Page 1


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ค�ำน�ำ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีตอ่ ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติมาโดยตลอด ทรงยึดหลักการทรงงานและแนวพระราชด�ำริ ในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันทรงคุณค่ายิ่ง และด�ำเนินตามรอย พระยุคลบาท โดยน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงมีพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ทจี่ ะขจัดทุกข์บำ� รุงสุขแก่ประชาชน ทรงริเริม่ โครงการพระราชด�ำริ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในทุกภูมิภาค เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช และโครงการภูฟ้าพัฒนา เป็นต้น ซึ่งผลส�ำเร็จของโครงการพระราชด�ำริ ล้วนท�ำให้ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ผลส�ำเร็จดังกล่าวได้ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย และต่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็ น ปี ม หามงคลที่ ป ระชาชนชาวไทยทุ ก หมู ่ เ หล่ า ต่ า งส� ำ นึ ก ใน พระมหากรุณาธิคณ ุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดั ท�ำโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น เนือ่ งในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลดังกล่าวและแสดงความจงรักภักดี โดยเชิญชวนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทัว่ ไป ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น ส�ำหรับไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพิ่ม พืน้ ทีส่ เี ขียวกระจายในพืน้ ทีท่ กุ จังหวัดทัว่ ประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึ จัดท�ำหนังสือเล่มนีข้ นึ้ เพื่อเป็นที่ระลึกในการด�ำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมษายน ๒๕๕๘


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สารบัญ

หน้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคิด ทรงท�ำ พระราชสัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………………….........…….… ๕ พระราชปรารภ…………………………………………………………………………………………………………………………......... ๗ ทรงปลูกไม้ผลยืนต้น…………………………………………………………………………………………………………….........….. ๘ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการฯ……………………………………………………………………….........…… ๒๓ ทรงพระราชทานพันธุ์ไม้ผลยืนต้น……………………………………………………………………................................. ๒๔ กระทรวงเกษตร น้อมน�ำขยายผล โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมน�ำขยายผล....................... ๒๖ การขับเคลื่อนโครงการ………………………………………………………………………………………................................ ๒๘ - จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการ………………………………………………......................... ๒๙ - หน่วยงานภาครัฐ…………………………………………………………………………………...................................... ๓๘ ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานโครงการ…………………………………………………………………........................... ๖๘ - แผนที่แสดงจ�ำนวนการปลูกไม้ผลยืนต้นทั้งประเทศ…………………………….............................. ๗๐ - ตารางผลการปลูกไม้ผลยืนต้นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๑ - รายงานผลการปลูกไม้ผลยืนต้น แยกรายชนิดพืช................................................................... ๗๒ - จ�ำนวนไม้ผลยืนต้นที่ปลูกและบันทึกลงในระบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น.................... ๗๓ เกษตรกร ประชาชน ปลูกไม้ผลในครัวเรือน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป……………………………………………………………………………................................ ๗๔ หน่วยงานภาคเอกชน……………………………………………………………………………………....................................... ๗๗ การจัดงาน “ กระทรวงเกษตรร่วมใจสนองงาน เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผล ๙๔ ๖ ล้านต้นในครัวเรือน ” คณะผู้จัดท�ำ…………………………………………………………………………………………………………............................................. ๑๐๖ ขอบพระคุณหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล………………………………………..……………………........................................ ๑๐๗


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

4

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ทรงคิด ทรงทำ�

“ทรงให้ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาดิน นานมาแล้ว ขณะประทับอยู่ที่วังไกลกังวล

ฉันอยูด่ ว้ ย มีชาวบ้านจำ�ไม่ได้วา่ เป็นชาวกะเหรีย่ งหรือกะหร่าง เขามาเข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลว่า เขาอยากจะกราบบังคมทูลลาไปอยู่พม่า เนื่องจากทางราชการมาถางป่า ตัดต้นไม้ คือสมัยก่อน เวลาจะสร้างนิคม ตั้งเขตเกษตรก็จะทำ�ในสิ่งที่พระองค์เรียกว่า “ปอกเปลือก” ซึ่งคนกะเหรี่ยง เขาจะหวงธรรมชาติจึงไม่สบายใจ และกราบบังคมทูลลาไปอยู่พม่า ภายหลังพระองค์จึงมี พระราชดำ�รัสแก่ทุกคนว่า “เราต้องไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน” ให้ห่มดินแล้วดินจะดี การห่มดิน ก็คือการปลูกต้นไม้นั้นเอง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานให้กับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะ ซึ่งดำ�เนินตามรอยพระยุคลบาทนำ�ไปประยุกต์ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

6

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ทรงมีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดำ�เนินผ่านไปทางจังหวัดนนทบุรี ทรงเห็นมีพันธุ์ ไม้เก่าๆ อยู่มาก เช่น ทุเรียนบางพันธุ์อาจยังคงมีลักษณะดีอยู่ แต่สวนเหล่านี้จะเปลี่ยนสภาพไป จึงทรงห่วงว่าพันธุ์ ไม้เหล่านั้นจะหมดไป

พระราชปรารภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ณ อาคารที่ประทับ ในสำ�นักงานชลประทาน เขต ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ทรงปลูกไม้ผลยืนต้น

8

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกมะม่วงพันธุ์หนองแซง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ณ แปลงเพาะชำ�กล้าไม้ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกขนุน วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ณ แปลงเพาะชำ�กล้าไม้ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดเชียงใหม่

10

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกมังคุด วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ณ หอสมุด “เฉลิมราชกุมารี” อำ�เภอสวี จังหวัดชุมพร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกลิ้นจี่พันธุ์ นพ.๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ ทางทิศใต้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

12

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกขนุนพันธุ์ทองสุดใจ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๘ ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกละไม วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ณ สวน ๗๒ พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดนราธิวาส

14

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกมังคุด วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ ณ โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ บ้านกำ�ปงบารู ตำ�บลเรียง อำ�เภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

15


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกมะตูม วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยนาท

16

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ โรงเรียนต�ำรวจตะเวนชายแดน บ้านถ�้ำเสือ ต�ำบลพระธาตุผาแดง อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกมะพร้าวกะทิ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ อุทยาน ร.๒ อำ�เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

18

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกมะม่วง ร่วมกับนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณข้างพระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกมะม่วง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านบางมะนาว ตำ�บลกะลุวอเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

20

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกมะม่วงพันธุ์อกร่องทอง วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ตำ�หนักวังสระปทุม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

21


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

22

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อุทยาน ร. ๒ อำ�เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

23


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ทรงพระราชทานพันธุ์ไม้ผลยืนต้น

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พระราชทานต้นมะตูม ให้แก่ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ อุทยาน ร. ๒ อำ�เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

24

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทรงพระราชทานต้นอินจัน ให้แก่ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ณ อุทยาน ร. ๒ อำ�เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตร น้อมนำ�ขยายผล

26

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เพือ่ เป็นการสนองพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “เราต้องไม่ปอกเปลือก เปลือยดินให้ห่มดินแล้วดินจะดี การห่มดินก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเอง” และเพื่อสนอง พระราชปรารภ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “พันธุ์ไม้เก่าๆ เช่น ทุเรียนบางพันธุ์อาจยังคงมีลักษณะดีอยู่ แต่สวนเหล่านี้จะเปลี่ยนสภาพไป จึงทรงห่วงว่า พันธุ์ไม้เหล่านั้นจะหมดไป” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดท�ำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนือ่ งในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เกษตรกรเครือข่าย และประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการด�ำเนินงานขับเคลือ่ น โครงการฯ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำเว็บไซต์ www.growforprincess.in.th และแอพพลิเคชั่น We Grow ของโครงการ โดยบันทึกภาพถ่ายไม้ผลยืนต้น ทีป่ ลูกลงในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน่ สามารถอัพเดตข้อมูลการปลูก และสถานะการเจริญเติบโตของไม้ผลยืนต้นที่ปลูกไว้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

27


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

การขับเคลื่อนโครงการ

28

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

จัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์โครงการ ๑. จัดนิทรรศการโครงการฯ นำ�เสนอข้อมูลพันธุ์ ไม้ผลยืนต้นในโครงการ Website และ Application และในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร นิทรรศการ และพระราชทานพันธุ์ ไม้ผลยืนต้นให้แก่ส่วนราชการต่างๆ จำ�นวน ๑๖ หน่วยงาน และ มอบพันธุ์ ไม้ผลยืนต้นให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงานและผู้สนใจทั่วไป จำ�นวนรวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ต้น เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อุทยาน ร.๒ อำ�เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

29


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๒. จัดงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำ�นักงานพิพธิ ภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

30

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

31


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

32

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๓. จัดนิทรรศการโครงการภายใต้งาน พบสื่อพบเพื่อน (Meet the Press & Friends) เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้กบั สื่อมวลชน สาขาต่างๆ หน่วยงานภาคราชการและเอกชนทีเ่ ป็นภาคีเครือข่ายทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

33


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๔. จัดนิทรรศการโครงการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร

34

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๕. จัดนิทรรศการภายใต้งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนเชิญชวนให้พนี่ อ้ งเกษตรกรและผูส้ นใจทุกสาขาอาชีพทุกภาคส่วน ได้รว่ มโครงการฯ ภายในงานดังกล่าวยังได้จดั หาพันธุ์ ไม้ผลยืนต้น จำ�นวน ๒,๐๐๐ ต้น มอบให้กบั ผูส้ นใจ และเยี่ยมชมนิทรรศการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

35


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

36

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๖.๑ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการปลูกไม้ผลยืนต้นในเวทีและช่องทางสื่อต่างๆ ของจังหวัด เช่น การประชุมหน่วยงาน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ของจังหวัด ตลอดจนผูน้ ำ�หมูบ่ า้ น ชุมชน อาสาสมัครเกษตรกร และสื่อต่างๆ ของชุมชน เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน และได้จัดทำ� สื่อต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แบนเนอร์ เพื่อเผยแพร่ หน้าเว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน สปอตวิทยุ สารคดีข่าวรายการวิทยุ และตัววิ่ง ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทางสื่อโทรทัศน์ รายการ คนไทยหัวใจเกษตร โดยนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ออกอากาศ ทางโทรทัศน์ ช่อง ๙ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

37


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

หน่วยงานภาครัฐ

38

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กรมส่งเสริมการเกษตรดำ�เนินงานขับเคลื่อนโครงการ ๑. จัดประชุมขับเคลื่อนการดำ�เนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จำ�นวน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

39


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๒. กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนกลาง สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น

40

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

41


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

42

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

43


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

44

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

45


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

46

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

47


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๓. ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดสัปดาห์รณรงค์ ปลูกไม้ผลยืนต้น โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่ เกษตรกรเครือข่าย และประชาชนทัว่ ไป ปลูกไม้ผลยืนต้น ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

48

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

49


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

50

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย สำ�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำ�นักงาน กองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง องค์การสวนยาง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พร้อมใจร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น

54

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

55


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

56

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

57


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

58

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

59


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

60

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

61


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

62

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

63


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

64

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

65


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

66

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

67


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ผลส�ำเร็จ ของการด�ำเนินงานโครงการ

68

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานโครงการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รว่ มกับหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภาคี และภาคเอกชน ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโครงการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเกษตรกรเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการด�ำเนินงานโครงการปัจจุบันมีผลการ ปลูกไม้ผลยืนต้นทัง้ หมด จ�ำนวน ๘,๘๓๙,๕๙๑ ต้น ทัง้ นีม้ ผี ปู้ ลูกไม้ผลยืนต้นและบันทึกลงในเว็บไซต์ www.growforprincess.in.th และแอพพลิเคชั่น We Grow แล้ว จ�ำนวน ๔,๑๓๗,๕๑๘ ต้น ผลส�ำเร็จของโครงการฯ ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไม้ผลยืนต้นที่ปลูกในโครงการกระจายอยู่ตามครัวเรือน ชุมชน และจะให้ผลผลิตไว้บริโภค ในครัวเรือน ให้รม่ เงาและเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั ชุมชน รวมทัง้ ยังช่วยปลูกจิตส�ำนึกให้รกั หวงแหน ดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ได้ปลูก และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ผลที่ทรงคุณค่าหายากอีกวิธีหนึ่งด้วย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

69


เชียงราย ๓๗๗,๙๔๐ แม่ฮอ่ งสอน ๑๖๖,๔๕๓

แผนที่แสดงจำ�นวนไม้ผลยืนต้นที่ปลูกในโครงการ ทั้งประเทศ ๘,๘๓๙,๕๙๑ ล้านต้น

พะเยา ๓๗,๓๑๕

เชียงใหม่ ๑๑๑,๒๕๖

น่าน ๙๗,๔๔๒

ลำ�ปาง ๑๒๙,๐๖๖

ลำ�พูน ๔๐๒,๖๑๖

บึงกาฬ ๒๑,๐๙๘

แพร่ ๑๐๙,๘๓๓ หนองคาย ๖๒,๑๐๖

อุตรดิตถ์ ๙๘,๒๒๕ สุโขทัย ๘๕,๒๔๐

ตาก ๒๐๘,๐๔๗

เลย ๒๓๘,๔๘๑

พิษณุโลก ๙๙,๗๓๕ พิจติ ร ๑๓๕,๒๒๘

กำ�แพงเพชร ๖๐๐,๒๑๒

อุดรธานี หนองบัวลำ�ภู ๓๐,๗๔๒ ๓๘,๗๘๖ ขอนแก่น ๔๔๗,๐๙๑

เพชรบูรณ์ ๒๒,๓๕๗

ชัยภูมิ ๖๐๖,๕๒๘

ชัยนาท ๖,๔๖๙

ลพบุรี ๓๗,๐๘๗

สิงห์บรุ ี ๗๒,๑๕๔

สุพรรณบุรี ๗๗,๖๓๓ อ่างทอง ๗๘,๔๗๔

กาญจนบุรี ๑๓๕,๘๗๔

ราชบุรี ๑๑๕,๖๓๒

นครราชสีมา ๓๗,๘๘๕

บุรรี มั ย์ ๕๕๖,๗๐๒

สระบุรี ๑๑,๕๙๗ ๖

นครปฐม ๗๒,๖๘๘ ๔

ปทุมธานี ๗๑,๐๖๑ ๕ ๓

นครนายก ๒๕,๙๒๓

ปราจีนบุรี ๑๙,๐๙๒

กาฬสินธ์ุ ๕๗,๖๑๑

นครพนม ๕๘,๙๘๗

มุกดาหาร ๔,๙๐๔

มหาสารคาม ยโสธร ๗,๓๔๘ ร้อยเอ็ด ๑๓๕,๓๒๖ ๓๒,๕๓๑

นครสวรรค์ ๒๓๔,๓๖๘ อุทยั ธานี ๕๘,๐๒๙

สกลนคร ๑๕,๒๑๕

สุรนิ ทร์ ๓๙๕,๑๐๑

ศรีสะเกษ ๒๔๙,๙๗๐

สระแก้ว ๔๓,๘๗๘

ฉะเชิงเทรา ๒๕,๐๕๗

ชลบุรี ๓๕,๖๓๙

เพชรบุรี ๕๐,๒๒๖

ระยอง ๑๒,๕๑๑

จันทบุรี ๔๗๔,๑๗๙ ตราด ๕๘,๖๑๘

ประจวบคีรขี นั ธ์ ๑๓,๑๒๐

๑ สมุทรสงคราม

ชุมพร ๑๐,๗๓๙

๑,๕๙๐

๓ สมุทรปราการ

๕๐,๘๖๐ ๖๑,๔๘๘

๔ นนทบุรี

ระนอง ๔๗,๓๔๕

สุราษฎร์ธานี ๒๑๔,๓๐๕

๗๑,๒๑๗

๒ สมุทรสาคร

๕ กรุงเทพฯ

๓๖,๒๓๖

๖ อยุธยา

๑๖๖,๖๕๕

พังงา ๔๖,๔๒๓ กระบี่ ๑๓,๐๙๐

นครศรีธรรมราช ๘,๒๓๙

ภูเก็ต ๗,๖๕๓ ตรัง ๕,๓๒๒

ข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร

พัทลุง ๓๑,๐๓๘

สตูล ๔๘,๗๘๙

สงขลา ๑๐,๗๖๔

ปัตตานี ๖๒,๖๔๑ ยะลา ๙๗,๕๘๙

70

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นราธิวาส ๒๑,๑๒๕


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ผลการปลูกไม้ผลยืนต้นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมชลประทาน สำ�นักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง กรมพัฒนาที่ดิน สำ�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การสะพานปลา องค์การสวนยาง สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำ�นักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ รวม

ผลการปลูก (ต้น) ๘,๔๓๒,๘๖๘ * ๗๔,๔๑๑* ๖๑,๓๐๐ ๓๘,๘๗๕ ๓๖,๗๕๔ ๓๕,๘๙๑ ๒๓,๑๕๔ ๒๑,๓๑๙ ๒๐,๓๗๑ ๑๘,๔๔๐ ๑๖,๙๖๑ ๑๖,๖๙๔ ๑๐,๕๐๕ ๑๐,๐๓๑ ๖,๑๗๕ ๕,๗๙๓ ๒,๖๙๓ ๒,๕๐๒ ๒,๒๐๐ ๑,๒๔๒ ๖๔๘ ๕๐๖ ๒๕๘ ๘,๘๓๙,๕๙๑

หมายเหตุ * ข้อมูลผลการปลูกของกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมหม่อนไหม เป็นยอดรวมของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเครือข่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

71


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

รายงานผลการปลูกไม้ผลยืนต้นแยกรายชนิดพืช โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ลำ�ดับที่ ชนิดพืช จำ�นวนปลูก (ต้น) หมายเหตุ ๑ มะม่วง ๑,๔๘๖,๕๘๐ ๒ กล้วย ๙๘๗,๒๐๒ ๓ ลำ�ไย ๘๒๖,๕๘๒ ๔ มะขาม ๗๖๐,๒๗๖ ๕ มะนาว ๗๒๑,๕๙๘ ๖ มะพร้าว ๕๓๙,๑๗๙ ๗ ทุเรียน ๒๘๕,๖๒๖ ๘ มะเกี๋ยง ๒๗๖,๖๕๖ ๙ ขนุน ๒๗๒,๐๒๙ ๑๐ ฝรั่ง ๒๕๐,๘๔๔ ๑๑ มะละกอ ๒๑๘,๒๖๗ ๑๒ ชมพู่ ๑๗๔,๖๐๔ ๑๓ ส้มโอ ๑๕๘,๔๒๑ ๑๔ น้อยหน่า ๑๑๗,๓๖๖ ๑๕ มังคุด ๙๖,๕๕๔ ๑๖ เงาะ ๕๗,๙๕๖ ๑๗ กระท้อน ๕๔,๐๙๕ ๑๘ พุทรา ๔๙,๘๙๓ ๑๙ มะปราง ๑๔,๐๙๒ ๒๐ อื่นๆ ๑,๔๙๑,๗๗๑ รวม ๘,๘๓๙,๕๙๑ หมายเหตุ ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร เว็บไซต์ summary.wegrow.doae.go.th 72

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

จำ�นวนไม้ผลยืนต้นที่ปลูกและบันทึกลงระบบ

เว็บไซต์ www.growforprincess.in.th และแอพพลิเคชั่น We grow

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

73


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เกษตรกร ประชาชน ปลูกไม้ผลในครัวเรือน

74

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ส่วนหนึ่งของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปปลูกไม้ผลยืนต้น

ต้น : มะยงชิด [๑ ต้น] ปลูกโดย : นางร�ำพึง ขันจันทร์แสง (เพชรตะวัน) ห้วยขวาง กรุงเทพฯ วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๒-๒๕ ๐๙:๕๘:๕๗

ต้น : ทับทิม [๑ ต้น] ปลูกโดย : รักชนก คุม้ บุญน้อย (รักชนก) ห้วยขวาง กรุงเทพฯ วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๒-๒๕ ๑๓:๕๖:๐๘

ต้น : มะนาว [๑ ต้น] ปลูกโดย : ชูชีพ ภู่งาม (ชูชีพ) อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๒-๒๖ ๑๗:๒๕:๓๔

ต้น : ส้มโอ [๑ ต้น] ปลูกโดย : นายลือ ราชประโคน (Sermsak) อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๒-๒๘ ๑๑:๓๐:๑๖

ต้น : ทุเรียนหมอนทอง [๑ ต้น] ปลูกโดย : นายประยูร พะมะ (payoon) อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๒-๒๗ ๑๒:๒๗:๕๒

ต้น : มะปราง [๑ ต้น] ปลูกโดย : สารัฐ ไกรยศ (Pae) อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๒-๒๗ ๐๙:๕๙:๒๑

ต้น : ละมุด [๔ ต้น] ปลูกโดย : วีรชัย ศิริวรรณางกูล อ.เมือง จ.ลพบุรี วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๒ ๑๓:๕๐:๒๐

ต้น : ช�ำมะเลียง [๖ ต้น] ปลูกโดย : ศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๒ ๑๑:๓๖:๑๖

ต้น : มะนาว [๖ ต้น] ปลูกโดย : มณี สงหล�ำ (มณี) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๑ ๒๐:๐๐:๒๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

75


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

76

ต้น : ต้นมะม่วง [๒ ต้น] ปลูกโดย : นางพัชรินทร์ พรมสา (พัชรินทร์ พรมสา) อ.เมือง จ.สกลนคร วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๕ ๑๔:๐๘:๐๙

ต้น : น้อยหน่า พันธุ์หนัง [๓ ต้น] ปลูกโดย : อดิศร อ่อนเพ็ชร อ.บางระก�ำ จ.พิษณุโลก วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๔ ๑๙:๔๕:๓๔

ต้น : มะม่วง ขนุน [๑๔ ต้น] ปลูกโดย : ณัฐพล เหลาค�ำ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๓ ๑๗:๑๐:๔๒

ต้น : มะขามเปรี้ยว [๖ ต้น] ปลูกโดย : สุธรรม มังคลา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๖ ๑๑:๓๒:๔๔

ต้น : มะพร้าวน�้ำหอม [๖ ต้น] ปลูกโดย : นางกิรวยา สัมฤทธิ์ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๖ ๑๑:๒๓:๑๐

ต้น : มะม่วง [๑ ต้น] ปลูกโดย : อร่าม สุวรรณมาโจ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๕ ๑๔:๑๖:๔๖

ต้น : มะม่วงเขียวเสวย [๑ ต้น] ปลูกโดย : สกนธ์ เอี่ยมรอด อ.ห้างฉัตร จ.ล�ำปาง วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๖ ๑๔:๕๗:๓๘

ต้น : ขนุน [๑ ต้น] ปลูกโดย : อุณรุท พลายศรีโพธิ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๖ ๑๔:๒๒:๐๔

ต้น : ล�ำไย [๖ ต้น] ปลูกโดย : อังศุมาลี ม่วงเกษม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๖ ๑๑:๕๘:๕๐

ต้น : มะปราง [๖ ต้น] ปลูกโดย : นายส�ำราญ ทิพนาค (นายส�ำราญ ) อ.เมือง จ.ระยอง วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๖ ๑๕:๔๐:๐๗

ต้น : ฝรั่ง [๓ ต้น] ปลูกโดย : นางกันยา สุทธิรักษ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๖ ๑๕:๑๔:๑๔

ต้น : ต้นทุเรียน [๓ ต้น] ปลูกโดย : นายสวงค์ สีเผือก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ปลูก : ๒๐๑๕-๐๓-๐๖ ๑๕:๐๘:๐๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ภาคเอกชน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) CPF เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนือ่ งในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด�ำเนินงานโดยประสานขอความร่วมมือ จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ พร้อมบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและจัดหา พันธุ์ไม้ผลแจกจ่าย รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๓,๒๓๙ ต้น สรุปผลการด�ำเนินงาน ๑. เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ สถานที่ปลูก ซีพีเอฟ บางนา กม ๒.๕ กรุงเทพมหานคร ชนิดไม้ผลยืนต้น ที่ด�ำเนินการปลูก ประกอบด้วย มะเฟือง ฝรั่ง ตะลิงปลิง มะดัน มะนาว มะกอก ฝรั่ง และมะละกอ รวมจ�ำนวน ๑๔ ต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

77


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๒. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถานที่ปลูก หน่วยงานศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจไก่-เป็ดกระทง ครบวงจรส่งออก เลขที่ ๗๖ หมู่ ๑ ต�ำบลบ้านธาตุ อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ชนิดไม้ผล ยืนต้นที่ด�ำเนินการปลูก ประกอบด้วย มะไฟ มะเฟือง ส้มโอขาวน�้ำผึ้ง มะยงชิดทูลเกล้า และชมพู่ มะเหมี่ยว รวมจ�ำนวน ๖ ต้น

78

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๓. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถานที่ปลูก หน่วยงานฟาร์มโคกพนมดี เลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๗ ต�ำบลโคกไทย อ�ำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ชนิดไม้ผลยืนต้นที่ด�ำเนินการปลูก ประกอบด้วย ขนุนทองประเสริฐ เงาะโรงเรียน ชมพูท่ บั ทิมจันทร์ ฝรัง่ มะไฟ และกระท้อนปุยฝ้าย รวมจ�ำนวน ๒๐ ต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

79


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๔. วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถานทีป่ ลูก หมู่ ๗ ต�ำบลปากนำ�้ ประแสร์ อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประชาชนทัว่ ไป จ�ำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ และรับการสนับสนุนไม้ผล ยืนต้น ได้แก่ มะม่วงเขียวเสวย จ�ำนวน ๑๒๐ ต้น น�ำไปปลูกในพื้นที่บ้านเรือนของตนเอง

80

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๕. วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถานทีป่ ลูก หน่วยงานกิจการไก่กระทงนครราชสีมา ฟาร์มอวยชัย ๑ หมู่ ๖ ต�ำบลตะคุ อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ชนิดไม้ผลยืนต้นที่ ด�ำเนินการปลูก ประกอบด้วย มะขามป้อมยักษ์มะม่วง มะยงชิด มะดัน และชมพู่มะเหมี่ยว รวมจ�ำนวน ๓๑ ต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

81


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

82

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๖. วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถานทีป่ ลูก ธุรกิจไก่กระทง กทม. ฟาร์มหนองว่านเหลือง ๒ เลขที่ ๙ หมู่ ๕ ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชนิดไม้ผลยืนต้น ที่ด�ำเนินการปลูก ประกอบด้วย มะขามป้อมยักษ์ และมะขามป้อมไทย รวมจ�ำนวน ๓๖ ต้น

๗. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถานที่ปลูก หมู่ ๑ ต�ำบลทะเลทรัพย์ อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน ๒๖๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงาน CPF หน่ ว ยงานภาคี ส่วนงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ผู้น�ำชุมชนท้องถิ่น เทศบาลชุมชน ในอ�ำเภอปะทิว เทศบาลต�ำบลทะเลทรัพย์ ต�ำบลชุมโค และเทศบาลต�ำบลบางสน หน่วยป้องกัน รักษาป่าที่ ชพ. ๒ (ยายไท) สถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔๓ (ชุมพร) สภอ. อ�ำเภอปะทิว เกษตรอ�ำเภอปะทิว พัฒนากรอ�ำเภอปะทิว ทีด่ นิ อ�ำเภอปะทิว ผูใ้ หญ่บา้ น/ชุมชน หมู่ ๑ และหมู่ ๒ ต�ำบลทะเลทรัพย์ หมู่ ๑ และหมู่ ๒ ต�ำบลชุมโค หมู่ ๑ ต�ำบลบางสน และหมู่ ๕ ต�ำบลสะพลี อาจารย์/นักเรียน โรงเรียนปะทิววิทยา โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน กศน. อ�ำเภอปะทิว กลุ่มองค์กรชุมชนและกลุ่มสวัสดิการชุมชน ต�ำบลทะเลทรัพย์ กลุ่มการท่องเที่ยวอ�ำเภอปะทิว และกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำพรุตาอ้าย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

83


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ชนิดไม้ผลยืนต้นทีน่ �ำมาปลูกในโครงการฯ ประกอบด้วย ส้มโอทับทิมสยาม กระท้อนปุยฝ้าย มังคุดเงาะโรงเรียน ขนุนศรีบรรจง ขนุนทองประเสริฐ ชมพูท่ บั ทิมจันทร์ ชมพูม่ ะเหมีย่ ว ตะลิงปลิง ฝรั่งแป้นศรีทอง มะกอกป่า มะขามป้อมไทย มะขามป้อมยักษ์ มะดัน มะตูมไทย มะเฟือง มะยงชิดทูลเกล้า ลองกอง ละไม ล�ำไยพันธุด์ อ ลิน้ จีจ่ กั รพรรดิ ส้มเขียวหวาน มะนาว ส้มโอทองดี สาเก อินจัน/จันเทศ ไข่เน่า มะพร้าว มะยม มะไฟ ตะขบยักษ์ มะกรูด ส้มจี๊ด และหว้า รวมทั้งสิ้น ๓๒๒ ต้น

84

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๘. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถานที่ปลูก บริเวณบ้านพักผู้บริหาร (บ้านชายน�้ำ) กิจการ ไก่กระทงจังหวัดสระบุรี เลขที่ ๑๕๐/๒ หมู่ ๗ ต�ำบลตาลเดี่ยว อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ชนิดไม้ผลยืนต้นที่ด�ำเนินการปลูก ประกอบด้วย มะม่วงทองด�ำ มะม่วงมหาชนก มะขามหวาน มะขามป้อมอินเดียทวาย มะขามป้อมไทยเตี้ย มะปรางหวาน มังคุด มะไฟทุเรียนหมอนทอง มะยงชิด ทุเรียนหลงลับแล มะดัน เงาะโรงเรียน กระท้อน ส้มโอทองดีทวาย ขนุนทองประเสริฐ ชมพู่มะเหมี่ยว และมะนาวแป้นพิจิตร รวมจ�ำนวน ๓๗ ต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

85


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๙. วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถานทีป่ ลูก ธุรกิจไก่กระทง กทม. ฟาร์ม หนองขาม เลขที่ ๑๒๖/ ๑๖ หมู่ ๑ ต�ำบลหนองขาม อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ชนิดไม้ผลยืนต้น ที่ด�ำเนินการปลูก ประกอบด้วย มะพร้าวน�้ำหอม มะยงชิด และมะกอกป่า รวมจ�ำนวน ๑๘ ต้น

86

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๑๐. วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถานทีป่ ลูก ธุรกิจไก่กระทง กทม. ฟาร์ม หนองเลง ๙๕๗-๕๙๗/ ๑ หมู่ ๗ ต�ำบลหนองขาม อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ชนิดไม้ผลยืนต้น ที่ด�ำเนินการปลูก ประกอบด้วย มะพร้าวน�้ำหอม มะยงชิด และมะกอกป่า รวมจ�ำนวน ๑๘ ต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

87


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๑๑. วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถานที่ปลูก โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา ชนิดไม้ผลยืนต้นทีด่ �ำเนินการปลูก ประกอบด้วย ฝรัง่ ชมพู่ มะกอกนำ �้ มะขามเปรีย้ ว หว้า มะปราง และขนุน รวมจ�ำนวน ๗๒๙ ต้น

88

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๑๒. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถานที่ปลูก โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี ๒ กรุ ง เทพมหานคร ชนิ ด ไม้ ผ ลยื น ต้ น ที่ ด�ำเนิ น การปลู ก ประกอบด้ ว ย มะขามเปรี้ ย ว และขนุนทองประเสริฐ รวมจ�ำนวน ๓๐ ต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

89


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

90

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๑๓. เจ้าหน้าที่และพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดสระบุรี ร่วมกันปลูก ไม้ผลยืนต้นบริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ท�ำการเกษตร ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ต�ำบลตาลเดี่ยว และต�ำบลบ้านป่า อ�ำเภอแก่งคอย ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และอ�ำเภอห้วยคต จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ชนิ ด ไม้ ผ ลยื น ต้ น ที่ ด�ำเนิ น การปลู ก ประกอบด้ ว ย มะม่ ว งยั ก ษ์ น คร มะม่วงน�้ำดอกไม้ มะม่วงมหาชนก มะม่วงย่าโม มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงมันสามฤดู มะม่วงมันขุนศรี มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะละกอฮอล์แลนด์ มะพร้าวน�้ำหอม มะกรูด ฝรั่งสามสี ฝรั่งกิมจู มะนาวแป้นพิจิตร ทับทิม ขนุนสีทอง มะยงชิดทูลเกล้า เงาะโรงเรียน มังคุด ทุเรียนหมอนทอง และส้มโอขาวน�้ำผึ้ง รวมจ�ำนวน ๓๘๔ ต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

91


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

92

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

นอกจากนี้บริษัท ได้ประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายทั้งหมดได้ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงาน ดังนี้ ฟาร์มบ้านม่วง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ฟาร์มเตาปูน ฟาร์มชะอม อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ฟาร์มสวนหอม อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ฟาร์มอ่างมหา ฟาร์มวังดาล อ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี ฟาร์มกรอกสมบูรณ์ ฟาร์มคลองรัง้ ฟาร์มหัวหว้า ฟาร์มหว้าเอน อ�ำเภอศรีมหาโพธิ์ ฟาร์มศรีมโหสถ ฟาร์มโคกไทย อ�ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ฟาร์มล�ำมหาชัย ฟาร์มเกาะขนุน อ�ำเภอพนมสารคาม ฟาร์มสนามชัยเขต อ�ำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ฟาร์มเกาะโพธิ์ อ�ำเภอเกาะจันทร์ ฟาร์มอ่างเวียน ฟาร์มห้วยชุมพร อ�ำเภอบ้านบึง ฟาร์มบ้านหลังเขา อ�ำเภอหนองใหญ่ ฟาร์มหนองบัว ฟาร์มหมอนนาง อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ฟาร์มบ้านแพ้ว อ�ำเภอเมือง ฟาร์มนครชัยศรี อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ฟาร์มกาญจนบุรี อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ชนิดของไม้ผลยืนต้นทีป่ ลูก ประกอบด้วย มะขามป้อมไทย มะขามป้อมยักษ์ มะยม ชมพู่ มะกอกป่า มะพร้าวน�้ำหอม มะพร้าวห้าว มะยงชิดทูลเกล้า ช�ำมะเลียง มะยงชิด มะดัน มะม่วง กระท้อน ฝรั่ง ขนุน ล�ำไย เงาะ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะนาว มะไฟ และทุเรียน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

93


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

การจัดงาน “ กระทรวงเกษตรร่วมใจสนองงาน เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผล ๖ ล้านต้นในครัวเรือน ” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�ำเนินการจัดงาน “กระทรวงเกษตร ร่วมใจสนองงาน เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผล ๖ ล้านต้นในครัวเรือน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพือ่ เป็นการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานโครงการฯ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต้การน�ำเสนอแนวคิด นิทรรศการภายในงาน “สมเด็จพระเทพฯ ทรงคิด ทรงท�ำ กระทรวงเกษตร น้อมน�ำขยายผล เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผลในครัวเรือน”

94

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

95


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

96

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น�ำเสนอแนวคิด “สมเด็จพระเทพฯ ทรงคิด ทรงท�ำ” ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชปรารภเกี่ยวกับไม้ผลยืนต้น พระราชกรณียกิจที่ทรงปลูกไม้ผลยืนต้น และทรงพระราชทานพันธุไ์ ม้ผลยืนต้นให้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

97


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

98

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

99


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

100

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

นิทรรศการ “กระทรวงเกษตร น้อมน�ำขยายผล” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้รว่ มกันน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปด�ำเนินการจัดท�ำโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการและเชิญชวนให้ข้าราชการในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น ในครัวเรือน และบันทึกผลการปลูกในระบบ Website และ Application ของโครงการฯ ซึ่งมีเป้าหมายการปลูก ๖ ล้านต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

101


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

102

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

103


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

การน�ำเสนอแนวคิด “เกษตรกร ประชาชนปลูกไม้ผลในครัวเรือน” ประกอบด้วยกิจกรรม การมอบพันธุ์ไม้ผลยืนต้น ได้แก่ ขนุน และมะนาว ให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน จ�ำนวน ๑,๕๐๐ ต้น กิจกรรมร่วมกันปลูก ไม้ผลยืนต้นในแปลงปลูกไม้ผลของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี และกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า

104

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

105


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

คณะผู้จัดท�ำ ที่ปรึกษา

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายชวลิต ชูขจร นายโอฬาร พิทักษ์ นายสุรพล จารุพงศ์ นายไพรัช หวังดี นายสงกรานต์ ภักดีคง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกิตติพันธ์ จันทาศรี นางปุณยนุช เนตรน้อย นางสาวสายชล พ่วงค�ำมี

ข้อมูลสารสนเทศ

นายไกวัล กล้าแข็ง นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ นายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ ดร.ธีรพล ถนอมศักดิ์ยุทธ นางสาวศันสนีย์ จันทนวารี

106

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผูอ้ �ำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชด�ำริและพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษ กองประสานงานโครงการพระราชด�ำริและพื้นที่เฉพาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ กองประสานงานโครงการพระราชด�ำริและพื้นที่เฉพาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ขอขอบพระคุณหน่วยงานสนับสนุน ส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กอง/ส�ำนักสังกัดส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ – ๙ กรมส่งเสริมการเกษตร ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง องค์การสะพานปลา องค์การสวนยาง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส�ำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

107


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ติดต่อประสานงาน/เรียบเรียง กลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษ กองประสานงานโครงการพระราชด�ำริและพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. / โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๓๗๙๗

สืบค้นข้อมูล ๑. เว็บไซด์ www.growforprincess.in.th หรือแอพพลิเคชั่น We Grow ๒. เว็บไซด์ summary.wegrow.doae.go.th

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่นเพรส จ�ำกัด ๒๘๕ หมู่ ๑๓ ซอยเพชรเกษม ๙๓ ถนนเพชรเกษม ต�ำบลอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๓๐

108

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น  

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น  

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙

Advertisement