Page 1

ตัวอยางหัวขอศิลปนิพนธ ลําดับที่ นักศึกษา ชื่อ - สกุล 1 490194 นาย ปานอิทธิ อินทรนันท 2 490432 นางสาว ชฎิลรัตน ปรียภัทรพรมนา 3 4 5 6 7 8

490610 490636 490648 490680 490734 490895

นางสาว ชลิตตา วิสุทธิวรรณ นางสาว ภาวินี วันคลี่ นางสาว หทัยรัตน บุญเนตร นางสาว อริสรา ใจมั่น นางสาว วิภาวี ผลสวาง นาย อุทาน รัตนภาวรรณ

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

491011 491181 491194 491239 491259 491296 491320 491356 491396 491488

นางสาว วรรณชรีภรณ งามเรียบ นางสาว กรองกาญจน พรหมทอง นายสุรชัย บรรจง นางสาว มณฑิชา ตนันทยุทธวงศ นาย กรกิต ควรคนึง นางสาว อัจจิยา บัวพิพัฒนวงศ นาย ฑิฆัมพร เทียนรัตน นาย สุทธิฤทธิ์ เปรมเจริญ นาย ปณัสย กรอบทอง นาย ยศกร โยธินปริทัศน

ชื่อโครงการ โครงการออกแบบพิพิธภัณฑการตูนญี่ปุน การพัฒนาวัตถุดิบในธรรมชาติ สูงานออกแบบเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑจากใยบวบ การชุบชีวิตอาคารเกา โครงการศึกษาและปรับปรุงพฤติกรรมการใชพื้นที่ของ Office ในรูปแบบใหม โครงการออกแบบภายในโรงแรม Le Laos โครงการศึกษาSurrealism เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบภายในรานอาหาร ความสัมพันธระหวางพื้นที่กับอารมณของมนุษย โครงการศึกษาสไตลคลาสสิคในยุกตในยุกตสังคมของอิตาลี เพื่อประยุกตใชในการ ออกแบบรานอาหารแนวรวมสมัย โครงการออกแบบภายในRongtiem Hip Hotel โครงการออกแบบภายในการีสา รีสอรท จ.ภูเก็ต โครงการศึกษาความสัมพันธระหวางแสงไฟและการออกแบบ ศูนยการแพทยทางดานศัลยกรรมตกแตงเพื่อความงาม โครงการปรับเปลี่ยนบานเกา เพื่อเปนแกลลอรี่ในรูปแบบใหม โครงการออกแบบภายใน Hip Hotel ภายใตแนวความคิด"ยอนวันวาน" การศึกษาฮวงจุยเชิงวิเคราะหสูการออกแบบโฮมออฟฟศ โครงการโรงเรียนกีฬา เพื่อเยาวชน(ระดับประถม) รีสอรทขนาดยอมในปา โครงการรีสอรทขนาดเล็กบนเกาะเกร็ด

อ.ที่ปรึกษา


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

491463 491507 491611 491790 491904 491942 491949 491950 492073 492122 492152 492430 492522 492561 492779 492798 492804 492821 492848 492859 493137 493229 493298

นายศิวดล บูรพากาญจน นาย พันธนิวัฒน อรามเรือง นาย เอกภักดิ์ สุขเทศ นาย ธีระพงค เพิ่มแสงสุวรรณ นางสาว หฤทัย กัลยาณพจน นาย อนุชา ราษฎรอาศัย นายศุภฤกษ อัครวรกุลชัย นาย อํานาจ ลิขิตพันธพิสิฐ นาย วิกรม มโนนิมิตดี นางสาว มาริษา กิ่งดอนนอก นางสาว ณัชชา ศรีเสริมโภค นางสาว จริยา การพานิช นางสาว ศศิธร บัวประดิษฐ นางสาว มาริสา วองเวศน นางสาว ศิริรัตน จันทรแปลง นาย สรรค เสภู นาย อรรถวัต มั่นคงพิทักษกุล นาย พัชร หาญวงศ นาย พจน ชัยพงศฤทธิ์ นางสาว สุณิสา ภิรมย นางสาว นิภาพรรณ วงษศิริ นาย กฤษณะ ยืนยง นาย ศรายุธ บุญสกุลโสภิต

การออกแบบเกาอี้ Recycle จากกระดาษกลองนม การออกแบบภายในโรงแรมยานเจริญกรุง โครงการศึกษา Sick Building Syndome เชิงวิเคราะหสูการออกแบบ office โครงการเสนอแนะการออกแบบภายในศูนยสงเสริมการเรียนรูแฟชั่น โครงการเสนอแนะ Innovative Thai Market โครงการเสนอแนะศูนยอัญมณีไทย โรงแรมสไตลคลาสสิค พิพิธภัณฑชุมชนกุฎีจีน โครงการเสนอแนะการออกแบบภายใน Boutique Hotel โครงการเสนอแนะการออกแบบ Hip Hotel โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ จ.ภูเก็ต โครงการศึกษาจําลองการออกแบบตกแตง Boutique และ Gallery ของ ..................... โครงการเสนอแนะการออกแบบศูนยจัดแรงงานออกแบบและศิลปะรวมสมัย Sustainable Design Home Office 2 Function in 1 Space โครงการเสนอแนะการออกแบบ Adnenaline Hotel โครงการศึกษาเสนใยและลวดลายของกลวย เพื่อพัฒนาสูงานออกแบบรวมสมัย โครงการเสนอแนะการออกแบบศูนยศัลยกรรมความงาม ผิวหนัง เลเซอร โครงการ Star Sky Center เพื่อสงเสริมการศึกษา โครงการเสนอแนะการออกแบบรานอาหารไทยรวมสมัย


41 42 43 44 45 46 47 48 49

493437 493626 493841 494037 494715 495122 495245 495477 495604

นาย มารุตพงศ ยะวงษา นาย ธีรเดช วิริยะวิญู นาย ราชัณย นิลผาย นางสาว กฤติการ ชัยกลาหาญ นางสาว กณิษฐา กาญจนทัพพะ นาย วิชยา เตโช นาย วิศรุต ลือเวศยวณิช นางสาว ทวีพร สุวรรณฉัตรแกว นางสาว แซมบุปผา เทพภิบาล

โครงการศึกษาพื้นที่วางภายในของอาคารเพื่อใหเกิดผลกระทบกับ Façade การออกแบบรานอาหารไทยในชิคาโก โครงการศึกษาศิลปไทยภาคเหนือ เพื่อการออกแบบภายใน โครงการพัฒนาผาไทยพื้นบานสูงานดีไซนสากล โครงการออกแบบภายในบานทะเลดาว รีสอรท หังหิน ศูนยสงเสริมหัตถกรรมและผลิตภัณฑไทย โครงการออกแบบภายใน Sea Story Resort ,Samui โครงการศึกษาความสัมพันธของพื้นที่และประสาทสัมผัสทั้ง 4 ของผูพิการทางสายตา โครงการศึกษาผักตบชวา เพื่อการออกแบบเชิงอนุรักษ

Thesis Project sample  
Thesis Project sample  

ตัวอย่างหัวข้อศิลปนิพนธ์

Advertisement