Page 1

ጆ‫ݡ‬2012ᆈࡔ้ชՉᇹঃ ঃĐFas shion Friingeđ ‫ٷ‬ঃ‫ڥ‬ዷ!ዐࡔยऺ฾ǖ

ྦྷ࡛ኒ

METROPOLITAN

࿢ፔ‫ڟ‬କƽ

೔থ‫חޅ‬ ྺ‫ק‬ௌ۬लሺे෥֒ ၘ९‫ ڼ‬69 Ӳ

3123౎:ሆ29නྟLj3124౎‫้ܘ୿ဲؾ‬ጎዜუዡ‫ٷ‬ဥĊĊᆈࡔፌዘᄲ‫౎ڦ‬ൟยऺ฾‫ٷ‬ෘFashion Fringe DŽ้ชՉᇹDžӰঃ૝၄‫ׇ‬Lj‫څړ‬ඪُْ‫ٷ‬ෘೠ྿ዷဝLjBurberryDŽәԐ૞Dž‫ظڦ‬ᅪጺ॔Christopher Bailey DŽਖ਼૛ຯྂ‫ޡ‬ĄԞ૧Džຫ‫؜‬ǖĐHaizhenƽđኄ߲ఁጴ้Ljُ้በሞࢫ໼ኟ৆ቧ‫ځڪں‬঳ࡕ‫࡛ྦྷڦ‬ኒᅺྺ࿮݆ ད‫ڟ‬മ໼‫ڦ‬ำᅼ࣏փൣ‫ؤ‬టമ݀ิକ๊஺Lj኱‫ڟ‬ᅃ࿋߾ፕටᇵॽኄ߲ၩတ‫ᙼڟد‬ሗ‫ࢫڦ‬໼Ljఫᅃਗ਼Ljྦྷ࡛ኒ ߶ጲमຫǖĐI Got ItDŽ࿢ፔ‫ڟ‬କDžƽđ ሞ‫ܾڼ‬ཀ‫؜‬ন‫ڦ‬ᆈࡔԒኽLjᅜत‫ړ‬ሆ‫้ڦ‬ชሗኾĂྪበฉLjĐዐࡔยऺ฾ྦྷ࡛ኒᆔ‫ڥ‬Fashion Fringe࠴ ਬđ‫ڦ‬၎࠲Ԓ‫ڢ‬ԲԲদ๟Ljबࢭሞ௅ᅃ้߲ชӲ௬ฉ࿢்‫ీۼ‬ቴ‫ڟ‬ĐHaizhen Wangđኄ߲ఁጴă ଇ߲ሆࢫLjཚࡗFashion Fringe‫ٷ‬ঃLjٗఐఐ࿮࿕‫ڟ‬ᅃန‫ׯ‬ఁ‫࡛ྦྷڦ‬ኒॽ߾ፕ๪ٗᇱԨ‫ڦ‬Portobelle RoadDŽհ༬ԞஆୟDžӭ‫ڟ‬କᆈࡔ้ชၹࣷ࠳‫ݛ‬௨‫ڦࠃ༵ݯ‬ᅃक़࿋ᇀSomerset HouseDŽුఐ෗༬ࠆDžా‫߾ڦ‬ ፕ๪ă‫تں‬໽࿾๗ࢋಖ‫ڦ‬Somerset House๟ᅃፗ‫ۼ‬ᮼྦྷ‫پ้ו‬ାူ‫ڦ‬਎‫ېࠆڦٷ‬Ljཞ้ᄺ๟୿‫้ܘ‬ጎዜ‫ڦ‬ዷ ࣷ‫ׇ‬Lj૛௬࣏ᆶࣹणକ࿮ຕᆇၡಋॅፕ‫ࣃڦ‬઴Ljᅜतᅃ౎຺लփक़܏‫߳ڦ‬ዖटਏࡔाᆖၚ૰‫ڦ‬ᅝຍቛબă‫ܔ‬ ᇀᆈࡔ้ጎංઠຫLjኄ૛๟ዚ‫ܠ‬ยऺ฾்ፌၠྫ‫้ڦ‬ช‫ې‬༗Ljీࠕሞኄ૛ᆛᆶᅃक़ຌᇀጲम‫߾ڦ‬ፕ๪LjԨว ৽๟ᅃዖว‫ڦݻ‬ၡኙă ྦྷ࡛ኒ‫߾ڦ‬ፕ๪ሞ୍ܾLj୍ူ๟ฉᅃাFashion Fringe‫࠴ڦ‬ਬ‫ڥ‬ዷ‫߾ڦ‬ፕ๪ă࿢்ᆶ႞‫ڼྺׯ‬ᅃॆጽ৊ྦྷ ࡛ኒႎ߾ፕ๪‫ڦ‬௃༹Ljሞช࿄ྜඇքዃࡻ‫߾ڦ‬ፕ๪૛֑‫ݡ‬କኄ࿋้ጎহ‫ڦ‬ยऺႎ႓ă ԨӲՊडǖࣜ೿೿!!!ฝᆖǖ࿊ᥖ!!!ெຍՊडǖ໥ᇕ‫ץ‬

23ሆඤோᆴဥླྀ४ ၘ९‫ ڼ‬71 Ӳ


‫ڼ‬217೺

67

ጆ‫ݡ‬ዐࡔยऺ฾ྦྷ࡛ኒ

ྦྷ࡛ኒ ྦྷ࡛ኒ‫ٷڦ‬և‫้ݴ‬क़‫ࢾۼ‬ሞକ߾ፕฉLj໱ຫิऄᆶ‫ۅ‬੫ሳLj‫ڍ‬๟໱ဠ࣌Lj໱ਥ‫ڥ‬ĐIbj{ifo! ጱLj໱ኟሞಢᇣኄ߲࡚ጱLj໯ᅜ໱࢔ၛ๴ഄዐă

Xbohđ৽ၟᅃ߲࡚

इ‫ڥ‬Gbtijpo! Gsjohf‫ٷ‬ঃLjྦྷ࡛ኒ੗ᅜ‫ڟڥ‬ᅃԴ੗࠵‫ڦ‬ঃূĂᅃक़ሞTpnfstfu! Ipvtf‫ڦ‬௨‫߾ݯ‬ፕ๪Ljᅜतথူઠ຺߲ ल‫܈‬ሞ୿‫้ܘ‬ጎዜฉਉႜ้ጎႯ‫ڦ‬ऐࣷă‫ڍ‬ኄၵ‫ܔ‬ᇀྦྷ࡛ኒઠຫLjৈৈኻ๟ᅃ߲ਸ๔Lj৽ၟDisjtupqifs໯ຫǖĐUijt!jt! pomz!uif!tubsu!pg!ijt!kpvsofz"DŽኄኻ๟໱୫‫ڦײ‬ਸ๔Džđ!ă ሞ୿‫้ܘ‬ጎዜฉLj௅ᅃलጺ๟ᆶ࢔‫ܠ‬ႎ೗ಈஶ‫؜‬ઠLj‫ڍ‬ᄺႹᅃଇ౎ࢫኄ߲ఁጴ৽ுକLjᆼᆶႎ‫ڦ‬ఁጴ‫؜‬၄Lj‫ڍ‬ ᆶᅃၵఁጴᅃ኱ሞఫ૛LjĐჽჄႠđኟ๟ణമྦྷ࡛ኒՂႷᄲඁ௬‫ࢅܔ‬঴ਦ‫ڦ‬࿚༶ă!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ԨӲՊड!ࣜ೿೿!!ฝᆖ!࿊ᥖ!ெຍՊड!໥ᇕ‫ץ‬

ĊĊ!ᄞߑ‫୾ڦ‬ખᇑ౰Ⴀ‫ڦ‬၍ཉኮक़‫!!!!!!!ڦ‬ጐ ྦྷ࡛ኒຫ໱࢔ဠ࣌ಸጐLjĐ໲ࣷඟ࿢႗‫ݺ‬Ljᆮഄ ሞยऺࢅ‫ظ‬ፕฉLjႴᄲኄዖ႗‫ݺ‬৒ඁ‫ټ‬ଶăđ ྦྷ࡛ኒ‫ڦ‬इঃፕ೗ဣଚٗනԨ‫ڦ‬આोࢅ૦๏‫ޜ‬๦ዐ इൽଳߌLjཞ้ᄺٗ๘হฉፌዸఁ‫ڦ‬ဇӬც‫ظ‬ႎॺዾ฾ Tboujbhp! DbmbusbwbDŽ฽‫ں‬ჱߣĄਸ਼ઙ༬ઙྑDžఫ૛‫ڥ‬ ‫ڟ‬փณഔ݀Lj૰཮ሞ‫ޜ‬ጎ၍ཉĂ࠼၍ࢅખႚኮक़ႚ‫ׯ‬း ௽‫ܔڦ‬ԲLjሞ࢒ӣଇ߲ዷ෥ۙฉे෇କ௽ଋ‫ڦ‬෥ሷፔ‫ۅ‬ ጘLj२֋૬༹Lj၍ཉߌഽLj‫߭ޅ‬०লᆘશLjཞ้බ෇ჱ ዞᇮ໎ă Disjtupqifsሞෘࢫසُೠॏྦྷ࡛ኒ‫ڦ‬ยऺǖĐ࿢ ლ൱‫ڦ‬๟ᅃ࿋ඇ௬݀ቛ‫ڦ‬ยऺ฾Ljྦྷ࡛ኒ‫ڦ‬ፕ೗փৈᆶ ᇱ‫ظ‬ႠLjᆶߛ຤ೝ‫ڦ‬๮߾዆ፕ߾ᅝLjܸ൐໱‫ڥۮ‬ሹ஺ሏ ፕᅃ߲೗ಈăđ

ŔĖࣀ࿕ዜ਽ėǖසࢆၙ‫ॽڟ‬නԨ‫ڦ‬࿴๗ᇮ໎ĂဇӬც ‫ॺڦ‬ዾᇑဇ‫ݛ‬२֋঳ࢇሞᅃഐǛ ྦྷ࡛ኒǖ࿢ᅃ኱ሞፔ࢔‫ܔܠ‬ԲႠ‫ڦ‬ยऺLjဠ࣌ॽல‫ڦܜ‬ ᇮ໎ं‫ٲ‬ሞᅃഐLjᅺྺ࿢Ԩว৽๟ᅃ߲ல‫ڦܜ‬ටLj࿢ဠ ࣌ॺዾLj‫ܔ‬නԨ‫ڦ‬આोᄺ࢔ߌ႗඀Ljኄၵຌᇀ࢔ᆘ‫ڦ‬ᇮ ໎Lj࢔ఴႠࣅLj‫ڍ‬࿢ፌዕยऺ‫؜‬ઠ‫ڦ‬๟ᅃॲ౰ጎLjՂႷ ᄲ੊୯‫ڟ‬౰ටሞ‫ح‬ฉኄॲᅊ‫้ޜ‬๟‫ڟߌޏ‬ĐெđLj໯ᅜ ํाฉ࿢๟ӝᆘ‫ڦ‬ᇮ໎༹၄ሞ౰Ⴀල෉‫ڦ‬၍ཉฉLjॽᆘ ᇑ෉Ă൸၍ᇑ኱၍঳ࢇሞᅃഐፔକᅃ߲ํᄓă

ྦྷ࡛ኒǖ໳ຫ‫ܔ࢔ڥ‬ăేࣷ࢔௽၂ੂ‫ڟ‬Lj၎‫ܔ‬ഄ໱ଇ ࿋ยऺ฾Lj࿢߸ጀዘ੊ଉᅊ‫ڦޜ‬঳ࠓĂ੣क़ࢅሰ႙Ljܸ

ŔĖࣀ࿕ዜ਽ėǖేᅃӯٗన૛इ‫ظڥ‬ ፕଳߌǛ ྦྷ࡛ኒǖ࿢ኮമ‫߾ڦ‬ፕ๪࿋ᇀဇ୿‫ڦܘ‬౷ ۡ෷DŽOpuujoh! IjmmDž‫ں‬൶Ljኄ૛ዜୃĂ ዜන‫ࣷۼ‬ᆶQpsupcfmmp! NbslfuDŽհ‫ܠ‬Ԟ ஆ๨‫ׇ‬DžLjᆶ࢔‫ۭࠟڦܠ‬Lj໯ᅜ࿢࢔‫ܠ‬੣ ှ้क़৽๟ሞ࠾ኄᅃ‫ڦټ‬๨‫ׇ‬Lj௅ዜ‫ࣷۼ‬ ᆶ࢔‫ܠ‬փཞ‫྘ڦ‬ᅪܹሞኄ૛๳ஜăഄํLj ௅ཀ‫ิڦ‬ऄLjփঢ়ᅪक़๭ण‫ڦڟ‬ጨଙLjඁ ձ࿿࠷Ljੂ‫ڟ‬ᅃԨກLjᅃቧቷೌLjई๟ੂ ‫ڟ‬గᅃ߲ၭ྘ᅪ‫ߴټీۼ‬࿢ଳߌă

ྦྷ࡛ኒ౰ጎဣଚጽႯቛ๖

ŔĖࣀ࿕ዜ਽ėǖDaily TelegraphDŽĖ௅න‫ۉ‬რԒėDž ้ชೠஃॆHilary AlexanderDŽထઙ૛Ąჱ૦෷‫ٷ‬Dž‫ړ‬ ้ሞෘࢫথ๴࿢்‫ڟ้༵ݡ֑ڦ‬Ljే‫ڦ‬ኄᅃ༫इঃፕ೗ ሞ‫ޜ‬ጎჿ෥ฉৈ჋ስକ࢒ӣዷ෥ۙLjඟೠ྿߸ेጀዘሞ ‫ޜ‬ጎ‫ڦ‬঳ࠓฉLjኄईႹ৽๟ేइঃ‫ڦ‬ዷᄲᇱᅺLjేጲम ሹ஺ණྺ‫఼ڦ‬Ǜ

‫ܔ‬ᇀᅊ‫ޜ‬዆ፕ‫ڦ‬ᅃၵ๮߾रຍઠຫLj࿢ཨ෇କ‫ٷ‬ଉ้क़ ඁჺ৯Ă֖ᇑLjܸփৈৈኻ๟ࣃᅃቧ؏ၡ཮඗ࢫඟ߾ অඁ዆ፕ‫؜‬ઠLj࿢ਥ‫ڥ‬ኄᅃ‫ۅ‬࿢Բ໱்߸ഽă࿢ࢅഄ໱ ֖ෘኁLj࿢்߳ጲᆶ߳ጲ‫ت׊ڦ‬Lj࿢ኪ‫ڢ‬࿢‫ت׊ڦ‬ሞన ૛Lj࿢ՂႷᄲॽ࿢ጲम‫ڟࣩ݀ت׊ڦ‬ፌ‫ࣅٷ‬ă໯ᅜኄᅃ ْԲෘLj࿢ሞጲम‫ݛت׊‬௬ࣩ݀‫ࡻ࢔ڥ‬Ljཞ้ᆼ‫ڟڥ‬କ Disjtupqifs‫׶ڦ‬ණLjᅺُፌዕ‫ڟڥ‬କኄၜ‫ٷ‬ঃă


3123౎23ሆ8.24න

68

ጆ‫ݡ‬ዐࡔยऺ฾ྦྷ࡛ኒ

ྦྷ࡛ኒٗዐᄕ฽கۡᅝຍᇑยऺ ბᇾ౰ጎยऺຬ๗ԹᄽࢫLjሼံࢫሞ Max MaraĂBoudiccaࢅAll Saints้ ጎࠅິ߾ፕLj3121౎ਸ๔‫ظ‬૬ጲम‫ڦ‬ ߲ට้ጎ೗ಈĐHaizhen Wangđă

ྺ֖ेFashion Fringe ‫ڪ‬କ!!!!!!!౎ ‫ܔ‬ᇀྦྷ࡛ኒઠຫLjీࠕ֖ेGbtijpo! Gsjohfኄ߲Բෘ ੗ᅜຫ๟‫ځڪ‬କ໿‫ڦ׊‬ᅃ܎้क़ăፕྺ้ጎহਉፁൟዘ‫ڦ‬ย ऺ‫ٷ‬ঃLjԲෘժփ๟ຣ‫े֖ీۼ‬ăԒఁ჋๮ՂႷᆶ዁ณଇ ౎‫้ڦ‬ชႜᄽ߾ፕঢ়ᄓLjසࡕ๟‫ݥ‬ᆈࡔࠅ௷Lj࣏ՂႷጲम঴ ਦധኤ࿚༶Ljժ൐ᄲሞᆈࡔሏᆐᅃ߲ࠅິ‫ٳ׊‬ෙ౎ᅜฉ‫้ڦ‬ क़ăGbtijpo! Gsjohf‫ܔ‬ᇀ֖ෘኁLjᆮഄ๟࡛ྔ֖ෘኁ༵‫؜‬କ ዮසധኤĂ߾ፕ้क़čč‫ݛ߳ڪ‬௬‫׉ݥ‬੏ਗ਼‫ڦ‬ᄲ൱Ljᅺُྦྷ ࡛ኒփ‫ڥ‬փሞ‫ځڪ‬:౎ࢫLj‫ړ‬ጲว໯ᆶཉॲ‫֖ࢇޙۼ‬ෘᄲ൱ ้Lj༵‫؜‬କጲम‫֖ڦ‬ෘฤ൩ă

ŔĖࣀ࿕ዜ਽ėǖే๟๊஺้ࢪਸ๔௎݀‫ၙ؜‬ᄲ֖े Fashion Fringe‫ٷ‬ෘ‫ڦ݆ၙڦ‬Ǜ ྦྷ࡛ኒǖሞGbtijpo! GsjohfਉӸ‫ڼ‬ᅃা้Lj࿢৽ኪ‫ڢ‬କኄ߲ ጆྺ౎ൟยऺ฾༵ࠃऐࣷࢅሢዺ‫ڦ‬ԲෘLjఫ้߲ࢪLj࿢੺Ԩ ੔ԹᄽLj໚඗࢔ၙ֖ෘLj‫ڍ‬ᅃ኱ᆯᇀ߳ዖᇱᅺுᆶํ၄ăଇ ౎മLj࿢ਸ๔ย૬ጲम೗ಈLj࿢ਥ‫ڥ‬සࡕీࠕ৊෇‫ڟ‬ኄ߲Բ ෘ‫ܔ‬ᇀླྀ࠽࿢‫߲ڦ‬ට೗ಈ๟ᅃ߲࢔ࡻ‫ڦ‬ऐࣷăഄํ࿢ඁ౎৽ ၙฤ൩ኄ߲ԲෘକLj‫ࢫڍ‬ઠᅺྺ้क़࠲ဣ‫ࡗٱ‬କ༵঍ฤ൩‫ڦ‬ ፌࢫপኹ้क़Ljኮࢫ࿢փ‫ڥ‬փᆼ‫ځڪ‬କᅃ౎Lj኱‫౎ৃڟ‬4Ă5 ሆ‫ݻ‬Lj࿢ዕᇀ༵঍କ࿢‫ڦ‬ฤ൩ă ŔĖࣀ࿕ዜ਽ėǖྺ๊஺ၙ֖ेFashion Fringe‫ٷ‬ෘǛ ྦྷ࡛ኒǖ୿‫ܘ‬ኄፗ‫׭‬๨Ԩว߸঄৯‫ظ‬ᅪLjᄺ๟ႎ႗ยऺ฾‫ڦ‬ ಢᇣ‫ں‬Ljᅺُࡔा้ጎহੂ୿‫้ܘ‬ጎዜ߸ੂዐ‫ڦ‬๟໱௅ᅃल ᆶనၵႎ‫ظڦ‬ႎLjᆶనၵႎට‫؜‬၄Ljኄ૛‫ܔ‬ᇀ౎ൟยऺ฾ᄲ ൱‫ߛ׉ݥ‬Ljऐࣷ࢔‫ܠ‬Lj‫ڍ‬৪ኛᄺ࢔‫ٷ‬ăᅃ߲೗ಈٗ‫؜‬၄Ă݀ ቛ‫ׯڟ‬ຄഐઠLjႴᄲᅃ߲ࡗ‫ײ‬Ljߑਸ๔ፔࣷ‫׉ݥ‬ႍ੮Ljᅺྺ ేփࣷԥ‫׶‬ණLjሞ‫׶‬ණᇑԥ‫׶‬ණኮक़‫ڦ‬ኄᅃ܎‫ڢ‬ୟLjසࡕኻ ๟‫ںكڇ‬ፔጲम‫ڦ‬ยऺ๟ྜඇփࠕ‫ڦ‬LjܸGbtijpo! Gsjohfട ࡻ༵ࠃକኄᄣᅃ߲੗ᅜඟేԥ‫࠲ॆٷ‬ጀ‫ڦ‬࿸໼Ljසࡕీధ‫ڟ‬ ‫ٷ‬ঃLjٗฆᄽࢅఁᇤฉଇ‫ݛ‬௬‫ీۼ‬ඟ೗ಈ‫݀ڦ‬ቛጽฉয০ă ๚ํฉLj໿‫ܠ‬ႎยऺ฾Ăႎ೗ಈሞ୿‫݀ܘ‬ቛLjሞമଇ౎ ݀ቛ೗ಈ‫ײࡗڦ‬ዐLj࿢༹ࣷ‫ڟ‬Ljేፔ࢔‫ܠ‬๚փᅃۨీዖࠩ‫ڥ‬ ࠩĂዖ۹‫ڥ‬۹LjՂႷᄲᆶ߲ĐᚑཀྵđLjᄲඟ‫ేڟੂॆٷ‬Ljᅺ ُኄ߸ॕۨକ࿢ᄲ֖ेGbtijpo!GsjohfԲෘ‫ڦ‬ਦ႐ă

ྮ‫ڦ‬Բෘঢ়૦ ‫ܔ‬ᇀኝ߲Բෘ૦‫ײ‬Ljྦྷ࡛ኒ૦૦ሞణLj໱੗ᅜൣ‫ںؤ‬ ࣮ᅬഐ‫้֖ړ‬ෘ‫ڦ‬ኝ߲‫ײ‬ႾLjฯ዁้क़৛ඓ‫ڟ‬గᅃཀ‫ڦ‬ब‫ۅ‬ ዓLj‫ގݠ‬থ‫ڟ‬Disjtupqifsൕጲཚኪ໱৊෇ๆഽ‫ڦ‬ఫ߲‫ࣆۉ‬Lj ሞCvscfsszጺևइኪጲम෇ྷፌዕෙഽččኄၵ‫ׇ‬ৠ‫ۼ‬ኻ๟ ݀ิሞፐཀă

ŔĖࣀ࿕ዜ਽ėǖీਏ༹‫ں‬௮ຎᅃူ֖ෘࡗ‫ײ‬஘Ǜ ྦྷ࡛ኒǖሞ༵঍ྜฤ൩ଇ߲ሆࢫLj࿢থ‫ڟ‬କDisjtupqifs‫ڦ‬ ‫ࣆۉ‬Lj໱৩඗ൕጲཚኪ࿢෇჋21ഽă඗ࢫঢ়ࡗᅃཀ‫ڦ‬௬๬Lj ᅃཀ‫߲ܔ‬ටీ૰रຍ‫ظ‬ፕ๮߾‫੊ڦ‬ଉत‫ޜܔ‬ጎሰ႙‫ݛ‬௬‫ڦ‬૙ ঴Lj࿢்ՂႷሞࡀ้ۨक़ᅃཀኮాྜ‫ׯ‬ᅃॲፕ೗Ljኮࢫ࢔੺ ူ࿷߶Disjtupqifs௬๬Ljྟฉ7‫ۅ‬ሞCvscfsszጺևჇք4ഽ঳ ࡕă ܸሞ৊෇4ഽࢫLj࿢்থ๴କᅃဣଚ‫ڦ‬ฆᄽĂ݆ୱ‫߳ڪ‬ ‫ݛ‬௬‫ڦ‬঄ፗಢჟLjକ঴සࡕᄲ݀ቛጲम‫ڦ‬ᅃ߲೗ಈՂႷᄲ੊ ୯‫ڟ‬నၵ‫ݛ‬௬ă࣏ᆶᅃ߲ሆ‫้ڦ‬क़ඁCvscfssz߾ፕLj߲߳և ோ‫ڦ‬ঢ়૙ၠ࿢்௮ຎഄ໯ሞևோ‫ڦ‬ሏፕୁ‫ײ‬Ă֡ፕዘ‫ڪۅ‬Lj ৎਐ૗କ঴କ๘হኪఁ೗ಈࠅິ๟සࢆሏፕ‫ڦ‬ă8ሆ2න࿢ࢅ ଷྔଇ࿋֖ෘ჋๮৊෇‫ڟ‬ዷӸ‫߾ڦࠃ༵ݛ‬ፕ๪૛Ljਸ๔ย ऺĂ዆ፕ֖ෘፕ೗Lj኱‫ڟ‬9ሆ41නLj֖ෘፕ೗ྜ‫ׯ‬Lj‫ځڪ‬:ሆ 29නፌࢫ‫ڦ‬Բෘ‫ٷ‬Ⴏă

႞ሏ‫ڦ‬ଷᅃ߲ఁጴঢĐ!!!!!!!!!!!!!!đ ୿‫ܘ‬Ljᅙঢ়‫౎ྺׯ‬ൟยऺ฾ኰᄽ‫ڦ׊ׯ‬ഐ‫ۅ‬ăઠጲ๘হ ߲߳ঙ஌Ljփཞ‫ޒ‬෥փཞԝৠ‫౎ڦ‬ൟ้ጎยऺ฾்‫ݵݵ‬ᆥ෇ ‫ܘ୿ڟ‬ლ൱݀ቛ‫ׯ‬ఁ‫ڦ‬ऐࣷăᄲሞᆈࡔॺ૬ጲम‫ڦ‬೗ಈLj๯ ံՂႷᄲԥᆈࡔ้ጎ߾ࣷ‫׶‬ණLj֍ᆶ੗ీᅜُྺए็ྫྔ݀ ቛLjඟ๘হኪ‫ేڢ‬ăྦྷ࡛ኒຫጲम࢔႞ሏLjᅺྺ໱၄ሞፔ‫ڟ‬ କኄᅃ‫ۅ‬ă

ŔĖࣀ࿕ዜ਽ėǖፕྺ‫ׯ‬ຄĂ‫ڦࠀׯ‬ยऺ฾LjՂႷਏԢనၵ ᅺ໎Ǜ ྦྷ࡛ኒǖĐGpdvtƽđኄ߲ጴ࢔०‫ڇ‬Lj‫ీڍ‬ፔ‫࢔ڟ‬వLjሞጚ ԢԲෘ‫ײࡗڦ‬ዐ࿢৽ᅃ኱ᆩኄَ߲༵ႝጲमăሞጕ൱‫ࠀׯ‬ ‫ײࡗڦ‬ዐLjᆶ้ࢪేࣷĐMptuDŽ௚฿DžđLj۪฿ۖᇱԨຌᇀ ጲम‫۫ڦ‬ဇLj৆ቧĂუ૰čč߳ዖྔহ‫ڦ‬ᅺ໎ঢ়‫ࣷ׉‬ᆖၚ‫ڟ‬ ేă࿢৽ࣷփ܏‫༵ں‬ႝጲमLjᆌ޿ံፔ๊஺Ljీፔ๊஺Ljփ ీፔ‫ံڦ‬දۖLjणዐፔࡻᆌ޿ፔ‫ڦ‬๚൧ă ŔĖࣀ࿕ዜ਽ėǖ‫ܔ‬ᇀేጲमࢅే‫ڦ‬೗ಈॽઠࡀࣄ๟๊஺Ǜ ྦྷ࡛ኒǖధ‫ٷڟ‬ঃ‫ڦ‬ፌዕణ‫ڦ‬Ljժփৈৈ๟ક‫ٷ‬೗ಈኪఁ‫܈‬ ࢅᆖၚ૰Ljፌዕ࣏๟ᄲඟጲम‫ޜڦ‬ጎၨ๳‫؜‬ඁLjኄᄣ֍ీ‫ٳ‬ ‫ڟ‬ᅃ߲ଆࡻ‫ڦ‬ฆᄽთ࣍ă໯ᅜLjথူઠփৈ๟ሞူᅃल‫้ڦ‬ ጎዜฉፔᅃ้߲ጎႯLj࣏ՂႷሞฆᄽၨ๳ኄ‫ݛ‬௬ፔ‫ׯ؜‬जLj ࿢ထྭ৑ଉሞଇ౎ኮాඟጲम‫ڦ‬೗ಈ‫ڟٳ‬ᅃ߲ኟࡀ‫ڦ‬ฆᄽთ ࣍ୁ‫ײ‬ăසࡕଇ౎ኮాLj࿢ీፔ‫ڟ‬ኄᅃօLj࿢ණྺ࿢ᅙঢ়‫ׯ‬ ࠀLjଇ౎ኮࢫ‫ڦ‬๚൧Lj࿢ၙ࿢‫ࢪ้ڟ‬ምඁ੊୯ᄺփ‫׿‬ă ŔĖࣀ࿕ዜ਽ėǖేᆶ੊୯࣮ࡔ݀ቛ஘Ǜ ྦྷ࡛ኒǖ‫ړ‬඗ࣷLjኻ๟ᄲੂᅜనዖႚ๕࣮ඁLjٗనፗ‫׭‬๨ਸ ๔Ljԛ৙࣏๟ฉ࡛Ǜ࢔੺Ljփࣷ໿ᇺă


‫ڼ‬217೺

69

ॆਃ

೔থ ‫!חޅ‬

ྺ‫ק‬ௌ ۬लሺे

ྺॆዐ჋ስᅃၵᆶ೔থᇮ໎‫ॆڦ‬ਃ‫ڇ‬೗Lj໲்ྫྫยऺߌ߸ഽĂጎ๦ᇑࠀీႠ߸‫ܠ‬Ăփᅟࡗ้ժ൐Սযăփཞᇀဲल༛ࡕ෥ॆਃ‫ڦ‬ቧᄙᄳ ᄅLj൭۬लব‫ڦ‬೔থ‫חޅ‬ᆶऄ૰ඐփ฿‫ק‬࿘Ljඟॆ‫ڦ‬෥֒ੂഐઠ৽ၟ۬ཀ‫ڦ‬ᄞ࠼ӯ౱ᅪබබăܸᆩ೔থ‫ݛڦ‬๕ઠӝ߳ዖངெ࿒ࢅ‫ڦ‬෥֒ंࢇሞ ᅃഐLjඟ࿒౱‫߸ॆڦ‬ཁఊ‫ک‬ഘዊă!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ԨӲՊड!ࣜ೿೿!ெຍՊड!໥ᇕ‫ץ‬

1. Gubi - Mathieu Matégot ၭՉጞ 241ᆈԃ Ğॆਃ‫ח‬ğ 12࿋ᅝຍॆྺॆਃ೗ಈ!! Crate & BarrelĐੵহย !ऺđ15ዜ౎ु౒Ӳְࢰ ྺ൪ጁ೗ಈ‫ׯ‬૬26ዜ౎Ljெࡔ ॆਃ೗ಈDsbuf! '! Cbssfmᄥ൩କ23 ࿋࢔ᆶയ૰‫ڦ‬ᅝຍॆઠྺBs{cfsz ְࢰยऺĐႎጎđă ٗ௽౎ᅃሆਸ๔Lj௅ሆླྀ‫؜‬ഄ ዐ‫ڦ‬ᅃ੼Lj௅੼၌ଉ311߲Ljॏ߭ ‫ۼ‬๟311ெূăనᅃ߲Đࡻยऺđ ፌీඟేง႐ሇణLj๟‫ݰ‬ન౰ࣃॆ Kbojof! Sfxfmm௽ᄈཌሂ‫ڦ‬ཡ඀཮ ӄLj࣏๟ெࡔᅝຍॆFmwjt! Txjguᐮ ၿᆪఐ‫ڦ‬மࠑཱქǛ

෥֒

ሞ࢒ӣࣨ‫ڦ‬๘হ૛Lj௽ ଋ‫ࣜڦ‬෥ጺీ‫ߴټ‬ටᄅമᅃଋ ‫ߌڦ‬ਥLjஸຼփ၎‫ڦ׬‬ଇዖႚ ጒĂଇዖჿ෥Ljඐᆼๆ‫ݴ‬േ௴ ‫ڦں‬ፇࢇሞᅃഐLj०ሀĂ߲ ႠĂ้ชă

2. B-LINEກॐ! 104ᆈԃ ੗ጲᆯໜᅪፇࢇ‫֒ں‬෥ກ ॐLjጎ๦Ⴀᇑํᆩࠀీग़ԢLj փ‫ڍ‬փႷ቞ᆩ໿‫ڦܠ‬੣क़Ljᄺ ྺ࠼ཬཬ‫ڦ‬഻ՄሺཁକၵႹ‫ڦ‬ ૂ඀ă

3. La Corbeilleၭ ఢ‫!ڬ‬132ᆈԃ

4. Seletti‫ڇ‬ටᅖ! 212ᆈԃ

ኻ๟ฎྲፔକᅃ‫ۅ‬๮গLj ᆑ࠼‫ڬڦࢤݹ‬গ৽ྺᇱԨ‫ڇ‬ ۙĂࡗ้‫ڦ‬ၭఢ‫ڬ‬ሺेକ้Ỵ ߌLj࿮ஃӦ‫ݣ‬ሞ‫ݝ‬क़૛‫ڦ‬న߲ ঙ஌Lj‫ྺׯీۼ‬ဌ৖‫ॆڦ‬ਃ‫ڇ‬ ೗ă

ๆ‫ݴ‬௽੺‫֒ڦ‬໒ፇࢇ‫ݛ‬ ๕Lj৽ၟၭ้ࢪ྘‫ڦ‬ओఢᅃ ᄣLjସටሞᅽṲ‫۬ڦ‬න႐൧ᄺ ీՎ‫ڥ‬௽શഐઠLj࣏‫ةގݠ‬ఄ ‫ڟ‬ཡ౎้྘ओఢ‫ڦ‬ᇊ੺ߌਥă

5. Verpan෭݀!4,033ᆈԃ

6. SelettiॆਃӸࠅ‫ئ‬࿿ࡋ!1,362ᆈԃ

෭݀ፕྺਜ਼ཐ‫ڦ‬ఁೌLjਦۨକਜ਼ཐ‫ڦ‬෥֒ᇑ‫߭ޅ‬Ljฯ ዁࣏๟ኝक़࿭ጱ‫ڦ‬ए ۙ໯ሞăኄᄣ‫ٷڦ‬௬ ओ෥੷೔থ෭݀؊஢ କ྘࿆‫ߌڦ‬ਥLj࢔๢ ࢇ౎ൟ‫้ڦ‬ชᅃፃă

ኄ੼೔෥‫ئڦ‬ ࿿ࡋLjଳേ‫ܠ‬ՎLj੗ ᅜ‫܀ڇ‬๑ᆩᄺ੗ᅜ‫ܠ‬ ߲೔‫ٲ‬ăໜే‫ڦ‬႐൧ ࢅलব੗ᅜ‫ٲ‬ದ‫؜‬փ ཞ‫ॆڦ‬ਃ՗൧ă

ĞॆਃEJZğఢၒቛ๖ॐ

EJZօየǖ ጚԢ֌ଙࢅ߾ਏǖ ఢၒ;ٗ‫ڦٷ‬৶ግ ௨‫ݯ‬इ‫ڥ‬LjԲස MajestyĂOdd Bin ‫ڪ‬

Step1!ॽఢၒൣ૙߅৫Lj‫أ‬ඁ‫ܠ‬ᇆ‫ڦ‬ఢ ཀྵ߰܏ࢅۤጱLjምᆩဌ‫פ‬ഗ‫פأ‬ă Step2!ሞఢၒ‫ڹ‬և‫຺߲ٶ‬۴ᆩᇀ഻ۤ/ Step3!ॽఢၒాևߵ਍ጲमဠ࣌‫ڦ‬ჿ෥ ຘഁLjᅃӯຘᅃ֫৽੗ᅜă

ᆳ ഁ ; B&Qई ኁ Homebaseࠔசጲ मဠ࣌‫ڦ‬ჿ෥Lj ፌࡻ჋ࠔఢཀྵጆ ᆩ ‫ ڦ‬຤ ම Ⴀ ᆳ ഁ! )water base paint for wood*

සࡕၙॽఢၒྔևፔ৹‫ت‬૙Ljॽ຤මႠ ‫ڦ‬ӣ෥ᆳഁ‫ܔ‬຤ဏ๥ࢫຘሞఢၒ՗௬Lj සࡕਥ‫ڥ‬ჿ෥ࡗዘLjሞ࿄߅้ᆩโኽি ୼ྲ։๛न੗LjփႴᄲჿ෥਩ሌLjኄᄣ ৽ᆶፔ৹‫ڦ‬ၳࡕă

அີۤ;ߵ਍഻༹ ჋ࠔ

Step5!ඓۨఢၒҾጎሞ഻༹‫ڦ‬࿋ዃLj‫ٶ‬ ۴Ҿጎă

ഄ໲;‫ۉ‬ፈĂஅີ ‫ژ‬Ă‫ؼ‬ጱ‫ڪ‬

Step6!ॽጲमဠ࣌‫ڦ‬ጎ๦ၭ࿿‫ݣ‬৊ఢၒ ૛न੗ă

1

2

3

4

Step4!‫ݣ‬ዃሞᅃՉ‫ځڪ‬ᆳഁ߅ཪă຤ම Ⴀᆳഁᅃӯሞ3዁4߲ၭ้ࢫ৽੗߅ཪă

5

6

EJZ‫ٳ‬ටǖ Marissa ้ช೗ಈ֧ࣄጆᇵ ྲձ!AMarissa_Hor


3123౎23ሆ8.24න

6:

୫ᆴ

Ҿభဇᆌ޿๟߲बࢭԈࡤକ໯ᆶ࠲ᇀ౹ዞெ ᇀ౹ ᇀ౹ዞெ ࡻၙၡ‫ڦ‬ၭኔLjሞᄞ࠼ူ‫ݘ‬ഐንንૺ᠘‫ڦ‬Ҿభဇ Ҿభဇ భဇ ࢶLjᇺ‫࣏ت‬ுබࣅ‫ڦ‬დ෷‫ۥ‬Lj‫ࣩ؃ف‬փඁ౪౪ၑ࿆ ౪౪ၑ࿆ ‫ڦ‬fondueDŽరાआࡒDžLjࢅ࿮ᆭ࿮୯ભભොො‫ڦ‬ ොො‫ڦ‬ ට்Ǘ֒෥‫ݝڦ‬࿭Lj൞෥‫็ڦ‬ጇLj߳෥‫ڦ‬းࢾLjԶ းࢾ Զ հ‫ࢶڦ‬຤Lj‫ك‬ઢ‫ڦ‬ཀ੣Ljᅃີྲ‫ࡗعޅ‬Ljే੗ᅜႭ ‫߳ڟ‬ዖჿ෥čč !!ԨӲՊड!ࣜ೿೿!ெຍՊड!໥ᇕ‫ץ‬

Ğ࠲ᇀ‡ኄፗ‫׭‬ğҾభဇ!Annecy ݆ࡔ۫ళևၭ‫׭‬Ljᅈ෷Ԅ຤Ljԛ੍ҮܻԚຯ෷Ljళ௬ҾభဇࢶăҮܻԚຯ෷ බდႚ‫ࢶڦׯ‬ռĂ‫ڦࡗܸׯح‬ሏࢋĂ൞Ἂ෥‫ڦ‬ᇺ෷Ljᅜतৎ‫୴ڦت‬ຏ‫ࢾݏ‬Ljࠓ‫ׯ‬ କ๘ྔ༦ᇸӯ‫ڦ‬ெৠăᆶጣĐҮܻԚຯ෷‫ڦ‬ᄞ໼đࢅĐ݆ࡔ‫౅ྰڦ‬ຯđ‫ڦ‬ெ‫׬‬ă

Ğੂ๊஺ğ 2/ዐ࣠‫ڜ‬

3/Һ൧ൃ!!!!!!!!!!

‫ڜ‬ฉᆶᅃፗ็ሰॺዾLjఁঢ૧ુ ࠆLjኄ๟๟Ҿభဇ‫׭‬ዐፌਏ‫پ‬՗Ⴀ‫ڦ‬ ࠟगă໲๔ॺᇀ23๘ुLjሼ๟Ҿభဇ ጺ‫࠳ڦ۽‬ᑷLjࢫઠ‫݆ྺׯ‬ᇾLj‫߫ٷ‬ం ้೺ፕྺ॔ᇢ๑ᆩLj၄ሞ๟ձ࿿࠷ă ໲‫ڦ‬ႚጒၟᅃ່‫ذ‬ĂཕሞࢋՉăኄෙ ঙ‫ذ‬ႚ‫ࠆ࣠ڦ‬ፖ஌ሞࢋዐၭ‫ڜ‬ฉLj਍ ຫ๟౹ዞฉ৥୲ፌߛ‫ॺڦ‬ዾኮᅃăး ࢾĂୁ຤Ă֒෥‫ݝ‬࿭Ljਨெ‫ٲڦ‬ದLj ጲ඗ெሞኄ૛ԥᐱ๥‫ڥ‬ଦ૘৑ዂă

૗ਸҾభဇࢶՉLj੗ᅜ ᇜ९ዸఁҺ൧ൃăኄፗҺ൧ ൃାူࡗ୔໩ࢅࣀ୿‫ސ‬ට‫ڦ‬ ፁगLjᄺ९ኤࡗ໿‫ܠ‬Һ൧ࠤ ๚‫ڦ‬ਸ๔ᇑ঳ຐLj‫د‬ຫ࿮݆ ᄓኤLjெࡻഀྡ‫ࠤڦ‬๚ईႹ ๟໲ဌᆅට்മઠጂፁ‫ۯڦ‬ ૰ӕăසৃኄ૛๟ට்ፌဠ ࣌ොօ‫ݛںڦ‬Lj‫׉‬९૿ට் ሞُᆛԑথ࿗ă

4/Ҿభဇࢶ Ҿభဇࢶ࿋ᇀҮܻԚ ຯগူLjԥᇤྺඇ౹ዞፌ‫ك‬ ৫‫ࢶڦ‬ռăසᷨ٨ӯԶઢᄳ ᄅLj௬ओ38ೝ‫ࠅݛ‬૛Ljၟᅃ ௬௽৥ၐഴሞ٨୴‫ڦ‬ඖ෷ኮ ዐăྼ૧ү‫ރ‬Ăળც‫ރ‬Ăገ ಎ‫ࢅރ‬ఊܻට‫ރ‬ၟᅃ߲߲਎ ට‫ޥ‬᭻‫ࢶڦ‬ռLj๰ࢺኁ‫׭‬ ๨ă

Ğ୫ᆴཌྷ๗ğ 2/঍ཚǖٗә૔‫ڟ‬Ҿభဇ‫ױ‬TGVෙ߲ӷၭ้৽‫ڟ‬Ljਐ૗෌๗ නాྑৈႴᅃ߲ၭ้‫ײכ‬ă 3/ሞҾభဇՂፔ‫ڦ‬ᅃॲ๚Lj๟ፀଈၭ‫ذ‬ईጲႜ‫כ‬LjሞҾభဇ ࢶ಑஦օഏ‫כ‬Ljई๟ሞࢶዐᆴᆤࣄ‫ذ‬Ljཋྭᇺ‫૶ت‬௦ഐ‫ڦޚ‬ҮܻԚ ຯ෷ஞLj࿮ᅑ๟ටิᅃ‫੺ٷ‬๚ă 4/௅౎ܾሆ‫ڹ‬ෙሆ‫؛‬LjҾభဇ‫ࣷۼ‬ਉႜ੿࣌বăూซᄈ ᆖLjࢶ࠼෷෥Lj՚ᆶ‫࿆ޅ‬ă


‫ڼ‬217೺

71

ຕஓ

ሞFvsphbnfsྪበࠅք‫ڦ‬ᆈࡔฉዜ໯ᆶೝ໼ᆴဥ‫ڦ‬ጹࢇၨଉಇఁዐLjᆯ‫ۯ‬๫ਸ݀ ‫ڦ‬Ė๑ంቻ࣓ǖ࢒෥ႜ‫ۯ‬3ė૶Ⴤଇዜ࿋ਃӽ‫ڇ‬๯࿋Lj֍ߑߑ݀๳փ৳‫ڦ‬Ėࠜ‫ڜ‬৚ऀ 4ė‫ࠀׯ‬؋‫ڟ‬କಇႜӽ‫ܾڼ‬čč௬‫ܔ‬नॽઠଣ‫ڦ‬฽‫्׊ڐ‬Ljփၙ࠾নLjփၙ୫ႜLjఫ ஺ేጚԢࡻ߳ዖᆴဥ቎ሞॆକ஘Ǜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ԨӲՊड!ࣜ೿೿!!ெຍՊडā໥ᇕ‫ץ‬

Call of Duty: Black Ops 2 ๑ంቻ࣓ǖ࢒෥ႜ‫ۯ‬2

Far Cry3 ࠜ‫ڜ‬৚ऀ3

Nintendo Land ඪཀ༗‫ٷ‬୥

ኄ๟ெࡔ‫ۯ‬๫ԓდഌူ‫ڦ‬Đ๑ంቻ࣓đဣଚᆴဥፌႎ ፕ೗ăᇑമब‫پ‬փཞ‫ڦ‬๟Ljᆴဥਗ൧ॽҾಇሞĖ࢒෥ႜ‫ۯ‬ė ࠤ๚ࢫ‫ڦ‬3136౎Ljਗ൧૛ዐࡔࢅெࡔ‫ۼ‬ԥਝ෇ኄ‫ׇ‬32๘ु‫ڦ‬ ૐ቟ኮዐLjฉᄇമ໯࿄ᆶ‫ڦ‬࿄ઠ቟ኛăĐෟไఇ๕đԨፕ࣮ ࡃă

ᇣԶ௏༬૧ܻ߾ፕ๪‫ڦ‬዆ፕටEbo! Ibz‫׬‬ǖĐĖࠜ‫ڜ‬ ৚ऀ4ėी‫׶‬ጣĖࠜ‫ڜ‬৚ऀėဣଚ‫ڦ‬Ď‫ك‬ዖეཥďLjժॽ‫ټ‬ ઠඇႎ‫ాڦ‬ඹă࿮ஃ๟Ėࠜ‫ڜ‬৚ऀėဣଚ‫࣏ॆ྘઻ڦ‬๟ႎ ৎे෇‫ڦ‬ႎ๮Lj‫ۼ‬੗ᅜၛ๴‫ڟ‬໲ࢢ‫ࠤڦٷ‬๚ăđ

ᇑඪཀ༗‫ࣀࡸڦ‬ӲXjj! Vዷऐཞօ݀๳‫ڦ‬Đඪཀ༗‫ٷ‬ ୥đഄํ၎‫ړ‬ᇀႎ๮෇ோኸ‫ڞ‬Ljཚࡗᅃၵൟ຿ᆶ඀‫ڦ‬ၭᆴ ဥLjᆅ‫ॆ྘ڞ‬କ঴XjjV‫݆྘ࢅీࠀڦ‬ă྘ॆ੗ᅜ૧ᆩNjj ৊ႜᆴဥLjጺऺᆶ23ዖ྘݆ăཚࡗԨፕLj྘ॆ‫أ‬କ੗ᅜ๑ ᆩඇႎ‫ڦ‬๮դ֡ፕྔLj࣏੗ᅜ૶থඇ๘হ‫ॆ྘ڦ‬Ljժᇑኮ ঍ୁă

Ԩፕᅈ৹ᄂᆩJXᆅ൤Lj‫ڍ‬ସටߛ႗‫ڦ‬๟े෇କEY22र ຍ‫ڦ‬ኧ‫׼‬Lj੗࿍ᅃ ‫ٷ‬৊օăԨፕ‫ܠڦ‬ ටᆴဥĂॻไఇ๕ ‫ࢃڪ‬႐༹ᄓᆶ໯߀ ‫ۯ‬Lj‫ۯ‬ፕႠ‫ेޗٷ‬ ഽLj቟۷ࡀఇ‫݋‬ ԠLj੗ᅜຫ๟Ė๑ ంቻ࣓ėဣଚ‫ڦ‬ᅃ ْ‫ੵٷ‬ሁă ޿ᆴဥ๑ᆩ ඇႎ‫ڦ‬࿮৑ᆅ൤ )jx! fohjof*7/1ܸ ൐ৈኧ‫׼‬EY22Lj փ ኧ ‫ ׼‬X j o e p x t! YQဣཥLjኻీሞ Xjoepxt8ईwjtub! tq3ฉሏႜă

๳ॏǖ32.99ᆈԃ ೝ໼ǖPCĂPS3ĂXbox360 ฉ๨න೺ǖ3123౎22ሆ24න www.game.co.uk

ሞĖࠜ‫ڜ‬৚ऀ4ėዐLj྘ॆॽࣷӳᄇKbtpo! Cspeză ሞኄ߲ுᆶ݆ୱĂԓ૰֍๟ኈྦྷ‫ڦڢ‬ᇱ๔ཀ༗ዐLj྘ॆॽ ਦۨኝ߲ࠤ๚‫݀ڦ‬ ቛă྘ॆ໯ፕ‫ڦ؜‬ ჋ስLjԈઔᇑຣ቟ ۷Ăᇑຣ঳௑‫ࣷۼ‬ ᆖၚ‫ڟ‬ਗ൧ăሞᆴ ဥዐLj྘ॆӳᄇ‫ڦ‬ Kbtpo! Cspezॽሞ ኄ߲ටႠᅙঢ়ៃ௶ କ‫ڜࠜڦ‬ฉ෫‫؜‬ᅃ ཉეୟă ౹ ዞ ௃ ༹ Fvsphbnfs‫؜ٶ‬କ 21‫ڦݴ‬஢‫ݴ‬ೠॏǖ ‫ړ‬Kbtpo! Cspezٗ ᅃ߲࿮඀ኮටገྺ ᅃ߲࠰࿿‫ࢪ้ڦ‬Lj ేࣷཞ൧໱໯ፔ‫؜‬ ‫ڦ‬ड़వਡስă

๳ॏǖ37.99ᆈԃ ೝ໼ǖPCĂPS3ĂXbox360 ฉ๨න೺ǖ3123౎22ሆ41න www.amazon.co.uk

JHOೠஃ޿ ᆴဥ࿮ஃ๟ᅃ߲ ට྘࣏๟‫ܠ‬ටᇏ ૂ‫ۼ‬؊஢ૂ඀Ă ాඹᄺ޷ࡤ‫ܠ‬ᄣ ᇑՎࣅႠĂ‫ܔ‬ᇀ Xjj! V‫ڦ‬๑ᆩᄺ ፁࠕ؊‫ݴ‬Lj‫ڍ‬๟ ༌‫ڟ‬ඍ‫้ۅ‬LjJHO ‫׬‬ኄᆴဥ੤಄‫ܔ‬ ᇀ઻౎ටઠຫড వ૙঴ăፌࢫJHO ߴ‫؜‬କኄᄣ‫ڦ‬ೠ ᇕǖĖඪཀ༗‫ٷ‬ ୥ėඓํ๟௚ే ᆴဥࢇणዐԲড փ‫ڦٱ‬ᅃ߲Lj੗ ᅜᇨ९‫ڦ‬๟໲੗ ᅜྺేᅜतವᆷ ‫ټ‬ઠႹ‫ૂ੺ܠ‬ă

๳ॏǖ39.96ᆈԃ ೝ໼ǖWii U ฉ๨න೺ǖ3123౎22ሆ41න www.videogamebox.co.uk

Ğຕஓጨრğ !ྲ෉ెሞᆈࡔਸ౹ዞ๯ॆଭ๳‫ی‬ ྲ෉ऺࣄሞᆈࡔਸย౹ዞৣా‫ڼڦ‬ᅃॆଭ๳‫ی‬ă਍ဒLjྲ෉ኟᇑᆈࡔ ‫ׂݝڦ‬ዷ঍ภLjᅜඓۨ჋኷࿚༶ă࿮ᅑLjሞଭ๳‫ی‬ඇ൰કቧ‫୼֧ڦ‬ฉLjྲ ෉ኟ৆߶೛ࡕ‫ڦ‬օ݃ă ྲ෉ଭ๳‫؜ాی‬๳‫ׂڦ‬೗փৈઠጲྲ෉LjԈઔ౷एჱĂHTCሞాLjഄ ໱೗ಈएᇀWindows 8ࢅWindows Phone 8ೝ໼‫ׂڦ‬೗ᄺ৊ጂഄዐLjኄᇑ ೛ࡕଭ๳‫ی‬ኻஜጲॆऋ௽၂փཞăᆶ‫ݴ‬ဆණྺLj़Xjoepxt! 9ĂTvsgbdfೝ ӱࢅWindows Phone 8ኮࢫLjྲ෉ॽࣷླྀ‫෉ܠ߸؜‬ᆘॲׂ೗Ljၠၩ‫ݯ‬ኁ༵ ࠃᅃኝ༫๫ೕĂᅼೕࢅሊ٪‫ޜئ‬ခLj‫ٶ‬ሰጲम‫ิڦ‬ༀဣཥăྲ෉ଭ๳‫ڦی‬ ዷᄲፕᆩLjሞᇀ༵ࠃᅃ߲ศ෇କ঴ྲ෉ׂ೗Lj༹ᄓྲ෉ิༀဣཥ‫ڦ‬ർ‫ڢ‬ă සৃLjሞெࡔᇑेధ‫෉ྲాৣٷ‬ᅙঢ়ᆛᆶକ32ॆଭ๳‫ی‬Lj๯ॆᇀ Windows 7݀քᅃዜࢫਸᄽă21ሆ఍ Windows 8݀քᅜઠLjྲ෉ᆼਸยକ຺ ॆႎ‫ڦ‬ଭ๳‫ی‬Ljଷᆶᅃॆऺࣄူሆਸோ ᆐᄽăྲ෉‫ڦ‬ଭ๳‫ی‬ᅃӯ‫ۼ‬৆ତ೛ࡕଭ ๳‫ی‬Ljփ‫؜‬ᅪྔ‫ࣆڦ‬Ljሞᆈࡔయ዁౹ዞ ྲ෉ᄺ֑ࣷᆩ၎ཞ‫ڦ‬჋኷֧୼ă ‫ڦ‬ቷೌ৽੗न้኱থ݀ໃ‫ۉڟ‬ సĂ๮ऐฉă

ෙ႓Galaxy S‫ׯ‬ᆈࡔፌୁႜ዇ీ๮ऐ නമLjᆈࡔएॏԲডྪበuSwitch. comೠ‫؜‬ৎ೺ፌ๴࣌ᆓ‫ڦ‬዇ీ๮ऐಇႜ ӽăෙ႓!Galaxy S III૶Ⴤ7߲ሆ‫ړ‬჋ᆈ ࡔፌ๴࣌ᆓ዇ీ๮ऐLjन๑iPhone 5ᅙ ঢ়ฉ๨Ljᄺ࿄ీ࡫‫ ۯ‬S III ‫࠴ڦ‬ਬኮ࿋ă ኵ‫ڥ‬ᅃ༵‫ڦ‬๟LjໜጣiPhone 5‫ڦ‬ ݀քLjiPhone 4S‫ڦ‬ॏ߭ই‫گ‬କփณLj ᅺُ໲ሞᆈࡔ‫ڦ‬๮ऐಇႜӽీࠕಇఁ‫ڼ‬ ܾă ଷྔLjٗฉӽ‫ڦ‬๮ऐఁ‫ڇ‬ઠੂLj ࿮ᅃ੼ຌᇀWindows Phoneንᆐă໚ ඗ Lumia 920 փ‫ٱ‬ă‫ڍ‬๟ኄ੼ഌॴ௬ ‫ ܔ‬iPhone 5ࢅGalaxy S IIIኄᄣ‫ڦ‬৪ኛ ‫ܔ‬๮Ljᄺవ௨ࣷԥಇफሞಇႜӽኮଚă ସටߌ‫ڟ‬ᅪྔ‫ڦ‬๟Ljෙ႓2011౎ ‫ڦ‬Galaxy S II ᅜतࠢߤႎ݀ք‫ڦ‬Nexus 4ᄺ ӽ ฉ ᆶ ఁ Lj ‫ ݴ‬՚ ಇ ሞ ‫ ຺ ڼ‬Ă ‫ ڼ‬࿵ ࿋ă

ᅜူ๟ၘဦӽ‫ڇ‬ǖ 1. Samsung Galaxy S III 2. Apple iPhone 4S 3. Apple iPhone 5 4. Samsung Galaxy S II 5. Nexus 4 6. Samsung Galaxy Ace 7. Samsung Galaxy Note II 8. Samsung Galaxy Ace 2 9. Sony Xperia U 10. HTC One X uSwitch.com‫ۉڦ‬რጆॆErnest Doku՗๖ǖĐႠॏԲ ߛ‫ڦ‬ෙ႓Galaxy Sಇሞ‫ڼ‬ᅃ࿋Ljփࡗ໲๟‫ࠕీޏ‬ሞ฽‫ڐ‬ব ᄺಇሞ‫ڼ‬ᅃ࣏ᆶ‫ִ࠵ځ‬Ljໜጣ4Sࢅ5‫ڦ‬ॏ߭ူইLjiPhone ‫ڦ‬ၨଉ੗ీࣷტ໏٠ഐă‫ܔ‬ᇀ฽‫ڐ‬ব‫ڼڦ‬ᅃఁLj೛ࡕ೗ಈ ੗ీࣷ቞਍ཥዎ‫ں‬࿋LjiPhone 4S੗ీ๟ၩ‫ݯ‬ኁໃ૝‫ڦ‬๯ ჋Ljᆮഄ๟ሞഄইॏኮࢫăSಇሞ๯࿋ӗ߲ሆ‫้ڦ‬क़ᅙঢ়ࠕ ‫׊‬କăđ


72

3123౎23ሆ8.24න

ெ๋

Ğெ๋ጆતğ

Jasonൕ๮ঞ౞ፔ‫ڦॆ܀‬ຳ‫֓ݝ‬ǖሦፋ ୿‫ܘ‬ኪఁெ๋६งॆĂፌਏටഘ‫ڦ‬ Kbtpoຳ‫ظ֓ݝ‬๔ටă၄ඪᆈࡔ࣠ ॆ৶‫ی‬ዐࡔᄽခ݀ቛևঢ়૙ă൩߶ ໜ໱‫ڦ‬গօLjጽ෇ห௞‫ڦ‬ຳ‫֓ݝ‬๘ হLj໸Փᆈ୿֕ཐLj೗࿆บॖฉ‫ڦ‬ ெ࿆ă ጆતፕኁ!Jason Li ࠲ᇀฉ࡛ፋच‫ڦ‬ઠ૦Lj਍ຫሞ࢔৳ᅜമLjॿళၭኔฉᆶߣ ૳Ljၙཧন‫ڦݙ‬चੌઠ‫׺‬Ljᇀ๟ߣߣጃକᅃӝ௝Lj‫৽ھھ‬ӝ௝ಟሞ ৶ྜྷ૛Ljߣ૳ၙӝचፋ‫ࢫڛ‬փঢ࣓ࡻᅜՍཧचăࡕ඗Lj໱்ຩ૧‫ں‬ ӝचཧ‫ڟ‬๮Lj੗஥஥ੌຄ‫ײࡗڦ‬ዐच඾ၑॄሗጣ৶ၑӝටඖ‫ۼ‬ဌᆅ ࡗઠLjኄߣ૳ߋ৆ࡐ‫ڒ‬ምࠥփฉ‫׺‬चକLjࠟኔฉ‫؞ڦ‬฾ඐ๴ُഔ݀ ܸ݀௽‫؜‬ፋचኄ‫دୁ֓ڢ‬዁ৃăසৃLjට்ᅃՉၛ๴ጣெ࿆‫ڦ‬ፋ चLj௷क़ᄺ‫ܠ‬କᅃ߲ዸఁ‫ڦ‬Đཧचփ‫์ݒׯ‬ӝ௝đ‫ໍڦ‬ᇕăཞ้ሞ ୿‫ܘ‬Ljዐ๕‫ޜ‬ခᇵߴፋच‫ܠ‬କᅃ߲঴๥ĐचሦፋđईĐचፋକđă! ്ோࢅၭཌྷ๗ǖ! 2Ă዆ፕፋच୙ክ้Ⴔᄲӝेඤࡗ‫ڦ‬ክ‫ݣ‬ଃLj‫ݛ‬੗‫ۓࢾ෇ݣ‬৶ ࢅӣ৶Lj‫ޏ‬ሶLjඤክࣷඟ৶ၑࣩ݀Ljፋच‫৽ڢ࿆ڦ‬փࠕ౪ࢩକă! 3Ăዳ዆ࣜच‫ࢪ้ڦ‬LjසࡕփӀฉ࿔༵‫݆֡ݛڦڟ‬ፕLjᄺ੗ ኱থӝ‫ت‬૙߅৫‫ࣜڦ‬च‫෇ݣ‬ਸ຤ዐᆩၭआዳ26‫ݴ‬ዓLjᄺ੗ᆩ຤ኖ ݀Lj࿆‫ڢ‬ᄺֶփ‫ܠ‬ă!! 4Ăۙ዆୙ክ้ᄺ੗ᅜߵ਍ጲम‫ڦ‬੨࿆߸߀߳ዖۙଙ‫ڦ‬ᆩଉă փࡗLj࿆‫ڢ‬փᄲ໿‫ڏ‬ăසࡕၙᄲ৶࿆߸౪Lj੗ᅜ๢‫ࣜेܠړ‬৶ă! 5Ăፋच୙ክ੗ᅜ‫ްݒ‬๑ᆩLj‫ڍ‬ሞူْ๑ᆩമᅃۨᄲेณଉჸ ࢅࢾ‫ۓ‬৶ă!

ሧၑ‫ټ‬ᇉ!

֌ଙǖ ࣜचईᇗ௝च2ኻ DŽ611ਖ਼ፑᆸDžĂٔ36 ਖ਼Ă઻ॼ36ਖ਼Ăၑᄾ 6ೌĂӗঙ4஼Ăۡၑ 6૭Ăࢾ‫ۓ‬৶211ਖ਼Ă ჸ51ਖ਼Ăգ༛51ਖ਼Ă ӣ৶31ਖ਼!!

֌ଙǖ

ฉ࡛ፋच ፔ݆ǖ 2Ăࣜचඁ‫ాأ‬ሤဢ৫ăٔ‫ٶ‬ ঳Lj઻ॼൎೌԢᆩǗ!! 3Ă‫ٷ‬आฏਸࡒዐ‫ڦ‬຤Ljପጣࣜचৡևӝच ว‫෇ݣ‬ਸ຤ዐ‫ްݒ‬ᏺ༠4ْLj඗ࢫӝࣜच‫ࡒ෇ݣ‬ ዐLjၭआे߃᫟36‫ݴ‬ዓLjൽ‫؜‬ᆩૐ຤؋ଃLj૮߅ ຤‫ݴ‬Ǘ!! 4Ăൽᅃ߲ዳࡒLj‫෇ݣ‬ଃ຤DŽ611nmDžĂၑᄾĂӗ ঙĂۡၑĂٔ঳Ă઻ॼೌĂჸĂգ༛ওӴ਩ሌLj ‫ٷ‬आฏਸLj඗ࢫ࠲आଊ዁ଃཪǗ!! 5Ăሞዳࡒዐे෇ࢾ‫ۓ‬৶Ăӣ৶ۙ‫ׯ‬ፋच୙ክԢ ᆩǗ!! 6Ăࣜच‫ݣ‬ଃࢫቘ‫੷׊੻ׯ‬ԢᆩǗ!! 7Ăቴᅃ߲ᆶ߃‫ڦ‬ศඹഗLj‫෇ݣ‬ᅙቘࡻ‫ࣜڦ‬च ੷Lj‫෇ڛ‬ፋच୙ክLjඟ୙ክுࡗ໯ᆶच੷Ljे߃ ௢‫ݣހ‬ዃ35ၭ้Ljൽ‫؜‬ጎಎᆩ৐ಟࡗ‫᥷ڦ‬ᥙጱ‫ۅ‬ ጘฉጞă!!

ࣜचईᇗ௝च2ኻDŽ611ਖ਼ፑ ᆸDžĂٔ36ਖ਼Ă઻ॼ36ਖ਼Ăၑᄾ6 ೌĂӗঙ4஼Ăۡၑ6૭Ăࢾ‫ۓ‬৶ 211ਖ਼Ăჸ51ਖ਼Ăգ༛51ਖ਼Ăӣ৶ 31ਖ਼!! 2Ăံॽ‫ټ‬ᇉඁཀྵLjඁଥLjඁా ሤLjဢ৫Ljൎ‫ׯ‬ବႚ੷Ljሞ௅੷ᇉዐ क़ൎᅃ‫ژ‬Lj‫ڍ‬փᄲ܏Ljဢ৫૮߅Ljे ෇ଙ৶LjٔLjॼ᪝዆41‫ݴ‬ዓፑᆸǗ! 3Ă᪝ࡻࢫ‫ټڦ‬ᇉᆩ‫ݝ؞‬ኽဌ߅຤‫ݻ‬Lj ՗௬ቖฉԋԋᅃ֫‫ݹۏ‬ăࡒฉआ‫෇ݣ‬ᆳฏ‫ݮ‬Ljॽ ‫ټ‬ᇉཨ෇ቊ዁‫ࣜূװ‬෥સ‫؜‬DŽ‫ټ‬ᇉᄲख़ຄ‫ڦ‬DžLjᆩ‫ݝ؞‬ ኽॽ‫ܠ‬ᇆ‫ڦ‬ᆳဌۖLj‫ݣ‬ଃԢᆩǗ!! 4Ă‫ځ‬ૐඐࢫ‫෇ݣ‬ᆶ߃‫ڦ‬ศඹഗLj‫෇ڛ‬৶౔ክዐLj৐ ಟ9ၭ้न੗ă! ്ோࢅၭཌྷ๗ǖ 2Ă‫ټ‬ᇉ੗ᅜሞዐࡔ‫ג‬๨૛ச‫ڟ‬-ႎး‫ڦ‬Բড‫ࢅٷ‬ ࢩLj໯ᅜᇉዐक़ൎᅃଇ‫ژ‬ඹᅟ෇࿆ă! 3Ă᪝‫ࢪ้ڦ‬ᄲ‫ݣ‬ჸLjᅺྺ৶౔ᆶང࿆Lj!! 4Ăසࡕሧ‫ڦ‬໿‫ܠ‬ᅃْ‫׺‬փକLjፌࡻ๟ॽ໱்સ‫؜‬ሧ ୙Ljॽ‫ټ‬ᇉ٪‫ݣ‬ሞ௢‫࢈ހ‬ጱ૛NJ૛௬ାณႹሧ୙๑‫ټ‬ᇉփ ߅৽੗ᅜକLjሧࡗᅁ‫ټڦ‬ᇉࣷ࢔်/!! 5Ă‫ݣ‬৶౔ᅃۨᄲ‫ټڪ‬ᇉଃକLj‫ޏ‬ሶඤ֓ࣷ๑৶౔ዐ ‫ڦ‬৶ၑࣩ݀ۖă!

ࠜ‫ڇ‬ԛӷ൰

CLOUD MEDIA CONSULTANCY LIMITED

ሊ‫د‬௃ጧკᆶ၌ࠅິ Who Wh o we e are e: pr p of o es essi s on si o al a m med edia ed ia a com o pa pany ny y spe peci c al ci a iz ized ed iin n medi me dia di a pr p od oduc ucti uc tion ti on a and nd c cul ultu ul ture tu re e exc xcha xc hang ha ng ge pr p ojjec ects ts. ts

૬ፁ୿‫ޜܘ‬ခࣀටมࣷ‫ڦ‬ጆᄽ௃༹ཷ‫ܓ‬

What we do ‫ޜ‬ခၜణǖ Feature Filming Ⴧ‫ೌد‬ฝ዆ Program Filming ๫ೕಆฝĂ዆ፕ News Feature ႎ࿕ጆ༶ Event Organizing ௃༹ࠅ࠲

Join n us iff you hav ve ta ale ent! |

ဇӬც‫ޅ‬൧ኮ჋ǖ Cbssbgjob๟ᅃॆঢ়‫ڦۆ‬ဇӬცUbqbtၭ‫׺‬ ৶ӕLjᆯ౎ൟ‫ڦ‬GjopႢ௉‫ظ‬Ӹăኄॆ֕࠷ுᆶᇨ ሀአ֧Lj໯ᅜิᅪ๨‫׉׉ڟࡻׇ‬ಇ‫֨ٗܓ‬ோၭၝ ಇ‫ٷڟ‬নฉLjփࡗࡻሞಇ‫ࢪ้ڦܓ‬Ljࣷᆶၭ๋ࠃ ᆌăኄ૛‫ڦ‬ዷ‫؞‬ൕൎ੗ටLjే੗ᅜᅃՉ࠵งഄ߾ ፕLjᅃՉᇑഄ଎ཀLj๋࿿ᇸጲᇀ৛཈ဦ჋‫ࠃڦ‬ᆌ ฆLjঢ়ࡗ०‫ڇ‬ጚԢ‫װ‬၄ሞే‫ڦ‬௬മLjᅜՍԍ٪๋ ࿿‫ڦ‬ᇱክᇱ࿆ăኄ૛‫ڦ‬ଋ‫֓ۅ‬᩾Ԉઔႍઝ‫ڦ‬ဇӬ ცआེĂआེլ֓upsujmmbĂ࿆߆඾ၑ‫ٷڦ‬ဨժದ ᆶጲ዆‫ٷ‬໘‫ࣜڒ‬আ‫ڪ‬ă ‫ں‬኷ǖ65!Gsjui!Tusffu-!X2E!5TM

නԨ๱ິኮ჋ǖKulu Kulu

Media Consultancy ௃༹ጆᄽጧკ

www.ukcloudmedia.com

ၛ๴‫֕܀‬ኮૂ

info@ukcloudmedia.com

ኄॆ๱ິ‫֑ాی‬ᆩ‫د‬ཥ๱ິ‫دټ‬ໃ‫ݛڦ‬๕Lj ๱ິ‫ۨڦ‬ॏᄺ၎‫ࢇړ‬૙Lj‫׉ݥ‬๢ࢇၭ൧୪ई๟‫ڇ‬ ว‫ڦ‬ට๗࠼ࠥă৽੨࿆ܸჾLjኄ߲ॏ࿋‫ڦ‬๱ິፔ ‫࣏ڥ‬໙փ‫ٱ‬Lj໚඗ෙ࿔ᇉᆶᅃၵ໿‫ݨ‬Lj൏ጱ࿆ሺ ༔ᄺࡗᇀᆳ౉Lj‫ڍ‬๟නԨཱི۹෭ઙದฉআᆳ‫׺‬ഐ ઠ࿆‫ڢ‬ๆ‫ݴ‬੗੨ăཀ޺ஆૌ‫ڦ‬ቊ๷֓Lj๋֌ႎ းLjሞྔଦฉᅃ֫እ஑Ljၑ຺࿆ᅯLjසࡕဣઢྷ ඕ‫߾ڦ‬ፕටᇵுᆶत้‫ޜ‬ခLjే੗ᅜߴጲमኇฉ ᅃԗ୴ְă! ‫ں‬኷ǖ62.64!Tifmupo!Tusffu-!XD3I!:IF


EUROPE TRAVEL, NEVER ENDS

Ⴜገࣷ ୄϚΟȊ

Һ

೽ȃ

՞ஜ

ȃ ၽ

桠З຦杅

ѓ֤

㻁⚅㻁Խ‫ڱ‬䝫‫ݴړ‬ਸ਼⳷ͧҵ‫ٵ‬Ґ屴Ӟ䤙 㪋惍㻁ࡔ⛻⳪‫ּ⛻؞‬٠

€68ᆿ ;⿞㊳箲‫ޔ‬ȴ᫕ᅦᷖ㹵✴᳊̌Ŋ殦❋弱຦ ;‫׿‬ᮖďы븽ェᆿ⋢๶ᙷ弱䝭栿ࠤ븽ďাǾ⛌ᶄ礇븽·攝ۚ䆹 ;᫕ᅦ伧ຊᷖ㹵븽ĄᆿĀຊ븽઄减ᷕዟ ;টߘ凄ৠ哨㽭浪▮‫׹‬຦প眰຦ྡ᫨ ;ৠ哨ᙷটߘᆿ⛌븽ট梦‫׿‬䝭ⅾۭひ盄Ί⤟ৠ滢਀欭丑 ;Ĺ⛢᝘泾盄຦븽㈐沈ἒḅ㥏禴븽ຐ䯋眞措撻戭 ;ˁᛀċ⟠䲃૿㫅滬ᯗਫ➎竎 ;຦杅ȴェᆿ扵䨄븽ェᆿ຦杅  ⿞‫׆‬ ॼ俠ȕਅ⳪+4-2'4*ͪ坤ߡ垊9)5:2'4* ❅‫ނ‬2UTJUTș֯ࣔѲப)GTZKXH[X_ș⤿㷙)GSHXOJMKș伏ұ?UXQș㗱Ѓ‫ׅ‬+JOTH[XMNșࠀ‫ގܞ‬ւ-RGYMU]ș࢖⧘2GQK*OYZXOIZș޿㒹‫ࣔގ‬3GTINKYZKXș‫ގܞࣔގ‬क़ࣔ9ZXGZLUXJ;VUT'\UTșࡁ‫(ࣔގ‬OIKYZKX

伐俠ȕ਍垊.522'4*ࠢӮ㨺(+2-/;3ࡄ⳪,8'4)+䥲ߺׄ2;>+3(5;8-‫⳪ڳ‬-+83'4? ஋‫ࣔގ׶‬Н'SYZKXJGSșࢁ࣏*KT.GGMș٢欼‫׉‬䔧(X[YYKRYșٞ௱6GXOYș䈯‫ގ‬.GTYș䥳࠙‫ׅ‬2[^KSHU[XMșॠங)URUMTKșࡦ‫(ی‬UTTșࣔୌ䔧:XOKXșւߎ❅਺1UHRKT`șࡣ垊ұक़,XGTQL[XZ

侦俠ȕࡄ⳪,8'4)+݇优ց354')5‫לڿ‬Ӯ/:'2?㱆ਝ㇗<':/)'4 ٞ௱6GXOYș䛋࠙2[IKXTKșজ垊3ORGTș侳兓优<KXUTGș‫<ގؿ׺‬KTOIKș兓榆8USGș㱘੎㈇<GZOIGTșҀ兓❅圇,RUXKTIKșࡁ圇6OYGș䒠଻☓-KTUGș੏֪Ԫ兓3UTGIUș‫ގؿ‬4OIKș‫Ⱜֽډ‬优)GTTKYș஋侳恡'\OMTUT

圫俠ȕ‫֡ڳ‬-+83'4?ࣆ‫א‬9=/:@+82'4*‫ܩ‬Ұ)@+).‫֩׬‬Ӯ';9:8/'ԕ࢟Ӯ.;4-'8?‫ࡐݯ‬ѥҰ925<'1/' ࡣ垊ұक़,XGTQL[XZș٢‫ࠀܞ‬6XGM[Kș٢‫(ࣻގݕܞ‬XGZOYRG\Gș٢惕҃‫[(ގ‬JGVKYZș৓Эহ<OKTTGș圇䔧‫ׅގ‬9GR`H[XMș咯‫ގ‬٢欼ұ/TTYHX[IQș撗ԃ‫ב‬நٌ3Z:OZROYș䛋࠙2[IKXTKș啸咯࡜ࢭ٢8NKOT,GRRYșࢤङ‫࢖ގ‬:OZOYKKș坤௱Ѝ@[XOIN

ி俠ȕੋࣀ࢟96'/4ਛਕ࢟658:;-'2

븹븻ェᮖไ⤼‫ܦ‬Ŵ⤼甠຦븺

榆‫ڴ‬ୌ3GJXOJș圇‫ۦܞ‬唄@GXGMU`Gșٞ‫׉‬ங଻(GXIKRUTGș啠❅੼☓<GRKTIOGș☓ӯ֯‫'ݕ‬ROIGTZKșࠀ‫଻ܞ‬惕-XGTGJGș榆‫ܞ‬Ԇ3GRGMGș‫׉‬侳䔧9K\ORRKșୌ‫ߎގ‬2OYHUTș㬹湞‫ך‬:URKJU

www.goeugo.com


106 都周刊  
Advertisement