‬ᄺ๟࿢‫ڦ‬௔೦ໟኮ ้ă Đ࿢ኈ‫ڦ‬փ໿ဠ࣌ፔ ฆᄽࣅ‫ڦ‬ยऺăđኝ߲֑‫ݡ‬ ዐLjࡓጱ‫ބ‬ᅃ኱ሞዘްኄਔ ࣆLj໱ຫኄᅃْ‫ک‬ฉ୿‫ܘ‬ఴ ጎዜLj๟໱௔ํ၄‫ڦ‬ਸ๔Lj ‫ڍ‬ᄺ๟໱‫ڦ‬௔೦ໟኮ้ăᅺ ྺ‫ܔ‬ᇀࡓጱ‫ބ‬ઠຫLj้ጎᆌ ‫ړ‬๟ᅃॲಷሞ๮႐૛ԥටႌ

งĂԥටࡿࢺ‫ڦ‬ᅝຍLj੗၄ ํዐLj้ጎᅃ‫ڋ‬ཨ෇๨‫ׇ‬Lj ኄඐ๟ᅃோ؆஋஋Ă؊஢କ ཟ‫ิڦؚ࿆‬ᅪLj‫ࡓړ‬ጱ‫ڦބ‬ ยऺཚࡗ୿‫ܘ‬ఴጎዜԥኝ߲ ้ጎං໯ණ๎Lj໱Ⴔᄲ๨‫ׇ‬ ඁ࢚ଉ໱้ጎ‫ڦ‬ॏኵ‫ڦ‬ཞ ้Lj໱ᄺምփీၟࡗඁఫᄣ ኻ‫ק‬৐ሞࣙၙዐLjኻྺፔᅊ ‫ܸޜ‬ፔᅊ‫ޜ‬କă Đ࣏๟࢔ဠ࣌࿸໼ ஘Ǜđ࿢࿚ăĐ๟‫ڦ‬Lj࿢ဠ ࣌ੲቧᆶၙၡ૰‫۫ڦ‬ဇăđ ࡓጱ‫߅࢔ڥٴ࣮ބ‬٤Ljᄺᆶ ‫ۅ‬࿮లLjĐ၄ሞLjᆶਸ႐ᆶ փਸ႐Lj‫ڍ‬࿢ኪ‫ڢ‬ፕྺᅃఁ

้ጎยऺ฾Lj๟ᅃۨᄲඁ੊ ୯ฆᄽ๨‫ڦׇ‬ăኄᄺ๟ྺ๊ ஺࿢ࣷीჄྺᄇ‫ࣷא‬ยऺᄇ ‫ޜ؜‬Lj࿢ထྭ‫أ‬କྺ‫ك‬ฆᄽ ยऺ้ጎᅜྔLj࿢࣏ీࠕԍ ା‫؛ړ‬ბသ‫ޜ‬ጎยऺ‫؛ڦ‬ ዔLjीჄ࿢‫ڦ‬࿸໼௔ăđ ད‫ڟ‬໱‫ٴ࣮ڦ‬Ljփኪ ‫ڢ‬๟փ๟ᅺྺ࿢‫૽ڦ‬ฉᅺُ ܸ‫ޝ‬၄‫؜‬କྺ၄ํᇑ૙ၙኮ क़‫ڦ‬ਐ૗ߌܸߌ‫ྡڟ‬ပ‫ڦ‬ ՗൧Ljࡓጱ‫ࡗݒބ‬ઠҾ࿏ ࿢ǖĐփᄲ৆Ljසࢆॺ૬ᅃ ߲‫ࠀׯ‬๴࣌ᆓ‫ڦ‬೗ಈLjยऺ ‫ీ़؜‬ጊബᆼీ՗၄‫؜‬࿢‫ڦ‬ ยऺ‫ڦ‬ᅊ‫ޜ‬๟ᅃோ࢔‫ڦٷ‬ბ

࿚Lj࿢ᄲბ‫ܠ࢔࣏ڦ‬ăđ ኄᅃਗ਼Ljඟ࿢ၙഐକ ‫ْܾڼ‬ሞ୿‫ܘ‬নཀྵ౾ᇜࡓጱ ‫ڦބ‬൧ৠLjఫཀLj࿢்߳ጲ ‫ۼ‬ሞߋྫඁཞᅃ߲Ⴏ‫ڦׇ‬ୟ ฉLj࿢ᄠጣཀྵኟሞჺ৯নཀྵ ୟՉฉ‫཮ںڦ‬ಈLj໱ٗ‫཮ں‬ ಈ‫ڦ‬ଷᅃ௬֨ࡗวઠLj࿢் ຨक़၎๫ᅃၲLjĐ๟ేLj࿢ ்ᆼ९௬କƽđ࿢ຫăĐ࿢ ᇺᇺ৽ੂ‫ేڟ‬କă࿢௚ୟ କăđ໱ຫྜLj࣏ۙೄ‫ں‬ฦ କᅃူบཀྵLjఫ้‫ࡓڦ‬ጱ‫ބ‬ ৽ၟ߲࡚ጱLjၠፑጽLj࣏๟ ၠᆸጽLjਉഅփۨLjፑᆸྺ వă

2߲ၭ้‫ݡ֑ڦ‬Lj้क़ժփ‫׊‬Lj‫ڍ‬࿢ీߌਥ‫ࡓڟ‬ጱ ‫้ܔބ‬ጎ‫੿ڦ‬ඤă໱๟ᅃ߲૙ၙዷᅭኁLjؒ‫؟‬ጣሞฆᄽ ࢅᅝຍኮक़ቴ‫ڟ‬ೝ࢚Ljփ੝ྺ၄ํܸྉၹǗ໱๟ᅃ߲஛ གྷ๰ྭኁLj௅้௅ਗ਼‫ۼ‬ሞ๰ྭጣ໱ጲम‫ڦ‬๘হLjĐ੗๟ ࿢ᄺுᆶ՚‫ڦ‬႗඀କă࿢‫ڦ‬స‫ࡻڀ‬ၟٗઠுᆶཕࡗLjन ՍྟฉລጣକLjฯ዁ࣷ௔‫ڟ‬ᅃၵႎ‫ڦ‬ ଳߌLj௔‫ڟ‬ጲमኟሞࣃᅃ‫཮ޗ‬ăᆶ้ ࢪLj࿢߶ጲमຫLj੗փ੗ᅜ࠲ۖ࿢‫ڦ‬ స‫ڀ‬Ljዷටࡻႍ੮ăđ ‫ܔ‬ᇀࡓጱ‫ބ‬ઠຫLjփ࠶๟ٗၑߗ ૙߾‫ٷ‬ბԹᄽࢫLjᅃْᅪྔ‫ڦ‬௬๬ඟ ໱‫ط‬৊କ୿‫ܘ‬ఴጎං‫ڦ‬๘হLj࣏๟ᅃ ‫ۉހ‬ጱᆰॲඟ໱ၟፔ௔ᅃᄣ‫ک‬ฉକ୿ ‫ܘ‬ఴጎዜ‫ڦ‬U໼LjഄํLjࡓጱ‫ڦބ‬๘হ ࢔०‫ڇ‬Lj໱ኻ๟ᅃ኱‫ںكڇ‬ሞॕ‫ޜ׼‬ ጎยऺኄॲ๚ă


30 / ெ๋

ԨӲՊडǖဲᆗ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ ץ‬3124౎9ሆ:.26න

ლቴTbnߣ ߶ໜĖ؋ฉሊၤ3ė௟๋୿‫ܘ‬OX4

1

2

3

ๆ౎മLj‫ױ‬ጣĖ໠ሆ සߤė‫ڦ‬჉ୱሞ੣ዐӋၖ‫ڦ‬ Tbnߣඟ࿢ኄ߲‫ݥ‬UWCਗ௚ ᄺੂ‫ڥ‬ස‫׻‬සፋLj௅ཀፌဠ ࣌ፔ‫ڦ‬ᅃॲ๚৽๟๰ሞ‫ۉ‬๫ ऐമጕਗă‫ڪ‬କๆ౎Ljዕᇀ ‫ڟڪ‬କĖ؋ฉሊၤ3ėă ႎਗᅃਸ๔Lj࿲ኔᇔ ๦ᄇ‫ڦ‬Tbnߣ৽ᅺྺҺ೾໋ ᝡ‫ڦ‬૗๘Lj‫ྺׯ‬କ฿ࣿ‫ڇ‬ว ఴLjྺକଐ൧ฅᇺጽ୿‫ܘ‬Lj ٗ ऐ ฾ Վ ‫ ׯ‬କ ߞ ‫ ۅ‬฾ ‫ ޱ‬ă! Đኄ๟୿‫ܘ‬ƽđኄᅃ݀၄ඟ ടടวሞ୿‫ڦܘ‬࿢ࢅ࿢‫ڦ‬ၭ अӵ்‫ۼ‬ᇠे႗‫ݺ‬ഐઠăධ ඗ऻ‫ڥ‬ๆ౎മ৽࢔၉డዿሞ ౹ዞ‫ڦ‬ᆷටሞੂྜĖ؋ฉሊ ၤė‫ڼ‬ᅃև้੗ᅜ‫ݧ‬Ԧඁ‫ގ‬ ஆ୿ුლቴUsjbohmfDŽෙঙ ྐྐDžLjๆ౎ࢫ൪႞ጲमว ‫ܘ୿ت‬Lj‫ټ‬ጣᅃ੓ࢅๆ౎മ ᅃᄣ੿ඤ‫ڦ‬႐Lj‫ٲ‬ฉ‫ں‬ཎ৽ ੗ᅜ໸ፁĖ؋3ėሞኄፗષ ஦‫׭‬๨ାူ‫ڦ‬໯ᆶፁगă ਗ ዐ Lj U p x f s! CsjehfLjLjohďt! Dsptt‫ں‬ ཎበኄၵ‫ں‬ՔႠॺዾ‫ׇڦ‬ৠ ඟ࿢ԢߌൕൎăփࡗLjTbn ߣბፔང‫ڦۅ‬ఫॆၭ֕ཐຼ ࢭ߸ेဌᆅ࿢‫ڦ‬ᄅ൰ᅃၵLj ᅺྺኄ֍๟ࣀૢഘಋ௬෮ူ ‫ڦ‬ᆈ୿Ljுᆶࢢ࿀‫ॺڦ‬ዾLj ኻᆶࢫၝĂ็ӱୟĂၭ‫ࢅی‬ ౢৢLjጣํඨփዿᄲൕว༹ ᄓᅃူăᄅॖ๮੺‫ڦ‬࿢ሞਗ ዐDpdpᅃႜට‫ױ‬ፖ‫؜ڦ‬ፀ‫כ‬

ཕሞ֕ཐோ੨‫ڦ‬෬ఫLjվጛ ‫ڟ‬କߛ഻ฉ‫ڦ‬ୟఁĊĊCbdl! Mbof! OX4LjໜनHpphmfন ৠ๮ऐপೡLjፕྺ؋‫ݹ‬Lj๯ ‫ړ‬ഄ؋ᄲമྫُ‫ں‬ጽᅃංă ፗ ஌ ሞ I b n q t u f b e! OX4୿‫ܘ‬ԛ൶ट޷ฺఁ‫ڦ‬ ޷ට൶LjMb! Dbhf! Jnbhj. objsf৽๟ਗዐTbnߣ঺ዿሞ Nboobఫॆၭ֕ཐ‫ڦ‬ኈวLj ਗዐኻಆ‫ڟ‬କCbdl! Mbof‫ڦ‬ ୟಈLjഄํ֕ཐ๟ሞGmbtl! XbmlࢅCbdl! Mbof‫ڦ‬঍ࣹ ‫ت‬ă֕ཐዷᆐ݆֕Ljᅺྺ֕ ࠷ਸሞᅃ۰ྼ‫ܠ‬૧ჱ้೺ዿ ቎୍‫ڦ‬ᅃ֫LjၙՂ๟ᅜമ‫ڦ‬ ਜ਼ཐ߀ሰܸ‫ׯ‬Lj໯ᅜ֕ཐ௬ ओփ‫ٷ‬Ljᄺᅺྺ֕ཐ࿋ᇀ၎ ‫ܔ‬ᆪৢ‫ࢫڦ‬ၝLj໯ᅜߴටߌ ਥၭൣႎ࿆ๆፁժ൐ᆶጣॆ བྷ๕֕࠷‫ڦ‬࿒ᓤă਍֕࠷‫ڦ‬ ெ౰‫ޜ‬ခᇵ঄ຎLjኄॆ֕ཐ ᆶ4:౎‫ڦ‬૦๏Ljሞ‫࣏ںړ‬๟ ၭᆶఁഘ‫ڦ‬Ljሞኄ4:౎क़ᄽ ዷ࣑କब߲Ljമᄽዷሞ21౎ മӝኄॆ֕ཐ๼ሞକ‫܄‬ጞ ฉLj၄ඪᄽዷ৽ᅃ኱ঢ়ᆐ‫ڟ‬ କ၄ሞLj໯ᅜຫၭ‫܄‬ᝡ൧Lj ‫܄ٷ‬փ‫ڍ‬ฅว࣏ࣷൡॆ‫ږ‬ ׂčč ඁ‫ڟ‬ఫ૛‫ߋࡻߑࢪ้ڦ‬ ฉ࿷֕LjMb! Dbhf! Jnbhj. objsf‫ڦ‬࿷༵֕ࠃ23/:6ᆈԃ ᅃ‫ڦݻ‬3! dpvstf༫֕Lj੗ᅜ ჋ስമ֓ࢅዷ֓ईኁዷ֓ࢅ ང‫ۅ‬Lj࿷֕ॏ߭၎‫ܔ‬ՍᅓLj

ྟ֕ॏ߭ডࡍܸ൐ுᆶ༫ ֕ă‫׈‬๬‫ڦ‬മ֓ዐዷླྀőᅪ 1 ๕च඾௝‫)ݗ‬Dijdlfo! Sj. tpuup*ࢅख़ఏᇉ)Dbmbnbsj! Gsjuuj*Ljമ֓‫ݻ‬ଉփ‫ٷ‬Lj໚ ඗Բփฉ௝ഄଠ֕ཐఫ஺‫ڦ‬ ၭേ৛ዂLj‫ڍ‬๟੨ߌࢅ࿆‫ڢ‬ ‫ۼ‬໙ᅃୁăമ֓‫ڦ‬ᄝٔ༔୼ ၂ӨԴLjದଙ‫ڦ‬௬Ԉփࠕၑ ٤ܸእ๗ᄺுᆶྜඇࣅਸLj փॺᅱ‫׈‬๬ăዷ֓‫ڦ‬༬‫ۅ‬๟ ֓ଉํሞLj‫׈‬๬‫࡛ڦ‬း೔ಎ 2 Ԉઔőᅃ‫ݻٷ‬ӣ৶ኖ൞੨ࢅ ᅃၭ‫ݻ‬ఏᇉၭဨ‫ٲंڦ‬Lj࡛ းႎး෇࿆Ljྲ်ăዷ֓ ‫ڦ‬őોᄅ౥ಇॺᅱ‫׈‬๬nf. 3 ejvn! sbsfDŽዐ‫ڪ‬ӷຄDžLj ‫ޏ‬ሶ඾ዊඹᅟࡗ઻Ljᄜಇࢅ DpvtdpvtDŽኖٚ஛‫ݹ‬Džምे ฉ࢒ᕀআ‫ٲڦ‬ದᅴᇘ࿆‫ڢ‬౪ ࢩLjᄺ๟ዷ֓ᅃ߲փ‫ڦٱ‬჋ ስă ፕྺĖ؋ฉሊၤė‫ڦ‬ዒ ํ‫ີݹ‬Ljઠُߌ๴ᅃူਗዐ ൧বLjሞኄᄣ‫ဲڦ‬න࿷ࢫन ๑ੂփ‫ڟ‬TbnߣLjၛ๴ᅃ‫ܙ‬ ࿒ᓤષ஦‫ڦ‬࿷֕๟ਨ‫ܔ‬փࣷ ඟට฿ྭ‫ڦ‬ăසࡕ౞๟ኈኟ ‫๋ڦ‬ਜ਼Ljईኁ‫݆֕ܔ‬ᄲ൱ড ߛ‫ڦ‬ටLj߲ටਥ‫ڥ‬Mb! Dbhf! Jnbhjobjsfሞ୿‫ܘ‬໙փฉፌ ᆶ຤ೝई༬෥‫݆ڦ‬๕֕ཐLj ‫ڍ‬๟ጺ༹ܸჾമ֓Բዷ֓߸ ᆶ຤ጚLj‫ޜ‬ခᄺ࢔ൕൎዜ ‫ڟ‬ă ԨӲ཮ೌᆯፕኁ༵ࠃ

La Cage Imaginaire

֕ཐ‫ں‬኷ǖ 16 Flask Walk-! London NW3 1HE ᆐᄽ้क़ǖ ዜᅃ዁ዜන ࿷֕!11:30Ċ17:00 ྟ֕!17:00—23:00

Marissa ဠ࣌‫׈‬๬ႎး๚࿿ߎ ᇀஶ၃‫ڦ‬ԛ৙ᢄLjሼାბႎ ेೢLj၄ۨਃᆈࡔLjඪኰᇀ ዸఁ้ช೗ಈ๨‫ׇ‬ևăᄽᇆ Һࡻ୫ႜࢅლቴெ๋Lj฀ᇀ ݀၄ิऄዐ‫ڦ‬ெă ႎષྲձǖ @Marissa_Hor


‫ڼ‬252೺

ெ๋ / 31

ԨӲՊडǖಯଠ!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

sketchా ഄ໱֕ཐᅃબ՗

‫ܠ‬ዘ !!!!!!!ᅝຍ ࣹणዕ‫ۅ‬

the Gallery ժ‫ݥ‬௝ഄଠ֕ཐLj ‫ڇ֓ڍ‬ᆯෙ႓ዷ‫؞‬Qjfssf! Hbhobjsfยऺă‫ٷ‬૙็‫ں‬ ӱ Ă ཱ ქ ഻ Մ ྺ U v s o f s! Q s j { f DŽ ཪ భ ঃ Dž ඵ इ ኁ! Nbsujo!Dsffe‫ڦ‬ᅝຍፕ೗ă

sketchኮ

Đใđᅪ௝ഄଠ

the Parlour Œ Perfume of the Earth(1): Smoked Cocotte of Aubergine, Snails and Pork Belly / Watercress Salad മ֓ǖ‫ںٷ‬ኮၑDŽ2DžĊĊዽཎ༖ٍࡒჶზ൏ጱLj࿟౥ᇑይ᪤Ljဇᄝ ֓෥ઙ

ቧใᤵDŽAshlyeDž 15໠ ٗ ฉ ࡛ ઠ ᆈ ࡔ ౒ ߛ ዐLjణമሞࣀྰ‫ٷ‬ბ‫܁‬ჺ৯ิLj ௝ഄଠெ๋‫ٳ‬ටăबࢭ௅߲ዜ఍ ‫ۼ‬ඁლቴெ࿆Ljࣷሞბ೺മᇨ۩ ኝბ೺‫ڦ‬๬‫׺‬ႜ‫ײ‬ăဠ࣌ᅃ߲ට ᆩ֕Lj੗ᅜጆጀ‫ں‬೗‫׈‬ெ๋Lj ᇑ๤ኁ঍ୁăԹᄽࢫၙඁઢ‫ټ‬ბ သLjժփၙ‫؞ړ‬฾Ljኻ๟Һࡻă ႎષྲձǖ@Ash_Passionatism

ፖ஌ሞ୿‫ܘ‬Nbzgbjs ‫ڦ‬ᅃ۰29๘ु‫ॺڦ‬ዾLjሼ ঢ়๟Disjtujbo! EjpsጺևLj ܸ၄ሞLj໲๟ዷටNpvsbe! Nb{pv{!ॽெ๋Ăᅝຍᅜतᅼ ૂࣹ਋ᅃ༗‫܀ڦ‬༬Đ‫ׇ‬໯đ! tlfudi‫ڦ‬໯ሞ‫ں‬ătlfudi ాᆶຕक़‫܀‬૬Ăᆐᄽ้क़ փ ཞ ‫ ֕ ڦ‬ཐ ࢅ ৶ ӕ ǖ u i f! HbmmfszĂuif! QbsmpvsĂuif! HmbefĂuif! Fbtu! Cbs! ᅜत ࿢்ዷᄲ঻ถ‫ڦ‬uif! Mfduvsf! Sppn! '! Mjcsbszăഄዐ! Mfduvsf! SppnDŽெ๋঄༗Dž ๟tlfudiዐৈᆶ‫ڦ‬௝ഄଠ֕ ཐLjඁ౎ٗ௝ഄଠᅃ႓ืप ྺܾ႓LjԥೠྺĐᆈࡔፌॅ ೯༥৶֕ཐđă ֕ཐᆯ‫ۥ‬ॖ๪ాยऺ ฾Hbicbo! PďLffgf‫ظ‬ፕLj ࿒ᓤทࣀ‫ڦ‬౱෥ۙ঳ࢇକᅴ ᇘĂ๫ਥ؋ऍ‫ڦ‬ጎ๦ă֓ ‫ࢅ޹ڇ‬ᆌल๋֌Lj௅‫֓ڢ‬ ᅜĐ‫ݴ‬ಎ๕đ‫װ‬၄ăMfduvsf! Sppn‫ڦ‬ዷ‫؞‬Qjfssf!Hbhobjsf ཞ้๟ә૔‫ڦ‬ཞఁ௝ഄଠෙ ႓֕ཐĊĊQjfssf! Hbhobjsf! ‫ڦ‬ዷ‫؞‬ăMfduvsf! Sppnሞ! Qjfssf! Hbhobjsf‫ټڦ‬ଶူLj ؊஢କࣙၙ‫߭ޅڦ‬Ljืࣀକ ๋࿿Ԩዊኮெă ԨӲ֓೗཮ೌᆯፕኁ༵ࠃ

Mfduvsf! Sppn௅ᅃ‫ڢ‬മ֓Ăዷ֓ฯ዁ང‫ۼۅ‬ᆯ‫ܠ‬և‫ݴ‬DŽಎDžፇ ‫ׯ‬ăമ֓‫ڼ‬ᅃև‫ݴ‬ĐQfsgvnf!pg!uif!Fbsuiđ๟ዷ‫!؞‬Qjfssf!Hbhobjsf! ᅜIfsnftၑ຤ĐUfssf! eďIfsnftđDŽ‫ںٷ‬ఴ๗‫ڏ‬ၑ຤Džྺଳߌ‫ڦ‬ፕ ೗ă๤ኁፌ‫ॽࣷ؛‬ጎᆶჶზ൏ጱ‫ڦ‬DpdpuufDŽዽཎ༖ٍࡒDž‫ࠥڟ܋‬ਜ਼௬ ௬ മLjᅃਸ߃नߌ๴‫ڟ‬ൣႎ‫ࢅںٷڦ‬౪࿽෧ଠ‫ݚݰڦ‬ă်ၑ࿟౥ᇑይ᪤Lj‫ٲ‬ದ ‫ٲ‬ದ ֠ሞ‫ڹ‬ևල෉‫ڦ‬ჶზ൏ጱLjምԥൣຢྲႍĂփཞႚༀ‫װ‬၄‫ڦ‬ဇᄝ֓෥ઙ‫ྂת‬ă ‫ྂת‬ă

ๆӗዐ๘ुୟᅟๆ࿵ ‫߭ޅ‬ፗᅖᇑമ࿐‫ܡ‬ణ‫ڦ‬ང ‫ۅ‬ሞُࣹࢇă༵ࠃራ֕Lj ०ᅟ࿷֕Ljူ࿷ְDŽူ࿷ ְ༫֕ዐၭང‫ۅ‬ᅃӯLj‫ڍ‬ ෙ௽ዎସට༩ፋDž‫ڪ‬ă

Œ Perfume of the Earth: White Cabbage / Pigeon / Chicken Liver and Foie Gras Mousse / Pomegranate Bigarade മ֓ǖ‫ںٷ‬ኮၑDŽ3DžĊĊ߆ઢLjߧ඾Ljचߊᇑ‫ߊܬ‬Lj็଻আ മ֓‫ܾڼ‬և‫ݴ‬ၑ౪ᇑ࿒ࢅժ٪Lj࿮ஃ࿆࣏ۙ๟๋֌‫ڦ‬Բ૩‫ۼ‬ട‫تࡻڟ‬Lj‫ڦ‬ඓ๟ ‫ڢ‬৛႐ۙ዆‫֓ڦ‬೗ăचߊ‫ڦ‬੨ߌີࣂൟᆕLjඐுᆶࡗ‫ܠ‬಴ቯߌLjᅺُ੗ᅜᇑದᆶ‫ܬ‬ ߊడຯĂ็଻আ‫ߧڦ‬඾ၹۙ঳ࢇLjፌࢫ‫ڹ‬ևൎີ‫߆ڦ‬ઢփ฿ዊߌLjഐ‫࣐ڟ‬؋࿆ਥ‫ڦ‬ ፕᆩă Œ Perfume of the Earth: Pear, Pineapple and Lemon Marmalade / Baby Turnips Cooked in Cider / Dried Turnips മ֓ǖ‫ںٷ‬ኮၑDŽ4DžĊĊ૒Ljլ஄ᇑ౟ௐࡕআLj೛ࡕ৶᫔ၭ࿯ᕎLj ߅࿯ᕎ

the Glade ᆆ֠ሞ‫ݏ‬஬୿‫ܘ‬๨ ዐ႐LjᆯᅝຍॆDbsp. mzo! RvbsufsnbjofᇑEjejfs! mz Nbijfv‫ظ‬ፕ‫ڦ‬๮዆ఋࣙ෧ N ଠă༵ࠃူ࿷ְᇑྟक़च ଠ ࿂৶ă

࿯ᕎԨวྔ႙ຼ൰༹Ljᄺၟӣ஄տLj࿆‫ڢ‬ඐுᆶӣ஄տӯِ घăሞُ࿯ᕎൎၭ੷ᆩ೛ࡕ৶ಭ዁ලࢅLjඐାᅃີᄯ৒Lj‫ٲ‬ದഄ໱ ࿆‫ྸڢ‬ெ‫ڦ‬຤ࡕĂࡕআĂԋ٤‫ڦ‬࿯ᕎೌLj৽ၟᅃ‫ޗ‬ၭ႐ᅵᅵĂْ֫ ‫ڦ޷ݿ‬૬༹ࣃăኄև‫ڦݴ‬ଋ‫ۅ‬ሞᇀೝৢକኮമև‫࿆ࢫڦݴ‬Ljངெࣀ ૢ‫ྺں‬Đ‫ںٷ‬ኮၑđፌࢫᅃև‫ݴ‬೬କࢤ‫ں‬༎ă

Œ Perfume of the Earth (4): Spelt Paella with Saffron / Iberico Ham / Goat’s Cheese / Black Olives മ֓ǖ‫ںٷ‬ኮၑDŽ5DžĊĊຯಧܸ༬ၭ஛ဇӬც‫ݗࡒٷ‬ᇑ֠ࢤࢾLj࢒றይआེLj ෷ᄜළાLj࢒ᧉᦧ ဇӬც‫࡛෇ेݗ‬းྺ‫ܠ‬Ljᄺณփକ֠ࢤࢾLjփࡗሞُᆩࠢၑԏ஢ᆼᆶᆐᄢ ‫ڦ‬tqfmuDŽຯಧܸ༬ၭ஛Dž‫د༺پ‬ཥ௝ă‫ټ‬ᆶᅃີඩႠ‫ڦ‬tqfmu੗ᅃᄯ‫ڹڟ‬Ljྲ௴ ‫ں‬ဌ๭କ࢒ᧉᦧᇑ࢒றይआེ‫ڦ‬໗ၑ်LjܸᄜరළાሺၑሺؓLjೝ࢚କ੨ߌLjྜ ெ‫ں‬ց؊କമฉᅃև‫ݴ‬മ֓Ljၟሞࢤ‫ں‬༎ฉጽ‫߲ڥ‬Ⴀ‫܋‬ግă

7ʖSɡ 2/ሞMfduvsf! Sppn੗ᅜ೗‫ڟ׈‬ዷ ‫؞‬ሞә૔௝ഄଠෙ႓‫ڦ‬ᆶఁང‫ۅ‬lj! ĐQjfssf! Hbhobjsfďt! Hsboe! Eft. tfsuđă

3/୿‫ڦܘ‬ዸఁĐ‫ڒ‬ႚဢ๮क़đ৽ሞ! 4/Mfduvsf! Sppn‫ڦ‬࿷क़༫֕੗ᇑኸ tlfudiLjएԨ௅߲࠼ࠥኁ‫ࣷۼ‬ሞဢ๮ ۨ‫ࣃܘ୿ڦ‬ቛᅃཞᆫࣳᇨۨLjෙ‫֓ڢ‬ क़ಆቷା౒ăཞ้Mfduvsf! Sppn୍ LJᅃቧࣃቛ೑Ljᅃӯփ‫ࡗג‬61ԃă ူ‫ڦ‬Ӂ෥ห௞ߌဢ๮क़ᄺኵ‫ڥ‬༑໭ă

the East Bar ਏᆶ၄‫߭ޅپ‬ժጀዘ ຳ௢੣क़‫ڦ‬Cbs!'!MpvohfLj ᆯtlfudiዷටᇑম‫؜‬ยऺ ฾Opf!Epvdibgpvs!Mbxfodf! ࠌ‫ظ‬ăྟक़ᆐᄽLjཞ้༵ ࠃྟ֕മच࿂৶ă


32 / ᆈ୿ૢට

Ԩ೺ૢට

க௔ᤵ

ฝᆖǖ໥ᇕ‫ץ‬ ฝᆖዺ૙ǖ็ṩᬋ ಆฝ‫ۅں‬ǖUniversity College London

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ ץ‬3124౎9ሆ:.26න


‫ڼ‬252೺

ᆈ୿ૢට / 33

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

க௔ᤵ ඟ௽ཀ‫ڦ‬ጲम஢ᅪৃཀ‫ڦ‬࿢ ԨԒऻኁ!ဲᆗ Đ࿢้‫߶׉‬ጲम྘ ᅃ߲ᆴဥLjঢፔĎ؎Һጲ मďăᆶᅃॲ๚Ljᅃ߲ၭ ణՔLjईႹ࢔փ൧ᇼLj‫ڍ‬ ేኪ‫ڢ‬ՂႷඁፔLjܸ൐ᄲ ፔࡻ‫ࢪ้ڦ‬Lj࿢৽ࣷ߶ጲ म঄Ljྜ‫ׯ‬໲৽ߴేᅃ߲ ঃ૤ă஥஥‫ڦ‬Lj৽ᄢ‫ׯ‬କ ࡻ‫ڦ‬သ࠹ăඟ௽ཀ‫ڦ‬ጲम ஢ᅪৃཀ‫ڦ‬࿢ăđ ‫ڼ‬ᅃْ९‫ڟ‬௔ᤵ‫ڦ‬ ้ࢪLj໳ઠԒม௬๬Đᆈ ୿ૢටđLj‫้ړ‬໳ԝ‫ܔ‬ጣ ࿢Ljᅃཀྵ࿪࢒ᆳଋ‫׊ڦ‬኱ ݀ტ໏቞਍କ࿢‫ٷ‬և‫ڦݴ‬ ๫ᄸLjĐྍLjኄࠝ౓‫ڦ‬ཀྵ ݀ኈெƽđ࿢႐૛ఐఐ౒ ᘄăምْ९‫ڟ‬௔ᤵLj໳߶ ࿢ຫLj໳ၙӝ‫݀׊‬२‫܌‬Lj ࿢ྺ໳‫ڦ‬ኄ߲ਦۨߌ‫ྡڟ‬ ပǖĐྺ๊஺఼Ǜኄ஺೏ ଋ‫݀׊ڦ‬ăđĐு࠲ဣLj ཀྵ࣏݀ࣷ‫׊׊‬ăđٗኄਔ ०‫ٴ࣮ڦ܌‬૛Lj࿢ၙ໳ሞ ิऄዐᅃۨ๟ᅃ߲ओटૂ ࠵‫౓ࠝࡻڦ‬ă

‫ں‬Ljም߶జൕ‫ࣆۉٶ‬Ljజ ൕ ࿚ ǖ Đ ే ሞ న ૛ Ǜ đ! ! Đ࿢ሞ‫ۼׯ‬ăđူْም‫ٶ‬ ‫ࣆۉ‬Ljజൕ࿚ǖĐేሞన ૛Ǜđ௔ᤵຫǖĐ࿢ሞဇ ֠ăđ ᆶᅃ܎้क़Ljॆ૛୍ ူਸକᅃक़അಈ๪Ljᅁ૛ ‫ڟי‬փႜLj௔ᤵํሞඨփ ዿକLj኱থٗ‫่ݝ؞‬ഐᅃ ߲੣ು৶೟৽ྫ୍ူදLj ඗ࢫኝཉন৽ད‫ڟ‬ು৶ ೟Đಀƽđᅃำԥບໟ‫ڦ‬ ำᅼLj཭඗๘হ৽ՎҾৢ କă Ŕ!஝ࡗඁLjጺ๟ང‫ڦ‬ ‫ړ‬ณ౎‫ٷ׊‬Ljሼᆶ‫ڦ‬ ঋሮᇑ؋‫ۯ‬ᄺࣷԥ໠ሆ؋ ຘ‫ڥ‬ᅃ‫ۅ‬ᅃ‫ོॷॷۅ‬ඁă ้ܹ‫ڦ‬௔ᤵॆৣ޷ ᇧLjሞ:1౎‫؛پ‬Lj‫ॆٷړ‬ ࣏ுᆶ๮༵‫ࣆۉ‬Ljுᆶຳ ॆ‫כ‬Ljுᆶࠅ࿔Ԉ‫้ڦ‬ ࢪLj௔ᤵຫኄၵ‫ܔ‬ᇀၭၭ! !

ӷԜጱLj฻ူ‫ڦ‬๚൧ඟ࿢ ઠăďđঢ়૦କ޴ൕ๚ᄽ ฉ‫ڦ‬ՎࠤLj௔ᤵᅃᅁኮक़ ‫ٷ׊‬ă සࡕுᆶঢ়૦ࡗኄ ၵLj௔ᤵ‫߁ٷ‬ᅈ৹࣏๟ఫ ߲࿮้࿮ਗ਼ၙᄲྃ૗జ ൕ‫ڦ‬ಓొၭ࡚Ǘසࡕுᆶ ঢ়૦ࡗኄၵLj௔ᤵ‫߁ٷ‬ ժփኪ‫ڢ‬ጲम‫ڦ‬૰ଉᆶ‫ܠ‬ ‫ٷ‬Lj໳࢔ဠ࣌ጲम‫ڦ‬ኄዖ ՎࣅLjĐփ࠶՚ටຫ๊ ஺Lj‫ڍ‬࿢ࣷߴጲमۨᅃ߲ ణՔLj࿢ࣷ๔ዕ؋ጣኄ߲ ణՔඁ౮૰ă࿢ၙੂੂጲ मీփీፔ‫ڟ‬Ljੂጣጲम ٗၭ‫ڟ‬၄ሞᅃ‫ۅ‬ᅃ‫ںۅ‬Վ ࣅLjߌਥ࢔ࡻăđ

‫ڦ‬ᄣጱĊĊሞDCE௅ཀ ‫ו‬৵ྟ࿵Ljᆟᆟଢ଼ଢ଼Lj໯ ᅜ௔ᤵਦۨ‫ڟ‬ᆈࡔାბă!! Đ࿢ऻ‫ڥ‬ఫཀ࿢ူӬࢫሞ ‫ݝ؞‬ൎ݊൏Lj཭඗ၙ‫ߴڟ‬ ໱݀ፌࢫᅃཉ႑တLj‫ٶ‬ፌ ࢫᅃ߲‫ࣆۉ‬Lj໱࣏փথ࣏ փ࣮‫ࣆڦ‬Lj࿢৽ਦًۨኰ ‫ࡔ؜‬ăđ ঳ࡕ๟ ็ ‫ק‬

ŔĐ՚ට‫ۼ‬ሞമ৊‫้ڦ‬ ࢪLj࿢࢔಄ԥ஌ူăđ

তਸ໳‫ڦ‬௬෮ Ⴁఁǖக௔ᤵ! วߛ;!277dn ႓ፗǖཀၷ Ⴀ߭ǖ૙Ⴀ ઠጲ‫׭‬๨ǖ෷ဇ໿ᇱ ࣿ૿ጒ઄ǖ‫ڇ‬ว ૙ၙዐ‫ڦ‬ఴิǖߛ߲ጱLjփᄲ ໿๵Lj‫ק‬࿘ᆶሴඪߌLjओटၠ ฉLjփဠ࣌࿔ᅝ൞౎ă Թᄽᇾၯǖ୿‫้ܘ‬ጎბᇾ ጆᄽǖ‫ޜ‬ጎยऺ ႗඀ǖ୫ႜLj้ชLjᅃൎெࡻ ‫ڦ‬๚࿿ ဠ࣌‫حڦ‬ᅊ‫߭ޅ‬ǖঢ়‫ۆ‬Ljዊ ߌLj๢ࢇጲम‫ڦ‬

ઠ‫ڟ‬ᆈࡔାბമLj௔ ᤵሼ঍କᅃ߲ఴವᆷLj໱ ᄲඁӐ‫ٷ‬૧ჱ݀ቛLj‫ߑڍ‬

ဠ࣌‫๋ڦ‬࿿ǖᇉLjන๕ଙ૙ ဠ࣌‫ڦ‬ሏ‫ۯ‬ǖᆴᆤLjྪ൰ ටิ߭ჾǖጲҺኁLjට࢛Һ ኮă ႎષྲձǖATvhbsDijmmj

Ŕ!ఫ้ఫ߲ಓొ‫ڦ‬࿢ ᇑ၄ሞ‫݀׊‬೎೎‫ڦ‬ ๿౰ႚၡփཞLj௔ᤵຫ ໳ၭ้ࢪ৽ၟᅃ߲ఴ࡚ ጱLj‫ړ‬՚‫ڦ‬౰ิၭವᆷ‫ح‬ ጣ‫ݹ‬෥ࠅዷඕ‫ࢪ้ڦ‬Lj௔ ᤵඐ२କᅃཀྵ‫݀܌‬Ljሞᆴ ᆤ‫׾‬ბᆴᆤLjኝ߲ဲཀࡗ ඁକLj௔ᤵຫ໳ෳ‫ڥ‬ၟേ ਖ਼૰ᅃᄣ࢒ăĐᆴᆤঞଁ ๟ᅃ߲‫ٻ‬ጣ֥ஷLjໜࢅ੗ Һ‫઻ڦ‬ᄷᄷLj࿢߶ጣ໱ბ သ࣑ഘLjᅃ੨ᅃ੨຤ࢀ‫ڟ‬ ԏLjஐஐ࿚࿢ǖĎߌਥሹ ஺ᄣǛď࿢ຫǖĎࡻ‫׫‬ ౸ăďđ ሞ௔ᤵ‫ڦ‬႐ዐLjజൕ ๟ᅃ࿋࢔ࡻഽ‫ڦ‬౰ႠLjٗ ၭLj໳৽‫ܔ‬௔ᤵ‫ڦ‬ᄲ൱࢔ ߛLj࠶ঞᄺ࢔ჹ߭ăၭბ ৽৊໿ᇱ‫ڦںړ‬स໔ბၯ ‫܁‬ກLj௅ዜ࣮ॆᅃْLjዜ ୃĂዜනଇཀLjజൕࡀۨ ௔ᤵՂႷᅃཀ‫ߒڑ‬ൗLjӷ ཀႀກ݆Ljӣཀႀፕᄽă ௔ᤵຫኄ๟ᅃ܎Đுᆶཡ ౎‫ิڦ‬ऄđăܸ௔ᤵ‫ڦ‬ಓ ొ႐૙‫߁ٷ‬ᄺኟ๟ٗኄ߲ ้ࢪਸ๔ิߵ௎ჩă ఫ้Lj௔ᤵဠ࣌‫؜‬ ඁ୫ႜLj‫ڍ‬໳‫ࠤ׉׉‬ᅪփ ߢ໕జൕLj‫ڟڪ‬କణ‫ڦ‬

‫܁‬ກᅃՉ߾ፕăđĐփLj ࿢ᄲඁᆈࡔăđ௔ᤵߢ໕ ጲमǖĐ࿢ᄲԲ໱ඁ߸ࡻ ‫ॆࡔڦ‬Lj‫ڦࡻ߸܁‬ጆᄽLj ᆶԲ໱߸ࡻ‫݀ڦ‬ቛLj‫้ڟ‬ ࢪ໱ࢫࣰ࣮ཀྵઠቴ࿢‫้ڦ‬ ࢪLj࿢ᅙঢ়ጽ‫࢔ڥ‬ᇺLj໱ ጕփฉକăđ ௔ᤵ๟ኄᄣ߲Ⴀ‫ࠝڦ‬ ౓ǖဠ຺࣌‫ږطت‬Ljփ಄ ‫׺‬੮Ljٗփ‫ޜ‬๼Ljໜ้ᆶ ጣ࢔ഽ‫ླڦ‬ऐߌăĐ࿢ᅙ ঢ়๢ᆌକ஬ଢ଼‫ิڦ‬ऄLjස ࡕ௽ཀுᆶ๚൧ፔLjई ኁኄ्߲೺໿‫ࣆڦ׊‬Lj ࿢ࣷߌ‫ڟ‬Ď੤ࣛďăđ ାბᆈࡔ‫ิڦ‬ऄLj ௔ᤵᅃ኱ሞ ౮૰ྫമ ጽă

߸‫ܠ‬৛֒཮ೌၘ९ǖ www.thechineseweekly.com

‫ڦ‬໳ઠຫ ྜඇփፁྺ ആăĐӢӢ௅ཀ ‫ࣷۼ‬෗ଭࢾബߴ࿢Ljᆶ ᅃཀLjӢӢᆼధ‫؜‬କᅃ ၵLj࿢ຫ࿢ኈ‫ڦ‬փᄲLj࿢ ઙਸᅃ߲؏༿Lj૛௬ඇ๟ ബăđ ‫ڍ‬๟Lj3114౎‫ۆݥ‬ ఫᅃ౎Lj޴ൕࠅິ‫ڦ‬ᄽ ခ཭඗ᅃ஌ഥቫLjॆ૛‫ڦ‬ ঢ়ष൧઄௅઄ᇠူLjĐ࿢ ኪ‫ڢ‬ጲमՂႷᄲਸ๔‫څ׶‬ ሴඪLj࿢߶ӢӢஐஐຫǖ! Ďு࠲ဣLjే்ႍ੮କ

ٗ ԛ ৙ ‫ޜ‬ጎბᇾટ‫ގ‬๗ࡔाยऺ ბᇾ‫ٷ‬ბԹᄽLj৊෇Wfsp! Npeb౰ጎ೗ಈ‫څ‬ඪยऺ ዺ૙‫ڦ‬௔ᤵLjᅺྺ࿮݆‫ݣ‬ ച‫ܔ‬ጲम߾ፕ‫ڦ‬ඤҺLj໯ ᅜାሞକԛ৙ăĐඪႠᄺ ࡻLjփኪཀߛ‫ࢩں‬ᄺࡻLj ‫ڍ‬๟࿢ਥ‫ڥ‬௅߲ට‫ڦ‬൞‫ؾ‬ ᆌ޿‫ۼ‬ኄᄣӕăđ ӷ౎ࢫLj௔ᤵຫ໳ ీൣ‫ڟੂںؤ‬࿄ઠଇෙ౎

‫ ࡛ ٷ‬ă ‫ܾڼ‬ཀLj௔ ᤵ৽ඁ߶ยऺ ฾ًኰLjยऺ ฾๟ᅃ߲ߛߛ ‫چڦ‬஛౰ิLj ໳ ߢ ໕ ௔ ᤵ ǖ!! Đ ස ࡕ ే Ⴔ ᄲLj࿢੗ᅜླྀ४ ే‫ڟ‬ெࡔᅃॆ ‫ޜ‬ጎࠅິLjᅃՉ

Ėࣀ࿕ዜ਽ėლቴᆈ୿ૢ ටă௅߲౰ට‫ۼ‬ᆶጲमփཞ‫ڦ‬ ெLjే‫ڦ‬ᄅ৖ࣷຫࣆLjే‫ڦ‬ၲඹ ᆶࠤ๚Ljే‫ڦ‬ெLjईႹేጲम‫ۼ‬ ுᆶ݀၄ăే‫ڦ‬ெૢLjඟ࿢்ࢅ ేᅃഐ๻ႀă ࿢்ྺేლቴే‫ڦ‬ெă

ૢටඤ၍ǖ 02080998888 ᆰၒǖ beauty@thechineseweekly.com


34 / ชࣆ

ԨӲՊडǖဲᆗ!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ ץ‬3124౎9ሆ:.26න

᥆ᅊᇦჾ Ě!!!!!!ě

‫ڥح‬ၟ

ጆતፕኁǖዜ᥆ ‫ڼ‬ๆাDDUWఇ༬‫ٷ‬ෘ!लਬLjዐනࡣ‫ג‬पఇ༬‫ٷ‬ෘ!࠴ਬLjዐනࡣᆷࡻ‫ٷ‬๑!}!ႎષྲձǖAዜ`᥆

ྃᅊ࿸౓ ຣࣷփҺĐᆫჯ‫޺ږڦ‬đLj‫ݿ‬஢‫ڦ‬ႤևĂ္ဦ‫ڦ‬๮ ՅĂႠߌ‫ڦ‬஡ᄦĂൊྀ‫ེ׊‬ĊĊ‫ڻ‬໴Ąྤ༵ຯ)Ejub! Wpo! Ufftf*‫ڦ‬௚ටኮ‫ت‬ᇺփኹሞ࿸໼ฉོඁᅊ෺Ăհષ࢒݀ࢅ ଜᄐࢤ‫ڦف‬ඣआ՗ᄇčč ‫ړ‬࿸౓ՎวGbtijpo!JdpoDŽ้ช౾ၟDž้Lj‫ޛ‬इକኝ ้߲ชංă ้ช‫ٷ‬ਵ்ാጣྺ໳ۨ዆૝‫ޜ‬Ljኛ၎൩໳ፖሞႯ‫ׇ‬ ፌമಇLjඤ൧ᄥ໳ፔ݀քࣷ‫ڦ‬ఇ༬Ljฯ዁ฦ‫׊‬କչጱಇጣ ‫ܓ‬ቴ໳ยऺཞఁాᅊă

‫ڻ‬໴Ąྤ༵ຯ๟ऄሂ ሞ‫ۉ‬ᆖĂ‫ۉ‬๫Ă࿸໼Ăሗ ኾ‫้߲ܠڪ‬ช๚ᄽዐ‫دڦ‬ ആྃᅊ࿸౓ă໳ྃူᅊ‫ޜ‬ ቛ๖ፌᇱ๔‫ڦ‬ටႠᇡྭLj ‫ړ‬໳‫ح‬ฉᅊ‫ޜ‬ඐߛჯ‫܋‬ ግ‫ں‬ႜጽሞ้ชহ‫ڦ‬ፌമ ᄂă! 3123౎LjĐ࿸౓đ ૴ࢇକӐ‫ٷ‬૧ჱ೗ಈMjnf! epps! csboeླྀ‫؜‬໳‫߲ڦ‬ට ཞఁాᅊ೗ಈLjൕጲยऺ ໯ᆶ੼๕LjຣీԲႠߌ౰ หླྀ‫؜‬ཞఁĐEjub! Wpo! Ufftfđాᅊ೗ಈ߸ਏຫ ‫ޜ‬૰ǛాᅊဣଚԠ๴ጕಷ ࢫLj3124౎Lj‫ڻ‬໴ምْ֖ ᇑยऺĐXpoefscsb!Qbs. uz!Fejujpođ൭۬ဣଚLjժ ൐‫څ‬ඪኄ߲ဣଚ‫پ‬ჾටժ ಆฝ࠽ߢă ‫ڻ‬໴Ąྤ༵ຯวጣᄈ ࿸ጎLj໌Ⴄӷ୞Lj৆วᅊ ࠎુ‫؜‬ഄఋࡇӯว֌‫ڦ‬ሰ ႙ඟටࡗణփྮă ‫ٷ‬ბ้‫ڻڦپ‬໴Ą ྤ༵ຯბသ૦๏‫ޜ‬ጎยऺ ጆᄽLj໳‫ڦ‬ኾၠ๟‫ྺׯ‬ᅃ ఁࠟጎ‫ۉ‬ᆖ‫ڦ‬ยऺ฾ăྼ ‫ܠ‬૧ჱ้‫پ‬Ljฺႜ‫ڦ‬৆ว Ⴄᅊඟ໳ׂิକ౪ࢩ‫ڦ‬႗ ඀Lj໳ਸ๔ఇ‫ݠ‬ኄၵ‫؜‬၄ ᇀ‫ۉ‬ᆖࢅጨଙ཮ೌዐ‫ࣀڦ‬ ૢ‫ޜ‬๦ăྺକ‫װ‬၄‫؜‬౰Ⴀ ࠟ‫ۆ‬ெLj‫ڻ‬໴‫ح౎׉‬ጣ৆ วຐวᅊԍ‫׼‬ጣ27ᆈ٫ DŽ51/75૑௝Džᄦྷ‫୑ڦ‬۷ ႚว֌ă ၄ሞLj49໠‫ڻڦ‬໴‫ޅ‬ ሓኟ౪Ljᆫჯඣට‫܊‬ऽLj ඟҺெ‫ڦ‬౰ට்࢖փ‫ڥ‬؋ ৊‫ڻ‬໴‫ॆڦ‬Lj‫ٶ‬ਸᅊ‫؝‬௅ ට‫ۼ‬ാबॲઠ‫ح‬ă Ⴀߌᄹᄈ‫ڻڦ‬໴ᆶጣ ‫܀‬༬‫حڦ‬ᅊ‫ࢅ߭ޅ‬อெᄅ ࠼Lj࿸౓ዓҺఫၵସටะ ฉ၇໎‫ݴ‬௠ԓሺ‫ాڦ‬ᅊࢅ ྤዖ‫ޅ‬൧‫ڦ‬ਖ਼૛ຯ༵Ą୛ քྂ)Disjtujbo! Mpvcpv. ujo*‫ڹࢤڦ‬ၸă

‫ُأ‬ᅜྔLjĐྃᅊ ࿸౓đ࣏ᆶనၵ‫ح‬ᅊ௞ढ ఼Ǜ ‫ڻ‬໴Ąྤ༵ຯ‫حڦ‬ᅊ ࠲॰َ๟ǖทࣀೄ֥Ăᆫ ჯ ༫ ጎ Ă ‫ ޅ‬൧ ‫ ޅ‬ᅊ Ă p o f! qjfdfDŽᅃॲ๕Dž૶ᅊඕĂ ৆วUჀ,ෛඕă ‫ڻ‬໴Ąྤ༵ຯ߁ઔ ጲम‫ྺ߭ޅڦ‬Đঢ়‫ۆ‬Ă้ Ỵ‫ࠟްڦ‬đăྺକॽ32ᆈ ٫‫ڦ‬ᄦྷ३዁27ᆈ٫Lj ‫ڻ‬໴ᅃ኱ॕ‫ح׼‬৆วႤ ᅊLjԍ‫׼‬ว֌ᅃ኱๟ፌ ዘᄲ‫ڦ‬๚൧Lj้ਗ਼ߢঽ ጲमਖ਼዆๋ᇡă ‫ڻ‬໴ຫLj‫ح‬໒ႚ Ⴄᅊ‫ړ‬඗փ๾‫ޜ‬Ljኄ ࢅ‫߶ߛح‬ၸ๟ཞᅃ߲ ‫ڢ‬૙ă ‫ڻ‬໴Ąྤ༵ຯ๟ ᐱ๥ްࠟ‫้߭ޅ‬ጎ‫ڦ‬ ‫پ‬՗LjዓҺટ࿻ࣜূ ౎‫پ‬౰Ⴀ‫ح‬ጣLj‫؍‬ช ࣉ৹ࠟ‫ڻڦۆ‬໴Ąྤ ༵ຯ‫حڦ‬ᅊ‫߭ޅ‬ഽۙ ౰Ⴀྜெખႚă ஆનĄదૃ ኮSN)SN! Cz! Spmboe!Npvsfu*२ ֋ࢇ༹‫ڦ‬Ⴊว༫ඕቛ ၄໳‫ڦ‬൸၍Ủ૰Ǘ‫ڱ‬ ӎ)Ejps*‫ۆࠟڦ‬ඕ‫ת‬ ྂ໳‫ڦ‬ഘዊǗߛ᣼ᄶ )Kfbo! Qbvm! Hbvmujfs* ‫ڦ‬മ࿐ੲቧԥ‫ڻ‬໴‫ڦ‬ ࠟ‫ۆ‬Ủ૰ྜெᐱ๥ă ࣀૢૢ‫ڦ‬ೄ֥ၐՉ ‫ޅ‬ᅊದฉᇶႚఏ৥‫ټ‬ઠ้ ชఊ‫ߌک‬Ǘᅃཉੂຼ੼๕ ೵ཚඐᆛᆶྜெ‫ڦ‬૬֋‫ڦ‬ ᆇࢾ‫׊‬ඕLj‫ٲ‬ฉ݀‫ߛࢅټ‬ ߶ၸǗӣ෥৆วUჀ,ᆇࢾ ई‫ࢤٷ‬ෛඕ‫ٲڪ‬ದ‫ۼ‬๟‫ڻ‬ ໴‫ڦ‬ঢ়‫ۆ‬ሰ႙Ljཫ၂ว֌ ‫้ڦ‬ชްࠟă ‫׊‬዁ဓ߃ෛጒူӦ ‫ ޅ ڦ‬ᅊ ా ‫ ॲ ٲ‬० ‫ ڦ ڇ‬p o f! qjfdf૶วBጴඕLjምದฉ ᅃߵဦᄦ‫ཫټ‬၂္ဦᄦว

2/ྃᅊ࿸౓ᄺ੗ᅜ࢔ຝ ഘLj०‫ڦڇ‬ӣ෥‫ת‬ᅊ‫ٲ‬ದ ࢒෥ߛᄦੱLjࡹփቼᄄஜ ౬‫ޅ‬൧ᄺ‫پ้ྺׯ‬ঢ়‫ۆ‬ă

๟ްࠟ౰ྦྷᆐሰ‫ޅ‬൧‫ڦ‬௞ ௢࿴ഗă ჿ෥ฉLj‫ڻ‬໴ೋҺࢤ ෥Ă࢒෥ई࢒ӣ߭࿖ă ‫ڻ‬໴ණྺ‫ح‬ඕጎ‫ڦ‬௞ ਧሞᇀट०‫้܋ߛڦ‬ชă ஋୞‫ڦ‬չৡĂႠߌ‫ڦ‬গ ḹLjඪࢆದ๦‫ۼ‬๟‫ܠ‬ᇆLj Ⴔᄲ‫ڦ‬ৈৈ๟ᅃມჿ෥๢

ᅓ‫ڦ‬ਖ਼૛ຯ༵Ą୛քྂ ࢤ‫ڹ‬ၸă ዚ໯ዜኪLj‫ڻ‬໴Ą ྤ༵ຯԥᇤྺްࠟĂ ႠߌĂᆫჯ‫پڦ‬ჾටLj ఫ஺Lj‫ڥح‬ၟĐྃᅊ࿸ ౓đᅃᄣLj๟‫ྺׯీޏ‬ ူᅃ߲ୁႜ൵๞఼@

3/‫ح౎׉‬ጣ৆วຐวᅊԍ ‫׼‬ጣ27ᆈ٫ᄦྷ‫୑ڦ‬۷ႚ ว֌‫ڻڦ‬໴ๆ‫ݴ‬ೋҺްࠟ ጎӳLjਉ๮ཨፁኮक़߸၂ ‫ࡍ؜‬ፃఁᢢഘዊă 4/໳ྃူᅊ‫ޜ‬ቛ๖ፌᇱ๔ ‫ڦ‬ටႠᇡྭLj‫ړ‬໳‫ح‬ฉᅊ ‫ޜ‬ඐߛჯ‫܋‬ግ‫ں‬ႜጽሞ้ ชহ‫ڦ‬ፌമᄂă ԨӲ཮ೌᆯጆતፕኁ༵ࠃ


‫ڼ‬252೺

!!!

ํသՊडǖ็ṩᬋ!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

໇ন / 35

Traffic People ᆩၲඹ‫ٲ‬ದ‫!!ڦ‬ !!!!!!!൧ࣉ

ްࠟ

Ą‫ں‬኷ǖBrick Lane, Shoreditch, E1 6PU ! Ąᆐᄽ้क़ǖዜᅃ‫ڟ‬ዜୃ9:00-18:00

ዜන9:00-17:00

୿‫ۭࠟܘ‬๨ण ༹ᄓፌ‫܀‬༬‫ۆࠟܘ୿ڦ‬ഘတLj փ‫ܘ୿ݡڟݟ‬ፌዸఁ‫ࢅۭࠟڦ‬ཌር๨णLjኄ૛؊஢ጣඟేᄅമᅃଋLj !!!!!!!!!!!!!!৚ဠ‫ڦ‬࿿ॲǖዐࡔ‫ٍڦ‬ഗĂِႱĂۭࠟࢅࠟᇗLj !!!!!!!!!!!!!!ዐࡔৎ၄‫ࣃࣼڦپ‬Lj‫ీۼ‬ሞኄ૛ቴ‫ڟ‬

Bermondsey Antique Market ԨԒํသऻኁ!็ṩᬋ ฝᆖ!໥ᇕ‫ץ‬

ٗMjwfsqppm! Tusffu‫ں‬ ཎበᅃ‫؜‬ઠፑገLjްࠟ‫ڦ‬ഘ တՍ௜ොሞኄ૛‫ڦ‬੣ഘዐLj ୿‫ܘ‬Csjdl! Mbofްࠟ๨ण ૛Ljጺ๟ᆶጣ࿮ຕॆ௚ට‫ڦ‬ ၭ‫ی‬ăጽሞୟฉLjఢዊ‫ی‬ோ ฉࠬጣ‫ڦ‬46ࡽோಈLj଺૱ ‫ش؝‬૛Ӧ‫઻ڦݣ‬ቷೌLj֒෥ ༛ࡕLj௬ԈཉLj௤քᅊ෺Lj နᄞٗҷ࿭᧖ူൂൂହ৊‫ی‬ ೬Ljᅃൎ‫ۼ‬๟ኄ஺‫ڦ‬௚ටLj ‫ގݠ‬ጽ৊କ41౎‫پ‬ӎἊૢĄ ࢍԨ‫ڦ‬௔ৣă ӵጣနᄞᅃୟጽ‫ڟ‬๨ ण৑ཀྵLjᅃॆఁྺĐUsbggjd! Qfpqmfđ‫ڦ‬ၭ‫ی‬ோ੨Lj઻๕ ᆀӣ෥Ԧ‫׎؁‬ಳ‫כ‬ඟ࿢ጣ ௚Lj‫ྔాכ‬ଇ߲ዐ๘ु‫ٶ‬ӳ ้ช‫ڦ‬ਝ݀౰વఇ༬ᇑኮ঍ ၎ࢬᆌLj‫ߌేټ‬๴้࠼‫ڛں‬ ୁă‫ی‬೬‫ྔڦ‬և๟ᆯ‫ೌٷ‬ጇ ཀྵഖ‫ڦׯ‬഻Ljԍାᇱ๔‫ڦ‬ٚ ֢ߌLjఢዊ‫ڦ‬ቲಈփ‫ٷ‬Ljၟ ๟‫ی‬ዷ๮߾‫ٶ‬ሰࢫൟൟࠬሞ ၭ‫ی‬ோ‫ڦ‬ฉ‫ݛ‬Ljᆯዐक़ၠଇ Չ‫ٶ‬ਸ‫ڦ‬ఢՉի૱ோLjೳ໎ ܸ৛ዂLjቲಈฉ‫ݛ‬ఫ቗ၭୟ ‫ॽڨ‬ቷଋĐUsbggjd!Qfpqmfđ ‫ی‬೬ఁጴLjട‫ྂ࢞ڦتࡻڟ‬ ‫ڦࣜࣾ؜‬ႝణߌă ᆶ՚ᇀഄ໱‫ی‬೬ॽᅊ࿿ Ӧ‫ݣ‬ሞ‫ی‬ோ੨‫ڦ‬ፔ݆Ljኄॆ ၭၭ‫یڦ‬೬ྔ௬ኻᆩ०‫ڦڇ‬

ଇ‫࡛ޗ‬ԒፕྺჇ‫د‬Lj‫ڍ‬ኄᄣ ࡤႺ‫ڦ‬ጎ᠎ᅙፁᅜඟేྺኮ ୁ૶ăགྷᇴ‫ޅ‬ໟࢾ‫׊‬ඕLj‫ٲ‬ ದӣ෥ૅີ‫܌‬ႰLjᅃཉၠන ઉၜ૾Ljరᆳ෥ࢾՉ‫ྒ܌‬Lj റ෥ဣೢ߶ߛ߶ၸLjࣙၙᇑ ဠ࣌‫ڦ‬ఴ࡚ሞၕक़ၭୟො օǗӣ෥ຐᄦඕLjၭࢾՉଶ ጱമᆫჯ‫ݹڦ‬෥‫ܤ‬ၭࢾLjದ ฉ஻࠿෥ᄦ‫ټ‬Ljߑࡗဓ‫ڦ‬ӣ ෥‫ڦူྒ׊‬ఫဦߛ߶Ljષ஦ ‫ڟ࣮ގݠڦ‬ბิ้‫૿؛پ‬ઠ ଣ‫ڦ‬ఫ߲࿷ࢫăઢ෥ຒཉ࿖ ࡛ਬ‫ޅ‬ඕӦLjᄈૢ‫ࣜڦ‬෥ᄦ ‫ټ‬LjऄೣൌૢLjඟేၙഐକ ๆӗ໠‫ڦ‬ఫ౎ຆ्࡚ጱഘ‫ڦ‬ ၲඹăඪࢆᅃॲᅊ‫ޜ‬ధሞ๮ ฉ‫ۼ‬ඟ࿢Һփ๥๮Lj௅ᅃ߲ ઠ‫ڟ‬ኄ૛‫ڦ‬౰࡚‫ۼ‬ቢ‫ݣ‬ངང ‫ڦ‬஢ᅪၲඹă ኄॆ‫ڦی‬௅ᅃॲᅊ‫ޜ‬ᇑ ‫ٲ‬ದຼࢭሞ঄໕ጣᅃ߲౰࡚ ‫ࠤڦ‬๚Lj࢔৳ᅜമLjᅃ߲ఁ ঢUsbggjd‫ڦ‬౰࡚՚ጣࢾ‫ڦܤ‬ ཀྵ࠙Lj‫ح‬ጣ෮ዊໟࢾ‫׊‬ඕሞ ࢾགྷ૛‫ٶ‬କᅃ߲ၭ᭡Ljྲ‫ޅ‬ ዐLjᄞ࠼ူLjລ௔ዐLj໳‫ݠ‬ ‫ގ‬ᡤᡍକᅃ܎ឈ‫૿؛ڦۮ‬Lj ୞‫؜‬ངངၲඹLj໳‫૽ڦ‬ಕLj ၟࢾ‫ܤ‬ᅃᄣ৑൧ቢ‫ݣ‬ጣLjཅ ৢெૢăܸ໳‫ڦ‬ཞӵ்ኟሞ ࢶՉષ஦‫ڦ‬஦օጣă઻ӱߢ ໕࿢ǖĐऻ‫ڥ‬໯ᆶ‫ڦ‬ᅊ‫ۼޜ‬ ՚ྮକ‫ٲ‬ದጣၲඹăđᅺྺ ౰࡚‫ڦ‬ၲඹ๟໳்ॆᅊ‫ڦޜ‬ ፌࡻದ๦ă

Bermondsey Square Lonodn SE1 3UN Every Friday 5 a.m. to 3 p.m.

   & Vintage Flea Market Commercial Street London E1 6BG Every Thursday 8 a.m. - 6 p.m.

Covent Garden Antiques Market Southampton Street WC2 Every Monday 5.30 a.m. - 5.00 p.m.

All Enquiries; Sherman & Waterman 020 7240 7405 07903 919 029


36/ ୫ᆴĄฝᆖ

ԨӲՊडǖଠ෇!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ ץ‬3124౎9ሆ:.26න

ᖩᅊ֥ኮ૿ ဲනᖩᅊ֥ᇴටၟಆฝरേ‫ݴ‬ၛ

ഗ֌ ॅీऐวǖ2ET! NL! 4! 0!! 7EԢऐ ॅ ీ ৥ ཀྵ ǖ 8 1 . 3 1 1 N N! G3/9!0!35NN!G2/5 ෻࠼‫ڨ‬ǖ691FY!'!541FY

ॺᅱದॲǖ‫࠼ݒ‬ӱ0jQbe‫܁‬ ਸ਼ഗ0ෙগॐ0ഘ‫!ع‬ ၭཌྷ๗ǖጚԢโኽিᅜत ໒ଙ‫ڀ‬Ljᖩᅊ֥ࣨ‫ࣷפ‬Բ ড‫ٷ‬ă

ୟ၍ ٗMpoepo! CsjehfDŽ୿‫ܘ‬ ൃDžईXbufsmppDŽࣂཎ୔ ൃበDžआ‫כ‬በྫDspzepo ‫ݛ‬ၠ-‫ٷ‬ሀӷ߲ၭ้‫ڦ‬ୟ ‫ײ‬Lj‫؜‬በም‫כٶ‬ሀๆ‫ݴ‬ዓ

‫ڟ‬ăᆰՊǖTN8!4CF

้क़Ҿಇ ॺᅱራฉईኁူ࿷5.6‫ۅ‬ ้क़‫ڟ‬LjՆਸዐ࿷໿ᄞ኱ พ้क़ă

‫ڢ‬ਏ‫ޜ‬๦ ກढĂྐྐĂ༭ၒĂ֥ ஷĂ‫כޅ‬਩੗Lj࿢ጚԢକ ༭ၒLj૛௬ኟࡻ‫ݣ‬ዃዃ࣑ ᅊ‫ޜ‬ᅜतࣅጏ೗ă ఇ༬ᅊ‫ޜ‬჋ስփీࡗᇀӁ

‫ڏ‬Ljፌࡻ๟းଋ‫ڦ‬෥ဣLj ᆶີি੗ᅜ‫ټ‬ฉLjՆ௨ጭ ෥୴෥‫ڪ‬ඹᅟ߶ԝৠंၫ ‫ڦ‬ჿ෥ă ၸጱ੗ᅜ჋ೝ‫ڹ‬ၸLj‫ݛ‬Ս ጽୟă


‫ڼ‬252೺!

୫ᆴĄฝᆖ / 37

ԨӲՊडǖଠ෇!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

ฝᆖ႐‫ڥ‬ ๑ᆩ81.311৥ཀྵಆ ฝ‫ڦ‬ᆫ๞๟‫ׯ‬ၟ࿘ۨՎႚ ၭLjሞొ࠼ཉॲူీಆฝ‫؜‬ ெૢ‫࠼ڦ‬ሒăඍ‫ۅ‬๟࠼ං ၭLj311nn‫܋‬ඹᅟႵঋă 35NNۨঋ๟࠽ঙۨ ঋLjᆫ๞ሞᇀG2/5‫࠼ٷڦ‬ ංLjঋྔලࢅṦૢLjෑ࠼ཉ ॲူ‫ׯ‬ၟटॅLj৥ཀྵ‫ׯ‬ၟฎ ᆶՎႚLjփࡗᄲ๟฀ᇀ૧ᆩ! ీಆ‫؜‬ઙฦၳࡕă ๯ံᄲ࠵ִ‫ںׇ‬Ljనᅃ ੷๢ࢇಆฝLjనᅃ੷ᆶ཭‫؜‬

࿿༹Ljన੷ᆶ੗ᅜፔ‫ڢ‬ਏ‫ڦ‬ ᆩ཰నᆶՔኾႠ࿿༹Ljᅜत ԝৠჿ෥‫ٲڦ‬ದLjત߇Ăጞ ጱĂ຤ࢰĂฯ዁࠺ఢ٘‫ۼ‬๟ փ‫ڦٱ‬ԝৠ‫ڢ‬ਏă ഄْ๟࠼၍Lj໿ᄞሞ ๊஺࿋ዃLjᅽᆖ‫ڦ‬࿋ዃLjᅜ त࠼၍‫ڦ‬ঙ‫܈‬Ljፌࡻ‫ࢪ้ڦ‬ ࣏๟ຌᇀఋຍ้क़ĊĊන‫؜‬ ஌മࢫᅃ߲ၭ้ăُ้࠼၍ ፌெLj‫ڍ‬๟ᖩᅊ֥ግᇴሞୃ ‫ۅ‬ӷ࠲ோLjߋփฉፌࡻ‫࠼ڦ‬ ၍‫࣏ڍ‬๟੗ᅜ૧ᆩ‫࠼ݒ‬ӱᅜ

त‫ں‬௬‫࠼ݒ‬ಆ‫؜‬փ‫ڦٱ‬ቷೌ ઠăፌࢫ๟ఇ༬ҾಇLjಆฝ ้ᄲጀᅪહᅥ঳ࢇLjཀඤ‫؜‬ ࡱ‫ܠ‬ᄲऻ‫ڥ‬त้ցጏLjᅜत ଭ๋ࢅᆃଙց؊ీଉLjሞਛ ‫ࢪ้ڃ‬ᄲጀᅪႩတăኄᄣጒ ༀࡻ֍ీᆶࡻ‫ڦ‬ቷೌ‫؜‬၄ă ৥ཀྵᅃӯ‫ۼ‬ԲডၭേLj ‫ٷ‬և‫ݴ‬๨๳‫׉‬ᆩ‫ڦ‬৊੼৥ཀྵ ‫ۼ‬੗ᅜൟᅟ‫෇ݣ‬ฉᅊ੨‫ڀ‬Lj ‫؜‬ோሞྔ‫ݛ߸ڛݒ‬ՍLjփᆩ փཕ‫ٶڦ‬ਸ၎ऐԈ߸࣑৥ཀྵ तದॲă

ᆨ዇ᅫ ฆᄽฝᆖ฾Lj‫ظ‬Ӹକ ጲम‫ڦ‬ฝᆖࠅິVisual Vale Galleryă୫ᆈๆᇆ౎Ljጆ ጀᇀఁට௽႓ၰၟฝᆖLj ໱ሼಆฝࡗዐᆈአฆহኪ ఁට๗LjࡍፃఁୁᅜतႹ ‫ܠ‬ዐᆈଇࡔ‫ڦ‬࿔ᅝ௽႓ă ժ‫ྺْܠ‬Ė้ชӑ෩ė )CB[BBS*‫ڪ‬ሗኾಆฝට࿿ ጆ༶ă ႎષྲձǖAᆨ዇ᅫ

栐栅ゴ歶

W‫ۮ‬짡⊵⇦Ĺ๻⇜⦉

=LJ[VUL

3LIHYH

3`JH

  W

W

W

ȵČ໢ʼnェ‫ۮ‬쮒⊵⇦Ĺ๻⇜⦉♫栅

⇁⠊䗨栐栅໢ʼnČ氾؉৭ᮖ⤼➊؉᫪䇂⪠‫ڈ‬栐栅Ὧ‫ٱ‬뺔ďࡰਫɓˇ㬐ᾗⅾ瘴➝⏚ᮩɍ뺔

≓旒‫ה‬栅:04

^^^]LJ[VULTVIPSLJV\R

ৠ‫ݓ‬ᶝȵč䣥㡒‫׉‬З 8GEVQPG㽡↯ົ‫׉‬З䣥㡒柹Ƌ䇂㽱ᗸ‫׉‬Зܴᘃົ‫׉‬Зďⅶߗ䇂ৠ印Ẍ뺔 8GEVQPG᜹㬐ᾗ⏚ᮩ⦻⾿প栐栅·㾧⤟♰઴ঽ㌪⦕뺕ɓˇ➝痈⤽⚃뺔⇁⤽⏚ᮩ㬐ᾗ湍৘ົ箲⾗‫׉‬Зਆ⤽⚃뺔́㽡ࣷ旞઴⥂ߙ⦻⾿俔‫܅‬昧ঞ懻YYYXGEVQPGOQDKNGEQWM뺔


38/ ାბิዷՊ

ํသՊडǖ็ṩᬋ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

3124౎9ሆ:.26න

Ⴈᆗ᤽ ႎષྲձǖA஻࠿஻࠿࿢Һే`ᦓࡤ

Ԩ೺ାბิਜ਼ፗዷՊ! ! ᬋᬋ ‫ٷ‬ბ้‫پ‬ᅃْ౾ ඗‫ڦ‬ኙ࿔ԲෘइঃLj݀ ၄ጲमਃ඗࣏ᆶႀፕཀ ‫ݴ‬ăၭ้ࢪᅃ኱ਥ‫ࣷڥ‬ ႀፕ‫ڦ‬౰ิ‫࢔ۼ‬࿔ৢҺ ੂກLjܸٗၭၟఴิᅃ ᄣۙೄ‫ڦ‬࿢LjසৃՎ‫ڦ‬ ኄ஺Đ࿔ᅝđጲम‫ۼ‬ਥ ‫࢔ڥ‬փသ࠹ă‫؜‬କጲम ‫ڦ‬ກLjे෇ፕॆၹࣷLj ဃ‫ٶ‬ဃጐఄ໭മ৊Ljᄺ Һฉକ௃༹ኄᅃႜLjස ৃጽ‫؜‬ၯᇴ‫ڦ‬࿢ᄺሞ‫ו‬ ጣጲम‫ڦ‬௔ၙ౮૰ጣă ႎષྲձǖ@็ṩᬋ

1

ईႹేᆶ‫ڦ޷ݿ‬ାბߌဂईᆶ඀‫ࠤڦ‬๚ၙᄲ՗‫ٳ‬ǗईႹేओેକփณঢ়ᄓ ঞჟထྭߢ໕‫؛‬ઠᆈࡔ‫ڦ‬ཞბ்ǗईႹేඤҺ࿔ጴLjၙᄲሞᆈࡔ๯ൺᅃኸ‫ࣀڦ‬࿔ ௃༹ฉၭ๬ว๮ǗईႹే‫ܔ‬Ԩતణᆶጣ‫܀‬༬‫݆ၙڦ‬čč Ԩતణ༬ྺሞᆈାბิ்ยዃLjඟାბิጲम‫ړ‬ĐዷՊđĂጲमҾಇࢅย ऺતణ‫߭ޅڦ‬ᇑాඹĂ঄ຎጲम‫ࠤڦ‬๚ࢅኈํ‫ڦ‬൧ߌăඪࢆႎആ‫ظڦ‬ᅪࢅ৛േ‫ڦ‬ ଳߌ‫ࠕీۼ‬ሞኄ૛ํ၄ă සࡕేᆶ႗඀‫ྺׯ‬ਜ਼ፗዷՊLj൩ӝే‫ڟ݆݀ၙڦ‬ǖcolumn@thechineseweekly.comă࿢்೺‫෇ेڦేځ‬ƽ

ॆᆶၭାბิ 2 ቧ‫ڨ‬ ໙݆঍ᅟ๟ዷ ᄽLjஓጴ๟ޭᄽLj୫ ႜெ๋‫ړ‬ઝஐ๟ᅃิ ‫ڦ‬๚ᄽăᅙঢ়ඁࡗ63 ߲ࡔॆă ႎષྲձǖ@zdlight

3

4

ၭ኶ܹሞࡔా‫܁‬࿵౎ पLj૧ᆩຆ्ઠᆈࡔ֖ेဲ ସᆐăๆᅃ໠‫ڦ‬໱೤ྺᆨߎ ‫ڦ‬ᅃ߲ටፖକๆब߲ၭ้‫ڦ‬ ‫ݧ‬ऐLjઠ‫ڟ‬କᄫᇺ‫ܘ୿ڦ‬ă ໱ઠኮമLjྪฉኟࡻୁ‫د‬ጣ ᅃೊ࠲ᇀॼ࿔ӝଇ߲࡚ጱ‫ټ‬ ‫ڟ‬ႎঀ‫ٷ‬෭ఒბသ‫׺‬੮‫ڦ‬࿔ ቤăփኪ‫ڢ‬ၭ኶ܹኪփኪ ‫ڢ‬Ljথူઠ‫߲ୃڦ‬႓೺Lj୿ ‫ܘ‬ഄํ৽๟໱‫ڦ‬ႎঀă ٗ‫ݧ‬ऐ‫߶ׇ‬࿢࣮ॆ‫ڦ‬ୟ ฉLj‫ڦܘ୿ڟ؛‬ၭ኶ܹ႗‫ݺ‬

փᅙLj‫ٷړ‬ԨዓĂ୿‫ܘ‬ᄅࢅ ໴ൃথܾ૶ෙ‫؜ڦ‬၄ሞ໱ᄅ മ้Lj໱႗‫ڦݺ‬փཕᆩ๮ऐ ಆጣቷăᅃୟฉ໱ࡻആ‫ڦ‬࿚ ኄ࿚ఫLj୿‫ܘ‬ᆶ‫ܠ‬ณට੨Lj ‫ݝ‬ጱྺ๊஺փߛLjన૛๟‫د‬ ຫዐ‫ڦ‬Ԟਖ਼নă থူઠबཀLjၭ኶ܹ‫ܔ‬ ޴జ‫ڦ‬າ౒ᇑනਓሺLjॷॷ ൽ‫پ‬କ໱‫ڦܘ୿ڟ؛‬႗‫ݺ‬႐ ൧ă௅ْ߶Ӣஐཚྜ‫ࣆۉ‬Lj ໱‫ࣷۼ‬ฅ႐‫ࡷڦ‬ᙉ‫ٷ‬੬Ljྟ ฉ߸๟‫ܣ‬ሞԥጱ૛੬ฯ዁ሞ ᇥ๪૛‫ࡨٷ‬Đ࿢ၙஐஐđƽ ࿢்‫ټ‬໱‫؜‬ඁ྘Lj໱ᄺጺ๟ ࿮৛‫֑ٶ‬Lj௅ཀ‫ڦ‬ጀᅪ૰ඇ ‫ݣ‬ሞࢅӢӢஐஐ‫܌݀ࣆۉٶ‬ ႑๫ೕ଎ཀฉă࿢ॷॷᅪ๎ ‫ڟ‬Ljၟ໱ኄᄣ‫ڦ‬Đၭାბ ิđLj޴జໃ໱்ઠᆈࡔLj ‫؛‬ዔ‫ܠ‬ӷ๟ၙ༵ߛᆈᇕă‫ڍ‬ ࡚ጱ்ᄲ߿ਖ਼‫ڼڦ‬ᅃ࠲Ljഄ ํ๟‫ڼ‬ᅃْࢅӢӢஐஐ‫ݴ‬ ૗ăኄᅃ‫ۅ‬සࡕ‫ت‬૙փࡻLj ბသᄺࡻሺ‫׊‬९๎ᄺࡻLjߵ Ԩ‫ۼ‬࿮ٗ༌ഐă ဲସᆐਸ๔മLj࿢‫ټ‬ ၭ኶ܹፖEMSDŽ୿‫ںܘ‬ཎ ‫ڦ‬ᅃዖDžඁბၯ֐‫ۅ‬ăၭ኶ ܹആ࠰‫ڦ‬࿚࿢Ljྺ๊஺ுᆶ ֱ೑‫ݛںڦ‬ă࿢ߢ໕໱Lj‫ٷ‬

ॆࣷጲਥຘਸ਼Ljுᆶටॠ ֱLj‫ڍ‬ᅃ‫݀ڋ‬၄༧೑ࣷԥዘ ݁ăၭ኶ܹ‫׉ݥ‬փ঴‫ڦ‬ᅃ૽ ன඗ăٗ‫ڟ‬ᆈࡔ‫ڼڦ‬ᅃཀਸ ๔Lj࿢৽ᄲ൱໱௅ཀྟฉ৵ ‫ۅ‬ລਥLjራฉփራᇀୃ‫ۅ‬ӷ ഐ‫ض‬ăኄᄣፔ‫ڦ‬ዷᄲణ‫ڦ‬Lj ๟ထྭ໱‫ڟڥ‬؊ፁ‫ڦ‬ລ௥ă ுࡗबཀLj࿢݀၄໱ӷᅁ փລਥLjᆘ‫ڟ׫‬ଲ‫ץ‬ᅃଇ‫ۅ‬ ዐࡔཀଋ้ߴӢӢஐஐ݀‫܌‬ ႑ă໚඗࿢‫׉ݥ‬૙঴໱ၙॆ ‫ڦ‬႐൧Lj‫ڍ‬࿢࣏๟૬ਗ਼ு๭ କ໱‫ڦ‬๮ऐᅃཀăၭ኶ܹ࢔ ྿ൺLjփ௽ӣࠝࠝሹ஺ኄ஺ ডኈă࿢ߢ໕໱Lj‫ٷ‬ටࢅ࡚ ጱ‫࠲ڦ‬ဣփ๟Đமጛ઻຋đ ࿢փࣷᅃཀ‫ྟڟ‬ሞԝࢫ॔๫ ేă‫ڍ‬๟ۨକ‫ࡀڦ‬ਈ৽ՂႷ ፏ๰Ljᅃ‫৽ݒྵڋ‬ᄲ‫ࢫڅ׶‬ ࡕăኄ৽ࢅፖEMSᄲጲਥச ೑๟ᅃᄣ‫ڢڦ‬૙ăბသሞ࿮ ට॔‫ڦ۽‬൧઄ူጲम࠶૙ጲ मLjኄ‫߁ٷ‬๟Đၭାბิđ Ⴔᄲ߿ਖ਼‫࠲ܾڼڦ‬ă ဲସᆐਸ๔ኮࢫLjሞࡔ ాᅙঢ়ბକଇෙ౎ᆈᇕ‫ڦ‬ၭ ኶ܹ੗ᅜຫ๟ଇᄅᅃఌ࢒ă ‫ڼ‬ᅃཀԒ‫้ڢ‬໱ਃ඗‫ۼ‬৆ቧ ‫ڥ‬ຫփ‫ࣆ؜‬ăၭ኶ܹ֖े‫ڦ‬ ဲସᆐ๟ᆈࡔዸఁ‫ڦ‬൞ณ

౎ဲସᆐDbnq! Cfbvnpou! ! DŽձ௏༬ဲସᆐDžLj௅ཀ‫ۼ‬ ᆶटྺ‫߳ڦ޷ݿ‬ၜऄ‫ۯ‬ă࿢ ்ᇱԨᅜྺऄೣࡻ‫ڦۯ‬໱ࣷ ࢔ဠ࣌Ljுၙ‫ڟ‬໱‫ڼ‬ᅃཀ࣮ ઠ৽ᅃ૽వࡗ‫ڦ‬ຫ઻฾ཞბ ‫ۼ‬೻޶໱ă࿢்ᅃ࿚֍ኪ‫ڢ‬ ‫ٶॆٷ‬Ԁ൰้Ljᅺྺདփ‫ۮ‬ ઻฾ຫ๊஺Lj໱ԥҾಇ޶ሴ ॥൰ăܸၭ኶ܹሞࡔాᅙঢ় ኟঢ়ბକࡻब౎Ԁ൰Ljጲණ ྺ๟߲Ԁ൰ߛ๮ăĐၭାბ ิđᄲ߿ਖ਼‫ڼڦ‬ෙ࠲Ljࡹ࿮ ᅑ࿚๟ᇕჾ࠲ă‫ت‬૙փࡻLj ‫׶‬๴ీ૰ᆶ၌‫࡚ڦ‬ጱ࢔੗ీ ᅺُՎ‫ࠜڥ‬ೇ࡞Ⴋ࿮݆බ෇ ბၯ‫ڦ‬ण༹ิऄă සৃLjၭ኶ܹᅙঢ়૗ਸ ࿢ॆLjኟ๕ਸ๔କྺ೺຺ዜ ዿၯ‫ဲڦ‬ସᆐิऄă໱ሞ࿢ ॆ‫܌܌ڦ‬ଇዜLjඟ࿢ੂ‫ڟ‬କ Ⴙ‫ܠ‬ઠᆈࡔ‫ڦ‬Đၭାბิđ ࠌཞ௬‫ڦܔ‬࿚༶ă၄ሞLjሁ ઠሁ‫׊ॆڦాࡔܠ‬ӝጲम‫ڦ‬ ࡚ጱໃ‫ڟ‬ᆈࡔઠ‫܁‬ກLj‫ॆڍ‬ ‫்׊‬๟‫ޏ‬ᅪ๎‫ڟ‬Ljໃ࡚ጱା ბLjᇺᇺփኻ๟჋ስბၯ༵ ࠃጨূఫ஺०‫ڇ‬Lj߸ዘᄲ‫ڦ‬ ๟ᄲӻዺ࡚ጱٗາၙသ࠹ᇕ ჾ‫ݛ߲߳ڪ‬௬ፔࡻඇ௬‫ڦ‬ጚ Ԣă


‫ڼ‬252೺

ାბิዷՊ / 39

ํသՊडǖ็ṩᬋ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

ෳାბ

൞‫ؾ‬

೏ռዐლቴҾۨ

Ⴁఁǖ‫ר‬ᅃߤ วߛǖ299DN!!!}!!!႓ፗǖఊ᷍!!}!!ઠጲ‫׭‬๨ǖԛ৙ ሞ‫܁‬ბၯǖႇ‫ٷڤܻݤ‬ბԨ੔DŽࣷऺࢅূබ࠶૙ጆᄽDž ႎષྲձǖAၙ߲ఁጴํሞ๟ࡻవ

౎ൟ้Ljิऄຼࢭጺ ๟ٗᅃ߲‫׭‬๨‫ڟ‬ଷᅃ߲‫׭‬๨ क़೏ռୁ૗Ljܸኄᅃْ‫ڦ‬೏ ռඓ๟ඁ‫ڟ‬ଷᅃ߲ࡔॆLjઠ ᆈࡔኮമ‫ڦ‬ഥӥዖၙၡඐு ၙ‫ڟ‬ጲमُਗ਼ፖሞඁბၯ‫ڦ‬ आ‫כ‬ฉ৩සُೝৢăੂጣ‫ش‬ ྔ੺໏୻ࡗ‫ޅڦ‬ৠLjᆶዖ ࣏ሞॆၕ‫ٱڦ‬ਥăॷॷ‫ڦ‬Lj ၙॆ൧Ⴣ஢ᅯLj࣏ऻ‫ڥ‬ӢӢ ధጣࢺቷໃ࿢৊‫کڟ‬ऐ੨Lj ܸுᆶࢺቷ‫ڦ‬ஐஐኻࡻሞ৊ କऐ‫ׇ‬ኮࢫᇑ࿢ٖٖ‫ڢ‬՚Lj! Đඁఫ૛ࡻࡻბသđኻᆶᅃ

႞‫ڦޟ‬ට൐ᇺႜ ‫ؾ‬বമ‫ڦ‬ᅃ߲ူ࿷Lj ߶ࡻ৳ு९‫ڦ‬ವᆷሀሞ຺ल ৶‫ی‬Lj໳ຫఫ૛‫ူڦ‬࿷ְփ ‫ٱ‬Ljփසඁ‫׈׈‬ă ભભ‫੍ڦ‬ሞ෭݀ฉLj ᄞ࠼ཪࡗ‫ٷ‬஌‫شں‬ቷ৊ઠLj ෳ‫ڦ‬ටࣾࣾᇡລă৶‫ی‬૛ ‫ူڦ‬࿷ְ࢔ทࣀLjဦဦ೗‫׈‬ ጣLjད໳ຫഐߑߑࡃઠ‫ڦ‬ኄ ༟୫ႜLj୿‫ܘ‬๟߲‫ܠ‬ெࡻ‫ڦ‬ ‫׭‬๨Ljఫ૛‫ڦ‬ටࢅ๚Ljఫ૛ ‫ޅڦ‬ৠă৽ኄ஺଎ጣLjࢮ඗ ໳ຫLjփසሟ்ඁ୿‫܁ܘ‬ກ ӕă ٗுၙࡗኄᄣᅃ߲੗ీ Ⴀă࿢ፊ૛ူᅪ๎‫ڦ‬ຫLjన ᆶఫ஺ඹᅟǛ႐૛ඐߌਥᆶ ‫ۅ‬຤ኖഛஶକ‫؜‬ઠă Ėๆܾิၰė߾ፕ঳ ຐLj઻ӱߴཷ‫्ݣܓ‬Ljඟ ‫ڥॆٷ‬ᅜ‫ر‬တLjࡻࡻࡗ౎ă ኄ๟‫ڼ‬ᅃ߲փᆩ߾ፕ‫ؾڦ‬ বLjሞॆ࿮໯๚๚ăᆶཀ ஐஐሞਜ਼ཐଁ৙ࢲLj࿢๬ ༑ጣ࿚LjĐஐLjසࡕ࿢ၙ‫؜‬ ࡔାბేਥ‫ڥ‬ሹ஺ᄣǛđᅜ ྺ໳ࣷ኱পକ‫ܔݒڦړ‬Ljথ ጣຫ‫؜‬ᅃܑ૙ᆯLjுၙ‫ڟ‬໳ ຫLjĐࡻҭLjే߾ፕኄ஺৳ କLj‫؜‬ඁੂੂᄺམࡻăđ႐ ૛ఐఐืഐᅃ‫ۅ‬ၭႌဠLjփ ઎๟ጲम઻ஐă‫ڍ‬ᅈ඗ਥ‫ڥ‬ փኈํLj‫ގݠ‬ఫኻ๟߲ெࡻ ᇼྭă ्೺঳ຐ࣮৙Ljኄ ॲ๚ுም༵ഐă੗‫ړ‬ටᅃ ‫ڋ‬ှူઠLj৽ࣷ݀၄స‫ڀ‬ ሁઠሁ੣ăኄ๟ዖవᅜႚ ඹ‫ߌڦ‬ਥă৽ၟᆶԨກ૛ ႀ‫ڦڟ‬LjĐጽ‫ڦ‬໿੺Ljଳ ऀ஌ሞକࢫ௬Lj࿢ၙ‫ڪڪ‬ ໲ăđ3117౎዁ৃLj૶Ⴤ߾ ፕ೿౎Ljঢ়ᄓሁઠሁ‫ܠ‬Ljኪ ๎ሁઠሁณă೔ంੂກੂ‫ۉ‬ ᆖᄺᇀ๚࿮ցăኄዖ੣‫ږږ‬ ‫ߌڦ‬ਥሞࡗඁ้‫؜׉‬၄Lj‫ڍ‬

௅ْு‫ڪ‬ணჽLj৽ᅙঢ়ԥ‫ח‬ ຤ӯᆥઠ‫߾ڦ‬ፕ៲ுă ገᄅ৽‫ڟ‬କෙሆăኄ߲ ሆ݀ิକबॲ๚ă ኻ๟ሞྪฉໜ๮໇໭ା ბ႑တLjփ৳৽থ‫ڟ‬ዐ঻‫ٶ‬ ઠ‫ࣆۉڦ‬ă्සၙৃ౎৵ሆ ‫ׯ‬ႜLjኄ้߲क़ฤ൩ᅙঢ়ᆶ ‫ۅ‬৆ቧLj࢔‫ܠ‬ጨଙᄲ৑੺ጚ ԢLj‫ޏ‬ሶઠփतLjܸ൐‫้ړ‬ ౥ৄĂॵൃᅙঢ়পኹฤ൩ă ᄺႹ๟ኄ߲‫ۯླྀڦࣆۉ‬Ljඟ ኴႜ૰ຨक़Ԗ݀ă ኈ‫ڦ‬ᄲླྀ৊କLj৽ᅪ๎ ‫ڟ‬ᄲ௬‫ڦܔ‬࿚༶ă߾ፕሹ஺ ӸǛཷ‫ܓ‬ሹ஺ӸǛ઻ӱࣷཞ ᅪ஘Ǜ‫ܔ‬Ljᄲ‫ڼ‬ᅃ้क़ӝኄ ॲ๚ߢ໕઻ӱLjඟ໱ኪ‫ڢ‬࿢ ኈํ‫݆ၙڦ‬ăᇀ๟ߴ໱ႀକ ᅃ‫׊ހ‬႑Ljᆶକᅃْ༌ࣆLj ‫ڟڥ‬କ໱‫ڦ‬ኧ‫׼‬ă໱ฯ዁ӻ ࿢੊୯‫ܠ࢔ڟ‬࿢ுၙ‫ڦڟ‬ဦ বLjຫփ‫ۯߌڦ؜‬ă ߑേ९‫ߣٷڟ‬Lj߶໱ ຫၙඁᆈࡔାბLjምధ߲‫ۉ‬ ᆖຬ๗ă໱‫ڼ‬ᅃਔࣆ৽฀঴ ටᅪ‫ڟ‬ඟටၙ੬LjĐᄲփᄲ ࿢ӻేႀླྀ४႑Ǜđ࿢‫ڦ‬ၭ ႐ሤ೫ཚ೫ཚ‫ڦ‬ཌLj࣏ᆶԲ Kbdljf! Dibo߸ࢇ๢‫ླྀڦ‬४ ට஘Ǜ໱ᆼ࿚ǖĐేᄲბ‫ۉ‬ ᆖྺ๊஺փඁெࡔ఼ǛđLj ࿢‫ٴ‬LjĐᆈࡔᅃ౎৽ԹᄽLj ெࡔ዁ณᄲଇ౎Lj࿢ᅃுఫ ஺‫ܠ‬ബLjܾᄺփป‫ڥ‬૗ਸఫ ஺৳ăđ ኄबॲ๚ტ໏ඟ‫ࡔ؜‬Վ ‫ڥ‬ኈํഐઠăൕҺ‫ڦ‬ዜ႓઻ ฾ӻ࿢ႀକଷᅃ‫ླྀހ‬४႑Lj ࢔‫ܠ‬ටӻ࿢ሞ‫้܌‬क़ాԢഋ କඇևጨଙăሞბၯ‫ڦ‬჋ስ ฉLjᄺӝ࿚༶ࣅ‫ྺݏ‬०ă‫ڼ‬ ᅃLjՂႷᄲᆶ‫ۉ‬ᆖጆᄽLj‫ڼ‬ ܾLjՂႷᄲሞ୿‫ܘ‬๨൶ă஢ ፁኄଇ‫ڦۅ‬ბၯଚ‫؜‬ઠLj჋ ስᅃ໯ఁၯፕྺዕटణՔLj

ਔ०‫ۣڦڇ‬ዶLjஐஐྲၲጣ ᅃՉ٣࿢ߋ੺৊ඁLjܸӢӢ ᅃ௬ӻ࿢‫ٶ‬Ԉႜ૚LjᅃՉӻ ࿢ቴ๟న߲‫ک‬ऐ੨Lj኱‫ੂڟ‬ ጣ࿢ࡗକҾॠ֍‫ݣ‬႐૗ਸLj ுᆶӷਔ‫ڢ‬՚‫ࣆڦ‬ᇕă‫้ړ‬ ᅃ኱ഽඨጣ્຤Lj႐ዐᄺሞ ྺኄ߲ఔิ‫ॽ܈ࡔڦ‬ਸ๔‫ڦ‬ ටิఐఐࡀࣄăሞኄ߲࿮‫ت‬ Ҿ‫ڦݣ‬൞‫ࣀ౎ؾ‬LjॆईႹ֍ ๟ፌࡻ‫ࡃڦ‬໔ăܸ໯ᆶ‫ټ‬ጣ ႜ૚೏ռ໱ၕ‫ڦ‬ට்Lj႐ዐ ‫ۼ‬ሞლቴጣᅃ߲Ҿۨ‫ࡃڦ‬ ໔ă

ዬఏǖ ࣀᅲႢ‫ۉھ‬ᆖჇ‫د‬ጺ॔Ljनॽ ሞ୿‫ٷܘ‬ბბᇾ)VDM*߿‫ۉ܁‬ᆖຬ๗ă

ም჋ଇ߲ಇఁ੍മ‫ࢅڦ‬ଇ߲ ಇఁዐक़‫ڦ‬ԍ‫ڹ‬ă ዕटణՔۨሞVDMĊĊ ୿‫ٷܘ‬ბბᇾăਸ๔჋໲‫ڦ‬ ૙ᆯ࢔०‫ڇ‬Ljඇᆈࡔᆶ‫ۉ‬ᆖ ጆᄽ‫ٷڦ‬ბ૛ጹࢇಇఁፌ ߛLjᄺ๟๘হๆ‫ٷ‬ఁၯăࢫ ઠֱጨଙ้݀၄Lj࿀‫ڦٷ‬ਖ਼ ૛ຯྂ‫ޡ‬౷નኟ๟ٗኄ૛ ԹᄽLjዷႪᆈࡔ࿔ბăბၯ ૛࣏ᆶĖᵁᴸီėĖࡘ૧հ ༬ėĖঙ۷๗ėĖ‫ٷ‬ਸᄅ হė‫ڪ‬ᅃ‫ۉܑٷ‬ᆖ‫ڦ‬ൽৠ ‫ں‬Lj૬ਗ਼ࡻߌ‫ٷ܈‬ሺLjଚྺ ๯჋ăுӸ݆Ljӣᄜፗ৽๟ ኄ஺‫ޒ‬റă VDMࢅଷྔଇ໯ბ ၯĊĊࣀྰ‫ٷ‬ბࢅ୿‫ٷܘ‬ბ ౰ྦྷბᇾLj‫ܔ‬ჯາ‫ׯ‬ज‫ڦ‬ᄲ ൱‫ۼ‬๟8‫ݴ‬Lj‫ڇ‬ၜփీ‫گ‬ᇀ7 ă߶ዐ঻௮ຎକጲम‫ڦ‬ᆈ࿔ ጒ઄Lj໱ਥ‫ڥ‬࿢‫߁ٷ‬๟6/6 ‫ڦ‬຤ೝă࿢࿚੊‫ڟ‬8‫ݴ‬ᆶு ᆶ੗ీLj໱ၲຫLj࢔వLjే Ԣ੊้क़ኄ஺‫܌‬Lj౮૰ᆌ޿ ‫ీڟ‬7ӕLjፌ‫ܠ‬؋‫ڟ‬7/6ă࿢ ሞ႐૛ఐఐ‫ࣆ࢕ݣ‬Ljేᄺ໿ ‫ࠚگ‬Ԩට‫ڦ‬ბသీ૰କӕLj ‫߲੊ݥ‬8‫ੂేߴݴ‬ă থူઠ‫ڦ‬ᅃ߲ሆ૛Lj ᆶᅃӷ้क़࣏ሞ߾ፕLjଷᅃ ӷ้क़Կ࠲Ljྜ‫ׯ‬କኄၵా ඹǖๆཀჯາಢჟੜ‫ײ‬Ǘ໯ ᆶ๨௬ฉ‫؜‬Ӳࡗ‫ڦ‬૦౎ኈ ༶Ǘᅃ‫ݻ‬ႎ۫‫ాݛ‬ևَࣹ՗ ࢅෙ‫ݻ‬੨ᇕ֌ଙǗᅃԨ຺प ‫َڇ‬ກǗᅃԨჯາ‫َڇ‬ກǗ ᅃԨᇕ݆ກǗᅃԨ੨ᇕກǗ ᅃԨႀፕກǗ຺ๆೊፕ࿔ଁ သă ࿵ሆ‫ׯ‬जতၬLj8‫ݴ‬ధ ‫ڟ‬๮Lj‫ڇ‬ၜ਩ࡗ7ăለ‫܁‬ధ ူ9/6‫ݴ‬Ljኻ‫ٱ‬କଇ༶ă ጚԢ੊๬೺क़Ljଇ໯ ბၯ୥Ⴤ݀ઠpggfsLj‫ݴ‬՚๟ XftunjotufsDŽྰຯ௺ຯ༬

‫ٷ‬ბDžࢅLjohtupoDŽূຯ‫ܙ‬ ‫ٷ‬ბDžLj‫߁ٷ‬๟߾ፕঢ়ᄓे ฉླྀ४႑ഐକፕᆩăჯາ‫ׯ‬ ज‫؜‬ઠࢫLjഄ໱ბၯ‫ڦ‬pggfs ᄺ‫ۼ‬୥Ⴤ݀ઠLjVDM‫ࠀׯ‬ ߟۨăৃ౎ߑ݀ք‫ڦ‬Ujnft ๘হ‫ٷ‬ბಇఁLjVDM‫ג‬ሁ ౥ৄಇ‫຺ڼڟ‬Ljമෙ‫ݴ‬՚๟ ஑ู૙߾LjॵൃLjࡘ‫ގ‬ăੂ ‫ڟ‬ਥ‫࠼ࡻڥ‬ඵLjԨටփৈ‫ׯ‬ ྺ౷નཞბ‫ڦ‬ၭ฾௉Ljܸ൐ ბၯಖՉ৽๟‫ٷ‬ᆈձ࿿࠷ࢅ ‫ٷ‬ᆈ཮ກ࠷Ljጽबօ৽‫ڟ‬ဇ ൶ਗᇾLjၙ‫ڟ‬ԥກ࡛Ԉྷ‫ڦ‬ ߌਥLjੂփྜ‫߳ڦ‬ዖቛબᄇ ‫؜‬Ljᆮഄఫၵඇ൰ཞօฉᆙ ‫ۉڦ‬ᆖLj৽கฉหൣഘຢഐ ઠă ‫؛ړ‬ਦۨ‫ࡔ؜‬Ljᄺሼ ྺକඁᆈࡔ࣏๟ெࡔᆲᇩLj ࿚‫ڞר‬ᅪ९Lj໱ᅃਔࣆඟ࿢ ः඗ਸશLjĐᆈࡔெࡔ‫ేܔ‬ ֶ՚փ‫ٷ‬Ljᅺྺ๊஺ბၯ‫ۼ‬ փ੗ీૣ࡞ࡗే၄ሞ‫ڦ‬ბသ ࣍ৣLj‫ڍ‬૗ਸᅃን๟ࡻ‫ڦ‬ă ᄲ‫౒ܠ‬ກLj‫ܠ‬າ੊ăđ໿କ ঴ጲम‫ڦ‬Ⴀ߭Lj࿮݆༄཮Ҿ ᅥLjփဠ࣌฿ඁ཈቟Lj‫ޏ‬ ሶᆶକ࿘ۨ‫ิڦ‬ऄLjࢆՂ ምඁች༮ኄၵLj‫ڍ‬ᄅੂጲ मሞኄ߲ࡗ‫ײ‬ዐLjా႐ሁઠ ሁ‫لل‬ᇡ‫ۯ‬LjටᄺՎ‫ڥ‬ሁઠ ሁ੺ૂLjՍኪኄ๟ኟඓ჋ ስăVDMၯჟ๟ĐMfu! bmm! dpnf! xip! cz! nfsju! ef. tfswf! uif! nptu! sfxbseđ DŽඟ໯ᆶට‫ۼ‬ኵ‫ڥ‬ፌࡻ‫࣮ڦ‬ ԒDžLjኄਔࣆᄺ޿ໃߴ࿢ጲ मăేጺᆶሴඪඟጲमՎ‫ڥ‬ ߸ࡻLjඁᆓথิऄॽᄲߴే ‫ڦ‬ঃงă ࣮๯ࣀᅲኄ೿౎Lj‫ގݠ‬ ᅃ‫ׇ‬஦‫૿؛׊‬ăႹ඿ᓳ‫ߤڦ‬ ૛‫א‬Đ႞‫ڦޟ‬ටփᇺႜđLj ‫ڍ‬࿢ౢᇼᆦᇺጽሞጕლ႞‫ޟ‬ ‫ڦ‬ୟฉă


40 / ጆત

ԨӲՊडǖ඿ଟ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

3124౎9ሆ:.26න

ఁॆ঄༗

ॵൃ‫ٷ‬ბ‫ॺڦ‬ዾ‫߭ޅ‬ ੐෌າ ੐ ෌ າ ) Nicholas Chrimes*73໠LjҺࡻǖ൰ಆ ૌሏ‫ۯ‬ĂᇴᅝĂᅝຍă ໱‫ڦ‬೾ጱᇑ໱ᅃഐዿ ሞॵൃ޹ৎ‫ڦ‬ၕ٩Ljሞॵൃ ‫ٷ‬ბ‫૸ྰوݤڦ‬ձ࿿࠷ࢅॵ ൃ‫ٷ‬ბኲ࿿ᇴ߾ፕă‫׊ׯ‬೺ क़ᇑዐࡔᆶጣྲၭ‫૴ڦ‬ဣLj ‫ڍ‬ඐᅃ኱ԥዐࡔ‫ڦ‬૦๏໯ဌ ᆅă ੐෌າ‫ڦ‬ກĖॵൃ‫ٷ‬ ბᇑၭኔ911౎ėॽᆯԛ৙ ෙ૴ກ‫؜ی‬ӲLjৃဲሞዐࡔ ฉॐăৃ౎൭ཀLj໱ॽሞዐ ࡔᅃၵዸఁߛၯ৊ႜྺ೺ෙ ߲ሆ‫ڦ‬ნ࣮ᄇ঄ă ႎષྲձǖ A੐෌າNick

ሞথူઠ‫ڦ‬ᅃ܎ ้क़૛Lj੐෌າ)Ojdipmbt! Disjnft*ሞĖࣀ࿕ዜ਽ė ਸยጆતLjᅜဣଚ࿔ቤত ਸᆈࡔፌห௞ĂፌਏỦ૰ ‫ٷڦ‬ბĊĊॵൃ‫ٷ‬ბă Ԩဣଚጆતॽ঴๥ ྺ๊஺‫ٷൃॵ؛ړ‬ბ჋኷ ሞॵൃǗྺ๊஺ᆈࡔኄ ஺ၭ‫ڦ‬ᅃ߲ࡔॆ৽ీಢᇣ ‫؜‬ኄ஺‫ܠ‬๘হዸఁߛၯǗ ॽ঴๥ॵൃ‫ٷ‬ბბᇾ዆‫ڦ‬ Ủ૰ࢅ༬‫ۅ‬Ǘᅜतॵൃბ ᇾ཭‫ॺڦ؜‬ዾ‫߭ޅ‬Ǘ঴๥ बӥ౎മॵൃ‫ٷ‬ბॺၯኮ ‫؛‬౰Ⴀ‫ڦ‬ዘᄲࠋ၅Ǘॵൃ Թᄽิ‫ڦ‬ᆫႯ‫ܔࢅࡕׯ‬ᆈ ࡔ‫ٷ‬ბ࿔ࣅ‫ڦ‬ዘᄲᆖၚă ፌࢫLjኄၵ࿔ቤᄺॽภत ‫ڟ‬ዐᆈଇࡔ‫૴ڦ‬ဣLjԲස ྺ๊஺ዐࡔᆶෙ࿋࿔ࣅఁ ටǖ੥ጱĂႸኾఊࢅূᆟ ీሞॵൃࠟ઻ܸߛࡍ‫ڦ‬ბ ᇾዐ቞ᆶᅃဝኮ‫ں‬ă

ब౎മLjᆈࡔࡔॆ‫؜‬ Ӳมሼঢ়๑ᆩࡗᅃ߲ເට ད࿕‫ڦ‬Ք༶ǖĐॵൃ‫ॺڦ‬ ዾኟሦ๴ጣྰၾđăሞ3112 ౎Đჺ৯ೠॏ༹ဣ)Sftfbsdi! Bttfttnfou!Fyfsdjtf*đዐLj ॵൃॺዾ‫ڦ‬ጒ઄ԥۨྺৈᆶ ຺႓DŽፌߛྺ࿵႓Džăኮ ࢫLjට்ደॷᅪ๎‫ൃॵܔڟ‬ ॺዾԍࢺ‫ڦ‬փፁăბิࢅॺ ዾ฾்ਸ๔૴ࢇഐઠၙӸ݆ ԍࢺ໱்‫ڦ‬ბᇾă ॵൃटॅ‫ॺڦ‬ዾ‫߭ޅ‬ ᄲጕ໓‫ࠅڟ‬ᇮ22๘ु‫؛‬ă‫ړ‬ ้Ljᅜফ୻ྺิ‫ྼڦ‬৙ටኙ ‫ޜ‬କᆈࡔ‫ڦ‬๨௷Ăბᇾࢅߛ ၯă໱்ᆶፁࠕ‫޷֎ڦ‬ઠ዆ ሰፌ้ႎ‫ॺڦ‬ዾăٗઠுᆶ ঢ়૦ࡗჹዘ቟आ‫ൃॵڦ‬Ljኄ ၵॺዾԍ٪କူઠLj๟ᅃԴ Ԑࡍ‫޷֎ڦ‬ă ᆈࡔ‫ॺڦ‬ዾ‫༹ྫྫ߭ޅ‬ ၄କᆈࡔ‫܌‬ሡ‫้ࣣ࣪ڦ‬೺ă ᅺُLjሞᆈ߭ન‫ڦ‬ဇԛ࡛ ӂLj૧࿿೶ᆶਨ௴‫ڦ‬29๘ु ྟ೺‫ڟ‬2:๘ुྟ೺൅ዎྦྷ‫ו‬ ้೺‫ॺڦ߭ޅ‬ዾLjᅺྺ‫ںړ‬ ཚࡗဇ࡛ӂᇑெࡔஹᅟܸዂ ޷ăሞُኮമᅜतሞഄປෑ ኮࢫLjኄᄣ‫ڦ‬ஹᅟ૧ᅮՍྲ ࢭഄྲକă၎ຼ‫ڦ‬Ljዐ๘ु ‫ڦ‬ᆈ߭ન࡛۫ӂᅈ੍ᇑԛ࡛ ஹᅟܸዂ޷LjႹ‫ܠ‬ዐ๘ु‫ޅ‬ ߭‫ڦ‬ঞ༗ԥॺሰഐઠăܸॵ ൃ‫׊ڦ‬೺޷ᇧLjሞ౹ዞ๟࢔ ࡩ९‫ڦ‬ă ࢅॵൃ၎ԲLj౥ৄ‫ڦ‬ঢ় षԝৠ࢔๟၎ຼLj໲‫ॺڦ‬ዾ ‫߭ޅ‬ᄺ๟ทࣀ‫ڦ‬ă඗ܸ࣏๟ ᆶ߲ዘᄲ‫ڦ‬փཞኮ‫ت‬ǖ౥ৄ ޹ৎీࠕਸ֑‫؜‬ฉࡻ‫ॺڦ‬ዾ ็ଙǗܸॵൃᆯᇀ‫ں‬૙࣍ৣ ‫ڦ‬փཞLjሶுᆶԨཱི‫ڦ‬ᆫዊ ॺዾ็ଙăᅺُॵൃ໯๑ᆩ ‫็ڦ‬ଙᆶ࢔‫ܠ‬ዖă ॵൃ‫ॺڦ‬ዾྫ๚๔ጲ 2141౎‫ڟ‬2161౎क़ॺሰ‫ڦ‬Ӈ ߭୛.ුਖ਼෧‫ڦ߭ޅ‬฽Բ౅ )Tu! Cfofuďt*ঞ༗DŽස཮Dž ໲‫ڦ‬঳ࠓ࢔ඹᅟ૙঴Lj०‫ڇ‬

ॵൃ‫ٷ‬ბ฽Բ౅ঞ༗!཮ೌઠጲॵൃ‫ٷ‬ბ࠳‫ݛ‬Flickr ‫ގݠڥ‬๟ၭ࡚ጱ‫ڦ‬෭໴ᅃ ӯLjෙ֫঳ࠓ‫ڦ‬໴ฉ቏ူ ੻ă৽ၟሞ෭໴ฉፔĐ‫ش‬ ࢽđ๟߲࢔‫ڦٷ‬཈቟LjӇ߭ ୛.ුਖ਼෧ॺዾ฾‫څ‬႐‫ࢽش‬ ‫ॺܔ‬ዾ঳ࠓׂิᆇၡܸுਸ ‫ࢽش‬Ljܸ๟ሞ໴ాยऺକᇶ ႚਸ੨ăਸ੨ᆩॕࠦ‫็ڦ‬ཀྵ ໒ሰܸ‫ׯ‬ժҾዃሞॺዾ‫ۥڦ‬ ‫܋‬Ljᅜ३ณዘଉăܸଇ߲‫ش‬ ࢽሞब߲๘ुࢫ֍Ҿฉă ॺዾბ‫ူڦ‬ᅃ߲঩܎ ๟ሞ2177౎๏ใप‫࢒ڦ‬ຯཔ ቟ᅣ฼૧ࢫኙ‫ޜ‬ኁ౷த‫ټ‬ ઠ ‫ ڦ‬ă ฽ ༹ Ҿ ዃ ໯ DŽ I p m z! TfqvmdisfDž‫ڦ‬ᇶႚঞ༗ሞ 2241౎ॺ‫ׯ‬Lj໲๟ॵൃ‫ݡ‬࿚ ଉ‫ܾڼ‬ৈْᇀࡔྦྷბᇾၭঞ ༗‫ॺڦ‬ዾăሞோࢅ቏‫ش‬ዜྷ ᆶጣჹዘൔ์‫็ࢩڦ‬഻Lj๟ ‫ۆ‬႙‫ڦ‬౷த‫߭ޅ‬༬‫ۅ‬ă ඗ܸLjሞኮࢫᅃ߲๘ ुLjॺᇀ2395౎‫ڦ‬ፌࠟ઻‫ڦ‬ ბᇾԵ‫ڥ‬ბᇾ)Qfufsipvtf* ቞਍ጣዘᄲᅪᅭă฽༹ბᇾ )Dpsqvt! Disjtuj! Dpmmfhf* ‫઻ڦ‬བྷᇾᆶၵॺᇀ2461౎ ‫ݝڦ‬क़ሞ32๘ुᅈ඗ሞ๑ ᆩăఎ‫ڤ‬ଟბᇾ)Nbhebmfof! Dpmmfhf*ᄺٗ26๘ुዐ೺ਸ ๔ӝᅃၵႪ๗‫ݝڦ‬क़ᆩፕጲ

म‫ڼڦ‬ᅃ߲བྷᇾă ኄၵॺዾ‫ٗ߭ޅ‬ራ೺ ᅃ኱ᄂᆩ‫ڟ‬၄‫پ‬ăࠟ‫ॺپ‬ዾ ༹၄‫ࡍ޷ڦ؜‬ഘ‫׉ݥ‬ᆅටጀ ణăଷᅃ߲৚ට‫ݛںڦ‬๟ኄ ၵॺዾժփ๟ᅺྺࡗ‫܈‬ԍࢺ ࢅᆶ૝ஸ‫ڦ‬ᆴਜ਼৉ั‫ڦ‬ө‫ݡ‬ ܸԍ٪዁ৃăኄၵॺዾጺ๟ ሞ๑ᆩLjժ൐‫ܠٷ‬ຕ൧઄ူ ‫ڥۼ‬ඨ๴჆఺‫ڦ‬ბิ்փ૝ ஸ‫ڦ‬೦࣋ă ራ೺‫ॺൃॵڦ‬ዾ೵Փ ๟ᆩ၎ຼ‫ڦ‬ศ෥็ࣨ็ॺ‫ׯ‬ ‫ڦ‬ăኄၵ็ཀྵཚࡗॵࢋ຤ሏ ‫ൃॵڟ‬ă‫ړ‬ՔኾႠॺዾࡔྦྷ ૝ө༗)Ljohďt! Dibqfm*ሞ 26๘ु51౎‫ྟپ‬೺ਸ๔ॺሰ ้Lj‫ܸڏ‬෥֒‫ࡤڦ޷ݿ‬௄็ ࣨ็֍ਸ๔๑ᆩă໲்ઠጲ ᇀᆈ߭નԛևᄫᇺ‫ڦ‬ሀਖ਼ဲ )Zpsltijsf*ă඗ܸLjኮࢫ‫ڦ‬ ਭዷփᇼᅪሞኄ߲߾‫ײ‬ฉཨ ෇໿‫ܠ‬Ljᇀ๟࣏๟ᆩฉକ૸ ॏĂၟच‫ڦຼ็ڒ‬ศ෥็ࣨ ็ăଇዖჿ෥‫ܔڦ‬Բᅈ඗੗ ᅜሞॺዾฉ༹၄‫؜‬ઠă ٗघ‫ۯ‬ට႐‫ॺൃॵڦ‬ዾ ‫߭ޅ‬ฉLj࿢்੗ᅜੂ‫؜‬ᆈࡔ ॺዾ‫ڦ‬࿵ዖ‫߭ޅ‬ăമଇዖ༬ ‫ٲंࢅۼۅ‬ᆶ࠲ă฽Բ౅ঞ ༗Ԉࡤକٗ22๘ु‫؛‬ਸ๔ॺ

‫ڦ‬ዐ‫ߛࢅې‬໴ă඗ܸLjళ௬ ‫ڦ‬ጽ‫ڢ‬ሞ26๘ु‫؛‬ԥॺLj2: ๘ुԛՉ‫ڦ‬ጽ઴ᆼક؊କঞ ༗ăኄ๟ᆈࡔॺዾ‫ڦ‬ᅃ߲‫ۆ‬ ႙༬ኙă୿‫ྰڦܘ‬ຯ௺ຯ༬ ঞ༗)Xftunjotufs! Bccfz* ࢅࡲ೵‫)ࠆܙ‬Ibnqupo!Dpvsu! Qbmbdf*๟ᆈࡔፌዸఁ‫ॺڦ‬ ዾă௅߲և‫ۼݴ‬๟փཞ้೺ ॺሰ‫ڦ‬ăీࠕ࢔ඹᅟ‫؜ੂں‬ నၵև‫ݴ‬๟ኮമॺሰ‫ڦ‬ă ॵൃॺዾዐ༹၄‫ڦ‬ᆈࡔ ‫ݛ߲ܾڼڦ߭ޅ‬௬๟ሞᅃ߲ ࢔ၭ‫ڦ‬൶ᇘ૛੗ᅜੂ‫ڟ‬Ⴙ‫ܠ‬ փཞ‫ࢇंڦ߭ޅ‬ăࡔྦྷბᇾ ‫ڦ‬മ‫ׇ‬Lj28๘ु‫ڦ‬ਸ਼ટܻბ ᇾ)Dmbsf! Dpmmfhf*ಖՉLjᆶ ᅃ߲26๘ुራ೺‫ڦ‬૝ө༗Lj ᅃ߲29๘ु఍೺‫ڦ‬ঞᇵ୍ᅜ तᅃ߲2:๘ु‫๋ڦ‬༗ԵُҰ ጣăሞᅃፗॺዾࢅᅃ߲൶ᇘ ా๑ᆩփཞ‫߭ޅ‬๟ᆈࡔॺዾ ‫ڦ‬ᅃ‫ٷ‬༬෥ăኄժփ‫پ‬՗ሞ 2:๘ु้Ljᅃၵጲ࿢‫ॺڦ‬ዾ ฾ሞ๬཮ָ‫أ‬৹ॺዾ้ுᆶ ཥᅃ‫ࣄऺڦ‬ă඗ܸኄၵऺࣄ ᄲ஺ԥս࣮Ljᄲ஺໚඗ཚࡗ କ‫ڍ‬ጨূփፁᅜྜ‫ׯ‬ඇև‫ڦ‬ ߾‫ײ‬ă ଷᅃ߲༬‫ۅ‬ᇑዘႀԨ၎ ຼă໯࿍ዘႀԨLj৽๟ᅃዖ ࠟஆக‫ܔ‬ኮമ‫ڦ‬࿔Ԩ৊ႜኝ ૙ࢅዘႀ‫ڦ‬ກढăॵൃ‫ॺڦ‬ ዾփ܏ԥዘް๑ᆩLj߀ཀྵ࣑ ௬ăॵൃஓཀྵ޹ৎLjᇱԨጎ ๋ٛ‫ੰ֞ڦ‬ԥ၄‫پ‬ᆴਜ਼ᆩઠ ፀॵࢋฉ‫ذ࠼࠵ڦ‬Ljܸࢫ‫ׯ‬ କბၯ‫ڦ‬ձ࿿࠷ăምኮࢫLj ኄ߲ॺዾ‫ׯ‬କࢢ࿀‫ڦ‬ბᇾ཮ ກ࠷ăଷᅃ߲૩ጱ๟Ⴙ‫ܠ‬ბ ᇾტ໏ॺሰକ໱்‫ڦ‬ბᇾঞ ༗ăႎ‫ڦ‬ঞ༗ሰ‫ࢫׯ‬Lj৹‫ڦ‬ Ս஁ྺ཮ກ࠷ăໜጣກढຕ ଉ‫ڦ‬ሺेLj߸ฅට‫ڦ‬๚݀ิ କǖĐ཮ກ࠷đԥ߀ྺᆶỦ ૰‫ࣷڦ‬ਜ਼ཐăኄ߲༫ୟᄺ‫؜‬ ၄ሞକಯքஆਖ਼)Qfncsplf* ࢅᅉத౨ܻ)Fnnbovfm*ბ ᇾLj໲்߳ጲᆯᆈࡔፌኪఁ ‫ॺڦ‬ዾ฾ਖ਼૛ຯ‫ސܠ‬Ąૃܷ

)Disjtupqifs! Xsfo*ॺሰକ ᅃၵႎ‫ڦ‬ঞ༗ă ‫຺߲ڼ‬༬‫ۅ‬๟Đ࿁ሰ ้೺đăఫၵੂฉඁසُࠟ ઻Lj‫ގݠ‬बӥ౎փՎ‫ॺڦ‬ዾ ํाฉ߀ཀྵ࣑௬କ‫ْܠ‬ăᅃ ߲૩ጱ๟22๘ुራ೺ߣ༬ ‫ڦ߭ޅ‬ਨ௴‫پ‬՗ᄶẕბᇾ )Kftvt! Dpmmfhf*ఫ௚ට‫ڦ‬ၭ ૝ө༗ăܸሞ31๘ुLjኄ૛ ੂഐઠ৽ၟ๟23๘ु‫؛‬Ⴊॺ ‫ڦ‬ᅃᄣă‫ڍ‬๟ሞኄ೺क़Lj໲ ‫ڦ‬ॖཀྵ቏‫ش‬ԥ༺࣑‫ׯ‬କᅃ௬ ‫ؽ‬኱‫ߣٷڦ‬༬๕ի૱‫ش‬ăኮ ࢫLjሞ29๘ु‫؛‬Ljට்ᆩೝ །‫ڦ‬ཀࢾӱࢅႎ‫ڦ‬ኟཐፗ࿋ ॽঞ༗Đࠟ‫ࣅۆ‬đକăሞ2: ๘ुዐ೺Ljঞ༗ԥ߀࣮କ໲ ፌ‫ڦ؛‬ᄣጱăཞ้Ljૌຼ‫ڦ‬ ߀Վሞ23๘ुᇶႚঞ༗ฉᄺ ฉᄇጣă ‫ ڼ‬࿵ ߲ ༬ ‫ ۅ‬๟ ኤ ௽ କ! Đॺዾ‫ڦ‬ణ‫ڦ‬փኻ๟ට்స ‫ڀ‬ฉ‫ڦ‬࿭‫ۥ‬đ‫౒࠵ڦ‬ăӀቷ 2:๘ु้๚ೠஃᇵሀࡪĄ ઙຯূ)Kpio! Svtljo*‫࠵ڦ‬ ‫ۅ‬Ljॺዾᆌ޿ీࠕĐᇑే‫ڦ‬ ଳऀࠏཚđăᅃ߲౎ൟ‫ڦ‬ბ ኁൣ‫ؤ‬ጲमᆶཚࡗბᇾ‫ٷ‬ோ ‫ڦ‬඄૧Ljܸഄ໱ටுᆶLjఫ ஺໱ᅃۨࣷߌ‫ڟ‬ጲम‫ڦ‬ටิ ᇑዚփཞăԲසෙᅃბᇾঞ ༗۫Չ‫ڦ‬৑ཀྵऻሜକ႑တă ሞ็ཀྵฉ‫ۓ‬ਗ਼ጣ2675౎ᅃၵ ႑တ๟ए‫۽‬ঞాև‫ݵ‬ኛ‫ڦ‬ഄ ዐᅃಋାူ‫ڦ‬ăᆼᅃ߲๘ु ኮࢫLjԵ‫ڥ‬ბᇾঞ༗ሞᆈࡔ ా቟้ઠ՗၄ጲम‫ڦ‬አዎ૬ ‫ׇ‬ă඗ܸLjෙᅃბᇾ‫ٷڦ‬ோ ฉᆦᇺ‫ऻں‬ሜକᅃ߲ӷኈӷ ्‫࠲ڦ‬ᇀᆈࡔࡔྦྷቔఛຯᅃ ๘)Kbnft!2tu*ሞ2726౎4ሆ‫ڟ‬ ‫ൃॵݡ‬๟ᅃዖአዎჇ‫ࠤڦد‬ ๚ăසࡕ࠲ጀᅃူॵൃኔዐ ႐‫ॺ઻ࠟڦ‬ዾ้Lj‫أ‬ඁၭኔ Ԩว‫ڦ‬Ủ૰փ༌Ljኄၵॺዾ ඟටᆶᅃዖ‫ح‬ሁ้࠼Ă࣮‫ڟ‬ ࡗඁ‫ߌڦ‬ਥă DŽႸዐ៓!‫݋‬ᅳDž

֎ঢ়ૌႎກླྀ४ǖ DŽླྀ४ກढ਩੗ሞֱౢ߯཮ກ࠷঺ለDž

௷क़ࠣห6 Ė௷क़ࠣห6ė๟ ዸఁुํ࿔ბፕॆӣ൞ ෷ीĖ௷क़ࠣหėဣଚ 2.5֩ඤၨࢫLjཌྷว֑ ‫ాࡔݡ‬7࿋‫ۥ‬ॖႨ๨‫݋‬ Ԡߛ๮Ljᇑ໱்ཞ‫׺‬ཞ ዿLj๭ण‫ڼ‬ᅃ๮‫ڦ‬ጨଙ ጉႀܸ‫ׯ‬ăሞႨ๨ᄺీ ጊബ‫ڦ‬ට๟ఁޭഄํ‫ڦ‬ ࠣ๨ᆈࡸă

‫ࠀׯ‬ఴටਨ փࣷߢ໕ే ‫ڦ‬66߲௞௢ ‫ڦࠀׯ‬ට࿄Ղ ᅪ๎‫ڟ‬ጲमᅺࢆܸ‫ׯ‬ ࠀLj฿Ө‫ڦ‬ටᅃ࣏ۨ ுቴ‫ڟ‬ཚྫ‫ڦࠀׯ‬ୟ ০LjኄԨກྺఴටত ਸ‫ࠀׯڦ‬௞௢Lj๟ే ᅃۨᄲኪ‫ڦڢ‬66ཉႜ ‫݆ۯ‬ሶă

๘হฆኮ‫ڢ‬ ๘হฉፌٓ௽ ‫ڦ‬ฆටĊĊනԨට ໿ٓ௽Ljெࡔට໿ ߛ௽Ljᆲ໿ට໿৛ ௽Ljຣፌᆈ௽Ǜ ๘হฉፌᆶ ॏኵ‫ڦ‬ฆ‫ڢ‬ĊĊ዇ ฆĂ൧ฆĂ֎ฆĂ ᅃ߲‫ۼ‬փీณă

‫ݥ‬ཞლ‫ٷڦ׉‬ ዚࣙၙᇑඇ௷ ‫੿ކ‬ ֱܻຯĄ஛ए ໯ዸ‫ڦ‬ᅃ܎࠲ᇀ‫ٷ‬ ዚࣚ༚‫ڦ‬૦๏ă޿ ກӀෙ‫ٷ‬և‫ऻݴ‬ሜ ᅜူాඹǖඇࡔႠ ‫ࣙڦ‬ਥĂࠟ࠰‫ࣚڦ‬ ༚๚Ăᇑቾბ၎࠲ ‫ࣙڦ‬ਥă


‫ڼ‬252೺

ጆત / 41

ԨӲՊडǖ඿ଟ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

‫ྺׯ‬०ĄӎຯۡLjლቴ‫ٳ‬ဇံิDŽฉDž

ॼӉ ᆈࡔॵൃ‫ٷ‬ბ‫ںݝ‬ ׂূබຬ๗)Nqijm*Ljᆈ ࡔጀ֩ࣷऺ฾Ljᆈࡔጀ ֩ኤඋतཨጨ‫ݴ‬ဆ฾ă ޭᄽǖஓጴLjยऺLjፔ ‫ࢅߞڒ‬ፔ֓ă ႎષྲձǖ A‫ނ‬௡ᖢඦ຤71‫܈‬

ට்ጺຫLjҺฉᅃፗ ‫׭‬Ljഄํ๟ᅺྺҺฉକఫፗ ‫׭‬૛‫ڦ‬గ߲ටă ࿢ҺMzno!QbslLjඓํ ᄺ๟ᅺྺ࿢टྺႌงሼঢ়‫؜‬ ၄ሞఫ૛‫ڦ‬గ࿋ส๗ĊĊሞ ०Ąӎຯན‫ڦ‬ԴူLj໱ԥ‫׬‬ ྺNs/!Ebsdz‫ٳ‬ဇံิă ᇀ๟Ljሞ࿢ႜጽ‫ٷ‬փଚ ‫ڦہ‬ፁग૛LjMzno! Qbsl ๟ՂႷᄲඁ‫וڦ‬฽‫ں‬ኮᅃᅺྺኄ૛๟࿢ፌဠ࣌‫ڦ‬ၭຫ!! ĖӍ஥ᇑೋ९ė࿢ፌဠ࣌‫ڦ‬ ӲԨ2::6౎CCD‫ۉ‬๫Ӳ‫ڦ‬ঢ় ‫ۆ‬ಆฝ‫ں‬Ljཞ้ᄺ๟ఴ౰ዷ ටࠅߌ൧၍౦ገǖٗᅺဃࣷ ֶ‫ۅ‬։วܸࡗLj‫ڟ‬ᆼᆶऐࣷ ዘႎ၎ᇜLjምْኈኟණ๎Ե ُҺฉԵُ‫ںޟڦ‬ă ሞၭຫዐLjኄ߲ግᇴঢ QfncfsmfzDŽಯն૧ግᇴDž๚ํฉኄ߲ግᇴժփ٪ሞLj ᅺྺCCD:6ӲĖӍ஥ᇑೋ ९ė‫ڦ‬խ‫؜‬Lj๑‫ڥ‬ට்ӝ Mzno! QbslՎ‫ׯ‬କಯն૧ግ ᇴሞ໱்႐ణዐ၄ํ‫׶ڦ‬ሜ ༹Ljन๑ᆈࡔ‫ٷٷ‬ၭၭ‫ڦ‬೏ ଋግᇴփူबӥ߲Ljඐኻᆶ ኄ߲ግጱසُ༬՚Ljᆅ‫ڥ‬໯ ᆶ‫ڦ‬ዐྔᆴਜ਼ஏᅷփਨ‫ں‬മ

ྫă DŽᅃDž‫ྺׯ‬०Ąӎຯན ᆈࡔ౰ၭຫॆ०Ąӎ ຯནDŽ2886ċ2928Dž๟ࠅණ ‫ڦ‬ᆈࡔ࿔ბ๏ฉፌ࿀‫ڦٷ‬ፕ ॆኮᅃLjৃ౎ᆈ߭નᆀႜ࣏ ਦۨॽ०Ąӎຯནᆇฉ21ᆈ ԃኽԼLj‫༺پ‬ᇱӲ21ᆈԃኽ Լฉ‫ڦ‬ᆈࡔิ࿿ბॆֱܻ ຯĄ‫ܻٳ‬࿔ă࿮‫܀‬ᆶ౾Ljৃ ౎๢‫ވ‬໳‫پڦ‬՗ፕĖӍ஥ᇑ ೋ९ė‫؜‬Ӳ311ዜ౎Ljᆈࡔ ࣠ॆᆰአ࣏ᅺُ݀ႜକᅃ༫ ०Ąӎຯན‫ڦ‬ᆰ೑ઠु౒ኄ ࿋໱்ศߌঐӍ‫ڦ‬࿔ბ֍ ౰LjฺሢӎຯནĐሞࡗඁ 311౎क़Lj‫ܔ‬ᆈࡔ࿔ࣅፕ‫؜‬ କփ੗ࠚଉ‫ࠋڦ‬၅đLjᆯُ ੗९ᆈࡔ‫ܔ‬ᇀӎຯནࢅ໳‫ڦ‬ ‫پ‬՗ፕĖӍ஥ᇑೋ९ė‫ླྀڦ‬ ‫܈ײ؍‬ă ሞ ໳ ‫ ڦ‬ዚ ‫ ܠ‬ፕ ೗ ዐ -!! ĖӍ஥ᇑೋ९ė๟໳Ԩටፌ ဠ࣌‫ڦ‬ᅃևLjኟස໳ጲम໯ ຫLjኄևፕ೗๟ሞଇ٫ၡც ฉဦဦ‫ۓڦ‬ਗ਼ă ኄևၭຫሞӎຯན Դ ူ ‫ ิ ڐ‬ኮ ‫ ؛‬Lj ঢ Ė G j s t u!

JnqsfttjpoėDŽĖ‫ڼ‬ᅃᆇ ၡėDžLjᅺྺᇑ‫ܠ࢔้ړ‬ၭ ຫዘఁLjኮࢫ֍߀ྺĖQsjef! boe! qsfkvejdfėDŽĖӍ஥ ᇑೋ९ėDžăၭຫ঄ຎ‫ڦ‬๟ ఴ౰ዷටࠅ‫ٳ‬ဇࢅᅉૢ෩ӣ ၎๎ࢫᅺྺᅃ‫ڦݛ‬Ӎ஥ᇑଷ ᅃ‫ڦݛ‬ೋ९ׂิဃ঴‫ࢫڟ‬ઠ ߳ጲ‫ူݣ‬Ӎ஥ᇑೋ९ࢫ‫ڦ‬၎ Һă ౰ዷঙᅉૢ෩ӣ߲Ⴀ ๆፁLjऐ዇ᆪఐLjጲ඗‫ݛٷ‬ փሰፕLj‫ڍ‬ᄺ๟ᅺྺ໳ጲණ ྺᆶ๎ට‫ڦ‬ԨଶLj๑໳‫ٳܔ‬ ဇံิᆶഽଜ‫ڦ‬ೋ९Ljᅺྺ ໳ሞҺ൧௬മ‫޷֎ܔ‬փႈᅃ ࠥLjժփᅺྺ‫ݛܔ‬๟ᆶബට ৽൶՚‫ځܔ‬Ljጣํඟఴዷঙ ‫׺‬କփณ੮ཀྵǗఴዷঙ‫ٳ‬ဇ ฯ‫ڥ‬࿢႐Lj໚඗ፌ‫؛‬໱ඓํ ᆶ‫ۅ‬Ӎ஥࿮૝Lj‫ڍ‬๟ఫኻ๟ ՗ၡLjኈํ‫ڦ‬໱๟ຌᇀգ෷ ူ‫ڦ‬आ෷ఫዖྔૐాඤ႙Lj ࠡጱ૛‫׻ڦ‬൧ጆᅃᅜत‫ܔ‬౰ ዷఐఐ޲‫؜‬փऺ࣮Ԓ‫ڦ‬Ⴀ ߭ሞ311౎क़஢ፁକփཞࡔ ॆLjփཞ้‫پ‬ԝৠLjփཞ౎ ମ঩֫‫ڦ‬౰Ⴀ‫ܔ‬૙ၙዐଷᅃ ӷ‫ڦ‬࿮၌ᡜၙLjᅜ዁ᇀ‫ৃڟ‬ ཀLj౰๗்ᅃຫഐ႐ణዐ૙

ၙఴጱLj‫ٳ‬ဇံิ‫ۼ‬๟ࢍࢍ ‫ڦ‬ӽฉᆶఁă ᆶටຫĖӍ஥ᇑೋ९ė ഄํ৽๟ᅃևၭ߭ਆ‫ڦ‬Һ൧ ၭຫLjኻ஢ፁକ౎ൟට‫ܔ‬ெ ࡻҺ൧‫ၙڦ‬ၡࢅၠྫLjณକ ‫ܔ‬ᇀ‫ٷ้ړ‬ᆈ‫ࡔڽ‬հ઩጑ગ ‫پ้ڦ‬ԝৠ‫ڦ‬௮ຎăഄํLj ĖӍ஥ᇑೋ९ė؊‫༹ݴ‬၄କ ᅃ߲‫ڢ‬૙ǖሁ०‫ڦڇ‬ሁް ሗăፕኁሞኄևፕ೗ཚࡗ௮ ຎփཞॆབྷԝৠ‫ڦ‬ส๗ࢅ๿ ౰ኮक़‫ڦ‬Һ൧Ljᅜ‫ِދ‬Ăर േࢅᤅ௢‫ڦ‬൧বยऺLjত୞ କ29๘ुᆈࡔ‫ڦ‬ோ‫ڼ‬ᇑ঩प ࠵౒Ljቛ၄କᆈࡔփཞ঩ पĊĊฉୁมࣷLjዐׂ঩प ࢅᅃӯ೵ཚॆབྷ‫ڦ‬ఴఴ౰౰ ‫޷֎ܔ‬ሞҺ൧ࣿᅾዐ࿋ዃ‫ڦ‬ ৰ঳႐૙ăኄ৽ࢅၭຫ‫ڼڦ‬ ᅃਔࣆ૴ဣକഐઠǖĐᆶബ ‫ڇڦ‬วࡲጺᄲൾ࿋໿໿Ljኄ ๟ᅃཉਉ๘ࠅණ‫ڦ‬ኈ૙ăđ ཞ้Ljፕኁᄺᆩፕ೗ዐ‫ڦ‬ᅃ ਔ‫׉ݥ‬ዸఁ‫ڦ‬໼َߴ‫؜‬କ໳ ‫ܔ‬ᇀҺ൧ࣿᅾ‫݆ੂڦ‬ǖĐு ᆶҺ൧‫ࣿڦ‬ᅾLjᅃۨփࣷ႞ ‫ޟ‬ăđُྔLjፕ೗ᄺٗҺ൧ ‫ڦ‬ංጱ૛ჽฦ‫؜‬ઠLjิ‫ںۯ‬ ‫ݒ‬ᆙକ29๘ु఍‫ڟ‬2:๘ु‫؛‬

‫ڦ‬ᆈࡔၕኔิऄࢅ๘ༀට ൧ă ӎຯན‫܌‬ሡ‫ڦ‬ᅃิब ࢭ‫ۼ‬๟ሞᆈࡔ‫ڦ‬ၭ‫׭‬ኔ‫ࡗ܈‬ ‫ڦ‬LjᄺႹ৽๟ዜྷཅৢೳ໎ ‫كڇࢅৣ࣍ڦ‬Ҿౢ‫ྷݳڦ‬ሔ ᇣକ໳‫ڏ‬඗‫ڦ‬ഘዊLjኄዖഘ ዊᄺჽฦ‫ڟ‬໳‫ڦ‬Դ‫ة‬ዐăு ᆶ‫׭ٷڦ޷ݿ‬๨ิऄ‫ڦ‬ঢ়૦ ժ࿄ᆖၚ໳‫ܔ‬ᇀփཞ঩पට ࿿ਗ਼ࣃ‫ڦ‬ጚඓႠᅜत‫ܔ‬ᇀ൧ ব‫ڦ‬ยऺࢅ૙঴ీ૰ăၭຫ ൧ব൸ችLj޷ᆶဥਗႠLjᇕ ჾൣႎୁ‫׏‬Ljᆪఐᐮၿऐ ዇Ljᅃ‫้ړݒ‬มࣷฉୁႜ‫ڦ‬ ߌฅ‫ڦ‬൧ߌၭຫႀፕ‫݆ݛ‬Lj ኄᅃ‫৽ۅ‬ፁᅜඟ໲ጲ‫ׯ‬ᅃ ಋLjᇑ‫้ړ‬มࣷฉ‫ڦ‬ഄ໱ཞ ૌၭຫ൶՚ਸઠă ‫ړ‬඗Lj࣏๟ఫਔ઻ࣆLj ᅃഥ߲‫܁‬ኁLj৽ᆶᅃഥ߲ ०ĄӎຯནLjᅃഥԨĖӍ஥ ᇑೋ९ėLj࿮ஃ๟ӝ໲‫ړ‬ፕ ᅃև࿔ბፕ೗ઠఈөLjᅞई ๟‫ړ‬ፕᅃևၭൣႎ‫ڦ‬Һ൧ၭ ຫઠ঴‫܁‬Lj‫ܔ‬ᇀ࿢ઠຫ-ඁ Mzno! Qbslლቴ‫ٳ‬ဇံิ‫ۼ‬ ๟փࣷ߸߀‫ڦ‬୫‫ײ‬ă DŽ࿄ྜ‫ځ‬ჄDž

Welcome to Wang Dynasty YOU GET UP EARLY ే௅ཀራഐ YOU WORK HARD

ే௅නႍ൘߾ፕ

YOU SAVE

ేओࠢ‫ݞ‬ख

౹ዞᆴĄFvspqf ۫౹հဇ௝ჱ‫ޅ‬൧6නᆴ

ő!

YOU DO THE RIGHT THING

ేስ฀ܸႜ

YOU MAKE THIS COUNTRY GREAT

ేᄲኄ߲ࡔॆՎ‫ڥ‬ெࡻ

AND WE ARE ON YOUR SIDE.

JOIN US!

࿢்ࢅే๟ཞᅃን၍

൩े෇࿢்!ࠌཞ౮૰ƽ

‫้ཷ؜‬क़ǖ9ሆ27නLj9ሆ2:නLj9ሆ38නLj9ሆ41නLj:ሆ21නLj:ሆ32නLj 21ሆ3නLj21ሆ24නLj21ሆ35නLj22ሆ5නLj22ሆ26නLj22ሆ37නLj 23ሆ8නLj23ሆ29නLj23ሆ3:න ॏ߭Ԉઔǖ5ྟ႓प৶‫ی‬तራ֕Lj୫ᆴә๗Ljዐ࿔ິ‫ڞ‬ ᆴબࡔॆǖӎ‫ں‬૧LjႥც૧Ljຯ஍݃ਖ਼Ljযਖ਼ ዷᄲৠ‫ۅ‬ǖడ౅࢒Ljුܻ‫و‬ԎLjྼᄺభLjք‫ٳ‬ಧຯLjքઙ߭Lj౨୿ԎLj݆ન ਖ਼‫ޟ‬

ᆇၡ෌๗7ཀศ‫܈‬ኮ୫

ő!

‫้ཷ؜‬क़ǖ9ሆ24නLj9ሆ35නLj:ሆ5නLj:ሆ26නLj:ሆ37නLj21ሆ8න ॏ߭Ԉઔǖ6ྟ႓प৶‫ی‬तራ֕Lj୫ᆴә๗Ljዐ࿔ິ‫ڞ‬ ᆴબࡔॆǖ‫ࡔڤ‬Lj෌๗Ljଚኧ‫ܘ‬๗‫ک‬ ႜ‫ײ‬༬෥ǖࡐඤ‫ڦ‬ངࢤ೯༥৶ࢅ಍඀৶Lj༬෥֓᩾ࢅང೗Ljሞձ‫ࢶک‬಑ፌ๴ ࣌ᆓ‫ڦ‬฽‫ڐ‬ण๨.੃ຯ།‫و‬฽‫ڐ‬ण๨ฉඟᆴਜ਼‫ٷ‬ԏ੨‫ޟ‬Lj౪౪‫ڦ‬฽‫ڐ‬൧ۙସ ටୁ૶ྮ‫ݓ‬ăٗᇚᇚٔٔ‫ࠢࢋڦ‬Ăք஢ࡕຏࢅర౥‫୴ڦ‬෥෷୵Lj‫ڟ‬գდޮ߃ ‫ڦ‬ҮܻԚຯ෷੨Lj෌๗ኄ߲࿋ᇀ౹ዞዐև‫ڦ‬ၭၭࡔॆփ઎๟ᅃ੓ጲ඗௽ዩă ඁࡗ෌๗‫ڦ‬ට‫ۼ‬ຫLjኄ߲ࡔॆፌ‫܀‬༬‫৽ݛںڦ‬๟ग़ਏ၄‫ࢅߌپ‬ጲ඗‫ޅ‬൧Ljൣ ႎĂጲ඗Ljऄ૰؊ನă

ཡࣆԛ౹9ཀષ஦ኮ୫

ő!

‫้ཷ؜‬क़;!9ሆ22නLj9ሆ26නLj9ሆ28නLj9ሆ2:නLj9ሆ38නLj:ሆ5නLj :ሆ23නLj:ሆ31නLj:ሆ39න ॏ߭Ԉઔ;!6ྟ႓प৶‫ی‬तራ֕-3߲ᅁ‫ذ‬Lj୫ᆴә๗-ዐ࿔ິ‫ڞ‬ ዷᄲৠ‫ࡲ !;ۅ‬ԎLjߣԨࡘߵLjࢍܻႍԎLjຯ‫ܻߣڤ‬ఊLj཮ܻੰLjӎຯ୥Ljߣ ‫ڤ‬Ԏ

ဇ౹‫ڰۅ‬5ࡔ6ཀ

ő!

‫้ཷ؜‬क़ǖ9ሆ31නLj9ሆ33නLj9ሆ37නLj9ሆ39නLj9ሆ41නLj9ሆ42නLj :ሆ3නLj:ሆ7නLj:ሆ9නLj:ሆ22නLj:ሆ24නLj:ሆ28නLj:ሆ2:නLj:ሆ33 නLj:ሆ35නLj:ሆ39නLj:ሆ41න ॏ߭Ԉઔǖ5ྟ႓प৶‫ی‬तራ֕Lj୫ᆴә๗Ljዐ࿔ິ‫ڞ‬ ႜ‫ײ‬༬෥ǖ߳‫ں‬ାူ‫כޅڦ‬Ljऻ୤ጣࢁનටྷ࡛ሰགྷ‫ڦ‬጑ਉLjၭཡౖౖၟLj ඟටॆփྮኞ৸ք୛෗ܻ‫ڦ‬หആLjഥԎኮࡔ‫୔ڦ‬෧ԎLjඇࡔ‫׭‬Ԏଠ૬Ljፌጣ ௚ә૔‫ޅڦ‬ሓLjષ஦࿮ՉLj጑࠵࿮၌ƽ Promoted by Jackson Ng on behalf of the Conservative Friends of the Chinese, both at 30 Millbank, London, SW1P 4DP

ᆈࡔᆴĄVL ő!

ᆈ୿࣍‫ڜ‬4.6නᆴ

ᆴબॏ߭ǖ249ԃ0ටഐ ‫้ཷ؜‬क़ǖ௅ዜ຺୿‫ܘ‬ཎۨ ‫݀؜‬Lj௅ዜ࿵த‫׭‬0ն௽ࡪཎ ۨ‫݀؜‬ ‫ۅںཷ؜‬ǖ୿‫ܘ‬Ljն௽ࡪLj த‫׭‬ ॏ߭Ԉઔǖඇ‫ײ‬႓प৶‫ی‬त ራ֕Lj୫ᆴ‫ٷ‬әLjዐ࿔ິ ‫ڞ‬ă ॏ߭փࡤǖৠ‫ۅ‬ோ೑Lj࿷ྟ ֕Ljິ‫ڞ‬ၭ‫ݯ‬DŽ௅ට௅ཀ3 ԃDžLj୫ᆴԍ၃ă ዷᄲৠ‫ۅ‬ǖ୿‫ܘ‬LjॵൃLjຯ ༬ઙ‫ޟ‬༬Ljն௽ࡪLjத‫׭‬Lj ࢶ൶Lj߭ઙຯߣLj໋߭નߛ ‫ں‬Ljஆ௏‫ࢶڥ‬Ljෙ঵௉෷Lj ౅ຯࢶLjҺۡԎLjҺྼਖ਼‫׭‬ ԎLjԲຯ༬ࠔ࿿٩Lj౥ৄă

ጧკඤ၍ǖ0161 228 7280 ࠳‫ྪݛ‬በǖwww.wanguk.com


42 / ጆત

ํသՊडǖ඿ଠ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ ץ‬3124౎9ሆ:.26න

ิऄሞᆈࡔ ྺࢆᆈࡔܹཡྂ࠶‫ݯ‬๘হፌࡍǛ

‫ࣆܔ‬ᆈࡔට

ࢆሁ ሼঢ়‫ڦ‬ዷխLjࡗඁ‫ڦ‬ା ბิLj၄ሞ‫ڦ‬ዐᆈ࿔ࣅ؋ጐ മ၍໿໿Ljາၙ߀ሰዐă ႎષྲձǖAࢆሁ.ዐᆈ࿔ ࣅ؋ጐമ၍໿໿ ᆰၒ: yueyue01@gmail.com

ঢ়ࡗෙ߲ሆ‫ڦ‬ጧკ೺Lj ૴ࢇአު‫ڦ‬Đቷ࠶࡚ጱᆫࣳ උđऺࣄ࢔੺ॽᄲํแăມ ኰ߾‫޺ސ‬੗ᅜٗኄၜऺࣄዐ বูፌߛ‫ٳ‬2311ԃ‫ڦ‬Đܹྂ ‫ݯ‬đăణമLjೝ਩ᅃ߲࡚ ጱ‫ڦ‬ᆽܹᇴ‫ݯ‬๟௅౎22-111 ԃLj৽໙ీูူኄ2311ԃLj ᄺփࡗ๟21&Ljํሞ࣏๟ԗ ຤‫כ‬ႉăᆈࡔ၄ሞॷॷປ ஌କLj‫أ‬କब߲ӎሏ࠴ਬLj ഄ໱࣏ీፖฉ๘হཀྵࡽ঍ᅖ ‫ڦ‬Ljྸኄྂ࠶ܹཡ‫ݯ‬ఎຌă ຣ‫ۼ‬ኪ‫ڢ‬ቷ࡚ࠥጱ‫ݯڦ‬ᆩ࢔ ࡍLj੗ඇ๘হൺኸᅃຕLjቴ փ‫؜‬ब߲ీࡍ‫ࡗڥ‬ᆈࡔ‫ڦ‬ă ሞᅃၵ༬՚޷ᇧ‫ڦ‬ᆈࡔ‫ں‬ ൶Ljॆ‫்׊‬ᅃ౎ྺᅃ߲࡚ ጱ‫ݯ࠶ྂڦ‬੗ᅜߛ‫ٳ‬25-111 ԃă ᆶටණྺ๟ᅺྺᆽܹ ᇴ‫઻ڦ‬฾๭෇ࡗߛLjኄዖຫ ݆ྜඇ‫ٱ‬ဃăᅺྺ໳்‫ڦ‬๭ ෇փࡗ๟௅ၭ้7/71ԃLjฎ ߛᇀፌ‫߾گ‬ጨܸᅙă౎๭෇ ‫ݛ‬௬Ljᄺփࡗ24-111ԃLjܸ ݆ࡔ‫ڦ‬ཞ‫ڪ‬ኰᄽኁ౎๭෇ ๟27-111ԃLj‫چ‬஛๟31-111

ԃLjܸ෌‫ٳߛ߸ۆ‬33-111 ԃăᆶටණྺ๟አުཨ෇ࡗ ณLjኄᄺփ‫ܔ‬ăᅺྺ૴ࢇአ ުሞܹཡੂ࠶‫ݛ‬௬ཨ෇କ࿵ ๆᅢᆈԁLjኄᇑ݆ࡔ຤ೝ၎ ‫ړ‬LjܸԲ‫ڦࡔڤ‬ཨ෇ᄲ‫ܠ‬ă ᅉૢ෩ӣĄֱີ)Fmj{b. cfui! Usvtt-ԍ๰‫ڕ‬ဇళ౷ ‫ޟ‬ਖ਼‫ں‬൶ᅱᇵ*ණྺLjኄ๟ ሞ3114౎ᆯ߾‫ڕ‬ሰ‫ڦׯ‬ăጲ ఫ้ഐLjܹཡྂ࠶‫ݯ‬ᆩᅙ ฉืକ88&ăԞ‫ޡ‬૧ĄႩຯ! )Cfwfsmfz! Ivhift-้ඪ߾ ‫ܹڕ‬ཡ๚ခ‫עٷ‬Džጲमᄺ‫׶‬ ණ߾‫ڦڕ‬ඓ‫ݖ‬କ‫ٱ‬ǖӝܹཡ ੂ࠶ᇵຕణ३ӷࢫLjྂ࠶‫ݯ‬ ฉืକৎᅃԠă࣏ᆶଷྔᅃ ߲࢔ዘᄲ‫ڦ‬ᇱᅺǖᆽܹᇴ઻ ฾ᇑቷੂܹཡ‫ڦ‬Բ૩ă၎‫ܔ‬ ᇀඪᅪᅃ߲ࡔॆLjᆈࡔሞኄ ߲Բ૩ฉ๟ፌჹ੏‫ڦ‬ăᅃఁ ᆽ฾Ljᅜቷੂଇ໠ᅜူ‫ܹڦ‬ ཡྺ૩Ljᆈࡔኻీੂ࠶ෙ߲ ܹཡăٗ཮՗੗ኪLjࢁન๟ ຺ఁLj݆ࡔ๟࿵ఁLjܸ‫چ‬஛ ࢅ‫ߵࡔڪࡔڤ‬ԨփยԲ૩ᄲ ൱ăᇀ๟ᆶටॺᅱǖᆌ޿༵ ߛᆈࡔ‫ڦ‬ᆽዉᇴኰᇵ‫ڦ‬ጆᄽ

຤ೝLjኄᄣ‫৽ࣆڦ‬੗ᅜ༵ߛ ઻฾ቷ࠶࡚ཡ‫ڦ‬Բ૩ă࡚ཡ ‫ݯ࠶ੂڦ‬ᆩ৽ᆌ޿ࣷူইă ణമLjᆈࡔ‫ڦ‬ᆽዉᇴኰᇵኻ ႴᄲODR!mfwfm!3!)‫ٷ‬ዂ၎‫ړ‬ ᇀब߲HDTFੜ‫ײ‬຤ೝ*!Ǘܸ ሞഄ໱ࡔॆDŽԈઔᆈࡔ‫ڦ‬ณ ຕ‫ں‬൶DžLjኰᇵ்ሶႴᄲᆶ ራঞ‫ڦ‬ঞ฾ጨ߭ኤă փࡗLj૴ࢇአުຼࢭ փኄ஺ණྺă੗கฉᄲํႜ ‫ڦ‬Đྂ࠶࡚ጱᆫࣳඋđᆶᆩ ஘Ǜ࿢ਥ‫࢔ڥ‬௩ྺഄవă ܸ൐ኄ߲‫ݛ‬ӄຼࢭփ ࠅೝǖߛ๭෇‫޴ڦ‬జ்ධ඗ ੗ᅜၛ๴ኄ߲‫ځ‬ᇜLjܸॆዐ ᆶඇኰஐஐईӢӢ‫ॆڦ‬བྷ৽ ԥಇ‫أ‬ሞྔăܸ൐Ljժுᆶ ჹ߭ኤ਍ీኤ௽Ljጨዊߛ‫ڦ‬ ኰᇵ৽ీԲᆶODR! mfwfm! 3 ጨ߭‫ڦ‬ኰᇵ߾ፕዊଉߛăᆈ ࡔᆶՂᄲॕ๰ኄ஺ჹ߭‫ڦ‬Բ ૩஘Ǜ৑࠶೨ᇀጲᆯ௷ዷ‫ڕ‬ უ૰Ljԍ๰‫ڕ‬࿮݆‫ݛڇ‬௬༵ ߛኄ߲Բ૩Lj੗ྉၹኮူ‫ڦ‬ ૴ࢇአުᄅူಙ‫ڦ؜‬ኄ߲च ોLj๋ኮ࿮࿆Ljചኮ੗ပLj ଎฼ᇀ࿮ܸᅙă

! ᆽܹᇴঞኰᇵ߾ࢅბิຕଉԲ૩ DŽ઻฾ǖბิDž ຕ਍ઠᇸǖEGFLjएᇀ3123౎‫ܔ‬26߲ࡔॆ‫ֱۙںํڦ‬

ࡔॆ

ᆽܹᇴ઻฾ࢅბิຕଉԲ૩

౎ମ܎

1໠ᅜူ

1໠

2໠

3໠ᅜฉ

ᆈࡔDŽ၄ႜԲ୲Dž

1:3

1:3

1:4

1:8ई 1:13

ᆈࡔDŽසࡕᆶߛዊଉ ঞኰᇵ߾‫ڦ‬ᇨ೺Բ૩Dž

1:4

1:4

1:6

1:8ई 1:13

ࢁન

1:4

1:5

1:6

1:8

݆ࡔ

1:5

1:8

1:8ई12

1:8ई 1:26

Һܻન

1:3

1:5

1:6ई 1:11

1:8ई 1:11

‫چ‬஛

‫ࡔڤ‬

෌‫ۆ‬

ဠҺॳวሏ‫ܘ୿ڦۯ‬ට ֥ఢጱ ራᅙ঴ोࡃགྷLjှ้߳ ‫ت‬ጽጽLjߌ਼้ຫᘄຫᘄLj ႐ৢ้࣮ᅬ࣮ᅬLjߌਥටิ ᅈ඗෥֒ӫ᫉Lj႐ༀ࣏໙౎ ൟă௅౎ઠ୿‫ܘ‬ၭዿLjᇑ౰ ܹ౰Ⴢत੗Һ‫ڦ‬ၭྔ໥ࠌၛ ཀ୿ኮૂă ႎષྲձǖ A઻ቧ઻૚‫ྲڦ‬ձ ᆰၒ: zl87381991@hotmail.com

ጆત࿔ቤৈ‫پ‬՗ፕኁ࠵‫ۅ‬Lj փ‫پ‬՗ԨԒ૬‫ׇ‬ă ࿄ঢ়๲඄Lj൩ကገሜă

௅ཀLj࿢ဠ࣌በሞ‫ش‬മ ੂ‫ޅ‬ৠLjੂ‫ק‬ລକᅃᅁ‫୿ڦ‬ ‫׭ܘ‬ሞ‫ץ‬ᨰዐᅃ‫ۅ‬ᅃ‫ںۅ‬ଳ ‫ۯ‬ഐઠLjੂနᄞဇူ‫ڦ‬ᇆ࣪ ᅃ‫ۅ‬ᅃ‫ۅںۅ‬඘ྤॆ‫ڨ‬आă ‫ࣀؾ‬൭ํLjဲᄞ۬დLj‫ྔش‬ ‫ڦ‬ৠ෥ໜጣ຺ल‫༺߸ڦ‬ሞጩ ᅪ‫ں‬Վ࣑ጣLj඗ܸLjᅃ‫ڢ‬ሓ ዂ‫܀‬༬‫ޅڦ‬ৠጺ๟ᆦփ߀Վ ‫ں‬ဌᆅጣ࿢‫ڦ‬ᄅ൰ă࿮ஃ‫ؾ‬ ൭۬ဲLj࿮ஃࠨ‫ူޅ‬ᇐLj௅ ཀጺᆶටሞ‫ྔش‬ॕ‫׼‬փႄ‫ں‬ ಞօॳวLjఫၵሞ‫ྔش‬ᅃࣤ ܸࡗ‫ڦ‬วᆖLj࿮ჾ‫ں‬ၠ࿢‫د‬ ‫ڿ‬ጣᅃዖಳղၠฉ‫ิڦ‬ऄༀ ‫܈‬ă๟‫ڦ‬Lj୿‫ܘ‬ටဠҺॳว ሏ‫ۯ‬Ljփณٗࡔాઠ୿‫ܘ‬୫ ᆴ‫ڦ‬ವᆷ‫ۼ‬փሀܸཞ‫ڦ‬ᆶኄ ᄣ‫ߌڦ‬๴ăಞօ๟୿‫ܘ‬ටፌ ‫׉‬९‫ॳڦ‬ว‫ݛ‬๕Ljᛮᛪሞ୿ ‫ࠅڦܘ‬ᇴࢋ಑ࢅ‫ٷ‬নၭၝLj ే‫ۼ‬փవੂ‫ڟ‬ఫၵԝጣມज़ Ԉ‫ح‬ጣሏ‫ڦޜۯ‬ටಞօฉူ Ӭ‫ڦ‬วᆖă ୿‫ܘ‬ටӝॳ੃ੂፕ๟ट ഄዘᄲ‫ࢅ޷֎ڦ‬ටิ႞‫ڦޟ‬ ߵԨă࢔‫ܘ୿ܠ‬ට‫ߵࣷۼ‬਍ ጲว‫ํڦ‬ाLjጡ൧֖ेᅃၵ

ॳวሏ‫ۯ‬ăഏጲႜ‫כ‬փৈ๟ ᅃၜ୴෥‫؜‬ႜ‫࣍ڦ‬ԍႜ‫ۯ‬Lj ᄺ๟ᅃၜ୿‫ܘ‬ට‫׉ݥ‬ဠҺ‫ڦ‬ ‫ݛ‬႗࿄Ҹ‫ॳڦ‬วሏ‫ۯ‬ă୿‫ܘ‬ নཀྵᆶႹ‫ܠ‬ᆯ୿‫ܘ‬๨አު༵ ࠃᆯәਖ਼ટᆀႜሢዺ‫ڦ‬࿮ට ੂ๰‫ڦ‬ጲႜ‫؜כ‬ፀ‫ۅ‬Ljሞኄ ၵ‫؜‬ፀ‫ۅ‬੗ᅜጲᆯፀ঺ࢅࡃ ࣏ጲႜ‫כ‬Ljኄߴඤዔᇀഏጲ ႜ‫؜כ‬ႜࢅॳว‫ڦ‬ට்‫ټ‬ઠ କट‫ݛڦٷ‬Սă௅‫ވ‬ব् නLj࿢‫ੂ׉׉‬९ྔ‫ڦ्܈؜‬ ঠ‫ۥכ‬ฉሜጣ‫ٷ‬ၭփᅃ‫ڦ‬ጲ ႜ‫כ‬ቲᄫࡗ๨LjၙՂ๟ࢇॆ ‫؜‬ᆴጚԢઠْጲႜ‫כ‬ሁᄸෘ ӕƽሞ୿‫ܘ‬ැ‫ॆࡔڦٷ‬෧ଠ ࠅᇴࢅ୿‫ܘ‬ዜՉ‫ڦ‬Ⴙ‫ܠ‬ெૢ ၭኔLj࿢ሼঢ়‫ْܠ‬ಸ९߳ዖ ፇࢇ‫ڦ‬ഏ‫כ‬ፃLj໱்ഏ‫࠵כ‬ ৠLj़ॳวᆼሇణLjኈ๟ᅃ ߲༩ᄹႠ൧‫ڦ‬փ‫ظٱ‬ᅪăᅃ ߲ዐࡔାბิߢ໕࿢Lj໱ࢅ ໱‫ڦ‬ཞბሞ෧ଠࠅᇴഏᆴ้ ሼঢ়௚฿କ‫ݛ‬ၠLjች༮କᅃ ཀ֍ლቴ‫ڟ‬କ࣮ბၯ‫ڦ‬ୟLj ‫ڍ‬໱்ᅃ‫ۼۅ‬փࢫࣰጲम‫ڦ‬ ჋ስLj௅߲ටփኟ๟ሞփ܏ ‫ڦ‬ლቴዐ‫׊ׯ‬ഐઠ‫ڦ‬஘Ǜ

୿‫ܘ‬ට‫ॳڦ‬วᅪ๎৐ා ጣิऄ‫߲߳ڦ‬ঙ஌ժზ༩ጣ ᆽၭ‫ူڦ‬ᅃ‫پ‬ăሞႹ‫֥୴ܠ‬ ೚ฉփవ९‫ڟ‬ᆽܹፁ൰‫ܓ‬Ă ᆽܹྪ൰‫ܓ‬ሞჟଁăၭྔ໥ ৵߲ሆ้৽ਸ๔ฉᆴᆤੜLj ᆴᆤӬ૛ᄺփ݄߸ၭ‫ڦ‬ᆊܹ ሞᆤ‫׾‬ዐ೫༮ăໃၭྔ໥ฉ ᆽܹᇴLj࿢‫׉׉‬ሞᆽܹᇴோ ੨ጐ९ᅃၵၭփ‫ۅ‬ԝጣၭກ ԈLj‫ڧ‬ጣၭࣂ‫כ‬ၟၭ৛ଳᅃ ᄣ᠐ීܸ዁Lj࡚ጱ்ጲ႑Ă ᄞ࠼Ăห֑‫ݧ‬ᄙLjଇ໠‫ڦܠ‬ ၭྔ໥Ӏలփዿᄺे෇କኄ ߲ႜଚLj໱‫׉׉‬փ࿮ঐӍ‫ں‬ ຫǖ࿢๟ጲम֐ጣࣂ‫כ‬ฉᆽ ܹᇴ‫ڦ‬ƽᆽܹᇴ้փ้‫ں‬ਉ ႜ߳ዖሏ‫ࣷۯ‬Ljၭྔ໥ሼঢ় ሞᆽܹᇴ‫ڦ‬ၭၭӎሏࣷฉቌ ൽକ໱ටิ‫ڼڦ‬ᅃ੷ূಈă ‫ړ‬඗Ljၭྔ໥࣏փీྜඇ૙ ঴ূಈ‫ࡤڦ‬ᅭLj‫ڍ‬ኄዖയᅎ ఐࣅ‫ڦ‬ᆖၚॽࣷߴ໱‫ڦ‬ටิ ᅃ߲ॳ੃ଆࡻ‫ڦ‬ਸ‫܋‬ă ࿢Ԩ๟ᅃ߲ࡻৢભ‫ۯ‬ኮ ටLjሞ୿‫ܘ‬ටॳวᅪ๎‫ࠞڦ‬ ‫ࢅۯ‬౰ܹ‫ڦ‬ኴᅪॕ‫ူ׼‬Lj࿢ ࢅ઻ӵᄺ߰ෙֶ࿵‫ڟں‬૗ॆ

փᇺ‫ॳڦ‬วዐ႐ඁॳวă ॳวዐ႐࢔‫ٷ‬Ljాย ᆴᆤ‫׾‬Ăદ൰‫ׇ‬ĂಌჼՄĂ ෝధ‫ݝ‬čč߳ዖሏ‫ۯ‬ഗႁᆌ ᆶ৑ᆶă࿢்ਗ਼ᅪ჋ስକॳ วዐ႐ටୁፌณ‫܎้ڦ‬Lj ኄᄣሏ‫ۯ‬ഐઠ৽੗փࣛփ஬ କă‫଀܍‬बْኮࢫLj࿢݀၄ ᅃ߲߶࿢்౎ु၎‫઻ڦݠ‬ට ཎۨሞཞᅃ้क़‫؜‬၄ሞཞᅃ ໼ಞօऐฉă໱‫ڦ‬ႜ‫ࢭຼۯ‬ ᆶၵփՍLjฉူಞօऐ‫࢔ۼ‬ ‫ݯ‬৒Ljಞօऐ‫ڦ‬໏‫܈‬ᄺᅃ኱ ๟ۙሞፌ஥‫ڗ‬ăᆶ้९໱ฉ ူड़వLj࿢ᆶ႐ฉമ‫ޔ‬໱ᅃ ӝLj੗໱ጺ๟ᄩᄩ๮ྲၲጣ ՗๖ႇਨă໱௅ْ‫ۼ‬ॕ‫܍׼‬ ଀ӷၭ้Lj௅ْ‫ۼ‬ጚ้ጚ‫ۅ‬ ‫ں‬ઠLjጚ้ጚ‫ںۅ‬ጽLjՔጚ ‫ڥ‬ၟᅃ໼ٗփႄ‫้ڦڃ‬ዓă ࿢்৽ኄᄣ၎ᅈ၎ӵ‫ں‬ሞॳ วዐ႐‫଀܍‬କႹ‫้ܠ‬නLjԵ ُփኪઠୟLjԵُٗփ঍ ༌Lj৽૶Եُ‫ڦ‬ణ࠼‫࢔ۼ‬ณ ঍ࣹLj‫ڍ‬࿢்႐ᆶଳယᅃ‫ۅ‬ ཚLjԵُ‫ۼ‬သ࠹କሞኄܹ९ ‫ݛܔڟ‬ă փኪٗనᅃཀਸ๔Lj࿢

઻ᄅੂ୿‫ܘ‬

ඁॳว‫ࢪ้ڦ‬ጺਥ‫ڥ‬วՉณ କ‫๊ۅ‬஺Ljࢫઠ֍௓඗ᅪ๎ ‫ڟ‬Lj࿢मঢ়ࡻबْ‫ۼ‬ு९‫ڟ‬ ఫ࿋઻ටକă࿢࿮ٗኪ‫ڢ‬໱ ඍဝ‫ڦ‬ᇱᅺLj߸࿮ٗኪ‫ڢ‬໱ ‫ิڦ‬ऄዐሼঢ়݀ิࡗ๊஺Lj ‫ڍ‬໱ၲ‫ܔ‬ටิ‫ڦ‬ओटༀ‫܈‬๟ ࿢ᆦᇺవᅜྮࣉ‫ڦ‬ă࿢࢔੺ ৽ᄲ࣮ࡔକLjଣႜമLj࿢ԑ ጣవᅜᅞ዆‫ڦ‬ထྭඁକᅃ ༟ॳวዐ႐Lj‫ڍ‬࿢ுీ९‫ڟ‬ ໱ă‫ܔ‬ጣఫ໼໱‫׉‬ᆩ‫ڦ‬ಞօ ऐLj࿢ൟൟ‫ࣩࣩں‬๮ၠ໱ፕ ՚Ljᄺൟൟ‫ࣩࣩں‬๮ፕ՚୿ ‫ܘ‬Lj࿢ጁᇼ઻ටLjᄺጁᇼ໯ ᆶ‫ܘ୿ڦ‬ටᆦᇺॳ੃ƽ !!!!!!!!!DŽԨጆતྜ঳ೊDž

߸‫ܠ‬ጆત࿔ቤLjၘ९ ࣀ࿕ዜ਽࠳‫ྪݛ‬በǖ www.thechineseweekly.com


‫ڼ‬252೺

ጆત / 43

ํသՊडǖ඿ଠ!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

୿‫ڦܘ‬61ْ߲֫ ቧሆࡦ ၭბ้࿔ბ൞౎௎ ჩLj27໠ਸ๔ሞ߳ዐࡔԒ ኽޭ਽݀՗ፕ೗ă‫ٷ‬ბ้݀ ՗ፕ೗ᅙॽৎӥೊLjԹᄽࢫ ৊෇‫؜‬Ӳࡣࡦ‫ڼ‬ᅃևၭຫ‫ڦ‬ ፕॆ‫؜‬ӲมăԹᄽࢫଇ౎‫؜‬ Ӳጲम‫ڼ‬ᅃև‫׊‬ೊၭຫĖࢾ ැཝėǗ೺क़ྺĖႎ৙Ԓė ႀࡗᅃ೺‫ހ‬௬Ԓ‫ڢ‬तၵႹೠ ஃLjࢫઠᆈࡔାბăାბ೺ क़ॕ‫׼‬ႀፕࢅ݀՗ፕ೗ă ႎષྲձǖ Aቧሆࡦ.ࢾැཝፕኁ ᆰၒ: sohia1214@163.com

ዜ࿵‫ڦ‬Dbobsz!Xibsg-! ඤ఺ኖ༮ă ᅃඖᅃඖ‫ူڦ‬Ӭକ‫ڦ‬ฉ ӬፃLjईበईፖሞ๪ྔ‫ڦ‬৶ ӕLj๮ዐಷጣ߳ዖ߳ᄣ‫ڦ‬৶ ৛Lj຿ਸଶ‫ټ‬Lj‫ٷ‬ำ‫׏‬༌ă ‫ގݠ‬ᅃዜ‫߾ڦ‬ፕ৽๟ྺକኄ ߲ă՞ଣ໽࿾๗ࢋ‫ڦ‬ᅃං৶ ӕLjඇ‫ۼ‬በ஢କටLj‫ׇ‬௬೤ ྺ጑࠵ă ฉӬ‫ڦ‬ᅪᅭLjईႹሞᇀ ௅ሆ‫ڦ‬ቭ‫ڇ‬ă੗๟ኄᄣ‫ิڦ‬ ऄ๟ுᆶ৑ཀྵ‫ڦ‬ă‫ڥ޲ేړ‬ ഐ‫ݝ‬ፀ‫ࢪ้ڦ‬Ljేਸ๔ၙச ᅃଈ‫כ‬Ǘ‫ేړ‬๴ࠕକፀ‫ڦݝ‬ ுᆶࡃຌߌLjేࣷਸ๔ၙச ‫ݝ‬Ǘ‫ࡻేړ‬փඹᅟ޲କ๯޲ ௅ሆਸ๔࣏Ӏত‫ࢪ้ڦ‬Ljే ࣷᅪ๎‫ڟ‬ጲम‫ڦ‬ᅃิ৽ຼࢭ ੗ᅜኄ஺঳ຐକă ࿢்ਸ๔༌ஃ୿‫ڦܘ‬ ‫ݝ‬ॏă࿢࿚ཞ๚ᅃ߲ᆈࡔၭ अĊĊᅺྺ໱߾ፕ౮૰ၠ ฉLj๟ఫዖ‫د‬ຫዐ‫ڦ‬ኰ‫ݺׇ‬ ۷൞౎ă࿢࿚ǖĐేᆶऺࣄ ሞ୿‫ܘ‬ச‫ݝ‬஘Ǜđᅺྺሞ ࡔాኄᄣ‫ߵ֥ڦ‬൞౎Ljᆶ

ᅃ߲࿘ۨ‫ڦ‬౰ವᆷLj๟ఫዖ ‫ۆ‬႙‫ڦ‬౮૰߾ፕ඗ࢫச‫ݝ‬঳ ࣿ‫ڦ‬ૌ႙ă࿢ᇀ๟࿚໱ă໱ ၲጣຫǖĐ࿢၄ሞ‫ڦ‬ᆀႜਸ਼ ૛࣏฻21ԃLjኄ߲ሆएԨฉ mjwf! poDŽᅈ੍Dž࿢‫ڦ‬౰ವ ᆷă໯ᅜLjփLjு‫ٶ‬໙ሞ୿ ‫ܘ‬ச‫ݝ‬Ljᅺྺఫ๟փ੗ీ‫ڦ‬ ๚ăđ ஆக౅ჱ‫ڦ‬ҸଟຫLj ୿‫ܘ‬ᅃፗࠅᇦ‫ݝڦ‬ॏ੗ᅜ ሞ໳‫ॆڦ‬ၕசᅃፗࡸࣀ՚ ຓକăĐമᇾࢫᇾLjᆤ‫׾‬ ୍߯ă๊஺‫ۼ‬ᆶ‫ڦ‬ᅃፗ‫ݝ‬ ጱăđ໳ຫă ࿢༵‫؜‬ዐࡔ༬෥‫ڦ‬Đ޴ జ޲๯޲đ‫ݛڦ‬๕Lj໱்‫ۼ‬ փሀܸཞ‫ں‬࿚ǖĐxizǛđ DŽྺ๊஺ǛDžߑ݆ٗࡔӭࡗ ઠਖ਼ટܻຫǖĐසࡕ࿢ᆶఫ ஺‫ܠ‬ബLj࿢੗ᅜ߅ඪࢆ๚Lj ࿢߅஗‫ݥ‬ᄲசᅃፗ‫ݝ‬඗ࢫፖ ሞఫ૛փ‫ۯ‬Ǜđ ߭ጱक़૛‫ڦ‬௅ᅃ߲ටई Ⴙ‫ۼ‬๟੗༺‫ڦپ‬ăுᆶඪࢆ ๚੗ᅜඟేĐᓳᓳዚิđ‫ڦ‬ ߌਥ߸ഽଜ‫ڦ‬କă

ኮമ࿢֑‫ݡ‬ᆈࡔ‫כݝ‬ ิऄ‫ڦ‬ට้Ljᆶᅃၵට৽๟ ሼঢ়‫ڦ‬ӣଶLj‫ۆ‬႙‫ڦ‬ዐׂ঩ पă໱்৽๟ิऄዐ‫ڦ‬గᅃ ཀࢮ඗ᅪ๎‫ڟ‬କྺ๊஺࿢ᄲ ఫ஺௅ᅃཀ‫ڦ‬ႍ੮߾ፕLj৽ ྺକวࢫఫፗ‫ݝ‬ጱLj৽ྺକ CNX‫ڦ‬ഛᆳLj৽ྺକኄ߲ มࣷ໯ᄲ൱‫ڦ‬ᅃൎǛ‫ڍ‬࿢‫ڦ‬ ଳऀඐԥ্ᯮሞఫ߲؅ӝ९ ‫߭ڦݛ‬ጱक़କLj࿢ഄํߵԨ ٗ࿄ᆛᆶࡗ໯࿍Đิऄđă ඗ࢫ໱்৽ਦۨஜ‫ݝ‬ஜ‫כ‬Lj ᅫ඗჋ስ‫ิכݝ‬ऄLjዜᆴଚ ࡔLjໜᇜܸҾLjփᆩ߾ፕă ှ้࣏ዖኲᆶऐ๷֓ă ዐ ࡔ ๟ ு ᆶ ኄ ዖ ໯ ࿍! Đ‫ิכݝ‬ऄđ‫ڦ‬Ljኄٗᅃ߲ ֨௬ᄺຫ௽କ࿢்‫௷ڦ‬ፃ༬ Ⴀă࿢၄ሞਥ‫ڥ‬ዐࡔຼࢭ๟ ๘হ‫ాྷݔ‬ፌඤዔச‫௷ڦݝ‬ ፃକă ࿹ܻᓱሞ:1౎മ৽ႀ ‫ڢ‬Ljፖሞ୿‫ںܘ‬ཎ૛௬௬၎ ᩇ‫ڦ‬ఔิටLj๟‫ܠ‬஺ᖿᖾƽ ᆶ้࿢ᄺᆶཞߌLj඗ܸఫཀ ሞ‫ں‬ཎ૛ੂ‫ڦڟ‬ᅃ߲౰ጱLj

࿔൞ሞᆈ୿

ඐඟ࿢ਥ‫ྔ߭ڥ‬ᆶ඀༬՚Lj ᅃۨᄲॽ໳ႀ‫؜‬ઠă ‫้ړ‬๟ӷူ࿷‫ܘ୿ڦ‬ ‫ں‬ཎLj‫ܔ‬௬ᅃ߲ฉ࡛ఇᄣ‫ڦ‬ Ⴘ౓ኟᆩᅃ߲ᏕԶ‫ݹڦ‬է ցጏăీੂ‫؜‬ઠ໳๟࢔ጀᅪ ԍᄢ‫ڦ‬LjᆶዖቧҺଫԴူూ ဠ‫ߌڦ‬ਥă໳ᆶఫዖ༬՚ೣ ઝ‫௷ڦ‬क़ߌLj‫د‬ആටิ‫ڦ‬ᄣ ጱă‫ڍ‬၎‫ݒ‬ᇀూဠఫዖႣ࡯ ‫ݿڦ‬஢Lj໳ඐ๟๵๵ෑෑ ‫ڦ‬LjՔጚ‫ॿڦ‬ళ౰ጱၭേ‫ڦ‬ ༹႙ăሀఄᆶ຺࿵ๆ໠କLj ‫ڍ‬ೄ‫ޒ‬ඐධ඗੗ᅜຫ๟࠼ࣂ ‫ڦ‬Ljዥ࿖ᄺփ࢔‫ܠ‬ăෙঙ ᄅLjॖူәă‫ں‬ཎ‫ڟ‬በਸ ோLjᅃ߲ᆇ‫܈‬ईәएຯ།ᅩ ‫ڦ‬ఴጱጽฉ‫ں‬ཎLjᅃೈࠣፖ ሞକ໳‫ڦ‬วՉă໳‫ڦ‬ෙঙᄅ ૬नዥ‫ׯ‬କ‫ج‬ጴூLj࢔௽၂ ‫ں‬ᆩ໳‫࣏ڦ‬໙௴ణ‫ڦ‬ᄅ৖ၽ ೓କఫ߲ఴጱࡻबᄅă඗ࢫ ว༹૬न࢔௽၂‫ں‬ၟಖՉᅎ କᅎLj၁ച໱փ‫ڥ‬କ‫ڦ‬ᄣ ጱă ࿢ٗு९ࡗᅃ߲௬੥ ੗ᅜॽԳ๫ኮ൧՗၄‫ڥ‬ኄ஺

BBCဲलᡒᄫᅼૂࣷ‫༹؛‬ᄓ ெᎯ 91ࢫăሼঢ়‫ۉڦ‬๫ටLj ࢫઠ‫ڦ‬ାბิLjৃཀ‫ܘ୿ڦ‬ ਜ਼ăٗ໼മጽ෇టࢫLjፔ߲ ิऄ࠵ִኁLjፔ߲०‫ڇ‬ᆶ඀ ‫ڦ‬ටă ႎષྲձǖAெᎯnbz ᆰၒ: meimei.zhao @thechineseweekly.com

සࡕӝĐഘ࿒36‫܈‬ᅜ ฉLj‫׼‬Ⴤᄈᄞߛቷđۨᅭྺ ဲཀ‫ࣆڦ‬Ljᆈࡔ‫ဲڦ‬ཀชփ ፁࡔాᅃ߲ཀྵ‫׼ޚ‬Ⴤ‫้ڦ‬क़ ‫׊‬ă ፇ‫ׯ‬փଚ‫ہ‬ට‫ဲڦ‬ཀ‫ڦ‬ ๟ǖໜऐ‫ڦ‬൥ཀĂၨଉ‫݊݋‬ ‫ڦ‬QJNNďTĂ঎ྔฺਸ‫ڦ‬ᖩ ᅊ֥Ăူচጱᅃӯ‫ڦ‬ళև࡛ ༆ࢅࢾᄣӥ‫ڦ؜‬ᅼૂবăܸ CCD! Qspnt)CCDဲलᡒᄫ ᅼૂࣷ*ሶ๟௅౎ፌସට೺ ‫ځ‬Ljᅃ኱‫׼‬Ⴤଇ߲ሆ‫ဲڦ‬න ߛ‫ח‬ă ဲलᅼૂࣷᆯᅼૂॆ࢘ ૧Ą࿹‫ڤ‬ਤ๗ࢅஆն༬Ą౨ த‫ظ‬Ӹᇀ29:6౎Ljৃ౎ᅙ๟ 22:াକă CCDٗ2:38౎ਸ๔থ ࠶Lj໚඗ዐक़๴‫ڟ‬቟ኛᆖၚ बْᇜ‫ڟ‬ঢ়षઓవLj‫ڍ‬ፌዕ ሞ2:52౎Đ஌ࢽđ࣠ॆҸܻ ն༬ᅼૂཐ኱዁ৃනăࡀఇ ኮࢢ‫ٷ‬Lj‫׼‬Ⴤኮ‫׊‬๟զ‫ظ׶‬ ๔ට‫ڦ‬ጸኼǖᆩᅃୁ‫ڦ‬ᅼૂ ࢅ‫ڦ૸گ‬೑ॏၠፌ࠽‫ڦݘ‬ᆈ ࡔ௷ዚ೵तࠟ‫ۆ‬ᅼૂăሞࡗ ඁ‫ڦ‬ब౎Ljࣀᅩᅼૂॆகᆷ ᆷĂશશᄺ‫ۼ‬ሼሞᅼૂࣷฉ ᅃቛ‫֑ޅ‬ă ৃ౎๭‫ڟ‬ኈҺኸຕፌߛ ‫ڦ‬૝࿿๟ઠጲᇀವᆷ໯ሽ‫ڦ‬

ᅃቧ3124౎CCD! Qspntዜ ೑Lj࿢்ଇට၎ሀጲԨዜഐ ௅ྟူӬฺጎ‫؜‬ဝඁདᅼૂ ࣷăຣኪሞൽ೑മ֍ࢮ඗ᅪ ๎‫ٱڟ‬ச‫ׯ‬କበ೑LjनՍස ُᄺ๟ᅃ೑వ൱ăၙ‫ڟ‬ኄᅃ በ৽๟ෙ߲ၭ้Lj࿢்ଇට ௬௬၎ᩇᆶ‫ཽٶܹۅ‬༗ࠞ‫ڦ‬ ᅪາLjփࡗੂ‫ڟ‬Ԩዜᆓઠ‫ڦ‬ ‫ڼ‬ᅃ‫৽ׇ‬๟๘হዸఁኸࣩॆ ‫ۡࡘܻ౅چ‬ሞๆ౎ኮࢫ๯ْ ዘ‫ݓ‬CCD! QspntLjᇑகુ๪ ా঍ၚૂཷࢇፕ๾தᇑఎሾ ༬‫ڦ‬ፕ೗Ljཀྵೄᅃᆘਥ‫ڥ‬ኄ ᅃበ‫ڹڟ‬ᄺ໙ኵକă ९ࡗበጣ֖ेࢽྔᅼ ૂব‫ڦ‬Lj९ࡗበጣདᄇ‫ࣷא‬ ‫ڦ‬Ljጲमበጣ֖ेᅃ‫ׇ‬ሞ࣠ ॆҮܻն༬ᅼૂཐ‫ڦ‬঍ၚૂ ࣏ࣷኈ๟ཀྵᅃ࣮ă෇‫ׇ้‬Lj ߰Մ෇੨ಇ‫ܠڦܓ‬๟ᅊጣࣀ ‫ޜ‬Ăߛ‫ٷ܋‬ഘฉ‫ڦْڗ‬Đ઻ ᆈࡔđǗܸ࿢்ኄ߲‫گ‬ॏበ ਜ਼ཐ௽၂๟ྺೝ௷঩֫ጚԢ ‫ڦ‬Ljᅃཞ৊෇‫࠵ڦ‬ዚᅃੂՍ ኪ๟೵ཚӥႡॆLj࣏ᆶၵ߅ ٤ཱྀጣႜ૚ၒLj௽၂๟୿‫ܘ‬ ԝԈਜ਼‫ڦ‬ᄣጱă ሞ஝෇በਜ਼ཐ‫ڦ‬ఫᅃਗ਼ 屌ີߌຨक़ᆳ඗ܸิǖఫ၏ ๟࣍ජᅼૂཐᅃዜ‫ࡍڦ‬ՠԈ ၏૛Ljӣ޷ெߛ޷ຝ்ሞ༌

ၲ‫ิޅ‬ĂਉԗǗܸኄᅃՉ๟ ߳ዖበጣĂፖጣĂฦչጱ༑ ጣLjၙཚࡗ߳ዖ‫׈‬๬ઠ๬཮ ቴ‫ڟ‬ᅃ߲ፌ๾‫ڦޜ‬ጩ๞ᆓ቟ ໜࢫ‫ڦ‬ෙၭ้ă ሞ๾த‫ڦ‬D‫ࡽܾۙٷ‬ፕ ೗৊ႜ‫ڟ‬ᅃӯ้Lj࿢ዕᇀඨ փዿ༅ፖሞ‫ں‬ฉăੂੂዜྷ ‫ڦ‬వᆷ்Ljᄺ‫ۼ‬ՉಆጣԝLj Չ௖ጣᄅᛮᛪሞத௴‫ڦ‬ᅼૂ ዐă ‫أ‬କೈࠣቴփጣ஌ፗ‫ڦ‬ ‫ݛں‬Ljበਜ਼ཐ‫࠵ڦ‬ዚ்໎ዊ ີࡹփს෥ᇀԈ၏૛‫ڦ‬ӣ޷ ெăዐ‫ׇ‬Ⴉတ้LjඨକႹ৳ ‫ڦ‬੖໊ำዕᇀ‫ڟڥ‬๥‫ݣ‬Lj‫ٷ‬ ॆၭำ঍༌Ljጃ৆ᅃൎ้क़ ऄ‫ۯ‬ীࠡă߸ᆶ௽዇‫࠵ڦ‬ዚ ࣏‫ټ‬ઠକ຤ࢅէ߅Ljኄ੗ӝ ࿢்ଇ߲ுঢ়ᄓ‫ॆڦ‬अ‫־‬କ ߲ࠕă ‫ݛ‬٫ኮ‫ں‬Ljฎᆶට౴‫ۯ‬ ৽ࣷĐऌतዜྷđă࿢๮ቨ ߑྫԝࢫᅃ‫׫‬Ljࢫ௬ఫࠝ౓ ഐวLj঳঳ํํ֐ሞ࿢๮ኸ ฉăሞසُᆪჯ‫ৣ࣍ڦ‬૛Lj ఩ࡨॖঢኻࡻఐఐሞ႐ዐื ༮Lj९࿢ఫས੮‫ڦ‬՗൧Ljཞ ӵํሞੂփࡗඁLjङၲഐ ઠă ူӷ‫ׇ‬ԍஆୟᅟຯ‫ڦ‬ ߒൗᄇጾඟ࿢்ᅙঢ়ྜඇ‫ק‬

৐ሞᅼૂዐLjࠥփ‫༹ࣷڥ‬ว ฉన໗న༯ăว༹‫׼ॻڦ‬ᇑ ஑ఢሞᅼૂࣷ঳ຐࢫ໋ႝࡗ ઠLjዕᇀ੗ᅜሞ‫ٷ‬கୟฉࡷ ঢഐઠ஢‫ٷ‬নԦጽቴ๋ག‫܇‬ ጱă ၙၙᅼૂࣷਸ๔മఫ ၵᅈ৹ሞோ੨ಇ‫ܓ‬ထྭச‫ڟ‬ ‫ړ‬ཀ෇‫ׇ‬උ‫࠵ڦ‬ዚLj࿢்໙ ๟႞ሏ‫ڦ‬କă‫ۥ‬प‫ཷૂڦ‬Lj ๘হኪఁ‫ڦ‬ᄇጾॆLjሞᆈࡔ ፌྺኪఁ‫ڦ‬ᅼૂ‫ې‬༗૛Ljଇ ߲ሆా௅ྟ૶Ⴤฉᄇߛዊଉ ‫ڦ‬ᅼૂࣷLj‫ۆࠟ߃ࡥྷݔ‬Ă ਤ๗Ăߤਗ߳ዖૌ႙Ljᅃӥ ‫౎ܠ‬മ࿵Ս๗‫ڦ‬በ೑ሞঢ়ࡗ ᅃӥ‫ڦ౎ܠ‬಴ቯࢫᄺኻႴ ࿵ ୃ ԁ Lj స ࡛ ૛ ࢮ ඗ ၙ ഐ! ! Ėӗሆ੿ၙ൸ėೌ࿂‫ڦ‬ఫਔ ࣆǖNvtjd! jt! bmm! bspvoe! xpsme-!bmm!zpv!ibwf!up!ep-! jt!mjtufo/!DŽᅼૂྷජ๘হLj ేႴᄲፔ‫৽ڦ‬๟ൡདăDž དຫࡔాࡔॆ‫ٷ‬ਗᇾ ၳ‫ݠ‬CCD! Qspnt၄ሞᄺਸ ๔କ௬ၠ‫ٷ‬ዚ‫ڦ‬Đ஦օঢ় ‫ۆ‬đဲलᅼૂࣷLjኄዖఇ๕ ް዆ᆌ޿փࣷቲዂĐӲ඄đ ৰ‫ݵ‬ӕăُ‫ࡻڪ‬๚Ljၳ‫ڦݠ‬ ሁ‫ܠ‬ሁࡻLjԲසܾ๮ກ঍ᅟ ๨‫ׇ‬ĂPygbnٌ฀ၭ‫ی‬Ljీ ඟ屌ີᇑӣ޷ெĂߛ޷ຝཞ

ྐྵ௴ྐྵၰ‫ڦ‬Ljਥ‫ڥ‬ๆ‫ݴ‬ᆶ ඀Ljᇀ๟ीჄփԥִਥ‫ں‬ጀ ᅪ໳ăኻ९໳၁ചྜวಖఴ ጱᅜࢫLjٗәቨ‫ڦٷ‬ၭԈ૛ ༡‫؜‬ᅃ߲ࣜ෥ၑঈਸ๔‫׺‬ഐ ઠă࿢‫څ‬ԍ໳ᅃۨঢ়‫׺׉‬຤ ࡕLjศኪԍᄢኮ‫ڢ‬Lj໳ੂฉ ඁ༬՚ၟఫዖీӝጲमቷࠥ ‫ڦ‬࿮ྲփ዁‫ڦ‬౰ටă඗ܸ࿢ ඐਥ‫ڥ‬ல‫ܜ‬Lj໳ߑ֍෱‫ݯ‬੮ ႐‫ڦ‬ցྜጏᅃੂ৽๟ᄲެᅃ ߲ሀࣷ‫ڦ‬Ljඐሹ஺࣏ሞ‫ں‬ཎ ૛‫׺‬ഐၑঈઠକ఼Ǜ ঺ᆩఫԨ‫ຶٶ‬࿢ᄺփኪ ๊஺ᇱᅺඤஜ‫׏ڦ‬ၨກGjguz! Tibeft! Pg! HsfzĖ࿵ๆ‫܈‬ ࣨė-! ୿‫ܘ‬ᄺ๟ᆶ࢔‫ܠ‬ዖ֫ ْ‫ڦ‬ăኟස࿢‫ܔ‬ኟሞฉ࡛‫ڦ‬ ՗௉ຫLjᄲሞే࣏ுᆶᄋਛ ᅃ߲‫׭‬๨ኮമLjߋ৆ᆩ୫ᆴ ኁ‫ڦ‬႐ༀඁႌง໲ă‫ޏ‬ሶᅃ ൎ‫ۼ‬๟༬՚ඹᅟॻຶ‫ڦ‬ă௅ ᅃ߲‫׭‬๨‫ۼ‬๟ெࡻ‫ڦ‬Ljᄲ৑ ૰݀ਢᅃൎా૛Ljփᄲ૬न ӝ໲Վ‫ׯ‬ሧ੅ኮ೾କă

ၭၭփଚ‫ہ‬

ૂLjඟெࡻ‫ڦ‬๚࿿ሞԵُ႑ ඪኮक़ᅜፌՍয‫ݛڦ‬๕ୁཚ ࠌၛĊĊֶ֖‫ܠ‬ༀLjయ႞‫ޟ‬ ኮԨᇸă

ኙߡഔ๚ Ąසࡕ౞‫ܔ‬ᆈࡔิऄ೤ ᆶ႐‫ڥ‬ Ąසࡕ౞ᇼᅪ‫ݴ‬ၛጲम ‫ڦ‬໯९໯࿕ Ąසࡕ౞‫ܔ‬ᇑሞᆈࣀට ૧ᅮတတ၎࠲‫ࣆڦ‬༶ᆶ ‫݆ੂڦڟ܀‬ ࿢்೺‫ځ‬౞‫ڦ‬ཨߡƽ

ཨߡ႑ၒǖ column@thechineseweekly.com


44 / ऄ‫ۯ‬

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ ץ‬3124౎9ሆ:.26න

ᅃዜऄ‫ۯ‬ኸళ )LOP‡‫ۉ‬ᆖ

www.thechineseweekly.com ‫ک‬୤Ėࣀ࿕ዜ਽ėྪበ!! इൽ߸‫ܠ‬႑တ

'DQFH‡࿸‫ښ‬

([KLELWRQ‡ቛબ

‫܀‬ႜီ

࡛Ռྦྷ3

ဇ‫ࠤ׭‬๚

۷࿸Բෘ

ञܻնྂĄፒ૛ӎፕ೗ቛ

ү୿Ąेઙܻ߭ፕ೗ቛ

The Lone Ranger

Kick Ass 2

West Side Story

The Jump Off

Gilberto Zorio

Ellen Gallagher: AxME

Ė‫܀‬ႜီė๟ᅃև৚႐ ‫ۯ‬೧‫ڦ‬ஶ၃‫ۉ‬ᆖLj؊஢‫ۯ‬ፕ ᇑᆪఐă ཚࡗཱིዸᆇ‫ڼ‬Ҿට࿴ ๗UpoupDŽሀࡪ౅Ą‫ڤ‬೵๦ ᄇDžኮ੨Lj௮ຎକዷঙሀ ࡪĄૃ‫ڤ‬DŽᆯҸ௝Ąࡲఎ ๦ᄇDžLjᅃ࿋݆ୱ‫ࣅڦ‬วLj ኟᅭ‫ڦ‬๑ኁ‫ࠤڦ‬๚ĊĊ໱் ଇටॽ‫ټ‬ଶ࠵ዚ‫ک‬ฉ༧ྨଚ ‫כ‬Ljઠᅃْ๏ใӯ‫ڦ‬৚၃ኮ ୫ăଇ࿋ዷঙሞ༧ྨዐփ܏ ׂิ߳ዖߟၲ‫ڦ‬ఊ։Lj໱் ՂႷཚ૰ࢇፕLj‫ੇܔ‬༄ણࢅ ޫӨă

Đ࡛Ռྦྷđ‫ڦ‬೸࠼ဴഐ କᅃࠣĐጲ዆ጎԢĂႜီቮ ᅭđ‫ڦ‬ષ‫ח‬Ljܸኄഄዐ‫ڦ‬ଶ ਬට࿿৽๟ᆯূĄ਻෌๦ᄇ ‫ڦ‬Đฉၯđă Ė࡛Ռྦྷ3ėٗ‫ڼ‬ᅃև ራံ‫ڇڦ‬բፕ቟ጽၠཷ‫؜ܓ‬ ऍLjሞჄणዐLjĐ࡛Ռྦྷđ ॽᇑĐ‫ג‬෫౰đीჄ૴๮Lj ժे෇Đฉၯđፇኯ‫גڦ‬प ᆈႧཷ‫ܓ‬ĐᆈႧ૴௑đࠌཞ ੇ‫ڲ‬Ljܸ໱்‫ܔڦ‬๮ሶ๟ሞ ฉᅃण૛৽ᅙঢ়‫ٷڦࡗׇک‬ ‫ݒ‬ಋĐࢤ჉‫ޅ‬đतഄ‫ݖ‬ፍཷ अLjኟၼডଉᅃ‫ة‬न݀ă

߀Պጲ෩๗Բჱዸఁ ‫ڦ‬Һ൧ԙਗĖஆ௢౹ᇑዬૢ ᄾėă ௮ႀକଇ࿋၎ࢻҺ૿Lj ඐว‫ڦ༹ཷܔڲت‬ณఴณ౰ සࢆੵ‫؜‬ଇኁक़‫ࠏࢠڦ‬Ljඐ ᆼփ႞฿Ө‫ࠤڦ‬๚ă ी޿ਗ61ዜ౎ु౒೺ क़Lj3119౎೑‫ݝ‬आԖோ೑ྃ ၨࢫLjৃ౎ဲཀዕᇀዘ࣮ු ‫ڤ‬ຯĄྰܻຯਗᇾă Ė࿐Ԓėೠॏ޿࿸‫ښ‬Ⴏ ๟ฉ๘ुᅼૂਗᇾፌ޷ᆶ‫ׯ‬ ৽ኮᅃ‫ڦ‬ᅃևLj੗ᅜඟ࠵ኁ ߌ๴‫ڟ‬ས෇႐᫽‫ِڦ‬སߌă

Kvnq! Pggᅜഄ֘੯घ ଜ‫ڦ‬৪ෘ‫߭ޅ‬࿕ఁLjᅃ࿋ೠ ྿ሼຫࡗĐJg!zpv!dbo!qfs. gpsn! bu! KVNQ! PGG-! zpv! dbo! qfsgpsn! bozxifsf/đ DŽසࡕే‫ీۼ‬ሞKVNQPGG ‫ڦ‬࿸໼ฉ՗ᄇକLjఫഄ໲ ඪࢆ‫ڦݛں‬࿸໼ਨ‫ܔ‬వփ‫ڛ‬ ేDžă ᆈࡔ‫ٳ‬ට‫ڼ‬ෙल࠴ਬĂ ዸఁন࿸ፇࢇEjwfstjuzራ೺ ሼ‫޿ेْ֖ܠ‬ԲෘLjժൽ‫ڥ‬ କ3฼3Ө‫ׯڦ‬जă ৃ౎‫ٷ‬ෘ༵ࠃߴ฼૧ኁ ࠌऺሀ2ྤᆈԃ‫ڦ‬ঃূă

ञܻնྂĄፒ૛ӎ๟ᅪ ‫ٷ‬૧ዸఁᅝຍॆă ഄፕ೗ዐঢ়‫؜׉‬၄‫ڦ‬ᇮ ໎ᆶǖඟට૴ၙ‫ڟ‬ႚܸฉ‫ڦ‬ ႓႓Ljၡኙຶྨ૰ଉ‫ڦ‬Քഷ ࢅፕྺิຶࡗ‫܀ڦ܉‬ఢዛă ᅝຍॆ‫ࣅܔ‬ბ‫ݒ‬ᆌ‫ײࡗڦ‬ᆮ ߌ႗඀Lj2:76౎ਸ๔Ljᇑኮ ၎࠲‫ڦ‬ፕ೗‫؜‬၄ሞ໱‫ڦ‬ኝ߲ ‫ظ‬ፕิხዐă ُْፕ೗ቛዷᄲቛ‫؜‬ କፒ૛ӎሞ31๘ु71౎‫پ‬዁ 81౎‫پ‬Đೖ൬ᅝຍđ)Bsuf! Qpwfsb*ሏ‫ۯ‬೺क़‫ظ‬ፕ‫ڦ‬ᅃၵ ፕ೗ă

ዷ ༶ ఁ ྺ Đ F m m f o! HbmmbhifsǖByNFđ‫ٷ‬႙ெ ຍፕ೗ቛᆯ‫پړ‬ᅝຍॆFmmfo! Hbmmbhifs‫ظ‬ፕLjྺ‫ټॆٷ‬ઠ ࣀெްሗࢅटਏၙၡ૰‫ڦ‬ᅝ ຍፕ೗ă ُْቛબ༑໭କሞ໳ᅝ ຍ‫ظ‬ፕዐ‫؜ްݒ‬၄‫ڦ‬ዷ༶Lj ٗራ೺ਸ‫ظ‬Ⴀ‫ڦ‬ք௬ᆳࣃፕ ೗‫ڟ‬ፌৎ‫ۉڦ‬ᆖጎዃᅜतႎ ༹֋‫ڦ‬ፕ೗ăُْቛબ๟ Fmmfoሞᆈࡔ‫ڦ‬๯ْ‫ٷ‬႙߲ ቛLjྺᅝຍҺࡻኁ்༵ࠃକ ๯ْ‫ܔ‬31ᇆ౎‫ظ‬ፕิხፕ೗ ৊ႜඇ௬༑໭‫ڦ‬ऐࣷă

ૌ႙ǖ‫ۯ‬ፕ0ဇև0ஶ၃ ฉᆙ้क़ǖ9ሆ:න

ૌ႙ǖဠਗ0‫ۯ‬ፕ0৚ᝪ ฉᆙ้क़ǖ9ሆ25න

ᄇ‫้؜‬क़ǖ9ሆ8න.:ሆ33න ᄇ‫ں؜‬኷ǖTbemfsďt! Xfmmt-!Sptfcfsz!Bwfovf-! Mpoepo!FD2S!5UO ೑ॏǖ26ᆈԃഐ

‫ٷ‬ෘ้क़ǖӷਦෘ9ሆ23න 31;11Ljਦෘ:ሆ3න31;11 ‫ٷ‬ෘ‫ں‬኷ǖ386!Qfoupowjmmf! Se-!Ljoht!Dsptt-!Mpoepo! O2!:OMDŽӷਦෘDž ೑ॏǖ9ᆈԃഐ

ቛબ้क़ǖ9ሆ:නĊ:ሆ39න ቛબ‫ں‬኷ǖCmbjo!Tpvuifso-! 5!Ibopwfs!Trvbsf-!X2T! 2CQ ೑ॏǖ௨‫ݯ‬

ቛબ้क़ǖ዁:ሆ2න ቛબ‫ں‬኷ǖUbuf!Npefso-! Cboltjef-!TF2!:UH ೑ॏǖ22ᆈԃ


‫ڼ‬252೺

႓ፗ / 45

ԨӲՊडǖଠࣲࣲ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

఺఺౰࿧‫ی‬ ӣ!ᄜ!ፗAries

਎!ႃ!ፗCancer

3/21-4/19

఺఺᯳ᑻϧᆊ ᮄ⌾ᖂम˖@nownow 䚂ㆅ˖nownow1980@gmail.com

౰࿧‫ی‬Ԩዜ૙֎ኸళ

ӣᄜፗሦᇜኰ‫ׇ‬ට๚Վࣅ‫ڦ‬ ᅃዜăԨዜӣᄜፗሏ๞ٗߛ‫ރ‬ຨक़ ࣂ஌‫ڦ‬೺क़Lj৚ဠࢫথጣ฿ྭLjሰ ࣅ‫ܠ‬Վ౬ටă߾ፕ࣍ৣට๚Վࣅೕ ೕLj࢔వփհत‫ڟ‬ጲमLj໚ᆶ݀ቛ ‫ڦ‬੣क़Lj੗๚ᄽ‫؜‬๮୼၁थሮă

6/21-7/22

਎ႃፗ৊෇ᆶཉփ࿙‫ڦ‬ᅃ ዜăԨዜ਎ႃፗԲড৊෇‫ڟ‬ᅃ߲๚ ᄽ‫ڦ‬ଆႠთ࣍ዐLjᅃൎኮമొႜई ኁഄ໱‫޶ڦ‬௬ᆖၚদྜඇཽඁLjຩ ૧ܸ੺໏‫ڦ‬৊෇‫ڟ‬ጲम໯ሞ‫߾ڦ‬ፕ ኮዐă

ඇ࿔൩‫ۅ‬ऍĖࣀ࿕ዜ਽ėྪበ www.thechineseweekly.com

8ሆ7න.8ሆ13න

ཀ!‫!׹‬ፗLibra

ఊ!᷍!ፗCapricorn

9/23-10/22

ཀ‫׹‬ፗ஌෇ॻਆ‫ڦ‬ᅃዜăഽ ᡵኮ఍Ăਸਆփ૧ăԨዜ‫ڦ‬ཀ‫׹‬ჽ Ⴤฉዜ‫ڦ‬ጒ઄LjᇱԨထྭ‫ܔ‬࿄ઠႎ ๚ᄽઠᅃ݊քਆLjுၙ‫گࢮߛࢮڟ‬ ‫ڞ‬ዂକ๚൧৊ቛྜඇփຩ૧Lj࢔੺ ৽৊෇࿂ำLjժுਸ๔৽঳ຐକă

12/22-1/19

ఊ᷍ፗ࿮฾ጲཚ‫ڦ‬ᅃዜă߾ፕ ‫࣐ݣ‬Ljิऄे੺‫ڦ‬ᅃ܎้क़ă൧ኮ ໯ຌLjᅺُ߾ፕ‫ܠ‬ณᆶԥჽ࣐‫ڦ‬ग ၡLjփࡗኄዖჽ࣐ኻ๟‫ܔ‬ᇀఊ᷍ፗ ઠຫLjഄํփ໙஥ăԨዜዘ‫ۅ‬ਨਨ ‫ڦ‬஌ሞᡤᡍᇑ൧ߌ݀ቛă

!!!! ! ! ࿄ઠᅃዜLjဠრᇑᆭ୯ ժ٪Ljबॆ࣌ૂबॆؔă9 ሆ8නLj౎‫܈‬য়რఢ႓ᇑ ᐜྦྷ႓‫ܔ‬؋‫ݹ‬ఏ‫ׇک‬Lj‫ڍ‬ ཞ้ᄺ๟เጱፗႎሆኮ නLjၡኙထྭᇑ࿄ઠă

മෙఁ‫ٻ‬ၭࢤࢾǖ ‫ت‬౰ፗǖ֎ሏ‫ࡻٷ‬ เጱፗǖ‫ټ‬ઠႎิ ມᇉፗǖᅪྔ‫ټ‬ઠႎऐࣷ

ࢫෙఁࣄၭ࢒ֶǖ ӣᄜፗǖට๚Վࣅ ཀၷፗǖሦᇜ‫חگ‬ ຤೟ፗǖ൧ߌ‫ہ‬ನ

ূ!౥!ፗTaurus

เ!ጱ!ፗLeo

4/20-5/20

ূ౥ፗሦᇜၵႹհች‫ڦ‬ᅃ ዜăኄᅃዜূ౥ࡗ‫ڦ‬ᆶ‫ۅ‬ሊ૛࿽ ૛Ljฉฉူူසࡗ෷‫כ‬ӯ‫ڦ‬थ໏ྫ ‫ݓ‬ăਸਆփ‫ٱ‬Lj‫੺࢔ڍ‬๚൧Վ‫ڥ‬࿮ ݆੦዆LjᆶᇱԨऺࣄዐ஌‫ڦڀ‬๚൧ ཭඗‫ݧ‬ጽLjඟට႐ิঋ୯ă

7/23-8/22

เጱፗཕାࢤӽ‫ڦ‬ᅃዜăԨ ዜเጱፗ்ጲ࿢ۙኝ‫ڟ‬ᅃ߲၎‫ړ‬ଆ ࡻ‫ڦ‬ጒༀLj൐Ԩዜ‫ټ‬ઠႎิLjփณ เጱፗሞԨዜኰ‫ׇ‬ᆶႎ‫ۯ‬ၠLjิऄ ᆶକႎ‫ݛ‬ၠLjᄺ๟ᆶཉॲ‫ڦ‬เጱ๴ ሔ‫ࡻڦࠀׯ‬නጱă

‫!ت‬౰!ፗVirgo

ມ!ጱ!ፗGemini

8/23-9/22

5/21-6/20

ມጱፗ৛႐քਆ‫ڦ‬ᅃዜăԨ ዜມጱፗ‫ڦ‬ዘ‫ۅ‬஌ሞဦব‫ڦ‬ᄲ൱ă గၜ৊ႜዐ‫߾ڦ‬ፕዕᇀ঳ຐ߿ॕLj ደօ৊෇໬ໟဦবࢅႴᄲ࿮၌ఱ႐ ‫ࢪ้ڦ‬Ljᅃൎ၎‫ܔ‬ຩ૧ă

Ԩዜ‫ت‬౰ፗᅃຩӥຩă႞ሏ ኮ႓ࢅ๰ࢺ႓਩‫ټ‬ઠࡻሏ‫ڦ‬ԨዜLj ඟ‫ت‬౰ፗਸ๔ߛ਑ৎबሆઠሏ๞ኮ ፌLjփৈิ֎‫ۯ‬ऐĂ࠶‫ీࢅڢ‬૰න ሺLj৛หᇑ࿿ዊ࣮ઍ‫ฺݿ‬ă

ཀ!ၷ!ፗScorpio

຤!೟!ፗAquarius

10/23-11/21

ཀၷፗሦᇜ‫ڦחگ‬ᅃዜăԨዜ ਸ๔๴‫ڦৣ࣍ڟ‬უ૰Ljሦ๴‫ٶ‬ऍLj Ⴔ৉ัٗ๚Lj৑ଉՆ௨ኟ௬؋཭ă ᇱԨထྭඇ૰ᅜެ౮૰߾ፕLj‫ڍ‬ඐ ཀփ໢ටᇼLj࿄ઠ‫ڦ‬ᅃ܎้क़Ljཀ ၷॽࣷᆖၚ๚ᄽሏᇑऐࣷႚ‫ׯ‬ă

1/20-2/18

຤೟ፗሦᇜߌ൧ްሗՎࣅ‫ڦ‬ᅃ ዜă຤೟ፗԨዜዘ‫ۅ‬஌ሞగၵுᆶ ጚԢ‫ڦ‬ՎࣅLjኰ‫ׇ‬ईߌ൧ิऄLjअ ӵईӵ୪݀ิԝಓई཭඗૗ਸ‫ڦ‬ጒ ઄Ljሦᇜ‫ٶ‬ऍăۙኝጲम֍๟ኟඓ ‫؜‬ୟLj֎ခೝৢLjว༹ঋ୯ă

พ!๮!ፗSagittarius

ມ!ᇉ!ፗPisces

11/22-12/21

พ๮ፗᆶၵఄփ‫ڟ‬ཀྵస‫ڦ‬ᅃ ዜăఇ૎ଇ੗Ă‫ت‬Վփ৚ăԨዜพ ๮ፗ๚ᄽዐሑ౔ՎࣅLjᆶ཭සഄઠ ‫ڦ‬ጒ઄݀ิLj໯႞ేժփ๟‫ڼ‬ᅃሴ ඪටई๴࡞ኁă

2/19-3/20

ມᇉፗҺ൧ሏॅ‫ڦ‬ᅃዜă‫׼‬ Ⴤ࿘ۨ‫ڦ‬ሏ๞Lj๟ມᇉፗԨ౎‫܈‬ሏ ๞‫ڦ‬ፌ੗ဠև‫ݴ‬Lj‫ُأ‬ኮྔ੗ං੗ ‫تۅ‬փ‫ܠ‬Ljม঍๮ྥ‫ڦ‬ჟଁඟມᇉ ፗደօӦྃࡗඁ߾ፕዐට๚ຐ޻ă

ARTouch Consulting is a UK-based consulting company focused on Sino-UK art markets. We provide consulting services and creative solutions upon our real understanding of your needs, across the following disciplines:

2013 Thames River Cruise luxury party ऄ‫้ۯ‬क़˖2013ᑈ9᳜14᮹7:00pm—10:00pm ෇‫ྰ˖ۅںׇ‬ຯ༬௺ຯ༬ஓཀྵSW1A 2JH ऄ‫ۯ‬ோ೑˖30ԃDŽࡤෙၭ้ᆴ‫ذ‬Ă৛ዂ֕ᆃĂጆᄽ՗ᄇDž Ԓఁ‫ݛ‬๕˖1‫ࣆۉ‬Ԓఁ˖02089363083 2ྪஏԒఁǖ‫ک‬୤ᆈࡔཀ੣ྪ˖www.iuksky.com ‫ۅ‬ऍĐ໽࿾๗ࢋ঍ᆷࣷđ!

ĄMarket research ĄVenue ĄTraining ĄVisitor experience ĄCollaboration establishment ĄExhibition Get in touch: www.artouchconsulting.com Director and Principal Consultant: Lang Xiao Email: info@artouchconsulting.com | Tel: 07591877185 ARTouch Consulting Limited is registered in England & Wales. Registered No. 8625323

ఁ‫ܮ‬ᆶ၌LjԒఁ໏ٗ!! ၄༵ࠃTier 2ࢺ߾߾ፕധኤ!! ߾ፕ‫ۅں‬ǖ୿‫ܘ‬

ྺ౞‫כڦ‬ଈ༵ࠃጆ ྺ౞‫כڦ‬ଈ༵ࠃጆᄽԍᄢᅜत߳ዖྼႪLj!੗ፔNPU DŽႴᄲ༵മ‫ۉ‬ DŽႴᄲ༵മ‫ࣆۉ‬ᇨۨDžă Ԩ‫כ‬ႜᆯࣀට߾ฆ࠶૙ຬ๗ঢ়ᆐLjႪ‫כ‬ᅙঢ়ᆶ Ԩ‫כ‬ႜᆯࣀ 226౎ঢ়ᄓăࣀටࠥਜ਼ᅃୱၛ๴:ችᆫࣳƽ 26 ౎ঢ়

൩ծ‫ٶ‬

020 3397 0667

ईኁ݀ໃᆰॲ዁ xiaona.gao@cclon.co.uk

૴ဣටǖ!Mike M 0777 069 3606 ‫ں‬኷ǖ 20a South Park Road, Wimbledon SW19 8SX


In Association with Windfall Solicitors

F201000108

ጆᄽӸ૙6ྤLj31ྤᆈԃഓᄽॆᅎ௷Ljፌ੺ෙ౎ฤ൩ᆦਃ! !ő!ৣྔฤ൩‫ޜ‬ခLj‫ٷ‬ଉ‫ࠀׯ‬ӄ૩LjጆᄽฆᄽጧკLjඇ‫ݛ‬࿋௬๬ಢჟ! !ő!༵ࠃཨጨ‫ݛ‬ӄLj‫ڸ‬ფ‫څ‬ԍLj࿮Ⴔጲमঢ়ᆐLj౎࣮Ԓ4&.8&ᅜฉ! !ő!࠳‫݆ࢇݛ‬ർ‫ڢ‬ӻ౞ᅃْႠገᅎ‫ܮٷ‬ጨূ‫ڟ‬ᆈࡔ! ඤ၍‫ࣆۉ‬ǖ18522595527 ࢇፕअӵǖዐࡔᆀႜ!۫ჱᆀႜ! ᆈࡔ֎޷एূ!EXG!Tpmjdjups!Kvmjf! Xjmtpoࣷऺ฾๚ခ໯

߳ૌᅎ௷ധኤ‫ޜ‬ခLj‫ړ‬ཀധኤLj߳ૌᆦਃFFBധኤLj Ujfs!2-Ujfs!3-!Ujfs!5-!༑ൕಥӵധኤLj୫ᆴധኤLj ฤߵࢅዐࡔധኤ

ᆈࡔ୿‫ܘ‬Ӹ๚‫ت‬ Dbnfp!Ipvtf-!5ui!Gmpps-!22!Cfbs!Tusffu-!Mpoepo!XD3I!8BT!!}!!Ufm;!131!8877!6399!!}!!Gby;!131!8877!639:!!!}!!Npc;!18522595527 Xfc;!xxx/mpoepoejsfdu/psh!!}!!F.nbjm;!JogpAmpoepoejsfdu/psh!!}!!Ӹࠅ้क़ǖዜᅃ‫ڟ‬ዜ࿵DŽዜୃዜනথ๴ᇨሀDž:;41QN!.!29;11QN

Ąାბ࠶ॆᅃ‫ܔ‬ᅃLj߲Ⴀࣅ‫ۨں‬዆ຳට‫ޜ‬ခ Ąఁၯฤ൩ӥ‫ݴ‬ӥLjዐߛಇఁᇾၯඪ౞‫ۅ‬ఁ Ąᇕჾ‫ׯ‬जଭ޶‫څ‬Ljᅃ௱‫ڟٳ‬ఁၯᇕჾᄲ൱ Ąധኤ࿚༶࿮‫ޅ‬၃Ljߛၳ঴ਦധኤᅑవሗኢ

࠽۫Ă‫ۼׯ‬Ăฉ࡛Ă ԛ৙਩ᆶӸ๚‫ت‬

ቲ೘႑တǖ ߛႉቲ೘ၯᇴ‫پ‬૙ටᇵLj ൩݀ໃDWᅜत߲ටቷೌ‫ڟ‬ǖ nbzyjpohAmpoepoejsfdumue/dp/vl!

ፗऐǖ02077665288 07453095516 | ‫د‬ኈǖ02077665289 | ྪ኷ǖwww.ukthameseducation.com | ᆰၒǖ௨‫ٴݯ‬ᅑ!info@londondirect.org!!}!!ฆᄽࢇፕ!mayxiong@londondirectltd.co.uk ‫ں‬኷ǖUK Thames Education Ltd. 4th Floor, Room 44, Cameo House, 11 Bear Street, London, WC2H 7AS


141期闻周刊  
141期闻周刊  
Advertisement