Page 1

Dumnoensaduak#3 Magazine 1


Dumnoensaduak#3 Magazine 2


เมือ ่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 ทีผ ่ านมา ่ โรงเรียนบานดอนไผ ้ ่ (ราษฎรรั์ งสรรค)์ ไดจั ้ ดพิธ ี มอบประกาศนี ยบัตรผู้ สาเร็ จการศึ กษาแด ่นั กเรียน ในระดับอนุ บาล 2 ชัน ้ ประถมศึ กษาปี ท ี่ 6 และ มัธยมศึ กษาปี ท ี่ 3 จานวน 46 คน โดยไดรั ้ บ เกียรติจากทานรองผู ้ ทีก ่ ารศึ กษา ่ ้อานวยการเขตพืน ประถมศึ กษาราชบุรเี ขต ประกาศนี ยบัตร

2 เป็ นประธานมอบ

และปัจฉิ มนิเทศนักเรียนชั้น

มัธยมศึ กษาปี ท ี่

3 โดยมีทานผู อ ่ ้ านวยการสุรวุฒ ิ จันทนะโสตถิ ์ ผูอ ้ านวยการโรงเรียนบานดอนไผ ้ ่ ฯ คณะครู และพระครูปลัดรวีโรจน์ วรมังคโล รวม ่ ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ นักเรียน เพือ ่ เ ป็ น สิ ริ ม ง ค ล

ให้ กับนั กเรียนที่

สาเร็จการศึ กษา

Dumnoensaduak#3 Magazine 3


ปั จจุบนั โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ได้นอ้ มนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั จิ ริงในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรม ทัง้ สิ้น จานวน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมการ เพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมการทานา้ ยาล้าง จานจากมะนาวหมักชีวภาพ กิจกรรมการ แปรปรูเห็ดนางฟ้าทรงเครื่อง กิจกรรมทา นา้ พริกเผา กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมนา้ ดืม่ สะอาด กิจกรรมพวงหรีด กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก และกิจกรรมการเลีย้ งกระต่าย ซึ่งแต่ละ กิจกรรม จะมีครูที่ปรึกษาควบคุม และ นักเรียนผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมกลุม่ ละ 3- 5 คน นักเรียนทุกคนจะแบ่งหน้าที่ปฏิบตั งิ าน นอกจากจะทาให้นกั เรียนเกิดความรูจ้ ากการ ปฏิบตั จิ ริงแล้ว ยังเป็ นการเสริมรายได้ให้แก่ นักเรียนในระหว่างเรียน นอกจากนี้ นักเรียน ได้นาความรูท้ ี่ได้รบั จากโรงเรียนขยายผลสู่ ครอบครัว ชุมชน ทาให้เกิดประโยชน์ทงั้ ต่อ นักเรียนชุมชน สังคม สังคม และประเทศชาติ นักเรียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างยัง่ ยืน บนพื้นฐานของการเปลีย่ นแปลง ในโลกยุคปั จจุบนั

Dumnoensaduak#3 Magazine 4


กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว

กิจกรรมทาน้ าพริ กเผา

กิจกรรมการทาน้ ายาล้างจานจาก

กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้ า

กิจกรรมการแปรปรู เห็ดนางฟ้ าทรงเครื่ อง

การทาพวงหรี ด

มะนาวหมักชีวภาพ Dumnoensaduak#3 Magazine 5


กิจกรรมน้ าดื่มสะอาด

การเลี้ยงกระต่าย

การเลี้ยงปลาดุก

กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน

กิจกรรมธนาคารขยะ

Dumnoensaduak#3 Magazine 6


นายอธิวฒ ั น์ พันธ์ประชา ผูอ ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก ่ ารศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็ นประธานในพิธเี ปิ ดการอบรมเชิงปฏิบตั ก ิ ารเครือข่าย ประชาสัมพันธ์และบรรยายพิเศษเรือ ่ งความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ แก่ ผูบ ้ ริหารและครูของโรงเรียนในกลุม ่ โรงเรียนเครือข่ายทัง้ 14 เครือข่าย จานวน 60 คน เพือ ่ นาความรูท ้ ไี่ ด้รบั ไปพัฒนาสือ ่ ประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายตนเอง โดยมี นายไพรัช นวลขา เป็ นวิทยากรในการอบรม เมือ่ วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สานักงานเขตพืน ้ ทีก ่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Dumnoensaduak#3 Magazine 7


โรงเรียนบ ้านดอนไผ่ได ้จัดทาโครงการค่ายเยาวชน ป้ องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพติดบูรณาการ โครงการ เด็กไทยใสใ่ จสงิ่ แวดล ้อมขึน ้ เพือ ่ แก ้ไขปั ญหาการใชส้ งิ่ เสพ ติดในเยาวชน และบูรณาการการกิจกรรมการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อมเข ้าไป เพือ ่ ปลูกฝั ง และสร ้างค่านิยมถึงการทา ชวี ต ิ ให ้มีคณ ุ ค่าทัง้ ต่อตนเองและต่อสว่ นรวม เพือ ่ นักเรียน จะได ้นาไปเป็ นแนวทางในการดาเนินชวี ต ิ ต่อไป Dumnoensaduak#3 Magazine 8


1. เพือ ่ ให ้นักเรียนรู ้คุณค่าของสงิ่ แวดล ้อมและตระหนัก ถึงผลกระทบ ที่ เกิดจากการเปลีย ่ นแปลงสงิ่ แวดล ้อม 2. เพือ ่ ให ้นักเรียนตระหนักและรู ้เท่าทันถึงโทษและพิษภัย ของยาเสพติดรู ้จัก ป้ องกันตนเองจากสงิ่ เสพติดให ้ โทษ และหลีกเลีย ่ งเหตุการณ์อน ั จะนาตนเองเข ้าไป ยุง่ เกีย ่ วกับปั ญหายาเสพติดให ้โทษ

Dumnoensaduak#3 Magazine 9


Dumnoensaduak#3 Magazine 10


Dumnoensaduak#3 Magazine 11

Damnoensaduak#3 magazine