Page 1

1907 209.

До Б. Д. Грінченка Звенигородка,

20

янв[аря)

1907

Дорогий товаришу! Вчора прийшов Ваш лист, сьогодні знов була пошта,­ і знов не було коректури Гирича'. Зробіть милостиву ласку, вчиніть щось! Друкарню можна заспокоїти тим міркуванням, що за

мої додатки вона може нак и нут и скільки там дове­ деться'. Але, будьте ласкаві, зверніть її увагу, що велика частина виправок виникає через недбальство самої таки друкарні:

поперекидано букви догори ногами, замість скобак наставлено «марашек» (чорних шпон), густо·часто натикано марашок замість наголошених літер і т. ін. і т. ін. а до того всього - переважна qастина виправок, які я був поробив у пер ш і й коректурі, з іст а л а с я не вип р а в лен а, і qерез те в другій коректурі я мусив поробити їх наново! Onpoqe, не стає qасами цілих шматків набраного тексту: Коли друкарня бажає, щоб швидше одзволити шрифг, дак це ж од неї самої й залежить. Можу чим завгодно руqи· тися, що я перепинок не qинитиму. В мене дальша корек­ тура лежить готова, та я її не присИJiаю, бо бачу, що, доки друкарня не видрукує перших двох аркушів, вона нем о же виправляти дальших коректур: треба попереду одзволити ті а к цен т О В а н і літери, які зайнято під два перші аркуші і ЯКИХ, очевидячки, більше не стає в касах. Простіть, що Вас турбую так сильно. Але ж це не тільки моя власна справа, ба й справа доходу для «Про­ світи •.

Питаєтеся про Марка Проклятого. І я, так само як і Ви, не знаю ані вкраїнського, ані руського оповідання про нього у фольклорі. Пам'ятається мені, що нач е б то писав трохи про це Халанський' у своїй нудній праці 1 В МОСКВ! в таких випадках лічать, ск і л ь к и r чеНQ на додаткову коректуру,- і таким способом ніяких

не бува.

401

ОДИ Н витра~ непорозумінь


«О1авян[ские] сказания о Марке Королевиче». Та я не па­ м'ятаю сього гаразд, бо ніколи не мав терпіння перечитати

цю скучну й довгу працю (в «Русскlом] филол[огическом] вестн[ике]»), повну вопіючих

натяжок, а тільки перегор­ тав її_ Точніші звістки могтиму Вам подати з 1V\'оскви, де, між іншим, скільки пам' ятаю, трохи ці кавився приказкою про Марка в пеклі Вс. Міллер, як збирав був звістки про бро­ дячі «МОТИВЬ! нисхождения в ад» (Іздубар - ассірійський, Геракл і Цербер і т. ін.).

Чи не пришлеlе мені і-ої кн. «Літ[ературно]-наукового вісника.? ЯК їх31ИМУ, привезу Вам. Бо купувати (випи­ сувати одну книжку) нема рації, а мій передплатний при­ мірник пішов, звичайно, до Москви. Чи були на лекції Стешенка? Що таке він набалакав про «антидемократичний. напрям?

Ваш

весь

А. Кримський

Р. S. Коли б друкарня одтягалася з коректурою, то не­ хай це скаже р і ш У ч е: тоді я знатиму, що треба буде мені вдатися до ЯКОЇСЬ московської друкарні (resp. Гат­ цукової або Гербекової), а для цього я повинен буду зазда­ легідь написати до Москви, щоб часу дурно не гаяти.

210.

До О_

І. Левицького· Звенигородка в КИТВЩИНі,

7

19vт07

Високошановний

Оресте

йвановичуl

дякую Вам за Ваше щире слово про "Укр[аїнськуl грам[атикуj». Шкода, що не міг Вам тепер-таки прислати ще двох випусків, які вже давно під набором (16 8 арк.), тільки ж У таких друкарнях, які навряд чи випустять їх

+

у світ раніш як восени.

Щодо Вашої уваги про пам'ятники ХУІ-ХУІІ в., то Ваша правда: звідти виписок У мене мало. Та це не з моєї вини. Всі мої томи "Архива», Несторових «Чтений» і деякі

річники "Киев[ской) старинь!» з НО тат ка м и н а п ол я х (робленими поволі з давніх літ) загинули за часів заліз­ НИЧНОЇ забастовки кінця 1905 року (бо я їх послав був за-

402


лізниuею з Москви до ЗвенигородкЩ. довелося переробляти роботу ианово, та й уже не вдома, а в РУМЯНUfВСЬКОМУ музеї, бо вдруге покупити ті самі книжки я якось не зміг зараз. А втім, Ви далі побачите, що то тільки в перших аркушах

небагаuько є зсилок на видання Археогр[афічної] комісії, а в дальших

-

є вже чималенько.

Ви пишете в своєму листі, що могли б мені прислати

деякі

видання

Археогр[афічної]

комісії.

декотрі

томи

«Архива Юго-Запlадной] России» я вже попідкупляв (у Си­ мінського на Подолі та ін.), та мені не стає от яких: а) ч. І, т. УІ І. (Памятники литературной полемики). б) ч. УІІ, всі три томи. (Акть! О заселении). в) Указатели - обидва томи. г) Сборник летописей, относящихся к истории юж[ной] и зап[адной] Рос[сии] (1888). д) Сборник материалов для истории Киева

Коли б, за

Вашою ласкою,

(1874).

Археогрlафічна]

комісія

прислала мені оці видання (навіть не дурно, тільки за зни­ жену ціну), то я був би Вам дуже вдячний, бо мені не по­ щастило їх роздобути сюди на літо, а в Москві я їх вико­ ристав не гурт. Так само був би я Вам надзвичай;:о вдяч­ ний, якби міг сюди дістати УІ том Нес тор О В И х «Ч те ний •• (де Печерський Пом'янник), навіть не за зни­ жену ціну, а за номінальну. Може б, Ви, з ласки своєї, розпорядилися в «Обществе Нестора-лет[описuа]»* про це? ЯК я їхав через Київ, то хтів був покупити УІ том «Чтений», та якраз отого самого тому й не було в книгарнях. Тим часом для справок він мені й зараз потрібний. Вибачайте, що Вас турбую цим. Ваш

щирий

прихильник

А. Кримський Адрес: Звенигородка, Киевской губ.

211.

До Б. Д. Грінченка

118

липия

1907

р.)

Дорогий товаришуl Спасибі Вам за Ваші книжки, з яких «Перед широким світом» я перечитав не одриваючися з а р а з- так и, ЯК був розпакував посилку. Ви знаєте мою думку: це одна з найкращих Ваших речей; яка сміливо може стати поруч

26'

403


белетристичиих писань. Що ж до друкарні Гирича, то, невважаючи на мої листи і Ваші заходи, не присилає вона мені коректури*' Будьте ласкаві, візьміть у неї мого р у­ к о п и с а і перешліть мені,- то я зміркую, 3 якої сто­ рінки можна верстати те, що вже набрано;

а

рукописа

можна буде набрати пізніш і вставити. Або вже якось дам собі раду,- тільки аби мати рукопис в руках, бо позаочі нічого не зміркую. Перечитав граматику Тимченкову· та й заспо­ коївся про с е б е: ніІ я ще не такий антипопулярний! Х то з читачів подужає виклад Тимченків, для того мій виклад повинен здаватися архіпопулярним. А то, бачте, досі я був сердився на себе, що граматика моя виходить дуже ВЧена.

Весь

Ваш

А. Кримський

«Віснию> наваживсь надрукувати чорним по що він інтересніший од «Нової громади»!

212_

білому.

До Б. д. ГрІнченка Москва.

17

19 ХЇТ 07

Дорогий товаришу!

Не сердьтесь, що я не одписував Вам на Ваші листи. і фізично слабував, і душею страждав. Через що - це для Вас річ нецікава, бо, щоб зрозуміти, треба б знати точні подробиці мого московського побуту; а писати про них - довго, та й не варто. Загально скажу, що страждання мені завдає сім'я Міллерів, 3 якою, МОВЛЯЮТЬ, чорт мене мотузочком зв'язав. Не перший, та Й, мабуть, і не останній раз розходжуся я з ними, і кожен раз ота процедура роз­ луки одбувається з мученням, з тратою нервів. Надто бли­ зько пор ід н и вс ь я з ними, щоб вірити, ніби розлу­ чаюся 3 НИМИ вже навіки; ОТ і тепер - зірвав з тею сім'єю, а знаю, що не промине й рік, як знов вони притягнуть мене до себе і знов упаду я до них в лоно; а коли знаєш це, то тільки нервуєшся і сердишся на свою прив' язчивість до людей, що через неї не можна ШВИДКО забути тих, 3 КИМ розійшовся. А не розійтися зараз - не можна було, бо далі вже невидержка мені ...

51

404


Ет! не варто Вас загаювати цими дрібницями ... Можу тІльки сказати, що для ро( от iJ це все вийшло на дуже ве­ лику користь. Заживши соБІ самітним життям, я невсипуще працював та й працював. Між іншим, і для граматики зро­ бив чимало'. Сподівався випустити в світ 2-й вип. І тому к різдву, та не пощастило. Київський останній піваркуш готовий буде, очевидячки, вже аж після різдва; в Москві в мене зостається незверстаних ще три аркуші, що к різдву їх допіру зверстають, а видрукують аж в январІ. В усякім разі ждати вже недовго. Погано тільки, що й пропасниI.JЯ моя мене не кидається.

Страшенні, люті морози; навіть здоровісінькій людині важко ВИЙТИ подихати чистим повітрям, а з пропасницею­ то вже й поготів. Знесилився дуже. Виїду звідси, мабуть, на І-й день різдва. Якщо снігові заноси не переб'ють, могтиму Вас побачити на 2-й день різдва. Сподіваюся, що январ, який я перебуду в Звенигородці, верне мені мою силу й здоров'я. З газет бачив, що і в Вас не все йшло рівнесенькою стежечкою. Хоч би ідіотська справа з «Рідним краєм» з по­ воду Вашої драми ... І як не сором був кому-кому, а то Олені Пчілці - не тільки допускати гидоту в свою газету, ба ще й свою примітку додавати «од редакції •• (примітку до Вашого листа)! Це щось неймовірне, нечуване - рів­ няти Вашу п'єсу до «перерібок. Старицького! та й я на­ пев н е знаю (згадуючи те, що сам чув колись од самої­ таки О. Пчілки), що вона не могла написати свою примітку інакше, як задля кумівства, бо в іри в свої слова у неї бути не могло! .. Ви не повірите, як сильне обурила мене оця вся справа ... Обурила не стільки навітьз прихильно­ сті до Вас, скільки з болю за нарушену справедливість, с в і дом О нарушену... А поза цим одиначним оголо­ шеним фактом інтуїтивно вгадуєш цілу низку всяких інак­ ших схованих фактів, відносин і т. ін.,- і вгадуєш, що вони не могли жити ЦЮ осінь і зиму рівненьким, безжурним життям, насолоджуючись тільки ,красою душ людських». Тепер про літературні справи. Дуже гарні в Вас і Вашо1 жінки переклади з Ібсена

1

Коли ХТО погляне на ту безліч 8ИЛИСОК із сrзроnзвніх рукописів,

яка міститься в іl'rоричній

частині

моєї

граматики,

то

прийде йому в голову думка, що всі оті виписки «из тумана обкипали кров 'ю мого серця і що воно стогнало й кричало.

405

найменше

столетий»


і др. Розмови ідуть такою природною мовою, ЩО наводять

ілюзію, ніби це оригінальна річ, а не переклади. (до речі. Я якось і з

уст

нар о Д у

чув слово марево

не в зна­

ченню «міраж» або «фата-моргаНа», але в значенню росій­ ського «призрак». МІоже! бlути!, замість «Примари» кращий заголовок був би «Марево»?). Фольклорного мотива на пісню «Ой на горі та женці жнуть» не можу згадати і од других не довідавсь. Прига­ дуються психологічно близькі мотиви з «1001 ночі» (<<Ну­ реддін і прекрасна персіянка»), та там нема типа Сагай­ дачного. «Розумний бреше, шоб правди добути» - це єсть староруське оповідання. Див. у Веселовського в ,Соломоне и Китоврасе» - «Притча о судах СОЛОМОНОВЬІХ»* Там уся літературна історія.

Питалися про слово мазепа. По-перськи ~I.. (мазе)­

спина, хребет, в ~ (па) значить «нога», а прикметник ма­ зепа дословно значить «хребтоногий» вий,

«неуклюжий»

-

як сказали

б

себто неповорітли­ по-росіЙськи.

Єсть

і друге перське слово: музіnіі; воно по-російськи близенько передається словом «озорник», сето шк/;оний (як кажуть у нас про котів, шо крадуть харч із кухні, про корів, що залізають у город, і т. ін.). Те слово складається з араб-

ського причасника музі (1$';."..) ,шкодний, шкодливий, та знов з того самого па (Ij) -НОfd. Та я не думаю, щоб наше .мазепа пішло з мцзіnй; ІЮНО, очевидячки, вийшло 3 .мазепа. Маю до Вас прохаиня. Як я приїду в Київ, то буде свято, книгарня - зачинена. Покупіть мені, з ласки Ba~ шої,4-й том «Історії» Грушевського (2-е вид.), а коли вийшов б-й том то й його, Вибачайте, що турбую своїм дорученНЯМ.

Весь

Ваш

А.

Кримський


1908 213.

До В. О.

r ордле"ського· Звенигородка.

ВЬІ правы' дорогой

19

+

08

Влlадимирl Ал[ександровичl, пред­

полагая, что у меня нет теперь здесь особой потребности переПИСЬІВаться. По пословиuе: «дОбре дядькові - то й бога забув» ... Во всяком случае В а м - т О отвечаю; вы мне помогли ведь в редкий для меня момент полной беспо· МОЩНОСТИ душевной, какого я никогда еще не имел случая

испыать •. И, надеюсь, никогда не ИСПЬІТаю больше, пlотомуl чlтоl так н е моменты не повторяются, какие я пережил в декабре. Сейчас мне о чен ь хорошо. Впрочем, уж и 25 декабря (в день от"езда) я себя почувствовал недурно. должно БЬІТЬ, я ДОНЬІНе остаюсь той татарской натурой, про которую БЬІ­ лина говорит:

А и крепок же татарин не изломится, А и ЖИЛDват, собака,- не ИЗ0рвется.

Да, безусловно, крепок и жиловат. Все, что прошла, осталось, словно далекий сон. Живу счастливо, окружен­ НЬІЙ любовью, здоров, бодр, много работаю научно, мнОГО подвиззюсь и В изящном творчестве. Солнце, тепло, СЛОВНО ранняя весна в Москве ... вот и все ... Далее: дО СКОРОГО свидания! Разве попотчевать Вас на прощанье каким-нибудь афо· ризмом согласно моему оБыаюю повседневному? Ну, напри­ мер, таким. В последнее время я не раз Вам говорил, что нужно

к

людям

относиться

с

проникновением,- и

тогда

не раз найдешь под навозной кучей драгоuенную жемчу­

жину. Теперь, после того, что я ИСПЬІТзл, сделаю маленький корректив

к

выесказанномуy

правил у

,

именно

корректив

такого рода: «Не надо, однако, злоупотреблять зтими по· исками,

иначе можно до ТОГО ПРИВЬІкнуть к навозныM ку­

чам, что нигде уж, помимо навозныx куч, и не будешь рас­ считыатьb найти жемчужину».

от души

пожимаю руку. ,Ваш

40'1

А,

Кр.


214. до €. Х. Чикаленка Звенигородка,

15 апр іл я

1908

Високошановний Євгене Харламповичуl На Вашого рекомендованого листа, висланого до мене в январі (із тими записками, що сьогодні Вам вертаю), я Вам одписав дуже щиро й дуже дрібно в кінці января таки. Чи заадресував я свою відповідь на Ваше ймя, чи на редакцію,- того не пригадую, але здається, що на конверті був адрес редакції, а всередині: а) записка до контори ,РадІО) про зміну мого адреса; б) запечатаний

лист до Вас;

в) поемка «Йєгуда га-Керйоті та Йєгошуа га-Ноцрі» (чо­ тири невеликі розділи).

В своїм листі я підбадьорював Вас, заохочував не па­ дати духом і т. ін., але може бути, не дуже до ладу пора­ див Вам, щоб Ви спробували притягти до «Ради» ще тих людей, які колись у ній були писали, а потім через непоро­ зуміння одкинулися. Іменнів я не називав, та не стану таїтися, що я мав на думці Грінченка. Не живучи раз у раз у Києві, тільки метеором перелітаючи через нього, я міг не знати всяких дипломатичних тонкостів і плутаних від· носин, з якими треба було б рахуватися і мені, як писав я до Вас свого листа. Не здобуваючи од Вас довгий час ніякої відповіді (тепер я знаю, що і листа мого Ви не бачили), я подумав, що, ма­ буть, Ви добачили в моїй пораді якусь нетактичну неделікат­ ність, через те й не одписуєте. Міг я думати, що Ви не хо­ чете одписувати ще й через те, що мою антихристиянську поемку' Ви, з обережності перед цензурою та штрафами, боїтеся друкувати. (Але я, посилаючи ЇЇ, думав був, що цензура її пустить безборонно, бо російською мовою таке друкується зовсім вільно). Тепер виявляється, що справа склалася була зовсім інакше,- себто, що контора загубила мого листа й поему та й не передала Вам до рук. Тим кращеl Отже ж, ані Ви на мене, ані я на Вас не маємо ремствувати і можемо вважати інцидент вичерпаним. Що ж до мого співробітництва в «Раді», то знов скажу: статей на біжучі теми, хоч би й філологічні, не писатиму, бо вся моя енергія йде тепер на граматику й історію нашої мови. Для спочивку міг би вряди-годи переписати з чорно-

408


вика дещо белетристичне та й прнслати Вам', і навіть есть у мене такий роман* І що поодинокі ЙОГО розділи мають свою самостійиу цілість і могли б з перервами друкуватися частками (фейлетонів на двоє кожен раз). Та тепер Ви пи­ шете, що довгі речі Вам не підійдуть. Шановний Євгене Харлампійовичу! Що ж більше я міг би зробити для «РадІО>? Самі здорові бачите, що я її не бойкотую, а попросту я задля неї непідхожий, непри· датний співробітник. Ваш щирий

прихильник

А. Кримський

215.

До І. Ю. КраЧКО8СЬКОГО

Москва, 19.Е... 08 ІХ Простите меня, многоуважаемый Игнатий Юлианович, за мое упор ное молчание на Ваши письма и интересныe при­ сыли!! В свое оправдание могу сказать лишь, что я вообще туг на письма и крайне редко пишу кому-либо. Вам-то я ПОРЬІВался писать не раз

-

и

все как-то отклаДЬІВал, лишь

в душе переживал, не выказьІваяя на бумаге, чувство чрез­ выайногоo удовлетворения ст наблюдения (заочного) за Вашей деятельностью. Можно сказать, на моих глазах, хотя сила

заочно,- в ЬІ рас т а л а

-

от

начинающего,

новая

крупная

интересующегося

научная

талантливого

студента до все более и более крепнущего ориенталиста, пока наконец Ваши последние работЬІ мне окончательно не показали, что перед нами вполне сформировалась не­ заурядная научная сила, которой суждено многое внести в русскую ориенталистику. От души пожимаю Вам руку и желаю все больших и больших успехов. ВЬІ Бы меня очень обязали, если Бы прислали СВой реферат, читанный Вами в мае. Полагаю, что ВЬІ его стпе­ чатали.

Оттиск «Из бейр[ утскойl церк[овной] летописи»· ПОСЬІлаю.

С

истинныM

уважеиием

А. KPblМCKий 1 Що ВСЯ моя рОбота мала 6 6ути безплатна, 6езгонорарна, про це, здається, я міг 6и й не нзгадувати.

409


1909 216. До В. О. Гордлевського Звенигородка, 19

Дорогой

Владимир

7

W

09

Александрович!

Я послал прошение на имя правления, предлагая пла· тить за квартиру·комнату прямо в институт 35 рублей или иную сумму, большую,- безразлично. Сделайте мне одолжение, повидайтесь немедленно с Милл[ером! (до засе· дания правления, заблаговременно) и ВЬІставьтеему на вид, ЧТО .если,

как он

говорит, ему

желательно восстановление

«КУЛЬТУРНЬІХ}) форм общения со мною, то ему представляется теперь случай, Я очень хорошо знаю, что стоит ему з а ран ее поговорить с членами

правления вотдельности,

и вопрос

будет решен в желательном духе, после чего я, разумеется, буду нсполнять то его требование, которое он считает «ку ЛЬТУРНЬІМ}),

Второй том Гибба использован мною', В результате явился у меня очень живой очерк тур[ецкой! литер[аТУРЬІ! ХУ-ХУІ В,, дО Сулеймана Великолепного, КОТОРЬІЙ можно хоть сейчас сдать влитографскую переписку . Боюсь я ТОЛЬКО, что без моей корреКТУРЬІ Пузанов допустит не· ДОСМОТРЬІ, Е ели В ас нез а тру дни т, ТО, БЬІТЬ может, ВЬІ согласитесь щ:юбежать листыl' переписанныIe Шварц, прежде перевода их на лнтографский камень? Дело в том, что в тексте процитировано мною несколько строф по,турецки (напр., из Михри), и за НИХ·ТО главнЬІМ

образом я и опасаюсь, перепишет ли их Пузанов буква в букву с моего оригинала или допустит искажения. Впро· чем, если Вас зто мое предложение хоть немного затруднит, ТО,

не стесняясь,

откажите:

приеду

в

мае

-

тогда

и дам

список опечаток. Кстати: среди раБОТЬІ я ВЬІЯСНИЛ, что Смирнов' неКОТОРЬІХ позтов переводил не с турецкого под· линника, а с немецкого (Ревани*),

паскудного

перевода

Хаммера'

2·Й том Гибба мне нужен будет еще один день, а затем я его отправлю ПОСЬІЛКОЮ (с другими книгами) на имя Ба­ бянского (письмоводнтеля в канцелярии), КОТОРЬІЙ Вам

его и вручит. А ВЬІ, ради пророка, теперь же при шли т е

410


мне 3 - й том Г и б б а, причем во избежание личной возни с ПОЧТой вручите его Бабянскому, КОТОРЬІй пере­ даст его Федору для немедленной отправки мне, а то и сам отправит (прямо отдать Федору Вь! едва ли сумеете, потому что после моего

отьезда

ОН,

вероятно,

заходит в институт

лишь один раз в день, в канцелярию за моими письмами). Не бойтесь, что я задержу 3-й том Гибба: использую его

немедленно, и через недельку он будет у Вас опять в руках А когда уезжаете? Сообщите. Чудная, жаркая весна здесь. Работаю до отвалу, но весна зовет в сад, и тогда я бросаю перо и берусь за саДОВЬІе НОЖ НИЦЬІ, или пилку, или заступ. А вечерний за кат обязательно встречаю у себя на башне, среди зубцов, причем из костела звоият в зто время на Апgеlus. Чудно хорошо! Если будете ехать в Царьград раньше моего ОТ1>езда в Москву, загля· ните в мой Мnнрепо.

J~

rG'1

,.s-'.<r ..,;;:;

i.S,jjf

Ji.! J..l>~ ' .

r:Y--JlI ••

Ваш А. КРblМСІСUЙ

217.

До В. О. Гордлевського Звенигородка,

дорогой

26

апр [еля]

1909

Владимир Александрович!

Прежде всего, чтоБЬІ не забыт,' сообщу кой-какие биб­ лиографич[ескиеJ даННЬІе*: І) Лемнос, как место ССЬІлки,- ОіЬЬ, ІІІ, 313. 2) «ВОСТОЧИЬІе кушанья» - «Кавказ», 1852,.N'2 37, стр. 159. 3) Историч[ескиеJ ПОСЛОВИЦЬІ: а) «Против несправедли­ вости одно лекарство - сабля». Слова анатолийского кази­ зскера Мюрада ІУ; б) «Месть не стареет, ТОЛЬКО седеет» пословица Мюрада ІУ. 4) И. Березин: «НаРОДНЬІе ПОСЛОВИЦЬІ турецкого пле­ мени» - «Библиотека для чтения», 1856, .N'2 4 (стр. 79-109) и .N'2 6 (стр. 83-1I6). J. Ти ПOCJlухай рецьк.).- Ред.

розповідь солов'я, який ПРИЙШОВ в дні весни (ту­

а 1 до побачення (ара6.).- Ред. щ


Вь! не сердитесь, что я так долго задержал Гибба, т. ІІ и т. ІІІ. целый месяu я Был занят историей Турuии и лите­ ратурой ее', перечитывлл многО и с Гиббом сверяться при­ ходилось часто. Сегодня я вылалл о б а тома посыкойй на имя П. В. Бабянского. Еще денька два - и я могу оставить Турuию в покое, потому что и исторический и литераТУРИЬІЙ очерки ГОТОБЬІ; остается только сделать дополнения о запо~

рожских походах на Синоп и Трапезуид. Много увлекательныx минут переживал я за своей ра­ ботой; не заметил, как и месяu прошелІ Период, KoтopыM я теперь З8нимался, очень тесно связан с историей Мало­ россии и слишком говорит моему сердиу.

Благодарю Вас за Вашу готовность продержать коррек­ туру литографии, но, к Вашему облегчению, не восполь­ зуюсь Вашей любезностью. Курс выелл больший, чем я рассчитывл,' потому что я довел его дО XVIII века, и, следовательно, все равно он не Был БЬІ отлитографирован к зкзамену. Приеду - сам все устрою. Мне жаль только, что я не имел времени отделать те ЛИСТЬІ, которыIe вылии в марте, отделать сколько-нибудь сноено. Может БЬ1ТЬ, ВЬІ еогласитесь в ЬІ с Л а т ь мне 1 - й том Г и б б а? на недолгое хотя Бы время? Если СQгласитесь расстаться с НИМ, ТО Я теперь же смастерю на­

счет начатков османской поззии нечто более удовлетвори­ тельное,

чем

те

crраНИЦЬІ,

которыIe

пришлось

издать

по

Смирнову в виду спешки. Буде вылетеe Гибба (я разумею лишь І-й том), отметьте и ср о к, до которого Я смею его удержать. Да мне надолго он и не понадобится: я Бы его

Бытроo использовал.

Мимоходом: Смирнов позта

";IJ'

передал через «Сати»,

очевидно, только Хаммером и пользовался (Sati)*. Вообще зпоха Сулеймана Кануни' совсем его не интересовала и

вылаa у него скомканная.

Теперь об институтских делах. у меня про Д о л ж е ние мое про с ь б ЬІ к В а м. 51 Вам очень благодарен за Вашу беседу с Миллером, но принужден еще раз Вас потревожить. ВЬІ пишете, что

n

у меня будут выитатьсяя квартирны •. Зто БЬІЛО Бы хорошо, но необходимо, чтоБы те пер ь же, около І-го мая, Мил­ лер сказал Проuенку не вносить квартирныx денег в руб-

412


рику

моего м а

к о г О жалованья.

КвартирнЬ!е ведь

вьщаются лишь три раза в году: в январе, м а е и сентябре; значит, нужно воспользоваться приближающейся майской Вblдачей и не ПQместить МОИХ кваРТИРНЬІХ в ведомость, которая именио те пер ь и заготовляется. Если зтот случай будет теперь упущен, то ко времени моего приезда нельзя уж будет устроить ,того дела: ведомость окажется со· ставленной и перечеркивать ее нельзя уж. Вот почему я очень и очень прошу Вас повидать Миллера в канцелярии, чтоБы он не успел забыть о составлении ведомости и тут же при Вас отдал распоряжение Проценку о невнесении квартир· НЬІХ в цифру моего майского жалованья. Мне крайне неловко утруждать Вас, но, право, жаль БЬІЛО Бы не довести дело

до конца, раз есть возможность. Не скрою от Вас также, что по отношению к Миллеру я - Фома неверный и слиш­ ком научен ОПЬІТОМ.

А насчет перемен в программе І-го курса боюсь, что на июньском заседании МЬІ ни до чего реального не договоримся.

Вас ведь уже не будет в Москве, а можно ли обсуждать вопрос в деталях без Вас? Видно, придется подождать до осени. Впрочем, «бакаЛЬІМ». Были ли на процессе Федора? ВЬІШЛО ли что-нибудь скандальное? Или обошлось все благополучно?

Ваш

А. КРЬІМСКUЙ

s.

Р. Каллаша я просил (и даже ие так давно, письменно, заказны),, чтоБы Вам он доставил несколько билетов на открытеe памятника Гоголю и прочие торжества. Испол­ нил ли он мою просьбу? Кл ю ч и от библиотеки оставьте Ф. М. Минорскому' для вручения мне (я приеду почти наверное 17-го мая), а если он уезжает на дачу, то вложите в конверт и пере­

дайте Пузанову , или Щерби не, или кому-нибудь из других надежныx студентов,

которыe не затеряют

конверта

и

не

уедут до конца зкзаменов. А то оставьте Веселовскому,

если он до 17- го мая остается еще в Москве. В заключение повторяю свою просьбу насчет исключе­ ния квартирной ЦИФРЬІ изм а й с к О Й В е дом ост и. Р. Р. Статей Шахтахтинского все еще не распаковал. Но, конечно, не забуду. Не слыалии ли ВЬІ выаженияя по-турецки: гянiJж

s.

ііндуhбіір в смылеe «горе-богатыь» или в ином каком-нибудь? В малорусских думах под прозвищем «Ганджа Андыер» 413


ВblВОДИТСЯ карьерист гетман Брюховеикий, сперва веРНЬІЙ ИСПQлнитель

московских

планов,

а

потом

присоединив·

шийся к Дорошенку. Несомненно, что в живой турецкой речи (или татарской

)

прозвише зто имело какую-то остра­

умную мет касть , и мне очень хотелось бbl узнать ТОЧНЬІЙ оттенок зтаго ВЬІражения.

Если соберетесь заехать ко

мне,

то,

б[ьІТЬ!

м[ожетJ,

черкнете уведомительную ОТКРЬІТку о дне приезда_

До В. О. Гордлевського

218.

Звенигородка,

Дорогой

6

авг[уста}

1909

Владимир Александровичl

Не увереи, вернулись ли ВЬІ в Конст[антинопольJ и не напрасно ли я пишу. Все-таки пишу, полагая, что даже перед саМЬІМ ОТ1>ездом в Россию Вам, может бьІТЬ, интересно иметь сведения о последних майских собьІТИЯХ.

ЗкзамеНЬІ

«с

госуд[арственнойJ

комиссией"

прошли

в невероятной строгости. Я ничего не имел против зтого, когда зкзаменовался І-й курс, и даже сам посвирепствовал. Но по отношению к ВЬІпускному, ІІІ-му курсу, пришлось мне усмирять ПblЛ председателя, КОТОРЬІЙ во что БЬІ то ни стало хотел проваЛlІТЬ побольше людей. 2-й курс, испу­ гавшись

ПРОИСХQдящего

и

раССЧИТЬІВая І

ЧТО

авось осенью

дело ВЬІгорит лучше, без «КОМИССИЙ)},- совершенно ПОЧТИ ие держал арабского зкзамеиа, о чем меня предупредил, как только я приехал.

Ну, да зта тяжелая сторона «комиссий" есть пустяк в сравнении с другою. А именно: на последнем совете «пред­

седатель зкзам(енационной1 КОМИССИИ» внес предложение, чтоБЬІ «комиссии» собирались ежегодно и чтоБЬІ из специаль­ НЬІХ

средств

платилось

вознаграждение

и

председателю

(КОТОРЬІЙ пусть назначается по очереди), и ассистентам. ВесеЛОБСКОГО на совете не БЬІЛО, и предложение, несмотря на мои возражения, БЬІЛО бbl немедленно принято, если БЬІ Миллер не имел в виду своего предложения, сопряженного стратой денег. Позтому он отложил голосование до осени, а вместо того внес свое.

А его предложение состояло в ТОМ, чтобbl вьщать Аттае на леченье (поездку на Кавказ) рублей 600. ПеРВЬІЙ запро­ тестовал Халатьяни, находя, что иифра слишком Вblсока.

414


Миллер очень наивно проговорился, что неудобно же Аттае ехать на Кавказ одному, а жену оставить одну в Мос­ ковской губернии: ехать на Кавказ - так уж вдвоем, а для двоих надо рублей 600. 3той аргументацией он испортил дело: Халатьянц заявил, что в таком случае не мешало БЬJ им захватить с собою Хафизу и , чтоб та не скучала, подругу ее. После галденья, в котором подвизалея Мирза-Джафар' ("Раз зфендию дали 300, то Аттае надо 6001»), принята БЬJЛа цифра 400. Но тут инспектор вспомнил, что цифра ВЬІДачи СВЬІше

300

должна пойтИ на утверждение попечителя, а тот

может поставить препятствия. Позтому ВЬІДали в конце концов 300 руб_ «Так уж наша печь печетІ» ЧтоБЬІ посмаковать все ВЬІшеизложенное, надо БЬІЛО самому присутствовать на ЗТОМ совете. Но я надеюсь, что вы дополните картину воображением и восчувствуете то, ЧТО восчувствовал

я.

Во время зтих переговоров (среди КОТОРЬІх галденье Джафара БЬІЛО особенно омерзительно) никому, конечно, не пришло в голову вспомнить, что ВЬІ урезаНЬІ в своем вознаграждении рЬ1Х,

однако,

под

предлогом

хватает

на

всякие

недостатка траТЬІ,

средств,

вроде

кото­

ПРИНЯТЬІХ

на том совете. Я вздумал БЬІЛО зто напомнить, но мне БЬІЛО отвечено, ЧТО Ж3ЛDвзнье Вам назначено неполное по Вашей же про С Ь б е и что ВЬІ лучше меня знаете, сколько Вам требуется. Относительно Вашего помощника-Зфендия ВЬІ уже знаете, ЧТО БЬІЛО ВЬJсказано. СлОВОМ, все очень мило. Но не успел кончиться совет, как против зфендия сде­ лана Быаa и другая вылзка,' исходящая на зтот раз, по недоразумению, думается мне, от Корша. Он ВЬІсказал свое мнение, что надо Бы на турецкую практику заполучить одного серба, живущего в Москве и получившего образо­

вание в турецкой рушдиЙе ' . Не знаю, каковы Ваши планы насчет будущности зфендия, НО У меня сердце сжалось, когда я слушал, как он трактуется. Илот'.

я лето занимался очень напряженно, чувствую даже порядочную усталость. Значительную часть времени по1 Ру ш д і е (турецьке rU.Jdiye) - духовна середня школа, - Ред . . 2 І л о т (гp~ЦЬKe eHos) - раби в древній СлаРТі. ЯКИХ вивозили

з ПJдкореного МІста Ілоса.

-

Ред.

415


глотило то же, что и раньше, т. е. нсторня Турuии. При­ чина, почему я так усердно занялся ею, та, что я не лито­

графирую ХУ-ХУ! век, а печатаю; понятно, что пришлось отделать все с большой тщательностью. Только что все кор­ реКТУРЬІ

сверстаНЬІ.

І-й том Гибба я Вам отослал еще 30 апреля на имя Ба­ бянского и бьІЛ вполне уверен, что он у Вас.

А вот что следовало БЬІ приобресть Вам для библиотеки: ~

J~YI J.:S"" І

Али-челеби*,

с

которого теперь ведь снят

запрет. Полагаю, ВЬІ легко раЗЬІщете его в Стамбуле (у Харрасовиuа* уж продается зкземпляр, но очень дорого).

Кроме того, купили БЬІ ВЬІ дЛЯ библиотеки Мне

теперь

много

пришлось

.;.t;

пользоваться

2

ЛЯТЬІфи*.

арабскими

djt...:J1 ";:~13, но зто - на полях другого сочинения. Мне неизвестно, чтоб бьІЛО особое его издание, а все-таки

навели БЬІ ВЬІ справку и о .U:~I в Константинополе; если вдруг окажется, ЧТО БЬІЛО И отдельное издание. ТО, конечно, очень желательно БЬІЛО БЬІ иметь его в библиотеке. Зти книги Вам ведь не менее НУЖНЬІ, чем мне. Заговоривши о книгах, обращаюсь к Вам с просьбой своею собственною. Мне нужна лит ург и я н а г р е­

чес ком ЯЗЬІке. Писал в Москву - нет там. Неужели и в Конст[антинополеl не найдется? Если нет одной литур­ ГИИ, ТО, вероятно, есть же издаННЬІЙ по·гречески служебник, в котором должна бьІТЬ литургия, и вечерня, и утреня. РаЗЬІщите, пожалуйста: очень обяжете. Лучше БЬІ, если БЬІ ВЬІ ВЬІслали сюда, в Звенигородку, еще.

Не забудьте и моей просьбь! о

р""

,,,,-;.

_.('

.r."'-,J.JI li'"

(малерус-

ское «Ганджа АНДЬІбер» в думах). Нет ли памяти в иароде турецком о таком герое.

Ваш

А. Крь/.МскuЙ

Така суть історії (mурєцьк.).- Ред. 2 Тезкере (збірка життєписів, повчань) (mцрєцьк.).- Ред. 3 «Анемони Нуамана» (збірка життеписів учених). А. Кримський перекладав ЯК «ПурпурНі півонії» (араб.).- Ред. 1

Ганджа Андухбар (араб.).- Ред.

416


1910 219.

До І. Ю. Крачковського Звенигородка, Киев{ской] губ.,

19{- 10 МногоуважаемЬІЙ Игнатий Юлиановичl

Очень рад, что ВЬІ получили «Семlитскиеl ЯЗ[ЬІКИЬ, П* и «Истlориюl ТУРЦИи»' У меня в конце полугодия раз­ болелись глаза, я уехал раиьше оБЬІкновенного из МОСКВЬІ 11, Т. К. книги не БЬІЛІІ сброшюрованЬІ, попросил канцеля· рию института Вам ВЬІслать их, когда будут ГОТОВЬІ. Зна я неаккуратность нашей канцелярии в 9ТОМ отношении, я далеко не бьJЛ уверен, что мое пор учение будет исполнено.

То, что обратило Ваше внимание в «Истlорииl Турци!!», вероятно, наиболее, т. е. 9КСКУРСЬІ в область рус­ ск О Й истории и древнерусской литераТУРЬІ - обьясняется очень просто: мне 9та область знакома по той причине, что я окончил ведь и историко-филологический факультет (и даже

ВЬІдержал

по славяно-русскому

отделению

м а­

г ист е р с кий 9кзамен, программа которого в Моско­ вском университете неоБЬІкновенно обширна). А кроме того, у меня есть наклонность - в МИ НУТЬ1 , своБОДНЬІе ОТ занятий Востоком, копаться в старорусских рукописях Румянцевского музея и Синодальной библиотеки. Зто, как

ВЬІ

сами

прекрасно

понимаете, есть своего рода от­

ДЬІХ: разнообразие занятий. Между тем среди такого отдыаa ряд фактов подбирается и в свое время может пригодиться для Востока. Не знаю, найду ли когда-нибудь возмож­ ность, а хотелось БЬІ: обработать собраННЬІе мною старо­ русские материаЛЬІ, извлечеННЬІе

из

самЬІХ разнообразныx

источников и касающиеся мусульманства (из «Начальной летописи», из «Пале!!» И мн. др.). ОкаЗЬІВается поучителЬ' ная картина; но, за недостатком времени, собраННЬІе мною материаЛЬІ лежат іп crudo' и лишь пополняются, не обра· баТЬІваются. Я Вас должен поблагодарить за прислаННЬІе Вами работЬІ. Они не только интереснЬІ и цеННЬІ по 1

27

У

2-146

первісному

вигляді

(лаm.).- Ред.

417


содержанню,

но

отличаются

ТОНИКОЙ,- качеством, всякому

ученому

и

и

которое которое,

свое!! изящно!! архитек· свойственна далеко не однако,

надо

признать,

lf! .,...,11:"11 ~ J11 ";1,.../),1 &- '. Каждая Наша работа и читается с неослабевающим ин· тересом,

и после прочтения ее надолго остается в голове со·

вершенно ЯСНЬІЙ и рельефный след. Советую очень доро· жить 9ТИМ своим Качеством. Я как-то говорил и с Коршем 06 9ТОЙ черте Ваших научныx работ. «Ясность МЬІСЛИ у че­ ловека, оттого и работа у него ясна І» - заметил он. Зто, конечно,

верно;

однако и ж е л ани е

автора держаться

УМblшленно архитеКТУРЬІ и ПРОЧНОЙ и негромоздкой имеет свою силу.

в заключение есть у меня к Вам просьба насчет покупки кое-каких ВОСТОЧНЬІХ изданиЙ. В расчете, что Вас мое пору· чение не слишком затруднит, очень Вас прошу прислать мне (поскольку хватит денег, включая рекомендованную пересыку)) что-нибудь из следующих изданий': 1) «Диван» ДжарЙра. Если нет издания 1313 Г., то, может быт,' ВblШЛО новое?

2) ':'1).\1\

<'І...)

3) ~I

6U1;J\'

'; Отби. У меня есть издание на полях

ибн-аль Асира, крайне неудобное. Не найдется ли в про­

даже издание в J:I-e', а не на полях?

4) аль'кыти:: .t.МJ1 )~1i .ШІ )І,Ч ': 5) аль-Маккари: ..,...J.}I ~,.\j~I ~ i.r ~I ~ '. Зто издание, одно !Iрtвыlающ~е, КШkЧНО, ПОСЬ1Jlаемую сумму, я отмечаю лишь на всякий случай, так как думаю, что оно совсем распродано.

1 Є однією з якостей, ЯКИМИ відзначається письменник (ара6.).­

Ред. 2 О ценах ИХ не имею ни мвлейшего свеДения. 3 «Послання про прощення» (араб.), твір Абу·льАла аль~ Мааррі.-

Ред.

• «Історія аль·Йєміні» (ара6.).- Ред.

В теКСlі (ара6.).- Ред.

8 .Ловідомлення вчених про історії мудреців» (ара6.).- Ред. 7 .Повїв аромату від свіжої гілки Андалузії» (ара6.).- Ред.

418


6) нбн-аль ХаТЬІІІ: ское изд.

1316

J"J.J!

,.ш

J

~ rOЇ; І (БЬІЛО Тунне­

г.).

7) ибн-Котейба:

"'I,,-Jl.! <...1.::11 .,.1:;)'.

'"

Если Бы по счаСТJIИВОЙ СJIучайности Вам удалось их все найти, то если у Вас есть ЛИШ ние деньги, не KYw пите ЛИ их все, а меня уведомите, сколько надо прнслать? К 9Той любезности прибегните лишь в том случае, если она Вас абсолютно не затруднит. А вообще очень извиняюсь за навязьтваемое пор учение.

С истинныM уважением А. КРЬІМС/(UЙ Адрес мой, в самом скором времени, разумеется, опять обьтчньтй: Москва, Лазаревский институт.

220.

До І. Ю. Крачковського

МІ оскв' І. 19...Іі. 10 ХІ вы очень смутили меня, дорогой Игнатий Юлианович, своим ПИсьмом. Ведь я Вам и без того должен за книги, куплеиныe для меня в Сирии и Египте, а ВЬІ еще от себя деньги посыаетеl •• Ведь 9ТО что жеl Посьтлаю Вам ТО, что у меня есть,- и, конечно, о день­ гах речи бьІТЬ не может. Ваши 5 руб. я Вам возвращаю, и для меня БЬІЛО бьт очень обидно, если бьт Вьт настаивали на какой-либо уплате за книги, которьтх я сам не покупал.

Сверх того

посыаюю

Вам !о руб. в счет своего

долга;

СКОЛЬКО именно я Вам должен, я совсем не ПОМНЮ: письмо

Ваше осталось у меня в Звенигородке. Пожалуйста, при­ помните ВНОВЬ.

Ну, да довольно 9ТОГО торгаl Перейдем к другой теме. Мне очень жаль, что не пришлось сВами повидаться.

Кн[язья! гагарины два раза проезжали через Москву, оба очень много о Вас говорили, вспоминали cueHbI из Вашего пребьrвания в Сирии - и еще больше ВЬІзвали во мне же«Кількість форм 8 устрою держав» (араб,).- Ред. а сКнижка про духовне і політичне керівництво» (араб.).- Ред.

1

27·

419


лання повидать Вас лично. Видно, уже не в Москве, а в Петербурге придется нам встретиться. Кажется, для решения

неКОТОрЬІХ

наУЧНЬІХ вопросов мне придется

в до­

ВОЛЬНО близком времени навестить библиотеки Петербурга. Но я еще

не решил окончательно, как устрою. От души (никак не из вежливости говорю зто!) сожалею о Вашей болезни глаз. должно бьІТЬ, у Вас приблизительно БЬІЛО то же, что у меня в прошлом году. Только у меня болезнь обошлась без всяких операций; просто путем двух­ месячного нечтения все БЬІЛО налечено. Надеюсь, что сей­ час у Вас все благополучно и что вскоре ВЬІ опять изда­ дите нечто столь же интересное и столь же содержательное,

как все Ваши ВЬІходившие до сих пор раБОТЬІ. Гагарин мне говорил о каком-то Вашем ОТКРЬІТИИ (<<кажется, доислам­ СКОГО позтз, известного дО СИХ пор только ПО имени»*­ прибавлял он), которое ВЬІ намереНЬІ БЬІЛИ вскоре опуб· ликовать. Что именно имел он в виду? Мне очень БЬІЛО БЬІ интересно получить про гра м м У преподавания на факультете в ,том году со времени Вашего возвращения. Может бьІТЬ, удосужитесь прислать? А ка­ КОВЬІ Ваши впечатления от преподавания? свои началь­ НЬІе впечатления успел призаБЬІТЬ, но вот Гордлевский

51

на

моих

глазах

перенес

пеРВЬІЙ

год

преподавательства

с б о л Ь ш и м напряжением нервов: к концу года он себя чувствовал пр ямо разБИТЬІМ.

Крепко пожимаю Вашу руку Ваш Р.

S.

А. КРЬІМский

«Андрія Лаговського» я ПОСЬІлаю Вам не без

коле­

бания, потому что почти уверен" что и ВЬІ, как многие чи­ татели, увидите в повести автобиографию: мой лирический суб-ьективизм, проникающий зту повесть, невольно вле­ чет к такому предположению.

Главная идея повести не вся в ней ВЬІсказана. Суть за­ ключается, собственно, в ее продолжении - повести

.За святЬІМ Ефремом СнринЬІМ»*, которая осталась ненапе­ чатанной. А ненапечатанной она осталась потому, ЧТО В ней действительно оКазалось много ЛИЧНЬІХ переживаний, ко­

ТОРЬІе затушевать не удалось БЬІ. Что же касается «Андр ія Лаговського}}, ТО ОН СТОЛЬ же мало имеет права считаться автобиографией, как мало похоже на селедку то описа ние, которое дается загадкой армянина в анекдоте. «Зеленое, соленое

виснт,

пищит

в

салоне»,- предлагает

420

армянин


загадку в анекдоте и поясняет,

что селед ка ведь соленая,

что ее можно ВЬІкрасить в зеленЬІЙ цвет и повесить в салоне, «а что она

пищит,

так

лучше не догадалсЯ». ГОВСКОГО,

зто

я

сказал

нарочно,

чтоБы

ты1

Право, я так же слабо похож на Ла­

как слабо похожа подлинная селедка на армян~

скую, вырашеннуюю в зеленЬІЙ цвет и с пищанием вися, щую в салонеІ ВЬІ не изумляйтесь, что я, не видевши Вас ЛИЧНО, счи~ таю ВОЗМОЖНЬІМ касаться подоБныx тем, KoTopыx иногда не затрагиваются даже при очень близком зна комстве. Но ведь, собственно, я уже знаю Вас как человека, а не просто как ученого, и знаю притом довольно хорошо, и знаю,

к кому пишу. Искание идеала ИСТИНЬІ, добра и красоты все· гда будет играть роль в Вашей жизни, на горах ли старого Ливана будете ВЬІ находиться и ИсКать крылев,' в своем ли ученом кабинете будете сидеть и фолианты переворачивать. И не от других людей я зто про Вас знаю, а от Вас самого.

даІ Ведь Ваша личность ясно сверкает и выазительноo выказьlваетсяя ИЗ каждой Вашей строки, печатно/l ли, пИсанной ли. По выажениюю старого Саадия, хорошему мускусу не требуется, чтоБы о его качеСтвах сообщал покупателю продавец.

1911 221.

До І. М. Гревса*

М[осква]. 19~ 11

11

многоуважаемый Иван МихайловичІ

Из КОНТОРЬІ редакции Словаря' я получил краткое сообщение: «Нужна статья «Армения» (ист.)>>. Сообщение зто сделано

на

полях

KoppeKTypы

«Арабской

литературЬІ»;

подписи пИсавшего нет.

Будьте добры' раз'Ьясните мне, в чем дело. 5і лично СЛИШКОМ ответственной статьи «Армения» писать не желал Бы. В прошлом году наш профlессор] армянской словесности

Г. А.

Халатьянц издал «Историю Арменин» старейшего

периода, и я думаю, что для Словаря о н

421

дал Бы статью


лучше других, именно для старейшего уже и поговорил, доставлення,

и ОН согласен,

потому

ЧТО,

по

его

периода, Я с ним

но желает словам,

знать

на

еро к

составление

такой статьи надо недели три, По средней и новой истории Армении он статью написать не берется и говорит, что зто лучше его мог БЬІ сделать Адонц' (не говоря, конечно, о Марре, КОТОРЬІй и для древнего периода является ВЬІсшим авторитетом), далее, я просил БЬІ Вас сделать распоряжение о до­ ставке мне І тома Словаря sqq, где, кстати сказать, моих статеек помещено изрядное количество, Да и не только

позтому имею я

известное

право на получение Словаря:

для дальнейших статей, чтоБЬІ не повторяться и чтоБЬІ сберегать место, я должен иметь под руками ВЬІшедшие ТОМЬІ, И ЗТО В интересах самого издательства. Кстати, уведомьте меня, какие за МНОЮ еще ЧИСJlЯТСЯ статьи на Д (да, вероятно, уж и на Б), чтоб я заблаговре­ менно мог ИХ изготовить.

3то О делах. А сверх «дел» чувствуется потребность что-то сказать, в чем·то вьrсказаться,

и самому неизвестно

-

в чем.

Встреча с Вами заставила меня слишком многое пере­ думать, и еще больше - перечувствовать, Слова Ваши про драгоманова, КОТОРЬІЙ для меня остается незабвеннЬІМ учителем и КОТОРЬІЙ в развитии Вашего миросозерцания тоже имел известное влияние, пробудили целЬІЙ ряд вос­ поминаний, И мне после Вашего ОТ1>езда больно БЬІЛО и cтыноo за свой згоизм, Начиналась ведь наша (т, е. моя и Ваша) жизнь приблизнтельно одинаково; но только ВЬІ последовательно пошли в борьбу, 'исполнили и исполняете свой долг гражданина, а я, не переставая хранить пам ЯТЬ О своем учителе, фактически совсем ушел от него, С 1901 года я спрятался в своей келье, заРЬІЛСЯ в книгах и исчез для людей, ЛИЧНЬІМ, су6ьективнЬІМ для меня оправданием БЬІЛ дЛЯ меня очень тяжелЬІй случай 1901 г, в моей личной

ЖИЗНИ, КОТОРЬІЙ, собственно, и бьІЛ первЬІМ толчком, за· ставившим меня скрьІТЬСЯ в четЬІрех стенах, Теперь, встре­ тившись с Вами, я ведь знал, что и у Вас ЛИЧНЬІХ душеВНЬІХ мотивов для углубления в себя БЬІЛО БЬІ ничуть не меньше, чем у меня, однако же ВЬІ и не подумали отдаться ЛИЧНЬІМ чувствам и уйти от жизненной борьбЬІ в тот момент, когда

БОРНЬІ НУЖНЬІ,

422


... И мне очень тяжело бьІЛО встретить Вас, видеть Вас, СЛЬІшать Вас. Сами того не подозревая, вы каждыM своим словом были живой упрек для меня. А после Вашего отnезда, повторяю, все мое оБыноеe душевное спокойствие, таК легко развивающееся, когда людей не видишь и живешь лишь с книгами и рукописями, совсем покинуло меня. И, к до· вершению, прибавилась одна новая МЬІСЛЬ: не слишком ли бесцеремонно осмелился я заговорить с Вами о Вашем внутреннем «Я», О Вашем «святая СВЯТЬJХ», О чувствах Ва­ ших по поводу кончины Вашей дорогой девочки? Зту свою МЬІСЛЬ Я успел даже выказатьb Вам лично, при прощании. Сегодня, когда я взялся за перо, чтоБы писать к Вам по делу, вновь она

заговорила с силою.

Не знаю, нужно ли БЬІЛО все зто писать Вам. Скорее, не нужно. А с другой стороны' мы' люди ученого цеха, до такой степени оБыковенноo привыкемM видетьдруг в друге ТОЛЬКО

людей

одинакового

и простительно заглянуть

цеха,

друг

что

иногда,

пожалуй,

другу в душу просто как

людям. Оттого я и решился сегодня написать Вам лишнее, сверх «делю>, И искренно, от глуБины души, пожать Вам руку не как ученому, даже не как общественному деятелю (хотя я ЛИЧНО зту Вашу жертву-службу тоже неоБыно'· БеН НО выокоo ставлю), а просто как человеку, имеющему сердце, способному страдать лично. Примите от меня глу· бокое выажениеe сочувствия; а если при встрече я Вас слу­ чайно задел по струнам, которыe задевать - для Вас боль, то простите меня.

В заключение просьба от меня к Вам. Когда будете от­ вечать мне (о Словаре), то, пожалуйста, ни слова не отве· чайте на вторую, личную половину ,того письма. Лириче­ ские момеНТЬІ в ЖИЗНИ людей - момеНТЬІ, И, пожалуй, они теряют в своей лирической ценности, если растягиваются в несколько-дневную переписку . Я не о себе, конечно,

говорю, а о В а ших

чувствах, о

их

ценности.

ПредаННЬІЙ Вам А. К рыlскиu іІ


222.

До

І. Ю.

Крачковського

9

М(оскваІ. 19їїТ 11

дорогой

Игнатий

Юлиановичl

у меня к Вам спешная просьба, исполнением которой вы меня прем ного обяжете, потому что я принужден из-за нее задержать печатание диссертаuии буквально на полу­ слове.

Именно я (как часто водитсяl) отдал одному из окончив, ших студентов института для зачетной работЬІ свой зкземп­ ляр «хыанет аль-адаб» Абд-аль-Кадира Багдадского* и не знаю сейчас, где студент находится. Между тем, ере· ди печатания

соответствующего

места

своей

диссертаuии

о "Хамасе»* одна моя вьшиска из ..,...;':11 Щ.>;.. т.

1,

стр.

172)

1

(именно,

вывалаa во мне сомнение своей неоспоримой

неполнотою, и я не могу дальше вести

печ ата ние,

пока не

проверю того, что мне требуется. Сделайте одолжение, при­ шлите мне на день-два книгуl Если у Вас нет собственного зкземпляра, ТО, пожалуйста, раздобудьте университетский или у кого-нибудь из сослуживuев и вылитеe мне как можно скорее (кстати, не забудьте стоимость пересыІкии взыкатьь наложеннЬІМ платежом). За ранее приношу усерд­ ную благодарность за очень важную для меня услугу.

Весь Ваш А. крымкuйй Р. S Из только что полученного «KeJeti Топulшапуоk. Гольдuиера* узнал, что ВЬІ и А. З. Шмидт' издали перевод <Религия ислаМ8». Вас я зтой вещи не получал. Где ее можно достать? Заранее уверен, что зто не простой перевод, а обработка, которая мне не раз понадобится. (Кстати.

or

Недавно мне доставили І том "Нового знu[иклопедического) слов[аряl» Брокгауза и Ефрона, где я увидел ряд своих статей,

сдававшихся в печать в свое время поодиночке. Теперь, перелистывяя их подряд, яневольно обратил вни­ мание на факт, раньше не бросавшийся в глаза, а именно: по ч т и В к а ж Д о й статье или мелкой заметке пришлось uитировать Ваше имя).

1

«СI{арбниця освіченості}) (араб.).

424

-

Ред.


223.

До І. Ю. Крачковського [Середина травня1 191 J Киевской І'У б., г. Звенигородка

дорогой Игнатий Юлиаиович! Только теперь, немного восстановивши свои несчаСТНЬІе

глаза, могу Вас поблагодарить за Вашу любезность на· счет «ХЬІЗанет аль-адаб». ВЬІПиска Ваша своевременно

мне очень помогла. В н[астоящее] вр[емя] я уже имею взамен

потерянного НОВЬІЙ зкземпляр (NB. коему цена «по нонеш­ ним временам» окаЗЬІВается 48 рублей!), но тогда без Вашей ВЬІписки

произошла

БЬІ

неприятная

Роясь в ибн-Халликяне*

для

меня задержка.

и встречаясь с вьщержками

из ВавЬІ дамасского' в андалузской «Хамасе» аль-Баясия' (изд. 1310 г., т. Н, стр. 414-416-S!ane, УІ, 582 sqq.), я решил напомиить Вам о них: БЬІТЬ может, они ус кольз­ нули от Вашего внимания. Где ВЬІ проводите лето? Сообщите Ваш адрес. Я сегодня еду в Москву и пробуду там до 2-3 июня, а затем ОПЯТЬ возвращаюсь в Звенигородку Киевской губ. Ваш

А. к.ршискuЙ

1912 224.

До В. О. Гордлевського

27

я".[аря]

1912

Г.,

Звенигородка

дорогой

Владимир

Александрович!

Интересио Бы знать, в котором часу писали ВЬІ мне овое письмо и полное ли ВЬІШЛО совпадениє. В зтот же день,

когда ВЬІ мне иаписали письмо, я, ок[оло]

7-8 час[ов)

вечера, лежа с одубевшими ногами иа постели, переРЬІвал папку со старыии бумагами и нашел Ваше старинное письмо ко мне, писанное в августе 1899 г. В нем ВЬІ сообщаете, как институт или Миллер отправил без Вашего ведома рекомен­ дацию для Вас в драгоманку, и усматриваете в зтом пол· ное неуважение к Вашей личности и желание виляющего

425


Мl!ллера снять с себя всякие другие обязательства. ВЬІ и сейчас нервнЬІ, а то письмо воплощенная нервность и горечь. На меня оно теперь, 13 лет СП устя , произвело такое

потрясающее впечатление,

что я

весь стал дрожать:

руки, державшие письмо, ходе нем ходили! .. у меня ревматическая лихорадка - результат москов­ ских квартир. Ноги - как колода. Способ лечения ревма­ тизма такой, о котором ВЬІ вряд ли СЛЬІхивали. Берется штемпель, вроде библиотечного для книг. На нем вместо

букв иголки. 3тим штемпелем ударяют по моим ногам, у колен и ниже, и вместо библиотечной печати получается на

теле

круг,

ИСТЬІкаННЬІЙ

ДЬІрочками от

иголок,

нечто

вроде маленького решета. 3ту рану скорее смазывютT мас­ лом, в которое входит hyoscyamus (блекота). ЧрезВЬІчай­ ной боли от штемпелевания нет, но самое ожидание удара очень действует на неРВЬІ. Польза такого лечения слишком очевидна,

и

я

не

протестую,

НО

окончательное

наступает медленнее, чем я ожидал.

51

излечение

думал БЬІЛО ВЬІехать

сегодня (27 янвlаряJ), но окаЗЬІВается, что нельзя: ходить еще трудно. Очевидно, приеду в воскресенье утром на мас­ ленице, накануне І-го дня поста. На домашнем совете (отца, сеСТрЬІ,

матери)

пришли

к одному плану, на КОТОРЬІЙ я отказа, в сущности, не дал, но не знаю, хватит ли у меня воли его ИСПQЛНИТЬ. План СВОДИТСЯ к тому, чтоБЬІ Я взял место преподавателя истории в Звенигородском коммерческом училище или в женской гимназии и, таким образом, не расставался с югом и с род­ НЬІМИ. Если взять уроков на 100 рублей в месяц, то зто необременительно, а при ГОТОВОЙ кварти ре и провинциаль­ НОЙ дешевизне существовать на зти деньги очень можно. Свободного времени будет много; писать я буду в состоянии массу; кое-что будет оплачиваться (напр., работа для

«3нциклlопедическогоJ словаря»). Когда родителей не ста­ нет, я волен буду и покинуть Звенигородку; несомненно, что в зто время я уж буду доктором русской словесности и филологии,- значит, "буду иметь возможность искать

кафедру в южном уlниверситеJте, если закрьп будет обрат· НЬІЙ доступ к восточной. В пеРВЬІЙ момент я счел зту затею глупеЙшеЙ. Потом, полежавши в РЗЗМЬІшлении часа два,

нашел, ЧТО 9ТО вовсе

не так глупо. Но боюсь, что У меня не хватит мужества привести такой план в исполненне и что в решительную

минуту я откажусь. Впрочем, по ПОСЛОВІІце: «Дурень дум-

426


кою багатіє» - я рисую себе фантазией всякие заманчивь!с карти нь! , как зто я буду кругль!й год ЖИТЬ со своими и не расставаться.

Очень мне тоскливо, что все нужнь!е для занятия книги я отправил <шассажирской скоростью» отсюда около сере­ ДИНЬ! января в Москву (я ведь раССЧИТЬІВал приехать в Москву еще на той неделе), и приходится убивать время не на те занятия, какие НУЖНЬІ.

Об институтских делах ничего не знал за все время, так что все Ващи сообщения для меня полная новость.

Если успею сегодня написать Гидулянову*, напишу, что желательно бь! не торопиться с днем совета: не подождать

ли моего приезда? Если ж не успею, напишу завтра. Вероятно, у Гатцука обе статьи Ваши набрань! и евер­ стаНЬІ*. Количество оттисков назначайте по своему жела­ нию и формат по усмотрению; но то, что войдет в книгу «Древностей», надо БЬІ снабдить моим ішргішаtur ' в самой последней корректуре, чтобь! я мог видеть, все ли под ран· жир с прочими статьями (так, напр., для однообразия надо над каждой страницей поставить заглавия «КОЛОНТИТУЛЬІ», а не просто пагинационную цифру; в оттисках, если хотите, можете заглавия ВЬІбросить). Позтому, полагаю, отпеча­ тань! будут Ваши статьи уж на І-й неделе поста. Заседание Восточной комиссии обязательно придется устроить на І-й неделе. Если сверх пословиц успеете дать еще что-нибудь, то можно будет ограничиться только Ва­ шим сообщением и моим*. Мое - длинное: об уникальной рукописи Сулия (Хедив[ская] библ[иотека], .N'2 594). Хотелось БЬІ и Корша притянуть с рефератом*(об зтимоло­ гиях для сборника Томсена*). Если увидитесь на масленице, напомннте ему: он обещал.

Привет Вашим. Ваш А. Кр. Возьмите, пожалуйста, от Аттаи то, что прислал Харра­ совиц, т. е. вьш[ускJ «Enz[yclopedieJ des Islam»' и еще кое­ что, равно как счета Харрасовица.

Конверт сберегите для меня.

Друкувати дозволяється (лаm.).- Ред. і «Енциклопедія ісламу» (нім.)- Ред.

1

427


225.

До І. Ю. Крачковського

Мfосква).

19 ~ 12 V

дорогой Игнатий Юлиановичl

Очень Вам благодарен за присланнь!е Вами трудь!. Как и до сих пор бьrвало, я из всякой Вашей прись!лки извле­ каю дЛЯ себя м н О г О интересного, потому что обьrкно­ венно все темь!, разрабатьrваемь!е Вами, являются наиболее любимь!ми и у меня. Я приостановил печатание "Хамась!,,* из-за очень важ­ нОй причинь!. Мне удалось приобрести преВОСХОДНЬІЙ ману· скрипт тол кований Мар з у к и я*, и прежде, чем печатать очерк литературной деятельности Абу-Теммама и исследо­ вать его «Хамасу)}, Я должен дать описа ние драгоuенной моей рукописи (ХІІІ века) и, естественно, остановиться подробнее на биографии Марзукия, которого, как Bьr, может бь!ть, заметили, я считаю северносирийским жителем. пере­ селившимся в хамданидские владения после опальr у бовей­ хидов.

Н е и з в ест н О Л И В а м, чтобь! В России имелся где-НИбудь еще один зкземпляр Марзукия? Судя по катало­ гам, нет. Но, может бьrть, я случайно недосмотрел какого­ либо указания. да кроме того, Вь!, может бь!ть, имеете сведения помимо каталогов. Очень обяжете меня, если по­ делитесь со мною сведением. Мой зкземпляр - из библи­ отеки одиого бухарского кадь!я, а приобретен мною от мулль! Абдульджалилова в Петропавловске Акмолинской области. _ Где Вь! проводите лето? Сообщите Ваш летний адрес. Я здесь пробуду до 5 июня, а затем еду в Звенигородку Киевской губ. Ваш А. КРЬІмский

Какая тема Вашей диссертации?

428


226.

До І. Ю. Крачковського

14

нlоябряj

1912.

Мlоск"а!

ДОРОГОЙ Игнатий Юлиановичj ПОСЬІЛаю Вам НОВЬІе свои издания,

причем прилагаю

заглаВНЬІе листки для .зlJ/':1I' Сулия*, КОТОРЬІе попрошу раздать на факультете получившим книжку без 9ТИХ лист· ков. я: БЬІЛО сперва не думал вовсе их печатать, но инсти· тутские 9стетики нашли, что без заглавий нехорошо ВЬІ' сматривает издание.

Кроме

того, ПОСЬІлаю Вам (н е

для

распространения)

большую редкость: ЛИСТЬІ не ВЬІшедшего в свет и не допеча·

танного моего разбора*. Директор наш (П. В.

Гидулянов)

уговорил меня не ВЬІпускать В свет 9ТОГО разбора и унич, тожить издание, и сохранилось ТОЛЬКО чеТЬІре корреКТУРНЬІХ

9кземпляра. БЬІТЬ может, я как,нибудь со временем исполь· зую собраННЬІЙ материал, не касаясь Аттаи, не затрагивая его имени; а покамест подоБНЬІе корреКТУРНЬІе ЛИСТЬІ большая библиографическая редкость.

Должен я для

пояснення

прибавить,

что Гидулянов

отличается беспримерной тактИчностью и умением вносить

всюду мир и успокоение. В момент, когда он принял в на­ следие спецклассЬІ от Миллера, 9ТО БЬІЛ дикий хаос неверо­ ЯТНЬІХ отношений среди профессоров и преподавателей спецклассов. Гидулянов сумел, bo-пеРВЬІХ, оказаться таким хозяином, КОТОРЬІЙ не дает себя назойливо чувствовать и В то же время всюду вводит законность и ПОРЯДОК,а ВО-ВТОРЬІХ,

ли'чно сумел всех расположить к себе и водворить в институте взаимную приязнь, благожелательность, уничтожить тре­

ния и т. п. В частности, что касается прерванного моего разбора, Гидулянов убедил меня, что полемический характер мог БЬІ даже ослабить впечатленне от сути разбора и что брошюрка Аттаи не заслуживает того внимания, какое я ей уделил. Интересно БЬІ знать Ваше мнение: находите ли ВЬІ, что лучше БЬІЛО БЬІ не оставить его брошюру без ответа? Как у Вас идут дела? Вижу по адресу, ВЬІ поселились далеко от города. ЧТО 9ТО? соображения 9кономИЧеские или же здоровье Ваше требует негородского воздуха? Не 1

Книжка (ара6.).- Ред.

429


откажите сообщить, если моl! вопрос ие кажется Вам иеде­ JJикаТНЬІМ.

у нас два юбилея: 25 лет существования Вост[очнойl комиссии Архlеологическогоl общlестваl и 40 лет учено й деятельности Корша. Оба одновремеино. Отпразднуем ИХ после рождества, когда ВЬІйдет в свет ІУ том «древностей ВОСТОЧНЬІХ» (очень обьеМИСТЬІЙ, кстати сказать).

Ваш

А.

КРЬtМС"UЙ

1913 227. Дорогой

До В. О.

Гордлевського

Владимир

Александрович!

По оБЬІчаю письмо Ваше отправлено БЬІЛО в Звенигород М о с к [о в с к О йl губ., а потом переслано сюда. В

1912

году мною напечатано:

В «Т руд а Х п о в о с т[о к о в еде н и ю І»: а) «Се­ мит[скиеl язIЬІкиl», ч. ІІІ, б) «История Персии», ч. 11, в) «История арабов», ч. 11, г) «Хамаса», ч. І, д) «Истlорияl мусульмlанстваl», ч. ІІІ, 1-2 и е) (с пометкою 1913) «Абан ЛаХЬІКЬІЙ», ж) «Макарий».

В «Знц[иклопедическомl словlареl» Б рок г а у з а и Е Ф рон а : БармеНИДЬІ, Бар-Збрей, lибнl-Батута, Баш­ шар ибн-Бюрд, Баязид аль-Бистамий, БеДУИНЬІ, Бейдавий, Бейхеки, аль-Бекрий, Бест, Библиография Востока, Бид­ пай, Бируний, БовеЙХИДЬІ, Бохарий, Бохтикиз, Бохторий, «Братство веРНЬІХ друзей» в Басре, Бурханеддин Сивас­ ский, БУСЬІРИЙ, «Варлаам и Иоасаф», ВакидиЙ. ВасЬІЛЬ ибн-Ата, ВаСЬІф-Зфенди, Ватват, ВаххабиТЬІ. В слова ре Гра н ата. Гарун аль-Рашид, ГаТЬІ, Гафиз. Малорусские переводЬІ из ВОСТОЧНЬІХ ПОЗТОВ - В <Літе­ ратурно-науковім віснику», 1912, ноябрь.

Боюсь только, не поздно лИ ПОСЬІлаю Вам,- б[ьІты м[ожетl, уж и надобность миновала. я: приеду 27янвlаря], в воскресенье, хоть и не совсем здоров. Вообще с пол года я недомогаю,- и не болезнь зто,

а

просто

какая,то

усталость,

430

заставляющая

лежать.


В Москве при заведенном хожденин на скрад~вается,

а дома

я

лекции зто как-то

с часов двенадцати дня

чувствую

уже полную усталость. Крайне досадно, что очень мало успел сделать за вакации. В Киеве беседовал с одним зна· КОМЬІМ прозектором,- говорит, малокровие и надо МЬІШЬЯК вспр~скивать.

В Москву ехать страшно не хочется: какое-то скверное предчувствие томит. Кажется, ничего неприятного ждать нельзя ниоткуда, и тем не менее одна МЬІСЛЬ, что Я покину

свое

уединение

и

опять

встречусь

с

людьми,

заставляет

сердце сжиматься, как БЬІВает перед бедою. Меня редко предчувствия обмаНЬІВали и оттого так неприятно.

Во всяком случае

27 янв[аря} приеду .

От души желаю всего хорошего и пожимаю руку.

Ваш

19

"ивlаря]

А.

Кр.

1913

228.

До В. О. Гордлевського Звенlигородкаj,

10

мая

1913

дорогой Владимир Александровичl На Ваше письмо я не сразу ответил потому, что меня постигла болезнь, которая, по-видимому, решила меня

посещать аккуратно весною: слепота. должно б~ть, яр­ кий солнеЧНЬІЙ свет после ЗИМЬІ ослепляет. На 9ТОТ раз весь период слеПОlli длился 10 дней. Зто еще по-божески. Так как у меня шел ремонт флигеля и переплаиировка сада, то особеиио!\ тягости от ВЬІНуждеиного неписания и нечтения Я , пожалуй, не ИСПЬІТал: можно БЬІЛО, слоняясь

возле рабочих, найти себе якоБЬІ некое дело. Только вечера ТЯГОСТНЬІ б~ли и сумраЧНЬІе МЬІСЛИ охваТЬІВали. Племянник* І как ТОЛЬКО начзлись жаРЬІ, немедленно поправился и деятельно стал заниматься, чтоБЬІ перейти в следующий класс. Так что с 9ТОЙ СТОРОНЬІ Я успокоился на время. Как сложится дело осенью, 9ТО другой вопрос. Ваше сообщение о том, что переход брата в Москву может считаться устроеННЬІМ, слИшКом ОПТИМИСТИЧНО, и Я «не YBe~

рую дондеже осяжу». Но здоровье племянника покамест сносно, и я хоть 9ТОМУ рад. Зато родителям моим очень

плохо. Отец прямо угасает, и в доме чувствуется ДЬІхание смерти. Собака, видя его, иногда воет.

481


Что ВЬІ взяли билет в пользу Шварц, я Вам БJlагодарен. Галько, пожалуйста, нзпамните мне, когда я приеду.

Я легко забьІВЗЮ то, что мне ДОЛЖНЬІ, НО зато забьІВЗЮ и ТО, что я должен.

Не получаю я почему-то до сих пор набора Ваших перс[идских! пословиц'. Теперь уж вьІсылатьь не стонт_ Я 16-го еду в Екатеринослав. Но позаботьтесь уж, сделайте одолжение, чтоБЬІ все готово БЬІЛО к 20-м числам мая и чтоБЬІ я мог немедленно подписать к печати. Невозможно затяги­ вать окончание сборника до осени, надо непременно завер­ шить все до лета.

Кстати, о пословине про желтоухую собаку' или просто

желтую собаку (~Jj

.-f- J,

которая, по пословице, тот же

волк. По-видимому, \1ы имеем здесь отражение еще зоро­ астрийства (Авеста, "Вендидад»*, гл. УІІІ, стих 16, где такая собака очень мощна: легко прогоняет чертей). Б[ыт)) м[ожетl, зто Вам интересно; пожалуй, можно сделать при­ мечание в наборе. Авесту я теперь ради статьи о 30роастре перечитьІВЗЛ ДОВОЛЬНО внимательно, И при чтении неволь но

вспомнилась

перс[идскаяl

пословица,

образа

которой

я

раньше не ПОНИ'.ал.

Жаль, что статья Ваша об именах у османов' уже сов­ сем отлечатана. Все~таки Вь! можете в конце отметить, что БыIаa статья Sir Т. Е. Colebrooke "Ргорег names of the

Mohammadans» в «Journ!al! of the R[oyal! Asiat[icl Sociaty»" (1881), кн. 2. Пометка о ней сделана у меня в папке

~ т. ХІІ!

о перс[идской!

литературе,

в материалах, относящихся

к позтам Х в.; НО Я абсолютно не помню, чтоБЬІ я зту статью читал. Очевидно, пометку я вьшисал из ВТОРЬІХ рук. Пожимаю

руку.

Ваш

А. l(рыlскuйй

Если БЬІ Вам понадобилось написать мне, то адресуйте: Екатеринослав, Казанская, Д. 27 (Панафутина), кв. Е. Е. КРЬІмского. Конверт сохраните мне для коллекции.

1 Пан Т. Є. К:оле6рук: «Власні імена магомедан»,- «Журнал коро­

лівського азіатського товариства» (англ.).

432

-

Ред.


І,

10,

КрачковськиИ. ФОТО, 40-і РОЮl


229.

до І. Ю. Крачковського

9 окт[л6ряj 1913, Москвя, МЯСНИ!tкая, д.

Строгановского

УЧ.,

КВ.

101

Дорогой Игнатий Юлианович! Сейчас высниласьb ошибка, за которую извиняюсь и которую очень прошу исправить. Швейцар, которому я поручил отправить Вам книги, вложил в Вашу посылуy

два зкз[емпляра] "Древн[остей] ВОСТ[ОЧНЬІХ]» вместо одного. Один

-

ИЗ

МОИХ

личныx

зкземпляров

и

предназначался

Вам, другой же - от Археол[огическогоJ общ[ест]ва и посыалсяя фа к у Л Ь тет у. (Надо БЬІЛО его отправить особою посыкою,' но швейцар напутал). Будьте доБры' передайте зтот другой зкземпляр В востlочнь,й] фак[ультет] (декану илИ секретарю), чтоб его видели все

ч лен ЬІ

факультета, как зто имелось в виду Археолlогическим] обществом. На ДНЯХ АрхlеологическоеJ общество вылет факультету повестку - циркуляр о юбилее Востlочной] комиссиИ, и В повестке будет упомянуто о выьlлкеe факуль·

тету ІУ т. «Др[евностей] востlочнь.хJ». Я постараюсь провести постановление, чтоБы "Др(ев, ности) вост[очны1» вьlсланы Быии и каждому из членов факультета в отдельности. но заседание правления будет только в первыx числах ноября.

Ваш

А. крымкuйй

1914 230.

до І. Ю. КраЧКО8СЬКОГО

26 Дорогой

Игнатий

мая

1914

Юлианович!

Я сегодня вечером получил Вашу присыку,, и так как завтра и послезавтра

у

меня

зкзамены'

то я

сегодня

же

немедленно отвечаю Вам, пользуясь свободной минутой. Но зато я не успел просмотреть даже бегло Ваших присылк,' кроме рецензии на словарь Аттаи·

Реuензия написана о чен ь ЛИШЬ,

282.'46

конечно;

м Я

r

к 0,- мягко по тону

содержание же, понятио, является уБИЙ-

433


ствен!!ь]м. Я думаю, что очень многие арабисть] на Вашем месте не стали Бы так щадить rоставителя, как зто сделали BЬJ, а взяли бь] более рез кий тон в своей оценке 9Той мазни. 3амечательно, что даже наши студенть] ин СТИ Н кти В но избегают пользоваться словарем Аттаи, а прибегают к Бело; словарь Бело' в 9ТОМ году вьтисан ими из Бейрута даже в БОльшем количестве, чем оБЬJЧНО зто делается. Говорю «и нет и н КТИ В Н О избегают», потому ЧТО я, дорожа спокойствием, абсолютно уклоняюсь от ВЬJражения каких­ либо своих мнений о словаре Аттаи, а сам он усиленно его рекомендует студентам. Ваша репензия принесет огром­ ную пользу для печатающейся теперь хрестоматии Аттаи·. Он испросил у меня разрешение включить в свою хреетоматию (не в начало книги, а в конеп) все те

тексть], котор],]е я читаю со студентами, и просил бьJТЬ соредак­ тором. Но с первого же листа начались для меня терза­ ния. Не дожидаясь, пока я окончательно исправлю все его ОШИОІ{И в огласовках, ОН отпечатал лист со всеми незамеченнь]ми

мною

с

первого

чтения

его

недосмотрами

или, вернее, промахами, KOTOpЬJX он и не понимает (вроде

,

·,t.-T І).

Правда, 9То не тексть], которь]е читаю я, а те, кото-

рь]е qитает ОН,- ну, а все же обстоятельство 9ТО затрагивает и меня, раз я так или

иначе

причастен

к его хрестоматии.

На мои указания ОН легкомы1ленноo ответил: «Ну, так все то, что Вь] считаете сущеетвеннь]ми поправками, можно будет поместить в

начале

книги,

вотделе опечаток ипоправок».

Все же он обещал не печатать дальнейших листов без моей последней корректурь]. Однако прошло каких-нибудь ме­ еяпа два - и опять лист пошел в печать без моего imprimaturl Я не сомневаюсь, что Ваш разбор его словаря заставит его теперь ПОНЯТЬ опасность своего поведения

и при

печатзнии

следующих листов хрестоматии он сам будет бояться оши­ бок, а не мне придется его предостерегать. Грамматические окончания для него как будто и не существуют. В пятницу я присутствовал на 9кзамене І курса по арабской практике-' и паки и па ки должен БЬJЛ в 9ТОМ убедиться. Придется, вижу, при вьшуске в свет его хрестоматии, безусловно, СНЯТЬ свое имя ИлИ же, когда дойдет очередь до отдела поз· зии, твердо

1 Еміри

и

решительна

поставнть ультиматум о невме·

(араб.).- Ред.

434


шательстве, а затем на обложке оговорить, что моя часть

-

только вторая.

3амечательно,

что

не у одного Аттаи (из чИСла рос­

сийских преподавателей-арабоВ) существует такое же ПОЛ­ нейшее пренебрежение к грамматике, кокончаниям, к пра­

ВИЛЬНЬІМ огласовкам и т. п. Ведь и более молодой Антаки (фрукт, КОТОРЬІЙ Вам, вероятно, уж с

наглядностью изве­

стен) точь-в-точь в его роде,- тоже является

преподава­

телем! ..

Глубоко радуюсь, что печатание Вашей диссертаuии',

хоть ВЬІ и жалуетесь на замедление, подвигается к кониу.

У меня дело хуже. Введение к марзукиевыM тол кова­ ниям «ХамаСbl"* И еще кое-что из нашей редкостной рукописи МЬІ,

ради

сокращения

расхоДов,

постановили

на

совете

включить в хрестоматию Аттаи, для того чтоБы Я при печа­ тании исследования мог, с одной cTopoHы' ССЬІлаться на пе~ чаТНЬІЙ текст, а не на рукопись, а с другой сторо­ НЬІ,- чтоБЬІ 9ТИ печатныIe ЛИСТЬІ оплачеНЬІ бьІЛИ студен· тами, которыe все равно д о л ж н ьІ будут покупать хре­ стоматию, даже если в ней будут теКСТЬІ, им ненужны •.

Кажется, я Вам чтоБы

летом

писал об зтой

дошла

комбинаuии. Не думаю,

очередь до МарзукиеВblХ

текстов,

-

вероятно, только осенью они будут ГОТОВЬІ В наборе. А впро­ чем, я и без того бblЛ оседлан тяжеЛЬІМИ посторонними ра­

ботами. юБимйный сборник Корша* поглотил у меня больше года; не трудно ведь ОПЬІТНОМУ глазу заметить, что мое «редактирование» каждой статьи бьІЛО больше. чем редактирование, а кроме того, чтение всех корректур (трех, иногда четыех)) обязательно пронзводилось мною же. И вот, едва кончилось печатание коршевского сборника, Горд­ левский внес в совет предложение издать юбилеЙНblЙ сбор­

ник А. Н. Веселовского*. Я об-ьявил, что я не хочу быть редактором_ Гордлевский заявил, что редактировать готов и он сам. ВЬfШЛО, однако, иначе: всех аВТОРОВІ Kaca~ ющнхся арабской и персндской словесности, он направил ко мне. Я поневоле оказался участником составления каж­ ДОЙ статьи, после чего и при печатании пришлось взять арабский и персидский отдеЛbl всеuело на себя. Вплоть до страстной недели я бьІЛ занят зтим делом, и пеРВЬІе 12 листов сборника уже выли •. Так у меня год для себя про­ пал. Но и зто не конеи. Гордлевский уговорил меня просмат­ ривль предпоследнне

корреКТУрbl и дальнейших листов

(турщкая словесность, фольклор), значит, и летом, хотя 435


и не в такой СИЛЬНОЙ степени, как до сих пор. я принужден буду участвовать в печатании сборника. Моя личная статья в зтом сборнике предполагалась сперва только «Абу-Фирас, современник Дигениса Акрита». Но Аттая обратился ко мне за советом: что БЬІ ему дать для сборника? Не взять ли Мотанаббия?" Я указал три-четыеe ОДЬІ (перевод КОТОРЬІХ мне же и пришлось поправлять), а затем,

ззнявшись

введением

к

НИМ,

понемногу

написал

обширнейшую работу о Мотанаббии". Хотя у меня и раньше были подобранЬІ материалЬІ, все же на работу у меня сплошь пошел декабрь и январь, т. е. все зимнее вакаuионное время! Последняя глава (<<Мотанаббий как предшествен­ ник Абу-ль-али Мааррийского»), разумеется, Быаa для меня всеuело облегчена Вашей работой на зту тему". (Мимо­ ходом

замечу,

что в напечатаннЬІх листах нового издания

«Лрабской поззии»", медленно просачивающихся в свет, начиная с 1912 Г., в главу об Абуль Атахии я самовольно включил СТИХОТВОРНЬІе переВОДЬІ Вашей cecтpbl" , как и не­ сколько Ваших. Все заБЬІВал Вас известить об зтом своем самовольстве. Впрочем, в свет выдет книга не ранее 1916 года, потому что печатается исключительно между делом, маленькими порuиями).

Теперь о Макарии". Когда осенью графІиня! Уварова" ВЬІписьшала его, то предполагалось, что Археол[огическоеl общество издаст путешествие, причем печатание будет вестИсь мною и Аттаею. Скрипя сердце, я уже давал свое согласие

на 9ТО дело, грозившее отнять у меня опять года

два, да, БЬІТЬ может, и ослепить меня корректурами. Аттая, которому страшно хотелось, чтоб Макарий выелл в свет, ручался, что пеРВЬІе, т. е. грязныe корректурЬІ, будет чи­ тать он сам,

и на мою долю достанется лИшь редакторская

работа по чистому. К счастию, Аттая купил весною прошлого года типографию Гербека и возня с нею ОТВ.'lекла все его внимание. дела в типографии пошли у него хорошо, набралось множество заказов, дело расширяется,- и кон­ чилось тем, что он сознал невозможность браться за Мака­ рия. Он предложил графине издать одну зту рукопись фототипически (без сверки с московскими); но предприя­ тие БЬІЛО Бы настолько дорогим, что нашему обществу оно БЬІЛО БЬІ не под силу. Так вопрос затянулся, а тут, к сча­

стью, и рукопись истребовали назад! 1

Sic

ше

Так мене врятував Аполлон (лаm.).- Ред. 4Зб

servavit

АроНо'.


Итак, вопрос похоронен, ничего МЬІ издавать не будем. Только в хрестоматии Аттаи будет напечатано по мое й рукописи' (зпитоме 1 ) страниц ЗО-40 из преБывнияя пат­ риарха в Москве. ВЬІ о себе лично ничего ие пишете. То, что ВЬІ делаете научно, не заКРЬІТО, а Ваши ЛИЧНЬІе переживання так и остаются темныи •. Между тем ВЬІ ДОЛЖНЬІ же были в зтом году многое прочувствовать. Простите за навязчивость, но ведь зто с моей СТОРОНЬІ не навязчивость, а действитель~ ная глубокая симпатия и участие. Я говорю не только о востоковедныx отиошениях. И семейныe Ваши отношения меня глубоко трогают. Я не женат, у меня только племян­ ник (единствеюlый cын брата), - и у него туберкулез. Ему 19-й год, он с будущего года студент, на пороге жизни. Все тревоги, все волнєния, связанныe С вопросами осостоянии

здоровья

туберкулезного близкого человека, мне сл и ш· КОМ И ели ш КОМ известнь!. Лето ныешнееe ОН про­ водит у меня, в Звенигородке, Киевской губ., и мне теперь особенно близко придется переживать разныe тяжe.llыe моменты.

Если ВЬІ не сочтете для себя отяготительныM писать мне что-нибудь с дороги, буду Вам благодарен за известия

о Вас. Я уезжаю отсюда З-го июня, назад приеду окlолоl

8-14

сентября. Все лето адрес

-

Киевской губ., г. Звени­

городка.

Ваш

А. КРЬtМСКUЙ

1915 231.

До І. Ю. І(рачковського І(иевской

губ., г. Звенигородка,

ЗО

Дорогой

марта

1915

г.

Игнатий Юлианович!

дня за два до получения Вашего пИсьма я, среди занятий, вдруг почувствовал ТОсКЛИвое сжимаиие сердца,

и МЬІСЛЬ,

ПОсле некоторого колебания, сосредоточилась на Вас. Я тогда же решил, что одно из двух: ИЛИ ВЬІ меня вспоминаете, 1

Скорочений варіант, анотація.- Ред.

431


или письмо пишете. Когда дня два спустя мне подали письмо, я не сомневался, ЧТО ОНО - от Вас. Вам страННЬІМ кажется? Но дело в том, что я давно при­ вьІк к таким переживаниям и принужден считаться с фа к­

там и. У меня долгое время БЬІла СJ{ЛОННОСТЬ об"Ьяснять подоБНЬІе совпадения чистой случайностью, но понемногу я изменил к НИМ свое скептическое отношение, тем более ЧТО в психологии нашел 06ьяснение :пому явленню, осо· бенно в работах по гипнотизму, внушению и т. п. Не скажу, чтоБЬІ для меня БЬІЛО в п о л неясно истолкование явлений подобного рода; достаточно и того, что имеешь дело не с ПРОСТЬІМ суеверием, а сфактом, поддающимся с к о ль­ ко- н и б У д ь научному анализу. Должен признаться, что чуткость подобного рода достаточно неприятная вещь: она не раз ВЬІводит из душевного равновесия. Живу я, положим, в Москве, ощущаю себя благополучно - ВдРУГ ночью просьшаюсь от ноющей боли в сердие и ощущаю, что моя мать сильно захворала. Проходит дня три - по­ лучается ПИСЬмО с уведомлением о болезни; или же заме~ тишь себе день и число, а потом, приехавши домой, узна­ ешь, ЧТО действительно в 9ТО время матери стало плохо. Когда против меня слагается (неожиданноl) какая-нибудь неприятность, я внезаПНQ 9ТО ощущаю на расстоянии с8ыеe

1000

верст. Когда кто-нибудь из близких моей душе людей

желает меня видеть, я и ЗТО чувствую; записыаюю день и час,

потом осведомляюсь, и окаЗЬІБается -правда. ОБЬІкновенно

я от всех СКРЬІБаю подоБНЬІе фактЬІ (раuионализм в нас всех до такой степени внедрился, ЧТО СТblДНО БЬІВает даже перед самим собою ВЬІсказать веру в явления, не принадле­ жащие к категориям ,,2 х 2 = 4»), нО Вам я решился со­ общить зто, потому что, bo-пеРВЬІХ, дело БЬІЛО ВЬІзвано Ва­ шим письмом, а ВО~БТОРЬІХ, ВЬІ очень Bbl3ыаете к себе до­ верие.

ПервЬІМ моим движением, по получении Вашего письма, БЬІЛО - взяться за перо. Я, к сожалению, в Москве мало принаДJlежу себе', да еще перед от"Ьездом, когда я множе­ ству людей нужен. Я, положим, очень упростил свои отно­ шения тем, что лично стараюсь ни с кем не видаться

и пре~

доставляю все телефону: но зато от теJlефона приходится почти

не отходить,

Кончаетея, J

впрочем,

потому

ЧТО

дела

«неотложностЬ»

все

тем,

ПроБЬІЛ Я В Москве на ЗТОТ раз полтора месяца.

438

«неОТЛОЖНЬІе».

чтО

я

иече-


заю из

M()CKBbl. Тогда дело совершается , " ...1.. 1... ~ L:..:.o::.. •••• І ........'І&. 1... l \:о. JI Jt.u _"

статнейнаєаннакl Йа с.аДblР! та t.d имею

ПРИВЬІЧКу

по пословиuе:

(йа'

1

та иыlб Iз-Мн)1 На письма же я

не отвечать,- следовательно, раз я палал

из МОСКВЬІ В Звенигородку. то уже нахожусь в бесте и принад­ лежу себе, не то что в Москве. Так и теперь случилось, и Я, с чувством облегчения, могу теперь вспоминать ту МОсКов­

скую сутолоку, которой Был подчинен. Одни ТОЛЬКО газет­ Нblе интеРВЬЮЗРЬІ сколько времени отнимают! Сейчас идет война с Турuией, волнуется Перси я и Индия, евреи хотят основать палестинское государство и т. П. и т. п. И вот гос­ пода, желающие получать по 15 копеек за строку писания О том, чего они не знают, атакуют меня оБЬІкновенно между 11-12 часами ночи. Иногда то, что они запишут,

они печатают от своего имени (и зто иногда

зти

в газете

ПQявляется

слава богу!), но

-

«И Н тер в ь Ю»,

«интервью» С собою, то.чько руками

И

я,

читая

когда зто я говорил такие идиотства? Немало знергии отияла у меня и смерть Корша*. Пришлось составить обстоятель· НЬІЙ некролог (8\ стр. текста, переписанного на машине) с обзором его если не работ (работ КРУПНblХ у него почти· нет), то хоть тех наУЧНblХ стремлений, КОТОРЬІМИ отлича­ лась его многогранная деятельность. Ориенталистиче­ ская часть прочитана Быаa мною на особом Коршевском заседании Восточной комиссии; славистическая часть на торжественном заседании Общества славянской КУЛЬТУРЬІ. Признаюсь Вам откровенно, я с крайней неохотой проде­

ЛЬІВал все 9ТО. В печ ати (<<Древн[остиl

развожу ,

вост[очныIl>>))

по·

ЯВИТСЯ, конечно, некролог не ЛЬСТИВЬІЙ, в таком духе, Как о Всев. Миллере', т. е. с указанием и СИЛЬНЬІХ, и сл а б ЬІ Х

сторон его деятельности'. дилось

многое

Но в УСТНblХ докладах прихо·

стушеВЬІВать,

приходилось

акафИСТНblМ

образом давать одни славословия, иполучалось нечто при­ торное и ... фальшивое. Прямо совестно делается, когда вспомнишь, J.

СКОЛЬКО

условной

ЛЖИ

приходится

в

таких

О, відсутнійl Ми обходимось 6e.,q гебеl О, присутній, оілійди сюдиl

(арuб.).- Ред.

,\'! Думаю, что личность и заслуги Всев. Миллера ТOJIbKO в bl ' И r р а л и ОТ допущенной мною 06ЬеКТИв.ности. По крайней мере, я от многих CJfЬ1шал, что даННblЙ мною некролог Всеь Миллера дей­

ствительно рисует реального крупногс ученого. гоrда как

логи своей сплошной хвалебtiостыо не АаІОl ВП~4атленнн.

439

ПРО4ие некро­


случаях допускать! А увильнуть - нет ннкакнх сиЛ. На­ коиеll, !he las! по! !he leas!I, массу времени поглотили у меня в Москве студентЬ1, люди, с КОТОРЬІМИ общение происходит не по телефоиу. Бьпь может, до Вас случайно доходили слухи, что у меня со студентами отношения своеобразнЬ!е. С одной сторонЬ1, Я для них г р о з н ЬІ Й зкзаменатор, проваливатель, а с другой сторонь! - ради каждой своей мелочи студент обращается ко мне же. Сверх чисто деловь!х вопросов,

напр.,

улаживания того

или

другого

институт­

ского дела (стипендии, льготы и Т. п.), студенть! идут ко

мне делиться своими переживаниями личнь!ми. Что-нибудь у студента в доме не ладно, отношения стоварищем попор­

ТИЛИСЬ, сомнения охватьшзют относительнО самого себя, своих способностей, идут колебаиия о боге и зтике, юноша безволеи, юноша страдает любовью или счастлив от любви

и т. п. и т. п. ,-

он идет ко мне! Скажу по совести, меня

не тяготят ::НИ сугношения, да вотдельности и ВреМя на каж­

дого тратится небольшое (составился опьп, и после двух­ трех вопросов сразу понимаешь, в чем дело); в общем, однако,

сум м а

времени,

истраченного

на

студенческие

беседЬ! (<<на исповедь., как вь!ражаются сами студентЬІ), ока-

3ЬІВается порядочной. Обь!кновенио я устраиваю дело так, ЧТО

всякИе

собеседования

происходят

в

институте

же,

в семинарской библиотеке (где Я принимаю зачетЬІ, зкза­ менЬ! и пр.), и зта обстановка поневоле сокращает размерЬ! бесед; или же я предлагаю, ради более длинной беседы' сопровождать меня в типографию и вести разговор во время хождения туда и обратно. Однако случается иногда при­ нять студента у себя на квартире,- и тогда у меня не хва­ тает силь! духа укоротить разговор, не дать юноше выка-­

заться до

KOHlla.

НьJНешний век очень нервны,,

страдаю­

щий; человек, даже саМЬІЙ СКРЬІТньrй, ТОМИТСЯ желанием ВЬІсказаться, найти слушателя, способ ного понять его и мягко дотронуться ДО души его; он стакой отрадой слу­ шает отВет на обнаружение струн своего сердllа, что у меня, право, не хватает жестокости оттолкнуть его от себя, тем более что я самого себя чувствую лучше после того, как

случится очень близко видеть чужую ОТКРЬІвшуюся душу ... И глядишь, часа два-три протекают в подобном собеседо­ вании. А потом ночью досиживаешь до четЬ!рех часов утра, чтобь! исполнить срочную работу. 1

ОстаНН6. але ре менш важливе (англ.).- Ред.

440


Конечно, подобная трата времени в конце КОНlюв очень хорошо оплачивается

нравствеино.

расстаются со мною,- и вдруг

Люди

иногда

кончают курс,

получаешь из

глу­

БИНЬІ Азии такое задушевное письмо, что совестно делается: чувствуешь, что бросал человеку только крохи, а он их принимал как полновеСНЬІЙ хлеб. И вот свежий пример. На войне сражается один из окончивших моих учеников Александр Гофман, теперь прапорщик артиллерии. Он не БЬІЛ в институте из числа тех, кому я больше дал (в смьrсле отзьrвчивости, мягкого прикосновения к его душе и пр.), н вдруг яполучаю с ВОЙНЬІ его карточку с надписью: "И в бою, и в походе, и на ОТДЬІхе не перестаю думать о доро­ гом моем профессоре-друге». А ведь все, что я ему дал, сводится коч е н ь и О чен ь небольшой дозе участия и мягкости. И мне стало дон еве р о я т н ост и со­ вестно за незаслуженную надпись! .. Результатом получе­ ния зтой карточки БЬІЛО то, что когда ко мне в тот же день заглянул за книжкой однн студент І курса с задумчивьrм ЛИЦОМ, я сам задержал его ипостарался узнать, ЧТО с НИМ,

и успокоить его.

А в конце концов все зто утомляет. Хочется оди ноче­ ства. И когда я в страстную субботу оказался в своей Зве­ нигородке, вдали от людей, то почувствовал неВЬІразимую

радость. у нас тепло, солн!!е обдает жаром, природа цветет пеРВЬІМИ цветами~ если на деревьях только пачки, то КУСТЬІ

одеТЬІ листвою.

А в душе

нается оБЬІчное MOt

-

глубокая отрада, что начи-

и·•• ; ....:.; і,

І(огда мое содружество,

Будут чернила,

песак,

вся моя

ватага

перо да 6умага"'.-

по ВЬІражению одного из героев Кантемира. И уж, конечно, я не скажу

вместе с тем же персонажем:

4т6 мне ПОЛЬЗbJ, когда я с книгами запруся В чулан? ДЛЯ меРТВblХ друзей - живыx Я лишуся.

31

марта

Вчера я писал Вам поздно вечером, и сегодня, когда прочитал

написанное,

не мог

не

Нужно ли БЬІЛО К Вам зто писать? 1 СаМОТНість (перс.).

_ Ред.

441

УЛЬІбнуться

над собою.


Но скажу вместе сПилатом: «Quod scripsi - scripsi»'. Ведь если Быl мь! во время нашего деснтнлетнего знаком­ ства и дружБыl встретились лично, я Быl. наверное, имел с Вами беседу на тему об отношениях к учащейся моло­ дежи и устно ВЬІсказал бbl все то же. И потому «лети, письмоІ» ... Прибавлю разве в оправдание себе. Мне, конечно, в близком будущем предстоит слепота. Зто я говорю без трагизма, потому что с зтой МЬІСЛЬЮ давно примирился и даже придумал, как я СВОЮ жизнь устрою. И возможно, ЧТО те капли или

крохи симпатии,

KOТOpЬJe мною мимохо­

дом тратятся на молодыe души теперь, в дни моей слеПОТbl

будут для меня процентныlM капиталом, КОТОрblЙ будет мою

душу кормить и явнтся истииныM С-') ':11 "'-" '. Вспомнилась мне сейчас еще одна надпись на карточке. Автор - Евге­ НИЙ Вадов, теперь инспектор школ в Туркестане, отец се­ мейства. А надпись на карточке гласит: ,От Жени Вадова тому, КОТОРblЙ дал мне меня ПОНЯТЬ и от которого я видел СТОЛЬКО ласки, как ни от кого на свете». Содержание над­

писи

не соответствует действительности:

прошла передо мною вереница,

н

таких

BaAOBblX

уж ПО зтому одному едва

ЛИ мое участливое отношениf' могло бьІТЬ О чен Ь инген­ СИВНЬІМ. И все же думаю, в дни слепоты подобная надпис .. на карточке будет для меня одним из светильников.

JjJ

.JI3. довольно зтих темІ

Вашу диссертацию я с о г ром н bl М удовольствием прочитал, как и все, что выl пишете. Недавняя диссер­ тация Шмидта* Быаa для меня, конечно, поучительна; я почерпнул ИЗ нее немало полезНЬІХ сведений, НО ... она меня оставила ХОЛОДНЬІМ. Шараний* субьективно для меня интересен только с одной СТОРОНЬІ, с какой он освещен в «Notice» А. фон Кремера; юридическая его деятельность не слишком меня занимает (как и вообще к

.u; -у' душа

моя

мало расположена), и я органически БЬІЛ Быl неспособен ПОСВЯТИТЬ

ему

1 «Єже лисах

-

столько

лет

жизни,

ПОСБЯТИЛ

писах», тобто, що и писав, те і залишиться

саним (лаm.).- Ред. 2 Пожива для душі (араб.).- Ред. ;j Досить (mурЄЦ!JК.).-- Ред .

..

СКОЛЬКО

Фікх (мусульманське право) (араб.).- Ред.

442

напи-


А.

3.

Шмидт. Совершенно нное дело Ваша диссертация,

в Jlей все, ЧТО ячитал, ВЛОЖИЛQСЬ мне в душу.

Искренне поздравляю Вас! думаю, что защита будет блестяща. Вь! меня док р а й н ост и обрадуете, если поделитесь подробностями защитЬІ и СВОИМ иесомw неННЬІМ

успехом.

Что же касается инсинуации «Нового времени», то мне она неизвестна. 3аметка, о которой ВЬІ упоминаете, бblла прочитана

ОДНИМ

ИЗ очень толкаВЬІХ

студентов,

и

он

мне

сообщил о ней, УК8ЗЬІВая, ЧТО В ней прохваченСамоЙлович*. Получивши

Ваше

письмо,

я

осведомился

у

читавшего

ту заметку, не бblЛО ли там пущено какой-либо нелепости против Вас. Он мне сказал, что не ПОМННТ, что ВО всяком

случае ничто подобное не бросилось ему в глаза. Таким образом, я даже питаю маленькое сомнение: точно ли В bl заТрОНУТbl «доброжелателем»? Анасчет трений, происходящих на факультете, я не­ вольно

осведомлен

очень

трений». Он мне прислал

хорошо

-

из

«первоисточника

письмо с просьбою напечатать

в «древностях восточнь!х» его разбор диссертации Са­ моЙловича. На мое счастье, 50-летний юбилей Археол[оги­ чес когоl общества бblЛ причиной нздания кра й н е до­ рогой раБОТbl Никольского - архаической клинописи Jlегашской зпохИ (на днях она, вероятно, Вblпущена в свет),

н таким образом юбилейнь!й очередной том «Древностей ВОСТОЧНblХ» (т. е. громадная монография Никольского) лаг лотил все СУММЬ1, ассигнованныe на нашу Восточную комиссию вплоть до 1917 года. я: имел, следовательно, пол­ ную возможность без всЯКой лжи сообщить автору раз­ бора, что вообще ничего до 1917 г. я не имею права печатать в «Древностях ВОСТОЧНblХ». Подозреваю, что мой ответ, несмотря на его об"Ьективную деловитость, вооружил критика и против меия, и что те

же зпитетЬІ,

какие

щедро

раздаются Радлову', 3алеману' и другим, не миновали уж и меня. (О чен ь прошу Вас не сообщать об зтой пере­ писке ни Самойлович у , ни кому иному: в письме намеком сказано, что оно конфиденциально. И я т О Л Ь К О Вам нз петербуржцев решаюсь о нем сообщнть... УВЬІІ я, впрочем, имел неосторожность посоветоваться с ордлев­ ским и боюсь, что до Самойловича все-таки раньше-позже дойдет сведение).

r

Насчет дел арабизма на факультете я осведомлен много меньше. ВЬІ (в зтом отношении Вь! ИL'ТЬІЙ петербуржец)

443


избегаете писать что-либо реальное; и только порядочное количество наблюдательности,

отвешенное

мне природой,

позволяет мне многое понИмать. да, конечно. как говорит Гамлет: «Es riecht nacht faulen іп unserm Danemark»'. (К СТЬІДУ моему, ни по-английски, нИ по-русски не могу вспомнить ,тих слов). Во всяКом случае УНЬІВать Вам нечего. ВЬІ талаНТЛИВЬІ, ВЬІ ПОЛНЬІ знаний, и наука Вас любит. «Ищите прежде всего царствия небесного, а сия вся прило­

жатся вам». Царствие небесное - ,то именно наука, и с нею будущее Ваше и т о л ь к О В а ш е. Конечно. ВЬІ мне можете

возразить

о

ПОCJJовицеи

А я из достаточного ОПЬІта людей - мало и что талант, из-под самой ГЛЬІБЬІ земли.

....

:_11 С"" .t1,." U

I,ГV""-

~f',

'-""'"

'.!

.,

~

возражу . что rалаНТЛИВЬІХ как гриб, ВЬІйдет наверх

о «Моаллаке», переведенной Расимом (он ПОЛЯК, очень даровитЬІЙ), сообщу, что порядок стихов У него тот, какого держится Нельдеке в «Fiinf Moiillaqat», и что все примечания Нельдеке ПРИНЯТЬІ им во внимание. Текстом он пользовался абелевским·. За сообщение о «Китаб аль-wuсіі та» я очень благодарен, но уж теперь не знаю, когда придется до­

стать изданиеl Статья о Мотанаббии писана миою в 1910 г. для переиздания «Арабской пn,зии». У меня есть немало других ГОТОВЬІХ листов (между прочим, напечатана и глава про Абуль-Атііhію' с образцами Ваших переводов), но все

9ТО лежит без движения, пока в одном ВЬІпуске не будет напечатан Абу-Новас', а в другом - Абуль-Аля, тогда я их вьшущу В свет. Том про раннеисламскую и омейяд­ скую поззию тоже начат печатанием*; глава о Хасанне ибн Табите отпечатана. Может БЬІТЬ, как-нибудь подберу все ГОТОВЬІе ЛИСТЬІ и пришлю Вам. Они сложеНЬІ взапасной

библиотеке Лаз[аревскогоl инсти[тутаl. Книги для семинарской библиотеки должен п"редать Вам Жирков (оставлеННЬІЙ при персидской кафедре; в ожи­ дании, пока он созреет, дела персидской кафеДРЬІ возложеНЬІ на меня, причем я преподаю на вьшускном курсе). ПодБИ­ рал их швейцар Поликарп, фактический библиотекарь

Лазаревского института (официаЛЬНЬІЙ библиотекарь, 67летний Атгая, СЛИШКОМ занят молодой женой и собствен· Пахне цвіллю в нашій Данії (нім.).- Ред. а ЖИВИ, баран, ПОКИ росте трава (араб.).- Ред.

1


ной типографией, чтоБЬІ разбнраться в библиотеЧНЬІХ тон· костях). При всем моем преклоненин к учености Поликарпа я все же подозреваю, что он плохо подобрал комплект «Тру­ ДОВ по востоковедению» и ЧТО отдеЛЬНЬІХ ВЬ1Пусков не XBa~

тает. Когда проверите, пришлите мне и я уже сам подберу недостающие.

51

здесь пробуду до

список дефектов,

24 апреля. От 27 апр[еляJ до 6 мая

я буду в Москве, а затем оп ять возвращаюсь сюда.

Крепко пожимаю Вашу руку.

Весь Ваш А. КРЬLМСКUЙ Мар к Н,

налеплеННЬІе

верните мне для

коллекции

на

конверте,

пожалуйста,

моего племянника.

1916 232.

До І. Ю.

І(рачковського Киев!скоАJ губ., г, Звенигородка, 3 сент[ября] 1916

дорогой

Игнатий

Юлианович!

Получил Вашего Абу-Курру*. АЧ е н ь

иитересная ра­

бота. Настр.302,сноска 4, c).A~1 есть почти наверно «Ва­ СИлИй»:

В поминаЛЬНЬІХ ~аУПОКОЙНЬІХ

книжках,

которыIe

я ВЬІВез ИЗ Б' абдЬІ*. ЗТО ИМЯ пишется так, ЧТО я несколько

раз ошибался, путая ~ и ... На стр. 306 U""f~12 Ие есть му­ сульманская замена слова «патриарх»,

ский термин для греческого нию). В евангелии греческое

а вполне христиан~

<1pXlepeu< - «первосвящен­ <1pXlepeu, передается полно

~I ~), в богословии - короче

"":.;11. Зтот факт мною

проверен бьІЛ на месте, когда я РЬІЛся В библиотеке школы

) І.ї\

"'jIJ.

разбирая

с

меСТНЬІМИ

Вахілій (араб.).- Ред. а Той, ХТО очолюе (араб.).- Ред.

1

445

правослаВНЬІМИ

ПОпа-


\1И полураскраденную

завещанную

библиотеку

Дмитрия

Шхаде. Куски из московской РУКОПИСИ Авукары Быии пе­ чатно изданЬІ в киевских «Чтениях В общ[ествеJ HeCT[opalлетописца». Если Вам интересно, сообщу точно библиогра­ фию из МОСКВЬІ. Мне думается, что интерес УкраИНЬІ начlамJ ХУІІ в. к Абу-Курре Был возобновлен проезжавшими вскоре после Брестской унии ВОСТОЧНЬІМИ патриархами И митрополитами, среди КОТОРЬІХ Быии и палестинцы.

14

сентfября)

1916

Как видите, все еще нахожусь в Звенигородке. Нельзя достать билетов Киев - Москва. Сегодня мне наконец при­ слали на 19 число, а деньги мною были вьlсланы (<<на б л и­ ж а й ший поезд») в конце августа! А до Киева как добе­ русь - зто опять тяжКИй вопрос; придется часть дороги совершить

на

лошадях,

пока

доберешься

до

соседней

желlезнойJ дороги; наша же линия, ведущая в Галичину и румыню,' забита. В прошлом году мне пришлось посту­ пить хитрее: проехать на оттуда в Одессу, оттуда в Бахчисарай,- и лишь в место в поезде на Москву! тов

не

пришлось делать,

лошадях в Херсонскую губ., в Николаев - Херсон, oтryдa Бахчисарае нашлось свободное Вам, думаю, так и х маршру­

хотя

тоже,

полагаю,

в

прошлом

году испьпали ВЬІ немало. Здесь я закончил печатание второй трети ІІІ т. «Истории Перс~IИ», куда вошел Джелаледдин и Саади. Из обоих дан перевод очень большого количества образцов. Первую по­ ловину отпечатанныx листов отправил в Москву еще в середине лета,

но,

как

меня

уведомляют,

они до сих

пор

не полученЬІ. Возможно, что и вовсе затеряны и что труд мой пропал даром ... Ну, довольио обо всех зтих желеЗНОДОРОЖНЬІХ скорбях!

Перейду к более интересному вопросу. ВЬІ меня очень за­ интересовали сообщением об издании аль Джумахия*, н, признаюсь, я ДО крайности пожалел, что ВЬІ не хотите дать о нем статьи. У кого из голландцев ВЬІ ВЬШИСЬіВаете книги? В Москве насчет германских изданий большие затруднения, чем у Вас, и я теперь совсем отрезан от не­ мецкой ориенталистики.

Заодно пожалуюсь Вам на «Запlискиl вост[очногоl от­ дела». После смерти бар [она] Розена мне БЬІЛО написано, что «Зап[искиl» будут нам вьІсылатьсяя бесплатно. Неко­ торое время зто и делалось, но и то с пропусками. Из

446


ХУІІ тома не присланвыпскK 2-Й. Из ХХ тома не ВЬІслаНhl ВЬІПУСКН 2, 3, 4 (есть только І-й). Обратная судьба тома ХХІ-го: из него не прислан ВЬІП. І-й. Наконец с прошлого года мне совсем прекратили ВЬІСЬІЛКУ. Может бьІТЬ, ВЬІ можете что-н[ибудь] сделать своим вмешательством? Ограничусь НЬІнешним сухим письмом и отправлю его, хотя хотелось БЬІ поговорить сВами посердечнее. ВЬІ все же не подражайте мне, а пишите о себе. Если не будет с моей СТОрОНЬІ назойливостью, напишите что-н[ибудь] о своей семейной жизни. І(репко пожимаЮ Вашу руку. Ваш всегда А. к.рыlскuйй

1917 233.

ДО Б. Ю. Кримського Трапезунд,

27

июня

1917

дорогой Боряl Начинаю ПРИВЬІкать к Трапезунду'. В общем большое сходство с Туапсе,- только дожди реже. Город располо­ жен на трех холмах

в заливе,

средний

н в одной из его внутренних мечет"й

я работаю. На обед

(12

ч.) и ужин

(8

-

холм

-

акрополь,

та библиотека, где

ч. веч.) я сПавликом'

ходил из акрополя не через приморские УЛИЦЬІ, а за городом, сзади

акрополя,

через

прекрасную горную долину,

и зто

заменяет нам прогулку. Первая прогулка, от 12-1 ч. дня, Быаa БЬІ при палящем солнце ужасна, если Бы долина не обвевалась с моря ветром. Идешь, обливаешься потом, но ветер спасает. Вторая прогулка, от 6 ч. до 8 ч. вечера,

БЬІЛа БЬІ восхитительна, если Бы не приходилось, спускаясь с ГОРЬІ в долину И ВЬІХОДЯ из

нее на другую гору,

перехо­

дить через ручей, где вечером вьются малярийныe мQcкиты.

мы1' конечно, на дне ДОЛИНЬІ не останавливаемся и oTдыI~ хаем уже на горе, выравшисьb ИЗ ущелья прочь. Обилие моциона спасает меня, И я во все время не хворал. Бедствие­

блохи: ИХ неВЬІНОСИМQ МНОГО. НО В комнате у меня их мало. Я поселился у самого моря, и ночью прибой волн убаю­ кивает. Вид из окна великолепен, на залив. Плачу 4 р.

447


в день. Считается дешево. Павлика я устронл у одного зна­ {{омого офицера бесплатно. на горе, ВЬІСОКО над

Его комната бесподобна: она

городом; вид

-

и

на

море,

и

на

весь

город под ногами, и на ГОрЬІ (окна с двух сторон); воздух идеален. Но она так ВЬІСОКО, на такой крутой улице, что сам я там поселиться не посмел: ГОДЬІ не те.

Со СТОЛОМ устроились сносно, В офицерском собрании. Обед не из затеЙЛИВЬІХ, но ЗДОРОВЬІЙ, ужии - одно горячее блюдо. С начаЙНЬІМИ деньгами обед и ужин обходятся З р. В день нли немного больше. Прибавивши чай, сахар, хлеб и мелкие расходЬІ, вижу, что день в Трапезунде обхо­ дится всего около 10 р. или месяц - 300 р. Мне ассигно· вано на все время 1200 р., включая сюда и раСХОДЬІ по путе­ шествию. Путь обошелся крайне дорого, по 300 р. на чело­ века; а то, если БЬІ не дороговизна пути, ТО я МОГ БЬІ сказать, что ничего из своего кармана не приплачу за зкспедицию.

Павлик, при готовой квартире, вполне сведет КОИЦЬІ с кон­

цами, тем более что к 400 рублям, которыIe ему назначеНЬІ, я исходатайствовал для него 100 р. добавочнЬІХ уже здесь. Конечно, чего не хватит, то ему ДОПОЛНЮ Я, ОТ себя. Как я проеду назад, зто пока темно. Б[ьІТЬ] м[ожет], про­ еду с разрешения начальства на Севастополь,- и тогда всех трудностей пути не будет. от Вас писем не БЬІЛО еще ни одного. Адрес - Трапе­ зунд, члену археологической ,кспедиЦІlИ Академии наук, мне.

Привет

всем Ваш

Ф.

Письмо мое отдай Маше,- пусть хранится у нее.

234. До родини Кримських Каспийское «Вентюр»,

между

Баку

23

море,

пароход

и Астраханью, сентября 1917 г.

в Батуме пришлось провести пять дней (15-20 сен­ т(ября]), пока устроил академические вещи зкспедиции и разд06ЬІЛ билет себе. ЧУДНЬІй, бесконеЧНЬІЙ бульвар и сад Батума скрасили мне преБЬІВаиие в городе. В гости­ ницах не БЬІЛО места, но меня устроил у себя голова мест·

448


Батько А. 10. к.РЮІСЬКОГО Фото.

1898

10. С. Кримський. р.


ной украинской громады Павло Трохимович Попиков со своей женой Варварой Иеронимовной, и я с Павлнком про· вели время хорошо. Комендант станции уладил пам дело с желеЗНОДОРОЖНЬІМИ билетами, предоставил даже отдель· ное купе,

которое начальник поезда строго охранял и куда

никого не пускал, так что, несмотря на массу публики, я с Павлнком доехалн до Баку идеально хорошо. В Баку опять не БЬІЛО места в гостиницах. Но у меня оказалось ПИСЬМО в Кампанню «Мазут» от мосКовсКого ДИ~ ректора Л. С Поляка. По 9ТОМУ письму кампания меня приняла превосходно и в тот же день (21 сентlябряl вече­ ром) усадила на свой собственный пароходик «Вентюр», идущий в Астрахань. У СТРОНЛИ меня с Павликом очень комфортно. На пароходе шесть человек начальства (ка­ питан с помощником, два штурмана и два механика) и 12 человек матросской команды. Все по-семеЙному. По· сторонних - только я да Павлик. Пароходное начальство, все латыи,'

ливо,

выскокультурньlеe люди, приняли

архилюбезно,- и вот

МЬІ уже

нас

участ­

вторыIe сутки едем

по Каспийскому морю, прямо наперерез кАстрахани, никуда не заходя по дороге. Трюм парохода налит мазутом, но каютныe и палуБныIe части - идеал ЧИСТОТЬІ и опрят­ ности. Я почти все время на верхней палубе. Море очень неспокоі\ное, И, несмотря на яркий солнеЧНЬІЙ день, ВОЛНЬІ бьют через борт на нижнюю палубу, иногда захлеСТЬІВая и верхнюю. В общем - грандиозная картина ВОДЯНЬІХ гор, вздыающихx наше судно (тяжело нагруженное), как яичную скорлупу. Я качке не подвержен, но все же иногда очень надоедает

ТО,

ЧТО

пароход,

кажется,

BOT~BOT

зачерпнет

воду всем своим бортом и пойдет под ВОЛНЬІ. Спать хорошо, жаЛаваться

нельзя.

24

семт[ября]

1917,

в море

Около 2 ч. ДНЯ. Подходим к Астраханскому рейду, от которого до Астрахани - верст 140. Тут придется пере· СеСТЬ на мелководный транспорт, чтоБы на нем приехать

в Астрахань. Как 3ТО выдет,, еще не знаЮ. Ночь придется провести в несомненной тесноте.

НЬІНешнюю ночь ЮЖНЬІЙ ветер, т. Н. <морян», дул С не­ оБынойй силой. Бь!Л прямой штормІ Пароход попадал С во­ дяного гребня в ВОДЯНУЮ пропасть и весь заливался ВОДОЮ.

ВОЛНЬІ перепрыивалии с одного борта за другой через верх капитанской рубки. А небо

-

29 ,., ..

44У

безоблачно! Я спал хорошо,


не слишком скать!Ваясь на пол. Каюта, конечно, БЬІла гер­ метически закупорена; и в ее изящной комфортной обста· новке,

при 9лектрическом

освещении,

ощущался

контраст

уюта, не нарушаемь!й даже ревом волн снаружи. 9кипаж

говорит, что сильнее качка уже не бь!Вает. Значит я уже абсолютно застрахован от нее Спать лег в 10 часов вечера, а сегодня встал в 9 часов утра. Солнuе сияет. Волнение при ;<МОРЯНС» все еще сильное, но так как дно мельче, то черес­

чур хлестких волн нет уже. Цвет моря грязно·желто-сеРЬІЙ, несмотря на солнuе. Об"Ьясняется тем, что близки устья Волги и что «моряю) возмутил И взбаламутил все дно. Бчера ВОЛНЬ! бьши зеленЬ!е. Тех бирюзовь!х тонов, которь!ми отли­ чается Черное и особенио Средиземное море, в Каспий­ сКом море никогда не БЬ!вает; 9ТО - море не лазурное. Письмо 9ТО едам, вероятно, в Астрахани, где буду завтра после полудня (или утром, если подвернется пароходик немедленно здесь на рейде). Остановимся на рейде в ожи· дании

пароходика

-

среди

моря;

ниКаКого

островка

нет.

часов ночи. Стоим на рейде. Болнение мешает раз· груз ке, и очень вероятно, что переночуем на «Вентюре»

11

до утра.

Странное Кругом

140

-

зрелище

представляет

Астраханский

верст до берега). Посередине стоит

кадеров:

рейд.

открь!Тое море, никакого берега не видно (ведь 9ТО

стоячие

пароходь!

с

несколько

сооруженнь!ми

дебар· на

нИх

ДВУХ9тажнь!ми домами. Б них конторь! торговь!х домов И комнатЬ! для товаров и пассажиров, телеграф, почта, больниuа. Вокруг дебаркадеров - множество ХОДОВЬІХ пароходов, одни из Астрахани, другие из Баку; и кроме того - много рь!бачьих челнов и барок Теперь ночь, все суда и дебаркадерь! освещенЬ!, на море бездна огней, и не хочется верить, что весь 9ТОТ флот стоит среди ОТКРЬ!ТОГО моря, а не в гавани у суши Плавучий городІ Мне не скучно. Пассажирский пароход, которь!й отве­ зет нас с рейда в Астрахань, придет лишь завтра утром. Лучше будет провести ночь на удобном «Бентюре», чем на тесном дебаркадере или (если бь! пароход пришел) на тесном пассажирском пароходике, набитом пассажирами. Я то пишу письмо, то читаю книгу, то хожу по палубе. Вокруг летает много чаек и бакланов; вчера их в открь!Том море не БЬІЛО видно, а здесь их много Команда «Бентюра» спустила лебедкою невод в море и, поДнимая его лебедкою же, наловила в час около бочки воБЛЬІ, сельдей и судачков.

450


Часть РЬІБЬt изжарили, наварили из нее уху, а част засо­ лили впрок. Море очень РЬІбно Странно, что миллиардеРЬІ, КОТОРЬІМ принадлежат де­ бар кадеРЬІ на рейде, не желают истратить несколько мил· лИонов на углубление моря здесь, чтоБы отсюда пошел канал прямо кАстрахани и чтоБЬt не произ ""дилась пе ре ливка нeфrи и перегрузка товаров среди моря на расстоянии

140 верст от суши. Англичане давно БЬІ прокопзли ДНО В виде Канала и из5авились БЬt от 'уществующего неудоб­ ства Но вместе с тем потерялась 6ЬІ та оригинальность, которую теперь представляет 3ТОТ рейд, ЧИСТЬІЙ городок, колеблющийся среди волн. 26 сеllт!ябряJ, Астрахань приБыии очень удачно в Астрахань и сели на волжсКий

пароход «ДобрьІНЯ Никитич» фирмЬІ «Самолет». Уедем в 6 ч. вечера, будем в Ниж[немl Новгор[оде! через 8 дней. Сейчас 2 ч. дня. Еду в город, чтоБЬІ купить осеннюю шляпу и, б[Ьtть! м[ожетJ, осеннее пальто, если не будет чудовищно дорого. Погода жаркая, но на севере будет, Конечно, даже морозная, а у меня летнее пальто. Постараюсь сдать письмо заКаЗНЬІМ.

Ф.

Нельзя БЬІЛО сдать письмо за казнЬtм, потому что се­ годня праздник (26 сент[ября]). и • отложил дело до Сара­ това или до самары. Еду на «Добрьше Никитиче» (БывемM "Вел[икаяl княжна

Татьяна самое

Николаевна»). Успел

интересное

-

кремль,

осмотреть поменьше

Астрахань, МОСКОВСКОГО,

где НО

очень ЖИВОПИСНЬІЙ. Зтот белокамеННblЙ кремль возвыаетсяя

над Волгой, по восточной ее стороне, а вокруг него говыe УЛИUЬІ,

вдоль стен: торговая набережная

-

-

тор­

у стен

кремля вдоль Волги, Московская улиuа параллельно ей, но сзади кремля (там и ГОСТИНЬІЙ

двор); по правой и левой

кремлевских

справа

торговая Никольская, слева

-

стен

-

стороне

тоже

интересныe

-

УЛИUЬІ:

сад и площадь.

Садов и деревьев много, но все акаuии и т. П.; песок меша­ ет другим породам.

Винограду - масса, но цена фунта 70 коп Все и здесь и на Кавказе упор но повторяют: «Те­ перь рубль = 10 копеек•.

Скверна. теплая шляпа, которую якупил, обошлась

22 р. ДО ВОЙНЬІ ей цена бь!Ла, по словам хозяина, 3 р. 50 коп. 29'"

451


Значит, я даже не переплатил: следовало Бы дать З5 рублей. одежды готовой - и мало, и дорога она: бьІЛО З месяца портняжной забастовки. Ночь (теперь І ач. ЗО М.) свежа, но не холодна. Пароход окружен "РЬІТОЙ галереей, и гулять приходится под сравнительно теПЛblМ воздухом. Я очень довален путеше­ ствием. На пароходе свободно; нет тесноты; каюта про­ сторна

и

чиста;

гостина я

огромна

и

хорошо

украшена.

Одна из пассюкирок играет на пианино очень милыe веши. Павлик лег спать. Сейчас лягу и я. Пишу в гости­ ной за осоБЬІМ СТОЛОМ, КОТОРЬІЙ специально отведен для писания и снабжен чернильныM прибором и всеми принад­ лежностями.

27

сеНТ[Ября]

Продолжаем ехать по Астраханской губ. Волга широка, но не шире Днепра, только многоводнее. День солнечны •. Справа берег (МЬІ едем вверх) - наклонны,' песчаНЬІЙ, иногда напоминающий африканс кую ПУСТЬІНЮ своими вал­ НИСТЬІМИ

желтыии

песками,

которыe

рез ко

контрастируют

с голубою нли стальною водою Волги. Слева идут и леса и села (стаНИЦЬІ). Покамест виды берегов Волги не лучше днепровских, ЧТО, конечно, не значит, что ОНИ не краснвЬІ.

День проходит незаметно. То сидишь и любуешься ви­ дами, то ходишь по крытйй галерее, идущей вокруг паро­ хода. Пароход в длииу имеет 150 шагов, т. е. 50 саженей, а вокруг -100 саженейl Обойди пароход пять раз - вот тебе

и

верста.

Засидеться,

отсидеть

ноги,

лишиться

моциона - неМЬІСЛИМО. Часто меня тревожит МЬІСЛЬ: «А что я буду делать в более северныx частях?» Пальто у меня летнее. Иногда мелькает истрах железнодорожной заба­ стовки: не придется ли застрянуть в Нижнем? Но не стоит очень сокрушать себя заранее.

28 се"т[ября]

Утро. Продолжаем ехать по Волге. Только что проехали ЦарицьІН, теперь проезжаем наливную пристань Нобеля, «Мазут» и пр.,- огромное поселение. День продолжает быть преВОСХОДНblМ, хотя осенние краски на деревьях все

сильнее и сильнее. До Нижнего осталось пять дней езды. Что-то будет в начале октября. В Москве я помню І-го октября и снег, и мороз. Покамест мне спогадаю счастье. Но близость ЦаРИЦЬJНа сказь!Вается: к нам подсело много

452


солдат-своевольников. правда,

не лезут

ВНУТРЬ

и пассажиров

но зато они обсели наружную

парохода теперь

галерею

ОнИ

не

теперь,

ВЬІГОНЯЮТ

уже;

парохода, грь!зут

семечки, едят кавунь! и бросают на помост корки и зерна,

плюются, харкают, вообще держат себя неопрятно. Би· леть! у них 4-го класса, а заняли они круговую палубу І·го класса.

На остановке Дубовка (посад вь!ше ЦаРИUЬІНа) я купил ДЬІНю. Цена 75 коп. (а на Кавказе не менее 3 рублей). Хлеба, мяса вдоволь. Жареная курица - цена 3 р. (а в Москве теперь сь!рая курица 20 р.). Словом. безалаберщина: в сто лиuах голод и дороговизна, а в провинuии

-

обилие и де·

шевизна.

Вечером проехали Камь!шин, слаВНЬІЙ арбузами. Арбуз с барки - по 50 коп. А в Баку по 3 р. (в Трапезунде до 5 р.). Чего нет нигде, зто сахару и чаю. Сахар перепродают солдать! по 4 р. фунт; чай продается по карточ "ам, осьмушка на месяu. Цена осьмушки чая - от 2 до 4 р.

29

еент[ября)

1917

ПоД'Ьезжаем к Саратову. Очень ясная погода, очень краСИВЬІЙ вид, но крайне свежо. БlьІТЬ] мlожетl, пароход задержится, и я успею слезть на берег икупить теплое пальто. Сейчас неизвестно время остановки: ВЬ!ЯСНИТСЯ

по прибьІТИИ в Саратов. Сдерут, конечно, сумасшедшую иену, но что делаты Не гибнуть же от холода. Будь осеннее пальто - и я бь! чувствовал наслаждение от путешествия. Листва деревьев еще не опала; много желТЬІХ и краснЬІХ тонов; город расположен по склону ГОРЬІ; чудное зрелище.

А я

-

мученик холода: сижу в зале, гляжу сквозь зеркаль·

ныIe окна,- и не смею вь!сунуть носа наружу в своем лет·

нем пальтишке. Говорят, в Нижнем, наверное, уже есть и мор03ЬІ.

29

""нтl'6р,)

1917,

пароход

сДо6рьІНЯ НИКИТИЧ», на Волге,

ВЬІше

Саратова

В Саратове пароход стоял всего полчаса или 40 минут, но я успел, взявши извозчика туда и обратно, купить себе зимнее пальто,

на

(шуховоЙ. подкладке (т. е. шерстяной

вате), с барашковь!м воротником. Взяли с мен"

Ііхе'у', 328 р. Материал английский 1

Твердій ціні (франц.).- Ред

453

Хозяева

по ргіх·

магазина


сказали, что дО ВОЙНЬІ надо БЬІЛО заплатить за зто пальто всего рублей 100. В таком случае, оказьrвается, я и не очень дорого переплатнл. В Москве пришлось бьr дать рублей

500-600. Настроение

у

меня

после

зтого

стало

великолепное.

Я спокойно хожу по палубе, не боюсь ветра, с наслаждением любуюсь

волжскими

видами,

чудныии осенними

видами,

превосходньrми тонами красок. Осталось ехать по Волге еще четыеe дня: очевидно, пробегут также незаметно, как и зти первьrе трое суток.

Саратов очень ИЗЯЩНЬІЙ город. чрезвыайноo напоминает Киев, и если б я внезапно Был перенесен в него без предуве· домления, что 3ТО Саратов, я БЬJ наверное решил, что я в Киеве. Главная улица Немецкая, перпендикулярная к реке, как Крещатик к Днепру, поразительно сходна с Креща­ тиком. Другая, параллельная ей, Театральная, где в одном конце находится театр, а в другом

-

ИЗЯШНЬІЙ музей Ра­

дищева, напоминает собою Б. Владимирекую от уінивер· ситеJта к театру. И главное - общий тон есть киевский, ПрИ

отсутствии,

конечно,

таких

киевских

единичныx

костей, как памятник Владимира, Лавра и пр.,

ред·

которыe

HecpaBHeHHЬJ.

Сейчас, когда я пишу, уже 10 ч. 15 м. вечера. Боль­ шая часть пассажирав слезла в Саратове, а новыe не сели. В зале совсем просторно, сидит человек 12, включая и меня с Павликом. І ... ) Вообще все превосходно, и я чувствую, ЧТО Я

действительно

путешествую,

вояжирую,

а

не

совер­

шаю трудную дорогу. Послезавтра начнутся гopьr с обеих сторон Волги, пойдут знаменитыe «Жигули» И начнется самая красивая часть пути. Не верится даже, что дело про­ исходит в России с ее путевой безалаберщиной, смутой, разрухой.

so

сент{ябряl

Днем проехали Сь!Зрань, место РОДИНЬІ Поли, Бориной КОРМИЛИЦЬІ. Возле Сьrзрани железнодорожный мост через Волгу, ОДИН ИЗ пунктов Сибирской ж. Д., огромньrй, с ІЗ пролетами. За сыраньюю пошли заводы цемента, асфальта. Потом наступил и вечер,- и вот в 9 ч. 40 М. МЬІ под'Ьезжаем к Самаре, огни которой заревом видньr Быии уже часа два назад! Все время днем Быаa ясная, солнечная погода, а сейчас

звездная ночь. Природа значительнu похолодала. 454

зеленыx


листьев иа деревьях нет. Леса и саДbl сТОЯт то желты,' то коричневы,' то малиновы;; много ветвей ГОЛЬІХ. Возможно, ЧТО по утрам бьшают и заморозки. Но дыетсяя чудно, хо· рошо, ЗДОРОВО. Пальто мое греет превосходно, и я не могу уйти с палубь!. Небо и вода к вечеру Быии то огненного, то багрового, то смешанного с голуБыM цвета, и Волга имела вид прямо волшеБны •. Хорошая, прелестная ()сень.

11 ч. зо м. вечера. МЬІ отчалили от самары. Публики З-го класса выадилосьь и насело множество. При отходе парохода раздались дикие крики: две бабы' несмотря на тре­ тий звонок, задержались на пристани и подбежали сесть уже тогда, когда пароход отошел шага на три. Конечно, паро­ ход уже не был остановлен, и бабы провожали нас диким воплем. Потом ВЬІЯСНИЛОСЬ, что на пароходе остались их дети.

[ ... 1

Пора, однако, спать. Жаль, что большую часть' Жигу­ левских гор придется проехать ночью.

1

октября

1917

Утром встали при восходе солнца (которое подыается,' положим, в 7 часов) и успели видеть последние из Жигу· левских гор. После того пошла Симбирская губ., с ее очень

ВЬІСОКИМ правыM (для нас левы)) берегом, и ок[оло] З ч. МЬІ были В Симбирске. Город раскинулся живописно на очень ВЬІСОКОЙ горе, но очень беден пастройками и имеет вид полного захолустья. Возле него ОГРОМНblЙ МОС1 через Волгу. Природа все более и более зимняя. Если видна в лесах зелень, то 9ТО СОСНЬІ. Березы наполовину ГОЛЬІ. Небо теп­ лое, синее; ВОДЬІ Волги - синие. Но природа - желтая.

Вечером МЬІ были в Казанской губ. (самая Казань будет ЛИШЬ завтра). Степи нет ипомину. Берега и ГОРЬІ покрыьІ лесами.

На мой вопрос: .С которой СТОРОНЬІ будет Казань?»­ один нижегородец пояснил: «Все города женского рода лежат на восточном берегу Волги (Астрахань, Самара,

Казань, Кострома и др.), а города мужского рода - на за­ падном берегу (Саратов, Симбирск, НИЖНИЙ, рыинск,' Ярославль и пр.)>>. Предстоит еще еЗДbl весь завтрашний день и часть после· вавтрашнего. Но, хотя сегодня уже шестой день езды' я

455


еще не устал. Напротив, я отдыаюю на будет с него сойти.

пароходе и жаль

2

октl_бр_]

1917

с.

Утром проехали Казань, нли, вернее, пристань Казани у устья реки Казанки, потому что сам город отстоит на рас­ стоянии 7 верст и не виден с Волги. Погода опять солнеч­ ная, ХОТЯ, разумеется, свежая, октябрьско~северная. Леса лиственныe почти обнажены' но зато много хвойныx боров. е левой СТОРОНЬІ не перестают попадаться располо­ женныe по горам богатыle деревни и села,

живописны •.

Но всюду-всюду дыетT северная природа. Ведь МЬІ уже 7-й день как из Астрахани. Завтра будем в Нижнем. В 12 ч. дня проехали т. н. Казанский мОст через Вошу, т. е. мост Моск[овскоl-Казlанской) ж. д. Волга здесь узка, мост

всего

шесть пролетов, тогда

как предьщущие МОСТЬІ,

на низовьях, БЬІЛИ по 13 пролетов. Все-таки зрелище кра· сивое. На Быахx красуются золотыle герБы России и ини­ циалыl М. Трудно БЬІЛО сорвать их. етоскою думаю, что завтра конец вольному путешествию по Воше в пароходе и начнется беда с номером в гости· нице (вероятно, не окажется), с доБыейй железиодорожного билета, спогрузкой багажа, которого у нас есть пудов 15, и т. п., и т. п. Mытрства •. Все же надежда есть, что и тут как-нибудь уладим дело при помощи наших командировоч­ ныx листов от Академии наук и штаба. Езды от Нижнего до МОСКВЬІ всего 12 часов, а зто и при иеудобствах будет вещь терпимая , особенно если погода не испортится и будет суха.

з

окт!sбрs)

Пишу утром в 8'/, Ч., в зале парохода. Публики еще нет: кофе подают в 9 час. Вечером меня случайно продуло, и я принужден был принять хинин. В Нижнем будем ок(олоl І ч. дня, и я едам зто письмо заказны •. Конечно, и зто, и предьщущее письмо ТЬІ тщательио храни. Мои дорожныe заметки мне потом понадобятся.

Целую маму. Пиши о ее здоровье. Ф.


ПРИМІТКИ


v

том зібрання

праць А.

Ю.

Кримського складає епістолярна

спадщина.

А. Кримський протягом усього ЖИїгЯ вів ДОСИТЬ жваве листування

3 багатьма письменниками,

вченими, діячами культури. Не всі його листи збереглися' немає жодного листа до Лесі Українки, з якою Крим' ського єднала багаторічна дружба, Вlрачені останні листи з Бейрута, виявлено тільки поодинокі листи радянського періоду діяльності вчено·

го тощо. Навіть відомі дослідникам листи А. Кримського публікувалися

принагідно (дані про публікаuію див. у примітках)'. У нашому виданні подаються вибрані листи А.

Кримського, які

становлять науковий і громадський інтерес або характf'РИЗУЮТЬ ЙОГО особу, містять біографічні відомості, дозволяють відтворити тогочасні обставини тощо. Не пу6ліКУf"ТЬСЯ частина листів, присвячена специ­ фічним

питаfшям

сходознаВС1!за.

Зважаючи на характер листування Кримського, том поділено на дві книги до першої входять листи вченого до діячів культури j кілька

листів до рідних, написані у 1890-1917 рр. Листи подаються у хроно­ логічній послідовності за автографами або фотокопіями автографів. Друга книга містить листи, надіслані А. Кримським до рідних з Сірії та Лівану, де він перебував у науковому відрядженні з жовтня 1896 р. по травень 1898 р.

Необхідність такого поділу викликана тим, щО J!ИСТИ З Сірії та Лівану складають компактну групу і до певиоІ міри, як неодноразово

засвідчував сам Кримt:ЬКИЙ, замінювали йому щоденник. Уже в одному з перших листів до брата (від 16-17 листопада 1896 р.) він писав' «Далее - сделай для меня одолжение: не рви моих бейрутских писем,

а сохрани их. Я покамест не веду никаких дневников. Что меня больше всего поражает.

я того касаюсь в пиС"ьмах;

но ведь только на

первЬІХ

порах меня может поражать что-нибудь здешнее, а через два года я ко

всему привы1ну •. И вот, по возвращении в Россию, дать свои

пеРВЬІе впечатлеиия,

если

я надеюсь воссоз·

вновь перечитаю свои

же письма.

Может бblfЬ, составлю по ним и небесполезную статейку». Такий намір визначив і характер листів: поряд з описом свого

побуту, А. Кримський наводить багато спецИфічних Фактів

і подій,

згадує імена людей, які саме тоді чимось його зацікавили, записує приказки, назви речей, овочів, фрукТів, ціни на них тощо, тобто ПО живих слідах фіксу€ все те, що могло в майбутньому згодитися для відтворения безпосередніх вражень від перебування в Сірії та Лівані.

Однак написати мемуарний твір він так і не зібрався. В 1930-х роках А. Крвмський вирішив просто опублікувати підбірку цих листів. ! У процеСі підготовки цього тому в періодичній пресі з'явилися публікації листів А. Кримського до різних осіб (див. «Літературна

Україна» від 29 грудня

1970 р.; «Жовтень», 1970, N!! І, стор. 128-

134), які у нашому виданні не вмішені.

459


в архІвІ письмеиннка (ЦНБ АН УРСР, ф. І, М 23б34) зберігається машинописний

примірник тексту ЛlІстів та автокоментарів

поданих здебільшого від

третьої

ДО НИХ,

особи.

Зважаючи на те, що ЛИСТИ з Сірії та Лівану до рідних найповніше відтворюють перебування А. Кримського за КОРДОІІОМ, та враховуючи авторську ВOJIЮ, редколегія подзє їх окремою книгою разом з 8Вl0р· ськими

коментарями.

Свої листи А. Кримський датував переважно старим стилем або старим і новим одночасно. У нашому виданні авторська Дата зберігає­ тьсЯ на своєму місці, а в разі відсутності ЇЇ встановлена Дата ПОДЗ€ТЬСЯ 8 квадратових дужках.

Імена та назви коментуються у примітці дО того листа, ле ВОНИ зуст­ річаються впеРIJ1е. У тексті листів місця, які коментуються, позначаю' ться зірочкою. Імена і назви, які є в сучасній довідковій літературі, зокрема в «Українському радянському енциклопедичному СЛОВНlIКУ»t і не потребують додаткових уточнень, не коментуються,

При коментуванні листів дО І. Франка використана веРСТК8 листів Франка до Кримського, підготовлена самим Кримським до друку 1941 року (зберігається в архіві І. Франка - Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, відділ рукопИСів, ф. 3, М 98, 1297). Закреслені в тексті листів слова не відновлюються, явні ОПИСІ<И і пропуски літер виправляються без застережень, Скорочені слова розкриваються в квадратових дужках. Трьома крапками в квадрато­

вих

дужках

- [... ] -

позначаються

купюри.

Авторські

дописки

подаються без застережень під текстом. Переклад іноземних виразів та слів. що належить упорядникам, подається під текстами кою «Реп».

з ремар­

Зважаючи на своєрідність мови Кримського, в листах, на відміну від попередніх томів нашого видання, зберігається

різне написання

деяких східних імен та прізвищ, об}'мовлене самим Кримським (Гa~ фі. - Гафез - Хафіз, Хейям - Хайям, Абу-І(азим), а також різні форми ряду слів (конверт

пись

-

-

коверта

-

куверт, адрес

-

адреса, часо"

часопис) та ін.

у томі використані листи, які з6ерігаються в державних схови"

щu Радянського Союзу - відділ рукописів центральної наукової бі6лlотекн (ЦН6 АН УРСР), відділ рукописІв Іиституту лlreратури ІІІ, Т, Г. Шевченка АН УРСР (ІЛ АН УРСР), Одеський обласний істо­ ричний архів, Чернігівський державний історичний музей, Централь"

ний державний

Irторичині!

архів УРСР у м. Львові (ЦДІА УРСР

У м. Львові), Центральний державний архів літератури та мистецтва

СРСР (ЦДАЛМ СРСР), Державний історичиий музей СРСР. Частииа листів подається за матеріалами особистих архівів І. Ю. І(рачковм ськоro та В. О. Гордлевсько:·о. Упорядники ВИСЛОВЛlOють подяку всім

згаданим установам, професору В. О. Крачковській та О. Б. Гордлев" СЬКОМУ за иадіCJlаиі мікрофільми й фотокопії листів А. Ю. Крим­ ського і дозвіл опублікуваrи їх, а також співробітниці Інституту СХОм дознавства АН СРСР 1. М. Смілянській за цопомогу в УПОРЯАКУ' ванні арабських текстів.

ДРУКУЄТЬСЯ вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 100, мо 1982. Г л ади л о р. и ч дем'ян Ромуальд (1846-1892) - український 4БU


громад.ськиЙ діяч, ім. Шевченка (з

народовець,

1893

р.

-

голова

Наукове

Літературного

ТОВЗРИСТВЬ

товариство ім. Шевченка),

адмі­

ністратор газ. «діло» від її заснування (ІН80 р.).

r

«Г а зет а

гом

а тну к а» ОШ" ~иходнла

щотижня

у Москві протя­

1875-1890 рр. Видавав її О. О. ГaТUYK. «3 е рка л о» - іЛЮСlрований гумористично-сатнричниli

журнал.

Виходив у ЛЬВОFlI (1882~189З) за ре.lакцl€ю к.орнил,з Устияновича. Я в о р о В С ь кий Нестор - С!Уllент Лазарєвського інституту

східних мов, галичанин; як пізніше встановив А. Кримський, Н. Яво­ равський був агентом иарсЬ!<ої «ОХ~~НЮ1» і систематично подавав ві домості про Кримського жандаР~lеР!l

«К іст яки Г о л ь б а й н а»

-

йдеться пРо«Кїстяки Голь6айна

ОБР'азки галицькогО життя» українського письменника Володимира Ма' С.1Іяка (1858--1924), співробітника журналу «Зоря». Окремим виданням ВИЙШЛИ у Львові J891 р. «Р и Ж а) -- іронічна назва газети «Червоная Русь», «Ч е р в о н а я Рус ь» - реакційна москвофільська газета. Ви­

ходила у Львов; (1888-1891). В есе л о в с ь кий Олексіli

Миколайович

(1843-1918) -

ро­

сійський літературознавець, професор Московського університету та Лазарєвеького інституту східних мов. «3 ор яXl - ілюстрований літературно-громадський журнал. Ви­ ходив у Львові двічі на місяUl:. (1880--1897). У 90~x роках А. Кримсь кий активно співробітничав у цьому журналі. «н а q у ж о м угр унт і» - рання повість надрукована не була. текст не зберігся.

Ант а ра -

А.

Кримського.

арабський поет кінця VI ст. и. е. Переклад А. Крим­

ського «МоаллаК8Х1 Антара друкувався

1890-1891

рр. У ж.

«Правда».

у нашому виданні див. том перший.

2 Друкується вперше за автогрофО" ІЛ стор.

435-436.

«Н а род»

громаДСЬКО-ПOJIітичний

-

АН УРСР, ф. та

прогресивного напряму, орган радикальної

миї та Львові

3,

літературний

М,

1600.

журнал

партії. Пиходив у Коло

(1890-1895) за редлкці€ю М. Павлика та І. Франка

В журналі друкувалися поетичні переклади та статті А. Кримського «П р а в Д а»

літературно-науковий та політичний журнал бур­

-

жуазно-ліберального напряму. Виходив у Львові 3 перервами (18671898). 1890 р_ журнал вмістив перші публіпистичні виступи А. к.римсь~ кого.

«Т о в ари ш»

-

літературно-науковий

демократичного напряму, Вийшов у Львові

журнал

революціЙНО-

лише один номер

(1888).

«С мер т ь К аїн а» - йдеться про твір «Смерть Каїна. Легенда Івана Франка, накладом автора» (Львів, 1889). «П ере 6 енд я» - «Пере6ендя. Т. Шевченка», видано в серії «Літературно-наукової бібліотеки», Львів, 1889, кн. 1, 3 передмовою І. Франка_ «Ч и т а л ь н я) - двотижневий журнал. Виходив у Львові

в 90-х

роках

«Н а ш і в газ. «Діло»,

Львів,

ХІХ

ст.

к О Л яди»

- дослідження І. Франка, надруковане 1889, Ng 278,279,281,284,286,287. Окрема відбитка­

1890. 451


3 друкується ;тор. 467-469.

вперше

за автографом ІЛ АН урср,

1,

ф.

,І';;

1605,

стор,

573-

4 Подається за автографом ІЛ АН урср, ф.

Iб05,

3, N,

574.

Вперше надруковано у виданні: А r а т а н r е л К рим С h кий, Вибрані твори, К., «дніпро», 1965. стор. 557 . ... одержав частину Ваших ПQвісток,,,-

йдеться про збірку оповідань І Франка «В поті чoJlЗ» оЛ ере дне с л о в ~ Д р а r о ман о В а М. Драгоманова ДО збірки І. Франка «8 поті чола»,

... п

и ш уст а 1 ТЮ

О

«В

6

пот і

(Львів. lЯ90) передмова

.. _ -

ч о л 8» ••. -

реuензія

А. Кримського (В поті чола. Образки 3 життя po6YQoro люду, Н апиеве Іван Франко» надрукована в ж «ЗОРЯ», 1891, N!l 3, 4 під псевдонімом «А. Хванько», У нашому виданні ДИВ. ТОМ другий.

5 Друкується вперше за автографом ІЛ АН урср, ф,

Л еви

u ь кий

Володимир

(І856-1938) ~ укра Їнський

Лукич,

пс(>вдонім

культурно-освітній

буржуазного напряму, видавеuь.

1890-1897

рр.

61, N,

б35,

В~СИЛЬ Лукич

діяч

лjберально~

- редактор ж. (1866-1918) -

«Зоря».

К а л л а ш Володимир Володимирович історш< рОСійської літератури, етнографії, театру. Й о гор о з пра 8 а з а 8 л і я ... - йдеться про праuю В. Каллаша «Лалий И Мазепа R народной ооозии», 1889. «Зтн ог Р аф и чес к ое обозр е ние» - періодичне видання

n

«3тнографического отдела императорского Общества лю6ителей ('(те· ствознания, антропологии и ~тнографии, состоящего при Московском

университете». Виходило у Москві

чотири рази на рік

Я н q У к Микола Андрійович (1859-1921) тург, редактор «3тнографического 06озрения». «Ж и 8 О

n

ваниl! журиал.

и с ное

Виходив

о

у

8 Р е н и е»

Петербурзі

-

-

(1889 -

1916).

етнограф і дpaMa~

щотижневий

ілюстро~

(1872-1905),

«с м і х о ВИН нео о о в і дан н я»

-

можливо,

попередня

назва оповідання А. Кримського «Історія одної подорожі», HaДPYKO~ ваного в ж. «Зоря», 1890, НIJ 22, стор. 337-338; NIJ 23, стор. 355-357. У нашому виданні див. ТОМ перший . ••• 8 Л а Д ж у в а в доп и с ь (і о б ш и р ну) Д о «П р а в Д И!о ... - йдеться про допис А. Кримського, надрукований в ж. «Правда», 1890, т. ІП, вип. Х, грудень, стор. 263-269, за підписом «Один з ПDИ~ хильників «Правди~. (Л ю 6 а пар а» - оповідання А. Кримського надруковане не "'ISуло, текст не зберігся. «А р ТИС 1'» -

Виходив у Москві

театральний

та

музичний

ілюстрований

журнал.

(1889-1895)

«Н о в ь» - ілюстрований двотижневиJ1 вісник літератури. науки, ",истецтва. Виходив у Петербурзі з 1884 р.

«В сем и р н д Я И л л юст рац и я» - щотижневий ваиий журнал, Виходив у П.,ербурзі (1869-1898),

462

ілюстр о-


«Г у с л я р»

- щотижневим (1889-1890).

Москв;

ілюстрованим

журнал.

Виходив

у

6 Друкується стор

вперше за автографом

ІЛ АН

УРСР, ф.

3,

И.

1605,

635-636.

-

увазі

«І(ритико,

библиографический словарь русских писателей и ученЬІХ»

Спо в а рВе н гер о в а

С. П. Вен'

герова

мається

російського історика літератури та бібліографа

(1855-1921),

Видання незакінчене, вийшло шість томів

3во

л ь те пер е л ати мою Барвінському, бо я

Ол.

ною мас кою»

на

Т і л ь к и

(1889-1904).

ста т тю (д О П И С ь) пан о В ! хочу бути «прекрас

на п о л о вин У

-

допис А, Крим·

ського (див. примітку до листа N9 5) закінчується словами· «Бажаючи по можливості не бути «маскою», я рівночасно подаю свое ймення «Народові»,

7 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, но 1612, стор. 1-4. Вперше надруковано у виданНі: А га та н r е л f( рим с ь кий, Вибрані твори, К., «Дніпро», 1965, стор. 558-561 . ... Вир е 3 о н нок а ж ет е, Щ о є 6 а г а т о З а к у Л і с 0в и х о б ста вин n о з а «11 а род 11 И мис В я то Щ а МИ». -

йдеться дО Д,

17

про

критичні

зауваження

Кримського (від 9.ХII

МАЯ

І. Франка, висловлені в листі

р.) на допне Кримського «Москва

надрукований в Ж. «Правда»,

1890»,

жовтен 11 ,

1890

стор.

!27-130,

в двадцяти томах, т. ХХ,

без підпису.

К.,

1890,

(Див.

Держлітвидав

І.

т. ІІІ, вип Ф ран к о,

України,

УІІІ, Твори

1956,

стор.

415-417). N о П~е !2 о - псевдонім українського та російського публіциста, театрального критика Костянтина Івановича Арабажина (1866-1929). ,.. N о п-е g о є а в тор «Х арк і вс ь к О ї{?)>> доп исі в «Н a~ РОД і».

-

йдеться про статтю 1(. Ара6ажина «дещо про націоналізм

на Україні» (<<Народ», ... К а яти с Я

1890, Ng 22,

з а

м і і1

стор.

349) .

лис т

Д О

«П р а В л И"

про т и

«Н а род у». - Див. примітку ДО листа Ng б . .•. В а шої л арт і ї .... - йдеться про радикальну партію Га­ личини, засновану І. Франком та М. Павликом

К о ле r і я Г а л а r я н а - приватний l'ередній уч60ВНЙ за­ клад у Києві, заСНОRаний 1871 р. поміщиком Г. П. Галаганом (18191888). А. Кримський вчився в колегії з IА85 по 1889 рік. Я рос еви ч Роман (18б~ - ?) - український громадський і по· літичний

діяч,

член

радикальної

В «Зорю» я послав

партії.

поганеньку

рецензіЮ

В 8 Ш і н О В е л н ... - див. примітку до листа N9 4. «Д і л о» - буржуазно·націоналістична газета, спочатку партії народовців,

ції

-

дила

орган у

партії

Львов;

після

про орган

Великої ЖовтнеВQЇ соціалістичної револю~

УНДО (1880-1939).

войовничого

463

націонал·фашизму.

ВИХО­


Друкується вперше за фотокопією автографа. ОРИГінал збер ігзt!­ ться у ЦДІА УРСР У М. Львові, ф. 3С(ЗО9, оп. І, од. зб. 2383. О

r

о н о В С ь кий Омелян Михайлович

знавець

буржуазно-націоналістичного

літературо­

(1833-1894) -

напряму.

Голова

товариства

«Просвіта» у Львові, професор Львівського університету (з 1888 р.) . ..• В а ш у од п о в ід ь д. П и п І н О В і ... - йдеться про статтю О. ОГОIІОВСпКОГО «Моєму критикові», що була надрукована в газ. «Діло», 1890, ,N'g 265, 266, 268-271 як відповідь на статтю О. М, Пипіна «Особа я история русской литературЬІ» (<<Вестннк ЕвропЬІ). 1890, JIIO 9, стор. 241-247). «В ест ник Е в Р оп ЬІ» - літераТУРНО-ПOJlітичнии журнал буржуазно-ліберального напряму. Виходив у Петербурзі (1866-1918). «І сто р і я л і тер а тур и рус ь кої» - шеститомна праця О.Огоновського, виходила у Львові про'Тягом 1887 - 1894 рр_ Лазарєвський інститут східних мов-учбовий

заклад, заснований 1814 3 1921 р. - Московський ... п рив и р а х у в ч у Я ... -

йдеться

р. на кошти заможної родини Лазарєвих. інститут сходознавства . анн і т В О Р і в Л еви ц ь к О г 0- н е­

про розділ

«Історії літератури руської), присвя­

чений І. С. Нечую-Левицькому, що друкувався в ж. ~,

19,

стор.

«30РЮ'.

1890,

294-297. 9

Друкується вперше ~,

за

автографОМ

ЦНБ АН УРСР,

ф.

Ш,

37893 . ... с под

і в ати с я з а пом О г и з а Д л я наш о r о е и­ Д а в н и Ц т В а . - Навчаючись в Лазарєвському інституті східних

мов, А.

Кримський

з метою

налагоджує у Москві

письменників (Г. Ін.). Г У б а н о В

справу

популяризації української літератури лубочних

Квітки-Основ'яненка. Є.

А.

-

видавеп,Ь

видань

творів

І. Франка.

українських

українських

Б. Грінченка та лубочних

видань

у Москві та книготорговець . ... ч и я а в тор ста т т і У «3 о рі». - Очевидно, йдеться про статтю А. Кримського «Українсько·руські видання московських лубочників. (,Зоря" 1891, ~, 21, стор. 335).

10 друкується

гається

вперше

у ЦДІА УРСР

за

фотокопією

автографа.

ОригІнал

У М. Львові, ф. 3С/309, оп. І,

зберl·

од. зб.

2383.

Тре r у б о в Єлисей Купріянович (1849-1920) - учитель ко­ легії Павла Галагана у Києві, ліберальний діяч товариства «Громада», співробітник журналу «Киевская старина» • ... м о л оди й Руд чен к О - Петро Іванович Рудченко, небіж

Панаса Мирного, син Іване БІлика. І в а н Б і лик

1905) -

-

псевдонім

Івана

Яковича

Рудченка

(1845-

українського письменника, етнографа, фольклориста.

«К в і т к а", - ілюстрований силь Лукич, Львів, І890.

літературний

збірник.

Видав

Ва­


11 Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, стор.

ф.

3, No 1612,

37-38.

К о в а лен к О

Григорій

Олексійович

україн·

(1868-1937) -

СЬКИЙ письменник,

етнограф та громадський діяч, Х О В а ю с ь ОД наш ої n о л і 11 і Ї, а нео Д

... н

ДИ. -

г ром з·

Як свідчить сам А. Ю. Кримський, в роки навчання в Лзззрєвсь­

кому інституті він перебував під наглядом поліції. «3 опуБЛікованих за­ писок КОЛИШНЬОГО москОвсьКОГО охранника Л. П. Менщикова (<<Охрана и революция», М., 1925, стор. 81) ми бачимо, що особа молодого д, Крим­

СЬКОГО, який приїхав учитися до Москви в кінці

серпня

1889

р., не­

гайно ж таки привернула ДО себе увагу охранки. Бо в грудні того самого 1889 року розпочалося листування між московською охран­ КОЮ та петербурзьким департаментом поліції про політичну діяльність

А. Кримського і було вияснено, щО «А. Е. КРblМСКИЙ является гла· варем украинофильского кружка в Москве, пишет в галицийских газетах, имеет нелегальную библиотеку, ведет сношения с J(оломиЙ·

чуком

(М. Павликом). і т. іН.

(ІЛ АН УРСР, ф.

3, N, 98,

стор.

2)

12 Друку€ться вперше за автографом ІЛ АН УРСР,

Тис о в с ь кий

у

189()-,1891

Василь

рр.

(1851-1919) -

ф.

61, N, 637.

редактор

ж.

«Зоря»

П оси л а ю В а м з а Д л я «3 о р і» п о е з і й ку ... - йдеться про поезію «Весняна розмова. (Василеві Лукичу)>>. Була надрукована

у Ж. 'Зоря»,

... д

1891,

М

рук У Ю Ч И

9,

стор.

тур е

167 . U ь кіп

і сні

в

«Н а род і» ...

маЄТhСЯ на увазі цикл «Із туреuьких народних пісень»

мо

стор. 282-Z84). сЛ і тер а тур н о·н а у к О В а

18,

шур, що видавалась

б і

(<<Народ»,

6 л j оте к а» 1889-1898 рр.

на кошти І. Франка

1890,

серія бро­ У Львові.

13 Друкується вперше .. автографом ІЛ АН УРСР, ф. Кр и м с ь кий Юхим Юхимович (1873-1956) -

брат А. Ю. Кримського.

80, N, 11.

молодший Викладав російську мову в Школах Звени­

городки.

Маш а -

Марія

Юхимівна

Кримська

сестра А. Ю. Кримського.

(1863-1951) - старша

14 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, N, 16?О, стор. 5-6. Вперше надруковано у виданні: А га т а н ге л Кр и м с ь кий, ВибраНі твори, К., ,Дніпро», 1965, стор. 561 - 563 .

... п Р а в о п и с с юне Ж е л е х і ВС ь к О го ... - йдеться про так звану желехівку, правопис, що в 1893 р. офіllїЙНО був прийнятий У Галичині для українських видань. Згідно з желехіВI{ОЮ частка СЯ писа.'1ася зо

.. ,..

окремо

від

дієслів;

і

465

після

пом'якшеного

при го-


лосноro, позначалося літерою ставився М'ЯКИЙ знак (сьвято)

і (лїс), тощо .

після

М'ЯКИХ

приголосних

...д о п и с ь про в и б ори Під л я ш е U ь к О r о ... йдеться про статтю О. Партиuького, надруковану в ж. «Народ», І891, N~7, стор. 117-118, під заголовком «Допис із Відня. Вісті з товариства «Січ». Кілька слів по виборах до ради державної», підписаний (О. п-цький». А ка дем і ч н е б рат ств О ців у Львівському університеті.

товариство студентів-украЇН­

15 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­ ться у ЦДІА УРСР У м. Львові, ф. 3С/309, оп. І, од: а6. 2383. В а ш у «В ід n о в і д ь» Я од е р ж а в ... - ДИВ. примітку до листа

N!! 8.

П ОСИ J1 а юдо

сП рос в іти»

т В і Р

Д н тон О В И q а.

-

Йдеться про «Историю малороссийского казачества. (Лекции профес­ сора Антоновича)>>, видану А.

Кримським у підпільній московській

літографії Зворикіної 1891 р. Ант О н О вич В о л оди мир Б о н і фат і й о вич (18341908) - український буржуазний історик, археолог, етнограф. УБіЛИІ{а,якмені віДОМО,єромаи«3а водою» ... повість Івана Білика та Панаса Мирноr'о, написана 1883 р. КіЛЬ­ ка разів заборонялась цензурою. Вперше опублікована в ЛНВ, 1918, т. LXX, кн. 7-9; т. LXXII, кн. 10-11, аа підписом Панаса Мир. ного.

«С т е п» - очевидно, йдеться про другий випуск белетристичного збірника (перший випуск виданий в Петербурзі 1886 р.).

16 Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 61, No 6:і9 . ... д я кую В а м з апр и с л анн Я пер ШИХ тр ь О Х арк у. ш і в в а шої r а р ної З 6 і Р к и. - Очевидно, йдеться про «rіл­ ннА зільник»

-

Лукич у Львові

ілюстрований ліlер,пурний збірник, що видав Василь

1891

р. Тут були надруковані переклади А. Кримсь­

кого з Гейне. сТ е а тра л ь н а я

б и б л и оте к а»

-

щомісячний

журнал

з драматургії та сuенічного мистецтва. Виходив з перервами у Москві

( 1879-1898). «Б и б л и о

r

раф»

-

бібліографічний журнал. Виходив у Москві

(188&-1894) .

... Ш мат о q о к сІ л юст р! о в а ної] Укр а і в: И» ... - під такою назвою А. Кримський вміщував у 1891 р. У «Зорі» бібліогра­ фічні відомості про картини з української тематики, надруковані в російських журналах «Новь», «ЖИВОПИСНое обозрение», «Звез· да», «иллюстрированныJ.\: мир», «Север», «Всемирная ИJIлюстрация» та ін . ...Т аще в j р ш і·г у мор е СКУ .... можливо, йдеться про вірші

«В зденервуванню

Ж. «Зоря»,

1892, 'М!! 3, стор. 46.

([lочуваНRЯ

466

патріота)>>,

надруковані

в


... чи буде надрукована моя звістка про пер ший с т У п і н ь б і л о рус ь кої пер е к л а дно ї Л і­ тер а тур и (<<С м r н а Л» ... ) • •• -j:jдеть('л про статтю д. Кримського «Дещо про біЛОРУСОф!JJhСТВО В Росії. 3 поnоду брошури п!ідl з{а­ головком] «СмгнЗJ1, альбо разказ аб том, як llабро перемагло зло у чалавека». Переложено з малими перемінами з разказа Вс. Гарши­ на.

Москва, 189і», надруковану в Ж. «Народ», 1892, N'l 5-6, стор. під псевдонімом «А Х ванько». Рад и к а ли - члени «Украі'нсько-руської радикальної пар­ тії", створеної в 1890 р. в Галнчині за ініціативою І Франка, М. Пав­

83-85,

лика та ін. В часи, про які йдеться. партія .

це була прогресивна селянська

... в тео р ії «н а род я Н» .. ,- т06то народовців, учасників полі­ тичного руху української ліберально-буржуазної націоналістичної інтелігенції Галичини з орієнтаuією на австрійський uісарський уряд. ... я х в а л и в тих рад и к а л і в, я ~ и х з н а ю з їх

орг а ну ...

... я

К

орган радикальної партії

-

кр ити кун а

-

ж. «Народ» .

«Кі С т fя ки]

Г О л ь б [з й н

aJ».-

йдеться про реl1ензію А. Кримського на книжку нарисів В. Масляка «Кістяки ГольбаЙна. Образки галицького життя» (Львів, 1891), надруковану з великими скороченнями в ж. «Зоря», 1891, N!l 24, стор. 478-48І. Зауваження, зроблені Василем Лукичем, були врахо­ вані А. Кримським. «6 а т ь к і в с ь к е пра в о» - оповідання А. Кримського, надруковане в ж. «Зоря», 1891, N!! 20, стор. 386-390. У нашому виданні див. том другий.

17 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. Вперше

надруковано

Вибрані твори,

1<.,

належала

виданні:

'ДніПрО>,

••. Д У ж е -д у ж е

сл о в а р я

у

нам

1965,

А

r

3, N!! 1612, стор. 169-176. r е л К рим с ь кий, 563-567 .

а т а н

стор.

тре б а н а у к О В О

рос і й с ь к 0-8 кра ї н с ь к О г

ініціатива

у створеННі

0.-

З Л О Ж е н о г О

А.

Кримському

російсько-українського

словника.

Див. його статтю «Наша язикова скрута та спосіб зарадити лихові», надруковану в Ж. «Зоря), І891, N'l 24, стор. 472-476, під псевдОнімом «А. Хванько». У нашому виданні див. том третій.

«З в е р шин іни З и Н» - перша збірка поезій І. Франка, видана 1887 р. А. Кримський писав рецеНЗію на збірку (див. лист

N, 53). «Б у к О вин а» - газета. Виходила у ЧерНівцях та Відні до 1897 р. мала демократичний напрям, пізніше зійшла на реакціЙНі позиції. Першим редактором був Ю. Федькович, з І895

(1885-1918). по

1897 р . .о.

Маковей. В газеті друкувалися поетичні переклади А. Крим­

ського.

р у м Я н ц е в с ь кий м У з е й - яаснований П. М. Румян­ цевнм (1754-1826) у Петербурзі 1831 р., 1861 р. переведений у Москву. Тепер Державна бібліотека СРСР ім. В. І. Леніна.

30'

467


18 Подається за автографам ІЛ АН УРСР, ф. 3, N, 1612, стор. 179Вперше надруковано у виданні: А r II та н г е л К рим С ь КИЙ,

182.

Вибрані твори, К., «Дніпро», 1965, стор. 567-568. «8 06 j й м а хет а р ш о г о б рат а» - оповідання А. Кримсь~ КОГО, яке І. Франко видав у Львові 1892 р. в серії «Літературно~наукова бібліотека». Пізніше, після

КОНфіскації

оповідання, Франко змінив

його назву на «Сирота Захарко», під ЯКОЮ ВОНО було надруковане у збірці А. Кримського «Повістки і ескізи 3 українськоro ЖИТТЯ», Коломия-Львів,

1895.

Ган к еви q діяч,

керівник

У нашому виданні див. ТОМ другий.

Микола галицьких

український

(1868-1931) -

соціал-демократів

-

громадський

партії

сько~наuіоналістичного типу. Редактор часопису «Воля» . ... мені дуже важно буде почути од Вигадаєте

r

про

оповідання «В

обіймах

реформіст~

Вас, що старшо м

о б рат а», а над топ р о о п о в і дан н Я «Б ат ь к і в с ь ке

пра в о» ...

писав:

«...

у листі дО А. Кримського від

-

4. ХІ 1891 р. І. Франко

оба Ваші оповідання я прочитав і скажу Вам про них СВОЮ

думку зовсім щиро.

«Батьківське

беньке, якесь шаблонне і дуже

право»

нагадує

мені

видалося доволі CJIа~

великоруську школу, котра

напродукувала таких речей багато. Психологія неглибока, особливо психологія батьків, по-моєму, зовсім невірна. Та все-таки в оповіданню

е проблески

таланту

(сцена з служницею і її дівчиною, хоч також

трохи утрирована) ... Далеко краще враження зробило на мене друге

Ваше оповідання» (І. стор.

433).

«с у Ф і з м

т а

r

Ф ран к о, Твори В двадцяти томах, т. а Ф і з»-ц е,

в л а С н е,

тем а

ХХ,

м о є ї кан­

ди Д а 1 с ь кої дис е р т а u і і ... кандидатська дисертація А. Кримського мала назву «Філософія арістотеліка альмФарабія Х в.»

«Н а у к О В а

б і б л і оте к а»

ліотека». Див. примітку до листа M~

12.

«Літературно-наукова

біб·

19 200.

Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, N, 1612, стор. 189Вперше надруковано у виданні: А г а т.а н ге л І( РИМ-

е ь кий, Вибрані твори, 1(., «Дніпро», 1965, стор. 569-575 . ... м і й б а т ь ко ... - Юхим Степанович Кримський (1838-

1915), педагог, автор шкільних підручників. 3 1871 р. жив У 3вени~

городці, де займав посаду вчителя історії та географії.

... м а тн,.,. - Аделаїда Матвіївна Кримська. Щ о дом О ї Х О П о в і дан ь, т О с пас и б і В а МІ Щ О ви ска з а л н В а ш у щир у r ад ку. - Див. примітку до листа M~ 18. «О n о в і дан н Я про п о ган о г О жид а» - тобто «Істо­ рія одної подорожі (оповідання про поганого жида)>>, надруковане в ж. ,Зор"" 1890, N, 22, сюр. 337-338; N, 23, стор. 355-357 . ...друге, з міщанського побуту лежить в теці «3 о рі». - йдеться про оповідання А. Кримського «Милого друга мила

й

пуга».

Ск о б ель с ь ки А Петро (1849-1912) - український історик, педагог і перекладач, в 1889-1890 рр. редактор ж. «Зоря».

468


«1l1 а

X~H аме» - епічна поема Фірдоусі. М j грі Х а тун - османська ПОСlееа (rJOчаток XV) ст.). «У к а з а тел ь ч те н и }і» - ндеться про «Указатель к «ЧтеНИ ям В императорском Обществе истории и древностей российских

при Московском

университете за

1882-1887 ГГ.»

С.

Белокурова,

М.,1888.

«Н о в о е вре м я» - напівофіuійна щоденна газета. Виходила в Петербурзі з 70·х років за редакuіЄЮ О. Суворіна. В о л ь Ф ... Ц

-

московський

книготорговець .

і н ник Ста в Р о n і r і 'і ... гіАського братства у Львові. Б од е к - власник букіністичної

тобто

-

книгарні

книгарні

у

Ставропj·

Львові,

... к

н и Ж к и «Ч те ний» ... - йдеться про «Чтения В импера­ торском Обществе истории и древностей российских при Московском университете» - періодичне видання, що видавалося у Москві (1815-

1916). 20 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, No 37896. Чай q е нко - один з літературних псевдонімів Б. д. Грінченка.

В и ж с в о є юст а т тею в «3 о рі» ... - йдеться про статтю Б. Д. Грінченка «Популярні книжки», надруковану в ж. «Зоря», 1891, N9 1-4, 6, під псевдонімом «Василь Чайченко».

21 Друкується вперше за автографом ЦН Б АН УРСР. ф. ІІІ, N,37892. «Д іти», «Б о ж ани в а» - серії маленьких оповідань Б. Грін­ ченка.

кий

r

Пет ро о л о т а - псевдонім Р. І. Грушевського. А. Кримсь· В листі до Б. Грінченка від 20 березня 1892 р. помилково

розкрива€ ЙОГО як псевдонім М. Кононенка. С и т і н, С т У n і н, Л е у х і А-відомі рОСійські видавці. Комитет народной грамотности-заснований 1845 р. в Москві. Комісія, що працювала при комітеті, забезпечувала книжками школи, товариства тверезості та інші подібні установи.

r о м о лин с ь кий

С. І. - київський видавець. «В есе л И й о п о в і дач» - збірка народних анекдотів та жартів, упорядкована Б. Грінченком. Вийшла 3 друку 1892 р. У серії

лубочию(

В с в о ї й

видань

Губа нова.

ста т т і я о б о рон Я 8

Т і л ь к и Ф ран ка ...

-

йдеться про статтю «Н аша язикова скрута та спосіб зарадити лихові». 3 і н ь К і в с ь КИЙ Трохим Абрамович (1861-1891) - українсь­ кий

письменник.

22 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, N, 1612, стор. 315-319. Вперше 3 скороченнями надруковано у виданні А г а т а н ге л І( рим­ е ь КИЙ, Вибрані твори, К., «Дніпро»,

469

1965,

стор,

575.... ·578.


... Д о з в О л ь т е В 8 М щир о под я к У в ати З а В а ш о м гоГ е й не ... - йдеться про «Вибір поезій Геир іха Гейне (Н імеч· чина, Байки ДЛЯ дітей)>> у перекладі І Франка, видання «Академічного братства' у Львові, 1892 . ... Б У с л а € в а ... - йдеться про «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (СПб., 1861) Федора Івановича Буслає"а (І 818-1897) - російського філолога, літературознавця та

фольклориста.

Ш и б а н о в - московський книготорговець~антиквар . о n о в а «И З б ор н и Ю> ... - йдеться про праuю А. М. По· пова «Изборник славянских и русских сочинений и статей. BHeceHHыx в хронограф" русской редакцнн>, М., 1869 . ... Куш е л е в а - Б е з б о род ко ... - йдеться про працю Г. Кушелева-Безбородька за редаКllією М. Костомарова «Памятники

... П

старинной

русской

лнтерагурЬІ»,

Пб.,

1860.

Кир п и ч ник О В апександр [ванович

(1845-1903) -

історик,

професор Харківського та Московського університетів. Йдеться про його працю «ОПЬІТ сравнительного изучения западного и русского зпоса. П03МЬІ Ломбардского цикла" М., 1873 . ... Н и кит ск и й ... - йдеться про книгу О. Ни [{итського «Очерк внутренней истории церкви в Великом Новгороде», СПб.,

1879. «Л ето п и сир усе к О Й лит ера тур ЬІ» в о в а ... - йдеться про «ЛеТОПl-fСИ русской литературЬІ

и

Ти" о н р адревностей»

(М., 1859 - 1863) - п'ятитомне видання Тихонравова Миколи Савича (1832-1893), історика літератури, професора Московського уні­ верснтету.

«с о н Я q ний про мін ь» - повість Б. Грінченка, надру· у Львові 1892 р . ... ЧаЙченко ані крише(IКИ не образивсь на мен е 3 а мою ста т т Ю. - Йдеться про статтю А Кримського «Наша язикова скрута та спосіб зарадити лихові». З а r j р н Я один 3 літературних псевдонім ів Марії Миколаївни Грінченко (1863-1928), дружинн Б. Гріиченка. «Н ост О ч ное о б Щ ест В о» - тобто «Восточная КОМИССИЯ императорского Московского археографического общества». О х рім О вич Воnоди"ир (1870-lg31) - письменник і громад­ ський діяч. один із редакторів газети «Діло». «Р у с с к и еве дом ост и»; - гром-адсько·політична газета буржуазио·ліберального напряму. Виходила у Москві (1863-1918). кована

23 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. Ш, N9 37890. Ш к о ЛИЧ е нко - літературний псевдонім М. Кононенка.

24 Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф.

стор. 327-332.

47О

3, ,N'. 1612,


К о л и м О В у ... радити

в «3 о р i>~ з' Я В И л а сям О Я ста т т Я f! Р О йдеться про статтю «Наша язикова скрута та спосіб за·

лихові».

Сем е н Ж у к, Пер е бен Д Я - літературні псевдоніми О. Я. І(ОНИСЬІЮГО. І( О В а л еве ь кий Микола Васильович (1841-1897) - гра· мадський діяч ліберального напряму. Підтримував прогресивні гали­ цькі видання, зокрема ж. '~Hapoд». Сп і л к а Іван - літературний псевдонім українського письмен­ ника Івана Івановича 30зулі . ... 8 а ш о гон е к р О Л О га л ади л о вич а ... -некролог надрукований у ж. «Народ», 1892, N, 4, стор. 63.

r

25 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­ ться в Одеському держоблархіві, Одеса, ф. 164, оп. 1, од. зб. 5. Лип а Іван Львович (1865-1923) - укра,нський письменник і культурно-громадський діяч, за професією лікар.

26 Подається за автографом rл АН УРСР, ф. 3, N, 1612, стор Вперше надруковано у виданиі: А га та н г е л І( рим с ь

367-369.

кий, Внбрані твори, 1(., «Дніпро», 1965, стор. 578-579 . ... с т Р і q а ю ч и с ь в «!( И е в с К[О йl ста р и н е» з т в О рам и «м и рон а

»".-

в «Киевской старине» на ТОй час були опубліковані

під псевдонімом «Мирон» такі дослідження і рецензії і, Франка: «80ЯНЦ­

ка пісня» (1888, т. 23, кн. 12), «ГаЛИЦКО'русская библиогр"фия Х ІХ ст.» т. 21, кн. 5), «Галицко,русская библиография за 1887 г.» т. 21, ки. 5), «Иоани ВишенскиЙ ... » (1889, т. 25, кн. 4), «Пвснь о СВВтв» (1889, т. 24, ки. 3), «Сочинение Иоаниа Вишенского» (1889, т. 25, ки. 4), «Летопись ПодгорецкогомонастЬІРЯ» (1889, т. 30, кн. 7), «Сожжеиие упЬ!рей вс. Нагуевичах в 1831 г.» (1890, т. 29, кн. 10),

(1888, (1888,

«Иосиф

Шумлянский,

последний

правослаВНЬІЙ

еПИСІ{QП

ЛЬВОВСКИЙ

н его «Метрика» (1891, т. 33, кн. 6); «І( истории апокрифических ска· заний» (1891, т. 35, кн. 11), «Мистерия страстей ХристовЬ!х» (1891, т. 33, кн. 4), «Червоиорусские вирши XVIII В.» (1891, т. 34, кн. 9),

«Банкет ДУХОВИЬІЙ»

(1892,

т.

37,

кн.

4),

«Вирши на

воскресение

Хри·

СТОВО» (1892, т. 37, кн. 4) та ін. «К и е в ска я ста р и н а» - щомісячний історичний журнаJJ лібераЛЬНО·буржуазного напряму. Виходив у І(нєві (1882- 1906) ро·

сійською мовою. В останнє десятиріччя на його сторінках друкувались також твори українською мовою. В 1907 р. виходив під назвою сУк­ раїна».

27 Друкується вперше за а,!тографОМ ІЛ АН УРСР, ф. с!Ор.

3, N', 1612,

403-405 .

... Ш код аме н і,

ЩО

чи тне В о Е Ї n о в іст к нІ -

не

Д о в еде т ь с я, м О Ж е, п о б а­

Йдеться про конфісковане оповідання

47\


А. Кримського «В обіймах старшого брата», яке І. Франко мав намір видати у Львові в серії «Літературної бібліотеки». Див. примітку до листа N2 18.

28 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, N. 37876 . ... незабаром з'явитьсяВаша стаття в «30рі» ... стаття Б. Грінченка «Кілька слів про нашу літературну мову» була надрукована в ж. «Зоря», 1892, N. 15, стор. 247-248; N, 16, стор. 310314, під псевдонімом «В. Чайченко» . Фед ь к О В И q а з не· ... у з я в я я кос ь п о в іст j ред м О В О Ю Д Р а гом а н о в а ." - йдеться про видання' «П" вісті Осипа Федьковича», К., 1876.

29 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ,

N,37880:

... м

о я к р ити кан а Ф ран к О В і о п о в і дан ня ... йдеться про рецензію на збірку оповідань І. Франка «В поті qола». Див. ПРШ\lітку до листа N2 4. Т е пер Щ о Д о В а шої к р ити к и. - Очевидно, йдеться про критичні зауваження Б. Грінченка на оповjдання Кримського «Сирота «3ахарко». О лес ь - дійова особа в оповіданні А. Кримського «Сирота 3ахарко». «Х о маМ а к о ГОН» - йдеться про твір Грінченка «Хома Макогін. Убогий наймип, виданий в Львові 1892 р. без зазначення автора

.

... з

а Галичина.

тую

«Г а л і лею».

-

Очевидно,

мається

на

увазі

30 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ~.II, 1'4',37878 ... н а n и сан н Я пер шої м О Є Їна у к О В О 1 Р е ц е H~ з іїн а т в ір ... в с. М і л л ера .«М а тер и а л ЬІ к и З У чен и ю е вре й с к о·т атс к О r о нар е чия.» - Рецензія А. l(римсь~ кого на працю В. Мі.,'1Лера «МатериалЬІ к изучению еврейско,татског() ЯЗЬІка» була надрукована в ж. «.9тнографическое обозрение», 1892, кн. 15, стор. 21-24. М і л л е р Всеволод Федорович (l848-1913)-російський фолькло­ рист, мовознавець, учитель Д, Кримського в Лазарєвському інституті східних МОВ, директором якого він був J,J,еякий час, академік Петер~ бурзької Академії наук з 1898 р. ЗІ

Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, N,37879. «Г ром а да» - український лjтературно~політичний збірник. Виходив у Жепеві (1878-1883) за редакцією М. Драгоманова.

472


... г о тую Д е Щ о з а Д л я «Д З В інк а), ... - очевидно, йдеться про переклад «Казкн про горбуна> (з .1001 ночі»), надрукова­ ний в ілюстрованому львівському журналі для дітей і юнацтва «Дзві­ нок>, 1892, N. 13-14, стор. 104-105 . ... н а n и с а в Д о в ж е з ний ром а н 6 с мац і н а т ур а л j сти ч ної ш к О ЛИ ... - йдеться про повість «На чужому грунті», яка надрукована не була. (Див. лист N2 48). Незабаром був надрукований у «Зорі» мій пер е к л а Д «Р а нок н а бер е з j ста в у» Н і кіт і на ... переклад був надрукованнй у ж. «Зоря., 1889, N. 24, стор. 400. Н е 3 а б а ром

сей

r

З н О В

перекрутила

е й не ...

стор.

3 r а лиц ь ких час о п и­ переклад «Двох лиuарів»

О дна

мій

переклад був надрукований у ж. ,Зеркало»,

-

1890, N.8,

2.

... в і Р ш і Х е й я мам і r би над рук У в ати Х і б а лиш «Н а род» ... - переклади «3 Хейяма) надруковані в ж. «Народ»,

1890, N. 22,

стор.

тичний,

У нашому виданні Див. том перший.

353-354.

«Р у с с к О е

б о

r

атс 1 В о»

науковий і літературний

напряму. Виходив у Петербурзі

-

щомісячний

суспільно-полі·

журнал ліберально-народницького

(1876-1918).

Ста тт Я Д Р а гом а н о в а в 9-м ч. 1890 р. о б У Р и л а мен е .. , - йдеться про статтю М. Драгоманова «На увагу україно­ любцям у Росії», надруковану в ж .•Народ>, 1890, МІО (N. 9 зазначено А. Кримським помилково).

~ ... я на п и с а в пер шум О юдо п и с ь Д о «П р а в ди» ... йдеться про допис А. Кримського без заголовка і без підпису, надру­ кований в Ж. «Правда», 1890, т. ІІІ, вип. УІІІ, жовтень, стор. 127-130. Кримський

«Народ»,

... я і

...

...

3 статтею Драгоманова,

надрукованою

в

ж.

б У в

н а п и с а вре цен з і юна «В пот і ч о л 3» я к та я , Щ О над рук О В а ної ї в Див. примітку до листа N. 4.

з о в сім

.З о рі>. в

полемізу€

1890, N, 10 . -

д 8 і

нет а ку, мої

доп исі,

в ере с н е в о м У

над рук О В а н і,

ч[и с л і]

н О В і т н ь О ї

з д а є т ь с я,

«П р а в ди» ...

-

очевидно, крім згадуваного вище, мається на увазі ще один допис без

заголовка

... д

і без підпису,

о в гад о

n

надрукований

и с ь

Д о

там же,

оЛ р а в ди»,

на стор.

132-135 .

над рук О В а н а

в дек а б р і 189 Ор ... - йдеться про допис без заголовка за під­ писом «Одии З прихильннків ,Правди> (,Правда», 1890, т. І Н, вип. Х. rрудень, стор. 263-269) . ... п о ч а в то Д і тро Х или с т У в ати с я з Ф ран· ком - листуваиня між А. Кримським та І. Франком почалося в 1890 р . ... 8 n л и в й о r оре цен з І І про «О Д і ссе ю), т а ста тт і про Ш е в чен к .... - йдеться про праці Трохима Зінь­ ківського: рецензія «Гомерова «Одіссея» Ч. 1. Львів. 1890, пере· віршував Петро Байда> (.Правда», 1891, т. І, вип. Н. лютий, стор. 123-129) та статrю ,Тарас Шевченко в світлі європейської крити­ ки» (,Правда», 1890, т. ІІІ, вип. УІІ-Х та 1891, т. І, вип. І, січен"),

Л_ь в і 8 С Ь кап рок У рат о р і яне о

в е Р н У JI а

мо

n о в і дан ня ... - йдеться про КОНфіскацію оповідання КРИМСQ~ Koro «В обіймах старшоro брата •. Див. примі1КУ АО листа N. 18. 473


32 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф.

III,,N', 37875 .

€ В а шае т а r т я про м О ВУ .•• йдеться про статтю «Кілька слів про нашу мову», надруковану у Ж. «Зоря», 1892, .N'!! 15, стор. 297-298; ,N', 16, стор. 310-314, під псевдонімом «В. Чайченко». ••• Д е

Кок О руд з письменник,

Ілля

народовець

(1857 - ?) -

студент,

пізніше

педагог,

.

. ,. я н а п и с а в тор і к У «3 о р і» про м О В у. - Мається на увазі стаття «Наша язикова скрута та спосіб зарадити лихові». «І( у дою й т и~» Зіньківського ... - оповідання надруковане в ж. «Зоря», 1891, ,N', 3, стор. 44-48, під псевдонімом «І'. ПевннЙ». Торік задля дітей був вИДаний «Малий Каб3 ар» ... - йдеться про видання «Кобзар. Книжечка ДЛЯ дітей. Накладом Руського товариства педагогічного», Львів, 1891. П о вне вИД анн Я «І< о б з <І Р я» д О В r о fJ е х т і л и др у к У в а ТН .. , -

дання «Кобзаря»

очевидно,

1893 «ill

йдеться

про

двотомне

львівське

ви·

р.

К у л і ш і в екс пір» - йдеться про видання «Шекспі­ рові твори. З мови британської мовою українською поперекладав П. Куліш>, Львів, 1882. «Х у тор н а по е з і я» - збірка поезій П. Куліша, що вийшла у Львові 1882 р. зз Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. III,,N', 37871. Б рош у р упр оШе в чен к О В j іде а лин е о д с и­ л а й тем е ні ... - очевидно, йдеться про видання брошури П. Тучап. ського «ШеDченкові ідеали і українська дійсність», Львів, 1892. «Наукові записки т[оварисr)ва UJевченка»йдеться про «Записки Наукового товариства імені Шевченка» . ... М і Й пер е к Jt ад «С л і n ці» ... - йдеться про переклад казки з «1001 ночі», надрукований у ж. «Дзвінок», 1892, М!? 17,

стор. 129-130. Ш у х еви ч Володимнр Осипович етнограф, редактор журналу «Дзвінок>.

(1850-1915) -

українськнй

34 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає· ться у ЦдІА УРСР у м. Львові, ф. 3С/309, оп. І, од. зб. 231\3. К н и жеч к а , з а я к У я з гад а в ... йдеться про конфіс­ кацІю оповідання А. Кримського «В обіймах старшого брата> Див. примітку до листа ,N', 18.

35 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, «С r р а х о пуд» -

N9 37873.

ілюстрований сатирично-гумористичний жур­

нал ,москвофільського» напряму. Внходив з у Відні та Львові.

474

перервами

(1863-1905)


36 Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф.

61, N, 641

37 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­ ться у ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. N, 663, оп. І, од. зб. 218. Посилаю Вам рецензій ку на одну поемку І в. Пер е КОТ ИПО JJ Я ... йдеться про рецензію А. l(рим~ ського «Аз~буки~віди» на поему Б. Грінченка «Професор Пшик». Рецензія була надрукована в ж. ,Народ», 1893, N, 3, стор. 32; N, 4, стор. 39-40. Чи Ви не бачили «1(ниги пісень» в перек л а Д і Лес і Укр аїн кн ... - йдеться про видання «Книга пісень» Генріха Гейне. Переклад Лесі Українки і Максима Ставн­ ського», надруковане у Львові 1892 р.

38 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає· ться у ЦДІА УРСР У м. Львові, ф. 663, оп. І, од. зб. 218. Колн перший аркуш буде зложениЙ ... йдеться про початок друкування збірки ТБорів А. Кримського «По~істки і ескізи 3 українського ЖИТТЯ», ЩО вийшла друком у Коломиї - ЛЬІОві 1895 р.

39 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­

гься в Одеському держоблархіві, Одеса, ф. 164, оп. І, од. зб. 5. ПІд 3 а к лик ОМ під п и с а л ось п' я тер 0 ... - очевидно, йдеться намір І. Липи заснувати український альманах. еХ л і б о Р о б]» - літературно-науковий журнал, орган ра­ дикальної партії. Виходнв у Львові, потім У Коломиї (1891-1895) за редакцією М. Павлика . а лич и н і з б і Р кус в о ї х п о в i~ ... в и даю в стО К ... - йдеться про збірку «ПQВісткп f ескізи з українського ЖИТТЯ)},

nro

r

40 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал гається у ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. 663, оп. І, од. зб. 218.

Пас и л а Ю

про статтю А

В аме тат е й к у Д Л Я .Н[ароду]». -

збері­

Йдетьс я

Кримського «Співробітництво українців у галицьких

часописях>, яка була надрукована у Ж. «Народ»,

475

1893, N96,

стор,

53-55.


41 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ,

Н а n и са в

статгю

с 1 а тей к У д о

Кримського

«Про лубочну

« З О рі». -

ере р о б л я ю

с в ої

укра'інську

N,37865.

Йдеться

про

яка була надрукована у ж. «Зоря», 1893, N, 17, стор. 340-341 та N, 18, стор. 361-362 . ... К и н У в с ь у (м и р О Л Ю б и в у) п о лем і к У з Д р аго· ман о вим ... - мається на увазі стаття А. Кримського «Спів* робітництво українців у галицьких часописях», надрукована в ж. ,Народ», 1893, N, 6, стор. 53-55 .

. ,.п

А.

я

в іст к и

літературу»,

З а Д л я

ВИД а Hw

Н Я ... - йдеться про піДГОТОВКУ видання збірки «Повістки і ескізи з УК­ раїнського ЖИТТЯ». Нас и л у з Д о б У в я т В ори К в і т ки ... - з 1890 р. А. Кримський був активним діячем у справі ВИДання творів українсь­ ких письменників у Москві, в серії лубочних видань. Він особисто правив коректури творів Г. Квітки-Основ'яненка, налагоджував зв'язки між видавцем Губановим та І. Фрянком, Б. Грінченком та іншими

письменниками,

творн

яких друкувалися

«П оср ед НИК» - російське прогресивне них книжок, засноване в Петербурзі 1885 р.

в

цьому

виданні.

видавництво

Hapoд~

Щ о ж Д о ,В і л ь г ель маТ е л л я» та «Мlа р і ї) СтІ ю· арт]» ... - йдеться про переклади Б. Грінченка творів Шіллер а, що друкув"лися в «Зорі,: «Вільгельм Телль» - 1895, N, 1-4, 6-14; ,Марія Стюарт> 1896, N,2-4, 6-10, 12-16. Ре цен з і я на «с о [н Я ч ний] n р [ о мін ь]» ... - очевидно, йдеться про рецензію М. Драгоманова на «Сонячний промінь» Б. ГpiH~ чеика, надруковану в ж. «Народ», 1893, N,7, стор. 62-63; N,8, стор. 71-73. «Н о в ОСТ и дня» - РОСlИська щоденна ілюстрована газета. Виходила у Москві з 1883 р. (Б У д и л ь ник» - іЛЮСlрований сатиричний журнал. Вихо· див у Петербурзі (1865-1871) і в Москві (1873-1917).

42 Друкується

вперше

за

автографом

ЦНБ

АН

УРСР,

ф.

ІІІ,

N, 37864.

43 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал гається у ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. 663, оп. І, од. зб. 218 .

... п

і с л я

про Ц е с у

Н еве С тюк а

... -

збері.

Яків Невестюк,

галичанин, один із діячів радикальної партП, в червні 1892 р. був заарештований жандармерією на кордоні із забороненою у Росії літе­ ратурою. (Див.: Я. Н еве с тюк, Спомин 3 моєї ПРИГО)lИ в РОСії.­ <Народ», 1893, N, 17).

К оне т ант и н

Й В а н о вич

... 8 я ком учи С л і

Д рІ а r о ман о) в а примітку )10 лнста N,

н а

б уде

-

Ара6ажин .

над рук О В а нар е цен з і я

еС О Н ячи и й

41.

476

про мін ь» ...

-

днв.


44 Друку€ться вперше за фотокопІєю dвтографа. Оригінал зберігає­ ться у ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. 663, оп. І, од. зб. 218. «5 а т ь к і в Щ и на:. - політична газета народовців. Виходила у Львові (1879 - 1896).

45 Друку€ться вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, N.37863. І( і н е Ц ь р е цен з і ї ще А дос і неп рий ш о В ••• йдеться про рецензію М. Драгоманова на повість Б. Грінченка «Соняч­ ний прОМіНЬ». «Н еде л я» - щотижнева політична і літературна газета Ліберально-народнниького напряму. Виходила у Петербурзі (1866-

1901). На літа їду в одне село під Москвою-ачи. тел ю в ати пан е н я тк О В і. - А. Ю. Кримський влітку 1893 р. був репетитором 1(. А. Фрейтага, готуючи ЙОГО до екзаме· нів на атестат зрілості.

Ф рей та г

Костянтин Андрійович

(1874 -?) -

учень А. Крим­

СЬКОГО, пізніше філолог-орієнталіст, матеріально Допомагав ВИДанню

журналів

«Житє і СЛОВО», «Народ» та літературно-публіцистичної М. П. Драгоманова.

спадщини

«Н а с т ю·ш КОД у» з Д а в у цен з У ру. -

йдеться про окреме

видання оповідання В. Грінtlеика. Вперше опубліковано нок», 1892, N. 11-13.

в ж. «Дзві­

46 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає ться у ЦДІА УРСР ум. Jlьвові, ф. 663, оп. І, од. зб. 218. Од сил а ю «Р І" О f u[ n d і s1» та Д в і 9 а м і тк и 3 а Д л я

«Н [а род у]»". -

У ж. «Народ» за 1893 р., крім вже згаданої статті

«Співробітництво українців у галиuьких часописах», були надруко вані ще три статті А. Кримського «3а ким стоїть Україна?», «Оригінального чи перекладного?», «Ну, хто Ж таки полі­ тикує?!»

Про

йдеТься

вид анн Я

про переклад

Т і л е

я

r

а Д к и

праиі Тіле «Мапиеl

нез а лиш а ю.

de

I'historie dез reli-

gions».

47 Друку€ться вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ,

.. .«н

а у к О В а»

ста т т Я

В е р х рат с ь к О г о ...

-

N.37859 . йдеться

про статтю «3азуля на свободі а в неволі», надруковану у ж. «30РЯ»,

1893, JI& 11,

стор.

217-221. 48

Друку€ться вперше за фотокопі€ю зберіга€ться у ЦДІА УРСР у м. Львові, зб. 2383.

477

автографа. ф. 3С/З09,

Оригінал оп. 1, од.


ж и те u ь кий Павло Гиатович (1837 -1911) - видатний україн­ СЬКИЙ філолог. член·кореспондент Петер6урзьксї Академії наук 3 1898 р., учитель словесності А. Кримського в колегії Павла Галагана в Києві. «В о про с Ь! фил о с о Ф и и и ПСИ х о л о r и и» - реакційний журнал ідеалістичного напряму. Виходив у Москві (1889-1918). А л ь-Ф а р а б а (аль-Фарабі) Абу Наср-Мухаммед (бл.870-950)­ арабський

вчений

і

філософ.

Вин О гра Д о в Павло Гаврилович (1854-1925) - вчений історик, професор Московського університету. «3 н цик Л О пед и q е с кий с JJ О В а р Ь» найбільший 3 дореВОJJЮUїЙНИХ російських енциклопедичних СЛОl'ників, видавався в Петербурзі 1890-1907 рр німеиьким видавием Ф. БрокгаУЗ0М та російськнм друкарем-підприємuем І. Єфроном. А. Ю. Кримському належить там більшість статей 3 орієнталістики. у ман е u ь - ОДИН З псевдонімів Михайла Федоровича Кома. рова (1844-1913), українського бібліографа, лексикографа та етнографа .

... попав нен н Я спо в а р я Л е в це н к З ... - йдеться про «Ольп РУССКQ-украинского словаря Составил Михаил Левченко», К., 1874. 49 Друкується вперше за автографом ЦН Б АН УРСР, ф.

І,

N, 48473.

50 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, Ф. 3, N, 1612, стор. 725Вперше надруковано у виданні: А г а т а н r е л К рим с ь­ кий, Вибрані т"ори, К., «Дніпро', 1965, стор. 580-582 . ... дякую за Вашу ласку, шо Ви мені XOQeTe з р о би ти ... - йдеться про оповідання А. Кримського «В обіймах старшого братз&, яке І. Франко після кОНфіскації нам ага вся на друкувати, переробивши його і давши НОВУ назву «Сирота Захарко» І( р ити кун а В а ш j в і Р ш і я на п и ш у ... - йдеться про рецензію А. Кримського на збірку І. Франка «3 вершин і НИЗИН», друге видання якої друкувалось в uей час. Ланих про опублікування

728.

рецензії

нема.

51 Друкується вперше за автографом ІЛ с АН УРСР, ф.

стор.

3, N, 1612,

729-730 .

... М О r тим У вид ати т е € о n о в і дан н Я с В о і м к О Ш~ т'о М ... - йдеться про оповідання «В обіймах старшого брата». дИВ. примітку до листа Ng 18.

52 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, N, 1609. стор. 165Вперше надруковано у виданні: А r а т а н г ел К рим с ь­ кий, Вибрані твори, К., «Дніпро., 1965, стор. 582-583 . ... В и с л а в я В амП и n j н а «П О В ест И» ... - йдеться про

170.

«Очерк литературной истории стариннЬІХ повестей и СКЗЗок Пб., 1857-1858.

478

русских»,


«К а ЛИК и» Б е з сон О В а ... - йдеться про «l(алики перехо· жие. Сборник стихов и исследований» (М., 1861) російського історика літератури Безсонова Петра Олексійовнча (1828-1898) . ... Щ о Д о з а Д у ман о г О В а мив и Д а в н и u тва. -

Йдеться про задум видаиия журналу ,Житє і СЛОВО. (1894-1897). В арт О В И й - один 3 літературних псевдонімів Б. д. Грін­ ченка.

р r о f е s 5 і о n d е f о і м О Л оди х укр аїн Ц j в - програма націоналістично настроєної молоді Східної України. Надруко­ вана в ж .•Правда», 1893, т. ХУІІ, вип. L, квітень, стор. 201-207. Мих а й л о О 6 а ч ний - літературний псевдонім українсь­ кого письмеиинка Михайла Петровича Косача (1869-]903), брата Лесl Україики. Дик а р є в Митрофан Олексійович (1854-1900) - російський і український етнограф та філолог, член Наукового товариства імені Шевченка.

53 Друкується

вперше

за

автографом

ЦНБ

АН

УРСР,

ф.

111.

N, 37857. «Ж и те і с л о в о» - щомісячний літературно~науковий і гро­ мадсько- політичний журнал прогресивного напряму. Видавець Ольга Фраико, редактор 1. Франко. Виходив у Львові (1894-1897). У жур­ налі друкувалися переклади та статті А. Кримського . ... д а вре u е н 3 і юна l~й том «3 а п и СО К Т [о В ари с Т]В а ім е ніШ е в чен ка» ... - реuензі:І була надрукована в ж. «3тно­ графИ'lеское обозреиие», 1893, ки. 18, стор. 177-179 . ... готую дуже довгу рецензію на (З.,.вершин і низ и н» Франка. - дИВ примітку до листа N2 50.

54 Друкується вперше за "втографом ІЛ АН УРСР, ф. стор.

3, N, ]612,

755-756 .

... пропозиuію другого виданнямоєїповіст­ к и.- Йдеться про перевидання «Сироти Захарка». Див. пrимітку до листа

N2 18.

Сп ера н с ь кий Мнхайло Несторович (1863-1938) - росій­ СhКИЙ історик літератури . ... п р и ш л іть мен і I~e ч. «Ж І и т я] і с лlо в а І» ... м О же я

ще

ВС1ИГНУ

подати

«з т и о гра Ф и ч lе ска еl ського

була надрукована

кн.

стор.

20,

]51-155;

кн.

про

нього

о б о з р[ е и и _І».

в ж.

22,

-

«3тнографическое

стор.

185-]88.

рецензію

Реuензі я обозрение»,

У

иашому

в

Крим­

1894,

видаииі

ДИВ. том другий.

55 ДРУІ<УЄТЬСЯ вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, N,378fi6. «С е м ь я» - ілюстрований журнал для «сімейного читання». Виходив у Москві з ]892 р. «1< н и г О в еде ние» - щомісячний бібліографічний журнал, орган московського бібліографічного гуртка. Виходив у Москві з 1894 р.

479


Цен 3 У Р а

в е р н У л а «С е р Д е ш н У О к сан У», «М е Р 1-

в е ц ь кий в е JI и К ден ь»

та « Пер ек о тип о ле» ... - йдеться про твори Г. Квіткн·Основ'яненка. «С ере д кр и ж а н о r о мор я» - оповідання Б. Грінченка. Друге видання вийшло 1894 р. У Москві, У книгаря Є. Губанова. В «Н [а род і]» над рук О В а н оре цен 3 і ю Д р[ а го­ м а н о] в а на) ~ й том «Т в о р і В)} В аси л я Ч а й чен к а , РецензіЯ ДраГО\18нова була надрукована в ж. «Народ», )893~ N. 22, стор. 274-279; N, 23·24, стор 293-296. Гор б У н О в,П О сад о в Іван Івановнч (1864-1939) - спів­ робітник, а 3 1897 р. Головний редактор і керівник КНИЖКОВОГО видав· НИЦтва «Посредник». Друг і послідовник Л. М. Толстого.

56 Друкується вперше за автографом стор. 759-764.

3, N, 1612,

ІЛ АН УРСР, ф.

Про Румянцевський музей не встиг написати ДО 1·0 ї к н и Ж КИ ... - стаття «Про Румянцевський музей у Москві і його рукописи» була надру"ована в ж. «Житє і СЛОВО», 1894, т. І,. кн. 3, стор. 402-417; т. 11, кн. 5, стор. 265-270. «Р усе к а я

м ЬІ ель»

рально-буржуазного,

а

-

літературно·політичниА

пізніше

контрреволюційного

журнал

лібе­

напряму.

Ви­ ходив у Москві (1880-1918). «В о СПО М И нан и Я О П реб ЬІ в ани и в Мое к В еМи ц­ к еви ч а ... » - йдеться про рукопис статті Михайла Олександровича Максимовича (1804-1873) . ... Є в ели к а з б і рка Ман ж у ри ... - йдеться про збірку «Малорусские сказки. предания, ПОСЛОВИЦЬІ и поверья» І. І. Манжури, (1851-1893), що була надрукована в ,Записках Харьковского исто­ РИКО'филологического общества», 1894, т. 6, вип. 2, стор. 161-197.

57 Друкується вперше за автографом

lJ1

стор. 783-786. «М о с к О век и еве дом ост и»

вана

1756

-

АН УРСР, ф. щоденна

р. Московським університетом, виходила до

3, N, 1612

газета,

1917

засно­

р. З кінця

ХІХ ст. монархістсько-націоналістичний орган, рупор великодержав­

ного шовінізму, з

1905

р.

-

орган чорносотенців.

58 Подається за автографом lJ1 АН УРСР, ф. 3, N, 1612, стор. 795804. Вперше надруковано у виданні: А г а т а н ге л І( рим с ь кий, Вибрані твори, К., «Дніпро», 1965, стор. 584-587. «Т руд ь! В ост [о ч н О й] ком и с с и и» - йдеться про «ТрудЬ! Восточного отделения императорского Русского общества», шо видавались у Петербурзі з 1855 р.

археологического

,Л ист и наН ад дні n р [я н с ь к у] Укр [а і ну]»йдеться про працю М. Драгоманова, що друкувалася в ж. «Народ», 1893, N, 15-22; 1894, N, 1-2. Окремою книжкою вийшла у Коломиї 1894 р. Пер е к л ади з Ф І Р д о у с і я ... - переклад <Шах,наме. ФірдоусІ був опублікований А. Кримським уж. <Жите слово>, 1895,

480


т. ІІІ, КН. 2, стор. 250-264, КН. 3, стор. 416-429; т. 1V, кн. 5, стор. 231-248,6 кн., стор. 338-345. 1896 р. У Львові вийшло окреме допов­ нене видання, У нашому виданні ДИВ. ТОМ перший. Про рук О п и с и Цар С ь к О r о таТ о лет ОГО ... йдеться про колекцію рукописів І. М. Царського, яку після його смерті (1863) придбав граф О. С. Уваров, і колекuію Ф. А. Толстого, що бу!!а передана Петербурзькій публічній бібліотеці. Описи цих ДВОХ колек·

uій були зроблені П. М. Строєвим. Кат а л о r Х л у Д о в с ь кої 6 і 6 л і оте к и ... -Йдеться про «Описание библиотеки рукописей Хлудова», що видав Андрій Мико· лайовиq Попов (1841-1881) у Москві У 1872-1875 рр Бібліотека Олексія Івановича Хлудова (1818-І882) за звпоаітом ВЛасника після ЙОГО смерті була передана Никольському ЄДИНQвірчому монастиреві у Москві . .•. К У П л ю я В амт і л ь киТ и х о н р а в о в а ... - йдеться про «Русские драматические произведения 1672--1725 годов» у ДВОХ томах М. Тихонравова, СПб., 1874. «Д е тек и е ска з к и» А фан ась е в а - очевидно, «Русские детские сказки» О. М. Афанасьєва, М., 1871.

59 Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. стор.

3, N.

lбl2,

805-807.

«М о С К В И Т ЯНИ Н» літературно-художній журнал реакuійного напряму. Виходнв у Москв; (1841-1856).

60 Друкується

вперше

за

автографом

ЦНБ

АН

УРСР,

ф.

Ш,

N, 37853. 61 Друкується вперше за авюграфом стор 821-826

.. свій

переклад

Саадія

ІЛ АН УРСР, ф.

3, N, 1612,

(<<Голістан»).-Переклад

був иадруковаиий в Ж. «Жите і слово», 1894, т. І, кн. 3, стор. 350353, т. 11, ки. 4, стор. 27-43. У нашому виданиі днв. том перший. о оо В ікт О Р О В а я куп и В ... очевидно, йдеться про

книгу А. Є. Вікторова «Описи РУКОПИСНЬІх собраний в книгохранили· щах Северной РОССНИ», СПб., 1890. «Описание рукописей Ундольского»-йдеться про книгу А. Є. Вікторова «Собрание славяно·русских рукописей В. М. Ундольского», М., 1870. Я куш к j н а п і сні ... - очевидно, йдеться про книгу П. 1. Якушкіна «Собранне песен', СПб., 1865. П а f\Л о в к ош т У є І к р 6. - очевидно. йдеться про книгу О. С. Павлова «Крити ческие опьпЬІ по истории древнегреческой полемики против латинян».

1878 .

... «Б

ас н и Ск О В О род ин і ... - «Басни Харьковския» Г. С. Ско­ ~ороди, М., 1837. С о б о л еве ь к О гос т 8 Т Т і в ж е n о про дан о. 1. Франко у листі до д.. Кримського на початку березня 1894 р. про·

31

2-146

481


сив надіслати йому статті О. І. Соболевського про шкІльну драму і світські повісті (Див. І. Ф ран к о. Твори В двадцяти томах. т. ХХ, стор. 508). Очевидно, йдеться про статті «Заметки ПО истории русской дра!l!W» (<<Русский филологический вестник», 1889, N2 І) та «Светская повесть и роман в древнерусской литературе» (<<Киевские универси­ тетские известия». 1883. N9 2). Дев лет- ш а х - перський історик і біограф, який склав антологію бібліографій перських поетів під назвою «Тезкирет еш-Шао­ ра».

«У ч и тел ь» - педагогічний журнал напряму. Виходив у Львові (1889-1914).

буржуазноwлі6ерального

62 Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. стор.

3, N, 1612,

831-833.

С ь о год н і

я

о дер ж а в

2-й том

Ж урн а лу ...

увесь

-

лист присвячений пересилці ж. «Житє і слово» до Москви.

63 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігаєть­ ся у ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. 3С1309, оп І, од. з6. 2383.

64 Друкується

вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф.

3, N, 1612,

стор.

853-862 . ... просю,

коли

можна.

надрукувати

j

ті

неве·

личкі виривки 3 «Вустану», які € В рукописі.-Ок, ремі вірші з поеМИ Сааді «Вустан» у переклад! Кримського були надруковані разом 3 «Голістаном» . дИВ. примітку до листа Ng 61. Що до Їх н ь О ї те н ден ц j Ї.. іідеться IJ ро критичне став­ лення І Франка до поезій Сааді, висловлене !lИМ в листі до Крим· ського від 22. ІІІ 1894 Р (Див. І в а н Ф ран к о, Твори В дваДllЯТИ томах, т. ХХ, стор 511). Р о з е и л в а й г· Ш в а и н а у Вінлеит (1791-1865) - австріЙ· ський орієнталіС1, професор Східної академії у Відні. ник

Б од е н ш те Д т і перекладач.

Фрідріх

(1819-1892) -

иімецький

письмен,

В мен е в ж е є пер е л о ж е них й о г о (Гафіза.- Ред.) в і р ш і в і 3 4 О ... - частина перекладів А. Кримського поезій Гафіза 6ула надрукована в ж. «Житє і слово" 1895, т. ІІІ, кн. І, стор. 9-12. У иашому внданні див. том перший. А 6 У л ь ·А л в а л ь-М а а р р і (973-1057) - арабський поет і філософ.

Дак і к і (р. "ар. иевід.- п. 6л. 977-981) - таджнлькиJ! та перський поет. Д ж а м і (1414-1492) - таджицький та перський пнсьмеииик. вчеиий, філософ і філолог.

Дж е л а л е Д ді нРумійський

(1207-1273) -

пер'ький

поет·

містик.

А в JI і тер а тур і Кор ш а - Кир п и ч ник О В а ... -Йдеть· ся про п'ятитомну «Все06щую историю литературЬІ» В. Ф. І(орша та

482


О. І. І(ирпичникова, що вийшла у Петербурзl протягом 1880-1892 рр. ... п рем і й о в а над рам а В а н q е н к а." - йдеться

про п'єсу «Мужичка» К. Банченка-Писанецького, українського дра­ матурга і артиста другої половини ХІХ СТ. Ста т т Я Мак СИМ О вич е в а ... - йдеться про рукопис статті М. Максимовича «Воспоминания О преБЬІвании в Москве Мицкевича» . ... др у к У в а л а с я в «М о л оди ці» ... - ма€ться Н8 увазі український літературно-художній альманах «Молодик». Виходив у Харкові та Петербурзі за редакцією І. Бецького 1843--1844 рр.

Пап о в а «О б

йдеться

про працю

3

О Р n о лем и ч[е с ких] со

А.

Попова

q

и н[е н и й]» ... -

«Историко-литературнЬІЙ обзор древ­

нерусских пслемических сочинений против латинян», М.,

1875.

Друкується

вперше

за

автографом

ЦНБ АН

УРСР,

ф.

ІІІ,

N, 37848 .

."

в а ших к н и жеч о к, Я к і В и оце п о вид а в а л и в Ч е р н [і r о в і} ... - йдеться про книжечки: «Батько та доч~ ка. Оповідання про те, як чоловікові під землею в шахті пригода при·. годилася», Чернігів, 1894; «Підпал. Панько. Два оповідання», Чер~ нігів, 1894, та «Робінзон. Оповідання про те, ЯК чоловік по чужих краях мандрував і як він сам на острові серед моря жив. Переклад 3 Д. Дефо», Чернігів, 1894, та ін. «с 8 Л Д а Ц ь кий пат р е т» - оповідання Г. Квітки·Осноw в'яненкз.

66 Друкується вперше за стор.

автографом ІЛ АН УРСР, ф.

3,

j\fu

1612,

911-913.

«П а лею» у q е ник і в Тих он р а в о в а ... - йдеться про «Палею толковую по списку. сделанному в г. !(оломне в 1406 г.». упорядковану учнями М. С. Тихонравова і видану у Москві 1892 р. «Палея» - книга, в якій викладаються події, описані в Старому завї w ті

із

вставками

з

апокрифів.

«П а л е я» П О П о в а ... - йдеться про «Книгу Быияя небеси н земли (Палея историческая), с приложением сокращенной Палеи русской редакцни», М., 1881, яку вида. проф. А. М. Попов. Н 8. Й Н О В і ш еви дан н Я Г а л а х о в а ... - йдеться про тритомну «Историю русской словесности древней и новой» А. Галахо w аа, М., 1894. . С к і л ь ким і с ц я Д а с т еВи Д л я «Ш а х·н аме» ... цив. примітку до листа N\! 58.

67 Друкується вперше за аатографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, j\fu 1612, стор. 923-924. «Л j то с » - визначний полеТ>Jjчний твір української літератури XVII ст. (1664), опублікований професором l(иївської духоаної ака­ демії С. Т. Голубєвим в ж . •Архив Юго-Западной Россин>, 1893, Т. ІХ, ч. 1.

31'


68 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­ 663, оп. І, од. зб. 218.

rься у ЦДІА УРС? у м. Львові, ф.

69 Друкується вперше за автографа>! ЦНБ АН УРСР, ф. І, М

48474.

Кор ш Фед і р Є в ген о вич (1843-1915) - вчений філо­ лог, академік, професор Лазарєвського інституту східних МОВ (з 1892), учитель, а згодом і співробітник Кримського.

70 Друкується вперше 8а автографом ІЛ АН УРСР, ф. стор. 45-48.

3,

М

1620,

71 Друку.ться вперше ,а автографом ІЛ АН УРСР, ф. 8, М 1613 стор. 723-724. П о r о Д і н а яне ПОК У ПИВ ... йдеться про багатотомну працю історика, археографа і біблІографа М. П. Барсукова «Жизнь и трудЬІ М. П. Погодина», що почала виходити 1880 р. Пи т а в с я я про «І в[а н а) В и ш[е н с ь к О r о)>> ... - йдеться про дослідження І. Франка сІван Вишенський і його ТВОРИ», Львів, 1895. А. І(римський написав на цю книгу рецензію «Иоанн ВЬІшенскнЙ. его жизнь и сочинения», надрукувзвU1И її у ж. «Киевская старина», 1895, т. 50, кн. 9, стор. 211-247; т. 51, кн. 10, стор. 1-47. У нашому виданні ДИВ. том другий.

72 Друкуєтьея вперше 8а автографом ІЛ АН УРСР, ф. стор. 53-55.

3, N,1620,

Куп и в В а мІс т Р і н О В У «А лек сан Д р і Ю». -

про книгу В. М.

Йдеться

Істріна «Александрия русских хронографов»,

М.,

1893. Іст рІ н Василь Михайлович (1865-1937) ний славіст та Історик літератури, академік.

-

російський

вче­

73 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, N, 48475· «Т е ори я соч и нен И Я» ... очевидно, йдеться про підручник П. Г. Житецького «Теория ПОЗ3ИИ», перше ВИДання як:ого вийшло з друку у КиевІ 1898 р. «Л а сті в к 8» перший український альманах, виданий 1841 р, Є. Гребінкою в ПетербурзІ.

74 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, N, 1613, стор. 33-34. Вперше з значними скороченнями наДРУКОВtlНО у виданні: А r а т а Н· ' . л Кр и м с ь кий, Вибрані твори, К., ,Дніпро>, 1965, стор. 587.

484


,5 t u d f t ""

О. Огоновеького львів, 1880.

О r о н о 8 С ь К О r о ... - йдеться про працю .S!udien аи! dem Gebie!e der ru!hen ische Sprache.,

75 Друкується вперше З8 автографом ІЛ АН УРСР, ф. стор.

3, No 1613,

43-46.

Щ о д о «І сто р і ї р е л і r і ї» Т і л е. ~. - переклад цієї пра­ ці, зроблений М. Павликом, був відредагований і доопрацьований А. Кримським. Павлик мав Hal\'Tip видати його на кошти К. ФреЙтага . ... Яне в сти r н упр и с л ати «:і о r r а к а» з а р а 3 ... йдеться про переклад п'ятої частини поеми Фірдоусі «Шах-наме». Надрукований у ж. «ЖИТЄ і слово>, 1895, т. ІУ, кн. 5, стор. 231-248. І(інчиться друк дуже важноїдля Вас к н и Ж киМ. С пер а н с ь к О r о «С Л а в яне к и е а пок р и­ Ф и чес к и е е в а н r ели Я» ..• - книжка вийшла у Москві ]895 р . ... в і Д б и тку «А пок риф апр о ді тет В О І с У с о в е».­ Йдеться про розвідку І. Франка, що була надрукована в Ж. «Житє і слово», 1894, т. 1, кн. 2, стор. 222--233.

76 Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. стор.

3, N,1613,

55-61 .

... г рош е й ста нен а в с і том и «С б о р ник а» ... в листі дО А. Кримського від 10.І1І 1895 р. І. Франко просить надіслати йому шість номерів «Сборника Отделения русского ЯЗЬІКа и словеснос­ ти». (Див.: І. Ф ран к О, Твори в двадцяти томах, т. ХХ, стор. 545) . ... с тат т ю про ф. У с пен С ь к О г о - тре б а б е з у­ M О В Н О

ОД К И нут и ...

-

очевидно, йдеться про статтю про богу­

мілів Порфирія Успенського (1804-]885), монаха, археолога, дослід· ника старих книг та рукописів (з його книги «Восток православнЬ1Й»). К л о уст О н а пер е к л а сти б У л о б неп о ган о ... йдеться про працю В. Клоустоиа «Popu]ar taIes and Псtіопs their mfgrations and transformations», переклад s якої А. Кримського (<<Народні казки та вигадки і Їх мандріпки та переміни») був виданий в серії «Літературно-наукової бібліотеки» у Львові 1896 р. У нашому виданні

див.

том

третій.

77 Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. стор.

3, N, 1613,

75-78.

Пер е к л а Д з Кос кен а 3 р О б Іть В и сам і ... І. Франко в листі дО А. Кримського від 10. 111 ]895 р. повідомляє про свій намір Вflдати у новій серії «Літературно· наукової бібліотеки» ряд творів зарубіжних авторів, зокрема статтю французького фолькло­ риста Емануїла І(оскена про €гипетську казку про двох братів (див.: І. Ф ран ко, Твори в двадцяти томах, т. ХХ, стор. 546) В и, м а б у т ь І М а € т е й о r о «О тре чен н ЬІ е кн и r и»?­ Очевидно, йдеться про видання «Па]\'jЯТНИКИ отреченной русской литера­ турЬІ. СобранЬІ и иаданЬІ Николаем ТихонравовЬІМ», СПб., 1863, що вийшло як додаток до книги М. Тихонравова «ОтречеННЬ1е книги древней Руси».

486


78 ДРУ_КІЄТЬСЯ вперше за фотокопією автографа. Оригінм зберігає­ ться у ЦДІА УРСР У м. Львові, ф. 663, оп. ], од. зб. 2]8. Др е пер Джои-Уїльям (]81і-і882) - американський бур­ жуазний соціологwїдеаліст. Автор книги «Боротьба науки з релігією», яку ВИСОКО оцінив Д, І. Писарєв.

79 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, N, 37889. «Д у м н Й n і сні» - йдеться про збірку Б. Грінченка «Пісні та ДУМИ», Чериігів, 1895.

Мабуть,

в

середині

ЮЛЯ

буде

вже

готова

м о Я 3 б і рка ... - йдеться про «Повістки і ескізи з українського ЖИТТЯ», І(оломия - Львів, 1895. З «Ш а X~H аме» р 06 и т ь с я в і д б и тк а .. _ - йдеться про

окреме видання перекладу А. {(римського «Шах~наме, або Іранська книга царів. Написав АбуwJtь І(асим Фірдоусі ТУСЬКИЙ», ВИДане в се­ рії

<Літературно-наукової

бібліотеки»

у

Львові

]896

р.

Про Ф ран к О в у ДИС е р та ці ю я ПОД а в Д о в r У, ДОК Jt ад н укр ИТИ ку ... - йдеться про реценЗію А. Кримського

«Иоанн Вишенский, его жизнь и сочинения. [Іван Вишенський і ЙОГО твори. Написав др. Іван Фраико (докторская диссертаuия)], Львів,

1895». Див. примітку ... в Л а с н о руч

до листа

N, 7] .

н j рук оп и сиР у дан с ь к О го ... Друкуватиму в <Житі та слові, та В«30рі».- і895р. були иадруковаиі дві ро",відки А. Кримського. ]) «Про РУКОПИСИ Ру­ данського, про ЇХ відносини між собою та про поетові листи. (3 додатком

ДВОХ листів Руданського до його брата)>> (<<Житє і слово», т. IV, кн. 5, стор. 261-271); 2) «Нові поетичиі твори Степана Руданського. Переднє слово» (<<30РЯ», N. 17, стор. 332-334). У нашому виданні див. том другий .

... 0 т

а

н еда в н я сме р т ь! 20 червия 1895 р.

-

тобто смерть М. П. Драгома·

иова, що сталася

80 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, N,48481. Д о в гап о е м а «С В і т О В і б а й к Н» над рук У є т ь с Я десь,

певне,

сього

ж

таки

poky ...

-«БаЙки

світові.

(Лірникові думи)>> С. Рудаиського були надруковані в ж. «Зоря»,

N, 2],22, 23: 1896 N, ], 8 . ... с кін ч и т ь с В о € йдеться

про

семитомне

вид анн Я львівське видання

1895,

Ком А р. - Очевидно, творі!: С. Руданського,

розпочате ]895 р. М. Ф. Комаровим. І( н и Ж куМ арк О В с ь к О Г О я про ч и т а в ... - йдеться про книгу М. М. Марковського «Антони й Радивиловский t южнорусский проповедник ХУІ І в. (Опьп историко·литературного исследования его сочинений и обзор звуковыx и формальнЬІХ особенностей его ЯЗЬІка)>>,

К.,

]894.

Н а ум е нко Володимир Павлович (]852 кий буржуазний філолог. історик і журналіст. В

486

1919) - українсь­ 1893-]907 рр. -


редактор журналІв «Киевская старина. та «Україно •. З політичний діяч націоналістичного напряму. н атП а в л о вич - СИН П. Г. Житецького.

1917

р.

-

r

81 ДРУКУЄТЬСЯ вперше за фотокопією автографа. Оригінал збері· га€ться в ЦДІА УРСР У м. Львові, ф. 663, оп. І, од. зб. 218. З д о б У в ш и 3 В іст куп роМ и х а й л о в у сме р т Ь ••• тобто смерть М. П. Драгоманова.

82 Друку€ться вперше за автографом ІЛ АН УРСР, стор.

ф.

77, N, 127,

88 .

... П Р о «Х ро Hfo л о г і ю] т в О р і в Ше в чfе н ка]» ... йдеться про розвідку О. КОНИСЬКОГО «Проба улаштування хроноло­ гії до творів Т. Шевченка», що була надрукована в ЗНТШ, 1895, т. VIII, кн. 4, стор. 1-20 та 1897, т. XVII, кн. 3, стор. 1-22. Руд а н с ь к О г О з а ч нуд рук У в ати в «Ж [и т і] і с лfо в Н» та 8 «3 о р Ї», .. - див. примітку до листа M~ 79. оо.М і Й Р о з б і Р «І в. В и шен с ь к О r о». - ДИВ. примітку до листа N2 71.

83 Друкується вперше за фотокопієЮ автографа. Оригінал ться у ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. 663, оп. І, од. зб. 218 .

.. ,не

міг

зберігає­

одіслати передньогослівця ... -Йдеться

про передмову ДО збірки А. І(римського «Повістки і ескізи а україн­ ського ЖИїГЯ».

84 Друку€Ться вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, N,37841 . •.• М ат ері а л у, яки:й мен і Д а в Ж и тец ь кий ... йдеться про етнографічні записи А. І, Димінського, які П. Г, Житень­ кий пер едав А. Кримському 1895 р . ... Н а Д в а ТЯ ких том и, Я к Ч У б ин С Ь К О r 0 .. _ - йдеться про «ТРУДЬІ 9тнографическо-статистической 9кспедиции в Западно­ Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом, Юго-зап[аднЬІЙ] отдел. МатериаЛЬІ и исследования собраННЬІе П. П. Чубинским», тт. l-VII, СПб., 1872 -1876. Мо ч У л ь с ь кий Василь Миколайович (1856-1920) - ро· сійський та український вчений, історик літератури . над к н и Ж кою Ш а х м а· ... п р а u ю в а в с ь о r од н і тов8 «Исследование В области русской фоне­ тики .... - праця видатного філолога О. О. Шахматова (1864-1920) вийшла у 1893-1894 рр . .. ,К Н И Ж ки, я к і 3 r 8 Д У € Д Р а гом а нов ... - йдеться про статтю М. П, Драгоманова «Для починаючих фольклористів на Україні" надруковану у ж .• Народ», 1891, N, 15-16, стор. 228-

229.

487


Українці f(езабаром матимуть м І й а ере к л а Д: <": І о u s t о П, «Р О р 11 І а r f і с і о п, t h е j r m і g r а t і о n 5 а n d t r а n s f о - ДИВ. примітку до листа N976.

t

-

П ЬJ п и н

р[и н н ь! х]

«О Ч е р к

JI И тер а тур н о:й

п О В ест е й

була надрукована

1857

и

r

проqитати tа Іеs а nd m а і о n S» ••. -

t

ИСІ ори ист

ска з о кру С С КИХ» ••. -

a

v

праця

р.

В есе л о в с кий - «С О Л О М они Кит О В рас» ться про книгу О. М. Веселовського «Славянские сказання

йде­ .о Соло-­

... -

моне и Китоврасе и запаДНЬ1е легендЬІ о Морольфе и Мерлине», СПб ..

1872 .

... в -

«И сто ри и рус ск О Й

r а л а х о в а ..•-

с л о в е С ное т и»

йдеться про тритомне видання «Истории русской словесности древ­

ней и новой», що вийшла друком у Москві 1894 р. Веселовский-«РаЗЬІскання в

области

рус с к О год У х о в н О ГОС тих а» ...

про

-

йдеться

книгу

О. М. 8еселовського сРаЗЬІскания В области русских духовныx стихов>, СПб., 1880. ... « Ста рей ш и еру с с к и е Д рам а т н чес к и е с u е н ЬІ» Др а гом а н о в а ... - стаття опублікована в ж. «Киевская старина», 1885, т. 13, кн, 11, стор. 371-407, під псевдонімом «П. Кузьми­ чевскиЙ» . ... С у м Ц О В

і

нез

«Кf И еве к О й]

с т

[

про

Сумцова

огляд М.

Ф.

r

а Д а В

В р И Н ьІ]»

В

ост анн І и

к Н и Ж ц j

а рац юар а Ц Ю ... -

«Современная

малорусская

йдеться

9тнография»,

що друкувався В ж. «Киевская старина» протягом

1895 р., зокрема про розділ сП. Кузьмичевский», присвячений М. П. Драгоманову . ... і й о r о ж так и «Т у pfe ц к и е ] ан ек ДОТ ЬІ В У К р[а­ ин ска й] н а pfo дно й] с л о в е сна СТИ, ... - стаття М. П. Дра­ гоманова надрукована в Ж. «Киевская старина», 1886, т. 14, кн. 2, стор. 209--236; КН. 3, стор. 445--446.

85 Друкується

вперше

за

фотокопіею

га€ться у ЦДІА УРСР У М. Львові, ф.

... с

в о ю

час о

n

и с ь ...

-

ж.

663,

автографа.

Оригінал

оп. І, од. зб.

«Народ».

Так а сам а б і Д а з мое ю з б і рко ю.

збері­

218 .

- Йдеться про ви~

дання збірки «Пові стки і ескізи з українського житгя».

86 Друку€ться вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. стор. 121-125.

3, N, 1613,

87 Друкуеться вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігае~ ться у ЦДіА УРСР У м. Львові, ф. 663, оа. І, од. зб. 218.

88 Друку€ться вперше за автографом ІЛ АН УРСР, стор. 127-128.

488

ф.

3, N, 1613,


89 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 6], И, 647. В перше надруковано у виданні: А r а т а н r е л К р и !\'і С Ь кий, Вибрані твори, К., ,Диіпро»,

]965,

стор.

588-590 .

... П рик а 3 о К, др у к О В ани Х

од Ф ран к а в «3 о р і» ]886 рок у, пи сан оне рук ою Руд а н с ь к ого. - Твори С. Руданського друкувалися в Ж. «Зоря., 1886, И, 2,6, 11-24. В ,Р ус ь к о-у к р[ аїн с ь к і й] б і б л[і оте u і}» под а н о тІ сам і в і Р ш і ... - йдеться про видання «Поетичні твори Степана Руданського»,

Львів,

1886 (серія {(PYCЬKO~YKpaїHCЬKa бібліотека»). 90

Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­ ться у ЦДІА УРСР У м. Львові, ф. 663, оп. І, од. зб. 218.

91 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І,И. 48477. Кар б а СНИ К О В, Д У м н О В - власники книгарень у Мо· скві. Со к О Л О В Матвій Іванович (1855 - ?) - славіст, професор університету .

Московського

... н

а ш з е м л Я ч О К ..• - очевидно, М. Марковський, автор книги «Антоний РаДИВИJlОВСКИЙ, южнорусский проповедник XVII В.».

92 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ,И, 37840. Б ран Д т Роман Федорович (1853-1920) славіст, професор Московського університету . ... Т е о рі ю С о б о л еве ь ко r о - російський філолог Олек~

сій

Іваиович

Сuболсвський

(1857-1929)

у

визначенні

української мови та місця її в історії слов'янських українську мову як наріччя мови російської.

В а ш і

«9

т н[о

r раф

и чес к и е]

походження

мов

розглядав

мат ери а л ЬІ» ...

-

йде­

ться про перший том (<Зтнографпческих материалов, собраннЬ1Х в Черниговской и соседних с ней губерниях», Чернігів, 1895. РецеНЗІЯ А. Кримського на цю працю Б. Грінченка була надрукована в ж. «Зтнографическое обозрение», 1898, кн. 36, стор. 168-178. У нашому виданні див. том третій (<<До етнографії Чернігівщини»).

Щ о

В и

ска ж ет е

про мою

к р ИТИ кун а

Ф ран­

к а?-йдеться про рецензію А. І(римського «Иоанн Вишенский І жизнь и сочинения». дИВ. примітку ДО листа

его

N2 71.

93 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, И,48478 . ... 0 б r о в о р. ю в а лис пра в у В а ш tJ Ї од n о в і Д і

Сум ц О В у. разныx

-

йдеться

методах

про

статтю П. Г. Житецького «Заметки О

изучения народнЬІХ малорусских дум» (<<Зтнографи~

ческое обозрение», 1895, кн. 27, стор. 108-121), в якій автор поле~ ldізуе з працею М. Ф. Сумцова «Заметки о малорусских думах и Дум

489


ХОВН"'Х вирша •• (<<Зтнографическое

обозрение»,

1895,

кн.

24,

стор.

79-107). Б у д д е Євген Федорович університету.

(1859-1929) -

мовознавець, професор

Казанського

94 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, N,48479 . . .. М О Я ста т т яне міс тит ь У С о 6 j ніч о r оне 3 в и· q а й н О r о в ТОН і ... - йдеться про рецензію А. Кримського на дослідження І. Франка про Івана Вишенського. дИВ. примітку до листа N. 71. Ід о ж доМ арк О В с ь к О г о ... - йдеться про працю М. Марковського «Антоний Радивиловекий, южнорусский проповед. ник XVII В.» . ... М а тер j а л и ДИМ інс ь к О r о - див. примітку до листа М 84.

95 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 77, N. 127, стор. 104. Вперше надруковано у виданні: А га т а н r е л Кр и м С ь кий, Вибрані твори, 1(., <Дніпро», 1965, стор. 590-591. Сто р О Ж е нко Микола Ілліч (1836-1906) - російськнй істо, рик літератури, професор, автор праць про життя і творчість Т. Г. Шев· ченка.

«М о л 8 а» - щотижнева газета, виходила у Москві як додаток дО Ж. «Телескоп» (1831-1836) . ... М е н і 3 Д а є т ь с Я, Щ О «Н а ЙМИ ч к у» в пер шед р у.

к О В а н о так и н іде, я к У «3 а п[и ска х] о Юfж н о й] «Руси». - Вперше поема Т. Г. Шевченка «Наймичка» була надруко, вана П. Кулішем 1857 р. саме у «3аписках о Южной Руси •. «3 а n и с к и О Ю ж н О Й Рус и» - літературно-науковий збірник у двох томах; видавав П. Куліш у Петербурзі

Пет р О В Микола Іванович української літератури, з 1919 р. -

1856-1857

дослідник академік АН УРСР.

(1840-1921) -

рр.

історії

96 Друкується вперше за фотокопією автографа. ОригІнал зберігає­ ться у ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. 663, оп. 1, од. зб. 218.

97 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, N, 1613, стор. 153Вперше надруковано у виданні: А г а т ан ге л І( рим с ь кий, ВибранІ твори, К., «Дніпро», 1965, стор. 591-593 . ••. Д о в е л о сям е н і а так у В ати В а с а ж над в о х n у н к т а х: в «3 о р і» наР у дан с ь ком У і в «ЮИ еве к О йJ

156.

«с Т

[

ари не]»

н а

В и шен с ь ком у.

А.

- Йдеться

про

статті

І(римського «Нові поетичні твори Степана Руданського» (<<Зоря», 1895, N, 17, стор. 332-334) та «Иоанн Вишенский, его жизнь и сочине­ ния» (<<Киевская старина" 1895, т. 50, кн. 9. стор. 211-247; т. 51, КН. 10, стор. 1-47).

490


... К

У

n Jт

ь,

У Д Ь тел а ска в І, Ст У ДИ Н С Ь К О Г О сА дел

L - йдеться про статтю К. Студии' ського «Адельфотес» (ЗНТШ, 1895, т. VII) та істор"чио·літературну студію ,Пересторога» (Львів, 1895) . ... п о куп іть сП і сню про Р о л анд .» В. Щур а та ... 6

фот ес» і сП ере сто рог у».

йдеться про переклад В. Щурата старофранцуsького епосу «Пісня про Роланда», що публfкувався у ж. «Житє і слово», 1894, т. І, кн. І, стор. 12-35; кн. 2, стор. 183-206, кн. 3, стор. 361-378; т. 11, кн. 4, стор. 89-106; кн. 5, стор. 295-304; кн. 6, стор. 379-416.

98 Друкується вперше аа фотокопією автографа. Оригінал з6ері~ гається у ЦДІА УРСР У м. Львові, ф. 663, оп. І, од. зб. 218.

99 Друкується впєрше 9а автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, П и п

f

н а

«О Ч е р к»

м о Ж н

8

тут

куп ити ...

-

N,37839. йдеться

про книгу О. Пипіна «Очерк литературной истории стаРИННЬІХ повес~ тей и скаЗ0К русских». 1857 . ... с в j й «О Ч е р кра 8 в ити Я с уфи з ма» ... - йдеться про

працю А. Кримського 'Очерк развитня СУфИ9ма до конца ІІІ века ГИЖРЬІ», М.,

.1895. 100

Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф.

3, N,1613, 235-237 . ... д ета л ь н О пок О п а в СЯ Н 8 Й О го «9 т н О гра ф[и~ чес ком] с 6 о Р ник е» ... - йдеться про перший том «Зтногра~ фических материалов» ... Б. Грінченка. дИВ. примітку до листа N292. стор.

101 Друкується

вперше за

автографом

ЦНБ

АН УРСР,

ф.

ІІІ,

N.37838 . ... щ о

б Р о з сер див с я нам о ЮСТ 8 т тю ... - йдеться про рецензію А. Кримського на дослідження І. Франка про Івана Ви v

шенського

... я

к

. н а

е о л о Д ж у в а в

й о

r

о

с в ою

Д у м к у,

т О

Я

к р ити кук ом

З

n

8

над топ і д-

л і мен там и ...

-

І .. Франко у листі до А. Кримського від 17. ХІ 1895 р. писав: ,Ви вже, певно, думаєте, що я не на живот. а на смерть загнівався на' Вас за критику мого «Вишенського», та й через те й не пишу до Вас. А л, чесне Вам слово даю, і не думав гніватися... Коли 06 чім я жалку~ вав, читаючи Ваші уваги .. , так ее о тих похвалах, які Ви, наче плаетирі до рани, декуди поначіпляли на мою роботу» (І. Ф ран к о, Твори В двадцяти томах, т. ХХ, стор. 557) .

... б

У к о вин с ь кіп і сні

І( У п чан ка

... -

йдеться

про

працю буржуазного етнографа і фольклориста Григорія Івановича Куп~ чанка (1849-1902) ,Шені буковинського народу», надруковану в

«Записках ЮГ0-Западного отдела Русского географического 06щестnа». 1875, т. ІІ, стор. 393-600.

491


102 Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. стор.

3, N, 1613,

243-249.

В а ш .Е т Н[О гра Ф і q я и й] з б і Р ник» Я В Ж е б а q И в ... -йдеться про публікаuію І. Франком «Галицьких народних казок» Осипа Роздольського в «Етнографічному збірнику» (Т. 1, Львів, видаяня НТШ, 1895, стор. 1-120). Ш кОД а, Щ о Вин е кор ИСТ У в 8 JJ И СЯ ста т тею Сумцова про казки Кольберга n Мошинс~ к О і ... - йдеться про статтю М. Ф. Сумиова «Малорусские СК8ЗКИ по сборникам Кольберга и Мошинской» (<<Зтнографическое обозрение». 1894, кя. 3, стор. 97-135). ".с тат т і про с х і д н j тек СТИ В 8 Р Л а а м а j й о с З, фат а ...

-

йдеться про статтю

хенському журналі

Ернста

Куна.

dеu!sсhеп

<Zei!schrilt der

надруковану у МЮН·

MorgenliindisclJen

Ое·

<ellschaft», 1895. «А дел ь фОТ е с 8» і «П ере сто рог и» Я Щ е нез Д о· - ДИВ. примітку до листа 97 . ... в з я В Д Л Я В а с у Сп ера я с ь к О г О «А пок рlи Ф и­ чес ки. е в а н г [е л и я]» - йдеться про роботу М. Н. Спе­ ранського «Славянские апокрифические евзнгелия», надруковану

б У в ...

1895

р.

t

В аси л ь є в а «А пес d о а В у z а n t і па» ... - йдеться про збірку грецьких апокрифічних текстів «Anecdota Graecobyzantina.

видану в Москві 1893 р. сей] У в а р о в а» - «Систематическое описание славяно~русских рукописей графа А. С. Уварова», М., 1893-1894. Щ о ж дор у коп исі в, т О О б і ц я ю ся ... І. Франко у листі від 17. Х І 1895 р. звертався дО А. Кримського 3 проханням

Paris. Colegit, r1igessi!, recensuit», «О ПИ сан и еру Kfo пи

розшукати «у Румянцевському музеї або в якій іншій збірці рукописів

деяких рукописів б е з сум Н і в ною ж н О рус ь ких ... у котрих

би містилися ось які апокрифи: п о в іст ь про Асе неф а і Й о· сиф а .. , апокаліпса Ілії (Илійно обавленіє) і літання Ісаії на небо (Восхожденіе т. ХХ, стор.

Исаїно)>>

(І.

Ф ран к О,

Твори

В

двадцяти

томах,

558). 103

Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­

ться у ЦДІА УРСР у м. Львові, ф.

663,

оп. І. од. зб.

218.

104 Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, стор.

ф.

3, N, 1613,

253-255 . з н а й ш о в то г о, q о r о б а ж а в з н а йти д л я - йдеться про східні тексти Варлаама і Йосафата. - Див.

... Н е

В а с.

примітку до листа .N!! 102 . ... В а м в і дом и Й спи с о кет а р о б о Jt гар с ь кий, я так о гон е з н аю ...

та

з а тез н аю

492

-

сер б с ь кий спи СО К


ХІУ в .... І спи со кру с ь ки А ХІІ в.

-

У комеитарях А. !(римсь­

КОГО дО листів І. Франка дО нього, підготовлених до друку у

1941

р.,

це місце пояснюється так: «Руський СПИСОК» (на Франкову думку, «старий болгарський») - це Успенський збірник ХІІ В., писаний, очевидячки, в домонгольськім Києві: «Восхожденіє Ісаїно» міститься там на арк. 90-94. Андрій Попов, описуючи Успенський збірник у своїх «Библиографических материалах», витяг звідси та й повністю видрукував «Ісаїне видіння» 8 МОСКОВСКИХ «Чтениях», 1879, кн. І. Потім уже, 1899 р .• в 11 книзі «Чтений» Шахматов і Лавров видали текст «Успенского сборника» КРИТИЧНО, значно краще, ніж А. Попов; тільки ж і з видання А. Попова однаковісінько вже було ВИДНО ДЛЯ лінгвіста, що переписувач був русии ХІІ в., а не болгарнн. Серед рукописної колекції Хлудова в Москві є пізніший список «Ісаїного видіння», сербський, ХІV В.; А. Попов, друкуюч.и своє колосальне «Qписание рукописей Хлудова», ВИТЯГ на світ і той сербський СПИСОК, та про йогопу6лікацію Франко, безперечно, не знав» (ІЛ АН УРСР, ф. 3, ,N'. 1297) . ••• Я n и с а в у с в о € М У Т В О Р і «Ч е р т ЬІ к и еве к О Й ре ЧИ» .•• -

йдеться

про

працю

«Древнекиевский

гавор»,

що

була

надрукована в «Известиях Отделения русского Я3ЬІка и словесности»,

1906,

т.

третій .

... п

ХІ, р о

кн.

3,

стор.

«К Н И Г у

еми р н О 8 а

_.. -

368-411.

Є н О Х а».

йдеться

Чи

У Ви

нашому

виданні див.

том

кор ИСТ а л и

з пра Ц j

про магістерську дисертаuію

[Jрофесора

богословія Казанського університету О. В. Смирнова «Книга Еноха» (Казань, 1888). т апр о ф. С о к О Л О В (н а ш) оце т е пер Д рук У е ЯКИ Й С Ь спи с о К." - праця М. І. Соколова «Славянская книге Еноха праведного» була видана посмертно у Москві 1910 р.

105 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­ ться в ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. 663, оп. І, од. зб. 218. Датується за

поштовим

штемпелем

.

... коли

Ви хочете друкувати пвреписку Д[Р. гом а н о в]а ... - ,Переписка Мнхайла Драгоманова з Михай­ лом Павликом» у восьми томах виходила у Чернівцях протягом 1910-

1912

рр. Том перший не вийшов.

Кн н Ж куп роМ н xfa й л а Пет р[о вич а] ... - йдеться про книгу ,Михайло ПеТРОRНЧ Драгоманов. 1841-1895. Його юбілей, смерть, автобіографія і спис творів. Зладив і видав М. Павлик», Льв ів,

1896. 106 Друкується

вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. 1,,N'. 48480 . а ш у од n о в ід ь Сум ц О пу ... - йдеться про статтю П. Г. Житецького «Заметки О разнЬІХ методах изучения народнЬІХ мало~ русских дум», що була надрукована у ж. (вгнографическое Обозрение», 1895, кн. 27, ,N'. 4, стор. 108-121. Т і ї ет н О r раф і ч нім а тер і а л н, я к і Вим е н і Д а ли ... - очевидно, йдеться про етнографічні записи А. І. Димінсь~

... В

кого.

493


101 ДРУКУЄТЬСЯ

вперше

за

автографом

ЦНБ АН

УРСР,

ф.

Ш,

N, 37836. М о я ро 3 В і Д кап рок и ї в с ь кум О В у ... - оче­ ВИДНО, праця «Древнекиевский говор». Мур кос Георгій Абрамович (1846-1911) - професор араб­ ської словесності в Лззар€вському інституті східних мов. . Мар к О В - очевидно, йдеться про Осипа Маркова (18491909), колишнього учня ДрогОбицької гімназії, пізніше публіциста і співробітника москвофільської газети «Слово». Мо н ч 8 Л О В С Ь кий - очевидно, О. А. МончаловськИJЇ (1858-1906), редактор москвофільських видань «Беседы> і «Стра­ хопуда»,

1(

о лес с а

Олександр Михайлович

(1867-1945) -

український

вчений, історик літератури та громадський діяч буржуазно-на­ ціоналістичного напряму. член НТШ, професор Львівського уні·

. ... про т и І( о лес с и я 3 а р а З так н ... н а п и ш у най·

верситету

жорстокішу

критику З8 його статтю про ,Ж ити е св. С а в в ЬІ ХІІІ в.» ... - іідеться про реuензію о. 1(0лесси на книгу В. М. Мочульського «К истории малорусского на· речия: Житие св. СаввЬІ Освященного по пергаментной рукописи ХІІІ в.». (Одесса, 1894), що була надрукована у ЗНТШ, 1895, т. Ш, стор. 9--19 . ... яне можу зараз написати розбір Ваших «м ат ері а л і в» ... - йдеться про перший том «3тнографических материалов ... І. Див. примітку до листа .N'~ 92. оо. l*й том «У к р[ аїн с ь ких] О п о в і дан ьІ Сто ро· же н ка ... - йдеться про видання: Сто р О Ж е нко О., Українські оповідання, кн. І, СПб., 1863. ... в с а рат о в с ь кім «ЛІ а л о р[у с с ком] лит е р[а т у р­ и ом] с б о Р ник е» Мор д о в ц е в а ... - йдеться про «Мало· русский литературиЬІЙ сборник>, який видав д. Мордовеиь у Сара­ тові 1859 р. «ЛІ а тер и а л ЬІ ПО. Т н[о r раф и и] Н о в о р о с[с и й ск 0го] кра я» ... - йдеться про книгу В. М. Ястребова «МатериалЬІ по 9тнографии Новороссийского края, собраННЬJе в Елисапетградском и Александровском уездах Херсонской губернии» (Одесса, 1894). Рецензія А. Кримського на цю працю була надрукована в «Житі І ело· вІ», 1895, т. IV, стор. 303-306. У нашому виданні див. том третій (,До етнографії т. зв. Новоросії» ). оо. при Д б а й т е «П е сни n и н ч У к О в» Д о в нар а-З а· п о л ь с ь к О r о... Я Д л я «К И е в [с к О й] с т[а р и н ьт]» В ж е в и л а я в й о гос и л ь н е ... - йдеться про книгу «Белорусское Полесье. Сборник 9тнографических материалов, собранныx М. дов' нар-3апольским. ВЬІП. 1. Песни пинчуков. С приложением картЬІ се· верной части уеада и статьи о соворе» (1(иев, 1895). Реuен,ія А. КРПМ­ ського на цей збірник була надрукована в ж. «Киевская старина», 1896, т. 52, кн. І, стор. 30-37. У нашому виданні див. том третій (<<До етнографії Полісся»).

494


108 Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. стор.

3, .N2 1613,

259-266 .

... р е цен з і юСт У д и н с ь к О г О ... - очевидно, йдеться про статтю К. Студинського «Причинки ДО історії унії. Критичні заміт~ КИ на розвідку д·ра Івана Франка під заголовком «2 dziejow Synodu Brzeskiego, 1596», надруковану в ж. «Правда., 1895, т. XXVI, вип. LХХХV!!, вересень, стор. 517-537 . ... «S t о s [и n k і] r u s[k о]·р [о 1s k і е]» - йдеться про брошуру І. Франка «Nieco о stos"nkach polsko-ruskich. Odpowiedz р. Т. {(ота­ nowiczowi», Львів, 1895. «D і е Z е і t» - віденська газета, в якій І. Франко протягом 1895 та пізніших років надрукував ряд статей. Мас пер оГастон (1846-1916) - французький історик-єгип­ толог.

І Ви, іСт У д[ и н с ь кий] р а 3 у раз 3 В е тек л іри к а В аси л і я ОСТ Р О 3 Ь К О г о - «С у р а з ь к и М».- І. Франко у листі дО А. Кр''''ського від 14. І 1896 р. писав: «Що клірик Ост­ розький звався Суразький - про це свідчить Стебельський (<<Dwa wiel· kie swiatla») (І. Ф ран к О, Твори В двадцяти томах, т. ХХ, стор. 562).

109 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, N, 48482_ Мій метод полеміки проти Соболевсько· r 0.- йдеться про працю А. Крю.ІСЬКОГО «фИЛОЛОГИЯ И погодинская гипотеза», що була надрукована у ж. «Киевская старина», 1898, т. 61, кн. 6, стор. 347-365; т. 62, кн. 7, стор. 234-266; 1899, т. 64, кн. І, стор. 9-27; т. 65, КН. 6, стор. 307-316; т. 66, кн. 9, стор. 277-311; 1904 р. вийшла окремою відбиткою. У нашому виданні див. том третій . ... п и ш е про них В «О ч е рка Х» ... В «Л е к Ц и я Х» ... йдеться про праці О. Соболевського «Очерки ИЗ истории русского ЯЗЬІ­ ка» (1884) та «Лекции по истории русского я3ыа» (1888). «Р у с с к 11 Й фил о л о гич е с кий в ест ник» - нау· ковий журнал. Виходив у Варшаві (1879-1917). Ячи т а в тую ста т тюК о лес С н ... - йдеться про стат­ оо О. Колесси «Dialectologische Merkmale des sildrussischen Denkma-

lео: ііІііе оу. Savy», яку докладно розгляда. А. Кримський у праці «Филология и погодинская гипотеза».

«3 аме тк а» В а ш а під е в др у к ЯК Н а й шви Д ш е... йдеться про статтю П. Житецького «3аметки о разнЬІХ методах изу­ чения

народнЬІХ малорусских дум».

110 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І1І,М 37835. «с а рат о век и Й с (') о р ник» - йдеться про «Малорусский литераТУРНЬІЙ сборник».

П и п і Н а у б У кін іст і в У С і х пер е ш у к а в. - Ма­ буть, йдеться про «Очерк литературной истории стариннЬJХ повестей и сказок русских»,

1857.

495


ІІІ

Друкується за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, N, 1613, стор. Вперше надруковано у виданні: А г а та н ге л К р и м­ е ь к и А, Вибрані твори, К., «Дніпро», 1965. стор. 593-595 . ... з аси л а юдо в а с кін е ц ь l( л о уст она ... - ДИВ. примітку до листа N!! 76. Да ш к о В Василь Андрійович (1819-1896) - ініціатор і заснов­

341-348.

НИК МОСКОВСЬКОГО етнографічного музею.

Кр еме р

Адольф

австрійський

(1828-1889) -

вченнй-сходо­

знавець.

Не ль Де" е

Теодор

німецькнй

(1836-1930) -

філолог-ехо­

дознавець.

16

н -а л ь-А с і р

стародавній арабськнй історик.

(1160-1232) -

В а шаг о «В а р л[а а м а] і й о а с[а Ф про ч и тат И.

ЗНТШ,

1895,

ЦЯ праця

-

т. VШ, кн.

4,

І.

стор.

al»

Франка

я ще дос і

була

нем і г

на»,рукована

в

1-28.

112 Друкується вперше за автографом стор. 353-356.

«D

е

Я

r

пок и Щ О І s І а rn і n

ІЛ АН УРСР, ф.

3, N. 1631

r

З Р О б и в... р о з б і Р к и и ж к и а у р і е і n е m Е і п f 1 u s s е».- Рецензія А. І(рим·

s

ського на книгу Йоганна Гаурі «Ислам в его влиянии на ЖИЗНЬ его, последователей» була надрукована в ж. «3тнографИ4еское обозрение», 1895, кн. 27, стор. 135-152; окрема відбнтка - М., 1896.

113 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригі.нал гається в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф. 323, оп. І, од. зб. 235.

r

ер'.

Володимир

Іванович

(1837-1919) -

збері­

історик-сходозна­

вець, професор Московського університету, засновник Вищих жіночих курсів у Москві (1872).

1\4 Друкується стор. 357-359.

вперше за автографом

ІЛ АН УРСР, ф.

3, JIJ'. 1631,

Дам про них (<<Абу-Касимові капці».- Ред.) ре цен з і ю нео Д мін н 0 , - Рецензія А. Кримського «Абу~Касимові капці. Арабська казка. Переробив Іван Франко», надрукована в ж. «ЗОРЮ), 1896, N, 19, стор. 376-378: N, 20, стор. 399-400. У нашому виданні див. том другий,

Л еон і Д а я пер е с л а в r еть У с ь о r 0.- йдеться про опис рукописів Уваровеької колекції архімандрита Леоніда, якого А. Кримський висилав Франкові частинами.

115 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, JIJ', 1613, стор. 523Вперше надруковано у виданні: А r а т а н г е л І( рим с Ь .. кий, Вибраиі твори, К., ,Дніпро», стор. 596-597.

526.

496


Ів. Сер де ш ний

-

ОДИН З літературних псевдонімів Стешен~

ка Івана Матвійовича (1873-]9]8) - українського літературознав­ [іЯ і письменника 6УРЖУIJзноwлі6еDального напряму. Л е R е нко - літературний псевдонім українського літерато~

ра ЛеОНТОВl'ча Володимира Миколайовича ноwнаціоналістичного напряму.

(1866-1933),

діяча буржуаз­

116 ДРУКУfТЬСЯ

вперше за

автографом

ЦН Б

АН

УРСР. ф.

ІІІ

N, 37833 . ... В. Л У к Л О М О на» ... -

и ч В и к и н У В тро Х и ч« н е ц і л о r о «С o~ йдеться про друкування В ж. «Зоря» «Байок CBiTO~ вих» С. Руданського. дИВ. примітку до листа N2 80. К о лип р и шле т е 2-й т. «Е т н О г р[а Ф і ч н и х] м а те­ р і а л і В» ••. - йдеться про «3тнографические материалЬІ, собр ан­ НЬІе в Черниговской и соседних еней губерниях», вип. 11, Чернігів,

1896. У

Драгоманова

йдеться

К.,

про

«Малорусские

в

«П ред ани Я Х» ••• -

наРОДНЬІе

предания

и

очевидно. рассказЬІ»,

1876. «Н е к р О Л О Г»,

Щ оре дак тор

6

У в

й о

r

о

про

n

у с·

ти в ... - можливо, йдеться про некролог «Михайло Петрович Дра· гоманов», що був надрукований в «Зтнографическом обозрении», 1895, кн. 27, стор. 129-134. У нашому внданні див. том другий.

117 Друкуеться вперше за фотокопіею автографа. Оригінал з6е· рігаеться в Державному історичному музеї в Москві, ф. 37, од. зб. 55.

Сім О н і Павло Костянтинович (1859-1939) - історик ньої літератури, бібліограф, член-кореспондент АН СРСР.

дав­

118 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ,

N, 37832.

119 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, ... про Мар к О В С Ь К О r о іще і дос і нен а ста т ті! - дИВ. примітку до листа N!! 80.

N,48483, n и с а в.

120 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, N, 1613, стор. 127Вперше надруковано у виданні: А гат ангел Кр и м с ь к и й , Вибрані твори, К., <дніпро», стор. 598-600. Я про В а ш і «А б у-КІа сим О В і} кап ц і» н ЗW

131.

п и с а в листа N,

32

2-146

Д у ж е

114.

Д о в гур е цен з і ю ...

497

-

див.

примітку

до


Про С R Т Ь мен е В а с. JI у к и q н а n R С ати ста т е й· куп ро !( о мар а ... - стапя А. Кримського «Михайло Комар» була надрукована у ж. «Зоря', 1896, N, 18, стор. 358-360. У нашому виданні ДИВ. том другий.

Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І,

N, 48484.

122 Друкується вперше за автографом стор.

ІЛ АН УРСР, ф.

3, N!! 1613,

645-646. 123

Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, .М 48485 . ... к а S к н Дим інс Ь к О г О - фольклорні записи А. І. ди.. мінського. див.

примітку до листа

84.

124 Подається за автографом [J] АН УРСР, ф. 61, N, 650. Вперше на· r е л Кр и м с ь кий, ВИбрані тво.. ри, К., <дніпро., 1965, стор. 600-601 . ... Дозволю собі запитати Вас про долю евоеї ре цен з і і .. , - йдеться про рецензію Кримського на «Абу-Каси­ мові капці», дИВ. примітку до листа М!! 114_

друковано У виданні: А га т а н

125 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР. ф. І, Рік написання листа встановлено за змістом . . :. к о лек ти В ний ЛИС тче р н і r і в ц і в

Лист датовано ф.

«1895 ХІ. 17 (29). 3, N, 98, стор. 63-64).

N, 48486.

дом е н е,­

З Чернігова •. (Див.: ІЛ АН УРСР,

126 Друкується

вперше за автографом ІЛ АН УРСР,

ре цен з і юна

...

«Р усе к и е

ф.

61, N, 651.

нар од ЬІ». -

Йдеться

про реІ\ензію А. Кримського на книжку М. Ю. Зографа <Русские на­ радь!» (М., 1894), що була надрукована в ж. «Зоря., 1896, N. 22, стор. 438 . . ,. прочитав рецензію Франка на Галі пові

«П е р ш і

3 О рі».

-

Йдеться про реценЗію І. Франка на видання:

Теодот Галіп. Перші зорі, оповідання. Чернівці, НШБ, - на­ друковану у Ж. «Житє і слово,, 1896, т. У, кн. І, стор. 39-52. Згодом

А. Кримський теж написав рецензію на «Перші зорі» (надруковано 1897, М!! 1, стор. 18-19, У нашому виданні ДИВ. том

в Ж. «Зоря», другиА).

r

а л і п Теодот

(1873-1943) -

фесією адвокат.

498

письменник з Буковини, за про·


127 Друку",ься .перше за автографом IJI АН УРСР, ф. 59, N, 1378 . ... п рис л а л и а л і n о в а ... - йдеться про рецензію Т. Гa~ ліпа на «Повістки j ескізи 3 українського життя» (Львів, 1895), що була надрукована у газ. «Буковина', 1896 .

r

. '_ н а n и с ати З а р а з Д л я В а шої ш а нІо в ної} ч а· - Мається на увазі газ. «Буковина».

еоп исі

128 Друкується вперше за автографом ЦН Б АН УРСР, ф. І,

N!! 48498.

Датується за змістом . ... В а ш у дор о г у ю при сил ку ... - йдеться про пере­ дані А. Кримському П. Г. Житецьким матеріали до історичного СJIО8~

пика української МОВИ, а також

про рукописи С. Руданського, які

вважались загубленими .

... в і Р ш і Руд а н С ь к О r О, б о в ж е я вид а в у Л ь в O~ ТОМ Н ... очевидно, йдеться про I1 та ІІІ томи сеМИТQМ­ в і Д в а ного видання творів С. Руданського. щО ВИЙШЛИ 3 друку У Львові 1896 р. 3 передмовою та за редакuією А. Кримського. 129 Подається за автографом IJI АН УРСР, ф. 3, N, 1620, стор. 75Вперше надруковано у виданні; А r а т а н r е л Кр и м с ь кий, Вибрані творн, К., «Дніпро', 1965, стор. 601-603. асе л и в с я в ОД Н і Й а р а б с ь к і й сім'ї ... - В Бейру­ ті А. Ю. Кримський проживав весь час в родині батька свого співро­ бітника по Лазарєвському інституту М. й. Аттаї.

78.

Ат т а я

Мнхайло

йосиповнч

(1852-1924) - професор Лаза­

P€BCЬKOГO інституту східних мов, родом з Дамаска.

130 Друку€ться вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 61, N, 643. «Ц а р С о л о в ей», «С т а ро чес ь кіс n і ви», «4 у мак»­

твори С. Руданського. Йдеться

про підготовку

семитомного львів­

ського видання творів С. Руданського.

131 Подається за автографом IJl АН УРСР, ф. бl, N, 652. Вперше надруковано у виданні: А га т ан ге л Кр и м с ь кий, Вибрані твори, К, «дніпро', 1965, стор. 603-605. Кін е Ц ь рук апн с У і о пер е т у еЧ у мак. (д Л Я В а ш о г о І V т.) ... - йдеться про семитомне видання творів С. Ру_ данського

. "д А.

е

. е

с і л ь в е т к а

Крнмського

.михайло

І( о мар а

Комар».

499

... -

йдеться

про

статтю


132 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 77, N'o 127, стор. 282Вперше надруковано у виданні: А г а т а н ге л Кр им с Ь­ кий, Вибрані твори, К., «Диіпро», 19б5, стор. б05-бОб. Л а 3 а рев с ь кий Яків Матвійович (1829-1880) -- брат Михайла та Федора Лазар~вських, приятелів Т. Г. Шевченка.

284.

133 Друкується

вперше

за

автографом

ЦНБ

АН

УРСР,

ф.

ІІІ,

N. 37828. П а лес ТИН С К О е о б ще СТВ О імператорське православне Палестинське товариство засноване у 1882 р. для підтримки право~ слав'я у «СВЯТИХ землях» та захисту ЙОГО від католицької та протестант­

ської пропаганди. З цією метою товариство відкривало школи та церкви у Сірії, Лівані та Палестині.

134 Друкуеться вперше за фотокопією автографа. Оригінал гаеться в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф. 323, оп. 1,1'<,235.

Ник О ль с ь кий сійський

Михайло

Васильович

збері­

(1848-1917) -

ро­

вчений-сходознавець .

••. П и с ь м О от Мур КОС а и 9 К З е м п Л яре r о пер е­ е о Д а «П ут е ш[е СТВ И я] Мак ари Я» .•• йдеться про книгу «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в полавине XVII века, описанное его СЬІНОМ архидиаконом Павлом Алеппским, перевод сарабского Г. Муркоса», вип. 2, М., 1897. Ро 3 е и Віктор Романович (1849-1908) - оріенталіст, про­ фесор арабської словесності в Петербурзькому університеті.

135 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф.l,

... з

ю ж н О рус ь ких

Ф ран ка.

-

а пок риф і в,

N,48487 .

вид ани Х

О Д

Йдеться про перший том видання «Апокрифи j легенди

з українських рукописів», виданий І. Франком у Львові

1896

р. і наді­

сланий А. Кримському до Бейрута.

136

77, N, 127, стор. 294Вперше надруковано у виданні: А r а т а н r е л І( рим с ь кий, Вибрані твори, 1(., «Дніпро», 19б5, стор. б06. Щодо своєї помилки з Леонтовичем ... йдеться про рецензію на оповідання «Перші зорі» Т. Галіпа (<<Зоря», 1897, N, І, стор. 18-19), в якіil А. Кримський, принагідио згадуючи оповідання «Рег реdез АроstоlоruП1», називає його автором Леонто­ вича. Вважаючи справжнім автором оповідання В. Левенка (очевидно, не маючи відомостей про те, щО В, Левенко - один із псевдонімів Подаеться за автографом ІЛ АН УРСР, ф.

295.

Володимира

Леонтовича).

спростування (<<Зоря»,

Кримський

1897, N, 3.

стор.

500

написав

80).

з

приводу

цього


137 Друкується вперше ЗВ автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, ... Г рош і

о д і с л а в ... у П о л т а 8 у

Н а

N, 3782б .

пам' я тни К. -

Йдеться про пам'ятник І. П. Котляревському, який був відкритий р. Щ од о кін ц Я «Мlа рі ї] С тю ар"' ... - йдеться про переклад Б. Грінченком др?ми Ф. Шіллера. дИВ. примітку до листа Ng 41.

1903

П и т а

тес я

про

с в о ю Д рам у. -

Йдеться про драму

Б. Грінченка "Ясні зорі» ("Зоря», 1897, N, І-б). Про «3 т нlо гра Ф и чес к и е] мат [е р и а л ь,]» n о ч а в та ще й нес кін ч и В .•. - ренензія А . .кримського «Б. Д. Гринченко 9тнографические материаЛЬІ, co6paHHыe в 4ернигоrзСІЮЙ и соседних енею

губерниях.

РасскаЗЬІ,

сказки,

предания, ПОСЛОВИЦЬІ, загадки

и пр. Два вьшуск •... Чернигов,

аж . .зтнографическое

1895 и 1897 гг.» була надрукована обозрение», 1898, кн. 3б, стор. 168-178 .

... с пер ш у дат и р е цен З і й к У (д У ж е шви ден ь к у) н а «М а тер и а л ЬІ» Я СТР е 6 о в а ... - рецензія А. J(римсь· кого «МатериалЬІ ПО 9тнографии Новороссийского края, собраННЬІе в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии В. Н. ястреБовы •. Одесса, 1894, стр. 202» була надрукована.: в ж. «3тнографическое обозрение», 189б, кн. 29-30, стор. 279-282 .

... 0 д в іти т и Д О В нар о в і. - ЙдеТЬСfl про ста1ї1О А. І(рим~ ського «Еще по поводу

«Белорусского Полесья» г. Довнар-3аполь­ ского» (<<Киевская старнна», 1897, т. 57, кн. 4, стор. 46-54). й о r о «п И С Ь М О вре дак ц и ю» Д рук У в а л ось з мог о в j дом а ... - йдеться про «Письмо В редакuию (По поводу одной рецензии)>> М. Ловнара-3апольського (<<Зтнографическое обозрение», 1896, кн. 28, стор. 196-202), в якому автор полемізуе з А. І(римським З приводу реuензії останнього на свою книгу «Бело­ русское Полесье. Сборник 9тнографических материалов, СОбраННЬІХ М. Довнар~3апоЛьским ... ». Рецензія А. І(римського була надруко­ вана в ж. «Киевская ста рина», 1896, т. 52, кн. 1, стор. 30--37 .

... н а п и с а в, я к В а м в і дом о, Д О В О Л і д о в г у В а ш у о 6 о рон упр о тик О гос ь і з «6 у к О вин Ц і в» ... - йдеться про статтю, надруковану в газ. «Буковина» (1897 р.) за підписом «Лепер» (псевдонім О. І(ониського), яка містить ряд критичних зауважень на «Російсько-український словар» М. Комарова. Б. Грінченко був одним із головних помічників М. Комарова. А. І(римський написав відповідь на цю статтю і надіслав її Франкові для ж. «Житє і слово». Стаття надрукована не була. «Ваша статейка в обороні Чайчlенка] і Ком[аро­ ва], - писав І. Франко у листі дО А. Кримського, - для «Ж[итя] і сл[ова]» не надається. Обширне спростовання на принагідну і ЗЛО6Ну увагу якогось Лепера (Ви знаєте, хто ее?), надруковану не у нас - який інтерес для наших читачів?» (І. Ф ран к о, Твори В двадцяти томах, Т. ХХ, стор. 571) . ... 3 пар у кор е СПО Н ден ц і й Д о «6 у к О ВИН И» ... В газеті «Буковина» протягом 1897 р. А. Кримський надрукував до­ писи: «Про научність фонетичного правопису», «Листи 3 Сірії» (N2 70-72) та інші дрібні замітки. У нашому виданні див. том третій . ... д о в ген ь к еоп о в і дан н Я «Р О З Т JI і н н Я н р ар і в». - Оповідання «Расrлініє нравів» надруковане у ж. «HvSA гра-

501


мада>,

1906, N, 6,

стор.

1-23; N. 7,

стор.

28-52.

У нашому виданні

ДИВ. тОм перший.

«Р s у с h о Р а t і а n а t і о па) і S)} оповідання Кримсь~ КОГО, надруковане у збірці «Повістки і ескізи з українського ЖИТТЯ»,

Коломия

-

Львів,

1895,

стор.

233-286. IЗ8

Друкується вперше за автографом стор.

ІЛ АН УРСР, ф.

3, N, 1626,

43-44. IЗ9

Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 59, N, 1381 . ... вислав статтю ... Сьогодні оце шлю дві з а м і тО ч КН .•. очевидно, йдеться про «Листи 3 Сірії» та статтю «Про научність фонетичного правопису», що друкувалися у «Буко~ вині» 1897 р.

Н а n и с а в я r у мор ИСТ И Ч Н У П о в іст к У з п о б У& Т У r У т е ш н і х а р а б і В... - очевидно, йДеться про оповідання «Растлініє нравів» із циклу «Бейрутські оповідання».

140 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. " N, 48488. с в о € Ї ро 38 ід КИП роС о б о ле 8 с Ь к О ГО," йдеться про працю А. Кримського «Филология и ПОГОДИНСК8Я гипа ..

. ... засилаю ДО Вас мою белетристичну пробу. - Очевидно, йдеться про «Повістки і еСJ<ізи 3 українського ЖИТ­ ТЮ>, І(оломия - Львів, 1895. теза»

141 Друкується

вперше

за

автографом

ЦНБ АН УРСР,

ф.

11',

N.37824. Мою статейку вВашій обороні Франко не над рук У в а в ... - див. примітку до листа 137. ... з в іст кИП р о з 'ї з Д с цен і ч НИХ Д і я ч і 8 ... ,'їзд відбувся У Москві 1897 р. «G.-П е тер б ург ск и еве дом ост и» найстаріша петер~ бурзька офіційна газета, вихоцила з 1707 по 1917 рік. У 70-80-х роках, під час редагування її Ф. f(оршем, мала ліберально-помірко­ ваний

характер.

142 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 77, N, 127, стор. 302Вперше надруковано у виданиі: А га т а н ге л Кр и м с ь кий, Вибрані твори, К., ,Дніпро», 1965, стор. 607.

303.

502


Вид анн Я Ж е м q У жни к О В а «Ж И В О n и сна я У К­ - серія офортів українських та РОСІИСЬКИХ художників,

Р а и на» ... видана

1861-1862

рр. Л. М. Жемчужниковим.

143 Друкуеться вперше за фотокопією автографа. Оригінал Збер іга­ ється в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф. 323, оп. І, N. 235. «А д в о кат Пат е лен» - аноні МНИЙ французький фарс ХУ ст.

144 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, N, 37823. «Х і б а рев у т ь В О Л и, я к Я с Л а п о в ні?» - ромав Панаса Мирного та Івана Білика. Вперше надруковано окремою книжкою в Женеві 1880 р. . «П а Н-Н а род о л ю б е ц ь» - повість Всеволода Коховського (1835-1891). Вперше без підпису автора надрукована в Женеві 1878 р. сЛ и х і люд и» - повість Панаса Мирного. Вперше без під­ пису автора надрукована в Женеві 1877 р. ... т У с ІІ а в но, В і е н у «К у р к j'> .•. - йдеться про твір П. Куліша «Дума про курку З курчатами, на спомин про Дорнбах під Віднем та про генерала Дубельта і графа Орлова», шо увійшов до збір­ ки ,Дзвін' (Староруські думи й співи», Женева, 1893. «Р у с ь к а х а т а» д. М л ак и ... - перший буковинський альманах, виданий 1877 р. Данилом Млакою (псевдоні .. С Воро6ке­ вича).

Ре на и

Жозеф-Ериест

(1823--1892) -

французький

ісlОРИК

релігії, філософ-ідеаліст. ... к н и жеч к а «И С Л а м» ... - очевидно, йдеться пр6 працю «Ислам, его возникновение и старейший период его ИСТОРИИ», щО була

видана 1901 р. у Москві. Руд а н с ь к О г О ,Ц а р

е ь кар у коп и с ь» у

С о л о в е й»

і

сК р а л ед в о р­

мен е.- Йдеться про рукописи С. Рудан­

ського, одержані А. Кримським від П. Житецького.

145 Под.ється за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 61, N. 643. Вперше надруковано у виданні: А r а т а н r е л Кр и м с ь кий, Вибрані твори, К., «Лніпро», 1965, стор. 607-608 . ... с л о в а р нім а 1 ері а лиП. Г. ж и тец ь ко r о ... див. примітку до листа N. 128 . ... ,І л і а ду> Д о б У д у, т. ІУ Пан ь к і вс ь к и Аме н і неп рис л а 8 ... йдеться про семитомне видання творів С. PyдaH~ ського, що в цей час готувалося у Львові. Пан ь к і в с ь кий Кость Федорович (1855- 1915) УКРАЇН­ СЬКИЙ громадський лї5J!І, редактор ряду часописів.

503


146 Друкується

вперше

за фотокопією автографа. Оригінал збері­ 323, оп. І, N, 235. к: а нан о в Георгій Ілліч (1830-1897) - з 1881 р. інспектор, пізніше директор Лазарєвського інституту східних мов У Москві.

гається в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф.

147 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, N, 48489. к: о в а л еве ь кий Микола Васильович (1841-1897) - україн­ ський громадський діяч ліберального напряму.

Прихильники Франкового таланту заду~ м а л и вид ати В чес т ь Й О r о в ели кий а ль ман а Х,­ Альманах «Привіт д_ру Івану Франку в 25-літній ювілей літератур­ ної його діяльності» був надрукований у Львові 1898 р.

148 Друкуеться вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігаєть­ ся у ЦДІА УРСР У м Львові, ф. 3С/309, оп. І, од. зб. 2275. Чик а лен к О Євген Харлампійович (1861-1929) - укра­ Їнський громадський та політичний діяч 6уржуазно~націоналістич· ного напряму, ВИДавець газети «Рада» та інших часописів.

149 Друкується

вперше

за

автографом

ЦНБ

АН

УРСР,

ф.

ІІІ,

N,37820. "" я с n і з н и В с я

3 Р е цен з і € ю. - ЙДеться про peцeH~ зі ю А. І(римського на працю Б. Грінченка «3тнографические мате­ риалЬІ, собраННЬІе в Черниговской и соседних енею губерниях. РассказЬІ, сказки, предания, ПОСЛОВИЦЬІ, загадки и пр. (1895-1896)>>. що була надрукована в ж. ,9тнографическое обозрение>, 1898, ки. 36, стор. 168-178. П и т а є тес я про В а ш у с пра в у З Ста риц ь к и М.­ йдеться про полеміку між М. Старицьким та Б. Грінченком на сторін­ ках ж. «Зоря» З приводу статей Грінченка «Листи з України російсь~ кої» (опубліковано під псевдонімом «М. Гримач» у Ж. «Зоря». 1897, N, 11, стор. 217-219; N. 13, стор. 255-259) та ,з поводу «Малоро­ сійського театру> д. Старицького» (<<Зоря», 1897, N, 18, стор. 357360; N, 19, стор. 377-380). Заява М. Старицького «З поводу розвідок ДДо Гримача І Грінчеика» була вміщена у Ж. <Зоря», 1897, N, 21, стор.

419-420. ... п о

'

с кін q е н н ю про Ц е с у с в о г о з А лек сан­ Д р О В С Ь К и· м ... йдеться про судовий проuес між В. АлексанД~ ровим та М. Старицьким 3 приводу сценічного варіанту п'єси «Не xo~ ди. Грицю, на вечорниці». «с к Л а Д к и» я Щ е н е 6 а q и в. - Очевидно. йдеться про четвертий випуск альманаху, що був виданий К. О. Білиловським У Петербурзі 1897 р. «П і Д 3 е м лею» - очевидно, збірка оповідань М. 3агірньої, що була надрукована 1897 р.


«Р у с л а н»

-

виходила у Львові

українська

газета

клерикального

напряму,

що

(1897-1914).

«Л ИСТ и» - очевидно, М. П. Драгоманова.

«Листи

на

Наддніпрянську

Україну»

150 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал з6еріга­ 323, оп. 1, М, 235.

ється в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф.

151 Друкується вперше за фотокопією автографа. ОригІнал зберіга· ється в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф. 323, оп. 1, М. 235.

152 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, М. 37819. Н а п и с а в я так о Ж (п о-а р а б с ь к и) ста тт юдо а р а б с ь к О г О ж урн а л у «а Л ь~M а ш рик» ... - очевидно, йдеться про статтю «Лафз аkджім ал арабййе, а халакиййе hійа ам щяджаріййе» (<<аль&Машрик», 1898, червень) . ... пишу статтю... проти Со60левського ... йдеться про працю Кримського «Филология и погодинская гипотеза» . ... 6 рош у р апр о Ф ран ка ... - А. Кримський мав напи­ сати до ювілею І. Франка огляд його 25~літньої письменницької пра­ ці. Частина цієї незакінченої праці була наДРУІ{ована у Львові 1898 р. У нашому виданні див. том другий . ... по с л а 8 з а м і тку дот О р і ш н ь О ї

«3 о р Ї» ... йдеться про CTaтno «Ще раз про «Історію 60роть6И віри і науки» Дре' пера. (<<Зоря», 1897, М. 23, стор. 456-457). С ати р апр о

Б е ссе р в і сер а

в

111

очевидно, йдеться про сатиру І. Франка «Доктор

ч. ,в і СНИ ка> ... Бессервісер», опуб­

ліковану під псевдонімом «Не·Теофраст» (ЛНВ, 1898, т. І, кн. З,"стор.

367-372). 153 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберіга· ється у ЦДІА У м. Львові, ф. 3С/309, оп. 1, од. з6. 2275 . ... покажчик писань Франкових ... -йдеться про «Спис творів Ів. Франка за перше 25-ліття його літературної ді­ яльності», що саме тоді готував М. Павлик до ювілею І. Франка. Книж­ ка вийшла наприкінці

1898

р.

М[о ж е] б[у ти], а л ь ма и а х др у к У в ати мет ь с Я н а Д в о х со р т а х пап еру ... - йдеться про підготовку ювілейного збірника ,Привіт д_ру Івану Фран<у в 25-літній ювілей літературної його діяльності». До збірника А. І(римський готував критико-біогра­ фічний иарис про ювіляра. сЛ ИСТ Н» О кун еве ь к О г 0... - йдеться про «Листи З чу· жини» Ярослава Окуневського, що вийшли з друку 1898 р. у Чернів­ цях.

.505


154 Под,ється за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, N. 1626, стор. 325. Вперше надруковано у виданні: А г а т ан r е л Кр и м с ь кий, Вибрані твори, К., ,Дніпро», 1965, стор. 608 . ... ста тт ю про В а ш у Д і я л ь ніс т ь ... - А. Кримсь· кий мав написати критико~біографічний нарис до збірника на честь 25-літrя літературної діяльності І. Франка.

155 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. Ш, N. 37817 . в я к і й КН И Ж Ц і д т нІо r раф и чес к О r ul о б о 3 Р е н и Я» ••• над рук О В а ном О ю ре ц[е н 3 і ю )... - рецензія А. Кримсь­

.,_

кого була надрукована в ж. ,3rнографическое обоорениЄ»,

36,

стор.

1898,

кн.

168-178. 156

ДРУКУЄТЬСЯ вперше за фотокопією автографа. Оригінал збері­ гається в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф. 323, оп. І, N. 235. 8конце мая появилась в «МаШРИКeJ моя ста т ь Я на. а р а 6 ск О м Я 3 ь] ке ... - ДИВ. примітку до листа

N. 152 . ... ~ в

Бейруте писал рззбор теории Собо.nев.. йдеться про працю Кримського «Филологии и ПОГОДИН­

с к О r О ... екая

гипотеза».

157 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберіга­ Є1ЬСЯ у ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. 3С;309, оп. І, од. зб. 2275. «К u r j е r L w 6 w s k і» - щоденна газета, виходила у Львові 3 1883 р.

158 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, N. 48490. ... п о чат о к м О Є Ї Р о 3 В і д кип р о r а лиц ь к О ~8 O~ лин с ь к У r і пот е 3 у. - Йдеться про працю «Филология и пого~ динская

гипотеза».

Ет но

r

р[а фі ч ні] мат ері а ли

же, п о Щ а СТИ Т Ь

мен і

Дим інс ь ко г о,

8 И П уст ити В

с в і т ...

-

див.

мо­ при~

мітку до листа Ng 84. П о с л і дні п и сан н Я Руд а н С ь к О r одр у к У в а т И~ му т ь С Я В Ц Ь О М У міс я ці ... - V ТОМ творів С. PyдaHCbKO~ го вийшов у Львові 1899 р.

159 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, N, 1626, 355-357. Вперше надруковано у виданнні: А га т ан ге л Кр и " и й, Вибрані твори, 1(., ,Дніпро», 1965, стор. 609-610.

506

стор. м с ь·


r

в ЯКИ Х в j дно син а х Вид а р у ш е 8 с ь К аго ... яку ралю грав і ВІН У Вашій літературній д і я л ь ное ті ... - відповідаючи А. Кримському. І. Франко у лис­ ті від 26. УІІІ 1898 р. писав: .Про вплив Грушевського на мою літ[е­ ратурну] діяльність не можу Вам нічого сказати. Ані його твори ні в чім не були для мене взірцем, ані його знання літератур не € таке, щоб я міг дечим від нього покористуватися» (1 в а н Ф ран к О, TBO~ ри В двадцяти томах, т. ХХ, стор. 580-581). Р е цен з і ю Іст Р і н а я про ч и т а в.- Йдеться про ре­ цензію В. Істріна «НовЬІЙ сборник ветхозаветнЬІХ аПОJ{РИфОВ» (на пра­ цю (. Франка «Апокрифи і легенди 3 українських рукописів»). Haдpy~ ковану в «Журнале министерства народного просвещения», 1898, кн. І, стор. 112-133. Ре цен з і я

наД реп ера

... -

очевидно, йдеться про ре­

цензію А. Кримського ,Дрепер. Історія боротьби між релігією (на обгортках: «між вірою») і наукою», надруковану в ж. «Зоря», 1897, N, 20, стор. 938-939.

Ч и 6 У л а дер е цен з І я и а В а ш о r о .В а р л[а а м а] І Й о а с а фа»? - У листі від 26. УІІІ 1898 р. І. Франко відпові· дав А. Кримському: ,Чн була де докладна рецензія на мого .Варл[аа­ ма] і Йоас[ афа]», не можу Вам сказати» (І в а н Ф ран к о, Твори В ДваДцяти томах, т. ХХ, стор.

«А шаві 3

t е n е u т» -

1876

581).

науково~літературний журнал, виходив

у Вар­

р.

160 Друкується

вперше за автографом

ЦНБ

АН

УРСР,

ф.

ІІІ,

N,37830. Про

В а ш у

н О В У

др а му ...

-

йдеться про

критичні

за­

уваження А. Кримського щодо дра.\ІИ Б. Грінченка «За батька», яка вперше була надрукована у ЛНВ, 18~8, г. ІІІ, кн. 7, стор. 1-70, під з:}головком «С,еповий гість», У листі до А. Кримського від 24. Х 1899 р. Б. Грінченко писав 3 цього приводу: «Чи Ви знаєте, що я переробив дуже «За батька» (скориставшися з Ваших уваг) і цензура дозволила до вистави під заголовком «Степовий гість» (ІЛ АН УРСР, ф. 80, N,62) .

д в і

...

н а й н о В і ш і

к н и Ж к и Ж и те U ь к О г о: «Т е о ~

ри я n о з з и и» И «О ч е Р к и из ист ори ипо з 3 И И» ... обидві праці вийшли з друку в Києві 1898 р.

«А пок риф и» В ер н іть мен і У Мо с к В у ... - очевидно, йдеться про перший том праці І. Франка «Апокрифи і легенди з українських рукопИСів)}, Львів,

1896. 161

вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 72, .N!! 61 «Н у д Ь Г а» - нарис А, І(римського. який був надрукований в альманасі ,Складка», СПб., 1897, т. ІУ, стор. 122-151. Т е пер Д рук У є т ь СЯМ О Я К Н И Ж кап р о Ф ран­ Друкується

ка ...

-

див.

примітку до листа

N2 152.

507


162 Друкується

вперше за автографом

ЦНБ

АН УРСР,

ф.

ІІІ,

N, 37816. оо. n и ш учи В амп р о В а ш у Д рам у ... - йдеться про драму Б. Грінченка «Степовий гість». дИВ. пр?мітку до листа .N2 160. «Н е чес т и век о Х анн я» - ці поезії пізніше увійшли ДО циклу під цією ж назвою, що був надрукований в ЛНВ, 1900, т. ХІІ, КН. 12, стор. 241-250. У нашому виданні див, ТОМ перший. П и т а ЛИС я ВИМ О е їду м кип р о «Х О м У Б а Г~

л а Я>.- Йдеться про книжечку ,Роберт Бернс. Хома БаглаЙ. Звір· шував Павло Грабовський», видану Б. Грінченком Гра б - один з літературних псевдонімів Грабовського (1864- І 902).

у Чернігові 1898 р. Павла Арсеновича

«А тим час оме и ч і в н О q і //Н ед о 6 рев і щ У ють/І ЦИТУЮТЬСЯ рядки 3 поеllШ Т. Г. Шевченка «Най~

Нак о мор і ... » мичка».

163 ДРУКУЄТЬСЯ вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, N,48491. Л а з а рев с ь кий Олександр Матвійович (1834-1902)історик, співробітник ж. «Киевская старина».

164 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригіиал зберіга· ється в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф. 323, оп. І, N, 235.

,.,

так

та Ц и Я' ••• -

Н8ЗЬІваемая

«К8ндидаТСК8Я

ДИВ. примітку ДО листа

диссер-

N2 18.

165 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І,М 48492. Про Ваш вибір в академію прочитав тому

Д в а

міс я ц і.

-

йдеться про обрання П. Г. Житецького В члени~

кореспонденти Російської Академії наук, що відбулося

1898

р.

166 Друкується

вперше

ва автографом

N.37813. ... В

ЦНБ АН УРСР,

ф.

ІІІ,

а ш о r о тре т ь о r о том У «М а тер і а л j В» ... йдеться про «3тнографические материаЛЬІ, СОбраНИЬІе в Черниговской и соседних С ней губерниях», вип. ІІІ, Чернігів, 1899 . ... м о Я к н и Ж ка ... - очевидно, йдеться про працю А. Крим~ ського «Мусульманство И его 6удущность. Прошлое ислама, COBpeMeH~ ное состояние мусульмаиских народов, ИХ умствеННЬІе СПОСОБНОСТИ, их отношение к сuропейской ЦЩШJIизации», М., 1899.

508


167 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, N, 37812. '.. n р .а цю Д л я «3 н цик Л О пед и ч[е с к О г о] с іІ о в а ~ р Я), .. - очевидно, йдеться про підготовку статті «Сирийская лите­ ратура» (,3нциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», т. 1900, стор. 67-73). «І( у Л і ш а»

В а ш о

r

о

ч и т а В ... -

ЙДеться

про

ХХХ, працю

Б. Грінченка «І1. А. Кулиш. Биографический очерк», Чернігів, 1899. «Х в и л я 3 а х в и лею» - альманах, виданий Б. Грінченком у Чернігові 1900 р. , .. моєї розвідки про погодінську гіпоте­ з у ... - йдеться про праuю «Филология и погоДинская гипотеза»,

168 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал еться в ЦДАЛМ, СРСР, Москва, ф. 323, оп. 1, N, 235.

зберіга­

169 Друкується вперше

N. 37811 . .. , я к м о Я

за

автографом

над рук У € т ь С Я

ОСТ анн Я ста т ТЯ ... -

ці «Филология и погодинская

...

в

ЦНБ

АН УРСР,

«К Н Ї в[с ь к

1 й]

ф.

ІІІ,

ста р и н і»

йдеться про четвертий розділ з пра­

гипотеза»"

Д л я ю в і л е й н О r о 3 6 і р. НИК а Вс. М і л л е р а.- В «Юбилейном с60рнике в честь Вс. Мил­ лера, (М., 1900) А. Кримському належалн статті' «О малорусскнх от­ глагольнЬІХ существительныx на -ЕННЄ и -ІННЄ», «Об искусствен~ ном образовании парныx слов (Rеіmwогtег)>>, за підписом «Мирза~Джа~ фар», «Очерк научной деятельности В. Ф. Миллера» (написаний разом з М. М. Михайловським) та ін. . Н а а р х е о л[ о r і ч ний] з 'ї з дян е n о ї х а в. ХІ археологічний з'їзд відбувся у Києві в серпні ]899 р. Через забо· рону української мови вчені Галичини в роботі з'їзду участі не бра~ ли. І. Франко, В. Гнатюк та інші діячі української культури з при~ воду цього висловили свій протест (див. ЛНВ, 1899, т. УН, кн. 9, стор, н а п и с а в

197-198) . ... прийшла

ста т е й к У

«Киев[ская]

Мих а л ь ч у к О 8 О Ю.

-

йдеться

стар[ина]>

із

статтею

про статтю К. П. Михальчука

«Что такое малорусская (южнорусская) речь?», надруковану у ж. «Киевская старина», 1899, т. 66, кн. 8, стор. 135-195. Ста с ю л еви ч Михайло Матвійович (1826-1911) - історик І публіцист, редактор ж. «Вестник ЕвропЬІ».

170 Подається за фотокопією автографа. Оритінал зберігається в ЦДІА УРСР У м. Львові, ф. 3С;309, оп. 1, од. зб, 2275. Вперше надру­ ковано в ж. ,Архіви України», 1970, N, 1, стор. 52-53. .. , мен і сам о мун еме н ш е, н і ж В а м,

509

, при к р О


нес n о в н яти с в о r о с л о R я." - йдеться про роботу А. Крим~ ського над сн!Ттею про 1. Франка. (М ета» - ШО~JіСЯЧI!ИЙ літературно~політичний журнал. Вихо~

1863- 18:,5,

див у Львові,

«В и д а в н и час п і л к а» - тобто «Українсько·руська ви~ давнича спілка», заснована 1898 р. У Львові. У цьому видавництві 1899 р. вийшла збірка творів О. І(обилянської «Покорв:&. «А к ад е міч н а r ром а да» - українське студентське то· вариство у ЛЬВОRі. «Н ась к і укр аїн с ь К і к а з К и:& Б о дян с ь к О r 0 ••• видані у Москві 1835 р. «У кр аїн с ь к а КВ ітка» Шиш аи ь к ого·І лл і ч а ... йдеться про двотомне видання віршів О. В. Шишацького-Ілліча, (1828-1859), надруковане 1856-1857 рр. У Чернігові.

171 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф, І, N, 48493, ... ста те й куп рот е, к о л и в укр аїн с ь ких О т ~ .tI а г о л ь НИХ С у Щ ник а х мус и т ь б У т и З а кін· 4 е н н Я ~eн.н.є, а К о Л и -інне. - йдеться про статтю «О мало­ русских отглаГОЛЬНЬІХ существительныx на ·ЕН не и ~I Н не». у на­ шому виданні див. том третій .

r

XV

м О Я ста т т Я про киї В с ь кіп а м'я тни киХ ІУ­ в ... - йдеться про працю А . .кримського «Филология И погодии­

ская

гипотеза».

...

172 Друкується вперше 38 автографом ЦНБ АН УРСР, ф, ІІІ, N, 37810. . ,. про заборону Гуттенберга та «Олесі» та

л о Д і я) ... - йдеться про тпори Б. Грінченка. «К л о піт В Б а л а ш і в u і» - «Клопіт у селі Балашівці. Опо­ відання про сифіліс. Написав Гриuько Коваленко», Чернігів, 1899. «С т е n о в і к В і т к и» - альманах, упорядкований і виданий Б. Грінченком у Чернігові 1899 р, «К о т Л яре в с ь кий» - йдеться про працю Б. Грінченка «Иван Котляревский . Описание его жизни», видану у Чернігові 1898 р. ... Р е цен з і я .к о в а лен к О В а ... - йдеться про рецен· зію Гр. Коваленка «Б. Гринченко. Иван Котляревский. Описание его ЖИЗНИ>, надруковану у ЛНВ, 1899, т. VII, кн. 9, стор. 200. К о лес с а". 3 б У д У в а в нан И Х с в о ю (к О міч н у)

«3

ста т т ю

про

«щ И р О

укр а 'і н с ь кий

Д У х

ста рок и ї в·

с ь к ої л j тер а тур И» .......... йдеться про статтю О. Колесси «Оіаlес­

coIogische MerkmaIe des sudrussisclJen Dепkmаlеs: Zitije sv, Savy», надруковану у ж, «Archiv liіг sIavische PhiloIogie., т. XVIII, стор.

203-228, 473--523. 173 Друкується

вперше

за

автографом

ЦНБ АН УРСР,

ф,

ІІІ,

N, 37809, Щ о Д о

«М а тер и а л о в»

Л а

n

т ева ...

-

очевидно,

йдеть­

ся про працю І. Лаптєва «міпериалы для изучения казак-киргизского

510


ЯЗbfкаJ, надруковану у «Трудах ПО востоковедению» (видано під редак·

uі"ю А. Кримського), вип. 2, М., 1900. П о л і в к. Іржі (1858-1933) - чеський філолог-славіст. Член· кореспондент Петербурзької Академії наук з 1901 р. Ш Р а г Ілля Людвігович (1847-1919) - український культур· НО· громадський діяч ліберально-буржуазного напряму.

174 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ,

N, 37805 .

по М. Б.ілозерському мені припали його багаті колекції лексикальних і етнографічних мат ері а л і в ... - йдеться про матеріали українського фолькло·

.. ,

риста і етнографа Миколи Михайловича Білозерського (1833-1896). Стаття А. Кримського «Дещо про рукописи Миколи Білозерського» ОПУб­ лікована в «Раді» 4(17) вересия 1908 р . . " С кін q ити про гра м у Д Л Я З б и ран н Я З В і ст о к З укр аїн с ь кої д і а лек т О Л О Г і ї, Р о з п о q а т У Мих а л ь ч у ком ... - йдеться про праuю «Программа для соби·

рания особенностей малорусских говоров» К. Михальчука та А. Крим· ського (СПб., 1910).

175 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал збері­ гається в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф. 323, оп. І, N, 235. Кінеиь листа не зберігся. «Ф р а-Д и а в о л о»

-

опера

французького

композитора

Да­

ні"ля-Франсуа Обера (1782-1871) . ... о т ное и тел ь н О пан н ЬІ JI е с и (п 09 тес (' ьт) они же с о о 6 щ и л Н, q Т О ... О Н а ... у в лек л ась од ним q а­ х ото ч н ЬІ м ... - йдеться про С. К. Мержинського (1870-1901), друга Лесі Українки. «О ч е р к

тат а р С к О Й

с л о в е с н ост и» А ш мар и н а.­

Можливо, йдеться про редагований А. Кримським «Очерк литератур­ ной деятельности казанских татар-мохаммедан» Н. Ашмаріна, М., 1901 (<<ТРУДbl по востоковедению», ВblП. ІУ). Б о Р н с - Міллер Борис Всеволодович, син В. Ф. Міллера, вчений-іраніст.

«Б и рже в ьт еве ДОМ ост и» в Петербурзі з

1880

-

щоденна

газета,

Виходила

р.

176 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігаеть­ ся у ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. ЗС!309, оп. І, од. зб. 2275 . ... І-й т. «І сто р і ї л і т[е рат у р иl рус ь кої» ... - йдеть­ ся

про шеститомну працю О. Огоновського.

Щ О Ж Д О Ж е л е х і вс ь к О го ... - йдеться про двотомний «Українсько~німецький словник» Євгена Желехівського, виданий по­ смертно 186б р. «П а л ь м О В е г j л л я» - збірка поезій А. Кримського, перша частина якої видана в серії «YKpaїHCЬKo~pYCЬKa видавнича спілка» у Львові 1901 р. У нашому виданні див. том перший.

511


...

«Р у с ску ю

ся про один з

я сто рию»

К л Ю ч еве ь к О г 0.- Йдеть.

випусків літографованого «Курсу російської історії»

В. Й. Ключевського (1841-1911). Я в оре ь кий

журналіст,

один

з

Юліан

Андрійович

активних

(1873-1937) -

критик

і

діячів москвофільської партії в Гали­

чині. На початку 900*х років переїхав до том Київського університету.

Києва, був приваТ*ДОllен,

... 3 а гра н и ч ну 3 б і Р кук а з о к Щ е Д р і н а, Д е ЄСть «Орел,меценаТ» (здається,тая збірка зветь и ся: «Сквзки для детей изрядного возра­ с т а»).- В серії «Сказки для детей изрядного возраста», що ви­ давалась у Берліні та Женеві у 80-900*х роках, казка «Орел·меценат» не друкувалась. Окремі видання її виходилн у 1886, 1891, 1898, 1901, 1904 рр.

177 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, N, 37807. ... я з год и в с я з ред а г у в ати ... пер е к л а Д «Essai sur }'histoire de l'islamisme» Д о з і ... - книжка «Очерк истории иела· ма) Р. Дози, переклад з французької В. І. Каменського, з передмовою та редакційними примітками А. Кримського вийшла у Петербурзі 1904 р . ... лораюся коло «Семитских ЯЗЬІков И наро­ Д О в» ... - перша частина праці «Семитские ЯЗЬІки И HapOДЬJ (по пла· ну Теодора Нельдеке), очерки и обработки А. Kpыского» внйшла у Москві 1903 р .

...

ста т е й куп р о О лек с уСт О р О Ж е н к а ...

-

Йдеть·

ся про статтю «Чому Олекса Стороженко покинув лисати по.українсь и

ки?» (ЛНВ,

1901,

т. ХІУ, кн.

6,

стор.

99-102).

У нашому виданні днв.

том

другий . ... д л я а л ь ман а х у нач ест ь К у л і ша ... - в альма· насі ,Дубове лнстя» (К., 1903) були надруковані поетичні переклади

А. Кримського з Хайяма та Абу-ль-Ала

аль-Мааррі. У иашому ви­

данні див. том перший.

«6

ейр у т с ь к і

в ж. «Нова громада», стор.

1-26.

- вперше друкувалися 1-23; N, 7, стор. 28-52; N, 8,

о л о в і дан н я»

1906, N, 6,

стор.

У нашому виданні див. том перший.

Стешенко

послав

свою

л яре в с ь к ого... А к а дем і я

n

книжку

про

Кот·

о про х а л аме н еда т и

р О З б і Р й о ГОК Н И Ж Ц і ... - йдеться про рецензію А. Кримсь, кого на книгу І. М. Стешенка «Поззия И. П. Котляревского» (К., 1899), иадруковану в ж . .зтнографическое обозрение», 1901, кн. 50, стор. 143-148 . .. , пер е ч и т а в В а ш е «И 3 нар од н ЬІ Х У сп ... йдеться про книжку Б. Грінченка «Из уст народа. Малорусские pac w сказЬІ, сказки и проч.», Чернігів, 1900 .

... в В ас др у к У € Т Ь С Я «Е тн О г р[а Ф і ч ний] пок а ж­ чИК» О С і б НОЮ кн и го Ю,- Йдеться про працю 6. Грінчен­ ка «Литература украинского фольклора (1777-1900). опыT библио­ графического указателя», Чернігів, 1901. 512


ооо Х Т і в б У вне q и тат и В а ш о r о ром а R у ... йдеться про повість «Серед темної ночі», що друкувалася в ж о «І(иевс· кая старииа», 1901, т. 73, кн. 5, стор. 227-281; кн. 6, стор. 383-449; т. 74, кн. 7·8, стор. 103-168.

178 Друкується

вперше

за

автографом

ЦНБ АН УРСР.

ф.

ІІІ,

N,37806. Р е цен 3 і ї Сум ц О В а н е ч и т а В.- Очевидно, йдеться про рецензію М. Сумцова на l~й вип. альманаху «Вік», наДРУI{овану в часописі 'ЮЖНЬІЙ край», 1901, ". 6766. Г Jf а r о л ь - псевдонім І. Со Нечуя~Левицькогоо

179 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. Ш, Про

В а ш

N, 37805.

«Ф О Л Ь К JJ О р» нео д мін нон а п и ш у. о.

-

йдеться про працю Бо Грінченка «Литература украинского фолькло­ ра (1777-1900). опыT библиографического указателя., Чернігів, 1901.

180 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберіга· ється у ЦДІА УРСР у м. Львові, ф. 3С/309, оп. І, од. зб. 2275 . ... переложив дві поезії 3 арабського і одну

зРю к ке Р та. -

йдеться про переклади з арабської поезій «Ніч,

а я не сплю ... », «Ти, бачу, прихнлилась ... » та переклад поезії «Надве­ чір. німецького поета Фрідріха Рюккерта (1788-1866), надрукова·

ні в ЛНВ,

1902,

т. ХУІІ, кн. І, стор.

62.

У нашому внданні днв.

то.

перший.

181 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, N,37803. «І з n о в іст О к і е с к і 3 і в» - йдеться про друге видання

збірки А. Кримського, яка через цензурнІ утиски була опублІкована в скороченому вигляді у МосквІ 1902 р.

182 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, N, 48484. Дод рук О В У Ю q И М а л у к н н Ж к У ,И сто р и яму· сульманства

от

его

возникновения

до

расоа­

Д е н и я нас е к т ЬІ). - ОчеВ~jДНО, йдеться пре видання «История мусульманства. СамостоятеЛЬНЬJе очерки, 06работки и дополнеННЬІе пере ВОДЬІ из дози н Гольдциера А КРЬІмского>, ч. І, ЛІ., 1904.

183 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. Ш, N, 37801 . ... а б ийм О Є і м'я б У л о сер е Д ТИХ І Х то ша н у € па м'я т ь К у л j ш е 8 у.- Йдеться про підготовку ала.манаху <Дубове листя. (К., 1903).

513


...

в а ш о і спо Д f в а ної ста т т f про мен е ... - Адеть­ ся про статтю Б. Грінченка «А. Е. КРЬІмский ка!{ украинский писа­ тель» (<<Киевская старииа», 1903, т. 80, кн. І, стор. 115-136). Мі и оре ь кий Володимир Федорович (1877-1966) - російський історик-сходознавець, іраніст, учень А. Кримського. ... с в о ї «Л е к ц и ипо ист ори и сем и т с ких Я З ЬІ­ КО в».- йдеться про «Лекции ПО истории се!llИТСКИХ ЯЗЬІКОВ. ВЬІП. 1. Семитские ЯЗЬІки вообще и арабский язЬІК Доклассический», М., 1902.

184 Друкується вперше за аотографом ЦНБ АН УРСР, ф. Ш,

11', 37800 •

В а шур О 3 В ід ку." - йдеться про статтю Б. Грінченка «А. Е. КРЬІМСКИЙ как украинский писатель». «С еми т с к и е я 3 ЬІ К и» - тобто «Семитские ЯЗЬІки И наРОДЬІ (по плану Теодора Нельдеке). Очеркн и обработки А. КРЬІмского». «с тар е й ш а я ист ори я и с л а м а» - йдеться про працю А. Кримського «Нслам, его возникновение и старейший период его истории" М., 1901. «Р у с л а н» Н а під ста в і нея с ное т е й з а я в и в ... мається на увазі рецензія Л. Лопатинського «Поет чи поетка?» (на цикл поезій А. КРИМСЬКОГО «НечеСПIАе кохання»), надрукована Б газ. <Руслаи., 1902, 11', 26, 27, 29.

...

185 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. Ш,

11', 37796.

186 Подається за фотокопією автографа. ЦДІА УРСР У м. Львові, ф. 3С/309, оп.

Оригінал

1,11', 2275. стор. 54 .

зберігається

у

Вперше надруко­

вано в ж. «Архіви України», 1970, N9 І, ... пер еда тич лен амТ о в ари ств а і м. Ш е в чен к а МОЮ щир у под я к У з а т у чес т ь ... - А. І(римський fjYB обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка )7 лютого 1903 р. на засіданні філологічної секції. ... В а ш о г о j мен о в анн Я q лен о м-к оре спо н Д е Н­ том Рос і й с ь кої А ка дем іїн а у к.-В. М. Гиатюк був обраний до Російської Академії наук 1902 р . ... К оре кту р У ... - очевидно, рів А. Кримського, що ним членом Наукового q и ка

м О

r

о б і б л і о

r

раф і ч н О г О

пок а ж­

йдеться про бібліографічний покажчик тво­ готувався до друку з нагоди обрання його дійс­ товариства ім. Шевченка.

187 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберіга­ ється в особистому архіві І. Ю. Крачковського у В. О. КРЙЧКОВСЬКОЇ (м. Леиінград). Кра чк о В с ь кий [гиагій Юліаиович (1883-1951) - видат­ ний радянський арабіст, академік АН СРСР з 1921 р., член Арабської АН а 1923 р.

514


«И сто р И я а р а б о в» - «История арабов, их халифат, их дальнейшие судьБЬJ и краткий очерк арабской литературЬІ», М., J903. «И сто р и я мус У л ь :\1 а н с r в а» - йлеться про праuю А. Кримського, друга частина якої вийшла 1904 р. У Москві. сЛекции по истории семитскИХ языов>>-праця А. Кримського, другий випуск якої вийшов 1903 р. У Москві. «И сто р и я Пер син, ее лит ера тур ЬІ и дер в и ш­ [с к О й] тео с о Ф и и • - йдеться про перше видаиня праці А. Крим­ ського, що вийшла 1903 р. У Москві. У нашому виданні ДИВ. том тре­ тій (<<Історія Персії та її письменства ..).

188 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберіга­ ється в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф. 323, оп. І, N, 235. А л ч е в (' ь к і - йдеться про українську письмєнницю Хрис­ тину Олексіївну (1882-1931), її матір, педагога, Христину ДанИЛів­ ну (184;-1920), батька, українського гірнозаводчнка, Олексія ки­ риловича (1835-1901\ Ж е б у н ь О В Сергій Олександрович (1849-1924) - діяч на­ родницького руху на Україні та в Росії. Х а л а т ь ян Ц Григорій Абрамович (1846-1912) - сходозна­ вець, професор Лазаревського інституту східних мов.

189 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберіга­ ється в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф. 323, оп. І, М 235. І с а й я - очевидно, йдеться про старозавітну біблійну книгу.

Тер т У л л і а н (н. між

і

150

160 -

пом.

222) -

ранньохрис­

тиянський богослов, філософ та письменник .

... закончил обработку второй части«Семит· с ких я 3 ЬІ К О вин а род о в. - друга частина ціеї праці вийшла у Москві 1910 р_

190 Подається за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 3, N, 1614, стор. 52152~. Вперше надруковано у виданні: А r а т ан r е л Кр ИМ С Ь кий, Вибрані твори, К., ,Дніпро», 1965, стор. 610-611. ста т т Я «Ю Ж Н О рус ска я лит ера тур а» ... стаття І. Франка «Южнорусская литература» була вміщена у 81 томі «3нциклопедического словаря» Брокгауза і Єфрона,

191 Друкується

_,. n

вперше за автографом

ред сто Я Щ И й

с 'ь езд

ннй з'їзд готувався у Петербурзі в ською війною не відбувся.

33

2-146

1904

515

ІЛ АН УРСР, ф.

с

в ист О в ...

-

80, 1"f1> 48 _ слаЕнстиq­

р. У зв'язку з російсько-япон­


в ерг у н Дмитро -український письменник і журналіст МОСк­ вофільського напряму, видавець реакційного журналу «Славянский век» у Відні (1900-1904), співробітннк реакuійного російського жур· налу «Новое время».

192 Подається за автографом IJ] АН УРСР, ф. 3, Вперше надруковано у виданні: А r а т а н r е л Вибрані ТВОРИ. К., ,Дніпро», 1965, стор. 61l.

стор. 525. Кр и М с ь кий,

N, 1614,

193 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І,

...

галичани

несподівано

зачали

N, 48495 .

друкува­

т и

пер е к л ад МОГ О «М у С у л ь ман СТВ а и его 6 У ду щ­ но с ТН» ... - йдеться про видання: «МусульмаНС1:Ю і його будуч­ ність. Нове перероблене видання», Львів, 1904 .

...

впорати

якнайшвидше

тую

працю,

яку

о 6 і ц я в с я В а м 3 р О би т И .•• очевидно, йдеться про перек­ лад Євангелія українською МОВОЮ, запропонований А. Кримському П. Житецьким. ЯКИЙ саме в цей час працював над дослідженням «О пе­ реводах Євапгелня на малорусский ЯЗIJК' (СПб., 1906). Лив. про nе також у листах N, 196, 198. ... 8 і д б и т к и «Ф и Л О Л О r и и ипо r оди нск О Й г и­ п оте з ЬJI ... - йдеться про окреме доповнене видання праці А. Крим­ ськоГО q:филология и ПОГОДинская гипотеза», що вийшло у Києві 1904 р.

194 ЛРУI<УЄТЬСЯ

вперше

за

автографом

ЦНБ АН УРСР,

Ф І,

N, 48496 . ... поруtJИТИ лек 1 О Л О r и я» ... -

мені статтю «Малорусскаядиа­ В. Ягич, готуючи «Енциклопедію CJIов'янсь~ кої філології», запрошував до участі в ній багатьох діячів українсь­ ко!' культури.

195 Друкується вперше за фотокопією автографа. Орнгінал зберіга· ється У ЦДІА УРСР У м. Львові, ф. 3С/309, оп. 1, од. зб. 2275 . ... з Д о б У в кор е кту р У і н е г а й ної ї пер е г л я· Д і 8... - очевидно. йдеться про працю А. Кримського «Мусульманст· во і ЙОГО будучність», видання якої українською МОВОЮ саме тоді здій· снював В. Гнатюк у Львові. «.о с в О б о жде ние» - двотижневий журнал буржуазно-лі. берального напряму. Вида"ався за кордоном з 1902 по 1905 р. під ре· дакuі€ю П. Б. Струве. БІБ


196 ДРУКУЄТЬСЯ вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ,

...

засіла

мені

в

голову

N,37790

думка-написати

ром а и ... - йдеться про задум роману «Андрій J1аговський», перша та друга частини якого були надруковані у Львові 1905 р. ~! нашому виданні ДИВ. ТОМ другий.

т а я

". кий

.. , -

пра u я, ЩО мен і дор учи в її п. Г. ж и тец b~ див. примітку ДО листа N2 193.

197 ДРУКУЄТЬСЯ

вперше

за

автографом

ЦНБ

АН УРСР,

ф.

ІІІ,

N. 37789 . .. , У К

и є в і О лен а П ч і л к а і Л ес я У к рІа ї н ка], чин і' - Леся Українка приїхала до Києва 12 вересня 1904 р. (ДИВ. п лист до сесч," Ольги від 7. Х 1904 р. Лес я Укр а ї и к а, Тво· ри в п'яти томах, т. V, К., ДеРЖJIітвидав України, 1956, стор. 491).

198 ДРУКУЄТЬСЯ

вперше

N, 37786.

Про q и т а в

за

автографом

В а ш уст а т т ю

ЦНБ В

«1\

АН

и е

Blc

УРСР,

ф.

ІІІ,

к и х] ОТ К Л и·

к а х». - Очевидно, йдеться про статтю Б, Грінченка «О положении украинской печати» («Киевские ОТКЛИКИ», 1904, N2 288) .

...

т а я

час тин а

n

о в іст і

... -

йдеться про першу части·

ну роману «Андрій ЛаговськиЙ». Так само не роблю нічого r О ... - див. примітку до листа N2 193 .

... дос і

В и

в ж е

для

Житеuькоw

доп и с а лис л о в а р.- Йдеться про

чотиритомний «Словар української мови. Зібрала редакція журналу «Киевская старина». Упорядкував, 3 додатком власного матеріалу,

Борис Грінченко>, К.,

1907-1909. 199

Друку€ться вперше за фотокопі€ю автографа. Оригінал зберігаєть­ СЯ в ЦДАЛМ СРСР, Москва, ф. 323, оп. І, N. 235. Датується за зміс· том

.

.. ,

в а ш а ста т ь я про т и В Ста с о в а ... - можливо, йдеться про статтю В. Міллера «О сравнительном методе автора «Про· исхождения русских бьІЛИН» (В. В. Стасова)>>, надруковану в «Бесе~ дах Общества любителей русской словесности», вип. 3, М., 1871, стор.

143-174. «В з г л я дна «С Л О В О /.\Я В. Міллера, ВИДана у Москві

О

1877

П ол к У р.

И

r

оре в е»

-

пра-

200 ДРУКУЄТЬСЯ вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. ІІІ, зз'

517

N2 37784.


201 ДРУКУЄТЬСЯ вперше за фотокопією автографа. Оригіна" зберіга· еться в особистому архіві І. Ю. l(рачковського уВ. О. l(рачковської (м. Леиінград). Датується за поміткою І. Ю. Крачковського про одер·

жання листа: ,1905 г., янв[арь]». В bJ С bJ Л аю .... «А р а 6 ску ю п о 3 S И Ю»... - очевидно, йдеться про працю А. Кримського «Ара6ская лоззия в очерках и 06раз~ цах, с приложением арабского текста

части

переведенныx образцов.

Лекции, читаНЬІе в спецклассах Лазаревского ныx ЯЗЬІков>. Була вндана у Москві 1906 р.

института

ВОСТОЧ м

202 ДРУКУЄТЬСЯ вперше за фотокопією автографа. Орнгіиал зберіга· ється у ЦДІА урср у м. Львові, 3С/309, оп. І, од. зб. 2275. оо. д в апр и мір НИК И кор е кту ри ... - очевидно, йдеться про друкування праці А. Кримського «Деякі непевні критерії для діалектологічної класифікації староруських рукописів», щО ВИ~ йшла у Львові 1906 р. В и с л ани Х В а м и «К о л ОМИ Й о К» нео дер ж а В ... йдеться про перший том «Коломийок», опублікований В. Гнатюком у 1905 р. І( в ест і о нар - питальник для збирачів усної народної TBOP~ чості. Один 3 таких питальників «до ЗБИfачів етнографічних MaTe~ ріалjв» був опублікованиfi за підписами . Франка та В. Гнатюка в ЛНВ, 1904, т. 28, кн. 12, стор. 214-217.

203 Друкуєсься вперше за автографом ЦНБ АН урср, ф. ІІІ, N. 37778 . ... в нашій часописі я візьму широку У час т ь ... - йдеться про заснування у 1905 р. в Кнєві газети «Гра· мадське слово», що була заборонена цензурою. Замість неї напри~ кінці року почала виходити газета «Громадська думка» . ... заповіджена конституція ... -йдеться про маніфест І 7 жовтня 1905 р.

204 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН урср, ф. 1,1<2 48497 • . ,. проти статті СоБО.'1.евського в «Извести~ я Х».- Очевидно, йдеться про статтю О. І. Соболевського «ДpeBHe~ Отделения русского киевский говор», опубліковану в «Известиях Я3ЬІка и словесности», 1905, т. Х, кн. 1, стор. 308-325, Я теж н а n и с а в про тин е їде ЩО... полемічна стаття А. Кримського також під заголовком «ДР~l!iнеКИе!!іСКИЙ говор» була опублікована в «Известиях Отделения русского я-вwка и словес~ ности», 1906, т. ХІ, ки. 3, стор. 368-411. «Практический

с к О г О

я з ы к 8» -

у ж. <Заря» (Москва),

курс для

п,еац,.я

1900,

М

нзучения

А.

К~имського

1-2,

сТОр.

618

була

22-29; N, 3-4,

малорус­

надрукована

стор.

43-50;


И,

7-8,

стор.

пиненням

80-86.

Публікаuія праиі не закінчена

у зп'язку з прн­

виходу журналу.

«Деякі непевні критеР11 ДЛЯ діалектоло· гічної класифікаuії староруських рукопи­

С і в> - праия А. І.(римського, що друкувалась У ,Науковому збір­ нику, присвяченому проф. М. Грушевському учениками j прихильни· ками 3 нагоди ЙОГО десятилітньої праці в Галичині», Льві в, 1906. У на· шому виданні ДИВ. том третій.

205-206 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберіга­ ється у ЧерніГівському державному історичному музеї t Н9 АЛ

52-129/2 539

І.( о в а л е и к о Олекса І.(узьмич (1880-1927) - українськнй письменник, редактор, видавець декламатора «Розвага», що виходив у І.(иєві 1905, 1906, 1908 рр. «І( О Л О Д 3 е рка л а» - йдеться про вірш А. Кримського «По­ ДИВИВСЯ Я В дзеркало вранці ... », що був надрукований в ж. «Нова гро­ мада», 1906, NQ 9, стор. б. У нашому виданні ДИВ. ТОМ перший. Фед о р чен к О Іван Іванович - український письменник. «Ш е р шен Ь» український сатирично-гумористичний тиж­ невик прогресивного напряму. Виходнв у l.(иєвl 1906 р. «д у М К а» - очевидно, йдеться про газету «Громадська думка».

207 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. 1І 1, И. 37772· «Н о в а г ром а Д а» - літературно-мистецький місячник. Би· ходив у І.(нєві 1906 р. (вийшло 12 номерів) . ... с тат т ю про «М а л о рос с и Ю», про «8 О Л ю» в я к У Т­

е ь к і й

м О В і

і

т.

ін.

- йдеться

«Критично-філологічні уваги (<<Нова громада., 1906, И. див. том третій (<<Етнологічні

про

статтю

А.

КримськогQ..

про ложки дьогтю в бочках меду» 7, стор. 105-112). У нашому виданні й філологічні ложки дьогтю в бочках

меду»).

208 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. Ш, и.37763. Дуже мене смутить звістка про «Раду»і «Но­ в угр о м а Д у».- Очевидно, йдеться про припинення видання жур­ налу «Нова громада» (1906 р.) та фінансування нової газети «Рада», що була продовженням газети «Громадська думка». В а ш рук О п и с (<<Г рам а т[и ки]») О ді 6 Р а в ... - йдеть­ ся про працю А. Кримського «Украинская грамматика», перший том якої «Нарис історії малоруських звуків на ОСJюві пам'ятників ХІ­ ХУІ вв. з доданнм текстом 43 грамот ХІУ-ХУ ••. »друкувався у Моск­ ві і І.(неві протягом 1907-)908 рр. Другий том - «Склонения>-

519


ВІІЙШОВ У Москві 1907 р. Друкування частини першого тому у Києв, проходило під наглядом Б, Грінченка, Р о 3 О В ВОЛОДИМИР Олексійович (1876-1940) українськнй мовознавець. Автор великої критичної розвідки про мовознавчі праиі А. Кримського «Трнлогія Крнмського» (ЗНТШ, 1907, т. LXXVIII,

кн.

4,

стор.

146-171). 209

N1!

Друкується з7759.

Г и Р н ч -

вперше

за

автографом

ЦНБ

АН УРСР,

ф.

Ш,

власннк друкарні у Києві. йдеться про друкуван­

ня «Украинской грамматики» А. Кримського, ... п и с а в тро Х и про u е Х а л а н с ь кий ... - очевидно, йдеться про дослідження російського історика та етнографа, професора

Харківського універснтету Михайла Халанського

І) «ЮЖНО­

(1857 -

сЛавянские сказания о Кралевиче Марке В связи с произведе й ниями русского БЬІЛевого 9поса. СравнитеЛЬНЬІе наблюдення в области героического

9поса

ЮЖНЬІх

славян

и

русского

народа»,

Варшава,

1893-1894.

210 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф.

111, N,35572.

Л еви и ь кий Орест Івановнч (1848-1922) - вченнй-істо­ рик, академік АН УРСР 3 1919 р. «О б Щ ест в оНе сто р а~л е т[о n и с ц аl» .- наукове історич й но-філологічне товариство Нестора-ЛіТОПИСЦЯ, засноване в Києві 1873 р. 31874 р. існувало прн Кнївському університеті; з1877 р. вндавало свій орган «Чтения В Историческом обществе Нестора-летописца».

2\\ Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. Ш, за поштовим штемпелем .

N,37752.

Датується

... Н

е

n

Р н сил а є

в о нам е н і

кор е кту ри ...

-

йдеться про друкування «Украинской грамматики» А, Кримського. Пер е ч и т а в гра мат ику ТИМ чен к О В у ... йдеться

про ,Українську граматику.

Часть І, Є. Тимченка (Київ,

1907).

212 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. Ш, N,з7746. ДИВ. У Веселовського в «Соломоне и КИТОВй

рас е» -

«П р И Т Ч а

о

суд а х

С о л о м О н О В ЬІ х». -

про дослідження О. ВеселО8СЬКОГО «ClIавянские сказания

Йдеться

о Соломоне

и Китоврасе " запаДнЬ!е легенДЬ! о Морольфе и Мерлии .. (СПб., 1872), розділ «Детство Соломона в русских сказаннях. Его судЬІ в легендах Востока

и

Запада».


213 Друкується за автографом. Оригінал зберігається в

осоБИСТО\lУ

архіві В. О. Гордлевського у племінника О. Б. Гордлевського (Москва). Гор д л еве ь кий Володимир Олександрович (1876-1956)-

радянськнй сходознавець, А. Ю. Кримського.

з

1946

р.

академік

АН СРСР,

учень

214 Друкується вперше за аВІОграфом ЦНБ АН УРСР, ф.

••• М

о ю

ант и Х рис

r

І, Н,

-

и яне ь куп о е м ку",

35544 .

очевидно,

А. Кримський мав намір опублікувати окремо поему в чотирьох час*

гинах «Іуда СКi.lріотськиЙ», ЩО ВХОДИТЬ

до

роману

«Андрій Лаговсь­

КИЙ»_

r

... Є СТЬ У мен е «Андрій Лаговський»,

ром ан ...

а КИЙ

-

йдеться

про

роман

215 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігається в особистому архіві 1. Ю. Крачковського у В. О. Крачковської (Ленін· град).

"Н з

6 ейр

І ут с к О ІІІ

цер кlо в н о ііІ

йдеться про перший розділ праці Д

рукописей собрания А. Е

лет о пи с и» ...

-

Кримського «К описанню арабских

КРЬІмского», М.,

1907.

216 Друкується за

автографо\4..

Оригінал

зберігається

в особистому

архіві В. О. Гордлевського у племінника О. Б. Гордлевського (Москва). В тор О Й том н б б а и спо л ь З О В а н м ною. йдеться про шеститомне дослідження 3 турецької літератури «А history of ottoman poetry» (Лондон, 1900-1909) англійського тюрколога

r

Е.·Дж. Гі6ба (1857-1901). В результате явнлся у меня оченьживой о _ер к т ур!е ак ойl л и те р[ату р ЬІІ ХУ ХУІ в .... - оче· видно, йдеться про роботу А. Кримського над дослідженням «История Турции И ее литературw. От расцвета до начала упадка», т. Н, вип. І, М., 1910. См и р н О В В. Д. (1840-1922) - російськнй тюрколог, автор розділу «Очерк истории турецкой литературw» в IV томі «Всеобщей ИСІОрии литературЬІ» Корша н Кирпнчников., СПб., 1892, стор.

425-554. Х а м м е р,П у Р дознавець,

r

ш та л ь

1. (1774-1856) -

австрійськнй схо·

дипломат.

Рев а н і -

османський

поет

XVl ст. Йдеться про переклади

поезій Рева ні, вміщені у розділі «Очерк истории турецкой литературw В, Д. Смирнова.

217 Друкується за автографом. Оригінал зберірається в особистому архіві В. О. Гордлевськоро у племінника О. Б. Гордлевськоро (Москва) .

... с

о о

6

щук О іІ

к

к и е

521

6

и

6

л и о. раф и ч [е С ки_І


іХ анн bJ Е' .•• -

бібліографічНf відомості, очевидно, були необхідні В. О. Гордлевському для роботи над статтею «Из ИСТОРИИ османской ПОСЛОВИЦbJИПОГОВОРКИ».(Див.: Академик В. А. Гордлевский, Из6раннме сочинения, т. 11, М., 1961, стор. 267-278) . ... 6 ь! л З а н яти сто р и е й Тур ц и и или тер а тур 011 ее ... - ДИВ. примітку до листа N!! 216 .

... С мир н О В

П о з т а

~·J.)

пер еда л

ч ере з

«С ати»,

о ч еви дно, т О Л Ь К О Х а м мер оми п о Л Ь З О В а л ся ... маєгься на увазі розділ про ліричну поезію, зокрема про поета Саті

з дослідження В. д. Смирнова .Очерк истории турецкоli Кирпич­ никона' т. ІУ, СПб., 1892, стор. 477-478) та праия Хаммера-Пургш­ таля «Geschichte der osmaniscllen Dichtkunst», т. І, Пешт, 1836. ПИВ. про це також книгу А. Кримського «История Турции и ее литера~ Typы. От расцвета до начала упадиа', М., 1910, стор. 199-221 . ... 9 п о Х а С У л е й ман а Кан У АН .•. - йдеться про епоху царювання туреllЬКОГО султана Сулеймана І (Сулеймана-ель-Кануні,

(1471-1546),

литераТУРЬІ» (див. «Всеобщая исторня литераТУРЬІ» Корша й

1520-1566). Мін оре ь кий Ф.

М.

-

6атько

Володимира Федоровича Мі­

норського.

218 Друкується за автографом. Ориrінал зберігається в особистому архіві В. О. Гордлевського у племінника О. Б. Гордлевського (Москва).

Мір з а - Д ж а фар - викладач перської мови Лззарєвського східних мов. А л і-ц е л е б і - османський історик ХУІ ст. Х а р рас о в і ц Отто - власник відомої німецької букіністич"

інституту

ної фірми.

Л яти Ф і

-

османський історик ХУІ ст.

219 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігае~ ться в особистому архіві І. Ю, l(рачковського у В, О. l(рачковської (Ленінград) .

.с е м [и тек и е j я зfь! К иj», ІІ - йдеться про другу частину праиі А. Кримського «Семитские Я3ЬІКИ И народм». <И с т[о р и я] Тур ц и и»- очевидно, другий том праці А. Крим­ ського «История Туриии и ее литературЬІ. От рзсцвета до начала упадка». Рецензія І. Ю_ l(рачковського на цю працю була опублікована В арабському журналі «аль~Машрик».

220 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­ ться в особистому архіві І. 10. Кра4КОВСЬКОro у В. О. Крачковської (Ленінград) . ... 0 как о M~T О В а ш е м о т к р ы т и и (<<к а ж е т с Я, до­ и с л а м с к О r о n о :3 т а, И з в ест н О род оси х пор т О Л b~ К О по им е ни») ... - можливо, мається на увазі дослідження

!.Ю.l(рачковського продоісламського поета СаламІ і6и-Джандаля (ДИR.:

1}22


И. Ю. Кра q к О век н А, Из6раннЬ!е сочинения, т. Изд-во АН СССР, 1955, стор. 36-39). ,3 а с а я т Ь! м Е Ф рем о м Сир и и ЬІ М' ... роману А. Кримського ,Андрій Лаговськи'; •.

І,

М.-Л.,

IJI

частииа

22\ Друкується вперше за автографом ІЛ АН УРСР, ф. 80, N, 9. На і-му аркуші листа напис рукою А. Кримського олівцем; «Листа Цього

я

не

послав».

Гр еве Іваи Михайлович (1860-1941) - російський історик, з 1899 р. - професор Петербурзького (3 1924 р. - Ленінградського) університету. Член редакц'ійної колегії «Нового знциклопедического словаря» Брокгауза та єq.рона, шо почав виходнти з 1911 р. І. М. Гр еве був ОДНИМ із редакторів видання: М. П. Др а гом а н о В, Полити­ ческие сочинения, т. 1, М., 19()8. ... р еда к ц и и С л о в а р я ... - очевидно, йдеться про видання «Нового 9НЦИКЛQпедического словаря» БрокгаУЗ8 і Єфрона. А дон u Микола Георгійович (1871-1942) - вІрменський історик, учень М. Я. Марра.

222 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­ ться в особистому архіві І. Ю. Крачковського у В. О. Крачковської (Ленінград). «Х ь! 3 а нет

К О ГО ...

-

а л Ь-8 д а б» А 6 д -8 Л Ь* К ади р а Б а r Д а Д С­ «ХИЗ8нет аль-адаб» (<<Сокровищница образованностей»)­

антологія, складена арабським філологом XVII ст. А6д~альwКадіром Багдадським (1621-1682) . . .. с в о е йди ссе р т а ц и и о «Х а мас е» ... - очевидно, йдеться про працю А. І(римського «Арабская литература в очерках и образиах. Т. ІІ, ,Хамаса» Абу·Теммама Тайского», М., 1912. Г о ль Д u і ер Ігнац (1850-1921) угорський вчений-арабіст. Ш м ід т Олександр Едуардович (1871-1939) - вчений-арабіст, члеи-кореспондеит АН СРСР 3 1925 р.

223 Друкуеться вперше за фотокоп ією автографа. Оригінал зберігається в особистому архіві І. Ю. Крачковського у В. О. Крачковської (Леиін·

град). Датується за поміткою І. Ю. І(рачковського про одержання листа:

«22. V 1911..

.

Р о я с ь в и б н-Х а л лик яне ... - очевидно, йдеться про біо­ графічний словник (<<Вефейят аль-з'Ьян») арабського історика та

біографа

ібн-Халлікяна

(Ахмед·Абу,ль-АМас-Шемс,оддина)

(1211-

1282). В а в а Дам ась кий - Вава аД·Димашки (аль-Вава), Абу-ль­ Фарадж Мухаммед ібн·Ахмед (пом. 980) - арабський поет. а л ь - Б а я с і і! (1177-1255) - андалузький вчений, укла.llаq двотомної ,Хамаси. (1249 р.).


224 Друкується за автографом. ОрИГінал зберігається в особистому О. ГОРД.ІІевського у племінника О. Б. Гордлевського

архіві В (Москва).

r

і д у л я н О В

рєвського

... у

інституту

Г а т Ц У к а

еве РСТ а н ы.

П,аело Васильович СХJДНИХ

мов

-

ОДИН З директорІв Лаза­

.

о б ест а т ь и

В а шин а б ран ЬІ

и

- ЙдеlЬСЯ про підготовку до друку четвертого тому

«Древностей ВОСТОЧНЬІХ» під редакцією А. «римського, що був присвя­ чений ювілею Ф. Є. Корша та 25-літтю існування Східної комісії Моско .. вського археологічного товариства. Збірник був надрукований у дру­ карні Га щука 1913 р. В томі друкувались статті В. о. Гордлевсь­ КОГО: «Из комментариев к староосманскому переводу хроники малоазийских селЬДЖУКНДОВ, т. н. хроники ибн-Биби Х ІІІ В.» та «JlитераТУРНQ-научная Деятельность общества «Тюрк дернеги» в КОН­ стантинополе»,

••• М О Ж Н О

б уде т

о

r

ран и ч и т Ь С Я

r

о л ь К О В а ш и м

с О О б щ е ние м и мои м.-Йдеться про надрукування у ювілейному томі «Древностей ВОСТОЧНЬІХ» праці В. О. Гордлевського «Персндские

пословицы (Собрание мирзы АБДУ"Лbl Гаффарона)>> та дослідження д., Кримського «Абан ЛаХЬІКЬІЙ, манихействующий позт. Из истории арабской

повествовательной

литературЬІ

индо-персидского

ха раі{тера

В.. с npиложением очерка литературной истории «Вар· лаама и Иоасафа» и тексга «Awpaq аль-ах бар» Сулия Х В. по еДИliствен~ НОй рукописи (Хедивекой библ. N, 594)>>. Х оте л ось б ЬІ и І( О р ш апр и т Я нут ь ере Ф ера­ т ОМ ... реферат Ф. Є. Корша «НекоторЬІЄ персидские'зтимологии:t, надрукований у ювілейному томі «Древностей восточны>>.. Том сен Вільгельм (1842-1927) - датський мовознавець-

VIII-lX

:}ріенталіст.

225 Друкується вперше за фотокопією автографа. Орнгінал зберігає­ ться в особистому архіві І. Ю. Крачковського у В. О. Крачковської (Ленінград). Я пр ное т а н о в и л п е q а та ние «Х а м 8 с ЬІ» ... - див. примітку до листа N'g 222. Мар з у к і й Абу-Алі Ахмед ібн-Мохаммед (пом. 1030)сірійський вчений, автор одного 3 коментарів на «Хзмасу» A6y~TeMMa~ ма Тайського. І(оментар виданн!! не був. Див. про "е: А. І( р ЬІ м­ ск и Й. Хамаса Абу- Теммама ТаЙСl<ОГО. М. 1912. стор 49

226 Друку€ться вперше З8 фотокопією автографа. Оригінал з6еріга€~

ться

в особистому архіві І. Ю

Крачковського у В

(Ленінград) .

О. Крачковської

... пр и л агаю 3 агл а в н ЬІе листки дл я ... Сул·и Я ... очевидно, йдеться про роботу А. І(римського сАбан лахblкыl•• манихеl!­ ствующий позт (ок. 750-815 г.). Очерк из истории арабской повествова­ reльной литературЬІ индо-персидского характера VHI-IX В. На основа521


нни единственной дошедшей до нас рукописи Сулия (900-х гг.) Каир· екай Хедивекой библиотеки и других первоисточников, Приложения. а) «Варлаам и Иоаеаф» Иеторlикоj-литературнЬІЙ очерк. б) Арабский

текст СУЛИН. изданнЬІЙ под на6людением МИРЗbl АбдуллЬІ Гаффарова», М., 1913 .

... л ИСТ ЬІ

н О

r

о

мое

Н е

r

о

8 bl шед ш р а з б о ра

rо ... -

е

в

еве тин е

очевидно,

Д о л е

йдеться

про

q а т а Н· четверту

частину праці А. Кримського «Семитские Я3blКИ И народЬІ», друкування якої було розпочато 1912 р. (надруковано лише 164 сторінкн). В роботі А. Кримський піддавав гострій критиці брошуру М. Аттаї ,Практи­

ческое руководство к изучению арабского Я3hJка» (М.,

1910).

227 Друкується за автографом. Оригінал зберігається в особистому архіві В. О. Гордлевського у племіниика О. Б. Гордлевського (Москва).

228 ДРУКУЄТЬСЯ за автографом. Оригінал збер ігаеться

в

особистому

архіві В. О. Гордлевського у племінника О. Б. Гордлевського (Москва) Пл е м я н ник -Борис Юхимович Кримський . пер сfи д с к и хІ п о с л о ВИ Ц. ... н а 6 о р а В а ших

йдеться про статтю В. О. Гордлевського «Персидские пословИцЬ1. (Собрание МИРЗbl Абдулль! Гаффарова). Транскрнпuия, перевод н комментарии» (<<Древности восточныI»,' Т. IV. 1913, стор. І-БО) . ... 0 пословице про желтоухую собаку ... скориставшись відомостями А. Кримського, В. о. Гордлевський зазначає у примітці до прислів'я: «В обеих пословицах, по догадке А. Е. КРЬІмского, отражается, БЬІТЬ может, еще зороастрийское веро­

вание: РЬІжая ('абака - очень мощна, легко прогоняет чертей. Авеста, 'Вендидад., гл. VIII, стр. 16. (<<Древности ВОСТОЧНЬІе., т. lV, 1913, стор. 25) .

... А

в ест а, «В енд и Д а Д» -

одна з ча('тин «священної» книги

зороастризму - релігії стародавніх народів Середньої А.зії, А.зербаЙд­ жану та Ірану . ... с тат ь Я В а ш а 06 и мен а х у о с ман о В .•. - ста'ГТя В. О. Гордлевського «І( личной ономастике у османцев» (<<Древности ВОСТОЧНЬІе», т. IV, 1913, стор. 153-161).

229 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­ ться в особистому архіві І. Ю. Крачковського у В. О. Крачковської (Леиінград).

230 Друкується вперше за фогокопією автографа. Оригінал зберігає­

ться в особистому архіві 1 Ю

І(рачковського у В. О. І(рачковської

(Ленінград) .

... р е цен З и Я нас л о в а р ь А т т а и .. , - йдеться про рецен, зlю І. Ю. Крачковеького на «Словарь арабско-русеКИI\' М. Аттаї,

525


що був виданий у Москв; 1913 р. Рецензія 6ула надрукована в .Записках Восточного отдмения императорского Русского археологического

06ществ"" СПб., 1915, т. ХХІІ, стор 209-224 . ... С л о в а р ь Б е л о - йдеться про арабсько-французький СЛОВ­ ник французького арабіста Ж-Б. Бело (1822-·1904) . ... х р ест О мат и и Ат т а и ... - очевидно, йдеться про підготовку хрестоматії «Арабский изборник. Книга для студенческого чтения по арабскому языуy и CJlовесности. Составилв М. О. Аттая (стр. 1-44) и А. Е. КРЬІМСКИИ (стр. 44-112)>>, що виишла у Москві 1916 р. ... печ а т ани е В а ш е ЙДИ ссе р т а u и и ... - йдеться про дослідження І. Ю. Крачковського «Абу-ль-Фарадж аль-Вава да­ масский. МатериалЬІ ДЛЯ характеристики П03тиqеского творчества», Петроград, 1914. В в еде ние к Мар з у к и е в ы М Т О JI К О В ани Я м «Х 3М а с ЬІ» ... - ДИВ. примітку до листа N2 225. Юби лей н ЬІЙ сбори и к КОРШ а ... "- «Лревности восТDЧНЬ1е.

TpyдЬJ

Восточной

комиссии

императорского Московского

археологического общества. ЮбилеЙНЬІЙ вьшуск, посвящеННЬІЙ, по случаю истечения 25~летия существования ВОСТОЧНОЙ комиссии, ее председателю - основателю академику Ф. Е. І(оршу. Том ІУ. Под редакиией А. Е. КРЬІмского ... », М., 1913. оо.ю б и л е Й н ЬІ Й с б о Р ник А оН. В есе л о в с к О г О -

«восточный сборник в честь А. Н. Веселовского», М .. 1914. Мат а н а б 6 и й-аль Мутана6би (915-965) - арабський поет. .•. н а п и с а л о б ш и Р ней шую р а б о т У о Мат а н а 6б и и ... - йдеться про дослідження А. Кримського «художественныe представители пограничной Сиро~Месопотамии времен византийского героя Х в. Дигениса Акрита: позт витязь Абу-Фирас (932-968) и пане­ гирист Мотана66ий (915-965)>>, яке6уло надруковане в «Восточном сбор­ нике в честь А. Н. Веселовского» (М., 1914, стор. 17-82). Последняя гnава (<<Мотанаббий как предшест~ 8 е н ник А б У -л ь-а л и М а а р рий с к О го»), р а з у м е е т С я, 6 ЬІ л а Д л я мен я все ц е л о о б ле r чен а В а ш ейр а б о­ т о й н а .9 тут ему. - Очевидно, ма€ться на увазі праця І. Ю. Крачкопського ,Аль-Мутанабби и Абу-ль-Ал." надрукована у «Записках Восточного отделения императорского Русского apxeo~ логического общества>, СПб., т, ХІХ, (1909) 1910, стор. І-52 . ... Н о в О r О и 3 дан и Я «А р а бек О Й п о .9 З И и» ... - перше видання

«Ара6ской

поззии

в

очерках

и

образuах,

с приложением

арабского текста части переведеннЬІХ образцов ... » вийшло у Москві 1906 р .

... п

ере в о Д ЬІ

В а ш ей сес т р ЬІ ...

-

йдеться про переклади

поетичних творів Абу-ль-Атахії Юлі€ю Юліанівною Снітко (18741942), (Див.: Академик И. Ю. Кра ч к о век и А, избранныe пра­ изведения, т. 2, М. - Л., 1956, стор. 39-44). Т е пер ь о Мак ари И . - Очевидно, йдеться про публікацію одного із списків «Путешествия антиохийского патриарха Макария в Россию в половине

XVII

века ... ».

у в а р о в а Параска Сергіївна (1840-1924) - голова Московського археологічного товариства 3 1884 р . ... 6 уде т н а печ а т а н о пом О ейр у коп и с И ... - йде~ ться про список «Путешествия антиохийскОГО патриарха Макария в Россию в полови не ХУІІ веКа .... ' що належав А. Кримському. Див. про

526


це в статті «О неисследованном старейшем списке путешествия антиохий­ ского патриарха Макария 1654 года. Из рукописного собрания А. Е. КРЬІмского. Описание А. А. Олесницкого. ВступителЬНЬІе заме·

чания А. Е. КРЬІМСКОГО' (.Древности ВОСТОЧНЬІе», т.

IV, 1913).

231 Друкується вперше за фотокопією автографа. Оригінал зберігає­ ться в особистому архіві І. Ю. Крачковського у В. О. Крачковської (Ленінград). Немало знергии отняла у меня и смерть Кор ш а. - З приводу смерті Ф. Є. Корша А. Ю. Кримський на­ писав три некрологи, що були опубліковані в газ, «Утро РОССИИ., 1915, N, 47; в ж. «НационаЛЬНЬІе проблемь!», і915, N, І, стор. 19-22; в ж. «Украинская жизнь», 1915, кн. 3-4, стор. 41-47 . ... н е к р О Л О Г... как о Все в. Мил л ере ... - перу А. Кримського належать два некрологи, що були опубліковані в газ. «Утро России», 1913, N, 257 та в ж. «Голос минувшего», 1913, N, 12, стор. 310-325. К о г дам о е С одр у ж ест В О, 8 сям О Я 8а та г а Б у Д у тче р н и Л а, пес о к, пер о Д а б у маг а ...

-

дещо пе­

рефразовані рядки з першої сатири «До розуму свого» А. д. Кантеміра. Н еда в н я ЯДИ ссе р т а ц п яШм и д т а ... - йдеться про

працю О. Е. Шмідта «Абд-ал-Вахх1і6 аш-Шарііний и его «Книга рассЬІ­ паННЬІХ жемчужин», СПб., 1914. Шар а н і й - очевидно, Абд-аль-Ваххаб аш-Шарані - €гипет­ ський філолог (1491-1565). Сам о й Л о вич А. Н. (1880-1938) - російський вчеиий­ тюрколог.

Рад л о в Василь Васильович

(1837-1918) -

російський вчений­

(1849-1916) -

російський вчений­

тюрколог.

З а лем а н

Карл Гєрманович

тюрколог.

Тек сто м О нпо л ь з О в а л С я а б е л е в с ким. Очевидно, йдеться про арабський текст «Моаллаки». ВИДаний Л. Абелем 1891 р. А 6 у л ь-А m А h І ю - очевидно, Абу-ль-Атахійа (750 - пом. між 821-822) - арабський поет. А 6 У - Н у в ас - а л Ь- Хасан !бн-ГанІ (нар. між 747-762пом. 814) - арабськнй поет. ТОМ про раннеисламскую и омейядскую ПОЗ·

s

и юто Ж е

нач атп е чат ани е м

... -

очевидно,

йдеться

про роботу над ІІІ томом видання «Арабская литература в очерках и образцах»: «ПОЗТЬІ Мохаммеда и омейядских времен. А66асидская поззия времен расцвета и халифата. ПОЗТЬІ северной Сирии Х-ХІ в.

Мотана66ий, А6у-Фирас, А6уль-аля Маарийский., Перщl два томи вийшли у Москві в 191 І та 1912 РР.

232 Друкується впеРШ,е .за фотокопією аВТОІ "афа. Оригінал зберігає­

т"ся в особистому аРХІВІ І. Ю. Крачковського у В. О. Крачковської (Ленінград).

527


А

6 у-І(

уР Ра

Б'з б да

-

-

арабсько-християнськнй богослов

VIII

ст.

селище в Лівані.

А л ь- Д ж у м а х і - Мухаммед ібн-Саллам 8ль-Джумахі (нар. 758 - пом. бл. 846) - арабський філолог.

757 -

233 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф. І, И, 23296. Н а q и н а ю при в ЬІ кат ь к Тра п е 3 УНД у. - Весною 1917 р. Петербурзька Академія наук відрядила А. Кримського до Трапе­ зунда ДЛЯ впорядкування пам'ятників старовини, пошкоджених під час імперіалістичної війни. Звіт про роботу А. Кримського у Трапезунді надрукований в «Известиях Российской Академии наук», 1918, стор.

212-216. П а в ЛИК - Павло Ничипорович Лаз€€в, студент Лазар€всь~ ({ОГО інституту східних мов, учень А. Ю. Кримського.

234 Друкується вперше за автографом ЦНБ АН УРСР, ф.

1,

И,25787.


ПОКАЖЧИК ІМЕН ТА НАЗВ

Абд-аль-Ваххаб аш-Шарані

442

527

Абд-аль-Кадір Багдадський

424,

523

Абель Л. 444 Абу-Курра 445, 446, 528 Абу-ль-ала Аль-Мааррі

120, 149, 418, 436, 444, 482, 512, 526,527 Абу-ль-Атахійа 436, 444, 526, 527 Абу'ЛЬ Касим Фірдоусі ський - ДИВ Фірдоусі Абу-Наср-Мухаммед 484 Абу-Нувас-аль-Хасан ібн

Арабажин

К. І (Non-ego) 15, 17, 104, 108, 125, 198, 383, 463, 476 «Артист» І І, 30, 100, 462 «Архе(\.'10гическое общество»­ див «Императорское МОСКОВ­ екає археологическое общест­ во»

«Архив

509, 514 268, 269, 292, 306, 307, 311, 318, 332, 338, 372, 377-379, 415_ 427, 429, 433-437, 499. 525, 526 Аттая І'! 286, 292, 378 АфанаСІ,ЄВ О. М 141, 142, 229, 481

Гані

428, 523,

524

А6у-Фірас 436, 526, 527 Авіценна 120, 149 Адони М. Г. 422,523 «Академічна громада» 342, 510 «Академічне братство» 466, 470 Александров В. С. Алі-челебі 416, 522

Афанасьєв-Чужбинський Ашмарии М.

ібн-

446,

320, 361, 505,

Аль-Фарабі 116, 332, 468, 478 Антакі 435 Антара 6, 25, 119, 230, 461 Антонович В. Б. 29, 297, 340,

Ніщин-

«БеседЬ] Обшества любителей русской словесности» 517 Беиький ~. Є. 151, 483

466 2-146

363

Г. 14, 22, 79, 90, 180, 206, 207, 209, 219, 229, 232, 253, 463 Барсуков М. П. 484 Барський П. 388 «Батьківщнна» 110,477 Безсонов П. О. 124, 151,479 Бело ж.-Б. 434, 526 Березін І. 41 І Бернс Р. 508 «Беседа. 352, 494

506, 522

34

О. С

СЬКИЙ п. І. Барвінський О.

418

Аль-Маккарі 418 .аль-Машрик» 313,

221,

349, 354, 51 І

Багалій д. І. 151, 340, Байда Петро - ДИВ

528 Аль-Кифті

286, 319, 4 14, 444,

201

302, 504

Алчевська Х. Д. 373, 515 Алчевська Х О. 373, 515 Аль-Баосій 425, 523 Аль-Джумахі (Мухаммед Саллам аль-Джумахі)

РОССИИ»

«Архівн У"раїни» Аттая М І'!. 266,

Ту­

444, 527 Абу-Теммам Тайський

Юго·западной

402, 403, 483

529


Белокуров С. 469 «Библиограф» 30, 466 «Библиографический вестник» (<<.Би6лиографические запис· ки») 30, 142, 4бб «Библиотека для чтения» 411 «Биржевыe ведомости» 351, 511 Білик Іван-див. Рудченко І. Я. Білнловськиfi К. О. 252, 288,

325, 504 Бідозерський М. М.

347, 511

Бодек 41, 4б9 Боденштедт Ф. 149, 482 Бодянський О. М. 137,

142, 146, 177, 215, 342, 387, 510 Брандт Р. Ф. 199, 202, 206, 217, 218, 229, 239, 244, 323, 3бl, 3б4,489 Брокгауз і Єфрон 117, 139, 150, 1б8, 197, 198, 348, 354, 3бl,

370, 382, 383, 424, 430, 509, 515, 523 Будде Є. Ф. 200, 490 «Будильник» 107, 47б «Буковнна. 34, 77, 93, 120, 260, 275, 277, 278, 280, 361, 467, 499, 501, 502 Бурже П. 85 БуС-'аєв Ф. І. 47, 138, 162, 470 Вава Дамаський (Вава машки (аль-Вава), Фарадж Мухаммед мед) 425, 523, 526 Ванченко-Писанецький

255, 303, 168,

150,

180, 209

Венгеров С. П. 14, 383-385, 463 Вергун д. 384, 516 Вернадський В. І. 397 Верхрацький І. Г. 113, 384, 386, Олександр

(<<Україн­

видавнича

спіл­

ка») 342, 352, 389, 510, 511 Виноградов П. Г. 117, 139,478

Вишенський І

162, 163, 181,203, 222, 223, 230, 233, 361, 471, 484, 486, 487, 489-491 «Вік» 383, 513 Вікторов А. Є. 144, 481 Вітте С. Ю. 396 Вольф М. 0.201,469 «Воля» 468 .вопросы философии логии. 116, 141,478

и

психо­

Воробкевич С. (Данило Млака)

288,503 Вороний М. К. 247, 250 «Восточная комиссия торского

импера­

МОСКОВСКОГО

архео­

«Восточное «Восточная

общество» - див. КОМИССИЯ импера­ МОСКОВСКОГО

архео­

логического общества»

241

Веселовський колайовнч

спілка»

сько-руська

торского

492

388,477

«Видавнича

48. 49, 117, 139, 354, 360, 364, 427, 430, 433, 439, 443, 470

Вартовий-див. Грінченко Б. д. Васильєв 52, 212, 225, 231, 236,

Вейль

19, 30, 137,

логического общества»

483

Вахнянин А. К.

ЕвропЬІ»

340, 358, 464, 509

478,

ад-Ди­ Абу-ль­ ібн-Ах­ К.

«Вестник

«Восход» 375 «Всемирная иллюстрация» 4б2,4б6

11,

Гагарін О О.

260, 261, 2б3, 273, 282, 292, 293, 299, 301, 304, 310,312,313,378,419,420 .Газета Гащука» 5, 10, 461 Галаган Г. П. 463 Галаган П. 3БО, 3б4, 464, 478 Галахов А.155, 170, 187, 483,488 Галіп Т. 254, 255, 498-500 Галятовський І. 177, 198 Ганкевнч М. 37, 468 Гаршин В. М. 4б7 ГaТUYK О. О. 145,

524 Гаурі

Гафез

402, 427,

4бl,

11. 233,

49б (Хафіз, Гафіз)

14, 2427, 37, 40, 120, 149, 415, 4БО, 4б8, 482 Гаффаров Мірза Абдулла 524, 525 Гейне Г. б, 4б, 75, 108, 109, 118, 120, 145, 149, 150, 359, 373, 4бб, 470, 473, 475

Ми­

6, 187, 406, 488,

520

Веселовський Олексій МШЮЛ8йович 56, 57, 128, 151, 290,

305, 336, 346, 397, 413, 414, 435, 461, 526 530


Геллер 12 Гербек О. О. 137,402,436 Гер'є В. І. 234, 336, 353, 496 Гете И.-В. 118

гирич М. Я. 401, 403,520 Гібб Е.-Дж. 410-412,416, 521 Гідулянов П. В. 427, 429, 524 Гдзголь - ДИВ. Нечуй-Левицький І. С. Гладилович Д. 5, 9, 13, 40, 47,

55, 118,460, 471 Глінка М. І. 158 Гнатюк В. М. 295,

296, 314, 320, 341, 352, 356, 362, 370, 384, 386, 387, 389, 395, 397, 509, 514, 516, 518 Гоголь М. В. 12, 158,257,413 «Голос минувшего» 527

Голота Петро - ДИВ. Кононен· ко М. С. Гольдцієр І, 424, 513, 523 Голубєв С. Т. 483 Гомер 473 Гомолинський С. 1.49, 469 Гончаров І. О. 158 Горацій 69, 149, 275 Горбунов-Посадов І. І. 131, 480 Гордлевський В. О. 407, 41 О,

411, 414, 420, 425, 430, 431, 435, 443, 460, 521, 522, 524, 525 Гордлевський О. Б. 460, 521, 522, 524, 525 Граб - див. Грабовський П. А.

40], 403, 404, 408, 464, 469, 470, 472, 474-477, 479, 480, 486, 489, 491, 501, 504, 507510,512,514,517,520 Грінченко М. М. (Загірня) 48, 61, 318, 411, 470, 504, 513 «Громада» 74, 358, 464, 472 «Громадська думка» 398, 399, 518, 519 «Громадське слово» 396, 518 Грушевський Г. І, 469 Грушевський М. С. 171, 172, 229, 317, 322, 397, 406, 507, 519 Губанов Є. 20, 42-45, 50, 51, 55, 92, 94, 106, 107, 128, ІЗО, 146, 152, 464, 469, 476, 480 «Гусляр» 13, 463 Гутенберг И. 344, 510 Давлет-шах 145, 149,482 Дакікі 150, 482 Даргомижський О. С. 158 Дашков В. 230, 496 Демосфен 100 Дефо д. 483 Джамі

150, 482 418

Джарйра

Джелалледдін

Румійський

150,

446,482 .Дзвінок»

74, 82, 93, 120, 143, 146, 147, 361, 473, 474, 477 Дигеніс Акрит 436, 526 Дикарєв М. О. 125, 143, 207, 479 Димінський А. І. 201, 250, 321, 347, 487, 490, 493, 498, 506 «діло» ]8, 19, 25, 28, 77, 275, 304, 314, 363, 461, 463, 464, 470 довнар-Запольський М. В. 221, 275, 494, 501 дозі Р. 276, 353, 512, 513 Долгов 174 Доманицький В. М. 391 достоєвський Ф. М. 83, 97, 158

Грабовський П. А. (Павло Граб) 330, 508 Гранат 430 Гребінка Є. П. 88, 484 Гревс І. М. 421, 523 Гримач М.-див. Грінченко Б. Д Грінченко Б. д. (Вартовнй, Гримач М., Перекотиполе І., Василь Чайченко) 20,42,47-

49, 58, 66, 72, 73, 82, 92, 96, ]01, ]05, 108, 110, 112, 116, 117, 119, ]24, 126, 128, 131, ]43, 152, 166, ]76, 182, 192, ]99, 205, 208, 209, 213, 218, 225, 228, 236, 238, 243, 247, 248, 253, 261, 274, 280, 287, 296, 298, 312, 316, 323, 326, 334, 335, 339, 344-346, 353, 357, 359, 365, 366, 368, 370, 383, 385, 388, 391, 394, 396, 399-

Драгомаиов М. П. (П. Кузьмичевськнй) 8, 22. 23, 54, 57,

65, 71, 74, 76, 78, 79, 89-91, 104, 106, 107, 109, 118, 131, 136, 138, 143, 146, 179, 186194, 197, 198, 213, 216, 221, 242, 287, 358, 422, 462, 472, 473, 476, 477, 480, 486-488, 493, 497, 505, 523 531


<Древности 8ОСТОЧНЬІе.

ТРУДbl

Восточной КОМИССИИ .импера· торского московского

логического

архео­

общества»

-

ДИВ.

«Громадська

просвещения»

коМ.М.

Залеман К. Г. 443, 527 3алуквич - ДИВ. Масляк В. «Записки Восточного отделеНJ-ІЯ императорского

СЛQвесности»

ницький д.

!. -

див. 5Івор'

!.

«Етнографічний

русского

хеОЛОгического общества»

ар­

446

142

«Записки Наукового товариства ім. Шевченка» 93, 120, 126,

збірник»

220,

Жебуньов С. О. 374, 515 Желехівський Є. 27, 132,

135, 187, 204, 236, 474, 479, 487, 491, 494, 496, 520 «Запнскн О Южной Руси» 201 490 '

173,

«Записки Харьковского истори­ ко-филологического общест­

229,317,321

352, 357, 465, 511 Жемчужников Л.

М.

261, 282,

283,503 «Живописна я

Украина»

282,

обозрение»

10,

510 «Живописное

'

«Записки любителей российской

198, 333, 489

Еварницький д.

184, 215

'

Загірня М. М.- див. Грінчен-

526

думка»

Думнов

ного

507

306,

361, 427, 430, 439, 443. 525527 Дрепер Д.-У. 158. 174, 322, 486. 505, 507 Дубельт Л. В. 503 «дубове листя» 356, 512, 514 «Думка»

«Журнал Министерства народ­

153, 462, 466 Житецький Г. П. Житецькиї! П. Г.

178,487 115, 121-123, 159, 160, 195, 177, 178, 182, 185, 197, 199, 200, 208, 209, 216, 226, 240, 244, 248-260, 252-255, 258, 270, 278, 290, 293, 297, 299, 321, 324, 326, 330, 332, 338, 342, 347, 349, 352, 353, 360, 363, 366, 381, 385, 387, 389, 390, 392, 397, 478, 484, 487, 489, 493, 495, 499, 503, 507, 508, 516, 517 «Жнтє і слово» 126-128, 135, 136, 138, 140, 141, 145, 148, 149, 155, 156, 161-164, 167169, 171, 173, 174, 176, 177, 181, 184, 187, 190, 192, 199, 203, 204, 207, 208, 210, 211, 213, 220, 222, 229, 234, 236, 239, 246--249, 254, 257, 258, 277, 280, 297, 361, 477, 479482, 485-487, 491, 494, 498, 501 «Жовтень» 459 Жук Семен - див. Кониський

0.51.

ва»

480

«Записки ЮГ0-западного отде­ ла Русского географического общества» 210, 491

«Заря. 518 «Звезда» 466

«Зеркало»

5, 66, 87, 98, 100. 107, 118,361, 362, 461, 473

Зіньківський Т. А. (Певний Т.)

45, 80, 89, 133, 134, 469. 473, 474 . Зограф М. Ю. 498 Зозуля !. !. (Спілка Іван) 54, 125, 471 Золя Е. 75, 118 «Зоря. 6, 8-10, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 27-29, 31, 32, 34, 37, 40, .. 2, 49, 53, 59, 66, 75, 77, 87, 89, 90, 98, 100, 106, 110, 112, 118, 119, 122, 124, 134, 142, 143, 146, 147, 150, 156, 163, 177, 181, 186, 196, 203, 236, 239, 241, 247, 248, 251, 252, 259, 273, 275, 281, 302, 303, 314, 361, 362, 461-469, 471--477, 486, 487, 489, 490, 497, 498, 500, 501, 504, 505, 507 «Известия Отделения русского ЯЗblка и словесности» 397,

493, 518

532


«Иlвестия

Российской

мии наук»

AKaдe~

326, 331, З36. 3З9-343, 358, З61. 38З, 386, 387, 470, 471, 484, 487, 488, 494, 495, 501, 509, 513. 517

528

«ИллюстрироваННbJЙ мир» 466 «Императорское московское ар· хеологическое общество» 155,

162, 203, 212, 232, 234, 298, 354, 433, 436, 443 «Императорское бителей

общество

лю­

естествознания,

ант­

«Киевские QТКЛИКИ» «Киевские

262 47, 150, 156, 162, 168, 172, 470, 482, 483, 521,522 Ківшенко Н. 76 Клестова З. К. 349 Клаустон В. 171-173, 176, 183, 187, 191, 207, 210, 212, 213, 222, 225, 229, 230, 232, 233. 235-237, 239, 246. 249, 257, 265, 324, 325. З61, 485, 488. 496 Ключевський В. й. 352, 512 .Книговедение» 130, 180, 202, 479 Кобилянська О. Ю. 342, 510 Ковалевська С. В 158 Ковалевський М В 54, 294296, 471, 504 Коваленко Г. О. 22, І 03. ІІІ, 335, 344, 390, 465, 510 Коваленко О. К. 236, 296, 397, 519 Козакевич 13 Коковцев П. К. З75, 381 Кокурудз І. 87, 474 Колебрук Т. Є. 432 Колесса О. 219, 220, 227, 229, 344, 345, 353, 384, 386-388, 494,495, 510 Кольберг О. Ю. 211, 220, 492 Кольцов О. в. 120

16н-аль-Хати6419 Ібн-Котейба 419 Ібн-оль-Есір - див. Ібн-аль Асір Ібн-Халлікян 425. 523 Ібсен Г. 405 Іванець (Кримська) Г. Ю. 351,

399

340 169, 322, 484,

507 11, 12

.Кавказ> 411 «Календар .Зеркала>

10, 119,

362 «Календар «Просвіти»

Каллаш В. В.

10 10, 159, 200, 265,

343,413, .62

Каменський В. 1.512 Каиаиов Г. І. 291,

295, 299,

305,504 Кантемір А. д. 441, 527 Карбасникав 198,201,333,489

Комаров М. Ф. (Комар, Ума­ нець) 121, 159, 178, 180, 185,

Карпенко-Карий (Тобілевич І. К) 324 Карський Є. Ф. 243 Катренко О. 125 Кащеико 13 .Квітка. 22, 464 Квітка-Основ'яненко Г. Ф. 94,

106, 113, 127, 151, 159, 184, 464, 476, 480, 483 «Киевская газета» 351 .Киевская старина» 56, 130, 176, 178, 181, 183, 187, 221, 230, 233, 275, 276, 282, З13, 316, 320, 321,

34

2-146

ИЗм

Кирпичников О. І.

117, 126, 135, IЗ9, 148, 155, 160, 161, 176, 199, 242, 243, 364. 462 Ібн-аль Асір 230,418,496

Іжакевич І. С.

391, 517

университетские

вестия» 169, 482 Кирило і Мефодій

ропологии и зтнографии»

Іловайський д. І. Ірвінг В. 276 Істрін В. М. 164,

357, 402, 490, 514.

202, 248, 251, 254, 259, 315, 332. 478, 486, 498, 499, 501

Кониський О.

51.

(Семен Жук,

Лепер, Перебендя)

20, 53, 54, 66, 143, 177, 180, 201, 204, 206. 207, 209, 219, 253, 260, 273, 280, 282, 296, 297, 322, З40, 471, 487, 501

166,

Кононенко М. С. (Школичен­ ко) 43,51,469, 470 Короленко в. Г. 158, 163 Корш в. Ф. 482

151, 203, 279, 323, 5З3


Корш Ф. Є.

150, 156, 160, 234, 268, 332, 336, 345, 363, 368, 392, 415, 418, 430, 435, 439, 482, 484, 521,522,524, 526, 527

Косач М. ннй)

П.

168, 358, 427, 502,

282, 312, 500 Лазеє.

(Михайло Обач·

125, 479

Косач О. П, -- див. Пчілка Олена Коскен Е. 173,225,317,485 Костомаров М. І. 30, 228, 470 Котляревський І. П. 145, 151,

273, 296, 297, 303, 344, 356, 501,510,512 Кохавський В. 503 КОЦЮбинський М. М. 236, 252, 383 Краєвський А. О. 13 Крачковська В. О. 450, 514, 518. 521-525,527 Кра.ковськиЙ І. Ю. 371, 394, 409, 417, 419, 424, 425, 428, 429, 433, 437, '445, 460, 514, 515, 518, 521-527 Крем ер А. 230, 442, 496 Кримська А. М. 25, 26, 38, 59, 63, 83, 85, 114, 116, 350, 371, 374, 426, 438, 468 Кримська М. Ф. 369 Кримська М. Ю. 69, 83, 85, 259, 274, 347, 350, 355, 371, 374, 426, 448, 465 Кримський Б. Ю. 431, 437, 447. 454,525 Кримський Ю. С. 25, 26, 38, 59, 60, 63, 84, 114, 115, 252-256, 266, 309, 350, 351, 371, 374, 376, 426, 431, 468 Кримський Ю. Ю. 25, 83-85, 268, 277, 323,337, 338, 346, 355, 399, 459, 465 Кузьми.евськиЙ П.- див. Дра' гоманов М. П.

Куліш П. О.

92, 201, 202. 281, 288, 289, 336, 356, 366, 474, 490,503,509,514 Кун Є. 492 К,!1чанко Г. І. 210, 491 Курбський А. М. 224 Кушелев·Без60РОДЬКО Г. 47. 470 Лавров П. О. 493 Лазаревський М. М.

Лазаревський О. М 331,508 Лазаревський Ф. М. 500 Лазаревський Я. М 260, 261,

500 534

П

Н

(Павлик)

447-

449, 452, 454, 528 Лантєв І. 345, 510 Ларіонов 268, 305 Лассаль Ф 67 .Л астівка» 166, 484 Лахикий Абан 430, 524 Левенко-див

Леонтович В М. Л (Василь Лу·

Левицький В ки.) 9, 18,

22, 23, 30, 66, 90, 113, 118, 119, 122, 132, 195, 205, 239, 247, 248, 254, 258, 259, 288, 290, 464-467, 497, 498 Левицький 1.-- див НечуЙ·)Іе· 100, 186, 251, 462,

вицький І. С.

ЛевіЩЬКИЙ О. І. 402, 520 Левицький О. М. 75 Левченко М. 121, 134,478 Лен (Lane) 153,241 Леонтович В М. (Левенко)

236,

273, 294, 497, 500 Лепер

-- див

Кониський О. Я.

Лермонтов М. Ю. 158 Леухін 43, 469 Лиманський - ДИВ Мова В. Липа І. Л. 55, 103, 471, 475 Лисенко М. В. 373 Лібрехт 187 «Літературна Україна» 459 «Літературно-наукова бібліоте· ка» 24, 119, 174,461,465, 468,

485, 486 «Літературно~науковий

вісник>

314, 335, 336, 342, 345, 348, 356, 358, 361-364, 402, 404, 430, 505, 507-510, 512, 513, 518 Лішин К. Н. 310, 312, 314 Лопатинськнй Л. 514 Лукич Василь цькнй В. Л. Лятифі 416, 522

-

ДИВ,

Майєр 150 Макарій Антнохійський

Леви·

183, 224, 268, 430, 436, 500, 526, 527 Маковей О. С. 255, 260. 278, 467 Максимовн, М. О. 36, 141, 142, 145, 151, 177,480,483


«Малорусский литературнЬІJЇ сборник> 220, 494, 495 Мальтус Т.-Р. 84 Манжура І. І. 136, 480

. ібнМохаммед 428, 435, 524, 526 Маркевич М. А. 201, 282 Марко Вовчок 36, 132,317 Марков О. 219, 494 Марковський М. М. 178, 182184, 198, 200, 202, 207, 244, 248, 486, 489, 490, 497 Маркс Карл 67 Марр М Я. 422, 523 Масляк В. (Залуквич) 32, 87, 119,461,467 Масперо Г. 225, 495 Махмуд - див. Мохаммед Мачтет Г. О. ІО. 43, 158 Медніков М. 381 МеищНlЮВ Л. П. 465 Мержинський С. К. 350, 511 «Мета» 342, 510

Марзукій

21, 287, 464, 466, 503 Мирон - див. Франко

І. Я.

Михайловський М. М. 509 Михальчук К. П. 340, 348,

388,

509,511 Мігрі Хатун

40, 41 О, 469 350, 355, 360, 374,

Міллер Б. В.

379, 511 Міллер В. Ф.

73, 152, 234, 239, 240, 283, 290, 295, 316, 318, 331, 343-347, 349, 361, 364, 368, 376, 379, 392, 412-413, 415, 439, 472, 509,

Міллер Є. В. 349, 382 Мінорський В. Ф. 368,

163, 169, 244, 245, 299, 304, 336, 337, 353-355, 369, 371, 402, 404, 425, 426, 511, 517,

Мордовцев

Л.

220, 228. 281,

288, 364, 494 «Москвитянин»

142, 481

«Московские ведомости»

480

Мотанаббій-аль Мутанаббі

444, 526, 527

Мохаммед

(Махмуд)

140,241,527

Мочульський

В.

М.

137, 436,

14, 139, 185, 487,

494

Мошинська 211, 220, 492 Муркос Г. А. 218, 234, 245,

268, 269, 307, 316, 318, 319, 332, 494, 500 Мюллер М. 130 Мюрад ІУ 411 Навроцький О. О. 243 Надсон С. Я. 158 «Народ» 7-9, 14-18,

22-24, 27, 28, 31, 32, 34, 40, 41, 5355, 66, 67, 74-77, 80, 81, 86, 90, 91, 98, 99, 102-104, 108ІІІ, 119, 122, 131, 175, 187, 342, 361, 395, 461, 463, 465467, 471, 473, 475-477, 480, 487, 488 «Наукова бібліотека» 37

Наукове ченка

товариство

«Наукові

записки

ім. Шев­

93, 119, 232, 290, 365, 368, 370, 384, 389, 395, 461, 479,492,494,514

ім. Шевченка»

HaYKoBoro

товариства

див. «Записки товариства ім.

-

Шевченка» Науменко В. П. Наумов

375, 379,

Мінорський Ф. М. 413, 522 Мірза-Джафар 415, 509, 522 Міцкевич А. 136, 142, 480, 483 Міщенко Ф. Г. 364 Млака Данило - див. Вороб· кевич С. Мова В С. (Лиманський В.) 35 .Мо.,ва» 201, 490

34'

219,494

див_

178, 297, 331,

486

514, 522

«Молоднк»

-

Мордовиев Д

Абу-Алі-Ахмед

Мирний Панас (Рудченко П. Я.)

227, 265, 309, 339, 357, 375, 410, 429, 527

Мончаловський О. А. Мордовеuь ДЛ.

12

«НационаЛЬНЬІе проблемЬІ» Невестюк Я. 108, 476 .Неделя» 111,477 Некрасов М. О. 120, 158 Нельдеке Т. 230, 354, 444,

527

496,

512, 514 Не-Теофраст див. Франко І Я. Нечуй-Левицький І. С. (Леви­

цький,

151,201,220,483

Глаголь) 5ІЗ

288, 358, 464, 535

19, 48, 132,


Никитенко О. В. 201 М. В.

Никольський

266, 443,

500 Нікітін І. С.

75, 118, 473

Нікітський О. 47, 152,470 Ніщинський П. І. (Байда Петро)

473

«Нова

громада»

399, 400, 404,

502,512,519

Новицький І. П. .Новое время»

220 41, 281, 443,

469, 516

«Новости дня» !О6, 137, «Новь» 11,462,466 Номис (Симоиов М. Т.)

476 132

Обачний М.- див. Косач М. П. Обер Д.-Ф. 511 с:Общество любителей естество·

знання .. ,» екое

-=- див.

общество

естествознания.

«Император­ любителей

антропологии

и 9тнографии» «Общество Нестора-летописца»

403,520

Огоиовськнй О. М. 18, 21, 91, 95, ІІІ, 114, 147, 167,

29, 170, 172, 219, 224, 383, 386, 387, 464, 485, 511 Окуневський Я. 315, 320, 505 Олесницьки!! Я. О. 19,527 Орлов О. Ф. 503 Осадчий Т. І. 119 «Освобождеиие» 387, 516

Партицькнй О. 466 Пащенко 11 Певний Т. - ДИВ Зіньківський

Т. А. Перебендя ДИВ. КОНИСЬКИЙ О. Я. Перекотипол:: 1.- ДИВ. Грінченко Б. д. Переферковнч М. 375 Петров М. І. 202, 490 Пипіи О. М. 18, 19, 22, 30, 124, 137, 174, 187, 2!О, 229, 358,

363, 382, 383, 385, 464, 478, 488, 491, 495 Пнсарєв д. 1.61,486 Писемський О. Ф. 158 Підляшецький О. 28, 466 Піонтковський ІЗ Пірер 150 Погодін М. П. 163, 164,484 Подбєльський 13 Полівка Т. 346, 348, 511 .По морю и по суше» 325, 364 Помяловський М. Г. 158 Попов А. М. 47, 151, 153, 215,

470,481,483,493 Попов П. 145 «Посредник» !О6, 114, 476, 480 Потапенко І. М. 168 Потебия О. О 114, 204 .Правда» 7, 10, 11, 15-18, 22,

25, 28, 40, 53, 54, 76, 77, 79, 80, !О5, 110, 119, 126, 197, 236, 287, 303, 314, 320, 342, 358, 361, 461-463, 473, 479, 495

«Основа» 131 Островський О. М. 150, 158 Острозький Васнль 225, 495 Отбі 418 Охрімович В. 49, 55, 470 Очкин А. М. 201

.Привіт д_ру Івану Франку ~ 25-літній ювілей літературнOl його діяльності» 295, 296, 318,

504, 505

<Просвіта»

29, 66, 91, 92, 94, 205, 277, 314, 387, 400, 401, 464, 466 Прутков Кузьма 386 Пушкін О. С. 158, 162

Павлик М. І. 9, 91, !О1-!О4,

16-18, 27, 54, 108, !О9, ІІІ, 120, 123, 138, 152, 154, 157, 162, 163, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 179, 181, 188, 190-194, 197, 202, 204, 205, 213, 216, 232, 249, 257, 461, 463, 465, 467, 475, 480, 493, 505 Павлов О С. 144,481 Палестинське товариство 263, 264, 271,272,276, 337, 500 Паиов 13 Паиьківський К. Ф. 290,336,503

Пчілка

Олена

(Косач

О. П.)

125,349,391,405,517 .Рада»

519

400, 408, 409, 504, 511,

Радивиловський А.

177, 182, 183, 198, 486, 489 Радлов В. В. 443, 527 Расім 444 Ревані 410, 521

536


Редін є. к. 364 Ренан Ж.-Е. 130,289,354,503 Рєпін І. ю. 260 <Рижа» ДИВ. <Червона я Русь. Римський-Корсаков М. А. 158 «Рідний зільник» 466 «Рідний край)} 405

Самойлович А. Н. 443, Самійленко В. І. 324

398, 519 Роздольський о. 492 Розен В. Р. 268, 337, 375, 379, 381,446, 500 Розенцвайг-Шваннау В. 149,482 Розов В. о. 400, 520 Романович 1. 495 Ростовський Димитрій 227, 228 Ростом Михаіл Асада 285 Рубіиштейн А. г. 158 Руданський С. В. 177, 178, 184--186, 195--197, 203, 220, 239, 241, 249, 251, 254, 256, 258--260, 274, 279, 290, 294, 321, 341, 342, 345, 355, 361, 363, 364, 486, 487, 489, 490, 497, 499, 503, 506 Рудченко І. я. (Іван Білик) 22, 29, 464, 466, 503 Рудченко п. 1.22,464 Румянцев п. М. 467 ,Руслан. 304, 314, 369, 505, 514

Саті 412,522 «Сборники материалов ДЛЯ опи­

<Русская историческая библио· тека. 224

Смирнов

,Розваг ..

,Русская МЬІсль.

135, 162, 343,

480

,Русская старина» 137 ,Русские ведомости» 49,

55, 106, 123, 127, 128, 130, 137, 281, 287, 396, 470

«Санкт-Петербургские

«Русько-українська

бібліотека»

197, 489 Рюккерт Ф.

363, 513

Сааді Аббу·Абдаллах

14,24, 37, 40, 120, 144, 149, 421, 446, 481,482 Саламі ібн·Джандаль 522 С.,"тиков·Щедрін М. є. 160, 170,352,363, 512

ведомо-

сти» 281, 502 Сапфо 398 «Саратовский сборник» - ДИВ. сМалорусский литературнь!й сборник»

сания

племен

имеетностей

Кавказа» 187 «Сборник От деления русского ЯЗЬJка и словесности Акаде­ мии наук» 215, 485 «Север» 466 «Семья» 128, Сердешний

479 1.-

ДИВ.

Стешен-

ко І.

Сирокомля В.

101

Ситін 43, 469 Сімон і п. К. 243, Сірін Єфрем 380,

497 420, 523 ,Січ» (товариство) 466 ,Складка» 303, 504, 507 Скобельський п. 40, 468 Сковорода г. С. 145, 155, 391, 481 «Славянский век» «Слово»

516

494 В.

д.

410, 412, 521,

522 Смирнов о. В. 215, 493 Смілянська [. М. 460 Снітко ю. ю. 436, 526 Соболевський о. І.

202, 227, 320, 341, 482, 518

<Русский филологическиЙ' вест­

ник» 212, 215, 226, 231, 402, 482, 495 ,Русское багатство» 76, 473 Руссо Ж.·Ж. 284 ,Руська хата» 288, 303

527

215, 246, 323, 344, 489,

217, 279, 326, 356, 495,

Соколов М. І.

219, 313, 331, 386, 502,

145, 220, 316, 335, 397, 505,

199, 226, 317, 339, 481, 506,

12, 198, 215, 233, 239, 244, 489, 493 СОЛОВЇlов М. л. 150 Сперанський М. Н. 128, 136, 137, 169, 174, 212, 225, 231, 236, 363, 479, 485, 492 Спілка Іван -- див. Зозуля І. І. Стависький М. 108, І JO, 475 Станкевич М. В. 151 Старицька С. В. 350 Старицький М. п. 302, 324, 349, 405,504 537


Стасов В. В. 393, 517 Стасюлевич М. М 340, Стебельський П 495 ,Степ»

императорского

509

176, 480

Степович А. І. 364 «Степові квітки» 510 Стефенсон Дж. 274 Ів.)

М.

див.

«ТРУДbl

деления

СКОГО

(Сердешний

236, 252, 356, 402, 497,

Восточного OT~

императорского

рус­

пnхеолагическаго

об­

щества»

«ТРУДЬІ

512

по

ВQстоковедению»

430, 445, 511

Стороженко М. І, Стороженко О. П.

151, 201, 490 220, 355, 494,

«ТРУДЬІ зтнографическо-стати­ стической зкспедиuии в За­ падно-Русский

512 «Страхопуд»

99, 474, 494 Строєв П. М. 481 Струве П Б 516 Студинський К. Й. 180, 203, 204, 209, 219, 220, 222--225, 231, 233, 344, 383, 384, 491, 495 Ступін 43, 469 Суворін О Є. 469 Судейман І (Сулейман·ель·Ка· нуні) 412,522 Сулій 427, 429, 524, 525 Сумиов М Ф 136, 187, 188, 199,

210,216,220,221,236,358,363, 384, 385, 488, 489, 492, 493, 513 'Сblгнал» 31, 467 Сюрсок Е. 266, 272 «Театральна Я библиотека»

ЗО,

466

женной

Тертулліан 380, 515 Тимченко Є. К. 404, 520 Тисовський В. 23, 465 Тихонравов М. С. 47, 134,

137, 141, 142, 145, 152, 155, 174, 215, 470, 481, 483, 485 Тіле Ю.·М. 112, 120, 168, 171, 173--176, 179, 182, 183, 188-190, 192--194,477,485

снаря­ рус­

вом»

487

Тургенєв І. С. 158 Тучапський П. А. 474

Уваров О. С. 233, 481, 492 Уварова П. С. 142, 436, 526 «Указатель к «4тениям в им~ ператорском обществе исто· рии и древностей российских при

те»

Московском

университе·

40, 41, 469

«Указатель чтении» див. «Указатель к «Чтениям В им· пера торс ком обществе исто· рии и древностей российских при Московском университе~

те» «Укра іна» 471, 487 Украінка Леся (Косач Л

П.)

27, 102, 108, 110, 124, 252, 349, 391, 459, 475, 479, 511, 517 «Украинская жизнь» 527

Уманеиь -- див. Комаров М. Ф, Ундольський В. М. 144, 221, 481 Успенський П. 169, 172,485 Усти"нович К. М. 75, 185,461 ,Утро России»

,Учитель»

527 146, 147,482

Федоров І. 155 Федорченко І. І. 398, 519 Федькович О.·Ю. 23, 65,

Товариство

ім. ШевченкаДИВ. Наукове товариство ім. Шевченка «Товариш» 7, 8, 461 Толстой Л. М. 480 Толстой Ф. А. 141, 142, 481 Томсен В 427, 524 Топорков 12 Трегубов Є. К. 21, 38, З9, 464 Восточного

край.

императорским

СКИМ географическим общеt:Т­

«Телескоп» 490 Терещенко І. 296

«ТРУДЬІ

ар­

139,

«труды Восточной комиссии»­

29, 466

Стешенко І.

русского

хеологического общества»

118,

467, 472

Фірдоусі Абуль·Касим

14, 120, 140, 141, 145, 150, 162, 164, 225, Збl, 469, 480, 486

Франко І. Я. (Мирон, Не·Тео· фраст) 7, 14, 15, 22, 24, 27, 33, З6, 38, 45, 46, 52, 56, 57,

отдеJIСНИ5t

538


65, 66, 78, 90, 91, 10З, 119, 120, 122-124, 127, ІЗІ, lЗ4, lЗ7, 138, 142, 144, 146, 148, 154, 156, 157, 160, 163, 166, 167, 170, 172, 174-176, 178, 180, 181, 183, 186, 187, 189, 190, 192-195, 199, 200, 202, 203, 205, 207-210, 214, 220, 222, 223, 229, 230, 233-235, 237, 239, 24б, 249, 251, 254256, 259, 273, 277, 279, 280, 295-298, 303, 313, 315-317, 320-322, 325, 326, 331, 335, 341, 352, 356, 361, 382, 384, 390, 460-465, 467-473, 476, 478, 479, 481, 482, 484-486, 489-493, 495, 49б, 498, 500502, 504-507, 509, 5!О, 515, 518 Франко О. Ф. lб, 103, 479 Фрейтаг К. А. 161, lб4, Іб7, 168, 17І-І7б, 179-182, 188-194, 202, 203, 205, 208, 209, 213, 216, 477, 485 Хайям

(Хейям) б, 4БО, Халанський М. 40 І, Халатов 377, 379

119, 120, 149,

Халатьянц Г. А.

14, 40, 76, 473, 512 520

377, 414, 415,

421,515 Халіль 28б Хаммер-Пургшталь

І.

4 !О, 412,

российских при Московском университете» 131,469, 493 «.чтения в Историческом обше­

стве Нестора-летописца» Чубинський П. П.

185, 334, 487 Чужбинський -

493 Хмельницький Б. Царський І, М.

90

132, 133, 177,

див.

Афаиась­

єв-Чужбинський О. С.

Шараній - див. хаб аш-Шарані Шахматов О. О.

Абд-аль-Вах-

186, 363, 384, 385, 392, 394, 487, 493

Шашков С. !О1 Шевченко Т. Г. 93, !ОІ, !О6, 236, 260, 2БІ,

12, 80, 89, 90, 177, 180, 201, 273, 282, 330, 370, 460, 461, 473, 474, 487, 490, 500, 508 Шекспір В. 92, 118, 285, 324, 474 Шелгунова Л. П. 241 Шеллі П.-Б. 158 «Шершень» 398, 519 Шибанов П. 47, 123, 142, 144, 230, 466, 470 Шишauький-Ілліч О. В. 342, 510 Шишманов І. д. 294 Шіллер Ф. !О6, 124,476, 501 Школиченко ДИВ. Кононенко М С. Шмідт О. Є.

521,522 Харрасовіц О. 416, 427, 522 Хасанн ібн- Табіт 444 «Хвнля за хвилею» 336, 509 Хейям - див. Хайям «Хлібороб» 103, 109, 110, 475 Хлудов В. 151 Хлудов О. І. 141, 145, 215, 481,

402.

403, 446, 520

424, 442, 443, 523,

527 Шраг І. Л. 34б, 511 Шумлянський l'I. 471 Шухевич В. О. 93, 474 Шхаде д. 299, 300, 446 Шедрін М. Є. - див. Салтиков­ Шедрін М. Є. Шурат В. Г. 204, 314, 491

141, 142, 481 «3тнографическое

Чайковський П. І.

158

ЧаЙченко-див. Грінченко Б. д.

«Червоная Русь. (.Рижа»)

98, 461 Чикаленко Є. Х. .Читальня. 7, 8,

обозрение»

10, 29, 73, 128, 135, 139, 140, 142, 143, 147, 160, 161, 163, 168-170, 172, 174, 183, 198200, 207, 209, 213, 216, 220, 221, 229-231, 241, 242, 275, 276, 318, 335, 346, 359, 361, 362, 462, 472, 479, 489, 492, 493, 496, 497, 501, 504, 506, 512

5, 6,

-

297, 408, 504 461

«Чтения в имлераторском об­ ществе истории и древностей

639


«3тнографическое общество»

97,

98. 126 'ЮЖНblЙ край» Юргенсон П. І.

358, 513 158

Яворницький д. цький)

І.

(Еварни-

325, 364, 365 Яворовський Н. 5, 7, 8, 461 Яворський Стефан 183 Яворський Ю. А 352, 384, 512 Ягич В. 215, 227, 385, 386, 388, 389, 516 Якушкін П. І 144, 481 Янжул І. І. 158 Янчук М. А. 10, 20, 29, 31, 98, 119, 142, 143, 148, 151, 207, 227, 242, 266, 330, 346. 462 Яросевич Р. 17, 463 Ястребов В. М. 220, 221, 275, 494, 501

.Archiv lijr s!avische Philo!ogie' 346, 348, 384, 510 .А leneum" 322, 323, 507 "Die Zeil" 222, 495 "Journa! 01 IЬе Royal Авіаlіс Sosialy" 432 "Іnlегnаііоnа!ег Monalsbericht" 235 "Kurjer Lw6wski" 321, 506 ,MosKauer deulsche Zei lung" 235 "Non-ego" - див. Арабажин К. І. • Сzяs" 5 "Wiener Zei tschrift liіг die Kunde des Morgen!iindischen" 231 "Zeitschrift der deulschen тогgen! iindischen Gesel1scha f І" 211, 231, 492


СПИСОК IЛЮСТРАщА

А

Ю. Кримський. Фота.

І. я. Франко. Фото.

1895

1941

р.

.

• •

.

• ••

р.

Титульна сroрінка праці А. Кримського «Очерк развития суфизма» 3 дарчим написом І. Франкові. . . . . . І. Ю. КрачковеькиЙ. Фото.

Батько А. Ю. 1898 ро. •

-

Ю.

.

f

.

.

роки.

40·;

Кримського

4-5 192-193 240 432-433

С. Кримський. Фота. •

448-449


ЗМІСТ 1В90 І. ДО д.

До З. ДО 4. дО 5. ДО 6. До

2.

Гладиловича. 17 лютого. І. Я. Франка. 23 лютого І. Я. Франка. 27 березня. І. Я. Франка. 24 липня ст. ст. В. Л. ЛОRИЦЬКОГО. 13 жовтня. І. Я. Франка. 5 грудня.

5 7 7 8 9 14

ІВ91

ДО До До До ДО 12. ДО ІЗ. ДО 14. ДО 15. ДО 16. ДО 17. До ІВ. До 19. до 20. ДО

І. Я. Фраика.

7.

8. 9. 10. 11.

4 січня.

О. М. Огоновського.

29

• . . . . . грудня ст. ст.

Б. д. Грінченка. 22 січня . О. М. Огоновського. 1 лютого. І. Я. Франка. 15 березня В. Л. Левицького. 2 ""ітня. . Ю. Ю. Кримського. 8 квітня . І. Я. Франка. 18 квітня . О. М. Огоновеького. 13 червня. В. Л. Левнцького. 14 жовтня !. Я. Франка. 25 жовтня. І. Я. Франка. 31 жовтня. І. Я. Франка. 14 листопада . Б. д. Грінченка. 2 грудня ст. ст

15 ІВ

20 21 22 2З

25 27

29 зо ЗЗ З6 З8

42

ІВ92

21. 22. 2З.

24. 25. 26. 27. 28. 29. ЗО. ЗІ. З2.

ДО ДО ДО ДО ДО ДО До До ДО До До ЛО

Б. д. Грінченка. 23 лютого І. Я. Франка. 2 березня. Б. д. Грінченка. 20 березня. І. Я. Франка. 20 березня. . І. Л. Липи. 1 травня. . І. Я. Франка. 15 травня. . І. Я. Франка. 25 травня. Б. д. Грінченка. 17 червня. Б. д. Грінченка. 30 червня . Б. д. Грінченка. 17 липня. Б. д. Грінченка. 20 Аиm;я . Б. д. Грінченка 18 серпня

542

42 46 49 52 55

56 57 58 66 72 7З

82


33. 34. 35 36.

До

Б. д. Гр інченк..

19

вересня.

92

до О. М. Огоновського. 25 вересня. До Б . д. Грінченк •. 4 жовтня. .

95

До В. Л. Левицького.

7

грудня

.

96

100

1893 37. 38. 39. 40. 4]. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

ДО М. І. Лавлик •. 16 січня. ДО М. І. Павлика. 7 лютого До І. Л. Липи. 15 лютого. . дО М. І. Павлика. 22 лютого. До Б. д. Гріиченка.

28

лютого.

До Б. д. Грінченка. 11 березня. ДО М. І. Лавлика. 16 березня. ДО М. І. Палика. 1 квітня . До Б. д. Грінченка. 15 квітня ДО М. І. Павлнка. 20 червня. До Б. д. Гр інченка. 21 череня.. . До О. М. Огоновського. 27 липня ст. ст До Л. Г. Житецького. 12 вересня. . До І. Я. Франка. 26 вересня . . . До І. Я. Франка. 30 вересня. . .

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

До І. Я. Франка. 26 жовтня. . . . До Б. д. Грінченк.. 8 листоnа1а До І. Я. Франка. 28 листопад" . ДО Б. д. Грінченка. 9 грудня До І. Я. ФраНІ<а. 31 грудня.

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

1894 до 1. Я. Франка. 23 січхя . До І. Я. Франка. 13 лютом. До І. Я. Франк •. 19 лютого . До Б. д. Грінченка. 10 березня. До І. Я. Франка. lfi березня. До І. Я. Франка. 16 березня. . До О. М. Огоновського. 23 березня. До І. Я. Франка. 28 березня До Б. д. Грінченка. 11 червня До І. Я. Франка. S липня . До І. Я. Франка. 18 серпня ДО М. І. Лавлик •. 22 листопада. . До Л. Г. Жнтецькоro. 24 листопада. До І. Я. Франка. 5 грудня .

1895 71. До ]. Я. Франка. 18 січня . 72. До ]. Я. Франк •. 1 лютага . . . 73. До Л. Г. Житецького. 16 лютого . 74. ДО І. Я. Франка. 19 лютого 75. До І. Я. Франка. 2 березня. . • 76. ДО І. Я. Франка. 15 березня . . 77. ДО І. Я. Франка. 12 квітня. 643

101 ]02 103 104 105 108 108 109 ІІа

111 113 114

]21 122 123 124 126 127 128 134

]37 138 142 143 144

146 147 148 152 154 ]56 157 159

160

163 163 165 166 167 170 172


78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. !ОО.

!ОІ. !О2.

103. 104. 105. ІОб.

107. 108.

До М. І. Павлика.

28

травня.

ДО Б. д. Грінченка. 24 червня. ДО П. Г. Житецького. 8 липня.

ДО М. І. Павдика.

16

липня

.

ДО О. Я. КОНИСЬКОГО. 21 липня ДО М. І. Павлика. 5 серпня. . ДО Б. д. Грінчеика. 5 серпня

ДО М. І. Павлика. 6 серпня . ДО І. Я. Фраика. 10 серпня. . До М І. Павлика. 11 серпня . дО І. Я. Франка. 11 серпня ДО В. Л. Левицького. 14серnня дО М. І. Павлика. 5 вересня. . дО П. Г. Житецького. 9 вересня ДО Б. д. Грінченка. 17 вересня ДО П. Г. Житецького. 19 вересня . дО П. Г. Жнтецького. 22 вересня. ДО О. Я. Кониського. 23 вересня ДО М. І. Павлика. 24 вересня. . ДО І. Я. Франка. 3 :жовтня. . • дО М. І. Павлика. 4 жовтня. . . ДО Б. д. Грінченка. 3 листопада. дО І. Я. Франка. 16 листопада. . ДО Б. д. Грінченка. 21 листопада. ДО І. Я. Фраика. 24 листопада. дО М. І. Павлика. 3 грудня. • До І. Я. Франка. 6 грудня. • ДО М. І. Павлнка. f/4 грудня] . ДО П. Г. Житецького. 17 грудня ДО Б. д. Грінченка. 17 грудня дО І. Я. Франка. 18 грудня.

174 176 178 179 180 181 182 188 190 192 194 195 197 198 199 ]99 200 · 201 .202 · 203 · 205 · 205 .208 .209

• 210 · · · · · ·

213 214 216 216 218 222

1896 109. 110. 111. ]12. 113. 114. ]15. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

До П. Г. Житецького. 7 січня. до Б. д. Грінченка. 19 січня. До 1. Я. Фраика. 28січня. . . дО І. Я. Франка. 3 березня. . ДО В. Ф. Міллера. 23 березня. до І. Я. Франка 28 березня. . дО І. Я. Франка. 25 червня. ДО Б. д. Грінченка. 7 липня. . дО П. К. Сімоні. 19 липня . • дО Б. д. Грінченка. 21 липня. ДО П. Г. Житецького. 7 серпня До І. Я. Франка. 21 серпня. . . дО П. Г. Житецького. 15 вересня до 1. Я. Франка. 19 вересня. . до П. Г. Житецького. 20 вересня дО В. Л. Левицького. 20 вересня. дО П. Г. Житеuького. 22 вересня. дО В. Л. Левицького. 27 вересня. ДО О. С. Маковея. 12 жовтня.

514

.226 • · · · ·

228 230 233 234 234

·· 22~з~ • 243 · 243 · 244

· 246 · · · ·

248 249 250 251

· 252 · 254 · 255


128. До П. Г. Житецького. [жовтень] 129. До 1. Я. Франка. 18 жовтня ст. ст. ІЗО. дО В. Л. Левицького. 4 листопада . ІЗІ. ДО В. Л. Левицького. 6 листопада. lЗ2. ДО О. Я. Кониського. 18 листопада. lЗЗ. ДО Б. д. Грінченк •. 24 листопада

· 255

.256

.258 259 · 260 · 261

1897 lЗ4. ДО В. Ф. МІллер •. 30 січня . lЗ5. ДО П. Г. Житецького. 10 лютого . lЗ6. ДО О. Я. Кониського. 3 лютого Ст. ст.

lЗ7. ДО Б. д. Грінченка. 2 березня. . 138. ДО І. Я. Франка. 22 березня. . . lЗ9. ДО О. С. Маковея. 27 беоезня. . 140. ДО П. Г. Житецького. 22 кві тня 141. ДО Б. д. Грінченка. 9 травня . 142. ДО О. Я. Кониського. 15 травня. 14З. ДО В. Ф. Міллера. 15 липня Ст. ст.. • 144. ДО Б. д. Грінченка. 9 жовтня Ст. ст . . 145. ДО В. Л. Левицького. 25 жовтня 146. ДО В. Ф. Міллер •. 27 жовтня ст. Ст .. 147. ДО П. Г. Житецького. 9 листопада Ст. ст 148. ДО В. М. Гнатюка. 24 грудня. . . . .

· 265 · 270 · 273 · 274 · 277 .278 · 278 · 280 .282 .28З

.287 · 290 .290 · 293 .296

1898 ДО 150. ДО 151. ДО 152. ДО 15З. ДО 154. ДО 155. ДО 156. ДО 157. ДО 158. ДО 159. ДО 160. ДО 161. До 162. ДО 16З. ДО

149.

Б. д. Грінченка. 25 грудня Ст. ст В. Ф. Міллера. 6 січня ст ст. В. Ф. Міллера. 8 березня ст. ст. Б. д. Грінченка. 28 березня ст. ст. В. М. Гнатюка. 27 червня . І. Я, Франка. 13 липня . Б. д. Грінченка. 18 липня . В. Ф. Міллера. 22 липня. В. М. Гнатюка. 30 липня . П. Г. Житецького. 5 серпня І. Я. Франка. 17 серпня , Б. д. Грінченка. 29 серпня. . . К. О. Білиловеького. 15 листопада Б. д. Грінченка. 16 листопада П. Г. Житецького. 25 грудн.я

.

· 298 • З04 · З09

З12 З14 З15 З16 З18

320 321 З22

323 325 З26

330

1899 164. 165.

ДО В. Ф. Міллера. 1 січня До П. Г, Житецького. 23 лютого

166.

до ДО ДО До До До ДО

167. 168.

169. 170. 171. 172.

Б. д. Грінченка. 2 квітня. Б. д. Грінченка. 4 липня. . • В. Ф. Міллера. 22 липня . . Б. д, Грінченка. 21 серпня . В. М. Гнатюка. 24 серпня ст, ст. П. Г. Житецького. 25 вересня Б. д. Грінченка. 17 жсвтня .

545

331 З3З

· · · · ·

ЗЗ4 ЗЗ5 З37 З39

341

· З42 • З44


1900 173. 174.

До Б. д. Грінченка. 27 березня До Б. д. Грінченка. 1 вересня.

· 345 · 346

1901 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182.

До В. Ф. Міллера. 8 червня До В. М. Гнатюка. 16 червня . До Б. д. Грінченка. 19 червня До Б. д. Грінченка. 24 липня. До Б. д. Грінченка. 17 серпня. До В. М. Гнатюка. 20 ЖО6тн.. . До Б. д. Грінченка. 12 листопада ДО П. Г. Жнreuького. 7 грудня .

349 · 352 · 353 · 357 · 359 · 362 .1165 .366

1902 ІЮ. До Б. д. Грінченка. До Б. д. Грінченка.

184

15 листопада 7 грудня

.366 .368

1903 185. 186. 187. 188.

До Б. д. Грінченка. 22 липня • • • • До В. М. Гнатюка. 23 липня . . . . До І. Ю. Крачковського. 17 листопада До В. Ф. Міллера. 31 грудня . . . .

· · · ·

370 370 371 371

1904 189. До В. Ф. Міллера. 23 січня . 190. До І. Я. Франка. 5 лютого. 191. До О. О. Шах"ато"а. 17 лютого. 192. До І. Я. Франка. 2 березня . 193. ДО П. Г. Жнте""кого. 20 червня 194. ДО П. Г. Жнтеuького. 28 червня 195. До В. М. Гнатюка. 17 липня . 196. До Б. д. Грінченка. 17 серпня 197. До Б. д. Грінченка. 8 вересня 198. До Б. д. Грінченка. 29 жовтня 199. До В. Ф. Міллера. 15 листопада

· 376 · 382 384 384 385 386 · 387 • 388 · 391 · 391 .392

1905 200. 201. 202. 203. 204.

До Б. д. Грінченка. 17 січн. . До 1. Ю. Крачковського [січень] До В. М. Гнатюка. 21 вересня ДО Б. д. Грінченка. 30 жовт". До П. Г. Жиreuького. 20 груд"я

.

• · · · ·

394 394 395 396 397

1906 205-206. До О. К. Коваленка. 4 травня 207. До Б. д. Грінченка. 12 червня 208. До Б. д. Грінченка. 5 грудня 546

· 397 .399 • 400


lf107 209. 210. 211. 212.

До До До До

Б. д. Грінченка. 20 січня О. 1. J1eBHUbKorO. 7 червня . Б. д. Грінченка. [18 липня] Б. д. Грінченка. f7 грудня

213. 214. 215.

До В. О. Гордлевського. 7 сІчня До Є. Х. Чикаленка. /5 квІтня.

До

216. 217. 218.

До В. О. Гордлевськоro. 7 квітня До В. О. Гордлевського. 26 квітня До В. О. Гордлевського. 6 серпня .

219. 220.

До І. Ю. Крачковського.

221. 222. 223.

До І. М. Гревса.

224. 225. 226.

До В. О. Гордлевського.

227. 228. 229.

До В. О. Гордлевського. /9 січня. До В. О. Гордлевського. 10 травня До І. Ю. Крачковського. 9 жовтня

230.

До І. Ю. Крачковського.

231.

До І. Ю. Крачковського.

'

.

· 401 · 402 . 403 404

1908 1.

Ю. Крачковського.

407 408 409

.

вересня

22

1909

До І. Ю.

· 410 · 411 · 414

1910 6 січня . Крачковського. /4 листопада

· 417 · 419

1911 28

лютого.

.

.

.

• • •

До І. Ю. Крачковського. 9 березня. . . До І. Ю. Крачковського. [Середина травня]

До І. Ю. До І. Ю.

1912 27 січня. Крачковського. 20 травня Крачковського. /4 листопада

• 421 • 424 · 425 · 425 · 428 · 429

1913 430 431 433

. .

1914 26

травня

• • • • • • 433

80

березня

• • • • • • 437

1915 1916 І(рачковського. 8

232.

До І. Ю.

вересня

233. 234.

До Б. Ю. Кримського. 27 червня До родини Кримських. 28 ве, есня

• • • •

• • • 445

1917

ПримІтки

Покажчик імен та назв Список ілюстрацій

. .

· 447 · 448 · 457 .529 · 541


I(рысh.иАA

Дгафангел

СОЧИНЕНИЯ

8

Ефимоаиq

ПЯТИ ТОМАХ

Том пятЬІЙ. Книга первая. (На украинском

u

3іn

а,

Редактори

В. А.

Художній редактор

русском Я3blках)

О. Я. Б е 3

Оформлення художника

Технічний редактор Коректор

n

а л ь ч У к

В. М. Тец л я к О

9

В. З. Кун и ц І

Н. Л. Р а х л І

Л. М. Р е

r

8

а

ета

Здано до набору

12.9 1972 р. Пlдписано до друку 13.8 1973 р. БФ 00442. Зам. N! 2~146. Видави. Nt 191, 12000. Папір Н9 І, 84ХІ081fЗ2. Друк.-фlз. ар­ кушів 17,375. Умовн. друк. аркушів 29,19. Облlкововидави. аркушів 30,72. Ціна 2 крб. 10 коп. Тираж

Видавництво «Наукова думка:а.. Киів, РєпІна, 3. Надруковано з матриць Книжковоі фабрики Ім. М. В, Фрунзе. ХаркІв, Донець-Захаржевська, 6·8 8 Киівській книжковій друкарнІ науково! кни­ ги РеспублІканського виробничого об'єднання «По­

Ліграфкнига:t

Держкомвидаву УРСР, піна, 4. Зам. 949.

КиІв,

Р.а..

Зібрання творів у V томах. Том V. Книга І (2 частина)  
Зібрання творів у V томах. Том V. Книга І (2 частина)  

У першій книзі 5-го тому - листування Агатангела Кримського (листи до Гладиловича, Франка, Грінченка, І.Липи, Житецького, Павлика, В. Левиць...

Advertisement