Page 1


Şevket Süreyya Aydemir

4. Baskı

REMZİ ANKARA CADDESİ,

KİTABEYİ 93 -

İ S T A N B U L


«Bir adam vardı. Suyu arıyordu. Top­ rağı üç kulaç, beş kulaç kazdı. Suyu bulamadı. On kulaç, on beş kulaç kazdı. Gene suyu bulamadı. Sonra yerin derinliklerinde kara kaya tabakalarına rastladı. Yeis'e düştü, gü­ cü sona erdi ve Suyu bulmaktan ümi­ dini kesti. «Fakat bir ses ona: — Daha derinlere in, daha derinlere! dedi. Daha derinlere indi ve suyu buldu.» Rama Krişma


Ç o c u k l u ğ u ma B e l ki

h e n üz

h e r h a l de bir

iz

ç ok

bir

k e n ar

bir

D ü n y a ya

bu

s ı r t l ar

de

y ü r ü y o r d u m.

h a t ı r a m da

y a n g ın

i ç i n de

b u n d an

g ö z l e r i mi

F a k at

d a ha

e s ki

a ç m ı ş,

h a­

g i b i y i m . ..

ş e h r i n de

d o ğ d um

Bu

ü z e r i n de

y a n g ı n d ı r.

B e l ki

b a ş l a m ış

s ı n ır

bir

Ç ü n kü

m a h a l l e s i n d e y di .

r an

h a t ı r am

k u c a k t a y d ı m.

y a n g ı n la

B en

ilk

k ü ç ü k t ü m.

y o k t u r.

y a ta

a it

( 1 ).

E v i m iz

m a h a l l e d e n,

k ü ç ük

bir

k öy

bu

ş e h r in

ş e h r in

d o ğ u s u nu

g ö r ü n ü y o r d u.

Y a n g ın

en s a­ bu

k ö y d e y d i. A k ş am S o n ra

ç ö k ü y o r d u.

bu

k a r a n l ık

d u m an

b a ş l a y ıp

z ı l l ı k,

ufka Y a ş ım

b i l ir

ki

ve bu

da

B ir

a s ır

a c a y i p, B e n im

c a k t ı.

ilk

O

b i r b i r i ne

y ı l ma

Y e ni

ç ı r p ı ş l a r ım

k a d e r i mi

n i c e l e r i ni i ç i n de

r a s t l a m ış

d e ğ er

k a p l a d ı. N i h a y et

v u r an

k a ra

kı —

D e ne —

g e ç t i.

( 2 ).

Z a t en

o

bir

a s ra

bir

asıl

g ö r d ü m.

m u a m m a lı

y i r m i n ci da

o n u n la

k a r ı ş t ı.

g ö k l e re

k a n l ı,

e r i y o r d u.

d a l g a l a rı

ç ö k t ü.

k ı z ı l l ı ğı

y ı l l ar

y a ş a n m a ya k a n at

a l e v l er

y a n g ı n l a r ın

h a rp

s o na

şu

D e m ek

c u k l a rı

bir

d u m an

ü s t ü ne

o n l a r ın

d e ğ i l d i.

ö n ce

k o y u l a ş ı n c a,

k ö y ün

ç o c u k l u ğ u m,

b e y d i.

a s ır

d o ğ m ak

y ı l l ar ge —

ü z e r e y d i.

a s ı r. y i r m i n ci

p a y l a ş a c a k t ı m.

a s ı r la

O n un

b a ş l a y a—

b ü t ün

ço—

p a y ı ma

dü—

o l a r a k,

ka—

gibi...

B en ş e n i,

g e ce

i l e r l e d i k çe

y ı l l a rı

Şu

d a l g a l a r ı y le da

y e r l e ş ti

D o ğ u ş um s ü k ûn

U f ku

de

o n un

a s r ı m ı z ın y üz

(1 )

E d i r n. e

( 2)

1 8 97

b ü y ük

m i l y o n l a r ca

m a c e r a s ı n d an

a d s ız

T ü r k - Y u n an h a r b i .

k e n di

ç o c u k l a r ı n d an

b i ri


SUYU

10

derin

önüme

rinde

kendi İşte

serdiği

size

birini,

bu o

ADAM

milyonlarca

aîmyazıma

şimdi

yelerinden

yüz

ARAYAN

göre

küçük

yollardan

biri

üze —

küçük

hikâ —

yaşadım.

kitapta, sayısız

asrımızın

o

adsızlardan

sayısız

biri

olarak

anlatmaya

çalışacağım.

Hayata celerini

onunla

de

yangın

da,

lerce,

o

zamanki

Avrupa

gibi

ciler,

komiteciler

litikacı çok

bizim

sınır

bir

sonra

kaza

-Avrupa

nice

eseri

ve

ni —

değildi.

Bu

saran

yük­

Türkiye'sini

biriydi.

*

Türkiye'sinde, şehrimiz

kaynaşıp

çeteciler...

gibi,

bütün

yangınlardan

olduğu

açtığım yangın,

yangınlar

zamanlar

binlerce

O

gözlerimi

gördüğüm

yani

Edirne'nin

bütün

Rumeli'nde

etrafında

duruyorlardı.

Yarı

Rum

çetecileri,

Bulgar

zaman

köyleri,

çiftlikleri

da,

çete —

haydut,

yarı

po —

çetecileri

ve

daha

Bulgarlar... Bunlar

manları,

zaman ağılları

kınlar,

ateşe

çarpışmalar

Hele tasında

bizim

olurdu.

kenar

yaşardı.

verirlerdi.

Şehir

Dağa

Hatta

şehre

mahalle,

bu

zaten

ordu

bir

basarlardı.

adam

Har—

kaldırırlardı.

kadar

Bas—

sokulurlardı.

karışıklığın,

korkunun

merkeziydi.

Bir

or—

ordugâh

halindeydi. Uzaktan sesleri

bir

oyunlarımızı Kapılarını ma

sakin

lardı.

kilitlerdi. görünen iğri

selâmlaşırlar, kapılardan

o

kalabalık Belki

kızıl bir o

veya

O

saatlarda

sokaklarda

evlerinin

kapılarına

evlerine

derinliklerinde

cenaze zaman

da

yerden hemen

çocuklarını işlerinden

hakikatte

büğrü

yangından

bir

sokakları

Kadınlar

erkekler,

yavaşça

Hafızamın

belirir

mahallenin

keserdik.

Dar,

leşen

duman

duyulursa

silâh Biz

evlerine dönen

dalgın

ve

birbirlerine varırlar,

birtakım boşalırdı.

alırlardı.

ve

bir

bakı —

düşünceli

olur—

rastlaşınca, gene

sessiz

sessiz

açılan

girerlerdi.

ilk

çocukluk

sonra,

hatıram

hatırlayabildiğim-

olarak ilk

yer—

manzara

karışıklığıdır. kucaktaydım.

Belki

yürüyordum.

Bu

ka-


SUYU

rışıklığm dir.

hafızamda

Bütün

çenin larla

ortasında menekşe

gibi

örten

nın

küpe

Burası

arasında avlu

havuz

çiçekli

bir yeri

saksı

koyu

ve

bir

olan

Sularına

dökülürdü.

çevresine

çiçeklerinin

ve

renkli

vardı.

saçları

konak bahçesiydi.

bahçeleriyle

konak

vardı.

geniş

çok

11

mor

Üstünü saksı

titreşik

bahçe— bu

bah —

salkım¬ bir

kubbe

dizilen

karanfil,

gölgeleri,

suları—

vururdu.

bir

yeşil

bir

ağaçlarla,

aynasına

niş,

büyük

ADAM

dekoru,

çağımda

güllerinin

ulu

sardunya,

kalan

-çocukluk

ARAYAN

Bu

açılırdı.

asıl

Konağın sokağı

atlarının,

arabalarının,

avluya

kanatlı,

çift

Rumeli

kademe

sınırlayan hareket

geniş

Türkçesinde

bu

kademe

yüksek

edebildiği

yüksek

büyük

ge—

duvarlar

sokak

kapılara

bir

kapıla—

Porta'lar

denilirdi. Bir da şık bir

gün

bu

polislerin, bir

kalabalık

tabut

ne

herhalde

yazılar,

beni,

Bu

konak,

sız

toprakları

gar

köyleri

lunundu.

kısmı,

Onun İşin

kalan

ondan

halk

Dağa :ster.

Bey

piyadeler, sınırlar

Çiftliğin

gece

süvariler,

arasındaki pusular

hâlâ

bey

hükümete

beyin

dayanır. topçular

yerlerde

kurulur.

işe

Dayananlar

Babam dışında

uçsuz

tek

ve

Bul—

yetişkin göre

oğ-

bu

birini

bucak—

sınırlarında

dinlediğime

y a n ı n d a ve

köy—

basmış—

o

zamandan

durur. büyük

karışırlar. bir

yu—

kaçırdı...

konağıydı.

bir

kurtuluş

Jandarmalardan

âdeta

Arap

kaçırmışlardı. o

eşkıya

bir

üzerinde

içine

çiftliklerinden

söylenir

için

üstü— üzerinde

Edirne'nin

beyin

oğlunu

Rumeli'nin

şarkılarında kaldırılan

bu

üstünde

şey,

sırada ve

çiftlikleri,

hikâyelerini

uyuyan

sonrası,

o

topraklarında,

Cenaze

bir

çiftlikte

tam

Konağın

büyük

başlar

örtünün

serilen

beyin

Araların— karmakarı —

kalan

Bu

İşte

Bu

uzanan

çeşitli

ve

en zengin beyinin

bakardı.

vardı.

önde

gölgeliğe kaptı.

Edirne'nin

açıldı.

kaynaştığı

hafızamda

örtüdür.

vardı.

üstünden

bulunuyordu.

bir

bir

başındaki

kadar

kadar

En

tabuttan

yeşil

Sonradan

lülerden lardı.

doluverdi. Bu

bahçesine

sınırlarına

ardına

jandarmaların

nakışlar

havuz hasırın

konağın

bulgar

sılır,

avluya

siyahımsı

varlandığım

bu

birden

taşınıyordu.

serilen

halayık

kapılar askerlerin,

savaş

Talıçtan

başka

Edirne başlar. geçirilir.

parası askerler,

kalesi

ile

Köyler

ba—

Ama,

ne


SUYU

12

var

ki.

sonunda

lunur.

Konağa

Yalnız ca

rice

kumral

güler

ki

Beni,

de

Fakat

beklediği

gözlerimin

mış.

O

ve

öldükten

aşağıya

galiba

yerine

olacak

beni

bu

olarak

bu—

sonra

doğru

sarkan

olacak

bana

siv—

uzunca

evlendirmiş,

kadar

vakit

kal—

şımartırmış.

«Çakır»

konakta

Bu

biraz

onu

sever,

yıllar—

çalkandı.

galiba

babası

çocuğu

çocuğu

sonra

onun

çağında

renginden

değil,

türküleriyle

çizgiler, biraz

ölü

cenazesiydi.

günlerimde

kalan

yüzlü

içinde

onun

hikâyeleri,

delikanlılık

götürmüştü.

mamıştı.

ADAM

hendeğin

çocukluk

ölümün

O

bir

cenaze,

hafızamda

bıyıklarıdır. hacca

ilk

bu

beyden

oğlu

getirilen

benim

memleket

genç

beyin

ARAYAN

hep

diye

Çakır

Bel—

ad

tak—

diye

çağı—

rırlardı. Bu çası

genç

hâlâ

rilir.

bey

için

Hayatına

lambalarının

şucunda

ağladığından

Hacı

Nuri

Babasına

bey,

rinden

kavgasıymış. her

Fakat

tarafta

ölümü

ise

Çare

adını

onun

sebep

ayaktaydı. Rumeli'de,

Türkünün olmadı

birkaç

bey

sızan

kanlardan,

yâreye»

ölümüne

kadar

konağına

olmuş.

olursa

Savaş

devam

cins

olsun,

aslı

köylüle—

bir

çeteler,

ediyordu.

ölümlerin

Bu

ne

biter. Dertli

kapandı.

Bulgar

İşin

yazık

diye

takmışlar.

mal

ba-

«Pek

sonra

yaşayan

geti—

babasının

sonu, bu

par—

dile

ölümden

ne

bu

genç

annesinin ,

toprağında

hayatına

türkünün

vücudundan

bulan

bu

sonra

ölümü,

birçoğunun

bir

türküsünde,

bahsedilir.

ondan

beyin

düzdüğü

halk

parladığmdan,

Beye.

«Dertli»

Mustafa Nuri

Bu

doymadığından,

çiftliğinin

oldu

halkın

hatırımdadır.

toprak

komiteler, genç

birincisi,

beyin ne

de

sonuncusuydu.

Bizim kışın

çamurla

kanmcaya lerdi.

Bu

kerpiçten bir

kerpiç

varlarının tülmüş

kenar

mahallemiz,

örtülü

kadar duvarlar yapılmış duvar

olan

daracık bahçe

ya

çalılarla

olurdu.

başka

kırık bir

mahalleydi. bir

duvarları

olan

bu

sayılı de

Yazın

çıkmazın

arasında

çitlenirdi, Bizim

dökük ev,

bir

sokaklar,

alçak

çevirmiş

üzerine,

basık

yahut

içinde

kıvrılır da

bahçesinin

evlerden

biriydi.

kara,

mahallede

yerli

yoktu.

tı-

gider—

moloz

evimiz,

olsa,

toz,

veya

etrafını

Hele

du—

kiremit

ör—


SUYU

Beyaz ve

murla

tek

bahçeler

içinde

yosunlaşmış

hut

ot-saz

dan bir

badanalı,

ağaçlık

biriydi.

İki vardı.

beleri'

buçuk

evimizde

herkesinkinden yahut

büyük

anamla dik.

ben Yaz

biri,

şehrin

yerlere kesip

beklerinin

korkusu Hele

ben yaz

âdeta

süslerdik.

gözlerimizle

gelin

tellendiği

anamla

beraber

bayram

Bizim

Basık

eski çim

takip

yetiştirir—

serdiğimiz

en

zevkli

hasırın

vazifelerim—

saraylarının

kurulmuş

toprağıyle

be—

çiçek

tutturmaya

bir

peştemalla

gö—

çalışmaktı.

sırtıma

vurur—

tutmaması,

sarar—

girerdi. bir

cins

ederdik.

gün,

çiçekler

keseklerinin

içinde

etrafında çevresinde,

avlumuzun

ve

bi—

kuyusu

renk

keseklerini sulamak

ve

onu

zambak çiçek

vardı

Nihayet baştan

ki,

onun

açmasını, ilk

aşağı

anamla

çiçekleri gelin

be—

teileriyle

âdetti.

telleri

her

günün

kış

bir

akşamı,

kapıda

tarafa

saklanırdı.

babamı

karşılardık.

O

yolda akşam,

Çiçeğin

beklerdim. bizim

ev

açılıp Yahut

için

bir

olurdu...

mahallede

toplanırlardı. tılarında

bir

kulü—

ağaçları

kenarından,

tomurcuklanıp

açtığı

karanlık

doğrusu

baktığı

taşlığa

Edirne

rüyalarıma

yetişmesini,

Bu

Bu da

gece

dudaklarını

renk bu

eski

Bu

toprak,

taşlığın

ilerleyince

kadar

çiçeklerimizin

büyümesini,

yaz,

çim

getirirdim.

bunlar —

avlumuzun

avlumuzun

çayırlığın

dizerek

taşıyabildiğim Eve

ması

bir

gibi

için,

gölgelediği

biraz

çıkardığım etrafına

Bunları dum.

her

dışından,

yakın

Ya—

de

daha

varlıkmış

sevdiği

yemeğimizi

Yaşım

yağ—

olurdu.

bizimkiydi.

ağacının

bahar,

yerdik.

olduğu raber

her

içerlek,

küçük

ya

evimiz

evleri,

Küçük

dut

örtülmüş

de

kutsal

çiçekleri

akşamları

üstünde den

büyüğü

güzeldi. bir

bir

hep

Damlar,

Bizim

mahallenin

birer

herkes

kulübeler,

kiremitlerle

odacığı,

en

13

evcikler,

kaplanırdı.

Bu

ağaçlara

ADAM

kaybolmuşlardı.

taşlarla,

arasında

Babam zim

katlı

demetleriyle

mutfağı

ARAYAN

çete,

komşu

Mahallenin komite

odacıklar

kadınlar

bütün

hikâyeleri

gündüz

her

gece

evlerinde,

küçük

bir

bütün

başka

gece

evde

toplan—

anlatılırdı. pencerelerden

ışık

alırdı.


14

SUYU

Geceleri

pencerelere

rarmış

patiska

çalarıyle men

lim

örüp

Daha

artıklarıyle

ve

parçalı sandalye

tu:

Öyle

rüp bu

olduğu

evlerde

kaplı

gibi

ki,

kaplı

gibi,

şeyler

beni

yer

minderleri

hasır

sandalyeye

oturtarak

büyük

maceram,

mahalle

kalandı •

durdu:

İskemleye

Evlerimizin,

kırmızı

birer

Üzüm

Öyle

kış

ki

içinde mış,

biraz

geceleri

kurumuş,

tabure

sının

bir

üzerine

zına-bakır

maşrapa

Misafir

çilirdi.

Kadınların

bulup Biz

duran rak,

ması,

bir

bu

kümeleri

gün

ne

duk.

Ama,

kovalar,

kadarı bu

bilgiçleri

yok­ götü —

zaman,

benim

olurdu.

günlerce

serin

çanak

veya

toz

su

mısır

çal—

salkımları,

Raflara

ve

bir

bu

tabakası

asılırdı.

bakır

sahan

üzümler

karar—

kaplamış

boyalı bir

kabaklar

yerlere

olurdu.

tahtadan

çiviye

testisi,

bir

asılırdı.

daima

bir

başlayınca

çete, her

korkunç,

kenar

mahalle

arasında, bu

köprünün

Ağ-

oda

kapı—

küçük

dedi­

doğru,

giderlerdi.

bu

hikâyelerine hikâyelerin

esrarlı

anlatılanları

dinlerdik.

Bir

atılması,

başka

hikâyeleri

ne

kadarı

bu

hikâyeler

odacıklarmı dizlerine

korkulu gün

bir bir

gözler,

gün

dol­

yapışa¬

köyün de

söylenirdi.

mübalâğalıdır hiç

ge­

yenile­

hikâyeler...

evlerinin

analarımızın

cephaneliklerin

rivayetler,

önce

komite

gece

Hepsi

bakışlarla

depoların,

ların

hemen

gömülerek

donuklaşan

verilen

en

söylerlerdi.

eteklerine

tikçe

ev¬ masa

diye...

duvarda

bir

evinde

bir

ki—

dükkânına

arasında

ortada

toplanmaya

Sonra

çocuklar,

kadın

bir

Veya

geçirilmiş

kadınlar

yapılırdı.

.kaim

Bazı

hiç

zaman,

lambası,

veya

dururdu.

kodular

rini

gaz

he­ kır­

Ama,

çektikleri

kuytu toprak

bez

dizilirdi.

duvarlarında

getirildiği

konurdu.

kenarında

••'

bir

üzerlerini

Beşnumara

dişimi

hevenkleşmiş

ortaya

par-

olurdu.

berber

çocukları

oturdum

hevenkleri

üzüm

basma,

da

bir

odalarımızın

dizileri

dizilirdi:

yastıklar

şehirde

kilim

mahallenin

kadınlarının,

mahallemizin

gün

sa­

parçalardı.

diplerinde

bizim

bir

büzülea,

hasır,

bizim

göçmen

alacalı

ot

iple

Yerler

duvar

küçük

bezlerle

bir

parçaları,

dokudukları

hallice

gergin

çekilirdi.

kilim

evlerinde

pıntılardan ••'

Bu

ADAM

kenarları

perdecikler

örtülürdü.

bütün

lerde

üst

ARAYAN

git¬ basıl¬ ateşe Bun¬

düşünemiyor-

tükenmeden

birbirini


SUYU

Anlatılanlara nebilirdi. önce

güzel

sesli

ve

başları

si

duyulunca

çeteci,

bir

gün

bir

namaza

biraz

harap

Halbuki

oldu.

derviş

her

yerde

mescidinde

sabah

okuyordu.

Cemaat

Güzel

her

görü¬

ezanından sıra

sıra

müezzinin

derviş

de

bir

bomba

se¬

Kur'anım

karıştı. altından

yaralananlar

arasında

kıyafette

Sonra

sesli

cemaate rahlenin

Ölenler,

bunların

ve

dinliyorlardı.

koydu, bu

15

köy

duruldu.

sonra

ADAM-

Kur'an

Kur'anı

rahlesine

Fakat

bir

derviş

önlerinde

kapayarak

Mescit

göre

Meselâ

ARAYAN

yoktu.

üst

O

üste

kaçmıştı.

patladı. yığıldılar.

O

bir

çe¬

teciydi... Gece

ilerledikçe

da

yorulan

la,

derviş,

gittikçe daha

ve

eşkıya

mahmurlaşırdı.

hikâyelerin camiler,

hayalleri

O

çocuklara

bu

yıkılan

zaman

gözdağı

baskısı atılan

birbirlerine

çocukların vermek

altın¬ tabyalar -

karışır,

gözler

uykularını

için

bir

sıra

açmak, nasihat¬

başlardı: -

lağın kü

papaz

doğrusu

ler

çocukların,

muhayyilelerinde;

Çouklar! içinde

o

bir

Evlâdım!

uzatma!

O

altının elinizi

Sonra

bir

almaya uzanıp

altına

gittiğiniz

bir

sana

çeteler

mutlaka bomba

yabancı

şeker

dinamittir.

zaman

almayacaksınız.

dokundurunca

sokaktan

Bak

şeker

su

görürseniz

O

Altına

çalanırsınız.

çeşmeye

altın

tuzaktır.

koymuşlardır.

-

Eğer

bir

geçer

getirdim,

bir

bomba

patlar,

par¬

sakın

elini

de:

derse

Ağzında

ya­

Çün¬

parçalanır,

havaya

uçarsın... Bu önce

nasihatler

uzadıkça,

korkudan

rulmaya tikçe

başlardı.

daha Fakat

rin, dı.

de

bu

melek

kıyafetinde

bir

Fakat

sonra

olurdu.

sakallar

da

rüyalarımda

bu

birbirine

biz

yahut

öylece uykuyla

dillerle

başında

altında

karışırdı.

kan Bazen

başlar¬

Sular

bazen

beni

birden

Çetele¬

saltanatı

Çeteci

git¬

kalırdık...

gitmezdi.

alevlenirdi.

kovalardı.

da yo¬

dizlerine

uyuya

rüyalarımızdaki

tatlı

çocukların

dalgınlaşmaya,

göğüslerine

yangınlar

meleğin

Onun

dinleyen gittikçe

sonra

çalışması

defa

birbirini

rırdı.

peyda

ve

baskınlar

giymiş

yıklar,

gömülür

hayallerimizin

Benim

onları

gözlerimiz

Analarımızın

fazla

komitelerin,

pusular,

pak

açılan

basar,

beyazlar

kucağına

kocaman

bir

çanağı

gözlerle

sert

de

rüyamda

çağı¬ kal¬ bu

kendim


16

SUYU

çeteci

olurdum.

küıcımı

gibi

kular

çocukluğumun her

verileni

gaziler,

anlaşılmadan, larlardı.

bey»

kâyelerini bir

küçük

uzun

anlamış

maya,

çalışırdı...

Bizim

mahalle

gibi

Bu

eğri

alçacık

arasında pek

penceresi evin ta

asker¬ hiç

biri do¬

fazla

saran

küçük

Mahallemizin ların

gece

üste

yığılarak

bahçeye

dinledikleri.

sokağa hiç

yahut

bazılarında kâğıtlar

sokaklarında

toplantılarında,

ev,

odalarının

kirli

alır

günlük

basık yahut

sar¬

kucağına

alır¬

elbiseleri

uyut¬

rüyalarımızı

ağarıp

açan

sokaklara

fırla¬

kışın

bile

diken

ve

çıkan

dol¬

gözlerini

tozlu,

bir

kanlı Anam,

avutmaya,

kiremit veya

doğru

hatırlarım.

çıkmaları, yazın

Zaten

evlerin

pencerelerin

yapıştırılmış

gün

çapraşık,

bir

ve

hi¬

komşular Rüyamda

aşağıya

toplantılarıyle sonra,

etmezdi.

Bu

kollarına

duyarlar,

Hiç

söylerlerdi..

yüzü

sadece

ölüm de

beni

çiftli¬

evde ve

Bazen

uyandığımı

üzerlerinde

kerpiç

takip

yoktu.

eli,

sahibinin

bizim

Bazen

yataklarından

sokaklar,

küçücük

çerçeveye

gece

Dar,

uzanırdı.

etrafını bu

kor—

gelişigüzel

hayat

uçları

de

beni

mücadelelerden

olurdu.

büğrü

türküsünü

ağlayarak

koşar,

çocuklarının bir

Onu

anlatırdı.

yüzünü,

Bazen

zaman

sokaklara.

tını,

çocuklahep

Voyvodalar,

beyin

görürdüm.

mahallemizde

kanlı

gece

acıklı

gülümserdi, O

Küçük

kumral

bıyıklarını

rüyamı

ler

Yahut

hücrelerine,

konak

görürdüm.

her

onun

tatlı

olurdu.

maları

beyi

hemen

ağızdan

Yüzüme

duran

bütün

esrarlı

çalıştığı

anarlardı.

anam

ince

kanlı

boş

birbirinden

babamın

genç

diye

beyin

kan,

de

ve

muhayyilem,

Komiteler,

dimağımın

hepsi

rüyamda,

öldürülen

«küçük

hep

boş

işleyen

örülürdü.

fakat

takardım.

Yerleşirlerdi.

Bazen ğinde

çağında, için

körpe

bombalar

savaşırdım...

o

almak

şehitler,

ADAM

kamalar,

düşmanlarla

mücadelelerle

ler,

dı.

Belime

çekerek

Hulâsa rmki

ARAYAN

çamurlu

bulunmayan sazdan

çit¬

çocuğunun evin

küçük

sokağa

haya¬ bakan

pencereleri

avluya cam

bakardı. yerine

her Hat¬

kaba

bir

bulunurdu. hayat,

tavanlı

biraz

küçük

rüyalarında

da,

çocuk¬

odacıklarda yaşadıkları

üst hikâ-


SUYU

yelerin

bir

devamı

galardan,

gibi

geçerdi.

baskınlardan,

Anam

beni

oyunların

ADAM

pek

hepsine

17

Oyunlarımız,

savaşlardan

sokakta

hemen

ARAYAN

daha

ziyade

kav¬

ibaretti.

başıboş

bırakmazdı.

karışmak

imkânını

Ama

ben

gene

de

bu bu¬

lurdum. Oyunlarımızın ları

gelirdi.

Bu

kelimeler

en

başında

Bunun

için

Rum,

gene,

önce

çetecilik,

kaptanlar,

Bulgar

komitecilik voyvodalar

çetecilerinin

oyun¬

seçilirdi.

reislerine

verilen

isimlerdir. Seçtiğimiz rinden, kaç

en

kola

kaptanlar, gözü

pek

ayırırlardı.

Oyuna

larını

kıvırarak

larına

benzetirlerdi.

voyvoda

gibi

Bulgarca

ze,

onları

bir

Benim

eşkıyalık

di.

Bu,

bir

şeydi.

bizi

eşkıyasının

bir¬

kenar¬ kalpak¬

kaptan,

Aralarında

üniformam,

boşalan

bir

bununla

güya

Petko Rumca,

numa

geçirirdim.

nim

fişekliklerim

rece

bütün

oyunda

bana

bir

şeyler

Nedense

bazen

ağzı

verdiğim

beni

bunları

kendimi

zaman,

Ama

bu

pek

için

toplar, Boy¬

Bunlar

be¬

bildiğim

sü¬

Bazen

bunları

seçilirlerdi.

eski dikiş

yapardım.

sulanırdı.

şa¬

evdej--

komşulara

sarardım.

fişekliklere,

daha

bizim

Ben

halkalar

al¬

olurdu.

çalıştırılan

de

verirdi.

belime

kaptan

Bazen da

makinesi üzerinde

dizip

çocuklarının,

hemen

seçmezlerdi.

bize,

Yahut Bu

dikiş

va¬

Ceplerimi¬

sıçrattığımız

sandığı

ipliğe

olurdu.

sokak

artanlardan

da

bir

tabanca

çocuklarınkinden

tek

gaz

bıçak-, takardık.

doldururduk.

gibi

diğer

bazen

makaraları

çapraz

at

mahallenin

yatırılmış

Anam

taşlar

onu

Sonra

pek

kuvvetlile¬

feslerinin

Yanko

parçaları

yerine

biriktirirdim.

cuklar

Bulgar

Bellerimize

tahta

çekip

Çünkü yan

başlardı.

bomba

değnek

tafatlıydı.

da

Rum,

en Bunlar

hemen

birbirlerini

çağırırlardı.

çubuklar,

kuşaklarımıza

diker,

güya

silâhlanma

görecek

tımıza

katılanlar,

Sonra

isimlerle

çocukların ayrılırlardı.

konuşuyorlardı.

Sonra zifesini

voyvodalar,

olanlarından

onlara

takan beni

ço¬ galiba

acar

görmü¬

tarafa

görün¬

yorlardı: Çetecilik meden etrafını

en

iyi

oyunlarında

bütün

mesele,

yerlerde,

sağlam

pusuları

çevirmekti.

en

Sonra

kaptan

işareti

karşı

kurmaktı. verince,

Düşmanın birden,

gü-


18

SUYU

rültülerle rak,

karışık

göğüs

zımdı.

Bunun

deklerden, dı.

bir

Güya

de

O

bir

ile

ticeler

her

gerçek

çetecilik

bitişik

pılanlarıydı.

Bunlar

beklenmedik

artık

bir

dı.

Bütün

birbirine cak

kanlı

çen

gibi

bir

Müslüman

başlardı.

vaşçıları müş

vardı.

geniş

bir

veya

Bulgar

tanınmış

sürerlerdi.

Hıristiyan mahallesine,

Bu

kavgay­

asırlardan

beri

ilerde

da

çocuğuna

dayak gözü

âdeta

toplarlardı.

Şehir

mezarlıkları kendi

yahut

elebaşıları,

etraflarına

ve

bir

ola­

mahallesinden

tutulması,

takım

kendi

ya­

geçerdi.

hazırlığıydı.

Hıristiyan

da

gibi

duyulurdu.

fakat

takım

Müslüman

ne şaka¬

mahallenin

arasında

mahallelerinin,

savaşa

Taş­

bu

arasında

kendi

seğirtirler

arkasını

tebası,

taşa

bizim

Derhal

çocukları

küçük

Rum

tarafın

zaman,

bu ta­ için­

Lâkin

muharebesi

Bunlar

çocuklarını

narına

giren

başlardı.

mahalleler

devletin ırkların

ya

ter

çocukları.arasında

patlardı.

çocuğunun

İki

çete

Sınır

aynı

kavgalar,

mahallesine

sıyle

bir

hesaplaşmaların

Bu

man

raf

bunlar

kaynaşmayan

bu

düzeltilirdi.

O

mahalle

zamanda

değildi.

de

veya kan

gö­

karışırdı.

Bazen şu

oyuncular

heyecanlısı,

Hıristiyan

bir

oyun

yayıldığı

dönerdi... en

gerçek

mahalle­

kuvvetler

kenarları

tartışması

kavgalara

Kova-

olurdu.

uyuşulamazdı.

oyunlarının

çocuklarıyle,

Hiç

zaman

hare­

oyun,

bütün

oyunun

kendi

gerekirdi. Bazen

yeni

edilenler

Feslerin

zaman

mahalleye

Nihayet

zaman,

ve

öbür

esir

o

olurdu.

taraftan

kurtarılırdı.

atılır

oyunlar Bu

iki

hen­

faydalandır­

çocuğun etmesi

sürdüğü

lâ­

Çitlerden,

olamazsa,

her

tayin

çullana­

kazanmak

dallarından,

muvaffak

savaşın

oyuna

bittiği

üzerinde

dan

uzun

toplanırlardı.

değnekler

ağaç

ile

üzerine

zaferi

vurulurdu.

kovalaşmada

yaralananlar,

araya

baş

zekâsı

çetesi

sonra

baskın

başlayan

baskınla

yenmesi bir

lar,

Bu

zaman

ölenler,

rafın

rağmen

kendi

ucunda

esirler,

tedbire

çarpışmaların

rülürdü.

düşman

arkalarından,

da

ADAM

çarpışmadan

her

başlardı.

biraz

laşmamn, nin

için

bunlara

kovalaşma

şiddetle

bir

duvar

Fakat

ketini

bir

göğüse

ARAYAN

vardı.

mezarlığına

atılmapek

talim Şehrin

kenarındaki

ge—

Müslü­

sa­ gör­ ke­

sırtlarda

Her

iki

vermeye

ta­ ça­

lışırdı. İlk

iş,

yollara

hâkim

noktaları

tutmaktı.

Buralara

taşlar


SUYU

yığarak, ler

sipercikler

yerlerini

gaları

rını

Allah!

Yer

Allah!

uzun,

üzerine ve

Nöbetçiler,

çıkarılırdı.

hatta

yerleştirenler

19

toplanırdık.

atanlar,

yapanlar, istihkâmlar

toplar

ADAM

Keşif k o l l a r ı

Nâra

taklidi

siperler,

taklit

hazırlayarak

alırlardı.

başlardı.

borazan

ARAYAN

diye

yuvarlak

yatırarak,

Bom!

öncü­

yer

taş

bağıranlar,

mezar

taşla¬

düşmana

Bom!

kav­

diye

doğru

patlatanlar

olurdu. Kendi hepimiz da

aramızdaki

güya

birtakım

halleler Hep

Eğer

bu

iki

başlardı.

Hele

Hatta lerine şen

bir

kendi birkaç

artık

ilerleyen

mahallelerine silâh

mahalleleri, Sanki

sabaha iki

O

hesaplaşmaya,

da

beklenmedik

kavga

başlardı.

göğüse

imdat

ayırmaya

sıyrılmış,

bir

yetişirdi.

gelenler

kafalar

akşam

karanlığı her

hem

silâh

nasıl

bir

duyu¬

koşmazlarsa, Taş¬

boğuşma O

zaman

de

birbir¬

olurdu.

gece,

kadar

t a r a f da,

ma¬

evlerinden

mezarlıklara

Göğüs

sürüklerken,

patlamıştı.

bu

konuşurduk.

bağırırdık.

sert

kavgayı

Bıçaklar

Türkçe

çocukların

tarafa

zor

defasında,

girmişlerdi. polisler,

iki

çok

dururken,

yalnız

savrulurdu.

uzarsa

ayırmak

bağrışıp

erkekleri

arasında

Sopalar

kavgacıları

nedense ağzımız¬

diye

büyük

kadınları,

söğüşmeler

yağardı.

her gibi

biz,

Hücum!»

çarpışmalar

tarafın

oyunlarında,

konuşuyormuşuz

kelimelerle

kavgalarda

Allah!

bâğrışmalar, lar

millî

baskını

Bulgarca

anlaşılmaz

arası

«Allah!

lup,

çete

Rumca,

yarılmıştı. içinde,

nasılsa

sağdan

Müslüman,

seslerinden

olsa

ergeç

bir

kıvılcımla,

Yeti¬ tarafları

hem

inledi

soldan

Hıristiyan

durdu...

girişecekleri

son,

kesin

şimdiden

başla¬

Kırım'dan

Dob-

mışlardı.

Bizim zuca'dan, içinde yüz

mahallemiz Tuna

kopup

yıldan

sınırlarla

beri

bir g ö ç m e n

kıyılarından, gelen

göçmen

hemen

beraber

adım

daima adım

mahallesiydi.

zaman

zaman

sellerinin yenilen

harpler,

artıkları, ordular,

çekilerek

yüz daima

buralara

katliamlar elli,

iki

gerileyen

kadar

sürül¬

müşlerdi. Bir

zaman

bir

imparatorluğun,

o

geniş

Osmanlı

devletinin


20

SUYU

başşehri

olan

kenarım

Edirne,

çeviren

sıralanıyordu.

Eski

görülen

ufkunda

uzanıp

ralarda

denizine,

Bizim

her

vardı.

hallenin

tiği

ağır

ise,

şehrin

Doğudan

gün

Batıya

döşek

arabalara

Bu

perişan ve

tihlerin

geri

ötede

dönen

Şahin

atlar

şimdi

her

arabalarla,

Zaten

üstünde

yakın

olurdu.

O

ülkelere,

terdikleri Kenar -

sesler

bir

gö¬ hi¬ ma¬

yuvaları¬

sonra,

iri

istilâ

zahire,

öküzlerin

çek¬

Kadınlarla

ço¬

ordularının

köy,

şehir,

Balkanlar'da.

kale

giden

bakraçlar

bir

kuran

ki

ataların

egemenliğin taşıyorlardı.

sınırlardan

bu,

eski

fa¬

bu

Tuna'ya

ve

daha

çocukla¬ bu

ellerinde

gıcırtılı

kalan

geçmekle, çayırlığa

dönenlerin

saflarını

bu

sarkan

bu

,

yana

çeviren

vaktiyle,

toplandıkları,

muhacir

çökmesi

dedelerinin

ötelere

düzdükleri

bir uzak

yayılmak

için

geçitlerini

gös¬

meydanlardı. mahallemizin

Çocuklar!

koşardık.

gelenler

dökülürlerdi.

mahallemizi

Balkanlar'a,

çıkarken

ayrı

göçmenlerle

alabilirse

torbalar,

doğru

olan

çayırlar

yerden

ait

yeni

Avrupa'ya

süren

geriye

kenar

neh¬

artıklarıydı.

asırlarca

kafilelerinin

eski yerleşip,

tarafından

artıklarını

bir

bindirilirdi.

kafileler,

daha

başka

bıraktıktan

ne

hük¬

mahal¬

yatıyordu...

bir

yeni

Hint

kadar

tutmuş

yerlere

Bu

yerlerde

yollara

üstüne

biri

sızan

artardı.

atarlar,

yüklerin

her

namına

yüz

bu¬

içine,

kenar

kenarında

göçtüğü

ötesinden

doğdukları

bizim

kurumaya

konup

zamanlar,

İran

Habeşistan'a

harabeleri,

yeşillik

geçtikçe

olduğu

Almanya'dan

şimdi

Sınırların

Tuna'da

diye

Şehrin

istihkâmlar

sınırları,

üzerinde

başşehir

mahallemizin,

yorgan

bu

saray

kucakladığı

topraklarını kaçak,

yola

kalesiydi.

tabyalar,

yeni

Ukrayna'dan

ailesinin,

halkı

kap

hazin

sınır

yer

dağlar

devlete

karşısında, ile

göçmen

gelen

rı,

bir

yer

yarısına;

padişahların

kolu

cuklar

.bir

dünyanın

hemen

iki

nı,

alçak

Podolya'dan, olan

lemizin

kâyesi

artık

tepelerde

imparatorluğun

Edirne

oturup

metmiş

çüp

ADAM

gidiyordu.

Halbuki,

rin

şimdi

bağlık

kuzey

ARAYAN

dolaşırdı. Bu

sokaklarında

Muhacirler

çayırlık,

Mahallenin belki

zaman

zaman:

gelmiş!

yüz,

çocukları yüz

elli

hep yıldan

birden beri

çayırlığa

göçmenler


SUYU

için

bir

konak

yeri

ARAYAN

olmuştu.

mandalar

ADAM

Burada

lirdi.

Öküzler,

bunların

araba

kanatlarına

tutturulmuş

cıklar

kurulurdu.

Yataklar

21

arabalar etrafına

halka

kilimlerden,

serilirdi.

halka

çökerlerdi.

dizi­ Uçları

çarşaflardan

Ateşlerde

oda-

tencereler

kay­

nardı. Yeni nin

gelen

göçmenlerin

küçükleri

ni

arasında

gelenlerin

söyledikleri

işitmiş

olurduk.

lar

bulunurdu.

da

dan

Onların

konakladıkları Yeni

mete

gelen

baş

yakın

lerdi.

Ondan yerlere

Arta

halleyi

yahut

taşınırdı.

Sonra

örtülü

O

birkaç

Onun

evin

de

da

gün

avlunun

çit

kulübe

geçmeden

dumanı

çocukları

bir

hatta

mahalle

ma­

kara

saz

çalı,

demetleri

ortasına,

üstü

yaparlardı.

mahallede

mahallenin

kıs­

düzülür-

yerleşerek

kırlardan

bataklıklardan

çevrilen

hemsoruş-

Bir

yollara

ucuna

için,

hükü¬

gelen

başlardı.

yeniden bir

3-erleşme

kerpiç,

on­

kasabaları

çözülüşü

kısmı

dikeni, çitle

bir

daha

tüterdi.

şırdı.

Bu

etrafı

küçük

Böylelikle

Bir

kimisi eski

köyleri,

mahallenin

güvem

çıkan­ oralar­

Şimdi

gün,

kahvelerde,

kafilenin

kenar

önce

komşu vaktiyle

geçmişti.

ertesi

yerleştikleri

genişletirlerdi.

sazla

hanlarda,

sonra

hemşeri,

ye­

daha

konaklamışlardı.

hemen

dağılırdı.

kalanlar

böğürtlen,

baca

kimisi

mahalle­

Çünkü

biz

ailelerimiz

yollardan

çayırda

dağıldıkları,

tururlardı.

de

geçtiği

bu

kenar

başlardı.

isimlerini

onlarla

bizim

göçmenlerin,

vurur,

şerilerinin

köy

aramızda

Çünkü

bizim

arkadaşlık

kasaba,

Hattâ

kopmuştu.

ların

çocuklarıyle

hemen

yeni

bir

dumanlarına

çocuklarının

karı­

aralarına

gi­

rerlerdi.

Ben

de

kıyılarında ça

basitti.

halde,

bir

göçmen

başlar, Fakat

babamın

bu işin

çocuğuydum.

kenar

üzerinden,

gönlünde

Bu

mahallede

bu

o

göçün

biterdi.

zaman

hatıra

hikâyesi Hikâye

otuz jul

hâlâ

kadar

tazeliğini

Tuna olduk­ geçtiği

muhafaza

ederdi: O çince, bam

tarihten

otuz

Deli

Orman

kalabalık

bir

yıl da

kadar

evvel,

sarsılmıştı.

ailenin

çocuğu

Biz

1877'de, Deli

imiş.

Ruslar

Tuna'yı

Ormandanmışız. Bu

aile,

gece

ge­ Ba­

kapılar


22

SUYU

kapanınca, te

etrafı

yaşıyormuş.

etrafına hın

inekler,

kazlar,

babamın

kırk

kişiyi

hiç

göç

gibi

Saba­ öküzler,

geniş

çavuşlar,

top­

kolay

olmuş.

hikâyeyi

kesilirken

kıvırarak,

bize

kendini

zaman,

ihtiyar

anasın­ izleri

Onun

ve

ile

bütün

bırakmışlar.

bu

bir

buraya

teşkilât

köy­

bağlandığımız

Balkanların daha

bir

bölgenin

Meselâ

Kilisede

babaları

bölgesinde,

çıkınca,

karıştı.

peyda

geçidinde

gelmeden,

çanlar

derhal

olmuş.

aile­

ailelerden

köyde

çalınmış.

meydana

İsyancılar

bayraklarını

Ön¬ çıkmış.

önce

çekmişler.

dokunmamışlar

ama,

ya¬

ka¬

Köyün ileri

ge¬

temizlemişler.

anlatan

zahmet

göçmen­

çözdükleri

yurtlarını

bağları

kendi

birer

çevik-

parçalanmış.

ulaşabilen

kısaydı. dağlık

yavaş

Kadınlara

birer

ve

bu Ka­

daha

Kaybolanların

daha

Ruslar

zabitler

Kazaklar

boşalmış.

arabadaki

kalan

etmişler.

Kuleye

de

kadar

elimizden

hazırlanan

basmışlar.

insanları

biraz

ayıran

aşan

aşan

arabalarını

bizimkilere

isyan

gizlice

Neferler,

ğunu

avlunun

olmadı.

yavaş

ikiye

Tuna'yı

ve

belli

akrabalık

hikâyeleri

Bulgarlar

Bu

da

çeşitli

Bulgaristan'ı

başı

de

uğramış

kalmamış.

Oraları

biri,

yağması

göre

çiftlik

ailesinden,

Bulgaristan'a

de

şıyormuş.

yanında

zaman

onlar

Sonraları

len

baskına buralara

hikâyesi

lerin

rakolu

çiftlik­

içi

arabalarından

gibi,

kimse

yaşıyorlarmış.

ceden

bir

Avlunun

Tuna'yı

öküz

kafile

aşan

bir

Trakya'nın,

yaşayan

bir

beklerlermiş.

Ona

da

gözükünce

kaçan

yanında

Anamın

de

dolarmış.

patlayıp

mahallemizin

başka

Türkleri

dönen büyük

çiftliği

başlarmış.

göçmenlerin

gün,

kenar

Batı

harp

çocukluğumdaki

âkibetleri

kaleye

samanlıklar gece

hayat

sınırlarında

Bir

dan

ahırlar,

davarlarla

atları,

Benim

küçük

Köpekler

Tuna'da

toprakların zakların

bir

ADAM

varmış.

Fakat

ler,

Evler,

karanlığında

raklarımız

miş.

çevrilmiş

diziliymiş.

alaca

ARAYAN

kadın

çekmesin

almaya

akrabamız

diye,

kendi

kürkünün

gelen

isyancılara

insan

temizlemişler.

babasının,

yakasını

nasıl

teslim

nasıl oldu¬

anlatırdı. İsyancılar

askeri

kolu

başlamış,

göç

o

arada

çok

köyü

bir

aralık

kolları

kurtarınca,

hücumlar,

arta

baskınlarla

bir

Türk

kalanların

Fakat

göçü

sapa

yollara

dö-


SUYU

külmüşler. bu

Nihayet

mahallenin

Kaldı gelen

ki

bu

kimbilir

Mahallede inanıyor, dın

o

vardı

gelirdi.

Fakat

gelince

yarı -

bir

de

sözleri

bir

beri

akıp

yerleşmekle

konak

sonu

yeriydi.

Yeni

gün

olup

Hoca

her

buradan

hanım

başka

evde

da

denilen

bir

göçüîeceğine bir

yaşlı

mahalleden

istediği

kadar

ka¬

misafir

kalırdı.

zamanlar

gece

toplantıları

da¬

O

tanırdı.

Her

şeyi

Yan

herkesi

yarı

Müslümanların

Bu

zamanlardan

kenarına

bulunduğu

olurdu. meczup,

sonra

olacaktı.

mahalleye

mahallede

maceralarından

ne

sınır sadece

bekliyordu.

bizim

ve

bu

göçler

herkes,

günü

kalabalık

sofu,

yeni

ki,

Onun ha

nerelerden

Burası

yenilgiler,

uzun

23

varmışlar...

göçmenin,

sayılmıyordu.

harpler,

ADAM

kalanlar,

kenarına

kopup

gelmiş

sağ

ARAYAN

derviş

evveh

dinleyenler,

bir

bilirdi.

kadındı:

Şam!

Ahırı

yakında

Şam!

Şam'a

derdi.

kadar

göçüîeceğine

inanırlardı. -

Edirne,

Buna da

da

haber -

İnneke

-

yeller

da

Bu

Bizim

bu

zin

yerini

rın

derdi.

devletinin

sonunu

bir

memleketin

her yerini,

o

göçler

tarafından

mezarlık şom Batı sonra

ağzı sınırı,

ne

kadar saran bozkır

hemen

sonunda

boşalan

sert,

pis

bahçelerimi¬ kokulu

mürver

almıştır. vakit

kapanmıştır

oralarda harabe ve

Sonra

hemen

evlerimizle

Edirne'nin

şimdi

şimdi

ihmaller

dikenler,

istedikleri

bir

ve

olacak...

sayılmayacak...

yerinde

taşman

ıssızlığı

Hamit

padişah

mahallemizin

istikamette şimdi

Sultan

artık

baldıranlar,

hanımm

derdi.

padişahı

Harpler,

yıkıcılar

sokulduktan

tüneyecek,

son

kenar

şimdi ve

Hoca

ne'yi

batacak,

Osmanlı

ederdi:

ama,

esmektedir. enkazı

dar

ateşten

Hatta

Mecid,

tefsir

devletin gelecek

ve

Ama,

Hamidün şöyle

Mecit

ağaçları

istanbul

inanırdı.

verirdi:

Bunu

bir

sudan,

herkes

son

evlerine

süren

örtmüştür.

ka¬

kendilerine

bulabilmektedirler.

saatlarca

çıplaklığı

âdeta

baykuşlar,

bilmiyorum.

bakımlı

Edir¬ bağla¬

Mamur

ko-


24

SUYU

naklarm uçtan kof

yıkıntıları

uca

arasında

uzanan

pencere

sında

kubbeleri

kışlaların

delikleri

tüneyen

bir

ve

ARAYAN

en

ADAM

davar

sürüleri

çökmüş

ruha

korku

insanın

üstünde

ince

minareleri

Bu

ise,

hazin

Vaktiyle

altında,

verirler.

avuç

dolaşır.

damları

dizi

harabeler

dünyanın

bir

dizi

tezat

orta­

en

güzel

içinde

yük­

selirler.

Mahallemizin zenli

bir

işleriyle tün

kurulan

Allahtan

yun

eğmiş,

lardı.

ciddî, gelen

Gençler

Benim

hiç

polis

bir

lukları

gene

Tunca kardı.

içinde

kerpiç iki

yükselirdi.

Bütün ağaçlar

gibi,

bir

mahallenin, Göç

renkli,

dilden

ramanlık Bunlar

dile

okunan

destanları, herkesin

bo­

birbirlerini

hiç

bir

sayar­

zaman

yıllarda

ufak

çitlerle

saraj?

düz,

gel­

burada,

tefek

huysuz­

doğru

bahçeler

yalnız

her

veya

evleri

çayırlara şehir

kademe

içinde

kiremit

ev,

çevrilmiş

yeşillik

çayırlarından,

içerilerine

kenar kademe

kaybolduğu saz

için

örtülü

tarafından

ba­

dam­

çevrilmiş

bir

yaşardı. sessiz

canlı

hatıralarından,

kitaplardan

veya

suladığı

her

içinde

bakışta

gözü

önceden

hallolunurdu.

küçük

Böylece

kendi

Fakat

başka,

evler

olarak

hepsi­

şikayetsiz,

hatırlayabildiğim

eski

arasından

görülürdü.

kale

bu

Ama

şeye

Delikanlıların

duvarlar

şehrin

de

her

bü­

kırlarda

gösterirlerdi.

kolunun

bunlar,

bahçe

gelebilecek

yardı.

Hepsi olan

dü­

bağ,

köylerde,

veya j a n d a r m a

ve

mahalle

başlayarak,

bunların

saygı

yaşadığım

akla

da

insanlar

polis

olmadı.

Sonra

larından

ları

rahat

vakası

nehrinin

yapanlar

sakin,

.kısmı

şehrin,

gelebilecek

yaşlılara

Mahallenin

aramayan bir

Arabacılık,

temkinliydi.

ve

mahallemize

mezdi.

iyisini

da

gezgincilik

gönülleri

Bizim

kısmı

dağılırlardı.

pazarlarda

görünüşleri

daha

Komşularımızın

Bir

işlerine

tok,

fakat

vardı.

uğraşırlardı.

küçük

nin

fakir,

hayatı

ve

bir

harp

naklolunan hurafeler, nihayet müşterek

hareketsiz

âlemi, veya

biraz malı

manevî

komitecilik

masallar rüya

görünen

bir

ve

fal

din, olan,

veya

biraz

taş aşk

tarikat

herkesin

kenar vardı:

hikâyelerinden

kötü

tabirleri,

bu hayatı

basması ve

kah­

havası... âleminde


SUYU

derece ve

derece

inanış

gibi,

denebilir

çocuk

bizim

ki

bu

kadar

üstün,

o

bilmemesine

rını

okur,

öğretir,

namaz

tıları

mizin

Evinin

paralı

Ne yüzlü

çok

bir

Herkes

zayıf,

bir

Hatta

dikilecek

Şaziye

lurlardı.

Biraz

da

bir

Âşık

hiç

ve

okuyup

destan

hatta

o yaz­

duaları

zikir

dikişler

bu

kitapla­

kadınlarına

ibadetlerden

toplan -

artırabildiği

dikerdi.

Evi­

çalışırdı.

orta

boylu,

yuvarlak

duygulu,

Herkes biraz

kederli,

ondan

dış

bir

veya

sakin

kadındı.

şeyler

sınırlarında

teselliye

ve

imanlı

öğre­

bile,

dikişi

imana

muh­

zaman

Ömer,

aşk

galiba

anam

yavaş

ben

Bazen

ağacının Garip

cenk

destanları,

ve

de

oldum. dut

Âşık

toplantılarında

gelirler

geçip

yavaş

unsuru büyük

git!

bize

öğretince,

çemizdeki

ta

kızlara,

hanıma

Bunlar

sayılan

sorardı.

evinde,

Babamın,

ve

Gayretli,

mahallenin

bir

birtakım

toplu,

toplantıları

hep:

deflerdi.

yazmayı

çok

şeyler

bizim

masal

katmaya

vardı.

canlı hiç

İbadet,

işlerinden

insanı Hatta

mahallenin

yoktu.

kızlarına,

belletirdi.

şeyler

en

rağmen

din,

her

vurdu.

ve

vasıflarına

parasız

ne

kimsesiz

kadınlara -

bir

görünüşü ona

nirdi.

le

veya

geçimine

sık

düşünce

dokudu.

benliğime,

kimse

Mahalle

hayal,

duygulu

mahallenin

anam,

surelerini

yapardı.

vakitlerde

taç

karşılık

anlatabilirdi.

en

başka,

olgun

çok

damgasını

okuyabilecek

kadar

Bu

örgüsünü

benim

çok

Bizden

kitapları

az ilk

mahallenin

olurdu.

basması

25

varlıklardı.

de

örgü

daha

kenar

ADAM

mahallenin,

manevî

bu

evde

taş

manevî

benliğimin

çocuklarından Çünkü

ma

alan

sermayeleri,

benim

diğer

yer

ARAYAN

de

kitaplarını,

akşam

dalma

divanları

da

cin

peri

da

çok

bu­

okuma

aranılan,

üzerleri,

çıkarak

okurdum.

herkese

az

mahallenin

yazm

bir

masallarını

aradıklarını

bana

bah­

yüksek

Bazen

de

hikâyelerini,

ses­ gece

yahut-

dinletirdim.

* + Bu

cin

hikâye, ler, sımlı

peri

hikâyelerinin

yerüstünde

periler, idi.

devler Cinler,

değil

en

canlısı

yeraltında

yaşıyorlardı. perilerle

daima

«Bir

Serencam»

geçiyordu.

Orada

herşey

dı.

Yeraltında sihirli

çarpışıyorlardı.

ve

Bu cin­ tılı-


26

SUYU

Bunların tığımız

sarayları,

süprüntüler

rüyordu. atarsa Ondan onlar

sonra,

Hikâye kâyeler,

bi

olmaktan bahçeleri

olurlardı.

dırarak

nim

Nerede

hepimizi

kâyenin

bütün

de

çıkardı.

ise

boğacaklarını tabiat

henüz

dışı

işlenmemiş

çek

varlıklar

gibi

luk

tahayyüllerimin

en

böyle

lam¬

sıkı

sıkıya

Böyle

kalırdı...

kademelerinde

zaman

bu

birbirine

zıngırdatır

basarak,

bütün

uyuşmuş

periler

kapıları

hi¬

petrol

O

odalara

gi¬ sal¬

olunca

da

hi¬

çocuklar

gibi

be¬

muhayyilemin

öylece alt

cinler,

sanırdık.

çocuk

yerleşir,

başkalaşırdı.

evleri

unsurları,

bir

pencereleri

camları,

bunları

akşam, verme¬

korkularından

Devler,

doldurur,

her

Fakat

küçük

de

tesir

dışarıya sayılırdı.

isterlerdi.

kapıları,

anlatılınca,

At­ gö­

beklerler,

saçmaydı.

hepsi

vardı. vazifesi

sonra

evleri

vergilerini

kadar

ve

para

karışmış

karışanların

saatlarında,

odada

çocuklara

hikâye

karışarak

bir

Onlara

haklarını

olduğu

şehirleri

gümüş

karardıktan

Onlar

ışıklandırdığı,

basık

kadınlara,

akşam

perilere

ilerlemiş

zorlukla

kapanmış

veya

olurdu.

girerek

korkunç

gecenin

basının

kim

sarılırdı.

uykularına

kaleleri,

altın

vermiş

cinlere,

tarafından

yenlerin

hir

her

vergi

ADAM

mağaraları,

onlarda

Bunları onlara

ARAYAN

temeline

Bunlar, daima

ilk

ger¬

çocuk¬

canlı

olarak

yaşardılar.

Aşk dı.

veya

savaş

Bunlarda

ramanlardı. olan bir için

ki;

yani

-

bir

Fakat

Leylâ

sorardı.

Cevap

rüzgâr,

uçan

yavrusu

pekâlâ

yut

hikâye

ve

havası,

değil,

destanların

aşk,

hiç

hasret» Leylâ'yı

hurafelerden

mahlûklar

ti.

bir

gördüğü

hepsinde

zaman

Mecnun

visale

Leylâ'yı

zaman

başkay¬

insanüstü

kah­

müşterek ulaşamayan arar,

tanımaz

Leylâ

ve

her

kıza: Sen

O

tabiatdışı

bunlarda «ebedî

yanardı.

rastladığı

diye

Lirik

şuydu şey,

destanlarının

yaşayan,

zaman

aşkının

kuş,

mısın? alması

temsil sazını

da

çağlayan

şart

su,

değildi.

yahut

da

Çünkü dağda

Leylâ'yı dolaşan

esen gazal

edebilirdi.

alır,

coşkunluğunu

ebedî

hasretinin,

anlatırdı.

yani

mutlak

ve

so¬


SUYU

Fedakârlık, Mecnun kaya

rer

kahramanlık

çöle

deler

gilileri

düşer

veya

olan

o

dağı

dağ

Her

Sonra,

destanların

birleşme

bir

dünya

kavuştururdu.

ler,

daima

başları

man

birbirlerine

molunurlardı. tabiata

O

kesin

kendi

için

ayrı

kendi

bu

de

herkes, hasret

geleneğin

edilemeyen ve buna

anlattığı

ğil,

de ile

cezbe, miş

da

ölüm

onları

kitaplarda

eğilmiş,

fakat

servi

bazen

göre

sevgili¬ bir

za¬

şeklinde

res-

seyredenler, Herkes

şekil

hıçkırıklı,

göre

bu ebedî

hiç

ağaçları bunları

biri

de

basması

divanları

kendisi başa

bir

ve

bu

onlara

mana

ve¬

gözyaşları,

işlediği

da

bu

kendi

gurbet,

her¬

macera

olsa

kadın

bir

Böyle

olduğu

için

bizim

Bizde

de

ne

vardı

yani

içirt

ve

açıkça

mahal¬

erkek

daima

eseri

olmaktan

da,

tabiatıyle

olunca

ki

ağlamakta

kenar

aşkın

da

elbette

çekiciliği

bu

ki

bilinmeyen

ancak

onlarda,

olduğu

sonsuz aşkın;

gibi

gelirdi.

yakarıştı.

tamamen

süren

Ben

dile

Fakat

destanlarda

bulunurdu.

biraz ve

duygular,

bilmezdi.

boyunca bu

hiç

Birleşse

taş

olurdu.

hikâyelerinde

aşkın

ahunun,

ömür

hemen

ar¬

destanların

uymaktaydı.

âşık

baştan

olduğunu

ne

hatta

benzer

Aslı

sadece

divanları

bir

emriyle

şeylere

Bir

şövalyele -

doğru

unsurlarıydı.

Evlenmeler,

tatmin

Kerem

ancak

hayaline

ayrılık,

ziyade

ve

sevenlerden

kudretine

yaşlarda

melânkolik

yaşardı.

zular

Ortaçağ

yadırgamazlardı.

sessiz,

sev¬

p a s i f bi¬

dururdu.

Çünkü

lenin

hayal

bazen

içinde

Hatta gibiydi.

kendi

olan

onların

şeydirler.

çevremde

hiç

değildi. Ferhat

ancak

birleşemez.

narin

benim

resimleri

zaman

akar

için

ulaşmayan

meyline,

rirdi.

bu

için

yapardı.

Halbuki

âşık

olmayıp,

Onun

karşılık

yuva

bir

da

birbirlerine

Fakat

uymayan

kendi

anlattığı

visali

bir

maceralarda

gibi

Kavuşsa

27

kordu. bu

hayale

prensesleri

kavuşamaz.

hiç kuşlar

üzerine

bir

ADAM

da

başına

Şirin'ler

biri

mevhum

sevgilisine

visale

veya

Leylâ'lar,

süjedirler.

rinin

ARAYAN

bir

soyut ile bir

Âşık

Âşık

hiç

aşk

bir

hayal

ile

Âşık

sevgilisinin

ruh

elde

genişliği biraz

de¬ Garip

hatta

kim

edilemeyen

bağlılığının

diyar

soyut,

Mecnun

macerası

Ömer,

zaman

diyar

biraz

Leylâ

bir

bütün

dolaşırdı. ile

ifade

Bu edil¬

insanüstü

bir


28

SUYU

aşkın

cezbesini

ve

ARAYAN

sihrini,

içimde

ADAM

bir

ürperti

halinde

daima

ya-

şatmışımdır.

Anamdan bileni bütün

biraz

kenar

okumak

divanlar ve

safeler

hayatının Bana

gelince,

sirler

yaratmak

fazla

çalışırdı.

duyan,

takip

karışirdi

Zaman

olurdu

ki

maceralara

hikâyeleri,

des­

Zamanlar,

me­

mahalle

ma­

Kenar

veya

okunanı

inandırmak

olduğum

okuma

yaşardı.

okumak

dinleyenleri

durumunda

ederdi.

böylece

yalnız

de

başka

toplantılarında

Hurafeleri,

masalları

ben,

bu

gece

cephesini

bir

bütün

benden

birbijrine

bir

kalmayarak,

gelişince mahallenin

bize.düşerdi.

cenk

durumundan

nevî

yaşım

bizim

bunları

tanları;

le

ve

olmayan

için,

dinlemek­ onlarda

dimağım

kendimi,

karışan

ve

bütün

te­

haddinden bu

duyguları

kahramanlardan

biri

gibi

hissederdim. Beni türlü

dinleyen

olduğuma

olacağına

bir

okuma

ni, Beni,

çetecilik ama,

diğim ralarına

bu

rın zulara

olunca

saran

sürüklerdf.

kendilerine

ve

ve

dinlerlerdi.

isterdim. ön

ve

bir

o

ayırırdı.

ilk

da

Yalnızlığa, aşk,

benim

okudu­ dinle­

hikâyelerin benim

için

Ona

göre

adam

zaman

karışır

mace­ rüyaları,

ben,

Uzak

er-

mem­

olacaktım... âdeta

ben

zaman

düşünceye,

kahramanlık

şekilleşmelerine

seçmez­

anamdan

ruhumu,

beni

be­

kılışımdı.

başa

okuyacaktım.

büyük

çocuk

düşünceler

Macera,

ruhumun

gün,

zaman

pek

ise,

beslerdi.

Çok

oluşum da

tabiî

çocukları, Ben

Anamın

sezilerimi

oğlu

fakat

ayırmazlardı.

destanların,

ayrılacaktım.

da,

de

türlü

narin

çocuklarının

kavgalarında gene

kadınları

bu

hayaller,

kalabalığından

başka

okuduğum

gidecektim

Böyle meden

kendi

mahalleden

leketlere

ananın

görmelerini

divanları

benim

bir

daha

çocuklardan

karışmak

kehanetleri

bilen

başka

başka

renkli,

biraz

mahallenin

yahut

yüzü

diğer

oyunlarında

destanları,

Kumral,

Okuma

çocuklardan

yollarından

mahallenin

itibarlı

Hulâsa ğum

yaşımda

onların

zaten

kendilerinden

lerdi

geç

olurdu.

çocuktum. bilişim,

benim

yolumun,

inandığım

sıhhatli ve

bütün

ve

hisset­

çocukla­

belirsiz

meyilleri,

ar­ kendi

dururdu...


Bizim

mahallenin

ima

açık

mir

parmaklıklı

liya

ve

cana

camii,

yakın

küçük,

bir

kiremit

mescitti.

penceresinde

damlı,

Yanındaki

geceleri

kapısı

da­

türbede,

mumlar

yanan

de­

bir

ev—

İlyas

ma­

yatardı. Zaten

hallesi.

mahalle

Gerçi

sekçe

bizim

kısımdan

de

Sofu

hallenin

evler,

oldukça

İlyas

Mescitle

ismini

çeşmesi,

fırını

tesisleri

de

bunlardan

ve

daha gün

aşağı

namazlarında ları İsim

duaları,

girecek,

sakal

yahut

mescit

önünden

yer

alan,

Zaten

yerde

duaları,

yük­

ama,

gene

bir

mescitle

bir

bir

yahut

namaz

halkıyla

ve

kılarken

bir

mescitte

çocuk¬

seyrederdik.

yapılırdı.

delikanlılar,

bir

bak­

teravih

mahalle

ibadeti

Cenaze

sonra

ramazanda

toplaşır,

tövbeler

müşterek

türbe,

fırın

da

ma­

beraber

mahallenin

çeşme,

ederlerdi.

hayatında,

mahalle

Bir

gidecek

hareket

bulunduğu,

düşerdi

günlük

bizim

kapısına

askere

türbenin

halkının

mescitte

mescit

Sofu

sayılırdık.

ibaretti:

bir

alırdı:

eteklere

namazlarında,

cemaat

teklifsizce,

gibi

vardı.

akşam

ve

mahalle

yerleri

Her

mescitle

uzaklara

türbenin,

bir

kal.

bu

evliyadan

mahallesinden

yaşayan

başka

bu

Güvey

çeşit

namazları

törenle da

orada

gibi,

ma¬

kılınırdı. Mescide halle

bitişik

hayatının

mayanlar,

çocuklarına

kerdekilere nin

terhis

küçücük Bu

almak

ad

rüyalarında

sık

gördüklerini

da

böyle

olduğunu

koyan,

tıpkı idi.

mum

gördüğünü

olan

koca

mum

ve

olurdu.

Bunu

mescit

veya

ola­

isteyenler,

adarlardı.

as-

Türbe -

yakarlardı.

görmek

rüyasında,

bu

Çocuğu

kızlarına

evliyaya

yatanlar

söylerlerdi.

istihare

de,

unsuru

dileyenler

istihareye

bir

türbesi bir

penceresinde

ermişi için

uzaklarda

evliya

yaşayan

hayra benim söylerdi.

ondan Bazı

dileğinin kadınlar

yorarlardı. yolumun Ben

bu

cevabını onu

İşte ve

sık

anam

yıldızımın

sözleri

din-


30

SUYU

ledikçe,

ilerisi

yolculukları

rına

kadar

yalnız

Anam'

dikmeyi,

Bu

gibi,

bakarak

yaygın

bir

birtakım

örmeyi,

tarikatın

daha

tarikatın

mahallenin

kasnak

kalmazdı.

olmuş

erkeklere

zamanlarda

inmişti.

dikiş

öğretmekle

malum sayardım.

kadınlar,

O

ADAM

önceden

mukadder

mahallede

bağlıydılar.

mahalleye

sanki

kendime

Zaten imana

bana

ARAYAN

içli

bir

kolu

bu

kadınlarına, yahut

kızla­

namaz

zikirlerini,

kılma­

dualarını

da

belletirdi. Hele ları mazı

o

her

Ben fında

sedasız zikir

zikre,

Fakat ve

diğer bir

Sınırları

çok

içli

evin

parçası

yeni

sakinler

mezarlığın

şurasına

nan

fenerler

yerleştirirlerdi.

halle

halkı

varlığı,

asıl

Bunu,

büyük

küçük

ve

birbirinden

kat

olunca bütünü

yarınki, ayırmaya da, bizim

sürerdi. etra­ seyre­

kalamazdım. günlük

ve

pek

kaderimiz

de

bir kısa

ve

topraküstü denilen

veya

bir

geçidi

sayılır­

olunca

şu

doğrusu

veya

da

hayatını

toprakaltmda,

hayatın

ya­ ma­

vardı.

toprakaltı Daha

bayram

mezarın

Böyle

görülmezdi.

cema­

mumlar

korku

bilirdi.

topraküstü

lüzum

insanlar,

ne

hayatın

yahut

içinde

bu

mezarlı­

Mahalle

Kandil

Her

çocuklar

Büyükler

olağanüstü

böyle

mezarlık

vardı.

Biz

okurlardı.

ölümün,

ebedî

yahut

gibiydi.

burasına,

herkes

bağıntı

oynardık.

Ne

ve

mahalleyle

bir

getirirdi.

yarattığı

Dünya

bugünkü

böyle

üstünde

yaşıyor

dualarını

gecelerinde

dı.

sık

uzun

hayatının

karışan

korkusuzca

geçerlerken

sık

içinde

teşbihin

uyanık

manevî

tamamlayan

mezarlıkta

arasında

yanından

birbirine

birbirini o

huşu

dalgalandıklarını

kadar

na­

teşbihin

.

yerde

dışlı,

mezarlıklar

oraya

mahallenin

zikir

sinip,

kadın­

Yatsı

bir

bir

cephesiydi.

arasında

ati

Bu

sola

sonuna

imanlı

uzun

derinleşen

köşesine

sağa

ibadetin bu

çok

dalarlardı. bir

en

toplanırlardı.

çıkarılan

Gittikçe

kadınların

dua,

mahallenin odada

ortaya

odanın

bu

ki,

küçük

ibadete

başlarken,

İbadet

ğın

sonra

halkalanan

bir

vardı

evdeki

halkalanırlardı.

derdim.

tabiî

bir gece

bizim

kılındıktan

etrafında sessiz

yıl

gece,

bu

bu fa¬ saf-


SUYU

hasmı

yaşıyor

lerdi.

sır

bizim

tepesinden

sız

kubbeler,

donanmıştı bir

de

ayrı

ayrı

31

hayat

Bu

kadar

tabii

görür¬

refelerinden,

gölgesinde

doğan

ve

ve

olsa

günde

onun

beş

dünyaya

yaydığı

ilâhî

varlık,

Bir

hava

gibi

ruhunda

Benim

de

boyunca

halleden

de

Bu

hesap¬ öylesine

biri

daha

minarelerin

üs¬ ma¬

kalmamak,

kimse

Büyük

camilerin, etrafı

o

bana

zaman

gökyüzü

ise

çağırışı,

sokaklarında

zaman

kubbelerin,

bir

duyduğum benim,

ma¬

kafilesinin

eteklerine

mermer

serin

aralayarak,

kubbelerin

heyecanı

devamlı

evvelâ

çevrili

perdeleri

görünen

or¬

sarılarak

kapılarından,

kemerlerle

birtakım

serinliğini

ziyaretlerim,

kadın

yapışarak,

yüksek

gibi

minarelerin

ilk

sütunlar,

kadar

ezan¬

hava

yaşanırdı...

camilere

ağır

şe¬ var¬

şanlarını bu

bir

nakşolunan

büyük

buraları

elçisinin

bu

başını

üstün

kutsal

kalabalık

mermer

edilen

ruhuma

eline

Sonra

süzüldüğüm Sonraları

Bu

hiç

minarelerin

ilân

edilerek

yıllarım,

hatta

bu

ezanların

şehrin

oldukça

insan, delen

Bu

teneffüs

anamın

girilirdi.

rım.

bu

hissettim.

avlularına

rîmine

her

yahut şehrin

bunlarla

da,

dünyaya

gölgelerin

katılan

bir

gönderdiği

yürüyen

döşeli,

adı

duyardı.

çocukluk

geçti.

olurdu.

güzel

Şehir

altında

gökleri

defa

ların

gölgesinde

yaşayan

bile,

istemez

mermer

birbirinden

kubbelerin,

etkisi

korku Çünkü

yaşayıp

bu

onların

ister

tasında

de

bir

gibiydi.

değildi.

şehirde

ömrüm

hepsi

çıkan

din,

nizamı

yükseliyordu.

elinden

koymamış

eserdi.

Edirne'de

dünya

ve

onların

duymamak,

secdeye

yani

bir

minareler ki;

kabil

lığın

ziyade

ustanın

nalarını için

şehirde,

olmaktan

her

tün

ölümü

ADAM

. Zaten

bir

sayılarak,

ARAYAN

hâlâ

ha-

hatırla¬

ziyaretgâhlarım

ol¬

dular...

Şehrin lardan, ra

camiler,

gibiydi.

en

hâkim

eteklerden

tepesinde

başlayarak

kubbeler,

Selimiye kademe

minareler

yükselirdi. kademe

ortasında

Şehrin

yükselen Selimiye,

bir bir

ova¬ sı¬ taç


32

SUYU

Hiç

bir

nasüplü

taş

eseri

olmasa

ARAYAN

dünyada

gerektir.

ADAM

bu

Hem

kadar

de

ben

güzel,

bu

bunların

kadar

te-

nicelerini

gör­

düm. Selimiye

azametli

duygularından miyet la,

uyandırır.

bir

insan

İnsan için

Kalbe

insan

her

kalbi

onun, titrer.

değil,

hiç

Selimiye, lenmiş dar

ler

daha

Her

lâzım

devler

Yunan,

parçalarından

öylesine

bir eseri

Hatta

dünyanın

güzeldir.

göklere

güzel

müminlerin

Bizim

kenar

tebe

giden

yaşa

gelince,

babalarının

gibi

de

bir

yanında

kır

ve

başka

şeyi

ayrı

bu Bu

dört

başladığı

ve

âlemine

kudreti,

bu

kubbelerin

kanat

gibi

nerede doğru

çırak

olurdu,

toprak

işlerine

başlardı.

Bu

bilinme­

yükselir,

yahut'da

bir

taraftan

kucaklar. bittiği

biraz

şu

üstünde

dört

benden

çocuk,

bir mo­

içinde,

yükseliş

kubbeyi

çocuklarından, her

zaman

tenasüp

ki,

bir değil­

durulacak

insan

bir

hiç

bir b ü t ü n -

ayrıldığı

Selimiye'de

şey­ cin­

mucizesi öyle

iş­ ka­

bir

onun

işi

ayrı

gibi

süsünde

Hayır,

hamlesi,

mahallede

dükkâna

varlığı,

yanlarına

her

el

kusursuz

kalmaz.

sonsuzluk

Bu

üstünde

minaresi

nerede

mahallenin

olmadı. ya

dört

bir

yükseltmiştir

ulaşmak

işlemekle

ve

Gotik...

öyle

getirerek

yakarışları

diğerlerinden

Fakat

maddeyi,

araya

bu

en

camiin,

yoktur.

oldu­

ilâhî

dantelâ

için,

eserleriyle

gibi

ne

biri

kadar

düğümünü

hamle, yen

Bu

minyatürleri ağır

her

yapısı

sevdirdiği

benzeyen,

Hint

eseri

Rönesans,

etmez.

denilen

hayal

son

ne

gelen

Çin

Ne

taş

kaleye

görebilmek

işlenen

ki,

tifleri,

onun

mabetlerinden

dür

ifade

kul

Selçuk

dile

daha

sever.

birer

Bir

onun -

eşinin

ettiği

mıncık

dir.

mana

bir

gelen

yoktur.

tesli­

istemez.

temsil

Yani

huşu

ve

İnsan

bir

mıncık

karkııiar

benzerliği

değil, ve

benimser.

kornişlerini

parçası

ve

vermek

evi

ilân

İnsana sükûn

h u z u r getirir.

övünebilir

Allah

Onun

çok

Ruhta

ihtimal

duymadan

taşlarını,

varılmak

dir.

bir

severek

korku

ve

için

nedense

güzeldir.

verir.

muvazene

olduğu

üstüne

korkarak

ziyade

hayranlık

eseri

yapılabileceğine

ğu

olmaktan

ziyade

başka

gider...

mek­

çalışabilecek ağalarının


SUYU

Bizim yan,

mahallede

yazan

be,

yoktu

okuma

vardı.

Bizim

büyük

ve

da

her men

bilene,

kitaba halkı

yerden

yazılar

Ayak

kâğıtlara

parçası

bir

rın

üzerinde

alnımıza

sek

dururdu.

ayak

altı

içinde

yapılamaz, el

Beni,

benden

rılıp

yatılı

mak

istiyorlardı.

ber mir

yıl

Ancak

başka,

tekkesi

ve

o

hepsi

kibar

bir de.

yaşlarında

giden

Büyük

bir

öpüp

işleyen

öpüp Kur'an

köşelerdeki

olmaz

yük­

de

Kur'an

her­

mahalleden gibi

bu

mektebine

camiyle

etrafında imaretle,

gömüldüğü

ay­ okut­

Muradiye

pencereleri

bir

boh­ hare­

sayılırdı.

mahalle

bakan

camiin

insanlarının

mezarlık

rafla­

ancak Gene

emanet

Belki

Bu

yukarıda,

veya

ağabeylerim

yakın

hâlâ

onu

olur

küçük

mahalleye

koyu

kâğıt

muhafazalar,

yerde

bir

en

daima

konuşulamazdı.

yapılmıştı.

şehrin

keseler,

parçaydı.

zaman,

uçurduğu

içinde

kutsal

örülmüştü.

parmaklıklı

Bunların

bize

bir

da

korunmuş

şeyler

bizim

önce

parmaklıklarla

demir

ve

olmaz

bina,

harf­ Çünkü

yerleştirebilirdik.

bulunduğu

Önce

taş

şeydi.

taşıyabilirdik.

Onun

ve

he­

kovuğuna

üzerinde

bir

gelince,

yerine

mekteplerine

müştemilâtından yüzlerce

kitapları

tenha

yetişkin

asker

Bu

mektepten levî

olur

Çünkü

düşen

onu

duvar

rüzgârların

Kerime

dokunduramayacağı

Nereden

sokağa

bir

hücrelerin

elimizde

saklanabilirdi.

kesin

inin

din

sonra

dururdu.

ketler

verdiler.

sonra

sokakların­

herkes,

kutsal

saygısı insan,

olabilirdi.

Kur'an-ı

olmayan,

mevkiinde

çalar

veya

değdirdikten

o

da

yerlerindeki

koyduktan

alnımıza ancak

masa]

küçük

parçası

Hatta

yaprağı

yüksek

olsun,

arasına,

oku­

mekte­

okuyan

görülmezdi.

kurtarırdı.

kâğıt

yazılırdı.

evdeJiİ

saçak

ve

mahalle

parçası

büyük

çok

yerleşmiş

kitap

bizim

az

halkının

gelen,

uçurmuş

gören Bir

bir

Kur'an

duvarların

Meselâ

altından

taşıyan

içten

kâğıt

başka

mahalle

mektep,

rüzgâr

parçasını

Kur'an

3İZİm

bir

33

anamdan

karşı

yazılı

kaldırırdı.

sokuştururdu. ler,

bir ister

ADAM

küçük

için,

varlıklardı.

hiç

kâğıt

ve

büyük

mahalle

gelmiş,

yazılı

mektep

ama,

mutlu

yerlerde

gelmişse

ARAYAN

camibera­

kalın bizim

de­ taş

bir

mev-

etrafı

ağır

vardı. yeşil

ve

çoğu

asırlık

ağaçların

3


34

SUYU

arasında pesi,

birbirleriyle

bizim

olan

kenar

büyük

ezzinin

hal

gelirdi.

rımızı

ezan

naresine mevlit her

Muradiye taştan

Camiinin

davet

eden

duyulunca

sesi

aşağı

büyüklerin

mahalle

çocukları,

bitinceye

kadar

keserdik.

Ramazanlarda

okunurdu.

Kandil,

Tekkede

çorba,

her

gün

ayin

yapılırdı.

fodla,

her

mahallelere

itişme

bayram

mü­

yüzüne

aşağı

gerilirdi.

te­

âbideler

minaresinden

Biz,

mahya

sabah

ses

bu

çiçekleri

yükseliyordu.

Muradiye

ibadete

Bu

ki,

üstünde,

gibi

vaktinde

yayılırdı.

ADAM

kaynaşmışlardı

demet

beş

müminleri

doğru bir

öyle

mahallenin

bir

Günün

ARAYAN

başka

kakışmala­

caminin

mi­

günlerinde

camide

İmaretten

fakirlere

perşembe

pilâv,

zerde

da­

ğıtılırdı. Bu kat

tepe,

ben

geçeceğini,

gün

bir

torba

ği

takıldı. Ama

kadar

nın lere

bir

tebe

Mektep Büyük

taş

muş

sonra

bir

bile

tekkeler, sezinler-

oldu.

biliyordum.

hak

Babam diktiği

konup

Fakat

verinceye

kadar

başla­

verebilece­ bir

çektirmesi

kaldı.

beni

bezden

mektebe bana

Sarıklı

besmele

Fa­

oradan

camiler,

mektebinin

ibaret

gün

olacağını

eliyle

cüzü

oturtup

mektebin

tepeyi büyük Sıra

taşıyan

dedelerin,

çevresi

kaplayan bir

sıra

kapısındaki

revak

konakları, beler,

hoca­

ve

harf­

yaşım

daha

taş

mek­

bu

avlu

vardı

bacaları, yeşil

benim

binaların ki,

ortasında

kubbecikleri

boyalı

Mevlevi

tekkesi,

dervişlerin

evleri,

için

ağaç

ile

bir

cami

şadır­

imaret

sütunlarla

Öbür

yeniydi.

merkezindeydi.

bi­

oturtul­

tarafta

şeyhlerin

harimindeki

tür­

mezarlar...

Bu kademe zen

döşeli

anamın

elif

zaten

öyle

bakardı.

bir

lâzımdı.

bu

bulunuyordu.

naları,

de

girmeye

değilse

cami,

Önünde

Nitekim

merasiminden

etmem

bu

zamanlarım

mahalle

önüne

mektebe

devam

bir ben

yazmayı

rahlesinin

başlatması

üstün

van

sırada

yukarıdan yolumun

altında,

Boynuma

Buna

o

.okuyup

beni

ağaçlar

geçirilecek

tuttu.

biraz

duyguyla,

yadırgamazdım.

elimden

tıldım.

bir

asırlık

arasında

Orasını

bir

mahallemize

gelen

bu

imaretler dim.

kenar

içimden

tepeden

baktığım

kademe

alçalan

sislere,

bazen

de

zaman bahçeleri

evlerin

bana içinde

bizim

mahalle

kaybolmuş

bacalarından

tüten

aşağıda,

evleri,

ba­

dumanlara


gömülmüş

mütevazı

SUYU

ARAYAN

varlığı

ile,

ADAM

35

olduğundan

daha

uzak

görü¬

nürdü... Bu

mahalle

Nitekim

mektebe

kaklarından

her

her

yollardan,

lerinin

daha

yahut

di.

Hatta

rilemin dan

sessiz

alçak

çocukları

da,

imaret

sadasız

lar,

daha

uzaklarda

cılık

oyunları,

taş

ise

sapa

elerde, le

artık

istiğraka Fakat

v.humu den

benzer

bu

düşen

r.r

arasında âleme A

--. n

kadaşlarımı, manasız

Asıl O

onların

mektep

Her

da

bu

yoktu.

komita­

Rum,

Bulgar

millî

boğuş -

gibi

inince,

Dedelerde,

için

gelenlerin

bir

ruh

binaların

Ben

tarafına

avlular,

kendi

görmeye

oyun­

çetecilik,

arasındaki

bu

sokaklar­

gürültüler,

Bizim

müşterek ruh,

bağlandım

mahallemize

başka

Hıristiyan,

ayin

ezmiyordu.

evimde

kadar

beklediğim gün

ve bu

yollarda;

sanki

yolcusu tekkeye

gibiydim.

serin

o

kendi

pek

dalgın

nedense

gelmez­ sanki

kalmıştı.

ve

tenhacılık,

her

:u

zaten

Kavgalar,

ev­

avlusun­

sesi

evlerine, gibi

Ko­

tekke

Cami

çocuk

bile

çocukları

yoktu. Burada

yürüyorlardı.

bir

ederlerdi.

de

Şeyhlerin,

hiç

yeni

Burada

içindeydi.

3-avaş

so­

Çünkü yerdi.

belki

ibadet

kavgaları,

uzakta

ibadet

hazırlanmış

geleri

":k

yerin

camiye

bir

çocukları

mahalle

çok

oldu.

daha

gelirlerdi.

sapan

bizim

şey başka

çekinirlermiş

cereyan

mahallenin

görülmüyorlardı.

mektebin

ve

kenar

konuşuyorlardı.

gider

oluyordu...

canlılığı

bir

geçenler

bozmaktan

sessiz,

Bu

derin

meydanlarından taş

nizamını

malar

bir

sadeliği,

ve

sesle

mazi

Burası

meydanlarda

bizim

mahalleleriyle

gibi

sokaklarının

şey

bir

benim,

başkaydı.

meydanlardan

nuşanlar

artık

ayrılışım

şey

mahalle

Burada

için,

başlayışım,

devamlı

muhitimde bizim

benim

bu

büyük

taş

mahalle

aralarındaki

evvel­

Bir

göl­

taklar,

revak-

müddet

sonra

akşama

yaklaştığı

sokaklarmdaki itişip

benim

sanki yapıların

meydanlar,

gün

vardı.

azameti,

havaya

dolaşırdım. ki.

hali

der­

hepsin­

za-

eski

ar­

kakışmalarını

ar-

başlamıştım.

günler erken

perşembe

kapanırdı.

günleriydi. Çocuklara

imaretten

fodla,


36

SUYU

pilâv,

zerde

verirlerdi.

ARAYAN

Öğleden

ADAM

sonra

Mevlevi

tekkesinde

ayin

yapılırdı. Ayin

saatmdan

gittiğim

zaman

birtakım

önce

burçlara

zülebilen

kornişli

sızınca,

evvelâ

işlemelerini

loş

bir

rine lar

alçı

içindi.

şamdanlar

de

yazması,

el

yaldızlı

Camiin

pirinç

Duvarlar

Bir

çepçevre

yüz

yıldan

beri

bu

bir

çiçek

bahçesinin

Daha

yukarılarda

mavi,

renk

renk

nakışlar,

lerek

büyük

kubbenin

Camiin

müezzini,

pencere

yeşil

insan

çinilerle

üze­

padişah­

boyunu

aşan

üzerin­

dururdu.'.

kaplıydı.

bu

ancak

rahleler

Kur'anlar

Belki

çinilerde

hâlâ,

beş taze

vardı.

motifler şaşırtıcı

mihrak

camlar

bölme

işlemeli

renkliliği

yazılar,

bir

boyunca

süsleyen

şekiller,

renk

sütunlar

çevrili

südemir

kapaklarının

renk

mermer

Sedef

yaşayan

arasından

pencerelerin

köşede,

büyük

duvarları

camiye ayrılmış

içeriye

duvarı

ziynetli

Bu

pencerelerinden

konulmuştu. altın

Ağaçlar

ceviz

kafeslerle

cephe

idi.

âlemden

Aralarına

kubbe

süzülürdü.

oturtulmuş,

tenha

yaşadığı

büyük

aydınlatırdı.

tezyinatlı

aydınlık

veya

sanırdım.

mermer

parmaklıklarından

geçirilmiş

boş

herkesin

yükselmiş

ışıklar,

arabesk

cami

kendimi

sıralanmıştı.

bir

intizam

noktasında

Nihayet

içinde

toplanır,

yükse­

düğümle-

nirdi...

mazlar

başladığı

ibadet

etmesine

surelerini, açıp

dua

sık

bir

alışıktı.

namaz ederken

şehitlerimiz

sık

zaman

ve

bu

Allahtan,

gelen

sokulup,

Anamın

kaidelerini

kendim

camiye

kenara

bana

için

şeyler

namaz

sonunda

Müslüman baştan

na­

beraber

bütün

Namazın

babam,

isteyeceğim

çocuğun,

cemaatle

öğrettiği

biliyordum. anam,

bir

el

ümmeti, başa

ez-

berimdeydi... Namazdan vere''

ulu

Yahut

da

ilişirdim.

sonra

ağaçların büyük Küçük,

kovalaşmalarmj

cami

avlusunda

gövdelerini

şadırvanın köpüklü

seyreder,

çeviren

serin billur

ayin

dalları

sayvanı damlaların

saatini

her

sedirlere

tarafa

gölge

otururdum.

altındaki

peyklere

havuzun

yüzünde

beklerdim...


SUYU

Ayin ların

yaklaştıkça

her

çok

birini

miş

bir

bazen,

konak

arasına

saklanır,

Dede

çekleri

dede

belki

sonra

tanırdım.

Fakat

belki

temiz

en

belki

kıyafeti

yakından

taflanlarla

Bun­

beni

altmış,

Mevlevi

daha

yapacak

karanfilleri

daima

yet­

içinde

görebilmek

menekşe

bir

şey

için

güllerinin

bulurdu.

temizlerdi.

Allaha

dığı

çardağın

Fideler

duaları,

Tarhları

dikerdi.

uzun

Çi­

ümidin

da

zaman,

gelirdi.

evimizin

zaman

da

kendi birer

için

da

de

kendinden

parça

çiçeklerde

di.

Onların en

olan

heveslerine, çok

üzüntü

Sonra

alırdı.

dilin­

salkımların

onun

Bahçıvan

sanatı

bir

dede

geçerdi.

ayrı

ça­

birbirlerine

çapalarken,

sar­

ellerini

da

Al­

yakarışları,

Onun

olduğu

inanılan

onun

sayardı. de,

derlerdi.

sanki

bu

Ba­

böyle

gibi.

da

yüzün­

imanın

ve

vardı.

kemalli,

bahçıvan

eseri

cins

Ona

bahçıvan

Bahçıvanlık

Babam ğü

sükûnu

halini

dalardı...

gelirdi.

da

mor

kılardı.

dedesinde

asılı

Namazdan

babam

tarhları

zaman,

geçiş

Mevlevi

sakin,

halkı

eğdiği

çardağına

yakarışlara

ruhları

işler,

namazlarını

ilâ­

bahçesinde

yaseminlerle

da

kendinden

mübarek

Babama nildiği

bir

herhalde

Belki

sererdi.

kendi

konağın

O

göğsüne

bahçıvan

önüne

gelirdi. asma

derin

toprağı

gölgesinde

başını

tıpkı

da

gelince,

uzun,

gibi

gibi

kenarına

bulunduğu

düşmezdi.

açıp

vakti

açarak

yüzleri

Babamın

dualar

okuyor

havuzun

gözlerimin

Onların

den

şeyler

Namaz

hizmetinde

benzerdi.

bir

indirir,

baktıkça,

da

lışırdı.

den

daima

dualar...

ellerini Ona

tıra

artardı.

gözetlerdim.

seccadesini

laha

gelişleri

Dede

çeviren

37

sulardı...

hîler,

bam

birer

Onu

bahçesini

Gülleri,

Bana*

hasır

vardı.

bahçede

kabartırdı.

birer

gidiş

dedeydi.

Hayderiyesi,

yüzü

ADAM

halkının

bahçıvan

yaşlanırdaydı.

mübarek

de

tekke

uzaktan

ilgilendiren

ARAYAN

Tıpkı ayrı

haline

dini

şey,

Bunu

gömüldü­

gibi

olduğu ayrı

yetişmeye çiçekleri

de­ ha­

konuşurdu.

çocukları

ayrı

Ağa insan

gibiydi.

arasına

çocuklarında tabiatlar,

saadetlerine veren

sanki

sanki

bir

getirmişti.

çiçeklerin

Onlarla

yaratıkları,

Mehmet

sayılan

değil,

din gibi

ve

Biraz

kendin­

gibi.

arzular çalışırdı.

koparmaktı:

cins seçer­


38

SUYU

-

insan

gibi.

ARAYAN

çiçeğin

de

ADAM

sonuna

kadar

yaşamak

hakkıdır!

derdi.

Ayin

yaklaştıkça

tonlar, dı. lar

konak

Kıyafetsiz

Sonra

tunların

arasına

akseden

halkalar

dağılırlardı.

çalışırdım.

tekkeye

Fakat

kapının

gidenleri

sonuna

fay­

başlarlar -

sokmazlardı.

Bun¬

kadar

bek¬

dışındaki

sü¬

seyrederdim.

Kapıların

Ayinin

yahut

sıkılmcaya

ben,

Gelen

dinlerdim.

Yaya,

görünmeye

çevirerek,

sokulurdum. sesleri

görmeye

açılırdı.

misafirler

çocuklarım

önünde

lerlerdi.

ler

kapıları içinde

mahalle

kapının

riden

tekke

arabaları

aralığından

kadar

İçe -

bir

şey¬

yerimden

kıpır¬

günüydü.

Der¬

damazdım. Bir

zaman

vişler,

böyle

dedeler,

biri

hafifçe

çıvan

gitti.

kulağımdan

dede

mübarek

ve

bırakmadan

Hafifçe

nûranî

girdik. güldü

kapısından

bu

tatlılığı

ayin

Hiç

önüne

kapının

arkamdan

bunun

yüzünde

her

bir

şey

sonra

söylemedi.

bir

her

Fakat

arasından

yere

ayin

bana

bah¬

zamanki

Kalabalığın

tarafında

süzülürken

sırada

çevirince

kattı.

Ondan

yerime

O

Dedenin

vardı.

beni

ayrıldı.

yeni

bir

Başımı

gördüm.

Beni ve

böyle

kaynaşıyorlardı.

yakaladı.

olduğunu

kulağımı tekkeye

Gene

misafirler

yerleştirdi. günü,

hiç

tekke

dokunan

ol¬

madı.

dı.

Herkes

yerini

Yüksek

yapısı,

kin

ve

heybetli

Bu

haliyle

o,

alıp

da,

kumral görünüşü

bana,

şeyh bir

postuna

sakalla

ile

şeyh,

insanların

oturunca

çevrilen temiz

üstünde

ve ve

ayin

renkli güzel üstün

başlar¬

yüzü, bir

bir

sa¬

insandı. varlık

gibi

görünürdü. Ayinin hafif

bir

başında

musiki

derinliklerinde selirdi

havayı

kudüm,

ni

verirdi.

dedelerin Evvelâ

denizler zaman

harekete nispeten

zinç,

doldururdu.

gazeller,

şevki O

ney,

kaybolurlardı.

Rubailer,

ve

evvelâ

Sonra

ilâhîler gibi

genç

sanki hamle

yük¬

ederdi.

Ney

hamle

birbirini

görülürdü.

arasında

Dinleyenler

etrafında

dervişler

sesleri

sesler

takip

coştururdu.

sofanın

geldikleri

kudüm

Zinç,

tiz

sıralanmış Nihayet

devrâna

kendi

işaretleri-, dervişlerin,

sema

başlardı.

kalkarlardı.

Tek-


SUYU

ke

konağının

ler

gibi

döndükleri

görülürdü.

devrâna

karışırlardı.

Bunların

lunurdu. ister

Başı

gibi

kollar,

Bunlar

kâh

pervane­ dedeler

dede

kolları

yükselerek,

de

göklere

ağır

toplanır

bu­

uçmak

ve

azametli

Bana

insan kâh

ney,

Bu

ki

karışırdı.

doğru

uçar

sakallı

hafif t i r ş e

altında

ve

yüzler.

tennurelerin

ayak

parmakları

sanki

uçuyorlarmış

gibi

Fakat

karışmadan,

çar­

bazen

Bu

şikâyet

sıralarda

çağlayan

musikî,

devrâna

hâkim

olurdu...

Ruhları

çeken

sürükleyen

bu

düş­

temiz

vücutları...

şevk,

topraktan

içine

veya

açılırlardı.

bazen

âlemdi.

gelirdi

kopardı.

devrânı

ve

bir

öyle

pembe

omuzlarına

kumral

etekleri

dönerlerdi.

girer

başka

başları

veya

kesiliyormuş,

dönen

savrulup,

suzluklara

toz açılan

musikinin

fasıllara

yadan

ortada dervişler,

bahçıvan

kapalı,

altında,

siyah

yerden

daima

pışmadan,

di.

beyaz,

sanki

görünen,

Bu

süre yaşlı

arasında

açılarak,

yahut

dalgalanan,

galarıyle

bir

Sonra

gözleri

sikkeleri

taze,

üzerinde,

dici

yavaş

Mevlevi

genç,

dönen,

eğik,

da

39

başlardı.

Uzun

Açılmış

ADAM

çocuklarının

yana

yavaş

devrânına

müş,

küçük

ARAYAN

devir

içinde

şu

kurtulurdu.

Nurdan giderdi.

bir

küre

sofa, Sanki gibi

sanki

en

bir bu

yıldızların döne

dalmeste-

döne

âlem­ dün­ ebe­ son­


Bir

Ä°mparatorluk

MasalÄą


2

Zaman çiyordu.

ayini

Vakti

dırdılar.

de,

Büyük

mekteplerini

formalarıyla

onların

de

de

tesirini

ordu

hadise

yapardı.

kılıçların

sırasıyie karışıp,

ve

göz

yavaş

yaşayan

alıcı

olurdu.

Yavaş

ışığı

yoldan saflarına

hayatını

kılıçları

bir

ge­ yaz­

gitmişlerdi.

köyünün

parlak

döndürerek mektebine

bu

birer

uzaklaşmış,

önemli

üniformaların,

baş

rüştiye

vaktiyle

göçmen

bazen

görünüşleri

üzerimde bu

bir

gibi

askerî'

birer

doğru

kenarında

mahallemizde,

devrân

bir

ağabeylerim

sınırlarına

Şehrin

yayı

beni

tamamlayarak,

memleketin

benim

tekkedeki

geldi,

Bu

ben

içinden

üni­ hadise

de

dün­

görmeye

alışı¬

yordum. Zaten her

Edirne

zaman

asker

çevrilij'di.

şehirde asker

Beji

hayat,

asker hiç

yarm

biri

hakikî

bir

ordugâhtı. kışlalar,

günün

Sokaklar

istihkâmlarla

hemen

bir

silâh

dığımız,

baskınlar

yazılıp,

her

saatmda

günler

diye

değnekler yaparak artık

hazırlanmam hayat,

bir

esir arkada

Demek

alıp

çetecilik

gi¬

ben

de

şimdi eğri

sınır¬ kılıcıyle önüm büğrü

takıp,

omuz¬

oyunları

oyna¬

verdiğimiz,

kalmıştı.

sıraya

varlığını ki

parçaları

esir

havaya

karışacak,

Mahallenin

tahta asarak

defa

geçmeden

devletin

vardı.

hayatın

ilk

çok

saflarına

başladım.

savaşlar kılıç

Bu

kalamazdı.

orada

Hatta

büyük

saymaya

diye

uzak

ordunun

koşacak, gibi

belimize

Mektepte

hayatıydı.

kimse

rüştiyesine

muharebeler,

olduğumuz

kale

hiç

büyük

larımıza

için

Bir

etrafı

sesleri,

yadırgamadım.

sınırlara

sokaklarında,

lar

Şehrin

boru

ruhundan

de

koruyacak de

ve

bunu

kendimi, lardan

şehriydi.

çmlâtırdı.

Bu

rince,

ordu

doluydu.

Mızıka

havayı

yaj'dığı

bir

Şimdi

gazi,

şehit

gerçek

savaş¬

lâzımdı. artık

kumandanlara

tabiydi.

Sıralara

di-


44

SUYU

ziliyoıy

idmanlar,

oyunlarına, Bu yük

yada

yeni

olarak

kılıç

her

şeydi

dünyayı

Sınıfların yon'un,

rinde

tu.

Bu

ve

tan

dar

Trablus-Bingazi

bütün

ve

Rus

da

bütün

Ders

ile

da

renkte

Ege

vilâyetleri

renge

boyanarak,

çocuklar,

gene

sahraya kadar

himaye

ka¬ Mısır.

Hatta

Tunus

bey¬

ki,

rengin

ma¬

bu

kadar

başka,

devletimizindi.

Arnavutluk'un

aralarında

top¬

Yemen

topraklara

bu

kadar

Bu

bu

da

pembe

büyük

impa-

onları

Sina

ve

da

büyük

Ama

tu¬

devletiydi.

Suriye,

adalarından

Üç

elinde

gösterilirdi.

denizine

yarısı

Dalmaçya'ya

bu

Habeşistan'a

Anadolu

Onu buydu.

genişliyordu.

Osmanlı

ortasındaki

Irak,

kadar

vazifemiz

haritalarda,

Hint

kalkardık.

imparatorluk¬

noktalarını

devlet.

üze¬

çıkarmıştı.

bizim

kilit

bü¬ resmi

kürsü

ayağa

aşiretten

İşte

yerde

subay

Bir

sınırlandırılmıştı

bizimdi.

bir

birden

görünüyordu.

Sonra

Kıbrıs'tan

hiç

veren

Makedonya'nın

kıtası

Sava'ya,

çizgi

Rumeli

bir

sonra

içinde

kıtası

Bulgaristan'ın

yılırdı. sek

bir

Napol-

görünüyordu.

(Libya),

sınırlarına

Girit'ten. lar,

cihangir

en

hep

bir

geniş

himayeydi.

Arabistan

İran

pembe

Afrika'nın

toprakların

nevi

de

Padişah,

Ama

Bu

asılan

toz

buluyordum.

pembe

Dün¬

Selim'in,

ufuklarım

vardı.

kadar

dar

bir

en

biriydik. Biz

devletti.

dünyanın

devletimiz

de

bile

çocuklar cihangir

görüş

yerde,

toprakları,

bu

bü¬

de

Yavuz

ders

büyütmek...

duvarlarına

Sudan

en

asılıydı.

anılırdı.

atalarımız

da

dünya

resimleri

biz

Sınıfların

bana

Fatih'in.

bir

ilerledikçe,

bir

silâh

milletler

büyük

cihangirlikti.

geçerken,

devletimizdi.

raklar

nası

adı

bizim

torluğun

liği

gaye,

devleti

birleştiği

büyük

Yani

muharip

olarak

Ve

daha

Sınıflar

için

dünyanın

milletlerden

gazi

cihangir

kıtanın

fatihler,

Biz

devletimiz

ve

büyük

En

Frederik'in

doğrulurdu.

korumak

en

ve

Sınıfta

Hulâsa

ilerisi

öğretiliyordu.

duvarlarında

görülmezdi.

Daha

hazırlanıyorduk.

zaptedecektik...

Büyük

muharip

ADAM

yapıyorduk.

mektebimde,

milletlerdi.

olacak,

yük

talimler

manevralarına

adamları

muharip

ARAYAN

çizgisi

ve

dahildi.

bütün

Hatta

Trakya-¬

Balkanlar¬

içinde

ötesinde

ve

nihayet

bizim

sa¬

Bosna-Her-

imparatorluğun

sınırı

uzatılırdı... bu

haritaların

başına

toplanır-


SUYU

dik.

Devletimizin

diği

topraklara: -

Bizim

derdik.

Bu

-

Hele asker

seve

ve

sık

Bu

bu

dağılıp

sık

Bizim

içimizde

ve

duyardım.

sınırların

çevrele¬

bir

hislerin

tekrarlardık:

devletimiz! şeylerin

beni

coştuğunu,

Duruşumu,

yürüyüşümü

da

çıktığım

mekteplerinden

sokaklara

olmayan

bir

büyüttüğünü,

herkese

şey¬

gururlan¬

değiştirmiştim.

zaman,

karşı,

bir

asker nevi

veya

yüksek¬

bakardım. Bu

devlet,

bu

bile

bana

topraklar taların

başına

larımızdan larımla

Bunlar ki,

o

dum

devlet

O

gidebildiği vatanın

halde

Biz

de

çılarmdandık. birer

O

cihangir Ordu

labilirdi. men'den,

halde

Nasıl

toprak¬ parmak¬

ve

Bazen

Besa-

Atlas

ülke -

öyle

coşar¬

sınırları

bizim

hayal

genişliği

hükümlerin Artık

varabildiği

şunu

her

orasıydı.

altın¬

berrak

yerdi.

Bu

ve

biliyor¬ Sınır¬

sınırlar

orduları

ise,

nere¬

oradaydı.

temeliydi.

Devleti

çocuklarıydık. gelecek

için

yaşatan

Onun bir

ordumuz-

gelecekteki

vazifemiz

savaş-

vardı:

Biz

olmalıydık...

hareket

hudutları

vatanın

ordunun

bizim

Bu hari¬

Kırım,

İmparatorluğun

da

bu

isterdik...

birtakım

yerlerdi.

şeydi.

ülkeleri

dünyanın

uyandırdığı

vatanımız

sınırları

ordu bu

tüterdi.

olsun

sınırlarının

de,

Cezayir

görüyordum.

varıyorsa,

her

Kafkasya,

bütün

olsa,

yerleştiğini

vatan!

iseler,

da

ben

hatta

ibaret

artık

aralarında

koparılan

hayallerinde

duyguların

nerelere

arasında

çizerdim:

sorsalar,

çocukça

için

Ders

haksız

eyaletleri,

sınırlarından

ordumuzun

tanın

Tuna

olarak

ki

du.

sınırlarını

ihtiraslı

larımız

tabiî

hepimizin

kafamda

aydınlık

çocuklar

ve

bize

benim

görünüj'ordu.

toplanan

anda

devletimizin Bu

az

koparılan

Romanya,

leri!

da,

imparatorluk,

gösterir,

rabya,

de

seve

söylerken,

mektep

ten

45

topraklarımız!

kabardığını

dırdığını

ADAM

bakardık.

topraklarımız!

Bunları

dık

sınırlarına

sözleri

Bizim

lerin

ARAYAN

halinde da,

ki

bir

ordunun bu

sınırlar

Habeşistan'dan,

varlık

olduğu

hareketine bir

Kafkas

zaman

için, göre

Hint

dağlarına,

demek

genişler

ki

ve

denizinden, Avrupa

va¬ daraYe-

ortalarına


46

ve

SUYU

Atlas

niçin

ülkelerine

kadar

ADAM

uzanıyordu.

Şimdi

de

aynı

yerlere

uzanmasmdı?

Hulâsa

her

dırdığı

vatan

kadar

çok

Onun

ayak

içinde

yaşayan

dil

ler,

geniş

başka

eden

vermek

itaat

mezlerse,

isyan

denilirdi.

devleti

dı.

Ve

işleyen

subay

Bu

bizim

için için

ride

anlayacaktık

ki

yaşaj'an

meli'de,

Suriye'de,

daimî

leti

bir

tebaası

raf i s y a n kıya

savaş hiç

çeteleri Fakat

ların,

bunlar ayrı

bir

daima

haklar kan

için

hayatı

olmayan

tutmuş,

idare

asılan

yolları

isyanları,

kafaları

milletlerin o

olamazdı.

Gerçi

da

Osmanlı Çünkü

Anadolu'da

Devletin

ordusu

çarpışıyorlardı. ise

kesmişlerdi. eden

bıkması

kaçak

ço¬

devirde

değildi.

yerlerde

tarzından

tfunlar-

ediyorlardı.

Fakat

Doğu

isyan

Osman¬

biraz

telkin

zaman

birbirleriyle

bastı¬

duygular

birçok

hatta

yaşanıyordu.

İsyan

bu

o

et¬

kanun

içinde

çocuklara,

müşterek

vergi

itaat

buydu.

şeylerdi.

hakikatler,

durmadan

devletimizin

de

gerçekler

Bulgarlar, sadece

ateş

duyguları

Arabistan'da,

evvelâ

ve

memleketlerin,

doğru

üze¬

düşünürlerse

duyduğumuz

bu

şeyler,

vermez,

duvarlara

yadırganacak daha

gibi

yalnız, cemaat¬

Rumlar,

vergi

toplanan

Hak

vazifeleri

vazifesi

önünde

bu

dağları biz

bir

yahut

isyanların

herkes

içindeydi.

ve

Başka

farkı

Bunların

önünde

de

bunlardan

raklarında

Dürziler

Eğer

birçok

belki

vatanın

dilek

yoktu.

dilek

yoktu.

hocalar,

de

farkı,

dershanelerinde,

duygular,

cukları

birliği

öğretiliyordu.

Bu

haritalar

bu

bir

din

haritalarının

bu

olduğu

bekçisiydi.

Millet, din,

gibi

Ordunun

rüştiyesi

vatanın

edenlerindi.

kendilerine

lâzımdı.

Asker

bir

sınırlan¬

mümkün

idare,

şey

da

Ordu

oluyordu.

hak

onu

etmekti.

yahut

ordunun

değildi.

ve

bir

sonra

milletin

Hicazlılar,

diye

ve

vatan

içinde

değmez

Yemenliler,

ve

topraklarının

lâzımdı.

Bu

kavmiyetler,

Arnavutlar

rılmaları

yer

şart

millet

durulmaya

adına

olması

her

olması

ordu

vatanın

herkesti.

bu

teşkil

rinde

başında Bu

bastığı

birliği

orduyu

şeyin

vardı. ve

Zaten

ARAYAN

ile

ile¬ top¬ Ru¬ âdeta dev¬

Her

ta¬

veya

eş¬

• milletlerin, şeklinde

ırk¬

anlamı-


SUYU

yorduk. ri

Bu

bize

devletin

lına

böyle

idare

ARAYAN

anlatılmıyordu.

edemediği

bizim

İsyan

bölgelerinde

asker

zim

çalışmış

rüştiyesine

hocalarımızdan

yin

olundukları

nın

Bu

ırkları,

çevremizde

lerdi.

bazı

bu

hiç

milletle —

kimsenin

şeklini

bir

cevap

birisi

iki

taraf

bu

nutuklarda,

devletlere

sız

para

hadiseler

Hakikatte manlı

ak¬

ile

altı

bir

büyük

bunlar

Gerçi azzama Ama

biz

istediği

Zaten

bizim

Asker rısında anadan

bu

doğma

Onların

bile

bizim

bile

ben

Almanya, kışkırtır

ve

bir

nedense bu

ümidimiz,

bu

Düveli-muazzazararmaydı.

faytonları

Bunlar

ordunun

halka

yük¬

hemen

içimizde

mektebin

dahi

ge¬ elbi¬

vardı.

günün

ağabeyleri

siyasîlerden

içinde sırmalı

bile,

halleri

Hatta

bizim

Düveli-mu-

devletinin

çocuklar,

vardı.

bu

dumanlanıyordu.

kavaslarının

gören

mektebinde

de

İtalya,

sokaklarda

konuşurduk.

ağızlarında

bütün

ki,

caddelerden

aşağı

Harbiye

Os¬

Düveli-muaz-

inildikçe

şuydu

sınıflarında

siyasîler

denilirdi. tarafta

bunlar

oldukça

Osmanlı

konsolosluk

meseleleri

Eh,

doğru

konsoloslarıyle,

bizleri

bilhassa

dolaşırdı. Ama

ve

mektebinin

hep

nıflarında, lardı.

dolaşan

bakan

Fransa,

olduğu

bizim

Edirne'de

içinde

sekten

ne

şey,

Bir

hak¬

denilirdi.

inandığımız

her

başkadır

İsyanları

araşma

kudretin

Düveli-muazzama

seleri

İngiltere,

yaban­

çıkardıkları

Düveli-muazzama!

Rusya.

daima

Bunlar

çarpışmaktaydı.

silâhlandırır

anladıklarımız

çen

ise

çocukların

denilen

manın

kuvvetler

ve

tum mera¬

isyanlardan

Asıl

da

lûgatlı, ayrılış

bahsedilirdi: eşhasın»

devletti:

Avusturya-Macaristan isyancıları

olarak

tarafta

bir söy¬

dökerlerdi.

merasimlerde;

kuvvet

ta¬ hoca¬

daima

ona,

«bazı

iki

bi¬

nasihatlarım

hocaların

satılmış

sayılırdı.

asker

başlayışı,

sınıf n a m ı n a sevilen

zaman veya

bölgelerine bir

nutkunu,

gözyaşları

şeyler

dünyada

devleti,

zama

da

geçici

de

Bazı

Bütün

isyan

vazifesine Hoca

verirdi.

da

zaman

edildikleri

mekteplerinde

veya

simlerinde

ehemmiyetsiz,

tajân

subayların

alırdı.

Okuyucularından

turaklı

subayların

olarak

Asker

ayrılışı

merasim

bazı

hoca

olurdu.

vazifesinden

küçük

ler

47

gelmiyordu.

bizim

ADAM

bir

yüksek

olan

ya¬

takım sı¬

çocuk¬

bilmediğimiz

söz¬

biriydim! başı

olan

padişah-


48

SUYU

taydı.

Padişahta

lurdu.

Fakat

çekemiyor, açsa,

o

Biz

ne

diyorduk.

durduracak her

açamıyordu.

Lâkin.bu

lerin

Yemen'den,

geliyor,

ya

bir

nedense

Yoksa,

kuvvet

kılıcını

o

bir

umu¬

bir

defa

türlü

bayrağını

bir

gelmiyordu.

şeydi.

Uzaklar

luyordu.

defa

böyle

ya

Hatta

ben

bir

Bulgar

ordunun,

olduğu

büyük (1905).

Bu

daha

halkı

ya

arasın¬

beklemek

pek

olmazdı.

Giden

yakınlar

yolları,

bile

bir

peşinden

harekete

de

alı¬ gider

ardı

daha

aralık,

arası

duyu¬

Edirne'de

cepheye

hayal

gider

meyal

bir

iyi

tutmakla

kestikleri

âdeta

geçtiğini

hareketlerin

da

geçitleri

haraca,

küçükken

isyanının

kuvvetlerle

gibi,

artık

şehirleri

çok

Giden -

mektupları

mahalle

ya

yapılamıyor¬

gelmezdi..

komiteciler,

Kasabaları,

içinden

bizim

olur,

türlü

boşalıyordu.

döneceğini

haber

karışık

bir

Arap

Zaten

Dönüş

çok

Çeteler,

kalmıyordu.

işte

mahalleleri

delikanlıların

gidenlerden

değildi.

şey,

Türk

Arnavutluk'tan,

giden

şılmamış

biliriz!

yapılacak

büyüyordu.

hiç

askere

larım

dünyayı padişah,

yapacağımızı

İsyanlar

gibi,

ki

bayrağını

du.

ve

çare

ADAM

zaman:

-

da

bütün

ne

ARAYAN

türlü

hatır¬ kesilmi¬

yordu. Zaten tu.

öyle

Çünkü

üstündeki de

şehrin

Saraçhane

birde

lara

anlaşılıyordu

kışlalarla

silâh

geçecek

mandanını

orduda

köprüsünün

çatarlardı.

olan

ki

da

arasından

Yani

zabitlerini,

geçirmezlerdi.

başına,

bu

pek

geçen

kışladaki

köprüyü

manası

sabah

veya

terhis

yok¬

nehrinin

askerler

kesip,

kumandanlarını

Bunun

intizam

Tunca

iki¬ kışla¬

ordu

ku¬

istemek

de¬

mekti. Bu

hafif

derilmeye kumandan irade madan yaşa!»

tertip

çalışıldı.

ceğine

Bu

isyan herkes

telgrafhaneye

çıkaracaktır. veya duaları

eğlence

askerî Fakat

akşam

sesleriyle

O

koşup

olmadan

kışlalar

akşam

ki,

saraydan,

öyle

Bu,

nasihatle,

bilirdi

Nitekim

işitilirdi.

alâmetti.

evvelâ

olurdu.

kışlalar

askerin Daha

tarafından

askerlere tarafı

dualarla

asker

terhis davul,

gün

gi¬

diretecek terhisi

ve için

yarıya

var¬

«Padişahım

çok

tezkeresi

verile¬

zurna,

mızıka,

çınlardı.

eğlencelerde,

isyan

eden

askerlerle,

kendilerine

isyan


SUYU

edilen kat

ve

reşleri

halka

karşı

karşıya

49

bir

baba

otururlardı.

evlât

şef¬

Pehlivan

gü¬

olduğu

için

seyrederlerdi. işin

bu

istanbul'da

ederdi.

larak

yolları

mesele

ayaklanan

hem

ettikleri

artık,

nihayet

halledilmiş

de

iki

kışlaları

demiryolunu

herhalde oldu...

kolay

Edirne'de

askerlerin

dayandıkları,

işgal

Hulâsa, şey,

türlüsü, padişahı,

Çünkü istasyona

.

etrafında

aynı

.muhabbetiyle

geçip

lenen

ADAM

kumandanlar,

Zaten hem

ARAYAN

tarafı

m e m n u n

bıraktıkları,

kesip

şehri

vagonlara

do¬

görülmüştü, bir

şeyler

olması

lâzımdı

ve

bek¬


23

temmuz

memlekette miz

bir

biz

çocukların

şeydi.

ketlerine

1908'de

galiba

o

hürriyetin

daha

Bu

ziyade

ihtilâli

yaşı

ne

meşrutiyetin

çocukların

anlayışta

kavrayışlarından

herkes,

yahut

biz

halkın

ileri

kavrayışı

geçmiyordu.

olursa

olsun

bir

ilânı,

anlayabileceği¬ da,

galiba

Sokak

hare¬

çocuk

heyecanıyle

karışıyordu. Zaten riyet,

ihtilâlin

müsavat,

de

«kanunu-esâsî»

Bir çocuklar

arasında,

Esasen tan

Türkler,

biri

bir

ister

Rum

balıklar

veya

bu

benim

manlı lardan,

şeylerin

Bosna-Hersek

(1) bu

leriyle

hem

devrilip tığım pek

geri

şu

de

artık

memleketi bir

her

şey

Bulgar

ki,

onlar

anlamamışlardı.

da,

«Yaşasın

hür¬

ister

Türk, Kala¬

alkışlıyorlardı. sorulsa,

yerde

me¬

ki:

ile

ki,

nice

ve

zaman

isyan Kafkas, kralı

varacaktı!

ve en

onlar

görüştüklerimi

artık

Karadağ

Tuna'ya

Os¬ Dağ¬

Girit,

getirenlerin

o

gibi î k e H d i

demekti

bir

prensi

bittikten

sonra

anla¬

karışmayacaktı.

Hiç

söyleyeyim

olup

şu

tekrar

memlekete

de

alıyordu.

kalmayacaktı.

Hudutlar

şey

da

Türklere

gibi

hele

hatiplerden

söyleyen

etrafını

artık

da

kadarını

türeyen

ve

veriyordu,

diledikleri:

biz

kalkacaktı.

ne

bağırıyor,

anlattığım

terkettikten

göreceksiniz

Hür -

(1).

mana

çıkıp

diye

manası

yoktu

gibi

bunu

herkes

bununla

inkılâbını

anlayan,

üstüne zaman

alınacaktı!

hürriyet

zaman fazla

vereceklerdi.

Şuracıkta,

sonra,

taş

halk

ne

dilediği

Düveli-muazzama çetecilik

ama, tutan

manaları

olsun,

halkına

Hatta

ibaretti:

ve

başlarında

«yaşasın!»

olan

kırlardan

vergi

bir

mahalle

olmayacaktı.

bize

Bulgar

devletine

bu

Köşe

dediği

alabildiğine

Fakat selâ

veya

adalet!»

vardı

de

herkes

Rumlar

kürsü

kelimeden

anlayan

kelimeleri

çekiyorlardı.

yaşasın

dört

kelimesi

pek

onlara

Bulgarlar,

taraflarına

riyet!

diğer

için,

şey,

uhuvvet...

bunu

bütün

olduğu

her

getirdiği

adalet,

da

nice ileri

iktidardan

ileride dahi

yıllar gelen¬

bu

anlat¬ işlerden


SUYU

ran tık

Bunları

anlatırken,

anam

yüzüme

bakarlardı.

Benim

biraz

lardan derin

sağa

sola

babama

rafa

onun.

sonra

ağır

ağır

seslerinden

kendi

Herkes

Artık

bütün

kolları

hiç

bun¬ Derin

Yalnız

başını

iki

bir ta¬

baktığını

ama

oğlum,

ve

devletle

birer

-eşkıyaydı.

bir

nümayişi odanın

Rum,

dik

ormanları

sinin

üzerinde

riyet!»

diye

bir

ellerinde

her

boş

tarafı

kadar

sırıtır¬ bı-

bakarlardı. kaçırmazdım.

duvarını

Mektepler

resimlerle

komitacılarına

aitti.

çocuğumsu

Binbaşı

siması

ile

Kötü

perdesi

önünde,

tahtadan

işlenmişti

Kucağına ve

Kolağası

üzerine Niyazi

tatildi.

Enver elini

bir

Beyin

Şu¬ alman

kısmı

da

Bey,

gü¬

şakağına

fotoğrafhanenin yapma

mavzerini de

satın bir

bir

dalmıştı.

görünüyordu.

zaten

doldururdum.

hayale

yazılmıştı.

bi¬ Os¬

süslüyordu.

sakalları,

kahramanlarına,

ay

pa¬

birer

tebessümleriyle

süpürge

kartpostalcılardan

gösteren olarak

diğer

yahut

fakat

sayılıyorlardı.

Bunların

hürriyet

bir

göğüs¬ dolaşı¬

Hocalar,

kısmı

Sırp

güya

eğerek

diyorduk.

saf v e

ka¬ Hem

sallayarak

kesilen,

bıyıkları,

dayayarak

oldu

çatkın,

sert

yana

kahraman

resimleri

biraz

kaşları

ardına

kucaklaşıyorlardı.

omuzlarında,

çıkarılmış

sert

bir

kardeş

silâh

fırlamışlardı.

kordonlarını

da

hocalar

buradan

kapıları

sokaklara

bu

iri

şarkılardan,

kalpaklarını

tabanca

küçük

resimlerin

yaslanmış

etsin

mahallelerde

birbirleriyle

öylece

Evimizdeki

zel,

tebdil

tarafından

ile

papazlar

Ben

ve

birbirlerinin

resimlerde

Bulgar,

çıkarmazdı.

yüzüme

ar¬

Ama

susardı.

çekerken

uzun

komiteciler

Osmanlılar

bayrağı

radan

ses

kazananlar

hahamlar

yıklarıyle

bu

hiç

sadece

hay¬

da,

hatırlarım:

kıyafetleriyle,

saat

hürriyeti

pazlar,

Bu

ve

hayran

kızları

süzerlerdi.

o

Hapishanelerin

Katiller,

gümüş

yorlardı.

ken,

sessizce

uzun

hayırlara

kadınları

mahalle

nutukları

dediğini

geçilmiyordu.

bunlar

manlı

beni

nümayişlerden,

açılmıştı.

Sanki

mahalle

zaman,

bu

51

olmaz.

Caddelerde

lerinde

ADAM

yaşımda

dalgın,

şöyle

Allah

ve

çeker

gene

dalgın

oyun

dar

İçini ben

sallayıp,

rer

çekilerek

bahsettiğim

düşünürdü.

defasında

de

ARAYAN

«Ya

ölüm! ise

kayalara

almıştı. Ya

kafasında

Fe¬ hür¬ bir


52

keçe

külah

rında

kaba

bisesi

giymişti.

Ayakta

onun

yiğit

ve

bir

ki,

larına

külahına

taydı.

bacak

Yahut

çökmüş

bir

göğsünde

gümüş

calar,

kamalar

fetinde

genç

pilleri

vardı

sinin

de

durduğu hemen

bir

saat

Rum

kayaya

ki,

çıkarılmış

külahlarına,

bir

cebel

dizine

resmî

topu

eksikti.

bir

ve

ayak¬

pınar

başına

çaprazdı.

Hepsinin

sarkıyordu.

kıyafetinde

Taban¬

Efsun

Bulgar,

boylarını

bir

de

dizilmişti.

«Ya

çetebaşı-

Kimisi

dizi

kalpaklarına

bir

dayamış

yaslanmış,

silâhlar

saf

arasında

voyvodalarına,

silâhlıklara

dayandıkları

Ya

biterdi.

fişeklikler

çeteci

hürriyet!

halde

dizi

el¬

kahramanın

kurulmuştu.

kordonları

kızları,

Bu

yalnız

Hepsinde

kemerlere,

«Ya

arkadaşları

silâhını

üstüne

avcı

içindeydi.

silâhlı

satılır

Ayakla¬

bir

fişeklikler

işlenmişti.

üzerinde

ağaca,

görünürlerdi.

çapraz

onun

eğerek

bacak

karışmıştı.

kumaştan

kaptanlarına,

bunların yana

Kaim

dayanıyordu. da

basılsa Rum

kalpağını

birbirine

başa

Hele

geyiği

kadar Sırp,

sandalyeye

baştan

vardı.

meşhur

ne

gelince,

Kimisi

bıyığı

mavzerine

keçe

Bulgar,

Sakalı

ADAM

görünüyordu.

ve

hali

önünde

vardı

ARAYAN

Göğsü

duruyor

ölüm!» ve

vardı. kalçınlar

SUYU

kıya¬

Rum

ko¬

aşıyordu.

hürriyet!

Hep¬

Ya

ölüm!»

yazılmıştı. Bütün ler.

bunlar

Belki

dıkları yaları larına gibi

de

yakışıklı

ne

boylarından

inanıyordum. silâhlarını

lar,

bombalar,

çapraz

ediyordum.

Nihayet

mahallesindeki

köşeciğini,

gözleri

getirmişti. gü

hücumu

bir

bayrak

bunların Hele

fişekliklerle bir

pis

çapaklı

gün

bir bir

Arkadaki

küçücük

yapan

askerlerimiz

dalgalanmaktaydı.

reisi

evin

pis

Yahudi, perdede,

fotoğraf güya

bunun

kama¬

çıkartıldı.

taşlığının atölyesi

muharebede Önde

önünde

ve¬

çocuk¬

çıkarılmasına

resmim

kokan

görünüyordu.

Beni

dayayıp,

resimlerinin de

önem

yaşımda

tarafa

benim

alt¬

Dimitri!»

bakıyorlardı.

hepsine

kendi

bir

yakala¬ palikar¬

resimlerinin

Çete

ticaretlerine ben

hakikiydi¬

izbandut

bunların

Voyvoda!

olsun,

gıpta Yahudi

Sonra

piyasada

büyük

Belki

kartpostalcılar,

çocuklarıyle,

Yanko

olursa

Hepsine

bilmiyorum. Yahudi

Bulgar

kaptan!

uydurarak aslı

riyordum.

miydi kurnaz

kuşatıyorlardı.

«Apostol isimler

ların,

Rum,

giydirip,

Fakat

hakikî

birtakım

ayb

bir

haline sün¬ yıldızlı

durdurdular.


SUYU

Elime

de

nımda

tahta

bir

levha

bir

tahta

dayadılar.

kildi.

Fakat

mi

ARAYAN

silâh

verdiler.

sütuna, Yahudi

zaman

o

vaziyeti

«Yaşasın

numaralar

kadar

yüzüm

53

Hazırol

üzerinde

birtakım

heyecanımdan

aldığım

ADAM

Asker!»

yaptı.

titredim

seçilmiyor

aldım.

ve

Ya¬

yazılı

bir

Resmim

ki,

sonra

gözlerim

çe¬

bu

res¬

görülemi¬

yordu... Ama

daha

sonra

ağabeyim

istanbul'dan,

bir

getirdi.

tüfek

du.

Başıma

larıma, Artık O nevi

de

yal Bir

ilk

bomba

Bizim sefer

şehirde istanbul

burlarıyle Sultan

hareket

diye

milletin gelen,

büyüğü samimî

hatta

Gidenlerin lıydı.

Fakat

daşlarımızın

gönüllü kadınlar

de

bile

her

nedense

kalpaklarından

kendisi

oldu. kış¬

boşalıyordu.

Fakat

de

bir

gönüllü

subaydı. daima

«şeytan

gibi

Ba¬

hatta

görmezdi.

O

"ona

ta-

Fakat

duyurmazdı.

söylenmesini,

onun

padişahı, da.

içten

vardı.

hareket

bu

ha¬

haberi

Ondan

büyükler

taburları

bayraklarında

şimdi

güzel

bir

çıktığı

babama

hoş

itaati

bile

Bu

padişahın

ikisi

hasta

geri-söz

bir

sayılırdım. askerin

1908).-

gene

bunu

Bütün

saygılı

karşı,

düşmanıydı.

ileri

sayardı. ve

şimdi

Ama,

dolaşmasını

Ayak¬ alındı.

ve

padişahın

mart

Büyüğü

bir

hakkında

ellerde

Edirne'den cuklar,

kindar

kahraman

sürmedi.

Ağabeylerimin

ettiler.

buldular.

ayaklanması

(31

mahalleler

bahsederdi.

padişah

resminin

patladı

küçük

uydurul -

tozluklar

halkın

yeniliklere

asker

üstüne...

Hamit'in

Hamit» bam

gibi

uzun evvelâ

bu

bir

külah

bir

atılan

gün

gelmişti.

eden,

bütün

da

Bir

modasına

keçe

kalçınlar,

sarhoşluğu

söyledikleri-

keçe beyaz

yahut

girdi.

konulup

günün

bir

haline

ihanet

istanbul'da,

Edirne'de

olan

keçe

yoluna

saçma

kaytanlı

ve

hürriyet

âlemine gün

tek

komitacı, külah kıyafeti

bu

kırttığını

bu

bir

daha

hemen

yazılar

çapraz

keçe

müşterek

Fakat

içine

üstünde

sıralarda

biraz

Kıyafetim

üzerinde

ben

işim

ederken

orduya

«Ya bu

silinmişti.

hürriyet! sözler

ihtiyarlar,

katılmak Ya

Rum,

Papazlar,

ço¬

istiyorlardı. ölüm!» Bulgar

çeteciler,

yazı¬ vatan¬ kap-


SUYU

54

tanlar, tık

voyvodalar,

kenara eden

riyetin

getirdiği

lik

hulâsa

Rum,

çekmişlerdi,

hareket

kelimesi

ARAYAN

orduya

bunlar

kendine kelimeleri

memeye

başladı.

Ortada

hürriyet!

görülüyordu ğil,

Ya

ama

artık

Tanrı,

galiba

sek

geri

maya zi)

sırrı

ile

Ege

adaları

Akdeniz

adalarına

sabaları

etrafında

bey,

bu

Girit.

başka,

kalmadan,

sefer

da

elden

bir

süre

başında yahut

dü.

imparatorlukla

Fakat

clalıa bir

doğrusu şey

kaderi

mi

ki,

üstünde ise

üzerine Bizim gene

bi

patlayıp

hakir

kesildi.

kenar

da

görülen

alaylar

bu

mahalle,

bütün

boşalıyordu.

Balkan artık

her

şey

de­

Libya

bağlantı

bir

yayıldı,

Türk

önünde

bir

hiç

gitti. genişle¬

bile

elinde kırlarda

eşkıyanın

geldi. ve gün

zamana bütün

oldu.

da

memleketin

Dağlarda,

köyleri

o

olmayan,

öylesine

lâzım

ta­

görün­

hükümetin

Anadolu'da

Nihayet

ka­ Enver

oradan

Libya

Dersim,

belli

oldu.

kemerindeki

bir

olmadı.

bizim

bazı

resimlerde

yapılamadı.

etmek

anla­

ile

sahillerinin

olmayan

sefer

bir­

olduğunu

belinin

bizim

hızla

Bosna-Her-

(Trablusgarp-Bingaİtalya,

hiç

orduları,

orduları

ne

veremediğimiz,

belli

sevk

imparatorluk

bırakınca,

eli

öylesine

zaman

burada

hürriyeti

olaylar

kıyafetinde,

Arnavutluk,

Hatta

durmadan

ve

zaten

Üzerlerine

çarpışmalar

arasında

tarafta

bir

taburlar,

bi,

pası'nı

her

mi

Trablus

değişiklik

Havran,

değil

gene

bir

daha

(1911).

Bedevi

için

sıra

çıktı

şey

da

söylen-

şurada

eyaletleri,

Vakıa

bir

kaldı.

gene

Afrika'sı

birtakım

bir

hiç

hiç

Yemen,

yoksa

yollar

oraya

alamadığımız

isyanlar di

da

bir

kimse

Enveriye

bancasında,

Sonra

kadar

kaderine

Tuna

Osmanlı

oturdu.

kardeş­

görmüştü...

çözülemeyen

alınamadıktan vakit

lafı

imparatorluğun

başladılar.

hür­

yani

eskisi

bayraklar

münasip

üzerine,

unutuldu.

hürriyet

yazılı

ölümü

kovalamaya

kalktı,

ar­ için

uhuvvet

nedense

yalnız

kendilerini kurtarmak

Bunun

evvelâ

her

ölüm!»

Anlaşılamayan, birini

katılmadılar.

ortadan

müsavat

eşkıyası

hürriyeti

kelimeden

adalet,

«Ya

Bulgar

istanbul'a,

dört

kendi

ADAM

şehirleri Balkan

kadar, Osmanlı

gi­ Har­

öylesine Avru-


SUYU

Bu

yıkılış,

artık,

Mesnetsiz

bir

tamamen

çöküşüydü.

eriyordu. gaflet

Meğer

sadece sona Bir

bizim

ADAM

bir

devletin

erişiydi. masal,

Bir

bir

saltanat

55

mağlûbiyeti

ruhun,

bir

imparatorluk

zannettiğimiz

şey,

değildi.

zihniyetin

masalı sadece

sona bir

uykusuymuş. Bir

han

hayalin

ARAYAN

devlet

harbinden

oluyordu...

ve

bir önce

zihniyet ve

olarak

Balkan

imparatorluk,

yenilgisiyle

zaten

daha sona

ci¬ ermiş


Ergenekon


3

Balkan Avrupa'sı kit

harbinin

bulamamıştı.

içinde

lesi

bunlardan

Küçüğü

tasfiye

bozgundan

kale

hâlâ

savaşlarını

bu

tanbul'a lım

bir

noktasında,

son

Osmanlı

hem

Bütün çağlarını

sefer

de

en

Edirne

ka¬

önce Biz

ölmüştü.

çocukları

yabancı

kılıcını

aleyhine

neticesi

harbin

de

gemileriyle

teraziye

koydu.

ne

Harp

olursa

de

bunlar

bu

doğacak

o

is¬ tık¬

koydu

ve

başlarken:

olsun

Balkanlarda

statü­

ve

hele

biriydim. adı

yeni

kesin

yetişen

için

olarak

bu hayal

rüyasını şanlar

ve

ilk

beklenmedik

Bizler, belirsiz

sabahların

genişlemeler,

statüko,

ve

bozuldu.

çocukları

birtakım

türlü

zaferler,

için

zaman

Türk

Biz,

bu

aleyhimize

çocuklardan

başka

tihler,

sonunda

bizim

yaşayan

lanmamıştık.

netice

için

dağları

nihayet

hazır¬

ardından

görüyorduk.

ve

gençlik şeylerdi.

Biz,

bir

fe¬

cihangir¬

hazırlanıyorduk.

Halbuki Bu

soğuk

ve

hakikati

Demek

rlbi

tarihinin

düştüler. biraz

oldu.

Türkiye'sinin

harp

subaydı.

limanı,

kesin

Avrupa

ağabeyim

orduda

va¬

öldürmeler,

tasfiye

belki

birer

Osmanlı bile

bozulmayacaktır, ama,

ebediyen

.ardı.

bu

devletinin

ko

dik.

birer

istanbul

Harbin

demişlerdi

lik

bu

kale,

sefer

etmeye toptan

sonra,

üç

Büyük

ve

Ve

süre

Bu

göç

doluydu.

Ben

bir

kapanan

Düveli-muazzama gene

başladı.

yaparak

gönderdiler,

tamdı.

hatta

yağmalar

döğüşen

biriydi.

kaleye

tıklım

çöküntü

Türkler,

Baskınlar,

amansız

Umumî üç

getirdiği

vilâyetlerindeki

Ve bilmek

kî şimdi ve

kara

bir

anlamaktaysa

bizim bü

hakikatle hakikatten

bilmediğimiz, çıplak

görmek

hakikate

lâzım

işte

karşı

zorluk

anlamadığımız alışmak,

geliyordu...

karşıyay-

çekiyorduk. bir

gerçekleri

şeyler olduğu


60

SUYU

O

güne

Bütün

kadar

aslında

vehimimizle ki

hiç

çoktan na artık

bir

zaman

beri

artık

Hele

Ya

hiç

hele

büyüdüğüm

sadece, bel­

Avrupası,

belki

Rumeli,

Tu—

çoktan

bir

bizim

için

mahcup,

ürkek, Ortalığı

o

da

içinde hiç

yanma¬

belki

tek

bilmedikleri,

Bu

camilerin

is¬

gitmişti.

Hatta

yalnız

Ana¬

askerler

şehir

karışmaktan

büyük

boğan

o,

Anadolu'ydu.

tanırlardı.

günleri

beri

yoktu.

Anadolu'yu,

kalabalığına

yaygaraya

şey

sönmüş,

edenlerin

Arap,

Arabistan'a

içinde

gibi

toprakları

bile

şu

bir

idare

askerlerden

cuma

hiç

fırtınalar

varsa,

Türk,

asırlardan

bütün

yer

de

Bütün

köpüğü

şehrinde

alışamadıkları

üstünde

olan

Bu

sabun

devleti

sınır

gönderdiği

larlardı.

korkarak,

avlularına

kebapçıların,

do¬

börekçilerin

arasından:

-

Dördüncü

garalı

vâmı?

onların

dolu

diye etrafını

deyince

eşkıyalık

ordudan bağıra alır

akla,

vâmı

bağıra

(var hemşeri

eğlenirdik. daima

mı).

bu

ürkek

vâmı?

ararlardı.

Biz

çocuk¬

Rumeli'de,

askerlerle,

An-

kıtlık,

Ana¬ fakirlik,

gelirdi...

Hayır,

Anadolu,

bir

değildi.

yer

Rumeli Bizim

çocuklarının

hayalimiz,

o

Afrika'da,

Hint

kapılarında

falarımızda

yaşatığımız

rüya,

bir

rimiz

Sivaslı

Gülüşürdük.

Kafkasya'da,

yon

ki

impara¬

de Afrikası,

Şarkî

oralarda,

bizim

Devletin

benimsemedikleri

cak

belki

Osmanlı

muydu?

ki,

saray! bir

bu

onun

yok

başka

bile

fakat

sokaklarının

lar

Şu

Girit,

yaşamıştık.

Bu

Osmanlı

demek

Fakat

ayrılıklar

Anadolu?..

sesleri

onu

kaybolan

diyebilirdik

padişah,

dolu'nun

âleminde

vehimdi.

Biz

sayılamazdı.

kanımızdan

olan,

benim

ölmüştü.

Bosna-Hersek,

gibi

yıkılmadan

temel

bir

olmamıştı.

bizim

«bizim!»

edilen

hayal

ki

karışmıştı.

Ermeni

dan,

bizim

ADAM

bir

Şu

Türkiye'si...

nasıl

raf

çoktan

olan

Asya

Kürt,

ki demek

yaşatmıştık.

tarihe Ya

şeyler

belki

eyaletleri

biz,

demek

inandığımız

torluk

ARAYAN

bir

cihangir

olacaktık.

cihan

İskender

hayallerini

günlere

doldura¬

kadar,

dolaşmıştı.

Tuna'da Bizim

hâkimiyetiydi. gibi,

Yavuz

ka¬

Her

bi¬

gibi,

Napol-

Ordular

çökmüş,

gibi. Fakat

sınırlar

ne

çare

çözülmüştü.

ki

artık, Saray

her bir

şey

hiçti.

bitmişti. İhtilâlin

o

kadar

gürül-


SUYU

".ivla

getirildiği

bir

şey

şeylerden

rumm

haber

âhırı

birkaç

ortalık

galiba

durulup

olay

birbirini duygusu

son

baş-

kırıklığıyle,

ma¬

dakikalarım

gelen

doğru

oldu.

bile

mesul

Ey

Bulgar

kadar

Bu

duygusu

zaman,

şom

ağızlı

çıkıyordu:

vahşet

şarkı

yaşıyor

hoca

ha-

Evveli

Şam,

cesaret

veren

ruhları

saran

bütün

canavarlığının asi

şey

ümit

felâketten,

kuvvetliydi.

ve

en

büyük bir

amili!

şarkının,

okutuluyordu.

değildir.

etmek

Ona:

kızgın

mekteplerde

bir

şeyler

uğradığımız

kadar

ve

biraz

reaksiyon,

duygu,

parça,

yapıcı

bir

'ümit,

ilk

Bu

Bu

belki

yeni

biraz

tutacak

azgındı.

parçasıydı.

tikam

da

kovalayınca

Allahı

diyecek

o

misafir

kırıklığından

hayal

memleket,

bize

şeyler,

intikam

hatta

bir

hayal

görülmemiş

içinde

verdiği

bir

61

Şam!

Biraz

bir

Bu

Çocukluğumda

ADAM

ortada,

kalmamıştı.

neviyat ' b o z u k l u ğ u r.biydi.

ARAYAN

Fakat

için

İn¬

bu

ruhları

duygu

besleyebili¬

yordu. Nitekim

olaylar

lerinin

aralarına

larının

istanbul

Türkler

yeni

bir

şeyler

kalabalığı eden

sürü

ce

asıl bir

yeni

sadece

olan

ırklar,

insanların ki

eski

istilâ

ordu¬

geri

almışı,

yarattı. kaybolmamıştı.

geniş

bir

vatan

milliyetler,

kof

Havada

parçası

karışık

Bu

içinde,

doğuyordu.

Bu

yeni

Bu,

anlayışa

topraklar

hâkim milletti!

tarihî

devlet¬

ve

kay¬

gevşek

kalabalığı

bir

teşkil

artık

ayrı

ayrı

kendi

bizi

insanların

yeni

bir

vatan,

yeni

vatan,

artık

sade¬

atıyorlardı.

sınırlandırdığı

değil

girince,

topraklarınmsa,

anlayış

ordunun

vatan

Madem

Gerçi

Balkan

Edirne'nin

henüz

karışıklıklar

anlayışıdır.

devletin

olan

bir

tesir şey

ortaya bu

yenen

çekilişi,

anlaşılıyordu.

yabancı

bütün

millet

bir

vatan

Bizi

anlaşmazlıklar

her

esiyordu.

davalarını

larında

tan,

de

Kalan

Fakat

bir

büyük

barındırdığı

bir

istiklâl

birtakım

belki

bolmuştu.

gelişti.

kapılarından

üzerinde

Demek,

çabuk

olduğu

göre demek

yer

Millet;

dilleri,

topluluğudur

Osmanlı

değildi.

demek

kalabalığını

kafa¬

Yani

değildi.

Hem

dilekleri,

va¬ de

ırkları

deniliyordu. teşkil

eden

milletler-


62

SUYU

den

her

letler

biri

artık

arasında

benlik luş

kendi

Türk

duygusu

ARAYAN

benliğine

olan

lâzımdı.

dönüyordu.

kütle Bu

ADAM

için

bir

de

bir

kendine

O millî

dönüş

halde

bu

mil­

ruh,

bir

millî

kendini

bu¬

ve

demekti. Bunun

arayan

üzerine,

ve

ketler

bir

büyük

ruhlardan kat

bir

biri

değer

Türk

birleştiren

tünde

kültür

muhtaç

hareketleri

olan

taşıyordu.

yaşıyordu..

kendimize

vimleri

bazı

şeylere

biz Türk

hatırlatır

ve

için

içimde

evvelce

şeyler hare­

bu

genç

Türktük.

Fa­

birçok

ırkları,

ka­

kavmin

diğerleri

üs­

gücendirir

diye

bir

onları

Bir bu

de

de

sözü,

imparatorlukta,

tahakkümünü

başladı.

ruhlar

Benim

Gerçi

diyemezdik.

bir

genç

düşü¬

nülüyordu. Halbuki

bu

milletlerin ve

öyle

den,

anarlardı.

Bize

Fakat mizi inkâr

bir

der,

asker

hısım

diğer

adiyle

tanır

mektebine

akraba

çocuklar,

kendimizi

dile

hep

olan

Yemen"

Çerkeş

köy­

milliyetleriyle

anlatmak

getiremezdik.

Milletimizin

öğü-

adı

için

Irkımızı

geçmek

ırk da

lâzım

hüviyeti­

bilmez,

geldiği

ya

zaman

sadece: Osmanlı!

geçerdik.

caydı.

Hatta

Tarihimizin

inkâr

edilen

tedbir

kabiliyetsiz

başka

aşağı türlü

dergide

bir

sokaklarda ıl.)

Müftüoğlu.

adına

Türk

adı

bile

Türkçe

tarihi

kimsenin

olduğu

sahip

kanaate

göre

değil, gibi.

OsmanlıReddedilen,

çıkmaması Türk,

için

kaba,

her

görgüsüz

varlıktı.

görülen bir

Osmanlı

Umumî bir

gördüm.

dergide

dilimizin

de

Türk

alınmıştı.

Bu

zaman

ırkların,

bakarlardı.

Türkler,

ederdik.

kendimize

imtiyazlı

diğer

milletlerinin

okuduğum sarayla

jaıkardan

biz

hiç

veya

yaşayan

kendi

Benim

getirilen

nüıierdi.

Bu

kendilerini,

K ü r d i s t a n dan,

lerinden

ve

imparatorlukta

hepsi

varlığın,

çehre

ile

Daha

Yurdu

dalga

gün

ortaya

Balkan

«üzümcü»nün dalga

bir

konulusunu

harbinden

hikâyesini uğultular

mecmuası.

bütün

bu

bilinenlerden

ben

önceki

okudum

(1).

evvelâ

bir

günlerdeydi. Bu

üzüm­

yaratarak:

Hikâyeyi

yazan:

Ahmet

Hikmet


SUYU

-

Çavuş

diye ki

üzümü,

bağırdığı kale

ülkeleri

insanı

saran

Bu binbir

dil

dan

atılan

bir

bir

süvarilerin

şekilde

tasvir

üzümcü, dalavere

insandı.

dile

göre, Bu

gürültüleri

es­

ses,

gibi

bir

bambaşka,

olunuyordu. tezgâh

çeviren Bu

yazdığına

geliyordu.

başlarında

Rum,

insan,

müşterilerine

Ermeni

yüksek

bir

bezirganların­

soydan

ve

erkek

varlıktı... Ben

üzümcünün

kâyenin

derin

tesiri

hikâyesini altında

Bu

hikâyenin

basıldığı

alıyordu.

Bu

Türk

milleti

kurduğu letin

bu

Bu

da

Onun

vatan

diğer

yüz

meseleleri

Türk

bölünmüştü.

de

milletinin

başka

tür­

büyük

bir çadır

başlamıyordu.

Mil¬

ibaret

sınırladığı yaşadığı

Parçalanmıştı.

hi­

daldım.

Gazi'nin

halkından

devletinin

bu

fakat

Osman

yaylasından

çadır

Osmanlı

zaman,

düşüncelere

bilinmeyen,

tarihi,

Domaniç

vatanı

okuduğum Derin

göre

milletin

üç

vatanı,

büyüktü.

mecmua,

yahut

varlığı

ilk

kaldım.

mecmuaya

vardı.

Söğüt,

ilk

milletin

çi

63

hikayecinin

naralar

fetheden

döküp

başka

bir

sesinde,

hikâyedeki

ADAM

çavuuuuş..

zaman

burçlarında

zaman

ARAYAN

her

Millet

değildi.

Bu

yerlerden

bile

yerdi. yer

Ger¬

yer

esirdi.

Fakat: -

Tarih •

-

birliği,

- Dilbirliği, Dilek

olunca, ları

üstünde

du.

Çünkü

letin

birliği,

onun

Bu sinden anlayış Bu

olsun

ses

her bu

görüşe yerdi.

başka

ve

göre,

bir

de

hatta Çünkü

taht adı

az

uyarıcı

sadece bu

ses

bir

ve

kendi

mukadderdir

aslolan

beklenmeyen

memleketin bir

kalkınması

kurması

Hangi

vatanın

ufkunda ses,

kurtulması,

saltanatını

yeni

sonra,

muhtaçtı.

gün

kendi bu

yaşadığı

olursa

bir

milletti. ve

hangi

vardı:

toprak¬ deniliyor¬

Vatan,

bu

bayrak

Turan...

bir

sesti.

Balkan

yenilgi¬

çok

okumuş

genç

neslinin

sabah

rüzgârı

gibi

esti.

teselli

bize

görüşü

mil¬

altında

bile

mağlûbiyetin

olsa, haysiyet

o

görüş,

nesil

ona

kırıcı

ruh


64

SUYU

sefaletini lük

unutturan,

hayat

bizi

kaygılarını

enginlikleri bir

veren

kurtuluş

lûpların

bir

de

geniş

toplandığı,

son

hayal

açıyordu.

çareydi.

fütuhat

havaya

gün—

ümit,

ufuklar

bir

yeni

naralarla

kalbim

aradığım

artık

Yeni, sığmak,

kurtaran,

kafalara

Bu

Bu

için

mağ¬

yeni

kaldırdıkları

yollar

bir

yeni

(1)...

Benim Sanki

duygularından ve

Bir

mızraklarını

ADAM

gösteren

şeydi.

ümidiydi.

Ergenekon d u

aşağılık

hor

derlendiği,

bulup,

ARAYAN

bir

şimdi

şeyleri

bu

yeni

şimdi

duygularla

bulmuş

çarpıyordu.

gibiydim.

Çölde

su,

görünmüştü: — Öyle

ya,

miş

bir

değiliz

diyordum, çürük ki.

de

Osmanlı

olsun

Türkün

Meriç'ten,

Çin

uzanıyor. Buz

olursa

olsun

ha

gerilere

Oğuz

Han,

Han

ve

dava,

ama

orada

için,

yeni

Türkün

Bilge

sarsılmış

ülkü,

altında

hatta

Sarı

ve

Tuna'dan, denize

Hem

Ku—

kimin

şimdi

Han,

elinde

aslımızı,

kahramanlar

Cengiz

ka¬

Himalayalardan Buraları

yeni

olursa

sınırları

da­

kazanıyoruz: Timurlenk*

Babür

niceleri...

yapacağı bir

Çünkü,

vatanın

vatanıdır.

Kağan,

daha

kaplıyor.

uzanıyor.

ulaştırmakla

Bugün

dünyayı

çöllerinden kadar

Türktük.

vatanıdır.

şeddine,

Arap

denizine

er­ Osmanlı

Osmanlı

bayrak

Bu

sona

sadece

sadece

hangi

vatanıdır.

Altaylara,

dar zey

yer,

biz evvel

olan işte

her

artık

Fakat

olmadan

vatanı

yaşadığı

seferleri

olabilir.

Kaybolmakta

Türkün

Türkün

Bu

Biz

Türküz.

Halbuki

Osmanlılık;

tekne

fakat

bir bir

aktif

şeyler

hayata

henüz

olduğunu

kurtuluş

kapısı,

başlamamış,

sanan

bir

hakikaten

bir

delikanlı yeni

Er-

genekon'du...

(1)

Ergenekon,

luş

timsali.

yor.

Yalnız

iki

lığın

içinde

boş

kat

bir

kaçtığı oradan

gün deliği

Bu

genç bir

Bozkurt belliyor.

çıkarak

efsanevî

efsaneye

erkekle yurda

bir

göre

iki

Bir

kız Bir

demirci kavuşuyor.

Bir

yeniden

Türk

kavmi

bir

sığmıyorlar.

görünüyor.

hürriyete

yurt.

vaktiyle

dağm Dört

çoban, ocak

doğuş ve

arkasında,

yüz

sene dağı

dağılı¬

bir

geçiyor.

k u r d u ' görüyor.

yakıp

kurtu¬

yeniliyor,

deliyor.

kaya¬ Fa¬

Kurdun Millet


SUYU

İntikam

duyguları

rini

taklit

ederek

yeni

inancın

başkenti

duğu,

en

yeni

bir

Anadolu «Kaba

şerefli

bir

merkezi

birden

görgüsüz»

Hantal

olmuştu.

ler,

Oğuzlar. Türk

geniş

tarihe

bir

aldı.

Anadolu'su

karışmıştı.

Şimdi

idi.

Osmanlı

seslenen

önem

kasvetli

Türkçe

dev¬

konuşul¬

ufuklara

başka

bu

Osmanlı

Türkçenin

devrin

artık

mil -

Türklük,

toprağı

ve

en

değil

Türk

gereken

kelerde

birer

şimdi

rilmiyordu.

Çinlilere

saldıkları

Kara

Finler,

Selçuk

Anadolu'yu kavgası

halinde Türk

Alpler,

ha¬

Tekin -

korkuyla

Macarlar

Çin

şed¬

sonra

Mo -

şimdi

halkını

yıkışı,

da

öl¬

unutulma¬

Onlar

çocuklarının

hepsi

Cengiz'in toptan

artık,

sayılıyordu.

yeni

uzamıştı.

olmuşlardı.

yaşamalarına

yakında

gerilere

Türkler,

şehirleri yakıp

Onların

olarak

Çünkü

Gök

kardeşlerimiz

yahut

kardeş

esir

Hataylar, hatta

kahramanlarımızdı.

artık

değişiyordu:

asırlarca

Türk

Timurlenk'in

gölge

da

birden

Kırgızlar,

Türklerini,

dürüşü,

adları

bir

O

türemişti.

inmişti.

bizim

vücuduyle

değişmişti.

da

sınırları

Hunlar,

Tatarlar,

Türk

hantal

durumu

Börteceneler

derinlere

Harzem

millî

en

güzel

ise

İnsanların

yaptıran

ğollar,

bile

tarihinin

Kökleri

Vatana

saraylarında,

padişahın

kanı

de

artık

istanbul,

için

Eski

dil

komitecile hevesleri,

deniliyordu.

yaşayan

dini

sevildi.

Bulgar

güzel

yazıldığı

Türkü,

ululuktu.

en

olduğu

konuştuğu

65

yetiştirmek

Şimdi

değil,

kitapların

Türk,

vatanı

için

ülkücü

ve adı

nesil

küçüldüler.

olduğu

ADAM

hayranlığı,

bir

hareketin ise

letin

Balkan

komiteci

yanında

letinin

ARAYAN

artık

bizim

bulundukları

ül¬

ehemmiyet

ve¬

fazla

kahramanlar

çıkacak

onları

kurtaracaklardı. Mektepler, rer

ocağı

okuyordum. hayatımızı Babam

nız

yüz

Çünkü

Balkan da

tü.

çalıştığı

hele

muallim

olmuşlardı.

çalışma aylıkla

bahçesinden artık

harbi,

bozmuştu.

artık

kuruş

Şimdi

gözleri

de

gücünü

ve

yeni

hareketin

muallim

kaderi

kaybetmişti. en

toprağından, Diğer

Otuz

inanılır hiç

bir

ağabeyim

bi¬

mektebinde

gibi,

ağabeylerimden

Beyin,

görmüyordu.

bu

bir

memleketin Anam

Dertli ve

mektepleri ben

bizim biri beş

yıl,

adamı şeysiz de.

aile

ölmüş¬ yal¬ olarak

atılmıştı. kısa

bir

5


66

SUYU

müddet binin

sonra daha

Fakat

ben,

nelerinin Bu

ğer

çocuklar

Birinci

Dünya

şehit

Har¬

düşeceği

Şark

başına

Yemenler,

Kafkasya'yı,

Bir

toplanıyorduk. çizmeye

Bosna-Her-

elimizi

Balkan

koyardık.

Başkırdıstan'ı,

Türkistanı'na,

plan¬ dersha¬

sınırlarını

Hintler,

üzerine

sarho¬

ikinci

mektebi

vatanının

havzalarının

Çin

mefkurenin dağılışı

muallim

görünmüyordu.

Kırım'ı,

Altaylara,

de

Türk

Afrika'sı,

gözümüze

yeni

ailemin

haritaların

yeni

Tuna-Meriç

elimizi,

ralayarak

ve

şimdi

asılan

üstünde

Osmanlı

artık

çitlerinin.

mektebinde

değişiklik

duvarlarına

çalışıyorduk. sekler

muallim

Biz

haritaların

çökecek

Sarıkamış'ta

olunmuştu.

Kaderimdeki

kalıyordu.

ADAM

başına

çarpışmasında,

tayin

şuydum. da

memleketin

ilk

sınırlarına

ARAYAN

ge¬

Sonra

di¬

Türkistan'ı

Çungari'ye,

sı¬

Altın

dağa

uzatırdık: -

Buraları

derdik. mız,

gerçi

decektik.

Köylere, sırtta

en

lerinde yafetiyle yapılışım danına

Çin

sınırları¬

kilometre

Ama

bu

dünyanın

öbür

koşacaktık.

Anadolu'ya*

ileride,

bizim

smııiarmdaydı.

obalara,

çantalarını

artık

Ve

Avrupa'da

Ben

bitiyordu. gözümüz

avullara,

kitap

mazi

tikbaldeydi.

nin

Bizim

Rumeli'de iki

gözü¬

ucunda,

Oralara

Elde

asa

gi¬

ayak¬

Azerbaycan'a,

Tür¬

taşıyacaktık...

Yakın

(2

kapısından

Türkistan'larda,

ta

kistan'a

kurtaracaktık.

istasyonunda

görünmüyordu.

çarık,

biz

mektebin

şehir

Kafkasya'larda,

ladı

bizim! hep

bizim

Edirne'nin müze

hep

Buralarını

aradığımız Birinci

ağustos

de ileri ya, hep

kasvetli

artık

Dünya

bir.

izci beni

yardı. kurulan

su,

rüyaydı: orada

Harbi

Hakikat,

önümüzde işte

bu

hava

yalnız

is¬

parlıyordu... içinde

pat¬

1914).

delikanlı

öğrencisiydim. bir

bir

elbisesi,

sayılabilirdim.

Törenlerde, yahut

da

konuştururlardı.

Bazen hir

mektep

kürsüde,

yarı

asker

Narin,

sahnesinde, yahut

Muallim

mitinglerde,

da

bir

fakat bazen

büyük

bir.

mektebi¬

geçit

resim¬

mektep sıhhatli şehir sultan

kı¬ bir mey¬ ca-


SUYU

miinin

avlusunu

zaman

kollarımı,

Turan'm Sanki

dolduran

bütün

o

gibi

yalnız

söjdemeye geniş

kürsülerin

yaşayan

gibi

önündeki

bütün

başladığım

vatanın,

kucaklayacakmışım

bu

içinde

67

söz

yaşattığım

ufuklarını

ufukların

ADAM

kalabalığa

hayalimde

sözlerimi,

ğil,

ARAYAN

büyük açardım.

kalabalık

insanlar

de¬

dinliyorlarmış

heyecanlanırdım... Ders

men

yılı

sona

köylere

makinist

yardımcılığı

yazıcılığına, açılıncaya yollar

yahut

malara

girerdim. toplar,

-

«Halka dan,

vakit

harman marşlar,

yoldu.

Kırlar, sarıyordu.

hocalarla

köy

tartış¬

çocuklarını

et¬

öğretirdim:

dillerde

Halka

lılar,

yani

yığınlarıydı...

berlik

haberi

o

gezerdim.

sarıklı

aşar

bellidir,

Altın

beni.

de

mektepler

gittikçe

yerlerinde

yahut

bitince Sonra

köy

he¬

çıraklık,

beni

talimler

vaktin

Meriç'ten, Türk

köy

avlularında

o

giden

kalırsa

mescit Yahut,

kapayınca,

girerdim.

kalabalığı

yol,

doğru»

Makinelerde

kâtipliğine

artık

Bu

kapılarını

makinelerinde

kaynaşan

onlara

Yolumuz

diyordum.

mektep

yapardım.

eğer

halkın

kahvelerinde,

rafıma

de

Harman

köy

kadar

ve

Köy

erip

koşardım.

dağa,

dolaşan

çıkan

Sarı

yoldu.

denize

Birinci

sırada,

gene

işleri

henüz

bir Bu

kadar

köyde

göre

halk,

Tuna'

yayılan

Dünya

bir

tabirine

Turan¬

Harbinin

buldu

(21

sefer¬ ağustos

1914). Harman darma

geldi.

zaman

içinden

kinesinde

Evvelden bir

çiğ

görünüyordu. ğıya

makinesi

da

sözleri re,

Bunların

büyük

cami

çıktı.

altına

zarf Bu

basılmıştı.

Asker

günü

En

toplar,

olanlar

ayının

jandarmanın

Köy,

afişi

bitmemişti.

bir

köy

Köye

bir

odasında

afiş,

kötü

üstte

iki

bir

jan¬

açıldığı

baskı

çapraz

tüfekler jçatılmıştı.

ma¬

bayrak En

aşa¬

harflerle. var!

yazılmıştı.

Afişi dı.

duvar

renklerle

«Seferberlik birinci

dağıtılan

G ü n ü n

tarihi

getirdiği

emre

duvarına

Edime-Istanbul

astılar.

.... ve göre

silâh

adı,

Seferberliğin günüdür.»

afişte

orada

Haber

arasında

basma!

inci

bir

boş

bırakılan

ye¬

dolduruldu.

köye istasyon

pek köyü

çabuk

yayıl¬

idi.

Adına


68

SUYU

Çerkesköy kan

derlerdi

harbinden

Ancak

yeni

lamıştı. nüz

yeni

Köyde

Harp yeni

olunca

imam

havaya

süratle

bir

ve

tesirlere-

yayılış

için

bir

kıs¬

işte

gene

tahrik

duvarına

fetih

duası

sarıyordu.

kendimi

bu

eden

bir

kahramanlık

şeyler

yaşamıştı.

O

yaşar.

elleri¬

ruhumda bir

Bu

şeylerin

duada

vardı.

unsuru

Dua.

de

İçimde

gibiydim.

bi¬

tamam

okudu. Ben

duanın

kaptırdım. duyar

asıldıktan Köylüler

tesir¬

Çünkü Bu

devirler,

«fetih»

devlet,

asır¬

devletin

genç¬

devirleriydi. nice

şey

ülkeler

kuruldu. demek

Bu

olan

fetholunmuştu.

Büyük

imparatorluğun

hatırası

ne

de

bir'

olsa,

bir

im¬

zaman

henüz

bi¬

ruhu¬

yaşıyordu.

Gerçi

şimdi,

kuzey

sınırlara

imparatorluğun

Başlayacak her

olsa,

bu

istikametinden,

geçiyordu.

de

he¬ duru —

dolaşıyor¬

harp,

doldu.

bir

şekilde

zaman,

devri»

böyle

her

muzda

yün

yıkık

yaralılar

ki

baş¬

binaların

hâlâ

göçmenlerin

çare

cami

Evvelâ

bir

tamamen

bir

kaleler,

paratorluk zim

ne

halkıyle

olduğunu

«fetihler

Nice

açtı.

kaldırdığım

hareket,

köy

garip

muhayyileyi

bir

larca lik

ellerini

değişmekte

ve

emri

meydanı

havasını

uyandırdığı

de

Fakat

seferberlik

cami

meydanın

li

göçebilen

Bal¬

bitmişti.

esmeye

yıkılan

minaresi

tamamlanmamış

dönüyorlardı.

ile

havası

yanan,

Anadolu'ya

otururdu.

yenilgi

sağalma

Caminin

tedavileri

basması

sonra

mi

ve

bir

demekti.

Taş raz

Türkler

Harp

harbinde

atılmıştı.

sırasında

yeni

başlıyor

yerleşme

Balkan

ADAM

yalnız

çıkılmıştı.

bir

el

Ortada

du.

burada

henüz

tamirine

yordu.

ama

ARAYAN

halde

ufku

olan

harbin

lehte

başlayacak

olan

bir bu

Avrupa

çeviren neticesi

değişiklik

harbin

sınırları, dağların

ne

şu

kö¬

üzerinden

olursa

olsun,

getiremezdik

Fakat

ne

olsa

ge¬

elbette

bir

sebebi

bu

rekti. Bir

taraftan

lanmayan diye

Hiç

dinlerken

çözmeye

olmazsa

ümitlendim.

belirdi.

duayı

sebebini

bir

taraftan,

çalışıyordum.

kapitülâsyonlardan

Fakat

sonra

içimde

Bir

bu

harbin

açık¬

aralık:

kurtuluruz, daha

başka

ümitler

de


SUYU

Öyle

Ya

çarlık

ya,

Yoksa

yeni

birtakım

devri

artık

çalmak

mi

imam

lerini

uzun

beş

bile

babalar,

dıkça,

kadınlar

Bu

tar,

bir

sağa

sola

şey

da,

diye,

hem

başındaki nar yün ata

iri

de

İmam

liyordu. artıyordu.

bir

Eski

hali

En

en

arkada

tütün

iki

yıl

Yemen'de,

dalga

sıralan¬

dalga O

artıyor¬

zaman

muh -

sarıklı

başını

şal

çubuğunun

Hıçkırıklar laf

çıkan¬

yanyana

kocaman

sola

ucunu

artar

gibi

en¬ olun¬

yetiştirerek:

sabah

toplandılar.

En

sesi önde

ak

yeniçeri

gençler

köyün bir

de

buna sipahi

yeni

çeşme Kızılcapı-

sonra

o

kö¬

geliyordu.

Bir

taşıyordu.

göğsünü

Gös -

kaplayan,

oralarda

Dingil

ihtiyarlarını

askerlerin

geçirilmişti. köy

imamı

bütün

Hatta

köy

Az

bayrak

çalışıyordu.

ışırken,

Komşu

ağalarım,

yaya

olmaya gün

geliyordu.

sakalı

Arkasında

atlı,

hâkim

ertesi

adamdı.

vardı.

öne En

bir

uzun

kocaman

altında

heybetli

gidenlerin

henüz

Künyesi

dayılar

ya

zurna

göründü.

derlerdi.

tırlatan

davul

Omuzunda

kavuğunun

yapılı

Bu

ömürleri,

mırıltılar

meydana

altında

kafilesi

terişli

hem

ağaçların

binmişti.

yaşından

aslanlarım.

olanlar,

bir

Kadın¬

Yirmi

diziliyorlardı.

için,

sağa

ha

gidecek

tarafından

başlıyordu.

üstünden

yarı

kaşıyordu.

başında

kendine

Askere

ise

gelen

da

oğullarım,

Muh -

hıçkırıklar karışıyordu.

arkasını

masanın Ha

defter¬

gidecekti.

amcalar,

olmak

yahut

sokarak

kütük

koydular.

çömelmişlerdi.

askere

yana

sesler,

yapmış

düşünecektim

Seferberlik

dönüşleri

fe¬ çam

geçmişti.

bir

tarafından

sallıyor,

sesinden

-

herkes

oğullar,

mırıltılara,

şeyler

masa

bir

doğum

hemen

bir

denizi başladı.

yeni

sıralanmışlardı.

Yaşlıcalarmm

içinde

bir

gölgesine

tarafına

Arnavutluk'ta

gene

Muhtar

geçtik.

Hazer

canlanmaya

Turanin

daha

bitirdi.

harbinden

okunanlar

du.

Belki

duvarının

Adları

büyük

başına

kadar

geçmemişti.

Kafkaslar,

şimdi

Yoksa

önüne

karşı

Balkan

Bağdat'ta,

ca

cami

69

ülkeler

kapısının

masanın

yaşına

çoğunun,

lar

duasını

meydanın

kırk

varan

miydi?

Cami

Erkekler lar,

dağa

istikametlerde

üzere

beraber

Hayalimde

başlıyordu?

getirtti.

tarla

Altın

ADAM

yıkılırsa?

olmasın?

Altaylar,

tihler

ki,

Rusya'sı

niçin

öteleri,

ARAYAN

Sonra

ihtiyarları

sıraları yaşlar

ha¬ iler¬

gittikçe

geliyordu.


70

SUYU

Askere ker

kafileyi de da

yahut

sarmışlardı.

tertibi

Her bir

araya

Dingil

za

lun

yol,

Kazanın

eski

asırlarda

sağdan

Eski

ve

istilâ yeni

kafileler

yeni

kollar

birbirlerine

Köyler

boşalıyordu.

Pınarların

çaylara

karışması

rin

daima

ları,

bir

yerlere

denizlere

bitirecek da,

doğru

Doymaz miydi?

çöller

Yoksa

bataklıklarda

nemezdi. böyle

Fakat

bilinen

olagelmişti.

şuydu

ki,

hep

böyle

sonu

gelmeyen

yollarda

hep

böyle

çağlayıp

coşmuştu.

Bugün

bu

kanunu larından takım

yolculukta

hâkimdi. henüz

da

Bugün

dünkü

bilinmeyen

o

ve

bu

harplerin

istikametlere

bolacaklardı.

Avrupa'da

devletin

köyün

ufuklarına

kadar

kuzey

iler¬ Yeni

tepelerden

derele¬ getirmesi

insan

dalgalar,

acaba

güneş,

sularını

emerek

onları

bolüne

dalga¬ hangi mı

bolüne

sazlar¬

miydiler?

Bu

bu

asırlardan

beri

hal

boşalmıştı.

birtakım

yenilmez

tüysüz tozlan

ve

silinmemiş

sınırları, çekilmişti

ve

belki gerileye ama.

hep

birta¬

şeyler

için

kaderi

idi.

hükmolunmaz

delikanlılarla,

dağılacak

bili¬

Kanlar,

milletimizin

tü¬

kurutacak,

gidecek

bizini

kaderin de

Kafileler

kol

bilinmeyen Bu

yo­

geliyordu.

meydana

kol

Bu

burada

dağılıp

kım

ka¬

Av¬

tarihî

doğurması,

nehirleri

kanlarını

Köyler

yolu... sesleri

genişleyerek

şurada

Tuna'ya,

Ovalardan,

bozkırlarda

eriyip,

Çorlu

bağlayan

dereleri

akıyorlardı. Yoksa

du¬

Kafileler

katılıyorlardı.

çayların daima

dökülecekti?

ketecekti?

görülüyordu.

ve

üreyerek,

doğru

ortalık

haykırdık.

Balkanlar'a,

zurna

yeni

Fakat

gökyüzüne

askerleri

ordularının

davul

hal—

karıştı.

birleşeceklerdi!

Polonya'ya

inen

gibi,

diye

O

koşu¬

köyün

başlayınca

köylerinin

orada

bayraklar, yeni

ellerini

duaya

istanbul'u

Ukrayna

soldan

de,

köyün

geçti.

buraya İki

as¬

vurmuşlar,

öne

oraya

birbirine

Âmin!

bütün ve

Ben

sesler

bir

hepimiz,

yürüyecek

parçasıydı.

ledikçe

sürüp

ihtiyar

bizim

en

yetiştiriyordum.

sesiyle

sonra

içerilerine, bir

ileriye

girerken

binerek

taşıyordu. cevap

dalgalı

düzüldüler.

atma

ya

arkalarına

meydana

hareketler,

atını

merkezine Bu

kafile

Muhtar

bayrak

gelince

Duadan

rupa

dağarcıklarını, gelinler

analar,

soruya

hâkim,

ruldu. yola

bir

İmam

açarak,

torbalarını,

Bu

sorulan

ADAM

da

tamamlandı.

omuzunda

yor. kı

gidenlerin

babalan,

ARAYAN

şu

ayak¬

insanlar,

bir¬

oralarda

kay¬

gerileye

Asya'da

şu

henüz


SUYU

bu

sınırlar

kadar da

Sina

çölüne,

uzanıyorlardı.

hiç

bir

lığıydı.

bu

ADAM

Yemen'e,

Bu

bağıntı

Ama

ARAYAN

geniş

olmayan

mesafeler

71

Acem

körfezine,

dağınıklık, çürük

daha

ve

nice

gerçi

gevşemiş

nice

Kafkasya'ya

artık bir

araların¬

ülkeler

var¬

yiyip

eri¬

milyonları

tebilirdi. Namazgah duygular

yerine,

içinde

Burası,

buraların

kimse

söylemeden,

Hiç

askerler,

göçler,

kafileleri

hep

olan

bu

subaşı,

bir

yer

olsa

gibi

yayılabilirlerdi. gibi

otağlar

lardı.

dalgalanan rünüşü da

lar

köy

sona

onlara

baş

ovalara, ve

Çocuklar,

erince,

kay¬

kaç

defa

konaklamıştı.

Yahut Alaman

tarafta

dövülen

namazgahtan

gür

bir

saf

bağlamaya

sıralar

meydana

getiriyor¬

yahut

abanî

uzaktan

analarının

imamın

hep

birden

katıldılar.

Bazen

daima

artan

döndürücü sırtlara

oralardan

karıştıkça

ya

kimbilir

çayırlıkta

ayrı

sıralarının

istedikleri

güzel,

ya

yaşmaklarıyle tesirli

babalarının

bir

gö¬

yanların¬

sokulmuşlardı.

hocaları

azameti maatı

kadın

vardı.

sıralara Ezan

le

bu

konakla¬

develer

her

köy

beyaz

çiftliğe

geçmişlerdi...

Sonra

arkada

feraceleri,

araba

büyük

Ukrayna'ya,

varınca,

köy

yolcular,

azametlerini

Tuna'ya,

sustu.

zaman,

kervanların

atlar,

süzülüp

yeriydi.

her

bir

gölgesinde,

çayırlığa

en

siyah

inen

Galiba

sipahiler

alayları

Kafileler

Kadınlar

Uzun

çelişmeli

toplantı

seyrekleşmiş,

ağaçların

zurnalar

bir

orduların,

buradan

duyuldu.

başladılar.

de

Yeniçeriler,

kafile

çalman

sesi

tutmaz,

vermeden,

yerlerine

artık

ulu

giderlerken

davullar,

emir

Çayırlarında

serdar

Katıldığımız

ezan

eskiden

Şimdi

veya

tarihî

kimse

panayır

gerekti.

kurulmuştu.

içlerine

birbirini

toplanırlardı.

görünen

hünkâr

bu

hatta

hiç

pazar,

dığı

betmiş

tabii,

burada

ait

ela

kafamda

vardık.

geri

havayı,

bu

gelen

inip

tekbir

havası

doğru

arkasında

tekbir

almaya bazen

gürleşen,

sesleri,

çayırlan

içine

yayılıyordu. yankılarla

anlatılması

saf t u t a n

kabil

sardıktan

fakat

bir

sesleri ahenk

saf¬

tesiri

dalga

geçitlere

tekbir

olmayan:

Bütün

dolduran

sonra,

Dağlara, yeni

müezzinler¬

başladılar.

ve ce¬

dalga çarpan

birbirine doldu-


SUYU

72

ruyordu.

Bu

yollarda boldu. ve

Şimdi

topuz

o

ilâhî

gök

kafamda

içimde

inanarak

meleklerle

içinde,

çelişmeli

eski

duyar

şehitler

bu

subaşma

düşünceler

cenklerin

kılıç,

gibi

dinlediğim

gaziler,

ADAM

görültüleri

çarpışan

çatırdılarını

kadar

ARAYAN

birer

kalkan

oluyordum.

şeyler,

gökten

hayalimde

kay­

sesleriyle,

gürz

Çocukluğumda

inen

gene

ulaşırken birer

yeşil

kaftanlı

canlanmaya

baş­

ladılar. Şimdi yesi

kafamda,

veya

bozkırlarda dimi

çek

nağıydı! düğüm

Bu bu

mahşerî

düşünceydi.

Tekbirlerden söylediğini dan

çimenlere gibi

dalganın

rur

ve

emniyet

Namazdan

lamaları maları

i

çe

rüzgârları gene

bitmesiyle

kafilelerin

kaza

de

namaz

ve Ben

gibi

bırak­ ettiği

in

ger­

dayanıklılık

kay­

burada

alıyordu. olsa

Bu

gör­

belki

bir

gerekti. kılındı.

tekrarlıyorlardı.

İmamın

Bunun

her

arkasın­

secdeye

kapanış

halinde

dal­

de

secdede

alnımı

yeşil,

her burada

harekete

hissediyordum.

gelen

Ruhumda

bu gu­

esiyordu... fetih

duaları

beraber, köy

seferberlik»

kuvvetini,-şimdi

kendimi

zerresi

Bir

Ken­

akışına

tahammül

«ebedî

gerçek

eğiliş

ga­

çöllerde,

okundu.

davul

bayraktarlarının merkezi

Tövbe

edildi.

hep

birden

zurnaların

yolu

cemaatlarını

üstünde

top -

yerlerini

al­

oldu.

Köyden bi

bir

vurması,

ve bir

rekât

geliyordu.

sonra

fatihanın gaziler»

iki

koydukça,

dağ

«ey

ki

doğruluş,

taşması

şikayetsiz

halinden

var

müezzinler

cemaatın,

Son

ne

sonra

bütün

galanması, serin

coşkunluk

Fakat

rüzgârın

gibiydim. ve

ne

düşünebiliyorum.

eden

devamım

anlayamadığım

kanları,

bir

kadar

teşkil

sezinliyor

kaynak

türlü

dalgalarını

o

tarihini

artık

bir

dökülecek

kanatlandırıcı

asırlardır

bütün

manasım

harbin Ne

hayat

coşan,

Milletin

onun

bu

vardı.

kaybolacak

gittikçe

mıştım. ve

ne

gayesizliği

seyrekleşmiş

mektebe

döndüğüm

buldum.

Ben

derhal

daha

iyi

askere

anlıyordum

Biz

de

zaman harbe

çağrılacak ki

yaşta

memleket,

sınıfları

girmiştik-

da (29

değildim. artık

fiilen

köjder

gi­

ekim

1914).

Fakat

gittik­

bir

harbe

gir-


SUYU

miş

bulunmaktadır.

gibi

komitacı

ceraya

ve

nazırının deydik.

şan Bu

linen

bir

bitmesi

ta

içinde,

maya

bir

son

pek kuşku

sefer

yılı

için¬

Fakat bu

bizim

bi¬

harbin lehimize

ileri

gün

dışında

edecek

birtakım

fatal

Derhal

tutmuyordu. tecil

yazı

doğru

boş

Şube kalan

Muallim saflarına

kabul

Kanun

netice

reisine, yeri

ise

dolduracağım,

ettiği

en

ve

olan

bir

bütün

köyde,

köyünde

bir

an

cephede Bu

zaman,

ve

cephe,

yolların

içine

harbe cephe¬

Türkiye'

geçtiği

alacağı

vurdum.

çalıştığım

Beni

de

cephesine

hissi

Fakat

makinelerde

askere

fakat

geçirdim.

önce

müracaatlarım

bir tesir için¬ yaşım ça¬

ancak

1915

almaya

razı

gideceğim,

ağabeyim¬

diyordum...

talimgaha küçük

bu garip

mukadderatıma

baş

benim

verdi.

gibi

kaybede -

döndüğüm

varan

beni

Israrlı

Kafkas

mektebinden

gene

yerim

hayat

şubesine

etmişti.

de

olmak,

ülkelerine

kudretlerin

ile

ben, de

durumunda

diyordum.

cephede

askerlik

lışabilecekleri sonuna

Türk

ardın¬

sezinlemiş

kaderleriydi.

de

olmalıdır

doldur¬

onun

beni

Mektebe

Hem

Sarıkamış'

yerini

gözlerinde

İbriktepe

asker

Ders

çöküntü

Evet,

tatili

yakın

evvel

taşıyordu.

Bu

verdiği

onun

çalıştım.

biran

kalan

olmalıydı.

kaçıracağını

değişmez geçti,

onun

babam,

görmeyen

o n u n ve

böyle

hattında

cephe

oldular.

bu,

artıyordu.

cephesinde

Ama

okuyordum.

kenarına

ihtirası

şey

daha

derhal

kaybının

boyudur

Meriç

katılmak

den

ma¬

harbiye

harbin

artık

onun,

Kafkas

elinden

bir

makinelerinde her

deydim.

ki

şöyle

içimden

en

artık

çare

de

Onun

içinde

asırlar

ders

Harman

gene

bu

kaderi,

biraz

Fakat

de

içindeydi.

ne

gün

değildim.

beni

çatışması

ve

nin

artık

bu

bir

bilinemezdi.

rağmen

her

geldi.

yaşta

babamın,

ruh

O

nin

biz

söylendiği

körüne

mutaassıp

belki

şeye

ağabeyimin

yakında

babaların,

bu

olsun,

çok

körü

genç,

devletimizin her

haberi

koşabilecek

bilirdi

ki, ve

pek

insanın

biteceği,

seyrekleşme

olduğu

kuşkuyu bir

ihtirası

73

lâzımdı...

şehit

dan

sonradan

avuç

isterse,

nasıl

vardı

bağlıydı

Sınıflardaki yılı

şöhret

harbin şey

neticesine

ister

bir

olsun,

ve

ADAM

Sebebi

sorumsuz

sürüklenişi

ARAYAN

hareket

yaşta

subay

ederken,

ordunun

namzedinin

ben


74

SUYU

olduğumu

sanıyor

rebilmek yaş

için

ve

nüfus

tashihleri

de

ARAYAN

bundan

gurur

kâğıdımda,

nazara

ADAM

duyuyordum.

mahkeme

alınırsa,

ancak

on

Mektebe

kararı sekiz

ile

gi­

yaptığım

yaşımın

için¬

deydim. Fakat de

benim

benden geç

de

istanbul'a

varıp

düşündüğüm küçük

Demek

ki

da gibi

niceleri ben

talimgahı olmadığını

vardı.

dağarcığımı

Kendi

görünce,

durumun

gördüm.

Burada

kendime:

toplamakta

hatta

biraz

kalmışım.

diyordum.

Gururlanmakta

meğer

ne

hiç belki

kadar

yanılmışım?..

da


Åžu

Bilinmeyen

Anadolu


4

Yedek

subaylar

Göztepe'den naklara

Pendik'e

serpilmişti.

nakkale

savaşları

gahtan

bende

ranlıkların

gemi

sesizce

ellerine

etrafında dı.

saatta,

hayal

fark

yanaşmasıyle,

subay

gidenlerin

alınca

Pek

gene

az

ışıkları

sessizlik

içinde

da

büsbütün

beyaz

bir

Sonra

ka¬

çantaları¬

sedasız

hemen

talim -

sönüktü.

bu

hepsi,

Çanakkale'ye

sonra

Bu

yaklaşan

sessiz

ko­ Ça¬

Marmara'nın

paltolarım,

namzetlerinin Bu

gece

ediliyordu.

Fakat

delikanlılardı.

yükünü

bir

kıyılara

meyal

evlere,

sıralarda

ediyordu.

izlenim,

belirdi.

başladı.

daldı.

bir

devam

yakasında,

bazı

katıldığım

birden

gençler,

Gemi

canlı

Anadolu

sahadaki

iskeleye

almış

tırmanmaları

uzanan talimgaha

şiddetiyle

en

önce

içinde

Onun

bağrına

bütün

gömüldüğü

Bu

istanbul'un

kadar

Benim

kalan

karanlıklara gemidir.

talimgahı,

gemiye

yirmi

yaş

gönderiliyorlar¬

kımıldadı,

gecenin

belirsizleşti,

kay¬

boldu. Bu

giden

kale'den defa

rine tık

dönerken,

yaralı

herkes

geminin,

veya

bilirdi. vardığı

Aynı

savaş

benim sona

Avusturya'dan, Irak'a,

İran

girdiğim talim

ermiş,

dökük,

ve

bir

getirdiğini

ikinci

günlerin

devrem fakat

Kafkasya bitince

topladılar. tutuk

veya

istanbul'a defa

gidenlerden

de Türk

Romanya'dan,

Talimlerimiz düzlükte

ilk

Gelibolu

çocukların

olarak

gemi

sonra

ve

kısmını,

fakat

bu

bölüklerde

yolcularla

çoğunun

Çanak¬

ayrılıp

yerleri,

zaten

ye¬ ar¬

olurdu.

Talimgaha meden

gün

götürdüğü

sakat

zaman,

boşalmış

birkaç

ve

Bu

üstünden bitti.

çöllerine,

bir

gün

toplantıdan

anlaşılmaz

bazı

kadar İç

altı

zaman

askerlerinin

Sina

sınırlarına bizi

daha

O

ay

geç¬

Çanakkale'de

yayıldığı

cepheler,

Yemen'e,

Hicaz'a,

uzanıyordu. Erenköy

bende

kalan

cümlelerdir.

tarafında

bir

hatıra,

kırık

Meydana

önce


78

SUYU

talimgahın genç

bir

safların

kumandanı

paşa

göründü.

uçları

kırılarak

dörtgenin gin

ve

ortasında

donuk

düşünüyor, tün

-

o

diye

tek.

bu

nutka yetişmiş bizim di.

ve

göre

depo

buraya de

ğiyle alay ni

boş ve

bu

bir

de

yok,

yerlerini

talimgah

bütün cepheler

emrine arzum

nasıl

o

oldu...

zaman

bu

adı

geri

birçok

tayin

ve

O

şan

bu için

zaman

bir

nesil¬

can

veri¬

onundu... talim

namzetleri,

oraya

çevirtiyorlardı.

Beni

ettiler.

cephesinde,

için

nu¬

hizmetlerine,

subay

cephelere

bu

ölüm

görülecek,

bizimse

onun

sorulursa

düşünmeyen

Vazife

Can

asi¬

kurtula¬

için

bizlere zaten

kesen

öldüren

Aynı

baş

ağabeyimin

hatta

aynı

vur¬

şehitli-

cephede

didiniyordum.

aynı

Nihayet

be¬

verdiler.

bir

dar

hak

vardı.

doldurmak

yolları

hazırlanmıştık.

alayına

olunmak

bile

Hatta

bir

Kafkas

orduya

göstermiş

kimseye,

için

hiç

Orduya

dinlemek

ölüm

çıkan

yerini

cephesi

hiç

olunurken,

tayin

sözlerle

kendimizi,

vazife

yaptım.

kalan

Kafkas

Bü¬

kaldı.

dağlarının

nutkunu

bağışlanacaktı.

vurarak

tabura

Şimdi bana

hak

taksim

Pendik'te ben

söyledi.

Irak'ın;

askerlerini

Bizler

için

taburlarına

baş

maları

işte: bu

görülmedi.

Bu

kendisi

Talori

saflarda

yoktu.

vatana

Vazifeler veya

tutan

lüzum

şan

şeyler

Önce:

çöllerinin;

Türk

bu

ibaret

Hicaz'ın,

gün

Sason,

mantıksız

sayıyorduk.

Bize

bir

ibaretti.

bundan

Suriye

her

kumandan

neslimiz,

lecek,

hemen

Filistin,

Dersim,

cephe

bile

Bu Ger¬

Sözlerini:

Yemen'in,

eğmeyip

genç

soğuk

Galiba

Nihayet

cümleden

buldu.

kumandanımızın

etrafından tuk,

hemen

Sina,

baş

Fakat

yoktu.

kaldı.

etti:

vermeyen

yaşadığı

cağını,

getirildi.

sessiz

dedi.

eksik

ilâve

nutuk,

savaşan

lerin

meydana

zaman

ile

Sonra

kurtulacaktır!

asker

devlete

maiyeti geçti.

istiyordu.

birkaç

etrafında önünden

öleceğiz! ve

Vatan

karşı ve

cümleyi

bir ifadesi

söylemek

dökük

Hepimiz

Bütün bir

bir

öleceksiniz!

bu

nizamı

paşa

hiç

sonra

safların

kale

genç

şeyler

tamamladı -

önce

bir

ADAM

Biraz

İlk

bu

kırık

Hepiniz

Sonra

geldi.

yüzünün

bir

nutku

ARAYAN

an

önce

görünüyordu.

cepheye Bir

an

varmaktı. önce

bu

Hatta cephe-


SUYU

leri

yararak

şanlara,

sınırları

zaferlere

ARAYAN

aşmak,

uzak

kavuşmak

bütün

yürüyüşlerde

bizim

talimgah

ADAM

ve

esrarlı

istiyordum.

söylenen

bir

neslimizin

O

marş

ruhu

79 ülkelere zaman

vardı

ve

ki,

hedefi

ulaşmak,

talimgahta, bu

apaçık

marşta, görünü¬

yordu: «Türkü'z,

ederiz

«Hilkatle

başlar

«Kalplerde «Yok

yâr...

elde

dünyaya Zaten

kalpte

Tanrı

biz,

isteriz,

ocağı,

Turan'dı. hâkim

gene

isim

kâbemiz

«İhtiyat

de

yüce,

parlak

Turandır,

«ihtiyat

göründü

demeyip

kalınmamak,

ve

kısa¬

Marşı»

bizi

bekleyen

ül¬

kalkın,

bakın

Turan

bizi

bekliyor...

aşın.

meydan

Sanlı

Zabitler

Kafkasya'ya,

dere

Durmayın

da

muydu:

yol

işte

onunla

lâzımdı.

saymıyor

zabitleri,

Dağ,

Hatta

olmak

bir

isim

Gidiyoruz

bizi

bekliyor...

günlerdeyiz,

Birtaraftan

Kahire,

Birtaraftan

Hint,

Birtaraftan

birtaraftan

Batum,

Kars,

Afgan, Farisistan

Bizi

bekliyor...» her

meden, Bu

süngü,

çarpar,

ancak...

Evet kâbe

Evet,

var, ile

olmak

Türk

«Hep

keleri,

başka

hâkim

«Mabedimiz

ca

aşk

sancak,

«Dünyaya

iftihar,

tarihimiz

Türklük bize

«Önde

daima

yer hiç

tükenmez

erinceye Bizim

bizi bir

bekliyordu. şeyden

yollarda,

Ve

şüphe

biz

bu

etmeden,

kanlarımız

her

yere,

koşuyor,

tükenip,

kaderi

ve * *

nasibi

düşün¬

koşuyorduk.

nefeslerimiz

kadar... neslimizin

hiç

buydu...

sona


80

SUYU

Haydarpaşa reket

Dört

Irak,

Dağılış

yüzden

Filistin,

noktalarına

lunu

istasyonda

açılmamış, oğulları

öğle

subay

Hicaz

sonlarına namzedi

birimiz

doğru

vazife

kendi

ha¬

(adayı)

cephelerinde

her

çoğu,

de

ne

idik.

almıştık.

cephemizin

birçoğu

geri

Bilâkis beri

ne

vermek Fakat

cak,

bir

herkes

beklenen,

vası

emekli hiç

yo¬

için

gibi

ra

verebilmek

ni

evlerinin

için,

trenin

sabırsızlık

hali,

Tren

ilk

düdüğünü

bir

direği

dibine

bir

şeyler

ğa

kalkabildi.

istasyon

hiç

ümidini Tren

kimsesi

öpen

her

gelen

nurlu

bir

çocuğun

sesi

bir

kalkmasını

yillardan günü

ha¬

yüzü

ve

beri

kucağında bir

coşa¬ mec¬

kendileri¬ bekleyen

bir

istasyonunun

tutan

ihtiyar,

onun her

kafile

çıkmasını

ve

boyuna

zorlukla

imamına

göre,

sorardı.

gibi gibi

atabilmeyi

hemen

böyle

sel

seziliyordu.

mahalle

trenlerden haber

gün, sevinç

birden

geldiğinden

Fakat

gene

anh-

hıçkırık...

diledikleri

önce

rağmen

bir

yoktu.

düdüğünü

tesirli

önce an

anlattıklarına

gelenlerden

ikinci

an

üfleyen

ziyade

bir

sonra,

bastonunu

Evvelce,

kesmeyen

Yanık,

şeye

onlardan

herhalde

bir

bir

yaşlarına

bir

üzerimize

cepheden

uğurlar,

göz bir

mesut

ve

gidenlerden

yapıyordu. az

çalınca,

çöküp,

Daha

gelirdi.

birinin,

uydu.

her

adamlarının

arasında buraya

geleni

köşelerine

okuyup

âdeta

da

taşkın

gibi

yerlerin

Bu

uğurlayışın,

hazırlanılan

insanlarda,

çağlayacak

gizli

ne

ken¬

amcaların

Gidilecek

olacağını

sesi,

beri

elinden bu

görüş

ayrılışa

yıllardan

bütün

seller

son

he¬

Herkese

babaların,

bu

ter¬

çocuklarıymış

biliyorlardı.

şimdi

şikâyet

bu

bakışlı

yaşlı,

zamanlar

kızlardı.

askerlerdi.

ve

bazı o

kendi

şüphesiz

çocuklarını

Fakat

istanbullu

mübarek

dönmeyeceğini

için,

yorlardı.

eski,

Bunlar

anneler,

gösteren,

bu

olduğunu

vardı.

istanbullu

yakınlık

bulunan

belki

çoğunun

uğurlayıcı yüzlü

erkekleşmemiş

gibi

nasihatlerde

harbin

az

temiz

di

ni

tren, fazla

vardıkça

pek

erkekler,

nüz

leri

ADAM

tutacaktık.

biyeli

bir

istasyonundan

edecekti.

Kafkasya,

ARAYAN

bu

gidenlerin

Tanrının

içinde

günü

gönderdiği

beklerdi.

Mihnetli,

aya¬

benziyordu,

fakat.

Giden¬ Hak'tan

vardı.

çalınca

ellerini

kaldırdı.

Herkes

ona

vardı.

Duasını

bitirdiği

zaman,

eli¬

boynuna

sarılıyordu:


SUYU

Torunum tan

iki

yorlar

siz

yaştaydı

mektubu

geldi.

ama,

ke

ARAYAN

oğul.

ümit

torunu

81

Adı

Sonra

Allahtan

şeyhinin

ADAM

Selâhattindi.

haber

kesildi.

kesilmez

Selâhattin

ki

diye

Bağdat' Kayıp

oğul.

sorun.

di­

Çukurtek-

Allah

için

so—

ruşturun. Kiminin ,

-

diye

alnından

Haydi

ağlıyor,

arkada

sırtlarını

kaldılar.

Sabah de

banliyösünün

yahut

hiç

Sonra

Tren

benzemiyordu. çiğ

bir

bildiğine

uzanıp

bile

gecenin

bir

Yol

ilerledikçe

gidiyordu.

bağrına

daldı.

büzüldüğüm ortasında

Tek

da

yeşil

çevikliğinden

şikâyetli

bir

çabuk

köşesinde

ben

ilerliyordu.

Bu

topraklara

artıyordu.

kıraç,

bir

bağ¬

pek

alıştığım

çıplaklık

yanan

daldıkça

Yorgun,

köyler

gördüğüm,

altında

bahçeleri,

vermiş

bozkırın

kadar

güneş

steplere

gibiydi.

tren

şimdiye

tepeler,

yor

okşuyor:

konakları,

yamaçlara

kompartımanın

açtım.

benim

Tren

arkasını

aslanlarım,

köşkleri,

yeşil

açılırken,

gözlerimi

bozkır,

kiminin

haydi

inliyordu...

istanbul lar,

öpüyor,

yavrularım,

çorak

Kel

kırlar

ala¬

dal

görünmüyordu.

bir

şeyler

didinme

içinde

kaybedi¬

yol

almaya

çalışıyordu. Yaylaya

girdikçe

trenin

tanbul'dan

yüklediği

kömürü

da

bulunabilen

odunlarıyle kati

de

yol

kesilince

çocuklar

artıklar, almaya

ikide

tek

de

bir

büsbütün

tüketmişti.

istasyonlara çalışıyordu.

yahut

sağında

O

edilen

üçer sıra

şurada

bura -

söğüt,

kavak

vagonlardan

kişilik sıra

is¬

rampalarda

zaman

ikişer

solunda

ağııiaştı.

Artık

istif

Yokuşlarda,

duruyordu.

başlarına,

demiryolunun

hareketi

gruplar

uzanıyor,

ta¬ inen

halin¬ yürüj'üp

gidiyorlardı. Demek

ki

Anadolu

şısında

bulunuyorduk.

benim

mektepte

tep

öğrendiğim,

şarkılarından

Çağlayan rinden

sular,

zengin

bülbüller,

dünyanın

Anadolu ne

var

yahut

haykırdığım

öten ve

buydu. Fakat

hazinesi

gördüğüm

şiirlerde

Anadolu'ya altın

gerçeğinin

ki,

hiç

kar¬

Anadolu,

okuduğum,

başaklar, olan

artık

mek¬

benzemiyordu. altı

Anadolu

üstü

herhalde

birbi¬ bu-

6


82

SUYU

rası

olmasa

gerekti.

bir

parçasıydı

rı,

kireçleri

ki,

ARAYAN

Burası,

yakan

şerha

dünya

güneş,

şerha

ADAM

kabuğunun

kavuran

ufalanarak

soğuk

her

çoktan

ölmüş

altında,

gün

biraz

kumla¬

daha

çölle-

şiyordu. Köy kım

denilen

şey,

kovuklardı.

nin

Ara

önlerinde

yen

Anadolu

zaman,

da

boşalttı.

de

Ulukışla'dan

Ben

O

zaman

olan

kıraç,

Erzincan'a, yollar

ibaret

inip

kasvetli

buradan bu de

Uzun

ve

sonu

İçimde

Bir

toprak

bay

çalışan

o

gün

sevk

damın

yayan

kimisi

yollara

metre

de

takati

uyur,

yarı

sıcağın

ne

bir

olanlar

gü¬

beşer

kulübesi

Kayseri'yi,

artık

ne

başında

benzeyen

va¬

izlerden bir

karış

bulunuyor¬

duygular

can¬

hissediyordum. tahta

emrinde,

yer,

ne

de

Bunun kişilik

yol,

masasının

yeni onları

üzerine

grupların

karanlığı

Yürünecek

Sivas'ı

sınırlarına

birtakım

yerleştirdiği

vardı.

alaca

basınca,

toprak

vardı.

edilmiş

vasıta

döküldüler.

güney¬

ayağımı

Acem

düzen

kırıklığına

barındıracak

Üçer

yolu

istikametlerde

vasıta

yolların

terk

ilk

Fakat,

Bozuk

köşesine

sabahın

göründü -

içinde

gelen

su¬

daha kafile

kimisi

ileri daha akşam

darmadağın

belki

de

bin

ve

kilo¬

kadardı.

Ben zin

yürü¬

istasyonun¬

gidecek

birkaç

Rus,

kumandanının

edecek

parçalandı.

serinliği,

yerdi.

uzandığı

hayal

menzil

namzetlerini

menzillere

toprağına

ilerisine,

belirsiz

yalnız,.

Toroslar Ulukışla

cephesinin

Burası,

bir

motorlu

önce,

Kendimi

başında

kulübeleri¬

toprakların

güneyde kısmını

cephelerine

başlıyordu.

yolların

ne

landı.

birta¬

ettiler.

Anadolu

Erzurum

demiryolu

dum.

istasyon

çorak

Kafkas

bakındım.

tozlu,

olan

da

Arap

devam

uzun

aşıp. ran

kaybolmuş

küçük bu

bir

doğuda

geçerdi.

yollarına

uzun

aşılıp

yolcularının

trenden

etrafıma

rastlanan insanlar,

yaylası

tren,

doğru

boşluklarında

gibiydiler.

ğü

neye

sıra

kımıldaşan

parçaları Orta

bozkırın

iki

uyanık,

çökmesi

Ulukışla

arkadaşımla

kesilince

ile

bir

ilk

beraber

geceyi,

geçirdik.

yola

düzüldüm.

kırların

sessizliği

Sabahleyin

güneşin

Dizlerimi¬ içinde

yarı

görünmesiyle

oldu.

Kayseri

arası,

o

zaman

bizim

gibi

yaya

yolcu-


SUYU

lar

için

bir

haftalık

tuzlu-,

bozkırlardan

lıklar

başlar. kısır

halar

gibidirler.

bağ

Tuzlu

ki,

gümüş

birini

aştım

cuya,

hiç

zaman

eski

ki,

içine

yudum

acı

çevrilen

bu

geçer.

su

olsun

savurduğu

gittikçe

tuzlu

ve va¬

büyük

güneşin

al¬

bozkırların

Buralarda

gibi

sonsuz

cıvıklaşan

Fakat

acı

Yükünüzü sınız.

ufuk

ve

yeis

âdeta

istanbul'da, cık'm,

yol¬ ve¬

canlanır.

aranızda serin

yanışınızı

Allah tek

varacağınız tebeleri

yıllar

yetmezse:

levha

sizi

vücudunuzu kaşıntılar uzaklaşır.

Oraya

evvel

gibi bu

ulaşmalısınız.

kitaplarınızı

atar¬

bulunduğunuz

Yaka-

gibi

vatan

sular

gelir.

bekleyen

"varan taşan

Diz

ölmek İçinizde

vaad

zaferler, canlanır.

çınarlarının çeşmeleri

canlanan çökmek,

istersiniz.

duygusu,

Müslümana

ruhunuzda

göğe

hayalinizde

hatta

lâzımdır.

yapışan

cephede

levha

varmış

duygusu,

toz

gün

köyünün

size

uzanmak,

kaybetmemek

ararsınız. bir

sanki

lâzım¬

Rüzgârla¬

Yanıklar,

oradadır.

dereler

Şimdi

gölgesine

han

yaklaştıkça

Çantanızı,

birkaç Soğanlı

oluklarından

yalinizde

su

varmanız

karışarak

siz

bir

kmnısunda

kesilmiştir.

sarar.

ise

inilen

oraya

Stepin

toprak

pıhtılaşır...

daha

Maltepe'nin,

gölgesinde,

karaltısı

hafifletirsiniz.

ise

için

terinize

aradığınız

gittikçe

merdivenle

yapışkanlıkla

dibidir.

karaltı,

Dizleriniz

zerreler

bir

olsa,

Teriniz

bile,

bulabilmek

damın

da

denizlerin

görünen

çatlamıştır.

tuzlu

Toprak

kurumuş

altında

girmeseniz

rın

başlar.

artık

ufkun

Dudaklarınız

de

diğerine

bahçesi

uzaktan

İnsan

batak¬

kaybolmuş

dağlarla

vanlamayacakmış

ve

yahut

dır.

ğına

sahrada

yahut

de

zerdali

topraklar,

parlarlar.

sırtlar,

görünür.

damıdır

le

çıplak

görününce

bakımsız

çıplak

tuzlu

gibi

hep dağı

kasabacıklar

zannederken

Buraları

zin

yollar

birkaç

yer

83

ADAM

Erciyeş

ufukları

yer

göller

bir

ortasında,

bir

Bu

bulunan

bozkırlar,

düzlüklerdir

rici

yoldu. geçerler.

Etraflarında

birkaç

tında

ARAYAN

hayalini¬ Fakat

dayanaklar, cihad

Hatta

da¬

izahlar

yolunda

olunan gazilik,

ha¬ şeyler¬

aya¬

cennetler,

şehitlik bu

mer¬

teselliler


84

SUYU

Bu

yollarda

dan

beri

soyulan,

yalnız

can

vergisi

Anadolu'ya

Bu

Başınızı Gün

bir

ümidinizi ki,

bütün

ve

erer,

bağladığınız toprak

çölün

mal,

bilinmeyen

akan

istanbul'un

daha

çöle

uzaktan Fakat

suları

ise

gö¬

sürünürsü­

tuzlu

varırsınız.

kuyunun

kuvvetli

ziyade,

alçalır,

tenhalığında,

dama

çökmüş,

şu

ödüyoruz.

yürümekten

toprak

dam

gürül

Asırlar¬

yalnız

bitmiş,

gürül

arkanızda

Nihayet

boyunca

şu

dayanaklardan

artık

güneş

dersiniz.

asırlar

aranan

borcunu

hatla

siner.

ödüyoruz,

sömürülen, için

çeşmeleri

eğer

sona

sessizlik

nüz

size

ADAM

borcu

günahların

izah,

rünür.

bir

karşı,

işlediği

nüz.

biz

ARAYAN

vahşi bütün

görürsü¬

çekilmiş,

ku¬

rumuştur...

Bu dolu

kırlarda

ile

mını,

haşır

köyünü,

Şu

devirlerin

cesi

kazmaların

altında

sinde

ayrı

ayrı

ğerine

geçilir. bu

-

Acaba

Ana¬ ada¬

altında

..şey;

size duy¬

açılan

insan,

samanlık

fakat

yaşarlar!

küllerini,

daima

kaplar

için

deliklerden tarihöncesi

Jeo —

tarih bir

bir

oymuş¬ hava

duvarların

altım bazan içeriye

devrinin

ön¬

tepenin

kovukları serin

Tepenin

konutlarının

dehlizlerinde,

Her

keşfediyormuşsunuz

delebilen

kilimler,

mağara

olursunuz:'

yerin

ahır,

ağır,

oyulmuştur.

bu

şey

bir

devirde,

sizden

adına

öküzler, ekin

nerede

ayrı,

gezegenden

Toprağında

üstünde

Dağda

oda,

küpler,

hangi

Her

başka

kalmıştır. ğu

Orta

hayvanını,

bu¬ içer¬

dolduran birinden loş

bir

mağara

bu di¬ ışık

ada¬

dolaşırsınız:

dersiniz. sanki

artık

yanardağ

âletlerle

içinde

Havaya

yeraltı

gibi

alınca, çalısını,

kıtayı

insanlar

dam,

yerler

evlerinin,

sızan

yol

Anadolu'yu...

eski

olan

Testiler,

yeraltı

eşi

kovukların

lursunuz.

ki,

biriktirdiği

kendisine

Bu

bir

bilinmeyen

görürsünüz

lojik

tur.

gün

toprağını,

duymadığınız

verir:

Köyler

birkaç

olmuş,

d a m ı m bir p a r ç a t a n ı m ı ş

bilmediğiniz, gusunu

daha

neşir

çalı

her

size

kopmuştur. bile

inekler, denilen

şey

yaşıyorum?

şey,

bitmeyen eşekler, ancak

yabancıdır.

Başka bu

bir

ölmüş

ancak nasırlı

keçi

Bu

çağdan dünya

âlem arta kabu¬

kadardırlar.

ellerle

yolunabi-


SUYU

len,

sıska,

bitkiden

dağınık

karataşlar da,

gibi

sıcağında

tamamen celer

bir

nasiplerini

şeydir.

nasıl

tıpkı

kuruya

kuruya

85

İnsanlarla

çıkarırlar?

kavruk,

unutmuş

ADAM

karataşlar adına

mihnetli

bir

sedirin

üstüne

hayvanlar

diye

gibi

asırların

güzellik

insan

bu

kavruk

düşünürsünüz.

denilen

varlığı

sizde

Tıpkı

soğuğun¬ hayatiyeti

acı

düşün¬

uyandırır. Yerde

bir

sanlar,

size

larken

nazik

etrafınızı

toprak yanık

bir

alırlar.

yüzünüzün

toprak

görünmek

elbisenizden,

taze,

işte

hakkını

lerdir.

mağaralarda

memleketlerin —

Neresi

Bilmeyik

Fakat

hut

köye,

kes

bu

bu

sarı

Arap

olan hatta

o

ve

işte

bu

cephelere

gidenlerin,

dünya

ni¬

götürülmüş¬

hatta

gittikleri

Arap

içine

beceremezler: Mehmet

bile,

bu

yeni

adı

sarı

uğ¬

çağırır.

Ya¬

kâğıtlar

bırakır.

haberidir.

kovuklarına

tıkanık,

âlemine

askerler

olanların

çıkanların

yolmuş!..

mağaralar yeni

birtakım

dönmeyecek

ürkek,

aylık

Her¬

üşüşür.

doyurmayan,

içi

Bu¬ boşalt¬

şeydir. kalınca

mezar bu Peki

geri

iki

zaman içine

buruşmuş

kâğıtlarda

bir

Yalnız

toprak

sedirin

serinliğinin mezar

ama,

dolu

canlanır.

üzerine

ürpertileri

içinde

bir

dersiniz;

topraklarına

Selçuklular, nizde

yabancı

buradan

zaman

ya

gidenlerden

mayan

yenice

içi?

koynunda

ağlamak

düğünüz

erkekler

utanırsınız.

(Galiçyada).

Aha

jandarma,

ralarda

bir

Arap ki?

Kalıçaya,

Bunlar,

kadınlar, henüz

in¬

sunar¬

derler.

Ya

-bile

Kalıçadaymış

gitti!

rar.

için

bu

ayakkabılarınızdan,

korumak

kalanlar,

isimlerini

Hasan

hayatı

zaman,

ayranlarını

zaman,

renginden

ödemek

ekşi

Çocuklar,

baktığınız

bu

metlerinin Bu

çöktüğünüz içinde

parçalanmamış

sıhhatli

ise,

kap

isterler.

Onlara

henüz

Gençleri

da

ARAYAN

biz ne

şey bin

uzanırsınız.

dolaşır. düşünmeye yıl

önce

Sırtınız¬

Yaşarken

gömül¬

çalışırsınız: girdiğimiz

şu

Ana—

verdik?

Anadolu

devletleri,

Basra

Körfezimden

son

imparatorluk

Viyana'ya,

hayali¬

Habeşistan'dan


86

SUYU

Hazer

Denizi'ne

cukluk

hayallerinizi

lar,

alaylar;

lar,

köprüler, —

ama,

kan

le büyük

kadar

masal

kurtarıcı

için

Sizi

teslim

ğımıza

Bü—

ne

dağılırdı.

bıraktık?

Bir¬

birkaç

ka—

kervansaray,

onu

hiçlikle

biter!

ve

unutmak! ise

Bazan

aşılacak

bunlar

daha

nice

bitkin

bir

adamdı.

Bize

Bize

ihtiyardı. elinden

bir

insanın

hava

katıp, buna

söyleyecek

diğini

tayin

maklı

oluyordu.

ne

deve

mekkârele-

menzil

yaptırdı.

eşyaların

eşeğin

ümitler

cılız

Nihayet

baskın

gruplara

varlığı

önce

kapanmak

bir

verilen

kapısında

yanımıza

olmadı.

küçük

kişilik

akşam,

edince,

da

Sonra

döküntülerinin

kuman¬

Ele

geçen

yüklenmesi

semeri,

ne

için yuları

yaraydı.

alan

bir

görünmedi.

kıta

onlar

bir

Bütün

da

duygulu

göndereceğim,

türlü

yerine

cılk

kahvenin

anlayınca

mihveriydi. yayladan.

Buraya

Önümüzde

ile

beşer

da

göze

Sonra

sonu

geçen

dağıtıldı.

Sahibi,

gizli,

taç¬

bu

harap

Uyumak

bir

gelen

üçer

rılmıyordu. şeyi

kol

pazar

Sırtı

hanııi,

yakuttan

imparatorluğun

kumandanı

Fakat

gün

tane

ki,

kolu

bu

eşeklerden,

her

ço¬ şan¬

gök

toplanır, hazinesiydi.

şeylerdir.

araba

hatta

bir

birer

bütün

arıyordu.

bağlandı.

vardı.

ki

birkaç

menzil

vasıta

koluna,

danı

sizin

fütuhatlar,

var...

Fakat

rine

can

kümbet,

Kayseri'de

-

yayla

çalışırsınız.

yollar

dedi.

ve

şeyler,

hikâyeleri

yaylada

ve

geçen

eden

kalıntısı...

Uyumaya

yol

sahada

sarhoş

camiler?..

bu

yıkık

ADAM

vezirlerin

bu

yollar

Burası

uzun

uzanan kadar

medreseler,

Peki

kaç

ne

o

sarayların,

tün

Bir

kadar

ARAYAN

mı,

alman

de

bir

türlü

kurtarmak

peşimizden

menzil şehir

ay¬ için

koşuyor,

Elimizi

boynumuza Bazen etmek

kumandanından

kenarında

Sonra

laf b u l a m a d ı .

dua

onu

geceliyordu.

inanamadı.

yoksa

başından ve

inadıyle

kararınca, eşeğini

edemiyordu. Sonra

Eşeğinin

işin

öpmek

sarılmak

gülüyor, aklına

ciddî

gene geldi.

kendisine olduğunu mi,

aya¬

lâzım

gel¬

birden Fakat

ağla¬ bu

se-


SUYU

fer

de

ğiyle

ağlamak

şehrin

âdeta

zorla

üç

leri man

dönerken

bu

kadar

Yeniden kaldık.

türlü

topu

O

içine

gömülen bulut

iftar

-

Allah

ne

çıkınını

askerdeymiş.

ba¬ iş¬

bir

varlığı

za¬

bir

uyuz kıyas¬

vakti

bedenleri,

karlardan

bi¬

eski

bir

dolduruyornamluyu

ha¬

Ateşlendik¬

yuvarlanırdı. hakikaten

şehrin

ışıl

ışıl

şehriayinler külahı,

en

tozlu

havası

yanardı.

Renk

yaratırdı.

pembe,

Er-

turuncu,

bürünürdü.

sonra

akşam

topunu

ka¬

Kayseri'nin

beyaz

bu ayı

kalan barut

süre

camları

acayip

gün,

ateşliyordu.

bir

başka Kayseri

Ramazan

Sonra

kaybolurken,

evlerinin stepte

bir

de

bedenlerinden

gelince

topu

da

Ramazan

Kale

sıkıştırıyordu.

batıda

renklere

Onu

asırdan

kale

bu

gün

bir

inerken

topçusuydu.

vardı. hangi

gün

ufka

birkaç

başka,

toprağının

burçlarında

olunca

topundan önce

hiç

Kayseri'de

severdim.

yerde

Kayseri

ebedî

de

bahçe

yoksulluğuyla

ihtiyardan

güneş

namlu,

bu

sincabi

ihtiyar,

diyerek

her

dalgaları

dağının veya Her

zan

kimbilir

Güneş

renk

Bizim Bağ,

bütün

kadar,

kale

vakti

devrilen

saatlerde

ciyes

sefalet,

Anadolu

paçavralar

iftar

yeriydi.

mor

eşeyollara

bulamıyorduk.

toprak,

ihtiyarın

alman

yaşlarında

ve

bezler,

bizde

Kalenin

vazifesi,

namlusuna

sonra

güzel

Bizde

dolaşmayı

Altmış

dikerek

ten

yaralı tozlu

çocuklarıydık.

bitmiş

tanıdım.

Onun

İçine

vaya

söz

Fakat

tanıştım.

yuvarlanan

du.

konuşacak

adamlarıydılar.

elinden

burçlarında

ateşlemekti.

val

Onu dalan

fakir

dökülünceye

eşeği

dolaşırken

içindeydik.

rinde

geliyordu. bağrına

m a h s u l ü y d ü . ; Akşamları

kalesinin burçları

l

olmamıştı.

yollara

şehirlisiyle bir

bu

derin

Burada,

Kayseri

değildi.

olan

kadar

de

toprak

geçinirlerdi.

sefil

ibaret

lanacak

aramızda

ihtiyar

ırgatlıkla

eşekten

bize

gecenin

üçümüz

böyle

veya

ADAM

iteledik.

arkadaş,

balarımız

galiba

kenarından,

Yerimize Biz

sırası

ARAYAN

bir

namazını

yudum kılar,

su

ile

orucunu

bo¬

sonra:

verdiyse, açar,

Birinden

rızkını hiç

benimle

haber

paylaşırdı.

gelmiyormuş.

İki Bazen

oğlu bana:

da


38

SUYU

-

Bu

diye

Çünkü, ra

muharebe

sorardı.

Fakat

bütün

İlk

tım

ki

lukla

için bu

kalesi

«ordu

daha

millet»

oğul.

de

Topçudaydım. gene

Bıraktıkları

zaman

bak— başçavuş—

belki

buralarda

«haydi

çağır­

terkedince

toplasan de

Gel

ceremezdik.

bu

gel!»

sabah

son

evlerden

göründü.

gün

onun

kolu ordu

Bizim

Bir

yirmi

sene

sürtelerim

iş­

deseler,

gidesim

yaşta

gibi

ge—

Evet,

biz

bir

gider¬

galiba

ordu

çocukları,

Trakya'nın,

bilinmezliğe

bu­

millettik.

benim

dön¬

istanbul'un

sonu

karışan

askerleriydik.

ve

çocukluk

de

Bize

ben...

milletin gider

hakikaten

demezdi.

dönmeyen

gittiğimiz

En

milyonları.

ateşli

yerlerin

hayallerimizi

adını

büyüleyen

çağımız bile

be¬

impara¬

buydu... ağarırken

Kayseri'den

kurtulmadan

Bir

deseler

gelmedi

diyorlardı.

bu

deyince

nizamı

gel

geri

Anadolu'nun,

yürüyüş

hepimiz,

torluğun

ve

bütün

bir

onundu.

dan

Hepsini

topçusuna

ağabeylerim

Nihayet

ha

Son¬

görünürdü.

sonra

Tezkereyi

Simdi

Kayseri t o p ç u s u ,

gelmez Biz

gibi

sürdü Ama

dolaştık.

yok.

bugün

Gönderdiklerim

meyen

beklemezdi. bilirdi.

içimden...

Kayseri

İşte

hani

da

yermiş

sene

yıl

ocağında...

Ama

lir

o

sürerdi.

olduk.

Yemen'e.

asker

te...

yedi

hayır

gittik

eder

şeyler

önüme

beş

benden

cevabını

bitmeyeceğini

başgöz

sefer

dersin?

bilirdi:

askerliğim

Bu

mi

sualinin

Bir

benim

teyzenle

dılar.

nun

yakında

muharebesini

Dönünce

ki,

dalardı.

olanını

ADAM

biter

anlardım

kendine

Yunan

di.

yakında

Fakat

muharebenin

kendi

ARAYAN

süre

ihtiyar

konuşarak

yaya

topçu

yanyana

yola bir

çıktık.

sokak

yürüdük.

Da¬

aralığın¬

Sonra

dur¬

yufkalar,

içine

bul¬

zerdali

kurusu

du: diye

Şunu elime

gur

pilâvı

bir

teyzeniz çıkın

konularak

vardı.

Hepimizin

-

Hakkınızı

yalvardı.

gönderdi, tutuşturdu. durulmuştu.

boynuna helâl

Birtakım

edin

ayrı

ayrı

oğul,

Ayrıca sarıldı. ama

Gözleri

hepiniz

helâl

da

doldu: edin,

diye


S U Y U ARAYAN ADAM

*

89

Evet, ortada belki helâl edilecek bir hak vardı. Fakat bu hak, acaba kimindi ve kime helâl edilecekti?.. *

Kayseri'den Sivas'a uzanan yol, kızgın güneş altında kav­ rulan ve hepsi de birbirine benzeyen birtakım yaylaları, döne dolaşa aşar. Bir yaya yolcusu için bu yol, o zaman neredeyse bir haftalık yoldu. Gemerek altlarında Kızılırmak görünür. Bir çamur seli gi­ bi akar. Ne güzel, ne de heybetlidir. Fakat insanda garip, me­ lânkolik duygular uyandırır. O zaman Anadolu'da hiç bir şey, Anadolu'yu Kızılırmak kadar doğru aksettiremezdi: Fakir, so­ murtkan ve dertli... Ben, doğduğum şehirde, Edirne'de yaşarken, oradan geçen Meriç Nehri için çocukça şiirler düzerdim. Nehir denildiği za­ man Meric'i anlardım. Fakat orada Meriç, bana bir genç kız kadar güzel görünürdü. Belki onun suyu da çamurlu akardı ama, bana öyle gelmezdi. Ona: — Mavi Meriç! diye seslenirdim. Ormanların koynundan doğarsın! Sularım salkım söğütler gölgeler. Boyuna gül­ ler, gelincikler takarsın. Kıyılarından «nen/o» ların sesi gelir. Güzel Meriç! Nereden gelip nereye gidersin?.. Sonra bunları vezne, kafiyeye dökmeye çalışırdım. Kayseri ile Sivas arasında ilk defa Kızılırmağı görünce, Anadolu'da bir akarsu görmenin heyecanıyle, hemen Meric'i ha­ tırladım. — İşte Meriç! diye haykırmak istedim. Şurada burada ekinler daha yeni sararıyordu. Hatta kıyılarında, tarla kenarlarında tektük gelin­ cikler, mor çiçekler de vardı. Fakat Kızılırmak, bu çiçekleri ta­ kınmış gibi değildi. Havasında hiç bir musikî ürpertisi esmi­ yordu. Dalgaları akmaktan ziyade, itişe kakışa yuvarlanıyor gibiydi. Somurtkan, dertli bir görünüşü vardı. Belki onu bü­ tün güzelliğinden soyduğumuz, asırlar boyunca ormanını, ça­ yırını, çiçeklerini yolup, etrafını bir sarı çöl haline getirdiği-


90

SUYU

miz.

bütün

kuşlarını,

ARAYAN

ADAM

kelebeklerini

dağıttığımız

için

bize

dar¬

gömmek

ister

gındı!... Her

şeyden

gibi

bir

hali

de

eriyordu.

yüzünü

vardı.

çevirip,

Sanki

Gittikçe

fakir

derdini

bir

kuruyan,

içine

hastaydı. gittikçe

Sanki

çölleşen

olduğu bir

yer¬

dertli

ır¬

maktı. Buna dik.

rağmen

Fakat

kusu,

bir

daha

sonra

güneş

çalıdan

ırmağın

perisi

landık.

Irmaktan

sırtlara,

tepelere

nakladık.

lığına

Orta

dolu'ya hafif

Hatta

rir. tiğiniz den

bu

birbirine

erişmek, duyarsınız.

başını

mektep

de

dağdan

duman

şarkılarının bütün

sesine

hasret

gibi bir

henüz

eteğinde

bizi ko¬

içinde

Kızılır¬ yalnız¬

zaman

Anadolu'yu taşlar

Fakat

oyalar.

orta

renk

silsi¬

yaylada

sırtların yükselen

gibi

kasvetin¬ yeni

etmek

duy¬

gibi,

altında İlk

taşlar,

Her ve

de¬

görürsünüz.

bulduğunuz

renkli

ve¬ geç¬

yeni

gelir.

dağlar,

bomboştur..

tabiatın

alır.

ferahlık

çağladığını

kuşlar,

dağlar

Renk

vadediyormuş

suyun

Ağaçlar,

dağlar,

görünür.

bir

bozkırların,

mücadele

saklıyormuş

kademe

D o ğ u Ana¬

sarp

ruha

yahut ardarda

şeyler

anlattığı bu

yerine

umutlanmak,

berrak

artık

ormanlıktı.

açılan,

bir

kademe

çorak

genişledikçe,

imkânlar

almıştır.

Gerçi

sizi

top¬

acınacak

yaylalar,

düzlüklerin,

size

birtakım

verir.

rünüşü

Fakat,

sonra

ve

çöllerin,

yüksek

ufuklar

yaşamak,

toprak,

bir

Tuzlu

Ardarda

ufuklara

olarak

sandık.

vadi

vurulunca,

melankoli

benzer

guları

fa

ko¬

Önce,

sivrisinekler

ilerilerde

dağlara

yerini dağlar

yükselip

Burada

bataklık

kayanın

dertli

Sivas'tan ilk

ufuklar

silkinirsiniz.

Dağ

çıplak

ziyade,

iste¬

çöktü.

Biraz

kafile

aydınlattığı

olmaktan

demektir.

zaman

üstünde

Kafile

ayın

yaylası

çevirdiği

ve

dayanabiliriz etmiyordu.

Bir

kıraçların

Yollar

kabul

bir

kenarına

kovaladılar.

Zara'dan

giriliyor

o

lelerin

yakarak

ağır

geçirmek

gibiydi...

Hele

dalgalı

önce

kadar

Anadolu

erer.

kenarında

ırmak

kaçıyorduk.

esrarlı

dalmış

sona

ateş misafir

Aşağıda,

güzel,

sürüleri

biraz galiba

onun

batmadan,

sivrisinek

ottan,

mak,

gecemizi

size, hissini

yer çeşitli

insan gö¬


SUYU

Hele ğı

ve

yolculuğu

kendinize

yanın K

günün

bir

gölgesinde

güneş

acayip

:rmadan

renk

:

.ere

siner. doğru

inrmızı .rleşmeye

başlar.

rülerine

göç

Cephe

rinden

boyunu

ri

rada, kat

arkadan

niden Bu ler,

nerelerde

çıkarlar. hatta arada

tirmeye labalık

daima

yol

içinde,

çalışırlar. tenhalaşır. değildir.

ister.

alıştıkları Fakat önce Davarı

kolay

insan

geçen kopup

Erzurum,

yollara bazen

duraklamışlardı.

onları

birbi¬

kalabalığı

seneden

yolculuğun

umarak

değildi.

hepsi

Pasinler'den, kısmı

selleri,

biteceği

kalabalık

sürüleri

almak

bir

ileriye

ilk

sürüt¬

itince,

be¬ düş¬ şu¬ Fa¬ ye¬

sürüklenmişlerdi.

Kağnılar tıklım davar

çekilen

çocuk

perişan

gelmeyen

Köseyaklaşı¬

kağnıları

aşmak

köylerinden

göçmen

yollara

köylerinden

yerarşi

yeni

yolculuğun

ler,

mera

gelen

doğru

hantal

Bir

sonu

sürmedi.

gerilere

Ağrı'dan,

ereceğini

tükenmez

rak

bir

bu

belir-

karanlık

Suşehri'ne

kadın,

geliyorlardı.

sona

yahut

dağlar

gecenin

va¬ havaî

turuncu,

çok

Kösedağı'nı

birbirinden

beri

burada

derin

mordan

sıra

alıp

gelip,

Yurtlarından,

günlerden

şiiri yol

İhtiyar,

dolduruyordu.

bazen

yavaş

tekerlekli

öküzlerle

taraflarından

yollardaydılar.

tükleri

İki

hepsi

yavaş

kıvrıla

alıyordu.

yorgun,

Güneşin yüksek

bulutlar

önce

koyu

ve

dağların

istikametinden

yol

küme

ufka

kaybolurlar...

kıvrıla

cılız

ağır

Bayburt,

hepsi

gözden

rasgeldik.

çalışan

Kafileler

uzak

yolculuğumuzda

kafilesine

meye

yol

Sonra

çamlıklarından

yorduk.

kademeleşir. veren

bürünür,

Fakat dağı

renk

akislerini

ka¬ yolla-

Batıda

Küme

esmerliği

tepeleri,

bastı¬ bir

zaman,

olursunuz.

yaratır.

dağ

serinliği

başında,

seçtiğiniz

Akşamın

uzaklarda

akşam suvun

gibi

oyunları

91

de bir

yer

unutur

renk

renk

son

erip

bir

değiştirirler.

Sonra

ADAM

altında,

birden

:

maviye

sona

çamın

geceleyecek

yorgunluğunu

irsen

ARAYAN

tıklım

öne

hayat çok davar yoldan

belli

Bir

insanlar, nizamını geçmeden

değildi.

halinde

doludur.

katılır.

Aynı

de

kafileler

ve

İnekler, köy aynı

kafile

atlar,

halkı, bağlar,

yollarda

Göçmen¬ toplu

da

sürüleri

kaybolur. ayırdığın

eşek¬

daima

hep

aynı

hi¬

devam

parçalanır.

meraya

ola¬

Çünkü günse,

et¬ Ka¬ yol, artık


92

SUYU

davar

elden

derhal ra

ay

demektir.

ederler.

atlar,

yol

çıkmış

yok

inekler

Üstelik

elden

değiştirenler... geçmeden

artıklar

ve

o

ne

göçmenlerin

atlar,

inekler

eşkıyalar

çoban

gider...

da

kalanlar,

yola

onu Son¬

hastalananlar,

çıkışın

kafileden

üstünden

ortada

çıkarmaya

de

kalan,

daha perişan

Ne

yükü

de

sararmış

kaynatarak,

gerekti.

buydu.

Zahire

tarlalardan

taneleri

çalışsalar

görünüşü

kalmıştı.

Rasladıkları

ufaladıkları

ni

Ölenler, köyden

gürbüz

kaçaklar,

değil,

döküntülerdir.

görünüyordu. şirip,

çıkar.

canlı,

ADAM

Açlar,

sürü

derken,

Rastladığımız sürüleri,

ARAYAN

başakları

kavurarak

Mevsim

ise

davar

tükenmiş dev-

yiyecekleri¬

kışa

doğru

gidi¬

Daha

harb

yordu. Suşehri'ni cephesiyle lar,

menziller,

akan,

de

bir

sıkışık

Bu

de

geceyi

her

çitinin

halde

Büyük

dut

bir

keçeler,

nıyordu.

lerini

geriden

ileriye

Fakat ve

geriye

havayı

teneffüs

dere

içlerini

bahçeleri,

dolduruyordu.

karargâh -

ileriden

buradaki

Sokakları,

Bu iki

söyleyen tempo sağa

sola

içinde

Herkes,

bir

ses

çekilmişti.

ateşin insan de

olması

altına

kilimler

yanık

inanılmaz

kadın

bir

Oku

istedi -

tutar sallana

gibi

o

duyduk. söyleye¬

Çiti

ailesi

bir

bir

gözleri başı

ateş

ve

bir ya¬

yanık,

bitkin

garip

dolaş¬

tünemişti. kağnının

hafif içinde

Nine,

vurarak,

kendisini

sesi Bunu

kalkan

Biri

iste¬

ararken,

gelirdi.

çevre

kade¬

yer

şarkı şeydi.

Ortada

nineydi.

dizlerine

saltana

bir bir

havaya

canlanıyordu.

doğru geçirmek

bir

göçmen

serilmişti.

yanındaki

boş

lâzım

aydınlatabildiği yüzü

dereye birinde

kendimize

arkasından

ağacının

tarafa

arkasındaki

bahçelerinden

bu

yaşlı

Öküzler

mihnetli

meyve

içinde

tarafına

Şarkı

bulduk.

vardı.

kalabalığı

karanlığı

bahçe

perişanlık

tık.

içinde yer

hareketler,

kasabanın

inen

Gecenin

nin

cudu

karışan getirmişti.

göçmen

kademe

yandaki

karışıklığı vilâyetlik

ilişmişti.

Biz

dik.

bir

hastahaneler,

hale

bir

yere

me

mahşer

birbirine

edilmez

ği

bir

aramızda

sert,

ihtiyardı.

kapalı,

el¬

bütün

şarkısının

vü¬

ahen-


SUYU

vermişti. i

Doğu-

Üç

Anadolu'da o

ldı.

Huştı.

aşılan nan şey

Nine

lar

hep

keçiler,

dile

içinden

haline

Bu

daha

kı,

ayak

si,

hepsi,

de

belki

lızdı.

altında benim böyle

Dedem

tükleri

rek,

ağlamıştı.

nu,

ateş

benim

gittikçe

böyle

facialı sönen

elleriyle

onlar başı

da

bana

geceler

sesi

Ve

nine¬ musikisi

kısmı

bile

bize

kenar

değildi.

yurtlar,

Yalnız

dağılan

kaybolan

dinlediklerimin de-

böyle

aynıydı.

böyle

belki

benzerdi.

yabancı bir

hal¬ hep¬

Ninem

böyle

Konup

sürünmüşlerdi,

de

burada aile

ümitler,

öküzlerimiz

ihtiyara

mahalledeki komşularımız¬

cı¬ göç¬

böyle

da¬

gelmiyordu.

Ba¬

kağnının

dibine

çöke¬

geçirmişti...

yavaş

hıçkırıklar

kapadı.

bizim

farklı

hiç

belki

dertli facia

babamdan,

gururu,

sakallı

sokaklarda

geldi.

bırakılan

Bizim

bu

yaşımda,

ki

Ninenin

yüzünü

belki

Bu

demek

de

her

hayvan¬

ozamydı.

dinlediğimiz

Edirne'de,

insanlık

yurt,

hastala¬

ümitsizlik,

bir

pek

kalan

insanlar,

fakat

kâfi

çocukluğumda

belki

yollarda

da

ezilen

anlat¬

sıralanan,

anamdan,

Fakat

olduk¬

İlkçağın, bir

mu¬ yapış-

içinde,

feryatlarla,

sadece

hikâyelerden

derindi.

ğılmışlardı. bam

odasında

dinlediğim

sefalet

Sanki

acayip

ya¬

Makamla

yalnızlık,

anlatan

bizi

çocuklar,

şehirler,

gibi

gördüm.

terlerine

Arkada

kaybolan azık,

taşan

vaktiyle

küçük

akisleri

macerasıydı.

anlatmaya

Fakat

görünüyordu.

serbestçe

göğ-

söyler

çok

Erkek

alevlerin

Köyler,

hikâyenin

macera,

evimizin dan

bu

macerasını

iliştik.

görmedi.

yollar,

gibi

yaşlar

şarkı

alnının

tükenen

gibi

ve

sonraları

saçları

çileli

efsaneler

dilediği

gelen

onların

ya

anlatılıyordu.

tarihî

Konuşuyormuş nin

gördü,

geliyordu.

gibi

ama

etrafına

tükenmez

yuvarlanan

makamla

defa,

acıklı

93

değildi.

ateşin

daha

isimleriyle

okur

ilk

buruşuklukları

ölen

seste

ilâhî

ya

kendilerinin

inek,

şarkı

Keçeleşmiş

derin,

mesafeler,

bu

ise

etti.

daha

şey,

orada

sessizce

Yüzünün

larından

de

kadınların

gece

devam

ADAM

Gözlerinden

Söylediği

arkadaş

sikisine

tığı

Ağlıyordu.

ısfataııştı.

ağladıklarını

ARAYAN

yavaş oldu.

sessiz

hafifledi. Başı

Musikisinin

göğsüne

sarsıntılar

daha

düştü. bir

süre

so¬ Sonra de-


94

SUYU

vam

etti.

lerini

Erzurum

de

caklardı.

Çocuklar hâlâ

îhtiyar cudan

Ölseler

geliyorlardı.

bunu

kaybolmuştu.

yaşıyorlardı

erkek

ADAM

taraflarından

bilmiyorlardı.

kendileri

ARAYAN

bize

haberleri

Nirden

gelirsiz

Nereye cana

Yakınlar

gidecek­

minnet

saya­

dağılmıştı.

Fakat

işte...

önce,

sorduğu

belki

her

göçmenin

sordu.

Sonra

her

daha

yeni

gelen

başka

yol­

sualler

sı­

raladı: — —

O

istanbul'dan...

Erzirumu

Yok...

zaman —

görmişsüz?

başını

uzun

diyim

oğul,

Ne

İhtiyar, nın

oğul?

imkânsızlığını

tarafa

salladı:

diyim?..

görmedikten

Erzurumlu

bu

de

iki

ne

Erzurum'u

önemsizliğini,

Ben

uzun

çaresizlik

sonra,

istanbul'dan

olmayanlara

ifadeleri

ile

orayı

tarif

anlatmaya

olma­

etmenin

çalışıyordu.

sordum:

Erzurum

Yolı

Bağlık

da

bura

gibi

çamlık

mı,

meşelik

mi?

(yok)... mı,

bahçelik

mi?

Yoh...

Camileri,

Ne

Havası

istanbul'un

çarşıları

diyim

çok

oğul,

suyu

güzel

ne acep

mi

istanbul'un

sözü

uzun

uzun

ola?

diyim?.. gibi

olur

mi?

oğul,

Erzurum

'un

ya—

nında... Ye

başını

Bir larsa,

idim. Göç

tarafa

toprağa onların

makamla rın

iki

ağlar

acılarını Göç

bu

kadar

acısını ve

ihtiyar

gayet ve

hikâyeleri,

iyi

başını

olanlar söz

bende

tarafa Ben

daima

manzaraları,

bir

gün

hakikaten

iki

anlıyordum.

göçmen göç

bağlı

anlatacak

salladı...

oradan

bulunmaz.

sallarken, de

derin

çocukluk

bir

ben

göçmen

duygular

koparNine onla­ çocuğu

uyandırır.

hatıralarım

içinde


daima rin

canlı

bir

Sonra gelirdi.

da

Uzak

Türk

göçleri

Turan,

şu

ve

Doğu

O

Altın

tayin

halde

dağa,

Sarı

ülkümüz

edici

Doğuya

de¬

O

gibi halde

Anadolu

arkası¬

Akdeniz'den

başlayıp

kadar

son

ümidimiz

daha

harbin

manasını

olur

denize

ve

yoksa

ilerledikçe

kadar

boşalryordu.

vatanımız

Ergenekon,

Yollarda

bu

düşünmemiştim!

Batıdan

işte öz

beklediğimiz

mukadderat

daima

şimdi

95

muhacirliğin

zaman

bizim

bizim

parçalanıyordu?

ADAM

dayayacaktı?

Altaylara,

yani

bir

şimdi,

sarsılınca

duvarlara

olan,

Fakat

burada

böyle

Doğuda

cak

yaşadı. hiç

bana

hangi

ARAYAN

olacağını

Halbuki

Doğu nı

olarak

sefalet

SUYU

olan

doğmadan

bizim

daha

uzana —

iyi

için

kesin

anlamaya

başlı¬

yordum: Cephe tün

bu

Karadeniz'den

büyük

lometre

demiryolu

limanlarına sa

bile

tu.

bir

nakil

da

yoktu.

gören

ampulü

tepsiz,

Bütün

bu

bütün

şartlar

gerilere

lık,

bizden

rinden sınırlara göç

sona

raziye

Biz

çok

bu

bir

lâzımdı. Yoksa elden

Artık bu

harp

çıkacak

elektrik tüt — mek-

şartlar Nice

cephe

süre bu

girmiştik.

vilâyetler Fakat

bizden

tuttuğu hiç çekilme

de

içinde

karşı değilse

daha var

artık çok

zaten

ki da¬

kalaba¬

cepheyi

ye¬

terkettiğimiz

durmalıydı.

kaybolursa, artık,

ise ne

hatlarının

Bilâkis

şey,

onları

bir tek

hatta

düşmanın süre

ordunun

ama,

bacası

geçmişti.

lâzımdı.

Mo¬

fabrika

bu

eline

bakmayarak

geriye

ve

işte

bir

yok¬

tamirhanesiz,

yapılıyordu.

onu

ermeliydi.

vilâj'ette

olma¬

kağnıların,

Gerçi

kasabada

ki¬ için

ibaretti.

deniliyordu tek

harp

yazın

görmemişti.

bir

tek

gemileri

izlerden

vardır

harbe

Türk

ancak

birtakım

bir

Zaten

esaslı

fabrikasız,

vasıtalı

ulaşmak

konulan

yanaşamıyordu.

düşman

çekilmemesi

sökmek,

olduğu

şehirde,

altında

şartlara

ha

hâkim

kimse

Hiç

kaybolmuş,

bu

düşman

üzerlerinde

vilâyetler

hastanesizdi.

şimdiden

Denize

kamyonu

yanmıyordu.

müyordu.

bir

dolaşabildiği

Bir t e k

Bü¬

içinde

işleyecek

hiç

uzanıyordu.

vilâyetler

çizgiler,

Alman

kadar

sıra

gemimiz

vasıtalarını

iki

sınırına

bir

buralara

güçlükle

emrinde

Harp

tek

denilen

yaylıların

İran

bu

yoktu.

elimizde

Şose

torlu

sahada,

bu

sefer

Bu te¬

kaybedilmiş


SUYU

96

olan

bir

yerek

imparatorluk

ayakta

istikametine konuştuğumuz

katılarak

Fırat

yin

olunduğumuz

ile

Kuruçay

tülü

yeri

âdeta

eşkıya

yolları,

bütün

geçitleri

kertesi

olması

ki,

ne

harbi

de

hiç

birinde, lâzım

ne

Ummanlarda

belki

gelen

de

bir

Bizim

ta¬

lâzım

Refahiye

bulutlarla

ediyordu.

Yol

geliyordu.

olduğu

Ne

de

bir

hükümeti vergi

kaybolmuş

kendi

daima

Er¬

Küçük

gibi,

ör¬ yoktu.

Kaçaklar

buralarda

da

kesmişti.

bilmiyordu.

âdetleri,

keşfetmek

anlayışı¬

bulunuyorlardı.

icap

Anadolu'da

ve

gerekti.

tepeleri

aşmak

yi¬

kaygılardı.

gerekti.

geçmek

taraflarda

massifini

yeniden

hemen

Zirvelerden

o

kendini

yaşımıza benzer

ayrılmak

ormanlık

dağı

kendi

vadisine

kendi

kendisiydi.

bunlara

yoldan

kıtalar

arasında,

Dumanlı

Her

şeyler,

ana

kadar

milletin

ilerlerken,

varmadan

müfrezeye

ADAM

bugüne

çalışan

göre

zincan'a

ve

değil,

durmaya

Cephe mıza

ARAYAN

bir

kanunları

ile

büyük

çukurun

bir

sönmüş

dibinde

benimsiyordu. vermiş,

ne

adanın

halkı

belki

de

bir

köye

Hatta

de

gibi

vardık

bunları

asker

belki

göndermişti.

bu

asırlardır

yanardağ

köy

kendi

kendi

âleminde

yaşıyordu. Yanardağın büyük, Fırat'ın dağları

bizim

Ne

verir,

şeyhlerinin

gibi

içinde de

ne

o

bir

ve

pusu

kadar

bir

zaman

da

kendi

keserdi.

bizim

şimdiden

kendi dilediği

köyler,

Dumanlı

yancılar,

Kendi

ile

kasa¬

verirlerdi.

iken,

her

Hari¬

olmamıştı.

ağalarının,

da

biz.

sıra¬

Dersim,

parçaydı.

kanunları

gerilerde

Öncüler,

Manzur

Etrafındaki vergi

veren

uzaklarda,

çeviriyordu.

ayrı

koruyanlarla

sezinliyorduk.

örtülü

kendi

Dersîm'e

ürperti Daha

bir

O

âdetleri,

boğazlarında

yanlarını

hiç

geçirirdi.

hem

ilerliyebiliyorduk.

giden

geçitte

cepheden Fırat

karlarla Dersim'i

Fakat

haraca

devlete,

ruha

hâkimdi.

Türkiye'den

kendi

Etrafını

daimî

halinde

fakat

kervan

elinde,

hem

Daha duğu

duvar

zirve,

âlemine

zirveleri

bir

görünürdü.

yaşardı.

balar,

bulunduğu

tabiat

içinde,

talarda yol

bir

ötesinde, aşılmaz

Türkiye'nin

gibi

ağzının

azametli

bir

dağda

ol¬

harp

nizamı

müfrezenin

önün¬

köyde

ülkemizde

bir

tuzak,

her

her

bastığımız


/ S U Y U ARAYAN A D A M eri

yeniden

-ivorduk. cayması :at'ı :ek

fethedip

Bazı lâzım

karşıya

geçmek İliç

yol

düşman

zaten

ise

Halbuki

uzaklardaydı.

şey

Çünkü

kesmişti. buraları

Bu

alabidağlara

şüpheliydi.

olmadı.

Kürtler

yol

müfrezenin

her

mümkün

köprüsünü,

adım'adım

görünce

Dağlarda

vermiyorlardı.

henüz

bırakarak

kesilmiş

geliyordu.

köprüyü,

kerlerine

yeniden

geçitleri

97

buradaki

Devletinin güya

yolculuk

Fı-

as—

bizimdi

böylece

ve

günlerce

sürdü. Nihayet kimbilir bu

bir

hangi

yerlerde

bize

dağ

kadar

temedik. len

Bunlar

daha

tok,

ratlendirdik.

ki

sında

derin

artık

tam

kırk

sanki

sahası

Her

yerin

aka

benze¬

bağrından

da

açık

takip

ge¬

gibi

olacaktı.

tutmuş

bizi

yollarda

işaretler almış

olacaktı.

uğul¬

arkasından

Hareketimizi sanki

hâlâ

seçmeye

eden

uğultunun

çağıran,

bizim

söyleyen

boğazını

daha

geliyordu.

bizi

Erzincan'ı

çıkışımızla gün

önce

aka

seslerine

birbirlerini

sesleri

konuşurken,

Erzincan harp

top

gürültüleri

bazen

infilâk

bize,

düşman

istanbul'dan

olmayan

boğazlardan

önce

dolduruyordu.

toplar

istikamette

bu

tek,

münasebetsizliğini

Demek

ererken

alınca

bazen

Bunlar •

İleride

düzlüğü

andırıyordu.

yol

havayı

daha

gürültüleri

duyduk.

karış

derin

sarsıntılarından

uğultuları

mamızın

çarpıp,

yer

daha

seslerini bir

Bunlar

halinde

diği

duvarlarına

top ve

ilk

derin

ileride

ilk

kopan

bu

tular

ve

uzaktan

gelen

Biraz, başladık.

gün

dağlardan

sü¬

bekleyen savsaklan — geliyordu.

Fırat'ın Gün

gel¬ sona

içindeydik. harp

cephesine

varabilişimiz

ara¬

geçmişti...

7


A

Ş u

Bttinen

Hikâye


5

Bu

kitapta

çalışacağım. ilgi

çekici

şey

onun

Hatta

ması

da

hayat

şart

nizamı

bu

halini

gittikçe

Afrika'da,

ister

şu

insan

Bugün

harp,

almıştır.

Hint'te,

Bu

az

yer

insan

hikâyedir.

vermeye

için

artık

bilmedi¬

daimî

olarak

içinde

için

harbe

şahsen

karış¬

nizam

ölçüsünde

ağını,

harp

Avrupa'da

çağdaş

Onun

artık

dünya

Bugün

ister

dakikasına

bilinen

yaşaması

sarmaktadır.

dakikası

kadar

çağdaş

harbin,

kaderi

değildir.

etrafına

lerini

artık,

Çağdaş onun

olduğu

hikâyesi,

çıkmıştır.

için

değildir.

yaşar.

mümkün

harbin

olmaktan

Harp ği

harbe,

Çünkü

modern

ister

ister

gölgesini,

günlük

bir

insanın

Çin'de,

olsun,

insanın

genel

etki¬

hayatına

vur¬

maktadır. Kaldı

ki

maktan olarak, de

da

daha

yaşayan

kendi

Bizim İran ten

garip

mahlûkun

yoğurur. sonra

yani

insanın

kudreti

Şimdi da

teknik

bir

bir

eder.

harpte

değil,

nizam Biz

ol¬ faktör

kaderini,

insanlar

türlü

harp

hikâyesi

aktif

insan¬

altına onun

ala¬ hem

gençliğimizde

bir

denilen

varlıktı.

harp,

Eski

tanıyabilmek

biraz

mahlûk, harbin, için

daha

biraz

bize

insanların

daha

hem

har¬

hâkim,

biraz

kendimizi,

hem

bıraktığı

bazı

vakitler,

vardı.

cepheye

sınırına adına

ettiği,

insan

insanımızı

imkânlar

gibi

artık

tekniğin

esiriyiz.

bizim

Harpte

hikâyesi,

Şimdi denilen

kuvvetler,

hem

Fakat biydi.

davet

kör

efendisi

insan dilediği

hayata

madığı

harbin

çıkmıştır.

adına

sulhta

ların

bugün

da

vardığımız

kadar,

Kafkas

her

cephesi

günlerde

tarafta

geri

denilen

bu

ordu,

çekilme cephede

Karadeniz'den halindeydi. ordunun,

Za— bütün


102

SUYU

insanüstü hemen

gayret

harbin

hede

elde

otuz

beş

Enver

başından

yaşını

birkaç

süren

cepheye yeleri

varınca,

henüz

kete

katılan

şilik

bütün

ber,

henüz

bu

olarak

alaylar bir

ve

alaylarda

hemen

hâlâ,

bu

(1).

Sarıkamış

nin,

daima

kanlı

ve

lah-ı

Ekber

dağından,

di.

Sarıkamış

nalar bir

adım

arasında

tek

yerde

bir

düşman donan,

anlatırlardı. zulmü

bir

an

sile

ve

cutla

Cihan

Onuncu

mevcutla

yerde

ve

terk

Harbini

ve

milletine

zaman

Ettik»

onu

hatta

isimli

olduğu hikâye¬ bu

hikâyelerini birer

ve¬

askerlerin

nö¬

rüzgârlar

gene

e s e r i n ifadesine

mevcutla

Kolordu

Diğer birlikler

en

anlatanlar

hepimiz

40.000

Dokuzuncu

çıkmıştı.

fırtı¬

gecede,

ürkerek,

Al-

izsiz

ve

Türk

yaylasında

harbine

yolsuz,

askerin

Şark

İdare

Bir

bahseder¬

öldürmeden

ki

kişi

sohbetleri¬

yarasız

Siperlere,

Nasıl

mevcutla

O

bu

ki— bera¬

birkaç

kaldı.

bir

ederdik.

Sarıkamış

90.000

tipileri

zifirî

sessizlikten

benim katüdığım 1.000

kar

hare¬

olmakla

cephe

düşen

hatırlıyorum

giderdik.

Kolordu

çıkmış,

girmiş

hâlâ

faciası,

da

hikâ¬

o

gecesinden

düşman

imparatorluğun

keserlerdi.

zeminlikleri başlarına

1.1) re.

Çöken

tek yaralı

cereyan olup

kıtalar

olarak

Ekber

gelmeyen

bir

etraflarındaki

yarı

bulur,

sabahı

bu

bizim

konusu

görülmediği

binlerce

anlatılırken,

gelir,

betçilerin

türlü

1914).

muharebenin

döküntülerinden

Allah-ı

maceAnado¬

asker

yutmuş

kuzeybatısına

görmeden,

son

bir

ilerisinin

eriyen

sini

yavaşça

bir

çukurunun

bir

bu

hikâyeleri,

karanlık

Doğu

faciası

Sarıkamış

savaşın

vekili

delice

sonra

Çünkü

tamamen

cep¬ henüz

(15-22/aralık

Sarıkamış

kıtalarda

bu

başkumandan denilen

Fakat

yaşıyordu.

bulunuyordu

dağlarda,

bu

hemen

zaman

mahvolunca,

tümenlerdi.

orduyu

ve

kalmıştı

değildim.

katıldığım

canlı

başında o

hareketi

açık

çekilişi,

ordu,

nazırı

düştüğü asker

geri

Harbin

bir

tamamen

zaten

şehit

ben,

canlı

harbiye

içinde

rağmen

başlamıştı.

Sarıkamış

istilâsına

Ağabeyimin ederken

beri

kuvvetli,

adına

gün

düşman

ADAM

mukavemetine

bulunan

Paşanın;

rasıyle lu,

ve

ARAYAN

da de

gö­

girmiş

1.800

20.000

mev¬

böyle

eri¬

mişlerdi. Facianın

sonunda

Dokuzuncu

n i n t e s l i m alabildiği k a l ı n t ı dağı,

8

at...

şUydu:

106

Kolordudan, zabit,

80

er,

düşman 1

kuvvetleri¬

kırık t o p k u n —


SUYU

îiğuldardı.

Ardarda

savururdu. nürdüm.

O

sonra

yüzbaşılık

da

beraber

koştuğum

arasında

içinde,

genç,

dindar

Beni henin

ne

tipilerini

ağabeyimi

yapmışsa,

çıkalı

çok

haberiyle

mahzun

ge-

düşü—

ona,

se¬

olmadığı

halde

yüzbaşılık

çok

özlediğine

bildirisi

top,

uçak

havada

tüfek

zikzaklar

gibi

andaki

ruhlarımızda

üç

ayrılış

yetiştirilen

mizin

sun'î

havasıydı.

lu'nun

bir

atı

gibi

tarafından

zavallı, bunlar

Şimdi,

beraber

burada anında

üstünde

iki

önünde

ar¬

bırakı¬

istikamet¬

patladıktan yaklaşan

ve

birer

diğer

Bu

nebat

son¬

boş

hırçın

bu

hakikati çıplak bir

Onlar

genç,

şarap¬ iniltileri

sanki bitmiş, her

geçen

haftalar bir

za¬

ancak biz,

mektepleri¬ içinde

Anado¬

potadan,

yolunmuş,

âdımda

çık¬

kısa

başında

Ser,

bir¬

yola

olgunluklar,

yolculuğun

son

kendi

artık

Aradan

gibiydik.

tarafına,

çıktığımız

üç

değildik.

Anadolu'nun

fakat

ayrıldı.

biz

değişiklikler,

Halbuki

bahtsız sert,

yere

cep¬ erken

Uçaklardan

boğuk

ölçülebilirdi.

serde

geçtik.

tiz,

yarattığı

sanki

gibi

geceyi

Sabahın

düştükleri

Gökte

çizerek

çocuk-insan

ölçüleriyle

özlerdi.

kaynıyordu.

yollarımız

manın

son

uçakların

döne

geliyordu.

çıkardıkları

Bu

ve

Köyün

bu

sesleri

tığımız

geçer

uyandık.

Şarapneller

infilâk

gittiler.

den

sesleriyle

önce

açmaktaydı.

kazan

İman¬ Babamın

över

geçirdim.

döne

köy,

yılların

köyde

cisimlerin

Arkadaşlarımla liklerine

katılmadan bir

demekleri

birtakım

olurdum.

Şehitliği

çiçek

kovanlarının

altında

gibi

kar

sırmaları

Müslümandı.

beyaz

birtakım boğuk

görür genç

yaşardı.

birliğe harap

dolaşıyordu.

beyaz

bir

savrulan

yüzbaşılık

kavuştu.

ettikleri

gerisinde

geceye

bulanmış

hayalini

onda

tayin

karanlık

kanlarla

benden

saatlarında

dında

zaman,

düşkün

biraz

yabancı

Bütün

kar

Gene

her

Şehit

onun,

fakat

Övdüğüne,

ra

gecesinde

ibadetlerine

kaderciliği,

nel

103

şeklinde

inlerdi.

üsteğmenliğe

vermişlerdi.

Siperlere

lerde

dalgalar

inim

Ekber

ve

ADAM

gelmişti.

Tipileri

lan

gibi

inim

Allah-ı

yitliğinden

lı,

dağ

Gece

ARAYAN

bir sert

önümüze

çile tabi¬

serildi.

gerçeklerdi. yolculuğun,

şu

ayrılış

mer-


104

SUYU

halesinde, çetin

her

sıyordu. zim

Bu

toprağımız

bu

lara

doğru

peleri

zaman

silsilesi

yalçın

duvar

uzaktan

sanki

bir

gileri

üstünde

alaca

karanlığıyle bir icap

yün

başlık

mi

olmaya

bırakılmış

bir

ve

şey

sınır

daha

çiz¬

sabahın siper

kayalıklar

üzerine

sarı

buldum. bir

Bu

mazgal

bir çu¬ bıra¬

görülebiliyordu. inij'ordu.

Osman

vardı.

Ateş

Beyin

Belki

bulamayan

olan

bu

kırların,

altında,

arasında,

doğru

değirmi

âdet

ta¬

yaptım.

İleriye

ufka

bakan

düzlükler,

öyle

örtülü

taburun

daimî

ateşi

te¬

birtakım

görünen

içinde

Ali

vakit

siyah,

tanıttıktan

şunları

artık

de

hat,

karlarla

Oralara,

çukurun

cephesi

Yüzbaşı

arasında

traş

güzel

tabur

bu

vadisine

gibi

sırtlar,

hatlar

bir

giriliyordu.

arkada,

Kumandanı

ileri

dağ¬

ve

muharebenin

Ben

hat¬

ebedî

tyerde

çekilmiş

yamaçlar,

gerilmiş

oradan

bur

yüzü,

bi¬

Cephe

katılacağım

geliyordu.

ediyordu.

yarıktan

bir

eliyle

sıra

bezi

Güneş,

ba¬

ki

kayalıklara,

karmakarışık

Fırat

Benim

lâzım

kumandanını

ki

Silsilenin

başlayan

aşarak

bir

yapalım

Kuzeyde

üzerleri

yakın

usta

olması

gerilerinden,

kura

ne

başlayan

toprağa

akıyordu.

gömülen

gibiydi.

hatlarına

kılmıştı

artık

yamaçlara,

yükseliyordu.

Güneyde,

zirve

Tabur

yaşamaya

Fakat

içinden

sola,

bulutlara

dağların

portatif çadır

boğaz

sağa

uzanıyordu.

bir

varmak

şimdi

Ayaklarımız

haşindi.

kademe

varıyordu.

Munzur

ve

bir

tarafa;

kademe

sivriliklere

rafı

derin

iki

zaman

asıl

duyardık.

çıplak

ADAM

buydu.

Fırat

vadiden

kendimizi,

olarak

toprak

Ortada tı

birimiz

insanlar

ARAYAN

bir

çok

hafiflemişti. başında yaşlı

insanlarda sakalla

tanışma

değildi görülen

çevrilmişti.

sözlerinden

Ta­

kalpakla ama gelişi

Kendi¬

sonra

bana

söyledi: Ruslar, verler. leridir.

gün Bunun

ışığından için

Adamlarını

sürmek

ve

almak

âdetleridir.

sizin

baskın, ve

ziyade onların saflarını

göremeyeceğiniz Karanlık

onların

karanlıkta en

çarpışmayı makbul

önceden,

harp

gizlice

se­ usul­ ileriye

yerlerde

gizli

tertipler

en

büyük

dostudur.


SUYU

Gündüz, ce

süngü

ARAYAN

süngüye

olunca

lüğüdür.

Bu

gece

hiç

bir

yalıkların

En

tertiplerini

sevmezler.

güvendikleri

mutlaka şey

altında,

İşte

Ama

şey

baskın

ge­

sayı

üstün­

yapacaklardır.

görülmüyor,

ama

göremediğimiz

alıyorlar.

105

çarpışmayı

saldırırlar.

önümüzde

ADAM

derelerin

delikanlı,

Şimdi

ilerilerdeki

ka—

içinde

bu

onlar

düşmanla

çarpı—

şacaksın. O

sırada

rıktan bir

sarı

kokusu

yayıldı.

Kekik Ateş

bir

hafiflemiş

gerekiyordu. yerinde

bölüğün bana

yeni

beklediğim —

ne

alay,

yirmi

sekizinci

alay

cudu

38

çıktık. değil— yürü—

doğru

çıkıntı

sonra

suretle

teşkil

idare

eden

edeceğim

b e n -de,

bu

bir

cephede

Fakat k u m a n d a n ı n

sözler,

pek

iken

iki

de

adı

de

artık

da

tabur yirmi

olmuştur.

bir

benim

halinde

hiç

subay

de,

adına

şimdi

ben

tabura

şu

bizim

Ama,

kolordu

onun

değildir.

Son

kolordular

haline

Bi—

fırkadır. da

Bugün dört

birleştirilmiştir. bile

tümen,

indirümdştir.

sekizinci Taburumuz

bölüğü

ise

kolordu,

boyunca

eski

bölük

mevcudu

Alayın,

bir çarpışır.

cephe

alaylar da

28'inci

bıraktı.

çadırdan

dikkatle

kısmında

bütün

alayımız

Hakikaten

kurusu

kekik

gerisinden

Kolordumuz

mevcudu

başında

ya­

kesilmiş

söylediği

cephe

zim

tabur

hafif b i r

dut

sonra

gören

m a t r a d a n

t a m a m e n

b u n d a n Bu

bir

değildi.

çekilişlerinde

lük

ileriye

verirken

Dokuzuncu

tümenler

bazen

gösterdi.

gördüğünüz

ne

tane

beraber

içinden,

vazifesini

Çadıra

artık almış b u l u n u y o r d u m .

sözler

şimdi

birkaç içtikten

Siperlerin

yol

kararmış

boşalttı.

da

olmakla

vazifemi

Bu

şanlı

su

çayımızı

hattını

meşhur

Ateşte

k u m a n d a n bana

cephe

d ü ş e n yeri

bana

çukuruna

sıcak

Siperlerin bazen

mek

çadır süzüldü.

Yanma

o t u n d a n

çok

di.

eri,

içeriye

bardağa,

otu

bir

emir

eğilerek

bö—

Ama

doldurmaz.

bütün Bölüklerin

kalmamıştır. 28'inci

Tabur

katıldığım

denilen

zaman

o

eski

bütün

ve

mev­

erden ibaretti... Bulunduğumuz

m a h m u r l u ğ u

içinde

kayadan bütün

görülüyordu.

cephe

Güneş

ufka

h a t t ı h o ş bir yaslanmıştı.

akşam Bu-


106

SUYU

lunduğumuz yeti

yerin

bütün

az

görünen

benden

en

önce

Harbin beri

emrine de

en

öyle

bölüğe

başından,

savaşan

(Bu

sırasında sağ

haşmetli

bir

hâkimi -

tipiler

vadisi

de

görünerek şına

kayalık

devam

bizim

Fırat,

kalan

alayları,

Sönen

güneş,

güzeldi.

Dünya

ne

Artık

silik

ben

Küçük

Allah!

diye

ku¬ ha¬

örtülü

akşamın

serinliğiyle

aşağı

sıcaklığından

birer

kayalıkla¬

kesiminde

yoldan

arasındaki

biri

bera¬

ve

derin

hâlâ

baygın

ebedî

siper

avuç

güneşti.

yer

akı¬

hatlarına,

insandan

Dağlar

çöküyor,

birini

bütün

bir

bu

daha

yer

ibaret

renkli,

yer

yaşıyordu.

gürültülerimiz,

harbin,

O

de

içine

savaşın

engin

yükseliyordu. Bu

azamet¬

boğuşmalarımızla

nasıl

hayal

cenk

olunca

hücuma

Çocuklu¬

hikâyelerde

anlatı -

almıştı.

onu

öne

içindeydim.

destanlarda

zamanlar, düşecek

bayrakların

düşündüm.

bir

okuduğum,

beni

çekecek yeşilli

tabur

Pontus

karlarla

açtığı

mesafe

zamanki yer

yaşlarımda

buluyordum?

allı,

de

artık

içind'j eden

gene

Nitekim

kalıyorduk...

dinlediğim

savaş

kılıcını

biz,

onun

birliğin

yerleşmişti.

günlerinden

içinde

kadar

ğumda

her

Bulutlar

sayısız

âlemin

arasında

taburları

benim

görecekti.

takip

günün

her

Yanmış,

düşmüşlerdir.)

Cephenin

iki

günlerinden

bu

harp

harbi

bölgesinde,

Bu

o,

bana.

tanıttı.

biriymiş.

Rütbem,

Hürmet

şehit

tümenin,

Ekber

ki

Talip,

uzaktan,

ediyordu.

dokuzuncu

vardı. belliydi

ise

boğazlar

başçavuşu

Allah-ı

Munzur'un

karlar

başlamıştı.

içinde

hali

vurularak

Bu

ve

ama,

Bey

kumandanı

gedikli

insanlardan

başçavuş

Osman

Tabur

eden

kalacaktı.

kanadını

vermişti.

ber

bir

gedikli

reketleri Bölük

yiğit

olarak

Yüzbaşı

diye

karşı

askerdi.

sayılı

engeldi

askeri

oldu.

rına

kalan

terbiyeli,

verilmeme usta

şey

kumanda

sağ

mandanı

lan

ufuklara

Sarıkamış'tan

ve

kavrulmuş,

li

ADAM

vardı. Ortada

ve

ARAYAN

diye

altından kalkan

Mızrakların,

etmiştim?

Şimdi

kumandan

atına

düşünüyordum. tekbir

gaziler,

sesleri düşman

borazanların

nasıl binip,

Arkasından,

gelecekti. saflarını

hücum

Allah! biçecek

havaları

dağ-


SUYU

-rı

çmlatacaktı.

rçların, rağımızı

ya

bir

düşmanlar,

ce

çocukluk

yanında,

insanın engin

halık

ne

birbirinin

Yalnız

gelince, yok

olması

bile,

sayınızı

silâhınız;

belli

bu

talimgahlarda le

hitap

Gece, rini, bir

nın

dayanak

şurasında,

yuldu. lüğün dı.

Derken

atılan

izin

yahut

bir

manaları

takip

Ondan görülen Baskının

ten¬

İnsan-'

gizlenmesi, zaman

çıkarmayacak,

yalnız

başladı.

ve

Sonra

makineli cepheye

anlarında

cephe

Sonra

bö¬

fişeği

atıl¬

ardına,

renk

işaret

Önce

bomba

bütün biri

dünyada

olarak

duyduğum

bu

adım ve

kızıştı, hisler,

ateş

ateşten birden

kırmızı,

renklerin

birkaç

bir

noktada

sahayı

du¬

gecelerin¬

küçük

Sonra

Bu

hattı¬

yayıldı.

donanma

altındaki

hedefle -

solumuzda-

ateşleri

döndüğü

aydınlatıyordu.

baskınların

bize haya¬

tüfek

ilk

yükseliyordu. çevirerek

düşerken

baskın,

belki şiiri,

önce

B u n l a r h a v a d a birbiri

havaya

ilk

bir

Gündüzden

topçusu,

benziyorlardı:

kavis,

Bu.

hiç

çocukluğumuzda,

Nihayet

ilk

yere

değildi.

noktasından

etti.

de

yere

sonra

bir

atıldığı

açıldı.

düşman

bütün

fişeklerine

ışıklarla

bir

bunun

ateşiyle

eden

ateşler,

kıvrıla

vardı.

topçu

gözetleme

hafif b i r

yattıkları

gibi

yoktu.

dövmeye

kandil,

mavi

tarafı

piyade

havaî

pusuya

üstümüze

harp

ama,

noktasını

Hepsi

kıvrıla

şeydi

burasında

diğeri

havada

yanan

lerde

bir

bu

yandılar.

böceği

ladı.

bir

bir

tespit

ilerisindeki

Onu

renk de

baskın

mesafelerini

şeydi? binler¬

konuşuyordu.

sesinizi

sıra

masal¬

bir

Bilâkis,

için

gömülmesi,

hayalimdeki

öğrettikleri hiç

sıra

savaşacaktınız.

harp,

eden

başka

yaşamıyormuş

tüfekler

için.

da

dileyeceklerdi.

sesleri...

düşman

Kı¬ Bay¬

muharebe

kadar

atılmak

yere

Hatta

etmemek

bu

ne

kimse

yahut aman

çeken

tekbir

yalnız

bir

şarttı.

süngünüzle

Hayır,

hiç

toplar,

herkesin

âdeta

ne

gırtlağına

sanki

bizden

beni

gelecekti.

görünmeyecekti.

dikecektik,

boğuşma

bayraklar,

sesleri

güneş

gelip

yıllarında

107

kumanda

kalesine dize

bugünkü

dağlarda,

vardı.

lara

ki

düşman

mızıkalar,

bu

taraftan

ADAM

parıltısından

önümüzde

Bütün larının Ne

Her

süngülerin

ARAYAN

yeşil,

ayrı

ayrı

ilerimizde

pat¬

bütün

muharebe¬

gelişti... belki

birtakım

he-


108

SUYU

yecanlar, nun

hatta

yerini

raları

korkulardı.

bir

nevi

içimden

hissettim.

Nesiller

toplumun,

mış

olan

de

benliğime

mak,

kesmek,

parmak,

hep

iyi

taşları

beyi,

çileyi

bir

kal¬

şiddetlenip

içimde

yapışarak

benliğimin

de

k a b a r a n *bu ateşlere

boğ¬

damarlarını

ihtirasları

birden

zaman

geçmek,

ko¬

şimdi

yal¬

geçirmemiş

Anadolu

hakikatini

geçmiş

olmak

yıkanış, Hem

dum.

büyük

artık

vatamn

Demek

muştu.

başında

de beni

ben bu

babam,

kenarına nasıl Bütün

bu

bir

sınır

şimdi

olsaydı benim

gözyaşları

karışık

işte

şu geceki

arada yaşımda

artık

ayı¬

realitesi

içinde

ben

benim

anamın, siperin

bu

bu

çetin ateş

hikâyelerde

da,

ya¬

koruyor¬

omuzuma söylenen

şehit

içinde

ve

kardeşlerimin askerlerimin

heyecanlanmışlardı.

arkadaki işlerimi

koy¬

gaziler¬

kayalardan

Ya¬

birinin

görebilseydi,

aca¬

dökerdi?

düşünceler

kanatlanıyordu

gibiydi...

Cephede

yaklaşıyordu.

sabah

elini

nasıl

ve

şeydi.

parçasını

bu

acaba

bu

baş¬

onunla

benim

onun

insan tecrü¬

ağır

yaşıtlarımdan

ve tek¬

bir

yıllık

artık

beni,

sonra,

bir

başka On

ölebilmek

ve

bir

Ölen

burada,

zaman

kabil

sevinç

bulunan görmek

olmuştum.

saklanarak

an

da

karşılaşmak,

olmak

destanlarda,

gece

gördükleri

her

mesuliyetli

vatan,

Masallarda,

biri

ruhları

ki

sanki

Kendimi

tecrübesinden ve

infilâkları

durulup

gibiydim.

Ölümle

öldürmüş

imtihanı

nış,

artık,

yaşlanmış

bu

içinden

yavaş

geçirmiştim.

insanları

bomba

yavaş

buluyordum.

içinden

bazı

çatışmaları,

gürültüler

rıyordu.

ki

gelen,

uyuşup

Düşmanı

gırtlağına

birden

insan

ateş

de

fakat

yıl

sanki

yetişkin

belki

ba

Baskın

didindikçe,

Yeni

bulduğumuz On

boğuşmak,

hut

inliyordu.

silâh

inleten

kendimizi

olmuştum.

den

bize

altında

bunlardı...

dağları,

lı,

son¬

kabardığını

atalarımızdan

tesirleri

bu¬

Daha

duyguların

alışıyordum.

emmek...

geliştikçe

aldı.

ayaklanıyordu.

koşup

parçalamak,

kanını

ötesi

sathî

dağlar

daha

boğuşma

duygulan

birtakım

birden

sipere

Bombardımanlar,

rar

vahşî nesiller

bağrında

siperden

yeni

nız

ve

sonra

ferahlık

terbiyenin

duygular

Gecenin

ve

ADAM

Ama

hafiflik,

garip

fakat

ben

ARAYAN

içinde

yarı

Bütün

çocuk

cephe

ruhum,

yorgun

bir

san¬

ses-


SUYU

sizliğe

gömülmüştü.

bana

hayatımın lekesiz

geride

kalmıştı.

Gün

kan

önüne ardıç

izleri

oldu.

sanki

bir

bir

şapkalar,

dan

dereye

dan

çekilmişti.

nüyordu.

inen

patikanın beni

geniş

Bir

sabah,

silâh,

gibi

arasın¬

düşman

yer

kan

bu

yol¬

izleri

kanlı

bir

Yerde

çamların

bu

ters

kalmıştı.

ki,

bir

duruyordu.

kapatılmış

yer

bir—

koyu

bir

öylece

sıra

işte

ve

görü¬

yolun

üstün¬

buldu.

Cephede zen

hayat,

durgunluk

geri

bizim

nadının

ve

daima

dayandığı tehlikeli daha

canına

silâhına,

gizlendikleri

en

oluyordu.

çetinleri

tırnakları mak,

ile'

uzun

bizim

ham

çiftinin

saatlar

Fakat

savaşın

kasabalarının

mana

kadar

hiç

başladı.

Ba—

taarruzlar,

cephemizin

karlarla

düşmanın,

ne

pusu

ileri,

Bir

yapılmış

konmak

birçok

ka¬

örtülü bizim

iki

tarafın

isteyen

Kürt

keşifler,

bunların

yerlerinde

insanın,

lâzımdı. günlük

sağ

de

kurup,

yapılan

tırmanması

en

daimî

cephanesine

alıyordu.

ara

ne tarafa

yerlerde

derisinden

parçalanması

iki

Munzurlarm

tutunarak

keçi

bütün silsilesinin

her

kabilelerinin

akmaya karşı

keşifler... değil,

geçitlerinde,

ziyade

kıyarak,

seyrinde

taarruzlar,

Munzur

olmayan

ve

tabii

bazen

taburun

zirvelerinde,

da

kendi

günleri,

hareketler Yalnız

ve

geceki

öylece

üstünde

o

Bomba

uçmuş

vardı

artık

rastladığımız

tersine

yolu

çağı

süzüldük.

saplanmış

vardı.

yayla

güneş, Çocuk —

arasından,

İlk

dibinde

üstüne

palaskalar

güneş

doğru

kapaklanmış,

bir

günahsız

havaya

yere

atın

ince Bu

Doğan

Sonra

kayaya

ve

çalıları

ardıcın

süngüden

Doğacak

sanıyordum.

ilerliyorduk.

Bir

pıhtılaşmıştı.

neferi

çantalar,

de

dikkatle

ucundaki

ileride

düşman

bakir

siperlerin

tabakası

Daha

ruhun

dikenler,

içinde

gibiydi.

«açacak

kayalar,

kan

dönerek,

ağaracak

kapısını

duygular,

sahamız

takım

bir

ADAM

ağarırken

çukurları, ateş

Ufuklar

yeni

luklar,

ARAYAN

Zirvelere

keşif

yaklaş —

tırmanışı

çarıklarımızdan

en

için, az

iki

gerekiyordu. verdiği

mahsulü

olan

bilmediğimiz,

o

günlerde

bu

Anadolu

kitaplarda

Anadolu

köylerinin

askerlerinin, yazılı

o

za¬

olmayan,

ta-


SUYU

110

limgâhlarda yük

öğretilmeyen

parçasının

ruhu

tabiatı

öğrenmek,

bana

düşman

daha

önemli

Bu

ruhun

bir

kitabın

yeni,

ve

bir

Burada

göze

sayfaları

gibi

meler,

biraz

bittabi

paratorluk Cumhuriyet

yaprak

harp

içinde

ve

ve

bunları da

orduda

genç

Anadolu

köylüsü

ve

köylünün

tanışma,

mesut

bir

hadise

kan

bugünkü halk

fert

dikkate

benim değer

unsuru ayak

topluluktan kudretiyle aciz

işlerde

daima,

vuşun, ker

hal,

subayım,

topluluğu

birlik,

tabi

harbin

dikkatle

alan

varlık Bu

ile

okur

elbette zaman

yazar

aslî bu

im¬

bugünkü

Bilâkis,

o

za¬

gençler

çetin

ve

bu

yazarlar

ve olan

çıplak

Mücadeledeki

Çünkü

ki birer

maddesi

kuvvetlenen

bir

Topluluk olacağı,

bu

yan-

kaynaşma, ondan

önce

arasında

kaldığı

hareket

yolu

müş —

idaresine idare

dağılabiliyordu. ve

bir

da

sık

edeni Tehlikeli

birbirinden

her

herhangi kendi

bir

önder ederdi.

kaybeden

bir

zamanlarda

açılacağı

şeye bi­ te¬

hemen

toplulukla

tesir

fert

topluluk,

içinde

zaman

gideceği sık

askerler

tayininden

yahut

arkasından

kendini

ziyade,

bunlardan

başına

içinde,

bizim

toplum

Fakat

içinde

yayılacağı

göre,

olmaktan küme,

müstakil

kolayca

bir

okur

Millî

anlayabildiğime

tek

yahut

incele­ yani

ile

hiç

başlangıcıdır.

da

kıta

ve

devrine,

Türkiye'si

âlemi

yükselen

bir

kalırdı.

için

yoktu.

idiler.

ayrılıp

daima

Bu

uydurabiliyorlardı.

şebbüs

dı.

şey

in­

benim

görüş

milletin

arkadaşlığıyle

içinden bir

zaman,

küme

kolayca ri

hiç

bu

kaydetmiyorum.

için;

ilk

bu

bilinmeyen

açılması,

burada,

olmuştur.

birliğinin,

halkın

olan

O

silâh

millet

ile,

terek

bir

ve

eden

müşahadelerin,

vazife

subaylar

teşkil

son

Bu

Cumhuriyet ki

bilhassa

yana

bü­

bir'şey

genlerindeki

hallerinin,

devletinin

olarak

yedek

bu

yeni

şeydi...

aittir.

Kaldı

müşahede

milleti iç

çalışacağım

Osmanlı

neslimiz

gün

düşman

yaprak

bir

değinmeye

yoktur.

küçültücü man

okunması,

Türkiye'sine

benzerliği

veya

çarpmayan

çekici

eski

milletin

her

görünüyordu...

tabiatın

ilgi

tanımak,

hakkında

cephesinde

bakışta

hakikaten

ADAM

vasıflarını

ve

keşiflerden

sanların,

ARAYAN

yerde,

ilgili arar­ Ça­ as­ bir bi-


SUYU

lâkis

birbirinin

bulunduğu Tek

üzerine

tarafa

başına

linirdi. kayanın kendi

hemen

tek

benliğine

başına

siplininin

dışına

çıkar,

basma

köylü

oluverirdi.

ğı

bir

şey

onu kü

uykuydu.

uykudan bu

kında

ilgisiz,

ölüme

ve

karşı

bilgisizdiler.

sayıyorlardı.

Tehlike

bir

gibi

an

kendi

bir

olmaktan

Ölümü,

yaşamak

anlamına

ise,

si¬ bir

derhal

k o l e k t i f di¬

tarlasında

en

ileri

sürmekle

yoktu.

ziyade, gibi

Çün¬

ölüm

basit

şuurlarında

tek

dayanamadı-

faydası

cesur

süratle

zaman

tehlikesini

hiç

edenin

ağzında,

içinde,

hallerde

ölüm

çalışmanın

ilgisi

yolun

merasında, Bu

Düşman

olan bir

idare

gösteriyordu.

bırakıldığı

zaman

kendi

önlemeye

askerler

nöbete

kendini

meyli

meselâ

O

111

daima,-

toplumla

biri,

dalardı.

ADAM

yığılmak

askerin

bunlardan

başında

öz

ve

toplanmak,

kalan

Hatta

ARAYAN

hiç

hak¬

ve

yer

tabiî vermi¬

yorlardı. Uyku ka,

için

hatta

uyanık

bir

silâhı

gittiğinden derin

insanın, oluşu,

tek

talim

luluk

içinde

bir

terbiye

var

oluş,

toplum şeydi.

şeyi

bir

nöbet¬ ve

bo¬

yaptırabileceğiniz

bir

belki tesiri

halkının

yolunda

içinde

duygusundan

da

daki¬ onları

Siperin

şeyin

topluluk

Burada

noksanının Anadolu

her

güvendiğiniz

Bir

her

olurlardı.

sizin

anda,

altında

kalınca

şaşırtan ve

bir

v.e

Bir

Bazen

her

bu

kadar

harbin vardı.

sebep Ama

halde

öz

uzak ol¬ top¬

bir

vas¬

idi. Yaz

tim.

sonuna

Bu

dışında

bölük ve

işim

oldu.

O

dunun

gelen

okuma

cephelerinden

savaş

yeni

çok

makineli

biraz

bilen

kimse

de

ders

tavsamıştı.

geç¬

askerleri

siper

imkânını

Bölüklerin

Harbindeki Fakat

istanbullu Daha

bir ilk

buldum.

saatları

artırılıyordu.

Dünya

yoktu.

bölüğüne

için,

tanımak bir

değişmiştir.

bölüğünde,

tüfek

olduğu

süratle

Birinci şeyler

de

başka

kuralarla

yapısında,

yazma

makineli

ihtiyatta

saatlarmdan

bakarak bu

alayın

sıralarda

sıralarda

bilgi

dusuna bizim

doğru, o

başka

talim

arkadan

ka

başına

uyumuş

ileri

olabilirdi.

kumanda

insanı

duğu

İlk

olduğunuz

duymazlardı.

dalabilirlerdi.

bile

gözleri

dalmış

ihtiyaç

uykuya

zamanlarda

emin

bir

hazırlığa içinde

elinde,

uykulara

zulmayan

bir

sandığımız

gerisinde,

çi

hiç saniye

o

ayırmak mevcudu,

Bugün

or¬

Osmanlı

or¬

vakit,

meselâ

başçavuştan

baş¬

derste

oldu

belli


112

ki

SUYU

bu

sin

bölükte,

olarak

hangi

bilen

Derse

kerlere

sordum:

diye

dinimiz

doğru

dürüst

ve

ke¬

başçavuşa

nedir?

Biz

dersi

sadece

söyledim.

hangi

dinle¬

Sonra

da

as¬

dindeniz?

birden:

cevap

«Hazreti

Miislümanız,

vereceklerini

karıştı.

medi.

olduğumuzu

katılmamasını

Elhamdü-l-ülâh

vaplar

ADAM

yoktur.

istanbullu

cevaplara

Bizim

Hep —

de

başlarken sual

dinden

kimse

mesini,

ARAYAN

Ali

Kimisi

sanıyordum.

«İmam-ı

dinindeniz»

Fakat

âzam

dedi.

öyle

olmadı.

dinindeniz»

Kimisi

de

hiç

dedi.

bir

din

Ce¬ Kimisi

tayin

ede¬

Arada:

Mâmız,

diyenler

de

çıktı

ama;

Peygamberimiz

deyince,

onlar

isimleri

da

ortaya

kimdir?

puslayı

atıldı.

Paygamberimiz

berin

adını

duymuş

du.

kısmı

Bir

sinin

kuvvetle

tığını

görünce,

Paşadır!

bir

sağ

gene

bir

kısmı

tarafın

peygamber

İçlerinden

mü? aklına

gelen

ölüdür

tarafını

yahut

bir

da

peygam¬

da:

Ölü

Herkes

konuştuğunu, diğer

gelmez

dedi.

kaçına

mı?

çatallaştı.

sağ,

Akla

birisi:

Enver olan

Peygamberimiz

deyince

şaşırdılar.

Hatta

tarafın

kolayca

o

cevabı

tuttu. daha

tarafa

veriyor¬

Fakat

biri¬

ağır

kaydığı

bas¬ görü¬

lüyordu. Peygamberimiz — diye

daha

çoktu.

sene

diyenlere:

tekrar

yaşatanlar

ne

ölmüştür

sefer

onlar

evvel,

bin

sene

evvel

Dinimizin

adı

çoğu, ve

Onu

Hiç

kadar

bu

Fakat

şehirde

karıştı.

zaman

oluyordu.

hangi

oldu.

Peygamber

Peygamberimiz

denildiği

ler

sağdır

peygamberimiz

Cevaplar

Mekke'de

yüz

.halde

sordum.

yahut ler

O

vakit

bir

şaşırdılar. diye

gelişi

tayin

peygamberimiz

istanbul'da, yer

diyenlere

zaman

oturur,

evvel Yüz güzel

tayin

Şam'da,

edemeyen¬

de: öldü? sene

evvel,

cevaplar

beş

veren¬

edemiyorlardı. bilinmeyince

de

din

il-


SUYU

kelerini Ezan

ve

ibadetleri

dinlemişlerdi.

kılan

bir

rini

yanlışsız

bir

iki

çıktı.

da

bayramlarda,

gitmişlerdi.

madı.

Bazı

tarafından

lerdi.

Ama

kimse

yoktu.

İlk

usulü

ders

parçasıydı. lüsünü

niçin

ayağa

cami

Namaz

namaz

namaz

surele¬

kıldıkları¬

kalksın,

olan

birkaç

cumalarda,

cami

kişi

âdet

mektep

ve

bir

odasında

ayrı

kalktılar.

yerini

olan

ezberlettirilmeye

dairesinde

beni

şaşırtmıştı.

Hepsi

Fakat

larını

de

Bu

Anadolu

mutaassıp

asıl

-

Biz

-

de

-

ki,

hangi hangi

her Biz

deyince

şaşkınlığım

anlaşıldı

değil,

deyince

tek

küçük

köy

diye

kişi

çık¬

çocuklara

çalışıldığını

bir

Fa¬

bulsun

görmüş¬

mektebi

gören

bölük,

o

zamanki

köylüleriydiler.

bilirdik.

Halbuki

Biz bu

milletin

Anadolu

bir köy¬

gördüklerim

sa¬

ikinci

bu

derste

askerler

milletten

oldu.

yalnız

olduklarını

Daha

hangi da

ilk

sual

dinden

ce¬

olduk¬

bilmiyorlardı.

milletteniz,

kafadan Türk

bir

değil

ses

çıktı:

miyiz?

hemen:

Estağfurullah?

diye

karşılık

verdiler.

Türktük.

yorduk.

Bu

bu

ğil

miyiz?»

Türklük

rin

görüşüne

ise

ne

halde

için

Türk

Fakat

sorunca Türk

böyle

belki

ne

etmiyorlardı. idi.

demek

çare

de

Kızılbaş

Ama, aslında

Türklük

sonra

«estağfurullah»

bilinmiyordu.

Yahut

kabul ordusu

maceralardan

olabilirdi.

göre

Anadolu'da

Türklüğü

ordu

süren

diye

olduğu

sayıyorlardı.

dukları

Asırlarca

cak

ları

biri

cahildiler.

vaplarda

biz

hiç

çıkmadı.

yoktu.

'

dindar,

dece

kimse

Sonra:

köylerde, kur'an

hiç bilen

da

garibi

Köylerinde

camili

imam

bilen

onların

"olanlar

köylerinde

113

okumayı

Daha

Gerçi

onlar

camiye

Fakat,

cami

ADAM

dürüst ezan

anlatamadılar.-

Köyünde

dedim.

doğru

Fakat

okuyamadı.

türlü

-

kat

kişi

ARAYAN

onu

son ki

savaşı¬

sığmağımız

bu

«biz

diye

Türk

cevap

demekti. herhalde

kendileri

Halbuki için

an¬ de¬

verenle¬

Kızılbaşlığın kötü

Kızılbaş

bir

şey

olduk¬

görünüyorlardı.

vaktiyle

binlerce,

öldürülmüşlerdi.

on

Gerçi

binlerce bu

insan

Kızılbaş

öldürülenler

hakikî

ol¬ saf

8


SUYU

114

Türk

aşiretler

halkı,

ARAYAN

Oğuz

ADAM

Türkleriydiler.

Demek

ki

korku

hâlâ

yaşıyordu...

ler

Dininde,

milliyetinde

birleşmiş

ilerledikçe

görüldü

devletin

dişahın

ismini,

kilini

de

Hele

vatan

belirsiz,

laşıyordum. adlar

ları

bu

kendi

derin taassıp

ki,

hepsinin

inancalar,

tutmaz

tarikatlar,

ruhlarına

den

bir de

olsa

dinler,

hurafe,

aralık

yahut olarak

vehim

inandım

kendini

kâğıtlarına

ki

«İslâm»

ki

çavuşun,, millete,

ve

bu

ne

karşı¬

direnişleri

de

ve

mu¬

olsa

bun¬

biraz

sonra,

künyelerine

geçiri¬

kalabalığın

içinde

tortuları,

mezhepler,

geçmişin hiç

ile

dindar

Halbuki

Bunların

tortuları

olmazsa,

sayanlar,

isimlerin¬

bu

yaşamaktadır.

ve

toplum

olamazdı.

vatana,

Ama

din

bölükte

istemeyen,

Önce

askerlerimi

baş¬

düzelt¬

bir

direnişleri

diyordum.

karşı¬

doğduk¬

onbaşının,

ruh

bakmayarak,

canlı

bil¬

de

asıl

bunu

Sonra

bulmuştum.

nüfus

kaydına

de

Böyle

geldi.

alayın,

adımda

cahil

Kısacası,

kayıtları

Anlaşılıyordu

Müslümandır

«İslâm»

Hatta

ve¬

bütün

değil

benimsemiş

birtakım

ilk

da

yerler,

vardı...

giriştik.

hissettim.

fakat

fakat

birbirini

sinin

pa¬

onun

şeylerle

Bu

lâzım

taburun,

garip

zannetmiş,

bu

ve

isimlerini

uğraşırken, da

isteyerek

öğretmeye

Ben

garip

değildi.

başlamak

bölüğün,

esaslıdır.

anlaşıldı

sıra

baştan

ilerledikçe

cahil

len

ders¬

adını,

karıştı.

Yahut

yazılı

çıkarmaya

ruhen

başladığımı ve

yerler

karıştıranlar

ki

isimlerini

doğru

Künyelerinde

temize

büsbütün

başlayarak,

kısmı,

oldukları

yeniden,

laşmaya

lar

daha

elbette

subayın dine

bölük,

yanlıştı.

bir

onları

İşe den

şekilsiz,

büsbütün yoktu.

Askerlerin

ve

harbi

bilen

tanıdıkça

taşıyorlardı.

işi

dönünce

olduğunu

köksüz,

kayıtlı

hatta

bu

devletin

başkumandanı

yakından

veya

meye

merkezini,

bahsine

neresi

Bölüğü

ka

devletin

olmayan şeklini,

bilmemektedir.

vatanımızın giler,

ki,

çoğunlukta

bir

hep¬

hâkimdir.

asimi

bilme¬

bile

değil¬

diler. Alevîler, meyen

ve

mensubunu bir

sürü

Yezidiler, hepsi karma

itikat

de

Kızılbaşlar mazinin

karışık

döküntüleri,

bir

ve

insanca bu

daha

bilinmeyen

akla

çamuru

insanları

ve

tasnife

köklerinden

parça

gel¬ gelipy

içinde

yaşatan

parça

birbirle-


SUYU

rinden

ayırmaktadır.

daha

ilk

linde

meydana

tarihî ya

adımda

ve

Bu

görüş

dinini,

ADAM

ve

sert

sebeplerle

ve

gerçek

az

115

kanılara

milletini

vurduğu

etnik

ARAYAN

varınca,

vatanını

güçlükle

çok

izah

bölüğün

bilmemesi

de

olsa,

edilebilir

şek­

birtakım

bir

hal

alma­

başladı. Tam

o

sıralarda

faydalandım. lere

ve

maskeler yordu.

Bu

rejimlere

karşı,

altında

yaşattığı

Bu

rine

din

karşı

itikat

Bu

ve

daha

eski

gelmez

bu

ve

çok

din­ çeşitli

olarak

anlatılı­

İslâm

akidele­

bilhassa

Hıristiyanlıktan

Hıristiyan binbir

çok

bütün

itikatların,

açık

dayatışta,

daha

konularda

yerleşen

din

kalıntıları,

Bu

önceki

unsurlarının,

ruh

İran

döküntüsünün

te¬

yaşıyordu.

mukavemetlerin mücadele

kitaptan

direnişler

başlayarak,

şekilde

Yezidîlerde

bir

Anadolu'da

inanca

akla

bir

bir

de,

(1)

dayatıyorlardı.

canlı

aktif

ve

kalıntılarından

itizallerinin siri

yayınlanan

kitapta

tarihi

şeklinde olduğu

bazen,

hatmilerde

yürümüştü

gibi

pasif

(2).

bir

olduğu

Bazen

de

mukavemet

gibi

Aleviler¬

şekline

bü¬

rünmüştü. Yolsuzluk, ağalarıyle sinin

ancak

direnişleri Bu

yordu. ğini

vergi,

bir

uğraşırken,

onlara

Bu

(1) (2) ve

almak

idaresizlik,

verişi için

de

toprak

devlet

köyü

elindeki

silâhın

harbin

neticesine

zaman

zaman

benimsemeyen, kendi

otorite­

hatırlayışı,

onları

sağlamlığına ve

bu

ve

cahili

güve-

memleketin

ge¬

bürüdüğü

olu¬

duman

nerede

varlığının

acımakla,

neye

tutmayan,

Kitabın

ismi:

Şemseddin

Batınîler

yarar,

niçin olan

yadırgamak

Hurufattan Bey

iran'da

bu

harp

etti¬

askerlerimle arasında

adamlarla,

yapışmayan

bazı

insan

bu

bir­

malzeme-

Hakikata.

(Günaltay.

otoritelere

Batı

derdim,

birbirine

dokuzuncu

idarî

Merkezleri

ele

duyardım:

insanlar

umumiyetle

tılar.

gibi,

hatta

birini

Yazan:

varınca,

ruhen

çatışmaları —

asker

emniyetimi

Harbi

el

besliyordu.

şövalye

olan

adaletsizlik,

tarafta

veya

neticelere

bilmeyen,

ruh

her

kolayca

nemeyen leceğine

mektepsizlik,

şeyhlerin

Eski b a ş v e k i l ) .

asırda

Selçuk

karşı

suikastlar

Elemut

Veziri

kalesiydi.

tertip

Nizamülmülk'e ederek

savaş­


116 siyle

hangi

linin

Bir

ğimiz

isim.,

içinde

ilk

mak

ve

ölüyorlar

demek­

şubesine

gönderdi­

de

hakikatte

belki

seli

Yani

t o p l u m u n u n

Pekiyi

bu

o

ka­ al­ istiyoruz

Türkiye

bile

bizim

Turandan

evvel

Türkiye'yi

kayaya

diyordum,

verdik?

tep

mi

değil... kur—

lıklarıyle

yol

milletin

renmediler

mi? söyledik

Başkentin

Verdiği

adını

at

gün

mek­

mı?

Hasta-

ağasına,

şeyhe, hükümle­

öğrettik

de askerleri

nereden

Hatta

burada başını

başına

Dinin

adını

ve

öğ­ ne bil¬

bütün

bunlara,

olmasına

kaldırır

ve

insanlara

var

aldığımız

bilsin?

gene

bir

Yol

sınırlarını

neden

sefaletlerin­ maddî

bu

mu?

Padişahın

bugün

o zamanki

kendi

toprak

vergileri,

mi?

onun bu

vatanın

ge¬

yapısı

vakit:

imamı

koruduk

Kendi

yaptık?

Eşkıyaya,

onu

adını,

yaptığımızı

ve

boyunca

muallimi,

savaştık? karşı

O

insanlar

mu

Camii,

mi

mütegallibeye

karşımda

niteliği

olsunlar?

Asırlar

Köylerine kurduk?

bu

sorumlu

sefaletlerinden?

ne

dayanınca,

Maddesi,

zamanki .Anadolu'nun,

kendileri

manevî

Yoksa

asker kendimizi

kurmak

gerçek bir p a r ç a s ı n ı . . .

ama, niçin

rağmen

bir

kendi

Turanı

de

görüyordum.

b i l i n m e y e n bölüğü...

sin?

biz

ilerimizde

düşüncenin

rini,

yakalanmış

Galiba

kazanmak...

bölüğü

den

disip­

askerlik

adıdır.

iş,

Ancak

diye

arkamızdaki

ve

Fakat

düzenlenebilir?

savaşıyorlar

belki

gerçekte,

ADAM

künyesi

Galiba

Hatta

yapısı

uydurma

ama

Anadolu

toplum

şehit

datıyoruz?

bizim

ARAYAN

kıskacı

tir.

çağının

ne

SUYU

şükretmeli? bizi

üstünden

atabilir!.. Hem

biz

yormuyuz? yüz rede her

onu

Milletimizin

yoksa

Osmanlı

bitiyor?

o

mi?

Bu

mı?

Anadolu'dan

sınırında

pışan

ayıplarken, adı

şu

Arap suallere

bize

Vatanımız daha

beğenmediğimiz çölleri biz

acaba

acaba hangimiz

biz

malum

mu? nerede

büyük

cevap

bili-

Türk

mü¬

başlıyor, olan

Anadolu vatanımız

dinimizi

ve çocukları

mı,

yoksa

verebiliriz?

ne­ şim.di çar¬ değil Vata-


SUYU

nımız

Türkiye

ran

mı?

bir

tıları

yaşıyor,

Hem.

onun

mizle

beraber

hen

çeşit

bu

rerlerken

Hatta

bize

M u h a k e m e m şünmekten lerdim. rak

iki

çarıklarının larını Bir

emir O

zaman

ayrı

bu

yüzler

nilecek nalar

isteyen mu?

Ona

bu

maceraya

gi¬

daha

ilerileri

dü­

açarak

ayaklarını Başlarını

çıkarır,

Koşarak,

kakışa¬

birbirine

vurarak,

bitiştirirlerdi. kaldırır

üf-

Kol¬

beklerlerdi...

diye...

bana

alırdı.

her

daha

Bu

tek

üstünde,

insanlar

sezerdim.

olunmuş birtakım

şimdi

görünürdü.

m ü l a y i m

işaretler

istidatlar,

birinin Bu

Saflar

insan

gizli

her

kuvveti

yüzün¬

daha

yakın,

birinde

beğe¬

birtakım

ma¬

H e r âdeta

kudretler

birinin

bana

birtakım taşıdığını

değerler, ilân

eder

.olurdu... —

Hayır,

derdim,

lardır.

Bunlar

Asıl

Onların nice

Ökçelerini

gezdirirdim.

vasıflar,

birtakım

toplardım.

gözlerimi

ayrı

ru¬

harbi sorduk

düdüğümü

yerine

yapıştırırlardı.

verilsin

artık

cebimden

dizilirlerdi.

burunlarını

kendi¬

Harbi

açan, ona

açanlar,

varınca,

Derhal

içtima

biz

mı?

noktalara

sıraya

yanlarına

de

gibi

bu

Bölüğümü

Harbi açarken

sordular

korkardım.

gelirler,

ne?

harbi

inanıyoruz?

batırabiliriz!

harbi

kalın¬

neye

Halbuki

birden

bu

âleminde

inançların

acaba

kendine.

da suçu

Tu­

çeşit

biz

yalnız

biz

mı?..

bir

Fakat

onları

yaşattığımız

varlığının

bin

doğru.

Yahut

anlattık

hayalimizde

insan

zararı

117

nedir?

hurafenin,

benimsemediyse mu?

ADAM

yoksa

cevabı

beğenmediğimiz

bin

o

mi,,

Bunun

Şu

ARAYAN

yılların —

suçlu

bir

bunlar

günahsız,

daha biziz-

Onlar

çoklarının

ardından

da

bunlar

aydın bizi

simasını olsa

bir

varlık—

yapıcılarıdırlar.

affetmelidirler...

hâlâ

onlara

hatırlarım.

seslenmek

Yaşayanlarınızın

yolu

açık

olsun,

rinize

rahmet

etsin

çocuklar!

Allah

değerli

yarının

Şimdi

ve

istiyorum:

şehitlerinize,

ölenle—


SUYU

118

Harbin bir

yeni

silsile

3.100 kış

oldu

raya

ki,

bu

bu

olarak

bu

lerin

daha

hem

sonra

belirtisi

altında

kalmış

dınlatacak Kar için,

bile ve

ise

emriyle

biraz

kış

yük­

harbi

haya­

hikâyesini

hikâyeleri

hem

burada

an¬

o

gün¬

boya

zeminlikler

uza­

kovuklardı.

vaktiyle

orman

bu

Yakacak

dağları

kıt­

örten

ağaçlarının,

taş,

köklerinden

ibaretti.

çıkartılan

her

metre

maddî

Ben

Bu¬

hayat

değineceğim.

boydan

parçaları,

oralardan

Bu

istemem.

açıcı

değiştirildi.

3.100

bir

düşünenler

Fakat

hayatının

içindeki

kadar

zaman

değişti.

kazılmış

kalmayan

o

çalıştığı

gerisinde

yakacak

o

memleketin,

cephesine

toprakaltma

Bulunabilen

ordu

değildir.

denilen

bölgesindeydik.

mahrumiyet pek

İsim

düşünmek

ruhî

Karadağ

tepe

bunu

harp

konusu

siperlerin

Bunlar

bir

bir

bir

de

ziyade

Cephede nıyordu.

adı

yürütmeye

kitabın

hatta

şimdi bir

tepenin,

verildi.

Böyle

Biz

rakımlı

Galiba

mahrum

dağda

çattı.

bir

asıl

ismi

kaldı.

anlatmak latmak,

tı.

tepenin

tepe»

ADAM

manzaranın

edilebilir.

vasıtalardan

seklikteki tı

3.100

gösterdiği

tahmin

«Güzel

türlü

daha

ve

yüksekliğindeki

harbinde

olmayacağı de

kışı

üzerinde

metre

bir

bir

ARAYAN

ve

toprak Ay­

yoktu.

zeminlikleri

zeminliğin

içi

bazen,

hatta

gündüz

bile

kapılarıyle bir

gece

beraber

örttüğü

karanlığına

gömü¬

lürdü. Bu

gibi

zamanlarda

devresindeki nesak

ve

tarafın

insanı

saplanılan

oyalayıcı

Bir

orada

cinsî

başlar.

yolların

şey,

bir

gelmiştir.

hemen ye

ya

Ve geniş

bir

İlk

insanın

evi

Fakat

bir

kendi

ve

sıkıcı,

hatta

başlar.

ilk

son Har­

ve

aylarca

saran

dönüşü

ile

şey baş¬

zaman,

şahsiyetidir. ilkel

nişanlısı

kafasında

yek¬

en

döndüğü

midesinden

günler, onun

içine

Harbi

daima,

aylar

içine

brütal

Karısı,

gibi

ruhları

kasabanın

ihtiras

şahlanır.

yahut

yerine,

kendi

maddî Ya

Dünya

ruhlarda

başlayınca,

duyduğu

ötesindedir.

zafer

önce

askerin,

kendi

benliği

olduğu

hareketleri

kasveti

Birinci

harplerde

yıpranış

köylüdür.

Köyü,

gibi

melankoli

basit

bulduğu

O, den

Bu

erin,

akışı,

harplerinde

Bu

olur.

siperlerin

melankolidir. lar,

mevzi

melankolikti.

yıpranan bin

bütün

hayatın

kalabalığı gelir.

Sonra

gözünde

haftalarca zaman

için¬ da

tütme-

süren

mefhumu

uzak da,


SUYU

mesafe

mefhumu

yolların de

nasıl

bunun Bu

için

basit

karıştığı,

bir

başla

Ne

ve

suçlu

«cahillik

bir

bir

sessiz,

aşınca

Ve

bazen

ve

insandır. ne

karanlıklara

zaman

vardığı

düşmesi,

cepheye

ve

gece

ettiği»

şubesine

saf

dağı

olur (1).

için

meşakkatlere

yakalanır, sakin

görünen zanneder.

da.

tıp¬

asker

oca¬

Onun

harpten

bir

gün.

gelen

bir

dayanıksızlığmdandır.

gönderilirse, gösterilen

sanki

hiç

hizmetleri

bir

canla

yapar...

ların

ve

cıvıldaşan

reaksiyonları

olan

tünde

ve

bu

dilerini

halin

bu

bir

garnizon,

sandalyeler

vaktinde

gelir

aksayan

hiç

daimî

işsiz

Fakat ayrı

ve

her

sahip

ayrı

bulunan,

için

bu

dönünce

bir

ve

az

Sandıklı'ya

meslek

çok

daha

esir

olan kitap

başka

kendi

Malaya'ya

Ama

madalyalar

başka

evvelâ,

tabiî

da

bu

içinden

bağ¬

işleri,

siperi

olurdu.

Ze¬

kerevetler,

ma¬

Terfiler

gönderilirse,

hayat,

üs¬ ken¬

ona

yerleşirlerdi.

düşüp

sürülen kamp

çavuş,

ve

tip

çekip

de

adamı

sayılan Onlar

veya

işlerde

subayın

aslî

çıkarırlarsa,

hayat

yedek

kendi

belirsiz

bir

yıllar

sonra

yakalanmamış

inanıyordu.

kay-

Hindis¬ bir

gün

dönmek

için

kendi olsa,

subay¬ içlerine

gelecek

çavuşun,

Sandıklı'ya

için

mefkurelere

İngilizler t a r a f ı n d a n

yerinden, çok

koşan,

birtakım

Sandıklılı

eğer

varabileceğine

peşinde

olurdu.

belirli

yakalandığını, bu

çatma

Cepheye

tasavvurları

hulâsa

Onlar gibi

çalışmak

derme

bunun

asker¬

subaylar

tavsayınca

getirmeye

onu

subay¬

muvazzaf

tekerleği

Harp

Bu

içinde mesleği

hisseder...

ormanlarmdaki

dinlemişimdir. ya'dan

Hatta

Esas

görülmezdi.

çivisi,

demekti.

Irak cephesinde ötesinde

Malaya

kaçtığım

sıra

yok

reaksiyon

orada

(1) tan'ın

haline

gayesiz

biri

gayeleri,

tesiri

Kendilerine

ara

şey

sanatıdır.

kendini

bir birer

yaparlardı.

ve

bir

bağlayan

sayarlardı...

kışla

melankolisi

çeşitliydi.

orduya

çarpan

ayrılmaz bir

harbin

zaman

arabasının

düzeltirlerdi.

salar,

bir

o

göze

harp

ondan

minliği

ise,

hayatlarını

lı,

ve

yollara

gibi

Uzayan

lar

kadar

bırakıp

gün

olmamış

arkada

bulmak

askerlik

korkusundandır.

şey

kaçar

zamanki

119

çıkacağını

tabirince

omuzlayıp

siperini

Nitekim

ve

tutar

ADAM

O,

köyüne

köyünü

kendi

yollandığı

ölüm

lik

yolu

yahut

birden

bulanıktır.

kendi

insan,

dağarcığını

ğına

da

olsa

ARAYAN

ağzından

hâlâ

Mala-


SUYU

120

ARAYAN

gılarıyle

karşılaşırlardı.

Birinci

kısmına

ve

gençlerine,

selâ çi

bilhassa

Turan

gibi

hayal

en

ülküler

bulutlarına

ADAM

Dünya

hâkimdi.

Bu

karışırdı.

Harbinde

ruhlarını

bunların

mefkurelerin

Fakat

işin

bir

kaptırdıkları

me¬

sınırları,

çekiciliği

ele

ger¬ zaten

bundaydı. Bir

kısmı

mekteplerini

bulunan

larının

ruhlarında

harbin

kendilerine

göre

kıymet

hükümleri

üstündeki

her

gün

yahut

biraz

sivil

dele

hayata

hâkim

daha

Ordunun hut

ruh

larda rin

düşüklüğü

liğler lerdi.

hallerini

rın

gayesi,

maktan

olsa,

mıldamak

olsa

gönüllü ve

olarak

zindeliklerini

Başkumandanlık Rus

çarmm

yınladığı Bu medi.

tebliğ, Bu

işte önce

tebliği

havayı

ne

insanların

ki,

böyle

zaman¬

ederdi.

katılırlardı.

Bir

şeyler

verir¬

ve

«ni¬

Yahut

havayı genç

teb¬

önem

tertiplenirdi.

birçok

zafer¬

çeşitli

biteceğini

temin

ya¬

Siperle¬

cephelerdeki

başlayan

da

Bunla¬

dalgalandır¬ subaylar, yapmak,

bu kı¬

için...

Rusya'da

bir

hakkında, hava

zaten

asi hep¬

depresyon,

hakkında

Mamafih

bir

aydın

bu

yakında

bulmak

müca¬

aşklar,

çalışırlardı.

taarruzlar

askerlere,

askerlere,

yarı

arzusu,

ve

şeylerin

kımıldatmasına

olacağını

indirildiği böyle

macera

ibaretti...

Uzak

pek

macerayı

platonik

veya

eden

gayeler,

hayat

dökülen

zaferleri

vekâletinin,

tahtından

tebliğ,

orada

etmeye

bozulmaya gerekti.

bir

bilirlerdi

icat

baskınlar,

durulan

ibaret

lıereketlere

galiba

harbin bizim

hür

olarak

olan¬

Sebepler, yaşanılan

ve

çaldırırlardı.

bunun

mutlaka

bile

başlardı.

cephelerdeki

müttefiklerimizin

zaferin»

cereyan

aydın

büroları,

Başkumandanlık

lüzumsuz

önce

özleyişlerinden

meşgaleler

yayınlayarak,

devirde,

Hatıralar,

genç

mektep

yaşlıca

dönüp

yazı

henüz

daha

Rahat

Ortaya

mızıkalar

veya

kısmı

düşünceler;

önce

bu

bir

bilhassa

ile

gösterirdi.

kurmay

gerisinde

tahlili

an

hayatı

hareketler,

lerimiz

haî

bir

ruh,

bir

o

didiklerdi.

alırdı.

olan

başka

subayların

reaksiyon,

kendini

meydan

sine

ilk

daha

meyilleri

şiirler

yedek

bitirmiş,

çağında

1917

içinde

ne

bize

biraz

ihtilâl

şubatında

cepheye çok

bir

dikkatli

çıktığı

şey

ve ya¬

ulaştı. ifade

anlatmak

et¬ lâ-


SUYU

;:m

geliyordu.

lar,

artık

uzadığı

mız,

oek

de

Bu

eler

ihtilâldi. kım

benzettiler.

Bilgiç

ilerleyince

O

da

devirde

O

en

ittifak

ve

Cihan

sından

kumandanlık ıl a

bizim

şacaktı

Harbi

birbirini

yarı

birta­ ilânına

hadiseler

Onların

da

biraz

bilgi

iki

malı

ha¬

ittifak

bile,

küçük

dünya

yılın

fikir

görüşü,

Bal­

içinde,

daha

cepheye

devletleri

gönderilen

dayanıyordu.

devletleri

dünyanın

ayrılmış

olma­

cephesindeydik.

tebliğlere

göre

cephesi

zi­

Türkçeye

bildiklerimiz,

iki

dün­

bir

alelacele

tercümelere

bütün

arasında

ittifak

en

yazarlarından

işporta

biz,

kafalarında

aydının

siyaseti

sonra

olacak

tutmuyordu.

onlar

hakkındaki

Başkumandanlığın

hemen

Bazı

subaylara

(1)

Bizim

şeyler

son

terhis göre

biz üçlü

Avusturya-Macaristan

ve

ya

müttefiklerine

ederek

safında

çıkınca,

da lider

Türkiye yer

ihanet ile

Baş­

de

yakın­

zafere

kavu­

bilgilerimiz

bun­

olarak

nihaî

zaferi

ka­

tasavvurlarımız

pek

sorulursa, ve

galip

gibi

diğer

ingiltere, ittifak

nihaî

devletti.

cepheye

Kars

kuranlar

itilâf

F r a n s a ve

Rusya

vardı.

ve

devletler

de

ka-

Alman­

Sonradan

girmişti.

sayısız

varı­

dönecekler­

sonra

cephesini üç

zafere

köylerine

geldikten

ittifak

italya

Bulgaristan

almışlardı.

hakkındaki

edilecekler

ise,

katıldığımız

bütün

müjdelediği

Askerlere

ya,

safında

ihtilâl

hürriyet

Fakat

hakkında

hakkında

yani

dünya

zandıktan

letleri

olsa

bulunmuş

bizdeki

kaçırdılar.

hafızasında,

de

Selanik'te

arasındaki

vekâletinden

ibaretti.

lınca

ne

çı-

(1).

Bizim dan

yarı

ve

taraf,

anlayışı­ dışarı

hepimizin

aldılar.

veya

devletleri

ibaretti

on­

terhisin

bütün

çevresinden

Fakat

okuyanlarımızın

harcıâlem

siyaseti

itilâf

ise

da

görebilirdi.

ilânı

derhal

ucunu

aydın

birtakım

dünya

işi

cereyanları

Fransızların

aktarılan

hürriyet

vaziyet

çok

zamanki

Hele

arkasından

sonra

tükendi.

sosyal

Harbiyle

yade

zarar

Manastır'da,

i p i n

sözlerin

mefhumundan

kalmamıştı.

birer

çabuk

siyasî

yoktu. kan

onlar

pek

yanın

cephe

Rusya'daki

121

çıkarırlar,

günlerinin

tarafı

zamanlar

subaylar,

yanlış

ihtilâl

hürriyet

tutar

O

zineleri

bizim

Manastır'daki

kamıyordu.

ADAM

manasını

bundan

gelince,

1908'de

söylenecek

bittiği

görülünce,

Bize

di.

Çünkü

harbin

ARAYAN

ital­ dev­ Harp itilâf


SUYU

122

lesiyle

Ardahan

elinden tum'u

da

diyenler

gibi

genç

Gökalp

müstakil

ran

böyle

O

bunlar

Bu

göre

düşmanın

arada

vermişti:

ise,

hatta

Kafkasları

Hayalimizin

harbin

Rusya

Azerbaycanlar,

olacaktı.

gelen

yürümüştü.

yalistin,

da

sosyalistler,

birinde

gazetelerde

Sosyalist,

demokratın

mokratik hiç

Yani

Ba-

harbi

sonunu

kaybedince

Türkistanlar, aşacaktık.

ondan

sonrası

birtakım

yeni

hep

Büyük ise

bi­ Tu­

birtakım

karışıyordu...

istanbul'dan mış

subaylara

haber

kurulacaktı.

bulutlara

olacaktı.

vardı.

zaman;

devlet

ADAM

katılacaklardı.

yedek

evvelden

parçalanacaktı. rer

bizim

Anadolu'ya

alırız

Bizim Ziya

kazası

alınıp

ARAYAN

bu

demokrat, çeşitleri

ihtilâlci

tabirlerin

bolşevik

vardı:

gibi...

Radikal

sosyalistler

vb.

manalarını

kelimeler

al­

Hatta

sos¬

sosyalistler,

de¬

Fakat

anlatan

gazetelerin

bir

yazar

çık¬

göre

me¬

mıyordu. Bizim raklı

tabur

bîr

hepimizi

Nedir

bir

şunu

sorar,

cevap

birbirini

kördövüşü

ladığı

etrafına

şu

mu diye

sade,

babacan,

kendine

adamdı.

Bazen

vaplar

kumandanı,

yerde

toplar,

sosyalist

dediğin,

anlatacak

biri?

beklerdi.

başlardı.

bolşevik

Fakat

tutmazdı.

meselâ:

herkes

Sonra

Herkes

işin

gülüşür

dediğin

yahu!

Yok

birbirine

bakardı.

içinden

çıkılamayınca,

ve

bahis

Ce¬

daima

baş¬

biterdi. * *

Harp yordu. den

fiilen

Bir

gün

durmuştu. her

şey

Hatta

kendi

mütareke

kendine

oldu

olacağı ve

da

karşı

söyleni¬

ordu

bir¬

çözüldü. Bir

yaz

yindeki

günüydü.

boyun

kumanda hatlarının

bir

noktası

yerler,

noktamızdan

ve

oralara yalnız

3.100

hafif

Karşımızdaki

dayanak

Bulunduğumuz Gözetleme

sıralarda,

noktasında,

ediyordum. bir

O

rakımlı

makineli 2506

iyi göre

tüfek

rakımlı

tahkim

düşman

tepenin

takımına

tepe

edilmiş

kuze¬

düşman bir

yerdi.

dünyanın

damı

gibiydi.

hatlarına

değil,

bütün


S U Y U

ufuklara

yukarıdan

metliydi. ler

Düşman

bu

Buralarda

gururundan

ordusunun

gene

bir

tün

gözetleme

hareket

düşman

kaynaşan re

bakardık.

Tabiatın

askerlerle ve

Bilhassa

yen

bu

sonra

de

mağrur

ve

ruhlarımıza

2506

aza¬

bir

şey¬

iki

ar¬

yatağı

rakımlı

tepe

Burası

tam

maya kat

başladı.

bizden

Bunlar

sonra

uzanan

ğam,

Vaziyeti Fakat

oradan

gerilerden.,

yavaş,

ve

hiç.

kuru

verilen

emirler

birbirini

rargâhı

aradan

çekildi.

İşi

sonra

alay

aldığı

da

silât

istiyor,

ateş

edilmemesi

serek

galiba

Bu

bir ki

mütareke kendi

fırkaya

uygun

bazen

derhal fiilî

bir

kendine

Fırka

imzalanmayıp

silâhını

atmış,

Fa¬

cesaretlendiler. bile

yatağını

Yü¬ vardı.

aşacak,

fa¬

bütün

cephe

bo¬

İlk

patlayan

gerilere

lâ-

bildirmiştim.

olmuyordu. Önce

alaya

bırakmayı,

ateş

ka¬

Fakat

galiba

ise

ora¬

yalnız

edilmesi,

sonra

Daha

tabur

bıraktı.

karargâhı

üstüne

bazen

muhabereyi

taf¬ de ke¬

girişiyordu.

lâzımdı.

Kendi

ak¬

ilerliyorlardı.

kabil

(tümene)

olmuştu.

doğru

koşanlar

muhabereyi

vermek

git¬

karşısıydı.

şarkı

tutmuyordu.

görünüyor,

beklenen

türlü

derhal

muhaberelere

askerler

uçurabilirdi.

kararlı

mütarekeydi.

artık

görün¬

Biraz

açığından

almak

buldu.

karar

met¬

görünmüyordu.

derenin

gelenlerin

için

alaylarla

Halbuki

Demek

işi

emirle

dibi

siperlerimize

düşeceklerdi.

-emir--

doğrusu

dan

yüz

söyle¬

kararsız

havaya

ve

bü¬

biriken,

da

içlerinde

telefonla bir

belki

görmeyince

Hatta

kısmını

birkaç

biriken

silâh

bizim

tarlalarına

bir

derken

mevzilerimizin hatta

siperlerimizin

lâğam

bunlardan

üstün¬

çıkan,

yerlerden

üzerinde

karşılığı

aradaki

kişi,

mesafe

bizim

elinde

evvelâ

ateş

yaklaşınca,

birkaç

hatları

ayırıyordu.

birden

hızlandırdılar.

biraz

daha

yunca

bir

veya

sallayan,

birinin

hep

Gelenler

hiç

rüyüşlerini

kat

hiç

kalabalık

günlerde

mevzilerinden

bulunduğumuz

dere

o

Düşman

Aramızdaki

kollarım

askerlerin

başladığı

bir

üzeri,

aramızı, bir

çağıran,

bu

Önce

doldu.

çoğalıyordu.

Bağıran,

çözülmeye

belirdi.

kayalık

tikçe

di.

Tabiat,

bizim

mevziimizdeydik.

siperlerinin

kadardı

meyen

az

123

A D A M

sinerdi.

kadaş, de

A R A Y A N

Olan

kendine

bir

Düşman terhis

silâh ordusu,

emri

siperlerinden

şey

de

ise

belliy¬

terk

edişti.

beklediği

gelmeyince.,

çıkmıştı.


SUYU

124

Bu

düşüncelerin

lalarına

varmadan

rakarak,

ben

mıştım.

Bize

sinde

bir

munu nun

siperimden doğru

asker

ortasına bu

Bu,

En

bir

önde

Balkanlar'da

gelenlerin için,

lâğam

tuz

mavi

kocaman

yaklaştıkları

bilinen

gülümser

bir

İslav

âdeti

şeyi

inleten

yaptı.

bu

böylece

bizim

ileri¬

kumral

sakallı

bir

ekmek bu

so¬

somu¬

gördüm. bana

Sulh

hatta

ve

da,

Yaşlı uzattı.

ye

dostluk

gelen

tuza

banarak

işaretim

askerler

üzerine

bütün

dağları

karşıladılar.. gelenlerin

nutukları

başladı.

halinde

bizim

barışmaktı.

nezaket;

gene

ve

benim

arasında,

kafile

vaziyeti Onlar

kopardım

çavuş

çığlıklarla

askerlerimizle

önledik.

lokma

hareketimizi,

gürültüler

tercümanlara nu

Bu

konuşmaları

arzusu,

bir

Yanımdaki

hurralar,

Sonra

ve

ekmekten

götürdüm.

takım

al¬

biraz

yüzle idi.

bı¬

çavuş

zaman,

bir

tar¬

.

Uzatılan

aynı

bir

gözlü,

demekti.

ağzıma

yalnız

yerleştirilmiş.olduğunu

duygulu,

lâğam

arkadaşımı

tarlalarının

Kucağında iyice

daha

yerime

Yanıma

sarışın,

Bana

avuç

ve

fırladım.

yürüyordu.

somunu,

ADAM

kesmek

gelenlerle

taşımaktaydı.

asker

şevkiyle

önlerini

karşılaştık.

yaşlı

de

ARAYAN

kafadan

siperlerimize

kesinlikle

bir¬

hepsinin

Aralarındaki

fakat

gürültüler,

her Şimdi

de

gelmek Kafkasyalı

anlatarak

heyecanlarla

yerlerine

bu¬ dön¬

düler. Ben uzun

yerime

uzun

ve

ve her

telefona makama

siperlerimizin

ilerisinde

lardaki

birliklerin

bütün

öğrendim.

yapacağı

rarı

çok

bu

emre

vi

temas

kayı

göre, ve

Çar tesadüfen

bu

oldu.

konuşmalara,

silâh

başına

alay

macerayı geldi. civar

ben

memur

beri

süren

ordunun

Ordunun

karargâhından

cephesinde

Biz hat¬

koştuklarını

herkes,

ediyorlardı.

Alay

lâzım

yaparken,

mevzilerde

münakaşa

sonra

zaman,

anlatmak

mevzilerinde

belli

bundan

ayrı

karşılaşmayı

göre

muameleyi

geçmeden

hâlâ

bu

Anlaşıldığına

bana

döndüğüm ayrı

yapılacak

ediliyordum.

ka¬

bildirilen bu Bu

ne¬ vesi¬

saklarım.

ordusu benim

ile

yıllardan

cephemde

bitti.

harp.

o

gün,

orada

ve


Aydemir


6

Çar

ordusu

dusunun meni

birlikleri

sıyle

beraber

artık

bir

dan

çalışırken,

Hem

düşmanı

tarmak

sürmek,

hem

içeride

Aramızdaki

bütün

ve

sivil

girişmişti.

an

ve

orta­

yerli

işine

bir

şey,

savaşmaya

kalan

kör

alma-

kaideleri

imha

artık

or­ Er­

eden

cephede

kalanları

savaş

yer

Devam

sahada

kaatil

Rus

toplayan

karşımızda

taraftan

ettikleri

bir

tarafta, de

çıktı.

karşılıklı bir

işgal

geniş

her

önce

aman

kur­ bilmez

boğazlaşmaydı. İleri

hareket

Anadolu'da

yalnız

yollar,

şekillerini yaptığı

Yarlar

rünür.

siz

korumak

her

de

alman

kayıplarına Bazen

linde hayvan,

Bu,

benzer. ve

bazen

Kar

karış

hedefe

kar

denizi

gibi tonluk

göremeden bile siz,

Birliğe

yalnız ulaşmak

bir

gö­ kar

üzerinizde

gece

zorundasınız.

kay­

Uçurumlar,

düzlükler

hedefinize

alan

geçitler

Milyonlarca

içinde

bulmak,

yolu

sonra

gündüz

de

fırtınalarının

gelebilir.

bile

bu

Do­

altında

dereler

kum

meyilli

ulaştırmak

kilometre, mal

haline

önünüzü

aylarda karın

Dağlar,

tipilerinden

sürer.

Bu Bu

çöllerde

yar

Fakat,

yolunuzu

gibi

ve

Böyle süngü

göz-

kendinizi etragünler­ hücumu­

oluyordu... arka

lâzım

kendinden

kalmaz.

kayılabilen

savurur.

başladı.

engindir.

tıpkı

günlerce

kıtaların,

ilerlemesi

gibi

sırtlar

kudurmuş

değil,

fımzdakileri

içinde

kaybolmakla

bir

danslarını görmez

nun

deniz

emniyetle

girdapları,

ayı

izler

sırt

Tipiler

çılgın

şubat

bir

değiştirirler.

üzerlerinde,

gözü

1917

kar,

oyunlara

bolur.

de

Harbin

taraftan,

lâzımdı.

olmaktan

birlikleri,

üstünde

yerini

döküntüleri

kıtalarının

harp

değildi.

bir

onun

bazı

Ermeni artık

Ermeni

halkı

bir

aldı.

harp

kalktı.

Fakat

konan

harp,

Türk

ğu

dağıldı.

silâhlarına

arkaya

geliyordu.

önde

zincirlenmiş Böyle

gidenlerin

tek

hallerde açtığı

derin

bir her

sıra insan

ayak

ha­ ve

çukur-


SUYU

128

larına

dalarak

larken

ayağı

vanın,

ya

lanması

düştüğü

yatımda

g

unun

harp

lerinden

şubat

şose

deydi.

ayı

aldığı

geçidinin

döne

ayar­

ve

hay­ yuvar­

uyuşukluk,

(bersamlarla) hemen

hiç

rahatlığına

bir

ölüm

güçtür. sonuna Ben

de

o

hemen Akşam

sürçüp

etrafta

ne

değil,

bir

bütün

meşelik,

hareket

sırasınday­

Çardaklı O

gün

arkadaydım. Kaygan ve

bir

gene

kendimi

sürüklenmek

üzere

bir

korku

dinlemiştim.

bo­ va­ Bu hal­

birtakım

başka

dori-

birtakım

uykuya

ve

Kendilerini

ve

sonunda

bir

şeydir.

hoş bun­

ölürlerdi.

Bu,

burada

iza­

Ve

kendini

ölüme

yaklaşırken

meşelikti.

uyuşuklu¬

Şosenin

yanında­

Fakat

sarsılınca

akarsu

bir

aralık

ayıldım.

atımın Gördüm

var.

kaybetmenin

mi

ilk

düştüm:

akıyordu.

hissi

ki,

ve

in­

çalışır.

olduğumu

dehşet

tatlı

hissedince

Etraf

de

bu

Birçok

şuydu

ihtiyacı

edemezler.

kararmaya

su

Bildiğim

uyku

vücudum

ne

Donmanın,

bir

hatırlarım.

daha

Erler

varmadan

ne

mu,

bir

tehlikeyi

hava

gibi

de

hikâyesi

tatlı

üzereydi.

billur

hal­

yerinden

terkederler

farkına

olmak

dereden

yüksek

korumaya

gün

hiç

teh­

başlamıştı.

görmüştüm.

subay,

kadar

ölüm ölüm

düzleşmişti.

başlardı.

korkusuzluğu

tesadüfi yaşadığım

Karadağ'ın

ve

saf­ ha­

ileri

olay,

güneşli

kısım benim

hâlâ

henüz

mukavemet

kolayca

Fakat

onu

ayrı

hatta bir

iniyordum.

öldüklerini

rüyalarla

Bu ve

girişilen

donma

hoş

rüyalara

en

dolaşa

yüzlerce

bir

için,

ve

ölmenin

ani

çiğnenmiş,

donarak

ki

adımını insan

uçuruma

tipisiz

yaşadım.

hareket

sanın

ayağı

bir

batısındaki

îleri

mak,

ki

yahut

safhalarını

içinde

fakat

Çardaklı

de

Birliğimden

karlı,

Cephede

ğa,

atan

de

geçirdiğim

Erzincan

ben,

geçitlerden

karşı

Bunlara

adım

donarak

belirli

yer

geçiyorlardı.

hem

ben

de,

olarak

olarak

ların

kalması,

birinde,

sahasında

biri

1918'in

defa

bir

kşammda, gibi

değil

Kıtalarımız

zifeli

s

birçokları

likelerinden

ğazını

kalırdı.

yanlış

yerde

yürüyüşlerden bir

halarını,

dı.

zorunda

veya

ADAM

mukadderdi.

Bu geçen

ilerlemek kayan

ARAYAN

ilk

derhal

tatlı

uyuşukluğu

anladım.

uyandırdı,

şimdi

Bu,

içi¬

bende

iyice

ha-


SUYU

fırlamıyorum,

fakat

ya

ve

çalıştığımı, Ondan

kalım

başladı.

daha

zor

uyuşukluğunaAtın

üstünde

dizginlerini,

yakınlığından, arasıra

at

beni

basarak

sert

zindeliği

tepinerek,

her

Yüksek

gelen

sesle

aksini

kendini

bersam-

anladım. attan,

onun

Toprağa

vücudumda

harekete,

uyandırdığı

Kımıldayarak, gayret

ver s e s i m i n

yaşadığıma

ve kuv¬

getirmeye

konuşuyor,: bağırıyor

dinleyerek

Attan

bağlantısından

çalışıyordum.

kanımı

ölüm-

üstünde

istiyordum.

bütün

bir

atın

Galiba

dizginlerin

yürümeye

sıçrayarak

süvarinin

almak

adımın,

duyarak

hatta

ediyordum. lardan

güya

biliyorum.

kavganın,

geçirdim.

bağlayan

toplama¬

sessiz

kaptıracağını

koluma

kuvvet

iyi

arasında

bu

bir

kolay

ona

-şarsalanmaktan.

vetle

geçince

kendimi

gayet

uyanmalar

daha

129

beraber

istemediğimi,

Biraz

olacağını,

ADAM

ayılışla

dalmalar,

ların indim.

ilk

ölmek

sonra

kavgası

bu

ARAYAN

inanmak

dağ¬ istiyor¬

dum. Acaba mi

sesim

ne

aldatıyordum,

şünceleri, lılığını lara

hatıraları,

ölümle

Ama

her

Etrafta

ufak

memle

kendime

Hatta

atımla

uzuyormüş lediğim li

garip

bir

han

taşıyordu.

hüzün

birkaç

halde adim

kafamda köyler

veya

bağ¬ bun¬

bile

bana

içinde

şimdi

koluma

O

Fa¬

ayak

sürç¬

kayboluyordu. açılıyormuş. sıkıca

uzuyordu.

şekilsizleşiyordu.

karlar şeklini

bir

derhal

Atımın

Beyaz derhal

görüyordum.

benim

bunlar

geriliyor,

düğüm-

- Atını

zaman

yalnızlığımı,

ıssız

belir¬

bir

da¬

çaresizliğimi

anlıyordum.

katılacağım İki

Kapısından Şu

mesafe başladı.

dü¬

istikbal

çalışarak

kayboluyordu.

evler,

akşamı

içinde

germeye

parçası,

zaman,

kendimi

hatırlıyorum.

sarsıntısı

gittikçe

kış

kıtama

göründü.

askerleri-mdi. kerlerim

güya

bir

Benim bir

gelmeye

kaybederek

kasvetli

kaya

Yoksa,

canlandırıcı

ihtirasını,

gibi iyi

damlar,

aramdaki

dizgini

kalkan

dizgin

geldiğim

gibi

hatlarını

ğın

bir

Fakat

yaşamak

gayet

her

çıkıyordu?

bilmem.

mukavemetim

çalı,

değiştiriyordu. atımın

bir

çalıştığımı

gittikçe

arasındaki

kuvvetle

hâlâ

ümitleri,

arama

sarılmaya

kat

kadar

bunu

katlıydı.

yer Üst

girenler, orada sonra

bir kat

handı.

Nihayet

ilerde

pencerelerinden

ışıklar

çıkanlar bir

beni

dam

çoktu. altı

görünce

Bunlar

benim

bulabilecektim. koşacaklardı.

As¬

Tabur 9


SüYU

130

doktoru tüme

yetişecekti.

açılan

İşte man,

tam

hal

uyandım.

hayalimde

Etrafta de

evin

yıpranmış kaba

lardan

cam

üs¬

kaptırdığım

za¬

kervansaray

süren bir

onu

ve

bu

kesil¬

ki,

der¬

vardı.

son

gibi

İşte

kendimden

safhasının

olduğu

buz

serildim

olduğu

gibi

yaşadığımı

ga¬

odası

Tavan

bez

perdeleri

bölmeleri

bazılarının

karşımdaydı.

gene

basıktı. gene

inikti.

gözlerimin

çatlakları

Yahut

Küçücük Bu

önündeydi.

kesekâğıtlanndan

ben

bu

pencerelerin

küçük

pencere¬

Hatta

bu

cam¬

yapılmış

yama¬

örtülüydü. Kasvetli

cerelerden, odaya

bir

kış

sızıyordu.

eski

bir

aksanımın

yıpranmış

iliştirilmişti.

Küçük

hasır

saç

ortadaydı.

Üzerinde

ra

arpa

bu

tada

yoktu,

luk

den

merhale

bir

karanlık,

Askerler damına lerin

şey

bu

tütüyordu.

biraz

bir

Sofra vardı.

Anam

İçine

ilerisini

ebedî

buldular.

bir

Sonra

or¬

bir

en

ölümler¬

hatırlayan rüya,

ve bel-'

uykuydu... yıkık

bir

han

birtakım

çıkarmaya bu

çocuk¬

ölüme

bu

serildiğini,

çizmelerimi

ayaklarımdan

derin

ilk

ve

Fakat

daha

yamçının

ka¬

dumanla¬

nedense

hatıralar

daha

ki,

Yer

tahtamız

gibiydi...

son

belki

muhakkak

açmaya, Şişen

en

Ortada

yayılmıştı.

çorbasının

dinlemiştim.

sonrası,

yere

çanak

bekliyor

çivisine

yanıyordu.

serilmişti.

yeşil

pen¬

ardından

donma, hikâyelerinde

çok

safhada

küçük

duvardaki

kilim

tarhana

beni

bunun

fakat

girdiğimizi, elbiselerimi

sıcak

bilhassa

Ondan

beni

hatırlıyorum.

bildiğimiz

olduğunu

yoktu.

gürül

hatırlanabilen

kurtulanlardan,

anlatan

gürül

yamalı

buram

her

ölümlerde,

hatıralarının,

yakın

şu

buram

fakat

lambası

diplerine

doğranmış

çanaktan

Bütün

soba

bu

perdeciklerin

gaz

Üzerine

duvarların

ekmeği

patiska

numara

vardı.

gene

alacakaranlığı,

beyaz

Beş

minderleri

de

lâhza

hatta

ölümün

vurdu

öylesine

ne

bir

küçük

içindeydim.

beyaz,

ki

şiddetle

çocukluğumun,

canlandığını,

Doğduğum

larla

han,

ancak

içinde,

bir

kendimi

vücudumla

ne

ve

hatırlıyorum:

odanın

lerin

öyle

ovacak

kurtaracaktı.

uykusuna

yere bütün

belki

hali

iyi

sert

ADAM

karlarla

beni

emniyet

üstüne

zaman,

yet

bu

dizlerim yolun

geçme

Vücudumu

kanatlarından

miş

o

ARAYAN

çizmelerin

el¬

çalıştıkları¬ bir

türlü


S U Y U

A R A Y A N

çıkarılamadığını

ve

nın

yerlerinden

arka

dikiş

biliyorum.

Sonra

cudumu, ben

İleri

pek

Bu

şından

ibaret

gelmiyordu. reni le

kalmıştı.

kalmamıştı.

çengellere

bununla

da

köy

kat

yol

pışan

kadın,

mak

için

lar

dışından

yen

bir

civarına birlik,

donmuşlar

yapılan

geç

bu

kadar

ve

Nitekim

dağları

aşarak,

kumandanın

(Halit

ilerilere -

Halit

dağlarda

erimiş,

mahvolmuştu.

deposunda

olduğu

gibi,

çılgınlığı üç

bin

beyin

son kadar

intizamla,

hırsları geçmişse, köpek­

Cinis'te

ise

gördük. köye

sokulan

dayanılmaz

bir

bü­ Fa­

girece­ ve

ya­

bir

soğuk

önce

ulaş­

karşısında

dai­

an

dayatışı ezmek

Paşa)

zaman,

kan

ele

çıkarılan,

ba­

duvarlara,

hatta

bekliyor

daha

vardığı

istasyonunda

kollar,

kalmışlardı.

dayatışı

bej?

Ev­

öldürülmek­

hayvan

Erzurum'a

tabiatın bu

sonu

yapanların

birbirlerine

öylece

türlü

karşısında

gibi,

serilmişti.

ağzında

komi­ sava­

bir

hayvanları,

insanlar,

bırakmamak,

Bu

köylüler

etler

ha­

buldu.

intikam

parçalanarak,

Köyden

.gayretlerse,

kalıyordu.

Erzurum'da cükapısı

ne

köyün

çocuk

meydan

ma

Köyde

ve

ve

köyü

bunları

süngülenirken

erkek,

kaskatı

Fakat

kafilesiydi.

üstünde

Bunlara

vücutları

yerlere

ölü

hakimdi.

bütün

parçalanmış,

bir

ğimiz

çocuk

kümes

ayakta

haddini

hesaplaşmanın

davarlar,

halkını

sarhoşluğu

vahşi

imha.

dükkânlarmdaki

sönmemişti.

bunlar,

altında

erkek,

manzaralar,

kan

Cinis

vü­ Ama

dalmışım...

haller,

en

bir

üstündeki

asılmıştı.

sığırlar,

öldürülmüş,

tün

Çılgın

kasap

ki,

böyle

için,

uykuya

bir

komitecileri

Öldürülenlerin

kafalar,

mandalar,

geldi

sadece

yolu

kadın,

çivilere,

ler

an

hırsı,

Erzurum

köyünde,

caklar,

bir

konçları­ şöyle

olacaklardı.

bir

Harp

da

ettirmek

ovmuş

Derin

attı.

Taşnak

gayesi,

hareket

karşılaştığımız

plana

ordusuna

bütün

emriyle,

alındığını

karlarla

geliştikçe, arka

sarhoşluk

Ermeni tenin

kanımı

hatırlamıyorum.

kahrını

aldı.

doktorun

kesilerek

ayaklarımı

hareket

tabiatın

galiba

herhalde

ellerimi

bunları

lini

sonra

131

A D A M

ve

önce

ulaşmak

yaptığı

emrindeki

haddine ölü, âdeta

bir

bilinen

vardı. odun

zevkle

atak,

hemen

dizi

Yalnız veya dizi.

yol­ iste­ Cinis

bütün

Gürkereste yığın


SUYU

132

yığın

sıralanmış,

dın,

erkek,

ölü

çocuk,

yıkılmaması

yahut

Sonunda

selecek

ka­

istiflerin

bo­

kadar

boylarına, yerine

ayrı

zevk, daha

belki

gazlayıp,

de

Bütün

fazla

dizi­

boylarda bunları

alıyorlardı.

buram

belki

göre

ayrı

sıkıştırılmıştı.

insanların,

karşısında

cüsselerine göre

uzatmak,

yığınları

yanan

dumanları

şehrinin

yaptıklarından

bu

Bu

Erzurum Sıraların,

vücutları

ki,

olduğu

vereceklerdi.

Bunlar,

için;

ölü

ADAM

halkmdandı.

aralarına,

yaşlı

belliydi

mümkün

lardı.

Türk

sıralarının

yapanlar, ki

istiflenmişti.

çocuk

zulmaması, len

ARAYAN

Bu

tatmak

zev­

istiyor­

benzinleyip buram

sarhoş

ateşe

göklere

olup,

yük­

hora

tepe­

ceklerdi.. . Birinci ğuşması

ve

Dünya

unutulması sorumlusu rin

daha

daha Fakat

ristiyaıı lardı.

teşkil

şu

da

var

mahalleleri ediyordu.

larındı.

Türk ki,

sayfasıdır.

-

Bunun

Sanıyorum

ve

bu

Ermeni

insanlık ilk

ki,

hikâyeyi

bo­

tarihinin veya

asıl

bu

sualle­

ebediyen

unut¬

Osmanlı

İmparatorluğunda

Ermeniler

ticareti,

sanatı

zengin

ve

de

rahat

ellerinde

bu

bir

tutuyor,

bakımdan

bütün

hayat

hı-

yaşıyor­

asker

vermi­

bir

tabaka­

gibi

Erme­

imtiyazlı

ediyorlardı.

ni

gibi

bir

Kimlerdi?

ki,

gibi,

kasaba

kil

ticaret

olacak

karşılıklı

sanıyorum

doğrudur.

azınlıklar

Bütün

öyle

taraftı?

memleketin

sını

içindeki

araştırmamak

Bilhassa

yor,

iyi

hangi

cevaplarım

mak

Harbi

hesaplaşması,

ve

de,

şehirlerde

o

kasaba

Bağların,

dış

ve

de hiç

mahalleleri

şehrin

bahçelerin

ticaret

Memleketin

Rum

en

ellerindeydi. bir

vilâyetinde

en

mamur

kısmını

teş­

güzelleri

onlarındı.

İç

En

mektepler

on­

güzel

ise

çoğunluk

teşkil

et­

miyorlardı. Yarı-aydm işte

bu

gulu bu

Ermeni

şartlar

içinde

olmaktan daveti Tarihte

Ama layan,

daha şu

hikâyeleri,

pek

çabuk

ziyade

hayalci kabul

süreli

bu

istiklâle

ve

Ermeni İranlılar,

devlete bir

ihtilâlci

Ermeni

teşvik

heyecanlı

partileri

ettiler.

Ermeni

Duy­ gençliği

etti.

bir

Asurîler,

yarı-aydm

ve

Ermenileri

ziyade,

kısa

veya

liderleri

haraç

kısım

devleti

izlenebilmektedir.

Romalılar veren

arasında

birtakım

Ermenilerin

elinde

boca¬

beyliklerin bir

ihti-


SUYU

lâl

edebiyatına

ile

beraber. Anadolu'nun

muştu

ki,

daima

etrafları

memleketle

için

uzaklaşması

eti

çare

sonra

Fakat

ne

mak

gerekiyordu.

kuzeyde ne;

Ermenistan'a,

Rus

ların

bir

bu

dünya

yen

Baskm çekildik. maları

gisinin

Yalnız

köyünde

içinde

Kafkasya ve

aş¬

ulaştık.

Bu­

başlıyordu.

Güney

in­

gelmişti.

Daha ülkeleri¬

nihayet

Hazer

emri

nerede kapı

ayak

şurada

burada

içinden

sesleriyle

bu

di­

mezar­ Gece­ insanda

değildi.

ardı

arası oldu.

daha

iki

arkadaş,

Anadolu'da

ortasına

dörtköşe,

bittiği

Üzerleri duman

bir

bunlar

birbirine

penceresiz

nerede

bir

hayvanların

arka

toprak

bilinmez. düz

mezar­

sonra sesleri

şahit

biz,

birtakım

Az

tüfek

sıra

birine

Doğu

görülür.

baskıncıların

sıra

insanoğlunun

insanlarla

başladığı,

oyukları

sıra

Bu

salipler,

derinin

makineli

beri

düzlüğün bu

sıra

dikmişlerdi.

mezarlarla

kabil

ve

sonra

yapılmıştır.

ki,

salipler

bu

okumak

damlar,

Öyle

yerinde,

yerleştirilmişti.'

ağaç

kuru

Bu

Bombalar

bir

giriş

uyandırıyordu.

uzanan

geçtikten Bu

veya

rulurlar.

kuzey

boğuşmalarından

için

eteğine

yanan

kokular

Azerbaycan'a

veren

kurulandan

hesapsız

takım

ezikliği

patladı.

gece,

şaşardı.

ormanları

arasına

büyük

boy

geliyordu.

arasında

lâhlar

da

doğru

sesleri

köyün

Ruslar,

ruh

İleriye ayak

Kötek

derece

tıkanıklığı

bu

isyan

ne

çürüyen,

hep

Sonra

mezarları

karanlığına

garip

yahut bir

yolları

Gürcistan'a,

tüfekler asker

üzerinde

nin

ölüye,

ol­

yabancı

orduya

şuurdan

hakikaten

hepimize

vardı.

bir

bölgelerde,

insan

Sarıkamış

hiç

ve

Harbi

isyanları

ulaşacaktık...

Makineli zilen

Dünya

Ermeni

çevrilen,

sınırlarımıza,

yaylası

Birinci

düşünce

uzun

ötesinde

Kars

Denizi'ne

lar

nice

önceki

sınırın

bu

kana,

karşı,

ki,

Harpten rada

halkıyle

geldiğine

kokusuna

133

yerlerinde

cemaatin,

lâzım

ADAM

olabilmişti.

öyle

olmayan

bir

Erzurum'dan san

zemin

Türk

bitişiği

edebilmek

ARAYAN

bir

delikleri

ilk

si­

arasında kesilme­

toprak

dama

arada

yaşa­

bir

tepenin

vererek

yapıların Karşıdan meydan

ku­ han­ bir­

gibidir.

görülür.


134

S U Y U

Bunların

içinde

ralanırlar.

Bir

yapılmıştır.

Burası,

resi,

hep

zaman pencere Bu

sedir

larına de

veya

üstünde

yanık

bir

Uyku sehpa gan, gi de

ne

saati

açılınca

bütün

de

maddesi

nesillerden

sı­

bir

sedir

nefesi,

güb­

Damda

hem

de

her

ışık

bir

veren

Bez,

çul,

saç

üstün¬

da

bunun

damın

yavaş

dört

bir

içini

çıkar.

kadar

bu

ayaklı

yorgan

çuval,

gelerek

bir

Sonra

çöker.

üstüne ağır

kazıl¬ duvar —

lapası

dumanı

yavaş

kaplayacak

araya

kızgın

konulan

üstüne

de

sekiyi

çukuru

kokusu,

tandırın

üstüne

tandır tandırın

Bulgur

deliğinden

bellidir.

beri

üzerine

köyün

gelince Onun

bu

pişirilir.

tezeğin

kokusu

konur.

da

pidesi

tek

bir

yakılan

yahut

Yanan

tezek

ısıtır.

nefeslik,

ortasına

tezeği

tavanın

Hayvanların

damâltım

hem

boyunca

dörtköşe

. .

tandır

ve

bu

sekinin

kaynar.

doldurur

yeridir.

baca,

hayvan

yapıştırılarak,

yufka

yemlikler

yüksekçe

görür.

veya

İçinde

az

yaşanılan hem

A D A M

davarlar,

3-erden

insanların

delik,

vazifesini

mıştır.

sığırlar,

köşeye

beraber

açık

A R A Y A N

bir

geniştir.

kilim

pis,

küçük

yayarlar.

Yor­

Ne

ren—

parçaları,

belki

ağır

şeyi

meydana

getirmiştir. Bütün lar,

aile

oğlanlar

çevre

olur

den

ateşi

lır.

Aile

yahut

halkı

onun

ve

hep

bu

bir

Şimdi

bu

tek, arada

hayatı

yaşarlar.

lambası

ya'daki de

yanıyordu.

anarşiye götürmek

bildiriliyordu (11 Reisi,

Eski

rahmetli

Bu

(1)

gönderilen

isli

ben. emri

nihayet için

hayvanlarımız

kurulmuştu. idare

hep

vermek

ordumuzun

yayı—

arada

uyur.

teneke

lambasının

okuduk. ve

bir

İçin—

altına

dolduruyordu.

Duvarda

Başkumandan

açtık,

kız—

çekerek

uzatırlar.

yorganın

gece bizim

damatlar, üstlerine

doğru

bütün altında

re

Birliklere

çukuruna

ılıklığı, örtünün

portatif karyolalarımız

arkadaşımla

gelinler,

tarafından

ağır

ye

tında

birer

tandır

tandırın

damı

babalar,

ucunu

ayaklarını

alınmış halkı

analar,

bir

zayıf

Seki— bir

vekilliğinden Bu

emirde,

medeniyeti

ileri

harekete

Birinci

Büyük

ida—

ışığı

daha devam,

al— gelip.

«Kafkasilerilere edeceği»

!.. Erzurum Avni

Mebusu

Ulaş.

ve

Millet

Meclisi

İkinci


SUYU

«Medeniyeti o

gece,

dalıa

orada

Sabaha ken

eski O

dut

bu-

kadar

zaman

rüle

man

ara

ferah

nında da

larıyle

Gür.

ağarır­

bir

inen

taze

vadide,

bir

ki,

bu

da

uzaktan

girince,

sonra,

bir

kereste

açılıyor,

önce

Ormanın

sabaha

karşı

fabrikasının

ilerimizdeydi.

Göklere

or­

görünüşündeydi.

gün

kasabası

büğ-

yüksekçe

duyduk.

çayır

hu­

eğrile

giden

ormana

İki

kovalıyordu.

alacakaranlığı

göre

hattını

yeşil

Eski

Ormanın

Öyle

başdönmesi

Sarıkamış

eriyordu.

dalgalana sınır

aşıp

dolduruyordu.

birbirini

sabahın

gidiyordu.

bozkırı

yerler

sona

çıkıntılarına

dalgalana

tıkanıklık,

kızıştı.

vazifemizi

başlıyordu.

memleketimizin

çukuruna

savaş

sınırda da

girinti uzanıp

Çıplak

havayı

infilâklar

yolundaki

tamamlandı.

bu

orman

zaman,

sahalarda

kokusu

Sarıkamış

bozkırı

yerde,

göre

135

aştık...

Batı'ya

bir

verdiği

Çam

hazırlıklar

bakıldığı

kabildi.

garip,

bütün

sınırımızın

çizgisine

izlemek

götürmek»

öğrendik...

Anadolu

Doğu'dan yerden

ADAM

suretle

başladığı

çizgileri,

bir

ilerilere

sınırlarımızı

sınırımızın

ARAYAN

vuran

kapanıyor,

ya¬

Kasaba­

alev

sütun-

kasaba

ya¬

nıyordu. Muharebe, gular ve

birbirine

Birinci —

diye

Hem

ben

dim.

Bu

benim

savaştı., raber

de

bu

Sanki

onunla

düşmana

nıyordum.

Ateş

da

sesimi

benim

onun bana

karıştığım

İnfilâklar

harbin buralarda

topraklara

cepheye

yerini

artık

düşünce

Ağabeyim,

uyandırdığı ilk

duy¬

haftasında

vurulmuştu.

vuruldu?

bastığım

ben,

içimizde

Muharebesi'nde

nerede

ağabeyimin

İşte

Sarıkamış'ın

karışıyordu.

Acaba

düşen

ve

Sarıkamış

düşünüyor,

dum.

di

ateş

zaten

doldurmak safında

garip

bu

bir

saldırıyorduk. koşar,

duyacağını

durmadan

ve

isteğimle

için

gelmemiş

onun

boş

omuza

Neredeyse kumanda sanıyor,

de

bana

Düşman

ve

şehit

miydim? yerdey¬

Sanki

şim¬

katıldığı

savaşıyorduk. seslenecek

ederken,

sesimi

basıyor­

bıraktığı

veriyordu.

ağabeyimin

omuz

artıyordu.

çekinerek

kendi

heyecan

çarpışma,

yanyana,

arasında

sanki

sanki

bir Be­ sa¬

onun

yükseltiyordum. hattı,

önümüzde


SUYU

136

ve

çok

da

birtakım

yana

yakındaydı.

hareketine infilâk

gene

geçmeye

dum. dan

zaman,

Bir

devrilirken

O

ilerleyecek

yoktu.

ve

Bana

ve

lerime sümün

sonra

düşünebiliyordum:

düşman bu

her

ki

anlar

yokladım.

feci

tekrar

tabiî

düşman

Esirlik

esirlik

ki,

diye

bir

bekle¬

bir

kaide

ölümdü. Henüz

insanın

kurşun

bazen

yirmi ölümü

kalmıştı.

tabancasıydı.

zaman

Bundan

sıkarken,

Birliğim

istemezdim.

iki

Nagant

taktığım

sarkardı.

ka­ Ama

vardır.

İçinde

bir

da

var

kalma­

üzerinde

düşecektim.

ölmek ne

yatıyor­

vakit

kırılmıştı.

çekilirse,

savaşta

tarafta

Ama

sayacağı

üstünde

eline

iki

elbette

menevişli

geri

yaptığımız

yalnız

anlayacaktım.

daha

boynuma

doğru

kalmış,

şunu

sürüyordum.

mavi

daha

kendime

buz

biraz

sorsalar,

kordonunu

altında

sonra

defa

kımıldâtamıyor-

at,

hatta

Tabancamı zet

atın

bir dev­

ve-makineli'tü -

Ayağımı

şahlanan

sırada

açtığımı,

piyade

bir giriş

atımın

kaldırmasına

tarafın

ve

o

Son

sadece

kaderi

kurtuluş

tam

üstünde

üzerinde

beni

sıra¬

aralık

kasabaya

gözlerimi

aşıyordu.

olduğunu

ben

Esirin

Fakat

O

bir

ve

zemin

karların

iki

ayağım

Biz,

biliyorum.

kollarının

yaralanan

Çünkü

yaşımı

bile

böyle

ve

yemezdim.

defa

de

Şimdi

sol

sırada

ilerleyemez

Birkaç

üzerimden

infilâkla

bunun'

bir

ki,

karşısmdaydık.

oldu.

yüklemeye

tutmuş

gördüm

sıhhiye

geri'çekilmişti.

ben,

bir

buz

kaybettiğimi

kurşunları

durri.

direniş

değişmeleri

hatırlıyorum.

Bölük;

fek

bir

ADAM

hazırlanıyorduk.

ve

kendimi

geldiğim

yıp

cephe

hayvanlarımızı

arasında

rildiğini

İnatçı

hafif

çekilerek,

ARAYAN

zevk

bu

artık

Bükme

kordonun

duyardım. esir

Bu,

meşin

uçları

Şimdi

gü-

onu

edilemeyeceğimi

diz¬ göğ¬ bili¬

yordum. İnsanın, riyetinin, ğini,

o

nasıl

gün

Fakat lediler. derme

paha

orada,

iki

düşman

Yetişen çatma

tırlıyorum. askerin

icabında

birer

kendisini biçilmez ateş

eline

çam

emin

ben

idare

şöyle Sonra

bir

at

ve

hür¬

verebilece¬

duydum.

kırık

bağlayarak

ettiği

duygusu

de

Askerlerimiz

ayağımın

değildi.

imkânının

saadet

düşmedim.

dalları

taraftan

bir

ortasında

doktorun,

Anayollar

öldürebilmek

tekrar

kemiğini, böyle bu

sardığını

kırık

üstünde,

iler¬

etrafına ha¬

ayakla,

iki

inişli,

yo-


SUYU

buzlu

k u ş i u j

bir

seyyar

yolculuk

başladı,

.

. Tedavi

-tamam

olup,

urgan '

dağlarda

seyyar

paçayı-*

O

bir

devamı,

ise,

Güney

şattığımız dun

as

bir

dolu

muzun

Arpaçayı

ve..-Aras

Güney.

Kafkasya,,

kaldığı

eşiği-

günleri,

: çayının

cephe

-idaresizlikler;

siper

gerilerinin

hep.,

ya¬ vücu¬

ile

süs¬

muharebeleri-

birden

O r t a . Ana¬

yoksulluğu,:ba-

köksüzlükler.

çırpmalarıyle

,-öteleri

hayalimizde

unutturmuş:-gibiydi;

harap-boşluğu,

kanat

Anadolu'nun

hareketliliği

ilerleyişi,

Ar¬

sınırlarına

Hastahanede.

ruhumuzun-

.kasveti-

Kara¬

ordu

Ermenistan

demekti.-

Ordunun

yarattığı-

üstündeki

parçasıdır. sayılır,

ıstıraplı

bizim,

K a r s , yaylası

.sefaletler,

yeni

sınırı

zaman,.

alınmıştı.

-Turan'm.

.yollarının

Rus

çıktığım

çetin.

da

Kars

çalışıyorduk.

nin-içimizde

-

doğru

ve

Kafkasya -

hareketsiz

kımsızlığı,,

Türk

137

Gürcistan

sırada

büyük

lemeye

eski

.kıyılarına,

ADAM

hastahaneye

hastahanesiııden

Ar

varmıştı.

ARAYAN

şimdi

arka

ruhu¬

.plana.. atıl­

mıştı.

• du.

A r t ı k . T u r a n ı n -kapısında. b u l u n u y o r d u k .

Bu

kapıdan-

açılacak arkamızda

eski

O

mamış

bir

köhne,

hakikî

Toplar,

larımızı

Aras

vatanımızın Tarihin

tüfekler

binbir

dağı,

diğer

daha

göreceklerdi.

kavmi

cek»

tik.

Ondan

dar

açılacaktı:

leri

ve

nihayet

ye

işte

akımına

Bu

sonra

böyle şahit

Türkistan...

öz

bizim

malımız

marşlar

Aras

vadisi;

şimdi

akmımızdı. çiçekler

yurtsuz

kavmi cennet ötesi,

ve

bir

yeni Türk

ol¬ ola¬

çalarken

olan

Kafkaslar

görünü¬

anayurdumuzun

dağları,

hayalimizdeki

Azerbaycan,

ağladığımız

zaman

basacaktık...

bizim

devir

basınca,

küçük

ayak

yollarımıza

kurtaracak,

bir

bizim

mızıkalar Eski

kadar

kadar

hiç

Turan,

Alagöz akın,

o

ne

zaten

yeni

atılacak,

tarafta

bürünecekler,

«Esir

gözümüze

bir.

ayak

buy¬

bulacaktı.

arkasından

sürecektik.

toprağına

Ağrı

bayrağa

artık

yeni

toprağına

dayanağını

Halbuki

çayına

tarihimizde

Turan

sonra

kağşamış

şeydi.

atınca,

büyük

Harbi'nden

İmparatorluk,.

yordu.

caktı.

Biz,

Anadolu

Balkan o

adımımızı,

diyorduk.

Şimdi aslolan

at¬ yeni

tarafta

bir kızları

akın al

sereceklerdi: yurt

sahibi

kapıları Kırgız

ardına -

Kazak

ede­ ka¬ il¬


SUYU

138

Şu daha

kanlı,

şu

büyük

kapanmamak

ARAYAN

A DAM

Türkistan!

Bütün

üzere

istiklâl

bu

ülkeler,

bayraklarını

artık

bir

dalgaîandıracak-

lardı. O

zaman

her

aynı

Allaha

nuşan, Yeni

bütün

İşte O

mı, Evet,

ilk

nerede

bir

bir

bir

ve

kurulacaktı.

kardeş

kültür

böyle

dili

ko¬

hurafelerin,

birer

birer

geri¬

stipürülme-

doğacaktı... Baku'da

olsun

hakikat

Aynı

ordular...

hamlesi,

artıklarının

Kurultay

olursa

rüya

ordular

genç

mavi

Turan

zaman,

bu

yeni

köhne

büyük

yeni

tapan,

devletler,

liklerin, si...

yerde

olur,

yoksa

aynı

aşkla

kalplerimiz

oluyordu.

Bir

rüya

istanbul'da çarpacaktı.

bir

hakikat

ola¬

caktı... Eski gan'da, kan

Türk -

Rus

seyyar

ve

hastalık

mıhlanmış

sınırının

hemen

hastahanenin kokan

gibi

basık

gece-gündüz

biraz

yerleştiği bir

ilerisindeki

derme

odasında,

yatarken

kötü

hep

bu

bir

kerevete

"

Fakat

ya

ben?

belliydi:

Ya

Ben

Aydemir', miydi

binaların

hayalleri

yordum.

şey

Karaur-

çatma,

harp

(1).

Bir

okuduğum

bir

gün

ben

ne

Aydemir

içinde

kadının

olacaktım? olacaktım!..

istanbul'da

Aydemir,

benîm

Evet,

bir

basılan

kaleminden

büyüledi.

Ama

bir

çıkmıştı.

hayatı

bu

kuru¬

•< " olacağım

Aydemir!..

romanın Beni

daha

kitapta

Budha na Hiç tu.

İsa

gibi,

isyana

Uyandırmaya o

boş

günün, ve

(1)

medrese

gecenin

her

her

ilâhî

Kitabın

hikmet

adı:

kimseye Hiç

bir

herkes

hücresinde saatinde

cephanesi

reddeden,

hiç

ülkelerde

ibaretti.

bahsinin bir

ne

silâhları

Aydemir,

affetmekten

kitabın

lerinden

silâhı,

çağırmıyordu.

koştuğu

bir

ne

maddî

biriydi.

kimseyi

sevmek ten

gibi,

kahramanın

güvenen

tarken, pısı

bu

ilk

anlatılan

bir k a h r a m a n d ı . Fakat

is¬

açıktı.

başında,

bu

yalnız

sıcak

eski

titriyordu.

bir

bütün

Yazarı:

Müfide

peygamberlerin

Ferit.

1917.

yok¬ ya¬ Ka¬

kuvveti,

İsa'ydı.

işlenmişti...

Aydemir.

değildi.

varlığı

odalarında

Onun sanki

O,

imanı¬

düşman dünya

soğuktan

Evet,

vardı.

Za¬ söz¬


S U Y U

Isa

gibi,

kırlarda rın,

Aydemir'in

çobanlar,

şehirlerin

leyen

Anneler,"

de

hasta

fakir

hulâsa

insanlar.,

bir

çocuklarını

yolunu

toprak

şey,

yollarına

139

A D A M

müminler

köylerde

halkı,

bütün

A R A Y A N

bir

kesiyorlardı.

adamları,

ümit,

dökülerek,

ona

bir

kurtuluş

onu

uzatıyor,

Boz¬

kasabala¬ bek¬

dinliyorlardı.

ondan

şifa

bekli¬

y o r l a r d ı . .. O, ümit

herkese

veya

nun,

bir

sabrın

verecek teselli

filizleri

kendilerini

Aydemir

oluyorlardı.

mi

Hazin,

bu

yeni

dağıtacak

Geçtiği

Onun

etrafında

adıyorlardı.

halkaya

bir

bir sükû¬

halka

Hepsi

katılanlar

Aydemirler

şifa,

yerlerde,

olan

de

birer

gittikçe

buluyorlardı.

ge¬

Bu

is¬

çoğalıyorlardı.

aşkını

bir

herkese

ülküsüne

Sonra

gittikçe

Aydemir; ği

onun

Aydemirler

alanlar

şey,

buluyordu.

çiçekleniyordu.

gençler,

nişliyorlardı.

bir

sözü

ülküsüne

paşa

kızıydı.

feda

etmişti,

Manken

istanbul'da kurmay

sevdi¬

gibi

bir

subayının

bir

evde

yaşıyordu.

devre

göre

garplı

nişanlısıydı. Bu leri,

aile

bir

sürüyorlardı. leriyle

bu

vazo

üzerine

gömerek

varabildi.

taassıp ve

çevre,

bir

güzel

vardı,

O

hava

içindeki

içinde bir

Aydemir,

bozkır

Süs¬

bir

hayat

kültür

çiçek-

bitkisi

gibi,

yalnız,

kalıyordu.

Bunun pısına

içinde,

kabulleri Bu

süslü

yabancı

ya

bahçe

salonları,

Çar

Rus

başka

kımıldanma

gün,

bir

Hazin'in çıktı.

zamanıydı.

hocalar,

zevkten

bir

istanbul'dan

Ruslar bu

idaresine şey

isteyen

mefkuresinin

ülkeye

hafiyelik

bilmeyen

çıkmamasını

aşkını

Türkistan'a

ve Rus

ya¬

gidecekti.

Ora¬

hakimdiler.

Mu¬

eden

softalar,

idareleri

altında

idarecileri,

rüşvet hiç

ona

bir

düşman

oldular. Bu disinin

çıktı.

nıyordu. Bu

hem

Softa,

şeyi

karışıklığı

Dünyada

son

Aydemir'in

ölüm

Aydemir

kendi

bir

üstüne

camide

ken¬

atarak,

isterken,

çarpılınca,

hastaydı.

Ateşler

hem

mey¬

Aydemir'in içinde

ya¬

aldı:

ben'im!..

.sevdiği

softa,

kazanmak

emrine

zaten

üstüne

çıkaran dileği,

bir

efendilerini

valinin

kapandı. Her

isteyen

karışıklığı

kurtarmak,

ayaklarına

yaranmak

çıkardığı

kendini dana

idareye

dedi.

Hazin'di,

Yalnız

onu

sevdiği


SUYU

140

için

değil,

ceğini

kendi

bildiği

denk

yaydığı

için,

bulduğu

için son

son

nefesini

balığın lan

üstünde

son

Hazin,

onun gibi

kendini

yaşatabile­ onun

aşkını

götürdükleri

meydanını

dolaştırırken,

şeylerin

serptiği

ve

tohumlar

İşte

siyaset

istanbul'dan,

bir.

bırakarak

muştu.

Gözlerini,

defa

Aydemir

kalan,

şanlısını

onun yalnız

ve

dolduran

kala­

gördü.

Bakış-'

Hazin'i

karşılaştı.

içinde:

ruhuna

yalnız

kudrete

arıyordu...

geldi.

vereceği

birbirleriyle

nihayet,.

ruhundaki

Hazin'i

gün

ADAM

mefkuresini

kendi

Nihayet artık

ARAYAN

bir

zaman,

yeşermeye

buraya,

şimdi

ayrıldıktan

uyandığını

kıraç

oradaydı.

artık

gün

kaybolmuş

Manken

yoluna

Aydemir

bir

Aydemir'in

toprakta

başlamıştı.

Aydemir'in

ve ö l d ü . . .

sonra,

duymuştu..

ve

gibi

ni—

aşkına

rahatça

koş¬

Ölebilirdi

• * +

Bu

roman

bir

realiteyle

hiç

Aydemir, tipti.

bir

hal

Onu

gibi

dığı ve

kitap

elimden

terkedilmemesi

lâzımdı.

zaman

yerde

ve

altında

her

bulurdum.

Siperlerde, hut

yaralıların

bir

silâh,

dum.

Her

defasında

çeşitli

tepkileriyle

bir

Onun

için

kitaplarımı bu

ben

onu,

o

bana

der­

en

ileri

uzun

onu daha

ağırlık,

ederdi.

silâh ben,

gibi kendi

en

düştüğüm

bir

bir

değiştirmesi,

takımımda bile

başında

askerî

verirdi.

realitelerin

her

elimin gelirdi. ya—

hastahane

çıkarırdım.

şevk

harp inan­

gecelerinde,

uğuldayan

çantamdan

ki—

aram¬

Yaralanma,

el

siperlerde

zeminlik

yeni

cephede benim

yürüyüşlerde

kitapların

iniltileriyle

zaafa

askerî

taksim

bunların

bana

bir

ve

ki,

Zaten

çavuş,

çantalarına

buldukça

meczup

yazılmıştı

askerlerimle

Bunları

Aydemir,

çeşitli

vakit

yarı

okumuştum

bazı

yürüyüşlerde,

odalarında

idealist,

bırakamıyordum.

hallerinde

muhayyilesinin

geldi.

vardı.

askerlerin

kaza

-kadın

mahsulü...

zamanda

içinde

bölüğümde,

değeri

-bir

bir yarı

bir

gibi

terkedilmez

dikkatli diğer

öyle şartlar

ilhamı

benim

bir

Genç

olmayan

peygamber,

cephede

katiyen

eşyası

ilgisi

öyle

bîr

taplarımın da,

bu

yerde,

Hakkın

fanteziydi:

yarı

Fakat

öyle

bir

Okur— G ü n ü n

müsamahasız


SUYU

eleri,

altında

başka

bir

bunaldığım

âleme

llarından kitabı

.n

çöllerinde,

Gerçi

elinde

tek

resi

bazen

ümit

nasıL

beni her

Sanatlarına

türlü

dayanacağını,

ruh

kı¬

bu

onu,

neye

daha.

bir

ol¬ mü¬

yön

vere-

ruhu;ve

inanç

Kaldı

tedarik

.sanıyordum.

kuvvetin

süvarisi

nasıl

yarardı?

kolay

etrafı-

ülkelerdeki

akışına

bulduğumu hiç

topçusu,,

büyük

Aydemir'in

silâhlar

Tu-

görürdüm.

Fakat

bakarak

artık,yolumu, ve

askeri, bu

Kendimi

kasabalarında,

hayatın

olurdu.

da,

kapardım.

dağıtırken,

uyarıcının

kuvvetine,

ırsanımdı

teselli

arkasında,

bir

olmadıkça

Hulâsa,

o,

zaman,

köylerinde,

ve

silâhı,

başına

düşündüğüm

ran

O

gözlerimi

yollarında,

insanlara,

zelere

141

zamanlarda

sürüklerdi.

okurken

r:oşan

:eğini

ADAM

sıyrılırdım.

3u

an

ARAYAN

ki

sı¬

edilen,

bir

.Silâhım,

be-

sarsamayacağma

ina-

rdum...

Hastâhârielerden asayı i:

"ve

Aras'ta

başıma

ata

-lara

ulaşan

-arnak ı

Aras'a Aras'ı

geçerken

Türk

kızları

.ar

ateş bir

a

ze

Zvet, ran.

gün

hayalimde

ve

atıma

gerçi

her

hastahanede

mızıkalar

mahrum

gün, yeni

beni

bu

bırak-

yaralılar

de

çalmadı.

güller,

için

uğurladılar, düzüldük,

Aras'm toprağına

süslediğim

Albayrağa

çiçekler

Kafkas

yıllarca

önce

şereften

Yollara

Atlarımızı

geçip

ordu, henüz

benden

beni

bindim.

Ben

ulaştım.

yollarımıza

etmiyordu. köprüyü

ama, şan

doktorlar,

Kıtama

Biz

a:,

Zaten

zaman

varmıştı.

başhekimini

yardımıyle

ruş

ar.,

kazanacağı

bir

vardık.

katıldığım

sınırlarına

hastahane

Nihayet

ındakilerin

Birliğime

inemiyordum

zorluyordum.

".azimdi.

rün

binip

kıtamın

için,

için

çıkıp Kafkas

ve

sularına ilk

bu¬

serpmediler,

ayak

beklediğim

sürmedik, bastığım heyecanı

buldum.

bu biraz

belki

mütevazi

azlıktık.

bir

Fakat

akındı. bu

küçük

Biraz kafile

teçhizatsız, bana,

gene

biraz de


142

S U Y U

büyük

bir

ülkede du.

kurtuluşun,

büyük

Bu,

bir

yeni

Aras

tüylü

gümüş

birkaç

uçsuz

müjdecisi

bucaksız

gibi

bir

görünüyor¬

çıkışıydı.

bizi

birkaç

Kafkas

kılıçlarıyle

kişi...

denilen

öncüsü,

başında

eğri

A D A M

Turan

Ergenekon

yamçıları,

kakmalı

tırlatan

adına

uyanışın

bir

köprüsü

pakları,

A R A Y A N

atlı

karşıladı.

elbiselerinin masallardaki

Etraftan

koşanlar

İri

üzerine

kal¬

attıkları

muharipleri

da

gittikçe

ha¬

çoğalı¬

yordu. Artık cistan

Kafkas

toprağındaydık.

açılıyordu.

vadileri

ve

nihayet

Bizim şimdi

başladığımıza

sona

ermiş

bir

milletin

tarih

bir

varlığın,

yani

Hayal lu'nun

birlerini

zim biz

gibi bu

cılar,

Her

şey

olan

eksikliği

oldu.

Yenice

Buraları parçasıydı. Rusya'nın

ve

benim

sınır

Ağrı

dağı

ra

Erivan'ın ve

ardında, fakat

eksik

ar¬

bağdaşık

kalan

millî

bu

Anado¬

görünen

noktalarında

yeni

her

alacağımız

şeyden

Aydemirler

evvel,

geliyordu.

İdealistler,

hayatımın

sonra

ha¬ bir¬ ül¬ bi¬ Ama

uyandırı¬

bir

Alagöz

yani

nevi

dağları,

Erivan

şövalyelik İçmiyazin

önüne

gelmiştik.

konakladık.

devletin;

yeşil,

bakımlı

zaman

ve

Türkiye'nin,

tepelerindeki Şimalde

üzerinde her

işte

çoğalacaktık...

için,

kavşağında,

varlığı

dayanan

Arkada

tabiî

vadisinin

yükseliyordu.

tarihî

temelleri

tükenmiş

başında

yani

vazifesine

birliğine

ülkeler,

Uluhanlar'a,

çayı

Gür¬ Alaazan

olacaktı...

gideriyorduk...

Noraşin'de

Aras

dilek

Ve

ve

G ü n e y d e - üç;

ile

bulunduğu

artık

vazife,

boşalmış,

şeylerin

Arpaçayı'ndan

akaralr

ve

bu

olacaktık

günler

Kür,

asıl

yerine,

gelişiyordu.

gençler,

işte

önderler

de

Bu

kuruluşu

geriliğine,

mefkûreci

üzerinden Sonra

dil

Turan'm

eksik

Aras'taki günleri

birliğine,

Anadolu'yla

asıl

hem

imparatorluğun

güzeldi.

Ermenistan, Aras,

Denizi;..

vazifesine,

tamamlayacaklardı.

kelerde

dağları,

inanıyordum.

bir

çıplaklığına,

rağmen,

Önümüzde

Alagöz

Hazer

neslimizin

tık

line

Sonra

Alagöz Van

ebedî

gölü

ve

karlardan

dağları büyük

dumanlarla

dümdüz

İran'ın

vardı.

bir eski tacı Son¬

Gökçegöl'ün

Örtülü

Ermenis-


SUYU

tan,

Zenkezur

dağları

ARAYAN

ve

ADAM

hepsinin

143

ardında,

Karabağ

ve

Azer¬

baycan... Aslında, layan

Anadolu'dan

Aras

çayı,

iran'ı

ta

bırakarak

Hazer

en

eski,

işlek

en

raşin'e dü.

Nehrin

akın

Noraşin,

hemen

karşı

ve

İğdır

tarafta,

Denizi'ne

göç,

yerleştik.

çıkan bir

Çukurovası'm

Kafkasya'yı

dökülür.

Bu

büyük

yollarından

biriydi.

bahçelerini

Aras'a

kıyısında

da

Ağrı'nın

vadi,

Biz,

taraf¬

tarihin

evvelâ

dayamış

îran

sınır¬

diğer

No-

bir

köy¬

yamaçları

baş¬

lardı. Beyaz

bir

atım

riç,

benim

dı.

Aras

sesi

edinmiştim.

dalga

vadisine

dalga

mantosu

göğsünden Bunlara

dik

yakalı

bütün

En ahşanı

karargâhtan yılarına lıklar

atk

doğru ve

yola

Türk

gurur

Bu

insanın

yaş,

göründüğü

da, bir

üzüm, Bu ğerli

ikram yahut

ikramlar,

dünyanın

ince

hem

bir

Bu

yatırmıştım.

akşam

başladığı saatlerinde

arasından

Aras

avlularından,

göstermemeye gayet

bir

kı¬ ağaç¬

çalışan

iyi

yaşımı

güzel,

ke¬ açık

görünüyordu.

alçalmaya

evlerin

yirmi

büzmeli yerleştiril¬

Mantomun

gömleği

gözetlediklerini Henüz

Çerkeş

bilirdim.

bitirmiştim.

hem

de

küçük

yaştır.

tarlalar

tarlalarda şey

bezenmiş

ganimetlerimi

kendilerini

aşağıya

bir

fişekler

bahçeler

zaman,

beni

dizlerden

renginde

batıda

köyler,

elbi¬

kıvırcıkları

tarafındaki

gecelerdi.

çıktığım

gözlerine

bir

Bağlar,

de,

duyardım.

bütün

Kafkas

iki

Lezgi

güneşin

arasından

kızlarının

Bundan

ve

mehtaplı binip

bağlar

bir

adıy¬

renkli

takıyordum.

Me¬

birinin

süsten

parçalarıyle

saatler;

saatleriyle

Sonra

gümüş

göğsünün

siyah

kazancımı

sevdiğim

aldım.

hançer

vermiştim.

takım

gümüş

kakmalı,

kayış bir

bir

koyu

açık

Bunun

gümüş

adını

nehirlerden

kendime

kalpağı

gümüş

gümüşlü

ve

«Meriç»

alacalı

dökülen,

başları

uzun

yerli

Kazak

yaptırdım.

Uçları

mere

yerleşince,

üstüne

yuvalarına,

Buna

E d i r n e ' d e n geçen

Önce,

bir

çizmelerin

mişti.

vardı.

doğduğum

arasındaki

çalışan etmek da

görünürdü.

isterdi.

yaşlı

bana

köylüler

bir

sanki

yollardan yola Bir

kadının dünya

geçerken,

koşarlar

elma,

bir

sunduğu hediye

ve

şeftali, bir

bu

bana bir

bardak

ediliyormuş

bağlar¬ her

biri

salkım şerbet...

gibi

de¬


SUYU

144

Aras da

kenarındaki

uzanan

rak,

benim

bu.

benim'-asıl

her

şey.

yenilmezdi. larını, lâsa

yere

şu

leket

biraz

oradan

çocukça

Biz, .

hepimiz

rimiz

den şı zer

Marmara,

Hem

Bu Herkes

dı?

ve

lar

hep

Kurtulan

ğacaktır.

Sonra

bu yeni Bunu

ve

mem¬

muzaffer

ve

böylece Fakat

Turanlılar,

bilmiyordum

beni-

Turan...

geniştir.

Sarı

gider. ülkesinde

Aral

Baykal uzanan

Simdi

bu

bunlar

bu

giderdi.

bu

Karadeniz,

hulâsa dağlar,

birer Türk

ba­ Ha­

doğu­ yayla—

birer devletleri

kurtu¬ do­

birleşecektir...

halının

ama,

Sonra

gölü,

yeni

ülkesin­ Aras;

ırmağımızdır.

ovalar, ülkeler

yurtlarda

uzar

akan

bir

Turanlıyız.

Çin

denizidir.

gölü,

alabildiğine

memleketle—

hepimiz

önümüzde

başlar¬

derdim,

denizden,

olan

bir

hemen

Biz

Su

gözetle¬ .sezerdim.

- •'

kardeşiz,

Adı:

bizimdir.

lacaktır.

vaızlar

de

vaızlarıma

Turan'ın

batıda

dinlerdi.

Hu¬

tılsımlı

aralıklarının

heyecanla

Türk

doğuda

da

.bir

bir

kadar

sonu

Denizi

Düşman¬

kahramandı.

ardında

pencere

Türk'üz

una'ya

ve

hiç

dölü.'olduğunu,

sınırları

T

göre

Türkiye

genç: kızlarla

ise'birdir.

Turan'ın

hay­

Onlara

kalkardı.

• —

şeydi.

bir

ama,

yolcuya

büyüktür.

dım:

tiyar

genç

ve

Türk

halkamı­

topluluklardı.

her

dağı

ha¬ yerle­

bilmezdi

için

silkinirdi, her

ikişer

küçük

gelmiştim.

ev,

kadmlarıyle, da

göre Ağrı

birer

bu

Bu

minderlere

içinde...

kümelerinin,

köy

Ben,

ben

bir ..ordu

Ağaç yen

Onlara kapayan

bu

bu

gelen

onlar

kenarın¬

h a l ı l a r yaya¬

karşılarlardı.

edeceğini

beklediğim

sonunda

nehrin altına

hareketli

bile,,

sererdi.

ve.

ikram

Türkiye,

Yenilse

vardı

kurtarıcı

komşular,

neler

kudretli,

önlerini,

dizerek yaslanıp,

Türkiye'den

bakarlardı,

orada

gören

asıl

efsanevi

beni,

ağaçları

yastıklar

sahibi

aradığım,

Onlar, ranlıkla

Ev

meyve

yastıklara

geldiğimi

katılırlardı.

ADAM

köylüler,

yeşil

minderler,

üstünde,

şirken, za

köylerde

bahçelerde,

yıımuşâk

lıların

ARAYAN

Kimse

etrafına

söylenenlerden ben

bir

şey

toplanan acaba

söylediklerimin

ne

sormazdı. genç,

ih¬

anlarlar¬

hepsini

an-


Cephe

Dönüşü

1918 10


SUYU

146

ladıklarmı, lardan

hepsine

onları

Sonra dım. si

da

sal,

hem

kararır O

şeyler

gibi

olunca orada

ve

Hatta

yerimden

ki,

bahçe

vadisi

çok

kalkar¬

hepsi

isterlerdi.

beni

bun¬

sanırdım...

toplananların

Sanıyorum

konuşmak

susarlar

ederdim. duyduklarını

zaman,

Dalgalanırlardı. bir

çekingen

Mehtaplı ve

gecelerde

la

ve

vadide bir

yalnız

benim

dalgın

Ama

kapısına

hep¬ de

bir

hem

uy¬

kadar

götü¬

Aras

gece,

baştan

bir

dolaşmayı

toprak

sanki başa

uzanan

severdim.

üstüne

düşen

ve

vadi,

boydan

insan

bir

niceleri...

sellerinin,

boya

akışını,

Şimdi

biz

Nerelerden

gelmiştik

ki

belki

Turan'a, Evet,

şında

bir

riler,

de ve

biz,

bir

kalkmış

yollar

tozlu

ve

Bu

alçak,

aydınlıktı.

ıssız

yürüyen

nice

yolcuların

geçişini

Böy¬

yollarda

at¬

gecede

atımın

gölgemizi

dalgın,

görmüştü.

bir

zamanda,

kafamızda

kili

Paşa'nm

Enver

yerlere

şöyle

«Sancaklarımızı

lerine

dayanarak,

tiğimiz

biraz

yerlerin, kıtalarına

bir

emriyle

tayin

Bel¬

ba¬

İleriler,

ge¬

bizim

tarihimiz-

ve

şimdi

başdöndürücü

binası,

çöktü,

kılıçlarımızı

ettik.

macera?..

sandığımız

bir

Başkumandan

birden

14

ben,

dağıldı:

kınlarına

üncü

koy­

maddesi

Mütareke

Ve¬

prensip­

olacaktır.

Ateş

1918)

geçince

teslim

ve

teklif

tarihin

olduğumuzu

Vilson 'un sulh

(Kasım,

ne

hayal

sardık

Düşmanlarımıza

Arkadan

şanlı,

kervan,

yolculardık

kuvvetli

yaşayan

duk.

kesiniz.!»

en

gidecektik?

Yayılış

ebedî

daha

halkasıydık...

oturmamıştı.

giderdi.

Biz Ne

tam

İranlılar, ve

Çin'e...

Bu

daha

bir

nerelere

Hind'e,

bir

biriydim. gün

kimbilir

millettik.

vatanımız...

yolculardan Fakat

bir

boyunca

Eski

yolcular-zincirinin

belki

ve

asırlar

Moğollar,/Osmanlılar

daha

kervan

daima da

bu

İran'a,

defa

ama

meni

kadar dar,

Sessiz

-Romalılar,A-ÂrraplarASelçuklaT,

di,

esrarlıydı.

gündüz

izlerdim.

Bu bir

gecelerde

yeşil

le

bu

kabul

heyecan

uğurlarlardı.

sıcak

ve

artık

söylemek,

rür,

gibi

doğrulurdum.

ayaklanırlardı.

şeyler

ADAM

inandıklarını

benim

güneş

Atıma

ARAYAN

gelen

edilecek edilmesi,

ikinci

gün

ve

bir

emir

saatte

çekilişin

gece

adım ve

de,

fethet¬

adım yerli

Er¬ Türk


SUYU

halkından bizim

habersizce

sabah

gölgesinde

bitmişti

İşte

hesapta

Biz

zaferi,

onun

hede mış

galip

ve

ne

sayıyorduk.

zaferi

bekliyorduk.

kesin

zaferi onun

Ölenler,

Ordu;

içerilerine Tebriz

işimiz

var?

şitli

milletler

zaman

vesileler

bilmediğimiz

Gerçi,

Rusya

den

ve

eski

uzun

ruhuna

ve

etmek,

olan

Enver hatta

G ö r ü l ü y o r ki, gibi

o

ve

zaman,

yapılan

Kâzım Paşadan daha o

yaşımıza devleti

görünüyordu.

elinde

ve

kaybe¬

Buna vakit

zaman

o

o

çok

kar¬

bulama¬

Kolordu sırada

Tahran'ı

aldığım

Enver

küt¬

Meselâ,

gelişmişti.

ederek

emir

İran

halk

bulunuyordu.

hatıraları,

şimdi tuta n

çe¬

Türk-

çoktan bu

git¬

tanımak

kütlesi

kalan

meselâ

için

bura¬

yerler,

esas

Deüze¬

ve

ilerilere

yeni

geliştirmeye

hareket

sahası

karşılaşıyorduk.

halkın

neşriyat;

yakışan

fiilen

da

kaybetmişlerdi.

Paşanın

cep¬ başla¬

Hazer

hayatlarını

buralarda

gitmek

bu

biliyor

daha

altında

türlü

Tebriz'den

ilerilere

hareket

ruhu

Karabekir

zafer kan¬

vermeye

bağımsızlıklarını

belki

bir

tasarruf

Sonradan

(1) sinin,

vasıflarını

son

ölmüşlerdi...

Yeni

yerleşmiş

bo¬

Dökülen

burada,

Bunu

Hayır,

idare

zaaflar

Türklerinin

ticaret

bir

görmek,

Aras'ta

kısmında

yabancı

bazı

askerlik

Türkiye

mandanı

ler

zaman

Bize

yeni

meselelerle

tü.

harp

cephelerde

Gürcistan'dan

buluyorduk.

Nahceyan'da,

bütün

için

daha

büyük

ülkeleri

Azerbaycanı'nda,

dıkları

akşam

süngünün

Bütün

Hele

edilmişti.

demiyorduk.

Girdiğimiz

ve

kadar

işgal

Şu

onun

Karadeniz'den,

İran

zaman

şılık

bir

çekilmişti.

kendimizi

İran'da

için

savaş

ki,

kurtardığımız

katil

bekliyorduk. için

beklemiyorduk.

vazifemize

(1).

lelerinin

ve

gelmiş

çileler

neticeyi

asıl

rindeydi.

meliydik

yabancı

şu

yenilmiştik.

dökülmüştü.

bu

sayıyorduk.

larda

ve

Çekilen

için

biz,

nizi'ne

Öyle

dalan

yoktu!..

nihaî

son

Hayır,

biz

bu

vadedilen

vadedilmişti. lar

uykuya

gözlerini

ve

kendimizi

yunca

147

bildiriliyordu.

altında

olunca

ADAM

açacaklardı...

Harp

son

yapılması

bayraklarımız

Türkler,

ARAYAN

Ku­

kendi­

da

işgal

göstermektedir.

safiyâne Paşay a

görünen da,

şey­

mümkün


SUYU

148

Sonra lu

asıl

oralara

olacaktı.

den

ve

Bu

duk.

Biz

içinde

dağlık

bir

böyle

Karabağ'a

«Ben

bir

bir

çok

âteş

.tesir

ve

ile

böylece

Azer»

. • katıldım.

cinsim

Uludur: 1

'

kuludur.» bir

buna

Demek

düğün

ayak

ki,

havası

Fakat türlü

ilk

milliyetçi

Türk

Hayır,

kimiz,

tebliğde teslim

çaları

olmuş

ne

Fakat arkaya

değildir

Yeni

bu

direniş

yeni

"işi

başka

ki

Düşman

istanbul,

düş­ belki

düşmanların

yalnız

buralarda

vatana

dönse

kurar,

savaşa

galiba

harp,

artık

vatanı

Simdi

Birlikler ruhu

için

müttefi­

çıkmış,

ar-:

şeydir...

Türk ki?

Başkumandanlık Bulgar

savaştan,

istanbul

bir

Ordu,

emirler

«Kafkasya'da cektir.

var

olamaz. olabilir.

gibi,

olabilir,

Ama

doğuyor.

kalırız.

subaylar,

bitmiş

bildirildiği

sayılır.

Anadolu

bura¬

.

kısım

gelmiş

edilemez

Fakat

bir

savaş

haddine

devam

esir

çöküyordu..

geçince,

diyorduk, son

tık

şiiri

güvendiğimiz

başladık:

gücünün

mana

çaldı¬

gördüm.

.

birden

şaşkınlık

düşünmeye

ka

şey

gibi

uydurduğunu

de, bu e d e b i y a t değil m i y d i ? her

Gir­

Taslıyor —

...

ya, . bizden-- daha.-evvel - gelmişti,...Zaten*: aslında

Ş i m d i ise

de,

.

.

••

şiirini,

etmişti.

için-"

köylerine

.

dinim,

eden

kör baş-.,

d a v u l c u s u n u n , . .şair . M e h m e t .

doludur,

zurnacının

bir

Ermenistan,

de

ben

Türk

.

vatanının

devam

söylediğini,

köy

.

olan

mısralarıyle

dağınık

köyde

Türküm,

özüm

İnsan

ordunun

yol. a ç ı y o r d u k , .

keşif h a r e k e t i n e

.

Sinem,

Bana

aşarak

Ermenistan'da

Bir gece

ve

G ü n e y Kafkasya'nın

de b u l u n d u ğ u m u z yerden,

E m i n beyin:.

ğını,

müstakbel

Baku'ya u l a ş m a k için

bölge

ADAM

Azerbaycan'dı

Baku,

Zenzegur'dan

baycan'a,

diğimiz

hedefimiz;

gitmişti.

şehri

ARAYAN

biraz

onun bile,

genişti

elinde,

istanbul, yeni biz

devam ki.

yalnız par­ buralarda

ederiz... istanbul

ar-,

veriyordu:

kalan bunu

her

asker,

mütareke

asıl şartlarının

vatana

fenalık

bozulması

ede¬ saya-


SUYU

çaktır.

Kendisi

ARAYAN

de

ADAM

149

taahhütlerini

yerine

getirmeyecektir.»

v.s... Zaten

bir

toprakları kiliyorduk.

atlı,

feryat Bizi

Hele

buldu.

asker

Bölüğün

demek

zaman,

önünde

söyleyerek

«Cezayir'e

kaybetmiştim...

kadın, yanı

erkek

sıra

insanlarla

koşuyor,

bayrak

ağlıyor,

üzerindeki

ve

heyecan

Nuri

Markara

son

Çavuş,

haddini

bağlamasıyle

çekildi,

Cezayir'den

çekildi,

taşlı,

sırma ve

Aras

gidiyorsunuz?..

büküldü,

mermer

Güzelleri

olan teessür

beli

yiğitler

Sokakları

Nereye

Sandıklılı

kara

hazin

gene

çe¬

belirsizleşiyor.

yürüyordu:

anaların

Koç

Bu,

kollarının

bırakarak

gittikçe

suyu

ihtiyar,

kurtardığımız

geride

gibi

bırakıyorsunuz?

Anadolu

Garip

Yalnız

de

ediyorlardı:

vardığımız

türkü

genç,

kime

artık

köprüsüne

bir

de

serap

sandığım

yaya,

Hepsi

yırtmıyor,

başlamıştı. hayalleri

bir

Bulduğumu

Yollar,

çekiliş

kurduğumuz

Ergenekon,

soluyordu.

doluydu.

taraftan

değil,

saçlı

Cezayir

düşündürücü

bir

hey!..»

türküydü.

Galiba

herkes

ağ¬

lıyordu. Markara hayal

köprüsünün

kırıklıkları

beri

yakasına

arasında

geçtik.

ordunun

emrini

Bu

(1)

yaka,

bu

gözyaşları

ve

artık

Anadolu

sa¬

yılabilirdi. Fakat resmî mek

ben;

kayıtları kararımı

meden

(1) arasında

de

attıktan orada

ve

sonra, bu

yerine

getirdikten,

Kafkasya'ya,

köprü

başında

bu

her

türlü

topraklara

dön¬

verdim.

Pek

çok

geç¬

döndüm.

Şimdi,. Aras sınır

teşkil

suyu ve

eder.

köprü,

Türkiye

ile

Sovyet

Ermenistan!


Kızılelma


7

Erzurum'da vardık. askerlerle se

Trabzon'da basarken

îe

bindiğimiz

«Giresun»

ne

kalabalığına,

Denizde

mayınlar

tekrar

Boğaziçi'ne

tık.

Galata

Biz dik.

iki

Ama

men

rımızı

lerle

de

dolu

dik.

olan döver

delikanlı, Fakat

Kendi böyle

ğiliz.

önce, işin

oradan

yana

Fakat

piyanoyu

lıyordu.

bu

bu

gibi

ilk

yana

«Bir

kim¬ daha .ayak.

Etrafın¬

çeken

eğmiş

çabuk

Biz

düşmanla

Anladık

ki.

de¬

İşimizi

he¬

Çerkeş

hâlâ

çekti.

Mırıltılar,

yamçıla¬

İri

kalpakla¬

cephedeki yabancı Hatta

bahriye

ve

denemezdi. yiyelim»

tıklım

su¬ asker¬

bir

askeri

aralık,

kılıklı

homurtular

acele

düşman

burada

bah¬ vuran,

yemek

burada

patlamadan

is¬ çık¬

anladık. siyah

dikkati

kesti.

yalpa

takılıydı.

tıklım

şeyler,

bile

ge¬

oldu.

Fransız

sola

asker

he-v

o

zorlukla

sarhoş

Sağa

lokantada

yumruklayan

gürültü

Karaya

hatta

kıyafetimiz,

ama.

dikkati

Sırtımızda

derhal

yolcuların,

yolculuk

kemerlerimize

eğmiştik.

toprağımızda

karşılaştık.

şaşırmıştı.

garip

gemileriydi.

yanlışlığını

marifetini biz,

hiç

edin!..

doluydu.

çıktık.

lokantada

edilmiş

bordasına

gemideki

bir

oğlanlara

Tabancalarımız

biz

sarhoş

bu

artık

anlaşılmıyordu

zaman,

berelerini

arkadaş

bitirerek

vardı.

pek Bu,

askerlerle

sataşan

sonra

baylardık.

fa

zenci

gelene

edeceği

düşman

rıhtımı,

ve

da

dikkat

mayınlara

ediyordu.

yatan

haftada

sahipsizlik,

vapurunun

Kaptan

bir

terhis

Bunlarla başsızlık,

vardır,

vardığımız

önünde

riyelileri önüne

dikkat

Trabzon'a -vapur,

boyuna:

Denizdeki

nasıl

sözlerini

tanbul

gösteriyordu.

bağırıyordu. geceleri

doluydu.

-Çöküntü,

kendini

kadar

sonra kalkan

olmuyordu.

mahşer

diye

edildikten istanbul'a

direklerine

meşgul

daki

terhis

Trabzon'dan

artık

işimizi işgaliyle biz

bir çoğa¬

bitirebililk

de¬

hakim

de¬


SUYU

154

Edirne'ye

vardığım

tındaydı.

Birtakım

korkarak,

şehir

ların ne o

kimseye arasıra

ARAYAN

zaman

İtalyan

birtakım

istanbul

kıtaları,

dışındaki

eski

saldırdıkları

ADAM

gibi

tabyalara

yoktu.

kalabalık

burası

şehrin

işgal

o

da

kollan

al¬

yerleşmekten

dolmuşlardı.

Şehrin,

devriye

da

içine

ana

İtalyan¬ caddeleri¬

çıkarıyorlardı

ve

kadar... Biz

nun

bir

arkasından

ların

isimleri

Bize

mühim

işim

tiyordu.

Geceleri

Bu

Edirne'den

kararlar

Trakya

tahsilim

ile

eksik

teşkil

yerlerde Bir

ettik.

gibi

da

kolor¬

çalışıyorduk.

Askere

kalmıştı.

Bun¬

toplanıyorduk.

taraftan

beraber

Bu¬

İttihadı»

gidince

Birkaç

Kafkasya'ya

ay

mual¬

içinde'onu

dönmekti.

istanbul, h ü k ü m e t i n d e n

imkân.benim arkadaşlarım

kurduk.

«İslâm

etmekti.

mutlaka

hükümeti,,

yahut

alıyorduk.

devam

Kararım,

Birliği»

cemiyetler

çeşitli

Cemiyeti

mektebe

Azerbaycan

gizli

İttihadı»,

vardı.

mektebindeki

«Yedeksubaylar

birtakım

«Türk

ve

tamamladım. rada

bir

görünen

merkezi Asıl

lim

da

bazılarının

büyük

du

taraftan

O

sı¬

hocalar

is¬

Kafkasya'ya;

dönmemi

Turan'a

gönderilecek

bir

yola

Karadeniz'¬

beni,

ıkolaylaştırdı. elçi

gibi

uğurladılar. istanbul'dan de

vapur,

hirlerine

Gerek

bu

kendime

iskele

kadar rübeli elde benim

bir

sahil

idarenin artık

dolaşırken,

alırken

bazı

başlamıştı.

gerek

düşüncelere

şe¬

gelişmeye

vapur

dalardım.

ken¬ Kendi

sorardım: Acaba

Fakat

Hatta

çıktık.

alırken

mücadelesi

şehirlerinde yol

yol

yeni

Anadolu

boyunca

bu

başlayan

Harp,

vapuriyle boyunca

Buralarda

görülüyordu.

kıyılarımız

İtalyan kıyıları

uğruyorduk.

başladığı

di

bir

Anadolu

içimden,

iki

da

düşmüş

bir

olsa

millet

cinsimden

bu

hiç da,

vardı. vardı.

binlerce

Hem şüphesiz

gene

bir

Harpte Bu ve

ordu

kendi olmuyor

yolculuğa

harpti.

Anadolu'da

kumandanlar asker

çıkmakla, kaçmış

beni

tarafta

harp, zayıf

yolculuğa

mücadeleden

topraklarımızda muyum?

inandıran

benim daha ordu pişmiş

kolaydı. kadrosu subaylar

içinde

binlerce

sesler

alıştığım

genç

benim

gelirdi.

bir

şeydi.

Burada vardı. ve

ne

Tec¬

nihayet

yaşımda

çarpışacaktı.

ve


SUYU

Halbuki

Kafkasya'da

harbi

tanıyan

keleri

her

bir

ratorluğunun, Yemen, düşman

şu

kalmış

ihtimal

de,

dayanak lışmak

kaleleri

neler

dolu

bizim

şu

hatta

aslımızdan,

nihayet bize

en

son

kuvvet

ve

yerleşmek,

neler

ça¬

sakladığı

muammalar,

ruh

İmpa¬

yatanımızdı.

bilinmeyen,

işte

de ül¬

yabancı,

Oralarda

sırlar,

ne bu

çalıştığımız,

bize

Ve

bizim

şimdi

Osmanlı

verebileceği,

da

herhalde

yolculuğuma

gibi

Buraları

yerlerdi.

getireceği

fakat

subay, ise

korumaya

doluydu.

arkasını

oraları

ne

ülkeler

Suriye

değildi.

olabilecek Hulâsa

edilemeyen,

lerle

de

bu

kadar

insanlarla

155

bulutları

Sonra

yahut

Anadolu'nun

lâzımdı.

ötelerde

Harp

gününe Irak,

konuşan

Sonunun min

son şu

ülkeler

dilimizi

daha

vardı.

sarıyordu.

şu .Hicaz,

bizim

ADAM

ve

millet

taraftan

ARAYAN

halleri

tah¬

tehlike¬

içinde

devam

ettim.

Batum mek

iskelesinde

istedi.

Hemen

Önce

bunlara

hoştu

ki,

karışık

önem

bütün

Sonra

vagonların

inlediği

kuzeyde Kür

nehri

rüzgârlarını

duyar

koştuğum

halkın ve

Fırat az

İran

leşme

eşyalarımı

kitaptan

Fakat

o

iskelenin

yıkılır

gibi

kadar

çekildi

melânkolik

Kafkas

artık

doğudan

gitti. şarkıla-

Karabağ

"arasında

Hazer

Buraları

sar¬

karma¬

Gürcü

dağları

gör¬

ibaretti.

üstüne

Nihayet: güneyd e

oluyordum.

halk,

vadisi

çok

Bu

Aras

ve

boyunca

müşterek

yoludur...

Suriye'ye

vadisindekiler

lehçe,

Azerbaycanı'ndan

ovalarına

göründü.

ve

örtülü

zabiti,

sandık

kitapları

aştık.

gelince,

gibi

konuşuyorlardı.

oradan

bir

ile

kalan

Denizi'nin

benim

aradığım

ve

yerlerdi.

İstasyonlarda çe

Gürcü

gece-gündüz

karlarla

vadisine

bu kaldı

Gürcistan'ı

daimi

gibi

iş,

ibaret

bir yüküm

verir

yaptığı

3'aymaktan

rıyle

sarhoş bütün

kuzey uzanan

gibi

İran'da, bir

dilidir.

Bu

gelip,

Fırat

kadar

uzanan

hat

hat,

hoş Van

üzerinde

doğuda

üzerinden büyük

bir

bir

Türk¬

ovasında

ve

yaşayan

Horasan'dan Halep'e, istilâ

ve

Amik yer¬


SUYU

158 Kür nün

vadisi

kuzey

lün

ve

Baku ri.

itibaren Baku,

çük ğu

bir

gibi

yerdedir.

eski bir

olan

Baku

geçit

mukaddes

denizin

kuzey

petrol

zamanında gene

(daimî

bir

kulele­ kenarın­

bulunmasay-

olduğu

2000

ateş

çö­ bulut­

kuyularının

Eğer

yahut

toz

aşağıdadır.

şehrin

sarar.

ateşgede

eski de

Petrol

Hanları

noktası,

bir

Buraları

çölü¬

Baku,

Fırtınalar,

Baku'yu

gibi

Mogan

varılır.

seviyesinden

demektir.

orman

inilince,

Baku'ya

savurur.

merkezi bir

gene

kale,

gibi,

dayandığı

petrol

sık

doğru

denizlerinin

demek,

ADAM

dolaşılarak

dilediği

dünya

Azerbaycan'ın

dan dı

Denizi'ne

burada

dibidir

doğuya

kenarından

Hazer

larını

boyunca

ARAYAN

yıl

gibi, evvel

yanan

kü­ oldu­

yer)

olarak

kalırdı. Benim Vardığım kalabalık,

ilk

bakışta gibi

karışık,

bir

olanlar ise,

yok

Bu

az

menfaat

Ordunun

en

da

kadar

kurulmasına

en

Küçük

çalışılıyordu.

karışık,

Orta

sınıf,

beraber,

Yüksek ve

inanılır

ezil­

itibariyle

ırkça

olmakla

azdı.

ve

daha

altında ırk

gene

gösteriyordu.

imanlı

okur­

mekanizması,

altındaydı.

ayrılmış

gibi

avuç

ehramının

baskısı

manzarası

Bir

yukarıdan

aşağıdan

oldu.

şehirleri

yerdi.

devlet

makine,

çok

denilecek

bir

karışık

zemin

üstünde

millî

tutması

işinin

çetinliği

kendiliğinden

kurucular

karşısında

gene

tahsil orta

aydın­

kadrosunu Fakat

gör­

teşkil

subay

kad¬

ve

bunların

tük

Baku'daki

idealist

bir

olari

devletin

kurulması

anlaşılır.

azınlığı

çetin

ve

Bunun bir

dava

bulunuyorlardı...

istanbul'dan

veya

ve

Bir

çalışmak

petrol

yoktu.

temel

tek

yeni

oligarşisi,

birlik

tanımaya

bütün

kozmopolit

kalabalığının

memleketin

ediyordu. rosu

işçi

bir

Baku'yu

çalıştıkları

ihtilâflarıyle

toplu

müş

fakat

kozmopolit

isyancı

mezhep

için

bu

süre

dünyanın

görünüyordu. soysuz

fakat

bir

Baku,

kurmaya

miş

lar

işim,

hareketli,

yazarın

de

ilk zaman

Azerbaycan'a

istisnalar

olsa

«Çanakkale

«Meserret

bile, Kahvesi»

Kıraathanesi»

gitmiş daha

olan ilk

istanbul'un hali

Türk

günden

almıştı.

yeni

muallimleri,

kaybolmuşlardı. bir

Tavla

«Merkez» gürültüleri


SUYU

sahalım

nin

«gara

buki

erken

saatlerinden

dumanlarına

Azerbaycan

Türk

diler.

Bu

teşkilâtta

na

gidip

hocalık

uzak

yerinde

karşısında —

kadar,

bu

kahve­

dolduruyordu.

Bana

görev

şaşırdı,

Hal­

çoktan

duydukları

muallim hiç

bundan

şikâyetçiy­

yacımız

daha

bir

ve

bayanın

kabilse

rica

bürosu­

memleketin

ettim.

gelmiştir.

bir

Gerçi

muhtaç

taşrada

vermelerini

epey

kaçına

de

Bu

isteğim

heyecanlandı:

Azerbaycan'ın yoktur.

edenler

bulunanlardan

istedim.

istanbul'dan

limi

yarılarına

havasını

geleceklerini

idare

başta

bir

âdeta

başka,

157

bekliyorlardı. maarifini

en

ADAM

gece

boğulmuş

şehirlerinde,

hocalarım Azerbaycan

ARAYAN

merkez

bir

doğrudur.

Türk

mual­

bunlardan

Fakat

memlekete

Baku'dan

tek

mekteplerinde

olduğumuz ziyade,

Fakat

yerinde

bir­

bizim

yayılacak

ihti—

olan

idealist¬

lerdir. Bu

duygularını

yecanlanmıştım. kardı.. O

da

sevindi.

Bayanın Heyecan mı

İsminiz Aydemir,

O

günden

Artık

Tayin Nuha,

mak lak luğu

için

de

artıyordu.

alarak

Ben

ellerimi

hararetle

zaman,

bana

ismimi

de

he­

Maarif N a z ı r ı ' n a

sorması,

ne

ismimi de

çı­

sıktılar. sordu.

benim

adı¬

gelmemişti.

neydi?

dedi.

dedim. sonra

işlerimi

bölgesinde,

ikisi

onun

benim

Turan'daydım

yahut

heyecanı yanma.

döndüğüm

ne

aklımıza

beni

Her

bürosuna

arasında

vermem —

anlatırken

Hatta

hemen

diğer

büyük evvel:

istasyonunda

adı

ben

de

Aydemir bir

tamamladılar.

ile

Kafkas

Şeki

şehri,

dağlarının

Gürcistan inilir,

adım,

ve

Benim

görev

Azerbaycan'ın

eteğindeydi.

istikametinde

sonra

oldu.

Aydemirdim...

kuzey

trenle

şimale

aldığım kuzeybatı

Buraya yol

doğru

var¬

alınır. kara

Yav-

yolcu¬

başlar. Nuha,

genel

görünüşüyle

uzaktan

küçük

bir

Bursa'yı

an-


SUYU

158

dırır.

Bursa

kas selen

şehir,

eski ru

Seki

dağ'ın

ağaçlıklar

arasındaki

evleri,

ile,

Alazan

eski

kışlaları

hepsi

ve

Şiî

men

Ama

Türkiye'nin kendini

Şehir

arasında

ilk

olan

muallim,

o

hemen

bütün

Şiî

ahundları

(1)

rini

katarak

büyük

Şehir

ga

halkına

dalga

şehir

alır.

Eski

hakimdir.

Çar¬

içindedir.

halinde

bazı

gi­ Ulu­

ayrılıklar doğuya

o

zaman

yaşarlardı. vardı.

doğru

hal¬ Sünnî

Zaten

gidildikçe

bu he¬

bu

günlerde

bir

şehir

ilk

Etrafını

halkı

hastalıktan

halkı

katıldı.

önüne

defa

vesileyle ve

ölmüştü.

Sünnî

oldu.

Türkiyeli Cenaze

imamları

arkalarına

ile

cemaatle¬

toplandılar.

burada

hocalar,

büyük

bir

yerleşen

kapattırarak,

mescidin

karşı

hazin

şehre

konuştum.

ahundlar

mescidin

Ortaya

ce¬

Sonra

dal¬

sokaklara

ka¬

almıştı.

avlusunu,

dolduruyordu. İmam,

dan

önce,

letlerim defa

cenaze

yoktu

nişansız,

ama,

apoletsiz,

sahne

Bu o

hadise d)

fakat

gibi Ahund:

içinde

yüksekçe

ortasında,

muntazam

çoğu,

iyi

dinleyenlere

göründü. Şiî

imamı

son

bir

yere

kıyafetindeydim.

dinlenilenden

söylenilenlerin

hava

subay

halkın

ve

kıldırmadan,

başında bir

Bu

konuşulan

yordu.

namazını

cenazenin

görüyordu.

zaman

bir

göçüp

çarşıları

konulmuştu.

dar

dağlan

katılmazsa,

karşılaşmam

Azerbaycan'a

naze

cemaat

bir

bakması

gösterir.

halkıyla

törenine

iki

doğ­

gibi

güneyindeki

şehre

kalenin

Bursa

çayına

Kafkas

sonunda

dağlara

da

Bursa'nm

hesaba

Kaf­ yük­

ve

eteklerden

konağı

sınırlarından

Evvelce bir

bu

azınlığı

da

içinden

çarşıları

Burası

kuzeyinde

Nuha

bahçeler

Nilüfer

bakar.

hapishane

Müslümanlar

ayrılık,

yukarıdan

Hanlarının

Ermeni

Türktü.

gibi,

gösterir.

vadisine

Şeki

ve

Şehirdeki kın

Bursa

şekli

N u h a ' m n

yahut

lığın

gene

üçgen Bursa'nm

yerini

kale,

sokulmuşsa,

Bağlar

bir

de

bağrına

sarılmıştır.

şehridir. Şeki

Uludağ'ın

ADAM

eteğine

kalesi

daralan

ipek bi,

nasıl

dağlarının

ARAYAN

demektir.

bir

asker ayrı

elbiseli bir

yapma¬

çıktım. Halk

cenazenin bir

şeylerden

anlaşılmamış yeni,

duasını

olsa

olağanüstü,

beni

Apo¬ ilk

başında, genç,

her

bahsedi¬ bile,

bu

coşturucu


SUYU

— diye

Biz

evvelâ

başladım.

sa

aydınlar

ziyade, du.

Türk'üz, Halbuki

arasında

Sünnî,

Türk

Şii,

sözü,

ARAYAN

sonra

Türk

daha

Osmanlı

159

müslümanız...

kelimesi,

yayılmakla

yani,

ADAM

son

beraber, ziyade

zamanlarda halk

Müslüman

Türklerine

verilen

bilhas­

kendini

daha

olarak

bir

biliyor­

isimdi.

Sonra: —

Biz

hepimiz

dir.

Bu

hem

Türk'üz,

vatan,

ne

hem

de

Türkiye,

hepimizin

ne

vatanı

Azerbaycan'dır.

bir­

Bu

vatan

Turan'dır!.. diye

haykırdım. —

Ve

devam

«Vatan

ne

Vatan,

büyük

Türkiye'dir ve

kendiliğinden

içindir

di

Halkın

ve

halkı

olan

çarşı

ağlayanlar,

anlattım.

Şehadet, ve

bu

gelmişti,

bir

kardeşleri

kabri,

benim

Turan!..»

garip

değildir.

arasında

O,

ken­

ölmüş

hoca,

kısım

mektebimin

talihli

bir

şehitti.

fikirlere

çalışırken bağlanan

vatan

zaman

yükselmesi

ölmüştü. Türklerin

şehidi uğrunda

evvel

bura¬

ve

istiklâ­

Bundan bir

fa­

Hatta

onlara,

gibi,

nice

vatanın

mektep

talebeleri,

yaşarmıştı.

Sonra

olduğu Dah a

uyanması,

memurlar,

gözleri

vardı.

uğrunda

yolunda

bu

Bir yeni

cemaatin

çığrışanlar din

milletin

sağlamlaşması

onun

burada

artıyordu.

hocanın

hıçkırarak

lin

ölü,

kendi

galeyanı

ölen

çoğu

ölümdü

Türkistan,

ülkedir:

ilimr.şehididir...

hocaları,

ya

ne

bir

geldi:

bu

toprağında,

bir

kat

ki

Türklere,

müebbet

Sonrası Onun

ettim:

sonra

ziyaret

yeri

olmalıydı... Ondan lerin da

sonrasını,

unutulması, toplanmamız Cemaat

muallim larında

için

deniz

Yaşar

gibi

Beyin

taşıyarak

hocaları

tekrar

bir

kalabalık

değil

yürüdük...

dua

bir

ederek

tabutunu,

kale

Tören

sanki

bir

bittikten

bir

bayrak

Burada

okudular.

canlı,

düşmanlıkların, gibi

bayrak

kin­ altın­

bitirdim...

götürdüler.

dualar de,

arasındaki

tek

dalgalanmıştı.

kabrine

Şiî

olarak

kardeşler

hepimizin

kararlı,

Şehre başlar

hem

sonra, gibi Sünnî,

dönerken, dik

bir

ölen omuz¬ hem

dağılan topluluk


SUYU

160

Ondan

sonra

türlü

geçti.

odalı

bir

Herkes

demir

gibi...

top

sakallı,

fakat

sandı.

Evindeki

nuşmaları Farsça

Derse

rak

başladığım

yalnız

olduğu

gibi,

bulsun

diye

bir

Türkçesi

bir

terbiyeli,

fen

derslerinin

kütme

imamı

halk

Fereyuvarlak

ye

maarif

düşünen

olurdu.

bir

Günün

Hatta

bile

harcıâlem

yüksek

iddiasını yazan

bir

bir ilk

in­ ko­

bana

biraz

olan

diğer

bulunacaktı. şeklinde

yalnız

gün,

Rusça

cümleyi biri,

yürüdü.

Kuran bir

biraz

Rus

oku­ Uy­

şahsiyetsiz

bir

Dersler

göre

ilim,

göre,

Tür­

bunun

dayanır­ 'böyle

ol­

çalıştı.

bu

başa

muallimler

efen­

öğrenimine

ispata

sonra,

Azer­

ibaretti.

Ona

kitaptan,

mektepteki sonra

ise, bir

Ruslardı.

değildi.

göstererek

Ondan

dilinden

Efendizâde'ye

kabil

is­

mekteplerinde

tamamen

Mehmet

yerini

biri,

gibi

bakımından

hocaları

tahsil,

Rus

ders­

âdet

Efendizâde fazlası

konuşma

düşünce

din

muallimden

Mehmet

ola­

mekteplerde

mektebe

iki

oğluydu.

okutulması

Bu

hocalar

he­

Türk

Bunlardan

yarısından

Zaten

öğrenmeye başka

Türkiye'deki

Diğer

bir

millî

işlerden

olmalıydı.

vardı.

türlü

hocası

Türkçe

çocuklar

muallim

bu

veriliyordu.

Nuha'da

çaresi

şehirde

benden

imamıydı.

Müdür

din

Mektebin

Rusça

laştırmak

üç

da

fakat

de

duğunu

Sünnî

esmerce,

okurdu.

Fakat

okur-yazarlarm

muştu.

Bu

dışın­

Şiî. a h u n d u

aydın

faydalı

şiirler

gidiyorlardı.

okumuştu.

yani

dı.

bu

gimnazyumda,

orada

dizâde,

kiye'de

canlı,

güzel

mahalle

gelip

baycan'daki

insandı.

Bazen

ziyade

ve

.saatleri

Ay­

Geceleri. muallimlerin,

yürümüş,

seviyorlardı.

Azerbaycanlı

hocası

sal,

Farsça

Beni

tanbul'da

Mektep

iki

gece-gündüz

Türkistan'da

Ferecullah,

hareketli

başında

başka

öğretti.

vesliydiler.

leri

Ahund

toplantılar

bitince

da

daha

aylar

mektebin

kapısı

Tıpkı

toplanıyorduk.

dinç,

daima

gelebilirdi.

fakat

günler,

dairenin

çalışıyordum.

giderdim.

hareketlerinin

.

geldiğim

dolaşıyordum.

Efendinin,

evine

için

olarak

Bu

bana

evlerinde

Mehmet

cullah'ın

yerleştim.

mahalleleri

okur-yazarların Nûr

hoca

mektepte

ADAM

benim

değil,

kolayca

Gündüzleri çarşıları,

şehirde

eve

dairesine

açıktı.

da

bu

Bir

ARAYAN

Rus

hocaları

düşünce

fakat birer

yarı

isyan,

birer

uzak­

elbette

şehri

yarı

bir ür­

terket-


161

tiler

ve

tepte

Efendizâde,

yalnız

ğil,

meselâ

leri

de

Daha

jeoloji

köylerde,

mekteplerde,

herkese

yordu.

«İzci

ğil,

bir

Şehir

muntazam na

içinde

Oymağı»

genç

veya

Veysel

dizâde

gibi

Fakat ortak

tuları

gittikçe

istanbul'da

gusunu hatli

bir Bu

o

mayı

davaların

Bu

sıra

adı­ de­

Azerbaycan'da önde

izah

ortaya

atılışı, o

Mehmet

Ali

yetiş­

Zahit

Efen­

edilmemiş kıvranıp

ülkücü

güne

an­

duru­

tutumlar,

kadar

bu

kadro-

kendisini

Efendizâde,

kadro,

da

gelen

olan

fakat

geçimsizliklerle

uyanışı,

başının

bu

birikmiş

iş­ tor­

genç

bu

Hatta

böyle

aramızda

konuşmalarda

hissini

birbirinden

insanlar

gibi,

herkese

korumak

yavaş

yü­

tanzimi,

duy­

yavaş

sıh­

veriyordu.

ayrı,

gecelerde

her

ve

geçirdiğimiz

arasında

karşılıklı

bunlardan

insanlara

yapılan

kroki

tahkimi

düşünmek

köylerde

kendilerini

kendi

da

köylerde

raporlar,

siperlerle

inanmak

sırasında

sayan

kırlarda,

başkalarını

hareketler,

sağlıyordu. sonra,

Bu

altında

köprü

değil,

kadar

dık.

daha

çocuklar

bulunmuş

haberleşmeler,

kendilerine

tan

teması

mensupları

gibi,

Kerim

vardı.

bir

bayrağı

bir

düşman

ih­ geli­

dağıtıyordu.

talimler

güne

rine

doğan

toplantılar,

veren

genç, lâzım

Bunun

hareketinin

sonra

duyguların

kendini

kasabada,

çocuk,

köylerle

çıktı.

kurmuştum.

bulunmamış,

insanlar

oymağı

geçidin,

yalnız

olduğu

içinde

yeni

muallimler

öğretmenlerdi.

Efendizâde,

birliği,

oymağın

de­ ders­

olmaktan

anlatmak

yaratmak,

yenilik

temiz

şey

mek­

Diğer

Şehirde,

evlerde;

«oymak»

ama,

Türkiye'de

yordu.

bir

bir

ülkelerinde

laşmazlıklardan

İzci

geçiyordu.

kadrosu,

Bunlar

tirmiş

dolgun

bir

sefer dersleri

genç

ders

geldi.

teşkilât

için

yetişkin

Efendizâde'yle,

rüyüşler,

bir

bazı

haline

mescitlerde,

bu

gibi

düştü.

dersler,

söylemek,

dedik

doğu

muallim

suydu.

şey

sağlamak

Bütün genç

daha

bana

aldığımız

mektepte

Ama

coğrafya

vermek

dışarıdan

Ama

gittikçe

gelemedi. tarih,

de

konferanslar

Günler

tiyar

ve

dağıttık.

ziyade

karşı

edebiyat,

dersini

aramızda

arasında

buna

Türkçe,

tenkit biri.

toplu

hatta

yakınlaşmayı, ve

köylüler seansları

bazen

geceler,

bazen

ne

birbi­ anlaş¬

dağıldık¬ da

yapar¬

kadar

hiçti


SUYU

162

ten

ve

soğuk

ne

kadar

ve

Ben bazen

cuma

de

bere

o

namazlarını

caminin

yüksek

nuşurdum.

Bilhassa

daima

halime

seferi

şehrin

bir

verirdi.

Bu

birbirine

benzerdi.

Fakat

her

nün

meseleleri

girerdi.

Mektep

bu

bahislerin

Baku'nun

içine

bozuk, o

yoktu.

Zaten

birine

kaynaşmış

hoş

denilemezdi.

minberde görür

ve

de ko¬

benim

hepsinin

ko¬

birinin

biraz

gü¬

içine,

askerlik

hadîsler

havası, ile

arasında Bazen

konuşmaların

âyetler,

Baku

halk

de

min­

cumadan

giderdim.

bazen

işleri,

kozmopolit

sıralarda

önce,

Daha

olacağı

bunu

nusu

Arasıra

alıştı.

çizmeyle

halk,

karşı

mescitlerinde,

hutbesinden

halk

yerden,

köylerde hak

çeşitli

konuşmam

camilere

karşısındakine

şaşardı.

İmamın

camide

Ben

avlusunda

yüzünden

görür,

konuşmalara

hangi

başladı.

ADAM

bazen

kılardım.

yaptığım

hafta

sorulmaya

sebepler

davrandığını

köylerde

çıkarak

evvel,

köksüz

şüpheli

ARAYAN

Merkezî

karışırdı.

katardım.

bu

Baku'nun

işleri

da

kenar

muhitlerde

dışarısı,

idarenin

henüz gücü,

bir¬ etkisi

zayıftı.

Azerbaycan, ğımsız,

toplu

kendi

idealist

devletin o

hiç

devlet

hayatı

çocuklarının

diğer

zaman

tarihinde bir

Türk

millî

«Türkistan

Üç

Bizim

yelleri

rengin

tanıması Eski

(1) niz

izci

oymağı

ise:

hada,

ve

bir

üç

birliği

asırlarda

Üç Hazer

bu

mutlaka

milyonu

denizden

yâre marşı

tam

bir

vardı:

(1)

yollarda

yürürken

Çünkü,

birliğin

millî

bayrağının

nüfus

milletin

ve

hele

bir

her

bayrağı

lâzımdı.

bir

Azerbaycan,

aşan

sözler

bayrağım...»

benimsemesi

Azerbaycan

renk: Denizi.

şu

Bu

Hatt a

bayrağım,

söylerdi.

böyle

çalışıyordu.

biliyorlardı.

şarkıda

ba¬

devletini

alnını,

Kozgun sen

manasıyle Şimdi

kurmaya

bir

öpüp

aksini

tam

bağlılığını

sana

yolla

girerken

gayretiyle

söylenen

söylüyor

Armağan

köye

gibi

zaman

yaşamamıştı.

ülkeleriyle

marş

Şarkılar

bir

85.00 0

hatırası

üç

rengi.

kilometrekare

barındırıyordu.

yoktu.

Kozgun

kadar

bir

Ta-

de­ sa­


SUYU

rihte

Azerbaycan'ın

yahut tı.

da

son

Gerçi

mışlardı, ten

fakat

bunlar

daima

Şirvan,

eden

dışarıdan daha

layan

eskilere

di.

Bu

arada

Ieri,

meselâ

şehametli

usulüne

göre de

bütün

tarihi,

daima

Hanlıklar rılığı,

daima 1905

ve

nihayet de,

Rus-Japon

hareketler,

bir

azlığı

bir ve

ve

Cevat

kahramanca Rus

düştü.

Batı

karşısında

Azerbaycan'ın

tarihi

olarak

başladı.

bir

han

şehadet-

ordusunun

silâhlan Hulâsa

hayatı

baş­

şiddetlen­

kaldı.

Mezhep

millî

ruhun

ay—

doğma —

millî

ve

ve

da

(bilhassa

harpteki

kendini

başla—

göstermişti.

genişçe

ölçüde

hareketler,

aydın

dolayısıyle

milletin

yeniliği

Zamanla

bu

arasında

arasında

bu

millî

maarif h a r e k e t i n d e n ,

sahasında

Rusların

milletler

Türkler

Fakat

hareketin alamadı.

ve

sonra dahil

mücadele, yahut

tiyatroda)

da

dar

şiir,

bir

sayı— ge— ma—

edebi—

gelişmeden

kaldı.

Türkçe, dınların grameri ideler

olmuştu.

içine

mektep tiyatro

ibaret

arada, Kökle —

yüzyılda

Gence'nin

üstün

içinde

Bu

olmuştu.

yüzyılda

hanlıkların

halk

dayanarak himayesini

XVIII.

Fakat

Azerbaycan'da

Ermeniler

bile

kütlelerini

nada yat

ise,

topluluğuna

aralık

kavgalar

sının niş

küçük

harbinden

yan Hatta

eder.

tarafa ergeç

önlemişti.

Rusya

millî

ayında

gibi

Za—

da

asıl

kalmış­ yaşa­

kalmışlardı.

XIX.

eğitimi,

bağlı

atfedilemezdi. bu

oğlunun,

sömürgelik

davaları

yenilgisiyle millî

arz

Azerbaycan

çökünce

mezhep

sını

ve

düzenlenmiş

Gence

ya

beraber,

ocak

Osmanlıların,

hanlıklar

devletin

bilhassa

1805

ya

feodal

dayatışlar

Han'ın

sahneler

şu,

olarak

karşı

savaşları

müdafaası

gibi

bir

otorite

uzanmakla

İran'ın,

hüviyeti

ya

biri

163

müdahalesine

devlet

Her

istilâcılara

Rus-Kafkas

tarafından

birer

gölge

ya

Gence

aralarında,

birer

gelen

ADAM

çarlığının Şeki,

bunlara

kendi

daima,

Rus

çarpışmışlardı.

kabul

ri

kaderi

devrede

Baku,

ARAYAN

yalnız

bir

edebiyat, yazılamamış,

de

halk

halk

tiyatro

dili

kaideleri

arasında

olarak

sahasındaki

yayılmış

kalmıştı.

işlenmemişti. olan

Bu

dilin,

gayretlerine Hatta

Rusçanm

ay—

rağmen, tabiî

tesiri

ka—

altında

bozulmuştu.

Hulâsa

burada

genç

Azerbaycanlılar

ilk

millî

devleti,

âde-


SUYU

164

ta

gayri

millî

şeyden

bir

evvel,

Bunun

için

bayrak

fikri,

vatanın artık

zemin

yeni

millî

ruh,

savaş

her

zemin istiklâl

aşkı

ve

lâzımdı.

böyle

halk

ve

bu

kalabalığını

millet

zemin

her

gururu,

anlayışı

Bu

bir

bir

aydınları

devlet,

zorundaydı.

hâkimiyet

vatan

çıkarıp,

şey

Azerbaycan

Bu

yaratmak

duygusu,

yaşayışından

götürecek

Hulâsa

bir

ve

ADAM

kuruyorlardı.

millî

korumak

cemaat

yaşayışına bilirdi.

bir

askerlik

sınırlarını

bir

üstünde

kendine de

ARAYAN

zihniyet

üstünde

ağır,

çetin

bir

bana

Nuha'daki

ve

gelişe¬

dava

karşı-

smdaydılar...

İşe

bu

aralık

pek

yerlerde,

yönden

bakıldığı

yolunda

gidiyor

Baku'da

kinleşmemişti. kucağmda

zorbalıklar

hayet

bütün

mun

üstüne Fakat

yeni

bir

bulacak,

caktı.

ve

bu

olarak vatan

vatan:

kendi

hiç

Kendi

kasaba¬

yenilgi

burada

ve

da

ni¬

toplu¬

ve

vatan

asıl

haline

anlamını

bir

parçaları

üstünde

ha¬

verdiği

gideceğine

millet,

da

kalesi,

büyük

Bunları

altında

ve

sınırlarında

bu

doğacaktı.

suyu

özbenli-

benimseyecekti.

vatanın

bakıyordum.

bayrağı

temizlenip

davalara,

mutlaka

durgun

istikametler

gelecek

Azerbaycan

büyük

vatanın

bu

yeni

çamurların

millet

anlayış

savaşı,

yığınlara

vatanın

toplayacak

parçası yaratılışı

karşılaşabilecek

tanımaya

Bütün

kalmaya¬

bir

çalışıyordum.

bağımsız olan

olan

Türk

büyük

ve

ülke¬ güçlü

Turan...

Fakat hut

(mefkure)

buradaki

O

lerini,

ülkü

bir

bu

meseleler büyük

kes-

mezhep

köylerde,

gerilik,

bir

kenar

kalabalığının

durgunluk,

hükümetin

vuran

bu henüz

köylü

süren

koçular)

biriktirdiği

öz

ki,

Ben

yolunda,

bir

uygunsuzlukları,

damgasını

Cemaat;

Azerbaycan

olacaktı.

mücadeleler

asırlarca

ve

ruhlara

asırların

Kaldı

sosyal sıhhatli

işler,

Hem

çökmüştü.

inanıyordum. ğini

(ağalar

getirdiği,

zaman,

gibi

miras

Şarka

görünüyordu.

daha

Gerçi

evlenme,

larda

rekete

olduğu

Buraları

yaşıyordu.

ayrılıkları,

zaman, gibi

zaman değilse

kendime

ilerledikçe, sarsıntılar itiraf

bu

inançlarımın

geçirmeye

etmekten

başladığını

çekinsem

bile,

zayıfladığını,

ya¬

hissediyordum. içimde

birtakım


SUYU

şüpheler,

birtakım

çekiyordum, ç

ARAYAN

suallere

.İmkânlar

ve

ADAM

cevaplar

165

bulmakta

kazanılanlar

ise

gittikçe

gözümde

zorluk

gittikçe

kü-

dokusunda

ya¬

uluyordu. Tabiat

şayan Bu

şartları,

çatışmalar

yapısına

Bu

illüzyon,

kadar

gereken

güzel,

bir

bağdaşıklık lan

maddeler

ne

bir

de

ran

izahı,

yol

konusunu

istanbul

bir

ele

incelendiği

avuç

zorlayışıyle,

his

ve

Bir

Türk

bir

kucak

ve atı¬

erimiyorlardı.

ne

yazılı

Gerçi ismi

Fakat

sıkıldığı

eksikliği Potaya

mefkurenin

Ortada

yazılmıştı. suyu

arada

vardı.

bir

Büyük olarak

gerçekleştirilmesi

zaman

yahut

önder

kitap,

eksiktir.

gösteriyordu.

gaye,

ki.

hakika-

manzumesi

Fakat

alındığı

yoktu.

bir

tarafından

ğukkanlılıkla hayal

bir

derhal

açıklanışı uyarıcı

var¬

anlıyordum

yapısının

unsurları

tutmuyordu.

alan.bir

Yahudisi

ele

bir

uçurumlar

iyi

hayal

çekiciydi?

işlenmiş

gösterici,

daha

yapısı,

kendini

kendi

özleyişlerimizle

derinleşiyorlardı.

biraz

olarak

kırılıyordu.

yerde,

ve

arasında

birçok

kadar

birbirini

ortada

silineceği

yaşattığımız

hayal

davası

yetersizliği

Evvelâ vadeli

ne

inşa

gitikçe

için, bir

göre

şartları

gün

beri

edebilmesi

bir

sert

her

cesaretim

Sezişlerimiz

kafamda

fakat

yıllardan

inkılâp

Turan, ne

hayatın

yavaş,

kafamızda ta

isteklerimize

uçurumlar

toplumun

yuvarlandıkça,

gelişiyorlardı.

yahut

Yavaş

malzemesi,

içinde

bizim

göre

gerçekler, dı.

insan

çatışmalar

bir

eser,

özellikle

Tu¬

altında bu

(1)

kitabın,

zaman,

bilgisizlikten

uzun

içinden başka

bir

bir so¬ bir şey

çıkmıyordu. Onun rakende

dışında sözler,

parça işaretler

parça

yazılar,

üstü

kapalı

parça

parça

deyişler...

şiirler,

Ve

hepsi

pe¬ bu

kadar... Gecelerin rine

rinden dim. rıyle

geç

saatlarmda

kapanırdım. ahkâm Turan yeni

çıkarmaya fikrinin

yeni

hesaplaşmazsak

(1)

Bütün

Kitabın

ve

mektepteki

bunları

çalışırdım.

ismi.

Eğer

odamda toplar,

Turanın

mücadelesinin

karşılaşıyordum. ne

derler,

masamın sıralar

henüz

meseleleriyle,

daha

ilk

adımda

ve

Yazan

Tekin

Alp

(Levi

içle¬

eşiğindeyunsurlabunlarla

yapardık?

Turan.

üze¬

KohenS.


SUYU

166

Halbuki şünülmüş larını Her

ben

Bana

be

delikanlılık

ADAM'

şeyi

yolun,

ne

kadar

bu

ülkünün

yoğurmakla

tartmadan,

onu

her

bu

hamurunu

bir

almak, bir

zaman,

sanırdım.

onun şeyi

bir

ARAYAN

hiç

incelemekten

bir

daha

baharı

gibi

süzgecinden

kolaydı.

Benim

de

saç¬

gelirdi.

geçirmeden

uzaktan

yapabileceğim

dü¬

ululan,

ağartıyorlar

tenkit

içinde

derlenmiş,

ve

ancak

pem¬ buydu.

Talimgahta: «Mabedimiz

Türkocağı,

«Turandır yahut

da:

şarkı

Turan,

Kimse Evet,

Afgan,

zaman,

sormazdı kâbemiz

Bunda der

Hind-ü

söylediğimiz

sormazdı. —

de

yüce,

parlak,

ancak...»

-

«Yüce' diye

kâbemiz

hep,

Farisistan

kimse

ama,

yüce,

bu

ne

hangimize parlak

anlaşılmayacak

ne

bizi

bekliyor.»

demektir

sorulacak

Turandır,

diye

olsa:

yüce

Turandır.

var?

geçerdik. Halbuki

şimdi

Cephede

bulunduğumuz

yannameyi kadar

andıran

basit

Rus

artık

Ziya

kadar

ve

sona

bulamıyordum.

Gökalp'm Orada

basit

her

Şimdi

Çobanlar

Oymaklar,

yazdığı,

be¬

şey

ne

anlatılıyordu.

ermişti.

bulacaktı.

yöneleceklerdi.

boylar,

esirler

kur¬

dağlarda

par¬

uluslar

gök

toplanacaklardı.

millete

soyundan

arıyor

okumuştuk.

Ne

çobanlannı

altında

Bozkırlar kan

zaman,

yazıyı

ömrü

Sürüler

yıldızlara

bayrağın

bir

Turanı

düşünülüyordu.

çarlığının

tulacaktı. layan

Turanda,

yol

gösterecekti.

gelenler,

milletin

Eski

gene

beyler,

başbuğları

hanlar,

ha¬

olacaklardı,

vb... Bu luk,

ne

saf b i r

mutlak-bir

çeğin

dışında

şidin

birtakım Yahut

da.

cephede,

hayal,

fakat

görüşsüzlük,

yaşayan

bir

«vahiy» ben Rus

ne her

adamın,

hazin şeyin

bir

buyruktu.

dışında

dünyadan

kalan, kopmuş

Bir

boş¬

her

ger¬

bir

mür¬

leri...

idrakimi, ihtilâlinin

heyecanımı çökerttiği

kaybetmiştim.

düşman

Çün¬

ordusunun

ka-


SUYU

lıntıları ra

peşinden

da

hiyler

daha

ilerilere

bana

O

ne

zaman

birer

lerce ve ,

sorunun

şimdi

ve

yonları,

ne

Hatta

boyun,

bir

son¬

gerçekdışı

va¬

görünmüştü.

söylenmiş,

her

bilinmeyen

sanıyordum.

aynada

diğer

de

şu

Bu

en

Sanki

görünüyor

gibi

yardam

özellikler... tabiat

şey:

gittikçe

Yahut

aydınlık

dilerdim.

seslenişi

olarak

mısraları,

Turan,

şimdi

insan

bir

kavgalar.

farklar

dil,

mil¬ vardı.

gelen

lehçe,

ve

ve din,

şartlarının

Hepsinin

gerilik

cevap

bu

oluşundan

do¬

üstün¬

cehalet.

niyetler

değil

Zaman

zaman

daralıyordu.

kırlara,

ve

sana

başka

toplum

iyi

çatış¬

bu

galiba

lâzımdı.

ufku

ümidin «Yüce

işte

görünen

Sonra

veya

ve

sayısız

hesapsız

Durgunluk,

hayaller

gibi

tarihî

parçalanışlar,

tasfiyeler

Söyle

kendi

Nihayet

içinde

kapanırdım.

ayıran

fi¬ Bin¬

insanlardı...

istifham

ırktan

birer

şeydi.

milyonlarca

içinde

milletimiz

her

bir

biri, bir

dağılmış

bilemeyen

parça

gizlenen

korkunç

Ümitlerimin

Bizim

hep

her

karışık

davaların

soru,

kolunun

sayısız

karışıklık

inkılâplar,

her

içe,

mesafelere

yapacaklarını

ırk

altına

davaların iç

sayısız

parça

ayrılıkları...

ğurduğu

bu

uzaktan

her

bilinç

hulâsa

çelişme,

hakikatta

mezhep

şır

bu

aydınlık

verilmiş

içindeki

duruyorlardı.

bu her

bekliyordu.

bir

şey

cevabı

kilometrelik

insan,

kaynaşıp

Hulâsa

lara

sınırlarımıza,

koşarken,

karşılaştığımız

binlerce

toplulukları,

onun

eski

kadar

her

problemi,

milyonlarca

Her

için ne

avucumun

bilgi

malarla

de

sözlerde

önce

167

aydınlıktı...

Halbuki kir,

bu

ADAM

ve

doğru,

her

istikbal,

belirli,

aşar

ulaşmak

kadar

aydınlatılmış, bütün

dağlar

ARAYAN

Bir

ancak

çekilirdim.

zaman,

ağzımdan

güzel yol

dağlara

şüphe

oda¬

Tanrıdan

kabul

etmez

dilimde

dola¬

düşmeyen:

ülke, nerede?»

hazin

bir

kırgınlık

içinde

dururdu... * +

Yoksa nevî

bir

ülkünün

Turan, ülkü adı

maddî

müydü? mıydı?

bir

Hiç Meselâ

inşa

bir bir

davası

zaman

değil

de,

ulaşılamayacak

Kızılelma!..

yalnız hayalî

ma¬ bir


SUYU

168

Türk

ülkücülüğünde

Asırlarca

ona

vermişti.

Uzak

göre

herkes, bir

ARAYAN

ADAM

Kızılelmanm kendi

ülke,

ne

hayalinin

bir

ülkü

diye

olduğu

belli

dilediğine bilinirdi.

değildi.

göre

Ziya

mana

Gökalp'a

de: «Ne

Hintde,

Türk

ne

de

gönlünün

Çin'de,

içinde»

idi... Fakat ce,

onu

Ziya O

tarif

Gökalp'm

zaman,

Fakat

bu

Gene

hele da

hayalinde

üniversite

hayalinde

kıza,

etmek anlayışı

bu

hayal

bir

yarattığı

şehri

Turanda

Ay

bu

çıkarmak

lâzım

Hanım

isimli

üniversite

tasavvur

koyacak

yer

güzel

sitesini

ve

ta

Kızılelma,

tüphaneleri, şehir...

Turanın

Hanımın

Çöller,

ki

Turanı

ülkünün ve

teyen

zengin

İsviçre'de

Bu

izah ben

medresesini

orada,

ruhunu

bir kur-

acaba

kay¬ di¬

döneceklerdi. Döndük¬

atacaklardı.

Turan

böyle

kurulacaktı...

şeyden

evvel,

modern

bir

kuracaklardı.

Ay

ilmin

dolacaktı.

temellerini

asrî

bilginin

taraftan

yurtlarına

kü¬

dağ¬

koşacaklardı.

modern

bunlarla

ve

gençler;

her

biraz

böyle

erkek

bir

alarak

obalar

kocaman

Yeni

bilen

bana

de

Dershaneleri,

havasına

sitesinde

Bunlar

savaşçıları

istediğini

kadın,

hür

kızılelmacıklarm

öreceklerdi.

Demek

olacaktı.

fakülteleriyle

üniversite

avullar,

yeni

ve

İsviçre'nin

bu

bozkırlar,

bir

civarında

bucağından

ülkünün,

yerlerde

aralık

aşarak

kurduğu

nalarını

dın

her

kavuşacaklardı.

taraftan,

leri

Lozan

laboratuvarları

denizleri

nağına ğer

(1).

-

Bu

ları,

etti

bulamadı.

duttu.

bir

gelin¬

eriyordu:

üniversite

şehrini

şehrini,

hayata sona

ve

ay­

inana»,

is¬

bilginin

Düşünen,

Bi¬

insanlar... *

sükûn bilgi

verir

gibi

yapısının

bulunduğum

göründü.

hiç

yerlerde

olmazsa

kurabilir

Hatta

bir

küçük

bir

miyim

diye

düşündüm: (1) leri

Kızılelma.

Selanik'te

tanbul'da

basıldı.

Yazan:

«Genç

Ziya

Gökalp.

Kalemler» de

1941'de

yeni

Kızılemamri

yayınlandı.

harflerle

Kitap

yayınlandı.

bir harp

kısım içinde

şiir­ is­


SUYU

Nuha köyde

civarında

eskiden, yerlerden

rese

çökmüştü.

ber

eski

ADAM

isimli

duyulmuş

öğrenci

bir

binasını

Göynük'ün

küçük

da

bir

seller

gene

vardı.

med¬

yarısıyle

bera¬

almıştı.

yurdu

olmak

Bu

Zamanında

zamanla

köyün

sürüklemiş, bilgi

köy

varmış.

Fakat

inen

bir

169

medrese

toplayabilmiş.

Kafkaslardan

medrese

hatırasında

Göynük

adı

uzak

ARAYAN

Ama

devri

halkın

hâlâ

ya¬

şıyordu. Zaman üstünde dım. şu

Meselâ ulu

şu

çınar

yapının

içinde

kerpicini

yeni

riyaziye,

felsefe

her

şeyin

savaşçı,

caktı.

Bilen,

günkü

mektep

kopmuş

ve

Fakat

bizde

toplumun

bu

kurulduğunu, omuzlarına Bunların

nereden

ve

geçinen

gerçek

binaya,

otomatlar

yakın,

uzak

bilgiye

susamış

ruhlarını

neler

konacaktı?

bütün hepsini

mış

bir

bulanık

sermayem sıksam, sudan

dershanelerde,

bir

başka

kimya

bir

şey

bu

bina¬

dağarcıkla¬

geldiklerini

kabul

için

kitaptan

laboratuvarlarında,

sof¬

ibaretti.

tazeliği

çıkmazdı.

bu¬

yaratıyordu...

Haydi

ancak,

de ola¬

kökünden

doyurmak

sandık

içinden

gayesi

Halbuki

illerden

yolcularının

dil, duy¬

yaratmak

yani,

olacaktı?

yavaş

millî

adam...

cemiyetten,

Biyoloji,

yavaş

bilgilerin

ilim

kitapların

bu

nasıl

bu

Odamdaki

tün

teşkilâtçı

oda¬

Mektebe

adam

vurmuş

Bu

avuç

ve yerde

olacaktı. Bunlar

bu

Fakat

odalar...

Nihayet

yeni

bir

mütevazi

temiz

aydınlık

açacaktık.

Bütün

sırtından

hayaller

rını

raya

her

ve

beyaz,

sokulacaktı.

yapıcı ve

bakan

bir

dışında, yeni

taşıyacaktık.

yerine

ve

kayanın

yerde

basit

dershaneleri

gelecekti.

inanan,

bina,

dershaneler

adamı

bir

canlandırır¬

yatağının

toplayacaktık.

bilgileri

ülkü

nın

edelim.

yeni

üstünde bir

fizik

malzeme

sel

sırtımızda

hayata

laboratuvarları, için

şu

gölgelediği

hücreleri

ve

hâkim

Kızılelmamı

Bu

hep

loş

Tabiata

ruh,

açtığı

ağaçlarının

medresenin

dersleri

Köye

kendi

düşünürdüm.

tamamlandıkça

bir

giderdim.

derenin

ceviz

bulunacaktı. Kimya

gu

köye

Hayalimde

azgın

ve

Taşını,

eski

jeoloji

bu

yükseldiğini

olacaktı.

lar

zaman

otururdum.

kalma¬

Sonra fizik

bü¬ labo-


SUYU

170

ratuvaıiarmda dı?

yarılarına Yoksa

kadar

Rus

Benim

genç,

değil

mı?

ve

bu

da

verdikleri

taassuba

Fakat

ana

onların

da

rastlanan

ilk

mi?

ve

oku¬

kaybedenler

mektep savaşan

hasreti

gece

bekleyenler

dilini

karşı

konuşacaklar¬

kahvesinde

gününü

burasında

defa

ders

hem

gimnazyumdan

istanbul

Emeğinin kım

attığımız

bize

karşılığını,

idealistler?..

tulur

Rus

bir

tek

hazin

ruhunun

kitap

mi?

dershaneler¬ idealist

daha

oymak

yüksek

hocaları

O

bir

bil¬

gene

geriye

veremez

t a t m i n " edilişiyle

tek

Değil

tarihi

fen

bile

mi

alacak

eserleri,

idi? birta¬

elle

bulunmayan

tu¬

şu

bi¬

durur

gi¬

hazinemiz?..

buralara

vardığı

zaman

kalkardım.

zaman

Sarsılırdım.

uzanmak

idealistler

kitap?

bir

Yerimden

yürürdüm.

memek

ya

coğrafyası,

olurdu.

gelirdi.

birtakım

Fakat

Düşüncelerim

ğa

maaş

şurasında

kimler

Çanakkale

çağıracaktık? Acaba

bi

Baku'nun

mi?

Yoksa

zim

oynayıp,

ateşli

ADAM

kürsülerinde

tavla

yoksullara,

arkadaşlarım

mi

ilim ve

mekteplerinde

hem

giye

ve

gelen

Azerbaycan'nın

duğu

de

fen

istanbul'dan

ARAYAN

bu

Taşlı,

yollar

yollardan

şehre

bana

gittikçe

çetinleşiyor

Her

adımda

çökmek,

Yorulurdum.

isterdim.

dimağım

tozlu

Kendimden

geçmek,

hiç

bir

gibi

topra¬

şey

düşün¬

isterdim.

Fakat

çıplak

kuvvetle

hakikatin

omuzuma

Daha ları

ilk

dam,

kadar

senin

onun

mayen,

sadece

hazineleri... Evet,

durmaz,

çöküyorsun! Su

büyük bir

Turan

kum

eşiğinde

ancak

muştası

genişti?

o

çölündeki

ha

ise,

adımda

ne

ğan

sert

gittikçe

daha

vururdu:

tanesi

bile boş

masallarda Fakat hakikatte

kuvvetin bir

Halbuki

dediğin bile sona

dağarcıktır.

hazineler

hayalinin

Göynük'te

çıkabilir.

sınır­

kurulacak enginlik

değildir. eriyor! Bir

içinde,

Mo-

Halbuki

da¬

Çünkü

ser¬

boş Hem

toprak

dağarcıktan de

hayal

hakikatta?.. Turan

uçsuz

bucaksız

mesafelerdir.


SUYU

Tarihinde

hiç

Hatta

bir

coğrafî

enginlik

yanın elektrik...

buhar

Pek Göynük

bir

ve

köyündeki

katre

sandık

olsun

kitap

var!

lardakinden

de

ve bes­

üniversiteler...

derya senin

içinde,

odanda

bilgiler

haydi

yalnız

ise,

bir

o

kitap-

azdır.

Çocuğum! Saptığın

bu

içindeki

dün—

Buhar

üniversiteler çok

Fakat

Kafanın

Simdi

döndürüyor.

pek

medresen

(1).

bucaksız Altındağa

yetmez.

kütüphaneler,

diyelim.

saha

uçsuz

Karakuruma,

elektrik

kütüphaneler,

bir

Bu

kudreti

ise

çok

olan

değil.

hayal

Bunları

ler.

bile Altaylara,

artık

çarkını

171

birleşmemiş

birlik şimdi

için,

ADAM

zaman

bir

içinde

ulaşmak

ARAYAN

Sen

zavallı

çölün

bir

kumları

yolcusun!

içinde

Ve

susuzluktan

yolculuğun. sona

ere¬

cektir...

Karabağ dan

kesildiği

du.

Haber

O

yolunun haberi, iyi

sıralarda,

ve

Askeran

beni

değildi. böyle

böyle

Fakat

bir

geçidinin

bir

ruh

savaş

ne

hareketin

E r m e n i l e r . tarafın­

çöküntüsü de

olsa

rüzgârları

içinde

bir

içinde

bul¬

hareketti. savrulmaya

muhtaçtım... Harpte, tün

eğreti

içimizdeki örtülerini

çağımızın

incelmiş

larından

kurtarır.

türür.

Bazı

onu

geçidi

kuzey

Karabağ'm (1)

ölümünden yesi

ile

o

olarak

zaman

nedense

gerek

anılırdı.

Türk

bu

Sulhu

Ama t a r i h t e

güneyde k u r d u ğ u ve

sıhhatine

ortasından

ayıran kalır bir

Kür ve

aralık

olan

4

gö¬

Turan

O

edebiyatında,

olmayan bu

geniş

geçen

vadisinde, karışık

44

dağ

milyon

ve

büyük

düşünüyorum.

n e d e n s e b i r b i r l i k gibi

sayamazdım.

kaba

imparatorluğun

mirasçı

eşi

bizi şart¬

tedavidir.

ikiye

devrini

bü¬

Savaş

kayıtlarından,

Azerbaycan'ın

yayılan

mirasçıları,

şuurumuzun çıkar.

insanın

bir

olarak

saltanata

her

ilkel

Karabağ

sahaya

ruhu, plana

soysuzlaşmış

hatt a

(1167-1227)

Moğol

da b a n a ,

hâkim

defa

bölgede,

güney

bir

sonra

meşhur

rek kurucusu, miz

bu

kapısıdır.

karelik

çok

bu,

ve

Cengiz'in

lometre

ceddimizin

İçimizdeki

hallerde

Askeran ve

ve

ilk

sıyırarak

devletin devir bizim

ki¬

Gengiz'in hikâ¬

ki,

ge¬

cedleri-

imparatorluk,

g ö r ü n m e z d i ve

Moğolu,


SUYU

172

yığınları lir.

teşkil

Eski

eder.

İranlılar

önlemek

için

mişlerdir.

Akdam

başşehri

olan

yuvası

Şuşa

Karabağ

sına

o

şimdiye daha

Kale

Dağlık

Karabağ

kapıları

dağların

giri¬

akınları

duvarları

bahçeler

kadar

hiç

rülüp

çek¬

içinde

kay¬

vilâyetinin

geçilerek

üstünde

savaş

çok

dağılışı,

ve

bir

bo¬

kartal

ler

halkı

ilk

defa

için

yapıldı.

şeyler

bir

İdareye

lediyenin;

ve

teşkil

silâh

sürülen

ve

düşü¬

olmamıştı.

ve

bir

defasında

bırakmıştı.

şehir

toplandılar. Bir

gönüllü

yollarda

bazı

bu

köy¬ şimdi

kaydı

komi¬

bakılması,

muallimler aileleri

ve

Halk,

Belediyede

gönüllülerinin

Ama

meseleydi. ardından

edildi.

oymaktan

şehir

de ka¬

Azerbaycan toprakların¬

hemen

gönüllülerin

Nuha

için

pusuya

çarpışma

bir

olunuyordu.

komite bizim

köy

çok

avlusunda

gün

halk

şimdiye

buraya

çekilişi

trenin

az

Sonra

halkın

bir

gö¬

köylerinde

Birçokları

harp,

bir

haberi

ancak

beslen¬

toplantılar alındı.

için

Be¬

yapacağı

kararlaştırıldı.

Birkaç

gün

içinde

larının

sarayı

yordu.

İmamlar,

geçirdikleri daydılar.

davet

Gidecek

de

askerî

mescidin

ve

vaktiyle

önemli

gelişinin

kesildiği

Karabağ'a

idi.

Murad'm

kullanılması

savaşa

kuruldu.

Zaten

eline

büyük bir

Şiî

olarak

haberinin

Fa¬ ova¬

geçidinin

ordusunun

bir

yaşarlar.

Azerbaycan

silâhlanmamıştı.

halkın

toplu

Askeran

beri

ve

şehirde

ise

Hacı

Rus

gelen

yağmalanışı,

silâhların

bu

için

olarak

yoktu.

Buralarda,

arkadaşı

Gürcistan'dan

asker

uzaktı.

şeydi.

karışık vadisine

Askeran

Karabağ,

öldürüldüğünden

Çarlığın

Kür

Halbuki

bir

Nuha'ya

ŞamiPin

ise

şehirde

Sünnî,

görmediği

Şeyh

Ermeniler

bakabilir.

gidilebilirdi.

Karabağ,

mesi

gelecek

bağlar,

Askeran

Burası,

elinde

bizim

ziyade

tesi

ise,

Türklerle

kimin

zaman,

nüllülerle

da

kaleye

geçidinden

taraftan

yapmışlardır. evleri

yayılır.

varılır.

yukarıdan

geldiği

dar

kapılar

Askeran

iki

gibidir...

Karabağ'da kat

her

ardında,

kasabası

yükselinerek

ADAM

dağlıklara

geçide,

burçlar,

bolmuş

yuna

Bu

bu

Geçidin

ARAYAN

dört

önünde,

yüz

Ahundlar,

sancaklar,

gönüllü,

yola

çıkmak şehir

kılıçlar,

ve

eski için köy

kaledeki saf

Şeki

bağlamış

ihtiyarları,

tabancalarla

kafilenin

han¬ duru¬

ellerine basın¬


SUYU

Gönüllüleri liğe

kumanda,

dan

inanılır

şehir

ları,

bir

En

önde

pencereler,

leri,

bağıran,

çoluk

nin,

tünde peşine

Heyecan tekbirler,

yola

Temiz,

memek

O

ve

söylemem asmış

onun,

Biz

ilk

bu

üzer¬

ihtiyar,

kendi

bu

halk, o

evi¬ şimdi

parça

genç

bir

üs¬

atlının

yadırganmıyordu.

hal

aldı.

Şehrin ve

katılmak

atılan

ve

Bi¬

etrafına

sevinç,

hem

hatta

son

beraber yaşlı

an¬

çocuklarım

sanki sevgi

dayanamadım.

başında

sesleri

onlarla

ihtiyarlar,

atımın

de

aşağı

silâh

mektepteki

oldu.

kenetlendiler. yaşlarıyle

yıka¬

Gözyaşlarımı

göster¬

olmadı... kurbanlar yaşlıları,

kesildi.

fakat

Son

imamları,

bırakmak

Hele,

bırakılmamak

hareket

Gönüllüler mıştı.

yaşlı,

genç

ve

için,

saran,

hem

başına

geldi.

çok

geride

Nihayet

çok

halkın lâzım

içine

ama

çıkılmca

kafiledeki

ayırmak

ben

bilen

ağlayışlar

sıralarına

çok

yüzleri

zaman

Şehirden

bir

bunlar,

istiyordum

Burada

kılıç

en

ki

masum

nıyordu.

yaygın

sıraların

kenar¬

damların

coşuyorlardı.

haykırışlar,

Beni

geldi

Ve

Yolların

dolmuştu.

parçasının

kurtarılması

seh¬

inmeye

vatanını,

ibaret

bir

çıkıyordu.

Gönüllü

bu

kaleden,

erkek,

hatta

edildi.

doğru

ağaçların,

kalabalıkla

sınırlarından

övünüyor,

buldu.

an

bir

uzak

Kafile

yürüyorlardı.

görmeyen,

önce

hediye

ovaya

kadın,

Bir¬

araların¬

geçmeden

tabancası

yavaş

alkışlayan,

için

harekete

duvarların,

kişilik

sürecektim.

işleri

geçtim.

yavaş

alanlar

harp

gittikçe

vardı.

Bir

tekbir

dualar,

için

neler

önüne

geçerek

kardeşlerinin

takılarak

gitmek

ettim.

vatanının

bununla

haddini

kabul

köyünün

olarak yaşayan

lâkis,

mavzer

balkonlar,

kadar

kendi defa

Kafile

bir

binlerce

güne

iaşe

seçtirdik. ve

173

Savaşa

ve

at

ağlaşan,

çocuk

O

edecektim.

Kafilenin

yollarını

ADAM

Levazım

emaneten

bindim.

ana

başladı.

ilk

bana

ancak

Ata erin

idare

edecektim.

insanlar

adına

Bunları

ben

ARAYAN

için

boynuna heybetli için

dualar

ahundları uğraşmam,

boydan

bir

köy

yalvarışlarını

yapıldı. kafileden

çok

sözler

boya

uzun

bir

imamı

vardı

ki,

hâlâ

hatırlarım.

edebildik... Askeran

surlarına

çarpışmaya

vardıkları

Hankendi

zaman

önlerinde

burası

katıldık.

açıl¬ Genç


174

SUYU

ve

tecrübesiz

leri

her Bizim

rağmen,

ileriye

atılıyorlardı.

tarafımızda

ilk

ise

ilk

acemiliklerine zorluk

Yalnız

dı.

Daha

ilk

du.

H e r k e s birbirinin p e ş i n e ikinci

savaş

aralıklar

askerî

gören

hareketini avcı

sivil

bir

toplu­

yürütmek

nizamında

kayboluyor,

kabil

tutmaktay­

saflar

takılarak geriye

müfreze­

toplanıyor­

doğru

s a r k a n uzun

geliyordu.

zorluk

evvelce

oldu.

Gönüllülerden

bütün

komşuları,

koşuyorlardı.

defa

gönüllüleri

sıçrayışta

meydana

Azerbaycan

rağmen

oluyordu.

kollar

ADAM

olmalarına

tarafta

luğun,

ARAYAN

akla

birisi

köylüleri,

Onu

hep

gelmeyen

bir

yaralandığı, yakınları,

birden

alıp

vaziyet

yahut

yüzünden

öldüğü

hemşerileri götürmeyi

zaman,

onun vazife

başına biliyor—

lardı. Ama

çetinliği,

bombası si,

harbin

bombaya

evvelce

hiç

alışmamış

olanları

bomba

Resmî kıtalarla gönüllü

sesi

on

buldu.

gönüllüler, rinde, man,

bu

Bu

camiyi

vakit g e c e Ondan

dileriyle

sonra,

bu

kafile

lar,

Nuha

dualar,

laşarak

bilhassa

mezarın,

coşkun

şehitlerimizi harp

ise

girildi.

aynı

bu

kalabalığa

için

yola

Şuşa

vatanın

sürdü. övmek

kalelilerin,

gömmüşsek,

meydanları

teklifi

ken ne—

iki gün son—

Nuha'da eğer

za—

ağlıyorlardı.

yaptıkları

Mahalleleri ve

ço—

minbe—

söylediğim

i ş l e r i m vardı, çıktı.

son

askerler,

mescidinin

D i n l e y e n l e r ise evde

Bi—

gönül—

avlusunda

Bütün

büyük

kalmam

günlerce

meydanlarda

kardeşi,

kale

geçmişti.

kalede

kaleye

mescit

yoktu.

Nuha'da başlamış

asıl

El se—

-

sokaklarda,

birbirinin

lerini ş e h a d e t m e y d a n l a r ı n d a lâyık

onun

gönüllüler

Şuşa

vermişti.

Şiîlik

istikametinde

mevlitler

Bizim

vakit

misafir k a l d ı ğ ı m ı z

beraber

yarattı.

Fakat

h e y e c a n l a ' karşılandılar.

Heyecan

Şuşa

dolduran yarısını

zaketle reddettim. ra

herkes sözleri

geç

şehit

Sünnîlik,

siviller,

cuklarıydılar.

beş

basıyorlardı.

Artık

bombalar

silâhıdır.

yıldırır.

burada

kurtulanlar

bağırlarına

haddini

günü

gönüllüler

kıtası

ilk

bir

duymamışlardı.

üçüncü

Muhasaradan lüleri

attığı

rahatsız

Muharebenin zim

düşmanın

oldukça

karşılama— köyleri

onların

do—

cenaze—

şehit için en güzel ve

olduğunu

anlatmak

beni


SUYU

günlerce şey

meşgul

gibi

raklara

Eğer dunda

dediğim

Dinledikleri

Gerçekten

her

şehide

şehit

de

zaman,

herkes

daha

önce

duyulan

susarken,

bu

175

sözler

onlara

şehitlerimizi,

Rüzgârları

kara, sanki

esen

ağır

mezar

bunu

Nuha'ya sinsi

Kafkasların

sınırlarında,

bir

mezarlarından,

Fakat,

üstünde

ADAM

yeni

öldükleri

bir top­

gömmüştük.

dan

etti.

geliyordu.

ARAYAN

bir

daha ve

ve

Türk

yer

yur­

kalmaz.

anlıyordu.

sükûnet

havada, vardı.

Hazar

muammalı

şimdiden esrarlı

istersek.

atacak

dönerken

ötesinde, kızıl

ayırmak adım

gelen

bulutlar:

büyük

kıyılarında bulutlar ve

fırtınalar­

Karabağ'da

bütün

Bolşevizm...

ve

silâhlar Dağıstan

toplanıyordu. memleketin


Ejderhan

Balıkçım

12


8

Kaç kas

gündür

dağları

rından

biridir.

kadar

çok

sallara ve

göre

ler,

na

daima

çağlar

çağların

Selçuk,

erdi.

lırdı. bu

lar

O

yaşayan

bu

doğru

kapıları yordu.

hızla

gene

Karabağ'dan kararmış

il) kütenler girdi.

Nuha'ya

Kuzey O

zaman

bunlardı.

Kur'anda

da

burasıydı.

İran,

Roma,

sınırları

İskit­ Bizans,

burada

dünyanın

so¬

sonu

sayı¬

şeddi

çektiler.

Araplar

kapısı

dediler.

Bu

adı

ka¬

verildi.

Bun¬

(1). gene

kaynaşıp

ihtilâl,

gene,

gene

bir

Derbent

duruyordu.

Derbent

Yecüc-Mecücler

Bozkırlarda

gü¬

kapıları¬

açılsın şeyler

sarsıldığı

diye,

kaynaşı¬

zaman

ise

orada

da

gebedir.

bulmuştum.

lerindaydi.

bir

ve

kabileleriy-

yeri

ötesi

Çin

ötesi,

sarsılmıştı.

o Ma­

yaşarlar

güneye öncesi

Yecüc-Mecüc

kızıl

kayıyordu.

şeylere

geçit

sayıldılar

duvarların

zorluyorlardı...

bir

Tarih

kapıların

dışında

ardında

kuzeyden

geçtiler.

bir

yani

adını

zorlarlardı.

geçidin

taştan'

Kaf¬

noktala¬

burasıdır.

duvarların

geçtiler.

bu

patlayan

Derbent

dünya,

kapısı

bu

kavimlere

tarifesinin

günlerde

masallarda işte

buradan

buraya

ovalarında

dinlediğim

kavimler;

için

deniziyle kilit

nm

dalgalarının

«Bâb-ül-ebvâb»

insan

Hazer

dünyanın

imparatorluklarının

milletler

ardında

Kuzey na

Medler

İranlılar

pının

istilâ

eski

kapıları

buradan

Osmanlı

Bu

geçide

bu

boyunca

hep

Gimeriler,

Arap

«Kafdağı»

Yecüc-Mecücler,

kuzeye

tarihî

Derbent,

ve

Çocukluğumda

diye

Bütün neyden

tarihin

duyduğum

açılsın

le,

Derbent'teyim.

arasında

döndüğüm

Herkesin

geçitlerinin buralarda Arap bu

kilidi Yueçi

dilinde

kelime

gözü ise,

havayı

Dağıstan'ın

Türkleri

Yu-e-çi

böyle

zaman,

Azerbaycan'ın

yaşıyordu.

ismi

zikredilir.

kuzey

geçit-

Derbent

ka¬

Arapları

ür¬

Yecüc-Mecüc

şekline


SUYU

180

pılarındadır.

Bu

şalacak

hiç

ben

selleri

de

oraya

kapılar bir

gizli

tımın ki

bir

her

bir

olduğunu

giler,

A

insan

varlar,

satmaya

hulâsa

lar

saray

ama,

Rus

bin

kader

biri

o

bo¬

günlerde

Tolstoy

bir

eşya

eşya,

birbirlerine

ne

inenler

ka¬ haya¬

Kısmetim

kısmet,

belki selin

o

hiç,

önünden

getireceğini, yazmışsa

san¬

bir

hatta

ne

olacaktı.

Kazaklar,

Lez-

bir

akından

artakalan

bir

de

hançerli,

kamalı,

si¬

yağ,

peynir

tulumlarım

elbisecilerin,

eskicilerin

omuz¬

kaputlarından,

Kabartay,

Çerkeş

gömleklere,

imam,

sarkıyordu.

yahut

Kendimi

Kurmaklar,'

başka

Seyyar

tipi

çeşit

derinliklerinde

Gelecek

ne

Hepsi

köylerinden

generallerinin

kakmalı

selin

Kalmuklar, her

Bu

olurdu.

Bu

kaynaşıyordu.

Dağ

mantolarına,

müş

bir

çalışıyorlardı.

larında

güneye

tam

hissediyordum.

görünecekti.

pazarında

kalabalığı

kadar

belki

bilmiyordum

lâhlıydılar.

oradan İşte

canlanıyordu.

noktasında

kaçmayacaktım.

Derbent

mı,

hafızamın

gene

ardından

zindan,

halde

açıldı

durduramaz.

masalların,

içimde

dönüm

kapının

belki

defa

ADAM

yöneldim.

tesirleri

yeni

bu

bir

kuvvet

Çocukluğumdaki lan

ARAYAN

lahana

karışmıştılar.

papaz

Çizmeciler,

salumurası

Herkes

cüppelerine

halıcılar,

veya

kebap

konuşuyor,

gü¬

satan¬

herkes

bağı¬

rıyordu. Hükümet kisiz

birtakım

nüfuzu

dılar.

artık

onun

varlığı,

ibaretti.

namına sona

fetlerinde

bu

bana

geçici,

Bunların

hareket

ermişti.

idiler.

eden

yet¬

hiç

yerli

Derbent,

tıklardı.

yüz

yıl

önce

Hareketleri

her

halde

geçerken

peşine

buralarda

yüzleri

bitiren

bir ser¬

yeni

donuk,

atlılar

köylerine

insanları

kapatırcasma

Avarlar, Şu

işlerini

üstünde

devrimizin

Moğollar

geçitten

kalmışlardı. beş

şehirde eğerleri

yüzlerini

bastıran

Sobutay

bin

Çerkeş

Bunlar Tüyleri

larına

de

da

komitelerden kendi

yaklaşınca,

yüksek

du.

Yahut

efen¬

bekliyordu...

Akşam ları,

gibi,

kuvveti

dilerini

yoktu.

mahallî

olmadığı

gerdelerin

arta

artık

değiller

kocaman Cengiz

yıl

gibi

Hanın

burada

ne

ağır,

ne

kıya¬

akınlardan

atlılar,

akınlarından

baş¬

kumandanı

önceki

hareketsiz

sözleri

geliyor¬

dedelerinin

Atilla'nın kadar

at¬

başla¬

papaklarını

taktığı bin

zayıf

dönmeye

belki kalan

kadar

de ar¬

kısaydı.


SUYU

5u

sarığını

~esinin vırcık

uzun

sakallı bir

:in

belki

yıl,

mazdı. ren

Belki

kas

etrafta

Hacı

du.

Ben

lara,

Kafkas

mal

Nuha'da,

gece

çok

dağlardaki ince

kendi yetin

belli

kalelere,

köşemde

hasretiydi

dağdan

ve

anlattıkları

Kaf­

mücahitler.

Şeyh

ineceklerdi.

Terek

hançere,

kılıç"

ruhunu

bu

kitaplar

dünya

onun

sık

hürriyet

okunur¬

dinlerken,

hasret,

kadar

Dağ¬

silâhlarına

şiirlerinden Bu

ede¬

severdim.

Kafkaslının,

olurdum.

ya¬

zabitler:

canlanıyordu. sık

tasvirlerini

kılıca

eden

içimde

düşmüş

gibi

dağlar

bir ola¬ ge¬

şövalye

hasretini

bu

de

her

düello

tabiat

esir

ağlar

hiç

sindirmiş

güzelleri,

toplantılarında

sevgilisine

kuytu

şu

maceralar

Lermontof'un,

belki

buradan

Tolstoy'un

hançer

Çerkeş

hikâyeler,

kı­ Taba-

Dünyada

İmamlar,

şimdi

savaşlarının

eden

bazı en

gibiydi:

baskınları,

buralara,

beri

cüp-

Araptı.

kadar

yıldan

ve saçlı,

bırakmıştı.

Puşkin'in,

kaçırılan

eski

bin

şey

sanki

bir

sürülmüşlerdi. bu

saran

kıvırcık

halde

göğsüne

on

bir

esiyor

Kazak

biyatına

belki

Murat,

savaşlar,

hulâsa

bin

asan

Filistin'den

evvel

L e r m o n t o f un,

Kazakları, pılan

yıl

her

181

üstüne

kılıç

ceddi

tortusunu,

kendinden

havası

Şamil,

bin

beş

buraya Sonra

ve

iki

bir

cemaatiydi.

insan

ADAM

kalpağının

eğri

imamının

Yahudi

tarihin

astragan

omuzdan

köy

saranlar

ver,

kara

üstüne

ARAYAN

hürri¬

engindi.

* Hazer'den biydi.

Herkes

cikmedi. rın

Nuha'ya bir

Daha

kapısı

Kaldığım salon

di.

birkaç

gün

evde işgal

Bahçenin Salonun

la

hol,

etrafı

önce bir

aynalarla

Bunun

iki

bu

şey

sarsılmış

beklenilen

Baku

şey

çöktü.

gi¬ ge¬

Kapıla¬

üzerine

doğru

1920). mektepten

yatak

küçük

duvarlarla

yerden

bir

odasından

Buraya

cephesini

her

Derbent

Dağıstan'dan

yüksek

duvarı,

ve

varmadan

nisan

ediyordum.

Ocağın

camlar,

süslüyordu.

bir

karşı

süslüydü;

renkli

Kızıllar, (27

yollarda

bekliyordu

Nuha'ya

aktılar

Nuha'da

bir

şeyler

ben

açıldı.

Azerbaycan'a

dönerken

tavana

göz

alıcı

şekillendirilmiş tarafındaki

bir

eve başka

taşınmıştım. uzun.

bahçeden

geniş girilir¬

çevrilmişti. kadar alçı

uzanan

çeşitli

hücrelere,

bir

kabartmalar, İran ailenin

ocak¬ içi

motifleri nesilden


SUYU

182 nesle

geçen

çaları

günlerde

önce

ne ki

işlemelerinin,

bu

kadar

zayıf b i r

sermişlerdi.

ihtimal

Bu

kadar

başıboş

Kafkas Avar,

vardı

bir

(30

zorlaşmıştı.

Kızılordu

bu

tım.

makarışık dınlar,

lagar

tümen,

yakmak

en

önde

ziyade

bir

meselâ

şu

bir

Hun,

Zaten

gelen¬

bütün

kalıntıları

kızıl

bayraklar

geleceğini

ara¬

sanmış¬

koşulduğu

derme

çat¬

makineli

tüfekler

kar¬

çadırlar,

arasında

bindirilmişti.

gelenlerin

rini

yapacakları her

genç,

Atlılarla

subaya,

ihtiyar

ka¬

yayalar

yahut

kar¬

kumandana

insanları halde

Bir

Ateşler

ve

yakıldı.

yerli

aramak

ki,

Bunlar

alınamadı. Bir

kısmı

önündeki Kazanlar,

parkın tence¬

ellerinde

bal¬

deviriyorlardı. ihtilâl

emir için

etti.

karıştı.

birtakımları

arasında,

okunması

kalenin

ağaçlarını

hazırlanmış

kürsü

da

Bunların

teşkilâtının

sökün. günlerce

büsbütün

çoğu

parkın

kalabalığı

arkaları

önünde

yerleştiler.

için

döküntüler ve

daha

başladı.

nutukların

koymuşlardı.

alınınca

kalenin

parti

leri,

Bu

tipleri,

beygirlerin

gibiydi

kışlada,

arasında

Ceplerinde

parktan

birini;

süvarilerinin

Ortalıkta

arkası

yürüyorlar

Şehirdeki

bir

görülmüyordu.

kaynamaya

talarla,

boyunca,

andırıyordu.

Bunların

yaralılar

içindeki

ağaçları

bel¬

salona

yumuşak

hareketinden tarih

bütün

kazak

yükler,

kimse

Gelen

bu

karşısındaki

kollardan

yayılışını

üstüne

Kalabalığın

kalenin

ordu

düşünürken,

yürüyorlardı.

sürünerek

odasında üste

sanki

kalenin

akan

birtakım

hastalar,

benzer

üst

iki

komşular,

1920).

doldurulmuştu.

makarışık

muallimin

Bütün

kavimlerin

çekmiş

arabaların

zengin

üstünde,

bir

güneye

istilâyı

Halbuki

Bu

ürken

bir

girişini,

selinin

bu

kılıçlarını

vardı.

boh¬

yürüyebiliyordum.

akınıydı.

Moğol

nisan

Ben sında

şehre

sel

saflarında

reler

sırmalı

halılarını

halılar

güçlükle

seyrettim. bir

da

kıymetli

kat

gibi

geçitlerinden

lerin

ma

elbiselerinin

Bundan

olsa

en

kat

Kızılordunun

bir

gelin

dolaşmak

girmişti.

ümidiyle,

kumsaldaymışım

sonuna

salonda

Nuha'ya

kurtulur

göç,

eski

ADAM

yerleştirilmişti.

O gün

ARAYAN

komitesinin

alacakları, sağ

karşılama,

sola tören

için,

kalenin

önüne

onu

kuranlar

daha

üye¬

tebrikle¬

koşuyorlardı. nutukları bir

de

da kür¬

aradıklarını


SUYU

bulamadan, mak,

birkaç

çorbalarını,

AKAYAN

Kazak,

ADAM

kazanlarla

kaynatmak

için

183

tencerelerin

onu,

bir

iki

altında

yak¬

içinde

par¬

dakika

çaladılar...

Büyük .-niş

olan

hem

de

ti.

şöminesinin salona salon

O'nu

nişan

liği

yoktu.

Bir

Rus

yapmıştı.

kızıyle

bir

süslen-

hem

Bu,

bir

hol,

işaret¬

Güney

İran'dan

Nişanlısıyle

aralarında

dairelerin

yaşıyordu.

Bu

vaktİ3*le

ailenin

birinde

kılmıştı.

kanunlarını

buralara

kızıydı.

Bahtsız

hiç

bir

duygu

küçük

bir

memurdu.

nişanlanmayı

zorunlu

menfaat

bir

bazı

Fakat

her

zaman

Ay

demek

aile

bir¬

bağıntı¬

gönül

kanunla¬

olduğu

gibi

bu

yenmişti. Sitâre

olurdu.

yaz,

kapısı,

bırakılmıştı.

İyi

kayguları ve

da Ona

ru

motifleriyle

bahçe

mensuptu.

Nişanlısı,

hesap

defa

Acem

He m

aralık

kızdı.

cemaate

miras

rı,

hafifçe

sevdiğim

bir

bir

ları,

kapışı

renkli

girilirdi.

bekliyordum...

Sitâre, göçmüş

etrafı

holden

(Yıldız)

Ay

güzel

gibi

değildi.

renkli

yüzü,

masallarda

demektense,

bir

yüzü

Fakat, siyah

anlatılan

iri

vardı.

Belki

siyah,

dalgalı

gözleri,

sultanlardan

daha

selvi

kıvırcık

yumuşak biri,

belki

narin,

saçları,

kıvrak

hakikî

doğ¬

endam¬

bir

be¬

vücuduyle, Şark

güze¬

liydi. İpek

çadrasım

basından

ları,

beyaz

ipek

bluzunun

:1e,

süsleri

pırıl

pırıl

derlere ğim

yaslandığı

peri

li!

de

ezelden

aşkın

nasibim

gibi

bir

badesini

için

Sitâre'yi tapılarını

sultandı.

talihimin

çiçekli lâcivert

büyük

ocağın

çocukluğumdaki

kızı

birbirimize

masallardaki bize,

bir

giren,

da,

harelenen

zaman,

padişahının

Sitâre larıma

atıp

üstündeki

ile

karşılaşmış

Gönlümün

aradığı

dilber

nasibolmak derviş,

sunmuştu.

şal¬ sakosu

yanındaki

min¬

dinledi¬

olurdum.

sultanı... halde

Yıllarca

rüya¬

buydu.

Bel¬

yaratılmıştık.

biz

Dağları,

ipek

masallarda gibi

her

için

daha

mavi

kadifeden

birbirimizi denizleri

Belki

de

bilmeden

belki

de

bu

aşmıştım?.. beklediğim

açık

günler

bırakırdım.

O

bahçe

kapısıyle

gelince,

bahçe

hol

ve

kapısını

salon yavaşça


SUYU

184 kapatırdı. hışırtı lon

Sonra

duyulurdu.

kapısından

korku,

yarı

yanardı. man,

yor

heyecanla

günlerde bunu

Bizi

bağlılığını

O

vakit

tosu

ile

deri

Anlaşılan,

bahçe

Salonun

kapısını

Sonra

larla

masaya

kalın

bir

salon

hiç

hol

ilerledi.

Eski

açık

sarkan

an

içeri

bir

belki

girebi¬

ağır,

fırlama¬ kasketli,

asker

de

görünce

pal¬

subayıydı.

eve

girmişti.

arkasına

kadar

tereddütsüz

adım¬

ceketinin iri

meşin

ve bu

meşin

ayağıyle

deri

sayan gelişen

yerimden

eski

eri,

Beline

bili¬

ihtimaller

mal

Gelen,

etmeden

za¬

şehir

dışında

atılmış

kalçmlı

sıkılmıştı.

boyundan

açıldı.

kapısını

dikkat

bir

Beri

Kızılordu

şeye

kadar

Tabancanın

bir

alev

kalırdı...

fena

Her

oldu.

alev

buluyordu...

çatmıştı.

kapısı

keçe

kemerle

güzel

tıkırtı

kaba

bir

bunu

omuzlarına

giren ve

kadını geleneğin

yarı

sarıldığı

bütün

kimse

bir

saat

bir

ceketli,

kapıdan

itti.

ve

gelebileceği

kalmadan,

yıpranmış

herkes,

anlayan

yüzü

öyle

hemen

sa¬

gözleri

boynuma

hiç

bir

onun

anlarda

dakikalarca

sevgiye

tanıyan

holde

için

sevgimizi

andıran

koşmamla,

Bu

Pembe-beyaz

ve

Bu

esintisini

kapısına

düşmemek

görüyor

sırada

rüzgâr

olurdu.

dayar

göre

Sitâre'nin

ya

salon

Sitâre'yle

ölçülerine

bir

bir

anlıyordu.

karıştırmazdı.

ADAM

küçülürdü.

göğsüme

ve

lirdi.

Benim

görünmesi

O

gönül

hafif

Heyecanından

başını

mal

holden

ARAYAN

bir

üstünden,

tabanca

kordonu

beli

asılmıştı.

dizlerine

kadar

iniyordu. Gençti. Sert

Yıpranmış ral,

bir

kiç

saçlarının

larından Yavaş

lerim

bir

çelenkle

adımlarla alaycı

yeni

ve açık,

yan

güzeldi. beli

yatırmıştı.

yuvarlağının

etrafı

buğday

bakımsızdı.

bir

hali

Kazaklar

Madalyonun

Dünya

Yüzü

güvenen

resimlerdeki

vardı.

gibi,

kum¬

Kasketinin

önü¬

ortasında ortasına

başaklarıyle

dünya orak-çe-.

"meşe

dal¬

çevrilmişti...

masaya

bir

kirliydi.

kendine

üzerine

Yuvarlağın

fakat

Yakası

karışıktı, ve

iliştirilmişti.

görünüyordu.

işlenmişti.

yen,

asi

kasketini,

madalyon

yuvarlağı

'saçları

ziyade

meşin

karışık

ne

dı.

Fakat

olmaktan

yaklaştı.

bakışla

beni

Dağıstan kemerli

Sonra

baştan

yünlüsünden

neftî

bir

hiç

acele

ayağa-süzdü.

avcı

bir

etme¬ Çizme¬

kilotum

ceketi

var¬

giymiştim.


SUYU

Bunun

açık

lenmiş

beyaz

Sitâre rabağ'a

zen

yakasından, bir

bu

başıma

kıvırcık

ceketimin onların

göğüs

içinde

Hulâsa, bir

tarafa

tu.

Galiba

Sonra

çok

severdi.

kıyafetle

şeyler

bunun yavaş

kirli,

da

iş¬

ilk

defa,

ana

ben

Ka-

caddesinde

söylerdi.

Hatta

boynuma

kapaklarıyle

at ba¬

sarılır,

oynar

ve

arardı. ile,

yaşlarımız

olacaktı

adımlarla

eski

motifleriyle

oturtarak

kıyafetlerimiz

için

Beni şehrin

düğmeleri,

yabancı

bırakılırsa

Kazak

gördüğünü

kalpağımı

bir

- 185-

görünüyordu.

başında,

ceplerinin

Kızıl

gene

zundaki

bu

kısmı

gömleği

gönüllülerin

ilerlerken

ADAM

boyun

Kafkas

kıyafetimi

giden

üstünde

ARAYAN

asker

arasındaki

arasında

ki,

bir

kıyafetimi

salonun

uzun

köşesine

kaputunu

köşeye,

yakınlık

benzerlik uzun

yok¬ süzdü.

yöneldi.

Omu-

halıların

üstüne

attı: —

Ben

de

burada

kalacağım!

dedi.

Masanın çıkardı. ka

başına

Piposunu

tütününün

dı.

Sonra —

oturdu.

sert

tütün

Ateşledi.

kokusu

kesesini

İstemem,

Cebinden

doldurdu.

ben

salonun

bana

tütün

kirli

Pipoda

bir

havasına

doğru

tütün

yanan

adi

kesesi mahor-

yayılmaya

başla¬

itti.

içmem,

dedim: —

Sizin

Her

yalnız

yeriniz yer

Ben

Cevap

bir

muallimim.

vermedi.

kapadım,

du.

Fakat

kapıların

ğımı

anlar,

sessizce

şısına Kafkas

daha

bir Subay

sordu.

o

kapalı

çok

insanlar

sırada

Sonra

haritaydı. mısınız?

Bu

bir Bu,

sefer

tahsis

Sokak

gelebileceği

olduğunu

masanın

meşguldü.

bana

kalktım.

dönerdi.

O,

haritasıyle

Burası

Yavaşça

Sitâre'nin

oturdum.

güzel —

diye

mu?

Burada

yatabilir.

Sen

mısın?

ça

yok

bizim.

görünce,

daha

sakin,

tarafında harp

bana

hol

içimi

da

kapıları¬ kurcalıyor¬

yalnız

olmadı¬

yabancının

gördüğü

içinde

biraz

edilmiştir... ve

Türkçe

kar¬ bir

basılmış,

olduk¬

şüphe

baktı::

ile


SUYU

186

Harp

Ben

içinde tümen

Demek ilk

defa

düğüm

hem

bir

Pis mu,

rını

kokulu

mektep

deydi

ve

gene

getirmişti.

Hendese

rafyadaki

haritaları,

beş

gün

on

kelimelik

kitaplanmı tık.

Bizim

bir

zimle

ve

onlarla ya

gün,

temaslarımız

Rus

yarı

bir

işçi.

Kafkas

Bizim

yasakladı.

Ermenisi

cephe

O

sohbetlerimiz

ayırmadığı davaları, kimya

Belki eski

bize bir

Rus

as­ ki­ coğ­

formül­ verdiği ben

de

başlayacak­

zaman, devam

komiteleri,

vakit

oldu.

bitirmeden

müzakeresine

kendi

henüz

mektebin-

neredeyse

bir

sanki

gibi

mekteplerin

böyle

he­

müşte­

tanesiyle

hatta

kalmasaydı,

uzunca

subayla­

birçok

kitabındaki

zeminliklerde

askerlerinin

konuşmalarını

Rus

cep­

Onların,

benim

konuşmamız,

dost

bana

muallim

yanından

derslerimizin

bizim

da bir

resimlerini,

Eğer

Fransızcamıza

açacak

barakalarında, kat

fizyoloji

tanıdım.

o

bir

imtihanlarını

taşıdığı,

bir

derhal

henüz

de

savuran,

genç

Hele

gibi

gör­

tipine

insan,

Aramızda

zaman benim

gibi

etrafa

genç

benzemiyordu.

Çantasında

taplarını

lerini

da

Bolşevik

karşılaştığım

O

O

benim

bu

vardı.

Ben

İlk

bakıyordum.

dumanlarını

bilgiler

gibiydik:

alınmıştı.

gördüğüm

onlara

Bolşevikti...

karşılaştım.

çalışarak

yedeksubaydı.

müşterek

yaşlarmdaydı.

kere

ilk

mısınız?

bir

böyle

anlaşılmayan

bu,

gibi

arkadaşı

yirmi'

gibi,

günlerinde

Fakat

de

işte

anlamaya

olduğu

bizim

taraflar,

hem

yakından

mahorkasınm

mütareke

hepsi

rek

komiseriyim...

Kızılordu,

kafilesi

hatırlattı.

men

Çeka'sımn

fakat

düşman

hedeki

Kızılordu'dan

bir

Kızılordu

ADAM

subaydım.

Bolşevikle

anlamayarak,

ARAYAN

ya

onların

etmişti.

Fa­

subayların

bi­

bunu

bildiren

köylüydü. subaylarıyle

iri

Belki

bir

işte

bit­

mişti. Tümen müşterek

Çeka'sımn hiç

bir

şeyler

duyuyorduk.

hirde

hepimizin

Bir — dedim.

şeyler Siz

de

Cevap

— Ben

şey

komiserine yoktu.

Çeka, hayatı

söylemiş harpte

Üstelik

bir

bu

gelince,

terör

elinde

aramızda

hakkında

teşkilâtıydı.

Çeka'nın

olmak

Çeka

onunla

Şimdi

korkunç bu

şe­

bulunuyordu.

için:

bulundunuz

mu?

verdi:

E'jderhan'da

balıkçıydım.

Sonra

askere

aldılar.

Al-


S U Y U

man

cephesine 3'aptık

şeyler

Güya muydu, remsi

dı.

sürdüler.

işte.

sırıtışıyle

devam

Çar'm

kızları

Az

sonra,

aklına

Kalktı,

çıktı

kıyafetli,

yordu, nuyordu.

yüzü,

sevimli

bir

bu

miş

basit

bunlar

Çar'm asılmış

Yüzü

yüzünde

Bir

övünüyor hem

kek¬

Çar'm

bir

galiba

resim¬

mana

Çareviç

oku¬

gözleriyle

taneydi.

boy

komiserinin

taşımı¬

(Veliahd)

çocuk

dört ve

Çar'm,

bezginlik

temiz

yanyana

Çeka

ailesinin

ve

Prens

kızları

daima

topla¬

görürdüm.

hiç

saçları,

kesesini kaldı.

ve

keder

küçük

taranmış

görünürlerdi.

Bun¬

sırasına

dizil¬

bahsettiği

kızlar

olacaktı.

Ejderhan,

Volga'nm

kıyıları

eskiden

fakat

kararlı

insanlar

bizim

Onlar

Stenka

da

kıymetli

bunun

şu

halıları

gibi

dılar? Bir

başka

şey

karşı

seferki

Ejderhan

yıkıcı

Yoksa,

yeni

kurtarıcı

mı,

şu

birer

şarkısında

şöminenin Ejderhan

değildiler?

Onlar

zamanında

ve

Bogaçef

arasından

süslü

sert.

eden

efsanesi çıkmıştır.

yanında

ve

balıkçısının

da da

on¬

her

halde

şimdiki

gibi,

karşıyadırlar. hiç

bir

Hunlar, balıkçısı

yoksa

iseler,

isyan

hatırlatan Volga»

yerdedir.

meczup,

Çarlara

yatan

Onların

savaş

setlerinden

binlerce bir

bir

yarı

Kazakları

üstünde

saraylar bu

«Volga!

kaputu,

kabaydılar.

delinen

zaman

Volga

sert,

Fakat

lenler,

eski

döküldüğü

mutaassıp,

Bir

bilinen

Razin,

belki,

steplerle

ve

verir.

Acem

benzerlerinden

Denizine

yarı

Kalenderoğlu'nu

Dünyaca

anlatılan

Hazer

beri,

tarihimizdeki

lardandı.

ler

tütün yerde

zaman,

arasında

Volga

nm

gibi,

bıraktığı

vardı.

çerçevesinde

olarak

yoksa

çocuğumsu,

duvarlara

hali

mahlûktu.

aile

hem

gelmiş

Paltosu,

bir

güzel

muydu,

o,

girdim. dizdik!..

değildi!..

şey

Çariçe'nin

Bunların

yuvarlak

lar,

bir

köylerde

cansızdı.

Parti'ye kurşuna

etti:

girdiğimiz

şehirlerde,

da

doğru

gene

güzel

gitti.

Ermenistan'a lerini er

Sonra

çıkınca

kızlarını

Söyledikleri

değildi.

187

A D A M

İhtilâl

Çar'm

sırıttı.

belli

A R A Y A N

sınır

kimi

Kafdağr-

Moğollar

sel

akıyorlardı.

söyledikleri

din

tanımıyordu.

Avarlar.

mübeşşiri kimden

gibi gibi

mi?

bir

gibi,

bin¬

Bu

kurtarıcı

Belli

ge¬ mıy¬

değildi.

kurtarıyorlardı?

Yahut


SUYU

188

da

getirdikleri

ve

buğday

mıştı?

öyle

duygular işim

da

diği

belliydi. ölmüştü.

gibi

yaşıyordu.

bu

eşyalar

şey

beni

geniş

şehriydi.

lar

sevdiğimin Fakat

değişen, ten Bu

gününden

re

Türk

ülkele­

birtakım

kaygılı

artık

düşünceler,

bu

beni

Bu

Bu

kadının

ne

sayı­

kadar

bu

yakın

bekle¬

kocası

biraz

da

endişeli - bir şehir,

Aşk,

merakla

yanında

daima

ne

hali

kadın,

çok­ sığıntı vardı.

bu

kız,

görünürlerdi.

gelecek

rüyalarımı

Mâblîsâ,

için

Her

belirsiz,,

burası

ki,

benim

ne

sanki

fakat

artık

ortada

kaderimdi. gelişinden

olacağını

ve

boştu.

hazineler

gibi

bir

Bu

şehrin

değildi. beraber

sefer

şeyler bizim

de

bir

Üç

beş

hem

Bu Za­

bulanmıştı. hakim

kimse

görünerek onlar,

geliyordu...

değişiyordu.

havası

sul­

güzelli­

kaderimizdi.

gerginlik

Hiç

şe­

sultan­

Gönlümün tabiatın

endişe,

emin

peri

bir

şehirler...

biriydi.

bilmiyordu.

onlarla

birtakım

azameti,

Belki

sonra

bir

Kafdağı'nm

pencerelerinde açılan

onlardan

tılsımlı

artan

diye

Dağların

bana

yarınından

gayretleri

Yâblîsâ

tılsımlarla

bulmuştum. sevgisi,

süsleyen

Saraylarının

hazineleri

yaltaklanmak etmek

ara¬ Azer¬

yapacak

Onu n

yalnızdı.

üzgün,

geçerdi.

gittikçe

ve

kemiren

akrabalarının

çocukluk

Kızılordu'nun

Kimse

Diğer

İçimde

gittim.

bağlıyordu.

belliydi belki

havaya,

yordu.

lere

için

olduğunu,

ümitler...

isimleri

burada

evine

zaman

Masallarda

Benim

ği,

her

gülümseyen,

tanını

cevaplarını

hissediyordum.

Buralarda

süzüyordum.

burası

hirlerinin

şeylerin

değildi.

içimi

annesi

Daima

etrafı

parlak

takıl­

(

Burada,

bana

Evet,

bir

kesilmişti.

akşam,

buraya

ve

suallerin

indi.

Salonda

Konuşurken

bu

dalı

niçin

düşünüyordum...

Sitâre'lerin

tan

defne

yuvarlağı

girdiğini

başlamışta.

üstüne

Gece,

şeylerin

diye

sorular içinde

ben

Azerbaycan

belirmeye

Şehrin

ki,

tamamen

kalmıştır?

kasketine

dünya

beklemediğim bir

dünkü

yolları

balıkçının bir

suallerdi

evvelden

artık

rinin

ADAM

değildir.

beklenmeyen

baycan

Şu

arasında

durumda

Ama,

sız

neydi?

başakları

Bunlar

verecek

ya

din

ARAYAN

olu¬

kendinden,

kişinin

gelen¬

vaziyeti

ida¬

halkın,

hem


SUYU

gelenlerin calayıp

dışında

duğumuz takım

bu

odanın

halde,

ve

kuvvetlerin

bu

Karışık

iliştirilmiş bakışları,

dizilmiş

yollara

şi,

şehre

bir

sıra Bü

eski

kafilelere

kolların

perişan

daima

fikrimi

olaylar

şeylerin,

onun

bu

ülkede,

mukadderat

gerekti.

Sanki

uzak

bir

sımlarla

her

birimize

Pencereden

başında

parkta

kaynaşan,

Kızılordu

sıçrayan,

askerlerinin,

geliyordu.

gördüm.

çapraz leri

Bir

sırada,

bir

fişeklikler

kaplamak mıştı.

Yüzü

kemikleri, —

gibi,

Moğol

karanlığın

Nereye

bir

silâhını yüzüydü.

içinde

gidiyorsun?

bir

kocaman

bir bir

yanlamasına

gibi

tıl¬

işliyordu...

Yalnız bu

gözleri, sırıtan

ka¬

ateşler oynayan

mandolin

gebeydi...

sanki

dökülüyordu.

sırtlan

elindeki

ve

geçip

postundan

bu¬ olsa

oyunları

çaprazlaşmış

de

dikildiğini,

Çekik

odada

gibiydi.

şeylere

yolları

önüme

Kara,

veri¬

manası

Uzaktan,

balalayka

köprüyü

yüzüne

bozkır¬ yol

kovalayan

bu

bir

akıbetler

Kazak

önümde

ve

sihirbaz,

yeni

Kafkas,

Koyun

patlayan

birbirini

edici

karartılmış

hayaletin

alnına,

işaretiyle

şehirde

tayin

yanıyordu.

bir

takmıştı.

istermiş bir

ara,

Durdum.

kulaklarına,

bu

geceler

dönerken,

görüyordum.

tiğini

bu

Sonra Çarı'nm

ediyordu.

«Hurra!» lan,

Evet,

Sitâre'lerden

sapacağım

şehir,

ateşler

dünya

Rus

Geçidi'nin

talihler,

bakılınca

önündeki

olsun,

Derbent

mağarada

yeni

gitmiyordu.

önündeydi.

hulâsa

ol¬

veriyordu.

ormanlardan,

işgal

için

hadise¬

sonra

hali,

bir¬

peyda

kasketindeki

bir

ol¬

araya ve

hissini

söylemiş

hepimiz

gibi

bo¬

yakın

artık

önünden

meşin

serilişi,

kadar

mesafeler

gözlerimin

kızlarının

dökülen

giren

olan

lunan

sesleri

içinde

kuvvetlerin

açıldığı

için

yerlere

bu

gözümün

hep

övünmek

o

bana,

aramızda

yüzü

karşısında

lardan

girdiği,

ayırdığı, gittikçe

ister

sırasına

silâhlar

lenin

yalnızlık

birbirimize

balıkçısının

alaycı

doğru,

boy

189

ve

duygular

mesafelerin

saçlarına

yuvarlağı,

de,

gelen

birbirimizden

Ejderhan

ister

yetkisizlik

içinde

içimden

yabancı bizi

duğu

kalarak,

ADAM

duruyorlardı...

Şimdi

lerin

ARAYAN

bir

sokağa

yolumu

ceketin papağan Bütün göğsüne çıkık dişleri

kes¬

üstüne tüy¬ sokağı daya¬ elmacık vardı:


SUYU

190

diye

uludu.

rafından önlerine

adam,

Onun, gibi

öncesinden

tarafından

milyonlarca

kara,

beri,

o

Kafkasların

tarafına

akıp

o

ta¬

giden,

her

Evet,

liyor

ve

muydum —

bu

sual

gittiğimi

ve

milyonlarca

akıncılardan

ve

sanki

derinliklerinden

yuvarlak

görünen

baktım. reye

bu

Kimsin? haykıran

rıtır

tarih

tarafına,

ADAM

çıkana:

— diye

Bu

bu

ARAYAN

korkunç,

hareketsiz

yerindeydi.

bir

gün

yerin

Nereye

yolumun

yüzüne

uzun

gidiyordum?

nerelere

biriydi.

Fakat

çıkacağını

sı¬ uzun ne¬

ben

bi¬

ki?..

Bilmiyorum

yoldaş,

dedim,

nereye

gittiğimi

bilmiyo­

rum...

Ejderhan bah

evden

duğunu

gördüm.

lanmıştı. leri

balıkçısının

çıkınca,

ilk

Bu

bir

«harp

küçük

başına

Altında,

ilânı»

kötü

bir

Bir

asılmış

elyazısıyle

«Burjuvaziye

Ejderhan

oldu.

beyannameler

beyannameler

Beyannamelerin

yazılmıştı.

işi

duvarlara

ilân-ı

balıkçısının

hazır¬

harp»

imzası

sa¬ ol¬

söz¬

bulunu¬

yordu... Sokaklar kilmişti. hal bir

ateşle

mıştı.

her

inmiş

sona

ev

lar,

belki

kistan

de

önünde

tıka

basa altın

sergilenmişti.

Eski

ve

hanlara,

ile

elden

Şehrin

çe¬ der¬

başına

geçmişti,

kervansaraylara, malları

dolmuştu.

En

işlemeler,

Bunların

içine

direnişin

yazılıydı.

tamamen

gümüş

kendi

bırakmıştı.

ticarethane eşya

şehir

hareketin,

içinde

yığın

taşıyorlardı. değerli

ihtilâl paha

taran¬

İran,

komitesi

biçilemez

yı¬ Ora¬ Tür¬

binası

parçalar,

vardı. Şeki

çıkarılmıştı

bilmiyordu.

Hanlarının ki,

her

son

bunların

Bazıları

bahsediyordu. Akşam

mefluç

şehir

dükkân,

halıları,

antikalar

onu

kamyonlar;

eşyası,

evine

kalabalığın, beyannamede

ve

ererken,

Arabalar,

ğın

Herkes

türlü

karşılanacağı

yıldırım Gün

lar

bomboştu.

Zaten

Zaten tarafta

da

ele

Nuha

varisinin

içinde geçen eski,

devriyeler

evinden

neler

hesapsız

zengin

öyle

olduğunu

bir

dolaşıyordu.

altın

sandık¬

sahibi

de

paralardan

şehirdi. Görünüşe

göre


SUYU

bu

sessiz

harp,

ARAYAN

Ejderhan

ADAM

balıkçısının

191

ilan

ettiği

gibi

sonuç¬

lanmıştı.

Malı kat

elinden

ara

muştu.

Bu,

telerinden

içine

kaçırırken

ettiği

gittim.

muştu.

olmadı.

bir

suçlu

eşyaları

alınanlardan

bir

bayan

sakladığı

yirmi

yakalanmıştı.

Fa¬

bulun¬

yerini

alıp

çok da

altınını,

öğret¬

haciz

bu

komi¬

öğretmenin

yapılacaktı.

gün,

daha

bir

Duruşma,

salonunda

başlayacağı

Sıraları

Herkes

mukavemet asılmacak

mektebin

Duruşmanın salona

bir

yakasına

öğretmendi.

ve

çıkının

şehirde

de

bayan

aranan

bir

hocalık

gene

bir

Evleri men,

alman

yerde,

duruşma hocalar

kapıda

saatine

ve

doğru

öğrenciler

nöbet

tutan

bu

doldur¬

Kazaklardan

biri: — diye

İhtilâl

'Mahkemesi,

bağırınca

İhtilâl lıkçısı

hep

birden

Mahkemesi

yürüyordu.

Heyeti

başında

yan

ne

dizlerini

dövüyordu.

her

Kirli,

tıraşlı

zalim

bir

kenarına

koydu.

Heyet di.

Savcı

bir

burjuva

narin,

genç

kürk

tik

çizmeler

bar

bir

cının

bir

giymişti.

güzellik bıraktığı

Açık

Bu

gizleniyordu. bu

etki,

bana,

Yirmi yirmi

ge¬ ge¬

çocuktu.

düzelmişti.

fakat

ilk

asıl,

kumral,

saba

ba¬

duygusuz,

Masanın

bir

vardı.

bir

çorapsızdı.

kaba

hoyrat

çıkardı.

üye

olması

Kasketi

Saçları

renkli,

Havanın

pahalı

Ejderhan

kordonları

asi,

komiser,

Aslında

Ayakları

günkü

genç,

asker

vardı.

vaktiyle

meşin

olmuştu.

alınca.

gerekti.

geçirmişti.

her

önde gibiydi.

Kasketini

iki

kızdı.

yüzü

sırtına,

o

yerinde,

yerini

olsa

En

zamanki

tıraş

olmuştu.

bir

kızı

bir

Gene

Yanında

kürsüde

güzel

rağmen

peyda

kalktık.

Tabancasının

bugün

yüzünün

yüz

kalkın'...

göründü.

her

yatıyordu.

nasılsa

ayağa

ayağa

Kıyafeti

ne

Yalnız

geliyor,

sözü

dağınık oldukça

lâzım Ama

kıyafeti

savcıya

yahut

hiç saçları,

sıcak

gelen kısa

ver¬

değilse mat.

olmasına

eski,

yarım

konçlu

las¬

ince

Ki¬

içinde,

dört

yaşında

kadardı.

bir

altınını

haciz

Sav¬

komite-


SUYU

192

sinden biraz

kaçırırken ümit,

Bayan desiz

bise

yüzü

vardı.

olan

cansız kız,

Bu

bayan

halk

halktan

üstünde her

suçunu yirmi

bir

yoldaş,

bir

muallimim.

Fakat

Ejderhan avına

Hayır!

O

Ve artık

sonra

bu

lerden

sanki

biz

lim

sesini

olarak

safsızca juvaziye

da,

bu

onu

çalınmış

suç-

da

tam

olan

bu

şey

atıldı:

çalmadım. birer

Bir

halk onu

Bu

yirmi

biriktirdim.

bir

al­

Hem

ben

hizmetkârı... susturdu.

Savcı

sizin

değildir.

O

hakkıdır.

daha

öyle

yükseltti

arasına

dinleyiciler

gibi

ki,

sen

büyük

bile, altında

çınlatan

sözleri,

Kapılardan,

pencere¬

her

bir

kelimesi

ve

bu

halkın parasını

sayılan

çaldığını,

işçi

ve

çiftçi

sınıfının

bir

daha

iddia

ettikten

kuyruk

olarak

uşak,

dünyada hırsız...

tok¬ suçları

eziliyorduk.

öğretmenin

bir

bütün bir

salonu

sığmıyordu.

suçlamaların

para,

Evet,

zehirlediğini satılmış

bir

onu

emperyalist­

el,

halktan

Bir

çalınan eli,

kapitalistlerin,

yapışan

birer

Biz

bu

işlemişiz bayan

kam için¬

saldırdı:

taşıyordu.

Savcı,

el¬ do¬

aleyhtarıdır.

halkın

dayanamadı,

bir

çalışanların

inen

Zaten

Halktan

Evet,

balıkçısı

dörtduvarm

gibi

bir

çıkmıştı...

ihtilâl

Fakat

Onları

para

yaşayan,

mak

ben

benimdir.

ge¬

beyaz

boynundan

meydana

Çarların,

öğretmen

tın

şiddetle

Maaşıyle

altın...

bayan

Fakat

ifa¬

bırakmıştı.

mürtecidir.

yakaladı.

bir

Basit,

çadranın-çerçevesi

bir

istedi.

yakalarına,

işlerken

Burada —

Bir kaçırmak

yerde

sade,

ucunu

beyaz

dedi,

yakaladı.

lerin

hakkında

anlardı.

suçlandırdı:

öğretmen,

düşmanıdır.

malı

bir

yusyuvarlak

derhal

kızıydı.

inen

doğru

bu

sonu

olsa

evlenmemişti.

kadar

arkaya

yüzü,

nasıl

ailesinin

çadranın

olarak,

onu

öğretmenin

kadını

Henüz

esnaf

attığı

başından

ağarmış

daha

gençti. Bir

ADAM

bayan

Kadın

topuklarına

Başına

omuz

çekilmiş,

Savcı

de

Sırtına,

giymişti.

de,

verdi.

öğretmen

bir

layarak,

yakalanan

cesaret

çiniyordu.

ARAYAN

bir

masum

bir

mual¬

yavrularını sonra

onu,

vasıflandırdı.

in¬ bur¬ Onu,


SUYU

İngiliz

emperyalistleriyle

Birliği'ni

boğmak

tanıttı. ilan

ederek

defa,

nasebeti

olduğunu

artmaya cağı

Fakat

haline

sağa,

birden

sola

tutunmak çökerken,

sert

zak

ve

birkaç

derhal —

da

dinliyordu.

Son¬ söyle¬

kimbilir

arasında

belliydi.

Hele nasıl

olduğunu

sözlerini

sefer

Evvelâ istedi.

Fakat

Ejderhan kürsünün

onun

da

da

bir İngi¬

yerine

ve gibi

başaramadı.

balıkçısı,

otura¬ dikince,

derken

bay¬

oldu.

Son¬

Bir

külçe

kaleminin

vurdu.

an¬

şaşkınlığı

üzerine

sendeler

üzerine

mü¬

N u h a ' m n

de

bitkinlik

ayakta

yılda

bir

olup

onun

bitirip

hışmıyle bu

kaç

nasıl

kavrayamadığı

yükselttikçe,

bütün

defa

olarak

olduğunu

anlamadığını

mekteple,

casusu

şaşkınlığı

yere

şey

altını

ilk

savcı

donuverdi.

bir

kendisinin,

bir

sesini

gözlerini

öğretmenin

gınlık

işlerle

ücretli

Hele

Sovyetler

ortağı

biri

sükûnetle

hiç

yirmi

savcı,

başladı.

zaman,

bayan

savcıyı

çalıştığı

Fransızların

laşılıyordu.

suç

ajanlarından

anlayamadığı

mahallesinde,

lizlerle

sert

bu şu

bir

verdi...

sözlerden

Bütün

biriktirdiği

ra

son

193

kapitalistlerinin, savaşta

ücretli

evvelâ

bu

tek

kenar

ve

sözlerine

çalıştı.

tek

gizli

ADAM

Fransız

giriştikleri

öğretmen

birkaç

meye

için

İrticaın

Bayan ra

ARAYAN

gibi

tersiyle

Kapıdaki

Ka¬

bağırdı:

Ayağa

Ayağa

kalkın!..

kalktık.

Hüküm

verilecekti...

* Ejderhan ları

balıkçısının

izledi.

bazen

gece

ardarda öyle

Çıkarılan

ki,

başsızlaştırılan da

ortada

madı. Şehir şu

Fakat

ateşleri

kırılması

Hele

burjuvazinin

perişan daha

bir sonra

gece

artıkları»

bu

Adına

ve

şehre

harp

ilân¬

bazen

gündüz,

yarısına

doğru

kaleden,

Kısa

ya

da

kapitalizmin

kısmının,

yeni

hükmü

bir

tasfiye başka bir

sonra

edildi, bir

yolculuk

döküntüleri

şehirden

dönmemesi

müddet

«Silâhsızlandırılan

yığınından

kalıntıya

bir

daha

harbini,

tabirince,

kalıntı

Nuhalılardan bir

ilân-ı

duyuluyordu.

beyannamelerin

temizlenecekti!...

bizim

ilk

uygulanıyordu.

yaylım

oldu

bu

beyannamelerin

lâzım

çıkması,

ve

yahut şey

kal¬

göründü: denilen kırlarda

geliyordu...


194

SUYU

Bu

olan

biten

lâzım

gelirse,

Kaldı

ki,

bu

bir

bir

ihtilâl

şeylere

buna

evvelâ

ihtilâl

şu

İsyan

baycan'ın

hiç

kimseyle

çarpışmamıştı.

mamıştı.

Tarihlerde

ği

yoktu.

vardı. diği

zalimler

hükümdar açarak kü

oralardan

zindanlar,

muş

münasebetler

ku'ya

münhasır

rol

yardımı

ile

Fakat mıştı.

dı.

ki

lık

hassa rı

göre

derhanlı

inim

açıl­

benzerli­ bir

yapısı

inim

inle­

Müstebit

toprak

Çün­ dol—

köleliği,

olunmuştu.

rahatsızlığı

vardı.

kuyular

bir

kapılarını

münevverlerle

tasfiye

bir

el

Ba­ Pet—

işçiliğinin

erip

de

belirirdi. balıkçı,

olmazsa

Günün odama

bu

evi

hemen

Azerbaycan'da

ana Bu

ilk

ve

pek

bu

tayin

hatlarıyle düşünceler,

toplantıları,

çekildiğim

cevap

daha

petrolleri —

tekniği

kurtarılması

hepsini

muydum,

hatırlıyorum.

Bunlara

es— Azer—

var—

lâzımdı.

De —

kurtarıyorlardı...

düşüncelerin

gece

petrol

ın

ölçüsünde

göre

onun

istihsal

kurama—

kendini,

Ona

Hele

Rusya'da ve

dünya

hareket

sayıyordu.

Azerbaycan»

sarardı.

idaresini

ise,

Bu

parçasıydı.

vardı.

hiç

Öz

Kuzeyde

kurulmuştu

bu

iyi

zayıftı.

mirasçısı

Azerbaycan'ı

soruların

geceleri

sona

Kimse

kurtarmamıştı.

Birçok

gelişiyordu.

sıralayabiliyor

gayet

sualler

bir

«mazlum

şimdi

bu

düğünü

rahatsızdı.

ihtiyaç

günlerde,

olarak

Ama,

de hele

amele

memleket,

Rusyası'nm

halde

O

bir

Şarklı

mülkiyetleri,

geriydi.

hareket

çok

petrole

O

mek

bir

Çar

kuzeyde

hemen

hiç

ve

Bu

Azer­

bayrağı

zindanların

oldukça

bir

isyan

halkın

ihtilâl,

toprak

üzere

ki

Rusyası'nm

baycan, ne

var

bakımdan

olan

Çar

ki

Basit

kimdi?

bakılırsa,

çıkmamıştı.

bir bunun

mücahitlerini

tekniği

Acaba,

görünmüyordu.

Bu

evvel

olurdu.

lâzımdı.

çıkaran

karışıklık

vermek

çalışıyordu. ne

Bu

davaları

pek

mana yerinde

Aslına

yerde

mahkûmlarla,

daha

olmak

işletmesinin

ihtilâli

altında

da

büyük

feodal

bir

geriydi.

değildi.

Çok

bulmak

ihtilâllerle

gerçi

hürriyet

ve

bir

demek

isim

bir

zulümleri

günahsız

değildi.

hiç Hiç

tabakası

mevcut

bir

eden

yazılı

ortada,

ihtilâle

çılgınlık

neredeydiler?

yerinde

Memleket

Ama bir

bir

bir

ihtilâle

ihtilâlciler

ADAM

bakarak

sadece

miydi?

ise,

ARAYAN

günlerde

beni

Evde

aydın—

düşündür—

dimağımı

mitingleri,

zaman,

arardım.

kadar

edemiyordum.

bil—

nutukla—

kafamda

bir

sıra

yalnızdım.

Ej-

terketmişti.

Mektep-


SUYU

lerde

hayat

larına, da

hesapsız Fakat

vardı

başlar

kıymet

betmemek yordum.

Gerçi

letarya

hakimiyeti

lık

Rusyası

gibi,

du.

Garp

lerin

bana

her

bir

şey

yoktu. Eski

kıymet

Şu dev¬

hükümleri

ve

mazlum

her

koymaya

halde

Amerika'da

ama,

bir

yüz

şu

Çar­

ben

olsa

doğruy­

ateşle

oy¬

memleket¬

sömürü

artık

pro­

karası

emperyalist

zulüm,

değ­

ve

de

politikacıların

ne

çalışı¬

söylenildiği

kesilmediği

Hele

inlettikleri»

kavgası

ve kay¬

ağlanılmaya

sınıf

mitinglerde

arkası

değildi.

gücümü kendimi

etmiyordu

bütün

milletlerini,

altında

sıraya

arkasından

harplerin

yalan

akıl

düşmemek,

ifade

rejimlerin

halde

öldürmeler

saha¬

mahiyeti

Proletaryanın

despotizm,

tarihte

«Şarkın

tan

dünyada,

Avrupası'nda

nadıkları

her

silinmişti.

benim

yeise

soğukkanlılıkla

vardı.

yüzünde

Sonra

toplantı¬

rejim,

Yeni

kavranması, Fakat

eski

şeyler

denilen

dünya

gerekti.

gibi

şu

birçok

bir

artık

süpürülmüştü.

onları

meyen

ciddî

hiyerarşisi

aşmıştı.

için,

oymağının

yeni

yoktu.

gereği

ufkumu

îzci

Ama

birinin

toplumun

hükümleri

Olayların anlayış

olmuştu.

195

çıkarıyordu.

hiç

meydanda

ADAM

vermiştik.

meşgaleler

eski

henüz

gibi

son

bunların

ki,

rin ise

gene

gezintilere

ARAYAN

ve

de

top¬

kalıbımı

basabilirdim... Sonra, sürüklenen Bütün

bu

rinde,

retti.

son

eski

ateş

terazinin

kırıklığına

da

harbinden,

ve

gözüne

Ben

uğrayanlardan çapta

soygunlar,

ki

gerçekti.

elbette

bölüşenler

bir

çok

görüyorlardı.

kalanlar,

orada

yeni Meselâ

yaşayanlara,

zaman

bir

hayal

bir

eski

şu hâlâ

ki,

her

onlar

ellerinde

kalan

ve

gelmez

harpler

bir

ye¬

şimdi

savaşçı

bizim

harbe vardı.

kırıklığından

Sonu yeni

hikâyesi

dünyanın

geçmişlerdi

biriydim.

uluslararası ise,

de

cephelerde

insanın

koydukları

aldanıştan,

doğruydu.

yayı

sağ

çemberinden

bir

sayısız

milyonlarca

muhariplerden

bir

koskocaman Bu

dünya

milyonlar

öyle

neticeyi şey,

bu

bu

yağmalar,

ve

ihtilâller

Anadolu... avuç

iba¬ hayal

bozkırı

Dün¬ bile


SUYU

196

Duyduklarımın, rim

bu

noktaya

ilgisi ne

hiç

yoktu.

ne

büründürerek, Bu,

Evvelâ, ladım.

ve

olan bitenlere

doğru

çare

çok

değildi.

ki ben,

böylelikle

elbette

en

kendimi

zor¬

çalışıyordum.

De¬

sübjektif m a n a l a r . . .

şüphesiz,

Fakat

arıyordum.

sonra,

birtakım manalar vermeye

i n m e y e n belirsiz Bunlar

ADAM

d i n l e d i k l e r i m i n tesiri a l t ı n d a d ü ş ü n c e l e ­

vardıktan

l a y a r a k d a olsa, rine

ARAYAN

bir

ki bir

tekrar

gerçekle

yol

bulmak

ümit

bir

örtüsü¬

ve

gücünü

aldanıştı.

edilen

Bütün nutuklarda,

Bunların

b u n l a r ı bir inkılâp

sloganları

mitinglerde,

bozmakla

işe

baş¬

sınıfların k a v g a s ı n d a n ,

p a r t i p o l i t i k a s ı n d a n b a h s e d i l i y o r d u . Sınıf d i k t a t ö r l ü k l e r i anla¬ tılıyordu. —

B e n b u n l a r d a n h i ç b i r şey a n l a m ı y o r d u m :

Bu

sözler

lışlık Aslolan

şimdi

kolay

ne

hakikî Dökülen

yollarda

Bunların İşte

yan­ başka?

hepsi

laf...

şimdi

şey,

insaniyettir!

kanlar

ve

buldum.

insaniyettir!..

ona

Bu

inandıktan

ülkü

sarfedilen

gitti.

Yağma

din

kavgaları

sonra

Sonra

imparatorluklar... dökülen

rım

bir

kanlar.

sonra

daima

emekler,

çağlarından

ve

geldi.

ihmal

hep

bâ­

esirlik

de­

Ortaçağın

na 'dan

Basra

için

kor—

hayaller

denilen

bir

Milletleri,

hatta

milletler,

Dilleri

dövüşmemiş

davalarını

kıdemlerine,

sıraladık.

zaferlerine bir,

Osmanlı

«tarihî

dilekleri

imparatorlukların

Tu¬ Şimal

İmparatorluğu miydim?

vazifesi

her

inançla¬

Sudan 'a,

bir

denilen

Taht

ilk muydu?

Kafkasya 'dan,

kurmamış,

anlamın

bile

dayanmıyor

uzanacak

millet»

kavgaları...

benim

masalına

Körfezime,

kadar

«üstün

Saltanat Hatta

imparatorluk

Afrikası'na

üstün

partidir.

kendimce

bir

karanlığı...

uğrunda

me

ve

halde herhalde

insaniyet!.. istenen

ülkü

boşa

virlerinden

ra

her şey,

geliyordu:

Evet,

kunç

de

kurulmak

edildi. tıl

bunlarda istenen

Evet,

formülü b u l d u k t a n

arkası —

sınıf,

insaniyet!

Evet, Bu

diyordum,

Anlatılmak

ne

Aslolan

işin

saçma!

var.

şeyin göre

Son­

olan

millet»

üstünde

aldık.

kademe

bir,

tarihleri

yerinde

kade¬ bir

bu

saltanatları-


SUYU

m

kuracaklardı.

ARAYAN

Turan,

ADAM

197

bunlardan

biri

ve

en

şereflisi

olacaktı!.. Halbuki, tiyazı

böylelikle

ve

Çünkü

harbi

diğer

let

gibi

rını

milletler

başlar hâkim

pekâlâ

Tahtlar,

yeni

cak,

Bütün

şimdi?., ve

zaman de arasına,

kabil

kanlı

ol—

hesaplaşmalar,

çıkmaması

artık

insaniyet

zalimler beraber

yeni

insanların

güzel

bir

elbette

ka—

yıkılacak! olacak.

medeniyet,

eşit,

doğuyor!

Bütün Yeni

yeni

bütün

harpsiz,

devri

din,

mamureler

milletlerin

ihtilâlsiz,

hür

din— yeni doğa—

ve

imtiyazsız

be— yeni

rüyaydı?

elbette

uzun

Bu

hepsi

çekilmesi

şeyler

bütün

ki

saçmaydı.

H a t t a bir

bütün

nesirde

değildi.

Bu

aldanışa

lara,

gelişmelere,

nim

d a i m a bir

biz

beni

uzun

bir v e

düşündüklerim nesir

bütün

çocuklarıyız!.. »

derken

elbette

Ama

de

dinleri

g ö r e n bir â l e m i n

nıştı.

O

ve

âlem!..

rüya,

Bu

duvarları

insanlar

sanat,

görünüyordu.

belli

gibi...

imparatorluklar

arasında

işte

bütün

«Biz;

Bu

bizim

isteyen

olan

yaşayacakları

bir

Bu

var.

çatışmaması

kale

kadar

ve

raber

çekici

mil—

saltanatla—

isteriz!..»

bunlar

taçlar

bir

dil,

ne

üstün

kendi

değildi. Halbuki

Bu

im— oluyorduk.

birer

da

Tıpkı

ebedî göre,

şimdiye

bil

olmak

olmak

eliyle

yani

tarihimiz

birbiriyle

hakim

mayacağına

kılmış

kendilerini Onların

kabildi.

menfaatlerin

Allahın

çatışmayı

temel

ve:

«Hilkatle

dünyaya

ler

de,

Dünyaya demeleri

binamıza,

istemez

düşünebilirlerdi.

kurması

ise,

mefkure

ister

ki

bir

acaba

sürükleyen

şey,

insanları

beraber

v.s.

kimleri

hayaldi.

kasdetmiştinı?

Elbette

içinde

bir

alda­

yaşadığım

ki

olay¬

onlarda olmayan manalar yakıştırmamdı.

şeylere

kapılan

his

ve

hayal

bana

yazmıştım:

âlemimdi.

Be¬

Güttü-


198

SUYU

ğüm

mantık,

başka

bir

saf

şey

ve

Gerçi yade ti,

zaman

içinde

kapandığım

Şehrin

met

Efendi, henüz

ku'da,

bu

yağmalar, denilen

Gence'de

denilen

büyük

artık şey,

da

ahundu

atılmamıştı

liderler

bunlara

hücrenin,

gelenleri

Şiilerin el

her

Canım, nizamı ğum günahların

olmasaydı,

ölmüş

Asya,

türlü

nasıl

kangren

olmuş

hatta

eli

ça¬

bazılarının

Aydın¬

kulağmdaydı.

Şu

getireceği

olaylar

yeni

Ba¬

Milli¬

başsızlandırFakat

ben,

belki

hantal

durgunluk

eski

birtakım ne

Ejderhan

yıkabilirdi? keyf

Asya'nın,

Acemistan'ın,

do—

aktörlerin

kim

eshâb-ı

ve

âlemin

de

kılıklı

tahtını

Şu

medeniyeti bir

sahnedeki

şu

daldığı

sorhoşu

kapısını

tamamlanmıştı.

kanlar,

Çar'm

uyanır?

afyon

zi¬

dizilmeler...

gelişmekteydi.

Hem

o

en

hakika¬

hapisteydiler...

da

inkılâp, Bu

Eğer

çıları

âlemin

kimseler,

daha

dökülen

var?

kaba

taranıyordu.

hangi

doğurur? Bu

seraba

ve

bulurdum:

ödenmesi...

ehemmiyeti

şu

biraz

derdim,

ağrıları.

seraba

Sünnîlerin i m a m ı N u r Meh¬

çoktan

Köyler

izahlar

kansız

soyut

bu

kurşuna

bunun

temizlik

gün

sert

Ferecullah

ama,

yoktu.

birtakım

köpüğünden

uyandırdığı

ruhumda

olayların

çoktan temizlenmişlerdi.

lara

yetçi

kendimi bazı

tehcirler,

ileri

sabun

ruhumda

ona m u h t a ç t ı m . . . ve

bu

örülmüş

onun,

anlarda,

Hapisler,

kadınları,

ma

zaman

ADAM

hislerle

da,

Çünkü,

kaptırdığım

lardı.

basit

olmasa

ben i n a n ı y o r d u m .

ARAYAN

balık­ Hem

şu

uykusundan

şu

kokmuş

şu

Çin'in,

şu.

yaralarını

başka

türlü

başka Buharanın, Hindistan'ın. nasıl

yıkayabiliriz?.. Hele miz

bu

Garba

son

izah

düşman,

beni Şarka

oynamıştır,

bizi

Garp,

varlığımızın,

bizim

daima

çok ise

sarıyordu. kırgındı.

haksız

Çünkü

Garp

çıkarmıştır

vatanımızın,

bize

diye

dinimizin

bizim daima

nesli¬ oyun

düşünürdük. düşmanıdır

yorduk: «Garbın Türküm il)

Emin

cebin ve

zalimi,

düşmanım

Bülent:

Kin.

affetmedim sana

kalsam

seni, da

bir

kişi»

(1)

diT


SUYU

Bu

bir

şiirdi

Şarkın

ise

ruhlarımızda

masını

«Daldım

bütün

bir

199

gençleri

çekiciliği

zulmü,

İşte

Şark!

şimdi

Tahtlar,

ezber

vardı.

bilirdik.

Onun

bancılar,

Şark,

uyan­

niçin

Baku'da seçildiğim

Uçsuz

Ali

ey

süren

toplanaca k işte

Canib'in

«Şark bu

ruh

«Şarkın

parça

kan uyan,

yerlere

bozkırlarda

yeter, yeter!..»

artık

(1)

uyanacak­

serilecekti.

çekileceklerdi.

Asya,

ezanlar,

Ya¬ artık

esir

ve

haykıracaktı!

Nasıl

bunun

âh...

uykusundan

bucaksız

olacaktı? ama,

penâh, bir

Şark

zalimler

kurtuluşunu

böyle

zaman,

bir

yeter,

ufkuna,

uykuna?

bir

diyen

topraklarından

olacaktı.

edemiyordum

hisli

yenmeye

yeter

asırlar

milletlerin

Bu,

en

devrilecek,

Asya'nın

Asyalıların mazlum

kahrı

susmuş

asırlarca

tevekkel

Uyan,

taçlar

uyuyan

kubbeler

minarelerde

Bin Ey

vehm

Kanmadın

hûşûa

Hâlâ,

(1)

zamanın esrarlı

gözünde

Şark!

Hâlâ

tayin

o

ADAM

isterdik:

Ey

tı.

ki,

ARAYAN

böyle

böyle

Milletleri hali

Ufukları»

olacaktı?

olmasını

Bunu

Kurultayı» na

içindeydim.

şiirinden.

pek

istiyordum. delege


Kuzeye

Ã&#x2021;tkan

Yol


9

1 çağ nü

eylül

1920'de

Asyası'ndaki yaşıyordu.

Özbekler,

büyük

Araplar,

Kırgızlar,

milletlerden Hepsi nunda,

Kurultay

şehirlerden Hintliler,

İran

günlerinde

birinin

alacalı

İranlılar,

Kürtleri

ve

Baku,

görünüşü¬

Afganlılar,

daha

nice

Orta¬

Moğollar.

kavimlerden,

insanlar...

de

kendi

belinde,

Agelli,

başlayan

sarıkıl,

kıyafetlerini

kılıçlar,

kavuklu,

taşıyorlardı.

hançerler, kalpaklı

Hepsinin

tabancalar,

insanlar,

Baku

de

boy¬

kamalar

vardı.

sokaklarını

dol-

duruyorlardı... Her ilân

köşede,

her

olunuyordu.

yerde

çalmıştı.

Asırlık

milletler,

artık

kusundan

uyanıyordu...

larını

esaretleri başlarını

başından

Bu

sı,

parti

aydınlık —

mazlum

milletlerin

bakılırsa,

içinde

bir

İsrafil'in

ölü

kaldıracaklardı. Artık

her

kurtuluşu sûru

uyuşukluğu Demek

millet

ki

artık yaşayan

Şark,

zalimlerini,

uy¬

istilâcı¬

atacaktı.

bana,

ha

esir,

Söylenenlere

o

güne

politikası,

kadar

dinlediğim,

proletarya

şu

diktatörlüğü

sınıfların

gibi

kavga¬

şeylerden

da¬

görünüyordu.

İşte

şimdi

her

şey

anlaşıldı,

işte

benim

bağlanacağım

dava!.. diyordum.

Hem

vardım.

Şark

rultayın

safları

biydim.

Demek,

rağı

altında

dıracaktık... ki

Hind'e,

bu

davanın

milletlerinin arasında yarın

belki

Kurultayın

isyan

silâhlarımızı Şarka

Akdeniz'e, Çin'e

da,

arasında

bayrağını

bulunuyordum.

yürüyecektik. Belki

öncüleri

belki

şimdi

açan

şu

Heyecandan

alacaktık. olur.

Bu

Garba

Kızıldeniz'e

ben

büyük sarhoş

kurtuluş mı

olur.

varacaktık.

de ku¬ gi¬ bay¬ sal¬ Bel¬

girecektik?..

galiba

en

genci

bendim.

Belimde

tabancam


204

SUYU

yoktu,

t o n u m d a

ne

de

harekete

şit

çeşit

Ne

tan

kılıç

beri

bir

ne

arasında

berabermişiz

cusuymuşuz

gibi,

ama,

halim,

kıyafetimle

ge­

askerdim.

bildiğim,

delegeler

ADAM

asılmamıştı

hazır

adlarını

ARAYAN

dillerini

dolaşıyor,

gibi,

anladığım

renk

konuşuyordum.

sanki

çoktan

işaretlerimizle,

beri

aynı

bakışlarımızla

renk,

çe­

Sanki

çok­

yolun

yol-

güya

anlaşı —

yorduk. Kurultay; sında Havada riyle

salon

Kurultay

bir

İhtilâl de,

olan

yordu.

Gene

onun

sarıklılarla

Az

Belakun

zaman

evvel

kat

Romanyalılar, bu

İhmal

üyeleri Şark bir

arasında

Dünya ziya— yüzü,

kıyafeti,

kıvıl­

adamdı.

Etrafını

Hepsi

de

ayak—

yumruklarını

milletlerinin

ihtilâlci

yani

pembemsi

edilmiş bir

isyanını

yazar

her aldı.

ihtilâlciden

vücudu,

hareketli

yer

olan

ilân

Radek,

sağa edi­ dai—

yanındaydı.

diktatörlüğü

genç

na'dan.

bir

sesle­

Sahnede

Zinovyef

kucaklaşıyordu.

prezidyum

asıllı

Fakat

Dolgunca

ara­

haykırıyordu.

toplanmıştı.

başkanıydı.

vardı.

car

di

gibiydi.

Komintern'in,

durmadan,

Arkasında çişiydi.

inliyor

zaman

canlı,

Yahudi

hançer

O

saçları

kongre

sallayarak,

kılıç,

ortasında

gözleriyle

kavuklular,

sola

ma

fışkıran

çarpışan

üyelerinin

benziyordu...

kıvırcık

cımlar

da

şakırtıları

dilinde

salonunda

divan

hançer

kendi

gökkubbe

bütün

Yahudiydi.

artiste

dağınık,

saran

değil,

Teşkilâtı'nm

bir

kılıç,

millet

birbirleriyle

tiyatro

seçilen bir

her

ve

yalnız

Zinovyef

çığlıklar,

Herkes,

savrulan

milletten

ta

marşlar,

açıldı.

Genç,

gürbüz

Macaristan'da

tahtına

Macar

Macar

vardı.

Peşte'yi

bir

kan

işgal

Yahudisinin

pustalarından.

bir

Macar

hapishaneden

ayini

edince

içinde rüya

arkasında

sona

bıraktığı

Karpatlar'a

doğru

ihtilâl-

alınıp,

geçmişti. erdi

ve

kanlı

iz,

uzanıp

Ma— Fa— şim— Tugidi—

yordu. Sonra miydi.

Bir

(1) temizliğinde

Pavloviç

geliyordu.

lisanîyatçıydı Zinovyef, Stalin

Radek,

(1).

Pavloviç, Nisbeten

Belakun,

tarafından

hatta

kurşuna

Yahudi alçak

bir

boylu,

muhtemelen dizdirildiler.

Rus

âli—

sarımtırak

Pavloviç

1938


SUYU

saçları,

sakalları

belden

karmakarışık

kemerli

dundan

Rus

köy

papazına

siz

zamanlarında

ikinci

planda

gibi

bile

ADAM

bir

giymişti.

görünüyordu. Irkının

gözlerinden

adamlar

Ikramof,

Yakası

H e m

bir

en

bir

Abifol,

N e r i m a n

hem

hareket¬

Sonra

Azerbaycanlı

vücu¬

bilgine,

hareketliliği,

Dr.

düğmeli,

Pantolonu

taşıyordu...

geliyordu.

hoca,

205

ihtiyardı.

gömleği

benziyordu.

Feyzullah

bi...

köylü

düşecekmiş

bir

tanlı

ARAYAN

sıra

Türkis¬

Nerimanof

gi¬

(1) Kurultayın

gürültüler, ların

dışında

bunlar meyi

ilk

celseleri

alkışlarla geçti. birkaç

kılıç

çekip

gibi

kez

ve

nara

icabettirdiği Bu

Şark

için,

sayın

cut

değildir.

cak

din

olanların

kitaplarını,

duaları

memleketlerinde gazete

yok

den

evvel,

rına,

kendi

ki, dilip

unutulmuştur.

an¬ Şark

O

her

Kendi

yazıla—

o

boylar

bunlar,

keşfe­

dillerine, kültür

şey—

kendi

kollar, artık

Millî

hatta

mesele,

Fakat

olacaklardır.

yazı,

kullanılır.

uyrukların

çıkarılacaklardır.

sahip

mev¬

tiyatro,

millî

kavuşmalarıdır.

bile

meydana

yazılarına

bizce

yazı

dilleri

kısmında için

boyların,

dillerine

adları

bir

yazmak

İşte

ama, dinle¬

meramlarını Yazı

kütüphane,

ulusların,

oldu

ilgilendirmedi...

yoktur. da

üniversite, demektir.

pek

hatta

bile

Alfabesi

da

söylenenleri

Bun¬

Pavloviç'ti:

kısmının,

alfabeleri

arasında,

sıyrılıyordu.

toplantısı

ziyade,

hatibi

bir

edecek

bağrışmalar

delegeleri

baş

milletlerinin

ifade

program

atmaktan

toplantıların

ile

nümayişler,

Kılıçlar d u r m a d a n

böyle

kendi çiçek-

lenecektir!.. Tunguzlar, vaşlar, hulâsa

adları

öz bunların

(1) imde

öldü.

böyle

üstüne

Dr.

Neriman

Feyzullah

kadar

Ve

ile

kanat

kendi Sonra gerecektir.

ki... bizim

Nerimanof, hoca

milletler,

çıkaracaklardır. kültür

ÇuKalmuklar,

çok

meydana

kültür

karışıktı.

Karakırgızlar, Kabardinler,

enternasyonal

enternasyonal biraz

Yakutlar, Avarlar,

sayılamayacak

kültürlerini

O Mevzu

Buryatlar,

Çeremdşler,

Halk

Ikramof

kılıçlarımızı

Şûraları kurşuna

çekip

Kızıl-

Başkanıydı.

Krem­

dizildi.


206

SUYU

deniz'e,

Hind'e,

sözlerine len

bir

fasıla

sayın

«Hurra!»

Demek,

ADAM

yürümemizle

verdikçe,

dalgayla,

yorlardı. ce

Çin'e

ARAYAN

benim

pek

alâkası

delegeler,

evvelâ

1ar,

pek

«Yaşasın!»

yoktu

larla

anlayamadığım

ama,

sahneden salonu

bu

tezi,

o ge¬

çınlatı¬ onlar

iyi¬

anlıyoıiardı. Ben

yalnız

anılmayan

şunu

ve

dar

büyük

Rus

çük

millî,

yahut

lardı.

Pavloviç,

Hatta

bir

buki de

kapitalistlerle, istilâcılarının

mevcut

viç'in

göre,

göre,

bir

Ona

Alman

dediğine

bir

bunun

Rus

olacaktı.

hayal¬

bırakmadı. ve

hep

dilek,

topluluk

bir

kültür

altında

Böyle

bir

gizliydi.

gö¬

biliyorduk.

olacaktı.

yoktu. fikrî

rivayete

Türk

«Turan»

Rus

kü¬

gerecekti.

çalışan

uzanan

Turan,

şu

şovenistlerini

altında

adı

adı gad¬

kazanıyor¬

yazısı

gaddar

bir

eski

bir kanat

Genelkurmayı

göre,

dili,

kadar

pek

ezilen itibar

kültür

insanları

dil,

göre

artık

emri

vatanının

böyle

değildi.

arkasında

aşan

kadar

kapitalistlerle,

dışında

Sarıdeniz'e

insanların

Pavloviç'e

ki,

iltifatının

milyonu

düşünüşe bu

bir

zalim

yetmiş

birleşecek

artık

«Alman

güne

altında

şimdi

enternasyonal

Akdeniz'den,

sayısı

pençeleri

kabilenin

da

o

zalim

cemaatler,

de,

Turancıları»

Biz, re,

her

üstüne

lanetlerken-, perest

etnik

ki,

tabiriyle,

şovenistlerinin

Demek,

Hepsinin

sezinliyordum

Pavloviç'in

Hal¬ bir

dil

emperyalizmdi

Ve

gene

şovenizminden

Pavlobir

farkı

yoktu...

Pavloviç'i değil

de,

kil

eden

bir

dinlerken,

meselâ etnik

sahip

zara

olacaktı?

tane

eyalet,

- Böyle muhtar

du.

Demek

tüne

tek

yetmiş

bir

bir

tefek

ki

Pavloviç'in

Asya,

İran'da veya

etnik

böyle

anlattığı

tek

Türk

ayrı

düşündüm.

veya da

belki

bir

kültür

dediğimiz

birinin

farklarla

muhtariyet

sistem,

ülkenin

her

olmalarını

Ufak yahut

yazının,

milyon

bölüntülerden

yapıya

yüz

şu

bir

Bu, yüz

dilinin

camiayı

teş¬

kültüre,

garip cins

bir

ayrı man¬

alfabe,

yüz

cumhuriyet... belki

kültürün

çiçeklenecek enternasyonal

yüz,

Hindistan'da

teşekkülü ve

sonra

kültür

demek bunların

kanat

beş olur¬ üs¬

gerecek¬

ti... Fakat

Pavloviç'ten

başkasının

pek

akıl

erdiremediği

bu


SUYU

b a h i s l e r ,

b u

m e r t e b e ,

ö ğ l e

s o n u

m e n

g ü r l e r d i .

k e n ,

y ü k

h e m e n

t i y a t r o d a d a v e t

a l k ı ş l a r

a r a s ı n d a

d e y d i .

rin

s o n a

B u

O ,

g ü n ,

s e s i

h e ­

m e s a j

ç a l a r d ı .

d e r ­

O

g e c e

z a m a n

i ç i n

y a h u t

k a b u l

y a bir

o l u n u r ,

b ü y ü k

b ü ­ p a n -

t o p l a n t ı

o ,

m a s a l , y e r y ü z ü

y e r d e ,

a z a m e t l i

ş e y i n

bir

k a y n a ş m a y a

bir

g ö r e h e r

v e

h e r

s a l o n u n u n

a r a s ı n d a Ş a r k t a

i n a n ı ş ı n a

d a i m a

i n

bir.

o p e r e t i n e ,

k u r u l t a y

d e l e g e l e r

g ö r ü n d ü ğ ü

y a r ı l m a s ı ,

g e l i r d i .

m a r ş ı n ı

D e l e g e l e r

o y b i r l i ğ i y l e

m ü s l ü m a n

h a l k ı n O n u n

Z i n o v i y e f

d e l e g e l e r

e r e r d i .

bir

Ş a r k l ı ş ö h r e t i

d e ğ i l d i .

s ı y r ı l ı r d ı .

r a p o r

s a y ı n

T r o ç k i ' d e n

e n t e r n a s y o n a l

e d i l i r ,

207

d a ,

o l u n c a ,

t e l g r a f ,

« L e y l â - M e c n u n »

P a ş a n ı n

g ö r ü n ü ş ü ,

ADAM

b u d a k l a n ı p

gibi

bir

g e n e

bir

d o m i m e

E n v e r

k a p ı l ı r

L e n i n ' d e n

h a n ç e r l e r

P a ş a n ı n

d a l l a n ı p

d a l g ı n l ı ğ ı n a

m ı z ı k a l a r

k ı l ı ç l a r ,

ARAYAN

bir

s e b e p

bir

h a l i n ­

a ç ı l m a s ı ,

ş e y l e r i n v e

o l d u .

e f s a n e

i n s a n l a r ı n d a n

g ö k l e r i n

ü s t ü n d e

l o c a s ı n d a

biri

y e r l e ­

o l m a s ı

h e r k e s i n

l â z ı m

ü s t ü n d e

o l —

m a l ı y d ı .

F a k a t s a d e c e o n a

b u

k u r u l t a y ı

g ö r ü n m e s i

b a ş k a n l ı k

l o c a y a o n u n

v e

a l e y h i n e

t a p ı l a c a k r e t t i r .

P u t ,

y e r e

P a ş a

y e c a n l a r ı n d a n n ı

i h m a l

g ö r ü n c e g i t t i k ç e s a k i n

e d i l m i ş ,

d a h a

y a h u t

o l m a k t a n

h a l k

m a h k e m e s i

k o n g r e

b a ş k a n ı n a bir

d a

y a h u t

b ü t ü n

s i h r i n i

O n u

v a k i t

b ü t ü n

g r u p , s u ç l u

— b e l k i i f a d e y l e

k ö ş e y e

ki,

G ö r ü n d ü ğ ü s i n d i .

B u

h ü d a v e n d ,

y ü r ü t e b i l d i ğ i

o l d u .

b i r a z

g a l i b a

i s e

b o z d u . . .

d i ğ e r B u n u n

d a h a

i n s a n l a r d a n

biri

E n v e r bir

h a t ı r l a t ı n c a ,

h a l

a l d ı .

k e n d i l e r i n i

d a Y ü z ü

k o m ü ­

d e l e g e

d e ğ i l ,

l â z ı m

d ü z e n l e n e n E n v e r

gibi

P a ş a

ç ı k a r ı l m a s ı

e v v e l d e n

h e ­

k a h r a m a n l a r ı ­

k o n g r e y e

o l a r a k

k u d ­

g ö r ü ş l e r i n d e

i ç i n

H e l e

a n c a k bir

k a y b e d e r .

d e ,

ş a ş ı r m ı ş

o n u n

z a m a n

ilk

g e ç i p

s o m u r t k a n d ı . bir

k a r ş ı s ı n a

k u v v e t l i c e

ö y l e

h a t t a

z i y a d e

T ü r k i y e l i

g ü n ,

b a ş l a d ı l a r .

ç e k i n g e n ,

s a y a n

t i p l e —

d e

y a d ı r g a m a y a

n i s t

d i ğ i n i

i ç i n

s a r s ı l a n l a r ,

B i r

s a h i p ,

h ü k m ü n ü

d ü ş t ü ğ ü

b u r a d a

i s t e n m i ş t i

v e r i l m e m i ş t i .

s o k u l d u .

g ö z ü n d e

o l d u ğ u ,

o n u n

g ö s t e r i l m e s i

y e r

t ı l s ı m ı n ı

Ş a r k l ı n ı n y e r d e

E n v e r

v e

bir

b i l e

ç e k i n e r e k

o l d u

e d e n l e r c e ,

ş ö y l e c e

s a h n e s i n d e

ş ö y l e c e

Ç ü n k ü ,

t e r t i p

v e y a

bir

P a ş a

g e l ­

t e r ­ b ü s -


SUYU

208

bütün

kendi

ması

için

nin

haline

söz

da

ğu,

kanlı

bir

kâğıdı,

doğru

olayla

bir

sanki

kürsüde nutku,

bırakılmadı. süre

bir

meydana

ona

Kendisine hazırladığı Kürsüye

sonra

karışık olan

çıkacak

dokunmak

gelen

bir

biri,

gibi,

ko­

ve

oldu¬

adam

elinde

istemiyormuş

konuş¬ kendisi­

tuttuğu delegelere

uzattı:

Başkanlığa yarı

diyerek, liğini

verilen

asık,

okudu.

yarı

bu

Tebliğ

alkışlamamak

arasında

çırpmayanlar

birbirlerine

alkışlar

kapladı. yeni

duraladı,

Fakat

zumsuz kadar

bir

lar

ve

şı

anlayışsız,

eline

ve

tarist lerinin

yerde, hiç

da,

yahut

emperyalist

devletlerine

isyanından»,

rından,

ya

«Fakir

Anadolu'nun

mağara

lan

yüz

binlerce,

ve

ga

ayaklanıyor,

bir

nevi

hizmet

Evet,

bu

oldu

binlerce

yersiz

bir

de

çeken

insanların

manasız,

gitti.

o Bu

yazan¬

Onu

şeylere

«Garbın mazlum

kar­ mili­

millet¬

köylülerin

hakla¬

arkasında,

içinde

kaybo¬

dalga

iskeletleri, Bir

lü¬

kendisine

satırların

gibiydi...

sahneye

ifadesiydi.

Arap

yarı hava

yersiz,

biten

Şarkın

bahseden

sahneye

bir

olan

mihnet

homurdanıyor arzedişi

unuttu

ziyade

insanlardı.

Galiçya'da,

köyleri,

yüz

bütün

bir

olayı

adamın,

karşı,

hükümranlıklarından»

soğuk

yazmamıştı.

avare

basit,

çırpanlar¬ beliren

geçip,

acınacak

kendisi

da,

tutuşturanlar

bir

ve

hazin

El

konuya

olmaktan

kararsız

şüphesiz

bir

teb­

alkışlamak¬

solda

salonu

geçen

tebliğ

Paşanın

esti.

Sağda

Sonra

kalabalık

Enver salonda,

hava

başka

birden,

Yıkılmış,

bir

şeyleri,

bir

baktılar.

tebliği,

şeydi.

yabancı

okunan

kararsız

sürünce,

Paşanın

okuyorum...

edayla

zaman

söndü.

başkan

figüranlar Enver

bir

okunduğu

la

ürkek

yazıyı

müstehzi

la

hine

başka,

meydan

fakat

sayılan,

ADAM

oldu.

terkedilmiş

verilmedikten

okumasına

münist

ARAYAN

nevi

af

dal¬

dileyişı.

samimiyetsizdi.

çıkıştı

ve

büsbütün

onun

aley¬

(1).

** Birkaç (1) raları» olarak,

gün Bu

isimli Enver

sonra

onu

beyanat, eserinde

yakından

General

Ali

yayınlanmıştır.

Paşanın,

nutkunu

gördüm.

Fuat Fakat

bizzat

O

Cebesoy'un Ali

Fuat

okuduğunu

gün

Kurultay

«Moskova Paşa,

yazar.

Hatı­ yanlış


209

-ona

ermişti.

istanbul'dan evindeydik den

Enver

Paşanın

eski

kaçtıktan

sonra

buraya

(Talât

beni

giderken

yolda.

Paşanın

Onlar,

amcası

geçerek

vatandaşla

•er

olmuştu.

siz

Nuha'ya

la

daha

mkân

misafir

onunla ve

yardımıyle

kaçmışlariki

için

şöh¬

yeni

Küçük

geldi.

süren

ta-

Enver

Bekirağa

sonra

benim

etmiştim.

uzunca

Karabağ'a-

kapatıldıkları

dinlemek

şehrimize

evvel­

yarısı

yolculuktan

davet

daha

Bey

Bunun

için

görüşme,

bir

Talât

Bey,

onun¬

tartışmalara

bulmuştum. de

Baku'da Talât

lecek

kadar

boştu.

ketine

ona

Bu biz

ve

tahta

burada

tanıttı.

Milletleri

masanın

yerleşen

Paşa

az

Tanıtırken sonra,

Kurultayı'nın

bulunuyorduk.

bir

sonra de

uzun

bittiği

çıplak

başında,

asker,

odaya

hakkımda tahta

Oda

de­

memle­

pirinç

girdi. güzel

masanın

ayık¬

Ev

sahi¬

sözler diğer

söy­

başına

iliştik...

Arada

çok

şeyler

Nazırı,

torluğun

hürriyet

-/e

efsanevi

değişmişti.

Orduların

mutlak

bir

efendisi

bir

şöhrete

miş

ve

küp

gitmişti.

ardından

nız

on

yıldan

kalarında

bu

ibaretti.

(3.000.000)

Nihayet

bir

onlar

istikametine

gün bir

bu

zatın

ve

harbinde,

on

insanın düşman,

yabancı

arada

Paşanın

yıllık

kanlı

cesedi

bu

bir

İmpara¬

zaman

olarak

genç

yükselen

arkadaşlarının idaresine bütün

geçen ve

sonu

sürüklen­

varlığıyle

zaman

çö¬

ise.

yal¬

arkadaşlarının,

izin

üzerinde,

ar­

en

az

yatıyordu...

Çanakkale denizaltının

arkada

İmparatorluğun ve

gözbebeği

dünya

Enver

kaçarlarken,

devlet,

komitacılık

için

bir Vekili

bir

işler

bu

artık

Bu

halkın

ulaşan

itildiği

bıraktıkları

milyon

ve

evvelâ

Bütün

O,

Başkumandan değildi.

kahramanı

hatalarıyle,

de,

bir

Enver

tanıtmadan

Harbiye

gelmez

Şark evinde

Uzun

meşguldü.

beni

ledi.

ve

Beyin

dönemeyen

lamakla

nüp

onları

Nuha'da,

Küçük

üç

bir

Beyin

Kumandanı

muhafızın

Nuha'ya

dönünce

4ün,

da

bir

olan.

Talât

kafilesiyle

gece

istanbul'da

uzun

tanışmak,

evvel

Şimdi

bi,

bir

ve

Onları

Talât

(Ordu

Paşa)

küçük

gönüllü

arkadaş

Hapishanesinden,

Anadolu'ya retli

Halil

bir

kasabasında

iki

arkadaşlarından

sığman

Küçük

Nuha'dan

Akdam

-.ıştırılmıştım.

3olüğü

Muşkara).

tanıyordu.

Parti

istikametinden teknesinde

bıraktıklarına

görü­

Karadeniz fısıldadıkları 14


SUYU

210

son

sözleri,

lanmaydı. tacılık

Ve

sanki

mesuliyet

o

Kongre

bir

ne

vasiyet, ve

(1).

işlerde

gün bitmişti.

Sanki

onların

Delegeler

toplayarak

değilse

oydu.

o

iletmesi

g e t i r m e d e n

Moskova

Çayı

evvel

Ziyaretine,

de güzel p l a n l a r k o n u ş u l m u ş ,

mu

olur,

bolşevik

İran

olur,

Halbuki, Enver

olur,

Asya'da

şey

olma­

kendisi

ve

hiç

En­

Onu

Moskova'da bir

ünlü

Afganistan

saati

bir

Ko­

bura¬

iyi

mi—

konakta

ba-

liderleri

ge—

d ü ş ü n ü l m ü ş t ü .

istikamette

hareket

için

Zinovyef, dönecekti.

eski

ihtilâlinin

yoksa

her

Zinovyef'in

Paşaya

hayıf­ komi­

müdahalesi

lâzımdı.

k e n a r ı n d a

liyordu. dolu

bir bir

Moskova'ya

rmdırılmıştı.

distan

hiç hiç

bir

de

birtakım

dağılacaktı.

gün

haber4

bir

Buraya

etmişlerdi.

Belki

ne

gülünç

yoktu...

hiç

getiren

ADAM

derbeder

ibaretti olan

kurmayını

Paşaya

safir

basit,

bu

payları

mintern

ya

pişmanlık,

sözler

direktiflerinden

mıştı.

ver

bir

ne

Bu

ARAYAN

üzerinden

hesapsız

Hin­

yollar

yaklaştığı

haber

Ana—

vardı.

halde,

gelmiyordu.

şimdi

Hava

si¬

nirliydi. Enver

Paşa

ti)

Bu

direktiflerini Beyin

«.İki

olduğu

eserlerdir. oğlu

O

zaman

Paşanın

değildi. sen

yönettiği

henüz da

Yarbaydı.

çıkan

müsait ilânı retine

bir

ve

1910'da E d i r n e 'nin

patlayınca,

dayanmıştı.

General

ve

Harbiye

paylaşma

istifade Trablus

edildi.

ve

kabine

Nazırlığından

oldu. da

kurtarıldı.

1914'de

başka,

hakim

ilânıyle

İhtilâlin

Terakki

iktidar,

Fırkası'nm

elinde

Paşanın

devrildi.

Enver

Balkanlılar yardımıyle 1 908'de

Başkumandan

şah — Paşa

arasın —

hasıl

olan

Meşrutiyet

uyandırdığı

Birinci

me­ bas­

efsanevi

zaman

Enver

ol­ tet—

Hakkındaki

hissiyatın

Meşrutiyet'in

1912'de

bir

B e ş i k t a ş ' t a bir

mücadelelerinin

eklendi.

malûmatı hakikî

yenildiğimiz

kavgalarının Edirne

ziyade

Binbaşıydı.

Nazırı

Harbi'ndeki

kurtarıcılığı

Harbiye

darbesiyle

yeterli

istanbul'da

Kurmay

son

Hüsamettin

hazırlamaktayım.

1 908'de

İttihat

Paşanın

Albay

Türkçede

daha

Harbi'nde

hükümet

ganimeti

havadan

bir

olduğu

istanbul'a

eser

1878'de

Balkan

mensup

Düşman,

bir

Şöhreti

yaşında

oldu.

hakkında

Ba­

okuyabilirler.

hakkında

risaleler,

Paşa,

doğdu.

30

kahramanı

Enver

Enver

olarak

Ben

Enver

Reisi

eserini

Paşa

Paşa

g ö r ü n ü y o r d u .

isteyenler,

Teşkilât

isimli

Enver

yahut

y a ş l a r ı n d a

almak Gizli

Enver

yazılar,

kırk

Arkası»

neslin

yazılmamıştır.

parça

lar.

malûmat

Perde

sanıyorum:

eseri

sırada

zamanki

Devrin

parça

bir

o

Bugünkü

madığım

murun

o

hususta alan

(2)

kik

(2)

Dünya Vekili

şöh— Harbi oldu.


SUYU

şında

kalpak, vardı.

bise

uçuk

simdi

biraz

ve

hafif

düşünceli

güzel

Bana

lerim

hakkında

kendi

basit

bunun dü.

kanlı

Henüz

36

yoldaki

nefis

yarasını yalnız

miz

dünya

sunun

ilk

tılsımı

Mütarekeyle

bütün

beraber

kaçtı.

geçerken va'ya

yolunu

sonra

bularak Şark

kısmını

kurmaya

rumdu.

Türkistan'ın

ile

müşterek

bir

lanan Kurban yünde

bir

kısım

Bayramı bit

kaldı.

gemisiyle

harp Cemal

Bir

müddet

buldu.

Artık döndü

teşkil

dağınık sabahı,

müsademede

Türkistan'a dağlık

bölgede

küçük

sosyal

ve

tesisine

gönüllülerle Şarkî şehit

münevver muvaffak harekete

Buhara'da, düştü.

Os¬

ve

Fakat

sonra

zümresi

geçti. Balcuvan

Bey

Rusya'ya Mosko¬ Baku

Ku-

arada,

ve

dahi

bir mem¬

mukavemet

görüşten

olamadı.

oradan

1921'de

Bu

bir

gördü.

Şakir

uçakla

geçti.

en

milliyetçi

hareket

ondan

sindiri¬

olduğunu

kaldı.

fır¬ Enver

bitince,

başlamıştı.

eden

Fakat

sadece,

sıralarında

ve

ordu¬

kar

kaybedince,

harp

he¬

girdiği¬

kuvvetini

Odesa'ya

mahpus

izzeti¬

hemen

Bahaeddin

macera

evvel,

bir

safında

erimiş

Paşa,

1 920

1908*den

yerinde

Alman Paşa,

olarak

Sarıkamış'ta,

1918'de

zaten

üzerinden

çalıştı.

Ve­ ha­

bir

şekilde

cephelerde

Moskova'ya

Baku

ağızda

bir

görüşüydü.

sonunda,

kişilik

ve gör­

Başkumandan

Almanlar

şöhretinin

taassubu

düştü.

yolunu

ilk

görünen

beraberdiler.

Kovnod'a

leketin hesi

da

varmanın

rultayı'ndan

bir

Talât

arkadaşları

ve

1914

ile

bu

mutlak

Fakat

hayal

hoş

de

oldu.

Efsanevî

etmez

ordularının

Almanya'ya gibi

söndü.

bir

benim

Hatta

kendi

üstünde

gördük­

hareketi

kırıklığını,

maksatsız

kabul

yalnız

soğuk

90.000

uzun

dinledi.

hazırlıksız

onda

güzide

evvel

hakkında­

tarizlerimi

tabiî,

teşebbüsü

daha

başka,

bir

ve

en

bazı

Ama

uzun

gidişi

damatlık,

senesinde

bulunan ve

tahammülle

Bu

de

uğradığı

etmiş

harbinin

münakaşa

manlı

tamir

işlerin

partisinin

damadıydı.

tertip

içinde

Paşanın ri,

da

belki

Bunlardan

yakışıklı,

ve

teşebbüste

kendi

elinde

tınaları

da

bir

men

Dinç,

Mebusan'ın

uçları,

Azerbaycan'da

da,

olan

ve

kıvrıktı.

benimle

Gence'deki

doğru

yaşındaydı.

ve

ve

el­

Yüzünün

kısa

gene

bir

sivil

belliydi.

olacak,

hakkındaki

için

gene

halinden

olsa ve

renkli

giyiyordu.

beraber,

sordu.

göre

kadar

Padişahın

aynı

şeyler

Paşanın,

onun

koyu

Bıyıkları

hakkımda

Nuri

Meclis-i

kimdi.

birçok

neticeleri

Fakat

kili.

kendi

211

çizme

tanıtırken

sonuna

kardeşi

ve

dolayısıyle

ölçülerime

sözlerimi

arada,

kemerli

her

ona

beni

ADAM

olmakla

olduğu

sözler

konuşuyordu.

ki

edilmiş,

sahibinin,;

söylediği

beli

pantolon

esmerceydi.

ihmal

ve

Ev

üzerinde,

Z a n n e d e r i m

rengi

yorgun

ve

ARAYAN

cep¬ mah¬

asıl

halkı

Etraftan

top¬

4.8.1 922'de (Çeken)

bir kö¬


SUYU

212

O

işi,

oldukça

kova'dakiler ğildiler. de

iktidardan da

olduğu

anlar!»

vaktiyle ve

ki,

der

Bir

ğini

kistan'da Türkiye

ki

henüz

( 3 )

cıgara

(1) Paşadan

ve

içeri

hiç

eserinin, şanın

Dr.

Tek

hâlâ

haber

ümi¬

Paşa

Türkistan.

Tür¬

Gerçi, bir

şey

hakkında¬

kitaplarında

yazı­

olmak

ne

şu

üzerey¬

sırada

Dr.

yapıp

Ba-

y a p m ı ş ,

lanetleme

Mos¬

konuşmanın

bende

Paşanın,

hüküm

vermek

hakkında

bıraktığı,

olan

biten¬

lâzım

Moskova'da,

olaylardan

ileride

ge-

Halil kısaca

I. Togan

kısmının

Şakir,

O

pazarda

dinlediğim

hakkındaki

ile

gidece¬

benim

sordu.

akşam

Enver

çıkması

Cilt

Harpte n

Ama,

yadırganacak

fakat

bakarak

Velidi

Bahaeddin

Türkistan'

g e t i r m e m i ş t i ! . .

bu

dağa

ait

getirdi.

yoktu.

Çarşıda

Beyden

Adam:

Paşaya

Talât

bir

dilinden

Türkistan'a

coğrafya

edebilmişti,

Zeki

kâtiplerindendi.

Sadrazam

milli-

öyle

ise,

olmadığını

ayrılırken

inerken,

Türkistan-şartları (3)

ve

komitecinin

Paşanın

çalışıyordum.

Nâzım

Profesör Enver

Hatta

bunda

işaret

girdi.

bir

Paşanı n

Dr.

bahsedilecektir. (2)

ırkları

( 2 ) .

söylediklerine

Enver

olup

Enver

bir

tedarik

toplamaya

hakkında

g ü n olan

Kendileri¬

çeşitli

söylemedi.

mekteplerdek i

Merdivenlerden

ler

göre

yanından

ise

yolculuğundan

tesirleri

birkaç

geçmişti.

üzerine

olsun,

gidemiyordu

Şakir

miktar

kova

Türkistan

Paşanın

haeddin

d e ­

Partisi

Rusya'da

görüyordu.

anlaşılıyordu.

düşündüğünü

askerî

ileri

Zinovyeften

bir

(1)

Zinovyeften

Türkistan

kurcaladığı

görünüşe

bilgileri,

Enver

çıkıp

«Komiteci,

ç a l ı ş m a k gibi b i r a r z u m

ama,

eline

seziliyordu.

konuşmayı

gitmeyi

lanlardan

di.

de

Mos -

ş e y

Bolşevik

geçirmeleriyle, benzerlik

göre

bir

belliydi...

o l m a z s a

yoktu

bir

ona

başka

gibi,

dağa

ele

imparatorluk

şey

ki,

c e m i y e t i

yüzünden

bir

fikrini

veya

b i r

sanki

aralık

onun

Anlıyordum

Manastırda devleti

bolşeviklerin

gibi

ADAM

komitecilerden

gizli

galiba

gibi,

kesmediği

ın,

Terakki

kocaman

vardı

dini

birtakım

arasında

yetleriyle hali

ve

sarayı

bitenler

görüyordu.

nihayet

İttihat

sonra

nin

basit

ARAYAN

beraber,

nci

hatalı

İttihat

sonra

«Bugünkü

412

görüşlerine

ve

iltica

Türkistan»

sayfasında,

Terakki ettikleri

Ermeniler

Enver

Pa¬

değinir.

Fırkası'nm Almanya'da

tarafından

isimli

şehit

umu¬ eski edildi.


SUYU

lirse.

bilgileri

yüzeyde

larını,

yakılışlarmı

kında

dönüleceğine

değiştirmekte Bu ta

bana

ye

gelip

geçici

213

Harp

sayıyordu.

inanıyor

sonunun

Eski\?e

gözüküyordu.

buhran¬

tekrar

Dünyanın

ve

ya­

bir

çağ

inanmıyordu.

yolculuğunu

kalırsa,

ADAM

görünüyordu.

olduğuna

son

ARAYAN'

ise

girdiği

hesapsız

yoldan

seçtiği

muhakkaktı.

çıkabilmesi,

ancak

bir

Hat¬

mucize¬

bağlıydı. Kaderin

belki

de

bizleri

ittiği

hepimizden

yollar

daha

üstünde

Enver

Paşa,

o

gün

yalnızdı...

* Adına ilk

«Türkiye

kongresi

10

lonundaki

kalabalığa

Türkiye'nin

bir

nutuklara demek bu

yerinde

teşekkülü Her

talığı

esiri

ve

içinde

Türk

aydını

nesinden, aşağıya

alanların

bir

dilerine lar.

saçlı

göre

yere

birleştirmeye

dişen

grup

haricindeki harp

kendilerinin

yol

biri

söylenen memleket

görülüyordu yeri,

başka

ve

ki,

hiç

bir

bir

bağ

başkaydı.

Or¬

müşterek

İhtilâli

okuyan

üzerine

çare

başıboş

arayan

esirleri

memlekete

çatma

harp

yabancı,

ne

Bu

bu

kavganın

vakit

iki yani ne

yukarıdan

Parterde

kervana

Stasova)

kalabalık,

bir¬ sah¬

münevver,

birer

(Bayan

yaşayan başkanlık

kalabalığa gibiydi.

birer

çalışıyordu.

ise,

orada

ettikleri

bakıyor

onlar,

kadını

asıl

veya

işgal

derme

ise

birer

Rus

hude

toplanmış

için

sa¬

her

ve bir

bir

da

Rus

bunlar,

dolduran

kısmına

bir

ki

küçümseyerek

güvenilemez

Ak

anlayışı

dönmek

Almanya'da

açıkça

hiç

Aralarında

aslında,

ve

ibaretti.

vardı

parteri

ve

edilirse

aslında

teşkilâtın kongre

delegelere komünist

dikkat

komünistliği

topluluk

askerlerden

Harp kaç

Fakat insanlar,

memlekete

Türk

artık

bir

Eğer

çıkarılan

konuşan

etmiyorlardı.

birinin

dolduran

bırakılan

adına

olurdu.

oldu.

sahneye

Türkiye'ye

katılan

denilen

Baku'da

burada

vilâyeti

temsil

Fırkası»

gene

ve

bakılırsa,

kalabalığa

yoktu.

Komünist

eylülde,

iki

yani

yer ken¬

karışandı¬ tarafı

bey¬

azınlık,

fakat

Baku'da

tesadüfen

vakit

di¬

biteceğini

sevkolunacaklarını

ve

gözlüyor-

lardı. Kürsüye rinden

çıkıp

ayrıydı.

konuşanların Birisi:

dilleri

ve

dilekleri

de

birbi¬


SUYU

-214

— Hilâfet dır

ve

saltanat

(korunmalıdır)

kat

teklif

bilmedi.

lar

oldu.

Bir

ara

diğeri

şesi

«Muhadderat-ı

ise

ki

Bu de

zat,

nizm»

ile

nizm bu

dönen

«esasat-ı

esaslarını,

esaslar

ailenin

ise

bu

da

ak

saçlı

ken

o

misillu»

kapıları kapının

kadınının

el

sahnede

lerdi.

Fakat hatta

karşıya

aynı

sokak

olacak

Kongre, dolayısıyle edenlerin,

(1)

ihtimal

son

ve

grubun

okumuş neşriyat

ve

bulunuyordu.

olarak

Sinop'a

ra

Türkiye'ye

ğindiğimiz

arasında,

Bu

sürülmüş, geçen

muhbir

o

Mustafa

müstesna,

Ne

hocalığı

eden

okunur­

Karadenizli de

öpüşecek-

erkekle

bir

kadı­

çıkarlarken

bile

karşı

parlak

yolculuk

sözleri

Nejat,

ve

kişilik

İsmail

Hakkı

bilhassa

Partinin Terakki

başinda

tertip

arkadaşları, grup

gibi

Al­

pedagoji

sa­

da

devrinde

kaçmıştı.

bir

onu

(1)

Türkiye'de, ve

hazırlıkları

3'olculuk,

bu

Rusya'ya

Suphi 15

yerine,

madde

olduğu

oldu...

vardı.

İttihat

oradan

girip

meiçin,

istiyordu.

Belki

birtakım

Etem

zaman

gençler zat,

derdi

kadınlar

bayanla

yabancı

Fakat

jAolculuğu

daha

yapmış

Suphi

erdirildi.

ebedi

komü­

vazgeçti.

Türkiye'ye

sona

için,

söylemiş

bundan

-

hocanın

akıl

bu

esas­

kaynaştırmakla

evler

sıkıştılar.

kapılarından

komü¬

ikametgâhlar

gittiği

bir

Mak-

-

gelmemesi

kongreye

el

evvel,

hakkında

ki,

çabuk

Bu

manya'da

arasında

biraz

gelmemeleri

hatırlamış

hasında

alkışlar hoca

halel

üzerine

bel­

galiba

endişesi,

olacağı

hoşuna

ve

iştirâkiyun

müşterek

Bunun

mesele-

hoca

İsmi

is­

endi­

kadınları bir

Maamafih

bütün

Gerçi

da

kaldırdı.

hoca.

nın,

geçirildi.

olmasını

müslümanlığm

Lenin,

ayrı

kim­

iştirâkiyun

ve

mahremiyetine

işleyeceği

Rus da

İslâm

bunları

almıştı! Onun

mi

alkışlayan­

başkasının

sakallı

Ve

göre

İslâmiyetten

zapta

bir

şeriat

Fa­

gibi

merkezi

imamıydı.

yani

olmalı­

oldu.

geçmedi

Daha

«mezheb-i

yoktu.

değildi.

mi,

edilmiş

yani

tabur

göre,

hazrete

Kadınların

«apartuman her

bu

üstünde

seiesiydi.

bir

masun

edecekler

devlet

kıyılarından

fark

Hatta

geçti

görüldü.

islâmiye»,

pek

itiraz

kabul

İslâmiye»,

söylediğine

arasında

övünüyordu.

hoş

Karadeniz

Onun

Zapta bunu

istanbul'un

de

esaretten

sut'tu.

ları

teklif

de,

Bu

taarruzdan

taraftan

yerde

tiyordu.

siydi.

Bir

getirildi.

Ama

ADAM

makamı

dedi.

gürültüye

se

ARAYAN

Mustafa

bir

muhalif

Kongreden daha

halinde

son¬

önce öldüler.

de¬


SUYU

Nuha'ya lılıkla tayı

kafamda

ve

kilsiz

çok

her

daha da

sıralamaya

derme

şey,

şeyler

bu

çok

ailesinin

kurşuna

Amiral

Kolçak

kızıllar,

bu

(1)

edilmiş

ve

bakiyeleri resinin

denize bu

ve

suretle

tesisi,

Ermenistan

Sovyetlerinin

O

günler,

Anadolu'da

Türkiye'ye

yetlerden

tanıştığım

Kâzım ve

ihtimali,

dolu

ile

Sovyetler

rulmasından

hayat

üzerinde,

tasfiye

çarlığın

son

Sovyet

ida¬

Türk

aynı

ve

güne

de

bir

Bu

leri

Sovyet

lumat

Karabağ ve

Sovyet rastladı.

Türkiyeli

ki,

en de

hareketi

Türk

yazılan

okumuştuk.

elinde

bir Bu

veya

vesikanın, ne

ku¬

ile

il¬

hadiselerin Bu i t i b a r l a

çizildi.

Rusya'nın

kendine

da

göre

sonra

da

katılmasıyle

Tek Adam,

bazı

Ermenistan

Daha

konu

d e bir v e s i k a k i t a b ı d ı r .

yaşamıştır.

ve

cilt.

içinde, da,

aslın¬

b u hadi¬

h ü k ü m l e r i vardır.

Güney adlı

Bu k i t a p

hükümetleri

yapılan

II

bu Ana¬

sınırın ( 2 ) bu

kahramanı,

olsa,

Ak-

bulunan

mektupta,

onun

Türk

Sov¬

mektupta,

a r a s ı n d a bir m ü ş t e r e k Bu

gün¬

çetin yalnız

sıralarında,

ilgisiyle

önce

(Bu hususta

belki

belki

arkadaşının

tarafından zaman

y a n l ı ş bile sımr,

hariçten,

bir tarih,

gencin

anlaşmasıyle

pekiştirildi.

o

Birliği

ne

mücadelenin

Bey

Paşa

daha

Gümrü, ile

Daha

Talât

hikâyesidir

da d i k k a t l i bir

(2)

millî

bahsediliyordu.

Bu k i t a p ,

di

Kafkas Kars

arasında hükümet­

Andlaşrnaları

eserimizde

geniş

ma¬

vardır).

Türkiye konularında, Cebesoy'un lar

ile

kabinesine

yardım,

Karabekir

ümit

seler

ilk

gelebilecekti.

dam'da

bir

ordu

da

nehrinde

Si¬ bıra¬

Ermenistan'da

Aras

ve

orduya

Beyaz

taraftan

tasfiye

ilk

Rusya'sın¬

edildi.

leriydi.

ve

Bir

hadiseler,

gerileyen

beyaz

mu¬

Duydu¬

asıl Asya

sonra

ilerlemişti.

verilmişti.

Kırım'daki

sınırlarının

dahil

tekrar

öldürülmüştü.

Kırım'da

kurulması

dizilmesinden

şe¬

Fakat

ki

yürüyordu.

kumandasındaki

defa

Kolçak

kurul¬

dinlemiştim. Kaldı

kan¬

kongredeki

yoktu.

şeyler

dışında

serin

milletleri

diğer

farkı

türlüydü.

gürültülerin

çar

Şark şu

hiç çok

başka

215

gördüklerimi

toplantının,

görmüş,

ve

birya'yı, kan

Baku'da

kalabalıktan

yeni

ADAM

çalışıyordum.

çatma

maksatsız ki

hakkak ğum

zaman,

döndüğüm

denilen

ARAYAN

ve

Sovyetler

Kâzım

«Moskova

mevcuttur.

Birliği

Karabekir'in Hatıraları»

arasında «İstiklâl isimli

müşterek

sınır

Savaşımız»

ve

eserlerinde

pek

sağlama Ali

çok

Fuat

vesika¬


SUYU

216

gili ta

vesikaların eleştirme

stratejik konusu

Kurultaydan zen

sakin,

Şehirdeki

subayı

olduğumu,

solu,

kaledeki

yeni

kışlaların

Şehirdeki

yaşı

haricimdeki devam

Türkiye

Millet beyin

değil,

rıma

yardımcısı

Neticede, fakat

Fransız leri

diye

Hayır'. tilâli

Bunlar,

bin

böyle

miyorum. mudur,

ve

Büyük

Hüseyin

ettiği

babacan

ve

eski

takdirde

bunun

da

kara¬

mesuliyet büyük

mukadderatını

bir

içinden

Ona:

Paris'te

olsaydınız,

etmek

it¬

bana

benim bir

etti.

Avni araştı¬

bir

Azerbaycan'da

ilâve

dersle¬ Baku'daki

görüşmüştüm.

emniyetimden

terk

yılda

bir ve

bu, da

tavsiye

yal¬

mektep

ister

tehlike­

miydiniz?

oldu:

midir

Yoksa onu

evvel,

mebusu

kütlenin de

Paris'i şöyle

de

ve

bunlara

arkadaşım

kalırsam,

bu

Cevabı

ise

sonra,

Mektepte

döndüğüm

günlerinde

diye

ve

Ben,

(Esendal)

tecrübeli,

Fakat

geldiğini

ihtilâli var

sordum. —

hayat

söyledi.

lâzım

köylü

dostların

ve

dönmeden

kendisine

Sefir,

bulunduğunu,

etmemiz

bir

yarısından

alınıyordu.

Erzurum

Anadolu'ya

olduğunu,

kütlesi

da

Cephe

Azerbaycan'da

etmeyeceğini

takip

beni

anlaşıldı.

hele

unutmuyor¬

Bu

gece

kurulmuştu,

beyle

reis

bağlı

Türk

Şevket

yazarak

Osmanlı

«Ermeni

bakıyordum.

Meclis

verileceğini,

kabul

işlerine

hemşeriydik.

tihatçıydı.

şey,

Kurultaydan

çok

istediği

bir

yaptığımı

ba¬

olarak

hallolunuyordu.

az

mektup

rılmamı

günler,

eski

hatırlatıyorlardı.

çalışanlar

Memduh

kitap¬

hareketlerimi,

gidip

Her

bu

dikkatli

benim

tecavüzler»

komiteler

maarif

geçen

zaman

Turancı

yoktu.

diğer

ediyordu.

sefiri

Kendisiyle

her

arkasında

birtakım

partililer

Nuha'da

Karabağ'a

ise.

yersizdir.

fakat

silâhlı

suali

ki

sonra

ve

dostlarıma

sorgusu,

zaruretlerini

Ermeniler,

başında karşı

nız

rim

kısım

milliyetçi

kıtasının

Bunu

sağı,

ve

ADAM

elbette

tehlikeli, bir

zahmetkeşlerine lardı.

değer

kılmak,

döndükten

bazen

geçti.

gönüllü

ARAYAN

bilemem.

olan

hadiselerdir.

beşeriyete bir

ne

saltanatın Ama

insan

Rus

getirecektir, yeniden tecessüsünü

ih­ bil­

kuruluşu davet


SUYU

eden

bir

hadise

kararınızda eğer

ARAYAN

içinde

şey

Bir

olursa

217

olduğumuz

serbestsiniz.

bir

ADAM

gene

doğrudur.

şey

de

Siz

kendi

vadetmiyorum

bana

haber

ama,

göndermeye

ça­

lışınız. —

Biliyorsunuz bir

şey

ki

buna

olursa

o

ne

lüzum,

şey,

o

ne

de

anda,

imkân

zaten

vardır.

Eğer

bitmiş

de—

olmuş

mektir... Baku'daki

sefirimizle,

Nuha'da lantılar de

günlerim

beni

kurslara lıydım.

ki

Bu

kursun

dılar.

Hepsinin

eski bir

tabancaları

adamlar,

cek

şekilde

bir

fakat

hatır

fokur

düşmanının ders

Günler

kat

bir

Bütün

bildiğinizi

diyen

şüpheci,

takip

ediyordum.

Bir

havayı,

ayrılmayan, Siz

bir

hatta,

açış

halleri

vardı.

bunları

onlara

ve

ken¬

dağlı

karartan

gülüne¬

dikkatli

ve

Şarkın

en

Onlara

çalışıyordum.

yuvarlaklığına vücut

el¬ genç

birtakım

sıralara

sözlerimi

maddeleri

dinlerken,

ha¬

oldukça

anlatmaya

yerin

hoca

suyu

çeşit

de

getirilen

Kürsü

ve

Bir orası

Herkes

Çeşit

yüzlerini

olduğunu

vardı.

zorundaydı.

hepsi

mektepten

dünyaya

ilerliyordu. diğeri

ederdim.

biyeden

ilk

cehalet

güneşe,

sarıklı,

bıyıkları

dinleyen

Sonra

lıkları,

hatırlarım.

iri

köy¬

sakallıy¬

Yemekler

kaynardı.

zaman

bir

büyük

fokur

dağ

dışında

yakılırdı.

getirmek

bağ¬

ve da

hepsi

saatları

köyünden

sıkışmışlardı.

için

Kurs

tencereler

sakal,

heybetli

yahut

hançerleri,

kalpaklı,

beraber

içlerinden

hocaları,

Mangallar

iri

bilhasa

hevesle

kılıçları,

girdiğim

giymiş

sahneye

Hemen

İlk

olmakla

köy

kadar

insanlar,

insanlardı.

kendi

derse

imamları,

neticesi

tanesine

dağları

top¬

bir

zamana

bir

Kafkas

kurslar,

şöyle

sökebilen

yiyeceğini

biseleri

o

andırırdı.

Ortada

Bilhassa

birtakım

yerleştirilmişlerdi.

avlusunu

zırlanırdı. di

de

medreseye han

köy

yazıyı

gibi

kurslardan

öğrencileri,

gelmiş

azbuçuk

köylüler

Bu

konuşmuştuk.

değişikliğinin

tabakalardan

geliyorlardı.

köylerinden de

sosyal

daha

geçiyordu.

Rejim

kadınlar,

olan

şeyler

dolgun

sarıyordu.

olmuştu

çıkmamış

bir

geçti.

yapısını,

hasta¬

anlatıyordu,

hepsinin

yüzünde

Dik¬ ter¬

fakat: okuyun. alaycı

Onların

Biz bir

ifade

çocuğu

bildiğimize vardı.

olabilecek

Bir

inanalım.. gün

yaşta

bir

gene genç

dersi öğ-


218

SUYU

havayı

ARAYAN

ADAM

retmen

masada,

Terkibi

vardı.

İçinde

yanan,

tahlil ediyordu.

madde,

sönen

madde

kimya

kabının

sordular.

Bunu

Havanın

sönen

maddeler içinde

a ğ ı r l ı ğ ı vardı. vardır.

kendi

Yanan

kanunlarına

uyarlar. İlk s u a l i o

vakit

geceleri rahatım

kaçtı.

pıyı

Benim

vuruyorlardı.

Silâhları memiz sında

bir

üzerinde,

duvarların

sessiz,

bulurdum.

Bu

böyle

sedasız

manzara devam

yoktu.

S o n r a hep

dukları

yerden

tırarak

başlarım

man

her

lâzım

gelirdi.

dağdan

inen

dizilmiş,

Sanki

selâmlarlardı. selâmlayarak

ayrılmıştı.

kayıtsız,

onun

lardan

biridir

ve

zumesi

sanırdınız.

etrafında, kâinatta,

hem

vücudu,

göze

ayrı

ayrı

getirdiği

bir

lar

yapar ve

insandan

insana

bir y a ş ı vardır.

başlardı. grup,

güneş

za¬

sorması Belli

ki

söylenen¬

S a n k i bunları

güneş

etrafında

su

gibi

terkibi

vardır.

lidir...

vb.

Bunlar, meyenlere

dönüyordu.

dönen

ve

pek

Birçok

yıldız¬

güneş

man¬

geçirirler.

milyarlarca

hastalıkları

maddelerden

kendilerinin merhamet,

asıl

D ü n y a bu

öm¬

B e l k i bir gün o d a ö l e c e k t i r .

Ha¬

mürekkeptir. yani

basit

inandıkları

bu

Her

maddenin

bir

maddelerin

sayısı

bel¬

hakikatları

kabul

et¬

h a t t a istihfafla b a k ı y o r g i b i y d i l e r .

artık m i n d e r l e r i n a l t ı n a k o y u y o r l a r d ı . taşımıyorlardı.

canlı¬ mikrop¬

Dünyanın bilinmeyen

Tabakalar tabakalar üstündedir.

Şimdilik,

kamaları,

görünmez

yapıdır.

rünü y a ş a m a y a d e v a m e d e r .

düzleri

kendi

ol¬ bas¬

Oturduğum

bir

Evet,

milyarlarca

meydana

ları,

sualler Şimdi

haberi gibi

hatırımı

ş a r t s ı z kabul e d i y o r d u .

nın

da

kimsenin

vardır.

İnsan

va

girmeme

göğüslerine

aynı

eskiden biliyorlarmış hem

içeriye

ellerini

münakaşalar,

ikiye

oda¬

şilteleri

h a t t a başları önde

açıp

gelişimden

Sağ

geç¬

bir

halıları,

beni

ayrı

Nihayet

Dünya

kapısını

fırlarlardı.

eğerler,

leri ö ğ r e t i l e n l e r i , zaten

oturmuş,

ka¬

ediyorlardı.

M e d r e s e n i n büyükçe serilmiş

odanın

rica

karanlık sokakları

diplerine

ederdi.

beni

kafile

de

artık,

gönderip

b i r d e n v e bir k u m a n d a y l a y a y l a n m ı ş

ayağa

birinin

bir h e y e t

gelmemi

Ellerinde

f e n e r bulunurdu.

hepsini,

kadar

medreseye

boyunlarındaydı.

için

takip eden günlerde

Vakitli v a k i t s i z

Silâh¬

Hele

gün¬


SUYU

Bunların oralardaki rini

artık

onların başlar dar

da ve

bu

ilk

ru

ne

güzel

ni

öğrenir

olarak

basit

şeydi.

yaşayan,

gelmiş

için

kadar

ilk

vardı.

karşısında,

bildikle¬

geç

dünyaya

vakitlerine bakışın

kadar

inançları,

nefis

başka

guru¬

ana

çabuk

bambaşka

onları

ka¬

harekete-

anasından

Kendinde

taassubundan

bilgi

gelince,

münakaşalar

uyandırdığı

bunları,

zamana ve

dönmek,

zaman

gecenin

çocuk

dağlara

Diğerlerine

O

benimser.

o

silâhından

insan

ulemâ

etmekti.

ulaşmanın

olarak

21»

önce

insanda

Mektepte

Halbuki

an

bazen

uyanışı,

tabiî

duymaz.

yaşlı,

mat

hakikatlara

gibi,

bir

şeyler

münakaşalar İnsanın

ADAM

tutmak

onları

söyleyecekleri

gelişi,

yan

mekân

atarak

sürerdi.

ğişiklik

istedikleri,

köylerde

meydana

ARAYAN

dili¬

bir

bir

ölçüsü

yeniden

de¬ insan

olma¬

dünyaya

heyecanlandırır... * T.

Şehirde eritmekle nı

olan

lice

nispî

doktor,

Vaziyetin,

dağ

vardı.

bu

benim

tevkif

münakaşa

veya

veya

köyünde

cize

olabilirdi.

gizlenmeye

kabilinden,

şehrin rar

etrafı

verdik.

ağaçlarla beraber

Sanki

sırada,

bir

sıhhat

edileceğimi

karar

dev,

yediklerini

komitesinin

duyduğunu

başka¬

bana

giz¬

yoktu.

Bu

çıkmayı

düşündük.

çalılığın,

bodur

dönünce

birden

mesafe nöbetçi

on o

üstünde, duymamış

hedef

bile

zaten

dikkatli

olacaklardı.

aksi

birinin

istikametinde

Fakat

bizim

dikkatle

arasında

iler¬

grubunu

karşılaştık.

Ara¬

br

tesadüfle

istikamette

bir

yeri

top

bu

Her

üçü

olmuşlardı.

yürüyüşümüzün Fakat

evlerini

garip

elindeydi.

âdeta

ayak anî

ka¬

bodur

muallimle

açağlar

nöbetçisiyle

yoktu.

dürbünle

Dürbün

üç

top

ve

bir

ağaçlarının bir

mu¬

çıkmaya

Diğer

bir

Geceleri

çalılar

son

ve bir

erdi.

gündüz

Şehrin

Fakat

kızılordunun

sırada,

gözetliyorlardı.

ledikleri

başladık.

metre

sona

Kafkasların

orman

etmeye

teşebbüsüm,

yaslanıyordu.

sonra

yükselmeye

terk

Şehirden

tarafları

yamaçlarına

Bu

kurtuluşla

altındaydı. kuzey

tahammülü şehri

verdim.

ölümden

abluka Şehrin

tetkike Derhal

oradan

lemeye,

daki

bir

örtülü

geçtikten

le

sükûn Tam

bildirdi.

olmayabilir,

üç

bir

meşguldü.

de

bu

dikkat¬ gözet¬

Çimenlerin

seslerini

nasılsa

karşılaşmayla

bir


SUYU

lahza

içindeki

dimizi

dalların,

sından

şehre birden

sında

silâhlar

doğru

lar

bizi

bir

ilk

evin

bahçe

ürkekliğimiz,

geriye,

onları

seleri

hedef

sıralarda

Baku

derdiler.

Bu,

iri

Moskova'da raklara lum

her

toplarla

Baku'daki re

sıçrayıp

da

ameleden

reci

bir

petrol

andırıyordu.

Reyhâne

uzun.

narin,

bir

saçlarına

içinde

ailesi

liba

belki

yaban yerli

ipek

Kafkas

Azımzade,

bu

elbiseye

iliştirdiği

galandırarak

nun

vardı.

bir

bir

hayvana

gün

bizim

örtüsünü

Reyhâne'yi

umarak,

sunmuşlardı.

komünistlerin

de

söylerdi. sahnele¬

ama,

aslın¬

14

daleve-

yaşlarındaki onu

bir

talebelerden

ve

âdeta

eve biriy¬

şeffaf

deni¬

verilen

müsamerelerde

ucunu

parlak,

ipek

kanatlar

kumral gibi

dal¬

oynardı. bir

kaldırabilirdi.

şeyler

bir

etrafını

belki

evlenip

vücudu

geceleri

vururdu.

ızbandut,

işi,

kurslardaki

bürünüp, baş

ilk

bay¬ maz¬

sereceğini

girmişti

içinde

bir

Bazı

oyunları

isterse havaya

yere

Nitekim

bir

bu

bütün dem

toplantılarında,

mütenasip

teni

beyaz

kızla

gelen

şeylerdi.

Nuha'nın

geçinen

oldu.

Beyaz,

isterse

sırtından

Önüne aynı

olduğundan

vakit

gön¬

Avrupa'nın

amele

kapatmak di.

kalesi ne

ilgilen¬

temsilci

Baku'nun,

göze

bir

lebilecek

bayraklardan,

olmadı.

yakın

bir

hâ¬

hadi¬

teşebbüsü¬

nedense

hep

yumruklamakla

isimli

Firar

amelesiydi.

düşmanlarım

Heyhâne

sonra

daha

Söyledikleri

işçilerinin

ziyade,

Ondan

bir

petrol

varıp,

silâhlar

adında

kendisi

inkılâp

sınırına

zaman

her

ile

akışımız, ara¬

yoktu.

Nuha

ara¬

Dal¬

Azımzade

kurtuluş

kürsüleri

kâhyaları

çare

t e v k i f ise,

Sovyeti,

kaba

bitti.

ken¬

atılıyordu.

Şehrin

akarak baktığından,

seferinde,

çevirtip

böylece

ile

dalların

kumandalar

gelişigüzel

atladığımız

başka

kızıl

suyu

milletlerin

Sonra

de

hızı

bu

kuvvetimizle

saklıyordu.

fırlıyordu.

sallanan

ağzının

bunlar

olarak

yarı,

sahneye

yıldırım atıp,

bütün

Beklenilen

İlk

bir

Bağırmalar,

içeri

beklemekten

başlıyordu.

toplantıda

Ama

teşebbüs

duyulmadı.

Bu meye

aşağı

olmaktan

Bu

da

arasına

getirdi.

duvarından

şehirde hiç

yokuş

patladı.

ADAM

sonra

çalıların

harekete

atılıyordu.

müz

ARAYAN

Bu belki

Fakat

elinin

üstünde

nahif bir

ve

şeylerden

netice

müdahalesiyle

iyi

ve

narin

avucuküçüğü,

korkarak

olmadı.

Azımzade,

kısa

Ga¬ bir


SUYU

müddet

sonra

takım

garip

geri

çekici

ilk

Dr. riydi.

bir

baycan'ın

Dr.

çiğniyordu.

rütbeleri

halkın

milleti

kasıp

sosyalist,

İhtilâl

bi­

veya

is­

getirdi.

evvelâ

komünistti.

onun

Azer—

nutuklarından

lanmışlardı.

Bu

bu

âdet ki,

üzerinde

da

aynı

Rus

in—

iltimas,

haksızlık burjuvazi.

taksim

etmek

uzak

Rusya'nın köylüler,

bu

pek de

Garp

yo­

cepheler¬

minval uzun

tekrar

kan

hep

edilirdi.

ile

bu

ve

larla

bü¬

birleştirili¬

emperyalizmin

çalışmışlardı.

gider

kızılbayrak,

suretle

kaderi

sonra

eden

mahvedilmesi

içinde

«yaşasın...»

yakında aynı

idaresi

üzere

Ondan

teşkil

için

emperyalistleri,

boğmaya

Troçki'nin

yoktu.

Rusya'yı

şovenizminin

müdahaleler

şeyler

inim

üniformaları,

zamanında

köylüyü

şey

eski

birden,

ayaklanmayı,

olan

leri

Rus­

hürriyet­

inim

parlak

dünyayı

bir

ve

canavarları

Nutukları

altında

Ameleyi,

çarlar

Emperyalistti.

haklarını,

çarlık

yapıp,

amelelerle

büyük

yoldaşı

sayesinde

hep

Rüşvet,

de

açmıştı.

kaderi

Fransız

Lenin'in,

Bir

anlaşılmayacak

Rusya'daki

edilmesi,

yumruğu

batıyordu.

Türkistan'ın

milletlerin

yordu.

gibi, zalimdi.

vb.

kadar

Azerbaycan'ın,

diğerleri

memurlarının

elbirliği

harbini

kırdırmıştı...

verilirdi

gelen

aydınlarından

başkanlığına

milletlerin

ağır

gözüne

burjuvazisiyle

ya'da

Nuha'ya oldu.

vardı.

Rusya'sı

mazlum

kavuruyordu.

dünya

Buraya

Çar

Onları

Garp

man,

beri

izahlarına

zabitlerinin,

lunda

yok

Bir­

gitti...

demekti.

girdi:

Rusya

Çar

tün

sayıdaki

siması

komitesinin

eskiden

da

başlayarak

letiyordu.

de

Baku'dan

az

sovyetleştirildiğini,

Neriman

Büyük

lerini

reisliği

göre

yaşamadı. öldü

Nerimanof

bir

icra

çok

içinde

olduk.

ya'sından Şoven

uyandıran,

221

da

zaman

Azerbaycan'ın

devlet

niçin

kızcağız

bir

Neriman

Azerbaycan'ın

nevi

ADAM

bırakırsak,

Dr.

itimat

Söylendiğine

dinlemiş

Ama kısa

tarafa

Neriman,

onu

Bu

bir yolcu,

Ciddî,

tilâ,

alındı.

hastalıklarla

Azımzade'yi ilgi

ARAYAN

partinin

ayak¬

İngiliz, Ama de

Al¬

yoldaş

rehberliği

boğulmuştu. ve

sonları biterdi...

Batının

dalgalanacaktır.

daima, Yalnız

bütün Bütün

Rus¬ haber

başkent¬ nutuklar¬


SUYU

222

Azerbaycan'daki içinde can

geldi.

Bu

seçildim.

rejim yıl

kongresine,

hatırlamıyordum.

dönümünde

galiba,

benimle

şehir

olan

bu.

toplanacak

ben

ettiğimi

veya

de

muallimler

de pek

birliği

mümessillerini

bir

temsilcilerin

hepsi

diğer

hava

Azerbay¬

arasına

temsil

partinin

beraber

dönümü

temsilciler

teşkilâtı

Çünkü

yıl

Baku'da

gidecek

Hangi

Ama

seçilmiştim.

bırakırsak,

ADAM

değişiklikiğinin

Nuha'dan

Partisizdim.

namına

ARAYAN

tarafa köy¬

lüydü. Nuha'dan, aşıp

da

ilk

kit

artık

bir

bando,

dı.

Bizi

geceydi.

bu

karışıktı. Amele

Kür

vadisine

istasyonu

Baku'ya

Baku'ya

de

cilerini

güneydeki

demiryolu

ancak

gelecek

karşıladı.

Baku'da yakından

İktidar

Azerbaycan arasında,

ertesi

yeni

gün

idareyi

indik.

ve

onun

kabil

belirsiz

yolunu

için

hazır¬

bazı

idare¬

Manzara

Kızılordu, bir

va¬

İstasyonda

oldu.

komitesi,

huduru

kara

vardığımız

karşılamak

görmem

icra

olan

Yavlak'a

temsilcileri

seyahatte

birlikleri

kadar

olan

Çeka,

şekilde

paylaşı¬

lıyordu. Doktor yordu.

Neriman,

Bir

politikacı

hali

leri

elinde

işte

kuvveti Millî

galiba,

eğitim

türye,

herkese

Yıldırım de

laşıyordu (1) kendisine

bir

başında çocuğu

ibaretti

dili

Şeklen

Karayef

diye

Başına

bir

cambazhane

bir

Bodur veye

okur

millî

isminde

tipik

hem kalpak

boyu, operet

yazar ve

bu

savunma bir

Muavini

kendine

alçak

taşıyordu.

Girdiği

(1).

konuşuyor

bulunuyordu.

görünsün

ve

bir

dizgin­

seziliyordu.

hantal

sokak

ama

bir

hal

Bünyadzade, Kaba

sokak

hançer

bir

görünü¬

münevver

sıkılmışa,

ümidinden

görünüyordu.

takmıştı. bir

arasında

avan-

de

gali¬

Cengiz,

hem

giyip,

bayağı artisti

beline yüzü

gibi

ile do¬

(2). Doktor büyük

tefsirlere (2)

şuna

adını

için

başı

sosyalist,

vazifesinden

gibi

heybetli

kocaman

delegeler

şitli

bir

heyetinin

bir

benzeyen

istikbal

komitesi

vardı

halis

sol

Üzerinde,

biriydi.

övünüyor

komiserliği

ba

vardı.

komiserleri

ziyade

toplayamamışa

sayılamayacak haliyle

icra

ihtilâlciden

yol

Neriman, cenaze

Moskova'da

yapıldı.

Fakat

hastalıktan bu

ölüm,

öldü hâlâ

ve çe­

açar.

Bünyadzade,

dizildiler.

1 924'de

merasimi Karayef

ve

muavini,

1938

tasfiyesinde

kur­


SUYU

P a r t i d ı r a n

g e n e l

f a k a t

biriydi. b e l i

I n c e

a d a m M a l i y e ( 2 ) .

s i y e t i

d e

g e z e r d i

o

ç a l ı ş ı r d ı .

n i n ,

y ı r t ı k

e s k i

g a z e t e

O r j a n i k i d z e

E n O ğ l u

c a n a bir

k a t

s a k a l l a bir

i ç e r i s i n d e

men

beraber

i ç i n e v e

o r ­

d a h a

z i ­

s a h n e l e ¬

k o m i s e r i y d i .

A ğ a m a l i

e n

başladığı

Azerbaycan'mn Halkı

kütle

boyunca

sürdü

s e v d i ğ i v e

b u

tabiat

halinde

ve

R u s t i p i n i

R u s

ş e y d i r .

d e v ­

m ü n e v ­

T o p r a k

k o m i ­

a r a s ı n d a ,

ve

evvelâ

hayatının

gönderdi.

gelmesiyle

bir

Azer­

sonuna

milliyetçilerim

sürgünlere

Malenkofun

g ü l e n

e s k i

h a z ı r l a n m ı ş ­

e s k i

gösterdi

bir

t i p l e r ,

i ç i n

a r k a d a ş l a r

dökmelere,

y ü z ü i l e

s o s y a l i s t

a n l a t ı l a n

münevver

ve

bir

f a ­

k u m r a l

z a m a n

g ö r ü n ü ş ü

t a r t ı ş m a l a r ,

ç o k

bir

h e r

t a r t ı ş m a l a r ı

k i t a p l a r

kan

k ü ç ü k ,

t a m

ç o k

fikir

B a k ı m s ı z ,

ka¬

tama¬ İktidarı

Baria

ile

Musabekof,

Tiflis'te

milliyetçilik

temayül ü

ithamıyle

kur¬

dizildi. (3)

kalan

k a s k e t i ¬

öldürüldü.

(2) suna

-

g ö s t e r i

s i m a s ı ,

a m a ,

k a d a r

beklenmeyen

etti.

devri

i ç i n

s ö y l e n i y o r d u

i ş l e r i

g e l m e y e n

g ı d a s ı ,

Bagirof,

temizledi.

Stalin

M i

c e k e t i n i n

t ö r e n ,

r a s t l a n a n

o

k ö ş e s i n d e ,

çekasında

devam

ş a h ­

o l a n

k o n g r e l e r d e

b a b a c a n ,

z i y a d e

s o n u

b ü y ü k

k e n d i

(1) baycan dar

t ü r l ü

e n d e

a d a m ¬

bir

m a h a l l e l e r i n ­

k o r u n m a k

h a t ı r l a m ı y o r u m .

d e ğ i l d i

ç o k

i ş l e r i n d e n

v e r i n i n

B ü t ü n

D e ğ i r m i

a y d ı n

R o m a n l a r d a

s e r i

o l a n

bir

b a ş k a n ı a m e l e

g e z d i ğ i

t o p r a k

M ü t e v a z î , bir

a n d ı r ı y o r d u .

B i r

işi

g e l e n

k a l d ı r d ı ğ ı

T o p l a n t ı l a r d a ,

v a r d ı .

l e t

l a r d ı r .

d e v l e t i n

s o ğ u k t a n

i n s a n

y ü z ü

B e l k i

i c r a

p a n t a l o n u

t o p l u

ö n d e

ç a m u r l u

M e s l e ğ i n i

ç e v r i l i y d i .

v e

v e

d ü ğ m e l i

a c e l e

d e r l i

b u

ç a r p a r d ı .

y a k m

m ü n e v v e r l e r i

a n

a n ­

g ö z l ü k l ü

( 3 ) .

bir

i n s a n d ı .

t e m i z ,

d o l d u r a r a k

g ö z e

i h t i y a r d ı .

s e v i m l i

iri

ç i z m e

d a i m a

B i r l i ğ i n i n

y a k a s ı n ı

g ö r ü n m ü y o r d u .

g ö r ü n ü r d ü

m u a l l i m i

y a k a d

t o z l u ,

e v v e l v e

p a r ç a l a r ı n ı

y a d e

bir

k u m a ş t a n

m e ş g u l ,

b u g ü n

İ n k ı l â p t a n

p e k

r i n d e

v e

B a k u ' n u n

p a b u ç l a r ı n ı n

t a d a

a y n ı

S o v y e t l e r

g e l e n

s ı r a l a r d a

ç o k

v a d e t m e y e n

bıyıkları,

M u s a b e k o f ,

s o n r a

h a l i n e

d a h a ş e y

d a i m a

223

( 1 ) .

k o m i s e r i

D a h a

k o y a n ,

g ö m l e ğ i ,

o r t a d a ,

g i b i

bir

kırpık

b o y l u ,

k a f k a s

ADAM

B a g i r o f ,

i f a d e s i

u z u n

ç i z m e l e r i y l e

bir

d ı

s e k r e t e r i

y ü z ü n ü n

k e m e r l i

v e

ARAYAN

bir

Gürcü ölümle

ve

Stalin'in öldü.

en

yakın

arkadaşı.

Orjanikidze

şüpheli


224

SUYU

semaverin dığı,

basma

her

arıyor

şeyin

Eski

tilâl

Rusya'da Kitap

Bunların

sa37isız

ve

etmek

katte

ve

ve

icap

eder.

yer

Galiba

kopmuş

bunu

(1)

ve

odada,

başında

tahay¬

fakat

insanlardır. Göz¬

üzerine

düşer.

sararmış¬ hatta

oldukları

ve

haki¬

karışmıştır..

üniversitede,

olsun.

uzun

ve

kadar

etrafında

Bu

sür¬ rahat

da

müna¬

düşüncelerini

saatlâr

olduktan

sonra

ona

aydınları

hapse

de¬

her

tip

halini

Bu

yakınların

ziyaretimizi

tam

oda bir

yapardık.

Bol

Da¬

kavgalı

mesleği

mümessili,

bol

koyacak derdi. haline

çay

ne

rahmetli

evinin

Burasının kadar Çünkü

temizlenerek,

yeri

tar¬

içerlerdi...

de,

eski bir bağ

Ahin»

sonra

kabul

sarılırlardı.

alt da

k a r m a k a r ı ş ı k bir yerdi.

semaveri

Papazın

der¬

olur¬

yoğurulmuştu.

hatalarım.

dolu,

ortada

çay

dünyadan

gelince,

gelmeyen

komiseri

hamurdan

Keçiören 'de,

odasının

«Mercimek

toprak

araya,

Kalemlere sonu

boyuna

münevverin

Onun

Sibirya'nın

b u n l a r . bir.

halde

bu

çarı,

ederdi.

savaşırlar,

yukarı

ve

Rus

kurarlardı

gene

bu

ki

kamplarında

Sovyetinin

aşağı

papazınmış.

deposu

birbirle¬

bir

dumanından

semaver

tercih

partilerini

girerler

sığınacak

buraya

cimek leri,

uzak

Bizde

ve

de

hoyrat

sakallarının

fikirlerini,

içindi

K i t a p l a r l a tıka basa

ancak disi

bildiği

Yusuf B e y d i . dar

ki

kindar...

uysal,

birbirine

evlerinde

insanlar

göndermeyi

Azerbaycan olsun,

semaver

ih¬

ve

hatta

hepsi

hatta

konserde,

edecek,

fikir

(1).

barışırlar

tışmalara

sıktı.

mahsus

yalnız

bakışta

asi,

ve

daima

dinletecek

gruplarını,

oğlu

memlekete

karmakarışık

sigaralarının

Elverir

kavga

kadar

laşırlar,

sa

açıl¬

hasretle

olsun

bir

daima

kütüphanede,

sürgüne

hal

bahsin

günleri

inatçı,

ve

bir

yüzlerine

hapishanede,

birdir

olursa

olmayan

kısmı,

o

canlı,

basık

Bunlar

bıyıkları

dudak

saatlarca

ğil,

her

mesut

deryadil,

arasında,

râm

şeye

edecek,

her

ve

yalnız

ne

ancak

kitaplar

kaygusuzdurlar.

kaşa

aydın,

ırkları

tozlu

Sakakta,

günde

ve

zincirleri

Bıyıklarının

ve

çalınan,

rahat

derbeder,

Onların

sakalları,

lüklerinin

tır.

o

münakaşalarında

din

bir

hiç

Saçları,

ki

yetişen

kurdu,

benzerler.

yül

telden

tartaklandığı

nazariyeleri

rine

her

ADAM

gibiydi.

tiptir.

bir

geçip,

ARAYAN

içer

ba¬

tarafta

vardı.

Ken­

evvelce

mer­

sıvanarak

gelmiş. ve

tavanı Bir

yer ev,

Akçora-

katında­

bir

kitap

Bazı p a z a r

gün­

münakaşa

ederdik:-

:


SUYU

Zaten Toprak

Azerbaycan'da

daha

kendi

ziyade

bağları,

ARAYAN

toprak

küçük

bahçeleri

ADAM

225

meselesi

çiftçinin

vardı.

pek

keskin

elindeydi.

Kolhoz

değildi.

Şehirlerin

işleri

de

henüz

başlama¬

bahçeden

mahrum¬

mıştı. Yalnız du. bu

Baku,

o

eski

bir

Orası çölün

daki

altına

rupa

uzun

kiliseler ya'da

ve

bunun

asırlardan

tarihler,

leriyle

için

ki,

parti

yeller

bir

toprak

ziyade,

biliyordu.

ora¬

eserdi;

Azerbaycan'ın

işlerinden

sonu

Allah

olsaydı,

eski

Rusya'da

mücadeleydi.

gelmeyen

programları

bir-

bu

Bizim tı

tayin

eder,

biz

kan

dolduracak

dava.. :

davaların

Rus¬

hikaye¬

bu

sözlerdi.

Dr.

Neriman

ve (1)

kasya'yı

sebep

tahliyeye

gitmelerinden

sözler,

onları

etmeleri, suçlu

Azerbaycan

hükümeti,

elbette

Hakikaten

millî. A z e r b a y c a n

nef­ ka­

yapıştırmıştır.

neft

meselesi

ameleliği belki

Bunun vardır

yaptığını de

(1). söy¬

hayatın

başka

İngilizlerin hem

hem

kendilerinin Körpe

kendini

hükümeti

bu

ona

türlü

konu¬

bahsediyordu:

bulurlar: ki

çı—

lambasını

iki.memleketin

Azerbaycan'ın kaybına

söylerler.

kayna­ Bu

hayat

toplantılarında

istiklâlinden

milliyetçileri,

mecbur

idare

birbirine

neft

bu

kongre

olduğunu

bir

bu

al­

burada edecektir.

ki

değil,

evvelce

öyleyse

Azerbaycan'ın Azerbaycan

gilizlerin

meselesi,

değil,

(petrol)

Rusya'da

çare

çamur

toprak

ise

bütün

Ne

üstü

kumanda

kullandığımız,

kara

Eğer

neft

bize

Ama

komiserinin

vardı.

öğrettiği

şuyor

bizim

bizde

Toprak leyenler

o

komiseri:

toprağın

Bu

değil,

ayarlanmıştır.

derini,

Toprak

alınyazısını

kadardır.

göre

için

başkaydı.

diyordu.

ona

neftten

te

Azerbaycan'ın

dıkça,

bu

Azerbaycan'da

Av¬

Beyler,

doludur.

Fakat

ve

yalnız

süren

arasında

kuyusuydu.

koymamış

davalarını beri

kitaplar,

de

olacak toprak

ve

rüzgâr

yerlerinde

toprak

köylüler

bağ

bir

hazinesini

Azerbaycan'ın

Rusya'smdaki

davalar,

kıp

petrol

türlü

dibi,

konakların

Zannederim de,

her

denizin

şu

caddelerin,

komiseri

zaman

bir

müdafaa

tamamıyle

evvelâ

Türkleri her

fidan

şeyi

yalnız,

bıra¬

olan

edemezdi

İn­ Kaf¬ yeni

derler.

yardımsız

müttefiksizdi.

15


SUYU

226

Moskova 'dan mazsa, tına

kova 'dan

Dr.

bütün

gelen

mi

hakikaten

Lenin'den

sadece

neft

Doktor va'dan

Neriman'ın

Lenin

de

sanlardı dukça

Kür

manda

bir

da.

ğının

Ama

vurulaca­

bir

Lenin'le koştuğunu

diye

yazdığı

arada

ken¬

Neriman

olan

şahsî

anlatıyor,

bahsediyordu.

dostluğuna

şüphesiz

Yoksa Dr.

bir,

omuzlarından

böylece

Nuha'ya

kaderi, alın

kendi

toprak

yazısıyle,

dayanıp,

Mosko¬

sarsıp,

akıllarını

yürütülmesine yollarında

yürütülmesi

Garba

yaslanıp,

gibi

de,

bağlıydı.

idealist

in¬

halde

ol¬

her

kapıları

düşündüğüm

günlerin

ardından

ve

bir

karar yol

bir

yıldan

Derbent

bu

Bu

yeni

tarafına

kompartı¬

yaşadığım olaylar

olay¬

bana,

bir

görünüyordu.

geçidinde:

hangi

üzerinden

dönemecindeydim. alırken,

beri

karışık

şimdi

tarihin

dünyanın

öldüler...

doğru

ve

kıyısındaki

açılmış

arda

çalışıyordum. çok

bu

artık

şu

sıralamaya

denizi

ard

dönerken ,

boyunca

köşeye

Acaba

kapılar

miydi?

Azerbaycan'nm

şahsî

Neriman

sığmayacakmış

diye

nasıl

nasıl

toprağa

yoldaşları

işin

vadisi

Hazer

bu

Lenin'le

Doktor

dimağımda

al­ Mos­

görünüyordu.

Baku'dan Tren

İliç,

bu

hiç

güç

ona

günlerde

Neriman

Lenin'le

yıla

o

işinin

bu

yapabilir bilemem.

adiyle,

getirebilme

ama,

bunu

cümlede

çamurunun

gönderilecek

başlarına

ları,

ki,

anla-

Neriman,

altına

Bunları

sıkıldıkça

baba

Anlaşılıyordu altındaki

birkaç

başı

Dr.

çenesinin

bizi çenesinin

gösterirdi).

aldatıyordu.

her

eğer Yahut

söylerken

yoldaşın

nutuklarında

dostluğunu,

diyordu,

sarsarız.

(Bunu

eliyle

Neriman

ADAM

yoldaş,

vururuz

da

kendini

bir

omuzlarından

şöyle

ğını

di

gelen

onu

ARAYAN

kader

tam

bir

çalıyor?

yıl

geçmişti.

Yecüc-Mecücleri, boşalmıştı.

Bir

Kaf yıl

Bu da¬ evvel

geçitte: —

Acaba bir

bu

kapılar

zindan

diye

düşünmüştüm.

na,

ancak

bir

açılırsa,

kısmetim

bir

saray

mı,

yoksa

olacak,

Kapılar

muamma

açılmış,

getirmişti.

fakat

hadiselerin

Hâlâ

bu

akışı

muammanın

ba¬ için-


deydim. ğım

Bir

ayağında

bir.dünya, diğini,

manalarını

kovalamıştı.

tarayarak

keçe

yuvarlağı

kalçınlar

ve

bir

f

227

layıkıyle

Sırtıma

süslü

taşıyan

[

bir

salonda

kirli

meşin

Kazak

kavrayamadı¬

güzel

avcı

elbiseleri

sevgilimi

bekler¬

kasketinin

önünde

balıkçısının

içeriye

gir¬

endişeler

için¬

silâhını

gere¬

görmüştüm

O de

beri,

birbirini

saçlarımı

ken,

ARAYAN A D A M

'yıldan

olaylar

giyip,

S U Y U

gece,

yerime

sevgilimin dönerken,

yanında bir

ruhumu

sokağın

saran

dönemecinde

rek: — diyen da

Nereye

gidiyorsun?

Mogolun,

Ortaçağdan

Sonra

bir

sıra

olaylar.

cemiyetin

eski

bir

öğretmeni,

bayan

lizminin şan

gizli

savcı —

diyen

kalan

kaba

ve

donuk

Hele

Ayağa

simasını

kalkın!

Şehri

anı

kak

ölüm.

leyerek

sorguya

Sonra

Fransız

kapita¬

ilân

eden

ve

papağan

gibi

konu¬

verilecektir!

zangırtadan

bile

lerinden

süren

sesi,

kale

gece

garip

çeka

hâlâ

ve

kapısından bir

şehrin

tesadüf

sayesinde

kulaklarımda

şey.

bir

seslerini

bir

kışlaların

saran

saniye¬ muhak¬ bek¬

getireceği

kışlanın

Sonra

havasım

ayak

bunun giriş,

ve

atlatılan

askerlerinin

korkuları

benzemeyen ve

bir

gafletleri

geceleri tevkif

yolculuk,

dönüş

mutat

şeyler: odasında

arka

tara¬

yaylım

ateş¬

biri...

Kurultaylar,

Enver

zavallı

emperyalizmiyle

Hüküm

Kazakların

kadar

geçirilen

bir

mını

tasfiyesi,

duran:

duvarları

saran

bir

adına

ilânı-harpleri,

darbede

gibiydi.

nin

fına

olarak

kapıda

balıkçısının

birkaç

İngiliz

müttefiki

Kazağın,

Kısa

Ejderhan

hiyerarşisinin

kız.

çınlıyor

çekilen

kongreler, kılıçlar,

Paşa,

Komünist İslâm

kararlar,

beden

aydın

Sibirya'da,

pek

Şark

savrulan

koruyuşu,

alman

da

arta

unutamıyordum.

milletlerinin hançerler,

kongresinin

kadınlarının az

gençlerin

bir bu

Kırım'da,

müddet

uyanışı,

Zinovyef,

hilâfet

ve

isyanı

Belakun,

saltanat

maka¬

mahremiyetini

korumak

için

sonra

hayatını

kay¬

kongredeki

hepsi

acayip

Ermenistan'da

de

durumu.

cereyan

eden

Bu

ara¬

olaylar


SUYU

228

ve

şu

döndüğüm

Nuha'daki

Baku

ARAYAN

kurultayı.

ADAM

Toprak

ve

neft.

Hem

sonra

sevgilim?..

* Bu kat ni

olayların

benim ve

ayrı

ayrı

du.

Onlar

dan

kaynaşıp

bir

manaları

birbirine

ses

Bunların

hepsinin

bütün

hayyülden

bir

ki? de

bulunmayan,

mayan

asık

o

kabildir.

Muallim

mektebi

bile seni bir

kim

Halbuki

bir hem

mekteplerin,

hem

hocaların

mediğiniz

fikir

dilsiz, ne

bir

âlemi.

âlem

Beşerin

rum,

onun

ona

dayanarak

Sen

kaynağını...

ihtilâller

Sen

yürüyor. bile...

yabancı

dil

bile

onu

gideyim

tek

bir de—

dikili

ağacın

yok... o

fakat ne

asırlar yolunu

yarı

kof, de

Bilgilerin,

anlamıyorsun Terakkiler,

O incir

vermişse

senin,

onun

tari­

bir

tahsile

kitapsız,

ve

ol—

dünya

özünü

çürüttüğün

var:

asırlar

sermayesi...

bile

ömür

arkasında,

başka

türlerin

kuruşun

senin o

ne

Memleketinde

tek

eserleri

vereceklerdi.

bir

Avrupa'ya

gönderir?

yerde

ne

kütüphane—

sana

dersler

sana

da­

ezberleye—

telif

Sen,

ilerletemezsin.

bir

de

kabadayısının

te­ ta­

sanki

evlerinde

altında

en

sığdırmak

bilmiyorsun. adım

ki,

sen

hocalar

coğrafyadan

takrirler

çekirdeğine

Fakat

suratlı

iktisattan,

dersler,

birtakım

istanbul'dan

bilmeyen,

andaki

basmakalıp

Hatta

dil

Ama

Kaf

alabilirdin.

koltuklarının

birtakım

hinden,

okulu'nun

kaidelerini

yabancı

vardır.

cahilsin!

karmakarışık

mecelle

Tek

isyanlar,

bağdaşma­

manası

bir

öğretmen

nedir

Belki

cektin.

bir

sen

işlenmiş

başka

değişecekti?

tirdiği

Fa­ yeri­

değerlendiremiyor-

birbirleriyle

ki

Çünkü

şahadetnamesi

ratlı

ve

aydınlıktı. halkaların

ki:

üzerine

rülfünun

ve

de

layıkıyle

elbette

sermayen,

kerlemeleri

sen

belki

zincirdeki

karışık

diyordu

anlayamıyorsun.

leri

için

bu

duruyorlardı.

bir

sen

başkası

kudretim,

taşıdığı

kafamda

İçimden —

akışı,

muhakeme

asık onların

fikirlerin, boyunca

ama

su— bil— kül­ birik—

bulmalısın

medeniyetler,

kışla

her

yav— şey hatta


SUYU

Sen rır,

kaynağı

ya

bir

şövalye

asıl

yol, sen

suyu

Bu

da

va¬ kendini

ömrünün

durursun.

yoldur...

ya

zanneder,

sirkinde

sallar

götüren

kaynağa

vardım

hayat

kılıcı

kaynağa

229

kaynağı...

bu

palyaço gene

ADAM

Yahut

sanırken,

bir

rum,

ara,

varamazsın.

kadar, olsa

ARAYAN

sonuna

Ama

Sen

öyle

onu

de

ara

yav—

ara...

*

Halbuki Kendi —

Ya

diyordum Bir

devlet

ama,

adsızdım.

caktım.

daha

ne

güzel

bu

kuzgun

leşe,

Kür

hayallerle

ufukları

vardı.

vadisinin

boyunca

Kuzeyde,

dağların

üstünde

rın

stepler,

Turan

çıkmıştım.

benim

ilk

tenha

bir

başları

ebedî

dağı

karlarla

Elbrüz

günden

durdu.

iklimi,

Ermenistan Ağrı

Volgalar,

çıktığım

aşkların

çayı,

Kazıbek, ovalar,

yola

kura¬

Halbuki

doluydu.

yumuşak

ucuz

Karadağ,

Aras

Saltanatımı

istasyonunda

Gürcistan;

sanıyordum.

topraklarıydı.

meçhullerle

havaîliğin,

ardında

ardı

çok

beklediğini

arayacaktım.

işte

muamma, Daha

şarabın,

Bunların

bahtımı

çıkıyordu.

rakteriyle,

devletin

topraklar,

yükselen

Tren

ya

sadece

Turan'da

karanlıktı.

Gürcistan'a

başa,

beni

Şimdi

önümde

ney

memleketimden

kendime:

İlerisi

oynak

vatanıydı...

dağları ve

uzanıyordu.

nihayet

örtülü

zirveleri

Kaf

Anadolu

dağları.

yükselirdi.

Dinyeperler,

ka­ Gü¬

Şimal

Bu

Bunla¬ orman¬

larıydı... Çocukluğumdaki yüleri,' ?eçtim.

anlaşılan Trenden

Nuha'ya

masalların,

daha

beni

çözülmemişti.

indim

vardığım

ve

Şimale

zaman

Kafdağma Ben,

doğru

sevgilim

bağlayan

kuzeye

çıkan

bü¬ yolu

yürüdüm... bana

yalnız

cesaret

verdi: —

Ben, dız

dedi,

Bizim de

neşir

bir

zaman

Halbuki

ayaklarımız bu Benim

haşır

kendimi

sanmıştım.

zincirli...

zincire

için,

şu şu

Senin

çirkin kalpsiz,

gökte

toprağa

uçan

bir

bir yapışırsam,

yıl— köleyim. seni

anlıyorum. Rus

şu

bağlı eline

bağlayacağımızı

nasibim, olan

bu

kızıyle değersiz

gece nişanlımdır.

gündüz Se-


SUYU

230

nin

yolun

benden

ARAYAN

ayrı

ADAM

olmalıdır.

artık

sona

ermiştir.

Hemen

git.

Ya

başka

yerlerde

talihini

ara:

Çok

düşündüm

. ku ya

gidince,

o le

çirkin

Rus

alay

etti.

Fakat ki

Ama

sonunda

vardı.

ahundun

öz

karar

Beni

dön.

Sen

Yanında

dinlemek

artık

Ba­ gene

istemedi.

gelmeyecek..

duasıyle

işin

vatanına

verdim:

Şimdi

hiç

bir

şehirde

koştum.

yalvardım.

bana

bu

Ya

nişanlıma

kızı

Biliyorum yacak.

ve

hemen

Senin

Benim­

nikahlıyız...

Beni

.hiç

ben,

artık

daha

güzeldi.

arama­

onun

ma—

lıyım... Bunları birimizi

her

Bizim sonu

lık

gelmedi.

aşarlar.

kuşun

kafesten

çok

elinden

kapılarını kurtuluşu

açarlar. ve

gibi

başlamıştı.

Keloğlanlar,

3-edi

kırk

bir¬

seviyorduk.

sevgililerini bozup

Ve

Yıldız

kurtarmak kat

Bu gün,

yerin

için

dağları,

dibindeki

masalların kırk

Fakat

şehzadeler,

gece

karan¬

sonu

daima,

süren

düğün¬

biter. Halbuki

dini

feda

dun, bir

daha

masallardaki

Masallarda

Tılsımları

mağaraların

lerle

zamankinden

hikâyemiz,

padişahının

taşları

her

zamankinden

aşk

öyle

dev

anlatırken

bir

nikâh

kaçan

bir

Yolum

ben,

edişini kelle

şeker

duasının cin

bir

gibi,

artık,

kuş

olduğu ve

kadar gibi

birkaç

düğümünü onun istediği

ruble

kızın

kendi

ettim.

bir

Kaygısız

bir

para

karşılığında

çözemeden,

yaşadığı yere

masum

kabul

şehri

terk

varabilirdi...

bir

tılsım

ettim.

ken¬ ahun-

okuduğu karşısında


İhtilâlci

I


10

Bir

ihtilâl

saniyet

partisine

içindi.

O

gibi

çarpışmalıydı.

kak

kavgalarına,

Ben

her

zer

oradaydım. ve

Her

Çarpışan

yalnız

bir

defa

laşıyordum. Nuha'ya du.

üç ve

En

bir Bu

da

esiri, yordu. tim,

şey

bu

gene

çarpışma

gibiy¬

olursa

değildi.

ben

Korkusuz

şimdi

bir

şuradan

Her

Sitâre'yi

yavaş

seferinde

gene

şehirden

Karadeniz'de ipek

arkadaşları,

hatta

aynı

yolculuklarla,

görüyor,

yolculuğu

O,

tanıdığım,

Ha-

şövalyesi

geldiler,

okuttuğum

insanlardık.

Acara'dan

atölyesinde

hemen

onu

çalışıyor¬ benim

etrafımızı kızlardı.

Ama

uzak-

ya¬

aldılar. Şimdi

hepimizde,

bu

eksik

Sitâre

ile

son

karşılaşmam

oldu.

Bir

daha

dönmedim. yerlere

hatta

kimisi

kaçtım.

hükümetsiz

bir

kimisi,

garip,

Bir

Acara'nın

yurduna

kaçmış

tehlikeler

dönmemek

süre

köylerinde,

kimisi

ihtilâlden

Pusular, geriye

mad¬

vardı.

uzak

sahipsiz,

defa

yavaş

benim

dar,

dolaşıyordum.

mühim

döndüm.

ayak ü z e r i

Sonra

hepimiz

so¬

diyordum.

Bunları

Ortaçağ

meşakkatli

gören

Nuha'ya

Beni

hatta

karşılaşma,

En

ve

uzaktan

de

var?

bir

kadar

Nuha'ya

beni

Hepsi

olan

uzun

son

yolladılar.

davalarına,

lüzum

yerler

bir

nerede o

yaptım.

nıma

in¬

şövalye

arıyordum.

kadar

Daha

halkada

varsa,

taraflar

defa

birçok

arasında

sonumu

defasında,

buradan

bir

toprak

konuşuyordum.

başıboş

karışıklık

belki

ne

mademki

herkes,

görüyordum.

Karadeniz

kaygusuz,

veya

böyle

İhtilâl

inanan

politikacılığına,

maksatsız,

Nerede

vardı?

meselelerine

yerde

Denizi'yle

dim.

Parti

konular

Gayesiz,

lüzum

insaniyete

dünya

gittiğim

yabancı

ne

halde

içindi.

bir

aklıma

tenha,

ormanlarında dönmek

mülteci

isteyen sanarak

gelmiyordu.

dağınık, dolaştım. bir

harp

yer

veri¬

Bütün

gayre¬


234

SUYU

Nihayet evlendim.

bir

Bu

öğretmendi. binde

nim

Eski

hocalık

kardeşini

gün

genç

ARAYAN

Batum'da kızm

bir

hayatımın

ve

ağabeyisi

ilk de

yedeksubaydı.

yapıyordu.

yanına

ADAM

ağırlığına

O

gibi

Batum'da

İzmir'in

aldırmıştı.

rasladığım benim

işgal

katlanan

bir

bu

eşim

kız,

bir

mekte¬

belirince

genç

oldu.

kızıyle

Türk

tehlikesi

zamanki

Türk

Türkiyeli

kız-

sonra

Bugün

be¬

de

öy¬

sürükledi.

Ba¬

ledir...

Evlenmem tum,

Sovyet

aynıydı. da

parti

tinin

yeniden

gene

disiplindi.

demir

ve

düşünceleri,

kafamı

ve

günün

altındaydı

İnsaniyet

konular

de,

beni,

idaresi

disiplini

işgal

Azerbaycan'dakinin

beşeriyetin ediyordu.

İsyan

içinde

davalarına

hadiseler

ruhu nasıl

ve

asi

gibi

kurtuluşu En

bir

hava¬

anlamadığım irade,

şey

d a r bir par¬

hapsedilebilirdi? /'

O

sıralarda

Baku'da başkanlık kat

ve

olduğundan

neydendi.

yer

sert daha

Güneyliye,

bir

yaşlı

belli

Kızılordu'yla

olduğunu,

yannamelerini yılları

içinde

evvelce

iyi

Arap

Kazanlı

hatta

kadar

ve

ve

aslı

defa

daima

vardı.

kıvırcık

Tatardan

olduğunu

Fa¬

saçlarıyle ziyade

belki

de

söylerlerdi.

ihtilâlden

ilânlarını okuyup

anlatırlardı.

vaziyeti

ilk

bir gü¬

(1).

Bazıları,

ihtilâlcilerin

öğrendiğini

beş

Bir

Onu

kongrelerde

gür

benzerdi

meleziydi

değildi.

tanıştım.

yirmi

siyah,

insanına

dağıttığını,

bir

Yaşı

görünüyordu.

gelmişti.

sokaklarda

Tatarla

Toplantılarda,

yüzü,

Akdeniz

pek

bir

alırdı.

hatlı

İ h t i m a l bir

Geçmişi

genç

görmüştüm.

masasında

esmer

ku'ya

Tiflis'te

uzaktan

yazmayı da,

Ba¬

bir

dolaştırdığını,

Bazıları

olduğundan,

evvel

bile

hiç be¬

ihtilâl

Türkistan'da

bilgisinden

bahseder¬

lerdi... Baku'da ederken rur

bir (1)

1938.

ilk

defa

görmüştüm. bakışı Abid

vardı. Alim.

ve

karşıdan

Gür,

kıvırcık

Esmer, Daha

kemikli

sonraları

onu, saçları

bir

asker

altında

yüzünün Leningrat'ta

kolunu soğuk

hatları, profesör.

ve

teftiş mağ¬

olduğunÖlümü:


SUYU

ün

belki

ma

de

gergin

daha bir

Tiflis'te -

-

lı ıak

di. ne ve

tanıştığımız

devletinin

ait

toplamıştı. ayaküstü

ve

derken

pürdü:

eski

billur

halde

için

mücadele

etmek,

bir

Türkleri

tarihi¬ Osman¬

ve

Osmanlı

dai¬

insandı.

eski b i r t a k ı m k i t a p l a r v a r d ı .

ve

o

devrede

okuyup

toprak

Anadolu'daki

istiyordu.

aydınlık bir

bir

tahlili

yazma

ile

mülkiyetinden,

döküldü.

köşkün

235

yaratılmış

öğrenmek

Dikkatli

ihtilâle

kafamdaki

her

tarihine

esasları

kazanılmış

nasılsa

ADAM

sıralarda,

Elinde

kuruluş

mülkiyetine

Bahis

Ama

geçirmek

merak sarmıştı.

zeme ıet,

sertti.

hayat

ARAYAN

Ben

içinde

mal¬

vardı.

kud-

elde

âleme

gene

Bu

edilemez¬

günün

bakıyordum.

top-

Birtakım

meseleleri¬

bildiğim

gibi

birden

kö¬

O,

.

Arkadaş! bi

dedi,

yaşıyorsun.

nız

kafandaki

miz,

sokağın

çamurlu,

beraber,

de

her ne

dan

ler

rüyaları

bir

sen,

la

kendi

hakikatte

gi­ Yal¬

bizim

cereyan

işleri¬

eden;

köylü

alâkan yolu

kanlı,

olmak—

kesilmiştir.

Sadece,

Ve

siz—

için,

aradığın

cemiyete

yukarı—

postudur.

de,

bütün

bir

aslından

tuttuğun

inkılâptır.

idealist

illüzyon,

değil,

Evet,

bir

de

iktidar

sen

insanların

gibisin!

Halbuki

göre,

ne

gibi,

somnambul

adam

Sokakta

gittiği

bir

için

bir

bir

görüyorsun.

kökünle

münevverin

Onun

içinde

gezen

kavgadır.

insaniyet,

lirsiniz.

inkılâp

anladığıma

bakan

yapıcı

bu uykuda

mahsulüdür.

pis

Ama

şey

sen, Evet,

bir

ancak

Tolstoy'un,

geçinen

hayal

içindesin.

Tolstoy'un

yani

münevver—

dilini

şu

Siz, anlayabi­

meczup

insaniyetçi-

nin... Hatta için

sizin

bir

lizm,

tarihinizde,

idealist

olmaya

sadece

bir

sizde

her

kafasına

her

ülkeden

daha

toplumun

bile

lüzum

vasıtadır, veya kolay

yoktur.

hatta

sivrilmek

Sizde

idea—

lüzumsuzdur.

bileğine elde

üstünde

güvenen edilen

Çünkü

insanın

bir

yolu.

iktidar

postu—

dur. Aklı

başında

lı,

İstanbul'a

sede

fıkıh,

bir kelâm

ve

gücü

devşirme mı

tahsil

kuvveti olarak eder?

yerinde mı Yoksa,

bir

gelir?

delikan—

Bir bir

harpte

medre¬ mi


SUYU

236

sivrilir?

Gayesi

ARAYAN

hemen

bir

hızlı

hızlı

rak

olmaktır.

Ondan

sonra

hemen

bütün

tarihiniz,

Sizin ren

geçerek

kapı

kat

dışında

böyle

ele

Onun değil,

için,

ve—

isteyen,

fa­

geçen

Çünkü

tasarrufunda

için,

herkesin

gözü,

kadar

iktidara

siz

şu

odur.

lâzımdı.

ve

de

bitmez

billur

köşkleri

yolu oraya

bırak!

ol¬

emri

ile

bunlardan

birinin

yapışmaktay—

olurdu...

güvenen

yolun

saray

istikrar

sağlamca

kolay

de

sizde

sarayın

yanaşmakla

kendine

çıkan

Senin

kurduğun

kulu postu

sermek

daima

iktidara

arıyorsun.

sadık

arasında

toprak

ancak

daima

Oraya

da

olduğu

da

çı¬

ibarettir.

mümkün Bu

mertebeleri kapısına

kapısında

postu

zeametler

geçtiği

kenarına

en

Celâlîler

olmadığı,

timarlar,

elden

de

kapıya

olması

asalet

madığı,

onu

o

bulup,

iktidarın

saray

kavgalardan

Bunun

yolunu yani

padişahın

erişemeyen

tükenmez

dı.

sarayın,

kullarıyle,

oraya

ADAM

aydın,

idealizmi

aradı.

Sen

çıkacak.

Sen

de

de

Hayalin— oraya

koş.

koş!.. Ama

rettir.

bizim

yolumuz,

Ayağımız

daima

şu

pis

sokak

sokağın

kavgasından

çamuruna

iba—

bağhdır...

* Sokak

kavgası,

ğuruyordu. sanlar,

bu

kıyorlardı. hulâsa

İlim, şey

sadece

sanat,

«emek»

İlk p a r t i hem

içinde

hatta

hiç

kilise,

mihverine

gün

d u r m a d a n

yo-

inançlar,

hatta

in¬

d u r m a d a n

batıp

çı¬

mektep,

bağlıydı

ve

aile,

ahlâk,

yeni

dinin

«teknik» ti.

Ben K o m ü n i s t Partisine,

Bu,

her

müesseseler,

ç a m u r u n

fikir, bir

ç a m u r u n u

kaideler,

yoğurulan

her

mistiği,

sokağın

N o r m a l

işte b u h e n g â m e i ç i n d e g i r d i m .

toplantısına Batum'da katıldım. «temizlik«,

hem

de

«yeni

üyelerin

seçilmesi»

top¬

lantısıydı. T o p l a n t ı yeri, rinde lardı.

parti

basit bir s a l o n d u .

adamları,

bir

hiyerarşi

B i r t a k ı m t a h t a sıralar üze¬ gütmeden

yerlerini

almış¬


SUYU

Merkezden rip

de

büyük

sessizlik

kontrol

masanın

Hemen

katılanlar

ADAM

237

komisyonu

etrafına

temizlik

azalan,

yerleşince,

başladı.

tarafından

ortalığa

Adı

evvelâ

sahneye

gi­

tam

okunan

bir

herkesin,

kusurlarının

söylenme¬

icabediyordu. Devlet

adları

postunda,

duyulmuş

kıyor

ve

desi,

içtimaî

dı.

söz

Son

fakat

bazen

okunanın

hususî var

lehinde

Fakat

üye,

giz­

söz

varsa

hakkını,

işleri,

sürülen

komşularının

konuşacak

bu

sade­

resmî

ileri

dostlarının,

Sonra

kal­

de

babası,

meyilleri,

olduğu

başında

ayağa

zaman

susarak,

adı

tanıdıklarının,

üyenindi.

alır­

çoğunlukla

kul­

(1).

lanmıyordu Netice, çoksa

nesli,

ordunun

okunduğu

kusurlar,

aslı,

olabilirdi.

yahut

söylenenleri

çıkmamış, hatta

tasavvurları, da

isimleri

Bu

menşei,

meydana

hataları

idaresinde,

aleyhlerinde

dinliyorlardı.

henüz

lar

parti

insanlar,

sonra

rararak

li

bir

çöktü.

toplantıya si

gelen

ARAYAN

ellerin

başkan,

tine

«ihraç»

sesi

kürsünün

kalkmasıyle ayakta

damgasını

belli

duran

basıyordu.

üstünden

oluyordu.

üyenin,

aksettiği

Bu

Aleyhteki

önündeki

damganın

anda,

o

üye

bile¬

ve

soğuk

tok

için

oy.

parti

her

şey

bit¬

İhtilâlci

de­

mişti. Ben

ihtilâlciyi,

nilince

aklıma,

değilse

Namık

(1)

yularını

Bolşevik

ihtilâlinde

de

Ağa,

hükmü gene de

Orta

elindeydi.

fermanım boynunu (2)

nından

işgal

bu

yahut

(2)

hiç

gelirdi.

durumu

etmiştir. parti

imal

Başvezir bir

Saraydan

ile

İh-

Türk

tari­

benzerlik,

aradan

Bilhassa

Rusya'daki

bü¬

Osmanlı

ta­

iletince,

ona, başka

(Önyüzbaşı)

Abdülhamit'e

isyan

ettiği Onu hep

gönderilen

yıllar

cellâdının yapacak

iken

yapar­

dünyanın

üçte

birine

iken

yapmak

hiç

gelişigüzel bir

gözü

önünde şey

Resneli Niyazi ederek

hep

saçan

kullarının

gibi,

hiç

Ama,

içinde

dehşetler

geçerek,

uzatmaktan

imal

ederdi.

kılardı.

an

seferlerinde

içinden

Kolağası evvel

Bey

arasındaki

saray

şahısları,

Avrupa

Gambetta,

Niyazi

Partili'nin

Partili'yi

Serdar, bu

ordularının

idam de

Vezir,

sarayın

meselâ

çok

sanırdım.

izlerken.

« D e v ş i r m e » yi

geçen

Resneli

durumu

fikrimi

temizlik

rihinde dı.

sonra

veya

nin

bayrağı

Robespierre,

ihtilâlinde

«Devşirme»

geçtikten yük

Kemal

Bolşevik

hindeki

hürriyetin

Mirabeau,

dağa

bir

Sadrazama, önünde

diz

da

bostancı, hem

Padişahın

çöküp

kemen¬

kalmazdı. Bey, çıkan

1908 hürriyet

ilâ­

zabitlerden

bi-


SUYU

238 tilâlci

asiydi.

kat

Mağrurdu.

ARAYAN

Nizam

ADAM

dinlemezdi.

İhtilâlci

ölür,

fa­

sararmazdı. Halbuki

burada

külüyordu.

Bu

mahluklar

imal

Burada le,

nasıl

partilinin,

haline

hatta bir

Partinin

kanatları

hamuru,

hepsi

de

standart

birbirine

potalara

benzeyen

dö¬

standart

olunuyordu.

yapayalnız

rüyordum. den

ihtilâlcinin

potalarda

onu

kırılıp

bir

yaratık

lider,

bıraktığı

cansız

bir

kahraman

olduğunu anda,

yere

ilk

göklerde

düşen

bir

olsa

bi¬

gün

gö­

uçarken

bir­

o

defa

kartal

gibi,

bir

hiç

geliyordu.

,

Sıra,

yeni

adaylara

geldi.

Ben

çoktan

sarsılmıştım.

İçim­

den: .

Keşke

rar

Fakat

salonda

Her

bir

içinde,

Bu ğildi rı,

kaşları

leri

sakindi.

olarak

. ilk

girmiştim

benim

ihtilâlciliğim

Batum'da,

mitinginde bîr

Kral

kürsü

kurulmuştu.

rîydi. şa) kabul kan

Parkı

Meşrutiyetin ismi

ile,

etmedi. Harbi

manında

bir

Hava

Her

da

boşluk,

çok

yağlı

çevrilmişti.

bir

etmişti

uykuda

artık

başladı

bir

Askerlikten

ve

bir

de¬ Saçla¬

ve

göz¬

gezen

ben

de

adam

bir

partili

Kadınlarının

güneşliydi. kilisenin

Kızıl

ismi,

Binbaşı

yıldız de

üzerine

ve

büyük

tarafta

ilânında

vapurda,

Bir

Belki

Milletleri

ılık

arasındaki

beraber

bozgunu

böyle

kalktım.

teşekkül

çıkarken,

«Şark

zaman

par­

olarak Kurtu­

yaptım.

gündü.

nizle

tek­

okunduğu

sakalla

somnambül,

oradan

İşte

Günü»

başıboşluğuna

görüyordum.

yakındı. bir

serbestçe

bir

ama,

ihtilâlciydim...

Güzel

Esmere

Bıyıkları

Ayağa

simasını

kumral

salona

bir

konuşmayı

luş

buğulandı.

koyu,

gürdü.

İsmim

başkanın

yuvarlaktı.

hayatımın

açılmadı.

silindi, yalnız

yüzü

açılsa,

,

kapılar

şey

sima,

ama,

tili,

kapılar

dönebilsem;

diyordum.

sis

şu

gibi

istifa

Enver

parladı. ederek,

istanbul'a

Arnavutlar

bayraklar

Batum'da,

de­

meydanına

bir

vardı.

Beyin

(Enver

ihtilâlden kasabasına

hicret

tarafından

Mızıka Pa­

sonra

rütbe

çekildi.

Bal¬

ederken öldürüldü.

Avlunya

li¬


SUYU

boyuna

ihtilâl

Kurtuluş

marşları

Günü

du.

Gürcü

bir

239

Milletleri

askerler

de

ne

Şarklı çare

Mızıka

Kadınlarının

oynayan

saati

yeni

mi­

ortalarda

yeni

kim-;

Fakat

başkan,

havalar

çalıyor­

oyalamak

da

gruplar

bulunsaydı,

gelmişti.

kalabalığı

delikanlılar

birtakım

onlardan

boyuna

ortaya

ve

kadınlar

ki,

Konuşma

aralık

oyunları

tikçe

sürüldü.

için

kıvrak

Fakat

git¬

uzuyordu. Her

tarafa

Müslüman şehirde,

en

ve

hiç

aranıyordu. kadın

gelenlerin

cekti.

yaşmaklı rada

şey

ayakları

feraceli

birkaç

kaynaşıyordu. bir

oldu.

takım

den

çekerek

sen

milisler, İşin

bir

aslı

Batum

pazarman pazar

hepsini

yaka

kat

kadınları

zar

yerinde

tarafa

bırakıp

o

şu sı—

görün—

kadın

kalaba —

meydanın

coşma—

dolduruyordu.

Fakat

Fakat

doğru

aranılan

sanmış,

oraya

bir

ve

kamyonun

Acar

kamyon

çömleklerini,

peşine

yolları

düşünce

ke—

yaylalardan bir

partili,

kurtarılacak

atınca - meydana

erkekler,

oldu. eteğin—

itiyorlardı.

dağlardan,

kadınlarıydılar.

bir—

bir

kolundan,

çalışıyordu.

Bunlar,

Kürt

atmaları

de

kürsüye

görünce,

kamyona

kaçıranlar

tam

kamyon

bir

yere

diğerini

kaçmaya

inen

bulduğunu paça

bir

anlaşıldı.

yerinde

çekile —

kamyondakilerin

kendilerini

önleyerek

çabuk

bunları

kadınlarını

yaklaşmasıyle,

kadın,

bunları

havayı

de

sürmedi.

kopararak her

lar

Hepsi

İşte

bir

görünmesiyle

bir— açı¬

kurtarılarak

kalmıştı.

birinden

bu ka¬

resimleri

esaretten

karmakarışık

«Hurra!» uzun

kürsüye

atlayabilen

kadınına

olan yerli

Yollar

serilecekti.

alınacak,

halkı

yaşmaklı

gülecekti.

halılar

yalnız,

Kamyonun

neşesi

çığlıklar

tanecik

feraceli,

yüzü

Fiiimleri

bulacalı

Alkışlar,

bu

Kamkonun

Yere

altına

sokakların

alacalı,

birkaç

kenardan birden

Şark

açılan

Üzerinde

meydanın

bir

hazırlanmış,

meydana

dü.

anda

Yarı

Şarklılardan

karışacak

herkesin

geçirileceklerdi.

Her

koşturulmuştu.

kurtarılacak

mitinge

O

görünse,

başköşeye

insanlar

dolayısıyle

dın

lacak,

becerikli

olmazsa

kaç

Fakat

açamıyordu.

Hatta

Şark

işçiler, bir

görünmüyordu.

mitingi

lığı

Eğer

başlayacaktı.

seçikler

çalıyordu.

etrafında

bağlamışlardı.

ting

ADAM

kutlanacaktı.

Kürsünün saf

ARAYAN

Şark

yanaştırıp,

ulaştırmıştı.

Fa—

tulumlarını iş,

hele

pa—

miting


SUYU

240 yerinde

büsbütün

muyorlardı. şip

de

top nı

bütün

bunlar

ses

yarı

oldu.

Resimler

tipler

hep

di

lerin,

sonu

onların

de

öyle

ama,

der¬

ne

her

yapacağı­

kafadan

bir

yatışır

gibi

konuşan

ha­

ve

sona

birbirlerine

bir ağzına

bu

de

şim­

zalimlerini

de­

ve

Söz­

nihayet

ba­

bitiyordu. mızıka

birden

yığınım

gelince,

yerinde

bıraktıkları Fakat

top

bir

Arka­

hemen

en­

pazarlarında,

de

Hem

bu

yürüyor,

içinde

Kafilenin

kaçışmadır

başladı.

çömleklerini gününde n

kurtarılmış

püs-

Şark

ilk cad­ Pazar

alabildiler sonra

kar­

başı

Sokakların,

ka­ hem

eski

sürüklenen

parçalandı.

kurtuluş

Ben

azatlığa

bulaçalı,

andırıyorlardı.

bir

Onlar

kenetlenip

alkışladı.

geçince,

Alacalı

genişliği

dağılışına,

mesut

beni

kaynaştılar.

birden

gösterdim.

birbirine

çaldı.

harekete

tulumlarını, o

onları kadar

bitince

saflar

meydanın

çalı

arasında

bilmiyorum.

de

sokuluyorlardı.

delerin

Batum

arasında

sonuna

sözlerim

kadınları

kıyafetleriyle

kimse

ve

bayramıydı.

bekledikleri

1ar

Bugün

bekleyen

ayaklanıp

enternasyonal

erip

Şark

det

başlıyorlardı.

selâmlamakla

Ben

ürkek

inerken

gittikçe

hiç

biraz

kadınların

asırlardır

«Yaşasın!»

meydan

kürsüden

uzun

mi, müd¬

kadınlarından

görünmedi. ben

mitinglerde, ve

kenetlenip

Kürsüde

azatlık

birden

konuştum.

korkak

makarışık

ve

gününü

1ar,

vuşmuş

luşu

bul­ yeti¬

çalıyordu.

öyle,

Ama

ortalık

çalındı.

zahmetkeş

kurtuluş

«Hurra!»

sokağın

iltifat,

konuşmaya

işaretiyle

hep bu

Miting

Gürcüce

kurtuluş

bu

ternasyonali

kaldılar

sükûnet çocukları

Herkes

Rusça,

yarı

beri

mazlum,

şardıkları

Ben

birbirine

yükseldi.

Marşlar

göstererek

önderlerin

bu

de

tehdit,

onları

büyük

viren

hep

Kürtçe,

çekildi.

asırlardan

sından

önünde

göklere

yapılsa

kardeşleri,

çıkıyordu.

Nihayet

Şarkın,

ne

kocaları,

kürsünün

Türkçe,

ADAM

Kadınlar

arkadan

gürültüleri

şaşırmıştı.

başka

karışmıştı.

Hele

olunca,

ARAYAN

ondan

sonra

toplantılarda,

mazlum

dünyanın

daha hem

birçok Şarkın,

azatlığa

defalar, hem

kavuşması

nice

de

Garbın

için

ve

nice kurtu­

konuştum...


Rus Ovası ve Rus Mistiği

16


11

Yaz

sonlarına

ceğimiz

sıralarda

doğru

görünüyordu.

Yollar

ğildi.

kaybolan,

Yollarda

rülerden nüz

olduğu

pek.

milyon

fazla

insan

ları

bırakıp

di.

Açlığın

rine,

bir

bir

yolu

ğıstan.

bir

uçan

hareket ucu

yahut

trenlerin

ede¬

kadar

kaideye

parçalanan,

açlık

da

uzak

tabi

de¬

atılan

köp¬

hikâyeleri

başlamıştı.

çatlayan

kadit

insanları

olmuş

Volga'dan

salgınının

he¬

lâzımdı.

ve

Kuban

bütün

hızla

için

bu

otuz

toprak¬

kadar

derin¬

Rusya

üze¬

yayılıyordu.

uzun

Gürcistan'dan

Çerkezistan

yutacak

gibi

varmak

Volga'da

topraklar,

başlayarak

dehşeti

Moskova'ya

sonra

ve

dolambaçlı

Azerbaycan,

ülkeleri

ve

Da¬

sonra

büyük

ovası... Sokaklarda

rek

yanıyordu. rer

iskelet

Volga

Yollar, yığını

ana,

gene

insanlar, bir

damla

istasyonlar,

gibiydi.

yağmur

aktaracak

rünce,

«Volga/

hiç

Volga!» edelim!»,

en

insanlar Don

şehirler, doğru

şey

sütünü

şeyini

çılgınca

da

yiye¬

açlıktan

bırakıp

koşan

gö¬

Rostof'a

birbirlerini

kıyıları

her

kesmişti. gene

çilekeş

o

yüz

Volga'da, bereketli

insanlarıydı. Çarlık,

yapmamıştı.

şarkısının, diye

geçilip

bi¬ bin¬

doluydu...

vermemişti. bir

caddelerinde

gibi

Toprak,

dünyanın

Tiflis Kafkasya

ise,

ölüme

tıklım

memelerinin

ovalara

of

Volga

halinde

daha

Kuzey

topraklarda

tıklım

deniz gene

edelim,

ve

ölüyorlardı!..

insanla,

sular

ölenler,

Hazer

sonraki

yığınla

lerce

açlıktan

başladı,

vardıktan

Ah

büyük

korkusu,

aşmak

rülmeye

lar,

basılan,

hiç

Kuraklıktan

kaçan,

Terek,

Rus

yolculuklar

öbür

...

açtı.

Batum'dan

Moskova'ya

dünyanın

nehirlere

olarak

veba

bize,

ve

gibi,

tazeydi.

Şimdi

Batum'dan

Moskova

«Hey

Ama

nehirlerin İnsan

.Uhnyem!»,.

düğümlenen

Don'da topraktı, bulut¬ suyunu

buraları yani

mısralarmın

gö¬ «Hey!

manasını


SUYU

244

daha

iyi

anlıyordu.

Vaktiyle

kayıklar

rilirdi.

Rusya'dan

buğdaylar mek

zahmetine

ucunu lerce bir

bir

gene

de

Ukrayna

özel

teşebbüse

Bu

tatör

kesilen,

otellerde,

fırtınanın

hirler

otuz

hiç

renci Hepsi damarları hastalığı Bizim

için

yeis

bir

Moskova

emir

nehirler in¬

halindey¬

dönmek

esnafına,

İhtilâlin,

sona

zo¬ hatta

askeri

ko¬

ermişti.

genç

yaşlarında

partizan

vilâyetlerde

gençler,

işsizliğin,

şimdi

ümit

ve

kumanda

saf

geçtiklerini ölür,

kademelerinden,

olmuşlardı.

Önlerinden

ya

saf

dik¬ çıplak

sarsılışının

onları

işçi,

gün

basmış,

muhariplerin, Düne

Şimdi

ise

yerlerinden

silâhların

fabrikalarda

bir

yerlerine

Köyler

görmüşlerdi. kalırlardı.

diyorlardı, ya

sıç¬ şe¬ ken¬ kadar

birtakım

almışlardı.

savaşı ya

bir

bitti. mekteplerde

Sim­ öğ­

var!.. içinde

çatlayanlar diye

ait

yaşayan

gerileme

şehirlerde,

alt

kimseler,

olmak de

artık

en

hep

yoldaşlar!

sizin

gün¬

tarihe

engin

şehir

arasındaki

birden

ya

düşünen

Haydi di

gibi

bile

tanınıyordu.

yaş

iken

insanlar,

türlü

ka¬ öbür

ve

eski

politikasına

yetişip,

toplumun

selâmlayarak

emirleriyle

boyunca

biraz

kasaba,

devri

içinde

zaptetmişlerdi.

dilerini

buğday

hastaydılar.

eski

Bir

ucuz sevket-

halatın,

buralarda

ihtilâl

misafirhanelerde,

içinde

bu

bir

deniz ve

iktisat

kumandanı,

savurmasıyle,

ramışlardı.

başka

haklar

kıta

perişan

Bunlar,

hatta s^eni

azgınlık

yirmi

hummaları .

birtakım

başı,

ki,

ağalarına,

a z g ı n l ı k - çağı

çetelerinin

köylüler

nehir

kurak

bol,

arabalarla

uzun

elbette

indi¬

kalabiliyorlardı...

Köy

denilen

Bu,

de

denilen

kalmıştı.

münizm

gene

N E P

olan olan

sarkışıdır.

güneye

gönderilen onu

omuzlayarak,

şehirlerinde,

Lenin,

runda

Köle

görünüyordu

topraklar

kayıkçılarının kuzeyden

sahibi,

bağlı

sürüklerlerdi. Ama

Volga

memleketlere

kayığa

I

ADAM

olarak

arazi

halinde

hikâyedir.

di.

Ama

girmezdi.

çeke

etrafmdaki

şarkı, dolu

yabancı

ucu

kafileler çeke

sanlar,

Bu

buğday

bunlardı.

yıklarını,

ARAYAN

de

kıvranıyorlardı.

çoktu. isim

Hatta

bu

İntihar

hastalığa

edenler,

beyin

zaman,

N E P

o

takmışlardı.

yolculuğu,

bir

Ortaçağ

kervanı

hızıyîe

iler-


SUYU

liyordu.

Rostof'ta,

safirhanelerde lemek ya

geliyordu.

bir

orta

şeylere

gebeydi.

bakıma

ve

başka

iyi

birtakım

mi¬

trenler

bek¬

oluyordu.

şimdi

şeylerin

içinden

şiirle,

iktisadî eden, hak

ları,

Şu

ve

Rus¬

yakından

muhayyile

ile

bir

Şehirlerin

üst

gibi

şimdi

adım

şey,

havada

hareket

bazı

O

daha

değil,

yeis

dünkü

genç

için

inşa

ihtilâl,

hiç

bir

denizler

bir

büyük

adımda,

içinde

in¬

kahraman¬ program¬

ziraat

zaman

gibi

ilk

parti

davaları,

pis

bir

meseleleri

ön

planda

dalgalanmak,

durgunluk

için,

çıkmasını

komutanları, Çeka

var

ge¬ rüz¬

diyordu.

gönderecekleri

edebilmek

kol

öfkeli düşen

tümen

levazım gençler,

o

da

ka¬ yani

komutanları,

gibi

Bir¬

mekteplere

uyuşuk

bekleyen

hâkimleri

uyandırdığı ki, yüz

zamanlarda, ihtilâle

dinleyicileri

Rusya,

asıl ilk

Rus tesir,

ormanın

metre,

birkaç

görmeseniz

Nazım

Hikmet,

sadece

bunu

ih¬ an¬

bir

bile, Vâ-Nû

genişlik bir

metre

başlar.

Bu

duygusudur.

ilerinizdeki

ben.

rüzgârlarıyle

Rus

boşluğunda

kendinizi ve

ters

yazıyordu.

Türkçe

bizdik.

ovalarında

küçük bin

NEP'in

mersiyeler

tabiî

bir

ötesini di

şair

ve

bunlar,

başkanları,

sulara

Hakikî

birkaç

şey,

sadece

beğenmiyordu.

mersiyelerin

ruhta

göre

kahramanlar,

Hatta

genişlik

bu

yol

Lenin'e çatlayan

harcırahlarının

komitesi

durgun

Çünkü

şairdi.

misafirhanelerde,

fabrikalara

lemlerinden

lamıyor,

üstünde,

getiren

denilen

sıkıntılı

dünkü

ovasının

konaklar

Her

coşmalıydı.

Halbuki takım

evler,

tenhaydı.

Birimiz

damarları

Ona

İhtilâl

gârlar

(1).

mektep,

değildi.

Büyük

Sokaklar

esiyordu...

veriyordu.

lemezdi

tamdı.

kaybolmuştu.

Rus

politikayı yahut

fabrika,

demek

Büyük

arkadaştık

yeni

çöküntü

içindeydi.

rüzgârı

üç

tihar

tilâl

bir

olmuştu, artık

boşluk

istifham Biz

veya

inmek

günlerce

meçhulü

gördüğümüz

tabakaları bir

lara

Bu,

denilen

yıkılış

kasvetli

bir

trenlerden

245

yoktu.

Evet, ve

Bu

ADAM

mekteplerde

ihtilâl

görüyorduk. alâkası

Harkof'ta

veya

lâzım

denilen,

ARAYAN

gene

ovasının Öyle

kaybolup ağaçlıkların

de,

içinde

bir da bir mil¬


SUYU

246

yonlar

ve

milyonlarca

ginliğin

ortasında

Bu

Hatta'

rir.

Bu

boyunca lak

lar

için

içinde,

mihnet

tamamen

şikayetsiz

kirler,

uçtan

yakmak

lış,

bütün

ve

bütün

aile,

dine

dini

o

milyon¬

sezisinin geçiş,

uyandır­

yahut

dinsizlik.

kendi­

Mutlak

ve

isyan.

ovası

halkının

tarihinde

muvazene

cemaatler

diğer

atılırlar.

Daima

uca

bütün

kendilerini Bizzat

Rus

nun.

yani

mek

kabildir Bu

çoluk

ve

iki

fi¬

kutup

verenler, çilelerini

ateşe

ruhî

din

kıtaları

gelmiş

ateşe

yalnız ve

yıl­

göndersin,

olmak vakit

atı­

masumlar

Yıllar

safhalarında,

atışın,

ateşe

bu

(1).

sonra

tereddütsüz

birçok

bu doğan

Evet,

tedip

dünyaya

doiçin

de

yaşadı ve

ve

temizlemek

yeni

olurdu.

çektikten

yakınlarını

kendini

Hem

hatta

takip

tecellisi

lekeyi

doğdu.

Rusya'da

kadar

.bedbaht

bu

çocuk,

beraber

inkılâbının

kendi

ve

günahı­ saat

ge­

attılar. samojigatelstvo-

tezahürlerini

gör­

(2). mezhep,

başında geniş Rus

ve

en

sayarak,

yalnız

istediği

de

kaderin

Rusya'da

malıyla ve

kendilerini

hem

(2)

tama¬

duygusu...

insanlar,

günah

bütün

doğdu

devlet,

mezhebe

Mut¬

terkediş.

tarihinde

gelişi,

büyük

dünya

Rusya'da

(1)

Ya

ömür

da

fakat

mistik

tamamen

bir

Rus

Rus

hayata

kendini

yılın

ki,

bir

en

lince

vahşi

ve­

vardır:

cemiyete

olarak,

mutlak

da

arzusu.

Yahut

veriş,

bucaksızlık

veya

yer

olmak

hevesi.

biri

uyan­

arzusu

sessizliğinde

hiç

ermişinin

uçsuz

Din

yahut

layısıyle

nın,

en­

yaşarlar.

Meselâ,

bu

çöl

kendinden

yoktur.

arasında

larca

Ya

bir

topluma

bir

bağlanış.

daima

hatta

başıboşluk

duyguda,

içindir

itidal

ormanın

milyonlardan

çeken

itaat,

Bunun veya

bir

Kendini

ekstremler.

ne

bir

duyguları

hürriyet

ekstremlere

bir

meçhul,

mutlak

her

bucaksız

yalnızlık bir

ancak,

çekiliş,

bir

aksi:

Hulâsa dığı

arzusunda

kayboluş,

Milyonların

uçsuz

hem

melânkolik

tamamen

bunun

kaynaşan

çokluk,

ruhunuza,

yalnızlık,

men

hem

hürriyet

toplumdan

insan

ADAM

hissedersiniz.

enginlik,

dırır.

ARAYAN

yaygındı. bir siyasî

yer

on

yedinci

Aleksi

yüzyılın

Tolstoy,

sonlarıyle, «Büyük

on

Petro»

sekizinci

yüz­

romanında

bu

verir.

mahkemelerinde

görülen

ve

kendi

kendini,

hatta


SUYU

Gene lıktaki

bu

memlekette,

Eb,

birbirinden

ayrı

teslis)

bulundukları takdis

için,

edileceği;

takdise

yalnız

uğrunda,,

verdiler.

da.

O,

ların

iki

uçlarıyle

rek

bu

işaretlerini

de,

can yerdiler Rusya'da

le

küçük

oralara

doludur.

düler. fark

Bu

bazen

isteyerek

diğer

ancak

parmak­ ortalarına

ölüme

kendilerini

Üç

bu akım

parmak

kısarak

gö¬

isteye­

yerine

iki

yaptıkları

darağaçlarmda,

tak­

makteller-

ormanların,

yahut

itikat

uğrunda

farkı

kaçkınlar

hesapsız

daima

bir

bu

kadar

Moğolistan'a,

edildiler. inanca

Kanada'ya,

bira--

mensuplarıy-

Daima

farkı

belirsizdir)

üc­

en

her-şeylerini

tarikatlerin

takip

kısmı

tunduraların

eza

gör­

yolunda

(bu

vatanlarını

dahi

Türkiye'ye

göç­

hatta

(2).

yerde

buhranı,

Rusya'da

nefsine

olduğu

kadar

ithamlarından

daha

suçluluk

buhranı.

ruhunun,

(1)

Rus

ihtilâl

kendilerini

mahkûm

rüş

farkları

ekseriya

ra

(ölümlerinden

le)

hain,

casus,

bir

eklenmiştir.

(2)

Bunlardan

hâlâ

yalarını

yaşar.

atarlar

Türkiye'de; hicretinde,

daima

eden

bundan

müddet

Kanada'ya

Şu ve

farkla

evlerini

Manyas,

mezhep

ki,

şimdi

rol

bir

gibi

tecelli

edilen

ihtilâlcile¬

farkla

ki,

silinmek

gö¬

bunla­ suretiy­

âdet y e r i n i bul­

varlıklarını

kendilerini

bir eden

Şu

sıfatlar,

bir

tezahürüdür.

aralarındaki

edenlerle, ateşe

hiç Gorki

ile

dosyalarından

ajanı

hicret

Beyşehir

mahkûm

değildi.

fazla

yakarlar

meseleleri

şeklinde

arkadaşları

sonra

duygusu Maksim

görülmüş

ölüme

eski

emperyalistlerin

diye

ettirmek gelmez.

fazla s u ç l a n d ı r m a k

mahkemelerinde

rin,

da

eza içten

savcının

âdeti

beliren

mahkûmlar

hafifçe

kaldırarak,

dağılan

onların

Suçluluk

sun

attılar.

için,

kapatılmıyordu

ucu

insanlar,

parmağı

anlaşılmayacak

terkederek, tüler

bir

kadar

Hatta

bağlanan

birçok

tamamen

onların

bir

(1).

steplerin,

yerleri,

karak

havaya

siyasetgâhlarda

içine

üçüncü

olduğu

insan,

parmağın

da

parmakla

şeklinde

yerde,

inanışa

üç

yeteceği

parmak

dizilen

(Hıristiyan­

zamanda

mündemiç

üçüncü

kafilelerinin

yahut

dis

ra

Bu

yollarda

ölüm

parmakla,

ve

birleştirileceği

dokunduruluyordu. türülürken,

de

üçüncü

kısılıyor

aynı

birleştirilmiş

binlerce

Hatta

247

Ruhulkudüs'ün,

oldukları,

İbn

parmağın ve

sadece

Eb,

ADAM

İbn,

birbirlerine

yoksa

binler

can

ARAYAN

değil

yakmak de,

eş­

(Duhoborlar). gölleri

civarındaki

oynamıştır.

Kazakların

da.


SUYU

-248

kitabında; pura

Volga

gireceğim

verte

Nehri

İyi

ADAM

vapurlarından

çıkacağım

merdiveninin —

ARAYAN

bir

diye

birbirini

basamağına

hristiyanlar!

birinde,

Beni

ezdiği

uzanıp,

çiğneyiniz!

herkesin

va¬

sırada,

gü¬

bir

yapışarak:

Beni

eziniz!--" Ben

gü¬

İyi

hristiyanlar,

onu

nahkârım!.. diye

yalvaran

gerçekten diği

ezerler.

de

para

memiştir

ovasında

hoş

olur.

bir

libasın

da başı ri

gibi

bu

toplamak

îe

ölçülürdü. da

Bu

sayı,

Dilen­

günah

işleye-

mümin,

ya

ölesiye

iman­

için

Yahut

da

değil,

azgın

Rus

bir

sevgilisi

en

üstün

için

yüzü

zaman,

yahut

Yıl­

Ve

sayısıy-

aşardı.

hiç

bir

de

edilir

aşağılık

çeşitli

defa

ölenle­

sevdiğini

sevmesi

istihkar

aşkların

çok

bundandı.

dünyanın

kendisini

hayvanlık,

Ve

bir mut¬

donanların

birkaç

yaptığı

iğreti

zilleti

veya

de

sızıp

sar­

şehirlerinde

sızanları etmesi

kadar

bu

da

Rus

şehirde

sevdiğinin

edebiyatı

Eski

tayin

bir

o

kayıtlarından,

hayatın

sokaklarda

bazen

ölesiye

uyanmamaktır.

çılgınlıkları

aşk,

için

gider.

ekipler

bile

Yahut

sokaklarda

Seven,

hatta

sarhoş

bütün

daha

bazen

böyledir.

Bunun

Klasik

bir

ancak

düşünülmeyen

aşk

dilencidir. bir

sıyrılır.

onun

ölür,

arabalı

Yılbaşı,

gibi'

zaman

içinde

için

geçen

ğildir.

bir

zaten

ovada

cemiyetin

sıyrılır O

ölesiye

Bu

belediyelerin,

iyi

tık

zaman

sarhoşluktan

en

lar.

boyunca Aslında

ya

yoktur.

içer.

geceleri

Aşk

anlatır,

ömrü

insanlar,

içinden

sarhoşluk

rinde

ö,

ıstıraptır.

orta

İçtiği

şarap

bu

Ama

değil.

Orada

luluğu,

hikâyesini

de...

Rus sızdır.

kâse

birinin

şart

de­

o

ar­

ki,

bir

ye­ an­

şey

hikayeleriyle

olur. do­

ludur.. . Rus terir.

ovasında

Herkes

recede

asi

ya

derecede

Rus

anarşizmdir

mevcut

değildir.

zariyesi

olmayan,

miştir.

ekstremler,

siyasî köle

hayatta ruhlu,

da

yahut

kendini

gös­

da

aşırı

de­

bir

ga¬

mücadelecidir.

Nihilizmi rip

bu aşırı

ovası ki,

Ama

ve

Rus

nazariyesi Nihilist

gayesi

de

ruhu yoktur.

vardır

ve

bilinmeyen

doğurdu. İfadesi birçok yolda

Bu, ve

gayesi

asîl R u s , kendini

de

bu

na¬

feda

et¬


SUYU

İşte .büyük

bu

Rus

çilesini

labalığı, almaz

bir bir

beyi,

avuç

hatta

bütün

Volga'da, ateşe

mişti.

Bu

nın

en

ve

Silindir eski

mıştı.

insanlar

du:

şeyi

bir

bir

anda

Rus en

ruhu,

büyük

yazın

gene

tan men

yazın

bütün

il)

bu

bu

mal

akıl

tecrü­

olsa

be¬

hanedan

ruhanîler,

kumanda

kadrosu,

olduğu

de

gibi

bu

toprak

insanların

edebilmek.

köy

boşal­

yerde

ye­

değişiyorlardı.

kaldırabilirdi. yapısına

anda

ve

üniver­

gibi

Her

ruh

Bir

ayak­

tasfiye'olun-

olduğu

durmadan

devril­

dünya­

Akademiler,

gelmişti.

Ül­

Tahtı

asiller,

mahfilleri

ancak

feda

bir

eriyordu.

kalmamıştı.

insanlar,

aşırılıklar

vardığımız

âlemiydi:

bir

zaman

kapalıydı.

Bu

Bu

uygun­

yapmak.

Rus..iht.ilâli

dağıtırdı.

ise.

Son­

tarihin

ya

bir

otele

köyde

tartışmalarda Tiverskaya

(1).

yeni

başlayınca

Bu

mem­ bunlar

lisanı

zayıf

kamplar

ya

bir

bir

olmak­

olurdu. Fakat, Otelin

görmek

kabildi.

dünyanın

bütün

caddesinde

kadar

gelenler,

giderlerdi.

verdiler.

karargâhtı

liderlerini

Gireceğimiz, okuyucularını

sınırına

mevsimi

Fakat

kamplarına

yazdı.

yetişkin

Polonya

Ders

dönerlerdi.

bir

mevsim

mektep

Uzakşarktan

tatil

evvelâ

ziyade,

rındaki

bakışta

yıkabilmek...

bir

kenarında,

Bizi

bir

bile

yürüyordu.

sanat

yaşayan

anda

içlerine

orman

bütün

ve

ve

aylarında,

sınıflarına

olanlar,

Büyük kişi

kademelere

burada

henüz

tatil

leketin

en ka­

insan

aşırılığıydı...

Moskova'ya mektep,

tarihinin bir

Gorki

açlıktan

burjuvazisi,

dünyada

yalnız

Her

fikir

görülüyor

tecrübeyi

gene

insan

tek

durmadan

aşağı

tecrübe,

ra

elinde, Maksim

verilmişti. ortada

şehir

hiç

daha

aşan

hayatına

milyon

ordusunun

kalem,

Sıra

Bu

milletinin

otuz'

aristokrasisi,

siteler,

müminin

bütün'mensupları,

kalabalık

geçerken

milyonu

ediliyordu.

ihtilâle

sınıfların

elli

ediyordu.

Don'da

muştu.

ni

Rus

hanedandan

tutan

toprak

feda

ADAM

oralardan

Yüz

mutaassıp

müdafaa

keler,

biz

yaşıyordu.

tecrübeye

nimsiyor,

ta

ovası,

ARAYAN

Lüks

Oteli.

burası

salonunda Hele dillerini

otel

ihtilâlin

yemek

he­

zamanla­

işitebilirdiniz.


:250

SUYU

Gördüğüm dı.

H e p s i de

insanların

sını,

yahut

yiyorlardı. bu

da

da,

rini

ellerinde

yef) bir man tu.

O

gerçek

ve

kendi

tutan

yapılmış

denilen

lapayı

sakin her

görünüşlü

var­

bir

ilgisiz¬

tarafında

insanların,

ç e t i n ve kanlı

olabileceğine

görünüşü

p a t a t e s haşlama—

dünyanın

halinde

önce

( m e s e l â Radek),

(meselâ

Hiç

görünüşü

Yabancılarla ve

birer

şeyin

hayret

du— nasıl

dümenle— ediyordum.

buydu.

kaybolanlar

inkılâptan

basit

adları

insanlar

gazeteciyi

andırıyordu.

«dağınık

darıdan

profesörünü

iddialı

hepsinin

günlerde

adına şu i h t i l â l

Bazısı versite

kara

sakin

olup Fakat

ADAM

önlerine g e l e n lahana çorbasını,

likle yulan

ARAYAN

biri

bir

yoktu.

da tıka

vardı.

Rikof,

adamı zaman

Birçoklarının

basa

dolu

Avrupa'daki

derbeder,

silâh

Zaman

bazısı

yaşayıp

bu

gurbet

a v u k a t v e y a üni¬

Buharin,

Kamenef,

değildi. görünüp,

galiba

acayip

gidiyorlardı

Hiç

otelin

birinin

zaman

evleri

hayatlarında

Zinov-

de

za— yok—

odalarında, olduğu

gibi


Ormandaki

Ates


12

Bütün tiğimiz

muameleler

zaman,

bitip

mektebin

de

mektep

binaları

idaresine

bana

soğuk

müracaat göründü.

öğretmen

olarak

yetişmiştim,

öğretmenlik

yapmıştım.

binasının,

hatta

tatil

da

öğretmen

bakışta o

verebileceği

öğretmen,

tün tebin

özünü

Bu

şey

ve

bakıldığı

ve

maksatsız

ve

Vakitler

mek

bile Üç

pına eski bir

orman

buralara

Burası, küçük

Bu

hiç

bir

şey

vadet-

benziyordu.

binaların

kadar

Her

içinde

gelmekten

Hatta

ancak

hiç

içimden,

bir

şey

geriye

dön­

tatil

kam­

Fakat

kadın

Bu

meydan bir

erkek

yüzlerini

yüz

Udelnaya

bir

binada

ileride, ateşin

arasında

ibaretti.-

manzara

sıralanmış

Belki

de

eski

İri

insan

şekilde

Kampı.

yoktu.

ormanın

Ortada

kim­

kenarında

gölgeler

büyük

kaynaşıyor­

aydınlandı.

çıkararak

kadar bir

ışık

etrafında

ateşiydi.

çıtırtı

garip

mektebin

ormanlar

barakalardan

Hiç

yaklaştıkça bir

bizi

(1).

yanıyordu.

tatlı

kamyonu,

çayırlar,

ağaç

reviriydi

Oraya

(1)

bü­ mek­

yaşayabilirdi.

erzak

görünmüyordu.

Ateş,

rın

bir

kararmıştı.

ateş

dalları

binalar

görünüyordu.

sanki gibi,

okur.

kervansaraya

düşünüyordum.

sonra

götürdü.

du.

bu

bir

geçti.

birtakım

seler

da

diye

gün

Hava

bir

taşıyormuş, alıyorlarmış

bir

okul

işaretlerden

dolup

gibi

Bir gözüne

Bu

cevap

zaman

kaybolacak,

çıkmayacak

vardır.

sorup

olduğu

sahipsizlik

bir

sınıflar

terkedilmiş

manasız

olsa,

işaretler

sual

hayatım

Burası,

boş

bütün

hocalar

gözle

miyordu.

birtakım

sanki

kürsülerde

zamanı

et­ Ben

ağaç alev

kütükleriyle

alev

yeşil

yanıyordu.

halkalanmıştı.

aydınlatıyordu.

çam

Etrafın­

Alevler

bunla­

Oturan,

yatan.


SUYU

254

yahut

birbirine

nin,

tatil

Halkanın ciydi.

yaslanan

kampındaki

bir

altından

tı.

düşen

Alnına

kalıyordu. —

Ama Bu

kısım

hali

çıplak

İngiliz

ratmak

onları

içindir.

Bü,

ri,

İngiliz

lar,

hayır!

saçları

İşçi

Partisi

İngiliz

açık­

zorunda

Partisi'ydi:

liderlerinin

bir yıp­

mecalsiz

İşçi

bırakmak

Partisi'nin

uşaklarıdır.

Londra'da

gen­

sıvanan

kudretini

davalarında

satılmış

en

Göğsü

isçilerinin

tuzaktır.

Artık

de

toplamak

İngiliz

İşçi

siyasî

bir

sık

değil,

İngiliz

tahtının

üniversite­

kadar

sık

diyordu,

grevler,

belki

Dizlerine görünüyordu.

grevleri.,

ve

halkanın

vardı.

saçlarını

derdi

oyunudur. 'Bu

bizim

bacakları

bakımsız

onun

Bunlar,

çocuklardı.

konuşan,

çocuk

paçalarının

ADAM

insanlar...

bir

ortasında

Yüzünde

ARAYAN

liderle­

Hayır

değil,

arkadaş­

Hindistan'da

halledi­

lecek!.. Sonra, daha

da

tanın

uzun

uzun

genişletti.

üstünde,

smdaymış

Hindistan'dan

Hind'de,

sanki

gibi,

bu

dilediği

bahsetti.

Çin'de

ateşin

etrafında

şekilde

Hatta

dolaştı.

Bu

ve

dolaşmak

bu

konusunu

çocuk

beş

halkanın

hakkını

kı­

orta-

kendinde

bu­

konferansçı

or­

luyordu. Sualler, tadan Volga

cevaplar,

çekilince, türküleri,

nin

geç

lambası

el

aralık rinden,

olmaz

tam rol ga'da

bir

şu

Hindistan

mı?

veya

petrol

melânkolik

diye

gemileri,

bu

zayıf

Fas'taki

Tatar

ışık

nümayişler bir

idare

ve

oldu.

toplananlar

daha

Hatta

İngiliz

evvel,

uğraşsalar

uzanınca

Grozni

da

petrol

bir

grevle­

meselelerinden

Yatağıma

içindeydi.

gece­

birer

kırıntıları

güç

isyan

ve

türküleri,

havaları,

yalnız

tedarikiyle

Baku

taşıyacak

Kazak

yayıldı.

oldukça

etrafında

düşündüm.

mitingler,

de

hollerinde

gazyağınm

terketmedi.

erip

duyuldu.

ormanlara

sızan

ateşin

intizamsızlık

işçilerine

ve

yerleşmek

yakacakları

beni

sona sesi

barakaların

Holden

içimden,

şünceler

kadar

yordamıyle

odalarında iyi

monoton

ağaç

vardı.

ziyade

mandolin

vakitlerine,

Yatılacak

tartışmalar

bir

daha bu

dü­

madenleri

Yiyeceksizlikten

bunalan

pet­

sunuluyordu.

Hazer'de,

Vol-

şey

bulamadıkları

için,

li-


S U Y U ARAYAN A D A M inanlarda

yatıyorlardı.

milyonlarca

vı,

Bu

yakıt

Sonra

meseleleri,

açlık

uyanıktım.

Ormanlardan

leri

geliyordu.

Sonra

O

gece

açlar,

ortasında liz

da,

Fas'ta her

rüyalarıma

isyan

alevlerin

eden

ilk

Hoca, ie

belirdi.

Hepsinin

beyaz

görülüyordu. grevler,

Or­

Volga'da bir

Sonra Çin'de

at

İngi­ kuliler,

*

ders,

bir

botanik

dersi

oldu... ormanı ş ö y -

seçilmesi

bitmez.

ki

sınıf

-onra

Bu

lâzımdır.

kavgası orman

açık

Sonra

düşen

güneşe

kadar

başka • bitkilerin neviler de

daimî

bir

sahip

olmak

şu

bitkiler

kısmı,

kendilerine için da

tohuma

hayât

aralarında

bodur imkânı

çamın,

Evet,

hakkı

yani

yapışıp, Suya,

sürünmemekle

bera—

da

kavuşamayanlar. dallarını

arasından

ağaçları

yosunlar,

toprağa

ve

azılı

da— aça—

gelir.

parazitler,

dallar,

yaşa—

ormanda

güneş

ışığına

dururlar... kulaç

boyuna

Fakat gökten güneşi kesen, vermeyen

yol

onların u s a r e s i y l e

bir

bir

sınıfı,

gövdeler,

boğuşur, siz,

da

bitkiler

orman

Mantarlar,

de

ormanda­

ormanda

köklerini,

hepsinin asıl

seçmesiyle

sürünen

yerde

kökler,

onu

açmasıyle,

ışığına

çarpışan

değil.

Hulâsa,

a z kırk y a ş ı n d a d ı r . yayılma

Yani,

halindedir.

için,

olur. yerde

güneş

gövdelerine

var.

kavga

Meselâ

bir

serbest ve

ulaşmak

tabiatın gözlerini

Evvelâ

tabakası.

yukarı

yayarak

Fakat

katılması

altı

Fakat bu

lerine

her

hayata

vardır.

havaya,

daha

fazla

yan

"göğsüne

tohumun

kavgasına

sınıflar ber,

dedi,

Bir t o h u m u n y e ş e r m e s i i ç i n , b i n l e r c e v e b i n l e r c e s i ara—

En

ses­ oldum.

gecikmedi:

arkasında,

kafileyi p e ş i n e takıp d a o r m a n a d a l ı n c a ,

Tabiat,

sından

rak

gibi

tarif e t t i :

.ermez.

ha

uyur,

mandolin

Abdülkerim'in,

liderleri,

yarı

dalar

taşkınları

salladığı

amele

ve

içinde

karışmakta

Bu petrol

tarafa

kapanan

rüya

H i n t ' t e p a r y a l a r , v.s...

Kampta

Ukrayna'

arasında

hâlâ balalayka

Hazer'de

kılıcını

tahtına

Volga'yı,

meseleleri

yarı

alevler parlıyordu.

dalgalandı.

üstünde

bir

dinlediklerim

gene

Kafkaslar'ı,

dolduruyordu.

yarı

tada

255

bakmayın.

y e r d e n kök—

soydaşlarının

cendere-


SUYU

256

si

altında

toprak da

böyle

sıkışan

eski

mış,

bir

hafaza yat

etmişti.

gelişmesi

since

ön

devrin

si'nin

eski

size

girdiğim

dersler

bahsetmeme

Fakat manlar

beni

liğiydi.

re

da

lüzum

Ama

mi

parti,

aldığım

ilk

ders

ha­

kendi­ ki,

yeni

nebatat

Revolüsyorier)

Bu

mu­

serbest

belli

Nitekim

bitti.

süresince

der­ Pârti-

ihtilâlin

tas­

sürdü

oldu.

Son­

bu gitti.

Bunlardan

var?

kampında

sınıf

alabildiğine

orman

en

kavgasından

yemyeşildi.

demektir.

yayılmadan

Rusun

ifadesin­

ziyade

ziyâde,

saran

şey,

ormanın

or­

engin­

.

Ufuklar raz

bir

nazariyesi

(Sosyal

neslin yıpran­

partiydi.

Udelnaya

alemindeki

eski

Siması

kıyafetinin

kavgası

S.R.

mektep

ne

büyük arasın¬

hususiyetlerini

edemem.

yapıyordu.

mektepte

bütün

halde

sahnesinde,

sınıf

etmekle

kuvvetli

ve

ayırdedici

tayin

yazifeyi

tenkit

en

Benim bu

bir

bunu

Rusya'daki

siyasetini

Her biriydi.

yüzünün

orman

yoksa

verdiği

ettiği

fakat

Anlattığı mi,

sonu,

benzemiyordu.,

münevverinin

plandaydı,

ona

sinin

ra

Rus

Rusya'da,

murabahacının

mensuplarından

eskimiş,

eski

eski

tutan

gibi...

ihtilâlciye

elbisesi

de,

fiye

bir

Tıpkı

elinde

çiftçi

üniversitenin

ADAM

kalmıştır.

pazarı

küçük

Hoca, ve

kavruk

sahipleriyle,

ARAYAN

evvel

şuurunun

Orman,

Ruslar

altında

hep

Zaten Rusuh

Rusya

asıl

ormanlarda

ormanın,

mistik

demek,

vatanıdır.

yaşıyorlardı.

kokusu

ve

bi­

Steple­ Her

kutsallığı

vardır. Türkler sıl bağlı nin nın

hasıl

yaylaların

Sarıcleniz'den

Akdeniz'e

med tarihi

cezirlerin,

de,

Türkler,

Bu,

madıklârı. bilinmez.

bizim

Türklerin

uzanan

iniş

çıkışların taşmanın

tarihi ve

tarihi

yaylalar ise;

na­

mihverine Rus

ormanlara

milleti­ sığmama¬

ibarettir. ormanı

atlarımızın,

sürülerini Ama

kadar

ormanlardan

hikâyesinden Biz

de.

ve

mahsulüyse,

Ruslar

pek

tanımayız.

orman

sere

serpe

da

sürüyü,

olan

Hattâ yerde

pek

sere

dolaştıramadıkları yaylayı

ve

bozkırı

sevmeyiz

serpe

yaya-

için

midir

anlamaz-


SUYU

iar.

Onların

ARAYAN

efsanelerinde

ADAM

bozkır

257

tanrıları,

yayla

masalları

yoktur.

Üç

arkadaş,

bilmediğimiz yeşil ki

alanlar, ilk

tığım

boş

bir

mavi

defa

biz

koşardık.

sek

ağaçların

ranlığında Bir lar,

göller,

orman

ki,

ve

ta

resi

haline

gelmek...

dü.

Bunda

mutlak

Yavaş

artık

dallarını

Daha

kin

geçmezdi.

manlara

der.

bir

bu

yer bir

günün

yük­ ka­

denizden

kıtalar

isimli

baş­

kıtaları

ko­

(1).

Bu

belki

iki

bunlar,

bin eski

belki

sarar

içinde

ormanın

kaybolmuş

meçhul

ne

kadar

ve

çekici

bir

güzel

zer­

görünür­

bir zevk

vardı...

bir

kısmını

Kuru

ağaç

kütüklerini,

yeşil

yakardık.

Ateş

ilk

yük­

alevlere

ormanda

geçir­

alevlerini

dalardı.

Her

başlardı.

Az

birimiz,

kaybolurduk. nevi

çalışması

dalardık.

Bu

ateşin

toplum istikbali

toplanan bir yıl

Alman

üç

öncesinden

kendi

o

esaret ve

o

sa­ or­

iktisat,

gece,

ora­

halledidevirlerini

Sibirya'nın

kalmış

usul-

de

bastırır,

tarafından

Kuzey

insanların

çok

hiç

meseleleri, sanki

kişi

yazarı,

eserinde,

birtakım

tartışmalar

çatırdılarını

meseleleri,

isimli

Köy»

gibi

bize

insanlığın

başında

kürk

vahşi de

bu

gürültü,

Tarih

görmemiş

göre

bir

derken,

Rihthofen

insan

ateş

içinde

Bazen

ateşin

hâlâ,

gibi,

seçerdik.

tartışmaya

«Kaybolmuş

Ona

en

ormanın

beyaz

bucaksızlık

hayal,

gözlerimiz

dağılırdı.

liklerinde başka

Bu

toplar,

formülleri

(1)

yalnız

yo­ sağa

verirdi.;

boyunca

dışında,

gecelerimizin

sonra,

kaideli

anlatan

belki,

içinde

bir.

heyecan

bir

uçsuz

hürriyet

düşüncelerimiz

lü,

âdeta

bu

Bir

yükseltmez,

ve

bize

Denizi'nden,

dünyanın

yavaş,

başladık.

felsefe

rüzgârların

getirebildiği

kilometre

omuzlarını,

olmak,

da

Baltık

karışmak,

biri

seltir

duygusu

binlerce

Dünyanın

kendi

harekete

zaman,

sevinci;

san­ yaklaş­

uzanır.

sonsuzluğa

çam

bucaksız,

kaybolmak

valayarak

meye

ıssız

gün,

onları

.Akşamın

O

hem

Her

Rasladığımız

bize,

gelirdi.

anlardık.

korkusu,

Derin,

ayrılırdık.

dalardık.

akarsular gibi

hem

tepelerini

binlerce

küçük

esmerleşmesinden

kaybetmenin

sola

kamptan

ormanlara

keşfediyormuşuz

ormanın

lumuzu

saatlerimizde

istikamette

derin­

günden

köylerinden

beri

bahse­

Hunlar'dn\ 17


SUYU

258

lecekmiş

gibi

birbirimizle,

Bazen

de

bir

otokritik

zin

sosyal

mi,

menşei,

Bu

kanında kadar,

İhtilâl

de

kafasında

bu

cepheye

hissî

sert

birimi­

hususî

ha­

şekilleşece-

tek

biı

ve

bir

sınıf

hayat

garip

değil

Hatta

üç

Balkanlar

kişüik

6

bazen

azaları bu

v.s.

o

tesadüfün, Vâ-Nû serbest Dünya

yalnız

ve

za­

problem­ insan­

çağıran

şeylere

biraz

hissin

ile

beraber

ese­ is­

birkaç

takibeden

hadiseleri

daha

kimselerdi.

arkadaşlarının

bizden

cep­

bir

cephenin

Harbi'ni

gören

şairin,

fikir hiç

düşünceli

bulunan,

zaviyesinden

ibaret

olan

Fa¬ ihtilâl

gizli

bir

verirdik.

O

Hücresi...

hücrenin

içtimalarda,

meselesi

hulâsa

Birinci

Ağustos

pa­

Yüzünün

değiştirme

disiplinine

memlekette

üçümüz,

kurmuştuk:

yapısını

ne

sistemlerine

orada,

telkinleri,

Anado­

ülkelerden

kumandanlar,

yolunda,

sert

biraz

Bunlar,

bütün

Aile­

taşıyordu.

arkadaşımız

kaçınca

istanbul'a,

valiler,

Aslı­

gelirdi.

(başkumandan)'dı.

kavgası

değil,

Hikmefti.

lâzım

attığı

meselelerine,

sosyalizm

Nazım

kol

çizgilerini

gelişi,

her

romantik

Toplantımıza si,

görüşü,

olmaması

ekrem

üçüncü

Anadolu'ya

onların

bu

yerini

suretle,

zanneder

olan

işi

Cemiyetin

inşa

yoktu.

benzerleri

(1)

çarpışır

her

hatta

Bu

akrabaları;

ve

vermedi.

tanışmışlardı.

hücre

anlayışı,

Macaristan'dan

serdr-ı

yer

tanbul'dan

ziyade

şiddetle

çatışmalarının

dünya

Nazariyelerin

Mütarekede

yıllarda,

bir

kavgacı

coşkunluğuna

Onun

kişiyle

en

cedlerinin

kuruluş,

ruh

riydi.

tek

cephesine

iş,

larını

bir

tartışmalarda,

imparatorluğun

gelmişti.

kendini

zaman

fikir

Dedeleri,

bir da

hesinden

de

yapısı,

Polonya'dan,

vardı.

hattâ

lerine,

fikir Bu

buralarda

eski

hatlarında

kat

veya alırdı.

standartlaşacağımızı

onun

sinin

parça

artan

tartaklanabilirdi.

tartışmalarda

lu'ya

şalar,

an

isterdik...

bakılırsa,.

man

ruh

gibi

içinde

bunu

na

siyaset

yontulaeağımızı,

disiplini

bir

bu

tartışması

dilenildiği

ğimizi,

her

ADAM

(1).

dururduk

yatı

ARAYAN

Rusya

hakkında

oturumu meselesi, nice

şeklini

Orta Asya

dehşetli

kararlar

mesele­ alırdık!..


SUYU

topraklarına seyrini

geçmelerine

Nazım

Hikmet

Orman,

Sen

gazaba

onun bir

yetin

amil

259

Ondan

nedir

zaman,

sesinden

köylüsün,

sonra

ise,

tesadüf

derdi, Bir

hemen

inim

evet,

inim bir

mülkiyet

bana

saldı­

inlerdi:

köylü!..

budalası!

cemi­

Yani Köylü

sınıfı'za-

ki?

Bir

Ortaçağ

statik

oldu.

geldiği

azgın

tortusu...

ten

ADAM

(1).

tamamladı

rırdı.

ARAYAN

bir

artığı...

varlık...

Toprağa

Bütün

yapışmış,

inkılâplarda

donmuş,

fren.

Bir

ayak-

bağı!.. Siz

köylülerin

zın

sınırları

bağlıdır.

görüş ile

Hayatınız

rin

ufkunuz,

yalnız

çevrilmiştir.

kendi

Kafanız

ağanın,

derebeyinin,

tarlanı­

bâtıl

inanışlara

yahut

muhteki­

elindedir. Köylü

silecek

sınıfı ve

inkılâbın,

atılacak

mizlenmeye

sadece

kuyruğudur.

kuyruğu!..

mahkûmdur

Sizin

yoldaş,

Evet,

sınıfınız

evet,

ke¬

artık

te¬

temizlenmeye

ve

süpürülmeye!.. Sonra atardı. daha

ve o

neler

fikir

kıymeti da

içindeki

Yazdığı

tığı,

ana (1) çok

Remzi

bakımından Fakat,

kanı

Kitabevi

yayınlanmıştır.

kendisi

bence,

çekici

kitaptan,

hangi

devrede,

Vâ-Nû, ilgi

onun bir

yani hiç

Bu

belgesini

olurdu.

sanat

şiirler

belki

Ve

ortaya

arkasından

dile

bu

azılı

Belki

insanın

deri­

atıyordu.

Ve

derdi.

Be­

şiirleri

sınırlarından

zaman «Bu

komünist

Bu

Nazım eser

Meydan

yolculuğuna

son

uzaklaş­

olmadı.

Dünyadan

getirmiştir.

hayat

edebiyat

arayıştı.

damarlar

komünist

yayımlanmıştır. ve

zaman,

bir

çatlayacaktı.

Türkiye bir

ki

asi

yarışta daima

o

sadece

muhakkak

hikâyesini

eserde

tarafından

şairin

şiir

zaptedemeyen

kimbilir

kadar

susturucu

bir

söylerdi.

şiirlere

bildiğim

en

yazdığı

rahat..gülerdim.

değildi.

damarlar

kozunu,

yeni

bulup

nim

bu

gün

rahat

sinde,

li

büyük

o

Ben,

kadar

bu

en

Bu,

ait

Hatta

Geçti»

kitap

isim­

halinde

Dergisi'nde bir

sıra

de

yazılar


SUYU

260

o

zaman

Komünist

ARAYAN

Partisi

de

ADAM

onun

adını,

azaları

arasına

kay¬

detmedi. Ömrünün de

on

bıraktıktan

şamak

için

Bugün şeyleri mun

yedi

ve

o,

bu

vatan

seçtiği

gökkubbe

Bizden

sanat

bir

kendi

toprağındaki

yerlerde,

cezaevlerin­

kendi

kaderini

ya¬

gitti. artık

halleder.

derin

senesini,

sonra,

uzak

dünyasının

nostalji,

bir

altında

bir

olağanüstü

vatan

değildir

toprakta,

hasreti

ve

Ölüm

bağlandığı

ilgileri içinde

çok

toplu­

arasında,

fakat

gözlerini

hayata

mezarlığında

topra­

yumdu. Son ğa

vasiyeti,

verilmekti. Ölmeden

hasret

ücra

önceki

bakın

bir

nasıl

devrede

dile

bir

Sen,

mağrur

Ulaşılmadıkça Hasr

tiralar

için

güneşi,

altında

yeşil

hâreler,

ve

Muzaffer,

ulaşılamaz

bu

vasiyetinde

veriyorum... Ve

bu ne

Vaktiyle lediği

birinde,

bu

yanan

etimsin,

olan,

etimsin... »

onun,

ise,

şiirlerinden

Hürriyetimsin, yaz

gözlerinde

Büyük,

însan...

son

Memleketimsin...

Elâ

hak

ve

geldi:

ve

Çıplak

Ben.

köyünün

benim,

«Sen İşaretim

ona

Türk

Olmadı.

ve

Büyük kadar

Evet, İnsan'a küçük

ormandaki

dile hem

gelen

hasretini

Büyük

Şair'di,

yakıştırılmak

anlıyor hem

istenen

ve

Büyük

suçlar,

if¬

hırslardır... ateşin

başında

sözlere

gelince,

köylü

sınıfını

söylediği

sözler,

galiba

doğruydu...

köylü

bilmiyorum

sınıfı ama,

için

söy¬

benim


Toprağın

Asıl

Sahibi


13

Rus Rus

edebiyatının

realitesine

olarak

Benim

ve

damgasını,

Rus

köyü

kurnaz, göre

bir

lagar

at,

bir

olurdu.

Son

gücünü

fakat

ekseriya

sakalı

belinden

kemikleri

rinin

Bu

köyü

kuvvetli

hafif

(1)

yeri¬ hilekâr

her

zannedilirdi. keçe

hantal

her

olarak

tasvir

edi­

kadar

altından,

veya

yaşta

dökülürdü.

dizlerine

Pantolonunun

kalçınlarının

Bu uzat­

vererek

boynuna

gömleğinin

defa,

ileriye

zaman,

ihtiyar

çok

görülürdü.

tırnaklarına

bir

sıkılan

mujik,

boynunu

kulaklarına,

gibi

sırtın

basit,

sivri

eğrile

kaybolurdu. Mujik

bitkin

-

olurdu.

inip

arkasından,

bir

ortasından

içinde

(1).

şüpheli, zaman

sürerken

Mujik,

düşerdi.

iple

ve

körük

kilisenin,

her

gelirdi

uza­

kaburga

dizleri,

pırtlak

uzun

çizmele¬

düşerdi.

resimlerin

Köy,

mektir.

göğsüne

tükenmiş

göğüslerinin

karşı

gerilen

ikibüklüm

altından,

üstüne

At

şeye fakat

çift

dizlerine,

saçları

bir

görülecek

gömleğinin

lalar

Rus

daha

mujik

resimlerde

gibi

çalışırdı.

Darmadağınık

ve

her

tarlada

kopacakmış

çekmeye

Keçeleşmiş

sadece

zalim,

mecmualardaki

arkasından

âdeta

sakallı,

bir

aittir.

mahlûktu.

atın

pulluğu

dü.

köyüne

unsurlardan

akla,

yerine

Kitaplardaki,

lirdi.

deyince

mujik,

iâgar

nan

Rus

bütün

riyakâr,

sarhoş

mış

yarısı

hayalimde

göre

bir

az

vurur.

Evvelce

ne

en

Bu

kalktığını Rus

yamacına kulesi büğrüle yolun

İkisinin

etrafını, gelir,

delerdi. çamurlu duvarları genellikle

olmuş

edebilirdiniz.

silueti

oturtulmuş

gelen

kadit

tasavvur

köyünün

havayı

'Heriftik m a n a s ı n a

de

görünür­

olurdu.

Ortada

Kırlardan bir

yol, ağaç

Rus

tar­ köyün

gövdele -

köylüsü

de¬


264

SUYU

rinden sunu

yapılmış bir

*

çit

da

sade

hut

renk

da

tığım

köyler

da

olurdu.

birkaç

baş

şur

gibi

re

altında

lar

henüz

lede ela

Allah

birkaç

Mevsim

lara

indiren açlık

dım.

yardım

defa

Bir

çizgileri,

ya¬

uzakta

bir,orman

vücuda

getirirdi...

veya.

benzemeyen

mujiklerle

patatesle karış

bir

karşılaş­

avuç

toprakla

Köyleri,

çavdar

ölümle

kollektif

mülkiyetini

gün,

Genç,

şüpheyle,

boğu­

bir

kaldıran

haç

ida­

kolhoz-

çıkarır,

hayvana, *

İlk

ekinler

yıl

ormanlara bir

tatlı

ihtiyar,

bütün

bir

hepsinin

de

ve

Patatesin,

mahsulleri

gümüş

bir yüzü.

bol

alındı. eşyası

gelen

la¬

istasyon­

Rusya'nın

altın,

Oradan

cüm­

bol

Allaha...

mahsul

sonbahar

Her

arada

bir

önleneceği

başında

ve

doluydu. iyi

çevrilmişti.

tarlanın

Çe­

yaklaşıp:

olurdu.

kendine

yolları,

sene

açlığın

gibi eğerler

arabalarıyle

sonraki

paraya

siz,

kaldırılmıştı.

Köy

manastırlarının

o

güler

başlarını

girilmişti.

köylülerin

bakarlardı.

Fakat

dede, Yüzleri

Toprağa,

yılından

tereddütle

çalışırlardı.

etsin,

ilerliyordu.

beraber

Kırlara,

evvelâ

canlanırlardı.

yollanarak

buğdayla

tah­

ve

insanlardı.

gizlemeye

hasadına

kiliselerinin,

tü.

insana

küfrederlerdi.

çirdiği

kara

benzeyen

toprak

gö­

kısmın­

tenekelerden,

kırlarda

bir

bir

pitoresk

avuç

bu

pencereleri

kurulmamıştı.

biraz

hananın

pa'ya

çilekeş

yüzlerini

bir

için,

teşkilâtlandırıp

Mujikler,

deyince

avlu­

olurdu.

koyu

bir

buna

Bunlar,

basık

belli

çayırlar

taze

Tarlalarda,

lahana

boğuşan

kinerek

ekinler,

etrafında

vardı.

da

tarlaların

canlı,

kampın

sıra

izbenin

pencerelerin

önlerinde

saksıları

renkli

siluet,

bu

yahut

çiçek

sürülmüş

yeşil

bu

Bizim bir

Her

küçük,

bakılsa,

perdeler,

renk

yeni

açık

kümesiyle

alırdı.

izbelerin

yakından

işlemeli

Etrafta

samanlıklar

arkasından

Hatta

talardan

ADAM

çevirirdi.

Çitlerin

rülürdü.

ve

izbeler,

ARAYAN

ge¬ Rus Avru -

tohumluk

umuluyordu. yorgunluğu

mujik

çökmüş­

kalabalığına

göbeklerine

kadar

raslainen


SUYU

ir

sakallarla

elier şıp

kaplıydı.

vardı. tatlı

rinde n -

Bir

bir

yol

sesle

ARAYAN

ADAM

Ellerinde kavşağında

selâm

insan

265

boyuna

yaklaşan

per-

Yanlarına

vak-

gülüştüler.

İç -

toplanıyorlardı.

verdim.

Onlar

sadece

biri: -

Yoldaş,

dedi,

iyi

sen

de

millîleştiriy

komu

OT

nadan

sunuz

mısın?

ya?

Nasıl,

Tıpkı

kadınla­

bizim

topraklar

gibi!..

Sonra

hepsi

birden

kahkahalarla

nlardılar.

Bunlar,

pek

iyorlardı.

Köylüler

bizim

bi,

orada Hep

da

Kusura

yoldaş,

Toprağa

mi?

bu

da

ondan!..

üstünde

misafir.

olsun.

derlerdi.

in-

benze -

Topraklar

inanıyorlardı...

biz

Eh,

size

ne

toprak

kimsenin

Toprağı

Allah

İster

Misafir

alaycı

mujiklere

ihtiyarı: dedi,

gelince?

Çünkü

dır

komuna

en

Acar,

görülen

millîleştirildiğine

İçlerinden bakma

işte...

kampa

kadınların

gülüştük.

güldüler.

resimlerde

senin,

yapsak değil

Toprak

severiz

nafile.

Neden

ki,

Allahın

yarattı. ister

göçergider.

sataşmayı

malı­

İnsanlar

toprağın

benim,

ister

milletin

gene

kalır

sahi—

bine... Bak, şiriz.

bu

Bu,

gün,

Rusya 'nın

bu

uzun

peşimizden

Dört

sonunda

misafir,

Bunları çok

biz

bu

çok

yerinde

Herkes sene

hissesini

söyleyen

üstünde

adam. o

Maksim

filozof

meşrepli

senede

böyledir

bir

üle-

(1) .

Bu¬

arşınlayacağız. alacak.

hisseler

Millet

Yerini

gene

toplayacak,

malının

raslanan

de

dört

tarlaları

sonra

bohçasını

gene

toprağı

çatallarla

gelecek.

renecek.

sahibi

dar

köyde

ama

öğ¬

değişecek.

En

toprağın

asıl

kalacak...

Gorki'nin mujiklere

kitaplarında ne

kadar

o

ben-

;rdu.

il) i

İnkılâptan

mevcuttu. vaziyet,

;akım

Hatta

çarlık ıslahat

evvel

Rus

birçok

devrinde fikirlerine

köyünde köyler,

bazı zemin

orta

hemen

partilerin olmuştu.

malı

toprak

tamamen toprak

asırlardan

orta

malıydı.

programlarında,


26S

SUYU

Köylüler postaya

olunca

karıştım.

larını

başkası

bir

baştan

alıyordu.

Her

diye

çıktı.

pergelle

bir

varıyordu.

başa

yeni

tarlanın

Ben

de

bir

tarlaların O

ölçüsü

sınır­

yorulunca,

tamam

olun­

Burası

İvan 'ın.

Burası

Petruşka 'nın...

bağırıyordu. Bir

aralık

bunlara

ben

elime

verdiler.

Adımlarımı

talını

döndüre

döndüre

ha

ilk

dakikalarda

tımdan ye

hafif

kolay

bir

de

sınırları

vücudumda ter

pergelin

dırmadan

üstünden Halbuki

ben,

şimdi

bırakmayı

Biraz

daha

sınâan:

toprak

nüyordu.

Daha

kayboldu.

Toprak

görülen

mesafeler

Kendimi gelin

gibi

akan

hareketlerine

duğum

ve

başımı

biraz

atıldı.

evvel

Aslını toprağa

çizgilerin

içindeki Bir

alınca,

koşup

gi¬

yorulmuş­

yediremiyordum. adımlarım

ka¬

çatalları

ara-

kaybetmiş

gfbj

Sınır

trenin

gvrü-

çizgileri

aralıklarından

gidiyordu. boyuna öteki

zaman,

toprağı yüzü

dedi,

zor.

Dünyada

senin.

Tarlanın

kay¬

dönüp ucuna

açılan

varıp

etrafımdaki

da

mujikler

per­ dur­ ba­

gülüyorlardı.

Şimdi

Yoldaş, mak

verdim.

ellerine

şekilsizleşti.

akıp

üstünde

her

hiç

telâşsız

Pergelin

bir

sır¬ ölçü¬

bakmak,

üstüne

kesilmeye,

giden

dümdüz

toprağa tam

teferruatmı

toprağın

Sonra

arşmlanmalarda

büsbütün hızla

kaldırdığım

kahkahalarla Ama

yer

sanki,

ça¬ Da­

Ayaklarımı

kendime

başladı.

arük

sonra

başladı.

rahat,

dizlerim

kararmaya bana,

ilk da

Pergeli ölçü

çalışıyordum.

ölçüyü

gibi,

daha

ilerleyince

gözlerim

yere,

Mujikler

seker

diyorlardı.

rışmaya,

sıcaklık

çizgisinin

lâzımdı.

istedim.

kocaman

hissettim.

Boyuna

tavşan

işi

bir

sınır

tum.

Ama

etmek açıp

arşınlamaya

boşandığını

ayağını,

uydurmak

sınırların

yardım

alabildiğine

uyduramıyordum.

çevrilişte

gene

yolu

elindeki

postabaşı: *

na

ADAM

postalar

Postabaşı,

arşınlayarak

pergeli ca,

tamam

ARAYAN

zaman

bir

Allaha ermiş

yoruldun. ararsan,

beyin,

bu işaretleri

bir bir

eden

manalı

Tarlayı bütün

sınırları, yerler,

mal

gibi

zaman zaman

filozof

ihtiyar

görünüyordu:

sahiplendirmeye işlere koyan benim, manastırın.

hiç

uğraş-, lüzum biziz. bir Haydi

yok. Bu zaman bir


SUYU

zaman

da

rak

her

ya?

O,

hın

ne

Mujikler

masmavi,

(1) ettikleri

Ama

kalır. ne

çarın,

üstünde

267

o

İşte

çizgilerin

o ne

bizimse

malı

ADAM

altında

bütün de

olan

devletindir.

de.

mal

sahibi

biz,

insanlar

top¬

şey

var

O,

Alla-

başkadır

yaratılalı

( 1 ) .

beri

çe—

dururuz...

hep

uzaklaştılar.

hendeğin

bizim, İşaretler

bu

kişir

olsun.

bütün

malıdır.

Allahın

ler

devletin zaman

ARAYAN

sırtına

haç

ve

İhtiyarın

boylu sınırsız

anlatmak ne

kadar

sahibi, bunun

Gel

da biraz

boyuna bütün

istediğiyle,

(.Mal

sen

bizdeki

sahibi,

da de

çöktüm.

dünyayı

sahibi?

bu

yapamadım.

uzandım.

var:

mülk ilk

yalan,

onu

toprağa

yakınlık

Hani O

Ben

mecalsiz,

vererek

pürüzsüz

arasında

çıkardılar.

Yorgun,

yalan, oyalan...»

Köylü­

Arkamı

bir

Üstümde

gök,

kaplıyordu...

şu

beyitlerin

ifade


Kampta, bakışta

yahut

yakın

köylerdeki

zevkli

oluyordu.

de

şefliği

Bu

her

bir

gördüğüm

parçası

romanlarda daha

yaşıyordu. Rus

dünya

ile

ve

çarlık

yoktu.

askerlerden

en

dikleri

Köy

bir

bir ay¬

bu

ce­

var

her

İdare

köye

köylüleri

köyde,

kapalı,

içine

it¬

gönderilebiliyorolacağını bitmişti.

istenildiği

«İhtilâl

kim­ Çar

kadar

geçinmek

küfre¬

lâzımdı.

terhis

edilen

Komitesi»

Bütün

ibaretti.

çekingen,

bi¬

köyün

harp

kurmuşlardı.

dokunmamasından

gibi

ise,

kendi

Cepheden

adına

sefalet,

ne

hoş

yoktu.

Heyeti

onu

artık

onunla

de

resimle­

Yalnız

İhtilâl

nizamın

arkasından

karşı

hükümet

kitaplarda

mitingciler

ki,

dünya­

gördüğümüzden

kesmiş,

yeni

küçük ile

Köylü,

herkese

de­

istedikleri

karşı

bütün şüpheli

küfürbazdı. Köylerde

rek

veya

köyün miş

sık

bir

küçük

bir

bu

dan

insanlar

halka

sık

çana

çevirip

tarafını

toplantılar

halkaya

meydanında

kanı

bir

yüzüne

azılılar

kimsenin

ve

çok

uyaracak,

benzerdi.

bitirmişti.

ve

şu

Hükümete,

bir

çok

şeyi

Fakat

Yalnız

Ama

ortada

dünya

için

çatışmaları

resimlerde

broşürler

yıkılmıştı.

anlayamamıştı.

debilirsiniz.

her

serpilmiş

benim

az

bağıntısını

yalnız

nizam

se

de,

bir Hele

komunamızm

Onları

ve

Köyler,

veya

Harp

içine

dertleri

köylerine

fazlaydı.

Köye

Zaten

ormanlar bütün

okuduğumuz

kalan

Eski

benim

bizim

edecektik.

hayat,

geçiyordu.

katılmak

üzerinde

temas

sonsuz

birinde,

nın

mişti.

toplantılara

köyler

komunada

hareketli

kazanacaktık!..

rini

du.

Bu

tabirince

hakikatte

Köylere

köylerde,

maatlerin

geri

fakat umumî

vardı.

dınlatacak,

raz

mujiklerin

yeknesak,

çan bir

katılarak bir

ağaca

vardı.

asılmış

parçasıyle

veya

Genç

bir

Köyün

ise,

kenara

çöke­

dinlerdim.

Her

yere

zaman

vurunca,

Kocakarılar kızlar

bir

olacağı

dökülürlerdi.

toplanırlardı. tutarlardı.

Ben,

konuşulanları

Toplantı

demir

sokaklara

olurdu.

hemen

çengellenköyün

evlerden,

avlular­

meydanında daima

askeklerin

baş­

bir

halkanın

sıraları

ara-


SUYU

sına

üçer

mekten

beşer

hut

karışmak,

hoşlanırlardı.

ğılırlardı.

ARAYAN

sıralar

Çocuklar,

Papazların,

murabahacılık

bu

ADAM

eski

arasında

başkan

zabitlerin,

yapanların

269

itilip

çimdiklen -

masasının eskiden

toplantılara

etrafına

ticaret

ve

katılmaya

yıya¬

haklan

yoktu. Toplantı

halkasında

Herkes

birbirine

nuları

hesapsızdı.

vaları,

dünya

valardı.

döven ve

(karısını

kaçak

fından velâ

şikâyet

edilip

saçlarını kadar

yahut

kadm-erkek nutuklardan

lardı:

Kilisenin

Babam,

kalar,

nundan

çok

mujik

kaldırırdı.

geçirilen dururdu.

kaçak Ama

Düğüm

votka bu

yüz

içki ve¬

tekrarlamaya

baş­

şey

olan

en

votkadan,

coşkun

şekilde

dört

Meydan

matarası

defa

altında

derken,

düğüm

vaziyette

Yarı

Sonra defa

gömleğinin

edeyim

ev¬

keçeleş-

devirirdi.

yalnız

şaşalardı.

hücum

tara­

oğlu:

günde da

evvel:

çocuğuna

bir

sayılmaz)

sürülünce,

belki

ge¬

karısını

kansan

sola

durumundan tarafında

matarası

suç

selâmlardı.

hemen

zehirli

değil,

karı-koca

bir

gizlidir!..

kahkahalardan

başkan, iple

mujiğin

herifi

mujiğin

gömleğinin

de

döver.

ya¬ boy­

kenarında

söyleyecek

sö¬

vardı: —

Evet pis lâp

Fakat sıkı

masası

anamı

gömleğini

sallanır

muhterem

sağa

meydanda

kadar

da¬ ko¬

komşuları

bıyığına

solu

kalmışsa

ne

parti

boyuna

meydana

ko­

birbirlerini

davaları,

mujik,

başını

aklında

votka

O,

kakıla

sağı

seçim,

köyünde

sakalına

bu

telkinleri

bağırınca,

kırılırdı.

itile

boyuna

başkan

Kaçak

diye

de,

uzanırdı.

Konuşma

Meselâ,

bir

bahsinde,

kadının

bahsederken,

işleri,

Rus

olan

çıkarıp,

kırılarak

rilen

dövmek sarhoş

veya

gütmeden

kadm-erkek

dalgalandırarak,

beline

cemiyette

sıra

hallolunurdu.

içerek

kasketini

oturur çekişirdi.

erzak

bir

kavgalar,

arasıra

votka

kirli

miş

de

işleri, hiç

meydanda

yerlere

birbirleriyle

Toprak

meseleleri

Bazen

çimsizlikleri

herkes

sokulur,

votka

yoldaşlar, köpekleri,

evet!., biz

diye kilisenin

sayesinde...

artık

kokmuş

Biz, esirleri!..

Çar

devrinin

Evet,

inkı¬

'

bunlari'dinleyen

matarasına

bağırdı.

yapışırken,:

olmazdı. diğer

O,

bir

taraftan,

taraftan üstüne

sım­ çulla-


SUYU

270

nanlar,

ite

kaka

kenarında

bir

herifi

yere

ARAYAN

ADAM

meydandan

rahatça

sürüklerlerdi.

yığılır,

çok

O.

geçmeden

halkanın

de

sızar

gi¬

derdi. *

Toplantılarda, kimseler,

hatta

Konuşulan ların tü

kadar

nirlerdi.

Hatta

lardı.

. .

Böyle

rı,

.tekmelemek,

da

cemaat

Bir

gün

Yanına

rılarla

işte

iyi

diye

bir

bu

bayrak

kız¬ gürül­

kadar

çıkıp

sevi¬

da

cemaat

itişmeye

dalar­

geçiremeyen

başkan,

nutuk

yoldaş

İngiliz,

uğramış. bir

için,

çağırıldı. başkanı

Masanın

başına

sürdü.

tıkayacaktı. günleri

'dalgalanınca,

bu

bu

.

da, sefer

en ko -

kocaka­

elbiseleriyle

meşgul

fötr

şapka

vardı.

Gömleği

temiz

Rusya'da,

Rus

Bu

tak­

parti" başkanına

göre

şeydi', etti.

kapitalistlerinin

sayılıydı.

muhterem

halkı

takdim

Bizim

İngiliz Onların

de

konuşacaktı.

hele

bir

başkanı

İn­ Hin­

hele

bir

bütün

görülmemiş

yoldaştı.

zamanki

Köylüler,

taşıyordu.

zamanda,

komitesi

uzun

bir

elbise

oturunca,

takmışlardı.

köyler

ziyade

Bu

o

.kadın,

yeşil

sivil

sonra

Köyde

koyu

bir

onla­

müddet

mebusuydu.

civar

geçti.

atılır,

yerine

komünist

daha

kadar

ot

Bu

tek

sayıldığı

kıyafet

Heriflerin

yerli

başında

parti

mühim

Bir

İnğilizin

ipektendi. bir

başlardı.

geldi.

galiba

komitesi

evvelâ,

üzerine

karmakarışık

mühim

kumaştan

böyle

yoldaş,

genç

o

onların

herkes

Moskova'ya

kızlar,

boyunbağı

elindeydi. zıl

İngiliz,

Yabancının

İngilizi dim

bir

meydanına

parti

köyünde

bu

.geçilirdi.

genç

Sırtında ve

bıkarak

gündemine

toplantı

gibiydiler.

karışırsa

sözünü

işe

dalaşmaktan

kampa

köyün

gelen

görülürdü.

toplantılarda

çığırından

Evvelâ

kovalamakla

tercüman

munanm

bile

bağrışmaya,

başkalarına

alırdı.

gidiyormuş.

Bu yakın

büsbütün

parlamentosunun

distan'a

merkezden

.

zamanlarda,

toplantının,

ise,

kadar

neşelerinden

çocuklardan

giltere

iş,

ne

sık

kocakarıların,

Çocuklar

ortalık

bazen

girince,

sık

yabancılar

mujiklerin,

başkaydı.

artarsa,

birbirine

hıncını

karşı

başka

yanında

memleketlerden

şeylere

ilgileri

ne

başkanın

dış

boğazı

bu

Yarın

yoldaş,

çanına

yoldaşımızın

Londra'da

İngiltere'nin

kı­ Le-


SUYU

nin'i

olacaktı.

İngiliz

rulacaktı

.

Alkışlar

tavrı

İngiliz

vardı.

yumruklarla

ler

savrulup, nasıl

gibi

da

yavaş

birinin

matüşkalar

labalık

çözüldü.

yaslanarak

rin,

gülmekten

leri

karıştı.

ya

derken,

güm

ziyade

genç

gün

sevinçlerinden

yavan,

kaypak

önce

bırakmasryle

çığlıkları,

öksürmeye

benzeyen

gi¬

mujikle¬ garip

Oynamaya, dalaşmaya,

ka¬

birbirle­

bayılacaklarmış

kızların

birbirleriyle

be­

bütün

hoplata,

sanki

doğmuştu.

hafiften

kocanine-

Ardından

hoplata

put şivesi

sinirlerine

Derken

kahkahayı

göbeklerini

ise

İngilizin

kaynaştı.

aksırmaya,,

Çocuklara

Rusya'

için,

«kocakarıların:

katılacaklarmış,

bir kol­

tekme­

koyverdiler.

kahkahalara,

soğuk eller,

sağa

fıkırdaşmalar

halka

tutamayıp

hantal

ve

sbla

ötmeyen köylü

makaraları

sanki

salıverdikleri

ku¬

düşmanlarının

Bunun

gülüşmeler,

kendini

Kocakarıların

sarayına

değil,

arasıra

inkılâp:

itibaren

bütün

ağızla

Hatta

edilir.

güm

Sırıtmalar,

raber,

bi

tasvir

cümlelerden

ierden

onun

Hareketsiz

yalnız

konuşulur.

ilk

rine

başladı.

emperyalistlerin,

Yavaş

edip,

.. '

Rusya'da

kovulduğu

dokundu.

271

inletti.

İngilizcenin

başladı.

ADAM

aşağı

.

konuşmaya

hali,

daha

al

.

Halbuki

lar,

dan

kralını

.

ormanı

Sonra

ARAYAN

ses¬

zıplama­ gülüşmeye

başladılar.. . Başkan "alık

az

run

köy

tokat

işi

çocuklara,

Aziz iıye

tatlıya

karnaval

başkanlarının

evvelâ

ama,

zannetti.

Fakat

boğulunca

o

fakat

takım

tabirleri

Sonra

muhterem

günlük

ganmayan,

usulünü

çullandı.

arkasından

konuşmasının

özel

bağlayacağını gürültülerine

klasik

yoldaşlar!

başladı

halk

evelâ

zamanda

burada

girişti.

cemaata

orbu­

Tekme

karşı

sözlerine:

değiştirdi.

Rusya'da

arkadaşlar!

dilini

çabuk

malzemesi yazılmasına

birbiri.

tatbike

da

ardından

olduğu da

için

imkân

aziz

orada

yadır­

olmayan

yoldaşlarının

bir­

başına

::rlattı. İngiliz mevzular, ilay

evvelâ;

ediyordu.

-iddet

pek

ihtimal

olan

bir

şey

gülünecek

Belki

İngiliz

bitenleri

hoş

anlamadı. şeylerdi.

Yahut

Belki

parlamentosunu görerek

sözüne

da

İngiliz alaya

devam

anlattığı lordlarıyle

almıştı. etmek

Bir

istedi.


272

SUYU

Fakat

ortalık

kalâde

şeylerin

allak

ARAYAN

bullak

cereyan

ADAM

olunca,

ettiğini

nihayet

anlamış

o

da

olacak

birtakım

ki

fev¬

konuşmasını

kesti. Başkan lerin

hâlâ

yerde

halkın

lerdeıı, bol

gene

içine

ecnebi

sonra

bu

sefer

tercüman

miyordu!

Yahut

renilmiş

Çünkü nun

bu

rekti.

Bu

sürüyle ların

yor

gibiydi.

söylemek

uzadıkça

mitesi giliz

sözlerini

cemaatın raaa!

lizceyi bile zin ğer

*

bizim gibi

kaçırmadan neler neler!

parak,

mebusu;

türeyen

ya¬ bil¬

karı

da

o

mebusu­

olmasa

sırada

ge¬

Rusya'da

propagandacı­

basmakalıp Köylüler

bunları buraya

öğ­

ibaretti..

İngiliz

acemi

edilen

Londra'dan

tekrar

de

diye

onu

Kendi

yerine kadar

tekerle­

ise

bunla­

ezberden

her

halde

oku­ bunla­

Hele

yuttu.

sefer

İngiliz'in Fakat

gafil

bağırttı.

parti

evvelâ

sözü

İn­ hatibi

Köylüleri

Sonra

ko­

avlanmadı.

oturtunca, alkışlattı.

söz¬

Hur -

tercüman

aldı.

komitesi

bildiğini,

ve

baştan

sözlerini

yüz

Bu

alabildiğine

parti

başladı..

cıvımaya eriydi.

kabartmcaya

başkanını

misafirin

başa

gürül

söylememişti

masayr

İngiliz İngilizce

münasebet

konuşmuyordu.

ta

kesip

söylediğini

Başkan

İngiliz

otellerinde

şeylerle, bir

tekrar

Zaten

büsbütün

bırakmadı.

su

şey

çıktı.

galiba

Moskova

ettiği halde

defa

mesleğinin

ellerini

İnsan

oldu.

bol

gelmemişti.

Hurraaa!

karıya

Her

mürteci -

İngilizcesinden

İngiliz

kakışmalar

başkanı

küfür¬

ajanlardan

gibi

dert

karı,

eski

köylerde

İngiliz,

Gülüşmeler, leri

bir

bir

hizmetçi

her

biliyorlardı.

için

olan etmedi.

hain

durulur

başka

tercüme

binlerce

Bu

biraz

şeyler,

ağzından

başka

ezberden

satılmış

sırnaşık

bîr

bütün

gün,

melerinden

bildiği

arasında

dolaşan,

Âdet ihmal

düşmanlarından,

ile

ortaya

karının

kadının

her

para ortalık

çatma

anlattıkları

inkılâp

takılan

da

derme

tehditleri

başlattırıldı.

de

diye

ediyordu.

olan

karışan

konuşmasına

Fakat nma

devam

âdet

devletlere

bahsettikten

yeniden

hitabesine

arkasından,

tanımasa,

nutkunu,

ezberlediğini

gürül

anlatıyordu.

onun

bir

zannederdi. Ve

bu

İngi -

kelimesini İngili-

adam

me­

ki...

elleriyle,

alabildiğine

*

ayaklarıyle

yumruklayarak

geniş

hareketler

Hurraaîar,

ya¬

yaşasın-


SUYU

i

arla

bitirdi.

Kendisini

ARAYAN

de

ADAM

hem

kendi

273

alkışladı,

hem

cemaata

alkışlattı.

Yaz ğişmiş de

sona.

eıip

bulduk.

çay

mıştı.

bardağı

balık

talebelerin,

kıyafetiydi.

Ayaklarına

Moğol

bacaklarına kadın

Bu

açlığın

da

fazla

göstermek

da,

meydanlarda

Her

bir

netiyordu. kerî

Ben

komiteydi.

Eğer

karşı

Mektebin

gayeye

uygun

Fakat

zaman

mamlıyorlardı.

sinema

Diğer tasfiye

olduğundan sokaklar­

perdelerinde

ya¬

silinmişti.

bir

bana

iyi

öğrenci

silâh

isterse,

hüviyet

gibi

de

Bu

görünmedi.

komiteleri

yö¬

Bu

as¬

komite

deposu

bu

açıktı.

insanlara verebileceği

biraz

dikkat

çarkların

çarklar,

çarklar

kendinizi

kadar

aldığı

birtakım

Öyle

isteseniz, yolcu

ardına

geçip

hissediliyordu.

bir

Ama Fakat

izleri

hatta

basındaydım.

yıkmak

başla­

giriyordu.

fabrikalarda,

Mektebi

bodrumu

içine bir

varmadan

çıkmak

gömleği,

görünür

günleri

komitenin

kapıları

ve

mış

bir

inkılâbı

mekanizmanın;

duğu

vardı.

erkek

halindeydi.

silâhları

alacak,

çıkacaktık.

bir

farkına

ilk

ya¬

gene

geçiriyorlardı.

gibi,

seyyar

ortadan

mektebin

Mektebin

düşmanlar

onlara

olduğu

şey

almıştı.

giyiyorlardı.

nizama

klüplerde,

manzarası

bile

asker

Açlığın

gerilen

başıboşluk

bir

İçeri­ bir

yatakhanelerinde

başlığı

de­

kaldırıl­

başka

kıyafetleri

eteklik

ki

dehşetini gayreti,

rağmen

şeyde

bir

vardı.

hemen

faciaların

Buna

erkek

sırtlarına

muhakkak

edilmişti.

kutuları

yemekler

kızılordu

yerine

değişiklikler

şatılan

iyi

Gerçi

kalçın,

oldukça

Yemekhane­

konulmuştu.

kabuklarından

daha

biçiminde

hayatı

konserve

isterlerse

da

mektebi edilmişti.

tabaklar

kalkmıştı.

pantalon

erkek

sahalarda

yerini

de

tulgası

eski

kaşıklar,

eğer

usulü

tamir

patates

çorbaların

tabilmeleri

rına

dönülünce,

gören

çatallar,

kılçıklarıyle

görülmeyen Kız

mektebe

temizlenmiş,

vazifesi

Sofralara

sinde

de

Bina

boş

tamamen

ki,

bir

step

karışık

da

tertip

anlaşılmaz

bir

şeydi.

edince,

onların

yalnız

kadar olup

insanın

dönüşüne

garip

bir

Bu

nasıl

şekilde dışına

ortasında,

kendini

kaptırmış birbirini bir

ol¬ ta­

adım

bile

trenden

atıl­

hissederdiniz.

18


274

SUYU

Aslına

bakılırsa

üniversite

çizilmiş,

imalâthanesi. ri

hiç

sik

şüphe

yok

ki

helerde,

takdirde

mektebe

nıflar,

külfetsiz

kalabalık

bir

hatta

hemen

ve

hiç

büyük

dimi

bu

biraz den

veya

çok

derme

biraz

çatma Daha

çok

fazla

olanlardı.

Mektebin

Çinlilerdi hayatına

pan

karışıklığa

rağmen

tim

tarzı

gibi

Meselâ

(1) takım son

yıldan

yakından

olan

ve ilgi

şimdi Bu

linde

hoca

tatbik

Atatürk'ün,

olanlar,

en

terk

edi­

Hintlilerle,

bir.

ele

sayı¬

gibi,

birtakım

ve

ve

bir¬

safhasında

müessir

Harbinden

ara -

memleketlerinin

inkılâplar

mektep

çar­ öğre­

hadiseler

zaafları

Batı

bulunmayışı

göze

eğitim,

sezebiliyordum.

alman

karşısında

Dünya Rus

bakışta

yahut

hususiyetleri

tepkiye,

Batıda

İkinci

de

ülkelerin­

sonra

yetiştirme

olsa

Rus­

gerektir.

kısmen

baş¬

tarzına

karşı

artmıştır.

öğretim

Rusya'da

Ankara'da

ettikçe,

hadisesi

gösterdikleri

ancak

ken­

gene

burayı

sayıda

muaşeret,

rejimler

Rus

bilhassa Amerika'da,

(2) raber,

alâka,

nüfuz

vesilelerle

bütün

görenlerin

zamanda

az

hususlardaki

olan beri

kısa

bun­

Ben

Batı

düşmüş

işlere

ve

(1).

sosyal

muhtelif

Tarihteki

Sovyetlere lamış

gün

kuvvetleri

elli

ya'yı

(2)

her

Ve

mektebe

olanlar,

amelî

rağmen,

görüyordum.

bu

çıkanlar,

vardı

ediyordu.

eksikliklere

hazırlıklı

şahsiyetli olan

teşkil

sı¬

giren

eleniyor­

adları

da

bir¬

esas

mektebe

ayrılıyor,

okuyucular

bütün

Fakat

durmadan

mektepten

yolları

ki

kla­ cep­

olduğu

birtakım

listelerde

Çinliler

içinde,

hiç

çoğu,

müsait

değildi.

işliyordu

asılan

öğrenci tahsille­

yıllarını

şartlar

zor

bir

sınırları

bir

öncesi

yoklamalar,

dışında

çoğunluğunu

yazar,

halde

varmadan, sık

Rusya

Amerika'dan

yorlardı. ları

sık

de

Gelenlerin

Bazı

öyle

yadırgamadan

kalabalık

okur

her

ve

Hem

tamamlayacakları

birtakım

farkına

holüne

gönderiliyorlardı. ların

de

ziyade,

kurulmuş

üniversite

geçirmişlerdi.

şekilde

hiç

için

tutmuyordu.

tahsillerini

giriş

olmaktan

gibiydi.

maksatlar

birbirini

kursları,

Binanın

üniversite

bulunanların

savaşlarda

hazırlık

ADAM

imalâthanesi

öncesi

takım

bir

belirli

Burada

üniversite

du.

burası

okuyucusu

dikkatle

ARAYAN

tarzının,

inkişaf ve

esasında

ettirilen

mektep

bazı

müdürü

etmiş

ve

bu

suretle

dikkat

ve

alâkasını

menşei

Amerika

teknik

prensipleri,

olarak,

de çeken

kendi

ilgililerin neticeler

ve

olmakla

ölçülerimiz bilhassa almıştım.

be¬

bilâhare dahi­

rahmetli


F*?

Mosko ra Ă&#x153;niversitesinde 1921â&#x20AC;&#x201D;1924


276

SUYU

sında

bir

gün

Şarkta

ARAYAN

kadın

ADAM

meselesi

şöyle

bir

tartışmaya

güzel

bir

konu

oldu:

ki

Bir

tören

de

fırsat

şısında

günü.

kalmıştı.

toplantıya

mukavemet

kız

kadın

at

lir.

gibi

Kadın

evin

emrine

mam

eşyası,

alış-veriş

satmak para,

şu daha

mak

için

kın

yerini,

boşalıp

lattı.

İçinde

henüz

gelişmeye

Moğol

söze

Bizde

kadınları

Zer.

adamları

hiç

çalışmazlar

kalarının

ve

için

yaygındır.

ister.

Bu girince,

tören

dağlarının

şuurunu

alıcı bas­ suretle aş­

günü

mektep

Kafkasyalı

erkek

havasını

geldi.

kız kadar

Fakat ağır

girer.

gidince,

Bu

hatır­ ruh

onun

yendi.

etti:

almaya

üçte

bile

l ü z u m

ruhanîler, birini

güya

frengi,

ederler.

Fakat

diledikleri

g ö r m e z -

Buda

teşkil

evlenmezler.

sadece, bizde

ta­

Şu

şekline îşte

kızlarıyle ise

at

pazarlığa

Tibet'te

nüfusun

şey Bunun

satın ve

karıları,

Ödedikleri tır.

hatta

arasında

Pazarlıkta

harekete

müdahale

Moğolistan'ca

din

gibi

ruhu

akit

nikâhlamaya, bildirir.

bir

alır.

başlayan

şöyle

ve

Sahibi­

Ve

erkekleri -kız'

gider.

Kafkas

şeydir.

muamelesidir.

yamçı,

resmine

atalarının

hırsızlanabibudur

bir

münasebeti

tenhalık,

gi­

tanınmaz.

fiyatım

sahipliği geçit

bu

Koyun

da

gibi hak

Sonra

mal

herkes

yoldaşa

Bir

bir

kaçırır.

mal

u m u m î

kanunu

tarafın

yoldan

münasebeti

Yahut

illerinde

satan

kilim,

kızı

evlenme

Satılır.

ticaret

iki

kestirme

Alınır.

bir

Kafkas Kızını

kadar

taraf

koydu:

hayvanı

ancak

derler.

iş,

tanır.

bir

Zaten

bel­ kar­

ortaya

olur.

Ona

nikâh,

olur.

kızı,

teşebbüsü

edince

dağlarının

sahibi

tabidir.

Kafkasya'da yahut

maldır.

konusu

hak

Çerkeş bir

şikâyet

şöyle

Kafkas

erkeği

nin

işi

pazarlık

ve

fena

başladı.

bir

Kaçırılabilir.

ancak

kalan

hemşerisinin

Tartışma bir

Kafkasya'da bi,

bir

Kız

getirildi.

Öğrencilerden —

mektepte

gözleyen

hepsi

rahipleri, Bunlar baş¬

gibi

eğlenirler.

hastalıklarını'âleme

yaymak­

Hint

paryalarındaM

sıtma


SUYU

Bir

öğretmen

--

şöyle

Bunları Çobanlık,

dern

sanayie

Ve

ondan

bulmadı. rika'da,

sonra

uzun Ama

Sanayiin

başından

ileri

kadın

Nihayet isteyen için, lif

bir

şartlar

geri

ziraat,

değişme­

yerini

mo¬

olduğu

bir

girişilecek

teknik

aydınlatmayı

yeterli

memleketlerde,

sefaleti,

hulâsa

oldu

hoyrat

sanayi

bilhassa

esrarkeşlik,

üzerinde

kızın

dağların bir

bu

fahişelik,

tehlike

davacı

süre

Amerika'yla

diğeri

Ame­

kadınların

Amerika'da

kadı­

durdu...

ve

kendisine

ruhundan

merkezine

saldırmak

kurtarılması

gönderilmesini

tek¬

etti. Arkadaşların

Kafkasyalı ni

söz,

hemşerisinin, onun

bir

ticareti,

bin

son

kanunlardeğil, yahut

uzun,

sanatın

esen

277

bırakınca...

gangsterleştirilmesi, nın

için dağcılık,

bahsetti.

beyaz

ADAM

konuştu:

önlemek

lidir.

yarışmadan

ARAYAN

Onu

teklifi

delikanlı

anlıyordu.

di?

bu

şaşkındı.

Eğer

Kafkas

saçlarından

sine

atar,

dilediği

nır,

hatta

ölebilirdi.

man

olamazdı...

/

yerinde Çerkeş

dağlarında

yakaladığı

yerlere Ama

gibi

kaçırırdı. bugün

buldukları kızının olsaydı

belliydi. önünde

böyle

sürükleyerek Bu

burada

arada olan

yenildiği­

olabilir atının

çarpışır, şey,

Yalnız

hiç

miy­ terki­

yarala­ bir

za¬


PamirdeM

Ä°stifham


14

Derslerin tesinin kındaki

askerî

versiteye man ve

başlayışından

sekreteri,

teşekkür

ceğini

sonra,

kapalı

konferans

bana

Buhara'daki

hakkındaki

üniversitenin

Buhara'daki bir

davetiyeyi

ettim.

Paşa

hareketleri bizi,

komi­ hak­

verileceğini,

üni­

vereceğini

bilgilerin

parti

hareketleri

az

söylediği çok

za —

biliyordum

yakından

ilgilendire —

değildi.

Akademiye

söyledim.

Konferans

gece

varınca

davetiye

edilmesi

lâzım Ön

lırsa,

halde

her

gerekti.

Kızılordu

Konferans

ret

etti.

Bu

sahayı

ridir.

Bu

lüne

(veya

da

^kürsüsünün

vardı.

ait

eden

Paşanın

Enver

orduları

Orta ve

Paşaj'a

Asya.

birtakım

karşı

Buha-

kumandanıydı.

hareketlerinden stratejik

ziyade,

bu

karakteri

önemlidir.

hareketler Bu

Buhara 'dır.

haritaların

nehirler,

haritalar

kolordunun

bölgenin

Doğu

çeviren

çar

başladı:

seçtiği

Buraları

eski

olsa

bazılarının,

panolarda

stratejik

Konferansçı,

idare

şöyle

çalışan

az

bakı —

uzmanlar

bunlardan

arkasındaki

sınırlarına

hareketleri

Sonra

askerî

mümkündü.

planları

bölge,

bakılırsa

kontrol

Davetliler

görünüşlerine

veya

altında

ra'daki

Enver

edenler,

gelenleri

yerde

küçüktü.

üniformaları

vaziyet

için

salonu

işgal

ileri

birkaç

olmaları

Hint

Konferans

ordu

umumî

kartlarının

görünüşlerine

generallerinden

Sözlerine

ve

hüviyet

sandalyeleri

Gene

ve

yapılacaktı

ve geldi.

sayıdaydı.

Afgan

az

Paşanın

akademide

gönderilen

Enver

şimdi

Enver

başına

topluca, nehirler

geçti. eski

akarlar.

hareket

Maverâunnehrin

Ümmüderya

Türkistan'la

denizine)

Önce

Hazer Her

ve

denizi

ikisi

de

Sir

sahasını bir

işa—

parçasıdır.

derya

arasındaki

nehirle­ Aral

kaynaklarım,

gö­ dün-


282

SUYU

yanın

damı

Pamir, Rusya

veya

hara

dağlık

ğu

denilen

Himalaya Orta bir

Buhara

karıdan tan

Pamir

Asya

Orta

arasındaki

bir

set

Güneyde

Asya'ya

eteklerinden

ile

teşkil

tarih

Doğu

hep

Do­

biraz

dolayısıyle

boyunca,

Bu­

sınırlanır.

doğru,

ve

alır.

Hindistan'la

eder.

kuzeye

Afganistan

bütün

ve

Afganistan'la

güneyden

Asya

yollar,

kuzey

teşekkülâtmdandır

arasında

Orta

ADAM

yaylasının

silsilesi

bölgedir.

bakar.

ARAYAN

yu¬

Hindis­

buradan

geç­

kitaplarda

dai­

mücadelesinin,

be­

miştir. Kumandanı ma

ön

nim

dinlerken,

planda

bile

gelen

biraz

Türkler

bildiğim

Şark

ri,

ıslahat,

veri

Yakın

deyince

taksim

Doğudur.

perde

(1)

zayıflamasıyle

yahut

meselesine

Şarkta,

Pasifik

okyanusundan

bütün

sınırlar

Rusların İvan

Şarka

zamanında

Petro,

bu.

muahede henüz

yapıldı Osmanlı

Çin'de

tılar.

ve

parçasını, ülke

Japon

1907'de

Rus-Japon Pasifik

hasında

kalmışlardı.

(1)

Türkiye'de

Şark

meselesi

1908

ihtilâli

meselesinin rak

gelişti

çok ve

ki

Avrupa'daki denebilir.

mih­

ve

reka­

uzanan

cereyan

bü­

ederdi.

yayılışı

1608

daha

yedinci 1678'de

tarihinde

Korkunç

asrın

başında

Çinlilerle bile

ilk

Ukrayna

sayılıyordu).

kıyılarında

Rusya

Orta

Doğuda

da

Kuzey

kendi

birbirleriyle

"Amerika'nın

mülkü

olduğu

olarak

gi¬

karşılaş­

bir

büyük

benimsedi

(Bu

yenilmelerine

rağ¬

satıldı). harbinde

okyanusu

Japonlara

sahilinde

Moğolistan'a bizim

neslimizin

ehemmiyetli

bunu

davaların

kadar

boyunca

götürdü.

denizi

Alaska'yı

Bu

meselele­

mücadelesi

On

Doğuda,

aralık

im­

gerekti.

Yakın

Amerika'ya

(1905),

ilerlere

Biz

Osmanlı çıkan

Akdeniz'e

başladı.

(Düşünmeli

bir

anlarız.

Sibirya'ya

himayesinde

yani

Çarlar, men

daha

ortaya

üsler olsa

doğru

İngilizler

Hatta

bu

(1546-1584)

hareketi

Ruslarla bi

de

ve

açılıyordu.

ziyade

Rus-İngiliz

ülkeler,

meselesi

daha

davalarını

Halbuki

tün

Şark

perde

beraber

beti

Hakikî

ait

İngiliz-Rus

kısımları,

meselesi

paratorluğunun

Şark

Şarktaki

bir

hazırlayan

yer

Mançurya

yerleşmişlerdi. siyasî işgal

İttihat

inkişaflarının

ve

ve

idrakinde eder.

Türkiye'de

Hint ve

Hatta

Terakki bir

nüfuz

sa¬

smırla -

hafızasında 23

temmuz

hareketi,

Şark

reaksiyonu

ola¬


SUYU

zina,

Pamir

memek

yaylasına

esası

kında

bir

askerleri

vardı.

davaları, iskenderun

on

yol,

dokuzuncu

dan,

öyle

danın rekabeti,

o

kistan

yordu.

3'erleştirilen

Ona

tajlıydı.

ve

rağmen

sarsılmıştı.

tisadî

bakımdan

tineydi. kilmek

Yakında zorunda

değindi.

karşısında oeni,

bir

mandanla,

lacaktı.

bu

ok

kuman­

bir

terakki

hem

hareketler

asker,

hem

Enver

Paşa

ki,

artık

Uzak

derin,

kendisine

galip

durumu siyasî şey

Paşa

istemez

günleri,

onun

millî

konuşan

çe­

akışı

bu

olayları

mukayeselere

bugün

ik¬ aley-

hareket

Konferansın

arasında,

bazı

de

hareketlerine

Türkiye'deki

gibi

tama­

ne

tamamen

kurtuluş

politikacı Enver

avan­

Her

etti.

hazırla­

Harbinden

Doğudan

millî

işaret

son

dolaştırı­

daha

ne

değildi.

hele

bir

Tür (Hay -

ayrı

gelişmeler

bölgelerdeki

ve

Tür­

(Çin

nazaran

bu

arada

ister

yeni

Dünya

hem

dinlediğim

ayrı

Birinci

gafletine

stra­

ve

Afganistan'a

hakkında

bölgede

Bu

değneği,

üstünde

ve

bütün

kuman­

Rus-İngiliz

Sin-Kiyanga

için

unsuru

Orta,

kalacaktı.

bu

Elindeki

zamanına

İngiltere'nin bu

Ve

vardı.

çarlar

devlet,

mücadelenin

üstünde

geleceği

göre,

bakımından O

konferansta

sınırları

bölgeler

Bu

Baku'da

ğerlendirme

bir Hu­

Rus-İn -

biliyordu.

yıldızdan

fikirleri

şimdi

İngiltere'nin

hem

ediyordu.

Bu

ve im­

vilâyetlerinde

Asya'daki

güney

tarihi

zaman, durum,

ki

ayrı

etmiş

Konferansçıya

çıkmasına

kadar

Türkmenistanı)

üç

Doğunun

göre

.Süveyş

Osmanlı

Asya'daki

ölçüde

sahnededir.

bir

(İran

tebellür

maktaydı

de

gene geniş

istikameti)

iyi

verilen

geniş

teferruatına

dahi,

Orta

göre

bu

gösteriyordu

Horasan'a

geçidi

Ermenistan

yapamıyordu!

meselesi,

salonunda ki,

haritasının

ovasına

kistanı)

men

ince

gün

Asya

bar

en

açıklamaları

tejik

İngiliz

ibaretti.

kapalı

görünüyordu

problemlerini

Şark

bile

hak­

hem

Basra,

Doğu

binası

ilerle­

İran

Rus

malumdu.

olmadan

asıl

fazla

ve

kışkırtmalar,

ise

karakol

asırda

rekabetinden Akademinin

bir

hem

meseleleri,

emelleri

müsadesi

hatta

daha

Afganistan

İran'da

himaye

283

1907'de ile

Anadolu'daki

dinî

çarlığın

kilometre

giliz

Doğu

körfezlerindeki

paratorluğu

lâsa

İngiltere

yapmışlardı.

Filistin'de

ADAM

ulaşmışlardı.

dahilinde

anlaşma

ARAYAN

burada

ku¬ de­ sevk

anlatı­


SUYU

284

K u m a n d a n —

şöyle

D o ğ u

trol

bir

kapar

ve

edebilir.

görecek

Konferansçı, bölgenin

isabet

Enver

gösterdiğini

daha

işaret

o,

si

dikten

etmek

buki

çeteler

cephe, hatasını Bu

soldan

dayanıksız

Çünkü

onlar

ğunu

ellerindeki

kollarımızı, sonra Ama mış

Karadağ' dağa

ver¬

tarafındaki

geçitleri

istiyordu.

Hal¬

püskürtülünce

kaldı.

bu

Paşa,

sunî

bu

tabiye

Emiri

Nur

Alim

iyi

çatma çete

Han

birer adamların

hareketine

ve

müsait

fırsat

ve

askerdirler. ek­ oldu*'

buldukları

yerde

kervanlarımızı

vuruyorlar,

kaçıyorlardı.

Paşa,

kurmay

tabiye­

iki

derme

çöllere

Enver

Hal­

ordu

etmek

karakollarımızı,

bir

lâzımdı. bir

tesis

Buharalilar,

dağlara,

göre, olmaktan

Düşenbih'te,

daha

bir

biliyorlardı.

geniş

dağın

Buhara

Paşadan

ancak

tam şahsı

ödedi.

Eski

malzemenin

onun

Arkasını

ayrı

hayatiyle

Enver

seçtiği

hareket

dönmesi

eder.

emniyeti

bakımdan

başbuğları,

olarak

İngiltere'nin

sahada

Zaysanda,

ayrı

kendi

görüşe

seçmekte

sonra,

askerî

geniş

boğazlardan

sağdan

bir

beslenmediğine

bir

ile

cephe

yardım

edebilir.

hassaten

ispat

çeteleri

bir

ettikten

istedi. bunu

sonra,

sahası burayı

hareketine

çetelerle,

teşebbüsleri

tutarak

hareket

yardımlarıyle

çete-gerilla

tatbik

daki

teknik politik

paşanın

itibaren

elindeki

ve

Hint kon­

müdahale

ve

açık

günden

bir

buki

sosyal

ve

yukarıdan

geçti:

güneyden

ve ilk

çıkarak

sik

ve

Afgan

güneyden

işlerine

kritiklerine

kaynakları daha

eğer

Paşanın

hareketin,

Burası yollarını

Buhara 'da,

önemini

bir

genel

Bu

noktasıdır. Türkistan

Asya'nın

stratejik

üzerindeki

kilit

kumandan, Orta

ADAM

etti:

Doğu

bir

sahipse,

bu

devam

Buhara

yollarını

ARAYAN

evvelce

olduğu

için

ordu

başkumandanlığı

yalnız

cephe

yap¬

hareketinden

anlıyordu. Gerilla

savaşına

rada

topladığı

çeteler,

ların

arasında

esaslı

kıymet

vermiyordu.

muntazam

bir

bir

birliği

ruh

ordu yoktu.

Fakat

Buha-

değildi.

Bun¬


285

Sonra göre

kumandan

Enver

ien

Paşa,

hakikaten

görünmek ha dı

ilk

Paşayı

ve

ve

malarıyle halife

Abdülhamit'i

iceditlik) Halbuki

yetçi

o,

unsurların kısmı,

lar

dahi,

kılâbını cisini

eski

Buhara

Paşayı;

kerî (1)

Bu

mevzu,

(2)

Yapılan

çağıran,

onu

daima

kurtarıldıktan

sında nunda diler.

peşinde sonra

sağ Sami

da

gibi

aydınlarla

ayak Milli­

orta

sınıfın

Fakat

dönmesiyle,

bun­

sosyalist

şartlar

şu

sözlerle ve

son

sosyal

içinde,

in¬ ikin­

önce

yıkmıştır

Velîdî

Toğan'ın

verdi: görüş

darlığı,

as­

(2). «Bugünkü

gösteriyor

ki,

ve

beraberinde

bir

daima nevi

bütün

yaşamış

Hacı

adalarında

çıkmıştı.

suikast

önder

Türkistan»

incelenmiştir.

karşılayan

Kuşçubaşı,

macera

lerimize

yenilik

sevmiyorlardı.

Enver

aracı

Paşayı

vazifesi

Buhara'ya

bulunup,

hatta

takman

adam,

Sami'dir.

Sami

Yunan

Zeki

etraflı

temaslarında

Hacı

Hacı

Türkiye'de

onu,

sağlayabilirdi.

günkü,

o

anlaş -

gericiler

unsurlarıydı.

tahta o

Paşannf aşiret

bütün

bir

yarı

hataları

daha

neşriyat

orada

etrafıyle

Çerkeş

siyasî

çok

kaba

Enver Hepsim

(1).

Prof.

de

ve

zaman,

hatalarından

eserinde

almıştı.

ve

millî

da¬ Kal­

bunlardan

almıştı.

hem

dinamik,

konuşmalarına

Enver

ve

emirinin

ediyorlardı

Konferansçı —

onun

en

karar

yardımını

münevver

Asya'nın

karşılaştırdıkları tercih

isimli

sloganlarla

gibi

adımda

suçlandırıyorlar,

unsurların

yani

Orta

ilk

birtakım

indirmiş

olarak

millî

milliyetçi

bir

Hacı

biri

Hatta

daha

emiri

adamı

kaybetmişti.

silâhlarını

Buhara

-tahtından

yapmış

lansaydı,

lık,

Hem

Ona

kendisin -

kazıtmakla

tutmuyorlardı.

gene

ve

bir

mühür

şansını

öldürülmesine

geçti.

kaçan

Emirinin

İbrahim,

kurtuluşu,

olmuştu.

mahiyetine

bir

yakalamış,

paşanın

hayatının

onu

Lakey

adamlarını

hapsetmiş laman

da

olan

Buhara

uyandıran muvaffakiyet

adamları

başı

siyasî

memleketten

edilen

şüpheyi itibaren

Emirin

aşiretin

karşı,

nefret bu

günden

ki,

bir

ve

hareketin

halka

Sami

bir

çete

Çetenin

yapmaktı. kalanlar

Sağ

bir

ederek

Atatürk'e

çete

silâhlarıyle

boyunca

Yunanistan'a teşkil

hedefi

Fakat

vurulmuştur.

ömrü

mutaassıp

yolda

tutulmuş,

kalanlar

eli

tabancasında

komiteciydi. sığınmış

gizlice bir

mahkeme

bir

Kuşadası

yurt

görülmüş, fakat

ve

seyahati müsademe

bu

sonunda

ve

İzmir ara­ sahil¬ sıra¬ so¬

müsademede idam

edil -


286

SUYU

Konferansçının doğru,

belki

Enver bizce yıllarca

Birinci

Fakat

paratorluğu sikalara

göre

o,

bakmayarak

(Bu

göre

dır)

memleketi

(1)

be

Mustafa

sürüklemişti.

ve

birkaç

gün

dumuzun

bir

hem

kendisi,

Daha

ilk

olarak

ve

hem

lüzumsuz ve

verdiği

doldurulamayan

im­

ve

ve¬

muhalefetine

sonradan

yapılan

Karabekir

de

var¬

maksatsız

bir,

har­

ye

Sarıkamış'ta 90.000

tanı­

Osmanlı

görünüşe

içinde,

bilhassa

hükmet­

olarak

arkadaşlarının

adımda

kurban

mesulü

Bütün

edenlerin

Kemal

hazırlıksız,

içinde daha

baş

anlayışlı

muhalefet

neşriyata

belki

hikâyesi

vekili

Mukadderatımıza

girişinin

kaybolmuştu.

bazı

askerî

başkumandan

tutmuştu.

şey

hükmü

Harbindeki

ve

sonunda

her

son

kesindi.

Dünya

harbe

harbin

için

ve

nazırı

elinde

ADAM

hakkındaki

sert

Harbiye

İmparatorluğun

nıyordu.

Paşa

fakat

Paşanın

orduyu,

mişti.

Enver

yanlış,

malumdu.

ARAYAN

kişilik

boşluğunu,

bir en

hamlede

büyük

cephede

or¬

her

gün

hissetmiştik. Baku'da olan bi

kendisini

bitenleri

reketler aydın

bir

hareketlerin

ki,

hakikaten

yeni

müşlerdir.

(1) rettiği şanın

Feodal

Kâzım

Karabekir,

meyanda,

kendisine,

gitmek

için

suçla,

bu

Tahran'ı garip

şiddetli

Avrupa

askerin

aşiret,

bir

işgal

emirler

etmek,

gönderdiğini

millî

ha­

beyleri

hiç

lisanıyle bir

daha

ve

toprak parçala­

aleyhtarı ait ve

ola-

olarak

neş­

Enver

Pa­

anlatır.

ümit kaldığı

ilerilere

nakleder.

cedit öldürül­

yerde

Harbine

ki

emirleri­

takım

inkılâp

irtibatsız

zümre

tarafından,

takım kabile

olan

görünü­

Hîve

mukavemetini

tenkit

âdeta

gi¬

elemanı

münevver

geçirdikleri

Dünya

cephelerinde

merkezle

O

zümre,

ve

benim

ilgisizliği,

mürteciler

ele

Bü-inci

önder ve

olarak

her bu

ise,

olan

Buhara,

yani

da

biri

yerde

eski

ve

hatta

şeyler

kırıcıydı.

hataydı.

muhalefet

mesuliyetini

kolordusundaki

bir

taraftarı

tarafından

hatıralarında,

her

yani

unsurlar,

aynı

Ruslar

harp Bu

yenicilik

onları,

mışlardır.

büyük

mutaassıplar

ve

hayal

anlayışsızlığı

emirciler,

söylediği

hadiselerinden

hakkındaki

adamları,

ağaları

büyük

zaman

bakımından,

bile

millî

ve zümre

Asya'da,

nin

olması

için

en

Orta

yani

genç

asrın

yordu

da

kavramamış

tecrübesiz Fakat,

dinlediğim

ve

kalmadığı bir

ve

zaman­

Hindistan'a


SUYU

:ak

gerçi

imha

hareketin mal reket di

Enver

vasfı

Fakat

mişti.

Muhakkak

tün

Bu

olan

zümrenin

Asya'dan

millî

tabakalarının

(4

bir

ağustos

bir

bir ih¬ ha­

ümidini

1922)

hareket

İyi

bir

başka,

yapıcı

istiklâl

ken­

ordu

idealizm

bir

devlet

(1).

için

Fayda­

hayatını

ver¬

teşkilâtçısrydı.

Ama

gene

başkaydı.

adamı

olmaksa

Ge­ büsbü­

başkadır. Ama

asıl

hüküm,

Konferansta kürsünün hn

ayrı

r.ara'nın

gözden

coğrafyası,

Dünyanın Asya'sı .şareti hvle

gibi

sokulan

güya

Pamir :

ve

istifhamının

Hint

Tarih kender :ür

Şahın

ovaları

öncesi

gibi

rılar,

bir

bir

yaylası.

vesika-

Doğu

çevreleyen

Bu -

büyük

ırklar,

Hindistan'la

istifham,

muammalı

anlaşmasıyle

kıvrımları bir

günlerinden

bu

şeridi

İran, sır

beri

iki

din -

bu

Sovyet bir

sual

tarafın

iki

Afganistan.

bulutu

bin

Cengiz

denedikleri

çizgiler

onu

geçitleri;

Afganistan

arasında

talihlerini

yalnız

iste-

dev

mem -

Çin

yayla¬

ayırmaktaydı.

cihangirin,

işaretler,

mana

bir

ve

Pamir

1907

ince

yol

ederken,

işlenmişti.

delen

birbirinden

ye

terk

haritalar,

haritalarda,

Asya'nın

denilen

gökleri

salonunu

sergilenen

Bu

Orta

yükseliyordu.

araya

heketi

geçirdim.

durumu

damı

arasında,

akademi

morfolojisi,

halk

aitti...

panolarda

bütün

itibariyle

tarihe

bulunanlar,

değil,

hıkelerin her

artık

arkasındaki

ayrı

.

ve

Orta

ölmüştü

taassup

kurucu

millî

oldu...

giriştiği cesurdu.

287

aydındır.

halk

engel

artık

ki

Fakat

ölçüde

daima

geniş

usullerle

mutaassıptı. niş

ve

Enver Paşa

hedefi

hareketinin

toplanmasına

inandığı

ADAM

Ama.

öncüsü

Paşa

almasına

etrafında

sına

edilmiştir.

mukadder

edilişi,

ARAYAN

bir

içinde

akıncının,

oğullarının, yollarda,

görünüyordu

ve

kaybolmuştu. Büyük

Timur'un,

şimdi

renk

bunların

İs¬ Ba-

renk

ya¬

herbiri

birer

Nazırı

Cemal

lideri

tarihe

taşıyordu. (1)

On

üç

gün

Paşa,

Tiflis'te

şehit

krukal

ettiler

(17

sonra

edüdi. ağustos

da,

onun

Meşrutiyet 1922).

arkadaşı devrinin

Bahriye iki

askerî


288

SUYU

K a p ı d a n

ler

gördüm.

orduları

çıkmak

üzere

Dağınık

kumandanı

mektuplar

bunlar

iken

altları

Enver

Paşanın

arasındaydı.

Küçük,

muntazam

lelerle

yazılmış

bir

eşi

Naciye

len

mektuptu...

Bu

Sultana

Şimdi ve

şanın

nasıldır

Çin

yazdığı

adı,

kanının Emre

gibi

ziyaret ni

kutsal aktığı

«Enver

yeri

de Orta

bir

oldu

ve

yaratan, Asya

insan,

Aysı»

mn

Fakat

Aysı,

ora

bir

(1)

tarihin

dillerinde

aziz

olarak

her

ele

cüm­ Ber­ geçiri­

bir

onun

Pa­

Hatta, Yunus mezarı efsanesi¬

yerleşti.

Paşadan

ermiş

Orta

Enver

tıpkı

ayrı

gibi,

sonra

yaşadı.

için,

dağda

efsaneleri

Enver

aziz,

nasıl

yerlerinde

kalan

budur.

îl)

mektup

resmî

Paşanın,

ölümünden

hücra

muhayyilesine

göklerinde,

Enver

yaklaşamadığı

da

bir

yarı

kimbilir

İslâm

mühürlenmiş

ayrı

ve

ve

şey­

*

yani

belki

adı,

halkm

ve

steplerinin

toprağa

ile

kenarda klasik

bazı

emaneti

mührü

mektup,

bilmiyorum?

Türkistan'ı

ü s t ü n d e

Buhara

Bir

*

Asya

masanın

kelimeler,

mektup.

lin'deki

ADAM

bir

kâğıtlar,

vardı.

bir

ARAYAN

demektir.

son

yankı


Başarılamayan

inkılâp


15

Bir

tesadüf

bize,

dünya

Moskova'da,

kendi

bir

meseleleriyle

ihtilâlin

vetleriyle

tanışmak

zim

hürriyet,

de,

Orta

Enver hal

yahut

yuman

Bey

olarak

efsane Bu

ile

kâye,

Osmanlı

başlar.

kova'ya

baş

Enver Şakir,

İkinci

Kahramanı

İttihat

ihtilâl

veya

inkılâp

hayata

kahramanı der­

budur.

temmuz

Terakki ve

Paşanın

bi¬

4/ağustos/1922

tepesinde

1908'de,

Abdülhamit'in, ve

şahsi-

muhayyilesinde

ihtilâl 23

diğer

bazı

hürriyet

halkın

çöküşü

Enver

arasındaki

yılları

arasında,

vurmuş Paşa,

hür­

meşrutiyeti

cemiyetidir.

1918

Hi­

kasımında

memleketi

terk

İt ediş-

yılın ve

çeşitli

orada

Cemal

hemen

Terakki

Paşa,

sebepler

mesuliyetini

ve

bir

emellerle

kıs¬ Mos­

yaşamışlardır. Doktor

amcası

bütün

liderlerinden

ve

Nazım,

ordu

Doktor

Bahaeddin

kumandanlarından

Ha­

bunlardandır. yerlerde

görmek

şılaşmalar Doktor

ve

Paşanın

Muhtelif hepsini

10

İttihat

Enver

Paşa

ve

içinde

bir

Sanıyorum giriştikleri

ve

muhtelif

dinlemek benim

Nazım'la evvel

orada

ve

getiren

Türkiye'sinde

taşıyan

1920-1922

daha

onun

vaktiyle

Sultan

ile

hatta

Çegen

yoğurulan

geçirdiği

biter.

omuzlarında

lil

çıkaran

haline

liderleri

1908-1918

mı,

ortaya

ve

ihtilâlimizdir.

imparatorluğunun

tihat-Terakki leriyle

Bu

Buhara'daki Paşayı,

yahut

iadesi

verdi.

Enver

Osmanlı

ilânı,

meseleleriyle

yaşadığı

uğraşmak

meşrutiyet,

Doğu

kahramanı

ihtilâl,

riyetin

de

fırsatını

Asya'da

gözlerini

ihtilâli

memleketimizin

ki,

hasıl

en

devamlısı

Bu

noktaya İttihatçı

temaslar,

imkânı

için

olanıdır. iki

vesilelerle

olay

işaret

liderlerin

daha

oldu. ve

üzerinde etmek

önceden

bunların Fakat en

hemen bu

kar­

enteresanı

duracağım.

Fakat

istiyorum:

Moskova'yı İttihat

ziyaretleri ve

ve

Terakki'nin


292

SUYU

siyasî

şefi

olan

liderlerinden takım

Talât

Kari

için

de

gelişseydi, takip

dostça

karşılaşmaya

sikalarla

gelişen

ermiştir.

sınırlar ve

aşılmış,

ve

Enver

Paşa

İttihatçılar,

acaba

ne

sualleri

da

en şu

doğru da

ki,

akıbetlerle,

ve

Paşanın

fecî ki,

Baku

namesine ideolojik

rakki

ortaya

(1) Sabit

beklediği göre

ne

arıyor­

İttihatçılardan

Ali

vardır.

«Makedonya'dan

kaderin, hayatta

hiç millî

hatta

Fuat

Cebesoy'un isimli

Mücadelesi

Türkistan'da» Orta

yayınlanmaktadır.

isimli

şoven

ve

Asya'ya

-

Moskova ve

Enver

Paşa»

Enver

ve

Te-_ tesis

kliktir.

meselâ

eserinde

kitaplarında,

mücade­

TürkiyeMe

bir

ne

yoktu.

İttihat

rejimini

beyan­

hedefler,

nizamiyle

çalışır.

şu

—Enver

acınacak

bağıntı

liderlerin,

çizdi­

Ama

arasında

politik

devlet

uğrunda

müş­

taraftaki

değildirler.

ne bir

gerçi iki

kendilerine

kurultaymdaki eğilim,

meşrutiyet

Savaşımız»

her

İttihatçılar

İttihatçı

«İstiklâl

cevaplandırmak

ve

artık

nasyonalist,

Paşa

ayrıca

adımlarda

gelir:

münasebetlerin

kaza

ve

bir

«Enver de

Pa­

(1).

acaba

sosyalizmi

konuda, «İstiklâl

Karaman'm

Enver

ölçülerine

liderleri

bakımından

dünya

atılmış

Bu

hatıra

ve¬

ilk

komünist

sosyal

Moskova'nın;

Karabekir'in

kendi

bu

artık

temastan

Moskova 'da

milletleri ne

monarşik

Sonra

de,

milliyetçilik

bir

ise,

için

Şark

formasyon

ederek

ile

ve

komünistlerle

rağmen—

Moskova, le

Paşa

Rus

bu

ği

gerçektir

şimdi

girişmiştir

hükümlerle

var

hepsi

kanlı

Hem

hemen

temasları

ola¬

bekliyorlardı?

kahramanlarının

bir

daha

kendiliğinden

Rusya 'da Yahut

Hem

bu

ziyaretçileri misafiri

kurşunları,

Talât

iki

doğru

kaza

Moskova'yla

geliştirmeye

sual

lardı?

de

birliği,

Paşanın

bir

Bu

göre

bir¬

neticelere

İttihatçı

nihayet

siyasî

gizli

münasebetler

yoldaşların»

bırakmamıştır.

hareket

Burada

Bu

diğer

zamanki

yapılan

beklenilen

da

ve

Talât

yönlerde

küldür.

olaylar

o

Berlin'de

«İnkılâpçı

olduğuna

dilediği

Paşa

imkân

açıklanmış

arasındaki

sona

Talât

Moskova'daki

Fakat

Moskova'nın

arasında

hesaplarınca

herhalde

ederek

ADAM

kararlaştırılmıştır.

kendi

caktı.

şa

Paşayla,

Radek

karşılaşmalarda

taraf

ARAYAN

Enver

hatıraları General F.

ile, Sami

Kander'in

aydınlatıcı Paşa»

Pa -

isimli

belgeler eserimiz


SUYU

-a

veya

Cemal

üzerindeki kânı

da

ve

Paşanın,

Şark

prestijlerinden

herhalde

-Moskova

ARAYAN

böyle

alınamaz.

ihtimale

293

milletleri

faydalanması

ciddîye

bir

ADAM

veya

veya

gibi

Bilâkis

teşebbüse

Müslümanları

bir

fikir

öyle

-seziliyordu

karşı

veya

daima

im­ ki,

tetikte

kıskançtı... Şu

lar

halde;

şahsî

dahi

münasebetinin

memleketleri tenmesiyle Paşanın hatta

değil,

Türkiye

kabildir.

dir.

Bu

kişaf

edip

gelişi

de

Paşanın

Buhara'da

ra

önemini

kaybetti

Moskova'da Asya'ya

tor,

eski

Savoy ma

ordu

isim

hatçılar

bir

günlerinde

bir

hükümetin belli

ve

delili­

lehine

olduktan

is¬

Enver

kuruşu

bunun

maceraya

Nazımla

yolculuğu

in­

ve

En­

girişmesinden

son­

yakınlığımız,

sıralarına

rastlar.

kumandanlarından kalıyorlardı.

altında

Ve

hem

Halil

ve

Enver

Enver O

ile

hem

Paşanın

Dok­

Moskova'da,

Doktor

orada

Paşanın

sıralarda

Paşa

Moskova'da

yaşıyordu

grubunun,

Şark

tutulmak

Partisini»

millî

istikbali

İttihatçı­

(1).

Doktor

son

otelinde

bir

başka

elde

geçişi,

Anadolu'da

savaşının

ver

Orta

Harbi

Şûralar

ve

önderlerin,

Sakarya

teşebbüsüne

olaylar

kurtuluş

Moskova

İttihatçı için

«Türkiye

girmek

teşebbüs,

bence;

meseleleri

Nitekim

Batum'a

Türkiye'ye

görülse

aydınlatılması,

Nazım,

tak­

Berlin'deki

bir

nevi

İtti­

temsilcisi

gi¬

biydi. Basit nüşe

görünüşlü,

göre,

mevki,

şöhret

vesileyle la

silik

daki

eski

beti

içinde

dında,

bu

son

Enver

tihatçılığın dini

meseleler

zaman

gözden

sonu

babacan Bütün

Halbuki

bu

basit

-

Mustafa

mücadele

hakkında,

geçirmek

faydalı

«Tek

Kemal sırasında Adam»

olur.

İnsan

bir

görünüşlü en

isimli

ve

eserimin

onun­

kahve

soh¬

adamın

ar¬

devrinin,

İttihatçı

gelişmeleri

her

meydanın­

karanlık

ilişkileri,

mal,

içine

Beyazıt ve

Görü­

boyunca

severdi.

birinde

imparatorluğumuzun

millî

adamdı.

ömrü

istanbul'un

kahvelerinden

Paşa

bir

Konuşmalarının

karıştırmayı

kendisini,

sayabilirdi.

hareketin

ve vardı.

görülmemiştir.

emekliler

bizim

(1) ve

şahsiyeti

hırsı

hikâyeler,

bulunduğu

konuşkan

bir

hareketi

nihayet

İt­

her

cil¬

üç


294

en

SUYU

kanlı

nin,

hikâyeleri

Paris

lerinde bu

ve

rejimin,

Balkan

bir

beri

İttihat sıra

acayip

Nihayet Birinci

İttihat

ve

rünüşüne

umumî

macerası

elbette

rağmen,

bizim

onu

bir

tarihimizin

bir

sonra,

hâlâ

gös¬

tartışılan

omuzunda

Bu

bir

sorumlu

üyesi

enteresandı.

komite­

kızartıcı

da

sürüklediği

merkezinin ki

yüz

mesuliyetini

Terakki­

geldikten

suikastlerle

kimin

Harbinin

ve

merkez

iktidara

ayrılmamasında

memleketi

Terakki

Onun

ve

İttihat

Daima

Terakki

tethişler,

Dünya

vardı.

üyesiydi.

ve

politikacılığından

terirler.

ADAM

sorumlulukları

teşkilâtından

bulundu.

ARAYAN

de

oydu.

hikâye,

devrinin

o

taşıyan

kanlı

gö­

hikâyesi

ola¬

caktı. Bir tim.

gün

ona

Tabiatça

söz

Şahsiyetinin

bir

garip

Teklifi

geldi.

çocuk

Evet,

Biz

ne

biri

kısa

Çünkü torla

tiyet Hele

şair

Bu

Canım yapalım

ona

sonra

önce

bu

et¬

adamdı. biraz

teklife

bir

yarın

beklenmeyen

bir

başında

beni

devirebilirler.

gün

onun

kadar

her

gün Ar¬

Doktor

Nazım

kâtipliğin­

lâzım

hatıraları

an­

başladık.

geldi.

yazmıyor,

meşrutiyetten

dediniz? da

Reaksiyoner

kapitalizmin

şairi

Saçma!

O

meşrutiyetiniz?

ki

ve

işe

Hatırat

çıkarmamız

doktor

neymiş? sizin

oğlum,

gün

adaşıydı.

naklettiği

vardır.

Tane

buluşacak o

heyecanlıydı.

ıskartaya

inkılâbı

de

onunla Daha

de

mi

dok­

bahsetti,

şahlanırdı:

inkılâp

şahlanan

nirlehmezdi.

o

Meselâ

hemen

istilâcı

serilişi

Fakat

teklif

bir

gibi,

şair

doktorun

Meşrutiyet hakikî

Her

zamanda

şair,

şair

alışmış

köşe

yazacaktık. olan

becelleşiyordu.

tamam!

bir

arkadaştık.

sakinse

onu

ortaya

yadırgadı.

arkadaşlar

anlattıklarını

kadar

den

şeklinde

herhangi

kadaşlarımızdan

yazmamızı

görünmeye

uydu:

ve

üç

hatıralarını

gölgede

belki

diğer

da

birimiz,

ve

hatıra

sadeliğiyle

arasında

silik

istismar

zaptetmeye

bir

tek

inkılâbı!

Meşru­

bir

oyunu?

emperyalizminin

ve

burjuvazinin Alman

bir

tane

Dünyada

proletarya

vasıtası...

çalışırdık.

Doktor

Nazım

si-

Ama

ne

konuşurdu: sen bizim

gene

bildiğin zamanımızda

inkılâbı

yap!

beklediğimiz

inkılâp,


SUYU

meşrutiyet

inkılâbıydı.

başaralım

dedik.

laştırdık Fakat

Biz Hoş

ADAM

de

295

meşrutiyetçi

onu

da

yüzümüze

olduk.

Onu

gözümüze

bu­

ya...

şair

sındakine

ARAYAN

zaptolunmazdı.

son

ve

vurmak

için,

bir

şiir

okumaya

da

olurdu.

en

sağ

elinin

gergin

pırıl

pırıl

yerinden

delillerle

yumruğunu

başlardı.

Sonra

yecanından

Hemen

susturucu

Bu

şiir

vücudu, yanan

en

fırlardı.

Karşı­

dayanılmaz

darbeyi

havaya

kaldırarak

hemen

proletarya

inkılâbı

hakkın­

kanlanmış

gözleriyle

yüzü,

zaferinin

he­

yüzüne

ba­

hasmının

kardı: —

Nasıl?.,

Hepimiz ise

doktordan Fakat

iki

özür

şair

kasketini ne

demek

Tabiî

diler

ve

sahnenin

kapar, eliyle

parkların

isterdi,

gülerdik...

gür

şairi

yeni

diyeceğin

de

yatıştırmak kadar

kıvırcık

çalışır,

bir

var

müsamahalı

buralarına

kumral,

sıkıştırmaya

birinde

daha

doktor

rahat.

beklemezdi.

odadan

Biz

isterdik.

saçlarını

proletarya

mı?..

ve

bu

fırlardı.

inkılâbı

şiiri

devrinin

ilk

Birden

kasketin

içi¬

Her

halde

yazmaya

ko¬

şardı... *

Doktor

Nâzım,

lerindendi. Osmanlı

karşı

reket

evvelâ

bir

yeli

arasında Bu

gizli şiirleri,

oldu.

Sonra

o

Paris,

bazı

her

mektep

(1889).

bir

yahut peşinden ve

ilk

Silistre, yurt

Kahire'de

köşesinde,

gıdası, Âkif

dışına

doğdu.

Bey

arasın­

birkaç

ev¬ tıbbi­

Kemal'in

gibi

piyesleri

genç ve

ve gi¬ Ha­

Cemiyeti,

Namık

kaçan

sokulan

hızla

talebeleri

Terakki

neşrettikleri

vasıtasıyle

bir

gayretinden

ve

Türk»

istibdadına

artan

yüksek

topluluklarının

Vatan

gün

İttihat

kuruldu

postahaneler

ve

ilk

«Genç

Abdülhamit

aramak

avlusunun

Cenevre

İttihat yıla,

doğru

Mektebi

yayınlanmaya

ve

birbiri

zamanki

Hareketi,

yolu

Türkiye'de

genç

vatan

rin

kurtuluş

Ve

Tıbbîye

Abdülhamit

yıkılışa

Tıbbîye

başladı.

velâ

son Türkler

devletinin,

dişine

da

Genç

Türkle­

memlekete

ihtilâlci

gazeteler

başlandı. Terakki

Fransız

Cemiyeti'nin

inkılâbının

tam

Paris'te

yüzüncü

kuruluşu,

gene

yıldönümüne

ay¬

(1889)


296

SUYU

raslar.

istanbul'daki

ris'teki

Genç

sırada

bir

Doktor yetin

Nazım

Avrupa'daki

mensup

Osmanlı

Türkler

Terakki

azınlıklarına

kiye'de

ilk

burada

reciliği,

bir

eder

Pa­

Bey)

bu

olur

(1).

«İttihat

ilk

1902'de

Beyin

mensup

Fransız

aza

Hareketi'nin

olan

enstitü

bulundu.

kahramanına

az

ve

maddî

çok

saltanat

ve

Cemi­ Terakki»

(1876)

Mithat

yal¬

mümessilleri,

Türkler» evinde

hare­

Kongre,

birçok

«Genç

fikir

hanedanına

oldu.

değil,

azasının

kurucusu

olarak

ve

reisliğinde

mensuplarını

meşrutiyetin

i

toplamış­

yapıldı.

Tür­

Paşanın

Bu

suretle

meşrutiyet

ve

manevî

bir

oğlu

mefkû¬

bağla

bağlan­

oluyordu. Doktor

kiye'ye ile

Ağa

adını

bir

bilhassa

kullanılıyordu Doktor hallede, sert

kendini olarak

kaldı.

Ahmet imkânını

Aydın

masını aktif

ve

hareketten (2)

temas

bir

savunan

mebusan

ve

O

Hafız

kenar

tütüncü da

zabitlerin

bir

gizli

Tür­

Efendi

mahallede,

açtı.

Burası,

gizlice

Yakup

bir

dükkânı

vardı.

hayatının

bu

saydırmış,

is¬

Yakup

Dükkânın

ihtilâlci

üs­

arkadaşları­

toplantı

yeri

zevkle

anlattı.

sonra

Rıza

sel o Bey,

bulduğu sükûnetle birkaç ayan

bir

herkesi

olarak

mahalle

1889'da çalıştı.

Paris Bursa

halkı

meclisleri

Sergisi'ni

ziyaret

için

oraya

Paris'te sağlan­

ilânından

bulundu

ve

İz-'

defasında,

meşrutiyetin

Meşrutiyetin

reisliklerinde

namına, bir

bir

sağanak

Müdürüydü.

Abdülhamit'e

gönderdi.

yahut

Hatta

Maarif

Ma­

yıldırmış

bekçiler,

çıkabiliyordu.

zaman,

layiha

da

Polisler,

basan başa

safhasını

yahut

tanınıyordu.

külhanbeylerle (1)

Selanik'te

evvel

(2).

yağmurlardan

gitmek

bir

genç

ilânından

İzmir'de,

odası

Nazım;

ya

adam

mirli

aralık

Sonra

takınarak

küçük

ve

meşrutiyetin

Bir

dolaştı.

tünde nın

Nazım,

döndü.

mi

ra

ismi

Rıza

merkezi

temsil

olan

kongresi,

Sabahattin

ve

Toplantı

mış

ilk

Prens

İttihat

da

önderleriyle

Ahmet

hareketin

istanbul'u

Osmanî»

Genç

şeklindeki

tı.

cereyanının (liderleri

Paris,

merkezde

«İttihad-ı

ADAM

kararlaştırılır.

keti

nız

ittihat

arasında

kurulur.

bu

evvelce

olarak

gizli

Türkler

bağıntı

ARAYAN

her

son­ türlü

çekindi.

zamanki

toplantılara

Kolağası katılmıştı.

(Önyüzbaşı)

İsmet

Bey

(İnönü)

bu


SUYU

İzmir le

valisinin

âdeta Bu

lanik

karşısına

çıkıştı. olay,

ve

İzmir

1908

askerleri Yakup

yardımıyle

Taburlar

niyeti

çeşitli

olaylar

(23

meydana

Doktor Vilâyetleri

göçmen

oluyordu.

ağzıy-

Derken

başladı.

bindirip

Fakat

bu

askerler,

ürktü.

ittihatçı

ihtilâlcilerin

elindeki

askere

Selanik'le

padişah,

kabul

sev-

karıştı.

sarayın,

çıkınca,

gizli

Se­

Saray.

Selânik'e

taburlardaki arasına

de

meşrutiyeti

Nazım,

ve

em­

Manastır'da

gelişen iade

cereyanın

eden

tebliğini

sonra,

Anadolu

1 908 ) .

hürriyetin

Umumî

bir

karışıklıklar

bu

Abdülhamit

temmuz

belâlı

evvel

asker

suretle

duramayarak

yayınladı

Ağa,

çıktı.

Bu

kalmayınca,

önüne

az

297

attırdı.

vapurlara

hemen

Selânik'e

gitmedi.

dışarı

taraflarındaki

kalkınca,

üzerine

ADAM

Valiye

onu

ihtilâlinden

tarafındaki

ketmeye

dikildi.

vali,

Manastır

zabitlerin

da

Ama

ARAYAN

Valisi

ilânından

olarak

İzmir

biraz

limanına

çıkışını

şöyle

atılıyordu.

Hür­

anlattı: Bütün riyet

şehir

Bölgenin lerinin de,

limanı,

bütün

büyükleriyle askerî

vapurdan

çıkan

umumî

gene,

tütüncü

Yakup

vuşu

vasıtasıyle Ama

larla

bir

kapı

gün

karşılandığı süngülüler

darağacında

Doktor —

Her

buldu

toplar

sokakları

cemaat

valiyi

en

çıkıştığı

ettiren Doktor

esnaf

teşekkül­

önde

vali,

iskele­

O

zaman

İzmir

ve

onu

perde

ça¬

valiydi!.. Nazım,

rıhtımlarında

götürüldü

çınlatmaktaydı.

reisleri, ve

karşıladılar.

Ağanın

ve

İzmir

arasında

son

ve

birlikler

dışarı

geldi bu

tarafta

Kordon'u

mümessilleri,

valisi,

rak

donanmıştı.

naraları

ve

bir

bir bu

zaman

suikast yol.

mızıka­

zanlısı

Ankara'da

ola¬ bir

(1).

Nazım'a.

ldOSden

evvel

Türkiye 'nin

Cevabı

şöyle

istikbali

için

ne

düşünürdü'

nüz? diye

sormuştum. (1)

suikast silât:

Dr. davası

Nazım,

1926'da

sonunda,

İstiklâl

Tek Adam,

cilt.

III,

s.

oldu: İzmir'de

Atatürk'e

Mahkemesi'nce 269-280).

karşı

mahkûm

tertiplenen edildi.

(Taf­


298

S U Y U ARAYAN A D A M — Biz,

1293

(1876)

Mithatpaşa

Kanunuesasisinin

iadesini

istiyorduk. — Bu —

Kanunuesasinin

Vallahi

doğrusunu

medim, dim.

îçinde Ama

şırken, —

Ya

Ahmet

oıiları

Beyin,

Rıza

bu

Beyin

lâyihaların

okumadım.

adamdı.

O

halde,

zaman

biz,

Abdülhamit'e Rıza

ve

Bey

lâyihalar?

biliyorum.

sessiz,

muhabbetten

çalı­

okuduğu¬

verdiği de

gör­

öğreneme­

Paris'le

gördüğüne

ben

neydi?

kanunuesasiyi bir

yani

verildiğini

karşıya da

hatları

bu hiç

onu

Ahmet

Karşı

sormadım.

da

gençliğimizde,

Rıza

inanırdık.

ana

ben

olduğunu

bizim

Ahmet

— Evet,

isterseniz

ne

na

— O

(Anayasanın)

kapalı

hoşlanmazdı.

Ama bir Ben

söylemedi.

cemiyetin

istikbale

demeyin.

Ben

ait

bir

hareket

programı

yoktu? —

Yok, ğunu de

öyle

biliyorum. hacimli

yoktu.

bir

bir

defa

toplansın,

cemiyetin

sorsanız

sayılacak

Biz,

Mebusan

Şimdi

şeydi.

Ama

kanunuesasi

ondan

bir

anlatamam ilân

sonrasını

programı ama,

oldu¬

her

hal¬

bununla

uğraşan

edilsin,

Meclis-i

o

düşünür

diyor­

duk. — Ya

meşrutiyet

— Bak

o

anlatayım: hat

ve

lira

vardı

nüyordu. bu

Terakki (1). Gerçi Hulâsa,

edilince

fikirler

Hürriyet

kahramanlar,

kerdiler.

ilân

noktada

ilân

Enver

Ama

edildiği

Merkezi Ortada

Abdülhamit

çeşitliydi. kasasında

da

laf anlar

Beyle

Niyazi

henüz Paris'te

dağdan

zaman benim bir Bey

inmişlerdi

bulunan,

ne

olacaktı?

ben,

size

şunu

Selanik

İtti­

bildiğim

Talât

12

Bey

görü­

de

vardı.

Ama

ve

sadece

benden

başka

as¬ tanı-

(1) B u h u s u s t a r i v a y e t m u h t e l i f t i r . Esas l i d e r l e r i n i n d u r u m u ­ na bakarak İttihat ve Terakki'yi beynelmilel m a s o n l u ğ u n b i r t a h ­ r i k i v e İ t t i h a t v e T e r a k k i İ n k ı l â b ı ' n ı d a b i r m a s o n l u k h a r e k e t i sa­ y a n l a r v a r d ı r . B u i n k ı l â p t a n evvel c e m i y e t i n m a s o n l a r d a n m u a z z a m m i k t a r d a a l t ı n p a r a a l d ı ğ ı m i d d i a ederler. B a z ı h a t ı r a l a r v e i s i m ­ ler z i k r e d e r l e r . B u y a r d ı m ı n sebebi g ü y a , A b d ü l h a m i t t a r a f ı n d a n Y a h u d i l e r i n Filistin'e m u h a c e r e t i n e m a n i o l u n m a s ı n a karşılık i t t i -


SUYU yanı

olmayan,

Ahmet

Rıza

avuç dolu

Enver

işi

evvel, ni

için,

bir

basitti.

bağladığımız

bütün

kadro

sonra

tayin

şey

alabilen

evvelki Halil

onun bütün ilk

ideali,

bir

benim

edildiğimi

her

ve

hayatı

Paşa

Ana­

düşünür­

O

zamanlar,

genç,

bunu

hatıra­

Enver

biliyordu.

damat

yakışıklılığına

için bu

ise,

hayatını

padişaha

yoktu.

şehadetnamesine

göze

İnkılâptan Valisi

hürriyetten

Paşanın

yadırganacak

ümidimizi

bırakırsak,

ibaretti. Umumî

şeyler

olduğu

Enver

tarafa

299

anlarsınız!..

Paşanın

anlatılan

amcası re

zabitten

ADAM

hepimizin

bir

Vilâyetleri

seniz,

larda

fakat

Beyi

genç

ARAYAN

Paşanın Ona

olmaktı.

yani

gö­

Bunda

meşrutiyetten

güvenen,

düşünebilirdi.

neticeleri­

Halil

Paşaya

göre: E n v e r Bey de bir gün, resmi ları de

çektirir.

Ayakta,

pırıl pırıl, üç

tayla

bıyıklar kıvrık,

fotoğraf. saraya,

en iyi fotoğrafhanede üç tane boy

elbiseleri

Bir

sadakat

ütülü,

fes

kalıplı

arizası

şebbüse g i r i ş t i ğ i z a m a n E n v e r B e y , Saraya Damat yın

giden

bu

Bir balkonun takbel tabidir.

Damatlık

yüşünden sine

alınır.

sonra

isteklisi,

bu

çoğu

te­

bir

gün

Çünkü

ve

yoldan

Karar, yüksek

orada

kalırmış.

âdet ş u y m u ş : saatte

sara­

yürüyecektir.

a l t ı n d a n geçecektir.

tarafından

pos­

masum

cevapsız

Saraydaki

bildirilen

bakmayacaktır.

ağalar

Bu

k u r m a y binbaşısıymış.

gösterilen

damadı gözetlemektedir.

hazırol vaziyetin­

gönderir.

çağrılır.

cumbanın

ve

sırma­

ekleyerek b u n l a r ı

istidaların

kendisine

kendisine

veya

yukarıya

gibi

istanbul'a

namzedi,

bahçesinde,

kaldırıp

da

m a b e y i n başkitabetine

Fakat E n v e r Bej'

üniformasının

F a k a t başını

padişah,

padişahta

kalan

müs­ intibaa

görücü

önündeki

yürü­

karşılanır.

Mabeyin

daire­

Meseleden hiç b a h s e d i l m e z .

Eğer netice menfi

ise,

lıatçıların b u m u h a c e r e t i hoş görmesiymiş. B u a r a d a İ t t i h a t v e T e ­ rakki merkez azası ve A b d ü l h a m i t ' e t a h t t a n i n d i r i l m e fetvasını t e b ­ liğe m e m u r heyete dahil edilen Y a h u d i mebus B m a n u e l K a r a s u ' n u n i s m i n d e n ve t a v a s s u t u n d a n bahsedilir. Filvaki m e ş r u t i y e t t e n sonra Filistin'e Y a h u d i m u h a c e r e t i başlamıştır. A m a h a z i n o l a n gerçek şudur ki, İ t t i h a t v e T e r a k k i , k e n d i m e r ­ kez faaliyetleri h a k k ı n d a , hiç bir vesika ve h a t ı r a b ı r a k m a m ı ş t ı r .


300

SUYU

damatlık talibine

atlas b i r kese

lık i h s a n ı v e r i l i r v e Enver olur.

Beyin

Fakat

taraftan

padişahın

na

yakınlık

isteyen

ta

iyi

p a d i ş a h ı n 20

de

netice,

dönünce

aleyhinde

bu

genç

Mesele her

gizli

olan,

kurmaya

nedense

kalmaz.

diğer

altın lira­

de biter.

taraftan

haneda­ iş

tatlı­ onun

yükselirse,

hizmet

çatarlar.

böyle

Arkadaşları,

G e n e H a l i l Paşanın o n d a n naklettiğine göre,

eğer m e v k i i daha

içinde

tecrübesinde

bir

fikri

ADAM

n a m z e t y o l c u edilir.

Manastır'a

ya bağlanır.

ARAYAN

arkadaşlarına

Ama

faydalı

olmak,

hat­

etmekmiş!.. *

Eski O r d u K u m a n d a n ı H a l i l Paşanın, ne

ait

hatıraları

bir

çıkacağız,

Dağa

dir.

Dağa

gün:

çıkmak,

Zaten birkaç

Eyüp

Sabri

ölüm!

Bey

diye

celi

geçer.

lar

kaynar

ve

ilân

kahramanları Pek şırlar.

hatta

de

Halil

çıkar.

kuzu

sonra

başlar.

görülmemiş

şey

değilA

Niyazi

de,

Ohrili

Bey

dağdadırlar.

Ya

Paşa

genç

da

bir

İlk g ü n ve

hürriyet, subay

ikinci g ü n eğlen­ Kazan­

çevrilir.

işler k a r ı ş ı r .

İşin

sonu

kan-ter

edilmiştir!

Manastır

galiba

içinde

Millet

tarafından top

çapanoğluna

haberciler

galeyandadır!

çıkacak.

sökün

Bağrım

eder: açmış,

bekliyor!..

inanılmayarak ve

Nihayet

Yollarda

dağa

Manastır'dan

Hürriyet

Resneli

Bey

içilmiştir.

ile

pek

Askerler nişan atıp zeybek o y u n u oynarlar.

gelmeye

Nihayet

Enver

and

Fakat bir süre sesleri

Rumeli'de

günden beri de,

olarak arkadaşları

h ü r r i y e t mücadelesi­

hoştu:

Arkadaşlar diyorlar.

ya

da

şehre

insanlar

kahramanlarının

oldukça

girilir.

birbirini

çekingen

Şehir

halkı

çiğneyerek,

istikbaline

Manastır'a

tamamen

dağdan

yakla­

ayaktadır.

inen

hürriyet

koşarlar!..

T ü r k , A r n a v u t , R u m , Bulgar, Ulah... Herkes birbirinin boy­ nuna

sarılarak,

evveline Bulgar lü

silâh

kadar

sevinç

gözyaşları

birliklerin

çetecileri,

voyvodalar,

takımlarını

ve

dökerler.

peşlerine

saat

düşüp

kaptanlar, kordonlarını

Daha

bir

iki

çarpıştıkları

şimdi

bütün

göğüslerine

gün Rum,

gümüş­ takarak,


SUYU :r.

saflarda k u r u l u y o r l a r ,

-.ilete

ARAYAN yahut,

kahramanlıklarını

Doktor

Nazım'ın

kahve

301

önlerine sandalye atıp,

anlatıyorlardı...

bir

tan k u l a ğ ı k i r i ş t e y d i .

ADAM

taraftan

hatıra

anlatırken,

O r t a Asya'dan biraz şüpheli

bir

taraf­

h a b e r l e r ge­

d i y o r d u . E n v e r Paşa b i r s ü r e ö n c e , H a z a r ü z e r i n d e n T ü r k i s t a n ' a geçmişti.

Galiba bir k ı p ı r d a n m a vardı?

Ali

Bey

Doktor:

/

yapar!

diyordu. Ali Bey, E n v e r Paşanın takma ismiydi ve D r . N a z ı m ' a göre, an rı

Ali

Beyin yapamayacağı

evvel çok

Berlin'e

dönmek

ilgilendiriyordu.

1908

ile

rörler ve harbi,

1914

geçti.

Zaten

başka

konuları

İttihatçıların doktorun

ilgilendiren

zu ona bir hikâye kâyeler;

olaylara,

emsali

o

b a z e n h a t t a açık saçık, Bu hikâyeleri geçmiş

ve

ilk

siyasî

ayrılıklara,

ayıramadık. darbesi

bir

yarısı,

geçiyordu.

te­

Trablus de

şöyle başka

Her

onu naklederdi.

mev­ Bu hi­

k a d a r çok o l a n k a h v e v e y a Bazen güldürücü, bazen

oda

manalı,

fakat h e r z a m a n z a r i f t i . . .

dinlerken,

kendisine

hayatı bu kadar karışıklıklar için­

o

kadar

büyük

ğ u y ü k l e t i l e n b u a d a m ı n b u saf v e kip

de

hatırala­

artık h u z u r s u z d u .

konuşmasının

hikâyelerle

sohbetleri cinsinden şeylerdi.

de

her

Kendisi

doktorun

hükümet

hatırlatır ve hemen

istanbul'da

yoktu. Beni

h e m e n h e m e n vakit

harbi,

böyle

şey

Fakat doktor,

arasındaki

suikastlere

Balkan

bir

istiyordu.

olayların

sorumlulu­

çocuksu h a l i n i h a y r e t l e ta­

ediyordum. Ben

en

olursa bu nışı

çok,

harbin

meselelerinde Harbe

Yani,

Birinci parti

Dünya

merkez-i

durmak

o

umumînin

itimadı vardı.

da

bakımından

ancak b i z i m

bundan

ya

sınırsız

ti!

M e c l i s - i M e b u s a n ' m ise

ş a h ı m ı z ı n vazifesi d e

umumîsi

girişimiz

ve

kabil

ele

alı­

istiyordum.

g i r i ş i m i z i galiba

merkez-i

Harbi'ne

Harbe

haberi

kadar biliyordu:

yoktu!

Enver

Paşa­

hükümet de karar vermemiş­

elbette k i h a b e r i o l a m a z d ı . . .

o r d u m u z a dua etmekti.

Padi­

Ama Doktor Na-


302

S Ü S Ü ARAYAN A D A M

z ı m ' a göre, böyle

m a d e m k i harbe girmiştik,

istemişti!..

d e m e k k i k a z a vfe k a d e r

(1) **

İttihat

ve

Terakki

liderlerine

bizim

neslimiz

hem

borçlu,

h e m d e k ı r g ı n d ı r . B o r c u m u z , e n b a y a ğ ı şekilde ç ü r ü m ü ş , h a n ­ tal,

iptidaî ve

her t ü r l ü h a y s i y e t t e n y o k s u n b i r istibdat idare­

sini

cesur

hamleyle

benlik

bir

gururu,

bir

çökertmelerinden

gelecek

ümidi

ve

genç

aşılamalarından

nesle gelir.

bir Kır­

g ı n l ı ğ ı m ı z ise, u y a n d ı r d ı k l a r ı b u ü m i t i ç i n , b i z i m n e s l i m i z e v e r ­ dikleri Bu gerektir.

hayal devrin

kırıklığmdandır. muhasebesini

Ama bunun

yeri,

yapmak zamanı elbette

ki

burası

artık gelmiş

olsa

değildir (2).

Fa-

«Xı M ü t a r e k e d e n s o n r a teşkil edilen b i r p a r l a m e n t o komisyo­ n u , h a r p k a b i n e l e r i n i n s o r u ş t u r m a ve kovuşturması işi ile görev­ lendirilmiştir. Bu s o r u ş t u r m a l a r ı n zabıtları, Vakit gazetesi t a r a f ı n ­ d a n b i r cilt h a l i n d e y a y ı n l a n m ı ş t ı r . Zabıtlara göre, o z a m a n k i M e b u s a n Meclisi Reisi H a l i l Bey de, harbe girişimizi bu şekilde izah eder. Ve fazla olarak, b i z i m h a r b e girişimizden, E n v e r P a ş a n ı n da m a l u m a t ı o l m a d ı ğ ı m v e E n v e r P a ş a n ı n b u n u kendisine, T ü r k i y e ' d e n kaçtıktan s o n r a y e m i n l e teyid ettiğini kaydeder!.. T a l â t Paşa h a t ı r a t ı n d a , k e n d i s i n i n de harbe girişimizden m a ­ l u m a t ı olmadığını bildirir. Şeyhülislâm C e m a l e t t i n E f e n d i de h a t ı ­ r a t ı n d a , aynı şekilde m ü t a l a a y ü r ü t ü r . O z a m a n k i S a d r a z a m Sait H a l i m Paşa, D i v a n - ı H a r p h u z u r u n ­ da devletin harbe girişinden k e n d i s i n i n habersiz o l d u ğ u n u ifade eder. C e m a l Paşayla M e b u s a n Reisi H a l i l Bey, z a t e n habersizdiler? Hulâsa, O s m a n l ı İ m p a r a t o r l u ğ u harbe girmiş ve h a r p neticesinde göçmüş ve z a t e n istilâya u ğ r a m ı ş t ı r a m a , ne gariptir ki, bu devleti idare e d e n l e r d e n hiç b i r i b u harbe bizi k i m i n s o k t u ğ u n d a n haber­ dar değildir. G ö r ü n ü ş e göre her şey, A l m a n y a ' n ı n A v r u p a ' d a harbe girişin­ den s o n r a ve A l m a n y a ile O s m a n l ı h ü k ü m e t i n d e n y a l n ı z dört kişi­ n i n m a l u m a t ı dahilinde (Sait H a l i m Paşa, T a l â t Bey, E n v e r Paşa ve H a l i l Bey) b i r ittifak m u a h e d e s i i m z a l a m a k l a başlar (2-3 ağus­ tos 1914). A y n ı günlerde Akdeniz'de kaçacak yer a r a y a n iki A l m a n gemisi ( G ö b e n ve Breslav) da, Çanakkale'den M a r m a r a ' y a girerek istanbul'a demirler (12 ağustos 1914). 17 ekim 1914'te bu filo, K a r a d e n i z ' e çıkarak, Rus l i m a n l a r ı n ı t o ­ pa t u t t u ve T ü r k i y e böylelikle fiilen harbe girdi (Tek Adam, Cilt: I.) (2) Makedonya 'dan Orta Asya 'ya - Enver Paşa, k i t a b ı m ı z d a bu k o n u işlenmektedir.


SUYU kat

dikkatli araştırıcıların,

meleri

lâzımdır.

artık g ü n e ş

Zaten

ışığına

dukça zengindir. ettiğimiz zı

ARAYAN

kısa

İttihat nın 23 parlak ha

ve

bir

değildir.

ve

Asıl

neticesi

çalışan

istiyordu.

teşebbüs,

fak o l d u . Fakat

hadiseler

ve başarılan açıp

gizli

altın

kadar

kurmak,

inkılâp

taraftarları­

grupların

bir

ve

ilk

ve

hareket

hedefinde

muvaf­

o r d u gençleştirildi. edilince

devri,

sürdü.

O

görülür

destanî altın

ki,

bu

devri,

devri

cemiyetin

a n c a k b i r göz

ki,

imparatorlu­

M i l l e t i aşağılık d u y ­

ş ö h r e t l e r i d e r h a l efsaneleşen

yarken,

adımlarda

nından rükleyici

uzaklaştı. kuvveti

Kapalı

devri­

ideologlardan

görüş

Fakat i m p a r a t o r l u ğ u n idaresine

ilk

değiş­

meşrutiyet

subayların

beraber,

O r t a y a şan v e

daha

da­

çalışmaları

genç k a h r a m a n l a r a t t ı . hatta

pek

(1).

ğun u y u ş u k l u ğ u n u b i r d e n harekete getirdi. gusundan uyardı.

h a z ı r l a y a n ve

münevverler

komiteci de,

ba­

İttihat ve Terakki, bir vatansever­

Yetişkin

tetkik

ihtilâlin

kapayacak

veya

Memlekette müstebit idareyi

kalmakla

değilse

ol­

k o n u d a temas

görüşlerimizi

hadisesini

küçük ve

idare

daima

bağlı

İdare

bu

olarak,

oldukça m e ç h u l d ü r

parlemanter bir

kabiliyetlerine

tecrübeleri

yetineceğiz.

temmuz

F a k a t hiç şüphe y o k ki,

ulaşmak

kalem

sadece,

kurucularının

lik g a y r e t i n d e n d o ğ m u ş t u . ne

parça

d e v r e ait v e s i k a l a r ise

burada

tabiî

23

da henüz dumanlı ve

ziyade

Bu

a r t ı k eğil­

1908'den e v v e l h a r i ç t e k i s ü r g ü n h a y a t l a r ı

Rumeli'de

tirmek,

parça

bağlamakla

Terakki

temmuz

çok

ilk

F a k a t biz

olayların

303

b u gölgeli d e v r i n ü z e r i n e

çıkmaktadır.

hükümlere

ADAM

bir

idealizm ve

zümre

k a l m a y a n bahtsız

taassubundan

bir komite,

el ko­

inkılâp heyeca­ başka

bir yârân

sü­ der-

(1) B u r a d a A h m e t Bedevi K u r a n ' m İ t t i h a t - T e r a k k i ve G e n ç T ü r k l e r H a r e k e t i ' n i n , i n k ı l â p t a n evvelki devri bilhassa içine alan, k r o n o l o j i ve vesikalar b a k ı m ı n d a n e h e m m i y e t l i ve geniş bir çalışma eseri o l a n :

1 — 2 —

İnkılâp Tarihimiz ve İttihat ve Türkiye'de İnkılâp Hareketleri

Terakki

isimli eserlerini işaret etmek l â z ı m d ı r . Ayrıca, Tek Adam, cilt. II, b u k o n u d a ilgi ğinir.

çekici hususlara d e ­


304

SUYU

neği h a l i n e g e l d i . re,

en

şeyden di. lı

kısa

ARAYAN

B i r klik idaresine h ı z l a

zamanda,

kaba

a n l a m a y a n basit b i r baskı

ba,

sert u s u l l e r i n e

kurtulamadılar. teassıp

birer

bir

kendilerini

Balkan

olarak

yı,

Fakat

dünya

Ve

bir

Fakat

süratle

halktan

kahramanı

getirdikleri bazıları,

malına

sırt

de

bir

şahsen

ettiler.

hazineyi

asıl

B i r defa

yamadılar.

Devleti toptan havaya savurdular.

idealist

en

kumarda Bir ma

bir

kurban el

onları

arkasında

vurdu.

nesli

Milletin

arzusu,

Bunun

olarak

verilen

değer­

Milletin iman

e l d e n çıktı m ı , b i r d a h a

israf e t t i l e r .

militarizminin

uzatmama­

itibar bayrağı

yağmaya

olan

damgasını

el

partilerinin bir

kazanılmaz

Kaba bir A l m a n

oldu.

malına

milletin onlara bağlanan iman ve ümidiydi.

ve ü m i d i n i suiistimal

Halbuki

İ s t i b d a d a karşı ayak­ istibdat

milletin

çevirmeyi

istediler.

nevi

birer Fakat

ler,

zin

ondan

çıktılar.

kullanmak

eliyle

daha

bu ka­

koptular,

gibi

gibi

onların

kalan

kaldılar.

h a t t a b i r e r efsane

İçlerinden

benimse­

politikacılığının

kaptırdılar.

h e m e n b i r e r s o r u m s u z klik a d a m o l d u l a r . landılar.

karakterini

düsturlardan ve inanç­

sonuna kadar yoksun

iptidaî

geldiler.

adamı,

Bu z ü m ­

İlmî bir d ü n y a görüşü o l m a y a n kapalı v e m ü -

insan

Halktan halk

idaresi

yazılmış

olarak yetişen bir k a d r o d a n başındakiler,

sürüklendi.

s i n d i r m e t e d b i r l e r i n d e n başka b i r

İlme d a y a n a n bir fikirden,

idarenin

ADAM

gelişen

varlığını

koru-

milletine

kaderine

neticesinde,

tarihimi­

bir

altın

gençliği,

bir

ettiler. itti

ve

kaldılar.

onlar sürüklendiler. Hadiseler

onların

Hadiselerin

daima

seziş,

dai­

anlayış

v e m ü d a h a l e l e r i d ı ş ı n d a gelişti. B ü y ü k d ö n ü m n o k t a l a r ı n d a d a i ­ ma pasif ve Hiç madılar.

şahsiyetsizdiler.

bir z a m a n basiretli Değerli

kurucular ve

insanlardan

âdeta

devlet

kaçındılar.

adamları Ellerinin

da daha ziyade komiteci r u h l u demagoglar tutunabildi. gogun itibar g ö r d ü ğ ü yerde lâhlarını

ise,

idealizm biter ve

ola­ altın­

Dema­

diktatör

si­

kuşanır.

Hulâsa

tarihimizde

kahramanı

bir tanedir:

hakikî Mithat

meşrutiyet Paşa...

s a v a ş ı n ı n tek v e

İkinci

Meşrutiyet

dev devri

o n u n b e n z e r i n i değil, g ö l g e s i n i bile y a r a t a m a d ı . N e h a z i n şey!..


SUYU Fikir,

mefkure,

ler a n c a k insanî tında,

kaldılar.

a n c a k şekil v e

Zamanlarındaki rı

uğrunda

şeyleri,

Bu

söz

kıymetler

daima

kendi

istediler.

rumlu

olarak

Bu na

Terakki

bir

Nazariyeler

Merkez

değil,

linde, belki

de

Hatta bu

devrinin dar

devletin

Ziya

sınırları

çöküşü,

İzmir

su

ile

bu

biz,

tarih

dışına

bile

biz,

bir so­

kanat

çırpmak

is­

Tam

İzmir

sokaklarında Bey,

bir

devletin ve

Türklüğünü

bir

hayatı­

kıtaller dünya

mukavemetini

hari­ sarfe¬

sınır taşlarına k a d a r soku­ de

Türk

bir

de kardeş kavgası

toprağı

kurtarıldıktan

üstünde

sonra

ve

nefes

onu

kur­

suikast h a z ı r l a y a n b i r İ t t i h a t ç ı ,

bir D r .

şek­

oldu.

Ca-

N a z ı m ve arkadaşları komplo­

T ü r k tarihinde

son

nefesini

bir

suçlu

ola­

(1).

Bugün ta

müstakil

cemiyet,

rak v e r d i

istidat­

bir ittihatçı

hastalıklar

Garp

B a t u m berisindeki

tarana,

daima

bulunmaz

yani

S a k a r y a ' d a m i l l e t son

bu taşları geçebilip

vit Bey, bir Ş ü k r ü

maksatla­ için

milyon insanın kanma mal

lan

almayabilirdik.

onlar

Gökalp'ı

yalnız

harpler,

derken arkadan, şimdi

mefkûreci­

dar

bu hava içinde kendine

Üyesi,

taassubu,

kalmadı,

tasından silebilirdi.

açsaydı,

ha­

icraa­

ancak bu neslin ahlâk /temiz­

şimdi

Heyeti

en az üç

E n v e r Paşa,

ve

olarak alırız.

kliğin

olmakla

bu,

Nitekim

düşünür

küçük

mal

ve

Eğer b ü t ü n bunlara rağmen,

olmuştur.

O n l a r bu

hayat

yahut

anlayışları

o l a n o z a m a n k i g e n ç nesil,

ittihat ve teyen

onların

halkçılık,

dar

rjir p a r ç a i m a n s ü z e b i l m i ş s e , liğinden

i l m i n ışığı d e n i l e n şey­

olarak y e r b u l d u .

milliyetçilik,

sömürmek

değersiz k a l d ı . lara s a h i p

305

k ı y m e t l e r i n havasında yaşarlar.

dışında

gibi

ADAM

m ü n e v v e r l i k asaleti,

vanın

lik

ARAYAN

Türk

dışı

tarihi,

bıraktı.

onların

Onun

sında ve gençliğin r u h u n d a

devrini,

içindir o

devir,

ki,

garip şimdi

icraatını, milletin

birçok safhaları

ile

âde­

hafıza­ ancak

b i r gölge gibi yaşar. (1) Cavit Bey, I t t i h a t ç ü a r m Maliye, Ş ü k r ü Bey M a a r i f N a z ı r ı y ­ dılar v e d a h a y u k a r ı d a h a t ı r a l a r ı n d a n bahsedilen D r . N a z ı m , p a r t i u m u m î merkezi üyesi v e b i r aralık M a a r i f N a z ı r ı y d ı . C e m i y e t i n d i ­ ğer m e n s u p l a r ı ile beraber, A t a t ü r k ' e karşı teşebbüs edilen î z m i r suikastının tertipleyicileri olarak i d a m edildiler. 20


Rusya

Demek

Her

Değildir

Şey !

Demek


16

ler

Mektepte

ilk

ders y ı l ı

hakkında

az

çok

rihî

b a k ı m d a n ve

durum şuydu Rusya'da

kısaca

ların

bir

yerinde

ifade

ihtilâl

sosyalist

en

bir

girişen

hanof'un,

daha

Bu

nizamın

nizam,

elverişsiz

kurmaya

etmek

olmuştu.

-Aslına b a k ı l ı r s a R u s y a ,

olup biten­

lâzım

gelirse,

Yalnız

ta­

hadise

ve

ihtilâl

içinde

eskiye

ait

liderlerin

henüz

kurulması

Bun­

tecrübesine

gi­

kurulmamıştı.

sosyalist b i r n i z a m ı n y e r l e ş m e s i memleketiydi. hocası

ve

bir

Rusya'da Rus

bu

âlimi

için

nizamı

olan

Ple-

bir nizam

bek­

1889'da:

Dünya

şeklindeki

Rusya'da

bulunuyordum.

sosyal v e p o l i t i k m ü e s s e s e l e r y ı k ı l m ı ş t ı .

Fakat bu

Avrupa'nın

ererken,

edinmiş

(1):

bütün ekonomik, rişilmişti.

sona

fikir

ihtilâli

kehanetine

evvelâ rağmen.

Rusya'da

başlayacaktır,

Rusya'da böyle

l e y e n l e r , diğer, siyasî g r u p l a r i ç i n d e sayı b a k ı m ı n d a n g ö z e ç a r p ­ mayacak ileri

kadar

olmayan,

talist

azdı. ziraî

Bundan

yapısı

başka

oldukça

Rusya,

ilkel,

teknik

hulâsa

bakımdan

geri b i r k a p i ­

memleketti.

Gerçi barut olduğu

fıçısı

sosyal

münasebetler gergin ve

üzerinde

bilinen bir beklenen

oturuyordu.

şeydi. şey,

Bütün daha

keskindi.

Rusya'nın sınıflar b i r

ziyade

bir ihtilâl

aydınların,

Çarlık, ihtilâle

bir gebe

bekliyorlar­

dı.

Fakat

orta

dın

r e h b e r l i k e t m e s i tabiî g ö r ü n e n ı s l a h a t ç ı b i r h a r e k e t t i .

sınıfla­ Da-

(1) H a d i s e n i n birkaç satıra sığdırmak z o r u n d a kaldığım bu tahlilindeki kısa h ü k ü m l e r i n t a m a m e n şahsî olduğu aşikârdır. B u n ­ d a n başka, bu kısa görüş ve h ü k ü m l e r d e d a h a sonraki z a m a n l a r a ait tetkik ve m ü l â h a z a l a r ı n tesiri b u l u n d u ğ u n d a da şüphe y o k t u r . Ancak bu sayfaların k o n u s u , bu m e v z u a sadece kronolojik b i r t e ­ mastan ibarettir.


310

SUYU

ha

eski

tarihlere

kurbanları, ren

ve

1825'te

Petersburg

dışarıda

kanla

gitmesek

daha

Bu hareket,

ARAYAN bile,

bu

hareketin

Dekabristler Hassa

kolları

ADAM

olan

ilk

ve

Hareketi'yle

Ordusu

zabitleri

basit b i r

şuurlu

verilmişti.

arasında

meşrutiyet

O n d a n sonra Rusya, Kanunu'ndan

rodniçestvo)

daima kaynadı. sonra

Hareketi;

tedricen

ruhlarda,

Sosyal

1864 T o p r a k

Halkçılık

ve

güzel

bir sanayi

ilerleyişi

gelişseydi.

K u z e y ve

Orta Avrupa

bi,

b i r sosyal

denge

On dokuzuncu yüzyılın

k ü m e t i n i n siyasî n i z a m ı ,

ile b e r a b e r ,

Bu hare­

n o r m a l ve

memleketlerinde

unsuru

(Na-

sanatlar­

- D e m o k r a t H a r e k e t i başladı.

ket y e t e r l i ileride

Bilhassa gelişen

fikirlerde

d a halka y ö n e l i ş i n ileri b i r h a m l e s i o l d u . son ç e y r e ğ i n d e

olabilirdi.

olduğu

Fakat,

sosyal g ö r ü ş s ü z l ü ğ ü ile

aksaksız

arasında şiddetli krizler geçiren kesin

olarak menşevikler

ekstremist Rus

na parçalanarak,

lerin

benimsediği

mutedil

liyeti

karşısında

akademik

1893

Sosyal - D e m o k r a t l a r ,

(azınlık kanadı)

(çoğunluk kanadı)

ve

bolşevikler Menşevik-

bolşeviklerin

bir

cereyanına

rejim

ihtilâlci

faa­

döndü.

1903 - 1905 R u s - J a p o n H a r b i ' n d e Ç a r l ı ğ ı n y e n i l m e s i , ya'da

esir m i l l e t l e r

sında

da iktidar mücadelesini şiddetlendirdi.

tada

görülen

(Kade, raki riş

daha

yahut

kabilinden

kaldı.

Fakat

zayıf ve bu

partiler

arada

ara­

F a k a t aslında, Bu

bolşevikler,

karşı

son­ göste­

bilhassa

Peko­

m i t e l e r i y l e b i r aralık ş e h r i n h a y a t ı n a m ü d a h a l e edebildiler.

Bu,

için

büyük

bir

iktidar

sonra

gizli

Nitekim

ondan

bu

1905

ihtilâlcileri

oldular.

1905

hareketi,

çarlık

dı.

Fakat bu

kaldı.

Partisi,

ve

tecrübesi

çalışmalara

tarafından

ilk t e c r ü b e n i n

Bolşevik

stajı

işçi

daha

kurdukları

or­

bir gruptu

sebepten,

ancak harice

sıralarında

Rus­

amele

onlar

mağlubiyeti

siyasî

mürteci

Demokratlar).

hareketleri,

1905

cereyanı,

muhafazakâr ve

Meşrutiyetçi

meşrutiyet

tersburg'ta,

ziyade

millî

-

ni­

aslından ayrıldı.

cereyan,

arasında

gi­

Çar hü­

r u h u k a r ş ı l a ş ı n c a , b u n o r m a l gelişme i m k â n ı s u y a d ü ş t ü . hayet

ve

bastırıldı.

Reformu

1897

beli­

özlemiydi

kanlı

arasında

sonraki

vazifesi

önderlik bir

şekilde

hatırası

1917

gördü.

edenler,

bastırıl­

daima

ihtilâlinin

hep

zinde de

ilk

esaslı k a d r o s u n u b u s ı r a d a e d i n d i . H u l â s a R u s y a , B i r i n c i D ü n y a


SUYU Harbi'ne

girdiği

zaman

ARAYAN

ADAM

memleket,

311

muhafazakâr,

ıslahatçı

ve

i n k ı l â p ç ı c e r e y a n l a r i ç i n d e b i r k a z a n gibi k a y n ı y o r d u . B u h a r p d e n ç a r l ı ğ ı n b e k l e d i ğ i p e k b i r şey y o k t u . tıda

birini

zaten

başlamıştı. fazla

olmakla

açılmıştı. defler,

elinde

Yabancı

beraber,

Rusya'nın

Fakat

buna

rağmen,

Sibirya,

ve

Avusturya

sebep

ne

ihtilâl

Sırbis­ gün,

H a t t a bazı çevreler ve yazarlar,

kaderini

Çar'

eğer b i r z a f e r k a z a n ı r s a ,

ezmeye

Fakat

gibi h e ­

tehlikelerle

o

seçilmiş b i r y o l olarak sayarlar.

Rusya'da

işletmeye

karşısında

Kendi

ister ti.

de

Borçları

(1)

politik

nuniyetsizliği istemez

gelişme

aldırmayacak kadar önemsizdi.

harbe girdi.

kendisi t a y i n etmiş oldu. ın harbe sürüklenişini,

sosyal

çarlık,

korumak formülüyle

bir

istanbul'u almak

içindeki

h a r b i göze

d ü n y a n ı n al­

ehemmiyetliydi.

artıyordu.

çıkmak,

kendi

Kapitalist

akını

ihracat

Açık denizlere

kıyaslandığı z a m a n , tan'ı

tutuyordu.

sermaye

Çarlık,

vesile olursa

çanının

bulmak olsun, ergeç

ve

zaman

çarlık,

içerideki m e m ­ kazanmak

harbe

çalacağı

için,

sürüklenmiş­

artık belliydi.

* ** Bu ç a n ı n sesi

27 ş u b a t

burg'dan

bütün

dünyaya

getirmek

ve

suretle

bu

g ü n bile t u t u n a m a d ı . rak

tahttan

ayrıldı.

1917'de

(12

yayıldı. Çarlığı

mart

Çar'm devam

1917)

yerine ettirmek

de P e t e r s -

yeni

bir

oyunları

Çar bir

1 6 m a r t 1917'de Ç a r , k a y ı t s ı z şartsız o l a ­ Onun

yerine

geçmesine

teşebbüs

edilen

kardeşi M i h a i de

1 7 m a r t 1917'de ç e k i l m e y e m e c b u r k a l d ı . İ d a ­

re,

Duma,

M e b u s a n Meclisi Reisi'nin başkanlığında

len

geçici

Çar'm

26

yani bir

şubat

ğı bu kararla, bu Komite,

Komite'ye 1917'deki

verildi.

Bu

dağılma

ihtilâl

emrini

esnasında

dinlemeyerek

Ç a r ' m otoritesini parçalamıştı.

Prens L u v o v ' u n reisliğinde bir

15 m a r t

seçi­

Duma, aldı­

1917'de

«Geçici H ü k ü m e t »

k u r a r a k , i k t i d a r ı ona d e v r e t t i . B u h ü k ü m e t e de, G e ç i c i K o m i t e ' ye

o l d u ğ u gibi

Kade,

menşevik ve

i h t i l â l c i - sosyalist

mümes-

(1) İ h t i l â l d e n s o n r a y a y ı n l a n a n vesikalarda ve bilhassa B o l ­ şevik H ü k ü m e t i t a r a f ı n d a n y a y ı n l a n a n (Türkiye'nin Taksimi) isimli kitapta, çarlığın b u hususta h a s a t e n F r a n s a ' y l a yaptığı a n l a ş m a l a ­ r ı n gizli m e t i n l e r i o r t a y a k o n u l m u ş t u r .


312

SUYU

silleri

iştirak

ziyade

ettiler.

toprak

sosyalizmi necek

bir

tileri

aldı.

ni

müdafaa

Bolşevik

ki,

Şubat

değişiklikti. Fakat

icabettiren

tersburg'un

gücü

Çarlığın

onları

sokak

işçi

İhtilâli

Ordu

Partisi,

daha

bir

köylü

ortada yok

yollamak,

köyde

Fakat

de­

orta

sınıf p a r ­ çekilmesi­

daha

ziyade

Rusya'nın

Harbin

bek­

Çar'm

S u l h ve ekmek!..

ise,

Pe-

sadece

İstenilen buy­

gayesi

kalmamıştı.

K ö y l ü toprak peşindeydi.

sulhu

t o p r a k ıslahatı

Geçici

ve

yapanlar,

Ş e h i r l e r açtı. düşen;

tabakalarının

ıslahatçı

Bütün

halsizleşmişti.

hükümete

anlamaktı.

henüz

getiren

nümayişlerini

Asker terhis istiyordu. ne

R.)

ıslahatçı

halk

yerini

mahalleleriydi.

tamamiyle

Muvakkat

ise

geniş

iktidara

sulha ve ekmeğe ihtiyacı v a r d ı . du.

(S.

eden

zayıftı.

Görülüyor lediği

ADAM

İ h t i l â l c i - Sosyalist

reformlarını

partisiydi,

kadar

ARAYAN

tesis

etmek,

y a p m a k ve

Hükümet,

askeri sanayi

bunların

hiç

evleri­ işçilerini

birini

ba­

şaramadı. Çünkü, en

az

meselâ

karışını

volusyoner) kümeti

Harbiye

orta

Alman

satsız y e r e metin

sınıf,

eritildi.

lenilen

tarihî

Bolşevik başlamışlardı. ya

grelerinde, kümetle

Bunlar,

Stalin,

l i n 25 m a r t

almaz bir

misyonlarını

kaybetti. hata,

grupları

Fakat Geçici

devama

Hü­ karar

sonra

or­

mak­

halkın r u h u n d a hükü­ beri

ıslahatçı

sonra

aristok­

kendilerinden Partiyi

hükümet

bek­

kaybettiler.

dışında

Petersburg'a

Sibirya'da

1917'de s ü r g ü n d e n d ö n d ü . Lenin'in

Koalisyon

bırakıl­

dönmeye

y a L e n i n v e T r o ç k i gibi xAvrupa'da gur­

K a m e n e f gibi

«kardeşçe»

de­ Re-

dalgalarıyle

sınıfla

asırdan

harbe (Sosyal

Ondan

hücum

Orta

ihtilâlden

bir

harbe

başaramadılar.

kendi

hemen

getirilip

gelmez

kararttı.

dahilinde, b u n u n bir

H ü k ü m e t ise,

kadar»

kozunu

akıl

akımı,

liderleri,

makla beraber,

etti.

Bu

itibarını

meşrutiyet

zafere

sonu

Rusya

1917'de K e r e n s k i

Bakanlığı'na zaten

Luvov'un

toprağı vardı ve

değildi.

18 mayıs

«nihaî

cephesinde

bütün

ve

bette,

Hele

kurularak,

verilince,

rasi

Prens

k a d a r geniş

feda e t m e k n i y e t i n d e

v a m taraftarıydı.

du,

Başvekil

A n k a r a vilâyeti

uzlaşma

görüşlerine

münasebetler

Hükümet,

hele

tesis

sürgündeydiler.

17 n i s a n karşı, etmek

Sta¬

1917'deki k o n ­ muvakkat tezini

hü­

müdafaa

Kerenski'nin Harbiye Nazır-


SUYU hğı'ndan lı

iyi

halkın b ü t ü n

niyet .sahiplerini

rında çı

sonra,

ARAYAN

bile

ADAM

ümitlerini

kendinden

Rusya'nın

beklediği

ihtilâlin

Rusya'nın

beklediği

sulhu

halkın

ümidini

Halbuki şekilde

his

etmelerini,

topraklara sıfıra

sevgisini

sabır­ yolla­

istismar el

ameleye

ıslahat­ Bilakis,

Askere

fabrikaları

koymalarını

Nihayet bu

başına

kaybetmek için

ediyorlardı.

Sovyetleri

geçen

başaramadılar.

dışında bolşevikler,

indiriyorlardı.

asker

du.

ve

hükümet

niş

sini

en

hatalı

ısrar e d i y o r d u .

Hulâsa,

ve

kıracak ve

soğutacak

partiler,

lar.

313

tavsiye 1905

karışıklıklar

işgal

içinde

yaptı¬

hükümetin göre bir

ge¬ ter¬

köylüye otorite¬

kurulmuş

Kerenski

en

kendilerini

etmelerini,

ederek, şehirleri

meti itibarını b ü s b ü t ü n kaybetti.

lazımsa

kendi

tecrübesine

(Şûraları),

ne

bu hataları

gibi

işçi

sarıyor­

muvakkat hükü­

İ k t i d a r , t a m a m e n sokağa d ü ş ­

t ü . V e d e m o k r a t i k i h t i l â l i n p a t l a m a s ı n d a n d o k u z a y s o n r a , hat¬ ta

geniş

b i r a y a k l a n m a y a bile

d a y a n a ğ ı k a l m a y a n geçici Napolyon îngiliz

Sefareti'ne

Bu ratik ve

mukallidi

suretle,

ıslahat etmez

bir

hükümeti

görünen

sığınmaya

k o l a y c a tasfiye

Kerenski, mecbur

bir

bu

devri

tarihe

açanların

karıştı.

partinin

ve

İktidar,

ideolojinin

hazırlandığı bir

uzlaşma

tasfiye

Bir

kıyafetinde

vatanından

tam

zaten

ettiler.

kadın

kaldı,

Rus halkının beklediği ve

devri,

idraksizliğiyle

bul

d a y a n m a d a n bolşevikler,

kaçtı.

demok¬

liyakatsizliği ve

çarkına

t e l i f ka¬ kapıldı.

G e n e bu suretledir ki Rusya,

çağımızın en haileli tecrübesine

ve

bir

kan

bedeli

en

pahalı

olan

inkılâba

sürüklendi...

** B u i d e o l o j i n i n n a z a r î esasları R u s y a ' d a d e ğ i l , g e ç e n y ü z y ı l ı n ortalarından da

itibaren Almanya'da

ilk m ü c a d e l e c i

tosuyla rinci

başladı.

Dünya

çıkış,

Sonra

Harbi'ne

Kari Kari

b i n l e r c e sayfa t u t a n t e z l e r , nakaşalar; (1)

Marx

kadar

hazırlanmıştı.

Marx'm

1848

İngiltere'ye

Marksizm

antitezler,

1818-1883.

göçtü.

üzerinde, sentezler,

A v r u p a ' n ı n fikrî h a v a s ı n d a esti d u r d u

Kari Marx,

F i k i r sahasın­

yılındaki

manifesVe

Bi¬

binlerce

itirazlar, (1).

ve

mü¬


.314

SUYU Nazariyenin

siyasî

iktisadî

miştir. kan

esasında

ve

Aslında

sı y o k t u .

Bu

arada, bir

mantığı

başından ve

hiç

beri

hızla

Benim

ve

bir

teşkil

ediyordu

(2).

ekstremist

Ve

imkânlarıyle

tik,

en

Rusya'da hikâyesi

etkili

modern

eda­

k a d a r çı­

Sonra

bütün

yerine,

zamanlarda

bütün

Rusya'da

bir

te­

yüzyılın

kapitalizmin

ruhu,

fikrî

bu

nazarî

faaliyetin

Marksizm,

sis­

mihverini

kendisinde

aslın­

yani mistik u n s u r u b u l d u .

Rusya'nın

harekete

gelerek,

tecrübesine

girişti.

bitenlerin

küçük,

olup

(1)

dokuzuncu

başlayan

bulunduğum

Rus

on

işlen­

ve

olunmuştur.

taassupla,

jeopolitik ama

bir r u h u

mantık

İngiliz

ölçüde

alınmıştır.

şeklî

düzenlenerek,

da mevcut olmayan bir u n s u r u , suretle

felsefesi,

geniş

ihtilâlci

ele

klasik

gelişmeye

Rusya'da

ortodoks

birinin

felsefesi

tatbik

tem,

materyalist

sosyalizmi

ilk u n s u r l a r ı t â M a k y a v e l ' e tarih

halinde

tenkidine

ADAM

Alman ütopik

sistemleştirilmiş

zatlar izah

Fransız bunların

materyalist

bunlar,

ARAYAN

tabiat

çağımızın

kısa

Bu

potansiyeli

ve

ve

en

drama­

elbette

yetersiz

budur. * * *

1922 ları

ve

y a z ı n d a b i r gösteri, davalarıyle

verdi:

Moskova

Sergi, lıyordu. yolda

Moskova

Tıpkı

dumanlar büğrü

Çayı

büyük

bana,

Sergi

kenarında

kuleden

kenarındaki tüten

damları

sokaklarında

girdikten içinde

bir tepeye,

Anadolu'nun

çıplak birbiri

insanlar

bir

bakıldığı

kapısından

k e n d i m i b i r A s y a havası

Yolun tu.

için

Rusya'daki mühim

imkân­

bir

vesile

Sergisi.

Zaten

görünüyordu.

bu t e c r ü b e n i n

karşılaşmak

bir

dağ

şehir

kadar

zaman sonra

bir

yer

kap­

şehir

gibi

ilk y ö n e l d i ğ i m

buldum. Çerkez

köyleri

üstüne

köyü

gibi,

kurulmuş­

bacalarından

kademelenmişti.

kaynaşıyorlardı.

Köylüler

Eğri

çeşme-

(1) Makyavel. « F l o r a n s a T a r i h i » . (2) D a h a s o n r a l a r ı ve bilhassa Stalin devrinde 1938 tasfiyesin- , den s o n r a ortodoks, m a r k s i z m bir nevi şekilperesttik (formalizm) sayılarak h a t t a suç telakki edildi. Bu suretle meselâ B u h a r ı n gibi hakikî marksistlerden başlayarak i n k ı l â p ç ı m ü n e v v e r l e r v e b u m e . y a n d a üniversite m u h i t i pek çok k u r b a n l a r verdiler.


SUYU lerde

ARAYAN

atlarını suluyorlardı.

cuklar

seyircilere

bir

ADAM

315

K a d ı n l a r çamaşır k u r u t u y o r l a r ,

şeyler

satmaya

ço­

çalışıyorlardı.

K ö y ü n d e l i k a n l ı l a r ı , g ü m ü ş saatli k o r d o n l a r , k e m e r l e r , h a n ­ çerlerle da

gelin

da,

gibi

köyün

süslüydüler.

altındaki

a l e t i n sesine u y a r a k , ları

oynuyorlardı.

ğu

gibi

duğu

göç

gibi

temsil

köy Ve

halkı,

köy,

buraya

buraya

tarafta,

bir

hakikî

temsilcisi

eder.

K a r ve

Kırgız

her

gene

bucaksızlığı kendi

içinde,

avulu

Kırgız'dır. kum

gibi

bura­

benzer

bir

kılıç o y u n ­

şeyiyle

ve

h e r şeyiyle

her

zaman

sinmiştir.

oldu­ ve

ol­

avulunda,

yuvarlak

Asya'da

ve

göçebeli­

yaşar.

Kırgız'ın

R u h u ise b o z k ı r ı n u ç ­

bir

Bunun

Orta

çölü

içinde

buruşur.

içine

vardı.

Kırgız;

fırtınaları

y ü z ü daha çocukken kavrulur, suz

kemençeye

etekleri savrula savrula hançer,

Bu

etmişti.

bir

steplerin

tevekkil,

Kafkasya'daki

kurulmuştu.

Başka ği

Tıpkı

meydancıkta

afet

için

bekler

Kırgız,

gibi

mü­

daima

ses­

sizdir. Kırgız

ve

çıtadan

gerilmiş kaim keçeden çadırlar v a r d ı . leri, de

B u n l a r ı n çepeçevre

etek­ evin­

ortasına

külâhlı uzun

üstüne

Kırgız kızlarının dokuduğu ve A n a d o l u ' d a her köylü b u l u n a n renk renk kilimler,

lun

kasnakların

develer

Kırgız hırkalı

cicimlerle

çökertilmişti.

kadmlarıyle Kırgızlar,

elleri

perdelenmişti.

Kenarları yenlerinde,

seyircileri

parayla

Avu-

pöstekiden pösteki

develere

sivri

kalpaklı

bindirerek

gezdiriyorlardı. Çocuklar, lardı.

gelen

Burada

her

geçenlere şey

bir

kımız,

Kırgız

du.

Ç u b u k çeken baylar, mollalar,

nan

steplerin

düğü

sıpalar,

ayran

avulunun

satmaya

uyuyor­

Oral'dan Tibet'e kadar uza­

çilekeş i n s a n l a r ı ,

Moskova

halkının

eşekler,

Karagül

koyunları

develer,

çalışıyor­

havasına ilk

defa

içice

gör­

kayna­

şıyorlardı. Sonra bir Türkistan rine

bağdaş

kurmuş

(bir nevi sulu fa

gördükleri

şıklarla

çarşısı

müşterilere

T a t a r böreği) bu

yemeye

vardı. yeşil

İki

taraflı p e y k e l e r üze­

çanaklar içinde

taşınıyordu.

Moskovalılar

yemeği

hem

ellerine

verilen

çalışıyor,

hem

gülüşüyorlardı.

çiğbörek ilk

de­

süslü t a h t a

ka­


316

SUYU Çarşıdaki

lar,

diğer

meyve kurularını,

ceviz dı.

sucuklarını diye

oğlan,

sahipleri,

satanlar h a l l e r i n d e n

bağıran

müşterilerle bir

çalgıcıların

doluydu.

enderun

bir kolunu yüzünde

luğu

memnun

ahengine

Oğlanın

entarisi

yana

ile

sırıtıyordu.

bir

Bir

orta

yerde

maketler,

yatlarm

köylerine,

rına ziller,

yahut

kurdeleler,

yaptıkları

Sibirya

lonileri,

Baltık köyleri

şeklindeki sahaya

bir

narin bir tarafından

n i n en yüksek yerine dığı

zaman

biri

bütün

altta,

ra

vermiş­

doluydu. Yakutların,

samanlarının,

Bur-

h e r tarafla­

gidiyordu. K ı r ı m , A l m a n ko­

vardı. Elektrikler yandı.

daha

ziyade

T i m u r l e n k tür­

çayırlığı

birtakım

andıran

ince ve

Çin diğer

köprüsü,

bu

tarafına

geniş

hesaplı

çayırlığa b e n z e r

aşıyordu.

sahanlıklar işlenmişti.

ışık

büyük bir haritada,

düz­

kulesi­

dünya

küresinin

altıda

yatıyordu:

D e n i z i gene b u z l a r l a sınırlarını

Köprü

B u r a l a r d a n bakıl­

örtülüydü.

K o r e v e J a p o n d e n i z l e r i n i n suları,

oralardaki

ralarm

ab­

soğuk­

memnundular. türbesine

Rus ovaları,

Bu saha,

teferruatiyle

K u z e y Buz Karadeniz, nın

ölü

aydınlatılmıştı.

Renkli, lüğün

binadan,

çıkılıyordu.

oyunlarıyle

etmek­

Yuvarlak,

Bir

kolonilerine,

mabetlerine

G ü n artık sona e r i y o r d u . besi

raks

bü­

çıngıraklar takarak sıçraya sıçraya raks­

Budist

Leh,

vardı.

takke,

göğsüne

zamanındaki b ü t ü n renk­

da Moğol

D a h a başka i s t i k a m e t l e r d e ,

bir

bir

o t u r t u l a n t ü r b e n i n içi n u m u n e ­

grafiklerle

yollar

işlemeli

dimdik

Timurlenk'in

bozulmamış,

haritalar,

ileride

ipek

Şarklı müşteriler,

arkasını

b ü t ü n ölçüleriyle b u r a y a Daha

lar

«Yâr!

uyduran

kolunu

sıçrıj'ordu.

hareketsizlik

Ama

çarşısı

ti. A s l ı n d a o l d u ğ u gibi, ler,

görünüyorlar­

ayak

başında

vardı.

açarak,

donmuş

Türkistan leri,

dizilmiş badem,

dümbeleklerini vurarak boyuna,

t e n z i y a d e d e b e l e n i y o r gibi d ö n ü y o r , lak

incik b o n c u k c u -

ince ipliklere

o y n u y o r d u . B u ç a y h a n e ç a r d a ğ ı n ı n a l t ı , d a h a çok Ş a r k ­

sırtında küp,

ADAM

dükkân

pestilleri,

B i r tarafta, teflerini,

Yâr!..» lı

aşçılar,

ARAYAN

çeviriyordu.

sahil

sınırları

âdeta

bitkileri),

çalılar,

bodur

belirsizdi. ağaçlı

Buz

Baltık D e n i z i , d ü n y a parçası­

denizleriyle tundu¬

Sonra

likenler

tunduralar,

(tundu-

Karadeniz'den


SUYU Bering Boğazı'na

ARAYAN

ADAM

317

kadar b ü t ü n K u z e y Rusya'yı

kaplıyordu.

na sonra o r m a n l a r denizi geliyordu.

Kareli'den,

den

kadar

Pasifik

Denizi'ne,

Kamçatka'ya

Da­

Beyaz Deniz'-

uzanan

bir

orman

d e n i z i . D a h a altta U k r a y n a ç e r n o z y o m l a r ı , K a z a k ç a y ı r l a r ı , V o l ­ ga,

Ural

Nihayet

ardından başlayan b ü y ü k bozkırlar, Elbürüz

Göller, dan

Dağları,

yatakları

koparak

Hindigûş

içindeydi.

göllere,

Dağları,

Nehirler,

denizlere

çöller,

vahalar...

Pamir,

Altaylar...

yaylalardan,

ulaşıyorlardı.

dağlar­

Dinyeper'in

bir

v e r i n d e b i r b a r a j , m a v i , m e r m e r d e n b i r set ş e k l i n d e t e m s i l e d i l ­ mişti. kil

Sonra

hatları,

barajlar,

hidrolik,

yüksek fırınlar,

Meçhul

bir

yerden

idare

dünya parçasının servetiyle savvurları, çalarsa,

termik

santraller,

fabrikalar, edilen

ışık

oyunları,

imkânlarını ve

safha safha a y d ı n l a t ı y o r d u .

hayalleri

harekete

cereyan

na­

m a d e n l e r v.s. bütün

bu

onlara bağlanan

ta­

H o p a r l ö r ü n yaydığı par­

getiriciydi. *

** Narin lerden dern

Çin

köprüsünden

mozaiklerle bir

binaya

vorlardı.

Yarı

çeşitli

varılıyordu. giyinik,

inince,

cümleler

yarı

iki

Binanın tok,

tarafına

yazılmış içinde

ve

her

renkli

bir

çiçek­

yoldan,

insanlar şeye

mo­

ka\-naşı-

dikkat

eden

insanlar. Bir

yanda

nuşuyordu.

bir

Yirmi

platform yaşını

üzerinde

geceli

çok

genç

olmasa

n a s ü p l ü v ü c u d u d e r m e ç a t m a b i r elbise lotun

üstüne

hantal

asker

çizmeleri

palı g ö m l e ğ i n i n b e l i n i i n c e b i r iple ki

bir üniversite

öğrencisi,

belki

altında

bir

vardı.

renkli

Topraklarımız Denizlere lerin

siması için

akan

cereyanlarını

geçirmişti.

bir

beklemeye bozkırlara hatta

Dinç,

ko­ te-

Eski bir kü­

H e r tarafı

Ceketi yoktu.

asistandı?

Anlattığı

değiştirecek,

delikanlı

içindeydi.

sıkmıştı.

yağmur nehirleri

bir

gerekti.

Kumral

şeylerle ne

saçla­

coşmuştu: lüzum

çevireceğiz! belki

ka­ Bel­

de

var? Deniz­ yağmur

yağdıracağız!.. Bu Zaten

delikanlıya o

sıralarda

göre

elektrik,

Lenin'in

her

şeyin

«sosyalizm

başında

demek,

geliyordu.

elektrifikasyon


318

SUYU

ARAYAN

demektir!»

sözü

dillerde

bol

ama,

elektrifikasyon

değildi

Delikanlı,

ADAM

dolaşıyordu. için

öyle

kurulacak santraller hakikaten

onun

bu

rakamın yanında bir

idare

Niyagara

lambası

gibi

elektrik

her tarafa

ki, kin

elektrifikasyon

Ortalıkta

sözleri

rakamlar dediği

söylüyordu

takati

Şelâlesi'nin yakacağı

kalmak

lâzım

pek

yayılmıştı.

gelirdi.

tutarsa;

ışık,

mis­

Konuştukça

coşuyordu: —

Su

parçalanmış,

ketleri;

şu

katinin

son

için

örnek

yaslanabiliriz: kalaşmak

en

yaygın

kadar

ve

ki

geçmek sözleri

O

günlerde

memlekette

Ameri-

orada

kalma¬

de

insanların

o

Moskova'yı

mektebin konferans

görüyor

şahit

sergi

Biz,

kı­

geçmek!.. ve

konuştuğuna Demek

fakat

ta­ bizim

memleketle

Amerika!..

yetişmek

bu

memle­ şu

Almanya,

bir

sloganlarıydı.

yaşayabildiklerini diye

Evet,

zavallı İngiltere,

olan

yalnız

Amerikalaşmak,

eden bir Amerikalı yazarın, — Ben

temelsiz

gerilmiş Biz,

Amerika!..

yetişmek

Avrupa'nın

şu

olamaz!

istiyoruz!

Amerikalaşmak, rin

küçük

Fransa,

haddine

asla

mak,

şu

yoksul

makinesiz

günle­ ziyaret

salonunda: nasıl

olup

ve

şaşıyorum!..

genç,

Amerikalaşmak

da

olmuştuk.

salonundaki

deyin­

ce, b e l k i d e m a k i n e l e ş m e y i k a s t e d i y o r d u v e d a h a n e l e r s ö y l ü ­ y o r d u : K ö m ü r , petrol, o r m a n , renkli madenler ve bu imkânla­ rın

hepsi

mıyor, geçmek! girmiş

Amerika'yla

hemen Yeni

arkası rejim

kıyaslanıyordu. geliyordu: Amerika'yla,

A m a kıyaslanmakla

kal­

Amerika'ya yetişmek ve

onu

daha

o

günden

bir

yarışa

gibiydi...

B u g e n c i n s ö y l e d i k l e r i b e l k i olacak, b e l k i o l m a y a c a k t ı . kat

şu belliydi

ki,

bunları

söyleyenin

kendisi,

bu

Fa­

söyledikle­

rine inanıyordu... *

Bu

sergiyi

sonra

kaç

defa

*

gezdim

bilmiyorum.

Ama

g ü n ü n i n t i b a l a r ı n i hiç u n u t m a m . O g ü n o r a d a n a y r ı l ı r k e n , şünüyordum:

ilk dü­


SUYU —

Bu

gencin

yorum

ki,

kânlarda dev

söyledikleri o

alfabeleri nin,

gelirse,

de

bile

hançer

çiren hepsi

Su de

lerin rını

gelin

deve

kıran

oynak ile,

oğlan!.. vum

ziller,

yazacak

ne

şu

kız

Kırgız

şu

belki deve¬

pis,

kervanla¬ şeyler

satan

diye

hay¬

Yâr»

yüzündeki

debelenen

kurdeleler

dönen

yapa­

avulu,

bayları

ablak

ge¬

ne

hayatlarını

boncuk

«Yâr!

üstün¬

kaçırmakla

Kırgız

fakat

incik

Günleri¬

dağlarının

delikanlıları

ziyade

tefler,

olacak?

yuvası

gece-gündüz

ortalıkta

ne

delikan¬

olan,

dümbelekçiler,

Su

manlar

şu

oynamaktan

savura

Su

yahut

Su

bir di¬

yazı

hareketsiz

uyduran

sürecekler?

çarşısı,

sırıtışı

kadar

yapacağım

fakat

Kafkas

soyundan

im­

gün,

olacak?

oynamak, süslü

bir

ne

Çerkezler

gibi

görü­

yüzen,

kartal

yürüyüşüne

Türkistan

ötekiler

Fakat gösterilen

halde

hakikat

çoğunu,

Hanlar

nerelere

üstünden

bunları

içinde

olmaz.

O

olmayan

oyunları

şu

caklar?

ya

kordonlar

gecelerinin

köprüsü

bütün

319

ya

hesaplanmıştır.

çark,

gümüş

ADAM

olur,

Çin

şeyler

harekete

lıları

ya

narin

çok

cüsseli

ye

ARAYAN

içinde tembel

donmuş

ipek ve

takkeli

eteklerini

sa¬

frengili

şa¬

olacaktır?

Ve sonra b ü t ü n ötekiler? sarhoşluğundan

bir türlü

Kiliseyle m e y h a n e ayılamayan

yüz

arasında ebe-

milyonluk

mujik

'irüleri?.. İ l k g e z d i ğ i m g ü n , sergi ş e h r i n d e n ç ı k a r k e n , gece h a y l i ileremişti. G ö r d ü k l e r i m b e n i d ü ş ü n d ü r ü y o r d u : Bana

öyle

g e l i y o r d u ki,

bu

sergide

ortaya serilen

imkân-

ar. k ü r s ü l e r d e , t a b l o l a r d a , h o p a r l ö r l e r d e a n l a t ı l a n t a s a v v u r l a r , akikat olsa d a , ılse e ile;

o l m a s a d a d e n i z l e r e a k a n n e h i r l e r ç ö l l e r e çev-

de ç e v r i l m e s e gelmese o

amma

de

asırların artık

ve

de,

d a ğ l a r o v a ve

nihayet

yağmurlar

o v a l a r dağ h a l i n e gelse kumanda

ile

yağmasa

kalıntısı h a y a t n i z a m ı n ı n bu t o p r a k l a r d a

imkân

de-

kalmamıştır.

İstense de istenmese de

artık bir r ü z g â r esmiştir.

Bu rüz-

âr, K ı r g ı z b o z k ı r l a r ı n d a h a f t a l a r c a esip d e d u r u l d u ğ u z a m a n , avurduğu yerler t a n ı m a y a n , urağan cinsinden bir rüzgâra ben-


320

SUYU

zemektedir. renk, O rıl

ırk

değildir. ırk

ışıkları

Kaderin,

oymaklar,

milletler ki,

pırıl

içinde,

boylar,

lencelerini yaşıyorlar.

şimdi

kum ve­

bu sınırlar içinde topladığı milletlerdir.

onların birer parçası bu

baycan taralarmm,

sergi

şehrinin

her şeyden habersiz,

Türkistan

dümbe­

d a v u l l a r ı n ı n sesleri g e l i y o r .

Her­

eğleniyor!.. *

*

İçinde b u l u n d u ğ u m insanlara ve f a işte o g ü n y a b a n c ı h i s s e t t i m ! rum.

B u his,

gusunun düğüm Yahut

öyle

bir

değildi

Evet,

davalara

ezikliğiydi.

şeyler,

de,

kendimi

Fakat

benim

içimdeki

biraz

his

aşağılık

muhakkak

idrak

ufkumu

sadece

bir

bizim

ki,

kıskançlıktan

gençlik

mefkurelerimizin

halkların,

yani

bizim

şu

o

kadar

gençlik

benimse­

mefkuremiz

bize v a d e d i l m i ş saydığımız,

deri,

öyle s a n ı y o r d u m k i b u g ü n b u r a d a belli o l u y o r d u .

halde, yeri

içimdeki

bile,

Amerika Onun

şu O,

Bu

sergi

davalar

bu bu

yenilgi dava

sarayında

O,

aşacağı

olacak

ki

ana y u r d u m u z T u r a n ' m

Amerikalaşılacak,

geçilecekti!..

önünde

muvaffak

ezginlik

muhakkak

meselâ

değildi.

gör­

aşıyordu.

olan,

Hatta

duy­

belki b i r kıskançlık!..

ülkelerin,

gelmese

ilk d e ­

Bu his n e d e n d o ğ d u b i l m i y o ­

de biraz y o r g u n l u ğ u n ,

dinlediğim

Çünkü diği

belki

karıştığı ve

ibaretti.

dı.

pı­

g ü n l ü k eğ­

U z a k t a n hâlâ Rus balalaykalarının, A z e r ­

Kafkas kemençelerinin,

leklerinin ve Moğol zillerinin, kes

ADAM

B i r u r a ğ a n k i , b u defa s a v u r d u ğ u ş e y l e r ,

ya kar zerreleri renk

ARAYAN

veya

geniş

Bu,

onun

ama

Rus

safkan

devletiydi.

yerim

her

delikanlısının yetişilecek

bir

yarış

ve

atıydı.

D o ğ r u veya yanlış,

bu

Belki

kıskançlıktan

benim

Amerika'ya

ufuklar vardı.

davalarıydı.

gizli

konuşan

yarışın

olmayacak,

onun

devlet k u r u l u y o r d u .

bu

ve

içinde

ka­

rejim

onun

buralarda, O,

malıy­

artık

bu rejim

bir

içinde

y a ş a d ı k ç a b u d a v a l a r l a y o ğ u r u l a c a k t ı . B e n ise n i h a y e t , b i r « k e r ­ vana

karışan» dım. Evet,

zim

belki

atımız,

bir

yarış

galiba b i r a z

karşısmdaydık. halsiz,

Ama

bu

biraz bakımsızdı...

yarışta

bi­


SUYU Ama

bu

ruh

Serginin vvelki ük

ruh

abide

holünde

ortasında,

az

üstüne

kayalardan

laide taşları

çabuk

büyük

dağıttı.

kenetlenmiş, yığm,

arasında

iskeletleri

armda

taşıyan

bir

maket,

Gördüğüm

yapılmış

hissi

ar bir kademe Sonra

şeklinde

insanların

Daha

üst

kafileleri,

şey,

göğe

oralara

veren

büyük

düşen

taşlar-

yükseliyordu,

çökmüş,

ezilmiş v ü -

k a d e m e n i n taşlarını

varabildikleri

omuz-

yüksekliklere

yahut

kolları

getirebildiklerini,

üzerine

Taşlara

yukarılara

kendilerinden

koymuşlar ve

öylece

kıvrılıyor

ı.

içinde

ve

bitiyordu.

helezonun

daha

getirdiği

ın.

taşlara

en

yükseklere

Dikkatle

son h a l k a s ı ,

elen ve son

öylece,

diğerlerinin

s o n taşı,

sarılan ve

bakıldığı

önce­

donmuşlardı.

yönelen zaman

cesetleri

en y u k a r ı y a

öylece

sa­

uzanmış

D a h a y u k a r ı d a b u e h r a m ı n zirvesi h e l e z o n l a ş ı y o r d u . ::zm

ka-

F a k a t b u e h r a m ı n içinde taş­

daralmaya başlıyordu.

çevrilmiş, kadar

llerinin temelleri ~r.

az bü-

daha yükselmişlerdi.

e h r a m ı n gövdesi

başları

üstüne

ehram

hesapsız

vardı.

insan

birbiri

bir

"ar v a r m ı ş v e o r a d a e r i m i ş l e r d i .

asanlar,

321

sürdü.

karşılaştığım

mermerden

bir

utları,

llan,

ADAM

maketiydi:

Birbiri an,

düşkünlüğü

çıkış

düşkünlüğünü

holün

ir

ARAYAN

Dönü-

bir

dina-

görülüyordu üstünde

yük-

u l a ş t ı r a n b i r insa-

kalan v ü c u d u d u r .

anki b ü t ü n y ü z y ı l l a r ı n h a s ı l a s ı n ı k u c a k l a m ı ş t ı r .

Bir

kolu

Diğer kolu,

he-

t z o n u n d i n a m i z m i n e u y a r a k e h r a m ı n zirvesine erişmiş ve

da-

a yukarıları a

göstermektedir.

ise

göğsüne

düşmüş,

taşla-

yaslanmıştır. Bu maketin

an

Başı

sanatkâr,

ifade

ettiği m a n a n e y d i b i l m i y o r u m .

ona k e n d i kafasında,

belki b i z i m

n d e n başka t ü r l ü m a n a l a r v e r m i ş t i .

O n u ya-

düşünecekleri­

F a k a t n e v a r ki, b u e h -

ım, o anda bana, benim b ü t ü n o günkü intibalar sonunda ru.mu

saran

ezginliği

cevaplandıran

Evet biz,

hepimiz

ve

bütün

milletler,

boylar,

oymaklar

arJnğın t a r i h i d e n i l e n e h r a m ı n , arj3-uz. a

hiç

Hiç bir

kimse,

rejim

bu

adına

meşale sonra insan

gibi

göründü.

gelecekler, uygarlığı

ve

ırkin-

sadece b i r e r z e r r e s i , b i r e r u n -

hiç b i r nesil, ehramın

bir

bizden

hiç

hepsi

bir millet,

demek

hiç b i r parti

değildir.

Ne

pey21


322

SUYU

gamberler, eski

Yunan,

olamaz.

ARAYAN

ne kahramanlar, ne önderler. ne

Ortaçağ,

Hatta

ne

ne

bugünkü

Sonçağ bu Amerika,

y a d a h e r şey d e m e k d e ğ i l d i r . let,

kendi

lere

taşını

çıkaracak

her

fikrin

bu

getirecek

ve

orada

ehramda

ğının

ocağından

insan

uygarlığının,

mına

koyacaktır.

bütün vardır.

ADAM

milletlerin însanm,

çıkan

ve

yeri

Medeniyet, hakkıdır. yani

ce m e y d a n a g e l e c e k t i r . Bu, bir kanundur.

bu

taş

taşı,

bir

Her

ne

demek dün­

her mil­ yükseklik­ neslin

kendi

omuzunda

milletin taş

her

millet

olmayan

Dünyanın

üstüne

Rusya

çıkarabildiği

Hepimizin,

kendi

malı

yarınki

her medeniyet,

vardır.

mermeri

kimsenin

ne

Herkes,

kalacaktır.

Ne Çin, ne Hint, e h r a m ı n hepsi

ve

topra­

taşıyacak

ve

çok

cepheli

ehra­

değil,

h ü r ve

özgür

yapısında

koyanların

hepimize ehramı

' D o ğ r u ve güzel bir k a n u n d u r . . .

böyle­


Putlar

ve

İlâhlar


17

Y e n i b i r yaz tatili başlamıştı. Şimdi,

mektebin

ulunuyorduk. .rlara, :nra :

trn

Bu

uzaklarda

•yen

ağır

açılıyordu.

ormanlar

haçlar

haline

getirilen

sütunlu

Vaskin beyaz,

temiz,

bir

holleri,

yükselen büyük

mavi

şatoda

kapıları

Şatosu'nun

arasından

parlayan

manastır binaları,

1923 y ı l ı y a z ı .

kampı

şatonun

ormanlara

yaldızlı

tatil

parkı,

ve

çagölü,

kulelerinde

kilise,

onu

çevre-

bir gökkubbesinin

altın¬

a u z a n ı p g i d i y o r d u . A ğ ı r , b o ğ u k ç a n sesleri z a m a n z a m a n h e r "ikamete,

ufuklara

Şatonun akit

yeşil

dersler,

konferanslar

Tanrılar ları

yayılıyordu. kırlara

bakan

üstü

kapalı

terasında

vakit

olurdu.

insanları

yarattı?

Yoksa,

insanlar

tanrı­

yarattılar?

B i r g ü n ders k o n u s u o l a r a k h o c a , hiç b e k l e n m e y e n b u suaortaya atınca, eîtim.

irkildiğimi,

k a l b i m i n sıkışır gibi

G e r ç i , sual b u h a l i y l e p a y e n b i r çerçeve i ç i n d e y d i . A m a

açanın

neyi

Benim

kasdettiği

neslimden

de

belliydi.

olanlar

için

Tanrı

.nda kalması lâzım gelen b i r k o n u d u r . •rine

uymasak,

isteklerini

m d a yaşayan ve Profesör,

tekrar

tanrıların

sanların

y a p m a s a k bile,

artışma Vaks

onun

ruhumuzun

dıilke-

doku­

eseridir?

Yoksa,

tanrılar

in­

eseridir?.. karşısmdakileri tartan,

düşünce zincirlemeleri adamının isimli

tartışma

hatta

etti:

Cevap beklemekten ziyade, tkiler ve

konusu, Din,

y ı p r a n m a y a n bir duygudur.

sualini

— İnsanlar

a.

o l d u ğ u n u his-

kendinden

bir Yahudiydi.

uyandırmaya

emin

haliyle

Sakindi.

onlarda

çalışan usta b i r

konuşuyordu.

Yaşlı,

yarı

Ho-

k a m b u r ve


326

SUYU

babacan halde

bir

eski

adamdı. devirde

arkasında,

gözleri

Önünde içinde Avrupa

ve

sine ve

de

memleketlerden fakat

bir kelime mensup

Profesörün yorum. belki

Fakat

zinde

derinlere

bir

itilen,

şan b i r i ç

ırklarından

veya

Çinli

hangi

benim

kudret

halinde yüzey

harekete

dinliyorlardı.

Bu

şevketti içinde

bilmi­

uyuyan,

beraber,

altında

getiriliyordu.

fakat H i n t

içinden kimbilir han­

yaşamamakla

Asla m ü n a k a ş a g ö t ü r m e z ,

son­

daha sonra hep­

varlığım

dokusu

vardı.

gelenler,

düşüncelere

manevî

inançlar

kütlesi

dediğimiz,

kadm-erkek onu

şuurun

âlemi

düşüncesiydi.

Her

gözlüğünün

çeşitli

öğrenci

din karışımı

onları

sual

iri

ve

sayısız

Hintli

olanlar,

bu

gelen bir

O r t a d o ğ u ' d a n olanlar,

ile

suali

zincirli

karışık

Rusyası'mn

b i z i m gibi

gür bıyıkları vardı.

altın

alaycıydı.

Ç i n ' i n b i n b i r çeşit ı r k v e

gilerine

ADAM

saçları,

alınmış

canlı ve genç

Asya

ra Batılılar,

Kabarık satın

çeşitli

yetişmiş,

ARAYAN

rasgele âlemi,

orada yığmla-

bir tanrı

fakat y a ş a y a n b i r

dü¬

şünce... Uzakta, kenar gece

doğduğum

mahallesindeki yarısına

kadar

ve

çocukluğumu

evin

küçük ve

süren

yaşadığım

basık

ibadetleri

şehrin

odasında,

arasında

uyuyup

ken, A l l a h m varlığı kendi kendine r u h u m a sinerdi.

kalır¬

Akşam,

ravih, b a y r a m n a m a z l a r ı n ı n havasını daima h a t ı r l ı y o r d u m . halledeki da

evliyaya

Allaha

a d a n a n şeylerle,

yöneltilen

dilekler,

ondan

dualar,

istenen,

bir

tanrı

bir

annemin

fakat

te¬ Ma¬

aslın¬

inanışının

ifa¬

desiydi. İlk

mektebe

gömülen, aydınlığı yazlar

kaplı

içinde

cemaata

karışıp

ne

kadar mevlevî

döne

Allaha

tekkesinde, ulaşır

doğduğum

şehrin

her

bir

kılman ve

sultan

temiz

derinlerde

t a r a f ı n d a n göklere

arasına

camiinin

loş

edilen

ni¬

camiinin

av¬

namazlar,

kudüm

yükselen hâlâ

ağaçların

sultan

Sonra bu ney

gibi

asırlık

büyük

dinlendiriciydi.

r i n r u h u m d a yarattığı tesirler, le

sonra,

çinilerle

lusundaki döne

başladıktan

mavi

sesleri

arasında

yüzlü

dervişle¬

yaşıyordu.

fışkıran

He¬

kubbeler,

minareler?.. Hulâsa duygusu,

benim şimdi

ilk

inançlarımı

bir tartışma

sessiz

konusu

sedasız

oluyordu.

dokuyan

tanrı


SUYU Hoca, çerçeveli

kabarık iri

inatçılıkla

belliydi.

ADAM

pos

altında

dinleyicilerinin

bıyıkları

Hoca

birtakım

karşısındaki

tirmek,

sonra bu

elindeki

ağır

oku,

ve

gözlerini ağır

altın

sakin

bir

dolaştırıyordu.

içimizdeki

düşürerek

sualler insanı insanla

birbiriyle

sordu. kendi

Birtakım

kapalı

pıların

bölümlerini

Bugünkü

kapı­

istiyordu.

Bunların dönen

ruşması, yavaş şen,

kime çarkı

karıştırmak

ve

zararı içinde

kendi

elbette hatta

ki

kolay

ihtilâllerin,

ki,

olacaktı.

İnançlarımız,

dünya

Bü­

içimiz­

dağların zamanla vücut

eşelemektense,

Bunlar;

açlıkların

şekilleşmesi

bulmuş dünya

olmayacağı

b u r a y a b u n u n için gelmiştik.

yılların

ağır

kabuğunun zamanla gibi

şeylerdi.

bir

D a h a fazlasını

bu­

yavaş

Bize

kabuğunun

toprağı işleyip o n d a n y e n i n i m e t l e r y a r a t m a k t ı . lerin,

İstiyordu

saçma g ö r ü n d ü .

dokunuyordu? tıpkı

kendilerine

derinleri

O, ge­

varlıklardı.

maddelerin,

bu

aldı.

karşıya

S o n r a b u a ç ı l a n ka­

tün bunları kurcalamaya ne l ü z u m vardı?

ağır

karşı

o n u n iç varlığını birbirinden şüphe­ becelleştirmek

ders b a n a l ü z u m s u z ,

yaşayan masum

cevaplar

içindekilerle

h e r k e s k e n d i i ç i n i n k a p ı l a r ı n ı k e n d i açsın.

de

arasında

parlayan

üstünde

O,

327

atıyordu.

evvelâ ye

saçlarıyle

gözlüğünün

O n u n kasdi lara

ARAYAN

dü­

üzerinde

H a r p l e r i n , göç­

hayat

nizamı.

Biz

d ü ş ü n m e y e ne lü­

z u m vardı?.. O

günkü

toplantıda

manzumesini olduğu

gibi

Ertesi

ders b u

herkesin, ve

kadarla bitti.

kendi

tanrı

doğup

anlayışını,

anlatmasını

istedi.

toplantıda bazıları,

T e k r a r toplanılacaktı. büyüdüğü

hatta

Özetler

âlemin

kendisi

Bu

inançlar

inanmasa

bile,

hazırlanacaktı.

h i ç b i r şey

anlatamadılar.

Hele

Rusya t o p r a k l a r ı n d a n gelenler i ç i n sanki böyle b i r mesele yok­ tu.

O n l a r için bu konu çoktan hallolunmuştu.

lenen,

duvarlara

yapıştırılan

bazı

M i t i n g l e r d e söy­

formülleri

tekrar

ettiler,

bitti. Asıl hazırlıklı öğrencilerdi. takım lede

olanlar,

D o ğ u ve

G ü n e y d o ğ u A s y a ' d a n gelen

B u n l a r için h e r mesele c i d d î d i r .

medeniyetlerin, o l d u ğ u gibi,

bu

saygıdeğer davayı

Bunlar,

çocuklarıydılar.

eski b i r ­

Her

mese­

da geleneklerine y a k ı ş a n ince b i r


328

S U Y U ARAYAN

terbiye

ve

bir

ruh

İlk sözü b i r genç

zenginliğiyle

Çinli

aldı.

ADAM derin,

dikkatli

A t a l a r ı n ı n yaşadığı

işlemişlerdi. inançlar

âle­

m i n d e n şöyle b i r hulâsa y a p t ı : —

insanlarla Budha, dır.

tanrılar hem

bir

İnsan,

onunla

birbirlerinden

ruh,

hem

kâinatı

birdir.

duyan

dolduran

Filozof

ayrılamazlar.

Bizde

yaşayan

insan­

ve

ruhun

Huang-Fu

bir

bunu

bir

parçasıdır

böyle

ve

anlatır.

Başka b i r Ç i n l i genç söz a l d ı : — Filozof li

Hui-Meng'e

ruh

dir.

ile

bu

İnsan,

göre

ruhun

Atman,

Brahman'dır.

bir parçasını

Allahın

bir

taşıyan

Yani,

kül­

aynı

şey¬

illüzyon

ola¬

insan

parçasıdır.

H i n t l i l e r meseleyi başka t ü r l ü k o y u y o r l a r d ı : — Hayat

hakkındaki

rak

kabul

edilir.

nin

kökü

gibi

metinlerinin

bilgiler Asıl

bizde

tanrı

maddenin

tarifi

Maya,

ise,

bir

içinde

yani

hikmettir

ki,

saklıdır...

Bitki¬

Tantra-tatva

budur.

B i r J a p o n k ı z ı d a Z e n b u d i z m i n i n t e l a k k i s i n i şöyle t o p l a d ı : — Zen

budizminin

Birdir. dır.

Bir Her

üçüncü

olan şey

her

bir

patryarhına

şeye

sâridir.

olanda

göre Yani,

mündemiçtir.

Tanrı her

vardır.

şeyde

Yani,

bir

var¬ olanda

toplanmıştır. Bir

Baltık

Almanı,

hıristiyanlıktaki

tanrı

telakkisiyle,

bu¬

d i z m p a t r i y a r h ı n - m s ö z l e r i a r a s ı n d a b e n z e r l i k b u l d u v e St. B e r n a r d ' m şu

cümlesini nakletti:

— Tanrı, tir.

mahiyeti

Ve

o,

itibariyle

ancak

sevgi

B a n a b i r şey s o r u l m a d ı . de

söylenenlerin

hepsine

her yoluyle

şeyde idrak

vardır,

mündemiç¬

edilebilir.

A m a eğer s o r u l a c a k o l s a y d ı ,

ben

katılırdım... **

H o c a n i h a y e t söze b a ş l a d ı . Y o ğ u r a c a ğ ı h a m u r u n b ü t ü n m a l ­ zemesini tezgâha k o y a n bir ustanın sükûnetiyle .çalışıyordu: — Kadim dır.

ilâhların Asur

tarihi,

tanrıları,

insanların

Mısır

tanrıları,

tarihinin Enlerin,

bir

parçası­ Yunanlıla-


S U Y U ARAYAN A D A M rın

tanrıları

ve

Yunanlılarla

liştiler

ve

ve

indirilen

Yerlerine

sona

eren

Aton

onların

arasında

çekişmeler,

eder.

savaşlar,

ler,

Bu hatta Bu

gibi o

bazen,

mızrağının

tında liplerin

Bu

yere sefer

mızrağı

Bir

gene

kilişi

gibi,

yer

hükümlerini

layarak

tahtından

Hangi galiplerin boş

kavim¬

mahiyet

tıpkı

düşer

kudretin

cereyan

bazen bir

ilâhını ve

kudretler

savaşlar

kabileler,

takmıştır. o

insan

insan

iptidai

tarafından

işi

olan

insanın

bir

taraf

kalan

sahneden

yapılışı

renk

ilâhları

sürerler

alır.

sancak yenilirse,

ayakları

al¬

tahtına,

ga¬

ve

ve

renk

da

sonra

o

mızrağın

bayrakların

devir

devir

çe¬

ve

ömürlerini

yer

tamam¬

çekilirler...

H o c a tahlillerini daha ilk F i n ,

Mısır'daki

dikilir...

mızrağın

gönderine

eski yeni

çapında

insan,

ucuna

mızrağı

ezilir.

dünya

ilkel

değiştirir¬

gibi,

alan

kanlı

küçük

bilinen

savaşlarda

tarafın

meselâ

kavgalar, bazen

Sekil

gelir.

olduğu

yerlerini

ge­

karıştılar.

gelişirler.

veya,

Etiler

yaşadılar,

tarihe

yenileri

mücadelesinde

tanrılarla

Mısırlılar,

beraber

beraber

doğarlar,

ölürler.

Ömürleri Amon

da

Asurlar,

doğdular,

onlarla

ilâhlar

hatta

Bunlar,

beraber

sonra

Evet, ler,

diyoruz.

329

da genişletti.

C e r m e n kabilelerinden,

O r m a n l a r d a yaşayan

zencilerden,

kızılderililerden,

H i n t , Tibet, Polenezya t a n r ı l a r ı n d a n bahsetti... * ** O

günler,

hıristiyanlarm

dinî

b ü t ü n m e m l e k e t t e geniş b i r d i n rişmişti.

Bu mücadele,

Allahı

genç yaşta olanları içine yordu. bir

ki,

bu

günleriydi.

Parti,

inkâr eden ve

daha ziyade

de

alan b i r teşkilât t a r a f ı n d a n y ü r ü t ü l ü ­

B u n d a n başka bir

teşkilât v a r d ı

bayram

aleyhtarlığı mücadelesine gi­

de

«Yaşayan Kilise»

teşkilâtın

mensupları,

ismini Rus

taşıyan kilisesin­

d e n itizal e d e n , y a n i bazı d i n k o n u l a r ı n d a o n a karşı çıkan b i r k ı s ı m p a p a z l a r d ı . F a k a t R u s O r t o d o k s l u ğ u h e r şeye r a ğ m e n h e ­ nüz ayaktaydı. Son

siperleri

olan

kiliseleri

birer

birer

kaptırdığı

halde,


330

SUYU

direnişine betiyle çan

devam

ediyordu.

Moskova'da,

sesleriyle

ARAYAN

elde

Moskova

Son

ADAM

dinî b a y r a m

kalan

kiliseler

göklerini

günleri

günün

münase­

her

çınlatıyorlardı.

saatinde

Bizim

şato­

n u n b u l u n d u ğ u Vaskin köyüne y a k ı n kilisenin kulelerinden, durmadan, Son rekti. ki

ağır,

boğuk

Y o l l a r boş

değildi.

köy evlerinden

vaş

ç a n sesleri

d e r s i n v e r i l d i ğ i g ü n de,

kiliseye

Civar köylerden,

ca,

mahallelerindeki

bazen

duk.

komşu

Eğer

birikip,

çocuklarıyle

kovalayan

içeride

kandillerle

giymiş

seyrederdik. değerse, lerdi.

Ben

mek

için,

bir

müslümana de

çanları

toplaşıp

olmazsa,

ya¬

h e r kiliseye

ayağımın

sokulur¬ kapılarına

yerine

en temiz

kadm-erkek • akın

edişlerini

ibadet

taşma

bir

minnet

sokuluşumda,

erebildiği

başlayın¬

mahallelere avlu

kilisenin

ebediyen

o

civardaki R u m ve

çalınmaya

kiliselerin

aydınlatılan

Hıristiyanların,

Annem,

o

olsa ge­ etrafında­

m ü m i n l e r , yavaş

Çocukluğumda,

kiliselerin

bizi

elbiselerini

şatonun

ilerliyorlardı.

B e n kiliseleri a z b i l i r i m . Bulgar

yayılıyordu.

büyük bir âyin günü

kadin-erkek grup grup

doğru

hiç

müslüman

duaları daha

taşlara,

ayağı

ettiğini

çok

dua

söy¬ alabil¬

basabildiğim

kadar

basardım. Belki âyin

biraz

günü,

dığımız

da bu hatıraların

kiliseye

zaman,

yönelen

kilisenin

önünde

ka halinde bir şeyler o k u y o r l a r d ı . lar y a n ı y o r d u . , . H e r gelen

uyamşıyle

kafilelere

önce

olacak ki,

karıştım.

manastır

haç

çıkarıyordu.

dan birinde le

Meryem;

güneş

halesi

yerini

Sonra

alıyordu.

rahibeleri

bir

giriş h o l ü n e

sıralanan,

büyük

kubbenin

d i z çöke¬

altındaki

Çerçevelerin içinde

kucağında oğlunu taşıyordu.

sıralar¬

soluk simasıy-

Ç o c u ğ u n başında bir

vardı.

Bu resimler,

ile

b a n a kutsal

artık sanki k ö y l e r d e , dolaşan,

hal¬

önlerin¬

duygular vermediler.

F a k a t onla¬

r ı n ö n l e r i n e diz ç ö k e n l e r i n b a ş l a n göğüslerine d ü ş ü y o r d u . lar,

son

Kilisenin içinde b ü t ü n m u m ¬

de b i r e r yağ kandili y a n a n k ü ç ü k çerçeveler ö n ü n d e rek

bu

M a n a s t ı r a var¬

bir

araya

pazarlarda,

geldikleri

her

Bun¬

k u r n a z b i r tilki tetikliği, yerde

birbirlerini

çekişti¬

r e n , s ö v ü ş e n , d a l a ş a n i n s a n l a r d e ğ i l l e r d i . H e p s i n e ç e k i n g e n , bir¬ birini

sayan

bir

hal

gelmişti.


SUYU Ben

bu

kadınlar

kadar

ziynetli

manastırıyle

bir

gayet geniş

Çünkü

331

görmemiştim.

kilise,

topraklarını

görünüşe

elinden

Fakat bu,

göre

Zaten

Rusya'nın

çok geniş y e r k a p l ı y o r d u .

•aşka y a p t ı ğ ı b i r şey y o k t u . yordu.

ADAM

kilise

yanındaki

tesislerinden b i r i y d i ve dilik, • o n u n

ARAYAN

sayılı

İhtilâlin şim­

almış

her halde

köylüler,

bu dinî

olmaktan

nazarî kalı­

İsa'nın

da

isteğine

uyarak: — Allahın vermekte

hakkını

devam

Allaha,

Kayzerin

Soldaki

Zir gök göğsüne di.

yüzde

daha

Nasıralı tacın

hal ve

İsa

bir

çarmıha

etrafında,

şikâyete,

artıyor­

tabloda

ve

kızıl

gerilmişti.

Yüzü

ziyade;

ne

doyulmamış

altın

bir

güneş

de

sükûna

bir

hayatın,

halesi

benziyordu. ter

kolun-

a r t ı k d i n m e s i b e k l e n e n b i r ı s t ı r a b ı n ifadesi v a r d ı .

Eğer yaşadığı doğruysa, verarşisine,

C e m a a t gittikçe

kaplayan

A v u ç l a r ı n d a n sızan k a n l a r hâlâ taze gibiy­

dikenli

Yüzündeki

muşluğun ve

baştanbaşa

içinde

düşmüştü.

Başındaki

vardı. 3u

duvarı

boşluğu

Kayzere,

ediyorlardı.

H e r t a r a f ışık v e y a l d ı z i ç i n d e y d i . du.

hakkını

yaldız ve

— Gökİerin

h a y a t ı n d a İsa;

mabetlere,

din hi-

şekil s a l t a n a t ı n a b a ş k a l d ı r m ı ş b i r

melekûtu

karşısında

bunlar,

bir

asiydi:

gün

çöke­

bir

yaldız

cektir, demişti.

Halbuki

şimdi

onun

deryası i ç i n d e y ü z ü y o r d u . -im K u d ü s ' t e , şimdi ni,

altın

resimleri,

heykelleri

B u kilise b i r s a r a y d a n f a r k s ı z d ı .

İsa'

G o l g o t a t e p e s i n e k a d a r o m u z u n d a t a ş ı d ı ğ ı salip,

çelipalar

şeklinde

kubbelerini süslüyordu.

en

azametli

kuleleri­

İnsanlara onun

dünyanın

sözlerini

nakleden

p a p a z l a r ı n , m e t r o p o l i t l e r i n , p a t r i y a r h l a r m k e n d i l e r i , süs v e y a l ­ dız i ç i n d e b o ğ u l u y o r l a r d ı . B u süsler, karan

yaldızlar,

papazların

org sesleri,

ısmarlama

lıkçıları hakka

davet eden İsa'nın,

mış

sahrada

ayakları,

g ü n l ü k kokusu ve haç

gösterişleriyle,

susuzluktan

Taberiye'deki

çı­ ba­

çölün kumlarında parçalan­ kavrulan

dudakları

arasın­

da ne b ü y ü k çelişme v a r d ı ? . . — Dünyanın nelin!..

ziynetlerine

değil,

göklerin

saltanatına

yö­


332

SUYU

diyen bir nebinin

ruhu,

ARAYAN

ADAM

b u çiy süsler i ç i n d e ,

kimbilir ne

ka­

dar rahatsızdı. Evet,

bu

çarmıhta

peygamber,

can v e r m i ş t i .

d ü n y a saltanatına,

tahtın

St.

Haçlı

için

rivayete

bir tahtta

Seferleri,

Bartelehelmy

emniyeti

yaşamışsa, ise

b i r kilise h i y e r a r ş i s i n e ,

dayanan bir tahtta... zisyonlar,

eğer

Şimdi

göre

bir

oturuyordu.

Bir

ordulara,

nizamlara

Ortaçağ taassubu,

geceleri

ve

binbir

hâile,

engi­

hep

bu

geçmişti... * *

Yarı

anlayarak,

yarı

anlamayarak,

ruh

taşkınlığı

içinde

daldığım

den

çıkarken

güneş,

hem

nın

üzerine

yavaş

yavaş

Çayırlar hakikaten yaz

bulutlar,

vardı.

genç

düşünceler

güzel,

hem

iniyordu.

yeşildi.

her

bu

fakat

Orman

kınla

kıvrıla

insanın

arasında

melânkolik

kilise­

Rus

hakikaten

M a v i gökte b i r b i r i n i

istikamette

bir

ovası­

güzeldi.

k o v a l a y a n be­

uzanan

yeşil y o l l a r

K ı r l a r ı n t a z e s e r i n l i ğ i , h u l â s a h e r şey i n s a n ı h a y a t a bağ­

layıcıydı. Kilisenin bu'ndan bir

esen

nefes

kasvetinden ve

gibi

çoktan

bozulmamış

yayılan

saf,

sıyrılmıştım.

lezzeti,

temiz

dünyanın

havayı

doya

Kuzey

Kut-

üzerine

tatlı

doya

teneffüs

ettim... Ertesi gün Moskova'ya indim. larını

çalıyorlardı.

Bizim

Yortu devam

mektep

binaları

m e y d a n a yaklaştığım lirdiğini

gördüm.

bir

ilerliyordu.

alay

sırada,

Ş e h i r d e b ü t ü n kiliseler çan­

ediyordu.

Puşkin

Meydanı'na

bakardı.

Bu

i l e r i d e n b ü y ü k b i r kalabalığın be­

Gürültüler, Kalabalık,

naralar Tiver

arasında Caddesine

karmakarışık sığmıyor

gi¬

biydi. Alay, az sonra m e y d a n ı d o l d u r d u . B u , bir dinsizler alayıydı. Kiliselerin

çan

sesleri,

hele

Puşkin

Meydanı'na

bakan

S t r a s t n o y M a n a s t ı r ı ' n m ağır çan u ğ u l t u l a r ı y l e , b u alaya katılan­ ların

etrafları

dolanların rın

çeşitli

atlara,

gürültüleri,

şıyordu.

resimler,

develere

naralar,

yazılarla

binenlerin

kahkahalar,

bezenmiş salladıkları küfürler

kamyonlara çıngırakla­

birbirine

karı­


SUYU Önde

şeytan,

rekkanlı, n

halkı

sûrunu

gösteren

gelmez

Birtakım

borular

333

hem

girmiş

gençler,

öttürerek

Bazıları da topuzlar,

şaklabanlıklar

: vuruyorlar,

ADAM

y a h u t Deccal kıyafetine

yarıyordu.

ediyorlardı. -i

ARAYAN

taraftarlarını

labutlar,

yapıyorlardı.

Hem

--i

haline

::r

doluydu.

getirilmişti.

maskara

seyredenleri

Bunun sakalı

cübbesi

Yüzüne taşıyan

ki.

kucağına

Önüne,

henüz

palyaçonun lıklar

biri,

bağrı

iki tarafa

göğsüne

Baba

bu

sahnenin

açık,

bir

benzer bir

ortasında

perişan

bir

kunduranın

başlayan

bir

sallıyordu.

yaslanıyordu.

u z u n pösteki

sakalına

sırtında salkım salkım bir

cüce

Bazen

Bazen

kadın

içine,

yas­

kumral

oturtulmuştu

arkasındaki

de

daha

sakalına yapışarak b i r t a k ı m

ka­

arkadaki şaklaban­

yapıyordu.

B i r defasında kalı

Noel

kadar

kıvırcıklanmaya

çıplak

H e r t a r a f ı aca-

G ü y a tahtında oturuyordu.

göğsü

tekne

başmı boyuna

imin

gül¬

K a m y o n u n ü s t ü b i r açık s a h -

başında palyaço külahı,

ı = r a p fıçısına g ö m ü l m ü ş t ü . lanmıştı.

da-

alaya y o l açıyorlardı.

resimlerle

;*:-steki g e ç i r e n ,

İsrafil'

alaya

ç ı n g ı r a k l a r l a ak-

Bunların ardından bir kamyon y ü r ü y o r d u . ~p yazılar,

saldırgan bir

ellerinde

düştü.

tından

cüce,

Etraftan

çıkan

simayı

öyle asıldı ki,

kahkahalar

p a l y a ç o n u n p ö s t e k i sa­

yükseldi:

derhal tanıdım.

Bu,

Ben

bu

bizim

fakat h e r y e r d e , h e r v e s i l e y l e h e r k e s i g ü l d ü r m e y e lı bir

öğrenciydi.

sinde,

İran'daki

careti

Bir

defa

da bizim

ahundların

yaptıklarını

anlatarak,

çok

kambur

sakalın

al­

üniversiteden, çalışan İ r a n ­

profesörün

karı

aldıklarını

Allahm

olmadığını

mıştı!..

ve

der­

kadın

ispata

ti­

çalış­

$

Ablak

bir

siması,

sıl g e l d i ğ i V e

ne

tüphanelerde

fazla

lerinde

daima

ralıklar

yapardı.

hantal

olduğu

ve

yağlı

görünmezdi.

Fakat

ö n safta g ö r ü n ü r d ü . Herkesi

bir

pek b i l i n m e z d i .

vücudu

vardı.

Konferanslarda,

eğlenceli

toplantı

O y u n l a r çıkarırdı.

Na­ kü­ yer­

Maska­

eğlendirirdi.

Ş i m d i de Rus O r t o d o k s l u ğ u n u n tarihî p a y i t a h t ı n d a dine kar­ şı

mücadelenin bayrağını taşıyanların önünde y ü r ü y o r d u .

züne

bir

çirmiş,

pöstekiyi

şarap

sakal

fıçısından

gibi

takıp,

tahtına

başına

oturmuştu.

palyaço İkide

külahı bir,

Yü­ ge­

elinde-


334 ki

SUYU. kova

kiyor,

kadar

yahut

kadehi

da

ARAYAN A D A M

güya

kucağına

şarapla

yaslanan

doldurarak

kafasına

karmakarışık

kadının

i aq

zma götürüyordu. * *

*

O z a m a n l a r k u r u l a n bir cemiyet, cadele rap ve

için z a m a n z a m a n böyle

fıçısından tahtına sarhoş taklidi

içinden kaili

başını

cüce,

yapan

kadm

iki

alaylarda

ve

taraflı teşhir

onun

önündeki

cemaate

taklidi

yapanların

hepsi

3

yaslanı

kunduram

sallayan

kıvırcık

s

edilirlerdi.

D a h a arkadaki k a m y o n d a patrikler, lit

dinle mi

ederdi.

k u r u l m u ş maskaranın kucağına

çıkarıp

bu

kendine göre,

nümayişler tertip

de

güya

piskoposlar,

sarhoşluktan

metro p yerlere

3

rilmişlerdi. Hepsi lerle va

d e b i r b i r i n d e n sarhoş gibi g ö r ü n e n b i r t a k ı m r a h i b

genç

şarap

papazlar,

boşaltıyorlardı.

birbirleriyle dı.

bunların

itişip

Yerdekiler

kakışıyorlar,

Başlarında bir zangoç,

eliyle

boyuna

güya

halka

larla

rahibeler

birbirleri

çan

su

ve

genç

hâlâ ve bu

güya

şaraba

yerleri, Ö

zaman

halkı

takdis

papazlar,

yığılınca,

kova

kanmak

toprakları

b i r eliyle b u h u r d a n ı

çalıyordu.

serpmeye,

üstüne

üzerine

kamyonun

etraftakilerin

içi

yalıyorla:

sallarken,

serildikleri

etmeye

ki

'a

yerlerde

ç a l ı ş a n ,sarha bir

sarsıntısıy]

kahkahaları

meydaı

çınlatıyordu. Daha muş

koca

yorlardı.

gelen

sarıklı Sıska,

durmadan sipahiler, lerini,

sonra

önünde

cılız

birkaç

köle,

hareketler

kamçılar,

taraflarında

ğol

samanları, Bir

yapıyorlardı.

minderine

çıplak

bu

kızlar

sahnenin

Atlarda,

kuru

göbek

bir

al

köşesini

develerde

sarıi

ö n l e r i n d e z i n c i r l e r e v u r u l m u ş k ı z v e e r k e k genç esi

her

mekten

sahnesinde,

herifin

kılıçlarla

sürüyorlardı.

birinde,

külahlarına,

Kamyonların

rafına

kamyon

bir

renk

renk

boyunlarına

elleriyle v u r a r a k kamyonun içmekten

hiç

ortasına, karnı

kurdeleler, taktıkları

tek başına gibi,

ziller

boncuklar

sarkan

uzun

durmadan

davullar

eteklerine

davulların

takas iki

Sfi t:

sıçrıyorlardı. oturtulmuş, fıçılar

gibi

fakat y i şişmiş

a


SUYU risi

Dalay

tan,

Lama'yı

iskelet

kılıklı

Hulâsa,

temsil

ediyordu.

köleler

boyuna

artıyordu.

dar k a d e h i n i

secdeye

335

Bunun

karşısında

hiç

açlık­

varıyorlardı.

çınlıyordu.

Pösteki

sakallı

alayda

Bağrışmalar,

maskara,

meşrudu.

çağrışmalar

elindeki: kova

durmadan halkın üzerine

Fakat, bu naralar,

ADAM

akla g e l e b i l e n h e r m a s k a r a l ı k b u

Çıngıraklar gittikçe

ARAYAN

hareketler:

Kahrolsun!..

Yıkılsın!..

sesleri a r a s ı n d a

Strastnoy Manastırı'nın çanları

d a hiç

dan

Puşkin

manastırın

çalıyordu.

seleriyle

Puşkin

rültüleri

bir

doldurdu. ağır,

lıklarını, deki

Manastır hatta

lı- s o y t a r ı , O

bir

bir

bakan

dolduran

arada,

kuleleri

uğultuları,

kamyonda

verdi.

Meydanı'na

Meydanımı

müddet

telâşsız

susacağa

fıçısından

bunlar,

kapılarını

alayın

zil,

gibi

tahtına

yolları

arkasından

durma­

çıngırak

karışarak

benzemiyordu.

meydanı, dolduran

etrafındaki. şeytanlarına,

manastırın

bu

birbirlerine

aralık bastıracak

şarap

zaman

ka­

saçıyordu.

Çanların

Fakat,

en

k u r u l u pösteki

zebanilerine

kaplayan dayanıp

çığ¬ ön¬

sakal¬

kumandasını

kalabalığı ağır

gü¬

havayı

çığırtkanların

oldu.

çan

ağır

yararak kapadılar,

kilitlediler. Şimdi bu kapılar; nı

eğerek m e r h a m e t

çıngıraklarını

çalarak

içeride, onların

m i r b i r p e r d e gibi i n d i . det liler.

kapıları Fakat

reketsiz

îsa'nm mihrabı

dilenenlerle,

üstüne

Bu perdeyi

tekmelediler. manastır,

dışarıda,

yönelenlerin

arasına

de¬

aşmak isteyenler b i r m ü d ¬

Tepindiler,

dalgaların

ö n ü n d e başları¬

Deccal'ın zillerini,

küfürler,

ortasında

bir

hakaretler kaya

gibi

et¬ ha¬

kaldı. *

* * Çiçekli kin

bir tarhın

heykeli b ü t ü n bu

kadar seyretti.

Puşkin,

ci babadan doğdu. rak

öldü.

ortasındaki olanları,

o

taştan

kaidesi

tunçtan

üstünde

sükûnetiyle

R u s y a ' n ı n en b ü y ü k şairiydi.

Puş-

sonuna B i r zen¬

B i r R u s o l a r a k y a ş a d ı v e b i r h ı r i s t i y a n ola¬


336

SUYU Rusya'da

bir

tarihçi

etmeseydi, kim

İslav

olan

sindedir dünya

ki

ovasında

der.

kuvveti

kilisenin

kültürü

İhtilâlden

da

evvel

toprak

nuyordu.

Köylüye

her vesileyle

kültürü

aynı

bir

gelişen

bü¬

bir

despotizme

toprakların

ağalarının

üçte

ellerinde

tekrarlandığı

ha¬

netice-

zamanda

olağanüstü

Rusya'da

ve

Büyük

müdahale

hizmeti

günün birinde

manastırların

işe

Fin

büyük

Nihayet,

o

kiliselerle

ise,

değil,

bu

asırlardan beri,

gelişti.

eseridir.

hıristiyanlık

tarihindeki

k u v v e t l e r gibi,

etti.

aslında

kilise

olarak

ADAM

«Eğer

İslav

Rus

Rusya'da

t ü n sosyal istihale

kültürü,

Pakrovski,

Rus

olacaktı»

ARAYAN

gibi,

biri bulu¬

ya

ki¬

lisede, y a m e y h a n e d e s a r h o ş o l u p k e n d i n i u n u t m a k d ü ş ü y o r d u . Fakat ne Din,

de

olsa m i s t i k R u s r u h u ,

papazların

varlığında

bütün

ayrılmaz

bir

A y d ı n l a r a gelince, ve

gayrî

kat

memnun

zamanla,

ğmak

vazifesi

inkârlardan, dıktan

unsur

değilse

görmeye hulâsa

sonra,

olarak

her yerde

münevver,

kilise

aydınlarının

onun

bu

ekstremler

ekstremler

çoğunluğu

O r a d a hatta bizzat caladı. kat

Rusya'da

binbir

Çar Korkunç zangoç;

hem

çeşit

olarak Fakat

İvan'm

cellât

de

den ve bir ğilse

Fa¬

bir

sı¬

isyanlardan, mistiğinde

bir

Meselâ D o s t o y e v s k i gibi... şeyler

değildir.

inkâra varıncaya kadar

aynı

oluşu

içinde

yer verdi.

hem

târik-i

dünya,

günde

gibi,

Rus

iti¬

kendi

manastırı

kâh derebeyi,

da

hem

yüzyıllar ve

k â h z a l i m ve müs¬

yaşadı.

artık

bir

n u n u n kimlere Belki

asi

a r a s ı n d a bocala¬

din

yadırganan

tarikatlara

y ü z y ı l l a r b o y u n c a kâh melek, tebit

da

d i n i n kendisi bile b u e k s t r e m l e r içinde bo¬

Mutlak teslimiyetten mutlak

kapıları,

manevî

ayrılırdı.

hayatında

Maceralardan,

s ü k û n sığmağı b u l u r ve ona sığınırdı. Fakat

Rusya'da

mabetten

din,

başlardı.

halkın

kalıyordu.

evvelâ

bile

rağmen

o l d u ğ u gibi

başdöndürücü

Rus

kiliseden a y r ı l m ı y o r d u .

kötülüklerine

ve

bunun

taassubun

nelere

en

dökülecek

mistisizme

hesaplaşma mal

sonu,

günü olacağı

yıllar ve

k a n l a r d a n sonra

gömülüşü halk

olabileceği

ruhunda

gelmişti. o

sırada

yıllarca Rus

Bu

savaşın

kestirilemezdi.

sürecek

tasfiyeler¬

r u h u n u n yeniden

gibi,

durulması,

so¬

dinî

dinin yahut

hiç

de¬

silikleşmesi,

bir

ha-


SUYU. ARAYAN kim

kuvvet

konuya

olmaktan

çıkması

ADAM

da

337

mümkündü.

Ama

biz

gene

gelelim.

Çocukluğumda annem, nı bana

söylerdi.

da gelecekti.

O gün

belekler arasında mı

çalgılar,

oyunlar,

kahkahalar

o r a d a n geçeff a l a y ı n b a ş ı n d a ,

şarap fıçısından t a h t ı n d a

ki bu Deccal'ın habercisi, sonuna

b i r g ü n o l u p b i r D e c c a l ' ı n çıkacağı¬

Deccal,

belki de

arasın¬

ziller,

düm¬

o t u r a n soytarı,

kendisiydi.

bel¬

Acaba dünyanın

ermiştik?.. * *

O

günlerde

vabını

geçtikten

sonra,

eski

h e r şeyi Bir

Bu

şekilde

Petrograd'a bu

bir

kale,

yalnız

ce¬

mezarları

kar¬

cevabını,

hatta

verdi: seyahat

Kalesi'ni

korkunç

hapishaneye

bunun

sualin

az bir zaman

imparator

Rus,

Petropovlevsk en

bir

çarlar

siyasî girilir,

tertip

geziyorduk.

Neva

devrinde

hapishanesini fakat

etmiş¬ uzun içinde

oradan bir

da¬

çıkılmazdı.

Dehlizlerde, ihtilâlcilerin

burasını

hep Biz

boş, uzak lerdi.

yalnız

dönemeçlerde, asıldıkları

Dekabrist

lar,

cek

sorduğum

(1) bir

bir

kenarlarındaki

Dışarıdan

de

manalı

Rusya'nın

barındırdı. ha

gün

batı

zaman

tipinde

kafilesi,

bir

Nehri'nin bir

alarak,

öğrenci

Orada

çok

F a k a t a r a d a n pek

Petrograd'daki

münevver

göze

*

kendime

kendim veremiyordum.

şısında

tik.

kendi

yerler,

Hareketlerine

burada burayı

Çar'm adım

karışan

İri, kadar

etmek

Rus tarihine

başında genç

hakkıydı. adı

geçen

sayılıyordu.

ve

aristokrat

1825 subay¬

can vermişlerdi. gezerken

burası

bir

fakat z i n d a n c ı l a r y e r i n d e y d i l e r . yerinden,

ziyaret

burçlarda,

Sahalin

Adası'ndan

s o l u k sarı b e n i z l i , hareketsiz

gözleri

insanlardılar.

müze

gibiydi.

Bunlar,

Zindanlar

Uzakdoğu'nun

getirilmiş

birtakım

fersiz v e y ü z l e r i Sanki

başka

d e n d ü n y a m ı z a g e l m i ş k a d a r y a b a n c ı v e sessizdiler

bir

ölü

en

yerli¬ dene¬

gezegen¬

(2).

(1) P e t r o g r a d , eski Petersburg. B u g ü n ismi L e n i n g r a d . (2) Z a n n e d e r i m , son çar z a m a n ı n d a Petropavlevsk z i n d a n ı , Petersburg'dan daha uzak bir yere, N e v a n e h r i içindeki Şleslburg kalesine nakledilmişti. F a k a t i h t i l â l d e n s o n r a başka hapishaneler k u r u l m u ş v e b u r a l a r ı m ü z e h a l i n e gelmişti. 22


338

SUYU Zindan

bloklarla ranlık

labirentinin

yapılmış

basık

hikâyeler,

bu

çıldıran,

kafalarını

güzel

mütefekkir

ve

ARAYAN

ağır,

kasvetli

hücreler,

Büyük

düşüyordu. tulmuştu. tahta

muazzam

taş

anlattığı

ka¬

ve

intihar

ölenlerin

eden,

dramı,

asılan

genç.

insanlar...

Petro'nun

Onun

yaşayan

vurarak

Kalenin büyük kubbesinin reliyordu.

havası,

rehberlerimizin

hücrelerde

taşlara

ADAM

önüne

altını,

imparator mezarları

mezarı

gelen

bu

çevrenin

kışıma,

kırmızı

orta

bir taht

Eskiden burada yapılan büyük törenlerde

çev¬

kısmına otur¬

çarlar,

bu

otururlardı.

Eski zindan

tip

ve

ihtiyar

labirentini

bir

Rus

dolaştıktan

münevveri

sonra,

bizi

olan

kilise

rehberimiz,

kubbesinin

alA

tına, i m p a r a t o r m e z a r l a r ı n a getirdi. H e r hücresinde ve her adım başında dan

bir

çıkıp

bir

kara da

ferahlıkla altına

Rehberi rının

kilise

bir

sel

istiyor

mızı

tahtının

üstüne

Bir

diğeri,

okuyordu.

kasına

Rus

çizmesinin

İhtiyar rehber, arkasında

birine

karışmış

ranmış

yüz

Gemi ni

resi g e ç i r d i . dım

ve

beni

Hintli

almış

imparator

merasim

de

Deli

değişti.

sakallarının

altındaki

Omuzlarımdan

ziyaretçilerine

bir

B ü t ü n bu

yakaladı:

bir

şey¬

İri

gözlükle¬

parladı,

bir¬

y o r g u n , yıp¬

belliydi.

hiddetle

kesti.

saldırgan b u l m u ş

kır¬ baş¬

attı.

teessürle

kaçmak

Çar'm

kürsüsünde

bir

titrediği

mezarların¬

P e t r o ' n u n m e z a r sandu¬

birden

olağanüstü

bırakıp

B ü y ü k kub¬

şaklabanlıklara

şey

arasında

Sonra b i r d e n kendini topladı. en

talebe,

birtakım

b u n u görünce

sözlerini

onları

bu

hafif bir t e k m e

bıyıklarının,

azıya

da Bir

ve

patriğinin

adalelerinin

anlayınca,

ğuşmakla,

sıçradı

gözleri,

etti.

aşırı

mezarları¬

V e galiba P e t r o p a v l e v s k kurbanla¬

gibiydiler.

ucuyle

imparator

devam

havasın¬

birden

dağıldık.

N i h a y e t birisi

rinin

da

kasvetli

öğrenciler,

taşkınlık,

bizimkiler biraz

çıkarmak

ladı.

Bu

dinleyen yoktu.

intikamını

zindanların

kavuşan

salonlarında gibi

dan

ler

taşıyan

ışığına

kaynaştılar.

nın bulunduğu benin

hatıra

güneş

olacaktı

dinletemeyeceğibir

a z g ı n l a r l a bo¬ şaşkınlık

dev¬

Ben en yakımndayki,

üzerime

koştu.


S U Y U ARAYAN A D A M — Delikanlı! Ben

diye

de

isem

aram Fakat

hiç

yarın

burada

bu

ları

bil

da,

şimdi

yaparlar.

Fakat

sonra

şu

tahta

dik

baktı)

dik secde da

mezarlarla

gene

bir

birtakım

mümkündür!..

biziz.

İnsanlar,

zaman

yenilerini

üstünde

tepinen

oturabilir.

tekmeleyenin

yarın,

etmesi

yaratan

Sonra

tahtvn

bir

kabirlerini

ilâhları

dileri

münasebetsizlik!

Kiliselerle,

değildir!.. ki,

imparator

karşısında

bunlar

ettim.

Hindistan 'da

yüzüme

zarlar

Bütün

mücadele hoş

şunu

Hintli, rada

bağırdı.

çarlarla

339

gelir,

Bugün

de

(bu­

yeni

me¬

Kahraman¬ putlarını

onları

ken­

yıkarlar.

yaparlar!..

B e n b u sözleri d a i m a h a t ı r l a r ı m . V e b u g ü n eğer sesim ulaş­ sa, ş i m d i b e l k i d e t o p r a ğ ı n a l t ı n d a o l a n v e b i r b i r i n e k a r ı ş m ı ş saçı

sakalı,

damarlarına

kan

hücum

etmiş

hışımlı

simasıyle

a l e v a l e v y a n a n g ö z l e r i h a f ı z a m d a h â l â b ü t ü n c a n l ı l ı ğ ı ile y a ¬ layan o m u z t a r i p insana, kalbimin b ü t ü n ikrarıyle: — Haklısın

yoldaş,

insanoğlunun miştir, derim...

hem

evet bir

haklısın! zaafı,

hem

Çünkü bir

senin kudreti

sözlerinde, dile

gel¬


Gin Asrı


18

Kremlin Iıavaya kapısı

Kalesi'nin birkaç

Caddesi'ne merasimler

kapısı v a r d ı r .

bakan

büyük

kapıdan

içindir.

Diğer

kapılar

Fakat kaleye

işlenir. ise

her

Me-

Kızılmeydan zaman

kapalı

kalırlar. Mehavaya beder. değinin kaleye di

kapısına v a r m a k için bir k ö p r ü d e n geçmek

üzerine hücum

bir

kurulmuştur.

edenleri

Mehavaya

sında

ica-

K ö p r ü , b u c e p h e d e k a l e y i ç e v i r e n eski M i y ü k kale h e n ¬

Caddesi'yle

park

halinde

Vaktiyle

bu

hendek,

d u r d u r m a k için yapılmıştı. kale

duvarları,

uzanır.

kuleler,

Kadınların

belki

de

F a k a t şim¬ burçlar

çocuklarını

ara¬

gezdir¬

d i k l e r i , m a ğ a z a l a r d a , d a i r e l e r d e ç a l ı ş a n l a r ı n t a t i l s a a t l e r i n d e gü¬ neşlendikleri,

işsizlerin

Mektepte kadar

yordum.

zaman

hayatı Ders

ile

pineklediği

ilerledikçe daha

bir

park...

Moskova'yı,

yakından tanımak

devrelerinde

veya

tatil

mümkün

aylarında

Rus kasabasını ve hatta b ü y ü k Rus şehirlerini, mek

faydalı

oluyordu.

Bugün

Kremlin' Köprüsü'ne

vardığım

vakit indim.

söğüdün

a l t ı n d a boş b i r s ı r a y a

oturdum.

denleriyle burçlar u z a n ı y o r d u .

Kulelerin

dı.

indirilmişti.

Hele

yuvarlağı

defne

Bunların yerinde her

herkes,

konuşanlar

tarafa

lıktır.

Fakat,

bu

şimdi

sanki

Gerçi,

azınlığın

onların

dışında

benim

B i r t a r a f t a kale üstünden başka

giriş

Bir salkımbe¬

ç a r l ı k kar¬

işaretler var¬

arasında bir dünya

hakimdi.

her nedense

dünyayı

benimsemiş görünürler. nimseyişi,

erkendi.

dallarıyle b u ğ d a y başakları

işareti

Rusya'da böyle

göre

bulu¬

köyünü,

b ö l g e l e r i n i gör¬

Parka

yazılı

Rus

görecektim.

zaman,

kartımda

talları

saate

Kremlin'i

olduğu

imkânlarını

dünya

bir

namına

«vadedilmiş

konuşur ve toprak»

gibi

asıl ö n d e r l e r k a d r o s u b i r a z ı n ¬

dünyayı kalan

bu

şekilde

büyük

görüşü

ve

kalabalıkların,

be¬ belki


344

SUYU

kendileri

de

leşmiştir.

görüş

kilâtlarından Bu yan,

da

hakkını

değil,

dünya

onlar,

sinmiş ve

belki

bağlandıkları

gururundan

veya

ADAM

farkına v a r m a d a n ruhlarına

Bu

saydıkları

ARAYAN

hâlâ

çağ

orada yer¬

devlet

akımının,

ve

teş¬

cihanşümul

alıyorlardı.

ölçüsünde

görme

alışkanlığı,

o k u y a n yabancılar için

Moskova'da

yaşa¬

de b i r alışkanlık h a l i n d e y d i .

O r a d a m i t i n g l e r d e , t o p l a n t ı l a r d a hiç h a k l a n o l m a d ı ğ ı halde m e ­ selâ b i r Ç i n l i

öğrenci

« A l m a n halkı

namına»

r a f e d e y i m ki,

benim

hut

da

mektep,

ttmumî

kulelerini

de,

toplantılarında

yaptığım

salkımsöğüdün

seyrederken,

k ü ç ü l ü r gibi

bu

mesi,

kadar ona

kışta

büyük

sanki

ister

anlaşılması

güç

bir

haklı veya haksız,

yahut

azmlıklann

Napolyon, peşinde

«Türk

halkı

namına»

gölgesinde

Kremlin

istemez

duvarların

bu

bu kadronun Böyle

etrafında

surları¬ teşkilâtla¬

âdeta

dünyadan

şeydi.

Gerçi,

tarihte

doğru veya yanlış,

arkalanndan

sürüklediği b ü y ü k

o r d u n u n içinde,

kalaba¬

önderlerin,

Meselâ,

k ö p r ü d e n b u kaleye

et¬

b i r ba¬

büyük

daima

akmışlardır.

dünya¬

tecrit

dışında bir istikamet vermesi,

şu yanımdaki

içinde

küçük bir k a d r o n u n

parçasını

bir

lıklar,

İti¬

B i r a r a l ı k b u a z ı n l ı k g ö z ü m d e hat¬

oldu.

dünya

öğrenci

yadırganmazdı.

olmuştur.

n a n azınlığı d ü ş ü n ü y o r d u m . nın

bir A l m a n

Bu,

sokak n ü m a y i ş v e m i t i n g l e r i n d e , ya¬

oturan rehberler kadrosunu, ta biraz

namına»,

konuşuyordu.

fabrika

konuşmalar

Oturduğum nı,

« Ç i n halkı

1812'de

girerken,

onun,

o n u n g ö r d ü ğ ü rü¬

y a y ı g ö r e n t e k b i r kişi v a r m ı y d ı ? Y a h u t , M u h a m m e d , H ı r a D a ğı'nda

ilk

çobanı, gün si,

peygamberlik

kimisi

toplayıp birer

fakir bir k e r v a n da

onlara

insanların hayali bu de

bitse

de

b i r bakışta

sunabiliyorlar.

kolayca

olacaklarını

şahsiyetler,

idrakdışı Bu

olan

ülküler

kendi

kimisi

bir

deve

olan arkadaşlarını bir

her birinin,

h a y a l ü s t ü beşareti

tarihte bazı

h a y a t l a r ı n a m a l olsa d a , lan

geçirirken,

sürücüsü

yarın

devletin h ü k ü m d a r ı

m e k o l u y o r ki, beşeriyete

ağrılarını

birer

ülkenin

söyleseydi,

vali¬

acaba b u

kaldırabilir miydi?

De¬

s o n u ş u v e y a b u şekil¬ ülküleri,

her

zaman zaman

zaman,

hatta

kendi

peşlerinden yürüyecek milyon-

buluyorlar.

G e r ç i , bu kalenin içinde oturanlar,

nazariye

olarak «tarih-


SUYU :e

şahsiyetlerin rolü» ne

re

tarihte

edici

şahsiyetin

değildir.

ARAYAN

ADAM

345

büyük kıymet vermezler.

rolü,

Şahsiyet,

mutlak

toplumun

bu tesirin derecesi t o p l u m u n ,

O n l a r a gö¬

surette

mukadderat

talihine

tesir

tayin

eder.

Fakat

ş a r t l a r ı ile s ı n ı r l ı d ı r d e r l e r .

Hat¬

t a ş a h s i y e t i n , k e n d i b ü y ü k l ü ğ ü n ü , i ç i n d e n çıktığı t o p l u m a b o r ç ¬ lu olduğunu, zemiyetten rak

ileri

bir

şey

talep

ki,

belki

tarihin

doğrudur, şu

veya

ülkesinde h a y a l veya mayan

öyle

gidişinde Hulâsa yük

etmeye

hakkı

dâhi

olduğu için

olmadığını

nazarî

ola¬

sürerler.

Bunlar kâr

b u n u n için de meselâ d â h i n i n ,

öyle

şahsiyetlerin

çıkıyor

mukadderat

görünüyor

istilâlar,

büyük

ki,

Fakat

onların edici

tarihin gibi

seli

da

şu

aşi¬

veya

bu

d e o r a n t ı l ı ol¬

çağrıları

tesirlerini dinler,

dünyanın yapıyorlar.

ideolojiler,

olağanüstü

gelişiyor,

şu

dünyanın

çevresiyle hiç

ki,

tayin

keşifler

gölgesinde

değildir.

devrinde,

idrak gücü,

davetçiler

bazen

belki