Page 1

ISSN204-390x

ၑߗ൞౎ᅝຍॆጆ༶ www.thechineseweekly.com

ၘ९‫ڼ‬52.54Ӳ

2013౎1ሆ25-31න!!!!!!!‫ڼ‬113೺

֤Һ

೽ȃ՞ ȃᏲ

ġ ġġ ġ ġ

ġ

ѓ

ԥ࿡૛Đຘೡđൽ‫ןپ‬ᅁಇ‫ܓ‬Đටफටđാऋ

ᆈࡔࣀටྪࠔᅃፃტ໏ᛒഐ ႎ౎ᅉ๔Ljᆈࡔ‫ॆॆܠ‬ᇝࢽၬ‫૶ڦ‬໮ଭ๳ฆ Ⴧք৊෇೦ׂൣ໙‫ںৣڦ‬Ljഄዐፌዸఁ‫ڦ‬ᄲຌሼঢ় ሞඇᆈࠌᆶ2:3क़ฆ‫ڦی‬ຕஓ၎ऐ૶໮‫ی‬Kfttpqtࢅ 2:32౎‫ׯ‬૬‫ڦ‬ᆈࡔፌ‫یೌא༹ํٷ‬IXWăኄၵ‫د‬ ཥ૶໮ଭ๳ฆ‫ڛڦ‬ԿᆼߴᇱԨ‫گ‬௚‫ڦ‬ᆈࡔঢ়षಽฉ କᅃ֫࿪ሊă ඗ܸLjᇑُཞ้Ljዚ‫ྪܠ‬ฉฆ‫ڦی‬ᄽခඐᅴ‫׉‬ ࢤआLjၨ๳ᄽज௓ሺăഄዐLjᅜାბิྺዷ༹‫ڦ‬ᆈ ࡔࣀටྪࠔᅃፃሞፌৎᅃଇ౎‫ڦ‬ტ໏ᛒഐཞᄣ੗ං ੗‫ۅ‬ă ࠽‫ٷ‬ᆈࡔࣀට‫ࠔڦ‬࿿သ࠹ᄺਸ๔݀ิනႎሆᅴ ‫ڦ‬ՎࣅăԲසሞ฽‫ࢫڐ‬ব૝නਸ๔‫ٶڦ‬ችलLj߸‫ܠ‬ ‫ڦ‬ዐࡔბิईԨ‫ࣀں‬ටᄺ჋ስሞॆ૛ྪฉĐຘೡđ ാ቞‫ٶ‬ችฆ೗Ljܸփ๟჋ስඁํ༹‫ی‬ಇ‫ܓ‬Đටफ ටđ‫ں‬ാࠔ‫ٶ‬ችऋă Ėࣀ࿕ዜ਽ėထྭཚࡗԨ೺ጆ༶Ljֱ֑ۙ‫ݡ‬ᅜ ାბิྺዷ૰‫ڦ‬ᆈࡔࣀටྪࠔᅃፃLj༑৯ኄᅃඖ༹ ‫ࠔྪڦ‬သ࠹ᆶࢆ‫܀‬༬ኮ‫ت‬ăDŽၘ९‫ڼ‬4ӲDž ඗ܸLjዖૌ‫ࠔڦܠݏ‬࿿ྪበĂᄅࢾᤒ୺‫ڦ‬ฆ ೗Ăᆻට‫ݓڦ‬၄ᇑች੩ඐඟᅃև‫ݴ‬ၩ‫ݯ‬ኁփኪසࢆ ူ๮Ljᅃၵྪࠔ။ᑝᇑቱᄅ݆֡ፕᄺ๑ටՎ‫ڥ‬ၭ႐ ৉ัă ֑‫ݡ‬କ‫ܠ‬࿋ྪࠔ੿ඤኁࢫLjԨ೺Ėࣀ࿕ዜ਽ė ॽྺժփຄဒྪࠔୁ‫ڦײ‬ට༵ࠃᅃ‫୼߿ࠔྪݻ‬ĐԐ ‫ۆ‬đLjኸ‫ڞ‬శዐႫ෦‫ڦ‬ბิፃ்Ljසࢆ༨‫ڟ‬ኈኟ࿿ ‫ג‬໯ኵ‫ڦ‬ĐԐԞđăDŽၘ९‫ڼ‬5ӲDž

㣅೑Џ⌕℠᠟ᇚЎ Ӻᬺढපᮄ᯹ᑚ‫⤂݌‬ଅ ၘ९‫ڼ‬7Ӳ

Ѯ⌆фᆊᡶ䌁ӺᬺᮄὐⲬ ၘ९‫ڼ‬25Ӳ

࣫Ҁ⏅ഇϸӮࠂ㡖ׁ亢 ၘ९‫ڼ‬28Ӳ

᮹ᴀ៪ᓩথ೑䰙䋻Ꮥ៬ѝ ၘ९‫ڼ‬41Ӳ

ࠥḹཇ⫳ᥦĀ١䞥ཇāὰ佪 ၘ९‫ڼ‬42Ӳ

ढЎ㘠ਬߚ㖍ғᑈ㒜༪ 2ሆ34නLjᆈࡔ๯၎ਸ਼஽୿৽ᆈࡔᇑ౹௑࠲ဣമৠ݀՗঄ࣆăਸ਼஽୿‫׬‬Ljසࡕ౹௑փ֑ൽ‫ٯ‬ แ঴ਦࢃ႐࿚༶Ljᆈࡔ੗ీཽ‫޿؜‬ፇኯă໱࣏‫׶‬౷Ljසࡕ໱ଶ‫ڦڞ‬ԍ๰‫ీڕ‬ሞ3126౎჋ਉዐ ฼‫؜‬Lj৽ॽᇀ3128౎ਉႜඇ௷ࠅཨLjᅜਦۨᆈࡔ๟‫؜ཽޏ‬౹௑ă཮ೌઠᇸǖಯձมDŽၘဦԒ ‫ڢ‬൩९‫ڼ‬26ӲDž

ၘ९‫ڼ‬47Ӳ

㣅䖍ㅵሔ⿃य़Ϟϛ⿏⇥⬇䇋 ၘ९‫ڼ‬4:Ӳ


‫ڼ‬224೺

3

റለ‫܁‬ Ԩ೺‫܁ڞ‬

ᅢ౷‫د‬௃‫؜‬೗ ࣀ࿕ዜ਽Ԓม‫؜‬Ӳ

www.thechineseweekly.com

ႎ࿕ඤ၍ǖ020 8099 8888 ࠽ߢඤ၍ǖ020 8099 8888 Ā佭␃Пⴐā ‫!!!!د‬ኈǖ020 8099 2500 㡎ᴃᎵሩ Պडᆰၒǖeditor@thechineseweekly.com ࠽ߢᆰၒǖads@thechineseweekly.com

⒥䲾ᄷ ೼ⱑ䲾Ϫ⬠䞠䖛Ⱂ

‫ں‬኷ǖ The Chinese Weekly, 3A Walpole Court, ㄀⠜ Ealing Green, London W5 5ED

㄀⠜

ӥॆஃ༇ Đ‫؜‬၄Ď՗ߣďĂĎ‫ݝ‬௉ď‫ڪ‬๚ॲਨ‫ܔ‬๟ࡻ๚Lj๟௃༹Ăྪஏ॔‫۽‬ ‫ڟ‬࿋ăࡻ‫ܠ‬ටփߎ‫ٻ‬՗Ljฯ዁ᆶ‫پ‬՗ຫ‫ڥح‬໿ࡻ಄ටॆຫှࣆLjഄ ํኻᄲጽ‫ڥ‬ኟĂႜ‫܋ڥ‬Lj৽փᆩ࡞಄Ljኻᄲᆩጲम߾ጨச‫ڦ‬Ljၙ‫ح‬ ࡻ‫ڦۅ‬ᅊ‫ح৽ޜ‬Ljச՗ᄺ੗ᅜăđ ศᒰට‫ٷ‬ዷඪିᇗ೶༌Đ՗ߣđ๚ॲă

Đᅃൎփࡗᅺྺ໱ా႐੤ਕLj໱੤ਕ࿢ࢅ࿢‫ڦ‬ವᆷොք‫ࣷۅ࠵ڦ‬ӝ ኄ߲ࡔॆ‫ټ‬ၠྤফփްLj੤ਕሞ࠵‫ۅ‬ฉጺ๟փీᆔ‫ܠڥ‬ຕට‫ڦ‬ኧ ‫׼‬Lj੤ਕ௷ዚࣷሞ࿢்‫ڦ‬ᄧჾ௚उူᅃഐӝዷ඄঍ߴକᅴፃčč໱ ்ቴփ‫ڦࡻ߸ڟ‬Ӹ݆Ljᅺྺ੤ਕLj჋ስକ߸੤ਕ‫݆ݛڦ‬ăđ ૚‫׶‬ಶ༌ᇜလ๚ॲă

Đ࿢்փ๟ᅃ߲വቐփ࣏‫ڦ‬Ď઻ડďࡔॆLj໯ᅜ঴ਦኄ߲࿚༶ᆶ ᅃ߲०‫ڦڇ‬Ӹ݆Ljఫ৽๟ࡔࣷ๲඄࿢்‫࣏׋‬ቐခăኄ৽ࡻၟే‫؜‬ ඁ‫׺้֕ྟ׺‬କ໯ᆶၙ‫ڦ׺‬ெ๋Lj‫ڍ‬փኧ޲ቭ‫ၙ৽ڇ‬૗ਸLjኄዖ ‫׺‬ĐӠྦྷ֕đ‫ڦ‬ႜྺ๟ྵ݆‫ڦ‬ăđ ӎәக‫ܘ‬ٝࡔ༵ࣷߛቐခฉ၌ᅜ௨ெࡔ‫؜‬၄ቐခྵሀă!

࿕ྲኪዸ

ᆈࡔ઻ಈଭ๳‫ی‬೦ׂ ᆈ ࡔ ઻ ಈᆖၟत๫ೕ ᆴဥଭ๳ฆ Cmpdlcvtufs! VLৃනฤ൩ ೦ׂLjᅙኸۨ ‫ڤ‬൘๚ခ໯ )Efmpjuuf*঻෇ ࠶૙ă዁ُ-Cmpdlcvtufs!VL‫ྺׯ‬ 3124౎ႎ౎ࡗࢫीKfttpqtĂINW ኮࢫ‫ڼ‬ෙॆ‫ڦူڛ‬Ijhi! Tusffuฆ ॆLjഌူሀ5111ఁᇵ߾ॽ௬ଣ฿ ᄽă‫ݴ‬ဆኸ‫؜‬ሞ၍๫ೕࢅᆴဥ๟ ഄ೦ׂ‫ڦ‬๯ᄲᇱᅺኮᅃă

ԛ৙੖! ԛ৙ৎ නሦᇜ‫׼‬Ⴤ ࿽ṲཀഘLj ඟ ᅃ ߲ ሞ ྔࡔටዐୁ‫د‬ැ߅౎‫྘ڦ‬ၲঢ݆!! Đԛ৙੖đLj‫ׯ‬କඤᅱࣆ༶Lj‫ׯ‬ ྺૌຼĐၑߗগđ‫ۙڦ‬Ꮓຫ݆ă ԛ‫ٷ‬ට௷ᅅᇾగᅅิຫǖĐሞு ᆶቴ‫ڟ‬௽ඓ‫ڦ‬ኤ਍ኮമLjփీຫ ๊஺Ďԛ৙੖ďLjኄَܹ๟‫ܔ‬ԛ ৙‫ڦ‬ट‫܈‬࿺හđă

Փ⫼᠟ᴎ៪ᑇᵓ⬉ 㛥ᴵⷕᠿᦣ఼ QR Code Reader ᠿ ᦣᎺջ೒ᔶˈेৃ ᖿ䗳ⱏᔩljढ䯏਼ ߞNJᅬᮍ㔥キˈ೼ 㒓䯙䇏ܼ䚼‫ݙ‬ᆍʽ

AHࡊີᇉZǖᆈࡔሹ஺କLj‫ی‬ᅃ߲߲ ‫ڛں‬ă AҺ୫ႜ‫ڦ‬ၭይཱུǖᆼᅃ߲ƽ Aaima_-ǖᇺ९čč A଄ሇ႑ǖၟINWࢅCmpdlcvtufs‫ٷڦ‬ ࠅິጲٗ࿢ၭ้ࢪᅜઠᅃ኱‫ۼ‬ᆶă࿢ೝ ้փࣷඁኄၵ‫ݛں‬Lj‫ڍ‬ፌৎੂ‫ܠ࢔ڟ‬ఁ ጴད‫࢔ڥ‬ຄ‫ۼິࠅڦ‬೦ׂକLjԥ߳ዖ࿢ ுདຫࡗ‫ິࠅٷڦ‬๭ࠔܸ཭඗ၩ฿କLj ࿢৽ߌਥ࢔ആ࠰Lj࢔փ๢ᆌă Aཀ๑Ҹ෌ਖ਼ǖ‫ڼ‬ෙॆକăႎࣀກ‫ی‬ ఼Ljઠକுᆶă ৤൩࠲ጀࣀ࿕ዜ਽ႎષྲձ ժ݀՗౞‫ۅ࠵ڦ‬ă A㩲ೝྦྷǖԛ৙੖Lj࿢ਥ‫ڥ‬མႚၡ‫ڦ‬Lj փ࠶ԛ৙ටҺདփҺདLj࢔‫ܠ‬ට‫ڟ‬କԛ ৙‫؜‬၄੖໊ࡗ௺‫ڪ‬ኢጒLjጲमࢅጲमว Չ‫ڦ‬ವᆷኄबཀකฉࡗ௺ႠԱᄁ‫ڦ‬ටᄺ ‫ܠ‬କLjܸ൐ᅃ૗ਸԛ৙Lj૬கՎࡻă໯ ᅜLjԛ৙੖Ljփ࠶ే‫׶‬ණփ‫׶‬ණኄ߲௺ ߌَᇕLjԛ৙ཀഘ‫ڦ‬࿫ጥ๟Ӧྃփକ ‫ڦ‬ă Aᅵࡔᆴኁǖ࿢࢖ຶԛ৙੖କLjኄბ೺ ྸᅃْิթ৩඗‫ڛ‬ሞኄ૛Lj஗Ljᅃ౎ิ बْᄺࡻLjு࿚༶‫ڦ‬ă

ຕຫཀူ

181

ᅃఁঢፔ࿪ન‫ٳ‬Ąྰ૸ ఛຯ‫ڦ‬౰ጱዘ292ࠅুă๚ ࠤ݀ิ้Lj໳ኟሞনՉᅃॆ ‫޹یݗ‬ৎ‫ܣ‬ᇐăփଙগူ‫ڦ‬ ୟ௬཭඗໰။Lj‫؜‬၄ᅃ߲‫ٷ‬ ۴ă‫ܠ‬અ࿪ન‫ڦٳ‬Đᆶ૧đ༹ ႙Lj๑໳ሞ጗஌ࡗ‫ײ‬ዐԥਸ਼ ሞକ۴૛Lj௨ᇀ጗‫ڹ‬ෟంă

500

ᆦू၆ჼཀྵኔට૚ኈထ ৃ౎46໠Lj૚ኈထٗ24໠ਸ๔ ‫׺‬น‫ࢫڟ‬ઠশۖ‫׺‬น࠰ᲛLjᅙ ‫ࡗ׺‬࿪ฌนĂᆀ࣍นĂᄅ৥น ‫ڪ‬21ᇆዖᆶ‫۾‬࿮‫۾‬นऺ611‫ܠ‬ ཉă໱‫ڦ‬ፑ๮๋ኸሼԥᅃཉᄅ ৥นᄯକᅃ੨Ljுᆶᆩ๊஺༬ ၳᄱLjᅃ߲႓೺ࢫLj৩ጲᇠLj ኻାူ࢔ၭ‫ظڦ‬੨ăࢫઠLj໱ ‫ڹן‬শۖକ‫׺‬ऄน‫࠰ڦ‬Მă

5834 ெࡔဇჯ཮๨௷නമ‫ظ‬ ሰକᅃၜፌ‫ܠ‬ට֖ᇑდ൰‫ٷ‬቟ ‫ڦ‬ፌႎए౅ຯ๘হु୤ăॽৎ 6945ටሞဇჯ཮ዐ႐໿੣ኍߛ ໴ူࢻදდ൰ăೠಒᇵඓණժ ߴዷӸ‫ݛ‬Ӱ݀କᅃ߲ु୤ೞ ኤăኄၜऻ୤‫ڦ‬മᅃ߲ԍ‫׼‬ኁ ๟3121౎ሞࡣࡔਉӸ‫ڦ‬დ൰‫ٷ‬ ቟Ljࠌᆶ‫ٷ‬ሀ6511ට֖ेă

3

ᅃኻ4߲‫ܠ‬ሆ‫ڦٷ‬৙әࠑۖ ৊କԛևႎ൶ॺ߾࿄ઠ‫׭‬೬ጎ ‫ۉ‬મ၍‫ڦ‬৞‫ڢ‬Ljኄኻࠑࠑ੍ጣ ᅃ߲௬Ԉࢅᅃ೟ઁආ຤Ljኧ‫׫‬ କᅃ߲႓೺ăܸࢫLjၭ‫ۯ‬࿿ԍ ࢺၹࣷ‫׊ࣷר‬Ă࣍࿐߾ටࢅԍ Ҿටᇵ‫ڪ‬ঢ়ࡗৎ4߲ၭ้‫ڦ‬ഋ૰ ৸ᇲLjፌዕॽ໲ߴ‫ࠀׯ‬৸କ‫؜‬ ઠă

iPhoneঞiPad䯙䇏⠜ܼᮄϞ㒓ˈⱏᔩ㣍ᵰiTunes៪App Store᧰㋶Āढ䯏਼ߞāेৃϟ䕑ˈ㄀ϔᯊ䯈催䗳䯙䇏 ᳔ᮄ‫ݙ‬ᆍDŽ ᳈໮䌘䆃ǃ᳈໮Ѧࡼˈ䇋݇⊼ढ䯏਼ߞᮄ⌾ǃ㝒䆃ᅬᮍ ᖂमˈঞ)DFHERRNǃҎҎ㔥Џ义DŽ


3124౎2ሆ36.42න

4

ᆈࡔࣀටྪࠔသ࠹ֱۙ

ԥ࿡૛Đຘೡđൽ‫ןپ‬ᅁಇ‫ܓ‬Đටफටđാ‫ٶ‬ችऋ

ᆈࡔࣀටྪࠔᅃፃტ໏ᛒഐ ํသऻኁ!֤ᆕ! ԨԒऻኁ!૚ॅళ

ྪࠔ߀Վၩ‫ݯ‬သ࠹ ሞԥ࿡૛Đຘೡđ ൽ‫ןپ‬ᅁಇ‫ٶߋܓ‬ች

ႎ౎ᅉ๔Ljᆈࡔ‫ॆॆܠ‬ ᇝࢽၬ‫૶ڦ‬໮ଭ๳ฆჇք৊ ෇೦ׂൣ໙‫ںৣڦ‬Ljഄዐፌ ዸఁ‫ڦ‬ᄲຌሼঢ়ሞඇᆈࠌᆶ 2:3क़ฆ‫ڦی‬ຕஓ၎ऐ૶໮ ‫ی‬Kfttpqtࢅ2:32౎‫ׯ‬૬‫ڦ‬ᆈ ࡔፌ‫یೌא༹ํٷ‬IXWă ኄၵ‫د‬ཥ૶໮ଭ๳ฆ‫ڛڦ‬Կ ᆼߴᇱԨ‫گ‬௚‫ڦ‬ᆈࡔঢ়षಽ ฉକᅃ֫࿪ሊă ඗ܸLjᇑُཞ้Ljዚ ‫ྪܠ‬ฉฆ‫ڦی‬ᄽခඐᅴ‫ࢤ׉‬ आLjၨ๳ᄽज௓ሺăഄዐLj ᅜାბิྺዷ༹‫ڦ‬ᆈࡔࣀට ྪࠔᅃፃሞፌৎᅃଇ౎‫ڦ‬ტ ໏ᛒഐཞᄣ੗ං੗‫ۅ‬ă Ėࣀ࿕ዜ਽ėထྭཚࡗ Ԩ೺ጆ༶Ljֱ֑ۙ‫ݡ‬ᅜାბ ิྺዷ૰‫ڦ‬ᆈࡔࣀටྪࠔᅃ ፃLj༑৯ኄᅃඖ༹‫ࠔྪڦ‬သ ࠹ᆶࢆ‫܀‬༬ኮ‫ت‬Ljժཚࡗ֑ ‫ݡ‬Ljၠ‫܁‬ኁ༵ࠃᆈࡔྪࠔ߿ ୼ă

਍ ႑ တ ‫ ޜ‬ခ ྪ በ Fyqfsjboֱۙ၂๖Ljᆈࡔၩ ‫ݯ‬ኁሞඁ౎฽‫ڐ‬বࠌ‫ۅ‬ऍ৊ ෇߳ૌଭ๳ᄽྪฉฆॆ9511 ྤْLjܸ23ሆ37නࠌ‫ۅ‬ऍ‫ٳ‬ 2/18ᅢْLjཞԲ3122౎‫ݴ‬՚ ሺ‫׊‬97&ࢅ82&ăሞ37නᆈ ࡔඇևྪฉฆॆ‫ڦ‬ၩ‫ݯ‬ኁ‫ۅ‬ ऍ৊෇ຕጴ߸๟ߛ‫ٳ‬2/24ᅢ ْă࢔‫ܠ‬Ԩวᆛᆶํ༹‫ڦی‬ ‫د‬ཥ೗ಈईኁ૶໮ࠔ࿿ฆ‫ی‬ සKpio! MfxjtĂOfyuᄺ๢ ᆌ‫ୁח‬ਸ๔ዷ߿ྪฉࠔ࿿ଶ ᇘLjժൽ‫ڥ‬փ‫ׯڦٱ‬जăঢ় षბॆฯ዁ᇨ֪ྪ‫ࣷॽی‬৊ ᅃօ߀Վට்‫ࠔڦ‬࿿သ࠹ă ሞኄᄣ‫ٷڦ‬ԝৠူLj ࠽‫ٷ‬ᆈࡔࣀට‫ࠔڦ‬࿿သ࠹ᄺ ਸ๔݀ิනႎሆᅴ‫ڦ‬Վࣅă Բසሞ฽‫ࢫڐ‬ব૝නਸ๔‫ڦ‬ ‫ٶ‬ችलLj߸‫ڦܠ‬ዐࡔბิई Ԩ‫ࣀں‬ටᄺ჋ስሞॆ૛ྪฉ! Đຘೡđാ቞‫ٶ‬ችฆ೗Ljܸ

փ๟჋ስඁํ༹‫ی‬ಇ‫ܓ‬Đට फටđ‫ں‬ാࠔ‫ٶ‬ችऋă ሞᆈࡔิऄ߾ፕෙ౎‫ڦ‬ Tbnံิ๟ᅃ࿋փ໿ဠ࣌ฉ নࠔ࿿‫ڦ‬ටLj໱߸ዐᅪ‫ڦ‬๟ ྪࠔă Tbnံิߢ໕Ėࣀ࿕ዜ ਽ėऻኁຫLj໱ߑ‫ڟ‬ᆈࡔ‫ڼ‬ ᅃ౎‫ڦ‬ཀྵෙ߲ሆ৽ᅙਸ๔ྪ ࠔକLjྪࠔ‫ڦ‬ฆ೗ዷᄲ๟ᅜ ‫ۉ‬ጱׂ೗ྺዷă Tbn௽ඓ՗๖ࢻ૴ྪ ฆ‫׭‬ჱகს‫ޜڦ‬ခ‫ࡻ׉ݥ‬Lj ໱ຫǖĐዊଉ࣏๟ᆶ໯ԍኤ ‫ڦ‬Lj‫ڍ‬໱࿢փ໿சᅊ‫׺ࢅޜ‬ ‫ڦ‬Ljᅺྺ‫ڦ׺‬಄ࡗ೺Ljᅊ‫ޜ‬ ಄ச࣮ઠփࢇ๢ă‫ڍ‬๟සࡕ ඁํ༹‫ੂی‬ዐକLj੗ᅜඁྪ ฉۨăđ ߶ሞᆈࡔᆶ‫߾౎ܠ‬ፕঢ় ᄓ‫ڦ‬ĐฉӬፃđփཞ‫ڦ‬๟Lj ሞᆈࡔ‫ڦ‬ାბิ்ຼࢭሞྪ ࠔዐ߸े‫ڥ‬႐ᆌ๮ă ‫ײ‬ཞბ๟ᅃ࿋ຬ๗ሞ ‫ڦ܁‬ბิLj၄ሞბᄽबࢭ঳ ຐLjᅙঢ়৊෇କፌࢫ‫ڦ‬Đஃ ࿔đ؋ِ঩܎Lj໯ᅜ໳ሞኄ

܎ ้ क़ ‫ ྺ ׯ‬କ ‫ ן‬ཀྵ ‫ ן‬࿂ ‫!ڦ‬ Đᇟ቎ፃđLj๋ٗ೗‫ڟ‬ᅊ‫ޜ‬ ‫ۉॆڟ‬Ljबࢭ‫ݛݛ‬௬௬໳‫ۼ‬ ჋ስሞྪฉྜ‫ׯ‬ăĐ࿢ਥ‫ڥ‬ ྪࠔኈ‫ڦ‬༬՚‫ݛ‬ՍLjԲස࿢ ၄ሞுᆶ࢔‫้ڦܠ‬क़ඁ‫ג‬๨ ச۫ဇLjᅺྺ࿢்ॆഄํ૗ ‫ג‬๨࣏ᆶ‫ۅ‬ᇺLjඁᅃْམࢾ ้क़‫ڦ‬Lj໯ᅜ࿢৽ሞྪฉ߶ ࿢‫ڦ‬๪ᆷᅃഐࢇச๋೗Ljᆶ ၵઁආ຤ᆃଙ๊஺‫ڦ‬Lj༬՚ ‫ק‬ᄺփᆩጲमପ࣮ॆLjูକ փณ૰ăᅃӯ࿢்ሞྪฉ۩ ‫ۼڦ׺‬མຩ૧‫ڦ‬Lj‫أ‬କᆶᅃ ْLjྪฉசକ‫ۅ‬च‫ڒ‬Lj঳ࡕ ໃ࣮ઠ࣮ॆᅃੂᆶब߲‫ۼ‬ໟ କLj࣏མᇚௌLj໯ᅜኄ஺ᅃ ၙLj‫ړ‬඗ுᆶጲमඁசඁ཈ ኄ஺ዜ‫ڟ‬କăđ ‫أ‬କሞྪฉச‫ڦ׺‬ᅜ ྔLj‫ײ‬ཞბࢅ໳‫ڦ‬๪ᆷᄺு ᆶሞĐ‫ٶ‬ችलđ೺क़஌ူLj ໳߶໳‫ڦ‬๪ᆷᇱԨ‫ٶ‬໙ࠌཞ ঢ ᅃ ଈ ‫ כ‬ඁ ‫ ٷ‬႙ ӥ ऋ ࠅ ິ! Đე೔đᅃӝLjுၙ‫ڟ‬ሠፁ କ৒Ljፌࢫ݀၄ྪฉ‫ॆ߳ڦ‬ ‫ی‬ᄺਸ๔‫ٶ‬ችକăĐCpyjoh!

Ebzఫཀ࿢Ԩઠ‫ٶ‬໙ራഐඁ IbsspetĎටफටďᅃӝLj ేຫ୿‫ٶܘ‬ችलᄺ৽ᅃ౎ኄ ஺ଇْLj࿢‫ړ‬඗փၙ‫ࡗٱ‬ă ‫ڍ‬๟ራฉ࿢ᅃֱྪ‫ی‬Ljᄺඇ ևཞօਸ๔‫ٶ‬ችLj૰‫ۼ܈‬փ ၭLj໯ᅜ࿢৽ࡕ܏ሞĎԥ ࿡ď૛ीჄ࿢‫ڦ‬Ďე೔ď๚ ᄽକLjኻփࡗփཞ‫ڦ‬๟Ljሞ ํ༹‫ی‬ე೔Բ‫ڦ‬๟ಞ‫੺ڦ‬Ă ാ‫੺ڦ‬Ăਸ਼ຘ‫੺ڦ‬Ǘྪࠔ೔ ‫ڦ‬๟ຘೡࢅేॆ‫ྪڦ‬໏Lj ‫ܔ‬Lj࣏ᆶට೗ƽđ‫ײ‬ཞბၲ ჿă ‫ړ‬࿚‫ࣷڟ‬փࣷ‫څ‬႐ச ઠ‫ڦ‬ᅊ‫ޜ‬ĂԈԈփ‫ࢇޙ‬ጲम ‫ၙڦ‬ၡᆼᄲඁཽLjࣷփࣷષ ‫้ڦܠ߸ݯ‬क़Lj‫ײ‬ཞბຫǖ! ĐഄํுᆶLjᅺྺၟ‫ٶ‬ች‫ڦ‬ ้ࢪLj࿢ᄲ‫੼ڦ‬๕ഄํ‫ۼ‬๟ ঢ়‫੼ۆ‬Lj࢔‫ۼܠ‬ራ৽ၙச࢔ ৳କLj໯ᅜுᆶĎ؋‫ࠔۯ‬ ࿿ďईኁĎ฿೒ďኮຫLjܸ ൐ྪበฉ‫ڦ‬ჿ෥Lj੼๕‫࢔ۼ‬ ഋඇǗ࿢ऻ‫ڥ‬ᆶᅃْ࿢ඁ‫ٷ‬ ႙ӥऋࠅິLjࡻփඹᅟಇ‫ܓ‬ Ḵ৊କ࿢ၙᄲ‫ڦ‬ఫॆ೗ಈ

‫ی‬Lj৽݀၄࿢ᄲ‫ڦ‬؅٫ு କLj࣏ᄲඁ՚ॆ‫ی‬Ljᆼ‫ڥ‬ች ༮ࡻ৳Lj‫ڍ‬๟ྪฉ৽ுᆶኄ ߲࿚༶Lj؅٫ҭLjჿ෥ҭLj ‫ۼ‬ᅃൣܾ‫ؤ‬ăܸ൐ྪ‫أی‬କ ᅃၵᆈࡔߛন೗ಈጲॆᆶ‫ڦ‬ ྪበኮྔLj࣏ᆶᅃၵॽዚ‫ܠ‬ ೗ಈणዐሞᅃഐ‫یྪڦ‬Lj໯ ᅜేኻᄲ࠾໲ᅃॆLj၎‫ړ‬ᇀ ጽՓକຕ߲ӥऋࠅິ఼ăđ ຫഐྪࠔ‫ڦ‬ᆫ‫ۅ‬LjTbn ຫLjĐփᆩ‫؜‬ඁቴ‫ی‬Ljఫᄣ ࢔ષ‫้ݯ‬क़Lj࿢ዜᅃ‫ڟ‬ዜ࿵ ฉӬLjዜୃනႩတ้क़փၙ ࢾ໿‫ܠ‬ሞࠔ࿿ฉă࿢‫ڦ‬੨ᇕ փ๟࢔ࡻLj಄঍ୁഐઠᆶ ࿚༶ăྪฉࠔ࿿‫ݛ‬ՍLj๼ ෇‫ں‬኷Ăᆀႜਸ਼ࡽஓ৽੗ᅜ କLjูู้๚ăፌዘᄲ‫ڦ‬๟ ྪฉ‫ڦ‬ฆ೗၎‫ܔ‬ઠຫԲড ՍᅓLjܸ൐ᆶ‫ی༹ํڦ‬ுᆶ ‫ڦ‬LjྪฉᆶLj࿢ᆶْሞྪฉ ۩‫۫ڦ‬ဇ๟ٗெࡔఫՉሏࡗ ઠ‫ڦ‬ăđTbnံิຫLj໱ச ‫ڦ‬ljoemf৽๟ᅺྺํ༹‫ی‬ு ᆶLjྪࠔ֍ச‫ڦڟ‬ă DŽူገ‫ڼ‬5ӲDž

ᬡ䅠୍!ే‫ڦ‬ெ๋຤ৗࠆ ᅿֱ㝄ᵰ叵ϕ ֌ଙǖ 叵㛌㙝 ߛ㉦ 㝄ᵰ ⫬ミ ߛ㉦ ⋟㩅 ߛ㉦ 䴦Ủ ߛ㉦ 㑶Ủ ߛ㉦ ‫ހ‬ミ ߛ㉦ 㩰㪝 

ᬡ䅠ὐ亳ᑰഄ⚍Ӭ䍞ˈ 䚏䖥㐕ⲯԣᅙঞ᷵ುऎˈ 䜦ᆊ㺙┶‫݋‬ᯊҷᛳˈ䮾⚕ 㗠ᯢ҂DŽᥠॼ⬅㒣偠Єᆠ ⱘ⏽ᵫᏜٙЏ⧚ˈ㦰㡆Ӵ 㒳Ϣ߯ᛣ‫ݐ‬໛ˈ亳ᅶ᳈ৃ 䗝ᢽ ĀLeave it to the chef feastāⱘ㦰㡆᭭⧚ˈ⬅໻ॼ ЎԴ䗝ᢽ᳔ᯊҸ੠㕢ੇⱘՇ 仮DŽ

‫ܟ‬ ∸࣭ ∸࣭ ∸࣭ ∸࣭ ∸࣭ ∸࣭ 嘜㤊࣭

䈚䝅剐᷇ ࿆ۙଙǖ ᴼण៤ಯᎱᅿ ֱ䝅∸࣭ ⫳㉝∸࣭ ⫳㉝∈㤊࣭

֌ଙǖ 剐᷇ ߛӊ ‫ܟ‬ 叵㲟 ᢠࣔ া 咉ࣙ㊴ ‫ ܟ‬㑺ञ⹫

࿆ۙଙǖ ᴼण៤䈚䝅 ∸࣭

ዷ‫؞‬ǖ࿒ଠ฾‫ޱ‬

ᬡ䅠ὐ Water Palace 131 High Street, Yiewsley, Middlesex UB7 7QL Tel:01895 422 464

ፔ݆ǖ ⫳㉝Ϣ叵㉦⏋ড়DŽ ♦佭㩰㪝ˈࡴܹ叵㉦ᑊ♦㟇ञ❳ˈ‫࠽ܹࡴݡ‬佔ᴤ᭭DŽ ࡴܹᅿֱ䝅ˈ♦ϔӮˈ᳔ৢࡴܹ⫳㉝∈ˈ❂ϔӮे៤DŽ

ፔ݆ǖ ݆ 剐᷇⊒Ϟ叵㲟ৢˈ‫ݡ‬咣Ϟ咉ࣙ㊴DŽ ⫼⛁⊍⚌剐ഫ㟇䞥咘㡆DŽ 䜡Ϟ䈚䝅Ԥ㞇ेৃDŽ

Շ㚈⦄ᏆѢᬡ䅠ὐЎᙼկᑨˈ⃶䖢ࠡᴹકᇱDŽ


4

‫ڼ‬224೺

ᆈࡔࣀටྪࠔသ࠹ֱۙ

ᆈࡔྪࠔ߿୼ ԨԒऻኁ!૚ၬ‫!ށ‬૚ॅళ ํသऻኁ!֤ᆕ

ໜጣྪஏࠔ࿿࣍ৣන ᅮ݀ቛᇑ൵ၠ‫ׯ‬ຄLjᅃև‫ݴ‬ ၩ‫ݯ‬ኁᗠചକ‫د‬ཥ‫ڦ‬Đ࠾‫ٷ‬ নđ‫ࠔڦ‬࿿‫ݛ‬๕Ljܸ჋ስፁ փ‫ۯۯࢽ؜‬๮ኸՍీ‫ځڪ‬ໃ ऋฉோ‫ޜڦ‬ခă‫أ‬କ‫ݛ‬Սᇑ ੺য‫ྔتࡻڦ‬Ljች੩‫پ‬ஓᇑ ํ้߸ႎᄺྺ೗ಈྪበဌᆅ ዚ‫ܠ‬ణ࠼Ljܸ‫ܔ‬ᇀೋҺ౹ዞ ೗ಈท؄೗ईᆈ୿ႎ෍ยऺ ‫ڦ‬๭֠ኁઠຫLjྪࠔཞ้ᄺ ీࠕ঴ਦํ༹‫ࠔی‬࿿้႐ᅏ ฆ೗܏ஓ܏ऋ‫ڦ‬஑‫ݑ‬ă ඗ܸLjዖૌ‫ࠔڦܠݏ‬࿿ ྪበĂᄅࢾᤒ୺‫ڦ‬ฆ೗Ăᆻ ට‫ݓڦ‬၄ᇑች੩ඐඟᅃև‫ݴ‬ ၩ‫ݯ‬ኁփኪසࢆူ๮Ljᅃၵ ྪࠔ။ᑝᇑቱᄅ݆֡ፕᄺ๑ ටՎ‫ڥ‬ၭ႐৉ัă֑‫ݡ‬କ‫ܠ‬ ࿋ྪࠔ੿ඤኁࢫLjԨ೺Ėࣀ ࿕ዜ਽ėྺժփຄဒྪࠔୁ ‫ڦײ‬ට༵ࠃᅃ‫ݻ‬ĐԐ‫ۆ‬đLj ཞ้ኸ‫ڞ‬శዐႫ෦‫ڦ‬ბิፃ ்Ljසࢆ༨‫ڟ‬ኈኟ࿿‫ג‬໯ኵ ‫ڦ‬ĐԐԞđă ඓۨణՔᆶ‫ݣڦ‬๐ ᆈࡔ‫ࠔྪڦ‬჋ስ‫ܠ‬ዖ‫ܠ‬ ᄣLjबࢭ௅ᅃ߲೗ಈ‫ॺٲۼ‬ କጲम‫ྪڦ‬ฉฆ‫׭‬Ljժ൐ᇑ ํ༹‫ی‬ཞօၨ๳ăሞਦۨྪ ࠔമLjൣ‫ںؤ‬ኪ‫ࠔڢ‬சనૌ ฆ೗ᄲ჋ስనૌྪበ੗ᅜব ูփณ้क़ă ഄዐC3Dఇ๕‫ࠔڦ‬࿿ྪ በ੗ᅜӀቷฆ೗ૌ՚‫ܠྺݴ‬ ၜLjኪఁ‫܈‬ፌߛ‫ڦ‬ጹࢇၨ๳ ྪበఎࡗᇀBnb{poକLjሞ

ዐࡔᅜၨ๳཮ກࢅᅼၟ዆೗ ‫ٶ‬ၚ೗ಈ‫ڦ‬ჱகსሞᆈࡔሶ ༵ࠃକ‫ॆڟٷ‬ᆩ‫ۉ‬ഗĂၭ‫ڟ‬ ิऄᆩ೗‫ܠڦ‬ዘ჋ስă ᆈ ࡔ ߳ ‫ ٷ‬ኪ ఁ ӥऋฆ‫ی‬සIpvtf! pg! GsbtfsĂEfcfoibntĂKpio! MfxjtĂTfmgsjehftᅜत Ibsspet‫ࠔڦ‬࿿ྪበᄺ๟ᅃ ၵට‫ڦ‬๯჋Ljኄၵྪበփ‫ڍ‬ ੗ᅜԍቱฆ೗ዊଉLjཞ้૰ ൱ፔ‫ڟ‬ፌྜ฀‫ڦ‬๳ࢫ‫ޜ‬ခă ሞُૌྪበᄺ੗ᅜ ༨‫ڟ‬ഄ໱೗ಈඍऋ‫ڦ‬ฆ ೗LjBesjboob႗‫ݴںݺ‬ၛ ໳฽‫ڦࠔྪڐ‬ঢ়૦ǖĐ฽‫ڐ‬ മ࿢ੂฉକEvof‫ڦ‬ᅃມߛ ߶ၸLj฽‫ٶڐ‬ች‫یࢪ้ڦ‬ ૛ඐுᆶऋକLjࢫઠੂ‫ڟ‬ Efcfoibntሞ‫ٶ‬ችLj৩඗࣏ ᆶ࿢‫ڦ‬ஓLj૬கధူăđ ُྔLjྲձ‫ٷڦ‬૰ Ⴧ‫د‬ᄺĐಷࢤđକ‫ࣅॆܠ‬ ጏ೗ྪበLjፌआඤ‫ڦ‬ఎ ࡗ ᇀ M p p l g b o u b t u j d Ă I R! i b j s Ă C f b v u z! FyqfsuĂDifbqtnfmmLjܸ! ĐүतߜđĂĐ࣠ࢫ຤đĂ! Đॕࡕࢺ݀ᆳđ‫ׂڪ‬೗ᄺ‫ׯ‬ ྺ‫ࠔޅ߶ॆٷ‬ச‫ܔڦ‬ၡă ኄၵྪበፌ‫ڦٷ‬ஜ‫৽ۅ‬ ๟ၭዚႎ႗‫ڦ‬೗ಈᅜतඇ൰ ௨‫ڿݯ‬ໃăഄ໱‫ٷ‬և‫ྪݴ‬በ ֑ᆩ஢ፁᅃۨ‫܈ܮ‬௨ሏ‫ڦݯ‬ ఇ๕Ljᆶ‫ڦ‬ටࣷྺକٙፁূ ‫ܸܮ‬சᅃၵփՂᄲ‫۫ڦ‬ဇLj ܸĐச৽Ԉᆰđ‫ڦ‬ఇ๕ᄺସ ၩ‫ݯ‬ኁሞُૌࣅጏ೗ྪበࠔ ࿿้փ्າ໭LjĐၙ‫؜‬๮้ ৽‫؜‬๮đă Ėࣀ࿕ዜ਽ėሞ֑ ‫ݡ‬ዐ݀၄Ljփཞ౎ମ֫ࢅ ဠࡻ‫ڦ‬ටඖࣷ჋ስփཞ‫ڦ‬ ࠔ࿿ྪበăĐ‫׺‬ऋ்đࣷ

৆ۢേਖ਼૰Ăְᄾᅜत ߳‫גٷ‬๨ྪበLjܸೝ้ড ณྪࠔ‫ڦ‬ዐ౎ටᄺࣷሞ Ipmmboe'CbssfuuĂDifnjtu! EjsfduᅜतPof! Dmjdl! Qibs! nbdz‫ྪڪ‬በࠔசᄱ೗ᇑԍ ॳ೗ă ĐI'C‫ྪڦ‬በฉঢ়‫׉‬ ᆶசᅃໃᅃ‫ڦ‬ऄ‫ۯ‬Ljှઠ࿮ ๚้࿢৽ࣷ‫ܚ‬ओᅃၵူઠLj ௅ْ࣮ࡔ‫ݴ‬ໃߴൕᆷLjփ๟ ࢔ࡍ‫ڍ‬ඐ‫ݣڥ׺‬႐ăđLjႸ ံิຫ‫ڟ‬ă ጮဦኇጡ૙Ⴀࠔ࿿ ‫ܔ‬ᇀҺெ‫ڦ‬౰ิઠ ຫLjĐࠔ࿿੿đ‫ڦ‬യዊԥᆈ ࡔዚ‫ྪܠ‬በ࿮၌‫ٷݣ‬Ljन๑ ௅ሆቭ‫ڇ‬සდࢾӯ೎዁ᄺૂ ُփೃăሞኄ૛Ėࣀ࿕ዜ ਽ė༵ႝ࠽‫܁ٷ‬ኁLjሞਦۨ ࠔசฆ೗മᄲፔࡻፁࠕĐࠀ ੜđLj௨‫ڥ‬स‫ڟ‬๮ዐም฿ྭ ཽ࣑ă Đ࿢ೝ਩௅߲ሆ‫ࣷۼ‬ ๭‫຺ڟ‬࿵߲ԈࡖLjྪࠔೕ‫ݏ‬ ‫܈‬փჱᇀሞࡔా้ࢪ௅ཀ ༨ԐLjঢ়ࡗबْփ‫ڦࠀׯ‬ ঢ়૦Lj࿢ᄺጺ঳‫؜‬बཉঢ়

ᄓăđBesjboobߢ໕Ėࣀ ࿕ዜ਽ėLjĐ࿢ፌဠ࣌࠾ BTPTLjᆈࡔ‫ڦ‬؅ஓᇑࡔా փཞLjߑਸ๔ᄺࣷ௚ࢵLjࢫ ઠ࿢݀၄ᅊ‫ڦޜ‬ฆ೗௮ຎዐ ‫ۼ‬ᆶၘဦ‫ڦ‬؅ஓՔጚăසࡕ சᆶํ༹‫ޜڦی‬ጎ೗ಈ৽Բ ডࡻӸକLjే੗ᅜඁ‫ی‬૛๬ ࡻፌ‫ڦేࢇޙ‬ஓຕLjኮࢫྪ ࠔ৽‫ٷ‬ዂᆶ߲߁౒କăđ ሞዐࡔLjྪࠔᆶĐ༨ ԐđLjᆈࡔᄺᆶዸఁ‫ڦ‬D3D ྪበfcbzăሞᆈࡔิऄକৎ ๆ౎‫ڦ‬Kbtpoᄺ๟fcbzਜ਼ࢽ ඖዐ‫ڦ‬ᅃᇵă໱ਥ‫ڥ‬fcbz ฉஜ‫ڦ‬ᅃၵ‫ۉ‬ጱׂ೗Ăऐഗ ၭದॲĂ‫ٶ‬ᆇऐఏ࢈‫ڪ‬փ‫ڍ‬ ଉ‫ٷ‬٪ऋ‫ܠ‬Ljॏ࣏߭࢔Ս ᅓăKbtpoຫ‫ڢ‬ǖĐᆶ้ࢪ ၙசኄၵၭ۫ဇփኪ‫ڢ‬ඁన ૛சLj࿢‫้ࢾڥ‬क़ሞԲড‫ݴ‬ ො‫یڦ‬೬ዐ֍ీቴ‫ڟ‬Lj඗ ܸLjኻᄲሞfcbzฉᅃ໇໭৽ ໇‫ڟ‬କၙᄲச‫ڦ‬ၭ۫ဇLj࢔ ‫ݛ‬Սăđ ඗ܸLjĖࣀ࿕ዜ਽ė݀ ၄fcbzฉࠔ࿿ᄺ٪ሞᅃၵႴ ᄲጀᅪ‫ݛںڦ‬ăሞׂ೗‫ူڦ‬ ‫ݛ‬ཚ‫׉‬ᆶฆ೗௮ຎLjfcbzฉ ࢔‫ܠ‬ฆ೗๟ܾ๮Ă‫݋‬ႎईཽ

ऋLjසࡕுᆶੂൣॽ੗ీࣷ ᆅ݀சஜມ‫ڦݛ‬ৰ‫ݵ‬Ǘև‫ݴ‬ ฆ೗ઠᇸ‫ں‬ժ‫ݥ‬ᆈࡔৣాLj ੺‫ڿ‬ໃऋฉோ้ࣷे๭ሀ 31&‫ڦ‬৊੨຦ă ঢ়‫ࠔ׉‬ச‫ۉ‬ጱׂ೗‫ڦ‬ Tbnံิॺᅱசॆᆌ޿ጮဦ ‫ ྪ ܔ‬በ ࢅ ฆ ೗ ৊ ႜ ෲ ჋ Lj! ĐՆ௨‫ޅ‬၃ӣࢾᆀጱLjፌࡻ ඇ௬ֱੂฆॆ‫ڦ‬႑ᇤ‫܈‬Ăฆ ೗ၨ๳ຕଉĂᆩࢽೠॏ‫ڪ‬႑ တđă ဇ‫ྪݛ‬በ‫׉ݥ‬ዘ๫ࠥਜ਼ ‫ݒ‬ઍᇑฆ೗ೠॏLjᅃၵ‫ڼ‬ෙ ‫ྪݛ‬በጆோྺၩ‫ݯ‬ኁ༵ࠃೝ ໼঍ୁ๑ᆩ႐‫ڥ‬ă‫ܔ‬ᇀຕஓ ׂ೗Ăெඹ߾ਏĂॆᆩ‫ۉ‬ഗ ‫ׂڪ‬೗Ljᄺ੗ᅜඁzpvuvcf ฉ໇໭၎࠲๫ೕLjདད՚ට ‫ڦ‬঴ຫକ঴සࢆ๑ᆩă ྪࠔୁ‫ײ‬०‫ڇ‬օየᅃܾෙ Ⴙ‫ูܠ‬ബྪበࣷփۨ ೺‫ࠔٷ߳؜ݣں‬࿿ྪበ‫ڦ‬ች ੩‫پ‬ஓLjጀ֩‫߲߳ྺׯ‬೗ಈ ‫ࣷڦ‬ᇵᄺࣷ๭‫ڟ‬༬՚ች੩‫ڦ‬ ٝၨᆰॲăُྔLjසCpput! Usfbu! Tusffu! DbseࢅOfdubs! Dbse‫ڪ‬ओ‫ݴ‬ਸ਼੗ඟేሞࢇፕ ྪበࠔ࿿‫ڦ‬ཞ้Ljइൽओ‫ݴ‬ ሞCpputईTbjotcvsz‫࣑ܒ‬ă Tbnံิ༵ႝ‫܁‬ኁLjփ ᄲԥᅃၵ‫ݓ‬၄)dbticbdl*ྪ በ༵ࠃ‫܌ڦ‬೺૧ᅮ؋ࣾକཀྵ సă‫ݓ‬၄ྪበසUpqdbti‫ڦ‬ ఇ๕๟ཚࡗ޿ྪበ෇੨ඁഄ ໱ࠔ࿿ྪበၩ‫ݯ‬Ljߴᇎၩ‫ݯ‬ ኁᅃۨԲ૩‫ڦ‬၄ূ‫࣏ݓ‬ă Ėࣀ࿕ዜ਽ėॺᅱሞጀ ُ֩ૌྪበ้ᄲੂൣLj๟‫ޏ‬ ٪ሞӀሆ੩ඁ‫ࣷڦ‬ᇵ‫ݯ‬Lj‫ޏ‬ ሶ‫࣏ڦ࣏ݓ‬փස੩‫ܠڥ‬഑փ ๟‫ڥ‬փ‫׋‬฿Ǜ

‫ړ‬཈჋ࡻ஢ᅪ‫ڦ‬ฆ೗े ෇ࠔ࿿‫ࢫכ‬Ljူᅃ߲օየन ๑޲੼କă ྪበ޲੼‫ݛ‬๕‫ܠٷ‬ᆶ ෙዖLj঺ऻਸ਼Ă႑ᆩਸ਼ई‫ۉ‬ ጱኧ޲ቭࢽQbzqbmăසࡕ๑ ᆩ႑ᆩਸ਼ࠔசূ‫ܮ‬ড‫ٷ‬ฆ೗ ้Ljᅃၵྪበࣷ‫ܠ‬๭ൽᅃև ‫ݯݴ‬ᆩLj໚඗ਸཚQbzqbm ቭࢽ੗ᅜՆ௨ኄ߲࿚༶Lj඗ ܸසࡕ჋ስඁ‫ی‬௬ཽऋLj‫ی‬ ᇵኻీॽബᅜ૝࿿ਸ਼)Hjgu! Dbse*‫ڦ‬ႚ๕‫࣏ݓ‬Ljܸփీ ኱থॽബ‫ڟ࣏ݓ‬Qbzqbmቭࢽ ฉă ሞ޲੼‫ࢫࠀׯ‬Ljฆॆࣷ ၠጀ֩‫ڦ‬ᆰၒ‫ݴ‬՚݀‫؜‬ඓණ ႑)Dpogjsnbujpo! Mfuufs*ࢅ ݀ऋ႑)Eftqbudife!Mfuufs*Lj ኄଇ‫ހ‬႑ᇑࠔ࿿ၭ೑ᅃᄣ๟ ྪࠔ‫ڦ‬ೞኤLjথူઠ৽๟ፖ ‫ڿ੺ڪ‬ᇵӀோଯକă සࡕණྺ‫ڟ‬ኄᅃօ৽੗ ᅜ‫ݣ‬຿Ljఫ৽‫ٱٷ‬༬‫ٱ‬କă ๭ऋᄺ๟ඟႹ‫ܠ‬ටཀྵ༯‫ڦ‬օ የLjႸံิຫ‫ڢ‬ǖĐ࿢ࢅ໿ ໿ೝන‫ۼ‬ᄲฉӬLjॆ૛ுᆶ ටLjܸ੺‫ۼڿ‬๟ӣཀઠLjࡻ बْ࿢࣮ॆੂ‫ںڟ‬ฉᆶᆰਆ ுᆶ‫ڦࠀׯॲڿ‬ཚኪLjईኁ ჋ስዘ‫ڿ‬Ljईኁ჋ስጲൽLj ᆶᅃْ࿢ฤ൩କዘ‫ڿ‬ෙْ֍ ӝԈࡖధ‫ڟ‬๮૛Lj࢔‫ڄ‬ဃ๚ ܹăđ Besjboob༵ႝࠔ࿿മ ੂൣཽऋአ֧Lj߲߳ࠔ࿿ྪ በ‫ڦ‬ᄲ൱ࢅୁ‫ײ‬ᄺ߳փ၎ ཞLjᄲାᅪཽऋᆶၳ೺ă໳ ຫ‫ڢ‬ǖĐ‫ܠٷ‬ຕฆॆሎႹ‫ڟ‬ ํ༹‫ཽ࣑ی‬ऋLjසࡕዿ‫ڦ‬փ ‫ݛ‬ՍLj੗ᅜඁᆰਆईኁᆶ Dpmmfdu,‫ޜ‬ခ‫ڦ‬ሗऋ‫ی‬Lj‫ڍ‬ ᄲऻ‫ڥ‬ାዿᆰसၭ೑Ljኻᆶ ֍ీኤ௽ేस‫؜‬କăđ

ᆈࡔࣀටྪࠔᅃፃტ໏ᛒഐ DŽฉথ‫ڼ‬4ӲDž ྪࠔᇺ࿄ๆඇๆெ փࢇ๢ฆ೗ཽऋፌ஑‫ݑ‬ ໚඗ྪࠔᆶዮ‫ܠ‬ᆫ‫ۅ‬Lj ‫ڍ‬๟LjĐᅃ߲ᆘԼ‫ۼ‬ᆶଇ ௬đLj༌तྪࠔ๟‫ޏ‬ඟට ᆶ໯ࠥ୯้LjTbn།‫ں׵‬՗ ๖ǖĐཽऋ࣏஡‫ڦݑ‬Ljᆶ‫ڦ‬ ้ࢪࣷ‫څ‬႐ዊଉ࿚༶Ljሞ‫׵‬ ႑‫ྪٷڦߛ܈‬በฉசႎ‫۫ڦ‬ ဇ࣏๟࢔‫ݣ‬႐‫ڦ‬Ljܸၭࡀఇ ‫ڦ‬ఔิྪࠔೝ໼Lj࿢փ๟໿ ‫ݣ‬႐ă࿢ࣷੂฆॆೠॏĂׂ ೗ဦব‫֍ڪ‬ਦۨ๟‫ޏ‬ᄲசLj සࡕᆶႴᄲ࿢֍சLjਨ‫ܔ‬փ ໜՍ୺சă ሼ৽‫܁‬ᇀ୿‫ܘ‬ဇևᅃ ໯‫ٷ‬ბ‫ڦ‬૚ၭ঵‫ܔ‬Ėࣀ࿕ዜ

਽ė՗๖Ljྪࠔඓํ‫ټ‬ઠକ ࢔‫ܠ‬Ս૧Lj‫৽ڍ‬๟ᆶᅃ‫ۅ‬Lj සࡕச࣮ઠ‫۫ڦ‬ဇփࢇ๢ई ኁփဠ࣌‫ࣆڦ‬Ljᆰसཽऋ๟ ᅃॲԲড஑‫ڦݑ‬๚൧LjĐᆶ ᅃْሞྪฉச‫ڦ‬ᅃມ჏ጱLj ࿢ੂ‫้ڟ‬ਥ‫ྪࢅڥ‬ฉஜ‫ڦ‬փ ໿ᅃᄣLj໯ᅜ࿢৽ၙཽۖLj ࿢ጲम‫ݯ‬କ࢔‫้ܠ‬क़ӝ჏ጱ ዘႎԈࡻምፖࠅ঍‫޹ڟכ‬ৎ ‫ڦ‬ᆰਆඁᆰसLj࣏ጲमࢾକ ᆰस‫׉ݥݯ‬஑‫ݑ‬ăđ ྪࠔඤ٣ิྲձ‫ٳ‬ට ᆖၚࣀටྪࠔသ࠹ ໜጣࣀටྪࠔ‫ڦ‬ტ໏ ื࿒Lj࢔‫ࠔܠ‬࿿ኸᆅྲձᆌ ሏܸิLjԲසĐᆈࡔች੩࠽ խበđĂĐᆈࡔࠔ࿿በđĂ!

Đᆈࡔࠔ࿿ጆॆđĂĐᆈࡔ ࠔ࿿ጨრđ‫ڪڪ‬ăኄၵࠔ࿿ ߿୼ྪበ‫߸ڦ‬ႎ໏‫܈‬ๆ‫ݴ‬ ੺Lj႑တଉٗॆ‫ݝ؞ۉ‬ᆩਏ ‫ڟ‬ᅊ‫ޜ‬๯๦Ljबࢭࡥ߃କ‫ݛ‬ ‫ݛ‬௬௬ă ཞ้Ljኄၵྪበᄺࣷߵ ਍ᆈࡔࣀට‫ڦ‬ဠࡻ঻ถ࢔‫ܠ‬ ሞํ༹ࠔ࿿้փࣷ࠲ጀ‫ڦ‬ฆ ೗LjԲසࣷঢ়‫ླྀ׉‬४ႠॏԲ ࢇ๢‫ڦ‬Đ௬ԈLJच‫ڒ‬ᅃ༹ራ ֕ऐđĂĐિच‫ڒ‬էđ‫ڪ‬๢ ࢇࣀට๑ᆩသ࠹‫؞ڦ‬ਏăଷ ྔLjሞߴᇎ࢔‫ࠔܠ‬࿿႑တ‫ڦ‬ ཞ้࣏ዐ࿔‫݋‬ᅳ঻ถLj໯ᅜ ၩ‫ݯ‬ኁኻᄲ኱থ‫ۅ‬ਸ૾থ৽ ੗ᅜă ‫ײ‬ཞბሞথ๴Ėࣀ࿕ዜ ਽ė֑‫้ݡ‬՗๖Ljጲम࠲ጀ କ࢔‫ܠ‬Đࠡࣨपđ‫ྲڦ‬ձ‫ٳ‬

ටLj้้ࣷ߸ႎች੩႑တă ‫ײ‬ཞბຫLj‫ܔ‬ᇀጲमኄ ዖĐൟ‫܈‬đࠔ࿿੿ઠຫLjኄ ၵྲձ༵ࠃ‫ڦ‬႑တํሞ๟໿ ํᆩକLjĐྲձ૛ᆶ࢔‫ڦܠ‬ ࠔ࿿‫ٳ‬ටࣷत้߸ႎ‫ٶ‬ች႑ တLjీࠕඟ࿢‫ڼ‬ᅃ๮କ঴‫ٶ‬ ች‫ాڦ‬ඹLjܸ൐࢔‫ڦܠ‬႑တ ‫ۼ‬๟༬՚๢ࢇኍ‫ࣀܔ‬ටბิ ‫ڦ‬Lj໯ᅜ༬՚‫ݛ‬ՍăԲසമ बཀ࿢்ॆ࣏சକᅃ߲ྪበ ฉླྀ४‫ڦ‬Ďख़էďหഗƽđ ຫ‫ڟ‬ኄ‫ࢪ้ڦ‬Lj‫ײ‬ཞბ ‫ڦ‬๪ᆷᄾཞბඐᆶփཞ‫ڦ‬ᅪ ९Lj໳ຫ໚඗ጲमᄺ࠲ጀକ ኄၵྲձLj‫ڍ‬ᆶ‫݀ࢪ้ڦ‬၄ ႑တ໿‫ܠ‬Ljᆶ‫ࢪ้ڦ‬ཞᅃ߲ ‫ٶ‬ች႑တᄲ߸ႎࡻबՓLjඟ ໳࢔ཀྵ༯Ljᅜ໳‫ࣆڦ‬ઠຫLj ኄၵች੩႑တबࢭኝཀሞྲ

ձฉĐຘೡđLjᆶ้ੂ‫ܠڦ‬ କ৽ࣷਥ‫ݑ࢔ڥ‬ă઄൐৽ၟ ࠽ߢᅃᄣLjᄺႹச࣮ઠ‫۫ڦ‬ ဇኻᆩᅃଇْ৽‫ݣ‬ሞఫLjᄺ ๟ᅃዖᄆิ‫ڦ‬ષ‫ݯ‬Ǘ໯ᅜᆶ ܎้क़ጲम߸๟ൽၩକ࠲ ጀLj‫ߵܸݒ‬਍ጲํा‫ڦ‬൧઄ ᆶ჋ስ‫ࠔں‬சႴᄲ‫۫ڦ‬ဇă Đ࿢ਥ‫ࠔྪڥ‬ഄํ࢔ඹ ᅟฉᲕLjᅺྺ໱ඓํ༬՚‫ڦ‬ ‫ݛ‬ՍLjేูକ঍ཚ‫ݯ‬Lj‫ۅۅ‬ ຋ՔLj৽ీ݀၄ేᆼᆶዐᅪ ‫۫ڦ‬ဇକă‫ڍ‬๟ཞ้໲ᄺ٪ ሞ࿚༶LjԲසేሞྪฉཿକ ‫ٶ‬ችࠔ࿿උLj঳ࡕྮऻ๑ᆩ କǗईኁசઠ‫ڦ‬ᅊ‫ڦཽၙޜ‬ ้ࢪ݀၄߳ॆ‫ڦی‬አ֧փᅃ ᄣLjࡗ೺କLj඗ࢫ࿢৽ᄲ‫ٶ‬ ‫߶ࣆۉ‬໳ၹۙLjᄺᆶ࢔‫ڦܠ‬ ๚൧ăđᄾཞბ৊ᅃօ঴๥

‫ڢ‬ă থ๴֑‫ࠔྪڦݡ‬ට๗՗ ๖LjሞߌႇኄၵĐዐक़‫ޜ‬ခ ฆđኸళྺ໱்༵ࠃକփณ Ս૧‫ڦ‬ཞ้LjᄺՂႷ૙Ⴀ‫ں‬ ੂ‫ځ‬ኄၵ‫ޜ‬ခ႑တLjՆ௨ப ణࠔசփՂᄲ‫۫ڦ‬ဇă ‫ړ‬ԥ࿚‫ࠔྪڟ‬သ࠹๟ ‫ࣷޏ‬๴ඤோྲձ‫ڼڪ‬ෙ‫ݛ‬႑ တೝ໼ᆖၚ้LjTbnӷਸ྘ ၲ‫ں‬ຫጲम๟ዐ౎ටLj‫ܔ‬ၟ ྲձኄᄣ‫ڦ‬ႎ႗௃༹ுᆶ‫ܠ‬ ‫ڦٷ‬႗඀LjĐ౎ൟටࣷ๴‫ڟ‬ ࢔‫ڦٷ‬ᆖၚLj‫ܔ‬ᇀ૙Ⴀၩ‫ݯ‬ ‫ڦ‬ටઠຫLj‫ܔ‬ᇀ౎ु‫ࣀڦٷ‬ ටઠຫLjၩ‫ݯ‬သ࠹փࣷ๴‫ڟ‬ ྲձ໿‫ڦܠ‬ᆖၚăđ46໠‫ڦ‬ Tbnฯ዁ጲ‫ז‬ຫጲम๟Đ઻ ౎ටđྪࠔă


6

3124౎2ሆ36.42න

ࣀටঋ‫ۅ‬

ିၬ௽‫ٷ‬๑ྺᆈࡔᅱࣷੵ‫ڕ‬ಋ ዐࡔၭፇਉႜྟ֕ፗ༌ࣷ

3124౎2ሆ33නLjିၬ ௽‫ٷ‬๑ྺᆈࡔᅱࣷੵ‫ڕ‬ಋዐ ࡔၭፇਉႜྟ֕ፗ༌ࣷăዐ ࡔၭፇዷဝ߭ૃܲఛĂਖ਼ટ ோ༬.൫ຯვਤ‫ڪ‬7࿋ޭዷ ဝĂ௞ກ‫׊‬੔༬ვਤLjᅜत ິੰĂᆖ߯ྔ঍ࡔခ‫ૃעٷ‬ ౷ጦ‫؜ڪ‬ဝă ି‫ٷ‬๑ओटೠॏዐࡔၭ ፇ‫׊‬೺ᅜઠዂ૰ᇀ݀ቛዐᆈ ࠲ဣă໱ຫLjၭፇ‫ׯ‬૬27౎ ઠᇑዐࡔඇࡔට‫ٷ‬ዐᆈᆷࡻ ၭፇԍ‫׼‬ጣ‫ܔ‬੨঍ྫLjᇑዐ ࡔጂᆈ๑࠷ԍ‫׼‬௢ൎࢇፕLj ྺླྀ‫ۯ‬ଇࡔ࠲ဣ݀ቛࣩ݀କ ዘᄲፕᆩăሞُࡗ‫ײ‬ዐၭፇ ጲวᄺ‫݀ڟڥ‬ቛLj၄ᅙ‫ྺׯ‬ ᆈᅱࣷ‫ࡔٷܾڼ‬՚ၭፇăထ ྭၭፇሞႎ‫ڦ‬ᅃ౎૛ीჄᇑ ዐ‫ेݛ‬ഽ঍ୁLjे‫ࢇٷ‬ፕLj

փහ๑ంă ି‫ٷ‬๑ഽۙຫLjၭፇ ᇑዐ‫ݛ‬঍ୁᆌॕ‫׼‬Đෙ߲ణ Քđăᅃ๟ࠌཞٝ৊ዐᆈ࠲ ဣ‫׊ڦ‬೺࿘ۨॳ੃݀ቛăထ ྭዐࡔၭፇीჄዂ૰ᇀሺ৊ ଇࡔአዎࢻ႑LjፎዘԵُ૧ ᅮLjྉ฀‫ت‬૙‫ݴ‬ഇLjඓԍଇ ࡔአዎ࠲ဣ࿘ۨLjྺዐᆈ࠲ ဣඇ௬݀ቛ༵ࠃᆶ૰ԍቱă ܾ๟ࠌཞሺ৊ଇࡔᅱࣷ ‫ࣆܔ‬ᇑ঍ୁăዐࡔၭፇᇑዐ ࡔඇࡔට‫ٷ‬ዐᆈᆷࡻၭፇ‫ڦ‬ ঍ୁLj‫پ‬՗ଇࡔᅱࣷ‫ڦ‬ኟ๕ ঍ୁLjਏᆶփ੗༺‫ڦپ‬ፕᆩ ࢅࠀీăዐ‫ݛ‬ထྭᇑၭፇࠌ ཞ౮૰Ljศࣅ঍ୁᇑࢇፕă ෙ๟ࠌཞླྀ‫ۯ‬ଇࡔมࣷ ߳হ‫ܔ‬Եُࡔ൧‫ڦ‬କ঴ࢅ૙ ঴ăକ঴ࢅ૙঴๟݀ቛࡔᇑ

ࡔ࠲ဣ‫ڦ‬ए‫إ‬ăထྭዐࡔၭ ፇጽሞ‫ܠٷ‬ຕටമଚLjਜ਼࠵ ණ๎‫پړ‬ዐࡔLjࣩ݀ᆖၚ૰ ࢅൃ଄ፕᆩLjٝ৊ᆈࡔมࣷ ߳হ૙ႠĂਜ਼࠵ੂ‫ځ‬ዐࡔă ି‫ٷ‬๑ኸ‫؜‬Ljኻᄲ࿢்ॕ‫׼‬ ࠌཞణՔLjፔ‫؜‬փႄ౮૰Lj ৽ీॽణՔՎ‫ׯ‬၄ํă ߭ૃܲఛߌႇጂᆈ๑ ࠷‫׊‬೺ᅜઠ‫ܔ‬ዐࡔၭፇ‫ڦ‬ኧ ‫׼‬Ljሢཞି‫ٷ‬๑໯༌ෙ߲ణ Քă໱ຫLjৎ౎ઠᆈࡔ߳হ ༬՚๟ᅱᇵ‫ܔ‬ዐࡔ‫ڦ‬႗඀փ ܏ฉืLj੗ᅜᇨ९ူᅃ‫پ‬ට ॽ߸ेକ঴ዐࡔă ᅱࣷੵ‫ڕ‬ಋዐࡔၭፇጲ ඁ౎8ሆ࣑াࢫLjᅙਉӸᅃ ဣଚᇑዐࡔᆶ࠲‫ڦ‬ऄ‫ࢅۯ‬঍ ୁྫઠLjထྭ๑߸‫ܠ‬ᅱᇵሺ ৊‫ࣀܔ‬ණኪࢅକ঴ă໱Ԩට

փ৳മᇑሞፗଇ࿋ᅱᇵᅃഐ ‫ݡ‬࿚କዐࡔժ‫؜‬ဝ‫ୃڼ‬াᆈ ዐ൞౎አዎॆஃ༇Ljᇑዐ‫ݛ‬ ၎࠲ևோ‫ڦ‬঍ୁๆ‫ݴ‬།‫׵‬Ă ਸ‫ݣ‬Lj๴ᅮ‫ݩ‬റLjାူศਗ਼ ᆇၡă ဝक़Ljି‫ٷ‬๑ᇑሞፗ ᅱᇵ৽ዐᆈ࠲ဣĂଇࡔᅱࣷ ዆‫ڪ܈‬࿚༶৊ႜକ঍ୁࢅ༑ ༪ă ᅱࣷੵ‫ڕ‬ಋዐࡔၭፇ ၄ᆶฉူᇾᅱᇵৎ511ఁLj ๟ᆈᅱࣷ237߲ࡔ՚ၭፇዐ ৈْᇀெࡔၭፇ‫ࡔٷܾڼڦ‬ ՚ၭፇă3117౎ၭፇᇑඇࡔ ට‫ٷ‬ዐᆈᆷࡻၭፇധຈԢྮ ୤Ljॺ૬କዐᆈᅱࣷۨ೺঍ ୁऐ዆Ljങᅙਉႜ຺ْ঍ ୁă

ඇᆈბ૴Đ࿢ҺేዐࡔĊĊ؆ጱ ൧ศ!ᆈ୿ნ૝đĐๆӗ‫ٷ‬đဣଚ ‫ݡ‬༌঳ຐᇕ ঢ়૦ৎᅃ߲ሆ‫้ڦ‬क़Lj࿢்ጽՓᆈࡔ‫ںٷ‬Lj๭णାბิ ბኁ‫ڦ‬ኈํߌჾă௬‫ܔ‬࿢்‫ڦ‬৥ཀྵLjᅃቧቧࣜೄ‫࢒ޒ‬ᄅ৖‫ڦ‬ ዐࡔ௬੥؊஢ጣ൞‫ؾ‬ᇑऄ૰ă໚඗ઠጲᇀփཞ‫ںڦ‬൶Ljሞᆈ ࡔ৽‫܁‬ᇀփཞ‫ٷڦ‬ბLjፈჺփཞ‫ڦ‬ბ੔Ljᆅଶ‫ݺॆٷ‬ᆨၠമ ‫ڦ‬Lj๟ཞᄣ‫ڦ‬ዐࡔ႐Ljཞᄣ‫ڦ‬Đዐࡔ௔đă ৽ሞ࿢்‫ڦ‬ฝ዆ࡗ‫ײ‬ዐLjĐๆӗ‫ٷ‬đᅙ฼૧Կటăࣷ ᅱփৈׂิକႎ‫ॆࡔڦ‬ଶ‫ڞ‬ण༹Lj߸༵‫؜‬କॽ੔ბ݀ቛ࠵ඓ ૬ྺ‫׊ڦڕ‬೺ኸ‫ڞ‬າၙLjᅜत3131౎ඇ௬ॺ‫ׯ‬ၭ੃มࣷ‫ࢢڦ‬ ࿀ణՔăॺยĐெૢዐࡔđLjփৈ‫ׯ‬କඇ༹ࡔට‫ڦ‬૙ၙLjᄺ ๟࿢்࡛ྔାბิ‫ڦ‬႐ᇼăবణዐ֑‫ڦڟݡ‬ბิბኁLj‫ۼ‬ᆩ ፌൕว‫ڦ‬ঢ়૦Ljፌኈ኿‫ߌڦ‬൧Ljፌዊೳ‫ࣆڦ‬ᇕ௮ຎକ߲ට‫ܠ‬ ౎೏ռ࡛ྔ‫ิڰۅڦ‬ऄᇑ႐ୟ૦‫ײ‬ăԥ‫ڦڟ༵ްݒॆٷ‬Lj৽ ๟ፄࡔ‫ڦ‬ഽ‫ٷ‬๟ାბิᄙூུഘ‫ڦ‬ᅈ੍ăሼঢ়ට்‫ז‬ၲङ‫ދ‬ ᅺྺ࿢்ዐࡔට‫ڦ‬௬੥Ljසৃ๘হ‫ܔۼ‬࿢்ຫĐేࡻƽđᆩ ዐࡔ‫ڦ‬ᇕۙăว‫ت‬ᅴၕLj࿢்߸‫ߌڦ܀ࠜڥۮ‬ਥLj߸௽ӣ௷ ፃሞ࿢்႐ዐ‫ݴڦ‬ଉă߿‫༹܁‬ᇣঢ়षጆᄽ‫ڦ‬ཞბLjٗӎሏࣷ ዐੂ‫ڟ‬କ࿄ઠዐࡔሏ‫ׂۯ‬ᄽ‫݀ڦ‬ቛമৠǗٗ๚੔रჺ݀‫ڦ‬ბ ኁLjሞ‫׊‬೺ํ७ዐ༹ࣷ‫ڟ‬କ‫ظ‬ႎ‫ܔ‬ᇀླྀ‫ॆࡔۯ‬੔ბ๚ᄽ‫ڦ‬਎ ‫ٷ‬ፕᆩǗჺ৯࣍ৣԍࢺ‫ڦ‬ბิLjٗᆈࡔ‫ྫࡗڦ‬ঢ়ᄓዐLjጺ঳ ‫؜‬କዐࡔ߾ᄽ݀ቛᇑ࣍ৣኝዎժႜփᝩ‫ڢڦ‬ୟǗბသ௃༹‫د‬ խ‫ڦ‬ཞბLjٗ‫ܠ‬ᇮ࿔ࣅ‫ڦ‬ಸጐዐLj༹ဂ‫؜‬କၠ๘হ՗‫ٳ‬ዐࡔ ำᅼ‫ڦ‬ዘᄲăႎዐࡔ‫׊ׯڦ‬૦‫ײ‬ዐLjᆶ໿‫ྔ࡛ڦܠ‬ට֍‫ތ‬၅ କ໱்‫ڦ‬዇ࣱᇑዒ‫׵‬ăৃཀLj‫ࢫॿ׊‬ષླྀമષLj౎ൟ‫ڦ‬ᅃ‫پ‬ ՂॽᄂጣമԜ࠼࣪‫ڦ‬ፁगLjीჄጽሞԒၳፄࡔLjํ၄௷ፃް ႗‫ڢڦ‬ୟฉă ሞୟฉLj༮‫ڦݧ‬ዐࡔሞୟฉLjᄁࣜጱ໥‫ݏ‬ඵ޷ഽ‫ڦ‬௔ၙ ሞୟฉăፕྺඇ༹ାᆈዐࡔ ბิბኁ‫ڦ‬ඖዚႠ૴ᅲፇ ኯLjඇᆈბ૴ॽᅃස़ྫ ‫ں‬Ljሞ๑࠷ঞᇣ‫ڦت‬ኸ‫ڞ‬ ူLjྺାბิბኁሞᆈ߾ፕ ბသLjࡃࡔ৽ᄽ‫ظ‬ᄽ༵ࠃ‫ޜ‬ ခLj‫ൃॺٲ‬଄LjࢣᄙҺࡔඤ ൧Lj‫ظ‬ሰࡃࡔԒၳ‫ྷݳ‬Ljඟ ᆶኾ൞౎‫ټࠕీۼ‬ጣጲमሞ ᅴࡔბသ঍ୁ‫ݿڦ‬ຬ‫ࡕׯ‬Lj ྺ௷ፃް႗‫ڦ‬࿀‫ٷ‬๚ᄽࠋ၅ ‫߲؜‬ට‫ڦ‬૰ଉă ‫ړ‬࿢்ምْ๭่ႜశLj ᅃۨ๟ሞ࣮ॆ‫ڦ‬ୟฉă


‫ڼ‬224೺

!7

ᆈࡔࣀට

ᆈࡔ‫ٳ‬ටႩ࠴ਬߤ๮࢐໠ᄇ‫؜‬

ᆈዷୁߤ๮ྺ୿‫ࣀܘ‬ւႎ‫ؾ‬൪‫ۆ‬၅‫א‬ ᆈࡔ‫ۥ‬पߤ๮ԍஆĄհ ጦDŽQbvm! QpuutDžჇքॽ֖ ेǎnjǍǏน౎ႎ‫ؾ‬൪‫ۆ‬ᄇ ‫؜‬Lj‫ྺׯ‬๯࿋֖े୿‫ࣀܘ‬ւ ࢐໠বణᄇ‫ڦ؜‬ᆈࡔዷୁߤ ๮ă୿‫ࣀܘ‬ւฆࣷࣷ‫׊‬ႇࡍ ඇ՗๖ǖኄ๟ᅃ߲ସටๆ‫ݴ‬ ና‫ࡻڦݺ‬ၩတăԍஆ‫ີݹڦ‬ ዚ‫ܠ‬Lj໱ᄺๆ‫ݴ‬ဠҺད໱‫ڦ‬ ߤ൸Lj‫׉ݥ‬೺‫؛౎ځ‬ᅃሞ༬ ઙ݆े࠽‫ׇ‬ႌงԍஆ‫ܠ؜א‬ ๯ঢ়‫ۆ‬ఁ൸ăႇࡍඇණྺLj ໜጣዐࡔঢ়षփ܏ഽ৒݀ ቛLjࣀටሞᆈࡔ‫ں‬࿋փ܏༵ ߛLjࣀටනࢫ‫ڦ‬ऄ‫ࣷॽۯ‬ဌ ᆅ߸‫ܠ‬௽႓प‫ڦ‬ට࿿֖ᇑLj ‫ߛ༵ٷٷ‬ᆈࡔዷୁมࣷ‫ࣀܔ‬ ට߳‫ݛ‬௬‫ڦ‬କ঴ࢅ࠲ጀLjٝ ৊Եُ࿔ࣅ‫ڦ‬঍ୁă ᆈࡔ‫ٳ‬ටႯ๯া࠴ਬ ԍஆĄհጦ๟Ėᆈࡔ‫ٳ‬ ටႯė๯া࠴ਬă୿‫ࣀܘ‬ւ ฆࣷޭዷဝĂႎ‫ؾ‬൪‫ۆ‬࿸໼ ፕጺ॔‫ࣳר‬௽ձ๗՗๖ǖ ԍஆሞĖᆈࡔ‫ٳ‬ටႯė‫؛‬ෘ

้‫؜א‬ᅪ‫ٷ‬૧ߤਗ೵ക౅‫ڦ‬ ঢ়‫ۆ‬ఁ൸Ėࠅዷ‫ן‬ᅁ࿄௥ė ኒ࡫ඇ‫ׇ‬Ljᆖೌฉሜ዁ྪ ฉLjᅙᆶᇈܾӥ࿵ๆྤටْ ๭ੂLjժ‫ړ‬჋ྺZpvUvcf‫ظ‬ Ӹᅜઠፌ๴ࡻೠ‫ڦ‬ᆖೌă໱ ሞጺਦෘዐ߸इ‫ܾڥ‬ӥ‫ྤܠ‬ ೑Lj‫ྺׯ‬বణ‫ڦ‬๯া࠴ਬă ໱ሞᆈࡔටഘ‫׼‬ჄߛഓLj ሼྺᆈ౰࣠ᅉ૧෩նܾ๘ ᇟമ၅‫א‬ă໱‫ڦ‬ጆडĖPof! Dibodfėሞ๘হ‫ࡔܠ‬ၨଉ‫ٳ‬ ‫ڟ‬ӣূ‫ೌא‬Ljሞᆈࡔ߸๟ୁ ႜӽ‫ڦ‬ӽ๯ă

‫ࣳר‬௽՗๖ǖԍஆĄ հጦᆯᅃ߲हह࿮ఁ‫ڦ‬๮ऐ ၨ๳ᇵLjுᆶ௽႓‫ڦ‬ᄣஸLj ኻೞᅃӝࡻෞጱLjՎว‫ྤׯ‬ ට‫ة‬ణ਎႓Lj๟ᅃ߲‫د‬ആࠤ ๚ă໱ሞዐࡔᄺๆ‫ݴ‬๴࣌ ᆓLjሼሞ‫ٷ‬୥ᄇ‫؜‬Ljߌ‫ۯ‬փ ณߤ௚ă໱ྺࠟ‫ߤۆ‬ਗ࠺ጀ ႎᇮ໎Ljփณ‫ߤܔ‬ਗఔิ‫ڦ‬ ૂ௚ᄺᅺྺ໱ܸ‫ܔ‬ኄၵ‫د‬ཥ ૂ൸ׂิକ႗඀Lj੗ຫ๟ް ႗ৎ‫ߤپ‬ਗ࿔ࣅ‫ڦ‬ዘଉपට ࿿ă໱ॽࣷ๟‫ڼ‬ᅃ࿋֖े୿ ‫ࣀܘ‬ւ࢐໠বణᄇ‫ڦ؜‬ᆈࡔ ୁႜӽ࠴ਬߤ๮Ljਨ‫ܔ‬ସට ೺‫ځ‬ă ຺࡛ཞ‫ࠅؾ‬ਸ೑๳ᵦ ୿‫ࣀܘ‬ւฆࣷ௞ກ‫׊‬ग़ ব൪๚ခጺ॔ኣॳഽ՗๖ǖ ୿‫ࣀܘ‬ւฆࣷǎnjǍǏ౎‫ڦ‬ ‫ؾ‬বऄ‫ۯ‬੗ຫ๟৚ဠ૶૶Lj ‫أ‬କԍஆĄհጦኮྔLjࡔ ाኪఁ‫ڦ‬ᆈ୿ெณ౰ఎҴ௽ DŽFnnz! Uif! HsfbuDžᄺॽ ཞ໼ᄇ‫؜‬Ljᇨଙॽဌᆅփณ

ૂ௚മઠ࠵ੂLjᄺۨՂ‫ྺׯ‬ փณ௃༹‫ڦ‬ঋ‫ۅ‬ă༬ઙ݆े ࠽‫ڦׇ‬বణ࣏ᆶञӐୄเ‫ܓ‬ ‫ڦ‬ມเ‫ݧ‬ሂ஽ࢾጌ‫ڦ‬՗ᄇLj ኮࢫᆶዐࡔࡔခᇾെӸत࿔ ࣅևࢇፕ‫ټ‬ઠĐ࿔ࣅዐࡔĄ ຺࡛ཞ‫ؾ‬đ‫ڦ‬বణLjዐࡔ࠽ ู۫‫پ‬՗ཷत‫௷ۼׯ‬ፃߤ࿸ ཷጆோಇଁ‫ڦ‬ႎ‫ؾ‬বణLj‫ټ‬ ઠዐࡔ‫د‬ཥ൸ᅝĂ࿸‫ښ‬तሗ र‫ݛܠڪ‬௬‫ڦ‬ᄇ‫؜‬Ljॽࣷ๟ ᅃْᆶำᆶ෥‫ڦ‬࿔ᅝฺᄑă ኣ ॳ ഽ ՗ ๖ ǖ ৃ ౎ ‫!ڦ‬ Đ࿔ࣅዐࡔĄ຺࡛ཞ‫ؾ‬đ ንඹๆ‫ฺۥݴ‬ă୿‫ࣀܘ‬ւ ฆࣷ౎‫ॽܾ؛‬ሞ੔‫ݰ‬ᇴ‫ڦ‬ MzdfvnਗᇾਉӸጆ‫ׇ‬ᄇ ‫؜‬Ljඟ߸‫ࣀܠ‬ටतᆈࡔ࠵ዚ ੗ႌง࠽۫ᄇᅝ‫پ‬՗ཷ‫ڦ‬৛ ֑՗ᄇԈઔǖ࠽ู۫ߤ࿸ਗ ᇾ૚າᅼ‫א܀‬Ėྤ຤ഥ෷ጺ ๟൧ė‫ڪ‬ఁ൸Ă࠽۫ߤ࿸ਗ ᇾጣఁఴߛᅼߤ‫ॆא‬Ăࡔॆ ᅃपᄇᇵ༚Օ‫א܀‬Ėዐࡔဠ ᄝᄝė‫ڪ‬ጣఁಿಅᄇጾॆ‫ݛ‬ েୄಿಅ‫܀‬ጾĖๆ௬ங‫ޚ‬ė ࢅዩ࡛ࡲ฼ᅝຍཷਸ‫ׇ‬࿸‫ښ‬

Ė‫ڨࢤٷ‬େߛߛࠬėăோ೑ ࠅਸ݀๳ࢫLj‫ݒ‬ᆌ‫׉ݥ‬ඤ ଜă ༃࿋ຕణਸ‫ظ‬ႎु୤ ୿‫ܘ‬3124౎ႎ‫ؾ‬൪‫ॽۆ‬ ࣷሞน౎‫؛౎ٷ‬ᅃDŽ3ሆ21 න႓೺නDžራฉ21้ᆯ‫ٷ‬႙ ࢾ‫כ‬ნᆴઙਸႾటLj൪‫ۆ‬ሞ ዐ࿷ኟ๕ਸ๔Lj‫ݴ‬՚ሞࡔा ኪఁ‫ڦ‬༬ઙ݆े࠽‫ࢅׇ‬ટຯ ༬࠽‫ׇ‬ᅜत୿‫ࣀܘ‬ւยᆶෙ ‫ٷ‬࿸໼ă୿‫ࣀܘ‬ւฆࣷዷဝ ‫ڭ‬ዹཔǫǞǡ՗๖ǖᆯᇀৃ ౎ॽࣷ๟୿‫ܘ‬ৎ೿౎ઠ๯ْ ሞ‫؛౎ٷ‬ᅃਉႜLjᇨऺॽࣷ Բྫ౎ဌᆅ߸‫ܠ‬ᆴටമઠ֖ े൪ጁऄ‫ۯ‬ă ฆࣷ๯ဝޭࣷ‫׊‬ቧըඹ ཪ୞ǖৃ౎‫ڦ‬༃࿋ຕణॽ‫ٳ‬ ӗๆ‫߲ܠ‬Lj‫ٶ‬೦କु୤ă໱ ՗๖ǖࣀւႎ‫ؾ‬༃࿋ထྭ‫ټ‬ ઠၑߗ౎ၪ๨‫࿆ޅڦׇ‬ă༃ ࿋‫أ‬କ‫؜‬๳ᆌব࿿೗ྔLjᅨ ॽᆶม൶ፇኯ৊ႜᅭஜLjྺ ٌ฀ঢ়‫੼ؕݯ‬ă

ࣀւူዜॽࠬฉࢾ‫ڨ‬ ࣀւฆࣷব൪๚ခጺ॔ ኣॳഽ՗๖ǖ୿‫ࣀܘ‬ւॽࣷ ሞူዜਸ๔ࠬฉ֒෥ᤋ‫ڦݵ‬ ዐࡔ‫د‬ཥࢾ‫ڨ‬Ljဌᆅᆴਜ਼മ ઠಆቷăࣀւ‫ڦ‬৶୍ᄺॽླྀ ‫࢐؜‬໠֓๕Ljेฉฆ೬त‫ג‬ ๨ླྀ‫ؾڦ؜‬ব౎ऋत༬෥ׂ ೗Ljࣀւ‫ڦ‬বణഘ‫े߸ॽݳ‬ ౪ࢩă ໱ๆ‫ߌݴ‬ႇ߳হට๗‫ڦ‬ ኧ‫׼‬Ljସৃ౎‫߾ڦ‬ፕ৊ႜ‫ڥ‬ ຩ૧ăᆯᇀবణփ܏ेഽLj ᇨଙ‫ړ‬නටຕࣷ߸฼ྫ౎ă ࠤُࣀւฆࣷॽቛਸፌႎᅃ ୾ᅭ߾ቲఠႜ‫ۯ‬Ljထྭᆶ߸ ‫౎ܠ‬൞ටᅃཞ֖ᇑLj़੗ბ သႎ‫ڦ‬रీLjᆼీණ๎ႎ‫ڦ‬ ವᆷăႎᅃ‫پ‬փ܏े෇Ljॽ ࣷସࣀටมࣷනࢫ߸ྺ጑ ‫ٷ‬ăࣀւฆࣷထྭྺ൞ณ౎ ༵ࠃಢჟऐࣷLjྊ੻ࣀට൞ ౎‫ڦ‬๫ᄸLjྺࣀට݀ำLj߀ ฀ᆈࡔࣀටႚၡLj༵ߛࣀට ‫ںڦ‬࿋ă


8

3124౎2ሆ36.42න

ᆈࡔࣀට

ዐࡔࡻำᅼ࠴ਬ଄ձ݀ઠ๫ೕጁ࢐

࡛ိଇӂෙ‫ࣀں‬ට3124౎‫ྟؾ‬ ᆈࡔࣀට‫ॽྟؾ‬ᇀᆈࡔ ้क़ܾሆӗනྟฉ8‫ۅ‬DŽዐ ࡔ้क़:ࡽ‫౎ٷڦ‬ෙๆDžሞ ᆈࡔᅱࣷ‫ٷ‬ေ‫ٷ‬ԩዓമઙਸ Ⴞటăዐࡔࡻำᅼ࠴ਬ଄ձ ݀ઠ๫ೕጁ࢐ă Đ3124ᆈࡔ‫ྟؾ‬đ๟‫ڼ‬ ᅃ߲୫ᆈ࡛ိଇӂෙ‫ࣀں‬ට බ෇ᆈࡔዷୁมࣷਉॆ࣌൪ ‫ڦ‬ዐࡔ‫ؾ‬ব‫أ‬နᅁ‫ڦ‬࿔ᅝྟ ࣷă ᆈዐ࿸‫ࢅښ‬࿔ࣅᅝຍ ૴ࣷዷӸ‫ݛ‬ຫǖኄ߲ྟࣷፌ ‫ڦٷ‬ଋ‫ۅ‬๟ӝዐࡔ‫د‬ཥ‫ڦ‬࿔ ࣅᅝຍփঢ়ᅪ‫ڦ‬බ෇‫ڟ‬ᆈࡔ ‫ܠ‬ዖፃ࿔ࣅࢅᅝຍዐ՗ᄇߴ ࠵ዚLj๟ᅃ߲ዐᆈ࿔ࣅᅝຍ ‫ٷ‬QL‫ࣷྟڦ‬ăኄ๟ᅃ߲௅ ᅃ߲՗ᄇবణ‫ۼ‬ਏᆶዐࡔ‫ޅ‬ ᇮ໎ྺዷ༶‫ؾڦ‬বဠ൪‫ྟڦ‬ ࣷă࣏ᆶ߲߳มཷॽಋ‫پ‬՗ ࢅ‫ۉ‬๫ऐമ‫઻޴ڦ‬ၕൕ࠵ዚ ө౎ă ኄ߲‫ྟؾ‬๟णዐဇࢇ ᥑLj઻ณদᅓLjฉ዁ࠟ‫ߛۆ‬ ชLjူ዁ᇱ‫ظ‬न႗Lj࣏ᆶඟ ට႐৚඾ཌࢅಷࣉ‫ٷ‬ၲ‫ڦ‬ব

ణă౞ॽৎਐ૗‫ڦ‬থ‫ة‬ᆈࡔ ዸఁ‫ߒڦ‬ൗॆLjၭ༵ൗॆLj ߤ‫ॆא‬Ljᄩࡐߤ๮Ljఋຍ ฾LjࢅሗरLj‫ۉ‬ᆖ‫ڞ‬ᄇࢅᄇ ᇵLjఇ༬‫ڪ‬৛֒‫ڦ‬՗ᄇă౞ ߸ీੂ‫ܘ୿ڟ‬ዐࡔ࿸‫ښ‬ბၯ ಢᄢ‫ڦ‬ႎᅃ‫ࣀپ‬ᅩࢅዷୁม ࣷ‫ڦ‬൞౎සࢆॽዐࡔ‫ޅ‬ሞᆈ ࡔԨཱིิߵ݀ჩਸኧොᄾLj ኄၵႎᅃ‫ࣀپ‬ᅩࢅԨཱི൞ณ ౎๟සࢆሞᅃ߲࣌൪‫ڦ‬නጱ ૛ࢻ၎घ݀൞‫ؾ‬૤ኾ‫ظڦ‬ႎ ৛หă໱்ࣷኤ௽ߴేੂփ Ⴔᄲ‫ٷ‬Դ‫ূڦ‬ബࢅཨጨᄺీ ‫ظ‬ፕ‫؜‬ඟටܺణᅃႎ‫ߤڦ‬࿸ ืೝLjဠ൪ञၗ࣌੺‫ڦ‬ዐࡔ ౎ă ଷྔLjᆯᇀ୿‫ޅܘ‬დ ঍े‫ڦ‬ᇱᅺLjӀቷᆈࡔॳ੃ Ҿඇ݆ࡀLjዷӸ‫ݛ‬ӝᇱۨ‫ڦ‬ 2ሆ38ࡽᆈࡔ‫ྺ߀ྟؾ‬3ሆ9 නLjᆅഐକྔহ‫֪֊ڦ‬LjႹ ‫ܠ‬ට‫ۼ‬ණྺኄ໼ྟࣷ๟Ӹփ ူඁ‫ڦ‬କă้क़‫߀ڦ‬Վߴዷ Ӹ‫ټݛ‬ઠକጨূฉ‫ڦ‬໦฿๟ փ੗ࠚଉ‫ڦ‬ăᅜටྺԨLjፎ ዘᅝຍLjᄺ๟ᆈዐ࿸‫ࢅښ‬࿔

ࣅᅝຍ‫ڦ‬ጚሶLj࣒వ९ኈ ൧Ljᅃມມ࿒౱ࢅඤ൧‫ڦ‬๮ ฦ‫؜‬ઠă ዐࡔጂᆈ‫ٷ‬๑࠷૚֖࣪ ሢ‫ٶ‬ෛᅡ૬ሞ‫ޅ‬დዐ‫ܔ‬ᆈዐ ࿸‫ࢅښ‬࿔ࣅᅝຍ૴ࣷዷӸ‫ݛ‬ ኧ‫ࢅ׼‬Ҿ࿏‫ࣆڦ‬ᇕॕഽକኴ ႜࣷ‫׊‬ቧᇗဪीჄॽྟࣷӸ ူඁ‫ڦ‬႑౒ăቶ૆ଶ๚߸๟ ߴᇎኄ໼ྟࣷ࢔‫ڦٷ‬ኧ‫׼‬ă ሞዷӸ‫ݵݵݛ‬থ‫ཽڟ‬೑ ತ੼‫ࣆۉڦ‬ଯำࢅ‫܌‬႑ᆌথ փာ‫ڦ‬ሒᎆዐLj‫؜‬ටᇨଙ‫ڦ‬ থ‫ޟڟ‬ൣূබࠅິ‫ূॆࢆڦ‬ ံิྺഄࠅິኰᇵၠዷӸ‫ݛ‬ ᇨۨ‫ٷ‬ଉ࠵ੂྟࣷᄇ‫؜‬೑‫ڦ‬ ۩‫ڇ‬ă ᄇᇵዐႹ‫ܠ‬ට‫ۼ‬ᅺྺ߀ ೺ܸᆖၚକٗዐࡔ‫ڟ‬ᆈࡔઠ ᄇ‫ࣄऺڦ؜‬Ljሞᆈࡔ‫ڦ‬ᄇᇵ ᄺᅺྺഄ໱ᄇ‫ܸ؜‬փీीჄ ֖ेྟࣷăኄ๟‫ۼॆٷ‬ሞᇨ ଙኮዐ‫ڦ‬๚൧LjዷӸ‫ݛ‬ራᆶ ᇨଙă‫ڍ‬๟ాև‫ڦ‬ට႐ॽࣷ ഐ‫ڟ‬ᅃْჹዘ‫੊ڦ‬ᄓă ୿‫࠼ގܘ‬෷฾‫ޱ‬ၗࢅ‫ڦ‬ ਸ‫ࢅڞ‬ኸୟ‫ٶ‬ਸକ‫ॆٷ‬႐ዐ

Chinese New Year Gala St. John’s Smith Square, Westminster, London, SW1P 3HA Friday, 8th of February 2013 

     

 

Adult VIP Ticket £58 Child VIP Ticket £48 Adult Ticket £15 Student and Child Ticket £10

ᇚௌኮ঳ă࿢்‫ڦ‬ਦۨ໚඗ ๟ሞጨূฉ๴‫ڟ‬କ໦฿Lj੗ ๟࿢்փ๟ྺକ૧ᅮܸփࠥ ‫ڦॆٷ‬Ҿඇࢅॳ੃Ljܸ࿢் ٗዐ‫ڦڟڥ‬ঢ়ᄓࢅ‫ܔ‬ට‫ڦ‬ණ ኪ๟ূബ࿮݆ߴᇎ‫ڦ‬ă ኄْ֖ेؕԢ‫ڦྟؾ‬ ߾ፕටᇵ‫ڟڥ‬ፌ‫޷֎ڦ޷ݿ‬ ৽๟ཚࡗ࡛ိଇӂෙ‫ࣀں‬ට 3124ᆈࡔ‫ؕྟؾ‬Ԣ߾ፕLj‫܍‬ ଀କጲमॕඩܸኴጣ‫ڦ‬৛ หă ੂ‫ڟ‬କ୫ᆈࣀටཞ႐ཞ

‫ڤ‬၎ࢻ‫ࠌ׼ޔ‬ཞӸࡻ‫ڦྟؾ‬ ࢻዺ৛หă୿‫ࣀܘ‬ւฆࣷޭ ዷဝႎ‫ؾ‬൪‫ڦۆ‬࿸໼዆ፕጺ ॔‫ڥ௷ࣳר‬ኪၩတࢫLjகฉ ዂ‫ࠞۉ‬૤ຫLjే்ӝྟ้ࣷ क़߀ሞ9ࡽ‫ܸࡻ׉ݥ‬൐੍ৎ ࿢்‫أ౎ٷ‬ᅃ‫ڦ‬൪ጁऄ‫ۯ‬Lj ኄྺৃࢫ‫ڦ‬ऄ‫ࢇۯ‬ፕ߸ᆶ ૧ăժ൐၎႑࿢்ᆶఫ஺‫ܠ‬ ࡻ‫ڦ‬ᆈࡔᅝຍॆे௑࡛ိଇ ӂෙ‫ࣀں‬ට3124ᆈࡔ‫ྟؾ‬ኄ ๟ᅃ߲‫ߛ׉ݥ‬ᅝຍ຤ೝ‫ྟڦ‬ ࣷLjཞ้ᆼ੗ᅜߴࣀᅩ൞ณ ౎ᅝຍҺࡻኁ߶ٗᅝຍ‫ٷ‬฾ ბသ‫ظ‬ሰऐࣷă ྺُ‫ࢤৃړ‬Փዐࡔ‫ॿٷ‬ ళԛ‫ڦ‬૤ኾ‫ۉ‬๫বణĊĊዐ ࡔࡻำᅼ࠴ਬ଄ձLjᄺཚࡗ ๫ೕᄺߴᆈዐ࿸‫ࢅښ‬࿔ࣅ ᅝຍ૴ࣷዷӸ‫݀ݛ‬ઠ๫ೕጁ ࢐Ljা้଄ձ‫࠵ີݹڦ‬ዚॽ ੂ‫ॆٷڟ‬າ౒‫ڦ‬଄ձइঃࢫ ᆆวࢫᆶ๊஺Վࣅăኄᄺ๟ ࿢்ྟࣷ‫ڦ‬ፌ‫ٷ‬ଋ‫ۅ‬ኮᅃă ඟ࿢்೺‫ځ‬ዐࡔࡻำᅼ‫ڦ‬ბ ᇵృჯ‫ݿ‬ຩ૧ઠ‫ڟ‬ᆈࡔ֖ ेĐ࡛ိଇӂෙ‫ࣀں‬ට3124

ᆈࡔ‫ྟؾ‬đQLᆈࡔዸఁఴ ߛᅼߤ‫ॆא‬Kpio!Ivetpoă ྟ้ࣷक़ǖ3124౎3ሆ 9න႓೺࿵8ǖ11qnLjWJQ! 7;11qn! ྟ ࣷ ‫ ں‬኷ ǖ T u /! Kpioďt! Tnjui! Trvbsf-! Mpoepo-!TX2Q!4IB!! ೑ॏǖ‫ׯ‬ට26ԃLjბ ิࢅၭ࡚೑21ԃLjWJQ69ԃ! WJQၭ࡚59!ԃă! ࠔ ೑ ‫ ࣆ ۉ‬ǖ 1 3 1 8 : 4 6! 4 3 4 9 Ǘ 1 8 5 5 3 2 6 : 3 9 5 Ǘ!! 1893!677!5297 VLDEDBAHNBJM/ DPN! i u u q ; 0 0 dijoftfofxzfbs3124/ fwfoucsjuf/dp/vl! ๳೑‫ں‬኷ǖTvjuf! 26Lj! Dbnfp! IpvtfLj! 22! Cfbs! TusffuLj! Mpoepo! XD3ILj! 8 B T ă ৎ ༚ ට ন ‫ ں‬ཎ በ! Mfjtufs! trvbsf! ! Cvshfs! LjohಖՉ

ᆈࡔࣀට൞౎‫ؾ‬বྟࣷऄ‫ۯ‬ ᆈࡔ‫ݧ‬ၖࠅິ!Volitation Co., Ltd

BIZILI‫ى‬Ⴀ२ኽႎฆ೗ฉ๨ ᷣ2013ႎ‫ؾ‬൪ጁऄ‫ۯ‬ Ğ၄ኟቲఠऄ‫ۯ‬ኾᇼኁ41ఁğ ᆈࡔ‫ݧ‬ၖࠅິྺ൪ጁഌူ೗ಈBizili‫ى‬Ⴀ२ኽႎฆ೗ฉ๨Ljॽ঳ࢇ୿ ‫ࣀܘ‬ւฆࣷ2013ႎ‫ؾ‬൪ጁऄ‫ۯ‬ᇀ୿‫ܘ‬China TownᇑTrafalgar Square৊ ႜႎฆ೗ླྀ࠽Lj၄ቲఠऄ‫ۯ‬ኾᇼኁ41ఁă

ऄ‫ۯ‬ဦবසူ; න೺;!2013౎2ሆ10න!้क़;!08.30-17.00! ‫!;ۅں‬China Town / Trafalgar Square ߾ፕాඹ;!‫ݧ‬ၖࠅິॽᇀChina Town, Trafalgar Square, Shaftesbury Avenue, Newport Palace)ዐࡔ‫ా׭‬ཕ‫޹ׇכ‬ৎ*त Whitcomb Street‫ڪ‬࿵߲‫ۅں‬Ӧย21߲༃࿋Lj!ኾᇼኁॽ৊ႜ‫ى‬Ⴀ२ኽฆ ೗ླྀ࠽ᄇ๖तჇ‫د‬ၨ๳Ljཞ้ၹዺ୿‫޳ࣀܘ‬ฆࣷჇ‫د‬൪ጁऄ‫ۯ‬၎࠲๚ ᅓă ࠅິॽᇀऄ‫ۯ‬മ༵ࠃׂ೗ኪ๎तरຍಢჟLjऄ‫ړۯ‬ཀॽ༵ࠃ௨‫ݯ‬࿷ ֕Ă৛ெु౒೗त3ሆ22න຺࡛ཞ‫ؾ‬ႎ౎൪ጁऄ‫ۯ‬ோ೑ᅃቧă

‫ړ‬ཀ՗၄ᆫᅴኁॽᆶऐࣷ‫ྺׯ‬Volitationᅃᇵă Volitation၄ኟཞ้ቲ೘ၨ๳ටᇵतႜአዺ૙Ljස‫ُܔ‬ऄ‫ۯ‬तᅜ ฉኰඍᆶ႗඀ኁLj൩݀ໃ०૦዁hr@volitation.co.ukLj࿢்ॽ৑໏ ᇑ౞૴ဣăቲ೘ၘ൧൩९ࠅິྪበwww.volitation.co.ukLjႇႇă

3124ࡉ຾น౎ႎ౎ᅁ ‫܀‬ሞᅴၕྺᅴਜ਼Lj௅‫ވ‬ ॅবԠາൕăวሞᅴၕLj౞ ๟‫ၙޏ‬ዘ࿒ႎ౎ࢅૂཷᇶ‫ڦ‬ ഘ‫ݳ‬ǛຫĐนđ஺Ǜᇑຕӥ ࣀට঍ୁ૴ᅲLjཞ‫׺‬চጱLj ࿮၌ଉ೗ॅ౔Ljࠌᆓ3124౫ ૦‫ؾ‬বă ᆯ໼ฆۭ๿ኌঃბূ༬ ՚ሢዺ‫ڦ‬ᆈࡔࣀට൞౎‫ؾ‬ব ྟࣷऄ‫ۯ‬Lj‫أ‬କඟઠጲ߳‫ں‬ ‫ڦ‬൞౎ࣀටᅃཞሞ౫૦ႎ౎ മနࠌཞ‫ݴ‬ၛࡗ౎ཷᇶඤ఺ ‫ڦ‬ৠၡLjᄺᄥ൩߸‫߳ڦܠ‬ႜ ߳ᄽ‫ڦ‬ଇӂෙ‫ں‬൞౎ವᆷ் ሞᆈࡔ঍ୁ૴ᅲăষᆯऄ‫ۯ‬ ඟ߳࿋঳๎փཞට֍Ljლቴ ‫ظ‬ᄽ‫ڦ‬ฆऐLj༹ᄓԵُ࿔ࣅ ‫ڦ‬ᅴཞă ऄ‫ྟړۯ‬໼ฆۭ๿ኌ ౰๗ॽᕂଣ၄‫ׇ‬ᇑ߳࿋ࠌ‫܈‬ ॅবăཞ้Ljᄥ൩‫ڟ‬Ⴙ‫ܠ‬༬ ՚ूՠ‫ڟ‬၄‫ࣷྟྺׇ‬՗ᄇ ዺ႗Ljऄ‫ۯ‬၄‫ࠃ༵ॽׇ࣏‬ၡ ኙĐূᇮԐđ‫ڦ‬຤চĂ௨‫ݯ‬ ৶຤त༬ࠃ໼ྗኆዩరְLj ૝೗ఄ֒तӰ݀ঃბূă ႐‫ۯ‬փසႜ‫ۯ‬Lj౞Lj࣏ ‫๊ڪ‬஺఼!Ǜ ዷӸ‫ڇ‬࿋ǖᆈࡔଇӂ൞ ౎૴ᅲࣷĂۭ๿ኌঃბূă ၹӸ‫ڇ‬࿋ǖ࡛ိଇӂዐࣀ‫د‬ ཥ࿔ࣅ঍ୁएূࣷĂֱౢ߯ ཮ກ࠷Ă࣍൰ঞᇣĂᆈࡔࢤ

ଶিĂႎെ૴ࢇࣷĂԀԀ༛ ᇏૂă ऄ‫้ۯ‬क़ǖ3124౎12ሆ 38නDŽዜනDž6qn.9qnă ෇‫ׇ้‬क़ǖ15;41qn ऄ ‫ۯ‬ ‫ں‬ ‫ۅ‬ǖUif! Qpsdiftufs! IbmmLjQpsdiftufs! Spbe-! Cbztxbufs-! Mpoepo-! X3! 6 I T Ǘ ੍ ৎ ‫ ں‬ཎ ǖ S p z b m!

Pbl! tubujpoLjQbeejohupo! tubujpoLjRvffo(t! Xbz! tubujpo ‫ک‬୥ྪበǖxxx/ uvohtd/dp/vl ֖ेǖ຺࡛ࣀටईᆌ াԹᄽࣀටბิǗଇӂෙ‫ں‬ )‫ٷ‬୥Ă໼ྗĂߗӐ‫ںڪ‬൶* ൞౎तାბิă


3124౎2ሆ36.42න

:

ᆈࡔࣀට

ᆈࡔኅॿ૴ᅲࣷᇀ3ሆ7නਉӸ 3124౎‫ؾ‬ব૴࣌ྟࣷ

த‫ࣀ׭‬ටኮॆٌ฀ਘሽऄ‫ۯ‬

ᆈࡔኅॿ૴ᅲࣷ‫ؾ‬ব૴࣌ྟࣷඤ‫צ‬ᄥ൩౞ឞުൕᆷ ࣌਋ᅃ༗Ljࠌ൪ႎ‫ॅؾ‬বă න೺ǖ3ሆ7න!)႓೺ෙ*!Ǘ‫ݯ‬ᆩǖ௅࿋36ᆈԃ ้ क़ ǖ 2 9 ; 1 1 Ċ 3 2 ; 4 1 Ǘ ૴ ဣ ට ǖ ଘ ౰ ๗ 1 8 : 4 :! 834244Lj૚౰๗18986!327441 ᆰၒǖ!{kvlbAipunbjm/dp/vl ‫ۅں‬ǖূୄԎ)Esbhpo! Dbtumf*Lj211! Xbmxpsui! SpbeǗFmfqibou! '! DbtumfLjMpoepo! TF28! 2KMLj‫ں‬ཎ በ;!Fmfqibou!'!Dbtumf ྪ኷;!xxx/!{kvlb/psh/vl ༬ঃǖ୿‫ܘ‬ljࡴዝ࣮‫ײ‬ऐ೑)ᆈࡔӥຩ୫ႜมሢዺ* ༬ঃǖ۫‫ࡵݛ‬੣ࠅິ୿‫ܘ‬..ฉ࡛௨‫ݯ‬ঢ়ष֝ืฆခ ֝)۫ࡵሢዺ* ‫ٷ‬ঃǖᆈࡔฉᅱᇾԞ‫و‬ვਤᄥ൩౞֖࠵ࡔࣷ‫ٷ‬ေժ ࠌᆃူ࿷ְ ༬ᄥूՠǖዐࡔጂᆈ‫ٷ‬๑࠷༚૬ጺଶ๚Lj૚֖࣪ ሢLj஛ਖ਼ĄԞ‫و‬ვਤă ࣌ᆓ‫༵ॆٷ‬മᇨሀԒఁ֖े

த‫ࣀ׭‬ටኮॆॽᇀ3ሆ 26නDŽ౎‫ୃ؛‬DžؕӸ࿮ॆ੗ ࡃኁ࠲Һऄ‫ۯ‬Ljժ঺ُߌႇ ୁષኁ๭ඹ໯‫ڦ‬ᅭ߾்ă ထྭ߳হට๗Ljഓᄽฦ ‫؜‬ᇲዺኮ๮ྺมࣷ‫ڦ‬Ӂঙਘ ሽᅃ‫ݻ‬࿒౱ă໯ᆶਘሽ๋೗ ॽ‫ݴ‬ಋߴNvtubse! Usff‫ڪ‬๭ ඹऐࠓă Gppe!Cbolႜ‫ۯ‬ǖ໯Ⴔ ๋࿿է߅Lj௬ԈLjᇉ඾๷ࡕ ࠸ཀྵLjᆃ೗‫ڪ‬ă ਘሽ‫ۅں‬ǖNbodiftufs! Dijoftf!Dfousf-!78!Bsexjdl! HsffoLjNbodiftufs-! N23!

ᆈࡔዐࣀ‫د‬ཥ࿔ࣅჺ৯ᇾ ዷӸბኁბຍჺ༪ࣷ 3124౎3ሆ4න႓೺නူ࿷ऄ‫ۯ‬௨‫ׇ෇ݯ‬ă 25;11.26;41!LjĐࣀဲᆶᅊ!৅‫ټ‬ཀူ!đ!ྺ౞঄ຎ ࡲ‫ޜ‬മ๘ৃิ‫ࠤڦ‬๚Ljᅜतࡲ‫ڦޜ‬ᆯઠĂ༬‫ۅ‬तૌ႙Ljࢅ ࡲ‫݀ڦޜ‬ቛतް႗ሏ‫ۯ‬ăዷ঄ටǖ‫ٷ‬ዾံิă

27;11.28;41LjĐዐࣀெ๋ᇑ࿔ࣅđLjዐࡔ໎ᆶ૝ᅏ ኮӺ‫ڦ‬ெᇤLjܸഄᆃ๋࿔ࣅሞ૦๏‫ࢋ׊‬ዐᄺᇸᇺୁ‫׊‬ăዐ ࣀᆃ๋࿔ࣅዐ֕ጞ૝ᅏๆ‫ݴ‬༬՚Ljܸ൐؊஢ጣศᅪतૂ ඀ăዷ঄ටǖ૚ॺვံิă ‫ۅں‬ǖ୿‫ٷܘ‬ბჱ‫ݥ‬ბᇾዐࡔბ૴DŽTPBT.DT. TBDžH3!Nbjo!Cvjmejoh-!Tdippm!pg!Psjfoubm!boe!Bg. sjdbo!Tuvejft-!Vojwfstjuz!pg!MpoepoLj21!Uipsoibvhi! TusffuLjSvttfmm!TrvbsfLjMpoepo!XD2I!1YH ֱკत۩ፗǖࡊ൭ଠ13185467198Ǘዬଆᤠ18877! 766279ăዷӸ‫ڇ‬࿋ǖᆈࡔዐࣀ‫د‬ཥ࿔ࣅჺ৯ᇾǗၹӸ‫ڇ‬ ࿋ǖ୿‫ٷܘ‬ბჱ‫ݥ‬ბᇾዐࡔბ૴Ljᆈ୿ࡲ‫ޅ‬มă

7GYă ਘሽপ዁න೺ǖ3124౎ 3ሆ26න ຄ ๋ ਘ ሽ ǖ ਘ ሽ ‫ۅں‬සฉDŽৈ၌3ሆ26 නDžǗई‫ړ‬න7‫ۅ‬൩ໃྫ Nvtubse!usff-!221!Pmeibn! Spbe-Bodpbut-Nbodiftufs! N5! 7BHă࿢்‫ڦ‬ᅭ߾ཷ༹ ᄺ੗ฉோଶൽă ၘ ൧ ൩ ዂ ‫ۉ‬ǖNbodiftufs! Dijoftf! Dfousf‫ࣆۉ‬ǖ1272386:996 Disjtujf! iptqjubm! gvoesbjtjoh!fwfou

3ሆ21නDŽ౎‫؛‬ᅃDž த‫ࣀ׭‬ටኮॆॽሞத‫׭‬ዐ ࡔ ‫ ׭‬ਉ Ӹ Ⴙ ᇼ ຏ D i s j t u j f! Iptqjubmٌ฀ؕ੼ऄ‫ۯ‬ă ၄‫׵‬ኙ7ఁኾᇼኁे ෇࿢்‫ܓཷڦ‬ăၘ൧൩ዂ ‫ۉ‬ǖNbodiftufs! Dijoftf! Dfousf!1272386:996! த‫ן‬ຯ༬ࣀටኮॆ‫ׯ‬૬ ᇀ3116౎Lj๟ᅃ߲ྜඇᆯኾ ᇼኁ֡ፕ‫ݥڦ‬ᆕ૧Ⴀٌ฀ፇ ኯă࿢்ᇑ߳ૌࣀටᅜत‫ݥ‬ ࣀටཷ༹ࢇፕLj‫ޜ‬ခᇀᆈࡔ ဇԛ‫ں‬൶ࣀටม൶ࢅᆈࡔม ൶Ljዂ૰ླྀ৊ዐࡔ࿔ࣅሞᆈ

ࡔ‫دݘ࠽ڦ‬խă ٗ3116౎‫ׯ‬૬዁ৃLj த‫ࣀ׭‬ටኮॆࠌऺಢᄢକຕ ӥ࿋൞ณ౎ბิăٗ‫ׯ‬૬ ᅉ๔LjNbodiftufs! Jnqbdu! Gvoeጨዺத‫ࣀ׭‬ටኮॆሞ‫ړ‬ ‫ڦں‬ዷୁბၯਸቛዐࣀ࿔ࣅ ߾ፕ‫ݙ‬ăঢ়ࡗब౎ઠ‫ڦ‬༑໭ ࢅ౮૰Ljத‫ࣀ׭‬ටኮॆਸ݀ ‫؜‬କᅃဣଚ‫ڦ֒ܠ޷ݿڦ‬ዷ ༶߾ፕ‫ݙ‬Ljٗዐࡔ૦๏‫ڟ‬໿ ट࿴ຍLjٗዐࡔெ๋‫دڟ‬ཥ ᅝຍ೗዆ፕLjٗዐࡔᇕჾ‫ڟ‬ ዐࡔ࿔ᅝLjᆌᆶ৑ᆶă


‫ڼ‬224೺

21

ᆈࡔࣀට

ᆈࡔዐ࿔ঞᇣٝ৊ࣷ

‫ڼ‬ๆᅃাඇᆈ೵ཚࣆશໆԲෘ3124 ྺࠞ૤߸‫ܠ‬ටბသࢅ ๑ᆩ೵ཚࣆLjཞ้ᄺඟბิ ்ᆶࢻ၎࠵ఊĂ઻฾்ᆶ ࢻ၎঍ୁ‫ڦ‬ऐࣷLjᆈࡔዐ࿔ ঞᇣٝ৊ࣷॽਉӸܾଭᅃෙ ౎‫ڼ‬ๆᅃাඇᆈ೵ཚࣆશໆ Բෘă࿮ஃ๟ࣀᅩ࣏๟‫ࣀݥ‬ ᅩLjኻᄲ౎஢࿵໠‫࣌ۼ‬ᆓ֖ ेăྺ‫ݛ‬Ս֖ෘኁLjԲෘ‫ݴ‬ ՚ሞத‫׭‬Ă໋߭નत୿‫ڪܘ‬ ෙ‫ں‬ਉႜă! த ‫ ׭‬ෘ ൶ ǖ! nbodiftufs/sfbevlbqdfA hnbjm/dpn 2/Բෘන೺Ă้क़ǖ! 4 ሆ27න! )႓೺ୃ*ራฉ22‫ۅ‬዁ ူ࿷຺‫ۅ‬ 3/Ԓఁන೺ǖ3ሆ34න ዁4ሆ7න 4/Բෘ‫ۅں‬ǖத‫ן‬ ຯ༬‫ٷ‬ბB212-! Tbnvfm! Bmfyboefs! Cvjmejoh-! Pygpse!Spbe!N24!:QM 5/ၹӸ‫ڇ‬࿋ǖ૧ጦࣀට ዐ࿔ბၯĂத‫ࣀ׭‬ටኮॆĂ ԛྰຯዐ࿔ბၯĂத‫ן‬ຯ ༬‫ٷ‬ბ

6/૴ဣ઻฾ǖࡣࣳ ‫ݚ‬18:14:42:58Ǘ୨ඵ ഽ18881583999Ǘႛ௺ য12723864347Ǘࡓᇗ ௺18659:97471Ǘኣዘ 18999873662Ǘ଄ᇻࣀ 18617793452! ໋߭નෘ൶ǖfejo/ sfbevlbqdfAhpphmfnbjm/ dpn 2/Բෘන೺Ă้क़ǖ! 5 ሆ38න! )႓೺ୃ*! ራฉ22‫ۅ‬ ዁ူ࿷຺‫ۅ‬ 3/Ԓఁන೺ǖ4ሆ27න ዁4ሆ41න 4 / Բ ෘ ‫ ۅ ں‬ǖ T u /! Hfpshfďt! Tdippm! gps! Hjsmt-! Hbstdvcf! Ufssbdf-! Fejocvshi!FI23!7CH 5/ၹӸ‫ڇ‬࿋ǖҺۡԎ ࣀဲዐ࿔ბၯĂҮնۡዐ࿔ ბၯĂ౨ਸ਼ຯ೵ཚࣆዐ࿔ ბၯTu/! Hfpshfďt! Tdippm! gps!Hjsmt 6/૴ဣ઻฾ǖିᆗ 189888:6191Ǘ‫ר‬ৗଋ 18869122712Ǘࢲຏ‫ׯ‬

18921955492Ǘ֔ૢ‫ك‬ 18:74562596Ǘྦྷ๗ெ 18:88517496Ǘ଄ᇻࣀ 18617793452ă ୿ ‫ ܘ‬ෘ ൶ ‫ ۉ‬ጱ ᆰ ॲǖsfbejohvlbqdfA hnbjm/dpnă Բෘන೺ǖ7ሆ34න)႓ ೺න*ራฉ22‫ۅ‬዁ူ࿷6‫ۅ‬ă Ԓఁන೺ǖ6ሆ24න዁7ሆ21 නăԲෘ‫ۨځ!;!ۅں‬ ૴ ဣ ઻ ฾ ǖ ၰ ૢ! 125534:9676Ǘᆄ࡛ᄊ 1 8 9 3 6 7 9 7 8 4 9 Ǘ ࣜ ኆ ૙! 18:4:9754:7!!! Ԓఁ՗߭ࢅࣙ‫ೌڨ‬ᄣԨ ൩ٗxxx/vlbqdf/psh/vl ူሜă൩ბၯӝશໆాඹፔ ‫ೌڨࣙׯ‬DŽQpxfs! qpjouDž ᇀԲෘਉႜമᅃ߲႓೺݀ ઠLjᅜՍ֖ෘ้‫ݣ‬ᆙă Բෘࡀሶǖ2/֖ෘ჋ ๮ՂႷ౎஢࿵໠Lj‫ړ‬ཀᅃට ኻ੗‫ׇ؜‬ᅃْă࣌ᆓბၯླྀ ४ბิतࠞ૤ᅜၭፇႚ๕֖ ෘă3/೵ཚࣆશໆ჋๮Ӏ జᇕ࣍ৣ‫ྺݴ‬CĂDĂNĂQ

຺‫ٷ‬ፇLjԒఁ้ᆌ޿සํ ඓ֖ۨෘኁ‫ڦ‬ᇕჾ࣍ৣࢅ ౎ ମ ǖ C / ‫ ࣀ ݥ‬ᅩ ྔ ᇕ ፇ ;! ! D /ࣀᅩህᇕईഄ໲‫ݛ‬ჾፇ!! N/޴జዐ‫ڦ‬ᅃ‫ݛ‬ईᄢ޴జ ժ‫ࣀݥ‬ටǗQ/ࣀᅩ೵ཚࣆፇ!! 4/༶֌ాඹĂ‫܈ײ‬Ă‫܌׊‬ᄲ ᇑბิ‫ڦ‬຤ೝĂ૙঴ీ૰࿗ ࢇă5/՗ᄇ‫ݛ‬๕ᅜ೵ཚࣆશ ໆྺዷLjೠ྿ߵ਍ᅜူࡀሶ ৊ႜೠԲǖ‫أ‬କશໆLj࣏੗ ದฉ‫ߤא‬ĂဥਗĂ࿸‫ڪښ‬ᄇ ᅷ๮݆Ǘ ೠ‫ݴ‬Քጚǖ2/߲ටશ ໆǖ้क़փ‫ࡗג‬3‫ݴ‬ዓ-ೠ჋ ߵ਍჋๮ፕ೗‫ాڦ‬ඹ)6‫!*ݴ‬ ݀ᅼ)31‫*ݴ‬Ljำۙ)21‫!*ݴ‬-ห ༀ)6‫*ݴ‬Ljጺ‫ݴ‬51ă3/ण༹શ ໆǖ้क़փ‫ࡗג‬5‫ݴ‬ዓ-! ೠ ჋ߵ਍ፕ೗‫ాڦ‬ඹ)6‫*ݴ‬-݀ ᅼ)31‫*ݴ‬-ำۙ)21‫*ݴ‬-ᄇᅷ )26‫*ݴ‬-ጺ‫ݴ‬61ă! ঃ૤Ӹ݆ǖ2/֖ෘኁ ਩੗इ֖ेԲෘ‫ڦ‬ኤກࢅु ౒೗ă3/֖ෘኁई‫ܓ‬࿹ॽӀ શໆ՗၄इሽঃጒLjᅜ๖ࠞ ૤ă!!!!!!!!!!!

3124౎ዐ࿔ঞ฾ಢჟဣଚኮᅃ;! GCSEࢅGCE‫ڞޤ‬঄ፗ ྺକ༵ߛঞბዊଉLj༵ߛბิბသዐ࿔‫ڦ‬႗඀Ljӻ ዺዐ࿔ঞ฾்߸ࡻ‫ڞޤں‬ბิ֖े߳ૌዐ࿔੊๬Ljतӻ ዺঞ฾்߸ࡻ‫ں‬କ঴ᆈࡔHDTF0HDF‫ڦ‬ዐ࿔੊๬‫ߕٷ‬ă! ᆈࡔዐ࿔ঞᇣٝ৊ࣷ௅౎ਉӸዐ࿔ঞ฾ጆ༶ಢჟăৃ ౎‫ؾ‬लბ೺‫ڦ‬ಢჟӬॽ༬೘൩ጨศዐ࿔ঞ฾Ljዐ࿔BT0 HDFঞ֌‫ڦ‬ፕኁቧၭ௽઻฾ࢅ޷ᆶঞბঢ়ᄓ‫ڦ‬૚Ⴏ೜઻ ฾ፕᅜฉጆ༶ಢჟLj࣌ᆓ઻฾்ᆡሂ֖ेƽ න೺0้क़ǖ3124౎3ሆ34නDŽ႓೺ୃDž21;11. 28/11 ‫ۅں‬ǖTu/! Boofďt! Tpip-! 66! Efbo! Tusffu-! Mpoepo!X2E!7BG!)ତৎMfjdftufs!Trvbsf‫ں‬ཎበDž ๭‫ݯ‬ǖ51! )Ԉઔ࿷֕*ঞ฾ኮॆࣷᇵĂม൶ዐ࿔ბၯ ઻฾੗इዐ࿔ঞᇣٝ৊ࣷ61&ցཌྷ ֱკǖxxx/vlbqdf/psh/vl!!!!! ၰૢǖ18615555188Ljࣜኆ૙ǖ18:4:9754:7LjࢆႯ ࣀǖ18526528284Lj଄ᇻࣀǖ18617793452! Ԓఁ՗൩ᆩᆰॲ݀‫ڟ‬සူᆰၒǖ!ufbdifs/vlbqdfA hnbjm/dpnăԒఁপኹන೺ǖ3ሆ29න ֖े‫ݯ‬ᆩኧ೑໻ཀྵĐVLBQDFđࢅᆇ‫ڦ؜‬՗ ߭स‫ڟ‬සူ‫ں‬኷ǖᑱ௽൪ံิ! ! :! Mbnpsob! Dmptf-! Dbtumfdspgu-!Xpmwfsibnqupo!XW4!9MH! ಢჟන‫ײ‬՗ǖ21;11.21;26Ԓ‫ڟ‬Lj21/26.21/56࣌ ᆓࢅ०঻Lj21/56.22/56! ස ࢆ ‫ ڞ ޤ‬ბ ิ ጚ Ԣ H D T F 0 BTႀፕ੊๬B3ஃ࿔ႀፕᄲ‫ۅ‬Lj23;11.24/11! ස ࢆ ‫ڞ ޤ‬ ბิጚԢHDTF0BTለ‫੊܁‬๬ࢅB3‫݋‬ᅳLj24/51.25;51 සࢆጚԢHDTF! Dpouspmmfe! BttfttnfoutLj੨ᇕࢅႀፕ ੊๬LjBRB੊๬঻ถLj25;61.26;51B3ჺ৯ૌஃ࿔‫ޤ‬ ‫ڞ‬Lj26/51.27/21ጆ༶༪ஃLj27/21.27/56࿚༶঴‫ٴ‬ă


11

3124౎2ሆ36.42න

ඇ൰ࣀට

ԍ၃ࠅິತ‫׋‬ඐሦᆀႜ੩‫أ‬

ࣀටม൶ዐ႐Đน౎ႎ‫ؾ‬൪ጁत ᅭஜ!đ

୫ဇࣀටႎசഛ‫כ‬ԥ‫ڣ‬ ਍ဇӬც౹ષྪLjනമ ᅃ୫ဇࣀටႎசփ৳‫ڦ‬ഛ‫כ‬ ԥ‫ڣ‬ኮࢫLjඐధփ‫ڟ‬ԍ၃ࠅ ິ‫ڦ‬ತ‫ূ׋‬Lj‫ڍ‬๟ଷᅃ‫ݛ‬௬ ԍ၃ࠅິඐᆼᅙঢ়ತ‫׋‬କ‫ٷ‬ և‫੼כࠔڦݴ‬ă ྦྷံิሞဇӬცิऄକ ‫౎ܠ‬Ljෙ౎മྦྷံิࢅॆට ᅃ‫ڢ‬ሞக‫ڤ‬૛ਸକᅃॆ‫ی‬ă ܸਸ‫ی‬ኮࢫLjᆯᇀᄲ৊ऋࢅ ฉူӬ‫࠲ڦ‬ဣLjྦྷံิᅃॆ ණྺᆶՂᄲசᅃଈഛ‫پכ‬ օLjፌࡻኄଈഛ‫כ‬ᆼీઙऋ ᆼీઙටă 3121౎‫ڦ‬9ሆ‫ݻ‬Ljྦྷံ ิധຈକഛ‫ࠔכ‬சၹᅱLj‫ړ‬ ้ኄଈഛ‫ڦכ‬๳ॏྺ28111 ౹ᇮLjेฉ຦ࢅഄ໱‫ݯ‬ᆩॏ ߭ྺ31111‫ܠ‬౹ᇮăྦྷံิ ՗๖ጲम‫ی‬૛‫ิڦ‬ᅪᅃӯLj ᅺُփీᅃْధ‫؜‬ఫ஺‫ܠ‬၄ ূLjᅺُ৽჋ስକ‫ݴ‬೺޲੼ ‫ݛڦ‬๕ă௅೺࣏੼447/83 ౹Lj‫ݴ‬71ْ࣏ൣ‫੼ٿ‬Ljܸࠔ சഛ‫ࠔ࣏ิံྦྷࢪ้ڦכ‬ச କඇԍă சକഛ‫כ‬ኮࢫLjྦྷံิ

՗๖ጲम‫ิڦ‬ऄඓํ‫ݛ‬Սକ ࢔‫ܠ‬Ljೝ้৊ऋLjฉူӬLj ฯ዁‫؜‬ඁ྘Ljኄଈഛ‫ۼכ‬ಋ ฉକᆩ‫ׇ‬Ljጲमᅃॆටᄺ‫ۼ‬ ࢔ဠ࣌ኄଈ‫כ‬ă‫ڍ‬ுၙ‫ڦڟ‬ ๟Ljኄଈ‫כ‬๴ྦྷံิᅃॆ‫ڦ‬ ࣌ᆓLjᄺ๴‫ڟ‬କၭཧ‫࣌ڦ‬ ᆓă! ᅃ߲‫ܠ‬ሆኮമLjྦྷံ ิྔ‫؜‬Ӹ๚Lj඗ࢫ৽ॽ‫כ‬ཕ ሞକᅃಖ‫ڦ‬ୟՉă‫ڪ‬ᅃၭ้ ᅜࢫྦྷံิӸྜ๚‫؜‬ઠLj݀ ၄ጲम‫ڦ‬ഛ‫כ‬ᅙঢ়๟փᅵܸ ‫ݧ‬ă

‫כ‬ԥཧጽኮࢫLjྦྷံ ิகฉ‫ڟ‬য়ִਆԒକয়Ljໜ ࢫয়ִਆߴ໱‫؜‬ਏକ၎࠲ኤ ௽ă඗ࢫྦྷံิཚኪକጲम ‫ڦ‬ԍ၃ࠅິLjԍ၃ࠅິ‫ܔ‬ӄ ॲ৊ႜକֱۙኮࢫLjණྺഛ ‫כ‬ඓํ๟ԥ‫ڣ‬କăᇀ๟৽ሞ बཀമॽ2ྤ౹ᇮ‫ܠ‬ᅃ‫ࣹۅ‬ ‫ڟ‬କྦྷံิᆀႜቭࢽฉă዁ ᇀྺࢆᄲತ2ྤ౹ᇮLjྦྷံ ิ՗๖ኄ๟ԍ၃ࠅິ‫ࡀڦ‬ ۨLjᅺྺഛ‫ۼכ‬ᆶ໙ች৹‫ݯ‬ ᆩăଇ౎ᅜా‫ڦ‬ഛ‫ࡗגࢅכ‬ ଇ౎‫ڦ‬ഛ‫כ‬ತ‫ڦ‬ബ৽փᅃ

ᄣLjጲमኄଈഛ‫ڟכ‬ԥཧ้ ྺኹಞକ39߲ሆLjᅺُኻీ ತ‫׋‬ᅃӷ‫ڦ‬໦฿ă ‫ڍ‬๟ସྦྷံิߌ‫ڟ‬ആ࠰ ‫ڦ‬๟Ljጲम‫ڦ‬ತ‫ূ׋‬ሞ‫ٳڟ‬ ᆀႜኮࢫ৽ၩ฿କăྦྷံิ கฉ‫ڟ‬ᆀႜֱკLjܸᆀႜ‫ݛ‬ ௬‫ްٴڦ‬ሶ๟ኄԴബᅙঢ়ԥ ᆩᇀছభഛ‫כ‬࿄޲‫੼ڦ‬ၜă ጆᄽ݆ୱට๗ණྺኄᄣ ‫ڦ‬൧઄๟ኟ‫ڦ׉‬Lj๯ံઠຫ ‫ݛ੼ٿ‬๟ྦྷံิLjփ࠶‫כ‬๟ փ๟ԥཧକLj‫߀ۼ‬Վփକബ ๟ྦྷံิ঺‫ڦ‬ኄᅃ๚ํăٗ ߵԨฉઠຫLj๟ྦྷံิവକ ᆀႜ‫ڦ‬ബLjܸኄԴബᅙঢ়ԥ ᆩઠኧ޲ࠔ‫ݯڦכ‬ᆩăܸᆀ ႜሞ๚݀ኮࢫᄲፔ‫ړڦ‬඗৽ ๟๭࣮ጲम‫ڦ‬ཨጨăᅺُ৽ ࣷ੩‫أ‬ԍ၃ࠅິ‫ڦ‬ತ‫ূ׋‬ă ܸྦྷံิසࡕၙྞ࣮໦฿Lj ఫ৽ኻీ‫ڪ‬য়‫ݛ‬೦ӄLjॽഛ ‫כ‬ቴ࣮Lj໚඗ੂഐઠྦྷံิ ๟‫׺‬କփณઅLjฉକԍ၃‫ڪ‬ ᇀுᆶฉă‫ڍ‬๟݆ٗୱ‫ڦ‬ঙ ‫܈‬ઠຫLjᆀႜ‫ڦ‬ႜྺྜඇு ᆶྵ݆ă

ࣀටม൶ዐ႐ॽᇀᅜူᅃ૶ଇනਉႜน౎ႎ‫ؾ‬൪ጁ तᅭஜLj‫أ‬੗ࠔசᅭஜ࿿೗ྔLj߸੗ࠌ൪ႎ‫ؾ‬Lj೗‫࢐׈‬ ౎๋࿿Lj჋ࠔႎ౎ࣩ‫ؾ‬Lj૝೗‫ڪ‬ă! න೺ǖܾଭᅃෙ౎ܾሆܾන! )႓೺ୃ*Ǘܾଭᅃෙ౎ ܾሆෙන!)႓೺න* ้क़ǖራฉๆᅃ้ኟ዁ူ࿷ୃ้ኟ ‫ۅں‬ǖࣀටม൶ዐ႐ ‫ࣆۉ‬ǖ131!854:!4933! ؕ‫੼ڥ‬ၜॽծፕࣀටม൶ዐ႐ሏፕঢ়‫ݯ‬DŽጀٌ֩฀ ࡽஓ!3:8853Dž

ॵൃბ૴‫ྟؾ‬ਸ๔๳೑ ᅃ౎ᅃ‫ؾڦ܈‬বൂ඗ܸ዁Ljሞኄ߲‫ܔ‬໯ᆶࣀට࿮Բ ዘᄲ‫ڦ‬বන૛Ljॵൃዐࡔბ૴‫׵‬኿‫ں‬ᄥ൩౞ႌง࿢்৛ ႐ؕԢ‫ڦ‬3124౎ॵൃ‫ؾ‬বྟࣷǖᆇၡዐࡔăԨْน౎‫ؾ‬ ྟॽᇀ3ሆ21ࡽDŽ‫؛౎ٷ‬ᅃDžሞॵൃፌ‫ڦٷ‬ᅼૂཐDpso! Fydibohf୉ዘઙਸᚫటăা้ॽࣷᆶഥఁࣀටᇑ౞ࠌၛ ฺࣷă ࠔ೑‫ݛ‬๕ǖ౞੗ᅜᆯᅜူଇዖ‫ݛ‬๕ࠔசྟࣷோ೑ǖ 2Ăཚࡗdpso!fydibohf‫ڦ‬๳೑‫ت‬ईഄྪበ۩೑ă ๳೑‫ںت‬኷ǖDbncsjehf! Dpso! Fydibohf! Cpy! pggjdfLjXiffmfs!Tusffu-!Dbncsjehf-!DC3!4RC 3Ă૴ဣԨْྟࣷ‫ڦ‬๳೑޶ሴටǖି‫ץ‬Ǘ‫ۉ‬ ࣆǖ,)55*8642:52:16 ᆰၒǖhbmbujdlfu3124Ahnbjm/dpn ೑ॏǖ21ᆈԃDŽWJQDžLj7ᆈԃDŽTuboebseDžথ๴၄ ূࢅኧ೑Ljਏ༹൩ᆰॲጧკă


• 農曆年的最佳配搭 • 雙重水磨 • 保證優質 • 2013 蛇年

S&B Herba Foods Ltd. Berwick House, 8-10 Knoll Rise, Orpington, Kent BR6 OEL Tel: 01689 878700 Website: www.sbhf.com

Tel: + 44 (0)1753 851 910 Fax: + 44 (0)1753 827 657 E-Mail: customer@usarice.com www.usarice.eu


13

3124౎2ሆ36.42න

ඇ൰ࣀට

ਆ๞৊ᅃօܱࣅ

க૛‫ࣀںړ‬ටࣀെٗඹᆌ‫୺ܔ‬ਆ! ဇ‫ॆࡔݥ‬க૛ৎනԖ ݀ా቟Ljໜࢫᆌக૛አުᄲ ൱Lj݆ࡔਬ‫૶ܓ‬Ⴤ‫ܠ‬ཀ‫ܔ‬ԛ և‫ݒ‬አު࿴ጎ݀‫ۯ‬੣လă६ ᇀக૛ਆ๞৊ᅃօܱࣅLjዐ ࡔጂக૛‫ٷ‬๑࠷Ăጂக૛ዐ ጨऐࠓĂዐጨഓᄽࢅࣀටࣀ െ‫ݵݵ‬ओटፔ‫؜‬ᆌ‫ܔ‬Lj૰ԍ ሞகࣀට‫ڦ‬ටวࢅ֎ׂҾ ඇă! ਍ႎࣀྪԒ‫ڢ‬Ljዐࡔጂ க૛‫ٷ‬๑࠷ጲԨሆ21නᅜઠ ૶Ⴤ݀‫؜‬ෙ‫ݻ‬৆थཚኪLj༵ ႝሞக૛‫ࣀڦ‬ටࣀെेഽҾ ඇ‫ݔݞ‬Lj֑ൽՂᄲᇨ‫ٯݞ‬แ ඓԍጲวҾඇă ዐࡔጂக૛‫ٷ‬๑֤ዒ௽ ՗๖Ljణമக૛ԛ‫ݛ‬ਆ๞փ ࿘ۨLjሞகࣀටࣀെ‫ڦ‬Ҿඇ ‫ޅ‬၃ฉืLjሞ๯‫ڦۼ‬ටᇵ௬ ଣጣᅃۨ‫ڦ‬੤ֈዷᅭྰၾă ֤ዒ௽ຫLjबཀᅜઠLj‫ٷ‬๑ ࠷ᅙ݀‫؜‬৆थ༵ႝLjᄲ൱ࣀ ටࣀെጀᅪጲวҾඇLj৑ଉ ३ณփՂᄲྔ‫؜‬Ljժፏ๰க ૛ࡔॆ৆थጒༀ‫ڦ‬ᄲ൱ă 29නLjዐࡔጂக૛‫ٷ‬๑

࠷ምْ݀‫ޅ؜‬၃༵๖Ljഽۙ ๯‫ۼ‬әக੔‫ڪ‬ళ‫ںݛ‬൶๴‫ڟ‬ ੤ֈလऍ‫ޅڦ‬၃े‫ٷ‬Ljժ༵ ႝዐጨऐࠓࢅࣀെࣀටٗጲ วҾඇ‫݀؜‬Ljৎ೺փᄲമྫ ෗ࠟᅜԛ‫ں‬൶Ljස‫߾ݥ‬ፕ‫ڪ‬ ༬՚ႴᄲLj੗੊୯ሡ้૗ਸ க૛ă க૛‫ࣀڦ‬ටࣀെᄺ֑ൽ ߳ዖ‫ٯ‬แԍቱጲวҾඇăዐ ࡾࠅິሞக૛ԛևዷᄲٗ๚ ౫གྷ຤૧ॺย߾ፕLj໱்‫ڦ‬ ߾ፕ‫ۅں‬ਐ૗݀ิ‫ں‬௬቟‫ڦ‬

ॊә૧ኻᆶ81ࠅ૛ăࠅິᇵ ߾঻ถຫLj໱்ሞॊә૧݀ ิ቟๚ᅜࢫඇև‫ڟ࣮ם‬ళև ෗ࠟ‫ں‬൶Lj‫ܔ‬ᇀথူઠ๟‫ޏ‬ ‫ں߾࣮ݓ‬ीჄ߾ፕ࣏ுᆶ৊ ᅃօ‫ٶڦ‬໙ă ሞக૛ፔิᅪᆶ21౎‫ڦ‬ ሄٓຫLj၄ሞәக੔ߌਥ‫ڟ‬ ഘ‫ݳ‬Բᅜമ৆ቧLj‫ྟڟ‬ฉୟ ฉ‫ڦ‬ටࢅ‫ۼכ‬ณକ࢔‫ܠ‬Ljྟ ฉ໱்ᄺ༵ࣷമူӬăሄٓ ࣏ӻዺக૛ࣀට૴ࢇࣷཥऺ ሞக૛‫ࣀڦ‬ටࣀെLjణമ‫ڟ‬

໱்ኄ૛ઠጀ֩‫ڦ‬ᆶ491ᇆ ටLj໱்‫ٷ‬և‫ٗݴ‬๚৶ӕĂ ๮ऐၨ๳Ăၸքஹᅟ‫ڪ‬ă க૛ࣀටࣀെሞጲम‫ظ‬ ॺ‫ྪ૴ࢻڦ‬RRඖฉࢻ၎঍ ୁ႑တĂࢻԒೝҾăᅃ࿋ࣀ ටຫLjሞঢ়૦ࡗඁ౎க૛አ Վ‫ٶ‬ሖാ๚ॲࢫLjኄْ‫ॆٷ‬ ‫ڦ‬൧Ⴣ‫ۼ‬Բড࿘ۨă Đ࿢்ణമ࣏ுᆶ‫ם‬૗ ‫ࣄऺڦ‬Lj‫ڍ‬๟සࡕ൧઄༬՚ ླथLj࣏๟ਦۨሡ้૗ਸLj ‫ڪ‬ਆ๞࿘ۨࢫም࣮ઠăđሄ ٓຫă க૛ࢅዐࡔॺ঍61‫ܠ‬ ౎ઠLjሞ߳ଶᇘᆶጣ࠽‫ࢇݘ‬ ፕLjሞக૛‫ڦ‬ዐጨऐࠓࢅᇲ ॺၜణዚ‫ܠ‬ă਍କ঴Ljඁ౎ க૛݀ิአՎᅜࢫLjዐࡔጂ க૛‫ٷ‬๑࠷ᅙᄲ൱ዐጨࠅິ ๭໫ഄሞக૛ԛ‫ڦݛ‬ᄽခLj ‫ڟ‬ళևਸቛᄽခă਍କ঴Lj ణമሞக૛‫ڦ‬ዐጨऐࠓ‫ٷ‬և ‫ݴ‬ၜణኟ‫׉‬ሏገLjሞ๯‫ۼ‬Ҿ ඇԲডᆶԍቱLj‫ڍ‬๟ਐ૗ԛ և቟‫ںׇ‬൶ডৎ‫߾ڦ‬ፕටᇵ ᅙԥᄲ൱‫ם‬૗‫ڟ‬ళև‫ں‬൶ă

=L LJ[VUL J[VUL W

⊵⇦Ĺ๻⇜⦉

ெࣀ௃ླྀ঻࿔ࣅዐࡔĄ຺࡛ཞ‫ؾ‬ ໄፄᆈ‫ີݹ‬ಷ‫!!ׇ‬ ਍ெࡔĖെԒėԒ‫ڢ‬Ljெࡔ‫ڼ‬43াࣀට߾ฆ‫ٷ‬ቛ 2:዁31නሞհఎభࣷቛዐ႐୉ዘ‫ׇک‬Ljᆯዐࡔࡔခᇾെ ӸĂዐࡔ࡛ྔ঍ୁၹࣷዷӸLjெࡔĖെԒėၹӸ‫ڦ‬Đ࿔ ࣅዐࡔĄ຺࡛ཞ‫ؾ‬đჇ‫د‬ऄ‫ۯ‬ሞ‫ٷ‬ቛዐဌᆅକዚ‫ࣀܠ‬ට ‫࠲ڦ‬ጀᇑ൞᭫ă! ሞට‫ࣀڦࡐࡐח‬ට߾ฆ‫ٷ‬ቛ5ࡽ࠷ాLjെԒ‫ڦ‬ቛ໼മ फ஢କᆴਜ਼Ljኄၵටਨ‫ܠٷ‬ຕ๟؋ጣĐ࿔ࣅዐࡔĄ຺࡛ ཞ‫ؾ‬đ‫ڦ‬ໄፄᆈ‫א܀‬ᅼૂࣷઠ‫ڦ‬ă߾ፕටᇵ‫ר‬ใᄨ঻ถ ຫLjৃ౎‫ڦ‬Đ຺࡛ཞ‫ؾ‬đऄ‫ॽۯ‬ᇀ4ሆ2නሞ஍෶ᬨდન )Tisjof*‫ٷ‬ਗᇾ୉ዘ‫ׇک‬LjĐ௷ߤཀࢫđໄፄᆈা้ॽྺ ళेࣀට၅ฉᅃ‫ׇ‬๫Ăདਥ‫ڦ‬ᅝຍฺᄑă ჱᅩ൞ณዐ႐ၜణዷඪ‫ލר‬ᅏሞെԒቛ໼മ՗๖Lj ໳ࢅཞઠ‫ڦ‬ब࿋঵௉‫ۼ‬๟ໄፄᆈ‫ڦ‬Đ‫ີݹ‬đLjᄇ‫ړࣷא‬ ཀ໳்ॽፇኯ31‫ܠ‬ට‫ڦ‬Đ‫ີݹ‬đཷമྫდન‫ٷ‬ਗᇾྺ໳ ்႐ዐ‫ڦ‬౾ၟेᆳዺྰăĐໄፄᆈ๟ࡔԐपߤ‫ॆא‬Ljᅜ മኻీሞ‫ۉ‬๫ฉᅃ‫܂‬໳‫֑ޅڦ‬Ljৃཀዕᇀ੗ᅜ௬‫ܔ‬௬‫ں‬ ൕܺ᳠ད໳ெૢ‫ۯ‬ད‫ߤڦ‬ำLjኄዖవ‫ڦڥ‬ऐࣷᅃۨփీ ‫ࡗٱ‬ăđ

‫ڼ‬ෙাඇᆈࣀᇕՑஃෘ!! ‫ڼ‬ෙাඇᆈࣀᇕՑஃෘॽᇀ3124౎4ሆ9නઙਸႾ టăઠጲᆈࡔԨཱི߳‫ٷ‬ఁၯ‫ڦ‬23ኧՑஃ‫ܓ‬࿹ॽࣹ਋ᇀ୿ ‫ࡔڽܘ‬૙߾ბᇾቛਸྺ้ଇන‫ڦ‬घଜঙደă਍ဒLjԨْ ‫ٷ‬ෘॽीჄྫ౎‫ڦ‬௢णෘ‫ײ‬Ljइᄥ‫؜‬ဝ‫ࠌڦ‬ᆶ23࿋ೠ ྿Lj߳Ցஃ‫ܓ‬࿹ॽࣷ৊ႜ‫ف‬ഷบॵ‫ڦ‬৛֒঍‫ބ‬ăُْ‫ٷ‬ ෘՑ༶ภत‫݆ڦ‬አૌࣆ༶Lj़ޯᇎ჋๮ಖኙձᆅ՗‫ٳ‬ጲ ࿢‫ڦ‬੣क़Ljᆼ৆੩้๚‫ୁח‬Lj੗࿍ྺ౎ൟ‫ڦ‬າၙዐ໯ԯ ݀‫ڦ؜‬ऄ૰༵ࠃକटࡻ‫ڦ‬࿸໼ă

3LIHYH 3LIHYH

3` `JH JH

W

ȵČ໢ʼnェ‫ۮ‬쮒⊵⇦Ĺ๻⇜⦉♫栅

⇁⠊䗨栐栅໢ʼnČ氾؉৭ᮖ⤼➊؉᫪䇂⪠‫ڈ‬栐栅Ὧ‫ٱ‬뺔ďࡰਫɓˇ㬐ᾗⅾ瘴➝⏚ᮩɍ뺔

≓旒‫ה‬栅:04

^^^]LJ[VULTVIPSLJV\R ৠ‫ݓ‬ᶝȵč䣥㡒‫׉‬З 8GEVQPG㽡↯ົ‫׉‬З䣥㡒柹Ƌ䇂㽱ᗸ‫׉‬Зܴᘃົ‫׉‬Зďⅶߗ䇂ৠ印Ẍ뺔

W

8GEVQPG᜹㬐ᾗ⏚ᮩ⦻⾿প栐栅·㾧⤟♰઴ঽ㌪⦕뺕ɓˇ➝痈⤽⚃뺔⇁⤽⏚ᮩ㬐ᾗ湍৘ົ箲⾗‫׉‬Зਆ⤽⚃뺔́㽡ࣷ旞઴⥂ߙ⦻⾿俔‫܅‬昧ঞ懻YYYXGEVQPGOQDKNGEQWM뺔


‫ڼ‬224೺

25

ᆈࡔঋ‫ۅ‬

ᆈࡔ०რ

ᆈࡔࡔॆ֒೑ᄲ༵ॏ ৎනLjᆈࡔࡔॆ֒೑ሏᆐฆਸ਼௝஍༬Ⴧքᇀৃ౎൭ ཀ‫ܔ‬ഄሏᆐ‫ڦ‬ᆈࡔࡔॆ֒೑৊ႜෙၜዘ‫ۙٷ‬ኝLjᅜ‫ݛ‬Ս ྘ॆཚࡗ߸‫ݛܠ‬๕ᆔൽ߸‫ܠ‬ঃূăࠅք‫ڦ‬ၩတ၂๖Ljᆈ ࡔࡔॆ֒೑ॽ݀ิෙዖႎՎࣅLj‫ڼ‬ᅃǖ֊ዐ4߲ຕጴLj ঃ‫ܮ‬ᆯᇱံ‫ڦ‬21ᆈԃሺ‫ڟ׊‬36ᆈԃLjሺ‫ࡗגޗ‬ଇԠă‫ڼ‬ ܾǖཀྵঃূ‫ܮ‬ᄺे‫ٷ‬Lj႓೺ୃ‫ڦ‬ཀྵঃᇨऺೝ਩ূ‫ܮ‬ሞ 611ྤᆈԃฉူLjܸ႓೺ෙ‫ڦ‬ཀྵঃॽࣷᆶ361ྤᆈԃă‫ڼ‬ ෙǖႎૂཪ؏֒‫ݛ‬๕Ljਸঃࢫ࿮ටଶൽ‫ॽܮূڦ‬ीჄࡐ ٪Ljᅺُ዁ณࣷᆶ61࿋ᆔॆీࠕሞ௅ْਸঃ้࿘ధ3ྤ ᆈԃăᆯᇀฉຎෙዖՎࣅLjࡔॆ֒೑‫ڦ‬௅ጀ๳ॏईࣷ၎ ᆌ‫ڟߛ༵ں‬3ᆈԃă ਸ਼௝஍༬‫׬‬Ljُਉ๟ᆈࡔጲ2:౎മᆅ৊ૂཪᅜઠ‫ڦ‬ ๯‫ۙ܈‬ॏLjࡔॆ֒೑௅ጀ๳ॏሺे዁3ᆈԃࢫዐঃኁຕ ଉॽࣷሺ‫ܠ‬Ljܸ‫ڦྔܮ‬๭෇ሶᅪ࿆ጣ߳ၜٌ฀๚ᄽॽీ इ‫ڦܠ߸ڥ‬ጨዺă‫ܔڍ‬ᇀĐቩॏ๚ॲđLjᆈࡔ֒௷՗၄ ‫؜‬ᅴ‫ݽڦ׉‬౯ă2111‫ܠ‬࿋֒௷ሞGbdfcpplฉߴࡔॆ֒೑ ାჾೠஃLj໱்ᆩَፌ‫৽ڦܠ‬๟Đ༄ણđܾጴă࢔‫ܠ‬ට ࣏՗๖ᅜࢫփࣷም྘ࡔॆ֒೑ăᅃ࿋አਜ਼ലሴኄᅃਉ‫ۯ‬ ํाฉ๟ሞၠ൬ටኙ຦ă ਍କ঴Lj৽ሞਸ਼௝஍༬Ⴧքᆈࡔࡔॆ֒೑ቩॏࢫ‫ڦ‬ ‫ܾڼ‬ཀLjᆈࡔॳ੃֒೑ሞඇࡔ߳‫ٷ‬Ԓኽ਽‫ߢ࠽ک‬LjჇք ໱்‫֒ڦ‬೑փ༵ࣷॏLjධॽྼ‫׼‬ሞᇱઠ‫ڦ‬2ᆈԃ௅ጀă

ᆈࡔહຯટຯऺࣄ֋ᇵ511ට ᅃॆᆈࡔ߾ࣷჇ‫׬‬Ljࡵ੣ࡵཀഓᄽહຯટຯࠅິऺ ࣄሞ࿋ᇀ੊࿔‫޹ؽ‬ৎ‫ڦ‬Ҿຯ‫֋׍߾ڻ‬ᇵৎ511ටLj‫ړܔ‬ ‫ں‬હ‫ۯ‬૰๨‫ׇ‬ሰ‫ٶׯ‬ऍLjᆈࡔVojuf߾ࣷჇ‫׬‬ᆶ489ఁߛ रీට֍੗ీ௬ଣ฿ᄽă Vojuf߾ࣷ࠳ᇵᅉܷĄ࿦‫ܻڤ‬ཪ୞Lj໦฿ኄၵዘᄲ ࡔ‫ݞ‬ևோ‫ߛڦ‬रీට֍Ljഄሴඪሞᇀᆈࡔአު‫ࡀٷ‬ఇၥ ३ࡔ‫ݞ‬ᇨ໙‫ڦ‬ਦۨă હຯટຯࠅິ݀ჾට՗๖Lj޿ࠅິኟሞᇑ߾ࣷၹฆ Ҿຯ‫֋ڦ׍߾ڻ‬ᇵऺࣄLjထྭுᆶഽ዆Ⴀ֋ᇵ‫ڦ‬മ༵ူ ྜ‫ࣄऺׯ‬ă

ᆈࡔఴጱጲᆯയ຤೦ु୤! ူയ:7௝ೡတৎ4‫ݴ‬ዓ ᆈࡔᅃఁയ຤ᇵ‫ړ‬නጲᆯയ຤೦ᆈࡔु୤Ljူയศ ‫ٳ܈‬426ᆈ؅DŽሀ:7௝DžLjኄ၎‫ړ‬ᇀᆈࡔՔኾႠॺዾ‫ٷ‬ Ԩዓ‫܈ߛڦ‬ă ၄౎51໠‫ڦ‬஝ਖ਼Ąձ‫ڤ‬ሞُْጲᆯയ຤ዐೡዿࢬဌ ‫ٳ׊‬3‫ݴ‬63௱Lj໱ᄺ‫ྺׯ‬ጲᆯയ຤ፌศ‫ڦ‬ᆈࡔටă ሞໜࢫ‫ڦ‬ᅃْയ຤ዐLjձ‫ڤ‬Ԩ‫ٶ‬໙ምူയ211௝Lj ‫ڍ‬ᆯᇀ໱‫ڦ‬Աॄྃ஌ܸுీ཈቟‫ࠀׯ‬ă ُْയ຤ࡗ‫ײ‬ዐLjձ‫ڤ‬ᆩᅃߵุጱӻዺጲम‫ؽ‬኱ ူ‫ק‬ă਍໱঻ถLjጲᆯူയ‫ڟ‬ᅃۨศ‫้܈‬Ljට‫ݬڦ‬ևࢅ क඾‫׶‬๴କ਎‫ڦٷ‬უ૰Lj࢔‫ܠ‬཈቟ኁ‫ࣷۼ‬฿ඁᅪ๎ࢅኪ ਥă ਍ဒLjձ‫ُْ֖ڤ‬ᇑेુԲ࡛ጲᆯയ຤েՔෘLjժ ൐‫ٶ‬೦ᆈࡔയ຤ु୤ăُമᆈࡔ‫ڦ‬യ຤ु୤ྺ:2௝Lj๟ ᆯᅃఁ‫ں‬૙઻฾‫ސٻ‬Ąূ‫ظ‬ሰ‫ڦ‬ă

୿‫ܘ‬๨ዐ႐ၜణჱዞᆫံ݀๳!

ჱዞசॆാࠔ୿‫ܘ‬ႎ୍ಎ ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬ ୿‫ܘ‬ә༬ဇ)Cbuufstfb* ݀‫ۉ‬በ޹ৎႎਸ୍݀ಎॽᆫ ံࠃᆌߴჱዞசॆ཈჋ă ُਸ݀ၜణ࿋ᇀ୿‫ܘ‬ ဇԛ໽࿾๗ࢋᄂӂዸఁ߾ᄽ ൶Ljॽॺยॏኵ91ᅢᆈԃ‫ڦ‬ ࠅᇦLjᇨऺ༵ࠃ911ࢽዿ቎ ࢽă ጲ2ሆ‫ݻ‬ഐLjਸ݀ฆॽ ਸ‫ݣ‬ઠጲகઠဇჱࢅၑߗ‫ں‬ ൶சॆ‫ࠔڦ‬சLjܸሞᆈࡔ‫ڦ‬ ਸ๳න೺ඐಇ‫ڟ‬କ3ሆ‫ݻ‬ă ਸ݀ฆᇀ3123౎:ሆᅜ5 ᅢᆈԃ‫ڦ‬ॏ߭சူକ݀‫ۉ‬በ तዜՉ4:ᆈచ‫ںཱིڦ‬Lj݀‫ۉ‬ በጲ2:94౎ഐ৽ᅙঢ়ཕኹࠃ ‫ۉ‬ă ઠጲகઠဇჱ‫ڦ‬ਸ݀ฆ ՗๖੗ీࣷ௬ၠᆈࡔசॆํ ႜĐ၌ࠔđLjेฉ୿‫ܘ‬ዐ႐ ൶‫ܠٷׂݝ‬ԥྔࡔசॆசጽ ‫ڦ‬၄ၡLjघ݀କዚටփ஢ă ਸ‫ݣ‬ฆ‫ڦ‬ᅃ࿋݀ჾට৽ ُ࣮ᆌǖĐ๳୍න೺‫ڦ‬Ҿಇ ๟ᆶᇱᅺ‫ڦ‬Ljᅃၵ๨‫ׇ‬௽၂ ՗၄‫ܔ؜‬ኄ߲ၜణ‫ڦ‬ඤ൧ă ُྔLj࿢்փණྺᆈࡔ‫ڦ‬ச ॆထྭሞ‫۬ٷ‬ཀಞඁၜణ‫ں‬ ‫ۅ‬Ljৈৈྺକඁੂᅃ߲ఇ ႙ăđ ඗ܸLjᆶටዊᅑĐ࡛‫ڤ‬ ࠅᇴዜՉਃዿ൶đ‫ࠅܠٷڦ‬ ᇦ‫౎׉‬ઠ੣ጣ࿮ටਃዿLjܸ

ࠅᇦ‫ڦ‬ᆛᆶኁ‫ྺܠٷ‬ཨጨ‫ڦ‬ ྔࡔசॆă ә༬ဇ݀‫ۉ‬በ݀ቛࠅ ິጺ֋ஆնĄ‫ڴ‬ਖ਼ల)Spc! Ujodlofmm*‫ޏ‬ණକኄዖࠥ ୯Ljժ՗๖ਸ୍݀ಎ‫ࢃڦ‬႐ ణ‫ڦ‬ഄዐ࢔ዘᄲ‫ڦ‬ᅃၜ৽๟ ߴ୿‫ݝࠔܘ‬ኁ༵ࠃऐࣷዃ ᄽLj໱ຫ‫ڢ‬ǖĐ࿢்փৈৈ ๟ᄲॺᅃ۰‫୍ٷ‬Lj࿢்๟ྺ କॺᅃ߲ม൶ăđ ໱ց؊‫ڢ‬ǖĐࠅິኟሞ ۙኝၨ๳֧୼Ljᅜํ၄ዿࢽ ‫ࢇڦ‬૙‫ٲ‬ದă911༫ࠅᇦᅙ ᆶ711༫ஜ‫؜‬Ljഄዐᅃӷፑ ᆸԥᆈࡔටசူăđ ‫ڴ‬ਖ਼ల՗๖ǖĐጲඁ౎ :ሆᅜઠLj࿢்‫ڦڟڥ‬ዚ‫ܠ‬ ઠጲ๘হ߳‫ڦں‬சॆᅪᇼLj ࿢்‫ڦ‬ਸ݀ణ‫ྺ้ڦ‬କ࣬ް ә༬ဇ‫ں‬൶‫ݏڦ‬ඵLjॺ૬ႎ ‫ܘ୿ڦ‬ዐ႐൶ăđ

ྺླྀၨኄ୍߲ಎLj‫ڴ‬ਖ਼ లፌৎნ‫ݡ‬ჱዞ‫ܠ‬ፗ‫׭‬๨ă ໱ຫ‫ڟ‬Ljࠅິሞႎेೢਉႜ କྺ೺ෙཀ‫ڦ‬ቛၨLj೺क़ሀ ᆶ2-111ටമઠă޿ࠅິॽ ᇀ࿄ઠሞၑߗਉӸᅃْૌຼ ‫ڦ‬ቛၨऄ‫ۯ‬Lj਍ᇨऺLj฻ᇆ ࠅᇦॽ࢔੺ஜ࠼ă ‫ڴ‬ਖ਼లණྺLjჱዞටස ُჹዘ‫ں‬ൡၠᇀ୿‫ܘ‬ժփആ ࠰ăၑߗፕྺമᆈኳ௷‫ں‬ᆛ ᆶཞᆈࡔᅃᄣ‫݆ິڦ‬዆‫܈‬Lj ୿‫ࢅܘ‬ၑߗ‫૴ڦ‬ဣ‫׉ݥ‬௢ ൎă ‫ׂںݝ‬ጧკऐࠓટ‫ݙ‬ )Lojhiu! Gsbol*՗๖Lj୿‫ܘ‬ ࢔৳ᅜઠ৽๴‫ົڟ‬ऐச‫ݝ‬ኁ ‫ڦ‬ጕಷLjܸჱዞ‫୍ڦ‬๨ই࿒ ਉ‫ٯ‬ӻዺླྀืକට்‫ܘ୿ܔ‬ ๨‫ڦׇ‬႗඀ăඁ౎Lj࡛ྔࠔ ‫ݝ‬ኁྺࠔச୿‫ܘ‬๨ዐ႐‫ڦ‬ሞ ॺࠅᇦཨ෇46ᅢெᇮLjডฉ

౎ཞ೺ሺे33&ă থৎ51&‫ܘ୿ڦ‬๨ዐ႐ ሞॺࠅᇦ‫ۼ‬ஜߴକႎेೢࢅ ၑߗ‫ڦ‬சॆăසࡕም໙ฉக ઠဇჱࢅዐࡔా‫ڦں‬சॆLj ჱዞசॆࠔசଉሀ቞ᅃӷă ટ‫ڦݙ‬ፌႎຕ਍၂๖Ljᆈࡔ Ԩཱིசॆኻ቞‫ڟ‬38&ăኄၵ ຕጴᇑ3122౎‫༹ٷ‬ᅃዂă ટ‫ݙ‬ຫLj࡛ྔசॆዐᆶ ‫ࡗג‬ෙ‫ݴ‬ኮܾ๟‫؜‬ᇀཨጨణ ‫ڦ‬Ljଷྔෙ‫ݴ‬ኮᅃ‫ڦ‬ටຫLj ໱்ச‫ݝ‬๟ྺକߴାბᆈࡔ ‫࡚ڦ‬ጱዿă ჱዞև‫ںࢅॆࡔݴ‬൶ৎ ब౎ํแ‫୍ڦ‬๨ই࿒‫ٯ‬แLj ੗ీ๟ச‫ݝ‬ටӝ߸‫ܠ‬ጨূཨ ྫ୿‫ڦܘ‬ᅃ߲ᇱᅺăٗԛ৙ ‫ڟ‬ၑߗLj࢔‫׭ܠ‬๨‫ۼ‬ኍ‫܌ܔ‬ ೺‫ݝך‬ኁࢅထྭࠔச‫ܠ‬༫‫ݝ‬ ‫ڦ‬ට֑ൽକे຦Ă၌ࠔ‫ٯ‬ แă ટ‫ݙ‬ჱ໿ჺ৯޶ሴට ౅ࠟઙຯĄऊܻ༬)Ojdipmbt! Ipmu*ຫLjኄૌਉ‫ِٯ‬घ࢔‫ܠ‬ യሞཨጨኁӝణ࠼ཨၠକ࡛ ྔ๨‫ׇ‬ă ਍ဒLjਸ݀ၜణऺࣄॽ ሞ3127౎ྜ‫ࠅׯ‬ᇦॺยLj‫ݝ‬ ႙ٗ‫ڇ‬क़߾ፕ๪‫ڟ‬࿵क़࿤๪ ‫ڦ‬ዿࢽă਍ᇨऺLjᅃक़811 ೝ‫ݛ‬ᆈ؅‫ڇڦ‬࿤๪ዿࢽۨॏ ሀሞ86ྤᆈԃLjܸᅃक़4111 ೝ‫ݛ‬ᆈ؅‫ڦ‬࿵‫ࢽپ‬ሀሞ411 ྤᆈԃፑᆸă DŽጹࢇՊᅳ!૚ၬ‫ށ‬Dž

ᅎ௷ႎิԐԐघሺ

ᆈࡔዺׂࢺ๗߾ፕଉሺ‫ٷ‬ ࣠ॆዺׂ๗ბᇾ)Spzbm! Dpmmfhf! pg! Njexjwft*ፌႎ ֱۙԒߢኸ‫؜‬Lj๴ᅎ௷ᆊܹ ‫ۯླྀח‬Ljᆈ߭નᆊܹຕణ‫ٳ‬ ‫ڟ‬51౎ઠु୤ፌߛ຤ೝLj඗ ᆈ߭ન‫ں‬൶ዺׂ๗ࠃփᆌ ൱Lj‫ࡗג‬ӷຕׂ޺թ‫ݝ‬ᅺዺ ׂ๗߾ፕუ૰໿‫ٷ‬Ljೝ਩ᅃ ౎࠲ோ8ْă ࣠ॆዺׂ๗ბᇾጺ ߅ ๚ ਸ਼ ဇ Ą ࣀ ྰ ) D b u i z! Xbsxjdl*‫څ‬ᆭLjᆈ߭નׂ ޺‫ޜ‬ခኟೕଣԪએ‫ۅ‬Ljዺׂ ๗௬ଣ਎‫ٷ‬უ૰ăැዺׂ๗ ኰᇵ੣ඍीჄ಴ቯLjᆈࡔዺ ׂ‫ޜ‬ခॽవምྺׂ޺ࢅᆊܹ ༵ࠃᆫዊࢺ૙ă Ԓߢ‫ݴ‬ဆLjᅎ௷๟ᆅዂ ޿൵๞‫ڦ‬ᅃ߲ᅺ໎Ljྔढజ ൕ‫ڦ‬ᆊܹ቞ඇᆈႎิᆊ຺ܹ ‫ݴ‬ኮᅃLjᇑُཞ้Lj཭೦ऻ ୤‫ߛڦ‬ମׂ޺ຕଉLjᄺସׂ ޺‫ޜ‬ခሺཁްሗႠă

Ԓߢ৊ႜ‫ڦ‬࿚ਝֱۙ ၂๖Lj৑࠶አުࠞ૤ׂ޺ᆯ ‫ڇ‬ᅃᅃ߲ዺׂ๗ቷࠥࢺ૙Lj ‫ڍ‬51&ׂ޺‫ݒ‬ᆙ໳்‫ڦ‬ዺׂ ๗ঢ়‫࣑༺׉‬ă޿ბᇾ࠲ᇀׂ ޺‫ޜ‬ခ၄ጒ‫ڦ‬Ԓߢዜܾሞࡔ ࣷഔ‫ۯ‬LjԒߢኸLj৑࠶አު ሼፕ‫ۯླྀ؜‬ዺׂ๗ຕଉ‫ڦ‬౮ ૰Lj‫ڍ‬ᆈ߭નධႴ‫ྔܮ‬6ഥ

ዺׂ๗Lj၎‫ړ‬ᇀ205ሺ‫ޗ‬ă ඇࡔཥऺӸࠅ๪)POT* ຕ਍၂๖Lj3122౎799231ఁ ᆊܹሞᆈ߭ન‫ิ؜‬Ljी2:82 ౎ઠፌ‫ܠ‬LjӀሡ้ຕ਍ઠ ੂLj޿൵๞ॽࣷीჄLjᇨऺ 3123౎ཥऺ‫؜ڥ‬ຕ਍ॽምْ ‫ٶ‬೦ऻ୤ăཥऺӸࠅ๪ࠚ ऺLj3125౎ᆈ߭ન‫ॽ୲ิ؜‬

཭೦85ྤ4ഥටă 3113౎዁3122౎क़Lj ԛҾ೵‫ܙ‬ਲDpscz‫ں‬൶‫ڦ‬ᆊ ܹ‫ח‬ፌ‫ࡀٷ‬ఇLj‫୲ิ؜‬ฉื 74&Lj๟ᆈ߭નጺ༹ሺ‫ڦޗ‬ ෙԠă ഄᇆᆊܹ‫ח‬ඤ‫ںۅ‬൶ Ԉઔնܷயຯሺ‫ྺޗ‬65&Lj ଠ੝ਲCptupo‫ں‬൶ฉืକ 64/6&Lj୿‫ܘ‬ә৙ࢅ‫ࡲߵٳ‬ ൶ฉื63/6&ă ᆈࡔ࿐ิևޭև‫׊‬ ‫چ‬Ą೵ુ༬ᅅิ)Es! Ebo! Qpvmufs*՗๖Ljጲ3121౎ ഐLj911ఁႎዺׂ๗ཨ෇߾ ፕLjଷᆶ‫ྔܮ‬6111ఁॽሞ࿄ ઠෙ౎ࢇጨ֖߭ᇑ߾ፕă໱ ഽۙǖĐዺׂ๗‫ڦ‬ຕణሺे Բ‫୲ิ؜‬ሺेᄲ੺Lj‫ٷ‬և‫ݻ‬ ׂ޺ᅙၛ๴ᅃ‫ܔ‬ᅃዺׂ‫ޜ‬ ခLj࿢்ኟᇑྦྷॆዺׂ๗ბ ᇾ৆௢ࢇፕLjඓԍ௅߲౰Ⴀ ‫ۼ‬ၛ๴‫ڟ‬ኄ߲‫ځ‬ᇜăđ


15

3124౎2ሆ36.42න

ᆈࡔঋ‫ۅ‬

3128ࠅཨǖထྭ߀ՎLjժ‫ݥ‬૗ਸ

ዷ༶၎࠲

ᆈࡔ๟‫؜ཽॽޏ‬౹௑Ǜ ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬

ᆈࡔ๯၎ਸ਼஽୉2ሆ34 නჇքLjॽᇀ3128౎ਉႜඇ ௷ࠅཨLjਦۨᆈࡔ๟‫ޏ‬ीჄ ାሞ౹௑Ljُਦᅱॽ‫ܔ‬ᆈࡔ ࿄ઠ݀ቛׂิ዁࠲ዘᄲ‫ڦ‬ᆖ ၚă ਸ਼஽୉ߴᇎᆈࡔ௷ዚଇ ߲჋ስLjĐjo!ps!pvuđăਸ਼ ஽୉‫׶‬౷Ljසࡕԍ๰‫ڕ‬ᆔ‫ڥ‬ 3126౎6ሆ‫ڦ‬჋ਉLj‫ڼ‬ᅃ߲ ࿵౎‫ڦ‬ዘᄲඪခ৽๟ਉႜඇ ࡔࠅ௷ཨ೑Ljኄॽ๟ጲ2:86 ౎ࠅཨਦۨାሞ౹௑ࢫ‫ڼڦ‬ ᅃْඇ௷՗ༀă ᆈࡔထྭ඄૧࣮ୁ ਸ਼஽୉՗๖Ljᆈࡔժு ᆶሞ౹௑໯࿍‫ڦ‬Đደօेഽ ૴ࢇđ‫ڦ‬एԨణՔዐ‫ڟڥ‬ᅮ ‫ت‬ăĐ࿢்૙঴ժፎዘഄ໱ ࡔॆॕ‫׼‬ኄᅃణՔ‫ڦ‬჋ስLj ‫ڍ‬ኄඐփ๟ᆈࡔ‫ڦ‬ణՔLjई Ⴙᄺփ๟ഄ໱ࡔॆ‫ڦ‬ణՔă ࿢்ၙᄲጽ‫׊߸੺े߸ڥ‬ ᇺLjփၙᅺྺഄ໱ࡔॆܸᅞ ዆ጲว݀ቛăđ Đ౹௑ᆌ޿ସ‫ׯ‬ᇵࡔ߸ ഽ‫ٷ‬Ljܸփ๟ٗ‫ׯ‬ᇵࡔఫ૛ इൽ૰ଉLj࿢்ᆌ޿ӝᅃൎ ๚൧ధ‫ڟ‬ጞ௬ฉઠ༌đLj໱ ց؊‫ڢ‬ǖĐ౹௑၄ሞ௬ଣ‫ڦ‬ ፌ‫ླٷ‬၃ժփ๟ઠጲఫၵᇼ ᅪ߀Վ‫ڦ‬ටLjܸ๟ఫၵჇ‫׬‬ ႎၙ݆๟ᅴ‫ڦ܋‬ටăጻ࠵౹ ዞ૦๏Lj໯ᆶ‫׼ڦ‬փཞၙ݆ ‫ڦ‬ට‫ۼ‬ԥኤํ๟ᆶᅃۨ‫ڢ‬૙ ‫ڦ‬ăđ ਸ਼஽୉༵‫ڟ‬Lj౹௑փᆌ ޿ሞጲ඗࣍ৣĂมࣷ࿚༶ᅜ त‫ݖ‬ፍႜྺ‫ݛ‬௬‫࠶ڦ‬૙ฉ‫ܔ‬ ᆈࡔ޹ेࡗ‫ܠ‬၌዆LjĐ౹௑ ٪ሞᇀᅃ߲‫ڇ‬ᅃঢ়ष༹ူLj ‫ڍ‬փᆌᅺྺ౹௑዆ۨ‫ڦ‬௅ዜ ፌ‫׊‬փీ‫ࡗג‬59ၭ้‫߾ڦ‬ፕ ዆‫܈‬Lj৽࿮๫ᆈࡔᅱࣷᇑ߾ ፕኁ‫ڦ‬ᅪ९Lj੦዆ᅅᇾᅅิ ‫߾ڦ‬ፕ้क़ăđ ਸ਼஽୉ཪ୞໱߲ටԨ วೋၠᇀାሞ౹௑Lj‫ڍ‬೺‫ځ‬ ౹௑አ֧ీࠕ߫ႎLj໱ຫ ‫ڢ‬ǖĐ࿢்ထྭ‫ڦ‬๟߀ՎLj փ๟૗ਸă࿢ထྭሞ߀߫ࢫ ‫ڦ‬౹௑ዐੂ‫ڟ‬ᅃ߲Բ၄ሞ߸ ेഽ‫ڦٷ‬ᆈࡔLj࿢்ᆶᅃ߲ ‫׉ݥ‬ൣည‫ࣄऺڦ‬Lj࿢்ထྭ ዘႎۨᅭᆈࡔᇑ౹ዞ‫࠲ڦ‬ ဣLj࿢்ࣷॕ‫׼‬ඇ௷ࠅཨLj ॽਦۨ඄঍ᇎඇᆈࡔට௷๮ ዐăđ ᆈࡔࡔా߳‫ڕ‬ಋĐ੨຤቟đ ޭ๯၎౅ਖ਼Ąਖ਼ટ߭

)Ojdl! Dmfhh*಼ೠਸ਼஽୉!! Đ‫౎׉‬ઠ‫ࠅ༵ްݒ‬ཨ‫ڦ‬๚Lj ሺेมࣷփ࿘ۨ൧Ⴣđă໱ ຫ‫ڢ‬ǖĐ၄ሞᆈࡔ௬ଣ‫ڦ‬ፌ ‫ٷ‬཈቟๟ঢ়ष‫ڦ‬փ࿘ۨLjኄ Ⴔᄲ้क़ࢅ౮૰֍ీ࣬ްLj ኄᄺ๟ྺ๊஺࿢Ljᅜत໯ᆶ ጲᆯ௷ዷ‫ׯڕ‬ᇵLj૰൱ॺ ૬ᅃ߲߸ॕۨ‫ڦ‬ঢ়षăࠅཨ ඟኄᅃൎՎ‫ڥ‬ᅴ‫׉‬ઓవLj໲ ॽࣷᅞ዆ঢ়षሺ‫׊‬Ăᆖၚ৽ ᄽLj໯ᅜ࿢ժփණྺኄ๟ྺ କࡔॆ૧ᅮăđ ߾‫ڕ‬ଶ‫ڞ‬ටҸ‫ڤ‬Ą௝૧ Ӭ)Fe!Njmjcboe*՗๖සࡕ߾ ‫ڕ‬ᆔ‫ူڥ‬ᅃْ჋ਉLjॽփࣷ ਉႜ๟‫ޏ‬ାሞ౹௑‫ڦ‬ඇ௷ࠅ ཨăሞᇑ၄ඪ๯၎‫ڦ‬घଜ‫ܔ‬ ਦዐLj௝૧Ӭำ‫׬‬ਸ਼஽୉‫ڦ‬ ඇ௷ࠅཨ‫׶‬౷৽ၟᅃْĐ਎ ‫܄ڦٷ‬ձđLj໱՗๖ඇ௷ࠅ ཨĐփ๟ྺକࡔॆ૧ᅮLjܸ ๟ྺକᅃ‫ڕ‬ኮຳđLjժኸሴ ਸ਼஽୉ԥ‫ܔݒాڕ‬౹ዞಋ‫ټ‬ ‫ڟ‬କຶঙă ‫ړ‬ԥ࿚‫ڟ‬ጲวༀ‫้܈‬Lj ௝૧Ӭ࣮ᆌ‫ڟ‬໱ᅃ኱ᅜઠॕ ۨ૬‫ׇ‬ණྺᆈࡔᆌ޿ାሞ౹ ௑ኮాă ‫ُܔ‬Ljਸ਼஽୉၎ᆌ‫ں‬ኸ ሴ௝૧Ӭժுᆶᅃ߲࠲ᇀ౹ ௑๚ᅓ‫ڦ‬ൣည‫ݛ‬ӄăĐ࿢ీ ࠕߴ໱DŽ௝૧ӬDžᅃ‫ॺۅ‬ᅱ ஘Ǜ໱ᆌ޿ጽਸLjၙ‫؜‬ᅃ߲ ‫ݛ‬ӄLj඗ࢫም࣮ઠăđ മ౹௑྿ᇵࣷ‫ׯ‬ᇵĂ ߾‫עٷ߯ాڕ‬த‫ܻڤ‬෧ვ ਤ)Mpse! Nboefmtpo*ණྺ!! Đᅃൎ‫ۼ‬๟Ⴕ्‫ڦ‬Ljኻ๟ྺ କೝတ໱DŽਸ਼஽୉Dž‫ڦాڕ‬

ኛ‫܋‬đă! ᆖጱྔ঍և‫߭ڢ׊‬ ઙ ຯ Ą ჱ ૦ ෷ ‫ ) ٷ‬E p v h m b t! Bmfyboefs*ց؊‫ڢ‬ǖĐ࿢௽ ӣ߀Վ‫ڦ‬ዘᄲႠLj‫ڍ‬๟በሞ ᅃॆ38߲ට‫ڦ‬ਓૂևࢫோᄲ ൱߀ՎLj‫ޏ‬ሶ৽ྰၾຫᄲ૗ ਸLj࿢փණྺኄ๟ፌࡻ‫ݛڦ‬ ݆ăđ മ߾‫ڕ‬๯၎ྂ౅Ąքટ ܻ)Upoz! Cmbjs*ຫ‫ڢ‬ǖĐኄ ඟ࿢ၙഐକኮമੂࡗ‫ڦ‬ᅃ߲ ဠਗLjᅃ߲ටਉഷ‫ܔ‬ጣጲम ‫ڦ‬స‫ڀ‬LjঢඞጣĎසࡕేփ Ӏቷ࿢ຫ‫ڦ‬ፔLj࿢৽Ԫକጲ म‫ڦ‬స‫ڀ‬ďLj࢔ᆶ੗ీ౹௑ ഄ໱37߲‫ׯ‬ᇵࡔࣷຫĎໜՍ ేďăđ ᆈࡔྔ঍և౹ዞ๚ ခևև‫ڤྼٻ׊‬Ą૧ۡ‫ܙ‬ )Ebwje! Mjejohupo*ණྺำ ௽ᆌ‫ړ‬Ԉઔ߸‫ܠ‬සࢆధ࣮ ඄૧‫ڦ‬ဦবLj඗ܸິ݆և և‫׊‬ਖ਼૛ຯĄ߭ૃଳ)Disjt! Hsbzmjoh*ඐඓණྺĐ࿢் ᆌ޿ᅜย૬ᅃ߲‫ݛٷ‬ၠፕྺ ਸཀྵLjဦবᅜࢫም༌ăđ ߳ࡔ๯సᅪ९փᅃ ‫ݛܠ‬ำᅼ‫ܔ‬ਸ਼஽୉‫ڦ‬ᄇ ঄՗๖ዊᅑăਸ਼஽୉ထྭ౹ ௑ీᅺُዘႎ੊୯ᆈࡔ‫ںڦ‬ ࿋Lj඗ܸᅃၵටሶණྺ౹ዞ ߳ࡔ๯సॽփࣷĐசቭđLj ഄ໱౹ዞࡔॆණྺᆈࡔփᆌ Ӏቷጲम႐ᇼኻ჋ስᆶ૧ᇀ ጲम‫ڦ‬አ֧ă ਸ਼஽୉ཞ้՗๖Ljᆈࡔ ሞਦۨ࿄ઠ݀ቛ‫ࢪ้ڦ‬ᆌ޿

ၭ႐৉ัLjĐਦᅱ๟ቧ‫ײڇ‬ ೑Ljᅃ‫ڋ‬࿢்૗ਸ౹௑Lj৽ ॽ࿮݆࣮ཀྵăđ ๯၎ց؊‫ڟ‬Lj໱ထྭ໯ ᆶഄ໱౹௑‫ׯ‬ᇵీࠕཞᅪཚ ࡗႎཉ੼Lj‫ڍ‬ཞ้ᄺፔࡻକ ლ൱‫ڇ‬Չၹᅱ‫ڦ‬ጚԢă ݆ࡔྔ঍ևև‫׊‬હ୿Ą ‫ݤ‬Բ࿪ຯ)Mbvsfou! Gbcjvt* ຫ‫ڢ‬ǖĐ्ย౹ዞ๟ᅃॆፁ ൰ਓૂևLjᅃ‫෇ेేڋ‬କLj ৽փీᄲ൱ຫĎ࿢்၄ሞઠ ྘ᧉᦧ൰ӕďđă ဇӬცྔ঍ևև‫׊‬ሀ ෤Ąஒ౅ĄेဇჱĄக޽ ஆ)Kptf! Nbovfm! Hbsdjb. N b s h b m m p * ኸ ሴ ਸ਼ ஽ ୉ ሞ!! Đ྘आđLjኻ๟ྺକᇊሇఫ ၵ Đ ‫ ݒ‬౹ ಋ đ Lj ໱ ຫ ‫ ڢ‬ǖ! Đਸ਼஽୉ᄲኪ‫ڢ‬Ljᅃ‫ڋ‬आ‫כ‬ ഔ‫ۯ‬Lj৽࿮݆෬‫כ‬କăđ ‫૴ࡔڤ‬Ӻᅱᇾዷဝࠈ ༬ܻĄਖ਼૛ഋձ)Hvouifs! Lsjdicbvn*ණྺසࡕᆈ ࡔၙᄲࠅཨLj၄ሞ৽๟้ ࢪLjĐ़඗໯ᆶ‫ۼ݆ၙڦ‬ᅙ Ӧሞ໼௬ฉକLj৽ுᆶ๊ ஺૙ᆯᄲॽࠅཨཱྀჽ‫ڟ‬3128 ౎ăđ ଷᅃ࿋‫ڦࡔڤ‬ำᅼLj മ‫ྔࡔڤ‬঍ևև‫׊‬ሀแਸ਼Ą ‫ݯ‬ปܻ)Kptdilb! Gjtdifs*՗ ๖ਸ਼஽୉໿ĐᅴၙཀਸđLj! Đऄሞጲम‫ၙࣙڦ‬૛đă ‫ࡔڤ‬ጺ૙ఐਖ਼ܻበሞۙ ཕ‫ڦ‬૬‫ׇ‬ฉຫ‫ڢ‬ǖĐ࿢்ፔ ࡻକᇑᆈࡔ‫ڦࣆܔ‬ጚԢLj‫ڍ‬ ᆈࡔᄲൣ‫ؤ‬ഄ໱ࡔॆᄺ߳ᆶ ጲम‫ڦ‬ᇼྭࢅ૧ᅮLj࿢்Ղ Ⴗᄲლቴ‫ڟ‬ፌࠅೝ‫ڦ‬ඟօLj ඟ௅߲ࡔॆ‫ۼ‬஢ᅪăđ ৑࠶‫ࡔڤ‬Ă݆ࡔᅜत ᅪ‫ٷ‬૧փሢཞਸ਼஽୉༵‫ڦ؜‬ ‫ܔ‬౹௑‫ڦ‬ศ‫߫߀܈‬Lj඗ܸࢁ નĂযਖ਼ᅜत‫ݰ‬ન‫ڦ‬և‫்׊‬ ‫؜ݣݵݵ‬႑ࡽLjईႹॽኧ‫׼‬ ਸ਼஽୉‫݆ၙڦ‬ă ‫ݰ‬નྔ঍և‫׊‬ჱ૦ ෷‫ٷ‬Ą๏໴ձ)Bmfyboefs! Tuvcc*๟ణമྸᅃࠅਸሢཞ ਸ਼஽୉ࠅཨၙ݆‫ڦ‬ටLjĐሞ ૦๏ฉ౹ዞ߳ࡔᅃ኱ᆶ໯փ ཞăᅃၵࡔॆփሞ౹௑൶Lj ᅃၵࡔॆփ๟ฤߵࡔॆLj‫ړ‬ ඗࿢்ᅃ኱ሞॕ‫׼‬ፏ๰౹௑ ‫ڦ‬ኸସLj‫ڍ‬๟ፔᅃၵ๢‫ڦړ‬ ߀Վᄺփ๟փ੗ᅜ‫ڦ‬ăđ ᅃ࿋౹௑ߛ֫ට๗՗ ๖ǖĐᆈࡔࠅཨ৽ၟᅃ੓ฉ ࡻ݀ཉ‫้ۨڦ‬ቊ‫ڑ‬Lj้ਗ਼ሞ ጽă౹௑փ‫ڥ‬փፔᅃၵ‫ॆٷ‬ ‫ۼ‬փဠ࣌‫ڦ‬๚Ljᆈࡔၙᄲ‫ڥ‬ ‫ڟ‬༬๺‫ځܔ‬๟ுᆶၹฆᇆ‫ں‬ ‫ڦ‬ăਸ਼஽୉ॽ൰༵‫ڟ‬କ౹௑ ኄՉLj࿢்փࣷߌघ໱‫ڦ‬ኄ ዖፔ݆ăđ DŽጹࢇՊᅳ!૚ၬ‫ށ‬Dž

౹ዞᅱࣷᅱ‫׊‬ǖ ౹௑Ⴔᄲᆈࡔ!ᆈကጲ࿢ࠜ૬ ሞᆈࡔ๯၎ਸ਼஽୿34න‫׶‬౷ॽሞ3128౎৽๟‫؜ཽޏ‬ ౹௑৊ႜࠅཨࢫLj౹ዞᅱࣷᅱ‫׊‬๾ܻ‫و‬՗๖Lj౹௑Ⴔᄲᆈ ࡔLjᆈࡔփᆌ޿ጲ࿢ࠜ૬Lj‫ڍ‬౹௑ᆌ޿ॽጀᅪ૰णዐᇀ৽ ᄽࢅሺ‫׊‬࿚༶ฉLjܸփీષ‫ݯ‬ሞཉሀ༌ಒዐă! ౹௑྿ᇵࣷ݀ჾටࡲ෧՗๖Lj৽ਸ਼஽୿Ԩටထྭᆈࡔ ାሞ౹௑՗๖࣌ᆓLjᆈࡔ๟౹௑ዐ‫ڦ‬ᅃ߲ऄሂ‫ڦ‬ঙ෥Lj౹ ௑ࢅᆈࡔ‫ڦ‬၎ཞ૧ᅮ‫ܠ׉ݥ‬ă ُྔLj౹ዞᅱࣷᅱ‫׊‬๾ܻ‫৽و‬ਸ਼஽୿‫׶‬౷ࠅཨᅃ๚՗ ๖‫ܔݒ‬ă໱ຫLjĐ࿢்Ⴔᄲᆈࡔ‫ྺׯ‬౹௑‫ྜྜڦ‬ኝኝ‫ׯڦ‬ ᇵLjܸփ๟ৈৈཕ੍ሞ‫)ߗގܠ‬࿋ᇀᆈࡔ۫ళև*ฉđă

‫ࡔڤ‬ǖထྭᆈࡔାሞ౹௑ ‫ࡔڤ‬ጺ૙ఐਖ਼ܻ34නሞӤଠ‫ܔ‬௃༹ຫǖĐ‫ࢅࡔڤ‬࿢߲ ටထྭLjᆈࡔ๟౹௑ᅃ߲ዘᄲፇ‫ׯ‬և‫ࢅݴ‬ओट‫ׯڦ‬ᇵăđ ໳ຫLj‫ࡔڤ‬ሞ࿄ઠब߲ሆ૛ॽᅜ‫ڦٷ׉ݥ‬૰‫৽܈‬ᆈࡔ‫ၙڦ‬ ݆ᇑഄ‫܀ڇ‬٬ฆLjᆈࡔᆌሞᆶ࠲౹௑മ཰‫ڦ‬༪ஃዐፔࡻྉ ၹጚԢă ‫ྴ׊ྔࡔڤ‬ຯ༬ྴુ‫ړ‬ཀຫLj౹ዞ๟ంሏࠌཞ༹Ljժ ‫ݥ‬໯ᆶ๚൧‫ۼ‬ሞ౹௑ईኁᆯ౹௑ઠਦۨLj‫ڍ‬཈‫ݨ‬।๵‫ڦ‬አ ֧๟ႜփཚ‫ڦ‬ă໱ຫLj‫ࡔڤ‬ထྭᆈࡔାሞ౹௑ă‫ںܠ߸ڍ‬ බ෇ܸփ๟߸ณ‫ں‬බ෇Lj๟Ղփ੗ณ‫ڦ‬ă ‫ࡔڤ‬አު݀ჾටෘԞ༬ሞ૩ႜႎ࿕݀քࣷฉຫLjਸ਼஽ ୿‫ڦ‬঄ࣆኤํLj‫ࢅࡔڤ‬ᆈࡔሞ౹௑ᆶႹ‫ࠌܠ‬ཞ૧ᅮLjĐ౹ ௑ႴᄲᆈࡔLj‫ݒ‬ኮᅨ඗đă

݆ࡔǖླྀ‫؜‬౹௑๟ླ၃ਉ‫ۯ‬ ݆ࡔ34නয়ߢLjᆈࡔ๯၎ਸ਼஽୿ᆶ࠲ᆈࡔ੗ీཽ‫؜‬౹ ௑‫ࣄऺڦ‬ๆ‫ݴ‬Đླ၃đă݆ࡔྔ‫݆׊‬Բᆮຯ՗๖Ljᆈࡔැ ཽ‫؜‬౹௑Lj‫ܔ‬ഄԨว৽๟ླ၃‫ڦ‬ਉ‫ۯ‬ă ݆ࡔထྭᆈࡔሞ౹௑ዐӳᄇओटঙ෥Lj‫ڍ‬փీথ๴‫ׯ‬ ᇵࡔ‫ܔ‬౹௑ཉሀ‫ڦ‬ໜᅪ߀‫ۯ‬ă

ெࡔǖኧ‫׼‬ᆈࡔԍ‫׼‬ᆖၚ૰ ெࡔጺཥӎәக2ሆ28නዂ‫ۉ‬ᆈࡔ๯၎ਸ਼஽୿՗๖Lj ெࡔኧ‫׼‬ᆈࡔሞ౹௑ዐԍ‫׼‬ഽ‫ڦٷ‬ᆖၚ૰ăӎәகሞ঍༌ ዐ՗๖Ljெࡔߛ‫܈‬ዘ๫௑ᆷᆈࡔሞ౹ዞ‫ںڦ‬࿋Ljණྺᆈࡔ ᆌ޿ीჄሞᅃ߲ഽ‫ڦٷ‬౹௑ዐԍ‫׼‬ഽ‫ٷ‬٪ሞLjኄ‫ܔ‬ᇀྼࢺ ࢅٝ৊౹ዞ‫ں‬൶‫ڦ‬࿘ۨĂࢅೝࢅ‫ݏ‬ඵ݀ቛਏᆶዘ‫ٷ‬ᅪᅭă! ெࡔ‫ܔ‬ᆈࡔ੗ీླྀ‫؜‬౹௑ߌ‫׉ݥڟ‬փҾLjट૰Ӂ๖ထ ྭഄାሞ౹௑ă‫ݴ‬ဆණྺLjᆈࡔྃ૗౹௑ॽၥෑெࡔሞ౹ ዞ‫ٷ‬୥‫ڦ‬ᆖၚ૰Lj‫ܔ‬ெࡔઠຫLjுᆶକᆈࡔLj౹௑ஹᅟ‫ڦ‬ ጲᆯႠॽԥၥෑLjഄሞࡔ‫ྔࢅݞ‬঍๚ခ‫ݛ‬௬‫ڦ‬੗੍‫܈‬ᄺࣷ ই‫گ‬ă

෌‫ۆ‬ǖॽྰၾ୿‫ূܘ‬බ‫ں‬࿋ 2ሆ27නLj෌‫֎ۆ‬አ‫עٷ‬Ҿ‫ڥ‬ຯĄձ૛‫ܔ‬ᆈࡔ๟‫ࣷޏ‬ ାሞ౹௑Đศ՗‫څ‬ᆭđLj໱‫׬‬ᆈࡔසࡕཽ‫؜‬౹௑ॽࣷ‫୿ܔ‬ ‫ڦܘ‬๘হূබዐ႐‫ں‬࿋ׂิྰၾă! ձ૛27න‫้ܘ୿ݡڟ‬՗๖සࡕᆈࡔཽ‫؜‬౹௑LjĐॽ࢔ వੂ‫ܘ୿ڟ‬ीჄ‫ڥ‬ᅜԍ‫׼‬ഄূබዐ႐‫ںڦ‬࿋đă Đ࿢்‫ܔ‬๚࠲౹௑‫ڦ‬ኛஃࣷሞᆈࡔᆶࢆዖጽၠศ՗‫څ‬ ᆭăđձ૛ຫ‫ڢ‬LjĐᆈࡔՂႷፖူઠ༌ಒăđ! ‫ޟ‬༬ࠅິ౹ዞ๯ဝኴႜ࠳ຯ‫ݰڻ‬Ąӎ‫ܻڤ‬՗๖Lj໯ ᆶࡔॆ‫ۼ‬ᆌ޿ᆶጲम‫ڦ‬ዷ඄Lj‫ڍ‬๟ᅃ‫ڋ‬૗ਸ቞ᆈࡔ‫؜‬੨ጺ ‫ܮ‬61&‫ڦ‬ஹᅟअӵLjఫ஺ॽ‫ܔ‬ᆈࡔঢ়षሰ‫ׯ‬ᅃْሚవႠ‫ٶ‬ ऍă! Ԑகࠅິඇ൰ၨ๳ዷ࠶ᅉܷĄஆնს՗๖Ljᆈࡔփৈ ๟౹ዞ‫ڦ‬ᅃև‫ݴ‬Ljᄺ๟౹ዞओटऄሂ‫ڦ‬ᅃև‫ݴ‬Ljྃ૗କᆈ ࡔ‫ڦ‬౹ዞுᆶඪࢆᅪᅭă


‫ڼ‬224೺

27

ᆈࡔঋ‫ۅ‬

!മৠᅈ඗փඹૂ࠵

ᆈࡔ०რ

ᆈ฿ᄽ୲ই዁29ሆઠፌ‫گ‬ ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬ ᆈࡔࡔॆཥऺਆ)POT* නമࠅքຕ਍Ljᆈࡔ฿ᄽ୲ 3123౎:ሆ዁22ሆक़ই዁29 ߲ሆᅜઠ‫ڦ‬ፌ‫ۅگ‬዁8/8&Lj ฿ᄽටຕူইକ48111ට዁ ሀ35:ྤටăཞ้Ljଶൽ฿ ᄽৄཌྷ‫ڦ‬ටຕူই23211዁ 267ྤටLj‫ظ‬3122౎7ሆᅜઠ ፌ‫ऻگ‬୤ă ຕ਍၂๖Ljඇኰ߾ፕට ຕฉืକ224111ටْLjग़ኰ ටຕူইକ34111ටăԍ‫׼‬ ଇ౎ᅜฉ฿ᄽጒༀ‫ڦ‬ටူই କ2ྤට዁545111Lj฿ᄽᅃ ౎ᅜฉ‫ڦ‬ටຕူইକ6ഥ዁ 9:3111ටă ඗ܸLj൞౎฿ᄽ၄ၡ ᅈ඗٪ሞLj27዁35໠‫ڦ‬฿ ᄽ൞౎ටຕฉืକ2ഥට዁ :68111ă ᆈ ࡔ ༬ Ⴙ ට ๚ ᇑ ݀ ቛ ၹ ࣷ ) D i b s u f s f e! Jotujuvuf! pg! Qfstpoofm! boe! Efwfmpqnfou*๯ဝঢ়ष‫ݴ‬ ဆ ᇵ க ਖ਼ Ą Բ ༬ ෧ ) N b s l!

Cfbutpo*ණྺ൞౎฿ᄽ၄ၡ ॽ๟Đ‫׼‬Ⴤ‫ڦ‬ઓඡđă Đ൞౎฿ᄽ၄ၡेਗLj ඗ܸ36໠ᅜฉ‫ڦ‬ට৽ᄽႚ๞ ඐᆶ໯࣐ࢅăසࡕኄዖ൵๞ ‫׼‬ჄူඁLjॽሞ‫׊‬೺݀ቛฉ ‫ྺׯ‬હ߾๨‫ڦׇ‬ᆆ࣒ăࠧዷ ᆌ‫ړ‬ဌభ࿄ઠ߾ፕኁLj‫଀܍‬ ໱்‫ڦ‬रీăđ ᆈࡔ৽ᄽևև‫׊‬க ਖ਼ĄࢍԨ)Nbsl! Ipcbo*ຫ ‫ڢ‬ǖĐኄ๟ඟටๆ‫ڦ࠵ૂݴ‬ ຕ਍Lj৑࠶ঢ়षփৠഘLj฿ ᄽ୲ඐԲኮമ࣏ᄲ‫گ‬ăđ ጧკࠅິUif! Kpct! Fdpopnjtu޶ሴටሀࡪĄ‫ݤ‬ ܻն༬)Kpio! Qijmqpuu*༵‫ڟ‬ ᆈࡔ࢔‫ࠧܠ‬ዷኟሞሺेࠧ ᇵă2ሆ34න֕ᆃ૶໮஛‫ړ‬

હ)NdEpobme(t*Ⴧք3124౎ ऺࣄ༵ࠃ3611߲ኰ࿋ă ᆖጱ߾ፕᇑᄢ઻ূ‫עٷ‬ ૧ҾఛĄө౅)Mjbn! Czsof* ՗๖‫ܔ‬ຕ਍‫࣌ڦ‬ᆓLj඗ܸඐ ༵ ‫ ؜‬ᅑ ୯ Lj ණ ྺ ຕ ਍ ए ᇀ! Đᄩᄩᇡ጗‫ߵڦ‬एđă ঢ়षბॆ֊֪၄ሞ‫ૂڦ‬ ࠵ྺ้ࡗራLj዆ሰᄽ‫׼‬փৠ ഘጽ๞Ljᅜत฽‫ߛࢫڐ‬নዚ ‫ܠ‬೗ಈ‫ڦ‬ᇥე‫߀ॽںڛ‬Վူ ᅃ೺ຕ਍‫ڦ‬঳ࡕă JOHฆᄽᆀႜᆈࡔঢ়ष ‫ݴ‬ဆᇵஆնĄਸ਼ఱܻ)Spc! Dbsofmm*ॽ฿ᄽ୲ူই‫ڦ‬၄ ၡ‫ྺ׬‬ᅃْĐആगđLjໜኮ ܸઠ‫ڦ‬੗ీ๟ෙԠ‫ࣂူڦ‬ă 3123౎‫຺ڼ‬ल‫ڦ܈‬HEQ ‫؛‬օࠚऺᇀৎ೺݀քLj਍ࠚ

ऺঢ়ष‫װ‬๭໫ጒༀăঢ়षბ ॆᇨऺHEQॽူࣂ1/5&ă ਸ਼ఱܻຫ‫ڢ‬ǖĐ23ሆ‫ڦ‬ ূබຕ਍ኤํକሁઠሁෑ‫ڦ‬ ঢ়ष՗၄Ljዚ‫ܠ‬ଭ๳णཷ‫ڦ‬ ‫ڛ‬Կᇨ๖ጣ၄ᆶ‫߀ڦ‬฀ॽԥ ླྀ‫݋‬ăࡗඁ‫߲ୃڦ‬ሆ૛൧઄ ᅃ኱සُLj໯ᅜփࣷ‫ټ‬ઠ໿ ‫ٷ‬ᆖၚăđ Ԟ୿Ԏᆀႜ)Cfsfocfsh! C b o l * ‫ ڦ‬ஆ ն Ą ࿹ ‫ ) ڤ‬S p c! Xppe*ຫ‫ڢ‬ǖĐঢ়षጺ༹ጒ ઄ධ৹ࡹ࿮ഐ෥Lj࢔వԍኤ ৽ᄽ୲ీ‫׼‬Ⴤኄࠣฉቩ൵ ๞ăđ ጨ Ԩ ঢ় ष ) D b q j u b m! Fdpopnjdt*‫ڦ‬ᆈࡔঢ়ष‫ݴ‬ဆ ᇵ෗ᤏܻĄ༔քຯ)Tbnvfm! Upnct*ഽۙຫ‫ڟ‬LjनՍ৽ ᄽ൧઄ᆶ໯߀฀Lj߾ጨሺ‫׊‬ ᅈ৹࣐஥ăփ໙ঃূሞా‫ڦ‬ ߾ጨሺ‫୲׊‬ሞ22ሆ૛ٗ2/8& ူই዁2/5&Lj๟ࡗඁଇ౎ӷ ೺क़‫ڦ‬ፌ࣐஥‫ڦ‬ሺ‫׊‬ă໱ຫ ‫ڢ‬ǖĐᇵ߾ํाీధ‫߾ڦڟ‬ ጨഄํධሞ३ณLjܸ൐ኟᅜ ௅౎2&‫ူ܈ޗڦ‬ইጣăđ )ጹࢇՊᅳ!૚ၬ‫*ށ‬

ු੔ഋెެᆈࡔཨጨ ᅜ༧Ն݆ࡔ޷ට຦ बࢭ໯ᆶ݆ࡔට၄ሞ‫ۼ‬ሞ༪ஃᅃሶԖቊႠၩတLj ఫ৽๟໱்‫ڦ‬ฉᅃඪጺཥු੔ഋጚԢ༧૗݆ࡔLjၳ‫ݠ‬ ท؄೗Đঞ޴đնభ‫ڤ‬ĄҮܻ౷ࢅኪఁᆖ႓ඤઙܻĄ ‫ڤ‬ಃ‫ڱ‬ሀLjඁ࡛ိ‫ܔ‬ӂ‫ڦ‬ᆈࡔ‫ׯ‬૬ຳఠࠣ඄एূLjᅜ ༧Ն၄ඪጺཥĂมࣷ‫ڕ‬ଶႰӎશ‫ڤ‬ഽླྀ‫ܮߛڦ‬Đ޷ට ຦đă ӎશ‫ڤ‬ሞ֖ेඁ౎ጺཥ‫ٷ‬჋മनዷቧLj‫ࠅࡔ݆ܔ‬ ௷౎๭෇‫؜ג‬211ྤ౹ᇮև‫ݴ‬ኙ๭86&‫ڦ‬໯‫ڥ‬຦ăኄ ၜĐ޷ට຦đሞ݆ࡔአުᇀඁ౎:ሆ39නࠅք‫ڦ‬3124 ౎֎አᇨ໙֥ӄዐ‫ڟڥ‬କඓණă ඄ྰֱۙႠႎ࿕ྪበNfejbqbsuሞ2ሆ33නྟ਽݀ Ԓ‫׬ڢ‬Lj݆ࡔമጺཥු੔ഋऺࣄཨጨ9ᅢᆈԃLjሞ୿ ‫ܘ‬ย૬ᅃኻຳఠࠣ඄एূăු੔ഋॽၻ೾ጱք୨౅ۨ ਃళ੝ႍ‫ܙ‬ኮૌ‫޷ܘ୿ڦ‬ට൶Lj‫ںړྺׯ‬ม঍ංĐፌ ྺᄳᄅ‫ڦ‬ఁට‫޺ސ‬đă! Đු੔ഋሞ୿‫ׯܘ‬૬ຳఠएূᅃ๚ช‫ت‬ᇀ༑໭঩ ܎Ljങৃுᆶ‫ׯ‬૬ඪࢆํ༹ࠅິăփࡗLjߵ਍‫׉ݥ‬ጚ ඓ‫ڦ‬ઠጲূබহࢅํᄽহ‫ڦ‬ၩတLjු੔ഋ‫ࣄऺڦ‬ኟሞ ᆶཉփ࿙‫ں‬৊ႜ‫ړ‬ዐăđ ᆶ‫ݴ‬ဆ‫׬‬Ljփஃු੔ഋፕ‫ࢆ؜‬ዖ࣮ᆌLjُ๚‫ॽۼ‬ ሞ݆ࡔᆅ݀Đ૧ᅮ؋཭đLjĐժփৈৈ๟ᅺྺු੔ഋ ഓ཮ᅎਃ࡛ྔᅜ༧Նয়‫ֱۙݛ‬Lj߸ዘᄲ‫ڦ‬๟ᅃ࿋മඪ ݆ࡔጺཥߵԨ৽փᆌ޿ᆶሞᆈࡔཨጨ‫݆ၙڦ‬đă ᆈࡔ๯၎ਸ਼஽୿ඁ౎7ሆሼࠅਸႹ౷Đඤଜ࣌ ᆓđྺ‫ܣ‬ՆĐ޷ට຦đܸ჋ስമྫᆈࡔཨጨ‫ࡔ݆ڦ‬ฆ ටăӎશ‫ڤ‬አު‫ُܔ‬टྺփ஢ă݆ࡔᅃ࿋ా߯և‫׊‬ ‫׬‬Ljਸ਼஽୿੝ۨ๟ࢀፋକ֍ࣷຫ‫؜‬ኄ஺փ‫ࣆڦ༹ڥ‬ă


28

3124౎2ሆ36.42න

ዐࡔঋ‫ۅ‬

ഏጲႜ‫!֖ࣷכ‬ӭ૗࿵႓प৶‫ی‬

߳‫ں‬०რ

ֱۙ၂๖৙ৄ:1ࢫ‫ٷ‬ბิ ൡၠĐାბփᅎ௷đ

ԛ৙ศᒰଇࣷࠨব१‫ޅ‬ ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ ৎනLjዐࡔ߳‫߳ں‬ևோ ीዐࠌዐᄕ༵‫߀؜‬৊߾ፕፕ ‫ޅ‬Ă௢ൎ૴ဣඖዚ‫ڦ‬Đӗၜ ࡀۨđኮࢫLjံࢫ‫؜‬໼କ߳ ၜํแဦሶăপ዁ణമLj߆ ໖Ăॿ໋Ăԛ৙‫ڪ‬41ู߲൶ ๨ᅙၠมࣷࠅքକਏ༹ํแ ဦሶăణമLjሞĐ߀ࣷ‫ޅ‬đ ‫ူڞבڦ‬Lj߳‫ں‬ଇࣷ๴‫ڟ‬କ ྪ௷॔‫۽‬Lj‫؜‬၄Ⴙ‫ܠ‬ႎഘ ၡă 2ሆ33නLjԛ৙๨ቻਸ ଇࣷLjԛ৙๨አުႎ࿕Ӹዷ ඪྦྷࣳཚࡗྲձխԒଇࣷా ඹă໳ሞྲձฉຫǖĐඪ໎ ᆦ๟ᅃఁए֫‫ڦ‬঍ཚ௷য়Lj ᄺ๟ᅃ࿋౎ൟ‫ڦ‬ට‫پٷ‬՗Lj ໱ഏጲႜ‫֖ࣷכ‬Ljٗళܾ࣍ ‫݀؜‬Ljഏႜଇ߲ၭ้‫ڟ‬ԛ࿵ ࣍ࣷᅱዐ႐ăኄ๟ᅃ߲঍য় ᆩႜ‫࣐ܔۯ‬঴ԛ৙ᆛ‫܂‬ፕ ‫ࠋڦ؜‬၅ăၭඪLjၠేბ သƽđ Đ৊ோுᆶးࢾLjு ᆶࢤ‫ں‬༎Ljுᆶ֒ഌ࢙‫ޗ‬Lj ኻᆶ߾ፕටᇵ०‫ڇ‬૝ஸ‫ڦ‬ᆓ ࢪǗுᆶ‫ٷ‬Ԉၭ࢈‫ڦ‬૝೗Lj ኻᆶᅃ߲֌ଙ‫ڀ‬ăኄ๟֖े ԛ৙๨ଇࣷ‫ڦ‬྿ᇵ‫پ‬՗Ԓ‫ڟ‬ ้ፌ཭‫ߌڦ؜‬๴ăđ‫ُأ‬ ኮྔLjĐৃ౎)ԛ৙*๨ට‫پ‬

ࣷ௽ඓᄲ൱Lj๨ට‫پٷ‬՗‫ݥ‬ թփ‫ڥ‬ໜᅪ൩्Lj൩्ՂႷ ༵঍ກ௬ԒߢLjຫ௽൩्૙ ᆯăฉ࿷Ljࣷ‫੍ׇ‬ৎዷဝ໼ ଇ֨‫ٷڦ‬ೡటฉࡐ‫ۯ‬խ‫ݣ‬ጣ ߳‫پ‬՗ཷ‫پ‬՗‫؜ڦ‬൘൧઄Lj ᆌ‫ڟ‬Ăํ‫ࢅڟ‬࿄‫ڟ‬ටຕໜጣ ‫پ‬՗்‫ڦ‬୥Ⴤ‫ׇڟ‬Ljํ้߸ ႎጣຕ਍ăđ ਍঻ถLjԛ৙๨༵঍‫ٷ‬ ࣷอᅱ‫ୃڦ‬ၜԒߢLj਩༹၄ ‫߀؜‬৊࿔‫ڦޅ‬౮૰ăԲසLj አު߾ፕԒߢ2/79ྤጴLj Բฉাณକ3311ጴLj৑ଉᆩ ཚໍᇕჾLj३ณକ‫ٷ‬ଉ‫ڦ‬ఁ َ঴๥Ǘԛ৙๨݀߀྿‫ऺڦ‬ ࣄࢅᇨ໙Ԓߢᅺۙჺ૰‫े܈‬ ‫ٷ‬Ljጺጴຕᆶ໯ሺेLj‫ڍ‬঴ ‫܁‬३ณକ2111ጴǗට‫׉ٷ‬྿

ࣷ߾ፕԒߢᄺԲๆෙাට‫ٷ‬ ᅃْࣷᅱԒߢߡ‫ڦ‬26811ጴ ३ณ4511ጴă ُྔLj‫ࣷٷ‬०Ԓॽዘ ‫ݒۅ‬ᆙ‫پ‬՗อᅱԒߢࢅ݀ჾ ‫ڦ‬൧઄Lj०Ԓాඹᅜ཭‫؜‬อ ᅱᅪ९ྺዷLj‫݀ܠ‬೵ཚ‫پ‬՗ ‫ॺڦ‬ยႠĂ಼ೠႠᅪ९Ljཚ Ԓ൧઄‫ڪ‬ᇑอᅱᅪ९࿮࠲ా ඹᅃୱփ਽݀Ljჹ߭੦዆० Ԓ೺ຕࢅ݀‫ྷݔݣ‬Ljփ݀ߴ ᇑࣷᅱ࿮࠲‫ڦ‬ටᇵă‫༵ࣷٷ‬ ‫ࣷב‬ᅱ࿔ॲĂ‫ޤ‬ዺ֌ଙĂ० Ԓ๑ᆩ࠼ಎࢅᆫಎ‫ڪ‬ႚ๕٪ ‫ئ‬Ljደօํ၄ࣷᅱ࿮ኽࣅă ԛ৙๨ๆ຺াට‫ٷ‬ᅃْ ࣷᅱႎ࿕݀ჾටିྼଠၠऻ ኁ঻ถLjُْࣷᅱᄲ൱ଶ‫ڞ‬ ߅և‫پ‬՗ॕ‫׼‬঄ํࣆĂ঄ኈ

ࣆĂ঄‫ࣆ܌‬Ljӝ߸‫݀ڦܠ‬ჾ ้क़ାߴ೵ཚ‫پ‬՗Ljփፔ՗ ༀ๕Ă༹ࣷ๕ĂࣹԒ๕Ă߾ ፕ๕‫݀ڦ‬ჾă ሞ2ሆ25නူ࿷‫ڦ‬ศᒰ ๨ට‫پٷ‬՗Ԓ‫ڟ‬၄‫ׇ‬Ljᆶ‫پ‬ ՗ၠ௃༹ऻኁ‫ݒ‬ᆙLj߲՚‫پ‬ ՗ཷ෇ዿࡸࣀ৶‫ی‬LjසԐҾ ൶Ăஆࢶ൶‫ڦ‬ଇࣷ‫پ‬՗ె෇ ዿཞᅃॆ৶‫ی‬Lj๟࿋ᇀ‫ޟ‬གྷ ൶‫ڦ‬ᅃॆࡸࣀ৶‫ی‬ă޿৶‫ی‬ Ӏ࿵႓पՔጚॺሰLjፌ‫گ‬Ք ጚ‫ݝڦ‬क़ோ๨ॏྺ2399ᇮLj ࡤᅃ‫ݻ‬ራ֕Ǘසࡕ๟ᅜࠅິ ఁᅭࢅ৶‫ی‬ധ۩‫׊‬೺ࢇፕၹ ᅱLjፌ‫گ‬ॏ߭ᄺᄲ:11‫ܠ‬ᇮ ᅃक़Ljᇑศᒰև‫ڗߛݴ‬࿵႓ प৶‫ی‬ோ๨ॏ၎‫ݠ‬ă ‫ړ‬ཀྟฉLjஆࢶ‫پ‬՗ ཷ‫ם‬ၨ෇ዿ޿৶‫ی‬Lj߀ዿഄ ໱‫ݛں‬ăԐҾ‫پ‬՗ཷሶுᆶ ࣑‫ٶڦݛں‬໙ăԐҾ‫پ‬՗ཷ ᅃ࿋߾ፕටᇵ‫׬‬LjᆯᇀԐҾ ᅃၵ‫پ‬՗૗๨൶ডᇺLjᆶ‫ڦ‬ ዿሞ࠼௽‫ںڪ‬Lj൐‫้ۙړ‬ኝ ዿ‫ݝ‬ᅙঢ়փ၄ํLj‫ܾڼ‬ཀᅃ ራ৽ᆶࣷᅱLj໯ᅜධҾಇዿ ሞ޿৶‫ی‬ă‫ڍ‬2ሆ26නူ࿷3 ้2:‫ݴ‬LjԐҾ൶ට‫׉ٷ‬྿ࣷ ࠳‫ྲݛ‬ձ‫׬‬ǖԐҾ‫پ‬՗ཷඇ ༹‫پ‬՗ᅙঢ়߀ሞศᒰ๨྿‫ڕ‬ ၯბᇻՠ࠷ᆩ֕ࢅႩတăُ മLjஆࢶ‫پ‬՗ཷᄺ๟ٗ޿ࡸ ࣀ৶‫ی‬ӭ‫ڟ‬କბᇻՠ࠷ă

ዐࡔ๕ࡗ౎Đ੤ࡃፃđუ૰Ԡሺ!! ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ Đ‫܀‬ሞᅴၕྺᅴਜ਼Lj௅ ‫ॅވ‬বԠາൕăđ‫ؾ‬ব๟ཷ ᇶ‫ڦ‬বනLj‫ݑူݣ‬హĂ࣮ॆ ࡗ౎๟௅߲ሞྔԦհ‫ڦ‬ዐࡔ ට‫ڦ‬೺ಐă඗ܸৎ౎ઠLjඐ ᆶሁઠሁ‫౎ڦܠ‬ൟටٗĐಐ ࡃđՎྺĐ੤ࡃđă ࡃ཰ड़ႍĐว႐ਓೃđ Đୟฉࢾ้क़LjԦհࡼ ༹૰ăđۭ૞৽ኰᇀԛ৙ᅃ ॆኤඋࠅິă໳8౎മٗࡍ ዝԹব‫ڟ‬ԛ৙‫܁‬ກLjժାူ ߾ፕă௅౎೺‫ؾځ‬ব࣮ॆཷ ᇶLj‫ڦ཰ࡃڍ‬ዛ‫כ‬હ‫ܙ‬ᄺඟ ໳ཀྵ༯ă ۭ૞ߢ໕ዐႎมऻኁ ຫLjԛ৙‫ڟ‬ԹবՂႷঢ়ࡍᄞ ዐገLjമӷ‫ײ‬आ‫כ‬ᄲፖ41߲ ၭ้Lj‫ࡍڟ‬ᄞࢫ࣏ᄲምፖ4 ၭ้ഛ‫ॆڟీ֍כ‬ă൐փຫ ᆛफփਾĂස֦փՍLjĐ8 ཀ्೺Lj5ཀ‫ࡼۼ‬ሞୟฉ କđă

ၠआ‫כ‬Đᅃ೑వ൱đཨ ইLjۭ૞߾ፕࢫ჋ስ۩ऐ೑ ࣮ॆăĐ໿ࡍକLjᆲᇩକᅃ ଇዜ֍ူ๮đLj໳ԑᇽຫLj ԛ৙‫ࡍڟ‬ᄞ‫ײڇڦ‬ऐ೑ᄲ 2:11ᇮට௷ԼLjĐᅃઠ࣮‫ۼ‬ ీச߲jqipof5Tକƽđ శዐႫ෦Đ֎አ‫׺‬৆đ ਸၨ໿‫ٷ‬๟Ⴙ‫ܠ‬ට࡞಄ ࣮ॆ‫ڦ‬ᆼᅃᇱᅺăኄबཀLj ໥࠼ᇺኟಎ໙ጣࡗ౎࣮ॆ‫ڦ‬

ࢾၨă໥࠼ᇺ๟ᅃ໯‫ٷ‬ბ૛ ‫ڦ‬Đၭ൞উđ)൞౎ঞ฾*Lj ॆሞࢋళጂக‫ی‬ă໱3123౎ ߑ঳ࣿLjӀቷ‫ໍޅ‬Ljৃ౎ࡗ ౎‫ڥ‬ਸ๔ಋࢤԈକă ໥࠼ᇺሆ๭෇9111ᇮLj ሞԛ৙න‫ࢾ׉‬ၨช੗Lj‫࣮ڍ‬ ॆࡗ౎৽‫ڥ‬ሦᇜĐ؆ጴླ ऐđăĐၮ৤ມ‫ݛ‬ᄷᄷర రĂ޴జLj዁ณ৽‫ڥ‬2/3ྤ ᇮđLjߑߑ঳ࣿ‫ڦ‬໱்࣏ ᄲߴၭԜ݀Đუ໠ബđLjଇ ॆ኶ጱ‫ڪ‬ĐൕၭԜđ৽ᆶ: ටLjᇨ໙2911ᇮăُྔLjଇ ॆࠌ8߲ն๽ࠝ৻ᅔໃ૝ᆼ ᄲࢾඁ዁ณ2511ᇮă ‫أ‬କฉຎࢾၨLj࣏ᆶઠ ࣮ୟ‫ݯ‬Ă൩ਜ਼‫ݗ׺‬Ljၭଇ੨ ࡗ౎዁ณࢾၨଇྤᇮă໥࠼ ᇺ༒‫ڢ‬ǖĐ࣏ኈᆶ‫ۅ‬಄࣮ॆ ࡗ౎ƽđ ‫ࣹ৽ׯ‬ԒĐუ૰෷‫ٷ‬đ āā 3123౎‫ؾ‬ব๟୨ໄ߾ፕ ࢫ‫ڼ‬ᅃْ࣮ॆࡗ౎ăԹᄽᇀ ൣࣀ‫ٷ‬ბࣅ߾ጆᄽLj໱ຩ૧ ෇ኰᅃॆࡔᆶࣅ߾ഓᄽٗ๚

ჺ݀߾ፕLjధ‫ڟ‬ସ޴઻ၕൕ ࿮Բ၉డ‫ڦ‬ԛ৙ࢽ੨ă Đሞ໱்ᄅ૛Ljฉକ ൣࣀ৽ᆌ޿৊‫ڕ‬ዐᄕLj৊କ ࡔഓՂႷీ‫ړ‬ଶ‫ڞ‬ҭđLj୨ ໄḠጣூཀྵLjᅃ૽᝶ᝒăඁ ౎‫ؾ‬বᅃ‫ڟ‬෷۫઻ॆLjၕൕ ்৽‫ߋݵݵ‬ઠĐቒᄠđኄ࿋ Đԛ৙ටđLjമࢫკ࿚໱ሞ ‫ڦۼڽ‬Đࢢ࿀ፕྺđLjჾᇕ ؊஢၉డᇑ೺‫ځ‬ă ๺փኪLjĐԛฉ࠽đੂ ຼ࠼းLjഄํ߆੮ጲኪă୨ ໄ௅ሆ߾ጨ຦ࢫሀ5611ᇮLj ၄ᇑཞ๚ࢇፀࠅᇦLjৈ‫ݝ‬ፀ ௅ሆ৽ࢾۖ3111ᇮLjනጱࡗ ‫ڥ‬ጣํ৆әă୨ໄ‫ݑ‬హጣLj ධኗሾሞĐ࿒ԏ၍đฉ‫ڦ‬ ໱Ljৃ౎ࡗ౎้සࢆߴၕൕ ்ᅃ߲Đ঍‫پ‬đă ऻኁ݀၄LjణമĐ੤ ࡃđ൧Ⴣᅙॷॷሞ౎ൟටLj ᆮഄ๟Đ91ࢫđᅃ‫پ‬ዐண ჽăܸೝනኻႴĐᆌ‫ܔ‬đ࿮ ႴĐ኱๫đ‫ڦ‬๭෇ৌืĂ঳ ࣿิጱ‫ࣆڪ‬༶Ljሞ‫ؾ‬ব࣮ॆ ้ඐ࿮݆ምᆆ֠Ljᅺܸ‫ྺׯ‬ ঋ୯‫ڦ‬णዐԖ้݀‫ۅ‬ă

2ሆ34නLjᅃၜሞ৙ৄ‫ں‬൶‫ٶ‬໙ାბ‫ٷڦ‬ბิඖ༹ ዐ৊ႜ‫ֱۙڦ‬၂๖Lj࿢ࡔ:1ࢫ‫ٷ‬ბิൡၠᇀĐኻାბփ ᅎ௷đăኄ๟ᅃ߲ኵ‫ڥ‬ጀᅪ‫ڦ‬ႎ൵๞ă ኍ‫ٷܔ‬ბิ‫ࡔ؜‬ାბ‫ڦ‬༬‫ۅ‬Ljళਸ‫ٷ‬ბঢ়षბᇾ 3121पბิߛ‫׏‬ĂቧయዐĂቶਬĂྦྷी඗ĂቧናႽሞൣ ࣀ‫ٷ‬ბĂԛ৙‫ٷ‬ბĂళਸ‫ٷ‬ბĂཀৄ‫ٷ‬ბĂዐࡔට௷‫ٷ‬ ბĂԛ৙฾‫ٷݔ‬ბĂԛ৙ࡵ੣ࡵཀ‫ٷ‬ბĂԛ৙૙߾‫ٷ‬ ბĂԛ৙ᆰ‫ٷۉ‬ბĂዐᄕ֎ঢ়‫ٷ‬ბĂԛ৙ᇕჾ‫ٷ‬ბ22໯ ዘ‫ٷۅ‬ბ‫ڦ‬2983ఁბิዐਸቛକ࿚ਝֱۙă๴‫ݡ‬ට਩ྺ ኟሞጚԢ‫ࡔ؜‬ାბ‫ڦ‬ბิLjࡥ߃କঢ়षბĂ݆ბĂ‫ۉ‬ ጱĂऐႁ‫ڪ‬52߲ጆᄽă ഄዐLj՗๖ॽઠထྭĐሞࡔྔ‫׊‬೺৽ᄽईᅎ௷đ‫ڦ‬ ๴‫ݡ‬ටኻ቞:/44&Lj58/25&‫ڦ‬ԥֱۙኁ՗๖ାბ๟ྺକ ༵ืጲम৽ᄽ‫ڦ‬৪ኛ૰ࢅ෉ํ૰Lj4:/79&‫ڦ‬๴‫ݡ‬ට๟ྺ କথ๴ߛ຤ೝঞᇣăُྔLj4/96&‫ڦ‬ბิ՗๖ጲमጚԢ ାბ๟߶‫ޅ‬Lj๴ዜྷཞბᆖၚă

ԛ৙‫ٯܠ‬ժਉ࣐঴ ‫ؾ‬ব೺क़Đԍఛࣚđ 2ሆ35නLjऻኁٗԛ৙๨ฆခ྿କ঴‫ڟ‬Ljྺ࣐঴‫ؾ‬ ব೺क़ॆአ‫ޜ‬ခ๨‫ࠃׇ‬Ⴔல‫ܜ‬Ljԛ৙๨ኟۙ‫߳ۯ‬ૌጨᇸ ओटᆌ‫ܔ‬ă਍փྜඇཥऺLjඇ๨ॆአഓᄽᅙྜ‫ׯ‬7111‫ܠ‬ ఁॆአ‫ޜ‬ခᇵ‫ڦ‬ಢჟࢅ‫ئ‬Ԣă ԛ৙๨ฆခ྿ᆶ࠲޶ሴට঻ถLj๨ฆခ྿ࣷཞ๨௷ አਆĂ๨ට૰มԍਆĂ๨֎አਆ‫ڪ‬ևோLj؊‫ݴ‬૧ᆩৎ౎ ઠԛ৙๨ॆአ‫ޜ‬ခ༹ဣॺยࢅĐॆአ‫ޜ‬ခ߾‫ײ‬đಢჟ‫ڦ‬ ‫ࡕׯ‬Lj‫ۯ‬ᇵᆅ‫ॆڞ‬አ‫ޜ‬ခഓᄽओट‫څ׶‬มࣷሴඪLj֑ൽ ᆶၳ‫ٯ‬แLj࣐঴‫ؾ‬ব೺क़‫ڦ‬๨‫ࠃׇ‬Ⴔல‫ܜ‬ă ਍କ঴Ljԛ৙๨ॆአ‫ޜ‬ခ༹ဣॺยಢᇣഓᄽĂ Đॆአ‫ޜ‬ခ߾‫ײ‬đಢჟ֖ᇑഓᄽĂԛ৙ॆአ‫ޜ‬ခྪे௑ ഓᄽĂԛ৙๨ॆአ‫ޜ‬ခၹࣷ૙๚‫ڇ‬࿋‫ڪ‬511ᇆॆॆአഓ ᄽओटၚᆌLjࠌཞႜ‫ۯ‬Ljᅃ‫ݛ‬௬༵മፔࡻටᇵ‫ئ‬ԢLj ཞ้ॺ૬ᆌथ༺ց዆‫܈‬Lj೵ՓҾಇऐ‫ॆۯ‬አ‫ޜ‬ခᇵLjᆅ ‫ڞ‬Ԩ‫ں‬ਃ௷ዷ‫ؾڟ෇ेۯ‬বॆአ๨‫ׇ‬ăُྔLjᆅ‫ॆڞ‬አ ‫ޜ‬ခᇵ‫ݓރٱ‬ၕLj‫ܔ‬փ‫ݓ‬ၕ‫ॆڦ‬አ‫ޜ‬ခᇵLjे‫ٷ‬ঃ૤घ ૤Ljेഽට࿔࠲ࣉă

࠽ู۫አၹࣷᅱਸట! ྿ᇵԥ༵ႝĐփᄲ྘๮ऐđ ࠽ู۫አၹๆᅃাᅃْࣷᅱ2ሆ34නူ࿷ሞ࠽ዝਸ టLj࠽ู۫አၹዷဝࣜୄሊ‫پ‬՗࠽ู۫አၹๆা‫׉‬ခ྿ ᇵࣷፕ߾ፕԒߢLj‫ړ‬ཀ‫ׇࣷڦ‬०লൣႎLjுᆶးࢾĂഘ ൰ࢅ૝ᅏၭ঵Ljܸሞ྿ᇵ்๭‫ࣷڦڟ‬ᅱ֌ଙዐLj࣏޹ጣ ᅃ‫ހ‬Ėዂአၹ‫ڼ‬ๆᅃা࠽ู۫྿ᇵࣷ྿ᇵ‫ڦ‬ᅃ‫ހ‬႑ėLj ႑ዐ༵ႝ྿ᇵሞࣷᅱ೺क़Đփᄲ‫ٶ‬᭷ລđĂĐփᄲ྘๮ ऐđ‫ڪ‬ă ࣜୄሊፕĖዐࡔට௷አዎၹฆࣷᅱ‫ڼ‬ๆা࠽ู۫྿ ᇵࣷ‫׉‬ခ྿ᇵࣷ߾ፕԒߢė้ኸ‫؜‬Ljࡗඁ࿵౎Lj࠽ู۫ አၹൽ‫ڥ‬କড‫ڦܠ‬૙ஃ‫ࡕׯ‬Ă዆‫ํࢅࡕׯ܈‬७‫ࡕׯ‬ă ĖԒߢė‫׬‬Lj࠽ู۫አၹӝྼࢺ௷ዚߵԨ૧ᅮፕྺ ‫ࢅۅ݀؜‬஌গ‫ۅ‬LjၹฆᅱአĂॺჾక֧ă૶Ⴤ5౎৽े ੺ׂᄽገᅎᇴॺยĂ༵ืഓᄽጲዷ‫ظ‬ႎీ૰Ăٝ৊ᆫ๞ ‫د‬ཥׂᄽߛ‫ࣅ܋‬Ăे੺቟୼Ⴀႎ႗ׂᄽࢅ၄‫ޜپ‬ခᄽ݀ ቛLjླྀ৊હ‫ۯ‬૰ገᅎ‫ڪ‬ዘ‫ٷ‬ੜ༶Ljਸቛ߶ጷ‫ࢅֱ۽‬ၹฆ ᅱአLjժ‫ߗެْܠ‬ӐਉӸĐມገᅎđࢅศࣅህߗӐࢇፕ Ⴧ‫ࣷ঻ླྀد‬Ljླྀ‫੺े۫࠽ۯ‬ገ႙ืप቟୼ํแă ਍ཥऺLj࿵౎ઠLj࠽ู۫྿Ăูአު‫ู۫࠽ܔ‬አၹ Ԓໃ‫ڦ‬ၹฆᅱአࢅۙჺ๫ִ‫ࡕׯ‬ፔ‫಼؜‬๖ࠌ316ॲăႹ ‫ॺܠ‬ยႠᅪ९ԥဌభ‫ู۫࠽ڟ‬྿Ăูአު‫ڦ‬ዘ‫ٷ‬ਦ֧և ຈࢅᆶ࠲ጆၜऺࣄዐLj٣ิକ࠽۫ेഽมࣷ࠶૙ࢅ߀฀ ௷ิ‫ڪ‬၎࠲࿔ॲࢅአ֧‫ٯ‬แă


‫ڼ‬224೺

29

ዐࡔঋ‫ۅ‬

!‫ؾ‬ሏࠔ೑ටຕॷณ

߾႑և‫ޏ‬ණঢཕാ೑֭ॲ ๳Lj३ൟߛ‫܎้ރ‬णዐ‫ݣ‬೑ ሰ‫ࠔྪ૴ࢻׯ‬೑୫ਜ਼‫ځڪڦ‬ ้क़ăཞ้Ljࢻ૴ྪࢅ‫ࣆۉ‬ ۩೑ᇨ๳೺ჽ‫׊‬዁31ཀă

ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ ! ! ! ৎනLjև‫ݴ‬௃༹Ԓ‫ڢ‬Lj ߾႑ևူ‫ٳ‬ཚኪᄲ൱ᆶ࠲៓ બഗཕᆩാ೑֭ॲLj2ሆ33 නႎࣀมዐࡔྪ๚࠳‫ྲݛ‬ձ ݀քၩတ‫׬‬Lj߾႑և‫ۉ‬႑ ࠶૙ਆ๨‫࠶ׇ‬૙‫ت‬ᇀ2ሆ29 නྟᇑෙॆࢻ૴ྪഓᄽ‫ࣆۉ‬ ࠏཚLjᄲ൱ഓᄽ࠲ጀྪஏ൧ ઄Lj֑ൽ‫ٯ‬แLjՆ௨ᆖၚ๳ ೑ဣཥኟ‫׉‬ሏႜă‫ޏڍ‬ණᄲ ൱ഓᄽཕᆩാ೑֭ॲLjժ ‫׬‬Đഽ዆ঢཕᇀ݆࿮਍Lj‫ۉ‬ ࣆॺᅱփ๟ഽ዆Ⴀ‫ڦ‬ăđ āā৽ሞ33නLjට௷නԒഌ ူ‫ڦ‬नਗ਼໇໭ླྀ‫؜‬କጲम‫ڦ‬ ാ೑߾ਏĐनਗ਼ാ೑đăኄ ᅪ࿆ጣാ೑෉ॲփৈ࿄ԥঢ ཕLj‫ܸݒ‬ᆅઠକĐࡔॆ‫ܓ‬đ ჋๮֖ेă āā29නLjᆶၩတ‫׬‬ᆯᇀূ ෷ྪஏ‫ڦ‬ଞԔ៓બഗാ೑֭ ॲߴཎ‫ڢ‬և23417۩೑ྪበ ሰ‫ׯ‬କ਎‫ٷ‬უ૰Ljূ෷ྪஏ ԥཎ‫ڢ‬ևሀ༌ăฯ዁ᆶၩတ ‫߾׬‬႑ևߴূ෷Ă471Ă໇ ࠑĂӍᆴ‫ڪ‬ፔକാ೑֭ॲ‫ڦ‬ ៓બഗ‫׍‬ฆူ݀ཚኪLjᄲ൱ ཕኹാ೑֭ॲăփࡗLjऻኁ ٗূ෷ྪஏĂ471Ă໇ࠑࢅ Ӎᆴ‫៓ॆܠڪ‬બഗ‫׍‬ฆ֑‫ݡ‬ ኤํLj዁ৃுᆶᅃॆ๭‫߾ڟ‬ ႑և‫ڦ‬ঢཕཚኪLj໱்‫ڦ‬ാ ೑߾ਏ੗ᅜኟ‫׉‬๑ᆩă

‫ؾ‬ሏࠔ೑ටຕॷณ

āā৽ሞၙச೑‫ؾ‬ব࣮ॆࡗ ౎‫څ௷ྪڦ‬႐ാ೑෉ॲ੗ీ ࣷԥ‫ހ‬෫ኮ้Ljට௷නԒ ഌူ‫ڦ‬नਗ਼໇໭ፕྺĐࡔॆ ‫ܓ‬đ‫؜‬ଚLjᄺߛۙჇքླྀ‫؜‬ ാ೑߾ਏLjኄඟྪ௷‫׊‬๾ᅃ ੨ഘă ཎ‫ڢ‬ևྺ23417ྪበ३უ āā၎࠲ຕ਍၂๖Ljཎ‫ڢ‬և ࠳‫ݛ‬๳೑ྪበ23417/doሞ๳ ೑ߛ‫้ރ‬Lj௅௱৽ᆶ31ྤට ཞ้ሞ၍Ljྪበන‫ک‬୤ຕଉ ཭೦2811ྤْLjන‫ۅ‬ऍߛ‫ٳ‬ 26ᅢْLj௅‫ࠔڟ‬೑ߛ‫ࣷ৽ރ‬ ‫؜‬၄ᆛ‫܂‬၄ၡă āā਍঻ถLjඁ౎‫ؾ‬ሏࢫLj ཎୟևோདൽมࣷ߳হ‫ڦ‬ᅪ ९ࢅॺᅱLj‫ْܠ‬ᄥ൩‫ࡔॆܠ‬ ాኪఁߛၯĂࢻ૴ྪࢅ‫ۉ‬ጱ ฆခྪበዘ‫ٗۅ‬ଇ߲‫ݛ‬௬৊

ႜକ߀৊ă āāዐࡔཎ‫ڢ‬੔ბჺ৯ᇾ‫ۉ‬ ጱऺ໙रຍჺ৯໯ޭ໯‫׊‬ዬ ॺิ঻ถLj23417ྪበᅃ‫ݛ‬ ௬๟ٗरຍ‫ݛ‬௬Ljዘ‫ܔۅ‬ဣ ཥॐࠓ৊ႜକᆫࣅLj‫ܔ‬ᆘॲ ยԢ৊ႜକકඹLj‫ܔ‬ᄽခୁ ‫ײ‬৊ႜକۙኝLjᅜ༵ߛဣཥ ‫ت‬૙ీ૰Lj๢ᆌ‫ٷ‬ժ݀ᆩࢽ ‫ݡ‬࿚Lj߀฀ᆩࢽࠔ೑༹ᄓă ኝ༹ᆫࣅྜ‫ࢫׯ‬Lj࿢்࣏྿ ྂ‫ڼ‬ෙ‫ݛ‬ऐࠓ‫ܔ‬ဣཥ৊ႜକ ඇୁ‫ײ‬უ૰֪๬Ljᄓኤକဣ ཥ‫ڦ‬঍ᅟժ݀Ⴀీࢅ‫ت‬૙ඹ ଉă āāଷᅃ‫ݛ‬௬๟ٗ࠶૙‫ݛ‬ ௬LjྺՆ௨‫ٷ‬ଉ୫ਜ਼ሞࢻ૴ ྪಇ‫ࠔܓ‬೑Ljཎୟևோӝᇱ ઠ‫຺้߲ڦ‬क़ব‫ݣۅ‬೑߀ ྺ21߲ব‫ݣۅ‬೑Ljन9ǖ11 ċ29ǖ11DŽ25ǖ11‫ྔأ‬Dž೺ क़௅ၭ้਩ᆶև‫ݴ‬ႎ೑ഐ

āāӀቷཎୟ๳೑೺Ҿ ಇLj34නฉ࿷:‫ۅ‬LjԨ๨߳ आ‫כ‬በࢅ‫پ‬๳‫ۅ‬ਸ๔݀๳ 3124౎‫أ‬နDŽ3ሆ:නDž‫כ‬ ೑Ljবമ߳ඤ‫ݛۅ‬ၠଚ‫ככ‬ ೑๳ᵦă āā33නူ࿷2‫ۅ‬ፑᆸLjԛ ৙በ߳๳೑‫ش‬੨മLjಇ‫ڪܓ‬ ࢪச೑‫ڦ‬ටຕᅙփසُമට ‫ܠ‬ăࠔ೑Ă߀ധࢅཽ೑‫߾ڦ‬ ፕᆶཉփ࿙ăԛ৙በ๳೑‫ش‬ ੨‫߾ڦ‬ፕටᇵ‫׬‬Ljᇨ๳೺ଣ ৎ‫أ‬နLj‫ش‬੨‫ࠔڦ‬೑Ⴔ൱ደ ॷ࣮஌ă āāยሞԛ৙በ࠽‫ׇ‬ዐև‫ڦ‬ ଣ้๳೑‫ش‬੨ሀ61߲Lj௅߲ ‫ش‬੨മ‫ࠔڦ‬೑ටຕԍ‫׼‬ሞ21 ටፑᆸLj‫ॆٷ‬ᆶႾ‫ں‬ಇ‫ܓ‬ă ໱்և‫ݴ‬๟ᅺሞྪஏĂ‫ࣆۉ‬ ۩೑้ுᆶ‫ࠀׯ‬Ljև‫ݴ‬๟Ⴔ ࠔசৎන‫ײ܌ڦ‬೑ă āāԛ৙በ2ࡽࢅ3ࡽ๳೑‫ٷ‬ ཐాLj၎‫ܔ‬ডྺૐൣă߳ᇨ ๳೑‫شڦ‬੨മLjև‫ݴ‬ுᆶට ಇ‫ܓ‬Ljև‫ࠔݴ‬೑ටຕԍ‫׼‬ሞ ෙ຺ටፑᆸLjएԨీԍኤ୫ ਜ਼न‫ڟ‬नࠔăኴ൘௷য়փ܏ ნ๫Ljྺ୫ਜ਼்‫ٴ‬ᅑă

!๨‫ࣀॺר׊‬՗๖‫ټ‬ཀྵኧ‫׼‬

࠽ዝॽᇀ‫ؾ‬বࢫഔ‫߅ۯ‬և֎ׂࠅ๖ ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ ࠽ዝ๨ु྿ִ॔ਆᇨ ‫ޫݞ‬Өਆ2ሆ32නူ࿷ਉႜ Đ૸ল࠽ዝॺยđႎ࿕݀ք ࣷLj࠽ዝ๨ु྿‫׉‬྿஽ൣࢋ ࣷฉཪ୞Ljଶ‫߅ڞ‬և֎ׂ ࠅ๖๬‫߾ۅ‬ፕॽᇀ‫ؾ‬বࢫ ഔ‫ۯ‬ă໱࣏ኸ‫߅ܔ؜‬և֎ׂ ࠅ๖ණ๎‫ڦ‬ब߲ဃ൶Ljժ‫׬‬ Đ֎ׂࠅ๖๟‫ޫݞޫݒ‬ዎԨ ኮਉLj‫ڍ‬ժ‫ݥ‬Ԉዎӥթđă āāُक़ኟሞਉႜ‫࠽ڦ‬ዝ ๨ĐଇࣷđฉLj๨አၹޭ ௞ກ‫ݔ׊‬൞຿༵ӄॺᅱLj࠽ ዝ୲ံ๬ႜ࠳ᇵॆབྷ֎ׂฤ Ԓࠅਸă޿༵ӄᆅ݀มࣷඤ ᅱLjժ‫ڟڥ‬Ԉઔ‫ܠ‬ఁአު࠳ ᇵሞా‫ݘ࠽ڦ‬ኧ‫׼‬ăܸሞԨ ሆ‫؛‬ਉႜ‫࠽ڦ‬ዝ๨྿ඇࣷ ฉLjॽĐ๬‫ۅ‬ଶ‫߅ڞ‬ևॆབྷ ֎ׂฤԒࠅ๖đభ෇211ၜ ዘ‫۽ۅ‬Ӹ߾ፕኮᅃă

āā਍କ঴Lj޿ၜ߾ፕॽሞ ‫ؾ‬বࢫഔ‫ۯ‬Ljళ෭൶ሀ411 ఁޭ‫ت‬पᅜฉ‫ڕ‬ᇵଶ‫߅ڞ‬և ॽ୲ံ๬‫ॆۅ‬བྷ֎ׂ‫ాڕ‬ฤ Ԓࠅ๖Ljਏ༹ాඹԈઔ߲ට ๭෇Ă‫ׂݝ‬ĂཨጨĂࣿᅾՎ ࣅतದ౾ጱ౰ٗᄽĂᅎਃࡔ )ৣ*ྔ‫ڪ‬൧઄ă āā஽ൣࢋ՗๖Ljᆶ࠲࠽ዝ ๬ႜଶ‫߅ڞ‬և֎ׂࠅ๖‫ڦ‬ਏ ༹ҾಇॽӀቷ࠽ู۫ु྿‫ڦ‬ ཥᅃքຈਸቛă໱ຫLjĐ઻

ӥႡ‫ࠅׂ֎ܔ‬๖೺ྭ࢔ߛLj ֎ׂࠅ๖‫ڦ‬ඓ๟‫ڦޫݒ‬ዘᄲ ‫ٯ‬แLj‫ڍ‬ժփ๟Ԉዎӥթ‫ڦ‬ หᄱđă āā஽ൣࢋኸ‫؜‬Lj௷ዚ‫֎ܔ‬ ׂࠅ๖٪ሞब߲ဃ൶ǖ๯ံ փ๟໯ᆶࠅခᇵ‫ۼ‬ᄲ֎ׂ ࠅ๖Ljၑߗ27ྤࠅခᇵኻᆶ 4111‫ܠ‬ටࠅ๖Ǘ֎ׂฤԒժ փ๟໯ᆶ๭෇‫ۼ‬ฤԒLjၑߗ ࡀۨ߾ጨ๭෇փႴᄲฤԒǗ ֎ׂฤԒփ‫ڪ‬ᇀ֎ׂࠅਸLj

ၑߗ4111‫ܠ‬ఁࠅခᇵ֎ׂฤ Ԓኻᆶ51‫߲ܠ‬ኰ࿋ᄲၠมࣷ ࠅ๖Ǘ֎ׂࠅ๖࿮Ⴔԍࢺᆆ ຳฯ዁Đଶ‫߅ڞ‬և࿮ᆆຳđ ‫ڦ‬ຫ݆࢔ኵ‫ڥ‬ฆඒLjၑߗĂ Ӑோ‫ۨࡀۼ‬LjԍࢺฤԒටᆆ ຳ๟एԨᇱሶăኟඓණ๎֎ ׂࠅ๖ᆶዺླྀ৊޿ၜ߾ፕൽ ‫ࠀׯڥ‬ă āā࠽ዝ๨๨‫ࣀॺר׊‬ሞ2 ሆ34නฉ࿷Կట‫࠽ڦ‬ዝ๨ට ‫ٷ‬ๆ຺াෙْࣷᅱฉ‫࠳ܔ‬ᇵ ॆབྷ֎ׂࠅ๖๬‫ۅ‬՗๖Ljኄ ๟ู྿༬՚๟ูु྿ሞे‫ٷ‬ አခࠅਸLjॺย૸ল࠽۫Ă ૸ল࠽ዝ‫ڦ‬ዘ‫ٷ‬ਉ‫ٯ‬ă࠽ዝ ๨ళ෭൶ॽԥ჋ስፕྺ๬‫ۅ‬ ံႜLj၎࠲‫ݛ‬ӄᅙঢ়๨྿‫׉‬ ྿ࣷᇱሶอۨཚࡗLjԒฉप ಼ጚLj‫ؾ‬বࢫॽࣷ৊ႜࠅ ๖Ljࠅ๖‫ݛڦ‬๕ࢅాඹᆯฉ पۨă‫ࣀॺר‬՗ༀຫǖĐ࿢ ்සࡕথ‫ڟ‬ཚኪᄲ৊ႜࠅ๖ )֎ׂ*Lj࿢ࣷ‫ټ‬ཀྵࠅ๖ăđ


3124౎2ሆ36.42න

2:

ዐࡔঋ‫ۅ‬

3123౎23ሆ‫ݻ‬ඤ‫ۅ‬ႎ࿕ጕጷ

ࢋళ࠼෷ၭბิԥੁ āāႎ࿕࣮ࠥǖࢋళ࠼෷၆ 23ሆ25න݀ิၭბิၯᇴԥ ੁฅ๚ॲLj33ఁၭბิԥੁ ฅăሞᇅஃ‫ڦ‬უ૰ူLj23ሆ 28නLj࠼෷၆አުሞ๚ॲ ฿ำ4නࢫ‫ت‬૙କᅃ಼ሴඪ ටǖ‫ר‬ಱ٩ྜඇၭბޭၯ‫׊‬ ቧጸዹĂ࿔๺ዐ႐ბၯၯ‫׊‬ ྦྷิᆌĂ࿔๺ಋ‫؜‬໯໯‫׊‬ಣ ࠽՝ԥ‫ם‬ኰǗ࿔๺ၕ‫ڕ‬྿྿ ᇵĂ࿴ጎև‫׊‬Ⴘ௽ࢅ၆ঞ༹ ਆ‫ڞ۽‬๪ዷඪႸമ৊‫ڪ‬ටԥ ௨ኰă ፌႎ൧઄ǖऻኁ2ሆ33 නइဒLj࠼෷၆ࠅҾਆሞ9 නᅙᅜภ၁ᅜླ၃‫࡞ླ݆ݛ‬ ࠅࠌҾඇፍॽੁბิ‫ݖڦ‬ፍ ၁ᅑටតᆛਬᅎໃഐ໕Ljణ മӄॲ࣏ሞॠִऐ࠲อֱഐ ໕࣍বăُྔLj࠼෷၆ঞᇣ ༹ᇣਆᅙࣷཞࠅҾĂ֎አև ோLjऺࣄྺඇ၆ዐၭბĂᆽ

‫ݛ‬٫ኮक़‫װ‬၄৛֒๘হă Đႎࣀᆖ઴đጆતᆯĖࣀ࿕ዜ ਽ėࢅႎࣀม૴ࢇླྀ‫؜‬Ljኼሞၠ࡛ྔ ‫܁‬ኁቛ๖ዐࡔঢ়षĂ࿔ࣅ݀ቛ௬ஸLj ླྀ‫ࢅۯ‬ٝ৊ዐྔ঍ୁକ঴ă

ഋ‫ֱۙڦݣ‬ධ‫ت‬ᇀֱۙൽኤ ঩܎Ljසࡕᆶ঳ࡕࣷत้ၠ ௃༹ཚԒă

ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ ࢋళ࠼෷ၭბิԥੁĂ ࿴ࡲԥতĐ࿚༶‫؜‬ፀ‫כ‬đĂ ෷ဇ໿ᇱၭ‫ی‬൶ᅃට‫پٷ‬՗ ԥኤํĐ‫ܠ‬೾‫ܠ‬ጱđĂႎঀ ࿪໋๨ࠅҾਆ‫׊‬ԥኸĐԈᄢ ൧ටđččሞ3123౎23ሆLj ኄၵඤ‫ۅ‬ႎ࿕ሼᆅ݀କมࣷ ‫ڦ‬ഽଜ࠲ጀLjᆶ࠲‫ݛ‬௬ᄺ঻ ෇କֱۙă āāఫ஺Ljᅙঢ়ࡗඁକᅃ߲ ሆፑᆸ้क़Lj၄ሞኄၵඤ‫ۅ‬ ႎ࿕๟‫ޏ‬ᅙঢ়ᆶፌႎ঳ࡕǛ ईኁᆶ࠲‫ݛ‬௬࣏ৈৈཕାሞ ๚ॲߑ݀ิ้‫ڦ‬ᇱ‫ۅ‬Ǜႎࣀ มऻኁ৽ُ৊ႜምጕጷă

ႎࣀᆖ઴

࿴ࡲĐ࿚༶‫؜‬ፀ‫כ‬đ

ܹᇴደօದԢጆDŽग़Džኰԍ ҾLjణമ߳ၜ߾ፕኟሞ৆ቧ ํแዐLjҾԍഗႁएԨದԢ ‫ڟ‬࿋ăཞ้Ljࡀ‫߳ݔ‬ბၯோ ࿐๪ĂዎҾ๪ॺยă āā‫ڍ‬๟Lj‫ܔ‬ᇀऻኁკ࿚‫ڦ‬ ᆶ࠲ሴඪටᇵ৊ᅃօ޿සࢆ ጕሴ‫ڦ‬࿚༶Lj࠼෷၆‫ݛ‬௬ժ ࿄ߴᇑ‫ްٴ‬ă ໿ᇱĐ‫ܠ‬೾‫ܠ‬ጱđට‫پٷ‬՗ ๚ॲ

ֱLjᅈ݆‫ت‬ዃă ፌႎ൧઄ǖऻኁ2ሆ33 නٗ໿ᇱ๨ᆶ࠲‫ݛ‬௬इဒLj ᅺ૚ਯ࿔ภ၁ዘࣿLj3123౎ 23ሆ33නॠִऐ࠲ᅙঢ়ᅈ݆ ‫ڂ‬վକ૚ਯ࿔Ljణമӄॲኟ ঢ়ິ݆‫ײ‬Ⴞอ૙ăܸ‫ܔ‬ᇀᆶ ࠲ภ၁฿ኰ៦ኰ‫ॆࡔڦ‬ऐ࠲ ߾ፕටᇵ‫ت݆ິڦ‬૙৊ቛ൧ ઄Ljপ዁ऻኁ݀ߡ้Ljᆶ࠲ ‫ݛ‬௬ժுᆶߴᇎ‫ްٴ‬ă! ࿪໋ࠅҾਆĐፌ౥ਆ‫׊‬đ

āāႎ࿕࣮ࠥǖ23ሆ6නLj ‫ྪॆܠ‬ஏ௃༹ገሜକĐ෷ဇ ᅃට‫پٷ‬՗ᆶ21߲࡚ጱ‫ۼ‬ฉ ࢽ੨đᅃ࿔Lj‫׬‬໿ᇱ๨ၭ‫ی‬ ൶ဇ࿒ግၕဇሠ٩ᇱ٩௷྿ ᇵࣷዷඪĂ൶ට‫پٷ‬՗૚ਯ ࿔ԥ೸ᆶ5߲Đ઻೥đLjิ ᇣ21߲ጱ౰ă23ሆ25නLj໿ ᇱ๨૴ࢇֱۙፇ঻ถLj૚ਯ ࿔ᅺ࿁ሰ঳ࣿኤႜྺภ၁࿁ ሰࡔॆऐ࠲ࠅ࿔ኤॲፍᇀ 23ሆ9නԥࠅҾऐ࠲႘๚਀ ାLj23ሆ:නঢ়ၭ‫ی‬൶ට‫ٷ‬ ‫׉‬྿ࣷჺ৯ਦۨᅈ݆ዕኹഄ ට‫پٷ‬՗ጨ߭ăֱۙፇ‫׬‬Lj ໿ᇱ๨‫ܔ‬ภ၁฿ኰ៦ኰ‫ࡔڦ‬ ॆऐ࠲߾ፕටᇵᅙᅈ݆ᅎໃ ິ݆ऐ࠲Lj૚ਯ࿔ภ၁ዘࣿ ፍ࿚༶ᆯࠅҾऐ࠲৊ᅃօۙ

āāႎ࿕࣮ࠥǖ23ሆ4නLj ႎঀᅃྪበ‫؜‬၄ఁྺĖႎঀ ‫؜‬၄Đፌ౥ਆ‫׊‬đઞė‫ڦ‬ཏ ጱăྪཏ‫׬‬Lj3122౎7ሆLj ഋ‫ݣ‬ᆯႎঀྂ૛၆ۙඪႎঀ ࿪໋๨྿‫׉‬྿LjࠅҾਆਆ ‫׊‬Ă‫ڕ‬྿ກऻăǑ߲ሆࢫLj ໱ॽĐມԇ໹൧ටđۙ෇࿪ ໋๨ࠅҾਆ߾ፕăऻኁ23 ሆ:නٗႎঀ໴‫ں׭‬྿କ঴ ‫ڟ‬Lj໴‫ں׭‬൶‫ׯ‬૬କ૴ࢇۙ ֱፇLjֱۙ߾ፕධሞ৊ႜ ዐă໴‫ں׭‬྿23ሆ9නᅙঢ় ਦۨ௨ඁഋ‫ݣ‬࿪໋๨ࠅҾਆ ਆ‫׊‬ኰခժସഄথ๴ֱۙă āāፌႎ൧઄ǖ2ሆ33නLj ໴‫ں׭‬྿Ⴧ‫د‬ևᆶ࠲޶ሴට ၠऻኁ঻ถLj૴ࢇֱۙፇ‫ܔ‬

āāႎ࿕࣮ࠥǖ23ሆ‫؛‬Lj࿴ ࡲ๨ాᆐሏ‫ྤڦ‬ᇆଈႎҺૢ ป‫؜‬ፀ‫כ‬ԥ೸෬‫כ‬዆‫ۯ‬ဣཥ ٪ሞĐҾඇᆆ࣒đǖுᆶǝ Ǟǯ዆‫ۯ‬ဣཥDŽጲ‫ݞۯ‬ԑຶ ဣཥDžࢅǡǞǠဣཥDŽ‫ۉ‬ጱ ዆‫ۯ‬૰‫ݴ‬ದဣཥDž‫ܠڪ‬ၜದ ዃLj෬‫ࠞכ‬؅٫ၭᇀኟ‫׉‬Lj ঢ়‫֐׉‬փዿ෬‫כ‬Ljܸॏ߭ඐ Բದዃഋඇ‫ڦ‬ཞ೗ಈ‫؜ߛכ‬ ৎᅃԠă࿴ࡲ๨ुॠִ॔և ோփ৳ࢫ՗๖Ljᅙ‫ׯ‬૬ֱۙ ፇඇ௬঻෇Ljࢃֱ၎࠲൧઄ ԝࢫ๟‫ޏ‬٪ሞྵुྵࡀĂ૧ ᅮ঍ᅟ‫ڪ‬࿚༶ă ፌႎ൧઄ǖऻኁ2ሆ33 නٗ࿴ࡲ๨ਜ਼࠶‫ت‬କ঴‫ڟ‬Lj ኄ߲๨‫ڦ‬2/3ྤଈĐ࿚༶‫؜‬ ፀ‫כ‬đධሞᆶ࠲߸࣑‫ײ‬Ⴞኮ ዐă਍ਜ਼࠶‫঻ت‬ถLjᅺࠅਸ ቲՔ჋ስ‫؜‬ፀ‫ככ‬႙‫ݛڦ‬๕ ժுᆶ၎࠲݆ୱ݆ࡀᇎᅜ௽ ඓLjᅺُ࿴ࡲ๨‫؜‬ፀ‫כ‬ႜᄽ ၹࣷቻਸࣷᅱਦۨLj঺६አ ު֑ࠔ‫ݛ‬๕LjඓۨཚࡗĖአ ު֑ࠔ݆ėዐ௽ඓ࿵ૌ֑ࠔ ‫ݛ‬๕ዐ‫ڦ‬৪ኛႠ༌ಒ‫ݛ‬๕Lj ઠ჋ስ၎ᆌ‫כ‬႙Lj༺࣑၄ᆶ ‫ڦ‬Һૢป‫؜‬ፀ‫ככ‬႙ăኛൽ ሞৃ౎ǓሆǍනമྜ‫ׯ‬ዐ႐ ‫׭‬൶‫؜‬ፀ‫߸ڦכ‬ႎืपă !!!!ܸ‫ܔ‬ᇀኄഐ๚ॲԝࢫྵ ुྵࡀĂ૧ᅮ঍ᅟ‫ڪ‬࿚༶‫ڦ‬ ֱ‫ت‬൧઄Ljऻኁժுᆶ‫ڟڥ‬ ඪࢆֱۙ৊ቛ൧઄‫ڦ‬ཚԒă ᆶ࠲‫ݛ‬௬՗ༀǖ၎࠲࿚༶ࢃ ֱൣ‫ࢫؤ‬Ljॽჹ໖‫ت‬૙ă

‫ؾ‬஬ ዐࡔ‫ڦ‬౫૦‫ؾ‬लሁઠሁৎକLjዐࡔ߳‫ں‬ᅙ๟ᅃ‫ޗ‬ ‫ؾ‬ᅪӇ඗Ăႌႌၠඵ‫ؾڦ‬ৠă

‫ॺޟ‬೮གྷാ۹ޫྚᆓ‫ؾ‬ব !!!!௅౎‫ؾ‬लLj‫ูॺޟ‬೮གྷ๨‫׭‬၏൶ឺࣀ٩‫ڦ‬٩௷்‫ۼ‬ ᄲणዐ‫ڟ‬ᅃഐᆩ۹ޫࢅ֓዆ፕ۹ޫྚጱăኄཀዳକᅃॆ ටᅃഐ۹ޫྚጱLj੗ᅜࠌཞ഍ಐႎᅃ౎ཷᇶೝҾă

ሊళஆೝᆳ֓ࢾᆓ‫ؾ‬ਸ‫!ݣ‬ !!!!ሞ࿢ࡔԛ‫࣏ݛ‬๟գཀდ‫ں‬ኮ้Lj‫تں‬ဇళՉᑧ‫ڦ‬ሊ ళᅙ๟‫࠼ؾتت‬࿮၌ࡻă‫้ؾ؛‬বLjሊళูஆೝ၆‫ڦ‬91 ྤచᆳ֓ࢾ၎ीਸ‫ݣ‬Ljฺਸ‫ڦ‬ᆳ֓ࢾሞ௽ொ‫ڦ‬ᄞ࠼ူᇑ ෷୵၎ᆙ‫ׯ‬඀Ljࠓ‫ׯ‬କᅃ‫ޗޗ‬ெૢ጑࠵‫཮ؾ࣮ںٷڦ‬ă

!!ጽ‫࠶ڟ‬૙ߖ࿋Ⴔए֫‫଀܍‬

ࡘܻ՟࣮ᆌຬ๗ྺՊ዆෢ন๚ॲ ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ 2ሆ33නLjኍ‫ܔ‬නമࡘ ܻ՟ႎቲ‫ڦ‬8ఁຬ๗࣍࿐߾ ෢‫ٷ‬ন၄ၡᆅഐ‫࠲ݘ࠽ڦ‬ ጀLjࡘܻ՟๨๨ඹ࣍ৣ࿐ิ ࠶૙Ӹࠅ๪๯ْፔ‫࣮؜‬ᆌLj ‫׬‬ᆫႯ൞౎ጽ‫࠶ڟ‬૙ߖ࿋Ⴔ ᄲए֫‫଀܍‬ă ࡘܻ՟๨ඹ࣍ৣ࿐ิ࠶ ૙Ӹࠅ๪ޭዷඪ໥௽૆ߢ໕ ऻኁLjࡘܻ՟๨࣍࿐߾ፕኟ ‫ت‬ᇀᆯට߾ၠऐႁ‫ڦ‬ገՎLj ᆯ‫د‬ཥၠ၄‫ڦپ‬ገՎăံ৊ ‫أڦ‬დยԢĂൣ෢߾ፕ‫ڦ‬ፇ ࢇፕᄽᅜतઘऎ‫ت‬૙‫ߛڦ‬र ຍࡤଉLj‫࣍ܔ‬࿐ߖ࿋༵‫؜‬र ຍĂኪ๎ࢅ࠶૙ీ૰‫ڦ‬Ⴔ

൱ă ଷ਍঻ถLjُْቲ೘ ‫ڦ‬ᆫႯ൞౎ጽฉ࣍࿐࠶૙ߖ ࿋Lj๟ࡘ๨࣍࿐ևோ‫ڦ‬೺ ྭLj‫ڍ‬ኮമՂႷঢ়ࡗए֫‫܍‬

଀ăኻᆶᆛᆶᅃ၍ൣ෢ঢ় ᄓLj֍ీ߸ࡻ‫ٗں‬๚࠶૙߾ ፕLjኻᆶፔࡗए֫࣍࿐߾ ፕLj֍ీ‫ڥۮ‬ए֫࣍࿐߾ට ኈኟႴᄲ‫ڦ‬๟๊஺Ljܸٗ֍ ీٝ৊࣍࿐๚ᄽ‫੃ॳڦ‬Ă࿘ ۨ݀ቛăසࡕምᆶક؊‫ܓ‬࿹ ‫ڦ‬ऐࣷLjࡘܻ՟๨࣍ԍևோ ධփࣷ਌ਨჺ৯ิă ຬ๗࣍࿐߾ႹẎ՗ ๖ǖĐ߾ፕփ‫ࡍگߛݴ‬८Lj ‫ۼ‬๟ྺට௷‫ޜ‬ခă௬‫ܔ‬නᅮ ჹዘ‫ৣ࣍ڦ‬࿚༶Lj࿢்ᆌ޿ ྺ࣍ԍ๚ᄽፔࠋ၅ƽđđ ऻኁໜऐጽ‫ݡ‬କࡘ๨ন ൶ాኟሞፕᄽ‫࣍ڦ‬࿐߾ටă ᅃ࿋‫ٷ‬ბԨ੔Թᄽ‫࣍ڦ‬࿐߾ ටຫǖĐ৽ᄽუ૰๟࿢்ઠ ᆌ೘‫ڦ‬ᅃև‫ݴ‬ᇱᅺLjுᆶ໯

࿍Պ዆࿢்ഐஓփࣷጀᅪቲ ੊႑တăৃࢫ‫ڦ‬ୟLj࣏‫ڥ‬ጽ ጣੂăđ ُമ਍௃༹Ԓ‫ڢ‬Lj஌჋ Ԩْ࣍࿐ቲ೘‫ڦ‬ຬ๗ิྦྷᄝ ඤዔ༹዆ాว‫ݻ‬Ljഄ‫׬‬Պ዆ փৈ࿘ۨLj஌ࢽ‫׭ڟ‬๨ࣷ‫ټ‬ ઠ৽ᄽĂঞᇣ‫ڪ‬ᆫ๞Lj৽໙ ๟ຶLjᄺᄲຶሞՊ዆૛ă ႎࣀྪ৽ຬ๗࣍࿐߾ ෢‫ٷ‬ন๚ॲ݀՗ೠஃ‫׬‬ǖ ĐĎՊ዆૛ď࿄Ղ৽๟Ď‫ؾ‬ ཀ૛ďă൱ኰኁᄲํ๚൱๟ ‫ں‬ණ๎Պ዆Lj৽ᄽუ૰ኮ ူLj૙঴౎ൟට‫ڦ‬࿮లLj‫ڍ‬ ࣏๟ၙඌ࿏౎ൟටLjᅺՊ዆ ဎึ૙ၙLj࿄Ղ๟ᅃ߲௽዇ ჋ስă࢔‫ࢪ้ܠ‬Lj࿢்ᄺႹ ӝՊ዆ၙၡ‫ڥ‬໿ெăđ

ᆉࢾ֛યፋᆴට! āā࠽ဇళౢ๨็ோ෧ଠࠅᇴᆉࢾࠢ‫ೌٷڦ‬ᆉࢾኟሞ ᆓ‫ؾ‬ਸ‫ݣ‬Ljฉഥ๨௷ࢅᆴਜ਼ઠ‫ڟ‬ኄ૛ઠᆴબงࢾă!

࠽ဇෙॿራ‫ڼؾ‬ᅃְਸ֑ !!!!۱ፃ޺౰ሞ࠽ဇෙॿ۱ፃጲዎ၆ӗॿၕքᄕ٩֑ቌ ‫ְؾ‬Lj2111ఁ۱ፃĐெ౰đሞ޿၆ӗॿၕքᄕ٩ഥచ ְᇴ֑ቌ‫ְؾ‬Ljဴਸৃ౎‫ؾ‬लְ֑Ⴞటă


20

‫ڼ‬224೺

ሊ႑ጆӲ

‫ٷ‬෷ူ‫ڦ‬ኔႧට!ລਥփҾ࿘ Ėሊళ႑တԒėऻኁ !ߛၬ‫!ށ‬གྷ᮴ 3123౎:ሆ8නLjታཚ๨ ᅕଆ၆݀ิ6/8प‫ں‬ኒLjሰ ‫ׯ‬91ටຶྨǗ21ሆ5නLjᅕ ଆ݀ิ෷༹ࣂೢLjᅃ໯ၭბ ঞბ୍ඇևԥᄄஙLj29ఁბ ิࢅ2ఁ٩௷ᇜవǗৈৈ4߲ ሆࢫLj၎ତ‫ڦ‬ኔႧምْ݀ิ ෷༹ࣂೢLj57߲ิం៲௶ă ᅕଆ݀ิ෷༹ࣂೢࢫLj ታཚ๨ࡔཱིਆ‫׬‬ኮമժுᆶ ݀၄ඪࢆሚ࡞गၡǗܸኄْ ݀ิࣂೢ‫ڦ‬ኔႧቶॆࠏLj ཞᄣ࿄ଚ෇‫ں‬ዊሚ࡞֪॔‫ݔ‬ ྷă ‫ڍ‬Ljሚవ࣏๟ઠକăኔ ႧLj෷୵ഐ‫ޚ‬Ljࠏᒬጻ࢙Lj ณᆶӟ൶ă‫ܔ‬ᇀኄ߲ᆛᆶ 263ྤට੨‫ٷڦ‬၆ઠຫLjට ்੍෷ิ٪Lj੍෷‫ݗ׺‬Lj‫ڍ‬ ‫ٷ‬෷Ljᄺຼࢭ้้ਗ਼ਗ਼ሞྰ ၾጣ໱்‫ิڦ‬ంă ෷็ঢ়‫׉‬ሖ‫ݝڟ‬ጱ! ౎ൟට ‫߾ٶ‬փᇼ࣮ઠ ுᆶටၙ‫ڟ‬Ljሞᅃ߲დ

ࢫԋఞ‫ڦ‬ራ‫ץ‬LjኔႧ၆ߛೢ ٩ᅃፗፄፄԜԜᅈ੍କฉӥ ౎‫ٷڦ‬෷ᅃ֨ࣷ࢜඗ੳ໰Lj ၗࢅ‫ڦ‬٩ግԥఌೝLj57߲ิ ం៲௶ă ྺࢆᅃ߲ٗઠுԥଚ෇ ‫ں‬ዊሚ࡞‫཭ࣷݛںڦۅ‬඗݀ ิසُዘ‫ڦٷ‬ሚవǛට்ᅑ ࿚ዘዘă‫ڍ‬සࡕփৰ঳ᇀ‫ڇ‬ ᅃ‫ۅں‬Lj‫ݣ‬ᄅᇀኝ߲ኔႧ၆ య዁ታཚ๨Ljࢅߛೢ٩‫ں‬૙ ‫ں‬ஸ༬ኙ၎ຼ‫ڦ‬٩ቑժփး ९ă Đ಄఼஺ƽ࿢்ኄ૛ᅃ ူ‫ٷ‬ᇐ็ཀྵ৽ࣷٗ෷ฉ؋ူ ઠăđཀഘࡦૐLj6:໠‫ڦ‬࿲ ბࣷࢅ82໠‫ڭڦ‬ກ࣍DŽᅼDž ፖሞഁ࢒‫ڦ‬࿭૛Ljੌጣᅃୗ ༓आLjୗጱฉ‫ٷڦ‬୩ಪ૛ኟ ዳጣӣࢭࢭ‫ڦ‬ይ๋ăଇ࿋઻ ට၂඗‫ߛܔ‬ೢ٩‫ڦ‬෷༹ࣂೢ ႐ᆶᇆशLj‫څ‬႐փኪࢆ้ሚ వ৽஌ሞጲमཀྵฉă ྺକኤํጲमॆཞᄣླ ၃Lj‫ڭ‬ກ࣍ઙऻኁ‫؜‬ோLjජ ‫ݝڟ‬ጱࢫ‫ڦ‬ၭཱིೢLjኸጣ৆ ཌྷጣ‫ݝ‬ጱ‫ڦ‬෷ೢLjߢ໕ऻኁ ෷็ঢ়‫ࡐࣷ׉‬஌ူઠሖ‫ݝڟ‬ ጱă ऻኁକ঴‫ڟ‬Ljሞࡕዩ

ၕLj‫ܠٷ‬ຕ౎ൟටኻᆶᅃ ཉ‫؜‬ୟǖྔ‫߾ٶ؜‬ăሞၕ߅ ևᄅ૛Ljၕ૛݀ቛঢ়ष‫ڦ‬༬ ‫ۅ‬ኮᅃ৽๟હခ๼‫؜‬ăኔႧ ටժփၟᅃӯሊళටԥ‫׬‬ ፕĐॆၕԐđLjܸ߸ᇼᅪጽ ‫؜‬ඁLjᇱᅺ๟ጲम‫ںڦิ؜‬ ‫ݛ‬Đགྷ‫ں‬ณĂཀሚ‫ܠ‬Ă࣍ৣ փࡻĂ঍ཚփࡻđă ბၯ้‫׉‬৊ႜᆌथᄇଁ ߛೢ٩෷༹ࣂೢLjፌඟ ට႐ས‫ڦ‬๟ᇜవኁዐᆶ2:ఁ ܹཡă໱்ዐ‫ڦ‬ᅃၵኟ๟ઙ үၭბ‫ڦ‬ბิăბၯ࿋ᇀઙ ү٩ᅃ‫܋‬Ljଇ֫‫ڦ‬ӣ෥ঞბ ୍ࢫLj৽๟ྱ‫ߛܫ‬ເ‫ڦ‬࿪௏ ෷෷ஞă 2ሆ26නLjኄ૛੣੣‫ږ‬ ‫ږ‬ăĐ2Ą22đ෷༹ࣂೢ݀ ิࢫLjኄ૛‫ׯ‬କാ၃৸ᇲ࿿ ጨ‫ڦ‬णො‫ں‬Ljཞ้ᄺ๟٩௷ ‫ڦ‬Նవ‫ׇ‬໯ă Đბၯසࡕምྟଇཀ ‫ࣆڦ्ݣ‬Lj໱்৽փࣷ‫؜‬ ๚କăđ઻฾ྦྷඖਉవᄄ႐ ዐ‫ڦ‬৚शࢅᅍ࡮ă໱ຫLjბ ၯ2111‫ܠ‬ఁბิઠጲዜྷ߳ ٩ၭፇLjԈઔ෷ฉ௬‫ߛڦ‬ೢ

٩ă Đ࿢்‫ڦ‬ბၯླ၃‫ڛ‬ ๟փ‫ٷ‬ăđྦྷඖਉኸጣࢫ௬ ‫ٷڦ‬෷ຫLjĐኄፗ෷໚඗࢔ ߛLjփࡗ૗ბၯ‫ڦ‬኱၍ਐ૗ ‫ٷ‬ሀᆶ61‫ڟ‬211௝Ljܸ൐෷ ‫ܠׯࠓڦ‬๟็ࣨჼLjփඹᅟ ໰ăđփࡗऻኁକ঴‫ڟ‬Ljन Ս๟ኄ໯઻฾்ණྺҾඇ‫ڦ‬ ბၯLjๆ‫౎ܠ‬മLjࢫ௬‫ڦ‬෷ ༹ᄺሼᆶ211‫็ཱིڦݛܠ‬Ԫ ໰ူઠLjփࡗுሖ‫ڟ‬ბၯă ‫ܔ‬ᇀవᅜᇨଙ‫ڦ‬ጲ඗ ሚ࡞Ljბၯփߎ‫ڃ‬஥ăྦྷඖ ਉ঻ถLjኍ‫ںܔ‬ኒĂआሚĂ ຤ሚLjᅜत෷༹ੳ໰‫ڪ‬ጲ඗ ሚ࡞Ljბၯঢ়‫׉‬ፇኯҾඇ‫ݞ‬ ‫ݔ‬ঞᇣ߾ፕᅜतᅃၵᆌथᄇ ଁă ᆌथᄇଁLj‫ׯ‬କኔႧ၆ ‫ٷٷ‬ၭၭბၯ‫ڦ‬ՂᄲࠀੜLj ฯ዁‫ྺׯ‬ኍ‫ܔ‬ბၯ‫ڦ‬ᅃၜᆘ ႠኸՔĊĊ໱்௬ଣ‫ڦ‬ሚవ ྰၾํሞ໿‫ܠ‬କă! ็໧٩৽๟ኔႧ၆‫ں‬ ዊሚ࡞ᆆ࣒‫ڦۅ‬ᅃ߲৸ዎᄣ ԨLjܸ‫ܔ‬ᇀഄ໱ഥഥྤྤิ ऄሞኄೌཱི‫ں‬ฉ‫ڦ‬ටઠຫLj ኄዖઓउࢅփҾ࣏ሞჽჄă

ሊళ०რ

ሊళ๯৊HEQྤᅢਓૂև 2141:/9ᅢᇮLjኄ๟ඁ౎ሊళู঍‫ڦ؜‬ঢ়ष Đ‫ׯ‬ज‫ڇ‬đLjኄᄺ๟ሊళู๯ْ৊෇ඇࡔHEQ‫ྤڦ‬ᅢ ਓૂևă2ሆ2:නLjሊళูཥऺਆ݀քຕ਍Lj‫؛‬օࢃ ໙Lj3123౎ሊళิׂጺኵ)HEQ*‫ٳ‬2141:/9ᅢᇮLj཭೦ྤ ᅢᇮLjԲฉ౎ሺ‫׊‬24/1&Ljߛᇀඇࡔ6/3߲ӥ‫ۅݴ‬Ljሺ‫׊‬ ໏‫܈‬ଚඇࡔ‫ڼ‬5࿋Ljဇև‫!ڼ‬3࿋ă ሊళูHEQ๯ْ‫ྤࡗג‬ᅢLj‫ྺׯ‬ዐࡔྤᅢHEQਓૂ և‫ڼ‬35߲ႎ‫ׯ‬ᇵLjĐঢ়ࡗๆ೿౎փႄ౮૰Ljሊళঢ়षጺ ଉٗഥᅢᇮሂฉྤᅢᇮႎ໼঩‫ڦ‬௔ၙዕ‫ׯ‬၄ํLj࿮ᅑ๟ 3123౎ዐࡔঢ়षႎӲ཮ዐᅃ੓ᄳᄅĎႎ႓ďăđሊళู ཥऺਆਆ‫׊‬Ăႎ࿕݀ჾටᄮ༗࿔঻ถă Đሊళሺ໏ߛ‫؜‬ඇࡔLjዷᄲ๟ᆯᇀሊళएຕড ၭLj3124౎සࡕᄲԍ‫׼‬ኄ߲ሺ໏Lj࣏๟ᆶઓవ‫ڦ‬ăđሊ ళ‫ٷ‬ბঢ়षბᇾঞ๲ࡓຏࣀ՗๖Ljሞ໱ੂઠLjৃ౎ሊళ ঢ়षሺ໏ᆌ޿ࣷሞ21&.22&ă ‫ܔ‬ᇀሊళઠຫLjཨጨ‫ܔ‬ঢ়ष‫ڦ‬ઙ‫ۯ‬ፕᆩᄺ࢔௽၂Lj ٗຕ਍ઠੂLj࿢ูඁ౎ࠦཨሺ‫׊‬38/4&Ljߛ‫؜‬ඇࡔ7/8 ߲ӥ‫ۅݴ‬Ljᄺ‫ྺׯ‬ෙ߲ዷᄲઙ૰ዐሺ‫׊‬ፌ௽၂‫ڦ‬ᅃ߲ă փࡗሞ֑‫ݡ‬ዐLjࡓຏࣀᄺኸ‫؜‬କሊళᅈડཨጨઙ‫څڦۯ‬ ᆭLjĐৎब౎ሊళঢ়षሺ‫׊‬ዷᄲ੍ཨጨઙ‫ۯ‬Ljܸሞए‫إ‬ ยแॺย၎‫ྜܔ‬฀ኮࢫLjཨጨ‫ܔ‬ᇀHEQሺ‫ڦ׊‬ઙ૰ࣷ ၎‫ܔ‬३ෑLjლቴႎ‫ڦ‬ঢ়षሺ‫౎ৃྺׯॽۅ׊‬ঢ়ष߾ፕዘ ‫ۅ‬ăđ ሞ໱ੂઠLjገ႙๟ኄዖႎ‫ڦ‬ঢ়षሺ‫࠲ڦ׊‬॰LjĐ৽ ణമ‫ڦ‬൧઄ઠੂLjሊళׂᄽ঳ࠓ࣏๟‫د‬ཥ‫ڦ‬ጨᇸ௢ण႙ ఇ๕Ljᆌ޿߸‫ںܠ‬ၠႎ႗ׂᄽఇ๕ገՎăđ໱ኸ‫؜‬Ljಢ ᇣႎ႗ׂᄽࢅ‫ڼ‬ෙׂᄽዐ‫ڦ‬၄‫ޜپ‬ခᄽॽ๟࿄ઠঢ়षገ ႙ዐ‫࠲ڦ‬॰ă !!!!!!!!!!!!!!!!!!)Ėሊళ႑တԒėऻኁஆ࿔ৢ*


‫ڼ‬224೺

37

‫ׂںݝ‬

IMFႎ౎ᇨয়ǖ

‫ׂں‬०რ

ၑߗ୍๨Բࢇ૙ॏ࿋ߛෙ‫ׯ‬ ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ ၑߗ༬๯଄ናᆈනമࠅ ք๯‫ݻ‬แአԒߢࢫLjၑߗ୍ ๨ም‫ื܈‬࿒Ljᅃ๮ܾ๮๨‫ׇ‬ ‫ׯ‬঍ॏଉഋืă଄ናᆈ‫׬‬Lj փಇ‫ݝ୍؜ླྀأ‬੣ዃ຦ᆌ ‫ܔ‬ăܸࡔाऋԼएূፇኯ)ူ ‫׬‬ĐJNGđ*ණྺLj୍๨๟ၑ ߗঢ়षፌ‫ޅٷ‬၃Ljၑߗ୍ॏ ᅙԲഄࢇ૙ॏ࿋ߛ‫؜‬ෙ‫ׯ‬ă 2ሆ27නࠅք‫ڦ‬แአԒ ߢLj໚඗༵‫ܠ؜‬ၜሺेཱི‫ں‬ ࢅ୍‫ࠃݝ‬ᆌ‫׊ڦ‬ᇺ‫ٯ‬แLj‫ڍ‬ ዁ณᄲሞෙ౎ࢫ֍ీਸ๔९ ၳă ၑߗዃᄽ‫ֱۙڦ‬၂ ๖Lj84&‫ڦ‬ටණྺแአԒߢ ‫୍ܔ‬ॏᆖၚኟ௬Lj64&‫ڦ‬ට ‫܌‬೺ాࣷे੺ச୍ă๨௬ฉ ‫ׯ‬঍ም‫܈‬ऄሂഐઠă3123౎ 22ሆኍ‫ݥܔ‬ၑߗਃ௷ླྀ‫ڦ؜‬ 26&சॆᆇࢾ຦ࢅჽ‫ྔܮ׊‬ ᆇࢾ຦‫ڦ‬Đມઝቲđᅙ඗ਸ ๔฿ၳă ዐᇱ‫׭‬๨ଶံኸຕᅙื ዁226/:4Ljም‫ظ‬૦๏ႎߛă ᅃ๮๨‫ׇ‬ሞ2ሆዐი఍঍ཨ

आԖLjႎࢠए‫ڦ؜ླׂྀں‬ ႎ୍ॽਬӐཀৌư‫ׯ‬঍334 ጸLj‫؜ظ‬Đມઝቲđࢫႎ ߛLjഄዐփ݄ా‫ں‬சॆছ޲ 26&‫ڦ‬சॆᆇࢾ຦෇‫ׇ‬Ǘܾ ๮๨‫ݛׇ‬௬Ljዐᇱ‫ׂں‬ຕ਍ ၂๖Lj2ሆዐი఍ၑߗๆ‫ٷ‬ ࿭ᇻ‫ׯ‬঍57ጸLjԲْമዜ఍ ‫ڦ‬43ጸฉื55&Lj‫؜ظ‬ৎ9߲ ሆႎߛLjዘ‫ݓ‬ඁ౎6ሆྫྷ๨ ຤ೝLjփณܾ๮ᄽዷᄺ૬ਗ਼ ༵ߛঢॏă ዐᇱ‫ظׂں‬๔ටแᆦ൞ ‫׬‬LjแአԒߢᅃ‫؜‬LjசॆՍ ‫ނ‬ᆛ෇๨ാߛ୍ॏLj‫ׂࠣں‬ ࠣॏᄺববฉืLjዷᄲ๟አ ުഽۙ‫׊‬೺ሺेࠃᆌLj‫ڍ‬ସ ට்ᅪ๎‫ڟ‬አު‫܌‬೺ా࿮ీ ྺ૰Lj୍๨‫ืڦ‬๞዁ณ੗ᅜ ‫׼‬Ⴤଇ዁ෙ౎Ljࠤ჋ስतራ ෇๨Ljघ݀କ๨‫ׇ‬ओႺ‫ࠔڦ‬ ச૰ă ௬‫ܔ‬๨‫ݒׇ‬ᆌLj଄ናᆈ 2ሆ31න‫׬‬Ljස݀၄݀ቛฆ ‫ܚ‬ओ୍‫ྂݝ‬ॏLj༬൶አުᆶ ‫ܠ‬ዖ๮܎ᆌ‫ܔ‬Ljփಇ‫أ‬ਸኙ ୍‫ݝ‬੣ዃ຦ă‫ํڍ‬ाฉLjణ മၑߗዿ቎੣ዃ୲ৈྺ5&Lj ๟26౎ઠႎ‫گ‬ăၑߗሏ๼त

‫ݝ‬࿭ਆਆ‫׊‬ቧըଆሶ‫׬‬Ljထ ྭӝ੣ዃ୲৊ᅃօই዁4&ă ሞ ๨ ‫ ׇ‬ᅃ ೌ आ ඤ ዐLjJNGৎන‫׬‬Lj୍ॏघื ๟ၑߗঢ়ष‫ڦ‬ዘ‫ޅٷ‬၃Ljၑ ߗ୍ॏᇑ๨௷๭෇Բ୲‫ٳ‬ 23/7ԠLj๟ඇ൰ዷᄲࡔॆࢅ ‫ں‬൶ዐፌߛ‫ڦ‬ă JNGඁ౎22ሆዐი‫ܔ‬ၑ ߗ৊ႜକ੊ִLjժᇀඁ౎23 ሆ‫ڹ‬ጉႀକ3123౎ၑߗঢ়ष ೠࠚԒߢLjᇀৃ౎2ሆ28න ኟ๕݀՗ă

Ԓߢ‫׬‬Lj‫ݝ‬࿭ࠃᆌᆶ ၌Ăཨጨኁ࠽‫ݘ‬ᅜत‫׊‬೺‫گ‬ တ࣍ৣᆖၚLjၑߗ୍ॏඁ౎ മ21߲ሆื‫ٳޗ‬34&Lj୍ॏ ᅙԲ3119౎‫݋‬କᅃ݊ăJNG ኸ‫؜‬Ljా‫ں‬சॆ‫ׯ‬঍ଉᅙ ሞ3122౎቞ၑߗ๨‫ׇ‬31&‫ݻ‬ ‫ܮ‬Lj๨‫ऺࠚׇ‬ᅜॏኵऺ໙‫ٳ‬ 61&‫ܮݻ‬ă ᅜ ࣮ ࡃ ‫ ݴ‬ဆ ݆ ࠚ ໙LjJNG݀၄ၑߗ୍ॏԲ ࢇ૙຤ೝߛ21&Lj‫ڍ‬ణമ‫گ‬ တ࣍ৣժփኟ‫׉‬Ljැᅜํ ा૧୲࣮‫ڟ‬31143118౎຤ ೝLjJNGࠚ໙ၑߗ୍ॏᅙԲ ࢇ૙຤ೝߛ‫؜‬41&ă ٗ2::8౎୍ॏߛ‫ڟރ‬ 3114౎ዐLjၑߗ୍ॏሼેऺ ူۚ77&ăJNGኸ‫؜‬Ljᅃ‫ڋ‬ ၑߗ୍๨཭඗ۙኝLjࣷ‫ܔ‬ၑ ߗᆀႜᄽࢅ‫ںړ‬Ⴔ൱‫ټ‬ઠ‫ޅ‬ ၃ăၑߗᆀႜ‫੼ٿڦ‬ᇆ‫ܮ‬ᆶ 66&๟ᇑ‫ׂںݝ‬၎࠲Ljेฉ փณഄ໱ᆩ཰‫੼ٿڦ‬ᄺ๟ᅜ ‫ׂںݝ‬ፕྺ‫ڸ‬ფ೗Ljැ୍ॏ ‫࣮ޗٷ‬஌Lj‫ڸ‬ფ࿿ॏኵ၎ᆌ ူۚLjॽም၄޶ጨׂ൧ႚLj ፌዕ‫ڞ‬ዂၑߗ‫ںړ‬Ⴔ൱Ăᆀ ႜ႑‫୍ࢅٿ‬๨‫ܱڦ‬Ⴀთ࣍ă

ԛ৙๯ْࠔ‫ݝ‬ටඖ ೝ਩౎ମৈ38໠!ྺඇ൰ፌ‫گ‬ ਍ዐࡔ࠼‫ٷ‬ᆀႜᇑగ‫ິࠅׂں‬๨‫ׇ‬ჺ৯ዐ႐݀ք‫ڦ‬ ֱۙ၂๖Lj3121౎ԛ৙๯༫‫ٿݝ‬ኁ‫ڦ‬ೝ਩౎ମৈ38໠Lj ྺඇ൰ፌ‫گ‬ă၎ԲኮူLjഄ໱ࡔॆࢅ‫ں‬൶‫ڦ‬๯ْࠔ‫ݝ‬ኁ ೝ਩౎ମ‫ۼ‬ሞ41໠ᅜฉă ଷྔLjߵ਍ዐࡔ൞౎Ԓมֱࣷۙዐ႐ཚࡗ௷ᅪዐ ࡔྪࢅ༶ਜ਼ྪ‫ܔ‬2:97:ටDŽഄዐ48/4&‫ڦ‬ටዿሞԛ৙Ă ฉ࡛Ă࠽ዝ‫ڪ‬ᅃ၍‫׭‬๨Dž৊ႜ‫ڦ‬ᅃၜֱۙ၂๖Lj95/2& ‫ڦ‬๴‫ݡ‬ኁඓණวՉᆶĐԹசፃđĊĊनᅃԹᄽ৽ச‫ڦݝ‬ ටă ਍ֱۙ၂๖Ljዐࡔ౎ൟටथᇀச‫ڦݝ‬๯ᄲᇱᅺ๟! Đ঳ࣿ‫ڦ‬Ⴔᄲđ)7:/6&*Ljᄺᆶ61/3&‫ڦ‬ටණྺ๟Đዿ‫ݝ‬ ԍቱ༹ဣփ‫ڟ‬࿋Ljඍ݄ҾඇߌđLjܸ‫ڼ‬ෙ߲ᇱᅺ๟Đፀ ‫ݝ‬ॏ߭ࡍLjਃዿཉॲփ࿘ۨđ)5:/2&*ă ࡹ࿮ᅑ࿚Ljਨ‫ٷ‬և‫౎ڦݴ‬ൟச‫ݝ‬ኁ‫ۼ‬ᄲ‫ۯ‬ᆩĐ޴జ ᆀႜđă311:౎ฉ࡛ዿ‫ࠅݝ‬ओূྪ‫ֱۙڦ‬၂๖Lj73/38& ‫౎ڦ‬ൟටச‫้ݝ‬๴‫޴ڟ‬జ‫ڦ‬ጨዺLjᆯ޴జ‫څ׶‬๯޲੼‫ڦ‬ ටփሞณຕăଷᅃֱ߲ۙ‫ڦ‬঳ࡕᄺᆇኤକኄ߲೵Փ‫ڦ‬๚ ํă ߵ਍ዐࡔĖ࠽ዝනԒėԒ‫ڢ‬LjሞዐࡔLjሖࡒஜཎச ઠ‫ݝڦ‬փᅃۨඟටՎ‫े߸ڥ‬႞‫ޟ‬ă࿔ዐᆅᆩ࠼‫ٷ‬ᆀႜ‫ڦ‬ Ԓߢ࣏ኸ‫؜‬Lj78/4&‫౎ڦ‬ൟச‫ݝ‬ኁߌਥĐ޶‫קڅ‬ዘLjิ ऄ຤ೝူইđĊĊኄ๟౎ൟச‫ݝ‬ኁፌ೵Փ‫ߌڦ‬๴ă69& ‫ڦ‬ටᆶĐ‫ݝ‬࿭ঋ୯ኢेዘđ‫ڦ‬൧઄Ǘ67/5&‫ڦ‬ටĐ႐૙ უ૰‫ٷ‬Lj๚ᄽ‫ۯ‬૰փፁđă ߵ਍૾ॆ‫ׂں‬๨‫ׇ‬ჺ৯ևඁ౎ཞ೺‫ֱۙڦ‬ཥऺԒ ߢ၂๖Lj3122.3123౎क़Ljԛ৙๨౎ମሞ36዁3:໠‫ࠔڦ‬ ‫ݝ‬ኁ३ณକ3/6߲ӥ‫ۅݴ‬Ljܸ41዁4:໠ࠔ‫ݝ‬ኁ቞Բሺे କ4/4߲ӥ‫ۅݴ‬Ljक़থ‫ڞ‬ዂඇ๨ೝ਩‫ׯ‬঍౎ମ‫ٷ‬ሀྺ47 ໠Ljᇑ311:౎‫ڦ‬42໠၎ԲLjሺेକ6໠ă

ฆॆጨრ

ཨጨጲዿଇ၎ᅓ

Queensland Terrace୿‫ܘ‬ઑ๗નཔᇻ Ibnqtufbeࡔॆࠅᇴ-3123 ӎሏ٩ᅜतࡔाࠔ࿿ӥऋ Xftugjfmeৈबበኮᄫă ࿮ஃ๟ጲमਃዿ࣏๟ཨ ጨLjRvffotmboe! Ufssbdf࿮ ᅑ๟ᅃ‫ٷ‬टࡻ‫ڦ‬փඹ‫ڦࡗٱ‬ ჋ስƽ

Rvffotmboe! Ufssbdf! ࿋ᇀ୿‫ܘ‬๨ԛܾ൶‫ڦ‬ᅉຯଠ ‫)ܙ‬Jtmjohupo*Lj޿൶ᇘᅜഄ ᆫሁՍ૧‫ںڦ‬૙࿋ዃဌᆅକ ሁઠሁ‫ڦܠ‬ਃ௷तཨጨኁ‫ڦ‬ ࠲ጀăᅉຯଠ‫ܙ‬൶ᇘᆶႹ‫ܠ‬ ༬෥‫ڦ‬৶ӕ-֕ཐᅜतၭฆ ‫ی‬ăၭ൶৆ତBstfobm൰‫ׇ‬‫ܔ‬ᇀፕྺ൰௚‫ڦ‬౞Ljኄ੍߲

ৎ൰‫ںڦׇ‬૙࿋ዃీ࿮้࿮ ਗ਼ඟ౞༹ࣷ‫ڟ‬ፁ൰‫ڦ‬Ủ૰ă ਃ ዿ ሞ ኄ ߲ ၭ ൶ ‫ڦ‬ਃ௷੗ᅜၛ๴‫ںڟ‬ཎ Qjddbejmz! Mjof-Wjdupsjb! Mjofत୿‫ܘ‬Pwfshspvoe‫ڦ‬ Ս য Lj ૗ ዸ ఁ ‫ ڦ‬L j o h ď t! Dsptt! Tubujpo-‫ױ‬ፖ౹ዞ ኮ႓‫ڦ‬Tu/Qbodsbt-ԛև‫ڦ‬

൅ദ૝ূ !!!!ೞԨӲ࠽ߢሞཀाDŽᆈࡔDžཨጨዃᄽࠅິࠔ‫ݝ‬ ժ‫ׯ‬঍‫܁ڦ‬ኁLj੗ೞࠔ‫ݝ‬ኤ௽इ‫ڥ‬ᆯĖࣀ࿕ዜ਽ė ༵ࠃ‫ڦ‬൅ദ૝ূ

211ᆈԃă

!!!!!૝ূଶൽඤ၍‫ࣆۉ‬ǖ131!91::!9999

঍ཚ൧઄ ĄLjohďt! Dsptt! Tubujpo;6‫ݴ‬ዓǗ Ąዐᄕ฽கۡ‫ٷ‬ბ;8‫ݴ‬ ዓǗ Ą ዐ ࡔ ‫ ) ׭‬D i j o b! Upxo*;23‫ݴ‬ዓǗ Ą ୿ ‫ ٷ ܘ‬ბ ბ ᇾ )VDM*;23‫ݴ‬ዓǗ Ą ୿ ‫ ܘ‬አ ঢ় ‫ ٷ‬ბ )MTF*;25‫ݴ‬ዓǗ ĄXftugjfmeࠔ࿿ฆ ‫;׭‬26‫ݴ‬ዓǗ ĄCbolূබ‫;׭‬27‫ݴ‬

ዓǗ Ą࡛‫ࠅڤ‬ᇴ;28‫ݴ‬ዓǗ Ą ‫ ࡔ ڽ‬૙ ߾ ‫ ٷ‬ბ )JD*;36‫ݴ‬ዓă ཨጨ‫ݴ‬ဆ 2:84዁3123౎Lj୿‫ܘ‬ ‫ݝڦ‬ॏᅜ‫ٷ‬ሀ௅ๆ౎‫݋‬ᅃԠ ‫ڦ‬ॏ߭ሺ‫׊‬ăኵ‫ڥ‬ᅃ༵‫ڦ‬ ๟Ljᆯᇀ3119౎ᇜ‫ڟ‬ඇ൰Ⴀ ‫ূڦ‬බླऐLj୿‫ݝܘ‬ॏঢ় ૦କ‫܌‬೺‫ޗۚڦ‬Lj‫ڍ‬๟ໜࢫ ᅜ56‫܈‬ঙ‫ڦ‬ഽ๞ሺ‫׊‬Lj၄ ᅙ࣬ް‫ڟ‬କ3118౎‫ڦ‬ፌߛ຤ ೝăፕྺ୿‫ڦׂݝܘ‬ᅃև ‫ݴ‬LjIpmmpxbzᄺ๟ᅜ௅21 ౎‫݋‬ᅃԠ‫ڦ‬໏‫܈‬ೝ࿘ሺ‫׊‬ă ᆯᇀ‫ں‬૙࿋ዃ‫ڦ‬ᆫሁႠLjኄ ૛‫ׂںڦ‬๨‫ॽׇ‬ᆅഐ߸‫ܠ‬ཨ ጨኁ‫࠲ڦ‬ጀă ᆯᇀIpmmpxbz‫ڦ‬ᆫሁ ‫ں‬૙࿋ዃࢅഋඇิऄದ༫Lj

⾳䞥 Studio One Bed Two Beds

£17,142

ഄ⾳ £350 £400

⠽Ϯ䌍 £1,100 £1,700

£23,244

£450

£2,000

£15,756

޿‫ڦׂݝت‬ፀূ๭෇ॽԲ޿ ൶਩ॏߛ‫؜‬31&ă ཀा࢔ඵ႞ᆶऐࣷ੗ ᅜၠ‫঻ॆٷ‬ถ୿‫ܘ‬ᅃܾ൶ Jtmjohupo൶ᇘፌᆫዊ‫ڦ‬ႎ୍ ಎĊĊઑ๗નཔᇻăઑ๗ન པᇻ๟ᅃ߲ᆯᆈࡔፌ‫ٷ‬ਸ݀ ฆኮᅃCbssbuu! Ipnftਸ݀ ‫ڦ‬၄‫ࠅࣅپ‬ᇦၜణLjၭ൶‫ޜ‬ ခยแഋඇԈઔǖ35ၭ้ԍ ҾLj‫ူں‬ཕ‫ׇכ‬Lj֕ཐLjਵ ‫ݦ‬ཐLjฆ‫ॳࢅی‬ว‫ݝ‬ă ਸಎ၄ጒ ణമઑ๗નཔᇻኟ๕ਸ ಎ-ᆶ‫ڇ‬วࠅᇦ)398-111ᆈ ԃ*-ᅃ‫)ݝ‬422-111ᆈԃ*-ᅜ

Ёҟㅵ⧚䌍 ‫ޔ‬ᬊܹ £2,836 £11,269 £3,086 £12,056 £4,184

£16610

तଇ‫)ݝ‬554-111ᆈԃ*‫ܠڪ‬ዖ ჋ስă ፀূ๭෇Ӏ:6&෇ዿ୲ ऺ໙Ljዐ঻࠶૙‫ݝྺݯ‬ፀ๭ ෇‫ڦ‬26&,WBU>29&ăኄᄣ ऺ໙‫౎ڦ؜ڥ‬৫ፀূ࣮Ԓ୲ ੗‫ٳ‬4/:&ă ཀाԍ๰ࠚ໙LjӀቷ ‫౎ׂݝ‬ሺኵ8&Ljፀূሺቩ 4/:&ऺ໙Lj‫ށ‬ᄾஓཀྵႴᄲ22 ౎࣮Ԩăሞኄ೺क़Ljᄽዷ੗ ၛ๴࿘ۨፀূ၄ূୁࢅߛ‫ٳ‬ 23&‫ްڦ‬૧࣮Ԓ୲ă ੂ‫ݝ‬ඤ၍ǖ,55)1*318! 541::88<೵ཚࣆǖ,55)1*! 8:54877754<ህᇕǖ,55)1*! 8546439:65ă

45 Bedford Row London, WC1R 4LN

+44 (0) 207 430 9977 www.celestialglobe.co.uk


21

3124౎2ሆ36.42න

ዐࡔঋ‫ۅ‬

!‫ںܠ‬አ֧ࢻ၎‫ٶ‬ॐ

ዐࡔ०რ

ୁ‫ۯ‬ටᇵӸ‫ิ܀‬ጱ౰ኤᇜవ༶ ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ āāҮমᅃॆຌᇀ‫ۆ‬႙‫ڦ‬ Đටࢽ‫ݴ‬૗đǖԨටᇑ೾ ጱ‫ࢽڦ‬ढ‫ݴ‬՚஌ሞ‫ูॺޟ‬ ࢅॿู໋Ljܹጱૂૂໜ޴஌ ࢽ‫ॺޟ‬Ljᅃॆටሞԛ৙ิ ऄă311:౎ᅜઠLj‫ॺޟ‬Ăԛ ৙Ăॿ໋‫ูڪ‬๨‫ڦ‬ට੨ࢅऺ ิևோ‫ݴ‬՚ᅈ਍Ԩ‫ں‬൶‫ࡀڦ‬ ۨLjᅃ኱࿄๴૙ҮমӸ૙‫܀‬ ิጱ౰ኤ‫ڦ‬඄૧൩൱ă āāሞঢ়૦କዮ‫ܠ‬հችࢫLj Үমनॽధ‫܏܏ڟ‬ჄჄӸକ 5౎‫ڦܠ‬Ė‫ิ܀‬ጱ౰޴జ࠼ ඵኤėLj໱၄ሞ‫ڦ‬႐ᇼ๟ထ ྭ໯ᆶ‫ۯୁڦ‬ට੨ࣿᅾ‫ڦ‬ ‫ړ‬๚ටLj‫ۼ‬փᄲምᅺྺࣿᅾ Đੵูđܸ‫ںܠ‬Ԧհă և‫ิऺݴ‬አ֧ժ‫ݥ‬ඇࡔཥᅃ āāԹᄽᇀԛ৙‫ٷ‬ბĂ၄ࠃ ኰᇀԛ৙ᅃॆഓᄽ‫ڦ‬ҮমLj ሞඁ౎౎‫ऻߴ݀ڹ‬ኁ‫ڦ‬ᆰॲ ዐLjଚ‫؜‬କĖට੨ᇑऺࣄิ ᇣ݆ėĂĖॿู໋ට੨ᇑऺ ࣄิᇣཉ૩ėĂĖ‫ูॺޟ‬ට ੨ᇑऺࣄิᇣཉ૩ė‫ڪ‬၎࠲ ݆ࡀǗฯ዁Lj໱࣏ሞ‫ูॺޟ‬ ට੨ऺิ྿࠳‫ྪݛ‬በฉ๭ण ࠅዚାჾत࠳‫ްٴݛ‬Ljᅜፒ ኤ߳‫࠲ں‬ᇀӸ૙‫ิ܀‬ጱ౰ኤ ࡀۨ٪ሞࢻ၎‫ٶ‬ॐ‫ڦ‬൧ႚă āāҮমຫLj໱ֱለକĖට ੨ᇑऺࣄิᇣ݆ėLj޿݆‫ڼ‬

34ཉ௽ඓࡀۨǖĐࡔॆ‫ํܔ‬ ႜऺࣄิᇣ‫ސڦ‬೾LjӀቷࡀ ۨߴᇎঃ૤ăđ āā޿݆‫ڼ‬38ཉ኱থኸ ‫؜‬LjĐጲᇼዕวኻิᇣᅃ߲ ጱ౰‫ސڦ‬೾Ljࡔॆ݀ߴĖ‫܀‬ ิጱ౰޴జ࠼ඵኤėđǗ Đइ‫ڥ‬Ė‫ิ܀‬ጱ౰޴జ࠼ඵ ኤė‫ސڦ‬೾LjӀቷࡔॆࢅ ูĂጲዎ൶ᆶ࠲ࡀۨၛ๴‫܀‬ ิጱ౰޴జঃ૤đă āāĐ๚ํฉLjዐࡔ‫ڦ‬և‫ݴ‬ ऺิአ֧ժփ๟ඇࡔཥᅃ ‫ڦ‬Ljአ֧‫ڦ‬ਏ༹዆ۨࢅኴႜ ‫ܠٷ‬ᅜ‫ྺݛں‬ዷ‫ڞ‬ăđට੨ ࿚༶ბኁĂް‫ٷڋ‬ბมࣷ݀ ቛᇑࠅࠌአ֧ბᇾᇾ‫׊‬ಯထ ቾঞ๲՗๖Ljᅃၵู‫ิܔݻ‬ ᇣአ֧‫ڦ‬ኴႜ૰‫܈‬փᅃᄣLj ໯ᅜLjู߳‫ܔ‬ଶൽ‫ิ܀‬ጱ౰ ኤ‫ॆڦ‬བྷցዺ‫ۨࡀڪ‬ᄺփ৑ ၎ཞă āā‫ڍ‬ሞҮমੂઠLjට்ሞ ᅪ‫ڦ‬ժփ๟ബLjĐຫํࣆLj ௅߲ሆๆबᇮബ‫ิ܀ڦ‬ጱ౰

‫ݯ‬Ljუߵܹփ‫ܠ‬ăዷᄲ๟ᅜ ࢫ࡚ጱ෇ბ้੗ీࣷᆩ‫ڟ‬ኄ ߲ኤॲăđ āā ຣӸኤຣ‫؜‬ബLj‫ݛں‬አުჹ ߭੦዆ āāҮমሦᇜӸኤవ‫ڦ‬ঢ়૦ ੗ీժ‫߲ݥ‬ӄăऻኁৎනֱ ለକඇࡔ3:ู߲)൶Ă๨*࠲ ᇀӸ૙‫ิ܀‬ጱ౰ኤ‫ۨࡀڦ‬Lj ݀၄Ӹ૙‫ۅں‬٪ሞ24ዖӲ ԨLjԈઔǖ౰‫׉ݛ‬ዿ‫ں‬Ă ࡚ጱࢽढ‫ں‬Ăิᇣ࠶૙໯ሞ ‫ں‬Ă‫ސ‬೾ਃዿ‫ں‬Ă౰‫ࢽݛ‬ढ ‫ں‬Ă໯ሞ߾ፕ‫ڇ‬࿋‫ڪڪ‬ă āāฉ࡛๨มࣷ੔ბᇾට੨ ᇑ݀ቛჺ৯໯ঞ๲ዜ࡛ྫྷ ຫLjӀቷࡗඁ‫دڦ‬ཥLj࡚ጱ ᄲ߶జൕ஌ࢽLj໯ᅜփ٪ሞ አ֧‫ٶ‬ॐ‫ڦ‬࿚༶ă‫ڍ‬ৎ౎ ઠLjໜጣࢽढ዆‫߫߀ڦ܈‬Lj ࡚ጱ‫ࢽڦ‬ढ੗ᅜໜ޴ᄺ੗ᅜ ໜజăኄ࿮ᅪक़ྺୁ‫ۯ‬ටᇵ Ӹ૙‫ิ܀‬ጱ౰ኤవ‫ڦ‬࿚༶ங

ူ‫ޚ‬Դă āāĐᆯᇀ߳‫ں‬አ֧փᅃ ᄣĂփཥᅃLjඹᅟሰ‫ٶׯ‬ॐ ‫ל‬ೄ၄ၡăđዜ࡛ྫྷຫă āā‫ูॺޟ‬ට੨ऺิ྿አ֧ ݆ࡀ‫ۙޭت‬ჺᇵቧၭዛຫLj ణമࡔॆுᆶກ௬‫ݔࡀڦ‬Ⴀ ࿔ॲཥᅃ‫ิ܀‬ጱ౰ኤ‫ڦ‬Ӹ૙ ‫ۅں‬Ljᆯู߳)൶Ă๨*ጲႜ ዆ۨঃ૤አ֧Lj዁ᇀሹ஺ঃ ૤Ljࡀۨ‫ڥ‬ডେཥăĐ዆ ۨአ้֧Ljู߳ኮक़ඍ݄ ࠏཚLjኄ৽٪ሞ؋཭‫ڦ‬੗ ీăđ āāඍ݄ࠏཚ‫ڦ‬ԝࢫLjփཞ ู‫ݻ‬Ă߳ዖၳ૰֫प‫ڦ‬૬݆ ံࢫ‫؜‬໼ăኄၵ੗ీ٪ሞփ ᅃዂࡀۨ‫ڦ‬૬݆LjඟӸ૙‫܀‬ ิጱ౰ኤ‫ۯୁڦ‬ටᇵ௬ଣ਎ ‫ٷ‬ቱҹă āāሞᅃၵูपට੨ऺิև ோට๗ੂઠLjੵูӸኤଷᅃ ߲వ‫ۅ‬๟‫ۯୁܔ‬ට੨‫ࢃڦ‬ ֱăĐഄํLjӸኤ৽ၟᇑට ঍ྫăຄဒ‫࢔ࣷڦ‬႑ඪLj փຄဒ‫৽ڦ‬ᄲঢ়ࡗ‫੊ݛܠ‬ ִăđᅃ࿋߾ፕටᇵ‫ٶ‬କ߲ Բ‫ݛ‬Ljසࡕ‫ړ‬๚ට૗ਸࢽढ ‫ں‬࿄‫؜‬ਏୁ‫ۯ‬ට੨ኤ௽Lj‫ڟ‬ ྔ‫ں‬ᄺுᇑऺิևோ૴ဣLj Ӹ‫ิ܀‬ጱ౰ኤ৽ড஑‫ݑ‬Lj Đᅺྺ੝ۨᄲံࢃֱే‫ิڦ‬ ᇣ൧઄Ljᄲ‫ܠ‬৳փࡻຫăđ āāኄၵࡀۨᇑࠥ୯Lj࿮ᅑ ྺୁ‫ۯ‬ටᇵၛ๴‫ิ܀‬ጱ౰޴ జኄᅃࢇ݆඄ᅮ‫ټ‬ઠକĐࢇ ݆‫ڦ‬ቱҹđă

!ᅜ৙ӎ੣ഘዊଉྺణՔ

ԛ৙࣍ԍਆ࣮ᆌ࿽Ṳཀഘ ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ ৎ೺ԛ৙‫݀ܠ‬࿽Ṳཀ ഘLj੣ഘዊଉԢ๴มࣷ࠲ ጀăԛ৙࿄ઠॽ֑ൽనၵൎ ํ‫ٯ‬แ߀฀੣ഘዊଉǛ2ሆ 35නLjԛ৙๨࣍ԍਆޭਆ ‫׊‬Ăႎ࿕݀ჾට‫ݛ‬૰‫ܔ‬ኄᅃ ࿚༶ፕ‫؜‬କ࣮ᆌă ‫ݛ‬૰՗๖Ljዎ૙‫ٷ‬ഘ ࿫ක๟ᅃ߲ဣཥ߾‫ײ‬Lj‫׭‬๨ ට੨ࡀఇࢅऐ‫כۯ‬ԍᆶଉ ደ౎ሺेLj๯ံᄲӝኄၵ Đሺଉđ‫ټ‬ઠ‫ڦ‬࿫කᅺ໎ၥ ३ۖLjምඁၥ३Đ٪ଉđ࿫ කăໜጣԛ৙ׂᄽ঳ࠓۙ ኝLj၄ሞ‫ׂܾڼ‬ᄽ‫ټ‬ઠ‫ڦ‬࿫ ක໯቞Բ૩ሁઠሁณLjٗ၄ ሞ‫ٷ‬ഘ࿫ක࿿‫ݴڦ‬ဆઠᇸLj ऐ‫כۯ‬࿫කࢅ඘ீ‫௷ڪ‬ᆩಇ ‫ݣ‬ᇸ቞Բ๟ሞฉื‫ڦ‬ăُ ྔLjԛ৙‫࣍ڦ‬ԍጒ઄ᄺᇑഘ

ၡ‫ں‬૙ཉॲᆶ࠲ă Đ‫ܔॆٷ‬3119౎ᆮഄ๟ ӎሏࣷࢅ֘ӎࣷ೺क़‫ڦ‬੣ഘ ዊଉऻᅬᆲႎLj‫ڍ‬๟‫ڟݣ‬ඇ ౎‫ڦ‬࿫ක࿿ೝ਩౪‫܈‬ฉੂLj ኄब౎‫ڦ‬ዎ૙࣏๟ᆶ৊ቛ ‫ڦ‬ǖܾᄟࣅ଼3119౎ඇ౎‫ڦ‬ ౪‫܈‬๟47ྲਖ਼Lj‫ڟ‬3123౎๟ 39ྲਖ਼Ljᆶ໯ူইǗܾᄟࣅ ‫ڌ‬3119౎๟5:ྲਖ਼Ljඁ౎๟ 63ྲਖ਼Lj๟ฉื‫ڦ‬ǗQN21

ሞ3119౎๟233ྲਖ਼Lj3123 ౎๟21:ྲਖ਼Ljᆶ໯ူ ইăđ‫ݛ‬૰ຫLjĐࢆ઄3119 ౎ഛ‫כ‬ԍᆶଉ๟411ྤଈLj ӎሏࣷ೺क़࣏ํႜକĎ‫ڇ‬ມ ࡽ၌ႜďLjܸඁ౎ഛ‫כ‬ԍᆶ ଉ‫ڟٳ‬611‫ྤܠ‬ଈăđ Đጺ༹ܸჾLjӎሏࣷ ೺क़‫ڦ‬੣ഘጒ઄๟࿢்ৃࢫ ‫ڦ‬ణՔLjᄺ๟࿢்ႎ‫ڦ‬Ք ጚăđ‫ݛ‬૰ຫă

ࠅҾև‫ׯ‬૬߾ፕፇࢃֱ ෼ဇ‫ݝ‬঵ྵ݆ྵࡀ஌ࢽ࿚༶ ਍ዐࡔࠅҾևྪበ2ሆ35නၩတLjኍ‫ܔ‬௃༹Ԓ‫ڢ‬෼ ဇหఢࠂҺҺྵ݆ྵࡀ஌ࢽ࿚༶LjࠅҾև‫ׯ‬૬߾ፕፇਸ ቛ๚ॲࢃֱࢅሴඪጕ৯߾ፕă ኍ‫ܔ‬ৎන௃༹Ԓ‫ڢ‬෼ဇหఢ၆Đ‫ݝ‬঵đࠂҺҺྵ ݆ྵࡀӸ૙‫ࢽ߲ܠ‬੨࿚༶LjࠅҾևਦۨ‫ׯ‬૬߾ፕፇLjၹ ۙኸ‫ڞ‬๚ॲֱۙ‫۽‬Ӹ߾ፕLjᄲ൱৑੺ֱൣ൧઄Ljᅈ݆ჹ ໖ጕ৯ሴඪLjཞ้ᄲණኈဌൽঞჟLjॳඇྜ฀ऐ዆Ljॕ ਦ‫܂‬෗୑۴Ljൎํ‫ݞ‬ኹૌຼ࿚༶‫ิ݀ڦ‬ă ਍‫؛‬օֱۙLjࠂҺҺࢽ੨໯ሞ‫ྺں‬෼ဇูหఢ၆ หఢኔă3115౎዁3119౎ኮक़LjࠂҺҺྵ݆ྵࡀሞ෷ဇ ูଣ၆Ă႗၆ࢅԛ৙๨‫ݝ‬෷൶߳Ӹ૙କ2߲ࢽ੨)ഄዐLj ሞ႗၆ྵࡀӸ૙‫ࢽڦ‬੨ԥࠅҾऐ࠲݀၄ࢫᅙᇀ3123౎2 ሆԥጀၨ*ă ኍ‫ܔ‬ᅃၵ‫ࢽݛں‬ढ࠶૙ዐ٪ሞ‫ڦ‬࿚༶Ljৎ౎ઠLj ࠅҾևᅙፇኯਸቛକᅃဣଚጆၜൣ૙ኝ‫߾ܙ‬ፕLjൣ૙କ ᅃ಼ྵ݆ྵࡀӸ૙‫ࢽڦ‬੨Ljጀၨକᅃ಼ዘްࢽ੨Ljժᅈ ֱ݆‫ت‬ภӄ௷য়211ᇆටă

ዐࡔ೵ཚටๆ౎ࢫ ई੗Đᡝᆴ໿੣đ ᇱዐࡔࡵཀᇵ੔ჺჟଁዐ႐ዷඪĂ၄ඪዐࡔሜටࡵ ཀ߾‫ޭײ‬ጺยऺ฾‫ר‬฀࠽2ሆ35නሞԛ৙Đଇࣷđฉ՗ ๖Ljཚࡗٗหዛ࿵ࡽ๯ْሜටࡵཀ‫ݧ‬ႜ‫ڟ‬ཀࠆᅃࡽᇑห ዛ৵ࡽሜට঍ࣷ‫ܔ‬থඪခ‫ํڦ‬แLjዐࡔణമᅙएԨቨ࿥ ৎ‫࠲ڦڢࡆں‬॰रຍLjԈઔ‫ܠ‬ට‫ܠ‬ཀ‫ݧ‬ႜरຍĂཀ‫ྫں‬ ‫ݓ‬रຍĂ঍ࣷ‫ܔ‬থरຍĂ‫֝؜‬ऄ‫ۯ‬रຍ‫ڪ‬ăሞ3129౎ਸ ๔ॺย੣क़በኮമLjዐࡔॽཚࡗ੣क़ํᄓ๪ऺࣄLjዘ‫ۅ‬ ঴ਦට‫ڦ‬ዐĂ‫׊‬೺ጂା‫࠲ڦ‬॰रຍ࿚༶ă ໱ኸ‫؜‬Ljዐࡔᇨऺๆ౎ాྜ‫ׯ‬੣क़በॺยLjኄᄣLj ዐࡔॽᆛᆶᅃ߲‫׊‬೺ሞৎ‫ڢࡆں‬ሏႜ‫ڦ‬੣क़በLjփ‫ڍ‬੗ ᅜ࠽‫ݘ‬ਸቛ੣क़‫ํڦ‬ᄓLjԈઔࡵཀᅅბĂ੣क़ิం੔ ბĂ੣क़֌ଙĂ੣क़ཀ࿔Ă੣क़࿿૙‫ํڪ‬ᄓLj೵ཚ‫ٷ‬ዚ ᄺॽᆶऐࣷፕྺᆴਜ਼Ljሰ‫ݡ‬੣क़በă ༌‫ڟ‬༑໭ᇔዦLj໱ຫLjፕྺටૌॆᇴ‫ںڦ‬൰Ljణമ ጨᇸ৆ඍ‫ܔ‬ටૌิ٪݀ቛ‫ټ‬ઠ਎‫ٷ‬཈቟ăᅃ‫ݛ‬௬Ljᄲლ ቴ੣क़ጨᇸLjइ‫ڥ‬ႎ‫ీڦ‬ᇸĂႎ‫ڦ‬रຍྺටૌሰ‫ޟ‬Ǘଷ ᅃ‫ݛ‬௬Lj߳ࡔ‫ۼ‬ሞྺටૌლቴႎ‫ॆڦ‬ᇴă! ໱‫׬‬Ljዐࡔሞॺยࡻ੣क़በࢫLjॽํแ‫ܠ‬ၜ੣क़ํ ᄓLjԲසৗ༹ิ‫׊‬Ăႎ֌ଙĂ༬๺े߾Ă߾ᅝLjႎ‫ڦ‬ጨ ᇸྺටૌ໯ᆩă

ဇ༵֠‫؜‬6౎ࢫ ୫ᆴටْ‫݊݋‬ႎణՔ ! ԛ৙࿄ઠॽසࢆ৊ᅃօ ዎ૙‫ٷ‬ഘ࿫කǛ‫ݛ‬૰՗ ๖Lj3123౎Ljԛ৙๨࣍ԍਆ ሞඇ௬ۙჺ‫ڦ‬ए‫إ‬ฉ‫؜‬໼କ Ė3123౎Ċ3131౎‫ٷ‬ഘ࿫ක ‫ݞ‬ዎė‫ٯ‬แLjሞ3124౎Ljॽ ৊ᅃօ஌ํኄၵ‫ٯ‬แLjമփ ৳ԛ৙๨አުᄺᇱሶฉཚࡗ କৃ౎੣ഘႜ‫ࣄऺۯ‬ă ! ! ! Đፌৎ࿢்ሞኙ൱Ėԛ ৙๨‫ٷ‬ഘ࿫ක‫ݞ‬ዎཉ૩ė )֥ӄ*ᅪ९Lj‫ړ‬ཉ૩዆ۨူ ઠᅜࢫLj࿢்ॽᅈ݆ઠླྀ৊ ऐ‫כۯ‬࿫ක‫ڦ‬੦዆ăđ‫ݛ‬૰ ຫLjĐঢ়ࡔခᇾ಼ጚLjጲူ ሆഐLjԛ৙ॽሞඇࡔ୲ံኴ ႜ‫ڼ‬࿵঩܎ऐ‫כۯ‬ಇ‫ݣ‬Քጚ )৙Wಇ‫ݣ‬Քጚ*Ljᄺ৽๟ ຫLjጲ3124౎4ሆ2නഐLjཕ ኹၨ๳Ăጀ֩փ‫ڼࢇޙ‬࿵঩ ܎Քጚ‫ڦ‬ൟ႙ഛᆳ‫כ‬Lj‫ޙ‬ ࢇĐ৙Wđಇ‫ݣ‬Քጚ‫כڦ‬ଈ ॽ݀‫ݣ‬ઢ෥࣍ԍՔኾăđ

2ሆ35නLjሞဇ֠ጲዎ൶ๆাට‫ٷ‬ᅃْࣷᅱฉ༵ ‫؜‬Lj࿄ઠ6౎Ljဇ֠থ‫ྔాࡔځ‬୫ਜ਼ᄲ཭೦3111ྤට ْăኄ๟ीৃ౎ဇ֠୫ᆴথ‫ځ‬ටْ཭೦2111ྤ‫ࢫ࠲ٷ‬Lj ࠳‫ڦ؜༵ݛ‬ႎణՔă ဇ֠ጲዎ൶ዷဝӣஒ؆ଠ๟ሞ‫ړ‬න‫ࣷٷ‬ฉ໯ፔ‫ڦ‬ አުԒߢዐ༵‫؜‬ฉຎణՔ‫ڦ‬ăُक़ࣷᅱၩတ၂๖Lj3123 ౎Ljဇ֠୫ᆴথ‫ځ‬ටْ཭೦ഥྤ‫࠲ٷ‬Ă୫ᆴጺ๭෇཭೦ ӥᅢ‫࠲ٷ‬ăአު߾ፕԒߢຕ਍၂๖Ljဇ֠থ‫ྔాࡔځ‬ᆴ ਜ਼2211ྤටْLj୫ᆴጺ๭෇243ᅢᇮට௷Լă ሞํ၄Đഥྤටْӥᅢᇮđ‫ࡀڦ‬ఇሺ‫ࢫ׊‬Ljဇ֠࠳ ‫ݛ‬ჺಒLjဇ֠୫ᆴঢ়षሺ‫ߛ׊‬ᇀටْሺ‫׊‬Ljዊሺ‫ٷ‬ᇀଉ ሺLjĐ༵ዊሺၳđ‫ྺׯ‬ဇ֠୫ᆴ࿄ઠ݀ቛ‫ݛ‬ၠă ሞُമቻਸ‫ڦ‬3123౎ဇ֠୫ᆴ߾ፕࣷᅱฉLjဇ֠ ጲዎ൶୫ᆴਆਆ‫׊‬ᇝ‫঻ྑٳ‬ถLj3123౎Ljဇ֠୫ᆴሞࡀ ఇঢ়षĂׂ೗ॺยĂ๨‫ׇ‬ಢᇣĂ‫׵‬႑ॺย‫ݛڪ‬௬਩ᆶ཭ ೦ă๨‫؏ׇ‬ᄣֱۙ၂๖Lj‫ࡗג‬8‫ׯ‬ᆴਜ਼ᆶᅪዘᆴဇ֠ă ৑࠶ဇ֠୫ᆴ࣏٪ሞጣए‫إ‬ยแড஌ࢫĂথ‫ీځ‬૰ փፁĂ୫ᆴ๨‫ׇ‬ᆐၨ༹ဣช࿄ॳඇ‫ڪ‬࿚༶Lj‫ྷڍ‬ජዐᄕ ‫ڼ‬࿵ْဇ֠߾ፕፗ༌ࣷ৛ห༵‫ڦ؜‬Đॺยዘᄲ๘হ୫ᆴ ణ‫ںڦ‬đ‫ڦ‬ణՔLjဇ֠୫ᆴᄽٗଉՎ‫ڟ‬ዊՎገ႙‫ڦ‬൵๞ ධ඗ுՎăኄၵ੗ٗአު‫ܔ‬ဇ֠୫ᆴ࿄ઠ݀ቛణՔฉઈ ९ă


22

‫ڼ‬224೺

࣍൰ঋ‫ۅ‬

ൕԴ႑ช࿄‫ڿ‬঍

࣍൰०რ

ҾԠྷජዐࡔ‫ٶ‬Đଇ๮ಈđ !! ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ 2ሆ35නLjሞࠅ௽‫ڕڕ‬ ๯෷੨ఫৄఴ‫ࣀݡ‬ኮाLjන Ԩ๯၎ҾԠৌෙྷජዐࡔ‫ٶ‬ ഐĐଇ๮ಈđLjᅃ‫ݛ‬௬Ⴧ‫׬‬ නዐ࠲ဣ‫ڦ‬ዘᄲႠLjထྭມ ‫ݛ‬ቛਸ‫ࣆܔ‬Ǘཞ้ඐྙࠦॕ ‫׼‬਌փ‫׶‬ණۘᇉ‫ڜ‬ዷ඄ኮኛ ‫ڦ‬૬‫ׇ‬Lj‫ݟ‬ҹጣມՉ࠲ဣ‫ڦ‬ ൎํ࣐ࢅᇑ߀฀ă ҾԠፔĐଇ௬ಋđ ሞዐන࠲ဣփ܏ܱࣅ‫ڦ‬ ൧઄ူLjፕྺҾԠኴአ௑ᆷ ‫ࠅڦ‬௽‫ڕڕ‬๯෷੨ఫৄఴ‫ڦ‬ ‫ࣀݡ‬ኮ୫Ԣ๴࠲ጀăྔহ೺ ‫ځ‬෷੨ُႜీྺ‫ٶ‬೦ມՉ࠲ ဣઓਆ‫ټ‬ઠകऐă ‫ܔ‬ᇀ෷੨‫ࣀݡ‬Ljዐࡔ ྔ঍և݀ჾටࢡ૆33න՗ ๖ǖĐዐ‫ݛ‬ཞනԨ‫ו‬ᄸ߳አ ‫ڕ‬Ăᆷࡻཷ༹‫׊‬೺ԍ‫׼‬ጣኟ ‫ྫ׉‬ઠăኄᆶ૧ᇀມ‫ेݛ‬ഽ ࠏཚLjྉ฀‫ت‬૙࿚༶Ljླྀ‫ۯ‬ ଇࡔ࠲ဣॳ੃݀ቛăđ! ᆶ ௃༹ණྺLjኄ՗๖‫؜‬ዐ‫ܔݛ‬ ‫ٶ‬೦ዐන࠲ဣॻਆ‫ڦ‬೺‫ځ‬ă ҾԠሞ33න֖े‫ۉ‬๫ বణ้๯ْၘဦࠅਸ༪ஃକ ዐන࠲ဣ࿚༶Lj՗๖ྼࢺଆ ࡻ‫ڦ‬නዐ࠲ဣ‫ࢇޙ‬නԨ‫ࡔڦ‬ ॆ૧ᅮLjထྭዐනມ‫ݛ‬ቛਸ

‫ࣆܔ‬ă‫ڍ‬ཞ้Lj໱ሞۘᇉ‫ڜ‬ ࿚༶ฉժ࿄຿੨Ljධഽᆘ՗ ๖Đۘᇉ‫ڜ‬๟නԨଶཱིଶ ੣đă ‫ܔ‬ᇀྂ෷੨ၠዐࡔଶ‫ڞ‬ ට‫ڿ‬঍ጲम‫ڦ‬ൕԴ႑ᅃ๚Lj ҾԠሞবణዐ՗๖Ljࡗඁब ౎LjනԨᇑዐࡔ‫ڦ‬঍ୁർ ‫ڢ‬Đඓํ๟ሁઠሁ቏đLj‫ڿ‬ ႑न๟ထྭມ‫ࠕీݛ‬ቛਸ‫ܔ‬ ࣆă ෷੨ఫৄఴሞُْ‫ࣀݡ‬ മሼ৽ۘᇉ‫ڜ‬࿚༶՗ༀຫLj ထྭĐዐනມ‫ݛ‬ਬऐ‫ۼ‬փ‫؜‬ ၄ሞۘᇉ‫ڜ‬ฉ੣đă‫ُܔ‬Lj ҾԠሶำ‫ۘ׬‬ᇉ‫ڜ‬๟ĐනԨ ‫ڦ‬ଶཱིଶ੣đLjĐጲ࿐‫ڦܓ‬ ቟۷ऐ๟‫࣏෇ݧ‬๟փ‫෇ݧ‬๟ ࿢்ጲमਦۨ‫ڦ‬๚൧ăđ ‫ݴ‬ဆኸ‫؜‬LjҾԠ‫ܔ‬ᇀ ዐන࠲ဣĐ෉ᆘᆶ՚đ‫ڦ‬՗

ༀLj࢔‫܈ײٷ‬ฉྺକሞഄࡔ ాᆸᅵ๞૰‫ړ‬ዐྼ‫׼‬ᅃዖഽ ᆘ‫ڦ‬ႚၡăܸኄᇑഄฉ໼ࢫ ᅃဣଚ૰཮ഽࣅெනཞ௑ᅜ ഡ዆ዐࡔ‫ڦ‬ჾႜLj‫ݟۼ‬ҹጣ ມՉ࠲ဣኈኟ‫ࢅ࣐ڦ‬ᇑ߀ ฀ă නԨ੍ெࡔĐ጑‫ڊ‬đ ࣍൰้ԒԒ‫ڢ‬Ljߵ਍ නԨ้๚ཚრม34නྟक़೸ ࠼‫ڦ‬෷੨ႜ‫ײ‬Ljዐࠌዐᄕጺ ກऻသৎೝ34නժ࿄থ९෷ ੨ᅃႜLjܸ๟ံٗࡣࡔࢪඪ ጺཥೳᧂࣳ‫ڦ‬༬๑๮ዐথࡗ କٗ๯ܻญઠ‫ڦ‬ൕԴ႑ăҾ Ԡ‫ڦ‬ൕԴ႑ሶ࿄ీሞ‫ړ‬ཀ‫ڿ‬ ঍ă ‫ܔ‬ᇀҾԠዂዐࡔଶ‫ڞ‬ ටൕԴ႑‫ڦ‬ਉ‫ۯ‬LjĖට௷න

Ԓ࡛ྔӲėሞ34න਽‫ڦک‬ᅃ ೊೠஃዐኸ‫؜‬LjĐ๊஺႑‫ۼ‬ փසჾܸᆶ႑đă՗๖ᆷ฀ ‫ڦ‬ਉ‫ۯ‬Ljዐࡔ‫ړ‬඗փ਌ਨLj ‫ڍ‬๟Ljᄲੂኄԝࢫᆶுᆶ‫׵‬ ᅪăణമੂઠLjሞۘᇉ‫ڜ‬࿚ ༶ฉLjනԨ࣏ுᆶ‫׵‬ᅪă ๚ํฉLjනԨአުሞ ۘᇉ‫ڜ‬࿚༶ฉᅃᅪࠜႜLj‫أ‬ ྺᆓࢇഄࡔాᆸᅵ๞૰ྔLj ᅨ๴‫ڟ‬କഄ௑ᆷெࡔ‫ڦ‬Đ጑ ‫ڊ‬đă ெࡔࡔခൢထઙ૛Ą ਖ਼ଠ‫ܙ‬2:නࣷ࿾නԨྔ၎ӂ གྷ࿔ႧࢫLjኍ‫ۘܔ‬ᇉ‫ڜ‬࿚༶ ำ௽‫׬‬Ljெࡔ‫ۘܔ‬ᇉ‫ڜ‬ፌዕ ዷ඄໯ຌփ֑ඪࢆ૬‫ׇ‬Lj‫ڍ‬ ‫׶‬ණ‫ڜ‬ᇒሞනԨႜአ࠶ါኮ ူLjժ‫ܔݒ‬ඪࢆᅪ཮໦࡞න Ԩႜአ࠶ါ඄‫ڇڦ‬Չႜ‫ۯ‬ă ኄᅃ௽၂ೋ༏න‫ڦݛ‬՗ ༀᆅഐዐ‫ڦݛ‬ഽଜփ஢ࢅ಼ ೠăெࡔࡔခᇾ݀ჾට౨ન 33න৊ᅃօ՗๖Ljዐࡔᇑഄ ၠெ‫ݛ‬՗‫࠲ٳ‬ൎLjփසཚࡗ ᇑනԨአު‫ࣆܔڦ‬ઠ঴ਦ࿚ ༶ččထઙ૛‫݀ڦ‬ჾኻ๟ዘ ฤକெࡔአު‫ڦ‬ᅃ࠻૬‫ׇ‬ă ೠஃኸ‫؜‬Ljۘᇉ‫ڜ‬๟ዐ ࡔଶཱིLjዐࡔՂႷྼࢺଶཱི ዷ඄Ljኄ๟ᇱሶ࿚༶ăሞᅃ ߲ᇱሶႠ࿚༶ฉ‫ٶ‬ዷᅪĂ‫ۯ‬ సীLjᅜྺටॆ‫ڹڦ‬၍੗ᅜ ߵ਍ጲमแे‫ڦ‬უ૰ໜ้৊ ႜۙኝLjኻీຫ๟ዖࣙၙă

‫ו‬းჇքዐኹ࿮ࢃࣅ‫!ࣆܔ‬ āāࡣࡔ‫וܔ‬ၩတට๗ཪ ୞LjፌႎඓණLjࢃ๬ᄓ‫ူں‬ ੡‫ڢ‬ᅙঢ়ᆩౄཱིࢅ຤ౄག ࡻLj੡ా‫ۉ‬મᄺԥ؏‫ں؜‬ ௬ăኄຫ௽੡‫ڢ‬૛௬‫ࢃڦ‬๬ ᄓጎԢࢅ֪ଉᅏഗᅙঢ়Ҿዃ ྜԹă‫ו‬းགங੡‫ڦڢ‬ਏ༹ ้क़ชփൣ‫ؤ‬ăࡣࡔአުၩ တට๗ཪ୞Lj‫ݿ‬ဘ૛‫ࢃڦ‬๬ ᄓए‫ࠌں‬ᆶ5߲੡‫ڢ‬Ljമଇ ߲๟ሞ3117౎ࢅ311:౎ࢃ๬ ᄓ้ྌਢ‫ڦ‬ăణമชփඓۨ ‫ו‬း‫ڼڦ‬ෙْࢃ๬ᄓࣷ჋ስ నᅃ੡‫ڢ‬ă

!! ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ ‫ו‬း2ሆ35නჇքዐኹ ༪ஃ‫ו‬းӷ‫ڜ‬࿮ࢃࣅ‫ࣆܔ‬Lj ժऺࣄ৊ႜ‫ڼ‬ෙْࢃ๬ᄓLj ‫׬‬ኼሞ௯ጚഄĐ໔‫ڲ‬đெ ࡔă‫ו‬းሼ‫ݴ‬՚ᇀ3117౎ࢅ 311:౎৊ႜକࢃ๬ᄓăࡣࡔ ၩတට๗ණྺLjঢ়ࡗਬ‫ݛ‬௢ ൎ࠵ִLj‫ו‬း‫ڼ‬ෙْࢃ๬ᄓ ጚԢᅙएԨ৽Ⴣă ‫׬ו‬ዐኹ࿮ࢃࣅ‫ࣆܔ‬ ! ! ਍Ԓ‫ڢ‬Lj‫ו‬းࡔ‫ݞ‬྿ᇵ ࣷ35න݀՗ำ௽Ljലሴ૴ࢇ ࡔҾ૙ࣷภ‫ו‬ਦᅱLj‫ݛୃ׬‬ ࣷ༌ࢅĐ:Ą2:đࠌཞำ௽ փም٪ሞLjᅜࢫփࣷምᆶ༪ ஃ‫ו‬းӷ‫ڜ‬࿮ࢃࣅ‫ࣆܔ‬ă‫ו‬ း‫ݛ‬௬ժ‫׬‬Đሞ‫ݒ‬ெ‫ܔ‬ਦ቟ ዐLj‫ו‬းփᄄ๦ॽीჄ݀พ ࿐႓ࢅሏሜआॱLjᅜत৊ႜ ߸ߛ຤ೝ‫ࢃڦ‬๬ᄓLjᅜ௯ጚ ໔‫ڲ‬ெࡔđă āāࡣ૴ม35නԒ‫׬ڢ‬Ljঢ় ࡣࡔਬ‫וܔݛ‬း်৥ԛ‫ڢ‬ञ

‫ו‬ഽᆘ࣮ᆌҾ૙ࣷ዆֋ਦᅱ

ዝਲ‫ݿ‬ဘ૛‫ࢃڦ‬๬ᄓए‫ں‬৊ ႜ௢ൎ࠵ִLj‫ו‬းᅙঢ়ྜ‫ׯ‬ ‫ڼ‬ෙْࢃ๬ᄓ၎࠲‫ڦ‬रຍጚ Ԣ߾ፕLjኻᄲ‫ו‬းࡔ‫ݞ‬྿ᇵ ࣷ‫ڼ‬ᅃ྿ᇵ‫ূ׊‬ኟܷူସLj ຕනኮాन੗ਸ๔ࢃ๬ᄓă

2ሆ33නLj૴ࢇࡔҾ૙ ࣷ৽‫ו‬း3123౎23ሆ݀พ࿐ ႓ᅃዂཚࡗ3198ࡽਦᅱLjਦ ᅱᄲ൱‫ו‬းፏ๰Ҿ૙ࣷᆶ࠲ ਦᅱࡀۨLjփ‫ڥ‬ም๑ᆩ‫ڢڑ‬ ‫ڑڞ‬रຍ৊ႜ݀พăਦᅱཞ ้ዘฤLjထྭლ൱ᅜࢅೝĂ ྔ঍ࢅአዎ‫ݛ‬๕঴ਦᆶ࠲࿚ ༶Ljࢬᇛዘഔୃ‫ࣷݛ‬༌ă āā‫ו‬းໜࢫ‫ܔ‬Ҿ૙ࣷਦᅱ ፔ‫ݒ؜‬ᆌLjಇ‫ו৽أ‬းӷ‫ڜ‬

࿮ࢃࣅ৊ႜ༌ಒ‫ڦ‬੗ీLjժ ՗๖ॽሺഽࢃྰฟ૰ăኄᅃ ՗ༀԥྔহ๫ྺ‫ו‬းॽ৊ႜ ‫ڼ‬ෙْࢃ๬ᄓ‫ڦ‬Ӂ๖Ljᆅഐ ߳‫ݛ‬௢ൎ࠲ጀă āāዐࡔྔ঍և݀ჾටࢡ૆ 34නሞ૩ႜऻኁࣷฉ՗๖Lj ዐ‫ݛ‬ᅃ࠻ዷቧLjᆌཚࡗ‫ܔ‬ ࣆၹฆࣅ঴ல‫ܜ‬Ljඇ௬਩࢚ ঴ਦ߳‫࠲ݛ‬ൎLjᅜࢅೝ‫ݛ‬๕ ঴ਦӷ‫ڜ‬၎࠲࿚༶Ljํ၄ӷ ‫ڜ‬࿮ࢃࣅࢅӷ‫ڜ‬त۫ԛჱ‫ں‬ ൶‫׊ڦ‬ዎ৳Ҿăୃ‫ࣷݛ‬༌๟ ླྀ‫ํۯ‬၄ኄᅃణՔ‫ڦ‬ᆶၳऐ ዆ăዐ‫ݛ‬ᇼཞࡔाมࣷᅃ ‫ڢ‬Ljྺླྀ৊ୃ‫ࣷݛ‬༌৊‫ײ‬Lj ྼࢺӷ‫ڜ‬त۫ԛჱ‫ں‬൶ࢅೝ ᇑ࿘ۨፔ‫؜‬ओट౮૰ă āāୃ‫ࣷݛ‬༌ெ‫׊ཷݛ‬Ăெ ࡔࡔခᇾ‫וܔ‬አ֧༬՚‫پ‬՗ ‫ྼٻ‬ຯ՗๖Ljெ‫ܘݛ‬ٝ‫ו‬း ፕྺࡔाࠌཞ༹‫ڦ‬ᅃᇵĐփ ᄲም৊ႜඪࢆ཈႒đLj‫ו‬း ැ৊ႜࢃ๬ᄓ࿮ᅑ๟ᅃዖ฿ ֧ă‫ྼٻ‬ຯ՗๖Lj๟‫ޏ‬৊ႜ ࢃ๬ᄓൽਦᇀ‫ו‬းLjܸణമ ‫ڦ‬ӷ‫ڜ‬ਆ๞ᅙփඹႹምሺཁ ඪࢆ৆ቧഘ‫ݳ‬ă

නԨஹᅟ؆ጴ԰ৎ8ቹනᇮ! ๴‫؜ࣀܔ‬੨३ณᆖၚ නԨ֎ခู2ሆ35න݀՗‫ڦ‬ஹᅟཥऺ၂๖Lj3123౎ නԨ‫ڦ‬ஹᅟ؆ጴྺ7ቹ:384ᅢනᇮDŽሀࢇට௷Լ5955ᅢ ᇮDžLj‫ظ‬૦๏ႎߛLjᆩᇀआ૰݀‫ڦۉ‬ཀ඗ഘĂᇱᆳ‫ڪ‬৊ ੨௓ሺࢅ‫ܔ‬ዐࡔĂ౹ዞ‫؜ڦڪ‬੨३ณྺ؆ጴዷᅺă‫ݴ‬ဆ ට๗ණྺLjৃࢫᅃ܎้क़ాනԨஹᅟ؆ጴධॽ‫׼‬Ⴤă ஹᅟ؆ጴ‫ڦ‬ᇱᅺኮᅃ๟ᆩᇀआ૰݀‫ڦۉ‬඘ଙ৊੨௓ ሺă3122౎Đ4Ą22đ۫නԨ‫ںٷ‬ኒᆅ݀‫ڼ‬ᅃࢃ‫ۉ‬በ๚ ࠤࢫLj‫؜‬ᇀҾඇ੊୯Lj቞නԨ‫ۉ‬૰ࠃᆌଉሀ41&‫ڦ‬65ፗ ࢃ‫ۉ‬በ၎ीཕሏईԒ‫ݭ‬Ljణമৈᆶଇፗሞሏገăྺ௜ց ‫ۉ‬૰ඍ੨Lj߳‫ۉٷ‬૰ࠅິփ‫ڥ‬փᅈડआ૰݀‫ۉ‬Ljᆯُ‫ڞ‬ ዂᅂࣅཀ඗ഘĂᇱᆳ‫ڪ‬඘ଙ৊੨௓ሺă3123౎LjනԨᅂ ࣅཀ඗ഘ৊੨ሺे36/5&Ljᇱᆳሶሺे8/4&ă ଷᅃ‫ٷ‬ᇱᅺ๟ዐන࠲ဣ‫ࢅࣅܱڦ‬౹ዞႴ൱ೃ ෉ă3123౎:ሆLjනԨአު‫ܔ‬ዐࡔࠦᆶଶཱིۘᇉ‫ํڜ‬ႜ ໯࿍ĐࡔᆶࣅđࢫLjዐන࠲ဣथਗܱࣅLjනԨ‫ࣀܔ‬ഛ‫כ‬ तഄଭևॲ‫؜ڪ‬੨ტ௓ူইăᇑُཞ้LjනԨٗዐࡔ৊ ੨‫ڦ‬዇ీ๮ऐ‫ڪ‬ཚ႑ഗ֌‫ޗٷ‬ሺेLjᆯُ‫ڞ‬ዂ4ቹ6111 ᅢ‫ڦ‬නԨ‫ࣀܔ‬ஹᅟ๏ฉፌ‫ٷ‬؆ጴăُྔLjቐခླऐ݀ิ ࢫLj౹ዞ߳ࡔ‫ํݵݵ‬ႜ৆໫֎አLjႴ൱ೃ෉Ljܸٗ‫ڞ‬ዂ නԨ‫ܔ‬౹ஹᅟ๯ْ‫؜‬၄2511ᅢනᇮ‫ڦ‬؆ጴă

ထઙ૛‫׶‬ණ૧ԲჱአՎ ๟க૛๚ॲ‫ڞ‬आ໭ !!!!2ሆ35නLjெࡔࡔခൢထઙ૛‫׶‬ණLjக૛๚ॲ๟૧Բ ჱአՎࢅ૧Բჱଶ‫ڞ‬ටਸ਼ሾ‫ݤ‬ԥླྀ‫ڞ݋‬ዂ‫ࡕࢫڦ‬ă āāக૛ਆ๞ሞࡗඁबዜాघࣅă2ሆ21නLj݆ࡔਬට ‫ٳڸ‬க૛ᇲዺ޿ࡔਬ‫ܓ‬ăُമLjெࡔ༬߾ևோࢅ൧Ԓև ோ‫ْܠ‬՗๖LjĐҮઙն߫ంđ‫ڞ‬ዂ޿‫ں‬൶੤ֈዷᅭࢅट ‫܋‬ዷᅭฉืă āāထઙ૛ሞࡔࣷ݀ჾ้ຫǖĐᅍ࡮‫ڦ‬๟Ljփ࿘ۨᆅഐ କᆯਬටࢅ཮Үଜ߭ට཈ഐ‫ڦ‬ਬ๚አՎăሞࡗඁႹ‫౎ܠ‬ क़Ljਸ਼ሾ‫ݤ‬ᅃ኱ӝ໱்‫ړ‬ፔࠧᆜਬăሞਸ਼ሾ‫ݤ‬ሦ‫݋ླྀڟ‬ ࢫLj໱்ၻ‫ٷټ‬ଉ࿴ഗࢅ‫ڑ‬ᄱ‫ئ‬Ԣ‫࣮ݓ‬૧Բჱăᇑُཞ ้Lj໱்ሞக૛ԛևཞए‫ں‬ፇኯยዃକჟଁᆐăđ āā໳ຫLjெࡔतഄ௑ࡔ๬཮ዘႎ੦዆க૛ԛևਆ๞Lj ‫ڍ‬ణമுీྜඇ੦዆޿‫ں‬൶Ljᄺுీፆኹ੤ֈዷᅭ๞૰ ࢅ࿴ഗકො‫ڟ‬૧Բჱᅜྔ‫ں‬൶LjഄዐԈઔҮܻत૧ჱă!!! !!!!ထઙ૛ኸ‫؜‬ǖĐࡹ࿮ᅑ࿚Lj੤ֈ‫ݴ‬ጱሞҮܻत૧ჱ ๑ᆩ‫ڦ‬࿴ഗઠጲ૧Բჱă࿮ᅑLjக૛࿴ጎ‫ݴ‬ጱ๑ᆩ‫ڦ‬࿴ ഗᄺઠጲ૧Բჱăđ

೵৙ም༵ĐᅃॆෙጱđՔጚ! ‫׬‬ኻᄲࡔॆ‫׼ޔ‬न੗ํ၄ ! ! 2ሆ35නLj‫ܭ‬ஆຯጺཥ‫ޡ‬ઙए௝ܻĄ೵৙නമምْ՗ ๖Lj‫ܭ‬ஆຯᅃॆෙ߲࡚ጱ‫ڦ‬Քጚ๟੗ᅜํ၄‫ڦ‬Lj‫ڍ‬Ⴔ ᄲĐਝഐᅊႰLjႜ‫ۯ‬ഐઠđă āāԒ‫׬ڢ‬Lj‫ܭ‬ஆຯጺཥ೵৙3123౎23ሆሞၠ૴Ӻࣷᅱ DŽᅱࣷଇᇾ*݀՗ࡔ൧ጧ࿔้ሼ՗๖Ljᅃॆෙ߲࡚ጱᆌ ‫ܭྺׯړ‬ஆຯ‫ڦ‬Քጚă೵৙නമሞ‫૴ܭ‬Ӻጺཥူຌ‫ࡔڦ‬ ॆมࣷঢ়ष݀ቛణՔ‫ׯٳ‬൧઄॔‫۽‬྿ᇵࣷࣷᅱฉምْ ‫׬‬ǖĐ࿢ኪ‫ڢ‬ට੨ጆॆ‫ڦ‬ᅪ९Lj໱்ຫኄ‫ܭܔ‬ஆຯઠຫ ๟ᅃ߲ްሗ൐వᅜํ၄‫ڦ‬ඪခăᅃൎদᆶ੗ీLjኻႴਝ ഐᅊႰ‫ו‬ጣኄᅃణՔႜ৊Lj૬ူణՔժ‫ו‬ణՔമ৊ăኻ ᄲ‫ܔ‬ට்৊ႜ‫׼ޔ‬LjኄᅃణՔ৽ీࠕ‫ྺׯ‬੗ీăđ āā೵৙ኸ‫؜‬Ljሞ֑ൽ‫ٯ‬แኧ‫ิ׼‬ᇣ‫ڦ‬ཞ้Lj‫ܭ‬ஆຯአ ުᆌ‫݀ړ‬ቛĐ໯ᆶ௬ၠܹཡ‫ڦ‬ए‫إ‬ยแđLjनᆽܹᇴĂ ბၯĂܹཡਓૂևᅜतጆோ‫ܹڦ‬੔ࢺ૙ă āāణമ‫ܭ‬ஆຯิᇣ‫ܾڼ‬໹त‫ڼ‬ෙ໹‫ॆڦ‬བྷ੗इ‫ڥ‬Đజ ൕጨԨđLjܸٗ3124౎2ሆ2නਸ๔Lj‫ܭ‬ஆຯᅃဣଚ‫ں‬൶ ॽྺิᇣ‫ڼ‬ෙ໹‫ॆڦ‬བྷ༵ࠃ‫ྔܮ‬ցཌྷă਍ဒLj೵৙ኮ໯ ᅜփᅍᇆ૰‫ླྀں‬ၨ໱‫ڦ‬ᅃॆෙጱ‫ڦ‬Đ‫ܭ‬ஆຯՔጚđLjዷ ᄲ๟ᅺྺ‫ܭ‬ஆຯኟ௬ଣጣට੨නᅮ३ณ‫ླڦ‬ऐă‫ܭ‬ஆຯ ‫ޗ‬ᇵଓગLj௬ओ2818ྤೝ‫ࠅݛ‬૛Ljܸට੨փ‫ڟ‬2/6ᅢLj ժደ౎ᅜबๆྤయ዁ৎӥྤ‫ڦ‬ຕጴ෍३Lj࿚༶ჹዘă


27

3124౎2ሆ36.42න

!!‫ׂںݝ‬

ᇑඁ౎ཞ೺‫ׯ‬း௽‫ܔ‬ቷ

‫ׂں‬०რ

ॏଉഋืླྀ‫ۯ‬ዐࡔ୍๨‫׼‬Ⴤ࣮౱ ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ ዐࡔঢ়ष຺ल‫܈‬ഓ࿘࣮ ืLj୍ܸ๨ᄺሞຕ৵ࡦ۬ዐ ‫׼‬Ⴤ࣮౱LjໜጣߑႴ‫ڦ‬ओट ෇๨Ljᅃ၍ࢅև‫ܾݴ‬၍‫׭‬๨ ‫ׂںݝ‬๨‫౎ׇ‬఍ଉॏഋืLj ᇑඁ౎ฉӷ౎‫ڦ‬ૐൣႚ‫ׯ‬း ௽‫ܔ‬ቷă ‫ڍ‬ᄽాටඐ‫ܠ‬৉ัLj‫ܔ‬ ᇀৃ౎‫ׂںݝ‬አ֧ጽၠ߳ࣉ ‫֪ث‬Lj‫ׂݝ‬຦๬‫ా౎ۅ‬કඹ ࢬำ໚ߛLj‫ڍ‬ԥਦ֧ኁӁ๖ ᆶჽࢫ੗ీǗ‫׭‬ኔࣅॱሞ၀ ฉ‫ڍ‬ဦবփ‫ܸڥ‬ኪăփࡗLj ධᆶࠌ๎Ljन၌ࠔአ֧փࣷ ‫ݣ‬຿Lj߲՚‫ݝ‬ॏฉቩࡗ੺‫ڦ‬ ‫׭‬๨ॽ‫؜‬໼አ֧Ljۙ੦უ૰ ᆶ໯े‫ٷ‬ă ዐࡔࡔाঢ়ष঍ୁዐ႐ ‫׉‬ခޭ૙๚‫׊‬ኣႎ૬ණྺLj ሞႎ‫ڦ‬ᅃ౎LjዐࡔࣷीჄॕ ‫׼‬ԍ‫׭׼‬ኔዿ‫ݝ‬ॏ߭࿘ۨ‫ڦ‬ ߳ၜአ֧Ljሞԍ‫׼‬ॏ߭࿘ۨ ‫ڦ‬മ༵ူઠક‫ٷ‬ዿ቎‫ڦ‬ཨጨ ࡀఇLj༬՚๟ԍቱ‫ॺڦݝ‬ย ࡀఇă Đዿ቎ᄽ‫ڦ‬ཨጨԹ৩ ࣏๟ઙ‫ۯ‬ঢ়षሺ‫ړ׊‬മᅃ߲ ፌዘᄲ‫߇ߘڦ‬ăၟኄᄣ‫ڦ‬ब ๆྤᇮपĂӥྤᇮप‫ڦ‬ฆ೗ ࣏ுᆶഄ໱‫ڦ‬ฆ೗੗ᅜ༺ ‫پ‬ăđ໱‫׬‬/ 3123౎ዐࡔ‫ׂںݝ‬ਸ ݀ཨጨཞԲሺ‫׊‬27/3&Ljኄ ᅃሺ໏փतമଇ౎ߛ‫ރ‬೺‫ڦ‬ 31.41&Ljᄺ‫گ‬ᇀ31/7&‫ࠦڦ‬ ۨጨׂཨጨሺ໏ăփࡗ‫ںݝ‬

ׂཨጨူӷ౎‫ื࣮ڹة‬Ljᅃ ၵ‫ݴ‬ဆට๗ණྺ‫ׂںݝ‬๨‫ׇ‬ ‫࣮ڦ‬౱๟ઙ‫ۯ‬ዐࡔ຺ल‫܈‬ঢ় षሺ‫ڦ׊‬ዘᄲᅺ໎ă Đ‫ׂںݝ‬๟ࡔ௷ঢ়ष ‫ڦ‬ኧዹႜᄽLjඁ౎ঢ়ष‫࣮ڦ‬ ࿘࢔‫܈ײٷ‬ฉൽਦᇀ‫ׂںݝ‬ ‫࣮ڦ‬࿘ăđฤᆀྤࡔ๯ဝࢢ ࠵‫ݴ‬ဆ฾૚ࣱᆨ՗๖LjĐ‫ݝ‬ ‫ࡗׂں‬ඤᄺࣷे‫ٷ‬ঢ়षࡗඤ ‫ޅڦ‬၃ăසࡕ‫؜‬၄‫ࡗׂںݝ‬ ඤLjࣷሞۙ੦አ֧ํแ‫ݛ‬௬ Վ‫ྺ߸ڥ‬ჹ߭ăđ 3123౎౎఍Ljሞ‫ׂںݝ‬ ๨‫ׇ‬ഓ࿘࣮౱‫ڦ‬ཞ้Ljአ֧ ௬၎‫ৢڏܔ‬Lj‫ځڪ‬ᅙ৳‫ߑڦ‬ Ⴔࢅ߀฀ႠႴ൱ओट෇๨Lj ୍๨‫װ‬၄ଉॏഋื‫ڦ‬ਆ௬Lj ኄሞᅃܾ၍‫׭‬๨ᆮഄ௽၂ă Đ3123౎‫ڦ‬ሏഘ໿ࡻ କLj༧ࡗᅃফLjփ඗ኈ‫ׯ‬ሠ ີକăđሞԛ৙ᅃॆࡔഓ߾

ፕ‫ڦ‬ၭିศྺጲमӷ౎മ‫ڦ‬ ச‫ݝ‬ਦ֧ߌ‫ڟ‬൪႞LjĐৈӷ ౎LjٗଇྤᅃLjቩ‫ڟ‬থৎෙ ྤăđ໱ச෇‫ܾڦ‬๮‫ݝ‬Ljၭ ࢽ႙91ೝ௝Lj൐࿋ᇀߑߑਸ ཚ‫ںڦ‬ཎ৵ࡽ၍޹ৎLjሞԛ ৙୍๨࢔๟ጽൌă ຕ਍၂๖Lj23ሆ81߲ ‫ٷ‬ዐ‫׭‬๨ႎॺዿ቎ၨ๳ॏ߭ ࣍ԲჽჄമୃሆ‫ืڦ‬๞Ljฉ ቩ1/47&Ǘᅃ၍‫׭‬๨ቩ‫ޗ‬ਃ മLjഄዐԛ৙ཞԲࢅ࣍Բ‫ݴ‬ ՚ฉቩ2/7&ࢅ1/9&ăܾ๮ ‫ݝ‬ॏ߭ቩ‫ྺ߸ޗ‬௽၂Ljԛ ৙:1ೝ‫ݛ‬௝तᅜူܾ๮ዿ቎ ཞԲࢅ࣍Բ‫ݴ‬՚ቩ2/9&ࢅ 1/:&ă ૾ॆ‫ׂں‬๨‫ׇ‬ჺ৯և ቧႽණྺLj၌ࠔአ֧‫ํڦ‬แ ঩܎Ⴀᅞ዆Ⴔ൱෇๨Ljᆖၚ ࠔ‫ݝ‬ᅪᇼLj‫ݝࠔڍ‬Ⴔ൱ධ඗ ড‫ٷ‬LjඹᅟᆅഐႴ൱‫ڦ‬णዐ

๥‫ݣ‬Ǘܸ๨‫ࠃׇ‬ᆌժ࿄߶ໜ Ⴔ൱ཞօ๥‫ݣ‬Ljۙ੦փৈᆖ ၚ‫ںཱིڟ‬๨‫ݝࢅׇ‬ഓླྀಎᅪ ᇼLjᄺሰ‫ܾׯ‬๮‫ݝ‬ᄽዷပ ๳Lj‫ݝ‬ᇸ৆ඍLjᆮഄሞԛ৙ ‫ڪ‬ᅃ၍‫׭‬๨՗၄௽၂Lj3124 ౎‫ݝ‬ॏฉቩუ૰ධ඗ড‫ٷ‬ă ܸଷᅃ‫ݛ‬௬Ljෙ຺၍‫׭‬ ๨ධ੗ీ௬ଣඁੰ٪უ૰ă ॏ߭ฉቩუ૰փසᅃܾ၍‫׭‬ ๨ഽଜă ࣀ‫ظ‬ኤඋࢢ࠵‫ݴ‬ဆ฾ ࣀዐ᫓ණྺLj६ᇀణമዐࡔ ‫ׂڦ‬ᄽ঳ࠓࢅට੨‫ݴ‬քLjᅃ ܾ၍ࢅෙ຺၍‫׭‬๨)Ԉઔၭ ‫׭‬ኔ*‫ׂںݝ‬๨‫ڦࣅݴׇ‬၄ ၡࣷሞᅃ้ۨ೺ా‫׼‬Ⴤăణ മ‫ׂڦ‬ᄽ‫ݴ‬ք๟ᅜ‫׭ٷ‬๨ྺ ዷLjዐၭ‫׭‬๨ׂᄽᆶ၌ܸമ ၵ౎୍๨ඐ࢔आԖLj٪ሞ‫ݝ‬ ‫ׂں‬ಟ఑ă Đୁ‫ۯ‬ට੨࢔ඹᅟሞ ׂᄽքਆࢅ‫׭‬ኔࣅአ֧ᆅ‫ڞ‬ ူၠߛ‫ڪ‬प‫׭ڦ‬ኔ஝৊Ljၛ ๴߸‫ޜࠌࠅڦܠ‬ခăđ໱ණ ྺLj‫׭‬๨ඖፕྺ࿄ઠ‫׭‬ኔࣅ ‫ڦ‬ዷᄲႚༀLjॽࣷ๟ඹభට ੨ፌ‫ݛںڦܠ‬ă ‫׭‬ኔࣅ๟ዐࡔႎᅃাଶ ‫ْܠ֫ڞ‬ഽۙ‫ࢃڦ‬႐ዷ༶ă ࡔခᇾޭጺ૙૚ਖ਼ഽ༵‫؜‬Lj ‫׭‬ኔࣅ๟ዐࡔঢ়षሺ‫ڦ׊‬਎ ‫ٷ‬ᆅ൤ࢅક‫ాٷ‬Ⴔ‫ڦ‬ፌ‫ٷ‬യ ૰Ljৃࢫᅃܾๆ౎ዐࡔ‫׭‬ኔ ࣅ୲ॽփ܏‫ߛ༵ں‬Ljํ၄ঢ় षׂᄽ঳ࠓĂ৽ᄽ‫ݛ‬๕Ăට ਃ࣍ৣĂมࣷԍቱ‫ڪ‬ᅃဣଚ ᆯĐၕđ‫ڟ‬Đ‫׭‬đ‫ڦ‬ዘᄲገ Վă

ฆॆጨრ

ܾ‫۫ݝ‬৯৩๟‫ޟ‬๟ऌDŽူDž ૚ံิ)ࣅఁ*ፕྺĐܾ ‫۫ݝ‬đLjᄺփ‫ڥ‬փᅃུ႐ཀྵ ኮ੮ǖຫํࣆLjፔܾ‫۫ݝ‬๟ ᅃॲ࢔ႍ੮‫ڦ‬๚൧Ljਸ๔‫ڦ‬ ้ࢪጲमᄲႍ੮‫ں‬ቴ‫ݝ‬ጱLj ቴ‫ڟ‬Բড஢ᅪ‫ݝ‬ጱᅜࢫᄲႍ ੮‫ڦ‬ඁࢅ‫۫ݝ‬༌Ljܸ‫ݝ‬ጱ‫ڦ‬ ࿚༶ᄺኻ๟ᅃև‫ݴ‬Ljܸ‫ݝ‬ਜ਼ ‫ڦ‬࿚༶֍߸ඟට࢔࿡႐Lj‫ٷ‬ ॆ‫ۼ‬๟‫౎ׯ‬ටLj࿢ᄺփၙ ຫĎ‫ॆٷ‬ᄲ୾ୁፔኵනLj୾ ୁ۪ઘऎăď‫ॆٷ‬৑ଉԍ‫׼‬ ࣍ৣ࿐ิLjኄᄣዿഐઠᄺ๾ ‫ޜ‬Lj໯ᅜ࿢ᅃ኱ጲम‫ٶ‬෢ࠅ ࠌ൶ᇘ‫ڦ‬࿐ิLjထྭ‫ੂॆٷ‬ ‫ڟ‬࿢௅ْ‫ٶ‬෢ࢫࣷጲਥ‫ྼں‬ ࢺă‫ڍ‬๚ํฉ๟Ljᆶၵ‫ݝ‬ਜ਼ ߵԨ৽փሞᅪLjፔ‫ݗ‬ፔ‫ڦ‬ሲ ฉඇ๟֓Ljී‫ںڟ‬ฉ‫۫ڦ‬ဇ ᄺփ࠶Lj‫ݛࡗ׺‬Ս௬ईኁഄ ໱‫ڦ‬੣Ԉጎ‫۪৽ڀ‬ሞ‫ڦݝ؞‬ ֡ፕ໼ฉ-۪ઘऎۖሞઘऎ ‫ྔڀ‬௬৽փ࠶କă!đ

ᆈࡔ‫ݝ‬ጱ߰ᅼփࡻLj૚ ံิຫǖĐᆶ้ࢪᆶၵ‫ݝ‬ਜ਼ ᆶ‫ۅ‬փ਀ၭবLj࠲ோฉ୍ำ ᅼ‫ٷ࢔ۼ‬Lj࢔ᆖၚ՚ටLjᆶ ‫ۉੂڦ‬ᆖདᅼૂದࢇ‫ٷ‬ᅼଉ ‫گ‬ᅼಜăፕྺܾ‫۫ݝ‬Ljኻీ ࿢்‫؜‬௬ඁຫăđ Đ࣏ᆶ‫ݝ‬ਜ਼ཱྀവ‫ݝ‬ፀ ‫ڦ‬࿚༶Ljᅃཱྀ৽๟࢔৳Lj‫ڍ‬ Թ৩࿢்ᄺᄲၠ‫۫ݝٷ‬঍ፀ ҭLjేཱྀവ࿢்Lj࿢்ጲम ৽ᄲᆩጲम‫ڦ‬ബ‫ۈ‬ฉLj࿢் ᄺփ޷ᇧLjփ඗֍փ‫ݝܾړ‬ ۫ă࿢்ྼࢺ‫ݝ‬ጱ๟৑࿢் ‫ڦ‬ᅭခLj‫ݝ‬ਜ਼Ӏ้঍ፀᄺ๟ ‫ݝ‬ਜ਼‫ڦ‬ᅭခăđ௬‫ཱྀܔ‬വ‫ݝ‬ ፀ‫ڦ‬࿚༶Lj૚ံิ՗๖࿮ లă Đፕྺܾ‫۫ݝ‬Ljᆶᅃ ۨ‫ڦ‬඄૧Lj‫ڍ‬วฉԝ‫ܠ߸ڥ‬ ‫ڦ‬๟ሴඪࢅᅭခLjᄲ޶ሴॆ ዐยแ‫ڦ‬ኟ‫׉‬ሏႜLjᄲ޶ሴ ྼࢺ‫ݝ‬ਜ਼क़‫࠲ڦ‬ဣLjඟ‫ॆٷ‬

փࣷࢻ၎ᆖၚă࿢்༹ଌ‫ٷ‬ ॆLjᄺ൩‫༹ॆٷ‬ଌᅃူ࿢ ்Lj࿢்ูူ‫ڦ‬ఫ‫ݝۅ‬ፀኻ ๟ႍ੮ബLjܸ൐຤‫ீۉ‬ഘ‫ۼ‬ ቩॏLjᆶၵ้ࢪLjेฉጲम ‫ڦۈ‬ബփԲ՚ට‫ݝڦ‬ፀณLj ‫ݝ‬ጱ੣ዃ೺࿢்ᄺᄲತബă ൩‫ݝ‬ਜ਼்༹ଌᅃူӕ!đ ࠶ዐઈԔLj੗९ᅃӫLj ࢔‫ܠ‬Đܾ‫۫ݝ‬đժுᆶ๴‫ڟ‬ ݆ୱԍࢺLjĐܾ‫۫ݝ‬đᇑዐ ঻ई‫۫ݝ‬ധຈፀ‫ݝ‬ၹᅱ‫้ڦ‬

ࢪLj‫ܠٷ‬ԥߢኪփ‫ݝॽڥ‬࿭ ገፀ໱ටLj໱்๟ஶጣ‫ޅ‬၃ ྫྔፀ‫ݝ‬ă໯ᅜ‫۫ݝ‬ሞ‫؜‬ፀ ‫ࢪ้ڦׂݝ‬ᄲ߭ྔጀᅪLjස ࡕሞྔፀ‫ٷ‬༫‫׶߲ڇߴׂݝ‬ ፀට‫ࢪ้ڦ‬ᅃۨᄲ։ଋᄅ ৖ăՂᄲ‫ڦ‬႑ᆩֱۙ๟ᅃۨ ᄲፔ‫ڦ‬Ljኄ߲ሞᅃۨ‫܈ײ‬ฉ ‫ݞ‬ኹُዖ๚ॲ‫ิ݀ڦ‬ă‫ړ‬ ඗Lj࿢்ၹࣷ‫ॺڦ‬ᅱ๟྿ྂ ጆᄽ‫ڦ‬ዐ঻ઠ‫؜‬ፀժ࠶૙౞ ‫ׂݝڦ‬Lj‫׼‬ಈ‫ׂݝ‬ዐ঻ፕྺ ጆᄽට๗ࣷ৑ኰ৑ሴLjྉ฀ ‫؜‬ፀ౞‫ׂݝڦ‬ժ‫׶ܔ‬ፀට৊ ႜဦዂ‫ڦ‬ԝৠᅜत႑ᆩۙ ֱLjඟ౞ీߛ኏࿮ᆭă࿢் ၹࣷᆶ‫ࢇॆܠ‬ፀ‫ڦ‬Ԩ‫׼ں‬ಈ ዐ঻Ljፕྺ࿢்ၹࣷ‫ࣷڦ‬ᇵ සᆶႴ൱Lj࿢்ၹࣷॽᅭ ခӻዺ࿢்ࣷᇵླྀ४၎࠲ዐ ঻Ljժᅜᆫࣳ‫ڦ‬ᇀ๨‫ׇ‬ॏ‫ڦ‬ ॏ߭ߴ࿢்ࣷᇵ༵ࠃ‫ׂݝ‬၎ ࠲‫ޜ‬ခă!!!DŽ࿔0Eric LuDž

ᆈ‫ݝ‬ॏ௽౎ॽ‫ظ‬ႎߛ ๯ْ‫ূࡗג‬බླऐമ‫ރ‬ኵ ঢ়षბॆ೵ՓᇨऺLjᆈࡔ‫ݝ‬ॏሞ௽౎ॽ๯ْ‫ג‬ሁূ බླऐമ‫ރ‬ኵ຤ೝLjᅺ‫ڸ‬ფ‫੼ٿ‬๨‫ׇ‬၂၄ް໋गၡă ᆈࡔঢ়षᇑฆᄽჺ৯ዐ႐)DFCS*ᇨऺLjᆈࡔ೵ཚ ‫ݝ‬࿭‫ڦ‬ॏ߭ሞ࿄ઠ࿵౎ాॽಌื዁372-111ᆈԃLj၎‫ړ‬ ᇀඁ౎‫ݝ‬ॏሺ‫ڦ܈ޗ׊‬206)2:/2&*ăĐኄࡃࠀᇀঢ়षए Ԩ௬ᅺ໎ླྀ‫ۯ‬LjԲසঢ়षዘഔ࿒ࢅሺ‫׊‬ăđ ᆈࡔ‫ڸ‬ფ‫੼ٿ‬ऐࠓၹࣷࢅᆈࡔ࣠ॆ༬Ⴙ֪ଉ฾ბ ࣷᇨऺLjᆯᇀ޿ࡔሞඁ౎9ሆ‫؜ླྀݻ‬ຕๆᅢᆈԃِघऺ ࣄLj‫ڸ‬ფ‫੼ٿ‬๨‫ׇ‬๴༵ናഓ࿘ಌืLj޿ࡔ‫ݝ‬ॏॽሺ‫׊‬ă ᆈࡔ‫ڸ‬ფ‫੼ٿ‬ऐࠓၹࣷৎනԒ‫ڢ‬Lj๯ْࠔச‫ݝ‬࿭‫ڦ‬ ၩ‫ݯ‬ኁሺ‫ܠ‬Ljࠔ‫ݝ‬ኁइ‫ڸڦڥ‬ფ‫੼ٿ‬Ⴙ੗ᄺཞ้ሺेă ᆈࡔ࣠ॆ༬Ⴙ֪ଉ฾ბࣷৎනᄺ՗๖Ljᆈࡔ‫ׂںݝ‬๨‫ׇ‬ ᅙঢ়‫ࡗ܈‬କፌઓవ้ਗ਼ă

ዐࡔഥྤ޷ࡸ೗ಈൡၠԒߢ! ‫ׯୃג‬๯჋ཨጨ୍๨ ࢲාჺ৯ᇾනമሞฉ࡛݀քĖዐࡔഥྤ޷ࡸ೗ಈൡ ၠԒߢėLj၂๖৑࠶አު‫ׂںݝܔ‬৊ႜକࢢ࠵ۙ੦Lj‫ڍ‬ ‫ׂںݝ‬ᅈ඗ਃ޷ࡸ໯ᆶཨጨૌ՚ኮ๯Ljᅙ૶Ⴤ5౎‫ࡗג‬ 71&޷ࡸ჋ስཨጨ‫ׂںݝ‬ă ࢲාჺ৯ᇾ‫ܔ‬ጨׂሞᅃഥྤᇮᅜฉ‫ڦ‬ዐࡔ޷ࡸ৊ႜ କۙჺLjೝ਩֎޷ྺ6:11ྤᇮLjഄዐ7:࿋ጨׂࡗᅢᇮLj ఴ౰Բ૩ྺ8ǖ4ăৃ౎থ๴ۙჺ‫ࡸ޷ڦ‬೵ՓԲড౎ൟLj ഥྤ޷ࡸ‫ڦ‬ೝ਩౎ମྺ49໠Ljᅢྤ޷ࡸ‫ڦ‬ೝ਩౎ମྺ51 ໠ă໱்ઠጲ42߲‫׭‬๨LjԈઔԛ৙Ăฉ࡛Ă࠽ዝ‫ڪ‬ᅃ၍ ‫׭‬๨ᅜतዐࡔዷᄲ‫ܾڦ‬၍‫׭‬๨ă ሞ޷ࡸፌ൞᭫‫ڦ‬ໃ૝೗ಈዐLjய໼ৃ౎‫ڦ‬ಇఁۚ‫؜‬ മๆఁLjᆯඁ౎‫ڼڦ‬࿵ఁူই‫ڼڟ‬ๆෙఁăമๆఁዐྸ ᅃ‫ڦ‬৶ૌ೗ಈྺઙ‫ݤ‬ăཞ้Lj๮՗๴‫ڟ‬କᅃۨ‫ڦ‬ᇅஃ؋ ऍLj෌๗๮՗હ૰๗‫ڼ‬ᅃْԥफ‫؜‬മๆఁăഥྤ޷ࡸೝ ਩௅ටᆛᆶ5੷๮՗Ljᅢྤ޷ࡸᆛᆶ๮՗‫ڦ‬ຕଉٗ6/7੷ ူই‫ڟ‬5/:੷ă ܸሞ߲ටཨጨ჋ስ‫ݛ‬௬Lj‫ࠣࢅׂںݝ‬೑ධ඗๟޷ࡸ ፌ‫ܠ‬჋ስ‫ڦ‬ଇ‫߲ٷ‬ටཨጨ‫ݛ‬ၠă৑࠶አު‫ׂںݝܔ‬৊ႜ କࢢ࠵ۙ੦Lj‫ڦׂںݝܔࡸ޷ڍ‬჋ስධԍ‫׼‬࿘ۨLjᅈ඗ ਃ໯ᆶཨጨૌ՚ኮ๯Lj‫ڟٳ‬74/:&Ljᅙ૶Ⴤ5౎‫ࡗג‬71& ‫ࡸ޷ڦ‬๯჋ཨጨ‫ׂںݝ‬ă

ࡔाጨԨੂࡻዐࡔฆᄽ‫ׂں‬ ዐྔ਎ཀྵे੺ཨጨօ݃ ሞքਆࡔాฆᄽ‫ྔڦׂں‬ጨዐLjઠጲெࡔ‫ڦ‬ኪఁຳ ఠࠣ඄एূࣀೝཨጨՍ๟ഄዐኮᅃăৎ೺Ljࣀೝཨጨ෇ ࠣཞ‫ฺׅ‬ᄽጨׂ࠶૙ࠅິLjࢫኁᅜଭ๳ฆᄽ‫ׂں‬ଶᇘ‫ڦ‬ ጨׂ࠶૙९‫׊‬ă ᇑُཞ้Ljዐࡔࡔాฆᄽ‫ׂں‬ሏᆐ࠶૙ऐࠓ‫ڦ‬օ݃ ၂඗߸੺ă‫ׯ‬૬ᇀ3123౎9ሆ‫ڦ‬ฆᄽ‫ׂں‬ሏᆐऐࠓSFU ᭳ᅪ‫ڤ‬Ljሞ‫ڦ܌܌‬5߲ሆक़Ljᅙྜ‫ׯ‬କሞԛ৙ĂࢋԛĂ ࢋళĂॿ໋ĂࢶԛĂሊళĂኅॿĂଓౢĂ࢒ୄॿĂ෷۫ ࢅ෷ဇ‫ںڪ‬൶‫ڦ‬քਆLjࠌቨ࿥ၜణ51ᇆ߲Ljഄકቧ໏‫܈‬ ସට֨ణă ኵ‫ڥ‬ጀᅪ‫ڦ‬๟Ljሞքਆᅃܾ၍‫׭‬๨‫ڦ‬ᆫዊ࿿ᄽኮ ྔLj޿ऐࠓᅙॽ‫ة‬ঙၠ࠽‫ٷ‬ෙ຺၍‫׭‬๨ჽฦLjժሞৎ೺ ᇑ෷۫ଣᅒ‫ॆ܋ߛڦ‬ਃ૶໮ഓᄽᝡৠૢॆധሀă Đ‫ك‬٦‫ڦ‬ዿ቎ਸ้݀‫پ‬ᅙঢ়ࡗඁăđSFU᭳ᅪ‫ߛڤ‬ पۭ๚ྦྷᇗᤤ՗๖Lj‫׭‬ኔࣅ৊‫ټײ‬ઠ‫ڦ‬ၩ‫ݯ‬๨‫ׇ‬ક‫ٷ‬Lj ॽ๟࿄ઠฆᄽ‫ׂں‬௬ଣ‫ڦ‬ፌ‫݀ٷ‬ቛऐࣷăഄዐLjෙ຺၍ ‫׭‬๨‫ڦ‬ዐ‫܋گ‬ฆᄽ࿿ᄽॽᆶ‫ٷ‬ଉႴ൱ă ‫ܔ‬ᇀ૬ኾገ႙‫دڦ‬ཥዿ቎ਸ݀ฆઠຫLjฆᄽ‫ڒׂں‬ ߞසৃ߸၂‫ڥ‬ᆻටăৎ೺Ljጆጀᇀฆᄽ‫ٳྤ૶ٷڦׂں‬ णཷ՗๖Lj3123౎णཷ๭෇‫ٳ‬2527/9ᅢᇮLjኄᅃ‫ׯ‬ज੗ ᇑ‫ׂں‬ୄཀྵྤ੔‫ݴ‬བྷੇ૝ăഄዐLjྤ‫ٳ‬ฆᄽ‫ׂں‬ӱ੷ඁ ౎‫ڦ‬ၨ๳‫ܮ‬ᅙࡗഥᅢăTPIPዐࡔॽُമ‫ڦ‬ො๳ఇ๕ገ ႙ྺጲ‫׼‬Ljᄺᅪ࿆ጣฆᄽ‫ڦׂں‬ॏኵॽᆶ໯༵ืă


23

3124౎2ሆ36.42න

݆ୱጨრ

Ԩતణ࿔ቤᆯॿ ࣀୱ฾ႜ༵ࠃăॿࣀୱ ฾ႜዷᄲ‫ޜ‬ခଶᇘԈઔ ᅎ௷݆Ljࠅິ݆Ljࠧᆩ ݆LjฆՔጀ֩Lj࿿ᄽச ஜLjᆐᄽኴቷLjᅍዶ۩ ૬Ljࣿᅾ݆Lj߲ට೦ׂ तഄ໱‫ޜ‬ခăැ౞Ⴔᄲ ᅜฉඪࢆᅃ‫ޜڦݛ‬ခLj ࣌ᆓేࢅ࿢்ୱ฾๚ခ ໯ኮᅃ૴ဣă!

ᅎ௷ࡀሶ‫ڦ‬Վࣅำ௽ ሞ3123౎23ሆ24නID! 871ิၳLj໚඗‫ٷ‬և‫࠲ݴ‬ᇀUjfs! 5ࢅ6‫ڦ‬Վࣅሞ3124౎2ሆࢅ3124 ౎3ሆ39නิၳăኄ߲ํแକ ሞࣷᅱዐԥJMQBॺᅱ‫ڦ‬ᅃၵႪ ۩ࢅ‫ܔ‬ᆌକ࠲ᇀID2:5LjDn! 9534!ࢅID676Ljُྔ๑ഄ໱փ ఫ஺੗ဠ‫ڦ‬Վࣅă ഄዐᅃ߲ፌ၂ዸ‫ڦ‬๟ࡀ ሶዐ‫܎ڦ‬஌387BEFDŽ૶Ⴤਃ ዿ8౎‫࡚ڦ‬ጱ‫ڦ‬༬Ⴙ඄‫ڦ‬ዘႎ ᆅ෇DžLjٗ23ሆ24නഐᅃ߲ႎ ‫ڦ‬ᄲ൱ԥሺेକLjփ๟ࢇ૙‫ڦ‬ ೺ྭฤ൩ට૗ਸᆈࡔLj๑ኄᄣ ‫ڦ‬ฤ൩‫ࠀׯ‬ሁઠሁઓవă ሞኄ߲‫ڦڦ࠽࢔ྷݔ‬࿔ ກ‫ڦ‬ഄ໱Վ‫ۯ‬ǖ ‫ݖܔ‬ፍ‫ۨࡀڦ‬ᄺᆶᅃၵ Վࣅत߀Վൻደ‫ڦৣ؜‬ంସཚ ‫ࣷ׉‬ԥۗၨ‫้ڦ‬೺ă ᆶᅃ߲ႎ‫ڦ‬ዘႎ෇ৣ্ ସࢅႎ‫ڦ‬૰ଉઠ०ࣅ૗ਸă ഄ໱‫ڦ‬Վࣅᆖၚཨጨኁ ࢅഓᄽॆĂჟଁዐ‫ڦ‬ᅅิई ცᅅĂఫၵბသ݆ୱჺ৯ิ ੜ‫ײ‬Ăഄ໱‫ڦ‬Ujfs! 5‫ڦ‬ฤ൩ ටĂUjfs3‫ڦ‬ฤ൩ටLjԈઔࠅິ ాևۙ‫ۯ‬ĂUjfs6‫ڦ‬ฤ൩ටԈઔ ఫၵሞUjfs6‫ాྷݔ‬ᆯአު๲඄ ঍ୁ‫ڦ‬LjԈઔఫၵԈઔᆯᆈࡔ

ࡔाஹᅟ‫׶‬౷ࢅྔ঍ටᇵॆབྷ ‫ڦ‬ຳට࠶ॆă ᆶՎࣅ๟࠲ᇀኤ਍ଳऄ Ⴀ‫ڦ‬ᄲ൱Ljतሞ౹ዞঢ়ष൶ࡔ ௷‫ۨࡀڦ‬ᆶྲၭ‫ڦ‬Վࣅă ID931‫ڦ‬ำ௽ሞ3123౎23 ሆ23නԥࠅքLjሞࠅք‫ܾڼڦ‬ ཀิၳLjႪ۩‫ڦ‬ID871‫ٷڦ‬և ‫ݴ‬ᄺሞఫᅃཀิၳă ID931ኼሞᆌᆩᅎ௷ࡀ ሶጲ3123౎8ሆ:නഐ࠲ᇀॆབྷ ࢅຳටิऄ‫ܠٷ‬ຕ‫ڦ‬Վࣅඁ ਦۨฤ൩ई3123౎23ሆ24නኮ ࢫLjܸփ๟ሞኄ߲නጱᅜࢫ༵ ঍‫ڦ‬ฤ൩ă ᅃ߲ට੗ీᅙঢ়༵঍କ ฤ൩Lj૩සLj3123౎22ሆ31න ኪ‫ڢ‬ฤ൩ߵ਍3123౎23ሆ24න ‫ࡀڦ‬ሶ੗ీ‫ࠀׯ‬Lj‫ڍ‬๟ߵ਍ႎ ‫ࡀڦ‬ሶՂۨࣷ฿Өă ໱்ࢾ้क़ፔฤ൩Ljኧ ޲‫ݯ‬ᆩLj੗ీኧ޲ୱ฾༵ࠃӻ ዺLjยၙฤ൩ࣷߵ਍৹‫ࡀڦ‬ ሶԥਦۨ.ᅃ्߲ۨ၂඗‫ں‬ԥ ID871‫ాڦ‬ඹඓۨă໱்ᄺย ၙᆰसฤ൩๟ҾඇLjܸփ๟ฤ ൩‫ڦ‬௬ധ‫ޜ‬ခăᅃ߲ฤ൩ԥਦ ۨ‫ڦ‬න೺Lj‫ړ‬඗ྜඇ๟ᆯాአ և੦዆ă ঴๥ႠԢྮ୤ኸ‫؜‬Ljሞ

ኄ߲ᅪᅭฉLjኄዖ‫݆ݛ‬੗ీࣷ ླ࡞‫ڟ‬ᅃ߲ฤ൩ටߵ਍ॆབྷࢅ ຳටิऄ‫ࡀڦ‬ሶ‫ڦ‬ฤ൩ሞ3123! ౎8ሆ:නईኮࢫփీሞ3123౎ 23ሆ24නമԥਦۨLjኄ๟ࢇ૙ ‫ڦ‬ᅺྺߵ਍Վࣅำ௽ID871໯ ፕ‫ڦ؜‬Վࣅኟඓ‫ݒں‬ᆙକߵ਍ ౹ዞට඄ࠅሀ࠲ᇀට඄‫ڼ‬9ཉ ሞ߲ට඄૧ࢅࠅዚ૧ᅮ‫ڦ‬๢‫ړ‬ ‫ڦ‬ೝ࢚Ljतසࢆፌࡻ‫ں‬ԍࢺܹ ཡ‫ޟڦ‬૧ă! ࠅք‫ాڦ‬አևኸ‫ॽڞ‬๑

߲ӄ߾ፕጣൣ‫ؤ‬ኄᄣ‫ڦ‬ӄॲփ ᆌ޿ԥ਌ਨᅺྺ໱்փీ‫ࢇޙ‬ ጲ3123౎23ሆ24නิၳ‫࠲ڦ‬ᇀ ॆབྷࢅຳටิऄ‫ࡀڦ‬ሶ‫ڦ‬ႎ‫ڦ‬ ᄲ൱Ljுᆶԥߴᇎᅃ߲ࢇ૙‫ڦ‬ ऐࣷඁ၂๖๟‫ޏ‬໱்‫ࢇޙ‬ႎ‫ڦ‬ ᄲ൱ă ኄၵᆖၚLj༬՚๟Ljࡀ ሶዐ܎஌387BEF‫ڦ‬ՎࣅDŽ૶ Ⴤਃዿ8౎‫࡚ڦ‬ጱ‫ڦ‬༬Ⴙ඄‫ڦ‬ ዘႎᆅ෇Džሺेକႎ‫ڦ‬ᄲ൱Lj! ఫ৽๟փ๟ࢇ૙‫ڦ‬೺ྭฤ൩ට

૗ਸᆈࡔă ኄ߲࿔ກᄺ‫ܔ‬ཨጨኁࢅ ঳௑ၹۨፔକဦྲ‫ڦ‬ՎࣅLj൩ ֖ለՎࣅ‫ڦ‬ำ௽ࢅ݆ۨ‫ڦ‬࿔ ກă

ස‫܁‬ኁ‫ܔ‬ฉຎ࿔ቤᆶᅑ ࿚ईႴᄲ݆ୱၹዺLj൩૴ஏ ॿࣀୱ฾ႜLj‫ࡽࣆۉ‬ஓǖ1318! 351! 4136DŽ୿‫ܘ‬DžLj1232! 743! 71:3!DŽն௽ࡪDžă


‫ڼ‬224೺

35

࣍൰ঋ‫ۅ‬

ႎඪ೺௬ଣዮ‫ܠ‬཈቟

࣍൰०რ

!ӎәகჇ๜৽ኰெࡔጺཥ ॽणዐ৛૰ඓԍঢ়षް໋Lj ཞ้঴ਦ૴Ӻቐခࢅ؆ጴ࿚ ༶ăඇ௬ᅎ௷߀߫ࢅഷኧ࠶ ੦ᄺ๟໱‫ܾڼ‬ඪ೺‫ڦ‬ዘᄲඪ ခă

!! ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ ெࡔጺཥӎәக‫้ںړ‬ क़2ሆ32නਉႜࠅਸჇ๜৽ ኰ‫ۆ‬૝Ljኟ๕ਸഔഄ‫ܾڼ‬ඪ ೺ă຺౎മLjሀᆶ291ྤ௷ ዚഋणࡔࣷ෷മLj९ኤ໱‫ׯ‬ ྺெࡔ૦๏ฉ๯࿋‫ݥ‬ዞᅩጺ ཥăఫ้Ljӎәக࣏஢ཀྵ࿪ ݀ă໠ሆ٣ට઻LjසৃLjᆶ ᅅิ།ჾLjӎәகঢ়૦5౎ ඪ೺઻କ9໠ă ӎәக5౎മฉඪ้Lj ำჾᄲ‫ٶ‬೦ঢ়षປཽ‫ټ‬ઠ‫ڦ‬ ࿪ሊᇑԓ‫ޅ‬ᇐǗ5౎ࢫLj໱ ᇑࠌࢅ‫ڕ‬ሞ૴ӺਸኧĂቐခ ฉ၌Ăഷႁ࠶੦तᅎ௷አ֧ ‫ڪ‬࿚༶ฉৰ‫׀‬փႩăໜጣӎ әகཀྵฉ‫ڦ‬ĐᆈႧ࠼࣍đደ ॷོ෥Ljᅜत௷ዚ‫ܔ‬ഄአज ‫ڦ‬ԉՋփᅃLjሞথူઠ‫ڦ‬5 ౎ዐLjӎәக‫ڦ‬ඪခփࣷԲ ‫ڼ‬ᅃඪ೺ൟ຿ă໚඗ெࡔሡ ้Նਸକ֎አ჈წLj‫ڍ‬கฉ ॽሦᇜࡔቐฉ၌‫ۥة‬Ă௬ଣ ቐခྵሀ‫ڪ‬ઓৣLjӎәகփ ‫ڥ‬փᇑࡔࣷࠌࢅ‫ڕ‬ටም‫܈‬ձ ᖴăܸঢ়षް໋Ăٝ৊৽ ᄽĂഷኧ࠶੦Ăᅎ௷߀߫ ‫ڪ‬Lj‫ۼ‬๟ସӎәக‫ܾڼ‬ඪ೺ ཀྵ༯‫ڦ‬ዘ‫ٷ‬࿚༶ă ৽ኰᄇຫࢬᇛ௷ዚཷ঳ ெࡔ૶ඪጺཥӎәக 32නዐ࿷ሞࣀฺ‫ࣷࡔܙ‬෷ਉ ႜ‫ࠅڦ‬ዚ৽ኰ‫ۆ‬૝ฉჇ๜৽

‫ܾڼ‬াඪ೺ፆ૰‫ٷ‬

ኰă໱ሞໜࢫ݀՗‫৽ڦ‬ኰᄇ ঄ዐࢬᇛ௷ዚཷ঳Ljሞႎ้ ೺ํ၄ெࡔ‫ࡔॺڦ‬৛หă໱ ཞ้‫׃‬ຎକ‫ܾڼ‬ඪ೺‫ྔڦ‬঍ ዷቧLj՗๖ॽेഽ૴௑Ă৑ ૰ཚࡗࢅೝ‫ݛ‬๕঴ਦᇑഄ໱ ࡔॆ‫ݴڦ‬ഇă ‫ړ‬ཀ‫ڦ‬Ⴧ๜ᅏ๕ᆯፌ ߛ݆ᇾ๯ဝ݆࠳ሀࡪĄஆն ‫و‬ዷ‫׼‬Ljӎәகሞஆն‫ټو‬ ଶူ౒‫৽؜‬ኰ๜ჾăໜࢫLj ӎәக݀՗৽ኰᄇ঄Ljዘฤ ெࡔॺࡔ৛หĂࢬᇛ௷ዚཷ ঳ă໱ຫLjኄၵ৛หٗઠ‫ۼ‬ փࣷጲႜํ၄LjႴᄲ௷ዚࠌ ཞ౮૰Ljޯᇎഄ၄ํ‫ڦ‬ᅪ ᅭă ӎәகຫLjໜጣ቟ኛ঳ ຐĂঢ়षް໋ਸ๔Ljெࡔ௬ ଣጣᅃ߲߀Վକ‫ڦ‬๘হLjெ ࡔԨวᄺՂႷໜኮ߀Վă໱ ዘฤॽ૧ᆩႎ࠵‫ۅ‬ᇑႎरຍ ߀߫አުĂ຦዆ࢅঞᇣLjཚ ࡗೝ࢚‫ݛ‬๕ই‫گ‬ᅅଐ‫ׯ‬ԨLj

ၥ३૴Ӻ؆ጴLjᅜํ၄ঢ়ष ࠅೝĂ‫ޔ‬ዺዐׂ঩पĂेഽ มࣷԍቱă໱‫׶‬౷ॽ֑ൽ‫ٯ‬ แLj߀৊ெࡔ‫ڦ‬ᅎ௷༹ဣLj ժඓԍბମܹཡ‫ڦ‬Ҿඇă ሞ‫ྔܔ‬አ֧‫ݛ‬௬Ljӎ әகຫLj‫׼‬৳‫ڦ‬Ҿඇᇑࢅೝ փႴᄲཚࡗ‫׼‬৳‫ڦ‬቟ኛઠํ ၄ă໱‫׶‬౷Ljጲमॽඓԍெ ࡔሞ๘হฉ‫૴ڦ‬௑࿘ࠦLjཞ ้৑૰ཚࡗࢅೝ‫ݛ‬๕঴ਦᇑ ഄ໱ࡔॆ‫ڦ‬ኛ‫܋‬ă໱ຫLjኻ ᆶথ‫ీ֍ة‬ൻොࣉᅑࢅ੤ ਕă ‫ُأ‬ኮྔLjӎәக࣏ ‫׶‬౷ॽሞ‫ܾڼ‬ඪ೺֑ൽ‫ٯ‬แ ᆌ‫ܔ‬ഘࢪՎࣅLj‫ޏ‬ሶॽ๟ Đ‫ܔ‬ጱ໥ࢫ‫ڦپ‬ԝಓđă໱ ՗๖Ljጲमॽཚࡗࠞ૤੗‫׼‬ Ⴤీᇸׂᄽ‫݀ڦ‬ቛํ၄ኄᅃ ణՔă ‫ݴ‬ဆට๗ණྺLjໜጣᅉ ઙਖ਼቟ኛ঳ຐĂҮ޷ࡱ቟ኛ ጽၠዕ঳Ljӎәக‫ܾڼ‬ඪ೺

ኄᄣ‫ׇૂ࣌ڦ‬௬‫ܔ‬ᇀӎ әகࢅ໱‫ܓཷڦ‬ઠຫLjገຨ न๝Ljӎәகႎ‫ڦ‬5౎஑‫ݑ‬ փณăெࡔᆶ၍‫ۉ‬๫ႎ࿕ྪ 31නԒ‫ڢ‬ຫLjঢ়षް໋ධ඗ ሞࡔా࿚༶ዐ቞ዷঙLjᆮഄ ๟֎አฉLjӎәக࣏Ⴔᄲᇑ ࠌࢅ‫ڕ‬ीჄ࿣჉नॽ‫ڟ‬ઠ‫ڦ‬ ቐခฉ၌࿚༶Ljኄ๟໱௬ଣ ‫ڼڦ‬ᅃ߲࠲੨ă ଷྔLjਃߛփူ‫ڦ‬฿ ᄽ୲๟‫ူࠕీޏ‬ইᄺ๟ਦۨ ӎәகኧ‫ڦ୲׼‬ᅃ߲࠲॰ă ਍Ė౨ሀ้ԒėԒ‫ڢ‬Lj‫أ‬କ ༵ናࡔాঢ়षLj࣏ᆶഷኧ࠶ ੦ࢅᅎ௷አ֧‫ڪ‬ठ๮࿚༶ă ӎәக‫ܾڼ‬ඪ೺ፌᆶ੗ీཚ ࡗํዊႠ‫ڦ‬ᅎ௷አ֧߀݆߫ ӄă‫ݴ‬ဆට๗‫׬‬Ljᆯᇀ‫݆ݥ‬ ᅎ௷ዐ‫ܠٷڦ‬ຕຌᇀઙெ ᅩLjܸઙெᅩփৈ๟ெࡔ‫ڼ‬ ܾ‫ٷ‬ፃඖLj࣏๟ெࡔ‫׊ׯ‬ፌ ੺‫ڦ‬ᅃ߲ፃඖLjᅎ௷አ֧߀ ߫ᆶዺᇀ௷ዷ‫ڕ‬ᆔ‫ܠ߸ڥ‬ ჋௷ኧ‫׼‬Lj‫ܔ‬3125౎‫ڦ‬ዐ೺ ჋ਉࢅ3127౎‫ٷڦ‬჋ᅪᅭዘ ‫ٷ‬Ljᅺُӎәக‫ܾڼ‬ඪ೺ፌ ྺጣ૰‫ڦ‬แአLj़փ๟ჹ੦ ഷኧLjᄺփ๟ቐခ༌ಒLjܸ ๟ᅎ௷አ֧߀߫ă

ᅙᆶ48ఁྔࡔටᇜ࡞

Үܻत૧ჱටዊ๚ॲ৊ቛ !! ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ Үܻत૧ჱጺ૙෗ઙુ )Bcefmnbmfl! Tfmmbm*‫้ںړ‬ क़2ሆ32න՗๖Lj޿ࡔනമ ݀ิ‫ڦ‬ফ‫׼‬๚ॲዐࠌᆶ48ఁ ྔࡔටዊᇜ࡞ăُമᆶྔ௃ ‫׬‬LjසࡕेฉԥአުਬऍԺ ‫ڦ‬ӿ‫ݩ‬Ljටዊ๚ॲᅙᆶ‫ࡗג‬ 91ටຶྨă! ৽Ԩሆ27නᅃट‫܋‬ፇኯ ‫ڦ‬࿴ጎ‫ݴ‬ጱሞҸᅺҮ஝భຯ ๨ཀ඗ഘགྷফ‫׼‬ຕӥఁටዊ ๚ॲLj෗ઙુሞ๯‫ۼ‬Үܻत ܻਉႜ‫ऻڦ‬ኁࣷฉ՗๖Lj‫׼‬ Ⴤ຺න‫ڦ‬ফ‫׼‬๚ॲሰ‫ׯ‬48ఁ ྔࡔටዊຶྨLjධ඗ᆶ8ට ฿ጷLj໱்‫ݴ‬՚ઠጲ9߲ࡔ ॆLjᇜవኁዐ࣏ᆶᅃఁҮܻ त૧ჱᇵ߾ăԥ࡞ኁᆶႹ‫ܠ‬ ๟ԥ੤ֈ‫ݻ‬ጱᆩഷऍዐ໿ᄞ

გԺంă Үਬ‫ݛ‬28නಋര༬ዖև ‫ܓ‬ቛਸᆐ৸ටዊႜ‫ۯ‬Lj‫ڟ‬2: නႜ‫ۯ‬஌టLjࠌᆶ218ఁྔ ࡔටࢅ796ఁҮܻत૧ჱට इ৸Lj‫ڍ‬ᆶ34ఁටዊሞᆐ৸ ‫ڼ‬ᅃཀփ႞ᮎవăᆯᇀ‫ںړ‬ ้क़31න዁ณᆼᆶ36ਏไ༹ ԥ݀၄Ljഄዐ‫ܠٷ‬ຕ௬ణඇ ‫ݥ‬LjᅺُవᅜՐණᮎవኁ๟

ටዊ࣏๟࿴ጎ‫ݴ‬ጱLjᅺُփ ณྔ௃‫׬‬ኄഐ๚ॲ‫ྨຶڦ‬ට ຕᅙ‫ࡗג‬91ටă Үਬ‫ُْݛ‬ᅜഽᆘ๮ ݆‫޲ܔ‬ফ‫ݩ‬Lj๚ॲ‫ڞ‬ዂዘ‫ٷ‬ ฅྨLjᆅ݀ྔহ‫ݥ‬ᅱă෗ઙ ુ৽঴৸ႜ‫ۯ‬঴๥ຫLj43ఁ ᅉຯન࿴ጎ੤ֈ‫ݻ‬ጱዐᆶ4 ఁԖ೦ጆॆăҮਬ‫ݛ‬ਸ๔ࢅ ᅜҮܻत૧ჱටྺ๯‫ڦ‬੤ֈ

‫ݻ‬ጱ༌ಒLj‫ڍ‬໱்ᄲ൱๥‫ݣ‬ ᇢዐ‫ڦ‬ᅉຯન‫ݻ‬ट‫ݴ܋‬ጱLj ਬ‫ݛ‬६ᇀ༌ಒփ੗ీीჄူ ඁLjᅺُ૬नਦۨ৸ᇲႜ ‫ۯ‬ă໱ຫLjሞႜ‫ۯ‬ዐᆶ3:ఁ ࿴ጎ‫ݻ‬ጱຶྨLj4ටԥվă ໱்‫ݴ‬՚ઠጲүतĂेధ ‫ٷ‬Ăக૛Ă౅න૧ჱĂற૛ ໴౅ჱࢅ཭౅ຯă ๚݀‫ڦ‬ҸᅺҮ஝భຯ๨ ཀ඗ഘགྷࠌᆶ8:1ఁᇵ߾Lj Ԉઔઠጲ37߲ࡔॆ‫ڦ‬245ఁ ྔࡔටă਍නԨࠌཞม32න Ԓ‫ڢ‬Lj8ఁනԨට‫ڦ‬ᅍ༹ᅙ ሞᅅᇾ‫ڟڥ‬ඓණăනԨአު ‫ړ‬ཀਦۨLjಋአުጆऐമྫ ҮܻतܻLjথ࣮ሞටዊ๚ॲ ዐ႞௨ᇀవ‫ڦ‬නԨටă‫ݤ‬ୱ ՠྔ঍ևཞනჇքLjᅙኤํ ᆶ7ఁ‫ݤ‬ୱՠටሞҮܻत૧ ჱටዊ๚ॲዐᇜవLjଷᆶ5 ఁ‫ݤ‬ୱՠට฿ጷă

྿ా෌ઙྔ‫׊‬༑๫ֱྴຯ! ‫׬‬ഄᅙీ༌ၲ‫ิޅ‬ፕ‫؜‬ኸ๖ ྿ా෌ઙྔ‫ࡸ׊‬ჱ2ሆ32න՗๖Ljጺཥֱྴຯీም ْ༌ၲ‫ิޅ‬Ăፕ‫؜‬ኸ๖କăֱྴຯᅺሞࠟәথ๴ҵኢ๮ ຍᅙ૗ਸࠅዚ๫၍7ዜLjኄᄺ๟྿ా෌ઙ࠳ᇵ‫ྴֱܔ‬ຯ թ൧໯ፕ‫ڦ؜‬ፌႎ՗ༀă ࡸჱሞ༑‫ྴֱྜݡ‬ຯࢫሞྪฉ݀࿔‫׬‬LjĐཞኾ ்Lj࿢ߑߑᇑ࿢்‫ڦ‬ጺཥֱྴຯ९௬ࡃઠLj࿢்༌ၲ‫ޅ‬ ิăđ ࡸჱ࣏՗๖Ljֱྴຯ৽྿ా෌ઙ๟‫े֖ޏ‬नॽሞ዇ ૧ቻਸ‫ڦ‬ઙெ‫ࣷރ‬ፕ‫؜‬କਦۨă ৑࠶྿ా෌ઙ࠳ᇵຼࢭ೤ྺૂ࠵Lj‫ڍ‬69໠‫ྴֱڦ‬ຯ ࣏๟࿄ీଋ၎Lj൐ጲ23ሆ22න‫ڦ‬๮ຍᅜઠLjٗ࿄ሞࠅਸ ‫݀ࢇׇ‬ჾă! ‫ܔݒ‬ಋᅈ඗႐٪ࣉᅑLj‫׬‬සࡕֱྴຯీᇑև‫்׊‬঍ ༌ຌํLjֱྴຯྺ๊஺փ‫ܔ‬ඇࡔࠅਸ঄ࣆă ྿ా෌ઙޭጺཥக‫܅‬ஆణമ‫پ‬ႜጺཥኰሴLj‫ڍ‬໱ሞ ฉዜ఍՗๖Lj໱ထྭֱྴຯీ৑੺࣮ࡔă໱ຫLjֱྴຯ ‫੃ॳڦ‬ጒ઄ᆶ໯߀฀Ljሞྜ‫ׯ‬ຍࢫࢺ૙ࢫኟሞ৊෇Đᅃ ߲ႎ‫ڦ‬ዎଐ঩܎đă

‫ݤ‬ୱՠ৽Đዷ඄đኛᅱ ॽዐࡔߢฉࡔा݆བྷ ݆ႎม2ሆ33නԒ‫ڢ‬Lj‫ݤ‬ୱՠྔ‫׊‬ஆු૛ӎ33න ‫׬‬LjᅺྺĐଶཱིđኛᅱLj‫ݤ‬ୱՠᅙঢ়ॽዐࡔߢฉࡔा݆ བྷăĐ‫ݤ‬ୱՠᅙ‫׈‬๬କ໯ᆶአዎᇑྔ঍཰০Ljᅜᇑዐ ࡔ৽Ďዷ඄ďኛᅱ‫ࢅׯٳ‬ೝ‫ڦ‬঴ਦ‫ݛ‬ӄLj࿢்ထྭཚࡗ DŽࡔाDžዙ֋‫ײ‬ႾLjీࠕྺ޿࿚༶ቴ‫׊ڟ‬৳‫ڦ‬঴ਦ‫ݛ‬ ӄăđ!ஆු૛ӎ‫ܔ‬௃༹ຫă ‫ُأ‬ኮྔLjஆු૛ӎ࣏՗๖Lj‫ݤ‬ୱՠሞॽዐ‫ݤ‬Đዷ ඄đኛᅱฉ໕ࡔा݆བྷമLjᅙঢ়ኪࣷକዐࡔ‫ٷ‬๑ăஆු ૛ӎց؊ຫLj‫ݤ‬ୱՠ‫ڦ‬ฉ໕ກዐႀ‫ڢ‬ǖዐࡔ໯࿍‫ڦ‬Đ् ၙ৵܎၍DŽՔጀሞዐࡔႎӲ‫ۉ‬ጱࢺቷ‫཮ں‬ฉDžđLjॽ‫ٷ‬ և‫࡛ݴ‬ᇘՔྺጲम‫ڦ‬ଶ࡛LjഄዐԈઔᇑዐࡔତࡔਐ૗࢔ ৎ‫࡛ڦ‬ᇘࢅ‫ڜ‬ᇒă ཞ้Ljஆු૛ӎ࣏ᄲ൱ዐࡔཕኹĐ෡ඡđ‫ݤ‬ୱՠ Đዷ඄đᇑĐ࠶ါ඄đ‫ڦ‬Đ‫݆ݥ‬ႜྺđă ራമLj‫ݤ‬ୱՠঢၧॽӝࣜჼ‫ڜ‬࿚༶༵঍ࡔा࡛ᄝ݆ ݆བྷă‫ُܔ‬Ljዐࡔྔ঍և݀ჾටࢡ૆ሼ՗๖LjĖ૴ࢇࡔ ࡛ᄝ݆ࠅሀėփ๟ඓۨࣜჼ‫ڜ‬ଶཱིࡃຌ‫݆ڦ‬ୱᅈ਍Ljփ ీ߀Վ޿‫ڜ‬ዷ඄ຌᇀዐࡔ‫ڦ‬๚ํăዐ‫ࢺྼݛ‬ଶཱིዷ඄‫ڦ‬ ૬‫ׇ‬๟ॕۨ‫ڦ‬ăዐ‫ݛ‬ᄺ๔ዕዂ૰ᇀມՉၹฆ‫ت‬૙๚ॲă ణമࣜჼ‫ڜ‬ႚ๞ጺ༹൵ᇀ࣐ࢅăዐ‫ݛ‬ထྭ‫ܠݛݤ‬ፔᆶ૧ ᇀਆ๞৊ᅃօ࣐ࢅĂᆶ૧ᇀଇࡔ࠲ဣॳ੃݀ቛ‫ڦ‬๚൧ă

ҾԠॽփ‫؜‬ဝೳᧂࣳ৽ኰ‫ۆ‬૝! ᅺଇࡔ࠲ဣܱࣅ නԨ๯၎ҾԠৌෙਦۨփ‫؜‬ဝॽᇀ3ሆ36නਉႜ‫ڦ‬ ࡣࡔ‫ړ‬჋ጺཥೳᧂࣳ‫৽ڦ‬ኰ‫ۆ‬૝ă਍ĖනԨঢ়षႎ࿕ė ࢅࠌཞม‫ڪ‬නԨ௃༹Ԓ‫ڢ‬LjҾԠ‫ݛ‬௬՗๖Đ࿄থ‫ڟ‬ઠጲ ࡣࡔ‫ݛ‬௬‫؜‬ဝጺཥ৽ඪᅏ๕‫ڦ‬ᄥ൩Ljࠤኟሞۙኝන‫ײ‬ൽ ၩ‫ࣄऺࡣݡ‬ăđ ਍ဒLj3114౎ࢅ3119౎Lj้ඪනԨ๯၎ၭආ‫ك‬ᅃવ ࢅ‫ޟ‬གྷ੃‫ݴސ‬՚‫؜‬ဝമࡣࡔጺཥ୔࿴᮷ࢅ၄ඪጺཥ૚௽ ձ‫৽ڦ‬ኰᅏ๕ă‫ޟ‬གྷ੃‫ސ‬ሞ֖ेྜ৽ኰᅏ๕ࢫLj࣏ཞ૚ ௽ձਉႜକ๯సࣷ༌ăනԨ௃༹‫׬‬LjҾԠৌෙ੊୯‫ڟ‬ฉ ຎ࠹૩LjՍᇀ2ሆ5නၠࡣࡔಋ༬๑Ăമ֎ခ၎‫ޟ࢐ܮ‬ኾ વࣷ९ೳᧂࣳ‫ڪ‬Lj‫؜ܔ‬ဝࡣࡔႎጺཥ৽ኰᅏ๕ࢅਉႜ๯ సࣷ༌՗၄‫؜‬ओटᅪၠă ‫ُܔ‬Ljೳᧂࣳ‫ݛ‬௬၎࠲ට๗࣮ᆌ‫׬‬LjĐԨা৽ኰ‫ۆ‬ ૝ॽփࣷᄥ൩ඪࢆᅃ࿋ྔࡔᇮ๯‫؜‬ဝă‫ړ‬඗LjැԨටᆶ ᅪ‫؜‬ဝLj࿢்ᄺփࣷ਌ਨLj‫ڍ‬ణമྺኹช࿄ᆶᅃ࿋ྔࡔ ᇮ๯ඓۨ‫؜‬ဝăđ඗ܸᆶ௃༹ኸ‫؜‬LjනԨ๯၎փ‫؜‬ဝೳ ᧂࣳ৽ኰᅏ๕Ljժփৈৈ๟ᅺྺฉຎᅏ๕‫ࡀڦ‬዆࿚༶ă ُْೳᧂࣳᇑҾԠৌෙມ‫ݛ‬਩࿄՗၄‫؜‬ओटༀ‫܈‬Ljഄኈ ኟᇱᅺሞᇀৎઠࡣන࠲ဣන൵ܱࣅă


39

!!!!!!!!!!!!!‫ڼ‬224೺

ฆᄽ֎ঢ়

ฆᄽ०რ

ዐெएূࠌཞཨጨᇏૂᄽ ዐࡔጨূᩁᩄࡔा‫د‬௃ฆऐ ᆯࠢߤኴႜۭ๚‫׊‬ү૛ਖ਼Ąแ௢༬)Fsjd! Tdinjeu* ኧ‫ڦ׼‬৛೗ฆᄽᆀႜSbjofᇑᅃॆዐࡔࡔᆶएূ‫ׯٳ‬କ ᅃၜ঍ᅟLjሞ‫د‬௃Ăሏ‫ࢅۯ‬ᇏૂׂᄽ‫ڦ‬๭ࠔ‫ݛ‬௬ਸቛࢇ ፕă ߵ਍Ėূබ้ԒėԒ‫ڢ‬LjSbjofᇑ࠶૙ጣ61ᅢᇮට ௷Լ‫ࣀڦ‬ට࿔ࣅׂᄽཨጨएূ)Dijob! Nfejb! DbqjubmLj ०‫׬‬DND*঳௑Lj๟ᅃ߲ፌႎगၡLj՗௽ዐࡔႎิܸ‫ׯ‬ ‫੺׊‬໏‫دڦ‬௃ׂᄽඤዔᇀٗ‫ׯ‬ຄ‫ڦ‬ဇ‫ݛ‬ሏᆐኁ঺६ጆᄽ ਧ്ࢅටஞă DNDۭ๚‫׊‬૔෌ߑ՗๖Lj৑࠶ഐ‫؛‬໱‫ڦ‬ዷᄲ৛૰ ࣷ‫ݣ‬ሞዐࡔ‫ڦ‬঍ᅟฉLjĐ࿢்ᄺࣷཚࡗᇑSbjofࢇፕઠ ლቴඇ൰DŽཨጨDžऐࣷđă DNDሞഄᇑႎ࿕णཷࢇጨ‫ڦ‬႓੣ࣀ࿔‫د‬௃)Tubs! Dijob! Nfejb*ᆛᆶ੦ࠣ඄ăඁ౎LjDNDᇑ዆ፕକĖ࠰ ࿿๏ટਖ਼ėࢅĖࠀ‫ސ‬Ⴈமė‫ۉڪ‬ᆖ‫ڦ‬௔߾‫ິࠅࣃۯ׍‬ )EsfbnXpslt*‫ׯٳ‬ၹᅱLjሞฉ࡛ॺ૬ᅃॆ‫ೌࣃۯ‬዆ೌ ‫׍‬ă DNDᇑጲวᆛᆶሀ6ᅢெᇮएূ‫ڦ‬SbjofࢇፕLj ๑‫ິࠅ޿ڥ‬ᇑᅃၵࡻટ࿻ࢅࡂࠢ‫ٷڦ‬ಈට࿿ॺ૬କ ૴ဣăGbdfcpplۭ๚ࣷ‫ׯ‬ᇵகਖ਼ĄҾ‫ڤ‬ଜ෧)Nbsd! Boesffttfo*ᅜतჯࢸമ๯ဝኴႜ࠳༬૛Ą෗஽ܻ)Ufssz! Tfnfm*‫ۼ‬๟Sbjofएূ‫ڦ‬ཨጨኁă ᇑටࢇअ‫ظ‬૬Sbjofएূ‫ฺߛڦ‬മࢇअටሀ෤‫ސ‬Ą ઙྼആ)Kpf! Sbwjudi*՗๖ዐࡔ‫د‬௃๨‫ׇ‬ኟ‫؜‬၄ኸຕप ሺ‫׊‬LjĐ‫ۉ‬ᆖೡట‫ڦ‬ຕణሞ6౎ాॽٗ:111੷ሺे‫ڟ‬5ྤ ੷ă޿๨‫ࡗׇ‬ඁDŽ‫ࡻܔ‬ટ࿻Dž࿮ፁൟዘLj‫ڍ‬๟၄ሞ޿๨ ‫ׇ‬቞କඇ൰೑‫ݝ‬๭෇‫ڦ‬21&đă փࡗዐࡔणཷ‫ྔ࡛ܔ‬ཨጨᄺཞᄣߌ႗඀ăDND‫ڦ‬ ૔෌ߑ՗๖Lj໱ኟዂ૰ᇀ‫ظ‬Ӹᅃॆᅜெᇮ঳໙‫ڦ‬ႎ‫ڦ‬ຳ ᆶࡔा‫د‬௃ཨጨएূă

೵ࣀᆦ‫ڢ‬Ԓߢ၂๖ ඇ൰ഓᄽߛ࠶‫څ‬ᆭ࿄ઠሺ‫׊‬ ሞ౎‫܈‬๘হঢ়षஃ༇)Xpsme! Fdpopnjd! Gpsvn*ሞ ෌๗‫ٳ‬࿦ຯਸటኮाLjᇑࣷ‫ڦ‬ഓᄽߛ࠶்೵Փ‫څ‬ᆭ࿄ઠ ሺ‫׊‬Ăࠣ۫փ஢ࢅ૧ා୲փ܏ူইă ೵ ࣀ ᆦ ‫ ) ڢ‬Q x D * 2 ሆ 3 4 න ݀ ք ‫ ڦ‬ᅃ ၜ ۙ ֱ Ԓ ߢ! ! DŽದࢇ‫ٳ‬࿦ຯஃ༇ਸటDž݀၄Ljᇑࡗඁෙ౎၎ԲLj๯ ဝኴႜ࠳‫ܔ‬ሺ‫׊‬മৠ‫ྺ߸݆ੂڦ‬ԙ࠵ăኴቨCmbdltupof! Bewjtpsz! Qbsuofst‫܅ڦ‬ถए)Kpio! Tuve{jotlj*՗๖Lj ᆯᇀᇑࠣ۫࠲ဣܱࣅLj๯ဝኴႜ࠳்ৃ౎‫ڦ‬නጱ੗ీ փఫ஺ࡻࡗă21‫౎ܠ‬ઠᅃ኱‫؜‬ဝ‫ٳ‬࿦ຯஃ༇‫܅ڦ‬ถए՗ ๖ǖĐࠣ۫ྼ඄ዷᅭ‫ڟٳ‬କᅃዖ๴ටፎዘ‫ڦ‬຤ೝă6౎ മLjۭ๚࣏ࣷጚԢഐ໕ྼ඄ට๗ժ๬཮ᆅ‫ڞ‬໱்‫ڦ‬ႜ ྺLj‫ڍ‬සৃۭ๚ࣷᇼᅪൡདྼ඄ට๗‫ࢬڦ‬ำLjᅺྺ໲் ԥ๫ྺࠣ۫࠵‫ڦۅ‬ዘᄲஃ༇ăđ ๯ဝኴႜ࠳்߸‫څ‬႐ཨጨኁ‫ڦ‬ᅪ९ኮाLjᆯᇀ‫׼‬Ⴤ ‫ڦ‬৆໫‫ٯ‬แᅜत߳ࡔᆶ࠲ഓᄽࢅ߲ට຦޶၎‫ܔ‬Բዘ‫ڦ‬ኛ ஃLjਜ਼ࢽࢅአުኮक़‫࠲ڦ‬ဣᄺՎ‫े߸ڥ‬৆ቧă ߵ਍೵ࣀᆦ‫ܔڢ‬ᇈ2411ఁ๯ဝኴႜ࠳‫ֱۙڦ‬၂๖Lj ሞဇ౹ࡔॆ‫ڦ‬๯ဝኴႜ࠳ዐLjኻᆶ࿵‫ݴ‬ኮᅃణമ‫ੂ׉ݥ‬ ࡻ࿄ઠᅃ౎‫ڦ‬ሺ‫׊‬Ljৈྺ3122౎‫ڦ‬ᅃӷĊĊ3122౎Ljට ்஢ࣉထྭ‫ں‬ණྺ๘হॽٗ311:౎‫ূڦ‬බླऐዐ኱၍ް ໋ă ֱۙ݀၄Ljඇ൰‫׼‬ԙ࠵ੂ݆‫ڦ‬๯ဝኴႜ࠳‫ڦ‬Բ૩‫ت‬ ᇀૌຼ຤ೝLjೝ਩ኻᆶ47&‫ڦ‬๯ဝኴႜ࠳‫ܔ‬ጲमࠅິሞ 3124౎ํ၄ሺ‫׉ݥ׊‬ᆶ႑႐Lj‫گ‬ᇀඁ౎51&‫ڦ‬Բ૩ăሞ 3122౎Ljඇ൰ৎᅃӷ‫ڦ‬DFP‫ܔ‬മৠ՗๖ૂ࠵ă 2ሆ34න݀ք‫ڦ‬ᆕ૧Ԓߢᄺ࿄ీඟටߌ‫࠵ૂڟ‬ăᅅ ᄱणཷഽิࠅິ݀ք‫ڦ‬ᆕ૧മৠସ๨‫ڟߌׇ‬฿ྭLjࣅ߾ णཷ‫܅‬Ӻ݀քକᆕ૧‫ူޗٷ‬ই‫ڦ‬Ԓߢă ೵ࣀᆦ‫ࡔڢ‬ा)QxD! Joufsobujpobm*ዷဝ‫౅چ‬ຯĄ ஛ਖ਼భ૧)Efoojt! NdObmmz*՗๖ǖĐ६ᇀ๯ဝኴႜ࠳் टྺ‫څ‬ᆭčč໱்ሞࡗඁ23߲ሆ૛႑႐ူই৽փፁྺആ କăđ

ኼሞᇑᆘॲഓᄽ࿮‫ܔފ‬থ

ྲ෉41ᅢெᇮዺླྀ‫ܻٻ‬ຳᆶࣅ ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬ ਍DOCDԒ‫ڢ‬Ljྲ෉ጚ Ԣཨጨ41ᅢெᇮLjӻዺ‫ܻٻ‬ ຳᆶࣅă ࡗඁᅃ౎Lj‫ܻࠣٻ‬ॏ ူۚ‫ג‬41&Lj3123౎ԥೠྺ Ք೵611ኸຕ‫ࠣݻׯ‬ዐࠚኵ ፌՍᅓ‫ࠣڦ‬೑LjُྔLj‫ܻٻ‬ DFP஝ਖ਼ܻĄ‫׼ܻٻ‬ᆶࠅິ 27&‫ݻࠣڦ‬Lj቞ࠣড‫ܠ‬Ljኄ ၵጨԨᅺ໎‫ۼ‬ᆶዺᇀ‫ڦܻٻ‬ ຳᆶࣅ֡ፕă ੗ᅜੂ‫ڦڟ‬๟Lj‫ܻٻ‬ኟ ๴‫ڟ‬ඇ൰QD๨‫ڦࣂူׇ‬փ ૧ᆖၚăణമLjQDᄽခ቞ ਍‫ܻٻ‬ጺᆐ๭‫ڦ‬81&ă‫ܻٻ‬ ᄺሞُ൵๞ူยۨၠഓᄽप ๨‫ׇ‬ገ႙‫ڦ‬ణՔă ၩတට๗ሞথ๴֑‫้ݡ‬ ‫׬‬Ljྲ෉‫ڦ‬ཨጨ๟Đ஛ሶܷ ཨጨđईኁĐᆫံࠣđLj๊ ஺๟Đᆫံđࠣժփൣ‫ؤ‬Lj փࡗቷ֊֪Lj‫ڟ‬గᅃ้क़‫ۅ‬ ྲ෉‫ࣷ੼ٿ‬ገࣅྺᆫံࠣă ໯࿍Đ஛ሶܷཨጨđLj ৽๟ኸසࡕ‫ڟ‬༬้ۨक़ቐခ ࿮݆ኧ޲Ljቐခࣷገࣅྺࠣ ‫ݻ‬ă ྲ෉‫֖ڦ‬ᇑ๟ᆶᅪᅭ ‫ڦ‬Ljᅺྺᄲඟ‫ܻٻ‬ຳᆶࣅLj ബ๟ፌ‫ڦٷ‬஑‫ݑ‬ăྲ෉ᆛᆶ ‫ٷ‬ଉ၄ূLj੗ᅜ༵ࠃӻዺă ྲ෉ᅃ኱๟ओट‫ڦ‬ཨጨ

ኁLj໲ሼཨጨGbdfcpplLj ཨጨCbsoft! '! OpcmfLjཨ ጨDpndbtuLj࣏ሼཨጨࡗ೛ ࡕăփࡗኄၵཨጨᆶࡻᆶ ࣋ă ‫ܔ‬ᇀມ‫ݛ‬ઠຫLjཨጨ ‫ۼ‬ๆ‫ݴ‬ᆶ඀ă‫ڦܻٻ‬ᄽजူ ࣂLjև‫ݴ‬ᄲࡃৼᇀྲ෉Ljᅺ ྺ‫ܻٻ‬ᅈડྲ෉Xjoepxtă ፕྺຳᆶഓᄽLj‫ܻٻ‬੗ᅜዘ ႎĐ݀௽đጲमăසࡕྲ෉ ๟ཨጨኁLj৽੗ᅜ‫ڦܻٻܔ‬ ᄽခแेᆖၚLjኄ੗ీࣷ၌ ዆‫ܻٻ‬ლቴႎఇ๕ă ٗྲ෉ঙ‫܈‬ઠੂLj໲੗ ీࣷᆅഐं୺Ljྲ෉ཨጨ‫ڦ‬ ๟ᅃॆQDࢇፕअӵLjഄ໲ ࢇፕअӵࣷሹ஺ၙ఼@ փൣ‫෉ྲؤ‬ཨጨॽइ‫ڥ‬ ๊஺࣮Ԓăփࡗ਍DOCDཪ ୞Ljྲ෉‫ڦ‬ཨጨ๯ံ੊୯Ҿ ඇăཨጨ‫ڦ‬ႚ๕ᇑ3122౎ᆀ

ࢶ‫ܔ‬ჯࢸ݀ഐ๭ࠔ၎ຼă‫ړ‬ ้Ljᆀࢶॽेధ‫ٷ‬ᄢ઻ূऺ ࣄཨጨ૙๚ࣷ)uif! Dbobeb! Qfotjpo! Qmbo! Jowftunfou! CpbseLj०‫׬‬DQQJC*‫ڦ‬ጨূ భ෇ጲम‫ڦ‬एূዐLj඗ࢫඟ ྲ෉ၠჯࢸ༵঍ඇಎ๭ࠔၹ ᅱăߵ਍‫ڦ้ړ‬ၹᅱLjྲ෉ ༵ࣷࠃຕๆᅢெᇮၹዺ๭ ࠔăኄᅃ๭ࠔፌዕᅺჯࢸ਌ ਨܸ฿Өă ᆀࢶᇑྲ෉‫࠲ڦ‬ဣ዁ณ ੗ᅜጕ໓‫ڟ‬3122౎6ሆLj‫ړ‬ ้LjຳఠᆀࢶཞᅪॽTlzqf ፕॏ96ᅢெᇮ‫؜‬๳ߴྲ෉ă ᆀࢶࢅDQQJC๟Tlzqf‫૴ڦ‬ ࢇཨጨኁLj࣏ᆶഄ໲ᅃၵཨ ጨኁăᆀࢶၠTlzqfཨጨକ ৎ21ᅢெᇮLj‫؜‬๳໯‫ڥ‬Բཨ ጨߛෙԠă ‫ܻٻ‬๟Xjoepxt‫ۉ‬స ዆ሰฆኮᅃLjփൣ‫ྺ෉ྲؤ‬

ࢆᄲཨጨ‫ܻٻ‬ăྲ෉ᆶፁࠕ ‫֎ڦ‬૰੗ᅜ֖ᇑ‫ܻٻ‬ຳᆶࣅ ঍ᅟă‫ڟ‬:ሆ41නኹăྲ෉ ᆶ777ᅢெᇮ၄ূࢅ‫܌‬೺ཨ ጨăࡗඁLjසࡕྲ෉ਥ‫ڥ‬ഓ ᄽईኁरຍ‫ܔ‬ᇀጲᆶᄽခᆶ മ཰࢔ዘᄲLj໲ࣷᇼᅪཨ ጨă ُْ঍ᅟ‫࠲ڦ‬ጀ‫࣏ۅ‬ሞ ᇀྲ෉‫ڦ‬቟୼੊ଉăణമLj ྲ෉ᆛᆶ777ᅢெᇮ၄ূࢅ ‫܌‬೺ཨጨLjᆛᆶፁࠕ‫ڦ‬ጨূ ઠภ෇‫ܻٻ‬ຳᆶࣅăසࡕཚ ࡗ֖ᇑ‫ܻٻ‬ຳᆶࣅLjྲ෉ᆛ ᆶକ‫ܻٻܔ‬቟୼ਦ֧‫ࣆڦ‬ᇕ ඄Ljኄᄺࣷ‫ܔ‬ඇ൰JUׂᄽׂ ิዘ‫ڦٷ‬ᆖၚă ྲ෉ॽሞ෉Ăᆘኝࢇ ‫ڦ‬ୟฉ৊ႜ߸ศ෇‫׈ڦ‬๬ă ֖ᇑ‫ڦܻٻ‬ຳᆶࣅLj࿮ᅑॽ ‫ܔ෉ྲܔ‬ᆘॲዕ‫ׂ܋‬೗‫ڦ‬๢ ದतศ෇ࢇፕᆶ૧ăణമLj ྲ෉ፌथ೨‫ڦ‬๟ᇑᆘॲ‫׍‬ฆ ‫ࢇڦ‬ፕ߸े৆௢ܸ࿮‫ࣅފ‬Lj ᅜՍ๢ದ‫؜‬ኝ༹༹ᄓ߸ࡻ‫ڦ‬ Xjoepxt! 9ׂ೗Ljُܸമ ‫ڦ‬ٚ‫ࢇݣ‬ፕఇ๕ੂઠժփ‫ׯ‬ ࠀă‫أ‬କᇑ‫ॆܠ‬QD‫׍‬ฆࣷ ༌Ljཚࡗ‫ׯٳ‬փཞ‫ࢇڦ‬ፕ඄ ᅮઙୋ࠲ဣྔLjྲ෉ᄺሞ੊ ୯ᅜලࢅ‫ݛڦ‬๕าཪ‫ڦܻٻ‬ ຳᆶࣅăሞ๮ऐ‫܋‬Ljྲ෉ᅙ ᇑ౷एჱ‫ׯٳ‬କศ‫ࢇ܈‬ፕǗ ܸሞQD‫܋‬Ljྲ෉๟‫ްࣷޏ‬ ዆޿ఇ๕Ljኵ‫ڥ‬೺‫ځ‬ă

ࠣॏෙ߲ሆူۚৎෙ‫ׯ‬

೛ࡕ૧ාߛሺ‫׊‬หࣅዕ঳ ሞথ༺๏‫ސڻ‬Ą൅քຯ )Tufwf! Kpct*‫؜‬ඪ೛ࡕ๯ဝ ኴႜ࠳29߲ሆኮࢫLj‫ڻ‬ఛĄ ੰਖ਼)Ujn!Dppl*ᅙঢ়ߌ‫ڟ‬କ ዋඤăසৃLjੰਖ਼ኟ௬ଣጣ ዆ሰ‫ׯ‬Ԩփ܏ฉืĂෙ႓‫ۉ‬ ጱ৪ኛփ܏ेਗࢅ዇ీ๮ऐ ሺ໏‫ڦ࣐ݣ‬უ૰ăኄᅙঢ়ྰ ၾ‫ڟ‬କኄॆඇ൰๨ኵፌߛ‫ڦ‬ ࠅິ‫ڦ‬૧ාă ߵ਍೛ࡕࠅິ2ሆ34න ݀ք‫ڦ‬3124֎౎‫ڼ‬ᅃ֎ल֎ Ԓ၂๖Lj৑࠶3124֎౎‫ڼ‬ᅃ ֎ल‫ڦ‬ᆐ๭ྺ656ᅢெᇮLj Բඁ౎ཞ೺ሺ‫׊‬କ28/8&Lj ‫ڍ‬৫૧ාྺ241/89ᅢெᇮLj ৈৈԲඁ౎ཞ೺‫ڦ‬241/75ᅢ ெᇮྲሺକ1/2&ă೛ࡕ૧ ාሺ‫׊‬หࣆዕ঳ă๴ُၩတ ᆖၚLj೛ࡕࠣॏ‫ړ‬න๭Ԓ 569/89ெᇮLjူۚ66/34ெ ᇮLjۚ‫ྺޗ‬21/85&ă ๴ཨጨට‫څ‬႐jQipof ࢅjQbe‫ڦ‬Ⴔ൱ਸ๔ူࣂLjጲ

ඁ౎:ሆ‫؜ظ‬૦๏ፌߛॏᅜ ઠLj೛ࡕࠣॏેऺۚ‫ޗ‬ᅙ ‫ڟٳ‬କৎ41&Lj๨ኵ໦฿‫ٳ‬ ‫ڟ‬ሀ2:11ᅢெᇮăཨጨࠅ ິUisjwfou! Gjobodjbm‫ݴ‬ဆ ฾Ե‫ڥ‬Ąਸ਼ઙሷ૧ຯ)Qfufs! Lbsb{fsjt*՗๖LjĐཨጨට ‫ڦ‬൧Ⴣ੗ీփࣷ߸ሧߞă೛ ࡕ‫ڦ‬एԨ௬Ⴔᄲ݀ิᅃၵՎ ࣅLj࿢்‫ܔ‬೛ࡕీࠕ݀ք๊ ஺ᄣ‫ڦ‬ᄽज๛ణᅜ‫ځ‬ăđ প዁ඁ౎:ሆ‫ڹ‬LjUisjwfou! Gjobodjbmణമ‫׼‬ᆶ75/8ྤࠣ

೛ࡕࠣ೑ă ೛ࡕঢ়‫݀׉‬ք‫֎ڦ‬ခ ຕ਍ࣷ‫ࡗג‬ፌૂ࠵‫ڦ‬๨‫ׇ‬ᇨ ೺Lj޿ࠅິᆶྭሞዜෙዘ၄ ኄᅃటăಯձม‫ڦ‬ཥऺຕ਍ ၂๖Ljጲ3117౎ᅜઠLj೛ࡕ ኻᆶෙ߲ल‫ڦ܈‬ᄽज࿄‫ٳ‬๨ ‫ݴׇ‬ဆ฾‫ڦ‬ᇨ೺ă ፕྺཨጨට‫ړ‬മੂ੣ ೛ࡕࠣ೑‫ڦ‬गၡኮᅃLjణമ ኄॆࠅິ‫ڦ‬๨ᆕ୲ৈྺభຯ ‫ٳ‬ਖ਼ጹࢇኸຕೝ਩๨ᆕ୲‫ڦ‬ 63&LjኄᅃԲ૩ᇺߛᇀඁ౎ 21ሆ‫ڦݻ‬31&ă೛ࡕࠣॏሞ: ሆ32න‫؜ظ‬816/18ெᇮ‫ڦ‬૦ ๏ፌߛॏă ๴ᅃၵगၡ‫؜ڦ‬၄ĊĊ සยԢದॲ۩‫ڇ‬ຕଉ‫ڦ‬३ ณĊĊႹ‫ݴܠ‬ဆ฾਩ᅙူ ۙକ೛ࡕ‫ڦ‬ణՔࠣॏăኄ ੗ీ๟ᆯᇀjQipof‫ڦ‬๨‫ׇ‬ Ⴔ൱࿄‫ٳ‬೛ࡕ‫ڦ‬ᇨ೺ăణ മLjjQipofᄽခᅙঢ়቞਍ କ೛ࡕᆐ๭ࢅ૧ා‫ڦ‬ᅃӷᅜ

ฉă ሰ‫ׯ‬೛ࡕᄽजཞԲူࣂ ‫ڦ‬ᇱᅺኮᅃLj๟዇ీ๮ऐሞ ඇ൰Ă༬՚๟݀‫ॆࡔٳ‬๨‫ׇ‬ ‫ڦ‬೵तLjኄᄺ৽ᅪ࿆ጣໜጣ ๨‫؜ׇ‬၄ԏࢅLj೛ࡕ‫ڦ‬ሺ‫׊‬ ໏‫܈‬ਸ๔‫࣐ݣ‬ă ๨‫ׇۙ‬ჺࠅິJED‫ڦ‬ ཥऺຕ਍၂๖Ljெࡔᅙᆶ ‫ࡗג‬ӷຕ‫ڦ‬๮ऐᆩࢽᆛᆶ ᅃև዇ీ๮ऐăJED‫ݴڦ‬ ဆ฾ૃ௏Ąઙகຯ)Sbnpo! Mmbnbt*՗๖LjႹ‫ܠ‬฻ူ‫ڦ‬ ਜ਼ࢽኟ೺‫ځ‬ጣjQipof! 6‫ڦ‬ ༺‫پ‬჋ስă೛ࡕٗඁ౎:ሆ ਸ๔ၨ๳jQipof! 6๮ऐăሞ ெࡔ๨‫ׇ‬Lj‫ټ‬ᆶଇ౎ၹᅱ‫ڦ‬ jQipof! 6๳ॏྺ2::ெᇮă ෙ႓‫ۉ‬ጱణമၠ๨‫؜ླׇྀ‬କ ‫ࡗג‬91੼‫ة‬ఄೡ዇ీ๮ऐă ઙகຯ՗๖LjĐ๨‫ڦׇ‬ ൧઄ሁઠሁ௽၂LjjQipofժ փ๟ྸᅃᅃ੼ሞ๳‫ڦ‬዇ీ๮ ऐăđ


3124౎2ሆ36.42න

36

௃༹࠵ִ

ॽཥዎࡵ੣୫ႜ

ྔ௃࠵ִ

!ᆈࡔĖূබ้Ԓėǖ !ዐࡔೖ޷ֶਐሞ໫ၭǛ

ዐࡔ‫ݧ‬ႜ้‫پ‬ᅙঢ়‫ڟ‬ઠ ெࡔĖৃනெࡔԒė ৃ౎‫ڹ‬Ljԛ৙๯‫ࡔۼ‬ा ऐ‫גॽׇ‬ሁჱ༬ન‫ࡘڦٷ‬ጦ ‫ڤܻݤ‬.মਖ਼სऐ‫ׇ‬Lj‫ྺׯ‬ ๘হፌ‫ݏ‬஬‫ڦ‬ऐ‫ׇ‬ăಇఁሂ ਃ๯࿋ժ‫ݥ‬ኻᅪ࿆ጣӍ๫ඖ ႧLjኄՔኾጣዐࡔሞ੣ዐ୫ ႜଶᇘ‫ڦ‬ტ໏ᛒഐăዐࡔॽ ‫ྺׯ‬ඇ൰ࡀఇ੣മ‫ڦ‬ႎ‫ݧ‬ႜ ᇵႴ൱ዐ႐ă࿄ઠ21౎Ljհ ᅼ዆ሰ‫ڦ‬206ฆᆩ‫ݧ‬ऐॽ‫ݧ‬ ྫఫ૛ă ዐࡔᅙ‫ࡵׯ‬੣ᄽ‫ڦ‬ፌമ ᄂLjࡔाࡵၹ݀ჾටಧ૛‫ޡ‬ ଠ༬ຫLj໲ᅙ๟‫ࡵٷܾڼ‬੣ ୫ႜ๨‫ׇ‬Lj൐๟ሺ‫׊‬ፌ੺‫ڦ‬ ኮᅃăങৃྺኹLjெࡔධ๟ ඇ൰઻‫ٷ‬Lj‫ڍ‬ዐࡔኟᆓཀྵߋ ฉăᄽాጆॆᇨऺዐࡔኻႴ ᆩ‫܌܌‬31‫ࣷ৽౎ܠ‬ସெࡔἔ ඗฿෥Ljܸெࡔࡵ੣ᄽᄺᅙ ॽዐࡔ๫ྺഄᄽခሺ‫ࢅ׊‬૧ ාઠᇸኮᅃă ዐࡔ੣ዐ୫ႜ๨‫ڦׇ‬ሺ ‫׊‬ၠઠᆅටድణăሞඇ൰ፌ ‫ݏ‬஬ऐ‫ׇ‬ಇႜӽฉLj3122౎

ԛ৙ٗ21౎മ‫ڦ‬ಇఁ‫ڼ‬45࿋ ሂืྺ๘হ‫ܾڼ‬ă2::6౎ԛ ৙ࢅჱ༬ન‫ڦٷ‬ऐ‫ݴׇ‬՚ሏ ໃ୫ਜ਼2611ྤࢅ6811‫ྤܠ‬ට ْLj3122౎ᅙ‫ݴ‬՚Վྺ8981 ྤࢅ:351ྤăࡔाࡵၹӀణ മ‫ڦ‬ሺ‫׊‬൵๞ᇨ֪Ljዐࡔॽ ሞ3149౎ൽ‫پ‬ெࡔ‫ྺׯ‬ፌ‫ٷ‬

ࡔा๨‫ׇ‬ă ዐࡔժ‫ݥ‬๘হ੣ዐ୫ ႜ๨‫ׇ‬૛ྸᅃტ໏ᛒഐ‫ࡔڦ‬ ॆLj‫ڍ‬ഄᇑනਓሺ‫ڦ‬ዷ‫ںڞ‬ ࿋ኲߵᇀॕํ‫ڦ‬ए‫إ‬ă໲๟ ๘হ‫ٷܾڼ‬ঢ়ष༹Lj24‫ܠ‬ᅢ ට੨ዐደॷ጑‫ڦٷ‬ዐׂ঩प ඤዔ୫ᆴă‫ٳ‬ெࡵ੣ࠅິ޶

ሴටҾ‫ૃڱ‬భຫǖዐࡔईႹ ๟࿢்ሺ‫ڦ׊‬ፌዘᄲࡔा๨ ‫ׇ‬ă ጆॆ‫׬‬Ljྺຕփ‫ڦܠ‬ই ஌ಞ‫ڢ‬ସྔࡔࡵ੣ࠅິవᅜ ሺे‫ྫݧ‬ዐࡔ‫ࡵڦ‬Ӭă‫޿ڍ‬ ࡔᅃ኱ሞ‫ٷ‬૰႗ॺऐ‫ׇ‬ă਍ ཥऺLj3119౎዁3123౎ዐࡔ ႗ॺକ35߲ฆᆩऐ‫ׇ‬ă࿄ઠ 31౎Ljዐࡔ‫ݧܔ‬ႜᇵ‫ڦ‬Ⴔ൱ ଉॽ‫ڟٳ‬8/24ྤLj๟ჱ໿‫ں‬ ൶Ⴔᄲଉፌ‫ڦٷ‬ăዐࡔ࣏ॽ Ⴔᄲ6371ॐႎ‫ݧ‬ऐLjഄዐ‫ٷ‬ և‫ݴ‬๟ᆩઠ஢ፁႎႴ൱ܸ‫ݥ‬ ༺‫઻پ‬৹‫ݧ‬ऐăհᅼࠅິ޶ ሴටထܻ՗๖Ljዐࡔ၂඗ኟ ൽ‫پ‬ெࡔ‫ྺׯ‬հᅼፌ‫ࡵڦٷ‬ ੣๨‫ׇ‬ă ዐࡔփৈ৊੨ᄺሞጲዷ ჺ݀Ljᇑհᅼ848ई੣ਜ਼431 ૌຼ‫ڦ‬D:2:ऐ႙ᅙ৊෇‫؛‬೺ ॺሰ঩܎ăኟසዐࡔᅙਸ๔ ሞ੣ዐ୫ႜ๨‫ׇ‬ᇑெࡔ‫ݴ‬བྷ ੇ૝ᅃᄣLjዕᆶᅃཀ໲ࣷᇑ ඇ൰ፌ‫ݧٷ‬ऐ዆ሰฆቛਸ৪ ኛăኄ၂඗๟փ੗Ն௨‫ڦ‬൵ ๞LjထܻຫLj࿢்‫ُܔ‬႐ኪ ‫܇‬௽ժॽፔࡻጚԢă

๚߰21‫ࢫ౎ܠ‬Ljዐࡔአުም‫݀܈‬ք࢚ଉ๭෇փೝ ‫ڦ܈ײڪ‬ኸՔĊĊए౅ဣຕ)Hjoj!dpfggjdjfou*ă ዐࡔࡔॆཥऺਆ)Obujpobm! Cvsfbv! pg! Tubujtujdt* ‫׬‬Ljዐࡔ‫ڦ‬ए౅ဣຕሞ3119౎‫ڟٳ‬1/5:2‫ރڦ‬ኵLj‫ڍ‬ሞ 3123౎ᅙ࣮஌዁1/585ăए౅ဣຕ‫ڦ‬ຕኵሞ1዁2ኮक़Lj ຕኵডၭ՗௽֎޷ሞมࣷฉ‫ݴ‬ք߸ྺ਩ሌă փࡗLj࢔‫ܠ‬ঢ়षბॆࢅ೵ཚට૬न‫ܔ‬ኄᅃ঳ஃ ՗๖ࣉᅑࢅ‫ދז‬ăĐ‫ܔ‬ᇀए౅ဣຕ‫ူڦ‬ই൵๞Lj٪ ሞփณᅑ࿚Ljđዐ౹ࡔा߾ฆბᇾ)Dijob! Fvspqf! Joufsobujpobm! Cvtjoftt! Tdippm*ഌူฉ࡛዇ੰĊĊ୥ॆ ፊࡔाূබჺ৯ᇾ‫ޭڦ‬ᇾ‫ି׊‬฼ਬ)Hbsz! Mjv*՗๖ă Đ‫ڞ‬ዂዐࡔೖ޷჈๺ક‫߳ڦٷ‬ዖᅺ໎ৎ౎ઠժுᆶ߀ ՎăසࡕຫᆶඪࢆՎࣅ‫ࣆڦ‬Ljఫ৽๟ǖ൧઄Վ‫߸ڥ‬ሧߞ କăđ ኄᅃ࠳‫ݛ‬ຕ਍ᇑඁ౎‫ڹ‬ဇళ֎ঢ়‫ٷ‬ბ )Tpvuixftufso!Vojwfstjuz!pg!Gjobodf!boe!Fdpopnjdt* ჺ৯ටᇵ݀՗‫ڦ‬ᅃၜֱۙ঳ࡕփ၎‫ޙ‬ăఫၜֱۙ݀၄Lj ዐࡔ‫ڦ‬ए౅ဣຕᅙሞ3121౎‫ืޗٷ‬዁1/72Ljᇺߛᇀ๘হ ᆀႜ)Xpsme! Cbol*ሞ3116౎݀՗‫ڦ‬1/536Lj๑ዐࡔথৎ ๘হฉᅃၵፌփೝ‫ॆࡔڦڪ‬LjԲසళ‫ݥ‬ă සࡕ࠳‫ݛ‬ຕ਍๟ጚඓ‫ڦ‬Ljఫ஺ዐࡔ‫ڦ‬ೝ‫ॽ܈ײڪ‬ ᇑெࡔ၎‫ݠ‬ăߵ਍ெࡔට੨೵ֱਆ‫ڦ‬ຕ਍Ljெࡔ3121౎ ‫ڦ‬ए౅ဣຕྺ1/57:ă ዐࡔࡔॆཥऺਆժ࿄঴๥໲๟සࢆऺ໙‫؜‬ए౅ဣ ຕ‫ڦ‬ăሞೠࠚኄၜຕ਍‫ڦ‬ዊଉ้Ljᅃ߲࠲॰࿚༶๟Lj໲ ๟ৈৈ֑ᆩ࠳‫ݛ‬Ԓߢ‫ڦ‬๭෇຤ೝǛ࣏๟ᄺ๬཮ऺ෇ுᆶ Ԓߢ‫ڦ‬Ăྫྫઠୟփኟ‫ڦ‬๭෇Ǜࡔॆཥऺਆٗ3112౎ഐ ཕኹ݀՗ए౅ဣຕLj޿ਆ‫ڦࠃُ༵ܔ‬঴๥৽๟ࡔ௷๭෇ ຕ਍փྜኝă


29

3124౎2ሆ36.42න

ཨጨ૙֎

ࠞ૤ഓᄽ֖ᇑඇ൰ጨᇸኝࢇ

ዷ༶၎࠲

ዐࡔे੺‫ٶ‬ሰࡔा‫ۉ‬ጱ਎ཀྵ ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ ዐ ࡔ ߾ ᄽ ࢅ ႑ တ ࣅ և! DŽ०‫׬‬ǖ߾႑ևDž2ሆ33න ݀քକᅃ߲Ⴇ႐ղղ‫ڦ‬ణ ՔLjᄲሞ࿄ઠଇ౎ాཚࡗࢇ ժत૴ࢇፇॺबॆඇ൰Ⴀ‫ۉ‬ ጱᄽ਎ཀྵLj໲࣏ዘฤକླྀ‫ۯ‬ ዐࡔഓᄽ༑໭࡛ྔժࠔ‫׊ڦ‬ ೺૬‫ׇ‬ă ߾႑և‫׬‬Ljॽࠞ૤ኄ ၵႜᄽ‫ڦ‬ഓᄽ৊ႜժࠔࢅॺ ૬቟୼૴௑Ljಢᇣᅃ಼ਏᆶ ࡔा৪ኛ૰‫ٷڦ‬ഓᄽă߾႑ և࣏ዘฤLjአުᅃ኱ࠞ૤ഓ ᄽĐጽ‫؜‬ඁđLj֖ᇑඇ൰ጨ ᇸኝࢇă ྺዐࡔ‫ۉ‬ጱႜᄽย૬ ‫ڦ‬ኄၜణՔຌᇀᅃၜࡥ߃௬ ߸࠽‫ࣄऺڦ‬Ljࢫኁኼሞ‫ܔ‬ዐ ࡔ‫ߒڦ‬ཎĂሰ‫ذ‬Ăഛ‫כ‬Ă຤ ౄࢅ଀୩‫ڪ‬ዷᄲׂᄽ৊ႜኝ ࢇLj߀Վഄႜᄽणዐ‫܈‬փߛ ‫ڦ‬၄ጒăዘ߾ᄽׂీࡗ฻ᅃ ኱ԥණྺ๟ሰ‫ׯ‬ዐࡔࡗඁଇ ౎ঢ়षሺ‫ڦ࣐ݣޗٷ׊‬ዷᄲ ᇱᅺኮᅃă߾႑և՗๖Ljኄ ၵႜᄽ‫ׂڦ‬ᄽणዐ‫܈‬փߛLj ഓᄽၭܸ‫ݴ‬ොLjጆᄽࣅ຤ೝ ড‫گ‬Ljׂీࡗ฻ă ኄ‫ྺݻ‬ዐࡔ‫ۉ‬ጱႜᄽ ዆ۨ‫ڦ‬ઢ཮၂๖Ljዐࡔአު ထྭಢᇣᅃ಼૧ා୲߸ߛĂ ᆶ೗ಈኪఁ‫ۉڦ܈‬ጱഓᄽLj

๑ዐࡔঢ়षӦྃ‫ׯگܔ‬Ԩ‫ۉ‬ ጱ዆ሰഓᄽ‫ڦ‬ᅈડă߾႑և ຫLj໲‫ڦ‬ణՔ๟‫ڟ‬3126౎้ ዐࡔీ‫؜‬၄࿵‫ڟ‬ӗॆ౎ၨ๳ ‫ࡗגܮ‬ට௷Լ2-111ᅢᇮ‫ڦ‬ ‫ۉ‬ጱഓᄽă প዁3122౎Ljዐࡔኻ ᆶଇॆ‫ۉ‬ጱഓᄽ‫ڟٳ‬ኄᅃణ ՔLj໱்๟‫ۉ‬႑ยԢิׂഓ ᄽࣀྺरຍᆶ၌ࠅິࢅ߲ට ‫ۉ‬సิׂฆ૴ၙणཷăܸዐ ႗ཚრࠣ‫ݻ‬ᆶ၌ࠅິࢅUDM णཷ‫ڪ‬ዐࡔഄ໱‫ۉ‬ጱׂ೗ิ ׂฆሞਖ਼‫ޜ‬ೃෑ‫ڦ‬ඇ൰Ⴔ൱ ࢅरຍቱҹ‫ݛ‬௬ሶሦᇜକઓ ৣă ዐ႗‫׬‬ഄ3123౎‫ڦ‬અ໦ ‫ܮ‬ሞට௷Լ36ᅢ዁3:ᅢᇮኮ क़Lj޿ࠅິৎනᇑࡔॆਸ݀ ᆀႜധຈକᅃၜূ‫ྺܮ‬311 ᅢெᇮ‫ڦ‬බጨၹᅱLjኄብ၂ କዐࡔአު‫ܔ‬ኄॆࠅິీሞ

ࡔा࿸໼ᅃቛว๮໯सᇎ‫ڦ‬ ࢩྭă ሞଷᅃጌ঍ᅟዐLjዐࡔ ፌ‫ۉڦٷ‬ጱഓᄽኮᅃĂॆ‫ۉ‬ ዆ሰฆ࡛ܻणཷ؈ጨᇈ8ᅢ ெᇮ๭ࠔକႎဇનॆ‫ۉ‬዆ሰ ฆ᫇დಋਖ਼ॆᆩ‫ۉ‬ഗ੦ࠣᆶ ၌ࠅິ)Gjtifs!'!Qbzlfm*Lj ణ‫ڦ‬๟इ‫࠲ܠ߸ڥ‬॰रຍLj ཞ้ሺेሞӐ‫ٷ‬૧ჱࢅ౹ዞ ‫ڦ‬૬ፁ‫ۅ‬ă ሞӷ‫ڪ༹ڞ‬ዐࡔአުᅜ ྫᇎᅜߛ‫܈‬ዘ๫‫ڦ‬ഄ໲ዘᄲ ଶᇘLjዐࡔഓᄽධ඗ᇺᇺ஌ ࢫᇀࡔྔ৪ኛ‫ܔ‬๮ă ዐࡔᆶ้ຼࢭԥࡀఇ ಕ‫ٷ‬Ăଶᇘዚ‫ڦܠ‬ঢ়षߟ‫ڥ‬ ຐ๮࿮֧ă‫ݴ‬ဆට๗ຫLjሞ ߒཎႜᄽLjਦ֧ኁ๬཮३ณ ႎׂీ‫ڦ‬౮૰ᅺྺߒཎ‫ڦ׍‬ ፔ݆ܸሦ‫ڟ‬฿Өăኄၵߒཎ ‫گ׍‬ԒׂଉLjሡ้ှዃ‫݆ݥ‬

ׂీă਍ߒཎႜᄽጧკऐࠓ NFQT! JoufsobujpobmຫLjሞ గၵ౎‫ݻ‬Ljዐࡔߒཎഓᄽณ Ԓ‫ׂڦ‬ଉ੗ీ‫ٳܠ‬6-111ྤ ‫ܖ‬ăዐࡔඁ౎ٚߒׂଉ‫ڟٳ‬ 8/28ᅢ‫ܖ‬ă ሞ2ሆ33න‫ڦ‬ำ௽ዐLj ߾႑և՗๖Lj‫ڟ‬3126౎ඇࡔ ಇఁമ21࿋‫ߒڦ‬ཎഓᄽሞߒ ཎጺׂଉዐ‫ڦ‬቞ԲՂႷ‫ڟٳ‬ 71&ፑᆸLjՂႷႚ‫ׯ‬ෙ‫ڟ‬࿵ ॆਏᆶඇ൰৪ኛ૰‫ڦ‬ഓᄽă ዐࡔአުُമሼ՗๖Lj໲ထ ྭ‫ڟ‬3131౎้ዐࡔߒཎᄽ‫ڦ‬ ႜᄽणዐ‫܈‬຤ೝ‫ڟٳ‬81&ă ৽ဏཱིূຌܸჾLj‫ٷ‬ ଉઁᄽഓᄽ‫ڦ‬٪ሞ‫ڞ‬ዂഄॏ ߭ူۚăඁ౎ဏཱིূຌॏ߭ ই‫ޗ‬থৎ81&Lj໚඗ዐࡔ੦ ዆ጣඇ൰‫ٷ‬ሀ:6&‫ڦ‬ဏׂཱི ‫؜‬ă߾႑և՗๖Lj໲ॽ‫ٷٷ‬ ३ณဏཱིઁഓ‫ڦ‬ຕଉăဏཱི ূຌዷᄲᆩሞjQipofࢅ‫ڞ‬ ‫ڑ‬ဣཥ‫ߛڪ‬੔रׂ೗‫ڦ‬዆ሰ ዐă ഄ໲ׂᄽ‫ݛ‬௬Lj߾႑ և՗๖Ljሞഛ‫כ‬ႜᄽዐLj‫ڟ‬ 3126౎้ಇఁമ21࿋‫ڦ‬ഛ‫כ‬ ዆ሰฆՂႷ቞਍ඇࡔ:1&‫ڦ‬ ഛ‫ీׂכ‬ă‫ڟ‬3126౎้ዐࡔ മ21‫ٷ‬୩ᄹ଀‫ׂڦ׍‬ଉՂႷ ቞‫ాࡔڟ‬ඇႜׂ‫ڦ؜‬:1&ă ሞ‫ذ‬ո዆ሰႜᄽLjമ21‫ذٷ‬ ‫׍‬ሞࡔాሰ‫ذ‬ጺׂଉዐ‫ڦ‬቞ ԲՂႷ‫ڟٳ‬81&ई߸‫ܠ‬ă

ᆈࡔĖূබ้Ԓėǖ ዐࡔഓᄽժࠔӁ‫ח‬ᆥ‫ۯ‬ ዐࡔඁ౎‫ڦ‬ঢ়षሺ໏‫ူظ‬24౎ᅜઠ‫ڦ‬ፌ‫گ‬຤ೝă ඁ౎‫຺ڼ‬ल‫ڦ܈‬ຕ਍՗௽Ljዐࡔঢ়ष࿒ࢅް໋Lj‫ڍ‬੗ ీᆦᇺ࿮݆࣬ްࡗඁๆ౎ఫዖସට᫙ణ‫ڦ‬ሺ‫׊‬໏‫܈‬କă ‫ܔ‬ዐࡔํ૰ডෑĂသ࠹ᇀၛ๴ঢ়षሺ‫ࢤ׊‬૧‫ڦ‬ഓ ᄽઠຫLjኄ๟ᅃ߲࣋ၩတăᇨऺዐࡔഓᄽॽࣷᆫ฼ଝ ༁Lj৊ႜኝࢇă ᆶगၡ՗௽Ljኄዖ൧ႚᅙ඗݀ิăඁ౎ዐࡔߑߑ ྜ‫ڦׯ‬ժࠔ঍ᅟ‫ڟٳ‬କ‫ुظ‬୤‫ڦ‬2691ᅢெᇮLjबࢭԲ 3122౎ߛ‫؜‬31&ăசॆ႗඀ӻዺླྀืକణՔࠅິ‫ࠣڦ‬ ॏă නമLjዐࡔ၄‫پ‬థᄽ‫ࠣڦ‬ॏฉቩକৎୃ‫ݴ‬ኮᅃLj ᇱᅺ๟ᆶ‫د‬࿕‫׬‬Ljዐࡔፌ‫ڦٷ‬రᄽणཷĊĊዐࡔ௏౥ኟ ሞฆ༌๭ࠔ޿ࠅິă ዐࡔႹ‫ܠ‬ႜᄽणዐ‫گ܈‬Lj৊෇ኁࡗ‫ܠ‬LjႴᄲ৊ ᅃօ‫ڦ‬ኝࢇLjᅜԍࢺഓᄽ‫ڦ‬૧ාă૩සLj౹᭳ࡔा )Fvspnpojups*‫ڦ‬ຕ਍၂๖Ljዐࡔമๆ‫גٷ‬๨ሏᆐฆৈ ቞ᆶ9&‫ڦ‬๨‫ܮݻׇ‬Ljܸெࡔ‫ڦ‬ኄᅃԲ૩ྺ86&ă ᆯᇀ৪ኛघଜLjሼঢ়๟ዐࡔࡔాଶံሏ‫ޜۯ‬ጎࠅ ິ‫ڦ‬૚ౢ)Mj! Ojoh*Ljඁ౎ᆐᄽ૧ා୲ူইᅃӷ዁6&ă ‫ۉ‬ጱฆခଭ๳ฆ࢔ณᆶํ၄ᆕ૧‫ڦ‬ă ‫ׯٳڍ‬ժࠔ঍ᅟ٪ሞጣᅃၵቱҹăዐࡔ‫ݛںڦ‬ԍ ࢺዷᅭ٣ิକႹ‫ݛںܠ‬Ⴀ‫࠴ڦ‬ਬഓᄽăኄྫྫᅪ࿆ጣፕ ྺ‫ݛںڦ۫ࠣٷ‬አުփᇼੂ‫ڟ‬ഓᄽԥ‫؜‬๳Ljܸ൐ኄၵഓ ᄽ࣏੗ᅜ࢔ඹᅟ‫ں‬इ‫ڥ‬႑‫ٿ‬Lj৑࠶ᆕ૧නॷူইă ժࠔႴᄲ৊ႜ৑ኰֱۙLjኄඟ‫ڲ‬ᅪ๭ࠔՎ‫ڥ‬փ๴ ࣌ᆓăُྔLjሞ৪ኛኁዚ‫ڦܠ‬ႜᄽዐLjഓᄽ੗ᆩᇀ๭ࠔ ‫ڦ‬၄ূᇆ‫ܮ‬නᅮူইĊĊ૚ౢࠅິ‫ڦ‬၄ূᇆ‫ܮ‬ጲ3121౎ ᅜઠူইକᅃӷ‫ܠ‬ăܸྔጨժுᆶ‫ނ‬ᆛܸ዁གցኄᅃඍ ੨ă ৑࠶ྔጨ‫ࣀܔ‬ཨጨுᆶՎ‫߸ڥ‬ઓవLj‫ڍ‬ᄺுᆶՎ ‫߸ڥ‬ඹᅟăඁ౎ྔጨሞዐࡔ‫ڦ‬ժࠔ঍ᅟူই3&ă॔࠶ ‫ݛ‬௬‫ڦ‬ቱҹᅪ࿆ጣժࠔ঍ᅟ੗ీᄲࡼ้ຕ౎Ljܸփ๟ຕ ሆă ዐࡔ‫ڦ‬ժࠔ঍ᅟષ‫ח‬ᅙঢ়ᆥ‫ۯ‬Lj‫ڍ‬ઠ๞࣐஥ă

ฆᄽ०რ

ၑߗె૬݆ ၌዆ࠅዚइൽۭ๚ว‫ݻ‬႑တ!

ዐࡔଂ๋৊੨ଉ‫ظ‬૦๏ႎߛ ‫ׯ‬ඇ൰ଂ๋ླऐ๴࡞ኁ!

૴ၙ዇ీ๮ऐᄽခሞዐࡔᆕ૧ ৃ౎ॽൽ‫پ‬ෙ႓Ӡዷ‫ں‬࿋

ၑߗአުනമ༵ᅱႪ߀ࠅິ݆Ljፆኹࠅዚइ‫ۭڥ‬๚ ‫ॆڦ‬བྷዿ኷ᅜतአުധ݀‫ྜڦ‬ኝว‫ݻ‬ኤࡽஓLjኄॽඟཨ ጨኁ߸వ‫ິࠅܔ‬৊ႜ৑ኰֱۙă ਸ਼༬Եુ)Dbufsqjmmbs*ፌৎჇքLj݀၄ഄሞඁ౎๭ ࠔ‫ڦ‬ᅃॆሞၑߗฉ๨‫ڦ‬ዐࡔઁᄽยԢणཷ٪ሞࣷऺփ‫ړ‬ ႜྺLjኄඟኄ‫ׇ‬ኛஃ‫ࠅྺׯ‬ዚ࠲ጀ‫ڦ‬ঋ‫ۅ‬ă ࠣ۫ྼ඄ට๗‫ྼٻ‬Ąྴք)Ebwje! Xfcc*ණྺአު ഐ֥‫ڦ‬ԍࢺ߲ටᆆຳ‫༵ڦ‬ᅱĐସටઓउđă ྴք՗๖Lj໱‫ܔ‬ፆኹࠅዚइ‫ۭڥ‬๚ྜኝว‫ݻ‬ኤࡽஓ ‫ڦ‬አު༵ᅱߌ‫ڟ‬ĐփҾđă ԍࢺࠅິۭ๚ᆆຳ‫༵ڦ‬ᅱᇸᇀ3121౎ၑߗഔ‫ڦۯ‬ ᅃၜࠅዚጧკăፕྺኄᅃࡗ‫ڦײ‬ᅃև‫ݴ‬Ljၑߗୱ฾ࣷ )Mbx!Tpdjfuz*༵঍କᅃ‫ॺݻ‬ᅱກLj՗๖ࠅິࠣ۫ว‫ݻ‬ኤ ࡽஓĐᆌ޿ԥྜኝऻ୤ࢅಽ୞LjDŽᅺྺDžዘఁ‫ڦ‬ටժփ ࡩ९đă ޿ऺࣄ࣏๴‫ڟ‬ၑߗऻኁၹࣷ‫ڦ‬ಬऍăዐࡔా‫ں‬ਃ௷ ሞၑߗ‫ׯ‬૬੕ࠅິᅙՎ‫׉ݥڥ‬೵ՓLjऻኁሞֱۙዐࡔଶ ‫ڞ‬ටൕຌ‫้޷֎ڦ‬Ljྫྫ૧ᆩࠅິጀ֩႑တઠඓණ໱் ሞၑߗ‫ڦ‬ጨׂă 2ሆ34නLjၑߗߛ‫݆ڪ‬ᇾಒ‫ت‬ᅃ࿋ా‫ں‬ఴጱๆ౎ଭ ୃ߲ሆ্॔Ljፍఁ๟޿ఁఴጱ๴ం๑ᆩጲम‫ڦ‬Ⴁఁᅜत ሞၑߗጀ֩‫ິࠅڦ‬ਸ૬ᆀႜቭࢽLjኄഐဢബӄ‫ڦ‬ภӄূ ‫ٳߛܮ‬241ᅢߗᇮDŽࢇ28ᅢெᇮDžă ၑߗአခິິ‫׊‬ଠኣሆܰ)Dbssjf! Mbn*ሞፌৎ‫ڦ‬ᅃ ْࣷᅱฉ՗๖LjၑߗአުॽीჄ৽ెᅱ૬݆ൡདࠅዚᅪ ९ă

නമெࡔ౫ᄽևࠅքຕ਍Ljዐࡔ3123౎৊੨৛௝ 371ྤ‫ܖ‬Lj৊੨ଉ‫؜ظ‬૦๏ႎߛLjড3122౎‫ڦ‬68/6ྤ‫ܖ‬ ‫ޗٷ‬ሺ‫׊‬ăሞࡗඁ61౎૛ዐࡔৈᆶ5౎๟‫ٷ‬௝৫৊੨ ࡔLj߸‫ࢪ้ڦܠ‬ዐࡔ‫ٷ‬௝‫؜ڦ‬੨ଉ‫ۼ‬ᇺᇺ‫؜ג‬৊੨ଉă ᆶ࠵‫׬ۅ‬ዐࡔॽ‫ࡔۯټ‬ा‫ٷ‬௝ॏ߭ฉቩLj৊ܸླྀߛ ഄ໱ଂ๋ॏ߭Ljᆅ݀ࡔाଂ๋ླऐă‫ڍ‬๚ํฉLjዐࡔ‫ٷ‬ ଉ৊੨‫ٷ‬௝ዷᄲ๟ᆯᇀࡔాྔॏֶ໯ዂLjܸ൐ዐࡔ‫ٷڦ‬ ௝ੰ٪‫׉ݥ‬؊ፁLjপ዁3123౎:ሆ‫ڹ‬Ljዐࡔ‫ٷ‬௝ੰ٪ଉ ‫ڟٳ‬:481ྤ‫ܖ‬Lj‫ظ‬૦๏ፌߛु୤Ljྜඇ੗ᅜጲߴጲፁă ഄْLj૴ࢇࡔଂ౫ፇኯࠅքLj3123౎‫ٷ‬௝ஹᅟଉৈ ྺ4841ྤ‫ܖ‬Lj቞ඇ൰ࠃᆌଉ‫ڦ‬8/8&ăܸዐࡔ໯৊੨‫ڦ‬ 371ྤ‫ܖ‬Ljᆼৈ቞ඇև‫ٷ‬௝঍ᅟଉ‫ڦ‬8&Lj໯ᅜ‫ܔ‬ඇ൰ଂ ॏ‫ڦ‬ᆖၚժփ‫ٷ‬ăᅺُ‫ܔ‬ᇀዐࡔ‫ٷ‬ଉ৊੨‫ٷ‬௝ॽ‫ڞ‬ዂࡔ ाଂ๋ླऐ‫ڦ‬ຫ݆Lj߸‫ڦܠ‬੗ᅜ๫ྺ๟ࡔा౫ׂ೗๨‫ׇ‬ ‫ڦ‬ᅃዖ‫ך‬ፕܸᅙă ‫أ‬କ‫ٷ‬௝Lj๚ํฉዐࡔৎ౎ઠे‫ٷ‬କዷᄲଂ๋‫ڦ‬৊ ੨ଉăփࡗଂ๋৊੨ଉሺ‫׊‬ժփྜඇᅺྺࡔాଂ๋ࠃ൱ ඍ੨ક‫ٷ‬Ljሞඇ൰ଂ๋ॏ߭փ܏ฉቩLjܸዐࡔԍ‫૶׼‬Ⴤ ৵౎ଂׂ๋ଉሺ‫ڦ׊‬ԝৠူLjଂ๋৊੨ਏᆶᅃۨ‫ڦ‬മቒ Ⴀࢅᇨ‫ݞ‬ႠǗ‫ٷڍ‬ଉ৊੨ଂ๋࣏๟ྰၾ‫ڟ‬କ࿢ࡔ‫ڦ‬ଂ๋ Ҿඇă ᆯᇀ๴ट‫܋‬ഘࢪᅺ໎ᆖၚLj3123౎ඇ൰211‫ࡔ߲ܠ‬ ॆሦᇜփཞ‫࡭ڦ܈ײ‬ሚྰၾLj༬՚๟ெࡔĂ‫ܭ‬ஆຯ‫ڪ‬ዷ ᄲଂ๋‫؜‬੨‫ࡔٷ‬ଂ๋३ׂLjᆅ݀3123౎ူӷ౎ᅜઠࡔा ଂॏ‫ڦ‬ԓቩăጲৃ౎7ሆᅜઠLjࡔाᇗ௝ॏ߭᫁ื61&Lj ᅙื዁૦๏ߛ‫ۅ‬Lj‫ٷ‬۹ࢅၭ஛ॏ߭ᄺฉቩሀ41&ă

૴ၙणཷᆶ၌ࠅິᅃ࿋ߛ࠶34නຫLj޿ࠅິ዇ీ๮ ऐၨ๳ᄽခሞዐࡔ๨‫ׇ‬ገྺᆕ૧Ljሞഄ໲ႎ႗๨‫ڦׇ‬ሺ ‫׊‬ᄺ࢔ഽ৒ă ኄॆ߲ට‫ۉ‬స)QD*዆ሰฆඁ౎ሞዐࡔ‫ڦ‬዇ీ๮ऐၨ ๳ტ໏ሺ‫׊‬Lj‫ڍ‬बࢭுᆶටీၙ‫ڟ‬ኄ੷ᄽခኄ஺੺৽ํ ၄କᆕ૧ă ૴ၙ๯ဝኴႜ‫׊‬ᄘᇮ൪ሼሞඁ౎22ሆ‫ڦ‬ᄽज‫ࣷࣆۉ‬ ᅱฉຫLjᄲࢾଇෙ߲ल‫ీ֍܈‬ඟዐࡔ዇ీ๮ऐᄽခํ၄ ᆕ૧Ljև‫ݴ‬ᇱᅺሞᇀ޿ࠅິ‫ܔ‬๨‫ׇ‬ᆐၨࢅၨ๳ർ‫ॺڦڢ‬ ૬৊ႜକཨጨă ‫ၙ૴ڍ‬๯ဝ֎ခ‫ࣜ׊‬࿀௽34නሞ‫؜‬ဝ‫ٳ‬࿦ຯ๘হ ঢ়षஃ༇)Xpsme! Fdpopnjd! Gpsvn*‫ڦ‬क़ဤথ๴֑‫้ݡ‬ ຫLj૴ၙ዇ీ๮ऐሞዐࡔᅙਸ๔ᆕ૧ăዐࡔ၄ᅙ‫ྺׯ‬ඇ ൰ፌ‫ڦٷ‬዇ీ๮ऐ๨‫ׇ‬ă ਍๨‫ׇ‬ჺ৯ऐࠓHbsuofsཥऺLj3123౎‫ڼ‬ෙल‫૴܈‬ ၙ዇ీ๮ऐሞዐࡔ‫ڦ‬๨‫ڟٳܮݻׇ‬26&Ljሂื዁‫ܾڼ‬ ࿋Ljᇺߛᇀฉ౎ཞ೺‫ڦ‬2/8&ă HbsuofsᇨऺLjৃ౎૴ၙॽ‫ࡗג‬ෙ႓‫ۉ‬ጱLj‫ྺׯ‬ዐ ࡔ‫ڼ‬ᅃ‫ٷ‬዇ీ๮ऐၨ๳ฆă ‫ݴ‬ဆට๗য়ߢ‫׬‬Lj৑࠶૴ၙ݀ቛტ௓Lj‫ڍ‬዇ీ๮ऐ ๨‫ׇ‬ฉ‫ڦ‬ॏ߭቟‫׉ݥ‬घଜLj૴ၙփ໿੗ీํ၄૧ා୲‫ٷ‬ ‫ޗ‬ሺ‫׊‬ă૛ӆኤඋ)DMTB*ຕ਍၂๖Ljඁ౎ዐࡔ෇ோप዇ ీ๮ऐ‫ڦ‬ॏ߭ူইକ51&዁61&Ljཞ้࣏ᆶ࢔‫ܠ‬๮ऐփ ܏༵ืरຍႠీLjසದԢ‫ٷ‬၂๖ೡࢅ߸੺‫تڦ‬૙ഗ‫ڪ‬ă ᄺᆶටয়ߢຫLj‫ܔ‬ᇀᅃॆᅃਸ๔ၨ๳‫گ‬ॏ዇ీ๮ऐ ‫ິࠅڦ‬ઠLjၨ๳૧ා߸ߛ‫܋ߛڦ‬๮ऐ੗ీࣷ௬ଣ཈቟ă


41

!!!!!!!!!!!!!‫ڼ‬224೺

ฆᄽ֎ঢ়

֎ঢ়०რ

߾ႜඁ౎ੵৣට௷Լᄽခଉ ‫ג‬2/6ྤᅢᇮ!ཞԲሺৎ೿‫ׯ‬ ඇ൰๨ኵፌ‫ڦٷ‬ᆀႜĊĊዐࡔ߾ฆᆀႜ3123౎ৣా ྔऐࠓӸ૙‫ৣੵڦ‬ට௷Լᄽခଉ‫ࡗג‬2/6ྤᅢᇮLjডฉ ౎ཞ೺ሺ‫׊‬ৎ೿‫ׯ‬ă ߾ႜႎ࿕ߡ‫׬‬Ljপ዁3123౎‫ڹ‬Lj߾ႜ‫ڦ‬ට௷Լൣ໙ ྪஏᅙޮ߃ඇ൰ৎ81߲ࡔॆࢅ‫ں‬൶Ljణമሞ‫࠶॔ںړ‬ሎ Ⴙ‫ڦ‬໯ᆶৣྔ‫ݴ‬ኧऐࠓ਩ᅙਸӸੵৣට௷Լᄽခă ዐࡔට௷ᆀႜُമࠅքຕ਍၂๖Lj3123౎ඇ౎ੵৣ ஹᅟට௷Լ঳໙ᄽခેऺྺ3/:5ྤᅢᇮට௷Լăُডฉ ౎‫ڦ‬3/19ྤᅢᇮሺ‫׊‬52/4&Lj‫ݒ‬ᆙ‫؜‬ට௷Լፕྺኧ޲ऋ Լ‫ڦ‬Ⴔ൱‫׼‬Ⴤሺ‫׊‬ă ߾ႜ‫׬‬Ljሞඁ౎߾ႜӸ૙ੵৣට௷ԼᄽခଉዐLjᆯ ৣྔऐࠓӸ૙‫ڦ‬቞‫ڟ‬ሀ61&Ljև‫ྔৣݴ‬ऐࠓ‫ڦ‬ට௷Լᄽ ခ‫ܔ‬ԨऐࠓጨׂĂ٪੼ईᆐᄽ๭෇‫ࠋڦ‬၅‫܈‬ฯ዁‫ڟٳ‬ෙ ‫ݴ‬ኮᅃయ዁ᅃӷLj‫ྺׯ‬ዘᄲ‫ࢃڦ‬႐৪ኛ૰ă 3123౎Lj߾ႜ୲ံၠྔࡔአު‫࠽ླྀࠀׯ‬ට௷Լፕྺ ྔࣹ‫ئ‬ԢጨׂLjᆶ૰༵ืକට௷Լሞৣྔ‫ڦ‬ᆖၚ૰ăሞ ୿‫ܘ‬Lj߾ႜሞዐጨᆀႜዐ๯ॆ‫݀ࠀׯ‬ႜକට௷Լ٪੼ኤ )Dfsujgjdbuf! pg! Efqptju*Ljགցକ୿‫ܘ‬๨‫ׇ‬ට௷ԼDE݀ ႜ‫ڦ‬੣ӣă ሞၑߗLj߾ႜ‫ྺׯ‬๯ॆዐጨ૗ӂට௷Լ೺ऋ঍ᅟፔ ๨ฆLjణമන਩঍ᅟଉሀ቞ኝ߲૗ӂට௷Լ೺ऋ๨‫ׇ‬঍ ᅟଉ‫ڦ‬31&ă

ዐࡔRQFIIెકඹ! ॽሎႹၑߗূබऐࠓฤ൩֖ᇑ ਍ኪ൧ට๗ཪ୞Ljට௷Լࢇ߭ৣྔऐࠓཨጨኁDŽ० ‫׬‬SRGJJDžၜణᆶྭሞ౎ాકඹLj࿄ઠॽሎႹၑߗূබ ऐࠓฤ൩֖ᇑăSRGJJሎႹৣྔؕण‫ڦ‬ට௷Լጨূཨጨ ᇀዐࡔࡔాጨԨ๨‫ׇ‬ă ዐࡔሞ3122౎23ሆ‫؜ླྀݻ‬କSRGJJ๬‫ۅ‬ၜణLjᅜ৊ ᅃօਸ‫ݣ‬ጨԨၜణĂ༵ߛට௷Լ‫ࡔڦ‬ा‫ں‬࿋ăၑߗ๟ඇ ൰ፌ‫ڦٷ‬૗ӂට௷Լዐ႐Lj‫ߵڍ‬਍ణമ‫ڦ‬SRGJJ݆ࡀLj ኻᆶዐࡔ‫ٷ‬୥ጨׂ࠶૙ऐࠓሞၑߗ‫ڦ‬ጱࠅິ੗ᅜཚࡗ SRGJJၜణ‫ܔ‬ዐࡔా‫ں‬๨‫ׇ‬৊ႜཨጨă ਍Ėฉ࡛ኤඋԒė‫ڦ‬Ԓ‫׬ڢ‬LjĐSRGJJืपӲđ! DŽᆼ‫׬‬SRGJJ3Džഔ‫ࢫۯ‬LjሞၑߗূබऐࠓዐLjᅙਏԢࢇ ߭ৣྔऐࠓཨጨኁDŽ०‫׬‬RGJJDž‫ྔڦ܈ܮ‬ጨᆀႜฤ൩‫ׯ‬ ྺ๯಼इ಼SRGJJ‫܈ܮ‬๬‫ۅ‬ऐࠓ‫ڦ‬੗ీႠড‫ٷ‬ă Ԓ‫׬ڢ‬Ljቀ‫ٶ‬Ăࣹ‫ݿ‬੦ࠣĂ࢛ิᆀႜĂዐᆀࡔा‫ڪ‬ ᆀႜ‫޿ܔ‬Ԓკ࿚‫ް࣮ڦ‬ዐLj਩՗‫ٳ‬କ‫ܔ‬SRGJJકඹ‫࣌ڦ‬ ᆓई႗඀ăԒ‫׬࣏ڢ‬LjႎሺSRGJJ‫܈ܮ‬ᆩᇀ݀ႜBࠣ঍ ᅟ໯சஜएূ)FUG*‫ڦ‬੗ీႠড‫ٷ‬ă ዐࡔኤඋ॔‫࠶۽‬૙྿ᇵࣷएূևዷඪྦྷଠ՗๖Ljॽ ླྀ‫ۯ‬ક‫ٷ‬SRGJJ๬‫ۅ‬ऐࠓ‫ྷݔ‬LjॽሎႹၑߗዐጨᆀႜĂ ԍ၃ऐࠓᅜतၑߗഄ໱ጨׂ࠶૙ऐࠓ֖ᇑSRGJJ๬‫ۅ‬ă

ߛฺԒߢ৊ᅃօੂ੣ࣜূ නമLjߛฺ݀ք‫ݴ‬ဆԒߢ৊ᅃօੂ੣ࣜূጽ๞Ljᇨ ऺ3129౎ࣜূॏ߭ॽۚ዁2311ெᇮ0ӇິLjᆅ݀๨‫ׇ‬ኛ ஃăփࡗᄺᆶ‫ॆܠ‬ऐࠓੂ‫ܠ‬3124౎ࣜূࢫ๨Ljᆮഄ๟ৎ නࣜূၭ‫ޗ‬ฉቩዷᄲሞ27:1ெᇮ0Ӈິ޹ৎ঍ཨLjᆅ݀ ࣜূईॽምْ֪๬2811ெᇮ‫֪֊ڦ‬ă ৎනLjߛฺ৊ᅃօੂ੣ࣜূLj޿ऐࠓ‫ٷ‬ጸฆ೗‫ݴ‬ဆ ฾‫׬‬Ljᇨऺ3129౎ࣜূॏ߭ॽۚ዁2311ெᇮ0ӇິăԒ ߢዐLj޿ႜ‫ݴ‬ဆ฾՗๖Lj्ยெࡔํा૧୲Lj૩සፌᆶ ‫پ‬՗Ⴀ‫ڦ‬ெࡔ21౎೺ቐඋሞ3129౎࣮ื዁3/1&Ljᇨऺࣜ ূॏ߭ॽሞৃࢫ6౎‫׼‬Ⴤጽ‫گ‬Ljժ൐‫׊‬၍ᇨऺࣜূॽሞ 3129౎ۚ዁2311ெᇮ0Ӈິă ኮ໯ᅜੂ੣ࣜূLjߛฺ‫ڦ‬૙ᆯ๟‫أ‬କํा૧୲ኮ ྔLjࣜূᇑ߳ऋԼኮक़‫ۯ૴ڦ‬ཞᄣᆖၚጣࣜূॏ߭ă ໲ᇨऺ‫ړ‬മࣜূ঍ᅟ໯ฉ๨एূ)FUG*ํ࿿๨‫ׇ‬ᅜत߳ ‫ٷ‬ᄕႜ‫ڦ‬Ⴔ൱ሞ3124౎ࣷीჄᅜ311:.3123౎‫ڦ‬໏‫܈‬ሺ ‫׊‬LjࣜূFUGႴ൱ॽሞ3125౎‫࣐ݣ‬ăऋԼ‫ݛ‬௬ॽደॷ൵ ᇀ࿘ۨLjሞ࿄ઠຕ౎ॽ‫࣐ݣ‬ժ൐ၥ३ࣜূॏ߭ቩ๞ă

࿮၌዆ࠔசࡔቐ

නԨईᆅ݀ࡔाĐऋԼ቟ኛđ ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ නԨዐᄕᆀႜනമჇք ࿮၌዆ࠔቐᅜᆌ‫ܔ‬ཚ໫‫ऺڦ‬ ࣄኮࢫLj૬नᆅઠࡔा֎ঢ় হ‫ڦ‬ഽଜ‫ڑݒ‬Lj‫಼ݵݵ‬ೠන Ԩُਉ੗ీᆅ݀ႎᅃ୾Đऋ Լ቟ኛđă ‫ࡔڤ‬ᄕႜႜ‫׊‬࿊‫ڤ‬த ‫ܔ‬නԨᄕႜൺ‫ޜ‬ᇀҾԠአު უ૰‫ڦ‬ႜྺ༵‫؜‬କॖ෍‫಼ڦ‬ ೠLjয়ߢຫනԨᄕႜኟஶጣ ฿ඁ‫܀‬૬Ⴀ‫ླڦ‬၃Lj঳ࡕՂ ඗‫ڞ‬ዂĐࣹ୲‫ڦ‬አዎࣅđă නԨঢ়ष‫߆עٷ‬૧௽૬ नፔ‫؜‬କ࣮ᆌă2ሆ34නLj ߆૧௽থ๴ᆈࡔĖূබ้ Ԓė֑‫้ݡ‬ຫLj‫ٗࡔڤ‬౹ዞ ᄕႜॕ‫୲ࣹۨࠦڦ׼‬አ֧ዐ इᅮ‫ݩ‬റLj࿊‫ڤ‬தĐுᆶጨ ಼߭ೠනԨđă ՋኵऋԼ༵ߛ‫؜‬੨৪ኛ૰ ٗ3123౎21ሆᅜઠLj නᇮ‫ܒ‬ெᇮ‫୲ࣹڦ‬ᅙঢ়ူۚ ሀ23&LjጨԨ๨‫ׇ࣏‬೺ྭන Ԩᄕႜ৊ᅃօ‫ݣ‬຿አ֧ă‫ڍ‬ ๟නԨᄕႜჇքࠔቐऺࣄኮ ࢫLjනᇮࣹ୲‫؜ܸݒ‬၄କ‫ݒ‬ ‫ڑ‬ă! ĐනԨᄕႜࣷᅱኮࢫ නᇮࣹ୲ीჄጽߛLjຼࢭ՗ ௽නԨᄕႜ‫੻ڦ‬຿አ֧ժ ுᆶׂิ‫ڦٷܠ‬ၳࡕăđք શႢ‫ࡘھ‬૛தᆀႜ)Cspxo!

Cspuifst! Ibssjnbo*ඇ൰ऋ Լ቟୼ዷ࠶Ăࣀܻনኪఁঢ় षბॆகਖ਼Ąബ‫ુڤ‬ຫă! නԨഽۙLj໲࿮ᅪླྀ‫ۯ‬ නᇮՋኵLjනᇮࣹ୲ူۚ߸ ‫ڦܠ‬๟๨‫ڦׇ࣮ۙ‬঳ࡕă‫ڍ‬ ๟ࡔाऋԼአ֧ጆॆ‫׬‬Lj๚ ํฉLjෑ๞නᇮ‫ߛ༵ٷٷ‬କ නԨฆ೗‫ࡔڦ‬ा৪ኛ૰Lj‫ܔ‬ නԨ‫؜ڦ‬੨ൻ‫ۯ‬႙ঢ়ष๟ट ྺᆶ૧‫ڦ‬ă ཞ૙Lj‫ࡔڤ‬ঢ়षኟ௬ଣ ઓవLjසࡕ౹ᇮืኵLjՂ඗ ߴ‫؜ڦࡔڤ‬੨ฆሰ‫ׯ‬უ૰Lj ᅺ಼ܸೠ۫৙‫ڦ‬ፔ݆๟൧ᆶ ੗ᇱ‫ڦ‬ă! Đ౹ዞ‫څ‬ᆭ)නԨᄕႜ ‫ࠔڦ‬ቐऺࣄ*ዷᄲ๟ᅺྺ౹ዞ ঢ়षሺ໏‫࣐ݣ‬ăđCLጨׂ ࠶૙ࠅິۭ๚ጺঢ়૙ĂऋԼ ቟୼ዷ࠶਻‫ڻ‬Ąટܷຫă!

๨‫څׇ‬႐૶໮‫ݒ‬ᆌ! ُྔLjጨԨ๨‫څׇ࣏‬ ႐LjනԨᄕႜ‫ڦ‬ፔ݆ࣷᆅઠ ߸‫ॆࡔܠ‬ᄕႜ‫ݠڦ‬ၳLjٗ ܸᆅ݀৪၎ՋኵLjᅨन໯࿍ ‫ڦ‬ĐऋԼ቟ኛđă! ᅙᆶ‫ݴ‬ဆॆ‫׬‬Lj࿒ࢅ‫ڦ‬ ऋԼ቟ኛ๚ํฉᅙঢ়‫׼‬Ⴤ࢔ ‫౎ܠ‬ăĐᅺྺᅃၵࡔॆ‫ڦ‬ᄕ ႜཚࡗଉࣅ੻຿ࢅ՚‫ڦ‬ᅃၵ ߅ᇨ‫ٯ‬แླྀ‫ۯ‬໲்‫ڦ‬ऋԼՋ ኵLj࿢்။෇ऋԼ቟ኛᅙঢ় ᆶၵ้නକăđટܷຫă! ‫ڍ‬๟ெࡔᆶ၍ႎ࿕ྪೠ ஃຫLjփ๟௅ْଉࣅ੻຿‫ۼ‬ ࣷ‫ڞ‬ዂऋԼጽෑ‫ڦ‬ăெࡔࢅ ౹ዞᄕႜྼ‫ुظ׼‬୤‫گڦ‬૧ ୲አ֧ᅙᆶ้නLjܸ൐࣏ླྀ ‫؜‬କ߳๕߳ᄣ‫ڦ‬ቐခࠔசऺ ࣄLj‫ڍ‬๟ெᇮĂᆈԃࢅ౹ᇮ

ᅈ඗ԍ‫׼‬କ၎‫ڑڦܔ‬Ⴀă! ĐනԨ๬཮ཚࡗऋԼ አِ֧घ‫؜‬੨Lj‫ڍ‬๟ኻᄲৈ ၌ᇀනԨᅃࡔLj࿢ණྺ࿚༶ ৽փ‫ٷ‬ăđ฽ஒૢ‫ٷ‬ბূබ ბঞ๲Ăࡔाஹᅟጆॆম‫ޡ‬ ૛ĄԞ߭ຯ༬ન‫ڤ‬ຫă! ඗ܸLjනԨই‫گ‬૧୲ࢅ ླྀ‫ۯ‬ऋԼՋኵ‫ڦ‬አ֧࣏๟ᆅ ഐକႎ႗๨‫܈ߛڦॆࡔׇ‬য় ༼ă! ࡣࡔࢅ໽ࡔ࠳ᇵፌৎ৽ ‫ܔ‬නԨ‫੻ڦ‬຿አ֧ࢅெࡔِ घጨׂ๭ᅮ‫ڦ‬ፔ݆ᅜतԨࡔ ऋԼ‫੺ڦ‬໏ืኵLj՗‫ٳ‬କ‫څ‬ ᆭă әဇ࠳ᇵᅨԑᇽຫLj‫ݝ‬ ‫ڦׂں‬ॏ߭ࢅᆅ݀କ‫ܔ‬ጨׂ ಟ఑‫څڦ‬႐ă3123౎4ሆLj әဇ֎‫ܔ৽׊‬ெࡔĂනԨࢅ ౹ዞۙ‫گ‬૧୲໯ᆅ݀‫ڦ‬Đऋ Լ࡛ၱđ༵‫؜‬କ‫׉ݥ‬௓ଜ‫ڦ‬ ಼ೠă! ඇ൰ኪఁ‫܀‬૬ࢢ࠵ჺ৯ ࠥ࿚ࠅິDbqjubm!Fdpopnjdt ঢ়षბॆዬ૧ҾĄম໭೵ ຫLj߳ࡔ‫ݵݵ‬ሺ݀ऋԼ࢔੗ ీ‫ڞ‬ዂᅃၵႎ႗ঢ়ष༹‫ܔ‬ऋ Լ๨‫߸ׇ‬኱থ‫߅ڦ‬ᇨฯ዁ጨ Ԩ੦዆Lj‫ڍ‬๟Ljසࡕඇ൰ঢ় षሺ‫׼׊‬Ⴤ݄૰Lj݀‫ॆࡔٳ‬ ‫ڦ‬አު‫أ‬କीჄՋኵ໲்‫ڦ‬ ऋԼLj՚࿮໱݆ă Đُਉ੗ీৈৈ๟ྺํ ၄ඇ൰ঢ়ष‫׼‬Ⴤް໋ܸփ‫ڥ‬ փ޲‫ڦ؜‬և‫پݴ‬ॏăđম໭ ೵ຫă!

ท؄೗๨‫ׇ‬੤ᆶ‫ޗٷ‬հ‫ۯ‬

‫ۼ‬๨‫ח‬ఴ‫ׯ‬ዐࡔท؄೗ၩ‫ݯ‬ዷ૰ਬ ዐࡔ้ชമ࿐‫ڦ‬ఴႠ ാࠔࠟആ)Hvddj*ࢅәԐ૞ )Cvscfssz*༵ԈLjླྀ‫ۯ‬ຕሆ ઠᅺዐࡔசॆኧ‫࣐ݣ؜‬؋ऍ ‫ڦ‬ท؄೗๨‫ڑݒׇ‬Ljኄସඇ ൰ཨጨኁྺኮᅃናă ਍૛ӆኤඋ)DMTB*‫ڦ‬ ჺ৯Ljሞዐࡔท؄೗๨‫ׇ‬Lj ఴႠၩ‫ݯ‬ኁሀ቞66&Ljᇺߛ ᇀඇ൰ೝ਩຤ೝྺ51&Ljኄ և‫ݴ‬ᇑዐࡔฆටཚ‫׉‬ဠ࣌ࠔ சࡍዘ૝࿿༪ࡻአު࠳ᇵई യሞ‫ࢇڦ‬ፕअӵᆶ࠲ă ኄᄣ‫ڦ‬ໃ૝࿔ࣅඟၟә Ԑ૞ĂMW‫؜ڪ‬೗ทࣀ‫ޜ‬ጎࢅ ๦೗‫ڦ‬ഓᄽٗዐ๴ᅮLjܸዐ ࡔᆶബ‫ڦ‬ఴට‫ܔ‬೗ಈᄺ๟൧ ᆶ‫܀‬ዓă ‫ڍ‬૛ӆኤඋ‫ڦ‬ჺ৯၂ ๖Ljኄၵท؄೗ࠅິᄺ௬ଣ ၩ‫ޗٷࣷݯ‬հ‫ޅڦۯ‬၃Ljᅺ ྺሞঢ়ष൧઄փඓ้ۨ೺Lj ఴႠփ໿੗ీၟ౰Ⴀఫᄣື

ᅪࣩऊă Đఴටփࣷ؋‫ࠔۯ‬ ࿿Ljđ૛ӆኤඋጂၑߗ‫ڦ‬ၩ ‫ݯ‬ኁࢅձ֒‫ݴ‬ဆ฾Nbsjbob! Lpvຫ‫ڢ‬ăĐසࡕঢ়ष൧઄ ၎‫ړ‬փ࿘ۨLj໱்ࣷ‫ڪڪ‬ም ੂăđ ਍ጧკࠅິԞܷ)Cbjo* ‫׬‬Ljዐࡔท؄೗ၩ‫ݯ‬ට੨቞ ඇ൰໯ᆶท؄೗ၩ‫ݯ‬ኁ‫຺ڦ‬ ‫ݴ‬ኮᅃLjժሞඁ౎‫ג‬ሁெࡔ ၩ‫ݯ‬ኁ‫ྺׯ‬ඇ൰ፌ‫ڦٷ‬ท؄ ೗ၩ‫ݯ‬ඖ༹ă

2ሆዐიLj‫ڢ‬൫ຯท؄ ೗ኸຕฉቩ3/2&Ljৃ౎዁ ৃᅙฉቩ7&Ljቩ‫ޗ‬๟௽ᨡ DŽNTDJDžඇ൰ࠣ೑ኸຕ4& ቩ‫ڦޗ‬ଇԠăዐࡔঢ়ष࣮ ౱Lj੗ీᄺྺท؄೗ႜᄽም ག‫ۯ‬૰ă ৽ሞ2ሆူი‫ڼڦ‬ᅃ ዜLjၑߗࢅӐோ‫ٷ߳ڦ‬ฆ‫ׇ‬ ࣏๟ၩ‫ݯ‬ኁሊणLj໱்วԝ MWĂҺக๣ĂࠟആĂ೵ઙ‫ٳ‬ ‫߳ڪ‬ዖ೗ಈኽ‫ڀ‬ă‫ܔ‬ᇀዐࡔ ‫ٷ‬୥ᆶബටܸჾLjၑߗࢅӐ

ோ๟૗ዐࡔ‫ٷ‬୥ፌৎ‫ڦ‬ଇ߲ ࠔ࿿‫ں‬ă ߲ටዺ૙‫ݧٳ‬৆ໜሞ઻ ӱวࢫLj๮૛༵ጣٗӐோᅃ ࡽ࠽‫ׇ‬சઠ‫߳ڦ‬ዖ࿿೗Lj‫ړ‬ ዐԈઔҺக๣ࢅLfo{pă‫ٳ‬ ‫઻ڦݧ‬ӱ๟ా௏ࠟ‫ڦ‬ᅃ࿋‫ݝ‬ ‫ׂں‬ਸ݀ฆă ሞӐோᆦ૧‫ࠟڦׇ܄‬ആ ገஜ‫ی‬ዐLj຺ఁఴጱ਋ሞᅃ ߲ի૱ࡋ໼മੂኈೄബԈLj ଷᆶ೿ఁఴጱሞੂॏኵ861 ெᇮ‫ڦ‬ԝԈăᇑُཞ้Ljሞ ޿‫ࠔی‬࿿‫ڦ‬ኻᆶଇ࿋౰ႠLj ഄ໱ࠥਜ਼ሶሞோྔಇ‫ܓ‬Lj‫ڪ‬ ࢪԍҾ‫ݣ‬ႜă!! ‫ڍ‬ଭ๳࠵ִට๗য়ߢ ‫׬‬Ljໜጣዐࡔአު‫ٶ‬ऍޫ ӨLjዐࡔท؄೗๨‫ׇ‬੗ీփ ࣷ‫؜‬၄Ԗቊ๕ሺ‫׊‬ăኄᄣ‫ڦ‬ ሺ‫׊‬ሼସዐࡔ๨‫ׇ‬ሞ3119౎ ඇ൰ূබླऐࡗࢫ‫ྺׯ‬ท؄ ೗ಈ‫ڦ‬ዘᄲ๨‫ׇ‬ኮᅃă


3124౎2ሆ36.42න

42

ାბ

ᆈࡔߛၯ౰ิཚࡗ঍ᆷኧ޲ბ‫ݯ‬

ାბ०რ

ॵൃ౰ิಇĐԄূ౰đӽ๯ ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬ ຕ਍၂๖Ljሁઠሁ‫ڦܠ‬ ౰‫ٷ‬ბิཚࡗጀ֩঍ᆷྪበ ঳๎Đ‫ূܠ‬đವᆷLjᆈࡔ‫ٷ‬ ბዐॵൃ‫ٷ‬ბ౰ิ໯቞Բ૩ ፌ‫ܠ‬ă ඁ౎Ljࠌᆶ279ఁ ॵ ൃ ბ ิ ጀ ֩ କ ఁ ྺ TffljohBssbohnfou‫ڦ‬঍ᆷ ྪበLj޿ெࡔྪበُമᅺྺ ౎ൟ౰Ⴀᇑ޷ᇧ‫׊౎ڦ‬ఴႠ ༵ࠃದ‫ܔ‬ೝ໼ܸԢ๴ኛᅱă ሞጀ֩ටຕፌ‫ڦܠ‬മ31ಇఁ ዐLjᆈࡔ‫ٷ‬ბ቞‫ڟ‬କ9ఁă TffljohBssbohnfou‫ڦ‬ ఴႠࣷᇵ‫ྺܠٷ‬ഓᄽߛ࠶Lj ጀ֩ᄲ൱ኮᅃ๟ೝ਩౎ႉ‫ٳ‬ ‫ڟ‬28ྤᆈԃă౰Ⴀࣷᇵ‫ٴ‬ᆌ ९௬‫ڦ‬ཉॲ‫ྺܠٷ‬ท௘‫ڦ‬ሀ ࣷĂӆࡍ‫ࠔڦ‬࿿୫ႜईኁᅃ ၵ้ࢪ኱থᄲ൱ኧ޲၄ূă ྪበ‫ڦ‬ዷᄲ๴ዚྺ‫ٷ‬ბბ ิLjኻᄲཚࡗ‫ٷ‬ბᆰၒጀ֩ न੗௨ኧ޲ࣷᇵ‫ݯ‬ăྪበཥ ऺຕ਍ࢫ‫؜ڥ‬Lj3123౎ጀ֩ ‫ڦ‬ბิຕଉԲമᅃ౎ሺ‫׊‬କ 69&ă TffljohBssbohnfou ‫ॺظ‬ኁतጺ֋քન‫ܙ‬Ąྴ ‫)ڤ‬Csboepo! Xbef*ຫ‫ڢ‬ǖ! ! Đ‫ٷ܁‬ბ೺क़Ljბิᆌ޿ӝ

࿥ዿ௅ᅃ߲ऐࣷકቛາྼĂ ༹ᄓඇႎ‫ڦ‬๚൧ă඗ܸLjᅺ ྺፌৎბ‫ܮߛݯ‬ฉቩLjბิ ‫༹ڦ‬ᄓঢ়૦‫ٷٷ‬๴‫ڟ‬କ၌ ዆ăđ ໱ց؊‫ڢ‬ǖĐᅃၵට੗ ీࣷຫLjኄၵ౰ටኻ๟ྺକ ጲम‫ڦ‬૧ᅮ૧ᆩኄၵఴටLj ඗ܸ࿢ණྺ໳்ኻ๟ԲԲ ටĎٓ௽ďၵܸᅙăđ ඁ౎ഐLjԨ੔ბ‫ݯ‬ฉ ቩ዁ፌߛ‫ܮ‬:111ᆈԃLjߵ਍ ྪበຕ਍၂๖Lj౰Ⴀბิೝ ਩ ੗ ᅜ ཚ ࡗ ྪ በ ٗ ໳ ் ‫!!ڦ‬ Đವᆷđఫ૛‫ڟڥ‬6111ԃ‫ڦ‬ ጨዺLjᆩᇀགցბ‫୑ݯ‬۴ă ৑ ࠶ ྪ በ ۙ ֱ ‫ڥ‬ ‫؜‬Lj3123౎91&ሞྪበฉॺ ૬ഐ‫࠲ڦ‬ဣ‫ۼ‬ภत‫ڟ‬କႠႜ ྺLjྴ‫ڤ‬ॕਦ‫ޏ‬ණྔহ‫ڦ‬ኰ ሴLj໱ණྺॺ૬ྪበ‫؛ڦ‬ዔ փ๟ྺକኧ‫ࠞ׼‬૤Ⴀ঍ᅟă ሞ3123౎ᅃْᄇ঄ዐLj໱ॽ

ྪበ౰ႠࣷᇵۨᅭྺĐང႐ ԐԞđLj‫׬‬ሢ໳்ĐࣱٓĂ ణՔ௽ඓđLjܸఴႠࣷᇵሶ ྺĐᆶ૝ஸ‫ڦ‬ส๗đă ໱ሞྪበዐႀ‫ڢ‬ǖĐఴ ౰ࣷᇵ‫࠲ڦ‬ဣᅃਸ๔৽๟ષ ஦‫ڦ‬ᡤᡍLj‫ܠٷ‬ຕ࠲ဣࣷᆶ ႠႜྺččᅺྺĎส๗்ď ೵Փ‫਼੄࢔ۼ‬Lj໱்‫ॽࣷۼ‬ ബࢾሞĎང႐ԐԞďวฉLj ࿢ժփණྺኄᆶ๊஺‫ٱ‬ăđ ਍ဒLj‫ٷ‬ბิᅙঢ়቞‫ڟ‬ ྪበඇ൰ࣷᇵጺຕ‫ڦ‬55&ă ߵ਍ႎጀ֩ࣷᇵ‫ݴ‬քԲ૩Lj ‫؜ڥ‬ሺ‫ࣷ׊‬ᇵຕፌ‫ڦܠ‬മ31 ఁ‫ٷ‬ბӽ‫ڇ‬සူLjഄዐമෙ ఁႎሺටຕ‫ࡗגۼ‬271ఁǖ 2/ॵൃ‫ٷ‬ბ)Vojwfstjuz! pg! Dbncsjehf*Ǘ3/୿‫ܘ‬ঢ় षბᇾ)Mpoepo! Tdippm! pg! Fdpopnjdt*Ǘ4/੝༬‫ٷ‬ბ )Vojwfstjuz!pg!Lfou*Ǘ5/౷ ۡࡲ‫ٷ‬ბ)Vojwfstjuz! pg!

Opuujohibn*Ǘ6/߭ઙຯߣ ‫ٷ‬ბ)Hmbthpx! Dbmfepojbo! Vojwfstjuz*Ǘ7/ళҾ೵ ‫ٷܙ‬ბ)Vojwfstjuz! pg! Tpvuibnqupo*Ǘ8/౥ৄ ք ୛ ਖ਼ ຯ ‫ ٷ‬ბ ) P y g p s e! Cspplt! Vojwfstjuz*Ǘ9/Һ ۡԎ‫ٷ‬ბ)Vojwfstjuz! pg! Fejocvshi*Ǘ:/฽Ҿ‫ڤ‬ ୛ຯ‫ٷ‬ბ)Vojwfstjuz! pg! Tu/Boesfxt*Ǘ21/୿ ‫ ٷ ܘ‬ბ ბ ᇾ ) V o j w f s t j u z! Dpmmfhf! Mpoepo*Ǘ22/୿ ‫ ܘ‬ք ୛ ల ܻ ‫ ٷ‬ბ ) C s v o f m! Vojwfstjuz-Mpoepo*Ǘ23/ ۫୿‫ٷܘ‬ბ)Vojwfstjuz! pg! Fbtu! Mpoepo*Ǘ24/த‫ן‬ ຯ༬‫ٷ‬ბ)Vojwfstjuz! pg! Nbodiftufs*Ǘ25/୿‫ٷܘ‬ ბূ๏௢ຯბᇾ)Hpmetnjui! Dpmmfhf-Vojwfstjuz! pg! Mpoepo*Ǘ26/ү෗ਖ਼༬‫ٷ‬ბ )Vojwfstjuz!pg!Fyfufs*Ǘ27/! Ԟ ܻ ݆ ຯ ༬ ‫ ٷ‬ბ ) R v f f o t! Vojwfstjuz! Cfmgbtu*Ǘ28/ ྰຯ௺ຯ༬‫ٷ‬ბ)Vojwfstjuz! pg! Xftunjotufs*Ǘ29/૧ጦ ‫ٷ‬ბ)Vojwfstjuz! pg! Mffet*! 2 : / ໋ ૛ ‫ ٷ‬ბ ) V o j w f s t j u z! pg! Tvssfz*Ǘ31/୿‫ܘ‬ళӂ ‫ٷ‬ბ)Mpoepo! Tpvui! Cbol! Vojwfstjuz*ă !!!)ጹࢇՊᅳ!૚ၬ‫*ށ‬

஦ࣃऻ୤ାბิऄԖࢤྪஏ! ዐࡔାბิሞන‫؜‬ກ ຈఁĐస֘ਭđ‫ࣀڦ‬ටାბิၰඵ‫ڦ‬ᇱ‫ظ‬஦ࣃ!! ĖනሞනԨėሞྪஏ஦ࣃӱ੷‫ۅ‬ऍଉణമ‫ڟٳ‬2911 ྤLj௅ሆᅜ211ྤ‫ڦ‬໏‫ڿ܈‬ሺă 41໠‫ڦ‬ၰඵຫ‫ڢ‬ǖĐྺକኄᅃཀLjٗඁ౎4ሆਸ ๔ᅃ኱ሞ஬ኄԨກ‫ؕڦ‬Ԣᇑ዆ፕăኄԨ஦ࣃ๟ᅃևኈ ํĂኟ௬ऻ୤ሞනዐࡔାბิิऄ‫ڦ‬ፕ೗Lj၎႑੗ᅜ ሞᅃۨ‫܈ײ‬ฉᆖၚනԨมࣷ‫ܔ‬࿢்ኄᅃ‫پ‬ዐࡔାბิ ‫݆ੂڦ‬ăሞኄ߲ዐන࠲ဣ৆ቧ‫้ڦ‬೺Lj࿢ᄺփຫ෰ዐ නᆷࡻକLjኻထྭ࿢‫ڦ‬ፕ೗ీସ૦๏ऻዿ࿢்ኄᅃ‫پ‬ ାბิăđā ၰඵᇀ3122౎නԨ‫ںٷ‬ኒࢫઠනԨାბLjժॽᄅ ዐ‫ڦ‬ାბิऄࣼ‫߭ܠ؜‬஦ࣃժ‫ྪڟد‬ฉLj०ল௽੺‫ڦ‬ ၍ཉĂൟ຿ᐮၿ‫ࣃڦ‬௬Ljӝାბิऄ৑൧‫װ‬၄‫؜‬ઠLj ဌᆅକዚ‫ີݹܠ‬ă ඁ౎ሞmjwfeppsձਜ਼ೠ჋ዐLjၰඵ‫ڦ‬ձਜ਼इ‫ࡔڥ‬ ा঍ୁၜణ‫ٷ‬ঃLjժइ‫ڥ‬ᅃԴ‫ڦࢩݿ‬ঃূă ৃ౎ၰඵॽٗᇕჾბၯԹᄽLj໱‫ٶ‬໙ඁጆோ‫ڦ‬஦ ࣃბၯბသLjĐසࡕၲଙፁࠕ‫ࣆڦ‬Lj࿢ᄺᄲӝනԨට ‫ڦ‬Ӭपࣃ‫ڟ‬஦ࣃ૛Ljඟዐࡔ‫܁‬ኁੂੂኈํ‫ڦ‬නԨၯᇴ ิऄ๟ሹᄣ‫ڦ‬đă

ାბᆈࡔ

ᆈࡔূබጆᄽႎഐኮႯ‫ূׂںݝ‬බ ᆈዐ૴ঞᇣणཷ๟ ᅃॆᅜାბᅎ௷तዐᆈ࿔ ࣅ঍ୁྺዷ‫ޜڦ‬ခጧკ૶ ໮ऐࠓăᆈዐ૴ঞᇣणཷ ഌူᆶĐᆈዐ૴ঞᇣđĂ! ! Đᆈዐ૴ᅎ௷đĂĐᆈዐ ૴ჯາಢჟዐ႐đ‫߲ܠڪ‬ ೗ಈLj໯༵ࠃ‫ޜڦ‬ခᅙइ ‫ڥ‬ᆈࡔᅎ௷ጆຈPJTDLjᆈ ࡔ‫ٷ‬ბቲิ྿ᇵࣷVDBT ‫ݛܠڪ‬඄ྰऐࠓ‫ڦ‬ණኤă ᆈዐ૴ঞᇣणཷ኱ຌᇀᆈ ࡔࣀဲ࿔ࣅၹࣷঞᇣև DŽVLDDBDžă

‫܁‬ኁ‫ݒ‬ઍ 㘨㋏ᴀ᭛԰㗙៪Ѹ⌕ 㾖⚍ˈ䇋㟈⬉˖ 020 7766 5277

Ԩતణ࿔ቤৈ‫پ‬՗ ፕኁ࠵‫ۅ‬ăԨԒփ޶ඪࢆ ݆ୱሴඪă

‫ূׂںݝ‬බᇑཨጨ๟ ኸྷජ‫ڦׂںݝ‬ਸ݀Ăঢ় ᆐĂୁཚࢅၩ‫ܸ݀ײࡗڪݯ‬ ิ‫ڦ‬ጨূؕणĂබཚĂ঳໙ ‫ڪ‬ᅃဣଚূබऄ‫ۯ‬ă‫ׂںݝ‬ ਸ݀ᇑ࠶૙ጆᄽॽূබ๨‫ׇ‬ ሏፕĂ‫ׂںݝ‬ၜణਸ݀ࡗ‫ײ‬ त၎࠲݆ୱ݆ࡀ঳ࢇഐઠLj ీඟბသኁፌዕຄဒቨ࿥‫ݝ‬ ‫ࠚׂں‬ॏ૙ஃᇑ‫݆ݛ‬LjਏԢ ೠࠚ߳ૌዿ቎႙Ljฆᄽ႙ࢅ ׂᄽ႙‫ీڦׂݝ‬૰Lj༹ࣷ‫ݝ‬ ‫ׂں‬๨‫ׇ߳‬ᄲ໎ኮक़၎ࢻᆖ ၚăᆈዐ૴ঞᇣࠥ࿚ླྀ४ब ໯ਸยᆶ၎࠲ጆᄽ‫ڦ‬ᆈࡔ‫ٷ‬ ბ-! ժ०ຎᅃူ߳ၜੜ‫ײ‬ย ዃ 2/ૃۡ‫ٷ‬ბ! )Vojwfstjuz! pg! Sfbejoh*;޿ੜ‫ײ‬ਸยሞ ૃۡ‫ٷ‬ბ‫׉ݥ‬ዸఁ‫ڦ‬Ifomfz! Cvtjoftt! TdippmLjጆᄽఁ‫׬‬ ྺNTd!Sfbm!Ftubufă ࢃ႐ੜ‫ײ‬ǖJowftunfou! B q q s b j t b m ཨ ጨ ೠ ࠚĂJouspevdjoh! Dpsqpsbuf! Gjobodfᆅ෇ഓᄽබ ጨǗSfbm!Ftubuf!Fdpopnjdt ‫ׂںݝ‬ঢ়षბǗGjfme! Usjq ํ‫ִ੊ں‬ǗSfbm! Ftubuf!

Pqqpsuvojujft!‫ׂںݝ‬ऐࣷ ჋Ⴊੜ‫ײ‬ǖSfbm!Ftubuf! Bqqsbjtbm'Wbmvbujpo‫ݝ‬ ‫ ׂ ں‬ೠ ࠚ ࢅ ࠚ ኵ Ǘ S f b m! Ftubuf! Nbobhfnfou‫ݝ‬ ‫࠶ׂں‬૙ǗSfbm! Ftubuf! Jowftunfou'Tfdvsjujft‫ݝ‬ ‫ ׂ ں‬ཨ ጨ ࢅ ‫ څ‬ԍ Ǘ S f b m! Ftubuf! Efwfmpqnfou‫ݝ‬ ‫ׂ݀ں‬ቛǗJoufsobujpobm! Sfbm! Ftubuf! Nbslfutࡔ ा ‫ ׂ ں ݝ‬๨ ‫ ׇ‬Ǘ I p v t j o h! Fdpopnjdt‫ݝ‬࿭ঢ়ष ბǗMboempse'Ufobou!Mbx! ‫ݝ‬࿭ፀନࢇཞă ෇ბᄲ൱ǖ3;2ბ࿋ई ኁ߸ࡻLjԝৠᄲ൱ฆᄽࢅূ බĂࣷऺĂঢ়षბĂຕბĂ ཥऺბĂ੔ბࢅ߾‫ײ‬ă 3 / ߭ ઙ ຯ ߣ ‫ ٷ‬ბ )Vojwfstjuz!pg!Hmbthpx*Ljጆ ᄽఁ‫׬‬ǖNbobhfnfou!xjui! Joufsobujpobm! Sfbm! Ftubuf! NTd ࢃ ႐ ੜ ‫ ; ײ‬Q f p q m f! jo! pshboj{bujpotፇኯ ბ<Pqfsbujpot!nbobhfnfou ሏ ᆐ ࠶ ૙ < G j o b o d j b m! jogpsnbujpo! nbobhfnfou

ূ බ ႑ တ ࠶ ૙ Ǘ S f b m! ftubuf! wbmvbujpo! boe! bqqsbjtbm‫ׂںݝ‬ೠࠚࢅೠ ॏǗSftfbsdi! nfuipetჺ৯ ‫݆ݛ‬ǗBewbodfe!sfbm!ftubuf! wbmvbujpo! boe! bqqsbjtbmံ ৊‫ׂںݝ‬ೠࠚࢅೠॏǗSfbm! ftubuf! nbslfutփ‫ׂۯ‬๨ ‫ׇ‬ǗTusbufhjd! sfbm! ftubuf! nbobhfnfou቟୼‫ׂںݝ‬ ࠶૙ǗJoufsobujpobm! sfbm! ftubuf! nbslfutࡔा‫ׂںݝ‬ ๨‫ׇ‬ă ჋Ⴊੜ‫ײ‬ǖSfbm! ftubuf! gjobodf! boe! jowftunfou ‫ ূ ׂ ں ݝ‬බ ࢅ ཨ ጨ Ǘ S f b m! ftubuf! efwfmpqnfou‫ںݝ‬ ׂ ݀ ቛ Ǘ J o u f s o b u j p o b m! f.dpnnfsdfࡔा‫ۉ‬ጱ ฆခǗUif! cvtjoftt! fowjsponfou! jo! Dijobዐ ࡔ ฆ ခ ࣍ ৣ Ǘ B n f s j d b o! cvtjoftt! boe! nbobhfnfou! jo!bo!joufsobujpobm!dpoufyu ெࡔሞࡔाฆခࢅ࠶૙ ෇ბᄲ൱ǖፌ‫گ‬3;2ฉ ბ࿋Lj࿮ԝৠᄲ൱Ljᆶ߾ፕ ঢ়ᄓ๟ፌࡻ‫ڦ‬Lj‫ڍ‬ᄺ๟փՂ Ⴗ‫ڦ‬ă

4 / ࢍ ෌ ྑ ༬ ‫ ٷ‬ბ )Vojwfstjuz! pg! Ifsjpu! X b u u * Lj ጆ ᄽ ఁ ‫ ׬‬ǖ S f b m! Ftubuf! Nbobhfnfou! boe! Efwfmpqnfou!NTd ‫ڼ‬ᅃბ೺ǖSfbm!Ftubuf! Fdpopnjdt‫ׂںݝ‬ঢ়ष ბǗSfbm! Ftubuf! Bqqsbjtbm! boe! Fwbmvbujpo2‫ׂںݝ‬ೠ ࠚ ࢅ ೠ ኵ Ǘ D p o t u s v d u j p o! Ufdiopmphzॺዾर ຍǗTqbujbm! Qmboojoh! )Fejocvshi*੣क़ࡀ ࣄǗJoufsobujpobm! Qmboojoh! boe! Qspqfsuzࡔाࡀࣄࢅ֎ ׂǗMbx)Evcbj-! Ejtubodf! Mfbsojoh*݆ୱ ‫ܾڼ‬ბ೺ǖSfbm!Ftubuf! Jowftunfou! boe! Bobmztjt ‫ ׂ ں ݝ‬ཨ ጨ ࢅ ‫ ݴ‬ဆ Ǘ S f b m! Ftubuf! Nbobhfnfou! boe! Tvtubjobcjmjuz‫࠶ׂںݝ‬૙ ࢅ‫׼‬ჄႠǗSfbm! Ftubuf! Efwfmpqnfou‫ׂ݀ںݝ‬ ቛǗSfbm! Ftubuf! Bqqsbjtbm! boe!Wbmvbujpo!3‫ׂںݝ‬ೠࠚ ࢅೠኵă ෇ბᄲ൱ǖ3‫ڪ‬ბ࿋Lj ၎࠲ბ੔ԝৠLjᆶ߾ፕঢ়ᄓ

ፌࡻă ፌࢫ-! ᆈዐ૴ঞᇣࠥ࿚ ༵ႝཞბ்Ljᅃ‫ేڋ‬ණ๎‫ڟ‬ ߳ბၯ‫ڦ‬ੜ‫ײ‬ยዃLjేՂႷ ࠲ጀ௅ၜბသఇ੷तࢃ႐ੜ ‫ײ‬໯ሞLjᅜՍፌᆶၳ‫ں‬჋ስ ๢ࢇ‫ڦ‬ბၯă ᅜฉ৽๟ᆈዐ૴ঞᇣ ࠥ࿚ྺཞბ்ླྀ४‫ڦ‬ब໯‫ٷ‬ ბă߸‫ܠ‬ᆈࡔାბतᅎ௷႑ တLj൩‫ک‬୤ᆈዐ૴ঞᇣणཷ ࠳‫ྪݛ‬xxx/vl.fev/dpn! සᆶᅑ࿚Lj࣌ᆓዂ‫ۉ‬ᆈዐ૴ ঞᇣणཷᅎ௷݆ୱևă1318! 877!6388


43

‫ڼ‬224೺

ାბ

ํा߾ፕঢ়ᄓԥ๫ྺ๯ዘ

ାბ०რ

ᆈბ཯዆ಢჟ૰൱Đბ࿋ࣅđ ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬

ᆈࡔፌႎ‫؜‬໼ᅃၜԒ ߢLjࢬᇛ༵ߛ‫ܔ‬ბ཯዆ಢჟ )Bqqsfoujdftijq*‫ڦ‬ዘ๫Lj ժॺᅱॽ้዆ჽ‫׊‬዁ෙ౎ă ᆈ ࡔ ዇ శ ཷ Q p m j d z! Fydibohfණྺ‫܌‬೺ಢჟई ෇ோपಢჟᆌ࣑ᅃዖঢ݆Lj ཞ้ࢬᇛ௬ၠ25໠ᅜฉ‫ڦ‬൞ ณ౎༵ࠃߛ຤ೝߛዊଉ‫ڦ‬र ీኰᄽঞᇣă ᆈࡔरీևև‫׊‬கႪĄ ࡲ੊ਖ਼)Nbuuifx! Ibodpdl* ຫ‫ڢ‬ǖĐ࿢்ศ՗ཞᅪLjኰ ᄽঞᇣᆌ޿ਸ๔ገ႙କăđ ኄ‫ݻ‬ఁྺĖUfdiojdbm! Nbuufstė‫ڦ‬ԒߢණྺLjአ ު‫׊‬৳ᅜઠኻጀዘेഽბຍ ీ૰‫ڦ‬ಢᄢLjܸࢮ๫କํ७ ֡ፕă Ԓߢዐႀ‫ڢ‬ǖĐ၄ᆶঞ ᇣဣཥईႹࣷଷᅃၵბิ๴ ᅮLj‫ڍ‬ଷྔᅃၵ෽‫׊‬ഄ໱‫ݛ‬ ௬‫ڦ‬ბิඐ࿮݆ࣩ݀‫؜‬ጲว ‫ڦ‬ᆫ๞ࢅీ૰Lj໱்๢ࢇጽ ଷྔᅃཉ‫ڢ‬ୟLjጀዘൕጲ‫ۯ‬ ๮ࢅᆌᆩႠ‫ڦ‬ბသăđ Ԓߢཞ้ණྺLj࢔‫ܠ‬๢ ࢇጽฉኰᄽ‫ڢ‬ୟ‫ڦ‬ბิඐሞ ၄ᆶ༹዆ူԥᄲ൱ࢅԥࠞ૤ ֖ेB.mfwfmt੊๬ăፌৎ‫ڦ‬ ჺ৯՗௽Ljबࢭෙ‫ݴ‬ኮᅃ‫ڦ‬ ୃ౎पዐბิᅺ՗၄փॅܸ ཽბă Ԓߢፕኁ౹࿔Ąਖ਼෌߭ ձ๗)Pxfo! Dpssjhbo*ጣዘ

ഽۙକ3122౎݀ք‫ڦ‬ᆶ࠲ॺ ᅱঞᇣ߀߫‫ڦ‬ჺ৯ĊĊĖኰ ᄽঞᇣ࣮ࠥėLjჺ৯ኸ‫؜‬ኻ ᆶ࢔ณᅃև‫ݴ‬ኰᄽঞᇣੜ‫ײ‬ ‫ݒ‬ᆙኈኟ‫ڦ‬ኰᄽ๨‫ׇ‬Ⴔ൱Lj ܸٗ࿄ీӻዺბิฤ൩‫ڟ‬૙ ၙ‫ٷ‬ბई๟ლቴ‫ڟ‬ᅃ‫߾ݻ‬ ፕă रీට֍ඍ੨ Ԓߢࢬᇛഓᄽओट֖ᇑ ‫ࠧڟ‬ᇵ‫ڦ‬रీᇑኰᄽঞᇣಢ ᄢ‫ײࡗڦ‬ዐLjඓԍ໯ঞ๲‫ڦ‬ ాඹ‫ํࢇޙ‬ा߾ፕ൧઄ժ‫ܔ‬ ბิ࿄ઠ݀ቛᆶӻዺă Ԓߢ٣ٝአުၠഓᄽᇑ ၙᄲ֖ेಢჟ‫ڦ‬ბิĐ݀‫؜‬ ௽၂႑ࡽđLjၠ໱்঻ถბ ཯዆ಢჟ‫ڦ‬ᆫ๞ᇑॏኵă ਖ਼෌߭ձ๗ຫ‫ڢ‬ǖĐ၄ ᆶঞᇣ዆‫܈‬ժփీ஢ፁႹ‫ܠ‬ ၄ᆶბิ‫ڦ‬ႴᄲLjഓᄽཞ้ ᄺሞԑᇽඍณጀዘरీ‫ڦ‬ට

֍Ljᆮഄ๟ሞ੔ბࢅरຍଶ ᇘăđ ໱ց؊‫ڢ‬ǖĐኰᄽঞᇣ ժփᅪ࿆ጣֶටᅃ‫ڪ‬Ljኄཞ ᄣ๟ᅃዖྺକඓԍ࿄ઠܸ჋ ስ‫ߛڦ‬ዊଉಢჟăđ ࡲ੊ਖ਼՗๖ᆈࡔአު ኟሞጣ๮߀߫ბ཯዆ಢჟఇ ๕LjణՔྺ঻ถಢჟิఇ๕ ժ‫ܔ‬၄ᆶ዆‫܈‬৊ႜĐඇ௬‫ٷ‬ ॠֱđă ໱ཞ้‫ܔ‬ᅃၵഓᄽ‫ڦ‬ದ ࢇ՗๖ሢཞLjᅃၵࠧዷओट ‫ڟे֖ں‬କአުਸӸ‫ڦ‬ბၯ ࢅरీ‫ٷ‬ბੜ‫ײ‬ኮዐă ྼ‫׼‬ඇ൰ଶಞ ࡲ੊ਖ਼ཞ้ຫ‫ڢ‬ǖĐ࿢ ்ኟሞ঻ถᅃዖरీૌბ๗ ბ࿋Ljᅃև‫ݴ‬ᆈࡔፌᆫႯ‫ڦ‬ ᇾၯॽ௬ၠ25‫ڟ‬27໠‫ڦ‬ბิ ቲิLj๲ੜঞ฾‫ܓ‬࿹ॽᆯႜ ᄽాጆॆፇ‫ׯ‬ăđ

ᅃ ၵ ೋ ዘ र ీ ಢ ᄢ ‫ ڦ‬H D T F ბ ิ ࣷ ჋ ስĐFcbddđLjܸአުထ ྭ੗ᅜᆅ৊ĐUfdiCbddđ ईĐWpdCbddđ‫౒߁ڦ‬Ljፕ ྺኟ๕‫ڦ‬ბ฾ბ࿋ઠ༺‫پ‬၄ ᆶბ࿋ă ᆖጱঞᇣև‫׊‬๏‫ݰڻ‬Ą ླྀ߭)Tufqifo! Uxjhh*ණ ྺLjኄၜԒߢᆇኤକُമ࠲ ᇀአުࢮ๫ኰᄽঞᇣ‫څڦ‬ ᆭLj໱՗๖සࡕփॽኰᄽঞ ᇣ༵ฉන‫ॽײ‬฿ඁᆈࡔঞᇣ ඇ൰ଶಞ‫ںڦ‬࿋ă ໱ຫ‫ڢ‬ǖĐ࿢்ᆌेഽ ኰᄽঞᇣLjԍ‫׼‬ᇑ‫ࢅࡔڤ‬෌ ๗ഋೝă௅ᅃ߲ᆈࡔბิ‫ۼ‬ ᆌሞ29໠മ‫ࡻٶ‬ᆈᇕࢅຕბ ‫ڦ‬ए‫إ‬Ljժཚࡗํသ‫ݛڪ‬๕ ሺे߾ፕঢ়ᄓăđ ᆈࡔ‫ٷ‬ბԹᄽิቲ೘ၹ ࣷ)Bttpdjbujpo!pg!Hsbevbuf! Sfdsvjufst*ጺ֋ਸ਼ܻĄञଚ ‫)ڤ‬Dbsm! Hjmmfbse*ߴლ൱߾ ፕ ‫ ڦ‬ბ ิ ༵ ࠃ ᅃ ၵ ॺ ᅱ ǖ! Đ‫߾ڦ޷ݿ‬ፕঢ়ᄓ๟ሞლቴ ߾ፕ้ࢪ೏ଋ‫ڦ‬ᅃ‫ݴेڢ‬ ༶Ljే੗ᅜ჋ስ‫ܠ‬ዖ‫݆ݛ‬ሺ े߾ፕঢ়ᄓLj૩සሞ्೺‫ٶ‬ ߾ईኁྺٌ฀ऐࠓ‫ޜ‬ခLjཚ ࡗኄዖ‫ݛ‬๕੗ᅜኤ௽ే‫߾ܔ‬ ፕ‫ڦ‬ඤ൧ᅜतኰ‫ڦৣׇ࣍‬କ ঴ăბิሞ߾ፕཞ้ᄺ੗ᅜ ߸ൣ‫ںؤ‬ኪ‫๊ڢ‬஺֍๟ፌ๢ ࢇጲम‫߾ڦ‬ፕᅜत‫ܔ‬࿄ઠ‫ڦ‬ ࡀࣄăđ DŽጹࢇՊᅳ!૚ၬ‫ށ‬Dž

ዐࡔბิାბᅪၠֱۙǖ

ჺ৯ิฤ൩ධ๟ዷୁ ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬ Ė3124౎ዐࡔბิା ბᅪၠֱۙԒߢė2ሆ23න ݀քăֱۙ၂๖Ljெࡔೞ঺ 39/2&‫ߛڦ‬቞Բᅃኦ‫܀‬ႯLj ࿘ፖዐࡔბิାბ๯჋ࡔԐ ፗLjᆈࡔ)28/8&*ĂӐ‫ٷ‬૧ ჱ)24/:&*Ăेధ‫)ٷ‬9/1&*৆ ໜഄࢫă! ໚඗‫گ‬ମାბႴ൱ྫྷ ฺLj‫ڍ‬ჺ৯ิฤ൩ධ๟ዷ ୁăጺ༹ฉઠੂLj‫܁ࡔ؜‬ჺ ৯ิ‫ڦ‬ටඖԲ૩‫׼‬ჄူইLj ܸ‫܁ࡔ؜‬Ԩ੔‫ڦ‬Բ૩ሶ‫׼‬Ⴤ ฉืăႠ՚‫ݛ‬௬Lj౰Ⴀ߸ೋ ၠሞຬ๗঩܎‫ࡔ؜‬ାბLjܸ ఴႠሞԨ੔ࢅձ๗঩܎‫ࡔ؜‬ ‫ڦ‬Բ૩௽၂ߛᇀ౰Ⴀă ֱۙ၂๖Ljዐࡔბิ‫ܔ‬

ሞ࡛ྔାბ‫ڦ‬ጲ࿢࠶૙႑႐ ೵ՓೋߛLj‫ܠٷڍ‬ຕටժு ᆶൣည‫ڦ‬ბᄽࡀࣄLj‫ྔ࡛ܔ‬ ‫ڦ‬ঞᇣ዆‫܈‬ᄺփକ঴ă ሞ࠲ᇀĐᆖၚ‫ࡔ؜‬ା ბ჋ስᅺ໎đ‫ֱۙڦ‬ዐLjᆶ ೿‫ڦܠׯ‬ጚାბิ՗๖੗ᅜ ጲमፔਦۨă‫ڍ‬ସට‫څ‬႐‫ڦ‬ ๟Lj໱்‫ړ‬ዐᆼᆶ࢔‫ܠ‬ට‫ܔ‬ ࡛ྔ‫ڦ‬ঞᇣ዆‫܈‬ժփକ঴ă ࣏ᆶᅃև‫ݴ‬ටሶ๟๴‫ڟ‬มࣷ

࣍ৣ‫ڦ‬ᆖၚLjӝ‫ࡔ؜‬ାბፕ ྺᅃዖጕ൱้ชࢅ‫ڦୁח‬ႜ ྺăԒߢ၂๖Lj3124౎Ljॆ བྷ๭෇41ྤᇮᅜా‫ڦ‬ାბඖ ༹ीჄሺेLjԲ3123౎‫ܠ‬କ 3/7&ăഄዐᆶৎ຺‫ॆڦׯ‬ བྷାბᇨ໙቞ॆབྷጺጨׂ‫ڦ‬ Բ୲‫ڟٳ‬31&.61&ă߾ႉ ॆབྷ‫ࡔ؜ྺׯ‬ାბ‫ڦ‬ዷᄲඖ ༹Ljାბᅙ‫ྺׯ‬ዐࡔ‫ܠ‬ຕӥ Ⴁీࠕ‫ڥڅ׶‬ഐ‫ڦ‬ᅃၜঞᇣ

ၩ‫ݯ‬ă ሞ࿚तĐ౞ණྺጲम ీ‫ܔޏ‬ାბࢾ‫ݯ‬तბသ৊ႜ ࢔ࡻ‫ڦ‬ጲ࿢࠶૙đኄ߲࿚༶ ้Lj81&‫ڦ‬ጚାბิණྺጲ मీ࠶૙ࡻାბბ‫ݯ‬तბ ᄽăᅍ࡮‫ڦ‬๟Ljֱۙዐ81& ‫ڦ‬ට‫ྔ࡛ܔ‬ঞᇣ዆‫܈‬ժփ๟ ࢔କ঴Lj߸ᆶ81&‫ڦ‬ට‫࡛ܔ‬ ࡃ৽ᄽ၄ጒඍ݄ණኪă ሞጆᄽ჋ስ‫ݛ‬௬Lj߾ฆ ੔ीჄଶಞLj࿔ࣅĂᅝຍૌ ጆᄽጽൌăጆᄽ჋ስጺ༹‫װ‬ ၄‫ݴ‬ොࢅ‫ܠ‬ᇮ‫ڦ‬ༀ๞ăࢅമ ब౎փཞ‫ڦ‬๟Lj߸‫ڦܠ‬ጚା ბิ‫ܔ‬ओે࡛ྔ߾ፕঢ়૦࢔ ዘ๫Ljᆶৎӷბิ՗๖Ljࣷ ሞࡔྔ߾ፕᅃ܎้क़ࢫም࣮ ࡔ݀ቛăཞ้Lj‫ࡗג‬91&‫ڦ‬ ბิ჋ስӷ߾ӷ‫ݛڦ܁‬๕ྜ ‫ྔ࡛ׯ‬ბᄽă

ାბටᇵࡃࡔ‫ظ‬ᄽඤ൧ߛ 2ሆ2:නူ࿷Lj๯া۫ᕊࡃࡔାბටᇵׂᄽገ႙ᷣ ੔र‫ظ‬ႎ‫ظ‬ᄽ‫ࣷރ‬ሞߛฺ੔रᇴઙਸᚫటLj֖ेԨْ‫ރ‬ ࣷ‫ڦ‬ାბටᇵణമዷᄲٗ๚ิ࿿੔रĂ‫ۉ‬ጱ႑တĂূබ ཨጨĂႎీᇸĂ࿔ࣅ‫ظ‬ᅪ‫ڪ‬ଶᇘă ۫ᕊ๨െ૴ࡃࡔାბටᇵ૴ᅲࣷࣷ‫ྦྷ׊‬ᄳ࣪ຫ‫ڟ‬Lj ૴ᅲࣷᆯሞ۫ᕊ߾ፕईิऄ‫ࡔࡃڦ‬ାბටᇵፇ‫ׯ‬Lj၄ ᆶࣷᇵ2111‫ܠ‬ටLjĐഄዐ93&๟91ࢫLjᆶഽଜ‫ظڦ‬ᄽ৛ หLj31&ᅙਸӸࠅິLj61&ኟሞბသĂ༑໭‫ظ‬ᄽLjణമ ሞ۫ᕊ‫؜‬၄କᅃ಼ၳᅮଆࡻ‫ڦ‬Ďାጴࡽďഓᄽđă ྦྷᄳ࣪ഽۙLjԨْ‫ࣷރ‬๟૴ᅲࣷ‫ׯ‬૬ᅜઠ๯ْጽ৊ ߛ੔रഓᄽፔ‫ࡀٷ‬ఇ‫ڦ‬঍ୁऄ‫ۯ‬LjĐထྭऄ‫ీۯ‬ඟࡃࡔ ାბටᇵକ঴ፌႎ‫۫ڦ‬ᕊ੔रׂᄽአ֧Ljٗ‫ࠀׯ‬ഓᄽว ฉइൽጲวഓᄽ݀ቛ‫ڦ‬ႎາୟđă ཞ้Lj2ሆ28නLj‫׊‬෭ࡔॆิ࿿ׂᄽए‫ں‬ାბටᇵ ‫ظ‬ᄽᇴԥࢶళูට૰ጨᇸᇑมࣷԍቱཐೠྺࢶళูᆫႯ ାბටᇵ‫ظ‬ᄽᇴǗูĐӥටऺࣄđጆॆ࿲ਯਬձ๗Ăࢶ ళูᄱ࿿Ҿඇೠॏዐ႐ዷඪॼ‫ॺڤ‬ձ๗इೠࢶళูᆫႯ ାბටᇵǗା‫ظ‬ᇴ࠶૙ටᇵࠂሊᨘĂ൯ᅭ‫ׯ‬इೠูା‫ظ‬ ᇴᆫႯ࠶૙ටᇵăା‫ظ‬ᇴેऺಢᄢࡔॆഥටऺࣄጆॆ4 ටLjࢶళูĐӥටऺࣄđጆॆ6ටLjᆅ৊ࡔॆĐഥටऺ ࣄđጆॆ3ටăેऺ‫߳ࣅޓ‬ૌ‫ظ‬ᄽഓᄽ36ॆLjဌభକ࡛ ྔାბටᇵ46ටLjຬ๗ᅜฉბ૦231ᇆටሞᇴ݀ቛă

ெࡔSTEMႎ݆ӄ ईဴഐߛბ૦ାბ‫חޅ‬ ৎනLjெࡔࡔࣷዚᅱᇾཚࡗକĐ੔र߾‫ײ‬ାბิ৽ ᄽ݆ӄđ)०‫׬‬TUFN*Lj޿৽ᄽ݆ኼሞॺ૬ᅃ߲ധኤऺ ࣄLjྺ‫׼‬ᆶ੔ბĂरຍĂ߾‫ײ‬Ăຕბձ๗ࢅຬ๗ბ࿋‫ڦ‬ ྔࡔԹᄽิାሞெࡔۨਃĂ߾ፕࢅ‫ظ‬ᄽ༵ࠃՍ૧ă TUFN݆ӄ๟ኸெࡔାბิԹᄽࢫ‫ܔ‬ᇀ PQU)Pqujpobm! Qsbdujdbm! Usbjojoh‫܌‬೺ํသ*‫ڦ‬ჽ೺ăሞ ‫܁‬TUFN!Efhsfft!)ऺ໙ऐ੔ბĂิం੔ბĂຕბĂਬ๚ ੔रĂ࿿૙ბĂ߾‫ײ‬रຍĂ߾‫ײ‬त৛໙ბ*ձ๗ბ࿋‫ڦ‬ბ ิLjሞፌ‫ڦ؛‬23߲ሆํသ೺ኮྔ੗ᅜምฤ൩28߲ሆ‫ڦ‬ჽ ೺DŽᆶၳ೺ࠌऺ3:߲ሆDžă ାბᅎ௷ጆॆኸ‫؜‬Ljኄၜ݆ӄ๟ጆோኍ‫ܔ‬TUFNൣ ‫ڇ‬ฉ‫ڦ‬૙੔Թᄽิሞெࡔํသ߾ፕ‫ڦ‬ᅃၜᆫࣳአ֧ăჽ ‫׊‬PQUփ‫ీڍ‬ᆶ߸‫ܠ‬ऐࣷํသࢅ߾ፕLjᄺ੗ᆶၳՆ௨ ฤ൩I2.CധኤDŽଣ้߾ፕധኤDž‫ڦ‬஑‫้ࢅݑ‬क़ฉ‫ڦ‬ᖿ ᖾăđ ጆॆ‫׬‬Ljኄᅪ࿆ጣTUFN! Efhsfft‫ڦ‬ձ๗ิԹᄽࢫ ৽ీ኱থధ‫ڟ‬I2.CധኤLj‫ܔ‬ჺ৯ิԹᄽิઠຫLjᄺ‫ٷ‬ ‫ߛ༵ٷ‬କฤ൩I2.C‫ڦ‬ऐࣷLj໫‫܌‬କฤ൩ዜ೺ăߛბ૦ ‫ڦ‬ெࡔାბิధ‫ڟ‬ெࡔ୴ਸ਼‫ڦ‬ऐࣷࣷደօ༵ߛLj࿮ஃፌ ࢫ݆ӄဦবႪ߀සࢆLj‫ॽۼ‬ዘႎਝഐߛბ૦ାბ‫ޅڦ‬ ‫ח‬ă

3124ெࡔ‫ٷ‬ბঃბূ૴௑ ࠌ216߲ఁ‫ܮ‬௬ၠዐࡔାბิ 3124౎‫܈‬Đெࡔ‫ٷ‬ბঃბূ૴௑ၜణđฉ࡛‫ں‬൶‫ڦ‬ ჋Ӛഔ‫ۯ‬Ljৃ౎ኄᅃၜణॽ༵ࠃ216߲ެெାბ‫ڦ‬ঃბূ ఁ‫ܮ‬Ljഄዐ36&ྺඇঃă Đெࡔ‫ٷ‬ბঃბূ૴௑ၜణđLjᇸጲዐࣀට௷ࠌࢅ ࡔঞᇣևࢅॿู໋ঞᇣཐ‫ڦ‬ĐᆫႯߛዐิ࡛ྔ৊Ⴊঃბ ূ჋Ӛၜణđă3122౎Đெࡔ‫ٷ‬ბঃბূ૴௑ၜణđਸ ๔ሞฉ࡛ਸቛă዁ৃLjዐ዇PwFev࡛ྔঞᇣዐ႐ံࢫᡢ ჋‫؜‬35ఁฉ࡛‫ں‬൶ᆌাᆫႯԹᄽิLjঃბূ‫܈ܮ‬ৎ211ྤ ᇮă 3124౎Lj޿ၜణሞྫাए‫إ‬ฉᆶକඇ௬༵ืLj༬՚ ሞბၯಇఁࢅঃბূฤ൩‫୲߁ࠀׯ‬ฉᆶକ࢔‫ߛ༵ڦٷ‬ă ਍঻ถLjৃ౎ၜణዐLjጹࢇಇఁሞമ211ఁࢅ࿔૙ಇఁമ 211‫ڦ‬ᇾၯኮా‫ڦ‬ெࡔߛၯ‫ڟٳ‬32໯Ljܸ൐ၜణბၯ‫ܠ‬ णዐሞெࡔঢ়षĂට࿔Ăঞᇣ݀‫ںٳ‬൶‫ڦ‬ெࡔᇾၯăُ ྔLjཞྫ౎၎ԲLjৃ౎ඇ௬༵ߛକඇঃࢅӷঃටຕLj३ ณၭ‫ܮ‬ঃბূఁ‫ܮ‬Ljԍኤბิీኈኟٗ֎ခฉ३ൟެெ ৽‫څ޶܁‬ă


3124౎2ሆ36.42න

44

‫ظ‬ᄽ࠶૙

‫د‬ཥோࢽྪበᆫ๞փም

‫ظ‬ཨ०რ

๫ೕྪበ๴؎๭෇ববಌื ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬ ৎ61ᅢĂ:1ᅢĂ261 ᅢ<623ᅢĂ911ᅢĂ2111ᅢ ᇮLjኄଇፇຕጴ‫ݴ‬՚๟ઠጲ ‫ڼ‬ෙ‫ۙݛ‬ჺऐࠓҸ෌ࢅᅟ࠵ ࡔा‫ܔ‬ৎෙ౎ઠዐࡔ๫ೕྪ በ‫ߢ࠽ڦ‬๭෇ࡀఇࢅࢻ૴ྪ ኝ༹࠽ߢࡀఇ‫ڦ‬ཥऺLjܸ๫ ೕྪበ࠽ߢ‫ڦ‬๭෇቞ࢻ૴ྪ ጺ༹࠽ߢ‫ڦܮ‬Բ૩ᅈْྺ :/8&Ă22/3&Ă26&Lj‫װ‬၄ ববಌืኮ๞ă ጲ3123౎ူӷ౎ഐLj ࡔా๫ೕྪበ࠽ߢ๭෇஝෇ ߛ໏ሺ‫پ้׊‬ă਍ᅟ࠵ࡔा ཥऺLjኄᅃຕጴሞ3123౎‫ڼ‬ ෙल‫ٳ܈‬37/5ᅢᇮLjཞԲሺ 88/:&Ă࣍Բሺ48/6&ă Đࡔాᅃ၍๫ೕྪበሞ 3124౎‫ߢ࠽ڦ‬๭෇ሺଉॽ዁ ณ‫ڟٳ‬61&ăđᅃ๫ೕྪበ ߛ࠶՗๖ă ᄽాට๗ᇨ֪Lj๫ೕྪ በമෙഽዐLjᆫ੯ཱི۹࠽ߢ ๭෇3124౎ॽᆯඁ౎‫ڦ‬33ᅢ ᇮ)ᆫ੯‫ٷ‬ሀ27ᅢLjཱི۹ৎ7 ᅢ*ሺ዁47ᅢᇮ<Һആᅝ࠽ߢ ๭෇ॽᆯ3123౎‫ڦ‬ৎ9ᅢᇮ ሺ‫׊‬዁23ᅢᇮLj໇ࢴ๫ೕ‫ڦ‬ ኄᅃຕጴॽٗඁ౎‫ڦ‬ৎ7ᅢ ᇮሺ዁:ᅢᇮă ๫ೕྪበ࠽ߢ๭෇੿᫁

௓ቩ‫ڦ‬ԝࢫ๟ᆩࢽഽᆶ૰‫ڦ‬ ኧ‫׫‬ăణമLj๑ᆩ‫ڦ‬ሞ၍๫ ೕ‫ڦ‬ᆩࢽኟደॷศ෇‫૴ࢻڟ‬ ྪ‫ڦ‬௅ᅃ߲ঙ஌Ljሞ၍๫ೕ ႜᄽሞᆩࢽޮ߃୲ࢅ៓બ้ ‫׊‬਩ᅙ‫ג‬ሁ໇໭ĂோࢽLj‫ׯ‬ ྺࢻ૴ྪ‫ڼ‬ᅃ‫ٷ‬ᆌᆩă ଇ౎‫ܠ‬മ‫ڦ‬23ሆ:නLj ᆫ੯ฉ๨‫ړ‬න๨ኵ‫ٳ‬45ᅢெ ᇮLj‫ג‬ሁ໇ࢴLjໜࢫໜጣࠣ ॏᅃୟฉቩLjᆫ੯๨ኵም‫܈‬ ‫ג‬ሁႎષ-԰ৎྪᅟă ‫أ‬କ๨ኵฉඟ‫د‬ཥ‫ڦ‬ோ ࢽྪበࡱჿྔLjසৃLj๫ೕ ྪበ‫ߢ࠽ڦ‬๭෇݀ቛ๞ཀྵᄺ ਸ๔නॷ԰ৎோࢽྪበă ઻ಈோࢽྪበࢅ๫ೕྪ በዷᄲ๭෇ఇ๕਩ᅈડᇀ࠽

ߢLjࢅோࢽྪበ‫ڦ‬ቛ๖ૌ࠽ ߢ၎ԲLj๫ೕ࠽ߢႚ๕߸๴ ᆩࢽࢅ࠽ߢዷණ੗Ljܸ๫ೕ ྪበ‫ࢅߢ࠽ۯࢻڦ‬ኲ෇࠽ߢ ߸๟‫د‬ཥோࢽྪበ‫ߢ࠽ڦ‬వ ᅜํ၄ă ᅃ࿋ૂ๫ྪߛ࠶ຳူ ຫǖĐසࡕᄲሞோࢽྪበࢅ ๫ೕྪበཨ‫ߢ࠽ݣ‬ፕ‫؜‬჋ ስLjᅃၵ࠽ߢཨ‫ݣ‬ฆኟනॷ ൡၠᇀࢫኁăđ ਍ഄཪ୞Ljᅃॆࢻ૴ྪ ഓᄽ‫ڦ‬ோࢽᄽခ๭෇ኟԥ๫ ೕᄽခ໯‫ג‬ሁLjፕྺ๫ೕႜ ᄽ‫ڦ‬ଶཀྵᄜLjᆫ੯‫ߢ࠽ڦ‬๭ ෇3124౎ईॽ‫ࡗג‬ႎષ‫ڪ‬ோ ࢽྪበ‫ߢ࠽ڦ‬๭෇ă ܸٗோࢽࢅ๫ೕྪበ֎

Ԓዐಽ୞‫ڦ‬ຕ਍ᄺీඟටߌ ๴‫ڟ‬ฉຎ‫ڦ‬Վࣅă ᅜ๫ೕႜᄽ‫پڦ‬՗ഓᄽ ᆫ੯ࢅோࢽྪበ‫پ‬՗ഓᄽႎ ષྺ૩Lj3123౎‫ڼ‬ෙल‫܈‬ႎ ષ࠽ߢ๭෇2316:ྤெᇮLj न8/5ᅢᇮLjܸཞᅃल‫܈‬Lj ᆫ੯‫ߢ࠽ڦ‬๭෇‫ڟٳ‬5/7ᅢ ᇮ)ᆫ੯ৎ:6&‫ڦ‬๭෇ྺ࠽ ߢLjഄጺ༹๭෇ྺ5/94ᅢ ᇮ*ăܸӀቷ‫ړ‬മႎષ࠽ߢ ཞԲሺ໏2:&Ljᆫ੯95&ઠ ᇨࠚLj3124౎ᆫ੯‫ڦ‬ल‫࠽܈‬ ߢ๭෇ॽ‫ڟٳ‬9/6ᅢᇮࢅႎ ષ‫ڦ‬ल‫ߢ࠽܈‬๭෇9/9ᅢᇮ থৎ‫׼‬ೝă ُྔLj߸‫ۉڦܠ‬๫࠽ߢ ዷਸ๔ገᅎን‫ں‬Ljे‫ྪܔٷ‬ ஏ๫ೕ‫ߢ࠽ڦ‬ཨ෇Ljምेฉ ໜጣ๫ೕྪበሞᅎ‫ܾࢅ܋ۯ‬ ෙ၍‫׭‬๨࠽ߢ๨‫ڦׇ‬քਆLj ࿄ઠ๫ೕྪበ‫ߢ࠽ڦ‬๭෇ॽ ৊ᅃօे໏ሺ‫׊‬Ljܸோࢽ‫ڦ‬ ࠽ߢᄽခሶ൵ᇀೝ࣐ăኄॽ ৊ᅃօ‫ۨێ‬๫ೕྪበ࠽ߢ๭ ෇‫ג‬ሁோࢽྪበ‫߭ڦ‬ਆă ᅃ࿋‫׊‬೺ჺ৯๫ೕႜᄽ ‫ݴڦ‬ဆට๗ණྺLjူᅃ߲ቨ ࿥ࡔాࢻ૴ྪ࠽ߢࣆᇕ඄‫ڦ‬ ॽ๟๫ೕႜᄽă໱ຫǖĐோ ࢽ࠽ߢ‫پ้ূࣜڦ‬ᅙ๟ࡗඁ ๕Ljሞ၍๫ೕኟ‫ྺׯ‬ႎ‫؎ڦ‬ ܹLjࢻ૴ྪ࠽ߢ߭ਆӲ཮ॽ ም‫܈‬ԥዘႀăđ

‫ظ‬ᄽॆຯ‫ݰڻ‬Ąূǖ

සࢆቴ‫ظڦࡻڟ‬ᄽ‫ۅ‬ጱDŽူDž တLj‫ڹ‬և‫ڦ‬Քധ੗ᅜཚࡗ჉ ገ‫ڟੂܸ֫ۥ‬ăܸྫྫᄱ೗ ࠅິ৽ႴᄲኄዖՔധઠՔ௽ ߸‫ڦܠ‬႑တă

ॽरీሏᆩሞႎଶᇘ ෌๗ፌߛฆბᇾ஍ෝ ࡔा࠶૙ბᇾ‫ظ‬ႎ࠶૙ঞ ๲Cjmm! GjtdifsණྺLjĐࡻ ࡻၙၙጲम໯ბ‫ڦڟ‬ᅃၵर ీ๟‫ޏ‬ሞႎ‫ڦ‬ଶᇘ૛੗ᆶ ໯ፕྺăđኄ࿋ঞ๲Ljཞ ้ᄺ๟Ė‫ظ‬ᅪଞ๮ǖසࢆ ቴ‫ڟ‬ፌࡻ‫ۅڦ‬ጱժ‫ظ‬૬ࠅ ິė)Kpttfz.Cbtt-! 3122* ᅃກ‫ࢇڦ‬ዸටăਉ૩LjKND! TpvoecpbseLjᅃॆઠጲ෌ ๗‫ٶ‬ሰ‫ۥ‬पߛ‫܋‬ᅼၚ‫ࠅڦ‬ ິăKfbonjdifm! Dbquሏᆩ ၀ૂഗ߾অ‫ڦ‬዆ൗঢ়ᄓLjᅜ ሊ෶ఢྺ֌ዊ‫ٶ‬ሰ‫؜‬ኄᄣᅃ ੼ਏԢ‫ك‬ኟ࿮ာ‫ڦ‬ᅼၳLjܸ ൐ྔ࠵ᆫெብ၂೗࿋‫ڦ‬๫ད ׂ೗ă ምԲසLjጺևሞ೵ஆྼ ‫ک‬ຯ‫ڦ‬Efbs! LbufࠅິLjഄ ‫ॺظ‬ኁKvmjf!Tzhjfm৽๟ॽጲ मሞࣅბ߾‫ײ‬ዐბ‫ڦڟ‬ኪ๎ ݀௽କᅃዖఱ࿫කĂ‫ݞ‬ႅ୑

ྺ၄ᆶ‫ׂڦ‬೗‫ٶ‬ሰᅃ߲૸ॏ ӲԨ ‫ాڦ‬ᅊ֌ଙ‫ݛ‬Սఫၵऄሂ‫ڦ‬ ౰Ⴀ்๑ᆩLjܸփᆩም‫څ‬႐ ࣷሞሏ‫ۯ‬ዐ‫؜‬၄ሆঢ়ႅ୞ኄ ᄣᖿᖾ൧઄ă ቴ‫ڟ‬ᅃ߲‫ר‬৹ுᆶ߫ႎ‫ڦ‬ଶ ᇘ ‫ۅڦࡻڟၙړ‬ጱ‫้ڦ‬ ࢪLjຯ‫ݰڻ‬Ąূဠ࣌ံඁۙ ֱ๨‫ׇ‬๟‫ޏ‬ᅙঢ়ᆶ࢔‫߫ܠ‬ ႎኁକăਉ૩ຫLj‫ړ‬໱݀၄ ๨‫ׇ‬ฉኻᆶबॆࠅິሞፔׂ ೗႑တՔധᄽခLj໱݀௽କ TqjogpsnbujpoLjᅃዖᆯଇ ֫ፇ‫ڦׯ‬ՔധLjే੗ᅜ჉ገ ‫ٶ‬ਸ௬ӱ੗ᅜፌฉ௬‫ڦ‬႑

ഓᄽཚ‫ࣷ׉‬ᅜ߸‫گ‬ॏ߭ ‫ׂڦ‬೗ኙ‫ޜ‬ၩ‫ݯ‬ኁܸइൽ๨ ‫ܮݻׇ‬ደॷ጑‫݀ٷ‬ቛ‫ڦ‬ă຺ ߲ฆბᇾ‫ڦ‬ၯᆷሞ3121‫ׯ‬૬ ‫ڦ‬Ublf! Xbscz! Qbslfsᄅ ৥ࠅິăኄॆጺևፖ஌ሞ౨ ሀ‫؜ິࠅڦ‬๳ᄅ৥Lj‫ܠٷ‬ຕ ๨‫ׇ‬ॏ‫ۼ‬๟411ெᇮฯ዁߸ ߛLj‫ڍ‬ᅃୱᅜ:6ெᇮ‫ڦ‬ॏ߭ ‫؜‬๳ăٗࠅິ‫ׯ‬૬዁ৃLjᅙ ঢ়ᆛᆶ211ఁᇵ߾ă ᇑࠥਜ਼঍ୁ ᄲቴ‫ీڟ‬஢ፁට்Ⴔ൱ ‫ڦ‬ฆᄽ‫ۅ‬ጱLjுᆶԲ኱থᇑ ኄၵၩ‫ݯ‬ኁ঍ୁ߸ࡻ‫ڦ‬Ӹ݆

କăසࡕే‫ܔ‬෷‫ں‬ጲႜ‫ߌכ‬ ႗඀Ljঢ়‫े֖׉‬ኄၵ๪ྔऄ ‫ۯ‬Ljईኁ࠾ኄၵጲႜ‫یכ‬Lj კ࿚ၩ‫ݯ‬ኁ໱்ထྭሞ๨‫ׇ‬ ฉ‫؜‬၄๊஺ᄣ‫ׂڦ‬೗ăසࡕ ేᆶ႗඀ਸᅃॆ‫ۉ‬ጱฆခ ࠅິLjփසਸቛᅃၵሞ၍ۙ ֱLjკ࿚ఫၵയሞၩ‫ݯ‬ኁ‫ݴ‬ ဆ໱்‫ڦ‬Ⴔ൱ࢅࠔசᇡă ंࢇĂ೅ದາྼ Đঢ়‫׉‬ᄂጣఫၵᄱ‫ی‬Ă ྘ਏ‫ی‬ई‫ۉ‬ഗ‫ی‬ଠ૬‫ڦ‬ন ‫ڢ‬ှ࠾Ljॽփཞ‫ی‬૛‫ڦ‬փ ཞଇዖׂ೗঳ࢇഐઠLjđຯ ‫ݰڻ‬Ąূ՗๖LjĐኄᄣ੗ᅜ ಸጐ‫ظܠ࢔؜‬ᅪઠLj‫ేڍ‬ᄲ ᆶ႐૙ጚԢLj੗ీ‫ܠٷ‬ຕ‫ۼ‬ ๟փࡻ‫ۅڦ‬ጱăđĐే੗ీ ࣷၙ‫؜‬ᅃၵ੗಄‫ۅڦ‬ጱLj‫ړ‬ ඗Ljేᄺᅃۨࣷၙ‫؜‬ആ௴‫ڦ‬ ‫ۅ‬ጱઠă !DŽඇ࿔ྜDž

Ү૛әәഥᅢഡཀྵ዇ీ࿿ୁྪ! ኧ‫׫‬න਩411ᅢྪஏଭ๳‫ܮ‬ Ү૛әәणཷ2ሆ34නᇑႜᄽഓᄽĂጨԨतূබऐ ࠓ৊ႜဣଚԿோࣷᅱLjժሞࣷᅱฉ‫ׯٳ‬቟୼ࠌ๎Ljऺࣄ ૴๮ॺ૬዇ీ࿿ୁࠡ߅ྪஏLj޿ྪஏీࠕኧ‫׫‬න਩411ᅢ! ! )౎਩ሀ21ྤᅢ*ྪஏଭ๳‫ܮ‬Ljඟඇࡔඪࢆᅃ߲‫ں‬൶ፔ‫ڟ‬35 ၭ้ాໃऋՂ‫ٳ‬Ljణമ޿ၜణᅙঢ়৊෇ਏ༹ํแ঩܎ă ਍֖ࣷට๗ཪ୞Ljؕࣄኄᅃಕ‫ٷ‬࿿ୁྪஏ‫ڦ‬ഓᄽԈ ઔǖׂิዐࡔ੺‫ڿ‬Ԉࡖጺଉӷຕᅜฉ‫ڦ‬Ү૛әәणཷत ᆀ໽Ăް႓Ă޷‫ؾ‬Ă຺ཚᅃ‫ٳ‬Ăຩ‫ݿ‬Ljᅜत၎࠲ጨԨ๨ ‫ڦׇ‬ଶਬऐࠓĂᆀႜࢅূබऐࠓă ฉຎට๗ཞ้՗๖Lj޿ऺࣄంఁྺĐዐࡔ዇ీ࿿ୁ ࠡ߅ྪ)DijobTnbsuMphjtujdOfuxpslLj०‫׬‬DTO*đLjా ևԥ‫ྺ׬‬Đ‫ྪں‬đăӀቷࣷᅱਦۨLj‫ࢅິࠅॆܠ‬ऐࠓॽ ࠌཞ֖ᇑ૴ࢇॺยDTOă ਍ဒLj޿ၜణᆯҮ૛әәणཷഡཀྵLjகሊె‫څ‬ඪۭ ๚‫׊‬Ljᆀ໽णཷۭ๚‫׊‬ฬࡔਬె‫؜‬ඪDFPă ਍ཪ୞LjDTOၜణထྭཚࡗ9.21౎‫ڦ‬౮૰Ljॺ૬ᅃ ቧీኧ‫׫‬න਩411ᅢ)౎‫܈‬ሀ21ྤᅢ*ྪஏଭ๳‫ڦܮ‬዇ీ࿿ ୁࠡ߅ྪஏLjኧ‫׼‬ຕഥྤॆႎ႙ഓᄽ‫݀׊ׯ‬ቛLjඟඇዐ ࡔඪࢆᅃ߲‫ں‬൶ፔ‫ڟ‬35ၭ้ాໃऋՂ‫ٳ‬ă ଷᆶኪ൧ට๗ཪ୞LjDTOऺࣄణമᅙഔ‫ິࠅۯ‬ย૬ त߳ࢃ႐࠲॰ྪஏব‫ڦۅ‬჋኷߾ፕLjժᅙࢅ‫ݻู߲ܠ‬ቛ ਸথ‫ࢅة‬঍ୁă‫ڼ‬ᅃ೺ཨጨ‫ܮ‬2111ᅢට௷Լă ࡀࣄዐLjDTOၜణॽᆯ9߲ፑᆸ‫ࢃڦ‬႐ব‫ۅ‬Ăැ߅ ߲࠲॰ব‫׭ڦܠ߸ࢅۅ‬๨ዘᄲব‫ۅ‬ፇ‫ׯ‬ă ຕ਍၂๖Lj3123౎༨Ԑྪࢅཀமྪ঍ᅟ‫ܮ‬ᅙঢ়཭೦ 2ྤᅢᇮLjዐࡔ‫ۉڦ‬ጱฆခॽ஝෇21ྤᅢ‫پ้ڦ‬LjణമLj ༨ԐྪࢅཀமྪනԈࡖଉ‫ࡗג‬2311ྤ‫ڇ‬Ljມๆᅃ‫ڇ‬නׂ ิԈࡖ‫ރ‬ኵ‫ࡗג‬8311ྤ‫ڇ‬Lj࿄ઠब౎ాLj‫ۉ‬ጱฆခॽׂ ิ਎ଉ࿿ୁႴ൱Lj၄ᆶ‫ڦ‬࿿ୁ༹ဣॽ࿮݆ኧ‫׫‬LjႴᄲᅃ ߲߸‫ࡀٷ‬ఇĂ߸ߛၳ୲‫ڦ‬มࣷࣅ࿿ୁ༹ဣă ֖ࣷට๗՗๖Ljഔ‫ۯ‬዇ీ࿿ୁࠡ߅ྪ‫ॺڦ‬ยLjժփ ᅪ࿆ጣҮ૛әә৊ਬ࿿ୁ੺‫ڿ‬ႜᄽLj࿿ୁྪஏᄺժփ๟ ‫د‬ཥ࿿૙ᅪᅭฉ‫ڦ‬࿿ୁए‫ں‬ă޿዇ీ࿿ୁࠡ߅ྪॽሞी Ⴤྜ฀࿿ୁ႑တဣཥ‫ڦ‬ཞ้Ljᅈྂ‫׭‬ኔࣅ‫ླྀڦ‬৊Ljሞඇ ࡔ‫ॺాྷݔ‬ย࿿ୁ֞‫ئ‬ए‫ྪں‬ஏLjժၠ໯ᆶ‫ڦ‬዆ሰฆĂ ྪฆĂ੺‫ڿ‬࿿ୁࠅິĂ‫ڼ‬ෙ‫ޜݛ‬ခࠅິਸ‫ݣ‬Ăᇑׂᄽ૾ ዐ‫֖߲߳ڦ‬ᇑ࣍বࠌཞ݀ቛă ਍ဒLjణമDTOၜణ‫ॺڦ‬ยኁĂᅜत࿄ઠᆶऐ֖ࣷ ᇑ‫ڟ‬ၜణዐ‫ॺڦ‬ยኁLjႴ‫ܠ‬থ๴ᅃ߲޹ेཉॲǖሞ࿄ઠ 6.9౎ዐփऺ࣮Ԓ‫׼‬Ⴤཨ෇ă

ዐࡔഓᄽฉ๨ඤ၄ཽฏगၡ! ৃ౎ᅙᆶ9ॆࠅິIPO‫؜‬ਆ 3124౎ߑߑਸഔLjዐࡔࢼศଇ๨JQPሞอഓᄽຕଉ ሞ‫܌‬ሡ᫁ืࢫ‫؜‬၄ཽฏगၡă ‫ࡗג‬911ॆ‫ڦ‬JQP‫ܓ‬࿹ԥ๨‫ׇ‬ණྺ๟Bࠣৎ೺ฉቩԝ ࢫ‫ڦ‬փ้ۨĐቊ‫ڑ‬đLjܸ൐ඁ౎ፌࢫᅃዜ‫؜‬၄Ԗ݀๕ሺ ‫׊‬ăփࡗLjኤ॔ࣷፌႎࠅք‫ڦ‬ຕ਍၂๖Ljপ዁2ሆ28නLj ಇ‫ܓ‬JQPഓᄽྺ987ॆLjৃ౎ᅜઠ๯ْ‫؜‬၄ူইLjഄዐᆶ9 ॆࠅິ༵മ‫؜‬ਆă ߵ਍ኤ॔ࣷፌႎಽ୞‫ڦ‬๯݀ฤԒഓᄽ൧઄Lj‫౎ৃڟ‬ 2ሆ28නྺኹLjࢼศଇ๨Ԉઔᅙᇨಽ୞Ă‫؛‬อዐᅜतᅙ ࡗ݀อࣷ‫ڪ‬ሞా‫ెڦ‬ฉ๨‫ڦ‬ഓᄽྺ987ॆLjഄዐ‫ظ‬ᄽӱྺ 449ॆLjศ๨ዐၭӱྺ474ॆLjܸऺࣄሞࢼ๨ዷӱฉ๨‫ڦ‬ ࠅິྺ286ॆă ጲඁ౎3ሆ2නኤ॔ࣷ๯ْࠅਸಽ୞JQPሞอຕ਍ᅜ ઠLjಇ‫ܓ‬ഓᄽᆯፌ‫ڦ؛‬626ॆકඹ‫ڟ‬ణമ‫ڦ‬987ॆăኄᄺ ৽ᅪ࿆ጣLjփ‫ڟ‬ᅃ౎‫้ڦ‬क़Ljెฉ๨ࠅິԓሺ81/21&ă ᅜ዁ᇀႎࠣ݀ႜ‫ڦ‬Đᄉ෗ࢶđᆅഐԈઔኤ॔ࣷሞా‫ݛܠ‬ ࠲ጀLj‫ୁݴྺ߲ܠ‬JQPუ૰೬‫ິࠅۈ‬ᄺ୥Ⴤቛਸă ཞ้Ljሞৃ౎ᅜઠ‫ڦ‬21߲঍ᅟනዐLj৽ᆶ9ॆࠅິዕ ኹอֱăᇑ3123౎၎ԲLjኄ߲ຕ਍੗࿍৚ටLjԹ৩ඁ౎ ඇ౎ዕኹอֱጺຕ๟79ॆă ฉຎඋฆට๗՗๖Ljኄ஺‫้ڦ܌‬क़৽‫؜‬၄କ9ॆࠅິ ‫ཽם‬Lj੗ీᅪ࿆ጣ࢔‫ܠ‬ഓᄽሞඁ౎ူӷ౎৽௎ิ‫ٶཽם‬ ໙ă


3124౎2ሆ36.42න

46

ฆბᇾ

๮ӝ๮ಢᄢଶ‫ڞ‬૰

ዐࡔฆბᇾ঺६ဇ๕Đঞଁჟଁđ ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬ ঞଁჟଁ)Dpbdijoh* ፕྺᅃዖဇ๕‫ڦ‬ට֍ಢᄢ‫ݛ‬ ๕Ljኟሁઠሁ‫ںܠ‬ԥዐࡔഓ ᄽࢅሞࣀੵࡔഓᄽ֑ᆩLjໜ ኮܸઠLj၎࠲‫ڦ‬ঞଁჟଁऐ ࠓᄺሞࡔాփ܏ᆥ၄ăܸᅃ ၠጀዘට֍ಢᄢ‫ڦ‬ฆბᇾLj ߸๟փࣷ‫ܔࡗٱ‬ኄᅃႎ๚࿿ ‫ڦ‬༑༪ăփৈසُLj‫ܔ‬ᇀ NCBბᇵܸჾLj‫ۼܠٷ‬ထ ྭሞბ‫ׯ‬ኮࢫइ‫ڦࡻ߸ڥ‬ኰ ᄽ݀ቛLjᅺُLjኄዖঞଁჟ

ଁሞฆბᇾዐᄺᆶક‫ٷ‬ኮ ๞ă! ๊஺๟ঞଁჟଁǛሞ ු༵ჱDŽዐࡔDžბသᇑᆌᆩ ݀ቛዐ႐ഓᄽᆌᆩरຍጺ॔ ֤ᇔࢤੂઠLjፌ኱থ‫ߌڦ‬๴ ৽๟Lj໲ీࠕӻዺᅃ߲ටඁ ݀၄ጲम‫ڦ‬ᆫ๞ࢅப‫ۅ‬ሞన ૛Ljཞ้ీࠕघ݀ጲम໯ᆶ ‫ڦ‬യీLj৊ܸ༵ืጲวईኁ ፇኯ‫ڦ‬ᆖၚ૰Lj०‫ܸڇ‬ჾLj न๟߀Վᅃ߲ට‫ڦ‬႐዇ఇ ๕ăĐႹ‫ܠ‬ට‫ۼ‬ሞৰ঳Ljփ ஃ๚ᄽᆶ‫ׯ‬ኁ࣏๟മ཰փۨ ኁǗփณට‫ۼ‬ሞᛧᛯLj๟ད

ฆბᇾ०რ

ቛ၄ბᇾ೗ಈ࿔ࣅ ୿‫ܘ‬ฆბᇾኙᅝຍፕ೗ ୿‫ܘ‬ฆბᇾৎනਸቛᅃၜఁྺĐლቴే‫ڦ‬ำᅼđ‫ڦ‬ ᅝຍፕ೗ԲෘLjዷ༶๟ඟ௅ᅃ࿋ბิ‫ڦ‬႐ำ‫ڥ‬ᅜቛ၄ă ֖ेԲෘ‫ڦ‬ፕ೗ઠጲੀԞྰܻᅝຍბᇾ )Dbncfsxfmm!Dpmmfhf!pg!Bsut*‫ڦ‬ბิ்Ljထྭ໱்੗ᅜ ཚࡗ཮ၟࢅยऺઠቛ๖୿‫ܘ‬ฆბᇾ‫ڦ‬೗ಈႚၡࢅॏኵă ೠ྿ઠጲᇀ୿‫ܘ‬ฆბᇾĂੀԞྰܻᅝຍბᇾᅜत UDBLjമෙఁፕ೗ॽԥ๲ᇎঃ૤ă Բෘॽཞ้኉჋‫؜‬41‫ݻ‬ᆫႯፕ೗Lj֖े3124౎5ሆ ‫ݻ‬࿋ᇀ୿‫ܘ‬ฆბᇾฝአࠅᇴၯ൶‫ڦ‬ቛ‫؜‬ऄ‫ۯ‬ă

ዐࡔฆბᇾ౎ዕĐೠᆫđ 2ሆ24නLjᆯዐࡔNCBྪ݀ഐ‫ڦ‬3123౎ዐࡔNCB ฆბᇾ౎ዕಎ‫ۅ‬ᷣӰঃ‫ۆ‬૝ሞ৙ਉႜăൣࣀ‫ٷ‬ბঢ়ष࠶ ૙ბᇾĂԛ‫ࡔٷ‬ाNCBĂԛ৙ࡵ੣ࡵཀ‫ٷ‬ბঢ়ष࠶૙ ბᇾ‫ڪ‬इ჋ྺፌ๴࣌ᆓฆბᇾǗൣࣀঢ়࠶ბᇾബᆗᅃঞ ๲Ljԛ৙ࡵ੣ࡵཀ‫ٷ‬ბঢ়ष࠶૙ბᇾᇾ‫ࣳྦྷ׊‬࿔‫ڪ‬इ‫ڥ‬ ፌ๴࣌ᆓᇾ‫׊‬ঃăԨْӰঃ‫ۆ‬૝‫߲߳ڦ‬ঃၜ๟ཚࡗዐࡔ NCBྪ71ྤఁྪᆷࢅዚ‫ܠ‬ᇾၯࠌཞཨ೑ׂิ‫ڦ‬ă! ዐࡔNCBঞᇣኸ‫ڞ‬྿ᇵࣷ௞ກ‫׊‬Ᏼሎ࣎ঞ๲‫ܔ‬ 3123౎ዐࡔNCBฆბᇾ৊ႜକಎ‫ۅ‬ǖĐኄᅃ౎૛ᆶᅃၵ ᇾၯፔକᅃၵഄ໲‫ݛ‬௬‫߾ڦ‬ፕ‫৽ׯ‬Ljഄዐᆶ࢔‫ܠ‬ᇾၯ֖ ᇑକঞᇣևፇኯ‫ڦ‬ጆᄽბ࿋ጹࢇ߀߫๬‫߾ڦۅ‬ፕLjਏᆶ NCB‫ڦ‬29߲ᇾၯ‫ۼ‬ሞቲิಢᄢࡔाࣅĂํ७ঞბᇑഓᄽ ࢇፕ‫ݛ‬௬ൽ‫ڥ‬ᅃဣଚ‫৽ׯڦ‬Ljኄ๟ᅃॲਏᆶ૛‫ײ‬Ԙᅪᅭ ‫ڦ‬๚ă

ฉ࡛౨ሀ‫ٷ‬ბฆბᇾ‫׊‬ǖ ฆ੔ბသᄲ‫ܠ‬ᇮࣅ ৃ౎๟๯ፗዐெࢇፕ‫ٷ‬ბĊĊฉ࡛౨ሀ‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ቲ ิᇮ౎ăฉ࡛౨ሀ‫ٷ‬ბฆᄽᇑ߾‫ײ‬ბᇾᇾ‫׊‬Ăຯ༬ܷฆ ბᇾ޶ሴඇ൰ࡀࣄޭᇾ‫׊‬Ҹ‫ܙ‬Ąሺఎܻ՗๖Ljฉ࡛ᇑ౨ ሀĂ୥ॆፊᇑࣀܻনਏᆶࠌཚႠLjฉ࡛౨ሀ‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ฆ੔ ঞᇣᄺᇑຯ༬ܷฆბᇾ‫ڦ‬ঞ֌Ăੜ‫ײ‬त฾ጨᅃዂLjփณ ெࡔঞ๲‫ܔ‬ዐࡔतฉ࡛ঢ়षĂূබ༹ဣ‫ߌ׉ݥ‬႗඀Ljփ ৈᇼᅪኴঞბิLj߸ထྭٗ๚ჺ৯ă! ሺఎܻ‫ڦ‬Đฆ੔ቾბđ๟ǖბฆ੔‫ڦ‬փీኻბฆ ੔LjՂႷೝ࢚‫ܠ‬ᇮă໱Ԩට๟ბ࿿૙तຕბ‫؜‬วLjຬ๗ ბ࿋๟ᆌᆩ࿿૙‫ݛ‬ၠLjձ๗֍ገྺሏᆐჺ৯ă‫أ‬କੵጆ ᄽLjഄੵࡔঢ়૦ᄺๆ‫޷ݿݴ‬ă ฉ࡛౨ሀ‫ٷ‬ბ๯߲ጆᄽຬ๗ၜణᅙਸ๔ቲิLjᆯሺ ఎܻ޶ሴăኄ߲ੵბ੔ၜణఁྺĐฆᄽ‫ݴ‬ဆđLjॽ࠶૙ ბ੔ᇑ႑တბ੔঍֮Ljᇑெࡔ౨ሀ‫ٷ‬ბཞօഔ‫ۯ‬ă

ٗĎ႐‫ڦ‬ኸᆅďLj࣏๟ᄠ ቮĎཀྵస‫ݴڦ‬ဆďǗփณට ‫ۼ‬ኟ௬ଣĎ֎޷ᇑॏኵĂ႞ ‫ޟ‬ᇑ‫ࠀׯ‬Ă௔ၙᇑీ૰Ă჋ ስᇑ‫ݣ‬ചď‫ڦ‬ઓउăđ֤ᇔ ࢤ৛Ճ߁ઔକኰ‫ׇ‬ට‫ڦ‬႐૙ ၄ጒă ໳ණྺLjঞଁჟଁణമ ሞዐࡔኟሞĐ‫ׯ‬ႚđLjॽ௬ ଣ࢔‫ڦٷ‬ऐᇜLjᅺྺႹ‫߲ܠ‬ ටࢅഓᄽߑߑਸ๔থ‫ة‬ኄᅃ ႎး๚࿿Ljณຕੵࡔࠅິᅙ ঢ়ํ७କෙ຺౎Lj‫ܠٷ‬ዐጨ ഓᄽਸ๔ྺዐߛ֫࠶૙ኁᆅ ෇ঞଁੜ‫ײ‬Ăঞଁ‫ޜ‬ခă

ሞ֤ᇔࢤੂઠLjঞଁ ჟଁీඟĐଶ‫ڞ‬૰༵ืđ஌ ‫ߵิں‬փৈీਥִ‫߲؜‬ටĂ ཷ‫ܓ‬ଶ‫ڞ‬૰‫ڦ‬ᆫ๞ࢅփፁLj ࣏ీሞ4዁7߲ሆ೺क़ኧ‫׼‬Ă ಥӵഄĐ߀Վ‫ڦ‬૦‫ײ‬đLjႚ ‫ׯ‬ႎ‫ڦ‬າྼࢅႜྺఇ๕ăཞ ้Ljঞଁჟଁᆌ޿ᇑഓᄽ၄ ᆶ‫ڦ‬ಢჟ༹ဣĂ࠶૙༹ဣ৊ ႜᆶऐ‫ڦ‬঳ࢇLj֍ీࣩ݀ ‫؜‬Đፇࢇඉđ‫ڦ‬ၳᆌă! 2ሆ28නLjԛ‫ࡔٷ‬ा )CjNCB*ට૰ጨԨਓૂև‫ڼ‬ ຺ْ༪ஃࣷ‫ڦ‬ዷ༶ྺĐঞଁ ‫ޜ‬ခ‫ڦ‬ዐࡔํ७đLjኄ߲ႎ

ᆗ‫ࣆڦ‬༶ဌᆅକփཞୁಋ‫ڦ‬ ጆᄽĐঞଁđࢅዚ‫ܠ‬ഓᄽ‫ڦ‬ ߛपට૰ጨᇸዷ࠶֖ᇑă! Đፕྺฆბᇾၜణ‫ڦ‬ ኰᄽ݀ቛࠥ࿚Lj࿢ፌራথ‫ة‬ ঞଁ‫ޜ‬ခ๟ሞ311:౎Ljํा ฉLjᄺ৽๟ٗ311:౎ഐLjԛ ‫ࡔٷ‬ाਸ๔ၠሞၯ‫ڦ‬ბิ༵ ࠃঞଁ‫ޜ‬ခăđԛ‫ࡔٷ‬ाၯ ᆷࢅኰᄽ݀ቛևޭዷඪ‫ݝ‬ᆎ ຫ‫ڟ‬ă ঞଁጧკ‫ޜ‬ခሞဇ‫ࡔݛ‬ ॆᅙঢ়݀ቛକ‫౎ܠ‬LjႹ‫ੵܠ‬ ࡔࠅິ‫࠶ྺࣷۼ‬૙ኁࢅᇵ߾ ༵ࠃঞଁ‫ޜ‬ခǗሞዐࡔLjᄺ

ᆶሁઠሁ‫ິࠅڦܠ‬ᆅ৊କঞ ଁၜణăঞଁጧკ‫ޜ‬ခӀా ඹ੗ᅜ‫࠶ߛྺݴ‬ঞଁĂኰᄽ ঞଁĂ৛หঞଁĂิऄঞଁ ࢅฆခঞଁ6ዖLjཚ‫֑׉‬ᆩ ᅃ‫ܔ‬ᅃ௬༌Ăၭፇ௬༌ࢅཷ ‫ܓ‬ጧკ4ዖ‫ݛ‬๕ă! ཞ้ሞඁ౎6ሆLjൣࣀ ‫ٷ‬ბঢ়࠶ბᇾኰᄽ‫ڞ‬฾ਓૂ ևᄺኟ๕‫ׯ‬૬Ljൣࣀঢ়࠶ბ ᇾኰᄽ‫ڞ‬฾ऺࣄጲ3122౎‫؛‬ ഔ‫ۯ‬ᅜઠLjፕྺᅃၜٝ৊ঢ় ࠶ბิኰᄽ݀ቛ‫׊ڦ‬೺ࠅᅮ ၜణLjइ‫ڥ‬କઠጲ߳ႜᄽኰ ‫ׇ‬ට๗‫ڦ‬ओट࣮ᆌă


‫ڼ‬224೺

47

ኰ‫࠶ׇ‬૙

ኰ‫ׇ‬०რ

ዐࡔᇵ߾߾ፕ‫ۯ‬૰ፌၭ ට૰ጨᇸ‫ׯ‬Ԩಌื‫ׯ‬వ༶ ඇ൰ፌ‫ڦٷ‬ฆᄽ෉रీಢჟ༵ࠃฆኮᅃBdijfwf! Hmpcbmࠅິኍ‫߃ޮܔ‬21߲ჱዞࡔॆ‫ڦ‬ᇈഥఁഓᄽᇵ߾ਸ ቛକᅃၜĖᇵ߾घ૤ኮ၄ጒė‫ֱۙڦ‬Ljཥऺ঳ࡕ၂๖Lj ཞჱዞഄ໱ࡔॆ‫ڦ‬ᇵ߾၎ԲLjዐࡔᇵ߾‫߾ڦ‬ፕ‫ۯ‬૰ፌ ၭă ֱۙ၂๖Ljሞ436ఁ๴‫ݡ‬ዐࡔᇵ߾ዐLjৈᆶ55& ‫׬‬ጲमĐ࢔đईĐ‫׉ݥ‬đᆶ‫ۯ‬૰Lj‫گ‬ᇀჱዞೝ਩຤ ೝĐ66&đă ֱ࣏ۙ၂๖Ljᇵ߾‫߾ڦ‬ፕ‫ۯ‬૰ᇑฉິ‫ڦ‬घ૤ႜྺᆶ ኱থ࠲ဣăዐࡔᇵ߾‫߾ڦ‬ፕ‫ۯ‬૰փፁLjԓ୞କഓᄽ࠶૙ ֫ሞघ૤ူຌĂଶ‫ీڞ‬૰‫ݛڪ‬௬‫ڦ‬࿚༶ă ໜጣዐࡔહ‫ۯ‬૰‫ׯ‬ԨනᅮฉቩLjዐࡔഓᄽྺघ૤ᇵ ߾ܸ֑ൽྔևঃ‫׳‬๮܎Ljܸٗᆅ݀‫ڦ‬ට૰ཨጨ‫ׯ‬ԨĂഓ ᄽାዿᆫႯᇵ߾‫ׯڦ‬Ԩਃߛփူ‫ڪ‬࿚༶Ljᅙ‫ྺׯ‬ዐࡔഓ ᄽ໯௬ଣ‫ڦ‬ዘ‫ٷ‬వ༶ă Bdijfwf! Hmpcbmࠅິ޶ሴට՗๖Ljዐࡔഓᄽ࠶૙֫ ᆌቨ࿥ᅃဣଚ‫݆ݛ‬ᇑरേLjཚࡗ஢ፁᇵ߾‫ڦ‬एԨ႐૙Ⴔ ൱Ljସᇵ߾ጲׂ݀ิᇸᇸփ܏‫߾ڦ‬ፕ‫ۯ‬૰Ljܸٗํ၄੗ ‫׼‬Ⴤ‫ڦ‬ഓᄽౡ਋૰ࢅ‫׊‬೺जၳ݀ቛă!

әਖ਼ટणཷඇ൰ዘፇ ཨႜևோഔ‫֋ۯ‬ᇵೠࠚ‫ײ‬Ⴞ ኪ൧ට๗‫׬‬Ljߵ਍әਖ਼ટणཷ)Cbsdmbzt*ඇ൰ዘፇ ऺࣄLjॽٗ2ሆ35නਸ๔ሞ޿ࠅິ‫ڦ‬ჱዞཨጨᆀႜև֋ ᇵ26&Ljኄ๟޿ᆈጨᆀႜሞഄඇ൰ཨႜᄽခևோ֋ᇵ 3-111ටऺࣄ‫ڦ‬ᅃև‫ݴ‬ă ኪ൧ට๗՗๖Ljәਖ਼ટሞჱዞ‫ڦ‬ժࠔࠥ࿚Ăࠣ඄ጨ Ԩ๨‫ׇ‬Ăቐ඄ጨԨ๨‫ׇ‬ᅜतඇ൰ূබࢅ‫ޅ‬၃ᄽခևோॽ ֋ᇵ81ටፑᆸă әਖ਼ટणཷ2ሆ33නཚኪᆈࡔཨጨᆀႜևோᇵ߾‫׬‬ ੗ీ৊ႜ֋ᇵLjᅺࠅິጚԢ৊ႜዘፇLjᅜ๢ᆌႎ‫࠶॔ڦ‬ ࡀۨࢅ߸ჹਮ‫ڦ‬ฆᄽ࣍ৣă ޿ႜᅃ࿋݀ჾට‫׬‬Ljᅙኍ‫ܔ‬ᆈࡔཨጨᆀႜևோඇ և:-111ఁᇵ߾ഔ‫֋ۯ‬ᇵೠࠚ‫ײ‬ႾLjፕྺࠅິ๯ဝኴႜ ‫׊‬Boupoz! Kfoljot‫ܔ‬णཷኝ༹৊ႜ‫ڦ‬ኟ๕ೠࠚ‫ڦ‬ᅃև ‫ݴ‬ăKfoljotॽᇀ3ሆ23නࠅքೠࠚ঳ࡕࢅዘፇऺࣄă ُമኪ൧ට๗՗๖Ljፕྺࠅິඇ௬ዘፇऺࣄ‫ڦ‬ᅃև ‫ݴ‬Ljඇ൰ཨጨᆀႜևோ‫ڦ‬34-111ఁᇵ߾ዐ੗ీᆶ3-111 ఁԥ֋३ăᅃ࿋ኪ൧ට๗ዜܾ‫׬‬Ljᆈࡔ‫֋ڦ‬ᇵටຕ੗ీ ‫ڟٳ‬ຕӥටă ᆈࡔહ‫ۨࡀ݆ۯ‬Lj‫֋ړ‬ᇵටຕ੗ీ‫ࡗג‬211ට้Lj ഓᄽᄲ৊ႜྺ೺:1ཀ‫ڦ‬ೠࠚă

೿‫ׯ‬Ӑට஢ᅪ߾ፕփཌ֣ ෙ‫ׯ‬ൡၠ‫׈‬๬ႎ߾ፕ ‫ܔ‬ᇀ࢔‫ܠ‬Ӑ‫ٷ‬૧ჱටઠຫLjሞৃ౎࣑‫ݻ‬ႎ߾ፕຼࢭ փ๟໱்‫ڦ‬ႎ౎ᇼྭăFttfoujbm! Sftfbsdi‫ڦ‬ᅃ‫ֱۙݻ‬ ݀၄Lj82&‫ڦ‬๴‫ݡ‬ኁ‫ܔ‬໱்၄ሞ‫߾ڦ‬ፕߌ‫ڟ‬஢ᅪLjኻᆶ 5&‫ڦ‬ට‫ܔ‬ጲम‫߾ڦ‬ፕ࢙ຒ‫ੂۼ‬փຩᄅă ኄ‫ݻ‬ᇀ2ሆ32නࠅք‫ڦ‬ຕ਍၂๖Lj౰Ⴀ‫ܔ‬ጲम໯ሞ ߖ࿋‫ڦ‬஢ᅪ‫ٳߛ܈‬88&Lj‫ࡗג‬କఴႠ‫ڦ‬78&ăܸ๭෇ሞ4 ྤ2311ᇮࢅ6ྤ2:::ᇮኮक़‫ڦ‬ኰᇵ‫߾ܔ‬ፕ‫ڦ‬஢ᅪ‫܈‬๟ፌ ‫ڦگ‬DŽ69&Džă ሞԥ࿚तසࡕᆶཌ֣‫ڦ‬ऐࣷॽፕࢆ჋ስ้Ljኄ2118 ఁ๴‫ݡ‬ኁዐᆶ51&՗๖ౢᇼାሞణമ‫ߖڦ‬࿋Lj41&ሶൡ ၠᇀ‫׈‬๬ႎ߾ፕLj࣏ᆶ29&჋ስཞᅃ‫߾ݻ‬ፕLj‫ڍ‬ထྭ࣑ ߲ࠅິă ሞԥ࿚तన߲ႜᄽፌీ‫پ‬՗ࠅዚ૧ᅮ้Lj83&჋ስ କ౫ᄽLjഄࢫ๟୫ᆴᄽDŽ79&Džࢅ዆ሰᄽDŽ67&Džă၎ ԲኮူLj໱்ණྺፌփీ༹Ⴠ௷ᅪ‫ׂڦ‬ᄽ๟‫ۉ‬૰ࠅິ DŽ29&DžLjഄࢫ๟௃༹DŽ41&DžĂઁᄽDŽ43&Džࢅᆀႜᄽ DŽ44&Džă

ඇ൰26ྤᇵ߾Ӏजၳ‫ݴ‬ದ

ࣀྺኰᇵ‫ߺݴ‬125ᅢᇮ౎ዕঃ ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬ 236ᅢƽࣀྺᅺྺ౎ ዕঃĐआđକă3123౎Lj ‫ړ‬ኝ߲‫ۉ‬႑ႜᄽᄽज֚‫ڏ‬ ้Ljࣀྺඐ঍କᅃ‫ݻ‬փ‫ڦٱ‬ ‫ׯ‬ज‫ڇ‬ĊĊ265ᅢᇮ‫ڦ‬৫૧ ාĂ44&‫ڦ‬ሺ‫׊‬Ljܸࣀྺధ ‫؜‬236ᅢ݀‫౎ݣ‬ዕঃ߸๟၉ ෱ಖටăኄ߲਎‫౎ڦٷ‬ዕঃ ጺຕԥ‫ݧ‬໏‫د‬խLjྪᆷ்ᅃ ՉĐ၉డऩ‫࢖܊‬đLjᅃՉ ጣํߌ༒Đኄ236ᅢ੗ሹ஺ ‫ݴ‬ǛđĐਏ༹ሹ஺‫ݴ‬ದLjణ മ࣏ுᆶፌዕ‫ݛڦ‬ӄLjᇑྫ ౎փཞLjৃ౎ࣀྺ౎ዕঃ‫ݴ‬ ದ‫ݛ‬ӄᄺ੗ీ‫ࠅྔܔ‬քđLj ࣀྺాևට๗‫׬‬ă඗ܸLjߵ ਍ഄాևට๗‫ڦ‬௮ຎLj༵മ ኪၬକ‫߁ٷ‬൧઄ă 26ྤᇵ߾जၳ੊ࢃ සࡕӀࣀྺඇ൰26ྤ ᇵ߾ઠऺ໙Ljට਩౎ዕঃሀ 9/44ྤă๚ํฉLjࣀྺጲ ᆶᅃ༫౎ዕঃాև‫ݴ‬ದऐ ዆LjዷᄲӀजၳᇑኰपઠ ‫ݴ‬Ljᇵ߾‫ڦ‬जၳ੊ࢃ‫ྺݴ‬ BĂCĂDĂE຺߲‫ڪ‬पLjE ྺĐ፹‫ื༵ځ‬đĂDྺĐࢇ ߭ᆶ‫ื༵ځ‬đĂBྺĐ‫׉ݥ‬ ᆫଆđă ਍ࣀྺాևට๗঻ถLj ԥೠྺDᇑE‫ڦ‬ᇵ߾‫౎ڦ‬ዕ ঃएԨ੗ᅜࢮ୼փऺLjኻᆶ बഥ੷Ljኄև‫ݴ‬ᇵ߾቞ጺԲ ૩‫ڦ‬6&Ljܸजၳ੊ࢃྺB‫ڦ‬

ᇵ߾ঃূဣຕࣷ߸ߛLjᄺሀ ྺ6&ăĐਨ‫ٷ‬և‫ݴ‬ຌᇀᆫଆ ‫ڦ‬CđăُྔLjᇵ߾‫ڦ‬ኰप ሞ‫ݴ‬ದঃূ้ᄺ၂၄ዘᄲፕ ᆩLjࣀྺӀߖ࿋ᇑඪኰጨ߭ ӝᇵ߾‫ྺݴ‬ๆब߲ኰपLjٗ ๆܾपഐ‫ܾڟ‬ๆबपփ‫ڪ‬Lj ߑԹᄽ֖े߾ፕ‫ڦ‬ᇵ߾ԥۨ ྺๆෙपLj߾ፕ೿ӗ౎‫ڦ‬ᇵ ߾ኰप‫ٷ‬ዂሞๆୃĂ೿पLj ኰपሁߛঃূᄺࣷ၎ᆌሺ ेă ࣀྺሼ՗๖ᆯᇀ௅߲ ට‫ڦ‬൧઄փᅃᄣLj౎ዕঃֶ ՚ࣷ࢔‫ٷ‬Ljྔহධ‫ܔ‬೵ཚ‫ڦ‬ ࣀྺᇵ߾ీధ‫ܠڟ‬ณঃূ؊ ஢ࡻആă਍ࣀྺాևᇵ߾ཪ ୞Lj৊ࠅິփ஢ᅃ౎‫ڦ‬ႎᇵ ߾౎ዕঃኻᆶबഥLjԹᄽଇ ෙ౎‫׉‬ጂ‫ں‬ሞࡔా‫ڦ‬ᇵ߾౎ ዕঃ3.4ྤLjසԥಋጂ዁࣍ ৣডड़੮‫ྔࡔڦ‬Lj౎ዕঃሞ 6ྤፑᆸLjܸሞࣀྺ߾ፕӗ ౎ፑᆸLjኰपሞๆୃपፑᆸ

ᇵ߾‫౎ڦ‬ዕঃॽ‫ࡗג‬ๆྤă ໚඗ঃূጺ‫ܮ‬ড3122౎ ሺ‫׊‬କ49&Lj‫ڍ‬ժփ๟௅߲ ට‫ీۼ‬ၛ๴‫ڟ‬ঃূ‫ڦܮݻ‬ሺ ‫׊‬Ljٗ๚ჺ݀࠶૙߾ፕ‫ڦ‬గ ࣀྺᇵ߾՗๖LjĐ‫ܔ‬ᇀఫၵ ᅙధ‫ܾڟ‬ๆྤፑᆸ౎ዕঃ‫ڦ‬ ࠶૙֫ઠຫLjৃ౎౎ዕঃ‫ڦ‬ ሺ‫ޗ‬փࣷ໿‫ٷ‬Ljࠅິአ֧੗ ీࣷ߸ൡၠᇀए֫ᇵ߾ăđ ౎ዕঃ7ሆ‫ڟ‬ቭ փࡗLj਍କ঴Lj‫ܔ‬ᇀ ࣀྺኄᄣᅃ߲ᆛᆶ‫ࡗג‬26ྤ ᇵ߾‫ڦ‬ഓᄽઠ঄Lj౎ዕঃ঳ ໙ᇑ‫ڟ‬ቭ้क़ࣷՎ‫ྺ߸ڥ‬஦ ‫׊‬ă Đᇮ‫ڋ‬ᅃࡗLj֎ခࣷߴ ‫֎ڦິࠅ؜‬ခԒ՗LjԒۭ๚ ಼ࣷ๖ࢫඓۨጺঃূԈLj඗ ࢫምॽጺঃূԈٗᅃपևோ ‫ܾڟ‬पևோም‫ڟ‬ෙपևோ֫ ֫‫ݴ‬ದLjፌࢫధ‫ڟ‬ঃূԈ‫ڦ‬

ևோଶ‫ࣷڞ‬ᅈ਍੊ࢃॽঃূ ‫ݴ‬ದ‫߲ڟ‬ටăđฉຎࣀྺᇵ ߾՗๖ঃূ‫ڟ‬ቭ዁ณႴᄲ‫ڪ‬ ฉ6߲ሆፑᆸ‫้ڦ‬क़LjĐ4ሆ ‫ݻ‬ඓ߲ۨටঃূLj5ሆ‫ݻ‬ଶ ‫߶ڞ‬ᇵ߾ࠏཚLj‫ٷ‬և‫ݴ‬ටࠚ ऺᄲ7ሆ֍ీధ‫ڟ‬ঃূăđ ඁ౎‫౎ڦ‬ዕঃ‫ڪ‬କӷ ౎֍‫ڟ‬ቭLj‫أ‬କጽୁ‫ྔײ‬Lj ࣀྺ‫౎ڦ‬ዕঃ݀‫้ݣ‬क़ᄺ՚ ᆶᅃ݊ᆩᅪLjĐ౎ዕঃĂႵ ెࠣ೑‫ۼࢤݴ‬ᄲ‫ڟڪ‬7Ă8ሆ ֍ీ‫ڟ‬๮Lj౎‫ၙ؛‬ᄲ૗ኰ‫ڦ‬ ᇵ߾ྺକ౎ዕঃ዁ณ࣏ᄲ߅ ӷ౎ऄLj‫ేݥأ‬փၙᄲኄԴ ബđٗ๚෉ॲਸ݀‫ڦ‬గࣀྺ ᇵ߾՗๖LjĐසࡕేၙᄲৃ ౎‫౎ڦ‬ዕঃLjఫేᆼ‫ڟڪڥ‬ ௽౎କăđ փณྪᆷ‫׬‬LjĐᅃၠ ‫ྺࣀڦۙگ‬Ljྺࢆৃ౎‫ٷ‬ቧ ഌࠞ‫ں‬Ⴧ‫د‬ഄ౎ዕঃ఼Ǜđ ๨‫ׇ‬ට๗ኸ‫؜‬LjĐኄᄲ๟৪ ኛ‫ܔ‬๮ዐ႗ཚრĂ౷ဇ‫ৃڪ‬ ౎ሦᇜକࡦୁLjܸࣀྺᅃኦ ‫܀‬Ⴏăđཞ้LjĐ঺ُऐࣷ Ⴧ‫د‬Ljࣀྺ‫ڥ‬ᅜሞࡔాྔᆐ ሰࠅਸཪ௽‫ྷݳڦ‬Lj৊ܸྺ ዘႎքਆெࡔ‫ڪ‬๨‫ׇ‬ፔጚ Ԣăđ ຕ਍၂๖Lj౷ဇৎන ჇքLjॽሞৃ౎‫ؾ‬বٗࠅਸ ๨‫ׇ‬ఠጨፌ‫ܠ‬8ᅢ౹ᇮLjᅜ ‫࣏׋‬ቐခतཨጨLjኄ๟౷ဇ ๯ْሞࠅਸ๨‫ׇ݀‬ႜߛ๭ᅮ ୲ቐඋǗዐ႗ཚრ߸๟ᇨऺ 3123౎ፌߛઅ໦3:ᅢᇮLjࠅ ິᅙჇք߸࣑࠶૙֫ࢅև‫ݴ‬ ֋ᇵă

ৎ຺‫ׯ‬ഓᄽူۙ౎ዕঃ

ཌ֣लม঍ቲ೘आԖ ౎࠲ॽৎLj౎ዕঃĂཌ ֣ᆼ‫ׯ‬କኰ‫ׇ‬ටৄৄૂ‫ڦڢ‬ ࣆ༶Lj౎ዕঃ๟࢔‫ܠ‬ටཌ֣ ᇑ‫ڦޏ‬ዘᄲᅺ໎ኮᅃă ߵ਍੔෍ࡔाჺ৯ዐ႐ ݀ք‫ڦ‬3123ഓᄽ౎ዕঃۙჺ ԒߢLjডኮ3122౎Lj࿵‫ׯ‬๴ ‫ݡ‬ഓᄽൟྲฉۙ౎ዕঃLjᅃ ‫ׯ‬ഓᄽྼ‫׼‬փՎLj‫ڍ‬๟ৎ຺ ‫ׯ‬ഓᄽॽူۙ౎ዕঃăኄᄺ ‫ڞ‬ዂକ࢔‫ڪܠ‬ጣଶྜ౎ዕঃ ৽ًኰ‫ڦ‬ටཌ֣ፃ༵മႜ‫ۯ‬ ഐઠă ዐࡔኰᄽม঍ྪበཀ ाྪ๨‫ׇ‬ጺ॔ቧᤷ՗๖Ljৎ නྪበĐኰ࿋đೕ‫ୁڢ‬ଉ௓ ቩLj߲ටጨଙ߸ႎĂጀ֩න ᅮऄሂăሁઠሁ‫ڦܠ‬ዐߛ‫܋‬ ට֍ਸ๔૧ᆩኰᄽม঍ྪበ ლቴ߾ፕऐࣷă

ದă

ཀाྪኰ‫ׇ‬ጆॆࠟံิ ‫ݴ‬ဆ‫ڢ‬Ljሞ‫د‬ཥቲ೘ྪበLj ᅃӯኻీ໇໭‫ڟ‬൱ኰኁ၎‫ܔ‬ ‫ڇ‬ᅃ‫ڦ‬႑တLjኄ‫ܔ‬ᇀକ঴ᅃ ߲ට๟ᇺᇺփࠕ‫ڦ‬ă၎‫ܸܔ‬ ჾLjሞኰᄽม঍ྪበฉLjቲ ೘ມ‫ݛ‬੗ᅜइ‫߸ܠ߸ڥ‬ඇ௬ ߸ኈํ‫ڦ‬႑တă ൱ኰኁ੗ᅜକ঴ഓᄽ ‫ڦ‬࿔ࣅĂႴ൱ೋၠĂํ้‫ۯ‬ ༀ‫ڪ‬Lj੗ᅜ߸ेጚඓ‫ڦ‬ಒ܏ ഓᄽႴ൱ᇑጲวཉॲ๟‫ޏ‬೅

ᆩට‫ڇ‬࿋ཚࡗ൱ኰኁ ሞኰᄽม঍ྪஏฉ‫ڦ‬ऄ‫ۯ‬ ੗ᅜइ‫ڥ‬ඇ௬Ăኈํ‫ڦ‬൱ኰ ኁ႑တLjܸփምਆ၌ᇀᅃቧ ०૦Ljኄᄣ֍ీቲ‫ߛ߸ڟ‬ዊ ଉĂ߸‫ࢇޙ‬ഓᄽᄲ൱‫ڦ‬ට ֍ăኄᄺ๟ྺ๊஺ሁઠሁ‫ܠ‬ ‫ڦ‬ISĂଞཀྵਸ๔ዘ๫ཀा ྪኄᄣ‫ڦ‬ኰᄽม঍ྪበă փࡗLjቧᤷᄺ༵ႝLjᆩ ࢽሞ๑ᆩኰᄽม঍ྪበ৊ႜ ൱ኰ้Ljසࡕፔ‫ྜڟ‬฀ঞᇣ ԝৠĂ߾ፕঢ়ᄓĂኰᄽ߁઄ ‫ڪ‬႑တLjሞኰᄽ߁઄ዐൣည ՗၄ጲमरీࢅ༬‫׊‬Lj‫ݛ‬Ս IS߸ࡻ‫ں‬କ঴ేă ཞ้Ljঢ়‫׉‬ᇑටஞԍ‫׼‬ ૴ဣLj੗ᅜཚࡗ࠲ጀ໱்‫ۯ‬ ༀĂईኁ߶ጲमංጱ૛௬‫ڦ‬

ටஞ৊ႜ঍ୁઠԍ‫׼‬ටஞ࠲ ဣăᇑُཞ้Ljే੗ᅜ‫݀ܠ‬ ᅃၵනኾईኁዷ‫ླྀںۯ‬४ᅃ ၵᆶᆩ‫ڦ‬ກढኮૌ‫ڦ‬႑တઠ ༵ߛጲम‫ڦ‬ᇅஃᆖၚ૰ă ቧᤷ࣏༵ႝᆩࢽLjม঍ ྪበፕྺᅃ߲ࠅࠌೝ໼Ljྺ ൱ኰኁ༵ࠃՍ૧‫ڦ‬ཞ้Ljᄺ ੗ీႅ୞൱ኰኁᆆຳ႑တLj ໯ᅜ൱ኰኁཚࡗኄ߲ೝ໼इ ൽ႑တ้Ljᆌ޿ࢇ૙‫ڦ‬჋ ስLjା႐փᄲฉ‫ړ‬๴್ă! ൱ኰኁሞม঍ྪበฉ ੂ‫ڦິࠅڟ‬ቲ೘႑တLj੗ ᅜ჋ስ໇໭ᅃူ޿ࠅິ‫࠳ڦ‬ ‫ྪݛ‬በईኁቲ೘ྪበLjࢃํ ᅃူ޿ࠅິ๟‫݀ޏ‬քକቲ೘ ႑တLjᅜ‫ݞ‬ኹጲम‫ڦ‬႑တႅ ୞Lj‫ڄ‬ဃକጲम‫ڦ‬൱ኰ৊ ‫ײ‬ă


3124౎2ሆ36.42න

37

ኰ‫ׇ‬

ॽཱྀે࿄ઠঢ়षሺ‫׊‬

ኰ‫ׇ‬०რ

ඇ൰฿ᄽට੨ ৃ౎ॽ‫ة‬तᇈ2ᅢටु୤ߛ࿋

ዐࡔኰ‫ׇ‬ට੨ࢤ૧े໏ၩ฿ ԨԒጹࢇԒ‫ڢ‬ 3123౎ዐࡔ‫ڦ‬હ‫౎ۯ‬ମ ට੨‫؜‬၄ူইLjኄՔኾጣዐ ࡔට੨঳ࠓՎࣅႎ൵๞‫ڦ‬ਸ ‫܋‬Ljժ൐ኄᅃ൵๞ሞৃࢫܾ ๆ౎ዐ࣏ॽे໏ླྀ৊Lj‫ܔ‬ፕ ྺඇ൰‫ٷܾڼ‬ঢ়ष༹‫ڦ‬ዐࡔ ‫ټ‬ઠศᇺᆖၚă ዐࡔࡔॆཥऺਆ2ሆ29 නࠅք‫ڦ‬ຕ਍၂๖Ljপ዁ඁ ౎23ሆ‫ڹ‬Ljዐࡔሞ26዁6: ໠ኮक़‫ڦ‬હ‫౎ۯ‬ମට੨ྺ :4838ྤටLjড3122౎३ณ କ456ྤටăࡔॆཥऺਆਆ ‫׊‬கॺ༗՗๖ǖĐ3123౎ዐ ࡔહ‫౎ۯ‬ମට੨čč‫ڼ‬ᅃْ ‫؜‬၄କਨ‫ူܔ‬ইLj࿢்ඓํ ᄲߛ‫܈‬ዘ๫ኄ߲๚൧ăđ கॺ༗ց؊‫׬‬ǖĐኄᄣ ᅃ߲ՎࣅLj๟փ๟ᅪ࿆ጣ‫ܠ‬ ณ౎ઠኧ‫׫‬ዐࡔঢ়षሺ‫ڦ׊‬ ට੨ࢤ૧‫ڦ‬ၩ฿Ljᆌ޿ຫᆶ ኛஃăđ໱ኸ‫؜‬Ljኄኻ๟‫׊‬ ೺൵๞‫ڦ‬ਸ๔Ǘ዁ณሞ3141 ౎ᅜമLjዐࡔ‫ڦ‬હ‫౎ۯ‬ମට ੨ᆌ‫ࣷړ‬௅౎࿘օ३ณă கॺ༗‫׬‬ඁ౎હ‫౎ۯ‬ ମට੨ူইĐସට‫څ‬ᆭđLj

नՍ‫຺ڼ‬ल‫܈‬ዐࡔঢ়षሺ໏ ᆶ໯‫ڑݒ‬ăሞ3123౎‫ڦ‬ፌࢫ ෙ߲ሆ૛Ljዐࡔ‫ׂิాࡔڦ‬ ጺኵ)HEQ*ডฉ౎ཞ೺ሺ‫׊‬ କ8/:&Ljߛᇀ‫ڼ‬ෙल‫ڦ܈‬ 8/5&Lj‫ٶ‬೦କHEQ૶Ⴤ೿߲ ल‫ူ܈‬ই‫ڦ‬൵๞ă ߵ਍ᆈࡔĖূබ้Ԓė Ԓ‫ڢ‬Ljঢ়षሺ‫े׊‬໏༵ናକ ཨጨኁࢅഓᄽ‫ڦ‬႑႐ăཚᆩ ‫ۉ‬ഘ๯ဝኴႜ࠳ᅉ஽ܻ༬ )Kfgg! Jnnfmu*՗๖ǖĐ࿢் ඓൎ࿮ᅑ‫ڟੂں‬Ljዐࡔঢ়ष ႚ๞ሞඁ౎౎‫ڹ‬ም‫࣮܈‬౱ă ᅅଐԍॳᅜतࡵ੣ධॽ๟ઙ ‫ۯ‬ዐࡔঢ়षሺ‫ڦ׊‬ዷᄲ‫ۯ‬ ૰ăዐࡔঢ়ष‫ڦ‬ሺ‫࢔ీۯ׊‬ ੗ీॽჽჄ዁3124౎ăđ ‫ݴܠ࢔ڍ‬ဆ฾‫څ‬႐Lj ዐࡔනᅮ઻ମࣅ‫ڦ‬હ‫ۯ‬ට ੨ॽ‫ેཱྀྺׯ‬࿄ઠঢ়षሺ‫׊‬ ‫ڦ‬਎‫ٷ‬Ԉ‫ޠ‬ăໜጣᅃ߲มࣷ

ደॷጽၠ޷ᇧLjഄට੨‫ิ؜‬ ୲ॽࣷጲ඗ူইĊĊ‫ڍ‬ሞዐ ࡔLjኄᅃ൵๞๴‫ڟ‬କऺࣄิ ᇣአ֧‫ڦ‬ჹዘ߅ඡăࣹ‫ݿ‬ )ITCD*ঢ়षჺ৯૴ဝዷ࠶ ‫ݔ‬૰௷)Gsfefsjd! Ofvnboo* ኸ‫؜‬ǖĐਨ‫ܠٷ‬ຕᇨ֪‫ۼ‬ණ ྺLjዐࡔ‫ڦ‬હ‫౎ۯ‬ମට੨ ຕଉॽጲ3126౎മࢫਸ๔ူ ইă‫ڍ‬29නࠅք‫ڦ‬ຕ਍՗ ௽Ljኄᅃ൵๞၄ᅙഔ‫ۯ‬Ljܸ ኄᅪ࿆ጣ࿄ઠबๆ౎ዐࡔ‫ڦ‬ હ‫౎ۯ‬ମට੨ူই໏‫੺ॽ܈‬ ᇀᇨ೺ăđ 3123౎ዐࡔ‫ڦ‬ঢ়षሺ‫׊‬ ୲ྺ8/9&Lj‫ظ‬2:::౎ᅜઠፌ ‫܈౎ڦگ‬ሺ‫ޗ‬Ljᇺ‫گ‬ᇀ3122 ౎ํ၄‫ڦ‬:/4&‫ڦ‬ሺ‫׊‬຤ೝă ‫ڍ‬3123౎ዐࡔධ‫ظ‬ሰକ395 ྤ߲৽ᄽߖ࿋ă‫ٷ‬ଉට੨ी Ⴤٗၕ٩ୁၠ‫׭‬๨Ljᅜ೺ლ ቴ৽ᄽऐࣷăඁ౎ዐࡔ‫׭ڦ‬

๨ට੨ሺ‫׊‬କ3211ྤLj‫ڟٳ‬ 8/23ᅢටă கॺ༗՗๖Ljዐࡔአ ު‫ܔ‬ඁ౎၎‫ܔ‬ড‫ڦگ‬ኝ༹ঢ় षሺ‫׊‬຤ೝߌ‫ڟ‬஢ᅪLj༬՚ ๟ঢ়षሺ໏‫࣐ݣ‬ժ࿄ӵໜ‫؜‬ ၄ჹዘ‫ڦ‬฿ᄽ࿚༶Ljܸࡗඁ ෙๆ౎क़ዐࡔ‫౎ڦ‬਩ঢ়षሺ ໏ሀ‫ٳ‬21&ăகॺ༗ኸ‫؜‬ǖ! ! Đዐࡔঢ়षփీᄺփᆌ޿ም ԍ‫׼‬ఫᄣߛ໏‫ڦ‬ሺ‫׊‬ăđ ໱ց؊‫׬‬Lj8&዁9&‫ڦ‬ ౎‫܈‬ঢ়षሺ໏‫ܔ‬ᇀዐࡔ໯‫ت‬ ‫݀ڦ‬ቛ঩܎ܸჾ๟ࢇ๢Ăࢇ ૙‫ڦ‬຤ೝăनՍణമঢ়षሺ ‫׊‬ᆶ໯‫࣐ݣ‬Ljዐࡔ‫ں߲ܠ‬൶ ‫ڦ‬હ‫ۯ‬૰๨‫ׇ‬ႚ๞ᅈ඗൵ ৆Ljഓᄽঢ়‫׉‬ԑᇽవᅜቲఠ ‫ڦ߭ࢇڟ‬ᇵ߾Ljܸኄᅃ࿚༶ ሞહ‫ۯ‬૰௢ण‫ڦ‬዆ሰᄽଶᇘ ߸े၂ዸă ෌႑)Dsfeju! Tvjttf*ঢ় षბॆ‫ࣀׅר‬՗๖ǖĐਨ‫ٷ‬ ‫ܠ‬ຕࡔॆ๟ሞ௬ଣට੨྾໫ ࿚༶้ਸ๔ืपঢ়ष݀ቛఇ ๕Ă༵ߛิׂ୲‫ڦ‬ă߾ጨฉ ቩĂጲ‫ࣅۯ‬຤ೝ༵ߛᅜतׂ ೗ዊଉ༵ืLj࢔੗ీॽ‫ྺׯ‬ ࿄ઠዐࡔঢ়ष঳ࠓገ႙‫ڦ‬ዷ ᄲ൵๞ăđ

ࡔाહ߾ፇኯ)JMP*2ሆ33නሞ౎‫܈‬Ԓߢዐ‫׬‬Ljৃ౎ ඇ൰฿ᄽට੨ॽሺ዁ᇈ3ᅢටLjዘฤକࡗඁୃ౎௅౎‫ۼ؛‬ ݀‫ڦ؜‬য়ߢă JMPᇨऺৃ౎฿ᄽට੨ॽሺ‫׊‬621ྤටLj዁ᇈ3/13ᅢ ටLj3125౎ॽምሺ‫׊‬411ྤටăܸߑߑࡗඁ‫ڦ‬3123౎฿ᄽ ට੨ሺ‫׊‬531ྤටă සࡕ޿ፇኯ‫ڦ‬ኄၵᇨࠚ๟ኟඓ‫ڦ‬Ljሶඇ൰฿ᄽට੨ ॽ‫ة‬तु୤ߛ࿋ă‫ڍ‬JMP௅౎਩ူႪ฿ᄽຕ਍Ljᅺఫၵྜ ඇ‫ݣ‬ചቴ߾ፕ‫ڦ‬ටຕጺ༹ሞሺ‫׊‬Ljᅪ࿆ጣ໱்փምຌᇀ ฿ᄽට੨ă ߵ਍ୟཪม‫ܔ‬ᅜྫJMPԒߢ‫ݴڦ‬ဆ၂๖Ljࡗඁୃ౎ ௅౎‫ܔ‬฿ᄽටຕ‫ࢫऺࠚڦ‬ઠ‫ۼ‬ԥူۙă3118౎ፌ‫ڦ؛‬฿ ᄽට੨ຕ਍2/9::ᅢටLjణമᅙԥူۙ዁2/7:ᅢLjই‫ྺޗ‬ 22&ă 3119.3121౎฿ᄽට੨ຕ਍ডፌ‫ऺࠚ؛‬঳ࡕူۙ21. 26&ă ူۙ‫ڦ‬ዷᄲᇱᅺ๟ᆶၵට‫ݣ‬ചლቴ߾ፕLjJMP৽ᄽ ๨‫ݴׇ‬ဆዷ࠶Kptf!Nbovfm!Tbmb{bs.Yjsjobdit‫׬‬ă Đᅺྺླऐ‫ڦ‬ჹਮႠࢅ‫׊‬೺฿ᄽLjኄၵට‫ݣ‬ചକထ ྭLjਦۨփምლቴ߾ፕLjᅺُ໱்փ໙ፕ฿ᄽට੨Ljܸ ๟๴ٰኁ)ejtdpvsbhfe*Ljđ໱‫׬‬ă JMPጺ߅๚ટ‫)ڤ‬Hvz! Szefs*‫׬‬LjJMPႪኟࢫ‫ڦ‬ຕ਍ ᅪ࿆ጣඇ൰฿ᄽට੨ጲূබླऐԖ݀മ‫ڦ‬3118౎ᅜઠᅙ ሺ‫׊‬3-911ྤටă ໱‫׬‬Ljཞ೺ా࣏ᆶ4-:11ྤĐ๴ٰኁđཽ‫৽؜‬ᄽ๨ ‫ׇ‬Ljূබླऐଙሞඇ൰‫ڞాྷݔ‬ዂ7-811ྤට฿ᄽă ໯࿍Đહ‫֖ۯ‬ᇑ୲đࡗඁෙ౎ઠ਍႑ᅃ኱‫׼‬࿘ᇀ 75/2&Lj၂๖હ‫ۯ‬૰ටຕுᆶ྾໫‫ڦ‬गၡă ࡔाહ߾ፇኯ‫ڥ‬ඇ൰৽ᄽཥऺዐ‫ڦ‬Đહ‫֖ۯ‬ᇑ୲đ ຕ਍኱‫ڟ‬3118౎ᅃ኱ߛᇀ76&Lj‫ڍ‬ጲఫᅜઠ‫ڦ‬ෙ౎Lj௅౎ ਩ሞူইă

ኰ‫ׇࣜ‬ᄻ ߾ፕऐࣷ 乍Ⳃण䇗ਬ˄Ё᭛˅ ऩԡ˖ϔᆊ೑䰙ᓎㄥџࡵ᠔ ቫԡ˖Ϯࡵথሩਬ Project Coordinator/ Mandarin Speaking PA 

˄ԡѢӺᬺⱘϔᆊ೑䰙໻ൟᓎㄥџࡵ ᠔᢯㘬ϔԡ᳝㒣偠ⱘϾҎࡽ⧚乍Ⳃण 䇗ਬˈЏ㽕㘠䋷ᰃणࡽ݀ৌ㓪᪄乍Ⳃ ᛣ৥кˈৠᯊ䋳䋷ㅵ⧚݀ৌ੠Ё೑Ϯ ࡵ᳝݇ⱘ᭛ӊǃ乍Ⳃㄝ˅ ᗻ䋼˖ܼ㘠 ᑈ㭾˖㣅䬥 ഄ⚍˖Ӻᬺ 㘨㋏˖creativesupport@adrem.uk.com

Bespoke Tailor and Hand Finisher ቫԡ˖ We are looking for a Bespoke Tailor and Hand Finisher to work in our North London studio. ᗻ䋼˖ Full time/Part-time 㘨㋏Ҏ˖ Meryem ⬉䆱˖ 02088088929 Email˖ meryemtarin@hotmail.co.uk

Ё᭛⾥ᡔ㗏䆥 ऩԡ˖CVScreen ҷ⧚Ёҟ

ቫ ԡ ˖ Ё ᭛ ⾥ ᡔ 㗏 䆥 ˄ Chinese Technical Translator˅ ˄ϔᆊԡѢ᳐ᕏᮃ⡍䰘䖥ⱘǃᖿ䗳 থሩⱘᡔᴃ݀ৌˈ⦄䆮㘬❳㒗ᥠᦵ ,7ᡔᴃⱘЁ᭛㗏䆥㘠ਬˈ㽕∖㊒䗮 Ё᭛੠㣅᭛ˈ᳝㔥义䆒䅵੠㔥キ㓈 ᡸ㒣偠㗙Ӭ‫ˈܜ‬Џ㽕㘠䋷ᰃणࡽ݀ ৌᓎゟᑊㅵ⧚Ё೑ϮࡵⱘЁ᭛㔥 キ˅ ᗻ䋼˖ܼ㘠 ᑈ㭾˖22,000㣅䬥 ഄ⚍˖᳐ᕏᮃ⡍䰘䖥 㘨㋏˖CVScreen

ҧᑧ᪡԰ਬ ऩԡ˖A PLUS EXPRESSܼϔᖿ䗦 ቫԡ˖Warehouse operator ˄⬋䳔㽕᳝偒✻ˈ᳔ད᳝偒偊YDQⱘ 㒣偠˅ ᗻ䋼˖Full time 㭾∈˖䴶䆂 ഄ⚍˖Feltham ( Heathrow䰘䖥 㘨㋏Ҏ˖Richard Zhao ⬉䚂˖bingqian@apex100.co.uk ⬉䆱˖020 8831 9222

ට֍ࠥ࿚ ⬉䆱ᅶ᳡ਬ˄Ё᭛៪㉸䇁˅ ऩԡ˖Lyca⬉䆃䲚ಶ ቫԡ˖⬉䆱ᅶ᳡Ёᖗ᳡ࡵϧਬ Call Centre Agent - Chinese

˄㣅೑থሩ᳔ᖿⱘ⬉䆃݀ৌ䆮᢯᳡ ࡵЁᖗ᥹㒓ਬˈ㽕∖䴲ᐌᔎЁ᭛៪ ㉸䇁≳䗮㛑࡯ˈ㛑໳⛁ᚙᖿ䗳ഄ໘ ⧚ᅶ᠋䯂乬ˈ೼ⷁᯊ䯈‫ݙ‬ಲㄨᅶ᠋ ⱘ⭥䯂˅ ᗻ䋼˖ܼ㘠 㭾䌘˖↣ᇣᯊ㣅䬥 ഄ⚍˖ӺᬺCanary Wharf 㘨㋏˖hr@lycatel.com

Ё᭛䫔ଂ᳡ࡵϧਬ ऩԡ˖World Duty Free ቫԡ˖Ё᭛䫔ଂ᳡ࡵϧਬ(Sales & Service Specialist - Chinese Speaking) ˄‫݋‬᳝⛁ᚙǃ㞾ֵⱘᅶ᠋᳡ࡵ㛑 ࡯ˈ᳝ⶹৡક⠠䫔ଂᎹ԰㒣偠㗙Ӭ ‫ܜ‬DŽњ㾷෎ᴀⱘ㕢ᆍѻકⶹ䆚˗ৡ ⠠ㆅࣙⱘ᥼䫔ᡔᎻˈ᳝ᑫ䴶ㅵ⧚㒣 偠㗙Ӭ‫ܜ‬㗗㰥˅ ᗻ䋼˖ܼ㘠៪‫ݐ‬㘠 ᑈ㭾˖‫݋‬ԧଚ䆂 ഄ⚍˖ӺᬺGatwickᴎഎ

ቲ೘ྪበ

Reed Academy Court 94 Chancery Lane London WC2A 1DT www.reed.co.uk

㓐ড়᢯㘬㔥キ Fish 4 Jobs 

Hays 1st Floor, Atlas House 173 Victoria Street London SW1E 5NT 0800 716026 www.hays.co.uk

Vacancy Central www.vacancycentral.co.uk

Career Consultants 7 Kew Lodge, 226 Kew Road Richmond, Surrey TW9 3LQ www.careerconsultants.co.uk Mandarin Consultant 223a High Street Kensington London W8 6SG 0207 376 1037 www.mandarinconsultant.com

Total Jobs www.totaljobs.com

䞥㵡ϧϮ᢯㘬㔥キ eFinancialCareers  

 ֱᅝǃ᳡ࡵ⫳Ꮉ԰ᴎӮ G4Sֱᅝ᳡ࡵ䲚ಶ www.careers.g4s.com

བ᳝ᛣথᏗ᢯㘬ǃ∖㘠ֵᙃ៪ ࡴܹljढ䯏਼ߞNJ㘠എ咘义ˈᭀ 䇋ᢼᠧ⛁㒓⬉䆱˖

020 8099 8888 㘨㋏៥ӀDŽ


‫ڼ‬224೺

49

ᅎ௷ധኤ

ྺՆ௨ര‫!ࡔ࣮ݓ‬

‫݆ݥ‬ᅎ௷ኸ੦ཚԒ‫!ܠ‬ ௝નॠִᇾԑᇽয়‫ݛ‬ඍ݄ัዘ

ᆈࡔ‫݆ݥ‬ᅎ௷ཧ‫!!!ৣ؜܉‬ ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬ ‫݆ݥ‬ᅎ௷ᅃْႠኧ޲ ߴ‫ݖ‬ፍणཷ2611ᆈԃLjӻዺ ഄٗᆈࡔཧ‫ৣ؜܉‬ăኄၵ‫ݥ‬ ݆ᅎ௷ံཚࡗਸ਼‫כ‬ཧ‫܉‬৊ᆈ ࡔLj඗ࢫምገྫ݆ࡔă໱் ྺକՆ௨ԥᆈࡔ‫ړ‬ਆጃዿժ ര‫ྤ࣮ݓ‬૛ኮྔ‫ڦ‬ᇱढࡔLj ౢᇼ჋ስཧ‫ڟ܉‬౹ዞഄ໱ࡔ ॆă ኄၵྔࡔ‫݆ݥ‬ᅎ௷ྺକ ‫ܣ‬Նᆈࡔয়ִ‫ڦ‬ጕվLj჋ስ ኄዖ‫ݛ‬๕ઠ༧‫ڟ‬໱ࡔăCCD ‫ڦ‬ᅃ‫ྟڗ‬क़বణĖඇৠėত ୞ຫLjኄ‫ܔ‬ᆈࡔ‫߳ڦ‬և‫׊‬ઠ ຫ๟ᅃ߲వਾ‫ڦ‬ਆ௬ă಼ೠ ኁණྺLjኄ၂๖କአުሞ‫ٶ‬ ऍ‫݆ݥ‬ᅎ௷አ֧ฉ‫ڦ‬࿮૰Lj ඪഄ‫෇෇؜؜‬ᆈࡔă ঢ়ࡗᅃ౎‫้ڦܠ‬क़Lj Ėඇৠėবణᇑෙ߲ӻዺ‫ݥ‬ ݆ᅎ௷ٗᆈࡔཧ‫ڟ܉‬ഄ໱ࡔ ॆ‫ݖڦ‬ፍणཷ૴ဣLjऻኁԍ ஆĄ਻౅ܷ)Qbvm! Lfozpo* ሞ୿‫ڦܘ‬ᅃॆ໏๋‫ی‬ಆฝူ

କᇑᅃ߲‫ݖ‬ፍणཷ‫ࣷڦ‬௬ă ໱ӳᄇକᅃ߲ઠጲఊܻ‫ྑܠ‬ ‫݆ݥڦ‬ᅎ௷Lj‫ڍ‬๟ሞᆈࡔ‫ݥ‬ ݆߾ፕժுᆶࢺቷ࿔ॲLj‫ڍ‬ ๟໱ၙ‫࣮ݓ‬ఊܻ‫ྑܠ‬༑ྭ໱ ิթ‫ڦ‬೾ጱă ᅎ௷և‫׊‬கਖ਼Ąࡘᤨ )Nbsl! Ibsqfs*՗๖Ljට்

୤෇ኸ࿖ᅜՍಒ܏໱்๟‫ޏ‬ ሼঢ়ٗഄ໱ࡔॆ৊෇౹௑ă ਻౅ܷ‫ܔ‬௃༹ຫǖĐኄዖᅜ ሏ๼‫݆ݥ‬ᅎ௷‫ڦ‬঍ᅟ‫ݛ‬๕Lj ‫ܔ‬ᇀᆈࡔ‫࠶ৣ෇؜‬૙ਆઠຫ ᇑᅜྫᆶ໯փཞă࢔‫ܠ‬ට‫ܔ‬ ኄዖ‫ݣ‬ച৊෇ᆈࡔLjཧ‫ڟ܉‬ ՚ࡔ‫ݛڦ‬๕ߌ‫׺࢔ڟ‬৚ăđ

໱࣏ຫǖĐኄၵ‫݆ݥ‬ᅎ ௷ሞࡔྔቴփ‫߾ڟ‬ፕLj໱் փࣷ०‫ںڇ‬ምቴ‫ݖ‬ፍ‫ݴ‬ጱཧ ‫࣮܉‬ᆈࡔLj໱்኱থ૗ਸఫ ߲ࡔॆăܸᅃ‫ڋ‬໱்࣮ઠLj ໱்ॽࣷ๬ጣฤ൩አዎԽࢺ ईኁ኱থၩ฿ሞ‫݆ݥ‬ม൶ ૛ăđ ԥᆈࡔ‫ړ‬ਆጃዿ‫݆ݥڦ‬ ᅎ௷ࣷԥ༵ࠃጨূӻዺഄര ‫ݓ‬ăᆶ࠳ᇵࠚऺLjര‫ݓ‬ᅃ߲ ‫݆ݥ‬ᅎ௷‫߁ٷ‬Ⴔᄲ2/2ྤᆈ ԃă ᅎ௷և‫׊‬கਖ਼Ąࡘᤨ2 ሆ31න՗๖ǖĐ࢔ᆶ੗ీ࿢ ்ጃփዿඪࢆᅃ߲๬཮௞௢ യ෇ᆈࡔ‫݆ݥڦ‬ᅎ௷đLj‫ڍ‬ ๟໱ց؊‫ڢ‬ǖĐ‫ړ‬࿢்ጃዿ ໱்‫ࢪ้ڦ‬Lj࿢்ሺेକ࿢ ்ࢅ౹௑ཞႜ‫߾ڦ‬ፕă࿢் ཚࡗኸ࿖ဣཥ੗ᅜֱ‫؜‬໱் ๟‫ٗޏ‬ഄ໱౹௑ࡔॆ෇ৣă සࡕ๟‫ࣆڦ‬Lj໱்ॽԥര‫ݓ‬ ‫ڟ‬໱்‫ْ؛‬৊෇‫ڦ‬౹௑ࡔ ॆăđ !!!DŽጹࢇՊᅳ!ଠࣲࣲDž

रຍᅎ௷‫ݴ‬ຕ၍ူই

Ӑዞഔ‫ۯ‬QTXԹᄽ߾ፕധኤ ਍ĖӐዞනԒėԒ‫ڢ‬Lj Ӑዞरຍᅎ௷ံࢫ‫؜‬໼አ ֧LjॽĐ76‫ݴ‬ཚࡗ၍đူۙ ྺĐ71‫ݴ‬đǗ3124౎ਸ๔ํ แQTXԹᄽ߾ፕധኤLjनփ ‫ܔ‬ฤ൩ኁ‫ڦ‬ጆᄽย၌ăᄽా ‫ݴ‬ဆණྺLjӐᅎ௷ਆ‫݊૶ڦ‬ ႜ‫ۯ‬Ljᅪሞဌᆅߛბ૦Ăᆫ Ⴏᇕჾీ૰൐ᆶ߾ፕঢ়ᄓ‫ڦ‬ ටඖăኄ‫ܔ‬ᆶᅪၠཚࡗାბ Ӑዞइ‫ڥ‬ᆦਃว‫ڦݻ‬ାბิ ඖ༹ઠຫLj၎‫ړ‬ና‫ݺ‬ට႐ă 3124౎ഐLjӐዞॽ ํႜQTX! )Qptu.tuvez. xpslwjtb*አ֧LjनӐዞԹ ᄽ߾ፕധኤăሞӐዞइ‫ڥ‬ბ ๗ბ࿋Ăຬ๗ბ࿋ࢅձ๗ბ ࿋‫ڦ‬Թᄽิॽᆶྭइ‫ڥ‬3.5 ౎‫ڦ‬Թᄽ߾ፕധኤLjُ߾ፕ ധኤ๢ᆩඪࢆጆᄽ‫ڦ‬ბิă ُമLjඁ౎ူӷ౎Ӑ ዞᅎ௷և࠳‫ྪݛ‬በሼኟ๕ ჇքLjٗ3123౎8ሆ2නഐཚ ࡗFPJ! )Fyqsfttjpo! pg! Jo. ufsftuLjࢃ႐ాඹ๟Ӑᅎ௷ ਆᆅ෇ኄ߲჋ስႠ‫ڦ‬ఇ႙ፕ ྺෲ჋ဣཥă*‫ݛ‬๕इ‫ڥ‬ᄥ ൩‫ڦ‬ටᇵLjฤ൩‫܀‬૬रຍᅎ ௷)փ‫้*ྔాৣݴ‬Ljཚࡗ‫ݴ‬ ٗ76‫ݴ‬ই‫ྺگ‬71‫ݴ‬ăُአ֧ ‫؜ڦ‬໼๟ྺକဌᆅ߸‫ࢇޙܠ‬

ӐዞरీႴ൱‫ڦ‬ටᇵइ‫׊ڥ‬ ೺ਃାധኤLjྺӐዞ‫ڦ‬ঢ়ष ፕࠋ၅ă āā रຍᅎ௷‫ݴ‬ຕ၍ူই ጨศାӐጧკࠥ࿚‫ׅ‬ೝ ฺᅜ‫ݴ‬ຕ၍ۙኝྺ71‫ڦݴ‬Ք ጚ‫ݴ‬ဆǖ‫ܔ‬ᇀӐାბิLjኰ ᄽ༵ఁሞरຍᅎ௷ൣ‫ڇ‬ฉLj ౎ମ36.43໠)41‫*ݴ‬LjԨ੔ ईᅜฉ‫ڦ‬ბ࿋)26‫*ݴ‬Ljଇ౎ Ӑዞბသ)6‫*ݴ‬LjෙၜएԨ‫ݴ‬ ຕેऺ৽ᆶ61‫ݴ‬ăසࡕჯາ ੗ᅜ੊‫຺߲ڟ‬8‫)ݴ‬21‫*ݴ‬Ljሶ ੗኱থ‫ڟٳ‬71‫ݴڦݴ‬ຕ၍ă ُྔLjՉᇺ‫ں‬൶ଇ౎ბသĂ

ኰᄽ౎ಢჟĂኸۨ‫ڦ‬ม൶ᇕ ჾీ૰੊๬Ăᅜतದ౾ਏԢ ၎ᆌ‫ڦ‬रీ‫ڪ‬਩੗ඟฤ൩ ኁइ‫ڦྔܮڥ‬6‫ݴेݴ‬ăස ࡕბิჯາሡ࿄‫຺߲ڟٳ‬8 ‫ݴ‬Lj੗ཚࡗᅜฉፇࢇઠइ‫ڥ‬ ໯Ⴔ‫ڦ‬21‫ڟٳܸٗݴ‬71‫ݴ‬ă Đ੗९71‫ݴ‬ժ‫ߛݥ‬փ ੗तLjᆫႯ൐ణՔ௽ඓ‫ڦ‬ბ ิ߸๟ඹᅟ‫ڟٳ‬ă༬՚๟ኻ ᄲሞӐ‫܁‬ბ૦ੜ‫ײ‬஢ଇ౎ᅜ ฉLjአު৽ࣷ࿮ཉॲ݀‫ݣ‬዁ ณଇ౎ᅜฉ‫߾ڦ‬ፕധኤLjኄ ᅃ‫׉ݥۅ‬ዘᄲă࿢்‫ڦ‬ାბ ิ੗ᅜሞଇ౎้क़૛Ljጃ৆ ้क़ํသĂቴ߾ፕĂฤ൩ᅎ ௷ă!đ

QTX‫ڿ‬ധփ‫ྔాৣݴ‬ āā ሞQTXԹᄽ߾ፕധኤ ํแമLj၎࠲ဦবྺǖᇱઠ ํႜଣ้ਃା596ധኤ)US* ኱থ߀ఁྺଣ้Թᄽิ596 ധኤ! )UfnqpsbszHsbevbuf! wjtb*Lj޿ധኤॽ‫ྺݴ‬ ଇૌLjᅃૌ๟ႎ‫؜‬໼‫ڦ‬ QTX! ധኤLjଷᅃૌሶ๟! HsbevbufXpslധኤ)न‫د‬ཥ ‫ڦ‬USധኤ*ăଇૌധኤ‫ࠌڦ‬ ཞฤ൩Ԉઔǖ஢ፁଇ౎ሞӐ ბသ้क़ĂԹᄽࢫ7߲ሆా ༵‫؜‬ฤ൩ĂሞDSJDPTጀ֩ ბၯᆩᆈᇕბသĂჯາ5߲7 ईኁPFUă ኵ‫ڥ‬ᅃ༵‫ڦ‬๟LjQTX ‫ܔ‬ฤ൩ኁ‫ڦ‬ጆᄽ࿄ፕඪࢆᄲ ൱ăཞ้Ljሞႎᅎ௷ധኤॐ ࠓူLjฉຎᅎ௷ധኤփም‫ݴ‬ ฤ൩ට๟ሞৣా࣏๟ৣྔ ‫ڿ‬ധăHsbevbufXpslധኤ ᄲ൱ฤ൩ኁ໯ბጆᄽሞTPM ጆᄽଚ՗ฉLjႴᄲፔኰᄽೠ ࠚăധኤᆶၳ೺ྺ29߲ሆă ᅎ௷ࠥ࿚༵ႝǖࡗඁৣ ాྔ‫ڿ‬ധ‫ڦ‬ᄲ൱ྜඇփཞLj ႎ‫ڦ‬QTX߾ፕധኤଇኁփፔ ൶՚Lj‫ڍ‬ฤ൩ኁ࣏ᆌᅜ݆ࡀ ํแ้‫ڦ‬ਏ༹ᄲ൱ྺጚă

਍ᅪ‫ٷ‬૧Ė౹ዞࣀටԒėԒ‫ڢ‬Lj௝નॠִᇾ๭‫ڟ‬ᅎ ௷‫݆ݥ‬Ⴀ‫ڦ‬ኸ੦ཚԒසৃೝ਩௅ཀᄲ๭‫ڟ‬31߲ፑᆸLjፌ ‫ܠ‬ᅃཀ๭‫ڟ‬41߲Ljٗ࿄ณᇀ26߲ăኄᄣ‫߾ڦ‬ፕଉLj঳ࡕ ৽๟‫௷݆ݥ‬ᆯິ݆‫ړ‬ਆਏ༹อ૙ۨፍ‫ڦ‬੗ీႠణമྜඇ ߵ਍߲ӄ൧઄ܸۨă ྺُLjॠִᇾॺᅱয়‫ݛ‬૰ଉĐሞྜඇፎዘয়‫ݛ‬ጲዷ ऐ዆Đ‫ڦ‬൧઄ူLjัዘ༵‫؜‬ኸ੦Ljᄲๆ‫ݴ‬ጀᅪፍႜփ٪ ሞ‫ڦ‬൧઄ă ॠִᇾᆌ‫ړ‬঍ᆯࢅೝۙ঴࠳ࢅ‫܀‬ඪ݆࠳ტ໏‫تں‬૙ ྜኄၵĐ०‫ڇ‬Đ‫ڦ‬ӄ૩ă‫ڍ‬๟Lj‫݆ݥ‬ᅎ௷ፍጲ311:౎ᆯ Ԟ୔ຯ੔౅አުᆅ෇ᅜઠLj൧઄ްሗକ࢔‫ܠ‬Ljӄਝփ܏ ܑओLj࿮ஃ๟ॠִ࠳Ӹࠅ๪࣏๟ࢅೝۙ঴࠳Ӹࠅ๪‫ۼ‬փ ీ‫ت‬૙ྜԹኄၵ‫ײ‬Ⴞă ኄၵӄጸ๟ᄲᅃ߲ᅃ߲‫ں‬ඁለ‫܁‬อ૙LjኮࢫLj࣏ᆶ ‫د‬೑ᄲ‫݋‬ᅳ‫ׯ‬ԥኸ੦ኁీࠕ‫ڦۮ‬ᇕჾᅜतິ݆࠳ᇵ‫ڦ‬ཚ ኪໃ‫ٳ‬ă Đ໯ᆶኄၵօየٗ֌ଙĂ้क़ฉ‫ۼ‬๟ᆶ‫ݯ‬ᆩ‫ڦ‬Ljฯ ዁࣏ᆶอ૙‫ݯ‬ᆩđăᅺُLjჽ‫׿‬อ૙ደॷሺेLjĐ৑࠶ ࢾ‫ݯ‬କ‫ٷ‬ଉ‫֌ڦ‬ଙĂূബ࣏๟ᄲ‫้׊࢔ځڪ‬क़֍৊ႜอ ૙࿚‫ٴ‬Lj໯ᆶᅃൎ‫ۼ‬๟ሞ๑൧઄ीჄփ܏‫ں‬ჹዘࣅđă

ेధ‫ٷ‬࿵‫ٷ‬ᆀႜ৆໫ႎᅎ௷‫!ٿݝ‬ ‫੼ٿ‬ຕ‫ܮ‬ยฉ၌ ਍ेధ‫ٷ‬Ė๘হනԒėԒ‫ڢ‬Ljेధ‫ٷ‬ዷᄲᆀႜ৊ᅃ օ৆໫‫ܔ‬ႎᅎ௷‫ݝڦ‬࿭‫੼ٿ‬ăीඁ౎ॽĐႎᅎ௷đ‫ۨڦ‬ ᅭٗ‫ڸ‬ւ6౎३዁4౎ࢫLjፌৎᆼ‫܈ܮ੼ٿܔ‬ยۨ211ྤᇮ ‫ڟ‬311ྤᇮփ‫ڦڪ‬ฉ၌Lj‫؜ג‬և‫ݴ‬փ‫ٿݣ‬ई๟ॽ‫ׯ‬ຕ३ ӷLjժᄲ൱߸‫ీ੼࣏ܠ‬૰ኤ௽ăᆶᅪࠔசߛॏ‫ڦׂںݝ‬ ႎᅎ௷LjፌࡻጲԢ߸‫੼ܠ‬ၜLjᅜ௨ฤ‫ٿ‬ሦ਌ă ेధ‫ٷ‬࿵‫ٷ‬ᆀႜྺྊቛ‫੼ݣ‬ᄽခLjࡗඁ‫ܔ‬ᅎ௷ฤ൩ ‫ڦٿݝ‬อࢃ၎‫ܔړ‬຿Lj‫ڸ‬ւփፁ6౎Ljन๑࿮ࠦۨ๭෇Lj ኻᄲధ‫؜ڥ‬46&ጲԢ੼Lj਩੗ᅜĐႎᅎ௷đఁᅭइ‫ٿڥ‬ ੼ă‫ڍ‬ඁ౎‫؛‬Lj߳‫ٷ‬ᆀႜॽĐႎᅎ௷đ‫ڦ‬ණۨࡀ၌‫ڸڟ‬ ւ4౎ᅜాLjժᄲ൱ฤ൩ට༵ࠃ߸‫֎ܠ‬૰ኤ௽LjႹ‫ܠ‬๭෇ փߛ‫ڦ‬ႎᅎ௷Ljኻీ൱ዺ‫ݥ‬ᆀႜ‫ິࠅ੼ٿ‬Lj‫ړ‬඗ᄲኧ޲ ߸ߛ૧တă ሞ૴Ӻ֎አև‫׼‬Ⴤ‫ݝࡔेܔ‬๨ࡗඤLjॆབྷቐခܱࣅ ๖য়Ljժླྀ‫ܠ؜‬ၜ৆໫႑ᆩཉॲ‫ٯ‬แࢫLjेࡔ࿵‫ٷ‬ᆀႜ ፌৎም‫܈‬৆໫‫ܔ‬ႎᅎ௷‫੼ٿڦ‬ཉॲLj‫ܮূ੼ٿܔ‬ยۨฉ ၌Lj৑࠶‫ݝ‬ॏ76&‫܈ܮڦ‬փՎLj‫ڍ‬փ‫ࡗגڥ‬ฉ၌Lj‫ޏ‬ሶ ৽਌ਨ๴૙ईॽ‫ׯܮূڦࡗג‬ຕ३ӷă

ӎәகም༵ᅎ௷၂๖߀߫ਦ႐! ࣀටୱ฾՗മৠૂ࠵ ࡣአުǖሞඦ‫ج‬ᆦጸ‫ں‬൶ཨጨ ਍ெࡔĖെԒėԒ‫ڢ‬Lj2ሆ32නLjӎәகጺཥሞ৽ ኰᄇຫዐምْ༵‫ڟ‬ᅎ௷ᅱ༶Lj၂๖໱‫ํܔ‬ႜඇ௬ᅎ௷߀ 21ᅢࡣᇮ੗इᅎ௷ ߫‫ڦ‬ਦ႐ăࣀටᅎ௷ୱ฾‫߫߀ܔ‬മৠ՗๖ૂ࠵Lj‫ڍ‬ᄺ༵ !਍ࡣࡔĖዐᄕනԒėԒ‫ڢ‬Ljࡣࡔॽླྀ৊ဌᆅྔࡔጨ ႝ࿮ኤට๗Đփᄲࣙၙᅃᅁኮक़৽ీధ‫୴ڟ‬ਸ਼ई‫ࠅྺׯ‬ Ԩࢅට֍‫ాࡔڟ‬ઠِघాႴ‫ڦ‬አ֧ăཞ้࣏ॽླྀႜ३ณ ௷đă ਸ݀‫ݯܮݴ‬ᆩĂ०ࣅ჋኷ࡀ዆Ă३ณഓᄽ޶‫ݛڦڅ‬ӄă ӎәகሞᄇ঄ዐຫLjĐኻᆶ‫ړ‬࿢்ቴ‫ڟ‬ᅃ߲߸ࡻ‫ڦ‬ 9ሆ28නLjࡣࡔአުቻਸঢ়षऄ૰‫֧ࣷܔ‬ᅱLjࠅք Ӹ݆ઠ࣌ᆓఫၵӝெࡔ๫ྺऐᇜኮ‫ڦں‬൘‫ࢅݺ‬؊஢ጣထ କࡀ዆‫੻ݣ‬አ֧ăኄ‫ݒ‬ᆙକ8ሆ఍ሞ൞ྑ໼ቻਸ‫ِڦ‬घా ྭ‫ڦ‬ᅎ௷Lj‫ٓړ‬௽౎ൟ‫ڦ‬ბิࢅ߾‫ײ‬฾ାሞெࡔ߾ፕܸ Ⴔ༪ஃࣷฉ‫ڦ‬ഓᄽॺᅱăߵ਍ُၜ‫֧ܔ‬Ljٗ:ሆਸ๔Ljኻ փ๟ԥ೨࣮‫ڟ‬ጲम‫ॆࡔڦ‬Lj࿢்࣏໙ጽྜକኙ཰ăđ ᄲߴඦ‫ج‬ᆦጸ‫ں‬൶ཨጨ21ᅢࡣᇮ)‫ٷ‬ሀ671‫ྤܠ‬ට௷Լ*৽ ᅎ௷ୱ฾ିෆࣀ՗๖Ljᅎ௷߀߫ᅃ኱ᅜઠ‫ۼ‬ሦ๴ ੗Ӹ૙ཨጨᅎ௷ă၄ሞ๟ՂႷ঍26ᅢࡣᇮăሎႹԍ၃ࠅ ዘዘઓవLjኄْӎәக၂๖‫ٷ࢔؜‬ਦ႐Ljٗణമአዎ࣍ ິཚࡗᅃՉஜԍ၃ฆ೗ᅃՉဌᆅ࡛ྔ࣒ኁઠᆐᄽ‫ڦ‬ᅅଐ ৣઠੂLjമৠԲডૂ࠵Ljᅺྺኄْ჋ਉዐณຕፃᅩ჋௷ ‫݆ݛ‬Ⴊኟӄॽሞ22ሆၠࡔ༵ࣷ঍ăሞฆᄽ‫ں‬൶࿄๳‫ڦ؜‬ ၂๖‫؜‬ཨ೑‫ڦ‬૰ଉLjସࠌࢅ‫ڕ‬փీࢮ๫Lj໱்ᄲྺ຺౎ ࠅᇦࢅฆခ୍ԥሎႹᆩፕྔࡔටዿ໔ยแă ࢫፔ‫ٶ‬໙Ljසࡕࠌࢅ‫ڕ‬փ‫ܔݒ‬Ljᅎ௷߀߫๟ᆶ੗ీ‫ڦ‬Lj ‫ݛں‬ጲዎཷ༹࣏ॽٝ৊ሡ้३௨ॺยࠅິ‫ڦ‬ਸ݀‫ݴ‬ ‫ࣀܠ࢔ܔ‬ටઠຫᄺ๟߲ࡻၩတă໱ኸ‫؜‬Ljਏ༹ࣷ‫؜‬໼๊ ‫ݯܮ‬ᆩ)ߵ਍ਸܸ݀ۨ‫ںڦ‬ॏฉื‫ڦ‬36&*‫ݛڦ‬ӄăਏ༹‫ݛ‬ ஺ӲԨ‫ݛ߫߀ڦ‬ӄLj࣏ᆶ‫ྭ࠵ځ‬ăᅜྫํႜࡗਆև‫߀ڦ‬ ӄॽᇀူ߲ሆ‫؜‬໼ăُྔLj࣏ਦۨᅜ຤ዊ‫ྺ֧ܔ‬മ༵Lj ߫Lj‫ڍ‬ኻᆶၭև‫ݴ‬ට๴ᅮǗଷᅃዖ‫ݛ‬๕๟ස2:99౎‫ڦ‬ᅎ ‫੻ݣ‬๯‫ۼ‬ංጲ඗ԍࢺ൶‫׍߾ڦ‬ሺยࡀ዆ăአު‫׶‬౷փ ௷‫ٷ‬ผLj‫ٷڍ‬ผᅪ࿆ጣ2311ྤ‫݆ݥ‬ᅎ௷Վ‫݆ࢇׯ‬Ljࣷփ ምीჄेഽ‫ٷܔ‬႙‫ג‬๨‫ڦ‬ᆐᄽࡀ዆Ljኻཕାሞణമ‫ڦ‬຤ ࣷᆶኄዖ൧઄Lj࣏փߎ঄ăିෆࣀထྭኄْీ༵‫؜‬ଇ‫ڕ‬ ೝăᅺྺአުණྺසࡕၙԍࢺଭ຦ฆටLjఫၠ‫ٷ‬႙‫ג‬๨ ‫ۼ‬থ๴‫ڦ‬Ăᆶᅪᅭ‫ڦ‬Ljܸ‫ݥ‬ኧ૗೦ໟ‫ڦ‬ᅎ௷߀߫Lj़੊ ࠃऋ‫ڦ‬౫௷ࢅዐၭഓᄽतၨ๳ฆ‫ڦڪ‬૧ᅮ‫ࣷۼ‬๴໦ă ୯‫ڟ‬ൕຌཷ਋Ă‫݆ݥ‬ᅎ௷Ljᄺग़ࠥାბิࢅरຍට֍ă


3124౎2ሆ36.42න

4:

ᅎ௷݆ୱ

ᆈՉ࠶ਆओუฉྤᅎ௷ฤ൩ ԨԒ༬՚Ԓ‫ڢ‬ ਍࠵ִᇵত୞Ljᆶ‫ࡗג‬ 2/7ྤ߲ᅎ௷ฤ൩၄ሞኟሞ ‫ځڪ‬ᆈࡔՉৣ࠶૙ਆ‫࠳ڦ‬ᇵ อࢃ๟‫ీޏ‬ीჄାሞᆈࡔă ॽৎ2/5ྤට‫ڦ‬ധኤᅙ ঢ়ԥᆈࡔՉৣ࠶૙ਆ਌ਨLj ‫ڍ‬๟໱்ධ඗ԍᆶၠVLCB ዘႎฤ൩‫ڦ‬඄૰Ljժ൐ኄዖ ൧઄ᅜ௅߲ሆ811ට‫ڦ‬ຕଉ ‫ڿ‬ሺă ᆶ‫ࡗג‬3211‫ݻ‬ฤ൩ ԥٗVLCBሞਖ਼ஆᅉ‫ک‬ )Dspzepo*‫ڦ‬Ӹࠅ๪ገᅎ‫ڟ‬ ႇ‫)ڤܻݤ‬Tifggjfme*Ljժ࣏ ሞ‫ځڪ‬อࢃLjᆶၵฤ൩ᅙঢ় ‫ڿ‬঍କ‫ࡗג‬ๆ౎ă Չৣࢅᅎ௷‫܀ڦ‬૬ॠִ ‫׊‬ሀࡪĄөܷ)Kpio!Wjof*৊ ႜ‫ڦ‬ኄֱْۙ๟ኍ‫ܔ‬ᅜࣿᅾ ༵‫ڦ؜‬ധኤฤ൩Ljඐ݀၄କ ኄၵ‫ٷ‬ଉओუ‫ڦ‬ฤ൩ăөܷ ံิຫǖĐኄၵ๟ྜඇփీ থ๴‫ڦ‬Lj࿢ထྭՉৣ࠶૙ਆ ీӝኄଇዖฤ൩ፕྺ৆थ൧ ઄‫ت‬૙ăđ ‫ܔ‬ᇀVLCBுᆶอࢃኄ ၵฤ൩ට๟‫ޏ‬ᆶፁࠕ‫ڦ‬ബᄢ ऄጲमLjܸփႴᄲአު༵ࠃ ኧ‫׼‬Ljॠִ‫ܔ׊‬ኄዖ൧઄‫ڦ‬ ݀၄՗๖Đ‫׺‬৚đă ሞᅃ߲ӄॲዐLjᅃ߲ฤ ൩ටฤ൩ାሞᆈࡔ‫ڦ‬ᇱᅺ๟

໱ࢅᅃ߲ਃዿሞᆈࡔ‫ڦ‬ට঳ ࣿLjժ൐‫ݛܔ‬ᆶ௅߲ሆ311 ԃ‫ڦ‬੗ኧದ๭෇Lj‫ڍ‬๟ኄᇺ ᇺ‫گ‬ᇀፌ‫گ‬๭෇‫ڦ‬อࢃཚࡗ ‫ڹ‬၌ă ኄ࿋ॠֱ‫࣏݀׊‬၄Ljሞ 3122౎5ሆ‫ڟ‬3123౎3ሆक़Lj ฤ൩঳ࣿਃା‫ڦ‬ฤ൩Բ୲ߛ ‫ٳ‬ฤ൩‫ڦ‬64&ă ሞඁ౎22ሆ้Ljࡔࣷ ᅱᇵ்ሼয়ߢຫደօฉื‫ڦ‬ ओუധኤฤ൩े‫ٷ‬କ‫ظ‬ሰ Đ‫ٷ‬ผđ‫݆ݥ‬ᅎ௷‫ޅڦ‬၃Lj

ᅺྺአዎԽࢺ‫ڦ‬ӄॲฉืԥ ණྺĐ฿ඁ੦዆đă ଷ ᅃ ࿋ ࠵ ִ ᇵ ݀ ၄LjVLCBࢅՉৣևோሞ ‫ت‬૙ሞߗ੨݀၄‫ڦ‬ཧ‫ݴ܉‬ጱ ժ֑ൽ૬नര‫ٯݓ‬แுᆶၳ ୲Ljዷᄲᇱᅺ๟༵‫؜‬አዎՆ వ‫݆ݥڦ‬ᅎ௷ຕଉዚ‫ܠ‬ă Չৣ࠶૙ਆ‫࠳ڦ‬ᇵߢ ໕࠵ִᇵLj໱்ᅙঢ়ቨ࿥ କ2/5ྤॲԥ਌ധࢫᄲ൱ VLCBዘႎฤ൩‫ڦ‬ധኤLj‫ڍ‬ ໱்ඐփኪ‫ڢ‬සࢆ‫ت‬૙Ljᇱ

ᅺ๟Đுᆶ၎࠲‫ڦ‬አ֧đă ᅃ࿋ጨศ‫࠶ڦ‬૙ටᇵߢ ໕࠵ִᇵLj৑࠶VLCB‫ڦ‬ᇵ ߾ኮक़٪ሞ‫ܔ‬አ֧‫ڦ‬ઓउLj ‫ڍ‬๟ኄփీፆኹ໱்ीჄ‫ت‬ ૙ኄၵฤ൩ă Đ ᆈ ࡔ ᅎ ௷ ࠵ ִ đ! )Njhsbujpo!Xbudi!VL*!‫ڦ‬ ዷဝҾ‫ڤ‬୛Ą߭ଠ)Boesfx! Hsffo*ຫǖĐ࠵ִᇵ‫ڦ‬ኄၵ ֱۙৈত๖କᅎ௷ဣཥं୺ ‫ڦ‬գ෷ᅃঙLjঢ়ࡗኄ஺‫౎ܠ‬ ໱்࣏๟ுᆶ‫ت‬૙ࡻኄၵ࿚ ༶ăđ өܷံิ࣏݀၄Ljᆶ 3211ॲฤ൩࣏ுᆶ๭‫تڟ‬૙ ਦۨLjᆶၵฤ൩੗ᅜጕ໓‫ڟ‬ 3114౎ăഄዐ‫ٷ‬ሀᆶ291߲ ฤ൩ටᅺྺࢅᆈࡔට঳ܸࣿ ထྭାሞᆈࡔLj‫ڍ‬๟฻ူ‫ڦ‬ ฤ൩༵‫؜‬๟ᅺྺഄ໱ᇱᅺă өܷံิຫǖĐጺኮLj ᅃၵฤ൩ටᅙঢ়‫ځڪ‬କ࢔ ৳Ljထྭ໱்‫ڦ‬ฤ൩ీԥዘ ႎ঴ਦăኄዖ൧઄ߴฤ൩ට ࢅ໱்‫ॆڦ‬བྷሰ‫ׯ‬କ৆ቧĂ փඓۨႠࢅਊෟăฤ൩ਦۨ ‫ڦ‬ჽ‫׿‬ཞ้ᅪ࿆ጣᅃ‫ڋ‬ਦۨ ਌ധLjኴႜಒਦ໕໅‫ڦ‬ႜ‫ۯ‬ ॽࣷ߸ઓవăኄ๟ᅺྺฤ൩ ටᅙঢ়ሞᆈࡔ‫ٸ‬କ࢔‫౎ܠ‬Lj ժ࢔੗ీᅙঢ়ፇኯକᅃ߲ॆ བྷࢅᆛᆶຳටิऄăđ !!!DŽጹࢇՊᅳ!ଠࣲࣲDž

ঞᇣଆࡻ๴࣌ᆓ

ჱᅩ‫ׯ‬ெࡔेዝ‫ڼ‬ᅃᅎ௷ඖ༹ ਍ெࡔെԒྪԒ‫ڢ‬Ljઙ ۡᅩሼ๟ெࡔे૧‫౅ޟ‬ჱዝ ዐፌ‫ڦٷ‬ႎᅎ௷ඖ༹ăփࡗ ຕ਍၂๖Lj၄ሞჱᅩႎेዝ ටනᅮሺ‫ܠ‬Lj๯ْ‫ג‬ሁઙۡ ᅩLj‫ेྺׯ‬ዝፌ‫ڦٷ‬ႎᅎ௷ ඖ༹ă ਍Ė෭े௫‫܈‬௡‫ނ‬Ԓė )Uif! Tbdsbnfoup! Cff*Ԓ ‫ڢ‬Ljࡗඁๆ౎क़Ljेዝᅎ௷ ඖ༹൧઄݀ิट‫ٷ‬ՎࣅLjჱ ᅩႎᅎ௷ደॷൽ‫پ‬ઙۡᅩሞ ຕଉฉ‫ڦ‬ᆫ๞ă ेዝࠅࠌአ֧ჺ৯໯ ዷ ඪ ࡲ ຯ Ą ሀ ࡪ ს ) I b o t! Kpiotpo*‫׬‬LjĐबๆ౎ઠLj ჱᅩઠेዝႎᅎ௷ටຕ๯ْ ‫ג‬ሁઙۡᅩLjժ൐‫ג‬ሁ‫܈ޗ‬ ኮ‫ٷ‬Ljኄਨ‫ܔ‬๟ସටኒ৚‫ڦ‬ Վࣅăđ ට ੨ ۙ ֱ ຕ ਍ ၂ ๖Lj3112౎Lj53&‫ेڦ‬ዝႎ ᅎ௷ྺઙۡᅩLjჱᅩႎᅎ௷ ৈ቞48&Ǘ3122౎Lj68&‫ڦ‬ ेዝႎᅎ௷ઠጲჱዞLjܸઙ ۡᅩႎᅎ௷቞Բই዁33&ă ኄᅃ൧઄੗ᅜٗ෭े ௫‫ࣷ܈‬ᅱዐ႐)Tbdsbnfoup!

Dpowfoujpo! Dfoufs*2ሆ27 නਉႜ‫෇ڦ‬ढᅏ๕ฉੂ‫؜‬ă ਍ெࡔࠅ௷ࢅᅎ௷‫ޜ‬ခਆ )V/T/!Djuj{fotijq!boe!boe! Jnnjhsbujpo! Tfswjdft*ຕ ਍Lj‫ړ‬ཀჇ๜෇ढ‫ڦ‬885ఁ ޿൶ਃ௷ዐLjሀ561ටሞჱ ዞ‫ิ؜‬Ljܸઙۡᅩႎࠅ௷փ ‫ڟ‬271ටă ጲঢ়षླऐਸ๔ࢫLjे

ዝ‫ڦ‬ঢ়षႴ൱݀ิՎࣅLjኄ ᄺ๟ჱᅩᅎ௷ൽ‫پ‬ઙۡᅩ‫ڦ‬ և‫ݴ‬ᇱᅺăĐ࿢்ੂ‫ڟ‬କे ዝહ߾๨‫ڦׇ‬ՎࣅLjेዝਸ ๔ሁઠሁᅘዘ๴ঞᇣ຤ೝ߸ ߛ‫߾ڦ‬ටLjܸჱᅩᅎ௷ྫྫ ঞᇣԝৠଆࡻLjᆶԨ੔ბ૦ ‫ڦ‬Բ૩߸ߛăđ ࡗඁๆ౎Ljዐࡔᅎ௷ެ ेዝ‫౎ڦ‬ሺ‫ྺ୲׊‬56&Ljᆯ

3112౎‫ڦ‬36111ටሺ዁3122 ౎‫ڦ‬49111ටă3122౎ዐࡔ ႎᅎ௷ཞԲሺ‫ޗ‬ፌ‫ٷ‬Ljড 3121౎ሺे21111ටă ᇑُཞ้Ljेዝ‫ڦ‬ା ბิຕଉᄺ‫װ‬၄ฉื൵๞ă ణമሞेዝ‫ٷ‬ბ‫ྼٻ‬ຯ‫ݴ‬ၯ )VD! Ebwjt*৽‫ڦ܁‬ዐࡔାბ ิ‫ࡗג‬2611ටă

ெჹ‫ٶ‬Đሆጱዐ႐đ! ࣀට႗ഐĐጲዺᆴđެெ‫ݴ‬௪ ਍ெࡔĖെԒėԒ‫ڢ‬Lj஍෶ᬨ‫ں‬൶߳पአުֱ ‫ހ‬Đሆጱዐ႐đ‫ڦ‬ႜ‫ۯ‬ᅙሞࣀට਋ਃ൶߳๨त஍෶ᬨ ၆ྂ࠶൶ደօቛਸLjߴణമධ֠ైᇀม൶‫ڦ‬Đሆጱዐ ႐đᄽኁतഄዐ‫ڦ‬ሔ޺ईႎิܹజൕ‫ټ‬ઠ਎‫ٷ‬უ૰ă ྺՆ௨။෇ᖿᖾਆ௬LjৎઠLjሁઠሁ‫ٗܠ‬ዐࡔެெ ፔĐ‫ݴ‬௪ኮ୫đ‫ڦ‬ሔ޺ሶ߸‫ںܠ‬჋ስକĐጲዺᆴđ‫ڦ‬ ႚ๕ă ࣀට਋ਃ‫ڦ‬௏༬૧ࠅᇴ๨૴๮ेዝ࿐ิਆ࠳ᇵत ኴ݆ටᇵLj2ሆ26዁27නଇཀLj‫ܔ‬௏๨‫ాྷݔ‬և‫ݴ‬Đሆ ጱዐ႐đLjतĐॆབྷၭ୫࠷đ৊ႜକ཭ऍॠֱăয়‫ݛ‬ ‫ܔ‬ሀ21ॆĐሆጱዐ႐đ৊ႜକॠֱLjժਸ‫؜‬କ݁‫ڇ‬ă2 ሆ28නLjആ౷ߖ๨ުጒߢ޿๨ࣀᅩਃ௷ሞഄዿ቎ాਸ ӸĐሆጱዐ႐đጪඡม൶ᅃӄሞဇࠢߛ‫݆ڪ‬ᇾਸབྷLj ݆࠳ཞනፕ‫؜‬କჽ‫׊‬ଇఁࣀᅩਃ௷ሞഄዿ቎ాਸӸ Đሆጱዐ႐đ‫্ڦ‬ኹସ೺၌ăबࢭሞཞᅃ้೺ాLj஍ ෶ᬨ၆አުᄺሞഄါ൶ాቛਸକჹ‫ٶ‬Đሆጱዐ႐đ‫ڦ‬ ႜ‫ۯ‬ă

Ӑዞ༪ஃ๟‫ޏ‬ӝࣷऺႜᄽ ٗरຍᅎ௷ኰᄽൣ‫أڇ‬ఁ ਍ӐዞĖ႓‫ڜ‬නԒėԒ‫ڢ‬Ljඁ౎౎ዐ‫ׯ‬૬Ljൽ‫پ‬ Ӑዞरీև)Tljmmt! Bvtusbmjb*‫ڦ‬Ӑዞહ‫ۯ‬तิׂ૰Ӹ๚ ‫)ت‬BXQB*2ሆ35නሞਾಢઙቻਸঋ‫ۅ‬ၭፇࣷᅱLj༪ஃ ᆌ‫ऺࣷॽޏ‬ጆᄽᆯरຍኰᄽൣ‫ڇ‬ዐ‫أ‬ఁLjၠ૴Ӻአު༵ ‫ॺ؜‬ᅱă BXQBഄዐᅃၜ߾ፕ๟௅౎ॠ༪रຍᅎ௷‫ڦ‬ኰᄽ ൣ‫ڇ‬Lj඗ࢫၠአު༵‫؜‬Ⴊ߀ॺᅱă໲ሼӁ๖ኟ੊୯ॽࣷ ऺጆᄽĐ‫أ‬ఁđă ঋ‫ۅ‬ၭፇ‫ׯ‬ᇵԈઔ࠳ᇵĂূබᄽ߾ࣷ)GTV*Ljฆহ ଶႰĂຳ૬ბᇾĂ߾ᄽཷ༹त຺‫ऺࣷٷ‬฾୍‫پڦ‬՗ăბ ၯ‫څ‬႐LjසࡕࣷऺĐ‫أ‬ఁđLjॽࣷෟ฿‫಼ٷ‬ାბิLjბ ၯ‫ڦ‬ጨূઠᇸࣷ๴‫ڟ‬ჹዘᆖၚLjॽࣷዘᄇ311:౎रຍᅎ ௷ऺࣄ߀߫Lj‫ټ‬ઠঞᇣ‫؜‬੨ጽူೢLjᅃ౎३ณ41ᅢᇮ‫ڦ‬ ֚སঢ়ᄓă ૴Ӻአުࢅূබᄽ߾ࣷණྺӐዞణമ‫ิ؜ྔ࡛ڦ‬ ࣷऺ฾ට֌ࡗ฻ă਍ፌႎຕጴLjణമሀᆶ3/9ྤఁྔࡔ ටႪ‫܁‬ბ࿋‫ऺࣷڦ܈ײ‬ბLj቞34ྤఁጆฉঞᇣྔࡔბิ ‫ڦ‬23&ă ‫ܔݒ‬Đ‫أ‬ఁđ‫ࡔڦ‬ाঞᇣၹࣷኸࣷऺኻ๟ฆᄽბ ࿋‫ڦ‬ጆᄽ‫ں‬࿋Ljࣷऺഄํᇑ߸࠽‫ڦݘ‬ଶᇘස࠶૙तฆᄽ ᆶࢻཚ‫࠲ڦ‬ဣă ௅ଇఁጆฉঞᇣ‫ࡔྔڦ‬ბิLjՍᆶᅃఁ‫࠶ܔ‬૙त ฆခᆶ႗඀ă ାბิ‫ٷڦ‬ბბ‫ݯ‬ᅃ౎ࠌ61ᅢᇮLj‫ڇ‬๟ࣷऺᅃ੔ Ս੗ྺӐዞ‫ټ‬ઠ7ᅢ዁36ᅢᇮ‫ڦ‬ბ‫ݯ‬ăঞᇣLj৽ᄽतኰ ‫࠲ׇ‬ဣևኸࢇጨ߭‫ऺࣷڦ‬ට֌ࡗ฻Ljෙૌࣷऺᅺُᆌᆯ रຍᅎ௷ኰᄽൣ‫ڇ‬ዐ‫ူأ‬ă໲்ྺጺࣷऺLj࠶૙֫ࣷऺ त຦ခࣷऺă ௏భ๺‫ٷ‬ბට੨ბბኁԞܻ)Cpc!Cjssfmm*ኸ‫؜‬LjӐ ዞణമᆶ7ྤఁ36໠዁45໠‫ࡔྔڦ‬ටᆛᆶ࠶૙तฆბბ ࿋Lj‫ڍ‬ኻᆶ41&‫ڦ‬ኰ࿋๟࠶૙ईጆᄽ‫ڦ‬LjܸԨ‫ں‬ටሶ๟ 78&Ljኄ‫ݒ‬ᆙӐዞ‫ڦ‬ඓᆶට֍ࡗ฻‫ڦ‬၄ၡă BXQBᇨ೺ሞ4ሆई5ሆၠᅎ௷և‫༵׊‬঍ॺᅱLjᅜ Սႎ‫ڦ‬रຍኰᄽൣ‫ڇ‬ᆯ8ሆഐᆌᆩă


ŕŁ&#x153;!á&#x201E;ť Ý&#x2020;ୱାá&#x192;&#x2018; ŕŻ?á&#x2013;&#x2039;ŕł&#x2018;ä°&#x2122;੼ä&#x2020;śË&#x201E;ä°&#x2021;â&#x20AC;ŤâŹ­Ü?â&#x20AC;Źá&#x201E;şăŁ&#x2026;ŕł&#x2018;ă&#x2DC;¨ă&#x2019;°ŕť&#x2DC;Ë&#x2026; 020 7766 5266 info@yglx.co.uk www.yglx.co.uk 47 Cameo House, 11 Bear Street London WC2H 7AS â&#x2C6;łŕ¤˘á&#x2022;&#x;á?&#x153;㸠 02072403025 1st Floor Joel House19 Garrick Street London WC2E 9AX Ӻᏺá&#x2022;&#x;ä&#x2013;&#x2019;Ń&#x;ॾá &#x201D; 02070310810 25 Floral Street Covent Garden London WC2E 9DS â?&#x152;â&#x2021;Łá&#x2022;&#x;á?&#x153;Ń&#x;ॾá &#x201D;

Ö&#x2022;á&#x2020;&#x192;â&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źá&#x20AC; ä&#x17E;Ľä&#x2013;&#x2019;ăŚ&#x2026; 02079308881 6 Panton St. London, SW1Y 4DL Ň&#x17D;â&#x2021;ĽÝ&#x20AC;âź&#x2019; 02072876877 25-26 Newport court, London, WC2H 7JS á&#x2021;Łá&#x2C6;&#x2019;ă&#x2022;&#x17E;â&#x2DC;żäŤ&#x2122; 02072878078 72 Shaftesbury Avenue, London. W1D 6NA ৥ŕŞ&#x2022; 0208205 0223 Hyde House Annex, The Hyde, Colindale, London, NW9 6LH

âż?â&#x2021;ĽáłĄŕĄľá&#x2020;&#x160;á&#x2019; â&#x160;ŠŇšŕŚ&#x17E;Ý&#x160;ŇŞâ&#x160;Šá&#x2022;&#x;᳥ॾ

020 7778 0715 077 1721 8639 www.joandcosolicitors.co.uk 10 Ironmonger Lane London EC2V 8EY á´˘ä&#x2039;˛ĺ ?á&#x2022;&#x;á?&#x153;Ń&#x;ॾá &#x201D; 02072876233 171 Wardour Street London W1F 8WS, London Study Overseas 02072982988 159 Praed street, Paddington, London. W2 1 RL

ŕ˝&#x2018;᎚á&#x201E;¤ 02074942381 118-120 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EP Đ ŕł&#x2018;ජ໻ä&#x153;Śá˝? 02075801188 50 Woburn Place, Russell square, WC1H 0JZ ă&#x2018;śâ&#x2019;ľŕť˝ 02073880808 37 Chalton Street, London, NW1 1JD

KeystonesË&#x201E;âš&#x2022;âˇ&#x2021;Qi-ShiË&#x2026; 02081508351 No 80-86, Old Street EC1V 9NN

ĺ&#x201C;˘ä&#x201D;˝ 02072873266 37 Frith Street, London, W1D 5L J

ăŁ&#x2026;Đ ă&#x2DC;¨áŹ­ă&#x161;&#x2020;੼ä&#x2020;ś 02077665277 First Floor, Cameo House, Bear Street, London WC2H 7AS

â?Şŕ¤ŤŇ&#x17D; 02084559285 28 North End Road, Golders Green, London NW11 7PT

߯äš&#x161;âż?â&#x2021;Ľâ&#x160;Šá&#x2022;&#x;Ń&#x;ॾá &#x201D; 02033272248 07805952423 2C Walpole Court, Ealing Green, London, W5 5ED

ă&#x2014;&#x2022;â?Źá´Ľ 02072871333    Market , Charing Cross Road, London, WC2H 0NE

ăŁ&#x2026;ŕł&#x2018;ढŇ&#x17D;â&#x160;Šá&#x2022;&#x;Đ á&#x2013;&#x2014; 02072875558 2nd Floor Front, 36 Gerrard Street, London,W1D 5QA

á&#x2026;?⨲Ϲá&#x17D;ąăŚ° 02076258686 405 Kilburn Hight Road,London, NW6 7QL

໽ֵá&#x2022;&#x;á?&#x153;Ń&#x;ॾá &#x201D; 02076592360 Suite 111, 77 Oxford Street, London, W1D 2ES

Mongolian Grill 02074984448 29 North Street Clapham Common, London SW4 0HJ

á&#x2DC;Śáľ&#x201E;á&#x2022;&#x;á?&#x153;Ń&#x;ॾá &#x201D; +44(0)161 209 3681 +44(0)777 168 1023 Peter House OxfordStreet Manchester M1 5AN

Dim TË&#x201E;ä&#x2013;˛äŤ&#x2022;á&#x2018;ŤË&#x2026; 02074350024 3 Heath Street, London, NW3 6TP

á¸?g⨲߽á&#x2022;&#x;á?&#x153;㸠08000730868,01704532229 Norman House 14-16 Houghton Street, Southport, PR9 0PA

ä&#x17E;Ľĺ&#x2022;­ŕˇľ 02072773388 100 Walworth Road, London SE17 1JL

á&#x2020;&#x20AC;á&#x201A;&#x153;ŕ§&#x201A;ŕśś Đ ŕł&#x2018;á&#x17D;šŕŹ&#x161;äŤ&#x160;㸠Ӻᏺ áł?ä°¤Ý&#x20AC;ŕ§&#x152; ICBC London plc 0207397 8888 81 King William Street London, EC4N 7BG Đ ŕł&#x2018;á&#x17D;šŕŹ&#x161;äŤ&#x160;㸠 Ӻᏺ áł?ä°¤Ý&#x20AC;ŕ§&#x152; Đ ŕł&#x2018;ජß&#x161;㸠 ICBC ( London) plc Chinatown Branch 02073973230 81-85 Shaftesbury Avenue, London W1D 5DX ᨽá¸?ä&#x17E;ĽăľĄáĄŠä&#x152;&#x2DC;áł?ä°¤Ý&#x20AC;ŕ§&#x152; Morgan Investment and Finance PO Box 501 WSM BS23 9DE 0845 0944818 ढऍŕŹ&#x161;ĎŽäŤ&#x160;㸠 Hua Nan Commercial Bank Ltd 02072207979 5 Root, 32 Lombard Street, London, EC3V 9BQ Đ ŕł&#x2018;äŤ&#x160;㸠Ӻᏺß&#x161;㸠 Bank of China London Branch 02072828000 90 Cannon Street, London, EC4N 6HA Đ ŕł&#x2018;äŤ&#x160;㸠૤Ň&#x17D;㸍ß&#x161;㸠 Bank of China Ltd 02074375975 107 Shaftesbury Avenue, London W1D 5DA Đ äŤ&#x160;ŕł&#x2018;ä°&#x2122; ăŁ&#x2026;ŕł&#x2018; áł?ä°¤Ý&#x20AC;ŕ§&#x152; Bank of China International UK Ltd 02010228888 90 Cannon Street, London, EC4N 6HA ŕ§&#x201E;â&#x2018;&#x2019;äŤ&#x160;㸠ӺᏺॲŃ&#x;ŕť&#x2DC; Bank of Taiwan  02073824530 Level 5, City Towel, 40 Basinghall Street, London, EC2V 5DE á&#x2022;&#x201E;࣪äŤ&#x160;㸠 Cheng Hwa Commercial Bank 02076006600 Level 6, City Towel, 40 Basinghall Street, London, EC2V 5DE ă&#x201E;&#x20AC;Ď&#x201D;ŕŹ&#x161;ĎŽäŤ&#x160;㸠 First Commercial Bank 02074170000 29 Wilson Street, London, EC2M 2SJ á&#x201C;&#x17D;á&#x201C;Źä&#x2020;&#x2022;ŕ &#x152; NSC Securities Europe Ltd 0207621 9922 30-40 Eastcheap, London, EC3M 1HD

Ѹä&#x2014;ŽäŤ&#x160;㸠ӺᏺॲŃ&#x;ŕť&#x2DC;    Commun Captions in London 02016061808 18 FI, Royex House Aldermanbury Square, London Ď°ŃŽäŤ&#x160;㸠Ӻᏺß&#x161;㸠 The Bank of East Asia 02077343434 75 Shaftesbury Avenue, London W1D 5BB Ď&#x17E;â?&#x2039;ŕŹ&#x161;ĎŽäŤ&#x160;㸠 Shanghai Commercial Bank Ltd 02073698888 65 Cornhill, London EC3V 3NB

࿿ୠ੺â&#x20AC;ŤÚżâ&#x20AC;Ź ᨽá¸?â ˝â&#x152;&#x2022;áł?ä°¤Ý&#x20AC;ŕ§&#x152; Morgan Logistics PO Box 501 WSM BS23 9DE 0844 4148289

á&#x2039;?ŕĄ&#x201D;â&#x20AC;Ť×&#x2019;â&#x20AC;Źŕš¨ â?˝á&#x17D;˛ă¸ ä?&#x2122;á?&#x2013; 02088019555 37 Broad Lane, Tottenham, London N15 4DJ ᾍä&#x2020;&#x201E;ä?&#x2122;á?&#x2013; 02076399881 46 Peckham Rye, London SE15 4JR ä°&#x2021;â&#x20AC;ŤÜ?â&#x20AC;Źä?&#x2122;á?&#x2013; 02074949222 28-29 Newport Court, London WC2H 7JS Ď°ă˝&#x201C;ä?&#x2122;ă&#x2018;ťá?&#x2013;ŕ´&#x17D; 02086920286 489 New Cross Road, London SE14 6TQ ѨĐ&#x201E;㸠 02082933533 Unit4 Meridian Trading Estate, Lombard Wall, London SE7 7SW

ÜźĎ&#x201D;á&#x2013;żä&#x2014;Ś 02088319666 Unit6, ST. Lawrence Business Centre,Victoria Road,Feltham, TW13 7LT

ä&#x17E;ĽäŽźă¸ 02074370014 100 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EE

ŕťťă˝&#x201C;â&#x2039;&#x;â ˝â&#x152;&#x2022; Atlantic UK logistics Ltd Poyle Road, Colnbrook, Slough SL3 0BH Tel: 01753 684 222

੠Ý&#x2C6;äşłŕŞ&#x2022;áł?ä°¤Ý&#x20AC;ŕ§&#x152; 02085332811 Unit A, Eastway Commercial Centre, Eastway, Hackney, London E9 5NR

á&#x2013;żá¸šâ ˝â&#x152;&#x2022; 02031375588 Saxon Way, Trading Estate, Harmondsworth, Middlesex, UB7 0LW

ĺ&#x2022;­Ţ¸ă¸ 02070551888 Unit 8, Standard Industrial Estate, Factory Road, Silver Town, London E16 2EJ

ăŁ&#x2026;ŕł&#x2018;â?&#x2039;ĺ&#x2022;­ŕł&#x2018;ä°&#x2122;âž&#x2022;Ň&#x17D;㸠ᴢ᠏ä&#x2013;¤ 08458288888 Units 3-5 Chester Road Preston,Lancashire.PR1 5HR.UK

Ď°áŽ?ă&#x2022;˘ŕŠ&#x2021; 020774391183 14 Gerrard Street, London W1D 5DT

á&#x2DC;Śä&#x2022;?â ˝â&#x152;&#x2022; 02072872233 11 Little Newport Street, London WC2H 7JJ

á­&#x203A;ä&#x2020;&#x201E;ä?&#x2122;á?&#x2013; 02072523388 462 Old Kent Road, London SE1 5AG

áŽ&#x201E;ŃŽâ ˝â&#x152;&#x2022; 01314401843 Unit 29 Lmex Centre, Dryden Raod Loanhean, EH20 9LZ PR2 6LA

Рढ㸠02072878969 18 Newport Place, London WC2H 7PR

áť&#x201A;ᾍä&#x2013;¤ä&#x2022;§

02033972777 07766569518 ŕłźă&#x2019;&#x201C;QQ: 1550437969

ŕŹ&#x161;á&#x2020;&#x160;ŕ˝&#x2013;áł?Ý&#x2C6;ä?ˇŕĄ´Üšŕ¤˘äŻ?ਟß&#x17E;ĺ&#x2019;&#x2DC;äš&#x2030;Ë&#x2C6; ä&#x2021;&#x2039;á˘źá §

020 8099 8888 ă&#x2DC;¨ă&#x2039;?á&#x;ĽÓ&#x20AC;

áŽ&#x201E;ĺ&#x2022;­äŽźă¸ 02077343887 9A Gerrard Street, London W1D 5PD â&#x160;ŤŕŠ ă¸  02082939393 Furlong House, Horn Lane, Greenwich, London SE10 0RT 㤡ώ㸠 02084500422 395 Edgware Road, Cricklewood, London NW2 6LN

113期闻周刊