Issuu on Google+

โดยนายจตุ & หญิงเคโกะ

เราจะพาคุณเทีย่ วทุกทีท่ มี่ ที าง


Editor talk ก่อนอื่นต้ องขอกล่าวคําว่า สวีดดั สวัสดี ท่านผู้อา่ นทุกท่านครับ ด้ วยความเคารพเริ่ ม เล่มแรกของหนังสือพากินพาเที่ยวไม่พดู พล่าม ทําเพลงมากมายครับ เราเน้ นกินเน้ นเที่ยวแต่ จะเป็ นที่ไหนบ้ างนัน้ ต้ องติดตามกันให้ ดีครับ ขอเกริ่ นไว้ ตรงนี ้ก่อนเลยครับว่า ในจังหวัด นครราชสีมาของเรามีสถานที่น่าท่องเที่ยว สวยงามอีกมากมายครับ ถ้ าพร้ อมแล้ ว ไปกัน เลยยย ขอบคุณที่ไปเที่ยวด้ วยกันครับ ชายจตุ & หญิงเคโกะ บรรณาธิการบริ หาร


เริ่ มทริ ปแรกเช้ าวันเสาร์ ในสัปดาห์นี ้เรา จะไปทานอาหาร กินบรรยากาศกันที่สวน เมืองพรครับ มีใครรู้จกั กันบ้ าง


บอกได้ เลยว่ าใครที่ เคยไปมาแล้ วจะต้ องชอบ กับบรรยากาศยามเย็น อากาศเย็นสบายสุดแสน โรแมนติกของสวนเมืองพร กันแน่ นอนเลยทีเดียว


สวนเมืองพรเปิ ดให้ บริ การร้ านอาหารมานาน กว่า 15 ปี จากร้ านเล็ก ๆ ปั จจุบนั มี โต๊ ะสําหรับ รองรับลูกค้ า ที่เข้ าใช้ บริการ มากกว่า 100 โต๊ ะกับ เมนูอาหารหลากหลายมากกว่า 100 เมนู ทัง้ อาหารไทย, อาหารอีสาน และต่างชาติ


ด้ วยทําเลที่ตงของร้ ั้ านอาหารที่มี ลักษณะทอดตัวยาวตามแนวไหล่เขา

ทําให้ ทกุ จุดสามารถมองเห็นวิวและ ความสวยงามของอ่างเก็บ นํ ้าลําตะ คองที่อยูด่ ้ านล่างได้ อย่างชัดเจน และด้ วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยรอบ


มีต้นไม้ น้อยใหญ่จํานวนมากที่ เกิดจากการอนุรักษ์ และปลูกเพิ่มเติม ทําให้ มี อากาศ เย็นสบาย ตลอดทังปี ้ ภายในยังมีต้นไม้ จําหน่าย ในราคาถูกด้ วยนะครับ


ภายในร้ านอาหารส่ วนของ mini pub

มุมถ่ ายภาพสวยงามอีก1จุด


ในส่วนของอาหารแนะนําซึง่ เป็ นอาหาร ขึ ้นชื่อของ ทานร้ านที่ ใครมาแล้ ว จะต้ องสัง่ ถ้ าไม่ได้ สงั่ ถือว่าไม่ได้ ทานของดี สวนเมือง พรครับ พบกับเมนู แรก : เต้ าหู้ทรงเครื่ อง


ต้ มยํากุ้งเขือ่ น

ลาบแซ่ บอิสาน

ยําซาโยเต้ ก้ งุ สด


ส้ มตํานางฟ้า

สเต็กป่ าจานร้ อนรสแซบ เสิ ร์ฟพร้ อมเครื่องเคียงสลัด ผัก+ขนมปังครัวซองหรือส้ มตํา+ข้ าวเหนียว+นํา้ จิม้ แจ่ ว


Bakery And Icecream

สวนเมืองพร Bakery by Chic พบกับ Cake home made ที่ทาํ และจําหน่ายที่เดียว ที่สวนเมืองพรเท่านั้นด้วยเค้กหลากรสชาติ หลายเมนูที่มีให้ได้เลือกชิมอาทิเช่น Dark chocolate Cake, Blue berry cheese pie และอื่นๆอีกมากมาย


ส่ วนเมนู Ice Cream ที่ทาํ จากผลเสาวรส ชาเขียว มะม่วง ซึ่งเป็ นสูตรเฉพาะของสวน เมืองพร ก็อร่ อยไม่แพ้กนั

อีกทั้งยังมีเมนูเครื่ องดื่มชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ชา เขียวมัชชา Matcha Green Tea ที่ข้ ึน ชื่อนําเข้าจากญี่ปุ่นไว้บริ การอีกด้วยครับ


รีสอร์ ท : Resort สวนเมืองพรเปิ ดให้บริ การห้องพักสไตล์รี สอร์ทในบรรยากาศส่ วนตัว ท่ามกลางความ เป็ นธรรมชาติและขุนเขา ด้วย ห้องพักเพียง 14 ห้องเท่านั้น เน้นการตกแต่งที่ เรี ยบหรู แบบ Modern และวัสดุจากธรรมชาติ


Music Studio Coffee & Bar

จะเปิ ดให้ บริการทุกวันอาทิตย์ ถงึ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่ เวลา 11.00-21.00 น.ส่ วนในวันศุกร์ และ เสาร์ เปิ ด 09.00-24.00 น.เพราะมีดนตรีเล่ นสด ถึงเทีย่ งคืนโดย วงมยุรา สไตล์การเล่นก็จะเป็ น เพลง ฟังสบาย คลาสสิ ค ทั้งเพลงไทยและสากล ครับ


Mayura band วงมยุรา " มยุรา " เป็ นชื่อที่ฟังแล้วอาจไม่ค่อยคุน้ หู สําหรับบุคคล ทัว่ ไปแต่ สําหรับหลาย ๆ คนที่ได้มี โอกาสมา สัมผัสกับ เสี ยงร้องและดนตรี ในแนว"Modern Acoustic" ของวงดนตรี "มยุรา"ย่อมปฏิเสธไม่ได้ถึง เสี ยงร้องอันทรงพลังและดนตรี ที่ไพเราะ สอดแทรกด้วยความสนุกสนานและบันเทิงโดย เน้นเพลงสากลเป็ นหลักซึ่งจะแสดงสดทุกคืน


แผนทีก่ ารเดินทาง


บรรณาธิการบริหาร

นายจตุรพล มัดทองหลาง 55110022 นิเทศศาสตร์

นางสาวเคโก ฮิซาโน 55110047 นิเทศศาสตร์


วารสาร (1)