Page 1

วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาบริห ารธุร กิจ วิท ยาสงขลา ทดสอบย่อ ยครั้ง ที่ 1 ภาคเรีย นที่ 1/2556 วิช า ผลิตสือ ่ สิ่งพิมพ์ รหัส วิช า 2201-2408 ระดับ ชั้น ปวช. 2/2 และ ปวช.3/2 สาขางานคอมพิว เตอร์ธ ุร กิจ ผู้ส อน/ผู้อ อกข้อ สอบ อาจารย์ นวภรณ์ แซ่ต ั้ง ................................................................................................................ ........................................ คำา ชี้แ จงการสอบ 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบอัตนัย ข้อ (15 คะแนน) กำาหนด เวลาในการสอบ 60 นาที 2. ห้ามขีดเขียนใดๆ ลงในแบบทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่ตรวจคำาตอบให้ 3. ทุจริตดำาเนินการตามระเบียบงานวัดและประเมินผล โจทย์ จงตอบคำา ถามต่อ ไปนี้ โดยให้น ัก ศึก ษาใช้ คอมพิว เตอร์ใ นการแสดงผลลัพ ธ์ค ำา ตอบได้ 1.

จงบอกความหมายของคำาว่า “กราฟิกส์ดีไซต์” (1 คะแนน การออกแบบกราฟิกดีไซน์เป็นศาสตร์เฉพาะที่สิ่งต่างๆสามารถ ตีความไปได้หลากหลาย ดังนั้น การทำาความเข้าใจกับความ หมายของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้นักออกแบบเข้าใจงาน กราฟิกดีไซน์ได้ดียิ่งขึ้น

2.

จงบอกหน้าที่ของกราฟฟิกดีไซน์ โดยเขียนออกมาในรูปของ Mind map (2 คะแนน) เพื่อบอกเล่าเรื่ องราวหรื อ รายละเอียดสิ่ งต่างๆ

เพื่อโน้มน้าวหรื อชักจูง

หน้าที่ของกราฟิ ก ดีไซน์

เพื่อแสดงถึงลักษณะของ บุคคลหรื อสิ่ งอื่นสิ่ งใด


3.

จงยกตัวอย่างภาพกราฟิกส์มา 3 ภาพและบอกว่าใช้วิธข ี อง Witty Thinking แบบใดพร้อมทั้งอธิบาย ( 6 คะแนน ภาพละ 2 คะแนน )

รองเท้า จำาเป็น เพราะ ถ้าขาดไปข้างหนึ่งก็ไม่สามารถใส่รองเท้าได้


ภาษา ภาษา มีหลายภาษาในการที่ดีไซน์ผลงานต่างๆ ที่จะออกแบบตามที่เรา ได้มอบหมายงาน ชิ้นนั้น ๆ

การเชื่อม เสมือนการเชื่อมโยงระหว่างกัน

4.

จงตอบคำาถามจากภาพที่ครู กาำ หนดให้ ว่ามีองค์ประกอบงานกราฟิ กส์เรื่ องใดบ้าง พร้อมทั้งอธิ บาย ( 6 คะแนน ภาพละ 2 คะแนน ) 4.1

เส้น โค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างนิ่มนวล มีสีสันหลากสีเช่ น สีโทนร้ อน สำาหรับงานที่ต้องการความตืน่ เต้ น


เพราะการเลือกใช้สีจะแสดงถึงอารมณ์ที่ต้องการได้ชัดเจน มากกว่าส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด เช่น สีโทนร้อน สำาหรับงานที่ ต้องการความตื่นเต้น ท้าทาย ตัวอักษร เพื่อสร้างสรรค์งานที่สามารถสื่อความหมายออกมาได้ใน ดีไซน์ที่สวยงาม

4.2

รู ปร่ างแบบที่เห็นแล้วออกแบบมาชัดเจน คน หรือรูป เป็นแนวที่ใช้รูปร่าง สื่อความหมายที่จินตนาการไว้ออกมา แต่เกิดจินตนาการถึงอารมณ์ที่ ต้องการสื่อได้ ตัวอักษรและสีเป็นส่วนประกอบเพียงสองอย่าง เพื่อสร้างสรรค์งานได้

รู ปร่ าง ออกแบบรู ปร่ างทีค่ ้ ุนตาออกมา ทีเ่ ห็นแล้วรู้ เลยว่ า ดอกไม้ หรือคน สี โทนร้ อน หลายสี สัน ทำาให้ น่าสนใจ ตัวอักษร จะออกแบบสี และตัวอักษรเพือ่ สร้ าง สรรค์


กนิษฐษ ใบเด้น  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you