Page 1

look around you and make something new inspiration

Graphic

concept

Creative

Fashion

DESIGN ?


ออกแบบ หรือ Design เราใช้กันบ่อยจนชิน หาก แต่คำ�ว่า Design เราจะสามารถแตกความหมายของมันได้มาก น้อยเพียงใด มันจะสามารถแตกหน่อออกผลเหมือนต้นไม้ได้หรือ เปล่า? สองสามเดือนที่ผ่านมา เราได้รับโจทย์ให้ออกแบบ นิตยสารแนะนำ�สำ�หรับสาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะออกมาปีละหนึ่งเล่ม ภายในกลุ่มที่มี สมาชิก 7 คน ซึ่งแน่นอนว่าสมาชิกแต่ละคนต่างมีสไตล์การ ทำ�งานที่ค่อนข้างแตกต่างกันไป แต่ท้ายสุดเราก็สามารถหาจุดยืน ร่วมกันได้ เพื่อผลิตนิตยสารเล่มนี้อย่างสุดความสามารถ เป้าหมายของนิตยสารฉบับนี้ คือคำ�ถามที่ว่า อะไร เป็นตัวจุดประกายเล็กๆที่ทำ�ให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ผลงานแต่ละ ชิ้นขึ้นมาได้บ้าง? แน่นอนเราต่างก็สร้างแรงบันดาลใจไม่เหมือน กันแต่หากมองลึกๆ...สิ่งๆหนึ่งที่ผุดออกมาจากสมองยามที่เรา กำ�ลังวุ่นวาย หรือนั่งเหม่อมองผู้คนเดินไปมา อะไรคือสิ่งนั้น? Just think!! แค่คิดเราก็สร้างไอเดียใหม่ๆขึ้นมาได้ กองบรรณาธิการนิตรสาร DESIGN


รณ์ เกินไป “อะไรที่มันมัสมบู นดูน่าเบื่อ

ก้อย สุวรรณเกต


Index

Muangman

22

บรรณาธิการ do cover เล่าเรื่องจากปก exhibition story เรื่องเล่าชาวออกแบบ inspiration ปลุกความเป็นนักออกแบบกับ “เมืองแมน” gallery ผลงานว่าที่นักออกแบบในอนาคต Never died design ที่ไม่มีวันตาย

13

3 7 8 10 13 18 22


MAGAZINE

Design magazine ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของการ สร้างสรรค์หนังสือเพื่อช่วยจุด ประกายความคิ ด ความเป็ น นั ก ออกแบบที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว ทุ ก คน ปกของ design magazine ฉบับนี้จึงได้นำ�เอาจุด เริ่มต้นของการคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบมาใช้ เ ป็ น ลาย กราฟิกบนปก เพราะในการ สร้างสรรค์งานออกแบบเกิด จากการสังเกตและช่างสงสัย ตั้ ง เป็ น คำ � ถามจากนั้ น ก็ เข้ า สู่ ก ระบวนการการสื บ ค้ น หา ข้อมูล ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล กลั่ น กรองออกมาจนเป็ น งานออกแบบที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย ความคิดสร้างสรรค์ หลายคน อาจจะเคยตั้ ง ข้ อ สงสั ย และ

มี ข้ อ ข้ อ งใจว่ า การออกแบบ คืออะไร อย่างไรถึงจะเรียก ว่าการออกแบบ โดยแท้จริง แล้วการออกแบบ คือ การ รู้ จั ก การวางแผนการทำ � งาน แบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยให้มี ความสอดคล้องกันทั้งรูปแบบ คุณสมบัติ วัสดุ การใช้งาน ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ อีกความหมายหนึ่ง การ ออกแบบ คือการปรับปรุง การ แก้ไขปัญหา พัฒนาของสิ่งต่าง ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นทั้งรูปแบบ การใช้งานและความสวยงาม นอกจากนี้ ก ารออกแบบยั ง หมายถึงการสร้างสิ่งที่ช่วยใน การตอบสนองความต้องการ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อให้มี ความสะดวกสบายมากขึ้น

สาขาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ถื อ เป็ น แหล่ ง สร้ า งสรรค์ และบ่ ม เพาะนั ก ออกแบบรุ่ น ใหม่ ที่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละคุ ณ ธรรมในสร้ า งสรรค์ งานออกแบบ สถานที่แห่งนี้เป็นการศึกษาเพื่อ การเป็ น นั ก ออกแบบที่ สั ง คมและตลาดต้ อ งการ ในด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา กราฟิก สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เรียนรู้งานด้าน หัตถกรรมท้องถิ่นทางภาคเหนือในทุกแขนง และ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานทั้งในรูปแบบ ของผลงาน 2 มิติและผลงาน 3 มิติ สามารถ ประยุ ก ต์ ใช้ วั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ่ น สำ � หรั บ การออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีแนวความคิดของ การออกแบบที่เน้นจากพื้นฐานขององค์ความรู้ทาง ด้านล้านนา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น นวัตกรรม และงานออกแบบสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาผลงานสู่ ตลาดสากล

DO COVER

DO COVER

7


EXHIBITION

E EXHIBITION

Project In Design Exhibition

งานแสดงProject In Design Exhibitionเป็นงานแสดงผลงาน ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้น ปีที่4 ภาควิชาศิลปสาขาวิชาออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในปีการศึกษา 2553 พราว เป็นคำ�วิเศษณ์ที่ใช้ขยาย นาม ในที่นี้ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ มา เป็นเวลานานกว่า 4 ปี และในการ จัดแสดงงานครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการ เกิดประกายเล็กๆ ซึ่งเป็นประกาย แห่งการเริ่มต้น โดยเมื่อประกายเล็กๆ แต่ละอันมารวมกันจึงเกิดเป็นพราว ขึ้นมา และพร้อมที่จะเปล่งแสงเจิดจ้า ตามวันเวลาที่ผ่านไป โดย พราว ได้จัดแสดงงาน ที่ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ถนน นิมมานเหมินท์ ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

8

Thesis’53

ในงานประกอบไปด้วยการเดิน แฟชั่นโชว์ การฉายการ์ตูนอนิเมชั่น หนังสั้น และการจัดแสดงผลงานของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มากมาย ทั้งแฟชั่น จิวเวอรี่ อนิเมชั่น เฟอร์นิเจอร์ และ อื่นๆ อีกมากมาย ทุกผลงานล้วนผ่าน กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์ มา แล้วทั้งนั้น หากใครที่พลาดการ ชม Project In Design Exhibition พราว ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นั้น ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะในวันที่ 9-11 มีนาคม 2555 นี้ จะมีการจัด นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำ�ปีการ ศึกษา 2554 ของนักศึกษาสาขาวิชา ออกแบบชั้นปีที่ 4 ชึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง งานนี้จัดขึ้นที่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะ พลาซ่าเชียงใหม่(ไนท์บาซาร์)โดย งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ปีนี้ จัดขึ้น ภายใต้ concept The Luggage Art thesis exhibition ซึ่งหมายถึง การ เดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายต่างๆตามที่ใจ อยาก ผลงานศิลปนิพนธ์ปีนี้จะ อลังการมากเพียงใดนั้น ต้องตามมา พิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองแล้วละค่ะ


SAMPLES OF THESIS’53 EXHIBITION Animation Surgery series การทำ�ศัลยกรรม : แอนิเมชั่นรณรงค์ไม่ให้วัยรุ่นเสพติด ศัลยกรรมและการเสริมความงามที่เสี่ยง อันตราย <<< ชนานันท์ โทวิชา Fashion Thai flora pattern in vintage fashion design : ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ มีคุณค่า และความหมายเฉพาะแก่ตัวงาน ออกมา เป็นลวดลายดอกไม้ โดยใช้ mood ต่างๆ เพื่อให้สื่อถึงความเป็นวินเทจชนิดหนึ่ง บุษบา เดชตรัยรัตน์ >>>

Animation Land of honesty ดินแดนแห่ง ความสัตย์ โครงการแอนิเมชั่นรณรงค์ให้ เด็กวัยประถมตระหนักถึงความซื่อสัตย์ : สภาพสังคมในปัจจุบันนี้ผู้คนขาด ความรับผิดชอบและจิตสำ�นึกในการทำ� หน้าที่ของตนเองทำ�ให้บ้านเมืองวุ่นวาย การสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำ�นึกเกี่ยว กับความซื่อสัตย์ให้เด็กจึงถือเป็นเรื่อง <<< อัญชลี วรรณสุพริ้ง

9


รือ ล่นๆ ห ทำ� เ บ ? นุกบ้าง บ ๆ แ น ก ี่อยาก น? ้องมีส ด็กออ ะ) เรีย ย ว่างเรีย ะมั้ง (หัวเรา วๆ ทำ�อะไรท บเวิ่นก่อน ับชีวิตเ เยอะดี ก็ต าจจะเหนื่อ ั้ง ก ห ะ ม ร ห ม ไ อ ็ ร กรร สังสรรค์ล หละ เที่ย นะ ชอ สนุก ได้ทำ�อะไ ีสุดท้ายก ัวจบ ก็มีท ี กิจ ดีนะ บ้าง เเต่ป ็ต้องทำ�งานต ยากทำ� ก็ม กิจกรรม เล่นๆ เนี่ยแ ที่อาจารย์สั่ง บบ าน เหนื่อย ่อย เพราะก ย่างก็ไม่ได้อ เรียนเเ ไม่ใช่นั่งทำ�ง ะ จะ ง า ่ กล้ส่งน ร็จ ินดหน ำ� เเต่บางอ ก็ดีนะ ว ใ ง ่ ิ อ ย พ ี ? ท ท ๆ ่เส ที่อยาก บ้าง แต่รวม ่ารักของเรา บเเบบ ต้อง (หัวเราะ) roject ? ้เสร็จๆไปเสีย ช้าเเล้วยังไม มันเเบบ น ่ ี P เ ) ห ด อ ท ์ ใ ะ ะ ง ่ ย ี ต ย จ ก า � ำ ร ส � ำ เค ับอาจาร รั้งก็ให้ค ์ (หัวเร ก่อน ว่า อยา ็วเกินไป ่อยากท เกี่ยวก ะ เเต่บางค ่ค่อยเคลียร อาจจะดีมั้ง ประมาณ ลามันผ่านเร หนไม่ชอบไม ม อ ไ เว ก็ดีอีก อีกเยอะ ไ ี้รึเปล่า มัน รู้สึกว่า ะ) project ี !!! ทำ�งาน า ท ร เ ยันไง ) ก ั ว ั คิดเอง ื่นเป็นเเบบน ัวเราะ) ข ซ ห ะ ( ป า ไ ร ก ะ พ ไม่รู้ที่อ ึกคิดเอง (ห ึงปลื้ม ? ้าทำ�งานส่ง เอามันออ roject ? ยละกัน เ นส่ง (หัวเรา ถ ล ฝ อ ่ ถ P เ ต ิ ว ้ า ก ุ ก ม น ง ่ ร ไ ว ี ล น น ั เ ้ เ อ ่ � ำ ส เ ส ็ ว ช ้ ห ง ั ก ท ง ใ หล 5 นอน าะทำ�สอ ารใช เเล้วก นๆไป ิชา ? 5 ปลื้มว รมาก เรีย ีความสุข .....? ก เอาเป็นว่า บ นั่นสิ หามค่ำ� เพร ี่อยากมาเรียน (หัวเราะ) บ แ ม ไ ี ะ ์ ก ม ่ จ ็ ล อ ก ั ม ร ก ไ ็ ต จ ้ ู อ ก หาม ุ่ง ังใจน้องๆ ท ตัวอย่างนะ เด็ก ามร ฟ์สไ ที่ชอบ ในเเบบ ีชวิตของ ็คงจะต่างไล าจะได้ทำ�คว องเด็ก ให้กำ�ล าอย่างพี่เป็น ข ที่ได้ทำ� อย่าเอ ่ตางคนก าสดีที่เร บอกเล่า พวก

เด็ก บ ั ก ุย พูดค ออกแบบ าร ก า ข สา

็นโอก ูซิว่า นการ นี่ถือเป อกแบบ ผ่า งๆ ลองไปด แบบ สาขาอ า ไมเนอร์ต่า เป็นเด็กออก ในสาข ุมมองกับการ เขามีม บ้าง ร อย่างไ

ชีบารด้าุล

สน นนทเ t raf r-C

ธน Mine ปี 3

ให้ทำ�ด

เทคนิค

น? ว่างเรีย ห ะ ร ม กิจกรร ี้สุดแหละ แบบ ? สน ด็กออก ีเวลาพัก เ ต ิ ว ี ช เล่นเฟ มกับ บ้าง แต่ก็ม ห ไ ก ุ น ส ย ct ? ี เหนื่อ ? ่ง Proje ่าเจ็บมาเยอะ ต่ ส า แ ดีสนุกด ร น เ จ อ ่ ง ใ � ำ ก อ นิยามว ี่น่ารักข ี่สอนก็ท จารย์ท ง แต่มีหน้าท ก่อนส่ง า อ บ ั ก เกี่ยว ไม่จอยบ้า ? ง ่ะ oject จอยบ้า ก็จอยเว่อร์ค ังส่ง Pr นี้ต้องฉลอง ล ห ก อย่าง าย ส่วนมา ียน หลังส่ง ลื้ม ? กหลาย มีหล ป ง ึ ากมาเร ้วยดี ถ ย ม า ไ อ ่ ี � ำ ล ท ท ห ้องๆ า? นไปด ำ�งาน ำ�ลังใจน ุกอย่างจะผ่า ปลื้มวิช เพราะว่าได้ท ก ้ ห ใ ี่ ้าย ท า จิวเวอร ข้อสุดท มตั้งใจของเร า ว ค ด้วย


อินต๊ะ อ ้ ื ช เ ินกฤต raphy ช ว ั ดัมร r - Photog Mine ปี 4

ตะวัน แสงตะวัน โพธิโยธิน Miner - Ceramics ปี 2

สนุกไหมกับชีวิตเด็กออกแบบ ? สนุกดีคะ หลากหลายดี ได้เรียนรู้อะไรใหม่ เเละหลายๆเเบบในสิ่งที่เราไม่รู้ เข้ามาเรียนในสิ่งที่เราชอบ เเล้วก็ได้ทำ�กิจกรรมที่เป็นตัวของตัวเอง มีกิจกรรม กับเพื่อนๆ หลากหลายรูปแบบมีความสุขคะ เกี่ยวกับอาจารย์ที่น่ารักของเรา ? แอบโหดบ้างเป็นบางที (หัวเราะ) ไม่หรอก อาจารย์ก็จอยมาก จอยทุกคนเเต่คะเเนนไม่เเน่นะ ไม่รู้จอยรึเปล่า (หัวเราะ) อาจารย์เราน่ารักทุกคนอยู่เเล้วคะ เเล้วก็เก่งกันมากด้วย เก่งไปคนละ ด้านเราสามารถขอคำ�ปรึกษาได้ครบวงจรคะ ปลื้มวิชา ? ทำ�ไมถึงปลื้ม ? colour เพราะว่าเป็นการรื้อฟิ้น เรื่องการใช้สีโทนต่างๆ สนุกดีคะทำ�งานกับสี ก็เป็นอะไรที่เรา ชอบอยู่เเล้วด้วย กิจกรรมระหว่างเรียน ? แอบหลับ แอบง่วงบ้าง พอเลิกเรียนก็จะมีกิจกรรมทำ�กันกับเพื่อนๆ สนุกสนานไม่งั้นก็ทำ�งานที่ ชอบ อย่างตะวันชอบทำ�เซรามิก ก็อยู่ทำ�งานในห้องเซรามิก ก่อนส่ง Project ? ตาดำ�เป็นเเพนด้า คือ อาจารย์ก็สั่งนานนะ เเต่มันต้องบิ้วอารมณ์ กว่าจะทำ�ก็ใกล้ส่ง เหมือน อารมณ์มันมา ไม่งั้นก็มั่วทำ�อย่างอื่นที่อยากทำ�ก่อน เเล้วก็มาปั่นๆจนไม่ได้นอน หลังส่ง Project ? โล่งอะ รีบหาโปรแกรม เเทนที่จะกลับบ้านนอนก่อน ก็ต้องจอยกับเพื่อนๆก่อน เเล้วค่อยกลับไป นอนข้ามวันเลย (หัวเราะ) ให้กำ�ลังใจน้องๆ ที่อยากมาเรียน สู้ๆ นะ ไม่ยากหรอก ถ้าชอบ ถ้าอยากที่จะเรียนก็เต็มที่กับมัน เข้ามาก็จะมีความสุข ได้มาเรียน ในสิ่งที่ชอบ


G

Packaging design Metal craft design Wood craft design Furniture design Fashion design Graphic design Product design Jewelry design Paper design Animation Ceramic Textile


G

ALLERY

DESIGN Faculty of Fine Arts Chiangmai University

GALLERY

Jewely Design

Jewely Design

ธนาดุล นนทเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 Inspiration ลักษณะหยดนำ�้บนใบบัว เทคนิค การสร้างพื้นผิวบนแผ่นอะลูมิเนียม

Ceramic Design

พรนลิน อินต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 Inspiration metal flower Concept different เป็ น การเชื่ อ มโยงของวั ต ถุ ที่ มี ค วามแข็ ง แรง น้อยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นโดยเรียงร้อย เป็นห่วงโซ่ เปรียบเสมือนกับดอกไม้โลหะ ที่ มีความอ่อนหวานในความเป็นดอกไม้ แต่มี ความแข็งแกร่งในเรื่องของวัสดุ

Packaging

วัลถา มูลศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 Inspiration ดอกบัว Concept นำ � เอารู ป ทรงของดอกบั ว มา ลดทอนรู ป แบบให้ มี ลั ก ษณะ เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม

Design

Packaging Design

มนัญญา เชษฐชัยวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 Inspiration เครื่องแต่งกายของชาวเขา Concept นำ�จุดเด่นของชาวเขาซึ่งเป็นแหล่งที่มา ของเมล็ดแมกคาเดเมียมาสร้างคาแรกเตอร์ให้กับ กราฟฟิกในงาน

ธนกฤษ ไชยพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช่ ว ยลดริ้ ว รอยที่ เ กิ ด จากสิ ว และลด รอยด่างดำ�ให้สำ�หรับผู้ชาย ภายใต้แบรนด์ Buddy men expert ที่สะท้อนถึงความทันสมัย มี สไตล์ให้กับผู้ใช้

1 9


G

ALLERY

GALLERY

DESIGN Faculty of Fine Arts Chiangmai University

Graphic Design

ฐาปนี สืบเมืองซ้าย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 Concept Mixed idea between wild but cute Inspiration สิ่งที่ตนเองชื่นชอบและคลั่งไคล้

Furniture Design

มนัญธิกา เอี่ยมต่อม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 Concept การจับเอาอารมณ์การเคลื่นอไหว ของกังหันมาใส่ในการออกแบบ โดยปรับแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน Inspiration การเคลื่อนไหวของกังหันลม

2 0

วีรวัฒน์ ชัยเพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เก้าอี้สำ�หรับนั่ง มีทั้งหมด 3 ที่นั่งและมีสำ�หรับ วางของ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตาม พื้นที่การใช้งาน โดยได้แรงบันดาลใจมาจากรูป ทรงของแม่หอบ ที่มีลักษณะคล้ายกุ้งและปู Inspiration แม่หอบ

Furniture Design

ณพัฒน์์ เมธาฤกษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 Concept นำ�หัวกระโหลกมาเป็นคาแรกเตอร์ ของการออกแบบกราฟิก Inspiration Skull

G


G

ALLERY

DESIGN Faculty of Fine Arts Chiangmai University

Fasion Design เพ็ญจันทร์ อิทธิเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 Concept : สีสันของนิมมานที่เป็นการเดิน ทางการท่องเที่ยวของนิมมาน มันเป็นสถาน ที่รวบรวมวัยรุ่น และเป็นย่านการค้าที่มีร้าน สวยๆ แปลกๆมาก เลยนำ�เอาความคล่องตัว สีสันมาเล่นกับชุด

ชัยธวัช ดงเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 Concept จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์

ฐาปนิก แก้วผลึก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 Concept การช่วยเหลือกัน ของเพื่อนต่างเผ่าพันธุ์ระหว่าง คนและมังกร เพื่อเป้าหมาย เดียวกัน Inspiration แฟนตาซีที่อยู่ ในยุคมืดของยุโรป

Animation ศุภณัฐ วงศ์สุภา นักศึกษาปีที่ 3 Concept เป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้าน spicy Bollywood ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเน้นไปที่กลิ่น อายแบบเมืองภารตะ ใช้สีแบบเครื่องเทศของอินเดีย

Graphic Design

2 1


N NEVER DIED

1998

1999

2001

It’s the real thing.

2 2

Coca-Cola น้ำ�อัดลมที่เรา รู้จักกันดี ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้กำ�เนิดที่แท้ จริงคือ ดร.จอหน์ เพ็มเบอร์ตัน ที่ เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจียใน วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1886 เมื่อพูดถึงแบรนด์สินค้าที่ยัง เภสัชกรท้องถิ่นท่านนี้ เริ่มต้นจาก คงอยู่ยงคงกระพัน เราจะนึกถึงสิน- การผลิตหัวเชื้อน้ำ�หวาน ที่ต่อมาได้ ถูกพัฒนาจนเป็น Coke ค้าหลากหลายยี่ห้อ หนึ่งในนั้นคง หนีไม่พ้น“Coca Cola”สินค้าที่ใคร ที่มาของคำ�ว่า Coca-Cola มาจาก ม.ร.แฟรงค์ เอ็ม โรบินสันที่ ต่างก็รู้จัก ด้วยในเรื่องของรสชาติ เป็นหุ้นส่วนเป็นคนเสนอชื่อนี้ขึ้นมา ภาพลักษณ์ โลโก้ กราฟฟิคที่ยัง คงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เรียก เริ่มจากแนวคิดที่น่าจะใช้ อักษรตัว อีกอย่างได้ว่ายัง คลาสสิค มาจนถึง C 2 ตัว จึงได้เป็น Coca-Cola จึง เขียนขึ้นมาด้วยลายมือของเค้าเอง ตอนนี้ เคยสงสัยหรือไม่ Coca Cola ต่อมาอาซา จีแคน์เลอร์ นักธุรกิจ ที่โด่งดังทั่วโลก เค้าสร้างภาพลักษณ์ ชาวเมืองแอตแลนต้า ผู้ที่มีพรสวรรค์ สร้างจุดเด่นให้แบรนด์อย่างไร แล้ว ทางการค้าได้กว้านซื้อหุ้นทั้งหมด คุณเคยเห็น Coca Cola แนวอื่นที่ จนกลายเป็นผู้ครอบครองกิจการ แตกต่างกับแนวเดิมบ้างหรือเปล่า? ทั้งหมด ตอนนี้เราจะขอแนะนำ�เรื่องราวของ Coca-Cola แบบคร่าวๆ ก่อนที่จะ นำ�เสนอที่มาที่ไปของโลโก้ รวมถึง ทรงขวด และกราฟฟิคที่สุดแสนจะ คลาสสิคให้ได้อ่านกัน


2002 2003 2005 2007 2007 2007 2007 2009 * ภาพแสดงการพัฒนาการออกแบบโปสเตอร์ Coke ตั้งแต่ปี 1898-2009 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ ** ข้อมูลและรูปภาพจาก http://thisisnotadvertising.wordpress.com “Coca-Cola (1998/2010) – Modern Print Ads”

หลายต่อหลายแบรนด์มักจะปรับเปลี่ยนโลโก้ของตนให้ทันสมัยอยู่ เสมอ แต่คุณเชื่อไหม? Coca Cola ยังคงเหมือนเดิม แต่ไม่ใช่ว่าเค้าจะ ไม่เคยลองเปลี่ยน เค้าเคยลองมาแล้ว โลโก้ของ Coca Cola แบบแรก นั้นถูกออกแบบ โดย John Pemberton’s partner และ Frank Mason Robinson ในปี ค.ศ. 1885-1886 หรือเมื่อประมาณ พ.ศ. 2428 ของไทย ข้อมูลจาก http://www.graphicdesignblog.org “Pepsi and Coca-Cola Logo Evolution – The Cola war continues!!”

ในแนวคิดที่ต้องการสร้างความโดดเด่นและการสร้างภาพลักษณ์ ให้เป็นที่น่าจดจำ�ผ่านชื่อและการเขียนแบบ Spencerian script (ซึ่งเป็นลักษณะการเขียนตัวหนังสือด้วยมือแบบสหรัฐ) ใช้สีแดง และสีขาวในโลโก้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่าย โดดเด่น เพื่อสร้าง แรงจูงใจในกลุ่มวัยรุ่น โลโก้ของ Coca Cola ถูกใช้ครั้งแรกในการโฆษณา ในวารสารของแอตแลนตาเมื่อปี 1915 และยังปรากฏตัวบนจอในร้านขายยา Pemberton แต่อย่างไรก็ดีโลโก้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือโลโก้ที่ออกแบบโดย Raymond Loewy ที่ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

* ภาพแสดงการพัฒนาการออกแบบทรงขวด Coke ตั้งแต่ปี 1899-2007

COCA-COLA 125TH ANNIVERSARY COLLECTIBLE CANS ออกแบบโดย ปีเตอร์ เกร็กสัน เนื่องในโอกาสเฉลิม ฉลองให้กับ Coca cola 125 ปี โดยออกแบบให้แตกต่าง กันถึง 6 แบบ เราใช้โฆษณา Coca-Cola เก่าและโปสเตอร์ (จากปี 1930-1940) เพื่อเป็นการโฆษณาให้ผู้บริโภคเห็น ว่า Coca cola สามารถยืนหยัดมาได้เป็นเวลายาวนานและ สมบูรณ์แบบ * ข้อมูลจาก http://www.feeldesain.com “COCA-COLA 125TH ANNIVERSARY COLLECTIBLE CANS”

รูปแบบของทรงขวดนั้น เกิด ขึ้นจากปี 1905 – 1918 เมื่อ Coca -Cola เริ่มมีคู่แข่งทางธุรกิจมากขึ้น เรียกว่าเริ่มเลียนแบบ Coca-Cola จึงเกิดไอเดีย โฆษณาความถูกต้อง ของสินค้า Coca-Cola และแนะนำ� ให้ลูกค้าเลือกเฉพาะสินค้าของจริง เท่านั้น จึงตัดสินใจที่จะสร้างรูปแบบของทรงขวดที่โดดเด่น เป็น เอกลักษณ์ เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้า ทุกคนได้รับ Coca-Cola ของแท้ทุก ขวด และบริษัทที่ได้รับการยอมรับ ในการออกแบบทรงขวดคือ บริษัท The Root Glass Company of Terre Haute, Indiana, won a contest to design a bottle ซึ่งออกแบบให้เห็นในลักษณะแบบ ขวดสีดำ�เมื่อเติมนำ�้โค้กลงไปแล้ว หลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของทรงขวดมาเรื่อยๆ แต่ทรง ขวดที่ได้รับความนิยม โดดเด่นมา จนถึงตอนนี้คือ ทรงขวดแบบ

“contour bottle” หรือ ที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อ “hobble skirt” แม้ว่าจะเกิดจากความ ผิดพลาดในการออกแบบทรงขวด คล้ายกับฝักของผลโกโก้ ซึ่งหลัง จากนั้นใน ปี 1916 ก็ได้เริ่มจัด ตั้ ง โรงงานผลิ ต ขวดที่ ช นะการ ประกวดแบบมีลาย

* ภาพฝักโกโก้ สังเกตว่าทรงขวดของ Coke จะมี ความคล้ายคลึงเป็นอย่างมาก

2 3


design  
design  

faculty finearts CMU

Advertisement