Page 1

21 ΕΠΙΚΑΙΡΕ΢ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΙ΢ 1. Αθνύ ε Σξόηθα επηβάιιεη ηα κέηξα ε Νέα Δεκνθξαηία ηη κπνξεί λα πξάμεη; • Η θπβέξλεζε από ηελ αξρή δελ δηαπξαγκαηεύηεθε ζην ειάρηζην κε ηελ Σξόηθα. Απνδέρζεθε θάζε ηη πνπ πξνηάζεθε, ρσξίο ίρλνο αληίζηαζεο. Απηό έθαλε κε ην Μλεκόλην, ηε δαλεηαθή ζύκβαζε, ηηο επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ Μλεκνλίνπ, ην κεζνπξόζεζκν πξόγξακκα. Γελ αληηπξόηεηλε ηίπνηε. Πξνρώξεζε ζηηο «εύθνιεο» ιύζεηο κε ηηο νξηδόληηεο πεξηθνπέο ζε κηζζνύο θαη ζπληάμεηο θαη ζηελ εθηεηακέλε θνξνεπηδξνκή πνπ έπιεμε ηα κεζαία θαη ρακειά εηζνδήκαηα. Καη θάζε θνξά νρπξώλεηαη πίζσ από ηελ Σξόηθα γηα λα θαιύςεη ηε δηθή ηεο αλεπάξθεηα θαη έιιεηςε δηαπξαγκαηεπηηθήο δηάζεζεο. Καη ζαλ κελ έθηαλε απηό, όηαλ ε Σξόηθα δηαθσλεί, ν θ. Παπαλδξένπ παλεγπξίδεη γηαηί «απνξξίπηνπλ ηηο πξνηάζεηο καο νη μέλνη». • Η Νέα Γεκνθξαηία, αλ θαη επξηζθόκελε ζηελ αληηπνιίηεπζε, θαηέζεζε ηηο πξνηάζεηο ηεο, δηαπξαγκαηεύηεθε θαη πέηπρε αξθεηέο από απηέο -κεγαιύηεξε θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδόηεζε ζην Δ΢ΠΑ, άληιεζε 50 δηζ. επξώ από ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο, πξνώζεζε ώξηκσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ- λα γίλνπλ απνδερηέο. Απέδεημε, έηζη, όηη έρεη ηε γλώζε, ηελ επζύλε θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα λα επηηύρεη πξνο όθεινο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο επλντθόηεξνπο όξνπο γηα ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο. 2. Είλαη δπλαηή ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ηνπ Μεζνπξνζέζκνπ; • Βεβαίσο θαη είλαη, εάλ ππάξρεη πνιηηηθή βνύιεζε θαη ζρέδην. Η επαλαδηαπξαγκάηεπζε είλαη απαξαίηεηε δηόηη ην Μεζνπξόζεζκν είλαη έλα αθόκε βήκα ζε ιαλζαζκέλε θαηεύζπλζε. Έλα βήκα πνπ καο θέξλεη πην θνληά ζηε ρξενθνπία. • Όηαλ εκείο ιέκε «επαλαδηαπξαγκάηεπζε» ελλννύκε ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ελόο ξεαιηζηηθνύ ζρεδίνπ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη Δπαλεθθίλεζε ηεο Οηθνλνκίαο, γηα λα βγεη ε Διιάδα από ηελ θξίζε, γηα λα απνθύγνπκε ηε ρξενθνπία, π.ρ. κείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ή θαηνρύξσζε εηδηθνύ ΦΠΑ ζην 4,5% γηα ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ είλαη ην κεγάιν καο ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα. Σν πέηπρε κηα λέα θεληξνδεμηά θπβέξλεζε ζηελ Ιξιαλδία. Γηαηί όρη θαη εκείο; • Η επαλαδηαπξαγκάηεπζε ζα δεκηνπξγήζεη, θαιύηεξν θιίκα ζηηο δηεζλείο αγνξέο αιιά θαη ζην εζσηεξηθό, θαη ζα επηθέξεη απνζπκπίεζε ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ζηελ Κνηλσλία. 3. Γηαηί ε Νέα Δεκνθξαηία άξγεζε λα δεηήζεη εθινγέο; • Η ζηάζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο δηαθξίλεηαη γηα ην πςειό αίζζεκα επζύλεο απέλαληη ζηνλ ειιεληθό ιαό. • Απνθύγακε λα δεηήζνπκε εθινγέο, γηα λα κελ πξνθαιέζνπκε πξνβιήκαηα ζηελ εηθόλα ηεο ρώξαο θαη ζπλεπώο ζηελ νηθνλνκία, αληίζεηα κε ό,ηη έθαλε κνλίκσο ην ΠΑ΢ΟΚ, όηαλ ήηαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε. • Γελ θαηεβάζακε ηνλ θόζκν ζηα πεδνδξόκηα, δελ πξσηνζηαηήζακε ζε εθδειώζεηο δηακαξηπξίαο ώζηε λα πεξηκέλνπκε κηθξνθνκκαηηθά θέξδε. • Σαπηόρξνλα, πξνηείλακε εγθαίξσο ζεηξά κέηξσλ, πνπ αλ ε θπβέξλεζε ηα είρε πηνζεηήζεη δελ ζα θζάλακε ζην ζεκείν πνπ βξηζθόκαζηε ηώξα. Γπζηπρώο δελ εηζαθνπζηήθακε. Η θπβέξλεζε δελ άιιαμε ξόηα. ΢πλέρηζε ηα ιάζε πξνζζέηνληαο θαη άιια. Καη έδεημε όηη δελ είλαη ηθαλή λα αιιάμεη, λα γίλεη απνηειεζκαηηθή θαη λα βγάιεη ηε ρώξα από ηελ θξίζε. Γη απηό θαη θξίλακε όηη


ε κόλε ιύζε, πιένλ, είλαη ε πξνζθπγή ζηελ ιατθή εηπκεγνξία. Οη εθινγέο ζα θξίλνπλ ηη πνξεία πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε ρώξα θαη ηαπηνρξόλσο ζα εθηνλώζνπλ ην νμπκέλν θνηλσληθό θιίκα, έηζη όπσο δεκνθξαηηθά επηβάιιεηαη.

4. • • • •

5. • •

6. •

Γηαηί ε Νέα Δεκνθξαηία δελ ζηεξίδεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο πνπ απαηηνύληαη γηα ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο; Η Νέα Γεκνθξαηία ζηήξημε θαη ςήθηζε ηα κέηξα, πνπ ζεώξεζε όηη ζα βνεζνύζαλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Γελ είλαη ηπραίν, θαη ζπκβαίλεη γηα πξώηε θνξά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε λα ςεθίδεη ηα κηζά από ηα λνκνζεηήκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε βνπιή κε ην παξαπάλσ ζθεπηηθό. Αληίζηνηρα, απέξξηςε όια ηα κέηξα ηα νπνία έθξηλε όηη είλαη αξλεηηθά γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Οη εμειίμεηο άιισζηε επηβεβαίσζαλ, πιήξσο ηηο επηινγέο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. ΢ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ ιαλζαζκέλε ζπληαγή ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ηελ αλππαξμία αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο ησλ κέηξσλ ζπκθώλεζαλ όινη, ηόζν εληόο ηεο ρώξαο όζν θαη ζην εμσηεξηθό, αθόκε θαη νη εκπλεπζηέο ηνπ ζρεδίνπ θαη νη ηόηε έλζεξκνη ππεξαζπηζηέο ηνπ, ζην ΠΑ΢ΟΚ θαη ζηα εμαπηέξπγά ηνπ. Γηαηί ε Νέα Δεκνθξαηία δελ δίλεη ζπλαίλεζε; ΢πλαίλεζε ζην ιάζνο δελ δώζακε θαη δελ ζα δώζνπκε ζε θακία πεξίπησζε. ΢ήκεξα, αλ ζπλαηλέζνπκε ζην ιάζνο ζα γίλνπκε ζπλππεύζπλνη ζε έλα ζθάικα πνπ εγθαίξσο επηζεκάλακε θαη απνξξίςακε θαη ζα σζήζνπκε ζηελ απειπηζία ηελ θνηλσλία, πνπ ζε καο ειπίδεη όηη ππάξρεη θη άιινο, ελαιιαθηηθόο, δξόκνο, κε ζπζίεο βεβαίσο, πνπ όκσο πηάλνπλ ηόπν. Οη εηιηθξηλείο πξνζέζεηο καο απνδείρζεθαλ όηαλ απνδερζήθακε ηνλ ζρεκαηηζκό Κπβέξλεζεο Δζληθήο ΢σηεξίαο, ηελ νπνία αξλήζεθε ηειηθά ν θ. Παπαλδξένπ θαη ην ΠΑ΢ΟΚ, γηα θαζαξά κηθξνθνκκαηηθό όθεινο θαη επεηδή δελ άληερε λα δηαπξαγκαηεπζεί ην Μλεκόλην. Δπηπιένλ, ηε ζπλαίλεζε ε θπβέξλεζε έπξεπε λα ηελ θεξδίζεη πξσηίζησο ζην εζσηεξηθό ηεο από ηνπο ππνπξγνύο ηεο θαη από ηνπο βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ. Όηαλ νη ίδηνη δηαθσλνύλ κεηαμύ ηνπο, όηαλ ν πξσζππνπξγόο θνπηάδεη λα πείζεη ηνπο ππνπξγνύο ηνπ, πώο γίλεηαη λα ζπγθαηαηεζεί ε Νέα Γεκνθξαηία; Πνηά είλαη ε ζέζε ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο γηα ην Δεκνςήθηζκα πνπ έρεη εμαγγείιεη ε θπβέξλεζε; Σα δεκνςεθίζκαηα κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα. Αλ, όκσο, ηα ρξεζηκνπνηνύκε γηα αιιόηξηνπο ζθνπνύο ράλνπλ ην λόεκά ηνπο. Καη βέβαηα, παξαβιέπνπλ όζνη πξνσζνύλ ην ζπγθεθξηκέλν δεκνςήθηζκα ηνλ ππαξθηό θίλδπλν αθόκε θαη πξνηεηλόκελεο νξζέο κεηαξξπζκίζεηο λα θαηαςεθηζηνύλ, ιόγσ ηνπ γεληθνύ αξλεηηθνύ θιίκαηνο. Δπηπιένλ, ζε όηη έρεη λα θάλεη κε ζέκαηα ΢πληαγκαηηθήο Αλαζεώξεζεο, πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ αξηζκνύ ησλ βνπιεπηώλ, ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ, ηνπ πνιηηηθνύ ρξήκαηνο, πξνθύπηεη ην εξώηεκα: αθνύ απνηέιεζαλ κέξνο ηνπ πξνεθινγηθνύ ιόγνπ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ γηαηί δελ πινπνηήζεθαλ ζηνπο 21 κήλεο πνπ είλαη ζηελ θπβέξλεζε; Η θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί ην δεκνςήθηζκα σο αθξηβό επηθνηλσληαθό ππξνηέρλεκα. Διπίδεη όηη ην δεκνςήθηζκα ζα ιεηηνπξγήζεη εθηνλσηηθά ζηε ζπζζσξεπκέλε νξγή θαη αγαλάθηεζε ηνπ θόζκνπ. Σν δεκνςήθηζκα πνπ απαηηνύλ νη θαηξνί είλαη νη εθινγέο.


7. Η Νέα Δεκνθξαηία είλαη απνκνλσκέλε ζην Ε.Λ.Κ. θαη ζηελ Επξώπε; Αληηζέησο, θαζώο νη ζέζεηο καο επηβεβαηώλνληαη θαη γίλνληαη επξύηεξα απνδεθηέο. • Η Σξόηθα ζηελ ηειεπηαία Έθζεζή ηεο ήδε απνδέρεηαη κηα ζεηξά από πξνηάζεηο καο γηα ηηο δηαξζξσηηθέο αλλαγές, ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο, ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία, ηνλ κεραληζκό ηεθκαξηήο θνξνιόγεζεο γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο, ηελ αλάγθε ζπκςεθηζκνύ θαη εμάιεηςεο ησλ νθεηιώλ ηνπ Γεκνζίνπ. • Δπηπιένλ, δεκνζηεύκαηα ζηνλ έγθπξν δηεζλή ηύπν, όπσο ζηνλ Guardian, ζηε Wall Street Journal θαη ζηνπο NY Times επηδνθηκάδνπλ ηε ζηάζε καο θαη ζπληάζζνληαη κε ηελ θξηηηθή καο. • Τπνγξακκίδεηαη όηη, ε ΔΔ έρεη πηνζεηήζεη πιένλ ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Αληώλε ΢ακαξά, γηα ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ ηνπ Δ΢ΠΑ, κε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο Διιεληθήο ΢πκκεηνρήο, θαη κε ζπκθσλία απηή ε ζπκκεηνρή λα εθηακηεπζεί αξγόηεξα.

8. Σί πξνηείλεη ε Νέα Δεκνθξαηία γηα ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο; Όια όζα ρξεηάδνληαη γηα λα πξνθιεζεί ην αλαπηπμηαθό ζνθ πνπ ρξεηάδεηαη ε νηθνλνκία καο. • Άκεζα, ζπληειεζηήο θεξδώλ 15% γηα όιεο ηηο Δηαηξείεο (flat rate ). • Μείσζε εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ θαηά 25%. • Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο θπζηθώλ πξνζώπσλ από 45 ζην 40%, κε ζηόρν ζε 3 ρξόληα λα κεησζεί ζην 30%. • Μείσζε ΦΠΑ από 23 ζην 19%, από 13 ζην 9% θαη 4,5% γηα ηνλ Σνπξηζκό (ζε νιόθιεξν ην ηνπξηζηηθό παθέην). •

΢ηαδηαθή κείσζε θνξνινγίαο θαπζίκσλ θαη θαηάξγεζε «θόξσλ ππέξ ηξίησλ».

Απελνρνπνίεζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, ε νπνία νπζηαζηηθά βξίζθεηαη ππό δησγκό.

Σα κέηξα απηά βειηηώλνπλ ηελ ςπρνινγία ηεο αγνξάο, πνπ είλαη ην 50% ηεο νηθνλνκίαο. Η κείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο. Αληηζέησο, όπσο έδεημε ε πείξα ελόο ρξόλνπ, ελώ απμήζεθαλ νη θόξνη κεηώζεθαλ ηα θνξνινγηθά έζνδα θαη απμήζεθε ην έιιεηκκα. 8.

Τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τη υορολογική μεταρρύθμιση;

• •

Μείσζε θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ. Απινπνίεζε κέζσ θσδηθνπνίεζεο ζε ιίγεο ζειίδεο. Έλαο λόκνο γηα ηα θπζηθά πξόζσπα, έλαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, έλαο γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία θαη έλαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο.

• •

Δθαξκνγή απζηεξόηαησλ πνηλώλ γηα όζνπο θνξνδηαθεύγνπλ. Πεξηνξηζκό ηεο επαθήο θνξνινγνύκελνπ-εθόξνπ κέζσ δηθαηώκαηνο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα επηιέγνπλ ηεθκαξηή θνξνινγία θαη ηε ρξήζε ειεγθηηθώλ εηαηξηώλ ή ινγηζηηθώλ γξαθείσλ, ηα νπνία ζα είλαη θη απηά ππεύζπλα γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη.

Γηαηί ε Νέα Δεκνθξαηία ηάρζεθε ελαληίνλ ησλ θνξνινγηθώλ κέηξσλ ηνπ εθαξκνζηηθνύ λόκνπ; Οη επαρζείο δηαηάμεηο ηνπ Δθαξκνζηηθνύ Νόκνπ απνηεινύλ ηελ πην επώδπλε θαη πην άδηθε θνξνεπηδξνκή πνπ βίσζε πνηέ ε ρώξα κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε. Η λέα θνξναθαίκαμε, δελ έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο. Γελ έρεη ινγηθή. Μνλαδηθόο ζηόρνο ηεο είλαη λα πιήμεη μαλά ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο θνξνινγνύκελσλ, ελώ ηα επώδπλα απνηειέζκαηά ηεο ζα γίλνπλ άκεζα νξαηά από ην κήλα Ινύιην: 10.


• • • • • •

΢ύλζιηςε ησλ κεζαίσλ θαη ρακειώλ εηζνδεκάησλ. Πιήξεο ηέικα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη επηδείλσζε ηεο ύθεζεο. Έληαζε ηεο ξνπήο γηα θνξνδηαθπγή. Αύμεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. Μεηαηξνπή ηεο ρώξαο καο ζε αλεπηζύκεην επελδπηηθό πξννξηζκό .

11. Πνηά ε ζέζε ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο γηα ην Ε΢ΠΑ; • Η Διιάδα από 3ε ζηελ απνξξόθεζε ηνπ Δ΢ΠΑ βξίζθεηαη πηα ζηελ 20ε ζέζε κεηαμύ ησλ 27 ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ, θαζώο ε απνξξόθεζε είλαη ζην 21,8%. • Έρνπλ απνηύρεη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηε λεαληθή θαη ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηε «ςεθηαθή ζύγθιηζε». • Υξεηάζηεθαλ 18 κήλεο γηα λα εηζαθνπζηεί ε πξόηαζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, γηα κεγαιύηεξε θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδόηεζε ζην Δ΢ΠΑ θαη εκπξνζζνβαξείο πιεξσκέο. Έπξεπε ην ζέκα λα ην ζέζνπλ θνηλνηηθνί παξάγνληεο, όπσο ν Γηνπλθέξ, γηα λα «μππλήζεη» ε θπβέξλεζε πνπ ζε απηή ηελ θξίζηκε ζπγθπξία άθεζε ηόζν κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αλεθκεηάιιεπην. 12. Πνηά ε ζέζε ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο γηα ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο; • Δίκαζηε ππέξ ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη έρνπκε ειέγμεη επαλεηιεκκέλσο ηελ θπβέξλεζε γηα αηνικία, θαζώο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θάλεη νύηε κηα. • Υξεηάδεηαη, όκσο, λα δνύκε ζε θάζε πεξίπησζε ηη πνπιάκε, ζε ηη ηηκή πνπιάκε, κε πνηεο πξννπηηθέο πνπιάκε, πόηε πνπιάκε. Δηδηθόηεξα: ■/ Ο΢Δ: νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο απνηεινύλ ην 3% ηνπ ζπλόινπ. ΢ηελ Δπξώπε ην 70% ηνπ ζπλόινπ. Σί ζρέδην έρνπκε; Μπνξνύκε λα πεηύρνπκε ζεκαληηθό αλαπηπμηαθό άικα κε ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ησλ ζηδεξνδξόκσλ. ■/ Η ΔΤΓΑΠ, ε ΔΤΑΘ - πξνθαλώο κε ηηο ππνδνκέο ύδξεπζεο λα κέλνπλ ππό δεκόζην έιεγρν -, ηα ΔΛΣΑ, ε ΓΔΠΑ, ε ΛΑΡΚΟ, ηα Καδίλν, ηα Λαχεία, ν ΟΓΙΔ, νη Αιπθέο θαη ηα Σνπξηζηηθά Αθίλεηα: άκεζε πξνώζεζε ηεο απνθξαηηθνπνίεζήο ηνπο κε ζηξαηεγηθό Δπελδπηή. ^ ΟΠΑΠ: Πξέπεη λα ιάβνπκε ππ όςηλ όηη πξνζθέξεη ηεξάζηηα έζνδα ζην θξάηνο, άκεζα θαη έκκεζα. Γελ κπνξνύκε λα δώζνπκε ηελ θξαηηθή ζπκκεηνρή, ζε θόζηνο πνπ ηζνδπλακεί κε έζνδα δύν-ηξηώλ εηώλ! Απηό δελ είλαη θαλ μεπνύιεκα. Δίλαη ράξηζκα! • Να αιιάμνπκε ην θαζεζηώο αθύζηθσλ πξνλνκίσλ ζηηο ΓΔΚΟ. Καλέλα ζπλδηθάην ΓΔΚΟ δελ είλαη «ηδηνθηήηεο» νύηε ηεο ελέξγεηαο, νύηε άιισλ δεκόζησλ ππνδνκώλ. Σα εξγαζηαθά δηθαηώκαηά ηνπο είλαη ζεβαζηά. Αιιά ηδηνθηεζηαθά πξνλόκηα δελ έρνπλ, δελ κπνξνύλ λα έρνπλ, θαη δελ ηνπο ηα αλαγλσξίδνπκε. 13. Σί πηζηεύεη ε ΝΔ γηα ηελ πώιεζε ηεο ΔΕΗ; • Δκείο είκαζηε ππέξ ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο ηεο ΓΔΗ κε ηνλ πην ζύγρξνλν, πγηή, δηαθαλή θαη αλαπηπμηαθό ηξόπν: απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο ζεκαίλεη, πξηλ απ όια, όηη ζπάκε ην θξαηηθό κνλνπώιην ζε δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο θαη ύζηεξα δηαιέγνπκε ηη πνπιάκε. • Σα δίθηπα δηαλνκήο θαη κεηαθνξάο πξέπεη λα παξακείλνπλ ππό εζληθό έιεγρν. Σα ππόινηπα κπνξνύλ λα απνθξαηηθνπνηεζνύλ. • Θα αλαδεηήζνπκε ζηξαηεγηθό επελδπηή, γηα ηα θνκκάηηα πνπ ζα πξνηείλνπκε πξνο απνθξαηηθνπνίεζε. Μόλν έηζη ζα έρεη θαη αλαπηπμηαθό ραξαθηήξα. • Θα πξέπεη λα δηαιέμνπκε ην ελεξγεηαθό κείγκα πνπ ζα παξάγεη ε ρώξα ζην κέιινλ. Καη ην ξπζκηζηηθό ηνπ πιαίζην. Απηά ζέινπλ λα γλσξίδνπλ νη επελδπηέο γηα ηέηνηνπ είδνπο


ππνδνκέο. Γηαηί δελ καο ελδηαθέξεη κόλν ε ηακεηαθή δηάζηαζε, αιιά θαη ε αλαπηπμηαθή. Όρη κόλν λα εηζπξάμνπκε θάπνηα ρξήκαηα ηώξα, αιιά θαη λα παξάγνπκε θζελή ελέξγεηα ζην κέιινλ θαη λα δηαζώζνπκε πγηείο ζέζεηο εξγαζίαο. Καη ζα θξνληίζνπκε κε ην ξπζκηζηηθό πιαίζην λα εμαζθαιίδεηαη ν δεκόζηνο έιεγρνο ζηνπο θνηλσληθνύο πόξνπο, όπσο είλαη ηα πδάηηλα απνζέκαηα, πνπ έρνπλ θαη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηνπο αγξόηεο καο.

14. Εξγαζηαθή εθεδξεία ή απνιύζεηο; Η επηινγή ηεο θπβέξλεζεο λα επηιέμεη ηελ απόιπζε εξγαδνκέλσλ θξαηηθώλ θνξέσλ, πνπ ζα θαηαξγεζνύλ ή ζα ζπγρσλεπζνύλ, απνθξύπηνληαο κάιηζηα αξρηθά από ηελ ειιεληθή βνπιή ηηο πξνζέζεηο ηεο, απνδεηθλύεη αθόκε κηα θνξά ηελ πξνρεηξόηεηα θαη ηελ αλαιγεζία πνπ ηε ραξαθηεξίδεη. Η πξόηαζε ηεο ΝΓ γηα νπζηαζηηθή εξγαζηαθή εθεδξεία, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ εξγαδόκελνπ (άλσ ησλ 50 εηώλ εθεδξεία κε ην βαζηθό κηζζό σο ηε ζύληαμε, εθηόο θη αλ βξεη δνπιεηά αιινύ, 40-50 εηώλ δύν ηξηεηίεο, 30-40 κηα ηξηεηία), ζα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ δαπαλώλ ρσξίο ηηο νδπλεξέο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ησλ απνιύζεσλ, θαζώο: • • •

Γελ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβιεζνύλ επηπιένλ επηδόκαηα αλεξγίαο. Γελ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβιεζεί ην πςειό θόζηνο απνδεκίσζεο ιόγσ απόιπζεο ζε όζνπο βξίζθνληαη θνληά ζε ειηθία ζπληαμηνδόηεζεο. Θα κεησζεί ην κε κηζζνινγηθό-ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηνπ θάζε θνξέα (ελνίθηα, ζέξκαλζε, ξεύκα, ηειέθσλν θ.ιπ).

• •

Σα αζθαιηζηηθά ηακεία δελ ζα ράζνπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο. Σν θξάηνο ζα ζπλερίζεη λα εηζπξάηηεη θόξνπο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο όζσλ ζα βξίζθνληαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία. Η εξγαζηαθή εθεδξεία ζα ζπλνδεπηεί κε ηελ εθαξκνγή επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο ζε λέεο δεμηόηεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επθνιόηεξε επαγγεικαηηθή επαλέληαμε. Πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ γηα 3 ρξόληα, πνπ ζα έρεη απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαηά 75.000, ελώ ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκνζηεί ν θαλόλαο: κία πξόζιεςε γηα θάζε πέληε ζπληαμηνδνηήζεηο. 15. Γηαηί ε Νέα Δεκνθξαηία ζηεξίδεη ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Δεκνζίνπ; • Η Νέα Γεκνθξαηία εγθαίξσο είρε αλαδείμεη, ζην πιαίζην κηαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ηελ αλαγθαηόηεηα ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο. Γπζηπρώο ε θπβέξλεζε αγλόεζε ηηο πξνηάζεηο καο, νρπξσκέλε πίζσ από ηε κλεκνληαθή πνιηηηθή ησλ νξηδόληησλ πεξηθνπώλ κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ θαη ηεο θνξναθαίκαμεο ησλ αδύλαησλ νηθνλνκηθά ζηξσκάησλ, θαη νδεγεζήθακε ζε λέν κλεκόλην, κεζνπξόζεζκν. • Η ζηήξημε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ απνηειεί κηα θπζηνινγηθή ζπλέρεηα ηεο ζπλεπνύο θαη ζηαζεξήο ζηάζεο ηνπ θόκκαηνο ζηελ αλάγθε πεξηνξηζκνύ ηνπ ζπάηαινπ θξάηνπο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηάιιεινπ επελδπηηθνύ θιίκαηνο. 16. Πνηέο είλαη νη ζέζεηο ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο γηα ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε; Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο καο γηα ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε είλαη: • Ο ξόινο θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. • Ο νπζηαζηηθόο δηαρσξηζκόο ηεο εθηειεζηηθήο από ηε λνκνζεηηθή εμνπζία. • Ο εθινγηθόο λόκνο. • Σα νηθνλνκηθά ησλ θνκκάησλ θαη ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ («πόζελ έζρεο»).


Η πνηληθή επζύλε ησλ ππνπξγώλ θαη ησλ βνπιεπηώλ.

• •

Η απνθνκκαηηθνπνίεζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. ζηελ αλάπηπμε ηεο πγηνύο ηδησηηθήο Η ζπκβνιή θαη όρη ε αληηπαιόηεηα ηνπ θξάηνπο πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο.

17. Πνηά είλαη ε ζέζε ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο ζην λέν λόκν γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ πξνσζεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο; Έρεη ζηάζε ππεύζπλε ζηεξίδνληαο ηηο νξζέο αλλαγές θαη αζθώληαο επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ζε απηά πνπ ζεσξεί αξλεηηθά - ζε αληίζεζε κε ην ΠΑ΢ΟΚ πνπ πνιέκεζε θάζε πξνζπάζεηα κεηαξξύζκηζεο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ν.Γ. • ΢πληαζζόκαζηε κε ην αίηεκα ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλόηεηαο λα ηνπο δνζεί ν ρξόλνο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ ζσζηά ην ΢ρέδην Νόκνπ, έηζη ώζηε από ΢επηέκβξε λα κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο απόςεηο θαη ζέζεηο. • Με ην ΢ρέδην Νόκνπ πξνηείλνληαη κέηξα πνπ θαηαζηξαηεγνύλ ηε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα θαη απηνλνκία ησλ Παλεπηζηεκίσλ, όπσο θαηνρπξώλνληαη από ην ΢ύληαγκα. • •

Αλαδεηθλύνληαη δίπνια πνπ, πνιιέο θνξέο, δεκηνπξγνύλ ζύγρπζε αξκνδηνηήησλ. Απαηηείηαη πεξαηηέξσ εμέηαζε ζρεηηθά κε ην δήηεκα γηα ηα ηξία έηε ζπνπδώλ, όπσο επίζεο θαη γηα ηα δεηήκαηα κε ηα ζπγγξάκκαηα θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ ησλ ιεθηόξσλ.

18. Πνηά ε ζέζε ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο γηα ηελ «απειεπζέξσζε» ηνπ θιάδνπ ησλ ηαμί; Αλ θαη ν πξνεγνύκελνο ππνπξγόο Μεηαθνξώλ θ. Γ. Ρέππαο έρεη ζηείιεη, ύζηεξα από επίπνλε δηαβνύιεπζε κε ηνλ ελδηαθεξόκελν θιάδν, πξνο επεμεξγαζία ζην ΢πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο ζρεηηθό ζρέδην Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο, ν ζεκεξηλόο αξκόδηνο ππνπξγόο θ. Γ. Ραγθνύζεο αξλείηαη ηελ ππνγξαθή ηνπ, αιιάδνληαο πιήξσο ηαθηηθή θαη πνιηηηθή. Η Νέα Γεκνθξαηία θαιεί ηνλ ζεκεξηλό ππνπξγό Μεηαθνξώλ λ αιιάμεη ακέζσο ζηάζε θαη λ απνδείμεη όηη ππάξρεη ζηνηρεηώδεο θπβεξλεηηθή ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα. Τπό δηαθνξεηηθή εθδνρή, ε Νέα Γεκνθξαηία ζα εμαληιήζεη -θαη κάιηζηα ακέζσο- θάζε κέζν θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λ αλαθόςεη ηελ θπβεξλεηηθή παιηλσδία θαη αζπλέπεηα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηαμί. 19. Πνηέο είλαη νη ζέζεηο ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο γηα ην κεηαλαζηεπηηθό; Η θπβέξλεζε κε ην λόκν γηα ηελ ηζαγέλεηα πνπ έζπεπζε λα ςεθίζεη, ζε έθηαθηεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαηέζηεζε ηελ Διιάδα πόιν έιμεο γηα λένπο δπζηπρείο κεηαλάζηεο από ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. Δίλαη έηζη πύιε εηζόδνπ γηα ηελ Δπξώπε, θαη ηειηθά «ρσκαηεξή» αλζξώπσλ θαη νλείξσλ… Η Νέα Γεκνθξαηία απνξξίπηεη ηε κηζαιινδνμία θαη ηελ μελνθνβία θαη δεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηώλ πνπ εξγάδνληαη γηα ρξόληα ζηελ παηξίδα καο, ζεσξώληαο ηελ παηδεία σο ηνλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Σαπηόρξνλα, όκσο, απαηηεί κηα ζπλνιηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή κε ζηόρεπζε, ρσξίο απνζπαζκαηηθό ραξαθηήξα γηα επηθνηλσληαθνύο ιόγνπο: •

θαηάξγεζε ηνπ λόκνπ γηα ηελ απόδνζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο,

• •

ελίζρπζε ηεο θύιαμεο ησλ ζπλόξσλ, από ην πξσηόθνιιν πίεζε πξνο ηελ Σνπξθία λα ζεβαζηεί ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ επαλεηζδνρήο, αιιαγή ηνπ εηεξνβαξνύο θαλνληζκνύ Γνπβιίλν ΙΙ, πάηαμε ηνπ παξεκπνξίνπ πνπ νδεγεί ζην θιείζηκν ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ, εθθέλσζε ησλ θηηξίσλ ηνπ θέληξνπ πνπ έρνπλ θαηαιεθζεί παξάλνκα.

• • •


20. Πνηά είλαη ε ζέζε ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο γηα ηελ εγθιεκαηηθόηεηα; Η εγθιεκαηηθόηεηα ζηε ρώξα βξίζθεηαη, δπζηπρώο ζε έμαξζε, κε επζύλε θαη ηεο θπβεξλεηηθήο απξαμίαο. Η δξάζε ησλ νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ηνπ εγθιήκαηνο ή θαη κεκνλσκέλσλ θαθνπνηώλ εθηείλεηαη πιένλ από ην θέληξν ηεο Αζήλαο έσο θαη ζε θάζε γσληά ηεο επαξρίαο. Δηδηθά ζην θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο, ε θαηάζηαζε έρεη μεθύγεη από θάζε έιεγρν, κε λεζίδεο αλνκίαο. ΢πγθεθξηκέλεο γεηηνληέο ηεο πόιεο είλαη απξνζπέιαζηεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο γηα ηνπο αλππνςίαζηνπο ηνπξίζηεο. Η θαηάζηαζε απηή έρεη επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή δσή ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, όπνπ ε θίλεζε ηεο αγνξάο ηείλεη ζην κεδέλ, ελώ μελνδνρεία θιείλνπλ ην έλα κεηά ην άιιν. Σελ ίδηα ώξα απμάλνληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο από ηνλ αλεπαξθή αξηζκό κάρηκσλ αζηπλνκηθώλ –κεηά ηηο αζξόεο ζπληαμηνδνηήζεηο ιόγσ ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνύ θαη ηηο πνιιέο απνζηξαηεύζεηο γηα θνκκαηηθνύο ιόγνπο– ησλ ειιείςεσλ ζε πιηθνηερληθό εμνπιηζκό, ηε κεγάιε κείσζε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ΔΛ.Α΢. θαη ηα θξνύζκαηα έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ αζηπλνκηθώλ ππεξεζηώλ. Η θπβέξλεζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, δελ ζπλεηδεηνπνηεί ην απηνλόεην: όηη κείσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλόηεηαο ηεο Αζηπλνκίαο ζπλεπάγεηαη ελίζρπζε ησλ εγθιεκαηηώλ θαη ηεο αλνκίαο. Απνδεηθλύεηαη θαη ζηνλ ηνκέα πάηαμεο ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο όηη ε θπβέξλεζε δελ είρε θαλέλα ζρέδην θαη βαδίδεη ζηα «ηπθιά» κε επηθνηλσληαθνύο όξνπο. 21. Σί πηζηεύεη ε Νέα Δεκνθξαηία γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ; Γηα εβδνκάδεο, ρηιηάδεο πνιίηεο βξέζεθαλ ζηηο πιαηείεο θξαηώληαο ειιεληθέο ζεκαίεο, κε πξόζεζε λα δηακαξηπξεζνύλ εηξεληθά, θπξίσο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, θαη ζην Μλεκόλην, πνπ πιήηηεη ηα αδύλακα θνηλσληθά ζηξώκαηα. Γπζηπρώο, απηέο ηηο εηξεληθέο δηακαξηπξίεο ηηο ακαύξσζαλ ειάρηζηνη, κεξηθέο δεθάδεο «γλσζηνί-άγλσζηνη» θνπθνπινθόξνη πνπ έδξαζαλ πξνβνθαηόξηθα. Σελ επζύλε γηα απηή ηελ θαηάιεμε έρεη απνθιεηζηηθά ε Κπβέξλεζε δηόηη ηειηθά ζηάζεθε αλίθαλε λα πξνζηαηέςεη ην δεκνθξαηηθό δηθαίσκα δηακαξηπξίαο ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ πνιηηώλ αιιά θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ ηεο πξσηεύνπζαο κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ ηνπξηζκό. Πεγή: Νέα Δεκνθξαηία

21 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
21 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Νέα Δημοκρατία