Page 1

ਸ!

ࢡଲሼසُೠॏࡗጲ मǖĐၙઠ࿢‫ڦ‬ටิঢ়૦ժ‫ݥ‬ ኻ๟߲ටิం‫ڦ‬०‫ୁڇ‬຤ăᅺ

କఫ้߲‫ڦپ‬փೝৢLjᅺକ߲ ටᆶጣᅝຍጕ൱‫ݛڦ‬ၠLj֍၂ ‫୼ڥ‬ᆶକब‫ݴ‬ጩༀLjችพ‫؜‬କ

CULTURE

ब‫࠼ۅ‬ӫăđ ၂඗ኄ๟໱ጲഩ‫ڦ‬ຫ ݆ăࢡଲ๟ᅃ࿋෽‫׊‬ᆫࣅဇ‫ݛ‬ ‫֌ڦ‬ଙLjઠ՗‫ٳ‬ዐࡔ๕႐Ⴀ‫ڦ‬ ዐࡔ‫پړ‬ᅝຍॆăሞᆳࣃᇕჾ ዐබ෇ዐࡔᅪၡ෷຤৛ห‫ڦ‬༑ ໭Ljഄ‫ظ‬ፕ‫ࡕׯ‬ԥࣃ༇๫ྺዐ ࡔ‫پړ‬ᆳࣃዐᅃኦ‫܀‬Ⴏ‫ۆڦ‬ ‫ݔ‬ă ੂ‫ࢡڟ‬ଲ้Lj໱ੂഐઠ ժுᆶᅝຍॆ‫੿ڦ‬ӍLjܸ߸ၟ ๟ᅃఁዊೳ‫઻ڦ‬౫ă໱‫أ‬କሞ ዐᄕெຍბᇾඪঞኮྔLj௅౎

‫ݐ‬ ‫פ‬ ዐ ‫ڦ‬ ᆆ ๗

ᆶᅃ‫ٷ‬ӷ‫้ڦ‬क़LjሞҾ࣫ࣜ෷

ࢡ ଲ

ଲ‫ڦ‬෷຤๘হă

‫߾ڦ‬ፕ๪ዐ‫ظ‬ፕă໱৑ଉ‫ܣ‬Ն ට๘क़‫ࣀޝڦ‬Ljᆩ႐ߌဂጣኈ ํ‫ڦ‬ᅃ෷ᅃ຤ă ࢡଲࢅ໱‫ڦ‬Đ‫پړ‬ዐࡔ ෷຤đ๯ْ๴ᄥઠᆈࡔLjဌᆅ କዚ‫ܠ‬ዘᄲ๘হ‫ۥ‬ॖ‫ڦ‬ᅝຍঢ় ुටᇑձ࿿࠷ጨศ֧ቛට‫؜‬ ဝăԨ೺ᅝዜ਽ॽ‫ేټ‬ጽ৊ࢡ

ጆ༶֧ࣄǖ‫ר‬ोు!!!ெՊǖ໥ᇕ‫!ץ‬

3ྤᆈԃᇨߢೌᆅࡻટ࿻ ࠲ጀ ၘ९‫ ڼ‬56 Ӳ

ፕ೗Ėਨ䷏ė

ፕ೗Ėᆪ٨ė

Đ้‫پ‬đዐࡔ‫پړ‬ᅝຍቛ !ጽ৊ኈኟ‫ڦ‬ዐࡔĐ้‫پ‬đ ፕ೗Ė൝ၑė

ፕ೗Ė൭ṫė

ၘ९‫ ڼ‬5: Ӳ


‫ڼ‬214೺

53

෷຤ᆳࣃॆࢡଲ

ࢡଲᇑ໱‫ڦ‬Đ෷຤đටิୟ ํသऻኁ!֤ᆕ ፕྺৃ౎Đ୿‫ܘ‬ჱዞᅝ ຍዜđྸᅃ๴ᄥ৊ႜ߲ටቛ બ‫ڦ‬ዐࡔᅝຍॆLjࢡଲံิ ‫ࣃڦ‬ፕዃᇀჱዞኮॆ)Btjb! Ipvtf*‫ڦ‬ଇ߲ቛཐాăമઠ ࠵ቛ‫ڦ‬ᅝຍҺࡻኁ்ጽ৊໱ ఫᅃ‫ޗޗ‬ᅜ຺लጲ඗ৠ෥ྺ ంఁ‫ޅڦ‬ৠᆳࣃ૛Ljࣷ཭඗ ྮକኄၵई෥֒௽ᄈईግዘ ໖ద‫ޅڦ‬ৠᆳࣃ๟‫؜‬ጲᇀᅃ ࿋ዐࡔࣃॆኮ๮ă ᇑᅃӯဇ‫ݛ‬ᆳࣃփཞ ‫ڦ‬๟Ljሞࢡଲ‫ޅڦ‬ৠࣃ૛Lj ᆼీੂ‫ܠ࢔ڟ‬ዐࡔ‫د‬ཥ෷຤ ‫ڦ߭ޅ‬ᆖጱăᆩဇ‫ݛ‬ᆳԴ‫ڦ‬ ԏ஢௮ࣼዐࡔ෷຤‫ڦ‬ቾბLj ኄ৽๟‫پړ‬ዐࡔ෷຤ᅝຍ ॆĊĊࢡଲă ‫ิ؜‬ᇀກၑ๘ॆ‫ࢡڦ‬ ଲLjጲᆽሞԛ৙‫ٷ׊‬Ljသࣃ ‫؛ڦ‬๔๟ዐࡔ຤ఏ෷຤Ljࢫ ઠሞბသ‫ײࡗڦ‬ዐॽဇ‫ݛ‬ᆳ ࣃ‫ڦ‬र݆ᇑዐࡔ‫د‬ཥ෷຤බ ࢇLj‫ྺׯ‬କᅃ߲࠻ཚዐဇ৛ ࣀ‫ॆࣃڦ‬ă໱‫౎ܠ‬ᆆਃሞ෷ ຤ኮዐLjሞҾ࣫ࣜ෷ᆛᆶକ ጲम‫߾ڦ‬ፕ๪ă ‫ו‬ᨥနᅽĂ‫ࢾؾ‬൭ሆLj ሞᇑጲ඗փ܏থ‫ة‬ዐLjࢡଲ ॽዐဇर݆ືᅪୁ‫ں׏‬า෇ ໱߲ට‫܀‬༬‫ڦ‬෷຤ᆳࣃ༑໭ ૛Ljሞ৛หాࡥฉ‫ݛ۫ܔ‬ᇑ ဇ‫ݛ‬Lj‫د‬ཥᇑ၄‫ڦپ‬࿔ࣅ৛ ࣀ৊ႜဌ๭බࢇLjᆩࣃԴփ ܏‫׃‬๥ጣዐࡔ࿔ࣅ‫ڦ‬৛ໞă ጲ2:91౎ᅜઠLjࢡଲ ‫ڦ‬ፕ೗փ܏‫ڦྔాࡔे֖ں‬ ᅝຍऄ‫ۯ‬ă2::7౎ሞ݆ࡔә ૔ਉӸĐ߲ටࣃቛđLj2::8 ౎ެᅪ‫ٷ‬૧֖ेྰ౅ຯມ౎ ቛLj໱‫ڦ‬ፕ೗ᄺԥࡔాྔዚ ‫ڦܠ‬ᅝຍ๭֠ऐࠓई๭֠ॆ ๭֠ă‫ڍ‬๟໱߲ට‫ڦ‬ቛબժ փ‫ܠ‬Ljዷᄲᅜ໼ྗĂႎेೢ ྺዷă ኄ࣮ሞ୿‫ڦܘ‬ቛબᄺ๟

ࢡଲᇑྼ‫ܠ‬૧ჱҮն༬ձ࿿ᇾޭᇾ‫׊‬Beth McKillop ࢡଲ‫ڼ‬ᅃْሞᆈࡔਉӸ߲ට ቛ‫؜‬Ljഄዐ‫ڦ‬ፕ೗Ė൝ၑė ๟ৎᅃଇ౎ᅜઠ‫ڦ‬ႎፕăኄ 27‫ޗ‬ፕ೗न๟‫ܔ‬໱ፌৎब౎ ‫ڦ߭ޅ‬ჽჄLjᄺ๟‫ܔ‬र݆‫ڦ‬ փ܏ืࣀLj߸๟໱ሞ႐૙ฉ փ܏ۙኝࢫLjඟࣃ‫ڦ‬൧Ⴣ՗ ‫े߸ٳ‬ဣཥLjൣ૙ࢅೝࢅ‫ڦ‬ ‫ࡕׯ‬ă৽සཞഄዐᅃ‫ࢡޗ‬ଲ ጲमፌҺ‫ڦ‬ఁྺĖ৒ࠡ຀ ஽ė‫ࣃڦ‬ፕLj‫ޅ‬ৠ‫ૼాڦ‬ዐ ੗ᅜლ௟‫ڟ‬ዐࡔ‫د‬ཥໄࣃ‫ڦ‬ ศ‫ק‬Ljᆩဇ๕‫ڦ‬෥ۙლቴౢ ৢLj৽සཞඁԈඹᅃ߲փీ ‫ݴ‬૗‫ิڦ‬ంᅃᄣĊĊโාĂ ӁၑĂ‫ۯޝ‬ă ࢡଲ‫ڦ‬ቛબ๟୿‫ܘ‬ჱዞ ᅝຍዜ‫ڦ‬ዘᄲᅃև‫ݴ‬Ljሞ୿ ‫ܘ‬೺क़Ljࢡଲথ๴କĖࣀ࿕ ዜ਽ė‫ڦ‬ጆ‫ݡ‬ă Đଷૌđ‫ڦ‬ᆳࣃॆ! ‫ܔ‬ᇀሼঢ়ბသዐࡔࣃ‫ڦ‬ ࢡଲઠຫLjĐӷ཰ܸ‫ݭ‬đඁ ბသဇ‫ݛ‬ᆳ֒ຼࢭ๟߲փԥ ‫ܠٷ‬ຕཞႜ૙঴‫ڦ‬ႜྺă඗ ܸLjዐࡔࣃႴᄲනओሆે‫ڦ‬ ႩᄢĂණኪࢅओેLj৽සཞ ‫܁‬ກੂጴLj߸‫ڦܠ‬๟ཚࡗ໠

ሆဢ૝ܸො݀‫ాڦ‬ሞଶဂǗ ၎‫ݒ‬Ljဇ‫ݛ‬ᆳ֒‫ڦ‬༬‫ۅ‬๟኱ থਜ਼࠵Lj‫޷ݿ‬ԏ஢‫ڦ‬෥֒ీ ࠕᅃူጱဌᆅᄅ൰ă৽සཞ ဇ‫ࣃݛ‬ට࿿Ljጣዘ‫ڦ‬๟՗ ൧Ǘዐࡔࣃට࿿ඓ๟ࡤႺ‫ڦ‬ ၍ཉெLjߴᇎට࿮၌‫ၙڦ‬ၡ ੣क़ă ሞࢡଲბသࣃࣃ‫౎ڦ‬ ‫پ‬Ljዐဇბသ‫ݛ‬๕๟‫ݴ‬ਸ ‫ڦ‬Ljဇ‫ޅڦݛ‬ৠ৽๟੔ბ࿔ ࣅ‫ڦ‬ႀํLjཚࡗཪ๫Ă࠼၍ ‫ݴڦ‬ဆઠਗ਼ࣃኈํ‫ڦ‬ጲ඗Lj ໯ᅜ‫ړ‬໱๬཮ॽဇ‫ޅڦݛ‬ৠ ᇑዐࡔ‫ڦ‬෷຤૴ဣഐઠLj‫ظ‬ ፕᅃዖ‫܀‬༬‫ڦ‬ዐࡔ෷຤‫ޅ‬ৠ ࣃ้Lj࢔‫ܠ‬ට՗๖ઓउLj߸ ᆶටࣉᅑă ඗ܸፕྺᅃ߲ዐࡔටLj ਨ‫ܔ‬փీᅍྮ‫ڦ‬๟‫౎ܠ‬ઠऴ ‫ူێ‬ઠ‫޷ݿݛ۫ڦ‬࿔ࣅLj༬ ՚๟‫܀‬ᅃ࿮ܾ‫ڦ‬ዐࡔ෷຤Դ ఏLjሞኄዖփ܏ဌ๭ዐဇࣼ ࣃጪᄢࡕํዐLjࢡଲॽဇ‫ݛ‬ ႀํ‫ڦ‬र݆ᇑዐࡔ෷຤ࣃ‫ڦ‬ ৛หබࢇᅜઠLj़ሏᆩဇ‫ݛ‬ ‫ٷ‬฾ဣཥྔሞ‫ڦ‬ኈํर݆Lj ᆼሏᆩዐࡔெბዐĐ੣न๟ ᆶđ‫ڦ‬৛ห૙ஃLjሞ՗‫ٳ‬ኈ ํ‫ޅڦ‬ৠ࿿ၡዐLjྮۖጲ

ࢡଲᇑ໭ਸ਼ᅝຍۭ๚‫׊‬ၢ޷ᇮ

วLjࣃ‫؜‬କሞ‫ޅپړ‬ৠᆳࣃ ଶᇘᅃኦ‫܀‬Ⴏ‫ॅڦ‬ፕă Đጲ඗đ‫ڦ‬ᆳࣃॆ ᆈࡔ29๘ुዸఁ‫ޅ‬ৠࣃ ॆ༬భ๟ࢡଲፌဠҺ‫ॆࣃڦ‬ ኮᅃLj৽සཞ‫ڦ౎ړ‬༬భࢾ କຕ౎‫้ڦ‬क़ᆆਃᇀ঎ྔLj ૗ਸ‫׭‬๨჆ࢿLjጆጀ‫ں‬ሞ‫ٷ‬ ࡛മࣃူକႹ‫ܠ‬മ࿮ࠟට‫ڦ‬ ઃ๘ኮፕᅃᄣLjࢡଲᄺሞࣜ ෷ॺ૬କጲम‫߾ڦ‬ፕ๪ă໱ ຫඁࣜ෷๟ཀႠLjᇑ෷ଵ‫ו‬ န၎‫ت‬๟຤‫ڟ‬ർ‫݆ၙڦׯ‬ă ኟ๟ኄዖĐጲ඗๑඗đ‫ڦ‬ཀ Ⴀඟࢡଲీࠕৢူ႐ઠLjሞ ࿮ຕᇑጲ඗থ‫ײࡗڦة‬ዐ࠵ ִ໱்‫ڦ‬ᅃৢᅃ‫ۯ‬Ljᅃߛᅃ ‫گ‬ăĐኄᄺႹኻ๟ᅃ੓ຏLj ‫ڍ‬๟‫ړ‬࿢ጆጀ‫ڦ‬ඁੂኄ੓ຏ ‫ࢪ้ڦ‬Lj࿢ీੂ‫ڟ‬ᄾጱ‫ิڦ‬ ం૰Ljᅃൎ‫ڦ‬ഘတՎࣅLj‫ޅ‬ ᇐ຺ल‫ڦ‬փ܏ጪᄢLjሞ࿢‫ڦ‬ ႐ዐิ‫ׯ‬Ljኄ้ࢪ࿢৽ᆶ࿮ ၌‫݆ၙڦ‬ଳߌሞ႐ዐᆥ‫ۯ‬ă ฯ዁ࣷᆶᅃዖຏ‫ڦ‬೗߭Ljሞ ໲ዜྷׂิ࢔‫ܠ‬๟๫ਥ‫ߌڦ‬ ਥăđ ࢡଲሞ‫ݴ‬ဆ‫ޅ‬ৠᆳࣃ‫ڦ‬ ้ࢪLjጺ๟ฦቛิం‫ں‬ඁ༹ ࣷጲ඗‫ڦ‬ՎࣅLj༹ࣷጲ඗‫ڦ‬ ৛หăฯ዁‫ړ‬໱༌‫ڟ‬ዐࡔກ ࣃ‫ڦ‬࿄ઠLjዐࡔᅝຍॆසࢆ ֍ీጽၠ๘হ‫ࢪ้ڦ‬Lj໱ᄺ ຫ‫ڟ‬Đጲ඗đኄَ߲ăዐࡔ ກࣃසࢆ৊օLjසࢆ߸ࡻ‫ڦ‬ ጽၠ๘হኄᄺ๟ᅃ߲ጲ඗‫ڦ‬

ࡗ‫ײ‬Ljਨுᆶ໏‫݆ݛڦׯ‬ă ኻᆶᅝຍ‫ڦ‬ᇕჾԥথ๴Ljీ ࠕጲ඗‫ڦ‬๑ᆩ֍ీࠕ๑௷ፃ ᅝຍጽ෇๘হ࿔ࣅ‫ূڦ‬ጴ໴ ॖă ৽ၟසࡕేᆶ࢔ࡻ‫۫ڦ‬ ဇLj৛หฉᆶ࢔ࡻ‫ڦ‬ঢ়ᄓLj ᆛᆶටૌࠌཞ‫ڦ‬ᅪᅭLj՚ට ৽ࣷጲ඗ܸ඗‫ڦ‬থ๴ేᅃ ᄣLj૦๏ฉටૌ߳௷ፃ‫ڦ‬බ ࢇ‫ۼ‬๟዇ࣱጲ඗‫ڦ‬঳ࡕLjٗ ᆳࣃ૛ॽ‫܀‬ᆶ‫ڦ‬࿔ࣅᆫ๞ጲ ඗঍ࣹLjኄዖ‫׊‬೺‫ڦ‬ՎࣅĂ ༺วLjᄺ๟ጲ඗‫ڦ‬ፌዕৣ হă! !!! ᆳࣃॆ‫ڦ‬Đ৛ห๘হđ සࡕᆩᅃَ߲ᇕઠ߁ઔ ࢡଲ‫ࣃڦ‬Ljईኁ๟༑৯໱‫ڦ‬ ፕ೗ྺ๊஺ీࠕཞ้ኙ‫ޜ‬ዐ ဇ‫࠵ݛ‬ዚ‫ڦ‬ᇱᅺLj࿢ၙ‫كڇ‬ ‫ں‬Đዐဇࢇᥑđ੤಄փీྜ ඇ༹၄໱ፕ೗‫ڦ‬Ủ૰Ljᆌ޿ ๟ԝࢫᇸᇸփ܏‫ڦ‬ጲ࿢Đ৛ หđăኄዖ৛ห๟໱‫׊‬೺ᅜ ઠLj๬཮ժ൐փ܏౮૰ॽዐ ࡔ‫د‬ཥ෷຤߁౒ᇑဇ‫ޅݛ‬ৠ ᆳࣃरേཀᅊ࿮‫ފ‬঳ࢇ‫ڦ‬႑ ౒ᇑ౮૰Lj߸๟໱ా႐ዐኟ ‫ࢩـ‬Lj࿒ࢅඦ‫ڤ‬Ljᇺ૗‫ޝ‬ԋ ኮသ‫ڦ‬৛หഘሓă ࢡ ଲ ຫ ᅃ ߲ ට ኈ ኟ ‫!ڦ‬ Đ႞‫ߌޟ‬đժփ๟ేᆶ‫ܠ‬ณ ࿿ዊฉ‫޷֎ڦ‬Ljܸ๟ేా႐ ৛ห‫ڦ‬஢ፁLjᄺኟ๟ኄዖ৛ ห‫޷ڦ‬ፁLjᇑิऄ‫ڦ‬থৎ֍ ๟ටૌ൶՚ᇀ‫ۯ‬࿿‫ڦ‬༬ዊă

ࢡଲࢅፕ೗Ė‫ؾ‬დ࿮ำė

၄‫پ‬มࣷ࿿ዊ๘হ‫ߛڦ‬໏݀ ቛᄺྫྫඟට௚฿କጲमᇱ ๔‫ڦ‬৛หႴ൱Lj௅߲มࣷට փ௨၂‫ڥ‬ᆶ‫ޝۅ‬ሮă໱ᄺထ ྭጲम‫ڦ‬෷຤‫ޅ‬ৠࣃీࠕ‫ټ‬ ߴႌงኁᅃዖా႐‫ڦ‬ౢৢLj ᅃዖ৛หฉ‫ڦ‬ኪፁăᄺኻᆶ ኄᄣLj৛หฉ‫ڟڥ‬஢ፁ֍ీ ሞᅝຍ‫ظ‬ፕ‫ײࡗڦ‬ዐLjփ܏ કቧLjփ܏ᆶႎ‫ڦ‬ଳߌLjփ ܏ಙਸ‫פ‬๘‫ڦ‬໬ໟLj‫كڇ‬Ă ߅৫‫ڦ‬ፏთాሞ‫ڦ‬ኈኟႴ ൱ă ࢡଲඁࡗ࢔‫ॆࡔڦܠ‬Lj ሞ༌‫ܘ୿ڟ‬ኄፗ‫׭‬๨้Lj ᄺຫ୿‫ܘ‬ᆛᆶ࢔‫ܠ‬ᆫႯ‫ڦ‬࿔ ࣅ૦๏LjԲසਗፕॆ෩๗Բ ჱĂၭຫॆ०ĄӎຯۡLj߸ ᆶၟ༬భĂ੃๗།Ԏᅃᄣඟ ໱‫؍‬৤Ă௚૿‫ॆࣃڦ‬ă໱ᄺ ਥ‫ڥ‬ᆈࡔ๟߲‫ק‬࿘᪥ཇ‫ࡔڦ‬ ॆLjᄺᆶ໲ጲम‫ڦ‬Đᆈ୿đ ષ஦Ljኄၵ୫ႜ‫ڦ‬ঢ়૦Ljᄺ ๟ࢡଲሞ‫ظ‬ፕࡗ‫ײ‬ዐփ܏‫ظ‬ ႎ‫ڦ‬ᇬᇸă໚඗ඁࡗ‫ॆࡔڦ‬ ‫ཱིޅ‬࿔ࣅ‫ۼໍޅ‬փ৑၎ཞLj ‫ڍ‬๟ࢡଲණྺටૌࠌཞ‫۫ڦ‬ ဇ‫ۼ‬๟ᅃᄣ‫ڦ‬ă৽ၟဠ࣌໱ ፕ೗‫ڦ‬๭֠ॆLj़ᆶԨ௷ፃ ‫ڦ‬ཞԇLjᄺᆶઠጲփཞԝৠ ‫ڦ‬ဇ‫ݛ‬ට๗ă ‫أ‬କࣃࣃᅜྔLjࢡଲ ᄺဠ࣌๭֠೯༥৶LjඤҺ ࿔࿿Lj໱‫ڦ‬࿤๪૛Lj़ᆶࠟ ထજՄࣃް዆೗Ljᄺᆶኈํ ‫ࡲڦ‬ఝ‫ڦཱི؜‬Đகđă‫ُأ‬ ኮྔLj໱࣏ᆶᅃ߲߸‫ڦٷ‬Һ ࡻLj৽๟ெ๋ă੊ൽࡗಭᜧ ኴቷ‫ڦ‬໱՗๖ጲम๟߲‫ړ‬ඦ փඟ‫ڦ‬Đ‫׺‬ऋđLjဠ࣌೗‫׈‬ ඇ๘হփཞ‫ڦ‬ெ๋Lj໱ຫெ ๋ഄํᄺᇑࣃᅃᄣLj๟‫ܔ‬ᇀ ৛ห஢ፁ‫ڦ‬༑໭Ljࡻ‫ڦ‬ெ๋ ৽සࡻ‫ࣃڦ‬ፕLjঢ়‫ڥ‬ഐ໠ሆ ‫ڦ‬ဢ૝Ljᄺঢ়‫ڥ‬ഐփཞ࿔ࣅ ‫ڦ‬؋ऍă ኄᄺኟසཞࢡଲ‫ظ‬ፕ‫ڦ‬ ෷຤‫ޅ‬ৠᆳࣃLjन๑ሞࡔा ࿔ࣅ‫ۼٷ‬๨‫ܘ୿ڦ‬Ljᄺీᆅ ഐ๘হᅝຍҺࡻኁ‫ࠌڦ‬௿ă!


3123౎22ሆ27.33න

54

ཨߡ

ೳ‫و‬யຯࣀටߤ࿸ཷ‫پ‬՗ᆈࡔࣀට ࣮ዐࡔ֖ेඇ൰ࣀට࿸‫ٷښ‬ෘ ᆈዐ࿸‫ࢅښ‬࿔ࣅᅝຍ૴ࣷ!

๴ዐࡔጂᆈ‫ٷ‬๑࠷྿ ྂLjᆯᆈዐ࿸‫ࢅښ‬࿔ࣅᅝຍ ૴ࣷዷӸLj୿‫ܘ‬ዐࡔ࿸‫ښ‬ბ ၯၹӸ‫ڦ‬ඇ൰ࣀටዐࣀ֍ᅝ DŽ࿸‫ښ‬Dž‫ٷ‬ෘᆈࡔෘ൶‫ڦ‬ऄ ‫ۯ‬ᅙඇև঳ຐLjဌᆅକઠጲ ᆈࡔ߳‫ࣀڦں‬ටมཷĂዐ࿔ ბၯࢅࣀᅩ൞ณ౎࿸‫ښ‬Һࡻ ኁतାბิओटᆡሂԒఁ֖ ेă ୿‫ܘ‬ዐࡔ࿸‫ښ‬ბၯब࿋ ጆᄽ઻฾ٗඇᆈ߲߳ࣀටม ཷࢅዐ࿔ბၯ჋ໃઠ‫ڦ‬EWE ࢅ࿸‫ښ‬๫ೕዐ৛႐཈჋‫؜‬ᆫ Ⴏፕ೗Ljঢ়ࡗᆈዐ࿸‫ࢅښ‬࿔ ࣅᅝຍ૴ࣷࢅዐࡔ‫ٷ‬๑࠷‫ڦ‬ ምْอࢃෲ჋ࢫٗዚ‫ܠ‬ᆫႯ ჋๮ዐ჋‫؜‬କᅜူมཷࢅ߲ ට‫ڦ‬࿸‫ښ‬বణԒໃዐࡔࡔခ ᇾെӸĐඇ൰ࣀටዐࣀ֍ᅝ DŽ࿸‫ښ‬Dž‫ٷ‬ෘđೠ྿֖ࣷे ೠ჋ă ঢ়ࡗଇ߲ሆ‫ڦ‬ೠ჋߾ ፕĐඇ൰ࣀටዐࣀ֍ᅝDŽ࿸

‫ښ‬Dž‫ٷ‬ෘđೠ྿ࣷٗඇ൰ܾ ๆ‫ॆࡔ߲ܠ‬ฉӥ߲֖ෘবణ ዐ჋‫؜‬କबๆ߲বణ֖ेጺ ਦෘă ഄዐᆈࡔ༵ఁ჋ໃ‫ڦ‬7 ߲বణዐᆯೳْயຯࣀටၹ ࣷߤ࿸ཷྃᆗܸ‫؜‬Lj‫෇ࠀׯ‬ ྷጺਦෘă໱்‫ڦ‬ዐࡔࠟ‫ۆ‬ ࿸Ė໸ߤėॽᇀ22ሆ37නᆯ ၹࣷ֔ාආࣷ‫׊‬ൕጲ‫ڟܓټ‬ ዐࡔศᒰ֖ेጺਦෘă ೳ‫و‬யຯࣀටၹࣷߤ ࿸ཷ࿸‫ׯܓښ‬૬ᇀ3117౎22 ሆLjᆛᆶᅃඖඤҺ࿸‫ڦښ‬঵ ௉Lj໳்‫ۼ‬๟ઠጲᆈࡔೳ‫و‬ யຯ๨तዜՉ‫ں‬൶‫ࣀڦ‬െत ୫ᆈࣀටă࿸‫઻ښ‬฾ቧታ฾ ‫؜‬ԛ৙࿸‫ښ‬ბၯLj3119౎ሼ ެ࠽ዝᷣళ‫ٷ‬ბথ๴ዐࣀ֍ ᅝঞბಢჟăୃ౎ઠ࿸‫ܓښ‬ ಇଁ‫؜‬କ߳ዖ‫ڦ߭ޅ‬ዐࡔ௷ ፃ࿸‫ښ‬Ljփৈ֖ᇑ‫ںړ‬तඇ ᆈࣀටม൶ࢅཷ༹‫ڦ‬ᄇ‫؜‬Lj ܸ൐ԥೕ‫ݏ‬ᄥ൩֖ेᆈࡔ‫ړ‬ ‫ں‬አުĂฆᄽ঳ࠓĂᇾၯᅜ तม൶‫ڦ‬࿔ࣅᇏૂᄇ‫؜‬Ljᆔ ‫ڥ‬କ߳‫ݛ‬௬‫ڦ‬ሢงăኄْԥ ჋ዐ‫پ‬՗ᆈࡔࣀට֖ेඇ൰

ࣀට࿸‫ٷښ‬ෘํ዁ఁࡃă ඟ࿢்ᅃഐጁᇼኄኻ ৳ঢ়੊ᄓ‫ڦ‬࿸‫ܓཷښ‬ኟස໳ ்‫پڦ‬՗ፕ࿸‫ښ‬Ė໸ߤėᅃ ᄣLjᅃඖ໸൞‫ڦ‬౰ጱ໸ጣᆈ ञ૧࡛ိߤำሞፄࡔ‫ࣉڦ‬ԑ ዐᆫჯഐ࿸Lj໸ጣᆈࡔࣀට ࡛ྔ‫ݺ‬۷‫ߤڦ‬ำࢅঐӍ‫ڦ‬࿸ օ਻჉ࡃઠăထྭ߸‫ܠ‬ᆈࡔ ‫ࣀڦ‬ᅩ൞ณ౎ࢅዐ઻౎ට‫ۼ‬ ᅃഐओट‫߲߳ںړे֖ڦ‬ม ཷࢅዐ࿔ბၯਉӸ‫ڦ‬࿸‫ښ‬ბ သӬඁLjᄺ߸े࣌ᆓბิ֖ े୿‫ܘ‬ዐࡔ࿸‫ښ‬ბၯጆᄽ‫ڦ‬ ณܹࢅ൞౎࿸‫ښ‬Ӭࢅႎሺे ‫ ڦ‬Ė ೏ ଋ ஐ ஐ ࿸ ‫ ښ‬Ӭ ė ࢅ! Ė‫׉‬൞ຏ࿸‫ښ‬Ӭėዐઠă ُْઠጲඇᆈ߳‫֖ں‬ෘ ჋๮Ԓઠ‫ڦ‬বణాඹ‫ܠ޷ݿ‬ ֒Lj࿸‫ښ‬຤ೝ֫‫؜‬փ൬ସට ణփာߴLjಇ࿸‫ݛڦ‬๕ᄺႎ ᆗዐփ฿ዐࡔ‫د‬ཥ‫߭ޅڦ‬Lj ໚඗໯ᆶ֖ෘ‫౎ڦ‬ମֶ֖փ ഋLj‫ڍ‬๟੗ᅜੂ‫؜‬௅ᅃ߲ࣀ ටมཷ‫دྺۼ‬խዐࡔ࿸‫ࢅښ‬ ࿔ࣅ໯޲‫ࠋڦ؜‬၅ă߸੗ᅜ ߌ๴‫ڟ‬࿸‫઻ښ‬฾౽႐૮ეጬ ጬփਛ‫ڦ‬ಢᄢ࿢்‫ࣀڦ‬ᅩ൞

英國百盛國際旅行社 PEGASUS GLOBAL TRAVEL LTD D

ณ౎࿸‫ښ‬Һࡻኁ‫ڦ‬঳ࡕă ԥ༵ఁ჋ໃ‫ڦ‬বణࢅ ჋๮࣏Ԉઔǖ໋߭ન฽Ҿ‫ڤ‬ ୛‫ڦ‬Ė៓ᄞࢋėĂĖུ୛ ݊‫ڦ‬೯༥ຄକė՗ᄇኁGjgf! Dijoftf! dpvuvsf! tpdjfuzǗ ն௽ࡪ‫ڦ‬Ėหࣆė՗ᄇኁ ٢ᢢᢢǗೳْயຯ‫ڦ‬Ė࿢‫ڦ‬ ࠤၕ๟ԛ৙ėĂĖ໸ߤė՗ ᄇኁᆈࡔೳْயຯࣀටၹࣷ ߤ࿸ཷቧታĂബᄨĂବବĂ ܎൞൞Ă܎ৢৢĂྦྷযࢅᄘ ௽ࢋᅜतᆈࡔ୿‫ܘ‬৙ຯ‫!ڦܙ‬ Ė‫׊‬೎ขė՗ᄇኁ৙ຯ‫ࣀܙ‬ ටၹࣷዐ࿔ბၯă ኟසઠጲ໋߭ન‫ں‬൶ ฽Ҿ‫ڤ‬୛‫ڦ‬࿸‫઻ښ‬฾‫ڭ‬૞೜ ໯ຫǖĐ࿢்‫ڦ‬࿸‫ۼܓཷښ‬ ๟ᆯඤҺዐࡔ࿔ࣅत௷ፃ࿸ ‫ڦښ‬฽Ҿ‫ڤ‬୛ຯࣀටጲ݀ፇ ኯ‫ݥڦ‬ᆔ૧ཷ༹ă࿢்௅ዜ නऄ‫ۯ‬ᅃْLj‫ޅ‬ᇐ࿮ፆǗ࿢ ்ओटሞ‫߳ڦںړ‬ዖ‫ٷ‬႙ऄ ‫ۯ‬ዐ՗ᄇবణLj‫د‬խዐࡔ࿔ ࣅăኄْీ༵ఁLj๟࿢்‫ڦ‬ ඵ႞Ljᄺ๟‫ׯܔ‬ᇵ்ๆब౎ ઠ࿮‫ڦ׋‬ႍ੮޲‫ڦ؜‬੝ۨᇑ ࣮Ԓăđ

೗ዐࣀெ๋Ljงᆈ୿ਤ๗ૂ ྺ೺ଇ߲ሆ‫ڦ‬Đ೗ዐ ᆈࢾᇴெ๋Ljงᆈ୿‫ۥ‬पਤ ๗đऄ‫ۯ‬නമኟሞն௽ࡪዐ ᆈࢾᇴ‫یݗ‬ਸቛăᅼૂҺࡻ ኁ੗ᅜሞ௅ዜ࿵Ăୃྟ9‫ۅ‬ 41‫࠼ݴ‬ଣዐᆈࢾᇴ‫یݗ‬Ljሞ ၛ๴ெ๋‫ڦ‬ཞ้ႌงᆈࡔ‫ۥ‬ प‫ڦ‬ਤ๗ૂᄇ‫؜‬ă ኄၜऄ‫ۯ‬ᆯն௽ࡪዐᆈ ࢾᇴ‫یݗ‬ዷӸLjն௽ࡪCjh! Cfbs! NvtjdᅼૂࠅິၹӸă ഄጸኼ๟ٝ৊ዐᆈ࿔ࣅ঍ ୁLjփৈඟᆈࡔૂ௚କ঴ዐ ࡔᇸᇺୁ‫ڦ׊‬ᆃ๋࿔ࣅLjᄺ ඟዐࡔ࠵ዚ௨‫ڦݯ‬ႌง‫ڟ‬ᆈ ࡔ‫ۥ‬प‫ڦ‬ਤ๗ૂĂୁႜૂĂ ᄩࡐૂ၄‫ׇ‬՗ᄇă ޿ ऄ ‫ ິ ࠅ ࣄ ֧ ۯ‬C j h! Cfbs! Nvtjd๟ᆈࡔ૦๏ፌ ᆬ৳‫܀ڦ‬૬‫׍ೌא‬ಈLjഄ‫ظ‬ ๔ටKjn! Tjnqtpo๟Cmbdl! Tbccbui‫ڼڦ‬ᅃඪᅼૂঢ়૙ ටă Kjn! TjnqtpoຫLjॅ᩾ ெ๋ದฉெ௴‫ڦ‬ᅼૂ๟ᅃ‫ٷ‬ ૂ๚Lj੗ပৎๆ౎क़Ljն௽ ࡪுᆶీࠕ༵ࠃᆫዊਤ๗ૂ ࢅெ࿆ॅ᩾‫ڦ‬࿔ࣅ‫ׇ‬໯ă ُْዐᆈࢾᇴ‫ీیݗ‬ᇑCjh! Cfbs! NvtjdࢇፕLjടࡻ௜ց କն௽ࡪ‫ڦ‬ᅍ࡮ࢅ๨‫ׇ‬ă!

਍ဒLj֖ᇑ՗ᄇ‫ڦ‬ᅼૂ ॆփৈरᅝߛ‫ג‬Ljᄺᆛᆶጣ ‫د‬ആ෥֒ăഄዐዷୁਤ๗ૂ ‫پڦ‬՗Uif! Kb{{! Sbncmfst ࢅዐࡔञ༬ә࿸‫ܓښ‬ሼ๴‫ڟ‬ ᆈࡔ࣠๪‫ڦ‬ᄥ൩ժྺᆈࡔ౰ ྦྷत‫ݤ‬૧೵ൕྦྷᄇ‫؜‬ă ُྔLj࣏ᆶᆈ୿ᄩࡐࡍ ፃXjmm! KpiotĂਤ๗ૂႎႯ Ujqjujob‫ڪ‬ዸఁᅝຍॆ֖े ᄇ‫؜‬ă Xjmm! Kpiot๟ᆈࡔࡐ็ ૂ‫پࢫڦܓ‬Ljഄ޴ൕ๟ഋӤ ଠ‫ڦܓૂ็ࡐࢅذݧ‬ᅼૂ዆ ፕටăഄ๽๽Hmzo! Kpiot ླྀ‫؜‬କࡐ็ૂ‫ܓ‬ᛥ‫ރ‬ኮ ፕĐMfu!Ju!Cmffeđă ֖े՗ᄇ‫ڦ‬ਤ๗ૂႎႯ Ujqjujob‫؁‬ఁ౹ዞLjഄ‫ೌא‬ ‫ڟڥ‬ฉ࡛ႎࣹ࿔ࣅᇏૂणཷ ޭጺ֋ᨈᄏ՜‫ڦ‬൞᭫Ljժ‫ׯ‬ ࠀᇑฉ࡛ႎࣹणཷധሀăᨈ ᄏ՜‫܀‬ਏࣱᄅLj๟ዐࡔᆅ৊ Njdibfm! Kbdltpo‫ڼڦೌא‬ ᅃටă ዐᆈࢾᇴ‫یݗ‬ጺ֋ Kbnft! Cpoe! Xpoh՗๖ă วྺሞն௽ࡪ‫ࣀڦٷ׊‬ටLj ీࠕӝᆈࡔᅃୁ‫ڦ‬ਤ๗ૂૂ ‫ܓ‬਋णሞն௽ࡪᄇ‫؜‬ସ໱‫ݥ‬ ‫׉‬ਸ႐ጲࡸă!


3123౎22ሆ27.33න

56

‫ۉ‬ᆖ

3ྤᆈԃᇨߢೌᆅࡻટ࿻࠲ጀ! ԨԒऻኁ!‫ר‬ोు ৎනLjᆈࡔ߳‫ٷ‬௃༹ॽӲ௬ ାሞକଇ࿋‫ڼ‬ᅃْ዆ፕ‫ۉ‬ᆖ‫ڦ‬ᆈࡔ ౎ൟටวฉLj໱்ࢾ‫ݯ‬କଇྤᆈԃ ዆ፕକᅃ߲6‫ݴ‬ዓ‫ڦ‬णࢇକዐࡔ૦ ๏ĂࠟጎĂ෫୦ᇀᅃ༹‫ۯپࠟڦ‬ፕ ਎ፕă ઠጲႇ‫ڦڤܻݤ‬ሀࡪĄ࿦ ጦ)Kpio! Xbuut*ࢅྂகຯĄ࿹‫ڤ‬ )Uipnbt! Xppe*ࠌཞ዆ፕ‫ڦ‬ఁྺ! ! Ė௚฿‫ྦྷࡔڦ‬ė)Uif! Mptu! Fnqfsps*‫ۉڦ‬ᆖᇨߢೌLj‫ݣ‬ሞྪஏ ฉৈଇዜ้क़Ljᅙइ‫ڥ‬କৎๆྤට ْ‫ۅڦ‬ऍăփ৳മLjܾට࣏ဌᆅକ ઠጲࡻટ࿻‫ۉ‬ᆖ዆ፕ‫ڦݛ‬႗඀ă ৈ੍ଇྤᆈԃ৽ಆ‫؜‬କසُ ഘ๞ԁ᭙‫ۉڦ‬ᆖLj࢔‫ܠ‬ට‫ݥۼُܔ‬ ‫ࡻ׉‬ആă ਍঻ถLj࿦ጦࢅ࿹‫ࣩ݀ڤ‬କ ؊‫ၙںݴ‬ၡ૰Lj঺ዺ‫ڤ‬Բਲ෷‫ރ‬൶ )Qfbl! Ejtusjdu*ࡔॆࠅᇴ૶௦ഐ‫ޚ‬ ‫ڦ‬෷ஞፕጲ඗ྔৠ‫ں‬Lj࣏ቻणକ࢔ ‫ںړܠ‬ዐ֕࠷‫ޜ‬ခิ؊‫ړ‬቟‫ׇ‬ฉ‫ڦ‬ ඖዚᄇᇵă ଇටߛ႗‫ڦ‬๟Ljሞಆฝྔৠ ‫ڦ‬ෙཀ้क़૛Lj‫ڦںړ‬ཀഘᄺ๟Վ ࣅఎ֪ĊĊ‫ٷ‬࿽ཀĂᅽᇐཀࢅ൥ཀ ‫؜ۼ‬၄ࡗăٗᇨߢೌዐLj࠵ዚ࢔వ ‫ݴ‬Րኄᇑࢾ‫ݯ‬ຕሆ้क़Lj൩ઠӆࡍ ‫ڦ‬ჶआ฾዆ሰ‫ڦ‬ၳࡕᆶ๊஺ֶ՚ă ଷྔLjᄇᇵ்‫ޜڦ‬ጎ‫ڢ‬ਏ‫ۼ‬๟࿦ጦ

ࢅ࿹‫ںړٗڤ‬࿴࠷ࢅྪஏฉ૸ॏச ઠ‫ڦ‬ă ኵ‫ڥ‬ᅃ༵‫ڦ‬๟Ljܾටᅙথ‫ڟ‬ ઠጲࡻટ࿻‫ࣆۉڦ‬Lj՗๖ᆶಆೌ႗

඀Ljժᇼᅪཨጨ2411ྤெᇮăසࡕ ၜణຩ૧৊ႜLj࿦ጦࢅ࿹‫ࣄऺڤ‬ሞ ዐĂᆈଇࡔਸቛಆฝă

Ėఞ࠼ኮ‫׭‬5ူėᆈࡔ๯ᆙ૝ 22ሆ25නLjĖఞ࠼ኮ‫׭‬ǖ೦ၬDŽူDžėሞ୿‫ܘ‬ਉӸᆈࡔ๯ᆙ૝Ljఞ࠼൧ ୪ၻ๮໽ુጽฉࢤ༎Ljಃۡ෧ဇጎຝഘLjຯ཮ܻ༬ᅃလ૶༹࢒ີཪ๫ጎ߭ྔ ാ৥ă

ዐࡔᇱ‫ظ‬෻ᄳӤଠ‫ۉೌ܌‬ᆖব සৃ‫ڦ‬ዐࡔᆖ๫ᇱ‫ظ‬૰ଉLj ස‫֥ڦࢫࡗޅؾ‬ᇱᅃӯԏᆶ‫੿ކ‬ ิ‫ڦ׊‬ᄸ஡ᇡྭLj໱்ᦊᣑĂ཭ ৊Ăट޷ඤ૰Ăิิփတăܸ ٗ‫ׯ‬૬ኮනഐეᅂ૛৽ୁ༞ጣᇱ ‫ظ‬एᅺ‫ཱིڦ‬۹ྪLjፕྺ‫ڼ‬39াӤ ଠࡔा‫ۉೌ܌‬ᆖবྸᅃኸۨ๲඄ ‫ڦ‬ዐࡔ‫ں‬൶‫ྪॆ܀‬ஏኙणർ‫ڢ‬Lj ᆼྺዐࡔᇱ‫ೌ܌ظ‬ሞཚၠ๘হ‫ڦ‬ ୟ ฉ Lj ਸ ረ ‫ ߒ ؜‬ী ຤ ౄ Մ ฉ ‫!!ڦ‬ Đ۴đĊĊٗኄ૛ੂ‫؜‬ඁ๟ᅃ߲ ՚ᄣ‫ڦ‬ཀ‫ں‬Ljᅃ߲߸੻࠽‫ڦ‬࿸ ໼Ljᅃ߲ྲྲ݀࠼‫ڦ‬ႎ‫܈ࡔڦ‬ă ӥᇆևዐࡔᇱ‫ೌ܌ظ‬ढᆯ ཱི۹ೝ໼े෇ԨাӤଠࡔा‫ೌ܌‬ ‫ۉ‬ᆖবፌዕঃၜ‫ڦ‬ঙደă22ሆ24 නLj‫ڼ‬39াӤଠࡔा‫ۉೌ܌‬ᆖ বਸట‫ړ‬නဠრ‫د‬ઠLjĖ෪ኮ‫׭‬ Ԏėቘइ२ड‫ٷ‬ঃLjܸ3123౎ཱི ۹ᆙၟব‫༵ڦ‬ఁፕ೗Ė‫כٲ‬ėĂ Ė34;22ėĂĖࢤ၍ุė‫ܠڪ‬և ‫ࠌೌ܌‬ཞइ‫ڥ‬ĐӤଠࡔा‫ۉೌ܌‬ ᆖবዐࡔ༬՚ঃđăԨা‫ۉೌ܌‬ ᆖব໯ᆶ෇ྷइঃፕ೗ᄺॽ๲඄ ཱི۹ྪ‫ॆ܀‬ቛᆙă! ፕྺణമፌ‫ٷ‬ፌਏ඄ྰ‫ڦ‬ ‫݀ೌ܌‬քቛબೝ໼Ljራሞ2:93 ౎LjӤଠࡔा‫ۉೌ܌‬ᆖব‫ࡔڦ‬ा ‫ں‬࿋৽ᅙঢ়ඓ૬Lj‫ٷ࠽ྺׯ‬ᆖ௚ ࢅᆖ๫዆ፕኁ࠲ጀ‫ฺࣷڦ‬ăৎ౎ ઠLjઠጲ๘হ߳‫ں‬փཞ࿔ࣅԝৠ ‫֖ڦ‬ෘኁࢅ‫߸ೌ܌‬๟ॽణ࠼໮ۨ ӤଠLj೺ྭཚࡗइঃᆔ‫ࡔڥ‬ाำ ᇤăৃ౎Ljཱི۹ྪ჋ໃକ211ᇆ ևዐࡔ‫֖ೌ܌‬ᇑକԨা‫ۉೌ܌‬ᆖ ব‫ڦ‬ፌዕ‫ٷ‬ঃঙደă ཱི۹ྪ჋ໃ‫ڦ‬ᆖೌĖ෪ኮ‫׭‬ ԎėᆯዐࡔெຍბᇾĂ‫د‬௃‫ࣃۯ‬ ბᇾᆖ๫ဣ‫ڦ‬ბิ‫ݔ‬ናആ‫ڞ‬ᄇLj ৛േ‫ࠓڦ‬າࢅ჎ૢࣃ௬๑‫޿ڥ‬ ೌሞዚ‫ܠ‬ᆖೌዐྃᆗܸ‫؜‬Ljᅃਉ ඵᝇĐӤଠࡔा‫ۉೌ܌‬ᆖব२ड ঃđLjԢ๴ድణă޿ೌᅜᅃၵٗ ࿄ԥට݀၄‫ڦ‬৛ଳྺዷঙLj঄ຎ କ໱்ሞਥႝࢫLjසࢆॺሰକᅃ ߲ಕ‫ڦٷ‬ဣཥĂᅃ߲ຌᇀ৛ଳ‫ڦ‬ ࡔ‫܈‬Ljԥ‫ྺ׬‬Đ෪ኮ‫׭‬Ԏđă਍ ဒLjइঃܸࡃ‫ڦ‬Ė෪ኮ‫׭‬Ԏė࣏

ॽ‫؜‬၄ሞ3124౎ཱི۹ᆙၟবዐLj ᇑഄ໱ᆫႯ‫ೌ܌‬ምᅃਦߛူă ُྔLj3123౎ཱི۹ᆙၟব ‫ ༵ ڦ‬ఁ ፕ ೗ Ԉ ઔ Ė ࢤ ၍ ุ ė Ă!! Ėࢤ၍ุėĂĖኛ‫ڬ‬ጮėĂĖኛ ‫ڬ‬ጮėĂĖ34;22ėĂĖᨁීྫ ๚ėĂĖ౥ೄኽėĂĖ௚཰ė‫ڪ‬ ‫ೌ܌‬ᄺ‫ݵݵ‬ଋ၎Ԩা‫ۉೌ܌‬ᆖ বLjժइ‫ڥ‬କĐӤଠࡔा‫ۉೌ܌‬ ᆖবዐࡔ༬՚ঃđLjብ၂ዐࡔᇱ ‫ظ‬૰ଉ‫ڦ‬ರղิऐă ཱི۹ᆙၟ‫ۯټ‬ዐࡔᇱ‫ظ‬ ྺླྀ‫ۯ‬ዐࡔᆖ๫ᇱ‫ظ‬૰ଉ‫ڦ‬ ݀ቛLjཱི۹ྪᅃ኱ዂ૰ᇀॽࡔా ፕ೗ླྀၠ๘হLjॽᆫႯ‫ೌ܌‬๼‫؜‬ ‫ڟ‬๘হ߳‫֖ں‬ቛई֖ᇑঃၜ‫ڦ‬ঙ ደă3121౎ᅜઠLjཱི۹ྪྺӤଠ ࡔा‫ۉೌ܌‬ᆖব჋ໃକ‫ٷ‬ଉࡔׂ ‫ೌ܌‬Ljሼ෇ྷཱི۹ᆙၟবଇၜ‫ٷ‬ ঃ‫ڦ‬Ė‫ٶ‬Lj‫ٷ߲ٶ‬ဇࠩėLj৽ԥ ླྀໃ዁‫ڼ‬37াӤଠࡔा‫ۉೌ܌‬ᆖ বLjइࡔा৪ෘ‫ڇ‬ᇮĐೠ྿ࣷ༬ ՚ঃđLjժፌዕइ‫ٷฺڥ‬ཨጨಆ ‫ۉࣃۯׯ‬ᆖǗ3123౎:ሆ‫ݻ‬Ljཱི ۹࣏჋ໃକ21ևፕ೗֖ෘ3123ெ ࡔ฽‫چ‬ຯࡔा‫ۉ‬ᆖবă ‫أ‬କྺࡔׂᆫዊᆖೌኛൽ ࡔा৪ෘऐࣷྔLjཱི۹ྪൡ૰‫ٶ‬ ሰ‫ڦ‬௅౎ᅃা‫ڦ‬Đཱི۹ᆙၟবđ ᄺ‫ྺׯ‬ዐࡔᇱ‫ظ‬ᆖೌቛ๖‫ڦ‬ፌ ॅೝ໼ኮᅃăཱི۹ᆙၟবᅜ݀ਢ ࢅಢᄢ൞౎ᆖၟ‫ظ‬ፕට֍ྺణ ՔLjԥ࠴ᅜĐࣀᇕ฽‫چ‬ຯđ‫ڦ‬ெ ᇤăཱི۹ᆙၟব዁ৃᅙঢ়ਉӸ କ6াLj૦౎ઠٝ‫ׯ‬କ‫ܠ‬ጌସට ܺຄీၘ‫ࢇڦ‬ፕၜణăԲස3123 ౎Ljᆙၟব၄‫ׇ‬ധሀକ‫ۉ‬ᆖĖ‫؛‬ ૿‫ڼ‬ᅃْėǗ3121౎Ljཱི۹ᆙၟ বइঃ‫ࣃۯڦ‬ፕ೗Ė૚၅ऺ૦၃ ऻėԥ‫݋‬ಆ‫ׯ‬ኈට‫ۉ‬ᆖժሞᇾ၍ ࠅᆙǗ311:౎LjĖ઻ఴ࡚ėፕኁ!! Đ੸ጱႢ‫ھ‬đሞཱི۹ᆙၟবঃၜ ঙደዐቚ୞ཀྵঙLjԥዐᆖणཷ݀ ၄ժ๭෇዆ೌऺࣄă࿄ઠLjॕ ‫׼‬Đ௅߲ට‫ۼ‬๟ิऄ‫ڞڦ‬ᄇđLj ཱི۹ྪॽीჄዂ૰ᇀࠞ૤ࢅ‫׼ޔ‬ ዐࡔᇱ‫ظ‬๫ೕ‫ک‬ฉ߸‫ڦٷ‬࿸໼ă

ႎೌᇨߢ

Ėआ၍؆ጱ൧ė

Ė฽ࠅࣷዷბ༗3ė !Nativity 2: Danger in the Manger!

End of Watch ᆈࡔฉᆙන೺ǖ22ሆ34න

ਗ൧०঻ǖ ޿ೌ঄ຎ‫ڦ‬๟ଇఁ஍෶ᬨ য়ִኮक़‫ڦ‬൧ᅲăԨೌॽཪࡗয় ִĂ࢒ӻ‫ׯ‬ᇵ‫ڦ‬ฝၟऐLj࣏ᆶ॔ ੦ฝၟཀྵĂೝ௷‫ڦ‬ጃಆLjᅜৎࢭ ኈํ‫ڦ‬৥ཀྵศ෇‫ݖ‬ፍ‫׭‬๨ፌ࢒Ӂ ‫ڦ‬ঙ஌ăয়ִ໽ુࢅුྑઙ๟߾ ፕฉ‫ڗٲڦ‬Ljᄺ๟ิऄዐ‫ࡻڦ‬Ⴂ ‫ھ‬ă໱்ᅃഐሞ஍෶ᬨনཀྵნ இLjᄺᅃഐ၎ࢻঢ়૦ጣ঳ࣿĂ࡚ ጱ‫ॆڪิڐ‬བྷิऄă੗ሞᅃْ૩ ႜ‫ڦ‬ნஇኮࢫLj໱்݀၄କ࢒ӻ ‫ڦ‬ᅃ߲௞௢ऄ‫ۯ‬ăܸኄ߲݀၄Lj ᄺ๑‫ڥ‬໱்‫ྺׯ‬କ஍෶ᬨፌ‫ڦٷ‬ ‫۾‬೗‫ݕ‬ጱ‫ڦ‬ᄅዐۤăᇀ๟Ljᅃ‫ׇ‬ ம຋ᆴဥ৽ฉᄇକčč

ᆈࡔฉᆙන೺ǖ22ሆ34න

ਗ൧०঻ǖ Ԩೌ๟ᅃև฽‫ڐ‬বዷ ༶‫࢐ڦ‬໠ဠਗLjਗዐ؊஢ କ‫ߟڦ੿ކ‬ၲᇮ໎ăԵ‫ڥ‬ ෧๟ᅃఁ‫پ‬ੜঞ฾Ljሞᅃ ໯ೖ੮‫ڦ‬ၭბඪঞLjܸ໱ ‫ڦ‬ມԇ໹Ⴂ‫ھ‬ሶሞᅃ໯ዸ ఁ‫ڦ‬ຳ૬ၭბඪঞă௅౎ ඇࡔႠ‫ڦ‬฽‫ڐ‬ໂߤԲෘᆼ ᄲਸ๔କLjሞԵ‫ڥ‬෧‫ټڦ‬ ଶူLjӬ૛‫࡚ڦ‬ጱ‫ۼ‬঱૰ ՗ă৽ሞኄ้LjԵ‫ڥ‬෧݀ ၄໱்ሞԲෘዐ‫ܔڦ‬๮ॽ ๟ጲमႢ‫ھ‬໯ሞ‫ڦ‬ბၯLj ᅃ‫ׇ‬ኛ‫ܡ‬Բ೔ᄺ৽ُਸ ๔čč

Ėჱ૦ਖ਼ຯĄਖ਼஍ຯė !Alex Cross ᆈࡔฉᆙන೺ǖ22ሆ41න

ਗ൧०঻ǖ Ԩೌߵ਍ቔఛຯĄಃ ༬෧ዸఁဣଚ‫ݖ‬ፍ৚ᝪၭຫ ߀ՊLj໽ુĄಋ෌ሞೌዐ๦ ᄇዷටࠅǖ‫ܔ‬য়‫ݖݩ‬ፍჺ৯ ೤ศ‫ڦ‬ਖ਼஍ຯձ๗ăሼዷᄇ କெਗĖ௚฿ė‫ڦ‬கႪĄ‫ޟ‬ ਖ਼ຯሶሞೌዐ‫؜‬ᄇକᅃ࿋ঢ় ᄓ‫޷ݿ‬Ăૐე֘੯‫ڦ‬෫๮ă ‫ړ‬ਖ਼஍ຯ࿮ࠖ‫ڦ‬೾ጱԥਝ෇ ഄዐኮࢫLjܾටक़ᅃ‫ׇ‬๺ຶ ডଉփ੗Ն௨ččகႪྺኄ ևဥ३‫ݨ‬26ࠅুLjժሞೌዐ ‫ٷ‬Ⴏक඾ă໱ፌႎଁ৽‫ߒڦ‬ ཉว႙ᄺ๟Ԩೌ‫ۅੂڦ‬ኮ ᅃă


Graduate Diploma in Biomedical Sciences &   IMPROVE YOUR SCIENTIFIC ENGLISH AND PROGRESS TO A LEADING MSC PROGRAMME AT ONE OF THE WORLD’S TOP 25 UNIVERSITIES*      English is a one-year full-time programme designed for       reach the required English language level for postgraduate study. The programme combines study of science topics with the   !   ! ! " #    progress to one of a range of leading and successful master’s degree programmes: $ Biomedical & Molecular Sciences $ Biopharmacy (Drug Metabolism & Toxicology) $ Forensic Science $ Nutrition $ Pharmaceutical Analysis & Quality Control $ Pharmaceutical Technology $ Pharmacology $ Physiology $ Psychiatry Research $ Psychology Find out more: http://tiny.cc/biomedenglish Enquiries:%" ' +!"" !

www.kcl.ac.uk

Distinguish yourself

*2010 QS international world rankings


3123౎22ሆ27.33න

58

ਗ‫ׇ‬

Đ୿‫ܘ‬ഌॴྟԒဥਗ‫ٷ‬ঃđआඤೠ჋ዐ! ୿‫ܘ‬әԲ੝ᅝຍዐ႐ৎනჇքLjӐ‫ٷ‬૧ჱ౰ᄇᇵ਻༬Ą քનൎ༬ೞ঺ሞCjh! boe! Tnbmm໯‫؜‬෥๦ᄇঙ෥‫ڦ‬Mpuufܸइ ‫ڥ‬Đ୿‫ܘ‬ഌॴྟԒဥਗ‫ٷ‬ঃđ)Fwfojoh! Tuboebse! Uifbusf! Bxbset*ፌॅ౰ዷঙ‫༵ڦ‬ఁLjኄ๟໳ٗᆖ24౎ઠ๯ْ‫ک‬ฉ୿ ‫ܘ‬ဥਗ࿸໼ăᇑ໳ཞ้৪ኛ‫ڦ‬ᆶBmm! Uibu! Gbmmዐ‫ڦ‬ҸଟĄҮ ূຯ)Fjmffo! Buljot*ĂMpoh! Ebz(t! Kpvsofz! Joup! Ojhiuዐ ‫ڦ‬હ૞Ąசਸ਼‫)ސ‬Mbvsjf!Nfsdbmg*ᅜतB!Epmm(t!Ipvtfዐ‫࡛ڦ‬ ‫ڻ‬Ąఎઙࡲ)Ibuujf!Npsbibo*ă ፌዕइঃኁॽሞ22ሆ36නᇀ෭ྰ৶‫)ی‬Tbwpz! Ipufm*Ⴧ քă Ӱঃ‫ۆ‬૝ॽᆯሼ‫؜‬ᄇPof!Nbo-!Uxp!Hvwopst‫ڦ‬௽႓ቔ ఛ๗Ą੐‫)ک‬Kbnft!Dpsefo*ዷ‫׼‬ă ဥਗ዆ፕࠅິUif!Zpvoh!Wjdԥණྺ๟ፌ‫ٷ‬ᆔॆăഄ‫ظ‬ ፕ‫ڦ‬ဥਗඵइଇၜፌॅ‫ڞ‬ᄇ༵ఁĂଇၜፌॅ࿸໼ยऺ༵ఁࢅ ᅃၜፌॅ౰ᄇᇵ༵ఁă ༬՚๟޿ࠅິ዆ፕ‫߀ڦ‬Պጲᅟտิ)Jctfo*‫ڦ‬B! Epmmďt! Ipvtfጺࠌइ‫ڥ‬କෙၜ༵ఁĊĊፌॅ‫ڞ‬ᄇ༵ఁĂፌॅ࿸໼ย ऺ༵ఁࢅፌॅ౰ᄇᇵ༵ఁă ُྔLjဥਗ዆ፕࠅິUif! Usjdzdmf! Uifbusf‫ސڦ‬೾‫ڗ‬ Ҹ‫ڤ‬૛ҾĄટຯ༬)Besjbo! Mftufs*ࢅ஍ૢ໴Ąֱਖ਼ઙә‫ڻ‬ )Mpmjub!Diblsbcbsuj*ཞ้ೞSfe!Wfmfuइ‫༵ڥ‬ఁă ટຯ༬ᅺิ‫ۯ‬ਗ਼ࣃ‫ݥ‬ዞढெࡔᄇᇵᅉઙĄҮ‫ڤ‬૛‫)ڤ‬Jsb! Bmesjehf*ܸԥ༵ఁ৪ኛፌॅఴዷঙLj໱‫ڦ‬೾ጱԥ༵ఁྺፌਏ യ૰ਗፕॆă ཞᄣঙደፌॅఴᄇᇵ‫࣏ڦ‬ᆶDpmmbcpsbupstዐ‫ڦ‬ဇ௏ĄԲ ܻ)Tjnpo!Cfbmf*ĂUif!Ljoh(t!Tqffdi!boe!Uijt!Ipvtfዐ‫ڦ‬ ֱ૙ຯĄҺ‫)ࣀڤ‬Dibsmft! Fexbset*ĂUif! Dvsjpvt! Jodjefou! pg! uif! Eph! jo! uif! Ojhiu.Ujnfዐ‫୔ڦ‬ਖ਼Ą٢‫ڤ‬࿀)Mvlf! Usfbebxbz*ă Ė୿‫ܘ‬ഌॴྟԒė‫ڦ‬ዷՊ෩ઙĄෝጦ)Tbsbi! Tboet* ຫǖĐৃ౎‫༵ڦ‬ఁఁ‫༵ڇ‬ႝ࿢்୿‫ܘ‬ਗᇾፌᆫႯ‫ݛںڦ‬ĊĊ ౎ൟፕॆ‫ڦ‬ႎፕĂ‫ܔ‬ᇀঢ়‫ۆ‬ဠਗ‫ڦ‬घ‫ۯ‬ට႐‫߀ڦ‬Վᅜतସට వᅜྮࣉ‫ڦ‬ᄇ‫؜‬ăđ Đ୿‫ܘ‬ഌॴྟԒဥਗ‫ٷ‬ঃđ༵ఁఁ‫ڇ‬ǖ ፌॅဥਗঃ)BEST PLAY*ǖ Dpotufmmbujpot!cz!Ojdl!Qbzof!)Spzbm!Dpvsu!Vqtubjst* Mpwf! boe! Jogpsnbujpo! cz! Dbszm! Divsdijmm! )Spzbm! Dpvsu!Epxotubjst* Uijt!Ipvtf!cz!Kbnft!Hsbibn!)Obujpobm(t!Dpuuftmpf* ፌॅ‫ڞ‬ᄇঃ)BEST DIRECTOR*ǖ Dbssjf!Dsbdlofmm!gps!B!Epmm(t!Ipvtf!)Zpvoh!Wjd*

ဥਗĐBig and Smallđਗቷ

ဥਗĐRed Veletđਗቷ

Ojdipmbt! Izuofs! gps! Ujnpo! pg! Buifot! )Obujpobm(t! Pmjwjfs* Kbnft!Nbdepobme!gps!Mpwf!boe!Jogpsnbujpo!)Spzbm! Dpvsu!Epxotubjst* Jbo!Sjdltpo!gps!Ibnmfu!)Zpvoh!Wjd*

Txbmmpxt!boe!Bnb{pot!)B!Csjtupm!Pme!Wjd!qspevdujpo! qsftfoufe! cz! uif! Obujpobm! Uifbusf! jo! bttpdjbujpo! xjui! Uif! Dijmesfo(t! Upvsjoh! Qbsuofstijq! bu! uif! Wbvefwjmmf! Uifbusf* Txffofz!Upee!)Dijdiftufs!Gftujwbm!boe!Befmqij*

ፌॅఴᄇᇵঃ)BEST ACTOR*ǖ Tjnpo! Svttfmm! Cfbmf-! Dpmmbcpsbupst! )Obujpobm(t! Dpuuftmpf* Dibsmft!Fexbset-!Uif!Ljoh(t!Tqffdi!)Xzoeibn(t*! boe!Uijt!Ipvtf!)Obujpobm(t!Dpuuftmpf* Besjbo!Mftufs-!Sfe!Wfmwfu!)Usjdzdmf!Uifbusf* Mvlf!Usfbebxbz-!Uif!Dvsjpvt!Jodjefou!pg!uif!Eph! jo!uif!Ojhiu.Ujnf-!)Obujpobm!Uifbusf(t!Dpuuftmpf*

ፌॅ࿸໼ยऺঃ)BEST DESIGN*ǖ Njsjbn! Cvfuifs-! Xjme! Txbot! )B! Zpvoh! Wjd0 Bnfsjdbo! Sfqfsupsz! Uifbusf0Bdupst! Upvsjoh! Dpnqboz! dp.qspevdujpo* Tpvusb! Hjmnpvs-! Jobenjttjcmf! Fwjefodf! )Eponbs! Xbsfipvtf*!boe!Boujhpof!)Obujpobm(t!Pmjwjfs* Jbo!NbdOfjm-!B!Epmm(t!Ipvtf!)Zpvoh!Wjd*

ፌॅ౰ᄇᇵĐబ໴෩Ą૙ֱ‫ڤ‬෧đ༬՚ঃ)NATASHA RICHARDSON AWARD FOR BEST ACTRESS*ǖ Fjmffo!Buljot-!Bmm!Uibu!Gbmm!)Kfsnzo!Tusffu* Dbuf! Cmbodifuu-! Cjh! boe! Tnbmm! )Tzeofz! Uifbusf! Dpnqboz!gps!Cbscjdbo* Mbvsjf! Nfudbmg-! Mpoh! Ebz(t! Kpvsofz! Joup! Ojhiu! )Bqpmmp* Ibuujf!Npsbibo-!B!Epmm(t!Ipvtf!)Zpvoh!Wjd*! ፌॅᅼૂĐల‫ڤ‬Ąდ୿đ༬՚ঃ)NED SHERRIN AWARD FOR BEST MUSICAL*ǖ Tjohjo(!Jo!uif!Sbjo!)Dijdiftufs!Gftujwbm!boe!Qbmbdf! Uifbusf*

ፌਏയ૰ਗፕॆĐֱ૙ຯĄ࿒‫ܠ‬đ༬՚ঃ)CHARLES WINTOUR AWARD FOR MOST PROMISING PLAYWRIGHT*ǖ Mpmjub!Diblsbcbsuj-!Sfe!Wfmwfu!)Usjdzdmf* Kpio!Ipehf-!Dpmmbcpsbupst!)Obujpobm(t!Dpuuftmpf* Upn!Xfmmt-!Uif!Ljudifo!Tjol!)Cvti* ম‫؜‬ႎႯĐ௝ܻ‫ܙ‬Ą෭ܻதđ༬՚ঃ)THE MILTON SHULMAN AWARD FOR OUTSTANDING NEWCOMER*ǖ Efojtf! Hpvhi-! Pvs! Ofx! Hjsm! )Cvti*! boe! Eftjsf! Voefs!uif!Fmnt!)Mzsjd!Ibnnfstnjui* Bccz! Sbljd.Qmbuu-! Wfsb! Wfsb! Wfsb! )Spzbm! Dpvsu! Vqtubjst!boe!Uifbusf!Mpdbm!Qfdlibn* Nbuuifx!Ufooztpo-!Nbljoh!Opjtf!Rvjfumz!)Eponbs! Xbsfipvtf*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DŽՊᅳǖ૚ၬ‫ށ‬Dž


‫ڼ‬214೺

59

‫ۉ‬๫

‫ܻٗ౅چ‬Đࡘ૧Ąհ༬đՎว౎ൟᅅิ

ৃ ౎ 3 ሆ ሞ ᆈ ࡔ ඤ ᆙ ‫ ڦ‬ᆖ ೌ! ! Ė࢒ᅊ౰ටėዐLjĐࡘ૧Ąհ༬đ ‫ޮہܻ౅چ‬Ⴀ‫ں‬๦ᄇକ‫ڇ‬ว޴ൕLj ඗ܸ࠵ዚ‫ܔ‬ᇀᆖೌዐĐณ౎઻‫ׯ‬đ ‫ܻ౅چڦ‬ԉՋփᅃă ሞഄፌႎገ႙૰ፕĖᅃ࿋౎ൟ ᅅิ‫ڦ‬Դऻė)B! Zpvoh! Epdups(t! Opufcppl*ዐLj‫ܻ౅چ‬փምጎศ ‫ק‬Ljܸ๟Ԩ෥‫؜‬ᄇܾๆब໠‫౎ڦ‬ൟ ᅅิă ޿ਗፇනമ݀քକ๯ኧᇨߢ ೌLjഄዐLj‫ࢅܻ౅چ‬Đ࠽ߢ੿ටđ ൅Ąࡘఛ‫ݴ‬՚๦ᄇକఴዷঙ‫ڦ‬൞౎ Ӳࢅዐ౎Ӳă! ໜጣ3122౎Ėࡘ૧Ąհ༬ė

ဣଚ‫ۉ‬ᆖዕ঳ೊ‫ڦ‬ฉᆙLj34໠‫ڦ‬ᆈ ࡔఴᄇᇵ‫ܻ౅چ‬Ąૃ‫ڤ‬ਖ਼૛‫ސ‬ሞߢ ՚ऊ߭࿦ጦఋ݆ბၯ‫ڦ‬ཞ้Lj໱‫ڦ‬ ᄇᅝิხᄺኟ๕օ෇Đࢫࡘ૧Ąհ ༬đ้‫پ‬ă ৑࠶ഄ๯ևገ႙ኮፕĖ࢒ᅊ౰ ටėሞᅃೌኛᅱዐ๭‫ׇ‬Lj‫ܻ౅چڍ‬ ኟሞॷॷጽ‫؜‬ၭఋ݆฾‫࣍࠼ڦ‬ă ሞᆈࡔᆶ၍‫ۉ‬๫ྪTlzೕ‫ڢ‬዆ ፕ‫ڦ‬5ण௚ేਗĖᅃ࿋౎ൟᅅิ‫ڦ‬ ԴऻėዐLj‫ॽܻ౅چ‬ገ႙ኮୟ৊ႜ ‫ڹڟ‬Lj๦ᄇକᅃ࿋ᅃ቟೺क़‫ܭ‬ஆຯ ਬᅅ‫౎ڦ‬ൟ้೺ă! Ėᅃ࿋౎ൟᅅิ‫ڦ‬Դऻėߵ ਍‫ܭ‬ஆຯፕॆࡘᅉܻĄքܻे੔‫ސ‬

‫܌ڦ‬ೊၭຫ߀ՊLjᅺ‫؜‬ᄇඤխெਗ! ! Ė࠽ߢ੿ටėܸࢤՓඇ൰‫ূڦ‬൰ ঃĐ๫‫ڽ‬đ൅ĄࡘఛLjሞೌዐ๦ᄇ ‫ڦ‬ዷටࠅ๟ᅃ࿋௅ཀᄲᆌ‫ܠ࢔ܔ‬ႚ ႚ෥෥ആ࠰թට‫ܭڦ‬ஆຯਬᅅLjཚ ࡗ࣮ᅬጲमঢ়૦‫ڦ‬ᅃ቟ྫ๚ઠࢅጲ म‫ڦ‬ଳऀ‫ࣆܔ‬ăܸ‫ܻ౅چ‬ሶ๦ᄇ౎ ൟ้ࢪ‫ڦ‬໱ă ൅ॽ޶ሴࠤ๚‫ڦ‬ಖӣև‫ݴ‬Lj ཚࡗĐ੨ຎ࣮ᅬđ‫૴ز‬ഐሞ቟ኛ೺ क़໱ጽࡗ‫ڦ‬൞‫ؾ‬໠ሆLjܸ௅ْ࣮ᅬ ྫ๚้Lj‫ܻ౅چ‬๦ᄇ‫౎ڦ‬ൟ้ࢪ‫ڦ‬ ໱৽ࣷ‫؜‬၄ࢅ໱৊ႜੵሁ้੣‫ܔڦ‬ ࣆă ሞනമ೸࠼‫ڦ‬ᆖೌᇨߢೌዐLj ஦ࣃጆત

‫ࢅܻ౅چ‬൅ࠌᇥ‫ڦ‬৥ཀྵ೤ᆅටጀ ణă‫ܻ౅چ‬ႚඹLjĐኄ०኱໿Ԁ କăđ໱ණྺLjᇑ໱Đࠌᇥđ‫ڦ‬๟ ᆶጣĐ฾ర෫๮đኮ‫ڦ׬‬൅ă ཞ้Ljኄዖփཞ้੣‫ڦ‬ཞᅃ ߲ට၎ࢻ঍ୁ‫ڦ‬๮݆փ௨඗ට૴ၙ ഐമ܎้क़ඤᆙ‫ڦ‬Ė࣍ႚ๑ኁėLj Ėᅃ࿋౎ൟᅅิ‫ڦ‬Դऻė‫ݛೌڦ‬՗ ๖LjࢅĖ࣍ႚ๑ኁėփཞ‫ڦ‬๟Lj޿ ೌժ‫ݥ‬ᅃև੔ࣙೌLjኻ๟঺ዺኄዖ Ⴜ๚๮݆ઠࠓሰ‫؜‬ᅃዖ࿔ბႠă ፕྺࡘᅉܻĄքܻे੔‫ڦސ‬ ກ௚‫ܻ౅چڦ‬՗๖ǖĐ࿢ᅃ኱࢔ဠ ࣌քܻे੔‫ڦސ‬ፕ೗Ljᆮഄ๟ኄև! Ėᅃ࿋౎ൟᅅิ‫ڦ‬ԴऻėLjႀ‫ݥڥ‬ ‫׉‬ᆶ඀ăኄْ‫ڦ‬՗ᄇ༹ᄓ࢔‫܀‬༬Lj ߌਥ࢔Ԁăđ ܸ‫ܔ‬ᇀ‫ܻ౅چ‬ሞೌዐ‫ڦ‬՗၄Lj ൅ሶሢփਨ੨LjĐ‫ܻ౅چ‬ᆶ‫ࢭג‬໱ ౎ମ‫קڦ‬࿘Ljሞೌ‫࢔ׇ‬ණኈLj໱๟ ߲टਏ՗ᄇཀޯ‫ڦ‬ᄇᇵăđ ิᇀெࡔ‫ڦ‬൅࣏ཪ୞Ljጲम ྺ କ ኄ և ᆖ ೌ ੮ ଁ Đ ᆈ ୿ ഹ đ Lj!! Đྺକీຫᅃ੨‫ڦڢں‬ᆈ๕ᆈᇕLj ಆฝ೺क़࿢ᅃ኱ሞ‫ੂްݒ‬ĖCK‫ڇ‬ว නऻėLjఇ‫ݠ‬૛௬‫݀ڦ‬ᅼăđ ਍ဒLjĖᅃ࿋౎ൟᅅิ‫ڦ‬Դ ऻėᅃࠌ຺णLjॽᇀৃ౎23ሆ7න ሞᆈࡔ๯խă!

໼َणዐᆐ

Ė஽ଠ‫د‬ആė

Đ‫ܔ‬ᅜే໯ज़޶‫ڦ‬ంሏઠ ຫLjేੂഐઠ๟‫ܠ‬஺௲ၭăే ᆛᆶే‫ీ֍ڦ‬๟ᆶᇱᅺ‫ڦ‬ăం ሏփ๟ྺକඟ๘হ‫ڟٳ‬గ߲၄ ํܸԥ๚ံҾಇ‫ڦ‬Lj໯ᅜփࣷ ᅜԥ჋ስ‫پڦ‬૙ටీ‫ׯٳޏ‬ኄ ߲၄ํܸಒ܏ኄ߲໔ం๟‫ޏ‬٪ ሞǗంሏኻ๟ే໯୬ႜࡗࢅॽ ᄲ୬ႜ‫ڦ‬๚ํLjኻ๟ᅃ߲‫ڟ‬ઠ ईኁ࣏ு‫ڟ‬ઠ‫ڦ‬٪ሞܸᅙăđ

Ėႎ࿕ኮᅁė੤ᅺփํԒ‫ڢ‬ԥཕխ

ໜጣᆈࡔ࠽խࠅິ)CCD*Ėႎ࿕ኮᅁė փํԒ‫ؙڦڢ‬࿕ीჄ݀টLj੗ీࣷᆶ߸‫ܠ‬ට ԥ‫݁ت‬Ljኄᅃֱۙૌবణ௬ଣԥൽၩ‫ڦ‬੗ ీă!!!! ᇑCCDഄ໱বణփཞLjĖႎ࿕ኮᅁė๟ ޿ࠅິᇑႎ࿕ֱۙมࠌཞ዆ፕྜ‫ڦׯ‬ăᅺ‫ؙ‬ ࿕Ԗ݀LjֱۙมኴႜዷՊᅉܷĄӎ‫ܙޡ‬ᅙჇ

քًኰă Ԓ‫ڢ‬խ‫؜‬മLjᅉܷĄӎ‫ܙޡ‬ሼঢ়ሞླྀ༬ ฉຫǖĐසࡕᅃൎኟ‫׉‬Lj࿢்ৃྟ‫ڦ‬Ėႎ࿕ ኮᅁėॽࣷߢ໕ට்ᆶᅃ࿋ጨศአਜ਼๟૿ཡ Მăđ বణዐLj৑࠶ுᆶ༵‫ڟ‬Ⴀൔኁ‫ڦ‬ఁጴLj ‫ڍ‬๟Đිൎ้ܻ೺‫ڦ‬ԍ๰‫ڕ‬አਜ਼đኄᄣ‫ڦ‬ຫ ݆ፁᅜඟට்૴ၙ‫ڟ‬മԍ๰‫ڕ‬ฉᇾᅱᇵ஛ਸ਼ ܻೝă๚ࢫLjবణዐఁঢ๏‫ސڻ‬Ą஽෭ఛ‫ڦ‬ ๴࡞ኁ९‫ڟ‬କ஛ਸ਼ܻೝ‫ڦ‬ቷೌLj݀၄ཞ໱ሞ ฉ๘ु:1౎‫ڦڟੂ้پ‬য়‫ڦࠃ༵ݛ‬ቷೌฉ‫ڦ‬ ժ‫ݥ‬ཞᅃ߲ටăᇀ๟໱݀՗କᅃ‫ݻ‬ำ௽Ljၠ ஛ਸ਼ܻೝ՗๖Đ‫׵‬኿ശᅪđă໱ຫLjCCDऻ ኁժ࿄ၠ໱‫؜‬๖஛ਸ਼ܻೝ‫ڦ‬ቷೌઠࢃํă Ėႎ࿕ኮᅁėবణ๔ᇀ2:91౎2ሆăፌ ৎ‫ڦ‬փํԒ‫ेڢ‬ਗକࠅዚ‫ܔ‬Ėႎ࿕ኮᅁėব ణ‫ڦ‬႑ඪླऐă

ெࡔ‫ڼ‬ᅃ‫ސ‬ටྭ༵മ࠵ੂĖ༚‫ܙ‬4ė

ெࡔጺཥӎәகࢅ‫ސ‬ට௝ၶܻ‫ܔ‬ᆈࡔႎ ࠟ‫ۆ‬ਗĖ༚‫ܙ‬ግᇴėๆ‫ݴ‬ዓҺă23නᆶၩတ ཪ୞Lj௝ၶܻ‫ڪ‬փथ޿ਗ‫ڼ‬ෙलሞெࡔླྀ‫׿‬ խ‫؜‬Ljᅙঢ়ၠᆈࡔJUW‫ۉ‬๫໼ዷ࠶໭ᄲ޿ਗ

ፌႎᅃल‫ڦ‬EWEӲă ਍ဒLjĖ༚‫ܙ‬ግᇴė‫ڼ‬ෙलۨᇀ3124 ౎2ሆ7නሞெࡔխ‫؜‬ă޿ਗᅃఁၩတට๗ ‫׬‬ǖĐ࿢்ኪ‫ڢ‬Ljᅺྺ޿ਗ๟ᆈࡔ‫ۉ‬๫ਗ‫ڦ‬ ৛ໞLj໯ᅜሞெࡔᄺ࢔๴࣌ᆓă࿢்‫ڥ‬ኪӎ әக‫޺ސ‬ᄺဠ࣌ੂ޿ਗăփࡗLjெࡔ‫ڼ‬ᅃ‫ސ‬ ටӸࠅ๪‫ڦ‬ටᇵࢅ࿢்ൽ‫૴ڥ‬ဣLjၙᄲੂႎ ᅃलLjኄඟ࿢்ߌ‫׺׉ݥڟ‬৚ăđ ኄఁၩတට๗࣏ຫǖĐ໱்࢔૝ஸLj࿢ ்ᄺ‫ߛ׉ݥ‬႗ၠ໱்ໃඁᅃၵ޿ਗ‫ڦ‬EWEă ࿢்ထྭ໱்ీԍ௢Ljᅺྺ࿢்‫ڦ‬ெࡔ‫ີݹ‬ ‫࣏ۼ‬ுੂࡗăđ ਍ဒLjĖ༚‫ܙ‬ግᇴė‫ڼ‬ෙलᅙᇀԨሆ ‫؛‬ሞᆈࡔխྜăሞኄलዐLjնਤॆ‫ڦ‬ෙၭ঵ Mbez!Tzcjmᅺవׂܸຶă


3123౎22ሆ27.33න

5:

ᅝຍยऺ

Đ้‫پ‬đዐࡔ‫پړ‬ᅝຍቛ!!! !ጽ৊ኈኟ‫ڦ‬ዐࡔĐ้‫پ‬đ ํသऻኁ!֤ᆕ ໜጣ౹ዞᅝຍহ‫ܔ‬ዐࡔ‫پړ‬ᅝຍ නᅮሺ‫ڦ׊‬႗඀Lj3123౎‫ূڦ‬൭Lj୿‫ܘ‬ ೝຯࣃ઴)QZNT! HBMMFSZ*ᇑዐࡔ࿔ ࣅ૶၍ࢇፕ֧ࣄକ๯߲ఁྺĐ้‫پ‬đ‫ڦ‬ ዐࡔ‫پړ‬ᅝຍቛબăኄ߲ࣃቛቛ๖କଇ ࿋౎ൟ‫ڦ‬ዐࡔᅝຍॆ‫ڦ‬ፕ೗ĊĊ࿲ၱ࡛ ࢅౘኟমă ሞቛબዐLjᇑ߀߫ਸ‫ڦࢫݣ‬ዐࡔ ᅃഐ‫ڦ׊ׯ‬ଇ࿋ᆫႯᅝຍॆ࿲ၱ࡛ࢅౘ ኟমᅜ໱்‫܀‬༬‫ڦ‬๫ঙࢅଳ‫ࣃڦۯ‬Դ௮ ࣼ‫؜‬ዐࡔኄ߲๘হ݀ቛፌ੺‫ڦॆࡔڦ‬ม ࣷ௬ஸă‫ݴ‬՚‫ิ؜‬ᇀ81౎‫ࢅپ‬91౎‫ڦپ‬ ࿲ၱ࡛ࢅౘኟম‫ڦ‬ፕ೗ᄺྺቛબ‫ټ‬ઠଇ ‫پ‬ට‫ڦ‬Đ‫ࣆܔ‬đLj໱்‫ܔ‬ᇀ๚࿿‫ڦ‬঴‫܁‬ ࢅ՗‫ټۼٳ‬ᆶዐࡔኄଇ‫پ‬ටփཞ‫ڦ‬༬ ዊă ଇ࿋ᅝຍॆ‫ܔ‬Բး௽‫ࣃڦ‬ፕ‫ޅ‬ ߭Ljᅜत‫ܔ‬ට࿿௮ࣃ‫ڦ‬ፕ೗‫؜ڿدۼ‬ᅃ ዖ঴‫ࢅݣ‬ጲ݀ጲᇼ‫ڦ‬႑တLj՗‫ٳ‬କ໱் ‫ৃړܔ‬ኄ้߲‫پ‬ᅜत݀ቛߴዐࡔมࣷା ူ‫ڦ‬ᆇऻ‫ڦ‬ৎਐ૗อ๫Ljᄺ؊‫ݴ‬՗‫ٳ‬କ ዐࡔ߀߫ਸ‫ڦࢫݣ‬ႎᅃ‫پ‬ටมࣷࠅ௷ᅪ ๎‫ڦ‬ਥႝᅜतഽଜ‫ڦ‬มࣷሴඪߌă৑࠶ ଇ࿋ᅝຍॆ‫ۼ‬ԥࡃૌྺႎᅃ‫ڦپ‬ዐࡔᅝ ຍॆLj‫ڍ‬փవٗ໱்‫ڦ‬ፕ೗ዐੂ‫؜‬Đๆ ౎ଇ‫پ‬ටđ‫ڦ‬ᆖၚLj้‫پ‬ሰ৽କ໱்‫ܔ‬ ཞᅃ๚࿿‫ڦ‬փཞ՗‫ڦٳ‬ᆇऻLjփཞLjඐ းऄă ࿲ၱ࡛Ljิᇀ81౎‫پ‬ዐࡔ‫ڦ‬ၭ ‫׭‬Ljሞ໱ཡ౎‫ิڦ‬ऄዐঢ়૦କ࿔߫ፌࢫ ब౎‫ڦ‬ᇆհăሞ߀߫ਸ‫ݣ‬മLjዐࡔ࣏๟ ᅃ߲ॕ‫ڸ׼‬ᇟဇ‫ݛ‬ᆖၚ‫้ڦ‬೺Lj኱‫ڟ‬81 ౎‫پ‬఍‫ۉ‬๫‫ټ‬ઠྔহ‫ڦ‬႑တLj࿲ၱ࡛‫ڦ‬ ‫߶ײࡗ׊ׯ‬ໜዐࡔՎ߫‫ڦ‬গօഐ‫ޚ‬ăᅺ ُLj࿲ၱ࡛‫ٷڦ‬႙ࣼࣃፕ೗૛‫ڦ‬ዐࡔLj ๟ଓગགྷᇴ‫ޅ‬ৠࢅස‫פ‬૭‫ڦ‬ට࿿Ljுᆶ

ဦ႐੊ଉ‫ڦ‬ཪ๫Ljໜᅪࣩࣃ‫ڦ‬ৠ෥Ljස ࠟ‫پ‬࿔ටࣃ૛ષ஦ዷᅭ൧ࣉ෷຤‫ࣃۯڦ‬ ࣅ‫ڦ‬ዘࣼLjටؓසẪ‫ں‬௲ၭLjසౡᇀ‫ޅ‬ ԓዐ௢ք‫פڦ‬૭Ljৎੂඐईആጎᅴ‫ޜ‬Lj ई‫ۯ‬ईሂLjӁୁᆥ‫ۯ‬ăሞᅃ‫ޗޗ‬ᆩ०‫ڇ‬ ࣃԴࠎુ‫ڦ‬ፕ೗૛Lj࿲ၱ࡛ᆩጲम௺ߌ ܸଳ‫ظڦۯ‬ፕ૰ਗ਼ࣃକᅃ߲߲ా႐‫ڦ‬๘ হăሞᅃ‫ޗ‬ఁྺĐ࿢‫ݝڦ‬क़đ‫ڦ‬ፇࣃ ૛Lj໱़௮ࣼକ৹න࡚ཡ྘‫྘ڦ‬ਏLjᄺ ௮ࣼକ໱ሞᆈࡔ঍ୁᆴბ೺क़‫ၙߌڦ‬ă ኄၵփཞ‫ڦ‬࿔ࣅ‫ޅ‬ஸ‫ْۼ‬Ⴞᆶዂ‫ں‬බࢇ ৊໱‫ࣃڦ‬૛Ljඟ֖࠵ኁߌ‫܀ڟ‬ᅃ࿮ܾă ፕྺ91ࢫᅝຍॆLjౘኟমᆛᆶኄ ᅃ‫پ‬ටวฉ‫ڦ‬ᅃൎ༬ዊǖጲ႑Ă‫܀‬૬Ă ߲Ⴀး௽Ăߎᇀ՗‫ٳ‬Ă༬૬‫܀‬ႜăዐࡔ ‫ڦ‬ኄᅃ‫پ‬ටঢ়૦‫ڦ‬๟ኄ߲‫ࡔٷ‬ఫๆ‫౎ܠ‬ ࿔ࣅࢅมࣷ‫ڦ‬Վࣅă໱‫ڦ‬ፕ೗ඟ࿢்௬ ‫ڦܔ‬๟ໟೌᅃᄣ‫׭ڦ‬๨‫ޅ‬ৠईටඖዐᅃ ߲਎‫ٷ‬ට૽ăิ‫׊‬ᇀ߸ेਸ‫ݣ‬Ăߛ໏݀ ቛՎࣅ‫ڦ‬ዐࡔLj‫ٷ‬և‫ݴ‬ዐࡔ‫ڦ‬91ࢫ౎ൟ ටሞࡻટ࿻‫ۉ‬ᆖLj‫ۯ‬஦Ăࢻ૴ྪ‫ڪ‬ဇ‫ݛ‬ ௃༹‫ڦ‬ᆖၚዐ‫ٷ׊‬ăౘኟম໯ሞ‫׭ڦ‬๨ ዘ൪ሶ๟ᅃ߲਎Վዐࡔ‫ڦ‬໫ᆖĊĊဇև ዘኔĂथ໏‫׭ڦ‬๨ࣅଛՎĂೖ޷ֶਐĂ ႎᇑ৹ሞ‫׭‬๨ዐ‫ڦ‬း௽‫ܔ‬૬ă໱‫ࣃڦ‬ ፕLj࿮ஃ๟௮ࣼऄሞփ܏કቧ‫ۼڦ‬๨ ࣅ‫ڦ‬၄‫پ‬ዘ൪‫׭‬૛‫߾௷ڦ‬Lj࣏๟ሞዐ ࡔ‫ิ܀‬ጱ౰ॆབྷዐ‫࡚ڦ‬ጱLj੗ᅜੂ‫؜‬

ౘኟম߸ഽۙ‫ڦ‬๟߲ටLj໱‫ࣃڦ‬Դٗփ ᄄ๦ఫྔሞ‫ڦ‬ቧ૰ă‫ڍ‬ဦੂࣃॆԴူఫ ၵԴఏฯ౪‫ڦ‬՗‫ٳ‬Lj੗ᅜߌ‫ڟ‬ႌႌၠඵ ‫ڦ‬՗ၡԝࢫ‫ټ‬ઠ‫ڦ‬ઓउᇑ௚னăሞᅃ‫ޗ‬ ఁྺĐ࿢đ‫ڦ‬ጲࣃၟ૛Ljౘኟমᆩᅃ‫ٷ‬ ೌ‫ݹ‬෥ԝৠઠ‫؜תݒ‬ጲम‫้ړ‬฿஌௚฿ ‫ాڦ‬႐ăኄዖഽଜ‫ڦ‬෥֒‫ܔ‬Բ‫תݒ‬ඟ໱ ‫ࣃڦ‬ፕ߸၂‫ڥ‬ቧ૰ๆፁăཞ้LjԨْቛ બ૛Ljᄺᆶब‫ޗ‬໱ሞ૧࿿೶֖ेቛબ‫ڦ‬ ၭፕăኄၵፕ೗‫ۼ‬ᅜĐ࿮ཀྵđኁ‫ڦ‬ঙ‫܈‬ ࠵ִ૧࿿೶ኄፗ‫׭‬๨Lj໱ထྭኄዖĐై ఁđ‫े߸ࠕీ݆ࣃڦ‬ඇ௬‫׃ں‬ຎሞ໱ᄅ ૛‫ڦ‬มࣷጒༀă ԨْĐ้‫پ‬đቛબᆈࡔ‫֧ڦݛ‬ቛ ටLjઠጲೝຯࣃ઴‫ڦ‬MBSB! EBMZሞ থ๴Ėࣀ࿕ዜ਽ėऻኁ֑‫้ݡ‬ຫ‫ڢ‬ǖ! Đ࿢࢔ဠ࣌ኄଇ߲ࣃॆ‫ڦ‬ፕ೗Lj໚඗ే ੗ᅜ၂ܸᅟ९‫؜ੂں‬ኄଇ࿋ᅝຍॆሞ‫ظ‬ ፕ‫߭ޅ‬ฉ‫ڦ‬փཞă໱்࢔ኈํ‫ں‬ਗ਼ࣃ‫؜‬ କా႐‫ڦ‬๘হăౘኟমሏᆩഽଜ‫ڦ‬෥֒ ‫ܔ‬ԲLjഽࣅ༹߲Ǘܸ࿲ၱ࡛‫ࣃڦ‬ፕੂຼ ०‫ڇ‬Lj‫ڍ‬๟‫ేړ‬ኈኟጽ෇໱‫้ࣃڦ‬Ljే ీִਥ‫ڟ‬ᅃ߲‫ాڦ޷ݿ‬႐๘হLjኄጣํ ඟට৚ဠăፕྺᆈࡔටLj࿢࢔႗‫ڟੂݺ‬ ዐࡔᅝຍॆ‫ظ‬ፕ‫ڦ‬փཞLj߸ዘᄲ‫ڦ‬๟Lj ၂඗ኄၵࣃీࠕඟ࿢߸କ঴ኈํ‫ڦ‬ዐࡔ มࣷӥༀăđ

ዐࡔ‫پړ‬ᅝຍॆতၬ ᒉႝӣມඇ߼ॺᅶ‫ݴ‬इ‫ٷ‬ঃ ᆯ ෌ ๗ ๭ ֠ॆ࿪૧Ąထਖ਼ ‫ظ‬Ӹ‫ڦ‬ዐࡔ‫پړ‬ ᅝຍঃDŽᅜူ० ‫׬‬ĐDDBBđDžত ၬă3123౎‫܈‬इঃ ఁ‫ݴڇ‬՚๟ǖᒉႝ इ‫ڥ‬ፌॅ౎ൟᅝຍ ॆঃĂӣມඇइ‫ڥ‬ ፌॅᅝຍॆঃĂ߼ ॺᅶइ‫ڥ‬ዕว‫৽ׯ‬ঃăᇑُཞ้Ljइ‫ڥ‬ፌॅ౎ൟᅝຍॆঃ ‫ڦ‬ᒉႝ‫ڦ‬๯ْᆈࡔ߲ቛᄺሞᆈࡔࣀටᅝຍዐ႐৊ႜă ໚඗ኻᆶ37໠Ljᒉႝඐ๟ዐࡔ‫پړ‬ম‫౎ڦ؜‬ൟᅝຍ ॆኮᅃă໱‫ڦ‬ፕ೗ᅙঢ়ሞ࢔‫ܠ‬ำᇤ೤ߛ‫ࡔڦ‬ाऐࠓቛ‫؜‬Lj ԈઔெࡔႩຯ‫پړܘ‬ᅝຍձ࿿࠷Ăఎຯ੔ዐᄕᅝຍॆኮ ॆĂᆇ౅ࡔॆࣃ઴Ăዐᄕெຍბᇾெຍ࠷ĂᅉԲ૧ჱ‫ړ‬ ‫پ‬ᅝຍዐ႐Ăԛ৙ৃනெຍ࠷ĂศᒰPDU‫پړ‬ᅝຍዐ႐ă ཞ้Lj໱ᅨ෇ྷᆯྼਖ਼ྂĄೝ൮ਖ਼एূࣷ)Victor Pinchuk Foundation*‫ظ‬૬‫ڦ‬3123౎‫܈‬Đ࿄ઠ๘‫پ‬ᅝຍঃđࢅᆯԛ ৙ৃනெຍ࠷ਉӸ‫ڦ‬Đ3123கۛ૧‫ݐݥ‬ᅝຍට࿿đă ᒉႝ‫ڦ‬ፕ೗࢙ੵփཞ௃༹ଶᇘLjԈઔ՗ᄇᅝຍĂฝ ᆖᅝຍĂᆖၟጎዃᅝຍ‫ڪ‬ăഄዐLj՗ᄇᅝຍ๟໱ፕ೗ჽჄ ‫ڦ‬ᅃ߲ዘᄲᅺ໎ăሞቛબമLjᒉႝࢾକ‫ٷ‬ଉ้क़৊ႜ࠽‫ݘ‬ ‫ڦ‬ჺ৯ࢅ‫׊‬೺‫֒ںํڦ‬ಇăཚࡗኄዖ‫ظ‬ፕLj࠵ዚ்ీࠕߌ ๴‫ڟ‬໱໯‫ظ‬ሰ‫܀ں‬༬‫ڦ‬Ăுᆶዘް‫ڦ‬ᅝຍᇕჾă इ‫ڥ‬Ԩাዐࡔ‫پړ‬ᅝຍॆፌॅᅝຍॆঃ‫ڦ‬ӣມඇ ๟‫ڼ‬ᅃ࿋इ‫ڥ‬ዐࡔ‫پړ‬ᅝຍॆঃၜ‫ڦ‬ၑߗᅝຍॆă໱ሼ ঢ়ፕྺዐࡔၑߗ࠷ྸᅃ‫پ‬՗ᅝຍॆ֖ᇑ311:ྰ౅ຯມ౎ ቛLjཞ้໱‫ڦ‬ፕ೗ᄺ୭ْሞᆈࡔࣀටᅝຍዐ႐ቛ‫؜‬LjԈ ઔ֖ᇑ311:౎ఁྺĐOne Degree of Destination” ૴ቛă ዐࡔ‫پړ‬ᅝຍঃ๟ ᆯമ෌๗ጂࣀ‫ٷ‬๑࿪૧Ą ထਖ਼ᇀ2::8౎‫ظ‬Ӹ‫ڦ‬Ljཞ ้໱ᄺ๟ᅃ࿋‫پړ‬ዐࡔᅝ ຍ๭֠ॆăइঃኁ்‫ۼ‬๟ ሞᅝຍ‫ظ‬ፕฉᆶጝሁ‫ׯ‬ज‫ڦ‬ዐࡔᅝຍॆࢅᅝຍೠஃॆăထ ྭཚࡗኄ߲ঃၜઠࠞ૤ዐࡔᅝຍॆ‫ظڦ‬ፕLjཞ้ඟ‫ٷ‬ዚ߸ ेକ঴ዐࡔᅝຍ‫ܔ‬ᇀዐࡔ‫پړ‬࿔ࣅ‫ࠋڦ‬၅ă

ᅝቛणᕟ

‫ظ‬ᅪยऺ

՗ᄇᇑࣼࣃ‫ڦ‬ᅝຍआࢾ

Đዐ۫ኮ࠼đฝᆖቛ

քઙ‫ڤ‬Ąೄ༬ǖ ᄩว‫ॆۭࠟྺׯ‬ਏยऺ฾

ፌJO‫ۉ‬సዷ༶ᆴဥǖ॔ᇢᆴဥ

ഄ⚍˖⋄⡍⦄ҷ㕢ᴃ佚 ᯊ䯈˖៾ℶࠄᑈ᳜᮹

ഄ⚍˖㓈໮߽ѮϢ㡒ԃ⡍म⠽佚 ᯊ䯈˖៾ℶࠄᑈ᳜᮹

໽༬‫پړ‬ெຍ࠷‫ټ‬କႎᅃ୾ᅝຍቛLj ໲ᅜඇႎ‫ڦ‬ঙ‫܈‬༑໭କጲ61౎‫پ‬ᅜઠ՗ᄇᅝ ຍᇑࣼࣃ‫ڦ‬ଳऄ࠲ဣăԨْቛબᅜெࡔ؏ၡ ࣼࣃ‫ێ‬एටমਖ਼სĄհ஍ਖ਼ࢅᆈࡔࣃॆ‫ٷ‬࿐ ऊਖ਼౅‫ܔྺࣃڦ‬ԲLjඇ௬‫ں‬ቛ๖‫؜‬ଇዖপ඗ փཞ‫ڦ‬՗ᄇᅝຍႚ๕ǖጩ๞ᅝຍࢅဥਗᅝຍ ሞࣼࣃฉ‫ڦ‬ᆌᆩăཞ้ቛબᄺԈઔၟDjoez! Tifsnboኄᄣ‫ڦ‬ዸఁ‫پړ‬ᅝຍॆፕ೗ă

ُْఁྺĐዐ۫ኮ࠼đ‫ڦ‬ቛબࡥ߃କઠ ጲԛ‫ڟݥ‬ዐჱ‫ں‬൶‫ڦ‬ᅝຍॆ்‫ڦ‬ፕ೗Ljཚࡗ ໱்‫ڦ‬ፕ೗Ljඟ‫ٷ‬ዚକ঴ઠጲዐ۫‫ڦ‬ᅝຍॆ ்๟සࢆ༑໭ฝᆖᅝຍ‫ڦ‬ᇕჾ՗‫ٳ‬Ủ૰ăᆶ ၵፕ೗๟኱ӣ‫ں‬ཚࡗቷ၎ऐઠऻ୤Ljܸᆶၵ ሶ๟ᆆࣴ‫ں‬ཚࡗ‫ڼ‬ෙ‫ڦݛ‬ঙ‫܈‬ઠত๖ฝᆖर ຍ‫ڦ‬փኈํႠă֖ेԨْቛબ‫ڦ‬ᅝຍॆઠጲ փཞ‫ںڦ‬ᇘLjኄ๑‫ڥ‬ኄْቛબ߸े௷ፃႠă

‫ܔ‬ᇀॺዾංઠຫLjքઙ‫ڤ‬Ąೄ༬ᅙঢ় փৈৈ๟ᅃ࿋ࡻટ ࿻‫ྥٷ‬ăසৃLj໱ ᆼภፁॆਏยऺᄽ କă໱‫ڼڦ‬ᅃ߲ॆ ਏยऺဣଚॽࣷᇀ ူዜኟ๕ሞ౨ሀ݀ ႜăഄዐᆶᅃဣଚ ጞጱĂᅖጱĂມට ᇥߓࢅມට‫ض‬ăഄ ዐፌᆅටጀణ‫ڦ‬๟ ኄቧස࡛ӂ၍ႚጒ‫ڦ‬ມට‫ض‬ăኝ߲ᆩୁ၍ ႙ඤ‫ټ‬ᆘఢ֌ଙፔ‫ض‬ཀྵLj‫ူڹ‬ᆩ‫֌ূ܆‬ଙ ૶থLj‫ض‬ཀྵࡋሶᆩ੗ᅎ‫ྂۯ‬ಎ‫༺پ‬ă਍ೄ ༬‫׬‬ኟ๟ୁ၍ሰ႙‫ڦ‬ჽჄႠဌᆅକ໱ă

ຫ‫ۉڟ‬సᆴဥLj‫ॆٷ‬ᅃۨ‫ܔ‬ዷ༶ૌᆴ ဥփఔิକLjԲසዷ༶ࠅᇴĂዷ༶‫࠷ݗ‬ ‫ڪ‬ă‫ڍ‬๟ፌৎᆈࡔᅃॆᆴဥ෉ॲਸ݀ࠅ ິ݀௽କᅃ߲ႎ႙‫ڦ‬ዷ༶ᆴဥĊĊዷ༶॔ ᇢăኄ੼ᆴဥঞ྘ॆ்ሹ஺߸ࡻ‫࠶ں‬૙॔ ᇢԈઔසࢆၹۙ൲‫ݖ‬ኮक़‫࠲ڦ‬ဣĂසࢆྜ ฀॔ᇢ‫ڦ‬ยแĂසࢆ৑੗ీ‫ظڦ‬ፕ॔ᇢ‫ڦ‬ ঢ়षॏኵăᆴဥ‫ڪڦ‬प‫ྺݴ‬ፌ‫ڦ؛‬ລਥ‫׺‬ ‫॔ڟݗ‬ᇢҾඇยแLj‫ڟ‬ፌࢫ൲‫ݖ‬ኮक़‫ڦ‬ม ࣷ࠲ဣăኝ߲ᆴဥ‫࠲ڦ‬ਸ਼ԥҾಇ‫ں‬ๆ‫ݴ‬ᆶ Ⴞă྘ॆ்ᄺీཚࡗኄ߲ᆴဥਏ༹‫ں‬କ঴ ॔ᇢ࠶૙ࡗ‫ײ‬ăᄺႹ࢔‫ٗॆ྘ܠ‬࿄ၙࡗᄲ ঢ়ᆐᅃ߲ᅜ॔ᇢྺዷ༶‫ڦ‬ᆴဥLj‫ڍ‬๟၎႑ ኄ߲ႎᆗ‫ڦ‬ዷ༶ᆴဥࣷဌᆅ࢔‫ࡻܠ‬ആ‫྘ڦ‬ ॆă!

䆺ᚙ䇋ᶹⳟ㔥キ˖

䆺ᚙ䇋ᶹⳟ㔥キ˖

www.tate.org.uk

www.vam.ac.uk


‫ڼ‬214೺

61

ᅼૂ

3123౎౹ዞᅼૂ‫ٷ‬ঃতၬ ໽ુࢅԲն‫ݴ‬इፌॅఴ౰‫ٷ‬ঃ 3 1 2 3 ౎ ౹ ዞ ᅼ ૂ ‫ ٷ‬ঃ DŽ N U W! Fvspqf! Nvtjd! BxbsetLj०‫׬‬FNBDž ৎනሞ‫݆ࡔڤ‬નਖ਼‫ޟ‬ਉႜକฺ‫ڦٷ‬Ӱঃ ૝ăኄ߲ᅃ౎ᅃ‫ڦ܈‬ඇ൰ᅼૂฺ๚ቷ૩ ဌᆅକ๘হ߳‫ૂڦں‬༇௽႓‫ׇڟྥٷ‬Lj ‫أ‬କ໽ુĄຯྼᓱ༬ĂઙబĄ‫ڪૃڤ‬ெ ࡔৎ೺ႎৌཀࢫኮྔLjᆈࡔටഘཷ༹ Pof! ejsfdujpoĂआԖඇ൰‫ࡔࡣڦ‬Đౕ ๽đQtzᅜतዐࡔ‫ڦ‬ටഘ౾ၟࡣ߹ᄺ‫ۼ‬ ฺጎ‫؜‬ဝ֖ेକኄฺْ๚ă ெࡔୁႜၕ٩౰ߤ๮໽ુĄຯྼ ᓱ༬‫ׯ‬କ‫ړ‬ඦփඟ‫ٷྟړں‬ᆔॆLjధူ କĐፌॅ౰ߤ๮đĂĐፌॅ࿸໼՗၄đ ࢅĐፌॅሰ႙đෙ߲‫ٷ‬ঃăĐፌॅߤ ൸đঃԥႎิ‫پ‬ටഘ౰ߤ๮Dbsmz! Sbf! Kfqtfo๭෇శዐLj໳‫ڦ‬ᅃ൸ĐDbmm! nf! nbzcfđֽ૴߳‫ٷ‬ӽ‫ڇ‬ຕዜăٗᆈࡔY! GBDUPS჋Ⴏবణዐྃᆗܸ‫౎ڦ؜‬ൟ ఴጱཷ༹ୁႜፇࢇPof! ejsfdujpoऍӨ ዚ‫ܔܠ‬๮ԈઔMbob! Efm! Sfzइ‫ڥ‬Đፌ ॅႎටđঃǗĐፌॅఴߤ๮đĂĐፌॅ ୁႜߤ๮đĂĐፌॅ๘হ࿸໼՗၄đෙ ߲ঃၜሶ‫෇ࡃۼ‬କेధ‫ୁٷ‬ႜၭཀྦྷॊ ຯནĄԲն‫ڦ‬ఁူLj໚඗ॊຯནĄԲն ‫ྟړ‬࿄ీൕጲଶঃLj‫ڍ‬๟໱ཚࡗWDS ၠඇ൰ߤ௚՗๖Ljৃྟ๟ସ໱ዕวవྮ ‫ڦ‬ă ُྔLjઠጲࡣࡔ‫ڦ‬Đౕ๽đೞ঺ ᅃ൸‫ޅ‬௘ඇ൰‫ڦ‬ĐॿళTUZMFđຩ૧ ൚ጽĐፌॅᅼૂ୤ᆖ‫ټ‬đ‫ٷ‬ঃLjుएĄ ௝బࢅଠ੝ࠅᇴ‫ڥڪ‬ঃ‫ࢽٷ‬ᄺ߳ጲᆶ໯ ቘइăፌኵ‫࠲ڥ‬ጀ‫ڦ‬๟Ljઠጲዐࡔ‫ߤڦ‬ ๮ࡣ߹ᅃਉ‫ڥܡ‬Đඇ൰‫߭ޅ‬՗ᄇ‫ٷ‬ঃđ ྺFNB‫ټ‬ઠକࣀᇕႎ๞૰ă෇ྷĐඇ ൰ፌॅᅝට‫ٷ‬ঃđਦ჋‫ڦ‬ዐࡔߤ๮ࡣ ߹቟฼ԈઔૅࡘబĂ‫ڱ‬கĄԲનሞా‫ڦ‬

TAKE THE CROWN SPCCJF!XJMMJBNT

1

HALCYON FMMJF!HPVMEJOH

2

EVOLUTION KMT

3

18 MONTHS DBMWJO!IBSSJT

4

STRONGER TOGETHER NJMJUBSZ!XJWFT

5

Պड‫ۅ‬ೠǖ

ඇ൰ഄ໱௽႓Ljइ‫ڥ‬ኄ߲๺ඵăĐధ‫ڟ‬ ኄ߲ঃ࿢࢔ঐӍăวྺᅃ߲ዐࡔටበ‫ڟ‬ NUW‫ڦ‬࿸໼ฉధঃ࢔փඹᅟLj࿢ߌႇ ᅃ኱ኧ‫׼‬࿢‫ڦ‬ඇ൰ߤ௚ăđ‫ٗ߹ࡣړ‬൅ భຯෙႢ‫ھ‬ፇࢇ๮ዐথࡗঃԗ้Lj‫ٷ‬ဠ ࡗྭ‫ڦ‬໱ᆶၵᘺჴLj૶૶ߌႇߴጲमཨ ೑‫ີݹڦ‬ăኄᄺ๟ዐࡔߤ๮๯ْइ‫ڥ‬ NUW౹ዞᅼૂ‫ٷ‬ঃ‫ڦ‬ණ੗ăፌସටᅪ ྔ‫ڦ‬๟इ‫ڥ‬କୃၜ༵ఁ‫ڦ‬ၭཀࢫૅࡘ బLj‫ྟړ‬৩඗੓૭࿮๭Lj‫ׯ‬କႎ‫ڦ‬Đಥ ಞ౰ྦྷđă ໚඗‫ڥ‬ঃ๟बॆ࣌ဠLjबॆؔLj ‫ڍ‬๟փీ‫ڦࡗٱ‬๟‫ྟړ‬၄‫ूׇ‬ՠ‫ڦ‬՗ ᄇLj੗࿍๟႓࠼᥉᥎ăெ౰ዷ‫ڻ࡛׼‬Ą ਖ਼୛ఛ‫ۯټ‬ඇ‫ׇ‬ඤ൧Ljຯྼᓱ༬ว‫࢒ح‬ ෥‫ࢤੱ܌‬෥ฉᅊघ൧၅‫א‬ĂĐౕ๽đ‫ٷ‬ ཌ჎ૢഏக࿸ĂBmjdjb! Lfztआංኮူ ‫ߒڑ‬ൗččFNBም‫ྺ܈‬࿢்ໃฉକᅃ ‫ׇ‬৛֒‫ڦ‬ඇ௽႓ᄇ‫؜‬ă

և‫ݴ‬इঃఁ‫ڇ‬ǖ ፌॅߤ൸ǖCarly Rae Jepsen, "Call Me Maybe" ፌॅႎටǖOne Direction ፌॅ౰ߤ๮ǖTylie Swift ፌॅఴߤ๮ǖJustin Bieber ፌॅୁႜߤ๮ǖJustin Bieber ፌॅຫ‫ߤא‬๮:Nicki Minaj ፌॅᄩࡐߤ๮;Linkin Park ፌॅ‫ۉ‬ጱૂߤ๮ǖDavid Guetta ፌಕ‫ߤཷີݹٷ‬๮ǖOne Direction ፌॅླྀ४ႎට;Carly Rae Jepsen ඇ൰‫߭ޅ‬՗ᄇ‫ٷ‬ঃǖࡣ߹

One Direction3D‫ۉ‬ᆖ௽౎ဲཀቛᆙ POF! EJSFDUJPOᄺႹᅙঢ়๟߲ ዋ๮੗ඤ‫ڦ‬௽႓ཷ༹Lj‫ڍ‬๟၄ሞ໱்‫ڦ‬ ๚ᄽॽࣷ߸ฉᅃ୍֫ă਍၎࠲Ԓ‫ڢ‬Lj໱ ்‫ݛ࠳ڦ‬4E‫ۉ‬ᆖॽᆯሼঢ়इ‫ڥ‬3115౎ ӎຯਸ਼༵ఁ‫ڞڦ‬ᄇNpshbo! Tqvsmpdlኸ ‫ڞ‬Ljᅜᅃဣଚᄇ‫ࣷא‬၄‫ׇ‬ጨଙࢅటࢫࢾ Ⴡྺ໎֌Ljኝև4E‫ۉ‬ᆖᇨऺᇀ௽౎ဲ ल݀ႜ‫؜‬๳Lj‫้ڟ‬ඇ൰‫ߤڦ‬௚‫ࠕీۼ‬ᅃ ‫܃‬ኄ߲๘হ౾ၟཷ༹‫ڦ‬໼മటࢫă ᇀُཞ้LjTqvsmpdlᄺॽࣷᇑഄ ໱ᄇᅝ‫ྥٷ‬ዮසCfo! Xjotupo-! Bebn! Njmbop-! Tjnpo! DpxfmmࢇፕLjಆฝ ଷᅃև௮ຎY! Gbdups‫ۉ‬๫჋Ⴏবణ๟ සࢆॽPof! Ejsfdujpoླྀฉ๘হୁႜ ૂ༇‫ࠤڦރۥ‬๚ă๘হ჋Ⴏবణ‫ྥٷ‬ Tjnpo! Dpxfmmຫ‫ڢ‬ǖĐఊߵ๟߲ᆫႯ ‫ڞڦ‬ᄇLj໱ీࠕඇ‫ݛ‬࿋‫ں‬Lj໼മటࢫ ‫࠵ॽں‬ዚ‫෇ټ‬Pof! Ejsfdujpoৃཀ‫ڦ‬ኈ ኟิऄăđܸᅜಆೌ‫ِދ߭ޅ‬ዸఁ‫ڦ‬ ࡻટ࿻‫ڞ‬ᄇNpshbo! Tqvsmpdl‫ܔ‬ᇀኄ ْࢇፕᄺᅴ‫׉‬႗‫ݺ‬Lj໱՗๖ኄ‫ܔ‬ᇀPof! Ejsfdujpoૂ‫ܓ‬ઠຫ๟ᅃ߲వ‫ڦڥ‬ऐࣷ ࢅெ௴‫ڦ‬ຨक़ăಆฝ໱்‫ڦ‬ᄇ‫ײࡗ؜‬ժ ൐ॽኄၵᇑඇ൰‫ີݹڦ‬ᅃഐ‫ݴ‬ၛࣷ๟ᅃ ߲૦๏Ⴀ‫้ڦ‬ਗ਼Lj໱ጲमᄺ࢔ঐӍీࠕ ‫ྺׯ‬ኄ߲૦๏ࡗ‫ڦײ‬ᅃᇵă Pof! Ejsfdujpoૂཷሞፌႎᅃ‫ׇ‬ெ

ᆈࡔጆडಇႜӽ

ሞߑߑࠅք‫ڦ‬ፌႎ ᅃዜ‫ڦ‬ᆈࡔୁႜᅼૂಇႜ ӽዐLjᆈࡔୁႜૂ༇‫׉ڦ‬ ൞ຏSpccjf! Xjmmjbnt‫ټ‬ ጣፌႎጆडĖUblf! uif! Dspxoė࢙෢ᆈࡔጆडӽ ‫ڇࢅڇ‬൸ӽ‫ڇ‬Lj‫ݴ‬՚࿋ᇀ ӽ๯ăFmmjf!Hpvmejoh‫ڦ‬ፌ ႎጆडĖIbmdzpoėሶ৆ ໜഄࢫăܸฉዜߑႎৌ‫ڦ‬ Dbmwjo! Ibssjt‫ڦ‬ጆडĖ29! Npouitėሶᅃူጱ஌‫ڟ‬କ ӽ‫຺ڼڦڇ‬࿋ăሞ‫ڇ‬൸ಇ ႜӽ‫ݛ‬௬LjMbcsjoui! Gu! Fnfmjf! Tboef‫ڦ‬Cfofbui! Zpvs! Cfbvujgvmᅈ඗቞ ਍ӽ‫ܾڼڦڇ‬࿋Lj৆ໜ ഄࢫ‫ڦ‬ሶ๟౾ၟཷ༹Uif! Xboufe‫ڇڦ‬൸ĖJ! Gpvoe! Zpvėă Ԩዜӽ‫ڦڇ‬ፌ‫ٷ‬ᆔ ॆ‫ݥ‬Spccjf! Xjmmjbntఎ ຌă໚඗ኮമCCD! Sbujp! 2ॽ໱ٗխ‫ݣ‬ӽ‫ڇ‬ዐઙူLj Ⴧ‫׬‬Đ࿢்‫࠵ڦ‬ዚ๟‫ړ‬ ူ‫ڦ‬24.34໠‫ڦ‬൞ณ౎Lj ࿢்‫ۉڦ‬໼ኻխ‫ݣ‬໱் ࣷဠ࣌‫ߤڦ‬൸Lj࿢்փ ඓۨSpccjf‫ߤڦ‬൸൞ณ ౎்ࣷဠ࣌ăđ‫ڍ‬๟ኄ ْSpccjf‫ټ‬ጣ໱‫ڦ‬ፌႎ

‫ڇ‬൸ĖDboezė࢙෢ଇ‫ٷ‬ ӽ ‫ ڇ‬Lj ժ ൐ ໱ ‫ ڦ‬Ė U b l f! uif! Dspxoėጆडၨଉ ‫ࢁࡗג‬નၭ༵ൗᄇጾॆ Boesf! Sjfv‫ۉڦ‬ᆖᇱำ ۜࢇणăਐ૗ฉᅃْీᆶ ኄዖॅज‫ڦ‬๟ඁ౎22ሆ‫ݻ‬ Sjiboobă‫้ړ‬ೞ঺‫ڇ‬൸ ĖXf!Gpvoe!uif!Mpwfė ࢅጆडĖUbml! Uibu! Ubmlė໳‫ݴ‬՚‫ک‬ฉᆈࡔ ጆडࢅ‫ڇ‬൸ӽ‫࠴ڦڇ‬ਬဝ ࿋ăఴጱ౾ၟཷ༹KMT‫ڦ‬ ‫຺ڼ‬ቧጆडĖFwpmvujpoė ሶ‫ࡗג‬କฉዜጆडಇႜӽ ‫࠴ڦ‬ਬDbmwjo! Ibssjt‫ڦ‬ Ė29! NpouitėLjಇሞԨ ዜጆडӽ‫ڼڦڇ‬ෙ࿋ă ཞ้Ljႎ෇ጆडӽ ‫ڦڇ‬ጆडᆶǖ࿋ਃ‫ڼ‬ๆ ࿋ ‫ ߤ ڦ‬ਗ ᄇ ‫ ॆ א‬B o e s f! CpdfmmjLj໱‫ټ‬କጲम‫ڦ‬฽ ‫ڐ‬বዷ༶ጆडăଷྔLjമ CCD‫ڦ‬EK-Disjt! Npzmft ‫ ټ‬ጣ ໱ ‫ ڦ‬ႎ ጆ ड Ė U i f! Ejggjdvmu!Tfdpoe!Bmcvnė ႎৌӽ‫ڇ‬24࿋ă ሞ ‫ ڇ‬൸ ‫ ݛ‬௬ Lj U i f! Xboufe‫ڇڦ‬൸ĖJ! Gpvoe! Zpvėᅙঢ়๟໱்‫ڼ‬೿ْ ‫ک‬ฉलਬ‫ڦ‬࿋ዃă

฾཯૴ᲱĖ࿢ᄲߴేė ࡔ‫ۉ‬๫໼ፇኯ‫ڦ‬ᄇ‫ࣷא‬૛ཪ୞କኄ߲‫ۉ‬ ᆖऺࣄăኄ߲ᄇ‫ࣷא‬ᄺ๟ᆯெࡔ‫ۉ‬๫໼ ፇኯ‫ڦ‬ᄇ‫؜‬૦๏ዐፌฺ‫ڦٷ‬ᅃْLj‫ࡗג‬ ᅃྤ‫؜ີݹڦܠ‬ဝକኄْᄇ‫ࣷא‬ă֖ٗ े3121౎჋Ⴏऄ‫ۯ‬Y! GbdupsᅜઠLjኄ ߲ૂ‫ܓ‬ᅙঢ়݀๳‫؜‬2411-1111ቧጆडLj ຕْ‫ک‬ฉ౹ெૂ༇ୁႜӽ‫ڇ‬๯࿋ă ᆈࡔ౾ၟఴཷPof! Ejsfdujpoኄዜ ᄺࣷ݀ႜጲम‫ܾڼڦ‬ቧጆडĊĊඇႎ୤ ᅼ๪‫ۜٷ‬Ė‫ټ‬࿢࣮ॆėăُമLj໱்‫ڦ‬ ๯ኧ‫ڇ‬൸Ė൞‫ؾ‬փାӣė‫ဴࠀׯ‬ഐඤ‫ח‬ ࢫLj໱்ᆼტ໏ధ‫ܾڼ؜‬ኧ‫ڇ‬൸Ė໬ໟ ኮ๚ėăኄ๯ߤᆯᆈࡔ‫ظࢤړ‬ፕ֍ጱҸ ‫ڤ‬Ąထન೷ႀLj‫ټ‬ᆶ໱ቲಈ๕‫ڦ‬౪൧ ௷ᄭ‫߭ޅ‬ăኝኧ‫ڇ‬൸NWᅜ࢒ӣࣃ௬‫װ‬ ၄ăፇࢇ‫ڦ‬࿵߲ఴ࡚ፖሞ୤ᅼ๪ాLjԑ ጣञ໱ҾҾৢৢ‫ں‬Չ‫ڑ‬Չ‫א‬Lj࿔ᅝ‫ܹݔ‬

ๆፁă ‫ُأ‬ኮྔLjሞፌৎਉႜ‫ڦ‬NUW౹ ዞᅼૂ‫ٷ‬ঃฉLjኄኧටഘఴཷ࣏ቌጽକ ፌ੿ඤ‫ີݹ‬ঃࢅፌ๴ድణႎටঃଇၜ‫ٷ‬ ঃă ࡻટ࿻‫ڞ‬ᄇNpshbo! Tqvsmpdlᅜ ಆฝኴ‫ुڞ‬୤ೌĖ‫ڦࡽٷ‬࿢ė‫؜‬ఁă ሞ໱3122౎‫ڦ‬ᆖೌĖᆶ๏ᅜઠஜ‫ڥ‬ፌࡻ ‫ۉڦ‬ᆖė)Qpn! Xpoefsgvm! Qsftfout;! Uif! Hsfbuftu! Npwjf! Fwfs! Tpme*Lj໱ ‫ِދ‬କ၄‫ࡻپ‬ટ࿻‫ۉ‬ᆖฆᄽ࿆ܹ໿౪‫ڦ‬ փଆ‫ޅ‬ഘă ᆈࡔ౾ၟཷ༹Pof! Ejsfdujpoࢅ‫ڞ‬ ᄇNpshbo! Tqvsmpdl‫ڦ‬ኄْੵহࢇፕ၎ ႑ࣷ‫ߴټ‬๘হPof! Ejsfdujpoߤ௚ᅃْ փཞ‫ڦ‬๫ਥၛ๴ăᇨऺኄև4E‫ۉ‬ᆖᄺ ࣷᇀ௽౎5ሆ‫ݻ‬ሞඇ൰‫ۉ‬ᆖᇾ‫ݣ‬ᆙă

ৎනLj᜿‫״‬൪Ⴧք໱ᇑ ࿲ఎؔࢇ‫ڦא‬ඇႎ‫ڇ‬൸Ė࿢ ᄲߴేėᅙ୤዆ྜ‫ׯ‬ăኄ๟ ࿲ఎؔኟ๕օ෇ߤ༇‫ڦ‬๯ኧ ᇱ‫ڇظ‬൸ă‫ܔ‬ᇀኄ࿋Һ཯Lj ᜿‫״‬൪փৈᅜĐଇ࿋:1ࢫđ ৊ႜۙᏃLjժሞྲձ݀քଇ ටĐ࢒઀ᄅ৥ஜ௎ቷđă਍ ཪ୞LjĖ࿢ᄲߴేėኄ๯ߤ ᜿‫״‬൪փ‫ڍ‬ൕጲฉንᇑ࿲ఎ ؔࢇ‫א‬Lj໱ԨටᄺԈફକߤ ൸‫َڦ‬൸‫ظ‬ፕࢅ዆ፕ߾ፕă ԥᇤྺĐᅼૂྙཡđ‫ڦ‬ ࡘଠ᜿‫״‬൪‫ڢ؜‬዁ৃሼ‫ظ‬ሰ ࣀᇕૂ༇‫߲ܠ‬Đ‫ڼ‬ᅃđ‫ुڦ‬ ୤ăሞĐዐࡔࡻำᅼđবణ Բෘ೺क़Lj໱ᅜĐࡘଠ߭đ

‫ڦ‬ጆᄽঞ‫ڞ‬,ၲࡕ‫ۅ‬ೠඟ࠵ ዚᇡӡփీă ਍ဒLjኄ๯Ė࿢ᄲߴ ేė൸‫ޅ‬ฉබࢇକ᜿‫״‬൪ࢅ ࿲ఎؔଇට‫ڦ‬ᅼૂ༬‫ۅ‬ăߤ َ‫ݛ‬௬᜿‫״‬൪ሶሞĐੂຼႀ ߴ࿲ఎؔđ‫ڦ‬൧ߌኮူ՗‫ٳ‬ କᅃዖ߸ྺ‫ٷ‬ዚ‫ิڦ‬ऄༀ ‫܈‬ă


3123౎22ሆ27.33න

62

‫܁‬ກ

ဇӬცఁၭຫॆ਌ଶ3ྤ౹ᇮአުঃূ கܻਖ਼ຯీᇑ໱၎༵ժஃđǗெࡔກೠ ॆҸ௝ෘܻĄஆն༬ሞ‫܁‬କ໱‫ڦ‬ᅃև‫׊‬ ೊĖ൧ߌఴටėኮࢫຫLjĐக૛ჱຯ๟ ᅃ࿋ऄጣ‫ٷڦ‬฾čč‫ܔ‬ටૌ႐ଳᇑາၙ ศ‫ت‬৊ႜକ೪႐঴‫ڦݬ‬༑၃đǗဇӬც Ė๘হԒė‫׬‬໱๟Đᅃ࿋ཀ֍Ljᅃ࿋ਏ ᆶ૛‫ײ‬Ԙᅪᅭ‫ڦ‬ኈኟᅝຍॆđǗெࡔ! Ėհ๗‫࣍ܙ‬൰Ԓėຫ໱Đ๟‫پړ‬ဇӬც ࿔ბፌหആĂፌਏཀޯ‫ڦ‬ፕॆđǗᆈࡔ Ė࠵ִॆԒė߸փᄄ๦‫ܔ‬໱‫ڦ‬೺‫ځ‬Lj ຫĐக૛ჱຯူْ޿‫ڦڥ‬ঃLj޿๟౷Ԟ ܻ࿔ბঃକđă

ৎ೺LjဇӬცዸఁၭຫॆࡘྼ ܻĄக૛ჱຯೞႎፕĖ൧௚ėइဇӬც አުጨዺ‫ڦ‬࿔ბঃLjܸ໱Ԩටඐ਌ਨକ ኄ߲ঃၜࢅ3ྤ౹ᇮ‫ڦ‬ঃূă Đ࿢‫ڦ‬ᅃิ‫ۼ‬ሞ਌ਨথ‫ॆࡔة‬ऐ ࠓLj࿮ஃ๟న߲‫ڕ‬ಋኴአLj࿢ᅙঢ়਌ਨ କᅃൎઠጲࠅዚ‫ڦ‬๭෇ăđக૛ჱຯ ຫLjĐ࿢փၙԥੂፕ๟ᅃ߲๴ඪࢆአު ൞᭫‫ڦ‬ፕॆăđக૛ჱຯሞৃ౎౎‫؛‬ᄺ ਌ਨକᅃ߲ૌຼ‫ڦ‬࿔ბঃLjঃূሀᆶ 26111౹ᇮLjժ੠൩ဇӬც࣠ॆ࿔ბᇾ ‫ڦ‬ཞଏփᆩ੊୯໱ፕྺ౎‫܈‬෗ྤ༵ຯঃ ‫ࢪڦ‬჋ටă෗ྤ༵ຯঃ๟ဇᇕ࿔ბহ‫ڦ‬ ፌߛඵᇤLjᆶဇᇕ౷Ԟܻঃኮ‫׬‬ă Đ࿢փၙԥටණྺࠤፕጩༀLjđ க૛ჱຯၠ๲ᇎ໱޿ঃ‫ڦ‬ೠ྿்՗‫ٳ‬ႇ ᅪă‫ڍ‬ೠ྿ࣷ྿ᇵ்Սփఫ஺ࢅჿሇ෥ କLjĐக૛ჱຯ‫ڦ‬ኄዖༀ‫܈‬LjՋ‫گ‬କဇ Ӭცᇕณຕब߲փᇑ‫؜‬Ӳม૧ᅮࠬࠍ‫ڦ‬ ࿔ბঃăđ޿ঃඁ౎‫ڥڦ‬ዷக੗๣Ąञ ઙĄྂ୿༬ೠॏ‫ڢ‬ă க૛ჱຯ‫ڦ‬ਦۨඟဇӬც࿔ࣅև ߌ‫ڟ‬ๆ‫ݴ‬ᖿᖾLj࿔ࣅևሼ‫ܔ‬ೠ྿ࣷ྿ᇵ ຫፕኁࣷႌ඗থ๴޿ঃăĐ࿮ஃ໱਌ਨ ᇑ‫ޏ‬Lj໱ධ඗๟इঃኁLjđᅃ࿋݀ჾට ຫLjĐೠ྿ࣷฯ዁੊୯‫ڟ‬କ੗ీ݀ิኄ ዖ൧઄Lj‫ڍ‬໱்ධ඗ණྺĖ൧௚ė๟ৃ ౎‫ڦ‬ፌॅၭຫăđ ࿮‫܀‬ᆶ౾Lj3121౎Ljᅝຍॆ฽‫ں‬

ࡘྼܻĄக૛ჱຯ2:62౎‫ิ؜‬ᇀ க‫ڤ‬૛Lj๟‫پړ‬๘হ࿔༇ፌਏᆖၚ‫ڦ‬ဇ ӬცፕॆLjᄺԥණྺ๟౷Ԟܻ࿔ბঃ‫ڦ‬ ᆶ૰৪ኛኁă໱‫ڦ‬ፕ೗ᅙ‫݋‬ᅳ‫ׯ‬45ዖᇕ ჾLjሞ61‫؜ॆࡔ߲ܠ‬ӲLj݀ႜଉ‫ࡗג‬ഥ ྤ֩ă

ჱߣĄဇᄶઙᄺሼ਌ਨဇӬც‫ॆࡔڦ‬ᅝ ຍঃăဇᄶઙຫLj໱࿮݆ٗᅃ߲ᅃՉ‫ٶ‬ ቮĂ঺ബߴᆀႜLjᅃՉ౴ᆩኄ߲‫ޟ‬૧ࡔ ॆബ੼‫ڦ‬አު๮ฉথ๴ঃূă ࡘྼܻĄக૛ჱຯLj๟‫پړ‬๘হ ࿔༇ፌਏᆖၚ‫ڦ‬ဇӬცፕॆLj໱‫ڦ‬ፕ೗ ᅙԥᅳ‫ׯ‬41‫ܠ‬ዖዖᇕჾሞ61‫؜ॆࡔ߲ܠ‬ ӲLj݀ႜଉ‫ࡗג‬ഥྤ֩ăራሞ2::7౎Lj ‫ࡔڤ‬ፌਏ඄ྰ‫ڦ‬ກೠॆଚࢍન౅ຯए৽ ‫׬‬໱๟Đ‫پړ‬ፌ࿀‫ڦٷ‬ፕॆኮᅃLjኻᆶ

໱‫ڦ‬ዷᄲፕ೗ԈઔǖĖ႐๟සُ ֜ӣėĂĖሞ௽ཀ‫ڦ‬቟۷ዐၙጣ࿢ėĂ Ė൧ߌఴටėĂĖే௽න‫ڦ‬௬੥ėෙև ൸‫ڪ‬ăഄዐĖ႐๟සُ֜ӣė෇჋Đ31 ๘ुဇӬც࿔ბӥևঢ়‫ۆ‬đăĖ൧௚ė ᅜ౰Ⴀ๫ঙ঄ຎକᅃ߲૗ആ‫૿ڦ‬Һᇑక ෫‫ࠤڦ‬๚ǖஒૢჱĄ‫ܻܠ‬ຯ௅ཀ‫ۼ‬ሞཞ ᅃॆਵ‫׺࠷ݦ‬ራ֕ă௅ཀLj໳‫ִ࠵ࣷۼ‬ ᅃ‫࢔ܔ‬ӯದ‫ސڦ‬೾ઠُ‫׺‬ራ֕ăᅃཀLj ໱்ுᆶ‫؜‬၄Lj‫ܻܠ‬ຯැᆶ໯฿ăփ ৳Lj໳ՍሞԒኽฉੂ‫ڟ‬ᅃਏไ༹Lj໳ዕ ᇀኪ‫ڢ‬କኄ‫ڦ޺ސܔ‬ว‫ݻ‬čč

ႎກ໏‫ڿ‬

Ėఄጣ็ཀྵࡗࢋė ፕኁǖᄘ็ཀྵ! ‫؜‬Ӳมǖԛ৙‫ٷ‬ბ‫؜‬Ӳม! ‫؜‬Ӳන೺ǖ2012౎21ሆ

ాඹ०঻ ኄԨກփࢩLj‫ڍ‬ᄘ็ཀྵႀକ࿵౎ă ກዐLjᄘ็ཀྵ༌‫ڟ‬କጲमሞ‫ٷ‬নฉຘᆳഁՔᇕ‫ݺڦ‬۷ ྫ๚Ljᄺ༌‫ڟ‬କĖኰઠኰྫė‫ڦ‬മ๘ৃิLj༌‫ڦܠ߸ڥ‬๟ ໱‫౎ܠ‬ओ‫ߌڦۏ‬ဂࢅ๭इăჽჄକ໱ᅃ࠻‫ڦ‬ယ૧ᆪఐLjກ ዐ‫تت‬੗९໱Đඤ൧‫ڦ‬ૐৢđĂĐգૐ‫ڦ‬൧ࣆđă ٗ࠽ߢহ‫دڦ‬ആට࿿Lj‫ڟ‬዇૬‫ڦݛ‬DFPLjም‫ڟ‬Ėኰઠ ኰྫėዐ‫ڦ‬21ࡽ‫ٳ‬ටLjሞྲձᆛᆶӥྤ‫ڦີݹ‬ᄘ็ཀྵᅃ኱ ૂᇀ‫ݴ‬ၛ໱‫ڦ‬າ੊ࢅߌဂăĐ႐ዐᆶआLjघ൧փ௶đ‫ڦ‬໱ ፕྺĐံࡗࢋ‫ڦ‬฾Ⴂđᆌ޿ߴࢫઠ‫ڦ‬ටĐ‫ۈ੷ݣ‬গ็đLj ඟ໱்Đփ‫׺‬ᅃളᄺీ‫׊‬ᅃ዇đăກዐౡ਋କ໱࿵౎ઠ‫ܔ‬ ጲमኰᄽ‫ڦ׊ׯ‬ओેࢅ‫ݒ‬າLjॽĐኟၠీଉĂ࿒ාༀ‫܈‬Ă ඀࿆Դ݆Ă‫ৣتူړ‬đേ௴‫ں‬බࢇሞᅃഐă

ፕኁ०঻ ᴼ⷇༈ 3119ԛ৙ӎፇ྿೑ခዐ႐๨‫ׇ‬ᆐၨჇ‫د‬ኴႜࠥ ࿚Lj3122๘হ‫ٷ‬ბิሏ‫ࠥݛ࠳ࣷۯ‬࿚Ljӎெԛዐࡔ൶णཷ ๚ᄽ݀ቛጺ॔Lj዇૬‫ݛ‬DFPLjԛ৙‫ٷ‬ბĂൣࣀ‫ٷ‬ბഓᄽ೗ ಈ቟୼ੜ‫ײ‬঄฾ă

‫࣡ލ‬࿐๫౹ዞ໼2012౎22ሆবణ՗ )ᆈࡔ้क़* WWW.PCNE.TV 11ሆ16න

11ሆ17න

11ሆ18න

11ሆ19න

19;11!ॳ੃ႎ߁౒ 19;16!᯽᯽ෙටႜ 19;46!৛‫ۅ‬ਗ‫ׇ‬ 1:;41!༮‫ݧ‬ዐࡔ 1:;46!็ೠ‫֎ٷ‬ঢ় 21;21!ዞाਗ‫ׇ‬ 22;16!୛ᇩᆶሀ 23;11!‫࣡ލ‬ਗ‫ׇ‬ 24;11!้๚኱ཚ‫כ‬ 25;11!ূ็֎ঢ় 25;41!᯽᯽ෙටႜ 26;11!ᆶԒཀཀ‫܁‬ 26;41!‫࣡ލ‬ঋ‫࠲ۅ‬ጀ 26;61!ਸਝӗ‫ݴ‬ዓ 27;11!้๚ਸ঄ 27;41!ᇏૂ‫ޅٷ‬ԓ 28;11!ॳ੃ႎ߁౒ 28;16!୛ᇩᆶሀ 29;11!‫࣡ލ‬ኟ‫ۅ‬խԒ 29;38!‫࣡ލ‬ഘၡበ 29;41!ዞाਗ‫ׇ‬ 2:;41!ᇑ௔ၙཞႜ 2:;46!ఁට௬‫ܔ‬௬ 31;16!ఁჾഔ๖୤ 31;26!౹ዞิᅪට 31;41!ৃන౹ዞ 32;11!‫࣡ލ‬ਗ‫ׇ‬ 32;66!᯽᯽ෙටႜ 33;36!࿔ࣅ‫࠵ٷ‬ᇴ 33;66!ጽ‫ٷ܁‬ዐࣀ 34;41!ৃන౹ዞ

19;11!ॳ੃ႎ߁౒ 19;16!᯽᯽ෙටႜ 19;46!ཨጨ๭֠ 1:;31!ূ൸‫ۅ‬խ 1:;41!༮‫ݧ‬ዐࡔ 1:;46!ጽ‫ٷ܁‬ዐࣀ 21;21!ெ౰ຳ‫!֓ݝ‬ 21;36!ዘӄୃፇ 22;31!ൡൡӥ઻ࣹ 23;16!࿢‫ڦ‬ዐࡔ႐ 24;11!้๚኱ཚ‫כ‬ 24;51!֎ঢ়ኟമ‫ݛ‬ 25;31!ఁჾഔ๖୤ 25;41!᯽᯽ෙටႜ 26;11!༹ᇣ༬൶ 26;41!‫ںٷ‬ლ௔ 27;31!ਸਝӗ‫ݴ‬ዓ 27;41!౹ዞิᅪට 28;11!ᅃࢸᅃဝ༌ 29;11!‫࣡ލ‬ኟ‫ۅ‬խԒ 29;38!‫࣡ލ‬ഘၡበ 29;41!‫ٷ࣡ލ‬๫ᄸ! 2:;21!࣠ಈ‫ݣٷ‬ໃ 31;41!‫ޅ‬ሊ‫!!!!!!!!!ࣆܔ‬ 32;11!ዘӄୃፇ 33;11!ൡൡӥ઻ࣹ 33;56!࿚‫ٴ‬หዝ 34;26!֎ঢ়ኟമ‫ݛ‬ 34;66!ূ൸‫ۅ‬խ

19;21!ᅃዜ֎ঢ়ႎ൵๞ 19;61!࿚‫ٴ‬หዝ 1:;31!ᅄዜ૬հႯ 21;26!ᅃࢸᅃဝ༌! 22;21!ఁට௬‫ܔ‬௬ 22;51!࣠ಈ‫ݣٷ‬ໃ 24;11!้๚኱ཚ‫כ‬ 24;51!‫ٷ‬አฆ‫ڢ‬ 25;21!࣍൰ට࿿ዜ਽ 25;66!ূ൸‫ۅ‬խ 26;11!ெ౰ຳ‫֓ݝ‬ 26;26!๘ु‫ٷ‬঄༗ 27;26!༹ᇣ༬༬൶ 27;56!ྜඇ้ช๮֩ 28;21!ཨጨ๭֠ 29;11!‫࣡ލ‬ኟ‫ۅ‬խԒ 29;38!‫࣡ލ‬ഘၡበ 29;41!‫ٷ࣡ލ‬๫ᄸ! 2:;21!ᡀᇔ‫ٷ‬቟୼ 2:;66!ఁჾഔ๖୤ 31;11!ఁට௬‫ܔ‬௬ 31;41!‫ٷ‬አฆ‫ڢ‬ 32;11!ᅄዜ૬հႯ 33;11!༹ᇣ༬༬൶ 33;41!ᅃࢸᅃဝ༌! 34;41!‫ޅ‬ሊ‫ࣆܔ‬

19;21!ྜඇ้ช๮֩ 19;46!৛‫ۅ‬ਗ‫ׇ‬ 1:;41!ᡀᇔ‫ٷ‬቟୼ 21;21!ዞाਗ‫ׇ‬ 22;16!୛ᇩᆶሀ 23;11!‫࣡ލ‬ਗ‫ׇ‬ 24;11!้๚኱ཚ‫כ‬ 25;11!ূ็֎ঢ় 25;41!‫ޅ‬ሊ‫ࣆܔ‬ 26;11!ᆶԒཀཀ‫܁‬ 26;41!‫࣡ލ‬ঋ‫࠲ۅ‬ጀ 26;61!ਸਝӗ‫ݴ‬ዓ 27;11!้๚ਸ঄ 27;41!ᇏૂ‫ޅٷ‬ԓ 28;11!ॳ੃ႎ߁౒ 28;16!୛ᇩᆶሀ 29;11!‫࣡ލ‬ኟ‫ۅ‬խԒ 29;38!‫࣡ލ‬ഘၡበ 29;41!ዞाਗ‫ׇ‬ 2:;41!ᇑ௔ၙཞႜ 2:;46!ெ౰ຳ‫֓ݝ‬ 2:;61!ྜඇ้ช๮֩ 31;26!Ủ૰ศᒰ 31;41!ৃන౹ዞ 32;11!‫࣡ލ‬ਗ‫ׇ‬ 32;66!᯽᯽ෙටႜ 33;36!‫ٷ‬ਗᇾଭਐ૗ 33;66!้๚ଋଋ‫!ۅ‬ 34;41!ৃන౹ዞ

11ሆ22න

11ሆ21න 18;66!‫࣡ލ‬ഘၡበ 19;11!ॳ੃ႎ߁౒ 19;16!᯽᯽ෙටႜ 19;46!৛‫ۅ‬ਗ‫ׇ‬ 1:;41!༮‫ݧ‬ዐࡔ 1:;46!঴ஓ‫ר‬࿔ᔛ 21;21!ዞाਗ‫ׇ‬ 22;16!୛ᇩᆶሀ 23;11!‫࣡ލ‬ਗ‫ׇ‬ 24;11!้๚኱ཚ‫כ‬ 25;11!ূ็֎ঢ় 25;41!᯽᯽ෙටႜ 26;11!ᆶԒཀཀ‫܁‬

26;41!‫࣡ލ‬ঋ‫ۅ‬ !!!!!!࠲ጀ 26;61!ਸਝӗ‫ݴ‬ዓ 27;11!้๚ਸ঄ 27;41!ᇏૂ‫ޅٷ‬ԓ 28;11!ॳ੃ႎ߁౒ 28;16!୛ᇩᆶሀ 29;11!‫࣡ލ‬ኟ‫ۅ‬ !!!!!!խԒ 29;38!‫࣡ލ‬ഘၡበ 29;41!ዞाਗ‫ׇ‬ 2:;41!ᇑ௔ၙཞႜ 2:;46!ਬ൧࠵ִ๪

11ሆ20න 19;16!᯽᯽ෙටႜ 19;46!৛‫ۅ‬ਗ‫ׇ‬ 1:;41!༮‫ݧ‬ዐࡔ 1:;46!้๚ଋଋ‫ۅ‬ 21;21!ዞाਗ‫ׇ‬ 22;16!୛ᇩᆶሀ 23;11!‫࣡ލ‬ਗ‫ׇ‬ 24;11!้๚኱ཚ‫כ‬ 25;11!ূ็֎ঢ় 25;41!᯽᯽ෙටႜ 26;11!ᆶԒཀཀ‫܁‬ 26;41!‫࣡ލ‬ঋ‫࠲ۅ‬ጀ 26;61!ਸਝӗ‫ݴ‬ዓ 27;11!้๚ਸ঄ 27;41!ᇏૂ‫ޅٷ‬ԓ 28;11!ॳ੃ႎ߁౒ 28;16!୛ᇩᆶሀ 29;11!‫࣡ލ‬ኟ‫ۅ‬խԒ 29;38!‫࣡ލ‬ഘၡበ 29;41!ዞाਗ‫ׇ‬ 2:;41!ᇑ௔ၙཞႜ 2:;46!ૐ౱ටิ 31;26!༮‫ݧ‬ዐࡔ 31;31!ਸਝӗ‫ݴ‬ዓ! 31;41!ৃන౹ዞ 32;11!‫࣡ލ‬ਗ‫ׇ‬ 32;66!᯽᯽ෙටႜ 33;36!ᆇၡଵళ! 33;66!঴ஓ‫ר‬࿔ᔛ

31;26!‫ࡍ֒ܠ‬ዝ 31;41!ৃන౹ዞ 32;11!‫࣡ލ‬ਗ‫ׇ‬ 32;66!᯽᯽ෙටႜ 33;36!‫ލ‬ᄅ᭭ዐࣀ 33;66!ኒ࡛ད‫ޅ‬୤ 34;41!ৃන౹ዞ

18;66!‫࣡ލ‬ഘၡበ 19;11!ॳ੃ႎ߁౒ 19;16!᯽᯽ෙටႜ 19;46!৛‫ۅ‬ਗ‫ׇ‬ 1:;41!༮‫ݧ‬ዐࡔ 1:;46!ኒ࡛ད‫ޅ‬୤ 21;21!ዞाਗ‫ׇ‬ 22;16!୛ᇩᆶሀ 23;11!‫࣡ލ‬ਗ‫ׇ‬ 24;11!้๚኱ཚ‫כ‬ 25;11!ূ็֎ঢ় 25;41!᯽᯽ෙටႜ

26;11!ᆶԒཀཀ‫܁‬ 26;41!‫࣡ލ‬ঋ‫ۅ‬ !!!!!!࠲ጀ 26;61!ਸਝӗ‫ݴ‬ዓ 27;11!้๚ਸ঄ 27;41!ᇏૂ‫ޅٷ‬ԓ 28;11!ॳ੃ႎ߁౒ 28;16!୛ᇩᆶሀ 29;11!‫࣡ލ‬ኟ‫ۅ‬ !!!!!!խԒ 29;38!‫࣡ލ‬ഘၡበ 29;41!ዞाਗ‫ׇ‬

2:;41!ᇑ௔ၙཞႜ 2:;46!มࣷీ९‫܈‬ 31;26!ৃනዐࡔ 31;41!ৃන౹ዞ 32;11!‫࣡ލ‬ਗ‫ׇ‬ 32;66!᯽᯽ෙටႜ 33;36!‫ॆٷ‬ກഋ 33;66!็ೠ‫֎ٷ‬ঢ় 34;41!ৃන౹ዞ


‫ڼ‬214೺

63

૦๏

Ԩዜ‫ףڐ‬ఁට

ெࡔཀ࿔ბॆҺ‫ڤ‬࿒Ąࡘն Һ‫ڤ‬࿒ĄࡘնLjDŽ299:౎22 ሆ31නĊ2:64౎:ሆ39නDžLjெࡔ ዸఁ‫ڦ‬ཀ࿔ბॆLjኤํକᆀࢋဣ ྔഄ໱႓ဣ‫ڦ‬٪ሞLjժ݀၄କ‫ٷ‬ ‫ܠ‬ຕ႓ဣ‫ۼ‬٪ሞࢤᅎ‫ڦ‬၄ၡLjॺ ૬କࡘղۨୱă ࡘն‫ิ؜‬ᇀ௢໋૛ዝᅃ߲ԍ ၃ٗᄽᇵ‫ॆڦ‬བྷă໱ሞณ౎้‫پ‬ ෽‫׊‬ሏ‫ۯ‬Ljሞሏ‫ۯ‬Բෘ‫׉׉‬৊ෙोLjሼሞཌߛၜణຘႎዝ ाु୤ă໱ሼሞእेߣ‫ٷ‬ბႪ‫܁‬ຕბतཀ࿔ბLj2:21౎ൽ ‫ڥ‬૙ბ๗ბ࿋Ljतࢫᇀᆈࡔ౥ৄ‫ٷ‬ბႪ‫݆܁‬ୱຬ๗ბ࿋Lj ‫ྺׯ‬๯಼ஆ‫ڤ‬ბኁኮᅃLjԹᄽࢫ࣮ࡔժሞᆇ‫ڼ‬Ҿభዝᅃዐ ბ‫څ‬ඪঞ฾तદ൰ঞଁă ‫ڼ‬ᅃْ๘হ‫ٷ‬቟ࢫLj໱ᆌኙ෇࿹ă቟ኛ঳ຐࢫ໱ ࣮‫ڟ‬እेߣ‫ٷ‬ბ߿‫܁‬ձ๗ბ࿋Ljᇀᄾ਻๗ཀ࿔໼ჺ৯ཀ ࿔Lj2:28౎Թᄽă2:2:౎ࡘղइྰܻ෧ཀ࿔໼‫࡛ܺڦ‬೘ ᆩLj‫ྺׯ‬ഄዕวኰ࿋ă ࡘն๟႓ဣཀ࿔ბ‫ظ‬๔ටࢅ࠵֪ᇔዦბ‫ڦ‬ਸྊኁLj ԥፎ‫ྺ׬‬႓ဣཀ࿔ბኮ޴ăྺु౒ࡘն‫ࠋڦ‬၅Ljሆ൰ฉ ‫ࡘڦ‬ղ࣍ႚ෷ᅜतࡘղ໿੣ྭᇺ৥਩ᅜ໱‫ڦ‬ఁጴઠంఁă

ዐࡔ࿔ბॆബዓກ ബዓກLjDŽ2:21౎22ሆ32 නĊ2::9౎23ሆ2:නDžLjጴఐ ٪Ljࡽࣇ਋Ljॿ໋࿮ဍටă໱๟ ዐࡔዸఁ࿔ბ૙ஃॆࢅၭຫॆă ബዓກሞ2:3:౎৊ൣࣀ‫ٷ‬ბ ྔ࿔ဣბသăԹᄽࢫሞ࠼ࣀ‫ٷ‬ბ ඪঞLjग़ᆈ࿔ĖዐࡔೠஃዜԒė Պडă2:46౎ެᆈࡔሞ౥ৄ‫ٷ‬ბ ჺ৯ᆈࡔ࿔ბLjइ‫ޭڥ‬ձ๗ბ࿋ă࣮ࡔࢫLj໱ံࢫሞ‫ܠ‬ ߲‫ٷ‬ბඪঞLj঄๲ྔࡔ࿔ბLj࣏ሼሞዐᄕ཮ກ࠷ඪᆈ࿔ ጺፉăኮࢫബዓກံࢫ݀՗କ‫ܠ‬ևၭຫࢅො࿔णLjᆶො࿔ णĖႀሞටิՉฉėLj‫܌‬ೊၭຫणĖට๶ࡇėࢅ‫׊‬ೊၭຫ! Ėྷ‫׭‬ėă ກೠॆဲኾൣံิණྺၭຫĖྷ‫׭‬ė๟Đዐࡔৎ‫پ‬ ࿔ბዐፌᆶ඀Ăፌᆩ႐ঢ়ᆐ‫ڦ‬ၭຫLj੗ీ๟ፌ࿀‫ڦٷ‬ᅃ ևđăബዓກሞ࿔ბLjࡔࠤLjԲড࿔ბLj࿔ࣅ಼ೠ‫ڪ‬ଶᇘ ‫৽ׯڦ‬ԥླྀ‫؍‬ኁ࠴ᅜĐബბđă ৑࠶࿔ბ‫׬‬ໂනॷำߛLjബዓກԨට࣏๟ᅃස़ྫ ‫ڦ‬ೝৢҾၘăศኪ໱‫ڦ‬ᄘᣫຫǖĐ໱ٗփӝጲम֨ว‫ٷ‬฾ ኮଚLj໱ኻ๟ၙҾҾ႐႐Lj‫ڦۙگ‬ፔბ࿚ăđ

ত௞FBIᇑӣࠆ‫ࠤڦ‬๚ മᅁLjࢲ‫ގ‬Ҿ඗෇ລă‫ڍ‬ 2:59౎22ሆ4නฉ࿷22้25 ‫ݴ‬Ljᅃཉႎ࿕ඟ๘ට‫׺ٷ‬ᅃ ৚ǖ‫܅‬୛ோऍӨକ‫ྰ܅‬ăད ‫ڟ‬ኄ߲ၩတࢫLjࢲ‫ގ‬૗ਸ GCJጺևLjኝኝၩ฿କ3ዜă

૴Ӻֱۙਆ)GCJ*๟ெ ࡔິ݆ևူຌ‫ڦ‬31‫ິ߲ܠ‬ਆ प‫ڇ‬࿋ኮᅃLj‫ڍ‬໲ᆛᆶᅃၜ ዁ߛ࿮ฉ‫ڦ‬඄૰ǖీࠕ‫ܔ‬ጺ ཥࢅӣࠆቛਸֱۙăሼঢ়ཥ ଶGCJ‫ڦ‬ਆ‫ގࢲ׊‬ᄺ๟඄૰ ฺटᅃ้Lj‫ྺׯ‬କీࠕፑᆸ ெࡔമ৊‫ݛ‬ၠ‫ڦ‬ටăፌৎLj Ė౨ሀ้Ԓėऻኁ‫ڻ‬ఛĄ࿊ భ‫؜‬ӲକᅃԨఁྺĖ‫ڲ‬ටǖ ૴Ӻֱۙਆ૦๏ė‫ڦ‬ႎກLj ཪ୞କփณGCJᇑӣࠆĐঙ ૰đ‫ࠤڦ‬๚ăᆶᅪາ‫ڦ‬๟Lj ሞĐዷ೭ኮኛđዐLjጺཥঢ় ‫ت׉‬ᇀူ‫ޅ‬ă ‫ܔ‬ஆຯ‫ޟ‬Đᄞ‫ތ‬ᅽྵđ GCJ‫ׯ‬૬ᇀ2:19 ౎Lj2:35౎ࢲ‫৽ގ‬ඪਆ‫׊‬ă ሞ‫ْܾڼ‬๘হ‫ٷ‬቟೺क़Ljࢲ ‫ڦގ‬඄૰ტ໏಴ቯLjฯ዁‫ڟ‬ କඟጺཥऽ‫ںڦڎ‬օă 2:47౎9ሆ35නLj้ඪ ጺཥஆຯ‫ޟ‬ජࡗິ݆և‫׊‬ਸ਼ ௽ຯLj‫܀ڇ‬ቻ९ࢲ‫ގ‬Ljᄲ൱ GCJ໇णࠌׂ‫݆ࢅڕ‬ဇຯ‫ݴ‬ ጱሞெࡔऄ‫ڦۯ‬൧ԒLjժఐ Ⴙࢲ‫ގ‬๑ᆩĐ༬๺๮܎đă ُࢫLjࢲ‫ྺގ‬इൽ൧Ԓਸ๔ փስ๮܎ă‫ړ‬ெࡔፌߛ݆བྷ ֋ۨ‫ࣆۉ‬൒དྺ‫้݆ݥ‬Ljஆ ຯ‫ޟ‬ຳူ‫ގࢲܔ‬ຫĐඟ݆ᇾ ९ࡇඁӕƽđ໱‫׉ݥ‬ဠ࣌ࢲ ‫ގ‬ໃઠ‫ڦ‬አዎ൧Ԓฯ዁ၭ‫ڢ‬ ၩတLj໱ᄺൣ‫ںؤ‬ኪ‫ڢ‬GCJ ‫ڦ‬௞௢༬߾ᆶ้௰๫݆ୱă ഄํࢲ‫ܔގ‬ஆຯ‫ޟ‬ᄺ ໙փฉዒ႐߼߼ă໱‫׉ݥ‬༪ ᄋĐጲᆯಋđLjܸஆຯ‫ޟ‬ᆩ ‫ڦ‬ටबࢭ‫ۼ‬๟Đጲᆯಋđă ࢲ‫࣏ގ‬ණྺஆຯ‫ޟ‬ᆶĐՎༀ ‫ྦྷڽڦ‬າၙđLj໱‫ڦ‬Đႎ አđ‫ۼ‬๟๮ူ‫ڕׂࠌڦ‬ටߟ ഐઠ‫ڦ‬ă৑࠶՗௬ฉ‫ܔ‬ஆຯ

‫ޟ‬ԹࠁԹ৤Ljຳ‫ގࢲူڹ‬ඐ ٗփ‫߿ࡗݣ‬ऍጺཥ‫ڦ‬ऐࣷă ໚඗ஆຯ‫ڦގࢲܔޟ‬ᄞ‫ތ‬ᅽ ྵహआLjඐுᆶ՗၄‫؜‬ઠă ሞஆຯ‫ޟ‬ኮࢫLjփณெ ࡔጺཥ‫ܔۼ‬GCJ‫ڦ‬਎‫ٷ‬඄૰ ᆭ႐ᝏᝏă‫܅‬୛ோጺཥሼࠅ ਸ՗๖‫څ‬႐GCJࣷ‫ྺׯ‬Đெ ࡔ‫߃ڦ‬๘໿ԍđǗ੝౅‫ڱ‬ጺ ཥሶኪ‫ގࢲڢ‬๮૛ᆶ໱ᇑᆈ ߦĄҮྑ‫ڦڤ‬ႠҺ୤ၟ‫ټ‬Lj ࢫኁᅃ኱ԥࣉᅑ๟భ٦༬ ߾ă੝౅‫ڱ‬ๆ‫ݴ‬ཞᅪ๮ူ‫ڦ‬ ࠵‫ۅ‬ǖࢲ‫ގ‬Đ०኱৽๟໱ஐ ‫ڦ‬ᅽࠏđĊĊጆோ๭णࢅ‫د‬ խሤ۫ဇă‫ܠٷڍ‬ຕጺཥӝ GCJፕྺԍࢺ໱்඄૰‫ॵڦ‬ ᇑ‫ܜ‬ăĐ൧Ԓ৽๟૰ଉLj௞ ௢൧Ԓሶ๟૰ଉ‫ڦ‬ೝ‫ݛ‬ă‫ܔ‬ ጺཥᆶ૧ईփ૧‫ڦ‬൧Ԓ၎‫ړ‬ ᇀአዎࢃ‫ڑ‬Ljү‫ेڤ‬Ąࢲ‫ގ‬ ৽ᆛᆶኄᄣᅃፗସට੤ֈ‫ڦ‬ ࿴ഗੰƽđ āā ฿๮2:59౎‫ٷ‬჋ ሞࢲ‫ގ‬ཥዎGCJ‫ڦ‬ৎӷ ߲๘ु้क़૛Lj2:59౎‫ٷ‬჋ ๟ ໱ ྸ ᅃ ᅃ ْ ԥ ெ ࡔ ჋ ௷!

Đဥ౬đăఫᅃ౎Ljெࡔሞ ඪጺཥ‫܅‬୛ோཞࠌࢅ‫ڕ‬ට‫܅‬ ྰቛਸঙደLjெࡔࠅዚ೵Փ ණྺLj‫ࣷྰ܅‬ऍӨ‫܅‬୛ோLj ኄᄺ๟ࢲ‫ގ‬໯ထྭ‫ڦ‬ă‫ྰ܅‬ ๟ྙࠦ‫ڦ‬ԍ๰ዷᅭኁLjᄺዷ ቧ๑ᆩഽ૰๮܎‫ٶ‬ऍ‫ݖ‬ፍă ᆯᇀሞԍࢺெࡔࡔॆҾඇ‫ݛ‬ ௬࠵‫ۅ‬ᅃዂLjࢲ‫ގ‬ᅃ኱ሞట ࢫओटኧ‫ྰ܅׼‬ă 2:59౎൭Ljࢲ‫ࢭຼގ‬ ᅙঢ়ྺĐࢫ‫܅‬୛ோ้‫پ‬đፔ ࡻጚԢକăᆶೠஃ‫׬‬Ljఫ ๟ெࡔ௷ዷአዎ๏ฉ‫ླڦ‬၃ ้ਗ਼ăĐ໱փምདٗ‫܅‬୛ோ ‫ڦ‬ంସđLj้ඪӣࠆࠥ࿚Ă ୥ਬ‫ݒ‬൧Ԓ࠳ᇵຯ‫ݰڻ‬ຯ ೝेܷ࣮ᅬ‫ڢ‬ăࢲ‫ގ‬ሞኴ݆ ࢅ൧Ԓଶᇘ‫ٷ‬඄‫܀‬ફLjᏌ඗ ᅃఁ௞௢য়ִཀྵጱă‫܅‬୛ோ ‫ੂ้ړ‬ઠᅙ࿮ీྺ૰Ljአዎ ฉ‫ڦ‬ᆖၚ૰ᄺၩࡼ‫ٽ‬৑ă‫ٷ‬ ჋ཨ೑5ዜമLj໱ሞ৊ႜნ ࣮৪჋ऄ‫ڟੂ้ۯ‬Ėႎ࿕ዜ ਽ė‫ڦ‬ᅃၜֱۙLj޿ሗኾ൩ ெࡔ61ఁፌᆶᆖၚ૰‫ڦ‬አዎ ऻኁፔᇨ֪Lj঳ࡕ‫ॆٷ‬ᅃዂ ණྺ‫ྰ܅‬฼‫؜‬ăᅺُLj჋ਉ

ӻሀࡪსฉ໼āā 2:74౎22ሆLj੝౅‫ڱ‬ ጺཥᇜِวྨLjޭጺཥሀࡪ სीඪăࢲ‫ގ‬ᇑሀࡪს๟ତ ਃLjଇටঢ়‫׉‬ሞᅃ੷ܹ‫ੌ׺‬ ඾Ăࢀྰ๗ऽăࢅஆຯ‫ޟ‬ᅃ ᄣLjሀࡪსဠ࣌௞௢൧Ԓă ሀࡪსࢅࢲ‫څۼގ‬႐੝౅‫ڱ‬ ‫ھھڦ‬Ăິ݆և‫׊‬ஆն༬Ą ੝౅‫ࣷڱ‬ฉ໼ăஆն༬ሞఁ ᅭฉ๟ࢲ‫ۥڦގ‬ཀྵฉິLj‫ڍ‬ ࢲ‫ގ‬ๆ‫ݴ‬༪ᄋ໱Lj࢔ณ‫ٲ‬૙ ໱ăࢲ‫ގ‬փምၠ໱༵ࠃ൧ ԒLjඟ໱ுᆶऐࣷଶ‫௷ڞ‬ዷ ‫ڕ‬ăᇑُཞ้Lj໱૧ᆩGCJ ‫ڦ‬ጨᇸӻሀࡪსओેአዎጨ ԨLjྺࢫኁሞ2:75౎ᆔ‫ٷڥ‬ ჋೬ୟă ‫้ړ‬ሀࡪსኟփᅍᇆ ૰‫௷ۯླྀں‬඄૬݆Ljӻዺெ ࡔ࢒ටइ‫ڥ‬჋ਉ඄LjĐෙ Lđ‫ׯڕ‬କ໱‫ڦ‬ᅃ‫ٷ‬ቱҹă ࢫኁ෫࡞௷඄߾ፕටᇵLjሞ ళևํႜ੤ֈཥዎă2:75౎ 8ሆLjሀࡪსంସࢲ‫ގ‬ඁ௢ ဇဇԲLjĐၟ‫ׂࠌ޲ܔ‬ዷᅭ ‫ݴ‬ጱఫᄣ‫޲ܔ‬ෙL‫ڕ‬đăࢲ ‫ގ‬ுᆶඟ໱฿ྭăໜࢫሀࡪ სዷቧ‫௷ڦ‬඄݆ӄຩ૧ሞࡔ ࣷཚࡗăሞ৆ໜഄࢫ‫ٷڦ‬჋ ዐLjሀࡪსᅜუ‫ڛ‬Ⴀᆫ๞ᆔ ‫૶ڥ‬ඪăሞඪ೺঳ຐമLjሀ ࡪსӝጲम‫ڦ‬ኴአ௞௢ߢ໕ ीඪኁ౅ਖ਼຿ǖĐසࡕுᆶ ࢲ‫ގ‬Lj࿢ߵԨ࿮݆ႜ๑ጺິ ସ‫ڦ‬ኰሴăేᄺ‫ڥ‬ᅈ੍ү‫ڤ‬ ेLj໱๟૰ଉ‫ڦ‬ዹ็ƽđ

ဣฉ‫ڦ‬૬༹‫ࢅڦ‬ำࢅްۙLj ዐࡔᅼૂ‫ڦ‬၄‫ڦࣅپ‬ኝ߲݀ ቛLj‫ۼ‬ᇑ‫ܔ‬ኄଇ‫ۅ‬௢ൎᆶ ࠲ă ቶᇮඪሞዐࡔᅼૂ‫ڦ‬ბ ຍࠋ၅Ljሞᇀਸഔକ௷ፃ‫ޅ‬ ߭ᇑဇᄝᅼૂरേ၎঳ࢇኮ ୟă໱ሞᅜዐࡔᇕჾᅼሓ༬ ‫ၙࠓۅ‬൸ۙ჉ୱ‫ڦ‬૙ஃฉLj ሞ௷ፃᇕჾᅼۙཞߤ൸ᅼۙ ‫ڦ‬঳ࢇฉLjሞĐዐࡔࣅđ‫ڦ‬ ࢅำฉLjሞԍ‫׼‬ᅜ࿵ำᅼ঩ ྺए‫ڦإ‬Đዐࡔಋđ൸ۙ‫ڦ‬ ༬‫ۅ‬ฉLjሞᅜतᆌ޿Ӏቷዐ ࡔᇕჾሞำሓฉ‫ڦ‬༬‫ۅ‬ઠ‫ت‬ ૙ߤَᇑ൸ۙ‫࠲ڦ‬ဣฉLj‫ۼ‬ ᆶ዁ৃධᅪᅭ‫ڦݐݥ‬९঴ă ሞࢅำሏᆩतۙ๕ጹࢇ‫ݛ‬ ௬Lj໱ሞ‫ڊٷ‬؊‫ݴ‬ဌ๭࠶၀ ૂ‫ܓ‬ĂࢅำĂްۙ‫ڪ‬ᅺ໎ኄ ၵዐࡔᅼૂዐඍ฿‫ڦ‬ᇮ໎Lj

ཞ้༬՚ഽۙକዐࡔᅼૂ ‫ڦ‬ĐࡔႠđLjሞُ൸ዐLj໱ ᆩକ৙ਗဇೄࡗோࢅ‫د‬ཥ‫ڦ‬ ࣂᅼഹۙፕྺ჉ୱዷ༶৽๟ ᅃ૩ă ໚඗ቶᇮඪ‫ڦ‬ᅼૂࠋ၅ ๟ਨ‫ܔ‬ጆᄽ‫ڦ‬Lj‫ڍ‬ፕྺࡘ‫ޡ‬ ‫ٷ‬ბ‫ڦ‬ቾბձ๗Lj໱ኈኟ‫ڦ‬ ጆᄽ๟ᇕჾĂቾბĂ႐૙ბ ‫ڪ‬ă໱ࣷๆबࡔ࿔ጴĂ࿵ๆ ዖዐࡔ‫ݛ‬ჾLj໱ሞዐࡔᅼሓ ბĂᅼ࿋ბฉ‫৽ׯڦ‬๑໱ሞ ዐࡔᇕჾბহԥፎྺĐࡲᇕ ჾბኮ޴đă ُྔLjቶᇮඪሞᇑି ӷ౫‫ࢇڦ‬ፕዐփৈାူକኄ ๯ߤLjܸ൐໱ሞ֖ᇑࢫኁ݀ ഐፇኯ‫ڦ‬ჺ৯ᇕჾᅼሓბ‫ڦ‬ ཷ༹ࡗ‫ײ‬ዐLjჺ৯‫؜‬କĐࡔ ᇕஆகጴ೔ᅼ݆๕đLjྺ‫ړ‬ ้‫ࡔ௷ڦ‬አު‫ٷ‬ბᇾӰքํ

แLjُܸࢫᅨ‫ྺׯ‬ዐࡔĐࡲ ᇕ೔ᅼ‫ݛ‬ӄđኮዘᄲᇬᇸă ܸᆈ౎ራ๝ିӷ౫‫ڦ‬ ࿔ࣅࠋ၅ᄺփኹᇀߤَ࿔ ቤLj໱࣏๟ዐࡔฝᆖহ‫ံڦ‬ ൻኮᅃLjሼႀ‫؜‬କ࿢ࡔ‫ڼ‬ᅃ ևဣཥ‫ڦ‬ฝᆖெბጆዸăُ ‫ت‬༬՚ᆌ‫༵ړ‬त‫ڦ‬๟ǖዐࡔ ‫د‬ཥ࿔ጴዐுᆶ‫ڦ‬Ăժᇑᅃ ӷටૌ‫ۼ‬௢ൎ၎࠲‫ڦ‬ఫ߲ ጴĊĊĐ໳đLj৽๟ିӷ౫ ‫݀ڦ‬௽Ljܸኄ߲ጴ‫ڼڦ‬ᅃْ ᆌᆩLj৽๟ሞĖঞ࿢සࢆփ ၙ໳ėኄ๯ߤኮዐă ᅜฉኻ๟ᅼૂࣷዐ‫ڼ‬ᅃ ൸ፕኁᅃၵೌ܎Ljܸ໱்ࢅ ഄ໱ටᅃഐLj‫৽ׯ‬କዐࡔᅼ ૂ࿔ࣅ၄‫ࣅپ‬঩܎‫ڦ‬ఫ߲ᆌ ‫ړ‬ԥᆦᇺఀऻ‫ڦ‬࿀‫پ้ٷ‬ă ྺُLj࿢்ᆌ‫ړ‬Đᆦᇺ ऻዿ໱்đă

ዐࡔᇑᆈࡔDŽ຺ๆ຺Dž

૔ૢ ᆈࡔ۫ԛཞၕࣷࣷ‫׊‬ ୫ᆈ࿔ࣅბࣷዷဝ Email: ukcbcc@hotmail.com ᆦᇺऻዿ໱் ᅃዜമሞ୿‫ܘ‬୉ዘਉႜ ‫ڦ‬Đᆦᇺऻዿ໱்ĊĊዐࡔ ৎ၄‫پ‬ዸఁَ൸ፕॆፕ೗ᅼ ૂࣷđLjᅜ؊ನ‫ڦ‬૦๏ߌࣉ ସට࣮࿆ă ኄ࣮࿆ሞᇀ‫ܔ‬ᅼૂࣷ ༶ᄅ‫ڦ‬າ੊ǖྺࢆᄲĐᆦ

ᇺऻዿ໱்đǛईႹሞৃන ߤ႓࿔ࣅ‫ڦ‬᫙ૢኮዐఫၵఁ ጴᅙԥ‫ྮڏ‬LjईႹᅃၵ౎ൟ ‫ڦ‬႐ଳዐٗփሼᆶࡗ໱்‫ڦ‬ ٪ሞLj‫ڍ‬૦๏փࣷྮऻǖৃ නዐࡔৎ၄‫پ‬ᅼૂ‫ڦ‬໯ᆶ࣪ ࣣLj‫ॺۼ‬૬ሞኄၵਸᇸ‫ୁڞ‬ ኁ்ሼਸ‫ڦظ‬एᄽኮฉă ኄ૛࿢்ৈᅜᅼૂࣷਸ ట‫ڼڦ‬ᅃ๯ߤ൸Ėঢ࿢සࢆ փၙ໱ėྺ૩ઠߌဂᅼૂࣷ ‫ڦ‬૦๏ศᅪă േࢇ‫ڦ‬๟Ljኄ๯ਾྺዐ ࡔ၄‫پ‬ᅼૂ‫ڦ‬૛‫ײ‬Ԙ‫ߤڦ‬ᇑ ᆈࡔ‫ڦ‬ᇬᇸփറăᅺྺߤَ ৽๟ିӷ౫ઠৎ৵ๆ౎മሞ ୿‫ܘ‬ାბ้ႀ‫ڦ؜‬ă ፕ൸ኁቶᇮඪᄺᇑᆈ ࡔᆶᇹLj໱փৈሼሞኄ૛৊ ႪLjܸ൐໱ሼঢ়ፕྺܾๆ ๘ुᆈࡔቾბ‫ٷ‬฾ஆ໎‫݋ڦ‬

ᅳLjಥཞഄሞዐࡔ঄ბᅃ ౎ăஆ໎ీሞዐࡔ༶ణฉା ူ‫ڦ‬ఫ஺‫ܠ‬૦๏࿔၅Ljቶᇮ ඪࠀփ੗ுă ዐࡔৎ၄‫پ‬ᅼૂፌዘ ᄲ‫ێڦ‬ए঩܎Lj༹၄ሞĐ࿵ ຺ૂಋđ‫ڼ‬ᅃْ཭೦କĐბ ༗ૂߤđ঺ᆩྔࡔૂ೷གَ ‫ڦ‬ఇ๕Lj໚඗ሞ૦๏ฉ༵‫ڟ‬ ࿵຺ૂಋ࿢்‫ڟၙ૴ܠ‬ၢᆷ ஽Lj‫ڍ‬ሞᆖၚࢅ຤ጚฉኈኟ ‫ڦ‬ഌ๮๟Đᅼૂံኪđቶᇮ ඪLjܸ޿้‫پ‬ዐࡔႎᅼૂ‫ڦ‬ ‫پݔۆ‬՗ፕ৽๟ኄ๯Ėঢ࿢ සࢆփၙ໳ėă ٗᅼૂ࿔ࣅ‫֫ڦ‬௬ฉ ੂLjዐࡔᅼૂᇑဇ‫ݛ‬ᅼૂ‫ڦ‬ ֶᅴሞ༬ኙฉᇑࣼࣃᆶ‫ۅ‬ ၎ૌLjዐࡔᅼૂഽۙ࿵ำᅼ ঩༹ဣฉ၍Ⴀ‫ڦ‬჉ୱLjဇ‫ݛ‬ ߸ዘ๫೿ำᅼ঩ࢅๆܾᅼ༹


3123౎22ሆ27.33න

64

ጆત

ᆈࡔዐࣀ‫د‬ཥ࿔ࣅჺ৯ᇾጆત

ঢ়‫ۆ‬๟዇ࣱ‫ڦ‬ᇸආ)ᅃ* ᆈࡔዐࣀ‫د‬ཥ࿔ࣅჺ৯ᇾ ୂ፵ᇗ!!!!!!!! ዐࡔ‫دڦ‬ཥ࿔ࣅ৽๟࿢ ்໯ຫ‫ࡔڦ‬ბăዐࡔ‫دڦ‬ཥ ࿔ࣅLjഄ૦๏ᇸᇺୁ‫׊‬Ljഄ ాࡥձ‫ٷ‬৛ศăᅃ߲ᆈࡔቾ ბॆࣉ༬࡛ሞዐࡔ࿔ࣅປ஌ ‫ڟ‬ट‫ڦ้ۅ‬31๘ु‫؛‬ೠॏ๘ হ߳‫ٷ‬࿔௽‫ںڦ‬࿋ࢅᆖၚ้ ධ඗ຫǖ৽࿔௽‫ڦ‬૦๏ኮᆬ ৳ࢅᆖၚኮศᇺઠੂLjዐࣀ ࿔௽๟๘হฉጲࠟᅜઠፌ࿀ ‫ڦٷ‬࿔௽ă੗९ዐࡔ࿔ࣅሞ ๘হ૦๏ฉ໯ାူ‫ڦ‬ᆇऻ๟ ‫ܠ‬஺ศਗ਼ăዐࡔ࿔ࣅጲࠟࡽ ‫׬‬ĐႧ਑ྤ૛đLjሞዜՉࡔ ॆ‫ڦ‬႐ణዐਏᆶटྺ‫ڦߛ؍‬ ‫ں‬࿋Lj‫ܔ‬ዜՉ߳ࡔ‫ڦ‬࿔ࣅ݀ ቛׂิକटྺ਎‫ڦٷ‬ᆖၚă ֛ય‫ڦ‬ዐࡔ࿔ࣅLj෻ᄳ዇ࣱ ‫ڦ‬ኮ࠼ăኄ࠼ቷଋጣ࿢்ට ิ‫ڦ‬዇ࣱኮோă ࡔბਏᆶး௽‫ڦ‬૦๏༬ ኙᇑ้‫پ‬৛หLjᇑ๘হ૦๏ ฉඪࢆᅃዖ࿔ࣅႚༀᅃᄣă ࿢்ᅜ૦๏ዷᅭ‫ڦ‬ༀ‫܈‬ૐৢ ‫ִ੊ں‬໲ሞዐࡔ૦๏ฉ‫ںڦ‬ ࿋ᇑፕᆩLj৽ీࠕ݀၄ഄ‫܀‬ ༬‫ڦ‬ॏኵă ࡔბ๟ዐࣀ࿔௽‫ڦ‬ዷᄲ ሜ༹Ljዐࣀ࿔௽ዐ‫౒࠵ڦ‬࿔ ௽և‫ݴ‬Ljཚࡗࡔბኄዖ࿔ࣅ ႚༀቛ၄ժ‫׶د‬Lj໲৽ၟᅃ ߵॕඩ‫ڦ‬౨‫ټ‬Ljॽႚႚ෥෥

ࢅ‫ݛݛ‬௬௬‫ڦ‬ዐࣀ࿔௽‫૴ز‬ ሞᅃഐLjႚ‫ׯ‬କᅃ߲ྜኝ‫ڦ‬ ཥᅃLj‫ྺׯ‬ᅃ༹ă !!!!!ࡔბ๟ዐࣀ௷ፃ৛ห‫ڦ‬ णዐ༹၄Lj໲ၟୁ຤ᅃᄣLj ጪාጣዐࣀ௷ፃጠ጑‫׊ׯ‬ă ၟཱིගᅃᄣLjಢᇣጣዐࣀ௷ ፃ‫ڦ‬ዷ༹ᅪ๎Lj๑ዐࣀ௷ፃ ᅜ༬ᆶ‫ڦ‬೗ዊᇑ‫ݔޅ‬ጲ૬ᇀ ๘হ௷ፃኮଠLjժሞ၎‫׊ړ‬ ‫้ڦ‬क़ాᆅଶ๘হ૦๏݀ቛ ‫ޅڦ‬෡Ljශॆ໯‫ڦڞב‬Đ‫ڤ‬ ዎඦአđዎࡔ૙౒Lj‫ॆڢ‬໯ ጕ൱‫ڦ‬ටᇑጲ඗ࢅၿᅃ༹‫ڦ‬ ቾ ბ າ ྼ Lj ݆ ॆ ໯ ዷ ቧ ‫!ڦ‬ Đ႗งՂ݁đ࠶૙‫୼ݔ‬Ljఏ ॆ໯ჇᄙĐग़Һ঍૧đ‫ڦ‬࿔ ࣅ৛หLjբॆ໯‫׃‬ຎ‫ڦ‬ĐՆ ํऍႵđ‫ڦ‬ႜྺ੔ბLj਩ᅙ ओ‫ྺۏ‬೵Փ‫௷ڦ‬ፃ႐૙ࢅԐ ࡍ‫ڦ‬૦๏֎޷Ljྺዐࡔ૦๏ ‫ڦ‬৊օLjมࣷ‫݀ڦ‬ቛLjࡔॆ

‫ڦ‬ཥᅃጀ෇କഽ‫ۯڦٷ‬૰Lj ፔ‫؜‬କ࿀‫ࠋڦٷ‬၅ă ৽࿔ࣅ‫׶ڦ‬ीܸჾLj ࡔბ๟ጽၠႎ้‫ڦپ‬ഐ‫ۅ‬Lj ॺยႎ႙࿔௽‫ڦ‬ጨᇸăግጱ ຫǖĐኸ൬ᇑྺႉLjआ‫د‬ᄺ փኪഄ৑ăđኈኟᆫႯ‫ڦ‬າ ၙ࿔ࣅLj๟௷ፃᆦ࢛‫ڦ‬৛ห ֎޷Lj໲‫ڦ‬గၵాඹLjᄺႹ ࣷໜጣ้क़‫ୁڦ‬๝ܸ฿ඁᅪ ᅭLj඗ܸ໲‫ࢇڦ‬૙৛หLjඐ ‫ג‬ሁ้੣‫ڦ‬হ၌ܸ࢛ࠟ‫׉‬ ൞Ljิऐः඗ă࿢்໯௬ଣ ‫پ้ڦ‬ཉॲᇑ࿔ࣅዷ༶ᇑࠟ ‫پ‬มࣷᅙᆶԨዊ‫ڦ‬փཞLjሞ ُए‫إ‬ฉٗ๚ႎ႙࿔ࣅ‫ظ‬ሰ ᄺփ੗ీ๟‫دܔ‬ཥბຍ‫ڦ‬ ०‫ࡃ࣮ڇ‬Lj‫ڍ‬๟૦๏փీߪ ܏Lj࿔ࣅ࿮݆ዕ঳Ljႎ࿔ࣅ ‫ॺڦ‬ยLjՂႷᅜ‫د‬ཥྺጨ ᇸLj‫ޏ‬ሶՍ๟ຕ‫ྮۆ‬ፄLjܸ ໯࿍Đॺยႎ࿔௽đሊሊLj

ֱౢ߯཮ກ࠷ ֱౢ߯཮ກ࠷࿋ᇀ୿‫ܘ‬ဇ ௺๨Ljତৎ༚ටনăణമ ๟ᆈࡔዐ࿔֠ກଉፌ‫ڦٷ‬ ࠅࠌ཮ກ࠷Ljࡥ߃ዐ࿔཮ ກLjᅼૂDEतԒ਽ሗኾ ‫ڪ‬ăᅨᆶࣀᇕ࠷ᇵ༵ࠃ‫ޜ‬ ခăኻႴᆈࡔ‫ں‬኷ኤ௽न ੗௨‫ݯ‬ฤଶ཮ກኤၛ๴঺ ለ‫ޜ‬ခă ‫ں‬኷ǖ6 Charing Cross Rd, London WC2H 0HF ‫ࣆۉ‬ǖ020 7641 1300

ೠஃኄԨກፌࡻ‫ݛڦ‬๕ ৽๟ଚ‫؜‬ኄ51߲າྼ‫ݛ‬๕ă ၙዂ޷৽ՂႷੂཪ‫޷֎ڦ‬າ ྼ 2Ă႑౒າྼǖ၎႑৽๟૰ ଉ 3Ă‫ٱ‬ဃາྼǖට࿮ྜටLj వ௨‫ٱݖ‬ 4Ăञ߭ુາྼǖߛഐ‫ׯۅ‬ ৽ጲ࿢

ஆ੗ᅃ!

ᄺՂ඗‫ྺׯ‬࿮ᇸኮ຤Lj࿮Ԩ ኮఢăٗኄ߲ᅪᅭฉຫLj࿢! ்ሞৃཀߛ‫܈‬ዘ๫ࡔბLjত ๖ഄॏኵժӀቷ၄‫پ‬૙౒‫ܔ‬ ഄ৊ႜ߀ሰᇑዘॺLjయ๟૙ ᆶࠦᅓLj๞໯Ղ඗ă ܸࡔბ‫ڦ‬৛ໞᇸཀྵLj ‫ړ‬ຕᅟঢ়ࢅዮጱӥॆბຫă ኄ߲ᇸཀྵኮᇀ࿢்ዐࣀ௷ፃ ࿔௽‫ڦ‬ᅪᅭLjईኁຫ‫ܔ‬ᇀ࿢ ்ዐࡔ‫د‬ཥ࿔ࣅ‫ڦ‬ᅪᅭLjඓ ൎ‫ں‬ຫ৽๟Đዡ႐đ‫ڦ‬ᅪ ᅭLjժ൐ኄ߲ዡ႐‫ڦ‬ᅪᅭ዁ ৃ࣏๟ྸᅃ‫ڦ‬ăᅃ߲௷ፃኻ ᄲ٪ሞူઠժփ܏‫݀ڦ‬ቛLj ఫ஺ኄ߲௷ፃ৽ᆶጣᆦ࢛‫ڦ‬ ॏኵࢅิం૰ăമට‫ڦ‬዇ࣱ ํाᄺ๟݀၄ጲम‫ڦ‬዇ࣱLj ቴ‫ڟ‬࿢்‫ڦ‬৛หኮߵLjईኁ ຫ‫߸ڥ‬ศ෇ᅃ‫ۅ‬Ljࡔბ‫ڦ‬ᇸ ཀྵLjᇑഄ໯ሞ‫ظࠌپ้ڦ‬କ ᅃ܎૦๏‫ࣣ࣪ڦ‬Ljਸ‫ظ‬କᅃ ዖາၙ৛ห‫ڦ‬ዡ႐้‫پ‬Ljᅺ ܸᄺ‫৽ׯ‬କ࢔‫ܠ‬฽ට‫ࣣ࣪ڦ‬ ටิăܸᇑมࣷ૦๏ටิჾ ኮLj૦๏๟ඖ༹‫ڦ‬ऄ‫ۯ‬Ljኄ ৽๟௷ፃᇑࡔॆ‫ڦ‬࿔௽๏ă ‫ڍ‬ኄၵ໯ᆶຫ‫ڹڟ‬ᆼ๟ᅜ߲ ටणࢇ‫ڦ‬ႚ๕ྜ‫ڦׯ‬ăኄ ᄣLjࣖ݀ᅃ߲௷ፃ‫ڦ‬৛ห஌ ํူઠ৽๟ࣖ݀௅ᅃ༹߲߲ ‫ڦ‬৛หă DŽ࿄ྜ‫ځ‬ჄDž

ֱౢ߯཮ກ࠷ጆત

CHARING CROSS LIBRARY

51߲֎޷າྼ 5Ăᅺࡕາྼǖ‫ׯ‬ᇑӨLjՂ ᆶഄᅺ 6Ă၎࠲າྼǖுᆶඪࢆ۫ ဇీࠕࠜ૬‫ں‬٪ሞ 7Ăဌᆅາྼǖາၙᇑ၄ํ ጺ๟ጲ‫ۯ‬၎ဌ 8Ăࠟ༬ૃາྼǖူᅃ߲ణ Ք๟ฉᅃ߲ణՔ‫ڦ‬ჽჄ 9Ăႜ‫ۯ‬າྼǖว༹૰ႜᆦ ᇺ฼ࡗཀகႜ੣ :Ă࠹Ⴀາྼǖే‫ڦ‬သ࠹ᆖ ၚጣే‫ڦ‬ంሏ 21Ăಃྑஆ‫ڻ‬າྼǖኻీፖ ᅃӝᅖጱ‫ڦ‬ቾბ 22Ăߣ୿քາྼǖ࣑߲ঙ‫܈‬ ৽ీ݀၄ႎ‫ٷ‬୥ 23Ă‫֥أ‬າྼǖጆ႐ዂኾLj ൻ‫أ‬ሗ౒ 24Ă‫ޖ‬พາྼǖ݀ොỦ૰Lj ኙ‫ޜ‬໱ට 25Ă೦‫ش‬າྼǖᅃ߲ၭ࿫‫ۅ‬ ৽ీ࣯ۖඇৠ 26Ăᄜඖၳᆌາྼǖ‫ڸ‬ᇟப ٗ႐ༀ 27Ăࢳ‫۝‬ၳᆌາྼǖഥ૛ኮ ‫ڮ‬Ljએᇀᅗგ

28Ăৎᅺາྼǖ૗‫ڥ‬ሁৎLj ሁཌྷৎኈํ 29ĂՑኤາྼǖਜ਼࠵ဣཥ‫ں‬ ੂ࿚༶ 2:Ă‫܅‬૧ӎາྼǖᆶඤ൧Lj ֍ᆶ‫ۯ‬૰ 31Ăྦྷ᷏ኮາྼǖኔۨ૙ ႠLj֍ీଣླփ୺ 32ĂҮ߆າྼǖӝ࿥ৃනLj ዘ๫၄ሞ 33Ăแܷາྼǖേ௴ዺටLj ᇊටᇊम 34Ăࢵཱາྼǖ‫ۅ׺‬ᄅമ અLj๟ྺ‫׊‬ᇺᆶ๭इ 35Ăۘᇉາྼǖᗠച‫܌‬റణ ࠼Lj‫׊ݣ‬၍Ljۘ‫ٷ‬ᇉ 36Ă௕జາྼǖৎዬኁ؆Lj ᅺُႷስତܸਃ 37Ăᖐ၎සາྼǖ‫ڥ‬චට‫ت‬ ൐චට 38Ă୔ྼຯາྼǖ‫ۙگ‬ഩ ႵLj֍ీ࿘๰‫ࠀׯ‬ 39Ăሼጱາྼǖჾ႑ႜࡕLj ‫׵‬੠ፔට 3:Ă੐૬እາྼǖ੮੨ଆᄱ ᄺႴे༛

ᆈࡔ࠼࣍ᅝຍၹࣷጆત

41Ăࣀฺ‫ܙ‬າྼǖ‫߲ܠ‬ವᆷ ‫ܠ‬ཉୟLj‫ڲ߲ܠ‬ට‫ڢܠ‬഻ 42Ăࢍ୛ၬ‫ސ‬າྼǖวଣഄ ৣ֍ీ૙঴՚ට 43Ă361າྼǖ௅߲ࠥਜ਼Lj ‫ۼ‬๟ፔ੨Ԙ‫ڦ‬ටஞए‫إ‬ 44Ă91031າྼǖ‫ׯگ‬ԨLj ߛၳ୲‫ڦ‬ᄲᅭ 45Ăփ཮Ԓາྼǖ႐Ⴄ‫ݣ‬ ੻Ljᆶ޲‫؜‬Lj৽ጺᆶ࣮Ԓ 46ĂҺ‫ิڱ‬າྼǖঢ়ઓৣ֍ ీ‫ࠀׯڥ‬ 47Ăக໿າྼǖኛൽଆࡻഐ օLjჽჄ၄ᆶᆫ๞ 48Ă‫ޡ‬ஆ୿ຯາྼǖణՔႷ ස‫ڨ‬໴Ljࠕଋ֍ీᆅࡵ 49Ăߛຯາྼǖ‫ิ؛‬౥‫ۿ‬ᄺ ᆶ฼໙ 4:Ăஆ෧໴ܻາྼǖ၎႑ጲ मLj๟‫ڦࠀׯ‬ए‫إ‬ 51ĂྉၹາྼǖཽᅃօLj࡛ ગཀ੣ ৽සԨກ໯ຫLj೿‫޷ׯ‬ ࡸ‫ۼ‬ሼ๟൬ၭጱLjඪࢆට‫ۼ‬ ੗ᅜ޷ᆶLjኻᄲᆶକኟඓ‫ڦ‬ າྼ‫ݛ‬๕ă

֧ቛට ԛ৙ᄘࣃ઴֧ቛዺ૙! ᆈࡔ࠼࣍ᅝຍၹࣷࣷᇵ ၹࣷ૴ဣᆰၒǖpublicrelationhaa@gmail.com

‫ۉ‬ᆖ௚‫ࣅڦ‬ጏ࿸ࣷ ేሞߑࡗඁ‫ྤڦ‬฽বߴ ጲमጚԢକᅃ༫๊஺ᄣ‫ڦ‬ጎ ӳ఼Ǜးეଟଟ‫ॻڦ‬ไLjӣ ෥֜ӣ‫ڦ‬ဌეࡇLj஢ሆ၄ว ‫ڦ‬ળටLjཀྵ‫ۥ‬ॖஷ‫ڦ‬౰࿧Lj ๮࿥૧ඬ‫ڦ‬෫ට੿ईኁ੗Һ ܸᆼླ၃‫ڦ‬ĎIju! HjsmďǛ ၎႑௅߲ට‫ߴీۼ‬࿢ᅃ߲ փཞ‫ٴڦ‬ӄăీඟ࿢்‫ࠀׯ‬ Վ‫ׯ‬ኄၵට࿿ႚၡ‫৽ڦ‬๟‫ޜ‬ ጎࢅದॲăॻไቖ஢ეጳ‫ڦ‬ ᅊ෺Ljဌეࡇ‫ࢤڦ‬ᄅॖცLj ળටᅃว‫ڦ‬ೄறLj౰࿧‫ڦ‬ ۷ಳLj෫ට੿‫ڦ‬௬ਏLjIju! Hjsm‫ڦ‬ጭ݀ࢅ௬ቸLjኄၵ‫ޜ‬ ጎईኁ‫ڢ‬ਏࠓ‫ׯ‬କኄၵට࿿ ႚၡ‫ڦ‬ፌ၂ዸ༬‫ۅ‬ăኄၵး ௽Ă‫܀‬༬ႚၡ‫أ‬କࣷሞྤ฽ বኄᅃཀ‫؜‬ுሞ‫ٷ‬নၭၝLj ߸‫ࢪ้ڦܠ‬๟‫؜‬၄ሞ‫ۉ‬ᆖई ‫ۉ‬๫‫ړ‬ዐă ĐิࣅླऐđईĐॻไ ၰܷđዐ‫ॻڦ‬ไࢅĐఞ࠼ኮ ‫׭‬đईኁĐᅁ‫ݡ‬ဌეࡇđዐ փཞ้‫ڦپ‬ဌეࡇ்LjĐࡘ ૧հ༬đࢅĐభ౅ჱ‫د‬ആđ ዐ‫ڦ‬౰݆฾LjĐ৚ำॖঢđ ईĐ24ࡽ႓೺࿵đዐ‫ڦ‬෫ ୦ኁLj‫ۉ‬ᆖ௚੝ۨ‫ܔ‬ኄၵට ࿿ႚၡසຕॆኆă‫ܔ‬ᇀ‫ۉ‬ᆖ ௚Ljྤ฽বࢫᅃۨփీ‫ࡗٱ‬ W'B! Nvtfvn‫ڦ‬ႎቛĊĊ! Đࡻટ࿻‫ޜ‬ጎDŽIpmmzxppe! DptuvnfDžđă ኄْቛબणዐቛ๖ࡗඁ ᅃ߲๘ुࡻટ࿻‫ۉ‬ᆖׂᄽዐ ‫ޜڦ‬ጎยऺLj๭ण‫ࡗג‬ᅃӥ ߲‫ۉ‬ᆖঙ෥ࢅഄ‫ޜ‬ጎሰ႙Lj ٗ࿮ำ‫ۉ‬ᆖ้೺‫ֱڦ‬૙Ąጝ ՚ଠ‫ڟ‬ፌৎሏᆩ4Eरຍ‫ڦ‬ ‫ٷ‬዆ፕĐҮ‫ٳݐ‬đăቛબᅃ ࠌ‫ྺݴ‬ෙ߲և‫ݴ‬Lj‫ڼ‬ᅃև‫!ݴ‬ Đ঴ࠓđLj૧ᆩ‫ۉ‬ᆖዐਏ༹ ‫ڦ‬ঙ෥ӄ૩঴๥କ‫ۉ‬ᆖዐ‫ޜ‬ ጎยऺ฾‫ڦ‬ঙ෥ࢅዘᄲႠă ยऺ฾փ࠼঳ࢇਗԨࠤ๚ྺ ᄇᇵยऺࢇ૙‫ڦ‬ᅊ‫ޜ‬Lj߸ዘ ᄲ‫ڦ‬๟ᄲཚࡗ‫ޜ‬ጎઠ໒ሰĂ ۨᅭঙ෥ăኄᅃև‫ݴ‬๭णକ Ⴙ‫ۉܠ‬ᆖዐ‫ڦ‬ঢ়‫ۆ‬ঙ෥৊ႜ ቛ๖LjԲසĐๆᅃஆࡲđ

ዐ߲Ⴀփཞ‫ڦ‬ๆᅃ߲ঙ෥߳ ጲ๟සࢆཚࡗ‫ޜ‬ጎઠࠓሰĂ ‫ݒ‬ᆙ‫؜‬ഄႠ߭Ăঢ়૦ăĐճ ऍਓૂևđ૛ଇ߲ঙ෥‫ڦ‬਎ ‫ٷ࢔ֶݒٷ‬ᅃև‫ݴ‬๟ᆯ໱் ܾට‫ޜڦ‬ጎܸ኱࠵‫ڦ‬๫ਥࣅ ‫༹ڦ‬၄‫؜‬ઠ‫ڦ‬Ljᅃට๟ೳ໎ ჿ෥‫ڦ‬ဇጎ߫୬Ljଷᅃට๟ ߳ዖჿ෥Ă཮ӄĂ੼๕‫ڦ‬ᅊ ‫ޜ‬ăഄํኄၵ‫ޜ‬ጎĂጎԢ‫ۼ‬ ᆶጣยऺ฾փཞ‫ڦ‬ଳߌઠ ᇸLj༵ൽጲഄ໱ཞૌ႙‫ۉڦ‬ ᆖࢅኈํ‫ڦ‬๚ॲLjࠌཞፇࢇ ‫ׯ‬କ࿢்ණ๎‫ڦ‬൫ຯձ๗ă ቛબ‫ܾڼ‬և‫ݴ‬Đ‫ࣆܔ‬đ ዷᄲ঻ถକยऺ฾ࢅ‫ڞ‬ᄇኮ क़‫ࢇڦ‬ፕăሞಆฝዐ‫ڞ‬ᄇጲ ඗๟ӝ੦ඇਆĂ޶ሴࠓາ‫ڦ‬ ঙ෥Lj‫ڍ‬ਏ༹‫ڟ‬ঙ෥‫ޜڦ‬ጎ ࢅ‫ڢ‬ਏLjሶ߸Ⴔᄲ‫ޜ‬ጎยऺ ฾‫ڦ‬ยऺLj࿿ࣅ‫ڞ‬ᄇ‫߁ڦ‬ ౒Ljࡻ‫ڦ‬ยऺྫྫࣷ๑‫ۉ‬ᆖ ߸े‫ࠀׯ‬ăኄև‫ݴ‬ዘ‫ۅ‬ቛ‫؜‬ କထ൶੐ਖ਼‫ڦ‬ĐౕđĂ༵ఛ! ‫ڦ‬Đ૙݀฾༩‫ڤ‬đ૛‫ޜڦ‬ጎ ยऺLjժದࢇ‫ڞ‬ᄇࢅยऺ฾ ‫ࣆܔڦ‬঄঴ăᆶ඀‫ڦ‬๟ሞ໽ །౅ਖ਼ࡽ‫ڦ‬ಆฝዐยऺ฾‫׈‬ ๬କႹ‫ܠ‬ዖփཞ֌ଙ‫ڦ‬ᅊ ‫ޜ‬Ljኻ๟ྺᄲ๑஄ຯ‫ڦ‬ᅊ‫ޜ‬ ሞ຤‫ڦ‬৐ಟူሞ৥ཀྵዐੂฉ ඁධ৽ๆ‫ݴ‬ெ࠵Lj੗ᅜੂ‫؜‬ ยऺ฾‫߾ڦ‬ፕๆ‫ڦݴ‬ဦዂă ‫ڼ‬ෙև‫ݴ‬Đዕ൸đቛ ‫ڦ؜‬๟ᅃဣଚዸఁঙ෥‫ޜڦ‬ ጎยऺLjஒૢ૶Ą௔୞Ăӎ ‫ૢٻ‬ĄࢍԨሞĐ‫ڦ౅ݐڻ‬ራ ֕đዐ‫࢒ڦ‬෥૝ඕLjए౭Ą ૚ྼຯሞĐ࢒ਜ਼‫ࡔڽ‬đ૛‫ڦ‬ ᅃဝ࢒ᅊᅜतኩያီ‫ڪڪ‬Lj සཞၠᆖ๏ฉ‫ڦ‬ঢ়‫ۆ‬ঙ෥ዂ ৤ăቛબሞቛ๖‫ݛ‬๕ฉ࢔՚ ‫؜‬႐֋‫ڦ‬ሏᆩକཨᆖᅏLjॽ Ⴔᄲቛ๖‫ڦ‬ᆖೌೌ܎Ă཮ೌ ईຫ௽ԝ௬ཨพ‫ڟ‬༬዆‫ڦ‬ೝ ௬ฉLjੂฉඁ৽ၟ၂๖ೡ‫ڦ‬ ၳࡕăኄᄣփৈবሀକքቛ ‫ڦ‬ᇨ໙࣏੗ᅜଳऄ‫ڦ‬ᅎ‫ࢅۯ‬ ߀Վቛ๖‫ݛ‬๕ăሞ୿‫ۉڦܘ‬ ᆖ௚்ᅃۨփᄲ‫ࡗٱ‬ኄ‫ฺׇ‬ ‫ࣅڦٷ‬ጎ࿸ࣷă


65

‫ڼ‬214೺

ጨრ

103期艺周刊  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you