Page 1

ประวัตแิ ละวิวฒ ั นาการของลูกเสื อ กิจกรรมที่ 1 ผู้ก่อกำาเนิดลูกเสื อโลกและวิวฒ ั นาการของลูกเสื อโลก

บี.พี. บิดาแห่งวงการลูกเสื อ ผูใ้ ห้กาำ เนิดลูกเสื อโลก


ผูใ้ ห้กาำ เนิดลูกเสื อโลก ท่านพลโท ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (ลูกเสื อเรี ยกท่าน ว่า B.- P.) B.- P. มีชื่อเต็มว่า "โรเบิร์ต สติเฟนสัน สไมธ์ เบเดน โพ-เอลล์ (Robert Stephenson Smyth Baden Powell) เกิดที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 (ค.ศ. 1857)


บิดาเป็ นนักบวชในคริ สต์ศาสนา ชื่อ เอช. จี. เบเดน โพเอลล์ ( H.G. Baden Powell ) เป็ นศาสตรจารย์ในมหาวิทยาลัย อ็อกฟอร์ด เป็ นนักวิทยาศาสตร์ มารดาชื่อ นางเฮนริ เอตต้า เกรช สไมธ์ ท่านถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2484 ( ค.ศ. 1941 ) ที่เมืองไนเยอรี ประเทศเคนยา


แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ผู้ก่อกำาเนิดลูกเสื อโลกและวิวฒ ั นาการของลูกเสื อโลก

คำาชี้แจงสำ าหรับนักเรียน 1. แบบทดสอบชุดนี้ เป็ นแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาจาก การศึกษาชุดการสอนเรื่ อง ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของลูกเสื อ ลักษณะเป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คำาตอบถูกต้องเพียงคำา ตอบเดียว จำานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา 5 นาที 2. ให้ผเู ้ รี ยนทำาเครื่ องหมาย (X) ทับตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง ที่เป็ น คำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ( ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน )


1. ก. ข. ค. ง.

ขบวนการทางลูกเสื อคืออะไร ขบวนการเยาวชนที่ศึกษานอกแบบ ขบวนการยุวชนลูกเสื อนอกแบบ ขบวนการยุวชนทหาร ขบวนการยุวชนอาสาสมัคร


2. ก. ข. ค. ง.

บี.พี. มีชื่อเต็มว่าอย่างไร

บี.พี. เบเดน โพเอลล์ โรเบิร์ต บี.พี. โพเอลล์ เบเดน โพเอลล์ โรเบิร์ต สติเฟนสัน สไมธ์ เบเดน โพเอลล์


3. บี.พี. ได้รับการยกย่องให้เป็ นบิดาแห่งวงการใด ก. วงการทหาร ข. วงการการค้าขายโลก ค. วงการลูกเสื อโลก ง. วงการเคมีโลก


4. ในวัยเด็กบี.พี. ความสนใจในเรื่ องใด ก. ข. ค. ง.

การสื่ อสาร ไสยศาสตร์ งานศิลปะ ธรรมชาติรอบตัว


5. สมญานาม“ อิมปิ ซ่า ” ที่บี.พี.ได้รับ หมายถึงอะไร ก. เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์ ข. มองไกลและมีสติ ค. เสื อในป่ าที่คล่องแคล่ว ง. สุ นขั ป่ าที่ตื่นเสมอ


6. บี.พี. ถูกส่ งไปอินเดีย เพราะเหตุใด ก. ข. ค. ง.

เป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รับราชการทหาร ก่อตั้งกองลูกเสื อ เป็ นเชลยศึก


7. เหตุการณ์ใดที่เมืองมาฟิ คิง ทำาให้บี.พี. คิดตั้งกองลูกเสื อขึ้น ก. ข. ค. ง.

การทดลองทำาเด็กชายมาเข้าค่าย กองทหารเด็กช่วยสอดแหนม ความสนใจธรรมชาติของเด็ก การสะกดรอยของเด็ก


8. บี.พี. เขียนหนังสื อเล่มแรก มีชื่อว่าอะไร ก. ข. ค. ง.

การลูกเสื อสำาหรับเด็กชาย การลูกเสื อสันติภาพ ทักษะการเรี ยนลูกเสื อ ลูกเสื อสะกดรอย


9. บี.พี. ได้จดั งานชุมนุมลูกเสื อโลกครั้งแรกเมื่อใด ก. 10 กุมภาพันธ์ ข. 1 กรกฎาคม ค. 14 เมษายน ง. 25 พฤศจิกายน

2454 2454 2451 2451


10. บี.พี. กลับไปมีป้ ั นปลายชีวติ ที่ใด ก. ข. ค. ง.

อินเดีย อังกฤษ เคนย่า อเมริ กา


เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ผู้ก่อกำาเนิดลูกเสื อโลกและวิวฒ ั นาการของลูกเสื อโลก 1. ก. 2. ง. 3. ค. 4. ง. 5. ง.

6. ข. 7. ข. 8. ก. 9. ค. 10. ค.


แผนผังการจัดชั้นเรียน

คำาชี้แจง ควรจัดชั้นเรียนตามแผนผังและวางสื่ อการสอนตามศูนย์ การเรียน


ประวัตแิ ละวิวฒ ั นาการของลูกเสื อ

กิจกรรมที่ 2 ผู้ก่อกำาเนิดลูกเสื อไทยและวิวฒ ั นาการของลูกเสื อไทย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั บิดาแห่งวงการลูกเสื อ ผูใ้ ห้กาำ เนิดลูกเสื อไทย


ำ าไป ำ - " ใครมาเป็ นเจ้าเข้าครอง คงต้องบังคับขับไส เคี่ยวเข็ญเย็นค่าร่ ตามวิสัยเชิง เช่นผูเ้ ป็ นนาย เขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อ จะนับถือพงศ์พนั ธุ์น้ นั อย่าหมาย ไหนจะต้อง เหนื่อยยากลำาบากกาย ไหนจะอายทัว่ ทั้งโลกา " - " ข้าไม่ตอ้ งการตำาราเรี ยนที่เดินไซร้ ที่ขา้ อยากได้น้ นั คือเยาวชนที่เป็ นสุ ภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีอุปนิสัยใจคอดี"


- "ลูกเสื อบ่ใช่เสื อสัตว์ไพร เรายืมชื่อมาใช้ดว้ ยใจกล้าหาญปานกัน ใจกล้ามิใช่กล้าอา ธรรม์ เช่นเสื ออรัญสัญชาติชนคนพาล ใจกล้าต้องกล้าอย่างทหาร กล้ากอร์ปกิจการแห่งชาติประเทศเขตตน " - คำานิยามของคำาว่า SCOUT จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า ""เด็กที่อยูใ่ นคณะที่ต้ งั ขึ้นสำาหรับให้เป็ นพลเมืองดี "


ลูกเสื อมาจากคำาว่า SCOUT ซึ่งมีความหมายดังนี้ -

S : Sincerity หมายถึง ความจริ งใจ มีนาใสใจจริ ้ำ งต่อกัน C : Courtesy หมายถึง ความสุ ภาพอ่อนโยน เป็ นผูม้ ีมารยาทดี O : Obedience หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยูใ่ นโอวาท ำ ่ งใจเดียวกัน รู ้รักสามัคคี U : Unity หมายถึง ความเป็ นน้าหนึ T : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด


แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ผู้ก่อกำาเนิดลูกเสื อโลกและวิวฒ ั นาการของลูกเสื อไทย

คำาชี้แจงสำ าหรับนักเรียน 1. แบบทดสอบชุดนี้ เป็ นแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาจากการศึกษา ชุดการสอนเรื่ อง ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของลูกเสื อ ลักษณะเป็ นข้อสอบ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คำาตอบถูกต้องเพียงคำาตอบเดียว จำานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา 5 นาที 2. ให้ผเู ้ รี ยนทำาเครื่ องหมาย (X) ทับตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง ที่เป็ นคำาตอบที่ ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ( ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน )


1.

ข้อใดไม่ใช่หลักสำาคัญของการลูกเสื อ ก. ข. ค. ง.

มีความสามัคคีในหมู่คณะ ตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน รักชาติบา้ นเมือง เคารพต่อองค์พระประมุข


2. ใครเป็ นผูก้ ่อตั้งกองลูกเสื อไทย ก. ข. ค. ง.

รัชกาลที่ รัชกาลที่ รัชกาลที่ รัชกาลที่

5 6 7 8


3. ลูกเสื อกองแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร ก. กองลูกเสื อราชองครักษ์ ข. กองลูกเสื อรักษาพระองค์ ค. กองลูกเสื อกรุ งเทพที่ 1 ง. กองลูกเสื อแห่งประเทศไทย


4. ประเทศไทยตั้งกองลูกเสื อกองแรกที่โรงเรี ยนใด ก. มหรรณพาราม ข. สวนกุหลาบ ค. ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ง. วชิราวุธ


5. คติพจน์ของกองลูกเสื อไทยคือข้อใด ก. ข. ค. ง.

เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มองไกล รักชาติ ยิง่ ชีพ


6. กองลูกเสื ออยูใ่ นความดูแลของหน่วยงานใด ก. ข. ค. ง.

กรมพลศึกษา กรมวิชาการ สำานักงานวัฒนธรรม กรมศิลปากร


7. ผูท้ ี่เป็ นลูกเสื อไทยคนแรกคือใคร ก. ข. ค. ง.

นายสนัน่ สมิตร นายส่ ง เทพาสถิต นายชัพน์ บุญนาค นายศิริ แก้วโกเมน


8. คำาขวัญของงานชุมนุมลูกเสื อโลก ครั้งที่ 20 มีวา่ อย่างไร ก. ข. ค. ง.

ร่ วมโลกเดียวกัน สัมพันธ์กลมเกลียว ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม สัมพันธ์เดียวกัน ต่างวัฒนธรรม สัมพันธ์เดียวกัน ร่ วมโลกเดียวกัน สร้างสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรม


9. กองเสื อป่ า จัดตั้งขึ้นเมื่อใด ก. ข. ค. ง.

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

2450 2454 2458 2460


10.

วันกำาเนิดลูกเสื อไทย ตรงกับเมื่อใด ก. ข. ค. ง.

1 กรกฏาคม 2450 1 กรกฏาคม 2454 1 พฤศจิกายน 2450 25 กรกฏาคม 2454


เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ผู้ก่อกำาเนิดลูกเสื อไทยและวิวฒ ั นาการของลูกเสื อไทย 1. ข. 2. ข. 3. ค. 4. ง. 5. ก.

6. ก. 7. ค. 8. ง. 9. ข. 10. ข.


แผนผังการจัดชั้นเรียน

คำาชี้แจง ควรจัดชั้นเรียนตามแผนผังและวางสื่ อการสอนตามศูนย์ การเรียน


ระเบียบแถว กิจกรรมที่ 1 ท่ ามือเปล่ า ท่ าถือง่ าม


แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ท่ ามือเปล่าและท่ าถือไม้ ง่าม

คำาชี้แจงสำ าหรับนักเรียน 1. แบบทดสอบชุดนี้ เป็ นแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาจาก การศึกษาชุดการสอนเรื่ อง ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของลูกเสื อ ลักษณะเป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คำาตอบถูกต้องเพียงคำา ตอบเดียว จำานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา 5 นาที 2. ให้ผเู ้ รี ยนทำาเครื่ องหมาย (X) ทับตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง ที่เป็ น คำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว ( ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน )


1.

ท่าเริ่ มต้นของการฝึ กระเบียบแถวคือท่าใด ก. ข. ค. ง.

ท่าตรง ท่าพัก ท่าตามสบายพัก ท่าพักตามระเบียบ


2.

ท่าพักตามปกติ มีท่าทางอย่างไร

ก. ข. ค. ง.

หย่อนเข่าข้างใดข้างหนึ่ง หย่อนเข่าขวา หย่อนเข่าซ้าย ยืนเข่าตึง


3. ท่าพักตามระเบียบ ใช้ในโอกาสใด ก. รอรับคำาสัง่ เวลาไม่นาน ข. รอรับคำาสัง่ เป็ นเวลานาน ค. ผ่อนคลายอิริยาบถ ง. รอรับการตรวจสวนสนาม


4. ผูใ้ ดปฏิบตั ิได้ถูกต้องในท่าพักตามสบาย ก. ข. ค. ง.

แบงค์นงั่ ลงกับพื้นหญ้า เกลอไปดื่มน้าำ บอยจัดเครื่ องแต่งกายให้เข้าที่ มิววิง่ เล่นกับเพื่อน


5. การทำาขวาหัน ต้องหันตัวไปทางขวาทำามุมกี่องศา ก. 45 องศา ข. 90 องศา ค. 180 องศา ง. 360 องศา


6. การยืนตรงด้วยท่าถือไม้ง่าม ถือไม้ง่ามอย่างไร ก. ข. ค. ง.

ถือด้วยมือขวา ถือด้วยมือซ้าย ถือด้วยมือใดก็ได้ วางไม้ง่ามไว้ระหว่างขาทั้งสอง


7. การทำาวันทยาวุธในท่าถือไม้ง่ามใช้ในโอกาสใด ก. ทักทายกัน ข. ทำาความเคารพ ำ ง่ นาน ๆ ค. รับค่าสั ง. เปิ ดประชุมกอง


8. เมื่อเลิกทำาความเคารพแล้ว ใช้คาำ สัง่ ว่าอย่างไร ก. ข. ค. ง.

วันทยา - วุธ แบก - อาวุธ เรี ยบ - อาวุธ แถว - ตรง


9. ข้อใดถือเป็ นอาวุธของลูกเสื อ ก. เงื่อนเชือก ข. เข็มทิศ ค. ผ้าผูกคอ ง. ไม้ง่าม


10. หลังจากเรี ยบอาวุธแล้ว ลูกเสื อต้องยืนอยูใ่ นท่าใด ก. ข. ค. ง.

ท่าตรง ท่าพักตามระเบียบ ท่าพักตามสบาย ท่าพักตามปกติ


เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ท่ ามือเปล่าและท่ าถือไม้ ง่าม 1. ก. 2. ข. 3. ง. 4. ค. 5. ข.

6. ก. 7. ข. 8. ค. 9. ง. 10. ข.


แผนผังการจัดชั้นเรียน

คำาชี้แจง ควรจัดชั้นเรียนตามแผนผังและวางสื่ อการสอนตามศูนย์ การเรียน

History of scout  

B.P.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you