Page 1

ที่ดิน พื้นที่ การถือครองที่ดิน ราชวัสดุ ลักษณะที่ดิน ที่ราบ

55 ไร

งาน

ตารางวา

สิ่งกอสราง อาคารสํานักงาน จํานวน ชนิดอาคารเปนแบบอาคาร อาคารประชุม จํานวน ชนิดอาคารเปนแบบอาคาร อาคารปฏิบัติการ จํานวน ชนิดอาคารเปนแบบอาคาร บานพัก จํานวน บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ

1 หลัง 2 ชั้น

พื้นที่ใชสอยรวม

360 ตารางเมตร

ชั้น

พื้นที่ใชสอยรวม

ตารางเมตร

1 ชั้น

พื้นที่ใชสอยรวม

58.5 ตารางเมตร

หลัง 1 หลัง หลัง 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น

พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย

รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม

32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร 32 ตารางเมตร ตารางเมตร 32.4 ตารางเมตร ตารางเมตร ตารางเมตร ตารางเมตร 210 ตารางเมตร


บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ โรงเก็บวัสดุ จํานวน ชนิดแบบอาคาร ชนิดแบบอาคาร โรงรถ จํานวน ชนิดแบบอาคาร ชนิดแบบอาคาร

2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 หลัง 1 ชั้น 1 ชั้น 2 หลัง 1 ชั้น 1 ชั้น

พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย

รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม

210 ตารางเมตร 210 ตารางเมตร 210 ตารางเมตร 210 ตารางเมตร 96 ตารางเมตร 96 ตารางเมตร 96 ตารางเมตร 96 ตารางเมตร

พื้นที่ใชสอย รวม พื้นที่ใชสอย รวม

144 ตารางเมตร ตารางเมตร

พื้นที่ใชสอย รวม พื้นที่ใชสอย รวม

102.24 ตารางเมตร 51 ตารางเมตร

ระบบไฟฟา ชนิด ขนาดมิเตอร

1 เฟส 30 แอมแปร

ขนาดหมอแปลง

แหลงน้ํา ชนิด ชนิด แปลงกิจกรรมการเกษตร แปลงพืช

สระน้ํา สระน้ํา

ขนาดความจุ ขนาดความจุ

ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตร

สบูดํา สบูดํา

พื้นที่ พื้นที่

ไร ไร

100 KVA

aepd05  
aepd05