Page 1

L'art del  segle  XIX   Pintura:  Goya,  tes7moni  d'una  època   -­‐El  pintor  aragonés  Francisco  de  Goya  és  una  de   les  màximes  figures  de  la  pintura  espanyola.   -­‐Com  a  pintor  de  Carles  III  i  Carles  IV  va  retratar   l'ambient  cortesà  i  aristocrà7c  amb  un  gran   sen7t  crí7c.   -­‐Les  seues  primeres  obres  representaven   escenes  populars  de  caire  fes7u  plenes  de   vitalitat  i  d'op7misme.   -­‐En  els  úl7ms  anys,  la  seua  malal7a  i  la  Guerra   de  la  Independensia  va  transformar  la  seua   pintura.  


Escultura •  En  aquesta  època,  moltes  escultures  van   adquirir  un  caràcter  públic  i  els  carrers,  les   places  i  els  jardins  de  les  ciutats  s'ompliren   d'obres.   •  Entre  els  escultors  destaquen  el  cordovés  José   Álvarez  Cubero,  el  madrileny  Ricardo  Bellver  i   el  valencià  Marià  Benlliure.  


Arquitectura   •  Durant  el  segle  XIX  es  va  imposar   l'arquitectura  del  ferro.  El  ferro  simbolitzav  la   nova  era  indus7al  i  el  seu  ús  en  fàbriques,   estacions  i  mercats  va  permetre  que  els   edificis  assoliren  una  altura  i  unaz  lluminositat   desconegudes.  


El Modernisme     -­‐  Va  sorgir  a  Europa  a  finsl  del  segle  XIX.   -­‐  L'art  modernista  va  tenir  la  màxima  expresió   en  l'arquitectura,  pero  també  va  integrar  les  arts   plàs7ques  i  les  arts  decora7ves.   -­‐  El  Modernisme  s'inspira  en  les  formes  i  els   colors  de  la  naturalesa.   -­‐  Es  caracteritza  per  la  profusió  de  materials   u7litzats  i  per  l'exuberància  de  les  formes.  


Antoni Gaudí     •  A  Espanya,  el  gran  protagonista  del   Mofdernisme  va  ser  Antoni  Gaudí.   •  Una  bona  part  de  la  seua  obra  la  va  fer  al   començament  del  segle  XX,  la  originalitat  de   Gaudí  queda  reflec7da  en  les  obres  dels  anys   1880  i  1890.     •  Entre  aquestes  destaquen:  El  capricho,  el   Palau  Episcopal  i  la  Casa  de  los  Bo7nes.    


Per a  contestar     •  Quines  dues  etapes  es  dis7ngueixen  de  l'obra   de  Goya?    Quins  trets  caracteritzen  cadascuna?   En  la  de  les  monarquies  absolutes  i  en  la  de  les   revolucions  liverals.   Escenes  populars  de    aire  fes7u  plenes  de   vitalitat  i  d'op7misme,  i  els  ul7ms  anys  es  centrà   en  els  horrors  de  la  guerra  i  el  sofriment  del   poble.    


2 pregunta  (P.A.C)     •  Com  son  les  escultures  del  segles  XIX?     Quins  escultors  en  destaquen?     Són  de  caracter  públic   Hi  destaquen  José  Álvarez  Cubero,  Ricardo   Bellver  i  Marià  Benlliure  


3 pregunta  (P.A.C)   •  Que  es  l'arquitectura  del  ferro?     Quina  n'és  la  construcció  mes  emblemà7ca?   Es  la  nova  era  indistrial  i  el  seu  ús  en  fàbriques,   estacion  i  mercats  que  va  permetre  que  els   edificis  assoliren  una  lluminositat  i  una  altura   desconegudes.   La  Torre  Eiffel,  a  Paris.  


4 pregunta  (P.A.C)   •  Digues  les  caracterís7ques  principals  del   Modernisme,  i  els  materials  que  u7litza.   Són  l'arquitectura,  les  arts  plàs7ques  (  pintura  i   escultura  )  i  les  arts  decorarives  (  l'orfebreria,   l'ebenisteria...).   Fusta,  ferro,  vidre,  ceràmica...  etc.  


5 pregunta  (P.A.C)     •  En  quins  elements  s'inspira  el  Modernisme?     En  les  formes  i  els  colors  de  la  naturalesa.  

L'artdelsegleXIX (8.8)  
L'artdelsegleXIX (8.8)  

L'art del segle XIX

Advertisement