Page 1

MAR 11 2013

CHIANGKHONG TRAVEL TEAM

Vol. 1 Issue 1

ประชุมหารือแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงของ

สถานที่ประชุมครัง้ ที่ 1 ศูนย์ วัฒนธรรมบ้ านไทลือ้ วัดท่ าข้ ามศรี ดอนชัย

การประชุมหารือจัดแบบเป็ นกันเอง บรรยากาศสบายสบาย

พระครู สุ จิ ณ ฯ เจ้ าอาวาสวั ด ท่ า ข้ ามศรี ดอนชั ย ได้ นั ด หมาย คณะท างานพั ฒ นาเชี ย งของ อั น ประกอบด้ วย ตั ว แทนภาครั ฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และตัวแทนชาวไทลื ้อบ้ านศีดอนชัย เพื่อ หารื อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงของโดยชุมชนมีสว่ นร่ วม เมื่ อ วัน ที่ 11 มี น าคม 2556 เวลา 17.00 น.เป็ นต้ นไป ณ ศู น ย์ วัฒนธรรมไทลื ้อ วัดท่าข้ ามศรี ดอนชัย สรุ ปประเด็นหารือ ดังนี ้ 1.แนวทางการพัฒนาใช้ ศาสนาเป็ นแนวร่ วมกับการพัฒนา ด้ านการท่องเที่ยว 2.การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีสว่ นร่ วมเพื่อให้ เกิดความ ยัง่ ยืน ตัวอย่างเช่นการจัดการท่องเที่ยวของหมู่บ้านไทลื ้อศรี ดอนชัย ที่ มีความเข้ มแข็งทางวัฒนธรรม มีพลังความสามัคคี ทาให้ ชุมชนพ่งพา ตนเองได้ 3.ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชนจะต้ องมีการร่วมกลุม่ ขึ ้นเพื่อเป็ นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของอาเภอเชียง ของ และมีอานาจในการต่อรอง การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับ องค์กรท่องเที่ยวเมืองห้ วยทราย แขวงบ่อแก้ ว โดยองค์กรภาครัฐเป็ นที่ ปรึกษาและสับสนุนกิจกรรมการดาเนินงาน แนวทางการขับเคลือ่ น

แนวทางการขับเคลื่อนการท่ องเที่ยวเชียงของ การรวมกลุ่ ม จั ด ตั ง้ กลุ่ ม พัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชี ย งของ (Chiang khong Development Tourism Team) เพื่อเป็ นกลไก สาคัญในการขับเคลื่อน ที่ประชุมเห็นชอบและเสนอขอให้ นายสงวน ซ้ อนกลิน่ สกุล รองประธานพ่อค้ าเชียงของทาหน้ าที่หวั หน้ ากลุม่ โดยมี ผู้เข้ าร่ วมประชุมวันนี ้เป็ นคณะทางานร่ วมเสนอให้ ผ้ บู ริ หารอาเภอลง นามในคาสัง่ แต่งตัง้ จัดเลี ้ยงอาหาร และการแสดงโดยพี่น้องไทลื ้อศรี ดอนชัย


Insert

กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่ องเที่ยว

Mar 11 2013

1.ประชุมกลุ่มการพัฒนาท่ องเที่ยวเชียงของ ครังที่ 2 นัดหมายวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2556 สถานที่ อีซี่ทวั ร์ ครัง้ ต่ อไป ใช้ สถานที่เดิม กาหนดเวลาอีกครัง้ 2. การจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชียงของ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน ทุ ก ภาคส่ ว น ร่ ว มกั น จัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ พัฒนาการท่องเที่ยวเชียงของ โดยใช้ กรอบของแผนพัฒนาจังหวัด เชียงราย ปี 57-60 เป็ นหลัก เสนอให้ อาเภอภายใน 15 มีนาคม เพื่อจัดทาเป็ นยุทธศาสตร์ อาเภอต่อไป เนื่องจากมีทิศทางที่ชดั เจน และมีงบประมาณรองรับ 3. การจัดกิจกรรมการท่ องเที่ยวอนุภมู ิภาคลุ่มนา้ โขง 4.การพัฒนาแหล่ งท่ องเที่ยว 5.การพัฒนาการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว

Vol. 1 Issue 1


Month Day Year

Insert Headline Here

Vol. 1 Issue 1

ประชุมครั้งที่ 1/2556  

ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

ประชุมครั้งที่ 1/2556  

ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

Advertisement