Page 1

ที่ดิน พื้นที่ 31 ไร การถือครองที่ดิน สาธารณประโยชน ลักษณะที่ดิน ที่ราบ

งาน

ตารางวา

สิ่งกอสราง อาคารสํานักงาน จํานวน ชนิดอาคารเปนแบบอาคาร อาคารประชุม จํานวน ชนิดอาคารเปนแบบอาคาร อาคารปฏิบัติการ จํานวน ชนิดอาคารเปนแบบอาคาร บานพัก จํานวน บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ บานพักแบบ อาคารเก็บเครื่องจักรกล จํานวน อาคารแบบ

1 หลัง 2 ชั้น

พื้นที่ใชสอยรวม

704 ตารางเมตร

ชั้น

พื้นที่ใชสอยรวม

ตารางเมตร

ชั้น

พื้นที่ใชสอยรวม

ตารางเมตร

หลัง หลัง 4 หลัง 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 1 หลัง 1 ชั้น

พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย พื้นที่ใชสอย

รวม รวม รวม รวม

119.93 ตารางเมตร 81 ตารางเมตร 81 ตารางเมตร 81 ตารางเมตร

พื้นที่ใชสอย รวม

800 ตารางเมตร

ขนาดหมอแปลง

100 KVA

ระบบไฟฟา ชนิด ขนาดมิเตอร

3 เฟส 5 แอมแปร

แหลงน้ํา ชนิด

สระน้ํา

ขนาดความจุ

มะมวง

พื้นที่

7200 ลูกบาศกเมตร

แปลงกิจกรรมการเกษตร แปลงพืช

2 ไร

aepd03