Page 1

นางสาวกิตติยา ยาวิลาศ 510310088

ประเพณีลอยกระทงของชุมชนช่างเคี่ยนและชุมชน เจ็ดยอด

สภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชนเจ็ดยอดและชุมชนช่างเคี่ยน

ชุมชนช่างเคียนกับชุมชนเจ็ดยอด เป็นชุมชนขนาดใหญ่ รวมกันจะได้ เทศบาลหนึ่งเทศบาลคือเทศบาลตำ�บลช้างเผือก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่ง ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอาณาเขตกว้างขวาซึ่งบริเวณนี้มี มหาวิทยาลัยอีก1แห่งคือมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ อยู่ด้วย ประชากรที่อาศัยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา และคนวัยทำ�งานส่วน มากเป็นคนต่างพื้นที่ ครึ่งต่อครึ่งของจำ�นวนชาวบ้านในท้องถิ่นนี้ จึงมี การสร้างหอพัก ตึกสูง มากมาย มีร้านค้า ห้างจัดตั้งขึ้นในสองชุมชนแห่ง นี้ ถึงแม้จะมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ การที่ชาวบ้านรักษาประเพณี อันดีงามเอาไว้ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดงายลอยกระทงหรืองานยี่เป็ง ซึ่งชาว บ้านจะมารวมตัวกันที่ถนนฝั่งช่างเคี่ยนและเจ็ดยอด ริมคลองชลประทาน เจ็ดยอดแห่งนี้ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งทุกปี


คืนก่อนวันงานลอยกระทงหรืองานยี่เป็งจะมีการประกาศเสียง ตามสายโดยรถของเทศบาลตำ�บลช้างเผือก ให้ชาวบ้านได้มา จัดเตรียมงาน คนเฒ่าคนแก่ ก็เข้าวัดฟังธรรม คนหนุ่มสาวก็ มาช่วยกันทำ�ซุ้มประตูไว้สำ�หรับลอยกระทง บ้างก็ทำ�รถขบวน บ้างก็ทำ�กระทง บ้างก็จัดเวที ซึ่งแบ่งกันไปตามหน้าที่ที่รับผิด ชอบ พอตกดึก ก็มีการจุดพลุ จุดประทัดกันดังสนั่น คนหนุ่ม สาวก็นัดแนะกันมาลอยกระทงบริเวณแห่งนี้ วันงานซึ่งปีนี้ตรง กับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ก็มีการเดินขบวนแห่กระทง ใหญ่ การประกวดกระทงเล็ก การประกวดนางนพมาศ จนถึง ดึกก็มีการแสดงเต้นรำ�วงบนเวที ซึ่งสร้างความสนุกสนาน ให้ แ ก่ ช าวบ้ า นและคนที่ ม าเที่ ย วดู ง านอย่ า งมากเลยที เ ดี ย ว


ภาพบรรยากาศการลอยกระทงของชุมชนช่างเคี่ยนและชุมชนเจ็ดยอด

ชุ ม ชนช่ า งเคี่ ย นและชุ ม ชนเจ็ ด ยอดเป็ น ชุ ม ชนที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมยี่ เ ป็ ง หรืองานลอยกระทงรวมกันทุกปี เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้อง ถิ่นอันดีงาม ณ บริเวณถนนช่างเคี่ยน-เจ็ดยอด ริมคลองชลประทาน กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดซุ้มประตูป่า การประกวดกระทง เล็ก ประเภทความคิด การประกวดกระทงฝืมือ ประกวดดอกไม้ ไฟ และการประกวดหนูน้อยนพมาศ การลอยกระทงร่วมกัน โดยเน้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น และเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นวัสดุที่ทา มาจากธรรมชาติ ให้เกิดการย่อยสลายได้ ไม่สร้างมลภาวะต่อท้องถิ่น


กิจกรรมของของชาวบ้านในวันงานลอยกระทง

มีการจัดทำ�ซุ้มประตูโดยใช้วัสดุธรรมชาติประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

ก่อนวันงานชุมชนสองแห่งนี้มีการร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันประดับ ตกแต่งซุ้มสำ�หรับลอยกระทงที่ดูเป็นงานศิลปะแบบพื้นบ้านแต่งมีความ งามที่เป็นเอกลักษณ์แบบชุมชนโดยซุ้มเหล่านี้ใช้วัตถุดิบในการตกแต่ง จากธรรมชาติล้วนๆเช่นใบตอง ก้านใบมะพร้าว ดอกไม้หลากสี เพื่อช่วย ในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษ และใช้แนวคิดที่เป็นศิลปะพื้น บ้านนำ�ไปประยุกต์ตกแต่งให้เข้ากับงานสถานที่ลอยกระทง บริเวณริม คลองฝั่งชลประทานของชุมชนช่างเคี่ยนกับชุมชนเจ็ดยอดจึงสวยงาม อีก ทั้งมีการจำ�หน่ายกระทงที่ทำ�โดยแม่บ้านสองหมู่บ้านเพื่อหารายได้สมทบ ทุนเข้าหมู่บ้านและถวายวัด โดยกระทงที่ชาวบ้านนำ�มาจำ�หน่ายนี้จะได้ วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ตามบ้านเช่นใบตอง ดอกไม้ ที่ชาวบ้านปลูกไว้


กระทงเล็กที่ชาวบ้านช่วยกันทำ�เพื่อ จำ�หน่าย

การประกวดกระทงใหญ่ของสอง ชุ ม ชนนี้ ก ารตกแต่ ง กระทงใหญ่ จะเน้ น เอาคติ ค วามเชื่ อ ทางด้ า น พระพุ ท ธศาสนาเขามาประยุ ก ต์ ใช้ เช่นการประดับปราสาทแบบ ทางล้านนาบนดอกบัวใหญ่ ซึ่ง เป็ น ความเชื่ อ ว่ า กระทงนี้ อ ยู่ บ น สรวงสวรรค์ ภายในปราสาทมี การนำ � พระพุ ท ธรู ป ที่ สำ � คั ญ ของ หมู่ บ้ า นมาประทั บ จุ ด มุ่ ง หมาย เพื่ อ การตกแต่ ง และถื อ เป็ น การ สักการะพระพุทธรูปองค์นั้นด้วย การประกวดกระทงใหญ่ของสองชุมชน


การแสดงรำ�วงของกลุ่มแม่บ้าน

นอกจากการประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ ประกวดนางนพมาศ แล้ว ยังมีการแสดงรำ�วงเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับชาวบ้านทั้งสอง ชุมชนต่างมาร่วมกันสนุกสนาน อีกทั้งคนต่างพื้นที่ก็มาเยี่ยมชมการ จัดงานครั้งนี้เพราะเป็นชุมชนที่อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงแบบพื้น บ้านแต่มีความน่าสนใจทางบรรยากาศและกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน


บรรยากาศภายในงานลอยกระทงของ ชุมชนช่างเคี่ยนกับชุมชนเจ็ดยอด

เมื่อกิจกรรมงานลอยกระทง หรืองานยี่เป็งของสองชุมชนสิ้นสุดลง ชาวบ้านร่วม กับเทศบาลตำ�บลช้างเผือกต่างมาช่วยกัน เก็บขยะ เก็บเต็นท์ เก็บซุ้ม จัดเก็บ โต๊ะ เก้าอี้ และเวที ให้เรียบร้อย เพื่อให้เส้นทางถนนของชุมชนอยู่ในสภาพคงเดิม การจัดงานลอยกระทงหรือ งานยี่เป็งของสองชุมชน ทำ�ให้รู้ว่าสองชุมชนนี้ชาวบ้าน ต่างก็มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อกัน เพราะไม่มีการแบ่งแยก ต่างคนต่างทำ�งาน คนใน สองชุมชนนี้ต่างก็มาช่วยกันทำ�งานตั้งแต่จัดงานจนถึงงานเสร็จสิ้น การจัดกิจกรรม ลอยกระทงครั้งนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของหมู่บ้านแล้ว ยังเป็นการ สร้างความสามัคคีของสองชุมชนนี้ให้แน่นแฟ้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความปรองดอง และสงบสุขในชุมชน จึงเป็นชุมชนตัวอย่าง อีกชุมชนหนึ่งที่เป็นชุมชนแห่งความสามัคคี และ ชุมชนอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม

ลอยกระทงชุมชนช่างเคี่ยน และชุมชนเจ็ดยอด  

ลอยกระทงชุมชนช่างเคี่ยน และชุมชนเจ็ดยอด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you