Page 3

แนวคิดเรื$องความสมดุลของชีวติ เป็ นอย่ างไร

แนวคิดเรื องความสมดุลของชี วิต เป็ นแนวคิดพื นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน การแพทย์แผนไทยหรื อทีเคยเรี ยกกันว่า การแพทย์แผนโบราณ นั นมีหลักการว่า คนมีสุขภาพดีเมือร่ างกายมีความสมดุลระหว่างธาตุท งั 4 คือ ดิน นํ า ลม ไฟ คนเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะธาตุขาดความสมดุล จะมีการ ปรับธาตุ โดยใช้ยาสมุนไพรหรื อวิธีการอืนๆ คนเป็ นไข้ตวั ร้อน หมอยาพื นบ้านจะให้ยาเย็นเพือลดไข้ เป็ นต้น การดําเนินชีวติ ประจําวันก็เช่ นเดียวกัน ชาวบ้ านเชื$อว่ าจะต้ องรักษาความสมดุลในความสั มพันธ์ สามด้ าน คือ - ความสั มพันธ์ กบั คนในครอบครัว ญาติพีนอ้ ง เพือนบ้านในชุมชนความสัมพันธ์ทีดี มีหลักเกณฑ์ทีบรรพบุรุษได้สงั สอนมา เช่น ลูกควร ปฏิบตั ิอย่างไรกับพ่อแม่ กับญาติพีนอ้ ง กับผูส้ ู งอายุ คนเฒ่าคนแก่ กับเพือนบ้านพ่อแม่ควรเลี ยงดูลูกอย่างไร ความเอื ออาทรต่อกันและกัน ช่วยเหลือ เกื อกูลกัน โดยเฉพาะในยามทุกข์ยากหรื อมีปัญหา ใคร มีความสามารถพิเศษก็ใช้ความสามารถนั นช่วยเหลือผูอ้ ืน เช่น บางคนเป็ นหมอยา ก็ช่วยดูแล รักษาคนเจ็บป่ วยไม่สบายโดยไม่คิดค่ารักษา มีแต่เพียงการยกครู หรื อการรําลึกถึงครู บาอาจารย์ทีประสาทวิชามาให้เท่านั น หมอยาต้องทํามาหากิน โดยการทํานาทําไร่ เลี ยงสัตว์เหมือนกับชาวบ้านอืนๆ บางคนมีความสามารถพิเศษด้านการทํามาหากิน ก็ช่วยสอนลูกหลานให้มีวิชาไปด้วย - ความสั มพันธ์ ระหว่ างคนกับคนในครอบครัวในชุ มชน มีกฎเกณฑ์เป็ นข้อปฏิบตั ิและข้อห้ามอย่างชัดเจน มีการแสดงออกทางประเพณี พิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆ เช่น การรดนํ าดําหัวผูใ้ หญ่ การบายศรี สู่ขวัญ เป็ นต้น - ความสั มพันธ์ กบั ธรรมชาติ ผูค้ นสมัยก่อนพึงพาอาศัยธรรมชาติแทบทุกด้าน ตั งแต่อาหารการกิน เครื องนุ่งห่ ม ทีอยูอ่ าศัยและยารักษาโรค วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียงั ไม่พฒั นาก้าวหน้าเหมือนทุกวันนี ยังไม่มีระบบการค้าแบบสมัยใหม่ ไม่มีตลาด คนไปจับปลาล่าสัตว์ เพือเป็ นอาหาร ไปวันๆ ตัดไม้เพือสร้างบ้านและใช้สอยตามความ จําเป็ นเท่านั น ไม่ได้ทาํ เพือการค้า ชาวบ้านมีหลักเกณฑ์ในการใช้สิ งของในธรรมชาติ ไม่ตดั ไม้ อ่อน ทําให้ตน้ ไม้ในป่ าขึ นแทนต้นทีถูกตัดไปได้ตลอดเวลา

som  

somsomsomsomsomsomsomsomsomsom