Page 1

‫ॆ܀‬ፔਜ਼

ฤ‫ץ‬ ၭಘጱᄺᆶ‫ؾ‬ཀ ၘ९30-31Ӳ

ૃາᕧǖᆩዩԐ঴‫܁‬౰ට ၘ९34-35Ӳ

ॵൃ࿵ሆ࿸ࣷ঴௢DŽฉDž

ୃሆLjᇑॵൃࠌ࿸ ၘ९44Ӳ ጆ༶֧ࣄǖଠࣲࣲ!!ฝᆖ0ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬


‫ڼ‬244೺

ࣀ࿕ူ࿷ְဣଚኮĊĊฤ‫ ץ‬/ 31

ԨӲՊडǖಯଠ!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

ኰ‫ׇ‬Ⴈமฤ‫ץ‬ፔਜ਼Ėࣀ࿕ዜ਽ė Ŗ!ኻᄲᆩ႐Lj !!!ൾெ౰઻೥փవ ĐAაఢጱཞბ DŽฤ‫ސץ‬ටDžຫLj๟࿢߀ Վକ໳‫ܔ‬ಘጱ‫݆ੂڦ‬ăඟ ໳‫ڦ‬อெׂิକ೏ᅎă໯ ᅜᆶ้ࢪLj‫ړ‬࿢்ு‫ڟٳ‬ ՔጚLjᄺႹ੗ᅜཚࡗጲว ‫ڦ‬ഄ໱ᆫ๞߀Վ዆ۨՔ ጚ‫ڦ‬ටăđDŽቌጲฤ‫ץ‬ Ėଁ৽ኰ‫ސࠀׇ‬ႨமėDž ࣆຫLj‫౎ړ‬ฤ‫ץ‬ጕ ઻೥‫ࢪ้ڦ‬ᆶᅃ߲ၭࠤ ๚ăაఢጱ๟ฤ‫ץ‬ሞዐࡔ ᅎ‫ڦۯ‬ཞ๚LjĐఫ้໳ፖ ࿢ၽ‫ܔ‬௬Lj࿢ኻీੂ໳ӷ ቧ૽Ljᅺྺᅃ߲਎‫ڦٷ‬೛ ࡕೡటᆆඁକ໳‫ڦ‬ଷӷቧ ૽Lj৽ਥ‫ڥ‬਎փຢăđฤ ‫৽ץ‬ሞၙLjኄ߲ெ౰๟ ຣ఼Ǜሹ஺֍ీথৎ໳ ఼Ǜ঳ࡕፔIS‫ڦ‬ฤ‫৽ץ‬ Đ૧ᆩኰခኮՍđۙ‫؜‬କ აఢጱ‫ڗڦ‬ӄLjฤ‫ץ‬ᅃ ੂLjփৈྔஸ‫ࢇޙ‬໱‫ڦ‬อ ெLj࣏֍ࣀ࢙ᅯLjࣃ‫ڥ‬ᅃ ๮ࡻࣃLjٗ֨௬କ঴Ljა ఢጱ๟ᅃ߲‫ۆ‬႙‫ڦ‬Đଆॆ ޺౰đLjᅃူӬ৽࣮ॆLj փҺಟӕփ࠾ᅁ‫ی‬Ljኄᄺ ೤‫ڥ‬ฤ‫ߌࡻڦץ‬ăฤ‫ץ‬າ ଉጣփీኻੂ໳ӷቧ૽Lj ৽ඁਸ႐ྪ໇କᅃቧაఢ ጱ‫ڦ‬ቷೌăᅃփፔܾփ ႩLjฤ‫߅ץ‬٤ᆩ໲ፔ କጞ௬ăĐ‫้ړ‬ཞ ๚‫ކۼ‬କLjኻᆶ ໳փኪ‫ڢ‬Lj࢔ ৳ኮࢫLj໳ ֍ኪ‫ڢ‬Lj‫ڍ‬ ໳๊஺ᄺ ு ຫ ๊ ஺ăđ ኄॲ๚ ৽

ሞଇටዐक़ዖူକᅃ੓ၭ ၭ‫ڦ‬ዖጱă ๚൧ࡗକӷ౎‫ܠ‬Lj ଇට৽ᅃ኱ྼ‫׼‬ጣ೵ཚ‫ڦ‬ ཞ๚࠲ဣăࢫઠLjაఢጱ ॆ૛ᆶକ‫ۅ‬ၭՎࠤLj໳࣮ କ૗ԛ৙776ࠅ૛‫ڦ‬ଓౢ ಎেăაఢጱߢ໕ฤ‫ץ‬Lj ໳ሡ้࣮փକԛ৙LjႴᄲ ᆶ߲ටሞวՉăฤ‫ץ‬ᅪ๎ ‫ڟ‬Ljᅃ߲ഥሜవ‫ڦވ‬ऐࣷ ઠକLj໱ຫǖĐఫ࿢ࡗඁ ಥేӕăđაఢጱᄺໜ੨ ‫ٴ‬ᆌକLjுၙ‫ڟ‬ኈᆶට‫ٷ‬ ઻ᇺඁቴ໳ă ዜ࿵ྟฉဧ଎ኮࢫLj ฤ‫ץ‬ਦۨዜୃᅃራጽă঳ ࡕྟฉ႗‫ڥݺ‬ລփጣLjฤ ‫ضٗ৽ץ‬ฉಂഐઠLjధକ ‫כ‬ሃ‫৽׽‬ጽă‫ٷ‬ӷᅁ ‫ڦ‬Ljฤ‫ڼץ‬ᅃْਸ ᅁୟLjฉକߛ໏ ໱݀၄ୟฉ৩ ඗ுᆶ‫ڨ‬ă࢒ ഁഁ‫ڦ‬ୟฉLj ໱ᅃ߲ට੿ ԦጣLjਸጣ ਸጣ৽ລጣ କLjփ‫ڥ‬ᅙ ਸ৊Ⴉတበ ႩတLjລକ ࿵ୃਥLjᅃ ࠌਸକๆܾ ߲ၭ้Lj

‫ܾڼ‬ཀዐ࿷Ljฤ‫ץ‬ዕᇀ‫؜‬ ၄ሞაఢጱ௬മăĐ࿢ࢅ ໳ຫLj࿢‫ڟ‬କLj໳༬՚৚ ჲLj໳ຫுၙ‫ేڟ‬ኈ‫ࣷڦ‬ ઠăđ ๚ࢫLjაఢጱၠฤ ‫ץ‬།ӣLj໳ߴጲमย૬କ ቴ‫ܔ‬ၡ‫ڹڦ‬၍ǖᆶଇዖට ໳փ੊୯Ljᅃ߲๟ಘጱLj ᅃ߲๟ԛ৙ටă඗ܸLjฤ ‫ץ‬ଇ߲‫ۼ‬቞ඇକăᆶටၠ ฤ‫ץ‬༪ঞLjሹ஺ీൾ‫ڟ‬ᅃ ߲ఫ஺೏ଋ‫઻ڦ‬೥ăฤ‫ץ‬ ࣮‫ٴ‬ǖĐ༬०‫ڇ‬Lj৽੍ᆩ ႐Ljࢅ߾ፕᅃᄣLjඇ႐ඇ ᅪ‫ں‬ᆩ႐Ljᅃۨీ‫ڟٳ‬՚ ට‫ٳ‬փ‫ڦڟ‬ၳࡕăđ

Ŗᆦփኪೃਛ‫ڦ‬Đ੣ዐႨமđ Đጺད‫ڟ‬วՉᅃၵ‫ڦ‬ವᆷ ԑᇽǖྺ๊஺࿢ऄ‫ڥ‬ኄ஺ેǛ ഄํᄲऄ‫๊ׯ‬஺ᄣ‫ۼ‬๟ጲमਦ ۨ‫ڦ‬ăేᄺ੗ᅜփఫ஺྘ం߾ ፕLjࡗೝৢࢅҾᅥ‫ิڦ‬ऄă‫ڍ‬ ๟Ljᅃ‫ేڋ‬ਦۨᄲ߅‫ۅ؜‬ᄣ ጱLjጕ൱๚ᄽጝሁ‫ࢪ้ڦ‬Ljే ৽૙ᆌ߸े೔ంLj໯ᅜᄺ৽߸ े‫ڦ‬ས੮ࢅહેLjܸइ‫ࣷ֍ڥ‬ ߸‫ܠ‬ă໯ᅜLjሞહેዐॕ‫׼‬ ‫ڦ‬ට்Ljే்ኟሞ‫ڦࠀׯ‬ୟ ฉăđDŽቌጲฤ‫ץ‬Ėଁ৽ኰ‫ׇ‬ ࠀ‫ސ‬ႨமėDž ฤ‫ץ‬၄ሞ‫ڦ‬ኰ࿋๟ႎષण ཷ๨‫ׇ‬ྊቛጺ॔ग़ႎષฆბᇾ ๯ဝ঄฾Lj໱ᅃ౎ዐ࢔ᆶ‫้ܠ‬ क़๟ሞཀฉĐࣨઠࣨඁđLj‫ڟ‬ ߳‫ߴں‬ഓᄽ঄Đසࢆᆩྲձํ ၄ഓᄽ૧ᅮፌ‫ࣅٷ‬đăฤ‫ץ‬ፌ ஬‫ࢪ้ڦ‬Lj46ཀ‫ݧ‬କ2:ቧऐ ೑ă໱փሞऐ‫ׇ‬Lj৽ሞඁऐ ‫ڦׇ‬ୟฉLjईٗऐ‫ׇ࣮‬ઠ ‫ڦ‬ୟฉă ઠ ᆈ ࡔ മ Lj ฤ ‫݀ץ‬କཉྲձǖĐཞ ๚ ੂ କ ࿢ ‫ ڦ‬න ‫ ײ‬ಇ ೺ Lj ৚ ჲ ‫ ڦ‬࿚ ࿢ ǖ Ďူዜేኻ‫ݧ‬ଇӬ‫ݧ‬ऐ ҭǛేူዜࡻှҭƽďă ੍Ljူᅃዜ‫ڦ‬ଇӬ‫ݧ‬ऐ௅ ༟‫ۼ‬ᄲ‫ݧ‬23߲ၭ้ࡻ஺ƽ ኄටҭᅃ஬৽‫ݧڥ‬Ljࡗඁ ᅃዜ຺࿵༟‫ݧڦ‬Lj ஑‫ݑ‬ƽ၄ሞࡻ କLjᆶକ ‫ ג‬ᇺ ႎඪ

ခLjᅃ‫ࡗۥݧ‬ඁ࿵‫ݧ‬Lj‫׊‬ਐ ૗LjፖጣລLjᅃഘᅃྤଇഥࠅ ૛Ljփ‫ݯ‬৒ܹƽᅃ‫ݧ‬ӷཀLjၳ ࡕփ‫ٱ‬Lj࣏ํࣳƽđ ઠᆈࡔ‫ࡵڦ‬Ӭ๟ฤ‫ৃץ‬ ౎‫ڼ‬83Ӭ‫ݧ‬ऐăߑ‫ڟ‬ᆈࡔLjฤ ‫ץ‬ᆼ݀କᅃཉྲձǖĐ‫ܔ‬ᇀ ᅃ߲௅ཀྟฉӊᅁႀQQU‫ڦ‬ට ઠຫLj9ၭֶ้้ߵԨփঢ๚ ܹLjྜඇு‫ݒ‬ᆌăđฉ࿷࿵‫ۅ‬ ‫ܘ୿ڟߑܠ‬Ljူ࿷৽ᅃ߲ටච ᆶ႗ዂ‫ں‬ඁ࠾‫ٷ‬ᆈձ࿿࠷ă Đཞ๚ຫ࿢๟੣ዐ‫ݧ‬ටLj ࿢ຫ࿢๟ཀฉටक़ă࿢‫ิڦ‬ऄ ৽๟ሞ‫ݧ‬ऐฉցਥLjሞՠ࠷૛ ፔQQUăđᄺႹሞ຺‫ت‬Ԧհ‫ܔ‬ ՚ටઠຫ๟ॲ੮ֶ๚Lj‫ڍ‬๟ሞ ฤ‫ੂץ‬ઠLjኄຼࢭ๟ᅃॲૂ ๚ă஬๟஬Lj‫ڍ‬ฤ‫ץ‬ጺ๟၂‫ڥ‬ ৛หᖸᖸĂૂࡿࡿ‫ڦ‬ă Đేਥ‫ڥ‬௅ཀኄᄣ‫ݧ‬ઠ ‫ݧ‬ඁ๟ᅃॲ႞‫ڦޟ‬๚஘ǛđĐ ࣏փ‫ٱ‬ҭLj‫ేړ‬჋ስᇆ‫ں‬փ‫ٷ‬ ‫ࢪ้ڦ‬Ljփසඁၛ๴ኄ߲ࡗ ‫ײ‬ăđ!! ! ࢫऻǖ ሞ֑‫ݡ‬ዐLjፕྺጨศྲձ ᆩࢽ‫ڦ‬ฤ‫้ץ‬փ้ཕူઠຘྲ ձLj໱ຫ໱ᅃཀ዁ณࢾଇ߲ၭ ้ሞྲձฉLjසࡕᆶᅃ܎้क़ ுᆶฉྪLj໱ࣷਥ‫ڥ‬੤ࣛă ฤ‫ںڦܘ୿ܔץ‬ཎ૛ு ႑ࡽ࢔৚ჲă໱࿚໱‫ڦ‬ᆈࡔ‫ڦ‬ ವᆷLjྺ๊஺փሞ‫ں‬ཎ૛ࡻࡻ ӝ၍ୟքᅃքLj໱‫ڦ‬ವᆷߢ໕ ໱Ljేு݀၄࢔‫ܠ‬ᆈࡔටሞ‫ں‬ ཎ૛‫ۼ‬Һ‫܁‬ກ஘Ǜฤ‫ࣦץ‬඗‫ٷ‬ ဂă၄ሞLjฤ‫ץ‬ᅙঢ়သ࠹କሞ ‫ں‬ཎฉੂ‫ױڟ‬ਜ਼ٗກԈٗ૛௬ ༡‫؜‬ᅃԨກਸ๔ੂਸ๔ऻLj໱ ਥ‫ڥ‬ኄ๟ᅃ߲ጲमࢅጲम‫ࣆܔ‬ ‫ײࡗڦ‬Lj௅߲ට௅ཀ‫ۼ‬Ⴔᄲኄ ᄣᅃ้߲क़ă

ኰ‫ׇ‬Ⴈமᇕ୤ Ŕᄲፔᅃ߲੺ૂ‫ڦ‬ኰ ‫ׇ‬ටLjံٗፔᅃ߲Đ ಘጱđਸ๔ӕă‫܇‬ጱ ૛ᄲᆶፁࠕ‫ڦ‬ኪ๎‫ئ‬ ԢLjᄲᆶ‫ิڦ޷ݿ‬ऄ ൧඀Ljᄲᆶጆᄽ‫ڦ‬ኰ ᄽ໎ᄢLjᄲᆶः‫ڦٳ‬ ටิༀ‫܈‬Ljᄲᆶओट ‫ڦ‬৪ኛ႐ༀLj࣏ᄲᆶ ๆፁ‫ڦ‬ᆪఐဦԇࢅ؊ ᇧ‫ݴڦ‬ၛ৛หăేӝ ኄၵ‫ۼ‬෗৊ඁକLjే ৽๟ᅃ߲ᆶỦ૰‫ڦ‬Đ ಘጱđLjᅃ߲྘ገኰ ‫ڦׇ‬ĐಘጱđLjᅃ߲ ྃ૗କ‫گ‬प඀࿆‫ڦ‬Đ ಘጱđă Ŕኰ‫৽ׇ‬ၟᅃ௬৥ ጱLjేၙ‫ڟڥ‬႑ඪLj ৽ᄲံߴ՚ට႑ඪă ేၙ‫ڟڥ‬࿒౱Lj৽ံ ᄲߴට࿒౱ăቧც࿸ ጄLj๴ฅ‫ڦ‬๟ጲमă ֊ऽ໙ऺLjࠜ૬‫࣏ڦ‬ ๟ጲमăৃཀ‫ڦ‬࿒ ౱Ljٗ‫ేܔ‬วՉ‫ڦ‬ཞ ๚࿚ำࡻLjٗߴ໱் ᅃ߲ሢႹਸ๔ӕă Ŕසࡕేሞ߾ፕዐߌ ‫ڟ‬હેࢅड़వLjఫ஺ ేኟሞइ‫ڥ‬ႎ‫ీڦ‬ ૰ࢅঢ়૦Ǘසࡕేሞ ߾ፕዐߌ‫ڟ‬௚னࢅ࿮ ૰Ljఫ஺ేኟሞ௬ଣ ჋ስࢅՎࣅǗසࡕే ሞ߾ፕዐጺ๟๴‫ڟ‬཈ ቟ࢅዊკLjఫ஺ేኟ ሞԥටጀᅪǗසࡕే ሞ߾ፕዐጺ๟ൟ຿ᆌ ‫ࢅܔ‬႑๮్ઠLjఫ஺ ేᆌ޿ඁᄲ൱߸ߛ‫ڦ‬ ኰ࿋କǗే၄ሞ๟๊ ஺ጒༀǛ

Đ࿢ਥ‫ڥ‬ಘҭLj๵ҭLjߛ ҭLjҷҭLjኄၵ۫ဇ‫ۼ‬փ๟ ටࡗᇀጲ႑ईࡗᇀጲԚ‫ڦ‬૙ ᆯă࢔‫ܠ‬ට‫ۼ‬ຫǖĎฤ‫ץ‬Lj ే๟ඇࡔಘጱ‫਺ڦ‬ఇLj‫ॆٷ‬ ‫ۼ‬ሞຫ३‫ݨ‬Lj‫ߴేڍ‬࿢்ຏ ૬କ႑႐Ljేߢ໕࿢்Ljಘ ጱᄺ੗ᅜࡗ‫࢔ڥ‬৛֒ăďđ


‫ڼ‬244೺

ெ๋ / 33

ԨӲՊडǖଠࣲࣲ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

Đใđᅪ௝ഄଠ

Đ‫ں‬ᇢ‫؞‬฾đ‫ڦ‬௝ഄଠᅃ႓

୿‫݆ܘ‬๕֕ཐ

ᅜQΘusvt৶ంఁ‫ڦ‬௝ഄଠᅃ႓֕ཐQΘusvtሞĐ‫ں‬ᇢ‫؞‬฾đHpsepo! Sbntbz‫ڦ‬ഌူLjᅜ၄‫پ‬ ݆ࡔ֓ྺዷLjፖ஌ሞ୿‫ܘ‬૦๏ᆬ৳Lj‫ۆ‬ჯ߭ۙ‫ڦ‬Cfmhsbwjb൶ăසࡕဠ࣌࠾নLjՍ੗ᅜٗዸఁ‫ڦ‬ ݆ࡔ֓ IbsspetຩጣCbtjm!Tusffu!ኄཉ‫ڦۙگ‬ၭୟጽ෇ࠔ࿿নTmpbof!TusffuLj૗Qfusvtৈৈबօኮᄫă֕ཐా Ibsspe ޷ᆶ൸၍‫ڦ‬ᆀ෥ۨ዆ӕ໼ସ৊ோု቏‫ڦ‬ጽ઴ሺ‫ݴ‬Ljժᇑኝ༹࣍ႚ‫ڦ‬๪ాยऺ၎ࢻࢬᆌă႞ሏ‫ڦ‬ ޷ᆶ ๟बْ࠼ࠥኟേ‫ۼ‬ᇜฉ୿‫ࡻڦܘ‬ཀഘLj௽ଋ‫ڦ‬ጲ඗࠼၍ྺᆫჯ‫ྷݳڦ‬ሺཁକൟ຿‫ڦ‬ഘတLj໲Ս ๟बْ ‫ྺׯ‬࿢‫ܔ‬Qfusvtా๦փ੗ඍณ‫ڦ‬ᅃև‫ݴ‬ă ‫ྺׯ‬࿢

ቧใᤵDŽAshlyeDž 26໠ٗฉ࡛ઠᆈࡔ ౒ߛዐLjణമሞWarwick ‫܁‬ჺ৯ิLj௝ഄଠெ๋‫ٳ‬ ටăबࢭ௅߲ዜ఍‫ۼ‬ඁლ ቴெ࿆Ljࣷሞბ೺മᇨ۩ ኝბ೺‫ڦ‬๬‫׺‬ႜ‫ײ‬ăဠ࣌ ᅃ߲ටᆩ֕Lj੗ᅜጆጀ‫ں‬ ೗‫׈‬ெ๋Ljᇑ๤ኁ঍ୁă Թᄽࢫၙඁઢ‫ټ‬ბသLjժ փ๟ၙ‫؞ړ‬฾Ljኻ๟Һ ࡻă ႎષྲձǖ ABti`Qbttjpobujtn

ᆯᇀᅃၵᇱᅺփ‫ڥ‬ᅙ ሞ֕ཐᆐᄽമ৽‫ٳڸ‬କLjၠ ๤ኁ‫ڢ‬ശ঴๥ࢫՍጲ‫ۯ‬ገᅎ ‫ڟ‬mpvohf‫ځڪ‬Ljᅈ඗‫ڟڥ‬କ ඤ൧‫ޜڦ‬ခăໜࢫLj໯ᆶ๤ ኁሞଷᅃಖྺፔᆐᄽമ‫ڦ‬ጚ Ԣǖ᳠དĂՍധ๕‫ڦ‬०‫ऻ܌‬ ୤Ă঍ୁLj໯ᆶටᄅหጆጀ ණኈLjுᆶᅃ߲ටྃ૗ኄ߲ ᆫዊ‫ޜ‬ခ‫ܓཷڦ‬ă ֕മၭ๋ ፕ ྺ ֕ മ ၭ ๋ B n v t f! CpvdifLj໚඗փీ໙ᅃ‫ڢ‬ ֓Ljܸ൐बࢭ໯ᆶ֕ཐ֓‫ڇ‬ ዐ‫ۼ‬փࣷႀ‫؜‬໲‫ాڦ‬ඹ๟๊ ஺Ljኻీ᳠ད๤ኁ‫׃‬ຎǗ‫ڍ‬ ‫ܔ‬ᇀৈৈ‫ڦ‬ᅃ႓֕ཐઠຫLj ժ փ ๟ ௅ ॆ ֕ ཐ ‫ ڦ‬B n v t f! Cpvdif‫ۼ‬ኵ‫ڥ‬ᅃ༵ă୴෥ Xbufsdsftt! NpvttfDŽဇᄝ ֓డຯDžີࡹுᆶ‫ק‬ዘ‫ڦ‬ഡ

‫֓ڢ‬ሺཁକൣຢߌă

૶ߌLjᄺுᆶࡗᇀൟᆕLjኻ ๟ടࡻྂഐକ‫ۥ‬և‫ڦ‬Tbmnpo! UbsubsfDŽỐỎෙ࿔ᇉDžLj ᇹൎ‫ׯ‬6ࡹ௝ၭۡ‫ཱིڦ‬۹෥ ઙ֠ሞ‫ڹ‬ևăन๑ᆩၭฑӝ ॽ໯ᆶాඹंሞᅃഐLjᄺ੗ ᅜ೗‫؜׈‬ෙዖ๋࿿߳ጲ‫ڦ‬༬ ‫ۅ‬Ljີࡹுᆶंሗᇑଲ୺ ߌLjኻ๟ఐക‫ں‬බࢇLjፌዕ ‫ݛ߳ڟٳ‬௬‫ڦ‬ೝ࢚Lj༹၄ କĐbnvtfđ‫ڦ‬ॏኵă

ዷ֓

മ֓ ଋ‫ۅ‬๟Qjuijwjfs! pg! Rvbjm! boe! GpjfhsbtDŽ᱒᱔ ‫ߊܬ‬ມ֫ಋDžLjཚ‫׉‬ಋኻᆶ ‫ۥ‬ևई‫ڹ‬և‫ڇڦ‬௬ಋೄLj Đມ֫đ๟ኸ၈ଙԥฉူଇ ֫ಋೄྜඇԈࡖሞഄዐăಎ ዐ‫ڦ‬Qjuijwjfsᅺൎ‫أ‬Չᇹ၂ ‫े߸ڥ‬৛ዂLj෻ଋ࿮ာ‫ڦ‬ಋ ೄᆻටLj၈ଙኝ༹ೝ࢚ჹ

௢ăഄዐ᱒᱔‫ڦ‬੨ߌဦዂල ࢅLjፌዐ႐ԥག෇‫ߊܬڦ‬ၑ ిܸփ౉LjᄯࢫनࣅLjഄ‫ݨ‬ ெຨक़٠෇କ‫گ‬ኬ‫ڦ‬᱒᱔ ዐLjምቜጣ᱒᱔ክᅃഐၛ ᆩLjெ࿆ఀऻᇀ႐ăಖՉ‫ٲ‬ ದᆶဦి‫ڦ‬Dpogju! MfhDŽᆳ ‫ހ‬᱒᱔ེDžLjᆸฉঙᅃ‫ࢃۅ‬ ༦Lj૒ᇑဇ൙෥ઙጲ඗ྺኄ

Spbtufe!Mpctufsubjm DŽ࢞ੌୄဨ࿂Dž‫ݻ‬ଉፁࠕLj ᆫዊᇱଙLjጲวးి‫ݿ‬஢‫ڦ‬ ୄဨ࿂ምএฉୄဨ༔๑࿆ਥ ࢅ੨ߌ߸৊ᅃ֫ăದ֓ዐ‫ڦ‬ ୓໧ࢅᄜ‫܇‬ਪ਩ྺ‫ؾ‬ल๷ ֓Ljُ้೗‫׈‬ടࡻԍାକ‫ؾ‬ ཀ‫࣮ڦ‬ᅬăᇑഄ໱֕ཐ‫ڦ‬သ ࠹փཞLjQΘusvt֑ᆩକ߅ሳ ‫ڦ‬ୄઉLj౪໫ࢫ‫ڦ‬း်ᇑԨ วႠዊྲང‫୓ڦ‬໧ᇑୄဨಸ ጐLjምದฉ๮߾ժे෇च‫ڒ‬ ‫ڦ‬Gbsgbmmf! QbtubDŽࢳ‫۝‬ᅪ ‫ٷ‬૧௬DžLj߸༹၄‫؜‬ኟ‫ڢ‬ ֓‫ྜڦ‬ኝႠă ഄ໱සDifftf!Usbz DŽరાಎDžᇑང‫ۅ‬ཞᄣ๟ ኵ‫׈ڥ‬๬‫ڦ‬Ljང‫ۅ‬සDipd. pmbuf!Tqifsf!xjui!Njml!Jdf!

Dsfbn!boe!Ipofzdpnc DŽሞേਖ਼૰൰༹ዐ‫ڦ‬౥రգ घଦࢅ‫טނ‬LjႴཚࡗ࿒േਖ਼ ૰আॽേਖ਼૰൰༹බࣅDžă QΘusvtፌራਸᄽ้֓ ೗‫ްݴׯ‬ሗLj‫ڛݒ‬ுᆶԠ๴ ൞᭫Lj኱‫ڟ‬ደօ৊ࣅ‫ׯ‬ሞ‫ڦ‬ ०‫ڇ‬ᅟ‫ۮ‬ඐସටᆇၡศਗ਼Lj ৛ዂ‫ޜڦ‬ခཞ้ྺࠥਜ਼ྜኝ କൟ຿๾๢‫ڦ‬ᆩ༹֕ᄓă


34 / 3124୿‫ܘ‬ዩԐዜ

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

‫ࣆܔ‬Ąૃາᕧ ĄĖࣀ࿕ዜ਽ėǖే‫ڦ‬ኄ ᅃဣଚፕ೗๟ྺనև‫ݴ‬ට ඖܸยऺǛ ૃາᕧǖ࿢‫ڦ‬๯๦փࣷਆ၌ ᇀಧ‫ٻ‬ኁ‫ڦ‬ႚ༹๟ሹᄣ‫ڦ‬Lj ఴิĂ౰ิ‫ۼ‬੗ᅜ‫ٻ‬ăܸ൐ ࿢ਥ‫ڥ‬౰ิᆌ޿੗ᅜಧ‫߸ٻ‬ ٚᛸ‫ڦ‬ದ๦Ljᆶᄞߑഘᅃ‫ۅ‬ ࣷ߸ᆶ࿆‫ڢ‬Lj߸၂‫܀‬૬ă

ĄĖࣀ࿕ዜ਽ėǖྺ๊஺ ॽጲम‫߾ڦ‬ፕ๪ഐఁྺ Mjpo!TuvejpǛ ૃາᕧǖሞᆈࡔLjঢ়‫ీ׉‬ ࠕੂ‫ڟ‬เጱ)Mjpo*‫཮ڦ‬ӄLj ૩සᆈࡔ‫ڦ‬:36ᆀഗฉLjᆈ ࡔ‫࣫ࡔڦ‬ฉLjᅜत୿‫ܘ‬ন

3124౎7ሆ25.31න

ԨԒऻኁ!ဲᆗ!!!ฝᆖ!໥ᇕ‫ץ‬

ཀྵฉዚ‫ڦܠ‬เ‫ۓ‬Ljเጱ‫ܔ‬ᇀ ᆈࡔටᆶጣ༬๺‫ڦ‬ᅪᅭLjܸ ൐LjĐMjpođ‫ڼڦ‬ᅃ߲ጴజ M़๟୿‫ܘ‬ᆼ๟࿢‫ڦ‬ႡMfj‫ڦ‬ ๯ႀጴజăُྔLjเጱ‫پ‬՗ କ૰ଉĂӠഘLjᇑ࿢‫ڦ‬ยऺ ‫ࢇޙ࢔߭ޅ‬ă

ĄĖࣀ࿕ዜ਽ėǖేሞᆈ ࡔ୿‫݀ܘ‬ቛే‫ڦ‬ዩԐยऺ ๚ᄽLjేණྺ၎Բഄ໱ย ऺ฾Ljే‫ڦ‬ᆫ๞ሞన૛Ǜ ૃາᕧǖ࿢ሞն௽ࡪ‫܁‬ກLj ‫ܘ୿ܔ‬փ๟༬՚ຄLj‫ڍ‬ኄፗ ‫׭‬๨ߴକ࿢࢔‫ܠ‬ଳߌࢅ࢔‫ܠ‬ ऐࣷLjߑਸ๔ፔ‫ࢪ้ڦ‬Lj࿢ ਥ‫ڥ‬ጲम‫أ‬କ‫ܔ‬ยऺ‫ڦ‬ኄᅃ

‫ݻ‬ॕ‫׼‬ᅜྔLjഄ໲ժுᆶ๊ ஺ᆫ๞੗ჾă

ĄĖࣀ࿕ዜ਽ėǖူᅃօ ‫ࣄऺڦ‬๟๊஺Ǜ ૃາᕧǖ࿢၄ሞᅙঢ়ਸ๔

ĄĖࣀ࿕ዜ਽ėǖሞే‫ڦ‬ ยऺዐLj๟‫ޏ‬ᆶሏᆩ‫ڟ‬ዐ ࡔᇮ໎Ǜ ૃາᕧǖ࿢ժுᆶਗ਼ᅪॽ

‫ܾڼ‬ल‫ڦ‬ยऺLjဲཀࡗࢫLj ࿢ॽ๴ᄥඁն௽ࡪዩԐბᇾ ‫څ‬ඪጂၯᅝຍॆă‫ܔ‬࿢ጲम ઠຫLjኄ๟ᅃْ‫ࢅ׊ׯ‬ბသ ‫ڦ‬ऐࣷă

۫ဇ‫ݛ‬ᇮ໎঳ࢇഐઠ‫ݣ‬ሞ࿢ ‫ڦ‬ยऺዐLj‫ํڍ‬ाฉวྺዐ ࡔටLj࢔వྜඇ೒ਸ۫‫ݛ‬ᇮ ໎ă৑࠶࢔‫ܠ‬ටਥ‫ڥ‬࿢‫ڦ‬ย ऺԲডമ࿐Ăဇ‫ݛ‬Lj‫ڍ‬ධᆶ ยऺ฾ሞੂ‫ڟ‬࿢‫ڦ‬ᅃ߲ยऺ ፕ೗ࢫᅃᄅ৽ණۨ࿢ઠጲዐ ࡔLjയᅎఐࣅ‫ڦ‬ᆖၚኈ‫࢔ڦ‬ ആ௴ă

ĄĖࣀ࿕ዜ਽ėǖే‫ڦ‬௔ ၙ๟๊஺Ǜ ૃາᕧǖ࿢ထྭᅜࢫᆶ߸‫ܠ‬ ዩԐದ๦ยऺ฾े෇Mjpo߾ ፕ๪Lj࿢்ࠌཞ౮૰‫ٶ‬ሰᅃ ߲ਏᆶࡔाᆖၚ૰‫ڦ‬ዩԐದ ๦೗ಈă

୿‫ۭࠟܘ‬๨ण ༹ᄓፌ‫܀‬༬‫ۆࠟܘ୿ڦ‬ഘတLj փ‫ܘ୿ݡڟݟ‬ፌዸఁ‫ࢅۭࠟڦ‬ཌር๨णLjኄ૛؊஢ጣඟేᄅമᅃଋLj !!!!!!!!!!!!!!৚ဠ‫ڦ‬࿿ॲǖዐࡔ‫ٍڦ‬ഗĂِႱĂۭࠟࢅࠟᇗLj !!!!!!!!!!!!!!ዐࡔৎ၄‫ࣃࣼڦپ‬Lj‫ీۼ‬ሞኄ૛ቴ‫ڟ‬

Bermondsey Antique Market Bermondsey Square Lonodn SE1 3UN Every Friday 5 a.m. to 3 p.m.

      & Vintage Flea Market Commercial Street London E1 6BG Every Thursday 8 a.m. - 6 p.m.

Covent Garden Antiques Market Southampton Street WC2 Every Monday 5.30 a.m. - 5.00 p.m. Lion Studio “Be Outstanding” 2/!ᄅ৖ଶኍ ኄ‫ܔ‬ᆶጣଲૣĂॕۨᄅห‫ڦ‬ᄅ৖ଶኍඟ೵ཚ‫ڦ‬ӣ‫ת‬෺ᄺՎ‫ڥ‬ ᆶༀ‫܈‬ഐઠLj֌ዊ჋ᆩକแࣀ஍຤ৗࢅ‫ূূࢩ܆‬ຌLjे߾๑ ᆩକघ࠼ൎߪূຌLjඟᄅ৖ெૢ‫୾ڦ‬ખ߸ྜெ‫װں‬၄‫؜‬ઠă

3/!ଶ঳ၜ૾

All Enquiries; Sherman & Waterman 020 7240 7405 07903 919 029

ኄ੼ଶ঳ၜ૾ଳߌઠጲఴጎ‫ڦ‬ଶ঳LjቧᄙాૼদᅓLjዷ็๟ แࣀ஍຤ৗLjेฉଇՉ‫࢒ڦ‬෥؇ႚྺ༬՚ۨፔ‫࢒ڦ‬ஒ᥃Lj‫܆‬ ࢩূ‫ڦ‬৛ዂ๮߾૾ጱLjሞ঳੩‫ڦ‬ยऺ‫ت‬ᄺཌྷ႐‫֑ڦ‬ᆩକ੗ۙ ব‫ڦ܌׊‬ยऺLj‫ݛ‬Սಧ‫ٻ‬ă

4/!Mjpoၜං ‫ك‬๮߾዆ፕ‫ڦ‬Mjpoၜං֑ᆩକแࣀ஍຤ৗࢅ‫ূূࢩ܆‬ຌଇዖ ֌ዊLjၜං‫ٷ‬ၭ੗ൟᅟۙবă

5/!Spdlၜ૾ ዷ็๟แࣀ஍຤ৗLjଇ֨‫࢒ڦ‬෥؇ႚ๟ྺഄ༬՚ۨፔ‫࢒ڦ‬ஒ ᥃Lj‫ٲ‬ದ‫૾ڦূࢩ܆‬ጱLjժ֑ᆩକघ࠼ൎߪূຌे߾ྜ‫ׯ‬ă


‫ڼ‬244೺

!!!!!3124୿‫ܘ‬ዩԐዜ / 35

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬ Պडǖ໥ᇕ‫ץ‬

ૃາᕧ

ዩԐ

঴‫܁‬౰ට ԨԒऻኁ!ဲᆗ!!཮ೌᆯૃາᕧ༵ࠃ ‫ୃڼ‬া୿‫ܘ‬ዩԐዜ)Mpoepo! Kfxfmmfsz! Xffl*ᇀ7ሆ8න዁ 27නሞ୿‫ܘ‬ਉႜăԨাዩԐዜฉLjઠጲዐࡔ‫ٷ‬୥‫ڦ‬ዩԐยऺ฾ૃ າᕧॽ֖ेዩԐዜฉፌኪఁ‫ڦ‬ĐUsfbtvsfđቛࣷLjᇀ7ሆ24න዁ 27නሞුఐ෗༬ࠆ)Tpnfstfu! Ipvtf*ቛ‫؜‬ഄ‫ڼ‬ᅃलยऺፕ೗ĐCf! Pvutuboejohđă

3122౎ٗᆈࡔն௽ࡪ‫ٷ‬ბ ᅝຍᇑยऺბᇾዩԐ‫ݴ‬ᇾDŽ० ‫׬‬CJBEዩԐბᇾDžԹᄽ‫ૃڦ‬ າᕧሞඁ౎౎‫ॺ؛‬૬ഐጲम‫ڦ‬ ዩԐ೗ಈ߾ፕ๪ĐMjpo! Tuv. ejpđLj໚඗ߑഐօLj‫ڍ‬ೞ঺ย ऺ฾‫܀ڦ‬༬ยऺᅙঢ়থ‫ڟ‬ઠጲ ‫ࡔڤ‬Ă෌‫ۆ‬Ăெࡔ‫ڪ‬๘হ߳‫ں‬ ‫ڇ۩ڦ‬LjĖWphvfėᅪ‫ٷ‬૧Ӳ ᄺሞփ৳മᆶᅪᄥ൩ૃາᕧ‫ׯ‬ ྺĐWphvf! UbmfoutđDŽጀǖ้ ชሗኾĖWphvfėᅪ‫ٷ‬૧Ӳྺକ ݀ਢᆶയዊยऺ฾ܸย‫ڦ‬৪჋ ऄ‫ۯ‬Džႎৌยऺ฾৪჋ऄ‫ڦۯ‬ ࢪ჋ටă ৃ౎๟ૃາᕧ‫ڼ‬ᅃْ֖े ୿‫ܘ‬ዩԐዜă ૃາᕧሞዩԐዜฉቛ‫؜‬ ‫ڦ‬ĐCf!Pvutuboejohđፕ೗ဣଚ ᅃࠌሀᆶ41੼ፑᆸLjዷᄲ჋ᆩ

କጆோۨ዆‫ڦ‬ஒ᥃Ăแࣀ஍๘ ആ຤ৗĂ‫࣍ڦূ܆‬ԍཟෙዖ֌ ዊLjብ၂‫؜‬ٚᛸĂᄩࡐ‫ڦ‬ዐႠ ഘዊLj‫ڍ‬ཞ้ᆼ‫ټ‬ᆶၭ౰ิ‫ڦ‬ ષ஦൧ࣉăĐ࿢ઠ‫ڟ‬ᆈࡔࢫLj ݀၄ᆈࡔ౰Ⴀ‫܀׉ݥۼ‬૬Ăഽ ๞Ljᆶᅃዖ‫܀‬༬‫ڦ‬ெăđยऺ ฾ထྭ੗ᅜཚࡗፕ೗՗‫؜ٳ‬ ‫ܔ‬౰Ⴀ‫܀‬૬ᇑॕഽ‫ڦ‬ණ੗ࢅႌ งLjᅺُLj߳ዖᇶႚ‫୾؃ڦ‬Ă ࿘ࠦ‫ڦ‬ෙঙႚ‫޿ྺׯ‬ဣଚ‫ڦ‬ዷ ᄲยऺᇮ໎Lj໳ຫǖĐෙঙႚ ߴටᅃዖ࿘ۨߌLj‫پ‬՗କॕ ۨǗ‫پ୾؃‬՗କփ܏മ৊ăđ ‫ړ‬඗Ljૃາᕧᄺॽኄଇዖᇮ໎ ፔ‫؜‬କᅃၵՎႚยऺLj‫ڦ׬ܔ‬ ෙঙႚࣙࣅ‫ׯ‬؇ӾLjᇨ๖ጣቛ ؇ߛ‫ݧ‬Ǘᄅ৖๟‫ڦ୾؃‬ᅃ߲ჽ ฦLj՗๖ॕۨጲम‫ڦ‬௔ၙăሞ ᆩ෥ฉ֑ᆩକ࢒ᇑӣĂ࢒ᇑፄ

జ୴ččᅃૌ‫ڦ‬ഽଜጐ෥Lj՗ ‫ٳ‬କ౰Ⴀ‫ڦ‬ලெᇑॕഽኮक़‫ڦ‬ ‫ܔ‬Բăኝ߲ĐCf! Pvutuboe. johđဣଚํाฉ๟ૃາᕧ‫ܔ‬౰ ටഘዊ‫ڦ‬ᅃዖ঴‫܁‬Lj‫ڍ‬ཞ้ᄺ ๟ยऺ฾‫ܔ‬ጲम‫ڦ‬ᅃዖࠞ૤Ă ᅃዖ‫ܔ‬࿄ઠ‫ڦ‬೺Ⴙă ૃາᕧ‫׉ݥ‬ጀᅪဦব‫ڦ‬ ྜெLjन๑๟ፌ೵ཚ‫ٲڦ‬੩և ‫ݴ‬ᄺ֑ᆩକෙঙᇮ໎Ljժ൐੗ ᅜଳऄۙব‫܌׊‬Ljӝยऺබ෇ ‫ీࠀڟ‬ಧ‫ٻ‬૛௬ă‫ړ‬඗Lj‫أ‬କ ྔ࠵‫ڦ‬ยऺLjૃາᕧᄺ੊୯‫ڟ‬ ዩԐದ๦‫ํڦ‬ᆩႠᇑಧ‫ٻ‬ႠLj ‫ٷ‬և‫ݴ‬ፕ೗֑ᆩକాև᯼੣‫ڦ‬ ยऺLjኻీٗ๦೗‫ڦ‬ԝև֍ీ ੂ‫ڟ‬૛௬‫ۼ‬๟ԥ༡੣‫ڦ‬Ljኄᄣ ़ీ༹၄‫؜‬ዘଉߌLjփᆖၚெ ࠵Ljᆼీ३ൟዘଉLjඟಧ‫ٻ‬ኁ ߸๾๢ă

2013୿‫ܘ‬ዩԐዜĄLondon Jewellery Week ‫ୃڼ‬া୿‫ܘ‬ዩԐ ዜᇀ7ሆ8න዁27නሞ ୿‫ܘ‬ਉႜăԨা୿‫ܘ‬ ዩԐዜ๯ْჽ‫׊‬ऄ‫ۯ‬ ้क़Ljሞ‫ٳ׊‬21ཀ‫ڦ‬ ዩԐቛ๖ࣷฉLjຕӥ ࿋ዩԐฆĂዸఁዩԐ ยऺ฾LjԈઔᅃ಼ႎ ෍ยऺ฾ࢅ޿ႜᄽ‫ڦ‬ ጆॆࠌཞ૴๮‫ٶ‬ሰُ ْऄ‫ۯ‬ă Ԩ া ୿ ‫ ܘ‬ዩ Ԑ ዜ ਏ ༹ Ԉ ઔ କ Tr e a s u r e Ă J e w e l

E a s t Ă G l o r i o u s! GreenwichĂEssence ຺‫ٷ‬ቛࣷăփཞᇀ୿ ‫้ܘ‬ጎዜLjዩԐዜփ ৈᄥ൩ઠጲ๘হ߳‫ں‬ ‫ڦ‬ኪఁዩԐฆॆĂዩ Ԑยऺ฾Ăச๮‫ڪ‬ᄽ ాට๗֖ᇑLjᄺ௬ၠ ࠅዚਸ‫ݣ‬LjჇ‫ࢅد‬ٝ ৊ᆈࡔԨཱིዩԐ๨‫ׇ‬ ݀ቛă ഄዐLj7ሆ24 න ዁ 2 7 න ሞ Somerset Houseਉႜ

‫ڦ‬ĐTreasuređቛஜ ࣷ๟ৃ౎୿‫ܘ‬ዩԐዜ ฉፌ‫ٷ‬႙‫ڦ‬௬‫ࠅܔ‬ዚ ਸ‫ڦݣ‬ዩԐቛࣷLjण ዐቛ๖କ211‫ړ߲ܠ‬ ‫پ‬ፌࡻ‫ڦ‬ยऺ฾ዩԐ ဣଚăĐTreasuređ ቛஜࣷփৈ๟ᅃ้߲ ชቛ๖‫ڦ‬ೝ໼Lj࣏༵ ࠃକยऺ฾ᇑၩ‫ݯ‬ኁ ኱থ௬‫ܔ‬௬঍ୁ‫ڦ‬ऐ ࣷLjၩ‫ݯ‬ኁ࣏੗኱থ ٗቛࣷฉࠔச‫ڟ‬ፌႎ ዩԐದ๦ă

Treasure2013ቛ֖ࣷ࠵ኸళ ோ೑ WJQ25ᆈԃLj೵ཚ10ᆈԃ

้क़ 6ሆ13න6.30am-9pm 6ሆ14න10am-8pm 6ሆ15Ă16න10am-6pm

‫ں‬኷ Somerset House, Strand, London WC2R 1LA


36/ ᅝຍ

ԨӲՊडǖଠ෇!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

3124౎7ሆ25.31න

‫ߛࣆܔ‬๧Ⴂ‫ھ‬ ࡻກླྀ४ ླྀ४ກढ਩੗ሞֱౢ߯཮ກ࠷঺ለ

ࢤ෥য়শ!!0૚ࣳආ! ኄԨກ૛ࡻၟுᆶᆘࡲ ႚၡă‫ڍ‬๟LjᄺႹᆈႧᆘࡲ ৽๟ే࿢วՉ‫ڦ‬ටLjሞླ၃ ้ਗ਼མวܸ‫ڦ؜‬ᆶ้ࢪ৽๟ ࢅೝ౎‫پ‬ፌܹ౰൧‫ڦ׊‬ఫӻ ॆअă

ዐࡔ‫پړ‬ᅝຍዐ‫ڦ‬

አዎ՗‫ٳ‬ ࠲ᇀߛ๧Ⴂ‫!ھ‬DŽߛ๧Ⴂ‫ྪھ‬በLj3124Dž ߛ‫ޏ‬2:67!౎ิᇀषళ!!0!!ߛഽ2:73!౎ิᇀषళ ߛ๧Ⴂ‫ھ‬2:96౎ਸ๔ࢇፕٗ๚ࣼࣃĂጎዃĂႜྺĂฝᆖĂႀፕ‫ڪ‬ᅝຍऄ‫ۯ‬ă၄ਃԛ৙Ljሼ‫؜‬ӲĖዐࡔ മ࿐ᅝຍጒ઄ėĂĖᅝຍิༀԒߢėĂĖሞԛ৙ᅃཀీጽ‫ܠ‬ᇺė‫ڪ‬ዸፕLjև‫ݴ‬ፕ೗ԥ๭෇Ėዐࡔ၄‫پ‬ᅝຍ ๏ėĂĖዐࡔ‫پړ‬ᅝຍ๏ėĂĖዐࡔံ‫ބ‬ฝᆖėĂĖዐࡔ‫د‬๘ฝᆖė‫ڪ‬ᅝຍ཮֩Ljժԥࡔाዸఁ๭֠ॆຯ ‫ݰڻ‬Ą੔ܷĂ࿪૰Ąဇਖ਼‫ڪ‬त݆ࡔರೄ‫܅‬ᅝຍዐ႐Ăெࡔ৹ূ෷၄‫پ‬ᅝຍձ࿿࠷Ljਾᤨ‫پړ‬ᅝຍձ࿿࠷Ă ೵ଠຯ‫ٷܙ‬ბெຍ࠷‫ڪ‬๭֠ă

ᅃ߲ට‫ڦ‬቟۷!!0௕൪ჹ! ኄԨກ঄‫ڦ‬๟‫׊ׯ‬ă‫ׯ‬ ‫׊‬๟ᅃ߲ට‫ڦ‬๚Ljܸ൐ኻీ ๟ᅃ߲ට‫ڦ‬๚ăႎષ‫ୃڼ‬া ᇱ‫ظ‬࿔ბ‫ٷ‬ෘਬ๚ૌূঃፕ ೗Ljփཞ‫ݐ‬ၚă

օբႣ௓!!0ࣜ࢐ සཞኄ߲ກఁLjႣ௓ഽ ࡯ăĐ‫ړ‬ᅃ߲ටጆጀ‫ں‬௬‫ܔ‬ ᅃॲ๚‫ࢪ้ڦ‬Lj໱ࣷߌ๴փ ‫ڟ‬ས੮đኄࣆຫ‫ڥ‬໿ԀକLj ጆጀ‫ڦ‬ፔඪࢆᅃॲ๚‫้ڦ‬ ࢪLjৣহ‫ֶۼ‬փ‫ܠ‬ӕă

ࠑන‫ڦ‬቟ኛ!!0գࢋ ᅃ߲઻բLjߢ໕ే໱໯ ణ‫ڦ܃‬቟ኛኈ၎ăኄ߲༶֌ ࢔ၟ቟ኛӲ‫ڦ‬Ėऄጣė঄ຎ ‫ڦ‬ᄺ๟ᅃ߲‫઻ڦྲگ‬բሞ቟ ኛ౎‫پ‬ዐ‫ੇڦ‬ኛă

ᅝຍLjአዎᇑมࣷ ၰશǖే்‫ڦ‬ፕ೗‫׉ݥ‬ഽۙᅝຍ ᇑአዎࢅมࣷ‫࠲ڦ‬ဣăే்සࢆ ૙঴ኄዖ࠲ဣǛ ߛ๧Ⴂ‫ھ‬ǖዐࡔԨว๟ᅃ߲ߛ‫܈‬ አዎࣅ‫ॆࡔڦ‬ă޴ൕ࿔้߫‫ڦ‬ሦ ᇜߴ࿢்‫ڦ‬ཡ౎ᅜतࢫઠ‫ิڦ‬ऄ ࢅᅝຍׂิକ‫ڦٷ׉ݥ‬ᆖၚăᅺ ُ࿢்ᅃ኱ॕ‫׼‬ණྺአዎĂม ࣷĂิऄᇑᅝຍ๟ᅃ߲ኝ༹Lj࿢ ்‫ڦ‬ᅝຍփ๟ྺକႚ๕ܸႚ๕Lj ईྺକᅝຍܸᅝຍ‫ڦ‬ᅝຍă࿢் ‫ڦ‬ፕ೗बࢭ‫ۼ‬ᇑአዎࢅมࣷतิ ऄԍ‫׼‬ጣ৆௢‫૴ڦ‬ဣă ၰશǖేණྺᅝຍሞ‫܈ײٷܠ‬ฉ ኈኟ‫ܔ‬አዎׂิᆖၚ఼Ǜే‫ܔ‬ᅝ ຍሞአዎฉ‫ڦ‬ፕᆩᆶనၵ೺‫ځ‬ ఼Ǜ ߛ๧Ⴂ‫ھ‬ǖ࿢்ժփၙੲቧᅝຍ ‫ڦ‬ፕᆩࢅࠀీLj‫ڍ‬ඐණྺᅝຍ٪ ሞช੗ྌਢ༑༪‫ڦ‬࿮၌੗ీႠă ᅝຍ‫ڦ‬አዎႠ՗‫ٳ‬৑࠶փీ‫܀ڇ‬ ྜ‫߀ׯ‬ሰมࣷ‫ڦ‬ඪခLj‫ڍ‬໲੗ᅜ ཚࡗ߅ᇨมࣷᇑአዎघ݀ට்‫ڦ‬ ၙၡ૰Lj‫ܔ‬มࣷ৊օׂิओट‫ڦ‬ ᆖၚă‫ړ‬඗Ljᅝຍཚࡗႚ๕ᇕჾ ՗‫ٳ‬փཞᇀኪ๎‫ݴ‬ጱჾஃ՗‫ٳ‬Lj ᆶഄጲว‫܀‬༬ႠLj໲ሞ಼ಒ‫ڦ‬ཞ ้ᄺሞॺࠓԨ༹ஃ‫݆ݛ‬ᇑႚ๕ă ၰશǖే்සࢆ૙঴ᅝຍ‫߁ڦ‬ ౒Ǜ ߛ๧Ⴂ‫ھ‬ǖ࿢்ණཞձᅉຯ༵‫؜‬ ‫ڦ‬มࣷ‫ۓ‬໒‫ڦ‬કቛႠ߁౒ă໲ሞ ገ႙ࡗ‫ײ‬ዐ‫ڦ‬ዐࡔॽ‫ٷ‬ᆶፕྺă ሞ‫پړ‬Lj‫ك‬٦‫ڦ‬ᅝຍॆᅙփް٪ ሞLjܸ໯࿍‫ك‬٦‫ڦ‬ᅝຍሶ๟ຶྨ

‫ڦ‬ᅝຍă࿢்ණྺኻᆶփ܏‫ג‬ሁ ጲว़ۨՉহ‫ڦ‬ᅝຍᇑᅝຍॆ֍ ᆶ੗ీ‫ܔ‬࿄ઠׂิ߸‫ڦٷ‬ᆖၚă ৎଇෙ౎ઠ࿢்ᄺሞཚࡗྲձჾ ஃઠ՗‫ٳ‬࿢்‫ܔ‬ዐࡔมࣷᇑአዎ ‫݆ੂڦ‬ă৑࠶࿢்ժփඓණ໲๟ ᅝຍLj‫ڍ‬ᄺփණྺ໲ྔሞᇀ࿢் ‫ڦ‬ᅝຍă዁ᇀ՚ටණྺኄ๟‫ޏ‬ᅝ ຍLj࿢்ժփ໿ሞᅪă ၰશǖ‫்ేړ‬ထྭཚࡗᅝຍፕ೗ ‫ܔ‬አዎᅜतมׂࣷิᆖၚ้Ljే ்‫ܔڦ‬ၡ๟ຣǛ! ߛ๧Ⴂ‫ھ‬ǖᅝຍ‫ظ‬ፕ৽ၟࢬဌᅃ ᄣLj࿢்ժփጺ๟੊୯ࢬဌᆶ๊ ஺ᆩăࢬဌ๟ԍቱิం٪ሞ‫ڦ‬ए Ԩ‫ݛ‬๕ă࿢்ՂႷࢬဌ֍๟ፌዘ ᄲ‫ڦ‬ăፔ࿢்ၙፔ‫ڦ‬Ljຫ࿢்ၙ ຫ‫ڦ‬ăຣੂ‫ڟ‬ད‫৽ڟ‬໙๟ྺຣፔ ‫ڦ‬ă‫ړ‬඗Lj࿢்ᄺփ๟ྜඇփၙ ኄ߲࿚༶Lj‫ࢪ้ܠ࢔ڍ‬࿢்ၙᄺ ுᆶᆩLjኄຼࢭժփᆯ࿢்ਦ ۨăຫ࿢்փ੊୯๴ዚLjৈৈ๟ ຫ࿢்ሞ‫ظ‬ፕ้‫ڦ‬ᅃዖĐփາ࿄ ઠđ‫ظڦ‬ፕༀ‫܈‬ă๚ํฉ࿢்ᄺ ‫׉׉‬ཚࡗగዖ཰০ઠํ၄ᇑมࣷ ߸ྺ৆௢૴ဣ‫ۯࢻڦ‬ăԲසĐᆛ ԑđă໚඗໲ժփ኱থኸภ၄ํ አዎLj‫ڍ‬໲໯༑໭‫ڦ‬ටᇑටኮक़ ‫࠲ڦ‬ဣሶਨ‫ܔ‬ሞአዎ‫ؑݔ‬ኮాă ࿢்ණྺ‫پړ‬ᅝຍጺ༹ฉ๟ᅃዖ փཞᇀᅜྫट‫܋‬ጕ൱ႚ๕ᇕჾ‫ظ‬ ሰ‫ڦ‬၄‫پ‬ಋLj߸փཞᇀਗ਼ᅪᅜெ ྺዕटጕ൱‫ۆࠟڦ‬ᅝຍ‫پړڦ‬Ⴀ አዎᅝຍă ၰશǖአዎᇑ࿢்௅߲ට‫ۼ‬௢փ ੗‫ݴ‬Lj‫்ేڍ‬๟‫ޏ‬ණྺ‫پړ‬ᅝຍ ॆᆌ޿ᆶး௽‫ڦ‬አዎႠǛአዎࣆ

༶ሞዐࡔ‫پړ‬ᅝຍዐᆌ޿‫ت‬ᇀ๊ ஺࿋ዃǛ ߛ๧Ⴂ‫ھ‬ǖᅝຍॆ‫׼‬ᆶփཞ‫ڦ‬ᅝ ຍ࠵౒Lj๟‫ޏ‬ਏᆶး௽አዎႠ๟ ߲ට‫ڦ‬ጲᆯă‫ڍ‬࿮ஃසࢆ࿢்ණ ྺሞසُᅃ߲ߛ‫܈‬አዎࣅ‫ڦ‬ट඄ มࣷLj࿮ஃᅝຍॆ࣏๟೵ཚටLj ‫ܔ‬አዎփ࿕փ࿚Ljईำ‫׬‬ᇑአዎ ࿮࠲๟փ੗ీ‫ڦ‬ăᄲ஺ຩٗ၄ႜ አዎወႾLjᄲ஺ዊᅑ‫ܔݒ‬Ljܾኁ Ղਃഄᅃă‫ړ‬ᅃ߲ටईᅝຍॆำ ‫׬‬ഄփ࠲႐አዎ‫ࢪ้ڦ‬Ljഄඁአ ዎࣅༀ‫܈‬๟ԥࡀჟ‫ڦ‬঳ࡕLj๟࣒ ᆶአዎ੤ਕኢ‫ڦ‬՗၄ă࿢்ණ ྺLjփ࠶‫׶‬ණᇑ‫ޏ‬Ljट඄አዎ༹ ዆‫ڦ‬٪ሞਦۨକአዎ࿚༶तഄࣆ ༶‫ܔ‬ᇀዐࡔ‫پړ‬ᅝຍ࣏๟‫ܔ‬ᇀ‫ړ‬ ‫پ‬ዐࡔ‫ۼ‬๟৆೨‫ڦ‬Lj‫ت‬ᇀ๯࿋ ‫ڦ‬ă ၰશǖే்‫ڦ‬ፕ೗ሞྔࡔ֠ॆ๮ ૛‫ڦ‬Բড‫ܠ‬ӕǛ ߛ๧Ⴂ‫ھ‬ǖ๟‫ڦ‬LjԲසĖഷਦए ‫۽‬ė‫ڼڦ‬ᅃ߲ӲԨ৽๟ԥெࡔ ‫ॆ֠ڦ‬Tufwfo! Dpifo๭֠କă ܸ൐ኄ߲ፕ೗࣏ሞ዆ፕዐ‫้ڦ‬ ࢪLjTufwfo! Dpifo‫ڦ‬๭֠ࠥ࿚৽ ጆோଇْઠԛ৙੊ִኄ߲ፕ೗‫ڦ‬ ዆ፕ൧઄ăཞ้࣏๭֠କ࿢்‫ڦ‬ ଷᅃॲมࣷኛᅱড‫ ! !ڦٷ‬Ėጃၭ ঵ėăTufwfo! Dpifo๟ඇ൰‫ۥ‬ ॖമ࿵࿋‫ٷڦ‬๭֠ॆLj਍ຫ໱ٗ ࿄๭֠ࡗዐࡔᅝຍॆ‫ڦ‬ፕ೗ă੤ ಄ኄᄺຫ௽Ljዘᄲ‫ڦ‬փ๟ᅃ߲ᅝ ຍॆፔକ๊஺ᄣ‫ڦ‬ፕ೗Ljܸ๟ፔ କᅃ๊߲஺ᄣ‫ࡻڦ‬ፕ೗ă၎Բဇ ‫ݛ‬Lj࿢்‫ڦ‬ዐࡔ֠ॆডณă࿢் ᅃ኱ਥ‫ৃڥ‬න‫ٷ‬୥ण඄փ๟࿢்

‫پ้ڦ‬ăৎब౎൧઄ᆶၵՎࣅLj ሁઠሁ‫ٷڦܠ‬୥๭֠ॆਸ๔๭֠ ࿢்‫ڦ‬ፕ೗Ljฯ዁Ԉઔᅃၵኛᅱ Ⴀ࢔ഽ‫ڦ‬ፕ೗ă࿢்ྺగၵᆌ‫ړ‬ ାሞ‫ٷ‬୥‫ڦ‬ፕ೗ԥࡔా๭֠ॆ๭ ܸ֠ߌ‫ڟ‬ႌ࿏ăᅺྺ໲்๟ኍ‫ܔ‬ ዐࡔ‫ڦ‬૦๏አዎܸ‫ظ‬ፕ‫ڦ‬ă

࠲ᇀ୿‫߲ܘ‬ቛ ၰશǖኄْቛ‫ڦ؜‬ፕ೗ዷᄲྷජ ๊஺ዷ༶఼Ǜ ߛ๧Ⴂ‫ھ‬ǖኄْቛ‫ڦ؜‬ፕ೗ᅃ߲ ዷᄲዷ༶ภतටᇑ੣क़‫࠲ڦ‬ဣă ٗራ೺Ėߌ๴੣क़ėĂĖ࢒෥੣ क़ė‫ڟ‬Ėᆦփྜ߾‫ٷڦ‬ေėLjᅜ तĖዐࡔ‫཮ں‬ė‫ۼ‬ᇑ੣क़ᆶ࠲ă փཞ‫ڦ‬๟Ljራ೺ํಆ‫ڦ‬ฝᆖፕ೗ Ėߌ๴੣क़ėဣଚ๟ඟԥಆฝኁ ཚࡗႜྺࣅ‫ݛ‬๕՗ᄇ‫ݒ‬ᆙටሞሦ ๴ု቏੣क़԰ᎂጒ઄ူ‫ڦ‬༬ۨ‫ݒ‬ ᆌLjᅜ࣓ഐට்‫ิܔ‬٪੣क़‫ߌڦ‬ ๴ăࢫઠ‫ڦ‬Ėᆦփྜ߾‫ٷڦ‬ေė ဣଚሶཚࡗ‫ۉ‬స዆ፕॽಆฝ‫ڦ‬༬ ۨኈํॺዾ‫ׇ‬ৠՎ࣑ྺਏᆶ‫ג‬၄ ํ༬ኙ‫཮ްݏڦ‬ၟLjᅈ਍ࣃ௬‫ׇ‬ ৠ‫ݴ‬ք੣क़ག؊ᅜၖํ‫ړڦ޷ݿ‬ ‫پ‬ဦবLjኝ༹Ⴀቛ๖‫پړ‬ዐࡔ‫ڦ‬ ၄ํ௬ஸăૌຼᅃዖ‫پړ‬Ėൣ௽ ฉࢋ཮ė‫ၙࠓڦ‬ă ၰશǖኄْቛ‫ڦ؜‬ፕ೗ዐᆶ࢔‫ܠ‬ ஋༹‫ࡽޙ‬ă஋༹‫پࡽޙڦ‬՗๊஺ ఼Ǜ ߛ๧Ⴂ‫ھ‬ǖ஋༹ሞဇ‫ݛ‬ᅝຍዐ๟ ᅃዖ‫د‬ཥ๫ਥᇕჾ‫ࡽޙ‬ă၎‫ܔ‬ᇀ ዐࡔටLj஋༹߸ᅪ࿆ጣᅃዖ঴


‫ڼ‬244೺!

ᅝຍ / 37

ԨӲՊडǖଠ෇!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

‫ݣ‬ăٗമ‫্ڦ‬ᇡ้‫پ‬Ljఫ้փৈว ༹๟্ऽLjฯ዁ுᆶఴ౰ኮ՚ăཥ ᅃ‫ڦ‬ዐႠ‫ޜ‬๦Ljටᇑഄາၙ‫ۼ‬ԥԈ ࡖሞᅪ๎ႚༀࣅ‫ޜڦ‬๦૛ăఫ้‫ڦ‬ ටྜඇ‫ڪ‬ᇀ߫ంऐഗฉ‫ڦ‬அີۤă ໜጣว༹‫ڦ‬঴‫ݣ‬Ljට‫ڦ‬৛หາၙᄺ ໜኮ‫ڟڥ‬କᅃۨ‫ڦ܈ײ‬঴‫ݣ‬ă՗‫ٳ‬ ว༹‫ڦ‬৛หႠ๟࿢்ሏᆩว༹ᇕჾ ‫ڦ‬ᅃዖ‫؛‬ዔăԲසኄْቛ‫ڦ؜‬Ė ߌ๴੣क़Ą‫ځڪ‬ėLj৑࠶ว༹๟஋ ୞‫ڦ‬Lj‫ڍ‬ਨ࿮෥൧Ӂ๖Lj՗‫ڦٳ‬๟ ටሞ༬ۨ੣क़ዐ‫ߌڦ‬๴ăĖ࢒෥੣ क़ėᄺ๟සُă ၰશǖኄ๟ే்‫ڼ‬बْሞᆈࡔਉӸ ቛબǛ ߛ๧Ⴂ‫ھ‬ǖ‫ڼ‬ෙْઠ୿‫ܘ‬ăኮമ ሞᆈࡔፔࡗଇ߲ႜྺፕ೗ă‫ٷ‬ሀ ๟3117౎Ljᅃْሞ୿‫ܘ‬໽࿾๗ࢋՉ ᄥ൩ఔิටᆛԑăᅃْ๟ሞ౷ۡࡲ ᅝຍবฉፇኯዚ‫ܠ‬ఔิටण༹ᆛ ԑăĖᆛԑ31‫ݴ‬ዓ‫ڦ‬࿪ྂӺė๟࿢ ்3111౎ሞዐࡔषళࣜࢋళӂፇኯ କ‫ڼ‬ᅃْ‫ٷ‬႙ႜྺᅝຍऄ‫ۯ‬ăኮࢫ ݀ቛྺᅃ߲ཞ้ሞྪஏक़ࢻ‫ڦۯ‬Ė ๘হᆛԑනėऺࣄăփৈሞᆈࡔ୿ ‫ܘ‬Ă౷ۡࡲLjᄺሞ݆ࡔ‫ڦ‬கෘĂҮ ܻૂLjᅪ‫ٷ‬૧ஆகLjනԨ۫৙Ljႎ ेೢᅜतၑߗ‫׭ڪ‬๨ํแࡗă

ኄْቛ‫ڦ؜‬ፕ೗ᅃ߲ዷᄲዷ༶ภतටᇑ ੣क़‫࠲ڦ‬ဣăฝᆖǖቧࠢ

༬ሀऻኁၰશ ARTouch‫ظڦ‬Ӹ ኁă໳Թᄽᇀዐࡔට ௷‫ٷ‬ბႎ࿕ბᇾLjժ ሞ୿‫ܘ‬አዎঢ়षბᇾ ൽ‫دڥ‬խᇑ݀ቛბຬ ๗ბ࿋ă໳࠲ጀඇ൰ ࣅᇕৣူᅝຍ೗ᅜत ᅝຍႜᄽԝࢫ‫ڦ‬አዎ ঢ়ष඄૰ă໳ᄺࣷٗ ݀ቛბ‫ڦ‬ঙ‫܈‬ඁ࠵ִ ࢅ঴‫ظ܁‬ᅪׂᄽă

ߛ๧Ⴂ‫߲ܘ୿ھ‬ቛ ้क़ǖ 7ሆ6න.:ሆ29න ‫ۅں‬ǖ Ivb!Hbmmfsz Voju!8C-!H0G-! Bmcjpo!Sjwfstjef!9! Iftufs!Spbe-!Cbu. ufstfb!Mpoepo TX22!5BY

栐栅ゴ歶

W‫ۮ‬짡⊵⇦Ĺ๻⇜⦉

=LJ[VUL

3LIHYH

3`JH

    W

W

W

ȵČ໢ʼnェ‫ۮ‬쮒⊵⇦Ĺ๻⇜⦉♫栅

⇁⠊䗨栐栅໢ʼnČ氾؉৭ᮖ⤼➊؉᫪䇂⪠‫ڈ‬栐栅Ὧ‫ٱ‬뺔ďࡰਫɓˇ㬐ᾗⅾ瘴➝⏚ᮩɍ뺔

≓旒‫ה‬栅:04

^^^]LJ[VULTVIPSLJV\R

ৠ‫ݓ‬ᶝȵč䣥㡒‫׉‬З 8GEVQPG㽡↯ົ‫׉‬З䣥㡒柹Ƌ䇂㽱ᗸ‫׉‬Зܴᘃົ‫׉‬Зďⅶߗ䇂ৠ印Ẍ뺔 8GEVQPG᜹㬐ᾗ⏚ᮩ⦻⾿প栐栅·㾧⤟♰઴ঽ㌪⦕뺕ɓˇ➝痈⤽⚃뺔⇁⤽⏚ᮩ㬐ᾗ湍৘ົ箲⾗‫׉‬Зਆ⤽⚃뺔́㽡ࣷ旞઴⥂ߙ⦻⾿俔‫܅‬昧ঞ懻YYYXGEVQPGOQDKNGEQWM뺔


38 / ᆈ୿ૢට

Ԩ೺ૢට

ౘ௔៑

ฝᆖǖ໥ᇕ‫ץ‬ ฝᆖዺ૙ǖྦྷ᠐ᤣ ಆฝ‫ۅں‬ǖUniversity College London

ԨӲՊडǖဲᆗ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

3124౎7ሆ25.31න


‫ڼ‬244೺

ᆈ୿ૢට / 39

ԨӲՊडǖဲᆗ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

ౘ௔៑ Һཌ࿸Һူ‫؞‬ ‫ܔ‬ᇀ‫ܠٷ‬ຕାბᆈࡔ‫ڦ‬ටઠຫLj‫؞‬ᅝ๟ᅃோՂႪੜLj‫ڍ‬ౘ௔៑ٗ‫؛‬ዐਸ๔৽ዳ‫ߴݗ‬ᄷᄷరర‫׺‬Lj௔៑‫ڦ‬ ઽᄷ๟઻ࢤਬLjว༹փࡻLj௔៑‫޴ڦ‬జᅺྺ߾ፕ໿஬࿮ာࠥतLjᅺُ‫ۮ‬๚‫ڦ‬௔៑ዷ‫څ׶ۯ‬ഐቷࠥઽઽઽᄷ‫ڦ‬ሴ ඪLj௅ཀ‫ݣ‬ბ࣮ॆፔ‫઻ߴݗ‬ටॆ‫׺‬ăĐ࿢‫֓ך‬Բডဠ࣌୺‫ٲ‬LjփӀ‫׉‬૙‫؜‬ಈăđၮຩĂ೏ଋᆼࣷፔ֓‫ڦ‬౰࡚ܹ ጺీ༬՚ඣටဠҺă

ԨԒऻኁ!ࣜ೿೿

ሞᆈࡔସ௔៑ፌ࿮ల‫ڦ‬๚ܹ ๟ጺԥ՚ට‫ྔ઻ړ‬ă৽ሞઠԒม ‫ںڦ‬ཎฉLj௔៑‫ܔ‬ವᆷຫǖĐူ ᅃበ޿ူ‫כ‬କăđಖՉଇ࿋ዐࡔ ට‫ٷګ‬ᄅ৖ੂጣ௔៑৚ࢬǖĐᇱ ઠ໳๟ዐࡔටƽđૌຼ‫ڦ‬๚൧௔ ៑ᅙঢ়९࠰փ࠰ǖĐ৽๟ுᆶට ߢ໕࿢‫ڹڟ‬ၟనࡔටLjഄํ࿢৽ ๟ཱིิཱི‫ڦ׊‬ԛ৙౰࡚ƽđ

኱থሞጲमဓ߃ฉ੒ໟକ‫׺‬ăđ ࢫઠ໳࣏ፕྺᅝຍཷ‫پ‬՗Ljඁࡣ ࡔĂӐ‫ٷ‬૧ჱĂၑߗĂӐோ‫ںڪ‬ ᄇ‫؜‬঍ୁă ฉ‫ྟؾ‬ĂሞཀҾோ‫ူ୍׭‬ ཌ࿸Ljኄၵሞ࿢்‫ܠٷ‬ຕටੂઠ ‫ۼ‬๟‫ܠ‬஺ைᅜ൱‫ڦ‬๚Lj‫ڍ‬௔៑঄ ഐઠඐຼࢭ࢔ೝ‫׉‬Lj໳ᆩփ੺փ ஥‫ڦ‬ᇕ໏ႸႸ‫ڢ‬ઠLj࿢‫ੂీގݠ‬ ‫౎ړڟ‬ᅃཀྵ࿪࢒ᆳଋ‫݀׊ڦ‬Ljሾ ጣக࿂ՒLj೫෻ጣ຤ྦྦ‫ٷڦ‬ᄅ ৖‫ڦ‬ఫ߲ၭၭ‫ڦ‬໳ሞ࿸໼ฉᷪᷪ ഐ࿸‫ڦ‬ᄣጱĊĊईႹ‫ۯ‬ፕฎ၂ዉ

໕௔៑Lj! ထྭᄥ൩໳‫څ‬ඪ໱‫ڦ‬ፌ ႎᅃևፕ೗‫ڦ‬ᅃ߲ঙ෥Lj໱ኄᄣ ೠॏ௔៑ǖĐZpvs! hsfbu! gbdfLj! jt!qfsgfdu!gps!b!dibsbdufs!pg!nz! sfdfou!dptnjd!cppl!bcpvu!wbn. qjsf/DŽే‫ڦ‬ᄣጱ࢔๢ࢇᐱ๥࿢ፌ ৎኟሞ‫ظ‬ፕ‫ڦ‬ᅃև࠲ᇀဌეࡇ஦ ࣃ‫ڦ‬ঙ෥ăDžđ௔៑ྺኄ࿋஦ࣃ ॆಆକ࢔‫ڦܠ‬ቷೌLj৑࠶ፌࢫ௔ ៑ᅺྺბᄽ঳ຐܸ૗ਸԛҺLjፌ ࢫᅜጲमྺઢԨ‫ڦ‬ဌეࡇႚၡ๟ ‫ޏ‬ፌዕԥ஦ࣃॆ‫ݣ‬৊କ໱‫ڦ‬ႎፕ ዐLj௔៑փ‫ܸڥ‬ኪLj‫ڍ‬ঢ়૦କኄ

࡚ăĐ࿢ٗၭวՉ‫ڦ‬अӵᅃӯ ‫ۼ‬๟ԲডዐႠᅃ‫ڦۅ‬౰࡚ܹईఴ ཞბăđఴ࡚ጱ‫߲ڦ‬Ⴀඟ௔៑ሞ ิऄዐԲഄ໳౰࡚‫ܠ‬କ߸‫ૂڦܠ‬ ඀Lj‫أ‬କ߶౰ཞბ྘ཌၞೄীĂ ༳ᩜLj࣏༬՚ဠ࣌߶ఴཞბ்‫ٶ‬ દ൰Ăጅ෭ԈLjĐӬฉ‫ڦ‬ఴཞბ ੝ۨփߎ೻޶࿢ăሼঢ়ฉၭბ‫ڦ‬ ้ࢪLjᅃ߲ఴ࡚ܹӝ࿢ඣथକLj ࿢৽ᅃቨӝ໱ಆ‫ڟ‬କ‫ں‬ฉăđ ‫ڦٷ׊‬௔៑‫ړ‬඗փࣷምࢅఴ ཞბ்Đ‫ٶ‬ॐđLj๴‫ڟ‬జൕ‫ڦ‬ᆖ ၚLj໳ဠ࣌ฉକሏ‫ۯ‬ǖĐ࿢జൕ

তਸ໳‫ڦ‬௬෮ วߛǖ27:dn ႓ፗǖ຤೟ፗ Ⴀ߭ǖऄೣਸશ ԹᄽᇾၯǖԞܻ݆ຯ༬౰ྦྷ ‫ٷ‬ბ!0ࡔाฆခጆᄽ ૙ၙዐ‫ڦ‬ఴิǖ‫ׯ‬ຄ࿘ዘ႙ ႗඀ǖ࿸‫ښ‬LjᅼૂLjಭᜧ ဠ࣌‫حڦ‬ᅊ‫߭ޅ‬ǖဠ࣌࢒෥ ဣ‫ڦ‬ᅊ‫ޜ‬ ဠ࣌‫๋ڦ‬࿿ǖ‫֓ج‬Ljၔ֓Lj ሊళ֓ ဠ࣌‫ڦ‬ሏ‫ۯ‬ǖᆴᆤLjࣂգLj ᇖற൰Lj೙ಔ൰Ljદ൰ ටิ߭ჾǖ႑႐Ăᅫ૰Ăᆨ ഘෙኁਏԢLjሶཀူுᆶፔ փ‫ڦׯ‬๚ă ႎષྲձǖAၭٖ3124

߸‫ܠ‬৛֒཮ೌၘ९ǖ www.thechineseweekly.com

ሞ‫ྟؾ‬࿸໼ฉĂ ཀҾோ‫ူ୍׭‬࿸‫ښ‬

ిĂዊೳLj‫ڍ‬ඐཀኈĂ࿮ၼ‫ڥ‬ඟ ට၉డă

ౘ௔៑ٗၭ৽ਸ๔ბသ௷ ፃ௷क़࿸Ljٗԛ৙ઢཀᆽܹᇴĂ ԛ৙๨ณ౎ࠆLj‫ڟ‬ԛ৙๨ዐბิ ূ݉ᅝຍཷLj໳‫ڦ‬ბิิხᅃ኱ ૗փਸ࿸‫ښ‬Lj໳֖ेକଇাዐᄕ ‫ۉ‬๫໼‫ؾ‬বྟࣷĂዐࠌዐᄕࡔခ ᇾሞට௷‫ࣷٷ‬༗‫ڦ‬ႎ౎ཷөࣷLj ࣏๟࢔ၭ‫৽ࢪ้ڦ‬ሞჱሏࣷਸట ๕՗ᄇਸ‫ׇ‬࿸‫ࢫښ‬Ljྺ้ඪአዎ ਆ‫׉‬྿‫ڦ‬૚෌࣍၅ࢾččă໳ຫ ኄ‫ړ‬ዐ֖ेࡗፌ‫ٷ‬႙‫ڦ‬ᅃ‫ׇ‬ᄇ‫؜‬ ๟ሞ2:::౎ॺࡔ࿵ๆዜ౎‫ٷ‬൪ྟ ࣷǖĐ‫้ړ‬࿢்๟ሞཀҾோ‫୍׭‬ ူ௬՗ᄇLjྺُ༵മକࡻब߲ሆ ჟଁLj‫้ړ‬ᅙঢ়:ሆ‫ݻ‬କLjཀഘ ॷଃLjჟଁ‫ࢪ้ڦ‬Lj࿢்‫ॆٷ‬ᅃ ഐ‫ح‬ጣ୴෥ਬ‫ٷ‬ᅊཌ࿸Lj‫ڟ‬କ‫׺‬ ྟ‫้ڦݗ‬क़Ljᅃට݀ᅃ߲௬ԈLj ᅃ߲च‫ڒ‬Ljच‫ڒ‬ு‫ݛں‬੒Lj࿢৽

ᆈ୿ആᇜ ᅺྺփၙᆖၚ࿔ࣅੜLj௔ ៑ፌዕ჋ስକ‫ݣ‬ചጆᄽბသཌ࿸ ‫ڦ‬ऐࣷăĐᆶࢫࣰ஘Ǜđ࿢࿚ ໳LjĐፔࡗ‫ڦ‬๚൧৽փᄲඁࢫ ࣰLjփ࠶๟‫࣏ܔ‬๟‫ٱ‬Lj໲ᅙঢ়๟ ࡗඁ้କLjࢫࣰᄺுᆶᆩăđٗ ‫ݣ‬ചཌ࿸‫ࡔ؜ڟ‬ାბLj௔៑ຫ ໳Đਥ‫ڥ‬ጲम჋ስକᅃཉԲডኟ ඓ‫ڦ‬ୟăđ ሞྰܻ๗Ԩ੔ԹᄽࢫLj௔៑ ‫ڟ‬କԞܻ݆ຯ༬౰ྦྷ‫ٷ‬ბ߿‫ࡔ܁‬ ाฆခຬ๗ጆᄽLjᅃཀሞ౰ྦྷ‫ٷ‬ ბ‫୍ٷ‬മLjԛҺᅃ࿋ዸఁ‫ڦ‬஦ࣃ ॆLjణമ޶ሴ‫׉ݥ‬आԖெਗĖ඄ ૰‫ڦ‬ᆴဥė‫ࠤڦ‬๚ӲՊडXjmmjbn! Tjnqtpoံิሞୟฉಸ‫ڟ‬௔៑Ljࣃ ॆጕฉ໳Ljኧ࿱କӷཀLj඗ࢫߢ

ᄣ‫ڦ‬ആᇜLj௔៑ਥ‫ڥ‬ᆈࡔᇀ໳Lj ፌ‫৽؛‬ၟᅃቧӣኽLjఫၵփ੗ᇨ ଙ‫ڦ‬ആᇜኟሞ௮ࣼ‫؜‬ᅃ߲߲ईኵ ‫ۯߌڥ‬Ăईኵ‫ڦ࿆࣮ڥ‬৛֒ࠤ ๚ă วྺ౰ྦྷ‫ٷ‬ბዐࡔბ૴ޭ ዷဝ‫ڦ‬௔៑࣏ዷ‫׼‬କԛҺዐࡔბ ิ‫ؾڦ‬বྟࣷLj໳࢔ဠ࣌ፔዷ‫׼‬ ට‫߾ڦ‬ፕă3123౎5ሆLjିჽ۫ ޭጺ૙‫ݡ‬࿚ԛҺܻનLj௔៑থ‫ڟ‬ ҺۡԎጺଶ࠷‫ڦ‬ᄥ൩‫څ׶‬ᅃၵথ ‫߾ځ‬ፕLj࣏ᇑିጺ૙ৎਐ૗থ‫ة‬ ࡗLjĐ࿢ీߌਥ‫ڟ‬໳วฉഽ‫ڦٷ‬ ഘ‫ׇ‬đă Đ࿢փ๟ᇟ঵‫ܹݔ‬đ ௔៑ຫ໳ඁბཌ࿸‫ڦ‬ᇱᅺ ኮᅃ๟ᅺྺ໳ၭ้ࢪဠ࣌ሞӢӢ ஐஐ‫ضڦ‬ฉԮઠԮඁăᅃӯ೏ଋ ౰࡚ᆌ޿࢔࿔ৢLj‫ڍ‬௔៑ඐփ ๟Lj໳ٗၭ৽࢔ྙೄLjႠ߭ၟఴ

ၭ้ࢪ๟ᄽᇆ༹ၯ‫ڦ‬೙ಔ൰ሏ‫ۯ‬ ᇵăđ၄ሞLj໳௅߲႓೺߶ವᆷ ඁბၯ‫༹ڦ‬ᇣ࠷‫ٶ‬ᇖற൰Ljඁᆴ ᆤLjፌৎ࣏ဠ࣌ฉକ֒‫ڑ‬ഷă ణമ௔៑ሞᆈࡔᅃ໯ჺ৯႙ ‫ٷ‬ბ‫څ‬ඪჺ৯ዺ૙)Sftfbsdi! Bt. tjtubou*Lj߾ፕኮᇆLj௔៑࣏๟ඇ ᆈዐࡔ‫ظ‬ᄽ݀ቛၹࣷ‫ڦ‬ᅃᇵLjว ྺޭ௞ກ‫׊‬Lj໳၄ሞ࣏֖ᇑፇኯ ৊ႜዐ‫ୃڼڦ‬াዐᆈ‫ظ‬ᄽऺࣄ‫ٷ‬ ෘLj໳‫ڦ‬ವᆷ‫ۼ‬ຫ໳‫߾ܔ‬ፕඤ൧ ܸጆጀăĐኧ‫ظ׼‬ᄽ๟ᅃॲ࢔ᆶ ᅪᅭ‫ڦ‬๚൧Ljీথ‫ܠ࢔ڟة‬ᆫႯ ‫ڦ‬າၙLjࢅᅃၵᆶీ૰‫ڦ‬ටᅃഐ ፇኯऄ‫ۯ‬Ljბ‫۫ܠ࢔ڟ‬ဇăđ ௔៑փ๟ఫዖၟٍྐྐᅃᄣ ‫ڦ‬೏ଋ౰࡚Lj໳‫ৢק‬Ă‫ۙگ‬Ă฀ ଆLjĐ࿢၄ሞ࣏ሞლ൱‫ݛ‬ၠLj࿢ ᄺփ໿ඓۨ࿢๟ဠ࣌༬՚ೝ‫ڏ‬Lj ࣏๟ฎྲᆶ‫ۅ‬հ‫ۯ‬Ăഐ‫ิڦޚ‬ ऄLj‫࢔ڍ‬੝ۨ‫ڦ‬๟࿢փဠ࣌‫ޅٷ‬ ‫ٷ‬ષ‫ิڦ‬ऄăđ

Ėࣀ࿕ዜ਽ėლቴᆈ୿ ૢටă௅߲౰ට‫ۼ‬ᆶጲमփཞ ‫ڦ‬ெLjే‫ڦ‬ᄅ৖ࣷຫࣆLjే‫ڦ‬ ၲඹᆶࠤ๚Ljే‫ڦ‬ெLjईႹే ጲम‫ۼ‬ுᆶ݀၄ăే‫ڦ‬ெૢLj ඟ࿢்ࢅేᅃഐ๻ႀă ࿢்ྺేლቴే‫ڦ‬ெă

ૢටඤ၍ǖ 02080998888 ᆰၒǖ beauty@thechineseweekly.com


40 / ชࣆ

ԨӲՊडǖဲᆗ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

3124౎7ሆ25.31න

๟ༀ‫܈‬ ส๗ ఴටፌঢ়‫ڦۆ‬ᅊ‫ޜ‬ᆦᇺ๟ဇጎLjժ൐๟ᅃ༫ኈኟĐଉ༹֋ᅊđĂĐ‫ك‬๮߾‫ފ‬዆đ‫ڗߛڦ‬ဇ ጎLj๟ਏᆶࡍ᪆೗࿆‫ڦ‬ส๗๯჋ă Đส๗đᇸᇀ28๘ु ዐᄾ‫ڦ‬ဇ౹Ljᆯ؊஢ီഘᇑ ᆈႧഘ߁‫ڦ‬Đഏ๗đ݀ቛܸ ઠLjሞᆈࡔฺႜժ݀ቛ‫ڟ‬ट ዂLjส๗๟ᅜࡍፃ৛หྺए ‫إ‬Ljּሗକ߳঩֫గၵॏኵ ࠵౒බࢇܸ‫ڦׯ‬ᅃዖඇႎ‫ڦ‬ มࣷ࿔ࣅă ᅃ༫ࢇ๢‫ڦ‬ဇጎీԈ ࡖ‫؜‬ᅃ࿋၄‫پ‬Ӳ‫ڦ‬ส๗ă ဇጎ݀ᇸᇀᆈࡔLj዁ৃ୿‫ܘ‬

‫ܻྼුڦ‬ন)Tbwjmf! Spx*ධ ๟๘হఴጎ‫߾ڦ‬ᅝ‫ݔۆ‬Ljܾ ӥ౎ઠࡽ‫׬‬ඇ൰ఴጎۨ዆‫ڦ‬ ฽‫ں‬ă๘হ߳ࡔ‫࠳ߛڦ‬Ă޷ ฆĂ௽႓‫ۼ‬ᅜᆶᅃ༫ුྼܻ ‫ۥ‬प֋‫یފ‬๮߾዆ፕ‫ڦ‬ဇጎ ྺว‫ݻ‬ၡኙă!ුྼܻন‫؜‬೗ ‫ڦ‬ဇጎLjᆼ‫ྺݴ‬ෙዖૌ႙ǖ न‫ׯ‬ᅊ)sfbez.up.xfbs*Lj ӷۨ዆)nbef.up.nfbtvsf* Ljඇۨ዆)cftqplf*ă!!ā

२֋੊৯

Ⴐ੨‫ڦ‬Ⴐ੩Lj‫ڦੱ׊‬ ‫܈׊‬Ljྒጱჿ෥Lj‫ת‬෺Ăଶ ‫ټ‬Ă੨‫ݛڀ‬ি‫ٲڦ‬ದ‫ڪ‬Ljส ๗ሞᅊጣฉ‫ࣷ׉‬༬‫ں‬ඁጀᅪ Ⴙ‫ܠ‬ၭဦবLjܸփඁࢾ‫ٷ‬ബ சᅃ߲ዸఁ‫ڦ‬ฆՔăኻ๟ፔ ߴ՚ටੂ‫ڦ‬փీঢፔᆫჯLj ኈኟ‫ڦ‬ᆫჯ๟‫؜‬ᇀᅃ߲ට‫ܔ‬ ጲम‫ڦ‬ᄲ൱ăส๗‫ޜڦ‬ጎ๟ ᆶༀ‫ڦ܈‬٪ሞLj๟ᅃ߲ส๗ ాሞᄲ൱‫ྔڦ‬ሞ՗၄ăࢅୁ ႜᇑఁಈᅃ‫࠲ۅ‬ဣᄺுᆶă

ဇጎ‫ޝڦ‬ੲኮୟ๔ᇀ ߛपۨ዆Ljߛपۨ዆‫پ‬՗ጣ ೗࿋ࢅ‫ں‬࿋ăၙԥට்‫ׯړ‬ ๟ᅃ࿋ส๗Lj࠼๟ᆶബ๟փ ࠕ‫ڦ‬ăఴට‫ڦ‬ᅊጣᄲ੊৯Lj ੊৯‫ڦ‬ժփ๟ఁಈᇑ‫ޏ‬Ljӆ ࡍᇑ‫ޏ‬Ljܸ๟೗࿆ᇑ࿔ࣅࡥ ᄢă໯ᅜఴටᄲፔ‫حڟ‬ጣᆫ ჯ‫༹ڥ‬Ljܸփ๟ӝጲम౬‫ׯ‬ ߲ఁಈ‫ٷ‬೔ಎLjසُᆅઠ‫ڦ‬ ‫ז‬ၲ੗ీԲ၉డ‫ܠڥܠ‬ă Ե‫ڥ‬Ą஽ܻሞĖᆶ࠲ ೗࿋ėዐ໯ႀ‫ڦڟ‬ǖĐጲٗ ᆶକᅃ༫‫ފ‬዆‫ڦ‬ဇ‫ࢫޜ‬Ljब ౎ઠLj໱‫ۼ‬ுᆶምۨፔLj೤ ߌփຢă඗ܸ߰ෙֵ࿵Ljኄ ዖĎทࣀᅃӝď‫ڦ‬ᇡྭ࣏ࣷ ዘ‫ݓ‬LjঢేᇡӡփీLj೺‫ځ‬ ጣࢾฉᅃ߲ฉ࿷‫้ڦ‬क़Ljᛮ ᛪሞ߳ዖքଙኮक़Ljࢅर฾ ଎ᅃ଎ᆶ࠲ฉ‫ڪ‬౥ঙ੩‫ࣆڦ‬ ༶ăᆯُ੗९ۨ዆ဇ‫ޜ‬ሞ௅ ߲ఴට႐ዐ‫ںڦ‬࿋đă ුྼܻন‫ڦ‬ဇጎ२֋ զ‫׶‬ᆈࡔ‫د‬ཥLjᆫჯ๟ٗଉ ༹ਸ๔‫ڦ‬ă‫ح‬ഐઠ๾‫ޜ‬๫ਥ ฉ߸མӚLjߛपۨ዆৽๟ߵ ਍ਜ਼ට‫༹ڦ‬႙ጆோ֋२‫؜‬ᅃ ߲ࠥਜ਼‫ڦ‬ጆຌӲ႙ăᅃ༫ဇ ጎ‫ۨڦ‬዆ٗଉ؅٫‫ڟ‬঍ߴࠥ ਜ਼Ljཚ‫׉‬Ⴔᄲ7዁9߲႓೺Lj Ⴙ‫ܠ‬ว‫ت‬ᅴࡔ‫ࠥڦ‬ਜ਼ྫྫᄲ ‫ٳ׊ڪ‬2౎้क़ă

ဦব‫ٲ‬ದ ဇጎLjٗ௬ଙ‫ڦ‬჋ስ‫ڟ‬ Ⴐጱ౨੩Ljฯ዁‫ڟ‬ଶ੨‫ࢇފ‬ ኄၵၭဦবLjྜඇ੗ᅜብ၂ ‫؜‬ᅊጎ‫࣋ࡻڦ‬Ljฯ዁๟ᅃ߲ ට‫ڦ‬೗࿋ă!

৛ዂ༫ጎ ဇጎ༫ጎ‫ྺݴ‬ଇॲ༫ࢅ ෙॲ༫LjࢫኁԲഐଇॲ༫ဇ ጎ၂‫߸ڥ‬ኟࡀLjঢ়‫ۆ‬ᆼփ฿ ੊৯‫ڦ‬ෙॲ༫ᅃ኱‫ۼ‬๟ఴට ᅊ‫؝‬૛Ղփ੗ณ‫ڦ‬ă! கो‫ڦ‬ े෇ඟኝْ༹֫Վ‫޷ݿڥ‬Lj ඟᆫჯՎ‫༹ڥे߸ڥ‬ă!! नՍే‫߾ڦ‬ፕႠዊ๑ ే੗ᅜᇺ૗ဇጎLjఴට‫ڦ‬ᅊ ‫؝‬૛ᄺᄲԢᅃ༫ᆌथ‫ڦ‬Đ૝ ‫ޜ‬đă‫༹ڥ‬ᆶ೗࿋‫ڦ‬ጣጎփ ৈ՗၄ঢ়षጒ઄Lj߸՗၄କ มࣷ‫ں‬࿋ă 7ሆ27නनॽਸట‫୿ڦ‬ ‫ܘ‬ఴጎዜ‫้ྺׯ‬ชহ࠲ጀ‫ڦ‬ ඤ‫ۅ‬Lj‫أ‬କᆈ୿Ԩཱི‫ڦ‬ఴጎ ೗ಈྔLjᄺᆶሁઠሁ‫ܠ‬ഄ ໲ࡔॆ‫ڦ‬೗ಈੂዐକኄ߲ ؊஢‫ظ‬ᅪᇑऄ૰‫ڦ‬ቛ๖࿸ ໼ăKjnnz!Dipp-!Cvscfs. sz! QspstvnLj࣏ᆶᅊে࣏ၕ ‫ڦ‬Upn!GpseĂTqfodfs!Ibsu ࢅBmfyboefs! NdRvffoăĐ ᅜஸൽටLjᅜᅊ๎ටđٗ࿄ ၩ฿ࡗLj‫ٷܔ‬ಈMphp‫؍ڦ‬ өࢅॽทࣀ৊ႜ‫ۙگڦڹڟ‬ ทࣀLjጕ൱೗࿋ᇑ߭ۙ‫ڦ‬ส ๗LjేጚԢࡻକ஘Ǜ

ఴට41໠৽ࡻԲටิገ ች‫ۅ‬Ljᄺ໙‫ڥ‬ฉ๟ᅃዖඇႎ ਸ‫܋‬ăߢ՚କߋ้Ỵጕ‫ୁח‬ ‫ु౎ڦ‬Ljܸ૬ኮ౎๟‫݀ࣷޏ‬ ၄ጲम߸ጀዘ௬ଙ‫ڦ‬೗ዊࢅ ဦবLjٗമਨփࣷ‫ק‬௚‫ڦ‬ဇ ጎසৃᄺᆶକၵႹ႗඀ࢅ‫׈‬ ๬‫ڦ‬ᇡྭă! ส๗‫حڦ‬ᅊᇱሶ๟௅ल ᆛᆶෙ༫ᅜฉ‫ڦ‬ဇጎLjփཞ ‫߭ޅڦ‬๢ࢇ‫؜‬ဝ߳ዖ‫ࢇׇ‬ă

ส๗ӽᄣǖቔఛຯĄӺ‫ڤ‬ ‫ۉ‬ᆖዐ‫ڦ‬หആට࿿ 118Ljᆦᇺ‫ح‬ጣᅃวᆫჯ ‫ڦ‬ส๗‫؜ޜ‬၄ሞఁୁᄑࣷ ฉLjසُส๗ᆼఫᄣᆫჯ ྸᆶ118֍ీፔ‫ڟ‬ă

ጆતፕኁǖዜ᥆ ‫ڼ‬ๆাDDUWఇ༬‫ٷ‬ෘ!लਬ ዐනࡣ‫ג‬पఇ༬‫ٷ‬ෘ!࠴ਬ! ዐනࡣᆷࡻ‫ٷ‬๑ ႎષྲձǖAዜ`᥆


‫ڼ‬244೺

ฆॆጨრ / 41

ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

๑ᆩዐࡔ‫ۉ‬႑CTExcelbiz๮ऐਸ਼‫ࠥڦ‬ਜ਼Lj ሞMcArthurGlen Designer Outletsࠔ࿿Lj੗ᅜምၛ๴‫ྔܮ‬10%‫ڦ‬ᆫࣳă

ᆛᆶՓքᆈࡔ‫ڦ‬೿߲ࠔ࿿ዐ႐Ljቛ๖ٗࡔाኪఁยऺ฾೗ಈ‫ڟ‬ᆈࡔ๨௬ฉፌ๴ ൞᭫‫߳ڦ‬ዖ৛೗Lj߸ీኍ‫ܔ‬ฉӥዖፌ๴ጕಷ‫้ڦ‬ชఁಈLj༵ࠃ‫຺ٳܠ‬ች‫ڦ‬Քጚଭ๳ ॏᆫࣳăNdBsuivsHmfo!Eftjhofs!Pvumfut๟ᆈࡔ๯ൺᅃኸ‫ڦ‬ยऺ฾೗ಈ኱ၨ‫ی‬ăස ࡕ౞ፋ႐้ชLjኄ๟փඹ‫ࠔڦࡗٱ‬࿿ཀ༗ă

ᆈࡔ๯ൺᅃኸ‫ڦ‬

ยऺ฾೗ಈ ኱ၨ‫ی‬ ምၛ๴‫ྔܮ‬21&‫ڦ‬ᆫࣳ ࿢்ᇑዐࡔ‫ۉ‬႑DUFydfmcj{ࢇፕLjྺ౞༵ࠃ ‫ྔܮڦॆ܀‬ᆫࣳă౞ኻႴሞ࿢்ඪࢆᅃ߲ࠔ࿿ዐ႐ ‫ڦ‬႑တጧკ‫ت‬Lj‫؜‬๖౞‫ڦ‬ዐࡔ‫ۉ‬႑DUFydfmcj{๮ ऐLj৽੗ᅜଶ‫ڟ‬౞‫้ڦ‬ชࠔ࿿ਸ਼ăሞ໯ᆶ֖ेُऄ ‫ڦۯ‬ฆ‫ی‬Ljೞ้ชࠔ࿿ਸ਼Lj੗ᅜምၛ๴኱ၨ‫ی‬ॏ߭ ‫ྔܮ‬21&‫ڦ‬ᆫࣳăDŽᆶၳ೺዁3124౎8ሆ42නDž ᄲକ঴߸‫ॆ܀ܠ‬ᆫࣳ႑တLj൩‫ݡ‬࿚ǖ xxx/ndbsuivshmfo/dpn

BASLER

࿢்ሞన૛Ǜ Btigpseࠔ࿿ዐ႐ǖٗ୿‫݀؜ܘ‬71‫ݴ‬ዓ‫ײכ‬ Csjehfoeࠔ࿿ዐ႐ǖٗਸ਼‫݀؜ސڱ‬41‫ݴ‬ዓ‫ײכ‬ Diftijsf!Pbltࠔ࿿ዐ႐ǖٗ૧࿿೶‫݀؜‬56‫ݴ‬ዓ‫ײכ‬ Fbtu!Njemboet!ࠔ࿿ዐ႐ǖٗ౷ۡࡲ‫݀؜‬31‫ݴ‬ዓ‫ײכ‬ Mjwjohtupo!ࠔ࿿ዐ႐ǖٗҺۡԎ‫݀؜‬51‫ݴ‬ዓ‫ײכ‬ Txjoepo!ࠔ࿿ዐ႐ǖٗ୿‫݀؜ܘ‬:1‫ݴ‬ዓ‫ײכ‬ Zpsl!ࠔ࿿ዐ႐ǖٗሀਖ਼‫݀؜‬21‫ݴ‬ዓ‫ײכ‬

փᄲ੣๮ܸࡃᆚ ทࣀ้ชઠጲ Lulu Guinness-!Jaeger Mulberry- Burberry त߸‫ܠ‬೗ಈ

࣏ሞ੊୯ሹ஺ඁǛ ੗኱থԒ৛೗ࠔ࿿୫ᆴጆ၍" ྫྷೝ୫ႜมǖxxx/xbohqjohusbwfm/dpn DŽඁMjwjohtupoࠔ࿿ዐ႐LjҺۡԎ‫݀؜‬Dž ྦྷ‫ח‬୫ႜมǖxxx/xbohvl/dpn DŽඁDiftijsf!Pbltࠔ࿿ዐ႐Lj !‫ྔܮ‬ሽໃெ๋‫ٶ‬ችඋLjத‫݀؜׭‬Dž

OSPREY LONDON TED BAKER

௨຦ࠔ࿿

M&S OUTLET

‫أ‬କ‫ڦॆ܀ڟڥ‬ᆫࣳኮྔLj‫ݥ‬౹௑‫ׯ‬ ᇵࡔ‫௷ࠅڦ‬Ljሞ኱ၨ‫ࠔی‬ச‫ڦ‬໯ᆶฆ೗‫ۼ‬ ీइ‫ཽڥ‬຦ăၛ๴࿿‫ג‬໯ኵ‫ࠔڦ‬࿿༹ᄓƽ NICOLE FARHI

mcarthurglen.com/en

www.ctexcel.com

ԨӲጨრᆯMcArthurGlen Designer Outlets ༵ࠃ

SUNGLASS TIME


42 / ጆત

ԨӲՊडǖ඿ଟ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

3124౎7ሆ25න.31න

ิऄሞᆈࡔ ᆈࡔ‫ڦ‬Đཞኾđ࿔ࣅ ቧሆࡦ ၭბ้࿔ბ൞౎௎ ჩLj27໠ਸ๔ሞ߳ዐࡔԒ ኽޭ਽݀՗ፕ೗ă‫ٷ‬ბ้݀ ՗ፕ೗ᅙॽৎӥೊLjԹᄽࢫ ৊෇‫؜‬Ӳࡣࡦ‫ڼ‬ᅃևၭຫ‫ڦ‬ ፕॆ‫؜‬ӲมăԹᄽࢫଇ౎‫؜‬ Ӳጲम‫ڼ‬ᅃև‫׊‬ೊၭຫĖࢾ ැཝėǗ೺क़ྺĖႎ৙Ԓė ႀࡗᅃ೺‫ހ‬௬Ԓ‫ڢ‬तၵႹೠ ஃLjࢫઠᆈࡔାბăାბ೺ क़ॕ‫׼‬ႀፕࢅ݀՗ፕ೗ă ႎષྲձǖAቧሆࡦ.ࢾැ ཝፕኁ

࿢‫ٷ‬ბ໯ሞ‫׭ڦ‬๨Lj๟ ᆈࡔ࢔ዸఁ‫ڦ‬ᅃ߲ĐཞႠ૿ ኮ‫׭‬đăܸৃཀLj࿢ߑേ๴ ᄥඁᅃ߲ᆈࡔhbz! dpvqmfॆ ૛ፔਜ਼ă Kvmft๟‫ิ؜‬ሞᆈࡔళև ‫׭‬๨ք૛ຯܻྂ‫ײ߾ॲ෉ڦ‬ ฾ă࿢ுඁࡗք૛ຯܻྂLj ኻདຫࡗఫՉᆶᅃॆ࢔ዸఁ ‫ڦࡇ఺ڦ‬୫࠷ăܸԍஆLj໱ ‫ڦ‬ӵ୪Lj๟ᅪ‫ٷ‬૧ටă ໱்ዿሞᅃ߲ঢdpvsu ‫ॺڦ‬ዾ૛Ljdpvsuሞᆈᇕ૛ ᆶ‫ۅ‬ኸࠅᇦ୍‫ڦ‬ႠዊLj૛Չ ཚ‫׉‬๟ᅃଚଚኝഋ‫߭ޅڦ‬၎ ຼ‫ݝڦ‬क़Ǘ၄‫پ‬Ăఊ‫ک‬Ăӣ ഻ăԍஆӝॆ૛‫ٶ‬૙‫࢔ڥ‬փ ‫ٱ‬Lj໱๟ᅃ߲࢔ᆈਯĂ‫ޒ‬෥ Ἄ࢒Ăว֌࢔ࡻ‫ڦ‬ఴටă࿢ ᆮഄဠ࣌໱்‫ڦ‬ਜ਼ཐLjࠬጣ ᅃ‫ޗ‬থৎᇀ࢒෥‫ڦ‬ศઢ෥‫ڦ‬ ᆳࣃLjኄ๟ᅃ‫્ୁޗ‬౰ට‫ڦ‬

ӷ֨௬ăՄୗಖՉӦጣᅃӝ ༬՚‫د‬ཥ‫ڦ‬ᆈ๕ፗᅖLj‫ڬ‬গ ᆶ৛ெ‫ࢾۓ‬Ăᅖ‫ۈ‬๟ࢾք཮ ӄLjူևፔ‫ׯ‬ӥ᳈‫ڦ‬ᄣ๕ă ඗ࢫLjਜ਼ཐ‫ڦ‬ፑ֨LjӦጣᅃ ‫ٷ‬ಇກॐLjກॐฉबࢭඇև ๟ ‫ ߭ ޅ‬ᅃ ዂ ‫ ڦ‬Ċ Ċ t d j f o d f! gjdujpoă‫݋‬ᅳࡗઠईႹ੗ᅜ ঢĐ੔ࣙၭຫđă‫ڍ‬๟Ljᆈ ᇕ૛‫ڦ‬gjdujpoࢅopwfmLjሞ ዐ࿔૛‫݋ۼ‬ᅳ‫ׯ‬ၭຫLjኄ‫ۅ‬ ࿢ਥ‫ڥ‬๟փ‫ڦܔٷ‬ăԲස ຫLjሞࡔྔLjၟ੔ࣙኄૌ‫ڦ‬ ፕ೗LjĖգᇑआኮߤėઞLj ई‫ג‬ටĂኩያီኄૌ‫ڦ‬Lj֍ ੗ᅜঢgjdujpoLjᅃӯ‫ڦ‬ჾ൧ ၭຫLjԲසຫĖࢾැཝėኄ ዖLjሞࡔྔ‫ࡃڦ‬ૌLjഄํ࣏ ຌᇀopwfmૌă gjdujpo੗ᅜຫ๟߶ิ ऄྜඇփ၎࠲‫كڦ‬ႵࠓLjܸ opwfmLj዁ณႀ‫࣏ڦ‬๟၄ํ๘

হ੗ీ݀ิ‫ڦ‬๚൧ă Kvmft๟߲‫ۆ‬႙‫ڦ‬Đ੔ࣙ ௚đLj‫ۆ׉ݥ‬႙Ljၙᅃၙ࿢ ்ੂ‫ڦ‬Ėิऄ‫ٷ‬Ԗቊė૛‫ڦ‬ ఫඖ቎ఴӕă໱৽एԨฉ๟ ఫᄣă໱ৃཀ‫ح‬ጣᅃॲࣜ෥ ‫ڦ‬ኩያီUჀLjኰᄽ๟xfc! efwfmpqfsĊĊኄ๟‫ܠ‬஺ߛ ‫ڦ‬቎ఴ቞ᆶ୲ႜᄽҭƽKvmft ௅ዜ຺ඁ֖ेᅃ߲Đঙ෥ӳ ᄇđ‫ڦ‬ਓૂևĊĊ੔ࣙૌă ௅ዜୃLj໱ࢅԍஆࣷᄥ൩߳ ૌವᆷሞॆዐ‫ڦ‬ਜ਼ཐዐ਋ᅃ ْࣷăཚ‫׉‬Ljԍஆ޶ሴඇև ‫ڦ‬ፔ‫ݗ‬ăॆབྷքዃᄺࡃࠀᇀ ԍஆLjઠጲᅪ‫ٷ‬૧‫ڦ‬໱ᆶጣ փໍ‫ڦ‬อெ඀࿆ă໱்‫ڦ‬ਜ਼ ཐ‫ڦ‬ኟዐࠬጣᅃӝ਎‫ڦٷ‬ዐ ࡔችขLjฉՉࣃ‫ڦ‬๟ఙ‫چ‬Lj ࣏ᆶዐ࿔༶ጴăփኪሹ‫ڦ‬Lj ሞఫ߲๘হႠ༬՚౪‫ڦ‬ਜ਼ཐ ૛LjኄᅃঙࠬขLj၂‫ڥ‬टഄ

ାბሞᆈࡔ

ၹۙă ྟ‫ݗ‬࿢்๟ሞ໱்ࠅᇦ ‫ڦ‬ଃ໼‫ڦ׺‬Ljԍஆፔକᅪ‫ٷ‬ ૧ᜮᜥࢅఏဇߣ‫݆ڦ‬ထ໴ă ᜮᜥ‫ྂת‬ጣਨெ‫ڦ‬Զ୴෥ ิ֓Ljᅃ೟Sptf! xjofӦሞ ࢤӣ߭ጱ‫ڦ‬ጞքฉăփ‫ڥ‬փ ຫ๟ᅃ߲࢔ঢ়‫ׇڦۆ‬ৠăፌ ௴‫ڦ‬๟Lj໱்‫ࠅڦ‬ᇦᄞ໼੗ ᅜ‫ޥ‬᭻‫ူ୍ڟ‬ᅃೌ਎‫୴ڦٷ‬ ‫ࠅں‬ᇴăኄᄺ๟໱்‫؛ړ‬ச ူኄ߲ࠅᇦ‫ڦ‬ᇱᅺă੗๟Lj ጲٗঢ়षླऐᅜઠLjԍஆ฿ ᄽLj໱்փ‫ڥ‬փӝኄ߲ࠅᇦ ‫ڦ‬ᅃ߲‫ݝ‬क़Lj‫ݴ‬ፀ‫؜‬ඁLjኄ ٗᅃ‫ݛ‬௬ᄺ‫ݒ‬ᆙକLjᆈࡔঢ় षኈ‫ڦ‬փසᅜമକă ྟ‫ײࡗڦݗ‬ዐLjዬܻ ຯࢅԍஆփཕ‫ڟ༵ں‬໱்‫ڦ‬ ᅃ߲ವᆷLj๏Ἂઙၭ঵ă ࿢ຫǖĐ౸Ljఫ໳๟ᅃ߲౰ ࡚ǛđKvmftຫLjĐ໳၄ሞ

ᆈࡔ‫ڦ‬ဢ๮क़ᆇၡ ֥ఢጱ ራᅙ঴ोࡃགྷLjှ้߳ ‫ت‬ጽጽLjߌ਼้ຫᘄຫᘄLj ႐ৢ้࣮ᅬ࣮ᅬLjߌਥටิ ᅈ඗෥֒ӫ᫉Lj႐ༀ࣏໙౎ ൟă௅౎ઠ୿‫ܘ‬ၭዿLjᇑ౰ ܹ౰Ⴢत੗Һ‫ڦ‬ၭྔ໥ࠌၛ ཀ୿ኮૂă

࿢ཽႩᅜࢫLjࡔాࡔ ྔ‫ࡗڟ‬Ⴙ‫׭ܠ‬๨ăှာ้Lj ‫ٶ׉׉‬ਸऻᅬ‫ٷڦ‬ோ႑கᆯ ᤔ‫ں‬ඪາჃԦLjႹ‫ܠ‬႐ଳศ ‫ऻڦت‬ᅬ৽းऄ‫װں‬၄ሞᄅ മăഄዐ࠲ᇀဢ๮क़‫ऻڦ‬ᅬ ᆮഄඟ࿢ߌ਼೤‫ܠ‬ă ࿢़ᆶሞߛ‫ޟ‬૧‫ڦ‬౴ྰ ӎຯ୥ࢾ‫ٷ‬ॏബ৊ဢ๮क़‫ڦ‬ ঢ়૦Ljᆼᆶሞ‫چ‬஛ߣԨࡘߵ ྺକൽ৊ဢ๮क़‫ڦ‬௢ஓܸԥ ೨ၩ‫ڦݯ‬࿮లǗ࿢़९๎କ ට்ሞஆக௝ન‫ٷ‬ঞ༗࠽‫ׇ‬ ಇ‫׊‬ୄ‫ڦ֦෇ࢪڪ‬ആ࠵Ljᆼ ሞ݆ࡔ‫ڦ‬ᅃ߲ၭ‫׭‬ኔേᇜथ ࿢໯थൕጲ‫ٶ‬ਸ๨አ‫ٷ‬ཐဢ ๮क़ࠃ࿢்๑ᆩ‫ڦ‬๨‫׊‬ăሞ ࿢స࡛ዐ࣏ኆ֠ጣၭྔ໥໼ ԛኮႜ‫ڦ‬ፌҺLjႹ‫ܠ‬ဢ๮क़ ጆྺ࡚ጱ்ጚԢ‫ڦ‬ၭகརă ኄၵ‫ऻڦڰڰۅۅ‬ᅬLj‫׉‬ሞ ࿢స࡛ዐང௡૾থፇ‫ׯ‬ᅃ‫ޗ‬ ࠲ᇀဢ๮क़‫ڦ‬ටक़ӥༀ཮ă ୿‫ܘ‬๟ᅃፗ‫׉ݥ‬ጀዘ ဦব‫ۼڦ‬๨Lj໲ᅜጲम‫܀‬༬ ‫ڦ‬Ủ૰Ljብ၂କටႠዐ‫ٷڦ‬

Һă‫ڦܘ୿ܔ‬ဠҺٝ๑࿢༬ ՚࠲ጀኄፗ‫׭‬๨‫ڦ‬ဢ๮क़ă ୿‫ڦܘ‬ဢ๮क़‫߅׉ݥ‬ ৫Ljဢ๮क़‫ڦ‬໯ᆶূຌ๦೗ ࢅଭॲᆦᇺ‫ۼ‬๟ଋᯑᯑ‫ڦ‬Lj ৥௬ᆦᇺ‫ۼ‬๟࿮ᅃ‫ۅ‬຤ጳLj ేີࡹփՂྺକ‫ܣ‬Նవ࿕ ‫ڦ‬ഘ࿆ܸઠඁٖٖăဢ๮क़ ాLjᆶ֘दට๑ᆩ‫ڦ‬࿮ቱҹ ‫ݝ‬क़Ljᆶᆊౖܹ࣑ք‫ڦ‬ೝ ໼Ljᆶߛ‫گ‬ဢ๮‫׾‬Ă࢞߅ ऐĂဢ๮ᅂLj࣏‫ࠃ౎׉‬ᆌ ૐĂඤဢ๮຤Lj๮ኽ๟ဢ๮ क़ՂԢ‫ڦ‬ၩࡼ೗ă Ӏቷሞࡔా‫ڦ‬သ࠹Lj ࿢ઠ୿‫้ܘ‬ໜวၻ‫ټ‬କ‫ٷ‬ଉ ‫ڦ‬ၭԈጎ๮ኽLj঳ࡕྜඇு ᆩฉă඗ܸ੗ၲ‫ڦ‬๟࿢࣮ࡔ ࢫLjྔ‫้؜‬৩඗သ࠹କփ‫ټ‬ ๮ኽLjᅜ዁ᇀঢ়‫׉‬ᖿᖾ‫ں‬ၠ ಖට৸ዺă ሞ୿‫ܘ‬Lj࠲ᇀဢ๮क़‫ڦ‬ बْൕว༹ᄓLj๑࿢‫ܔ‬ኄፗ ‫׭‬ᆶକႹ‫ܠ‬ඇႎ‫ڦ‬ණ๎ă ௅౎฽‫ڐ‬বLj࡛‫ࠅڤ‬ ᇴ‫ࣷۼ‬ਉႜ୉ዘ‫ࣀ౎ूڦ‬ऄ

‫ۯ‬Ljࠅᇴ૛ට෷ට࡛ă඗ ܸঢ࿢Ԡߌ৚ჲ‫ڦ‬๟Ljኄܹ ‫ڦ‬ဢ๮क़৩඗ு‫؜‬၄ಇ‫ܓ׊‬ ‫ڦ‬ጒ઄ă࿢࿮ٗኪ‫ڢ‬ፇኯኁ ்ྺُࢾକ‫ܠ‬ณ႐າLj‫ڍ‬ኄ ၭၭ‫ڦ‬ဦবኈኈঢටߌ਼ྤ ഥă ᅃْLj࿢ࢅၭྔ໥ඁ ࠵ੂܹཡᅼૂਗLjਗ‫ׇ‬๟ଣ ้‫ڦॺٲ‬Lj໲‫ڦ‬ဢ๮क़փৈ ‫ټ‬౱ഘ൐ࠀీഋඇLjፌඟට ‫ۯ‬൧ኮ‫ت‬๟Lj௅߲கརฉ‫ۼ‬ ሺยକՍၻ๕ܹཡகར‫ۈ‬Lj ժཞ้ဦ႐‫ں‬ሞகརമҾ‫ݣ‬ କ‫ݛ‬Ս࡚ጱ்ฉူ‫ڦ‬ၭগ໸ ‫ڬ‬Ljُ൧ُৠLjඟ࿢ᆼᅃْ ԥ୿‫ڦܘ‬ටႠࣅยแኙ‫ޜ‬ କă ፌඟ࿢ኒ࡫‫ڦ‬Lj‫ܘ୿ݥ‬ ӎሏ٩޹ৎXftugjfmeࠔ࿿ዐ ႐‫ڦ‬ဢ๮क़ఎຌăဢ๮क़‫ݴ‬ ྺఴĂ౰Ăజᆊෙ߲൶ᇘLj ఴ౰൶ᇘጲփՂဦຫକLj‫ڇ‬ ๟జᆊ൶ඇႎ‫ظڦ‬ᅪLj৽ඟ ටఀ႐వྮă ‫؛‬৊జᆊ൶Lj࿢ሞோ

๟"đ࿢՗๖փ঴ăԍஆၲ ጣ঴๥ຫLj໳ࡗඁ๟ఴ࡚Lj ‫ڍ‬໳၄ሞĐՎ‫ׯ‬đ౰࡚କă ཱིԈጱ࿢ኻᆶቧፊቈ บ‫ݻڦ‬ăཞႠ૿‫ڦ‬๘হLjሞ Ⴀ՚ࢅႠၠ჋ስ‫ݛ‬௬Ljኈ‫ڦ‬ ࢔ްሗă࿢ࢅ໱்঍༌Ljྫ ྫᄲገ࣑ࡻब߲ೕ‫ڢ‬ă‫ڍ‬࿢ ுᆶණྺኄዖิऄ‫ݛ‬๕৽ ๟!!Đփࡻđ-ईĐփ‫ܔ‬đLj ईĐփ޿đă ࿢཭඗ਥ‫ᝒڥ‬඗ැ฿ ມణ໗ቯă૶๘হฉ቞ጺට ੨ఫ஺ณຕ‫ڦ‬ཞႠ૿Lj‫ీۼ‬ ቴ‫ڟ‬ጲम‫ڦ‬ଷᅃӷLjܸ࢔‫ܠ‬ ‫ิ؜ڦ‬ሞ๘হฉට੨ፌ‫ڦܠ‬ ࡔॆ‫ڦ‬౰ጱLjඐ዁ৃᢽ඗ᅃ วăຣຫཥऺຕጴ๟ፌ඄ྰ ‫ڦ‬Ǜ

઻ᄅੂ୿‫ܘ‬

੨෯෯‫ٸں‬በକႹ৳֍ස௔ ‫؛‬ႝăኄܹ‫ڦ‬జᆊ൶๟ᅃ߲ ‫ݝٷ‬क़Lj੍഻ኝኝഋഋ‫ں‬ಇ ጣᅃହౖ࣑ք‫ڦ‬ೝ໼Lj‫ݝ‬क़ ‫ڦ‬ᅃՉᆩքૻ߰‫؜‬Ⴙ‫߲ܠ‬ր ළ๪LjଷᅃՉԥՃፕକܹཡ ऄ‫ۯ‬๪ăऄ‫ۯ‬๪૛ᆶ‫ۉ‬๫ऐ ࢅ྘ਏLjኄ๟ྺఫၵ‫ټ‬ጣ‫ܠ‬ ߲࡚ጱઠ‫ڦ‬ஐஐ்༬ᅪጚԢ ‫ڦ‬ă‫ړ‬ஐஐ்ྺഄዐᅃ߲࡚ ጱౖ࣑քई࿉ర้Ljଷྔ‫ڦ‬ ࡚ጱ৽੗ᅜՉ྘Չ‫ڪ‬ጣஐஐ କăజᆊ൶૛࣏ᆶྲհୗLj ࣏ᆶࠃႩတ‫ڦ‬෭݀ččLjጺ ኮLjኄܹኻᆶేுၙ‫ڦڟ‬Lj ਨփࣷᆶేႴᄲܸுᆶ‫ڦ‬ă ፌඟට‫ڦޜע‬๟Ljኄૌ ဢ๮क़๟ྺ‫ٷ‬ዚยዃLjܸփ ๟༬඄ࢅ඄ࡍ‫ڦ‬ၡኙăኻᄲ ేႴᄲLjేໜ้‫ۼ‬੗ᅜ༗ܸ ࣠ኮ‫ڦ‬௨‫ݯ‬๑ᆩഄक़‫ڦ‬ඪࢆ ยแă ୿‫ܘ‬ඪࢆ‫ڦݛں‬ဢ๮ क़‫ۼ‬փಇྔăᅃْྔ‫ా؜‬ थLjփ‫ۮ‬ᆈ࿔‫ڦ‬࿢փ܏౒ᘄ ጣĐupjmfutđஶ඗‫ط‬৊ᅃक़

ਵ‫یݦ‬Lj‫یړ‬ዷዕᇀ௽ӣ࿢ ‫ڦ‬ᅪາࢫLjൕጲӝ࿢ᆅଶ‫ڟ‬ କ‫ాی‬ဢ๮क़‫ڦ‬ோ੨ăߌघ ኮᇆLj࿢փ্ၙഐକᅃْሞ ࡔా‫ڦ‬ሦᇜăᅃْྔ‫؜‬Փლ ဢ๮क़࿄ࡕLj཭඗ੂ९ᅃ߲ ಋ‫؜‬໯Lj࿢ၟᇜ‫ڟ‬৸႓ᅃᄣ ૬க႑႐஢஢‫ੵں‬৊ோඁLj ඗ܸLjᅃ߲য়ᇵૐ੯‫ں‬ӝ࿢ ࢜କ‫؜‬ઠLj૙ᆯ๟‫ڇ‬࿋֦໯ ߁փ‫ྔܔ‬ăኄ้Lj࿢ੂ९କ ಋ‫؜‬໯഻ฉ‫ڦ‬ᅃ‫ޗ‬؊஢࿒ᓤ ‫ڦ‬ՔᇕǖĐथට௷ඖዚኮ໯ थđLjُُ้ਗ਼Ljয়ᇵ‫ڦ‬ૐ ఒࢅՔᇕ‫ڦ‬࿒ᓤLjሞ࿢႐ዐ ტ໏ಸጐ‫؜‬କᅃዖঢටవᅜ ჾ‫ڦد‬ས੮ă ঢ়૦‫ڥ‬ሁ‫ܠ‬Lj࿢ሁඤൎ ‫ں‬ထྭᆶᅃཀLj๘ฉ໯ᆶ‫ڦ‬ ဢ๮क़‫ీۼ‬ၟ୿‫ܘ‬ᅃᄣ؊஢ ටႠࣅLjփምঢටఎఁ‫ں‬᝶ ᝒLjփምঢට၉డ‫ྭں‬ᄝ႗ ༒ă


‫ڼ‬244೺

ጆત / 43

ԨӲՊडǖ඿ଟ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

ምᅱᆈࡔձ๗‫ূࡤڦ‬ଉ Ⴈᇂ ᆈࡔ୿‫ܘ‬ӎሏࣷྸᅃ ዐࡔढბኁआਖ๮Ljඇᆈዐ ࡔ‫ظ‬ᄽ݀ቛၹࣷኴႜዷဝLj ᆈࡔ۫Ҿ߭૧ჱ‫ٷ‬ბߛप঄ ฾Ljዘ൪౹ெཞბࣷޭࣷ ‫׊‬ă ႎષྲձǖAႨႨ‫ڦ‬ዘ൪ኮ आ

ଇዜമ࿢݀କᅃೊ༪ஃ ᆈࡔձ๗‫ڦ‬࿔ቤLjுᆶၙ‫ڟ‬ ᆅഐକփၭ‫ڦ‬༪ஃLj࠵‫ۅ‬փ ᅃă࿢ీ૙঴Ljፕྺᅃ߲߁ ઔႠ‫ڦ‬࿔ቤLjுᆶӸ݆௬௬ ਓ‫ڟ‬LjԲසຫ࿢༵‫ڟ‬ᆈࡔձ ๗ᅃӯփႴᄲੜ‫੊ײ‬๬‫ڦ‬Lj ࢔‫ܠ‬ཞბຫLjփ๟ኄᄣLj‫ڦ‬ ඓLj:1&ᅜฉ‫ڦ‬ᆈࡔ‫ٷ‬ბձ ๗঩܎ுᆶੜ‫੊ײ‬๬Lj‫ڍ‬๟ ‫ڦ‬ඓᆶณຕ‫ٷ‬ბසॵൃ‫ٷ‬ბ ‫ڦ‬և‫ݴ‬ጆᄽLjጲमยዃକੜ ‫੊ײ‬๬Lj‫ڍ‬ኄ߲ሞᆈࡔߛ‫ڪ‬ ঞᇣ‫ڦ‬೵Փᄲ൱ူ๟փ٪ሞ ‫ڦ‬Ljܸெࡔ‫ܔ‬ձ๗ิᄲ൱ᆶ ଇ౎‫ڦ‬ੜ‫ײ‬ಢჟࢅ੊๬Ljሞ ُ೺क़Ljᅃӯ๟փፔჺ৯ ‫ڦ‬ă੊๬ཚࡗLj֍ీ৊෇ࢫ ௬‫ڦ‬ჺ৯঩܎ăܸᆈࡔߛၯ ණྺLjሞ୤ൽ঩܎৽ᆌ޿኉ ՚ُ੊ิ‫ڦ‬ჺ৯ీ૰Ljᅃ‫ڋ‬ ୤ൽକLj৽ᆌ޿኱থ৊෇ჺ ৯঩܎ă ձ๗೺क़Ljᆈࡔ‫ܔ‬ձ๗ ิ‫ࢃ੊ڦ‬๟ᆶჹ߭ࡗ‫ڦײ‬Lj ௅ࡗ2౎‫ࣷۼ‬ᄲ൱ႀᅃ߲ื

पԒߢLjܸࡔాᄲ൱๟ሞბ ຍ೺਽ฉ௬݀՗࿔ቤઠፕྺ ԹᄽՔጚă࿢ሼঢ়ႀࡗᅃೊ ࿔ቤLj༵‫ڟ‬ᆈࡔ߸ዘ๫‫ڦ‬๟ ბသࡗ‫༹ڦײ‬ᄓLjᆈࡔ‫ܔ‬ձ ๗‫ڦ‬ბသࡗ‫׉ݥײ‬ዘ๫Ljܸ ‫ܔݥ‬ბသ‫ڦ‬঳ࡕă໯ᅜ࿢ණ ๎‫ڦ‬ᆈࡔձ๗ิԹᄽ‫ࢪ้ڦ‬ ᆶ‫ࡗג‬61&ுᆶᅃೊბຍ೺ ਽ஃ࿔݀՗Ljኄ๟࿢࢔ഩႵ ‫ڦ‬ຫLj๚ํฉኄ߲ຕ਍੗ీ ๟91&ፑᆸă࿢၎႑ሞዐࡔ ‫ڦ‬ձ๗ԹᄽLjॽৎ211&‫ڦ‬ᆶ ዁ณᅃೊბຍ೺਽ஃ࿔݀՗ ‫؜‬ઠă! ‫ڍ‬๟ኄᄣీຫ௽ᆈࡔ‫ڦ‬ ձ๗ዊଉփߛ஘ǛഄํLjփ ጀዘ঳ࡕܸዘ๫ࡗ‫ڦײ‬ᆈࡔ ঞᇣ๑‫ڥ‬ᆈࡔ‫ڦ‬੔ჺሞኄ߲ ๘হฉຕӥ౎ઠᅃ኱๟ଶံ ‫ں‬࿋ă ‫ڼ‬ᅃ౎Lj‫ڞ‬฾ᅃӯኻ ᄲ൱ბิेഽለ‫܁‬࿔၅Ljࢾ 2౎‫้ڦ‬क़ံൣ‫ڹڟؤ‬ᄲჺ ৯๊஺Lj‫֍౎ܾڼ‬ਸ๔າ੊ ሹ஺ඁፔLjኮࢫዐक़ᆶᅃ߲

ืप঩܎LjႀᅃԨԒߢLjႚ ๕සຬ๗ஃ࿔ăසࡕืप‫ׯ‬ ࠀକLjሶीჄ݀ቛჺ৯Ljᅃ ӯ4౎঳ຐLj‫ڞ‬฾ਥ‫ڥ‬৊ቛ ຩ૧Lj৽ࣷཞᅪ੗ᅜႀձ๗ ஃ࿔କLj‫ڍ‬๟ኄ4౎Lj‫ܠ‬ຕ ઻฾‫ࣷۼ‬ඌ‫ڞ‬ბิփᄲ݀ஃ ࿔Ljईኁณ݀ஃ࿔ă‫ڪ‬ձ๗ ԹᄽକLjሞ߾ፕ‫ࢪ้ڦ‬Ljӝ ձ๗ჺ৯ాඹ݀՗‫ڟ‬ბຍ೺ ਽ฉLjኄᄣኝ߲4౎‫้ڦ‬क़ ੗ᅜศ෇‫ྌڦ‬ਢᅃ߲ჺ৯Lj ፌࢫྫྫኄ߲ჺ৯ీ݀՗‫ڟ‬ ‫ۥ׉ݥ‬प‫ڦ‬೺਽ฉLj‫ڍ‬ఫᅙ ঢ়๟ձ๗Թᄽኮࢫ3Ă4౎‫ڦ‬ ๚൧କLj‫ړ‬඗ߵ਍߲߳ጆᄽ ‫ڦ‬൧઄ࣷᆶփཞă ᆈࡔ‫ڦ‬ձ๗๟‫ڞ‬฾዆ ‫܈‬Lj໯ᅜձ๗ஃ࿔ࡗᇑփ ࡗLj‫ڞ‬฾‫݀ڦ‬ჾ඄࢔‫ٷ‬ăᅃ ‫ڞڋ‬฾஢ᅪኄ߲ჺ৯କLjए Ԩฉཚࡗ๟ுᆶ໿‫ٷ‬࿚༶ ‫ڦ‬Ljᅺྺձ๗ஃ࿔‫ాڦ‬อࢅ ྔอLjएԨ‫ۼ‬๟‫ڞ‬฾༵ఁLj ܸ൐๟ຈఁೠอă‫ڍ‬๟ᆯᇀ ᆈࡔბኁ‫܀ڦ‬૬Ⴀྔևბኁ

๴‫ڞڟ‬฾ᆖၚ‫ڦ‬੗ీႠփ๟ ࢔‫ٷ‬Ljन๑๟ຄኪ‫ڦ‬ଶᇘా ጆॆăਉ૩ઠຫLj࿢ձ๗Թ ᄽ‫ࢪ้ڦ‬Lj࿢‫ڞ‬฾ණྺ๟੗ ᅜ኱থཚࡗ‫ڦ‬Lj࿢‫ྔڦ‬อ‫ڞ‬ ฾๟Dsbogjfme‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ᅃ߲ዸ ఁঞ๲Lj໱ኸ‫؜‬କ࿢ஃ࿔࢔ ‫ڦܠ‬փፁLjඟ࿢ᆼႪ߀କ4 ߲ሆ༵঍Ljምْೠอࢫ֍ཚ ࡗă ኟ๟ᆈࡔዘ๫‫ڦ‬๟ձ ๗ิჺ৯঍ୁ‫༹ڦ‬ᄓLj‫ܔ‬ዘ ‫ۅ‬ኪ๎ბသ‫ײࡗڦ‬DŽܸփ๟ ੜ‫੊ײ‬๬঳ࡕDžLj໯ᅜᆈࡔ ࢔‫ܠ‬ձ๗Թᄽ৽ுᆶሞዐࡔ ࡔాཞႜණۨ‫ڦ‬Đߛ຤ೝ‫ׯ‬ ࡕđLj‫ڍ‬๟ٗᆈࡔ‫׊‬೺‫ڦ‬੔ ჺ቟୼ઠੂLjኄၵბኁࢫ৒ ๆፁLjԹᄽኮࢫ‫܌܌‬ब౎৽ ༹၄କഽ‫ڦٷ‬੔ჺၳ୲Ljኄ ߲੔ჺၳ୲Ljኸ‫ڦ‬๟‫ڇ‬࿋ბ ኁईኁ‫ڇ‬࿋੔ჺঢ়‫ݯ‬ཨ෇‫ڦ‬ ੔ჺ‫؜ׂࡕׯ‬ăٗ঳ࡕઠ ੂĐDŽᆈࡔDžഄ੔ჺबࢭภ त໯ᆶ੔ბଶᇘăᅜ๘হ2& ‫ڦ‬ට੨Ljٗ๚๘হ6&‫ڦ‬੔

ᆈࡔ‫޴ڦ‬ൕব ଄ሇ႑ ሞᆈࡔཱིิཱི‫ڦ׊‬ዐᆈ ंეܹLjፌ‫ڦٷ‬Һࡻ๟ፔᅼ ૂຫბዐ࿔ăᆶ๊஺ᆈᇕ࿚ ༶੗ᅜ࿚࿢౸ƽ ႎષྲձǖA଄ሇ႑

ԨዜනLj7ሆ27නLj࿢ ்ॆᄲࡗ޴ൕবă ᅺྺኄ߲বන๟௅౎ୃ ሆ‫ڼڦ‬ෙ߲ዜනࡗ‫ڦ‬Lj໯ᅜ න೺փࠦۨăᆶ‫ڦ‬ට჋ስச ࢐ਸ਼ໃߴӢӢLjᆶ‫ڦ‬ໃฎྲ ท؄‫ڦۅ‬૝࿿Lj࢔‫ܠ‬ၭ࡚ܹ ᄺࣷጲमፔᅃၵ૝࿿ໃߴӢ Ӣă ‫ٷܔ‬և‫ݴ‬ᆈࡔටઠຫLj ޴ൕব๟ᅃ߲ၠ޴ൕ՗๖ߌ घ‫ڦ‬বනăߌघ޴ൕ‫ٌڦ‬ ҺĂ࠲႐ᇑኸঞă ࿢ጲम‫޴ڦ‬ൕ߶࿢࠲ဣ ሞᅃ‫ݛ‬௬࢔ၟವᆷኮक़‫࠲ڦ‬ ဣLj‫ڍ‬ሞഄ໱‫ݛ‬௬‫ړ‬඗ၟ޴ ጱ࠲ဣLj໱‫ړ‬඗ࣷຫ࿢Ljܸ ൐ሞ࿢‫ڦٷ׊‬ኄ܎้क़ঞࡗ ࿢࢔‫ܠ‬๚൧ă ࿢ၭ้ࢪLjᆶ‫ڦ‬๚൧ ࿢ࣷདࣆLjᆶ‫ڦ‬࿢Բড෯Lj ጲम‫׺‬અକ֍ኪ‫ڢ‬ӢӢຫ‫ڦ‬ ‫ܔ‬ă ቴ߾ፕ‫ڦ‬रേ

ጆત࿔ቤৈ‫پ‬՗ፕ ኁ࠵‫ۅ‬Ljփ‫پ‬՗ԨԒ૬ ‫ׇ‬ă ࿄ঢ়๲඄Lj൩ကገሜă

࿢࣏ऻ‫ڥ‬ᅜമฉ‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ ้ࢪLj࿢ቴଣ้߾ፕLj‫้ړ‬ ၙሞዐ֕࠷߾ፕLj༵ߛ༵ߛ ࡲᇕ຤ೝăఫ܎้क़ӢӢᄺ ඟ࿢ቴଣ้߾ፕLjዷᄲփ๟ ྺକጊബLjܸ๟ᅺྺਥ‫ڥ‬࿢

ᆌ޿‫ܠ‬ओેᅃၵ߾ፕঢ়ᄓLj ᆮഄ๟‫ࢪ้ڦ्ݣ‬ă࿢ఫ้ ᅙঢ়߾ፕࡗLjփࡗ໱ຫ࿢ு ᆶ༹ࣷࡗĐኈኟ߾ፕđ‫ߌڦ‬ ਥLjኸ‫ڦ‬๟ඇኰ߾ፕăኄ৽ ๟ྺ๊஺໱ඟ࿢ሞ‫้ڦ्ݣ‬ ࢪ‫߾ܠ‬ፕă ࿢ߑਸ๔้Բড཈Lj ཨ०૦ԲডณLj඗ࢫ֕࠷૛ ‫ڦ‬ᇵ߾ຫࣷ૴ဣ࿢࠲ᇀ߾ፕ ‫ڦ‬๚൧Lj࿢৽ࣷ‫ڪ‬ăᆶᅃཀ ໱࿚࿢৊ቛසࢆLj࿢৽ߢ໕ ໱࿢‫ڪ‬ጣबॆ֕࠷࣮ް࿢ă ໱ఫ้ࢪ߶࿢ຫକᅃ܎ࣆLj ࿢සৃ࣏ऻ‫ڥ‬ă‫ڦ߁ٷ‬ᅪາ ๟Đփᄲ‫ڪ‬՚ට࣮ްే࠲ᇀ ߾ፕ‫ڦ‬๚൧Ljేᄲӝే‫ڦ‬० ૦‫تڟ‬ཨă՚ට‫ٴ‬ᆌేࣷ૴ ဣేփ‫پ‬՗ኈ‫ࣷڦ‬ఫᄣăස ࡕ՚ට‫࣮ٶ‬ઠ‫ేࢪ้ڦ‬ᅙঢ় ቴ‫ڟ‬କ߾ፕLjఫ৽๟໱்‫ڦ‬ ࿚༶đă ໱߶࿢ຫକኄ܎ࣆኮ ࢫLj࿢৽‫ڟ‬༚ටনඁLjሞࡻ बॆዐ֕࠷ཨକ०૦ă࿢‫ړ‬ ཀሞ࣮ॆ‫ڦ‬ୟฉ৽থ‫ڟ‬କഄ ዐᅃॆ֕࠷‫ࣆۉڦ‬Lj࿚࿢ీ փీዜୃਸ๔߾ፕă໚඗ఫ ॲ๚൧ᅙঢ়ࡗକ࢔৳Lj‫ڍ‬๟ ޴ൕ‫ڦ‬ঞჟ࿢๟փࣷྮऻ ‫ڦ‬ă࿢ბࣷକփీ໿ཀኈLj ܸ൐ሞมࣷฉLjփీད‫๊ڟ‬

ᆈႨຫĐঞđ

ჺ߾ፕLj໯݀՗ბຍஃ࿔቞ :&Ljᆅᆩଉ‫ٳ‬23&Ljৈْᇀ ெࡔăđDŽቌጲዐࣀට௷ࠌ ࢅࡔྔ঍ևLjᆈࡔࡔॆ߁઄ 3123౎23ሆ߸ႎDžă ᆈࡔৈᆶ211໯ፑᆸ‫ٷ‬ ბLjഄዐৈ51໯ፑᆸჺ৯႙ ‫ٷ‬ბăܸಇఁ‫ڼ‬ᅃ‫ڦ‬ெࡔ ሶᆛᆶ3611໯‫ٷ‬ბᅜत዁ณ 311‫ܠ‬໯ჺ৯႙‫ٷ‬ბăӀቷ ُԲ૩ᆩ०‫ڦڇ‬ຕბ‫݆أ‬Lj ৽‫ڟڥ‬କසူ঳ஃǖĐߵ਍ ຕ਍‫ݴ‬ဆLj࿔၅ೠஃࢅ‫ܔ‬ჺ ৯ᇵ‫ݡڦ‬༌LjԒߢ݀၄ᆈࡔ ჺ৯ᇵิׂ૰ಇ‫ڼ‬ᅃLj࿮ஃ ๟ჺ৯ஃ࿔ຕଉLjԥᆅຎْ ຕLjईԥူሜْຕLj‫ۼ‬๟ ሞԲডࡔॆዐፌߛ‫ڦ‬ăđ DŽCCD! 3122౎21ሆ2:න ࿔ǖ!ᆈࡔჺ৯ׂଉĐଶံඇ ൰đDžă ჋ስሞే๮ฉ‫ࢪ้ڦ‬Lj ేࣷ჋ስઠᆈࡔ‫܁‬ձ๗஘Ǜ

࿢‫ڦ‬ᆈ୿‫!ܹݔ‬

஺৽႑๊஺ăଷྔLjሞᅃۨ ‫܈ײڦ‬ฉLjᄺঞକ࿢සࡕᆶ ऐࣷLj৽‫ڥ‬ጃዿLjփᄲ๰ዪ ‫ཱུځ‬ă ბသLj ᆈࡔ౎ൟටᄺႴᄲኸ‫ڞ‬ ሞბသ‫ݛ‬௬Lj࿢ٗๆब ໠ਸ๔Lj৽ਸ๔‫܀‬૬ഐઠLj ੍ጲमă໚඗ኄᄣLj੗๟ሞ Ⴔᄲ൩ঞ‫ࢪ้ڦ‬LjӢӢጺ๟ ᇼᅪӻ஬ăฉ‫ٷ‬ბ‫๊܁‬஺ጆ ᄽ๟࿢ጲमਦۨ‫ڦ‬Lj‫ڍ‬๟ሞ ੊୯ժ჋ስጆᄽ‫ړײࡗڦ‬ ዐLj໱ߴ‫ڦ‬ᅃ߲ॺᅱ‫ܔ‬࿢ਦ ۨბዐ࿔ᆶԲড‫ڦٷ‬ᆖၚă ࿢‫੊้ړ‬୯‫܁‬ມბ࿋Lj ํाฉ๟ᅃ߲ბ࿋Ljኻփࡗ ๟ଇዖბ੔‫ڦ‬঳ࢇă࿢ၙ๊ ஺੔ణࣷԲড‫ٲ‬ದዐ࿔Lj‫܁‬ ዐ࿔ᇑCvtjoftt!TuvejftDŽฆ ᄽბDž๟ഄዐᅃ߲ၙ݆Ljփ ࡗ࿢ӢӢ࿚କ࿢๟‫ܔޏ‬ฆᄽ ბ‫ڪ‬ഄ໱჋ስߌ႗඀Ljፌࢫ ࿢݀၄ഄํփ๟ă ฉ‫ٷ‬ბ೺क़Lj࿢֍݀၄ ႗඀ᆶ‫ܠ‬஺ዘᄲă࢔‫ܠ‬ཞბ ๟ྺକᅜࢫቴ‫߾ࡻڟ‬ፕĂጊ ߸‫ڦܠ‬ബܸ჋ስ‫܁‬ዐ࿔Ljܸ ൐‫ܔ‬ዐ࿔Ԩวுᆶ౪ࢩ‫ڦ‬႗ ඀ăኄᄣሞბသ‫ݛ‬௬ᇜ‫ڟ‬ઓ

వ้Lj৽࢔ඹᅟߌਥ࢔ેLj ᆶ‫ݣၙۅ‬ച‫ߌڦ‬ਥă ཞ้Lj࣏ᆶ࢔‫ܠ‬ཞბ๟ ᅺྺߌ႗඀ܸਸ๔‫܁‬ዐ࿔ă ‫ܔ‬࿢ઠຫLj຺‫ݴ‬ኮᅃ‫ڦ‬ዐࡔ ეཥᄺ‫ྺׯ‬࿢ბသዐ࿔‫ڦ‬ዷ ᄲ‫ۯ‬૰ኮᅃăཚࡗኄၵঢ় ૦Lj࿢සৃኪ‫ڢ‬࿢‫้ړ‬ਦۨ ኻბသዐ࿔๟‫ڦܔ‬Ljᅺྺኻ ᆶ࢔ߌ႗඀Ăᆶ‫ۯ‬૰Lj֍ࣷ ӝ۫ဇბ‫ڥ‬ፌࡻă ᅼૂLj࿢‫ٷڦ‬Һ ሞᅼૂኄ‫ݛ‬௬Lj࿢ኈ‫ڦ‬ Ⴔᄲߌႇ࿢ӢӢă໚඗࿢் փঢ়‫׉‬༌‫ڟ‬࿢ፔ‫ߤڦ‬Lj‫ڍ‬ഄ ํ࿢සৃᆩ‫ڦ‬୤ᅼยԢ๟໱ ब౎മໃߴ࿢‫ิڦ‬න૝࿿Lj ᄲ๟ுᆶఫၵ୤ᅼยԢLjఫ ຣኪ‫ڢ‬࿢ࣷփࣷኄᄣॕ‫׼‬ፔ ߤă ፌߌට‫ڦ‬ᅃْLj৽๟ ໱ඁ౎‫ڼ‬ᅃْઠੂ࿢‫ڦ‬՗ ᄇLjᄺ๟ࡲᇕൃዐ࿔Բෘᆈ ࡔෘ൶‫ڦ‬՗ᄇăఫཀ‫ڦ‬՗ᄇ ࿢ጚԢକ࢔৳Lj࢔వ‫ڥ‬࿢‫ړ‬ ཀ‫ܔ‬ጲम‫ڦ‬՗၄࢔஢ᅪăఫ ཀ࿢इ‫ڥ‬କᆈࡔෘ൶‫ڦ‬ᅃ‫ڪ‬ ঃLjఫၵ੺ૂ࣮ᅬධ඗ᆇၡ ศਗ਼ă࿢ူ໼ኮࢫ֍ኪ‫ڢ‬࿢ ӢӢઠੂକ՗ᄇLj࿢Ԩઠᅜ

ྺ໱໿஬କփࣷઠă໱ຫǖ! Đ໚඗࿢ኄ຺౎ઠ‫ၙۼ‬ઠੂ ే‫ڦ‬՗ᄇLj‫ڍ‬࿢ፌࢫੂ‫ڟ‬ କăđ࿢߶໱ຫĐৃཀ‫ڦ‬՗ ᄇ๟ፌዘᄲ‫ڦ‬՗ᄇኮᅃđă ኮ໯ᅜᆇၡศਗ਼Ljփৈ ๟ᅺྺ໱ઠੂ࿢‫ڦ‬՗ᄇ๟৚ ဠLjᄺ๟ᅺྺ࿢ᅜമᅜྺ໱ ‫ܔ‬࿢‫ڦ‬ኄၵҺࡻփߌ႗඀Lj ᇱઠ࿢ၙ‫ٱ‬କLjӢӢ‫ړ‬ཀ‫؜‬ ࢭ࿢ᅪଙକă ཚࡗኄၵঢ়૦Lj࿢݀၄ ഄํӢӢ‫ܔ‬࿢࢔ࡻă໚඗޴ జ்ᆶ้ࢪփࣷ኱থຫ‫؜‬ઠ ‫ܔ‬࿢்‫ٌڦ‬Һࢅ࠲႐Lj‫ڍ‬๟ ྫྫࣷሞႜྺฉ՗၄‫؜‬ઠLj ኻ๟࿢்‫ڥ‬ጮဦੂă࿢ထྭ ‫ॆٷ‬੗ᅜ߶࿢ᅃഐၙၙӢ ӢLj࣏ᆶஐஐᅜतഄ໱ൕ೽ ሼߴ࿢்ፔࡗ‫ڦ‬๚൧Lj඗ࢫ ᆩጲम‫ݛڦ‬๕ߌႇ໱்ă ࿢ኄዜႀକ࿢߲ට‫ڦ‬ ๚Ljထྭ‫ॆٷ‬ᆶߌ‫ة‬ă࿢ ኪ‫ॆٷڢ‬੝ۨᆶࡻ‫ࡻܠ‬ད‫ڦ‬ ईኁߌට‫ࠤڦ‬๚੗ᅜ‫ݴ‬ၛLj ໯ᅜምْ࣌ᆓ‫ॆٷ‬ฉྲձུ ֣ƽ


44 / ጆત

ԨӲՊडǖଠ෇!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

3124౎7ሆ25න.31න

ॵൃ࿵ሆ࿸ࣷ)Nbz!Cbmm*঴௢

ୃሆLjᇑॵൃࠌ࿸DŽฉDž ሞୃሆਉႜ‫ڦ‬Đ࿵ሆ࿸ࣷđ DŽNbz!CbmmDž

ॼӉ ᆈ ࡔ ॵ ൃ ‫ٷ‬ ბ‫ূׂںݝ‬බຬ๗ DŽNqijmDžLjᆈࡔጀ ֩ࣷऺ฾Ljᆈࡔጀ֩ ኤඋतཨጨ‫ݴ‬ဆ฾ă ޭᄽǖஓጴLjยऺLj ፔ‫ࢅߞڒ‬ፔ֓ă ႎષྲձǖ @‫ނ‬௡ᖢඦ຤60‫܈‬

़ ඗ ๟ ࿵ ሆ ࿸ ࣷ N b z! CbmmLjఫྺ๊஺๟ሞ7ሆਉ ႜ఼Ǜ‫ح‬ሁǛ‫ݥ‬ᄺƽ‫د‬ຫᆶ ܾǖ ഄᅃLjĐXpsl! ibse-! qmbz! ibseđ)޿ბသ‫ࢪ้ڦ‬ ණኈბLj޿྘‫ࢪ้ڦ‬ණኈ྘* ኄᅃਔࣆLj‫ݣ‬ሞॵൃ‫ڦ‬ბิ วฉLjምࢇ๢փࡗă࢔৳ᅜ മLjॵൃ‫ڦ‬Թᄽल๟ሞ6ሆLj ੊๬ዜᄺ๟6ሆăბ౎఍Ljሞ ၡც໴ዐԥ‫ݏ‬ዘ৆ቧ‫ڦ‬ბᄽ ੊๬უᅞକᅃኝ౎‫ൃॵڦ‬ბ ิ੊๬ྜࢫՂۨᄲ‫؜‬໴Đ‫ݣ‬ ‫ޅ‬đࢅĐ੿࣌đLj߳ბᇾਸ ๔ྺბิጚԢକᆶጲमბᇾ ༬෥‫ڦ‬൪ጁऄ‫ۯ‬Ljໜጣ้क़ ‫ླྀڦ‬ᅎLjٗፌਸ๔‫ڦ‬ၭ႙࿸ ࣷ஥஥݀ቛ‫ٷڟ‬႙ฺ‫ۆ‬Ljᇀ ๟ॷॷ৽ᆶକĐ࿵ሆ࿸ࣷđ ‫دڦ‬ཥăࢫઠბ዆߀߫LjԹ ᄽࢅ੊๬‫ڟ߀ۼ‬କ7ሆăܸ 7ሆ๟ᆈࡔፌ๾๢‫ڦ‬लবLj ൟ‫ޅ‬౱ᄞLj21‫ۅ‬ཀ࢒Lj4‫ۅ‬ ཀଋLjኟ๟ཚၪ੿࣌‫้ࡻڦ‬ বLj໯ᅜ߳ბᇾᄺ৽ૂᅪӝ ኄ੿ฺ࣌‫ۆ‬ໜኮྫࢫᅎ‫ڟ‬7 ሆLj੗๟Đ࿵ሆ࿸ࣷđ‫ڦ‬ఁ ጴඐᅃ኱ᄂလକူઠă ഄ ܾ Lj ࿵ ሆ ࿸ ࣷ N b z! Cbmm๟ॵൃ‫ٷ‬ბᅃ౎ᅃ‫ڦ܈‬ ฺ๚Ljन๑๟ሞኝ߲౹ዞᄺ ๟ၛᆶฺఁ‫ڦ‬ăᅺྺኆࡍLj ໯ᅜ߳ბᇾ࿸ࣷ‫ڦ‬ோ೑‫ۼ‬ᆶ ຕଉ၌዆Ljᆮഄ๟Nbz! Cbmm ፌ‫؜‬ఁ‫ڦ‬ब‫ٷ‬ბᇾ૩සĐෙ ᅃბᇾUsjojuz! Dpmmfhfđ ࢅ!!!Đ฽ሀࡪბᇾTuďKpiot! Dpmmfhfđ‫ڦ‬Nbz! Cbmmோ೑ ঢ়‫ۼ׉‬๟Đᅃ೑వ൱đLj࿮ ݆ச‫ڟ‬೑‫ڦ‬Nbz! Cbmm‫੿ކ‬ Һࡻኁ்ኻࡻၙആቲཀཀ ‫ޏీੂۅܗ‬ቴऐࣷं৊Nbz! CbmmLj໯ᅜ࠳‫ྺݛ‬କ‫܅‬ਨኄ ዖႜྺLjࠤᅪӝୃሆਉႜ‫ڦ‬ ࿸ࣷంఁĐ࿵ሆ࿸ࣷđLjᅜ ሞ้क़ฉंၫ๫དLjඟĐऐ ࣷዷᅭኁđ்೫߲੣ă໚඗ ࢫઠԥ೫କ੣‫ڦ‬ට݀၄କLj ࠳‫࣏ݛ‬๟ᄂᆩକĐ࿵ሆ࿸ ࣷđ‫ڦ‬ఁ‫׬‬Ljᅜ๖য়ߢǖ՚ ፈ੣ጱᙤLjन๑ኄْԥే݀ ၄Đ࿵ሆ࿸ࣷđ‫ڦ‬ኈኟਉႜ ้क़Ljᅜࢫࢮᆬే‫ڦ‬๚൧‫ܠ‬ ጣనLjփ಄ࢮᆬ৽ઠᘐă Đ࿵ሆ࿸ࣷđ DŽNbz!CbmmDž ժ‫ݥ‬ኻᆶཌ࿸ኄ஺०‫ڇ‬ ! ᅺྺ࿸ࣷ‫׼‬Ⴤ้क़ٗԄ ྟਸ๔኱‫ܾڼڟ‬ཀራฉ8‫ܠۅ‬

ᆼ‫ڟ‬ᅃ౎ୃሆ้ ୃሆ‫ൃॵڦ‬Ljփཞᇀඪࢆሆ‫ൃॵڦݻ‬ ୃሆ‫ൃॵڦ‬Ljቛ၄‫ڦ‬๟໲߲Ⴀዐ‫ڦ‬ଷᅃ௬ă ໲ࣷႂူೝ้ፔბຍ้‫ק‬࿘ግჹ໖ద‫ڦ‬௬ਏLjൽ ܸ‫پ‬ኮ‫ڦ‬๟ස࡚ཡӯट‫܋‬႗‫ڦݺ‬௬੥ăᅺྺ7ሆ‫ڦ‬ ॵൃLjփຌᇀბຍLjኻຌᇀ჉ገ‫࣌੿ڦ‬࿸ฺࣷ‫ۆ‬ă ୃሆዐიྫࢫ‫ൃॵڦ‬௅߲ԄྟLj஌නᆇࢤLj ౱౱ൣ‫ޅ‬Ljୟට‫ڟੂీۼ‬ኄᄣ‫ڦ‬ആৠǖᅃཉबӥ ௝‫ܓڦ׊‬࿹ᴲ჻ሞగ߲ბᇾ‫ٷڦ‬ோ੨Ljᄂন࣐࣐ ၠമᅎ‫ۯ‬ă‫ܓ‬࿹ዐ‫ڦ‬ටLj๟߳ࡔ߳๕߳ᄣ‫ڦ‬ਯఴ ெ౰Ljఴጱวጣኟ๕‫ڦ‬ส๗૝‫ޜ‬ईኁጲमࡔॆ‫ڦ‬ ‫د‬ཥ‫ޜ‬ጎLj౰ጱሶ๟߲߳ࡔॆ߳ዖ༬෥‫ྟڦ‬૝ ‫ޜ‬Ljᇕၲ᢬඗Ljวጩத௴ăᅃᄅྭඁLj৩๟‫ۉ‬ᆖ ዐ֍ᆶ‫ڦ‬ኛആ۷ᄈ‫ࣃڦ‬௬ăୟට‫ڦ‬ᄅዐ‫ۼ‬๟ᅃೌ ৚ആᄈ၉LjগူᄺຼࢭิକߵLjᅎ‫ۯ‬փକӷօLj ߅٤ጂօ࠵งኄᅃ฼ৠăಇ‫ܓ‬ዐ‫ڦ‬ெఴெ౰்႗ ‫ںݺ‬ሾܑ଎ཀLjईኁྲၲጣၠୟටࣩ๮ዂᅪLjಇ କ຺࿵߲ၭ้‫ܓڦ‬ᄺີࡹփೃԣLj۷ኾӆᄙLjᅺ ྺ໱்ᄲ֖े‫ڦ‬LjՍ๟ॵൃ‫ٷ‬ბ‫ڿد‬ຕӥ౎‫ฺڦ‬ ‫ۆ‬Ljბ౎఍ፌฺ‫ןڦٷ‬ᅁ੿࣌ĊĊ࿵ሆ࿸ࣷă

֍঳ຐLjጲ඗ኄ‫ׇ‬ఁྺĐ࿸ ࣷđ‫ןڦ‬ᅁ੿ฺ࣌‫ۆ‬ժփ๟ ኻᆶཌ࿸ܸᅙă ᆯᇀ࿵ሆ࿸ࣷᆯ߲߳ბ ᇾ‫܀‬૬ਉӸLj৽ၟბᇾኮक़ ኛ‫ܡ‬ಇఁᅃᄣLj࿵ሆ࿸ࣷ‫ڦ‬ ਉӸᄺ๟߳ბᇾሞํ૰ฉᅃ ডߛူ‫ࡻڦ‬ऐࣷăሞኄๆब ߲ၭ้‫ڦ‬࿸ࣷ૛Lj߳ბᇾᄺ ࣷߵ਍ጲम‫֎ڦ‬૰࿿૰แቛ ँว঴ຍLjҾಇ߳෥߳ᄣ‫ڦ‬ ऄ‫ۯ‬Lj૰൱ඟ߳࿋֖ेኁਥ ‫ڥ‬ኵ࣮೑ॏLjཞ้ᄺ༵ืጲ मბᇾ‫ڦ‬ႚၡăփࡗLj֎૰ ፌႧࢩ‫ڦ‬ब߲ბᇾፌป‫ࢾڥ‬

‫ٷ‬ॏബLj໱்‫ڦ‬࿸ࣷጲ඗๟ ࡀఇፌฺ‫ٷ‬Ăऄ‫ۯ‬ፌ‫޷ݿ‬Ă ᆃ๋ፌ৛ெĂோ೑ፌാ๮ ‫ڦ‬ă Ӏ‫د‬ཥLj࿸ࣷ‫ాڦ‬ඹ ๟๚ံԍ௢‫ڦ‬Ljኻᆶሞ‫ړ‬ཀ ੗९‫ݴ‬ၬăփࡗ‫ܠٷ‬ຕბᇾ ๟ࣷ๚ံ۩ᅃ߲ዷ༶LjĐᆲ ԑಿಅӷቼ௬đ‫ٗڦ‬໯჋ Đዷ༶đฉཪ୞‫ۅ‬႑တLjԲ සຫৃ౎3124౎ஆՠსბᇾ Spcjotpo! Dpmmfhf‫ڦ‬ዷ༶๟! ĐUif! Hsfbu! Fyijcjujpo! pg! 2962đDŽ2962ম‫؜‬ቛબDžLj ႩຯऊბᇾIvhift!Ibmm!

Dpmmfhf! ‫ڦ‬ዷ༶๟ĐB! Sfe! Dbsqfu! BggbjsđDŽᅃ‫ࢤׇ‬༎ ฺ๚DžLjऊఐ༮ბᇾIpnfs. upo! Dpmmfhf! Nbz! Cbmm! ዷ ༶๟đBnfsjdbo! Esfbntđ! ! DŽெࡔ௔Džă ܸ ෙ ᅃ ბ ᇾ U s j o j u z! DpmmfhfLjԵ‫ࡸڥ‬ຯბᇾQf. ufsipvtf!Dpmmfhf!ࢅఎ‫ڤ‬ଟბ ᇾNbhebmfof! Dpmmfhf๟ፌဠ ࣌྘ห௞‫ڦ‬ෙ߲ბᇾLjጲࠟ ٗઠփۨዷ༶Ljԍ௢ࠀ‫ڰސ‬ ຤փ୑Ljӝ֖ेኁ‫ڦ‬࿈੨ๆ ፁۖ‫ڟ‬ෙྤӗഥ૛‫ߛڦ‬੣Lj փࡗኄᄣห௞‫ڦࢫڹڟ‬৚ဠ ᄺ๟ፌ‫ڦٷ‬ă ໚඗࿸ࣷాඹ௅౎փ ᅃᄣLj‫ڍ‬๟ब߲‫د‬ཥၜణLj Բස߳ኧ‫ۥ‬ॖૂ‫ڦܓ‬ᄇ‫؜‬Ă ‫ٷ‬႙ᄐआࢅ৛ெ֕‫ۅ‬๟߳ბ ᇾԲ೔ํ૰‫ڦ‬ԍାবణă‫أ‬ ਸኄၵԍାবణLj߳ბᇾᄺ ๟ሞࢾᄣ‫݋‬ႎฉজ৑సክLj ኄ֍ᆶକగၵ֎૰Ⴇࢩ‫ڦ‬ბ ᇾᅺྺᄲԍ‫׼‬຤ጚLjሞ૦๏ ฉାူĐ৚ࢠᅃԴđLjփပ ࢾཀॏബઠ‫ٶ‬ሰ‫܀‬༬ႎᆗ ‫ڦ‬Đ࿵ሆ࿸ࣷđ‫ࠤڦ‬๚ă૩ සLjĐ੣ሏጲ݆ࡔ‫ڦ‬ᅜྫኻ ༵ࠃߴ๘হ߳ࡔྦྷ๪‫ׯ‬ᇵ‫ڦ‬ ఁࡍၑᦾđLjĐ੣ሏጲ‫ݥ‬ዞ ‫ڦ‬ဏᆶ࢒෥ࢅઢ෥஻࠿‫ٶ‬ሰ ‫ڦ‬஻࠿࿭đLjĐӝბᇾॺዾ Վྺఋࣙ‫׭‬Ԏઠ༑၃đई ኁĐୃሆ‫ݧ‬დ‫ڦ‬च࿂৶գ ӕđ࣏ᆶĐূԶࣣ࣪‫ڦ‬ཡࣆ ቬಳࠆ‫ې‬đLjĐၭ႙ఊཀ ୾Lj࡛‫ذڣ‬Ljཌ୍ऐđLjฯ ዁Đ࿸ࣷ঳ຐ้ඟ‫ױॆٷ‬ፖ ඤഘ൰ሞ੣ዐຫም९đLjᅜ तĐӝ໯ᆶටሏ‫ڟ‬ә૔ඁ‫׺‬

‫ܾڼ‬ཀ‫ڦ‬ራ֕đ‫ڪڪ‬ă! ़඗ऄ‫ۯ‬සُ‫޷ݿ‬Lj ᅃቧNbz! Cbmm‫ڦ‬೑ॏጲ඗ ᄺĐ‫޷ݿ‬đLjٗၭࡀఇბ ᇾ‫ڦ‬71‫ܠ‬ԃ‫ٷڟ‬ბᇾ‫ٷڦ‬႙ Nbz! Cbmm‫ڦ‬311‫ܠ‬ԁփ‫ڪ‬ă ோ೑ᅃӯ๟߳ბᇾံਸ‫ߴݣ‬ ጲमბᇾ‫ڦ‬ბิ؏ധࠔசLj ኮࢫ֍ࣷ੊୯ߴྔბᇾ‫ڦ‬ბ ิᅜतઠጲॵൃ‫ٷ‬ბᅜྔ‫ڦ‬ ࿸ࣷҺࡻኁࠔசLjᅺُLjዸ ఁბᇾ‫ڦ‬࿸ࣷঢ়‫׉‬๟Đᅃ೑ వ൱đăᅺُᆶၵᆶĐঢ়ष ཀྵసđ‫ڦ‬ටᇱॏசକ೑ምߛ ॏஜ‫؜‬ઠLjԥᇤྺĐ౹ዞ‫ڼ‬ ೿‫ٷ‬࿸ࣷđ‫ڦ‬ෙᅃბᇾ‫ڦ‬೑ ሞFcbzฉ৽ሼঢ়ԥ‫ڟך‬811 ‫ܠ‬ԃᅃቧLj‫ڍ‬๟ാ‫ڦ‬ට࣏๟ മ೭ࢫीă໯ᅜLjేྫྫࣷ ݀၄Ljඁ‫ڟ‬࿸ࣷ‫ڦ‬ටփৈ๟ ॵൃ‫ڦ‬ბิLj࣏ᆶઠጲ๘হ ߳ࡔ‫ྦྷڦ‬๪‫ׯ‬ᇵLjࡍፃLjአ ฆఁୁ‫ڪ‬ăփࡗփ࠶ే‫ڦ‬ว ‫ݻ‬සࢆLjሞ࿸ࣷ૛‫ۼ‬๟ೝ‫ڪ‬ ‫ڦ‬Ljுᆶ໯࿍‫ڦ‬WJQࢅ‫ݥ‬WJQ ኮ‫ݴ‬ă ࿢ඁෙᅃბᇾ‫ڦ‬࿸ࣷఫ ౎Lj਍ຫ৽ᆶࡻब߲ጆோٗ ዐ۫ࢅ౹ዞ‫ࡗݧ‬ઠ‫ྦྷڦ‬๪‫ׯ‬ ᇵሞ࿢்ఫጞᅃഐ‫ݗ׺‬Ljᅃ ഐ྘േਖ਼૰಩ආăփࡗኵ‫ڥ‬ ᅃ༵‫ڦ‬๟Ljሞੂ‫ॆٷ‬ཌ౹ዞ ‫د‬ཥण༹࿸‫ࢪ้ڦ‬࿢ᇜ‫ڟ‬କ ࿢ࢫઠሞ୿‫ܘ‬ᅃॆཨႜ‫ڦ‬௬ ๬࠳ࢅ໱೾ጱă‫౎ړ‬࿢ሞॵ ൃۖ৊ࠏ૛ບ܏କེLj࿸ࣷ ਸ๔‫ེࢪ้ڦ‬ฅ࣏ுඈᇠLj ྺକփ‫ࡗٱ‬వ‫ฺڦڥ‬ᄑLj৽ ᥢጣ࠯ቪᅃඏᅃ࠯‫ڦ‬ඁକă ཌ࿸‫఼ࢪ้ڦ‬Lj৽ኻ‫ڥ‬Đ࢖ ཎփ‫ߒׯ‬đ‫ں‬ፖሞಖՉੂ‫ٷ‬ ॆཌăߑࡻᇜ‫ڟ‬໱೾ጱ‫ڦ‬গ ԥߛ߶ၸఉ೦Ljፖሞ࿢ಖՉ Ⴉတă़඗ཞྺĐཀხ஁஌ ටđLj‫৽ॆٷ‬଎ཀၲຫĐ࿵ ሆ࿸ࣷđ‫ڦ‬Ủ૰ኈ‫ٷ‬Lj౰๗ ்न๑ඨ๴ೄ඾ኮ੮‫࣏ۼ‬๟ ᄲઠެࣷăᅺྺᄺு଎‫ܠ‬ ৳Lj໯ᅜԵُᄺு࿚‫ڦݛܔ‬ ఁጴว‫ݻ‬ԝৠLjփࡗ੗ీඓ ํ๟࿢‫้ړ‬ᥢጣ࠯ቪඁ࿸ ࣷĐว֘ኾॕđ‫ڦ‬ႚၡඟට ᆇၡԲডศਗ਼Ljࢫઠ௬๬‫ڦ‬ ้ࢪ໱૬नණ‫؜‬କ࿢Lj඗ࢫ ଇටਸ๔ߌ਼Đ࿵ሆ࿸ࣷđ ඓํ๟ӝኄ߲๘হ໫ၭକ࢔ ‫ܠ‬ă DŽူ೺ॽ঻ถॵൃ࿵ ሆ࿸ࣷ‫ڦ‬ጣጎᄲ൱ࢅ߸‫دܠ‬ ཥLj৤൩೺‫ځ‬ăई‫ک‬୥Ėࣀ ࿕ዜ਽ėྪበֱੂඇ࿔Dž


‫ڼ‬244೺

႓ፗ / 45

ԨӲՊडǖଠࣲࣲ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

6ሆ12න.6ሆ18න ӣ!ᄜ!ፗAries

఺఺ ᯳ᑻϧᆊ ᮄ⌾ᖂम˖@nownow 䚂ㆅ˖nownow1980@gmail.com

മෙఁ‫ٻ‬ၭࢤࢾ ਎ႃፗǖഘ๞ස࢟ ມጱፗǖຩ૧৊঩ ມᇉፗǖҺ൧ቚ୞ిჩ

ࢫෙఁࣄၭ࢒֮ ‫ت‬౰ፗǖਊෟ,฿஌ ཀၷፗǖԨዜ฿ᄽ୲࢔ߛ พ๮ፗǖ஬‫੺ڥ‬ᄲેຶକ

6/21-7/22

਎ႃፗ࠼ᄳோᦳ‫ڦ‬ᅃዜă਎ ႃፗ்ெࡻ‫ڍ‬஬ଢ଼Ljᆼ࿮ာາ੊‫ڦ‬ ᅃዜLj๟ᅃ܎ߛටഘĂߛሏഘĂߛ ໏‫܈‬ᅎ‫ڦۯ‬ม঍ऄሂ೺ă๚ᄽঢ়ᆐ ࢔ᆶഐ෥ă

ӣᄜፗೃહ໬ໟ‫ڦ‬ᅃዜă੗ ీᆶ‫ٷ‬ଉ‫ݏ‬໬ဦໟ‫ࠏڦ‬ཚत฀ࢫ߾ ፕඟే࢔փຢLj‫ڍ‬ኄᄣ‫ڦ‬ጒ઄ሞԨ ዜ࿂৽ᅙ঳ຐLj໯ᅜۙኝࡻ႐ༀ৽ ੗ᅜԍ‫ߛ׼‬຤ጚ‫߾ڦ‬ፕጒ઄ă

౰࿧‫ی‬Ԩዜ૙֎ኸళ ĐມጱኮሆĐࠣ๨ᇑए ূ೺ऋ‫ືٷڦ‬ಌืኮࢫLjٗ ႓ፗঙ‫܈‬঴‫܁‬Lj਎ႃኮሆ‫ڦ‬ ူ။໙๟ኟ‫׉‬ၳᆌă

਎!ႃ!ፗCancer

3/21-4/19

ূ!౥!ፗTaurus

เ!ጱ!ፗLeo

4/20-5/20

7/23-8/22

ূ౥ፗࢸཀྵน࿂‫ڦ‬ᅃዜăᆼ ᅃ୾๚ᄽߛ‫ڦח‬ઠଣLj߳ዖऐᇜ֫ ‫؜‬փ൬ᅃዜLj‫ڍ‬৉‫ݞ‬ᆯᇀ༃ጱ೬‫ڦ‬ ࡗ‫ܸٷ‬ሰ‫ڦׯ‬ቷࠥփዜࢅ႐૰঍ ٥-ܸሰ‫ڦܠࡗڦׯ‬ሴඪߌ‫޶ڦ‬௬ ᆖၚԨዜཫ၂ă

เጱፗ்‫׼‬Ⴤೝ‫ڦڏ‬ᅃዜă เጱፗঢ়૦କມጱፗሆ์‫ڦ‬ဢ૝Վ ‫े߸ڥ‬ൣ‫ؤ‬ጲमᄲ‫ڦ‬৯৩๟๊஺Lj Ԩዜ๟࿘ۨओેLjႍ൘஬ଢ଼‫ڦ‬ᅃ ዜLjᆶೕ‫ݧݏ‬ႜ‫ڦ‬੗ీLj߾ፕଉ ‫ٷ‬Lj‫ࢫُڍ‬Ս๟๾๢‫ڦ‬Ⴉတ೺क़ă

‫!ت‬౰!ፗVirgo

ມ!ጱ!ፗGemini

8/23-9/22

5/21-6/20

ມጱፗሁઠሁᆶቤ݆‫ڦ‬ᅃ ዜăມጱፗԨዜዷሏ஌ሞཨጨᇑ‫ظ‬ ᄽLj๟ᅃ܎ጲ႑ᆼࡻሏ‫้ূࣜڦ‬ ೺ăᅓᇀਸঀՃཱིLjᅓᇀࢇፕLj࿮ ஃ྘೑࣏๟༑໭‫ۼ‬ᆶփ‫ڦٱ‬ᄽजă

‫ت‬౰ፗࣂ஌‫ڦ‬ᅃዜă‫ت‬౰ፗ ጽߒີ‫ڦ‬ᅃዜLj߳ዖगၡ‫ۼ‬փ໿ ࡻăසැՂႷሞԨዜፕ‫؜‬ዘ‫ٷ‬ಒ ܏Lj൩ัኮምัLj߾ፕᆶৣᇜ‫ްݒ‬ ‫ڦ‬गၡ໯ᅜ੗ీሦᇜ൧Ⴣփ࿘ă

ཀ!‫!׹‬ፗLibra 9/23-10/22

ཀ‫׹‬ፗገࡻ‫ڦ‬ᅃዜăঢ়ࡗۙ ኝႩတ‫ڦ‬ཀ‫׹‬ፗምْᆓઠ౎‫܈‬๚ᄽ ‫ڦ‬஑‫ݑ‬཈቟Lj࢔‫ܠ‬ဦব‫تڦ‬૙ඟට వ௨ิᄋLj‫ࡗڍ‬ඁ৽ࡗඁକLj໯ᅜ փኵ‫ڥ‬ᆖၚ൧Ⴣă

ඇ࿔൩‫ۅ‬ऍĖࣀ࿕ዜ਽ėྪበ www.thechineseweekly.com

ఊ!᷍!ፗCapricorn 12/22-1/19

ఊ᷍ፗᆓઠቚႎਸ๔‫ڦ‬ᅃዜă Ԩዜ‫ܔ‬ఊ᷍ፗઠຫ๟ᅪᅭ‫ڦݐݥ‬ᅃ ዜLjਸ๔௬‫ܔ‬ड़੮‫ڦ‬ጲ࿢ۙኝLj๬ ཮߀ՎጲमႠ߭‫ڦ‬ዖዖෑ‫ۅ‬๟‫׉ݥ‬ ‫ڦٷ‬཈቟ă

ཀ!ၷ!ፗScorpio

຤!೟!ፗAquarius

ཀၷፗ฿ᄽ୲࢔ߛ‫ڦ‬ᅃዜă Ԩዜཀၷፗ೤ྺփ‫ڥ‬ᅙLjᆮഄཀ ၷ౰࢔ඹᅟ‫ڞ‬ዂ཭඗฿ඁ߾ፕई ገ࣑ಞ‫ڢ‬Ljጲम‫߾ܔ‬ፕ࣍ৣᇑႚ ๞‫ٱڦ‬ဃಒ܏‫ڞ‬ዂ཭݀Վࣅă‫؜‬ ֶईႩတᆶ૧ᇀ‫ܣ‬ਸኄၵՎࣅă

຤೟ፗႎ࣍ৣ‫ٶ‬೔‫ڦ‬ᅃዜăԨ ౎‫܈‬ᅃၠຩ‫ޅ‬ຩ຤‫ڦ‬຤೟ፗԨዜഐ ๴‫ݛܠڟ‬཈቟Ljዷሏ஌ሞअӵ࠲ဣ ‫ླڦ‬ऐ຺‫ޚ‬Lj๚ᄽԠߌუ૰Ljܸ൐ ֍ీኈํ‫ڦ‬຤ೝ๴‫ڟ‬ሴవࢅዊᅑLj Ⴔᄲे‫؜޲ٷ‬ă

10/23-11/21

พ!๮!ፗSagittarius 11/22-12/21

พ๮ፗ੺ᄲેຶ‫ڦ‬ᅃዜăᅃ ၠၙਸ‫ڦ‬พ๮ፗԨዜ๟ਨ‫ڦܔ‬๚ᄽ ႙Ljᄲ஺๟ႎ჋ስ‫ڦ‬ਸ๔Ljᄲ஺๟ Ⴉ्ࢫೃᇀԦంLjጺኮ๟วံ๗ፂ ‫ڦ‬ᅃዜLjუ૰ඟేுᆶ‫ر‬တऐࣷă

1/20-2/18

ມ!ᇉ!ፗPisces 2/19-3/20

ມᇉፗҺ൧‫א‬ዷ჉ୱ‫ڦ‬ᅃ ዜăኰ‫ׇ‬ჽჄኮമ‫ڦ‬࿘ۨࢅฉืLj ໚඗஬Lj‫ڍ‬ᅃൎӀև৽ӬăԨዜዘ ‫ۅ‬஌ሞ‫ڇ‬วມᇉ‫ڦ‬Һ൧ฉLjᆶُമ ᡤᡍई၎๎‫ڦ‬ටᆶ཭೦Ⴀ৊ቛă

ඇኰቲ೘

ঢ়ᄓ ᄓ‫޷ݿ‬क‫ޒ‬૙ଐ ଐ฾ຕఁ

සࡕᆶᅪሞԨԒ‫ݴ‬ૌӲ

ᄲ൱ਏԢǖᆈࡔࡔॆኰᄽጨ߭ኤກOWR!Mfwfm4त6౎၎࠲߾ፕঢ়ᄓ

ጨศጆᄽ݀႙฾ ฾ᅃఁ ᄲ൱ਏԢǖ6౎၎࠲߾ፕঢ়ᄓ

਽‫ߢ࠽ک‬Lj൩ծ‫ٶ‬

020 8099 8888 !!ईኁ݀ໃᆰॲ዁ ads@thechineseweekly.com eekly.com

!!ᆶᅪኁ൩ዂ‫ۉ‬ǖ Fatima

07572451550 ၄༵ࠃTier 2ࢺ߾߾ፕധኤ ఁ‫ܮ‬ᆶ၌LjԒఁ໏ٗ ߾ፕ‫ۅں‬ǖ୿‫ܘ‬ ൩ծ‫ٶ‬

020 3397 0667

ቲ ೘

ྺ౞‫כڦ‬ଈ༵ࠃ ྺ౞‫כڦ‬ଈ༵ࠃጆᄽԍᄢᅜत߳ዖྼႪLj!੗ፔNPU DŽႴᄲ༵മ‫ࣆۉ‬ᇨۨDžă DŽႴᄲ༵മ Ԩ‫כ‬ႜᆯࣀට߾ฆ࠶૙ຬ๗ঢ়ᆐLjႪ‫כ‬ᅙঢ়ᆶ Ԩ‫כ‬ႜᆯ 26౎ঢ়ᄓăࣀටࠥਜ਼ᅃୱၛ๴:ችᆫࣳƽ 26౎

!!ईኁ݀ໃᆰॲ዁ xiaona.gao@cclon.co.uk

૴ဣටǖ!Mike 0777 069 3606 ‫ں‬኷ǖ 20a South Park Road, Wimbledon SW19 8SX


Ąାბ࠶ॆᅃ‫ܔ‬ᅃLj߲Ⴀࣅ‫ۨں‬዆ຳට‫ޜ‬ခ Ąఁၯฤ൩ӥ‫ݴ‬ӥLjዐߛಇఁᇾၯඪ౞‫ۅ‬ఁ Ąᇕჾ‫ׯ‬जଭ޶‫څ‬Ljᅃ௱‫ڟٳ‬ఁၯᇕჾᄲ൱ Ąധኤ࿚༶࿮‫ޅ‬၃Ljߛၳ঴ਦധኤᅑవሗኢ

ቲ೘႑တǖߛႉቲ೘ၯ ᇴ‫پ‬૙ටᇵLj ൩݀ໃDWᅜत߲ටቷೌ‫ڟ‬ǖ tpmpAmpoepoejsfdumue/dp/vl

ፗऐǖ13188776398!!13188776399!!185641:6627!!!!!‫د‬ኈࡽǖ1318877639: ᆰၒǖ௨‫ٴݯ‬ᅑ!jogpAmpoepoejsfdu/psh!!! }!!ฆᄽࢇፕ!tpmpAmpoepoejsfdumue/dp/vl!!1893522:371 ‫ں‬኷ǖVL!Uibnft!Fevdbujpo!MueLj5ui!Gmpps-!Sppn!54'55-!Dbnfp!Ipvtf-!22!Cfbs!Tusffu-!Mpoepo-!XD3I!8BT ྪ኷ǖxxx/vluibnftfevdbujpo/dpn


133期都周刊  
133期都周刊  
Advertisement