Page 1

ที่ดิน พื้นที่ การถือครองที่ดิน โฉนด ลักษณะที่ดิน ที่ราบ

14 ไร

งาน

ตารางวา

สิ่งกอสราง อาคารสํานักงาน จํานวน ชนิดอาคารเปนแบบอาคาร

1 หลัง 2 ชั้น

พื้นที่ใชสอยรวม

450 ตารางเมตร

ระบบไฟฟา ชนิด ขนาดมิเตอร

3 เฟส 30 แอมแปร

ขนาดหมอแปลง

แปลงกิจกรรมการเกษตร แปลงพืช

มะละกอ

พื้นที่

1 ไร

50 KVA

aepd06  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you