Page 1


TERRY EAGLETON • Eleştiri ve İdeoloj


TERENCE FRANCIS EAGLETON 22 Şubat 1943’te, Salford’da doğdu. İrlanda kökenlidir ve en önem li İngiliz edebiyat eleştirm enlerinden birisidir. Eagleton, edebiyat profesörü olarak University o f Lancaster, University o f Notre Dame ve National University o f Ireland-Galway’de çalışmalanm sürdürm ektedir. New Left Review, New Statesman, London Review o f Books ve The Guardian’t h yayımlanmış p ekçok m akalesi m evcuttur. Yazarın T ürkçe’ye çevrilm iş eserlerinden bazdan şunlardır: Edebiyat Kuramı, (Ayrıntı Yayınlan. 2004); Estetiğin ideolojisi (D oruk Yayınlan, 2004); Kuramdan Sonra, (Literatür Yayıncılık, 2004); A zizler ve Alim ­ ler, (Agora Kitaplığı, 2003, rom an), Kapı Bekçisi (Bilge Kültür Sanat, 2002, anı); ideoloji (Ayrımı Yayınlan, 2005), Kültür Yorumlan (Ayrınu Yayınlan, 2005); Postmodemizmin Yanılsamaları (Ayrıntı Yayınlan, 1999); William Shakespeare (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2005).

Criticism and Ideology. A S tudy in M arxist Literary Theory

© 1975,1976 Terry Eagleton Bu kitabın yayın hak lan Verso E dition a n d NLB’d en alınm ıştır.

İletişim Yayınlan 37 • Edebiyat Eleştirisi 4 ISBN-13:978-975-05-0703-8 © 2009 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2009, Istanbul Aylin Aydın - Kerem Ünüvar Suat Aysu UYGULAMA Hüsnü Abbas DÛZELTl Ekrem Solgun BASKI ve CİLT Sena Ofset Lilros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi B Blok 6. Kat No. 4NB 7-9-11 Topkapı 34010 İstanbul Tel: 212.613 03 21

EDITOR KAPAK

İletişim Yayınlan Binbirdirek Meydanı Sokak iletişim Han No. 7 Cağaloglu 34122 İstanbul Tel: 212.516 22 60-61-62 • Faks: 212.516 12 58 e-mail: iletisim@iletisim.com.tr • web: www.ileiisim.com.tr


TERRY EAGLETON

Eleştiri ve İdeoloji Marksist Edebiyat Teorisi Üzerine Bir Çalışma Criticism and Ideology A S fu d j in M arxist L iterary Theory

ÇEVİREN S a v a ş K ılıç G E N İŞ L E T İL M İŞ Y E N İ B A SK I

i

l

e

t

i

ş

i

m


Babam Francis Eagleton’ın anısına

Yapabileceğim iz en iyi şey İnsanları kendi ihtiyaçlarına karşı sağırlaştıran Korkuyu yok edecek sözler söylem ek Dilsizlere dil, Yanlışın susturduğu yoldaşların Gür sesi olm ak


İÇİNDEKİLER

Önsöz

.............................. -.-........................... -.................. 9

1. Eleştirel ideolojide Değişmeler

.

2. M ateryalist Bir Eleştiri için Kategoriler 3.

Bir Metin Bilimine Doğru

4.

İdeoloji ve Edebi Biçim

5.

Marksizm ve Estetik D e ğ e r ..........................

11 ...

-.........................— .. .. -

-

49 73 117 187


Önsöz

A rtık m ateryalist b ir estetik k urm aya çalışan h e r İngiliz M arksistin acı biçim de kendi yetersizliklerinin b ilincinde olm ası ge­ rekir. Bu ala n d a k i pek ço k m eselen in kaygı verici ve so n u ç ­ su z k alm ış olm asından değil yalnızca, İn giltere’d e n m üd ah ale­ de b u lu n m a k neredeyse o to m a tik o larak k e n d in i tartışm anın d ışın d a b ırak m ak anlam ına geldiği için. A vrupa’n ın h o şg ö rü ­ lü b ir k o n u ğ u , yaşından önce b ü y ü m ü ş am a asalak b ir yaban­ cısı olarak, k en d in i b ir gelenekten y o k su n hissettiği için. 1leriki sayfalarda bulacağınız d en em eler b u m ah cu b iy et d u y g u lan içinde gayret sarf ederler. Bu d u y g u lar en çok bu k o nulara iliş­ kin gerçek bir tartışm an ın yürütülebileceği tem elin geçici ola­ rak tem izlen m esin d en d ah a fazlasını b a n a p e k ifade etm eyen edebi d eğ er h ak k ın d a k i so n b ö lü m d e göze çarp ıy o r herh ald e am a, k arm aşık b ir edebiyat tarihi d ö n em in i sın ırlandırm a çaba­ sı içinde, kesinlikten uzak ifadelere, eğretilem eli je stle r ve kıs­ mi, indirgeyici o k u m alara sapan 4. B ölüm ’ü n (ilk olarak New Left Review’da yayınlanm ış b ir m ak alen in g özden geçirilip ge­ nişletilm iş b ir biçim i) aşırı derecede şifreli ve eksiltili dilinde de belirginler. Yazılan ilk b ö lü m ü n o o ld u ğ u n u ve b u n u n daha ti­ tiz ifadeler bulm aya çabaladığım (k u şk u su z şem atizm ve basit­ leştirm e p ahasına) on d an önce gelen iki b ö lü m ü n yargıları çer­ 9


çevesinde kaldığını eklem eliyim . Am a kitabı o ld u ğ u gibi, ya­ ni hem benim kendi y etk in lik sınırlarım d an k aynaklanan hem de İngiltere’de k en d isin i destekleyecek hâlâ çok az şey b u lu n a n b ir çalışm a için kaçınılm az o lan yanlışlar ve ihm allerle d o lu bı­ rakm anın en iyisi olacağını hissettim . Bu kitabı yazarken bana değerli tavsiyeler verm iş ve beni teş­ vik etm iş bir dizi insana can d an m in n ettarlık d u y uyorum . Tas­ lağı değ erlen d irm ek için k en d i çalışm alarından zam an ayırm ış olan, Perry A nderson, F ran cis Barker, M ike Ew art, Jo h n G oo­ de, Jo h n H arrison, Q u in tin H oare, F rancis M u lh em , Paul Tickell, A lan W all ve G eorge W o tto n ’a te şe k k ü r etm eliyim . Hiç u m u lm a d ık b ir k u ru m b ü n y e s in d e , b u tü r b ir sö y le m in s ü ­ rekli, ilgi çekici ve v erim li olm asın a ö n c ü lü k etm iş o lan O x­ ford Ü niversitesi’n d ek i M ark sist eleştiri to p lu lu ğ u n u n geçm iş ve şim diki üyelerin e de u z u n zam an d ır g ö n ü l b o rcu d u y u y o ­ rum . Şurası kesin ki, o n lar m ateryalist b ir eleştirinin so ru n la rı­ n a k en d ilerin i adam ış olm asaydılar, bu kitap h içb ir zam an ya­ zılam azdı. B ütün ü lkede bu k o n u la n tartıştığım benzer gru p lar ve bireyler var; onlara da elbette teşek k ü r borçluyum . T. E.

10


1 Eleştirel İdeolojide Değişmeler

E le ştiriy i m a su m o lm a y a n b ir d is ip lin o la ra k g ö rm e k g ü ç ­ tü r. K ö k en leri k e n d iliğ in d e n , v a ro lu şu d o ğ al g elir bize: ede­ biyat v ardır, dolayısıyla - o n u an lam ak ve ta k d ir etm ek istedi­ ğim ize g ö re - eleştiri de olacaktır. E debiyatın beslem esi olarak -ed eb iy atın gölgesi olarak. Dört Kuartet’ten b ir ifadeyi benim se­ yecek olursak, her yerde onu önleyen hayalet bir su ç ortağı ola­ ra k - eleştiri. Burada önlem ek sözcüğü bize gerek klasik anlam ını gerekse g ü n ü m ü zd e kullanılan yaygın anlam ım düşündürüyor. Şayet eleştirinin görevi m etinle o k u y u cu arasındaki tıkalı yolu açm ak, m etni daha kolay tüketilm ek üzere irdelem ekse, ürünle tüketici arasına kendi iriyan cüssesini sokm asından, efendi efen­ di p eşinden giderken nesnesinin ü stü n e gölgesini d ü şürm esin­ den nasıl sakım labilir? Eleştiri bu n o k tad a çözülm ez bir çelişki­ ye esir o lm uş gibidir. Zira görevi bizi m etnin kendiliğinden ger­ çeğinin k o llan n a bırakm aksa, kendi kütlesin in hiçbir parçasının, aracılık ettiği şeyle birleşm esine izin verm em esi gerekir; bu tü r bir birleşm e, “ken d in e m al etm ek ” gibi hiç de yakışık alm ayan bir suça tekabül eder. Yine de, eleştiri b ir asalağın yaşamı dem ek olan bu doğal varoluş biçim ine kendini teslim etm eden, bu nasıl başarılır? K endini ortadan k aldırm aktan ibaret olan bu saydam ­ lıktan, m etn in yaşam ına alçakgönüllü biçim de u y u m gösterm ek11


ten nasıl sakınılır? H er tü rd en eleştiri, sınırlarını itiraf etm elidir; am a burjuva eleştirisi en çok, kendi gereksizliğinden söz eder­ ken -k e n d i ö n erm elerinin taraflı, m ünasebetsiz, geçici niteliği­ n i cansiperane biçim de v u rg u la rk e n - kendinden em in görünür. K arm aşık ve incelikli olsalar da, söz k onusu önerm eler boyun eğm ek bilm eyen m etin tanrısının ö n ü n d e sam an çöpü m isalidir. Yine de kişinin kendi söylem inin gereksizliğini haykırm ası ayn bir şeydir, susm ak ayrı bir şey. Eleştiri k usurlu bir söylem olabi­ lir, am a bir köşeye çekilm esi için artık çok geç; m addi ve akade­ m ik olarak çok fazla yatırım yapılm ış durum da. E le ş tir in in k e n d in e iliş k in te r e d d ü d ü o d e re c e d e d ir ki, “am atö r” m ü yoksa “p ro fesy o n el” b ir uğraşı m ı o ld u ğ u n u d a­ hi söyleyem ez. K uşkusuz, profesyonel olam az, ç ü n k ü o k u m a k ­ tan daha doğal b ir şey y o k tu r. N ihayetinde kitabın so n u n a u la ­ şıncaya k ad a r sayfaları ç e v irm e k te n ib a re ttir - doğal o larak, özel b ir d ik k atle, am a g eliştirilip eğitilebilse de ögretilem eyecek b ir d ik k atle ç ev irm ek ten . F ak at a m a tö r de olam az, ç ü n ­ kü em ek-yoğun edebiyat araştırm ası se k tö rü n ü n -o k u lla r, fa­ külteler, yayınevleri, edebi k u r u m la r - kim yasal deneyden zi­ yade şarap tatm aya yakın b ir bilm e tarzın a dön m esi d ü şü n ü le ­ mez. İngiliz edebiyatı çalışm aları Britanya’da ak adem ik olarak ilk k u ru m sallaştığ ın d a, bu ikilem b u iki tarzın m akul b ir k arı­ şım ıyla “ç ö zü lm ü ştü ". İngiliz edebiyatı so m u t anlam da var o l­ m ayan b ir k o n u y d u : “e sk i” ü n iv ersitelerin ilk p ro fe sö rlü k le ­ rini işgal eden İngiliz beyefendileri, kendi edebiyatlarını o k u ­ m ak için, evdeki u şa k la rın a em retm ek için g e rek en d en daha fazla eğitim e ih tiy aç d u y m u y o rla rd ı. A m a ne de olsa İngiliz­ ce profesö rleriy d iler o n la r ve m eslek lerin e karşı serg iled ik le­ ri şövalye vu rd u m d u y m azlığ ı b ü sb ü tü n gizlenem ezdi. B ulabil­ dikleri basit çözüm , İngiliz ed ebiyatını incelem ek, am a başka bir şey y ap ıy o rm u ş gibi g ö rü n m ek ti: o n u “k la sik ler” z a n n e t­ m ek gibi sistem atik b ir h a ta yapm ak. Profesyonel o larak d a ­ ha saygın bir kisve b u lu n am azd ı. K işinin, doğal olarak, C atu l­ lu s h a k k ın d a o ld u ğ u gibi C rabbe h a k k ın d a da özel d ü şü n c e le ­ ri olabilirdi, am a İngiliz edeb iy atın ın incelenm esi, kişinin özel tercih lerin i alen i o larak ilan etm esin d en ibaret olam azdı h er­ 12


halde. Bu tü r ilanlar, Yeats’in dediği gibi, d ü k k a n sahiplerine m ah su stu - ta rih in bir cilvesidir ki, b ir d ü k k a n işletm ecisinin oğlu olan F. R. Leavis’e. “A m atö r” tercih ler, edebiyatı profes­ yonel o larak b ilm e z a n a a tin d en ayrı tu tu la ra k k o ru n a c a k tı g ü n ü m ü z eleştirisin de hâlâ g ü çlü o lan pozitivizm ve öznelcili­ ğin geleneksel b ir karışım ı. B öyle b ir k o n u m , k a ç ın ılm a z o la ra k k e n d i te p k is in i y a­ ra ta c a k tı. D is ip lin in a k a d e m ik o la ra k g ü ç lü , a m a ta rih se l o lara k z am an a şım ın a u ğ ram ış a ris to k ra t ve b ü y ü k b u rju v a “ö n c ü le r”i; “e sk i” ü n iv e rsite le re ilk kez g ire n , b ir sosyal s ı­ n ıf tarafın d an tasfiye edildiler ki b u sosyal sın ıf çağdaş tarihin eleştiriye biçtiği görevleri yerin e g etirm eyi başarm ıştır. A kade­ m ik o larak m ü lk sü z ve boy u n eğm iş am a e n telek tü el bak ım ­ d an g itg id e h eg em o n y a k u ra n b ir k ü ç ü k b u rju v a liberal h ü ­ m an izm i, m u h a lif b ir b lo k o larak , gerici e le ştirin in m evzile­ rini içerid en fethetti. E stetik ve id eo lo jik k a b u llerin birliğini acım asızca teşh ir ettik leri “ak ad em ik k u ru m ”a karşı saldırıla­ rın d a am an sızcasın a radikal olan k ü ç ü k b u rju v a zin in bu u z­ laşm az h ü m a n iz m i, d ü şü n sel atm o sferin g erek tird iğ i b u ed e­ bi d ö n ü şü m le rin bayraktarı olarak gelip k u ru ld u ve k o rk u su z ­ ca İngiliz edeb iy atın ın tarih in i k en d i su re tin d e yeniden yazdı. İngiliz eleştirisin in tarih in d e b u n d a n d ah a m ilitan , gözüpek ve tutarlı b ir p ro je bulu nam az. F akat b u ra d a basil b ir “sın ıf id eo lo jileri” çatışm asıyla uğraş­ m ıyoruz. Söz k o n u su olan, daha ziyade, Scrutiny ideolojisinin egem en estetik ve ideolojik o lu şu m la rın için e çelişkili b içim ­ de katılm asıdır. H arekete “k ü ç ü k b u rju v a ” ad ım verm ek, ö n ­ celikle to p lu m sa l k ö k e n le rin e g ö n d e rm e y a p m a k için değil, d ah a çok, id eo lo jik ev re n in in çelişk ilerin e işaret etm ek için ­ dir. Ç ü n k ü b u to p lu m sal k ö k e n le r k açın ılm az biçim de çeşit­ lilik g ö sterirler (belli b ir b ağ lan o lm ak la b irlik le). İfadelerin­ de “ra d ik a l” ve zam an zam an p o p ü lis t o lan , egem en ak ad e ­ m ik kastın hem k o rk tu ğ u hem de alay ettiğ i S o n t i n / n i n tarih ­ sel işlevi (k arm aşık ve değişken olsa d a ), belli b ir düzeyde ga­ yet açıktı: ciddi b ir tarihsel kriz n o k tasın d a, egem en ideoloji­ yi b ir b ü tü n o larak yeniden can lan d ırm a ve y eniden üretm ede 13


rol o y nayacak o lan id e o lo jin in estetik alanı içinde b içim leri, söylem leri ve so y k ü tû k le rin i zo rla yenid en k u rm ak. A slına ba­ kılacak olu rsa, id eo lo jin in estetik alanını yen id en şek illen d ir­ m e so ru n u n d a n çok d ah a fazlası söz k o n u su y d u : gerçekte ide­ o lo jin in yerine estetiği geçirme m eselesiydi bu. Kimi gelenek­ sel a ltg ru p la rın (özellikle d in ) k ısm i ç ö k ü ş ü n ü n İngiliz to p lu m u n d a yol açtığı id eo lo jik b o şlu k ve d iğ erlerin in (özellikle d ö rt d ö rtlü k b ir sosyoloji) tarihsel olarak belirlenm iş eksikli­ ği bu d o ld u rm a işlem ini gerekli kılıyordu; M atthew A m o ld ’ın geleneğinde, Scrutiny’n in ü stlen d iğ i görev de b u ydu. T ıpkı A r­ nold gibi, bu d u ru m d a , Scrutiny de hem “ilerici” hem de “geri­ ci” idi - “m o d e rn ” an ’a ve o n u n yeni ideolojik taleplerine kar­ şı olabild iğ in ce te y ak k u zd a, am a b u n la rı an cak acınacak d e ­ recede k ö h n e ve idealist “ç ö z ü m le r’Te karşılam aya m u k ted ir: yani m iıleştirilm iş bir Ingiliz geçm işinin “org an ik to p lu lu ğ u ”, toplum sal o lu şu m u n m anevi ö zü olarak "Ü niversite İngilizce­ si e k o lü ”yle. İşte tam b u n o k tad a, Scrutiny’n in aslında k ü çü k burju v a d o ğ asın ın bir izi g ö rü lü r. Ç ü n k ü b u p ü riten , uzlaşm az gelenek (devrim ci b ir m irasın ö n ced en belirlen m iş eksikliğin­ d e), ahlak! m ücadeleciliği, en te le k tü e l ciddiyeti ve to plum sal gerçekçiliğiyle âtıl, top lu m sal o larak bağlam ın d an k o p u k ak a­ dem iciliğin yapılarını “ilerici b içim d e” yenid en şek illendirebilecek tek olası güç olm akla b irlik te kapitalizm öncesi bir geç­ m işin n o staljik “z an aaıçilik ” im geleri ü stü n e k apanm ış, “m o ­ d e rn ist” eğilim leri (Çorak Ü lke) benim seyen am a aynı z am an ­ da o n u “gelen ek çi” b ir k o n u m d a n red d ed en {Ulysses), boyun eğm iş ve tarih sel b a k ım d a n m irastan y o k su n b ir so y k ü tü ğ ü d ü r. Scrutiny, edebi g elen ek leri “ilerici b içim d e” y eniden d e ­ ğ erlen d ird i, am a b u gelenekleri g ü n ü m ü z k ap italizm inin geliş­ m esiyle vahşice çiğn en ip geçilen “in sa n i” değ erlerin ayrıcalıklı m ahzen i olarak g ö rd ü ğ ü için y ap tı b u n u . Bu ned enle, liberalh ü m a n ist d ö n em in i k esin o larak aşm a sü recin d ek i bir kap ita­ lizm in yetersiz idealist bilinci o larak h arek et etli. Scnüiny’nin tarihsel m arjinalliği ve “m anevi” m erkeziliği tek b ir kategori içinde erir: seçkincilik. Bu n o k tad a, b ir kez daha, h arek etin k ü ç ü k burju v a doğası açığa çıkar. Ç ü n k ü seçkincilik. 14


N icos P o ulantzas’ın sav unduğu gibi,1 k ü ç ü k b u rju v azin in yapı­ sal b ir özelliğidir. Ç ekirdeğindeki toplum sal ve ekonom ik ko­ şullar bak ım ın d an , kuşatıcı b ir oto rite çerçevesine, “sta n d a rt­ lar” ve “ö n d e rlik ”e adanm ış o ld u ğ u n d an , k ü ç ü k burjuvazi hem aşağıda b u ld u ğ u d em o k ratik “an arşi”yi h em de ü stü n e yerleş­ m iş g erçek o to rite n in etkisizliğini red d ed er. Scrutiııy’n in d u ­ ru m u tam olarak buydu. A m pirik olarak m erkezsiz ve egem en akadem ik k asttan b ü y ü k ölçüde dışlanm ış olm asına karşın Sc­ rutiny■, m anevi olarak, “g erçek ” seçk in tabaka o ld u ğ u n u iddia edebiliyordu. Ö te yandan, Scrutiny ak ad em ik statük oyla m ili­ tan b ir çatışm a - a l t gruplarla sınıfların “rad ik al” ve liberal ide­ o lo jilerin d en bazı u n su rla rı h arekete geçiren b ir ç a tışm a - içi­ ne atılm ış ilerici b ir avangard idi. Bu da, R aym ond W illiam s’in, bir başka bağlam da, bu tü r toplum sal güçlerle “olum suz özdeş­ leşm e” diye ad lan d ırd ığ ı şeyi2 tetikledi, öyle ki başlangıç aşa­ m asında “b ir tü r eko n o m ik k o m ü n iz m i” (gayet doğal olarak, sp e k ü la tif ve a k a d e m ik b iç im d e ) “a rz u la n a b ilir”3 bu lacak tı. F akat “a v an g ard ” aynı zam anda kavram sal o larak “seç k in ”di, edebi s ta tü k o için d ek i m anevi ik tid a r k o n u m la rın d a n çevre­ ye birtak ım sta n d a rtla r saçıp sa v u ru rd u zaten. “A vangard” ile “seçk in ”i b u şekilde karıştırm ası, m anevi o larak eleştirdiği top­ lum la suç ortak lığ ı içine hapsedilm iş id eo lo jik b ir güç olarak, S c ru tin /n in yaşadığı iç çelişkinin açık b ir so n u cuydu. Scrutiny’yi eleştirisinin teorik tem ellerini ifade etm ek ten alı­ koyan da, aslın d a, işte b u su ç o rtaklığıydı. “P ratik eleştiri”de ifad e sin i b u la n S cru tin y ’n in s a f d u y u m c u a m p iriz m i, a slın ­ da, estetik k ateg o rilerin yaşanm ış d en ey im in dolayım sızlıklan karşısın d a “ilerici” bir sınanm asıydı; E liot’m açık anlam ları şiirsel som u tlaştırm ay a taşım ası gibi ideolojik b ak ım dan güçlü genellem elerin “yaşanm ış olan" içinde erim esiydi. Fakat, diğer yan d an , b ir yetersizliğin itirafıydı; teo rik söylem in potansiyel 1

Bkz. Fascism and Dictatorship (Londra, 1974), s. 254-5. (Tûrkçesi: Faşizm ve Diktatörlük, çev. A hm et lnsel, İletişim Yayınlan, Istanbul, 2004.)

2

C ulture and Society 1780-1950 (H a rm o n d w o rth , 1963), s. 178. (T ü rk ç e ­ si: Kültür vc Toplum 1780-1950, çev. U ygur K ocabaşoglu, İletişim Yayınlan, 2009'da yayım lanacak.)

3

Scrutiny, M an 1933.

15


olarak d aha yıkıcı b ir aşam asına u laşm ak tan ideolojik olarak m en edilm iş b ir eleştiri anlayışının şaşkınlığıydı. “ld eo lo ji”yle savaşm ak için Scrutiny “y aşan lı”ya işaret etm iştir - sank i k e n ­ disi de ideolojinin an ay u rd u değilm iş gibi. Yine de S c ru tin /n in “felsefe”si d u y u m cu am p irizm in ötesine geçm iştir ve b u kaçı­ nılm azdı. N asıl E liot, b u a m p irizm ideolojik o larak y e tm e d i­ ği için, öğretisel H ıristiyanlığa Lerfi ettirilm esin i istediyse, Sc­ rutiny de sezgisel g ü cü , teo rik açıksözlülüğüyle ters orantılı bir m etafiziğe n esnel olarak ihtiyaç d u yuyordu. Bu tü r bir m etafi­ ziği D. H. Lavvrence’ın eseri sağlayacaktı. Law rence’in idealiz­ m i, d u y u m cu am pirizm le ters düşm ü y o rd u : tersine, ona ontolojik b ir k o n u m veriyordu. Bu m etafiziği k u şanınca, Scrutiny, artık faydacı am pirizm in çeşitli biçim lerine m u tlak b ir idealiz­ m in bakış açısın d an v ery an sın edebiliyor, b ir y an d an da b a ş­ tan ayağa “Ingiliz” olan b ir liberal am pirizm in görüş açısından “m u tlak iy e tç i” sistem lere (doğal o larak , M arksizm de d a h il) h ücu m ediyordu. Bu k o n u m , ne kadar akıl dışıysa o ölçüde sağ­ lam g ö rü n ü y o rd u . M etafizik tem eli, dil ağı aracılığıyla tan ım ­ lanm ak suretiyle sarsıldığı için, derin incelem e’ye4 karşı k o ru ­ naklıydı; am a tam da b u n edenle teorik olarak kısırdı. Y apılabi­ lecek tek şey, hangi o lguların “h ay at”ı tem sil ettiğini, hangileri­ nin etm ediğini gösterm ekti; kendi kendini sınırladığı ve kendi ken d in e g ö nderm e yaptığı için, b u d u ru m içinde gerçek bir ge­ lişim söz k o n u su olam azdı. Sanayi k apitalizm inin özel b ir aşa­ m asına ait olan lib eral-h ü m an ist değerler, o kapitalizm in geliş­ miş biçim leriyle dah a d e rin b ir çelişkiye dü ştü k çe, olsa olsa bu du ru m , h er defasında d ah a tiz bir ses tonuyla ve daha soyut bir biçim de, y en id en ve y en id en dile getirilebilirdi. Bu çelişkinin m antıksal so n u cu , bizzat liberal h ü m an izm in m uhafazakâr tep ­ kin in bayağılıklarına dö n ü ştü rü lm esiy d i. S cn ü iııy ’n in a n ıtsa l ö n e m d e k i eleştirel b aşarısı, sıra sın d a , ken d i tepkisini de üretti. Bu eleştiri özü n d e, ilgilendiği tem el so ru n larla “ed eb iy at”ı “h a y a t”a bağlam ak tasasındaki a ra ştır­ m acılara çekici, sezgisel olarak doğru b ir ö n erm e gibi g ö rü n en bir m eşgaleydi; ancak bu h ü m an izm in içerdiği bazı iddialar, sa­ 4

16

Bu anlam da kullanılan sözcük, scrutiny, aynı zam anda derginin adı - ç.n.


bahın erk en saatlerinde kafa y o ru lu n ca, fazla devasa g ö rü n d ü ­ ler. Sözgelim i, ü s tü n biçim de u y g arlaştıran edebiyat disiplini­ ne ulaşam ayan bireyler -e lb e tte toplum sal ve tarihsel çoğunlu­ ğu o lu ştu ra n , am a yağm alayıp tecavüz etm eye h azır oldukları söylenem eyecek, ya da, öyle olsalar bile, sırf H enry Jam es’den habersiz oldu k ları için bu tü r eğilim leri o ldukları tereddütsüz söylenem eyecek b ire y le r- m eselesi vardı ortada. Bir d e daha ra­ h atsız edici b ir s o ru n , d e rin b ir edebiyat k ü ltü rü n e sahip ol­ d u k ları halde, b u n u n la Y ahudilerin k atledilm esine nezaret e t­ m ek ara sın d a h iç b ir u y u m su z lu k b u lm a y a n b irey ler m esele­ si vardı. Liberal h ü m an ist görüş böylece, k endisine gölgesi gi­ bi bağlı o lan kendi olu m su zlam asım da d o ğ u rm u ş oldu: yani kısm i çö k ü şü üzerine kasvetli tarihsel gerçekçilik kılığına b ü ­ rü n m ü ş, aslında o n u n varsayım larının yapısını paylaşan, asil­ zade tep k isin in m evzileri dışında kaçacak y er bulam ayan eleş­ tirm enlerin reto rik düşkırıklığım . B urjuva h ü m a n ist kalesinin su rların d a açılan gedikle b irlikte, eleştiri gitgide am pirist, sezgici p ratik lerin i aşm aya ve “u z u n erim li b ir p e rsp e k tif’ -a m p i­ rizm le az çok u y u m lu olm akla birlikte, sofuların üm idi ve gü­ n ah k ârların öznelciliğiyle daha az k an uyuşm azlığı yaşayabile­ cek bir s o ru n s a lı- benim sem eye sü rü k len ir. Tür, üslup incele­ m eleri, teoloji, psikanaliz, yapısalcılık: d en em e niteliğinde de olsa, bu p ro je le r g ü n ü m ü z İn g ilte re ’sin d e m e v c u ttu r, sistem k u rm a süreci artık işliyor. Bir de, elbette, tarihsel m addecilik var. Hiç değilse 1968’den bu y a n a ta n ık o ld u ğ u m u z , M a rk sist e le ştiriy e ilg in in y e n i­ d en can lan m asın ın ideolojik belirleyicileri k o n u su n d a kim se­ nin k u şk u su yok. K endi tarihsel belirleyicilerini teşhis etm ek, am a g eçerliliğ in in b elirley icilerd en ib a re t o lm ad ığ ın ı g ö ster­ m ek, (tıp k ı kısaca sıraladığım tüm eleştiri y ö n tem lerin d e o ld u ­ ğu gibi) M arksist eleştirinin görevidir. A ncak, M arksizm örne­ ğinde, b u gösterm e işi özellikle zo rd u r. Ç ü n k ü tarihsel m ater­ yalizm in yükselişi ya da çö küşü, yalnızca b ir ideoloji olm adığı, aynı zam anda ideolojilerin türeyişi, yapısı ve çö k ü şü n e ilişkin bilim sel b ir teori içerdiği iddiasına bağlıdır. Kısaca, kendi olanaklılık koşu lların ı teorileşıirm ek için, birbiriyle yarışan “u zu n 17


erim li p ersp ek tifler”in alanı dışına y erleşlirir kendisini. Bu lü r altern atif yön tem lere bağlı olanlara karşı biraz adaletsiz, u sta­ lıkla kotarılm ış bir avantaj gibi g ö rü n ü r bu, k uşkusuz. M arksist eleştiri, am p irist ve sezgici tekniklerle uyuşm azlığı dolayısıyla da d ah a p o p ü le r b ir hal alm az; ideolojik bakım dan ü stü n d e­ ğerlerin eklem lenm esine ya da ayrık olarak k o ru n m asın a karşı daha az zaaf gösterir.

Eleştiri m asum bir d isip lin değildir, h içbir zam an da olm am ış­ tır. E leştirin in k en d i ta rih in in araştırılm ası: b ir edebiyat eleş­ tirisi ak ım ın ın hangi k o şu llard a ve h an g i am açla ortaya çık tı­ ğı so ru s u n u n so ru lm ası, M arksist e leştirin in bir dalıdır. Ç ü n ­ kü eleştiri ed im lerin in rastgele b ir araya gelişinin ötesine geçen bir tarih i vardır eleştirinin. N esnesi edebiyat olduğu halde, bu o n u n tek d o ğ u ş noktası değildir; aydınlattığı nesneye organik biçim de bağlı, m e tn in varoluş gerçeğine k endiliğinden verilm iş zekice b ir tepki olarak çıkm az ortaya. Kendi görece özerk y a­ şam ı, yasaları ve yapıları vardır: basit b ir yansım ası o lm aktan çok edebi sistem e eklem lenm iş k en d i içinde karm aşık b ir sis­ tem o lu ştu ru r. K im i belirli k o şu llar ü z erin d e v aro lu ş k azanır ve b u v aro lu şu n u y en id en yitirir. Edebiyatın kendini korum ak için eleştiriye ihtiyacı olm az; am a öyle b ir an gelebilir ki, şiiri savunm ak gerekir. E leştirinin tarihini k u rark en, düzensiz olsa bile, tarihi çizgisel b ir sü recin içinden geçerek k a b u ğ u n u n so­ y ulm asının p eşin d e değiliz: söz k o n u su olan eleştiri y a k taşımla­ rının tarihidir. Bu tü r b ir n e sn en in ortaya çıkışını ilk elden ola­ naklı kılan ve diğer eşzam anlı söylem lerle ilişkilerini belirleyen özel tarihsel “u zam lar”m belirleyicilerini arıyoruz. Eleştiri tari­ hine ilişkin bilim , b u yaklaşım ları -sıra sın d a edebi m etni kendi nesneleri olarak, “eleştiri-için -m etin ” olarak ü re te n yaklaşım la­ r ı - ü reten tarihsel biçim lerin bilim idir. M addi ya d a en te le k tü e l b ir p ratiğ in , “k en d isin i d ü şü n m e ”ye, k en d isin i en te le k tü e l b ir araştırm an ın nesnesi olarak kabul et­ m eye başlam ası, o p ra tiğ in gelişim inde başat ö n em d ed ir ap a­ çık biçim de böylece o p ra tik bir d ah a asla eskisi gibi olam az. 18


Bu tü r b ir p ratiğ i k e n d i ü s tü n e d ü şü n m e y e ite n şey, y a ln ız­ ca b ir iç baskı değil, kom şu söylem lerle b irlik te o lu ştu rd u ğ u k arm aşık b ü tü n lü k tü r. T arih yazm ak, eleştiri ya da p sik an a ­ liz y ap m a k , siyasal ik tisa t çalışm ak, d ü şe n c isim ler veya söz v erm e e d im le ri, “d o ğ a l” faaliyetler, “in sa n m e ra k ı”n ın rastgele so n u ç la rı değildir. T arih sel o larak k e n d i ü stü n e d ü şü n ­ me alanları içinde -y a n i kesişim leri b ilg in in olası nesnelerini ortaya çık aran ve ideolojik o lu şu m u n sın ırla rın ı çizen alanlar iç in d e - o rtay a çıkarlar. Söylem ek g erek ir ki b u sü reç, bu tür b ü tü n p ra tik le rin ideolojik olana indirgenmesi d em ek değildir: y e rç e k im in in g eçerliliğ i, 18. y ü zy ıl İn g ilte re ’s in in id eo lo jik yapısına bağlı değildir. Söz k o n u su ö rn e k , d ah a çok, ideoloji içinden ü retilm iş b ir bilim sel söylem in ü rü n ü d ü r ve ro lü n ü o ideolojik o lu şu m içinde oynar. Bu tü r kendi ü s tü n e d ü şü n m e a n la n illa b ir hilim’in d o ğ u şu n a işaret etm ez. T arih, kendini tarihyazım ı o larak , m addi ü re tim i siyasal ik tisa t olarak, g ü n d e ­ lik dav ran ışı felsefe ya da p sikoloji olarak “d ü ş ü n m e ”ye baş­ ladığında, d ü şü n c e ile gerçek arasın d ak i b u şek ild e m eydana gelen k o p u ş, bilg in in , ö n k o şu lu olsa da g aran tisi değildir. D ü­ şü n c e ile g erçek arasın d ak i b u m esafe “g eçici” b ir k o p u şta n , pratiğin kendisiyle daha sam im i b ir b içim d e birleştiği b ir açık­ lıktan ib a re t olabilir pekâlâ. B unun böyle o ld u ğ u , aslında, en çok eleştiri ö rn eğ in d e b elirg in d ir. Ç ü n k ü e le ştirin in k en d isi­ ni n esn e sin d e n ayırm ası b ir tü r k a n d ırm a c a d ır; o n u n la yeni­ den b irleşm ek için bir g irizgahtan ibarettir. N esn esin d en an a­ litik olarak u zaklaşm ası, bilginin paro d isid ir; ona daha y ak ın ­ dan “sah ip o lm a"n ın , o n u n içinde erim en in b ir y o lu d u r. Eleş­ tirin in so n u , m etn in ö n ü n d e k en d isin i silm esi, bizzat m etn in “d o ğ allık ”ını o rtay a çık arm a g ü cü y le k e n d i so ru n lu yapısını d o ğ allaştırm a sıd ır. K arşılıklı d e ste k le r sarm alı iç in d e, edebi m etin d eneyim i doğallaştırır, eleştiri pratiği m etn i doğallaştı­ rır ve bu p ratiğ in teorileri eleştirin in “d o ğ allık ”m ı m eşrulaştı­ rır. E debiyat-ölesi b ir pratik , m e tn in b ir m etaforu olarak eleşti­ ri, m e tn in k en d i olanaklılık k o şu lların ı d ü şü n m e k te n aciz ol­ d u ğ u n u b ü y ü k harflerle yazar, bu y etersizliği bilgi kisvesinde y en id e n ü re tir. E leştiri m e tn in k en d i k e n d in e karşı kaçınılm az 19


k ö rlü ğ ü n ü , ay d ın lan m a kılığında, doğallaştırır. Eleştiri ile m e­ tin arasındaki biçim sel ilişki, k abilenin ozanı ile tarihsel zafer­ lerini an lattığ ı kral ya da b u rju v a iktisatçısı ile kapitalist ü re ­ tim ci arasın d ak i ilişkiye benzer. H er d u ru m d a , söylem ile g e r­ çek arasındaki “ay rılık ”, tek b ir ayrılığın hayaletinden ib aret­ tir: sö y lem in işlevi k e n d i tarih sel d u ru m u n u n b ilin c in d e o l­ m ak tan başka b ir şey o lm ay acak tır. E le ştirin in işlevi tam da b u d u r: m e tn in neyi bilm ediği ve bilem eyeceğinin açığa çık arı­ labileceği k o şu llard an ziyade, m etn in k endisini tanıyacağı k o ­ şulları sağlam ak. İn g iliz e d e b iy a t ta rih in d e ş iirin s a v u n u ld u ğ u n o k ta , k la ­ sik o larak Sir P h ilip Sydney’n in Apology fo r Poetry’siyle (Şii­ rin M üdafaası) ortay a çıkar. Sydney’n in sav u n d u ğ u şiir, k u ş ­ k u su z , a p a ç ık id e o lo jik d e ğ e rle rd en -fa rk lı sosyal sın ıfla rın d ra m a iç in d e b irb irin e k a rışm a sı gibi b e ğ e n i sıç ra m a la rın ı, h oş karşılam ayan saraya has klasik h ü m a n iz m - ayrılam ayacak olan b ir k u ru m d u r. Sydney için edebiyat, sö zcü sü o ld u ğ u ege­ m en sınıfa özgü erdem leri telkin etm eye yönelik güçlü bir ide­ olojik araçtır; h er şeyden önce bu nedenle, h ak iddiasında b u ­ lu n a n b u rju v a p ü riıa n iz m in in eleştirilerin d en k o ru n m a lıd ır. Sydney’n in m etn i, id eo lojik keyifliliğin, p ü rite n ve saraya ait öğelerin başarılı b ir sen tezin i tem sil eder; şiirin savunulm ası­ nı g erek tiren n üve halind ek i baskılar, ek o n o m ik b ak ım d an is­ tik rarsız, d in sel b a k ım d a n en dişe verici 1590’larda, bu id eo ­ lojik sentezi gitgide d ah a çok sorgulam ak üzere adeta fışkıra­ caktır. A ncak b u n d a n so n ra , fışkırm a devrim sel krize d ö n ü ş­ m üş ve b ir so n ra k i, “n e o -k lasik ” d enilen , önem li eleştiri y a k ­ laşım ın ın ortaya çıktığı iç savaşın so n u n d a yatışm ıştır. Bir kez d a h a, eleştiri can alıcı ö n e m d e b ir id eo lojik araca d ö n ü ş ü r am a a rtık egem en bloğu o lu ştu ra n toplum sal sınıfların çelişki­ li birliğini m ü h ü rle y e c e k bir ideolojik o lu şu m u sağ lam laştır­ m a m ücadelesi içinde. D üzen, pay ve m ülkiyet içgüdüsü, to p ­ lum sal b ak ım d an tu tarlı Doğa ve Akıl talebi, toplum sal haya­ tın b ir dizi d ü zen li pratiğe in dirg en m esi ihtiyacı içinde, tarih b ir kez daha eleştiriyi bu tü r bir p ro jen in paradigm ası ve aracı olarak seçer. Yeni sın ıfla n ve sın ıf kesim lerini k ü ltü rel birliğe 20


dahil etm e, top lu m sal beğeni k o n u s u n d a b ir uzlaşım o lu ştu r­ m a, o rta k g elen ek ler k u rm a ve tek tip dav ran ışları yaym a ih ­ tiyacı içinde, eleştiri bir dizi ideolojik k u ru m u n -d e rg ile r, kafeler, estetik ve sosyal incelem eler, k lasik lerin çevirileri, g ö r­ gü ve ahlak a ilişk in re h b e rle rin - k aldıraç n o k ta sı haline gelir. Yine, 18. yüzyılı k a p a ta n devrim g ü rü ltü p atırtısı içinde, bu o lu şu m u n g itg id e aşın m ası ü ze rin e , ö zg ü n b ir eleştiri yapısı b ir kez d ah a öne çıktı. R om antizm in '‘ö zg ü rleşm iş”, eşitlikçi, halkçı ve bireyci estetiğinde, eleştiri b ir kez d ah a sın ıf m üca­ d elesin in ideolojik olarak y ü rü tü ld ü ğ ü ayrıcalıklı bir alan ha­ lini alır. C oleridge’in so n d önem y ap ıtın ın da tan ık lık ettiği gi­ bi, yeni m uhafazak ârlığ ın şek illen işin d e de b ir o k ad ar ö n e m ­ lidir eleştiri - 19. yüzyıla hayati ö n em d e b ir m iras olarak ge­ çecek olan m uhafazakârlığın o rganikçi to p lu m im gelerine d a­ ir bir sa n a tta n Lüreyişinde. Burada niy etim bu geçişin izini sü rm e k değil; bazı yönleri­ ni b u k itab ın 4. b ö lü m ü n d e ele alıyorum . Bu kısa yorum ların m aksadı, eleştirin in ait o ld u ğ u id eo lo jik â n ın y an sım asından başka b ir şey olm adığını öne sü rm ek de değil. E leştiri, ideoloji­ n in estetik sahasına, kendi ölçü sü n d e ö zerk o lan bir alana ait­ tir. Ama b ir eleştiri yaklaşım ının (R önesans h ü m an ist, neo-klasist, R om antik, liberal h ü m an ist) ortaya çıkışı, b u alanla diğer­ leri arasın d a belli bir kesişim i gösterir - estetik alanın ideolo­ jik o lu şu m u n b ü tü n ü içinde alışılm adık b ir egem enlik kazandı­ ğı bir kesişim i. Estetik, ideolojinin hakim alanı haline gelmez; bu o lu şu m u n ü stü n e kafa y orduğu tem aların ayrıcalıklı bir ta­ şıyıcısı o larak “öne çık arılır” daha ziyade. E stetiğin “saf ideo­ loji” olarak böyle anlarda k en d i k ö stek lerin d en k u rtu ld u ğ u an ­ lam ın a da gelm ez bu, elbette: böyle b ir olgu y o k tu r. T ersine, böyle zam anlarda estetik yaklaşım lar k en d ilerin d en başka şey­ lerden söz etm eye başlar, politik, etik ve dinsel alanlarla çoğu zam an açık ittifaklara girerler ve b u n u k en d i iç tartışm aları, ta­ lepleri ve gelenekleriyle bağlantılı olarak yaparlar, ideolojik et­ kinlikleri estetik b ir etkinlik olarak kalır ve güçleri de, aslında, b u n d a yalar. Zira estetik, bir dizi n e d e n d e n ö tü rü bilhassa et­ kili b ir ideolojik ortam dır: grafik, dolaysız ve ek o n om iktir, iç­ 21


güd ü sel ve duygusal d erin lik lerd e işler, fakat algının yüzeyle­ rin d e de etkili o lur, deney im in in kendiliğindenliğiyle ve de di­ lin, je stin kökleriyle iç içe girer. Tam da bu bakım dan, ideolo­ jin in p o litik ve h u k u k sal alan ların d an daha az erişilebilir olan yollarla k en d isin i doğallaştırm aya, k endisini ideolojik b akım ­ dan m asum olarak takdim etm eye m u k ted ird ir. E stetiğin id eo ­ lojilerin tarih in e görece tabi kılınm ası, kendisine içkin b ir ek ­ sikle değil, toplum sal o lu şu m lar içindeki başka etkenlerle açık­ lanacaktır - özellikle, kitlelerin sanattan d ışlanm asını b u y u ran m addi ve ideolojik güçlerle. “E leştirinin tarih i”, bu d u ru m d a , h e r biri belli eleştiri pratik ­ lerini k en d isin in başka d ü zey lerin in özel biçim de üstbelirlenm iş bir anı olarak tercih edecek k ad ar kendi içinde ek lem len ­ m iş b ir dizi özgül id eo lo jik o lu şu m u n ta rih in in b ir y ü z ü d ü r. Eleştiri tarih in in bilim i, edebi-estetik olanın ö n cü llerin in ta rih ­ sel belirleyicilerinin bilim idir.

Bu gen el d e ğ e rle n d irm e le rd e n 20. y ü zy ıld a İngiliz ed eb iy a t eleştirisin e d ö n m e k , iste r istem ez Scm tiny’n in tem sil ettiği o g ü çlü id eo lo jik an ı, b ir kez d ah a, d ü şü n m e k d em ek tir. Ama özellikle 1930’larda, 5 c ru fm /n in b ir rakibi vardı: b ü tü n lü k te n uzak , bilhassa k ararsız b ir m atery alist eleştiri kütlesi. H er ne kad ar o isim lerden hiç değilse biri g ü n ü m ü z e kalm ış olsa da, b u yazıların b ü y ü k b ir k ısm ın ın b u g ü n yalnızca tarihsel bir d e ­ ğer taşım ası, şu an karşı karşıya o ld u ğ u m u z ikilem in parçala­ rın d an biridir. Ö n d e gelen İngiliz M arksist eleştirm en kim dir? C h risto p h er C audw ell, fields.5 G ü n ü m ü z B ritanya’sında M ark­ sist eleştiri so ru n u en iyi b u tü r b asit so ru ve cevaplarla o rta ­ ya konulabilir. Zira, C audw ell ö nde gelen - e n azından, p ro je ­ sin in gözüpek ih tirası b ak ım ın d an “önde gelen”- öncüyse de, ken d isin d en , n eg atif o lan ları b ir yana, öğrenilecek pek b ir şe ­ yin olm adığı da b ir o k ad ar doğru. Bir tek lngilizlerden bir şey­ ler öğren eb ileceğ im iz ya da C au d w ell’m s ın ırla m a la rın ın b ir tek o n a özgü o ld u ğ u an lam ın a gelm ez b u elbette. A vrupa’n ın 5

22

Fr.: “heyhat” (bir hayıflanm a yananlam ıyla birlikle) - ç.n.


b ü y ü k k ısm ın d a n k o p u k , kendi to p lu m u içinde bile en telek tü ­ el olarak yalnız kalm ış, Sıalinizm ve idealizm e boğulm uş, “ü st­ yapılara ilişkin b ir teo ri”d en m ah ru m o lan C audw ell, bu elve­ rişsiz k o şu llard an b ü tü n lü ğ ü olan b ir M arksist estetik geliştir­ m ek gibi tarihsel olarak u m u tsu z b ir işte sebat g ö sterm iştir ge­ n e de. Y apıtı b u k en d i k en d iy le çelişen g irişim in tü m izlerini taşır: sp ek ü latif ve gelişigüzel; rastgele içgörülerle d o lu d u r; ya­ bancı to p rak lara yapılm ış akm larla kesintiye uğradığı gibi, in ­ sa n ın tü y lerin i d ik e n dik en ed en teorik bayağılıklarla bezelidir. Şayet C audw ell b ir M arksist estetik geleneğ in d en yo ksun idiy­ se, biz o n u n ard ın d a n gelenler de b u y o k lu ğ u n so n u c u olarak b ir g elen ek ten y o k su nu z. G elgelelim , tarih in garip b ir cilvesi olarak, M arksist eleştiri daha önce o lu p bitenlerle sü rek lilik içinde değil, tam da onla­ rı aşarak o rtaya çıkabilir. N itekim R aym ond W illiam s 1950’lerde. O tu z la rın eleştirisinin “ru h ”u n u , kaba M arksizm , burjuva am p rizm i ve R o m an tik id ealizm in b ir b ileşkesi o larak yazdı­ ğında, C audw ell’d a n nerdeyse h içb ir şey alam azdı; C audw ell, W illiam s’m Culture and Society’de (K ü ltü r ve T o p lu m ) m üsteh­ zi bir ü slu p la belirttiği gibi, 'yanlış o ld u ğ u anlaşılacak kad ar bi­ le açık’ değildi b ü y ü k ölçüde. M arksizm , elbette, W illiam s’i e t­ kilem işti: M arksizm ve Scnıtiny aslında W illiam s’in ilk gelişim i üzerin d ek i şekillendirici etkileri m eydana getirm işti. Scrutiny, yol açtığı seçk in cilik dolayısıyla tü m ü y le; M arksizm ise belki daha ilginç o lan b irtakım nedenlerle reddedilm eliydi: “M arx’a gelince, tarih üstündeki, değişim, sınıf ile kü ltü r ara­ sındaki kaçınılm az yakın ilişkiler ü stü n d ek i vurguları kabul ediyordu insan, ama bunun ortaya çıkma biçimi, b ir başka dü­ zeyde, kabul edilemezdi. Bu konum da, bir uçta ekonom ik ya­ şam ın diğer uçta k ü ltü rü n k u tu p laştırılıp soyutlanm ası söz konusuydu; bu da başkalannm yaşadığı ve insanın kendisinin yaşamaya çalıştığı biçimiyle toplum sal kültü r yaşantısına teka­ bül etm iyor gibi geliyordu bana.”6 6

Giriş, From Culture to Revolution, haz. Terry Hagleton ve Brian W icker (Lond­ ra, 1968), s. 28.

23


Son cü m le d ik k a te d eğ erd ir: k u ş k u s u z k im se a lty a p ı/ü s t­ yapı ay rım ını b ir y aşan tı so ru n u o larak ele alm am ıştı. A ncak W illiam s’in yapıtını m erkezi olarak birleştiren izleklerden biri­ ni sağlayan -y a p ıtın ın m ü thiş g ü cün ü olduğu gibi, caydırıcı sı­ nırlam asını ortaya ç ık a ra n - da işte bu yaşantı ü stü n d ek i ısrar, “yaşanm ış” olana y ü klenen bu yüceltici değerdir. Liberal h ü m a ­ nist örneğin so rg u lan m asınd an d oğan kritik so n u çlar h a k k ın ­ da kısaca yoru m lard a b u lu n d u m yukarıda, am a birini bir yana bırakm ıştım : W illiam s’in yapıtının başlıca örneğini o lu ştu rd u ­ ğu, “Sol-Leavisizm” denilebilecek d üşün cenin orıaya çıkışı. Zi­ ra yukarıdaki alıntıda ifadesini bulan M arx hakkındaki olum suz yargının nasıl da anlam lı biçim de Leavis’vari terim lerle, hem de b u d ü şü n cen in kendisinin m etinde eleştiri yağm uruna tu tu ld u ­ ğu sırada, ete kem iğe b ü rü n d ü ğ ü son derece açık. W illiam s’in girişim i, deyim in en verim li anlam ıyla, b ir ö m rü n eseridir: yal­ nızca ö m ü r boyu çalışm anın meyvesi değildir, aynı zam anda gi­ rift iç m antığı ve karm aşık yapısal b ü tü n lü ğ ü tarihsel bir bire­ yin yaşantısına derinlem esine kök salm ış bir tartışm anın ü rü n ü olan bir yapıttır. W illiam s’in edebi üslubuyla - h e r tü rlü uçsuz bucaksız boşluğun içinde ağırlığı tahm in etm e gibi b ir soyutla­ ma alışkanlığının içgüdüsel bir refleks haline geldiği, bile isteye resmi ve g ü r b ir kam usal sö y lem le- ifade edilen bir yöntem . So­ m ut belirli ö rn ek ler öylesine d ö n ü ştü rü lm ü ş, dolaylı ve yetkin bir kılıkta su n u lu r ki, genelliklerin m eydana getirdiği örgü için­ de güç bela kavranabilirler. Yine de W illiam s’in ağır su sk u n lu k ­ ları ve b ü tünüyle reto rik tonlam aları, bir dizi an ah tar terim i ki­ şisel icatlarından ziyade herkese ait kavram larm ış gibi göstere­ cek kadar ritüelleştin n esi, yanlış anlam aya yer bırakm ayacak bir bireysel sesin hareketini sezdirir. İlk bakışta akadem iciliğin d o ­ nu k diline benzeyen şey, aslında kişisel bir dram ın sahnesi, k ar­ m aşık, gizli saklı b ir k endini teşhir söylem idir. Kapalı ve kişisel bir söyleyiş, halka hitaba uygun kalıplara dökülür: konuşan ses, bir yandan katıksız kend ine özgülüğü ve kendi sahiciliğine iliş­ kin görgülü am a sam im i güveniyle o k u ru sarsarken, oto riter so­ yutlam alarını da tel tel örer. Bizzat telaşsız, neredeyse O lim posvari tarafsızlığı benim sem e edim inde kendisini (kısm en d olam ­ 24


baçlı d ö n ü şü m le ri içinde) kesk in çizgilerle savunm aya çek il­ m iş, kişisel ve kendi içine kapanık olarak gösteren bir ü slu p tu r bu. Aynı zam anda kendini gizlem e anlam ına gelen bir itiraf bi­ çim idir bu - entelektüel bakım dan şaşılacak ölçüde yalnız, bu­ nu n so n u cu n d a girift kendini savunm a ve açıklam a bahislerine sü rük len m iş, yine de kendi yaşantısını tarihsel bakım dan tem ­ sil edici olarak su n m ak ta kararlı b ir d ü ş ü n ü rü n üslubu. Böyle bir söylem , en derin kişisel yaşan tın ın , kibirlenip sahiplenm e­ den, top lu m sal bak ım dan “tip ik ” diye sunulabileceğine d u y u ­ lan en d er g ö rü lü r ve olağanüstü basil b ir inanca -in sa n ın aklı­ na W o rd sw o th ve Yeats geliyor confrtreletJ o la ra k - dayanır. Ba­ zı bakım lardan Culture and Society'de incelenen sosyal m uhalif­ lerin sesidir bu; aslında b u kitabının an ah tarı, W illiam s’in, bel­ ki bilinçli olarak veya gereksiz yere değil am a ö rtü k biçim de ve hakkıyla, kendisini izini sü rd ü ğ ü so y k ü tü g ü n ü n son temsilcisi, kendi o y u n u n d a b ir karak ter olarak sunm asıdır. W illiam s’in başarısı öyleyse, kişisel y a şa n tın ın içerdiği an ­ lam ların doğal olarak y ö ntem ler, kavram lar, stratejiler biçim in­ de ortaya çık tık ları yere k ad ar takip etm ek tir; h e r şeyden ö n ­ ce C am bridge o k u lu n d a yetişm iş b ir edebiyat eleştirm eni ola­ rak b ir sosyalist d ü şü n ü rd e n bekleyebileceğim iz d e b u d u r ga­ yet doğal olarak. T ıpkı C audw ell gibi, W illiam s da sosyalist bir eleştiriyi inşa etm esine yardım ed ecek m alzem elerden alabil­ diğine y o k su n d u - C ulture and Society'de b a şv u rm a k z o ru n ­ da kaldığı toplum sal geleneğin neredeyse b irö rn e k siyasal tep­ ki geleneği olm ası, bu m ah ru m iy etin acı ve iro n ik b ir belirtisi­ dir. Y ararlanabileceği İngiliz sosyalizm i, o n u n için e n te le k tü ­ el an lam d a bağlam dışıydı; aslında İngiliz Loplum unda M ark­ sist e leştiri o rtay a çık ıy o rsa, b u n u n k a y n a k la rın d a n b irin in W illiam s’in zam anında o n u reddetm iş olm ası gibi bir paradoks o ld u ğ u n u söylem eyi dahi göze alabiliriz. Ne yaptıysa, o halde, neredeyse tek elle, kendi kişisel k ay n ak ların d an çalışarak, d ik ­ kate değer işbirliği veya k urum sal d estek o lm adan yaptı. Bu yo­ ru lm ak bilm ez, şaşm az em eğin ü rü n ü , İngiliz tarihindeki sos­ yalist eleştirinin en m an id ar ve girift to p lam ıd ır - uzaktan ya­ 7

Pr. “aynı işi ya da yolu tınan kimse" - ç.n.

25


k ın d an en k ü ç ü k benzeri olm ayan, am a karşılaştırm alı değer­ lendirm e için b ir Lukacs, B enjam in veya G o ld m an n ’m estetik üretim iyle karşılaştırılm ası gereken bir eleştiri. W illiam s’m ya­ p ıtın ın baskısını h issed erek yan çizen tn g iltere’deki h er tü rlü M arksist e leştirin in k en d isin i ciddi biçim de b u d a n m ış ve fel­ ce uğram ış halde bulacağını söylem ek yeterlidir. W illiam s lngilizlerin ö n cü sü o ld u , ancak h er öncü gibi artık seslerini y ü k ­ seltm esine o lan ak tan ıd ık larınd an gelecek eleştirilerin ö n ü n d e eğilm esi gerek. B urada kişisel bir y o rum eklem em e izin verilir­ se, şahsen yıllarca m eslektaşı olarak W illiam s’la yakın bir ilişki içinde çalışm a talihine eriştim ve o n u n k in e çok ben zer bir to p ­ lum sal d ö n ü şü m d e n geçtim . Aşağıdaki ister istem ez tatsız eleş­ tiriler işle b u yoldaşlık ve iyiniyet ruhuy la yapılıyor. C audw ell b ir g elen ek ten yo k su n d u y sa da, W illiam s b ü sb ü ­ tü n o d u ru m d a değildi: e lin in a lım d a ö n celik le Scrutbry’n in işleri vardı. T ed av ü ld ek i b içim lerin in b ık k ın lık verici çiğliği­ n e d ö n ü şm e d e n ö n ce teşhis edip m ü cad ele etm eye k o y u ld u ­ ğu bu d u ru m u n siyasal so n u ç la n n ı tabiatıyla W illiam s red d e t­ m işti; am a b u eleştiri g elen eğ in in fenom enolojik tem eli o n u n için bilhassa d o ğ ru d an b ir önem taşıyordu. Galli işçi an n e-b a­ b an ın oğlu olarak, b ir hayli kapalı ve dayanışm acı b ir kırsal ca­ m iadan gelip C am bridge Ü niversitesi’n e g irerken, sınıf, kü ltü r, p olitika ve eğitim so ru n ları kişisel düzlem de k endiliğinden bi­ reysel kim lik m eselesin in b ir parçası olarak karşısına çıkm ış­ tı. Yaşadığı toplum sal d ö n ü şü m , toplum sal d ü zen in klasik çe­ lişk ilerin d en b a z ıla rın ın alışılm ad ık d erecede “tip ik ” b ir taşı­ yıcısı yapm ıştı onu: p roletarya/burjuvazi, bölge/m etropol, kır­ sal/kentli ve aslında ü lke içinde tarım sal ile endüstriyel işbölü­ m ü, zira ailevi bağlam ı h e r ikisini de kapsıyordu. S c ru tiıı/n in cem aat, gelenek, ah lak î değer ve “yaşanm ış o lan ”ın m erkeziye­ ti ü stü n d e k i ısrarı, böylelikle kim lik so ru n ların ın araştırılm ası ve siyasal olarak genellenm esini sağlayabilecek en telektüel bir term inoloji olarak g ö rü n d ü . W illiam s’m tiyatro-izleyici ilişki­ sin i b etim leyen “d u y arlılık cem aati” ve “ilerlem e cem aati” gi­ bi kavram ların çevresinde d ö n en tiyatroya ilişkin ilk çalışm ala­ rı d o ğrudan S cn ıtin y’ye bağlıydı; am a tam da bu nedenle Scru26


tiny k en d isin i daha uzağa götürem ez, o n u n aradığı şeyin özgül­ lü ğ ün e d o k u n am azdı. Kısmi “k o p u ş”, W illiam s’in hâlâ pek çok b ak ım d an Leavis’vari olan b ir p ersp ek tifi Scrutiny’n in siyasal d u ru şu n a tem elden k arşıt olan b ir “sosyalist h ü m an izm ”e doğ­ ru genişletm eye ve bağlantılan d ın n ay a (o n u n yazısında sem pto m a tik te rim le rd ir b u n la r) çalıştığ ı C ulture and Society’yle g ö rü ld ü . K ita b ın yap tığ ı, g e rç e k te , W illia m s’in b aşv u ra b ile­ ceği tek elverişli geleneği - 1 9 . yüzyıl İn g ilte re ’s in in R om an­ tik “ra d ik a l-m u h a fa z a k â r” ç iz g is in i- a lıp o n d a n “so sy a list h ü m a n iz m ”le kaynaştırabileceği o “ra d ik a l” öğeleri elde etm ek­ ti. Bir başka deyişle, elde edilen “rad ik al” öğeler -g e len e k , ce­ m aat, organizm a, büyüm e, b ü tü n lü k , sü rek lilik v d .-, bir dilin organikçiliğinin d iğerininkini yenid en üreteceği ve geliştirece­ ği biçim de, İşçi Partisi h arek etin in aynı ö lçü d e k o rp oraıist, ev­ rim ci söylem iyle iç içe geçirilm esiydi. B öylece'kitap paradoksal biçim de 19. yüzyılda b urjuvazinin R om an tik “radikal-m uhafa­ zak âr” ideolojiyi k en d i em elleri u ğ ru n a istism ar etm esini tek­ rarlıy o rd u - tek b ir farkla ki, bu defa sosyalist em eller uğruna. B unu yapabilirdi elbet, ç ü n k ü tarihsel olarak söz k o n u su C ar­ iyle ve R uskin ideolojisi işçi sınıfı h arek etin e derinlem esine si­ rayet etm işti. K itabın m eselelerinden biri, bu geleneği yeniden keşfetm ek, tıpkı 19. yüzyıl İngiltere’sin d e sanayi burjuvazisine ideolo jik b ir k o ltu k değneği o ld u ğ u gibi, ideolojik bakım dan zayıf d ü şm ü ş işçi harek etin e o n u zengin b ir ahlakî ve sem bolik m iras olarak tak d im etm ekti. Bu m anevrayı m ü m k ü n kılan, el­ bette, h e m R om antik ideolojinin hem de işçi ideolojisinin b u r­ ju v a hegem onyasıyla kısm en çatışm a içinde olm alarıydı; birbir­ lerini k ucaklam alarına olanak veren de tam o larak bu kısm iliktir. Bu g eleneklerin hiçbiri, b u ıju v a devlet ik tid arına tam am en d ü şm an değildir: ilki siyasal analizin y erin e ik tid a rın en kötü “in sa n i” etk ilerin e dair ahlakçı ve idealist b ir eleştiriyi geçire­ rek ik tid arı m uhafaza ederken, İkincisi k en d isin i ona alıştırm a­ ya gayret eder. Bu d u ru m d a , kitabın yaptığı, esas itibariyle en k ö k lü siyasal tep k i geleneğ in d en a lın a n d eğ erler ve sim geleri su n arak , işçi h arek etin in reform izm ini takdis etm ek, o n u yeni ahlaksal ve k ü ltü rel m eşruiyet tepelerine çıkarm aktı. 27


Bu d u ru m d a , b ü tü n b elagat ve an g ajm an ın a k arşın , C ultu­ re and Society aslında idealist ve akadem ici bir projeden ibaret­ ti. A ncak ilgilendiği geleneğin gerici k arakterini sistem atik b i­ çim de gözardı ederek -g e rç e k ideolojik konumlarından ko p arı­ lan ve seçici alıntılam a ve de duygusal yanlış anlam ayla “sosya­ list h ü m an iz m ” davasına eklem lenen belli yazarların (özellik­ le Carlyle, A rnold ve Law rence) son derece taraflı ve çarp ıtıl­ mış o k u m aların da kendini gösteren bir gözardı e d iş- tezini sa­ vunm ası m ü m k ü n d ü . (W illiam s b ir başka bağlam da, C obbett, D ickens, R uskin, M orris ve Law rence hak k ın da, R uskin hariç hepsinin ahlakî vesayetçilige karşı o ld u ğ u n u yazdığında, yargı­ sı açıkça y an lıştır.)8 B uıjuva d ü şü n ü ş geleneğinin (W illiam s’m “h ü m a n is t” b ir k o n u m d a n sü re k li karşı çık tığ ı b ir k a v ra m ­ d ır bu) ilerici u n su rları b ir iki istisna dışında görm ezden geli­ nir. H atta d ah a da tem el b ir so ru n vardır: “k ü ltü r”ü n kendisi­ nin ideolojik bir kavram o ld u ğ u olgusu, geri çevrilm ez biçim ­ de ıskalanır. Yeni Sol’u n ilk yıllarının k arak teristik bir özelli­ ği olarak, W illiam s’in çalışm aları, üreLirn biçim leri, toplum sal ilişkiler, etik, siyasal ve estetik ideolojilerin “k ü ltü r” den en içi boş an tro p o lo jik so yutlam ada eritildiği tehlikeli bir karışım o l­ maya m eyleder. Böylesi b ir erilm e, yalnızca toplum sal o lu şu ­ m u “d ö n g ü se]” Hegelci b ü tü n e indirgeyerek ve siyasal stra te ­ jiyi doğar doğm az ö ld ü rm e k suretiyle, gerçek önceliklere iliş­ kin h er tü rlü hiyerarşiyi iptal etm ekle kalm az, o o lu şu m u kaçı­ nılm az biçim de gereğinden fa zla öznelleştirir.9 Zira b ü tü n y ap ı­ lar so n u çta “yaşanm ış o la n ”ın d o k u su içinde şekil alır: h ep si­ nin ortak yanı deneyim lenm eleri olduğu için, yaşantının eşanlıhgı yapıların gerçek “eşanlılığı”nm tem inatı olur. Culture and Society başlığının Gemeinschaft und Gesellschaft’m bilinçsiz bir tercüm esi o ld u ğ u n a d ah a önce değinilm işti; am a W illiam s bu tü r b ir kıyaslam anın gözler ö n ü n e serdiği “k ü ltü r”ün ideolojik 8

“T he British Left", New Left Review 30 (M art/N isan 1965).

9

W illiam s’m cn son çalışm aları bu noktada ilerlediğini gösteriyor: arıık bıı lü r bir “bûtûnlıık" kavram ının tehlikelerini açıkça kabul ediyor ve kavram ın tem el b elirlenim lerini tanım lam a gerekliliği ü sıû n d e d u ru y o r. (Bkz. “Base and S uperstructure in M arxist C ultural T heory” başlıklı yazısı, New Left Revi­ ew 82. Kasım/Aralık 1973)

28


anlam ım fark etm ez. Bir Leavis ya da Eliot’ın elinde terim in ta­ şıdığı siyasal yanlılığa karşı tetik te o lm asın a karşın, W illiam s bu “n ö tr ” k a te g o riy i m a ru z k a ld ığ ı id e o lo jik istism a rla rd a n kurtarm anın hâlâ m ü m k ü n o ld u ğ u n a in a n ıy o r gibidir. “T üm b ir yaşam b iç im in d e b u lu n a n u n s u rla r a ra sın d a k i ilişkilerin incelem esi”n i,'° k ü ltü rü n ideolojik b ak ım d an masum bir tanı­ m ı olarak, teklif etm esini m ü m k ü n kılan da b u d u r. O rganikçiyle ekolojik arasındaki mesafe, o n u n san d ığ ın d an daha kısadır. Culture and Society, bizzat b ir geleneği k o n u m lan d ırm a faaliye­ tin in kendisini o geleneğin içinde k o n u m lan d ırd ığı bir yapıttır; işçi hareketiyle idealizm i m elezleştirm esi, eleştirel biçim de de­ ğerlendirdiği tarihin b ir ü rü n ü d ü r. T ek lif ettiği “çö züm ” böyle­ likle tam da so ru n u n kendisidir. İşçi h a re k e tin in varolan k ü ltü rü n ü n b ü tü n olarak toplum a aşam a aşam a yayılm ası, sınıf ideolojilerinden b irin in (dayanış­ m a) ö b ü rü n e (b en cil bireycilik) k arşı çık arılm ası a n lam ın d a dem okrasi: liberal entelek tü ellerin C ulture and Society’ye böylesine coşkuyla tepki verm esi hiç de şaşırtıcı değil. (W illiam s geliştikçe o n la rın gözle g ö rü lü r biçim de ak sileştikleri ve şaş­ k ın la ştık la rın ı da ekleyelim .) W illiam sT n Commtınicafions’da ele alm am ayı seçtiği “zam an içinde so n lu b ir n o k ta d a d ü şle­ n e n k u ru m la rın yıkım ı ve a rd ın d a n y e n ile n m e si”ne, ö lçü lü p biçilm iş “U zun D evrim ” -y a n i aşam acı ve dolayısıyla “ü to p ik ” o lan, g en işley en k atılım p e rs p e k tifi- o k sim o ro n u n d a özetle­ n en klasik “m erkezci” k o n u m d an karşı çıkıldı. Siyasal aşam acılık ep istem olojik idealizm den ayrılam az: zira anlam lar ve de­ ğerler m ad d i üretim le eşit düzeyde veriliyorsa, toplum sal deği­ şim “sü re c i” kaçınılm az olarak bu an lam ların karm aşık ve sürüncem eli biçim de d ö n ü ştü rü lm e si iş id ir." Şayet (“dö n g ü sel” b ü tü n lü k o larak k av ran an ) “b ü tü n to p lu m sal s ü re ç ” söz k o ­ 10 "L ileraturc and Sociology: in m em ory of Lucien G oldm ann", New Left Review 67 (M ayıs/H aziran 1971). 11 W illiam s kurum sal değişim i görm ezden gelm iyor elbette - bu iki süreç tek b ir pratiğ in veçheleri olarak görülüyor daha çok, böylelikle The Long Revolu­ tion ve Comıııuııicatiotts'da kurum sal değişim i de aşam acı ve deneysel terim ­ lerle kavrıyor. Söz konusu ilişkinin “asim etrik değil”, “diyalektik biçim de” kavrandığı söylenebilir.

29


nusuysa, karm aşık lık ve sü rü n c e m e daha da şiddetlen ir. Ama d ah ası da var: k a rm a şık b ir ta rih se l sü re k liliğ i sağ lam a, s a ­ nat ö rn eğ in d e old u ğ u ü zere, y eni gerçekliği hali hazırda o lu ş­ m uş b u lu n an konvansiyonlara yedirm e m eselesidir b u aynı za­ m anda. Yeni sa n a t yapıtı “b ü tü n düzenlem em ize u y m alıd ır”:12 W illiam s’in k arak teristik olarak vurguladığı sanat, hazır an lam ­ lardan k o p an ve onları d eviren san al değil, b u an lam lan pekiş­ tire n san attır. The Long Revolution’m (U zun D evrim ) idealist epistm olojisi, organikçi estetiği ve k o rp o ratist sosyolojisi m an ­ tıksal olarak uyum içindeydi. Ü çü n ü n d e kökü R om antik p o p ü lizm in b ir biçim iydi. W il­ liam s’in siyasal aşam acılığı, bireylerin artık “yeni anlam lar ve değerler” -(g e le c ek te k i so n su z bir noktada?) sosyalizm e doğru genişleyecek an lam lar ve d e ğ e rle r- yaratm a y eteneğine d u y u ­ lan k öklü b ir güvene dayanır. G erçekte yalnızca devrim ci ko­ p u şu n mümkün kılabileceği yeni değerlerin yaralım ı, W illiam s tarafın d an o a n ın b ir b etim lem esi o larak tersten o k u n u r. As­ lında yalnızca insan ların artık bu tü r anlam lar yaratm ası değil, sırf yaşam ak suretiyle sü rek li zaten yaratm aları söz k o n u su d u r. M uhafazakâr siniğe ve liberal kuşk u cu y a çevrilm iş, ince bir p o ­ lem ik silahına d ö n ü şe n in sa n ın y eten ek lerin e d air bu cöm ert saygı, ileri k ap italist o lu şu m la rın y apılarına ilişkin g ü çlü bir yanlış anlam ayı içerir. Zira W illiam s'in “ortak k ü ltü r”ü n gerek­ liliğine d u y d u ğ u inanç, bastırılm ış ve taraflı biçim iyle de olsa, k ü ltü rü n m evcut gerçekliğinin olum lanm asıyla -k e n d isin in yanaşam ayacagı b ir o lum lam a, zira b u n u yapm ak içinden çıkuğı sınıfa ilişkin sinik ve k ü ç ü k d ü şü rü c ü b ir değerlendirim eye tes­ lim o lm ak d e m e k tir o n u n iç in - sü rek li çakışm ış ve k arıştırıl­ m ıştır. “K ü ltü r olağandır” aforizm asm da k o d lanm ış bir tu tu m ­ d u r bu. G aller’d en C am b rid g e’e uzan an k en di to plum sal d ö ­ n ü şü m ü n ü an latırk en , b u n u n noımcılliğini -y a n i bireylerin k ü ­ çük cem aatlerden şair, bilgin ya da öğretm en olarak çıkm aları­ nın alışıldık o ld u ğ u n u - v u rg u lam ak ta gecikm ez.13 Bu tü r to p ­ lum sal hareketliliği olağandışı gösteren sınıflı eğitim e yönelik 12 The Long Revolution (Londra, 1961). s. 25. 13 “CuİLure is O rdinary”, Conviction içinde, haz. N. M ackenzie (Londra, 1959). 30


siyasal p olem ik, aslında p o p ü list tezin d en etim in e girer. W illi­ am s, g ü c ü n ü yadsıdığı iğdiş edici hegem onyaya aynı zam anda karşı ç ık m ak gibi çelişkili b ir k o n u m u b en im sem iştir, çü n k ü b u n u y ap m am ak “sırad an in s a n la r’ın h e r şeye k arşın “anlam ­ lar ve d e ğ e rle r”in gerçek y aratıcıları o lm ad ığ ın ı kab u l etm ek olu rd u . “... ister genel anlam ıyla olsun isler san at ve inanç gibi özel b ir m anada, an lam lar ve değerlerin y aratım ın d a özel b ir sı­ nıf ya da b ir g ru p in san söz k o n u su değildir. Bu tü r yaratım , ne kadar y etenekli o lursa olsun, b ir azınlığa hasredilem ez, pratik ­ te de ed ilm em iştir nitekim : b ir h alk ın belli b ir yaşam a biçim i­ n in an lam lan , belli b ir anda h alkın o rta k y aşan tısının tü m ü n ­ den ve b u n u n karm aşık genel ek lem len im in d en d oğar.”1'1Buna verilecek cevap basittir: gerçekte bu tü r özel sınıflar ve gruplar vardır, ve de “o rta k yaşantı”n m “anlam lar ve d eğ erler”inin b ü ­ yü k ölçü d e onların anlam lar ve değerleri olm ası ne kadar etki­ li o ld u k la n n ı gösterir. W illiam s’m d ü şü n c e sin d e k i bu k a n şık lığ m üç ö rneği ince­ lenebilir. B irincisi, şu “kitleler” kavram ım b ilindiği üzere red­ detm esidir: “G erçekte kitleler y o k tu r; yalnızca insanları kitle­ ler olarak görm ek diye b ir şey v ard ır.”15 “tn sa n la r”ı sinik bir al­ datıcı soyutlam aya karşı bu şekilde savunm asıyla, W illiam s te­ o rik b ir araç olan devrim ci m ü cad elen in y erin e liberal in san ­ cıllığın kısa y o lu n u koyar. Zira sanayi k a p italizm in in bireyle­ ri ü st ü ste y ığm ası, siyasal ö z g ü rle şm e le rin in m addi k o şu lu ­ d u r; k u şk u su z , “k itleler”in b u rju v a tanım ını reddederek, W il­ liam s b u n u n yanı sıra devrim ci tanım ı da kesin biçim de redde­ der. E rk ek ler ve kadınların gerçekten artık biricik bireyler ol­ d u ğ u n u W illiam s (itiraz edilem eyecek biçim de) ısrarla v u rg u ­ lar; in san ların bireysel insan lık ların ı tam o larak gerçekleştire­ bilm ek için kitle h alin e gelip savaşm aları g erektiğini öngören siyasal olguyu algılam ak diyebileceğim iz bedel ö d en erek satın alınm ış b ir ö n erm ed ir b u ve teorik yetersizliğini gösterm ek için W illiam s’in yargısını “G erçekte sınıflar y o k tu r; yalnızca insan­ ları sın ıf olarak görm ek diye b ir şey v ard ır”a uyarlam ak gerek. 14 From Culture to Revolution, s. 28. 15 Culture ami Society 1780-1950 (H arm ondsw orth, 1963), s. 289.

31


A slında W illiam s'in k en d isi, The Long Revolution’da “B ireyler olarak tanım ayı red d etm ek için onları belli sınıflar, u lu slar ya da ırklar olarak g ru p lan d ırab iliriz”16 dediğinde b u n u bu şekil­ de yazm aya yaklaşır. Sınıflar, tıpkı kitleler gibi, görm e biçim i­ nin palavralarından biri gibi g ö rü n ü r; biz de hepi topu b ir gör­ me biçim ini diğeriyle değiştirm eye davet edilm işizdir. W illiam s’in ikinci ro m anı olan Second Genercılion'm (İkinci K uşak) açılış paragrafında “siyasal gerçeklik” ile “in san i tem el” arasında b en zer b ir k arışıklık vardır: “Bugün Kentler Arası Yol’da dursan, hâlâ iki yolu da görebilir­ sin: batıda katedral ve kolejlerin kuleleri; doğuda otoyol/araba fabrikası boyunca uzanan bahçeler ve barakalar. Farklı dünya­ lar görürsün, ama aralarında hiçbir sınır yoktur; yalnızca şeh­ rin hareketi ve trafiği vardır.’’17

M addi ve en telek tü el em ek ayrım ı gerçek m idir, “tek b ir” şe­ h ir gerçeklen b ö lü n m ü ş m ü d ü r, yoksa şeh ir gerçekten tek şe­ h ir m idir, işbölüm ü fenom enal b ir g ö rü n ü şte n m i ibarettir? Ro­ m an ın açığa vuracağı üzere, b u n d an çok daha fazlası söz k o n u ­ su d u r elbet; fakat şeh rin özel birliğine yapılan bu vurgu a n lam ­ lıdır. Farklı d ü n y a la r v ard ır, yine de tek b ir d ü n y a vardır; as­ lında b ir sın ır da v ard ır (K entler Arası Y o lun k en d isi), yine de hiçb ir s ın ır y o k tu r. Bir şe h ir h ak k ın d a bu gayet d o ğ ru d u r el­ bette, am a topografik im ge gerçekte var o lan bir çelişkiyi u y ­ g u n biçim de çözm ekledir. Zira W illiam s “genel o rta k in sa n lık ” fikriyle, sınıfsal ayrım ların sosyal gerçekliğini so rg u lark en o n ­ ların yapaylığını v u rg u lam ak istiyor. Benzer bir m etaforik araç, rom anın so n paragrafında, rüzgâr Gal dağlarından İngiltere’ye d oğru esip, k olejler ile araba fabrikası arasında teklifsizce gezi­ nirk en görü lü r. R üzgâr h içbir sın ır tanım az: hareketi ro m an ın ayrılm ış, karşılıklı olarak b ö lü n m ü ş m ekânlarını tek bir m an ­ zarad a b irle ştire n b ir b irlik h arek etid ir. R om an bu to n d a bi­ ler: b ö lü n m ü ş, parçalanm ış gösterilen to p lu m u n özündeki b ir­ lik vurgulanır. 16 The Long Revolution, s. 96. 17 Second Generation (Londra. 1964), s. 9.

32


Sınırın ne k ad ar “gerçek” olduğu izleği, W illiam s’in yapıtın­ da sürekli b ir belirsizlik sunar: hem en m erkezi h em de en az açık lan an eğretilem esid ir. Bir an lam d a s ın ır y adsınam ayacak biçim de o rtad ad ır, G aller ile C am bridge, araba fabrikası ile ko­ lej, kırsal ile kentsel, d em o k ratik ile baskıcı, cem aatçi ile birey­ ciyi ayırır. F ak at toplum sal o lu şu m artık , ilkece, tek bir “k ü l­ tü r ” o ld u ğ u n d an , sın ır hayalidir ve h e r iki y ö n d e geçilebilir. Bu “yatay” s ın ın - b i r “k ü ltü r”ü diğ erin d en değil, bizzat “k ü ltü r”ü, m ilyo n ların “o rta k h ay atı”nı, ü sd e rin e yerleşm iş yabancı ege­ m en sınıftan a y ıra n - “d ikey” d ü zlem d ek i b ir sın ıra dönüşecek biçim de düşünebiliriz. Y ahut b ir taraftan “g erçek” diğer taraf­ tan “h ay ali” b ir sın ır olarak d ü şü n e b iliriz b u n u : egem en k ü l­ tü rü n geleneksel cem aate sızm asını ve b u laşm asını önleyecek k ad ar gerçek, am a o cem aatten geniş anlam d a top lum a geçm e­ n in do ğ ru ve uygun olm ası anlam ın d a da hayali. Bu bakım dan W illiam s’in ilk ro m an ı olan Border C ountry'n in (Sınır Ü lkesi) yazılışına ilişk in k en d i y o ru m ları ilginçtir. R om andaki işaret m e m u ru n u n , H arry Price, kendi bab asın ın b ir p o rtresi old u ğ u ­ n u kabul eden o k u rların yanıldığını yazar; gerçekte yaptığı, ba­ basının özelliklerini bölüp, işe g ö m ü lm ü ş yan m ı Price karakte­ rinde, d ah a h u z u rsu z , toplum sal b ak ım d an d ah a hareketli ya­ nını tü ccar ve politikacı M organ Rosser fig ü rü n d e yansıtm aktı. D eğerlerin b u b ö lü n ü şü n ü n ned en i, W illiam s’in iddiasına g ö ­ re, bab asın d a iç çatışm a o larak g ö rd ü ğ ü şeyin olanca karm a­ şıklığını dram atize edecek bir ilişkinin gerekli olm asıydı.’8 N i­ yetim W illiam s’in am acını çarpıttığını im a etm ek değil elbette; am a ro m a n d a babasının özelliklerini b u şekilde b ölm esinin so ­ n u çların d a n b irin in , Rosser’ın sergilediği d ah a az övgüye değer özelliklerden ayırarak Price’ı kırsal cem aatin en iyi değerlerinin nerdeyse tüm ü y le hayranlık d u y u lacak tem silcisi haline getir­ m ek o ld u ğ u ço k açık. Ç atışm a içindeki iki d eğ er küm esi ara­ sındaki “sın ır” cem aatin içinde ö zü m sen iy o rd u , k u şkusuz, am a cem aatin ö n d e gelen tem silcisin in için d e ö z ü m se n m e (ta rih ­ sel olarak d o ğ ru ) n o k tasın a taşınm am ıştı. H arry Price bu şekil­ de idealleştirilm iş bir figür olduğu ö lçüde, “sın ır” o n u n ete ke­ 18 Bkz. The Country and the City (Londra, 1973), s. 299.

33


miğe b ü rü n d ü rd ü ğ ü değerleri egem en k ü ltü rd e n korum aya ya­ rıyordu. Sınır b ir tek s ın ın aşm ış olan P rice’m oğlu için bir tü r iç kısıtlam a olarak v ü c u t b u lu y o rd u . Bu anlam da, Border Coun­ try, W illiam s’in halkçılığ ın ın /p o p ü lizm in in göstergesi olan “o r­ tak ” ile “egem en” arasındaki indirgeyici ikili karşıtlığı sahneler. T a rif etm eye çalıştığım çelişki M odem Tragedy'd e (Ç ağdaş T rajedi) farklı b ir b içim d e ortaya çıkar. Bu kitap ta, W illiam s trajedi kavram ına ilişkin olarak birbirine y ak ından bağlı iki ko­ n u m u sav u n m u ştu . İlki, trajed in in b ir seçk inler tabakasına öz­ gü, özel ve sıradışı b ir olay, m etafizik b ir tezah ü r ya da, illa ki, “d ü n y a tarih in e ilişk in ” b ir eylem olm adığıydı. T rajedi, insan to p lu m la rın ın sü rd ü ğ ü y aşam ın sah ip o ld u ğ u o rtak d o k u n u n b ir p arçasıdır: h ü k ü m d a rla rın ö lü m ü n d e n ibaret olm adığı gi­ bi, bir m ad en felaketi, yarım kalm ış b ir m eslek yaşam ı, yoldaki b ir kaza da olabilir pekâlâ. W illiam s’in benim sediği ik inci k o ­ n u m , dayanılm az k o şu lla n değiştirm ek için m ücadele eden in­ san ların eylem iyle trajed in in tarihsel olarak aşılabileceği, yani hatta şu anda trajik k üresel “u z u n dev rim ” eylem inin ortasında o ld u ğ u m u z düşü n cesiy d i. H er ik isin in de kökleri W illiam s’in h ü m a n iz m in d e d ir: ilk i ak a d e m isy e n efe n d ile rin k ısk a n ç lık ­ la el k o y d u k ları estetik b ir k av ram ın “ö zg ü rleştirilm esi” ola­ ra k , İk in cisiy se k a v ra m ın k açın ılm az b içim d e siy a sallaştırıl­ m ası olarak. İkisi b irbiriyle u y u m su zd u r. E ğer terim güçlerin “d ü n y a tarih in d e k i” çatışm alan n a hasredilirse, b u n la rın ta rih ­ sel o larak aşılabilm elerinin m ü m k ü n olduğu sav u n ulabilir as­ lında; fakat trajedi d ü şü n cesi o rta k y aşan tın ın yerel, bağlantısız ihlallerine d o ğ ru yönlendirilirse, o zam an bunların da kesin bi­ çim de aşılıp aşılam ayacağı m u tlak a sorgulanabilir. Bir kez daha W illiam s’in cö m ert “d em o k ratik " içgüdüsü, siyasal gerçekliğe ilişkin değerlendirm esiyle en azın d an kısm en çelişki içindedir. W illiam s’in ilk ç a lışm a la rın ın an lam ı a ç ık tır öyleyse: b el­ li b ir açıd an “o rta k k ü ltü r ” z a te n m e v c u ttu r, am a “ceb ren ve h ile”yle karşı çıkılır b u n a .19 İn san lar aslında anlam lar ve değer­ lerini birlikte y aratırlar, am a b u ortak süreç siyasal hegem onya­ n ın dayatm alarıyla tık an m ış ve parçalanm ıştır. Bu ön erm e “o r­ 19 From Culture to Revolution, s. 297.

34


tak” kavram ında “o lg u ”dan “d eğer”e m antıksal b ir kaym a içe­ riy o rd u , zira b ireylerin d eğerlerini b irlik te y arattıklarını iddia etm ek illa ki o rta k değerler y arattıkların ı iddia etm ek m anası­ na gelm ez. Bu aynı zam anda ideolojiyi to plum sal oluşum a yu­ k arıd an egem en sınıfça dayatılm ış b ir b ü tü n lû k ç ü d ü n y a gö­ rü şü n e ind irg ey en saf bir tarihselci ideoloji anlayışını da kap­ sıyordu. Böyle olm asa bile, W illiam s’m ö rtü k d ü şü n cesin e gö­ re, “m ilyonların eylem leriyle”20 o lu şan “k atılım ”a doğru aşam a aşam a genişleyen hareket, sosyalizm e d oğ ru kesintisiz ilerleyi­ şini sü rd ü recek ti. Sosyalizm burjuva d em o k rasisin in genişletil­ m e sin d e n ibaretti. W illiam s’in G ram sci aracılığıyla daha k ar­ m aşık b ir hegem onya kavram ını keşfederek a rtık - n ih a y e t- bu ifadeyi red d ettiğ in i de eklem ek gerek.21 W illiam s’d a geride kalan p o p ü lizm , to plu m sal o lu şu m u sü ­ rek li g ere ğ in d e n fazla ö zn elleştirm esin in k ö k ü n d e yatar aynı zam an d a. L aw rence’m m etafiziğ ind en d erin lem esin e etk ile n ­ diği için, W illiam s d u y ular ve z ih n in “b ü tü n lü ğ ü ”ne -y a n i b ir­ çok kez ü stü kapalı biçim de b ir toplum im gesine d ö n ü ştü rü l­ m ü ş olan organikçi bir eğ retilem ey e- h e r zam an için değer at­ fetm iştir. A deta toplum - “sıradan erk ekler ve k a d ın lar”- değer­ ler ve k av ram ların -g e ç e rlilik le ri so m u t v aro lu şa, yani hisse­ dilen yaşam içindeki dolaysız k o n u m ların a d o ğ ru d an g ö n d er­ m e y ap m aların a bağlı olan k a v ra m la rın - k e n d isin d en yola çı­ kılarak billurlaştırıldığını hisseden gövdeydi. Akıl y ü rü tm e, ya­ şanm ış d en ey im d en organik biçim de kaynaklanm adığı sürece, k u şk u lu olm ası m u h tem eldir: beylik İngiliz a m p iriz m in in bu dam arı W illiam s’in b ü tü n y apılını kat ed er, Scrutiııy’d en m i­ ras alın m ıştır ve, başka şeylerin yanı sıra, D avid H um e’a d u y ­ duğu hayranlığı açığa v u ru r - öteki tü rlü onaylam asını bekle­ m eyeceğim iz b ir adaydır H um e d o ğ ru su .22 E ntelektüel bak ım ­ dan ciddi ve k en d in i işine adam ış bu eleştirm en için paradoksal g ö rünse de, y ap ıu M arksizm le giriştiği tartışm ad a rol oynam ış 20 The Long Revolution, s. X. 21

“Base and S uperstructure in M arxist C ultural T heory."

22 Bkz. “David H um e: Reasoning and Experience" başlıklı denem esi, The Eng­ lish Miııd içinde, haz. H. S. Davies ve G. W atson (Londra, 1964).

35


olan b ir a n ti-e n te le k tü eliz m d am arın ı ele verir; k en d isin i bir tek S c ru d n /n in en m iyop yönleriyle değil, Lukâcs ve F ran k fu rt o k u lu n u n “bilim selcilik k arşıtlıg ı”na da bağlayan bilim selliği pozitivizm san an b ir yanlış an lam ad ır bu. Lucien G o ld m an n ’ın yap ıtı için d u y d u ğ u h ay ran lığ ı ifade ed erk en , m an alı bir y o ­ ru m d a b u lu n u r: “ [G o ld m an n ’ın yapıtının] d a sapkın, Sol-Hegelcilige, sol b u rju v a idealizm ine vb. b ir d ö n ü ş diye kınandığı­ nı öğrenm iş olm am , 11 e yazık ki, beni engellem edi. Bir kiliseye m en su p değilseniz, sap k ın lık gibi b ir kaygınız olm az; gerçek­ ten ilginç olan tek şey teo rin in kendisi ve p ra tik tir.”23 R ahatla­ m ış liberal o k u ru n sayfa k en arın a koyduğu onay işaretini gör­ m ek m ü m k ü n neredeyse. Şayet W illiam s aslında G o ld m an n ’m M arksist gelenek içindeki yerini teorik olarak değ erlen d irm ek ­ le ilgilenm iyorsa, ilgilense iyi olur; b ird en b ire yapılacak (“te­ orinin kendisi" s ö z ü n ü n k a ra k te ristik b içim de ü s tü n ü ö r ttü ­ ğü şey h e r neyse artık ) p ra tik işlere p rag m atik d ö n ü ş, a n a li­ zin y erini tutm az. W illiam s’in , o tu z yıl k ad ar önce, K ültür ve Toplum 'da, M ark sist e ste tik te k i ö n em li b ir ta rtışm a n ın in c e ­ liklerini ele alırk en , liberal o k u rların ın alaylı ve şaşkın b ak ış­ ları a rasın d a k e n d isin in sah te b ir m ağlubiyetle ellerin i h av a­ ya kaldırıp “Bu M arksist olm ayan birinin çözm eye yeltenm eye­ ceği b ir tartışm ad ır”24 diyerek bir m ütareke anlaşm asına v ardı­ ğı sırada kullanılm ış olan b ir aracın b ireb ir y inelenm esidir bu. O h ald e, W illiam s’in iki ro m a n ın ın m erk ezin d e e n te le k tü ­ el k en d in d en k u şk u -a n a liz etm eye çalıştıkları “yaşantısal” ya­ k ın lık ların ın d o ğ u rd u ğ u b ir k e n d in d e n k u ş k u - içinde b o ğ u l­ m u ş eski işçi sın ıfı ta rih ç ile ri ya da so sy o lo g ların ın (Border C ountry'de M atthew Price, Second Generation'da P eter O w en) d u rm a sı ra stla n tı değil. B urjuva p o zitiv izm in in karşısın a b ir o k ad ar b u rju v a o lan “fen o m en o lo ji”n in k o n u ld u ğ u bu k e n ­ d in i s o rg u la m a n ın ro m a n la rd a teşvik e d ilm esin d e b ir s o ru n y ok. "N ered e y a şa d ığ ım ız ı d ü şü n m e y e b a şlıy o ru z ” c ü m le si W illiam s’in d e n e m e le rin d en b irin in 25 b aşın a k o y duğ u sem p23 "Literature and Sociology: in m em ory of Lucien G oldm ann." 24 Culture and Society, s. 269. 25 From Culture to Revolution, s. 24.

36


tom atik c ü m le d ir ve değinilen n o k ta değ erlid ir; ancak bu tü r kişisel y aşantıyı ister istem ez köşeli ayraç için e alan şu daha ö nem li d ü şü n m e b içim in i y ok sayar. Bu ö n e rm e n in gü cü ve zaafı, kişisel olarak icat ettiği “duy g u yapısı” kavram ında, yani b ir toplu m sal o lu şu m u n psikolojik “o rta m ”ıyla yapılarında o r­ taya çıkan uygulam a biçim leri arasındaki arab u lu cu bir katego­ ri olarak işleyen değer ve algıların h ani şu sağlam am a elle tu tu ­ lam az d ü zen len işin d e belirgindir. Bu k av ram ın ifade ettiği şey aslında ideolojidir; başka yerde olduğu gibi b u rad a da, ya nes­ nel olarak varolm ayan ya da (ideolojinin m evcut tanım larında o lduğu gibi) teorik bakım dan yetersiz bir tem el kategoriyi ken­ disinin bizzat keşfetm esi, W illiam s’in ö z g ü n lü ğ ü n ü n bir işare­ tidir. The English Novel fro m Dickens to Lawrence (D ickens’dan Law rence’a İngiliz R om anı) bu kavram ı h arika bir şekilde k u l­ lanır: W illiam s için ro m an , insanların yeni b içim ler ve ritim ler keşfetm ek, algılar ve ilişkilerin yaşayan cism i içinde toplum sal değişm enin ö z ü n ü kavrayıp yenid en inşa etm ek suretiyle yeni yaşantıya vak ıf olm aya ve özüm sem eye çalıştığı pek çok ortam ­ dan biridir. Yine de “yapı” ile “d u y g u ” arasın d ak i ö lçülüp biçil­ m iş gerilim , W illiam s’in d ü şü n cesin d ek i b ir k ısıtlam an ın işa­ retid ir aynı zam an d a. Zira, sözgelim i, H o g g art’m The Uses o f Literacy’sin in salt am p irist ya da fen o m en o lo jik y öntem lerini aşm aya çabalarken, duygu karmaşası k av ram ın ın ö tesinde d u y ­ gu yapısına u laşırken, h er şeye k arşın o y ap ın ın belirli eklem lenim lerin i niteleyebilecek teo rik terim lerd en y o k su n d u r. Bu y ü zden , salt b ir “ö rü n tü ”den ibarettir. The Long Revolution'm son b ö lü m ü n d e girişilen Britanya k ap italizm in in yapısal a n a ­ lizi, k o n u şm a a lışk an lık ları ü stü n e en tem el y ö n te m d en bile m ah ru m izlenim ci denilebilecek y orum lara d o ğ ru kayar. “N ered e yaşad ığ ım ızı d ü şü n m e y e b a şlıy o ru z ”; W illiam s’in d ü şü n cesin in kısıtlam aları aslında d ü n y asın ın kısıtlam aları ol­ m u ştur. Zira yapıtına zarar veren p opülizm ve reform izm gayet açık biçim de siyasal b ir atm osferin ü rü n ü d ü r. W illiam s’in gi­ riştiği en telek tü el sentez, devrim ci bir geleneğin eksikliği ve iş­ çi sınıfı ideolojisinin yetersizliğinin k en d isin e dayattığı bir sen­ tezdi. W illiam s’in bağlı olduğu, Stalinizm le reform izm arasm 37


da sıkışıp kalm ış, siyaseten d u ru lm u ş bir işçi sınıfından kişisel ve teorik olarak a y n d ü şm ü ş olan başlangıçtaki Yeni Sol hare­ k eti, nesnel b ir siyasal “k o p u ş”a (M acaristan, Süveyş) cevaben k en d i eklektik teori ve stratejisini kotarm ak d u ru m u n d ay d ı. Bu süreçte, W illiam s’m “K ü ltü r ve T o p lu m ” çizgisini yeniden keş­ fi m erkezi b ir rol oynadı: k en d isin i işçi h arek etinin siyasal ata­ letine b ir m eydan o k u m a olarak g ören işçi hareketi değerleri­ n in m anevi olarak yen id en canlandırılm ası ro lü n ü . A ncak, da­ ha önce sav u n d u ğ u m üzere, b u m eydan ok u m a aslında o atale­ tin ideolojik n ed en lerin i m itolojik, sim gesel güçlerle d o n atarak yeniden üretti. O sıralarda işçi sınıfının kitlesel m ücadelesinin olm ayışı (k ü çü k b u rju v a pop ü lizm i olan n ü k leer silahsızlanm a h a re k e tin in v ek aleten d o ld u rd u ğ u b ir b o ş lu k tu r bu) ile dev­ rim ci teo rin in y erine geçecek b ir edebi Sol reform izm in y ü k se­ lişi, yapısal olarak birbiriyle ilişkili d u ru m lardı. W illiam s’in ya­ pıtın d a b u eksiklerden biri diğerini p aradigm atik olarak besle­ m iştir. Siyasal an layışlarının idealist eğilim i, Sol reform ist en te­ lektüellerin işçi sın ıfın d an ayrılışının b ir so n u cu y d u ; fakat, ay­ rılm aya karşın , W illiam s’m yapıtının etkisinde kaldığı aynı sı­ nıfın ideolojik k a ra k te rin in de ü rü n ü y d ü bu. İşçi sınıfıyla en ­ telektüel ilişkisi h em akadem ici b ir yabancılaşm a hem de ide­ o lojik su ç ortaklığıydı, yani devrim ci en telek tü el ile proleterya arasın d ak i klasik ilişk in in b ir parodisi. W illiam s May-Dcıy Manifesto’da (Bir M ayıs M anifestosu) sosyal d e m o k ra t b ir h ü ­ k ü m et h ak k ın d a “değerlerim izi alıp değiştirdiği”ni yazdığında, sergilediği ahlaklı öfke ü slu b u , o değerler ile sosyal dem o k rasi­ n in kendisi arasın d ak i fark edilm eyen yapısal suç ortaklığının açık b ir ü rü n ü y d ü . “M anifesto” h arek etin in , başlangıçtaki Ye­ ni Sol’u n so n çare olarak başvu rd u ğ u stratejik “m üdahale"sinin (W illiam s’in se ç tiğ i te rim d o k u n a k lıd ır) b a şarısızlığ a u ğ ra ­ m ası, neredeyse m atem atik b ir kesinlikle ö n g örülebilirdi. Ye­ ni Sol’u n “d öng ü sel b ü tü n lü g ü ”ne içkin, ö zü itibariyle liberal olan sosyalist ö rg ü tle n m e anlayışı - “b irle ştirm e ”, “işb irliğ i”, “açıklam a”, “iletişim ”, “genişletm e”- en başından itib aren siya­ sal o larak kısırdı. Yalnızca m edya, edebiyatçı akadem iyle ger­ çek politik a arasın d a geçici b ir kesişim noktası sağlayabilirdi. 38


M anifesto’n u n kitap biçim inde yayınladığı M ayıs 1968, kaçınıl­ m az biçim de u n u tu lm a d a n önce, bu iyi niyetli ak adem ik ö n eri­ den çok d ah a önem li bir siyasal âna işaret etti. Kendi do lam b açlı, ek lek tik ve nevi şa h sın a m ü n h a sır p a ti­ k asın d a ile rle y e rek , ö n em li te o rik g elişm eleri ö n g ö rm ü ş o l­ m ası, W illiam s’m entelek tü el kariy erin in ilginç b ir özelliğidir. H er tü rlü k ay n ak tan yararlanarak, J. Z. Y oung’d an b ir tü r herm e n ö tik fenom enolojiye ulaşm ası, b u tü r yeni d oğum ları nere­ deyse sezgisel o larak “ö n lem e’’sin in bilhassa garip b ir örneği­ dir. E ntelek tü el taşralılığının -k e n d is i b u terim i b ir hayli aşa­ ğılayıcı, “b ü y ü k şehirlilere ö zgü” küçü m sey ici b ir alay olarak g ö rü rd ü h e rh a ld e - da b ir b elirtisidir b u . F ak at sözcüğü gerçek anlam ıyla, b ü tü n ü y le eleştirel olm ayan b ir anlam da kullanıyo­ ruz. W illiam s’in k en d i to p lu m u n u n edebi ve siyasal m irasına hayli derinlem esine kök salm ış olm ası, g irişim ini hem cöm ert­ çe beslem iş h em de başka yerlerdeki en telek tü el evrim lere k ıs­ m en kapatm ıştır. A lışkanlığı, k en d isin in bağım sız olarak ü re t­ tiği yapıtın y ankılarını bulm ak üzere A vrupa’ya m ü lk sahiple­ rine özgü b ir ilgiyle bak m ak o lm u ştu r. F ran sızların education pennanente26 d ed ik leri şey, o n u n “k ü ltü r ”le k astettiği şeydir; G o ld m an n ’m “bireyötesi y apı”sı o n u n h ep “d u y g u y apısı”yla kastettiği şeydir. Bu tü r teorilere olan b o rc u n u b irço k kez açık­ ça kab u l etm ed iğ i de söylenem ez; d ah a d o ğ ru su , b u tü r “ya­ bancı” u n su rla rı k en d i yerli kon u şm ası içinde sahiplendiği iz­ lenim ini açıkça verdiğini söylem ek olur. Leavis’in k in e, am a ba­ zı b ak ım la rd a n , bizzat Leavis’in p e k ço k o rta k özelliğe sahip o ld u ğ u L u k acs’ın k in e ak rab a b ir e n te le k tü e l ta şra lılık tır bu. W illiam s b ir tek teorik idealizm i değil, estetik tercihleriyle de Lukacs’a benzer. H er ikisinin de kapsam lı edebi eserlerinde, şi­ ir önem li b ir b o şlu k gösterir; ilk ü rü n le rin d e n olan Reading and Criticism (O k u m a ve Eleştiri) b ir yana, şiir W illiam s’in yazısın­ da, birço k kez neredeyse tarihsel belgelem eye indirgendiği The Country and the C ity’de (K ır ve K ent) g ö rü n ü r yalnızca. Bu çar­ pıcı eksik lik tesad ü f eseri değildir: zira şiir, yapısal genellikler ve tarihsel soyutlam alarla uğraşm aya alışık o lan M arksist ya da 26 Sürekli eğitim - ç.n.

39


y a n M arksist eleştirin in en çetin sınavıdır. Lukacs eserini nerdeyse b ü tü n ü y le ro m an a vakfetm işse, W illiam s da k en d in i ro ­ m an ve tiyatroyla sınırlar; d ah a açık söylenecek olursa, estetik ve tarihsel olan arasındaki ilişkilerin görece açık biçim de ifade edildiği “to p lu m sa l” biçim lerle. O halde h er iki d u ru m d a da, canalıcı b ir m e to d o lo jik s o ru n yalnızca gözardı edilm iş olur. Fakat ro m an biçim in in içinde dahi, W illiam s Lııkacs’m taşralı­ lığını yansıtır. Joyce için d u y d u ğ u c o şk u n u n da tanıklık edeceği üzere, L ukacs’m Stalinizm kaynaklı inatçı “m o d e m iz m ” k ın a­ m asını paylaşm az; am a eleştiri pratiği içinde, sanki paylaşıyorm uş gibi davranır. Bu anlam d a tercihleri, teorik olarak öne sü r­ dükleriyle p e k u y u m lu değildir. The English Novel fro m Dickens to Lawrence, Leavis’in The Great Tradition’ına (B üyük G elenek) ü stü kapalı b ir cevaptır, tıpkı M odem Tragedy G eorge Steiner’ın The Death o f Tragedy’sin in (T rajedinin Ö lüm ü) ö rtü k b ir eleş­ tirisi o lduğu gibi; ancak Leavis’in m etnine k o şu tlu ğ u en az kar­ şıtlığı k ad ar d ik k a t çekicidir. Bu, “İngiliz g eleneği”n in güçlü bir sav u n m asıd ır - tabii b u b ireb ir Leavis’in geleneği değildir, zira, b astırılm ış bağlan tılar ek lenm iş (H ardy), devam lılık çiz­ gileri y en id en çizilm iştir ve siyasal varsayım ları Leavis’in ide­ olojisiyle açıkça k a rşıtlık içindedir. F ak at b ü tü n b u n lara kar­ şın, bu eleştirin in tüm ü y le yerinden edilm esinden ziyade, “b ü ­ y ü k g elenek”in a ltern atif b ir bakış açısından yeniden yazılm a­ sıd ır kitap. Lukacs ve Leavis gibi, W illiam s da 19. yüzyılın ger­ çekçilik â n ın a - k e n d i b aşın a “k u rm a c a ”n m güya paradigm atik olduğu o a n - ideolojik olarak bağlı kalır; yalnız o n u n bağlı­ lığı p o lem ik olm ak tan ziyade ö rtü k , nerdeyse içgüdüseldir. Bu tü r b ir bağlılığın sınırları, g ü n ü m ü z to p lu m u n u n “tü m to p lu m ­ sal sü reci”n i g ö rü n ü r kılm ak için V iktorya çağı gerçekçiliğinin “b ü tü n le ştiric i” b içim lerin i yen id en yaratm aya girişen Second Generation'd a göze batacak kadar belirgindir; böylelikle de ki­ tap aslında gelişm iş tekelci kapitalizm in bir M iddlemarch’ı27 ya da Kasvetli Ev’id ir.28 T abii, böyle olm adığı ve olam ayacağı ger­ 27 George Eliot'ın rom anı (1871). Bkz. aşağıda 4. Bölüm - ç.n. 28 C harles D ickens'm do k u zu n cu rom anı (1852-53). Türkçesi: Kasvetli Ev, çev. Aslı Biçen. İstanbul: YKY, 2001. Bkz. aşağıda 4. Bölüm - ç.n.

40


çeğini saym azsak. M eziyetlerine karşın, yapm acıklı, soyut, çok kalabalık ve han taldır, adeta Lukacs’ın geleneksel gerçekçi bi­ çim e d u y d u ğ u n o staljik fetişizm e d a ir B recht’in dile getirdiği alaylı yarg ılan hatıra getirir. W illiam s’in eleştirel üretim tek n ik lerin d e cesu r b ir yenilik­ le M odem T ragedy’nin son b ö lü m ü o larak y ay ın ladığı, Stalinizm ’in trajedisi olan Koba için de b e n z e r şey ler söylenebilir. Koba tiyatro olarak başan sızd ır, ç ü n k ü gerçekçi ve doğalcı tü r­ lerden kesin b ir k o p u ş gösterem ez. Büyük ö lçü d e dili ve sahnelenişinde deneyseldir, d ü p ed ü z doğalcı söylem inin düzlükleri ve doğal olam ayacak kadar yavaş aksiy o n u yine de oyunu şiir­ sel tiyatro ile tarihsel belge arasındaki eşikte k ararsızlık içinde salınm ak z o ru n d a bırakır. T arihsel d ışav u ru m cu lu ğ u n bir biçi­ mi olm ası ö n g ö rü len şey, akadem ik kitabi tiyatroya benzer. Bir kez daha, W illiam s’in teorik tercihleri adeta g erçek duyarlılığı­ na uym az; nerdeyse içgüdüsel olan “İngiliz gerçekçiliği” ade­ ta sın ırla rın ın ö tesini zorlayan e n tle k tü e l ve h ayalperestle sa­ vaşa m ah k û m o lm u ştu r. T iyatroya ilişkin eleştiri y apıtlarının b ü y ü k k ısm ın ın d ö n ü p d ö n ü p doğalcı b içim lerd en doğalcılık sonrası biçim lere o endişe verici tarihsel geçiş an m a o d ak lan ­ m ış olm ası, belki de b u bak ım d an rastlantısal değildir. Ibsen, Ç ehov, S trin d b erg ve Eliot’ta g ö rü len b u k ö rd ü ğ ü m ya da aç­ m az â n ın ın k endisi, W illiam s’in duyarlılığındaki içsel bir geri­ lim in m ecazıdır. A slında yap ıtın d a tiyatro eleştirisinin tu ttu ğ u yer, ilginç, hat­ ta şaşırtıcıdır. T iyatro ilk kitap ların d an ik isin in k o n u su y d u (di­ ğeri de sinem aydı) ve o g ü n d en bu yana sü rek li ilgisini çekm iş, şim di de d e rsle rin in k o n u su o lm u ştu r; tiyatro eleştirisine ay­ rılm ış b ir k itap daim a “toplum sal" içerikli m etin lerin in arası­ na girm iştir. F akat iki yapıt g ru b u arasın d ak i ilişkileri çözm ek kolay değil. Drama in Performance (Sahnede T iyatro) ile Drama from Ibsen to Eliot (Ibsen’den E liot’a T iy atro ), Culture and So­ ciety ve de The Long Revolution'la eğreti ve o tu rm am ış bir iliş­ ki içinde d u ru r: belirgin çakışm alar varsa da, iki yapıt k ü m e ­ sin in b ir d iğ e rin e n isp etle belli b ir ö z e rk liğ i o ld u ğ u da do ğ ­ ru. Tiyatroya d u y d u ğu ilgi elbette, en “canlı”, toplum sallaşm a­ 41


ya en açık o lan edebi biçim e d u y u lan ilgidir; toplum la a raştır­ ma arasın d ak i b ir kesişim noktası o larak tiyatro, sosyalist bir eleştirm en için doğal olarak ilgi kaynağıdır. A ncak tiyatro eleş­ tirisi yapıya d ö n ü k inatçı b ir d ik k at ve o n u n toplum sal tarih i­ ne az çok saklı ve dolaylı b ir angajm an (The Long Revolution’m b ir b ö lü m ü n ü n hasredildiği b ir araştırm a) ise, “top lu m sal” ya­ zı öte y an d an to p lu m sal biçim lerle kavram ların ayrıntılı in ce­ lem esi ve edebiyatın h aksız olarak “ö m ek ley ici” kullanım ıyla dikkate değerdir. W illiam s için teorik b ir ö n k ab u l olan iki ala­ nın b ü tü n lü ğ ü , aslında g erçekten sağlanm ış değildir: biri kaçı­ nılm az olarak diğeri pah asın a “öne çıkarılır”. İki araştırm a çiz­ gisi an cak Modern Tragedy’yle aynı kitapta birleşir: fakat orada bile “m etin ”d en ziyade “k ita p ”, birleştirilm iş bir söylem den zi­ yade uzam sal olarak b ir araya getirm e söz k o n u su d u r. Bu k o ­ p u k lu ğ u açık lay an s ırrın iki y ü z ü v ard ır. İlk olarak , y ö n tem düzeyinde “Sol Leavisizm ”in iç çelişkisini sergiler. W illia m sin S c ru tin /d e n devraldığı ve The Long Revolution'da hiç so rgula­ m ad an y e n id e n ü rettiğ i m etin analizi tek n ik leri, yapısal an a­ liz ve kavram sal söylem için b ü tü n ü y le yetersiz bir araçtır: am a ideolojik güçleri de tam olarak burada yatar. F akat diyelim ki The Long Revolution’m daha genelleyici dili, bir eleştiri üslu b u olarak d ü p e d ü z g ü ç te n kuv v etten d ü şü rü c ü tü rd en d ir. M ark­ sist estetik dilin eksikliği -y a z a rın kendi edebi ü slu b u n a dam ­ gasını v u ra n b ir ek sik lik tir b u - W illiam s’m yap ıtın d a en çok b urad a g ö rü lü r. Zira bu ü slu b u n “so m u t” ve “so yul” nitelikleri ilginç biçim de harm anlayışı, an a h a tla n n ı çizdiğim yarılm ayı gi­ d erm e -k a v ram sa l o larak söyleyecek olursam , bu soyutlam ayı tam yaşantısal güçle d o n a tm a - girişim ini yaralayan bir tü r dil­ sel rahatsızlıktır. B unun anlam ı aslm da, W illiam s’in edebi m e­ tin ler h a k k ın d a so y u tlay arak ve toplum sal o lu şu m lar h a k k ın ­ da “y aşantısal" b içim de k o n u ş tu ğ u d u r ki, b u M arksist e steti­ ğin kavradığı biçim iyle “so y u t” ve “s o m u t” arasındaki ilişkile­ rin tersyüz edilm esi dem ektir. Bu ayrılığın ikinci n ed en i, bize b ir kez daha entelek tü el taş­ ralılık s o ru n u n u d ü şü n d ü rü r. Zira tiyatro W illiam s’in y a p ıtın ­ daki “u lu slararası” tek alan, İngiliz olm ayan yazarları ayrıntılı 42


olarak tartıştığı tek yerdir. E nternasyonalizm , deyim yerindey­ se, tiyatroya havale edilm işken, “to p lu m sal” eleştiri organik bi­ çim de ken d i yerli edebiyatıyla kol kola gider. “A vangard” d e ­ nilebilecek sanata ilgisi, “to p lu m sal” k aygılarından koparılm ış ve ayrı b ir yere kapatılm ıştır. T iyatro doğası itibariyle toplum ­ sal o ld u ğ u n a göre, adeta ortaya çıkışının toplum sal koşulları­ na ilişkin h e r tü r kesin araştırm adan so y u tlan arak , kendi başı­ na in celen m ek istenm ektedir; “ev renselleştirilebilir”dir, çü n k ü toplum sal tem in atm ı bizatihi k en d i b ü n y esin d e barındırır. Gelgelelim , W illiam s’in zihnini en çok m eşgul eden İngiliz edebi­ yatı genelde b u deneysel doğadan u zaktır: kendi organikçi eğretilm esini k u llanacak olursak, “b ü tü n ü d ü zenlem e biçim im i­ ze daha çok u y ar” W illia m s ’in e n te le k tü e l k o n u m la rı sezg isel o la ra k k a v ra ­ m a h ü n e ri, en iyi 1968’den b u y an a gösterdiği gelişm ede g ö ­ rü lü r. Bu d ö n e m in ü rü n le ri W illiam s’in ü re tim in d e kesin bir aşam a o larak görü leb ilir, tıpkı C ulture and Society’d en Modern Tragedy’ye u z a n a n d ö n e m in ilk ed e b iy a t e le ştirisi yazıların ­ dan kısm i am a ö n em li b ir k o p u şu tem sil ettiğ i gibi. Reading and Criticism ile Drama fro m Ibsen to Eliot gibi y ap ıtların belir­ lediği b u erk en aşam a, en d o ğ ru “Sol Leavisci” o larak nitele­ nebilir: b u staj evresinde, W illiam s hâlâ “p ra tik eleştiri” ve o r­ ganikçi to p lu m sal k o n u m ları b ü tü n ü y le sosyalist o lan b ir ana­ lize ek lem lem ey i m ü m k ü n k ılacak dili aram ak d u ru m u n d a ­ dır. “K ü ltü r” k av ram ın ın edebiyat an alizi ve to p lu m sal araş­ tırm a arasın d a ö n em li b ir arab u lu cu olacağı “ara” d önem ya­ p ıtların d a g irişilen de bu görevdir ve W illiam s’m g irişim inde­ ki sosyalist y önelim gitgide açık, belki de aşam acı, anlatım ını b u lu r. M odern Tragedy, The Long Revolution’da özetlenen Ba­ tı top lu m sal d ev rim in e ilişkin aşam acı ideolojiyi k o ru rk e n , bir y an d an da “tek b ir trajik eylem ” kavram ı içinde h e r ikisini de kapsay arak , Ü çüncü D ünya’daki şid d etli başk ald ırı gerçekliği­ ne açılm ıştır. B undan so n ra, Batı’daki sosyal d em o k rat ve sol reform cu ideolo jilerin k rizin e cevaben, W illiam s’in yazısı, baş­ kaldırı ö rg ü tle n m e sin e ilişkin tav rın d a n e k ad ar g ö n ü lsü z ve belirsiz olsa da, “ara d ö n e m ” aşam acılıgının k ısm i ve denem e 43


m ah iy etin d e aşılm asını ifade eden bir devrim ci gelenekle b ü ­ tünleşm e eğilim i gö sterm iştir. W illiam s artık m eslek yaşam ın ­ da d ah a ö n ce hiç olm adığı k a d a r M arksizm e yakındır; m a n tık ­ sal olarak sü rek li g ö rü n e n , am a k en d isin in ö n ced en b en im se­ diği k o n u m lara karşı M arksist itirazın güç kazandığı a n d a tam da o rtaya çık m ış b ir ev rim d ir bu. Kırsal lo p lu m a ilişkin bel­ li M arksist tu tu m la rı öfkeyle reddetm esine k arşın , The Coun­ try and the City, ö n cek i m etin lerd en farklı b ir d ü n y ad a yaşar. W illiam s’in ü re ttiğ i k u ş k u s u z en p arlak ve u fu k açıcı y a p ıt­ lardan b iri olan b u k itabın tam b ir incelem esi, bu kısa değer­ len d irm en in kapsam ı d ışın d ad ır; ancak geçerken b ir iki nokta kaydedilebilir. Bir y an d an kitab ın başlığı K ü ltü r ve T o p lu m ’un b ir tü r “çeviri”siyse, ö te y an d an b u önceki kitabın eleştirel bir so rgulam asıdır. Culture and Society’ye, tıpkı D rama fro m Ibserı to Eliot gibi, m usallat o lm uş belirsiz bir “o rg an ik ” nostaljisi W illiam s’in teh lik elerini açıkça kabul etm esine karşın varlığı­ nı s ü rd ü re n b ir n o sta lji.29 “B ü tü n lü k ”, “doğal g elişim ”, “b ü ­ tü n sel sü re ç ”, k itab ın tü m kavram sal y apısının kilit taşlan d ır. F akat W illiam s’in “o rg a n ik ” im gesini red d etm ek te çok k a ra r­ lı o ld u ğ u b ir n o k ta varsa, k ır to p lu m u n a , y ani Scrutiny'ye ege­ m en olan kaybedilm iş o rganik İngiltere m itolojisine, u y g u lan ­ m asıdır. Doğal o larak böyle: zira, bu d u ru m u n en telek tü e l if­ lasın d an tam am en b ağım sız olarak, bizzat W illiam s’in hiçb ir “p asto ral” falan yanı olm ayan kırsal p ro letery an m ü rü n ü ola­ rak o rtay a çık an k e n d i y e tişm e d e n e y im in in k ö k le rin i do ğ ­ ru d a n zed e le r bu . B üyük şe h irlile re özgü “p a sto ra l” m itiyle W illiam s’in yetişm e sü reci yad sın ır, elinden alınır. O ysa, te r­ sine, W illiam s’in da h ak lı o larak altın ı çizdiği gibi, k ır to p lu ­ m u k ap italist üretim e ait gü çler ve ilişkilerin h er düzeye yay­ dığı kırsal k ap ita liz m d ir; egem en to p lu m sa l tarzı k u şa ta c a k 29 '“O rganik’ toplum fikirlerinin, toplum sal sorunları sürekli bireysel so ru n la­ ra indirgeyen, toplu yasama karşısında bireyci yaşamayı destekleyen teorilere karşıt olarak, sosyalist teori için ve de 'b ü tü n bir yaşama’ biçim ine yöneltm iş daha genel bir dikkat için özlü bir hazırlık olduğu belki doğrudur. Am a teo­ riler gerçek toplum sal durum lardan pek soyutlanam az ve ‘organik’ teori çok farklı, h atta karşıt davaları desteklem ek için kullanılm ıştır aslında." (Culture and Society, s. 145)

44


hiçbir a lte rn a tif sağlam az. F akat k e n d i ç o c u k lu ğ u n u n gerçek­ liğini “sav u n m a k ” W illiam s için pek de k a ra k te ristik olm ayan b ir ham led ir. Zira ö n ced en kullandığı in dirgeyici ikili k a rşıt­ lıktan k opm aya zo rlar onu: bölgesel k ü ltü r/e g e m e n k ü ltü r, iş­ çi sınıfı/orta sın ıf vb. ikili m od eld en b u k o p u şu n n ed en i, aslın­ da o m o d eli ilk aşam ada gerek tiren n e d e n in b ir parçasıydı: y a­ ni “b irey cilik ”in karşısına “cem aat” k o n u lu rk e n , k ır toplum un u n gerçek v aro lu şu n u v u rgulam ak, a le m a tif b ir k ü ltü rü n za­ ten varo lan g erçekliğinin altın ı çizm ek. F akat pastorale ilişkin b u rju v a ideolojisi yabancılaştırm ak, “hayali" b ir k uşatm a şek­ linde o rtay a sü rm e k su retiy le k ırsalı ö zü m sed iğ i için, W illi­ am s b u defa tarım sal ile en d ü striy elin çelişkili birliğini v u rg u ­ layarak b u rju v a id eolojisine karşı çıkar. E gem en sistem in ya­ pay b içim d e b ö ld ü ğ ü “olağan k ü ltü r”ü n “ö zsel” birliği değildir bu; hiçb ir şeyin o n u n d ışarısın d a b ir yerde m asu m iyete sıgınam ayacagı egem en tarzın birliğidir tam olarak. Kır to p lu m u n u n gerçeklerini sav u n m ak için W illiam s iste r istem ez önceki d ö ­ n em in in p o p ü list idealizm ini aşan b ir dile sü rü k le n m iştir. Ö n ­ ceki y ap ıtla rın d a zam an zam an “g erç e k ” k ü ltü r gibi g ö rü n en “m u h a lif’ k ü ltü r, a rtık gitgide “k a lın tı” o larak g ö rü lü r.30 The Country and the City, b u gelişm enin olgunlaşm ış so n u c u ­ dur; Border Country'de M atthew Price’ı kuşatan kim lik b u n alı­ m ın d an W illiam s’in kendisini en so n u n d a k u rtard ığ ı anda sını­ rı geçip y u rd u n a d ö n erek m utlaka yazm ası gerektiğini hissetti­ ğim iz b ir k itaptır. Y urduna d ö n ü p orada bir sü re kalabiliyorsa, oraya giden siyasal yoldan h e r zam an k in d en d ah a em in olduğu içindir. The C ouııtty and the City, W illiam s’in M arksizm e gitgi­ de yakınlaşm asıyla birlikte ele alınm alıdır; M arksist ko n u m la­ rın tartışıldığı tek kitabı aslında bu d u r. M addi ü retim in zih in ­ sel olana baskın olm asına daha ö n ced en d u y d u ğ u idealist d ü ş­ m an lık , p arad o k sal b içim d e de olsa, g id e re k değişir: san atın “öncelik li” gerçekliğini koru m a kaygısını d u y an , yine de m addi üretim in önceliğini kabul etm eye giderek d ah a h azır olan W il-

30 Bkz. “Base and S uperstructure in Marxist C ultural T heory". (M arksist Kültür T eorisinde Altyapı ve Üstyapı)

45


liam s, san a n b izzat m ad d i tem elin d e eriterek ikilem i çö zer.31 D aha ö n ce k i stra te jisi, y an i alty ap ıy ı ad eta ü sty a p ıd a eritm e stratejisi, tersyüz edilm iştir; üstyapı o lgusuna kararsızlık içinde yer verilir, an cak ayrıcalıklı kabul edilen san at etkinliği üstya­ pıdan çıkarılm ıştır. Belli b ir anlam da algıladığı, am a netleştirem ediği şey, h er şeyden önce edebiyatın kapitalist olu şum larda hem “alty ap ı” h a n de “ü sty a p ı”ya ait o ld u ğ u , hem m ad d i ü re ­ tim içinde hem de id eo lo jik o lu şu m d a k en d in i gösterdiğidir. F akat b u iki a n ın eklem lenişi birini diğerine indirgeyerek ince­ lenem ez. W illiam s’m iddiası, aslında, üstyapıların “ikincil” d o ­ ğasına ilişkin k ısm en sözel nitelikli b ir karışıklığa bağlıdır. Zira “ikincil”in h e r tü rlü z a y ıf y ananlam ım gereğince gid erm ek ve böylece kaba M arksizm e giden yolları k ap atm ak isteyen W il­ liam s, bize o n u n yerin e hegem onya kavram ını su n ar; bu kav­ ram “id eo lo jin in zayıf an lam ı gibi, ikincil veya üsty apısal d e­ ğildir, altyapı ve üstyapı fo rm ü lü n d en tü retilen h e r tü rlü kav­ ram dan çok daha açık biçim de toplum sal y aşantının gerçekli­ ğine d en k d ü şecek k ad ar ... to p lu m u tatm in eden b ir d erin lik ­ te yaşan ır.”32 Yapısal önceliğinin b ir belirtisi olarak hegem on­ yanın yaşanlısal g ü c ü n e işaret etm e z o ru n lu lu ğ u , W illiam s’m b ü tü n y ö n tem i aç ısın d a n sem p to m atik tir. H egem onya d e rin ­ lem esine, genişlem esine y aşanır ve bu n edenle üstyapısal ola­ m az, çü n k ü üstyapısal “ik in cil”dir: yani “h afif d en ey im len ir”. Bu k arışıklığın m a n tık sa l b ir so n u c u olarak, W illiam s’m k u l­ landığı hegem onya kavram ı yapısal bak ım d an farksız b ir kav­ ram dır: k u ru c u ek o n o m ik , siyasal ve ideolojik olu şu m lar içine dağıtılm am ış olan b ir “m erkezi pratikler, anlam lar ve değerler sistem i” söz k o n u su d u r. W illiam s’in M arksizm le yakınlaşm ası, g ö rü ld ü ğ ü üzere, hâlâ kaygı verici, m uhalif, en telektü el b akım ­ d an n et olm ayan b ir olaydır; geriye kalan ve bir tek o n u n ge­ lecekteki yap ıtların ın cevap verebileceği soru, M arksizm i k e n ­ 31 “Üretici güçlerin geniş anlam ını alırsak, b ü tü n bir altyapı so ru n u n a farklı ba­ karız ve o zam an üstyapısal diye b ir yana bırakm a iğvasına daha az kapılırız; ikincil olan bu anlam ıyla, yani geniş anlam ıyla, belli yaşamsal üretici güçler en başından itibaren esastır." ( “Base and S uperstructure in M arxist C ultural T heory"). Bu “yaşam sal üretici güçler" kuşkusuz sanalı içine alır. 32 A.g.e.

46


di anladığı biçim de benim sem eye m i çalışacağı yoksa M arksist estetiğin gelişim ine yaşam sal b ir bireysel katk ıd a mı bu lu n aca­ ğı so ru su d u r. Zira h içbir katkı o n u n k in d e n daha yaşam sal bir değer taşıyam az.

W illia m s’m y a p ıtın d a b u so n u n c u a n la b irlik te , şim d iy e ve o n u n eleştirel so ru n salların a d ö n m ü ş olu y o ru z. O k u r ile m e­ tin a ra s ın d a k i s o ru n lu g eçit, edebi tü k e tim i k o la y la ştırm a k ü zere, nasıl p ü rü z le rin d e n a rın d ın la b ilir? Bu so ru n u n cevabı “an n d ırıla m a z ”d ır doğal olarak: geçit olarak, eleştiriyi m etnin ebesi olarak gören m itin kendisi y ıkılm alıdır. F akat yıkm anın farklı y o llan var. Böyle b ir kavram ın oto riterliğ in e, kendi var­ lığını alçak g ö n ü llü lü kle en çok gizleyen eleştirin in bile aracı­ sı old u ğ u ü r ü n ü n ü zerin e d ü şü rd ü ğ ü yılışık gölgeye itiraz et­ m ek m ü m k ü n d ü r. M etin ile o k u r arasın d ak i ero tik zihin spo­ ru n u , b u n la r arasındaki m u tlu lu k verici çoğulcu anlam ilişkisi­ n in ü stü n e k en d i üst sistem inin sopasıyla eğilip engelleyen ce­ b eru t baba m isali eleştiri. H er ö zg ü rlü k ç ü lü k gibi so n u n d a b u r­ ju v a top lu m sal ilişkilerinin aynadaki su re tin e d ö n ü şen , Tel Qu­ el g ru b u n a 33 özgü, bir m etin ve o k u r özgürlükçülüğü. Fakat n i­ hai anlam bağışlayıcının ta h tın d a n in d irilm esin d en sonra orta­ ya çık an rah atlam a an ın a sabitlenm em iş olan başka yıkm a bi­ çim leri de vardır; T anrı gerçekten ölm üşse N ietzsche’yi d irilt­ m eye gerek olm adığını kabul eder b u n lar, ç ü n k ü referans n o k ­ taları y u rtta ş ın ın “daim a o n ay lan m ası g e re k e n ” a teizm in d en ziyade M arx’in “ilkece kabul edilen" p o st-ateizm id ir. Eleştiri, m etin d en o k u ra d o ğru b ir geçit değildir: görevi m etn in k en d i­ ne ilişkin anlayışını ikiye katlam ak, b ir belagat k u m pası içinde nesnesiyle danışıklı dö vüşm ek değildir. E leştirinin görevi, m et­ ne kendi h a k k ın d a bilm ediklerini gösterm ek , ister istem ez sus­ k u n kaldığı (am a h er b ir harfine işlenm iş olan) yaratılış koşul­ 33 F ransa'da 1960-1982 arasm da bu adla çıkm ış derginin etrafında toplanan, aralarında Ph. Sollers, R. Barthes, M. F oucault, J. Kristeva, G. Bataille'ın da bu lu n d u ğ u , adını Saussure'ûn Gene! Dilbilim D erslerindeki bir cüm leden alan g ru p - ç.n.

47


larım açığa çıkarm aktır. Söz k o n u su olan şey, m etn in bazı şey­ leri bilip bazı şeyleri bilm em esi değildir; daha ziyade, k en dine d air bilgisi bizzat k en d in i u n u tu ş u n u inşa eder. Böyle b ir teş­ hiri başarm ak için, eleştiri, kend isin i m e tn in dışında b ir yere, bilim sel bilginin su n d u ğ u altern atif alana yerleştirerek, kendi ideolojik tarihöncesi d ö n e m in d e n kopm alıdır.

48


2 Materyalist Bir Eleştiri İçin Kategoriler

Her eser, yazarın yanı sıra pek çok şeyin eseridir. VALERY

R ay m o n d W illia m s’in " h ü m a n iz m ” ve id e a liz m le s a k a tla n ­ m ış yapıtı, m ateryalist bir estetiğin k en d isin d en türetilebileceği en ön em li kayn ak lard an birin i tem sil eder. W illiam s, san at­ sal ü retim in b ü tü n b ir m addi altyapısını baskı altın d a tu tan ide­ alizm in eleştiri alanındaki yaygın biçim ini reddederek, sanatın “m ad d i p ra tik ” o larak gerçekliği ü z e rin d e ısra r etm iştir h a k ­ lı olarak. A ncak b ir tek sanatı "p ratik ” olarak kavrayışı, h ü m a­ nizm d en artakalan u n su rla r taşım az; b u p ratiğ in k u ru cu yapı­ ları da, h iç olm azsa tarih len d irm ek gibi yapılar, y apıtında pek az sistem atik analize tabi tu tu lm u ştu r. Ö yleyse, b u yapıların ti­ tizlikle belirlenebileceği ve k esin ek lem len im lerin in incelene­ bileceği b ir y ö n tem geliştirm ek gerek. M arksist b ir edebiyat teorisinin belli başlı bileşenlerini şem a­ tik biçim de sergilem ek m ü m k ü n d ü r. B unlar aşağıdaki gibi sı­ ralanabilir: (i) G enel Ü retim T arzı (G Ü T) (ii) E debi Ü retim Tarzı (EÜT) (iii) G enel ideoloji (G l) (iv) Y azarın İdeolojisi (Yİ) (v) E stetik İdeoloji (El) (vi) M etin 49


A slında m etin , edebiyat teorisinin k u ru c u öğesi değil, daha ço k nesnesidir. F akat b elirtilen diğer u n su rlarla ilişkileri içinde incelenm esi gerekiyorsa, m etod olojik o larak özel b ir “düzey" olarak görülebilir. E leştirinin görevi, m etni ü re ten bu yapıların karm aşık tarihsel eklem lenişlerini tahlil etm ektir.

(i) Genel Üretim Tarzı (GÜT)

Ü retim biçim i, m addi ü re tim le ilişkili olan belli g ü çler ve to p ­ lum sal ilişk ilerin birliği o larak tanım lanabilir. H er toplum sal o lu şu m , n o rm a ld e içlerin den b iri b aşat olan bu tü r ü retim bi­ çim lerin in b ir terk ibi ile tan ım lan ır. “G enel Ü retim T arzı” ile egem en tarzı k asted iy oru m ; “genel” terim ini k u lla n m am ın n e­ d en iy se, e k o n o m ik ü re tim in ta rih se l o la rak ö zg ü l olm am ası değil, ek o n o m ik ü retim i aşağıdaki (ii) n o ’lu u n su rd a n ayırt et­ m ektir:

(ii) Edebi Üretim Tarzı (EÜT)

Ö zel b ir to plu m sal o lu şu m için de gerçekleşen edebi üretim le ilişkili belli güçler ve toplum sal ilişkilerin toplam ı. H er o k u r­ yazar to p lu m d a içlerinden biri norm alde başat olacak belli sa­ yıda farklı edebi ü retim tarzı var olacaktır norm alde. Bu fark­ lı Edebi Ü retim T arzları çeşitli benzeşiklik, çatışm a ve çelişki ilişkileri içinde k arşılıklı olarak eklem lenecektir: “a sim e trik ” b ir b ü tü n lü k o lu ştu ra c a k la rd ır, ç ü n k ü özel bir E debi Ü retim T arzı’n m egem enliği diğer tarzları ikinci plan veya kısm en dış­ lanm a gibi k o n u m lara itecektir. Yapısal b ak ım d an çatışm a için­ de olan Edebi Ü retim T arzı belli b ir toplum sal o lu şu m içinde birlikte v ar olabilir bu şekilde: şayet Batı to p lu m ların d a kapita­ list piyasa için k u rm aca yapıtlar ü re tm e k m ü m k ü n se, öte yan­ d an b ir kişinin elyazısıyla çoğalttığı şiirini sokaklarda dağıtm a­ sı da m ü m k ü n d ü r. A ncak birlikte v ar olan Edebi Ü retim Tarzı illa birbirleriyle tarihsel olarak eşzam anlı olm ak z o ru n d a değil­ dir. T arihsel olarak d ah a önce gelen bir toplum sal o luşum ta­ rafından üretilm iş b ir Edebi Ü retim Tarzı, daha geç ortaya çık­ 50


m ış tarzlar içinde ve onlarla iç içe geçerek v a r olabilir pekâlâ: ö rneğin, 18. yüzyıl İn giltere’sin d e “him ay e” ile kapitalist ede­ bi ü retim tarzın ın birlikte v aro lu şu , “z a n a a tk âra n e ” edebi ü re­ tim in kapitalist E debi Ü retim T arzı içinde varlığ ın ı sü rd ü rm e­ si. Bu tü r “y aşay ak alm a”ların k lasik b ir ö rn e ğ i, “sö z lü ” E de­ bi Ü retim T arzların d an “yazılı” Edebi Ü retim T arzlarına tarih ­ sel geçişte b u lu n ab ilir; “sö zlü ” Edebi Ü retim T a rz ı’na özgü to p ­ lum sal ilişkiler ve edebi ü rü n tü rleri, bizzat “y azılı” Edebi Ü re­ tim Tarzı’n m önem li k u ru c u u n su rları olarak o n u n la etkileşim içinde ve görece özerk b içim d e varlığını s ü rd ü rü r. Sözgelimi, ortaçağ İn g iltere’sin d e “o k u m a k ” n erd ey se h e r zam an to p lu ­ lu k içinde y üksek sesle o k u m ak an lam ın a gelm eye devam eder; “yazılı” E debi Ü retim T a rz ı’n ın b ü y ü k k ıs m ı “s ö z lü ” tarz ın ürü n lerin in elyazm ası biçim ine a k ta rılm a sın d a n oluşur. Diğer yandan, “yazılı” Edebi Ü retim T arzı’nın o rta y a çıkışı bazı da­ ha karm aşık ve d ah a kapsam lı sözlü ü rü n le rin varlığını sü rd ü r­ m esini sağlar: b u E debi Ü retim T arzı’n ı d ö n ü ş tü rü rk e n k en ­ disi de o n u n tarafın d an d ö n ü ş tü rü lü r. 6. y ü zy ıl İrlanda’sında “yazılı” Edebi Ü retim T arzı’m n gelişm esiyle, g ü çlü e n telek tü ­ el bir kası olan jili’n in beslediği D ru id lerin “sö z lü ” tarzı, yazı­ lı edebi ü retim d en bağım sız kendi ayrı varlığ ım (etk ilenerek de olsa) sü rd ü rü r. İrlanda “sö z lü ” Edebi Ü retim Tarzı bu şekilde epey uzun b ir sü re yazılı tarza boy u n eğm ez, am a b u tarza ge­ çerken edebi ü rü n olarak birtak ım ev rim ler geçirir, b ü y ü k öl­ çüde sözlü özellikler olan aliterasyon ve te k ra r gibi konularda değişikliklere uğrar. Bu k ad ar farklı iki Edebi Ü retim T arzı’nın karşılıklı eklem lenişindeki d ik k ate d eğ er u ğ ra k , tasarlam a ile kalem e alm a ed im lerin in aşağı y u k arı eşzam anlı o ld u ğ u , “ya­ z ılı” Edebi Ü retim T arzı’n ın , “s ö z lü ” Edebi Ü retim T arzı’n m ü rü n lerin i elyazm alarm a ak tarm ak tan ziyade, “sö zlü ”den bel­ li bir özerkliği kazandığı andır. Kalem e alm a ile. tasarlam anın söz konusu birliğini en iyi ö rn ek ley en şey, sö zlü geleneği ye­ n iden yaratan Eski İrlan d a dilindeki kim i m etin lerdir; profes­ yonel, h u k u k e n ayrıcalıklı, ideolojik b ak ım d an e g e m e n /ilfn in egem en Edebi Ü retim Tarzı ile çatışm a içinde olan ayrı bir Ede­ bi Ü retim Tarzı şeklinde, 7. yüzyıl İrlanda’sın d a “am atö r” ü re­ 51


ticiler olarak, kendi dillerindeki ve Latince’deki edebi u n su rla ­ rı bir araya getirm ek (ve böylece yeni edebi biçimleri üretm ek ) suretiyle ortaya çıkan ilk m anastır o k u lla n n d a k i yazıcılık faali­ yetleriyle y ak ın d an ilişkili b ir für’d ü r bu. Bu d u ru m d a , yan yana v ar olan Edebi Ü retim T arzları ara­ sın d a k i a y rışm a, e şz a m a n lı (to p lu m sa l o lu ş u m u n m ü m k ü n kıldığı olası edebi ü retim tarzlarının yapısal dagılım ınca belir­ lenm iş) ya da artzam anlı (tarihsel olarak yaşayakalm alarla be­ lirlen m iş) o labilir. Bir de, yaşayakalm a değil “e rk en k en d in i g ö sterm e”d en , k ay n ak lan an artzam an lı ayrışm a d u ru m u v a r­ dır: olası b ir to p lu m sal o lu şu m u n ü retici b içim lerin i ve to p ­ lum sal ilişkilerini (devrim ci sanatçılar k o m ü n ü , “epik tiy atro ”' vesaire) “ö n g ö re re k ” egem en Edebi Ü retim T arzı ile ç e lişk i­ ye giren E debi Ü retim T arzları. Ö yleyse belli b ir E debi Ü re­ tim Tarzı, geçm iş, çağdaş ya da “gelecek” tarzların öğelerini ve­ ya yapılarını b ir araya getirebilir. Ö rneğin, “k ü çü k d erg i”, k a­ rak teristik olarak, egem en kapitalist Edebi Ü retim Tarzı yapı­ larını, egem en ü retim tarzı için alışılm adık olan m ü şterek ü re ­ tim u n su rları, “gayri re sm i” dağılım m ekanizm aları ve “tü k e ­ tici k aıılım ı”yla b irleştirir. Bir Edebi Ü retim T arzı kendi başı­ na karm aşık b ir birlik oluşturabileceği gibi, diğer Edebi Ü retim Tarzlarıyla birlikte karm aşık, çelişkili b ir birlik de m eydana ge­ tirebilir; kendi iç k arm aşıklığı, ö b ü r Edebi Ü retim Tarzlarıyla nasıl eklem lendiğine bağlı o larak şekillenecektir. H er Edebi Ü retim Tarzı ü retim , dağıtım , değiş-lok uş ve tü k e ­ tim yapılarından m eydana gelir. Ü retim , b ir üretici ya da b ir di­ zi üreticiyi, ü retim m alzem eleri, araçları ve tekniklerini ve ü rü ­ n ü n kendisini ö n g ö rü r. G elişm iş toplum sal olu şu m lard a, baş­ langıçta var olan b ir özel ü retim aşam ası, özgün ü rü n ü ( “m üs­ vedde”) yeni b ir ü rü n e ( “k ita p ”) çevirecek biçim de daha so n ra ­ ki b ir toplum sal ü retim tarzı tarafından d ö n ü ştü rü leb ilir. Edebi ü retim güçleri, belli “ü retim ilişkileri” içinde örgütlenm iş em ek 1

52

Doğrusu, tiyatro edebiyattan ayrı bir üretim tarzına m en su p tu r ve kendi gö­ rece özerk güçleri ve ilişkileriyle tanım lanır. Tiyatro metinleri, tiyatro üretim tarzının tarihsel doğasına bağlı olarak, Edebi Üretim Tarzı'na m ensup olabi­ lir; fakat tiyatronun edebiyat içinde eritilm esi, ideolojik bakım dan m anidar bir kendine mal etm e girişim idir.


g ü c ü n ü n (m ü sıen sih ler, m ü şterek üreticiler, basım ve yayın ö r­ g ü tleri) b elirlen m iş kim i ü re tim araçları vasıtasıyla belli ü re­ tim h am m ad d elerin e u y g u lan m asın d an o lu şu r. Bu edebi ü re­ tim güçleri, edebi dağıtım , m übadele ve tü k etim tarzlarını b e­ lirler ve o n la r tarafından belirlenirler. Elyazısı m üsvedde, söz­ gelim i, b ir saray kastı içinde ancak elden ele dağıtılabilir ve tü ­ ketilebilir; yük sek sesle o k u n arak b ird en fazla m ü stensihe yaz­ dırılan y ap ıt d ah a geniş b ir toplum sal tü k etim e erişebilir; sey­ yar satıcının d ü zd ü ğ ü baladlar d ah a da geniş b ir izler-çevre ta­ rafından tü ketilebilir; “sarı kapaklı" tren rom anları ise kitlesel ok ura erişebilir. Ö yleyse, edebi ü retim e ilişk in özgül to p lu m sal ilişkiler bu üretici güçlerle birleşir. Kralı ya da reisi için ü retim d e b u lu n ­ m aya profesyonel olarak yetkili olan boy u n ozanı; özel biçim de ü cretlen d irilm ek üzere kişisel olarak talep edilm iş ü rü n ü him a­ ye eden kişiye su n an “am atö r” ortaçağ şairi; köylü izler-çevresinin k o n u k edip ağırladığı gezgin saz şairi; kilise ya da kraliye­ tin him aye ettiği üretici, ya da ith af ücreti m u k ab ilin de aristo k ­ rat ham isine ü rü n ü n ü satan yazar; m alını kitapçı-yaym cıya ve­ ya kapitalist b ir yayın firm asına satan “bağım sız” yazar; devle­ tin him aye ettiği üretici: b u biçim lerin hepsi “edebiyat sosyolo­ jisi” için gayet b ilin d ik şeylerdir. Ö nem li olan nokta, işte bu çe­ şitli Edebi Ü retim T arzlarının toplum sal bir o lu şu m u n “genel tarzı” ile k arm aşık eklem lenim lerini analiz etm ektir. A n c a k b u s o r u n u ele a lm a d a n ö n c e , b ir E d eb i Ü re tim Tarzı’nın k arak terin in , bizzat edebi ü rü n ü n önem li b ir kurucu u n su ru o ld u ğ u n a işaret etm ek önem lidir. Burada b ir tek m et­ nin sosyolojik m etrisiyle değil; m etn in , ü retim tarzının özgün b elirlen im leri dolayısıyla nasıl o hale geldiğiyle ilgileniyoruz daha çok. Şayet Edebi Ü retim Tarzları belli m etinlerle tarihsel olarak d ışarıd an ilişkiliyse, aynı ö lçüde içeriden de ilişkilidir­ ler: nasıl h e r ü rü n biçim i ve h am m addeleri içinde yapılış ta r­ zının sırlarını saklıyorsa, edebi m etin de kendi tarihsel üretim tarzının izlerini taşır. “S özlü” b ir E debi Ü retim T arzı’nm ü rü ­ n ü , özel m atb aad a basılm ış ü rü n e kıyasla, tip ik o larak “a n o ­ n im ”, k en d in e özgü içebakışlılıkıan y o k su n ve toplum sal ba­ 53


kım dan d ah a stilizedir; kilisenin him aye ettiği yapıt, tekelci ka­ pitalizm in pazarları için ü retilm iş kurm aca kitaplara göre, daha sofu ve d id ak tik tir. Bir bölgeden diğerine yalnızca ağızdan ağza dolaşarak hayatta kalan yapıt; görece özelleşm iş Edebi Ü retim T a rz fn m k en d isin i sürekli y er değiştirm eye zorlayan kam uya daha açık tarzların zorlu baskısı altında olan bir üreticin in itiraf içeren biçim lerine uyg u n olm ayan “gayri şahsilik” uzlaşm aları­ na b aşv u rm ak zo ru n d a d ır. P rofesyonel görevi savaşa h az ırla ­ n an krallar ve soylular ö n ü n d e askeri zaferlere dair kah ram an ­ ca ve m itolojik h ikayeler an latm ak olan bir şair, Edebi Ü retim Tarzı gereği k endisini uluslararası kapitalist “barış”a adam ış bir W h ig aristo k ratın ı m eth ed en b ir yazar için anlam sız olan tü rle ­ ri devam ettirecektir. H er edebi m etn in bir anlam da kendi to p ­ lum sal üretim ilişkilerini içselleştirdigi; h er m etnin bizzat k e n ­ di uzlaşm alarıyla nasıl tü ketilm esi gerektiğini kendi içinde ba­ rındırdığı, nasıl, kim tarafından ve k im in için üretildiğine da­ ir kendi ideolojisini k en d i içinde kodladığı da söylenebilir. H er m etin , k en d i ü retileb ilirlig in i belli b ir lü k eıim yeteneği bakı­ m ın d a n tan ım lay an m eşru b ir o k u ru da dolaylı biçim de var­ sayar. A ncak, b u n la r d ah a so n rak i b ir aşam aya ertelenebilecek ideoloji so ru n larıd ır; b ir Edebi Ü retim Tarzı’m n , m etnin k ara k ­ terinin yalnızca dışsal b ir sınırlam asın d an ziyade, içsel b ir k u ­ ru cu u n su ru o ld u ğ u n u belirtm ek şu an için yeıerlidir.

(iii) Edebi Üretim Tarzı ile Genel Üretim Tarzı'nın ilişkileri

Edebi Ü retim T arzı’n ın ü retim güçleri. G enel Ü retim Tarzı ta­ rafın d an h a z ırla n ır doğal o larak ; aslın d a Edebi Ü retim Tarzı içinde G enel Ü retim T arzı özel b ir ikincil yapı m eydana geti­ rir. Edebi ü retim örn eğ in d e, n o rm ald e k ullanılan h am m a d d e­ ler ve araçlar bizzat G enel Ü retim Tarzı içinde o rtak b ir işlevi yerine getirir. Ç o ğ u n u n ham m ad d e ve araçları, tabii yine G enel Ü retim Tarzı tarafından üretilm iş olm akla birlikte, özel bir iş­ lev görem eyen kim i başka sanatsal üretim tarzları için bu aynı ölçüde d o ğ ru değildir. (T ro m b o n lar ve yağlıboya, genel üretim içinde d ü n y a tarih in e ilişkin h erhangi b ir rol oynam az.) A ncak, 54


Edebi Ü retim Tarzı ile G enel Ü retim T arzı arasındaki ilişkiler. Edebi Ü retim Tarzı’na özgü am açlarla geliştirilm iş yeni üretici güçlerin genel ü retim alanına girebilm esi an lam ın d a, diyalek­ tiktir. E debi Ü retim T arzı’n m genel ü re tim in b ü y ü m esin e ne ölçüde k atk ıd a b u lu n d u ğ u , tarihsel o larak d eğ işk en lik göste­ rir. M atbaa öncesi Edebi Ü retim T arzların ın genel ü retim için­ deki ro lleri tarihsel b ak ım d an d ik k ate alınm ayacak kadar k ü ­ ç ü k tü r; bu tü r d u ru m lard a, ü retici g ü çlerin gelişim ine katkısı b ak ım ın d an Edebi Ü retim Tarzı, G enel Ü retim Tarzı’n d a n epey ileri b ir ö zerklik içinde işler. A ncak, m atbaacılığın büyüm esiy­ le, yaygın sp ek ü latif kitap ü retim i ve pazarlam ası nihayet ege­ m en Edebi Ü retim Tarzı’nı genel em tia ü re tim in in b ir dalı ola­ rak G enel Ü retim T arzı’na dahil eder. (E debiyatın em tia ü reti­ m inin b ir y ü z ü n d e n ibaret hale gelm esiyle so n u çlan an bu b ü ­ tünleşm e, ideolojinin estetik dediğim iz bölgesinde dikkate d e­ ğer evrim lerle ve de o bölgenin egem en ideolojik oluşum içinde eritilm esiyle atbaşı gider.) Bu d u ru m d a , gelişm iş kapitalist top­ lum sal o lu şu m lard a. Edebi Ü retim Tarzı ile G enel Ü retim Tarzı arasındaki en dik k ate değer ilişki, Edebi Ü retim Tarzı’nın Ge­ nel Ü retim T arzı’nm y en id en ü retim i ve yayılm asında g ö rd ü ­ ğü işlevdir. G enel Ü retim Tarzı geliştikçe d ah a da özelleşen ve çeşitlilik g österen Edebi Ü retim T arzı, G enel Ü retim Tarzı’nm gelişm e düzeyi ve n iteliğ in in belirlediği ö zg ü n b ir işb ö lü m ü ­ n ü tem sil eder. Bir Edebi Ü retim Tarzı’n m görece özerk varo­ luşu, an cak G enel Ü retim Tarzı’n ın belli b ir aşam asıyla m ü m ­ k ü n d ü r. E debi ü retim ve tü k etim belli düzey lerd e o kuryazar­ lık, fiziksel ve zihinsel elverişlilik, b o ş zam an ve m addi refa­ hı önvarsayar: yazm ak ve o k u m ak için gerekli m ad di koşullara eko n o m ik kaynaklar, barın m a, aydınlatm a ve yalnızlık da d a­ hildir. K apitalist üretim tarzı, n ü fu su a rttıra ra k , n ü fu su edebi dağıtım m ekan izm aların ın erişebildiği k e n t m erkezlerinde to p ­ layarak ve de sınırlı ölçülerde okury azarlık , refah, boş zam an, barın m a ve yalnız kalabilm eye o lanak v ererek , kendi egem en Edebi Ü retim T arzı’nı geliştirir. Aynı zam anda, b u pazarda ede­ bi e m tia la n n ı satm ak için kendi edebi ü retim ve dağıtım tarzla­ rını gitgide özelleştirip yaygınlaştırır ve de b u pazar içinde p ro ­ 55


fesyonel edebi ü retim için zo ru n lu olan m addi ve k ü ltü rel ko­ şu lla n üretir. Y oksulluk, u z u n ve de yoğun iş saatlerinin so n u ­ cu olan fiziksel ve zihinsel yorg un luk , okum a-yazm a bilm em ek ya da kısm en o k u ry azar olm ak, yeterli barınm a, yalnızlık ve ay­ d ın latm ad an y o k su n o lm ak gibi olgularla, G enel Ü retim Tarzı belli toplum sal g ru p la n ve sınıfları edebi ü retim ve tü k etim d en b ü tü n ü y le ya da kısm en dışlam ak suretiyle, Edebi Ü retim T ar­ zı ü zerinde etkili o lu r - göreceğim iz üzere, aynı zam anda ideo­ lojik önem i olan b ir e tk e n d ir bu. E debi Ü retim T arzı’n ın to p lu m sal ilişkileri g e n eld e G enel Ü retim T arzt’n ın top lum sal ilişkilerince b elirlen ir. E debi ü re ­ tici, tüketicileriyle, ü rü n ü n ü n him aye edicileri, yayıncıları ve dağıtım cılan ile olan toplum sal ilişkilerinin belirlediği belli bir toplum sal ilişki içinde b u lu n u r. Bu toplum sal ilişkiler d e biz­ zat ü rü n ü n niteliğ in d e m addi olarak ete kem iğe b ü rü n ü r. Es­ ki İrlanda’n ın fili kastı yine uyg un bir ö rnek oluşturabilir. “Ya­ zılı” bir Edebi Ü retim T arzı’m n ortaya çıkışından ö n ce,/ili kas­ tı k ralların d a n ışm a n la rı, sö zlü edebi g elen ek lerin taşıyıcıla­ rı ve epik, kaside ve ağıt şeklindeki nazm ın m üellifleri olarak ilim ve edebiyat gibi ideolojik aygıtları k o n tro l eden edebi eğ­ len d iriciler, m ü z isy e n le r, yergi yazarları ve d iğ e rle rin in (tü r olarak “ozanlar” diye sınıflananlar) m eydana getirdiği egem en m dange’ı2 o lu ştu ru rd u . Bu sınıf toplum sal olu şu m içinde yasal olarak k utsallaştırılm ış, ayrıcalıklı b ir statü işgal eden bu to p ­ lum sal o lu şu m ü z erin d e geniş bir ideolojik tesir icra eden ve b u n u n karşılığında him aye ed enler tarafından cöm ertçe ö d ü l­ lendirilen sosyal m em u rlar idiler. Bu toplum sal ilişkiler, bizzat edebi ü rü n le rin in n iteliğind e so m u t olarak ken d ilerin i göste­ rirdi: seküler. gelenekçi b ir kast o la ra k /ili, daha yüksek m ev­ kilerde b u lu n a n L atince’ye yönelm iş ru h b an sınıfının “p ag an ” u n su rla rı dolayısıyla h o r g ö rd ü ğ ü K eltçe’yi m uhafaza etm iş­ tir; işled ik leri nazım tü rle ri, Kelt a risto k rasisin e özgü ed eb i­ y atın “ay rıcalık lı”, ep ik, so y k ü tü k sel ve m itolojik biçim leriy­ di. Bu d u ru m d a , öyleyse, Edebi Ü retim Tarzı ile G enel Ü retim T arzı’n m toplum sal ilişkileri arasında bilhassa gözle gö rü lü r bir 2

56

Fr. “karışım " - ç . n .


b enzerlik gözlem lenecektir: edebi ü reticiler o la ra k /ili’nin işlevi aslında bir b ü tü n olarak İrlanda to p lu m u n u n toplum sal ilişki­ leri içindeki işlevleriyle kesişir. Buna k arşılık, başka bir Edebi Ü retim Tarzı içinde bir edebi ü reticin in bireysel sınıfsal k o n u ­ m u b ir yazar o larak o sınıfsal yapıya k atılm a biçim iyle çelişki­ li olabilir. Kendisi egem en toplum sal sın ıfın üyesi olan b ir ede­ bi ü retici, zam an zam an E lizabeth In giltere’sin d e olduğu üze­ re, edebi him aye için daha alt b ir toplum sal sın ıftan bir himaye edene tercih edilebilir; ancak aristo k rat şair ya da b ü yük b u r­ ju v a rom ancı, kapitalisi Edebi Ü retim Tarzı içinde, bir kü çü k bu rju v a ü reticiye d ö n ü şü r. (A slında b u , burju v a R om antizm in­ de o ld u ğ u üzere, bizzat “estetik ideolojiye” girebilecek bir çe­ lişk id ir.) Ö yleyse E debi Ü retim T arzı’n ın to p lu m sal ilişkile­ ri, genel o larak G en el Ü retim T a rz ın ın to p lu m sa l ilişkilerin­ ce belirlen m ek le b irlik te, m u tla k a o n la ra ö zd eş değildir. G e­ lişm iş k apitalist toplum sal o lu şu m lard a, b ü y ü k ölçekli kapita­ list basım , yayın ve dağıtım ın egem en Edebi Ü retim Tarzı ege­ m en G enel Ü retim Tarzı’nı yen id en ü re tir, fakat canalıcı b ir bi­ leşen olarak ikincil bir üretim tarzı ortaya çıkarır: yayıncıya ü c­ ret karşılığı em ek gücü yerine ü rü n ü n ü (yazm ayı/m üsvetteyi) satan edebi üreticin in ken d isin in zan aaık âran e ü retim tarzını. Bir tophım sal o lu şu m u n ü retici ak tö rlerin i aralarında payla­ şan toplu m sal sınıflar da Edebi Ü retim T a rz la rın ın niteliği üze­ rinde bir etk id e bulunabilir. E şvaroluşlu Edebi Ü retim Tarz’ları b irb irin d en “k o p u k " olabilir, ç ü n k ü h e r biri özgül bir to p lu m ­ sal sınıfla ayrı ve özel b ir ilişki içinde v ar o lu r. Böylece, ege­ m en b ir saray sınıfı “gayrı resm i” ve “belli b ir zü m re içinde" dağıtılıp tüketilm eye yönelik “am a tö r” m etin ü retim in d en o lu ­ şan b ir Edebi Ü retim Tarzı ortaya çıkarabilir; (bu tü r “am atör” m etinlerin de dahil olabildiği) profesyonel ü retici ve kapitalist ü retim , dağ ılım , m ü badele ve tü k etim tarzına dayalı bir Ede­ bi Ü retim T arzı, aynı zam anda d ah a geniş, aristo k rat ve b u rju ­ va o k u r kitlesin e edebi em tia ted arik etm ek üzere var olabile­ ceği gibi, “sö zlü ” Edebi Ü retim T a rz la rın k arm aşık b ir terkibi en alt top lu m sal sınıflarda varlığını sü rd ü re b ilir. Böyle bir şe­ m a, bu tü r sınıfsal yapılı Edebi Ü retim T a rz la rı arasında so m u t 57


olarak v ar o lm asın ı bekleyebileceğim iz belirlenim sizlik d ü ze ­ yini doğal olarak azaltabilir. Ö rneğin, ortaçağ İn giltere’sinde, alenen icra edilen yerel dilli edebiyat, tüm toplum sal sınıflarca tü k etiliy o rd u ; him aye ed e n in talebi ü zerin e “a m a tö r” yazarın ürettiği m etinse zam anla bir sahafın k âr am acıyla özgün, kişi­ sel elyazm asının aynı an d a b irden çok n ü sh a halinde ü retilm e­ sini üstleneceği k ad ar yayılabilirdi. A ncak, bu tü r belirlenim sizliklere karşın , edebi tü k etim in sınıf belirlenim leri, b ir E de­ bi Ü retim T arzı’n ın önem li bileşen lerind en dir. Ö rneğin, geliş­ miş kapitalist o lu şu m lard a, G enel Ü retim T arzı’n ın belirlediği edebi ü rü n le rin gelir dağılım ı ve yüksek fiyat, p ro le te r ve k ü ­ çü k burjuva tük eticiler ile Edebi Ü retim T arzı arasında m ü b a­ deleden ziyade “ö d ü n ç alm a” ilişkisini üretir; kitap satın alm a, gitgide egem en sınıfların m ensuplarıyla sınırlı olur. A slında 19. yüzyıl İngiltere’sin d e gezici k ü tü p h an elerin artışı egem en E de­ bi Ü retim T arzı’n a ö n em li bir değişim in klasik bir örneği; ü re ­ tim , b ö lü şü m ve tükeLim yapılarının radikal bir yeniden in şa­ sıdır. V iktorya İn giltere’sin in estetik ideolojisi içinde “ü ç katlı” (üç ciltlik) ro m a n ın ayrıcalıklı statü sü , gezici k ü tü p h an e lerin Edebi Ü retim Tarzı içinde eko no m ik gü cü n bir işlevidir; çü n k ü bu k u ru m la r için b u tü r m etalar, b ir ro m an ı aynı a n d a üç abo­ ne okuyabildiği için, bilhassa kazançlıydı. K ü tü phaneler ve ya­ yıncılar bu tü r m etaların piyasa fiyatını fahiş derecede yü k sek tu tm ak üzere, b u arada aslında k ü tüp haneleri de biricik edebi b ölüşüm ve tü k etim yapısı olarak kuracak biçim de, kartelleşm iştir. V iktorya İngiltere’sin in egem en Edebi Ü retim T arzı’ında egem en tü k e tim ilişkisi, tü k e tic in in M udie’ye a it gezici N ew O xford S treet k ü tü p h a n e sin e üç gineye ab o n e olm asıydı. Da­ hası, k ü tü p h a n e le r edebi ü retim yapılarını yeniden şekillendi­ riyordu: ü reticilerin (şayet b ir yazar M udie'nin ilan listesine gi­ rem ezse, işi b itik ti), edebi ü retim in hızının (bir yazarın m ütevazi bir geçim sağlayabilm ek için yılda bir “üç katlı” ü re tm e ­ si g erekirdi) ve de edebi ürünün kendisinin seçiminde belirleyi­ ci k o n u m u n d ay d ılar. Bu tü r yapıtların karm aşık çoğul olay ö r­ güleri, özenli sapm aları ve gereksiz araya girm eleri, üreticilerin biçim in k o şu lların a uym ası için m alzem elerini ustalık la u z a t­ 58


m aların ın so n u cu y d u . Benzer değişiklikler basım sürecinde de gerçekleştirilir, gerekli oylum a u laşm ak için sayfa kenarları ge­ nişletilir ve yazıtipi b ü y ü tü lü rd ü . K ü tü p h an elerin estetik ideo­ loji alan ın d ak i hegem onyası da b u m ad d i ve m etinsel etk en ler­ le kol kola giderdi: ü retilip tü ketilen şey, alabildiğine sansürcü olan sah ip lerin ce “gen el” ideolojinin taleplerine uygun biçim ­ de tanzim edilirdi. Öyleyse, V iktorya çağı gezici k ü tü p h an e le ­ rinde, G enel Ü retim Tarzı, Edebi Ü retim T arzı, “genel" ve “es­ te tik ” ideoloji ve de m e tn in bilhassa yakın, karm aşık bir b u lu ş­ m asını, işleyişi içinde gözlem leriz. T h o m as H ardy gibi b ir ü re ­ ticinin V iktorya çağı burju v a ideolojisinin öğelerine karşı m ü ­ cadelesi, b u Edebi Ü retim Tarzı’na yönelik am ansız saldırılarıy­ la yak ın d an ilişkilidir. Ö yleyse, edebi ü retim in toplum sal ilişkilerinin “genel” ü re ti­ m in toplum sal ilişkilerini hangi ö lçüde y en id en ü rettiği tarih­ sel olarak belirlid ir ve değişkenlik gösterir. Boyun ozanı dedi­ ğim iz sistem d e, iki ilişki küm esi özdeştir: ortaçağ yazarı tipik olarak ru h b a n d ır, b ir ideolojik aygıtın parçasıdır. Fakat edebi ü re tim i b u işlevle özdeş o lm ak tan ziyade, o n u n b ir y ü zü d ü r, rahipliğini icra edişinin gön ü llü ve “a m a tö r” bir biçim idir; ede­ bi ilişkiler genel ilişkilere göre belli b ir özerk lik kazanır. Aynı­ sı him ayeli ortaçağ yazarı için de geçerlidir: him aye eden ve tü ­ keticileriyle olan edebi ilişkisi, araların d ak i “g enel” toplum sal ilişkilerin özgün b ir eklem lenim idir. K apitalist o luşum larsa b ü ­ tü n bu tarzlardan farklılık gösterir. K apitalist oluşu m larda “ge­ n e l” ile edebi toplum sal ilişkiler arasın d ak i ek lem lenim in öz­ g ü n lü ğ ü şu o lg u d a b u lu n a b ilir: h e r ne k a d a r ed ebi to p lu m ­ sal ilişkiler genelde Genel Ü retim T arzı’n ın toplum sal ilişkile­ rin i y en id en ü retse de, bu top lu m sal ilişkileri illa edebi üretim sürecinin özel bireysel eyleyenleri arasında var o ld u ğ u biçim iy­ le yenid en üretm ez. H em kavim ci h em de feodalist oluşum lar­ da, edebi ü retim faillerinin (him aye eden ler, yazarlar, tüketici­ ler, vb.) içinde b u lu n d u ğ u toplum sal ilişkiler, b u tekil faillerin Edebi Ü retim T arzı’nın dışarısında, G enel Ü retim T arzı’n a bağ­ lı olarak, içinde b u lu n d u k la rı toplum sal ilişkilerce belirlenir ya da aslında b u ilişkilere özdeştir. G elgelim , k ap italizm de Ede­ 59


bi Ü retim Tarzı eyleyenlerinin “genel” toplum sal ilişkiler için­ de g ö rd ü ğ ü bireysel işlevler, edebi ü retim in toplum sal ilişkile­ ri içinde g ö rd ü k leri işlevlerden özerktir. A ristokrat bir ro m an ­ cı p ro leter o k u rlarea tük etileb ilir, tersi de aynı derecede doğ­ ru o lu rd u ; fakat tekil faillerin bu “g en el” to plum sal ilişkileri, edebi em tia ü retim in in piyasa ilişkileriyle “iptal edilir”. K apita­ list Edebi Ü retim T arzı’nı, toplum sal ilişkileri tekil failler ara­ sındaki belli “g en el” ilişkilere -e d e b i üretim eylem inden önce var olan ilişk ilere- dayanan diğer Edebi Ü retim T a rz la rın ı be­ lirgin biçim de ayıran da işte b u benzersiz ve kendine has özel­ liktir. K apitalist Edebi Ü retim Tarzı, tekil failler arasında kendi toplum sal ilişkilerini —yani genel em tia ü retim in e özgü “genel” toplum sal ilişkileri genel olarak yeniden ü reten toplum sal iliş­ k ile ri- d ah a ö nced en v ar o lan toplum sal işlevlerinden bağım ­ sız olarak üretir.

(iv) Genel İdeoloji (Gİ)

Belli b ir tarihsel aşam ada bir dizi Edebi Ü retim T arzı’nı o rta ­ ya çık arm an ın yanı sıra, G enel Ü retim Tarzı aynı zam anda d a­ im a egem en b ir ideolojik olu şu m -iç in d e yer alan estetik böl­ ge ya da daha kısa söyleyecek olursak “estetik ideoloji” diye bi­ linen özgün bölgeden ayırt etm ek için “g enel” diye a d la n d ırd ı­ ğım b ir o lu ş u m - da üretir. E gem en b ir ideolojik o lu şu m ; bel­ li m addi aygıtlarla gerçekleştiği ve m addi üretim yapılarına iliş­ kin olduğu için, bireysel ö znelerin toplum sal koşullarıyla iliş­ kilerini, egem en toplum sal ilişkilerin yeniden ü retim ine k atk ı­ da b u lu n an “g erçek ”e ilişkin b u yanlış algılam aları tem inat al­ tına alacak biçim de y ansıtan görece tutarlı b ir dizi değer, tem ­ sil ve inan ç “söylenT’in d en oluşur. G enel tdeoloji’n in “genel olarak ideoloji”n in b ir tü r soyutla­ m ası ya da “ideal tip i”ni değil, herhangi bir toplum sal o lu şu m ­ da b u lu n ab ilecek belli id eo lo jiler top lam ın ı ifade ettiğini b u ­ rada v u rg u lam ak gerek. Ö yleyse, G enel İdeoloji ile estetik ya da yazara ait ideoloji arasın d ak i “ilişkiler” ya da kesişm elerden söz edilirken, dışsal olarak birbiriyle ilişkili “k ü m eler”d e n de60


gil, yazara ilişkin ya da estetik o lu şu m ların b ir b ü tü n olarak hegem o n ik ideolojiye katılm a biçim in d en söz edilm ektedir. T ah­ lil am acıyla b u şekilde ad lan d ırılm asın d an doğabilecek G enel İdeoloji E stetik İdeoloji ve Yazarın ld eolojisi’n in nesneleştirilm esin d en k açınm ak için bu noktayı özellikle v urguluyorum .

(v) Genel ideoloji ve Edebi Üretim Tarzı'nın ilişkileri

Genel İdeoloji hepsi ya da b ir kısm ı belli b ir tarihsel aşam ada E debi Ü retim T arzı’n ın niteliği ü z erin d e önem li ölçüde etkili olan belli genel u n su rla r ya da yapılar içerir tipik olarak. Bu ge­ nel yapıları tem el olarak dilsel, siyasal ve “k ü ltü re l” diye ayrıla­ bilir. N o rm ald e b u n ların arasında b ir dizi k arm aşık belirlenim sizlik var olacaktır; bu da tarihsel açıklam a g erektirm ektedir. Bir edebi m etin , yalnızca dili k u llan m a biçim iyle değil, k u l­ landığı özel dille de Genel İdeoloji’ye bağlanır. Dil, yani en m a­ su m ve ken d iliğ in d en orta malı, gerçekte siyasal tarihin felaket­ leriyle yaralanm ış, yarılm ış ve b ö lü n m ü ş, ü stü n e em peryalist, m illiyetçi, bölgeci ve sınıfsal savaşın kutsal em anetleri saçılm ış b ir to p rak tır. D ilsel olan, h e r zam an aslında siy asul-dilseldir,3 söm ürgeci fatihin m ağlup devletle, u lu s-d ev letin ulus-devletle, b ö lg en in ulusla, sınıfın sınıfla savaştığı b ir alandır. E debi­ yat b u tü r m ücadelelerin so n u cu o ld u ğ u k ad ar bir aktörü; em ­ peryalist b ir sınıfın dilinin ve ideolojisinin hegem onyasını k u r­ m asını ya da b o y u n eğm iş b ir devlet, sın ıf veya bölgenin siyasal düzeyde parçalan m ış veya aşınm ış b ir tarihsel kim liği ideolojik düzeyde k o ru m asın ı ya da devam ettirm esin i sağlayan canalıcı b ir m ekan izm ad ır. Aynı zam anda bu tü r m ücad elelerin istik ra­ ra ulaştığı, yani söm ürgeci ile yerlinin, egem en ile bo yun eğen toplum sal sınıfların m eydana getirdiği çelişkili siyasal birliğin bizzat “o rta k dil" gibi çelişkili bir birlik içinde eklem lenip ye­ n id en üretildiği bir bölgedir. “U lus-devlet”in pekiştiği an, “u lu ­ 3

B ununla niyetim , dilin salı “üstyapısal'' o ld u ğ u n u im a etm ek değil. Dilsiz, in san d en en hayvana özgü anlam da hiçbir m addi üretim olam azdı. Dil her şeyden önce fiziksel, m addi bir gerçekliktir ve böylelikle m addi üretim güç­ lerinin b ir parçasıdır. Bu genel insan gerçekliğinin özgül tarihsel biçim leri bu d u ru m d a toplum sal, siyasal ve ideolojik düzeylerde oluşturulur.

61


sal” bir sınıfın h egem onyasının b ü tü n leştirici, m erkezileştirici devlet aygıtları için yaşam sal o lan dilsel tu tarlık biçim inde k e n ­ d in i yansıttığı b ir an, bu n o ktada paradigm atik b ir önem taşır. İngilizce’n in “ulusal" dil olarak d o ğ u şu n u n tarihi, aslında em ­ peryalizm ve a k ıb e tin in tarih id ir: N o rm an d iy a F ransızcası ve İngilizcesi arasın d ak i dilsel sınıf ayrım ı, N o rm an d iy a’n m yiti­ rilm esin d en so n ra tn g iliz -N o rm a n d iy a F ra n sızc ası’n m geliş­ m esi, Eski İngilizce’n in N orm and iya Fransızcası’n m etkisi al­ tın d a gösterdiği değişm eler, yasal olarak 1362’de ta n ın an ayrı b ir İngilizce’nin b u k ay n ak lard an aşam alı olarak gelişm esi, ege­ m en dilin tem eli olarak eski Doğu M idland lehçesinin (L ondra, O xford ve C am bridge’in siyasal ve ideolojik güç m erkezlerini kucaklayarak) seçilm esi. Edebi Ü retim Tarzı ile dilsel, ideolojik ve siyasal devlet-ik tid ar yapıları arasındaki k o şut etkileşim ler, b ir kez d ah a İrlan d a ö rneğine d ö n ü lerek bu lu n ab ilir. îrla n d a ’da 12. yüzyılın so n u n a do ğru , egem en sınıfın kim i aileleri aracı­ lığıyla yerli ilim ve edebiyatın geleneksel gözetim inde k ü ltü rel bir aygıt doğar, İrlan d a’n ın 17. yüzyılda İngiliz y ö netim ine gir­ mesiyle p arçalanm ış olan b ir aygıt. K endisini devam ettirecek to p lu m sal k u ru m la rd a n m ah ru m olan yerli edebi k ü ltü r, ek ­ sik olan yönetici sınıfın elinden çıkıp K ekçe konuşan köylüle­ rin düzeyine in m ek zo ru n d a kalır; b u n u n so n u cu n d a da estetik biçim inde değişiklikler ve de lehçesel ve yöresel edebi ü re tim ­ de gelişm eler g ö rü lü r. G ezgin veya yerleşik ozanların an la ttı­ ğı fianna öyküleri üzerin e k u ru lu geleneksel Edebi Ü retim T ar­ zı, İngiliz em peryalizm i tarafından gerçekten yok edilm iştir: bu ö y külerden pek azı em peryal sınıfın yabancı diline geçm iştir. Dilsel o lan ile siyasal olanın etkileşim leri ve b ir Edebi Ü retim Tarzı ile o n u n ü rü n le rin in niteliği üzerindeki etkileri, böylece m ateryalist b ir eleştiri için m erkezi b ir yer tutar. Bu kesişim in en iyi ö rneği, J o h n M ilto n’ın Y itik Cennet'ı a n ad ilin d e yazm a kararında bulunabilir. M ilton’ın kararı, k ö k ten siyasal bir edim , klasik ve aristo k ratik k ü ltü re karşı burju va P rotestan m illiyet­ çiliğinin o lum lanm ası veya daha do ğrusu bu klasik tarzların ta­ rihsel o larak ilerici am açlarla o lu m lan arak b en im senm esidir. Şiirinin b izzat b içim leri ve d o k u ları, ideoloji içinde gerçekle­ 62


şen bu dilsel, siyasal ve dinsel kesişim in b ir ü rü n ü d ü r. Aslında, her tü r edebi ü retim , geçici olarak “k ü ltü re l” diye adlandırıla­ bilecek b u ideolojik aygıta aittir. Söz k o n u su olan şey, yalnız­ ca edebi m etin lerin ü retim ve tü k etim süreci değil, tersine bu tü r ü retim in k ü h ü re l ideolojik aygıt içindeki işlevidir. Bu aygıt, edebi ü re tim ve d ağıtım ın özgül k u ra m la rın ı (yayınevleri, kitapevleri, k ü tü p h a n e le r vb.) kapsar, am a aynı zam anda, işlevi daha açıkça ideolojik olan, edebi “s ta n d a rt”lar ile kabullerin ta­ nım ı ve yayılm asıyla ilgili “ik in cil”, destekleyici k u ra m la rı da içine alır. B u n lar arasın d a, edebiyat ak ad em ileri, to p lu lu k lar ve kitap k u lü p le ri, edebi ü reticiler, dağıtım cılar ve tü keticile­ rin o lu ştu rd u ğ u birlikler, san sü r k u ru lları ve de edebi dergiler ile tanıtım organları yer alır. G elişm iş toplum sal oluşum larda, k ü ltü rel aygıtın edebi altyapısı, “iletişim ” dediğim iz ideolojik aygıtla az ço k g ü çlü bir etkileşim e girer; fakat gerçek gücü eği­ tim aygıtıyla eklem lenm esinden ileri gelir. E debiyatın ideolojik işlevinin -y a n i üretim tarzına özgü toplum sal ilişkileri yeniden üretm ed ek i işle v in in - en çok gözle g ö rü lü r o ld u ğ u yer de işte bu aygıttır. A n ao k u lu n d an üniversiteye dek, edebiyat, egem en ideolojik o lu şu m u n algılanabilir ve sim gesel b içim lerine birey­ leri k atm ak b ak ım ın d an canalıcı bir araçtır; b u işlevi başka hiç­ bir ideolojik pratiğe nasip olm ayan b ir “doğallık ”, kendiliginden lik ve yaşantısal dolaysızlıkla yerine getirm eye m uktedirdir. Fakat söz k o n u su olan şey, belli edebi eserlerin ideolojik kul­ lanım ı değildir; daha kök lü biçim de, ed ebiyatın bu şekilde k ü l­ türel ve akadem ik olarak k u ru m sallaşm asın ın ideolojik önem i­ dir. T artışılan şey, edebi m etin ler değil, E debiyattır - belli ta­ rihsel m etin lerin toplum sal o lu şu m ların d an koparıldıgı, “ede­ bi” diye tan ım lan d ığı ve bir dizi “edebi g elen ek ”i oluşturacak biçim de b irb irin e bağlanıp kendi araların d a derecelendirildiği ve de bir g ru p ideolojik olarak önvarsayılı cevabı alm ak üzere sorgulandığı b u sürecin ideolojik önem idir. Bu sürecin apaçık ideolojik işlevi, tarihsel bakım dan çeşitlilik gösterir. Son kerte­ de kendileri de G enel Ü retim Tarzı tarafından belirlenen eğitim aygıtının iç yapıları belirler b u n u genelde; fakat edebi pozitiviz­ mi ile G enel tdeoloji’ye bağlı olan b ir m u h afazak âr akadem ici­ 63


lik biçim inde ya da (sözgelim i) Edebiyat’ta ete kem iğe b ü rü n ­ d ü ğ ü varsayılan idealist d eğerlerin k uşatm a altın d a k i so n ka­ lesini artık h ü m an ist aşam asını geçm ekte olan gerçek bir tari­ hin ak ın ların d an koru y an liberal b ir h ü m an izm biçim inde su ­ nabilir k en d in i ideolojik olarak. H er d u ru m d a , k ü ltü re l ideo­ lojik aygıtın iki edebi k u ru m u içerdiğini vurgulam ak ö n em li­ dir: yayınevleri gibi h em G enel Ü retim Tarzı’nm u n su rları hem de “k ü ltü r” ideolojik aygıtının p arçalan olarak var olan “birin­ cil” üretim k u ru m la n ve de G enel Ü retim Tarzı ile ilişkisi, to p ­ lum sal ilişkilerini ideoloji yoluyla yeniden üretm eye yardım e t­ m ek suretiyle katkıda b u lu n m a k gibi daha dolaylı bir ilişki olan “ik incil” k u ru m lar; b u so n u n cu lara k ü ltü rel aygıtın etkileşim e girdiği eğitim k u ru m la n da dahildir. Genel tdeoloji ile edebi m etn in özgül ilişkileri bir so n rak i bö­ lü m ü n k o n u su ; fakat, m etin, so n u çta, E debi Ü retim T arzı'm n ü rü n ü o ld u ğu için, edebi m etni etkilediği ölçüde G enel ldeoloji-E debi Ü retim T arzı ilişkisine d air bir iki anzi n o k ta d a n b u ra­ da söz etm eye değer. İlk n o k ta şu: farklı Edebi Ü retim T arz’ları, m etinsel ü rü n le rin in ideolojik doğası bakım ından, aynı ideolo­ jik o lu şu m u yeniden üretebilir. G enel İdeoloji ile Edebi Ü retim Tarzı arasında zo ru n lu bir ben zerlik yoktur: b irb irin d e n fark­ lı üretim tarzlarına ait olduğu halde, tefrika edilm iş ve do ğ ru ­ d an basılm ış b ir V ikıorya rom anı, aynı ideolojiyi m esken tu ta ­ bilir. Tam tersine, aynı Edebi Ü retim Tarzı birbirine karşıt ide­ olojik olu şu m ları yeniden üretebilir: Defoe ve Fielding’in k u r­ m aca ü rü n leri gibi. G enel Ü retim Tarzı’m n toplum sal ilişkile­ rini yeniden ü re te n b ir Edebi Ü retim Tarzı, o n u n egem en ide­ olojik ta rz la n n d a n bazılarıyla çatışabilir: R om antiklerin b u rju ­ va değerleri ve ilişkilerinden ayrı düşm esi, bizzat Edebi Ü retim T a rz ın ın genel em tia üretim iyle b ü ıü n leşm esince b elirlenm iş­ tir kısm en. T am tersine, G enel Ü retim T arzı’m n to plum sal iliş­ kileriyle çatışm a içindeki bir Edebi Ü retim Tarzı yine de o n u n egem en ideolojik biçim lerini yen id en üretebilir. İkinci n o k ta, G enel ldeo lo ji’n in edebi m etin ü zerin d ek i do ğ ­ ru d a n etk isi o lan sa n sü rle ilg ilidir. M etin ü z e rin d e k i b u tü r d o ğ ru d a n ideolojik k o n tro l tarzları, ü retim , dağıtım veya tü k e ­ 64


tim n o k ta sın d a baskı biçim ini alabileceği gibi, d ah a dolam baç­ lı yold an d a etk ilenebilir: ru h sa l verm e, siyasal o larak seçilm iş him aye vesaire. S a n sü rü n en etk ili biçim i, h iç k u şk u su z, kit­ lesel o k u m az-y azm azlığ ın sü rd ü rü lm e sid ir. O k u ry a z a rlık .et­ k eni, G enel Ü retim Tarzı, E debi Ü retim T arzı, G enel id eo lo ­ ji ve estetik id eo lo jin in bilhassa k arm aşık b ir kesişim ini tem ­ sil eder. O k uryazarlığın derecesi ve to p lu m sal b ö lü şü m ü , son kerted e G enel Ü retim T arzı tarafın d an b elirlen ir; fakat o k u r­ yazarlık. yalnızca o k u rların değil ü reticilerin de b ü y ü k lü ğ ü n ü ve to p lu m sal b ileşen lerin i etk ilem esiyle apaçık b içim de Ede­ bi Ü retim T arzı’n ın önem li b ir belirleyicisidir. Ü reticiler ve tü ­ keticilerin o k u ry azarlık derecesi edebi ü rü n ü n doğasım -s ö z ­ gelim i, u z u n lu k ve özenliliğinin (zira okum a-y azm a bilm eyen veya az bilen ü reticin in ezberlem e k ap asitesin in bir sınırı vadır) yanı sıra sö zlü olarak yayılıp y a y ılm a d ıg m ı- d a etkileyebi­ lir. O ku m a-y azm a bilm em ek, siyasal n e d en lerle belli to p lu m ­ sal g ru p la r ve sın ıfların eğitim ay g ıtın d an d ışlan m aların ın so­ n u c u o lab ilir; am a bu n e d e n le r ile b irb iriy le y arışan id eo lo ­ jik b u y ru m la r arasında b ir çatışm a olasılığı v ardır. 19. yüzyıl İn g iltere ’sin d e , ö rn e ğ in , p ro le ta ry a n ın o k u ry a z a rlık tan uzak tu tu lm ası için sağlam siyasal g erekçeler ve aynı zam anda sağ­ lam din sel g erekçeler vardı. O k u ry azarlık aynı zam anda, (G e­ nel İdeoloji ile kesişim içinde) b elli d iller (F ransızca, Latince) veya dil k u llan ım ların ı edebiyata u y g u n diye tanım lam ak su ­ retiyle edebiyatın genel olarak erişilebilir olm a d u ru m u n u be­ lirleyen estetik ideoloji tarafından da b elirlenebilir. T eorik ola­ nın yanı sıra p ratik b ir okury azarlık da vardır.

(vi) Yazarın İdeolojisi (Yİ)

“Y azarın id eo lo jisi” ile, yazarın G enel İd eo lo ji’ye özyaşam öyküsel k a tılım ın ın özgün biçim ini; yani to p lu m sal sınıf, cinsi­ yet, m illiyet, din, coğrafi bölge vb. gibi b ir dizi ay n etkence üstb elirlen en b ir katılım tarzın ı kast e d iy o ru m . Bu o lu şu m asla Genel ldeoloji’den soyutlan arak ele alınm am alı, tersine o n u n ­ la eklem lenişi içinde incelenm elidir. G enel ideoloji ve Yazarın 65


İdeolojisi o lu şu m la rı ara sın d a , e tk in b en zerlik ilişkileri, k ıs­ m i ayrılm a ve y am an çelişkiler b u lm ak m ü m k ü n d ü r. Ü retici­ n in (“e stetik ” veya “m e tin se l” ideolojisine karşıt olarak) kişi­ sel id eolojisi, bağlı o ld u ğ u tarih sel an ın egem en ideolojisiyle aslında b en zer olabilir, am a b u n u n nedeni m u tlak a ü reticinin b u tü r u y u m lu b ir katılım için en uy gun toplum sal sın ıf k o şu l­ larında yaşıyor olm ası değildir. Ü retici, (sözgelim i) sın ıf k o n u ­ m u b ak ım ın dan , egem en ideolojiyle çatışm ak ilişkileri olan bir aİL-grubu m esken tu tm u ş olabilir, am a diğer biyografik etk en ­ lerin (cinsiyet, din, bölge) üstbelirlem esi so n u c u egem en ideo­ lojiyle u y u m lu b ir ilişkiye sokulabilir. Tersi d u ru m da b ir o ka­ d ar m ü m k ü n d ü r. Y azann İdeolojisi ile G enel İdeoloji arasın d a­ ki kesişim veya ayrışm anın derecesi “artzam anlı o larak ” da be­ lirlenebilir: b ir yazar, kendi çağdaş G enel İdeoloji’siyle, ta rih ­ sel bak ım d an eski b ir G enel İdeolojiye y a h u t (devrim ci yazar örneğinde olduğu gibi) varsayım sal olarak gelecekteki b ir G e­ nel İdeoloji’ye “bağ lanm ak ” suretiyle de ilişki k u rab ilir.4 Genel İdeoloji değiştikçe, b ir n o k tada o n u n la u yum lu olan b ir Yaza­ n n İdeolojisi, b u defa o n u n la çatışm aya girebilir ve tersi de ola­ bilir. K ısacası, bir y a z a n n ait olduğu tarihsel dönem i tespit et­ m ek kolay b ir iş değildir; b ir yazar illa tek bir “ta rih ”e de ait d e­ ğildir. R estorasyon İng iltere’sin in genel olarak ö n d e gelen iki yazarı olarak, k ab u l edilen J o h n M ilton ve J o h n B ünyan’ın as­ lında “R estorasyon ld eolo jisi”ne hiç m i hiç ait olm am aları, bu bak ım d an anlam lıdır. A ncak, o n ların kendi çağdaş tarihsel anla n n ın ideolojik m irasını reddetm elerin in , so n kertede, bizzat o anm doğasm ca belirlenm iş olduğu da aynı ölçüde d o ğ rudur. Y azann İdeolojisi, Genel İdeoloji ile birleştirilem ez; “m etnin id eo lo jisi”yle d e özdeşleştirilem ez. M etnin ideolojisi yazarın ideolojisinin bir “anlatım ı” değildir: “genel” ideolojinin estetik b ir işlenişinin ü rü n ü d ü r; genel ideoloji de kendi payına yazara ilişkin ve biyografik etk en lerin b ir ü stbelirlenim ince işlenir ve “ü retilir”. Öyleyse, Yazarın İdeolojisi, daim a Genel İdeoloji için­ 4

66

B ir d e b ir y a z a rın , çağ d aşı o lsu n o lm a sın , b ir başka to p lu m u n G enel ldeoloji'sine katılım ı d u ru m u vardır; yani “kozm opolitlik" so ru n u . Bu tü r ka­ tılım daim a son kertede “yerli" Genel İdeolojinin belirlem esiyle ilişkilidir.


de bu lu n an belli b ir üstbelirlenm iş k o n u m d an yaşandığı, işlen­ diği ve tem sil edildiği biçim iyle G enel ldeoloji’dir. Burada edebi m etn i o n u ü reten bireysel özneye “odaklam ak" söz konusu de­ ğildir h içbir biçim de; am a bu özn en in “genel" estetik ve ideolo­ jik biçim ler içinde tasfiye edilm esi de değildir bu. M etnin ideo­ lojik belirleyicilerini -y azarın G enel İdeoloji içine katılm a tarzı­ nı da içeren b elirleyicilerini- tespit etm ek m eselesidir bu.

(vii) Estetik İdeoloji (Eİ)

B ununla, so n kertede Genel Ü retim Tarzı tarafından belirlenen egem enlik ve tabi olm a ilişkileri içinde b u lu n a n diğer bölgeler­ le - e tik , din sel v b .- eklem lenen G enel ldeo lo ji’ye ait özgün es­ tetik bölgeyi k a st ediyorum . E stetik İdeoloji, edebi olan ın da dahil o ld u ğ u b ir dizi alt-b ö lü m d en o lu şan içsel olarak karm a­ şık b ir o lu şu m d u r. Bu edebi alt-b ö lü m ü n kendisi de içsel ola­ rak k arm a şık tır, b ir dizi “d ü zey ”d e n o lu şu r: edebiyat teorile­ ri, eleştirel pratikler, edebi gelenekler, türler, uzlaşım lar, araç­ lar ve söylem ler. E stetik ideoloji, “estetiğin ideolojisi” denilebi­ lecek şeyi, G enel İdeoloji içinde b u lu n a n kendisi de b ir “k ü ltü r ideolojisi”n in parçası olan belli b ir toplum sal o lu şu m içinde es­ tetiğin k e n d isin in yüklendiği işlev, anlam ve değeri de kapsar.

(viii) Estetik ideoloji. Genel İdeoloji ve Edebi Üretim Tarzı'nın ilişkileri

Bir G enel Ü retim T arzı, k e n d isin in y e n id e n ü re tim in e k a tk ı­ da b u lu n a n b ir G enel İdeoloji ü retir; aynı zam anda, (egem en) b ir Edebi Ü retim Tarzı ü re tir ki, bu da genel olarak Genel Ü re­ tim Tarzı’nı y en id en ü re tir ve o n u n tarafından yen iden üretilir, am a G enel İdeoloji’yi de yen id en ü re tir ve o n u n tarafından ye­ niden üretilir. G enel İdeoloji ile Edebi Ü retim Tarzı arasındaki ilişkiyi -E d e b i Ü retim Tarzı içinde ü retim , d eğiş-tokuş ve tü k e­ tim ideolo jisin in yanı sıra b ir üretici, ü rü n ve tü k etici ideolojisi ü reten b ir iliş k i- adlan d ırm ak için bir “E debi Ü retim Tarzı’nın ideo lo jisi”n d e n söz edebiliriz. Bu id eo lo jin in k en d isi E stetik 67


İdeoloji içinde k o d lanm ıştır; daha kesin bir dille, E stetik İdeo­ loji ile G enel İdeoloji arasındaki b ir kesişim in so n u cu d u r. E de­ bi üretici; m o narşik, ru h b a n veya aristo k ratik b ir h âm id en o lu ­ şan bir toplum sal d ü zen in ayrıcalıklı hizm etkârı olarak, cam i­ asının kolektif değerlerini esinle dile getiren kişi olarak, kişisel ü rü n ü n ü uysal izler-çevresine ücretsiz olarak su n an “bağım sız” b ir ü retici olarak, “g elen ek sel” to p lu m d a m u h alif bir k im lik ­ le m arjinal olarak, k ah in veya bohem bir asi olarak, o k u r g ru ­ buyla k ard eşlik ilişkisi içinde b ir “işçi” veya “m ü h e n d is” ve­ saire o larak g ö rülebilir. İdeolojik b ak ım d an edebi üretim ; va­ hiy, ilham , em ek, oy u n , yansım a, fantezi, yeniden ü retim ola­ rak; edebi ü retim ise sü reç, p ratik , ortam , sim ge, n esne, teza­ h ü r je st olarak; edebi lükeLim de b ü y ü lü bir etki, gizli ayin, ka­ tılım cı diyalog, edilgen alım lam a, öğretici eğitim , m anevi karşı­ laşma olarak kodlanabilir. Bu ideolojilerin h e r biri. G enel Ü re­ tim T arzı’n ın nihai belirlenim i tem elinde, Edebi Ü retim Tarzı/ G enel İdeoloji/E stetik tdeo lo ji’nin özgül b ir kesişim i tarafından belirlenir. A ncak b urada, söz k o n u su çeşitli olu şu m lar arasın ­ da m u tlak a sim etrik b ir ilişki yoktur. Bu o lu şu m ların h er biri içsel olarak k arm aşık tır ve de aralarında b ir dizi içsel ve karşı­ lıklı olarak çatışm ah ilişki v ar olabilir. Kendisi tarihsel bak ım ­ dan ayrışık u n su rla rın b ir karışım ı olan bir Edebi Ü retim Tarzı b u şekilde, h em G enel İdeoloji hem de E stetik ldeoloji’n in ay­ rışık ideolojik u n su rların ı çelişkili bir birlik içinde b u lu ştu rab i­ lir. Sözgelim i, b ir G enel İdeoloji kategorisinin E stetik İdeoloji tarafından Edebi Ü retim T arzı’nın ideolojik bir bileşenine d ö ­ n ü ştü rd ü k te n so n ra, yeniden ü retm ek üzere var olduğu Genel Ü retim Tarzı to p lu m sal ilişkileriyle çatışm aya girebileceği n o k ­ tada, bir G enel Ü retim T arzı/G enel ideoloji - G enel İdeoloji/Es­ tetik İdeoloji/E debi Ü retim Tarzı yeniden ifadelenişi m ü m k ü n ­ dü r. Ö rn eğ in , b u rju v a R om antizm inin “bireysel yaratıcı” diye tanım ladığı üretici kategorisi, b urjuvazinin çekirdek birey ola­ rak in san öznesi anlayışını hem yeniden ü retir, hem de o n u n la çatışm aya girer. Y ahut yine, edebi ü rü n ü gizem li biçim de kend ine-yönelik nesne olarak kavrayan R om antik ve sim geci ide­ oloji, k e n d isin in gerçek em tia sta tü sü n ü yeniden ü rettiğ i gibi 68


b astırır da. Aynı şekilde, “a n lık ” veya “tek k u llan ım lık ” edebi sanat ideolojisi de, b ir yandan ileri k ap italizm in tüketici ideolo­ jilerin i yeniden ü retirk en , bu ideolojik o lu şu m u n parçası olan yerine g etirilm em iş kim i zo ru n lu lu k larıy la çatışm aya girer. Edebi ü retim güçleri ve ilişkileri. G enel Ü retim Tarzı tarafın­ dan belirlenm eleriyle, b irb irin d en farklı edebi türlerin olanaklılığını sağlar. Ö rneğin, ro m an ancak bir Edebi Ü retim T arzı’nın belli bir gelişim aşam asında ü retilebilir; fakat b u potansiyelin ta rih se l o la ra k e tk in le ştirilip e tk in le ştirilm e m e si, tek başına Edebi Ü retim Tarzı tarafından değil. G enel İdeoloji ve Estetik İdeoloji ile o lan kesişim ince belirlenir. H angi biçim ler ve tür­ lerin seçileceği, zaten var olan biçim ve tü rler tarafından -y a n i G enel İdeoloji tem elinde E stetik İdeoloji ta ra fın d a n - dayatılabilir. T am tersi bir şekilde, estetik ideoloji içinde yeni bir biçim kavram ı ve ihtiyacı görece özerk biçim de gelişebilir, keza onu ü retm ek ü zere değiştirilm iş ve d ö n ü ştü rü lm ü ş b ir Edebi Ü re­ tim Tarzı da öyle. Estetik İdeoloji tarafından kodlanm ış ve ge­ liştirilm iş özel b ir biçim i (diyelim ki, “sosyalist g erçek çilik ”) ü retm ek üzere n ad iren de olsa G enel İdeoloji k en disini Edebi Ü retim T arzı’na kabul ettirebilir; am a b u tü r tek -y önlü eylem ­ ler tarihsel olarak tipik değildir. D aha çok G enel İdeoloji E de­ bi Ü retim Tarzı içinde kendi özel estetik eklem lenim i içinde te­ z a h ü r eder; edebi p ra tik le r genelde Edebi Ü retim Tarzı/G enel Ideoloji/E stetik ld eo lo ji’n in , bu u n su rla rd a n biri veya ö b ü rü ­ n ü n egem enlik kazandığı, karm aşık bir kesişim inin ü rü n ü d ü r. G enel İdeoloji ve E stetik İdeoloji y aln ızca ü re tim sü recini değil, tü k e tim sü recin i de belirler. Edebi m etin , b ir m e tin d ir (“k ita p ’l a k arşıt anlam da); diğer h erh an g i b ir toplum sal ü rü n ­ de o ld u ğ u gibi, m etin için de tü k etim edim i v a ro lu şu n u n k u ­ ru c u ö ğ e le rin d e n d ir. O k u m a k , id e o lo jik b ir ü r ü n ü n id eo lo ­ jik b ir şifre -ç ö z ü m ü d ü r; edeb iy at e le ştirisin in tarih i de m et­ n in ü re tic i ve tü k etici an ların a a it id eo lo jiler arasın d ak i o la­ sı kesişim lerin tarih id ir. Bu iki ideolojik an arasın da, araların­ da d u ra n m e tn in ideolojik a lım lan m aların ın tarih in ce kısm en b elirlen en etk in benzerlik, çatışm a ya da çelişki ilişkileri b u ­ lunacak tır. M etn in özel tü k etim an m a ait G enel ldeoloji/E ste­ 69


tik İdeoloji k esişim in in yapılandırdığı şekliyle ü retim ve tü k e­ tim in tarih i o lan, G enel İdeoloji ile E stetik İdeoloji ara sın d a b ir dizi kesişim in kısm en o lu ştu rd u ğ u estetik bir ideoloji için ­ de tü k etilir m etin . G enel İdeoloji tü k e tim ideolojisi için d e b a­ şat b ir u n s u r olarak h a re k e t edeb ilir (İkinci D ünya Savaşı sıra­ sın d a T rollope o k u rla rın ın sayısındaki d ik k ate değer artış gi­ bi olağandışı b ir d u ru m a d ik k a t e d in ), am a d ah a yaygın ola­ rak estetik bölgeye atfettiği görece özerkliğin yüksekliği içinde işleyişini sü rd ü rü r. Ö zel tü k etim e d air b ir ideolojinin yanı sı­ ra, ilk in in b u n u n için d e işlediği bir genel tü k etim ideolojisi dinsel tö ren , toplum sal o larak ayrıcalıklı y oğun, ah lak sal eği­ tim vb. gibi k o d lan ab ilecek b izza t okum a edim inin bir ideoloji­ si- de olacaktır. H er o k u m a edim i, bir toplum sal o lu şu m için ­ de var olan o k u m a e d im in in ideolojik an lam ına ilişkin b ir d i­ zi genel k ab u l -E s te tik İd eo lo ji’n in parçası o ld ukları için, d o ­ ğal o larak G enel ld eo lo ji’n in genel “k ü ltü r ideolojisi”n e de ait olan k a b u lle r- içinde icra edilir.

(ix) Genel İdeoloji, Estetik İdeoloji ve Yazarın İdeolojisi'nin ilişkileri

Edebi m etn in k u ru c u u n su rları olarak G enel İdeoloji ile Este­ tik İdeoloji arasın d ak i ilişkinin karm aşıklığı aslında b ir so n ra­ ki b ö lü m ü n k o n u su d u r. E stetik bir ü rü n olarak m etnin, yalnız­ ca en son kerted e çağdaş G enel ldeoloji’sine ait olan anla belir­ lenen, çoğul biçim de eklem lenm iş bir yapı o ld u ğ u n u söylem ek yeterli o la c ak tır b u ra d a . M e tn in çeşitli estetik u n su rla rı, ay­ rı a y n ideolojik o lu şu m ların ü rü n ü olabilir, ay n şık “tarih ler”e ait olabilir; öyle ki, b u n u n so n u cu olarak, ideolojik bakım dan m u tlaka kendisiyle özdeş olm ayabilir. “M etnin ideolojisi”, için ­ de üretildiği Edebi Ü retim T arzı’nın ilericiliği ya da geri kalm ış­ lığıyla uy u m lu olm ak zo ru n d a da değildir. Bir yazar, eskim eye yüz tu tm u ş ya da kısm en eskim iş b ir Edebi Ü retim Tarzı için­ de m odası geçm iş biçim leri k u llan arak ilerici m etin ler ü reteb i­ lir (W illiam M orris); y a h u t tarihsel bakım dan ilerici b ir Edebi Ü retim T arzı içinde ideolojik b akım dan m uhafazakâr m etin ler üretebilir (H enry Fielding). H er d u ru m d a, Edebi Ü retim Tarzı, 70


“E debi Ü retim T arzı’m n ideo lo jisi”, G enel id eo lo ji ve E stetik İdeoloji arasındaki kesin ilişkileri tesp it etm e m eselesidir bu. Y azarın id e o lo jisi, h em E debi Ü re tim T arzı tü r ü n ü n h em de y azarın için d e çalıştığı estetik id e o lo jin in belirleyicisi ola­ bilir. A lexander Pope’u n taşlam a, övgü ve g ü lü n ç-k ah ram an sı “seçim i”n d e o ld u ğ u üzere, belli b ir Y azarın İdeolojisi kim i ede­ bi ü retim tarzlarım d ışlark en d iğerlerine izin v erecektir. Belli ü retim d ü zey lerin d e, Y azann İdeolojisi E stetik İdeoloji’ye öy­ le boy u n eğm iş olabilir ki, aralarındaki farklılaşm a so ru n u hiç ortaya çıkm ayabilir bile. Böylesi b ir d u ru m d a , edebi üretici ol­ m ak kaçınılm az biçim de, edebi ü re tim in doğası ve önem ine d a­ ir ideolojik tem siller içinde çalışm ak dem ek tir. E stetik İdeolo­ ji bağlam ında olu ştu ru lm aları, Yazarın İdeolojisi ile G enel İde­ oloji arasın d ak i ilişkileri çeşitli d ö n ü şü m lere uğratabilir: bizzat m etn in içinde (Balzac klasik ö rn e k tir), G enel İdeoloji’n in bel­ li estetik biçim ler aracılığıyla ü retilm esi, yazarın ideolojisi olan G enel ld eo lo ji’n in ü retim in i “iptal ed eb ilir” veya o n u n la çeli­ şebilir. Ö yleyse m e tn in analizin d e Y azarın ld eo lo jisi’n in yöntem bilim sel önem i öyleyse çeşitlilik gösterebilir; gerçekten Ge­ nel İdeoloji/E stetik İdeoloji ile b en zer olabilir ya da o n ların ay­ rı veya birleşik etkileri so n u c u n d a özgün b ir etk en olarak “ip­ tal ed ilebilir”. H er iki d u ru m d a da, özel b ir “düzey” olarak Ya­ zarın İdeolojisi gerçekten o rtad an kalkar.

(x) Metin

E debi m e tin , y u k a rıd a şem atik b içim d e se rim le n e n u n su rla r veya o lu şu m ların özgün b ir üstbelirlenm iş kesişim inin ü rü n ü ­ dü r. M etin, b u kesişim tarafından k en d i ö n k o şu llarını etkin bi­ çim de belirleyecek şekilde k u ru lu r - en çok ideolojiyle ilişkile­ rin d e gözle g ö rü lü r olan b ir etk in lik tir bu. Şim di incelem em iz gereken ilişkiler işte bunlar.

71


3 Bir Metin Bilimine Doğru

A d a m S m ith 'in çelişkileri ö n em lid ir, z ir a çö ze m e ­ diği, fa k a t k en d isiyle ç e lişm e k su re tiy le açığa çı­ kardığı sorunları içerirler.

Kari.. MARX, A rtı-d e ğ er Teorileri

Bir önceki b ö lü m d e, edebi m etn in yapıların etkileşim iyle ü re­ tildiği sü reci inceledim . Şim di tersine çalışm ak, d u ru ş n o k ta ­ m ızı m e tn in içine taşım ak, ideoloji ve tarih le ilişkisini analiz etm ek gerekiyor. E debi m etin id eo lo jin in “ifadesi” olm adığı gibi, ideoloji de toplum sal sınıfın “ifadesi" değildir. M etin, daha ziyade, belli bir ideoloji üretimidir, b u n u n için o n u tiyatro ü retim iyle karşılaş­ tırm ak bazı bakım lard an aydınlatıcı o lu r. T iyatro ü retim i, üze­ rine k u ru lu olduğu tiyatro m etn in i “d ışav u rm az”, “y ansıtm az” ya da “y en id en ü re tm e z ”; benzersiz ve in d irg en em ez b ir k e n ­ diliğe d ö n ü ştü re re k m etni “ü re tir”. T iyatro ü re tim i, aynadaki su retin nesnesini sadakatle y an sıu p yansıtm adığıyla yargılana­ bileceği gibi, m etn e bağlılığıyla yargılanam az; m etin ve üretim biri diğ erin in yanı başına serilebilecek, birbirleriyle uzaklık ve ilişkileri iki fiziksel nesne arasındaki m esafeyi ö lçtü ğ ü m ü z gibi ölçülebilecek o lu şu m la r değildir. M etin ve ü re tim ölçülem ez, ç ü n k ü ayrı ayrı gerçek ve teorik uzam ları m esk en tutarlar. Ti­ yatro ü retim i, m etinsel ve tiyatrosal b u iki uzam ın “iç içe geç­ m esi” olarak veya m etnin “gerçekleşm esi” y a h u t “som utlaşm a­ sı” olarak kavranam az. M etin ile ü retim arasın d ak i ilişki, özün v aroluşla, ru h u n bedenle ilişkisi olarak tasarlanam az; ü retim , 73


b ir “m e tn in c a n la n d ırılm a sı”, y e n id e n hay ata g eçirilm e si ya da şeyleşm eden kurtarılm ası m etnin içindeki h apsolm uş yaşa­ m ın akıcı ve devingen olm ası için d o n d u ru lm u ş canlılığından kurtarılm ası m eselesi değildir. Ü retim b u anlam da m etin d en i­ len cesedin ru h u değildir; b u n u n tersi de, m etnin üretim in bil­ gilendirici özü olduğu da, doğru değildir. M etin, tiyatrosal ya­ şam ı potansiyel olarak b arın dırm az: m etn in yaşam ı, ü retim in g ö v d esin in tip o g rafik “h ay alet-yazarlığı” değil, b ir edebi a n ­ lam lar yaşam ıdır. M etin “b ek lem ed ek i” ü retim olm adığı gibi, ü retim de “eylem için d ek i” m etin değildir; araların d ak i ilişki, basit b ir ikili k arşıtlık o larak (d u rm a /h a re k et, ru h /b e d e n , öz/ varoluş) kavranam az, h e r ne k ad ar h er iki olgu tek b ir gerçekli­ ğin anları, gizli b ir birliğin ayrı ayrı eklem lenim leri olsa da. As­ lında, buradaki ikili k arşıtlık kavram ı tuhaftır, zira b ir yandan bir olgudan diğerine geçiş olanağını kapsarken, bir yan d an da D escartesçı anlam da bu geçişi gizem li ve açıklanam az hale ge­ tirir: bedene d ö n ü şe n sözcü ğü n dirilm esi, yeniden can lan m a­ sı veya gerçekleşm esi m ucizesi. Bu tü r bir kavram ancak, m e­ tin ile üretim arasındaki kesin ilişki olarak benim senecek m a ­ teryalist b ir üretici em ek kavram ıyla gizem inden a n n d ın la b ilir ve “geçiş” m iti yıkılabilir. Zira m etin ile üretim arasında bir ge­ çiş olduğu fikri, b u ik isin in tek b ir alan ü zerin e yan yana ko­ num lanm ış u y u m lu gerçeklikler old u ğ u n u im a eder; daha tat­ lı dille aralarınd ak i geçişin karm aşık ve zo rlu o ld u ğ u n u , ilişki­ nin d o ğ ru d an o lm aktan ziyade “çarpık” veya “k ırık ” o ld u ğ u n u iddia etm ek, b u n d a n kaçıp kurtulm aya izin verm ez. Az çok da­ ha karm aşık b ir ayna hayal ederek insan yansım acı m o d eller­ d en kurtulam az. M etni “oynayan” tiyatrosal ü retim d en de söz edilem ez; oynam a m e ta fo ru n u n kendisi, daha önceden var ola­ nın basit bir m im ik len dirm esin i gerçekleştirdiğini telkin etm e­ si b ak ım ın d an yanıltıcıdır. T iyatrodaki oyu ncu “oynam az”; da­ ha ziyade, eyler - işlevini yerine getirir, icra eder, davranır. Ro­ lü n ü “ü re tir”, b ir yerind en o yu n kartını çıkartan hokkabaz gibi değil, sandalye ü reten m arangoz gibi. M etin ile ü retim arasın­ daki ilişki bir emek ilişkisidir: tiyatroculuk araçları (sahnelem e, o y u n c u lu k b ecerileri vb.) m e tn in “h a m m a d d e le ri”n i, m etn in 74


k e n d isin i g ö zeterek m ek an ik biçim de ortaya çıkarılam ayacak özg ü n b ir ü rü n e d ö n ü ş tü rü r. Aynı tiy atro m e tn in in iki fark ­ lı üretim i b u n o k tad a çok anlam lıdır; zira b u iki tü r ü retim in arasındaki farklılık, tam olarak hangi an lam d a “aynı” m etinle uğraştığım ız s o ru su n u n önem kazandığı b ir noktaya varabilir. K uşkusuz, d ü z anlam ıyla m etin h e r iki d u ru m d a özdeştir; am a ortaya çıkardığı ü re tim le rin farklılığı, h e r iki d u ru m d a “fark ­ lı” b ir m e tn in ü retim in d en , m ecaz anlam da, söz edebileceğim iz - b ir yö n etm en in Othello’s u n u n b ir diğerin in Othello’su n d an ay­ rı o ld u ğ u - b ir noktaya varabilir. M etnin doğası ü retim in doğa­ sını belirleyecektir, am a tam tersi şekilde, ü retim m etn in doğa­ sını belirleyecektir - bir seçim , d ü zenlem e ve dışlam a süreciyle bilfiil “h an g i” m e tn in ortaya k o n u ld u ğ u n u tanım layacaktır. T i­ yatro ü retim tarzı h içb ir biçim de m etni “dolayım lam az”; tersi­ ne, bu tarzın pratikleri ve uzlaşım ları k en d ilerin e ait bir iç m an­ tıkla m etinsel ham m addeyi “işler”. T iyatro ü re tim tarzın ın bu görece özerkliği aslında tarihsel olarak ç eşitlilik göstereb ilir. Belli tiyatro tarzları bizzat yapı­ ların d a m e tn in “sad ık ıem sili”ni ö n g ö re n b ir ideoloji sergile. yebilir; d iğerleri m etni m u tlak h ak em diyebileceğim iz ayrıca­ lıklı k o n u m u n d a n in d irip y en id en yazılabilir h am m ad d e ola­ rak görecektir. D eğişm ez, tek b ir ilişki söz k o n u su değildir b u ­ rada: kim i m etin ler tiyatro pratiğine az çok görece özerklik ta­ nırk en , kim i tiyatro p ratikleri tek taraflı biçim de m etni böylesi bir özerkliğe izin verecek biçim de kuracak tır. Yine de değişm e­ yen şey, m etin ve ü retim in ayrı ayrı o lu şu m la r -a ra la rın d a hiç­ bir u y u m lu veya “yeniden ü retici” ilişki bulun am ayacak farklı m addi ü retim ta rz la rı- olm alarıdır. Aynı söylem in iki yüzü d e­ ğillerdir - m etin, adeta, d ü şü n ce veya iç k o n u şm a, ü retim ise eylem deki d ü şü n ce, eklem li d il değildir; araların da hiçbir basit “terc ü m e ”n in m ü m k ü n olm adığı a p a y n söy lem ler o lu ş tu ru r­ lar. Zira tercü m e an cak k ategorik o larak k arşılaştırılab ilir iki sistem arasında yapılabilir, oysa b u rad a d u ru m böyle değil. N a­ sıl taşı heykele veya p am u ğ u göm leğe “tercü m e” etm ek m ü m ­ k ü n değilse, m etni ü retim e “tercü m e” etm ek de m ü m k ü n d e ­ ğildir. M etin-üretim ilişkisi, d ü şü n ce ile kelim e arasındaki iliş­ 75


ki olarak da teorileştirilem ez; d ah a ziyade g ram er ile söz ara­ sın d ak i ilişkiye ben zer. Söz, g ram erin y en id en ü re tim i değil, ü rü n ü d ü r; g ram er, sö y lem in belirleyici y ap ısıd ır, am a söyle­ m in doğası m ek an ik biçim de g ram erden türetilem ez. G ö rü le­ ceği üzere b en zerlik k u su rsu z değildir, ç ü n k ü g ram er b içim ­ sel, so y u t k u rallar b ü tü n ü y k e n , söz “so m u ı”tur; m etin-tıretim ilişkisi, olsa olsa P latonik veya am p irist olabilecek bir soyut/so­ m u t karşıtlığıyla ele alınam az. A slında, b ü tü n so ru n , m etin en az üretim in kendisi kadar, am a kendine özgü tarzda, “som ut" olduğu için ortaya çıkar. M etin, b ir dizi soyut işaretlem e; ü re ­ tim e “esin kaynağı o la n ”, “ne yapm ası gerektiğini söyleyen” ya da “im a ed en ” iskeletvari b ir çerçeve; ü retim in üzerinde doğaç­ lam alar yapabileceği b asm ak alıp b ir p artisy o n değildir. Böyle olsaydı, m etin ile ü retim arasındaki ilişkiler belirgin olurdu: il­ ki İkincisinin to p ra k la rın ın h aritası, m etin ü retim in olanaklılık k o şu lların d an ib a re t veya o n u n z o ru n su z sö z ü n ü n “d e rin yapı”sı o lu rd u . Bu tü r b ir tasavvur, aslında m etnin m addiliğini kaldırm ak, m etni hayaletim si b ir varlığa sık ıştırm ak ve böylece o nu fetişleştirm eye varan karşıt yanılgıya ait öz/varoluş ikili­ ğine d ö n d ü rm e k suretiyle so ru n u iptal eder. M etnin tiyatro ic­ rasını belirleyişi, b u tü r eğretilem elerin telkin etliğ in d en ad a­ m akıllı daha katı b ir belirleyiştir: geneleksel y ö n tem d e, m et­ n in her dizesi, h er je sti, h er öğesi sah n ed e üretilm elidir. Y önet­ m en in “ö zg ü rlü ğ ü ”, yapım hazır o lunca, bu m etni üretm e öz­ gü rlü ğ ü değil, bu m etni üretme özgürlü ğ ü d ü r; zira m etin k o n u ­ su n d a ilk karar bir kez v erildikten sonra, o m etin artık kaçınıl­ m azdır. M etin ile sah n elem e arasın d ak i ilişkileri inceleyerek, öyleyse, biz apaçık ve katı olan, yine de “yansım a” veya “y en i­ den ü retim ” terim leriyle açıklanam ayacak bir belirlenim tarzı­ nı incelem iş oluyoruz. Kısacası, ûretim ’in koşullarını incelem iş b ulu n u y o ru z. Bu analojiyi edebi m etin ile ideoloji arasındaki ilişkilere uy­ g u la m a d a n ö n ce, p o ta n siy e l b a k ım d a n ay d ın latıcı b ir başk a c ep h esi de kısaca izin i sü rm ey e değer. T iy atro icrası tiy atro m etn in in b ir üretim idir: am a m etn in kendisi n ihai am aç değil­ dir. Tarihle hâlâ belirlenm esi gereken karm aşık bir ilişkisi var­ 76


dır -fa k a t h er d u ru m d a , şayet tiyatro üretim i-edebi m etin an a­ lojim iz d o ğ ru y s a - bizzat tiyatro m e tn in in b ir ü retim o ld u ğ u ­ n u söyleyebiliriz. Ö yleyse, b u rad a söz k o n u su o lan, bir üreti­ min üretim idir. T iyatro m etn i, belli b ir ta rih in b elirlenm iş bir ü rü n ü d ü r; ve de tiyatro icrasıyla ilişkilerini göz ö n ü n d e tu ta ­ rak, biz böylece birbiriyle k arm aşık b içim d e ek lem lenm iş iki belirleyici küm esiyle uğraşm ış o luruz. T iyatro ü retim i, savun­ duğum gibi, m etn in bir işlem i, bir mise-en-scene’dir; fakat onu b u şekilde ü reterek , yapım aynı zam anda m etn in nesnesiyle iç ilişkilerini de ü retir. Bir başka deyişle, tiyatro ü retim i, adeta k u ­ y u m c u n u n bir kolyeyi sergileyişi gibi, m etn in kendine-yönelik yapı o larak ü re tim i d eğ ild ir h iç b ir zam an. İste r istem ez m et­ nin -s ö z etliği şeyle ilişkileri içinde m e tn in - ûrütı olarak ü reti­ m idir. Yaptığı şey, b u ilişkileri m etn in k en d isin in kavradığı bi­ çim de bize “su n m a k ” değildir; yapım m etn in k en d ini anlayışı­ nı ikiyle çarpm az, tersine b u kendini anlam aya b ir y o rum u, ya­ ni o ideolojiye d air bir ideoloji inşa eder. Böyle yaparak, dikka­ tim izi m etn in b ilm edikleri ve yanlış an lad ık ların a, bizzat m e­ tin tarafından im a edilen, am a b astırılan anlam tarzlarına çeke­ bilir. A slında, tiyatro üretim i b u n u bilinçli am acı olarak kabul edebilir -ö rn e ğ in Brecht’in Coriolcmus’u n d a veya genel olarak “epik tiy atro ”d a olduğu g ib i- ü rü n ü tam da ü rü n olarak sergi­ leyen tiyatro ü retim tarzlarını arayabilir. F akat b u rad a ilk aşa­ m ada söz k o n u su o lan bu tü r b ilinçli g izlerden arın d ırm a işle­ mi değildir. Zira h er tiyatro ü retim i, m etin ile m etnin söz ettiği şey arasında b ir ilişki k u rarak , kendisiyle m etin arasında da bir ilişki k u rar. Bu ilişk in in belirleyici tem eli, doğal olarak, m et­ nin kendi k en d isin i anlam a biçim idir; zira b u tüm üyle bir yana bırakılır, ıskartaya çık artılır ve terk edilirse, üretecek b ir oyun kalm az geriye. F akat ü retim , m etn in i m u tla k olarak aşam azsa da, en azın d an o n a saldırabilir; yalnızca ü re tim in m etinle ilişki­ sin de var o ld u ğ u için, gösterilebilecek am a ifade edilem eyecek eleştirel b ir titizlikle m etni sorgluyabilir, işk en ced en geçirebi­ lir. A rtık m e tn in in ideolojisine k arşıt o ld u ğ u için; ideolojik ola­ rak b elirlen m iş üretici tek n ik lerin in estetik m antığı ve bu es­ tetik araçları belirleyen ideolojik talepler tarafından o lu ştu ru ­ 77


lan ikili b ir ham le ile harek et eder artık üretim . D oğalcı tiyat­ ro n u n doğalcı icrasında olduğu üzere, bazı ü retim ler neredey­ se b ir tek k en d i m etinleri “ile” harek et eder; am a m etin ile icra­ sı arasında b u lu n an g ö rü n ü ştek i uyum , em eğin yanıltıcı şekil­ de gizlenm esinden ibarettir. Ö b ü r u çta ise, “ep ik ” veya dışavu­ ru m cu tek n ik lerle ü retilm iş, dolayısıyla da k en d isin in fark ın ­ da olm adığı çatışm alar ve eksikleri ortaya d ö kecek k ad ar köklü biçim de “yabancılaşunlm vş” bir doğalcı m etin tasavvur edebili­ riz. Ü retim tarzı, “ü retim ideolojisi” ve “m etn in ideolojisi” ara­ sındaki ilişkilerin açıkça belirlenebilir olduğu bu k u tu p la r ara­ sında, ortalarda b ir yerde d u ra n b ü tü n bir olası ü retim ler hiy e­ rarşisi de tasavvur edebiliriz. Ö yleyse, benim izin i s ü rd ü ğ ü m paralellik şu şekilde şem alaştınlabilir. tarih/ideoloji -» tiyatro metni -* tiyatro üretimi tarih -* ideoloji -* edebi metin

Bu d em ek o lu y o r ki, edebi m etin (kendisi de bir ü rü n olan) ideolojiyi, tiyatro ü re tim in in tiyatro m etni ü zerindeki işlem le­ rine b en zer b ir şekilde üretir. Nasıl tiyatro ü retim in in m etn iy ­ le ilişkisi, m e tn in kendi kurduğu biçim iyle “d ü n y a ”sıyla iç iliş­ k ilerin i açığa çıkarıyorsa; edebi m e tn in ideolojiyle ilişkisi de öyle o ideolojiyi tarihle olan ilişkisini ortaya çıkaracak biçim ­ de kurar. Bu tü r b ir ifade, h em en pek çok soruya yol açar; bu so ru la r­ dan ilki m etn in “g erçek ” tarihle ilişkisine dairdir. M etnin nes­ n esin in tarih değil de ideoloji o ld u ğ u n u ileri sü rm ek hangi an­ lam da d o ğ ru d u r? Y ahut, so ru y u biraz farklı biçim de soracak olursak: Tarihsel olarak “g erçek ” olanın u n su rları hangi an lam ­ da m etne girer, şayet b ir şekilde giriyorsa? G eorg Lukâcs, Stu­ dies in European Realism’de, Balzac’m b ü y ü k lü ğ ü n ü n , san atın ın “k açın ılm az d o g ru lu g u ”n u n , k e n d isin i gerici id eo lo jisin i aş­ m ak ve söz k o n u su gerçek tarihsel so ru n ları algılam ak zoru n d a b ırakm asında yattığını sav u n u r. Burada belirgin biçim de ideo­ loji, d oğru tarihsel algılam ayı engelleyen b ir “yanlış b ilin ç”, in ­ sanlarla tarihleri arasına yerleştirilm iş perde anlam ına geliyor. 78


Bu anlayış indirg em ecid ir, zira ideolojiyi bireyleri m u h telif yol­ larla tarih e k atm ak suretiyle, o tarihe çeşitli biçim lerde ve dere­ celerde erişm eye o lanak veren, doğası gereği karm aşık b ir o lu ­ şu m olarak kavram ayı başaram az. Ve b u görüş, bazı ideolojile­ rin ve ideoloji d ü zey lerin in d iğ erlerin d en d a h a yanlış olduğu gerçeğini kavrayam az. İdeoloji, altyapının g ö rd ü ğ ü k ö tü rüya­ dan ibaret değildir: gerçeği çarpıtarak “ü re tm e si’yle, her şeye karşın içinde gerçeklik unsurları taşır. F ak at bu nedenle, ade­ ta gerçeğin u n su rla rın ın içinden geçip gidebileceği bir ağm ış gi­ bi, “p erd e ” im gesinin yerine “süzgeç” im gesini geçirm ek yeterli olm az. Bu tü r bir “sızdırm acı” ideoloji m odeli, gerçekliği göz­ lem lem ek için engelin gerisine bak m an ın m ü m k ü n o ld u ğ u n u sezdirir. G erçek zo ru n lu biçim de a m p irik o larak d u y u lard an kaçar, k en d iliğ in d en incelem e için h azır ettiği fenom enal kate­ goriler içinde (m eta, ücret ilişkisi, m übadele değeri vb.) gizle­ nir. İdeolojiyse, gerçeği y o k lu ğ u n u n gölgesini varlığına ilişkin algılam anın ü zerin d en eksik etm eyecek biçim de ü re tir ve k u ­ rar. G erçeğin kim i yüzlerinin aydınlatılıp kim i yüzlerinin giz­ lenm esi d eğ ild ir bir tek söz k o n u su olan; gerçeğin varlığının, k en d isin in y o k lu ğ u n ca k u ru lan b ir varlık olm asıdır daha ziya­ de (tersi de d o ğ ru d u r: [gerçeğin y o kluğu, k e n d isin in varlığınca k u ru la n b ir y o k lu k tu r]). Balzac aslında gerçek tarihin akışına kısm i içgörü getirm eye m u k te d ird i, am a b u tü r içgörüyü ide­ olojinin tarihe aşkınlıgı olarak tasavvur etm ek hatalıdır. Böyle bir alan d eğiştirm e gerçekleşm ez. Daha ziyade, Balzac’m içgörüleri; y azar o larak ideolojiye katılım ta rz ın ın , m esken tu ttu ­ ğu ideolojik b ö lg en in gerçek tarihle o lan ilişkisinin, kapitalist gelişm enin o aşam asının doğası ve işlediği özel estetik biçim in (gerçekçilik) “h akikar-etkisi”n in özgün b ir kesişim i so n u cu o r­ taya çıkar. Balzac’m m etinlerinin ideolojik olanı “atlam ası” ve tarihle dolaysız b ir ilişki kurm ası; ancak S hakespeare’in tiyatro­ su n u n çok özel b ir ideolojik k o n u m d an b u ıju v a bireyciliğinin eleştirisini b aşlatm ası k ad ar söz k o n u su olabilir. Öyleyse, m etin ile tarih arasında dolaysız, k endiliğinden iliş­ ki k av ram ı, ısk artay a çık artılm ası g e re k e n sa f b ir am pirizm e aittir. Zira b ir m etn in , tarihine dolaysız olarak bağlı o ld u ğ u n u 79


iddia etm ek ne anlam a gelir? Nasıl b ir sö zcüğün an lam ını ger­ çek tarih le ilişkili b ir n esn e o larak tasav vur etm ek m ü m k ü n değilse, m etnin gerçek b ir tarihi dolaysız olarak im lediğini d ü ­ şü n m ek de m ü m k ü n değildir. Başka şeylerin yanı sıra dil, k u ş­ k u su z nesn eleri im ler; am a sanki b irb irlerin e bağlanm ak için elek trik ak ım ım b ekleyen iki k u tu p gibi, sö zcükle nesn e yan yana d u ru y o rm u şç a sm a basit b ir ilişkiyle yapm az b u n u . Do­ ğal olarak b ir m etin gerçek tarih ten söz edebilir, N apoleon ve­ ya C h artizm d en , fakat am p irik tarihsel d o ğ ruluğu olsa bile da­ ima k urm aca bir ele a lıştır bu: tarihsel verilerin m etinsel ü reti­ m in yasalarına göre işlenm esidir. Böyle b ir d u ru m d a gerçek ta­ rih k urm aca olarak o k unm adığı sürece, edebi değil tarihyazım sal söylem le u ğ raşıy o ru zd u r. “T arih sel” edebi eserin kurm aca olarak işlem görm esi gerektiğini söylem ek, k u şk u su z, ele aldı­ ğı özel tarih in ö n em in i, bu sanki herhangi bir tarih olabilirm iş gibi, ö rtb as etm ek değildir. Bu özel ta rih in k u rm acalaştırıldıgını, kendi aktö rlerin in ona, yani özel tarihe ideolojik katılm a tarzının ideolojik ü retim i bakım ın d an yoru m landığını ve böylece ideolojinin kendisiyle çarpılm ası, yani ideolojinin karesi h a­ line getirildiğini iddia etm ektir. M etnin, ideolojiye ulaşm am ıza olanak vererek, bizi basit ya­ n ılsam ayla sa rıp sarm alad ığ ı söylen em ez. E m tia, para, ü c re t ilişkileri elb ette k ap italist ü re tim in “fenom enal b iç im le ri”dir, am a b u n a k a rş ın g e rç e k te n b a şk a b ir şey de d e ğ ille r. Ja n e A usten’ın k u rm aca y a p ıd a n bizi ideolojik düşlerle tan ıştırm ak ­ la kalm az; çağdaş tarihin çoğu tarihyazım ından çok daha açık­ layıcı bir v ersiy o n u n u da s u n a r bize. G erçek tarihe o lum suzlam a y oluyla y aslandığı yerd e, b u la n ık sın ırları a y d ın la tm ak üzere, ideoloji ile arasına “m esafe k o y an ” A usten’m k u llan d ı­ ğı estetik b içim lerin so n u c u d eğ ild ir bu. Şayet ideoloji yanıl­ sam ad an ibaretse, id eolojiyi h ak ik ate ih a n e t kılığına so k m ak için m u tlak a b u tü r biçim sel, tek taraflı b ir işlem gerekecektir. Fakat A u sten’ın biçim leri b u n u yapıyorsa; belli değerler, g ü ç­ ler ve ilişkilere ulaşm am ıza o lanak v erm ek suretiyle, bize bir tü r tarihsel bilgi veren kim i ideolojik k o d ların ü rü n ü old u k la­ rı için d ir bu. Söz k o n u su olan, d ar bilim sel anlam ıyla bilgi de80


gildir kesinlikle; am a epistem oloji saf bilim le katıksız yanılsa­ m ayı tam o rta sın d a n ikiye bölm ez. A usten’ın m etin lerinin kıs­ m en gerçeğe sad ık o ld u ğ u söylenebilirse; b u estetik araçları­ n ın karm aşık, tarihsel b ak ım d an anlam lı algılam aları sağlam a yeteneği, tarih sel gerçeği diyelim ki b ir G ryll Grange'dan d a­ ha iyi “h issed en ” ideolojik bir k o n jo n k tü rle k u rd u k la rı üretici ilişki tarafından belirlendiği içindir. A ncak, d ah a “bilgili” m et­ n in (diyelim ki b ir Caleb W illiams) zo ru n lu olarak d aha değer­ li algılam alara ulaştığı söylenem ez, yani b ir “bilgi derecelenm e­ si” söz k o n u su değildir. T ersine, A u sten ’ın k u rm aca ü rü n leri içgörüsû k ad ar bilgisizliğinin sağladığı tem el ü zerin d e gelişip serpilir: ne y ap tık ların ı ve neden o biçimde y ap tık larını m u h ­ tem elen pek bilm eyen b irço k rom an b u lu n d u ğ u için bu böyledir. A usten’ın, bilmediği için, “biliyor işte” d u ru m u n d a olduğu d o ğ ru d u r; fakat neyi bildiği bu y ü zd en ö n em siz değildir, ger­ çeğin dışlanm asıyla sıfıra indirgenem ez. Zira, tarihsel m aterya­ lizm in bildiği gibi, gerçeğin dışlanm asıyla, A usten’m su n d u ğ u elik söylem , k a ra k te r retoriği, ilişki ritü eli veya uzlaşım töre­ n in d en geriye h iç b ir şey, kısacası k u rm aca y ap ıtlarını “değer­ li” b ulm am ızı sağlayan u n su rla rd a n geriye h içb ir şey kalm az. Bu ritü eller ve söylem ler, gerçeğin geri çekilm esiyle boş kalan yerler değild ir; k o d lad ık ları şid d etli id eo lo jik savaşlar k o n u ­ su n d a “gerçek d ışı” olan h içbir şey y oktur. İdeolojik olan, “ger­ çek ” (en güçlü anlam ıyla olm asa da) o ld u ğ u için d ir ki, tarihe gö n d eım e yapm ası için nesnesiyle arasına resm i, neredeyse bi­ limsel anlam d a m esafe koym ası h e r zam an gerekm ez. İdeoloji kurm acaya girdiği zam an, b u n u n v u k u b u ld u ğ u d o ğ ru d u r; am a tarihsel h ak ik a tin i teslim etm esi için ideolojik o lanın y o lunun kesilm esini, b ir tek bu “kurm aca etkisi” sağlam az. Zira b u söz k o n u su ideolojik kesişim e ve de o n u n ü z e rin d e işlem eye d e ­ vam eden biçim lerin doğasına bağlıdır. Bir m e tn in ideolojik bir altgruba k atılım tarzı, o alt g ru b u n ik incil ideolojiler g ru buna katılm a tarzı, biçim sel araçlarının ideolojik niteliği: son kerte­ de tarihsel gerçek tarafından b elirlenen b u eklem lenim ler; o ta­ rihsel gerçeğin izin verdiği m etne erişim dediğim iz şeyin doğa­ sını, derecesini ve niteliğini belirleyen şeylerdir aynı zam anda. 81


Öyleyse, tarih m u tlak a m etn e “g irer”, ü stelik bir tek “tarih ­ sel” m etne de değil; am a m etn e tam da ideolojik olarak, ölçüle­ bilir yokluğuyla b elirlen en ve çarpıtılan bir m evcudiyet olarak girer. Bu d em ek değildir ki, gerçek tarih m etinde kılık değiştir­ m iş biçim de var o lu r, dolayısıyla eleştirm enin görevi de m aske­ yi m etn in y ü z ü n d e n çekip alm aktır. D aha d o ğ ru su , tarih in m e­ tin d e ikili-yokîuk biçim inde “v ar” o ld u ğ u n u söylem ektir. M e­ tin nesnesi olarak gerçeği değil, gerçeğin birlikte yaşadığı kim i an lam lan -g e rç e ğ in kısm en iptal edilişinin ü rü n ü olan an lam ­ la n - kabul eder. Ö yleyse, m etn in içinde, ideoloji belli “sahtegerçek ” b ileşen lerin k a ra k te r ve m izacını belirleyen başat bir yapı haline gelir. Bizzat m etn in içinde ideolojinin tarihsel ola­ rak gerçeği belirliyor gibi o ld u ğ u (tersi için d o ğ ru d u r diyem e­ yeceğim iz) b u gerçek tarihsel sü recin , adeta, terse çevrilm esi, doğal olarak son kertede bizzat tarih tarafından belirlenir. De­ nilebilir ki, tarih edebiyatın nihai gösterileni olduğu gibi nihai g ö steren id ir aynı zam anda. Zira m ad d i m atrisini veren gerçek toplum sal o lu şu m d an başka ne, b ir anlam lam a p ratiğ in in kay­ nağı ve nesnesi olabilir ki? Sorun, b u tü r b ir iddianın yanlış ol­ m ası değildir, h e r şeyi neredeyse tam da olduğu gibi bırak m a­ sıdır. Zira tarih ten sırf o y u n olsu n diye kaçm ak, tarihin pro v a­ sı ve direnişi, gerçeğin gerek lerin in buharlaşm ışa benzediği ge­ çici olarak k u rtarılm ış b ir bölge, z o ru n lu lu k alanı içinde kuşa­ tılm ış bir ö zg ü rlü k sığm ağı olm ak tan ziyade, m etin bize k en d i­ sin in tarihsel o ld u ğ u n u iddia eder. Bu tü r bir ö zg ü rlü ğ ü n ya­ nıltıcı o ld u ğ u n u , m e tn in yönetildiğini biliyoruz; am a yalnızca kendim ize d air b ir yanlış algılam a anlam ında yanıltıcı değildir. M etnin ö z g ü rlü k yanılsam ası bizzat d o ğ asın ın b ir p arçasıdır, tarihsel gerçeklikle k u rd u ğ u k en d in e özgü üstbelirlcnmiş ilişki­ sinin so n u cu d u r. Bu özg ü rlü k , “edebi m e tn in , diyelim ki, tarihyazım ıyla karşıt biçim de, belirli b ir nesnesi, y o k tu r” d en ilerek ifade edilebilir. İdeolojik tarzı ne o lursa o lsu n , larihyazım m ın böyle bir n esne­ si vardır: tarih in kendisi. F ak at edebi m etn in nesnesi n e d ir tam olarak? M etin neyi “im ler”? Zira gerçek tarihi “yaşanm ış olan ”a ait k ateg o rilerd en yola çık arak inşa etm eye çalışan duygudaş, 82


h e rm e n ö tik tarihyazım ı biçim leri bile -y a n i so n u ç ta ideolojiolarak -ıarih i n esn e olarak benim seyenler b ile - yine de dolay­ lı nesneleri o larak tarihin kendisini kabul ederler. F akat edebi m etin, n esnesini şekillendirm e tarzlarından ayrılm az olan, ay­ rı b ir varlık o lm ak tan ziyade b u tarzların b ir sonucu olan k e n ­ dine ait nesn esin i ü retir. N esnesini kendi ü rü n ü olarak su n d u ­ ğu ölçüde, m etin kendi kendini üretiyor gibidir. K uşkusuz, m et­ n in ü retim araçları ile ü retilen şey arasına teorik bir ayrım çiz­ gisi çekm ek m ü m k ü n d ü r: ilki (ü retim araçları) özgül içerikler­ den görece bağım sız estetik kategorileri (tü rle r, biçim ler, uz­ laşmalar vb.) içerirken, İkincisi (üretilenler) belli izlekleri, ko­ n uları, karak terleri, “d ııru m lar”ı kapsayabilir. F akat bu ayrım , elektrikli b ir d o k u m a tezgahı ile ü rü n le ri arasınd a yapabilece­ ğim iz ayrım la aynı tü rd e n değildir kesinlikle. H er şeyden önce, elektrikli d o k u m a tezgahını, ü rü n leri değişikliğe uğratm azken (tezgahın ü rü n le re aktardığı değer so ru n u n u b ir yana bırakıyo­ ru m ), m etinsel olarak işlediği şey edebi uzlaşım ı d ö n ü ştü rü r. M etin, kend in e ait uzam içinde, üretici, ü re tim tarzı ve ü rü n ü n ayrılm az ve aynı am aca yönelik g ö rü n m esi a n la m ın d a k en d i­ sini ü re tir gibidir. M etin analizinde, yazar-üretici hakk ın d ak i önerm eler; m etin sel olarak işletilen şey için a ltern atif bir m etafordan başka b ir şey olm ayan m etinsel işlem lerin betim lem ele­ rine indirg en eb ilir pekâlâ. “Ü rü n ” ve “ü re tic i” terim leri böylece, m etin demek olan kendi kendini yenileyici anlam üretim sü ­ reci için m ecazlı soyutlam alardan ibaret olur. M etn in belli bir anlam da k en di k e n d in i ü re ttiğ i savı, daha so n ra tartışacağım üzere, geçerli b ir savdır. A ncak, m etn in kay­ n ak ve n esn esi o lm aksızın sü rek li k e n d i k e n d in i im leyen bir pratik o ld u ğ u kavrayışı,1 b u rju vazinin bireysel özg ü rlü k m ito ­ lojisine cu k o tu ru r. Bu tü r b ir ö zg ürlü k, b ir m odaya göre, var olm adığı için değil; kendi k en dilerin i gizlem elerini pekiştiren kim i belirleyicilerin açık so n u c u olarak v ar o ld u ğ u için m ito ­ lojik tir. A ynı şe k ild e , m e tn in “ö z g ü rlü ğ ü ”, k e n d isin in tarih ­ t

E agleıon burada yapısalcıgın özellikle Jakobson versiyonunun edebi dile iliş­ kin tezine gönderm e yapıyor: "Edebi m etin kendine gönderm e yapar" diyor­ d u Jakobson, dilin “şiirsel" işlevini tanım larken - ç.n.

83


le kaçınılm az ilişkisinin açık so n u cu , kendi gerçek z o ru n lu lu ­ ğ u n u n fenom enai biçim id ir. T arihyazım sal çalışm a ile k a rşı­ laştırm ak m eram ım ızı aydınlatabilir. G eleneğe göre tarihyazım ı, gerçeğin “n e sn e l” açık lam asın ı verecek biçim de d ü z en le r anlam larını; h er zam an böyle yapm am ası, o gerçeğin ideolojik inşasından dolayıdır ki, b u da b ir söylem olarak doğası açısın­ dan zorunsuzdur. A ncak, tarihi dolaysız nesnesi olarak ben im ­ sem em ek, o n u n yerine tarih in adeta gizlenm iş içyüzünü m ey­ dana getirdiği ideolojik biçim ler ve h am m addeler ü zerin d e ça­ lışm ak, edebi söylem in doğasının ayrılm az b ir parçasıdır. Böy­ lelikle edebi ve tarihyazım sal m etin ler b irb irin d e n epey fark­ lı anlam larda “id eo lo jik ”tir. Edebi m etin tarihi nesnesi olarak kabul etm ez, öyle yaptığına inandığında bile ( “tarih i” rom an); am a m etn in k endisine g ö rünm eyen, eleştirinin gördüğü biçim ­ lerde, tarihe son kerted e yine de nesnesi olarak uışır. Edebiya­ ta o ö zgürlük havasını veren de işte b u tarihin uzaklaştırılm ası, herhangi b ir özel gerçeğin bu eksikliğidir; tarihyazım sal çalış­ m adan farklı olarak, m etin, anlam larını fiilen-var-olanın gerek­ lerine u y d u rm a ih tiy acın d an k u rtu lu r. Fakat bu k u rtu lm a bir içsel zo ru n lu lu ğ u n ö b ü r y ü z ü d ü r yalnızca. D iyebiliriz ki, m e­ tin, tem sillerin g ö n d erm e yaptığı h er tü rlü özel gerçek k o şu l­ d an koparılm ış gerçeğin toplum sal olarak belirlenm iş tem sille­ rini verir bize. İşte bu anlam da, m etn in ken dine gön derm e yap­ tığını veya tersine (ki ilkinin idealist ikizidir bu hata) “hayat”a veya “in sa n lık k o ş u lu n a ” g ö n d e rm e yaptığı hissine kapılırız, çü n k ü h içb ir so m u t d u ru m u im lem iyorsa, o zam an ya k e n d i­ ni ya da genel olarak d u ru m ları im lem elidir. Fakat tam d a özel gerçeğin bu eksikliğinde m etin çok anlam lı biçim de gönderm e yapar, so m u t d u ru m la ra değil, “so m u t d u ru m la r”ın ürettiği bir ideolojik o lu şu m a (dolayısıyla da dolam baçlı biçim de tarihe). A deta ö zerk lerm işçesin e, yanı başın d a gerçek tarihi olm ak sı­ zın ideolojiyi verir bize m etin , hayali, sahte-olaylar verir bize; çü n k ü b u n ların anlam ı, m addi gerçekliklerinde değil, belli bir anlam lam a sü re c in i şek illen d irm e ve sü rd ü rm ey e nasıl k a tk ı­ da b u lu n d u k la rın d a yatar. Bu anlam da, tarih u zak laştırıld ık ­ ça, deyim yerindeyse, “s o y u tla ş tık ç a , anlam lam a süreci daha 84


bir başat, daha b ir “so m u t” hale gelir. Edebi eser, özgür - k e n ­ di k en d in i ü re tiy o r ve b elirliy o r- gibi g ö rü n ü r, ç ü n k ü herhangi bir özel “gerçeği” yeniden üretm e zo ru n lu lu ğ u y la sım rlandırılm am ıştır; am a b u özg ü rlü k , kendi ideolojik m atrisin in bileşen­ lerince daha k ö k le n biçim de belirlen d iğ i gerçeğini gizler. Şa­ yet m etn in “sahte-gerçek” -h a y a li figürler ve o la y la r- düzeyin­ de “herh an g i b ir şeyin v u k u bulabileceği” d o ğ ru görünse bile, m etnin ideolojik düzenlenişi için bu geçerli değildir; ve tam da bu geçerli olm adığı için, m etn in sah ıe-g erçeğ in in başına bu y ­ ru k zo ru n su zlu g u b ir o kadar yanıltıcıdır. Edebi m etn in sahtegerçeği, m etn in tem sil tarzlarının ideolojik bak ım d an doym uş taleplerinin ü rü n ü d ü r. Öyleyse, tarih bizzat m etin içinde ideolojiye kendi hayali ve­ ya “sa h te ” tarihini belirleyen egem en yapı o larak ayrıcalık tanı­ yan b ir ideolojik belirlenim aracılığıyla, m etin ü zerinde işlem yapar. Bu “sa h te ” veya “m etin sel” gerçek tarihsel gerçekle ken­ disin in hayali b ir “a k ta rım ı” olarak ilişk ilendirilem ez. G erçe­ ği “hayali olarak ak ıarm ak ”tan ziyade, edebi eser gerçeğin bel­ li üretilm iş tem sillerinin hayali b ir nesne içinde ü retim idir. Ta. rihle arasına m esafe koyuyorsa, b ir onto lo jik sınıftan alıp diğe­ rine so k m ak su retiy le tarihi fanteziye d ö n ü ş tü rd ü ğ ü için de­ ğildir bu , k u rm aca olarak işlediği anlam lar gerçekliğin k en d i­ sinden ziyade gerçekliğin zaten var olan tem silleri olduğu için­ dir. H er şeyden önce ideoloji d em ek olan gerçeğin hayali ü re ­ tim inin d oğasında b u lu n a n anlam lar, algılam alar ve cevaplar­ dan ö rü lü b ir ağdır m etin. “M etinsel g erçek ” tarihsel gerçekle, b u n u n hayali aktarım ı olarak değil, kaynağı ve gönderileni son kerted e bizzat tarih olan belli anlam lam a p ra tik le rin in ü rü n ü olarak, ilişkilendirilir. D olayısıyla, edebi m etin “so m u t” ile “so y u t”u n özel bir kesişim iyle tan ım lan ır. D o k u su n u n yoğu n lu ğ u y la tarihyazım ına benzer, am a n esn esin in “geneliiği”yle felsefi söylem i an d ırır.2 Bu “so y u l” nesneyi som ut kabul etm esiyle h er ikisinden de ay2

Bu noktada m ateryalist eleştiri ile Sir Philip Sidney'nin Apology fo r Poetry'si (Şiir M üdafaanam cşi) arasında dikkate deger b ir bakış açısı uyum u gözlem le­ m ek m u tlu lu k vericidir.

85


n lır. M etin bizi belirli b ir nesnesi olm adığı ortaya çıkan b ir fi­ ziksel jestin kavrayıcı dolaysızlığı ile çarpar - adeta je stle rin in bir an lam d a salt ritü el ve prova o ld u ğ u n u (çevresinde dolay­ sız h içbir şeye işaret etm eyen, am a bu tü r davranışları güdüleyebilecek bir çevrenin doğasını açığa çıkaran öğrenilm iş, çalı­ şılm ış eylem ler o ld u ğ u n u ) fark etm ek için aceleyle je stle r y a­ pan ve böylece fiili b ir d u ru m u açıh eden b ir adam ın d av ran ı­ şını gözlem leriz. H atam ız, jestlerin i tam da çevresiyle bir ilişki olarak kavram ak yerine, bu jestlerle ilişkilendirecek b ir nesne aram ak olur. (Adeta dans etliği halde bizim o n u n b ir şeye işa­ ret ettiğini sanm am ız gibi.) Böyle bir adam ın davranışında ne­ densiz, yani her tü rlü “so m u t” gü dülem eden uzak g ö rünebile­ cek şeyin, o zam an, tersine, b ir a k tö rü n provası yapılm ış, h e­ saplı kitaplı davranışı o ldu ğu ortaya çıkar; k endiliğinden o ld u ­ ğu için değil, tam da işte k en d iliğ in d en olm adığı için n e d e n ­ siz g ö rü n ü r. F en o m en olo jik tarihyazım ı ile felsefe arasında bir yerde d u ra n m etn in belirsiz d u ru m u , ideolojiyle özg ü n ilişki­ sinden doğar. “Y aşanm ış”m üretim i olarak, tarihyazım ına yak­ laşır: tekil gerçek koşullardan koparılm ış “y aşanm ış”ın üretim i olarak, felsefeye benzer. E lbette felsefe, yaşanm ış olanla “k e n ­ d iliğ in d en ” tepki ve algılam a olarak değil, yaşanm ışın altında yatan genel k ategoriler -id e o lo jik olabileceği gibi olm ayabile­ cek, ideolojiyle az çok iç içe geçm iş k ateg o riler- açısından ilgi­ lenir. Bu anlam da felsefe, am acı yaşanm ış olanı bize sanki k e n ­ d iliğ in d en m iş gibi v e rm e k olan edeb iyattan farklılık gösterir; fakat bu “k en d iliğ in d enlik” gerçekte fenom enal olduğu ölçüde edebiyat yine de felsefeye benzer. Edebiyat da, ilerde sa v u n a­ cağım üzere, yaşanm ışın kategorilerini az çok dolaylı biçim de açığa çıkarır; gelgelelim , edebiyat bu kategorileri, “so m u F ’un içinde eriterek gizlem ek için ü re tir genelde. (P ope’u n insan Üs­ tüne Deneme’si kategorilere d air kim i önerm eler su n a r, am a de­ n em en in b iç im in in re to riğ in in a rk a sın d a o n la rd a n b ir d e n e ­ yim /yaşantı çık arm ak o ld u ğ u ölçüde, felsefi o lm ak tan ziyade edebi bir m etin d ir.) A ncak, m etn in “so y u tu so m u tlad ığı”nı söylem ek, yetersiz bir ifade olur. Geçici olarak “m etinsel gerçek”in “soyutlam a”sı di­ 86


ye adlandırdığım şeyin, h erhangi b ir özel tarihsel gerçekle öz­ deşliğinin (ya da tüm üyle rastlantısal özdeşliğ in in ) olm am ası­ nın, m etn in anlam layıcı a ra ç la n n ın k en d in e m ah su s b ir üstbelirlenim ini ürettiği ve bu üstb elirlen im in ü rü n ü o ld u ğ u n u söy­ lem ek d ah a d o ğ ru o lur. M etnin “so m u tlam a”sı işte bu üstbelirlenim de, p ek çok belirleyicisinin b u k om pleks karışım ında var olur. (M arx, Grundrisse'de soy u ttan so m u ta yü k se lm e k’ten söz ettiğ in d e, b ü tü n b ir felsefe geleneğini tek b ir fiille yok eder.) Zira edebi m etin, adeta “gerçekliğini” tem sil tarz la n n ı daha so­ m u t (M arx’in kullandığı anlam da) olacak biçim de şekillendiriyo rm u ş gibi; ters biçim de ifade edecek olursam , ideolojik belir­ len im lerin in katılığı, ad eta paradoksal biçim de “m etinsel ger­ ç e k liğ in in ” belli b ir esn ek liğ in i ve geçiciliğini g erek liy o rm u ş gibi davranır. H er şeye karşın, m etinde h erh an g i b ir şeyin vu­ k u bulabileceğini ö n e rm e k anlam ına gelm ez bu; daha ziyade, “m etinsel g erçekler”in m etinsel ideolojinin baskın talepleriyle çö zü n d ü rü ld ü g ü , yer değiştiği, y o g u n laştın ld ıg ı ve m onte edil­ diğini ve de bu geçiciliğin dolayısıyla genelde doğallaştınldığım söylem ektir. Bu tü r bir savı, m etn in b u gibi “içerikler”i yal­ nızca biçim ini p ek iştirm ek am acıyla seçtiğini sav unan Biçimci öğretiyle k arıştırm am ak gerek; zira daha so n ra savunacağım üzere, b u tü r içerik leri “seçen ” b içim lerin k e n d ileri, ideoloji dediğim iz daim a ö n ced en şekillenm iş b u lu n a n içerikten seçi­ lirler. “ld e o lo ji”n in m etin içinde “sah te-g erçek ”e başat o lu şu ­ n u n , araların d ak i üretim ilişkisinin b ir örneği, gerçekçi ku rm a­ ca geleneğinin figürler ve o laylarının sözd e “tip ikliği”nde b u ­ lunabilir. Bu tü r k arak terler ve olayların hem indirgenem ez bi­ çim de bireysel hem de tarihsel olarak tem sil edici g ö rü n d ü k le­ ri y ö n ü n d e k i H egelci önerm eyle kasted ilen şey; b u n la rın üstbelirlenm iş ü rü n le r oldukları; birçok “sah te-g erçek ” bileşenin belli b ir y er değiştirm esi ve birleşm esiyle, k arak terler ve olayla­ rın b u çeşitli etk en leri k en d i içlerinde y o ğ u n laştırm ak suretiy­ le, karşılıklı olarak alışılm adık ö lçüde y ü k sek b ir so m u tlu k ka­ zandıklarıdır. Bazı m e tin le rin , gerçeğe d iğ e rle rin d e n d a h a ço k yaklaşm ış gibi d u rd u ğ u d o ğ ru d u r. Kasvetli Ev’deki "m etinsel gerçek” d ü ­ 87


zeyi, diyelim ki B um s’ü n Sevgilim k ım ız ı, kırm ızı bir gül gibidir lirik şiirin d en d ah a yüksektir, tiki, başka şeylerin yanı sıra, bir hayli yerelleştirilm iş b ir tarihi aydınlatm aya çalışır; ikincininse, ço k so y u t b ir g ö n d erilen i vardır. A ncak, B urns’ü n şiirinin “gerçek” b ir nesn ed en ziyade belli ideolojik anlam lam a tarzla­ rın a gönderdiği, böylece gerçekten b ir sevgilisinin olup olm a­ dığının elbette hiç önem li olm adığı (ve böyle o ld u ğ u n u n bizzat şiirin biçim ince sezdi/ildiği) açık olduğu halde; aynısı, o derece açık olm asa bile, D ickens’ın rom anı için de d o ğ ru d u r. M esele, D ickens’ın “sah te-g erçek ”i daha çok öne çıkaran belli an lam ­ lam a tarzlarını (gerçekçilik) kullan m asından ibarettir; am a bu dem ek değildir ki, ro m a n ın ın hayali L ondra’sı ile gerçek Lond­ ra arasında karşılaştırm alar yap m ak gerek. Kasvetli Ev’in hayali Londra’sı; o ld u ğ u biçim iyle “V ikıorya çağı lngiltere’si”ni değil, V iktorya çağı İn g iltere’sin in k en d isin i im lem e b içim lerin d e n kim ilerini im leyen bir temsil sü recin in ü rü n ü olarak var olur. K urm aca, gerçek tarihi su n m a n ın bir yolu olarak hayali tarih ­ le alışverişe girm ez; gerçek tarihin özel b ir ideolojik yctşanf ı’sım tartıştığı için o n u n “ta rih ”i hayalidir. Bu bakım dan m etni, salt id e o lo jin in ürünü o la ra k d e ğ il, id e o lo jin in zorunluluğu o la ­ rak d ü şü n m e k yararlı o lu r - am a am pirik anlam da değil, ç ü n ­ k ü edebiyatsız ideolojiler elbette ki var olm uştur; fakat kurm acanm , ideolojinin k en din i eksiksiz gerçekleştirm esi olm ası, bu tü r eksiksiz b ir k en d in i g erçekleştirm enin alacağı tek m an tık ­ sal biçim olm ası b ak ım ınd an teorik anlam da. Bu da kurm acam n “g erçek d ışı” o lm asın d an , böylece “yanlış b ilin ç ” için u y ­ g un bir araç o lm asın dan ö lü rü değildir k uşkusuz; daha ziyade, bir to p lu m u n k en d ine dair tem sillerini yeniden inşa edebilm ek için, bu tem silleri tekil “gerçeklikler”inden koparm a ve onları ru tin olarak yaşananın basit bir yeniden ü retim in d e eksik olan kapsam , değiş-ıokuş, ek on om i ve esnekliğe, hayali olm aları se­ bebiyle, o lanak veren d u ru m la r biçim inde harekete geçirm e ge­ reğiyle en so n u n d a karşılaşacağım ız içindir. Edebi m etin d e gerçek b ir d oğ ru d an gönderm e b u lu n m am a­ sı, b u konu d ak i en belirli olguyu m eydana getirir: kurm acalığtnı. Bu n o k tad a bildik so ru n la r vardır: b ir yanda p ek çok “olgu­ 88


sal” ham m addeye sahip, daha çok ku rm aca diyeceğim iz m etin ­ ler, ö b ü r y anda önem li k u rm aca u n su rla rı o lan daha çok “ol­ gusal” diyeceğim iz m etinler. Fakat k urm acalıgm edebi m etnin en genel k u ru c u u n su ru o ld u ğ u n u ve de b u n u n m etn in olay­ lar ve tep k ilerin in düz-anlam lı ku rm acalığm a değil (çü n k ü ta­ rihsel b ak ım d an d o ğ ru olabilirler pekâlâ), b u tü r ham m addele­ ri üretm e tarzlarına gönderm e yaptığını söylem ek şim dilik ye­ terli olacaktır. Şairin öznel yaşantısı, şiir biçim inde üretildiğin­ de “k u rm aca” o lu r - özgün bir üretim tarzı farklı bir nesneyi or­ taya çıkardığında, dikkatim izi y aşan tın ın biyografik doğruluğu ya da ö n em in e değil, yaşantının d ah a genel b ir tarihe dair bir tem siller y apısının parçası olarak işlevine çeker. (Belli başlı sa­ n a tla rın “evrensel o ld u ğ u ” yolundaki geleneksel anlayış k u şk u ­ suz, başkalarının yanı sıra, bu olgudan doğar.) Bu estetik üre­ tim tarzın ın tem el k u ru cu u n su ru , daha önce işaret ettiğim gi­ bi, im lem e p ratiğ in in gösterilen ü zerin d ek i belli bir egem enli­ ğ id ir (veya “aşırılığ ı”); öyle ki, g österilen d a h a “so y u t”, fara­ zi veya sanal oldukça, anlam lam a tarzı b u n a k o şu t olarak daha çok ön e çıkar. G eleneksel olarak “tip ik ” edebi söylem diyebi­ leceğim iz şey - e n azından bu tü r söylem h ak k ın d a yaygın ola­ rak d ü şü n ü le n şey: “şiirsel”- gösteren ile g österilen arasındaki kural-k o y u cu ilişkilerin bu tü r bir “altü st o lu şu ” ile tanım lanır. Bu altü st o lu şu n so n u cu , dolayısıyla, anlam lam a pratiğini, Biçim cilerin dilinde y aşantının “yabancılaştırılm ası”denilen şeyi3 üretecek k ad ar v urgulam ak ve yo ğu nlaştırm ak tır. B unu b ü tü n edebi söylem tü rleri için söyleyem eyiz: sözgelim i, çoğu gerçek­ çi veya h erh an g i b ir doğalcı dil için geçerli değildir bu. Fakat “şiirsel” dil, gerçekçi veya doğalcı m e tn in de, daha az açıktan olsa bile, paylaştığı gösteren ile gösterilen arasındaki bir ilişki­ yi açığa çıkarır yine de. “Sen ki sü k û n e tin hâlâ el değm em iş ge­ lin isin ” gibi b ir ifade besbelli edebi söylem e ait o lduğu halde, 3

Eagleton'ın burada gönderm e yapııgı, Rus biçim cilerinden V. Şklovski’nin dcJamiliarisation veya estrangement terim i, T ürkçe'ye d aha önce "farklılaştırm a" veya “yabancılaşum ıa" diye çevrilm iştir (bkz. T zvetan Todorov, yazın Kura­ mı: Rus Blçımcileriıım metinleri, çev. M ehm et Rifat-Sema Rifat, İstanbul YKY. 1. bs.: 1995, s. 72); M arksist yabancılaşma kuram ıyla kanşm am ası için, biraz m uğlak da olsa '‘farklılaştırm a" terim ini tercih ettik - ç.n.

89


“Bir sü re so n ra çıkıp h astan ed en ayrıldım ve yağm urda yü rü y e­ rek otele geri d ö n d ü m ” gibi bir ifadenin, bağlam ına bağlı ola­ rak, öyle olabileceği gibi olm ayabileceğini söylem ek istiyorum sadece. A slında h er iki ifade de, gerçek b ir özel gönderileni ol­ m ayan edebi söylem lere aittir; ilk ö rn ek te b u y o k lu k , gerçek b ir n esn ed en y o k su n o ld u ğ u n u bizzat u n su rların ın iç orantısızlığıyla açığa v uran m etn in özün e nakşedilir, “g erçek”ten göre­ li özerkliğini, ö n erm esinin biçim sel yapıları içinde g u ru rla ilan eder. Bir tü r sessizliğe gö nd erm e yapan da “şiirsel” söylem in iş­ te bu belagatidir. Ö te yandan, gerçekçi düzyazı, h er aşam asında gerçek b ir özel gönd erilen e sahipm iş “gibi yapar”, am a eksiksiz söylem (ro m an ) statü sü yle o iddianın foyasını m eydana çıkar­ m ak tan başka bir şey yapm az. Bu anlam da “şiirsel” o n u n giz­ li hak ik atid ir, kendi m ikro-yapılarında gerçekçi yapıtın m akroyapısal doğasını teşh ir eder. G ö steren ile g ö sterilen arasın d ak i edebi ilişkiler, değişm ez b ir m u tlak olarak v ar olm az. T ersine, Roland B arthes’ın Tası­ nın Sıfır Derecesi'n d e4 F ransız edebiyat ta rih in in belli b ir d ö ­ nem i için gösterdiği üzere, estetik ideolojinin belirlenim lerine göre değişim ve evrim geçirirler. Bir m etin, gösterilenini k ö k ­ lü biçim de deform e edecek, u zak laştıracak ve farklılaştıracak kad ar g ö steren lerin i “ön e çık arabilir”; veya “içeriği”n in m an ­ tığına g ö rü n ü şte alçak g ö n ü llü b ir u yg u n lu k içinde, bu aşırılı­ ğı tam anlam ıyla dizginleyebilir. Bu estetik karşıtlık, sanki ilk m etin zo ru n lu olarak “ilerici”, İkincisiyse kaçınılm az biçim de “gerici”ym iş gibi, siyasal b ir karşıtlık olarak yo ru m lam ak y a n ­ lış olur. Farklılaştırm a, b ir ideolojiyi gerici am açlarla canlandı­ rabilir; k o ııform isı, “sayd am ” m etin de “u yum g ö sterd iğ i” şe­ yin ışığında yarg ılan m alıd ır kısm en. F akat k arşıtlık, bazı m e­ tin ler nesn elerin i gerçekten uzaklaştırırken diğerlerinin n esn e­ sine g erçekten uy u m g österd iğini ileri sü rü yorsa, h e r d u ru m ­ da yanıltıcıdır. H er iki ifade, altern atif estetik so n u çların m eıaforik betim lem eleridir: m etin , ideoloji ve tarih arasında değiş­ m iş b ir genel ilişkiyi dile getirm ezler. H içbir m etin tam a n la­ m ıyla “k en d isini içeriğine u y d u ra m a z ”, gö sterenlerini b u n la r­ 4

90

Türkçesi: T ah sin Yücel, İstanbul, Metis, 2006 - ç.n.


dan farklı olan b ir gösterilene eşitleyem ez; söz k o n u su olan şey, m e tin ile ay rılab ilir b ir g ö sterilen arasın d ak i ilişki değil, metinsel im lem e (ki hem “b içim ” h em de “iç e rik ”tir) ile ideolo­ ji dediğim iz d ah a yayılm acı olan an lam lar arasın d aki ilişkidir. H er ne k ad ar belli m etinlerde böyle b ir pratik , pekâlâ ideolojiy­ le k end in e özgü bir ilişki ü reteb ilir ve o n u n tarafından üretile­ bilirse de, b u ilişki m etn in anlam larını n e k ad ar açıkça öne çı­ kardığ ın a b ak ara ölçülebilecek b ir ilişki değildir. Zira, yinele­ yecek olursam , “düzyazısal” m etin bile - h e r aşam asında olm a­ sa d a - şiirin gözler ö n ü n e serdiği g ö steren in gösterilen ü zerin ­ deki egem enliğini yeniden üretir. D üzyazı b u n u b ü tü n yapısın­ da -y a ln ız c a d ü zy azın ın h içb ir özel g ö n d erilen i olm adığı için m ü m k ü n olan güçlü b ir görece özerkliğin tanım ladığı u n su rla­ rın ın iç d a ğ ılım ın d a - yeniden üretir. E debi eserin “g ö sterilen i”ni tam o larak n ey in m eydana ge­ tirdiği k o n u su n d ak i olası b ir belirsizliği çözm ek kalıyor geriye. M etnin içindeki gösterilen, benim m etn in “sah te-g erçek”i dedi­ ğim şeydir - m e tn in “k o n u ” etLiği hayali d u ru m lard ır. Fakat bu sahte-gerçek, tarihsel gerçekle d o ğ ru d an doğ ru y a ilişkilendirilm em elidir; sahte-gerçek, d ah a ziyade, m e tn in b ü tü n anlam lam a sü recin in b ir so n u c u veya y ü zü d ü r. B ü tü n b u sü recin im ­ lediği şey, k en d isi de tarihe dair b ir an lam lam a olan ideoloji­ dir. Burada söz k o n u su olan ilişkiler basit b ir diagram la açıklı­ ğa kavuşturulabilir:

TAR1H

“P ro lo tip ik ” edebi söylem de gösteren ile gösterilen arasında­ ki ilişkinin “altü st o lu şu ”, bir b ü tü n olarak o söylem le ideolo­ ji arasındaki ilişk in in b ir so n u c u d u r. M etn in h am m addeleri ta­ rih seld en çok ideolojik o ld u ğ u için d ir -a d e ta m etin kendisiy­ 91


le tarih arasında açtığı u ç u ru m d a var olduğu iç in d ir- ki, m etin özel bir gerçek g ö n d erilen d en m ah ru m d u r ve bu eksikliği biz­ zat yapılanışım n görece özerkliğinde sergiler. “Şiirsel” m etin de bu eksikliği gösteren ve gösterileni orantısızlaştırm asıyla sergi­ ler; so m u t b ir tarihsel n esn en in y o k lu ğ u n u belli eden bu orantısızlık, bizzat anlam lam a sü recin in “sahte-gerçek” karşısında­ ki ü stü n lü ğ ü y le açığa v u ru lu r. N e var ki, m etn in işlediği ideoloji ve bu işlem e süreci k o n u ­ su n d a d ah a açık olm am ız gerek. M eseleyi bu şekilde ifade et­ m ek zaten yanlışlanm ayı göze alm ak dem ektir, ç ü n k ü m etnin yaptığı iş, d ah a son ra tartışacağım üzere, kendisine dışsal olan ideolojik ham m ad d eleri basitçe “k ab u llen m ek” değildir. İdeo­ loji m etinden önce var olur; fakat metnin ideolojisi, deyiş y erin­ deyse, ideolojinin k e n d isin in ö n ceden ü zerin d e d ü şü n m ed iğ i biçim lerde ideolojiyi tanım lar, o lu ştu ru r ve işler. “M etnin ide­ olojisi” diye adlandırabileceğim iz özel ideoloji ü retim in in hiç­ b ir ö n -v aro lu şu y o k tu r. B urada söz k o n u su olan, aslında, bir ikili ilişkidir - b ir tek m etin ile ideoloji arasındaki nesnel ola­ rak belirlen eb ilir ilişki değil, aynı zam anda (ve eşanlı olarak) bizzat m etin tarafından “öznel olarak ” g u ru rla ilan edilen, sak­ lanan, sezdirilen veya m istifiye edilen ilişki. H er m etin , önce­ d en ne ö lçüde var o ld u ğ u n u göstererek (T rollope’u n karşısına M allarm eyi k o y u n ), k endisinden önce var olan ham m addeyle ö rtü k bir ilişki sergiler. Bu ilişki de z o ru n lu olarak tek bir iliş­ ki değildir: zira bir yapıt öğelerinin b ir kısm ında önceden-varolana bağım lılığım , sırf geriye kalanlarda katıksız bir özerklik b u lu n d u ğ u n u ileri sü reb ilm ek için kabul edebilir. "M eıin -ö n cesi” id eo lo ji, çeşitli b içim lerd e s u n a r k en d isin i yapıta: “olağan d ild e ”, onaylanan sim ge ve uzlaşım , algısal alış­ kanlık kodları, diğer yapıntılar. D aha biçim selleşm iş yollarla da su n ab ilir kendisini: “olağan d il”e hem n ü fuz eden hem de o n ­ dan belirgin anlam so m u tlu k ları halinde doğan özel estetik, si­ yasal, elik ve diğer tü rd en form üllerle. Y apıtın bu tü r form ül­ lerle görece dolaysız ilişkiler kurabilm esi, gözden kaçırılm am a­ lıdır. İd eo lo jin in ço ğ u n lu k la m etn e k en d isini kateg o rid en zi­ yade “yaşam ”, kav ram lar sistem inden ziyade yaşan tın ın dolay­ 92


sız ham m addesi olarak su n d u ğ u d o ğ ru d u r. F akat H ıristiyanlık, y en i-k lasik çilik , Sıalinizm edeb iy atın ın b ü y ü k b ö lü m ü ; id eo ­ lojinin m etn e görece “katıksız” biçim de, kategorilerini “yaşan­ m ış o lan ”ın zo ru n su z lu k la n n d a n belli ö lçü d e koparacak şekil­ de sayıp d ö k erek girm esine izin verir. Bu tü r d u ru m lard a, aşa­ ğ ıdakiler arasında alışılm adık derecede d o ğ ru d an ilişkiler göz­ lem leyebiliriz: (i) (ii) (iii) (iv) (v)

“G en el” ideolojik kategoriler “G en el” ideolojik söylem ler E stetik ideolojik kategoriler E stetik ideolojik söylem ler M etin.

Sözgelim i, Sıalinizm örn eğ in d e, estetik k ateg o riler (“sosya­ list gerçek çilik ”) “genel ideoloji”yle k en d in e m ah su s bir doğ­ ru d an ilişkiye sahiptir; “g enel” ideolojik tarzları taklit etm ek ­ ten başka b ir şey yapm ıyorm uş gibi d u ra n estetik söylem tarz­ ları üretir. A ncak, böyle bir yapıtla bile, m etinsel söylem in ide­ o lojik söylem e indirgenmesi söz k o n u su olam az. Bir ideoloji­ nin kategorileri m etn in dolaysız h am m ad d elerin i o lu şturan bir dizi id eo lo jik an lam ü re tir; b u a n la m la r id eo lo jik kategorile­ rin so m u t b ir “üreLimi” olarak g örülebilir. M etnin incelenm e­ si, bu tü r k ateg o rilerin ü re tim in in in celen m esid ir - ideolojik ü retim in k a re sin in analizidir. G örece “k a tık sız ” ideolojik ya­ pıtta, ideolojik söylem ler, k endilerini ortaya çık aran kategori­ lere “geri çevrilm iş” görünecek biçim de üretilir. Hegelci m ana­ da, m e tn in h am m ad d elerin i “tü m elleştird ig i” , özelin içindeki geneli keşfettiği anlaşılm am alıdır b u n d an . Bu tü r bir yapıt, ide­ olojisini özeli genele “y ü k seltm ek ” suretiyle değil, m etnin ide­ oloji ü zerin d ek i işlem lerinin k en d in e ö z g ü lü ğ ü y le -sa n k i basit bir “tak lit”m iş gibi gö rünm esini sağlayan b ir dizi d ö n ü şü m ve yer d eğ iştirm ey le- açığa çıkar. N e v ar ki, ü re tim için k u lla n ıla n h a m m a d d e le rin daha be­ lirgin b içim d e “y ü rü rlü k te k i” -d o la y sız y aşan tıd a k en d iliğ in ­ d en gizlenen, dolayısıyla da k e n d i k ateg o rik y ap ısının “b ilin ­ cinde o lm ay an ”- ideolojiye ait o ld u ğ u m e tin le r vardır b ir de. 93


İdeoloji b u nok tad a m etne b ü y ü k ölçüde işlenmiş, m etn in d ö ­ n ü ştü rü c ü işlem leri için hazır halde gelir. Edebi eserin “olağan d il”le ilişkisi b u n o k ta d a ö n em lidir, zira ideoloji “o lağan dil” içinde ü retilir, taşın ır ve doğallaştırılır; m etn in bu dille ilişki­ si de ideolojik d o ğ asın ın canalıcı b ir göstergesidir. O lağan dil­ le “ilişkisi” d o ğ ru d an bir olum suzlam a olanlar -sözg elim i, em peryal b ir yönetici sınıfın yabancı dilinde yazılm ış o la n la r- bir yana, h er m etin ait o ld uğ u to p lu m u n o rtak söylem iyle b ir iliş­ ki y ü rü tü r. Fakat ortak söylem i yeniden ü retiyorm uş gibi g ö rü ­ nen (“g ö rü n e n ”, ç ü n k ü bu da bir uzlaşım dır - bu tü r bir m et­ n in nasıl o k u n acağ ın ı da öğrenm em iz g erekir) m e tin ile, b iz ­ zat araçları b u tü r bir sözü k ökten d ö n ü ştü ren bir yapıt arasın­ da apaçık bir fark vardır. D ar anlam ıyla b ir dil m eselesi de de­ ğildir b u yalnızca: zira m etin d e olup biten h e r şeyin dilde vu­ k u b u ld u ğ u n u söylem ek, dünyada h er şeyin T anrı’n ın sayesin­ de olup b ittiğini söylem ekle eşdeğerlidir. Bu tü r bir yargı, kendi k en d in i geçersizleştirecek ve h e r şeyi tam da önced en olduğu gibi bırakacak k ad ar genişletilebilir. The Faerie Queene ve Fin­ negans W ake'in dilsel araçları, ideolojik “söylem ler”in daha ge­ niş anlam d a b ir dizi d ö n ü şü m ü n e işaret eder: algılam alar, ka­ buller, sim geleştirm eler. Bu noktada, zaten-üreıilm iş olan kate­ gorilerin üretim i estetik ideolojinin işleyişiyle başarılır; m etnin ideolojiyle gerçek ilişkisinin işte bu ü retim in kendisiyle çarpı­ m ında, k aresinde yattığı ileri sürülebilir. Biçimsel araçları üze­ rin d en , m etin kendisiyle ideoloji arasında d ö n ü ştü rü c ü b ir iliş­ ki k u rab ilir ki, bu da için den çıktığı ideolojinin genel gizli konturlarım algılam am ıza olanak verir. Louis A lthusser’in Lenin ve Felsefe’nin ü n lü bir pasajında sa­ v u n d u ğ u pozisyon budur: “Her ne kadar sanaun ideoloji ile ilişkisi bütünüyle özel ve öz­ gün ise de, g e rç e k sa n a tı id eo lo jiler a ra sın d a s a y m a m ... Sanat (sahici sanattan söz ediyorum , vasaı yahut vasatın alundaki ya­ pıtlardan değil) bize d a r a n la m ıyla bir bilgi vermez, dolayısıyla bilginin (m odem anlamıyla: bilimsel bilgi) yerini tutm az, ama sanalın bize sunduğu şey, yine de bilgiyle özgül bir ilişk i yürü­ 94


tür. Bu ilişki, bir özdeşlik değil, farkldık ilişkisidir. Açıklaya­ yım. Sanatın ayırıcı niteliği, gerçekliğe g ö n d e rm e y a p a n bir şe­ yi ‘görmem izi’, ‘algılamamızı’, ‘hissetmemizi’ sağlamasıdır... Sa­ natın g ö rm em izi sağladığı şey... ideolojidir, sanatın kendisinden doğduğu, içinde yıkandığı, sanat olarak içinden sıyrılıp çıktığı ve gönderm ede bulunduğu ideolojidir... Balzac ve Soljenitsin bi­ ze yapıtlarının sürekli gönderm e yapuğı ve yapıtlarını sürekli olarak beslemiş olan ideolojinin bir ‘görünüm ü’nü verirler; ya­ pıtlarının içinden çıktığı ideolojiden bir adım g eriye ç ek ilm e y i , ara la rın d a m esafe b ıra k m a y ı öngören bir görünüm dür bu. Söz

konusu romancılar, kendilerini kuşatan o ideolojiyi, bir bakı­ ma içeriden algılamamızı (bilmemizi değil) sağlar... ”5

D ü şü n d ü rü c ü , am a yeterli olm ak tan k esinlikle uzak bir açık­ lam a bu. H er şeyden önce, “g erçek” ve “sah ici” sanat kaçam ağı, kendin e özgü tarzda da olsa, en az Lucien G old m an’ın “geçer­ li” m etin kavram ı kadar b u lan ık ve belirsizdir. H er iki du ru m d a da, bu tü r san at yapılarının bilim sel açıklam ası olm a iddiasın­ daki şeye gayrı m eşru şekilde b ir değer yargısı so k u ştu ru lu r (ya da o n d an sin sice elde ed ilir). B urada b etim len en sürecin ger­ çekleşm esi estetik “sahicilik” için kurucu nitelik te m idir, yoksa “sah icilik leri” başka, burada incelenm em iş ö lçütlerle değerlen­ dirilecek y ap ıtlard an m ı ileri gelir bu gerçekleşm e? Yapıt içinde yıkandığı ideolojiyi algılam am ıza o lan ak verdiği için mi “ger­ çek ” san attır, bu d u ru m d a nasıl estetik b ir yargı o lu r bu? Yok­ sa o m esafe koym a, başka belirleyicileri olan b ir değerin so n u ç ­ larınd an b iri m idir? Ayrıca, bu m esafe koym a işlem i tam ola­ rak nasıl başarılır? Pierre M acherey, m etn in ideolojiye verdiği biçim in so n u c u o ld u ğ u n u öne sü rerek savı g eliştiriy o r;5 fakat m eseleyi o rada bırakm ak, biçim ciliğe im an etm ekten başka bir şey değildir. Zira m etn in ideolojiyle ilişkisinin önem li ölçüde m etnin biçim lerince etkilendiği doğru olm akla birlikle, doğru­ n u n tam am ı değildir. A lthusser ve M acherey, m etni b ü sb ü tü n ideolojik olm a u tan cın d an bedeli neyse ödeyerek kurtarm ak isti­ 5

/.enin anıl Philosophy (Londra, 1971), s. 203-4. (Türkçesi: Lenm ve Felsefe, çev. B. Aksoy, M. Belge, E. T ulpar, İletişim Yayınları, 2004.)

6

Pour urıe theorie de la production litterairc (Paris, 1974), s. 77-83.

95


yor gibidir; “içsel m esafe koym a” ve sanatın ideolojiye “aşkınhgı" gibi yaygın kabul gören anlayışlar arasındaki farkı reto rik ­ ten ibaret bırakan b u lan ık m ecazlı dile ( “g ö nderm e y ap m a k ”, “g ö rm ek ” , “geri ç e k ilm e k ”) b a şv u rarak an cak yap ab iliy o rlar b u n u . A deta estetiğe hâlâ ned en olduğu bilinm ez ayrıcalıklı bir statü verilm ek isten m ek ted ir, am a b u defa uıatıa sıkıla d olam ­ baçlı olan b ir üslupla. E ğer “g erçek” sanat ideolojiler arasında sayılm ayacaksa, to p lu m sal o lu şu m içinde A lthusser’in ek o n o ­ m ik, siyasal ve bilim sel kategorilerine ek olarak, ayrı bir bölge mi o lu ştu rm ak tad ır? Bu d o ğ ru su estetiğe verilecek d ik k ate d e­ ğer - h a tta , ö lç ü s ü z - b ir ayrıcalık o lu rd u . G erçek şu ki, özellik­ le M acherey neredeyse biçim ci denebilecek k o n u m u n a, bizzat k endi ideoloji g ö rü şü n ü n m antığıyla sü rü k lenm iştir. Zira ide­ o lojiden “yan ılsam a” (terim M acherey’n in ) diye söz edilecek­ se. bilgi statü sü n e yaklaşabilecek b ir tü r biçim sel mise-en-scene sayesinde o lu r b u ancak. Fakat ideoloji bilgi değilse, katıksız fantezi de değildir. M etin ideolojiyle kendi biçim leri sayesinde bir ilişki kurar, am a işlediği ideolojinin niteliği tem elinde yapar b u n u . M etnin anlam lı veya geçersiz algılam alara ne kadar ulaş­ tığım belirleyen şey; m etn in ürettiği veya olanaklı kıldığı edebi biçim lerin d ö n ü ştü rü c ü işlem leriyle birlikle olm ak üzere, ideo­ lojinin niteliğidir. N e Engels Balzac’ın, ne Lenin T olstoy’u n ne de T roçki M ayakovski’n in geçerli algılam alarını, yalnızca biçi­ m in açığa çıkarıcı, farkına vardırıcı işlevine atfeder. M etin s ü ­ reci; ideolojinin m etn i ü reten biçim leri ürettiği, böylece genel olarak hem m etn i işleyen araçları h em de bizzat işlem e sü re­ cinin doğasını belirlediği sü reçtir. İdeolojiyi ü retirk en m etn in o na bir biçim verdiği d o ğ ru d u r, fakat bu biçim , M acherey’nin “ideolojiye biçim v e re n ” m etin ta rtışm a sın ın d ü şü n d ü re c e ğ i k adar keyfi değildir. Zira verilen biçim , m etnin işlediği s o ru n ­ salın “biçim i” tarafından b elirlen ir son kertede. Bu elbette ka ­ tı b ir belirlem e değildir, ç ü n k ü aynı ideoloji çeşitli edebi b içim ­ ler tarafından ü retilebilir; yine de bir dizi olası biçim i olan ak ­ lı kılarken, ö b ü rlerin i m en ed er bu belirlem e. M etnin işlediği “h am m ad d eler” k endilerini m etne belli bir “biçim ” içinde, yani F redric Ja m eso n ’ın m etn in içeriğinin “m an tığ ı” dediği şeyi kıs­ 96


m en m eydana g etiren, az çok tutarlılıkla sıralanm ış ve d ü zen ­ lenm iş b ir dizi an lam halinde sunarlar. D eyiş yerindeyse, biçi­ m in id eo lo jin in ham lığını alt etm esi gibi b ir d u ru m söz değil­ d ir - san atm y aşan tın ın “kargaşası”n a d ü z e n getirdiğini kabul eden b u rju v a eleştirisine k o şu t b ir ö n erm e o lu rd u bu. İdeolo­ ji, görece tu tarlı b ir o lu şu m d u r; böylece edebi biçim dediğim iz anlam ın yapısal tanım ve dağılım larını b ü y ü k ö lçüde belirler; am a, öte y an d an , m etn in biçim leri ideolojik içeriğin yan etk i­ si de değildir. İdeolojik içeriğin biçim i, yani ideolojik so ru n sa­ lın kategorik yapısı, tü r’ü n belirlenim i başta olm ak üzere, genel olarak m e tn in biçim i ü z e rin d e belirleyici b ir etk ide b u lu n u r. F akat m e tn in biçim i k u şk u su z m etn in türüyle ö zdeş değildir; daha ziyade o n u n benzersiz b ir üretim idir. Şayet edebi m etin ideolojik ü retim in kendisiyle çarpım ı, ka­ resi o larak g örülebilirse, b u ikili ü retim in nasıl k en d isin i kıs­ m en, adeta, geçersizleştirdiği ve bilgiye b en zer b ir şeye çevirdi­ ğini görm ek m ü m k ü n olur. Zira m etin, ideolojik tem silleri ü re ­ tirken, b u tem sillerin içinde üretildiği kategorileri özellikle yo­ ğun, sıkıştırılm ış ve tutarlı biçim de açığa çıkarır. B urada “açı­ ğa çık arm ak ” belki de yanıltıcı b ir sö z c ü k tü r, ç ü n k ü her m etin ideolojik kategorilerini yüzeyinde sergilem ez: bu kategorilerin gözle görülebilirliği, kategorilerin k en d i doğalarının yanı sıra, m etn in on ları işlem e tarzlarına bağlıdır. G erçekte, çoğu edebi eserde, ideolojik kategorileri “yaşanm ış o la n ”ın kendiliğindenliği içinde eriterek gizlem ek ve “d o ğ allaştırm ak ”, ü retim tarz­ larının b ir so n u c u d u r. Bu an lam d a, id eo lo jin in tarih e yaptığı şeyi, edebi eser ikiyle çarpar, tarih in k en d isin i doğallaştırm ak için y ararla n d ığ ı an lam ları “d o ğ al” diye e tik e tle y e rek ü re tir; am a yapıt, aynı zam anda, bu doğallığın nasıl da özel b ir ü reti­ m in so n u c u o ld u ğ u n u (rastgele oku y an göze değilse bile, eleş­ tiriye) gösterir. M etin k en d in i hem “doğal" diye h em de inşa edilm iş bir yapıntı olarak olarak sunar. Ö yleyse, karşılıklı olarak k u ru c u nitelik le olan iki oluşum u b irlik te in celem ek gerekir: m etin ta rafın d an işlenen ideoloji­ n in doğası ve b u işlem enin estetik tarzlan. Zira b ir m etin, hem gerçeğe d air u n su rla r içeren hem de o u n su rları b ü tü n ü y le ve­ 97


ya kısm en “e rite n ” bir ideolojiyi kendi işleyişiyle harekele geçi­ rebilir. T ersine, ad am akıllı “g ü çsü z” b ir ideoloji estetik biçim ­ ler tarafından bilgiye yakın b ir şeye d ö n ü ştü rü leb ilir. D aha kar­ m aşık süreçler de m ü m k ü n . Sözgelim i, Çorak Ü lke'nin diyelim ki G eorge çağı şiirin d en , ortaya atabileceği so ru ların kapsam ı ve karm aşıklığı b ak ım ın d an , potansiyel olarak daha “ü re tk e n ” b ir so ru n sald an d o ğ d u ğ u n u , fakat b u potansiyelin E liot’ın şii­ rin in m ito lo jik b içim lerinin özel b ir so n u cu olarak “tık an d ığ ı” veya bastırıldığını söyleyebilir biri. F akat b u b içim lerin so ru n ­ salın k endisinde doğal olarak var olduğu, b u sorunsalı n o rm al­ de kapsam ı d ışın d a algılara d ö n ü ştü re n şeyin şiirin yer değişti­ rici, deneysel araçları olduğu da söylenebilir. İdeoloji de estetik üretim de tip ik olarak k arm aşık oluşum lardır; öğeleri arasında birçok özel b en zerlik ve çelişki ilişkisi m ü m k ü n d ü r. A lth u sser’in ifad esin in b ir b aşka zaafı, tü k etici-m erk ezliligi diyebileceğim iz y ö n ü d ü r. A deta okur m etn in geçerliliğinin n ih ai kefilidir; ad eta m e tn in “sahiciliği”ni tem in at ak ın a alan şey, yapıtın içinde “y ıkandığı” ideolojiyi bizim (kim in?) “gör­ m em iz” ve “h issetm em iz”d ir (h ep si de kötüye alam et je st te­ rim lerid ir b u n ların ). D o ğ ru d u r, böyle bir so n u ç ü rete n şey, ya­ p ıtın kendisidir; am a b u sü recin m ekanizm aları in celen m ed i­ ği için, o d a k “o k u ru n te p k isi”ne kayar. Liberal h ü m a n ist so ­ runsal farklı b jr biçim de alıkonulur: ayrıcalıklı bir içgörü an ın ­ da bize açıklanan şey, gerçeklikten ziyade ideolojidir artık. G ö­ rece “k atık sız” id eo lo jik m e tn in , ideolojik söylem leri için d en ç ık tık la rı k ateg o rilere “g eri çev ird iğ i”ni ö ne s ü rm ü ştü m y u ­ karıda. F ak at m etin ile ideoloji arasında başka ilişkiler m ü m ­ k ü n d ü r pekâlâ: değişm ez, tarihsel o larak sabit bir ilişki söz ko­ n u su d eğ ild ir b u rad a. D iğer m etin ler ideolojik söylem leri çe­ şitli ö lçü lerd e iç çatışm a ve d ü zen sizlik sergileyecek biçim de ü retirler; estetik ü re tim in in yasalarıyla uy u m içinde, so ru n la ­ rın ın b ir “ç ö z ü m ü ”n e ulaşm a z o ru n lu lu ğ u n u n m etn e d ayattı­ ğı şu y er değiştirm e ve d ö n ü şü m le rin ürettiği b ir d üzensizlik­ tir söz k o n u su olan. Bu tü r b ir m etin d e, ideolojik kateg o rile­ rin görece tutarlılığ ı b ir gizlem e kılığında açığa v u ru lu r; m e t­ nin tutarsızlığı tarafından, yani h am m addelerini “ç ö zü m ” dog98


ru ltu su n d a işlem e çabasıyla içine sav ru ld u ğ u kargaşa tarafın­ dan açığa v u ru lu r. “Ç ö zü m ” sö z c ü ğ ü n ü p ek düz anlam ıyla alm am ak gerek b u ­ rada. “Ç ö zü m ”le dile getirilm iş b ir so ru y a verilen belirli ceva­ bı k astetm iy o ru m ; m o d ern ist ve p o st-m o d e rn ist edebiyatın d u ­ ru m u açıkça böyle olm ak tan uzaktır. S özcüklerin daha düz an ­ lam larıy la, h e r m e tin “ç ö z ü m ” b u lu n a c a k b ir “s o ru n ” olarak görülebilir; m etin sü reci de so ru n çözm e sü recid ir. D em ek ki h e r m etin , s o n ra d a n d ö n ü şü m geçiren b ir başlangıç d u ru m u önerir; h e r m etin d e b ir şey vuku bulur. Bu en çok anlatıda be­ lirgindir; an latın ın en basit yapısı, b’nin a ’yı c’ye d ö n ü ştü rm ek için araya girdiği a-b-c tipidir; an latı o lm ayan y ap ıtlar için de, hatta en özlü İm geci şiir için bile g eçerlidir bu. “S o ru n”la, m et­ n in b ir şeye dönüştürülm esi gereken ilk b aştak i ö ğ elerini kas­ ted iy o ru m ; b u d ö n ü ş tü rm e işlem iyse a n c a k kim i m etin lerd e (özellikle a n la tıla rd a ) açıkça a rlzam an lı o larak tasavvur edi­ lir. M etnin başlangıçtaki belirli öğelerinin zam ansal olarak baş­ langıçta olm aları gerekm ez m utlaka; öyle o lsalar bile, özünde “eşzam an lı” olan s o ru n çö zm en in biçim sel veya türsel b ir b e­ lirtisind en başka bir şey değildir bu. Tom Jones’u n anlatı yapı­ sı, T om ’u n Paradise HalPdaki başlangıç d u ru m u n u rom anın n i­ hai çözü m ü y le “k arara bağlanacak” olan bir dizi oluşa d ö n ü ş­ tü rü r. F akat b u artzam anlı eksen, kim i inatçı ideolojik çatışm a­ ların (ö zg ü rlü k /o to rite, kardeşlik/hiyerarşi, yardım severlik/sa­ kınganlık vb.) “eşzam anlı” bir çö z ü m ü n ü n b elirtisin den başka bir şey değildir; bu çatışm alar devrin k o m şu m etin lerinde - ö r ­ neğin Pope’u n Moral Essays’in d e - böyle d o ğ ru d a n doğruya “eş­ zam an lı” b ir biçim alır. A rtzam anlı eksen in z o ru n su z olduğu, m e tn in tü m ü y le fenom enal düzeyi o ld u ğ u n u sa v u n m ak an la­ m ına gelm ez bu; tersine, “s o ru n ”u n belli b ir kesişim de “zam andizim selleştirilm esi”, sıraya sokulm ası ideolojik b akım dan a n ­ lam lıdır. F akat “s o ru n ” ve “çö zü m ” hep b ir arada, yapıtın k e n ­ di ideolojisi ü zerin d ek i işlem tarzların ın a lte rn a tif b etim lem e­ leri o larak verilir. Y ineleyecek olursam , m e tin z o ru n lu olarak ö zgün b ir soruya belli b ir cevap verm ez; fakat “çö zü m sü zlü k ” d u ru m u n u n doğası “çö z ü m ”ü n doğası k ad ar ö n em lid ir. H iç­ 99


b ir m e tin , so n a erm e a n la m ın d a çö zü m d en y o k su n değildir: eğer “b itm iş” b ir m etin - k e s in k o n uşacak olursak başka tü rlü ­ sü de y o k tu r, ç ü n k ü elim izde olduğu biçim iyle m etn in bitm iş olm ası m e tn in ta n ım ın ın b ir p a rç a sıd ır- söz k o n u su y sa, “çö­ z ü m sü z lü k ” m u tlak a b ir anlam a gelir. T artıştığım ız şey de işte bu “çö zü m sü zlü k ”tü r, so ru n u n ortaya atılm a biçim inin belirle­ diği b ir “çö zü m sü zlü k ”. Bu anlam da, h er m etin kendi so ru su ­ n u n cevabıdır; yalnızca çözebileceği so ru n ları ö n ü n e koyar ve­ ya so ru n salın ın öğelerini kök ten sorgulam aksızın çözülm eden b ırak ır onları. Sorun ve çözüm şu anlam da eşzam anlıdır: m etin h am m ad d elerin i b izzat çözm e çabasıyla en baştan “çö zü leb i­ lir” (veya kabul edilebilir derecede çözülm ez) bir biçim e sokm ak üzere işler. Bu nedenle, m etni adeta geriye doğru oku m ak , so­ ru n ların ın doğasını “çö zü m ler”in in ışığında incelem ek ön em li­ dir. Y apıtın başlangıçtaki u n su rları göz ö n ü n d e tu tu lu rsa, ideo­ lojik olarak olanaklı “çö zü m ler”e d air b ir tipoloji bile kurabili­ riz o n lard an ; yapıt “kendi k en d in i belirler” d erken kastedilebilecek an lam lard an biri b u d u r. “G enel” ve “estetik” ideolojilerin belli b ir kesişim i içinde, m etin sel u n su rlara dair belli perm ü tasyonlar m ü m k ü n olacaktır: a ’yı k o y u tladıktan so n ra, m etin ya b’yi ya da c’yi seçebilir, am a y i seçem ez. A slında b u n d a n da m etnin ikili niteliği doğar: k arak teristik okum a deneyim i, m et­ n in askıya alm a ve iç m antık, açıklık ve kapanm a, serbest-işleyiş ve değişm ezliği bir araya getiriş tarzında yatar. Bu n o k tad a “id eo lo jik ” olan ile “estetik ” olan arasındaki ka­ palılık ilişkisini kav ram ak önem lidir. M etin ideolojik çatışm a­ ları sırf estetik olarak çözm ek için “ele alm az”, çü n k ü bu çatış­ m aların doğası bizzat içinde ü retildikleri m etinsel tarzlar tara­ fından ö n ced en b elirlen ir. Ö yleyse, m e tn in belli bir ideolojik çatışm ayı çözm e tarzı, başka b ir yerde -ö rn e ğ in m e tn in baş­ ka d ü z e y le rin d e - k en d ileri de “işlem den geçirilm esi” gereken m etinsel çatışm alar üretebilir. F akat b u n o ktada m etin ideolo­ jik çatışm ayı özgün olarak estetik so ru n ları çözm e kisvesi altın ­ da “işler”; öyle ki, m etn in so ru n çözm e süreci asla m etnin ö n ­ ceden var olan b irtak ım canalıcı ideolojik soru n lara gönderm e y ap m asın d an ib aret değildir. D aha ziyade, “id eo lo jik ” o lan ın 100


“e ste tik ” olan diye (yani sırasında ideolojik çözüm bekleyen bir estetik s o ru n ü re te n id eo lo jik çatışm an ın e ste tik b ir çözüm ü olarak vb.) k endisini gösterm esi söz k o n u su d u r (tersi de doğ­ ru d u r). İdeoloji, m e tn in biçim sel estetik işlem leri için “h a m ­ m ad d e” sağlam az; daha ziyade, m etinsel sü reç h er ikisinin kar­ m aşık b ir karşılıklı eklem lenim idir; b u eklem lenim sayesinde estetik tarzlar, ideolojik so ru n ları k endilerini yenid en üretm e­ ye m u k te d ir olacakları biçim de tan ım lar ve b elirler, am a yal­ nızca kendi ideolojik ö n k o şu lların ın ö n lerin e koy d uğu so ru n ­ larla sın ırlı ve o n lara tâbi olacak biçim de. Ç atışm a ve çözüm sü re çle rin in arızam an lıd an ziyade eşzam anlı o ld u ğ u sö y len ir­ ken kastedilen anlam lardan biri b u d u r. B ütün ü zerin d e b ir be­ lirlenim ce hem belirlendiği h em de o belirlenim i icra ettiği öl­ çüde, daim a hem ü rü n hem de ü retici, hem çıkış hem de varış noktası o ld u ğ u ö lçüde, m etn in h er aşam ası, h er m etin imgesi aynı anda “cevap” ve “so ru ”d u r, geçici b ir “çö z ü m ”ü n ağırlığı­ nı yüklendiği anda yeni çatışm a olasılıklarını h arek ete geçiren “so ru ” ve “cevap”. Öyleyse, m etn in bu anlam d a “kendi k en d i­ sini ü re ttiğ i”ni söyleyebiliriz; am a b u tü r b ir görece özerkliğe izin veren ideolojiyle sürek li ilişki içinde kendi k en d ini üretir, öyle ki kendi anlam çizgilerinin b u aralıksız çizim i ve onarınu aynı zam anda belirleyici bir ideolojinin ü retim id ir. M etnin ken­ disiyle ilişkisiniti aynı zam anda belli ideolojik so ru n larla k u ru ­ lan bir ilişki o ld u ğ u için so ru n lu olduğu da söylenebilir. Böyle­ likle m etin asla kendisiyle özdeş değildir, ç ü n k ü şayet öyle ol­ saydı söyley ecek h iç b ir şeyi olm azdı. D aha d o ğ ru su , m etn in kendisiyle özdeş hale gelme sü recid ir bu, k en d in e ilişkin so ru ­ n u aşm aya d ö n ü k b ir girişim dir; söz k o n u su so ru n da m etnin ideolojik b ir “çö zü m ”ü n y ansım asından ziyade, üretim i olm a­ sın dan ileri gelir. Bu n o k tad a, P ierre M acherey’n in yapıtına gönderm eye yap­ m a k y a ra rlı o la b ilir. M ach erey , edeb i e s e rle rin içsel o lara k u y u m su z o ld u ğ u n u , b u u y u m s u z lu ğ u n da id e o lo jiy le k u r ­ d u k la rı k e n d ile rin e özgü ilişk ilerd en k a y n ak lad ığ ın ı öne s ü ­ rüyor. Yapıtı ideolojiden ayıran u zaklık, deyiş yerindeyse, ya­ pıtı k en d isin d en ayıran içsel uzaklıkta so m u tlaşır, yapıtı d u r­ 101


m ak bileyen b ir an lam farklılığı ve b ö lü n m e sin e m a ru z b ıra ­ k ır. Y apıta id e o lo ji k o y m a k su re tiy le , m e tin z o ru n lu o lara k o id eo lo jin in e k sik le rin i g ü n ışığına ç ık a rır ve sessizlik lerin i “k o n u ştu rm a ”ya başlar. Edebi m etin, birleşik b ir anlam la-dohıluk y aratm ak b ir yana, k endisine ait çeşitli an lam lan çatışm a ve çelişkiye d ö n ü ştü re n belirli eksiklerin silinm ez izini taşır b ü n ­ yesinde. Bu eksikler -y a p ıtın “söylem edikleri"- m etni ideolojik so runsala bağlayan şeydir tam olarak; ideoloji m etinde, an lam ­ lı sessizlikler kılığında var olur. Bu d u ru m d a, eleştirinin göre­ vi, m etn in k o n u şm asın a izin vererek y ah u t zo ru n lu olarak ses­ siz geçtiği şeyleri tam am layarak, k endisini m etinle aynı uzam a yerleştirm ek değildir. T ersine, işlevi yapıtın bu eksikliğine yer­ leşm ek ve o n u teo rileştirm ek , m etn in özdeşliği ilk esin i o lu ş­ tu ra n bu “söylenm eyenler"in ideolojik z o ru n lu lu ğ u n u a çık la­ m aktır. E leştirinin nesnesi yap ıtın bilinçsizliğidir - yapıt elbette bu bilinçsizliğin farkında değildir ve olam az. M etnin “söyledi­ ği” şey şu ya da bu anlam değil, b u n la n n farklılığı ve b ö lü n m e­ sid ir tam olarak: m etin çoğul an lam ların ı bölen ve b irleştiren uzam ı eklem ler. E leştirinin görevi, m etn in böylelikle nasıl ide­ olojiyle olan ilişkisince “k em irild iğ f’ni, o ideolojiyi ınetne yer­ leştirerek yapıtın nasıl da ideolojinin tarihle ilişkisinin ü rü n le ­ ri olan b u boşluk ve sınırlara sü rü k len d iğ ini gösterm ektir. Bir ideoloji, sözü edilm em esi gereken kim i şeyler b u lu n d u ğ u için var olur. İdeolojiyi b u şekilde yapıta yerleştirerek, m etin kendi eklem li sö ylem inin tem eli olan eksikleri aydınlatm aya başlar. B unu yaparak da, b u söylem in ü rü n ü o ld u ğu ideolojiden bizi “k u rta rm a ”ya yardım cı olur. Bu n o k tad a, M acherey'nin b u ifadelerinin M arksist eleştiriy­ le bu eleştiri içinde anlam lı b ir sessizlikle geçilen b ü y ü k bilim adam ı (F reu d ) arasın d a b ir karşılaşm a olanağını önerdiği, kay­ dedilm eye değer: Düş Yorumları ve başka yerlerde, F reu d düş y o ru m c u su n u n d ü şü n gizil içeriğini açığa çıkarm ak için gö rü ­ nen içeriğine n üfuz etm esi gerektiğini savunur. F akat basit bir h e rm e n ö tik a lıştırm a d eğ ild ir bu, ç ü n k ü y o ru m c u n u n g ö re­ vi çarpıtılm ış b ir m etn in anlam ın ı çırıl çıplak bırak m ak değil, bizzat metin çarpıtma sürecinin anlam ını gözler ö n ü n e serm ek ­ 102


tir. Bu d em ek o lu y o r ki, psikanaliz F re u d ’u n “düş işleyişi”ni, yani d ü şü n fiili ü re tim sürecini y en id en inşa etm elidir. Bu tam da, d ü şü n “h a k ik a t”i çarpıtm asında yatar. Y orum cu, F reu d ’un “d ü şü n ü st k a tm a n ı” dediği şeyi soym alıdır aslında; b u katm an, d ü ş g ö ren in u y an d ık ta n so n ra b ilin cin in d ü şü ikinci kez işle­ m esinin so n u c u d u r; am a b u soym a işi, d ü şü n “d e rin ” katm anı­ na, kılık değiştirm iş olarak gizil b ir içeriği dile g etiren sim gele­ re ulaşm ak için hazırlık niteliğindedir. F re u d ’u n söz ettiği “d ü şü n ü st k a tm a n ı” d ü şü sistem leştir­ m ek , b o ş lu k la rın ı d o ld u rm a k ve ç e lişk ile rin i d ü z e ltm e k ve d ü şte n g ö rece tu ta rlı b ir m etin ü re tm e k için v ar o lu r. F akat b u n u n a ltın d a , d ü ş ü n k e n d isin in y o ru m a d ire n e n , sa k a tla n ­ m ış, b ö lü n m ü ş, bitm em iş ve gerçek m e tn i yatar; direniş, has­ tanın tere d d ü tlü ve dolam baçlı çağrışım larında, m etninin bel­ li k ısım larını u n u tu ş u n d a kendini gösterir. Bu d iren iş baskısı, F re u d ’a gö re, d ü ş ü n y aratılışın ın b izzat k ö k ü n d e b u lu n u r ve “en iyi d ü şlerin bile sürekliliğini bozabilen b o şlu k lar, k aranlık­ lar ve k a r ış ık lık la r ın so ru m lu su d u r. Ç arp ıtılm ış ve sakatlan­ m ış m etin olarak düş, anlatım ın ı arayan b ilinçdışı m alzem e ile ideolojik sa n sü rü n araya girişi arasındaki b ir çatışm a ve uzlaş­ m adır. B u n u n tipik so n u cu , bilinçd ışın ın istediği şeyi söyleye­ bilm esidir, am a istediği şekilde değil de yum uşatılm ış, çarpıtıl­ m ış, belki tan ın m az hale gelm iş bir biçim içinde. Bu u y um suz­ luk , özellikle d ü ş ü n boşluk ların d a k en d in i gösterir: “m etindeki k o p u k lu k la r,” d iy o r F reud, “y o ru m u n e g o n u n ü rü n ü olsa bile egoya yabancı olanı yendiği yerlerd ir.” F reu d ’u n “d ü şü n üst k a tm a n ı” kavram ı, M acherey’n in “n o r­ m atif” eleştiri dediği şeye d en k d ü şü y o r galiba: yani m etni ol­ du ğu gibi kabul etm eyi reddeden, m etni olabileceği şeyin yuvar­ lanm ış, ideal yapılandırm asıyla karşılaştırarak “d ü ze lten ”, ö n ­ ceden b elirlen m iş yarım ve çatışm ak varlığını yadsıyan eleşti­ riye. M etni k en d isin i “ö n celey en ” b ir ideal n e sn e n in (m etn in saptığı ebedi h ak ik at veya öz olarak m e tn in içinde b u lu n a n bir idealin) salt k u rm aca provası olarak k avram ak suretiyle, “n o r­ m a tif’ eleştirin in k en d in e m ah su s d av ran ışı y ap ıtın kenarına b ir “D aha iyi olabilirdi” n o tu dü şm ek tir. Böylelikle “n o rm a tif’ 103


eleştiri yanılsam ası, yapıtı k endiliğinden verili olarak “alım lay an ” am p irist yanılgının yer değiştirm esinden başka bir şey de­ ğildir: “n o rm a tif’ eleştiri m etni daha iyi tük etilebilir hale getir­ m ek için ele alıp değiştirir. Öyleyse, d ü şü n ü st katm anı, “n o r­ m a tif’ eleştirinin tanım ladığı ve adeta m etn in kendi k en d in i ta­ nım ladığı biçim iyle edebi m etn e benzer: m eın in b ü rü n m e k “is­ ted iğ i” b iç im d ir bu , yan i k en d iliğ in d en , b itm iş ve dolayısıyla ideolojik. Buna karşılık, gerçek düş m etni, bilim sel eleştirinin tanım ladığı biçim iyle edebi m etne den k düşer: dolayısıyla da bu biçim iyle edebi m etin k end inin “b ilin cinde d e g if’dir, doğ­ ru d a n doğruya söz edebileceği, am a an cak k endi sakatlanm ala­ rı içinde dışa vurabildiği ideolojiyle ilişkisi k u rar o nu. F re u d da M acherey de m etn in boşlukları ve su sk u n lu k la rın ı söz ko n u su söylem i ü re tim koşullarına bağlayarak açıklar: F reu d ’u n d ü şü n anlam ını başka bir yere, kendisinin dışına, ü rü n ü olduğu yapı­ n ın içine yerleştirm esini yo ru m lark en M acherey, bu k o şutluğu kendisi çizer. H em d ü ş hem de edebi m etin örneğinde, bu y a­ pı söylem in içinde “m ik ro k o zm ik o larak ” var olm az, söylem i asim etrik o larak parçalayan şeydir o; ideoloji m etin d e bir d ü ­ zensizlik biçim i olarak kendini gösterir. Bu d u ru m d a, eleştiri­ n in de düş y o ru m u n u n da görevi, m etn in söylem eden söz etti­ ği şeyi ifade etm ektir: d ah a açık bir dille, bu parçalanm ış söyle­ mi ü reten çarpıtm a m ekanizm alarını incelem ek, m e tn in bir iç y er-değiştirm eden m u zd arip olm asına neden olan işleyiş sü re­ cini, m e tn in k en d i olanaklılık koşullarıyla ilişkisi sayesinde ye­ n id en inşa etm ektir. Belki F re u d ’u n söz ettiği “d ü şü n ü st k atm an ı”, “fenom enal m etin ” denilebilecek şeye d en k düşüyor: yani kendini o k uyan göze sü rek li “o k u n a b ilir” m etin olarak “kendiliğinden" su n a n şu kendisiyle tu tarlı anlam la-doluluga. Burjuva ideolojisi için­ de o k u ru , b ü tü n ü y le tem ellük edilebilir bir anlam ın ayrıcalık­ lı u zam ın ın m erk ezin e yerleşm iş, kendisiyle bir o kadar tutarlı “ö zn e” olarak k u rm a k suretiyle üzerine d ü şen rolü oynayan da işte b u m etn in fenom enal m evcudiyetidir. Fakat bu fenom enal m evcudiyetin “ç ap razın d a”, “gerçek” m etin, yani “fenom enal” m etn in sü re k li k ay n aştırm ak suretiyle gizlem ek ü zere var o l­ 104


duğu söylem kurulabilir. E leştirm en, m e tn in terapisti değildir elbette: görevi m etn i iyileştirm ek veya tam am lam ak değil, ne­ d en öyle o ld u ğ u n u açıklam aktır. Yine de eleştiri ile dü ş anali­ zi arasındaki analoji zihin açıcı b ir k arşılaştırm adır, özellikle de söylem tarzları olarak m etin ile d ü ş arasındaki benzerliklerden ö tü rü . H er iki d u ru m d a da düş analizi ve eleştiri ile üretim ko­ şulları arasın d ak i so ru n lu ilişki, doğası gereği m uğlak bir söy­ lem üretir; şöyle ki, F reu d ’u n d ü ş araçlarını n itelem ek için k u l­ landığı terim ler “ed eb i” n itelik leri akla g etirir: y er değiştiren anlam sal v u rg u ları b u lu n a n gram ersiz b ir dil olarak düş, “birbirleriyle gevşek ilişkileri olan y o ğ u n laştırm alar”la, tem el m an­ tıksal k u ra lla rın askıya alın m asın ı g erek tireb ilecek h am m ad ­ de h arm an lam ası ve sıkıştırm asıyla işler. A nlam ın yer değiştir­ m esi ve silin m esin e elverişli b ir m u ğ la k lık tır b u ve dolayısıy­ la edebi m etin için de aynı ö lçüde elverişli b ir tarzdır. M etnin “gerçek”ten b ir hayli görece özerkliğinin b u n u n tipik somutlaş­ ması, an lam ların k en d in e özgü biçim de ü stb elirlen m iş yoğun­ laşm ası o ld u ğ u n u y u k a n d a sav u n m u ştu m ; fakat b u yoğunlaş­ m a aynı zam an d a edebi dilin p ro to tip ik olarak m uğlak, çogulanlam lı olm asın a n ed en o lur. Ç ü n k ü edebi söylem in özel bir gerçek g ö n d erilen i y o k tu r; söylem in an lam ları, söylem in ide­ olojiyle ilişkisinin zam an zam an yol açtığı anlam yer değiştir­ m eleri ve silin m elerin e o lanak verecek b içim d e çoğul ve k ıs­ m en “açık ” kalır. M acherey’n in m elin-ideoloji ilişkisiyle ilgili anlayışı, üretken ve fikir verici bir anlayıştır; fakat aynı zam an d a “k ısm i” o ld u ­ ğ u n u söylem ek gerek. M erkezi b ir yer tu ta n “y o k lu k ” kavram ı, M acherey’nin y apıtında M arksist ve yapısalcı d ü şü n ce u n su rla­ rı arasın d a teo rik b ir bağ işlevi g örür: kısacası, M acherey’nin, yapının g ü çlü özerkliğini ko ru y u p , o n u tarihle ilişkilendirm esine olan ak verir. Bir başka deyişle, edebi dile ilişkin özü itiba­ riyle biçim ci olan b ir teori, tarihsel m ateryalizm le birlikte yaşa­ yacaksa, 1920’lerdeki Rus edebiyat tartışm aları b ir çırpıda aşı­ lacaksa, m u tlak a gerekli b ir kavram dır. Fakat y ap ıtın özdeşliği bü tü n ü y le ne olm adığıyla oluşturu lacak sa, b u n d a, gariptir, Hegelci bir'y an y o k tu r yalnızca; aynı zam anda b ir y an d an m etnin 105


tarihle ilişkisine d air özü itibariyle olumsuz bir anlayış söz ko­ n usuy k en , b ir y an d an da kim i yeni-H egelci ve “basit” M arksist teo rilerin k u llan d ığ ı d e rin le m e sin e “o lu m lu ” m o d ellere k a r­ şı b ir tepki koym ak, k en d i tarzında b ir dogm atizm tehlikesini göze alır. Zira m etn in ideolojiyle ilişkisi dolayısıyla hazin bir iç kargaşaya sav ru ld u ğ u , y ah u t b u tü r b ir ilişkinin m etn in ideolo­ jiye yadsıdığı tarihi kabul ettirm esin d en ibaret olduğu, her za­ m an söylenem ez. İdeolojiyi olduğu gibi yeniden üretm ek sizin o n u n la daha az “endişe verici” bir ilişki k u ran m etinler o ld u ğ u ­ n u g örd ü k . Pope’un İnsan Üstüne D aıem esi, çatışm aya girm e­ diği ideolojinin b ir hayli “ü retilm iş” b ir versiyonudur; b u rada ideolojinin doğasın d an ayrılm az olan kabul edilebilir çelişkiler (“p arad o k slar”), önem li b ir kendi k endini sakatlam a olm aksı­ zın aşılabilir. “Ç ö zü m ” adın a ideolojik bileşenleri işleyerek, yer değ iştirterek ve d ö n ü ştü re re k m etinleri kendileriyle yam an çe­ lişkilere sokm ayan, b ir dizi u y um suzluk sergileyen m etin ler de vardır. Bu tü r m etinlerde, seçilen ideolojik söylem ler bu bakış açısından dolaysız ideolojik belirlenim b ak ım ın d an genellikle daha “m asu m ”, d ah a katışıklı ve b u lan ık tır; dolayısıyla da d a ­ ha titizce ü retilm eleri g erektiğinden, bu ham leyle, ü retim tar­ zı açısından b ir itaatsizlik belirtisi gösterirler. A deta söz k o n u ­ su ideolojik k ategoriler burada kendi söylem lerini “k en diliğin­ d e n ” belirlem ez, fakat, d ah a ziyade, estetik işlem için bir dizi alte rn atif ve b elirlen im sizlik -id e o lo jik k ateg orilerin k o p a rıl­ m aları gereken, am a nihai ü rü n d e az çok çevresinde öbeklenm iş k alabilecekleri b e lirle n im siz lik le r- “s u n a r”. P ope’u n şiir­ lerinin b ir kısm ı b u rad a yine ö rn ek olabilir: ç ü n k ü bu yapıtın “estetik s o n u ç la r ın d a n , estetik d ö n ü ştü rm e m ekanizm alarının sürekli göz ö n ü n d e olm asıdır; aynı ham leyle gizlenen ve “d o ­ ğallaştırılan” bir göz ö n ü n d e lik tir bu. D em ek o luyor ki, m etin h am m ad d eleri b a k ım ın d a n sın ırlı b ir “ö z g ü rlü k ” yanılsam ası yaratır, sanki bu h am m ad d elerin özgül ağırlık ve anlam lılıkları estetik işlem e tabi olm ak tan k açm alan n a izin verirm iş gibi; oy­ sa, söz k o n u su tabi o lu şu n h e r şeye k arşın kaçınılm az old u ğ u ­ nu gösterm ek ten başka b ir şeye yaram az bu. Sözcükler ve cü m ­ leler “m etin ö n cesi” söylem lerdeki yerlerine yalnızca ve yalnız­ 106


ca m eıin sel k o n u m la rın ın , dolayısıyla da m e tn in özgül ideo­ lojik o lu şu m u içindeki y erlerin in kaçınılm azlığını ele verm ek için işaret eder. Yahut, M acherey’n in sav u n d u ğ u gibi, ideoloji­ nin mise-en-scene’inin şiddetli anlam b ö lü n m eleri ürettiği m e­ tinler de vardır; ö rneğin, tam anlam ıyla tezah ü r m ahiyetindeki “zam an n o k ta la n ”, yani ö zü m senm eye b o y u n eğm eyen inatçı ham m ad d e aracılığıyla organikçi b ir evrim ideolo jisinden k o ­ pan The Prehtde'da. Bu n o k tad a m etn in “resm i” ideolojisi, ide­ olojiyi ü re tm e tarzıyla çelişki için d ed ir, sö ylenen gösterilenle uy u m su zd u r. The Prelüde, tekil tez a h ü rle rin in g ö nderm e yap­ tığı trajik eşik ten geri adım attığı ölçüde, m etn in “resm i” ideo­ lojisinin zafer kazandığı söylenebilir; fakat kim i karanlık d u y ­ gu basın çların ın “resm i” ideolojiyi radikal b ir so ru n a çevirm e­ nin y o lu n u b u ld u ğ u b ir iki “L ucy” şiiri için de tersi söylenebi­ lir. Bir başka deyişle, ideolojinin m etn i düzensizliğe itm esinin birbiriyle çatışan çeşitli biçim leri vardır; b u n o k tad a bile anlam (yahu t anlam düzeyleri) düzensizliği ile biçim düzensizliği ara­ sında ayırım yapm alıyız. The Prelude ideolojik çelişkileri tara­ fından biçim sel olarak o rtadan ikiye yarılır, olm ak istediği b ü ­ tü n lü k lü gayri şahsi epik düzeyine bir tü rlü çıkam az: türsel be­ lirsizliği, d o k u su n u n p ü rü zlü lü ğ ü , an latın ın d u ra k la n ve yeni­ den b aşlam aları, d u ru ş n o k ta sın ın değ iştirilm esi; y ap ıtın b ü ­ tü n lü k sü z o lu ş u n u n b e lirtile rid ir ve b a k ışın ın o av u tu c u ev­ rim ciliğiyle uyuşm az. F akat, b u n a karşılık, kim i “Lucy” şiirle­ rin in ideolojik çatışm alarım , b içim lerin in p ü rü z sü z eldegm emişligi aydınlatır. M etin ile id eo lo ji arasın d a farklı ilişk iler b u lu n d u ğ u n u sa­ v u n m ak , seçm eciliği sav u n m ak an lam ın a gelm ez. Bu ilişkile­ rin tarihsel olarak değişkenlik - e n az “g enel” ve “estetik” ideo­ lojilerin k en d ileri kadar d eğ işk e n lik - gösterdiğini öne sü rm ek ve dolayısıyla özgül tarihsel b ir tanım b ek lem ek dem ektir. As­ lın d a b u tü r bir değişkenliğin izi tek b ir yazarın m eslek yaşa­ m ınd a sürülebilir: aklım da olan kişi T h o m as H ardy. Under The Greenwod Tree, “p asto ral” b ir ideoloji ü re tir ve böylece bu tü r bir ideolojinin kucaklayam ayacağı toplum sal hareketlilik, par­ çalanm a ve dağılm a b içim lerini dram atize ederek k en d i sım r107


larını sergiler. Fakat bu u n su rların radikal şekilde pastoral bi­ çimi yıkm alarına izin verilm ez; nitek im bu pastoral biçim , ro­ m an ın k ısm en ken d isiy le alay ed en altb aşlıg ın ın ( “H o llan d a O k u lu n u n Kırsal R esm i”) sezdirdiği gibi, özüm sem eyediği şey­ den uzaklaşarak k endisini k o ru r. Çılgın Kalabalıktan U zak7 da­ ha açıkça alaycı b ir b aşlık tır ve gerçekçi tekniklerin “pasto ral” ideoloji ü zerin d e daha yoğun şekilde etkili olm asını sağlayan, b u ideoloyi k ö k ten b ir k en d in i sorgulam aya iten, yine de on u trajediyi en so n u n d a reddedişiyle belirsiz biçim de destekleyen bir rom an için u y g u n d u r. Pastoral, m itoloji, “klasik” trajedi ve k u rm aca gerçekçiliği H ardy’ye özgü b ir “k atışıklık”la b irleşti­ ren The Return o f the Native ve The M ayor o f Casterbridgc’in bi­ çimsel u yum suzlukları ise; eksiksiz biçim sel tü k etim in i -A gaç İşçileri8 ve Tess o f the D 'urberviiles’de old uğ u ü z e re - dö rtb aşı m am u r b ir gerçekçilikle bulacak olan pastoralin ideolojik ola­ rak aşılm asının ü rü n ü d ü r. A ncak H ardy bu tü r bir ilişkiyi A d­ sız Sansız B irju d e 'd an 9 önce tüketm ez; b u kitapta rom ancı söz k o n u su ilişkiyi bizzat gerçekçiliğin sınırlarını vurgulayan k u r­ m aca tarzların ötesine geçm eye zorlayarak kendisiyle çelişm e­ ye iter. Adsız Sansız Bir Jude’un yer değiştirm eleri ve çelişkile­ ri aslında ideolojiyi aşırı b ir u çta işlem yapm aya zorlam asının so n u cu d u r; fakat H ardy bu noktaya ulaşm adan önce, ro m ancı­ lığı m etin ile ideoloji arasında bir dizi alternatif ilişki sergiler. M acherey, m e tn in çelişk ilerin in gerçek tarihsel çelişkilerin yansım ası olarak kavranm am ası g erektiğinde ısrar eder. T ersi­ ne: m eıinsel çelişkiler tam da bu tü r b ir y an sım anın e k sik liğ in ­ den, k en d isin i yapıt ile tarih arasına sok an ideolojinin işi üze­ rindeki çarpıtıcı etk id en k aynaklanır. Fakat m e tn in iç çelişki­ leri tarih sel çelişkilerin yansım ası değilse, id eolojik çelişk ile­ rin de yansım ası değildir. Zira, tam olarak söylem ek gerekirse, ideoloji içinde çelişki olam az, ç ü n k ü işlevi tam da çelişkiyi yok e tm e k tir. Y alnızca id eo loji ve o n u n ö n ü n ü kestiği şey - y a n i bizzat ta r ih - arasın d a çelişki olabilir. Öyleyse, m etinsel u y u m ­ 7

Türkçesi: Nihal Ycğinobalı, Istanbul, Can Yayınlan, 1984 - ç.n.

8

Türkçesi: Asıl Sena O zarpacı, İstanbul, Altın Bilek Yayınlan, 2006 - ç.n.

9

Türkçesi: Taciser Belge, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008 - ç.n.

108


su z lu k la r y ap ıtın ideo lo ji üretm esinin so n u c u d u r. M etin ide­ olojiyi çelişkiye so k a r, id e o lo jin in tarih le ilişk isin in sın ırları ve ek sik lerin i açığa çıkarır; böyle yaparak k en d isin i sorgular, k en d i içine b ir eksik ve d ü zen sizlik y erleştirir. F akat b u n o k ta ­ da g ereğ in d en fazla yayılm acı ve “to ta lite r” b ir ideoloji anlayı­ şına sıçram a tehlikesi var. Zira ideoloji ad eta h e r yerde ve her zam an eksiksiz gediksiz b ir hayali b ü tü n değildir. İçeriden b a­ kıldığ ın d a, id eo lo jin in dışı y o k tu r; b u an la m d a coğrafi bir sı­ n ırı geçercesin e o n u n dış sın ırları aşılam az. İd e o lo jin in eşiği de b ir iç sın ırd ır: ideolojik uzam tıpkı uzay gibi b ü k ü m lü d ü r, tarih de bu u zam ın ötesin d e, an cak T a n rı’n ın evrenin ö te sin ­ de var o ld u ğ u k ad ar var olabilir, id e o lo jin in k alb inden sın ır­ larının ö tesin e “g eçm ek” m ü m k ü n değildir; ç ü n k ü bu gözlem n o k tasın d a n b akıldığında, o rtad a aşılacak b ir sın ır y o k tu r; ide­ oloji k en d i ü zerin e kıvrılır, k e n d isin in d ışın d a b ir bo şlu k ya­ ra tır ve b u b o şlu k ta y o lcu lu k yapılam az, ç ü n k ü tam anlam ıy­ la b ir h iç tir söz k o n u su olan. Sınırlarını içten aşm ak m ü m k ü n değilse, b u n u n n ed en i b u sın ırların -ö te s in d e h içb ir şey olm a­ d ığına g ö r e - g erçek v a ro lu şu n u n b u lu n m a m a sıd ır. İdeolojik a n lam ın b arın d ırd ığ ı b ir yolda b elirsiz b ir g ezin tiy e çıkm ak, nih ai b ir eklem lem e eşiğine rastgeleceğiniz anlam ını taşım az; tersin e b u yol, kişiyi kaçınılm az biçim de başlangıç nok tasın a d ö n d ü re n b ir yaydır. Sınır çizgilerini k eşfed erek, ideoloji as­ lında k e n d i tasfiyesini keşfeder; k o m şu su o lan yabancı bir to p ­ rağa p a ld ır k ü ld ü r d ü şm esin in so n u c u o lan “k ü ltü r şo k u ”n u atlatıp h ay atta kalam az. Böyle b ir top rağ ı k eşfederek ideoloji k en d i anayurdunu b u lu r ve oraya ancak ö lm ek için dönebilir. Soyunu so p u n u , y ani so n u çta kendi k en d in e ü rem ediği, tarih ­ sel olarak b ir a n ad an babadan doğd u ğ u gerçeğini, daha k en d i­ si olm ad an tarih in var olduğu sk an d alim ö ğ ren m e travm asını atlatam az. Bu tü r b ir bilgi, d ü şm an b ir k ard eşin , ona kendi d o ­ ğ u m u n u n sırrın ı açıklayacak rakip b ir id eo lo jin in, pek de hoş karşılan m ay acak keşfiyle k ab u l ettirileb ilir. Bu sırd a n d o ğ ru ­ d an doğru y a söz edilebilir; fakat rak ib in in tarih in rah m in d en çıktığı an b elirlen erek , ideoloji aynı ana b a b a n ın bir evladı ol­ d u ğ u n u kabul etm eye zorlanabilir. Bir başka deyişle, yalnızca 109


edebi m e tn in ideo lo jiy i ta rih in d u v a rın a dayam ası sayesinde ideoloji d eh şete k ap ılıp sırlarım ötm ez. İd e o lo jin in çelişkile­ ri, b ir başk a ideolojiyle veya ideolojik altgrupla tarihsel olarak belirli karşılaşm ası s o n u c u n d a da elde edilebilir; aslında çoğu b ü y ü k edebiyatın yaratılış a n ın ın işte bu tü r tarihsel k o n jo n k ­ tü rlerd e b u lu n acağ ı ileri sü rü leb ilir. Shakespeare tiy a tro su n u n tarihsel id e o lo jile rin çatışm asın ı y alnızca y en id en ü re tm e d i­ ği d o ğ ru d u r; tek yaptığı şeyin, belli bir ideolojiyi, anlam lı su s­ k u n lu k ların ı ele vereceği b ir noktaya taşım ak olm adığı da aynı ölçüde d o ğ ru d u r. D aha ziyade, ideolojinin için d ek i özgül bir n o k tad an “d ağılm a” (sın ıf çatışm asın ın belli bir aşam asına öz­ gü karşıt id eolojilerin çatışm asın ın ürettiği b ir dağılm a) eğili­ mi g ö steren b ir ideolojik o lu şu m u n yam an çelişkilerini üretir. Bilim sel b ir ele ştirin in kefili, ideolojik o lu şu m ların b ilim i­ dir. A ncak böyle b ir bilim tem elinde böyle b ir eleştiri k u ru la­ bilir; an cak ideoloji b ilg isin in vereceği güvenceyle edebi m e­ tin le r k o n u s u n d a b ir b ilg iy e sa h ip o ld u ğ u m u z u id d ia e d e ­ b iliriz. B ilim sel e le ş tirin in ta rih se l m a te ry alizm in ed eb iy ata “u y g u la n m a s ın d a n ibaret olduğu anlam ına gelm ez bu. Eleşti­ ri, kendi n esn esin in özel yasalarını araştıran üstyapılar teorisi­ nin özgül b ir öğesidir; görevi ideolojik o lu şu m ların yasalarını değil, ideolojik söylem lerin edebiyat olarak ü retim in in yasala­ rını incelem ektir. E debi m e tin le r id e o lo jik o lu ş u m la rın a in d irg e n e b ilse y d i, eleştiri o zam an bu olu şu m larla uğraşan bilim in özgül bir uy­ gulam asından ibaret o lu rd u gerçeklen de. Bu tü r indirgem eciliğin en b ilin en biçim leri, M arksist eleştiri içinde b ü y ü k ölçü ­ de o rtadan kayboldu; fakat onların y erini alm ak üzere daha in­ celikli, dolayısıyla da d ah a baştan çıkarıcı biçim ler ortaya çık­ tı. Edebi eseri, k o d u çözülm esi gereken gizem li bir “ileti” ola­ rak kavram ak, M acherey’n in de savun d u ğ u üzere, özü itibariy­ le P latoncu b ir y ap ın tı üzerine k u ru lu b ir çağdaş eleştiri b iç i­ m idir. Şayet m etin kod lan m ış b ir iletiyse, salt b ir aracı, gizli bir y ap ın ın ço ğaltım olarak işlem y ap ar yapısalcı çö zü m le m en in kim i biçim leri b u y apının b ir “k opyası”n ı geliştirm ek su retiy ­ le, böylece çogalıım ın çoğaltım ı d u ru m u n a gelir. Yazarın ü re ­ 110


timi b ir ü retim in görüntüsünden ib arettir, ç ü n k ü ü retim in ger­ çek n esn esi k e n d isin in içinde veya ö tesin d e b u lu n u r; dolayı­ sıyla eleştirm ek , m etn in “d ışsalhğı”m m etn in “için d e” gizlen­ m iş yapıya indirgem ektir. F a k at m e tin id eo lo jik b ir ö z ü n fen o m en i, b ir m ak ro y ap tn ın m ik ro y ap ısı değild ir; m etn in ait o ld u ğ u ideo loji, m etnin içinde o n u n “d erin yap ısı” o larak k e n d in i g österm ez. Lucien G o ld m a n n ’m “k ö k en sel y ap ısalcılık ” m eselesi b u tü r bir h a­ tayı ibret teşkil edecek bir aşırılığa taşır: zira b u rada en geçer­ li yapıt, bir toplum sal g ru p ya da sınıfın “d ü n y a g ö rü şü ” yapı­ sını “düşsel y a ra tım ” d ü zlem in e en “a n ” b içim d e taşıyan ya­ p ıttır. G o ld m a n n ’m elin d e m e tin , b ir h ışım la m ad d iliğ in d en m a h ru m b ıra k ılır, z ih in se l bir y a p ın ın m ik ro k o z m o su n a in ­ dirgenir. G o ld m an n ’a göre, yalnızca tarihsel olarak ayrışık ya­ p ıtla rın aynı “d ü n y a g ö rü ş ü ”n ü “dile g e tire b ile c ek le ri” ö n e r­ m esi yanlış değ ild ir; aynı yazarın y a p ıtla rın ın aynı ideolojiye ait olm aları da z o ru n lu olarak d o ğ ru değildir. Aynı ideolojiye ait m etin ler bile b u ideolojiyi aynı şekilde “verm ezler” - aslın­ da o k ad ar b irb irin d en ayrı biçim lerde v erebilirler ki, “m etnin id eolo jisi”n d e n benzersiz b içim d e k u ru lm u ş d ü n y a tem silleri olarak söz edilebilir pekâlâ. İdeolojiyi m in y atü r biçim de yansıt­ m ak b ir yana, bu tü r bir d ü n y a ideolojiyi b ü y ü k ölçüde geniş­ letir ve geliştirir, ideolojinin kendi k endisini y en id en ü retm esi­ nin k u ru cu b ir u n su ru haline gelir. Bu an lam d a, m etin ile ide­ oloji arasın d ak i ilişkiden söz etm en in kendisi, so ru n u gereğin­ den fazla dışsallaştırm ayı göze alm ak d em ek tir. Zira birbiriyle dışsal o larak ilişkili iki olgudan ziyade, ideoloji içinde m et­ n in k u rd u ğ u b ir “farklılık ilişkisi” söz k o n u su d u r; tam da m e­ tin içinde g ü çlü b ir görece ö zerklik k u rd u ğ u için m etni ideo­ lojik y en id en ü retim in ayrılm az b ir bileşeni h aline getiren bir ilişki. M etnin, ideolojinin kendisiyle tu h a f biçim de kendini ye­ n id en ü retm esin i olanaklı kılan b ir ilişkiye girm e süreci o ld u ­ ğu dahi söylenebilir. Böyle b ir ifade, kolayca, H egelci terim ler­ le yanlış anlaşılm aya elverişlidir: m etin ideolojiye ait tin in sırf k endisin e yen id en sahip olm ak için ete kem iğe bürünm esidir; edebiyat ideolo jin in kendisi içinde b ir geçişten y a h u t işlem den m


ibaret olur. İşte b u tü r b ir yanlış anlayıştan kaçınm ak için, m e­ tin ile ideoloji arasında b ir üretim ilişkisinden söz etm em iz ge­ rekir; fakat bu ilişkiyi salt dışsal b ir ilişki olarak kavram am ak da bir o kadar önem li. Bu nok tad a bizzat ideolojinin kapitalist üretim tarzıyla ilişkisinde b ir analoji b u lu n ab ilir belki. İdeoloji b u ü retim tarzıyla dışsal olarak ilişkili “bir dizi ıem sil”den iba­ ret değildir: tersine, ideolojinin tem eli, k apitalist üretim in ha­ k ikatini fenom enal m evcudiyetleri içinde saklam aktan başkası elinden gelm eyen e k o n o m ik biçim lerde b u lu n u r. Öyleyse, ide­ olojiyle üretim tarzı arasın daki ilişki içsel b ir ilişkidir; fakat ay­ nı zam anda ideoloji, b ir “içsel m esafe bırakm a” sayesinde, k en ­ d isin i g örece ö zerk bir o lu şu m o larak k u rar. Benzer şekilde, edebi m etin k endisini ideolojiye bağlayan içsel bağlar tem elin­ de görece özerk bir o lu şu m olarak k u ru lu r. M etnin ideolojiyle b u karm aşık ilişkisi, ki b u ra d a m etin ne ideolojinin bir y an -ü rü n ü ne de bütünüyle özerk bir u n su rd u r, m etnin “yapısı” so ru n uy la bağlantılıdır. Simetri değil de k o p u k ­ luk ve m erkezsizlikle k u rulan bir yapı olsa bile, m etnin bir ya­ pısı o ld u ğ u n d an söz edilebilir. Zira çeşitli u n su rla rı arasındaki m esafeler ve çaüşm alar, m at değil de belirlenm iş oldukları s ü ­ rece, özgül tü rd en bir yapı o lu ştu ru r. Yine de bu yapı bir m ikrokozm os yahut ideolojinin şifreli iletisi olarak görü lm em eli­ dir; nasıl tiyatro m etni tiyatro icrasının “h ak ik ati” değilse, ideo­ loji de m etnin “h ak ik ati” değildir. M etnin “hakikati” bir öz de­ ğil, bir pratiktir: ideolojiyle ku rd u ğ u , b u n u n da tarihle kurd u ğ u ilişkinin pratiğidir. Bu pratk tem elinde, m etin kendisini bir ya­ pı olarak kurar: ideolojiyi kendi görece özerk koşullarında yeni­ d en k u rm ak için, estetik üretim içinde işlem ek ve yeniden ka­ lıba d ö k m ek için yapısızlaştırır; m etnin kendisi de ideolojinin m etin üzerindeki etkisiyle çeşitli ölçülerde yapısızlaşır. Bu yapısızlaştırm a pratiğinde, m etin ideolojiyle m etne ait özel değerler ve ilişkiler ü zerin d e baskı k u ran görece yapılanm ış bir oluşum olarak karşılaşır, o nu m etnin öz-üretim inin dış çeperini m eyda­ na getiren “so m u t bir m a n tık ”la karşılar. M etin bu değerlerin değişken basıncıyla kâh birlikte kâh onlara karşı çalışır; k e n d i­ sini ideolojik u n su rlard an birini görece işlenm em iş biçim de ka­ 112


bul etm eye m u k ted ir b u lu r ve dolayısıyla b ir başka u n su ru de­ ğ iştirm e y a h u t y en id en şek illendirm e ihtiyacıyla karşı karşıya kalır, b u sırada o u n su ru n inatçılığıyla m ücadele edip, bu m üca­ delede kendisi için yeni so ru n lar üretir. Bu şekilde m etin kendi içinde ve ideolojide yeni b ir düzensizlik üretebilecek bir iç d ü ­ zen k u rm ak üzere ideolojinin d üzenini bozar. Bu karm aşık ha­ reket, “ideolojinin yapısı”n ı yeniden ü reten veya aktaran “m et­ n in d ü z e n i” olarak resm edilem ez: m etn in ideoloji ve ideolojinin m etin ü zerindeki d u rm ak bilm eyen karşılıklı işlemi olarak, m et­ n in sürekli k en d i belirlenim lerini üstbelirledigi b ir karşılıklı ya­ pılandırm a ve yapısızlaştırm a olarak kavranabilir ancak. Öyley­ se, m etn in yapısı ideolojik çevresinin yansım ası değil, bu süre­ cin ürünüdür. “M etnin m an tığ ı”, “ideolo jin in m an tığın ı” ikiyle çarpan b ir söylem değildir; daha ziyade, o daha kuşatıcı m antı­ ğa “çaprazlam asına” k u ru lm u ş b ir m antıktır. A ncak m etin sel yapı ideolojik yapıyı y e n id e n ü retm ediğine göre, yeni b ir edebi nesne am p irizm in e d ü şm e k te n kaçınm ak gerekir. Y u k an d a tartıştığım ü zere, “g en el” ideoloji veya “ya­ z a rın ” ideolojisine indirgenem eyecek özel b ir “m etn in ideolo­ jis i” de y o k tu r; y azan n ideolojisinin iki m etin d e aynı olabilm e­ si için, b u iki m etnin sözel olarak özdeş olm ası gerekir. Bu an ­ lam da, h e r yazarın ve h er yazarın h e r m e tn in in “ayrı” bir ide­ oloji su n d u ğ u n u söy lem ek gerekir. W y ch ercley ’n in id eo lo ji­ si E theredge’m k i olm adığı gibi, The C ountry Wi/e’m ideolojisi de The Plain D ealer’ınkiyle aynı değildir. A ncak m etin sayısınca ideoloji b u lu n d u ğ u n u savunm akla so n u çta b ir şey kazanılm az; sın ıf to p lu m u n d a bireylerin sayısınca ideoloji o ld u ğ u n u ö n e r­ m ek k ad ar boş b ir id diadır bu. İşte bu n o k tad a, başlangıçta baş­ vu rd u ğ u m u z m etin ve tiyatroda sahnelem e arasın daki analoji­ ye geri d ö n eb iliriz. M ecazen k o n u şa c a k o lu rsak , Olhello’n u n iki ayrı ü re tim in in farklı m etin ler su n d u ğ u d o ğ ru d u r; fakat bu üretim lerin eleştirel analizi, ancak bu ü re tim le r Shakespeare’e ait tek b ir belirli m etinle ilişkiye so k u lu rsa, m ü m k ü n d ü r. Ay­ nı şekilde, W ycherley ve E ıheredge’ı aynı ideolojik bölgeye yer­ leştirm ek, yap ıtların ın indirgenmesi d em ek değildir: farklılıkla­ rı ve böylece benzersiz özdeşlikleri, an cak bu yolla kurulabilir. 113


Edebi m etne ilişkin b ir am pirizm , kaçınılm az biçim de ideoloji k o n u su n d a b ir n o m inalizm içerir. Öyleyse, m etin ile ideoloji arasındaki ilişki genel olarak şöy­ le ö zetlenebilir. İdeoloji kendisini b irtak ım genel yapısal iliş­ kiler sergileyen belli b ir biçim veya b ir dizi biçim içinde zaten dile getirilm iş olan b ir dizi anlam olarak su n a r m etne. İdeoloji aynı zam anda m etn e estetik ü retim in belirli b ir dizi özgül tarz ve m ek a n iz m a sın ı tem in ed er, y ani id eo lo jik a n la m la n e ste ­ tik olarak ü retm eye yönelik ideolojik olarak belirlenm iş bir d i­ zi olası tarz. Bu özgül tarzlar da genelde ideolojinin “doğal ola­ rak ” benim sediği yapısal biçim ler tarafından belirlenir: ideolo­ jik anlam ların k en d ilerin in y apısından ayrılm az genel algılam a ve tem sil biçim leriyle çeşitli derecelerde çatışm a veya benzerlik ilişkisi içinde b u lu n u rla r. Bu genel biçim lerle tarihsel ve ideo­ lojik olarak “birlikte v erili” olabilirler, tıpkı belli bir anlatı biçi­ m inin “bireysel ilerlem e”yi tem sil etm eye ilişkin genel bir ideo­ lojik biçim le birlikte verili olm ası gibi; y ah u t bu tü r genel tem ­ sil biçim leriyle tarihsel ve ideolojik bakım dan eşzam anlı olm a­ yabilirler. M etin genelde b u tü r estetik ü retim tarzlarının kar­ m aşık b ir birliği o ld u ğ u için, anlam ların ın sahip olduğu yapı­ nın m etne tem in ettiği genel biçim lerle bir dizi farklı, çalışm alı ilişkiyi de b ir araya getirebilir pekâlâ. Bu anlam da tarihsel ola­ rak k en d isiy le özd eş olm ayabilir. Ö yleyse, bu e ste tik ü retim tarzları, id eo lo jin in genel tem sil b içim lerinin belirleyiciliği te­ m elinde, kim i genel ideolojik katego rilerin - b u tü r anlam ları belli b ir biçim de eklem leyen k a te g o rile rin - ü rü n ü olan bir dizi ideolojik anlam “ü re te b ilir.” Bu tü r anlam lar o lu ştu rarak ü reti­ ci biçim ler, bu a n lam lan hem “ö n ceden o lu ştu ru r” -y a n i han­ gi anlam ların üretileceğ in i kısm en b e lirle r- hem de seçilenle­ ri k en d in e ait estetik ü retim tarzlan n m görece özerk yasaları­ na göre değiştirm ek, yeniden kalıba d ö k m ek ve d ö n ü ştü rm e k üzere, söz k o n u su ta rz la n n ideolojik belirlenim i tem elinde ve yapıta k o n u lan ideolojik anlam ların özgül biçim i ve doğası te­ m elinde, işlem den geçirir. “E stetik o lan ”ın bizzat estetik tara­ fından ü stb elirlen en ideolojik b ir b elirlenim tem elinde “id eo ­ lojik o la n ”ı ü rettiğ i b u d eğiştirm e ve d ö n ü ştü rm e süreci, m e­ 114


tin ile ideoloji arasında karm aşık b ir dizi işlem -ü re tile n , çözü­ len ve böylelikle yeniden üretilen az çok g ö rü n ü r çatışm a ola­ rak m etin d e g ö rü n e n işlem ler- o larak su n a r k endisini eleştiri­ ye. İdeoloji d em ek olan toplum sal an lam ların , b u üretim sü re­ cinin genel yapısına ilişkin b ir şeylerin çırıl çıplak gözler ö n ü ­ ne serildiği sü reç işte b u d u r. A nlam k u rm a tarzlarının ideolo­ jik olarak b elirlen m iş uzlaşım sallıgım eleştiriye teslim etm ek suretiyle m etin, aynı zam anda dolaylı olarak o ideolojinin ger­ çek tarihle ilişkisini de aydınlatır. E deb iy atın , ideolojiye yaşantı aracılığıyla erişm ek için e li­ m izdeki en cö m ert yol o lduğu savunulabilir. İdeolojinin sınıf­ lı top lu m ların yaşanm ış deneyim inin d o k u su içinde işleyişini, her şeyden önce edebiyatta ken d in e özgü diyebileceğim iz kar­ m aşık, tu tarlı, kasıtlı ve dolaysız b ir biçim de gözlem leriz. Bilim in k in d e n d ah a dolaysız, g ü n d elik h ay atta n o rm ald e m evcut o landan daha tutarlı b ir erişim y o lu d u r bur. Bu anlam da edebi­ yat. bilim sel bilginin m esafeli katılığı ve “yaşanm ış o lan ”ın can­ lı am a gevşek zo ru n su zlu k ları arasında b ir “o rta y er”de k en d i­ sini gösterir. B ilim den farklı o larak edebiyat kim i kategoriler ve protok o lleri -y a n i tü r, sim ge, uzlaşım v b .- k u llanarak nes­ nesini sahip len ir. Bilimdeyse bizzat bu k ategoriler algılam a ve tem silin özenle geliştirilm iş ü rü n lerid ir; fakat edebiyatla bu ge­ liştirm e işlem i kavram lar ü retm e n o k tasın a k ad ar götürülm ez; daha ziyade, b ir y andan bilim de kavram sal kategorilerin işlevi­ ne benzer b ir işlev görm ekle birlik te, b ir y an d an da kendileri­ ni gizlem e ve doğallaştırm aya meyilli, ü rettik leri m alzem elerle g ö rü n ü şle özel ve k endiliğinden bir ilişki içinde b u lu n an belli biçim ler üretilir. Bu ilişkinin k en d isi ideolojik bak ım dan değiş­ kendir; am a ü retim tarzlarım b u n ların ü rü n ü olan “so m u t ha­ yat” içinde k ısm en “eritm ek ” edebiyatın k en d in e has sonuçla­ rın d an biridir. T ıpkı özel m ülkiyet gibi, edebi m etin de böylece kendi ü retici sü recin in belirleyicilerini g enelde yadsıyan “d o ­ ğal” bir n esn e gibi g ö rü n ü r. E leştirin in işlevi y ap ıtın k en d ili­ ğ in d en varlığını red d etm ek , gerçek b elirleyicilerini ortaya çı­ karm ak için o “doğallığı” yadsım aktır.

115


4 İdeoloji ve Edebi Biçim

Ö n cek i b ö lü m le rd e in c e le n e n a la n ın s is te m a tik b ir kav ram ­ sal topografyasını çizm ek ve m etin ile ideoloji arasındaki iliş­ kilerin ayrıntılı b ir analizini verm ek için, b u incelem enin m üdahil old u ğ u eleştiri geleneğinin d u ru m u n u m ercek altına al­ m aya çalıştım . Şim di bu ilişkileri, İngiliz ed eb iy au m n M atthew A m old’d an D.H. Law rence’a uzan an belli b ir kısm ın da, kendi­ lerini gösterdikleri biçim iyle ele alm ak istiyorum . 19. y ü zy ıl İn g ilte re ’s in in b u rju v a id e o lo jisi y am an b ir so ­ ru n la karşılaşm ıştı. Y ararcılığın k u ra k to p rağ ın d an beslendiği için, İngiliz to p lu m u n u n yaşanm ış deney im in in d o k u su n a n ü ­ fuz edebilecek etk in b ir m itoloji ü re tm e k te n acizdi. Bu n eden­ le, sü rek li R om antik h ü m an ist m irasa başv u rm ak zorundaydı, yani “K ü ltü r ve to p lu m ” geleneği olarak b ilin en , C oleridge’in geç d ö n e m in in C arlyle, D israeli, A rnold ve R u sk in ’e ak tard ı­ ğı B urke m u h a fa z a k ârlığ ı ile A lm an id e a liz m in d e n m eydana gelen şu b u lan ık karışım a. Serm ayenin h a k la rın ın kutsanm asıyla kol kola giden, burjuva toplum sal ilişkilerinin idealist bir eleştirisini su n a n b ir gelenekti bu. E gem en blok içinde b u rju ­ va ve a risto k ra t sınıfların karm aşık bir kesişim i üzerine k u ru ­ lu 19. yüzyıl İngiliz id eo lo jisin in k e n d in e özgü karm aşıklığı, A ntonio G ram sci’n in “o rg an ik ” ve “geleneksel" u n su rla r dedi117


gi şeyler1 arasın d ak i b u çelişkili birlikte yatar kısm en. T am an ­ lamıyla ideoloji düzeyine çıkam ayan g üçten d ü şm ü ş bir am pi­ rizm , R om antik h ü m a n iz m in verim li sim gesel kaynaklarını sö ­ m ürm eye sü rü k le n ir, b u rju va m ülkiyet ilişkilerini tasvip etm ek için R om antik h ü m an izm in m etafizik h ü k ü m lerin e ve yarı feodalist to p lu m m odeline yaslanır. “K ültür ve to p lu m ” gelene­ ği işle b u ideolojik kesişim in edebi kayıtlarıdır; 1830’la n n so­ n u n d a C oleridge’i m ekanik b ir şekilde B entham ’la yan yana ko­ şarak Jo h n S tuart M ill, b u geleneğin en açık ö rn ek le rin d e n bi­ rini verir.2 A slın d a G ram sci 19. y ü zy ıl İn g ilte re ’s in d e k i b u id e o lo jik o lu şu m u d o ğ ru d a n doğ ruy a yorum lam ıştır: “Ç ok geniş b ir o r­ ganik e n te le k tü e lle r -y a n i ek o n o m ik g ru p la aynı end ü striy el alan d a o rtaya ç ık a n la r- k ateg o risi vardır, am a ü st k atm a n d a eski to p rak sahib i sınıfın tekele varan k o n u m u n u k o ru d u ğ u n u g ö rü rü z. E k o n o m ik ü stü n lü ğ ü n ü kaybeder ve ik tid ard ak i ye­ ni g ru p tarafın d an ‘geleneksel en telek tü eller’ ve yönetici grup olarak özüm sen ir. Eski to p rak sahibi aristokrasi, tam da başka ü lk elerd e geleneksel en telek tü elleri yeni egem en sınıfla birleş­ tiren şey olan b ir tü r eklem le sanayicilere b ağ lan ır.”3 Bu özüm sem enin b ir yönü, burjuva ideolojisinin “organikçi” toplum kavram larına gitgide bağımlı olm asında görülebilir.4 Vik1

G ram sci için, “organik” em ellcktûcller palazlanan bir toplum sal sınıf zem i­ nin d e ortaya çıkan, am a o zam an daha önceki toplum sal koşullardan geri­ ye kalmış “geleneksel" entelektüel kategorilerle yüzleşen ve dolayısıyla da bu kategorileri alı etm esi ve sindirm esi gereken entelektüellerdir. İngiliz genelcği için gayet anlam lı biçim de Gram sci, “Popülerleşm iş geleneksek entelektüel tipini edebiyatçı, filozof, sanatıçım n temsil" ettiğini savunur, (Selections from the Prison Notebooks, s. 9 [Türkçesi: Hapishane Defterleri, çev. A dnan Cemgil. Belge Yayınlan, 20071.).

2

Bkz. F. R. Leavis (der.), Mill on Bentham aııd Coleridge (Londra 1950). Erie H obsbawm “kalışıksız” Yararcılığın ideolojik sm ırlam alannı, “doğal haklar"ı gizlerinden an n d ırm asım n m ülkiyeli savunan metafizik hüküm lerin gücünü nasıl azalttığını, doğal h ak lan n yerine çok daha güçsüz, siyascıen oynak “ya­ rarlılık” kategorisini geçirdiğini kaydetm ekte. (The Age o f Revolution: Euro­ pe 1789-1848, Londra 1964, s. 236. ITûrkçesi: Devrim Çağı, çev. B ahadır Sina Şener, Dost Yayınları, 20081.)

3

Selections fro m the Prison Notebooks, der. Q uintin Hoare ve Geoffrey Nowell Sm ith (Londra, 1971), s. 18.

4

“O rganik" ve “organikçi” terim lerini doğal yaşam biçim lerinin sözde kendili-

118


torya çağı kapitalizm i giderek birleşik biçim leri benim serken. Ro­ m antik h ü m an ist geleneğin toplum sal ve estetik organikçiliğine d ö n er ve sanatta kendi ideolojik gerekliliklerine ilişkin b ü tü n ­ lük ve etkinlik m odelleri keşfeder. Yüzyılın ikinci yansı boyunca, başlangıçta şiirsel bir kavram olan "organik biçim ” dönem in ege­ m en edebi biçim i olur, kurm acayı da içine alacak ölçüde geniş­ ler. B unun son u cu olarak ciddi bir kurm aca estetiği gelişir ve baş­ lıca ideologunu yüzyılın so nunda H enry Jam es’de b u lu r.5 Bu de­ nem e, geçen yüzyılın önde gelen edebiyaü ile içinde kurulduğu ideolojik oluşum lar arasındaki bazı ilişkileri iskelet ve şem a ha­ linde inceleyecek; “organik biçim ” kavram ını tarih ile edebi ü re­ tim arasında canalıcı b ir bağ olarak kabul ederek yapacak bunu.5

I. M atth ew Arnold

G ra m sc i’n in sö z e ttiğ i “g e le n e k s e l” e n te le k tü e lle rin “o rg a ­ n ik" e n te le k tü e lle re d ö n ü şm e sü re c i, işte b u g ü çlü V iktorya şairi, eleştirm en i ve id eo lo g u n u n , M atthew A rn o ld’ın tarihsel ö n em in i anlam am ızı sağlayacak an ah tard ır. K ü ltü r’ü n havari­ si ve b u rju v a sa n a l d ü şm a n lığ ın ın [philistinism ) kırbacı olan A rnold , m o d e rn lib eraller ve h a tta so sy alistler ü zerin d e güç­ lü bir etki y aratm ıştır; so n u çla K ü ltü r’ü n “sın ıflardan k u rtu l­ gintlen birliğine sahip toplum sal ve estetik oluşum ları anlatm ak için ve daha genel olarak bileşenlerinin uyum lu dayanşıklıgtyla tanım lanan sim etrik ola­ rak b ü tün leşm iş sistem leri ifade etm ek için kullanıyorum . 5

Gelgelelim , o rganik biçim olarak kurgu kavranıt, salt “ıısıyaptsal” bir m ese­ le değildir. Jam cs'in zam anında, edebi üretim in m addi tarzındaki değişmeler, dağınık ve çoğul olay örgüleriyle alabildiğine kalabalık “üç katlı” rom anlar­ dan daha “organik” tek ciltlere doğru b ir kaym a anlam ına geliyordu. Aslında bu n o ktada genel olarak kapitalist üretim tarzı, edebi üretim tarzı, “estetik" ideoloji ve egem en ideolojinin talepleri arasında kesişim in bilhassa karm aşık bitm eğiyle karşı karşıyayız.

6

T oplum sal eleştiri, k u rgu ve şiirin yanı sıra İngiliz toplum uyla ilişkisi son de­ rece eğreti gö rü n ecek yazarları kapsayan b u bölüm de incelenen m alzem elerin az ço k heterojen niteliği için özür dilem eliyim . A ncak b u eğretiliğin benim bakış açım ın b ir parçası olduğunu, um arım , görülecektir; burada ele alm an m alzem elerin birliği öncelikle organikçilik temasında yatm aktadır. Bir iki yerde edebi zam an sırasının terse çevrilm esini -ö rn e ğ in Jam es ile Conrad ara­ sındaki ilişkide olduğu gibi, Jam es organikçi kavram ları yeni doğrultularda genişletm iş gibi geliyor b a n a - zorunlu kılan da bu tem atik tutarlılıktır

119


m aya çalıştıgT’nı ve “k ü ltü r a d a m la rın ın eşitliğin gerçek havalari o ld u ğ u ”n u sö y lem em iş m iy d i?7 Yine de, b elirtm ek ge­ rek, A rn o ld ’ın p ro jesi, sınıflı to p lu m u n devrim le kaldırılm ası değildir. Tam tersine: proletaryayı daha etkili biçim de d ü ze n ­ le b ü tü n le ştirm e k üzere, V iktorya İngiltere’sin in yönetici b lo ­ ğu içindeki sın ıf güçlerini k ö k lü biçim de yenid en düzen lem ek ­ tir. A m o ld ’ın to plum sal eleştirisinin hedefi, kendi m addi çıkar­ larına saplanıp kalm ış vizyonsuz, hizipçi b ir burjuvaziyi gerçek b ir egemen sınıfa d ö n ü ştü rm e k tir, yani tarih te oynayacağı bas­ kın rol için yeterli k ü ltü rel kaynaklara sahip b ir sınıfa. A rnold için aristokrasi siyasal egem enliğini hızla kaybetm ektedir, am a o n u n tarih sel selefi, bu rju v azi, b u egem enliği ü sd e n m e k için ne yazık ki hazırlıklı değildir.8 Bu d o ğ ru ltu d a, o rta sınıfın da­ ha b ü tü n leşik ve k ü ltü rlü biçim lere ulaşm ası gerektiğini ve b u ­ n u uygarlaştırıcı bir eğitim sistem ine sızarak yapm ası g erek ti­ ğini vurgular. A ntonio G ram sci’nin m o d em p roletarya için is­ tediği şeyi -m a d d i ik tid a rın yanı sıra “ahlaksal ve en telek tü el ö n d erlik ”e u la şm a k - M atthew A rnold V iktorya burjuvazisi için ister. Proleterya, diyor G ram sci The M odem Prince’de, “siyasal ik tid ar ve ek o n o m ik ik tid arın ele geçirilm esinin yanı başında, tıpkı siyaset ve ekonom i için örgütlendiği gibi, k ü ltü r için ö r­ gütlenm eyi de d ü ş ü n ü r.”9 A m o ld ’m program ı b u n d an daha iyi ifade edilem ezdi. A m o ld ’ın b u rn u n u n d ik in e giden burju v a kardeşlerini “Yunanlılaştırm a”ya d ö n ü k , g ö rü n ü şe bakılırsa, cansiperane çaba­ larının altında yatan, işte b u ideolojik z o ru n lu lu k tu r. O rta sını­ fı “u lu sların ın en iyi k ü ltü rü ”n e bağlayarak, devlet okulları, o r­ 7

Culture and Anarchy, ed. lan G regor (Indianapolis ve New York, 1971). s. 56.

8

Aslında A rnold hangi sınıfın Ingiltere’de bilfiil egem enliğini sürd ü rd ü ğ ü ko­ n u su n d a anlam lı biçim de tutarsızdır. O lağan k o n u m u -g e rç e k egem enliği devlet aygıtından ayırt etm ekten aciz olm anın sonucu o la ra k - aristokrasinin hâlâ başat sın ıf olduğu yönündedir. G erçekten 1879 gibi son derece geç bir tarihte “O rta sınıflar şu halleriyle yönetim i üstlenem ez - m ü m k ü n değil” diye yazabiliyordu ( “Ecce, C onvertim ur ad G entcs”, Matthew Arnold: English Lite­ rature and Irish Politics, der. R. H. Super (Ann Arbor, 1973) s. 17). O te yan­ dan, Friendship's Carlantfda, aristokrasinin devleti, orta sınıfın ise toplum u yönettiğini yazar.

9

Selections from the Prison Notebooks.

120


ta sınıfa “şu andaki ders içeriklerinin kazandıram adığı bir bü­ y ü k lü k ve soylu r u h ” bağışlar.10 Bu tü r b ir girişim , A m o ld ’m iddiasına göre, “o rta sınıfın kendisine saygısı ve m oral gücünü gerçekten yükseltir; onları ü st sınıfla b irleştirir ve arzu etm eye layık o ld u k ları eşitliği getirm eye elverişlidir.”11 B urjuvazi aris­ to k ra tik y ö n etim i tasvip ed en , yaygın m anevi b ir eg em enlik­ ten yok su n d u r; böylesi b ir k ü ltü rel ü stü n lü ğ e ulaşm adıkça ve to p lu m u n “en telek tü el m erk ezi”ne gerçek b ir ulu sal sınıf ola­ rak k u ru lm ad ık ça, sö m ü rd ü ğ ü sınıfı siyasal olarak düzenle b ü ­ tü n leştirm ek diye tanım layabileceğim iz tarihsel görevinde ba­ şarısız olacaktır: “Bir ulus için büyüklük ruhu ve duygu gücünün azalması ya­ h u t körelm esi, başlı başına bir felakettir. Fakat orta sınıfla­ rın, şim di olduğu gibi, dar, kaba saba, zekadan yoksun ve iti­ ci ruh ve kültürleriyle kalıp; duygu dünyaları kendilerininkin­ den şu anda daha geniş ve liberal olan altlarındaki kitleleri yo­ ğurm a ve kaynaştırm ada başansız olacaklarının neredeyse ke­ sin olduğu göz önünde tutulursa, bu felaket daha vahim bir hal alır. Bu kitleler dünyanın m ülkiyetini ele geçirmeye, ken­ di hayat faaliyetlerine ilişkin daha canlı bir duygu kazanm a­ ya geliyorlar. O nlann bu bastırılamaz hareketinde, doğal eği­ tim cileri ve öncüleri hem en üstlerindekiler, yani orta sınıflar­ dır. Eğer bu sınıflar onların sem patisini kazanam az ve onla­ ra yol gösteremezse, toplum anarşiye sürüklenm e tehlikesiy­ le karşı karşıyadır.”12

Öyleyse, burju v azi, kitlelere nüfu z edebilecek b ir ideolojiy­ le (k ü ltü r) d o n an m ak için yıkılan aristo k rasin in uygar estetik m irasını sahiplen m elid ir. “K ültürlü, liberalleşm iş, soyluluk ka­ zanm ış, d ö n ü şm ü ş b ir o rta s ın ıf ta , proletarya “güçlü talepleri­ ni yönlendirebileceği b ir h ed ef bu lacak tır.”13 10 Democratic Education için de The Popular Education o f France, der. R. H. Super (A nn A rbor, 1962), s. 22. 11 A .g.c.,s. 23. 12 A.g.e., s. 26. 13 A.g.e., s. 322, 324.

121


Bir çırp ıd a b e lirtm e k lazım : A rn o ld ’ın sın ıf egem enliği a n ­ layışı te o rik o la ra k g eçersizd ir. A slın d a, ideolojiyi b ir “sm ıf öznesi”nin “d ü n y a g ö rü şü ”, söz k o n u su sm ıf tarafından to p lu ­ m a b ü tü n olarak dayatılan b ir m anevi g örüş olarak kavrayan tarihselci yanılgının klasik b ir ö rn e ğ id ir.'4 Yine de b ir b ü tü n ola­ rak A rn o ld ’ın sa v u n u su 19. yüzyıl lib eralizm in d e önem li bir değişim e işaret eder. V iktorya kapitalizm i d aha ö nceki b irey ­ ci safhasını aşm aya sü rü k le n ip d ah a b ü tü n leşik biçim lerle ö r­ g ü tlen irk en , Jo h n S tu art M ill’in Ö zgürlük Üstüne’5 (1859) a d ­ lı k itabında geç kalm ış ve m ağlup b ir ifadesini bulan klasik li­ beralizm de k oşut b ir d ö n ü şü m geçirir. A m old “insan doğası­ nın tü m eğilim lerinin k e n d i içinde hayati ve y ararlı” o ld u ğ u ­ na in a n ır;'6 am a b u n ları tutarlı, çatışm adan arınm ış bir d ü zen - te k kelim eyle, K ü ltü r- içinde uyum la b ir araya getirm ek artık z o ru n lu lu k tu r. M anevi bırakınız yapsm lar'm artık h ü k m ü kal­ m am ıştır; “genel avantaj için caydırıcı güçlerle donatılm ış olan ve bireylerin çık arın d an d ah a kapsam lı b ir çıkar adına bireysel iradeleri k o lek tif ve b ü tü n leşik niteliğiyle k o n tro l eden u lu s”a yerini b ırak m alıd ır. Bireyci dogm atizm e saplanm ış b ir b u rju ­ vazi artık , b ir “z a m a n la r tehlikeli o lan ” devlet eylem inin “b i­ zatihi b ir teh lik e o lm ak tan çıkm akla kalm ayıp, başka bir m a ­ halleden gelen tehlikeye karşı bize yardım cı [olup] ola[m aya] bileceği”n i'7 değerlendirm elidir. Öyleyse, b ü tü n leşik devlet, K ü ltü r’ün , yani bir uygarlığın o r­ ganik biçim i d em ek o lan d ü rtü le rin sim etrik toplam ının, to p ­ lum sal m ekânıdır. A ncak A rnold b u anlam da çağının ilerisin­ deyse, burju v a d ev letin in yeni ihtiyaçlarını dile getiren “gele­ ceğin L iberali”yse,18 b ir başka anlam da gerici oldu ğu için tam da bu niteliği k azanabilir. B urjuva yararcılığına d ö n ü k eleşti­ 14 Bu ideoloji anlayışının b ir eleştirisi için bkz. N icos Poulantzas, Political Power and Social Classes (Londra, 1973), s. 195-224. 15 Türkçesi: Alime Hrtan, İstanbul, Belge Yayınlan, 2005. 16 Lectures and Essays in Criticism içinde. The Study of Celtic Literature, der. R. H. Super (A nn A rbor), s. 348. 17 Köşeli ayraç, T. Eagleion’a ail. Çn. 18 Kendisini böyle tanım lıyor: “T he F uture of Liberalism ” (Liberalizm in Gelece­ ği). English Literature and Irish Politics, s. 138

122


risi b ir y an d a n d ah a ö zen li b ir ideolojiye d u y u la n m ak u l b ir ih tiy açtan k aynaklanıyorsa, b ir y an d an d a k ü ltü rü “bize göre m ek an ik ve m ad d i uygarlıkla... uyuşm ayan zih in ve ru h u n iç­ sel k o şu lu ”19 o larak g ö ren geleneksel anlay ıştan doğar, “ileri­ ci” M aarif M üfettişim iz de seçk in ci Şiir P ro fesö rü m ü z de ge­ leneksel b u rju v a liberalizm iyle çatışm a için d ed ir; b u lu ştu k ları yer ise, Culture and Anarchy'nin estetize edilm iş sosyolojisidir. A rnold’m K ü ltü r sö zcü ğ ü n ü n estetik anlam larıyla ilgili d u y ­ d u ğ u kaygı, yazarın hizm et ettiği ideolojik am açlar bakım ından hem ü retk e n hem de sakatlayıcı nitelik ted ir. Sanatın insanların k endiliğ in d en , bilinçdışı olarak nasıl etkilendiği k o n u su n d a bir m odel sun m ası b ak ım ın d an ve böylelikle genel olarak ideolo­ ji so ru n u y la ilişkili olm ası b ak ım ın d an , ü retk en . Bu tü r bir iç­ güdüsel estetiğin so n u c u n u n siyaseten felaket sayılabilecek bir belirsizlik olm ası bakım ın d an , sakatlayıcı. A rnold, ideolojilerin kendilerini öğreti sistem lerinden ziyade öncelikle im ge ve tem ­ sil aracılığıyla k u rd u k la rın ı g örm ekte haklıdır: “Ja k o b en izm ”le karşıtlık içinde K ültür, “sistem ad am ların d an , h avarilerden, bir ekolden; C om te gibi veya Bay Buckle’ın son d ö n em i ya da Bay Mili gibi ad am lar”d an asla h o şn u t olm az.20 A slında, ideolojinin beslem esi g erek en içgüdüsel b ağ n azlık ve m anevi bağlılıkları yo k etm e teh d id in i ortaya çıkaran şey, “ö ğ re tile r” k o n u su n d a a y n lık to h u m ları eken şu rasyonalist tartışm adır. Öyleyse, öğ­ reti şiire teslim olm alı, edebiyat dogm ayı kovm alıdır: “Şiirin geleceği uçsuz bucaksızdır, çünkü ırkım ız şiirde, en yü­ ce yazgılarından birine layık olduğunda, h er zam ankinden çok daha güvenli bir b annak bulacaktır. Tek bir inanç yok ki sar­ sılm am ış olsun, herkesçe kabul edilen tek bir dogm a yok ki sorgulanabilirliği gösterilm em iş olsun, kabul edilm iş tek bir gelenek yok ki çözülm eye yüz tutm uş olm asın... G itgide in­ sanlık hayatı yorum lam ak, kendim izi teselli etm ek ve ayakta 19 Culture and Anarchy, s. 38. A m old'ın Ingiliz toplum undaki sınıf yapısını ta­ n ım lam a biçim i -B arbarlar, Nadanlar, Ayak tak ım ı- özü bakım ından aristok­ ratça olan bir “rü tb e” anlayışına dayanır; doğası bakım ından ilişkisel bir ger­ çeklik olarak toplum sal sınıfı hiçbir biçim de kavrayamaz. 20 Culture and Anarchy, s. 54.

123


durm ak için şiire geri dönm em iz gerektiğini keşfedecektir. Şiirsiz, bilimimiz eksik kalacaktır; şu anda din ve felsefe sayılan­ ların çoğu yerini şiire bırakacaktır... Bir gün gelecek onlara gü­ vendiğimiz, onlan ciddiye aldığımız için kendimize şaşacağız; içlerinin boş olduğunu keşfettikçe, şiirin bize sunduğu ‘bilgi soluğu ve ince ruh'a daha çok değer vereceğiz.”21

D em ek o lu y o r ki, “Şiir” ertelenem ez b ir ideolojik kriz yaşa­ yan to p lu m u n son sığınağıdır, eleştirinin yerine teselliyi, ana­ litik o la n ın y e rin e d u y g u sa lı, y ık ıc ın ın y e rin e id am e e ttir i­ ciyi geçirir. B öylelikle, özel b ir edebi p ra tik te n ziyade, genel o larak id eo lo jin in işlem tarzın ı ifade eder. Yine de, F red eric H arrison’m Culture and Aııarchy'ye yazdığı yıkıcı p arodide kav­ radığı üzere, tıpkı K ü ltü r gibi, h er şeyi kapsayıcılığıyla doğru orantılı olarak Şiirin bu şek ild e içi boşaltılm ış olur: “Â henk vardır, am a sistem yoktur; içgüdü vardır, am a m an­ tık yoktur; sürekli büyüm e vardır, ama olgunluk yoktur; son­ suza dek süren hareket vardır, ama kazanılmış bir şey yoktur; lüm sorular sürekli açılır, ama hiçbiri yanıtlanmaz; her şeyin sonsuz olasılığı vardır; h er şeye dönüşebilir, am a hiçbir şey olamaz."22

Estetik ve tarihsel bağlam ların koparılm ış b ir avuç şiirsel im ­ gede güya o rtak o lan m anevi b ir tınıya verilen tüm üyle sezgisel bir tepkinin ciddiyetle edebi değ erlen d irm en in m u tlak ö lçü sü ­ ne terfi ettirildiği A m o ld ’m eleştirisinin “m ih en k taşı” kavram ı, gözle g ö rü lü r biçim de teorik bakım dan h ü k ü m sü zd ü r. C ulture and A n a rch y, o rta sın ıfın m anevi egem enliğini d e ­ rin leştirm e d ü rtü s ü y le , “İb ra n ic ilik ” k arşısın a “Y u n an cılık ”, ahlaksal bağlanm aya karşı liberal yetişm e savlarını ç ık arm ış­ tır. A ncak b u n u yap ark en , b u rju v a egem enliğini uygulam ada sü rd ü re n “m u tla k ” ahlaksal değerlerin varlıklarına son verm e­ yi göze alm ıştır. Öyleyse, Culture and Anarchy’den so nra gelen “teolojik” yapıtlarda A rnold, İbrani asıllı görev, itaat ve boyun 21

“The Study of Poeıry", English Literature and Irish Polities, s. 161-2.

22 “Culture: A Dialogue", Fortnightly Review, Kasim 1867.

124


eğm e erd em lerin i -y a n i tehlikeli derecede akılcı b ir işçi sınıfını siyasal toplum la ideolojik olarak b ü tü n leştireb ilecek erdem le­ r i - Y unancılıkla d engelem ek zo ru n d ad ır. K itlelerin b ü y ü k kıs­ m ı, diye y akınıyor A rnold God and the Bible'du, “in sa n ”ın sözde “h a k la n ” ü zerin e k u ru lu ve tü m geleneksel k ü ltü re d ü şm an bir tü r devrim ci.deizm i benim sem iştir. Asıl ıslah edici, H ıristiyan­ lıktır: İsa’n ın şah sın d a insan, h ak la n n d a n ziyade görevlerini bi­ lir, b ü tü n le şik b ir tanrısal şeriatın o “tatlı akla yakınlığı"na tes­ lim olur. A ncak k itleler “Jak o b en izm ”in elin d en geri alınacak­ sa, pek çok dinsel öğretin in şiirleştirilm esi gerekecektir. Prole­ tarya kendisini k an d ırm ak için k ullanılan d ü zm ece teolojik ka­ tegoriler y ü z ü n d e n Incil’d e n yüz çevirm iştir, diyor A rnold Li­ terature and Dogma’da. Dolayısıyla to p y ek u n b ir efsanelerden arınm a zo ru n lu d u r: m uhafazakâr bir to plum sal ahlaka payan­ da olm aları için kutsal kitapların ilham verici b ir şiirsel yapıya indirgen m eleri gerekir. Y u n anlılaştınlm ış b ir din, İbrani asıllı etiğin hizm etin e koşulm alıdır. M atthew A rn o ld k o n u su n d a yüz k ızartıcı m eselelerd en b i­ ri, d ö n e m in in sahici b ir efsane yıkıcısını, P isk o p o s Jo h n W il­ liam C olenso’yu, desteklem eye y anaşm am ış olm asıdır. Lionel T rillin g ’in işaret ettiği üzere, A rn o ld “C olen so ’n u n d ü ş ü n d ü ­ ğü fabrika çalışanlarının m uhtem elen terbiye edilem eyeceği”ne in an d ığ ı için C o le n so ’yu e le ştirm iştir, “y an i b u y a p ıtla çalı­ şanların m aneviyatları yükseltilem ez, ahlak d u y g uları artırıla­ m az ve dinsel inan çları g ü çlendirilem ez’’di.23 C olenso’n u n k u t­ sal kitaba ilişkin sorgulam aları ideolojik olarak zararlıdır: “İn ­ san ırk ın ın m eydana getirdiği b ü y ü k kitle, bilginin canlı k ö k ­ lere rastlayacağı b ir to p ra k b u lm a d a n ö n c e , k alp leri ve düşgüçleri say esin d e y u m u şa tılm a k ve in sa n c ılla ştırılm alı... an ­ cak [d ü şü n c e le r] o n la ra b u şek ild e u laştığ ı z am an g ü n d elik yaşam p ra tik le rin i allak b u llak etm ed en k en d ile rin i bu p ra ti­ ğe u y d u ru rla r.”24 Kısacası, C olenso şiirsel d eğ ild ir, dolayısıy­ la da siyaseten tehlikelidir: o n u n akılcı İncil eleştirisi, p ro letar­ 23 M auhew A rnold (New York, 1949), s. 211. 24 “T he Bishop and the Philosopher" (Piskopos ve Filozof), Macmillan's M agazi­ ne, O cak 1863.

125


ya duyarlıklarına sızabilecek, parçalayıcı değil güven verici, yı­ kıcı değil de teskin edici tek şey olan dogm anın im geye d ö n ü ş­ m esini engeller. Eğer K ü ltü r bu acil görev için gereğinden faz­ la kaçam aklı ve seçkinci bir araçsa, geleneksel olarak en güçlü ve yaygın ideolojik denetim tarzların d an biri olan d in bu am a­ ca uygun o larak d ö n ü ş tü rü lü p cilalan arak yen id en ö n ü m ü z e sürülm elid ir. A m o ld ’ın C olenso’ya ilişkin kaygıları, Ş iirle rin in 1853 tarihli Û n sö z’ü n d e kaydedilm iş olan, k en d isin in ilk d ö ­ nem şiirin in m anevi b ak ım d an zararlı etk ilerini h atırlatır. Ki­ taptan Empedocles on Etna'yı (E tn a Ü zerinde E m pedocles) çı­ kartır, çü n k ü şiir o k u ra m oral v erm ekten çok m o ralini bozm ak üzere yazılm ış gibidir;25 gerçek şiir, “ırkta varlığını sü rd ü re n ve zam an d an bağım sız olan d u y g u lar”a hitap etm eli, iç k ararm a­ sı ve nev ro zd an çok “önyargısız n esn ellik ” telkin etm elid ir.26 “Ahlaksal yücelik ”, “m anevi h u z u r s u z lu k la savaşm ak: şiir ger­ çek çelişkilerin ideolojik çö zü m ü haline gelm elidir.

2. George Eliot

M atthew A rn o ld ’d a n G eorge E liot’a d ö n m e k , A rn o ld ’ın K ül­ tü r k avram ının çözm e n iyetinde olduğu b irtakım ideolojik ça­ tışm aları alab ild iğ in e k a rm a şık b ir k ılık ta g ö rm ek d em ek tir. Strauss’tan yaptığı Das Leben Jesu (1846, Isa’nın Yaşamı) çeviri­ sinden Daniel D aronda’ya (1876) kadar, Eliot’ın edebiyat kari­ yeri, 1830’lar ve 4 0 ’la n n derin bunalım ı ve am ansız sınıf çatış­ m alarının ard ın d an gelm iş olan V iktorya çağının refahıyla n e­ redeyse atbaşı gider. Bu d ö n e m b o y u n ca ü re tim ç ık tıları göz alıcı biçim de artar, B ritanya’n ın d ü n y a ticareü içindeki hacm i hızla b ü y ü r ve 1850 ile 1870 arasın d a ü c re tle r en az ü çte bir oranın d a yükselir. Bu refahın b ildik siyasal so n u çların d an biri, işçi sınıfının kısm i de olsa d ü zen le gözle g ö rü lü r b ü tü n leşm e­ sidir. Yüzyılın o rtasın d an b u nalım lı 1880’lerde proletarya m ili­ tanlığının yeniden d o ğ u şu n a dek, korporatizm işçi sınıfı hare­

25 Filozof Em pedocles, Etna yanardağına atlayarak intihar etm işti. Çn. 26 On the Classical Tradition, der. R.H. Super (Ann Arbor, I960), s. 4.

126


ketinin geniş b ir coğrafyasının önde gelen ayrıcı niteliği o lu r.27 İşçi m ilitan lığ ın ın ilk dalgasını alt etlik ten so n ra , sanayi b u r­ juvazisi 1850’d en itib aren zaferini pekiştirm eye başlam ıştı. İş­ çi sınıfının belli kesim leri ek onom ik b ak ım d an gelişm e göster­ m işti; b u n u n tek so n u cu da h e r aşam ada siyasal olarak d ü z en ­ le b ü tü n le şm e k ti. İk in ci Reform T asarısı’n ın arifesinde, R. H. H u tto n Essays in Reform ’da (1867), sen d ik aların işçilere işbir­ liği, özveri ve dayanışm anın değerini öğrettiğini ve bu ilkenin b ü tü n top lu m a yayılm asının yararlı olabileceğini yazm ıştı. İşçi sınıfı sen d ik alar vesilesiyle doğru yönetim in değerini ve “dağı­ nık kalan en erjiler”eg ü v en m em ey i öğrenm işti. Bu “sınıf-severlik” ne pah asın a o lu rsa o lsu n ulusal faydaya y ö n len d irilm eli; sen dikacılık ru h u “u lu sal p o litik am ızın zen g in leşm esi”n e ek ­ lem lenm eliydi.28 G eorge Eliot k u rm acasın ın ideolojik m atrisini, V iktorya ka­ pitalizm in in gitgide d ah a b ü tü n leşik bir hal alan doğası ve bu kapitalizm in siyasal aygıtı k u rm u ştu r. E liot’ın y ap ıtı, V iktor­ ya çağının o rtaların d a g ö rü len ideolojinin iki biçim i arasındaki yapısal b ir çatışm ayı çözm eye çalışır: “ö zgür r u h ”u n dizginlenem ez evrim i odak lan m ış gittikçe su stu ru la n R om antik birey­ cilik ile kim i d ah a “ileri” b ü tü n leşik ideoloji tarzları arasında­ ki çatışm ayı. Bu d ah a ileri tarzlar (ö zü n d e, F e u e rb ac h h ü m a ­ nizm i ve bilim sel ak ılcılık ), R om antik bireyciliğin (şayet etik anarşi ve top lu m sal çözülm e istenm iyorsa) uym ası gereken de­ ğişm ez toplum sal yasaları belirlem eye çalışır, tike olarak, Ro­ m an tik bireycilik için kendi değerlerine ihanet etm eden b u n u 27 Yüzyılın o rtaların d an itibaren bu yükselen k o rp o raıizm biçim leri ta n ıd ık ­ tır: sanayi birim lerinin büyük ölçeklerde yayılması ve geniş örgütlü tanının “ileri tanm cılık" d ö n em in in gelişm esi, dem iryolu birleşm eleri, gitgide daha da m erkezileşen devlet bürokrasisinin eğitim ve halk sağlığı gibi alanlarda aşamalı olarak ortaya çıkışı. Bu gelişm elere burjuva ideolojisinin (Pozitivizm, H ıristiyan sosyalizm i, yeni-feodalizm , yeni-Hegelcilik vb.) ve işçi sınıfı hare­ k etinin geniş kesim lerinin benim sediği korporaıisı biçim ler tekabül eder: uzlaştıncı sendikacılık, işbirliği ve dostluk dernekleri, birikim ban k alan vb. 28 Bu sınıf m ücadelesine geçişle özel bir edebi hareket arasında sık görülm eyen türden b ir yakın ilişki vardır: Bayan G askell'ın Mary Barton’m (1848) ideolo­ jisin i North and S o ııthünu (1855, Kuzey ve G üney) ayıran mesafe. Tarihsel d ö n ü şü m ü n açığa çıkuğı bir mesafedir bu,

127


yapm ak m ü m k ü n d ü r. Zira, b ir y andan bilim sel akılcılığın Beniham b enciliğinin parçalayıcı eğilim lerini so ğukkanlılıkla diz­ ginlem ek suretiyle, R om antik kendini d ışav u ru m u n ö n ü n ü de kestiği d o ğ ru y sa, gelişen b irey in d ü şsel o larak b irleşeb ilece­ ği b irtakım tarihsel olarak ileri yasalan açığa çıkardığı da b ir o kadar d o ğ ru d u r. Ayrıca, İn san lık D ini bilim sel yasayı, bu y a­ sanın insanların bizzat h ey ecan lan ve inançlarına kazınm ış ol­ d u ğ u n u keşfedip. R om antik h ü m an ist ruhla d o ld u ru r. C om teçu lu g u n adeta saplantılı denecek ölçüde soyut, sistem li sim ge­ ciliğinin tersine, İn san lık D ini “kişisel”e -y a n i dolaysız d e n e ­ yim le k u ru lan canlı ilişk iy e - zarar verm eksizin b ü tü n se lle şti­ rici olabilen b ir öğreti olarak su n ab ilir kendisini. İnsanlık D i­ ni ,saldırgan b ir akılcılığa karşı R om antik değerleri k orur; aynı şekilde azgın bireyciliğe karşı da bu değerleri savunur. Bu ide­ olojik k o n jo n k tü r sayesinde R om antik bireyci, kişisel kendini gerçekleştirm e idealini feda etm ed en toplum sal b ü tü n lü ğ e bo­ yu n eğebilir. Yani ilkece; pratikteyse, Eliot’m k urm aca yapıtları “b ü tü n le ­ şik ” ile “bireyci” ideolojilerin potansiyel trajik çarpışm asını s ü ­ rekli ö n le r ve bastırır. Bir çiftlik v ekilharcının kızı olarak Eli­ ot için b ü tü n leşik değerin top lu m sal m ekanı, kır to p lu m u d u r; en belirgin olarak Adam Bede ve Silas M arner'da, İngiliz taşra kırsalına atfedilen gelenekçi p ratik ler ve “o rg an ik” bağlar öbe­ ği, ulusal ideoloji tarafından işte b u rad a, b u ideolojinin tam da böylesi toplum sal b ü tü n leşm e im gelerini gerektirdiği bir n o k ­ tada, “s e ç ilir”. Adam Bede’d e k i k ır to p lu m u , J o h n G o o d e’u n değindiği ü zere,29 k e n d in e özgü ve ayrıksı cazibesinden ö tü ­ rü edebi bir k o n u olarak değil, b ü tü n toplum sal o lu şu m u n ya­ lın b ir m odeli olarak tercih edilir; bu o lu şu m u n belirleyici ya­ salan orada d ah a katışıksız, d ah a şem atik biçim lerde yoğunlaş­ tırılabilir. E lio t'ın kır yaşam ına ilişkin ro m an larım çerçevele­ yen, dışsallaştıran b içim lerin -p a sto ra l, m il, ahlaksal fab l- işle­ vi, bu tü r b ir saydam lığa o lan ak verm ektir; fakat b u n u yaparak aynı zam anda Eliot’ın ro m an ların ın tam kalbinde d u ra n ta rih ­ 29 Critical Essays o n George Eliot, der. Barbara Hardy (Londra. 1970), s. yir­ minci

128


sel çelişkileri ideolojik olarak çözülebilir terim lere çevirm ektir. Eliot’m ro m an ların d a b u lu n an organikçi tarzlar, yazarın ide­ olojisinin “an latım ı” değildir elbette. Edebi ü retici olarak G eor­ ge Eliot, liberalizm , bilim sel akılcılık ve a m p irizm in egem en ol­ duğu b ir ideolojik o lu şu m a “p asto ral”, dinsel ve R om antik ide­ o lojik altg ru p ların katılm asıyla k u ru lan bir “u z a m ”ı betim ler. Eliot örn eğ in d e bu kesişim , bireysel özgürleşm e d ü rtü sü n ü p e­ kiştiren ve b u d ü rtü y ü gem lem ek için im d ad a çağ n lan “kad ın ­ ca” değerleri (şefkat, hoşg ö rü , edilgen geri d u rm a ) onaylayan cinsel ideoloji u n su rların ca belirlenir. Söz k o n u su olan şey, b ü ­ y ü k k en tli akılcı e n telek tü el G eorge E liot’ı taşralı k ü ç ü k b u r­ ju v a “sınıf id eolojisi”ne in dirgem ek değildir asla. “G eorge Eli­ o t” söz öbeği, b irtakım özgül ideolojik b elirlenim lerin -E vanjelik H ıristiyanlığı, kırsal organikçilik, nüve halin d eki fem inizm , k ü ç ü k b u rju v a a h la k ç ılığ ın ın - varlıklarıyla k ısm e n d estek le­ diği ve k ısm en k ü ç ü k d ü şü rd ü ğ ü b ir egem en ideolojik o lu şu ­ m a katılm aların d an başka bir anlam ifade etm ez. E liot’ın k u r­ maca y ap ıtların ın ü retici m a trisin i, id eo lo jik yapıların b u çe­ lişkili birliği m eydana getirir; ancak m etin lerin in ideolojisi b u ­ na in d irg en em ez, elb ette. Z ira E liot’m edebi ü re tim i, y aln ız ­ ca “genel” ideoloji d üzeyine değil, aynı zam anda edebi biçim ­ lerin d ö n ü şü m ü dediğim iz görece özerk düzeye y erleştirilm e­ lidir. Zira m e tin le rin in h e r biri, değişik tü rsel tarzlara uygun kurm aca araçların m eydana getirdiği b ir karışım sergiler: “pas­ toral”, tarihsel gerçekçilik, fabl, m it k u ru c u ve öğretici söylem , hatta (Daniel Deronda'da) ütopyacı fantezi u n su rla rı. Bu söy­ lem lerden hiçbiri ideolojik biçim lerle basit b ir an latım ilişkisi­ n e sokulam az; tersine, b u ideolojik biçim leri edebi anlam ola­ rak üreten şey, söz k o n u su söylem lerin karşılıklı eklem lenim idir. Bu sü recin iki ö rneği yeterli olacaktır, sanırım . The Mili on the Floss’laki biyografik tarz, en azından iki farklı edebi söylem i kuşatır: b ir tü r betim leyici “p asto ral” (D o d so rilar, M aggie’nin yaşam ının d e g in n e n d e geçen ilk dönem i) ve M aggie’n in öznel gelişim ine ilişkin k arm aşık, psikolojik dram ı. T om ve Maggie T ulliver figürlerine işlenm iş olan “g elenek” ve “ilerlem e” a ra ­ sındaki ideolojik çekişm eyi üreten de işte bu karşılıklı çatışm a­ 129


cı tarzların etkileşim idir. F ak at ro m an ın “p asto ral” araçlarının aynı zam anda çözd ü ğ ü b ir çek işm ed ir bu. Zira m e tn in sentez niteliğindeki kapanışı, T om ’u ebedi b ir çocuğa indirgerken, n e­ h ir imgesi -ah lak sal sü rü k len m e ve hırçın a rz u n u n sim g e si- li­ beral bireyciliğin değerlerini doğallaştırır ve böylelikle biçim ce bozar, bu değerleri o lu m lu gelişm e olarak değil de doğal arzuya d ü şü n m ed en teslim olm a şeklinde tasarlar. “D oğal” ile “k ü ltü ­ rel” söylem ler arasın d ak i k arşıtlık, iki “doğal” anlam lam a tar­ zı arasındaki k u tu p sallıg a d ö n ü ştü rü lü r: olu m lu (pastoral) D o­ ğa ve o lum suz (arzulayıcı) Doğa. Yine, Middlemarch'da gerçek­ çi biçim in belli bir “m etn in id e o lo jis in i nasıl belirlediğini gör­ m ek güç değildir. İlk “p asto ral” ro m anlarında Eliot’ın gerçekçi­ liğini, toplum sal bakım dan iç açıcı olm ayan yazgılara savunm a am acıyla bağlanm ası tem sil ed er kısm en; yine de bu bağlanm a tü m ü y le içeriden b ir “ta n ım la m a ”ya z o ru n lu o larak ulaşm az. Gelgelelim , b u b ir kez yapıldı m ı, ro m an biçim i m erkezsizleşir: h e r yazgı anlam lı olduğu için, b u n u n so n u cu n d a her biri göre­ lileşir. E liot’ın kavradığı biçim iyle gerçekçilik, b irb irin e dolaş­ m ış sü reçlerin sabırla çözülm esi, yazarın sem p atisin in ölçüy­ le dağıtım ı, rakip değerlerin hassas b ir dengede tutulm ası anla­ m ına gelir. Doğal olarak, b u m etinsel ideolojinin “genel” ideo­ lojik karşılığı liberal refo rm cu lu k tu r; kurm aca araçların bu tü r bir toplam ı başka hiçbir ideolojik sonuç üretem ez. E lio t’ın k u rm a c a y a p ıtla rın ın ta rih se l ç elişk ileri id eo lo jik olarak çözülebilir biçim e sokm ası, Adanı Bede ö rneğinde gayet açıktır. Bizzat A dam , o C ariyle-vari çalışm a kuralları ve katı ah ­ lakçılığıyla, “o rg an ik ” b ir tiptir: “dünyayı d üzeltm ek k o n u su n ­ da h içb ir teorisi o lm ayan” ve böylelikle yönetici sın ıf için gü­ venilir b ir özne işlevi gören b ir k ü çü k burjuva pragm atisti. A n­ cak ro m an ın biçim i, bu “o rg a n ik ” değerlerin, herhangi bir “sa­ h ici” liberal bireycilikle anlam lı diyebileceğim iz bir k ö rd ü ğ ü ­ me g irm esini engeller. Bu tü r bireycilik m etinde ancak h e d o ­ n ist bir bencilliğin alçaltılm ış ve ö nem sizleştirilm iş bir biçim i (A rth u r D o n n ith o m e ve H etty Sorel’in an arşik cinsel arzu su ) olarak k en d in i gösterir; fakat k ır to p lu m u n u n istikrarlı y a p ı­ ları önem li b ir parçalan m a o lm adan bu bireyciliği def edebilir 130


y ah u t özüm seyebilir. H etty bilm eden to p rak sahibi ile zanaatçi arasındaki sın ıf işbirliğini bozm uş, A dam 'ı A rth u r’la karşı kar­ şıya getirm iştir; am a H etty rom an d an , deyiş yerindeyse, sü rü l­ d ü k ten sonra, b u o rg an ik bağlılık aşam alı olarak yeniden telaf­ fuz edilebilir. Ü stelik, ahlaksal bakım dan uzlaşm az olan A dam , çaba gö sterm iş olm asıyla in san cıllaştırılır; öyle ki, A dam gö­ rev kabul etliği k en d in i feda etm eye y önelik E vanjelik tu tk u ­ su A dam ’ın kendi an ti-en telek tü el uyuşm acılığıyla ö rıü şen , iş­ çi sınıfının “ü s t” k a tm a n ın d a n gelm e b ir kızla, D inah M orris, evlenm eye artık m anevi olarak hazırdır. A dam ’ın böylece ken­ disinin org an ik b ir tip denilebilecek m itolojik k o n u m u n a halel getirm ed en d ah a ço k b ireyselleşm iş bilince d o ğ ru ilerlem esi­ ne (so n u n d a b ir keresteci d ü k k a n ın ın sahibi o lu r) o lanak tan ı­ nır; doğallaşm ış k ü ltü r ile k ü llü rlen m iş doğanın h ay ranlık ve­ rici bir k arışım ı çıkar ortaya. Kırsal k ü ç ü k b u rju v a hayatını “eg em en” bölge seçerek E li­ ot, bu hayat k o n u su n d a o k uyucuyla k u rd u ğ u so ru n lu ilişkiyi de sırasında açığa çıkaran, anlam ı belirsiz tavrını ele verir. Ede­ bi gerçekçiliğin uzlaşım larım , toplum sal bak ım d an iç karartıcı kişilikleri duy arlı b içim de ele alacak kadar genişletir; fakat bir y an d an su n d u ğ u g ö rü n ü şe göre, çep erlerd e geçen hay atların gizil önem i ü z erin d e ısrar ederk en , bir y an d an da b u tü r ciddi kurm aca y apıtlar için k o n u olarak böylesine k aran lık yerleşim birim lerini seçtiği için sevecen him aye ve d enem e n iteliğinde­ ki alaysam anın m eydana getirdiği b ir karışım la o k u rd a n özür diler. Ü slu p tak i b u te re d d ü t, id eo lo jik çatışm ay ı y o ğ u n la ştı­ rır. Taşralı cahilliğin akılcı bir eleştirisi (ki b u boğ u cu sınırla­ m aların ötesine geçm ek isteyen, Rom antik bireyci çabayla eş­ leşen bir eleştiri) ile bu bağnaz, âtıl gelenekçiliği b ü y ü k birey­ sel başarının çiçeğini besleyen m ûtevazi am a verim li toprak di­ ye yüceltm ek g erektiğini söyleyen k öklü b ir b u y ru m arasında­ ki çelişkiyi gözler ö n ü n e serer. Adam Bedc, A dam ve D inah’m n şahsınd a ortak yaşam ı rom ak tik ru h la idealize ederek, şiddetli­ yi sıradanla b irleştirerek, bu ikilem in kısm i b ir ç ö z ü m ü n ü de­ ner. N e var ki, The Mil! on the Floss’ta böylesi b ir sentez, edebi araçların çok daha iddialı b ir m an ip ü lasy o n u n u z o ru n lu kılar. 131


M ill'in kırsal to p lu m u -h a y a tta kalm aya çalışan kiracı çiftçi­ lerd en biri kentli bankacılık ve tarım sanayii tarafından ip o te­ ğe ve so n u n d a iflasa z o rla n ır- Adam Bede'in to p lu m u n d an d a ­ ha az idealize edilm iştir. K ent serm ayesi kırsala sızdıkça, Adam Bede’in kırsal to p lu m u n d a sezdirilen, am a yine de bastırılan bu çatışm alar, Mifl’in m e rk e z in d e k i im gelerden b irin i ortay a çı­ karm ak üzere patlar: D orlcole M ill’in iflası. Dahası, H etty Sor­ rel toplum sal olarak parçalayıcı b ir bencil olarak gerçekten dışsallaştırılabilirse, Mil/’in Maggie T ulliver’ı sahici liberal değer­ lerin o k ad ar kolay y erin d en edilem eyecek taşıyıcısıdır. Adam Bede ahlak tutk u su y la h u zu rsu z bireyciliği D inah ile H etty ara­ sında b ö lü ştü rü rk e n , M aggie T ulliver ikisini şahsında birleşti­ rir; b u da ilk rom an için elverişli olan basit çö zü m ün ö n ü n ü k e­ ser. Kırsal k ü çü k b u rju v azin in u y u şu k baskıcılığından k ararlı­ lıkla kopan liberal b ir h ü m an izm in baştan çıkardığı Maggie, bu etiği yine de ç o c u k lu ğ u n u n gelenekçi toplum sal ortam ına bağ­ lılık ad ın a red d etm eliy d i. Bu şekilde, d eğ irm en d ek i o id eali­ ze yetişm e çağına d u y u lan nostalji; arzulayan bencilikle h a in ­ ce iç içe geçirilm iş benliğin R om antik kendiliğindenliğine karşı klancı, k lo strofobik törelerin sav unm asına d ö n ü ştü rü lü r. Kapa­ lı yer ko rk u su ve de k en d in i feda etm e tuzağı, rom anda açıkça kayda geçirilir; ancak b u n la rın kararlılıkla reddedilem em esinin bir ned en i, kitabın M aggiye’ye izin verdiği tek altern atif bağlan­ m anın Stephen G uest olm asıdır. G uest, Maggie için sahici bir gerçekleşm eyi tem sil edem ez: kişisel k u su rları inceden in c e ­ ye k en d isin in sın ıf k o n u m u y la ilişkilidir, ne de olsa M aggie’n in b ab a sın ın eski k ırsal d ü n y a sın ı y o k e d en vahşi k ap italizm in sem iz b ir ü r ü n ü d ü r . Bu b a ğ la n tıy ı k a v ra y a rak ro m a n , hem Adam Bede’in erişem ediği k arm aşık b ir anlam sergiler, hem de Maggie’nin St Oggs d ö n ü şü n ü m ü n asip yollarla kabul edilebilir hale getirir. Benzer şekilde, Torn T ulliver’ın m eslek yaşam ı kır to p lu m u n u n çelişkilerini çarpıcı biçim de sergiler: Torn m üflis babasını değirm eni b atıran k e n t kapitalizm i içinde refaha eriş­ tirerek , o n a yardım etm eye çalışır. A ncak M aggie’nin s o n u n ­ da birleştiği kişi, b u tarihsel bakım dan karm aşık ve b ö lü n m ü ş Torn değildir. R om anın apaçıkbiçim de m ü h en d islik eseri olan 132


so n u cu -M aggie’n in ken d in i feda ederek erkek kardeşiyle bir­ likle su d a b o ğ u lm a sı- ideolojik çatışm ayı bir edebi aygıün b ü ­ yülü stratejisiyle b astırır. Maggie’n in ölü m ü , hem su ç lu n u n ke­ fareti hem de olum layıcı bir kendini gerçekleştirm edir; karde­ şiyle, ro m a n tik sev g in in nesnesi ve o rg an ik cem aatin bağnaz savunu cu su y la birleşerek, Maggie aynı ham leyle h em kendisi­ ni gerçekleştirir hem de yadsır, “organ ik ” ahlakın b u y ru m la n m desteklerk en b ir y andan da onları bireysel o larak aşar. Eliot’m tarihsel olarak geri kalm ış kırsal ro m an larının geçm i­ şe özlem le d o lu organikçiliğinin son kertede şim d in in gerekle­ rince belirlenm iş o ld u ğ u ; İk incinin arifesinde, ilk Reform Ta­ sarısı h a k k ın d a yazılm ış olan Felix Holt, The Radical'da. gayet açıktır. F elix ö zü n d e Adam Bede’in kentli v ersiy o n udur; adına k o n u ştu ğ u proletaryayı tem sil etm eye sanayi ö n c e sin d e n kal­ m a selefi k ad ar d a h i h ak k ı olm ayan b ir k ü ç ü k b u ıju v a zan a­ atkarı. “R ad ik alizm i”, ah lak eğitim ine d u y u la n refo rm ist g ü ­ ven ve siyasal değişim k o n u su n d a k i pozitivist k u şk u d an m ey­ dana gelir; b u birleşim i m etin, fırsatçı Radikal p o litik an ın kit­ lelerin şiddetli akıldışılığıyla k u rd u ğ u tatsız ittifakın karşısına diker. F elix’in işçilere Sesleniş'i, sın ıf çıkarlarım sın ıf ödevleri­ ne d ö n ü ştü rm e çağrısıyla, k ü ltü rel ayrıcalığı savunm ası ve kit­ le eylem inden d u y d u ğ u k orkuyla, ro m an ın tem elindeki “orga­ nik” değişim ideolojisini çok daha açık terim lere yansıtm aktan başka b ir şey yapm az. Bu anlam da, Felix Holt Eliot’m gerçekçi ro m an tarzı içinde varlığını sü rd ü re n b u “p a sto ra l” im gelerin ideolojik iktidarsızlığını vurgular. K endi kendisiyle çelişen bir yapıttır, ç ü n k ü etkili y er değiştirm esini ancak b irbaşına kalm ış, ahlakçı A dam Bede’i k en te n ak led erek p ek iştireb ilen b ir kent bağlam ı iç in d e böyle b ir imgeyi (F elix ’in k e n d isi) “m erkeze alm ak”ta ısrar eder (bilinçli ve iddialı başlığının d ü ş ü n d ü rd ü ğ ü üzere). R om anın “resm i” projesi, açığa çıkardığı şeyle çatışm a içindedir: F elix’in “ilerici" siyasal eleştirisi, siyasal olanın karşı­ sında gelenekçi değerlere yöneltilm iş idealist b ir itirazdan iba­ rettir. K itabın k ahram anı h ak k ın d a söylem ek istediği şey -y a n i R adikallerden d ah a radikal o ld u ğ u - k ah ram an ın ı gösterm e bi­ çim iyle, y ani to p ra k m ü lk iy e tin in yiğit sa v u n u c u su olm asıy­ 133


la, uzlaştırılam az. Bu çelişk in in çö zü m ü , Felix’in siyasal o la­ rak y o k su n olduğu şeyi fiziksel varlığıyla telafi eden alabildiği­ ne karizm atik bir kah ram an olarak “kişiselleşm e”sinde yatar. Bu a n la m d a, F e lix y an lış b ir “m e rk e z ”se, ro m a n ın Bayan T ransom e’da gerçek am a yanlış yere k o n u lm u ş b ir m erkezi var­ dır. Fler iki k a ra k te r de tarihsel olarak y ü rü rlü k te n kalkm ıştır; Bayan T ran so m e in an çları Radikal oğlunca ayaklar altın a a lı­ n an iflah olm az, eski m o d a b ir feodalist o larak su n u lu r. A n­ cak rom an o n u n şahsında geleneksel top lu m u n ölü m ü n e ağlı­ yorsa, b u m atem b ir o k ad ar geçerliğini yitirm iş H olt ö rn e ğ in ­ de “ilerici” b ir k o n u m a d ö n ü ştü rü lü r. Bayan T ransom e’ın b u ­ lu n d u ğ u sah n eler, ro m an ın kalbine işlem iş bu ideolojik çeliş­ kinin estetik olarak d ışav u ru lm asın d an başka b ir şey değildir; bu sahneler siyasal olarak herh an g i bir şey yapm aya olanak b ı­ rakm ayan kasvet, geçm işe özlem ve h ü sran ın m eydana g etirdi­ ği ö zünm em iş bölgedir, bu n edenle yapıtın ideolojik çeperleri­ ne sü rü lü r am a güçlü sanatsallığıyla bu geri plana itilm eye kar­ şı çıkar. Bayan T ransom e, Felix’in ve m o d ern tarihin ö rtü k bir reddiyesidir, F elix’in kendisi bu d ü n y a n ın tem elden b ir reddi olsa bile; m etin d e iş başında olan ikili bir yer değiştirm e vardır. Felix Holt biçim sel yapısıyla -siy asal bölgesi ve Bayan T ran so ­ me sahneleri arasındaki ay rılm ay la- tem atik eklem lenim e ula­ şam ayan b ir iç b ölünm eyi açığa v u ru r. Bayan T ransom e sa h n e­ lerinin sanatsal gücü, ro m an ın resm i ilerici ideolojisinin genel­ lem eyi ve özüm sem eyi reddettiği silinm ez b ir “kişisel” d ü şk ın k lığ ın d an artakalan varlığını akla getirir. N eredeyse pozitivist olan H olt’u n daha b ü tü n le şik ve “bilim sel” biçim lere y ü k selt­ tiği liberalizm , b u tü r potansiyel anlam da zorba b ü tü n lü k lerin tehdit ettiği “kişisel” değerleri sav u n m ak için o b ü tü n lü k le rd en kendisini ayırır aynı zam anda. M etnin yapısal yer değiştirm e­ lerini bu ideolojik u y u m su zlu k ü retir; am a söz k o n u su u y u m ­ suzluk, b ir b ü tü n olarak ro m an içinde egem enlik için m ücade­ le eden üç ayrı “m etin ” arasındaki etkileşim in ü rü d ü n ü r. Zira Felix Holt, organikçi m it (Felix), psikolojik dram (Bayan T ra n ­ som e) ve siyasal k u rm a c a n ın çelişkili b ir k arışım ıd ır; söyle­ mi de bu geleneksel b içim lerinin b irin d en ötek ine kaym alar ve 134


d ö n ü şü m lerin ü rü n ü d ü r. M etnin ideolojisinin m esken tu ttu ğ u yer, işte bu kısm i, etkisiz tarz d ö n ü şü m le rin in ü rettiği aralıktır. A slında, E liot’ın k u rm aca yapıtı en b aştan itib aren , klasik li­ beralizm e galebe çalan ideolojik b ü tü n lü k le r ile b u liberal soyk ü tü ğ ü n ü n b esled iğ i “k işise l” d eğ erler ü z e rin d e söz k o n u su b ü tü n lü k le rin parçalayıcı etk isin d en d u y u la n k o rk u arasında b ir çatışm a sergiler. (E liot’ın desteklediği am a aralarına katıl­ m aya kadar vardırm adığı İngiliz pozitivistleriyle b irlikte gezip tozm asıyla açığa v u ru la n b ir çatışm adır bu .) K urm aca organik değil, fetıom enolojik b ü tü n lü k tü r; yırtıksız dikişsiz ve sim etrik b ü tü n le r yaratm ası, dolaysız d eneyim in b ü tü n lü ğ ü n e zarar ver­ m eden başarılm alıdır.30 Bu so ru n tem atik olarak Romola’d a be­ lirgindir: Savonarola’n m “son su zlu ğ u tu tk u y la d u y u şu ” ve baş­ tan çıkarıcı b ü tü n le şik bakışı, liberal kutsalları ihlal eden a h ­ laksal bir despotizm le iç içe geçm iştir. Yine de bu k u tsallar k en ­ di içlerind e yetersizdir: “en y ak ın d ak in e d u y u la n şefkat dolu duygud aşlığ ın teh lik eleri de vardır: h ay atın d in e y ü kselm esi­ ni sağlayan d ah a b ü y ü k hedefler k o n u su n d a u tan g aç ve k u şk u ­ cu olm aya y a tk ın d ır.”31 A m o ld ’m terim leriyle, tehlikeli ölçüde m erkezsizleşm iş b ir Y unancılık ile baskıcı d en eb ilecek ölçüde hizipçi lb ran icilik arasında bir çatışm adır bu. Felix H olt gibi liberal d ü şünceli çalışanlar, “k ü ltü r”ü ah lak­ sal disip lin le h arm an lay arak bu so ru n a b ir cevap ö n e rir gibi­ dir; yine de Felix Holt'd an sonra Eliot, b u tü r “p astoral” figür­ leri k en t m an zaraların ın m erkezine yerleştirm ek gibi başarısız­ lığa m ah k û m deneyleri b ir daha yinelem edi. M iddlemarch'daki Bede-H oh karakteri Caleb G arth ’tır: kırsal organikçiliğin değiş­ m ez tipi, am a ro m an ın yapısı içinde kararlılıkla su stu ru lm u ş ve m arjinal. Bu tü r figürler ideolojik etki b ak ım ın d an zayıflarken, değer altern atif b ir m u h alif k o n u m a geçer: Middlemarch ö rn e­ ğinde, k ozm opolit sanatçı W ill Ladislaw ’a. Şayet gelenekçi za30 Eliot'm ü n lü sö zü n ü n (sanat öğretim in en yüksek biçim iyse de asla resim den şem aya sıçram am alıdır) Frederic H arrison’a yazdığı ve bu kişinin tam anla­ m ıyla poziıivisı b ir ro m an önerisini geri çevirdiği rom anda ortaya çıkm ası an­ lam lıdır (G eorge Eliot, Letters, der. G ordon S. H aighı (Londra, 1956), cilt 4, s. 300). 31 Romola (Londra. 1883). cilt 2, s. 332-3.

135


naatk âr burju v a to p lu m u içinde b ir m anevi direniş adası o lu ş­ tu ru y o rsa , k o z m o p o lit san atçı o to p lu m u n d ışın d a böyle b ir m u h alif m ek ân ı m esken tu tar. A ncak, sanatçı m odası geçm iş organikçi tipin tam b ir telafisi sayılm az: Ladislaw, liberal k ü l­ türd e G arth ’a ü stü n lü k sağlıyorsa, toplum sal b akım dan köksüz olduğu için d ir bu. Söz k o n u su ideolojik ikilem ancak sin o p tik bakışı yerleşik bağlılıkla b irleştiren Daniel D eronda ile çö züle­ bilir en so n u n d a. N e var ki, G a rth ’ın d eğ erlerin in M iddlemarclı’da so n u n d a ga­ lip gelm ediği an lam ın a gelm ez bu. G alip gelir gelm esine, am a daha hırslı bağlanım ların b aşarılı olm asıyla b irlikte teselliyi en kolay reform cu görevlerde bulm aya m ecb u r olan şaşkın bir li­ beral d ü şk ırık lığ m ın “d ah a ü s t” tarzıyla. M iddlem arch'ın iro ­ nisi, ideolojik b ü tü n lü k le rd e n d erinlem esine k u şk u duyan es­ tetik b ir b ü tü n se lle ştirm e n in zaferi olm asıdır. R om anın d ö rt m erkezi k a ra k te rin d e n h er b iri b u tü r tarih sel an lam d a tip ik b ü tü n s e lle ş tirm e y i tem sil eder: C asau b o n id ealizm , Lydgale bilim sel ak ılcılık, B u lstro d e E vanjelik H ıristiyanlık, D o ro t­ hea Brooke birleştirici eylem ilkesi ü zerin d en R om antik k en d i­ ni gerçekleştirm eyi tem sil etm ektedir. Bu b ü tü n lü k le rin h e r bi­ ri gündeliğin içinde p arçalan ır, kapana kısılır; ve bu k ap an a kı­ sılm a iki biçim de ok u n ab ilir. Teoriciliğin zorbalığına karşı k u r­ tarıcı b ir am p irist engeldir kısm en; fakat aynı zam anda ken d isi­ ni aşm aya d ö n ü k akılcı veya R om antik d ü rtü lere karşı derin le­ re kök salm ış b ir taşralı b ilincin kasvetli zaferini sim geler. Ro­ m an ın başlığının akla getirdiği bu açm az d u ru m u , ilk Reform Tasarısı zam an ın da kırsal to p lu m u n yaşadığı b ir geçiş evresin­ d e n kaynaklanır; ancak ro m an ın ince hesaplarla su stu ru lm u ş d ü şk m k lığ ı, “ideolojilerin s o n u ” havası an latın ın ikinci Reform Tasarısı son rasın d ak i şim disine bağlıdır. Middlemarch’m nesnel olarak ortaya k o y d u ğ u ve çözem ediği so ru n , ideolojinin nasıl kavram sal olarak özenli ve duygusal olarak etkili olacağı so ru ­ n u d u r: “a k ıld ışı” kişisel in an çlar b ir y an d an b eslen irk en , salt am pirizm ve R om antik kendiligindenligi aşan bir yapıda b u n ­ ların nasıl b ir arad a tu tu lacağ ı s o ru n u d u r bu. L adislaw ’a gö­ re gerek en şey, “b ilg in in b ir an d a d u yguya geçtiği ve d u y g u 136


n u n hem en yeni b ir bilgi olarak geri d önm e o rtam ını bulduğu b ir ru h ”tu r; y u k a rıd a g ö rd ü ğ ü m ü z ü zere, M atth ew A m o ld ’ın da ele aldığı b ir so ru d u r bu. Felix Holt’ta k arik atü rleştirilen işçi sınıfı bilin cin in sald ırg an tarzlarıyla karşılaşılm ış old u ğ u için, butjuv a liberal g eleneğinin tem kinli am pirizm i y en id en olum lanm alıdır; ancak b u am pirizm , daha y o ğun biçim de b ü tü n le ş­ tirm e yeteneğine sah ip b ir ideolojiyi gerek tird iğ i için, Reform Tasarısı sonrası İngiltere’n in içinde b u lu n d u ğ u tarihsel âna ide­ olojik b ak ım d an yetersiz bir cevaptır k en d i içinde. Bu ikilem M iddlemarch'ta kilit im gelerden b irin d e ö n g ö rü l­ m ü ştü r: top lu m sal o lu şu m u n imgesi o larak ağ. T ü retilm iş bir organik im gedir ağ, Adam Bede'in hayvansı im ge d ünyası ile bi­ raz dah a gelişkin y a p ı gibi teorik bir kavram arasında bir orta n o k tad ır. Ağın k arm aşıklığı, görece ö zerk olan iplikleri girift biçim de b irb irin e bağlam ası, am acını aşan v ah şi çağrışım ları, olanak verdiği y erel karm aşık laşm a olasılıkları, A dam Bede'in eksiksiz organikçi imge d ü n y asın ın dışladığı çatışm anın m ü n a­ sip biçim leri. F akat aynı zam anda ağın sim etrisi, toplum sal sü ­ reci “u zam sallaştırarak ” ta rih te n arın d ırm ası, çelişki düzeyle­ rini dışlam ası, organik tarzın ö zündeki birliği k o ru r. Ağın kar­ m aşık kırılganlığı, tedbirli bir siyasal m uhafazakârlığı zo runlu kılar: iplikleri ne k adar özenle b irb irin e bağlanm ışsa, eylem in parçalayıcı so n u çları o k ad ar artar ve dolayısıyla k işi alabildi­ ğine hırslı b ü tü n selleştirm e pro jelerin i ortaya a ta rk en o kadar ihtiyatlı olm alıdır. A ncak tersinden bakacak o lu rsak, eğer ağın herhangi b ir n o k tasın d a eylem b ü tü n o lu şu m u etkileyecek bi­ çim de ö rg ü sü n ü sarsıyorsa, b ü tü n lü k le k u ru la n yarı gizem li bir ilişki h er şeye k arşın k o ru n m u ş dem ektir. Bu n o k tad a, g ü c ü ­ nü kolları arasın d a paylaştırarak etk isin i y o ğ u n laştıran ro m a­ nın so n u n d ak i n e h ir m ecazında olduğu üzere, doğal im ge d ü n ­ yası toplum sal b ü tü n lü ğ ü n ideolojik soyutlam a değil de pragm atik, g ö rü n ü şe g ö re çep erlerd e g erçekleşen b ir çalışm a a ra ­ cılığıyla nasıl gerçekleştirilebileceğini g österm ek için kullanı­ lır. M iddlem arch'm doğal eğretilem eleri gibi estetik im ge d ü n ­ yası da bu işlevi yerine getirir. Ladislaw ’in D oro th ea’ye dediği gibi: “Ç abalam anın ve tü m dünyayı kollam anın b ir yararı yok; 137


sa n a lla n veya başka b ir şey d en zevk aldığın zam an b u zaten gerçekleşm iş o lu r.” Rom an içindeki b ü tü n lü k so ru n u , am pirik zenginliğine zarar v e n n e d e n ham m ad d elerin i yapılan dıran es­ tetik biçim so ru n u n a ta şın m ıştır aslında. Bir başka deyişle, tem atik olarak ortaya attığı so ru n a ro m an biçim sel olarak cevap verm ektedir. E liot’ın m erkezsiz kurm acasın ın m erkezdeki öz­ nesi, hem rom anın kaynağı olarak b ü tü n e eklenen hem de herbir parçasıyla em pati ilişkisine giren ayrıcalıklı bilinç, ancak ro ­ m ancın ın kendisi olabilir. D enilebilir ki, Middlemarch biçim olarak, m alzem e bak ım ın ­ d an tarihsel içeriği pek az olan b ir tarihsel rom andır. Reform Tasarısı, dem iryolları, kolera, m akine-kırıcılık: bu “gerçek” ta­ rih sel g ü çler, ro m a n ın ç e p e rle rin e çarpar. M etin ile g ö n d e r­ m e yaptığı “gerçek” tarih arasındaki dolayım bir hayli y o ğ u n ­ dur; b u n u n so n u cu da ro m an ı “tarih sel”d en alıp “e tik ”in to p ­ rağına dikm ektir. Middlemarch bencillik ve sem pati, “kafa” ve “y ü rek ”, k en d in i gerçekleştirm e ve teslim olm a ikilikleriyle ça­ lışır; elik olanın söz k o n u su başatlığı, hem tarihsel bir çıkm aza işaret eder, hem de b u n u y en m en in ideolojik araçlarını tem in eder. R om andaki ta rih , resm i o larak b ir geçiş aşam asındadır; ancak m etni o k u m ak , “askıya alm a”n m en d oğru terim o ld u ­ ğ u n u çıkarsam aya yarar. “D ün y an ın y ararı”na g ö tü ren degerbelirsiz, ara d ö n em o larak su n u la n şey, aslında tarihsel bir b o ş­ luktan çok daha fazlasıdır; gelenekçi d ü şü n en , bilgisiz Middle­ march tarihsel gelişim için Adam Bede'in H ayslope’u n d a n ancak bir parça daha fazla cevap niteliğ i taşır. Ö yleyse, ro m an ın söy­ lediği ile gösterdiği şey arasında bir uyuşm azlık vardır: başlığı­ n ın sezdirdiği iyim ser ideolojiyi estetik o larak ü retm e k su re ­ tiyle ro m an , adam akıllı daha az kanlı b ir tarihsel ilerlem e d ü ­ şüncesin i açığa vurur. A slında, 1830’ların başına dair, so n u n ­ da varılacak yer olan, W ill L adislaw ’u n ö ncü reform cu çabası­ nın “b ir hayli d izginlenm iş” o ld u ğ u 1870'lerin önyargılı bakış açısına ait b ir imgeyi açığa v u ru r. Middlemarch, d ö nem ine iliş­ kin açm az d u y g u su n u geçm işe yansıtır; b u n u n so n u cu da “ger­ çek” tarihe d ö n ü k k ö k ten b ir güvensizlik olduğu için, söz k o ­ n u su tarih gerçekte etik, dolayısıyla da “zam andan bağım sız”, 138


terim lere yerini b ırakır. A ncak bu yer değiştirm e bu şekilde Eli­ ot için id eo lo jik b ir çö z ü m ü o lan ak lı kılar: zira “ta rih se l” te­ rim lerle çözülem eyen şey, söz k o n u su so ru n ları ahlaksallaştırm anın evine yerleştirilebilir. A slında bu, gerçekçi k u rm acanm bizzat b içim lerin e sin m iş b ir gizem leştirm ed ir; g erçekçi k u r­ m aca, nesnel toplum sal ilişkileri kişiler arası terim lerin kalıbı­ na dök erek , birin i ö b ü rü n e indirgem e olasılığını daim a açık tu ­ tar.32 M iddlemarch'da tarihin bu şekilde eliğe indirgenm esi; D o­ rothea, Lydgate ve (bir anlam da) B ulstrode’u n k endilerine has yollarla ulaşm ak için m ücadele verdiği k en d in i feda etm e “çö­ z ü m ü ” ile gerçekleştirilir. Benliğin acı verici yadsım ası, tarihin m uam m asın a çözüm olarak su n a r kendisini. A ncak böyle b ir çö zü m , W ill Ladislaw ’u n ro m an d ak i varlı­ ğının sezdirdiği ü zere, ideolojik olarak yetersizdir. Zira Ladislaw, toplum sal evrim in akışına rıza gösterm ekle birlikte, böylesine olgun bir geri çekilm eye boyun eğm eyen bireyci bir çaba­ yı da sü rd ü rü r. Siyaseten reform cu b ir sanatçı olarak, am pirik em ek ile R o m an tik k e n d in i onay lam an ın u y u m su z olm adığı­ nı öne sürer; Bay Brooke’u n sözleriyle, “Shelley m ayasına sahip bir tü r B urke’tü r ” o. R om anın Ladislaw’i gerçekleştirm ede çek­ tiği güçlük, b u arzu edilm eye değer ideolojik kesişim in, hayal­ perest R om antizm e tem kinli aşam alarla b ağlanm anın, rom anın betim lediği tarihsel koşu llard a nasıl başarılabileceğini görm ek­ teki yetersizliğinden ileri gelir. Dolayısıyla, b u n oktada, farklı tü rd e n b ir tarih zo ru n lu olur. Ladislaw ’da hakkıyla gerçekleş­ tirilem eyen şey, d ah a sonraki R om antik p eygam ber ve reform ­ cu politikacı karışım ı D aniel D eronda’n ın şah sın d a d aha büyük um utlarla y en id en denenir. A slında talep edilen şey, bireyi toplum sal o lu şu m u n yasala­ rına bağlayan, Romolu ve Middlcmarch'ıa b u tü r bakışların ih­ lal ettiğ i “k işise l”i k o ru y a n ve benliği ro m a n tik biçim d e ö z­ g ü rleştire n “b ü tü n se lle ştiric i” b ir bak ıştır. Bu s o ru n u n ceva­ bı Daniel Deronda'dır. E liot b u ro m a n d a id eo lo jik ik ilem in e 32 Bu n o k tay a d ah a ö n ce F rancis M ülhem ‘‘Ideology an d L iterary F orm - a c o m m e n r ’de (İdeoloji ve Edebi Biçim - Bir Yorum ) değinm iştir (New Left Re­ view 91, M ayıs/Haziran 1975).

139


D eronda’n ın Y ahudiliğinde b ü y ü lü bir çözüm bulur; Y ahudilik D eronda’ya tatm in k âr b ir ro m an tik kim lik sağlarken, bir yan­ d an da o n u b ü tü n le şik b ir tarihsel k ü ltü rü n karm aşık b ü tü n ­ lüğüne dahil eder. D eronda’n ın başlardaki liberalizm i yararsız b ir Y unancılık niteliği taşır, karak terin ilkeli eylem yeteneğini y ıpratan m erkezsiz b ir sem pati b ö lü şü m ü d ü r: “gereğinden faz­ la d ü şü n en ve dağınık b ir sem pati duygusu, o nda ahlaksal g ü ­ cü n k o şu llan olan yanlışa kızm a ve birlikte yürüyeceği kişileri seçebilm e niteliğini felç etm e tehlikesiyle karşı karşıyaydı” , lbranicilik gerekli d üzeltm eyi getirir: “ru h u n En Y üceye boyun eğm esi” su retiy le “tek y ö n lü bir sevginin eksiksiz bir sevgiy­ le harm an lan m ası”nı g erek tiren b ir inanç. Ne var ki, bu tü r bir boyun eğm e, liberalizm in “kişisel” değerlerini o lduğu gibi bı­ rakır: D eronda’nın bakışı “in san yazgılanm n b ü y ü k ad ım lanyla birlikte bilinçli ve canla başla harek et eden bir d ü şü n c e”dir, “m ola yerine d o ğ ru ilerleyen ad ım ların eksik bilinci ve şefkat­ li yüreği değil”. Başka b ir deyişle, s o ru n an c a k Reform so n ra sın d ak i İngil­ tere’nin kısır b ü tü n lü k sü z lü ğ ü n ü n d ışın d a b ir alanda yer d e ­ ğiştirm iş bir b ü tü n lü k icat ederek “çözülebilirdi”; yani D eronda O rta Doğu’da yazgısını aram ak üzere yola çıkarken adeta bir and a ihraç edilen b ir b ü tü n lü k . Öyleyse güçlük, bu yapay b ü ­ tü n lü ğ ü b u rju v a İngiltere ile yenileyici bir ilişkiye geçirm ede­ dir; söz k o n u su to p lu m u n kırgın ve cesareti kırık k u rb an ı olan G w endolen H arleth ü z erin d e D eronda’n ın yaydığı k u rtarıcı et­ kiyle “çö zü len ” bir g ü ç lü k tü r bu. F akat işle bu çözüm e girişir­ ken, rom an kendisiyle çelişkiye d ü şerek b ö lü n ü r; aslında tam o rtad an ikiye çatlar. Zira D aniel yazgısını ancak G w endolen’] tam da A rn o ld ’vari ideal iyiliğe d u y u la n s ın ırla n belirsiz bir güvene terk edip, O rta D ogu’ya d ö n erek gerçekleştirir. Daniel Deronda'n ın biçim sel yer değiştirm eleri, içinden çıktığı ideolo­ jik çelişkileri yenm eye d ö n ü k girişim in ü rü n ü d ü r; bu çelişkile­ rin hakik atin in en güzel ü slu p la k o n u ştu ğ u yer, “G w endolen” ile “D aniel” b ölüm leri arasındaki sessizliktir. M iddlem arch'm “g erçek ” ta rih te n n isp eten sapm ası, E liot’ın toplum sal varoluşu şek illendirm e k o n u su n d a , fikirlere duy d u 140


gu (p o zitiv izm ile g erçek çilik ten o lu şa n ) in a n c ın s o n u c u d u r kısm en. A ncak ro m an ın sergilediği,şey, tam da kavram ile olgu arasındaki ölü m cü l ayrılık tır ki, birin i içi boş ü topyaya, diğeriniyse b ild ik am piriğe d ö n ü ştü rü r. D eronda’n ın bakışı tarihsel olarak ete kem iğe b ü rü n ecek se, bu tü r b ir çelişki olasılığı orta­ dan kald ırılm alıdır. Dolayısıyla ro m an Eliot’m fikirlerin belir­ leyici g ü cü n e d u y d u ğ u güveni gizem li bir uca d o ğ ru sürükler: düşler, arzu lar, k aran lık d ü rtü le r artık gerçekte olm ası gereken şeyin ö n g ö rü lü sim geleri olarak kavranır. Bu tü r d ü şler gerçek­ ten de geleceği y aratm ad a elbirliği eder: M ordecai’niıı doğası­ nın, şu b ü n y esin d e “so n u çlara d air akıllıca b ir k estirim i, in an ­ dığı şeyin so n u ç la rın ı belirleyen co şk u n in a n c ın ateşiyle kay­ n a ş tıra n ” d o ğ a la rd a n b iri o ld u ğ u n u d ü ş ü n ü r D an iel. T arih , k endi içinde işleyen m anevi güçlerin fenom enal an latım ı olur; böylece d ü ş g ü c ü n ü n kavradığı şeyle tarihsel o larak v u k u b u ­ lan şey arasında h içbir esaslı çelişki olam az. Başka deyişle, ro ­ m an so ru ların ı çözm ek için gizem li bir epistem olojiyi benim se­ m ek gibi u m u tsu z b ir çareye sarılır ve böylelikle gerçekçiliğin sın ırların ın ötesine geçm ek z o ru n d a kalır fiilen. A nlatıyı ayak­ ta tu tan o inan ılm ası güç rastlantı ve gizli akrab alık yapısı, bu tü r araçların idareli kullanıldığı M iddkm arch’m g erçekçiliğin­ de dik k ate d eğer b ir d ö n ü şü m ü n gerçekleştiğini d ü şü n d ü rü r. Bu a n la m d a , D an iel D e ro n d a 19. y ü zy ıl g e rç e k ç iliğ in d e önem li bir varış n o k tasın ı gösterir; artık karşı koyam adığı ide­ olojik baskıların ağırlığı altında bel veren b ir gerçekçiliktir bu. Fakat “estetik ”in “ideolojik o lan ”ın p ald ır k ü ld ü r işgaline uğra­ m ası değil sö z ü n ü ettiğim iz. Zira D aniel D eronda aynı zam an­ da gerçekçi biçim lerin görece özerk ev rim inde b ir kriz aşam a­ sını tem sil eder; bana m ısın dem ed en k en d in e güvenen biçim ­ lerin so ru n lu kurm acalığm m bizzat m e tn in iç in d e bir anlam lam a düzeyi olarak eklem lendiği b ir aşam ayı. R om anın sanata gösterdiği ilgi, b ir anlam da organikçi ideale d u y u lan yer değiş­ tirm iş b ir arzu d u r: sanat bireysel özneyi özg ü rleştirir, am a ki­ şisiz b ir d ü zen e b o y u n eğmeyi gerektirir; ideal b ir k u su rsu zlu ­ ğu ete kem iğe b ü rü n d ü rü r, am a tevazu için d e harcanm ası ge­ rek b ü y ü k b ir em ek ister; çileci bir tbraniciliğe ışık tu tar, ama 141


cinsel sevgiye yakın bir k en d in i adam a bekler. Yine de bu, m et­ nin kurm aca statü sü (k u rm aca içindeki “gerçek” olayların bir anlam da yanıltıcı o ran lard a b ir gerçekliği ö n g ö ren “k u rg u la r” olm asını sağlayan d öngüsel h arek et) üzerine d ü şü n m esin i tem ­ sil eder. K urgusal söylem in dışında M ordecai’nin var olam aya­ cağı gerçeği (halbuki b ir B ulstrode olabilir), ro m anın ideolojik ikilem inin (tam da gerçekçi anlam lam am n k rizidir bu ikilem ) hakiki belirtisidir. Bizzat Daniel Deronda arzu edilen toplum sal gerçekliğin b ir alam etidir; am a b u toplum sal gerçeklik kendisi­ ni estetik söylem in sınırları ötesine yansıtam ayan kurgusal bir inşa olduğu için, m etin en nihayetinde yalnızca kendisini im le­ yebilir. Bu k en d in i im lem e sü recin d e açığa v u rd u ğ u şey, este­ tik in şalan n d an m utlak a k u rtu lm ası gereken bir eksikliktir: ro ­ m an ın m ito lo jik bir cevap o lu ştu rd u ğ u “gerçek” ideolojik kıtlı­ ğın göstergesi olan, G w endolen H arleth’in terk edilm esiyle o r­ taya çık an ü stü ö rtü lü b o şlu k tu r. Öyleyse, E liot’ın k urm acası, gerek R om antik gerekse am pirist b içim leriyle liberal ideolojiyi kim i sanayi öncesi, idealist veya pozitivist org an ik m odellerle b ü tü n leştirm eye d ö n ü k bir ham leyi tem sil eder. Yazarın edebi üretim d ö n em ine d e n k d ü ­ şen 19. yüzyıl kapitalizm in in gitgide daha b ü tü n leşik olan d o ­ ğasının son kertede belirlediği b ir girişim dir bu. A ncak edebi ve tarihsel sistem ler arasın d a basit b ir benzeşiklik veya E liot'ın y ap ıtın ın indirgeyici b ir aı tzam anlı okum asını sav u n m ak için değildir bu. Burjuva ideolojisinin çizgisel bir gelişm esine ceva­ ben Eliot’ın y ap ıtının sanayi öncesi “p a s to ra ld e n d ö rt başı m a­ m u r gerçekçiliğe evrilntesi d eğ ild ir söz k o n u su olan. T ersine, m etinlerinin -d e ğ işik edebi söylem lerin en baştan beri var olan b ü tü n le şik b ir ideolojiyi ü re tm e sin e yardım cı olan a y rılık lar küm esini teo rileştirm esin in - ideolojik eşzam anlılıklarını ve bi­ çim sel süreksizliklerini aynı an d a kavram ak gerekir. Eliot kurm acasının/arldılıfelan, içine girdiği edebi biçim lerin sürekli bir y eniden p e rm ü la sy o n u n u n -d iğ e rle rin i “y erleştiren” ve biçim ­ ce bozan belli, egem en b ir söylem e h erb ir m etn inde “ayrıcalık tan ıy an ” b ir y en id en p e rm ü la s y o n - so n u c u d u r. Bu eşzam an ­ lı p ratik içinde önem li b ir gelişm e ayırt edilebilir: ideolojik ça­ 142


tışm anın (doğal evrim le karşılaştırılan toplum sal tarih ) özünde eğretilemeli b ir çö zü m d en , b u tü r so ru n la rın ö zü n d e düzdeğişmeceli [m etonym ic] çö zü m ü n e (to p lu m sal hastalıkların çözü­ m ü olarak “kişisel” değerler, hayaller ve ilişkilere) y ö nelen bir gelişm e.33 R om anların doğallaştırıcı, ahlaksallaştırıcı ve m itleştirici araçları bu tü r kapanm aları etkiler, am a m etinleri kuşatan ideolojik m ücadelelerin izi b u n u gerçekleştirm e edim inde çırıl çıplak d u ru r. E liot’ın organik kapan m aların ın kurucu işlevleri­ ni ele verdiği yer, k u rm aca b ir k o d u n b ir b aşk asına kuraldışı d ö n ü şü m ü , çalkantılı so ru n la rın m aıjinalleştirildiği halde h o ­ m u rd an arak varlığını k o ru d u ğ u biçim sel yer d eğ iştirm eler di­ zisidir. B unları yıkacak şey, bastırılm ış b ir “d ışarı” değil, içeri­ den ü rettik leri ek sik lik ler ve yer değiştirm elerdir. V iktorya k ap italizm i em p ery alist aşam asın a d o ğ ru d e rd ik ­ çe, Adam Bede'in “cen nete yaraşır" kırsal organikçiliğinin tarih ­ sel tem eli daha d a açığa çıkar, brıpressions o f Theophrastus Such (1879) “b ü tü n le şik v aro lu ş” arg ü m an ın ı, m illiyetçi re to rik ve “yabancı k a n d a n g öçm enlerle vakitsiz b ir b irle şm e ”ye girm e­ n in içerdiği teh lik eler k arşısın d a ifade ed ilen u y arın ın bağla­ m ına yerleştirir. “Bizi büy ü k b ir tarihsel gövdeyle özdeşleştiren g u ru r” diye yazıyor Eliot, “bu ideal b ü tü n u ğ ru n a bireysel ra­ hat, kazanç y a h u t başka bencilce ih tiraslard an özveride b u lu n ­ mayı ilham eden insancıllaştırıcı ve yüceltici b ir zihin alışkan­ lığıdır; böylesi bir d u y g u n u n h ü k m ettiğ i hiç kim se b ü tü n bü­ tü n alçaklaşam az.” Daniel Deronda’da gerçekleştirilecek bir h e­ def olarak ve dolayısıyla çağdaş İngiltere’n in idealist b ir eleşti­ risi olarak kalan b ü tü n leşik toplum , a rtık sta tü k o n u n coşkun bir yüceltm esin e d ö n ü şm ü ştü r bile. Liberal h ü m an izm in sesi, şovenist tep k in in haykırışı oluverm iştir.

3. Charles Dickens

V iktorya to p lu m u n u n tem el k u rm acası, k ü ç ü k b u rju v a zin in ü rü n ü y d ü . B ro n ıe’ler, D ickens, E liot, H ardy: 19. yüzyıl ger­ çekçiliğinin en incelikli başarıları T hackeray, T rollope, Disra33 Kıırmacada yapılan bu genel aynm için bkz. Francis M ülhem , fl.g.c.

143


eli, Bulwer L ylon’d a n ziyade onlarla b u lu n m u ştu r. T oplum sal olu şu m içine ihtiraslarıyla yerleşm iş olan k ü çü k burjuvazi, tek b ir sın ıf içine güvenle k u ru lm u ş söz k o n u su y azarlardan b ü tü ­ n ü n d e daha zengin, daha anlam lı b ir dizi yaşantıyı kuşatabilirdi. Fakat aynı zam anda b ü tü n olarak burjuva to p lu m u n u n en tipik çelişkilerinden b a z ıla n n ım n en açık örneğini bizzat k en ­ di varoluş k o şu lu n d a bulabilirdi. A slında, İngiltere’deki “gele­ neksel” burju v a yaşantısının önem li k urm aca yapıtlar üretm ek için bir hayli elverişsiz o ld u ğ u g ö rü lm ü ştü .34 T oplum la degerbelirsiz b ir sınıf ilişkisi içinde olan yazarlar ancak, öyle g ö rü n ü ­ yo rd u , önem li edebi ü rü n le rin üretildiği bu çelişkilere açık ola­ bilirdi. (Y üzyılın başında y ap ıtların d a aristokrasi ile burjuvazi arasındaki çatışm a ve ittifakları incelem ek için seçkinlerin ay­ rıcalıklı bir o dak su n d u ğ u , Jane A usten için de d o ğ ru d u r bu.) Yüzyılın so n u n a doğru, k ü ç ü k burjuva gerçekçiliği doğalcılığa (G issing, W ells, B ennet) yerini bırakırken, toplum la k u rd u ğ u endişe verici, so ru n lu ilişkiye, deyiş yerindeyse, göçmen yazar­ lar el koydu: Jam es ile C o n rad ve d ah a so n ra E liot ve P ound. Benzer biçim de m uğlak b ir ilişki de Yeats ve Jo yce’u n ö n em ­ li san atların ı ü re tm e k ü zere, 20. yüzyılda İrlanda to p lu m u n da ortaya çıkar. Ne var ki, 19. yüzyılın tem el gerçekçiliğinin k ü ç ü k b u rju v a­ zinin “sın ıf ideolojisi”n in b ir ü rü n ü o ld u ğ u n u savunm ak anla­ m ına gelm ez bu. Zira, birebir söyleyecek olursak, böyle b ir ide­ olo jik a ltg ru p y o k tu r: “k ü ç ü k b u rju v a id eo lo jisi”, to plum sal o lu şu m d a hem egem en h e m de b o y u n eğen sınıfların ideolojik alan ların d an alm an u n su rla rın çarpıcı biçim de katıksız ve çe­ lişkili bir birliği olarak v ar olur. B ütün b u m etinlerde söz k o n u ­ su olan şey, h eg em o n ik ideolojik biçim lere katılm a tarzlarının kendilerine özgü karm aşık, üstbclirlen m iş doğasıdır - kısm en edeb i “g e rç e k ç ilik ”in ü rü n ü olan b ir k a rm a şık lık tır bu. Zira gerçekçilik, G eorge Eliot ö rn eğ in d e g ö rd ü ğ ü m ü z üzere, kendi 34 Dickcns'ın erken dönem kurm acasından kim isinde görülen yapısal uyum suz­ luk ların n ed en lerin den biri b u d u r. Nicholas Niclıelby ve Martin C huzzlcw it gibi ro m an lar, geleneksel, bu rju v a kafalı k ahram an figüründe bom boş bir eksik m erkez sunar; rom anların gerçek hayan, b u eksik m erkezin çevresinde dönen çeperler ve kuytularda bulunacaktır.

144


ak ım ların d an b irin d e “d e m o k ra tik ” b ir ideoloji -b a s k ı altında tu tu la n toplum sal yaşan tı ve m ütevazi gün d elik yazgılara kar­ şı gitgide d ah a duyarlı olan b ir id e o lo ji- ü retir. Yine de gerçek­ çiliğin “tip ” ve “b ü tü n lü k "e (bu tü r kavram ların ideolojik doğa­ sı k o n u su n d a da k u şk u m u z olm am alı) dayalı estetik ideolojisi, b u u n su rların birleştirici b ir “d ü n y a g ö rü şü ”yle b ü tü n le şm ele ­ rinde ısrar eder. G erçekçi m etn in ideolojisi, b u egem en “dünya g ö rü şü ”nd e değil, diğer söylem tarzlarına b o y u n eğdirm e çaba­ larını gösteren biçim sel d ö n ü ştü rm e le r ve yer d eğiştirm elerde var olur. C harles D ickens’ın ilk dö n em in d e, sözgelim i, her bir m etin rakip k u rm aca tarzlarının -G o tik , R om ans, ahlaksal m a­ sal, toplum sal so ru n rom anı, p o p ü ler tiyatro, kısa öykü, gazete­ cilik, kısa b ö lü m ler h alin d e eğ len celik - yol açtığı tam b ir yığın­ dır ki, gerçekçiliğe h içb ir ayrıcalık tanım az. D ickens’ın geç d ö ­ nem “gerçekçiliği”, b u n edenle alabildiğine k alışm ış b ir halde­ dir: gerçekçi olm ayan “içerikleri” kapsayan “b ü tü n selle ştirici” biçim lerin, klasik gerçekçiliğin “h e r şeyi g ö ren ” g özü n ü y erin­ den etm eyi sü rek li ö n eren dağınık, çatışm ak söylem lerin m ey­ dana getirdiği b ir so ru n . D ickens’ın b u tü r b ir gerçekçiliğe yö­ nelm esi “b ü tü n selleştirici” b ir ideoloji üretse de, b ir hayli k ar­ şıt edebi araçların parçalayıcı etkisinin içeriden yapısını sü rek ­ li b o z d u ğ u b ir id e o lo jid ir bu. S o n u n d a, D ick en s’m ro m a n la ­ rı, ku rm aca y a p ın ın ilk elerin i m ey d an a g etiren çelişkili b irli­ ğin sim gelerini (T em yiz M ahkem esi, K açam ak Sözler Bürosu) sunar. S onuçta yalnızca b u sim gesel söylem ler “h er şeyi gören göz”ü tem in edebilir; fakat tam da tu tarlılık ları sistem atik bir çelişkiden öteye gitm ediği için, söz k o n u su h e r şeyi görm e, ay­ rı ayrı reto rik le rin eklem lendiği eksik u zam d an b aşk a b ir şey değildir. C h arles D ick en s’m k ırsa l değil de k en tli k ü ç ü k b u rju v az i­ den olm ası, kendi rom anı ile G eorge E liot’ınki arasında önem ­ li bir ayrım a işaret eder. G eride k alan b ir b u ç u k yüzyılın b ü ­ tü n önem li İngiliz y azarları içinde C harles D ickens, o rg an ik ­ çi ideolojilere en az b u laşm ış k işid ir belki de. O n u n la b irlik ­ te, sanayi kapitalizm in in R om antik h ü m a n ist eleştirisi alabildi­ ğine “k en d iliğ in d en ” g ö rü n ü r, Cariyle ya da D. H. Law rence’m 145


yap ıtın d a b ü rü n d ü ğ ü özenli ideolojik gerçekleşm eden uzaktır. D ickens organikçiliğin çağdaş biçim lerin d en en çok rastlananları -G e n ç İngiltere, ortaçağcılık. Doğa k ü ltü , O xford harek e­ t i - kentli b ir k ü ç ü k burju v a yazarın ın küçüm sem esiyle ele alır; böylesi bir yazar için p asto rali gizem lileştirm e çabalarına geri d ö n m e n in tatm in edici h içb ir yanı y oktur. D ickens’da doğaya d ö n ü ş, b ü y ü k ö lçüde o lu m su z b ir davranıştır: toplum sal pradigm adan ziyade ölü m ve çocukluğa dönüşle, to p lu m d an k o p ­ m akla ilintilidir. Eger Doga, G eorge Eliot’a kırsal İngiltere’nin toplum sal olarak yapılanm ış d ü n y asın ı d ü şü n d ü rü y o rsa, D ic­ kens için sosyolojik yasadan ziyade duygusal ahlakçılığın ala­ n ıd ır. K ü çü k N ell, y ırtıcı ş e h ird e n k o v u lm u ş doğal d eğ erin sim g esid ir, am a y azarın ın d ü ş g ü c ü n ü bağlayan, a rk e tip o la ­ rak kentli Q u ilp ’dir. Zor Z am anladın bayağı canlıcılığında [vi­ talism! ve “N oel ru h u ”n d a b elirg in olan D ickens’m R om antik h ü m an izm in in kendiliğinden, am p irist doğası, anlam lı bir este­ tik ve ideolojik zaaf olarak k en d in i gösterir. Yine de olgun ya­ pıtların d a bu zaaf, D ickens’ı söz k o n u su çatışm aları d ü şü n ece­ ği ve çözeceği Daniel Deronda tarzı k u llan ım a-h azır b ir orga­ nikçi ideolojiden üretici anlam da k u rtarır. Dombey and Son gi­ bi bir geçiş kitabında, bu tü r b ir ideolojinin yokluğu, kendisi­ ni yaralayacak biçim de yenid en ürettiği bu çelişkilerin böldüğü ve y ö n ü n ü değiştirdiği bir m etinle so nuçlanır. M eşhur d em ir­ yolu sahnesi, sözgelim i, b ir y an d an burju v a endüstriyel ilerle­ m esini sevinçle k arşılarken, b ir y andan da d em iry o lu n u n tari­ he karışm aya m ah k û m ettiği k ü ç ü k burjuvazi adına bu d u ru m a um u tsu zlu k la karşı çıkar. A ncak söz k o n u su karşı çıkış kısm en doğal im gelerde gizlenm iş olsa da, D ick en s’ın E liot gibi çatı­ şan sim geleri estetik olarak b ü tü n leştirecek organikçi bir ideo­ lojisi, “gelenek" ile “ilerlem e”yi uzlaştıracak ideolojik kaynak­ ları yoktur. Ç elişkiler m etn e gözle g ö rü lü r biçim de kazınm ıştır ve böylece m etn in alabildiğine düzensiz gelişim ini zenginleşti­ rir ve canlandırırlar. D ickens’ın R om antik h ü m an izm in in m erkezi yer tu tan sim ­ g elerinden biri, ço cuk m asu m iyetidir; rom an lar b u m asum iye­ ti yetişkin yaşantısıyla bir dizi karm aşık ilişkiye sokar. Ç ocuk 146


kim sesiz, k u rb an ve gözle g ö rü lü r biçim de parçalan m ış dünya­ sını büLünleşıirem eyecek d u ru m d a olduğu için, v ü cu d a g etir­ diği olu m lu değer aslında b ir olum suzlam a olarak kendini gös­ terir. Bu tü r b ir o lu m su zlu k , D ickens’ın b u rju v a to p lu m u n a yö­ nelttiği ahlakçı eleştirin in teorik sınırlam alarını açık seçik yan­ sıtır: ço c u ğ u n edilgenliği çektiği sık ın tın ın acı b ir belirtisidir, am a aynı zam anda çocuğu d ü n y ad an çekip alarak tertem iz bir iyilik d iy arın a g ö tü rü r. Ö te y an d an , ç o cu ğ u n bizzat boşluğu, ona h ü k m e d e n toplum sal güçleri dram atik odağa taşır: çocuk, Brecht’e özgü bir eğretilem eyle, bu tarihsel olarak tipik güçle­ rin savaştığı b o ş sa h n e h alin e gelir. O liver T w ist işle bu tü r ­ den eksili b ir m erkezdir; tam da kendi anlatısında var olm am a­ sı, çocuğun toplum sal bakım dan önem li olanı edilgen biçim de odağa taşım asına o lan ak verir; ancak bu yokluğu, ro m an ın ço­ cuğu toplum sal bir ü rü n olarak gösterm esine engel olan ideolo­ jik aczi belirler aynı zam anda. A slında b u n u yapm ak, so nuçta O liver’m m asalsı zaferini m ü m k ü n kılan tarih ten koparılm ası­ nı engeller. R om an O liver’ın hem burju v a bask ısın ın ü rü n ü ol­ du ğ u n u hem de olm adığını savunur; aynı şekilde y o k su llu k ve su çu n kol gezdiği “g erçekdışı/m asalsı” y eraltı d ü n y asın a kar­ şı, O liver’ın m ucizevi b ir şekilde kurtarıldığı b u rju v a to p lu m ­ sal ilişkilerinin “g erçek ” dünyası sa v u n u lu rk en , yeraltı dü n y a­ sı söz ko n u su gerçek dünyayı aynı zam anda b ir hayalden iba­ ret gösterir. D ickens’m rom an ı, b u şekilde, çocuğun m asu m iyetinin dolayım ladıgı toplum sal g erçeklik ile o m asum iyetin ete kem iğe b ü rü n d ü rd ü ğ ü aşkın ahlaksal değerler arasın d ak i çelişkiyi açı­ ğa çıkarır. G eleneksel burjuva eliğine, bastırdığı acım asız to p ­ lum sal gerçeklerin (k en d isin i yıkm ak p ah asın a) farkında o la­ rak kucak lam ası gerek en k ü çü k b u rju v a b ilin cin e m ah su s bir çelişkidir bu. Ç elişkinin so n u çların d an biri de ro m an lard a gö­ rülen b ir dizi biçim sel uy u m su zlu k tu r. Pickwick Papers, sözge­ limi, geleneksel anlam da bir ro m an olam az, ç ü n k ü P ickw ick’in k e n d in d e n m e m n u n m asu m iy eti, ayrı ayrı o lay lard an ib aret olm anın ötesine geçen, b irb irin e bağlı anlam lı b ir yaşantıdan yo k su n bırak ır. B u n u n so n u c u olarak, k itab ın Sam W eller’in 147


şahsın d a ek b ir m erkeze ihtiyacı olur; resm i olarak boyun egen k o n u m u n d a (Pickw ick’in uşağı) olsa da, W eller aslında efen­ didir. M etnin b u rju v a yum uşak lığ ın ın ikili yer değiştirm esiyle, ro m an ın resm i anlatısından kovduğu nahoş yaşantı başka yer­ de patlak verir: resm i olarak anlatıyı bölen, grotesk ve şid d et yüklü, ölüm takıntılı hikayelerde. Az çok b enzer şekilde Anti­ kacı D ükkanı’n d a Q uilp, ro m an ın kendi ağırbaşlı, duygusal öy­ k ü çizgisinden öç alm asını sağlayan belli belirsiz, anarşik inti­ kam ı sim geler.35 Tıpkı Eliot’m ki gibi, D ickens’ın kurm acası ideolojik çatışm a­ yı “çözm ek” için edebi araçları işe koşar; am a bu çatışm aların m etinlerin y arık lan ve b o şlu k ların a, k an şık yapıları ve ayrışık anlam larına açıkça kaydedilm esi bakım ından, D ickens’m k u rm acası Eliot’m k in d e n d ah a d ik k ate değerdir. Eliot’m yapıtının bu tü r biçim sel y er d eğ iştirm eleri açığa v urm adığı an lam ın a gelm ez bu, yukarıda sav u n d u ğ u m üzere; daha ziyade, o rganik biçim e ilişkin toplum sal b ir ideolojinin yanı sıra estetiğin üze­ rinde d u ran E liot’ın yazısının D ickens’ın k in d en daha bilinçli ve tutarlı biçim de b u org an ik kap an m a için m ücadele ettiği söyle­ nebilir. Buna karşılık, D ickens’m rom anları kendiyle çelişen bi­ çim lerini ve iç tutarsızlık ların ı tarihsel anlam larının bir parçası olarak sunarlar. D ickens’m o lg u n yapıtı estetik b ü tü n lü ğ e ula­ şır k u şk u su z, am a E liotT nkinden b ir hayli farklı tü rd en b ir b ü ­ tü n lü k tü r bu. E liol’ın organikçi ideolojisi toplum sal b ü tü n sel­ leşm e için b ir yapı sağlarken, D ickens geç dönem kurm acasm da tam da eleştirisinin k o n u su olan toplum sal k u ru m la n (Kas­ vetli Ev’in Tem yiz M ahkem esi, Little D orrit’in Kaçam ak Sözler B ürosu) estetik olarak birleştirici im geler olarak kullan m ak zo­ ru n d a kalır. D ickens’a böyle b ir sim gesel tutarlılık sim gesi sağ­ layan şey, iro n ik b içim d e, işte b u çatışm a, b ö lü n m e ve çeliş­ ki sistem leridir. Bu anlam da, olgun y ap ıtın ın estetik birliği, bir “o rg an ik to p lu lu k ” m itolojisi ü zerin e değil, tam tersi ü zerin e k u ru lu d u r: burju v a to p lu m u n u n tarihsel bölünm eleri üzerine. D ickens’m erk en d ö n em in d e karakteri biricik ve bağm tısız ola­ 35 Bu noktaya daha önce Jo h n Carey değinm iştir: The Violent Effigy: a study o f Dickens' imagination (Londra, 1974), s. 26.

148


rak algılam ası, b ir top lu m sal birlik g ö rüşüne teslim olm ası de­ ğildir söz k o n u su olan; daha ziyade, bu bağıntısal olm am a d u ­ ru m u artık sistem ik kabul edilir; yani Tem yiz, finans kapitaliz­ mi ve K açam ak Sözler B ürosu gibi m erkezsiz yapıların, h e r şeye nüfuz etm iş g ö rü n d ü k le ri halde hiçbir yerde m ev cut olm ayan bu ele geçm ez, k açam ak m erkezlerin işlevidir sistem ik olm a.36 Geç d önem D ickens’daki k arak terler tekil olarak grafik ve gro­ tesk d u ru rla r, am a b u k arak terler geç d ö n em ro m an ların ın asıl kahram an ları gibi d av ran an bu yapıların taşıyıcısı olarak kav­ ran ırlar artık gitgide. Eliot’m yazısının eşzam anlı olarak çözm eye çalıştığı şeyi - İ n ­ giliz k ap ita liz m in in tarih sel d o ğ asın d ak i k im i d ö n ü şü m le rin belirlediği, b u rju v a ideolojisinin iki aşam ası arasındaki bir ça­ tışm a - D ickens’ın ro m an ları artzam anlı olarak h arek et ettirir. İlk ro m an ların an arşik , m erkezsiz, b ö lü k p ö rç ü k biçim leri, sa­ nayi k ap italizm in in daha az organize önceki bir aşam asına kar­ şılık gelir; o lg u n k u rm acasın ın birleşik yapılarıysa, finans ka­ p italizm in in k arm aşık ağlarıyla (Little D orit’te M erdle), gitgi­ de m erkezileşen devlet bürokrasisiyle (K açam ak Sözler B üro­ su ) ve g ittik çe d ah a y ek p are b ir hal alan id eo lo jik aygıtlarıy­ la (Zor Z am anlar1m eğitim sistem i, Kasvetli Ev’in yargı k u ru m ­ la n ) d ah a yoğun biçim de eşgüdüm lenm iş b ir kapitalizm e gön­ d erm e y a p a r.37 (D om bey and Son’ın d e m iry o lla rı bu gelişim ­ de b ir geçiş aşam asın a işaret eder: y aratım ların ın m ü teşebbis “kend iliğ in d en liğ i”yle ve hayal verdikleri y aşan tın ın heterojen niteliğiyle ilk ro m a n la n n keyfi, patlam aya hazır enerjilerini an ­ dıran gözle g ö rü lü r biçim de birleştirici b ir ağ) yine de bu artzam anlı h areket, “b ireycilik”ten “cem aat”e d o ğ ru b ir h arek et de36 Bu karm aşık b ü tü n lü k ler, tecritli vc durağan Zor Zam anlar ın su n d u ğ u m o­ n ist sanayi sistem inin, rom anın sistem ile “hayat” arasında k urduğu çiğ ikili karşıtlığın karşısına yerleştirilebilir. Zor Z am anlar bu anlam da yanlış, erken bir aşırı-bütünselleşlirm e olarak görülebilir. 37 Bu ifadenin düşündüreceği üzere, edebi sistem ler ile tarihsel yapılar arasında basit bir benzeşiklik söz konusu değildir elbette. Söz ettiğim iz şey, daha ziya­ de, ilk başta görece sistem atik olm ayan bir R om antik hüm anizm in ideolojik olarak üstbelirledigi söylem lerin “katışıklı” eklem lenim i ile, korporatist ideo­ lojik u n su rların gitgide artan egem enleginin üstbelirledigi geç dö n em kurm acasm ın görece daha tutarlı kodlan arasındaki farklılıkur.

149


gildir. Kimi çelişkilerin etrafın d a düğüm len d iği eksik m erkez (m asum çocuk, içi b oş geleneksel yetişkin) ro m an ın d an , m erkezsiz b ü tü n lü k ro m an ın a (b ü tü n leşik sim geciliğiyle, a rtık sistem ik kabul edilen b ir dizi çatışm a ve bağm tısızlığı k o n u eden b ir rom ana) d o ğ ru bir h arekettir.

4. Joseph Conrad

19. yüzyıl rom anında organikçiiiğin George Eliot’tan, kırsal ha­ yatın sonraki k ü çü k burju v a rom ancısı olan T hom as H ardy’ye dek izini sü rm ek ö n g örülebilir b ir hata olur. A ncak H ardy, o r­ ganik toplum sal evrim ideolojisini m iras alm akla birlikte (Eliot’ı yankılarcasm a, insan so y u n u n “örüm ceğin ağı gibi... dev bir ağ veya d o k u ” o ld u ğ u n u yazar),38 ro m an lar Eliot’ın ro m anlarının uzak d u rd u ğ u kırsal toplum daki yapısal çatışm alar ve trajik çe­ lişkilerle m e şg u ld ü r ö z ü n d e. Bir ö n cek i b ö lü m d e, H ardy’n in d ö n b a şı m a m u r b ir eleştirel gerçekçiliğe doğru ilerlem esinin z ah m etli ve inişli çıkışlı o ld u ğ u n u sa v u n m u ştu m ; en çok gö­ ze çarpan şey, H ardy’n in edebi b içim lerinin (pastoral, m e lo d ­ ram , toplum sal gerçekçilik, doğalcılık, m it, m asal, klasik traje­ di) kendine özgü katışıklığıdır. H em çökm ekte olan kendi kır­ sal sığınağına hem de geniş anlam da toplum sal oluşum a m uğlak biçim de yerleşm iş olan, hem “W essex”i gerçekçi yöntem le içeri­ d en araştıran h em de o nu m ilin d o n u k bakış açılarından gören H ardy’n in edebi üretici olarak d u ru m u çelişkilerle doluydu. Bu çelişkiler b ü yükkentli o k u rla k u rd u ğ u rahatsız edici üretim iliş­ kisinden ayrılm az; n itekim izler-çevrenin sözcüleri H ardy’n in sin ir bozacak ö lçü d e radikal ilk yapıtını b ir yana atıverm iştir. Pastoral ve m ito lo jik biçim leri kullan m ası, o o k u r k esim in in “b u k o lik ”e gösterdiği bayat him aye duygusuyla yapılm ış e n d i­ şeli b ir sözleşm eyi yansıtır yer yer; fakat yazar taşra m alı diye bir k en ara atılm aya m üsait k urm aca m alzem eye değerli bir ko n u m bahşetm ek için m asal, balad ve klasik trajedinin “evrenselleştiri­ ci” çerçevelerini de kullanır. Bu birbiriyle çatışan edebi tarzların nasıl uzlaştınlacağı so ru n u -A lec D’U rberville so nradangörm e 38

150

Florence Hardy. Tlıe Life o f Thomas Hardy (Londra, 1962), s. 177.


buıjuv a m ıdır, p an to m im şeytanı m ı, m elodram atik bir kötü ka­ rakter m i, yoksa Şeytani k ö tü lü ğ ü n sim gesi m id ir? - H ardy’n in egem en ideolojiye alışılm adık ölçüde karm aşık katılm a tarzının ve olası edebi b içim lerin su n d u ğ u genişliğin ü rü n ü d ü r. Ancak A dsız Sansız Bir Jude’dan itibaren, “uzlaşm a” fikri terk edilm iş­ tir: b u rom an o k u r çevresine hesaplı b ir sald ın olm aktan ziya­ de, onlara d o ğ ru d an doğruya bir ikram dır. R om anın “çiğlikle­ ri” olarak kabul edilen şeyler, H ardy adına şaşırtıcı bir gözüpeklikten ziyade, gerçekçiliğinden sınırlarından geriye doğru çeki­ lirken teatral jestleri üst ü ste bindiren “gerçeğebenzerlik”in is­ yankâr b ir tavırla k ü çü m sen m esin d en ziyade, b ir tü r sanatsal yetersizliğin so n u cu d u r. K itabın epigrafinin “T he letter killeth” olması rastlantı değildir; başka m etinlerden u z u n alıntılarla d o ­ lu, tem a olarak edebi k ü ltü rü n şiddetine saplanıp kalm ış, tipolojik araçlarla ö rü lü olan Jude, h a rfin ö lüm cül ataletinin karşı­ sına m addi ustalık gibi altern atif bir sanatsal üretim imgesi ko­ yar. M etnin üzerine d ü şü n d ü ğ ü m odeller, biçim ler, kalıplar ve üretici p ratik ler m etn in kendi yapışm a - “sürekliliği” ve “tu tar­ lılığı” bir yana bırakılan “g ö rü n ü şler”in (H ardy’nin h er şeyi o r­ taya koyan ifadesine göre, “bu kalem in üretim leri”nin ) m o n ta­ jı n a - dair im gelerdir. H ardy’nin üretici pratiğinin radikal geçi­ ciliği içine daha tem elli ikinci bir geçicilik kaydedilm iştir: top­ lum sal biçim lerin arzu edilen (en iyi tem silini cinsellikte bulan) açık-uçlulugu; kabul edildikleri şekilleriyle b u biçim leri rom an kendi m etn in in lafzını “havaya u çu rarak ” “im ha eder”. Roman b oyun ca, Ju d e k u tsal b ir k o n u m atfedilen elyazm alarını -N icean am e n tü , E yüp’ü n K itab ı- tepkisiz o k u rla ra d ö n ü k öfkeli sözlü saldırılara -ro m a n ın zam anının edebi toplum sal ilişkileri içindeki yersizliğini ortaya koym aya yarayan sald ırılara- d ö n ü ş­ tü rü r şiddetle. H ardy o k u r çevresinin Jude’a verdiği bağnaz tep­ kinin k endisini son su za dek rom an yazm a h astalığından k u rta r­ dığını öne sü rm ü ştü r; H ardy’n in k o n u m u n d a k i b ir üreticin in salt k ö tü d eğerlendirm eler y ü zü n d en yazm ayı bırakm ası elbet­ te ku şk u lu d u r. G erçek şu ki, Jude’dan son ra H ardy için gidecek hiçbir yer y oktu; rom anın organik biçim lerini “im ha etm iş” ol­ duğu için çekip gitm ek zorundaydı. 151


Ö yleyse fin -d e-sitcle'd e.39 o rg an ik çi gelen ek , taşralı Ingiliz H ardy’ye değil de Polonyah göçmen C on rad ’a geçer. Polonyalı sü rg ü n ve tüccar denizci Jo se p h C onrad’ın İngiliz edebiyat are­ n asına girm esiyle b irlikte, G eorge Eliot’ın y ap ıtında izini sü r­ d üğ üm R om antik bireycilik ile toplum sal organikçilik a rasın ­ d aki çatışm ada k e n d in e özgü b içim de üstbelirlenmiş olan bir anın ortaya çıktığına tanık olu ru z. C o n rad ’m tu tu c u , yurtsever babası Polonya’n ın Rus egem enliğine girm esine isyan eden bir m illiyetçiydi; sü rg ü n ve m a h p u s bir panslavist m istik olan ba­ b asın d an , C on rad işgal altın d ak i an av atan ın ın b ü tü n le şik bir gövde ( “organ ik b ir can lı”40) o ld u ğ u inancıyla beraber, m esihçi b ir tarihsel yazgı d u y g u s u n u m iras alm ıştı. A ncak b u Ro­ m a n tik id ealist m iras, C o n ra d ’m a n n e sin in a ilesin d e n , te m ­ kinli bir m eşrutiyeti ve R om antik b enlikten b ü tü n ü y le vazgeç­ m eyi sav u n an to p ra k sahibi B obrow skilerden öğrendiği pragm atik m uhafazakâr gerçekçilikle çatışm a içindeydi. C o n rad ’m m en su b u o ld u ğ u Polonya soyluları b ö lü n m ü ştü : aristokrasi as­ lın da Rus y ö n etici sınıfıyla b ü tü n le şm iş, em peryal b o y u n d u ­ ru k ta n k u rtu lm ay ı B obrow skiler ve C o n rad ’m k endi ailesi gi­ bi to p rak sahibi seçkinlere bırakm ıştı. U lusal bağım sızlık iste­ y en, am a Rus em peryalizm i tarafından toplum sal hegem onya­ d an m ah ru m bırakılan P olonya soyluları, bağım sızlığı gerçek­ leştirebilecek tek çözüm - d e v r im - k o n u su n d a tereddütlüydü. Böylelikle P olonya C o n ra d için ulusal b ü tü n le şm e ile liberal aydın lan m an ın ideal bileşim ini sim gelem eye başladı; söz k o n u ­ su bileşim , “bireysel haklara d u y d u ğ u neredeyse abartılı saygı” ile b eraber “k en d iliğ in d en b irlik ” an lam ın a g eliyordu ve Slav “fanatizm i”ne karşı A vrupa liberalizm iyle ittifak k u rm u ştu .41 C on rad ’m denizci ve sanatçı olarak Polonya’dan kendi k e n ­ disini sü rg ü n etm esi, k atlanılm ayacak ö lçüde k lostrofobik bir em peryalizm den azade o ld u ğ u n u n gösterişli bir ifadesidir. Yi­ ne de aynı zam anda gerek sanat gerekse ticaret, P olonya’da zo r­ la parçalanm ış olan organik b ü tü n lü ğ ü yeniden yaratır. Değiş­ 39 Fr. “yüzyıl so nundaki" - ç.n. 40 Jo sep h C onrad. Notes on Life and Letters (Londra, 1921), s. 157. 41 Joseph C onrad. A Personal Record (Londra. 1921), s. xii.

152


mez işlevlerin m eydana getirdiği hiyerarşik yapısıyla gem i, yı­ kıcı bireyciliği ve an arşik düşg ü cıın ü dizginler. F akat, tıpkı P o­ lonya gibi, yabancı güçlerin teh d it ettiği b ir tü r k o lek tif yalnız­ lığı da tem sil eder ve böylece -ö z e llik le m ü re tte b a tta n to p lu m ­ sal olarak uzaklaşm ış bir subay iç in - bireyi kendi so ru n lu kim ­ liğiyle tek başına, adeta sınav niteliğinde b ir yüzleşm eye zorlar. Benzer şekilde, san at baskıcı kurallardan azade b ir kişisel düşg ü c ü n ü n yüce özerkliğini sim geler; fakat bireysel b enliğin yad­ sınm asını gerek tiren organ ik b ir b ü tü n d ü r aynı zam anda. Biz­ zat Ingiliz to p lu m u , C o n rad ’a Polonya b ağlam ından m iras aldı­ ğı, birbiriyle çatışan ideolojik b u y ru m la r k o n u s u n d a ideal bir çözüm su n m u ş; A vrupa’n ın siyasal ç alk an tısın d an kaçan m u ­ hafazakâr göçmen için, kabul göreceği bir b arın ak o lm u ştu r.42 C onrad’a tam da aradığı ideolojik k o n jo n k tü rü sağlam ak için, In g ilte re ’n in h o ş g ö rü lü , p ra g m a tik b irey ciliğ i, tic a ri h iz m e ­ tin organik, R om antik m illiyetçi m irasıyla birleşm iştir. Ingiltere, C on rad ’ın inancınca, “kıta varoşlarında d o ğ m u ş cehennem i öğretilerin karşısın d a d u ran tek engel”dir;43 yerleşik, hiyerarşik gelenekçiliği, “k o ru n m ası tasasını taşıdığım ulusal d u yguyu za­ yıflatan k ard eşlik ” karşısında b ir kaledir.44 Ö yleyse, C onrad’m İngiliz edebiyatına girişi, “yabancı" b ir ideolojinin İngiliz tari­ h in e g irm e sin d e n , yerli top lu m sal o lu şu m a y ab an cı g ü çlerin ürettiği b ir “sın ıf ö zn esi”nin davetsiz m isafirliğ in d en uzaktır. S ürgünlüğü, egem en yerli ideolojiyle pek çok olası çelişkili bir­ leşm e tarzların d an biri olarak ö n em lid ir ancak. “S ü rg ü n lü k ”, P olonya y a h u t İngiliz to p lu m u içinde C onrad’ın “ö zn e” olarak bireysel k o n u m u n u n “bütünselleştirilm esi” değildir; yerli ideo­ lojinin iç eklem lenim lerinin son kertede belirlediği tarihsel öz­ ne olarak Jo sep h C o n rad ’ın işgal ettiği b ir dizi nesnel ideolojik ilişkidir aslında.

42 C onrad, H enry Jam es ve T. S. Eliot’ı yakından ilgilendiren İngiltere'ye m u ­ hafazakâr “beyaz g öçü "nün analizi için bkz. Perry A nderson, “C om ponents o f the N ational C ulture", New Left Review 50, Tem m uz/A gustos 1968. Ayrıca bkz. benim Exiles and Emigres (Londra, 1970). 43 Life and Letters, der. G. J. Aubry (N ew York, 1927), s. 84. 44 A.g.c., s. 269.

153


A vron F le is h m a n n ’ın sa v u n d u ğ u gib i,45 C o n ra d , 19. y ü z ­ yıl R om antik h ü m an izm in in organikçilik geleneğini doğrudan doğruya m iras alır. H er şey d en önce gem i m ü retteb atın ın e r­ kekçe dayanışm asında vü cu t bulan C onrad’ın olum lu değerleri, Carlyle’ın daha önce ifade etm iş olduğu gerici bir nitelik arz eden iş, görev, sadakat ve Stoacı boyun eğme b u yrum landır, insanla­ rı kendiliğinden toplum sal b ü tü n e bağlayan değerlerdir. Yine de C onrad’ın rom anı, sürekli karşım ıza çıkan bölünm üş benlik m o­ tifiyle beraber; cem aat disiplinine boyun eğm ek için çabalayan kanun kaçağı, suçlu Rom antik bireycilikle m aluldür. C onrad’ın toplum sal organikçiligi, bir başka deyişle, aşırı, bazen tek-benci diyebileceğim iz b ir bireycilikle birleşm iştir: yani toplum sal de­ ğerlerin nesnel doğası k o n u su n d a m etafizik bir kuşkuculukla, idealleri egoizm ve yanılsam anın akıldışı yansım aları olarak gö­ ren güvensizlikle, insan to p lu m lan n ı özünde bencil çıkarlar için kurulm uş “su çlu ” örgütler olarak gören bir bakışla, dünyayı if­ lah olmaz biçim de anlaşılm az gören kökü derinlerde bir öznelci­ likle, tarihi döngıısel veya saçm a olarak gören bir anlayışla. C o n ıa d ’ın m etin lerin d ek i b u ideolojik kesişim i, son kertede, yazarın hizm et ettiği İngiliz kapitalizm inin em peryalist doğası belirler; söz k o n u su kesişim in üstbelirleyicisi de, organikçi ide­ alizm ile siyasal düşkırıklığı arasındaki çatışm anın eşlik ettiği, yazarın Polonya deneyim idir. 19. yüzyıl em peryalizm i, b ü tü n ­ leşik, M esihçi, idealist b ir id eolojinin üretilm esini gerektiriyor­ du; am a b u n u tam da V iktorya çağının ortasında ilerlem e in an ­ cı İm p arato rlu ğ u n yo ğun sö m ü rü sü n ü h ızlan d ıran eko n o m ik bunalım tarafından karam sarlığa, öznelciliğe ve akıldışılıga d ö ­ n ü ştü rü lü rk e n g erek tiriy o rd u . E m peryalizm , R om antik ideal­ leriyle kirli m addi p ratik arasındaki uyum suzluğu can sıkıcı bir şekilde ortaya çıkarm ıştı; em peryalist u lu sla n n m utlak kültürel egem enliğinin kesinleşm esi gerektiği noktada, kültürel güreci­ liğin farkına varılm asına n ed en o lm u ştu üstelik. C onrad’m ya­ pıtını boydan boya kat ed en olgu ile değer, ideal ile gerçeklik, m adde ile ru h , Doğa ile bilinç arasındaki canalıcı ayrılık, bu çe­ lişkilerin ü rü n ü d ü r. 45 Conrad's Politics (Baltim ore, 1967), Bölüm III.

154


C o n rad ’ın insancıllığı kü çü m sey erek red d etm esi, akılcılaştırdığı em p ery alist sö m ü rü n ü n farkın a v a rm a sın d an ileri g e­ lir kısm en. A ncak, em peryalizm in idealist o lm a k ta n k ö r p ar­ m ağım g ö zü n e d ercesin e uzak o lan biçim lerini k ın ark en , ya­ zar em peryalizm in Briıanyalı versiyonunda kurtarıcı b ir “fikir” keşfetm eye ideolojik olarak m ah k ûm d ur: yani siyasi olarak h e ­ nüz şekillenm em iş kabile top lum larınt gerçek “o rg an ik ” b irim ­ lere d ö n ü ştü rm e y e d ö n ü k R om antik bir ta a h h ü t keşfetm eye. A çıktan açığa sö m ü rü c ü olan Belçika veya A m erik an e m p e r­ yalizm ine y ö n elttiği sert eleştiriler, aslında b u rju v a “m aterya­ lizm i” ve “tü ccarlıg ı”na hiç mi hiç güvenm eyen gelenekçi İn­ giliz m u h afazak ârın ın eleştirileridir. C o nrad’m R om antik m il­ liyetçiliği ile kolonyalizm in acı gerçekleri arasındaki çelişki an ­ cak bu tü r faaliyetler, tüccar h izm etinde oldu ğu ü zere, organik bir ideal tarafından kutsanın ca “ç ö z ü lü r”. C o nrad ne kolonyalist u lu sların k ü ltü rel ü stü n lü ğ ü n e inanır, n e de em peryalizm i dobra d obra reddeder. Karanlığın Yüregi’n in verdiği m esaj, Ba­ tı uygarlığının tem elinde en az Afrika to p lu m u kadar barb ar ol­ d u ğ u d u r; em p ery alist kabulleri tam da p e k iştirm ey e varacak kadar rahatsız eden b ir bakış açısıdır bu. O rganik dayanışm a ile k uşku cu bireycilik arasındaki bu ça­ tışm a, C o n rad ’m estetiğiyle dolayım lanır. “H er yaradılanla yol­ daş old u ğ u m u zu söyleyen içim izdeki gizli duyg uy u - ve de sa­ yısız yüreğ in yalnızlığını birbirine bağlayan o girift am a yenil­ m ez dayanışm a inancını canlan dırm a” çabasıyla “hayatın gelip geçen bir aşam ası”n ı46 yakalayan, o n u n titreşim leri, rengi ve bi­ çim ini g österen biri olarak tanım lar sanatçıyı. Sanatın ideolojik işlevi, parçalayıcı bireyciliğe karşı insan dayanışm asını olum lam aktır; am a b u d ayanışm anın h am m add elerin i titrek ve gelip geçici olarak n itelem ek, ideolojik olarak yenilm esi gereken bi­ reyci izlenim ciliği iro nik biçim de vurgular. C o n rad için, sanat dikbaşlı d ilin titizlikle süzgeçten geçirilerek so m u t im ge ve an ­ lam lı n ü an sa d ö n ü ştü rü lm esid ir; H enry Jam es için olduğu gibi o n u n için de, ro m an yazarın F laubert gibi m etn i ü zerinde bıkıp 46 The Nlggcr o f Narcissus'a önsöz (Londra, 1922). s. viit. (Turkçesi: Narcissus’ım Zencisi, çev. H aluk Şahin, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008 - ç.n.)

155


usanm ad an çalışan bir işçi olarak y en id en tan ım lanm asını ge­ rektiren zekice şekillendirilm iş organik b ir birliktir. Yine de ya­ z a n işçi olarak tan ım lam akla, fin-de-siecle estetizm i yazarı ay­ nı zam anda toplum sal bağlam ından k o p a n r. Yazar işçidir am a ü rü n ü n ü n a rtık garantili bir o k u r çevresi y oktur. V iktorya ça­ ğının ortasında, üreticiyle tüketici arasındaki güven verici a n ­ laşm a kısm en b o z u lm u ştu r; b u bozulan anlaşm a yazarın ü re ­ tici aracının, yani dilin, gitgide so ru n lu b ir hal alan statü sü n e yansır kısm en. Yazar m etn in i yoğun şekilde “işlem eli”dir, ç ü n ­ kü artık tüketicileriyle arasın d a b ir bağ olarak “olağan dil”e bel bağlayam az, insan iletişim ini geçici olarak teselli eden bir ya­ nılsam adan ibaret g örm ekte ısrarlı b ir ideolojinin kapanına kı­ sılm ıştır. A slında, D ickens laf kalabalığ ın ın n esne-olarak-yazı -te rim in Roland B arthes’ın verdiği anlam ıyla, Venture47- an ­ lam ını taşım adığı en son tarihsel n o k ta d ır belki de. C o n rad ’ın hesaplı kitaplı dilsel renkliliği, önem li bir k o n trast o lu ştu ru r. M etin k arm aşık b ir b irlik o larak y ap ılan d ırılm alıd ır, am a en önem lisi neyi dile g etirm ek te başarısız o ld u ğ u d u r: an lam ları­ nı çoğul, m uğlak ve biLmemiş b ırak an h u zu rsu zlu k yüklü im a­ lar, F. R. Leavis’in K aranlığın Yftreği’nde başarıyla teşhis ettiği “sıfatlardan k ay n aklan an ” anlam ipuçları.48 Yani m etin hem o r­ ganik anlam da kapalı hem de sözel olarak açık u çlu d u r; im ge­ ler açıkça nakşedilm elidir, am a “H er im ge bir k u şk u d en iz in ­ de... m eçh u l b ir b e lirsiz lik le r e v re n in d e te re d d ü tle y ü z e r.”49 C onrad, E dw ard G a m e tt’a yazdığı bu m e k tu b u n d a daha so nra ofcur’u n gerçekliğini sorgulam aya geçer; nasıl yazm alı biçim sel so ru s u n u , edebi ü retici o larak k en d i güvenilm ez s ta tü sü n ü n yanm a koşar. A slında C o n rad ’ın yaptığı şey, R om antik estetiği “ü retic i” b ir estetikle b irleştirm ek tir. Sanatın am acı, kaçam ak 47 Bkz. Writing Dcgro Zero (Londra. 1967). (Türkçesi: Yazının Sıfır Noktası, çcv. T ahsin Yücel, Istanbul: M elis Yayınlan.) Bu çelişki “m odernizm "de doruğ un a ulaşır; (Joyce’da olduğu gibi) titizlik ve kesinlikle anlam ın süzülm esi, para­ doksal biçim de, yapıtı o k u r kitlesine alabildiğine kapalı, kendi h ü snü ne hay­ ran bir dilsel nesneye d ö n ü ştü rü r, bizzat daha kesin iletişim kurm a edim iyle o k u rlan hiçe sayar. 48 The Great Tradition (H arm ondsw orth, 1962), s. 198. 49 Letters fro m Conrad, dcr. Edw ard G am eti (Londra, 1927), s. 15.3.

156


ö z ü n ü açığa çık arm ak için fenom enal dünyaya nüfuz etm ektir; am a b u görev, bu haliyle idealist estetiğin beylik d ü şü n ce lerin ­ den b iri olm akla birlikte, insanı m ecalsiz bırakacak kadar çok a lın te ri ister. K urm aca sü re k li kendi y ap ın tı d o ğ asım re d d e t­ m eye, k endisini “d o ğ al” ve yarı saydam gösterm eye çabalar; a n ­ cak bu çaba başarısızlığa uğram aya m ah k û m d u r. Sanatçı, tıpkı M arlow gibi, m esajı daha kesin biçim de iletm e girişim iyle h a­ kikati ele verir sürekli. A slında, C onrad nasıl yazm alı so ru n u n u , M arlow ’u n b ir a n ­ latı aracı o larak keşfedilm esiyle “çözer”. Zira an latıcın ın yap tı­ ğı m anevra, gerçeğin nasıl anlatılm ası gerektiğine ilişkin epistem olojik so ru n u n m etn in biçim sel yapılarıyla b ü tü n leştirilm esi­ ne olan ak verir. C o n rad için b ir öykü yazm ak, b ir biçim keş­ fetm ek k e n d isin i k u şa ta n ep istem o lo jik g ü ç lü k le rin p arad ig ­ m ası olur; anlatı o lu ştu rm ak , b ir ahlak d ü zen i k u rm ak tır. Fa­ kat bu d ü zen , bizzat yazm a edim i k ad ar geçici ve güvenilm ez m eçhule d o ğ ru yol alan m acera dediğim iz an la tın ın güzergahı ortaya çıktıkça sü re k li k u ru lu p yapısı y en id en b o zu lan , kırıl­ gan ve tehlikeli bir g irişim - olm aya m a h k û m d u r. Ö yleyse, k u r­ g u su n u işlerk en yazar b ir b o şlu k yaratır, boşluğa b ir şekil ve­ rir. C onrad için yapıt, toplum sal b ü tü n lü k içinde k en d in i feda etm ek anlam ına gelen b ir paylaşım dır, fakat K urtz’un K aranlı­ ğın Yüreği’n d e k i em ekleri, d ü zen e in d irg en m esi g ereken so n ­ suza dek kaçak Doga’dan kişinin uzaklaşm asını sergiler yalnız­ ca. E m peryalizm kabile to p lu m u n u n “d ü zen sizliğ i”ni “akılcı” yapıya u y durm aya çalışırken, estetik biçim tam olgunlaşm am ış olanı yenilgiye uğratm alıdır; ancak b u tü r b ir d ü zen lem e daim a kendi olum su zlam asın ı b ünyesinde taşır. A slında, C o n ra d ’m ro m a n la rın d a n h e r b iri, k en d i o rganik birliğinin yıkıcı b ir olum suzlam asıyla zin d e kalır. R om anında­ ki ideolojik u y u m su zlu k lar, D ickens’da o ld u ğ u gibi, açık uçlu, içsel olarak a y n şık biçim lerin istism arıyla değil, b irbirine bağ­ lı ö rü n tü le rin m erkezi b ir eksikliğin çevresinde hesaplı kitaplı olarak düzenlenm esiyle kendilerini gösterir. C o n rad ’ın yapıtla­ rının h er b irin in m erk ezin d e yankılanıp d u ra n bir sessizlik var­ dır: K urtz, Jim ve N o stro m o ’n u n anlaşılm az gizi, Narcissus'un 157


Z encisi’n d e Ja m e s W a it’in k a ra m sa r, d ü ş ü n c e li ed ilg e n liğ i, Typhoon’da M cW h irr’ü n sarsılm az m aılığı, Batılı G özler A ltın ­ da50 ro m an ın d a “Rus r u h u ”n u n ebedi gizliliği, Gizli A jan’d ası görülm eyen bom ba patlam ası ve budala Stevie’n in gizemli ses­ sizliği, Zafer'd e52 H eyst’in var olm ayan hâzinesi.53 Bu eksiklik­ ler belirlenm iştir: C on rad 'ın ideolojisin in boşlukları ve sınırla­ m alarını işareL eder, anlam çakışm ası veya dışlanm asının kaz­ dığı “çu k u rla r”ı tem sil ederler. Sözgelimi, Lord J im ’in ele geçm ezliği - k i bu ro m an ın yoğun katm an lard an ö rü lü an latı tek n iğin den ileri g e lir-J im ’e ilişkin çelişkili bakış açısının b irbirini iptal etm esi, so n u cu n d a k ah ra­ m anın indirgendiği şifrenin ele geçm ezliğidir özünde. Jim hem kendi yazgısını b ü y ü k çabayla şekillendiren R om antik kolonyalist hem de m ek an ist b ir evrenin kaçınılm az biçim de b elir­ lenm iş oyuncağı olarak g ö rüleb ilir. Benzer bir karşılıklı iptal d u ru m u Batılı G özler A ltında'nın biçim sel yapısında da b u lu ­ n u r; bu ro m a n d a k ah ram an am a “fan atik ” R us ru h u ve İngi­ liz anlatıcının sevecen am a sıkıcı am pirizm i, çakışan iro n ile r­ den m eydana gelen b ir spiral içinde sürekli birbirini sorgular. M cw hirr’ü n sarsılm az sessizliği, organikçi geleneğin silinm ez değerlerini, gösterilebilen am a söylenem eyen inatçı sadakat ve tered d ü tsü z k ah ram an lık değerlerini, ete kem iğe b ü rü n d ü rü r. Jam es W ait’in d ü şü n celi edilgenliği ise, m etafizik olarak anla50 Türkçesi: Ayşe Yunus, M ehm el Bakırcı. İstanbul, İletişim Yay., 2007 - ç.n. 51

Türkçesi: Süha Sertabiboğlu. A nkara, İmge Yay., 2006 - ç.n.

52 Türkçesi: A rm ağan ilkin. İstanbul, Adam Yay., 1982 - ç.n. 53 Vikıorya çağında m erkezsiz yapıtların en çarpıcı örneğinin İn Memoriaın ol­ duğu eklem eye değer belki. Şiirin üzerine d ü şü n ü p taşındığı bu eksik m er­ kez. A rth u r Hallam’m ö lü m ü n ü n geride bıraktığı boşluktur; söz k o n u su boş­ luk şiiri bir dizi kısa düşünceye böler. Fakat bu eksiklik ideolojik olarak be­ lirlenm iş bir eksikliktir, ç ü n k ü şiir öncelikle Haltam 'ın ölüm ü değil, o boşlu­ ğun bulanık bir odağa taşıdığı b ü tü n bir ideolojik kaygı ve güvensizlik (bilim , akılcılık, inanç yitim i, devrim korkusu) üzerinedir. Hallam bu neredeyse bir­ b irin e eklem lenem eyecek kaygıların b ir araya getirildiği boş uzam dır. Şii­ rin m elankolisi (bkz. Freud: m elankoli nesnesi olm ayan kederdir), tam ola­ rak niçin hüzü n lü olduğunu bilm enin ideolojik olarak yasak olduğu gerçe­ ğini yansıtır; şiir, kendini ancak böyle dolaylı biçim de, yani kendi kaygılarını Hallam 'ın şahsına taşıyarak, tanıyabilecek buıjuva ideolojik güvensizliğinin klasik bir belgesidir.

158


ulam ayacak k ad ar derinlere kök salm ış olan b ir toplum sal d ü ­ zenin an arşik çözülm esini ifade eder. Bu başlığı taşıyan hikaye­ deki karanlığın yüreği, yalnızca fars tarzı b ir fantezi ve m etafi­ zik b ir k ö tü lü k o larak tasarlanabildiği için, ister istem ez belir­ siz kalm ası gerek en em peryalizm in ta kendisidir; aynı zam an­ da em pery alizm in yağm aladığı Afrika to p lu m ları, em peryalist dü şü n m e biçim ine u y g u n biçim de, kafa karıştırıcı bir m uam m a olarak tasarlan m ış to p lu m lard ır. Gizli Ajcm’d ak i b om ba, tıpkı Jim ’in gem isinden atlam ası gibi, d o ğ ru d an doğruya sunulam az: rom an ın m u hafazakâr ideolojisinin yalnızca anlaşılm az bir gi­ zem o larak için d e b arın d ıram ay acağ ı, o rg a n ik o la rak evrilen Doğa’ya ö ngörülem eyecek b ir “sıçram a”, felaket diye tanım la­ nabilecek b ir d ö n ü şü m d ü r. Nostronıo’n u n 54 eksik m erkezi kıs­ m en bizzat N o stro m o ’d u r, fakat bir taraftan da o n u n alıp sat­ tığı güm üş, insan eylem lerinin hum m alı bir çekilde çevresinde d ö n d ü ğ ü o eylem siz, m at m addedir. R om anın k arak terlerin in taşıdığı belirleyici yapı (C o n ra d ’ın dediği gibi, ro m an ın gerçek kah ram an ı) olarak, g ü m ü ş b ü tü n eylem in b irleştirici ilkesidir; fakat b u eylem in C o n rad için tutarlı tarihsel b ir anlaşılabilirli­ ği olm adığından, m etin d e z o ru n lu ve şaşırtıcı biçim de eksik ol­ m ası g erek en b ir ilk e d ir bu. Söz k o n u su k u rm a c an ııı ideolo­ jik bağlam ıyla ilişk isinin çırıl çıplak gözler ö n ü n e serildiği yer de, C o n rad ’ın k u rm acasın m organik biçim lerini parçalayıp b ö l­ m ekten çok “b o şa lta n ” işte bu eksik m erk ezlerd ir tam olarak. “A hnyazım m b etim leyici,” diye yazıyordu C o n rad G arn ett’a, “am a yalnızca betim leyici olacağı ap açıktır. D o k u nm am am ge­ reken şeyler v a r.”5S C o n ra d ’ın yazısının içinde b u lu n d u ğ u ide­ o lo jik m a trisin b e lirle d iğ i - v e o n u b e lirle y e n - en tem el b i­ çim so ru n u işte b u d u r. Zira m esele C o n rad ’m b içim lerin in bir ideolojiyi “ifade e tm esi” değil; C o n rad 'm k u llan d ığ ı edebi bi­ çim lerin kaçınılm az o larak ü rettiğ i ideolojik çelişkilerdir. T i­ p ik C o n rad yap ıtı egzotik b ir eylem ö y k ü sü d ü r, zengin ay rın­ tılarla so m u tlaştırılır, çep erlerin d e de eylem in gerçekliğine d a­ ir bir dizi k u şk u c u so ru gezinir. Ö ykü ya da gem ici m asalı, ey54 Türkçesi: M ehm et H. Doğan. İstanbul, İletişim Yay.. 2007 - ç.n. 55 Letters to Garnett, s. 94.

159


lem i sağlam ve so ru n su z varsayarak “ö n p lan a ç ık arır”; tarihin, k a ra k te rin , n e sn e l d ü n y a n ın su ç la n a m a z g e rç e k lerin i kabul eder. F ak at bu kabu ller, anlatıyı çevreleyen, o n u n konum ları­ nı kesen ve b u lan ık la ştıra n an lam hayaletlerinin alacakaranlı­ ğ ında kök lü b ir k u şk u y a m aru z kalır aynı zam anda. A nlatı ge­ m ici m asalına in d irg en irse, b u canalıcı an lam lar eriyip gider; anlam lar d o sd o ğ ru yoklan ırsa, b u h a rla şa n anlatı olur. D ram a­ tik eylem le m etafizik im ayı b irleştiren şey, ru h halidir: b irin in egzotizm i diğ erin in ezoterizm i ile eşleşir. Ö yleyse, m acera öy­ k ü sü tü rü n ü işleyerek C o n rad , kendi ideolojisini belirlenm iş bir biçim içinde “ü re tir”. M acera öy k ü sü , sırasında kendi yıkı­ cı olum suzlam asıyla yüzleşen basit, sağlam b ir eylem ö zg ü llü ­ ğü ortaya çıkarır - anlatı hayatta kalacaksa N arcissus gem isi­ ne veya The Secret Sharer’e m u sallat olan hayaleti kovm ak zo ­ ru n d ad ır. Böylesi b ir yaşayakalm a, C onrad için, sanatsal o ld u ­ ğu kadar ideolojik b ak ım d an da zo ru n lu d u r: toplum sal d ü ze­ ne ilişkin o y ü ce k u rm aca sü rd ü rü le c e k se , in an ç, çalışm a ve görevin k u şk u cu lu ğ a teslim o lm asına izin verilm em elidir. İş­ te b u n ed en le k ö tü m se r C o n rad , san atçın ın g ö revinin a h la k ­ sal nih ilizm i ak tarm ak değil, ölm ez u m u d u canlı tu tm ak o ld u ­ ğ u n d a ısrar ed er.56 A ncak söz k o n u su u m u t m u ğlak kalm aya m ah k û m d u r. G izli Ajan'm doğalcı biçim i, m addi dünyayı yo­ ğ u n laştırıp şeyleştirir, öyle ki devrim ci yıkım doğal olarak d ü ­ şü n ü lem ez; y in e de b u y o ğ u n la ştırm a , k ita b ın an arşik b ilin ­ m ezden d u y d u ğ u k o rk u y la iç içe geçen b ir gizem havası verir in san lar ve nesnelere. Bu tü r b ir “m etafizik m atery alizm ” verili o lan ın doğallığını onaylam ak için gerekli olm akla birlik te, burju v a p o zitiv izm i­ ne karşı aynı ö lçü d e gerekli b ir m uhalefet anlam ına gelen ö z­ nellik alanını, m etnin dışına sü re r aynı zam anda. Öyleyse, d u y ­ gusuz b ir gözle k ö rd ü ğ ü m o ld u ğ u d ü şü n ü le n b ir dünyada, şid ­ detli değişim (W in n ie ), h arek et (V erloc), m anevi bakış (Ste­ vie), gizem li yollarla olsa da, m etn e zorla girm ek için ısrar eder. Sıevie’n in sessizliği, gösterilen am a söylenm eyen “gizem li”n in sessizliğidir; m etin çelişkilerinden söz etm ekten çok onları ko­ 56 Notes on Life and Letters.

160


n uşturur. M e tn in sö y le m in i, k e n a rın d a d aim a n ih ilis t Profe­ s ö rü n d u rd u ğ u u ç u ru m çevreler; b ir an lık teslim olm a u ğ ru ­ na sonsuzlu ğ a bağlanm ış olan Profesör, böylelikle m e tn in k e n ­ d isinin görsel b ir im gesi olur. Zira Gizli Ajan k en d isin e ilişkin hakikati, ancak ironiyle, yani şu “kendini havaya u ç u rm a ” sü ­ reciyle açığa çık arab ilir. A n cak k en d i ö n e rm e le rin in h ep sin i o lum suzlam a ve k en d isin i yoklan yeniden k u rm a gibi devrim ­ ci bir edim le gerçeği d ile getirebilir; yine de b u n u n im kansız o ld u ğ u n u bilir, zira ideolojik çelişki d o lu söylem lerle çalışm a­ ya yazgılıdır - y a h u t ro m an ın ken d isin in diyeceği ü zere, dilin ebedi sahteliğine m a h k û m d u r. Fakat yapıt k e n d isin in söylene­ m ez olanın u ç u ru m u n d a kaybolup gitm esine, k en d isin e söyle­ yecek h içb ir şey bırakm ad an ö n erm elerin in geriye d ö n ü k ola­ rak iptal edilm esine izin verem ez. A şkına bağlanm asıyla Tractatus Logico-Philosophicus'un W ittg en stein ’m a benziyorsa, to p ­ lum dem ek o lan o uçsu z bucaksız, açm aza girm iş o y u n u k u t­ sam asıyla da Felse/i A raştırm aların W ittg en steirim i andırm alıdır. A narşist d ü şlerin bile yan ın d a daha çok yozlaşm ış bir u za n ­ tı gibi kaldığı, şu k ü ç ü m se n e n insancıllıkla ö zdeşleştirilen d e­ ğer kavram ı, bu şekilde d ü n y a n ın sın ırların ın öte tarafına, an ­ latım ın ötesine sü rü lü r. A ncak tam da bu nedenle, h er şey ol­ duğu gibi bırakılır; bu da m etn e b ir tü r çö zü m , d ah a doğrusu, bir çözüm ilüzy o n u verir. D ünya, tıpkı Tractatus'da olduğu gi­ bi, tam da olm ası gerektiği gibidir; b u anlam d a da çözüm e ge­ rek yo k tu r, ç ü n k ü göründüğü kadarıyla çözeceği bir şey yoktur. Açm aza g irm iş o y u n la r b ir taraftan bitm iş, d iğ er taraftan bit­ m em iştir; d ü n y a v ar olm aya devam eder ve m etn in hem so ru ­ su hem de cevabıdır bu. D eğere d u y u lan g ereksinim ve değerin tüm üyle içi boş o ld u ğ u n u n anlaşılm ası: C o n rad ’m girişim inin en derin çelişkisi, ki paylaştığı em peryalist id eo lo jinin b ir p a r­ çasıdır bu çelişki, işte b u nok tad a açığa çıkar.

S. Henry James

C o n rad ’da o rg an ik yaşam an cak tarihsel o larak tip ik olm ayan ko şullard a m ü m k ü n d ü r: gem in in m ü retteb atı, idealize edilen 161


P olonya veya kabile to p lu m u d u r. Jam es’de bir adım ileri gide­ riz: organik yaşam , en iyi ö rn eğ in i san atın verdiği,57 k e n d isi­ n e a it ayrılm az b ir yapısı b u lu n m a y a n dü n y ay ı se y red ip d ü ­ şü n e rek b ü tü n selleştiren o rg an ik bilinç olabilir a rtık yalnızca. Sanatçının işi, “h e r zam an için b ir anlam kurm aktır - ve de o anlam ı (d en ey im in ) dolaysız g ö rü n ü şle ri ne k a d a r gevşek ve k arışık ise o k a d a r o ra n tılı biçim d e k u rm a k tır.”58 B öylelikle Jam es’in yapıtı; o rg an ik an lam lılığı b ilin cin tecrit edilm iş ü l­ kesi içinde ku rtarm ay a, bu tü r “g üzel”, çoğul am a uyum lu b ir­ leştirici farkındalıgın g ü cü sayesinde, kim i gerçek çatışm a ve bö lü n m eleri yenm eye d ö n ü k u m u tsu z b ir girişim i tem sil eder. M addi k azanım için verilen m ücadele, işte bu çatışm alar, ayrı­ calıklı b ilinçleri ilk eld en olanaklı kılan zenginliği üretir. Fa­ kat böyle sey red erek d ü şü n e n b ilin cin taşıyıcısı tam da bu n e­ denle so m u tta y o k tu r, b ü tü n selleştird iğ i şeyden k o vıılm uştur; “b ilm e k ” (Jam es için c an alıcı b ir te rim ) hem yüce a şk m lık , hem de ik tid a rsız o lu m s u z lu k tu r. B ir Kadının P ortresi’n d e S9 R alph T o u c h e tt’ın , W ashington M eydanı n d a 60 D r S lo p er’ın, The A w kw ard Age’de V an d erb an k ’ın veya The Sacred Fount’da isim siz an la tıc ın m k i gibi bir b ilin ç, yüzleştiği to plum sal g er­ çekliği d u y a rlılık la k u şa tır; am a tam da d ü n y a d a n o u y u şu k ko p u şu y ü zü n d en , an cak çeperde k en d in i gösterir; W hat Maise Knew’da b u tü r b ir bilinç taşıyan kişinin b ir çocuk olm ası, rastlan tı değildir. Ç ü n k ü b ü tü n se lle ştirm e , ister istem ez ger­ çek d ed iğ im iz şey d en b ö y le b ir u zaklaşm ayı g e tirir, sü re k li o larak y anlışlanm a tehlikesiyle karşı karşıyadır: yaşantıyı ya­ p ın tın ın tu tarlı an laşılabilirliğine d ö n ü ştü re c e k o biricik, gizli ilkeyi arark en , am p irik olanı ezip geçm e tehlikesiyle (The Sac57 “Dünyayı hep b ir b ütün olarak görm em iz, bizim m aharetim iz, erdem li çaba­ mız, aklım ızda tu ttuğum uz üzere, üstün sanatın koşuludur... Bir sanal eseri olarak b ir arada işlenecek b ir g ru p verinin birliğinin nerede b ulunduğu so ru ­ su, bir başka deyişe, ne kadar olursa olsun çeşitli çıkar içerim lcrinın buluşup birbirine hangi n o ktada karıştığı sorusu, bana öyle geliyor ki, daim a ilk ce­ vaplanm ası gerekendir.” (Notes on Novelists, (Londra, 1914), s. 100) 58

The American Scene (Londra, 1907), s. 273.

59 Türkçesi: Necla Ayıür-Û nal Aytür, Istanbul, YKY, 2006 - ç.n. 60 Türkçesi: Fatih Ö zgüven, İstanbul, Can Yayınlan, 2005 - ç.n.

162


red Fount'u n an latıcısı y a h u t Yürek Burgusu’n u n 6’ m ürebbiyesi gibi). Yine de bilm enin kısır olu m su zlu ğ u b ir tü r erd em e çevrile­ bilir de. Bir Kadının Portresi'n d e Isabelle A rcher ve The Wings o f the Dove'da M illy T heale gibi ayrıcalıklı ru h lar, k en d i nam la­ rına bir şey kazan m ak tan incelikle geri d u rm alarıyla, ken d i çı­ karların d an k ah ram anca vazgeçişleriyle, ö tek ilerin m ülkiyetçi bireyciliğine karşı m anevi olarak zafer elde eder. Bu tü r aşkın jestleri olanaklı kılan m addi zenginlikten payını alm am ış olan­ lara karşı zafer elde ederler. Söz k o n u su o lanak J o h n G oode’u n b elirttiğ i gibi, geç d ö n e m Ja m e s’in d e, A m erikan şirk etlerin in h isse d a rla rın ın “p ara m eselesini b ir d ah a hiç ak ılların a g e tir­ m eyecekleri k ad ar para sah ib i”62 olm alarını sağlayan uçsuz b u ­ caksız serv etlerid ir. A slında, Jam es r u h u n u n “o lu m su z lu ğ u ” dediğim iz şeyin tarihsel sırrı b u d u r: o lu m su zlu k , b ilincin ken­ disi ile b ir güzel u n u ttu ğ u bastırılm ış ek o n o m ik tem el arasın­ da büy ü y en u ç u ru m , bilince parasal kaygılardan azade olm a­ n ın d o ğ u rd u ğ u b o şlu k olarak kaydedilm iş u ç u ru m d u r. Jam es ro m anların ın gerçek tarihsel belirleyicilerinin en çok aydınlan­ dığı yer, işte bu u ç u ru m u n karanlığıdır. Ne var ki, Milly T h e­ ale veya The Golden Bowl’da Maggie V erver gibi karakterlerde, Jam es’in d ünyasını d o ld u ra n m ülkiyetçi bireycilikten o asilza­ delere yakışır azadelik “o lum lu" b ir o lum suzlam aya çevrilebi­ lir: bu k arak terler işe sessiz bir özveriyle ve acı verici bir edil­ genlikle giderler; çalışm a ö zü n d e b u lu n a n çarp ık kazanım iliş­ kilerini telafi eden şey, işte b u dünyaya m addi anlam da m üdahil olm ayı adeta erm işlere yaraşır biçim de red d etm eleridir; bu d u ru m da m ülkiyetçi olm am ayı, başkalarına m anevi olarak sa­ hip olm aya d ö n ü ştü rü r. Yine de, dev servetlerin h er şeye nüfu z ed en d ö n ü ştü rm e gü­ c ü n ü n ürettiğ i, bu sihirli “b ü tü n le şik ” bilinç, alabildiğine m uğ­ 61 Türkçcsi: N ecla A ytür, İstanbul, İş Bankası K ültür Yay., 2006 - ç.n. 62 The A ir o f Rctılity: ncıv essays on Heııry Jam es, d er. J o h n G o o d e (L o n d ­ ra, 1072), s. 255. Jam es’in 1883’te A m erika’ya yaptığı ziyaretle yirm i sonra geri d ö n ü şü arasın d ak i d ö n em , şirketler, kodam anlar ve soyguncu b aro n ­ ların o rtay a çık ışın ı ve de yeni, b ü tü n ü y le zen g in lik ü zerin e k u ru lu bir “aristokrasi’’n in yaratılışını gören devredir.

163


la k tır aslında. Bir y an d a n b u rju v a b irey ciliğ in in tarih sel ola­ rak "aşağı” b içim lerinin yüce denilebilecek b ir aşım ı olarak gö­ rülebilirse, b ir y an d a n da bu tarzlara gizem lilik katan bir y ü ­ celtm e -m a d d iy a tla hiç “ilg ilen m ey en ” b ilin cin m eydana ge­ tirdiği m anevi alana terfi etm iş baskıcı b ir b ire y c ilik - o larak o k u n ab ilir. Jam es’in ro m a n la rın ın yapısal belirsizliğinin -Y ü ­ rek Burgıısu’ndaki m ürebbiyeye, The Spoils o f Poynton da Fleda V etch’e, W hat Masie Knew’da Masie Farange’a, The A w kw ard Age'de Bayan B rookenham ’a, Milly T heale ve M aggie V erver’a ilişkin, h er biri uygarlaşm ış bilinç veya gizli m ülkiyetçi-bireyciler olarak görülebilecek b ü tü n b u karakterlere ilişkin, daim a olanaklı olan “ikili o k u m a ”n ın - ideolojik tem elidir işte bu d u r. Ja m e s’in m anevi y ö n ü g ü ç lü a ris to k ra tla rın ın , yani daim a b astırılm ası g erek en b u rju v a m a d d i tem eli ü z erin d e yaşayan asalak la rın , çelişk ile rin i ü s tb e lirle y e n şey, Ja m e s’in b u rju v a to p lu m u n a çelişkili biçim de katılm asıdır. B üyükbabası, çok sa­ yıdaki to ru n u n a “ticaret”len tüm ü y le bağım sız olm alarına ye­ lecek k ad ar b ü y ü k bir servet bırak an zengin bir tüccardı: bu ba­ ğım sızlık, A m erikan “m atery alizm i”n d en idealist bir tu tu m la tiksinm esi ve oğullarını tüm ü y le bağım sız kalm alarına yetecek parasal kaynaklarla d o n atm a arzusuyla, Jam es’in kendi babası­ nın Sw edenborgvari filozofluğunda görsel bir k arikatüre kavu­ şur. B unun sonucu, olarak, Jam es k endisini çevreleyen an lam ­ lı tarihten k o p u k tu ; ailesinin “ticaretin tek saygın değer” o ld u ­ ğu bir to p lu m d a n “tüm üyle k o p u k ” o ld u ğ u n u söyler ve de The R everberator’ın ö n sö z ü n d e ticaretin “gizem i”yle sanatsal o la­ rak bile uğraşm a k o n u su n d a ne k ad ar yeteneksiz o ld u ğ u n u iti­ raf eder. N ew Y orklu ailesinin B oston’da “y abancı” olm asının pekiştirdiği, Jam es’in A m erika’da iç göç k o n u m u , İngiltere’yle k u rd u ğ u lam an lam ıy la s ü rg ü n lü k ilişk isin d e y en id e n ü r e ti­ lir. Jam es, A m erik a’n ın “y a p a y ”, in o rg a n ik , g elen ek siz “b ü ­ y ü k gevşekliği”n d e n , İn g iltere’n in “ileri u y garlığı”n a kaçar; o İn g iltere, “g elen ek leri, g ö re n e k le ri, g ö rg ü leri, a lışk a n lık ları, biçim leri”63 Jam es’in san atın ı besleyecek olgun, verim li toprağı sunar; İngiliz toplu m u y la ilişkisi b u n edenle hem asalak ( “Ingi63 Autobiography, yay. F. W . D upec (Londra. 1956), s. 278.

164


liz hayatından b eslen m ek ” istediğini yazar) hem de seyirci iliş­ kisidir. T ıpkı m u h afazak âr göçm en m eslektaşı Jo se p h C onrad gibi, Jam es ikinci an av atan ın a d u y d u ğ u güçlü id eolojik bağlı­ lığı b ir başk a şeyle birleştirir: o ikinci vatanın ta rih in d e n , ironik şekilde, kenara çekilip seyrederek kendini sıyırm a. 1885’te G race N o rto n ’a y azd ığ ın d a, “b u g ü v en siz, yap ay im p a ra to r­ luğun k en d isin d en b ü yü k güçlerle verdiği m ü cad eled en daha d o k u n ak lı, d ah a ü rp ertici ve d ram atik h içb ir g ösleri"yi hayal edem ediğini söyler; an cak İngiltere ç ö k ü p teslim o lm ak yeri­ ne, İrlanda m illiyetçiliğiyle savaşm ayı sü rd ü rü rse , b u lu n d u ğ u o “sahneye en yakın y er”den “oyun izlenm eye değer olabilir”.64 (A m a, diye ek ler u ta n a sıkıla, “sevim siz d erecede p o litik ” ol­ m ak değildi aslın d a niyeti). Bir yıl so n ra, erk ek k ardeşine, iş­ siz le rin P icad illy n ü m a y işin in m ey d an a g e tird iğ i “gösteriy i kaçım ıak ”tan d u y d u ğu pişm anlığı ifade eder; ah b ir evinde ol­ saydı, b alk o n d an harika b ir m anzarası olu rm u ş. T ıpkı C onrad gibi, Jam es’in sü rg ü n lü ğ ü , “sınıfsal” veya “u lu ­ sal” b ir k o n u m u n “ifade”sinden ziyade, b ir dizi nesnel ideolo­ jik ilişkiyi tem sil eder. S ürg ü n lü k dediğim iz tarihsel olgu, ideo­ lojik anlam da, b ir bireyin yerli ideolojiye katılm a tarzını o bire­ yi anavatanında özne olarak k u rm u ş olan ideolojik faktörlerin üstbelirlem esinin sonucudur. Yine C onrad g ib ija m e s’in kurm acası da, bu ideolojik k o n jo n k tü rü n b asil b ir “y an sım a”sına in ­ dirgenem ez. Zira Jam es (C o n rad gibi) 19. yüzyıl gerçekçiliği­ n in geçirdiği k rizin b ir cep h esin e (başka tarihsel m eselelerin yanı sıra) verilen bir özel ad dan başka bir şey değildir; söz ko­ n u su kriz için d e edebi anlam lam a s o ru n u n u n k e n d isi, edebi üretim in belirleyici b ir yapısı haline gelir. “Bilgi” m eselesi kuş­ k u su z Jam es’in sü rg ü n k o n u m u y la ilişkilidir; am a b u k o n u m bizzat “g erçek çilik ” ideolojisinin ortaya attığı b ir s o ru n u n öz­ g ü n b ir ü stb elirlen im ind en başka bir şey değildir. Zira gerçek­ çilik, kısm en liberal h ü m an ist versiyonunda, tam ve kesin a h ­ laksal y arg ın ın verilebileceği ayrıcalıklı b ir ep islem o lo jik k o ­ n u m , d ışarıda h içb ir şey bırakm ayan, söylem in sın ırları d ışın ­ dan hiçb ir eleştirel bakışın sabitleyem eyeceği saydam b ir kav­ 64 A.g.e., s. 113.

165


rayışı öngö rü r. A ncak b u söylem in m etn in içine kendi irdele­ m esinin nesnesi olarak so k tu ğ u şey, tam da bu tü r kesin y ar­ gının yıldırıcı güçlüğüdür; bu böyle olduğu için de, her-şeyi-bilirliğinin yapay d ayanaklarına yan gözle bakm aya m ecbur olur. Son d ö n em in d e Jam es’in gitgide d ah a fazla yüzleşm ek zo ru n d a kaldığı biçim so ru n u , söz k o n u su dayanakları yok etm eden b u ­ n u n nasıl yapılabileceği, edebi söylem in eşsözlülüğe in d irg e n ­ m eden nasıl kendi ü zerin e kapanacağı so ru su d u r. Sonraki ro ­ m anların dolam baçlı sözdizim i, im lediği şeyin h er an uçu ru m a sürü k lem ek le teh d it ettiği b ir m etinsel bilinç, tutarlılığını ko­ rum aya çalışır. A yrıcalıklı bilinç ko ru n m alıd ır, am a g ö rü n ü şte ­ ki bilgisinin ötesine geçen olası okum aları dolaylı olarak k ışk ır­ tan, m etnin anlam larını tü k etm ek ten ziyade kuracak bir o k u r varsayan, kendi b u lan ık sın ırların ı da sahiplenm elidir. Yine de b ü tü n b u n lar, adeta, klasik gerçekçi biçim in in ark a y ü zü n d e o lup bitm elidir: bu biçim , ve o n u n hem ürettiği hem de gizle­ diği ideolojik değerler, seyreden benliğin istikrarını açıkça so r­ gulatacak araçlarla “havaya u çu ru lm am ah ’’dır. Zira bu biçim in altında b ir özne ideolojisi yatar, o n u n da altında bir toplum sal oluşum ; en kıvrak eleştirel zekânın bile nüfuz etm esine izin ve­ rilm eyecek bölgelerdir b unlar. A ncak Ingiliz toplum sal o lu şu m u , so n u çta, Jam es’e k u rta rı­ cı b ir o rg an ik b a rın a k su n am am ışıır. N eredeyse yirm i yıl bo­ yunca yönetici sınıfın evinde verdiği m esleki p artin in kon u ğ u olsa da, Jam es İngiliz hayatını kaba m ateryalist bu lu y o r ve üst sınıfın yaşam a biçim inin dev rim d en önceki Fransız aristokrasisininki kadar ah laken ç ü rü m ü ş ve çökm eye hazır o ld u ğ u n u d ü şü n ü y o rd u .55 O rganik bilinç, sanattan başka bir sığm ak b u ­ lam ıyordu; yalnızca sanal, am p irik ilişkilerin dağınık, dolaşık s o n su z lu ğ u n u k e n d isin in ince sın ırlar çizm eyi bilen b içim le­ riyle kuşatabilirdi.55 Jam es’in geç d ö n em yapıtı; sü rekli olarak 65 Letters, citı 1, s. 122. 66 “G erçekle, evrensel olarak, ilişkiler bir yerde durm az; sanatçının karşı karşıya olduğu hassas so ru n ise, bu ilişkilerin içinde m em nuniyetle harckcı ediyor­ m uş gibi görüneceği bir daireyi kendine has geom etrisiyle cdebiyen çizm ek­ tir.” The Art of the Novel, yay. R. P. B lackm ur (New York, 1962), s. 5. Jam es'in kıırm acasım n içeriğinde biçim daire'sinin eşdeğerlisi feare'dir: kişiler, d u ru m ­

166


çig z o ru n su z lu k la n b ilincin d ö n ü ştü rü c ü y ap ılan içinde erite­ rek, yalnızca ele geçirm eyi başardığı h etero jen ham m addelerin daim a çözülm ekle te h d it ettiği bir sözdizim in k arm aşık iç ö r­ g ü sü n ü bu am açla kullan arak , in organik m addi v aroluşu k u r­ tarm ayı ve g ü n a h ım affettirm eyi am açlayan şaşırtıcı bir girişim ­ dir. “(The Ambttssadors’da Streıher) b ö lü m ü n ü n b ü tü n değeri" diye yazıyor, “b u n u n so n u cu o ld u ğ u n u ‘bilm ekT ir.”67 “Bilm ek” -y a n i bizzat b ilin ç - em tia-olm ayan ve yüce şeydir, bu n ed e n ­ le Jam es için yüce b ir değerdir; ancak m etan ın fü tursuzca h ü ­ küm sü rd ü ğ ü b ir to p lu m d a aynı zam anda eksiklik, başarısızlık, olum suzlam adır. “Bilm e” edim inde, d ü n y a aynı a n d a h em o r­ taya çıkarılır edilir, h em de kaybedilir. Sonuçta H enry Jam es’in bile aşam ayacağı çelişki buydu.

6. T. S. Eliot

M uhafazakâr A m erikalı b ir sü rg ü n olarak H enry Jam es’in ha­ lefi, “aristo k rat” b ir St L ouis ailesinin oğlu olan T. S. Eliot idi. Eliot’la n n toplum sal ve en telek tü el egem enliği b u yüzyılın ba­ şında Sı L ouis’de y o lsu zlu k ve p a tro n su ltasın d ak i y en i siste­ m in ortaya çıkm asıyla zayıflam ıştı; g ö rü n ü şe bakılırsa, E liotlar da bu y o lsuzluğa b u laşm ıştı.68 Sanayi kapitalisti A m erika’n ın , tıpkı Jam es gibi, m anevi m irastan y o k su n bıraktığı, değer ver­ diği “k a n ”, ü rem e ve “o rg a n ik ” bölgeciliği A m erika’da yalnız­ ca V irjinya’daki sağcı yen i-tarım hareketi gibi olaylar bağlam ın­ da, çok so n raları keşfedebilen Eliot, k ü ltü rel g eleneklerin o r­ ganik birliğini y en id en tanım lam ak ve k ü ltü rel b ak ım d an taş­ ralı olan b ir İn giltere’yi bu b ü tü n lü ğ e yen id en so k m ak gibi ta­ lar ve ilişkileri köşeleriyle çizm ek, onları diplom atik bilinç m üzakereleriyle u yum lu birliğin içine çekm ek, sık sık yinelenen bir Jam es m eıaforudur. 67 The Notebooks o f Henry James, yay. F. O. M atthiessen ve K, B. M urdock (New York. 1947), s. 409. 68 Bkz. Gabriel Pearson, “Eliot: an A m erican Use of Sym bolism ”, Eliot in Pers­ pective, der. G raham M artin (Londra, 1970), s. 98. Benim bu noktada kurm acadan şiire d ö n ü şü m , taraihscl bakım dan anlam lı bir kaym ayı yansıtm akta­ dır; göreceğim iz üzere, Eliot için şiir, tıpkı farklı biçim lerde Yeats için olduğu gibi, elverişli ve kaynaklar bakım ından zengin bir ideolojik ortam dır.

167


rihsel b ir görevle A vrupa’ya gelm işti. “A vrupa a k h ”n ın o rg a­ n ik b ilin cin d e, yani b u a k im beslediği h e r san atçıda b u lu n a n karm aşık k en d iligindenligin ayrılm az bir u n su ru olarak sü rek ­ li var olan şu zengin varlıkta, o dak noktası olacaktı aslında Eli­ ot. H âlâ liberal h ü m an izm in ve son d ö n em R om antizm inin ide­ olojik olarak tü k en m iş biçim lerine esir olan İngiliz edebi k ü l­ tü rü , “W higcilik”in son k alın tıların ın (protesian lık, liberalizm , R om antizm , h ü m an izm ) k ö k ü n ü kazıyacak olan klasizm le ye­ n id en k u rulacaktı. “K işilik”in d ü zen , akıl, oto rite ve geleneğe teslim olm asıyla tanım layabileceğim iz daha ileri, b ü tü nleşik bir ideolojik olu şu m adın a yapılacaktı bu. E liot’ın İngiliz id eo lo jisin in estetik alan ın d a yerine g e tire ­ ceği görev, top tan yıkım ve e n k azd an işe yarar şeyleri k u rta r­ m a işi, b u k o n u d a ayrıcalıklı b ir p an o ram ik bakış açısına sahip b ir sü rg ü n olarak, tarihsel b ak ım d an gayet iyi hazırlanm ış o l­ d u ğ u b ir görevdi. New E n gland’lı olarak “yetk in likle” yargıla­ yacak k ad ar içeriden b iriydi, am a “A vrupah” b ir A m erikalı ola­ rak da yerel sınırlam aları teşhis edecek k ad ar da d ışa n d a n bi­ riydi. E lio t’ın k e n d i işlevini tan ım lam a biçim i, k a ra k te ristik o larak , g erçek n e d e n le rd e n u zak tır: “Z am an zam an , diyelim ki h er yüzyılda bir, b ir eleştirm en in çıkıp edebiyatım ızın geç­ m işini gözden geçirm esi ve şairler ile şiiri yeni b ir düzen içine yerleştirm esi gerekir. Bu iş, b ir devrim değil, ayarlan düzeltm e işidir.”69 G raham M artin’in haklı olarak “yüzyılın üretip ü re te­ bileceği en ihtiraslı k ü ltü rel em peryalizm hokkabazlığı”70 ded i­ ği şeyin, alçakgönüllü b ir tan ım ıd ır bu; am a Eliot’ın ku llan d ı­ ğı ifadenin ortalığı telaşa v erm ek ten im tina eden, uysal, evrim ­ ci vu rg u su , şairin pro jesin in m erk ezin d e yer alır. E m peryaliz­ m in d ü n y a çapında girdiği krizle, derin ek o n o m ik b u nalım ve işçi sınıfının gitgide güçlen en m ilitanlığı karşısında, Eliot’m şa­ irlik ve eleştirm enlik k ariyerinin ilk yıllarında İngiliz toplum u, şairin edebi klasizm inin içerdiği değerlere ideolojik olarak ive­ dilikle ihtiyaç d u y u y o rdu . A ncak bu klasizm in ideolojik gücü; a m p irist, tarihselci b ir m aya ad ın a d u rağ an , akılcı b içim lerin 69 The Use o f Poetry and the Use o f Criticism (Londra, 1933), s. 108. 70 Eliot in Perspective, s. 22.

168


reddedilm esinde y atıyordu; daha do ğ ru su . R om an tik geleneğin evrim ci o rg an ik çilig iy le çelişkili b içim de de olsa b irle şe n bir klasizm in ü retilm esin d e yatıyordu. Eliot’ın “G elen ek”i m ekân ve zam an içinde yayılan, şim d in in sürekli yen id en düzenlediği, çabuk değişen, k en d in i d ö n ü ştü reb ilen b ir organizm adır; fakat bu kökten tarihsel güreciliğe, bu d u ru m d a, m u tla k klasik o to ­ rite ü n v an ı bahşedilm işti. A slında Eliot’ın yaptığı şey, R om an­ tizm in so n aşam alarından b irin in (sim gecilik) estetiğini, birey­ sel yapıyı organik, gayri şahsi ve özerk kabul eden yaklaşım ıy­ la birlik te ben im sem ek ve sonra b u öğretiyi o to rite r bir k ü ltü r ideolojisine çev irm ek tir.7' Klasisizm i R om antik geleneğin organikçi terim leriyle çerçe­ veleyerek E liot, aslında, öğretisinin ö b ü r y ü z ü n ü o lu ştu ra n d u ­ y um sal a m p iriz m i idealist b ü tü n lü k k av ram ıy la b irle ştirm e ­ yi başarır, td eo lo jin in estetik den ilen alanı g erçek ten yeniden şe k ille n d irile c e k se, şiir dili çağdaş y a şa n tın ın ç a lk an tılı, bö­ lü k p ö rç ü k doğasını kavrayıp b u n a n ü fu z ed eb ilm eli, d u y a r­ lı kök lerin i k o lek tif bilin çd ışın m ip tid ai y ap ıların a salabilm elidir. Böylelikle, şiir genel olarak ideolojik etkililiğin nasıl sağ­ lanm ası gerekliğine d air bir paradigm a önerir: Eliot’ın ideal o r­ ganik to p lu m u ; gayet bilinçli bir seçkinler tab ak asın ın değerle­ rini ritim , alışkanlık ve yankılanm aya b aşvurarak bilinçsiz bü­ y ü k kitlelere aktardığı, zih n in i bağlam aktan ziyade, sinir siste­ m in e n ü fu z ettiğ i b ir to p lu m d u r.72 Bilgelik taslayan, ezoterik Eliot’ın an ti-en telek tüalizm i de işte b u rad an gelir: so yut d ü şü n ­ celere d u y u lan o gergin güvensizlik, d ü şü n c e n in şiirsel d ö n ü ­ şüm le d u yu-yaşanııya çevrilm esi k o n u su n d a k i ısrar, şiiri m ü ­ zik olarak kavram aya y o ğ u n laşan sim geciliğe teslim o lm u ş o esnem ez b ü k ü lm ez, kesin im genin kendi “k av ram ı”nı içerdiği­ ni söyleyen im geci vurgu. 71 Az çok benzer şekilde, “nesnel bağlaşık" öğretisi de öznel yaşantının “nes­ nel", tutarlı k o d lan olarak teşhis edilebileceği ileri sürülen form üllere keyfi bi­ çim de dökülm esi çevresinde gelişir. 72 Bkz. The Idea o f a Christian Society (Londra, 1939) ve Notes towards the De­ finition o f Culture (1948). İlk kitabın gerici toplum sal ûtopyacılığının İkinci D ünya Savaşı’nın arifesinde dünya önerilm esi, Eliol'ın siyasal basiretinin be­ lirtisidir.

169


Ne v ar ki, E liot’m san atın o rg an ik b ir d ü zen o lm asını iste­ m esi ile şiirsel dilin duyum sal bak ım d an öykünm eli özellikleri­ ni ısrarla vurgulam ası arasında gizil bir çelişki vardır. D üzen ve gayri şahsilik değerleriyle Tradition and the Individual Taîenl’m o O lim p o s’a y ak ışır vaizi, ay n ı zam an d a, lanetli d u y g u lar ve gizli n esn elerd en m eydana gelen, h u z u rsu z lu k verecek kadar öznel evreniyle J. Alfred Pruforck’m A şk Ş arkısı’nın şairidir. Eli­ ot bu çelişkiyi m etafizik şairlere b aşvurarak aşm aya çalışır: zi­ ra D onne 17. yüzyılın sek ü larisı bölünm esi dem ek olan yıkıcı D üşüş’ten -m u tla k iy e tç ilig in yenilgisi, p ü rite n le rin göçü (Eliotlarm Som erset’ten göçü de d ah il), Ingiltere Kilisesi’nde katolikliğin ölü m ü , M ilton’ın gerçekleştirdiği dilsel felaket. R om an­ tizm in başıboş benliğe d u y d u ğ u in anca hızla g erilenm esinden— önce, zihin ile kan, d u y u la r ile idrak arasındaki organik tu ta r­ lılığın v ar o ld u ğ u son zorlam a ve çapraşık tarihsel ânı tem sil eder. D onne y aşantıdan o rg an ik b ü tü n le r y aratırken, y aşantı­ yı fiilen parçalara ayırır; tahm in edileceği üzere Çorak Ü lken in niyeti de b u d u r. A ncak bu şiirin “b içim i” aslında “içeriği” ile çelişkilidir: Çorak Ülke'n in b ö lü k p ö rçü k içeriği k ü ltü re l par­ çalanm a deneyim ini fütu rsu zca tak lit ed erken, şiirin b ü tü n sel­ leştirici m itolojik biçim leri böylesi bir çö k ü şü n aşkm lıgına ses­ sizce gönderm e yapar. H em b u çö k ü şü n sözel olarak suç ortağı olduğu için hem de enkaz içinde ideal bir d ü zen kurm aya çalı­ şan ezoterik g ö n d erm eler nedeniyle, şiir saydam değildir. Bu estetik u y u m su zlu k ta, Çorak Ülke'n in kayda geçirdiği Av­ ru p a burju v a lo p lu m u n u n kriziyle k u rd u ğ u m uğlak ilişkiden b ir şeyler b u lm ak m ü m k ü n d ü r pekâlâ. A slında, E lio t’ın şiir­ le bağlantılı olarak n ered e d u rd u ğ u sorusu, ikinci toplum uyla bağlanLilı olarak n ered e d u rd u ğ u so ru su n a d ö n ü şü r. H er şey­ den önce o rg a n ik k ü ltü re l b irlik hayaliyle kafası m eşgul b ir A m erikalı “a ris to k ra t” sü rg ü n olarak, E liot’ın idealizm i, k a r­ şılaştığı krizin tarihsel gerçekliğinden kendisini kısm en kopa­ rır. Yine de ilk yap ıtların ın k ozm opolit avangard şairi, aynı za­ m anda Lloyd’s b ankasının gayretli m em u ru d u r; seçkinci k ü ltü ­ rü n k o şullarını, b ir y an d an m anevi olarak teh d it etse de, pra­ tikte tem in at altın a alan e k o n o m ik sistem i ister istem ez d es­ 170


tek ler E liot. Şiiri ü re te n id eo lo jin in en gözle g ö rü lü r b içim ­ de kaydedildiği yer, Çorak Ü lke’n in “b iç im i” ile “içeriği” ara­ sın d ak i, k o zm ik bağlantısızlığı ile d an ışık lı d ö v ü şü arasın d a­ ki boş u zam dır. Yine de Çorak Ülke, bir id eolojinin ü rü n ü o ld u ğ u gibi, ide­ oloji ü re tir de. H er şeyden önce bir “k ü ltü rel p arçalanm a” ide­ olojisi olm adığını söylem ek gerek; söz k o n u su olan, bir kültü­ rel bilgi ideolojisidir. G erçekte şiirin im lediği şey, “A vrupa’nın çö k ü şü ” y ah u t doğu rg an lık inançları değil, k e n d isin in ezoterik gönderm eleri sergilem e biçim idir, bu tü r gizli veya panoram ik m otiflerin olanaklı kıldığı bir sergilem e biçim i. M etnin, anlaşıl­ maz biçim de sah n e arkasını g ö stererek şiirin “a n lam ı”na eriş­ m esini engellediğini fark eden o k u r, bilm ed en o “an lan T ı elde etm iştir zaten. K üçük harfle K ültür çö k tü ğ ü halde K ültür var­ lığını s ü rd ü rü y o rd u r, b u n u n biçim i de Çorak Ülke'dir: skandal diyebileceğim iz v a ro lu şu n u n içine işlem iş olan m etnin ideolo­ jik jesti işte b u d u r. Tam da bu anlam da şiirin anlam lam a kod­ ları gö sterilenlerini yalanlar: zira tarih gerçekten k ısırlık ise, bu d u ru m d a y ap ıtın k end isin in var olm ası m ü m k ü n değildir; eğer yapıt varsa, bu d u ru m d a ancak “içeriği”n in ö rtü k bir yadsım a­ sı olarak var olabilir. Çorak Ülke’n in kendi k en d in i iptal etm e d u ru m u , m addi cevabı bulu n m ay an b ir ideolojik k ö k en le r m u­ am m asın ın b elirtisidir: tarih yararsız ve tü k en m iş d u ru m d ay ­ sa, K ü ltü r n e re d e n geliyor öyleyse? M uam m a başka biçim de de ifade edilebilir: eğer şiirsel göstergeler ancak duyusal yaşantıy­ la tıka basa d o lu o ldukları takdirde ideolojik güce sahipse, sah­ neledikleri yaşantı ü zerin e yorum da bulunm ak gibi ideolojik ba­ kım dan hayati önem d e bir rolü nasıl yerine getirecekler? Aynı so ru şu kılığa da sokulabilir: yaşantı alanı içinde, o n u telafi et­ m ek için gerekli söylem in (K ü ltü r, ideo lo ji) kaynağı n e re d e ­ dir? Bu alan ın içinde olam az, çü n k ü söz k o n u su alanın aşkın k o n u m u n u tah rip etm ek o lu r bu; am a dışarısı da olam az, ç ü n ­ kü bu söz k o n u su alanı “yaşantısal” g ü c ü n d e n m ah ru m etm ek, k ö r Tiresias’m seyirciliği k ad ar aciz b ırak m ak o lur. Öyleyse, ar­ tılı değer şiirin ne içinde ne de dışındaysa, b u d u ru m d a bizzat m e tn in s ın ırla rın d a - m e tn e biçim ini veren ş e y d e - b u lu n m a ­ 171


sı gerekir. G österilebilen am a söylenem eyen şeyde b u lunm ası gerekir ki, b u da bizzat şiirin “olgu olarak v aro lu şu ”nd an baş­ ka bir şey değildir. Şiirin “olgu olarak v aro lu şu ”n u k u ran şey, organik k ap an m an ın cazibesini redd ed erek söylem i başka söy­ lem lere eklem leyen b ir dizi “ilerici” araçtır; şiirin ideolojik e t­ kinliği, m etn in kısm en g ö stergelerinden ayrılıp b ö lü k p ö rçü k d u ru m la r olarak v ar olm ası, “b ü tü n selleştirici” b ir genel bakışı m im etik olarak y adsım asından ileri gelir. G elgelelim , bu şekil­ de kısm en çözülm esi, hiçb ir biçim de göstergenin “doğallaştırıl­ m ası” anlam ına gelm ez: telaffuz edilen söylem lerinde şiir k e n ­ disini baştan aşağı inşa edilm iş bir m etin olarak sunar, açıktaki üretici m ekanizm alarıyla b ir y andan yıktığı “tem sil!” okum aya özen d irir ok u ru . A ncak bu yıkm a eylem inin salt fenom enal ol­ d u ğu ortaya çıkar: zira bu k o p u k , k ö k ten m erkezsiz şiirin arka yüzünde, tam da çerçevelediği m itolojilerin kapalı, tutarlı, b u ­ yurgan söylem i diyeceğim iz altern atif b ir m etin akar. F enom e­ nal m etin, Eliot’ın k en di eğretilem elerinden b irini kullanacak olursak, hırsızın gözlerd en ırak işini g ö rü rk en , bekçi köpeği­ ni oyalam ak için kullandığı etten başka bir şey değildir. M etnin ideolojisi b u iki söylem ara sın d a k i m esafede -y a n i “fen o m e­ n al” m etnin kendisini ayakta tu tan ö rtü lü tutarlılığı “g österebi­ leceği”, am a söz konusu edemeyeceği g erçeğ in d e- yatar. Zira bu tutarlılık d o sd o ğ ru ifade edilse, dolaylam a yoluyla elde edilen ideolojik etki yitirilir; yine de b u etk in in b ü tü n ü y le fenom enal so nu çları arasında dağıtılm am ası gerekir. İşte b u n ed en led ir ki, şiirin so n u n d a “ö rtü lü ” m etin b ir kereliğine, g ö k g ü rü ltü sü n ü n telaffuz ettiği şifreli b u y ru m larla k o n u şu r. K onuşan, T. S. Eliot veya bir k arak ter y ah u t “fen o m en al” m etin değildir; olsa olsa, uygun biçim de so m u tlan an an o n im bir m utlak olabilir. G ökgü­ rü ltü s ü n ü n dile getirdiği şey; ideolojik içerim leri şiirin “ileri­ ci”, öncü, tipografik bak ım d an bilinçli biçim leriyle uyuşm ayan b ir geri çekilm eyi tercih etm iş çileci bilgeliktir; Çorak Ülke’nin ideolojisinin var o ld u ğ u yer tam da b u “ilerici biçim ” ile “gerici içerik”in kesişim idir. H er iki u n su r belli b ir “seçkincilik”le bir­ leşir: edebi seçk in ler zü m re sin in “avangard” d eneyleri, yö n e­ tici azınlığın m u h afazak âr değerleriyle kol koladır. Bu d e n ey ­ 172


lerin am acı, tam da b u tü r değerleri “ray ın a” o tu rtm ak tır; yine de b u n u n so n u cu , g ö k g ü rü ltü sü n ü n O lim pos’v a r i/ia f’larm ın 73 boş esip g ü rlem elerin in gösterdiği ü zere, d eğ erlerin etk in liğ i­ nin so rg u lam asın d an başka b ir şey olm az. E liot’ın ilk d ö n em in d e, F. H. Bradley’n in yeni-H egelciligini (dolaysız y aşan tın ın bagıntısal olm ayan birliği k o n u su n d a ıs­ rarıyla birlikte) benim sem esi, organik b ü tü n lü k arayışında kıs­ mi b ir çö z ü m sağ lam ıştır k en d isin e. F ak at B radley’n in b e n li­ ği yaşantıları arasındaki ilişkilere indirgeyerek E liot’m ideolo­ jik d ü şm an ı olan p ü rite n bireyciliğe karşı koym ası, tam da bu nedenle k o n u m u z o lan sü rg ü n ü n k o p u k , kök sü z kim liğini pe­ kiştirm iştir. Aynı şekilde, Bradley’de dolaysız y aşan tın ın birli­ ği, genç Eliot’ın özlem ini duyduğu ak ıl-ü stü M u tlak ’ın birliği­ ni ön g ö rm ek le birlikte, p ratikte b u öğretiyle tü m bakış açılan to pyeku n göreciliğe in dirgenir. Nasıl Bradley ö n ce Hegel’i tarihsizleştirm işse, E liot’m G elenek’i de Bradley’n in organikçiligini “tarih selleştirir”; fakat b u n u yaparken, kapalı, öznelerarası bir çevrim den kaçm aktan ziyade o n u genişletir, gerçek tari­ hin yerin e b ü tü n zam an ların so n su z b ir şim d i, dolayısıyla da geri getirilem ez old uğ u , kendi ken d in e evrilen b ir idealist b ü ­ tü n ü geçirir. Bradley’nin su n d u ğ u tam anlam ıyla fenom enolojik b ü tü n , id eo lo jik b ak ım d an yetersizdir: E liot b u n u n ötesi­ n e geçerek, bu tü r organikçiliğe toplum sal bir m ekan verecek olan m utlakiyetçi A nglikan m uhafazakârlığına ulaşır. Yani, ide­ alde; gerçekte, sofu h alk ı ru h b a n seçkinleriyle organik olarak kaynaştıran h iyerarşik b ir H ıristiyan d ü zen in e d u y d u ğ u nıarazi nostaljik fanteziler, en az C onrad’ın tü ccar ah lakını ro m an tikleştirm esi k ad ar k u llan ım d an d ü şm ü ştü r tarihsel bakım dan. “M anevi” b ü tü n lü k toplum sal bağıntısını b u lm alıdır, am a b u ­ n u yapm ası to p lu m sal aczini ortaya çık arır yalnızca. Dört Ku­ artet, yararsız b ir fenom enal d ü n y ay ı aşan m anevi b ir b ü tü n ö nerir, yine de b ü y ü k b ir beceriksizlik eseri olarak bu dünyayı norm alde çok g ö rd ü ğ ü bir anlam la d o ld u ru r; m etafizik ve sa­ lon k o m ed isin i k a l e d en ve u y u m su z lu ğ u n a k arşı b irleştiren E liot’ın son d ö n em tiyatro o y u n la rın ın biçim sel yapılarını al73 Incil'deki “fiat lu x e!” “Işık olsun!” ifadesine gönderm e - ç.n.

173


tü sı eden çelişki b u d u r. O rg an ik ideali, so m u t b ir toplum sal k u ru m a ,74 H ıristiyan kilisesine yerleştirm esiyle, Eliot, C onrad ve Jam es’den daha “ileriye” gider; d ah a d a fazla ilerleyem ediyse, b u n u n n edeni ö n erd iğ i ç ö z ü m ü n lam da so ru n u n bir par­ çası olm asıydı.

7.W. B.Yeats

İn giltere’de E liot, P o u n d , T. E. H ulm e ve İm geciler, R om an­ tik bireyciliğin gitgide ö n em in i yitiren k ay n ak ların d an yüzle­ rini çevirip klasik veya sim geci gayri şahsiliğe y ö nelirken, W. B. Yeats İrlanda’da Kelt m itolojisi ve eski İngiliz R om antik m i­ rasına y e n id e n u la ş ır ve “k e n d in d e n geçm iş k e le p irc ile r ve sarraflar”m karşısına, İrlanda b u rju v azisin in tacizkâr dü n y ası­ nın karşısına, m eydan o k u rcasın a ü slu p , duygu ve kişiliği k o ­ yar. Ingiltere’de R om an tik bireycilik u z u n zam an önce k u ru l­ m uş olan burju v a sınıfına ait b ir ideolojik bileşenken, im partorlugu n boyun eğdirm iş o ld u ğ u İrlanda’da bu sın ıf yen i doğ­ m ak ta d ır; dolay ısıy la b u rju v a eg em en liğ in e k arşı y ü rü ttü ğ ü m ücad eled e, Yeats, b u rju v a İn g iltere’de u z u n zam an d ır ölüm döşeğinde olan a risto k ra t R om antizm inin k aynaklarından - ln giliz-lrlandalı H akim iyeti’n in resm i so y u n d an gelen o idealize edilm iş şö v aly ed en - yardım alm ak zorundaydı. A ncak Yeals’in bu m irasla ilişkisi, o n u n ü zerin d en de b ü tü n olarak trla n d a to p lu m ııy la ilişkisi, b elirg in b içim d e çelişkili­ dir. Ailesi itibariyle b u h akim sınıfa değil, P rotestan bu rju v azi­ ye aitti; böylelikle İrlanda to p lu m u içinde iki şek ild e yersiz d u ­ ruyordu: h em k en d isin i özdeşleştirdiği sın ıftan h em de şiirsel m il yazarı olm aya çalıştığı K atolik m illiyetçi h arek etten u z a k ­ lı. 1890’lard a m illiyetçi h a re k e tin k ü ltü re l k a n a d ın ın ön d eri olarak Yeats, m illiyetçi h a re k e tin to p lu m sal tab an ını o lu ş tu ­ ran K atolik b u rju v azid en k o p tu ; ek o n o m ik g ücü ö rg ü tlü boy­ k o t aracılığıyla P ro te sta n la rd a n alıp palazlanan K atolik b u rju ­ vaziye a k tarm a stratejisiy le Ü lke Birliği, gerek Yeats’in kendi 74 Bu arad a, Jam es'i de C o n rad ’ı da hatırı sayılır ölçüde büyülem iş olan bir kurum .

174


sınıfının gerekse m anevi olarak ait o ld u ğ u hak im sınıfın n ü fu ­ z u n u zayıflatm ıştı. Bu n ed en le Yeats, Jo h n O ’Leary’nin başım çektiği F en ian C em iyeti’n in R om antik m illiyetçiliğine bağlan­ dı; cem iyet, Ü lke Birliği’nin ajitasyon n iteliğ in d ek i tarım tak­ tiklerin i red d ed iy o r, böylece İngiliz em p ery alizm in e karşı en etkili silah lard an b irin i geri çeviriyordu. Yeats’in k ü ltü re l tasa­ rısı, G enç İrlan d a şiir h a re k e tin in p e jm ü rd e y u rtsev er ja rg o n u yerine, m illiy etçi h ev esler k o n u su n d a a ris to k ra t R om antizm ve geleneksel m ito lo jid e n beslen en d ah a zen g in b ir sim geler dünyası g eçirm ekti; ancak h içb ir ak tif siyasal ö n d e rlik rolü oynayam am ış olan Ing iliz-lrlan d a H akim sınıfına b u şekilde bağ­ lanm ası, şairi g erçek tarih ve m illiyetçi h arek etin tabanıyla çe­ lişkiye so k m u ştu . P arn ell o layının geçici o larak yaydığı siya­ sal en erjilerin y er değiştirm esi ve sahip len ilm esi an lam ın a ge­ len Y eats'in k ü ltü re l m illiyetçiliği, m illiy etçi p o liü k a n ın g er­ çeklikleriyle g ittik çe d erin leşen b ir çatışm aya girer; söz k o n u ­ su çatışm a, Yeats için hem İrlan d a’n ın ezeli güzelliğinin hem de k in d a r siyasal d em agogun sim gesi olan M aud G o n n e’da yo­ ğ u n laşır şiirsel anlam d a. Paskalya i 9161n m o k sim o ro n n iteli­ ğ indek i ikili hayali, Yeats’in isy an k ârın R o m an tik k a h ra m a n ­ lığı ile isyanın ö n d e rle rin in h o r g ö rü len id eolojisi ve to p lu m ­ sal sınıfını u zlaştırm a k o n u su n d a çektiği g ü çlü ğ ü gayet iyi o r­ taya koyar. Yeats’in şiirsel o lgunlaşm asının fitilini ateşleyen şey, to p lu m ­ sal m irastan y o k su n o ld u ğ u n u n bilincine varm asıdır; çü n k ü şi­ iri bu yüzyılın ilk y ıllarında n ark o tik fanteziden k u rtu lu p , acı am a m u h alif b ir d ü şk ırık lıg ın ın çıplak, katı b içim lerine doğru yönelir. T arihsel çelişkiler keskinleşir ve gitgide d aha fazla yer­ siz kalan Yeats’i saldırgan şiirsel eylem cilik diyebileceğim iz te­ lafi edici b ir id eo lo jin in kollarına iterken, jin -de-sitcle m a h m u r­ luğu y erini savaşçı hitabete bırakır. B una uyg u n şekilde gelişti­ rilen şiirsel m aske teorisi, R om antik “kişilik”in gayri şahsi’ye, yani top lu m sal o larak tem sil edici biçim e d ö n ü şm esin e k arşı­ lık gelir. M aske, şairi, m anevi olarak yabancı o ld u ğ u bir to p ­ lum içinde k o ru r, am a b u to p lu m u n yok ettiği kişisel kim lik ve toplum sal işlevin m eydana getirdiği organik birliği de bir bakı­ 175


m a canlandırır. Benzer biçim de, sav u n d u ğ u aristo k ratik değer­ lerin burjuva bilgisizliğince alenen aşağılandığı anda, Yeats şi­ irini olağan k onuşm aya yaklaştırır ve, b u n u yaparak, eski Ro­ m an tizm in canalıcı b ir çelişkisini -ta rih s e l o larak çep erlerd e yer alan bir role itildiği anda şairin m erkezi “tem silci” sta tü sü ­ n ü islem e g e re k sin im in i- diriltir. Yeats, çalkantılı bireyciliği tarihsel olarak “tem sil edici” te­ rim lerle uzlaştırm a çabasıyla, bu erken dö n em İngiliz ro m an ­ tizm ine d öner. “D ü şü n celerin i bir b ü tü n o lu ştu racak biçim de yoğurm a”, katışıksız bireyci iç g ü d ü n ü n h ezey an larından daha dayanaklı olan tutarlı ve özenli b ir sim geler dünyasıyla b u rju ­ va ik tid arın a karşı koym a arzu su y la Yeats, b u rju v a d evrim inin eski m it yazarı o lan, şiirlerin in yeni baskısını 1890'ların başın­ da yayına hazırladığı W illiam Blake’e ait b ü y ü k sim gesel b ü ­ tü n leri y en id en işlem ek ve can la n d ırm a k için g erilere d öner. Yeats’in Blake’le uzlaşm ası gerekiyorsa, Blake’in de önem li şiir­ lerind en biri olan M ilton’da, b u n a karşılık, kendi devrim ci b u r­ ju v a öncü sü y le h esaplaşm ası gerekir. Bu şairlerin üçü de, b u r­ ju v a devrim ini m iıleştirerek b u dev rim in tarihsel sın ırlam ala­ rın ı m u tlak b ir idealizm in h ay alp erest bakış açısından değer­ lendirm eye m u k te d ir, “k o z m ik ” sim ge dünyaları k urarlar. Ye­ ats örn eğ in d e b u süreç, ilk taslağı 1917’de İrlanda m illiyetçi­ liği ve d ü n y a em p ery alizm in in geçerdiği krizin sancıları için­ de ta m am lan m ış o lan A Visioıı’ın o lağandışı k o z m o lo jisin d e d o ru ğ u n a u laşır. G erçekliği, a n tin o m ile rin dön güsel biçim de iç içe geçişi olarak tan ım lay an yap ıtın , ezo terik içerikli teozofik sim geciliği, Yeats’ın “insanla yazgısı arasın d aki d erin d ü ş­ m anlığı çö zm e”ye -d ik b a ş lı bir tarih in z o ru n su z lu k ların ı m i­ tin denetleyici d ü zen in e in d irg e m e y e - yönelik en ih tiraslı ça­ basını tem sil eder. En b aşından itibaren, Yeats’in aradığı şey, İrlanda to p lu m u n u n o rg an ik birliğini o n aracak b ir m itolojiydi ( “B ü tü n ırk lar ilk birliklerini b ir m ito lo jid en , k en d ilerin i dağla taşla birleşti­ re n bir m ito lo jid en , elde etm em iş m iydi?”).75 Şiirini d ü z en le ­ yen sim geler -a ğ a ç , d ansçı, k u le - b u o rg an ik b ü tü n lü ğ ü n şi­ 75 Autobiographies (Londra. 1966), s. 194.

176


irsel d ü ğ üm lerid ir. Söz k o n u su ideal birlik b u rju v a İrlan d a’da artık gerçekleştirilem ez olu n ca, faşizm in su n d u ğ u siyasal kalı­ ba soku lur. M ussolini ve a şın sağcı Senatör Kevin O ’H iggins’e d u yduğu hay ran lık , 1930’larda O ’Duffy’n in y ü rü ttü ğ ü İrlanda faşist harek etin e bağlanm ası, “ayak lak ım ın m egem enliği”ni so­ na erd irm ek için “k aba kuvvet ve sokaklara çık m a”yı savunm a­ sı, d esp o tik seçkinci yön etim e dayalı yeni b ir A vrupa uygarlığı düşlem esi - yaşlı Yeats’ın b ü tü n b u siyasal ö ğ retilerinde, ede­ biyatta organ ik ideale ulaşm a hedefi çarpıcı biçim de açığa vu­ rulur.

8. James Joyce

Bir a n la m d a J a m e s J o y c e ’u n W . B. Y eats’le iliş k is i, H e n ry Jam es’in Jo sep h C o n rad ’la ilişkisine benzer. Joyce da Jam es de, ö b ü r iki y a z a n n top lu m sal gelenek içine y erleştirm ek istedik­ leri birlik kavram ını, kendilerini ad ad ık lan sa n a t alanına taşır. K atolik b ir k ü ç ü k b u rju v a ailesin d e d o ğ m u ş b iri o larak J o y ­ ce, R om antik Ing iliz-lrlan d a geleneğini ve o n u n ilham ın kendiliğindenliğine dayalı gizem li estetiğini, iflas etm iş sayıp re d ­ d etm iştir (Yeats’in “İrlanda h alk ın d an adam akıllı kopu k... b ık ­ k ın lık verici b ir b u d a la ” o ld u ğ u n u d ü ş ü n ü y o rd u );76 oysa sa­ nat, çürüm ey e yüz tu tm u ş, kiliseci, k ü ltü rel b ak ım dan darkafalı İrlan da’n ın yadsıgı toplum sal kim liğin y erin e geçecek d e­ vasa, in s a n ın ö m rü n ü tü k e te n b ir ik am e, ü re tk e n b ir em ek­ ti. İşte b u farklı s ın ıf k o n u m u n d a n Jo y ce, İrla n d a m illiyetçi­ liğiyle de m u ğ lak b ir ilişki k u rm u ştu : g ö n ü llü gittiği A vrupa s ü rg ü n ü n d e n , (g ay et yan ıltıcı b içim d e) ö rg ü tü n ö n d e ri A rt­ h u r G riffith’in sosyalizm ini Laviola’n ın M arksizm iyle karşılaş­ tırarak, Sinn F ein’i desteklem işti; yine de İrlan d a’yı terk etm e­ si, m illiyetçiliğin yarattığı b u rju v a sın ırlam alara k arşı kısm en b ir p ro te sto , m illiy etçiliğ in duy g u sal y u rtse v e rliğ in d en , batıl dindarlığı ve k ü ltü re l cah illiğinden kararlı b ir k o p u ştu . Yeats kendisini h ak im sınıfın tepkisiyle ö zdeşleştirerek m illiyetçilik­ ten tarihsel olarak tecrit olduysa, Joyce m u h alif b ir baglanm ay76 A ktaran Richard Ellem an, James Joyce (Londra, 1966), s. 248.

177


la k en d in i o n d an sıy ım u ştır. A rkadaşlarının çoğ unu işçiler ve sosyalistlerin o lu ştu rd u ğ u T rieste’d e n erkek kardeşine yazdığı m ek tu p ta, “p roletarya özgürleşm esini ertelem ek, kilisecilik ve­ ya aristokrasi y ah u t burjuvacılıga tepki gösterm ek, her türden zorbalıktan tik sin m ek d e m e k tir”77 diyecekti ü stü n e basa basa. İrlan d a’da b u tü r b ir ö zg ü rleşm en in tarihsel k oşullarca b e lir­ lenm iş y o k lu ğ u n d a, Joy ce’u n kilisecilik ve em peryalizm den ızd ırap d o lu k u rtu lu şu , ancak sanatı aracılığıyla m addi ve m ane­ vi olarak gerçekleşecekti. Ne var ki bu sanal, Jo y ce’u n “sın ıf k o n u m u ”n u n içerdiği çe­ lişkilerin “ifadesi" o larak gö rü lm em elid ir. Zira m etin lerin in iç çelişkileri, Jo y ce’u n tarih sel b ir özne olarak ne anlam a geldiği belirsiz b ir şekilde katıldığı ideolojik o lu şu m u n yansım ası de­ ğil, bir üretim idir, söz k o n u su ideolojiyi işe k o şarak kendisini sarm alayan sın ırları sergileyen b ir ü retim . Joy ce’u n y ap ıtın ın bağlı o ld u ğ u “estetik id e o lo ji” de b ir b ü tü n o larak id eo lo jik o lu şu m u n basit b ir “y an sım ası” değildir. Joyce, k ü ç ü k b u rju ­ va K atolik m illiyetçiliğinin b ir alt-g ru b u içinde -e g e m e n id e ­ olojiyle çelişkili b ir b irlik k u ra n b ir altg ru p iç in d e - d o ğ m u ş­ tu. Ö yleyse bu ilişkiyi belirleyen şey, bu ilk çelişkili birliği çok farklı terim lerle y en id en ü re te n sü rg ü n lü ğ ü o lm u ştu r. Bu o lu ­ şu m u n karm aşıklığı, Jo y ce’u n b enim sediği estetik ideoloji d ü ­ zeyinde “ü re tilir”. Z ira edebi doğalcılığı b enim sem esi bir a n ­ lam da k ü ç ü k b u rju v a D u b lin ’in in g erçek lerin e sadık kalm ak d em ekse de, aynı zam an d a b u “g erçek lik ler” ile arasına eleşti­ rel b ir m esafe koym asını sağlayacak k ozm opolit b ir bakış açı­ sına b ağlanm ak an lam ın a gelir. A vrupa Joyce’a İrlanda k ü ltü ­ rel taşralılığını a şm a n ın b ir y o lu n u s u n m u ş tu r, am a A vrupa doğalcılığı k e n d isin e b ir b a k k a lın z ih n in i y ak ıştıran b ir a d a ­ m ın m ad d i ru tin iy le saplantılı biçim de u ğ raşan k ü ç ü k b u rju v a zih n iy etin i p ek iştirm iştir. Joy ce için doğalcılık k ü ç ü k b u rju ­ va k ö tü rü m lü ğ ü anlam ın a gelir, fakat b ir y an d an da klasik ep i­ ğin asu d e gerçekçiliği ve h eg em o n ik İrlan d a d ü z e n in in “g er­ çekçi” skolastiğiyle çelişkili bir birlik ku rar. B una bağlı olarak Ulysses’la m addi b ak ım d an sın ırlı to p lu m u b ir yere o tu rtm a k 77 Aktaran Elm ann, a.g.e., s. 204.

178


için “sk o la stik ” ve “m atery alist” b ir m itoloji, ukala b ir üslupla k u llanılır. Ö te y a n d a n , Joy ce’u n İrlan d a to p lu m u n u n aşılm a­ sı ve sağlığına k av uşm asına k en d in i adam ası, o n u egem en es­ tetik ideolo jisin in kim i ro m a n tik ve estet te z a h ü rle rin e bağlar; fakat ö zü n d e idealist bir kavram olan “R om antik sa n a tç ı” kav­ ram ı, ki doğalcılığa ters d ü ştü ğ ü varsayılır, Stephen Hero’da sa­ natsal ü retim k o n u su n d a tipik b ir küçük burjuva ideolojisi ola­ rak k en d in i gösterir. Bu k arm aşık işlem ler, Jo y ce’un bağlı o ld u ğ u edebi krizi be­ lirler. H ü sra n a u ğ ra m ış a rz u la rın , b ellek te so lu k la şa n a n ıla r ve ik tid arsız d ü şle rin , çağdaş İrlan d a’n ın m anevi d u rg u n lu ğ u ­ nu özetlem ek ü zere, kasvetli b ir doğalcı bağlam içinde gevşek b ir şekild e etk ileşim e girdiği D ublinliler’de, b u k riz özellikle belirgin dir. A yrıntılı doğalcı “içerik ”, D u b lin y aşam ına d erin bir aşinalığı akla g etirirk en , bile isteye tarafsız, k en d isin i göz ö n ü n d e n silen b ir ü slu p -a n la tıla rın hesaplı k itaplı kısalıkları, so n u çsu z k alm aların da ete kem iğe b ü rü n e n ek sik lerle uyum lu bir ü s lu p - b u içeriği baltalar. Bir şekilde Dfysses’ta da organik k a p a n m a a d e ta m ey d an o k u rc a sın a en g ellen ir. U lysses, “ya­ bancılaşm ış” sanatsal bilinç (S tephen D edalus) ile m addi varo­ luş (L eopold Bloom ) arasın d ak i çelişkiyi, doğalcı ve m itolojik k o d ları b içim sel o larak ö rm e k su retiy le çö zer, tıpkı Joy ce’un k e n d isi b u ikiliği “ü re tic i o la ra k y a z a r” este tiğ iy le aştığı gi­ bi. Jo y c e , S te p h e n 'ın R o m a n tik ö z n e lc iliğ in i r e d d e d e rk e n , (B loom ’u n tersin e) ö z ü n d e R om antik b ir in an ç o lan k en d in i b ü tü n ü y le sanata adam a tercihini k o ru r. F ak at Ulysses’taki bu biçim sel iç içe geçiş, fiyakasından geçilm eyen, b ü y ü k b ir yapı­ sal iro n id ir; öylesine özenle ve kuşatıcı biçim de g eliştirilm iş­ tir ki, d ik k a ti H om eros’u n m ilin d e b u lu n a n , bile isteye yapay bir nitelik taşıyan tem eline çeker tüm üyle. A slında b u biçim ­ sel “çö zü m ”ü n yapaylığı, ro m an ın içeriğinde b ir tü r alayla açı­ ğa v u ru lu r: y an i S te p h e n ile B loom ’u n a y d ın la n m a m ış yokolay niteliğ in d ek i b u lu şm asın d a, m etn in çatışm aları ve karm a­ şalarının etrafın d a d ü ğ ü m len d iğ i bu m erkezi eksikte. Joyce’u n aradığı m ad d i h ay at ile g ö n ü llü sü rg ü n e çıkm ış san atçı b ilin ­ c in in birliği, y a p ıtın içinde değil, yapıt tarafından gerçekleşti179


rilir: Ulysses k en d i ü retim k o şu lların d an söz eden b ir ro m a n ­ d ır, “h am m a d d e ”sini v eren H om eros m itiyle iro n ik özdeşliği ve aynlıgı sayesinde var o lu r an cak .78 R om anın bu h am m ad d e­ lerden b ü tü n lü k lü ve o rg an ik biçim de o lu ştu ru lm ası, m etn in ö zerk ürün olm asıyla ilgili b ir o lg u d u r; b u d u ru m , açık u çlulugu sayesinde, m etn i ü re tim sü recin in çelişkilerine ay rıştırm a­ ya davet ed er o k u ru . G irift m itleştirm e tekniği, k ü ç ü k b u rju v a D ublin’in d e n alın an sanatsal b ir in tik am sa, k o rk u su zca gerçe­ ği söyleyen doğalcılığı b u id ealizasyonlan sü rek li yıkar. G ele­ neksel doğalcı ro m an a kısm en ve p aro d ik olarak benzem esiyle Ulysses, k en d isin i o k u ra b ir tü r b ildik m eta olarak su n ar, am a aslında g üçlüğü ve k en d i içine g ö m ü lm ü şlü ğ ü ile, bu m eta sta ­ tü sü n ü red d ed erek , söz k o n u su işlem i zorlaştırır; öte yandan, yapıtın h e r aşam asın d ak i, h ü n e r ve bilinçle elde ed ilm iş, y o ­ ğ u n içe k apanm alarla, k en d isin i ü re te n b ü y ü k em eği p a ra d o k ­ sal biçim d e g özler ö n ü n e serer. K end isin in p aro d isin i yapan b ir ü r ü n olm ası sayesinde ro m a n , m eta d ü zey ine d ü şm e k te n k u rtu lm a y a çalışır; b u n u n so n u c u olarak da yazan, tüketicisi olm ayan b ir üreticiye d ö n ü şü r. Ö yleyse, U lysses’ta Jo y ce ay n ı a n d a h em “k a p a lı” hem de “açık ” olan b ir yapıt üretir; Finnegans W ake için de b enzer şey­ ler söylenebilir. W ake b ir y a n d a n , Jo y ce’u n ö n cülleri d ışın d a h er şeyini kabul ettiğ in i söylediği sk o lastizm d en m iras aldığı “b ü tü n se lle ştirm e ” d ü rtü s ü n d e n beslen en , çok özenli, k e n d i­ ne içine k apanm ış b ir sistem dir. A ncak bu tü r “k apalı” b ir m e­ tin, gerçekliğin b ü tü n ü n ü özüm sem eyi deneyerek, evrenle sı­ nırd aş o lu r ve böylece ko d lar, farklılıklar, d ö n ü şü m lerin “açık ” b ir o y u n u haline gelir. Joyce için, bizzat gerçeklik, uçsu z b u ­ caksız b ir organ ik yapı, k en d i k ay n aklarından beslenen kapa­ lı, içiçe geçm iş, sü rek li akış h alin d e yine de ö zü n d e değişm ez olan bir sistem dir. Bu şekilde organik edebi eser, tam anlam ıy­ la d ü n y an ın “bilim sel" bir m odeli olur, k en d i yapısının yasala­ 78 George Lukacs, The Theory o f (he Novel'da H om eros'un m ilinden, nesneler ve anlam ların kendiliğinden bütünleştiği, biçim ve içeriğin birleştiği bir dünya olarak söz eder. Joyce için, bu kendiliğinden bütünleşm e ancak zam an zam an ve öngörülem ez biçim de gerçekleşebilir: “epiphany" öğretisinin tenteli b u d u r

180


rıyla aslın d a k o z m o su n d in a m ik d u rg u n lu ğ u n u sah neler. İn­ san to p lu n d a n , bu k o zm ik sü re c in özgül p a rç a la rıd ır; k e n d i değişm ez y a sa la n n c a b elirlen m işlerd ir, seyirci k o n u m u n d a k i sanatçıya “g üvenlik, tatm in ve sab ır” gibi klasik b ir bakışı ver­ m ek için, k açınılm az biçim de, Vicovari d ö n g ü ler içinde hare­ ket ederler. Bu anlam da, Joyce’u n estetik ideolojisi, tıpkı olgun Yeats’ınki gibi, k rize girm iş b ir tarih ten geri çekilm eyi tem sil eder. Yine de Yeats, Eliot ve Law rence k e n tte n ağ ızlan n d a kötü bir tada d ö n erk en , Joyce farklılık, k o p u k lu k , b ö lü n m e , perm ütasyon ve eşanlılığı sanatın a özgü biçim ler olarak k u llan an , ile­ rici, p ro to tip ik b ir k e n t üreticisi olarak kalır.

9. D. H. Lawrence

Bu d enem ed e ele alın an tüm yazarlar içinde, tek p ro leter k ö ­ kenli olan D. H. L aw rence, aynı zam anda, h em to plum sal hem de e ste tik k a b u lle ri itib ariy le, en safk an “o rg a n ik ç i”dir. Ro­ m an tik h ü m a n ist “K ü ltü r ve T o p lu m ” geleneğinin 20. yüzyılda d oğrudan b ir m irasçısı o lan Law rence’in ro m an ları, sanayi k a­ pitalizm ine ilişkin yüzyılın en güçlü edebi eleştirilerini tem sil eder; bu eleştiriler, İtalya, New M exico, sanayi öncesi İngiltere ve, egretilem eli olarak, bizzat rom an biçim i içine yerleştirilm iş olan bir organik d ü zen e d uyulan k öklü b ir bağlılıktan alır h ı­ zını. Law rence için ro m an , u n su rları yaşam sal olarak birbirine bağlı hassas, kolay b o z u lu r bir o rganizm adır.79 A ncak Law ren­ ce, aynı zam an d a dogm atik, m etafizik bakım dan m u tlakçı, ra­ dikal diyebileceğim iz ölçüde düalist b ir d ü ş ü n ü rd ü r, m ekaniz­ ma ve parçalanm aya hayrandır; yazarın tarihsel ö n em i de b ü ­ yük ölçüde işte b u çelişkide yatar. A slında L aw rence’in y ap ıtın ın dram atize ettiği şey, R om an­ tik hü m an ist gelenek içinde, b ü tü n leşik u n su rla r ile bireyci bi­ leşenler arasın d ak i çelişkidir. Bireyciliğin aşırı b ir biçim i, Ro­ m an tik h ü m a n ist ideolojisinin yapısında v ardır; aslında bu, organikçiliğin bireysel benliğe u ygulanm asıdır ki, b u şekilde tek hedefi tüm ü y le kendisi o lu r, k en d in e özgü belirleyici yasalar­ 79 Bkz. “The Novel", Phoenix II (Londra, 1968).

181


la kendiliğinden “b ü tü n lü k ”e d o ğ ru evrilerek yol alır. Bu ide­ olojik bileşen -h e m b ildik b u rju v a bireyciliğinin idealize edil­ m iş b ir versiyonu, hem de b u rju v a bireyciliğinin ürettiği “şeyleşm iş” top lu m a “devrim ci” b ir karşı ç ık ıştır- L aw rence'in ya­ zısında belirgin biçim de ifade edilm iştir ve bir yanda gayri şa h ­ siliğin b ir yanda da organ ik d ü z e n in b irb irin e karşı koyan buyrum larıyla çatışm aya girer. B enim sediği top lu m sal o rg an ik çi­ lik, sanayi k ap italizm in in ato m isl, m ek an ist ideolojilerini ka­ ra rlılık la red d ed er, an cak aynı zam an d a b u rju v a liberal gele­ neğinin kim i değerlerini kapsar: sem pati, m ahrem iyet, şefkat, “kişisel”in m erkezîliği. Bu çelişkiler, Law rence’da h ayatının en travm aıik olayı o lan Birinci D ünya Savaşı ile birlikte krize gi­ rer. Savaş, liberal h ü m a n is t m irası, o h ayırsever idealizm i ve “kişisel” değerleriyle b irlik le, kesin olarak çö k ertir ve disiplin, eylem , hiyerarşi, bireysel ayrılık, m istik gayri şahsilik gibi “ka­ ranlık tan rılar”ın -k ısacası, güç gibi “erkekçe” b ir ilke uğ ru n a şefkat gibi “d işi” b ir ilkeyi ve cinsel m ahrem iyeti reddeden bir toplu m sal d ü zen iç in - y o lu n u açar. “Sevginin saltan atı geçip gidiyor ve g ü cü n saltanatı geri d ö n ü y o r.”80 Bu an lam d a L aw rence faşizm in belli başlı h ab ercilerin d en dir, am a bu ken d isin in faşist ideolojiyi kayıtsız şartsız kabul et­ tiği an lam ın a gelm ez. M ussolini’yi hiç şü p h esiz k ın am ıştır ve faşizmi k ap italizm in k rizin e verilen gayri m eşru bir tepki ola­ rak tan ım lam ıştır haklı olarak.81 Law rence faşizme k u cak aça­ m azdı, ç ü n k ü faşizm b u rju v a liberalizm i karşısında R om antik organikçi b ir tepkiyi sim gelem ekle birlikte, aynı R om antik m i­ rasın canalıcı bir b ö lü m ü n ü o lu ştu ra n bireyciliği de olum suzluyordu. Bireysel özerkliğin g u ru rla yüceltilm esi ile toplum sal bütün leşm ey e d u y u lan açlık arasında gözle g ö rü lü r biçim de gi­ dip gelirken, ro m an cın ın kurtu lam ad ığ ı çelişki işte b u d u r; in ­ sanların talim li askerler olm asını ister am a bireysel askerler ol­ 80

“Blessed are the Powerful". Phoenix II.

81

Bkz. St. Mawr’daki yorum u: “Faşizm i dene. Faşizm yaşam ın yüzeyini el değ­ d irm ed en sak lar, yıkıcı ticareti d ah a da iyi bir şekilde sü rd ü r." Law rence, nasıl eşcinsel degildiyse, faşist de değildi. Hem faşizm in hem de eşcinselliğin ahlak dışı old u ğ u n u d ü şünüyordu, am a bilinçli olarak ikisi de onu büyülüyordu.

182


m asını istem ez, o n la rı “y ö n e tm e ”yi a rz u e d e r am a “zo rb alık etm e”ye y anaşm az.82 Bu çelişkiyi “çözm ek” için, Law rence ger­ çekliği “e rk e k ” ve “d işi” ilkeler gibi dikoto m ilere bölen bir m e­ tafiziğe b aşv u rm u ş ve b u ilkeleri d iyalektik b ir gerilim içinde tutm aya gayret etm iştir. E rkek ilke; güç, bilinç, m aneviyat/tin, eylem cilik, bireyleşm e ilkesidir; dişi ilkeyse, b e d e n , tensellik, değişm ezlik, edilgenlik ilkesidir.83 E rkek ilke gıdasını dişiden alır, am a m ecalsiz d ü şü p dişiye d ö n ü şm ek ten de kaçınm ası ge­ rekir. A ncak Law rence’m düalist m etafiziği, önem li bir özyaşam öyküsel n ed en d en ö tü rü , iç çelişkilerle d o lu d u r; işçi sınıfın­ dan gelen b abasının su sk u n , tensel edilgenliğine k arşılık, temel tensel birliğin sim gesi olan annesi, aslında k ü ç ü k b urjuvaydı ve bu ned en le bireyleşm eyi, istekli bilinç ve etk in idealizm i tem ­ sil ediy o rd u . A n n e-b ab asın ın cinsel ro lleri b u şek ilde kısm en terse çevirm iş o lm ası, L aw rence’m tanım ladığı ü zere, m etafi­ ziğinin çözm eye çalıştığı çelişkileri p erçin ler.84 A nneye, besle­ yen am a tik sin d iren bed en in sim gesi olarak, gerçek erilliği diz­ ginlediği için (bab an ın edilgenliğinde olduğu ü zere) bilinç dışı olarak kin g ü d ü lü r, am a sevgi, şefkat ve kişisel m ahrem iyetin im gesi o larak değer verilir. Ö te yan d an , a n n e n in etk in , istek­ li bilinci, baban ın sim gelediği tensel yaşam ın b ilinçsiz birliğini bozar, am a babanın kaba gayri şahsiliğine tercih edilir. Oğullar ve Sevgiîiler’in 85 k o n u su işte b u çatışm alardır; b ü tü n e bakılacak olursa, babayı red d ed ip anneyi savunur; an cak Law rence’m ro­ m ancılığı ilerledikçe, Birinci D ünya Savaşı’n ı atlatıp ötesine ge­ çince, b u öncelik kısm en terse çevrilir. A şık Kadınlar,86 tam an ­ 82 Fantasia o f the Unconscious (Londra. 1961), s. 84. 83 Bu ik ilik Law rence’in yapıtında b ir dizi antinom i olarak resm edilir: sevgi/ yasa, açık/koyu, aslatı/ünikom , güneş/ay, Oğul/Baba, m aneviyat [sp irit|/ru h . gök/yer, vb. 84 L aw rence’m kim i sim gesel a n ıin o m ila rm ın geri-çevrilebilirliğinde belirgin olan bir çarpıtm a: tensel fallik bilincin simgesi olan Baba dişi ile özdeşleştirile­ bilir niteliktedir; aslan hem etkin gücü hem de tenselliği sim geleyebilir, gtıneş kim i zam an erkek akıldır, kim i zam ansa tensel dişi sıcaklığı, b u n a karşılık ay dişi edilgenliğini düşûndürebileccgi gibi erkeğin soğuk, soyut bilincini de akla getirebilir. 85 Türkçesi: Cem Taylan. İstanbul, O ğlak Yay., 1999 - ç.n. 86 Türkçesi: Nihal Yeginobalı. İstanbul, Engin Yay., 1997 - ç.n.

183


lam ıyla bir “eril” ilişk in in “ö z g ü rle ştiric i” etk isin i potensiyel olarak klostrofobik bir cinsel m ahrem iyetle tam am lam aya çalı­ şır; savaş sonrası d ö n em in ro m an ların d ak i (Aarons’s Rod, Kan­ garoo, The Plumed Serpent) h iste rik erk ek şo v enizm i, güç ve gayri şah silik gibi eril b ir inan ç u ğ ru n a cinsel sevginin çığlık çığlığa reddedilm esini tem sil eder. Law rence’m kadınlara d u y ­ duğ u gitgide d erin leşen nefret, hem b u rju v a liberal değerleri­ ne, h em de bireysel özerkliği ihlal ed en tensellik tuzağına b ir tepkidir; ancak tensel varlığa toplum sal y enilenm enin kaynağı olarak d u y d u ğ u bağlılık da çelişkili biçim de varlığını sü rd ü rü r. Lady Chatterley’in Sevgilisi’n d e ,87 baba imgesi so n u n d a M ellors figürüyle onarılır; am a M ellors gayri şahsi eril g ücü "dişi" şef­ katiyle, işçi sınıfının h o yratlığını k ü çü k burjuva farkm dalığıyla şahsında b irleştirerek, Law rence’m y apıtım kuşatan çelişkilerin m itik bir çö zü m ü n e ulaşır. Öyleyse, L aw rence’in egem en ideolojiyle k en dine özgü iliş­ ki tarzı, ö n c e lik le p ro le te r ve k ü ç ü k b u rju v a u n s u rla rın çe ­ lişkili b ir terk ib i - a lte r n a tif id eo lo jik sö y lem ler arasın d a b u ­ lu n a n ve y azarın m etafiziğ in d e k o d lan m ış olan d erin b ir ça ­ tışm an ın d am gasını v u rd u ğ u b ir te r k ip - o larak ta n ım lan ab i­ lir. A ncak b u o lg u n u n ö n em i, salt “b iy o g rafik ” değildir: zira genç L aw rence’in yaşadığı - g ü ç ile sevgi, to p lu lu k ile ö z e rk ­ lik, tensellik ile bilinç, d ü zen ile bireycilik a ra sın d a k i- ideolo­ jik çelişkiler, b ir b ü tü n o larak egem en o lu şu m içindeki k ö k ­ lü b ir id e o lo jik k riz in ö zg ü l b ir ü s tb e lirle m e sid ir. Ö yleyse, L aw rence’in b u krizle ilişkisi sü rg ü n lü ğ ü y le ikinci kez b elir­ lenir; yazarın sü rg ü n lü ğ ü , o lum layıcı, k öksüz bireyciliği, ta ­ rihsel olarak yanlış k o n u m la n d ırılm ış o lan “b ü tü n lü k ” k o n u ­ su n d a d u y u lan açlıkla birleştirir. Law rence’m kurm aca biçim ­ leri, bu id eo lo jik k o n jo n k tü rü çeşitli b içim lerd e ü retir. G er­ çekçi Oğullar ve Sevgililer'in “sem p to m atik ” bastırm a ve eksik­ leri, Göfcfeuşağı’n ın 88 aşırı-gerçekçi biçim leriyle tedavi edilebi­ lir; G ökkuşağı, k u şak lara dayalı y ap ısın d ak i “b ü tü n se lle ştiri­ ci” organikçiliğiyle gerçekçiliği k o ru sa bile, sözel o larak “h a­ 87 Türkçesi: Akşit G ök türk, İstanbul, YKY, 2001 - ç.n. 88 Türkçesi: M ehm et Harm ancı. İstanbul, O ğlak Yay., 2000.

184


vaya u ç u ra n ” b ir m etin d ir. Savaştan so n ra, L aw rence’in id eo ­ lojik olarak neredeyse tüm üyle çökm esi, ki estetik anlam lam aya ilişkin b ir krizle de bağlantılıdır, edebi b içim in k ö k te n bir k o p u şu ve parçalanışıyla kendini gösterir: Aaron’s Rod ve Kan­ garoo gibi ro m a n la r gözle g ö rü lü r biçim de anlatı geliştirm ek­ ten acizdir; b ö lü k p ö rç ü k ku rg u , m anevi otobiyografi ile h u m ­ malı eğiticilik arasında b ö lü n ü p kalm ıştır. Ama b u m etinler ile Gökkuşağı arasında, Aşık Kadınlar gibi biricik bir an ortaya çı­ kar. G ökkuşağı’n ın artzam anlı ritim lerin d en uzak d u ran bu ya­ p ıtın eşzam anlı biçim e kaçışı, d u rg u n lu k ve düşk ırıklığı izi ta­ şıyan b ir “m e tin id eo lo jisi” ü retir; an cak ro m a n ın Adsız San­ sız Bir Jude'un zaten d erinlem esine sorgulam ış b u lu n d u ğ u ger­ çekçi gelenekten “g itgide” k o p tu ğ u yer, işte b u o rganik biçim i parçalam ası ve sim gesel bağdaştırm aya yönelik “m o n ta j” tek­ nikleridir.

10. Sonuç

G eorg L ukacs’m y a p ıtın ın olan ca ağ ırlığıyla eg em en old u ğ u M arksist e ste ü k gelenekte organik biçim i p arçalam anın ilerici b ir fiil olduğu, h e n ü z k ab u l edilm iş b ir k o n u m değildir. A ncak George Eliot’tan D. H. Law rence’a İngiliz edebiyatının bir dizi ü rü n ü n ü , ideoloji ile edebi biçim arasındaki iç ilişkilerin ışığın­ da gözden geçirm ek, 1930’larda Lukacs ile B ertolt Brecht ara­ sındaki çok önem li bir tartışm ayı yeniden can lan d ırm ak anla­ m ına gelir.89 Lukacs’ın, bir gelenekçi olarak, nostaljik organikçiliğini, kapalı ve bakışım lı b ü tü n leri tercih etm esini Brecht’in reddetm esi; çarpıklıklarıyla gözler ö n ü n e serdikleri çelişkilerin izini taşıyan açık, çoğul biçim lere b ağlanm ak ad m adır. G eçti­ ğim iz y ü zy ılın İngiliz edeb iy at k ü ltü rü n d e , g itg ide y o k su lla ­ şan b u rju v a liberalizm i, d ah a ihtiraslı ve etkili ideolojik tarz­ lara b aşv u rd u ğ u ölçü d e, organ ik b içim in ideolojik tem eli iyi­ den iyiye g ö rü lü r oluyordu. Bunu yaparak söz k o n u su ideolo­ ji, kendisine ait estetik biçim lerin tam da çözm e girişim leriyle ele verdikleri hazin çelişkilere girm ekteydi. Siyasal alanda b ü ­ 89 Bkz. “Brccht againsı Lukacs". New Left Review 84, M art/N isan, 1974.

185


tünleşik ve organikçi ideolojilerin yo k edilm esi, daim a d ev rim ­ ciler için önem li b ir görev o lm u ştu r; estetik alanda bu tü r ide­ olojilerin yok edilm esi, yalnızca edebi geçm işe ilişkin bilim sel bilgi için değil, geleceğin m ateryalist estetiği ve sanatsal p ra tik ­ lerin in üzerine inşa edilebileceği tem elin sağlanm ası açısından da zo ru n lu d u r.

186


5 Marksizm ve Estetik Değer

Bir önceki b ö lü m d e ele aldığım y azarlan n hepsi, geleneksel de­ ğerlendirm eye göre, “ö n d e gelen” sınıfına girerler. Şayet edebi değer m eselesi M arksist eleştirinin gerçekten m eşru b ir bileşe­ niyse, böyle b ir eleştiri k ab u l edilen varsayım ları salt yeniden ü re tm e k te n ziyade on ları yeniden değerlendirmeye tabi tu tm a­ m alı m ıdır? Doğal olarak, söz k o n u su değerlen d irm elere bağ­ lıdır bu . A slında M ark sist eleştiri “değer s o r u n u ”na k esin lik ­ le m ü d ah il olm alıdır; am a kabul edilen d eğ erlen dirm eleri sırf burjuv a eleştirisinin ü rü n ü oldu k ları için red d ed en edebi aşırıso lc u lu k ta n h içb ir şey kazanılam az. M arksist eleştirinin görevi, edebi değerin tem ellerine m ateryalist b ir açıklam a getirm ektir; bana öyle geliyor ki, R aym ond W illiam s İngiliz edebiyatını tar­ tışırken b u görevi b ü y ü k ölçüde tam am layam am ıştır. Öyleyse, M arksist e leştirin in seçtiği edebi m etin lerin kaçınılm az olarak edebi idealizm in “b ü y ü k ” dediği yapıtlarla örtü şm esi, utanıla­ cak sıkılacak b ir m esele değildir; bu tü rd e n idealizm in yetersiz­ liğinin, değere ilişkin ölçü tlerin öznelci açıklam alarının ötesi­ ne geçm ek gerekir. M arksist eleştiri için, diyelim ki, P uşkin ile C oventry P atm o­ re arasın d a yapılan n itelik ayrım ı k o n u su n d a s u sk u n kalm ak saçm adır. A ncak b u tü r teorik b ir utangaçlık, M arksist estetikte 187


m oda d u ru m u n d a . En basit düzeyiyle, kim i y a p ıd a n ikinci sı­ nıfa yerleştirm enin “seçkinciliği” k o n u su n d a eşitlik yanlısı bir h u z u rsu z lu k d uyulur: nasıl o lu r da asilzade Blake’i B etjem an’a tercih eder. D aha karm aşık b ir biçim iyse, “n o rm a tif’ yargıların idealizm ine d ü şm an titiz b ir bilim sellik o larak kendini göste­ rir. E leştirm enin görevi yapıtları b ir değerlendirm e skalasında sıralam ak değil, y ap ıtların tarihsel olanaklılık ko şu lların a d a­ ir bilim sel b ir bilgi elde etm ektir. Söz k o n u su yapılı onaylana­ cak mı yoksa san sü rlen ecek mi so ru su , bu am aç bak ım ın d an ö n em sizd ir; d eğ erlen d irm e böylelikle edebiyat b ilim in in ala­ n ından tahliye edilir, belki kişisel bir zevk olarak gizlice geliş­ tirilm elidir. E debiyat bilim iy le ilgili b u özel ideo lojiyle R udolf H ilferd in g ’in Finance Capital'in e yazdığı ö nsö z arasın d a bir k o ş u t­ lu k vardır: “Politikanın son kertede değer yargısıyla belirlenen b ir n o r­ m atif öğreti olduğu söylenm iştir; bu tü r değer yargılan bilim alanına ait olmadığı için, poliLikanın tariışılması bilimsel işle­ m in sınırları dışında kalır... Marksist bakış açısına göre, bilim ­ sel politikanın görevi sınıflann iradesinin belirlenim ini keşfet­ m ektir; bu nedenle politika, nedensel bağlantılan betim ledi­ ği zaman bilimseldir. Teori durum unda olduğu gibi, Marksist politika değer yargısından bağışıktır... Dolayısıyla Marksizm ile sosyalizmi özdeşleştirm ek, hem sur içi hem de sur dışında çök yaygın olsa da yanlıştır... M arksizmin geçerliğini kabul et­ m ek (ki sosyalizmin gerekliliğini kabul etmek anlam ına gelir dolaylı olarak), pratik bir davranış biçim ine işaret etm ek bir yana, hiçbir şekilde değer yargılarına yönelik bir görev değil­ dir. Bir zorunluluğu kabul etm ek başka, kendisini bu zo ru n lu ­ luğun hizm etine sokm ak bam başka bir şeydir.”

D evrim ci sosyalist olm adan M arksist olm ak m üm k ü n se, hiç­ b ir değer y arg ısın d a b u lu n m a d a n edebiyatı in c e le m ek d e bir o kadar m ü m k ü n d ü r, ikinci E n te rn a sy o n a lin pozitivizm /ide­ alizm çifti estetik alanda yenid en ü retilm iştir sadece: “ek o n o ­ m ik yasanın” siyasal sınıf m ücadelesiyle ilişkisi neyse, m etinsel 188


“olgu ”n u n m etinsel “değ er”le ilişkisi de o d u r. Ne var ki, “seçkinciliğe karşı” olan eleştirm en in k u şk u cu lu ğ u , tam olarak bu tü rd e n değ ild ir. E debi lig tab lo ların a g ö sterd iğ i h alk çı tepki. E debiyatın k en d isin in şeyleşm iş değer olarak k u tsallaştırılm a­ sına yöneliktir; ço ğulcu, hüm anist, eşitlikçi d u ru şu ; geleneksel olarak kutsallaştırılan edebi m etin lerin ikincil, g özden geçiril­ m iş k o n u m ların ın içinde keşfettikleri “k ü ltü r incelem eleri”n in değerine d o ğ ru b ir açılım dır. Değer so ru n u eleştirm enin h u zu ­ ru n u kaçırm ıştır ve değeri yeniden k o n u m la n d ırm ak a rz u su n ­ dadır. B una karşılık, edebi pozitivist b u tü r kutsallaştırılan m e­ tin le r ü z e rin d e y ü rü ttü ğ ü dışa kapalı a ra ştırm a sın ı sü rd ü rü r, ç ü n k ü değer so ru n u b u rju v a ideolojisinin hala savaşılm ası ge­ rek en içgüdüsel b ir refleksi olm ak dışında o n u zerre kadar ilgi­ lendirm ez. tik eleştirm en burju v a ideolojisini kendi soyut eşitlikçiliği ile y en id en ü retirk en , İkincisi “değerden â ri” teoriciligiyle yeniden ü re tir onu. H er iki k o n u m siyasal olarak k u şk u su z b irb irin in tam tersi so n u çlar d o ğ u rsa da, karşı çıktıkları b u rju v a estetiğ in d en çok değerlidirler yine de. Zira “değer so ru n u ”n u n eleştirel araştır­ m anın kalbine yerleştirm ek gelişigüzel b ir ideolojik hareket de­ ğildir. Eski “ta k d ir” ekolüyle akadem izm e karşı olan “ilişkinlik” ekolü arasındaki ideolojik birlik, h er şeyin çevresinde d ö n ­ d ü ğ ü şu değer so ru n ların a verdikleri ö n celik ten d aha açık hiç­ b ir yerde g ö rü lem ez. İster “b eğeni” veya m etafizik tercih, is­ ter kişisel zevk veya kam usal kanaat, ister sezgisel sem pati ve­ ya ahlaksal bağlılık olarak tercüm e edilsin, “değer so ru ııu ”n u n ideolojik işlevi, edebi m etinler üzerine yapılan m ateryalist an a­ lizin so y u t ahlakçılığa y a h u t bireysel tü k etim dediğim iz şeyin o varoluşsal an ın a in d irgem ektir. (Böyle b ir so ru n sal içinde ö n ­ gö rü leb ilecek o lan “o k u ru n k a tılım ı”na d ö n ü k refo rm ist yö­ nelim leri b ir k en ara bırakabiliriz.) Eleştiri fazlasıyla değer ve­ rilen iki özne arasın d a, birbirini destekleyen b ir diyalog halini alır: değerli m etin ve değerli okur. Bu ayrıcalıklı öznelerin her b irinin d eğ erin in nasıl k u ru ld u ğ u n u sorm am ız gerekm ez, tıp ­ kı b ir m etan ın d eğ erin in nasıl belirlen d iğ in i sorm am ız gerek­ m ediği gibi. Değeri belirleyen d eğ iş-to k u ştu r. yani m addi ola­ 189


nın iptal edilm esini sağlayan ve k en d i içine k ap anan bir çem ­ berde tek b ir soyutlam a ile karşılaşm aya o lan ak veren şu tarih ­ sel olarak özgül olan ın yabancılaşm asıdır. D eğerli m etin ve de­ ğerli o k u r geri çevrilebilir: k arşılıklı b ir suç ortaklığı içinde, b u tü r b ir m etin o k u ru n u yazar ve bu tü r b ir o k u r m etni yazar. Değerli o k u ru değerli y apan, değerli yaptığı m etindir; id e o lo ­ jik değer şim diyi m etafizik d oğrulam a ya da eleştiri olarak ye­ n id e n k atm ak am acıyla G elen ek ’e yansıtılır. Bu eşsö zlü lü ğ ü n adı Edebiyat’tır; yani ideolojik sultası bizim için başka h e rh a n ­ gi b ir sanal biçim inden d ah a esnek ve kökü d erin de olan şu ta­ rihsel icat. Zira san at galerisi, k o n ser salonu ve opera binası bil­ diğim iz gibi aleni ve çirk in şekilde b ö b ü rlen en ayncaklı yerler­ dir: eğitim li olan ile bilgisiz arasındaki ayrım yanlış a n la ş ılm a ­ yacak kadar açıktır. A m a iki n ed en d en ö tü rü edebiyat böyle de­ ğildir. İlkin, ileri toplum sal o lu şu m lard a edebi ü retim in doğası, sürekli b u dışa kapalı, yalıtılm ış alanları aşm aya d ö n ü k tü r: ede­ bi çoğul ve ço k -m erkezlidir, toplum sal hayatım ızın dokularını do y u ru r, teselli, bilgi, inanç, tu tk u n lu k gibi kılıklarda her ye­ re nüfuz eder. İkinci olarak, ileri b ir toplum sal o luşu m , o k u r­ yazarlığın yaygınlaşm asını g erektir; öyle ki, bu tü r koşullarda okur-yazarlığın eksikliği d ik k ate değer b ir düzeye ulaştığında tam bir sk an d ald ir kaçınılm az olarak ve b ü tü n insanlığın yiti­ rilm esi anlam ına gelir. Böylesi b ir d u ru m d a , Edebiyat okuyabi­ len am a yine de “o k u y am ay an ”lar için bir tehdit, gizem , m ey­ d an ok u m a ve hakareti tem sil eder, işaretleri çö züp de bilgisiz kalm ak: Edebiyat’ın sultası işte bu çelişkide ortaya çıkar. O k u ­ m ak hem en doğal hem de en ezoterik edim dir, hem k e n d ili­ ğind en hem de kutsald ır, hem herkes için kolaylık hem de ay­ rıcalıklı b ir dindir. Böylece o k u m a n ın doğal olm am asını pekiş­ tiren şey tam da doğallığıdır; oysa opera binaları ve ko n ser sa­ lonları için d u ru m böyle değildir. Bu so n u n c u la r ilkece erişim dışında kalırken, Edebiyat daim a erişilebilir olandır, daim a ya­ bancı olan “sırad an ” b ir olgudur. O lağan dilin zem ini üzerinde bir yere tem ellenm iş olan E debiyat, yalnızca reddeLmeye özen­ d irir, yalnızca yüz çevirm enin suç ortağı gibi d u ru r. Edebiyat daim a başka bir yerdedir: o k u ry azar old u ğ u m u z halde o k u m a­ 190


dığım ız ya da okuyam adığım ız bir yerde. O kury azarlık, ne ka­ dar dışlandığım ızı tam olarak anlam am ız için bizi okum aya ka­ bul eder: E debiyatın etkisi, daim a olanaklı olan am a asla ele geçirilem eyen gizli bilgiyi gösterm ektir. Edebiyat’ın o kunam azlıgm ın tam da radikalliğini tem sil etti­ ği -y a n i “o k u n a b ilir” m etn in göstergelerini doğallaştırm ak su ­ retiyle o k u r ü zerin d e sinsi b ir gizem li kılm a işlem i, anlam ü re­ tim tarzların ı k u rn a z c a veya sam im iyetle g ö zler ö n ü n e seren m o d ern ist m e tn in yıktığı b ir işlem i, g e rç e k le ştird iğ i- sav u n u ­ labilir, elbette. A ncak b u “rad ik al” d u ru m , yalnızca birkaç bin kişinin bu tü r yazıya erişebilm esine o lanak veren toplum sal be­ lirleyicilere ilişkin b ir eleştiriyle n adiren birlikte v ar olm uştur. Bu d u ru m d a , b u salt je st niteliğindeki, u tan g aç m ateryalizm in öfkeli bir tepkiye -E d e b iy a t’ın estetiği ve özü itibariyle seçkinci olm asına y ö n elttikleri sorgulam ayı yeni-proletkıül sınırlarına taşıyanların te p k isin e - neden olacağı tah m in edilebilir. M ater­ yalist estetik te alan ın d a, T ro çk i’nin devrim ci k ü ltü rü n pratik so ru n ları üzerin e yazdığı yazılara -R u s k o n u şm a d ilinden k ü ­ für ve nezaketsizliğin silinm esi gereğinden k itlelere vodka ve kiliseden d ah a ü re tk e n hayaller su n m ad a sin em an ın oynayabi­ leceği role değin u zan an bir dizi kon u y a ilişkin y az ıla r- tercih edilebilecek ço k az teo rik çalışm a olduğu da kesinlikle do ğ ru ­ dur. Sovyet kitlelerin in k ü ltü rel yıkım ı k o n u su n d a acı bir ger­ çekçiliğin d am g asın ı v u rd u ğ u T ro çk i’n in yapıtı, bazı tu tk u lu stra te jile rin (k ırsa lın k ü ltü re l s ta n d a rtla rın ı y ü k se ltm e k için okum ayazm ayı yeni öğrenm iş terhis edilen Kızıl o rd u askerle­ ri, k ü tü p h a n e çalışanları ve gazete çalışanları/m uhabirleri ara­ sında işbirliği gibi) an ah atların ı çizer, am a h içb ir k ü ltü re l ay­ rın tın ın dik k ate değm eyecek kadar k ü ç ü k o ld u ğ u n u düşünm ez (n e d e n d ev rim ci b ir gazete bu k a d a r b ecerik sizce k atlan ır?). M esele, y aln ızca yen i-p ro letku lt'u n p o p ü liz m in in T ro ç k i’n in estetiğine (M arx ve Lenin bir yana) zararlı olm ası değildir; tek b ir ö rn ek seçecek o lu rsak , hep b irlik te S h ak esp eare ok u m ak için işe g itm ed en önce b ir saat erken k alkan L ancashire’lı d e ­ ğirm enci k ızlarına, hiç de bu niyette olm adığı halde, hakaret e t­ m esidir m esele aynı zam anda. Bu k adınlara b ir kişi, tarihsel ge­ 191


riye bakışla, vakitlerini gerici ve önem siz bir yazarla boşa h a r­ cadıklarını öğretm ek istese, d o ğ ru su tu h a f bir m ateryalist eleş­ tirm en o lu rd u . Edebiyat gerçekten genel edebiyat üretim i alanı içinde yeniden k o n u m la n d ın lm a h d ır; am a bu tü rd en h er ü re ­ tim tarzı k en d in e ait b ir göstergebilim g erek tirir, evrensel bir “k ü ltü re l” söylem le şişirilem eyecek b ir göstergebilim . P o p ü liz m ve te o ric ilik , p o litik a d a o ld u ğ u gibi e ste tik te , M ark sisı-L en in izm ’in b ild ik d efo rm asy o n larıd ır ve edebi d e ­ ğer so ru n u bu tartışm anın d ü ğ ü m n o k taların d an biridir. A ncak gerçeklen b ir “değer bilim i” olacaksa, kendi payına tarihin özel b ir n o k tasın d ak i birey y a h u t “bireyaşırı” yazarın işgal ettiği “sı­ n ıf k o n u m u ”n u ifade e d en b ir “d ü n y a g ö rü şü ”n ü n “an latım ı” olarak yapıta bakan tarihselciliğin b ild ik biçim lerinden farklı­ lık gösterm elidir. Böylesi b ir kavrayış yalnızca m etn in m addili­ ğini tarihsel “b ilin ç” veya “p rak sis”in şeffaflığına indirger. Ö te yan d an , biçim ciliğin çeşitli tü rleri değerin (b u n u kabul e ttik ­ leri yerlerde) anlam ların özel b ir etkileşim inin ü rü n ü o ld u ğ u ­ n u ısrarla öne sü re rk e n , idealist b ir biçim de de olsa tarihselci­ liğin bu süreci içine yerleştirm eye çalıştığı m addi m atristen so­ yutlam ışlardır. D eğer s o ru n u n a m ateryalist b ir yaklaşım d o la­ yısıyla h e r ikisini b ird e n re d d e d e rek çık m alıd ır ortaya: tarihselciligin an latım sal m odellerini de, biçim ciliğin indirgeyici iş­ lem lerini de. D ahası, b u rju v a ve h a tta m atery alist eleştiri için d ek i kim i eğilim lere k arşıt olarak, b u tü r b ir yöntem M arksist siyasal ik ti­ sadın k u ru cu ham lesini y en id en sahneye koym alı ve değer so­ ru n u n u edebi üretim sahası için d e y en id en ele alm alıdır. Bu, söylem ek gerek, ne m eıinsel dolaşım ve tüketim alanlarım g ö r­ m ezden gelm ek, ne de değeri ü rü n ü n edebi alım lam an ın ide­ olojik p ratik lerin d en arın m ış, içkin b ir niteliği olarak fetişleştirm ek anlam ına gelir. Zira “iç k in ” değer diye b ir şey y o k tu r hiçbir değer y o k tu r ki geçişli olm asın. Edebi değer m e tn in bu ideolojik sahiplenilm esiyle, o k u m a edim i dediğim iz bu “tüketim sel ü re tim i”yle üretilen bir olgudur. Değer daim a bağmtısal değerdir: “m übadele/değişim d eğeri”. “D eğer”in tarihleri, edebi-id eo lo jik alım lam a p ra tik le rin in -y a n i h içb ir b içim d e b it­ 192


m iş b ir ü rü n ü n “tü k e tim ”inden ibaret olm ayan, m etn in b elir­ lenm iş b ir (y en id en ) ü retim i olarak incelenm esi gereken p ra­ tik le rin - tarih lerin in b ir altb ö lü m ü d ü r. Biz, b ir id eo lo jin in bi­ zim için o k u d u ğ u (ü rettiğ i) şeyi o k u ru z (tü k e tiriz ); o k um ak, b ir m e tn in b elirlen m iş h am m ad d esin i m e tn in özgül b ir id eo ­ lojik ü retim i içinde tü k e tm e k tir. Zira edebi m etin h e r zam an için, m e tn in k e n d isin in de katkıda b u lu n d u ğ u eleştirel alım sallığın ideolojik olarak y ö n etilen u z la şım la n n ın seçtiği, o k u n u r kabul ettiği ve deşifre ettiği ideoloji-için-m etindir. Bu uzlaşım lar “k ü ltü r” ve eğitim in m addi aygıtları içine g ö m ü lm ü ştü r ve “genel” ideolojik söylem ler ile bu söylem lerin edebi-estetik de­ diğim iz özgül, üstbelirlen m iş an ın ın m eydana getirdiği b ir ke­ sişim i tem sil eder. M etn in kendisi yapısal b ir kesişim in ü stb e­ lirlenm iş b ir ü rü n ü y se , o k u m a pratiği de aslın d a öyledir; m e­ tinse! anlam ve değer so ru n ları tam da bu iki an ın tarihsel kesişim lerinde ortaya çıkar. O k u m a, özel b ir tarihsel ideolojinin m etn in h am m addelerini o k u n ab ilir b ir ü rü n , ideolojik b ir nes­ n e, bir ideo lo ji-için -m etin olarak şek illen d irm ek üzere işledi­ ği süreçtir. M etin de kâh ideolojinin tersine kâh ideolojiyle suç ortaklığı içinde çalışan b ir ideoloji üretim id ir; b u nedenle, ide­ oloji ü retim in in ideolojik üretim i olarak o k u m ak , kâh m etnin lafzına “k o ş u t” kâh “ters y ö n d e”, ideolojinin m etinsel üretim i (m etin sel ideoloji) ve bu şekilde ü retilen m etin dışı ideolojiy­ le k u rd u ğ u ilişkinin belirlediği b ir ikili-h arek et için de çalışır. Ö yleyse m etin sel ü re tim k o n u s u n u y e n id e n ele alm ak, içkinci b ir değer teorisine teslim olm ak dem ek değildir. Belirlen­ m iş bir ü rü n olarak m etin, kendi üretilebilirlik tarz lan n ı alıcı­ ya doğal olarak d ay atır ve b u anlam da k en d i tü k etim in i ü re t­ tiği -o k u r a tek b ir an lam ı d ik te ettiği değil, o k u ru n ideolojik m atrisiyle k en d i m atrisin in m eydana getirdiği bir kesişim in sı­ n ırla n içinde zo ru n lu olarak sonlu olan bir olası o k u m alar ala­ nı hasıl e ttiğ i- söylenebilir. M etnin, sırf yanlış anlaşılm ak için bile olsa, k en d i o k u ru n u ürettiği öne sürülebilir. F akat m etn in önerdiği ken d isin e ait üretilebilirlik tarzları doğal olarak o k u ­ ma dediğim iz ideolojik edim tarafından k u ru lu r; am p irik alım lam a düzeyinde b u herm ö n itik d ö n g ü n ü n dışına çık m an ın İliç­ 'i 93


bir yolu y oktur. D eğer so ru n u için ü retim in teorik önem i, m e­ tin ve o k u m an ın b irbirini ideolojik su ç ortaklığı içinde ü re tti­ ği bu d ü zeyde değil, m e tn in k en d i ideolojik çevresiyle ilişk i­ si içinde tarihsel kendi k en d in i ü retim i düzeyinde yatar. M et­ ne d air bilgiyi -a şa ğ ıd a savunacağım üzere, b ir yüzüyle değer s o ru n u n u kapsayan bir b ilg iy i- olanaklı kılan işte b u sü re cin (kayıp k ö k en lerin b u lu n d u ğ u m itik bir arafa kapanm ış olm a­ sı değil de) bilim sel olarak analiz edilebilm esidir. A ncak so ru ­ nu bu şekilde ö n ü m ü ze koyarak, h em m etn in o k u rd a anlam ını doğal olarak ü rettiğ in i varsayan am pirizm biçim inden hem de o k u ru n kendi çıkardığı anlam ı m etne keyfi biçim de yansıttığı iradecilik tarzların d an uzak durabiliriz. Nasıl m etin ile ürettiği ideoloji arasındaki ilişkiler ne m ekanik n itelikte ne de rastgele değilse, m etinle bilgisi arasında da aynı d u ru m u n b u lu n d u ­ ğu savunulabilir. M etin içkin anlam ını o k u ra k endiliğinden da­ yatm adığı gibi, el işaretiyle verilen bir ipucu, içi d o ld u rulacak b ir dizi boş sim ge de değildir. M etin aslında tarih içinde sezilebilecek tek bir ayrıcalıklı anlam a indirgenem ez; fakat rastgele bir çoğulcu anlam d ü zlem in e de indirgenem ez. Zira önem li olan, bu çoğulcu lu ğ u n belirlenim leridir: yani kaynağı ideolojik o larak y ö n etilen b ir k en d in i ü retm e sü recin d e b u lu n ab ilecek belirli b ir dizi m esafe, k o p u ş ve y inelem inin m eydana getirdiği özgül b ir anlam dicoupcıge'ıd ır.’ G erek aşkıncı gerekse çoğulcu yaklaşım lar gizem cilikle sonuçlanır: yani anlam ın ö z ü n ü n sak­ landığını varsayan b ir m uam m ayla y a h u t katışıksız fenom enal olanın d erin gizem iyle. İdealizm ve am pirizm i eşleştiren öz/fe­ nom en sorunsalıyla, biri diğerin in ark a y ü z ü d ü r sadece. G ös­ tergelerin tem elsiz işleyişi k arşısında bazdan titreyen k u şk u cu eleştirm en, n ih ai anlam d en ilen ayinin h u z u ru n d a k e n d in d en geçen m etafizik babanın oğludur. Ö yleyse, “edebi anlam b ilim i” ideolojiler bilim inin b ir öğe­ siyse, değer kavram ı salt id eo lo jik b ir göreciliğe, “nesnel liya­ k a t” yahut “yanlış d eğ erlen d irm e” gibi h er tü rd en söylem in içkinci ve idealist ilan ed ilerek safra gibi atılm asını sağlayacak bir “yurttaş te k b e n c iliğ in e m i terk edilecek? Değer so ru n u y la 1

194

Fr. “dilim , kesim" - ç.n.


bağlantılı olarak m etinsel ü retim m eselesini işte b u n o k tad a ye­ n id en açm am ız gerekir. Zira değer ideolojilerinin b ir bilim i olabiliyorsa, değer ü retim in in ideolojik k o şu lların ın da b ir bilim i olabilir pekâlâ. Böyle bir bilim değeri ü rü n ü n “için e” değil, m e­ tinsel ü retim in k o şu lla n n ı değerin “m übadele ilişkisi”ne y en i­ den sokar. E stetik değer so ru n u k o n u su n d a k u şk u su z Brecht’le hem fikir olm alı: “Eskimiş, yavan ya da insanı artık düşündürmeyecek kadar bas­ makalıp olm uş hiçbir şeyi beğenmiyorlar (İçinden bir şey çı­ karam ıyorsun ki). Eğer estetiğe ihtiyaç duyuluyorsa, burada bulunabilir.”2

S h ak esp eare’in m etin leri a rtık bizi d ü ş ü n d ü rm e z o ld u ğ u n ­ da, o n la rd a n b ir şey çıkaram az o ld u ğ u m u z d a , d eğ erlerin i yi­ tireceklerdir. A m a bizi neden “d ü ş ü n d ü rd ü k le ri”, “içlerin d en ” n ed en “b ir şey çık ard ığ ım ız” so ru su , hem gerçekleştirdiğim iz o k u m a n ın id eo lo jik m a trisin e hem de m e tin le rin ü re tim in in id eo lo jik m a trisin e y ö n len d irilm esi g erek en b ir so ru d u r. D e­ ğer so ru n u n u n m esken tu ttu ğ u yer, işte b u ayrı a n la n n eklemlenimidir.

1924’de B oşlevik y o ld a şla rın ın m eydana getird iğ i b ir eleştir­ m en to p lu lu ğ u n a k o n u şu rk en Leon T roçki, estetik biçim kav­ ram ını tarihsel indirgem eciliğin cen d eresin d en k u rtarm ay a ça­ lışmıştı: “Sanat yapıtlarında (Raskolnikov) onları sanat yapıtı yapan şe­ yi görm ezden gelir. Bu en canlı biçim de D ante’nin ilahi Ko­

medyasına ilişkin verdiği yargıda görülür; ona göre, belli bir sınıfın belli bir andaki psikolojisini anlam am ızı sağladığı için yapıt değerlidir. Meseleyi böyle ifade etm ek, ilahi Komedya'yı sa n a tın d iy a rın d an kovm aktan başka b ir şey değildir, ila­

hi Komedya’nın önem inin bana bir sınıfın belli b ir dönem de­ ki düşünm e biçim ini anlatm asından ileri geldiğini söylersem, 2

“Brecht against Lukacs", New Left Review 84, M art/N isan, 1974.

195


yapıtı salt bir tarihsel belgeye dönüştürdüğüm anlam ına gelir bu; zira sanat yapıtı olarak İlahi K o m e d y a benim duygularım ve ruh halime de bir şekilde seslenmelidir... Kuşkusuz, kimse okuyucuyu araştırmacı rolünü üstlenm ek ve İlahi K o m e d y a 'ya salt bir tarihsel belge olarak yaklaşm aktan m en etm iyor. Ne var ki, bu iki yaklaşım ın bağlantılı olm akla birlikte örıüşm eyen iki ayrı düzeyde yer aldığı doğrudur. Bizimle bir ortaçağ İtalyan kitabı arasında tarihsel değil de doğrudan b ir estetik ilişki bulunm ası gerektiği nasıl düşünülebilir? Bunu açıklayan şey, sınıf toplum unda, b ütün degişebilirliğine karşın, kimi or­ tak özelliklerin bulunm asıdır."3

T roçki’n in ö n e çıkaracağı özel n itelik, aslında, yalnızca sınıf Loplum larm da rastlan an b ir n itelik değildir; b u nitelik ö lü m ­ d ü r. Ö lü m ü n fark lı to p lu m sa l o rta m la rd a n fark lı b iç im le r­ de deney im len d iğ in i kabul eder; yine de, bu k o n u d a Shakesp eare’in , Byron, G o eth e ve Z eb u r y azarın ın (tam bu n o k ta d a Yoldaş L ib cd en sk i’d e n b ir h a y k ırış y ü k selir) sö yledikleri b i­ zi hâlâ etkileyebilir. D ante’ye tarihsel olarak yaklaşm ak, yaza­ ra ilişkin estetik tu tu m u m u z u etkiler, am a “b iri ö b ü rü n ü n ye­ rine geçirilem ez”: “sanata sanat olarak, edebiyata edebiyat ola­ rak, yani insan d avranışının hayli özgüLbir alanı olarak yaklaş­ m ak gerek. E lbette san atta da b ir sın ıf ö lçü tü m ü z vardır, am a b u sın ıf ö lçü tü sanatsal o larak , yani ö lç ü lü m ü z ü u y g u lad ığ ı­ m ız yaratıcılık alanının hali özgül nitelikleriyle u y um lu biçim ­ de y an stılm alıdır.”4 M ayakovski o güçlü Onüç Havari’sini siya­ sal olarak en tu tk u lu g ü n ü n d e , yavan diye nitelenebilecek 150 M ilyon'u ise p ro leter bakış açısından üretm iştir. T roçki’nin estetiği p ro le ık u lt’u n so y u t dogm atizm inden gö­ rece özerkliğini k o ru m ak için verdiği m ücadele en keskin çiz­ gilerini Edebiyat ve Devrim’de b u lu r. Burada da sanatın ö n celik­ le kendi özerk yasalarına göre değerlendirilm esi gerektiğini, sa­ natsal y aratım ın “san atın k en d in e özgü yasalarıyla uy u m içinde gerçekliğin saptırılm ası, değiştirilm esi ve d ö n ü ştü rü lm e si” ol3

Class and A n : Problems o f Culture under the Dictatorship o f the Proletariat (Londra, 1974), s. 7-8.

4

A.g.e.. s. 17.

196


d u g u n u sav u n u r.5 T arihsel ile estetik eşzam anlı sistem ler, aynı fenom enin yüzleri değildir; tarih, için d en “tem iz” b ir kesit alı­ nabilecek birleşik b ir olu şu m değildir, h erb ir düzeyi öbürüyle uy um lu ve eş-süreli g ö rü n en b ir kesit elde edilem ez. D evrim ­ ci kopuşla böyle b ir kesit elde edildiğinde bile, tarih in k atm an ­ ları geçici o larak b irb irin d e n k o p u k , b ir bakım a farklı tarihler olarak g ö rü n ü r: “Bir insanın eli ya da bacağı kırıldığında, kem ikler, tendonlar, kaslar, atardam arları, sinirler ve deri kırılm az, tek bir çizgi ha­ linde kopm az, sonra da birlikte gelişip aynı anda iyileşmez. Bu nedenle, toplum hayalında devrim ci bir kırılm ada, ne toplu­ m un ideolojisinde ne de ekonom ik yapısında süreç bakım ın­ da eşanlılık ve sim etri yoktur. Devrim için gerekli olan ideolo­ jik öncülleri devrim den önce oluşturulur ve de devrim den ya­ pılacak en önem li ideolojik çıkarsam alar çok daha sonra orta­ ya çıkar. Benzerlikler ve karşılaştırm alar sonucund a Fütürizm ile Kom ünizm ’in özdeş olduğunu ileri sürm ek, dolayısıyla da F ütürizm in proleteryantn sanatı olduğu çıkarsam asını yapm ak ciddiyetten çok uzak olur.”6

Am a T ro çk i e s te tik ve ta rih se lin sim e trik o lm a d ığ ın ın b i­ lin c in d e o lm a s ın a k a rş ın , b u n la rı a ç ık b iç im d e ta n ım la y a ­ cak te o rik a ra ç la rd a n y o k su n d u r. E d eb iy at ve D evrim sa n a ­ tın görece ö zerkliğini o lu m lar, am a b u görece özerkliğin teorileştirm ey e y ard ım cı olacak k ateg o rilerin e u laşm ay a çalışır­ ken b ü y ü k sık ın tılar çeker. İfade ettiği nefis yerel eleştiri, este­ tik ve ideolojik olan ın birliğini ince bir sezgiyle kavrar: sözge­ limi M ayakovski’n in b ir şiirindeki izole ve k arşıt im gelerin, şi­ irin tarihsel h a m m a d d e le rin d en değil, id eo lo jik ça tışm a la rın ­ dan doğan çelişkileri yansıttığını tartışır. F akat tarihsel, ideolo­ jik ve estetiğin eklem lenim lerini inceleyen b ir teori o rtada yok­ sa, b u eleştiri b ü y ü k ö lçüde parlak, şaşm az b ir o k u r izlenim ci­ liği olm aya m a h k u m d u r. Bu izlenim ciliğin aldığı tem el biçim , 5

Literature and Revolution (A nn Arbor, 1971), s. 175. (Tûrkçesi: Edebiyat vc Devrim, çev. H üscn Portakal. İstanbul, Kabalcı Yay.)

6

A.g.c., s. 159.

197


T h eo d o r A d o rn o ’n u n W a lte r B enjam in’in P asajlan’nda tespit ettiği ve “y an y an acılık ” diyebileceğim iz b içim dir. Y anyanacılık - “tem el”deki izole b ir ayrıntıyı alıp edebi bir olguyla eğretilem eli b ir ilişkiye sokan b u eleştiri y ö n te m i- T roçki’n in m e tn i­ n in belirgin bir özelliğidir. “(K liuev) o yeni şiirsel tekniği k en t­ ten getirm iştir, tıpkı k o m şu b ir k ö y lü n ü n fonograf getirebile­ ceği gibi; b u şiirsel tekniği de, tıpkı H indistan’ın coğrafyası gi­ bi, sırf şiirin in köylü çerçevesini sü slem ek am acıyla k u llanır. K liuev re n g â re n k tir, ço ğ u n lu k la p arlak ve a n latım cı, ç o ğ u n ­ lukla tuhaf, çoğunlukla ucuz ve allı pullu - ve tüm b u n lar sağ­ lam b ir köylü tem eli ü z e rin d e d ir.”7 Yine İm geci Yessenin üze­ rine: “D iz e le ri... izole ve hareketsiz b ir im ge dünyasının ağırlı­ ğı altında ezilir. En altta, bireysel değil b ir köylü estetiği vardır. H ayatın yinelenen biçim lerinin şiiri en altta p ek hareketlilik ta­ şım az ve yoğunlaştırılan im gelerle b ir çıkış yolu arar.”8 Ü retim tarzı, ideoloji ve estetik teknik, fasılasız b ir birleştirm e ritm iyle ustaca kaynaştırılm ıştır. T ro çk i’nin daha genel estetik anlayışı­ na b en zer b ir yanyanacılık (b u defa toplum sal değil de siyasal) dam gasını v urur: “Fakat san atın y ansıtm anın yanı sıra d ö n ü ş­ türebilm esi için, sanatçı ile hayat arasında büyük bir m esafe o l­ m ası gerekir, tıp k ı devrim ci ile siyasal gerçeklik arasında o ld u ­ ğu gibi”.9 Sanatın özgül özerkliği, özellikle sanat siyasal p ra ti­ ğin b ir benzeri olarak su n u ld u ğ u n d a vurgulanır. T roçki’nin İlahi Komedya'yia ilgili tartışm ası daha yak ın d an b akm aya değer, zira M arksist eleştirid ek i bu netam eli m ese ­ lesinin pek çok u n s u ru n u n ü v e halinde içerir. T roçki ilk ola­ rak D ante’nin m etn in e “estetik ” yaklaşım ı “tarihsel” yaklaşım ­ dan, saf d enilecek k a d a r duygusal b ir iddiayla ayırt eder: “sa­ nat yapıtı olarak ilahi Komedya benim duygularım ve ru h hali­ m e de b ir şekilde seslenm elidir. D ante’n in yapıtı bende k ö tü m ­ serlik ve u m u tsu zlu ğ u besleyerek ü zerim de m oral bozucu bir etki bırak ab ilir y a h u t beni cesaretlen d ireb ilir, can lan dırabilir, 7

A.g.c., s. 63.

8

A.g.c., s. 67-8.

9

A.g.c.. s. 139. Yine: “Sanatta ölçü kavram ı tıpkı politikada gerçekçilik kavra­ m ına sahip olm ak gibidir."

198


bana esin verebilir.. O k u rla san at yapıtı arasın d ak i tem el iliş­ ki b u d u r.”10 Edebiyat ve Devrim’de (“Şiir alan ın d a dünyayı im ­ gelerle h issetm e süreciy le ilgileniriz, d ü n y ay ı bilim sel olarak bilm e süreciyle değil”) 11 g ü çlendirdiği estetik ve bilim sel biliş arasındaki canalıcı ayrım , burjuva öznelciliğinin bayağılıkları­ na indirg en ir. E stetik ve tarih selin “b ağ lan tılı o lm akla b irlik ­ te ö rtü şm e ”diğini ileri sü rd ü k te n so n ra, tarih sel o larak uzak­ larda d u ra n sa n a tın etkinliği, tarihsel aşkınlık ve bireysel “de­ h a” ile açıklanır: “O rıaçagda bir Italyan kentinde gerliştirilm iş sanat yapıtları, bize öyle geliyor ki, bizi de etkiler. Bu neyi gerektirir? Küçük bir şeyi: bu duygular ve ruh hallerinin kendilerini o günlerin hayatının sınırlam alarının üzerine çıkaracak kadar geniş, yo­ ğun, güçlü bir anlatım a ulaşmış olm alannı gerektirir. Elbette, D ante belli bir toplum sal ortam ın ü rünüydü. Ama Dante bir dahiydi. Çağının yaşantısını m uazzam b ir sanatsal yüksekli­ ğe çıkarmıştı. Ortaçağ edebiyatının diğer yapıtlarına salt ince­ leme nesnesi olarak yaklaşırken, ila h i K o m e d y a 'ya bir sanatsal algı kaynağı olarak yaklaşıyorsak, D ante 13. yüzyılın Floran­ sak b ir küçük burjuvası olduğu için değildir, büyük ölçüde bu koşullara karşın, olur bu.”12

Pasajın son b ö lü m ü , ilk kısm ın önerdiği şeyi k ısm en geri çe­ ker: tarihsel aşk ın lık ilkin tarihsel bakım dan özgül olan yaşan­ tının yoğun b ir evrenselleştirm esi olarak, so n ra bu tü r yaşantı­ dan neredeyse tüm ü y le bağım sız olarak g ö rü lü r. E stetik ve ta­ rihsel h e r şeyden önce öznelcilik tarafından b irb irin d en kopa­ rılır, so n ra kısaca birleştirilir, en so n u n d a da bir kez daha p ar­ çalanır. “T arih sel o larak evrensel” diyebileceğim iz kavram ın­ dan em in olam ayan argüm an, daha sonra ö lü m ü n biyolojik ev­ renseline d o ğ ru kayar. M arksist estetiğin tarih in d e T roçki’yi bu ikilem den k u rta ra ­ cak p e k az şey vardır. F ran z M ehring ve G eorgy P lekhanov es­ 10 Class and Arı, s. 8. 11

Literature and Revolution, s. 147.

12 Class and Art, s. 8.

199


te tik d eğ er s o ru n u n u , ik in c i E n te rn a s y o n a lin k a ra k teristiğ i olan K antçılık ile m ateryalizm in uyu m su z bir karışım ıyla “çöz­ m ü ş tü ”. P o zitiv ist b ir m atery alizm d eğ er k av ram ın ı ta rih te n kovduysa, tefekkür etm e kavram ı üzerin e k u ru lu yeni-K antçılığın dizginsiz kavram ları değeri arka kapıdan gizlice içeri so k ­ m ak için pusuya yatm ış b eklem ektedir. Yararlılık alanı, sanatm tarihsel gelişim ini açıklar; güzellikten h içb ir çıkar beklem eden d u y u la n haz, güzelliğin estetik g ü c ü n ü açıklar.' Bu b akım dan T roçki, Lenin’d en de b ir şey öğrenem ezdi. T roçki’yle hiçb ir bi­ çim de karşılaştırılam asa da, L enin’in estetiğe angajm anı, derin ve etkin d i: tek b aşın a filolojik m erak ı bile so y u tlan ab ilir içe­ rikten ziyade biçim sel yapılara d ik k atin i y öneltm esini sağlıyor­ du. L enin’in estetiğinin ü n lü baş-m etni -T o lsto y üzerine yazdı­ ğı m a k ale le r- estetik ile ideolojik o lanın karm aşık eklem lenim leri k o n u su n d a yeterince ilgili o ld u ğ u n u gösterir. Yine de b u ­ na karşın, L enin’in estetik tercihleri dik k ate değer biçim de teo­ rik önceliklerine k o şu t gider. T ıpkı Sam uel Jo h n so n için o ld u ­ ğu gibi Lenin için de, teorik olarak sem p atik bulm adığı sanat­ tan zevk alam adığı için estetik ile ideolojik olan arasındaki iliş­ ki so ru n u n u n hiç ortaya çıkm adığı söylenebilir. D aha az to p ­ lum sal bilinç taşıyan edebiyat eserlerini -k e n d is in in de itiraf et­ tiği g ib i- anlam adığını g ö rm ek için, en sevdiği yazarları -Ç e rnişevski, G orki, Rolland, Barbusse, Sinclair, W ells, S h a w - göz­ d en geçirm ek gerek. Bu noktayı dik k atli ele alm ak gerek: T urgenyev ve Ç ehov’a hayranlık du y an , Bodganov ve F ü türistlere karşı geleneksel k ü ltü rü n m irasın ı sav u n an , T olstoy’u n yapıt­ larının dok san ciltlik Sovyet yayınını bizzat başlatan ve d en et­ leyen ve de klasiklerin kitleler için ucuz baskılarının yayılm ası­ nı teşvik eden adam , cahilliğin tam tersidir. Yine de T olstoy’un rom an ların d a estetiğin ö zg ü llü ğ ü n ü analiz etm esi istendiğinde Lenin, tıpkı T ro çk i’n in D ante ö rneğinde olduğu gibi, sen d ele­ yip R om antiklerin bireysel “b ü y ü k lü k ” kategorisi ü zerine ka­ paklanır. M arksist geleneğin estetik değer m eselesi karşısında d u y d u ­ ğu sıkıntı ile ahlak so ru n u k arşısında duyd u ğ u sıkıntı arasında b ir k o şu tlu k vardır. A slında b u son terim i tırn ak işaretleri içine 200


alm a işleğine d ire n m e k çok güç, ç ü n k ü terim artık o bulaşıcı ahlakçılık im aları olm adan p ek kullanılam ıyor. A hlakçılık, öz­ nel yah ut “evrensel” etik değerlere akıl dışı b ir başvuru uğruna n esnesin in bilim sel analizini ıskalar; estetikçilik, b enzer şekil­ de, “ev renselleştirici” b ir söylem y ah u t k arışım dan alınacak öz­ nel bir tat u ğ ru n a, akılcı araştırm asını bir yapı olarak ıskartaya çıkarır. Am a söz k o n u su olan, yalnızca bu kavrandığı biçim iyle “ah lak ”ın tarih sel m ateryalizm le b ir ilişkisinin olm am ası değil­ dir; pek ço k geleneksel ahlak tasavvuruyla da ilişkisi y o k tu r.'3 P laton ve A ristoteles’in ahlak sistem leri, davran ış için kurallar üretebilecek bir toplum sal düzen in araştırılm ası çevresinde d ö ­ ner; kişinin nasıl davranm ası gerektiğiyle ilgilenen ahlaksal so­ ru, k işin in ait o ld u ğ u polis’in doğasının araştırılm asından ayrı­ lamaz. P laton için b u araştırm a salt doxa (kanı, ideoloji) ince­ lenerek başarılam az, zira bilgiden çok ayrı b ir şey olan bir to p ­ lu m u n y anılsam alarının yapısını ortaya çıkarm ak tan başka bir şey değildir bu. Böylesi b ir ahlak anlayışı, Sofistlerin d u ruşuyla çatışm a içindedir; Sofistler için toplum sal bilgi ile ahlaksal bil­ gi birb irin d en bağım sızdı: ahlaksal bilgi b ir bireyi, belli bir ger­ çek yahu t ideal poîis’in değil, herhangi bir p o lisin üyesi olm aya hazırlar. S onraları K ant’m ah lak ideolojisinde y ankısını bu la­ cak olan, işte b u salt kural koyucu ahlak, to plum sal araşıırm an m k u rd u ğ u h erh an g i b ir özgül içeriğin belirleyicilerinin süz­ gecinden geçm em iş olan biçim ci b ir söylem dir. A hlaksal “yü­ k ü m lü lü k ”, bilim sel analizin belirleyebileceği tarihsel çıkarlar ve ihüyaçlardan koparılır: kişi nesnel ihtiyaçları ve çıkarların­ d an bağım sız o larak ahlaklı d av ran m alıd ır, ç ü n k ü böyle dav­ ranm ak ahlaka u y g u n d u r.14 M arx başlangıçta ideolojik olan yabancılaşm a kavram ım bi­ lim sel b ir kategoriye çevirdiğinde, özcü Gattungswesen kavra­ m ı yerine p ro letery an ın kapitalist üretim tarzın d an nesnel ola­ ra k k o p u ş m e k a n iz m a la rın a ilişk in b ir teo riy i g eçird iğ in d e , 13 “G eleneksel" ahlaklara ilişkin bu kısa tartışm ayı Denys T urner’ın “M orality is M arxism " (New Black Friars, Şubat ve Mart 1973) m akalesine borçluyum . 14 Lucio C olletti. Rousscau’n u n da nasıl “erdem li adam " ile “iyi yurttaş" arasın­ daki aynm ı ahlakla politikayı özdeşleştirm ek am acıyla reddettiğine işaret edi­ yor (From Rousseau to Leniıı, L ondra, 1972, s. 144-5.).

201


“ah lak ”tan söz etm ek ten vazgeçtiği anlam ına gelm ez bu. Böy­ le b ir so n u cu an cak b ir b u rju v a ahlakı üretebilir. D aha doğru olanı, “ah lak ” fikrini tarihsel olgulara ilişkin bilim sel bir araş­ tırm a çerçevesi içinde d o ğ ru zem in in e geri g ö tü rd ü ğ ü n ü söy­ lem ek o lur. Serm aye ahlakı, kapitalizm in can arv arlık lan n a yö­ neltilm iş g ü çlü öfkeyi ifade ed en güzel sayfalarda bulu n m az; o n u n yeri (b aşk aların ın y anı sıra), em ek g ü c ü n d e n artı-degerin elde edilm esini sağlayan m ek an izların gözler ö n ü n e seril­ diği sayfalardır. Yine de M arx bu tü r b ir analize, adeta sö m ü ­ rü “in san o n u ru n u y a d s ım a k m ış ç a s ın a (ya da b u n a b en ze r şeyler), o k u ru n “ahlaksal p ro te sto ”su n u u y an d ırm ak am acıy­ la girişm ez k u şk u su z. B u n u n böyle olduğu, artı-değer teorisi­ ni “a h la k sız lık ” o ld u ğ u n u ileri sü rm e d e n an lam ak ve sa v u n ­ m anın m ü m k ü n olm asından bellidir. Öyleyse, M arksizm pozi­ tivizm den ve “ah lak ” da kişinin kavram ın yansız bilim sel b u l­ guları karşısında aldığı kişişel bir tu tu m d a n m ı ibarettir? Hayır, ç ü n k ü sö m ü rü te o risin in ahlak sal ö nem i an cak bu kavram ın bir b ü tü n olarak M arx’in devrim ci teorisinin m atrisine yerleş­ tirilm esiyle anlaşılabilir. T arihsel m ateryalizm dediğim iz k u ru ­ cu kavram , m addi üretim güçleri ile toplum sal ilişkileri arasın­ daki çelişkidir; artı-değer leorisi bize b u çelişkinin sınıf loplum u n u n belli b ir çağındaki m ekanizm alarını öğretir. Birisi çıkıp, tarihsel d av ran ışın ı zerre k a d a r d eğ iştirm e gereği d u y m ad an pekâlâ tek başına bu teoriyi savunabilir; am a hem ü retim güç­ leri ve toplum sal ilişkileri arasın d a b ir çelişki k abul edip hem de tarafsız kalırsa tutarlı olm az. Zira M arx Alm an İdeolojisi’nde “üretici g ü cü n h e r gelişim i in sa n la n n y eten ek lerindeki bir ge­ lişm edir” diye yazar; toplum sal sınıflara yayılm ış bireysel ö zn e­ ler üretici güçlerdir. M arksizm için, insanı diğer hayvanlardan ayıran yan, in sanların y etenek ü retebilen ve yeniden üretebilen yaratıklar olm aları ve b ed en lerin in y apısından ö tü rü böyle ol­ m alarıdır. İnsanlar h ak k ın d a “m u tla k ” olan şey, m addi varoluş­ larını ü retm e sü reci içinde yaşam a yetenek lerin i sü rek li ü re t­ tikleri, yeniden ü rettik leri ve d ö n ü ştü rd ü k le rid ir. T arihsel m a­ teryalizm in özgüllüğü b ir tarihselcilik, yani pek çok devrim ci idealistin kabul edeceği in san “k en d i tarihini y aratır” veya insa202


nm “d o ğ a”sı “k û ltü r”d ü r yollu önerm eler değildir. Bilimin öz­ güllüğü, tarihsel y eten ek lerin ü retim i ile m addi hayatın üretim i arasında b u lu n d u ğ u n u öne sü rd ü ğ ü iç ilişkidir. M arx için biz­ zat ü retici güç kavram ı böyle b ir “o lg u ” ile “değer” toplam ıdır. Ü retici güçlerin baskı altın d a tu tu ld u ğ u b ir k o şu lu n kendi dav­ ranış biçim iyle ilişkisini tanım ayı reddeden b ir yetenek-üreten hayvan (tıpkı R udolf H ilderfing gibi) bu an lam da tutarsızlığa m ah k u m d u r. Bilimsel bilgisi ile b u n u n ned en o ld u ğ u belirli ey­ lem i birbirine eklem leyem eyince, artık “ah lak lı” davranm ış ol­ m az, b u n u n yerine ahlakçı ve idealist davranm ış olur. T o p lu m ­ sal b ir o lu şu m u n “ahlaksal kuralları” -id e o lo jisin in etik a la n ım ad d i “te m e l”in in ç elişk ilerin i - to p lu m s a l ilişk ile rin doğası ile bu ilişkilerin gelişm esini geciktirdiği ö rg ü tlü toplum sal ye­ tenekler arasın d ak i çelişk ileri- gizlem ek için v ar olur. İdeolo­ jin in etik alan ın ı yok etm ek, “ah lak î o la m ”n ı olguların bilim ­ sel incelem esi içinde k en d i zem inine geri d ö n d ü rm e k d em ek ­ tir: b u o lguların tarihsel bir davranış biçim i ü zerin d ek i zo runlu etkisinin ne o ld u ğ u n u sorm ak dem ektir. Bu ned enle, özerk bir söylem olarak “ah lak ”ı iptal etm ek, a h lak ın sınıf to p lu m u n u n b ir ü rü n ü o ld u ğ u n u teşhis etm ek anlam ına gelir bu. N esnenin değerlendirileceği ayrıcalıklı b ir “ahlaksal d ü zey ” b u lu n d u ğ u savı o rtad an kalkar: ahlak, siyasal ile sın ırd aş olur. N asıl ah lak çılık n e sn e n in değerlendirileceği ö zerk bir “a h ­ laksal d ü zey ” b u lu n d u ğ u n u savunuyorsa, estetizm de yapılan incelem ek için böyle b ir özerk “estetik d ü zey ”in b u lu n d u ğ u n u savunur. Bu yargı b ir anlam da yanlıştır, b ir başka anlam da ise ağızlara sakız o lm u ş b ir bayağılıktır. Söz k o n u su düzey eğer ya­ p ın ın içinde ise, yanlıştır: zira yapı içindeki h er şey “estetik”lir. llalıi Komedya’n ın “id eo lo ji”sine itiraz ed ip , “te k n ik ”ine hay­ ran olm am ız söz k o n u su olamaz: şiirin “ideo lo ji”si, belli estetik m ekanizm aların so n u cu d u r. İlahi Komedya'ya tarihsel bir belge olarak y aklaşm aktan söz etm ek tuhaftır: zira h iç şüphesiz çok k end in e özgü b ir tarihsel belgedir. K endine özg ü lüğü estetiktir. E serlere “e ste tik d ü zey d e” yaklaşm am ız g erek tiğ in i söylem e­ n in sıkıcı da olsa do ğ ru olduğu anlam da b u d u r: başka bir şe­ ye değil yapılara yaklaşm alıyız. Estetiğin görece özerkliği, yapıt 203


içindeki kim i h iy erarşik b ö lü m lerle ilgili b ir m esele değildir; söz k o n u su olan şey, y apıtın, ü rü n ü o lduğu tarihsel-ideolojik’e in d irg en em em esid ir. In d irg em ecilik bize y ap ıl h ak k ın d a kıs­ mi bir bakış sağlam az; yapıtı nesn e olarak kaldırıp o n u n yerine b am başka b ir şeyi geçirir. Y apıtın “estetik etk isi”ne d ik k a t et­ m ek için tarihsel olanaklılık koşu lların ı “askıya alm ak ”, b u n la ­ rı köşeli ayraç içine yerleştirm ek söz k o n u su değildir; d ah a zi­ yade, bizzat yapıtın estetik etkisi, yapıtın gerçeği eritip u zak ­ laştırarak o n u anlam kılığında ü retm esin i sağlayan köşeli ayraç içine alm a faaliyetinin belirtisidir. E stetik, kendi tarihsel ko şu l­ larından su sarak söz eden şeydir; o koşulların doğasında u z ak ­ lık ve yadsım a aracılığıyla v ar olur. M etin “g erçek” tarihi iptal eder, am a m etn in tarihle en anlam lı ilişkisi işte bu iptal etm e sü recin in açık işlem lerinde yatar. “E stetik” ile “tarihsel” arasın­ daki ilişki, m etin içindeki “d ü zey ler” arasındaki ilişki olm adığı gibi, estetik olgu olarak y apıt ile o n u çevreleyen tarihsel ko şu l­ lar arasındaki ilişki de değildir; d ah a ziyade, bu tarihsel k o şu l­ lar, özellikle ideoloji kılığında, b ü tü n ü itibariyle “e stetik ” olan m etinsel kendi k en d in i ü retm e sü recin in belirleyici yapısı h a ­ line gelir. Bir başka deyişle, ideolojik o lanın kendi içinde este­ tik dediğim iz içsel uzaklaştırm ayı üretm esini sağlayan özgül iş­ lem lerle ilgileniyoruz biz. Söz k o n u su o lan şey, T roçki’deki gi­ bi, D ante’n in ortaçağ F loransa’sın d an bir k ü çü k burjuva o ld u ­ ğu gerçeğini askıya alm ak değildir; T roçki’nin uygun y o ru m la­ rını Engels’in Komünist M anifesto’n u n 1892 b askısına yazdığı Ö nsöz’de b u lu n a n görüşleriyle b irlik te alm ak gerekir; “Feodal ortaçağın sonu, m odern kapitalist dönem in başlan­ gıcı anlatım ını dev bir isimde bulm uşıu: Hem ortaçağın son şairi hem de m odern zam anların ilk şairi olan bir İtalyan’da, Dante'de. Bugün, 1300’lerde olduğu gibi, yeni bir tarih çağı başlıyor. İtalya bize proletarya çağının doğuşunu m üjdeleye­ cek yeni bir Dante arm ağan edecek m i?”

D ante’n in yapıtı önem li b ir tarih çağından “söz ettiğ i” için ya da o d ö n em in “b ilincini dile getirdiği” için değerli değildir. D e­ ğeri; m esken tu ttu ğ u k arm aşık ideolojik kesişim in, b ü tü n d e­ 204


rin lik ve in celik lerin i gözler ö n ü n e serecek b içim de m eıinsel anlam o y u n u n d a k endisini ü retm esin i (u zak laştırm asını) sağ­ layan sü recin so n u cu d u r. M etnin “e ste tik ” ve “id eo lo jik ” u n su rla rı arasın d ak i ayrım , öyleyse, g e rç e k o lm a k ta n ziyade y ö n te m se ld ir. Söz k o n u su olan şey, a y n a y n m etinsel u n su rları iki başlık tan biri altında toplam ak değildir; m etn in nasıl k endisini tüm ü y le “estetik” bir ü rü n olarak inşa etLigini ideolojiyle ilişkisi zem in in d e analiz et­ m ek gerekir. İlahi Komedya'n ın “estetik ” etkisi sayesinde tarih­ sel anını aştığını ileri sü rm ek so n u çta gereksiz tekrardır: aslın­ da, sanat yap ıtın ın san at yapıtı olduğu için hayatta kaldığını ile­ ri sü rm ek tir. K uşk u suz bazı san at yapıtları d ö n e m lerin i aşar­ ken bazısı aşam az; am a bu , “estetik d ü zey” d en ilen b ir şey tara­ fından belirlenm ez. Y ukarıda önerdiğim gibi, b u n u belirleyen şey, m esken tu ttu k la rı so m u t ideolojik kesişim lerin -elv erişli, görece özerk edebi biçim silsilelerinin canalıcı b ir yapı o lu ştu r­ duğu k e sişim le rin - estetik “ü reteb ilirlik ”leridir. “H ayatta kalabilirlik ”, B recht’in g ördüğü gibi, h er d u ru m d a son derece ku ş­ k u lu bir edebi değer ö lçülüdür: edebi m etin lerin , yaşam , ölüm ve d irilm e le rin in ta rih i, id eo lo jilerin ta rih in in b ir parçasıdır. F akat edebiyat b ilim inin b ir yapıtın “haklı o la ra k ” hayatla kal­ dığını d ü şü n d ü ğ ü n o k tad a bile, b u tü rd e n ta rih -a şm bir k o n u ­ m u n “m etafizik” niteliği k o n u su n d a m atery alizm in u lan ıp sı­ kılm asını g erek tiren bir d u ru m yoktur. Hâlâ n ed en Beowulf ve­ ya V illon’u o k u y u p e tk ilen d iğ im iz so ru su , ilkece, L ollard’lar veya L uddite’leri o k u y u p etkilendiğim iz so ru su n d a n daha şa­ şırtıc ı d e ğ ild ir. E debi e se rle r ü re ıik le ri d ö n e m i “e v ren seP ’e y ü k s e le re k d e ğ il, “ev ren seP ’le k u rd u k la rı s o m u t ilişk ile rin -y a p ılın dahil o ld u ğ u tarihsel k o şu lla n n doğasm ca belirlenen ilişk ile rin - n iteliği sayesinde “aşarlar”. Bir y a p ıtın ait olduğu “ta rih ” de zo ru n lu olarak o çağdaş âna indirgenem ez; aslında o çağdaş âna hiç ait olm ayabilir de. Engels’in işaret ettiği gibi, ila­ hi Kom edya, ortaçağ İtalya’sında belli bir ânı tutm ası sayesinde sınıf to p lu m u n u n genel tarihine aittir. T arihsel bak ım dan bü s­ b ü tü n yabancı b ir yapıt da bize h alihazırda “h ita p edebilir”, zi­ ra insan d en en hayvan (Sebastiano T im p an aro ’n u n bize h atır­ 205


lattığı ü z e re 15) d o ğ ru d a n d o ğ ru y a k ü ltü rel b ir m irası paylaş­ m adıkları d u ru m la rd a bile, b ir biyolojik yapıyı paylaşırlar. D o­ ğ u m , b eslen m e, em ek , a k ra b a lık , c in se llik , ö lü m hepsi tüm toplum sal oluşu m lard a ve tü m edebiyatlarda ortaktır; bu biyo­ lojik “altyapı”n ın daim a tarih sel o larak d olayım landıgım söy­ leyen d o ğ ru am a basm akalıp uyarıyı h atırlatm ak b u n u ç ü rü t­ m ek olm az. G erçekten de öyledir; ç ü n k ü b u n u söyleyen farklı biçim lerde dolayım lanan şeyin o rtak b ir biyolojik yapı o ld u ğ u ­ nu yinelem ekten öteye gitm ez. E lbette san atın bu tü r tarih-aşırı k o n u la n ele aldığında zo ­ ru n lu o la ra k d a h a d eğ erli o lm ası söz k o n u s u o lm ad ığ ı gibi, E ngels’in D an te’de sap tad ığ ı tü rd e n “d ü n y a ta rih i”n e ilişk in k o n jo n k tü rle r edebi b aşarının tem elini oluşturm az. T roçki, sa ­ n atın tarihle ilişkili “o g ü n lerin h ayatının sınırlam alarının ü ze­ rinde... d uygular ve ru h halleri” uyand ırm asın d an söz eder; bu y erini bulam ay an “ev ren selcik k ” M arksist estetikte L ukacs’ın son dön em in e k ad ar takip edilebilir; Lukacs The Peculiarity o f Üıe Aesthelic'de sanatı, in san ların gerçek “je n e rik ” varlığa bir anlığına girm esini sağlayan h etero jen y aşam ın askıya alın m a­ sı olarak tanım lar. Bu “m atery alist” k o n u m u n gözden kaçırdı­ ğı şey, değerli san atın (gizem li bir M arcuse’cü idealizm le) k e n ­ di tarihsel sın ırlam aların a karşın değil, o n lar sayesinde var ol­ d u ğ u d u r. M arx’in G n u ıd risse’d e eski Y unan san atın ı ele a lır­ ken benim sediği tu tu m tam olarak budur; İngiliz edebiyatında, diyelim ki, Jan e A usten’ın ro m an ların ın değerinin nasıl da ro ­ m anların so ru n salını o lu ştu ra n egem en, alabildiğine sınırlı sı­ n ıf p ra tik le rin d e n ve sın ıf etiğ in d en ayrılm az o ld u ğ u n u g ö r­ m ek güç değil. Bir A usten’m ya da bir Jam es’in edebi başarısı sı­ n ıf o lu şu m u n u n gerici k o şu lla n üzerine k u ru lu d u r, bun lard an kaçm ayı başaran b ir m ucize değil. W . B. Yeats örneğini alalım bir de: Yeast b ü yük bir şaird ir iddiasıyla kastedilen nedir? Bur­ ju v a eleştirisinin b u soruya sezgici reto rik dışında inandırıcı bir cevabı y o k tu r k arak teristik olarak. A şırı-sagcı, zam an zam an faşist olm uş b ir yazarın övülm esi karşısında hiç u tan ıp sıkılm a­ yan b ir “m ateryalist” eleştiri ü slu b u da yoktur. Fakat estetik ba15 “C onsiderations o n M aterialism ”, N ew Left Review 85 (M ayıs/Haziran, 1974). 206


şa n sın ın değerini ortaya çıkaran da tam o larak Yeats’in ideolo­ jik sınırlam alarıdır. Elioı, P ound, Joyce ve Law rence gibi, Yeats d ö n em in in egem en b u rju v a ideolojisiyle teğet biçimde ilişkiliy­ di, bu ideolojiye a ltern atif veya k arşıt olan belli m itolojileri eli­ nin a ltın d a b u lu n d u ra c a k biçim de k o n u la n m ıştı.16 İrlan d a’da doğm akta olan kapitalist gelişm eden ve kapitalizm öncesi tarz­ lardan artak alan etk isin d en beslenen b u m itolojiler, o gizli m e­ tafizik kap sam ları ve alabildiğine gizem li tarzlarıyla, b u rjuva am pirizm in in ister istem ez yasakladığı belli d u y u sal ve duygu­ sal yeteneklere n ü fu z edebilirdi. 20. yüzyıl İngiliz edebiyatında, devrim ci bir geleneğin eksikliği göz ö n ü n d e tu tu lu rsa , olsa ol­ sa "radikal sağ ”d an gelebilirdi bu tü r b ir eleştiri, tam da bu ne­ denle ister istem ez içine d ö k ü ld ü ğ ü idealist kalıp ların çarp ıttı­ ğı, ç ü rttü ğ ü ve aciz bıraktığı b ir eleştiri. F akat yalnızca Yeats’in elinin altında bu alten atif ideolojik kaynakların bulunm ası de­ ğildir söz k o n u su olan; san atın ın san sü rlen m iş belli yetenekleri “ifade etm esi” değil sadece mesele. Zira Yeats’in b u tü r kaynak­ lara erişm esi, aynı zam anda belli edebi biçim ler ve söylem lere -ç ağ d a ş tarihi ideolojik bakım dan karşıt terim lerle yeniden y a ­ zabilen (b u b ak ım d an R hym ers’ C lub’m 17 b aşv u rd u ğ u tarzlar­ dan farklı) anlam lam a ta rz la rın a- erişm esi dem ektir. Bu tü r an­ lam ların ü retilm esi, k en d i payına, kök lerin i Yeats’in edebi üre­ tim tarzın a ilişk in ideolojisinde b u lu r; söz k o n u s u ideolojide yazarın o k u r için belli b ir ideal saydam lığa sah ip olm ası, şiirsel söylem in k en d in e has b ir karm aşık som u llam asın a izin verir. N asıl Yeats eg em en b u rju v a id e o lo jisin d e n ö n e m li ölçüde uzak idiyse, 19. ve 20. yüzyılın “başlıca” yazarları o lduğu kabul edilen, b ir ö n cek i bölüm de ele aldığım yazarların tü m ü de öy­ leydi.18 Sınıf, cinsellik, bölge, m illiyet vb. u n su rla rın bir kesişi16 M althew Arnold'ı, ideolog olarak incelediğim bu yazan, burada bir kenara b ı­ rakıyorum ; am a o n u n yerini Bronte kardeşler doldurabilir; Bronte kardeşlerin y ap ıılan nı bu bakım da ay n olarak Myths o Power: a Marxist Study of tlıe Bron­ tes (Londra, 1975) adlı çalışm am da inceledim . 17 1890'da W . B. Yeats ve E rnst Rlıys’in Londra’da kurduğu şiir topluluğu - ç.n. 18 Jan e A usten örneğinin düşündüreceği üzere, ben edebi değerin yalnızca bu tü r teğet ilişkilerce üretildiğini öne sürm ek niyetinde değilim . Egem en ide­ olojinin karakteri ve m etn in bu ideolojiye katılm a biçim inin açık doğasının

207


m iyle, bu yazarlar ilerici çagıru geçm iş bir egem en b u rjuva ide­ olojisine çelişkili bir biçim de katılır; b u n o k ta d a gerek biçim ci gerekse sosyologun g özden kaçırdığı, tarihsel olgu ile estetik değer arasındaki ilişkilerin güçlendirilm esi gerekir. Yine, kim i ayrıcalıklı ideolojik altg ru p ların tarihselci b ir “an latım ı” - “orto d o k s” estetik ve ideolojik tarzların kırm ızı çizgilerinden za­ ferle ileri fırlayıp yeni b ir yaratım ı m üjdeleyen bir a n la tım - söz k o n u su değildir. M etinlerin içinde işlediği b ir ideolojik alanda b u lu n an belli b ir eğim dir -d e ğ e r üzerin e değerin, anlam ü zeri­ ne anlam ın, biçim ü zerin e b içim in binm esiyle ortaya çıkan bir e ğ im - ö n em li olan. E gem en o lu şu m u n sın ırlam aları içinden öne çıkan b ir “ilerici” ideoloji değildir bu; söz k o n u su başlıca y azarlan n ideolojik d ü n y aların d a tarihsel bakım dan ilerici pek az şey vardır. D aha ziyade, egem en o lu şu m kendi içindeki özel bir m uhalif çatışm a k o n u m u n d a n ü retilir ve so n u çta ortaya çı­ kan sorunsal bu o lu şu m u n “kırm ızı çizgileri”ni kısm en öne çı­ karır. Bu süreç eşanlı olarak m etinsel ü retim in bakış açısından incelenm elidir. Bu tü r b ir m etin k en d in e ait an lam ları ü re tir­ ken, sö zü n ü ettiğim ideolojik eğimi de ü retir, o n u kendi tö zü ­ n ü n içine kazır. E stetik etki ve tutarlılığı k o ru m ak için özel bir anlam çizgisine, altern atif b ir “ideolojik” üsluba b ürünecek; ya­ h u t, “ideolojik” katışıksızlığını k o ru m ak için, değişik anlam bi­ çim lerine bölünecektir. T rollope’u n yapıtı d ü şü n ü lecek olursa, “değer s o ru n u ” b ak ım ın d an an lam ların k arm aşık, y o ğun, ço­ ğulcu işleyişinin b u şekilde k u ru lm asın ın ne k ad ar önem li ol­ duğ u görülecektir: T rollope’u n yapıtı kendisiyle tutarlı, farklı­ laşm am ış b ir ideolojik alan d a yıkanır. T rollope'un kurm aca ya­ pıtlarının çoğunda, basit ve karşılıklı olarak indirgeyici bir m ü ­ badele içinde “ideoloji” “g österge” ü retir, “gösterge” de “ideo­ loji”; aslında b aşka tü rlü de olam az bu. Zira T rollope kurm acasının ideolojik m atrisi (h e r yazıda o lduğu üzere), bir estetik ideolojiyi kapsar; T rollope örn eğ in d e, basm akalıp burjuva am ­ p irizm in in yansım ası olan so lg u n ve saf tem siliyete dayalı bir “g erçek çilik ”i. B una k a rşılık , E liot, H ardy, Joy ce ve L aw rencşanlı olarak incelenm esini gerektiren belli bir ideolojik karm aşıklık, erim , sapm a ve değer belirsizliği söz k o n u su d u r daha ziyade.

208


ce için, ideolojik so ru , “Nasıl yazm alı?” estetik sorununa içkindir; “estetik ” -m e tin s e l ü r e tim - in san ların to p lu m sal çevrele­ riyle k u rd u k ları gerçek ve hayali ilişkiler so ru n u n u n , ki ideolo­ ji diyo ru z b u n a, çok önem li, üstbelirlen m iş b ir ânı haline gelir. Ö yleyse, incelediğim m etin lerin ço ğ u n d a, ed ebi değer için gerekli tem eli sağlayan şey, egem en ideolojik o lu şu m u n k e n ­ di içindeki özel bir geri n o k tad an üretilm esidir. Bu da George E liot’m geçm işe özlem y ü k lü pastoralciliği, C o n rad ’ın ro m an ­ tik m illiyetçiliği veya Yeats’in aristo k ratik gericiliği hakkında, M arx’in G tvndrisse’de eski Y unanlılar h ak k ın d a söylediğini yi­ n elem ek ten başka b ir şey değildir: m addi gelişim in kim i kısıtlı aşam alarına özgü ideolojiler, bu tü r sınırları aşm aya gücü yeten estetik anlam lar üretm ey e m u k ted ird ir. M addi ve estetik geli­ şim arasında b ir benzeşiklik yoktur: insan zenginleştikçe sana­ tın niteliği ilerlem ez. A m a öte y andan bu d em ek değil ki, ü re ­ tici güçlerin gelişim aşam ası ile estetik değer ü re tm e olanakla­ rı arasındaki ilişki tüm üyle rastlantısaldır. M addi zenginlik ile estetik değer yü kselen bir grafikte iç içe geçm iyorsa, b u n u n ne­ d en in i söylem ek m ü m k ü n d ü r - tıpkı m addi b o llu k arttıkça in­ san ların n ed en d ah a “ahlak lı” olm adığını açıklam ak m ü m k ü n old u ğ u gibi. G elişm em iş b ir top lu m sal o lu şu m d a, kim i birey­ ler için kişisel davran ışların ın toplum sal işlevleriyle görece so­ ru n su z biçim de eklem lenm esi bir dereceye k ad ar m ü m k ü n d ü r. T arihsel çelişkiler bu görece “saydam lık” erişilm ez olacak - b i ­ reysel davranışı yönetecek ideolojik ö lçü tler so ru n u bulanık ve çetin hale gelecek, bireysel davranış ile top lu m sal işlev arasın­ daki ilişkiler anlaşılm az ve nüfu z edilem ez o la c a k - kadar kes­ kinleştiği zam an, “a h la k ” ayrı b ir söylem tarzı olarak ortaya çı­ kar. O zam an “ah la k sa l” söylem ideolojik h ü k ü m ra n lık çağı­ na girer, tarih sel ç ö z ü m ü n ü devrim ci p o litik a n ın ellerine b ı­ rakır. E lbette b u tü r b ir gelişim ilericidir: “ah lak ” tarihi gelişti­ ren “k ö tü y ü z ”ü n b ir biçim idir. M arx eski Y unan’m estetik ba­ şarılarını işte b u n a b enzer terim lerle tak d ir eder; eski Y unan’m “ö lçü ”sü, sim etri ve duygusallığı klasik ü re tim tarzının sınırla­ m aları ü zerin d e serpilip gelişir. Bu dönem i izleyen sanat tarihi “m addi b o llu k ”u n tarih i değil, ü retim güçlerin in kim i özgül sı­ 209


n ıf ilişkileri ve ideoloji biçim leri -(M a rx ’in yorum ladığı üzere) kapitalizm örneğinde sanatsal ü retim için “aslında zararlı” olan biçim ve ilişk ile r- içindeki eşitsiz gelişim inin tarihidir. A ncak b u d ü şm an lık ilişkisi tarihsel bakım dan ilericidir. Ka­ pitalizm tarihsel olarak ü retilm iş kim i yetenekleri, başka yete­ nekleri g eliştirirken yok eder, sak atlar veya bastırır; M arx’m 18 Brumaire'de “geleceğin şiiri” diyerek dolaylı biçim de gönderm e yaptığı şeyi olanaklı kılacak zem in de işle bu öteki yeteneklerin devrim ci d ö n ü şü m ü d ü r. D eğindiğim geri ideolojik altgruplar, başka şeylerin yanı sıra, tarihsel olarak teh d it altındaki değerle­ rin “bekçileri” gibi davranır: estetik değer ü retim indeki görev­ leri de diyalektik dışı d eg erlendirilm em elidir. (Yalnızca ilerici sınıflar ve ideolojilerin önem li edebi m etin ler ü rettiğ in i varsa­ yan bayağı kabullere u y g u n olarak.) G erici den ilerek reddedile­ m eyecekleri gibi, u y u m lu “b ü tü n lü k ”lerini geleceğin d ö rt d ö rt­ lü k bireyine em an et ettikleri de d ü şünülem ez. Zira “geleceğin şiiri”ni tanım layacak şey tam da b u tü r sabitleşm iş ve bilinen tarihsel değerlerin sürek li olarak aşılm ası olacaktır: “C am ille D esm oulins, D anton, Robespierre, Saint-Just, N a­ poleon, birinci Fransız D evrim inin partileri ve yığınları k a­ dar kahram anları da, Romalı kılığında ve Roma’ya özgü caf­ caflı sözler kullanarak, kendi çağlarının ödevini, yani b u rju va toplum unun m eydana çıkması ve kurulm ası işini yerine getir­ diler... burjuva toplum u ne kadar kahram anlara özgü bir top­ lum olmasa da, onu dünyaya getirm ek için, kahram anlık, öz­ veri, terör, iç savaş ve dış savaşlar gene de zorunlu olm uştur. Ve onun gladyatörleri, Roma C um huriyetinin kaskatı gelenek­ lerinde, kendi savaşım larının dapdar burjuva içeriğini ken­ di kendilerinden gizlm ek ve coşkularını, esrim elerini büyük tarihsel trajedi düzeyinde tutabilm ek için kendilerine gerek­ li olan ülküleri, sanat biçim lerini, yanılsamaları buldular. Ge­ ne bunun gibi, yüzyıl önce, gelişm enin bir başka aşamasında, Cromwell ve İngiliz halkı, kendi burjuva devrim lerine gerekli olan dili, tutkuları ve hayalleri Eski Ahit’ten almışlardı. Gerçek amaca varıldığı zam an, yani Ingiliz toplum unun burjuva top210


lum una dönüşüm ü gerçekleşince, Locke, H abakkuk’un ayağı­ nı kaydırıp onun yerini aldı... 19. yüzyılın toplum sal devrim i, şiirsel anlatım ını, geçmiş­ ten değil, ancak gelecekten alabilir. 19. yüzyılın devrim i, geç­ mişin bütün hurafelerinden kendisini sıyırm adan, yola koyu­ lamaz. Daha önceki devrim lerin kendi içeriklerini kendilerin­ den gizlemek için geçmiş dünya tarihini anımsamaları zo ru n ­ luydu. 19. yüzyılın devrim i ise, kendi içeriğine ulaşm ak için kendi ölülerini göm sünler diye ölüleri bırakm ak zorundadır. Eskiden, söz içeriği aşıyordu, şim di içerik sözü aşıyor.”19

Ö nceki d evrim lerin “şiiri”, yaşam alarını sağlayan sim ge d ü n ­ yaları, sahici olm ak tan uzak ve adeta u y u ştu ru c u gibiydi; k en ­ dilerine ait an lam ları ü re tm e k üzere, geçm iş b içim lerin fazla­ sıyla sın ırlı tarihsel k oşullar üzerin e yapay biçim de aşılanm asıydı. M arx’in burad aki yorum ları belki 1842 yılında Reittische Zeitung’da yayınlanan m akaleleriyle birlik te ele alınabilir; bura­ da A lm an R om antizm ini, gerici p o litik an ın takındığı liberal yü­ zü yansıtan, alçakça denilebilecek k ad ar yavan b ir nesneyi giz­ lem eye d ö n ü k m an asız d erecede incelikli b içim i olarak kın a­ m aktadır. Bu yo ru m lar, Grundrisse’deki, H om eros tü rü bir des­ tan ın kapitalist tek n olo ji koşulları içinde ü retilm esin i tasarla­ m anın saçm alığına d air alaycı sözleriyle de ilintilidir. G erçek­ te, eleştirdiği şey, b ir tü r tarihsel estetizm , yani yetersiz b ir içe­ riği süslem ek için basm akalıp sim gesel b içim lerin uyum suz ve dışarıd an zorla sahiplenilm esidir. T artışm asın ın so n u c u ise, ta­ rihsel “o lg u ” ile estetik “değer” arasndaki z o ru n lu olarak içsel olan ilişkiler ü zerinedir. A ncak bu m uam m alı pasaj, so n cü m ­ lesind e ö zetlen en başka b ir içgörü içerir. Ö n cek i devrim lerin “p o e tik a ”sı “a n la tım c ı” veya “tem sil ed ici” tü rd e n olm u ştu r: söz k o n u su o lan şey, ken d in e b ir biçim bulan içerikti. Ama ge­ leceğin to p lu m u n u n “b içim i”, üretici g üçlerin sınırsız ve çeliş­ 19 M arx ve Engels'in Selected W orks'û içinde The Eightecned Brumairc of Louis Bonaparte (L o n d ra, 1968), s. 97-9. (T ürkçesi: Louis Bonapartc’m 18 Brum aire’i. çev. Sevim Belli. Ankara: Sol Yay. 2. bs.: 1990. s. 14-17. Bu çevi­ ri, d ah a çok M arx’m F ransızca çevirisi esas alın arak tercü m e edilm iş; biz Eagleıon’ın alıntıladığı İngilizce m etne uygun birkaç küçü k değişiklik yapa­ rak alıntıladık Bclli'nin çevirisini - ç.n.)

211


kisiz gelişm esi tem elinde “içerik ”in sürek li olarak kendini aş­ m asıdır. B urjuva d e v rim le rin in sim gesel biçim leri to plum sal içerik lerin i devasa b o y u tlard a şişirm işlerd i, am a b u n u yap ar­ ken kendi gerçek sınırlam alarını perçinlem iş, gerçek zaaflarını gözlerden saklam ışlardı. Ö yle g ö rü n ü y o r ki, M arx b u rad a yal­ nızca bu so runsalı tersine çevirir, biçim in şeyleşm eleri karşısın­ da devrim ci içeriğin dinam izm ini vurgular. Fakat pasajın daha d e rin bir içerim i v ard ır ki, kısm en G rundrisse’d eki u n su rlarla birlikte alındığında, b u b içim /içerik soru n salın ı m ateryalist ko­ nu m d an y en id en d ü şü n m e k gerekliğini telkin eder. Grundrisse için, kadim san at ve to p lu m u n sınırlı “ö lçü ”sü n ü n sosyalizm tarafın d an “d ah a y ü k se k ” b ir ölçüye “ç ık a rılm a k ” d u ru m u n ­ da değildir; tersine, tam da b u “ö lçü ” kavram ı -sın ırlılığ ı a rttı­ ran bir yuvarlak o ra n tılılık - en d ik k at çeken özelliği tam d a öl­ çüsüzlü k olan b ir ü retk en lik biçim ini d ü şü n m ek adına red d e­ dilm elidir. Benzer şekilde, 18 Brumaire için, söz k o n u su olan şey, sosyalist devrim in içeriği için “u y g u n ” anlatıcı y ah u t tem ­ sil edici b içim leri b u lm a k değildir. Bu k arşıtlığı y en id en d ü ­ şü n m ek , biçim i artık içeriğin içine d ö k ü ld ü ğ ü sim gesel b ir ka­ lıp olarak değil “içeriğin b içim i” olarak d ü şü n m e k gerekir: bu da dem ek olu y o r ki, biçim i “y apı” ya da “y apılanm a” olarak de­ ğil sürekli b ir kendi kendini ü retm en in yapısı olarak kavram ak. M arx için geleceğin şiiri ve k o m ü n izm in göstergesi işte bu sü ­ rekli k en d in i aşm a sü recid ir, “sö z ü n ötesin e geçen içerik”tir; bizim için de, edebi m e tn in m ateryalist eleştirisinin sırrı bu d u r. Ö yleyse, (d iy elim k i) Y eats’in so m u t y aşan tı n ite lik le rin e duy du ğ u an ti-rasyonalisı saygının devrim sonrası gelecekle b ü ­ tü nleştirilm esi gereken b ir değer o ld u ğ u n u öne sü rm ek, bir an ­ lam da şiirini geçm işlen tü retm ek dem ektir. A nca Yeats’in, yi­ ne de, ken d in e ait b ir değeri vardır. G eleceğin düşsel b ir k u r­ g u su n d a n “geriye do ğ ru o k u n a b ile c e k ” b ir değer değildir bu: değer, so m u t b ir ideolojik o lu şu m la k u ru la n özgül b ir ilişki­ n in işlevidir. D aha kesin söyleyecek olursak, değeri, b u tü r bir ideolojik oluşum la sürekli b ir ilişki (m etin lerin içinde d u rd u ­ ğu ideolojik altg ru b u n üstbelirlediği b ir ilişki) anlam ına gelen özel bir m etinsel üretim sü recin in işlevidir. 212


T roçki’n in R askolnikov’a verdiği cevap kesinlikle d oğrudur: edebiyat ideolojiye belgesel b ir erişim biçim in d en ibaret değil­ dir. E debiyat, m e sk e n tu ttu k la rı ideo lo jiy i algılam am ızı sağ­ layacak b içim d e belli an lam k u rm a tarzların ı, geleneksel anlam lam a b içim lerinin özel b ir “altü st o lu şu ”yla, ö n plana çıka­ ran k en d in e özgü b ir dilsel d ü zenlem e tarzıdır. Bu öne çıkar­ m a, o k u ru “doğal o lm am ası” ile o ran tılı b içim d e k ışkırtacak olan b ir gösterge o y u n u n a sokan b em tasarlanm ış b ir yapı hem de yaşantısal b ir b aştan çıkartm adır. M etin, g ö stergelerini ço­ ğaltan, u zatan , sık ıştıra n ve çeşitlen d iren b ir tiy atro d u r; o k u ­ ru b u şekilde yaratılm ış b ir uzam da d ah a d erin yaşantılara so k ­ m ak için, göstergeleri tekil belirleyicilerden k u rta ra n , tarih için m eçhu l diyebileceğim iz bir özgürlükle d o ld u ru p silen b ir tiyat­ ro. Burada elbette b irb irin d en k u tu p la r k ad ar u zak iki uç b u lu ­ nuyor: kullandığı araçları “aşırı” biçim de g ö stererek farklılaştı­ ran m etin ile, bizzat y aşantının dışsal saydam lığına sahip “d o ­ ğal”, “m a su m ” yazı biçim iyle bizi ayartan m etin . F ak at edebi eser ço ğ u n lu k la b u n ların ikisine de indirgenem ez: düşselliğiyle orantılı olarak sem patiye başvurur. M etnin “d ü şselliği”, m etn in su n d u ğ u tarihsel gerçeklik versiyonlarını görm em izi (ve kabul etm eye yanaşm am ızı) sağlayan pekâlâ “doğal”m ötesine geçe­ bilen anlam esnetm e ve sıkıştırm alarına izin verir. A ncak d e ğ e r m e se le sin in işin için e g ird iğ i y e r d e b u ra s ı­ dır. Zira h e r m etin “an lam ların ı” aynı biçim de veya aynı ölçü­ de “esnetip sık ıştırm az”; h er m etn in su n d u ğ u “tarihsel gerçek­ lik versiyonları” aynı değeri taşım az. B ütün m etin ler bir anlam ifade eder, am a h e r m etin anlam lı ve önem li değildir. Bir edebi eserin “y en ilem ek ” ü zere sınırlı b ir ideoloji ü retm esi -d o la y ı­ sıyla da o id eo lo jin in önerdiği değerler ve algılan canlandırm ak için bayatlam ış, y ıp ran m ış anlam larını (k e n d i “ikin ci p lan d a ­ ki” an lam lan d ırm aları sayesinde) “farklılaştırm ası”- m ü m k ü n ­ dür. Tersi de b ilin en b ir şeydir: b ir yapı, o lu m lu biçim de etki­ leyen bir ideolojiye ait u n su rla n m etinsel işlem leriyle zaafa uğ­ ratabilir ve baltalayabilir. Elbette başka olasılıklar da vardır: er­ genlerin o k u d u ğ u dergilerdeki aşk ö y k ü lerin d en “aşağı" edebi­ yat diye söz ederiz, ç ü n k ü b u n ların içinde h a re k e t ettikleri çü­ 213


rü k ideolojik m atris, onları tek başına “k u rtarab ilecek ” m itle­ rin d ö n ü ştü rü c ü m etinsel ü retim in i engeller. A ncak, sanki m o ­ nist sistem lerm iş gibi “b irin ci” ve ik in ci” p lan d aki (ideoloji ve m etin) an lam lam alardan söz etm ek de m eseleyi fazlasıyla basi­ te indirgem ek olur. Zira p lan ların h e r birini ayrı ideolojik alan­ lara ait olan göstergelerin m eydana getirdiği karm aşık bir to p ­ lam k u ra r tipik olarak; m etin sel ü re tim in anlam ve değer k o ­ n u m ların d an incelenm esi, b u alı-g ru p lar arasındaki karm aşık işlem lerin incelenm esi anlam ına gelir. Ö yleyse, b ir m e tn in d e ğ e rin i, id e o lo jik o lu şu m a ve edebi söylem in m evcut silsilelerine katılm a tarzı belirler. M etin, k e n ­ disini çevreleyen tarihsel o larak belirlenm iş değerler, çıkarlar, ihtiyaçlar, güçler ve yeten ek lerin m eydana getirdiği her zam an için kısm i kalan bir kapsam la işte b u şekilde ilişkiye girer: bu tü r şeyleri “ifade etm ez” veya “yeniden ü re tm e z”, onları k o d ­ layan ideolojik göstergelerle ilişki içinde kendisini kurar. A n­ cak, bu dem ek değil ki, değerli m etin h e r zam an için “ilerici” değerler ve yetenekler taşır veya ilerici “sın ıf öznesi”n in yansı­ m asıdır. Ben Jo n so n ile W alter Savage L ander arasındaki kartşılıgı ele alalım . Bu y azarlar ne k ad ar ayrı o lu rsa o lsu n , o rtak yanları m uhafazakâr klasik h ü m an izm d ir; fakat ilkinde b u ide­ o lo jin in o lu m lu b içim d e e tk in le ş tire n doğası, İkin cid ek i so ­ ğ u k , yapay cansızlığıyla a n c a k b u k a d a r k arşıtlık o lu ştu ra b i­ lir. L andor zam anında, b u tü r klasik h ü m an izm sü s niteliğinde b ir akadem ik geri adım , içeriği boşaltılm ış süslü b ir kabul ol­ m u ştu . N e var ki, Jo n so n ’da, b u klasizm , tarihsel çıkarların sı­ nırlı am a ö n em li d iy alek tiğ in in lam odağa yerleştirildiği k ar­ m aşık bir ideolojik uzam yaratm ak üzere başka u n su rlarla bir­ leşir. J o n so n ’m m etin leri “ilerici b ir sın ıf ideolojisi” falan sergi­ lem ez kesinlikle; bu m e tin le rin işlediği ideolojik h a m m ad d e ­ ler de önem li değildir. Zira klasik h ü m an izm Jo n so n tiyatrosu­ n u n yararlandığı biçim ler ve anlam ların etkin bir belirleyicisi, m etin lerin in katıldığı estetik geleneğin b ir parçasıdır. Diğer ge­ leneklerle bağlantı içinde, klasik hü m an izm , önyargıları ve al­ gıların o lu ştu rd u ğ u serveti teslim edecek kadar zengin ideolo­ jik dünyayla “içsel olarak araya mesafe koyulm ası”n ı sağlayan 214


ü retk en b ir araç h aline gelir. Jo n so n “tarih e m aru z kalm ış” ve L andor o n d a n kaçm ış, Jo n so n ’ın m etin leri b u ra m bu ram “ger­ çek hay at” k o k u y o rk en L andor’ın k i so y u t bilgi y ü k lü değildir. L andor o garip epiğ inin arkasın d a ta rih te n d ö rtn ala kaçarken, The Prelude d e aynı yönde ilerler; am a W o rd sw o rth örneğinde b u harek elin çelişkisi ve karm aşıklığı, ü s tü n d eğ erin b ir koşu­ ludur. W o rd sw o rth ’u n m etn in e d erin lem esin e kazınm ış b ir çe­ lişkid ir bu: The Prelude, şairin so n rad an The Prelude o lu p çıka­ cak b ir epiği yazm aya hazırlanışını an latan b ir şiirdir. L andor o egzotik m a n zu m trajedilerini ve b aşka y erlere ait g ö rü n e n epik­ lerini en tem el so ru -b ö y le si biçim ler ta rih in b u an ın d a değer­ siz d en b aşk a n e o la b ilir? - k o n u s u n d a şövalye kayıtsızlığıyla yazarken, The Prelude k en d i ân ın ın estetik ve ideolojik belirsiz­ likleriyle k ıv ran ır d u ru r. Şiire kim i m anevi ve tarihsel olanak­ lar, biçim sel ideolo jisin in san sü rlem ek z o ru n d a bıraktığı kim i g ü çler ve değerlerin hayaleti m usallat o lur; şiirin anlam o y u n u ­ n u n en verim li o ld uğ u yer, işte kendisiyle böyle k ö k ten biçim ­ de çatışm a içinde olm asının yarattığı gediklerdir. Bir L andor’ın, bir Lam b’in y ap ıtın ın b u tü r olanaklara erişim d en b ü y ü k ölçü­ de yok su n olm ası, geri dön ü lm ez biçim de k en d ilerin i önem siz k o n u m u n a iter. Ö yleyse, edebi değere ilişkin “a h la k ç ıltk ”ı, y an i bir yapıtın niteliği s o ru n u n u , yapıtın gerçekleşm e k o şu lla n so runuyla b ir­ leştirm ey i re d d e tm e k gerek. İn san lar y aln ızca k ü ltü rle yaşa­ maz: b u n d a n çok uzaktırlar. Am a, aslında, tarihsel m ateryaliz­ m in id diası öyle yaşayacaklandır. M addi k ıtlık tan b ir kez k u r­ tu ld u k ta n , e m e k te n ö zg ü rle ştik te n s o n ra , k arşılık lı anlam lan n ın o y u n u içinde yaşayacaklar, sü rek li b ir “ö z g ü rlü k ” aşımı içinde h a re k e t edecekler. Bu sü re ç le , ö n cek i to p lu m ların ya­ şam k o şu lla n n ı sü rd ü rm e k için y ararlan d ık tan anlam ve değer göstergeleri, hiç k u şk u su z, ö nem lerini koruyacak. Yine de şa­ yet M arksizm estetik değer k o n u su n d a su sk u n lu ğ u n u sürd ü rdüyse, b u tü r b ir söylem i tam anlam ıyla olanaklı kılacak m ad­ di koşullar h en ü z b ulunm adığı için olabilir pekâlâ bu. “A hlak” için de geçerli aynısı: “A hlaksal o lan ” k o n u su n d a M arksizm in söyleyecek çok az şeyi varsa, b u sa p m a n ın n e d e n le rin d e n bi­ 215


ri,-ah lak k en d ileri için ah lakçılık tan ibaret olan birileriyle ah ­ laksal b ir tartışm aya girilem eyeceğidir. Burada söz k o n u su olan şey, bu kategorilere farklı bir içerik aşılam ak değil, kategorile­ rin kendisini d ö n ü ştü rm e k tir; bu da basit bir irade ham lesiyle yapılam az. “E stetik ” hiç m ücadele edilm eden b u rju v a estetik­ çilerine teslim edilm eyecek k ad ar değerli, aynı zam anda o ld u ­ ğu gibi sahiplenilem eyecek k ad ar o ideolojiye bulaşm ıştır. H er iki terim in d oğ ru an lam ına yaklaşan b ir şey, belki de, “a h lak ” ve “estetik ”te n söz etm eye yanaşm ayanların o geçici, stratejik s u s k u n lu k la n n d a dile getirilm iştir.

216


Terry eagleton eleştiri ve ideoloji  
Terry eagleton eleştiri ve ideoloji  
Advertisement