Page 1

มีข้อคิ ดดีๆ สำำหรับดำำเนิ นชีวิต ในกำรใช้ชีวิต อ่ำนแล้วมีควำมสุข และเตือนสติ ตวั เอง 1. อย่าทำาลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยูแ่ ค่นนั ้ ก็ได้ 2. เมือ่ มีคนเล่าว่าตัวเขามีสว่ นในเหตุการณ์สาำ คัญอะไรก็ตามเราไม่ตอ้ งไปคุยทับ ปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย 3. รูจ้ กั ฟงั ให้ดี โอกาสทองบางทีมนั ก็มาถึงแบบแว่ว ๆเท่านัน้ 4. หยุดอ่านคำาอธิบายสถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์ซง่ึ อยูต่ ามริมทางเสียบ้าง 5. จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ๆเข้าไว้แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็ก น้อย 6. หัดทำาสิง่ ดี ๆให้กบั ผูอ้ ่นื จนเป็ นนิสยั โดยไม่จาำ เป็ นต้องให้เขารับรู้ 7. จำาไว้วา่ ข่าวทุกชนิดล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทัง้ นัน้ 8. เวลาเล่นเกมกับเด็ก ๆ ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถิด 9. ใครจะวิจารณ์เรายังไงก็ชา่ ง ไม่ตอ้ งไปเสียเวลาตอบโต้ 10. ให้โอกาสผูอ้ ่นื เป็ นครัง้ ที่ "สอง"แต่อย่าให้ถงึ "สาม" 11. อย่าวิจารณ์นายจ้างถ้าทำางานกับเขาแล้วไม่มคี วามสุขก็ลาออกซะ 12. ทำาตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรือ่ งคอขาดบาดตายแล้วอะไร ๆ มันก็ไม่ ได้สาำ คัญอย่างทีค่ ดิ ไว้ทแี รกหรอก 13. ใช้เวลาน้อย ๆ ในการคิดว่า "ใคร" เป็ นคนถูกแต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า "อ ะไร" คือสิง่ ทีถ่ กู 14. เราไม่ได้ต่อสูก้ บั "คนโหดร้าย" แต่เราต่อสูก้ บั "ความโหดร้าย" ในตัวคน 15. คิดให้รอบคอบก่อนจะให้เพือ่ นต้องมีภาระในการรักษาความลับ 16. เมือ่ มีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็ นฝา่ ยปล่อยก่อน 18. เป็ นคนถ่อมตนคนเขาทำาอะไรต่ออะไรสำาเร็จกันมามากมายแล้วตัง้ แต่เรายังไม่ เกิด 19. ไม่วา่ จะตกอยูใ่ นสถานการณ์อนั เลวร้ายเพียงใด...สุขมุ เยือกเย็นเข้าไว้ 20. อย่าไปหวังเลยว่าชีวติ นี้จะมีความยุตธิ รรม


21. อย่าให้ปญั หาของเราทำาให้คนอื่นเขาเบือ่ หน่ายถ้ามีใครมาถามเราว่า "เป็ นยัง ไงบ้างตอนนี้" ก็บอกเขาไปเลยว่า "สบายมาก" 22. อย่าพูดว่ามีเวลาไม่พอ เพราะเวลาทีค่ ณ ุ มีมนั ก็วนั ละยีส่ บิ สีช่ วโมงเท่ ั่ าๆกับที่ หลุยส์ ปาสเตอร์ , ไมเคิลแอนเจลโล , แม่ชเี ทเรซา, ลีโอนาร์โด ดา วินชี, ทอมัส เจฟเฟอร์สนั หรืออัลเบิรต์ ไอสไตน์ เขามีนนเอง ั่ 23. เป็ นคนใจกล้าและเด็ดเดีย่ วเมือ่ เหลียวกลับไปดูอดีตเราจะเสียใจในสิง่ ทีอ่ ยาก ทำาแล้วไม่ได้ทาำ มากกว่าเสียใจในสิง่ ทีท่ าำ ไปแล้ว 24. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ดว้ ยมาตรฐานของคนอื่น 25. จริงจังและเคีย่ วเข็ญต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผูอ้ ่นื 26. อย่าระดมสมอง เพราะไอเดียดี ๆ ใหม่ ๆ และยิง่ ใหญ่จนสามารถเปลีย่ นแปลง โลกได้ลว้ นมาจากบุคคลทีค่ ดิ ค้นอยูแ่ ต่เพียงผูเ้ ดียวทัง้ สิน้ 27. คงไว้ซง่ึ ความเป็ นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรูอ้ ยากเห็น 28. ให้ความนับถือแก่ทุกคนทีท่ าำ งานเพือ่ เลีย้ งชีพ ไม่วา่ งานทีเ่ ขาทำานัน้ จะกระจอก งอกง่อยสักปานใด 29. คำานึงถึงการมีชวี ติ ให้ "กว้างขวาง" มากกว่าการมีชวี ติ ให้ "ยืนยาว" 30. มีมารยาทและอดทนกับคนทีส่ งู วัยกว่าเสมอ คุณทำาอย่างนัน้ อยูห่ รือเปล่า ? 31 คนเราถ้าไม่ชอบใคร มักจะจับผิดคนอื่น แม้แต่เรือ่ งเล็กๆ ทีค่ นอื่นเขามองไม่ เห็น 32.ถ้ามีคนมาด่า เรา ก็อย่าด่าตอบให้มนั มากไป หมากัด คุณจะกัดตอบหรือไง?

มีข้อคิดดีๆ สำหรับดำเนินชีวิต  

เป็นข้อคิดดีสำหรับดำเนินชีวิต จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ