Issuu on Google+

p h o t o

D

R E A M

B O X

b o o k

P R O J E C T


The

art

of

created

photography by

students


อ. ศุ ภ กิ จ จิ ต ค ล่ อ ง ท รั พ ย์ ผ อ. โ ร ง เ รี ย น ก รุ ง เ ท พ ค ริ ส เ ตี ย น วิ ท ย า ลั ย


การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นทักษะและความสำ�คัญของผู้เรียน จากประสบการณ์ตรงมากกว่าการเรียนการสอนใน ห้องเรียน ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนสำ�คัญส่วนหนึ่ง ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่ม ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในการนำ�สิ่งที่เรียนรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน และมากไปกว่านั้นคือการได้พัฒนานักเรียนให้ เต็มศักยภาพ และมีความเป็นผู้นำ�กล้าคิด กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นห้องเรียน Dreambox จึงเป็นหนึ่งในโครงการ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตน ผ่าน การใช้ทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย ด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยนักเรียนในโครงการ สามารถถ่ายภาพได้ ด้วยตนเอง และมี มุมมองที่สามารถสะท้อนเรื่องราวผ่านเลนส์ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ครูขอชื่นชม ผลงานในความสำ�เร็จของนักเรียนทุกคน และขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง และคณาจารย์ทุก ท่าน ที่มีส่วน สนับสนุนดูแลพัฒนานักเรียน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และน่าชื่นชมในวันนี้ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความ ตั้งใจความเพียรพยายาม จึงหวังว่านักเรียนจะนำ�ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำ�วันและ การศึกษาต่อไป

(นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์) ผู้อำ�นวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


PHOTO CONTEST AWARDS การแข่งขันประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำ�ปี 2559 ภายใต้แนวคิด "มหัศจรรย์ นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยได้รับรางวัลที่ 2 และได้รับรับโล่เกียรติคุณ จากอธิบดี กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในวันที่ 30 กันยายน 2559

“ ชื่อภาพ : จ่องมอง” เด็กชายธีทิต สุคันธี


CONTENT Level 1

1

Level 2

57

Level 3

119


LV.1 DREAM BOX PROJECT The Art of Photography


ธ น วิ ช ญ์ สุ ข แ ส ง Photographer 1


ศิ ว ก ร รั ต น ภิ ญ โ ญ ว ง ศ์ Photographer 2


น ฤ เ บ ศ ร อ รุ ณ ไ พ ร Photographer 3


ก้ อ ง ภ พ ศ รี นุ ช Photographer 4


จ า รุ วั ฒ น์ ศ รี เ มื อ ง

วิ ช ญ์ พ ล เ ก ษ ต ร ต ร ะ ก า ร

Photographer

Photographer

5


ณั ฐ นั น ท์ เ ห มื อ น รั ก ษ า

ธ น น ริ น ท ร์ ค ง ป ณิ ธิ ส วั ส ดิ์

Photographer

Photographer

6


ก ฤ ต ภ า ส ส า ย อ๋ อ ง

ก ษิ พั จ น์ พ ร ห ม โ ค ต ร

Photographer

Photographer

7


ธ น า ธ ร ร ม กิ จ โ ก ศ ล

ธ น ภั ท ร อั ศ ว น ภ า น น ท์

Photographer

Photographer

8


พ ศิ น ท ร ง ม ง ค ล า น น ท์

ขชล สมวงศ

Photographer

Photographer

9


ล ภั ส ช้ า ง เ จ ริ ญ

สิ ร ะ ค ง สิ ริ์

Photographer

Photographer

10


ร า เ ช น ท ร์ ชั ช อ า น น ท์

ภู ริ ต อิ น ท ะ ก น ก

Photographer

Photographer

11


กิ ต ติ ภ พ อิ ง ค รั ต น์

ภู มิ ร พี เ มื อ ง น้ อ ย

Photographer

Photographer

12


ภ า ม ปุ ป ผ ช า ติ

ศุ ภ วิ ช ญ์ ติ ณ ณ า พิ ธุ ก า น ต์

Photographer

Photographer

13


ธนกร ทองพลาย

ภู ริ ภั ท ร์ ว ง ษ์ อ นั น ต์์

Photographer

Photographer

14


ก ษิ ดิ ศ ต รึ ง จิ ต วิ ล า ส

ณ ภั ท ร ก ฤ ช ษ์ อั ศ ว โ ร จ น์ พ า ณิ ช

Photographer

Photographer

15


นั น ท วุ ฒิ ป ทุ ม ท อ ง

ภ วั ต ผ จ ง เ กี ย ร ติ คุ ณ

Photographer

Photographer

16


ช น ธั ญ สุ โ ข ชั ย ว า นิ ช

ป ร เ ม ษ ฐ์ ผ า ติ ธ ร ร ม กุ ล

Photographer

Photographer

17


ปั ณ ณ วิ ช ญ์ วิ สุ ท า จ า ร

พี ร ะ วั ฒ น์ ศุ ภ วี ร ะ เ ส ถี ย ร

Photographer

Photographer

18


ปุ ณ ณ วิ ช ด ร ร ช นี กุ ล

น น ท์ ป วิ ธ รุ้ ง ท า บ น ภ า

Photographer

Photographer

19


อ นั น ต์ ผ ล ทั บ ทิ ม

ณ ภั ท ร สิ ก ข ม า น

Photographer

Photographer

20


ว ร พ ล ว ณิ ช ป ภ า กิ จ

ธิ ติ วุ ฒิ ปั้ น จ า ด

Photographer

Photographer

21


นั น ท พ ง ศ์ ธ า ด า รั ต น กุ ล

ภู ริ ช ชั ช พ ง ศ์

Photographer

Photographer

22


ส ร วั ช ร์ ธ น า นั น ท์

ศิ วั ช ศิ ว ะ ภิ ญ โ ญ ย ศ

Photographer

Photographer

23


ศ ร า ยุ ท ธ เ ฮ ง วั ฒ น า กุ ล

ธ น วั ต ส ร ธั ญ ว ง ศ์

Photographer

Photographer

24


ภู ริ พั ฒ น์ จิ ต ร า น น ท์

ศิ ว ะ พ ร พิ สุ ท ธื์

Photographer

Photographer

25


ป ฐ ม ธ ร ป ลั่ ง วุ ฒิ กุ ล

พั ส ก ร ป ร ะ เ ส ริ ฐ ส ม สุ ข

Photographer

Photographer

26


คุ ณ า พ จ น์ สุ ท ธิ น น ท์

สิ ร ภ พ แ ก้ ว เ น ต ร

Photographer

Photographer

27


ณั ฐ น น ท์ จ ริ ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ สิ น

ก ณิ ศ จิ น ด า ว า นิ ช ส กุ ล

Photographer

Photographer

28


ภ ค พ ล ศ รี ศ ร ก ำ� พ ล

ณั ฐ พ ล อ ริ ย ธ น สุ ว ร ร ณ

Photographer

Photographer

29


ณ ฐ น น ท์ เ อี่ ย ม อ ร่ า ม ศ รี

ปั ญ ญ์ ม า น ะ กุ ล ส วั ส ดิ์

Photographer

Photographer

30


ก่ อ ข วั ญ ม ง ค ล ธ ร ร ม

ฐ ป น บุ ญ เ ที ย ม

Photographer

Photographer

31


สุ ภ ค ม คุ้ ม กิ ต ติ พ ร

ณ ว พ ล ธ น า เ ศ ร ษ ฐ์ ส กุ ล

Photographer

Photographer

32


ปั ณ ณ วิ ช ญ์ จิ ร โ ร จ น์ โ ก สิ น์

นิ ธิ ภั ท ร์ เ ช า ว์ เ จ ริ ญ ภั ท ร์์

Photographer

Photographer

33


ธ น ก ร อุ่ ย เ จ ริ ญ

ชิ ษ ณุ พ ง ศ์ จุ น เ จื อ ท รั พ ย์์

Photographer

Photographer

34


ชั ย วั ฒ น์ พิ นิ จ ศั ก ดิ์ กุ ล์

ภู ริ น ท์ มั่ น ค ง ว ง ศ์ ศิ ริ

Photographer

Photographer

35


ภู ริ ณั ฐ สุ เ ม ธ โ ช ติ เ ม ธ า

ช ย พ ล ชี ว ส า ธ น์

Photographer

Photographer

36


พ ร ร ณ ทั ต ก น ก ว ร า น น ท์

พ ง ศ์ พ ล ตั้ ง พิ กุ ล ท อ ง

Photographer

Photographer

37


ก ฤ ต มุ ข เ ส งี่ ย ม กุ ล ถ า ว ร

พิ ช า ริ ย ะ ส า ร

Photographer

Photographer

38


น น ท ภั ท ร ชู ช า ญ ชั ย

ช วิ น เ ข ม บุ ญ ร า ศี

Photographer

Photographer

39


สิ ร วิ ช ญ์ วี ร ข จ ร ศั ก ดิ์

กิ ต ติ พั ศ โ พ ค ณ า รั ก ษ์

Photographer

Photographer

40


ศิ ร เ ช ษ ฐ์ ชิ น ป ร ะ ดิ ษ ฐ สุ ข

ส ร ก ฤ ษ ณ์ โ ต ส ม บั ติ ศิ ริ

Photographer

Photographer

41


ศุ ภ วิ ช ญ์ เ มื อ ง จั น ท ร์

ว สุ พ ล อ ร ร ถ ยุ ติ

Photographer

Photographer

42


ทั ก ษ พ ล ป ร ะ พ ล ม ห า ม ง ค ล

ณั ฐ น น ท์ เ ล ข ะ คุ ณ

Photographer

Photographer

43


ธั ช ชั ย ลี วั ฒ น า ว ร า กุ ล

ธ น ด ล รั ต น สุ ว ร ร ณ ท วี

Photographer

Photographer

44


ว ร น า ถ กี ร ติ ปั ถ วี

ธี ร ภั ท ร ด า ร า

Photographer

Photographer

45


กั น ต พั ฒ น์ พ ร ห ม พั น ธ ก ร ณ์

ธ น ด ล ป ร ะ ที ป ท วี ผ ล

Photographer

Photographer

46


ว ร พ ล รั ต น ชั ย สิ ท ธิ์

ชิ ย ทั ช ส ร ร พ วั ฒ น์

Photographer

Photographer

47


พ น ธ ก ร ม้ า ม ณี

จิ ร า ยุ ส ร ร พ ศั ก ดิ์

Photographer

Photographer

48


วิ ช ญ์ ยิ้ ม รั ต น บ ว ร

ภู ธ เ น ษ ฐ์ โ ช ติ หิ รั ญ โ ย ธิ น

Photographer

Photographer

49


ว ริ ท ธิ์ ท รั พ ย์ ท วี ธี ร กุ ล

นิ ธิ นั น ท์ ลิ้ ม สุ มั ง ค ล กุ ล

Photographer

Photographer

50


กั น ต ภ ณ เ ห ม ธั ญ

กุ ล ร วิ ช ไ ช ย วั ฒ น ส กุ ล

Photographer

Photographer

51


ร ติ ก ร เ รื อ ง ท รั พ ย์

ป ฏิ ภ า ณ ตั้ ง ม ง ค ล ไ พ ศ า ล

Photographer

Photographer

52


ธี ร ะ พ ง ศ์ ธ น จิ น ด า เ ลิ ศ

เ ข ม ณั ฏ ฐ์ ลิ่ ม พั น ธ์

Photographer

Photographer

53


ปั ณ ณ ธ ร เเ ผ้ ว สุ ว ร ร ณ

ภู ริ น ท์ อุ ช ชิ น

Photographer

Photographer

54


ณ ช พั ฒ น์ พ่ ว ง ทิ พ า ก ร

จิ ร พั ส โ ร จ น์ ร ณ ร ง ค์

Photographer

Photographer

55


ธ น ธั ส ธ น ธ นั น ชั ย

ณั ฐ ว ร ค ำ� ท อ น

Photographer

Photographer

56


ป ล วั ช ร ศิ ริ รั ต น์ อั ส ด ร Photographer


LV.2 DREAM BOX PROJECT The Art of Photogra


ป ร า ช ญ า พ ล ตั น ติ ว ร ร ณ ศี ล Photographer 59


ค ง ภั ค ค ง เ ส รี Photographer 60


รั ช ก ร เ ม ธ า ศุ ภ ฤ ก ษ์ Photographer 61


ภั ค พ ล โ ฉ ม ใ ส Photographer 62


จิ รั ฏ ฐ์ แ ส ง สุ ด า

เ ต วิ ช ปั ญ ญ ะ ธ า ร า

Photographer

Photographer

63


ณ ภั ท ร ร ะ มิ ง ค์ ว ง ศ์

ศ รั ณ ย์ ภั ท ร อั ย ยิ ม า พั น ธ์

Photographer

Photographer

64


ภู บ ดี ว ง ษ์ เ ซ็ ง

ภ วิ ศ แ ก้ ว ส ถิ ต พ ร ชั ย

Photographer

Photographer

65


ภี ม ค ล้ า ย ห า ญ

อิ ท ธิ นั น ท์ ล ลิ ต า พั น ธ์ ชั ย

Photographer

Photographer

66


ณั ฐ ธ ก ร เ อื้ อ วิ ท ย า

ช น ะ พ ล โ ต๊ ะ สุ ว ร ร ณ ว ณิ ช

Photographer

Photographer

67


พ ช ร ส า ส น รั ก กิ จ

ณั ฏ ฐ์ ช ย ก ร ศิ ริ กุ ล ฉั ต ร ช ย า

Photographer

Photographer

68


ที ฆ ทั ศ น์ จ ง ศิ ริ

อ ภิ รั ก ษ์ นิ ม น ภ า โ ร จ น์

Photographer

Photographer

69


เ ส ฏ ธ วุ ฒิ สุ ภ า วิ ต า

ฐ ป ภั ท ร ร ติ สิ น

Photographer

Photographer

70


อิ ง ต ะ วั น ท อ ง ม โ น กู ล

ธ น ก ร แ จ่ ม ป ร ะ เ ส ริ ฐ กุ ล

Photographer

Photographer

71


ธ น ธ ร น์ ลี ล า สุ น ท ร

ก ฤ ษ ก ร หิ รั ญ ศั ก ดิ์

Photographer

Photographer

72


ณั ฐ พ สิ ษ ฐ์ เ ลิ ศ กิ ต ศิ ริ

อ ง ศ า โ พ ธิ ส ม ภ ร ณ์

Photographer

Photographer

73


ภู มิ ร พี วิ รั ต น์ ส กุ ล ชั ย

ธ น ภู มิ ผ ล เ จ ริ ญ รั ต น์

Photographer

Photographer

74


บุ ญ ย ธ ร ลิ้ ม รุ่ ง เ รื อ ง

ว ชิ ร วิ ช ญ์ จั น ท ร์ เ จื อ ม า ส

Photographer

Photographer

75


ช น า วิ ช ญ์ ชู เ กิ ด

ร ช ต พู น ลั ก ษ ณ า

Photographer

Photographer

76


ศุ ภ เ ด ช ศิ ริ เ กี ย ร ติ ก ำ� จ ร

สั ณ ห ณั ฐ ข ำ� หิ รั ญ

Photographer

Photographer

77


จิ น เ จ ษ ฎ์ น า ว า เ ศ ร ษ ฐ ถ า ว ร

อั ญ ก ร ง า ม จ ตุ ร ง ค์

Photographer

Photographer

78


เ ต ชิ น ท์ ว ง ศ์ สุ ริ ย า วั ฒ น์

พี ธ ศั ก ดิ์ สุ ท ธิ อ ร ร ถ ศิ ล ป์

Photographer

Photographer

79


ติ ณ ห์ ไ ต ร ต า น น ท์

นั น ท์ ว ง ศ์ ถ น อ ม

Photographer

Photographer

80


ช นั ท นั น ท์ ตั น ม ธุ ส ร ชั ย

บุ ณ ย วั ฒ น์ เ ห วิ น

Photographer

Photographer

81


ธี ร วั ฒ น์ จั น ท ร์ วิ ภ า ดิ ล ก

ภ า ม บุ ญ ส พ

Photographer

Photographer

82


ธ น บ ดี พ ง ษ์ ศ รี

อ ภิ ภั ท ร์ สั ม ม า วุ ฒิ ชั ย

Photographer

Photographer

83


ช ญ า น น ท์ สุ ว นั น ท รั ต น์

ภู มิ ร พี ว ง ศ์ อ นุ ส ร ณ์

Photographer

Photographer

84


นั น ทิ พั ฒ น์ มุ นิ น ท ร า ง กู ล

ธ น ภั ท ร เ กี ย ร ติ สุ น ท ร

Photographer

Photographer

85


ภ ค พ ล เ ต ช ะ วิ ริ ย ะ

ภั ท ร เ ว ท ย์ ไ ช ย วิ รุ ญ เ จ ริ ญ

Photographer

Photographer

86


ปุ ณ ณ พั ฒ น์ ศ รี ต ร ะ กู ล ช่ า ง

ปั ถ ย์ พ ง ษ์ วั ฒ น า สุ ข

Photographer

Photographer

87


น พ รุ จ อุ ด ม โ ภ ช น์

ภู มิ ภั ช ช์ จ า ง

Photographer

Photographer

88


ณั ช ธ ก ฤ ต กิ ติ ท วี เ กี ย ร ติ

ภู เ บ ศ ไ ต ร ลี ล า ลั ก ษ ณ์

Photographer

Photographer

89


ศิ ว ก ร ท ร ง สุ โ ร จ น์

ชนพร เวทการ

Photographer

Photographer

90


ศ ร า วิ น ซุ ง เ ค้ า

ณ พ วิ ท ย์ อุ บ ล รั ต น ะ

Photographer

Photographer

91


สั พ พั ญ ญู จิ ร เ ม ธี

วิ ธ วิ น ท์ พิ ม ล รั ต น์

Photographer

Photographer

92


เ อ ก ภ ณ เ ลิ ศ ช า ญ วุ ฒิ กุ ล

ธี ทิ ต สุ คั น ธี

Photographer

Photographer

93


ธ นิ สร อั ส ว ฤ ท ธิ ไ ก ร

ป ก ร ณ์ เ กี ย ร ติ จ า รุ วิ ศิ ษ ฏ์ ศ รี

Photographer

Photographer

94


อ นุ ชิ ต ว่ อ ง วิ รุ ฬ ห์

จุ ฑ า ภั ท ร ด ว ง แ ก้ ว

Photographer

Photographer

95


ป ภิ น วิ ช ห นู พิ ชั ย

อั ท ธ นี ย์ ธ ร ร ม เ นี ย ม

Photographer

Photographer

96


ปั ณ ณ พั ท ธ์ สิ ท ธิ โ อ ภ า ส นั น ท์

ธ น ภั ท ร ป ลั่ ง พั ฒ น ะ พ า นิ ช ย์

Photographer

Photographer

97


พุ ฒิ นั น ท์ โ ก ว ะ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์

ก ฤ ษ ฏ์ เ ล้ า ท วี รุ่ ง ส วั ส ดิ์

Photographer

Photographer

98


ค า มิ น เ ด โ ช ปั ญ ญ า กุ ล

ช น ะ ชั ย ไ ว ย ธ า รี

Photographer

Photographer

99


ก ร พ สิ ษ ฐ์ ธี ร ฐิ ต ย า ง กู ร

สิ ร ภ พ เ รื อ ง อั ศ ว เ ด ช

Photographer

Photographer

100


กั ญ จ น์ ส ถิ ร ช ว า ล

สิ ร วิ ช ญ์ วั ฒ น า พ ง ษ า กุ ล

Photographer

Photographer

101


ศิ ข ริ ณ ส า ธิ ต พิ ฐ กุ ล

ธ า ร า ด ล ก ลี บ เ ม ฆ

Photographer

Photographer

102


นิ พิ ฐ พ น ธ์ เ ต ช ะ วิ บู ล

สุ ภ กิ จ ป รั ช ญ า พั ฒ น พ ง ศ์

Photographer

Photographer

103


ว ชิ ร ภั ท ร์ รุ ท ร ะ ก า ญ จ น์

ป ว เ ร ศ สุ รั ต น สุ ร า ง ค์

Photographer

Photographer

104


ปั ญ จ ภ พ ยิ่ ง สุ ข

จั ก ร ภั ท ร เ ลี้ ย น ศิ ริ

Photographer

Photographer

105


วิ ก ร ภู ริ ช ช ล ธิ ศ

น ล สุ ภ า สื บ

Photographer

Photographer

106


ก า น ต์ พ ง ศ์ อุ ด ร ชั ย นิ ต ย์

พุ ท ธิ ภ ณ ว ง ค์ อ า รี

Photographer

Photographer

107


วุ ฒิ พ ง ศ์ มั่ น ซื่ อ ต ร ง ดี

ห ลั ก ท รั พ ย์ รั ต น แ ส ง หิ รั ญ

Photographer

Photographer

108


ณ ฐ ก ร ศ รี ค ำ� มุ ล

ทิ วั ต ถ์ ลิ ขิ ต หั ต ถ ศิ ล ป

Photographer

Photographer

109


ภั ค พ ล อิ ท ธิ ธ น า นั น ท์

อิ น ท ร์ ใ บ โ พ ธิ์

Photographer

Photographer

110


วิ ช ญ ะ จู ฑ ป ริ ก ข า น น ท์

ปุ ณ ณ ภ พ ยิ่ ง วิ ริ ย ะ

Photographer

Photographer

111


ศ ฌ า รี มิ

พ ช ร เ ท ศ วั ง

Photographer

Photographer

112


ว ร ภั ท ร์ เ จ ริ ญ ว นิ ช ช า ก ร

ณั ฐ วิ ช ช์ ธ น กิ จ พ ง ษ์ เ จ ริ ญ

Photographer

Photographer

113


ภ า ส วุ ฒิ เ กิ ด สี ท อ ง

ค ริ ษ ฐ์ เ ผื อ ก ใ จ แ ผ้ ว

Photographer

Photographer

114


อ ภิ ภู เ จ น ธี ร ว ง ศ์

ปุ ริ ม จั น ท ร์ เ งิ น

Photographer

Photographer 115


ภ า ณุ วิ ช ญ์ โ ล่ ห์ อ ำ� น ว ย กุ ล

ณั ฐ ว ร ค ำ� ท อ น

Photographer

Photographer 116


ภ า ส วิ ช ญ์ บ ำ� รุ ง ต ร ะ กู ล สุ ข

ปุ ริ ม จั น ท ร์ เ งิ น

Photographer

Photographer

117


ปุ ริ ม จั น ท ร์ เ งิ น

ปุ ริ ม จั น ท ร์ เ งิ น

Photographer

Photographer

118


LV.3 DREAM BOX PROJECT The Art of Photography


ปั ญ ญ์ ส พ ล ซิ้ ม เ จ ริ ญ ว ร ร ธ ก พั ฒ น ว ง ศ์ อ นั น ต์ ณ ภั ท ร จิ ต รั ต น กุ ล Photographer


จิ ร มิ น ท ร์ จิ ร ะ เ ส วี จิ น ด า ข จ ร วุ ฒิ ย ะ โ ส ธ ร

กี ร ติ น า ค นุ ช พ ล วั ฒ น์ ป า พ ร ห ม

Photographer 121


ช ญ า น น ท์ ฉั ต ร น รั ต น กุ ล พ ล ช ถ า ว ร รุ่ ง โ ร จ น์ ธ น เ ม ธี อ ะ ม า ล กุ ล Photographer 122


ปั ณ ณ ทั ต เ ข ม ะ ป ร ะ สิ ท ธิ์ ศิ ริ น ท ร์ ศิ ริ จิ ต จั น ท ร์ ป ยุ ค บ ว ร กิ จ อั ศ ว กุ ล Photographer 123


ว ร กิ ต ต์ ไ ว ย เ จี ย ร นั ย ว วิ ท ธิ์ กิ จ พั ฒ น า ศิ ล ป์ ศิ ร ณั ฎ ฐ์ อั ค ร วุ ฒิ Photographer 124


ธ น วั ฒ น์ พั น ธ์ ง า ม ก ฤ ต ณั ฐ ว่ อ ง นั ย รั ต น์ ณั ฐ พ ง ศ์ ป ร ะ ภ า พ ร ร ณ สิ ริ

ช น กั น ต์ น ภ า รั ก ษ า ว ง ศ์ ยุ ค ล เ ด ช อ ภิ ญ ญ า น น ท์ ภู ริ เ ด ช ป ร า น น ร เ ศ ร ษ ฐ์

Photographer

Photographer 125


ฆ ฤ น ตั น อ นุ ว ง ศ์ ส กุ ล ค ณ า น น ท์ สี ด า ส มุ ท ร์ ชิ น สุ วั ต ร ม า น ะ กิ จ ส ม บู ร ณ์

อ ภิ ชั ย ไ ช ย เ จ ริ ญ ภู ร เ น ศ พ ยุ ห น า วี ชั ย ธ น ก ฤ ต ต ระ กู ล พ ร วิ ทิ ต

Photographer

Photographer 126


ว า ริ ศ ดำ� คำ� ฐิ ติ วุ ฒิ ใ จ ภั ก ดี ณ ภั ท ร พุ ท ธ ธ ร ร ม ว ง ศ์ ปุ ญ ญ พั ฒ น์ เ กี ย ร ติ กั ง ว า ฬ ไ ก ล

นั ท ธ์ โ ก ม ล เ ว ช กุ ล ศุ ภั ช ช ล ธี สุ ว ร ร ณ Photographer

Photographer 127


ธ น ภั ค ทั ก ษิ น

บุ ญ ศิ ริ เ ศ ร ษ ฐ จิ ต ร เ จ ริ ญ วิ ร กุ ล

รั ง ส ร ร ค์ ป รั ช ญ า พั ฒ น พ ง ศ์

Photographer

Photographer 128


สิ ริ วิ ช ญ์ พิ ม พ ะ สิ ง ห์ โ ช ค ม ง ค ล เ ช ม โ ช ค น ท์

ภั ท ร ก ร เ รื อ ง ไ ช ศ รี ว รั ช ญ์ เ ห ล่ า บุ ญ เ จ ริ ญ

Photographer

Photographer 129


ภี ม บุ ญ ส พ ภู มิ ร พี เ ห ลื อ ง อ า ทิ จ วั ช ริ น ท ร์ ว ง ศ์ ท วี ท อ ง ก ฤ ต ภ า ส จิ ต ร ร า รั ช ต์ Photographer 130


ว ชิ ร วิ ท ย์ พิ ม า น ว ร กุ ล

น ร วิ ช ญ์ ลิ ม ป า นุ ก ร

Photographer

Photographer 131


ธิ ติ เ ท พ วิ โ น ทั ย ช ยุ ต ย ศ จิ ร น น ท์์ ธ น ก ฤ ต ภิ ญ โ ญ ฐู ร ณ์ Photographer 132


ภั ท ร ก ร เ รื อ ง ไ ช ย ศ รี

ช น กั น ต์ น ภ า รั ก ษ า ว ง ศ์

Photographer

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

133


ก ฤ ต เ ม ธ เ รื อ ง ท รั พ ย์ วิ ไ ล

ทั ก ษิ น จิ ต ร เ จ ริ ญ วิ ร กุ ล

Photographer

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

134


ธั ช พ ล

เ ล้ า ท วี รุ่ ง ส วั ส ดิ์

ธนกฤต

Photographer

ภิ ญ โ ญ บู ร ณ์

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

135

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ศิ ริ น ท ร์

ศิ ริ จิ ต จั น ท ร์

ข จ ร วุ ฒิ

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ยะโสธร

Photographer

136

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ก ฤ ต ภ า ส เ ลิ ศ ว น า น น ท์

ว รั ช ญ์

Photographer

เ ห ล่ า บุ ญ เ จ ริ ญ

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

137


ธนกฤต

ภิ ญ โ ญ บู ร ณ์

ก ฤ ต ภ า ส เ ลิ ศ ว น า น น ท์

Photographer

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

138


ภี ม บุ ญ ส พ

ณั ช พ ล

ธ น รั ต น์ พ ง ศ์

Photographer

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

139


ภู มิ ร พี

เ ห ลื อ ง อ า ทิ จ

น า ร า ช า ก ลิ่ น ป ร ะ ดิ ษ ฐ์

Photographer

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

140


ศุ ภ กิ ต ติ์ ศุ ภ นุ กู ล ส มั ย

ภี ม บุ ญ ส พ

Photographer

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

141


ธ น ภั ค

บุ ญ ศิ ริ เ ศ ร ษ ฐ

ก า น ต์

Photographer

จี ร ะ เ รื อ ง วั ฒ น า Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

142


ภู มิ ร พี

เ ห ลื อ ง อ า ทิ จ

ณั ฐ พ ง ศ์

Photographer

ป ร ะ ภ า พ ร ร ณ สิ ริ

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

143


ภู มิ ร พี

เ ห ลื อ ง อ า ทิ จ

โ ช ค ม ง ค ล เ ช ม โ ช ค น ท์

Photographer

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

144


อ รุ ส

แ ส ง วิ โ ร จ น พั ฒ น์

ภี ม บุ ญ ส พ

Photographer

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

145


ณั ช พ ล

ธ น รั ต น์ พ ง ศ์

ก วิ น

Photographer

ผ ล พ า นิ ช เ จ ริ ญ Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

146


ฆ ฤ น ต้ น อ นุ ว ง ศ์ ส กุ ล

ว ชิ ร วิ ท ย์

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

พิ ม า น ว ร กุ ล

Photographer

147

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ยุ ค ล เ ด ช อ ภิ ญ ญ า น น ท์

ธั ช ชั ย

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

มั ง ก ร

Photographer

148

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ภี ร ภั ท ร

ศั ก ดิ์ ศ รี

ป วิ ช

Photographer

ก า รุ ณ วิ เ ชี ย ร

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

149

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ภี ร ภั ท ร

ศั ก ดิ์ ศ รี

ธ น วั ต ร อ ด นิ มิ ต ร

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

Photographer

150

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


กฤตภาส

จิ ต ร ร า รั ช ต์

ชิ น สุ วั ต ร ม า น ะ กิ จ ส ม บู ร ณ์

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

Photographer

151

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ภู ริ เ ด ช

ป ร า น น ร เ ศ ร ษ ฐ์

ภั ค พ ล

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ติ ก ค ณ า รั ก ษ์

Photographer

152

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ภ วั ต

อ ง ค์ รั ต น ผ ล

ภ วั ต

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

อ ง ค์ รั ต น ผ ล

Photographer

153

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ธ น วั ฒ น์

พั น ธ์ ง า ม

ภ วั ต

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

อ ง ค์ รั ต น ผ ล

Photographer

154

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


อ า รี ฟ

มู ล ท รั พ ย์

เ อ ก ริ น ท ร์ เ ว โ ร จ์ เ ส รี ว ง ศ์

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

Photographer

155

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ธนกฤต

ต ร ะ กู ล พ ร วิ ทิ ต

น ร วิ ช ญ์

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ลิ ม ป า นุ ก ร

Photographer

156

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


โชษณะ

ศ รี ส ถิ ต อ นั้ น ต์

ปั ญ ญ์ ส พ ล

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ซิ้ ม เ จ ริ ญ

Photographer

157

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ว ริ ท ธิ์

เ ห ล่ า บุ ญ เ จ ริ ญ

ปั ณ ณ ธ ร

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ตั น ติ ว ง ศ์ วั ฒ น์

Photographer

158

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ธนกฤต

ต ร ะ กู ล พ ร วิ ทิ ต

ศุ รั ช

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ช ล ธี สุ ว ร ร ณ

Photographer

159

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


วรรธก

พั ฒ น ว ง ศ์ อ นั น ต์

ก ฤ ต ณั ฐ

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ว่ อ ง นั ย รั ต น์

Photographer

160

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ฐิ ติ วุ ฒิ

ใ จ ภั ก ดี

ธนกฤต

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ต ร ะ กู ล พ ร วิ ทิ ต

Photographer

161

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


กั ส ส

สุ ภ า พ ร

ธนดล

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

เ พี ย ร ป ร ะ เ ส ริ ฐ

Photographer

162

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


นั ท ธ์

โ ก ม ล เ ว ช กุ ล

ปุ ญ ญ พั ฒ น์

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

เ กี ย ร ติ กั ง ว า ฬ ไ ก ล

Photographer

163

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ป ยุ ค บ ว ร กิ จ อั ศ ว กุ ล

ณ ภั ท ร

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

จิ ต รั ต น กุ ล

Photographer

164

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ช ยุ ต ย ศ จิ ร น น ท์

ปั ณ ณ ทั ต

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

เ ข ม ะ ป ร ะ สิ ท ธิ์

Photographer

165

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ค ณ า น น ท์

สี ด า ส มุ ท ร์

พั ศ พ ง ศ์

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

อ รุ ณ ศิ ริ โ ช ค

Photographer

166

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


พ ล ช ถ า ว ร รุ่ ง โ ร จ น์

ณ รั ช

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

หิ รั ญ ว า ทิ ด

Photographer

167

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ภู ร เ น ศ

พ ยุ ห น า วี ชั ย

รั ง ส ร ร ค์ ป รั ช ญ า พั ฒ น พ ง ศ์

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

Photographer

168

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


พ สิ ษ ฐ์

แ ย้ ม ป ร ะ เ ส ริ ฐ

ธิ ติ เ ท พ

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

วิ โ น ทั ย

Photographer

169

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ณ ภั ท ร

พุ ท ธ ธ ร ร ม ว ง ศ์

ว า ริ ศ

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ดำ� คำ�

Photographer

170

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ว ร กิ ต ต์ ไ ว ย เ จี ย ร นั ย

อ ภิ ชั ย ไ ช ย เ จ ริ ญ

Photographer

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

171

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


พนธกร

กิิ ติ สั ท ธ า ธิ ก

พั น ไ ม ล์ ภั ก ดี Photographer

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

172

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ภู มิ ร พี ค ล้ า ย ห า ญ

ธ น เ ม ธี

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

อ ะ ม า ล กุ ล

Photographer

173

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ธนกฤต

อุ ด ม กิ จ ปั ญ ญ า

จี ร ยุ

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

โ พ ธิ์ คำ�

Photographer

174

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


กี ร ติ

น า ค นุ ช

ธ น วั น ต์

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

กฤตโตปกร

Photographer

175

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ว ร วิ ท ธิ์

กิ จ พั ฒ น า ศิ ล ป์

ศิ ร ณั ฎ ฐ์

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

อั ค ร วุ ฒิ

Photographer

176

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


ฉั ต ริ น

ก่ อ เ ฉ ลิ ม ส น ธิ

พ ล วั ฒ น์

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ปาพรหม

Photographer

177

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


สิ ร วิ ช ญ์

พิ ม พ ะ สิ ง ห์

วั ช ริ น ท ร์ ว ง ศ์ ท วี ท อ ง

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

Photographer

178

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ


จิ ร มิ น ท ร์ จิ ร ะ เ ส วี จิ น ด า

ชิ น ภั ท ธ์

Photographer

กิ ต ติ วั ง ชั ย

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

179


ช ญ า น น ท์

ฉั ต ร น รั ต น กุ ล

Photographer

ผ ล ง า น วิ ดี โ อ

180


Activities outside of

school


How to fly a “Drone”


บริษัท EOS (Education Outsource Service) ผู้ ใ ห้ก ารออกแบบ และจัด การเรี ย นการสอนด้าน เทคโนโลยีเ พื่อ พัฒ นาศัก ยภาพนัก เรี ย น ให้มีทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน รู้ จ ักใช้ค วามคิด สร้างสรรค์ และการฝึก ทัก ษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราดู และและจัดการ การเรียนดารสอนในห้อง ระดับประถมห้อง DAS. ป.1 - ป.6 ระดับชั้นมัธยมห้อง Dreambox Project ม.1 - ม.3 ของโรงเรีย นกรุ ง เทพคริสเตี ย นวิท ยาลัย


DREAM BOX PROJECT The Art of Photography


Allbookfnl10