Page 1

คำอธิบำยรำยวิชำ รำยวิชำ กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภำษำ C กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รหัสวิชา .............................

ภาคเรียนที่ ........ เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ลักษณะทั่วไปและลักษณะ จาเพาะของภาษาซี ลักษณะที่แตกต่างจากภาษาอื่น หลักการของภาษาซี องค์ประกอบและโครงสร้างของ โปรแกรม ลักษณะของตัวแปร ตัวดาเนินการนิพจน์ วิธีการและคาสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี การ สร้างและเรียกใช้ฟังก์ชั่น การสร้างไฟล์ การเข้าถึงไฟล์และการประยุกต์ใช้งาน


โครงสร้ำงรำยวิชำ กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภำษำ C ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 ลำดับ ที่

ชื่อหน่วยกำรเรียน

สำระสำคัญ

1

ภาษาคอมพิวเตอร์ และการโปรแกรม

2

โครงสร้ำงภำษำซี เบื้องต้น

3

ประเภทของข้อมูล และตัวดำเนินกำร

4

การเลือกทาตาม เงื่อนไข

เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ ง ที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจคือสัญญาณทางไฟฟ้า แต่ในการเขียนโปรแกรม เพื่ อ ให้ ค อมพิ ว เตอร์ ท างานนั้ น มี ภ าษาให้ เ ลื อ กใช้ ห ลายภาษา นักศึกษาจะต้องเข้าใจว่าเหตุใดคอมพิวเตอร์จึงสามารถประมวลผล ภาษาโปรแกรมได้ และโปรแกรมที่ได้ถูกสร้างขึ้นก็มีหลายประเภท ขึ้น อยู่กั บ การประยุ ก ต์ม าใช้ ง านกั บ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ สาหรั บ โปรแกรมภาษาที่ น ามาใช้ ใ นการศึ ก ษาของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ คื อ โปรแกรมเทอร์โบซี ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าใจขั้นตอนในการพัฒนา โปรแกรมด้วยภาษาซีให้สามารถประมวลผลตามต้องการได้ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นผู้เขียนโปรแกรมจะต้องทราบ หลักการและรูปแบบของการเขียนโปรแกรมภาษานั้นๆ ภาษาซีก็ เช่นเดียวกันรูปแบบของภาษานี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 5 ส่วน ได้ แก่ ส่ว นที่เ ป็น ปรีโ ปรเซสเซอร์ไ ดเร็ก ที ฟ ส่ว นกาหนดค่ า ส่ ว น ฟังก์ชั่นหลัก ( main) การสร้างฟังก์ชั่น และส่วนอธิบายโปรแกรม โดยผู้พัฒนาโปรแกรมจะต้องทราบว่าแต่ละส่วนนั้นมีรูปแบบการ เขียนอย่างไร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีการประมวลผลกับ ข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจาของคอมพิวเตอร์ใน รูปแบบของตัวแปร การประกาศตัวแปรต่างๆ จะใช้หน่วยความจา ไม่เท่ากัน และมีช่วงของการเก็บข้อมูลไม่เท่ากัน ผู้เขียนโปรแกรม จะต้องทราบว่าข้อมูลที่ต้องการประมวลผลนั้นเป็นข้อมูลประเภท ใด และในการประมวลผลจะต้องมีการกระทากับตัวแปรต่างๆ ตัวที่ น ามากระท าเรี ย กว่ า ตั ว ด าเนิ น การ ซึ่ ง มี ทั้ ง การด าเนิ น การทาง คณิตศาสตร์และทางลอจิก ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรมจะต้องทาความ เข้าใจกับประเภทของข้อมูลและการใช้ตัวดาเนินการ จึงสามารถ เขียนโปรแกรมให้ทางานตามที่ต้องการได้ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักจะต้องมีการสั่ง ให้โปรแกรม เลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องนาคาสั่งการเลือกทามาใช้ ใน การเขียนโปรแกรมภาษาซีก็มีคาสั่งสาหรับเลือกทาคือคาสั่ง if ซึ่ง การทาคาสั่งนั้นจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่าจะทาสิ่งใด ต่อไป ถ้าหากมีการเลือกทาหลายทางก็สามารถนาคาสั่ง if นี้มา

เวลำ (ชั่วโมง) 3

3

3

4

น้ำหนัก คะแนน


ลำดับ ที่

5

ชื่อหน่วยกำรเรียน

สำระสำคัญ

ซ้อนกันได้ หรือเลือกใช้คาสั่ง Switch..Case ก็ได้ ดังนั้นผู้เขียน โปรแกรมจะต้องเข้าใจการใช้คาสั่งเลือกทานี้ จึงทาให้โปรแกรมทา ตามเงื่อนไขได้ถูกต้อง โปรแกรมแบบวนรอบ คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการทางานซ้าๆ ได้ดี การทาซ้าจะ ทาซ้า เรียกว่าลูป ซึ่งมีอยู่หลายประเภทโดยการทาลูปนั้นจะต้องมีการ ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยว่าจะให้ทาซ้ากี่ขั้นตอน เมื่อใดต้องการให้ หยุดทาซ้า ในภาษาซีมีคาสั่งลูปการทาซ้าอยู่สามประเภท ซึ่งจะต้อง ทาความเข้า ใจการใช้งานคาสั่งแต่ละคาสั่งก่อนจึง สามารถเลือก นามาใช้ได้

เวลำ (ชั่วโมง)

4

6

การสร้างฟังก์ชั่นใน ภาษาซี

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถสร้างคาใหม่ขึ้นมาได้ และสามารถเรี ย กใช้ ไ ด้ เ มื่ อ ต้ อ งการโดยค าใหม่ ที่ ส ร้ า งขึ้ น จะ ประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ รวมกันอยู่ ถ้าหากคาใหม่ที่สร้างขึ้นนี้ไม่ มีการคืนค่าออกมา การทางานจะทางานเป็นโปรแกรมย่อย ถ้ามี การคื น ค่ า กลั บ ออกมาจะท างานเป็ น ฟั ง ก์ ชั่ น ถ้ า หากผู้ เ ขี ย น โปรแกรมทาความเข้าใจวิธีการสร้างคาใหม่หรือการสร้างฟังก์ชั่นนี้ จะทาให้โปรแกรมทางานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4

7

ตัวแปรชนิดอาร์เรย์ ตัวแปรประเภทหนึ่งที่ใช้ชื่อตัวแปรชื่อเดียวแต่สามารถเก็บข้อมูล และสตริง เป็นกลุ่มได้ เรียกว่า ตัวแปรแบบอาร์เรย์ ถ้าหากประกาศตัวแปร ประเภทนี้ขึ้นมาผู้ใช้สามารถเก็บข้อมูลหลายๆ ค่าติดๆ กันได้ และ สามารถเรียกข้อมูลแต่ละค่าขึ้นมาได้ ตัวแปรแบบอาร์เรย์นี้มีทั้ง แบบหนึ่งมิติและหลายมิติ สาหรับตัวแปรแบบสตริงก็คือตัวแปรที่ นาตัวอักขระมาต่อกันเป็นอาร์เรย์ประเภทหนึ่ง ตัวแปรโครงสร้างและ ถ้าหากต้องการประกาศตัวแปรที่เก็บข้อมูลในลักษณะเป็นกลุ่ม โดย ยูเนียน ที่ข้อมูลในกลุ่มนั้นเป็นข้อมูลต่างประเภทกันจะต้องสร้างตัวแปร ประเภทโครงสร้าง ถ้าหากผู้เขียนโปรแกรมเข้าใจการทางานและ การใช้งานตัวแปรประเภทโครงสร้างนี้จะทาให้โปรแกรมที่เขียนขึ้น สามารถเก็บข้อมูลเป็นแบบเรคอร์ดได้อีกด้วย พอยน์เตอร์ในภาษาซี ในการประกาศตัวแปรสาหรับเก็บข้อมูล ตัวแปรแต่ละตัวจะมีพื้นที่ หน่วยความจาประจาตัวอยู่ ซึ่งเราสามารถเข้าถึงได้โดยตรงด้วยการ ใช้ตัวแปรแบบพอยน์เตอร์ชี้ไปที่ตาแหน่งหน่วยความจานั้น การใช้ พอยน์เตอร์จะใช้กับการเขียนอ่านข้อมูลเป็นจานวนมาก อาร์เรย์ ขนาดใหญ่ หรือการทางานกับไฟล์ ซึ่งจะมีความรวดเร็วในการ เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ติดๆ กันได้รวดเร็วกว่าการใช้ตัวแปร และเราจะ เห็นการใช้งานพอยน์เตอร์บ่อยมากในการทางานเกี่ยวกับไฟล์

4

8

9

3

3

น้ำหนัก คะแนน


ลำดับ ที่

ชื่อหน่วยกำรเรียน

10

การจัดการไฟล์

11

การเขียนโปรแกรม ติดต่อกับจอภาพ ,แป้นพิมพ์

12

กราฟิกในภาษาซี

สำระสำคัญ ในงานบางประเภทจะต้องนาผลการทางานของโปรแกรมเก็บลงใน หน่วยความจาสารอง ลักษณะของข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจา สารองนี้จะเก็บเป็นไฟล์ ซึ่งไฟล์ในภาษาซีมีอยู่หลายประเภท แต่ละ ประเภทมีคาสั่งในการอ่านเขียนไฟล์ต่างกัน ดังนั้นถ้าหากต้องการ เขียนข้อมูลเป็นไฟล์จะต้องทาความเข้าใจฟังก์ชั่นที่กระทากับไฟล์ ด้วย งานบางประเภทต้องการให้โปรแกรมแสดงผลทางจอภาพเป็นสี และมีตาแหน่งบนจอภาพที่สวยงาม การเขียนโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมดก็สามารถทาได้เช่นกัน โดยผู้เขียน โปรแกรมจะต้องทาความเข้าใจฟังก์ชั่นต่างๆ ของเทอร์โบซีที่ใช้ใน การติดต่อกับจอภาพ จึงสามารถที่จะเขียนโปรแกรมให้แสดงผล อย่างสวยงามได้ เนื่องจากการแสดงผลแบบกราฟิกไม่ได้อยู่ในรูปแบบการเขียน โปรแกรมภาษาซีแบบมาตรฐาน แต่โปรแกรมเทอร์โบซีมีฟังก์ชั่นที่ สามารถแสดงกราฟิกได้โดยฟังก์ชั่นต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ graphics.h ซึ่งจะต้องเรียกขึ้นมาขณะที่รันโปรแกรมด้วย และมี ฟังก์ชั่นมากมายสาหรับวาดภาพกราฟิก ถ้าหากผู้เขียนโปรแกรม ศึกษาฟังก์ชั่นต่างๆ ที่มีให้ก็สามารถสร้างงานกราฟิกออกมาได้

เวลำ (ชั่วโมง) 3

3

3

น้ำหนัก คะแนน


ตำรำงโครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำ กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภำษำ C ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 เวลำ 40 ชั่วโมง แผนกำรจัด กำรเรียนรู้ 1. โปรแกรมภาษา 2. ประเภทของโปรแกรม 3. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

วิธีสอน / กระบวนกำรจัด กำรเรียนรู้ วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ

3

1. 2. 3. 4. 5. หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 4 การเลือกทาตามเงื่อนไข -

โครงสร้างโปรแกรม โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ตัวแปร การเก็บข้อมูลของตัวแปร การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น โปรแกรมอินเตอร์แรคทีฟ คาสั่งพื้นฐานการรับและแสดงผล ข้อมูล ประเภทของข้อมูล การประกาศตัวแปรและค่าคงที่ การตั้งชื่อ ตัวดาเนินการ การเปลี่ยนประเภทของข้อมูล คาสั่งเลือกทาแบบทางเดียว คาสั่งเลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่ง การเลือกทาแบบ Switch

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ

3

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

4

1. 2. 3. 4. -

การวนรอบซ้าด้วยคาสั่ง for ลูป While ลูป do.. While คาสั่ง break และ Continue การสร้างฟังก์ชั่น โปรโตไทป์ ตัวแปรทั่วไปและตัวแปรเฉพาะที่ ฟังก์ชั่นประเภทต่างๆ ฟังก์ชั่นมาตรฐาน ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ ข้อมูลชนิดสตริง

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ

4

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ

4

หน่วยกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์และ การโปรแกรม หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 2 โครงสร้างภาษาซี เบื้องต้น

หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 3 ประเภทของข้อมูลและ ตัวดาเนินการ

หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 5 โปรแกรมแบบวนรอบ ทาซ้า หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 6 การสร้างฟังก์ชั่นใน ภาษาซี

หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 7 ตัวแปรชนิดอาร์เรย์ และสตริง

ทักษะกำรคิด 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ

เวลำ (ชั่วโมง) 3

4


หน่วยกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 8 ตัวแปรโครงสร้างและ ยูเนียน

หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 9 พอยน์เตอร์ในภาษาซี หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 10 การจัดการไฟล์

หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 11 การเขียนโปรแกรม ติดต่อกับจอภาพและ แป้นพิมพ์ หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 12 กราฟิกในภาษาซี

-

แผนกำรจัด กำรเรียนรู้ การประกาศตัวแปรโครงสร้าง อาร์เรย์ของตัวแปรโครงสร้าง การกาหนดตัวแปรโครงสร้างซ้อน โครงสร้าง การคืนค่าโครงสร้างจากฟังก์ชั่น ยูเนียน การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ การกาหนดค่าให้พอยน์เตอร์ พอยน์เตอร์กับอาร์เรย์

วิธีสอน / กระบวนกำรจัด กำรเรียนรู้ วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ

3

ประเภทของไฟล์ พื้นฐานการทางานกับไฟล์ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับเท็กซ์ไฟล์ การอ่านและเขียนไฟล์ไบนารี การเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม จอภาพและวินโดวส์ การแสดงอักขระกราฟิกในโหมด ตัวอักษร คีย์บอร์ด โปรแกรมบวกเมตริกซ์ พิกเซลและรีโซลูชัน การเข้าสู่โหมดกราฟิก วิวพอร์ตและโคออร์ดิเนต การวาดเส้นตรง การวาดวงกลมและเส้นโค้ง กา ร แ ส ด ง ตั ว อั ก ษร ใ น โห ม ด กราฟิก

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ

3

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ

3

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ

3

ทักษะกำรคิด 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2. ทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณ

เวลำ (ชั่วโมง) 3

566sec113  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you