Page 1

บทบาท “ผู้นานักศึกษา” รุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ย่างก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เหลือเวลา เพี ย งไม่กี่ ปี นั ก ศึก ษาไทยเราเตรีย มพร้อ มหรือ ยั ง กั บ การ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ กลุ่มผู้นานักศึกษาจะเป็นผู้จุดพลัง ความคิดและสร้างสรรค์แนวทางนาเพื่อนๆ นักศึกษาสู่อาเซียน โดยคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นานิ สิ ต นอกชั้ น เรี ย นเครื อ ข่ า ย อุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ไทย จัด สัมมนาเรื่อง “ผู้นากิจกรรมนักศึกษาควรมีบทบาทอย่างไร เพื่อความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ในเวทีเสวนา “ปรับกิจกรรมนักศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่ สากล” นางสาวพิณไพเราะ ธีรเนตร จุฬาลงกรณ์


มหาวิทยาลัย กล่าวว่า นักศึกษายุคนี้เป็นพลเมืองโลก แต่ นักศึกษาในเมืองยังไม่รู้ว่า AEC คืออะไร ขาดความรู้รอบตัว "เราควรจั ด กิ จ กรรมให้ เ พื่ อ นมี ค วามอยากรู้ ห รื อ เห็ น ความสาคัญเรื่องนี้ด้วยตัวเอง หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนในเรื่อง ต่างๆ กับกลุ่มนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ขอให้คิดในแง่ บวกไทยไม่ได้ด้อยกว่าใครขอให้ ตั้งใจพัฒนาให้เด่นพร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียน" นางสาวณัฐพัชร์ จิรนิวรรธน์ มหาวิทยาลัยแสตมป์ฟอร์ด กล่าวว่า เพื่อนๆ นักศึกษาตื่นตัวเรื่องอาเซียนน้อยมาก ขอให้ เห็นคุณค่าของการเตรียมเข้าสู่อาเซียน "เราต้องรู้จักปรับหรือ เปลี่ยนที่ตัวเราก่อน อย่างน้อยใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมให้ สนุกและสร้างสรรค์"


นางสาวพิ ม พ์ ภั ท รา พิ ม พ์ ว าปี มหาวิ ท ยาลั ย กรุง เทพ กล่ า วว่ า กลุ่ ม ผู้น าต้อ งเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ต่อ การปรับ ตัว และ เปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน "ต้องฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการ สื่อสารและการทากิจกรรมให้มากที่สุด" นายธีรภัทร์ ปริยวาที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครกล่าวว่า นักศึกษาไทยมักสื่อสารแบบผิดๆ ในโลก Social Networkและมีพฤติกรรมใช้มือถือตลอดทั้งวัน "เรา ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ มี ค วามจริ ง จั ง ในการศึ ก ษาและการท างาน เรียนรุ้ทักษะการใช้สื่อออนไลน์ให้มีประโยชน์" ด้านตัวแทนมหาวิทยาลัยรังสิต นายปิยพงศ์ เจริญภักดี อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2และนายทีปต์วรสิทธิ์ หาญ พิพัฒน์พาณิชย์ กรรมการสโมสรนักศึกษา กล่าวถึงการเข้า ร่วมสัมมนาครั้งนี้ ว่าได้เปิดหูเปิดตาเตรียมพร้อมสู่อาเซียน ซึ่ง


นักศึกษาต้องตื่นตัวเรียนรู้ใช้ชีวิตร่วมกับคนชาติอาเซียน เริ่ม ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ด้านกิจกรรมต้องสนับสนุนให้มีมากขึ้น เช่น การโต้วาที การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างๆ และจัดค่ายส่งเสริม การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนา เพราะ อาเซียนมีศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งจัดพื้นที่ใช้ ภาษาอังกฤษ เช่น การสั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ ส่วนลด เป็นต้น “ความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วของอาเซี ย นมี ผ ลต่ อ แนวโน้ ม ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยรังสิต ตอบ โจทย์ตลาดแรงงานใน อนาคตได้เป็นอย่างดีจึงขอขอบคุณคุณ พ่อ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีที่เล็งเห็นถึง ความสาคัญ ทาให้นักศึกษารังสิตมีโอกาสทางานในประเทศต่างๆ ตาม


สาขาวิชาชีพ” กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ระดม ความคิด “บทบาทผู้นากิจกรรมนักศึกษา เพื่ อความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน” โดยได้ข้อสรุปรูปแบบกิจกรรม ดังนี้ กิ จ กรรมรั บ น้ อ งต้ อ งสอดแทรกการร้ อ งเพลงเชี ย ร์ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ ทุ ก กิ จ กรรมใช้ ภ าษาอั ง กฤษสื่ อ สาร จั ด นิทรรศการASEAN WeekหรือRoad Show ในแต่ละ เดือนพร้อมจัดแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬา เทศกาลอาหาร อาเซีย นเสนอให้เ พิ่ม ศักยภาพผู้นานัก ศึกษาให้ สื่ อสารด้ว ย ภาษาอังกฤษและเน้นย้าว่านักศึกษาไทยต้องรูจ้ กั ความเป็นไทย ให้ถ่องแท้และชัดเจน เพื่อถ่ายทอดได้ สุ ด ท้ า ยได้ ป ระมวลข้ อ สรุ ป ต่ อ การน าไปขั บ เคลื่ อ นใน มหาวิทยาลัย อาทิ เริ่มทากิจกรรมสองภาษาและให้นักศึกษา


ต่างชาติร่วมทากิจกรรมกับนักศึกษาไทย จัดตั้งชมรม อาเซี ย น จัด ตั้ง กองทุ น ส่ ง นั ก ศึก ษาไปเรีย นรู้วิ ถี อ าเซี ย น แนะนามาถ่ายทอด ในองค์กรนักศึกษาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ เรียนรู้มากขึ้น เตรียมความพร้อม น.ศ. ไทยสู่การเป็นบัณฑิตในฐานะสมาชิก อาเซียน ต้อนรับสู่การเป็นสมาชิกอาเซียน ปี 2558 “สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Association of Southeast Asian Nations)” เตรียมความพร้อม นศ. ไทยสู่การเป็นบัณฑิตในฐานะสมาชิก อาเซียน


ยังคงกังวลว่า เมื่อเรียนจบแล้วเก้าอี้งานของตนเองนั้นจะลดลง หรือไม่หลังจากที่มีการเปิดเสรีอาเซียนขึ้น น้องๆ หลายคน เตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว เรี ย นรู้ และพั ฒ นาตนเองให้ มี คุณสมบัติที่เหมาะสมทัดเทียมกับการเป็นสมาชิกอาเซียนใน อนาคตหรือยัง โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งในปีการศึกษา 2555 นี้ ในอี ก 3 ปี ข้ า งหน้ า ปี 2558 จะ ต้ อ ง เตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านใดเพิ่มขึ้ น บ้าง เพื่อให้สามารถดารงอยู่และประกอบอาชีพที่ต้องการได้ ก่อนอื่นเรามาทาความรู้จักกับ “อาเซียน” กันก่อนว่าสิ่ง นี้คืออะไร มีที่มาที่ไปและจะดาเนินไปในทิศทางใด รวมถึงมา ฟังคาแนะนาดีๆ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ไปพร้อมๆ กัน


มารู้จัก “อาเซียน” กันเถอะ อาเซี ย น มี ชื่ อ เต็ ม ว่ า สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ 1) บรูไนดารุสซาลาม 2) ราชอาณาจักร กัมพูชา 3) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4) สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว 5) มาเลเซีย 6) สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียน-มาร์ 7) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 9) ราชอาณาจักรไทย และ 10) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการจัดตั้งขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ให้สามารถทางานร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อให้อาเซียนของเรามีความ ร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม


วิ ท ยาศาสตร์ การเกษตร อุ ต สาหกรรม การคมนาคม รวมทั้งการช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาเซียนของ เรา ปัจจุบันนี้ อาเซียนมีประชากรจานวน 500 กว่าล้านคน ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งผู้คน จานวนมากมายเหล่านี้ เมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวใหญ่ ย่อมทาให้อาเซียนมีแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติ และ วัตถุดิบที่มีมูลค่ามหาศาล เป็นที่ต้องการของประเทศต่า งๆ ตรงนี้จะทาให้อาเซียนมีความได้เปรียบ และสามารถค้าขาย สินค้าแข่งกับประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกาได้ ประชาคมอาเซี ย นถู ก พู ด ถึ ง มากว่ า 40 ปี แ ล้ ว โดย เกิ ด ขึ้ น จากความพยายามของ 5 ประเทศ ได้ แ ก่ 1) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2) มาเลเซีย 3) สาธารณรัฐ


ฟิลิปปินส์ 4) สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ 5) ราชอาณาจักร ไทย ที่ต้องการให้อาเซียนเป็นดินแดนแห่งสันติภาพ มีความ ร่ว มมื อ กั น ในการพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ การเกษตรและอุตสาหกรรม โดยได้มี การลงนามในข้อตกลงร่วมกัน เรียกว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ ที่ วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกได้ขยายความร่วมมือกันอย่างแข็ง ขันในทุกด้าน มีการเร่งรัดกระบวนการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียนให้แล้วเสร็จในปี 2558 และกาลังร่างกฎบัตรอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางของอาเซียน ในการรับมือกับสิ่งท้าทายและ สถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทย กับอาเซียน นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ คณบดีบริหารกลุ่ม


วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัย รังสิต กล่าวว่า การรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว มีเป้าหมาย เพื่อรวมทั้ง 10 ประเทศ เข้าด้วยกัน และเพื่อสร้างโอกาส ด้านการติดต่อค้าขาย การดาเนินกิจการกับประเทศต่างๆ รวมถึงการขยายโอกาสทางด้านการศึกษา และการประกอบ อาชีพ “ด้านการศึกษา นอกจากจะเป็นรากฐานในการสร้าง บุคลากรให้มีศักยภาพ มีคุณภาพแล้วยังเป็นฐานในการสร้าง โอกาสและความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย เช่น บุคลากร ด้านการแพทย์นั้น จะต้องมีความชานาญเฉพาะด้านในการ รักษาผู้ป่วย หรือแม้แต่นาไปประกอบวิชาชีพต่างๆ ประเทศ ไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการรักษาสุขภาพประเทศหนึ่ง และมีชาวต่างชาติมากมายที่เข้ามารับการรักษาโรคต่างๆ ไม่


ว่าจะเป็นการรักษาเกี่ยวกับฟัน หรือแม้แต่การทาศัลยกรรม ความสวยความงาม ซึ่งชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษานั้น หากมองในแง่ เ ศรษฐกิ จ นี่ ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ทางในการสร้ า ง เศรษฐกิจ ดังนั้น วงการแพทย์ไทยจึงต้องคิดค้นด้านการ รั ก ษาต่ า งๆ อยู่ ส ม่ าเสมอ และในด้ า นการให้ บ ริ ก ารก็ จาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถเช่นกัน เนื่องจาก วิชาชีพนั้นมีหลากหลายวิชาชีพ การฝึกฝนจึงจาเป็นเป็นอย่าง ยิ่งและการวางนโยบายในการผลิตบุคลากรนั้นประเทศไทยจะ วางแผนอย่างไร หรือแต่ละประเทศมีนโยบายอย่างไร ซึ่ง นับว่าสาคัญมาก เช่น อินโดนีเซีย วางตัวเป็นผู้ส่งออกไปยัง ตะวั น ออกกลาง สิ ง คโปร์ แ ละมาเลเซี ย ก็ ว างตัว เป็ น ผู้ ผ ลิ ต บุคลากรส่งออกทางด้านการแพทย์ เป็นต้น ฉะนั้นการศึกษา ไทยต้องมองนโยบายที่สามารถตอบสนองความต้องการของ


คนในประเทศก่อนว่าเราควรต้องทาอย่างไร ยังอ่อนอะไร ซึ่ง หากเรามีการส่งออกบุคลากรในระดับวิชาชีพขั้นสูงมากขึ้น ประเทศของเราก็ จ ะเป็น การยอมรับ ที่ ดี กว่ า การส่ ง แรงงาน ออกไป” ด้าน ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต กล่ า วว่ า การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ (Economic Integration) ภายในปี 2558 ของ ประชาคมอาเซียนนั้น ถือเป็นพัฒนาการของการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิ จ ที่ ก้ า วข้ า มสหภาพทางภาษี ศุล กากร (Custom Union) มาเป็นตลาดร่วม (Common Market) ซึ่งถือ ว่ า มี ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ อั ต ลั ก ษณ์ ข องการรวมกลุ่ ม ทาง เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ลัดขั้นตอนของการพัฒนาสู่การรวมกลุ่ม


ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน “ระบบเศรษฐกิจโลกจะมีการเคลื่อนย้ายศูนย์กลางมายัง เอเชียมากขึ้นตามลาดับ ขณะที่ประเทศต่างๆ จะเดินหน้าเปิด เสรีมากขึ้นเรื่อยๆ ภาวะไร้พรมแดนจะเป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นโดยทั่วไปในศตวรรษที่ 21 จะเกิดการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจขนาดใหญ่สามกลุ่ม คือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในภู มิเอเชียตะวั นออก การรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิ จ ในทวี ป อเมริ ก า การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ในยุ โ รป ขณะที่ มนุษยชาติต้องเผชิญปัญหาในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เป็น ปัญหาร่วมกันมากขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติและ ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ดังนั้น ในแง่ของการศึกษา นักศึกษา ต้องมีความกระตือรือร้นทางวิชาการและวิชาชีพที่ตัวเองเรียน มากขึ้นกว่าเดิมหากไม่ต้องการเสียโอกาสจากการเปิดกว้าง


ทางเศรษฐกิจ และโอกาสการทางานที่ เพิ่ มขึ้ นในประชาคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียนในสาขาวิชาชีพ 7 สาขาวิ ช าชี พ ที่ จ ะมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานอย่ า งเสรี ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาสากลโดยเฉพาะอังกฤษ เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จะประกันความก้าวหน้าในการทางาน ในอนาคตหรืออาจจะหมายถึงโอกาสในการมีงานทาหรือไม่มี งานทาได้ หากเราไม่เก่งจริง ไม่มีคุณภาพจริง จบการศึกษา ไปนายจ้างอาจไม่จ้างเรา นายจ้างมี ทางเลือกมากขึ้นในการ จ้างแรงงานในอาเซียนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น หากเรามี คุณภาพจริง เราสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ โอกาส ของเราก็มากกว่าเดิม เพราะเราสามารถเดินทางไปทางานทั่ว ทั้งอาเซียนโดยไม่มีข้อกีดกั้นสาหรับผู้จบ 7 สาขาวิชาชีพที่มี การเปิดเสรีก่อน นักศึกษาก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด สนุกกับ


สิ่งที่เราทา มีเป้าหมายให้ชัดเจน จริงจังแต่อย่าเครียด เรียนรู้ ให้มากที่สุด ผิดพลาดล้มเหลวถือเป็นบทเรียน เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนรู้ พยายามคิดในทางบวก” มหาวิทยาลัยรังสิต กับอาเซียน นายจรูญ เชดเลอร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรังสิต ได้มีการ เตรียมความพร้อมเรื่องอาเซียนมาหลายปีแล้ว จากวิสัยทัศน์ ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ เน้นย้าเสมอว่า มหาวิทยาลัยของเราไม่มีนโยบายด้านการ แข่งขันด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน แต่เราต้องให้ ความสนใจประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน เท่าๆ กับที่ให้ ความสนใจประเทศในแถบยุโรป อเมริกา หรือประเทศอื่นๆ เช่นกัน “มหาวิทยาลัยมีโครงการมากมายสาหรับเตรียมพร้อม


ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual) ใน 18 สาขาวิชา การสนับสนุนและ ส่งเสริมบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกมากมาย เช่น โครงการ Passage to ASEAN (P2A) เป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ในประเทศอาเซียน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ ตัน ประเทศกัมพูชา มหาวิทยาลัยดอย ตัน ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และบริ ษั ท เมี ย นม่ า คอมพิ ว เตอร์ จ ากั ด ประเทศพม่า โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เดินทางไป ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนประเทศนั้นๆ หา ประสบการณ์ชีวิตด้วยตนเอง เป็นระยะเวลา 20 วัน ซึ่ง นักศึกษาชุดแรกจานวน 10 คน จะเริ่มเดินทางด้วยการขึ้น


ลาว เวียดนาม และพม่า เป็นต้น นอกจากนี้ในอนาคตจะมี การเปิดรับอาจารย์และบุคลากรจากประเทศอาเซียน และ พัฒนาทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตให้พร้อมต้อนรับการ เปิดประตูสู่อาเซียนต่อไป”

ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่  
ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่  
Advertisement