Page 1

ᅎ௷

ဣଚኮ

ୱአॅට ĊĊম‫ࣀ؜‬ටୱ฾੃ൣ ၘ९28-29Ӳ

੗Һ‫ྦྷڦ‬๪ᆊܹु౒೗ ၘ९36Ӳ

ॵൃ‫ٷ‬ბ‫ܔ‬ᆈࡔ࿔ࣅ‫ڦ‬ᆖၚ ၘ९40Ӳ

ጆ༶֧ࣄǖଠࣲࣲ!!!ฝᆖǖ໥ᇕ‫!!!ץ‬ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ


28 / ᅎ௷ටิဣଚኮĊĊ੃ൣ

ԨӲՊडǖಯଠ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3124౎8ሆ37න.9ሆ2න

ୱአॅට ĊĊম‫!ࣀ؜‬ ԨԒํသऻኁ!็ṩᬋ ԨԒऻኁ!ଠࣲࣲ ฝᆖǖ໥ᇕ‫ץ‬

੃ൣ‫پ‬૙‫ڦ‬ ෙ߲ᆖၚড‫ࣀڦٷ‬ටӄॲǖ ૚ᄞࣵୠ‫ڞ‬฾ӄ 3123౎22ሆ34නLjሞәຯ‫ٷ‬ბ৽‫ظ܁‬ႎरຍ ࠶૙‫ڦ‬37໠ዐࡔାბิ૚ᄞDŽᅼᅳDžሞ‫ڥ‬ኪԹᄽ ஃ࿔ࠬ੔ࢫLj๬཮ႜࣵ‫ڞ‬฾Ҿ‫ڤ‬୛Ą߭ૃຯă໱ ‫ૃ߭ܔ‬ຯຫLjĐ࿢๟ᅃ߲ฆටđLjཞ้ధ‫؜‬6111 ᆈԃ‫ڟݣ‬ጞฉLjĐኄၵബࡃేLjేඟ࿢ࡗLj࿢ም ᄺփࣷ‫ేݑ‬đăܸ߭ૃຯඟ૚ᄞ૬ਗ਼૗ਸLj‫ړڍ‬ ૚ᄞధഐബ้Ljٗ੨‫ڀ‬ዐۖ‫؜‬ᅃӝጎᆶ7݀ጱ‫ڦڑ‬ ‫ݠ‬ኈഷăབྷอ݆࠳‫ܔ‬૚ᄞ՗๖Lj໱‫ڦ‬ႜྺ‫ܔ‬ঞ๲ ႚ‫ྰׯ‬ၾࢅ੤ဳLjժᆶ໦ᆈࡔঞᇣ዆‫܈‬ă3124౎5 ሆ33නLj੃ൣ‫ྺࠀׯ‬૚ᄞՑࢺLjፌߛ੗ಒ‫౎ୃت‬ ্॔‫ڦ‬૚ᄞኻ‫ޜ‬7߲ሆ‫ڦ‬႘ă ੃ൣǖ࿢ထྭࣀටᄲକ঴ᆈࡔ‫݆ڦ‬ୱLjሞ‫ت‬ ૙๚൧ฉᄲၙ‫ڟ‬ኄ߲ࡔॆ‫݆ڦ‬ୱ࢔‫ࢪ้ܠ‬๟ࢅዐ ࡔփཞLjෙາምႜ‫ۯ‬ă‫ڍ‬සࡕ๚൧݀ิକLjᄲ‫ۮ‬ ݆Lj๑‫ڥ‬ጲम‫ڦ‬඄ᅮ๴‫ڟ‬ԍࢺLj໦฿ই‫ڟ‬ፌ‫گ‬ă

ዐࡔାბิഽढ़ӄ 3124౎‫؛‬LjዐࡔାბิUZԥኸ੦ᆶჹዘ‫ڦ‬Ⴀ ൔ‫ݖ‬Ljժሰ‫ׯ‬๴࡞ኁ4:‫ت‬ว༹ฅ࡞ă‫้ړ‬੦‫༵ݛ‬ ‫ڦ؜‬ኤ਍‫׉ݥ‬؊ፁLjణऍኤටԈઔᅃఁ‫؜‬ፀ‫ິכ‬ ऐLjᅃఁད‫ڟ‬౰࡚ॖঢ‫ڦ‬ୱ฾ତਃLjᅜत౰࡚؋ ‫؜‬கୟᇜ‫ڦڟ‬য়ִLjዖዖኤ਍‫ܔۼ‬ԥߢփ૧ă੃ ൣ‫ںࠀׯ‬ቴ‫ڟ‬କ๚݀ঢ়ࡗဦবዐ‫୑ڦ‬۴ࢅ၎࠲ኤ ਍LjፌዕUZԥ࿮ፍ๥‫ݣ‬ă ੃ൣǖᆶ้‫ܔ‬ᇑ‫࢔ٱ‬వ‫ڥݴ‬ൣ‫ؤ‬Ljኈ‫ڦ‬ၟට ்໯ຫ‫ڦ‬Lj‫ܔ‬ᇑ‫ٱ‬ኻᆶᅃཉ࢔ఇࢵ‫ڦ‬হ၌Ljࣀට ሞ࡛ྔ‫ڦ‬ၩတଉ๟࢔ၭ‫ڦ‬Ljేኻᆶ݆ୱᅪ๎ഽ֍ ࣷՆ௨๚൧‫ิ݀ڦ‬ă

૧ጦዐ֕࠷෫ටӄ 311:౎8ሆ38නLjᅃ‫ܔ‬ઠጲ‫ࣀڦॺޟ‬ට‫޺ސ‬ԥ ෫Ljଇටᅙઠᆈ‫౎ܠ‬Ljሞ૧ጦঢ়ᆐዐ֕ྔஜ‫ی‬ă ዐࡔାბิलಶࢅ୔ᄪॆໜࢫԥয়‫ݛ‬ᅜక෫Ăӿ ॐፍഐ໕ăབྷอ݆࠳՗๖Ljଇටፍ‫ܱٷ‬टLjՂႷ ሞ॔ᇢዐ‫ޜ‬႘዁ณ45౎֍੊୯๟‫ޏ‬३႘ăኄ๟ᆈ ࡔࣀට૦๏ฉ‫ڼ‬ᅃْᆶାბิԥಒ࿮೺཯႘ă ࢫ੃ൣӻഄዐᅃఁାბิՑࢺLjణമ႘೺३዁31 ౎ă ੃ൣǖ࢔‫ࣀܠ‬ට࢔ၭઠ‫ྔ࡛ڟ‬Ljᆶ้‫ূܔ‬ ബᇑఁ૧Lj฿ई‫ڦੂڥ‬ೋ૗้Ljᆯᇀփీᇑॆට ईವᆷत้ࠏཚLjྫྫࣷ݀ิᅃၵփၙ݀ิ‫ڦ‬๚ ൧Ljထྭࣀටሞཨጨईፔิᅪ้ᄲ‫ัܠ‬ዘLjᄲፔ ࡻ฿Ө‫ڦ‬ጚԢLj႐዇‫ׯ‬ຄ࢔ዘᄲă

ᅃวԴམ‫࢒ڦ‬ဇ‫ޜ‬༫ ጎLjߛ߶ၸLj࿪࢒‫ڦ‬ዐ‫׊‬ ݀Ljྫ‫ݓ‬ᇀ݆བྷᇑ‫پ‬૙ටኮ क़Lj௬‫ܔ‬੦‫ڦ؜༵ݛ‬ዖዖ փ૧ኤ਍Lj໳߅ଁĂ᭳዇Ă ኔܸۨາୟൣည‫ྺڦ‬ԥߢට ૚ᄞDŽᅼᅳDžՑࢺLj਍૙૰ ኛăၑߗ‫ۉ‬๫ਗ૛‫ڦ‬ெ౰ୱ ฾ᇑ݆࠳঍‫ׇڦބ‬ৠሞᆈࡔ ք૛ຯྂ࣠ॆ݆ᇾኈํฉ ᄇă2012౎11ሆLj৽‫܁‬ᇀә ຯ‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ዐࡔାბิ૚ᄞᅺ ၻ‫ݠټ‬ኈഷLjժ๬཮ᆩ5000 ᆈԃࣵୠ‫ڞ‬฾ᅜൽ‫ڥ‬ຬ๗ბ ࿋Ljܸԥߢฉ݆བྷăፌࢫLj ૚ᄞ‫ڦ‬႘݁ᆯፌߛ႘೺੗ಒ 6౎३዁ፌ‫ޜگ‬႘6߲ሆăྺ ૚ᄞ३ൟ႘݁ፔՑࢺ‫ڦ‬Lj৽ ๟ᆈࡔኪఁࣀටୱ฾ĊĊ੃ ൣă ‫ْ؛‬ᇑ੃ൣ९௬๟ሞ ໳‫ິࠅڦ‬Lj໳ྲၲጣඟ࿢் ჋ᅃ߲ဠ࣌‫ݝڦ‬क़֑‫ݡ‬Lj‫ړ‬ ࿢்ሢ༒໳‫܁ڦ‬ກ๪้Lj ໳ਸ႐‫ܔں‬࿢்ቅକቅᄅLj ຫǖĐJ! lopx! zpv! xjmm! mjlf! ju"DŽ࿢ኪ‫ࣷేڢ‬ဠ࣌ኄ ૛ƽDžđă‫܁‬ກ๪๟੃ൣන ‫ت׉‬૙ӄॲĂֱለ݆ୱཉ࿔ ‫ڥٸ‬ፌ‫ݛںڦܠ‬Lj‫܁‬ກ๪ԥ ኝಇኝಇ‫ڦ‬ກॐ቞਍ጣLjກ ॐฉኝഋ‫ں‬Ӧ‫ݣ‬ጣ݆ୱ၎࠲ ກढLj഻Մฉࠬጣ੃ൣ໯ሞ ୱ໯࿵࿋ኪఁୱ฾‫ڦ‬ቷೌLj ഘ‫ݳ‬ግዘܸ໖దăܸጞฉఫ ၵራᅙጚԢࡻ‫ࡕڦ‬ክĂְ຤ ࢅၭէ߅Ljᆼඟኄ૛‫ڦ‬ഘ‫ݳ‬ ලࢅഐઠă ࿢்ߑፖူ‫܌܌‬ब‫ݴ‬ ዓLj੃ൣՍ৊෇କጒༀLjధ ‫؜‬ଇቧ๚ံጚԢࡻ‫ߡڦ‬ጱLj থ๴֑‫ݡ‬ă‫੃ܔ‬ൣ‫ڼڦ‬ᅃᆇ ၡ੗ᅜᆩĐီࠡල൧đ຺߲ ጴઠႚඹLj݆ୱ߾ፕኁጕ൱ ࠅኟĂփ࿇ड़వ‫ڦ‬ኴጣࢅว ྺ౰Ⴀ‫ڦ‬ණኈဦዂሞ੃ൣว ฉ‫ྜڟڥ‬ெ‫ڦ‬බࢇă!!!

ກዐ༨Đূđ 2::7౎Lj࣏ሞฬᄞ‫ߛ܁‬ ෙ‫੃ڦ‬ൣ႞ሏ‫ྺׯڦ‬କඇଓ ౢู჋‫ڦ؜‬39ఁ‫ࡔ؜‬঍࣑ิ ዐ‫ڦ‬ᅃఁăĐ‫้ړ‬჋‫ڦ؜‬39 ఁბิLjփ๟ॆབྷԝৠഽLj ৽๟ბသ‫ׯ‬ज༬՚཭‫؜‬Ljܸ ࿢ଇၜ‫ۼ‬փ཭‫؜‬Lj࿢ਥ‫ڥ‬ጲ मփස໱்ᆫႯLj๟‫ࡔ؜‬ბ ิዐፌ௲ၭ‫ڦ‬ᅃ߲Ljᅃ႐ኻ ၙጣ౮૰ბသđă 3114౎Lj੃ൣइ‫ڥ‬କ ౥ ৄ ք ୛ ਖ਼ ‫ ٷ‬ბ ) P y g p s e!

Cspplft! Vojwfstjuz*Ԩ੔ ࿔ೞă‫؛ړ‬Lj໳ࢅ‫ٷ‬և‫ݴ‬ ᅃഐઠାბ‫ڦ‬ዐࡔཞბᅃ ᄣLj჋ስକฆᄽ࠶૙ፕྺ ጆᄽă໚඗ுᆶ௽ඓ‫ڦ‬ቴ ‫ڟ‬๢ࢇጲम‫ڦ‬ଶᇘLj‫੃ڍ‬ ൣ‫ܔ‬ბသٗઠփ຿ႄLjሞ ກዐ໳༨‫ڟ‬କኈĐূđă Đఫ߲౎ु‫࡚ڦ‬ጱ೵ՓփҺ ბသLjܸ࿢ਥ‫ڥ‬ጲमփස՚ ටLjᇀ๟ࢾ߸‫้ڦܠ‬क़ණኈ ԢੜăđԢੜ‫ڦ‬ኄ߲ၭသ࠹ ඟ੃ൣბࣷକ੺໏ऻᅬ‫ڦ‬ለ ‫܁‬रേLj࣮ၙഐઠ໳࢔๟৚ ဠǖĐ࿢ٗઠுᆶਥ‫ڥ‬ጲम ბฆ੔๟ષ‫้ݯ‬क़Ljኄሞࢫ ઠ࿢ٗ๚ୱ฾ႜᄽ๟ๆ‫ݴ‬๴ ᆩ‫ڦ‬Ljኄዖ֎޷ᇺԲ࿔ೞԨ วዘᄲ‫ܠڥ‬ăđ

ሞ‫ܾٷ‬ኄᄣ൞෦‫౎ڦ‬ ࣀ૛Lj੃ൣժփၟཞ౎प‫ڦ‬ ౰்࡚ᅃᄣ஬ጣ‫ٶ‬ӳጲमĂ ༌ഐ૿ҺLjܸ๟჋ስକඁํ သLjඟጲम੺໏‫׊ׯ‬ഐઠă ၟ๟ᅃْേࢇᆼၟ๟ฉཀਗ਼ ᅪ‫ڦ‬ҾಇLj‫ڼ‬ᅃْํသLj໳ ுᆶઠ‫ࢅڟ‬ጆᄽ၎࠲‫࠶ڦ‬૙ ࠅິLjܸ๟჋ስ‫ڟ‬ᅃॆୱ฾ ๚ခ໯ፔ‫݋‬ᅳăĐ‫้ړ‬ᆈᇕ փࡻLj௅ْ‫݋‬ᅳ‫ٳ׊ۼ‬ෙ‫ڟ‬ ࿵߲ၭ้Ljᆶ้ူӬ࣮ॆ࣏ ᄲेӬे‫ۅ‬ăđ ኟ๟੃ൣኄ‫ݻ‬ኴጣࢅ ණኈLjᆔ‫ڥ‬କཞ๚்‫ڦ‬ፎ ዘLjԥฉິ൩ඁ‫ړ‬ୱ฾ዺ๮ DŽQbsbmfhbmDžăĐ้ܹ‫ڦ‬ጲ मᅃ኱փీ૙঴ӢӢຫ‫ิڦ‬ ऄᄲĎ຤‫ڟ‬ർ‫ׯ‬ď๟๊஺ᅪ າLjܸ၄ሞඐኈํ‫ߌڦ‬๴ኄ ຺߲ጴ๟‫ܠ‬஺᭳዇‫تڦ‬๚‫ݛ‬ ๕đLjኄᄺ‫ׯ‬କ੃ൣ໯ॕ‫׼‬ ‫ڦ‬႑౒ă ํသ঳ຐࢫLjĐୱ฾đ ኄଇ߲ጴၟਏᆶఋ૰ᅃӯLj ઺઺ဌᆅጣ੃ൣă‫ٷ‬ბԹᄽ ࢫLj‫ׯ‬जᆫᅴ‫ڦ‬໳ຩ૙‫ׯ‬ቤ ‫ڦ‬ధ‫ڟ‬କฆ੔ჺ৯ิ‫ڦ‬୤ൽ ཚኪກă‫้ړ‬Ⴙ‫ܠ‬ዐࡔା

ბิ‫ۼ‬჋ስीჄ߿‫܁‬ฆ੔ጆ ᄽLj‫ڍ‬ሞ੃ൣ‫ڦ‬႐ዐLjඐയ ‫ޚ‬ጣଷྔᅃ߲௔ă

ᇶĐ௔đୱ฾ 3114౎Ljᅙঢ়঍କ3111 ԃฆ੔ჺ৯ิბ‫੃ڦݯ‬ൣ࣮ ࡔ‫्܈‬ă‫ࢪ้ڦ्܈‬Ljփኪ ๟๴๊஺ᆖၚLj཭඗ᆶᅃ ཀLj੃ൣ௓඗ႝဂ‫ڟ‬ीჄ‫܁‬ ฆ੔ுᆶ‫؜‬ୟLj໳ࢅ޴ൕ ຫǖĐ࿢փᄲ‫܁‬ฆ੔କLj࿢ ᄲ‫݆܁‬ୱăđ࣮‫ڟ‬ᆈࡔࢫLj ੃ൣփࠥॆට‫ܔݒڦ‬Ljሞ୿ ‫݆܁߿ܘ‬ୱጆᄽბ࿋ăܸኄ ᅃ჋ስփৈ๑໳໦฿କฆ੔ ბၯ‫ڦ‬ฤ൩ფূLj࣏௬ଣጣ ੵጆᄽෙ౎ბသ‫੊ڦ‬ᄓă੃ ൣժுᆶၙ‫ڟ‬ኄෙ౎ࣷසُ ड़వLj‫้ړ‬႐ዐኻᆶᅃ߲ၙ ݆Lj৽๟ᅃۨᄲბ‫ڟ‬ጲमဠ ࣌‫݆ڦ‬ୱጆᄽLjፌࢫຩ૧ሞ ୿‫ྰܘ‬ຯ௺ຯ༬‫ٷ‬ბ)Voj. wfstjuz! pg! Xftunjotufs*ྜ ‫ׯ‬କMQDDŽୱ฾ኴᄽኴᄽጨ ߭ኤDžă ኄᅃْ߀Վඟ੃ൣ‫ݠ‬ ‫ގ‬ᆼ࣮‫ڟ‬କߑ‫ڟ‬ᆈࡔ้‫تڦ‬ ৣă௬‫ܔ‬Ӭฉ࢔‫ܠ‬ਏᆶ݆ୱ ԝৠ‫ڦ‬ᆈࡔბิLj੃ൣምᅃ ْߌ๴‫ڟ‬କጲว‫ڦ‬௲ၭᇑუ ૰LjሞӬฉփ๴ዘ๫‫ڦ‬໳้ ‫܀ࠜ࢔ڟߌ׉‬ă‫ڼړ‬ᅃবჺ ༪ࣷ)tfnjobs*ူੜࢫLj੃ൣ ߌ๴‫ࢅڟ‬ᆈࡔኄ߲ࡔॆഽଜ ‫ڦ‬ਐ૗ߌăሞᅃ߲ுᆶඪࢆ ࣀට‫ڦ‬ӬपLj੃ൣฯ዁ਥ‫ڥ‬ ጲम๟ᅃ߲‫ܠ‬ᇆ‫ڦ‬٪ሞă Đ‫้ړ‬೺఍੊๬უ૰ ‫ٷ‬Lj࿢๟ፔࡻ‫ݣ‬ച݆ୱ‫ڦ‬ ‫ٶ‬໙‫ڦ‬ă࿢ߴጲम‫ڦ‬ణՔ ๟ǖኻᄲీཚࡗᅃோੜLj࿢ ৽ॕ‫ူ܁׼‬ඁLj࿮ஃ‫ܠ܁‬ณ ౎ăđኟ๟ԑጣኄᄣᅃ߲փ ๟໿ߛ‫ڦ‬ణՔLj‫ړ‬໳‫ڥ‬ኪጲ मമଇோੜ‫ׯڦ‬ज‫ࡗۼ‬କኮ ࢫLjߛ႗‫ں‬ӝກᅃදLj႐ ၙǖጲम‫ڦ‬ၭణՔํ၄ઞƽ ໳૶‫ڼ‬ෙோੜ‫ׯڦ‬ज‫ۼ‬ுᆶ ੂLjࢫઠ੃ൣ֍ٗವᆷఫ‫ڥ‬ ኪLjጲम๟Ӭฉณຕཚࡗኄ ோੜ‫ڦ‬ටኮᅃăُٗLj੃ൣ ቴ‫ڟ‬କጲ႑LjĐ࿢ዷ‫ۯ‬ፇ ኯഐକბသၭፇLjॺᅱཞӬ ཞბሞူੜࢫࢻ၎‫ݴ‬ၛฉੜ ‫ڦ‬ԴऻLjኄ஺ᅃઠLjᇱԨ‫ݥ‬ జᇕቱҹሰ‫ڦׯ‬ઓవ৽঴ਦ କăđ੃ൣॷॷ݀၄วՉ‫ڦ‬ ವᆷ‫ܠ‬କഐઠLjሞӬฉᄺ๴ ‫ڟ‬ሁઠሁ‫ܠ‬ཞბ‫ڦ‬ዘ๫ăኄ ๟੃ൣ‫ߌْܾڼ‬๴‫ڟ‬ӢӢຫ ‫ڦ‬Đ຤‫ڟ‬ർ‫ׯ‬đ‫ࡤڦ‬ᅭă ᅃୟ௲ၭLjᅃୟॕ‫׼‬Lj ዕᇀӊ‫ڟ‬କํသ঩܎Lj੃ൣ ምᅃْࠞፁᆨഘ჋ስጽᇑዚ փཞ‫ڢڦ‬ୟăĐ‫้ړ‬Ⴙ‫ܠ‬ཞ ბ‫ۼ‬኱থጕ൱ᆶํသኤ௽

DŽྜ‫ׯ‬ბᄽࢫ‫ڦ‬࿵౎ాLjᄲ ሞୱ฾๚ခ໯ঢ়ࡗଇ౎‫ڦ‬ኟ ࡀํသLj֍ᆶጨ߭ฤ൩ୱ฾ ኴቷDž‫߾ڦ‬ፕLjܸ࿢‫ڦ‬ᄲ൱ ժփߛLjኻᄲీధ‫߾ڟ‬ፕঢ় ᄓ৽ႜăđ ੃ൣቴ߾ፕᄺᆶጲम ‫ڦ‬Đ‫܀‬ோ௞ढđLjĐ࿢ٗઠ փཨ०૦Lj࿢჋ۨణՔࢫ৽ ኱থĎ෫ď‫ິࠅڟ‬ඁࢅ઻ӱ ௬༌ăđ௬๬ዐLj੃ൣጺ๟ ీᆩጲम‫׵‬੠ࢅĐ౰ီđഘ ‫઻ۯٶׇ‬ӱă ‫ٷ‬ሀሞ3117౎Lj੃ൣ ‫ࠀׯ‬इ‫ڼڥ‬ᅃ‫ݻ‬ሞࣀටᅎ௷ ୱ฾๚ခ໯‫߾ڦ‬ፕăٗፌ‫؛‬ ሞୱ໯‫ڦ‬മ໼থ‫ڟְڛࣆۉ‬ ࢫઠ‫޶܀ڇ‬ሴ๚ခ໯ഄዐᅃ ߲ዘᄲ‫ޜڦ‬ခၜణLj੃ൣ ᅃօᅃ߲গᆇ‫ں‬മ৊ă3118 ౎Lj੃ൣምْዷ‫؜ۯ‬ऍLjຩ ૧ཚࡗ௬๬Lj৊෇ᅃॆඇᆈ ࡔ‫ۥ‬ॖ‫ڦ‬ᅎ௷ࠅິLjĐ࿢๟ ᅃ߲߾ፕᆫံ‫ڦ‬ටLjٗઠ‫ۼ‬ փံ༌ബ‫ڦ‬๚Lj࿢၎႑‫ڪ‬ጲ मӝ߾ፕፔࡻኮࢫLjԒؐ๟ ጲ඗ࣷᆶ‫ڦ‬ăđঢ়ࡗଇ‫߾ݻ‬ ፕLj੃ൣຩ૧ྜ‫ׯ‬କٗឈ‫ۮ‬ ბิ‫ڟ‬ኰᄽୱ฾‫ཻڦ‬ՎLj඗ ُ้ܸLjਐ૗঳ᄽᅙࡗඁଇ ౎କLj໚඗߾ፕ࢔ຩ૧Lj‫ڍ‬ ๟໳ධ඗ுᆶቴ‫ڟ‬੗ᅜ༵ࠃ ํသኤ௽‫ڦ‬ୱ໯Ljසࡕሞ฻ ူ‫ڦ‬ෙ౎ా‫ۼ‬ுీቴ‫ڟ‬஌গ


‫ڼ‬24:೺

!!!!!!!!!!!!!ᅎ௷ටิဣଚኮĊĊ੃ൣ / 29

ԨӲՊडǖಯଠ!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ටୱ฾੃ൣ

ࡻກླྀ४ǖ DŽླྀ४ກढ਩੗ሞֱౢ߯཮ກ࠷঺ለDž

‫ۯ‬କ॔ფ๪‫ڦ‬ঢ়૙Lj‫ڟڥ‬ሎ ႹࢫLj੃ൣൕጲಞඁ޹ৎ‫ڦ‬ ᅃ߲‫ٷ‬ฆ‫ׇ‬Ljྺ‫ړ‬๚ටசକ ᅃ༫ဇ‫࣮ޜ‬ઠăሞඟ‫ړ‬๚ට ࣑ฉဇ‫ޜ‬ኮࢫLj໳֍‫ݣ‬႐‫ں‬ ਸ๔ྺ໱ՑࢺăፌࢫLj੃ൣ ྺ‫ړ‬๚ටፔକ৛֒‫ڦ‬ՑࢺLj ಥอཷᅜ23;1‫ڦ‬჈๺ཨ೑঳ ࡕሢཞॽ੃ൣ‫ړڦ‬๚ට࿮ፍ ๥‫ݣ‬ă๚ࢫLjฯ዁૶‫ڦݛܔ‬ ୱ฾‫׬ۼ‬ሢ੃ൣຫǖĐ࿢࢔ ဠ࣌ే‫ڦ‬Ցࢺ‫߭ޅ‬ă࿢๼‫ڦ‬ ႐߆൧ᇼăđĐ࿢ࣷऻ‫ేڥ‬ ்ሹ஺ӻዺ࿢‫ڦ‬Lj‫ڦܠ‬փຫ କLjߌႇేӻዺ࿢ăđ੃ൣ ధ‫؜‬๮ऐLjྺ࿢்౒କᅃ܎ ‫ړ‬๚ට݀ઠ‫܌ڦ‬႑Lj૽ฉ‫ݘ‬ ጣጲࡸ‫ྲڦ‬ၲă

Ėዐࡔणᆰ‫ۆًٷ‬ዐࡔ ට‫֍ׯ‬ቱҹė DŽ2009ፌႎӲDž Ėዐࡔणᆰ‫ۆًٷ‬ė‫ڦ‬ ‫ڼ‬ᅃ࿋‫ڦ‬ణՔጕ൱Lj৽๟໲ ‫ڦ‬඄ྰႠă඄ྰLj๯ံ՗၄ ሞ໲‫ڦ‬੔ბႠLjनۨᅭĂ๥ ᅭ‫ڦ‬੗႑‫܈‬ᇑཥᅃĂࡀ‫ݔ‬Lj ᅜत၎‫ڦܔ‬࿘ۨႠLjܸփ๟ ‫ו‬ସန߀Ăፐ๟ৃ‫ݥ‬Ljସට ࿮໯๢ٗă

Ėዐࣀට௷ࠌࢅࡔᆰ೑ ణ୤ė DŽ2011ፌႎӲDž

ิऄዐ‫ڦ‬Đၭ౰ටđ

‫ۅ‬Ljኮമ໯ᆶ‫ڦ‬౮૰৽޲ኮ ᅃਖକă Đ๟้ࢪ޿ቴ‫ࠃ༵ీڟ‬ ኟ๕ํသኤ௽‫߾ڦ‬ፕକăđ ੃ൣఐఐ‫ߢں‬໕ጲमăཚࡗ ‫౎ܠ‬ሞᆈࡔ‫ڦ‬ბသิऄLj੃ ൣศਗ਼‫ߌں‬๴‫ࣀྔ࡛ڟ‬ටሞ ᆈࡔ‫ڦ‬ภत႘๚ӄॲຕଉᆶ ደॷฉื‫ڦ‬๞ཀྵă੃ൣምْ ፔକᅃ߲ࢅ‫ܠٷ‬ຕࣀටփᅃ ᄣ‫ڦ‬჋ስLj໳‫ټ‬ጣଇ౎‫߾ڦ‬ ፕঢ়ᄓLjጲ႑‫ॽں‬ణՔ໮ۨ କᆈࡔಇఁ੍മ‫ڦ‬႘๚ӄ ॲୱ฾๚ခ໯ĊĊSvtufn! Hvbsejboă੃ൣ዁ৃ࣏ൣ ‫ڥऻؤ‬௬๬้઻ӱ‫ܔ‬໳ຫǖ Đేփ๟ፌྜெ‫ڦ‬Lj‫ేڍ‬ᆶ ࢔ഽ‫ڦ‬੗໒Ⴀăđ੃ൣຩ૧ ‫ں‬ధ‫ڟ‬କኄ‫߾ݻ‬ፕLjᅃፔՍ ๟࿵౎ăُਗ਼‫੃ڦ‬ൣLjൣည ‫ߌں‬๴‫ڟ‬௲ၭ‫ڦ‬ጲमํ၄କ ᅃ߲‫ڦٷٷ‬ୱ฾௔ă

Đ݆đሞ႐ዐ Đ௬‫ܔ‬ე႔ࢅຶྨLj ేփ࡞಄஘Ǜđ࿢࿚ă‫ܔ‬ᇀ ၟ໳ኄᄣᅃ߲‫׊‬၎ངெ‫ڦ‬౰ ጱLjுᆶටࣷၙ‫ڟ‬໳‫ׯ‬ཀᄲ ࢅ߳ዖ߳ᄣ‫ڦ‬႘๚ӄॲ‫ٶ‬঍ ‫ڢ‬Ljฯ዁ࢅ෫ටփቅᄅ‫ڦ‬ ෫ට‫ݖ‬௬‫ܔ‬௬ăĐ࿢ٗઠு ᆶ࡞಄ࡗLj࿢၎႑௅ᅃ߲ට ‫ۼ‬๟฀ଆ‫ڦ‬Ljᆶၵටኮ໯ᅜ

‫ٱݖ‬Ljኻ๟ఫᅃ้ਗ਼‫ڦ‬ਉ ‫ۯ‬Ljժփీຫ໱Ԩዊ৽๟࣋ ‫ڦ‬ăđ ߸‫ࢪ้ܠ‬Lj੃ൣฯ዁ு ้क़৆ቧ࡞಄LjĐঢ়‫׉‬থ‫ڟ‬ ‫ࣆۉ‬Lj࣏ுઠ‫ڥ‬तၙLjᅙঢ় ሞߋྫয়ਆ‫཰ڦ‬ዐđLjܸ‫ړ‬ ໳ధ‫پڟ‬૙ට‫ڦ‬ጨଙࢅӄ൧ ኮࢫLjᆼ૬ਗ਼ཨว‫ݴڟ‬ဆӄ ൧‫ڦ‬າჃዐăĐᆶ้ࢪਥ‫ڥ‬ ጲमၟ߲኎༑Ljᅃኝཀ‫ۼ‬ሞ ლቴӄ൧‫཭ڦ‬೦੨Ljฯ዁ᅃ ૶ब߲ྟฉLj૶ລਥ‫ۼ‬ሞ‫ݴ‬ ဆăđኟ๟ᆶକศࢩ‫݆ڦ‬ୱ ࠀ‫ڹ‬Ljेฉ‫ܔ‬ਜ਼ࢽߛ‫޶܈‬ሴ ‫ڦ‬ጆᄽ৛หࢅߎᇀ‫߲ڦړڅ‬ ႠLjඟ੃ൣሞ߾ፕዐॽႣ၃ ‫ڦ‬႘๚ӄॲස؏ີ೪य़ӯᅃ ᅃ೦঴ă ĐĎ݆ďሞ࿢႐ዐLj ٗగዖᅪᅭฉ঄Lj‫ړ‬๚ට‫ڦ‬ ంሏቨ࿥ሞୱ฾‫ڦ‬๮ዐLjྺ ُLj࿢்փీփණኈLjփీ փဦዂLjփీփጆᄽăđ!ᆯ ᇀ੃ൣᆶጣ‫تڦ޷ݿ‬૙ᅎ௷ ࢅӸ૙ᅎ௷‫ڦ‬ঢ়ᄓLjঢ়‫ྺ׉‬ ᆶ႘๚ӄॲ‫ࣀڦڹ‬ටሞฤ൩ ߳ૌᅎ௷ዐᇜ‫ڦڟ‬࿚༶ቴ‫؜‬ ঴ਦ‫ݛ‬ӄLj๑‫࢔ڥ‬ઓవ‫ڦ‬ฤ ൩‫ࠀׯڟڥ‬ă! ੃ൣߢ໕࿢Ljᆯᇀ࢔‫ܠ‬ ࣀට‫ܔ‬ᆈࡔ݆ୱ‫ڦ‬փକ঴Lj Ⴙ‫ܠ‬ሞዐࡔੂઠࢇ൧ࢇ૙‫ڦ‬ ๚Lj‫ڟ‬କᆈࡔ੗ీ৽‫ྺׯ‬କ

ჹዘ‫݆ྵڦ‬ႜྺă໯ᅜ‫أ‬କ ኟ‫ڦ׉‬থӄӸӄኮྔLj੃ൣ ࢔ૂᅪ‫ٷڟ‬ბၯᇴྺბิ் ৊ႜ೵݆঄ፗăᆶ้Lj੃ൣ ᆼਥ‫ڥ‬ጲमၟᅅิᅃᄣLjӻ ՚ටಇᆭ঴వă ੃ൣጲࡸ‫ں‬ၠ࿢்঄໕ ໳ሼঢ়‫ٶ‬ᆔ‫ڦ‬ᅃ‫ິ࠳ׇ‬ዐLj ྺକӻ໳ภ၁ഽढ़ፍ‫ړڦ‬๚ ටኛൽኟ‫ړ‬඄ᅮLj໳਍૙૰ ኛֶ‫ۖۅ‬ᄅ્‫ڦ‬๚ăĐఫْ ࿢ੂ‫ڟ‬࿢‫ړڦ‬๚ටጚԢ৽ᄲ ‫ح‬ጣ൲ᅊฉབྷକLjሞᆈࡔLj ᅃ߲၁ᅑ‫ྔڦݖ‬ሞႚၡ๟ࣷ ᆖၚಥอཷ‫ڦ‬ༀ‫ڦ܈‬ăྺକ փඟ໱ᅜኄᄣ‫ڦ‬ႚၡฉབྷLj ሞਸབྷമ‫ڦ‬ᅃਗ਼Lj࿢൩൱॔ ფ๪‫߾ڦ‬ፕටᇵඟ࿢ඁྺ໱ சᅃ༫ဇ‫ޜ‬ምਸབྷLj‫߾้ړ‬ ፕටᇵᅃ኱ுᆶ‫ۅ‬ཀྵ‫ٴ‬ᆌLj ࿢ኈ‫੺ڦ‬੬କăđፌዕ‫ٶ‬

߸‫ۼܠ‬ዜ਽ට࿿ጆ‫ݡ‬Lj ၘ९ࣀ࿕ዜ਽࠳‫ྪݛ‬በǖ www.thechineseweekly. com

߾ፕዐ‫੃ڦ‬ൣLj๟߲ փችփ੩‫ڦ‬Đ߾ፕ੿đă Đ՚ੂ࿢߾ፕ้ጞฉጺ ๟ܑ஢बๆྤቧ‫ڦ‬qbqfs DŽ࿔ॲDžLjཞ้‫ت‬૙41ब߲ dbtfDŽӄጱDžLj้࣏փ้থ ‫ڟ‬য়ਆ‫ࣆۉڦ‬Ljໜ้ጚԢ‫؜‬ ݀ăđܸᅃ࣮‫ॆڟ‬Lj੃ൣ߅ ‫ڼڦ‬ᅃॲ๚৽๟ੂӗ᎐ႎ ࿕LjĐሞ߾ፕዐᆯᇀๆ‫෇ݴ‬ ဥLj࣮‫ॆڟ‬Ljసጱփీகฉ ৢူઠLj໯ᅜ࿢ᄲ੍ӗ᎐ႎ ࿕‫ݴ‬ොጀᅪ૰ăđ ิऄዐ‫੃ڦ‬ൣLj๟ᅃ߲ ๆ‫ڦॆࠥݴ‬ၭ౰ටăĐ࿢ࣷ ӝॆ๭่‫߅࢔ڦ‬৫LjူӬࢫ ፔ‫׺ࠅ઻ߴݗ‬Lj௅౎्೺Lj ‫ॆࡃ࣮ۼ‬བྷิऄLj࣮ࡔࢅॆ ටཷ਋ăđ ܸ၄ሞ੃ൣ໯ጕ൱‫ڦ‬ ิऄ৽๟ీሞ߾ፕኮᇆࢅॆ ට਋ሞᅃഐLjĐ౎ൟ‫ࢪ้ڦ‬ ‫ࠥۼ‬ጣ஬๚ᄽକLj၄ሞၙ‫ܠ‬ ᅃၵ้क़ၛ๴ॆབྷิऄă࿢ փ๟ᅃ߲ᆶᄸ႐‫ڦ‬౰ഽටLj ࿢ೝ้ဠ࣌࠾নtipqqjoh DŽࠔ࿿DžLjӝጲम‫ٶ‬ӳ‫ڦ‬ெ ெ‫ڦ‬đă ଎ഐ੃ൣᇑ໳ቫ‫ڦސ‬ᡤ ᡍLj໳᪥ཇ‫ں‬ຫǖĐ࿢ࢅ࿢ ઻ࠅഄํ๟ሞ୿‫ֱڦܘ‬ౢ߯ ཮ກ࠷‫܁‬ກࣷණ๎‫ڦ‬Ljຫഐ ઠ‫ۼ‬ਥ‫ڥ‬ጲमࡻ࿔ᅝLjఫ้ ࢪ‫ڦ‬࿢ဠ࣌ੂກLjᅃ‫ڟ‬ዜ఍ ৽ඁ‫܁‬ກࣷࢅವᆷ঍ୁԨዜ ‫܁‬କ๊஺ກLj඗ࢫ৽ᇜ‫ڟ‬କ ࿢၄ሞ‫ࠅ઻ڦ‬ăđ໳୞‫؜‬କ ‫كڇ‬ெࡻ‫ڦ‬ၲඹLj‫ڟ࣮ގݠ‬ କ‫૿౎ړ‬Һ‫ࣀ౎ڦ‬ă ੂጣ੃ൣ‫ڦ‬ၲඹLj࿢ਥ ‫ڥ‬໳ᆛᆶ౰ටၙᄲ‫ڦ‬ᅃൎǖ ‫ڦࠀׯ‬๚ᄽLjெ஢‫ॆڦ‬བྷLj ᆫჯ‫ྔڦ‬ஸă‫ڍ‬๟໳ᆼփ஢ ፁᇀ၄ሞ໯ᆛᆶ‫ڦ‬ᅃൎLjփ ܏‫ื༵ں‬ጲमĂ؊ํጲमLj ഩ Ⴕ ܸ ࡻ ბ Lj ᆦ ᇺ ፔ ᅃ ߲! Đ௲ၭᆼ౮૰‫ڦ‬ၭঙ෥đă

Ėዐࣀට௷ࠌࢅࡔᆰ೑ ణ୤)3122*ėLjԨణ୤๭୤ କዐࣀට௷ࠌࢅࡔᆰአዷ࠶ ևோጲ2:5:౎21ሆ዁3121౎ 23ሆ‫ڹ‬໯݀ႜ‫ڦ‬ඇևᆰ೑Lj ๭୤କዐࣀට௷ࠌࢅࡔၑߗ ༬՚ႜአ൶ጲ2::8౎8ሆ2න ዁3121౎23ሆ‫ڹ‬໯݀ႜ‫ڦ‬ඇ ևᆰ೑Lj๭୤କዐࣀට௷ࠌ ࢅࡔӐோ༬՚ႜአ൶ጲ2::: ౎23ሆ31න዁3121౎23ሆ‫ڹ‬ ໯݀ႜ‫ڦ‬ඇևᆰ೑ă

Ė‫ޡ‬஍ᅉ‫ڤ‬࿔णė ‫ڼ‬ᅃਝLjᲙኢჺ৯Lj‫ڼ‬ ܾਝLj๥௔Lj‫ڼ‬ෙਝLjႠბ ෙஃᇑஃയᅪ๎Lj‫຺ڼ‬ਝLj ৛ห‫ݴ‬ဆ‫ڞ‬ஃLj‫ڼ‬࿵ਝLj৛ ห‫ݴ‬ဆႎஃLj‫ୃڼ‬ਝLjጲ࿢ ᇑԨ࿢Lj‫ڼ‬೿ਝLj‫ٳ‬Ą‫ݰ‬ആ ‫ܔ‬ཡ౎‫࣮ڦ‬ᅬLjᅜतഄ໱ெ ბ‫ݛ‬௬‫ڦ‬ஃຎǗ‫ڼ‬ӗਝLj཮ ༮ᇑ্ऽLjᅜतᆶ࠲ටૌ ბĂมࣷბĂ࿔ࣅბĂጸঞ ბĂ૦๏ბࢅቾბ‫ݛڪ‬௬‫ڦ‬ ‫پ‬՗Ⴀዸፕă

Ė‫߸ڴ‬ຯඇणė ኄ๟ඁ౎୿‫ܘ‬ກቛዐࡔአު‫ݛ࠳ڦ‬ሽກLj‫ܔ‬ᇀ‫߸ڴ‬ຯ ᅳԨ‫ڦ‬඄ྰႠփჾܸᇝକăܾଭᅃܾ౎ܾሆ೿න๟‫߸ڴ‬ຯ ‫ิڐ‬ଇዜ౎ăኄ༫ඇण‫؜ڦ‬Ӳփৈ๟࿢ࡔ‫܁‬ኁु౒ኄ࿋࿀ ‫ٷ‬ፕॆ‫ڦ‬ፌࡻ‫ݛ‬๕Ljᄺ๟ዐᆈ࿔ࣅ঍ୁ‫ڦ‬ຬࡕăٗଠᣡ‫݋‬ ᅳ‫߸ڴ‬ຯ዁ ৃLjᅃӥ‫౎ܠ‬ ࡗඁକăႎ‫ڦ‬ ᅳԨ߸ඇLj߸ ዒํᇀᇱዸLj ඗ܸ࿢்ৈৈ ለ‫࣏܁‬փࠕLj ࣏‫ڥ‬ၟଠᣡఫ ᄣփ܏༵࿚Lj փ܏າ੊ă


30 / ାბิዷՊ

ԨӲՊडǖ็ṩᬋ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3124౎8ሆ37න.9ሆ2න

Ⴈᆗ᤽ ႎષྲձǖA஻࠿஻࠿࿢Һే`ᦓࡤ

1

ାბิዷՊ!!ᬋᬋ ‫ٷ‬ბ้‫پ‬ᅃْ౾඗‫ڦ‬ ኙ࿔ԲෘइঃLj݀၄ጲम ਃ඗࣏ᆶႀፕཀ‫ݴ‬ăၭ้ ࢪᅃ኱ਥ‫ࣷڥ‬ႀፕ‫ڦ‬౰ิ ‫࢔ۼ‬࿔ৢҺੂກLjܸٗၭ ၟఴิᅃᄣۙೄ‫ڦ‬࿢Ljස ৃՎ‫ڦ‬ኄ஺Đ࿔ᅝđጲम ‫ۼ‬ਥ‫࢔ڥ‬փသ࠹ă‫؜‬କጲ म‫ڦ‬ກLjे෇ፕॆၹࣷLj ဃ‫ٶ‬ဃጐఄ໭മ৊LjᄺҺ ฉକ௃༹ኄᅃႜLjසৃጽ ‫؜‬ၯᇴ‫ڦ‬࿢ᄺሞ‫ו‬ጣጲम ‫ڦ‬௔ၙ౮૰ጣă

2

ၭ۹༔ࢅ௬ጱ࿚༶ 3

ᄘୂ ԛ࠽Թᄽ‫ۉ‬๫௷߾ᅃ ఁLj၄ႇ‫ٷ‬ႎ࿕ဣჺ৯ิă ბิ้‫پ‬዆ፕु୤ೌĖ௔ኮ ‫׭‬ėă‫ࡔ؜‬മሞԛ৙ፔᅃ‫ڗ‬ ᆈᇕঢ়षႎ࿕‫ڦ‬ՊडऻኁLj ାᆈࢫ༹ᄓ߳ዖิऄ௔ၙ‫ׯ‬ ྺኰᄽु୤ೌටLj࣏ሞ‫ו‬ጣ ణՔ࣐஥ᅎ‫ۯ‬ዐă Aႎષྲձǖၭၙ݆མ‫ܠ‬ ‫ୂڦ‬

4

5

ऻ‫ڦ؛౎ڥ‬ᅃْሞ୿ ‫ڦܘ‬ዐࡔ‫ݗ׺׭‬Ljኟ֕ࡗࢫ ᆌ޿ᆶང೗Lj‫یڍ‬ᇵ‫׿׿‬ு ᆶ‫܋‬ฉઠăबঢ়٣ٝLjໃฉ ઠ‫ڦ‬๟௜஦କᅃࠣฏঋ࿆‫ڦ‬ ၭ۹༔ăವᆷํሞ๟๴փକ ኄ߲࿆‫ڢ‬ᇀ๟৽ঢઠ‫ޜ‬ခᇵ ๟‫ׯ࣑߸ీޏ‬՚‫ڦ‬ă঳ࡕ‫ޜ‬ ခᇵ࢔փఱ‫ڥݑ‬ຫ‫ڟ‬ǖĐ‫ݒ‬ ኟኄᄺ๟ሽໃ‫ڦ‬Ljᄲࢀ৽ ࢀLjփࢀઙ‫ڛ‬đăವᆷ‫้ܙ‬ थକLjຫକᅃਔ࿢்ዐࡔට ሞ݀ิኄዖৰ‫้ݵ‬ፌဠ࣌ຫ

‫ࣆڦ‬Đঢే்઻ӱઠƽđLj ுၙ‫ڟ‬ఫ߲‫ޜ‬ခᇵӦ‫؜‬ᅃޭ!! Đߣᅙঢ়ሞኄܹंକࡻ‫ܠ‬ ౎đ‫ڦ‬ᄣጱຫ‫ڟ‬Đే்੗ᅜ ጲमඁ߶઻ӱຫҭđ඗ࢫገ ཀྵ৽ጽକă ሞ୿‫ܘ‬ኄ߲ᆦᇺփඍୁ ‫ۯ‬ට੨‫׭ڦ‬๨Ljፔ֕࠷ྜඇ ுᆶՂᄲፔ‫ڹ࡛ాࡔׯ‬સఫ ᄣᄺቷᄣࣷᆶ๋ਜ਼ฉோăኟ ๟ᅺྺศኪᄲ໱்‫ڢ‬ശԲ‫ک‬ ཀ࣏వLj࿢்ब߲፧Ԉ৽ኻ ᆶᝲᝲ‫޲ڦ‬ബ૗ਸକLjଣጽ മੂ‫ڟ‬ၭߣ‫ࡔྔܔ‬ਜ਼ට஢૽ ܑၲ‫ڦ‬ᄣጱLjԙҳኮዐኻీ ੮ၲጲमఎఁഄ௴‫׺ڦ‬କᅃ ‫܇‬ጱ྿ൺă ᅜമ‫܁‬Ӥᄘႀ‫ڦ‬Ė‫ؙ‬ ୒‫ڦ‬ዐࡔටėLj૛௬ᆶᅃ܎ ፕኁࢅᅃ߲Բ૧้ᅩ‫ڦ‬ெࡔ ห޴ᆶ࠲Đ૝đࢅĐ૙đ‫ڦ‬ ༌ࣆă໱ႀ‫ڢ‬ዐࡔටጲम‫!!ڦ‬ Đ૙đጺ๟ᆶມዘՔጚLj໯ ᅜ૝৽Վ‫ׯ‬କᅃ֫ᄄࢺLj৽ ၟ๟֕ጞምሹ஺ሤLj೬ฉᅃ ֫ք৽ੂփ९କLjኄ֫ք৽ ๟໯࿍‫ڦ‬௬ጱକă ௬ጱኄ۫ဇԨวๆ‫ݴ‬ փ࿘ۨLj੗ᆼሞ࿢்‫ڦ‬࿔ࣅ ૛ߵศ‫ࠦڻ‬Ljฎྲӝ‫׼‬փࡻ ੗ీ৽ٗĐᆶ௬ጱđՎ‫ׯ‬ କĐ۪૽đăኄᄺዂ๑࢔‫ܠ‬

้ࢪLj࿢்ߵԨᅪ๎փ‫ڟ‬Һ ௬ጱ੗ᅜ኱থᆖၚ௷ፃႚ ၡăबཀമLjᅃ߲ವᆷߴ࿢ ੂକᅃሶྲձLjᅃ߲ሞዐࡔ ‫ࡔ݆ڦ‬ටሞ૛௬‫׉ݥ‬኱ӣ‫ڦ‬ ௮ຎጲमሞዐࡔ‫ٗݗ׺‬ઠ‫ۼ‬ ๟ዐࡔವᆷߴச‫ڇ‬Ljኻᄲࣷ ຫᅃ߲Đేࡻđዐࡔට‫ۼ‬ ࣷੲሢഄዐ࿔ბ‫ڥ‬փ‫ٱ‬ăኄ ࿋փਜ਼ഘ‫ࡔྔڦ‬ᆷටፌࢫ࣏ ຩՍጺ঳କᅃူຫLjኄփ๟!! Đ૝ஸđLjኄ๟Đ౭Ⴀđă ኄփLjዐࡔට‫ڦ‬ඤ൧ࡻਜ਼৩ ඗ᄺ༝ഷକă ‫ړ‬඗ᆶ‫ڦ‬ටᄺࣷຫLj ኄ߲๚ॲ๟ᅺྺᆶᅃၵ‫؍‬ᄝ ொ ྔ ‫ ࡔ ڦ‬ට Lj ጺ Һ ߴ ᄝ ට!! Đಷ‫ؚ‬গđ‫ڦ‬঳ࡕăኄዖ൧ ઄๟ᆶ‫ڦ‬Lj‫ڍ‬๟ಇ‫أ‬ኄዖၭ ‫ྷݔ‬࿮ব֡ᅺ໎Lj‫ٗڇ‬࿢் ࡔට‫ڦ‬သ࠹ઠຫLj़඗ጲ‫׬‬ ๟Đ૝ᅭኮӺđLjፕྺĐ‫ں‬ ዷ đ ‫ ڦ‬࿢ ் ሹ ஺ ࡻ ඟ ට ॆ!! Đ઻ྔđச‫఼ڇ‬Lj๯ံኄ௬ ጱฉ৽ࡗփඁକLjҺச‫ຼڇ‬ ࢭᄺሞ൧૙ኮዐăੂઠኄ‫ٱ‬ ‫ڦ‬ժփ๟ࡻਜ਼Ljܸ๟ࡻਜ਼‫ڦ‬ ‫ۯ‬ऐĊĊ௬ጱă्ස൩ਜ਼ኄ ටኈ‫ڦ‬๟ྺକ௬ܹാጣඁߴ ට޲ബLjఫ஺ᇜฉኄ࿋݆ࡔ ඦႢኄዖփଶ൧‫ڦ‬ዷLjኄ௬ ጱփ࠼ӣߴକLj࣏ຩ‫ߴټ‬ሟ

ࡔටኝ༹۪କ௬ጱă փࡗ௬ጱ‫ܔ‬ᇀփཞ‫ڦ‬ට ‫ڦ‬ᅪᅭᄺփཞă੗ీᆶ‫้ڦ‬ ࢪᅃ߲ටਥ‫ڥ‬ᆶ௬ጱକLjଷ ᅃ߲ට৽ਥ‫૽۪ڥ‬Ljईኁߴ ᅃ߲ට௬ጱ‫ࢪ้ڦ‬੗ీጲम ํाฉਥ‫૽۪ڥ‬Ljምईኁ௽ ጣມ‫ۼݛ‬ਥ‫ڥ‬ᆶ௬ጱ‫ڍ‬Ӂ‫ں‬ ૛‫ݛܔ༺ۼ‬ਥ‫૽۪ڥ‬ččLj ‫ڍ‬๟࿮ஃ࿢ሹ஺ಇଚፇࢇኄ ၵ੗ీႠLjҺ௬ጱ‫ڦ‬঳ࡕࡻ ၟ‫ۼ‬వᅜࢅኟ௬ओट၎༵ժ ஃă ၄ሞ࣮ၙഐઠLj‫้ړ‬ ‫ڦ‬࿢்փᄺኻ๟փၙྺକब ྜྷၭ۹༔۪କ௬ጱLj໯ᅜ‫ݣ‬ ചኛൽၩ‫ݯ‬ኁ‫ڦ‬ᆌᆶ඄૧କ ஘ă੗๟ገ౒ၙၙLjසࡕ࿢ ்ડጣփጽሞఫ૛߶઻ӱ૙ ஃLj‫߲ٶߴీܠۥ‬ች੩඗ࢫ ԥߋ‫؜‬ோLjኄ࢔੗ీࣷԥሞ ‫ڦݗ׺ׇ‬ഄ໱ዐྔਜ਼ට்ණ ྺ‫఺י‬ு‫܈ޅ‬Ǘᆼईኁኄၵ ਜ਼ට்ई‫ܠ‬ईณ‫ۼڦ‬ᆶ၎ຼ ‫ڦ‬ঢ়૦Lj‫ڍ‬๟ዐ֕࠷૛݀ิ ‫ڦ‬ೕ୲໿ߛLj໱்ᅙঢ়փሞ ࢭକăփ࠶๟నᅃዖ൧઄Lj ዕࡃ๟ඟ࿢்ኄၵࣜೄ‫࢒ޒ‬ ᄅ৖‫ࠥڦ‬ਜ਼ࢅ‫ޜ‬ခᇵ்ሞᅃ ඖ઻ྔ௬മඍณକఫ஺ᅃၵ ༹௬ă


‫ڼ‬24:೺

ାბิዷՊ / 31

ԨӲՊडǖ็ṩᬋ!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ෳାბ

3123౎:ሆ

Queenie Mak ࿢‫ิ؜‬ᇀၑߗLjઠᆈ ࡔბသิऄᅙঢ়ෙ౎କLj ሞኄ૛‫܁‬Ԩ੔‫ڦ‬࿢ੜᇆ้क़ ဠ֖࣌े้ชऄ‫ۯ‬ă࿢փཞ ᇀ‫ܠٷ‬ຕዐࡔბิLjጺ๟਋ ሞࣀටವᆷ‫ڦ‬ංጱ૛Lj࿢࢔ ૂᅪࢅྔࡔටፔವᆷLjᄺ࢔ ႞ሏ‫ں‬ԥᄥ൩‫څ‬ඪĐXpsme! Xffl!3124;!Dpbut!gps!Db. dij!Gbtijpo!TipxđࢅĐT2!

nbhb{jofđ‫ڦ‬ఇ༬ăጲमߛ ዐ‫ۙࡻࢪ้ڦ‬ೄ‫ڦ‬Ljுᆶၙ ‫ڟ‬ᆶᅃཀీ‫ྺׯ‬ఇ༬Ljၭ้ ࢪਥ‫ڥ‬ጲमփࠕ๿౰ຌᇀԲ ডᆶ߲Ⴀ‫ڦ‬౰ิLj‫ڍ‬๟ሞᆈ ࡔLjᆶ߲Ⴀ‫ܸݒ‬๴‫ڟ‬ᆈࡔට ‫ڦ‬ဠ࣌ă ࿢ፌႌงᆈࡔටዷቧ ߲Ⴀቧᄙăᆈࡔఇ༬ጏඹੲ ቧLj‫ح‬ጣ‫ڊٷ‬Ljժփࣷਗ਼ᅪ

ᄄ๦ว֌ईೄ‫ڦޒ‬ඍ။Ljඔ ӫሞᆈࡔఇ༬‫ړ‬ዐժփ๟ඍ ။Lj‫ܸݒ‬Ⴙ‫ޜܠ‬ጎႴᄲᆶඔ ӫ‫ڦ‬ఇ༬ઠ॑ᇪă࿢்‫ڦ‬ఇ ༬ඖ༹‫ړ‬ዐժփ๟௅ᅃ߲ว ֌‫္ۼ‬๵‫ڦ‬Ljྔࡔට‫ڦ‬อெ Բড‫ܠ‬ᇮࣅLjժփࣷਆ၌ሞ గዖ༬ۨ‫ڦ‬ᄣጱăೝන‫ڦ‬࿢ ‫أ‬କ‫ړ‬ఇ༬-࣏༬՚ဠ࣌ሏ ‫ۯ‬LjདᅼૂLj้‫ࢅ׉‬ವᆷᅃ

ഐ਋ࣷLj࿢ժփਥ‫ڥ‬ጲमࢅ ྔࡔವᆷᆶਐ૗Ljሞᆈࡔਥ ‫࢔ڥ‬ൕൎLjᄺ࢔ਸ႐ీ‫ྺׯ‬ ᆈࡔሗኾ‫ڦ‬ఇ༬Ljණ๎‫ڟ‬ኄ ஺‫ܠ‬ವᆷă࿢ბ‫ڦ‬๟ႎ࿕ጆ ᄽLjణമሞႇ‫ڦڤܻݤ‬Fmjuf! sfwpmvujpo! nbhb{jofሗኾม ‫څ‬ඪ้ชӲ௬ՊडDŽGbti. jpo! tqsfbe! fejupsDžLj࿢‫ڦ‬ ାბิऄ‫֒ܠ޷ݿ‬ă

փ݄߳ዖมཷLjැ๟ᆶ႐֖ ेLjేጺీቴ‫ڟ‬ቴ‫ڟ‬႗඀໯ ሞă‫ړ‬඗Ljᄺᆶၟ࿢ኄӯLj ၎‫ܔ‬ᇀĐ୺ࢾ௚ᄅđ‫߳ڦ‬෥ มཷऄ‫ۯ‬Lj߸ൡၠᇀॕ‫׼‬ፔ ጲमဠ࣌ፔ‫ڦ‬๚൧ăሼ๟ᅃ ఁዷ‫׼‬ට‫ڦ‬࿢Lj௬‫ܔ‬૧ጦࣀ ට‫ڦྟؾ‬ᄥሀLjுᆶີࡹᆲ ᇩLjຢ੺‫৽ڥ‬ᆌ‫׶‬କă ‫ڨࢤٷ‬େLjዐࡔ঳Lj

ጎ๦ᆩ‫ڦ‬ՈಜLj‫૴ܔ‬Lj‫ޟ‬ጴ ཌྷččᅃ߲փ୑‫ں‬ӝဇ๕૝ ༗ጎ๦‫ڥ‬೤ਏዐࡔ༬෥ă࿸ ୄ࿸เLjዐࡔ࿴ຍLj৙ਗሗ रččዐࡔට‫دڦ‬ཥবణLj ሞᆈࡔ‫ڦ‬࿸໼ฉԥ߸ศਗ਼‫ں‬ ԥਗ਼ࣃăઠጲ๘হ߳‫ڦں‬ವ ᆷ்၎਋ሞኄ૛Ljᅃഐ‫ࡗ܈‬ ዐࡔටፌዘᄲ‫ڦ‬বනLj৽ሞ ఫᅃਗ਼Ljࢮ඗ਥ‫ڥ‬Ljิం‫ڦ‬

‫ڼ‬35߲‫أ‬နLjጲमփৈ๟ࢅ ᅃඖཞᄣ೏ռሞྔ‫ࣀڦ‬ට൪ ጁLjᄺཞᄣLj๟ሞၠ๘হᆷ ට‫ڿد‬ጣዐࡔ‫ڦ‬࿔ࣅăኄ஺ ᆶᅪᅭ‫౎ڦ‬ෙๆܹLjᄺ໙๟ ྺ‫܌܌‬ᅃ౎‫ڦ‬ାᆈิऄሺཁ କᅃ‫ݻ‬࿒౱‫࣮ڦ‬ᅬă

ୄᕎ ሞമ34౎‫ิڦ‬ం૛Lj ுᆶᅃ౎‫أڦ‬နփ๟ፖሞॆ ૛ੂጣᄕ๫‫ྟؾ‬Lj‫׺‬ጣॆට ጲमԈ‫ڦ‬চጱă੗๟ାბᆈ ࡔLj‫৽ׯ‬କ࿢‫ڼڦ‬ᅃْᇑॆ ට‫ݴ‬૗‫ؾڦ‬বLjඐᄺཞᄣ‫ڼ‬ ᅃْߴᇎକ࿢ྺ࡛ྔࣀටბ ጱዷ‫ڦྟؾ׼‬ऐࣷă ᆈࡔ‫ڦ‬ბิૂዔ֖ᇑ ੜྔऄ‫ۯ‬Lj໯ᅜბၯ૛ᅃۨ


32/ ெ๋‫཮ں‬

ԨӲՊडǖ඿ଟ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3124౎8ሆ37න.9ሆ2න

Brass Rail:

๋ሞ

้Ỵӥऋ૛‫ڦ‬Đ઻ጴࡽđ ெ๋༬ಋᇵ!ଠ෇ ཮ೌઠᇸᇀྪஏ

ٗമLj࿢࣏๟ߑઠᆈࡔ ‫ڦ‬ĐၭାბิđLjᇜ९କᅃ࿋! Đ઻ାბิđLj໳ᇕዘ႐‫ੂں׊‬ ጣ࿢ຫǖĐTfmgsjehf૛‫ڦ‬်౥඾ ෙ௽ዎփ‫׺ٱ‬ăđ࿢ሼփᅜྺ ඗Ljਥ‫ڥ‬ӥऋ૛‫֕ڦ‬ཐ‫߁ٷ‬ᄺ৽ ๟Đ‫ٷ‬ಇ‫ڗ‬đ‫ڦ‬Ⴀዊă ࢫઠLjĐ઻ାბิđ࣮ࡔ କLjĐၭାბิđीჄ‫׸؁‬Đฆ ‫ׇ‬đăᅃනLjሞtbmf‫ٷ‬ਬ૛ߑ‫ٶ‬ ྜᅃቮLjࢮਥख‫᧼᧼׌‬ăణ֪ ኻీ੣޵മႜ211օLjኄ้઻ା ბิ‫ޝࣆڦ‬၄ሞᄅമăᇀ๟Lj ࿢‫ࡗح‬Tfmgsjehf૛‫֒ڦ‬ጏևLj ઠ‫ڟ‬࿋ᇀTfmgsjehf! gppe! ibmm૛ ‫ڦ‬ĐCsbtt! Sbjmđăኟ๟Ԅྟ้ ‫ݴ‬LjኄॆጎႪĐփ໿ߛ‫ڗ‬đ‫֕ڦ‬ ཐோ੨ᅙঢ়ಇഐକ‫׊‬ୄă࿢ੂକ ੂࠬሞ഻ฉ‫ڇ֓ڦ‬Ljዷᄲ৽๟ ஜĐ်౥඾ෙ௽ዎđLjӷ߲ॏ߭ ᄲ7/:6ԃǗᅃ߲‫ڦ‬ॏ߭ᄲ9/:6 ԃǗᅃ߲ӷ‫ڦ‬ॏ߭๟23/36ԃă ٗෙ௽ዎ‫ڦ‬ॏ߭ฉઠຫኈ๟փՍ ᅓLjኄవ‫ڢ‬๟ෙ௽ዎዐ‫ڦ‬હຯટ ຯ஘Ǜ࿢႐ຫă ಇጣ‫ܓ׊‬஥஥‫ں‬থৎ‫֓ۅ‬ ൶Ljੂ९‫ح‬ጣӣ෥‫؞‬฾ᅊ‫ڦޜ‬฾ ‫ޱ‬ሞի૱‫ڔ‬ӱ૛஬ଢ଼‫ں‬၄‫ׇ‬዆ፕ ෙ௽ዎLjएԨඇ‫৽ײ‬๟ߴే࠵ง ‫ڦ‬ă࿢ੂ‫ڥ‬ᆶ‫෇ۅ‬หକLjփኪ๟

໱்‫ࡻژڦ‬Lj࣏๟ఫ౥඾ํሞ໿ ిLjጺਥ‫ڥ‬໱்փ๟ሞൎ౥඾‫ڛ‬ ๟ሞൎ۹ޫă໱்ӝ௬Ԉ‫ݣ‬ሞ‫ۉ‬ ጱ‫׹‬ฉLjӝ౥඾ᅃೌᅃೌ‫ں‬Ӧฉ ඁ‫׬‬ዘLjԍኤ௅ᅃ‫ݻ‬ෙ௽ዎ‫ۼ‬๟ ࢇ߭‫ݴڦ‬ଉă ‫৽ॆٷ‬ၟሞ๋༗‫ݗٶ‬ᅃ ᄣLjबࢭ‫ۅۼ‬କᅃᄣ‫۫ڦ‬ဇLj! Đ်౥඾ෙ௽ዎ,ᅃߵ໗ࣜࠩ, ᅃԗ౟ௐְđLjຼࢭኄ৽๟ঢ়‫ۆ‬ ‫ٲ‬ದă࿢ᄺໜକ‫ۅୁٷ‬କᅃᄣ‫ڦ‬ ༫ጎă փ‫׺‬փኪ‫ڢ‬Ljᅃ‫ဳ׺‬ᅃ ཌă࿢੗ᅜຫኄ๟࿢ටิዐ‫ࡗ׺‬ ‫ڦ‬ፌࡻ‫ڦ׺‬౥඾ෙ௽ዎ஺Ǜఫ౥ ඾Ljి‫ڟ‬ᅃ߲փႜLjփኪ‫ڢ‬๟ස ࢆӝ౥඾ዳ‫ڟ‬ኄᄣᅃ߲qfsgfdu!

qpjouDŽྜெ‫܈ײڦ‬DžLjԍ‫׼‬କ ౥඾‫ࢤిڦ‬෥ඟే࿆ૅ‫ٷ‬ਸLjߌ ਥසࡕआ‫ٷ‬କ৽ࣷ໿߅Ǘआၭକ ৽ࣷᄯփ܏Ljܸ໲৽๟ఫടടࡻ ‫ڦ‬੨ߌăܸሞ໲วՉᅈᏥ‫ڦ‬໗ࣜ ࠩLjᄺྜඇփ๟ದঙࡻ஘ƽ࿢ഄ ํᅃ኱࢔ੇ਌໗ࣜࠩLjසࡕే‫׺‬ ࡗ‫ג‬๨૛‫࠸ڦ‬ጎ໗ࣜࠩ৽ࣷኪ‫ڢ‬ ఫ໗෦‫ڢ࿆ڦ‬ඟేփၙም‫ܾڼ׺‬ ੨Ljܸኄ૛‫ڦ‬໗ࣜࠩ‫ގݠ‬ᅃࠣൣ ୁLjྺ౥඾঴౉Lj໗ܸփ‫ڟ‬ც ߵLj٤ܸփิ෦DŽႀ‫ڟ‬ኄ૛Lj੨ ຤ᆼᅯ஢କፊঙččDžă ٗఫᅜࢫLjኄ૛৽Վ‫ׯ‬࿢ ‫ڦ‬႐ཀྵࡻLj໲ඟ࿢ጽ৊tfmgsjehf ‫ۯڦ‬૰‫ࡗג‬କ‫ش؝‬૛‫ڦ‬ᅊซă௅ ْፖሞኄ߲ጎႪ०‫֕ڦڇ‬ཐ૛Lj

Brass Rail

ੂጣ०‫ڦڇ‬ӣ෥֕ጞĂੂጣࢤ ෥‫࠶ڨ‬ౣ‫ڦׯ‬mphpLj৽ࣷඟ࿢ၙ ഐॆၕ‫ڦ‬ᅃॆĐ઻ጴࡽđăఫ๟ ‫౎ړ‬ๆब໠Lj‫ݣ‬ბࢫഏጣ‫ڟכ‬෭ ְ௬࠷Ljፖሞᅃᄣ‫ڦ‬ӣ෥֕ጞฉ ຫǖĐ઻ӱLjઠྜྷ௬े๵඾ࢅ۹ ޫ߅đLjᇀ๟Ljᅃྜྷ௬৽ၟԍମ ൰ᅃᄣٗጞമࣄ‫ڟ‬࿢௬മă඗ ࢫLjሞᘬᘬყყ‫ޅۉڦ‬ขำዐࢀ ጣઝ௬༔ă‫ܔ‬Lj৽๟ኄዖĐ઻ጴ ࡽđ‫ߌڦ‬ਥă ࢫઠ࿢ኪ‫ڢ‬Ljኄ߲౥඾ෙ ௽ዎ๟୿‫ܘ‬ፌࡻ‫ڦ‬ኮᅃLj‫ܔ‬Բ໲ ‫ڦ‬೗ዊࢅ‫ݴ‬ଉLjኄ߲ॏ࣏߭໙ࢇ ૙ă‫ࢫٷ׊‬Lj࿢Վ‫ׯ‬କĐ઻ାბ ิđLjᆶᅃཀLj࿢ࣷ‫ܔ‬ᅃ߲Đၭ LjᆶᅃཀLj࿢ࣷ‫ܔ‬ᅃ߲ ၭ ାბิđຫLjĐtfmgsjehf૛‫ڦ‬် ბิđຫLjĐtfmgsjehf૛‫ڦ‬် ౥඾ෙ௽ዎ࣏փ‫׺ٱ‬ăđ ඾ෙ௽ዎ࣏փ‫׺ٱ‬ăđ

ፌࡻ‫ڦ‬౥඾ෙ௽ዎ

G

FOOD HALL, GROUND FLOOR

THE BILL £8.95 Regular Sandwich £0.95 Gherkin £2.50 Aranciata փԈઔ‫ޜ‬ခ‫!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ݯ‬ Total

£11.65

Dolly’s

Lola’s Cupcakes

Ed’s Hot Dogs ‘n Shakes

༦ૢ঵௉‫ڦ‬ਵ‫یݦ‬

ངܸփ౉੨ԗ‫ߞڒ‬

Ҹ‫ڦڤ‬ඤࠑࢅరင

ኄॆਵ‫࠷ݦ‬ፖ஌ሞ‫ူں‬ᅃ֫‫ڦ‬ዐ႐Ljᆦᇺਜ਼஢ăႹ‫้ܠ‬ ࢪLj೗ಈ‫ࠤڦ‬๚‫ٷ‬ᇀ໲‫ׂڦ‬೗ăኄ‫ܔ‬ሼঢ়ሞਵ‫یݦ‬૛ཌ࿸‫ڦ‬ ‫ޅ‬௘ெࡔ‫ڦ‬঵௉ࢾLjࢅ໳்‫ܠ‬᜞‫ڦ‬ంሏ৽ኄᄣӵໜጣਵ‫یݦ‬ ‫ڦ‬ఁጴାሞ‫ڦॆٷ‬႐૛ăፖሞኄ૛ࢀጣฉࡻ‫ְڦ‬Ă‫׺‬ጣൣ‫ڏ‬ ‫ڦ‬෥ઙLjࣉ౒ጣኄ‫ܔ‬঵௉ࢾă

ஆઙ‫ߞڒ‬ኈ๟փ੗ੇ਌‫ڦ‬ă໲‫ڦ‬੨ࡽ‫׉ݥ‬०‫ڇ‬ǖፔ‫ే؜‬ ሼঢ়‫ڦࡗ׺‬ፌࡻ‫ߞڒڦ׺‬ăሞ੨ԗ‫ߞڒ‬হLj໲ኈ‫ڦ‬ፔ‫ڟ‬କă ᅺྺ‫׉‬ඁ֖े߳ዖၭವᆷ‫ิڦ‬නqbsuzLj໯ᅜ‫߳ࡗ׺‬ዖ੨ԗ‫ڒ‬ ߞLj‫ڍ‬ኄᅃ੼ኈ‫ڦ‬๟੨ߌဦ౉โ෉Ljངܸփ౉Ljඟට࣮๯వ ྮLjຩՍᄺవྮକఫ߲ิනಋ‫ܔ‬ăᅃۨᄲ‫߲ۅ‬Sfe! Wfmwfu੨ ࿆‫ڦ‬ă

୿‫׉ݥܘ‬ዸఁ‫ڦ‬ĐҸ‫ڦڤ‬०ᅟྟ֕णཷđ)Feďt! Fbtz! Ejofs! hspvq*ፌႎླྀ‫ڦ؜‬Đరငࢅඤࠑđፇࢇă༵ࠃଇዖ؅ ٫‫߳ڦ‬๕߳ᄣ੨࿆‫ڦ‬రငLj࣏ᆶ໱்ሼঢ়‫ޅ‬௘߳‫ڦں‬ඇ౥඾ ඤࠑLjत༬๺‫ܹڦ‬ཡ֓‫ڇ‬ă‫׉ݥ‬ঢ়‫ڦۆ‬੨࿆Ljኵ‫ڥ‬ᅃ‫׈‬ă

-1

LOWER GROUND FLOOR

G

FOODHALL, GROUND FLOOR

4

FOOD GARDEN, FOURTH FLOOR


‫ڼ‬24:೺

ெ๋ጆત / 33

ԨӲՊडǖಯଠ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

փස๬๬໲ǖᅪ๕ੌ௬Ԉ ൅‫ٷ‬ն 80఍ ມ ᇉ ౰ ጱ ă ጲ ᆯฝᆖ฾Lj֭ࣃ฾Ljยऺ ฾LjፕॆăඤҺ୫ᆴࢅ ಭᜧLj‫܀‬ጲႜጽକႹ‫ںܠ‬ ‫ݛ‬Ljლ௟‫ںړ‬ெ๋Lj༹ࣷ ‫ࠤໍޅ‬๚ă ႎષྲձǖ@൅‫ٷ‬ն

Bruschetta ే‫߁ٷ‬ᄺ݀၄କLj௅ْ ༵‫ڟ‬గᅃᄣ๋࿿Lj࿢ጺࣷٗ ᅃ้߲೺ईᅃ܎୫‫ײ‬ਸ๔Lj ምӵໜᅃև‫ۉ‬ᆖईᅃ๯ᅼૂ ঳ຐăኄ೺ዷঙ‫ڞڦ‬आ໭ሞ న૛఼Ǜඁ౎ܾሆ‫౅ྰڦ‬ ຯă࿢ሞఫܹ‫ځ‬କᅃ႓೺Lj ൧ටবമ‫ڸ‬Ljิන‫ړ‬ཀ૗ă ๢‫ވ‬ᅃ౎ᅃ‫ڦ܈‬௬ਏ বLjኝ߲ྰ౅ຯ‫ׯ‬କᅃ‫ׇ‬࿮ Բฺ‫ڦૢࣀٷ‬ᄑࣷă੗ပ࿢ ྜඇுᆶಆቷLjᅺྺఫْ‫؜‬ ႜ‫ڦ‬ణ‫ڦ‬ኻ๟ྜྜඇඇಙਸ ᅃൎે጖Ljे෇‫ڟ‬ᅃ߲ྤට ‫ڦ‬ಋ‫ܔ‬Ljӝᅃ߲ට‫ڇࠜڦ‬Վ ‫ׯ‬ᅃඖට‫࣌੿ڦ‬ă ๟ຣຫࡗLj௅ْ୫཰࿢ ்ጺࣷାူᅃ‫ۅ‬ᅍ࡮Ljܸఫ ၵᅍ࡮Ս૙໯‫ړ‬඗‫ׯں‬କ࿢ ்ࠤ‫ں‬ዘᆴ‫঺ڦ‬੨ăఫ஺Lj ࿢ᆶକኄ߲ྜெ‫঺ڦ‬੨ీሞ గᅃනዘ‫౅ྰݓ‬ຯăܸඟ࿢

ኈኟ‫ו‬າఞၙ‫ڦ‬Ljժփ๟࿮ ‫ݴ‬ዧᅁ‫ڦ‬ᇆᅼජ଄ई৛ெ࿮ ᥂‫ڦ‬௬ਏฺጎLjܸ๟໲Ljሞ ᅃ߲փഐᄅ‫ڦ‬ገঙ‫ت‬ᅃॆփ ഐᄅ‫ྔڦ‬ஜ‫ی‬૛‫ڦ‬௽႓Cs. vtdifuubDŽᅪ๕ੌ௬ԈDžă ᆯᇀுା٪ඪࢆቷೌLj ࿢ํሞၙփഐఫॆၭ‫ڦی‬ఁ ጴLjৈᅈဏऻ‫ٷڥ‬ข‫ڦ‬ի૱ ‫ش‬Ljܑ‫ڥ‬஢஢‫ྔڦړړ‬ஜ࢈ ጱࢅ߳๕ඟට‫ؽ‬ဿෙ؅‫ڦ‬ಽ ුէăఫ੷ܹӗ౹ᅃೌ‫ੌڦ‬ ௬Ԉࡻ‫๊ڟ׺‬஺‫఼܈ײ‬Ǜ໳ ඟ࿢ሞߑٗଇॆ֕ཐ૶ጣٗ ཀྵಎ‫ڟ‬ང‫ࢫྜ׺ںۅ‬ᅈ඗ ၙઠ‫ܹ੷ܾڼ‬ă‫้ړ‬࿢ԥ ఫ෥֒ᤋ‫ش؝ڦݵ‬ဌᆅ৊ඁ ࢫLjੂጣఫಇႝణ‫ੌڦ‬௬Ԉ മ૬ጣႀᆶĐCsvtdifuubđ ‫ڦ‬ၭಈጱLj᭹९ฉ௬ᗫ‫ࢩڥ‬ ࢩ‫ڦ‬ᄸ෷ਪࢅး๷֓Lj࿢ Ӏఱփዿ‫ں‬ኸጣ໳‫یܔ‬ᇵ

ຫǖĐDbo! J! ibwf! b! tmjdf! pg! uibu! csppt.di.eb@ DŽ࿢ీச‫ݻ‬քසຯൎ໴Ǜ‫ړ‬ ้࿢๟ఫ஺݀ᅼ‫ڦ‬Džđăఫ ߲ၭअܹᅃՉӻ࿢ԈጎᅃՉ ၲၲ‫ߢں‬໕࿢;ĐJuďt! qsp. opvodfe! csppt.lf.eb"đ ᚊLj‫ܔ‬କLjᅪ‫ٷ‬૧ᇕ૛diए Ԩ‫݀ۼ‬l‫ڦ‬ᅼLjܸᆈᇕ૛ࣷ ౒‫ׯ‬Đcspp.tiff.ubđLj සُષ஦‫ڦ‬ఁጴǖփස๬๬ ໲ă ໯ᅜৃཀ൅‫ٷ‬ն‫ݝ؞ڦ‬ ૛Lj໲৽‫؜‬၄କăᆯᇀኄ‫ڢ‬ ֓ཚ‫׉‬๟ፕྺཀྵಎLjඪခኻ ๟ၭ‫ٶ‬ცऴLjᅺُժփႴᄲ ᆩ‫ڦٷ‬௬ԈೌLj݆ࡑጺࣷ๟ ࿢‫ڦ‬๯჋ăᅈ਍߲ටဠࡻే ీྫ௬Ԉೌฉेඪࢆ۫ဇLj ৃཀሞ൅‫ٷ‬ն‫ੌڦ‬௬Ԉฉ‫أ‬ କᆶ‫د‬ཥ֑ᆩ‫ᦧᧉڦ‬ᆳĂ‫ٷ‬ ໘ࢅჸኮྔLj࣏ᆶᖜ൏Ăࣜ

ࠩĂ຤ࡕউĂஆુᄾĂূኍ ࠗĂնෝእ๗)Cpvstjo*Ăࢃ ༦ࢅ೵ஆྫྷຯၑଙ)Ifsct!ef! Qspwfodf*ă ๯ံ᪝ጳ߳ዖ๷֓Ljॽ ൎ‫ׯ‬ၭۡ‫ڦ‬ᖜ൏ĂࣜࠩĂ֒ উLj᫠຤ࢫ‫ূڦ‬ኍࠗᅃഐ‫ڛ‬ ෇ᅃ߲‫ڦٷ‬෭ઙྜྷዐLjᆩଷ ᅃ߲‫ۙྜྷٷ‬ክܹǖंࢇᧉᦧ ᆳĂ໘࿆ჸ)hbsmjd! tbmu*Ă ఊ‫ڤ‬భ‫د‬ཥၑٛ)Cbmtbnjd! Wjofhbs! pg! Npefob*Ă࢒ ࢲউĂൎໟ‫ڦ‬ஆુᄾࢅᅃ‫ۅ‬ ઝউ௬LjওӴ਩ሌࢫଦීሞ ๷֓ฉLj‫ޑ‬ฉԍးఈ๪࿒૛ ‫ݣ‬ዃ41‫ݴ‬ዓă‫ٶ‬ਸੌၒۙ‫ڟ‬ 296‫܈‬ᇨඤ26‫ݴ‬ዓ!ă ඗ࢫጚԢ௬ԈೌLj੗ᅜ ᆶଇዖൎ݆ǖၽൎ‫ׯ‬2lj3૑ ௝ࢩ‫ܹೌڦ‬ई๟ൎ߲21૑௝ ‫ڦ‬ၭ܎ም࢙ጣٗዐ೪ਸLjఌ ᧉᦧᆳDŽईᆩࣜᆳLj੨࿆߸

ࡻDžࢅ໘ ౄLj‫ੌ෇ݣ‬ၒ 21‫ݴ‬ዓ዁ഄਸ๔݀ጶ Վᆘ้ൽ‫؜‬ă඗ࢫሞฉ௬߃ ᅃ֫ල෉‫ڦ‬նෝእ๗Lj़༵ ࿆ᆼీඟ๷֓߸ࡻ‫޹ں‬ጣሞ ௬ԈೌฉLjӝ᪝ࡻ‫ڦ‬๷֓ૉ ሞฉ௬Lj‫ۥ‬ฉ‫ݣ‬ᅃ੓ࢃ༦Lj ፌࢫምිฉ೵ஆྫྷຯၑଙƽ ሞᄁᄁဲන૛Ljದᅃ

ԗ ဲ ‫ܠ‬ ాӣ೯༥৶ )Dibsepoobz*ई๟႟ ඦၑᦾLj‫ړ‬඗փీྮକᅼ ૂLjQbpmp! DpoufDŽᅪ‫ٷ‬૧ ߤ๮Dž‫ڦ‬ĐWjb! dpo! nfđ ӕƽJtoďu!!ju!xpoefsgvm@ DŽ཮ೌઠᇸᇀྪஏDž


34 / নಆ

ԨӲՊडǖဲᆗ!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ 3124౎8ሆ37න.9ሆ2න

ವਖ਼փຶ ൯ᚹ ੵহ௃༹ටLj‫ٷ‬ᆆ ᆆᇀ๨Lj֧ࡗࣃቛፔࡗ ಆஜԈጎࡗ௽႓ă ႎષྲձǖAChiecoQ

փ৳മUjnf!Pvuᆩෙ೺ ௅೺ᅃ߲ዷ༶LjԈࡤକႠĂ ‫۾‬೗ĂᄩࡐૂLjٗଷૌঙ‫܈‬ ླྀ‫؜‬Đ୿‫ܘ‬ෙև൸đăසࡕ ేᆶࡗᄩࡐ൧ࣉईኁፋ႐ᇀ ኄዖᅼૂLjᄩࡐૂఫ೺ਝ๯ ᇕՂ඗ඟే႐‫ۯ‬ǖXf! cvjmu! uijt!djuz!po!SpdlďoďSpmm! DŽ࿢்ᆩᄩࡐዽ৽ኄፗ‫׭‬ ๨Džă਍փྜඇཥऺLj୿‫ܘ‬ ௅ཀ‫ٷ‬ሀᆶ311‫ׇ‬փཞ‫߭ޅ‬ փཞႚ๕‫ڦ‬ᄇ‫؜‬ሞ‫׭‬ዐฉ

All Saints ೄகो

£398

ᄇă࿢ၙுᆶඪࢆᅃፗ‫׭‬๨ ߎᇑ୿‫ܘ‬Բഋăኄ߲‫׭‬๨‫ڦ‬ ᄩࡐ൧ࣉ࿮‫ت‬փሞLjฯ዁੣ ഘLjేጺీሞփঢ়ᅪक़ٗད ‫ڦڟ‬ᅼૂࢅ։ज़ܸࡗ‫ڦ‬ႜට Ⴍ‫ڟ‬ă ຫ‫ڟ‬ኄෙ߲೤ਏኛᅱ ‫ڦ‬ዷ༶Lj࿢࢔వփඁ૴ၙ‫ڟ‬ ‫د‬ആ‫ڦ‬ವਖ਼ૂ‫ܓ‬Ⴀ๮ഷ)Tfy! Qjtupmt*ăኄ߲‫܌‬ంૂ‫ܓ‬ሞ ૦๏ฉାူઠ౪ఏዘ֒‫ڦ‬ᅃ ԴLj‫ړ‬඗փኹ๟ᅼૂฉăဝ ‫ڤ‬ᇑళᔛ)Tje!boe!Obodz*‫ڦ‬ ࠤ๚๟໯ᆶᄩࡐ௚႐ዐ‫ڦ‬໽ །౅ਖ਼Ljܸૂ‫ܓ‬ᇑವਖ਼ঞజ ᖡᖡҾĄྰຯ༬࿹‫)ڤ‬Wjwj. foof!Xftuxppe*ሞ81౎‫ڦپ‬ ௢ൎࢇፕ‫ڹן‬ӝኄࠣᇑ๘হ ਦଛࢅྜඇጲ࿢࣯௶‫ڦ‬ವਖ਼ ৛ห‫ڟټ‬କ้ช࿸໼ăವਖ਼ ሞ้ชহ‫༹ڦ‬၄ሞራ೺փৈ ԥ‫ٶ‬ฉ‫ݒ‬ಓ‫ڦ‬ጀগLj൐వ‫ک‬ ‫ٷ‬ჯኮ༗Ljኄంሏടຼವਖ਼ ߤ๮Ⴀ๮ഷዸఁ‫ڇ‬൸ĐHpe! Tbwf! Uif! RvffođDŽฉ‫ڽ‬ ԍᆹ౰ྦྷDžăႠ๮ഷᆩߤَ ट৑‫࣠ܔ‬๪‫ِދڦ‬Ljૂ‫߸ܓ‬ ๟჋ሞ2:88౎ᅉૢ෩ӣ౰ྦྷ ܾ๘‫ک‬ए36ዜ౎ु౒න้Lj

House of Holland ՔᇕTჀ

£90

‫ٶ‬ਸ୿‫ܘ‬ට‫ڦ‬ᅊ‫؝‬

ሞ໽࿾๗ᆴ୾ฉ੿ࡷĐฉ‫ڽ‬ ԍᆹ౰ྦྷLj໳փ๟ටૌLjኄ ૛ுᆶ࿄ઠLjፔ௔‫ڦ‬ᆈ߭ નččđLj኱‫ڟ‬য়ִӝ໱் ጃഐઠăُࢫኄ๯ߤሞᆈࡔ ԥ্‫౎ܠ‬Ljඐ‫ྺׯ‬ब‫پ‬൞౎ ට்‫ڦאد‬ঢ়‫ۆ‬ă ޿้೺้ชሞವਖ਼ሏ‫ۯ‬ ዐ‫༹ڦ‬၄Ljᅜሞ‫ޜ‬ጎฉޯᇎ න‫׉‬࿿೗ெბॏኵྺՔኾLj Բසॽᅊ࿿ະଛምဣᅜ՚ኍ ई઒‫ټ‬Lj๑ᆩჿଙሞᅊ࿿ฉ ፕࣃࢅጎ๦Ljӝ࢒෥‫ڦ‬ઘऎ ໒ଙ‫ڀ‬ፕྺ‫ת‬෺ईᅊඕLjӝ ੩ኍĂ༾Ⴗ‫ڪژ‬ፕྺ๦࿿Lj ߸ᆶฯኁ๑ᆩೄ߫ĂၞঌĂ ᅚဗए໒ଙፕྺᅊ࿿Lj๑ට ૴ၙഐ‫ݖ‬ፍൡၠĂԓ૰ฯ዁ ՎༀăጺܸჾኮLjವਖ਼்૰ ൱ᅜሰ႙ट‫܈‬ੲቧĂ‫ږݣ‬փ ᮏઠብ၂‫ݒ‬ಓ߲Ⴀࢅ‫ܔ‬๘ໍ ཈႒ă ‫ړ‬඗Ljኄၵ‫ۼ‬๟ࡗඁă සৃವਖ਼සཞᅃ߲ᅙԥ้ช მ‫ڦޜ‬ၭ࠰๶Lj࠮᫹‫ڍ‬࿒ ຩLj࿮੗ࢩ‫ڦݥ‬๟ేሞᇑᅃ ߲ವਖ਼থ‫้ة‬ᅈ඗ࣷߌ๴‫ڟ‬ ሾᄅ‫ބڦ‬நԹ୞ăኄᄺኟ๟ ࿢ሞৃ౎฽கۡԹᄽቛฉಸ

‫ڟ‬Fggjf‫ߌڦ‬๴ăࠝ౓ຫࣆ ้ሞ֛ય‫ڦ‬ၲඹူࣷᆶᅃີ փঢ়ᅪ‫ڦ‬᪥ཇLj੗๟ཀనLj සࡕేୟࡗ໳ేሹ஺ీփ࣮ ཀྵ‫ੂܠ‬໳ᅃᄅ఼ăሞ࿢‫ڦ‬৥ ཀྵူ‫ڦ‬໳Lj‫ڟ܌‬৆ཌྷཀྵೄ‫ڦ‬ ଋጭ෥ཀྵ݀Ljብ၂߲Ⴀ‫ڦ‬Ա ۤLjኖഛವਖ਼‫࣍ܺ߭ޅ‬Lj‫ٷ‬ ࢒ၐᆶূ෥ளۤ໿ᄞᄅ৥Lj ࢤ‫ف‬๟ട‫ۅڦتࡻڟ‬ጘǗܸ ৆วcpezDŽ৆วᅊDžࢅ࢒෥ ཪ௽‫׊‬ඕཪ୞‫؜‬ᅃີ౰Ⴀ‫ڦ‬ ල෉LjԔ࿖ྔ༫๟ႠߌLj࢒ ෥հ‫ۅ‬Ԉ‫ۅ‬ጘ‫؜‬੗Һă࿢ၙ ራ౎‫ڦ‬ವਖ਼்ሹ஺ᄺփࣷଙ ၙ‫ڟ‬၄ሞ໱்໯ॕ‫ڦ׼‬૗ঢ় ಓ‫ڢ‬ፌࢫࣷൂ඗ܸփঢ়ᅪ‫ڦ‬ බ෇ิऄLj੗ኄ ࿄‫׈‬փ๟గዖᅪ ᅭฉ‫ڦ‬฼૧Ljٗ փԥණ੗‫ڟ‬ဏ຿ ೝ‫׉‬LjփՎ‫ڦ‬๟ ᆘࢃᅃӯ‫ڦ‬ವਖ਼ փຶă ವ ਖ਼ ᄺ փ ም๟ఫ߲փ‫ٷک‬ ჯኮ༗‫ڒंڦ‬ၭ ጱLjৃ౎‫ٷۦۦ‬ ఁ‫ڦ‬౨ሀ‫ۼٷ‬๨

Love Rocks

vivienne westwood ߭ጱॄਖ਼

£700

ᅝ ຍ ձ ࿿ ࠷ ٌ ฀ ࿸ ࣷ ) N f u! Cbmm*৽ॽዷ༶ۨྺĐವਖ਼ǖ ٗंឭ‫้ڟ‬ชđăܸ‫౎ړ‬ ‫ڦ‬ಓొณ౰၄ሞ‫ڦ‬ဇ໿ࢫ Wjwjfoof! XftuxppeLjዕ ิփՎ‫ں‬ॕ‫׼‬ವਖ਼৛หăፕ ྺ้ชা‫ڦ‬ವਖ਼ံൻLj‫أ‬କ ాᅊྔ‫ح‬Lj‫܌‬ฉᅊူ‫ڦ‬৆ว ጎLj໳ᄺॽၡኙᆈ୿ഘတ౪ ࢩ‫໋߭ڦ‬ન߭ጱ཮ӄޯᅜವ ਖ਼৛ห‫پڦ‬՗ă‫ړ‬඗Ljᄲኻ ๟ሞጣጎዐे෇ᅃີವਖ਼ሓ ࿆Ljᅃມ࢒෥຿ߞ჏ईኁဣ ‫ټ‬ೄၸՂ඗๟փీณăईኁ ๟Ⴊวೄகोă

‫ॄܺۤ׊‬

£20

ఇ༬ǖ ౎ମǖ19໠ ኰᄽǖბิ ፌဠ࣌‫้ڦ‬ช೗ಈǖ Cheap Money, Underground ፌဠ࣌‫ܘ୿ڦ‬ၭ‫ی‬ǖRokit ฝᆖǖ൯ᚹ Love Rocks ‫࣍ܺۤ׊‬

£18

Vivienne Westwood ࢩ‫ڹ‬ଃၸ

£715

Lion Studio ඇ๮߾ۨ዆ၜං

£289

߸ิऄࣅᅃၵ‫ࣆڦ‬Ljᅃ ॲ‫ټ‬ᆶၡኙᅪ࿆‫཮ڦ‬ӄईኁ ‫ټ‬৛หՔᇕUჀ৽੗ᅜ‫ྺׯ‬ ేༀ‫༹ڦ܈‬၄ăփࡗሞದ๦ ‫ڦ‬჋ስฉLjৎबलᅃ኱ୁႜ ߲Ⴀੲቧ‫ڦ‬๦೗Lj‫ש‬ጣኄࠣ ‫חޅ‬փ‫ݟ‬੗ᅜ‫؜‬࿋ᅃူLj‫׊‬ ۤĂཎ࣍ई໮૾Ljᅃൎদᆶ ੗ీă


‫ڼ‬24:೺

ชࣆ / 35

!!!

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

᥆ᅊᇦჾ Ě!!!!!!ě

ĐႱ൰đࢾਸሞә૔ ጆતፕኁǖ ዜ᥆ ‫ڼ‬ๆাDDUWఇ༬‫ٷ‬ෘ!लਬ ዐනࡣ‫ג‬पఇ༬‫ٷ‬ෘ!࠴ਬ! ዐනࡣᆷࡻ‫ٷ‬๑ ႎષྲձǖAዜ`᥆

ә૔๟ᅃ߲ሰ௔‫ںڦ‬ ‫ݛ‬Ljߛपۨ዆๟ᣰ௔‫ऀڦ‬ ഗLjኄ৽ጀۨକә૔ߛۨ๟ ۨ๟ ยऺ฾‫ڦ‬ᇶ௔࿸໼ă ፕྺ‫ࡔࡔ݆ڦڢں‬٦Lj ٦Lj ә૔ߛۨጲ2:๘ु‫ิڐ‬዁ ৃLjᅙঢ়‫ྺׯ‬କә૔๕ทࣀ ทࣀ ‫ۆڦ‬႙‫پ‬՗ă‫ܔ‬ᇀยऺ฾ઠ ฾ઠ ຫLjᄲၙధ‫ڟ‬ᅃቧߛۨ‫෇ڦ‬ ‫෇ڦ‬ ‫ׇ‬උࢆഄड़వLj߳ዖৎຼ੏ ຼ੏ ਗ਼‫ࡀڦ‬ቤ዆‫܈‬ᆯ݆ࡔߛप้ प้ ጎࠅࣷჹ߭ӝ๮ă൪႞‫ڦ‬ ๟Ljሞঢ়૦କ31๘ु຺࿵ๆ ࿵ๆ ౎‫ฺ้ۦڦپ‬೺ࢫLjߛप้ प้ ጎ჉नሞ߾ᄽࣅષ‫ח‬ᇑୁႜ ୁႜ ࿔ࣅ‫ڦ‬؋ऍူᆓઠକᅃ‫ׇ‬ႎ ‫ׇ‬ႎ ߫ంĂႎ௬ஸăႎ႗‫ڦ‬ท؄ ท؄ ೗ၩ‫ࡔݯ‬ĊĊዐࡔLj঺ُ۫ ُ۫ ‫ޅ‬Ljᆅഐକ݆ࡔߛप้ጎ‫ڦ‬ ጎ‫ڦ‬ ट‫࠲ٷ‬ጀLj‫ܔ‬໱்ઠຫዐࡔ ዐࡔ ᄺႹ๟ߛप้ጎް႗໯ᄲᄠ ᄲᄠ ቮ‫ڦ‬ዘᄲ૰ଉă

Ԩሆ‫؛‬ә૔3124൭۬ߛ प้ጎዜ݀քLjዐࡔዸఁߛ पۨ዆ยऺ฾હ୿ຯĄႹၻ ‫߲ټ‬ටፕ೗ĐႱ൰đሞә૔ ଋ၎Lj‫ྺׯ‬ᆛᆶĐߛप้ ጎยऺ฾đ‫ڦࡽ׬‬๯࿋ࣀ ටยऺ฾Ljၠ๘হᐱ๥କ! Đዐࡔۨ዆đኮெă ĖWphvfė݆ࡔ Ӳሞgbdfcpplฉ݀ ք‫ڦ‬3124Nj3125൭ ۬ә૔ߛपۨ዆ ้ጎዜጆ༶ዐLj ࣀටยऺ฾હ୿ ຯĄႹሞ‫ڦ܌܌‬ 41ၭ้ా๴‫ڟ‬๘ হ߳ࡔྪᆷ‫ڦ‬ဠ ࣌Ljժߴᇎߛ ‫܈‬ೠॏăഄፕ ೗ሞཞጆ༶ዐ ԥĐሢđْຕ ᇺᇺ‫ࡗג‬Wbm. foujopDŽࣀ୿

ཀ౭DžĂKfbo! Qbvm! Hbvmu. jfsDŽඟԍஆĄߛ᣼ᄶDž‫ࡔڪ‬ DŽඟԍஆ ߛ᣼ᄶDž‫ࡔڪ‬ ा‫ٷ‬ಈă Mft! Tvjuftߛ पۨ዆‫ظڦ‬๔ට Flb! Jvlvsje{f౰ ๗ฯ዁ᄥ൩હ୿ ຯĄႹ‫ڦ‬ፕ೗෇ጂ ໳‫ߛڦ‬पۨ዆ഌ ॴ‫ی‬ቛ๖Lj ժၠඇ൰ߛ ۩ਜ਼ට৊ႜ ݀ ๳ ă M f t! Tvjuftঢ়ᆐ ‫ڦ‬ഄ໱ଇ߲ ඇ൰ท؄೗ ಈ๟Dibofm ࢅEjpsLjኄ ๟ዐࡔߛۨ ยऺ๯ْ৊ ෇๘হ‫ۥ‬प ‫ڦ‬ท؄೗ ‫ی‬௬ă

ే੗ీփሼདຫࡗહ ୿ຯĄႹLj‫ేڍ‬փ੗ీுᆶ ୿ຯ Ⴙ དຫࡗ‫ݔ‬գգ‫ڦ‬ĐୄಝđLj དຫࡗ‫ݔ‬ ܸહ୿ຯ৽๟ኄॲ৚๘ୄಝ ܸહ୿ຯ ‫ۀڦ‬ሰኁăසৃĐୄಝđᇱ ‫ۀڦ‬ሰኁ ॲԥ‫܅‬෩‫ސ‬ටછၟ࠷๭֠ă ॲԥ‫܅‬෩ ᆈࡔྼ‫ܠ‬૧ჱҮܻն༬ձ࿿ ᆈࡔྼ‫ܠ‬ ࠷‫׬‬ሢહ୿ຯĄႹ‫ڦ‬ยऺǖ! ࠷‫׬‬ሢહ Đᷟࢇጣ‫د‬ཥࢅ‫ظ‬ᅪLjժᆛ Đᷟࢇጣ ᆶ‫ܔ‬ԍ٪๘হ࿔ࣅᅍׂ‫ڦ‬ॕ ᆶ‫ܔ‬ԍ٪ ‫׼‬Ljํሞ๟၄‫ۥپ‬प้ชย ‫׼‬Ljํሞ ऺ‫ݔۆڦ‬đăժ൐ᄥ൩ืप ऺ‫ݔۆڦ‬ Ӳ‫ڦ‬Đୄಝđሞ୿‫ܠྼܘ‬૧ Ӳ‫ڦ‬Đୄ ჱҮܻն༬ձ࿿࠷ቛબᅃ ౎ă હ୿ຯĄႹ‫ڦ‬ยऺ๟ሞ હ୿ ල෉‫ڦ‬ᅪৣĂ‫ۯ‬ට‫ऀڦ‬೧ᇑ ල෉‫ڦ‬ᅪ ഘ๞ዐLjඟටྮඐ၄ํᇑ้ ഘ๞ዐLj ࠼ă ኄᅃْLjહ୿ຯĄႹ ‫ڦ‬ĐႱ൰đߛपۨ዆‫݀ڦ‬ք ‫ڦ‬ĐႱ൰ ‫ټ‬ઠକᇸጲዐࡔߛपۨ዆ᇑ ‫ټ‬ઠକᇸ ዐࡔ࿔ࣅ‫ڦ‬ኒ࡫ᇑ؋ऍLjྺ ዐࡔ࿔ࣅ ๘হ໯ఀऻLjॽĐዐࡔۨ ዆đླྀၠ๘হፌߛ้ช࿸ ໼ăહ୿ຯĄႹᄺ๞Ղ‫ྺׯ‬ ໼ăહ୿ຯ ᅃ߲नॽፖᆛә૔ߛ‫܋‬ฆᄽ ᅃ߲नॽፖ ‫ڦ‬ዐࡔۨ዆ଶਬኁă ‫ڦ‬ዐࡔۨ዆ ኄᅃْLjહ୿ຯĄႹሞ ኄᅃْ 3124౎‫ဲؾ‬ә૔ߛपۨ዆้ 3124౎‫ဲؾ‬ ጎዜዖူᅃዪࢾLjĐႱ൰đ ጎዜዖူᅃ ࢾਸLjቢ‫ݣ‬ә૔Ljᄳᄅ๘ হă

ߛपۨ዆

Haute Couture “Haute Couture”Ljኄَ߲ፇ๟ߛपۨ዆‫݆ڦ‬ᇕᇱ ఁLjĐCouture”ኸ‫ފ‬዆ĂِႱ‫ڪ‬๮߾ᅝLjĐHaute”ሶ ‫پ‬՗‫ۥ‬पăᆯ݆ࡔߛप้ጎၹࣷؕӸ‫ߛڦ‬पۨ዆้ጎ ݀քLj௅౎1ሆࢅ7ሆᇀә૔‫ဲؾݴ‬त൭۬ଇलਉႜă ൶՚ᇀ‫ׯ‬ᅊᅜत೵ཚ‫ۨڦ‬዆‫ޜ‬Ljߛपۨ዆߸ेഽۙጆ ຌߌࢅ߲Ⴀࣅă ሞ݆ࡔLjĐHaute Coutuređ๟๴݆ୱԍࢺ‫ڦ‬ం ఁLjኻᆶ‫ߛࡔ݆ڟڥ‬प้ጎၹࣷ)La Chambre Syndicale de la Couture*‫ڦ‬ණ੗Lj֍ᆶጨ߭ԥ‫ߛྺ׬‬पۨ ዆ăۨ዆Ӏቷࡀఇࣄ‫ྺݴ‬Moyenne CoutureDŽዐ‫ۨڪ‬ ዆DžLjPetite CoutureDŽၭۨ዆DžLjᅜतᆶၵߛप‫ׯ‬ᅊ ೗ಈླྀ‫߾؜‬ᅝทࣀ‫ڦ‬Semi CoutureDŽӷۨ዆ဣଚDžLj ‫ڍ‬๟‫ۼ‬փీԥ࠴ᅜĐHaute”ă ݆ࡔߛप้ጎࠅࣷ1945౎ሼߴ‫؜‬କߛपۨ዆‫ڦ‬ჹ ߭ጚሶLj‫ڍ‬၄ሞࡀሶԥ‫੻ݣ‬ăኄᅃฤ൩Քጚሞ1992౎ ৊ႜႪ۩ࢫLjᅃ኱ᄂᆩ዁ৃă๯ံLj໯ᆶ้ጎतದ๦ ਩ྺຳටਜ਼ࢽยऺ዆ሰăഄْLjยऺ฾Ⴗሞә૔ยᆶ ߾ፕ๪Lj዁ณᆶ15࿋ጆኰටᇵLj‫ࠧ౎׉‬ᆩ3࿋ᅜฉ‫ڦ‬ጆ ኰఇ༬ăፌࢫLj௅ल݀քփณᇀ35༫නጎࢅྟጎă࣏ ᆶ5߲ጆຌߛपۨ዆‫ڦ‬ຕጴǖ500Ă100Ă50Ă5Ă3ă

500

ణമඇ൰ీࠕ‫ڥح‬ഐ ߛपۨ዆้ጎ‫׉ڦ‬ਜ਼฻ူ 500࿋ፑᆸă

ᅃॲߛपۨ዆૝‫ڦޜ‬๮ ߾዆ፕᅃӯ‫ࡗג‬100ၭ้Ljܸ ‫ټ‬ᆶِႱ‫ྟڦ‬૝‫ޜ‬๮߾ฯ዁‫ג‬ ࡗ1000ၭ้ă

‫ޜ‬ጎยऺ฾ હ୿ຯĄႹ

હ୿ຯĄႹၻ ഄĐႱ൰đဣଚፕ ೗ሞә૔‫ۨߛڦ‬၄ ‫ׇ‬ଋ၎Ljኄ‫ߛׇ‬प ۨ዆֑ᆩକዐࡔ‫د‬ ཥࠆཔᇮ໎Lj঳ࢇ ဇ๕৛ዂ‫ڦ‬२֋Lj ॽዐࡔ‫ټޅ‬ฉକ๘ হ࿸໼ă )཮ೌઠᇸᇀྪஏ*

50

100

ᅃॲ૝‫ྟޜ‬ጎ‫ڦ‬዆ፕᅃ ӯႴᄲሀ50ටࠌཞၹፕ๮߾ྜ ‫ׯ‬Ljፌዕ‫ׯ‬೗ᇑ‫؛‬๔ยऺ‫ڦ‬ဃ ֶփ‫ࡗגڥ‬5ࡹ௝ă

ᅃ༫ߛपۨ዆้ጎᄲঢ়૦5‫ୁٷ‬ ‫ײ‬ǖᇨሀ๯ဝߛप้ጎยऺ฾Ǘย ऺ฾ߵ਍ࠥਜ਼‫ڦ‬༬՚ᄲ൱৊ႜยऺ ‫ظ‬ፕǗߛप֋‫ފ‬฾๬ፔժႪ߀Ǘ֋ ‫ފ‬฾ᇑยऺ฾ኟ๕৊ႜ๮߾֋२‫ފ‬ ථǗࠥਜ਼ൕጲ๬ጎժႪ߀ă

3

5

ሞߛपۨ዆้ጎ዆ፕࡻኮࢫLj ࠥਜ਼዁ณᄲ๬‫ح‬3ْᅜฉLj኱዁ย ऺ฾ᇑ֋‫ފ‬฾ණྺྜெྺኹă

ჹ߭ઠ঄Ljኻᆶइ‫ڥ‬ә૔ߛप้ጎࠅࣷණኤ൐ ᆛᆶĐә૔ეཥđ‫ڦ‬೗ಈLj֍๟ߛपۨ዆ኟ๕ࣷᇵǗ ܸఫၵ‫ݥ‬ә૔ׂ‫ڦ‬೗ಈLjኻీइ‫ڥ‬Đৣྔࣷᇵđ‫׬ڦ‬ ࡽăኄև‫ݴ‬೗ಈᄺ๟ኟ๕ࣷᇵLjኻ๟փీ‫ྺ׬‬ኈኟᅪ ᅭฉ‫ڦ‬Đ݆๕ߛपۨ዆đă


36/ ŕť‡ŕŚ¨

Ô¨Ó˛ŐŠŕ¤ĄÇ–ŕš‡ášŠáŹ‹!!!ெŕş?ŐŠŕ¤ĄÇ–ŕž§á ?ᤣ

3124๎8ሆ37ŕśą.9ሆ2ŕśą

ŕŠ—Ňşâ€Ťŕž§ÚŚâ€ŹŕšŞá†ŠÜšŕĽ ŕą’ŕł— Ô¨Ô’ŕš?သझአ!ŕš‡ášŠáŹ‹ ŕ˝ŽŕłŒŕŞ á‡¸á‡€ŕžŞŕŽ?

á†ˆŕĄ”ŕĄ”ŕ´ŒÔ?Ô?á ¸ Union Jack Booties Highgrove Shopá†śŕšłÇˆÂŁ22.5

ྦྷ๪Ô?Ôžáˆžá‹šŕťŻŕłşâ€Ťŕ¸´Ú?á€°Ú â€ŹŕŞžÇˆ áˆžáŠ„ß˛ŕ¨‰ŕĄ”ŕŁŒŕľŞâ€ŤÚŚâ€ŹŕśąáŒąŕŤ›Çˆŕą‡ŕš&#x;‍Ţ?‏ᄺ á ™ŕŽšá…ƒá ľŕĽ ŕą’ŕł—ŕŞ ŕĽ˝áŠ„ß˛á‚žâ€Ťŕš‰Ţ&#x;â€ŹŕŠšŕĄť ŕĄťŕŹžŮŞŕ°źÇ›ŕŠşŕŞ ŕŠ‚ŕŠ‚ŕŹ­ŕšłŕ¸†ŕŻ?‍ླྀ۟‏ â€ŤŘœâ€ŹŕŹ•ŕ°¨á ľá…œŕž§ŕšŞÔ?Ôžŕžşá‹ˇŕźśâ€ŤŰŤŕĄťÚŚâ€Źá€‡ ӕă ŕ¨?Ä–ŕŻ…ŕśąâ€ŤŰ‰â€Źáƒ Ô’Ä—â€Ť×Źâ€ŹÇˆŕž§ŕšŞÔ?Ôž â€Ťŕžşŕ¸´Ú?ÚŚâ€Źá†ˆŕĄ”â€ŤŘ¸â€Źáˆ°ŕŹ•2430ŕž¤á†ˆÔƒâ€ŤÚŚâ€ŹŕŤ§ ŕˇ?Çˆŕ´„á‹?ÔˆŕŞ”800ŕž¤á†ˆÔƒâ€Ťŕą’ŕĽ ÚŚâ€Źŕł—á ¨ ŕšłÇˆáˆžáŠ„ß˛ŕŤŚŕš?á‚ â€ŤÚŚâ€Źá‚žâ€Ťŕš‰Ţ&#x;â€ŹŕŠšÇˆŕą‡ŕš&#x; ‍Ţ?â€Źá„şá ™ŕžşŕą‡â€ŤŕĽ†ÚŚâ€ŹŕŤ›áˆşŕ˝ á…ƒâ€Ťŕž§Ýťâ€ŹŕšŞÔ?Ô? â€Ťŕą’ŕĽ ÚŚâ€Źŕł—áŒŽŕšŚŕ°źÇ›ŕŠşŕŞ ŕŠ‚ŕŠ‚â€ŤŰźâ€Źá†śŕ°¨á ľ ŕĽ ŕą’ŕł—Ó•Äƒ

Ä?ŕŤ?ŕ§˘Çˆŕż˘â€ŤÚŚâ€Źŕ°°ŕ°°ŕš&#x; ŕą°ŕž§Ä‘á†ŠÜšŕŤśŕˇşŕŠą Keep Calm, My Granny Is the Queen Little Delivery á†śŕšłÇˆÂŁ20

୿‍ۭŕ &#x;Ü˜â€Źŕš¨ŕ¤Ł ŕźšá„“á?Œâ€ŤÜ€â€ŹŕźŹâ€ŤŰ†ŕ &#x;Ü˜ŕ­żÚŚâ€Źŕ´˜á€?Lj Öƒâ€ŤÜ˜ŕ­żÝĄÚ&#x;Ý&#x;‏á?Œá‹¸ŕ° ‍ࢅۭŕ &#x;ÚŚâ€Źŕ˝Œáˆ­ŕš¨ŕ¤ŁÇˆáŠ„ŕŤ›ŘŠŕŽ˘áŒŁŕś&#x;ŕą‡á„…ŕ´Žá…ƒŕŹ‹Çˆ !!!!!!!!!!!!!!৚ဠ‍ڌ‏࿿༲ǖá‹?॔‍Ů?ڌ‏ഗĂŮ?ႹĂŕ &#x;ۭࢅŕ &#x;ᇗLj !!!!!!!!!!!!!!á‹?ŕĄ”ŕ§Žá „â€ŤŕŁƒŕŁźÚŚŮžâ€ŹÇˆâ€Ťŕą€Űźâ€ŹáˆžáŠ„ŕŤ›á‰´â€ŤÚ&#x;‏

Bermondsey Antique Market

John LewisทࣀÔ?ÔžŕŚśáŠ¸á€ŁŕŹš Clover ring set with diamonds in rose gold John Lewisá†śŕšłÇˆÂŁ1,655

Bermondsey Square Lonodn SE1 3UN Every Friday 5 a.m. to 3 p.m.

      & Vintage Flea Market Commercial Street London E1 6BG Every Thursday 8 a.m. - 6 p.m.

Covent Garden Antiques Market Southampton Street WC2 Every Monday 5.30 a.m. - 5.00 p.m. á†ˆŕĄ”ŕž§ŕšŞŕ łâ€Ťŕą’ŕĽ Ý›â€Źŕł— ŕž§áŒąŕĽ ŕą’ŕ˝„â€ŤŰ…â€Źŕ˛Ž Royal Baby Commemorative Dessert Plate www.royalcollectionshop.co.uká†śŕšłÇˆÂŁ45

All Enquiries; Sherman & Waterman 020 7240 7405 07903 919 029

ྦྷ๪ࣿŕŤ?ŕž˜ŕ¨?á?‡ŕ˘‡ Royal Wedding Playset Mothercareá†śŕšłÇˆÂŁ15


‫ڼ‬24:೺!

ጆત / 37

ԨӲՊडǖ඿ଟ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ဲනᄇ‫؜‬लኮǖ հ๗‫ܙ‬ӑૅ࿸ཷᄇ‫ߌ࠵؜‬ ၰᢢ ք୛ాܻ‫د‬௃ბຬ ๗ă୿‫ܘ‬ӎሏࣷĂ֘ӎ ࣷਸట๕՗ᄇኁăဠ࣌ ဥਗࢅ࿸໼՗ᄇăణമ ኟሞCentral School of Speech and Dramaথ๴ ጆᄽ࿸໼՗ᄇಢჟă ႎષྲձǖAᢢxt

ৎනLj๘হ‫ۥ‬ॖ‫ڦ‬ ෙ‫ٷ‬࿸ཷኮᅃհ๗‫ܙ‬ӑૅ ࿸ཷઠ୿‫ܘ‬ฉᄇ‫ڦ‬ଇ߲ਗ ణLjኄ๟้߰41౎ᅜࢫLj ਗཷઠ୿‫ڦܘ‬๯߲ᄇ‫؜‬Lj ཞ้Ljᄺ๟޿ཷ൪ጁ‫ׯ‬૬ 61ዜ౎ሞ࡛ྔ‫ڦ‬ᅃ߲༬՚ ᄇ‫؜‬ă ኄْ‫ڦ‬ᄇ‫؜‬ᅃࠌᆶ ଇ‫ׇ‬փཞ‫ڦ‬বణLjࠟ‫ۆ‬ӑ ૅࢅ၄‫پ‬ӑૅLjܸ၄‫پ‬ӑ ૅዐෙట‫ڦ‬ᄇ‫؜‬Lj‫ۼ‬๟߀ Վጲ2::1t౎‫ڦ؛پ‬ঢ়‫ۆ‬ ਗణăෙట‫ݴ‬՚ᆯෙ߲ዸ

ఁՊ࿸‫ٷ‬฾ಇଁă ፌඟ࿢ኒ࡫‫ڦ‬๟ፌ ࢫᅃటĊĊCfmmb! Gjh. vsbDŽᅪ‫ٷ‬૧ᇕLjᅪາ ྺĐ೏ଋว܎đDžᆯዸ ఁՊ࿸‫ٷ‬฾ए૧ҾDŽKjsj! LzmjΔoDžՊ࿸ă ࠵ዚ෇ဝ‫ࢪ้ڦ‬ట քᅙঢ়ઙਸLj࿸ኁᅙঢ়ሞ ࿸໼ฉਸ๔ཌ࿸Lj‫ڍ‬๟ਗ ‫࠼ڨڦׇ‬ඐுᆶဖ௶Ljቈ ੂኮူᅜྺ๟၄‫؜܈ׇۙ‬ ၄࿚༶Ljഄํփ඗Ljኝ‫ׇ‬ ᄇ‫ڦ؜‬టքٗઠுᆶઙ ူઠࡗă໯ᆶ܎஌क़‫ڦ‬ ገ࣑Lj࿸ኁ‫ڦ‬ฉူ‫ۼׇ‬ሞ ࿸໼ฉྜ‫ׯ‬Ljฯ዁‫ڟ‬କ঳ ࿂‫ڦت‬ᅃ܎ມට࿸Ljُ้ ᅼૂᅙঢ়ඇևཕኹLjਗ‫ׇ‬ ాᅃೌҾৢLj࠵ዚೡዿࢬ ဌLjփኪ‫ڢ‬থူઠࣷሹ ᄣLjኻ९ଇ࿋࿸ኁ࣏ሞ࿸ ໼ዐᄕฦቛጣ࿸ጩăܸᅃ ຨक़Lj‫࠼ڨ‬ඇဖ௶Ljటք ࢇฉLjᄇ‫؜‬ᨁ඗ܸኹăܸ

बࢭ৽ሞటքઙฉLjᄇ‫؜‬ ঳ຐ‫ڦ‬ཞ้Lj࠵ዚဝฉ‫ڦ‬ ࠵ዚ৽൧փጲ্‫ڦ‬Ԗ݀ ‫؜‬ĐCsbwp!DŽ࣌ࢬDžđ‫ڦ‬ ࢬำLjቨำᅃ኱փ܏Ljܸ ࿢ُ้‫ݴ‬௽࣏ੂ९ፖሞ࿢ ಖՉ‫ڦ‬ᅃ߲౰ิሞ։๛ᄅ ঙ‫્ڦ‬຤ă ኄ஺ຫഐઠLjేࣷ వᅜዃ႑Lj੗๟Lj࿢ၙ‫ړ‬ ཀසࡕేᄺሞ၄‫ׇ‬Ljే৽ փࣷዊᅑྺ๊஺࠵ዚࣷᆶ සُഽଜ‫ݒڦ‬ᆌăኝ‫ׇ‬ Cfmmb! Gjhvsb‫ڦ‬ᄇ‫؜‬Lj࿸ ኁ࿮ஃఴ࿸ኁ࣏๟౰࿸ ኁLjদ๟஋ጣฉӷวᄇ ‫؜‬LjႠ՚‫ڦ‬ᅪ๎ሞኄ‫ׇ‬࿸ ‫ښ‬૛๟ఇࢵ‫ڦ‬Ljኄሞ՚ට Պಇ‫ڦ‬࿸‫ښ‬ፕ೗૛࢔๟ࡩ ९ăഄํLj࿸‫ښ‬Lj໲փ‫ڇ‬ ๟ᅃዖ՗ᄇႚ๕Ljܸ๟ට ૌԨీ‫ڦ‬ᇡྭă໚඗࿸‫ښ‬ ݀ቛ‫ڟ‬କৃཀLjᄇՎ‫ׯ‬କ ᅃዖरຍႠ‫ڦ‬՗ᄇ‫ݛ‬๕Lj ‫ڍ‬๟Lj࣮ࡃ‫ڟ‬ԨዊLj໲‫ڦ‬

ഐᇸ๟ժփ๟༵ࠃ࠵งLj ܸ๟ྺକ঍ୁăሞ࿔ጴ࣏ ுᆶ‫؜‬၄‫ࢪ้ڦ‬Lj࿸‫ښ‬ ‫৽ీࠀڦ‬๟‫ڿد‬႑တă ໯ᅜLjඟ࿢ኒ࡫‫ڦ‬Cfmmb! Gjhvsbኄᅃటᄇ‫؜‬Lj๟࿢ ੂࡗ‫ڦ‬໯ᆶ࿸‫ښ‬ዐLj໯ᆶ Պ࿸‫ڦ‬ට‫ړ‬ዐLjፌ૙঴࿸ ‫ࡤښ‬ᅭ‫ڦ‬ටăփ੗‫ޏ‬ණLj ࡻ‫ڦ‬࿸‫ښ‬ᄇ‫؜‬૗փਸሾํ ‫ڦ‬࿸‫ښ‬ჟଁࢅएԨࠀLj૗ փਸ‫࠼ڨ‬Lj࿸໼ยऺ‫ڦ‬ದ ࢇLj‫ڍ‬๟Ljඟ࿢‫ܔ‬ኮ৳৳ փీྮࣉ‫ڦ‬փ๟रຍLjܸ ๟Պ࿸‫ڦ‬ටၙᄲ঄ຎ‫ࠤڦ‬ ๚ ă ໲ ঄ ຎ କ ᅃ ߲ ࠲ ᇀ! Đࠜ‫ڇ‬đLjᅜत༑༪߲ට ‫ాڦ‬႐๘হࢅྔহኈํ‫ڦ‬ ๘হ‫ڦ‬ኗሾ‫ࠤڦ‬๚ă ໿ெ‫ڦ‬ᅝຍፕ೗Lj ጺ๟ࠜ‫ڦڇ‬ăሞዚ‫ڦܠ‬࿸ ‫ښ‬ፕ೗ዐLjవ‫ڟੂڥ‬ස ُ߅৫‫ك‬٦‫ڦ‬՗ᄇLjฯ ዁ඟేߌਥփ‫ڟ‬ኄ๟ᅃْ ՗ᄇLjܸ৽ၟߴేൡ໕କ

ᅃ߲ࠤ๚Ljெ‫ڦ‬໿ࠜ‫܀‬Lj ኄ๟࿢‫ܔ‬Cfmmb! Gjhvsb‫ڦ‬ ೠॏăհ๗‫ܙ‬ӑૅ࿸ཷߴ ୿‫ဲڦܘ‬නᄇ‫؜‬ल‫ټ‬ઠକ ࢔ࡻ‫ڦ‬ਸ‫ׇ‬Ljඟට႗‫ڦݺ‬ ๟Ljৃ౎ဲཀሞMpoepo! Dpmjtfvnࣷ୥Ⴤฉᄇᅃ ဣଚࡔྔӑૅ࿸ཷઠ୿‫ܘ‬ ‫ڦ‬ნ࣮ᄇ‫؜‬ă‫أ‬କհ๗‫ܙ‬ ӑૅ࿸ཷLjথူઠ࣏ࣷᆶ ‫ܭ‬ஆຯӑૅ࿸ཷLjฉ࡛ӑ ૅ࿸ཷLjፌࢫ๟ᆈࡔࡔॆ ӑૅ࿸ཷߴ‫ټॆٷ‬ઠ‫ڦ‬ᄇ ‫؜‬Ljᄇ‫؜‬ᅃ኱‫׼‬Ⴤ‫ڟ‬9ሆ ዐიă ৑࠶ᆈࡔဲཀ‫ڦ‬࿸ ‫ښ‬՗ᄇ‫ڦ‬჋ስዚ‫ܠ‬Lj‫ڍ‬๟ ኄᅃဣଚ‫ڦ‬ნ࣮ᄇ‫؜‬Ljࣷ ๟ᅃ߲փ‫ڦٱ‬჋ስă ኄ৽๟୿‫ܘ‬Ljኈኟ ‫ิڦ‬ऄࢅᅝຍLjኻᆶሞဲ ཀ֍੗ᅜ༹ᄓ‫ڟ‬Ljఫሞኄ ᄁᄁဲන૛Ljఫྺ๊஺փ ‫ߴܠ‬ጲमᅃၵ৚ဠ఼Ǜ

London Coliseum ୿‫༹ܘ‬ᇣ࠷ ୿‫༹ܘ‬ᇣ࠷ਗᇾ๟ᆈࡔፌዸఁ ‫ڦ‬ਗᇾኮᅃLjᆶ࢔‫ٷܠ‬႙‫ߤڦ‬ਗᄇ ‫؜‬ă༹ᇣ࠷ਗᇾ๔ॺᇀ1904౎Lj‫ܔ‬ ᇀᆈࡔॺዾઠຫLjਏᆶ૦๏ᅪᅭ๟ ‫׉ݥ‬ᆫႯ‫ॺڦ‬ዾᅍׂă୿‫༹ܘ‬ᇣ࠷ ‫׉‬ԥᆩઠፕྺ๘হዸఁ‫ڦ‬ጹᅝ՗ᄇ ‫ںׇڦ‬ă ୿‫༹ܘ‬ᇣ࠷ਗᇾ๟୿‫ܘ‬ፌ‫ڦٷ‬ ‫࠷ׇ‬ኮᅃLjࠌᆶ຺֫Ljඹభ2,358 ටᅜฉă࿮ஃ๟‫ߤܔ‬ਗҺࡻኁ࣏๟ ᆴਜ਼ઠຫLj‫ۼ‬๟ኵ‫ڥ‬ᅃඁ‫ݛںڦ‬ă ፌৎ‫ںڦ‬ཎ0ཎୟበǖ ટຯ༬࠽‫ׇ‬DŽೄਸ਼‫ڱ‬૛၍Ljԛ၍Dž ֱଠๆጴনDŽԛ၍<Ԟਖ਼୛၍Dž ‫ں‬኷0૴ဣ‫ݛ‬๕ǖ St Martin’s Ln,Charing Cross, WC2N 4ES 08714724088

栐栅ゴ歶

W‫ۮ‬짡⊵⇦Ĺ๻⇜⦉

=LJ[VUL

3LIHYH

3`JH

   W

W

W

ȵČ໢ʼnェ‫ۮ‬쮒⊵⇦Ĺ๻⇜⦉♫栅

⇁⠊䗨栐栅໢ʼnČ氾؉৭ᮖ⤼➊؉᫪䇂⪠‫ڈ‬栐栅Ὧ‫ٱ‬뺔ďࡰਫɓˇ㬐ᾗⅾ瘴➝⏚ᮩɍ뺔

≓旒‫ה‬栅:04

^^^]LJ[VULTVIPSLJV\R

ৠ‫ݓ‬ᶝȵč䣥㡒‫׉‬З 8GEVQPG㽡↯ົ‫׉‬З䣥㡒柹Ƌ䇂㽱ᗸ‫׉‬Зܴᘃົ‫׉‬Зďⅶߗ䇂ৠ印Ẍ뺔 8GEVQPG᜹㬐ᾗ⏚ᮩ⦻⾿প栐栅·㾧⤟♰઴ঽ㌪⦕뺕ɓˇ➝痈⤽⚃뺔⇁⤽⏚ᮩ㬐ᾗ湍৘ົ箲⾗‫׉‬Зਆ⤽⚃뺔́㽡ࣷ旞઴⥂ߙ⦻⾿俔‫܅‬昧ঞ懻YYYXGEVQPGOQDKNGEQWM뺔


38 / ᆈ୿ૢට

Ԩ೺ૢට

ዜၬ൥

ฝᆖǖ໥ᇕ‫ץ‬ ฝᆖዺ૙ǖ็ṩᤵ ಆฝ‫ۅں‬ǖ୿‫ܘ‬Canary Wharf‫ں‬ཎበ޹ৎ

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3124౎8ሆ37න.9ሆ2න


‫ڼ‬24:೺

ᆈ୿ૢට / 39

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ዜၬ൥ ࿢ᄢକᅃኻமLjঢֱ૙Ąքટਖ਼ ԨԒऻኁ!ဲᆗ ‫ࣆۉ‬ఫᅃཀྵLj؎࿿ᅅᇾ‫ڦ‬ᅅ ิ࿚‫ڢ‬ǖĐWhat’s the name of your cat?DŽేॆமᘲ‫ڦ‬ఁጴ๟๊ ஺ǛDžđĐBLACK?!DŽ࢒෥Džđ ᅺྺ໲‫׊‬ጣᅃว࢒றLjၬ൥ᅃ ኱ သ ࠹ ኄ ஺ ঢ ă Đ Er,OK!DŽ ࡻ ӕDžđᅅิ၂඗‫ܔ‬ᇀኄ߲ఁጴߌ ‫ַڟ‬ᅴLj‫ڍ‬ᄺথ๴କăُٗLjֱ ૙Ąքટਖ਼৽ኟ๕‫ྺׯ‬କĐዜၬ ൥‫ڦ‬மᘲđă ֱ૙Ąքટਖ਼๟ኄኻ‫׊‬ጣᅃ วᆳଋ࢒றLjᅙঢ়24໠‫઻ڦ‬ம‫ڦ‬ ‫ٷ‬ఁLjೝ้ၬ൥ဠ࣌ঢ໲ၭ࢒ă ၭ࢒๟ෙ౎മၬ൥ٗॆோ੨‫࠺ڦ‬ ఢ٘ዐ॥࣮ઠ‫ڦ‬ၭமLjࢫઠሞ‫ۯ‬ ࿿ᅅᇾ૛ॠֱLjኲ෇ೄ‫ڦޒ‬ႊೌ ాඹ၂๖ǖĐ࿢๟ᅃኻઠጲԛ‫ݛ‬ ‫ڦ‬மđă ࢅֱ૙Ąքટਖ਼ᅃഐิऄ ᇜ९ၭ࢒ఫཀLjၬ൥࣮ॆད ‫ڟ‬ᆶำᅼٗ࠺ఢ٘ዐ‫؜د‬ઠLjࡻ ၟ๟ሞĐ੬đLjӓਸ࠺ఢ٘Ljၬ ൥ੂ‫ڟ‬ၭ࢒৽‫ܗ‬ሞఫ૛Lj໻ཀྵྭ ጣၬ൥Ljᄅหዐᆶ‫ڊۅ‬൑Ljᆼຼ ࢭᆶ‫ۅ‬೺‫ځ‬Lj੘ྭԥට݀၄ăၬ ൥ਥ‫ڥ‬ၭ࢒ੂഐઠ৽ၟ๟ԥᅍച ‫ڦ‬੗ૹ‫࡚ڦ‬ጱLjᇀ๟ӝၭ࢒‫࣮ټ‬ କॆLjٗգၒ૛ൽ‫؜‬ᅃ೟౥ర‫ڛ‬ ሞྜྷ૛Ljඟၭ࢒ࢀă੗ీ๟໿৳ ுᆶ‫۫׺‬ဇକLjᄺ੗ీ๟ᅺྺ࡞ ಄Ljၭ࢒ࢀ‫࢔ڥ‬थٝLjඇวᅃ኱ ሞ݀۶ă ఫ้ၬ൥࣏ሞ౒ກLj‫۫ݝ‬ժ փሎႹॆ૛ᄢ؎࿿Lj࿉ྜၭ࢒Lj ၬ൥ӝၭ࢒ԑ‫؜‬କॆLj੗๟ᅃ૶ ࡻबཀLjၭ࢒ᅃ኱ಁሞၬ൥ॆோ ੨Ljփ੝૗ਸăၬ൥৽ኄᄣ๭ᄢ କኄኻᅙঢ়24໠౎઻‫ୁڦ‬ષமă Đၭ࢒๟ᅃኻຝഘ‫ڦ‬மLj৑ ࠶ઠ‫ڟ‬࿢วՉ้෤෤݀۶Lj‫׺‬ԏ କጽഐୟઠቷᄣࢸࢸิྰăၭ࢒ ๟ኻጲፎ‫ڽ‬Ljි঑‫ضူۖࡐٶ‬ԥ ࿢ၲLjᄷᄺ๟ࣷ౯‫ڦ‬ăၭ࢒๟߲ ٛ࠸ጱLjᄫ੦ၭ‫ݧ‬ऐԥ໲ᆘิิ ೫ူઠLj࣏ྔेิକᅃ߲႓೺ௌ ഘăđၬ൥࢔ਸ႐‫߶ں‬࿢଎ഐၭ ࢒Lj໳ຫၭ࢒ᅙঢ়๟໳ॆབྷዐ‫ڦ‬ ᅃᇵLjඟ໳ሞहఓ‫ڦ‬ାბิऄዐ ቴ‫ڟ‬କ࿒౱ĂҾ႐ࢅॆ‫ߌڦ‬ਥă ၬ൥ຫ໳փࠞ૤ิऄ࣏ு ᆶ࿘ۨူઠ‫ڦ‬ାბิ෾ᄢ؎࿿Lj ᅺྺᅃ‫ڋ‬ਸ๔Lj৽ᅪ࿆ጣሴඪă!! Đሼঢ়ਃዿ‫ݝڦ‬ጱփሎႹᄢ؎࿿ ‫࠲ڦ‬ဣLj࿢ᄺᆶࡗॽၭ࢒ໃඁ‫ۯ‬ ࿿ԍࢺၹࣷ‫౒ڦ‬ཀྵLjఫ้࿢֍ኪ ‫ڢ‬ᇱઠᆈࡔᄺᆶఫ஺‫ܠ‬ԥᅍച‫ڦ‬ ၭ‫ۯ‬࿿ăđၬ൥ຫ‫ۯ‬࿿ԍࢺၹࣷ ‫ڦ‬ටߢ໕໳Ljၟၭ࢒ኄᄣ౎઻‫ڦ‬

மᘲLjසࡕໃࡗඁLj໱்ኻీߴ ၭ࢒ҾૂຶLjᅺྺ໱்ఫ૛ᅙঢ় ᆶ໿‫ୁڦܠ‬ષ‫ۯ‬࿿Ljํሞுᆶీ ૰ࢅ৛૰ඁቷࠥ߸‫ु౎ڦܠ‬ኄ஺ ‫ڦٷ‬ၭ࢒କă‫ࣆۉူݣ‬Ljၬ൥‫ٷ‬ ੬କᅃ‫ׇ‬Lj໳ਦۨӭॆLjीჄࢅ ၭ࢒ᅃഐิऄă!

তਸ໳‫ڦ‬௬෮ Ⴁఁǖዜၬ൥ วߛǖ271

ࣃࣃ๟ᅃԜጱ‫ڦ‬ဠ࣌

႓ፗǖเጱ ઠጲ‫׭‬๨ǖళ৙

සࡕຫֱ૙Ąքટਖ਼ᅙঢ়‫ׯ‬ ྺၬ൥วՉፌൕৎ‫ॆڦ‬བྷ‫ׯ‬ᇵLj ఫ஺ࣃࣃሶራᅙ๟ၬ൥ኄᅃԜጱ ፌవᅜߪป‫ڦ‬သ࠹ă ၬ൥ဠ࣌ࣃࣃLjٗ21໠৽ਸ ๔ბࣃࣃLjᅃ኱‫ٷڟ‬ბăĐၭ้ ࢪLj࿢Ӣஐ༬՚஬Ljঢ়‫׉‬ᅃ߲႓

ࣿ૿ጒༀǖߌ൧ጒ઄࿘ۨ Ⴀ߭ǖփ๟ాၠLjኻ๟ᆶ‫ۅ‬஥ ඤă ԹᄽᇾၯĂጆᄽǖ߭ઙຯߣਸ਼ ૧‫౅ܠ‬ჱ‫ٷ‬ბ0NCBท؄೗๨ ‫ׇ‬ᆐၨ ૙ၙዐ‫ڦ‬ఴิǖ࿘ዘĂ฀ଆLj ࣷߌܷĂᆶԈඹ႐! ႗඀ǖඁwjoubhf! nbslfu໇ ஆ߳ዖĐ৹ऋ೦યđǗᅃՉ၁

փᆩฉੜฉӬ‫ڦ‬࿷ࢫLj ྲଃ‫ڦ‬ၭ‫ࡗعޅ‬ᇾጱ૛ ୴୴‫֥ڦ‬ॖLj൞֥‫ޝ‬ ‫ۯ‬ጣLj้փ้୞‫؜‬ೱࠅ ᆈӣයය‫ڦ‬స‫ྲྲڀ‬ໜ ‫ۯࣤޅ‬Ljᇾጱ‫ྷڦ‬഻ฉ ‫ݛ‬๟ᆬሙᆬሙ‫ڦ‬ब‫ܤ‬ ሊă࿢‫ܗ‬ሞ൞֥ՉLjၭ ࢒௖ጣᄅ‫ܗ‬ሞ࿢วՉLj ࿢்৽ኄ஺Ҿৢ‫ں‬ժಇ ‫ܗ‬ጣLj๊஺ᄺփፔLjੂ ጣ୴୴‫֥ڦ‬ॖሞᄅമཌ ሂăኄ๟࿢ࢅၭ࢒ፌெ ࡻ‫࠼้ڦ‬Ljኄኻփଚ‫ہ‬ ‫ڦ‬மLjඐඟ࿢ሞփଚ‫ہ‬ ‫ںཱིڦ‬ฉቴ‫ڟ‬କ࿒౱Lj Ҿ႐Ljॆ‫ߌڦ‬ਥă

೺‫ۼ‬९փ‫ڟ‬໱்Ljࡻփඹᅟᆶ੣ থ࿢‫ݣ‬ბ࣮ॆLj‫ڍ‬໱்ᅃ৊ॆோ ৽ਸ๔ፔጲम‫ڦ‬๚൧Lj࿢ኻీፖ ሞఫ૛ࣃࣃLj‫ڪ‬໱்ዳ‫ݗ‬Lj‫ڪ‬໱ ்ઠ૙࿢ăđ৽ኄᄣࣃጣࣃጣLj ၬ൥݀၄ጲमဠ࣌ฉࣃࣃକLj໳ ຫన಄ுᆶට߶໳ຫࣆLj໳‫ۼ‬੗ ᅜፖሞఫ૛ᅃ኱ࣃăၭ้ࢪၬ൥ ႀใLjႀ‫ڼڦ‬ᅃ๯ใ৽๟߶ࣃࣃ ᆶ࠲ă ߛዐԒ੊‫ٷ‬ბ‫ࢪ้ڦ‬Ljၬ൥ ‫޴ڦ‬జၙඟ໳ბॺዾยऺLj‫ڍ‬ၬ ൥ཧཧඁ‫ٷ‬ბ૛དକᅃ༟ೝ௬ย ऺੜLj໳ਥ‫࢔ڥ‬ᆶᅪາLjᇀ๟ॕ ‫׼‬჋ስକళ৙ᅝຍბᇾĐᆇຘ೗ ᅝຍยऺđጆᄽăĐఫ้߲ࢪ࿢ ்ੜ‫ײ‬Բডೋ෉ॲยऺLj๮ࣼᄺ ৽ॷॷઙူઠକă၄ሞၙഐઠLj ࿢ਥ‫ڥ‬ኄ๟࿢ටิዐፌ‫ڦٷ‬ᅍ

ചၭ࢒໿‫ݨ‬DŽ࿢‫ڦ‬மDžLjᅃՉ ࢅ໲ᅃഐ‫ޅع‬ෳ໿ᄞă ဠ࣌‫حڦ‬ᅊ‫߭ޅ‬ǖփᅃۨ! ဠ࣌‫๋ڦ‬࿿ǖஐஐዳ‫!֓ڦ‬ ဠ࣌‫ڦ‬ሏ‫ۯ‬ǖ࠾ন ටิ߭ჾǖኪፁߌܷLjᆛԑ๘ হLjᆦփཕၶă ႎષྲձǖA࿽‫ڦۼ‬ᙅ DŽฉ཮ᆯዜၬ൥Ԩට༵ࠃDž

߸‫ܠ‬৛֒཮ೌၘ९ǖ www.thechineseweekly.com

࡮ăᅜࢫසࡕᆶ้क़‫ࣆڦ‬Ljᅃۨ ࣷዘ่ࣃԴăđ ፖሞ‫ފ‬ථऐമ‫࠼้ڦ‬ ߶ഄ໳౰࡚ጱᅃᄣLjၬ൥ᄺ ဠ࣌࠾নLjဠ࣌சᅊ‫ޜ‬Ljဠ࣌‫ح‬ ‫ڥ‬ᇑዚփཞăၬ൥‫ڦ‬ஐஐٗၭ‫ܔ‬ ໳࠶ঞ࢔ჹLjߛዐ้Ljཞბ்‫ٷ‬ ‫حۼܠ‬౥ጮੱӣUჀLjई๟ཥᅃ‫ڦ‬ ၯ‫ޜ‬Ljၬ൥ၙசᅃၵ༬՚ยऺ‫ڦ‬ ᅊ‫ޜ‬Ljၙᄲ‫߸ڥح‬ᆶ߲Ⴀᅃ‫ۅ‬Lj ‫ڍ‬๟ஐஐփཞᅪLjᇀ๟ၬ൥৽ధ கਖ਼Դሞ౥ጮੱฉࣃࣃăுၙ‫ڟ‬ ኄᅃࣃඐඟၬ൥‫ྺׯ‬କӬ૛‫ڦ‬ၭ ၭĐ዆ᅊ฾đLjĐఫ้Ljཞბ் ‫ۼ‬ӝ໱்‫ੱڦ‬ጱĂඕጱĂၯ‫ޜ‬ధ ߴ࿢Ljඟ࿢ߴ໱்ሞᅊ‫ޜ‬ฉࣃฉ ߳ዖ๮ࣼ཮ӄđă

၄ሞ‫ڦ‬ၬ൥ٗ߭ઙຯߣਸ਼૧ ‫౅ܠ‬ჱ‫ٷ‬ბNCBท؄೗๨‫ׇ‬ᆐၨ ԹᄽࢫLjೝ้‫أ‬କฉӬLjᄽᇆ้ क़‫׉׉‬ሞॆጲम‫ۯ‬๮߀ᅊ‫ޜ‬ă໳ சକᅃ໼‫ފ‬ථऐLj༬ᅪॽბ‫ޜ‬ጎ ยऺ‫ڦ‬௉௉ᄥ൩‫ॆڟ‬૛ઠঞ໳ბ ᆩ‫ފ‬ථऐăு๚‫ࢪ้ڦ‬Lj৽ӝٗ ฆ‫ׇ‬ச࣮ઠ‫ڦ‬ᅊ‫ޜ‬Ljई๟ܾٗ๮ ๨‫ׇ‬༨࣮ઠ‫ޜۭࠟڦ‬๦Lj‫߀ފފ‬ ߀ă ኄ้߲ࢪLj઻ༀୄዓ‫ڍ‬ඐ‫ג‬ पဠ࣌࠶ှ๚‫ֱڦ‬૙Ąքટਖ਼৽ Ҿৢ‫ں‬ಁሞᅃՉLj࢒෥‫ڦ‬ᄅዩጱ ໜጣ‫ފ‬ථऐ‫ڦ‬ኍᅃฉᅃူLjᆶ้ ࢪੂጣੂጣ৽༝ሞၬ൥‫ڦ‬গՉࢬ ࢬ‫ٷ‬ລࡗඁLjᆶ้ࢪඐᆼๆ‫ྙݴ‬ ೄ‫྘ں‬ጣۖሞ‫ں‬ฉ‫ڦ‬၍ཷččLj ้࠼৽ሞኄᄣೝৢඐ࿒ᓤ‫ࣃڦ‬௬ ዐ࣐࣐ୁጽă

Ėࣀ࿕ዜ਽ėლቴᆈ୿ ૢටă௅߲౰ට‫ۼ‬ᆶጲमփཞ ‫ڦ‬ெLjే‫ڦ‬ᄅ৖ࣷຫࣆLjే‫ڦ‬ ၲඹᆶࠤ๚Ljే‫ڦ‬ெLjईႹే ጲम‫ۼ‬ுᆶ݀၄ăే‫ڦ‬ெૢLj ඟ࿢்ࢅేᅃഐ๻ႀă ࿢்ྺేლቴే‫ڦ‬ெă

ૢටඤ၍ǖ 02080998888 ᆰၒǖ beauty@thechineseweekly.com


40 / ౥ॵጆત

ԨӲՊडǖ඿ଟ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3124౎8ሆ37න.9ሆ2න

ఁॆ঄༗

ॵൃ‫ٷ‬ბ‫ܔ‬ᆈࡔ࿔ࣅ‫ڦ‬ᆖၚ ੐෌າ ੐ ෌ າ ) Nicholas Chrimes*73໠LjҺࡻǖ൰ಆ ૌሏ‫ۯ‬ĂᇴᅝĂᅝຍă ໱‫ڦ‬೾ጱᇑ໱ᅃഐዿ ሞॵൃ޹ৎ‫ڦ‬ၕ٩Ljሞॵൃ ‫ٷ‬ბ‫૸ྰوݤڦ‬ձ࿿࠷ࢅॵ ൃ‫ٷ‬ბኲ࿿ᇴ߾ፕă‫׊ׯ‬೺ क़ᇑዐࡔᆶጣྲၭ‫૴ڦ‬ဣLj ‫ڍ‬ඐᅃ኱ԥዐࡔ‫ڦ‬૦๏໯ဌ ᆅă ੐෌າ‫ڦ‬ກĖॵൃ‫ٷ‬ ბᇑၭኔ911౎ėॽᆯԛ৙ ෙ૴ກ‫؜ی‬ӲLjৃဲሞዐࡔ ฉॐăৃ౎൭ཀLj໱ॽሞዐ ࡔᅃၵዸఁߛၯ৊ႜྺ೺ෙ ߲ሆ‫ڦ‬ნ࣮ᄇ঄ă Aႎષྲձǖ੐෌າNick

ĐຣᆶӸ݆ዎ૙ᅃ߲ ᆶ357ዖరા‫@఼ॆࡔڦ‬đኄ ๟݆ࡔ‫ૂߛٻ‬ጺཥሞ2:79౎ 8ሆຫࡗ‫ڦ‬ᅃਔࣆLj໱‫ڦ‬ᅪ າ๟ຫኄ߲ࡔॆ‫ڦ‬࿔ࣅ‫ܠ‬ᄣ Ⴀăఫ้ࢪLjᅺྺᅃၵ߾ට ࢅბิ֧ࣄ‫୺ాڦ‬ሼ‫ࡔ݆ܔ‬ ᆶ࢔‫ٷ‬ᆖၚă ኄዖ‫ܠ‬ᄣႠᄺ༹၄ሞԥ ݆ࡔᆖၚକब߲๘ु‫ڦ‬26໯ ࠟ઻‫ٷڦ‬ბă౹ዞ‫ٷڦ‬ბᅃ ኱‫ړڅ‬ጣ࿔ࣅ๑ኁ‫ڦ‬ፕᆩLj ໲்ԍ‫׼‬ጣ‫د‬ཥ࿔ࣅLjምॽ ኄᄣ‫ڦ‬࿔ࣅࢣᄙࢅ‫ူߴ׶د‬ ᅃ‫پ‬ăሞዐ๘ुԝৠူ‫݆ڦ‬ ࡔᅙঢ়‫ྺׯ‬ᅃ߲ӷ‫܀‬૬‫ྦྷڦ‬ ࡔLjܸኄዖ൧઄ሞᆈࡔᄺ၎ ຼă ᆈࡔ‫ॆࡔڦ‬ᄲኰටᇵ‫؜ܠ‬ጲ ౥ৄॵൃ

ሞথူઠ‫ڦ‬ᅃ܎ ้क़૛Lj੐෌າ)Ojdipmbt! Disjnft*ሞĖࣀ࿕ዜ਽ė ਸยጆતLjᅜဣଚ࿔ቤত ਸᆈࡔፌห௞ĂፌਏỦ૰ ‫ٷڦ‬ბĊĊॵൃ‫ٷ‬ბă Ԩဣଚጆતॽ঴๥ ྺ๊஺‫ٷൃॵ؛ړ‬ბ჋኷ ሞॵൃǗྺ๊஺ᆈࡔኄ ஺ၭ‫ڦ‬ᅃ߲ࡔॆ৽ీಢᇣ ‫؜‬ኄ஺‫ܠ‬๘হዸఁߛၯǗ ॽ঴๥ॵൃ‫ٷ‬ბბᇾ዆‫ڦ‬ Ủ૰ࢅ༬‫ۅ‬Ǘᅜतॵൃბ ᇾ཭‫ॺڦ؜‬ዾ‫߭ޅ‬Ǘ঴๥ बӥ౎മॵൃ‫ٷ‬ბॺၯኮ ‫؛‬౰Ⴀ‫ڦ‬ዘᄲࠋ၅Ǘॵൃ Թᄽิ‫ڦ‬ᆫႯ‫ܔࢅࡕׯ‬ᆈ ࡔ‫ٷ‬ბ࿔ࣅ‫ڦ‬ዘᄲᆖၚă ፌࢫLjኄၵ࿔ቤᄺॽภत ‫ڟ‬ዐᆈଇࡔ‫૴ڦ‬ဣLjԲස ྺ๊஺ዐࡔᆶෙ࿋࿔ࣅఁ ටǖ੥ጱĂႸኾఊࢅূᆟ ీሞॵൃࠟ઻ܸߛࡍ‫ڦ‬ბ ᇾዐ቞ᆶᅃဝኮ‫ں‬ă

ᆈࡔ๟౹ዞ‫ڼ‬ᅃ߲ཥᅃ ‫ॆࡔڦ‬ă඗ܸLjሞ231:౎‫ڟ‬ 293:౎ኄ‫ࡗג‬711౎‫้ڦ‬क़ ૛Lj໲ኻᆶଇ໯‫ٷ‬ბĊĊॵ ൃ‫ٷ‬ბࢅ౥ৄ‫ٷ‬ბă໲்ᅺ ྺ‫ݴ‬՚࿋ᇀਐ૗๯‫ܘ୿ۼ‬61 ᆈ૛‫ںڦ‬൶Ljᅺُ࢔ඹᅟԥ ࡔॆ੦዆ăܸਨ‫ܠٷ‬ຕ‫ڦ‬ཥ ዎ঩पĊĊྔ঍࠳Ăୱ฾Ă ࠅခᇵĂአዎॆLjबࢭ‫ۼ‬ሞ ኄଇ໯‫ٷ‬ბዐ๴ࡗঞᇣă૩ සLjٗ2:66౎ഐLjጂԛ৙‫ڦ‬ ᆈࡔ‫ٷ‬๑ዐ‫ࡗג‬:1ǁઠጲॵ ൃई౥ৄă໱்ᅙঢ়ेഽକ ᆈࡔมࣷ‫ڦ‬ཥᅃႠLjኄ๟ॵ ൃ‫ٷ‬ბ‫ڼڦ‬ᅃ߲ࢅፌዘᄲ‫ڦ‬ ᆖၚă! ‫ړ‬඗ᆈ߭નᆶా቟೺ क़ă‫ڍ‬቟ኛࡗࢫኄၵᄲኰև ோ‫ڦ‬ටᅃഐ߾ፕ๟࢔ඹᅟ ‫ڦ‬Ljᅺྺ໱்ᅙঢ়ཚࡗ၎ཞ ‫ڦ‬ঞᇣႚ‫ׯ‬କ၎ཞ‫׊ׯڦ‬ఇ ๕Lj໱்ᆶጣ၎ຼ‫ڦ‬࿔ࣅॏ ኵ࠵ᄺ߸କ঴‫ݛܔ‬ăኄईႹ ੗ᅜ঴๥ྺ๊஺ሞ3121౎Lj ణമ‫ࢇ૴ڦ‬አުኻ๟ሞᅃ߲ ዜ఍༌ಒࢫ৽ႚ‫ׯ‬କăᆈࡔ ๯၎ਸ਼஽୿ሼ৽‫܁‬ᇀ౥ৄ‫ٷ‬ ბLjܸޭ๯၎౅ਖ਼Ąਖ਼ટ߭! ሶԹᄽᇀॵൃ‫ٷ‬ბă ॵൃ‫ٷ‬ბྺᆈࡔ࿔ࣅፔକ࢔ ࡻ‫ڦ‬ԍ٪ᇑ‫׶د‬ ሞॵൃ‫ٷ‬ბ‫཮ڦ‬ກ࠷ ࢅձ࿿࠷૛Ljే৽ీߌ๴‫ڟ‬ ॵൃ‫ٷ‬ბፕྺ࿔ࣅԍ࠶ᇵ‫ڦ‬ ঙ෥ă๯ံLjॵൃᆶྺຕዚ ‫཮ڦܠ‬ກ࠷Lj‫߁ٷ‬থৎ251 ໯ăሞዐࡔLj࿔ࣅ‫ڦ‬๭णᄺ Ⴙ๟ձ࿿࠷ईኁ࿔ࣅևLjܸ ሞᆈࡔኄ‫ۅ‬Բড༬՚Lj໱் ‫ܠٷ‬ຕሞॵൃई౥ৄ‫ٷ‬ბई ኁᅃၵഄ໱‫ٷ‬ბࢅ཮ກ࠷ ዐă໚඗ॵൃ‫ٷ‬ბփࠞ૤࿔ ࣅ‫ڦ‬ཞዊႠLj‫ڍ‬๟໲࣏๟ྺ

ᆈࡔԍ٪କ࢔‫ڦܠ‬࿔ࣅᅍ ׂăܸ࿔ࣅ‫ڦ‬ԍ࠶ᅙঢ়‫؜ג‬ କᆈࡔ࿔ࣅ‫ྷݔڦ‬Lj࣏ᆶഄ ໱࿔௽‫ڦ‬࿔ࣅ࠿Ԑăॵൃ‫ٷ‬ ბߴକᆈࡔბኁ߸ਸગ‫ڦ‬๫ ᄸă ‫ُأ‬ኮྔLjॵൃ‫ٷ‬ბᆶ Բ཮ກ࠷߸৊ᅃօ‫ڦ‬࿔ࣅԐ ֠ăཚࡗࡔॆ‫ٷൃॵܔ‬ბ‫ڦ‬ ኧ‫׼‬Ljॵൃ‫ٷ‬ბᅙঢ়ᆶ‫ࡗג‬ ৎഥ౎‫ڦ‬࿔ࣅ֎޷ă࿮ஃ๟ ॵൃ‫׭ڦ‬൶Lj‫ٷ‬ბईኁბᇾ ‫ۼ‬ᅙঢ়ᆶፁࠕ‫ڦ޷ݿ‬ጨᇸࢅ ॺዾԐ֠Ljჺ৯ᆈࡔ‫ॺڦ‬ዾ ৽੗ᅜٗॵൃ‫ٷ‬ბ߳ዖ߳ᄣ ‫ॺڦ‬ዾዐߌ๴‫ڟ‬ă ॵൃ‫ٷ‬ბ‫ܔ‬੔ბ৊օᆶศᇺ ᆖၚ ኄ߲ᅜ࿿૙ྺ༬‫ڦ׊‬ ‫ٷ‬ბಢᄢକႹ‫ڦॆࡔܠ‬ፌ࿀ ‫ڦٷ‬੔ბॆăሞࡗඁLjᄲၙ ሞ౹ዞ‫ྺׯ‬ᅃఁ੔ბॆ๟࢔ փඹᅟ‫ڦ‬Lj‫أ‬କేᄲᆶ‫ݐݥ‬ ‫ڦ‬዇ࣱኮྔLj࣏ՂႷ཈቟ए ‫۽‬ঞཀዷঞঞࣷ૛‫ڦ‬ఫၵᇱ ሶă੔ბॆLjԲසኤ௽କ‫ں‬ ൰࣍ජ໿ᄞ჉ገLj‫ںۨޏ‬႐ ຫ‫ڦ‬Ꮎ૧୼Lj৽ঢ়‫׉‬ԥ॔ ্ă੔ბॆ்Ⴔᄲ࢔‫ڦٷ‬ᆨ ഘLjᅺྺ໱்࢔వᆶ޷ᇧิ ऄLjঞࣷ࢔వ੄਼ྺ੔ბॆ ༵ࠃӻዺă‫ڦ้ړ‬੔ბॆ் ࣏‫܀ڥ‬ጲ߾ፕLjఫ้߲ࢪ੗ ுᆶ݀‫ڦٳ‬ཚ႑ྪஏLj໱் ᄺփీၟᅝຍॆ்੗ᅜሞঞ ༗૛ጲᆯ‫ں‬༪ஃă ඗ܸॵൃ‫ٷ‬ბྺ੔ბ ॆ்༵ࠃକᅃ߲Ն‫ߗޅ‬LjԲ ස27๘ुራ೺݀௽କ‫ى‬ཎ‫ڦ‬ ञն༬)Xjmmjbn! Hjmcfsu*Lj ࣏ᆶ‫ݴ‬ဆ‫؜‬ට༹ეᅂთ࣍‫ڦ‬ ྰ૸Ąࡘྼ)Xjmmjbn! Ibs. wfz*ᅜतሞ2:๘ुራ೺ऺ໙ ഗ‫ံڦ‬ൻֱܻຯĄәԞആ

)Dibsmft! Cbccbhf*Lj໱்ሞ ॵൃ‫ٷ‬ბ‫ۼ‬ᆶጲम‫߲ڦ‬ට߾ ፕ๪Ljܸᅃၵ੔ბ਎ཀྵԲස ౥‫ܻٳࢅܙ‬࿔‫ڪ‬Ljბၯ߸ྺ ໱்༵ࠃକĐਸ݀዇ࣱđ‫ڦ‬ ॆᇴă ඗ܸLj໚඗‫ٷ‬ბྺኄ ၵ੔ბॆ༵ࠃକ‫ںׇ‬Lj‫ڍ‬๟ ბၯධ඗ுᆶബሢዺኄၵ੔ ბॆă኱‫ڟ‬29Ă2:๘ुLj‫ٷ‬ ბ֍ਸ๔ጨዺ൞౎੔ბॆă ਸ਼࿔‫ํ๊ڱ‬ᄓ๪)Dbwfoejti! Mbcpsbupsz*Ljኄ૛णዐጣඇ ൰ዸఁ‫ڦ‬࿿૙ბॆLjժ൐໱ ்ీࠕሞኄ૛‫ڟڥ‬ጨዺઠጕ ൱ጲम‫ڦ‬௔ၙăᅺُLj֍ࣷ ᆶၡሀ෤‫ސ‬Ą༔ఛ໥ኄᄣઠ ጲႎဇનĂ‫؜‬วೖࡦ‫ڦ‬ට੗ ᅜ‫ټ‬ଶ໱‫ܓڦ‬࿹݀၄କᇱጱ ࢃǗሀ෤‫ސ‬Ą༔ఛิ݀၄‫ۉ‬ ጱǗ‫ޡ‬શဇຯĄਖ਼૛ਖ਼ࢅቔ ఛຯĄ࿦෧঴๥କEOB‫ڦ‬঳ ࠓăॵൃ‫ٷ‬ბ‫ܔ‬੔ბ݀ቛ‫ڦ‬ ᆖၚ๟਎‫ڦٷ‬ăᅺُLjॵൃ ‫ٷ‬ბሞ੔ბଶᇘᅃ኱๟๘হ ฉፌ‫ۥ‬ॖ‫ڦ‬ბުLjႹ‫ܠ‬ᆶጣ ᅜरຍࢅኪ๎ྺए‫ڦإ‬ഓᄽ ᄺ‫ۼ‬णዐሞኄ૛ă ‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ᆖၚ૰ժփਆ ၌ᇀಢᇣକዚ‫ॆࡔܠ‬ଶ‫ڞ‬ ටLjᄺሞॺዾࢅ੔ბྊቛ‫ݛ‬ ௬՗၄‫؜‬࿀‫৽ׯڦٷ‬ă‫ٷ‬ბ ‫׊‬೺ᅜઠ‫༹ܔ‬ᇣ๚ᄽ‫݀ڦ‬ቛ ᆶጣศᇺᆖၚăഄዐᆶᅃၵ ᇑශॆາၙ၎ຼ‫ࡀڦ‬ਈăԲ සLj2:๘ुࢅ31๘ु้Lj‫ٷ‬ ბࠞ૤݀ቛ૙ၙዷᅭ‫ڦ‬ბኁ ਭጱၙ݆Ljኄ߲ၙ݆๯‫ړ‬ഄ ؋ᆌፏ๰ጸঞᇱሶLjഄْ՗ ၄ሞส๗ႜྺLjምኁ֍ੂბ ຍీ૰ă‫ړ‬඗Ljჹ໖‫ڦ‬੔ბ ߾ፕධ๟ᄲ‫׼‬Ⴤ‫ڦ‬Lj‫ٷڍ‬ბ ᄺಢᄢକᅃ಼ਏᆶส๗ਉኹ ‫ڦ‬ᆶ৪ኛ૰‫ڦ‬൰‫ܓ‬ă ॵൃई౥ৄส๗ሼԥ ۨᅭྺĐਗ਼Ӳđ‫ڦ‬ၡኙLjփ

ৈ‫ح‬ጣ‫߭ޅ‬ਗ਼ӱLjฯ዁໱் ຫࣆ‫ڦ‬ჾᇕ‫ۼ‬ԥණྺ๟ਗ਼ӱ ‫ڦ‬ăܸኄଇၜԥ‫้ړ‬ထྭଶ ‫ڦॆࡔڞ‬ට໯ఇ‫ݠ‬ă࠲ᇀ‫ح‬ ጣ‫ޜ‬๦‫ڦ‬࿔ቤԥ‫ٷ߲ܠ‬ბ໯ ණཞăԲස౥ৄԈDŽੱDžದ ฉ౥ৄٚ߫ೄၸLjॵൃ‫ٷ‬ბ ‫תڦ‬ᅊದฉॵൃଶ঳ă࢔‫ܠ‬ ԹᄽิԹᄽࢫӭ‫ܘ୿ڟ‬Ljሞ ୿‫ܘ‬ဇ൶‫ڦ‬Qbmm! Nbmm֖े໱ ்‫ڦ‬ส๗ਓૂևă‫ڦ‬ඓLjሞ ఫཉনฉፌସට႗‫ڦݺ‬ਓૂ ևኮᅃ዁ৃධ඗๟Đ౥ৄ‫ٷ‬ ბࢅॵൃ‫ٷ‬ბđLjܸኄ߲ਓ ૂևኻ‫ܔ‬ኄଇ໯ࠟ઻‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ Թᄽิਸ‫ݣ‬ă ॵൃ‫ٷ‬ბ‫ܔ‬ᇀ๘হ༹ᇣ‫ࠋڦ‬ ၅๟৚ට‫ڦ‬ ֖ेཷ‫ܓ‬ሏ‫ۯ‬Lj౮૰ ํ၄ࠌཞణՔLj๚ํฉ‫ܔ‬ᇀ ౎ൟට‫׊ׯڦ‬ઠຫLj๟ᆶᅮ ‫ڦ‬ăĐཷ‫ࢇܓ‬ፕđሞ‫ৃړ‬ᆈ ࡔධ඗ԲĐᆫႯ‫߲ڦ‬ටđᆶ ॏኵ‫ܠڦ‬ăӱ൰ࢅፁ൰‫ࡀڦ‬ ሶ๟ሞ2:๘ु71౎‫پ‬ሞ‫ٷ‬ბ ૛ႚ‫ڦׯ‬Ljඉऍ‫ࡀڦ‬ሶᄺ๟ ሞཞᅃ้೺ඓ૬‫ڦ‬Ljഄ໱ሏ ‫݀ڦۯ‬ቛLjසᧉᦧ൰ࢅࣄ‫ذ‬ ‫ڪ‬Ljᄺ‫ܠٷ‬๴‫ٷڟ‬ბ‫ڦ‬ᆖ ၚăॵൃ‫ٷ‬ბ‫ܔ‬ᇀ๘হ༹ᇣ ‫ࠋڦ‬၅๟৚ට‫ڦ‬ă ଇ໯‫ٷ‬ბኮक़‫༹ڦ‬ᇣԲ ෘᆶ਎‫ڦٷ‬มࣷᅪᅭĊĊ‫ڦ‬ ඓLj32๘ुሞ໽࿾๗ࢋฉਉ ႜ‫ࢅൃॵڦ‬౥ৄኮक़‫ڦ‬ෘཙ Բෘ๟௅౎ඇࡔ༹ᇣ࿔ࣅ ‫ڦ‬ᅃ߲ዘᄲ๚ॲăĐᅃഐ྘ ᆴဥđ‫ྺׯ‬ส๗‫ڦ‬ፗᆸఀă ᆩส๗૝ব֖ᇑԲෘLjܸփ ๟؆஋஋‫ڦ‬৊߿Lj๟‫ޏ‬ᆶส ๗‫ྺׯ܈ޅ‬Բൽ฼߸ዘᄲ‫ڦ‬ ๚ăኄዖᄽᇆ‫ڦ‬Բෘ‫ݛ‬๕ሞ 31๘ुࢫ೺ԥ‫ז‬ၲLjፌዕփ ް٪ሞă৑࠶සُLjኄघ૤

କॵൃ‫ٷ‬ბბิࢅ౥ৄ‫ٷ‬ბ ბิ‫༹ܔ‬ᇣ‫ڦ‬ፌ‫؛‬႗඀ă ኄᄣᅃઠLjሏ‫ڦۯ‬ዘ ‫ۅ‬ᅙঢ়ገࣅ‫֫ॆࡔڟ‬௬Ljӻ ዺᆈࡔሞࡔा༹༇ዐൽ‫ڥ‬କ!! Đዘଉपđ‫৽ׯڦ‬ăඓԍ କᆈࡔሞ3123౎୿‫ܘ‬ӎሏࣷ ้Lj‫ڥܡ‬କࡔॆঃಈ૴ෘ‫ڼ‬ ຺‫ڦ‬࿋ዃLjܸ3119౎Ljᆈࡔ ሞԛ৙ӎሏࣷൽ‫ڼڦڥ‬ෙఁ ‫ڦ‬࿋ዃă‫ڦ‬ඓLjॵൃ‫ٷ‬ბ‫׬‬ ഄԹᄽิᆔ‫ڥ‬କ‫ࡗג‬41߲ࡔ ॆ‫ڦ‬ঃಈă඗ܸLjՂႷ‫׶‬ණ ‫ڦ‬๟Ljइ฼჋๮๟ઠጲ๘হ ߳‫ڦں‬ბኁăඓํසُLjԲ ස૦๏ฉፌࡻ‫ڦ‬ӎሏࣷূಈ ‫ڥ‬ዷ‫ڭ‬ჱ೜Lj3117౎ሞॵൃ इ‫ڥ‬ձ๗ბ࿋ă ሞᆈࡔLjॵൃ‫ٷ‬ბᆦ ᇺኻᆶᅃ߲‫ٷ‬ბీᇑኮᢧெ ࢅ৪ኛă໲ᇑ౥ৄ‫ٷ‬ბ‫ڦ‬৪ ኛ๟ๆ‫ِݴ‬घ‫ڦ‬Ljኄኟස‫ٷ‬ ბ૛௅߲ბᇾ‫ڦ‬৪ኛᅃᄣघ ଜăՂႷ‫׶‬ණLjኄᄣ‫ڦ‬৪ኛ ᅙঢ়ᆶ࢔‫׊‬ᅃ܎೺क़କLjᅜ 29๘ुྺ૩Lj‫ٷൃॵڦ้ړ‬ ბ࣏ᆶ‫تۅ‬ᇀĐࣾລđጒ ༀLj໲ᇑႎมࣷᆶጣ໿‫ڦܠ‬ ྃ ব Lj ኱ ‫ ߾ ڟ‬ᄽ ߫ ం ᅜ ࢫ!! Đࣾລđ‫ٷڦ‬ბ֍ਸ๔Đਥ ႝđă‫ٷ‬ბሞ2:๘ु৊ႜ߀ ߫Ljُࢫರղ݀ቛăᆈࡔ‫ٷ‬ ბঞᇣଶᇘ‫ں‬࿋‫ߛ؍‬ᄺᆶᅃ և‫ݴ‬ᇱᅺ๟ॵൃፕ‫ࠋڦ؜‬ ၅ăሞ‫ܠٷ‬ຕߛၯೠࠚዐLj ᆈࡔ‫ٷ‬ბዐփৈ๟ॵൃࢅ౥ ৄ๟๘হฉಇఁፌࡻ‫ٷڦ‬ ბLj࣏ᆶҺۡԎ‫ٷ‬ბĂ୿‫ܘ‬ ‫ٷ‬ბბᇾĂ‫ࡔڽ‬૙߾ბᇾࢅ ୿‫ٷܘ‬ბࡔྦྷბᇾ‫ڪ‬ሞ๘হ ಇఁᄺ๯ൺᅃኸă ፌࢫLj‫ܔ‬ᇀ၄‫ٷپ‬ბ࣏ ᆶଷᅃዖ߸೵Փ‫ڦ‬ᆖၚăॵ ൃ‫ٷ‬ბ‫ൃॵྺׯ‬๨‫ڦ‬ᅃ߲‫ړ‬ ‫ں‬ม൶ăब߲๘ुᅜઠLj‫ړ‬ ბኁࢅၕൕ݀ิኛ‫้י‬Lj‫ٷ‬ ბཚࡗ༬๺݆ୱ੗ᅜԍࢺბ ኁLjฯ዁ॽఫၵ๑౎ൟ࿮ࠖ ఴጱ‫ܩ‬஌‫౎ڦ‬ൟ౰ጱ࠲ფሞ ॔ᇢ‫ڪ‬Lj‫ڍ‬๟ኄၵ๚൧ራᅙ ࡗඁă၄ሞ‫ٷൃॵڦ‬ბᇑ‫ړ‬ ‫ں‬ට௷‫ݴ‬ၛ֎޷Ăᆫଆ‫ڦ‬ᅼ ૂLj঄ፗतॺዾă ‫ܔ‬ᇀఫၵ৤ᄠĂႌงॵ ൃ૦๏‫ڦ‬ටઠຫLj၎႑໲ሞ ၄‫پ‬ᆈࡔॽीჄࣩ݀዁࠲ዘ ᄲ‫ڦ‬ፕᆩă‫ړ‬඗Ljժփ๟໯ ᆶ‫ڦ‬ᆶఁ‫ڦ‬ට‫ۼ‬๟ॵൃಢᄢ ‫؜‬ઠ‫ڦ‬Lj੔ბ‫ڦ‬৊օLj༹ᇣ ၜణࢅᆶఁ‫ڦ‬ձ࿿࠷ᄺᆶ੗ ీ๟ሞഄ໱‫݀ݛں‬ቛ‫ڦ‬ă඗ ܸLj࿳Ⴔዃᅑ‫ڦ‬๟Lj޿‫ٷ‬ბ ᅃ኱ᅜઠሞᅡ૬ᇀᆈࡔ࿔ࣅ ‫ڦ‬ዐ႐ăକ঴ॵൃ‫ٷ‬ბ࿀‫ٷ‬ ᛒഐ‫ڦ‬૦๏Ljే੗ᅜ‫ܔ‬ᆈ߭ ન‫ڦ‬၄‫پ‬࿔ࣅᆶ৊ᅃօ‫ں‬କ ঴ă !!!!!DŽ‫݋‬ᅳǖଠ෇!็ṩᬋDž


‫ڼ‬24:೺

౥ॵጆત / 41

ԨӲՊडǖ඿ଟ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

౥ৄ‫ڰڦ‬຤๶

᥵ጱ ౥ৄ‫ٷ‬ბԲডᇑ ࡔाঞᇣຬ๗Ljጨศ ้አऻኁă ႎષྲձǖ Aolcmvfgbtijpo

ፌ‫؛‬Ljဌᆅ࿢‫ڦ‬๟ᅃ ቧᆇᆶആ࠰็ཀྵ‫ۓ‬ၟ‫ڦ‬௽႑ ೌăኄ๟ᅃ߲ॽཀྵஙሞມ๮ ዐፕཀྵསᇡଛ՗൧‫ڦ‬ටၟ‫ۓ‬ ਗ਼LjಖՉႀጣǖĐბ‫ڥ‬ሁ ‫ܠ‬Ljኪ‫ڢ‬ሁ‫ܠ‬Ǘኪ‫ڢ‬ሁ‫ܠ‬Lj ྮ‫ڥ‬ሁ‫ܠ‬Ǘྮ‫ڥ‬ሁ‫ܠ‬Ljኪ‫ڢ‬ ሁณ!ăఫྺ๊஺ᄲბသ఼Ǜ DŽUif! npsf! zpv! tuvez-! uif! npsf! zpv! lopx<! uif! npsf!zpv!lopx-!uif!npsf! zpv!gpshfu<!uif!npsf!zpv! gpshfu-!uif!mftt!zpv!lopx/! Tp! xiz! tuvez@DžđາՐᆼ ঘἍ‫ڦ‬ਔጱದฉ‫ڟ‬࿋‫ڦ‬՗ ൧Ljඟටඨਯփ্ă ࿢ࡻആኄᅃఁჾ‫؜‬ጲన ૛Lj߸ၙኪ‫ڢ‬ኄᅃആ࠰็‫ۓ‬ ֠ሞన૛Ă‫؜‬ጲࢆටኮ๮Ǜ ‫ث‬ጣ௽႑ೌLj࿢ਸ๔ᄠཀྵሞ ౥ৄ‫ڦ‬ཀा၍ฉლቴ‫ٴ‬ӄLj ‫݀৽੺࢔ڍ‬၄။෇କኄዖആ ࠰็‫ྦڦۓ‬ᄝ‫࡛ٷ‬ǖ໱்ߛ ເሞबࢭ໯ᆶბᇾॺዾ‫ྔڦ‬ ഻ࢅॖ‫ۥ‬ฉLjႚጒ߳ᅴLjᆶ ‫ڦ‬৚ᝪᆶ‫ࣂڦ‬ऒLjᆶ‫ڦ‬ആᅴ ᆶ‫ڐ࠰ڦ‬Ljସටణփာথă! Đኄ๟‫ڰ‬຤๶DŽhbs. hpzmfLjᄺᆶටᅳፕ็ၟ ࡇDžđLjᅃْბᇾ‫ྟڦ‬ᄑ ฉLj‫ڞ‬฾তਸକ௛‫ڹ‬ăຩጣ

‫ڞ‬฾๮ኸ‫ݛ‬ၠྭඁLj࿢்ბ ᇾ཮ກ࠷‫܋ۥڦ‬ᄺᆶ຺߲ૌ ຼ‫ۓ็ڦ‬ă‫ڞ‬฾஥ཉຯ૙‫ں‬ ঴๥Lj‫ڰ‬຤๶๟ࠟ઻ॺዾ຀ ‫ڞ‬ᇐ຤‫ۓڦ‬๦ă࿭‫ڦူୁۥ‬ ᇐ຤ٗ‫ۓ߲ܠ‬๦‫ڦ‬ፊಇ‫؜‬Lj ኄᄣీ‫ݞ‬ኹᇐ຤ຩ഻Մୁူ ሰ‫ॺׯ‬ዾ࿿‫ڦ‬๴‫ח‬ĂՎ෥Ă ฯ዁ޫႬă‫ڰ‬຤๶‫ڦ‬ว༹ሁ ‫׊‬Lj຤ಇ‫้؜‬૗഻Մ‫ڦ‬ਐ૗ ৽ሁᇺăଷྔLjኄၵሰ႙‫܀‬ ༬ܸ৚ᝪ‫ۓڦ‬ਗ਼਍ຫ࣏ీဳ ጽܱࡇă! ኄၵ࠰๶ᄺᆶጣ࠰‫ڐ‬ ‫ڦ‬ĐႠ߭đLjईᆪఐई੤ ֈLjईၟටईၟ‫ۯ‬࿿Ljईઠ ጲᇦჾईൽ֌ᇀኈํ૦๏ă ‫ۯ‬࿿ႚጒ‫ڦ‬ಇ຤‫ۓ‬๦ሞࠟү तĂࠟထજࢅࠟஆக৽ᆶLj ‫ڍ‬ඐ๟ሞዐ๘ु‫ڦ‬౹ዞ݀ቛ ዁‫ฺۦ‬Ljፌᆶఁ‫ڦ‬ᄲຕ݆ࡔ ә૔฽జᇾฉ‫ڰڦ‬຤๶ăኄ ๟ᅺྺ‫ڰړ‬຤๶23๘ु‫؜‬၄ ሞ౹ዞ้Ljኟ‫ވ‬ஆகཀዷঞ ঞࣷනᅮഽ‫ٷ‬ኮ้ă‫ڦ้ړ‬ ‫ܠٷ‬ຕ೵ཚ௷ዚ‫ۼ‬փ๎ጴLj ᅺُ཮ၟሞ‫ٳد‬າၙዐഐ‫ڟ‬ କ‫׉ݥ‬ዘᄲ‫ڦ‬ፕᆩLjঞࣷᄺ ཚࡗኄዖ‫ݛ‬๕ඟ߸‫ڦܠ‬ටᰳ ᅈཀዷঞăሞዐ๘ु‫ڦ‬๘হ ૛LjႹ‫ิܠ‬࿿ԥޯᇎକห௞

‫ڦ‬૰ଉLjᆶၵԥޯᇎକට‫ڦ‬ Ⴀ߭Lj࣏ᆶ‫߅ڦ‬٤๟ටࢅ‫ۯ‬ ࿿‫༹ࢇंڦ‬ăᆩኄၵ‫ڰ‬຤๶ ጎ๦ঞ༗ሞ‫ྺׯ้ړ‬କᅃዖ ‫ୁח‬ă኱‫ڟ‬29๘ु‫؛‬Lj‫ڰ‬຤ ๶ሞॺዾಇ຤ฉ‫ۼ‬ӳᄇጣዘ ᄲঙ෥ăٗ29๘ु‫؛‬ਸ๔Lj ሁઠሁ‫ॺڦܠ‬ዾਸ๔๑ᆩಇ ຤࠶‫ॽڢ‬࿭‫ڦۥ‬຤኱থಇ‫ڟ‬ ‫ں‬௬Ljৈᆶณຕॺዾධᄂᆩ ‫ڰ‬຤๶ኄᅃ‫د‬ཥǖᆶටਥ‫ڥ‬ ኄၵ‫ڰ‬຤๶ੂഐઠ௬ణኚౠ ࢔੗಄Ljଷྔᆶ‫ڰڦ‬຤๶ᅺ ౎৳฿Ⴊྃ஌ူઠLjᄺྺ ৳฿Ⴊྃ஌ူઠLjᄺྺ Ҿඇ‫ټ‬ઠᆆ࣒ă2835 ౎Ljᆈࡔᅱࣷཚࡗ Ė୿‫ॺܘ‬ዾ݆ėLj ୿‫ॺܘ‬ዾ݆ėLj ഽ዆໯ᆶႎॺዾ ๑ᆩಇ຤࠶‫ڢ‬ă ᆩಇ຤࠶‫ڢ‬ă ሞ ঞ ༗ ॖ ‫ۥ‬Ăბᇾॺዾྔ Ăბᇾॺዾྔ ഻ฉ‫ׯ‬ಇ‫ڰڦ‬຤ ๶ਏᆶಇ຤ࠀీLj ਏᆶಇ຤ࠀీLj ๚ํฉLjኄᅃ็ অᅝຍሞॺዾ‫ڦ‬ ߸ၭဦবዐᄺᆶ༹ ၭဦবዐᄺᆶ༹ ၄Lj૩සሞ࣫ቤĂ Մ᭚Ă‫ۓ‬໒Ăጎ๦ࢅ ᭚Ă‫ۓ‬໒Ăጎ๦ࢅ ‫ۅ‬ጘዐᄺీੂ‫ڟ‬ăഄ ጘዐᄺీੂ‫ڟ‬ăഄ ዐLj౥ৄ‫ٷ‬ბձ‫ڤ‬૧ Lj౥ৄ‫ٷ‬ბձ‫ڤ‬૧ ཮ກ࠷‫ڦ‬ዖૌፌ‫ܠ‬Ă ກ࠷‫ڦ‬ዖૌፌ‫ܠ‬Ă

ዊଉፌߛăኄၵ็‫ࢅۓ‬໲் ໯ጎ๦‫ॺڦ‬ዾ็֌๟ཞᅃ ੷Ljᆶ‫ڦ‬ӈ။৊ඁLj‫ܠٷڍ‬ ຕ๟ཫ‫؜‬ઠ‫ڦ‬ఫև‫ݴ‬ăໜጣ ౎‫پ‬৳ᇺLjᆶၵ‫ڰ‬຤๶‫ڦ‬௬ ஸᅙঢ়ఇࢵă311:౎Ljձ‫ڤ‬ ૧཮ກ࠷ਉႜକᅃْ౥ৄਲ ዐၭბิยऺ৪ෘLj჋‫؜‬৵ ߲ፌॅমፕઠ༺‫཮پ‬ກ࠷ဇ ԛ௬഻ฉ‫ڦ‬৹็‫ۓ‬ăᆯᇀఫ ब߲৹‫ۓ็ڦ‬ᅙ࿮݆੊ኤഄ ፌᇱ๔‫ڦ‬ยऺLjᅺُႎ‫ڰڦ‬ ຤๶ᅜณ౎ܹཡຄဒ‫ڦ‬Ⴕࠓ ට࿿ઠ༺࣑Lj૩ස Ėభ౅ჱ‫د‬ ആėዐ‫ڦ‬ เ ጱ Ү ຯ ન Ă!! ĖҺૢ ີ৥ዐ ആᇹė

ዐ‫ڦ‬ມԇ໹Ⴂ‫ھ‬༬ྰ‫ٳ‬ᇑ༬ ྰ ‫ ڱ‬ă ᆶ ᅪ າ ‫ ڦ‬๟ Lj ਍ ຫ!! Ėభ౅ჱ‫د‬ആėዐఫၵആᅴ ็ཀྵ‫ۓ‬ၟ‫ڦ‬ଳߌઠጲᇀ౥ৄ ‫ٷ‬ბბᇾॺዾ‫ڰڦ‬຤๶Ljܸ සৃLjፕኁD/T/ିᅟຯ໒ሰ ‫ڦ‬ঙ෥ᆼ࣮‫ڟ‬କ౥ৄă ‫ړ‬඗Ljኄၵ‫ڰ‬຤๶ߴට ்‫ټ‬ઠ‫ڦ‬ଳߌᇺփኹᇀُLj ౥ৄට‫ܔ‬ኄၵ‫ڰ‬຤๶‫ڦ‬ဠҺ ᅯᇀჾ՗Ljฯ዁ᆶට‫׬‬໲் ࢅ౥ৄዸఁ‫ڦ‬Đ໴ॖđᅃᄣ ௚ටăᅃ߲ၛᇤඇᆈ‫ڦ‬ਤ ๗ൣ‫ཷૂא‬໭Ⴀྺጲमൽఁ ๗ൣ‫ૂא‬ ྺĐ౥ৄ‫ڰ‬຤๶đLjኄᅃૂ ྺĐ౥ৄ ཷ‫ׯ‬ᇵᆯ౥ৄ‫ٷ‬ბԨ੔ิፇ ཷ‫ׯ‬ᇵᆯ ‫ׯ‬Lj໱்ጆᄽĂྜெ‫ڦ‬՗ᄇ ‫ׯ‬Lj໱் ศ‫ڥ‬ጕಷLjᄺॽ౥ৄ‫ڰ‬຤๶ ศ‫ڥ‬ጕಷ ‫ڦ‬ఁጴ‫߸ڦد‬ᇺ߸ၚଋă ‫ڦ‬ఁጴ‫د‬ ዁ᇀਸೊ༵‫ڦڟ‬ఫ߲ԑ ዁ᇀ ཀྵາ੊‫ڰڦ‬຤๶Lj߸๟‫ྺׯ‬ ཀྵາ੊‫ڦ‬ କ‫ڰ‬຤๶ዐ‫ڦ‬Đ௽႓૽đໜ କ‫ڰ‬຤๶ ጣ௽႑ೌጽၠକ๘হ߳‫ں‬ă ጣ௽႑ೌ ໲‫ڦ‬໒ሰኁᅙ࿮਍੗੊Lj‫ڍ‬ ໲‫ڦ‬໒ሰ ੗ᅜඓණ‫ڦ‬๟Ljৃཀ໲ධ඗ ੗ᅜඓණ ሞႎბᇾ‫ڦ‬ዓ໴ฉ੮੮າ໭ ሞႎბᇾ ጣĐྺ๊஺ᄲბသđኄ߲౥ ጣĐྺ๊ ৄ‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ᆦ࢛ࣆ༶ă ৄ‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ᆦ ཮ೌઠᇸᇀྪஏ

L I V E

N AT I O N

P R E S E N T S

YOU GET UP EARLY ే௅ཀራഐ YOU WORK HARD

ే௅නႍ൘߾ፕ

YOU SAVE

ేओࠢ‫ݞ‬ख

YOU DO THE RIGHT THING

ేስ฀ܸႜ

YOU MAKE THIS COUNTRY GREAT

ేᄲኄ߲ࡔॆՎ‫ڥ‬ெࡻ

AND WE ARE ON YOUR SIDE.

࿢்ࢅే๟ཞᅃን၍

JOIN US!

The No.1 Mandarin Band

൩े෇࿢்!ࠌཞ౮૰ƽ First Full Concert in London

THE O2 ARENA LONDON 19 SEPTEMBER 2013

BUY ONLINE AT LIVENATION.CO.UK TICKETMASTER.CO.UK VIP TOUR PACKAGES AVAILABLE FROM VIPNATION.EU Promoted by Jackson Ng on behalf of the Conservative Friends of the Chinese, both at 30 Millbank, London, SW1P 4DP


42 / ጆત

ԨӲՊडǖ඿ଟ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3124౎8ሆ37න.9ሆ2න

ิऄሞᆈࡔ ֖े࣠๪ԐԐႠ՚‫܄ڦ‬ਆ ଠࣲࣲ ! ! ბႎ࿕LjҺႎ࿕Ljፔႎ࿕ă ྺକ༵ืጆᄽरీኻวެᆈࡔ ାბLjԨᅜྺᅃ౎ൽ‫ڥ‬ጆᄽࢅ ‫؞‬ᅝĐມຬ๗đࢫ࣮ࡃ޴జว ՉLjຣၙᅺྺҺ൧ାሞᆈ୿ă ႎષྲձǖA‫ݗ‬རเጱྦྷ118 ᆰၒ: huihui.lin@

thechineseweekly.com

Đ਻༬ิକƽđ Đ๟஘Ǜఴ࡚౰࡚Ǜđ Đఴ࡚ƽđ Đ౸Lj࿢უ‫ڦ‬๟౰ ࡚ƽđ ࣮ၙ8ሆ21නLjሞ਻༬ ଣׂኮाLj࿢ᄺӀᗐփዿా ႐ၙ‫܄‬ᅃӝ‫ڦ‬؋‫ۯ‬Ljಞ‫ڟ‬ᆈ ࡔዸఁ‫܄ڦ‬ձࠅິXjmmjbn! Ijmm‫ྪڦ‬በฉူጀăߵ਍ኮ മዖዖ‫ڦ‬ᅤ֪Lj࿢ࡕ܏ူጀ ౰࡚Lj‫ূ܄‬21ԃLjߵ਍‫ړ‬ཀ ‫ڦ‬฼୲Lj࿢ኄ21ԃLj‫܄‬๼ඇ ತLj‫܄‬ᆔ৽૶Ԩ‫ټ‬૧ᅃࠌ࣮ ઠ27/8ԃă ጲٗ਻༬ྦྷ᡼ࣉሔᅜ ઠLjྷජጣ࣠๪ԐԐ‫ڦ‬ዖዖ ֊֪৽ுᆶཕኹࡗă৛௽‫ڦ‬ ձ֒ࠅິ੗փࣷષ‫ݯ‬ኄ߲ഥ ሜవ‫ࡻٷڦވ‬ऐࣷLjย૬߳ ዖ৪֊ၜణ‫݀ٷ‬ഄ֎ǖఴ࡚ ౰࡚ǛనཀิǛഐ෰ఁǛཀྵ ݀෰ჿ෥Ǜᆶ‫ܠ‬ዘǛฯ዁ຣ ࣷ‫ڼ‬ᅃ߲ԑጣ࡚ጱ‫؜‬၄ሞᅅ ᇾோമǛ‫ྺׯۼ‬କ৪֊‫ܔ‬ ၡă ᇑዐࡔᅃၠ‫ٶ‬ऍĐ਋

ዚ‫܄‬ձđ‫ྷݳڦ‬փཞLjሞᆈ ࡔLjձ֒ᄽᅙঢ়ႚ‫ׯ‬କᅃ߲ ׂᄽLjձ֒ࠅິሞনཀྵย૬ ‫ڦ‬ཨጀ‫ۅ‬Բ௝‫ܠ࣏ی‬ăᆈࡔ ௷ዚ‫܄ڦ‬ձඤ൧ᄺๆ‫ߛݴ‬ ቩLj‫ڟٷ‬๘হԗĂ౹ዞԗፁ ൰ෘLjၭ‫ڟ‬ෘகෘࠑLjฯ዁ ኈටႯຣ‫࠴ܡ‬Lj‫ۼ‬੗ᅜူ ጀLjኻᆶేၙփ‫ڟ‬Ljுᆶే ቴփ‫ڦڟ‬ጀă ܸ࢔‫ࣀܠ‬ටᅎਃ‫ڟ‬ᆈ ࡔࢫLjᄺደॷᄢ‫ׯ‬କ੣ှ้ ‫ׇ܄ڟ‬ၭ‫܄‬ᅃӝ‫ڦ‬သ࠹ă‫ٷ‬ ૽ம‫ڦ‬ஐஐĂᄺ৽๟࿢‫ڦ‬೥ ೥৽๟ഄዐᅃ࿋Lj໯ᅜ࿢் ᄺ৽߶ጣ໳ಞՓକCsjhiupo!! DŽքટ‫ܙ‬Dž‫ٷ‬և‫ׇ܄ݴ‬Lj९ ๎ࡗ૛௬߳෥߳ᄣ‫ڦ‬ᆈࡔԨ ‫ں‬ටĂࣀටࢅାბิሞփ‫ۯ‬ ำ෥‫ڦ‬ຨक़Ljई฿֎ྤ࠻ई ᆔ‫ڥ‬ಪ஢կ஢ă Csjhiupo‫ٷٷ‬ၭၭ‫ڦ‬ ‫ׇ܄‬ᄺ๟փऺഄຕă‫ׇ܄ٷ‬ ࣍ৣࡻĂ྘݆‫ܠ‬Lj࣏ට‫ܠ‬ඤ ఺Ljేᄲ๟ᆔକ࢔‫ܠ‬ബLj‫ٷ‬ ࡨᅃำLjຫփۨዜྷ࣏ᆶට ߴేࠞቨLj‫ܠ‬ᆶ௬ጱăၭ‫܄‬

‫ׇ‬ᄺփડLjටณҾৢĂࡻ੦ ዆ഘ‫ݳ‬Ljຫփۨࢅ๤ኁ၎ ຄLjටॆ‫߲ݣ‬຤ඟేᆔᄺ๟ ᆶ੗ీ‫ڦ‬ă໯ᅜຫLj‫ׇ܄ٷ‬ ᆶ‫ِڦׇ܄ٷ‬घLjၭ‫ׇ܄‬ᄺ ᆶၭ‫྘ࡻڦׇ܄‬Lj৽ੂేࡻ న੨ă ሞ‫ׇ܄‬૛Ljፌ‫׉‬९ ‫݆྘ڦ‬๟SpvmfuufĂCmbdl! KbdlDŽࡔాঢ32‫ۅ‬Džࢅ઻ ࢸऐăSpvmfuuf੗ᅜሞጞฉ ྘Ljᄺ੗ᅜཚࡗऐഗ྘ăᅃ ӯሞጞฉ྘‫ߌڦ‬ਥ৽ၟੂዜ ႓‫ڦ؁‬Ė‫܄‬฽ė‫ڦຼೌٷ‬Lj ߳྘ॆ௬മᅃ۠࿵ჿୃ෥‫ڦ‬ ؕஓLjፌၭ61Ս๗Ljፌ‫ٷ‬61 ԃă௅ْ྘‫ࢪ้ڦ‬Ljࡐ൰৽ ሞ୾ಎ૛ገLjٗ1‫ڟ‬47Ljፌ ዕ஌‫ڟ‬ᅃ߲ຕጴ૛ă՚ၭੂ ኄ߲ᆴဥLj੗ᆶ‫ٷ‬ბ࿚Lj࿢ ೥೥௅ْ྘‫ࢪ้ڦ‬ᆩԴሞኽ ฉ௢௢஑஑‫ऻں‬୤ူገಎ૛ ௅ْዐ‫ڦ‬ຕጴLjժጮጮဦဦ ‫ں‬ፔ‫ݴ‬ဆă Đ ࿢ ৽ ኪ ‫ ڢ‬๟ ኄ ߲ƽđĐұყLjֶᅃ‫ۅۅ‬Lj ৽ሞ࿢უ‫ڦ‬ຕጴಖՉ஗ƽđ

໳ጲम྘࣏փࡗᲕLj‫ݥ‬ᄲࢅ ࿢்‫ݴ‬ၛ໳‫ڦ‬Đ႐ঢ়đLj๊ ஺5ቴ5Ă‫ܔٶ‬ঙĂ‫ٶ‬ມԠĂ ଣৎᇱሶččLjጺኮLj௅ْ ᆔକई๼କ໳‫ీۼ‬঄‫ڢۅ؜‬ ‫ڢ‬ઠăփࡗ໳‫ڛ‬ு‫ٷ‬๼ࡗLj ‫ۼ‬๟๼߲बๆԃ৽๭๮କLj ‫ܾڼ‬ཀ࣏ీᆼᆔ࣮बๆԃLj ฯ዁ᆶ้ሏഘࡻᅃ‫ۅ‬Lj࣏ీ ᆔᅃ‫ۅ‬ச֓ബă ሞ೥೥‫ڦ‬Đჾ‫د‬วঞđ ူLj࿢౾ܻᄺࣷၭ๬౥‫ژ‬Lj ‫ ݣ‬ब ԃ ബ Lj ‫ ܄‬ᅃ ӝ Lj ᆶ ้!! Đጽࠑ๒ሏđᄺీᆔ‫ۅ‬ၭ ബLjᆶ้ԝᅃ‫ۅ‬Ljӝബ‫ٲ‬৊ ඁକᄺு࠲ဣLj৽໙๟ߴକ ৶຤ബDŽᅃӯ‫ڦׇ܄‬೵ཚ৶ ຤փ๭ബDžăփࡗ‫ܠٷ‬ຕ้ क़૛Lj࿢‫ۼ‬๟࠮࠮‫ں‬ፖሞ‫܄‬ ጞᅃঙLjӻ೥೥ऻऻຕ਍Lj ຕຕؕஓă ঢ়ࡗ࿢ኄ߲Đ‫ׇ܄‬ ࡗਜ਼đ‫౎׉‬ሞ‫࠵ڦׇ܄‬ ִLjCsjhiupo‫ׇ܄ڦ‬૛Ljዐ ࡔାბิ‫׉‬ਜ਼ᄺփณăᆶࠜ วፕ቟‫ڦ‬Ljᄺᆶ‫ׯ‬ඖ঳‫ܓ‬Ă ࢬವᆅӵ‫ڦ‬Ljኄၵბิ‫ۼ‬ᆶ

࿢ሞ୿‫ܘ‬঍ವᆷ ֥ఢጱ ራᅙ঴ोࡃགྷLjှ้߳‫ت‬ ጽጽLjߌ਼้ຫᘄຫᘄLj႐ৢ ้࣮ᅬ࣮ᅬLjߌਥටิᅈ඗෥ ֒ӫ᫉Lj႐ༀ࣏໙౎ൟă௅౎ ઠ୿‫ܘ‬ၭዿLjᇑ౰ܹ౰Ⴢत੗ Һ‫ڦ‬ၭྔ໥ࠌၛཀ୿ኮૂă ႎષྲձǖA઻ቧ઻૚‫ྲڦ‬ձ ᆰၒ: zl87381991@hotmail.

com

ጆત࿔ቤৈ‫پ‬՗ፕኁ࠵‫ۅ‬Lj փ‫پ‬՗ԨԒ૬‫ׇ‬ă ࿄ঢ়๲඄Lj൩ကገሜă

ໜጣၭྔ໥‫ิ؜ڦ‬Lj࿢ ਸ๔କӷ౎୿‫ܘ‬ӷ౎ࡔా‫ڦ‬ ิऄăሞ୿‫ܘ‬Lj࿢‫ྺ׉׉‬Ⴙ ‫ܠ‬ೝ‫ڦݐ‬ெࡻܸߌ‫ۯ‬Lj‫ڍ‬ᄺ ‫׉׉‬ᅺႹ‫ܠ‬փ๢ᆌܸᇚௌLj ፌඟ࿢ৰ঳‫ڦ‬๟ᇕჾփཚă ፕྺԥ࿔ࣅ‫߫ٷ‬ం‫ڄ‬ဃ‫ڦ‬ᅃ ‫پ‬Ljዐბ้ბသ‫ڦ‬ᆈᇕራᅙ සຕ࣏ߴକ઻฾ăසৃ౎ु ‫ٷ‬କLjዘ่ᆈᇕੜԨLj‫ׯ‬ၳ ฯྲă૦๏໠ሆାူ‫ڦ‬೦ ໟLjምవၐഴ‫ׯ‬ఫ௬൞‫ؾ‬௔ ၙ‫ڦ‬ᇶ৥ăዃว‫ك‬ᆈᇕ‫࣍ڦ‬ ৣLj࿢ਥ‫ڥ‬ጲम཭඗Վ‫ׯ‬କ ᆼ୅ᆼჰ‫֘ڦ‬दටLjᇑටࠏ ཚ‫ڦ‬ऐీຼࢭྜඇෟ฿କă ᇕჾቱҹ࿮ႚዐᆻ݀କࠜ‫܀‬ ߌLj࿢थൎ‫ں‬੘ྭጣቴ‫ڟ‬ᅃ ߲ీᇑට঍༌‫ڦ‬ೝ໼ă ࿢๬ጣᇑዜྷ‫ڦ‬ତਃ ்থ‫ة‬Lj‫ڍ‬๟փႜLj࿢‫ڦ‬ᆈ ࿔໿ֶ৒କLjኻᆶࢅᅃ߲ྼ Ⴊ߾঍༌‫ڥ‬ฎྲຩ‫ۅ׏‬ăఫ ཀLj໱ሞၭ൶ాྼႪ࠶‫ڢ‬Lj ࿢ࢅ઻ӵٙฉඁੂඤ఺Ljཚ ࡗੲቧ‫ڦ‬ካ༹ᇕჾࢅࢲ୺‫ٲ‬ ದ‫ڦ‬ᆈ࿔‫ޤ‬ዺLj࿢்ߟൣ‫ؤ‬ କ໱๟ҺܻનටLj໱ᄺඓණ

କ࿢்๟ዐࡔටܸփ๟නԨ ටă࿢࣏ᆩጲम݀௽‫ڦ‬੗ၲ ᆈᇕਔ๕ߢ໕໱Lj࿢๟cbcz ‫ڦ‬npuifs‫ڦ‬npuifsLj໱ਃ ඗౬௽ӣକ࿢‫ڦ‬ᅪາLjժၠ ࿢ฦ‫؜‬କ‫ٷ‬ఘኸă࿢ߛ႗ट କLjᅃዖԥට૙঴‫੺ڦ‬ᅪᆳ ඗ܸิă ሞၭ൶૛Lj࿢‫׉׉‬ಸ९ ᅃ߲ླྀጣᆊܹ‫כ‬ହ࡚ጱ‫ڦ‬ᆈ ࡔఴටLj໱၂඗๟ᅃ߲቎ሞ ॆ૛‫ڦ‬ႎӢӢăԵُಸ௬‫ڦ‬ ْຕ‫ܠ‬କLjጲ඗৽ׂิକ঍ ༌‫ڦ‬ᇼྭă‫ړ‬࿢்ມ‫ࠞۼݛ‬ ഐᆨഘਸ๔‫ڼ‬ᅃْ༌ࣆ้Lj ఫኈኈ৽๟Ⴏ֍ᇜ‫ڟ‬բLjຣ ᄺຫփൣă๑‫؜‬କ‫׺‬ర‫ڦ‬৒ ࿢்ᄺுߟ‫ݛܔۮ‬໯ᄲ՗‫ٳ‬ ‫ڦ‬ᅪາLjፌࢫ࿢ኻࡻ঳঳ә ә‫ں‬ᆩᅃਔຶऻᆘԝူઠ‫ڦ‬ ᆈᇕ঳ຐକ࿢்‫ڼڦ‬ᅃْ ᄺ ๟ ྸ ᅃ ‫ ڦ‬ᅃ ْ ঍ ༌ Lj Đ J! dboďu! tqfbl! FohmjtiđLj ໱ྲၲጣ‫׉ݥ‬૙঴‫ۅۅں‬ ཀྵăُٗLj࿢்‫ׯ‬କᆩᄅห ࢅ࿮ჾ‫ڿد‬ᆷ൧‫ڦ‬ᅴࡔವ ᆷLj९௬้‫ۅۅ‬ཀྵ࿚ࡻLj‫ݴ‬ ՚้ࣩࣩ๮ም९ă࿢்‫ڦ‬ᆷ

൧࣏ሞीჄLj৑࠶࿢்ඍ݄ ྜெ‫ڦ‬঍༌Lj‫ڍ‬ᆶ้Ljփྜ ெᄺ๟ᅃዖ՚ᄣ‫ڦ‬ெă ࢫઠ࿢‫ټ‬ጣၭྔ໥֖े କ཮ກ࠷௨‫ݯ‬ਉӸ‫ڦ‬ᆽܹऄ ‫ۯ‬Ljሞఫܹණ๎କႹ‫ܠ‬ઠጲ ዐࡔ‫ڦ‬ᄷᄷరర்ăഄዐփ ݄᳐‫׼‬৉ั‫ڦ‬Ljᄺփ݄஌஌ ‫ݛٷ‬฀঴ටᅪ‫ڦ‬LjᄺᆶณႹ ጲ๫ൣߛฺഘଲට‫ڦ‬Lj߸ᆶ ᅃၵ‫؛‬ઠ቉‫ڟ‬ሀ၂਀৉‫ڊ‬ၭ ‫ڦ‬ă‫ۼॆٷڍ‬ᆶᅃ߲ࠌཞ‫ڦ‬ ༬‫ۅ‬Lj‫ۼ‬๟ઠ୿‫ܘ‬ၹዺܹ౰ ቷੂ໥ጱԜ‫ڦ‬Ljܸ൐ਨ‫ܠٷ‬ ຕටփ‫ۮ‬ᆈ࿔ăႎ‫ڦ‬၎ཞว ‫ࣅ੺࢔ݻ‬঴କࡗඁփཞঢ়૦ ሰ‫ֶڦׯ‬ᅴLj‫ۙۼॆٷ‬ኝ႐ ༀՎ‫ڥ‬බഠᆷ฀ഐઠă࿢் ඤዔᇀࡹ࿮ԍା‫ں‬঍ୁᇣܹ ঢ়Ljླྀ႐ዃ޵‫ں‬༑༪ᇑܹ౰ ၎‫ڦت‬रേLj႗ߛ֑ଜ‫ݴں‬ ၛሞᅴࡔ໱ၕᇜ९‫ڦ‬ആ࿕᧭ ๚Lj߸ዘᄲ‫ڦ‬๟‫ྺۼॆٷ‬ಇ ര႐ዐ‫ߌ܀ࠜڦ‬ቴ‫ڟ‬କᅃ߲ ݀ႅࢅൡຎ‫ڦ‬ೝ໼ă ᅃཀLjᅃ߲ூᇔक़ධ ቛ୞ጣ໳౎ൟ้ൌૢఇᄣ‫ڦ‬ రరߢ໕‫ॆٷ‬Lj໳ጚԢ૗ਸ

ࣲำࣲม

߲༬‫ۅ‬ǖᆶബăሹ஺ੂ‫؜ڥ‬ ઠǛᅃੂఫᅃวఁಈጎຐLj ኄMWLjఫIfsnft‫ڦ‬Lj৽ኪ ‫ڢ‬କăܸ൐྘‫ࢪ้ڦ‬ᄺ๟փ ‫ۯ‬ำ෥Ljᅃӯᅃူጀ৽๟‫ׯ‬ ӥ‫ׯ‬ӥ‫ڦ‬Lj๼କᄺփ႐༯Lj ीჄူLjᆶ้ీᆔ࣮‫ۅ‬Ljᆶ ้ᆼತ࣮ඁକLjᅃ኱๼‫ڟ‬ว ฉኻ฻‫כٶ‬ബକ֍੝ጽă ܸ‫ڦׇ܄‬ᇵ߾๟࢔ૂ ९ኄၵĐዐࡔณᄷđ‫ڦ‬Ljᄺ ‫ࢪົࡻࡻۼ‬ጣLjփৈ࿚ࡻ‫ٶ‬ ቲࢬLj࣏ঢ়‫׉‬ዷ‫ۯ‬࿚ᄲփᄲ ৶຤ăܸኄၵĐ޷ܾ‫்پ‬đ ‫؜‬๮ᄺ๟࢔ગഘ‫ڦ‬ă࿢৽ൕ ᄅ९‫ڟ‬ᅃ߲ାბิᆔକबഥ ԃࢫLjໜ๮ߴକӻ໱ገገಎ ‫ڦ‬๤ኁ61ԃၭ‫ݯ‬ăኄၵ๤ኁ ᅃྟฉ‫ܠ‬থ‫ځ‬ब߲Đዐࡔณ ᄷđLjԲबཀ‫߾ڦ‬ጨ࣏‫ܠ‬ă ঄‫ڟ‬ኄLj࿢ኈᆶ‫ۅ‬๮ ᄡLjᆼၙ‫ڟ‬Csjhiupo‫ׇ܄ڦ‬ ૛ಸಸሏഘକLjే࣏՚ຫLj ၭ‫܄‬ᝡ൧Lj‫ڍ‬๟ഥྤ՚ฉ Ვă

઻ᄅੂ୿‫ܘ‬

୿‫ܘ‬ഔ‫ࡔ࣮ײ‬କă໳֍ઠ୿ ‫ܘ‬ଇ߲ሆ৽ᄲٖٖ૗ඁLjഄ ዐ‫ڦ‬ṊḰᇱઠ๟ᅺᇣܹ࠵౒ ‫ڦ‬փཞᇑܹဟ޺‫ิْ݀ܠ‬ჾ ᇕኛኴࢅ႐ଳ‫ڦ‬ಸጐLj໯ᅜ ൧थኮူၙᅃጽକኮă໳ॽ ጲम‫ڦ‬੮ௌᅃࠟసܹ‫ڛ‬৑ኮ ࢫLj৩඗ೝৢူઠLj໳඄࢚ ‫ڥ‬฿Lj߀Վକ‫؛‬ዔीჄାକ ူઠăൡ໕๟ᅃवփ੗ईඍ ‫ڦ‬ଆᄱLj໲ೝ࢚႐ༀLjߴට ᅜኟඓਦ֧‫ڦ‬ൣႝࢅ዇ࣱă ࿢ᄺ঳঍ࡗᅃၵ౎ൟ ವᆷLjഄዐᅃ߲ᄞ࠼ఴ࡚๟ ࿢ሞฆ‫ׇ‬ှ࠾้঳๎‫ڦ‬ă໱ ๟ԛ৙ටLjሞᆈࡔᅙ‫ٸ‬କ࢔ ‫౎ܠ‬Ljகฉ৽ᄲ࣮ԛ৙߾ ፕକăൄ໱ఫࡃ႐ຼॱ‫ڦ‬ห ൧Lj࿢‫ةގݠ‬ఄ‫ྔ࡛ڟ‬ᆴጱ ఫᅃ୮୮າၕ‫ڦ‬ศ൧ă඗ ܸLj‫ړ‬࿢‫้ܘ୿ڟ౎ܾڼ‬Lj ሞฆ‫ׇ‬ᆼᅪྔ‫ں‬ಸ‫ڟ‬କ໱Lj ࿢ᅃ૽৚ჲ‫ں‬ད໱঄ຎକ࣮ ࡔࢫ‫ڦ‬ሦᇜă࣮ԛ৙ࢫLj໱ ৊෇ᅃ߲࢔‫ܠ‬ට‫ۼ‬၉డ‫ڇڦ‬ ࿋߾ፕLj໱Ⴇ႐ղղጚԢྺ ࡔၳ૰Lj඗ܸ၄ํ‫ٶ‬೦କ໱ ਾ‫ྜ׬‬ெ‫ڦ‬ኰ‫ࣄऺׇ‬ă໱ᆶ

ᆈࡔ๕‫ࠦڦ‬ኴLj‫ݐ‬๚‫ۼ‬Һᆶ ᅃຫᅃLjփ‫ۮ‬९‫ޅ‬๑‫ܦ‬Ljփ ‫ۮ‬ዐࡔኰ‫ްׇ‬ሗ‫ڦ‬യࡀሶLj ࢔੺৽ᆅഐକಖට‫֨ڦ‬ణă ߸ඟ໱࿮݆ඨ๴‫ڦ‬๟ఫၵೕ ‫ڦݏ‬ටा঍ྫă໱ຫLjසৃ ାሞ໱స࡛ዐ‫߾ڦ‬ፕᆇၡඇ ๟ுྜுକ‫؏ڦ‬ჶࢀ৶Ă‫׺‬ ‫ߤאݗ‬Ljට்ሞဝक़փ๟ߛ ༌ગஃ৽๟᫙ᄳ֎޷Ljฎྲ ࿔ჯ‫৽ڦۅ‬Ӧ౬ბ࿚्ጎኟ ঢ়Lj߸ᆶฯኁ؆஋஋‫ں‬ହႷ ಆக඄ബ঍ᅟă໱ߌ༒ጲम ๟‫ں‬࿋‫ڦྲگ‬ၭට࿿Lj࿮૰ ߀Վኄዖ‫ࢭ؜‬ጲमᅪଙ‫ڦ‬၄ ํLjኻᆶ༧૗ԛ৙࣮‫୿ڟ‬ ‫ܘ‬ă໱ຫ໱࣮‫ڥࡗࢫܘ୿ڟ‬ ࢔ൟ຿࢔ኈํLjܸ൐கฉ৽ ᄲ঳ࣿକăኄ้Ljᅃ߲࿔ৢ ‫ڦ‬ዐࡔࠝ౓༵ጣ‫ٷ‬ԈၭԈ‫ڦ‬ ۫ဇࡗઠLj໱᪥ཇ‫঻ں‬ถຫ ኄ৽๟ጚႎ౓ă໱்ߢ՚࿢ ႞‫ںޟ‬૗ඁLj࿢ၙLjኄ‫౎ܔ‬ ൟටሞැ߅౎ࢫࣷփࣷ஌ᄾ ࡃߵ఼ǛᄺႹLj‫ړ‬໱்ዘႎ ໸ฉࠤၕఫೌඤ้ཱིLjጲम ሼঢ়‫ڦ‬ထৌᅙՎྺ੗ဠ‫ڦ‬၄ ํă


‫ڼ‬24:೺

ጆત / 43

ԨӲՊडǖ඿ଟ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

ࠅᇦิऄऻ඀ ቧሆࡦ ၭბ้࿔ბ൞౎௎ჩLj27 ໠ਸ๔ሞ߳ዐࡔԒኽޭ਽݀՗ፕ ೗ă‫ٷ‬ბ้݀՗ፕ೗ᅙॽৎӥ ೊLjԹᄽࢫ৊෇‫؜‬Ӳࡣࡦ‫ڼ‬ᅃև ၭຫ‫ڦ‬ፕॆ‫؜‬ӲมăԹᄽࢫଇ౎ ‫؜‬Ӳጲम‫ڼ‬ᅃև‫׊‬ೊၭຫĖࢾැ ཝėǗ೺क़ྺĖႎ৙Ԓėႀࡗᅃ ೺‫ހ‬௬Ԓ‫ڢ‬तၵႹೠஃLjࢫઠᆈ ࡔାბăାბ೺क़ॕ‫׼‬ႀፕࢅ݀ ՗ፕ೗ă ႎષྲձǖAቧሆࡦ.ࢾැཝፕ ኁ ᆰၒ: sohia1214@163.com

࿢ኪ‫ڢ‬Ljኄ๟ቧҺଫ‫ڦ‬ ༶ణă ‫܅‬୛ோਸ਼հ༬ሞĖ‫ݐڻ‬ ౅‫ڦ‬ራ֕ėਸཀྵຫLj໱ጺ๟ ీ࣮ၙഐ໱ሞ౨ሀ‫ڼڦ‬ᅃ߲ ࠅᇦLjඟ໱ߌਥକጲमኟኟ ၟኈኟᅪᅭฉ‫ڦ‬ᅃ߲ፕॆă ఫ஺Lj࿢ၙLj‫ࢫ౎ܠ‬LjईႹ ࿢ᄺ࣮ࣷၙഐ࿢၄ሞሞ୿‫ܘ‬ ࢅኮമሞքટ‫ܙ‬Ăத‫ן‬ຯ༬ ‫ࠅڦ‬ᇦӕă ࿢ణമ୿‫ࠅڦܘ‬ᇦᆶ ෙ߲๪ᆷLj‫ۼ‬๟஬ଢ଼‫ڦ‬ฉӬ ፃă ໴෩‫ڦ‬࿤๪๟ፌ‫ڦٷ‬ ᅃक़Lj࢔ᆶ‫ۅ‬ቧҺଫ৹้ฉ ࡛ࠅᇦ‫ߌڦ‬ਥăᅃ߲‫ڇ‬ว ౰ටLj቞਍ኝ‫ݝص‬ጱᅃक़ፌ ‫ٷ‬Ăፌࡻ‫ڦ‬࿤๪Lj‫ݝ‬क़૛ඇ ๟໳း௽‫߲ڦ‬ට‫߭ޅ‬ă඗ܸ ఫ‫ݝ‬ጱඐժփ๟ຌᇀ໳‫ڦ‬Lj ໳৽ኄ஺ᅃ኱‫׊‬೺ፀዿጣLj ໚඗‫ݝ‬ፀᅃ኱࢔ࡍLj໳ᄺٗ ுၙࡗᄲசጲम‫ݝڦ‬ጱĊĊ ᆼᅃ߲၄‫پ‬ዐࡔ‫ݩ‬ᅌ໯າ‫ڦ‬ ࠵‫ۅ‬ă‫ڍ‬໳৽๟ኄ஺ࠦኴ‫ں‬ Ⴔᄲᅃ߲ጲम‫ڦ‬੣क़ă໳‫ڦ‬ ມට‫ܸٷض‬๾๢Lj‫ۈض‬኏‫ڇ‬ ԥ༫‫ۼ‬๟໳ጲमச‫ڦ‬ฉࡻ

‫ڦ‬ă‫ض‬Չᆶᅃ߲ࠟዐࡔ‫߭ޅ‬ ‫ڦ‬஌‫ڨں‬Lj໳ᅁྟ෇ລമ๟ ᄲ‫܁‬बᄻၭຫ‫ڦ‬ă ᆶ࢔‫ࢪ้ܠ‬Lj࿢փ্ ၙLjԥઓሞࠦۨටิ૛‫ڦ‬ ටLjᆶ้ईႹࣷ၉డఫዖ೏ ռ‫ڦ‬᠐ීă ‫ڍ‬๟໯࿍೏ռLj৽ᄲ ፔࡻ႐૙ጚԢǖுᆶᅃᄣ۫ ဇ๟ኈኟຌᇀే‫ڦ‬ă໚඗ิ ంփ܏߸ႎLj੗๟৹‫ڦ‬࿿ዊ ᄺሞփ܏฿ඁăփஃዿ໯Lj ႐Һ‫ڦ‬ၭ๊࿿Ljᅃኍᅃ၍Lj ᅃ௝ᅃ็Ljႍ੮༨‫ڦڟ‬ਵ‫ݦ‬ ԗĂ๮૾ĂশኸĂກጞጎ ๦ĂກጞĂፌҺ‫ۭࠟڦ‬ᅖ ጱĂ෭݀Ă‫ض‬Ă࣏ᆶLjටă ᅃൎ‫ڦ‬ᅃൎLj࿮ஃేኮമ‫ܠ‬ ஺႐Һई‫ܠ‬஺ኆပLjే‫ۼ‬๟ ᄲ฿ඁ໱்‫ڦ‬Ljే‫ิڦ‬ంዐ ॽுᆶᅃᄣ۫ဇ๟ࠦۨ‫ڦ‬ă ‫ڟ‬ፌዕLjईႹ৽ႚ‫ׯ‬କ‫د‬ຫ ዐ‫܀ࠜڦ‬ă ੗๟Ljੂࡗ‫ڦ‬ৠ෥Lj ᇜ‫ڦڟ‬ටLj݀ิ‫ࠤڦ‬๚Ljඐ ඓํ๟ࠦۨิऄ‫ڦ‬ට໯వᅜ ၙၡ‫ڦ‬ăഄํ࿢்௅߲ට‫ۼ‬ ሞയᅪ๎૛჋ስକጲमኈኟ ‫ڦ‬჋ስăే࣍ජ‫ڦ‬၄ሞ‫ิڦ‬

࿔൞ሞᆈ୿

ऄLjే၄ሞ‫ڦ‬วՉටLj‫ۼ‬๟ ేጲम჋ስ‫ڦ‬঳ࡕLjுᆶඪ ࢆᇽᆮ੗ჾă ໯ᅜLj࿢௅ӭᅃْॆLj ௅ዿ‫ڟ‬ᅃ߲ႎ‫ݛں‬Lj࿮ஃ࿢ ‫ܠ‬஺ဠ࣌ఫ߲‫ݝ‬ጱLj࿢ጺ๬ ཮ඟጲमփᄲ໿buubdifeă փీཨ෇໿‫ߌܠ‬൧Lj‫ܔ‬ᇀඪ ࢆ๚ඪࢆටăᅺྺඪࢆ๚ඪ ࢆටLjፌዕ‫ۼ‬๟ᄲ฿ඁ‫ڦ‬ă ࿢௅ཀፖEMSฉӬ‫ڦ‬ ้ࢪLjሞ੺‫ڟ‬Tpvui! Rvbz ‫ࢪ้ڦ‬ᆶᅃ߲਎‫ڦٷ‬ገྖă ௅ཀራ‫ץ‬9;61ፑᆸLjሞఫ߲ ਎‫ٷ‬ገྖ‫ڦ‬ຨक़Lj࿢ጺ੗ᅜ ੂ९‫ྔشכ‬ႀጴ୍߭ጱक़૛ ᅙঢ়ፖକब߲႓႓‫ڦۅۅ‬ฉ Ӭፃǖዐ౎‫ڦ‬ఴටLjᆶၵཬ ‫ۥ‬Ljኟ‫ܔ‬ጣ௬മ‫ۉڦ‬సă৽ ሞఫᅃਗ਼࿢཭඗࿮Բߌ਼ă ࿢ຼࢭᅃူጱ೓९କ٩ฉ‫ؾ‬ ຏ໯ຫ‫ڦ‬՚ටิऄ‫ڦ‬ጻൎ ௬ă ཞ้࿢ᆼփ্ሞၙLj ๟‫ޏ‬ሞగᅃਗ਼Lj՚ටᄺࣷኄ ஺ᅃူ۴ဒକ࿢ิऄ‫ڦ‬ኈᑈ ఼Ǜ ‫ేړ‬ཕጂሞิऄ‫ڦ‬గᅃ ຨक़‫ࢪ้ڦ‬LjᅃൎࣷᅃူՎ

ଠ෇

‫ڥ‬ၟᅃ߲࢈ጱᅃᄣăٗఫ߲ ၭ࢈ጱ૛ేᅃူጱ೓९କᅃ ൎǖᅃൎ๟සُփᇶ஢Ljܸ ేጲว๟සُᄄஙକ਎‫ڦٷ‬ ࿮లă ࿢்໯ᆶට‫ۼ‬ሞᄄஙă ൶՚๟Lj௅߲ටᄄங‫ڦ‬ศറ ‫܈‬ă ࿢ၙഐኮമሞքટ‫ܙ‬ ࠅ঍ฉੂ‫ڦڟ‬ᅃ߲ԝԈፃǖ ᢲೄ‫ٶ‬ӳ‫ڦ‬ᅃ߲31ೋࢫ౰ ጱLjԝጣᅃ߲਎‫ڦٷ‬ԝԈLj ੗ᅜၙၡԝԈ૛৽๟໳ణമ ‫ڦ‬ᅃൎ࿿ዊă໳วฉ‫ح‬କ࢔ ‫ܠ‬੥Ljཀྵ݀२‫܌࢔ڥ‬Ljว֌ ௭ཉĊĊࠚऺ๟‫׊‬೺‫ڦ‬ԝԈ ิხ໯ܶ‫ڦ‬ă඗ܸ໳‫ټ‬ጣܺ ऐLjໜጣܺऐ૛‫ڦ‬ᅼૂሞࠅ ঍‫כ‬၏૛࢔ᆶবጾ‫ڦ‬ୱ‫ֶۯ‬ ‫৽ۅ‬ᄲཌഐ࿸ઠăఫᅃਗ਼࿢ փ্ၙLj࿢ᅜമሞԛ৙ᆶକ ࡻब༫‫ڦݝ‬ཞ๚்Ljੂ‫ڟ‬ኄ ᄣ‫ڦ‬౰ᢲೄLjփኪፕࢆߌၙ ఼Ǜ ٗగዖ‫܈ײ‬ฉઠຫLjኄ ߲ԝԈፃሞኄ߲๘হฉ๟ு ᆶඪࢆ࿿ዊ‫ڦ‬Lj੗๟ੂጣ໳ ໜᅼૂ࿸‫ڦۯ‬ᄣጱLjఫዖኈ ኟ‫ૂ੺ڦ‬Ljኮമᆶब༫‫ڦݝ‬

ཞ๚்‫૽ڦ‬ฉLj๟ٗઠுᆶ ‫؜‬၄ఫዖ՗൧‫ڦ‬ă ኄ߲๘হLjඪࢆ๘হLj ‫ۼ‬ໜ้‫ۼ‬ᄲԪ໰ă ໠ሆঢ়ࡗLjටႠཚཪă ኟසዬጲൣ໯ຫLjඁ‫ڦ‬৑࠶ ඁକLjઠ‫ڦ‬৑࠶ઠକLjඁઠ ‫ڦ‬ዐक़Ljᆼ๟ሹᄣ‫ٖٖڦ‬ ఼Ǜ

ኙߡഔ๚ Ąසࡕ౞‫ܔ‬ᆈࡔิऄ೤ ᆶ႐‫ڥ‬ Ąසࡕ౞ᇼᅪ‫ݴ‬ၛጲम ‫ڦ‬໯९໯࿕ Ąසࡕ౞‫ܔ‬ᇑሞᆈࣀට ૧ᅮတတ၎࠲‫ࣆڦ‬༶ᆶ ‫݆ੂڦڟ܀‬ ࿢்೺‫ځ‬౞‫ڦ‬ཨߡƽ

ཨߡ႑ၒǖ column@thechineseweekly.com

ཌྷ㘚਀ǃ䗑䯂ǃᗱ㋶DŽ

໳‫ڦ‬ᄅዐᆶૐ౱Lj ᄺᆶӥ࿆ă ൡདే‫ࠤڦ‬๚Lj ߌ๴ิం‫ڦ‬࿒‫܈‬ă ᭀ䇋ᳳᕙlj㣅Ӻⓨ᪁ᅸNJᷣⳂ


44 / ऄ‫ۯ‬

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

3124౎8ሆ37න.9ሆ2න

ᅃዜऄ‫ۯ‬ኸళ ([KLELWLRQ‡ቛબ

www.thechineseweekly.com ‫ک‬୤Ėࣀ࿕ዜ਽ėྪበ!! इൽ߸‫ܠ‬႑တ

0XVLF‡ᅼૂ

)LOP‡‫ۉ‬ᆖ

ӣূࡲࠆဲलਸ‫ݣ‬න

නԨ࿔ࣅቛ

۫ևᅼૂব

ઝ๮য়ࢾ

Hyper Japan 2013

Open East Festival

ำૂ߾ፕ‫ݙ‬ဣଚ ெำĄࢅำᅼૂࣷ

࠰๶‫ٷ‬ბ

Buckingham Palace Summer Opening 2013

Monsters University

The Heat

ӣূࡲࠆٗኄዜ఍ਸ ๔ᆼ৊෇କ౎‫ဲ܈‬ल‫ڦ‬ਸ‫ݣ‬ නLj௅౎ኻᆶኄ้߲ࢪLjೝ ௷઻ӥႡ்֍ᆶऐࣷօႜ ሞ561௝‫ڦ׊‬ဇ֨ࠆ‫ࢾې‬ᇴ ૛Lj‫ק‬ፋሞ2:๘ुࠆ‫ې‬ᇑࢶ ռ‫ߛڦ‬ჯࢅౢৢዐăৃ౎ኄ ߲༬՚‫ڦ‬ቛબॽቛ‫؜‬౰࣠े ௧71ዜ౎‫ڦ‬૝‫ޜ‬ᅜतࣼࣃᅝ ຍ೗ă‫ُأ‬ᅜྔLjߑߑဠཁ ၭྦྷጱ‫ڦ‬ᆈࡔ࣠๪࣏ࣷၠࠅ ዚླྀ‫؜‬నၵ༬՚‫ڦ‬ቛ๖ऄ‫ۯ‬ ఼Ǜ࿢்๛ణᅜ‫ځ‬ӕƽ

၄ሞᆈࡔ൞ณ౎ዐᄺᆶ ሁઠሁ‫ڦܠ‬ට‫ྺׯ‬କĐਸ਼ྍ ᅉđጕໜኁă ፕྺৃ౎ᆈࡔፌ‫ڦٷ‬න Ԩ࿔ࣅቛLj๋ٗ࿿‫ޜڟ‬ጎLj ే੗ᅜሞ௅ᅃ߲ঙ஌ლቴ‫ڟ‬ ࡤᆶනԨ࿔ࣅᇮ໎‫۫ڦ‬ဇLj ၄‫ׇ‬խ‫ݣ‬ጣ‫ڦ‬නԨᅼૂLjඟ ే‫ڟގݠ‬କනԨă ๱ິĂൣ৶ĂනԨ߳ ๕߳ᄣ‫ڦ‬নՉ๋࿿ĂනԨ‫ۯ‬ ஦ččLj੺ઠߌ๴නԨ࿔ࣅ ‫ټ‬ઠ‫ڦ‬৚ဠӕă

ဲන‫ڦ‬ᆈࡔጺ๟ӵໜጣ থṂܸ዁‫ڦ‬ᅼૂব‫ڦࡗ܈‬ă සࡕኮമ‫ڦ‬ᅼૂবే‫ࡗٱۼ‬ କLjு࠲ဣLjԨዜᆼᆓઠକ ႎᅃ୾৛֒୞ཀ۫ևᅼૂ বăُْᅼૂব‫أ‬କేຄဒ ‫ܓૂڦ‬ፇࢇኮྔLj࣏ᆶዘূ ຌ‫ٶ‬ऍૂፕ‫ݙ‬Ă࿸‫ࢅښ‬ຫ‫א‬ ՗ᄇLj՗ᄇኁઠጲࡔॆ‫ٷ‬ਗ ᇾLjࣷྺే‫װ‬၄ేຄဒ‫ڦ‬ঢ় ‫ۆ‬ဥਗLjසĖ቟கė‫ڪ‬Lj၄ ‫ࠃׇ༵࣏‬ᆶ‫ۉۯޝ‬ᆖᇾĂܹ ཡዐ႐ࢅण๨ă

ዐᆈᅼૂॆၹࣷॽၻ๮ ᅉ๗ଳ‫ܙ‬႐ำࢇ‫ܘ୿ࢅཷא‬ ए‫ۋ‬฽ૂཷLjᆯጆᄽ൞౎ߤ ‫ࢅॆא‬๪ૂཷ໯ᄇᅷ‫ڦ‬ᆫெ ჉ୱLjేॽႌง‫ٗڟ‬฽ᆣLj ߤਗᆣ༒ۙ‫ڟ‬ᅝຍߤ൸‫ڦ‬৛ ೗ఁቤă ࣌ᆓߤ‫א‬Һࡻኁे෇‫ڟ‬ ኄெ௴ࢀำዐLjቴ‫ٗڟ‬࿄ᆶ ࡗ‫ڦ‬ၛ๴ࢅႌဠă ኄ߲ெૢ‫ဲڦ‬ᅁLjྮ ඐᅃൎ‫ݑ‬హLjኻᆶ჉ୱĂெ ำĂࢅᅼă

ቛબ้क़ǖ8ሆ38නlj:ሆ 3:න ቛબ‫ۅں‬ǖCvdljohibn! Qbmbdf-!Cvdljohibn! Qbmbdf!Se-!Mpoepo!TX2B! 2BB ೑ॏǖ2:ᆈԃ

ቛબ้क़ǖ8ሆ37න25;11Ǘ8 ሆ38න:;41Ǘ8ሆ39න:;41 ቛબ‫ں‬኷ǖFbsmt!Dpvsu!3-! Xbsxjdl!Spbe-Mpoepo! TX6!:UB ೑ॏǖ26/11ᆈԃ

ऄ‫้ۯ‬क़ǖ8ሆ38නlj8ሆ39 න24;41ਸ๔ ऄ‫ۅںۯ‬ǖRvffo!Fmj{bcfui! Pmznqjd!Qbsl-!Mpoepo! F31!3TU ೑ॏǖ:/61ᆈԃ

ऄ‫้ۯ‬क़ǖ8ሆ42න8qnਸ๔ ऄ‫ۅںۯ‬ǖJtmjohupo! Dijoftf!Bttpdjbujpo-!32! Ibudibse!Spbe-!Mpoepo! O2:!5OH ೑ॏǖ9ᆈԃ

ጲᆽចឃ৚ဳጆᇵኰᄽ ‫ٷڦ‬ᄅጮ஛ਖ਼Ąࣀຯएዕᇀ සᇼ੊෇ሼጽ‫ࡗ؜‬࿮ຕ‫د‬ആ ට࿿‫࠰ڦ‬๶‫ٷ‬ბ৚ဳბᇾă ‫ܔ‬ᇀኄ߲၎ஸ༪ဠĂີࡹு ᆶඪࢆ੤ֈഘ‫ڦׇ‬ၭ࠰࿿ઠ ຫLjຶਫ਼ກԨຼࢭ๟ํ၄௔ ၙ‫ྸڦ‬ᅃ཰০ăᇑኮ၎‫ܔ‬Lj ဣ‫؜‬৚ဳఁோ‫ڦ‬ཞბற࠰ቔ ఛ๗Ą໋૧࿔ཀิ๟ዜྷཞ ბ࠲ጀ‫ڦ‬ঋ‫ۅ‬Ljྜඇᅃޭ๊ ஺‫ۼ‬࿮໯࿍‫ڦ‬ષ‫ࠅږ‬ጱߣፔ ಋăሞߛ๮ሊण‫ڦ‬ෘ‫ׇ‬ฉLj ‫ٷ‬ᄅጮᇑற࠰नॽᆓথമ໯ ࿄ᆶ‫ڦ‬཈቟čč!

ෝ‫ڤ‬ઙĄք஍ਖ਼ሞೌዐ ‫؜‬ᄇ‫ڦ‬๟ᅃ࿋GCJ౰༬߾Lj ໳ॽᇑᅃ࿋Đ‫دݥ‬ཥđ‫ڦ‬հ ๗‫ܙ‬౰য়ִ஽ૢ෩Ą஛ਸ਼ဇ ᅃഐ‫ܭ޲ܔ‬ஆຯ࢒ӻčč ෝ‫ڤ‬ઙĄք஍ਖ਼๦ᄇ ‫ڦ‬ԍ๰౰༬߾Tbsbi! Bti. cvsoࢅԓሮ‫ڦ‬հ๗‫ܙ‬౰য়ִ Tiboopo! Nvmmjotথ‫ڟ‬କฉ पంସLjᄲ൱໳்ᅃഐඁጕ վ࿮൧‫۾ٷڦ‬ᥥă‫ڍ‬๟ჹዘ ‫ڦ‬࿚༶ሞᇀ໳்ዐ‫ڦ‬ඪࢆᅃ ߲ට‫ۼ‬փሼᆶ‫ࢅڗٲ‬ವᆷLj Ⴀ߭ᆼপ඗၎‫ڦݒ‬໳்޿ස ࢆ๟ࡻǛ

ૌ႙ǖဠਗ0‫ࣃۯ‬ ฉᆙන೺ǖ8ሆ37න

ૌ႙ǖဠਗ0‫ۯ‬ፕ0‫ݖ‬ፍ ฉᆙන೺ǖ8ሆ42න


‫ڼ‬24:೺

႓ፗ / 45

ԨӲՊडǖଠࣲࣲ!!!ெຍՊडǖྦྷ᠐ᤣ

఺఺౰࿧‫ی‬ ӣ!ᄜ!ፗAries ఺఺᯳ᑻϧᆊ ᮄ⌾ᖂम˖@nownow 䚂ㆅ˖nownow1980@gmail.com

౰࿧‫ی‬Ԩዜ૙֎ኸళ

ӣᄜፗጲ࿢Ⴊኟ‫ڦ‬ᅃዜăᏢ ࠞႩբৢ࠵ഄՎăӣᄜፗ‫ڦ‬๚ᄽ੤ ॽ‫܌‬ሡ฿ඁआ૰Ljጲ࿢؊ํጚԢLj ๢‫ۙ܈‬ኝႩတLjᆶዺူᅃ࣮ࢇ཈ ቟ăԨዜ੗ీႴᄲፔᄇ঄Ă঍Ԓ ߢĂ঍཮ກ‫؜‬Ӳ֥ߡă

!!!! ! থူઠ‫ڦ‬ᅃ߲႓೺Ljሞ ‫ٷ‬ਆփ૧‫ڦ‬൧઄ူLj‫ܔ‬ᇀ ᅙঢ়ཨ෇૙֎቟۷‫ڦ‬ዮ‫ܠ‬ ႓ፗට๗দྺᅃ߲၎‫ړ‬փ ‫ڦٱ‬๭इ೺Lj೵Փ๴ᅮ‫ײ‬ ‫ࡗג܈‬ᇨ೺Ǘ‫ڍ‬සැช࿄ ෇‫ׇ‬Ljሶփླྀ४Ǘᅺྺُ հᇐ୞਩ቖ‫ࡻڦ‬๚൧้क़ ժփ‫׊‬Lj໚඗հत‫ྷݔ‬ ‫ٷ‬Lj‫ڍ‬ժփ๟‫׼‬৳ႜྺă

Ԩዜၭ࢒ֶവ‫ތ‬വ‫ތ‬Lj‫ॆٷ‬ ࡗ‫࣏ۼڥ‬ႜƽ

਎ႃፗ࣮ࡃ႐ଳ‫ڦ‬ᅃዜă‫ݒ‬ ูጲ࿚Ăጲ࿢༵ืăԨዜॺᅱ਎ႃ ፗ‫ܠ‬ᅃ‫้ۅ‬क़‫ت܀‬Ljጲम঴ਦ߳ዖ ࿚༶ă‫ړ‬ᇜ‫ڟ‬ቱҹࢅፆషLj๬཮‫ܣ‬ ሞగ߲ටԝࢫLjՆ௨ඁ኱௬ే‫ڦ‬ኈ ํߌ๴Lj‫ڦ‬ඓࣷൟ຿࢔‫ܠ‬ă

ূ౥ፗጽ‫گ؜‬௚‫ڦ‬ᅃዜăዘ ႎഐօമ‫ڦࡻੂײ‬ኄ܎නጱLj๚ᄽ ས੮ఉࢇ೺঳ຐLjइߛ֫ง๎ਉ ४Ljగࡾ‫ײ߾ٷ‬໯Ⴔ߳ၜཉॲᇑႜ മጚԢᄺᅙ‫ׯ‬ຄLjྤ๚ਓԢࢫLjᇨ ۨऺࣄ੗ྭසआසᕃ৊ႜă

Ԩዜ‫ت‬౰ፗ؊؈ጣ࢔‫ܠ‬๚ ൧Ljӵໜ‫ٷ‬ଉ‫ڦ‬ໜ้Վࣅă‫׼‬Ⴤྺ ิऄܸ஬ଢ଼Ԧಞ‫ڦ‬ኄ܎නጱLjᅃൎ ‫ۼ‬ᅜ੺বጾ݀ิLj௅้௅ਗ਼‫ۼ‬ၡም ᅃْ‫ڦ‬ऐࣷă

ఊ᷍ፗᅓᇀ‫ظ‬ፕ‫ڦ‬ᅃዜăԨዜ ఊ᷍ᆶ࢔‫ۅܠ‬ጱLj๢ࢇ‫څ‬ඪࠥ࿚ई ٗ๚‫ظ‬ᅪ߾ፕLjేీሞ๚൧ฉቴ‫ڟ‬ ႎ࠵‫ۅ‬Ljߴටٓ௽‫ߌڦ‬ਥăߌ൧‫ݛ‬ ௬๢ࢇණ๎ႎ‫ܔ‬ၡLj‫ڇ‬วኁփ‫ݣݟ‬ ਸ႐Ljփᄲ਌ਨă

຤!೟!ፗAquarius

10/23-11/21

ཀၷፗኝ༹քਆ‫ڦ‬ᅃዜă৑ ࠶೨ᇀਜ਼࠵ᅺ໎ภ෇փณྔခLj़ ۨ৊‫܈‬ჽᠶĂዐ܏LjᄺႹࣷᆶᅃ‫ۅ‬ ਉօྼड़LjᆶᅃၵࣆඐႴᄲేຫ‫؜‬ ઠLjසُ‫ీݛ‬ഓतేፌኈ኿‫ڦ‬൧ ߌLjፌዕ݀၄ేా႐ศ‫܀ڦت‬ӣă

1/20-2/18

຤೟ፗଳऄᆌՎ‫ڦ‬ᅃዜăߑ ලժष६ྫኪઠăॕ๰ߖ࿋Lj৊੗ ߿Ljཽ੗๰‫ڦ‬ኄ܎೺क़Ljनᆶැ߅ փՍLj๚ᄽ‫ۙگ‬؊‫ۉ‬ĂཽਃటࢫLj ‫ڥ‬ᅜۙኝፕတĂཧှ‫ݣ‬੣ăࣷ೦ ֎Lj൐๟փၭ‫ڦ‬ຕణă

พ!๮!ፗSagittarius

8/23-9/22

5/21-6/20

12/22-1/19

ཀ!ၷ!ፗScorpio

‫!ت‬౰!ፗVirgo

ມ!ጱ!ፗGemini ມጱፗჽჄҺ൧ዷ༶‫ڦ‬ᅃ ዜăሏ๞‫܈ޗٷ‬ገኟ‫ڦ‬ኄ܎නጱLj ๚ᄽඇ႐ඇ૰ཨ෇Lj౮૰ํ၄थ೨ ణՔጺ໙इ‫ࠀׯڥ‬ăሞ‫ڛ‬ຕ้ਗ਼༵ ӄ঍ਝĂྜ‫ׯ‬๑ంă

ཀ‫׹‬௬‫ܔ‬໯ᇜ‫ڦ‬ᅃൎሁઠሁ ෽‫׊‬ᆌ‫ڦܔ‬ᅃዜăऐࣷ‫ٷ‬ӝĂᄅࢾ ଍୺ă౎‫֎܈‬๞ߛ‫ރ‬৊෇‫ڛ‬ຕ঩܎ ‫ڦ‬ኄ܎නጱLjิᅪ႗୉Ăጊബྔ੺ ሺेLj൐‫ظ‬ᄽገᄽईཌ֣‫ۯ‬ऐገ ഽă

7/23-8/22

เጱፗጆጀᇀዕटణՔ‫ڦ‬ᅃ ዜăเጱፗጀᅪ՚ԥా႐ᇡྭ໯߅ ඡLj௔ၙॽ‫װ‬၄ᄅമăዜ఍‫ڦ‬เጱ ᆶऐࣷ‫ాٷݣ‬႐‫ڦ‬ำᅼLj‫ڟڥ‬৚ට ‫ٴ‬ӄăසࡕేுᆶ๴‫ࡗڟ‬ඁ‫ڦ‬ഡ ӹLj৽ీൣ‫ںؤ‬ད‫ڦߛ߸ڟ‬ኸᆅă

ఊ!᷍!ፗCapricorn

9/23-10/22

เ!ጱ!ፗLeo

4/20-5/20

7ሆ24න.7ሆ30න

ཀ!‫!׹‬ፗLibra

6/21-7/22

ূ!౥!ፗTaurus

മෙఁ‫ٻ‬ၭࢤࢾ ཀ‫׹‬ፗǖ֎ሏऐࣷ‫ࡻۼ‬ ূ౥ፗǖጽ‫گ؜‬௚ ມᇉፗǖ‫أ‬କҺ൧‫࣏ۼ‬փ‫ٱ‬

਎!ႃ!ፗCancer

3/21-4/19

ඇ࿔൩‫ۅ‬ऍĖࣀ࿕ዜ਽ėྪበ www.thechineseweekly.com

ມ!ᇉ!ፗPisces

11/22-12/21

พ๮ፗ൐ཕ൐ႜ‫ڦ‬ᅃዜăႜ๚ ओटਸશ‫܈‬የሺ‫ڦ‬ኄ܎නጱLjༀ‫܈‬ ገՎऐሏăേ௴‫ٲ‬ದ૪஌ႜ‫ۯ‬ᇑਨ ॅ้ऐኛൽ՗၄ऐࣷLj੗ྭቛ୞֍ ࣀLjॺᅱ੗ᅜ‫ت‬૙ᅃ‫ۅ‬࿔ກፕᄽă

2/19-3/20

ມᇉኄዜሏ๞࢔ࡻLjႎऺࣄ ీሞే௬മቛਸăሏ๞‫׼‬Ⴤጽྫྷ‫ڦ‬ ኄ܎೺क़Lj႐൧ᇊ੺Ljႜ๚ૐৢ૙ ዇Lj൘ፕएԨࠀLjेฉ‫ޮݒ‬ඓණĂ ৉ัႜ‫ۯ‬Ljு‫؜‬ӷ‫ٱֶۅ‬ă

Welcome to Wang Dynasty ఁ‫ܮ‬ᆶ၌LjԒఁ໏ٗ!! ၄༵ࠃTier 2ࢺ߾߾ፕധኤ!! ߾ፕ‫ۅں‬ǖ୿‫ܘ‬

൩ծ‫ٶ‬

020 3397 0667

ईኁ݀ໃᆰॲ዁ xiaona.gao@cclon.co.uk

౹ዞᆴĄFvspqf ő!

݆ࡔ࡛՟ࠟԎ7නᆴ

‫้ཷ؜‬क़ǖ8ሆ22නLj9ሆ24නLj9ሆ35න ॏ߭Ԉઔǖ6ྟ႓प৶‫ی‬तራ֕Lj୫ᆴә๗Ljዐ࿔ິ‫ڞ‬ ᆴબࡔॆǖ݆ࡔLjԲ૧้Lj୔෧Ԏ ႜ‫ײ‬༬෥ǖԛ‫౅ྰݛ‬ຯ.ք୛න-݆ࡔ‫ڼ‬ᅃ࡛ӂү༬ુ໴-୛ྑࢋࠢፌ ‫׭ٷ‬Ԏඖ.ၑհԎ-ྦྷኁኮ‫׭‬Ljၑᦾኮ‫ۼ‬.નຯ

සࡕᆶᅪሞԨԒ‫ݴ‬ૌӲ ਽‫ߢ࠽ک‬Lj൩ծ‫ٶ‬

020 8099 8888 !!ईኁ݀ໃᆰॲ዁ ads@thechineseweekly.com neseweekly.com

ő!

‫้ཷ؜‬क़ǖ8ሆ35නLj9ሆ24න ॏ߭Ԉઔǖ6ྟ႓प৶‫ی‬तራ֕Lj୫ᆴә๗Ljዐ࿔ິ‫ڞ‬ ᆴબࡔॆǖӎ‫ں‬૧Ljຯ஍݃ਖ਼LjႥც૧Ljਖ਼ஆ‫ں‬ჱLjຯ஍࿔౅ჱ ዷᄲৠ‫ۅ‬ǖడ౅࢒Ljුܻ‫و‬ԎLjྼᄺభLjքઙ‫ڱ‬ຯઙ݀Ljք‫ٳ‬ಧຯLj ු߭ુքLjๆୃࢶࠅᇴLjሾ‫ܻٳ‬Ljຯ೵૧༬Lj૛ᄶਸ਼Lj୔քܻჯఫLj քટ‫ࢶڤ‬Ljࡘܻแ໴༬ ő!

྘ገքઙ߭5නᆴ

‫้ཷ؜‬क़;!8ሆ23න-9ሆ22න ॏ߭Ԉઔ;!4ྟ႓प৶‫ی‬तራ֕-୫ᆴә๗-ዐ࿔ິ‫ڞ‬ ዷᄲৠ‫݆!;ۅ‬નਖ਼‫ޟ‬-౨୿Ԏ-ਸ਼ஆྼ݀૧-քઙ߭-ੰ༬ઙऊઙ-ࢍ୛ ձਸ਼-քমሀྼ֑-ਖ਼୛ఛ஍‫ސ‬-ೄܻ෧ ő!

ᆈࡔᆴĄVL

۫౹ਖ਼ஆ‫ں‬ჱ7නᆴ

ә෗ஆఫ7නნબ

ᆴબࡔॆǖ݆ࡔLjဇӬცLjᅪ‫ٷ‬૧Lj‫ࡔڤ‬ ‫้ཷ؜‬क़ǖ8ሆ7නLj8ሆ27නLj8ሆ37නLj9ሆ6නLj9ሆ26නLj9ሆ36න ॏ߭Ԉઔǖ6ྟ႓प৶‫ی‬तራ֕Lj୫ᆴә๗Ljዐ࿔ິ‫ڞ‬ ᆴબৠ‫ۅ‬ǖ݆નਖ਼‫ޟ‬Ljຯ཮े༬Lj૛ӆLjә෗ஆఫLjகෘLjᨁభLj౅ ຯLjఊభߣLj௝ન

ҺۡԎᅝຍব!༬՚ཷ DŽ຺႓৶‫ی‬Dž

ő!

ᆴબॏ߭ǖ28:ԃ0ටഐ ‫้ཷ؜‬क़ǖ8ሆ41නLj8ሆ42නLj 9ሆ2න ‫ۅںཷ؜‬ǖ୿‫ܘ‬Ljն௽ࡪLjத‫׭‬ ॏ߭Ԉઔǖඇ‫຺ײ‬႓৶‫ی‬तራ ֕Lj୫ᆴ‫ٷ‬әLjዐ࿔ິ‫ڞ‬LjҺۡ Ԏਬૂૂ‫ܓ‬՗ᄇோ೑ ዷᄲৠ‫ۅ‬ǖ୿‫ܘ‬LjॵൃLjն௽ ࡪLjத‫׭‬Ljࢶ൶Lj߭ઙຯߣLjஆ ௏‫ࢶڥ‬Ljෙ঵௉෷Lj౅ຯࢶLjҺ ۡԎLjਬૂ‫ܓ‬՗ᄇLjҺྼਖ਼‫׭‬ ԎLjԲຯ༬ࠔ࿿٩Lj౥ৄă

ጧკඤ၍ǖ0161 228 7280 ࠳‫ྪݛ‬በǖwww.wanguk.com


Ąାბ࠶ॆᅃ‫ܔ‬ᅃLj߲Ⴀࣅ‫ۨں‬዆ຳට‫ޜ‬ခ Ąఁၯฤ൩ӥ‫ݴ‬ӥLjዐߛಇఁᇾၯඪ౞‫ۅ‬ఁ Ąᇕჾ‫ׯ‬जଭ޶‫څ‬Ljᅃ௱‫ڟٳ‬ఁၯᇕჾᄲ൱ Ąധኤ࿚༶࿮‫ޅ‬၃Ljߛၳ঴ਦധኤᅑవሗኢ

ቲ೘႑တǖߛႉቲ೘ၯ ᇴ‫پ‬૙ටᇵLj ൩݀ໃDWᅜत߲ටቷೌ‫ڟ‬ǖ nbzyjpohAmpoepoejsfdumue/dp/vl!

ፗऐǖ13188776398!!13188776399!!185641:6627!!!!!‫د‬ኈࡽǖ1318877639: }!!ฆᄽࢇፕ!nbzyjpohAmpoepoejsfdumue/dp/vl!!! ᆰၒǖ௨‫ٴݯ‬ᅑ!jogpAmpoepoejsfdu/psh!!! ‫ں‬኷ǖVL!Uibnft!Fevdbujpo!MueLj5ui!Gmpps-!Sppn!54'55-!Dbnfp!Ipvtf-!22!Cfbs!Tusffu-!Mpoepo-!XD3I!8BT ྪ኷ǖxxx/vluibnftfevdbujpo/dpn


แׄШ‫ݷ‬Վ ၽఢҮඋιԅನࢹ แອ໰ ఉ‫੻ؓۥ‬ ՛‫ݖ‬ပອලԅ‫ث‬೓ ĂĂࢇẛ‫ޢ‬⡫ཡӰࠥ⢯ ᒪᴾᰛӄ՜ᮜ൙⧑ѳॱ䲘 ഴ⡽䈪᱄φᴾᰛθ့ᓿ⧁ᆆૂᘶᣧቅ⧁ᆆⲺࠥ⢯ ⧁ྐྵ൞㤧ള՜ᮜ൙⧑ѳॱ䲘䰞ࢃӤ⴮Ⱦᴾᰛθቅ ⧁ᆆ൞൙⧑ѳॱ䲘࠰⭕θᱥ㔝ḛቊᯥ⧁۞Ƚ့ᓿ⧁ᆆ ҁ੄Ⲻ㤧ള⧁փㅢп亰փ㔝ᢵӰȾᴾᰛθ့ᓿཡ ྽ᇙᐹθቅ⧁ᆆⲺ‫੃ޞ‬ѰҊ⋱gӐ়ኧཝg䐥᱉ᯥȾ ᯦঄⽴ਇδ∊傢ቊg儎ຊ࿼᩺ε

139期都周刊  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you