Page 1

Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Ρολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Χωροταξίασ, Ρολεοδομίασ & Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ΡΜΣ - Αςτικζσ Αναπλάςεισ, Αςτικι Ανάπτυξθ και Αγορά Ακινιτων

Αζηηθέο Αλαπιάζεηο: Γηεζλείο πξνζεγγίζεηο θαη πξφηππα Καζεγεηήο: Άζπα Γνζπνδίλε, Αξρηηέθησλ (Γηεπζχληξηα Πξνγξάκκαηνο)

Εργαςία: Ανάλυςθ παραδειγμάτων αςτικϊν πολιτικϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και του κεντρικοφ κράτουσ για τθν δθμιουργία και ενίςχυςθ νζων επικζντρων μζςω αςτικισ ανάπλαςθσ

Σαν Φρανςίςκο, Καλιφόρνια - Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ το καλάςςιο μζτωπο και θ ευρφτερθ περιοχι / Θεματικόσ άξονασ 2 Αλάιπζε: Σσηήξεο Γηακάθνο, Αξρηηέθησλ


Σαν Φρανςίςκο, Καλιφόρνια - Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Το καλάςςιο μζτωπο και θ ευρφτερθ περιοχι / Θεματικόσ άξονασ 2 Σσηήξηνο Γηακάθνο, Αξρηηέθησλ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηηο 30 Οθησβξίνπ 2018, ν απεξρφκελνο πξφεδξνο ηεο SPUR Gabriel Metcalf ζηελ ηειηθή δεκφζηα νκηιία ηνπ επηζεκαίλεη κεηαμχ άιισλ ηε δπζθνιία λα θαληαζηεί ηηο ζεκεξηλέο εμειίμεηο, πξηλ ην 2007, φηη ε νηθνλνκία ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν θαη ε νηθνλνκία ηεο Silicon Valley ζα ζπγρσλεχνληαλ, φηη ε πεξηνρή ηνπ θφιπνπ ζα γηλφηαλε κηα εληαία νινθιεξσκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη φηη ζε κία απφ ηηο κεγάιεο εηξσλείεο ηεο ηζηνξίαο, απηέο νη πην αληηθαπηηαιηζηηθέο πφιεηο ησλ ΗΠΑ, ζα γίλνληαλ έλα πξαγκαηηθφ θέληξν ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Φαξαθηεξίδεη ππεξθαηαθεξκαηηζκέλν ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ θαη δηαθπβέξλεζεο θαη ππεχζπλν γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα. … Δμεγεί πσο ε πεξηνρή έγηλε παγθφζκην θέληξν νηθνλνκηθήο θαηλνηνκίαο, ρσξίο ζηε πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη πξφζπκε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο αζηηθέο απαηηήζεηο, λα πξνζζέζεη ζηέγαζε ή δηακεηαθφκηζε αλάινγα κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζηέζεθαλ. ¨Απηή είλαη ε ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ηνπ Bay Area: Πηζηεχνπκε ζηε ζεσξία ηεο κεηαλάζηεπζεο, αιιά ζηελ πξάμε δελ είκαζηε πξφζπκνη λα επηηξέςνπκε λέα θηήξηα ζηηο θνηλφηεηέο καο, έηζη ψζηε νη πξαγκαηηθνί άλζξσπνη λα έρνπλ έλα πξαγκαηηθφ κέξνο γηα λα δήζνπλ. Λφγσ ησλ επηινγψλ πνπ έρνπκε θάλεη γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηνλ ραξαθηήξα ηεο γεηηνληάο, θάζε άηνκν πνπ έξρεηαη εδψ απνκαθξχλεη θάπνηνλ πνπ ήηαλ ήδε εδψ... ¨ Καη γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο αηηηνινγεί ηελ πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνχ θιπ. Ο Gabriel Metcalf απνρψξεζε ζην ηέινο ηνπ 2018 απφ εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηνπ SPUR θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Σρεδηαζκνχ θαη Αζηηθήο Έξεπλαο ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν, γηα λα δηεπζχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ νκάδα αζηηθήο έξεπλαο ζην Σχδλευ ηεο Απζηξαιίαο. Σηε παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί κηα εηθφλα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάινπλ ζήκεξα πεξηθέξεηα θαη πφιε γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ εθξεθηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ φπνηα θαζπζηέξεζε επηζεκάλζεθε παξαπάλσ. Μηα πξνζπάζεηα πνπ εθθξάδεηαη κε έλα λέν φξακα γηα ην κέιινλ … https://www.sfchronicle.com/opinion/openforum/article/Bay-Area-a-reluctant-metropolis-needs-to-become13359312.php


Σαν Φρανςίςκο, Καλιφόρνια - Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ το καλάςςιο μζτωπο και θ ευρφτερθ περιοχι / Θεματικόσ άξονασ 2 Σσηήξηνο Γηακάθνο, Αξρηηέθησλ

Κεθ.I Γεληθά - Η πόιε ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν Τν Σαλ Φξαλζίζθν, ε ηέηαξηε κεγαιύηεξε πόιε ζηελ Καιηθόξληα θαη δέθαηε ηέηαξηε κεγαιύηεξε ζηηο Η.Π.Α, κε πιεζπζκό 802.426 (2010), θηινμελεί ην 11% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πεξηνρήο ησλ θόιπσλ[1]. Δίλαη ην παξαδνζηαθφ, πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο επξχηεξεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο [2]. Σηε δνξπθνξηθή εηθφλα δηαθξίλεηαη λφηηα ηεο γέθπξαο Γθφιληελ Γθέηη πνπ γεθπξψλεη ην άλνηγκα ηνπ θφιπνπ θαη ζπλδέεη ηε πφιε κε ηελ θνκεηεία Μάξηλ. Δπίζεο ζηε δνξπθνξηθή εηθφλα δηαθξίλνληαη ην γηγάληην ξήγκα ηνπ Αγίνπ Αλδξέα, ηα πνηάκηα, ηα δάζε θαη ηα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφιπνπ.


Απφ ηε παξαηήξεζε ηεο δνξπθνξηθήο εηθφλαο θαη ην ζνιφ ρξψκα ηεο ζάιαζζαο δηαθξίλνληαη επίζεο έλα ζχλνιν απφ δηαθνξεηηθνχο πγξνηφπνπο, κηθξέο ιηκλνζάιαζζεο, βάιηνπο θαη εθηάζεηο θαιπκκέλεο απφ αιάηη. Τα αβαζή θαη ιαζπψδε λεξά ζηα βφξεηα ηνπ θφιπνπ φπνπ εθξένπλ ηα πνηάκηα ηεο ελδνρψξαο Σαθξακέλην θαη Σαλ Φναθίλ θαη ηα αβαζή ζε φιν ην θφιπν κε θνξχθσζε ηηο λφηηεο αθηέο βφξεηα ηνπ San Jose απφ ηελ αξρή θαζφξηζαλ ηε κέρξη ηψξα αλάπηπμε ζηε πεξίκεηξν ηνπ θφιπνπ αιιά θαη ζε θάζε πεξηνρή μερσξηζηά. Σηελ εηήζηα έθζεζε ηεο SPUR 2007 πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ζην πεξηνδηθφ ¨The Urbanist¨ ηνλ Ινχλην ηνπ 2007, ε νκάδα εξγαζίαο γηα ηε ζαιάζζηεο πξννπηηθέο ηεο πφιεο ηνπ SF ραξαθηεξίδνπλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θφιπνπ σο έλα απφ ηα κεγάια θπζηθά ιηκάληα ηνπ θφζκνπ θαη ην Σαλ Φξαλζίζθν σο κηα λαπηηθή πφιε απφ ηελ ίδξπζή ηεο. Γηα ζρεδφλ 200 ρξφληα, ε πφιε έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηε ζρέζε ηεο κε ηε ζάιαζζα. Η πφιε ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν κε ην Όνπθιαλη θαη ην SAN Jose απνηεινχλ ηε πέκπηε κεγαιχηεξε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, κεηά ηε Πφιε ηεο Νέαο Υφξθεο, ην Λνο Αληδειεο, ην Σηθάγν ηελ Οπάζηγθηνλ, θαη ηε Βαιηηκφξε[3], ελψ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο γχξσ απφ ηνλ Κφιπν μεπεξλάεη ηα 7 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο


Σαν Φρανςίςκο, Καλιφόρνια - Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Tο καλάςςιο μζτωπο και θ ευρφτερθ περιοχι / Θεματικόσ άξονασ 2 Σσηήξηνο Γηακάθνο, Αξρηηέθησλ


California Historical Landmarks (CHLs)

1. Montgomery Block, 1853

4. City Hall, 1915

7. Golden Gate Bridge, 1937

5. The Palace of Fine Arts, 1915 2. Cliff House, 1896 8. Transamerica Pyramid, 1972

3. Ferry Building, 1898

6. Russ Building, 1927

9. AT & T Park, 2000


Ιζηνξηθή αθηνγξακκή ηνπ Σαλ Φξαληζίζθν θαη Ιζηνξηθά νξόζεκα. Τα ηζηνξηθά νξφζεκα ηεο Καιηθφξληαο (CHLs) είλαη θηίξηα, δνκέο θαη ηνπνζεζίεο ζηελ πνιηηεία ηεο Καιηθφξληαο ησλ ΗΠΑ, ηα νπνία έρεη απνθαζηζζεί λα έρνπλ ηζηνξηθή ζεκαζηνινγηθή αμία.

Κεθ.II Ιζηνξηθή αλαθνξά Οη αξραηφηεξεο αξραηνινγηθέο καξηπξίεο γηα ηε παξνπζία αλζξψπηλσλ νηθηζκψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θφιπνπ ρξνλνινγνχληαη ην 3000 π.Φ. Τν 1769, θαηαγξάθεηαη ε πξψηε ηεθκεξησκέλε επξσπατθή επίζθεςε ζηελ πεξηνρή ηνπ θφιπνπ, φηαλ έλα ηζπαληθφ πινίν εμεξεχλεζεο κε επηθεθαιήο ηνλ Gaspar de Portolà έπιεπζε ζηνλ θφιπν.


Όηαλ ην Μεμηθφ αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηελ Ιζπαλία ην 1821, ε πεξηνρή κεηά απφ κηα ζχληνκε Μεμηθαληθή δηαθπβέξλεζε, ην 1846 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεμηθάληθν-Ακεξηθαληθνχ πνιέκνπ πέξαζε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο.

ςε ηελ πφιε ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν θαη ηα πεξίρσξα, αιιά ε πεξηνρή γξήγνξα αλνηθνδνκήζεθε γηα λα θηινμελήζεη ηελ έθζεζε Παλακά - Δηξεληθνχ ηνπ 1915.

To 1848, ε αλαθάιπςε ρξπζνχ ζηελ Καιηθφξληα πξνζέιθπζε ρηιηάδεο ρξπζνζήξεο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ιηκάληα ζηελ πεξηνρή ηνπ Bay Area σο ζεκείν εηζφδνπ ζηελ ελδνρψξα.

Η αλάιπζε ησλ εηθφλσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ φπνπ επηπιένλ ζπλαληάηαη ε παξαδνζηαθή κε ηε πξψηκε βηνκεραληθή ζαιάζζηα ηερλνινγία θαη ιίγν πξηλ ηα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα (γέθπξεο θαη δξφκνπο) πνπ άιιαμαλ ηε δνκή ηεο πφιεο, δείρλεη ηελ έληαζε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ ζην απφγεην ηεο, ζεκαηνδνηεί ηελ ζαιάζζηα εηθφλα κηαο νιφθιεξεο επνρήο πνπ ζρεηηθά πξφζθαηα (1990) γηα ιφγνπο πνπ παξαθάησ ζα εμεγεζνχλ ε πφιε ηνπ San Francisco πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη!

Έρεη πξνεγεζεί απφ ην 1800 ε πνιενδφκεζε – Σηηο θσηνγξαθίεο δηαθξίλεηαη ην πιέγκα ησλ δξφκσλ ηνπ SF ρσξείο πξνζαξκνγέο ζηηο θιίζεηο ησλ ιφθσλ πνπ θηάλνπλ θαη ην 31%. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1849, ιφγσ ησλ εηδήζεσλ ηνπ ρξπζνχ νη λενεηζεξρφκελνη πιεζπζκνί έξρνληαλ ζηελ Πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ κε ξπζκφ ρίιηα άηνκα ηελ [31] ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξψηεο κεγάιεο εηζξνήο θηλέδσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Ακεξηθή. [32] Τα πινία εγθαηαιείθζεθαλ, θαζψο ηα πιεξψκαηα έθεπγαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ ρξπζνχ. Τν 1906 έλαο κεγάινο ζεηζκφο θαη ε ππξθαγηά πνπ αθνινχζεζε θαηέζηξε-

Η θξεκαζηή γέθπξα Γθφιληελ Γθέηη νινθιεξψζεθε ην 1937 (1.280 κέηξα) θαη απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ εμέιημε ηεο πφιεο θαη ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ ηεο, θαζψο καδί κε ηα ππφινηπα νδηθά έξγα θαη γέθπξεο ηεο επνρήο αλαηξέπνπλ θαζνξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ, ππνβηβάδνληάο θαη ζρεδφλ πεξηζσξηνπνηψληαο ηηο κέρξη ηφηε δσηηθέο ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο πφιεο.


Τν θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ παξαηίζεηαη έρεη ζπιιερηεί δηαδηθηπαθά απφ ηε ςεθηαθή ζπιινγή ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν (Courtesy of California State Library, California History Room) αλαθνξηθά κε ηνπο ζεηζκνχο ηνπ 1906 θαη ηε ςεθηαθή ζπιινγή γηα ηελ αληίζηνηρεο ππξθαγηάο πνπ αθνινχζεζε. Δίλαη κηα ζπιινγή επηιεγκέλσλ ζεκάησλ απφ αξρεία θαη εηδηθέο ζπιινγέο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο California, Berkeley. ηεο Ιζηνξηθήο Δηαηξείαο ηεο Καιηθφξληαο ζην Σαλ Φξαλζίζθν, ηεο θξαηηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Σαθξακέλην, ην παλεπηζηήκην Stanford, θαη ηε βηβιηνζήθε Huntington ηνπ Σαλ Μαξίλν. Η ςεθηαθή ζπιινγή παξνπζηάδεη πεξίπνπ 14.000 εηθφλεο θαη 7.000 ζειίδεο θεηκέλνπ, ζε πξνζβάζηκν πιηθφ ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ ηνπ ζεηζκνχ θαη ηεο θσηηάο ζην Σαλ Φξαλζίζθν, θαζψο θαη πεξηνρέο πνπ επεξεάζηεθαλ.


Κεθ.III Σαλ Φξαληζίζθν – Γεληθό ζρέδην Τν Ακεξηθάληθν Γίθαην απαηηεί ην Γεληθφ Σρέδην Πφιεσλ λα εμεηάδεη επηά ζέκαηα: Τε ρξήζε ηεο γεο, ηε θπθινθνξία, ηε ζηέγαζε, ηε ζπληήξεζε, ηνλ αλνηρηφ ρψξν, ην ζφξπβν θαη ηελ αζθάιεηα. Σηελ εηζαγσγή ηεο αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ηνπ Γεληθφ Σρεδίνπ ηεο πφιεο απφ ηνλ Γήκν ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν, επηζεκαίλνληαη νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ πνπ ζηε ζπλέρεηα εμεηδηθεχνληαη ζε 20 επίθεληξα/γεηηνληέο ην θαζέλα απφ ηα νπνία απνηειεί μερσξηζηφ αληηθείκελν κειεηψλ, δεκφζησλ δηαβνπιεχζεσλ θαη εμεηδίθεπζεο πνιηηηθψλ. Οη ζηφρνη πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη:

 Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αηζζεηηθψλ αμηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα θαη κνλαδηθφ ραξαθηήξα ηεο πφιεο.

 Βειηίσζε ηεο πφιεο σο ηφπνπ δηαβίσζεο, βνεζψληαο ηελ λα γίλεη πην πγηεηλή, αζθαιήο, επράξηζηε θαη ηθαλνπνηεηηθή, κε θαηνηθίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαιέο πξνδηαγξαθέο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη παξέρνπλ επαξθείο αλνηθηνχο ρψξνπο θαη θαηάιιειεο παξνρέο ζηε θνηλφηεηαο.

 Βειηίσζε ηεο πφιεο σο ρψξνπ εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο, θαζηζηψληαο ηελ πην απνηειεζκαηηθή, εχρξεζηε θαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ παξαγσγή, αληαιιαγή θαη δηαλνκή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε επαξθή ρψξν γηα θάζε είδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη βειηησκέλεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε θφξησζε θαη ηελ θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ.

 Σπληνληζκφο ηνπ πνηθίινπ ηξφπνπ ρξήζεο ηεο γεο κε δεκφζηεο θαη εκηδεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη γηα ηελ επθνιία θαη ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο.

 Σπληνληζκφο ηνπ πνηθίινπ ηξφπνπ ρξήζεο ηεο γεο κε ηηο δηαδξνκέο θπθινθνξίαο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη αγαζψλ εληφο ηεο πφιεο αιιά θαη πξνο θαη απφ ηελ πφιε.

 Σπληνληζκφο ηεο αλάπηπμεο ηεο πφιεο, κε ηελ αλάπηπμε γεηηνληθψλ πφιεσλ θαη θνκεηεηψλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο Bay of San Francisco.

Εξετάηοντασ ζνα προσ ζνα τα 20 επίκεντρα που επιςθμαίνονται ςτο παραπάνω χάρτθ και τθν εξζλιξθ των προτάςεων, διαπιςτϊνει κανείσ ότι ςτθ πράξθ θ πόλθ, με εξαίρεςθ τισ ακτζσ του Ειρθνικοφ, προςπακεί να εκμεταλλευτεί κάκε ςπικαμι γθσ για να λφςει το πρόβλθμα τθσ ςτζγαςθσ, βαςικά με τθν πφκνωςθ και τθν κακϋ φψοσ ανάπτυξθ, τισ μικτζσ χριςεισ με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα του δθμόςιου χϊρου, τθν επαφξθςθ των γραφείων, τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των ανοιχτϊν χϊρων και των δικτφων κυκλοφορίασ, αλλά κφρια με τισ παραπάνω επιλογζσ να επθρεάςει τισ επιλογζσ ηωισ των ανκρϊπων προσ τθ κατεφκυνςθ εγκατάλειψθσ του αυτοκινιτου που είναι ζνα από τα μεγαλφτερα ςιμερα προβλιματα τθσ πόλθσ.


Το παραπάνω ςχζδιο ζχει ςχθματοποιθκεί ςε ζνα ςυνολικό όραμα για τθ Ρόλθ, που αποηθτά νεοτεριςμοφσ και καινοτομία και που αποτυπϊνεται ςυμβολικά ςτο νζο ςτακμό και πφργο του Transit Center District και ςτο Project προτεραιότθτασ για τθ πόλθ - The Hub, που κατά τθν άποψθ μασ κα δοφμε ςφντομα να επαναλαμβάνεται ωσ πρότυπο ανάπλαςθσ και ςτισ δυτικζσ γειτονιζσ τθσ πόλθσ.

Ακόμα και μζςα ςτθ SPUR υπάρχουν φωνζσ που ηθτοφν τθν χαλάρωςθ τθσ τοπικισ αντίςταςθσ ςε νεοτεριςμοφσ, όχι αδικαιολόγθτα, όπωσ ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ κα δοφμε, αλλά και με μεγάλο κόςτοσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ όπωσ ςτθ περιοχι του λιμανιοφ τθσ πόλθσ. Τα πρόςφατα ζργα και ςχεδιαςμοί φαίνεται ότι αμβλφνουν αυτζσ τισ αντιςτάςεισ και ςφντομα κα δοφμε ζνα άλλο Σαν Φραντςίςκο. Ροιοσ ςιμερα ξεχωρίηει το Transamerica Pyramid, ςτθ ςκιά του Salesforce Tower που είναι μια ςυνειδθτι επιλογι Σαν Φραντςίςκο . Το νζο Skyline τθσ πόλθσ επιλζχτθκε για το εξϊφυλλο τθσ εργαςίασ. Στισ παραπάνω επιλογζσ για υψθλισ πυκνότθτασ οικιςτικζσ γειτονιζσ, δεν κα μποροφςε βζβαια να λείπει και ο αντίλογοσ για το κίνδυνο να χάςει θ πόλθ τον ξεχωριςτό χαρακτιρα τθσ. Και αν το πρόγραμμα λόγο τθσ πετυχθμζνθσ ςτρατθγικισ για διευρυμζνθ τοπικι ςυμμετοχι, με κάκε τφπου διαβοφλευςθ και εργαλείο και με επιλεγμζνεσ χωροταξικά προτάςεισ δίπλα ςτα κεντρικά δίκτυα διαμετακόμιςθσ και πανεπιςτιμια όπου οι ανάγκεσ είναι προφανείσ -, φαίνεται να πετυχαίνει, τι κα ακολουκιςει όταν


το μοντζλο επαναλθφτεί ςε όλθ τθ πόλθ. Η επιλογι ενζχει το κίνδυνο για μια ςταδιακι κυριαρχία των γραφείων από άκρο ςε άκρο. Ζνα απόςπαςμα τθσ ομιλίασ του ….. αναφζρεται ςτθ πολιτικι διάςταςθ αυτϊν των εξελίξεων:…. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ζην ζαιάζζην κέησπν ηεο πφιεο ελνπνηνχκε ηα παξαπάλσ επίθεληξα ζε 10 ελφηεηεο πνπ επηζεκαίλνληαη κε πνξηνθαιί θαη θφθθηλν ρξψκα ζην ράξηε. Γηα ηελ αθξίβεηα πξψηα κειεηήζεθε ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, δεχηεξε ε ελδνρψξα θαη έπεηηα ην ζαιάζζην κέησπν, κε ηειεπηαίν ην ΒΑ άθξν ηεο πφιεο φπνπ εζηηάδεηαη θαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα. Αλ θαη ζα πεξίκελε θαλείο λα έρεη απφ ρξφληα επηιπζεί ην ζέκα ηεο αλαγέλλεζεο ησλ πξνβιεηψλ, φπσο έγηλε ζηε Βνζηψλε αιιά θαη αιινχ, ε Κεφ.IV Επίκεντρα τθσ πόλθσ 1.TRANSIT CENTER DISTRICT SUBAREA (TRANSIT CENTER DISTRICT, RINCON HILL, DOWNTOWN, CHINATOWN, CIVIC CENTER, VAN NESS AVENUE)

2. NORTHEASTERN WATERFRONT 3. EAST SOMA (SOUTH OF MARKET) 4. WESTERN SOMA (SOUTH OF MARKET) (WESTERN SOMA, MARKET AND OCTAVIA, MISSION)

5. CENTRAL WATERFRONT (CENTRAL WATERFRONT, SHOWPLACE SQUARE/POTRERO)

6. BAYVIEW HUNTERS POINT 7. HUNTERS POINT SHIPYARD 8. CANDLESTICK POINT SUBAREA 9. EXECUTIVE PARK SUBAREA 10. WESTERN SHORELINE

Το γενικό ςχζδιο του Διμου εδϊ: http://generalplan.sfplanning.org/ Χάρτεσ: http://generalplan.sfplanning.org/Land_Use_Index_August_2011.pdf

πφιε - πνπ λα ζεκεησζεί φηη ε πξψηε ηεο βηνκεραλία κε πεξηζζφηεξα απφ 600 εθ έζνδα εηεζίσο, είλαη ν ηνπξηζκφο – ράλεη απφ ην 1970 αλαινγηθά κηα ηζηνξηθή πξνβιήηα αλά δχν ρξφληα. Βπζίδνληαη! Η αλάθηεζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ επηβάιεη πέξαλ φζσλ ζα επηζεκαλζνχλ παξαθάησ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ζαιάζζηαο δψλεο ηεο ελδνρψξαο θαη ησλ γεηηνληθψλ ελνηήησλ κεηαμχ ηνπο. Η ίδηα ε πφιε θαίλεηαη απφ ηνπο λένπο ζρεδηαζκνχο ηεο φηη ακβιχλεη ηελ απζηεξή νξηνζέηεζε ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, πνπ γηα ρξφληα απνηεινχζε θπξίαξρε πνιενδνκηθή πνιηηηθή.


http://generalplan.sfplanning.org/Land_Use_Index_August_2011.pdf


www.findhotel.net/Place/Mission_Bay_Conference_Center_at_UCSF


SFMTA - Park Pilot Program Η SFMTA δεκηνχξγεζε ην 2014 έλα πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζην Σαλ Φξαλζίζθν. Τν πξφγξακκα ζπιιέγεη θαη δηαλέκεη πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε ην πνχ ππάξρεη ρψξνο ζηάζκεπζεο, ψζηε νη νδεγνί λα κπνξνχλ λα βξνπλ γξήγνξα αλνηθηνχο ρψξνπο. Πεξηνδηθά πξνζαξκφδεη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηα γθαξάδ γηα λα ηαηξηάδεη κε ηε δήηεζε. Η ηηκνιφγεζε ελζαξξχλεη ηνπο νδεγνχο λα ζηαζκεχνπλ ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, κεηψλνληαο ηε δήηεζε ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θνξεζηεί ππεξβνιηθά. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηηο ηηκέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε δήηεζε, αλαπξνζαξκφδνπλ ηα ζρέδηα ζηάζκεπζεο ζηελ πφιε έηζη ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε ε εχξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο. Δθμοτικι Υπθρεςία Μεταφορϊν του Σαν Φρανςίςκο SFMTA— San Francisco Municipal Transportation Agency https://www.sfmta.com/projects/sfpark-pilot-program

Οργανωμζνοι χϊροι ςτάκμευςθσ


https://www.sfmta.com/


Σαν Φρανςίςκο, Βυκομετρικά Στοιχεία, Δίαυλοι Ρλοίων


Κεφ.V Σχζδιο Waterfront V.1 Σπλνιηθνί ζηόρνη Τν Σρέδην Φξήζεο Γεο ζην Ληκάλη ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Ληκέλσλ ην 1997, δηέπεη ηελ πνιηηηθή ηεο ρξήζεο πνπ ήηαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν - κηα δψλε 7,5 κηιίσλ πνπ εθηείλεηαη απφ ην ιηκάλη ηνπ Fisherman's Wharf έσο ηε ιηκελνιεθάλε ηεο Ιλδίαο . Τν Σρέδην Waterfront θαζνδεγείηαη απφ επηά ζηφρνπο πνπ επηηξέπνπλ Ληκάλη θαη Πφιε , απφ θνηλνχ, λα επηηχρνπλ ην γεληθό όξακα γηα ηελ επαλέλσζε ηεο πόιεο κε ηελ πξνθπκαία ηεο. Οη επηά ζηφρνη είλαη: Μηα πξνθπκαία εξγαζίαο. Τα ιηκεληθά εδάθε ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο λαπηηιίαο, ηεο αιηείαο, ησλ επηβαηηθψλ θξνπαδηεξψλ, ηεο επηζθεπήο πινίσλ, ησλ πνξζκείσλ θαη ησλ εθδξνκηθψλ ζθαθψλ, ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ην λεξφ. Μηα αλαδσνγνλεκέλε Πύιε. Οη λέεο επελδχζεηο πξέπεη λα ηνλψζνπλ ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο πξνθπκαίαο, πξνζθέξνληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, έζνδα, δεκφζηεο αλέζεηο θαη άιια νθέιε, γηα ην ιηκάλη, ηελ πφιε θαη ην θξάηνο. Μηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη αλζξώπσλ. Τα ιηκεληθά εδάθε πξέπεη λα θηινμελνχλ κηα πνηθηιία ζαιάζζησλ, εκπνξηθψλ, ςπραγσγηθψλ, δεκφζησλ αλνηρηψλ ρψξσλ, αλαςπρήο θαη άιισλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο. Πξόζβαζε θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο. Έλα δίθηπν πάξθσλ, πιαδ, πεδφδξνκσλ, αλνηρηψλ ρψξσλ θαη νινθιεξσκέλσλ βειηηψζεσλ ζηηο κεηαθνξέο ζα πξέπεη λα βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε θαη λα βειηηψζεη ηελ απφιαπζε θαη ηελ εθηίκεζε γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θφιπνπ. Μηα εμειηζζόκελε πξνθπκαία, ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ. Οη βειηηψζεηο ζα πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα εληζρχνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηεο πξνθπκαίαο, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια λέεο επθαηξίεο γηα ηνπο πνιίηεο, λα ελζσκαηψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ιηκέλα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Urban Design Αληάμηα ηεο ζέζεο, νη λένη ζρεδηαζκνί ζα πξέπεη λα είλαη ππνδεηγκαηηθήο πνηφηεηαο θαη λα ππνγξακκίδνπλ ηελ νπηηθή θαη θπζηθή πξφζβαζε απφ θαη πξνο ηνλ θφιπν, ζεβφκελνη ην πινχζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο πξνθπκαίαο θαη ην ραξαθηήξα ηεο γεηηνληθήο αλάπηπμεο.

Οηθνλνκηθή πξόζβαζε πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν. Οη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο εκπνξηθέο ρξήζεηο ζα πξέπεη λα θαζίζηαληαη πξνζηηέο ζε άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ θαη απφ κηα αληηπξνζσπεπηηθή πνηθηιία εζλνηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ απηέο ηηο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ηεο πφιεο ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν. V.2 Κύξηα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ Σε αλαγλψξηζε ηεο επηζπκίαο ηνπ θνηλνχ γηα έλα νξζνινγηθφ ζρέδην γηα ηηο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ιηκέλα θαηά κήθνο ηνπ θφιπνπ, ην ζρέδην Waterfront πξνβιέπεη ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ρξήζεο γεο, γηα θάζε ζαιάζζηα ή «εμαξηψκελεο απφ ην λεξφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ιηκέλα» - ηελ επηζθεπή, ηελ αιηεία, ηηο επηβαηηθέο θξνπαδηέξεο, ηα πνξζκεία θαη ηα εθδξνκηθά ζθάθε, ηα ζθάθε αλαςπρήο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ κηα παξαζαιάζζηα ηνπνζεζία γηα λα νινθιεξψζνπλ ηε βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Με βάζη ηιρ πληποθοπίερ πος ζςγκενηπώθηκαν καηά ηη διάπκεια εκηεηαμένυν δημόζιυν επγαζηηπίυν με εκπποζώποςρ ηηρ ναςηιλιακήρ βιομησανίαρ, ηο Σσέδιο διαηηπεί πεπίπος ηα δύο ηπίηα ηηρ πεπιοςζίαρ ηος Λιμανιού για να καλύτει αςηέρ ηιρ ανάγκερ. Γηα ηα αθίλεηα πνπ δελ ρξεηάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα λαπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην Σρέδην Waterfront πξνζδηνξίδεη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα επδνθηκήζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζπκβαίλεη θαη ζαιάζζηα ρξήζε, αλνηθηνχο ρψξνπο θαη πξνζβάζεηο γηα ην θνηλφ. Σε απηέο ηηο πεξηνρέο, ελζαξξύλνληαη έληνλα λέεο εκπνξηθέο ρξήζεηο ζηελ απνβάζξα πνπ θέξλνπλ δξαζηεξηόηεηεο εκέξαο θαη λύρηαο ζηε ζάιαζζα, ε ςπραγσγία, ην ιηαληθό εκπόξην, ηα εζηηαηόξηα ηα κνπζεία θιπ. Γηα λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία ρξήζεσλ θαη λα ελζαξξπλζνχλ νη ζπλδέζεηο κεηαμχ δξαζηεξηνηήησλ εδάθνπο θαη λεξνχ, πνιιέο Ληκεληθέο ηνπνζεζίεο νξγαλψλνληαη ζε "Πεξηνρέο κηθηήο ρξήζεο" νη νπνίεο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ απνβάζξεο θαη γεηηνληθά ηκήκαηα εζσηεξηθνχ "seawall". Η αλάπηπμε ζεκαληηθψλ λέσλ εκπνξηθψλ ρξήζεσλ ζηηο απνβάζξεο, ηδίσο ζην βφξεην ηκήκα ηεο ιηκελνιεθάλεο ηεο Κίλαο, ζα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο PortWalk, ελφο λένπ ηξφπνπ απφιαπζεο ησλ ζέζεσλ θαη ησλ ήρσλ ηεο πξνθπκαίαο, δηεπξχλνληαο ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε πξνβιήηεο κε βειηηψζεηο γηα πεδνχο θαη ζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο.


Σαν Φρανςίςκο, Καλιφόρνια - Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Κεθ.VI Επίθεληξα ζαιαζζίνπ κεηώπνπ


Επίκεντρα Θαλαςςίου Μετϊπου 1.TRANSIT CENTER DISTRICT SUBAREA (TRANSIT CENTER DISTRICT, RINCON HILL, DOWNTOWN, CHINATOWN, CIVIC CENTER, VAN NESS AVENUE)

2. NORTHEASTERN WATERFRONT 3. EAST SOMA (SOUTH OF MARKET) 4. WESTERN SOMA (SOUTH OF MARKET) (WESTERN SOMA, MARKET AND OCTAVIA, MISSION)

5. CENTRAL WATERFRONT (CENTRAL WATERFRONT, SHOWPLACE SQUARE/POTRERO)

6. BAYVIEW HUNTERS POINT 7. HUNTERS POINT SHIPYARD 8. CANDLESTICK POINT SUBAREA 9. EXECUTIVE PARK SUBAREA 10. WESTERN SHORELINE

http://generalplan.sfplanning.org/Land_Use_Index_August_2011.pdf


1. WESTERN SHORELINE 1.1 Ocean Beach


https://www.spur.org/featured-project/ocean-beach-master-plan


2. NORTHWESTERN SHORELINE 2.1 Golden Gate Bridge - Presidio

To Presidio είναι ζνα πάρκο και πρϊθν ςτρατιωτικό φροφριο των ΗΡΑ ςτο βόρειο άκρο τθσ χερςονιςου του Σαν Φρανςίςκο. Το πάρκο χαρακτθρίηεται από πολλζσ δαςικζσ εκτάςεισ, λόφουσ με κζα τθ Γζφυρα του Golden Gate , τον κόλπο του Σαν Φρανςίςκο και τον Ειρθνικό Ωκεανό . Αναγνωρίςτθκε ωσ ιςτορικό ορόςθμο τθσ Καλιφόρνιασ το 1933 και ωσ εκνικό ιςτορικό ορόςθμο το 1962.


2.2 Palace of Fine Arts Το παλάτι των Καλϊν Τεχνϊν ςτθν Ρεριοχι Μαρίνασ είναι μια μνθμειϊδθσ καταςκευι που καταςκευάςτθκε αρχικά για τθν ζκκεςθ ΡαναμάΕιρθνικοφ του 1915 για να παρουςιάςει ζργα τζχνθσ που παρουςιάςτθκαν εκεί. Μία από τισ λίγεσ ςωηόμενεσ καταςκευζσ από τθν ζκκεςθ, βρίςκεται ακόμθ ςτθν αρχικι τθσ κζςθ. Ανακαταςκευάςτθκε το 1965 και ολοκλθρϊκθκε θ ανακαίνιςθ τθσ λιμνοκάλαςςασ, οι πεηόδρομοι και θ αντιςειςμικι προςταςία ςτισ αρχζσ του 2009. Εκτόσ από τθ φιλοξενία εκκζςεων τζχνθσ, παραμζνει ζνα δθμοφιλζσ αξιοκζατο για τουσ τουρίςτεσ και τουσ ντόπιουσ και είναι μια αγαπθμζνθ τοποκεςία για γάμουσ και φωτογραφίεσ γαμιλιων πάρτι για ηευγάρια ςε όλο το San Francisco Bay Area


2.3 Marina Green


2.3.1 America’s Cup in San Francisco (2013)


2.4 Fort Mason

Το Fort Mason Centre ζχει ζνα μοναδικό ρόλο ςτθν ιςτορικι προκυμαία του Σαν Φρανςίςκο, με πλοφςια ιςτορία ωσ παράκτια αμυντικι Θζςθ κατά τθ διάρκεια του εμφυλίου πολζμου και ωσ ζδρα του λιμζνα φόρτωςθσ του Σαν Φρανςίςκο κατά τθ διάρκεια του Β 'Ραγκοςμίου Ρολζμου. Το Fort Mason είναι επί του παρόντοσ κοινοτικόσ προοριςμόσ και ζχει τθ δυνατότθτα να επεκτείνει το ρόλο του ωσ περιφερειακοφ πολιτιςτικοφ προοριςμοφ. Σιμερα, ωςτόςο, το Fort Mason Centre είναι ζνα υποβακμιςμζνο τμιμα τθσ προκυμαίασ. Στο πλαίςιο τθσ μετατροπισ του Fort Mason από ιςτορικι ςτρατιωτικι βάςθ ςε κζντρο τζχνθσ και κοινοτικό κζντρο, το LMS οδιγθςε ςτθν προςαρμοςτικι επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ Pier Β για να αποκαταςτιςει το υπόςτεγο του ορόςθμου και να μετατρζψει το εςωτερικό ςε μια νζα πανεπιςτθμιοφπολθ για το Ινςτιτοφτο (SFAI) - ζνα κόμβο τόςο για τα προπτυχιακά όςο και για τα μεταπτυχιακά ςτοφντιο και τθ δθμόςια δζςμευςθ για τισ τζχνεσ.


2.4.1 Pier Β Art Institute at Fort Mason https://www.lmsarch.com/projects/san-francisco-art-institute-fort-mason?f1=all

Το 1914, για τθν καταςκευι τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Ραναμά Ειρθνικοφ χρειάςτθκε να μεταφερκοφν μεγάλεσ ποςότθτεσ οικοδομικοφ υλικοφ. Για να γίνει αυτό, θ πόλθ χρειάςτθκε τρζνα. Ζτςι, επεκτάκθκε θ υπάρχουςα ςιδθροδρομικι γραμμι State Belt, ςυνδζοντασ το κτίριο των πορκμείων με τθν εμπορικι οδό μζχρι τθν περιοχι τθσ Μαρίνασ. Το κλείςιμο τθσ ςιραγγασ το 1976 ζκοψε το Fort Mason και τθ μαρίνα από τισ ςιδθροδρομικζσ ςυνδζςεισ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Η επζκταςθ ζχει ιδθ μελετθκεί εκτενϊσ, με τθν τελευταία ζκκεςθ δθμοςιεφεται από το 2011 εδϊ: http://www.sfexaminer.com/fort-mason-tunnel-searching-light/ http://sfcitizen.com/blog/tag/fort-mason/


2.4.2 Fort Mason Center

West 8, Διεκνζσ γραφείο αςτικοφ ςχεδιαςμοφ και αρχιτεκτονικισ τοπίου.


Τν 2004, ην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ Presidio ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν πξφηεηλε ηελ επέθηαζε ηνπ F-Line ζην Presidio. Η πξνζπάζεηα απηή ζπλδέζεθε ηφηε κε κηα λέα πξνηεηλφκελε ζέζε ζην Fort Mason γηα πινία πξνο ην λεζί Alcatraz . Πεξηζζφηεξνη απφ 5000 επηζθέπηεο ηελ εκέξα, 35.000 ηελ εβδνκάδα ζα θαηέθιπδαλ ην Fort Mason. Οη θάηνηθνη αληέδξαζαλ θαη αθπξψζεθε ε ζθέςε γηα κεηαθνξά ηνπ επηβαηηθνχ ζηαζκνχ ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζηελ Pier 33. Τν 2011, πξνηάζεηο πνπ ζα έθεξλαλ 2,1 εθαη. επηζθέπηεο εηεζίσο κειινληηθά ζηελ πεξηνρή επίζεο πνιεκήζεθαλ απφ ηνπο γείηνλεο ηεο καξίλαο αθπξψλνληαο ην έξγν επέθηαζεο ηνπ ηξακ πνπ πξναλαθέξζεθε. Τν 2016, φηαλ αλαγγέιζεθε ε λέα δηαδξνκή ηνπ AT & T Park - E-Line - θαη ελψ ηαθηνπνηήζεθε ην ζέκα ηνπ Alcatraz ζηελ Pier 31½ κε 50εηή λέα κίζζσζε, ε θνηλφηεηα είλαη ζεηηθή. Η απεηιή εθαηνκκπξίσλ επηζθεπηψλ ζηε καξίλα έρεη εθιείςεη.

27/01/2013. FORT MASON CENTER THE WINNER FOR A NEW FORT MASON IN SAN FRANCISCO. https://www.metalocus.es/en/news/west-8-winnera-new-fort-mason-san-francisco


3. NORTHEASTERN WATERFRONT


Ο τουριςμόσ είναι θ μεγαλφτερθ βιομθχανία του Σαν Φρανςίςκο, θ οποία αποφζρει περιςςότερα από 7,5 διςεκατομμφρια δολάρια ετιςια ζςοδα (SPUR 2006). Στθ πολυςζλιδθ ζκκεςθ τθσ SPUR για το λιμάνι τo 2007 μεταξφ άλλων αναφζρει χαρακτθριςτικά: Δεν υπάρχει γθ ςτθν πόλθ που να είναι ςυγκρίςιμθ με τισ προβλιτεσ και τθ δραματικι τουσ κζςθ πάνω από το νερό. Οι προβλιτεσ δθμιουργοφν μια ςθμαντικι μετάβαςθ μεταξφ του αςτικοφ ορίου τθσ πόλθσ και τθσ ζκταςθσ του κόλπου του Σαν Φρανςίςκο. Αυτζσ οι μοναδικζσ ιδιότθτεσ παρζχουν το κίνθτρο για το είδοσ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτθν προκυμαία που είναι απαραίτθτεσ για να ξεπεραςτοφν οι τεράςτιοι περιοριςμοί ςτθν ανάπλαςθ τθσ. Εάν πρόκειται να ςυμβεί αναηωογόνθςθ ςε ολόκλθρο το λιμάνι, ζνα μεγαλφτερο μερίδιο των φορολογικϊν εςόδων που δθμιουργοφνται από το λιμάνι πρζπει να επιςτρζψει ςτο Λιμάνι, κακϊσ θ ιδιωτικι ανάπτυξθ από μόνθ τθσ δεν κα είναι ποτζ αρκετι για να δθμιουργιςει τα ζςοδα που απαιτοφνται για να ςϊςει τισ αποβάκρεσ και να επιτφχει τα δθμόςια οφζλθ που προβλζπονται ςτο Σχζδιο Χριςθσ γθσ Waterfront. Ρρϊτον, είναι απαραίτθτο θ διαδικαςία για τθν ανάπτυξθ τθσ προκυμαίασ να βελτιωκεί και να γίνει πιο ςίγουρθ. Τα πολλαπλά επίπεδα ζγκριςθσ από δθμόςιεσ οντότθτεσ με ξεχωριςτζσ και μερικζσ φορζσ επικαλυπτόμενεσ εντολζσ, κακϊσ και θ αβεβαιότθτα ωσ προσ τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ, ζχουν αυξιςει ςθμαντικά τον κίνδυνο ςτα ιδιωτικά κεφάλαια Αυτό που χρειάηεται είναι αυξθμζνοσ δθμόςιοσ προγραμματιςμόσ. Μια ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ που να ςυγκεντρϊνει κρατικοφσ, περιφερειακοφσ και τοπικοφσ φορείσ, που να μπορεί να παράςχει ζναν οδικό χάρτθ για τον προςδιοριςμό του ςωςτοφ ςυνδυαςμοφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν χριςεων, εντόσ των κακοριςμζνων περιοχϊν τθσ προκυμαίασ, που κα εξαςφαλίςει μεγαλφτερθ βεβαιότθτα ςτισ ε-

πενδφςεισ, κα προςελκφςει νζα ιδιωτικά κεφάλαια και κα εξαςφαλίςει τα δθμόςια οφζλθ.

Απλά δεν υπάρχει αρκετό διακζςιμο χρθματικό ποςό για τθ χρθματοδότθςθ ζργων φψουσ 1,5 δις. δολαρίων.

Η επίτευξθ τθσ αναδιαμόρφωςθσ τθσ προκυμαίασ απαιτεί ςθμαντικζσ δθμόςιεσ επενδφςεισ. Οι κεφαλαιακζσ ανάγκεσ του λιμζνα είναι υπερβολικά μεγάλεσ και δεν μποροφν να καλυφκοφν μόνο από τα ζςοδα που προζρχονται από ζργα. Τόςο θ πόλθ όςο και το κράτοσ πρζπει να παρζχουν χρθματοδότθςθ για να βοθκιςουν ςτθν υλοποίθςθ του δθμόςιου προγράμματοσ για τθν προκυμαία.

Αυτζσ οι ςυςτάςεισ μποροφν μόνο να μειϊςουν τισ ςκλθρζσ επιλογζσ που πρζπει να γίνουν, όχι να τισ εξαλείψουν.

Οι προγραμματιςτζσ πρζπει να κατανοιςουν ότι θ ανάπτυξθ τθσ προκυμαίασ δεν αποτελεί ευκαιρία για μεγιςτοποίθςθ των αποδόςεων των επενδφςεων, ακόμθ και με δθμόςια επιδότθςθ. Τα ζργα τθσ Waterfront πρζπει, πρωτίςτωσ, να είναι δθμόςια προςανατολιςμζνα. Η ανάπτυξθ κατά μικοσ τθσ άκρθσ του νεροφ πρζπει να γίνει κατανοθτι ωσ μια πρόςκλθςθ για να δθμιουργθκεί μια μεγάλθ αρχιτεκτονικι για τθν πόλθ και μεγάλουσ δθμόςιουσ χϊρουσ ςτθν προκυμαία.

Η πλιρθσ ζκκεςθ για το λιμάνι με τίτλο

Και τζλοσ, δεν μποροφν να ςωκοφν όλα. Ακόμθ και κάτω από το βζλτιςτο ςενάριο, το ςυνδυαςμόσ δθμόςιων και ιδιωτικϊν πόρων, δεν κα ιταν αρκετό για τθ διατιρθςθ κάκε ιςτορικισ προβλιτασ και δομισ ςτθν προκυμαία.

H SPUR είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ, για δεκαετίεσ ο επίςθμοσ ςφμβουλοσ ςχεδιαςμοφ του Διμου αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Κόλπου.

Hard Choices at the Port of San Francisco. Can the waterfront be saved? SPUR Report June 1, 2007 εδϊ: https://www.spur.org/publications/spurreport/2007-06-01/hard-choices-port-san-francisco


http://sfrecpark.org/wp-content/uploads/UD_OS_PROSAC-9_18.pdf http://onesanfrancisco.org/sites/default/files/2017-05/Agenda%20Item%205%20-%202%20RecPark%20Port%20Bond%20Sale%20Presentation%20FINAL.pdf


3.1 Municipal Pier


3.2 Maritime Museum, Ghirardelli Square, Aquatic Park


3.2.1 VAN NESS AVENUE SUBAREA


Van Ness Avenue Δίλαη ε γεηηνληά πνπ αλαπηχζζεηαη κε κηθηέο ρξήζεηο γχξσ απφ ηελ νκψλπκε νδφ πνπ νδεγεί απφ ην Γεκαξρείν ζην Βνξεηφηεξν άθξν ηνπ ελεξγνχ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ. Πξνο ηε πιεπξά ηνπ Γεκαξρείνπ εθαξκφδεηαη ην Project πξνηεξαηφηεηαο - The Hub γηα ην νπνίν ηδηαίηεξα αλαθεξζήθακε ζηελ εηζαγσγή. Δμ αηηίαο απηήο ηεο πξνηππνπνίεζεο πνπ δηαπηζηψλνπκε ζε απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο, πνπ αθνξνχλ αλαπιάζεηο κε ππθλή νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη λέα χςε, αμίδεη κηα ηδηαίηεξε αλαθνξά θαζψο ηα λνχκεξα είλαη ελδεηθηηθά γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθηφο ηνπ θέληξνπ πεξηνρέο ηεο πφιεο. Η εγγχηεηα ζην θέληξν, θαη ε πξφζβαζε ζην ηειεθεξηθ ελζάξξπλε απφ ην 1869 αθφκα ηελ αλάπηπμε κηαο γεηηνληάο πςεινχ εηζνδήκαηνο κηθηψλ ρξήζεσλ. Μεηά ηε θσηηά επηβιεηηθά αξρνληηθά ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Van Ness κεηαηξάπεθαλ ζε θαηαζηήκαηα θαη ηα πξνζσξηλά εκπνξηθά θηίξηα θαηαζθεπάζηεθαλ γξήγνξα ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ δξφκνπ. Τα κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα, ε Τξάπεδα ηεο Καιηθφξληαο θαη ε Τξάπεδα ηεο Αγγιίαο Καιηθφξληα βξίζθνληαη εδψ. Δθηφο απφ πνιιά επηδψληα αξρνληηθά ηνπ 19νπ αηψλα, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1906 θαηαζθεπάζηεθαλ κεγάιεο πνιπθαηνηθίεο ζε κηα κεγάιε πνηθηιία αξρηηεθηνληθψλ ζηπι. Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1920 - εθηφο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο απ-

ηνθηλεηνβηνκεραλίαο εκθαλίζηεθαλ δίπια ζην Civic Center, κηθξά εθζεζηαθά θέληξα, ζπλεξγεία επηζθεπψλ, θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο θαη εζηηαηφξηα, παξάιιεια κε λένπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο απηνθηλήησλ. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, θάπνηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο κεηαθέξζεθαλ ζε άιιεο πεξηνρέο θαη νη ρψξνη κεηαηξάπεθαλ ζε εζηηαηφξηα θαη γξαθεία. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1: Ενθάππςνζη ηηρ ανάπηςξηρ καηοικιών ςτηλήρ πςκνόηηηαρ πάνυ από ηιρ εμποπικέρ σπήζειρ ζε νέερ καηαζκεςέρ ή πποζθήκερ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.2: Να παπαμείνοςν οι ςπάπσοςζερ δομέρ ζε μη οικιακή σπήζη. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.3: Επιηπέπεηαι η καθιέπυζη πςκνόηηηαρ καηοικιών με ηην ενίζσςζη ηος όγκος και όσι ηηρ κάλςτηρ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.4: Μεγιζηοποίηζη ηος απιθμού ηυν μονάδυν καηοικίαρ.


3.2.2 The ΗΑΒ The HAB - Χξνλνδηάγξακκα έξγνπ Jan - Μαξ 2016

Δθθίλεζε ηνπ έξγνπ, αλάιπζε πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ, ζπλεδξηάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.

Απξίιηνο 2016

Δξγαζηήξην # 1: Αζηηθή Μνξθή, Φξήζε Γεο θαη Γεκφζηα Οθέιε

Ινχληνο 2016

Δξγαζηήξην # 2: Γεκφζηα ζθαίξα.

Μάξηηνο 2017

Δξγαζηήξην # 3: Δμεηδηθεπκέλεο Δπηινγέο θαη Σρέδηα.

Οθη.2017- Οθη. 19

Γηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο εμέηαζεο

Φζηλφπσξν 2019

Υηνζέηεζε

Στόχοι


3.3 Pier 43 Promenade


3.3.1 Chinatown Η Chinatown ιεηηνπξγεί σο θέληξν πνιηηηθώλ, ζξεζθεπηηθώλ θαη πνιηηηθώλ νξγαλώζεσλ, θαζώο θαη κηα εμεηδηθεπκέλε εκπνξηθή πεξηνρή γηα ηνλ κεγαιύηεξν θηλεδηθό πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο ηνπ θόιπνπ. Υπάξρνπλ πεξίπνπ 200.000 Κηλέδνη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη πεξίπνπ ηα 2/3 απηνύ ηνπ πιεζπζκνύ δεη ζην Σαλ Φξαλζίζθν. Οη 6.500 νηθηζηηθέο κνλάδεο ηεο Chinatown, κε ην κέηξην κίζζσκα, είλαη νπζηαζηηθά αλαληηθαηάζηαηνο πφξνο ζηέγαζεο. Η πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ήδε ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο (ηα δχν ηξίηα ηεο θαηνηθίαο ηεο Chinatown) έρεη πξνηαζεί ην 2011 (SPUR) λα επεθηαζεί θαη ζηηο κνλάδεο δηακεξηζκάησλ. Η θαηεδάθηζε ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη κφλν εάλ απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο ή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ζηελ νπνία ππάξρεη πςειφο βαζκφο θνηλνηηθήο αλάγθεο. Η ζηέγαζε ρακεινχ θφζηνπο πνπ αθαηξείηαη απφ θάζε λέα αλάπηπμε ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ζηελ αληίζηνηρε κνλάδα θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί επαξθήο βνήζεηα γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε φισλ ησλ εθηνπηζζέλησλ. Ο Τνπξηζηηθφο νξγαληζκφο ηεο πφιεο αλαθέξεη φηη απφ ηα δύν έσο ηξία εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο ζην Σαλ Φξαλζίζθν θάζε ρξφλν, ηνπιάρηζηνλ ηα 3-4 επηζθέπηνληαη ηελ Chinatown. Καηά ηηο εκέξεο αηρκήο ησλ επηζθεπηψλ, νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Δθηηκάηαη φηη ην έλα ηξίην ησλ εθηηκψκελσλ 20.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Chinatown ζρεηίδνληαη κε ην ηνπξηζκφ θαη επνκέλσο ν ηνπξηζηηθφο ηνπ ξφινο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηε γεηηνληά.


3.4 Pier 39


3.5 Pier 33 - Alcatraz ferry


Alcatraz ferry Βρίςκεται ςτθν προβλιτα 33 τθσ embarcadero. Το Alcatraz Landing κζλει να ζχει εφκολθ πρόςβαςθ ςτα μζςα μαηικι μεταφορά, κακϊσ και τα ιςτορικά καροτςάκια Muni F-line. Επιπλζον, υπάρχουν 1.000 κζςεισ ςτάκμευςθσ εκτόσ δρόμου ςε απόςταςθ 5 λεπτϊν με τα πόδια. Ζνα μοντζλο του νθςιοφ Alcatraz, ςθματοδοτεί τθν είςοδο ςτθν κεντρικι πλατεία από το Embarcadero. Το επίκεντρο τθσ πλατείασ είναι ζνα μοντζλο του νθςιοφ όπου οι επιςκζπτεσ μποροφν να δουν και να προςανατολιςτοφν ωσ προσ τθ βραχονθςίδα. Η πλατεία λειτουργεί και ωσ κεντρικόσ κόμβοσ όπου προςεγγίηει το λεωφορείο, εκδίδονται ειςιτιρια και αναχωροφν τα πλοία. http://www.hellermanus.com/projects/alcatraz-landing

Απφ ηελ πεξηπέηεηα ηνπ Fort Mason κάζακε φηη ην 2004 πεξηζζφηεξνη απφ 5000 επηζθέπηεο ηελ εκέξα, 35.000 ηελ εβδνκάδα, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ζηαζκφ.


3.6 Piers 27-29 Cruise ship terminal

Από το 2003 ζωσ το 2006, το λιμάνι είχε κατά μζςο όρο 82 επιςκζψεισ κρουαηιζρασ και 193.000 επιβάτεσ ετθςίωσ. Η επίςκεψθ του Queen Mary II ςτθν προβλιτα 27 τθν άνοιξθ του 2007 ςυγκράτθςε τουσ επιςκζπτεσ κρουαηιζρασ ςτθ ΒΑ προκυμαία και κατζδειξε τθν οικονομικι πρόκλθςθ. Με τθν επίςκεψθ του Queen Mary II πλθρϊκθκαν τζλθ λιμανιοφ 50.000 δολ. ποςό ιδιαίτερα χαμθλό για τθ δαπάνθ των 2 εκατομμφριων δολ. ςε βυκοκοριςεισ και άλλεσ λειτουργικζσ βελτιϊςεισ (SPUR). Τα τζλθ ελλιμενιςμοφ δεν κα καλφψουν ποτζ το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και βυκοκόρθςθσ για τισ εγκαταςτάςεισ κρουαηιζρασ, τα ςυνολικά όμωσ ζςοδα από το τουριςμό αιτιολογοφν τθν επιλογι κζςθσ και ανεξάρτθτα των άλλων κυκλοφοριακϊν προβλθμάτων. Το Αμφικζατρο του Κυπζλλου τθσ Αμερικισ ιταν ζνασ προςωρινόσ χϊροσ 9000 κζςεων ςτα Piers 27/29. Λειτοφργθςε από τον Μάιο του 2013 ζωσ τον Οκτϊβριο του 2013. http://www.hellermanus.com/projects/americas-cup


Cruise ship terminal Τον Σεπτζμβριο του 2007, ο Διμαρχοσ τθσ Ρόλθσ όριςε μια επιτροπι θ οποία ςυνζςτθςε ςτο λιμάνι του Σαν Φρανςίςκο να αναπτφξει ζνα νζο, κφριο τερματικό ςτακμό για να καλφψει τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ ςε κρουαηιερόπλοια. Η ομάδα εργαςίασ επζλεξε το Pier 27 (10 acres) να είναι ο πρωταρχικόσ χϊροσ, γιατί κα ιταν θ πιο οικονομικά αποδοτικι πρόταςθ και ςτρατθγικι τοποκεςία ςτθν προκυμαία του Σαν Φρανςίςκο. Η τοποκεςία βρίςκεται ςτθ ςυμβολι των οδϊν Embarcadero, Lombard Street και Battery Street. Το ζργο καταςκευάςτθκε ςε δφο φάςεισ. Ωσ μζροσ τθσ ςυμφωνίασ με το Κφπελλο τθσ Αμερικισ, (το τερματικό ιταν ζτοιμο για χριςθ τουσ τον Ιανουάριο του 2013). Στο τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ, το κτίριο του τερματικοφ ςτακμοφ επιςτράφθκε ςτο λιμάνι και ξεκίνθςε θ 2θ φάςθ που περιελάμβανε τθν ολοκλιρωςθ των εςωτερικϊν χϊρων ωσ τερματικοφ ςτακμοφ κρουαηιζρασ και τον εξωραϊςμό τθσ δθμόςιασ πλατείασ. O τερματικόσ ςτακμόσ κρουαηιερόπλοιων είναι διακζςιμοσ προσ ενοικίαςθ όλο το χρόνο για ειδικζσ εκδθλϊςεισ μθ κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν, ιδιωτικά πάρτι και κοινοτικά φεςτιβάλ όπωσ το Fleet Week και το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Τεχνϊν. Ο ςχεδιαςμόσ ακολουκεί τισ τάςεισ του 21ου αιϊνα για να ενιςχφςει τθν ελκυςτικότθτα ςε επιςκζπτεσ κρουαηιζρασ και να ενιςχφςει τθν επίςκεψι τουσ ςτο Σαν Φρανςίςκο.


3.7 Pier 15-17 Exploratorium museum https://www.exploratorium.edu


Exploratorium museum Το μουςείο τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ και τθσ ανκρϊπινθσ αντίλθψθσ του Σαν Φρανςίςκο, ζχει μετεγκαταςτακεί από το παλάτι των Καλϊν Τεχνϊν του Fort Mason (Green marina), ςτθν Piers 15 και 17 ςτο Embarcadero. Το ζργο ολοκλθρϊκθκε και περιλαμβάνει ιςτορικι αποκατάςταςθ, ζνα νεόκτιςτο «Κτίριο Ραρατθρθτθρίου» το οποίο αντικακιςτά ζνα μθ ιςτορικό κτιριο, μια ανοιχτι καλάςςια αυλι, υπαίκριο εκκεςιακό χϊρο και ζνα μικρό προαφλιο χϊρο ςτάκμευςθσ. Η προβλιτα 15 φιλοξενεί τα εκκζματα του μουςείου, ζνα κατάςτθμα λιανικισ πϊλθςθσ, κατάςτθμα δϊρων, δφο καφετζριεσ, ζνα χϊρο καταςκευισ εκκεμάτων, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ζνα κζατρο, ζνα γραφικό κόλο και διοικθτικά γραφεία. Το ζργο παρζχει πρόςβαςθ ςτο κοινό γφρω από τισ προβλιτεσ και ςτον 2ο όροφο του Κτιρίου Ραρατθρθτθρίου. Διακρίνεται για τθν ανοιχτι κζα ςτο νερό και επιτρζπει ςτουσ επιςκζπτεσ να κακίςουν θ να περπατιςουν δίπλα ςτθ κάλαςςα. Το νζο κτιριο του Observatory περιλαμβάνει ζνα καφζ ςτον 1ο όροφο και εκκζματα ςτον 2ο όροφο. Ο 2οσ Προφοσ είναι διακζςιμοσ για ενοικίαςθ για ειδικζσ εκδθλϊςεισ. Μια αποβάκρα ςκαφϊν κα καταςκευαςτεί ςτθ νότια πλευρά για τθν παροχι υπθρεςίασ καλάςςιου ταξί ενϊ τα πλοία κα ςυνεχίςουν να αγκυροβολοφν ςτθν ανατολικι πλευρά.


3.8 Piers 1½ - 3 - 5 Ιςτορικι Αποκατάςταςθ, Μικτζσ χριςεισ Αλάπηπμε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο ζηαPiers 1 ½, 3 θαη 5, θαζώο θαη ε θαηαζθεπή επηπιένλ ρώξσλ γξαθείσλ ζηελ πξνβιήηα 3. Τα έξγα αλάπηπμεο πξνβιήηαο φπσο ε Pier 1 θαη Piers 1½-3-5 βαζίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε κηα ρξήζε πνπ ζπλήζσο δελ επηηξέπεηαη ζε εδάθε εκπηζηνζχλεο* - ην γεληθφ γξαθείν - σο θχξηα επηινγή γηα ηε δεκηνπξγία εζφδσλ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηζηνξηθήο δηαηήξεζεο θαη ησλ βειηηψζεσλ πξφζβαζεο απφ ην θνηλφ. Τν έξγν πεξηιακβάλεη εθηεηακέλνπο δηαδξφκνπο πξφζβαζεο ζην λεξφ, λέα εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο, λέα γξαθεία ζηνπο επάλσ νξφθνπο, απνβάζξα ζαιάζζησλ

ηαμί, θαη απνβάζξα θηινμελνχκελσλ ζθαθψλ ζην Pier 1 ½ . Τν ιηκάλη γηφξηαζε ην κεγάιν άλνηγκα ησλ Piers 1½-3-5, ην 2007. Απηφ ην αλαπηπμηαθφ έξγν κηθηήο ρξήζεο έιαβε ην βξαβείν από ην Ίδξπκα Δηαηήξεζεο Καιηθόξληαο θαη επεξέαζε ηελ εμέιημε ηεο αλάπηπμεο ζηνπο εγθαηαιεηκκέλνπο πξνβιήηεο. * Αλαθέξεηαη ζε ηνπηθφ λφκν (H), πνπ ςεθίδνπλ νη θάηνηθνη αλαθνξηθά κε ην γεληθφ ζρέδην ηνπ ιηκέλα θαη πνπ παξνπζηάδνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεκνο ηζηφηνπνο εδψ: www.thepierssf.com .


3.8.1 Downtown Διεκνζσ κζντρο εμπορίου και υπθρεςιϊν, γνωςτό ςε όλο τον κόςμο ωσ κζντρο ιδεϊν, και ωσ τόπο για τθν τόνωςθ των εμπειριϊν. Το κζντρο του Σαν Φρανςίςκο μετά από μια μακριά ςυντθρθτικι οπτικι, ςχεδιάηεται ςιμερα με ζνα ςυμπαγι ςυνδυαςμό δραςτθριοτιτων, ιςτορικϊν αξιϊν, ξεχωριςτισ αρχιτεκτονικισ και αςτικϊν μορφϊν που να αντικατοπτρίηουν μια παγκόςμια πόλθ. Το Downtown παρζχει τθν κφρια πθγι νζων κζςεων εργαςίασ για τουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ. Επί του παρόντοσ, το 56% των 280.000 υπαρχουςϊν κζςεων ςτο κζντρο τθσ πόλθσ κατζχουν ντόπιοι. Οι νζεσ κζςεισ εργαςίασ παρζχουν ευκαιρίεσ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων και μιςκϊν. Οι αμοιβζσ κυμαίνονται ςε λιγότερο από $ 15.000 για περίπου το 25%, $ 15.000 - $ 24.999 περίπου το 34%? $ 25.000 - $ 49.999 περίπου το30% και από το $ 50.000 και άνω περίπου το 11%. Ο ρυκμόσ αφξθςθσ των αμοιβϊν ενδζχεται να χρειαςτεί να επιβραδυνκεί ωσ κζμα εςκεμμζνθσ δθμόςιασ πολιτικισ. Το ςχζδιο τθσ Ρόλθσ για τθ κατοικία περιλαμβάνει τουσ παρακάτω βαςικοφσ ςτόχουσ: κα πρζπει να δθμιουργθκεί ζνασ ετιςιοσ μζςοσ όροσ 1.000 ζωσ 1.500 μονάδων ςτζγαςθσ. Υποδεικνφει επίςθσ ότι θ διακίνθςθ κα πρζπει να επεκτακεί ςε ζνα ςθμείο όπου ο αρικμόσ των ατόμων που μετακινοφνται με αυτοκίνθτο ι φορτθγό να αυξάνεται από 1.48 ςε 1.66 άτομα ανά όχθμα. Η χριςθ τθσ διαμετακόμιςθσ από εργαηόμενουσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ πρζπει να αυξθκεί από 60% ςε 67% όλων των ταξιδιϊν εργαςίασ προκειμζνου να αποφευχκοφν απαράδεκτα επίπεδα ςυμφόρθςθσ Οι περιοχζσ C-3 του κζντρου του Σαν Φρανςίςκο αντιπροςωπεφουν τθ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ εμπορικισ δραςτθριότθτασ και απαςχόλθςθσ ςτθν περιοχι του κόλπου. Υπάρχουν τζςςερα κφρια είδθ εμπορικϊν χριςεων ςτο κζντρο: το γραφείο, το λιανικό εμπόριο, το ξενοδοχείο και θ εμπορικι υποςτιριξθ. Η ηιτθςθ για αυτοφσ τουσ διάφορουσ τφπουσ χϊρων και οι ςυνζπειεσ τθσ ικανοποίθςθσ αυτισ τθσ ηιτθςθσ αποτελοφν πρωταρχικοφσ προβλθματιςμοφσ του Δθμοτικοφ Σχεδίου. Η ζκρθξθ ανάπτυξθσ των τελευταίων 3 ετϊν επιβαρφνει τισ παραπάνω επιλογζσ.


3.9 Ferry Building (Transit Center District Subarea)


Η απνκάθξπλζε ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Embarcadero θαη ε αλαγέλλεζε ζηνπο πξόπνδεο ηεο Market Street έδεημαλ ζηνπο θαηνίθνπο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο παξαιίαο ηνπ San Francisco Bay. Τελ απνζηνιή ηνπ ιηκέλα λα ζπλδέεη ηνπο αλζξώπνπο κε ηελ άθξε ηνπ λεξνύ κε έλαλ κνλαδηθό θαη ζπλαξπαζηηθό ηξόπν. (SPUR 2007)


Ferry Building


Ferry Building


3.9.1 Transit Center District Subarea Το ζργο Salesforce Transit Center είναι ζνασ ςθμαντικόσ νζοσ περιφερειακόσ κόμβοσ διαμετακόμιςθσ, ςτο κζντρο του Σαν Φρανςίςκο. Η πρϊτθ φάςθ του ζργου ςυνζδεςε τισ υπθρεςίεσ λεωφορείων τθσ AC Transit και τθσ WestCAT με τθν υπθρεςία Muni ςτο Σαν Φρανςίςκο. Η τελευταία φάςθ (2020-2025) κα φζρει τα τρζνα υψθλισ ταχφτθτασ . Το κτίριο πολλαπλϊν επιπζδων (τζςςερισ όροφοι πάνω και δφο κάτω από το ζδαφοσ) περιλαμβάνει δθμόςιο πάρκο ςτον Δϊμα, εμπορικό χϊρο, παρκινγκ ποδθλάτων και γραφεία διοίκθςθσ. Ρεριςςότερα ςτθ ςυνζχεια...

https://www.sfmta.com/projects/salesforce-transit-center


3.9.2 Salesforce Transit Center Salesforce Transit Center Τν Salesforce Transit Center κε 140.000 m2 σθέιηκνπ ρψξνπ, είλαη έλαο ππεξζχγρξνλνο ζηαζκφο πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ ζην θέληξν ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν, πνπ ζπλδέεη 11 ζπζηήκαηα δηακεηαθφκηζεο. Οη ζρεδηαζηέο επηρείξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην πλεχκα ηνπ Grand Central Terminal ηεο Νέαο Υφξθεο θαη ηνπ Victoria ζην Λνλδίλν θαη πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζην Σαλ Φξαλζίζθν κηα κεγάιε ζπκβνιηθή είζνδν πνπ λα ηαηξηάδεη ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ. Σην επίπεδν ηνπ δξφκνπ, θαηαζηήκαηα θαη θαθεηέξηεο πξνζειθχνπλ επηζθέπηεο θαη ελεξγνπνηνχλ ηε γχξσ γεηηνληά, κεηαηξέπνληαο ην Κέληξν Γηακεηαθφκηζεο απφ έλα θφκβν κεηαθηλήζεσλ ζε έλαλ αζηηθφ πξννξηζκφ. Μέζα ν ρψξνο ηνπ Transit Center είλαη αλνηρηφο θαη γεκάηνο θσο, απφ θεγγίηεο πνπ θέξλνπλ ηνλ ήιην κέζα ζην θηίξην. Η κεγάιεο αίζνπζαο, χςνπο 36 κέηξσλ, είλαη ν πξσηαξρηθφο δεκφζηνο ρψξνο ηνπ Κέληξνπ Γηακεηαθφκηζεο θαη δηαθξίλεηαη απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ. Ο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ζην δψκα έλα πάξθν 5,4 ζηξ. πνπ πξνθαιεί ηα γχξσ θηήξηα λα ζπλδεζνχλ ζε κηαο λέαο γεηηνληάο κηθηήο ρξήζεο. Με ππθλή βιάζηεζε θαη κεγάιε πνηθηιία νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θφιπνπ - απφ βειαληδηέο κέρξη θαη πγξνηφπνπο -, κε ελεξγέο θαη παζεηηθέο ρξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ακθηζέαηξν 1.000 αηφκσλ, θαθεηέξηεο, παηδηθή ραξά, θαη ήζπρεο πεξηνρέο γηα αλάγλσζε, πηθλίθ ή απιά γηα έλα δηάιεηκκα ην πάξθν παξνπζηάδεη κηα εμαηξεηηθή ππνδνκή γηα ηνπο ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο γχξσ απφ απηφ. Καη κφλν νη 7.500 ππάιιεινη ηεο Salesforce πνπ εξγάδνληαη ζε 36 νξφθνπο ηνπ πξψηνπ ζπλδεδεκέλνπ πχξγνπ λα ππνινγηζηνχλ, είλαη βέβαην φηη απηφο ν ρψξνο ζα ζθχδεη απφ δσή. Τν πάξθν είλαη ζπκβνιηθφ ηεο ζεκαληηθήο δέζκεπζεο ηνπ Salesforce Transit Center γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Η εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη έσο θαη 25% ρακειφηεξε απφ ηα πξφηππα ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Μεγάια έξγα ηέρλεο ελζσκαηψζεθαλ ζην ζηάδην θαηαζθεπήο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αξρηηεθηφλσλ ηνπ έξγνπ (Γξαθείν Pelli Clarke Pelli) θαη δηάζεκσλ θαιιηηερλψλ. Τν αληίζηνηρν δέζηκν αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο εγηλε ζηε θνξπθή ηνπ νκψλπκνπ πχξγνπ.


Τε Γεπηέξα, 12 Ννεκβξίνπ 2018, ν αξρηηέθηνλαο Pelli Clarke Pelli θέξδηζε γηα ην Salesforce Transit Center δχν Βξαβεία MasterPrize Αξρηηεθηνληθήο. Έλα γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή κε κηθηέο ρξήζεηο θαη έλα γηα ηηο κεηαθνξέο. Τν Βξαβείν MasterPrize γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή αλαγλσξίδεη ηελ αξηζηεία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ παγθνζκίσο. Η θξηηηθή επηηξνπή απαξηηδφηαλ απφ αξρηηέθηνλεο, αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. Σηα βξαβεία δηαθξίζεθαλ ηα έξγα αξρηηεθηφλσλ πνπ πξνψζεζαλ ηα φξηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ αξρηηεθηνληθή.


TRANSIT CENTER DISTRICT SUBAREA


Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ, ε πεξηνρή Transbay πνπ θαζνξίζηεθε θαηά πξνζέγγηζε απφ ηνπο δξφκνπο Mission, Second, Folsom θαη Spear έρεη κεηακνξθσζεί. Η εμέιημε ηξνθνδνηήζεθε ηφζν απφ ηελ νηθνλνκηθή άλζεζε ηεο πφιεο φζν θαη απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο πξνζπάζεηεο ζρεδηαζκνχ πνπ επηθεληξψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πεξηνρή. Τξηάληα έμη απφ ηνπο 61 νξφθνπο ηνπ πχξγνπ ζα εθκηζζψζεθαλ απφ ηελ Salesforce, κηα εηαηξεία ινγηζκηθνχ πνπ ηδξχζεθε ζηε πφιε ην 1999 θαη πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν βαζηζκέλε ζε ζπλδξνκέο. Όηαλ μεθίλεζε ν δεκόζηνο δηαγσληζκόο ην 2006 γηα ηνλ ςειφηεξν πχξγν ζηε πφιε, ε Salesforce είρε 1.600 ππαιιήινπο παγθνζκίσο. Τψξα ε επηρείξεζε πξνγξακκαηίδεηαη λα απαζρνιήζεη 10.000 άηνκα κόλν ζην Σαλ Φξαλζίζθν κέρξη ην 2020. Τν Dreamforce - εηήζην ζπλέδξην ηεο εηαηξείαο πξνζειθχεη 170.000 πειάηεο θαη πσιεηέο ζην Κέληξν Moscone.

Τν πξψην γξαθείν ηνπ Facebook ζην Σαλ Φξαλζίζθν ζα βξίζθεηαη ζηελ νδφ Fremont 181, γεκίδνληαο 34 νξφθνπο ελφο 55 νξφθσλ ηζηνξηθφ πχξγν.

326.14m χςνο ν Salesforce Tower. 95 m - 42 πάζζαινη ζεκειίσζεο 586.794,2m². γεο εγθξίζεθαλ ην 2012 γηα ην έξγν. 48.562,28 m2 πνπ εμνηθνλνκήζεθαλ απφ ην ζρεδηαζκφ φπσο νη πξψελ ξάκπεο απηνθηλεηνδξφκσλ πσιήζεθαλ. Σπγρξεκαηνδφηεζαλ ηε θαηαζθεπή. 44.515,42m² λένη αλνηρηνί ρώξνη εληφο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πάξθνπ ζην δψκα. 4 λένη Πύξγνη ύςνπο άλσ ησλ 213 m, ςειφηεξα απφ νηηδήπνηε είρε ρηηζηεί ζην θέληξν ηεο πφιεο απφ ην 1972. 4.400 λέεο κνλάδεο θαηνηθίαο Πεξίπνπ ην 30% νηθνλνκηθά πξνζηηέο. 603.870 m2 λέα αλάπηπμε ζε γξαθεία. Σρεδφλ ην 25% ζηνλ Salesforce Tower. 190 εθ. δνιάξηα ζα θαηαβάιινπλ ηδηψηεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αλνηθηνχ ρψξνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ.


3.10 Ferry Terminal South Basin Expansion (2017-2019)


Η Αρχι Μεταφορϊν (WETA) που ςυνεργάηεται ςτενά με το Λιμάνι του Σαν Φρανςίςκο για να επεκτείνει και να βελτιϊςει τισ εγκαταςτάςεισ ςτο Downtown San Francisco Ferry Terminal. Το Downtown San Francisco Ferry Terminal ςιμερα φιλοξενεί ζξι δρομολόγια πλοίων που εξυπθρετοφν περιςςότερα από 10.000 επιβάτεσ με περίπου 130 αναχωριςεισ πλοίων κακθμερινά. Το ζργο επζκταςθσ ςε νζεσ προβλιτεσ πλοίων περιλαμβάνει τθν καταςκευι τριϊν νζων καλάςςιων ςτακμϊν (πορκμεία) και εγκαταςτάςεισ ελλιμενιςμοφ πλοίων που υποςτθρίηουν νζεσ υπθρεςίεσ ακτοπλοϊκϊν μεταφορϊν από το Σαν Φρανςίςκο ζωσ το ΢ίτςμοντ και το Νθςί του Θθςαυροφ. Άλλεσ πικανζσ τοποκεςίεσ βρίςκονται υπό μελζτθ. Το Ζργο κζλει να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ Terminal, με τθν προςφορά νζων ανζςεων, όπωσ τζντεσ για προςταςία από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τθν καταςκευι μιασ νζασ πλατείασ νότια του Ferry Terminal , επζκταςθ πεηοδρομθμζνων χϊρων και άλλεσ βελτιϊςεισ ςτθ δθμόςια πρόςβαςθ. Το ζργο ςυνδζεται με τθν περίπτωςθ διακοπισ τθσ μεταφοράσ ι άλλθσ καταςτροφισ, αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε περίπτωςθ ςειςμοφ, ρφκμιςθ των Θαλ. Μεταφορϊν, τθν περίπτωςθ προβλθμάτων ςτθ Bay Bridge ι άλλου μθ προγραμματιςμζνου ςυμβάντοσ κλπ.


3.11 RINCON HILL


3.11.1 Future ferry terminal ?

Τν 2006, ε San Francisco Piers LLC, ζπγαηξηθή ηεο Bovis Lend Lease, άθεζε λα ιήμνπλ ηα απνθιεηζηηθά ηεο δηθαηώκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ θξνπαδηέξαο θαη ηνπ ζρεηηθνύ ρώξνπ ιηαληθήο πώιεζεο θαη ςπραγσγίαο, παξόιν πνπ ην έξγν είρε ιάβεη ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο ξπζκηζηηθέο εγθξίζεηο ηνπ. Ο θύξηνο ηνπ έξγνπ αλαθέξζεθε ζην απμαλόκελν θόζηνο ηνπ εθζπγρξνληζκνύ θαη ηεο ζεηζκηθήο αλαβάζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνβιεηώλ 30-32 σο θύξην παξάγνληα ζηελ απόθαζή ηνπ.


3.12 ΑΤ&Τ Ballpark


3.12.1 Oracle Ballpark (1.10.2019) Για ηπίηη θοπά ηο μεγάλο ηοπόζημο και επισειπημαηικό επίκενηπο ηος San Francisco, ηο ιδιωηικό γήπεδο ηων Giants, πος νοικιάζεηαι από ηο Δήμο για 1.200.000 δολ. ηο σπόνο, αλλάζει ηο όνομά ηος (1.10.2019). Ένανηι $200 εκ. έωρ $350 εκ. (Bloomberg 2019), ηο γήπεδο μεηονομάζεηαι ζε Oracle Ballpark. Από ηόηε πος μεηακόμιζε η ομάδα από ηο Candlestick Park για ηην έναπξη ηηρ εποσήρ ηος 2000. απσικά ηο γήπεδο ονομαζόηαν Pacific Bell Park (όηαν άνοιξε), έγινε SBC Park ηο 2003 και ζηη ζςνέσεια ηο 2006 ονομάζηηκε AT & T Park . Tο γήπεδο ζηο Candlestick Park ζηο νοηιόηεπο όπιο ηος θαλαζζίος μεηώπος ηηρ πόληρ, καηεδαθίζηηκε ηα πποηγούμενα σπόνια για λόγοςρ ζηαηικήρ επάπκειαρ. https://giantsenterprises.com/

https://www.mlb.com/giants/ballpark

Tο Candlestick Park


3.12.2 Western Soma WESTERN SOMA (SOUTH OF MARKET) To επίκεντρο αντικατοπτρίηει τισ παραδόςεισ και το χαρακτιρα μιασ βιομθχανικισ γειτονιάσ. Η περιοχι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τισ κοινότθτεσ των Φιλιππίνων που ηουν και ηωντανεφουν ακόμθ τθ περιοχι. Μετά τον πόλεμο, ομοφυλόφιλοι ανζπτυξαν εδϊ τισ παγκόςμια γνωςτζσ κοινότθτζσ τουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1990 με τθν

ανάπτυξθ των πολυμζςων και τθσ «dot com boom», χτίςτθκαν χιλιάδεσ νζεσ κατοικίεσ και μονάδεσ εργαςίασ, αλλά θ οικονομία, θ υποδομι και ο πολιτιςμόσ του South of Market ιταν απροετοίμαςτοι για ζνα γριγορο και χωρείσ πρόγραμμα εξευγενιςμό. Ο εκτοπιςμόσ των μικρϊν επιχειριςεων, οι μετατοπίςεισ πλθκυςμοφ, θ κοινωνικι αςτάκεια, θ κλιμάκωςθ των ςυγκροφςεων μεταξφ ανταγωνιςτικϊν χριςεων κλπ. - απαιτοφςαν ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό. Σε μια ςυνεργαςία μεταξφ του Τμιματοσ Σχεδιαςμοφ του Σαν Φρανςίςκο και τθσ Κοινότθτασ (SoMa Citizens Planning Task Force), και με πρόςκετθ ςυνειςφορά ςτο ςχεδιαςμό από φοιτθτζσ των Ρανεπιςτιμιων του Σαν Φρανςίςκο, εξετάςτθκε με μεγάλθ λε-


πτομζρεια τθν ιςτορία του παρελκόντοσ, το πραγματικό και το μελλοντικό δυναμικό αυτισ τθσ γειτονιάσ. Η Task Force (28.9.2005), ιταν ζνα πείραμα ενκάρρυνςθσ ςε μια δθμοκρατικι διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων με βάςθ τουσ πολίτεσ, ζνα ςυμμετοχικό ςχιμα για τθ προάςπιςθ τθσ βιϊςιμθσ γειτονιάσ, τθσ κοινωνικισ, πολιτιςτικισ και οικονομικισ ποικιλομορφίασ, ενςωματϊνοντασ ταυτόχρονα τισ ευκαιρίεσ ςε νζεσ χριςθσ, ςχζδια για τισ μεταφορζσ και ζνα δίκαιο ςχεδιαςμό τθσ γθσ ςε εξελιςςόμενεσ και ολοκλθρωμζνεσ γειτονιζσ. Τον Αφγουςτο του 2006, με απόλυτθ ςυναίνεςθ, θ Task Force υιοκζτθςε τισ ακόλουκεσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ: • Ρεριοριςμόσ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό των επιπτϊςεων τθσ γειτονιάσ που προκφπτουν από τθ νζα ανάπτυξθ. • Στακεροποίθςθ τθσ γειτονιάσ ενάντια ςτισ κερδοςκοπικζσ προτάςεισ και τισ εξελίξεισ ςχετικά με τθ χριςθ γθσ. • Ρροϊκθςθ τθσ αςφάλειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ του δθμόςιου χϊρου (π.χ. δρόμοι, πεηοδρόμια, πάρκα κ.λπ.). • Διατιρθςθ και ενκάρρυνςθ τθσ υπάρχουςασ κοινοτικισ πολιτιςτικισ ποικιλομορφίασ. • Η προτεινόμενθ νζα ανάπτυξθ τθσ χριςθσ γθσ κα εξυπθρετεί πρωτίςτωσ τισ ανάγκεσ των υφιςτάμενων κατοίκων και επιχειριςεων. Οι αςτικζσ και περιφερειακζσ ανάγκεσ εξαρτϊνται από τισ υπάρχουςεσ τοπικζσ ανάγκεσ. • Διατιρθςθ και προϊκθςθ τθσ ποικιλομορφίασ (π.χ. θμζρα / νφχτα, διαβίωςθ / εργαςία, φάςμα χριςεων κ.λπ.). • Ραρζχονται ςαφείσ και απλζσ πολιτικζσ κοινοτικοφ προγραμματιςμοφ και ςυςτάςεισ για τθ διαμόρφωςθ των ηωνϊν. • Διατιρθςθ γενικά τθσ υπάρχουςασ κλίμακασ και πυκνότθτασ τθσ γειτονιάσ. • Ρροϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ ςε νζα αναπτυξιακά ζργα. • Ενκάρρυνςθ τθσ καλλιζργειασ και μεγιςτοποίθςθ των ευκαιριϊν για τουσ θλικιωμζνουσ, τισ οικογζνειεσ, τθ νεολαία και τα παιδιά. • Ανάπτυξθ και διατιρθςθ τοπικοφ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ. • Δυνατότθτα περιοδικισ επανεκτίμθςθσ του ςχεδίου τθσ κοινότθτασ.

• Μεγιςτοποίθςθ τθσ γενικισ περιβαλλοντικισ ποιότθτασ και υγείασ. Υπάρχουν ιδζεσ και ςτοιχεία ςτο Δυτικό Σχζδιο SoMa που δεν βρζκθκαν ςε κανζνα άλλο κοινοτικό ςχζδιο ςτθν πόλθ: αςφάλεια και ευθμερία του κοινοφ. κοινωνικι κλθρονομιά διατιρθςθ τθσ οικονομίασ και τθσ ανάπτυξθσ του εργατικοφ δυναμικοφ, · προγράμματα αειφόρου ανάπτυξθσ κλπ. Οι μόνιμοι κάτοικοι, οι νεοειςερχόμενοι ςτθ γειτονιά, οι υπεφκυνοι για τθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ, μθ κερδοςκοπικοί φορείσ παροχισ ςτζγθσ, ακτιβιςτζσ των δικαιωμάτων των ενοικιαςτϊν, αλλεσ οργανϊςεισ, ιδιοκτιτεσ μικρϊν επιχειριςεων, καλλιτζχνεσ, οργανωμζνοι εργαηόμενοι, εργαηόμενοι ςτισ μεταφορζσ, τθ δθμόςια υγεία, πολεοδόμοι και υποςτθρικτζσ άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, νζοι, πεηοί και ποδθλάτεσ, θ βιομθχανία ψυχαγωγίασ κ.α. ςυνζβαλαν ςτθ διαδικαςία.


4 EASTERN WATERFRONT 4.1 Mission Bay (Mission Rock)

Τν πάξθν ηεο ιηκελνιεθάλεο ηεο Κίλαο , ζπλδέεη ηηο βφξεηεο θαη λφηηεο πξνθπκαίεο ηνπ Θαιάζζηνπ κεηψπνπ. Τν αθίλεην αλήθεη ζην ιηκάλη ηνπ Σαλ Φξαλζίζθν, νπφηε ε πφιε είλαη έλαο εηαίξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηειηθά πεξηζζφηεξα απφ 5.000 άηνκα θαη ζα πεξηιακβάλεη 1,7 εθαηνκκχξηα square feet ρψξσλ γξαθείσλ , 650 έσο 1.000 νηθηζηηθέο κνλάδεο θαη 125 ρηι. square feet ιηαληθνχ εκπνξίνπ, θαθέ θαη εζηηαηφξηα.

Ο δεχηεξνο κεηά ηε πφιε εηαίξνο ηεο Mission Rock Square είλαη ε νκάδα ησλ Giants! Ο ρψξνο ππνγξακκίδεηαη ζηελ ηζηνζειιίδα ηνπ Γήκνπ ζα ρξεζηκεχζεη γηα ηελ ππαίζξηα αλαςπρή ηεο θνηλφηεηαο Η πξνβιήηα 48 έρεη επίζεο αλαθαηληζηεί γηα λα θηινμελήζεη ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο. https://www.bisnow.com/archives/newsletter/san-francisco/exclusive-interview-with-giants-best-player/


4.2 Pier 48 (Mission Rock)

http://missionrock.org/endorsements/


4.3. Public Boat Launch Ramp / Mission Bay Arena http://www.socketsite.com/archives/2015/10/refined-designs-for-the-warriors-mission-bay-arena.html


4.4 Pier 70


Pier 70 Η αποβάκρα 70 φιλοξενοφςε τθ ναυπθγοεπιςκευαςτικι βιομθχανία του Σαν Φρανςίςκο για 150 χρόνια. Ραλαιότερα γνωςτό ωσ San Francisco Yard και Bethlehem Steel Shipyard, το Pier 70 είναι ζνασ χϊροσ βιομθχανικισ παραγωγισ με πολλαπλά εμπόδια ςτθν παραγωγικι επαναχρθςιμοποίθςθ του. Ρικανόν να είναι ο τόποσ με τθ ςθμαντικότερθ ςυλλογι βιομθχανικϊν κτιρίων Βικτοριανοφ ρυκμοφ. Κατά τθ SPUR o Pier 70 ζχει τθ δυνατότθτα να γίνει μία από τισ πιο χαρακτθριςτικζσ γειτονιζσ τθσ πόλθσ και ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ ναυτικισ ιςτορίασ του Σαν Φρανςίςκο και του Bay Area. Οι αποβάκρεσ δεν είναι θ μόνθ ςθμαντικι δυνατότθτα αναδιαμόρφωςθσ ςτθν ιδιοκτθςία του λιμζνα. Το Λιμάνι ανατολικά του λόφου Potrero διακζτει περίπου 65 ςτρζμματα γθσ και πρϊθν ορεινζσ περιοχζσ κοντά ςτθν προβλιτα 70,. Η περιοχι εξακολουκεί να φιλοξενεί το Drydock του λιμζνα Νο 2, τθ μεγαλφτερθ πλωτι δεξαμενι ςτθ δυτικι ακτι τθσ Αμερικισ και με τθ μακρφτερθ ςυνεχι λειτουργία ςτθ δυτικι ακτι. Νότια τθσ προβλιτασ 70, οι προβλιτεσ του λιμζνα είναι ωσ επί το πλείςτον χερςαίεσ επιχϊςεισ που δθμιουργικθκαν ςτθ δεκαετία του 1960 και του '70 για να φιλοξενιςουν νζουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ εμπορευματοκιβωτίων.

Οι κακοριςμζνοι ςτόχοι για τθν αναςυγκρότθςθ του Pier 70 περιλαμβάνουν: 1. Τθ ςυνζχιςθ λειτουργία του ναυπθγείου επιςκευισ πλοίων ςε περίπου 17 ςτρζμματα. 2. Δθμιουργία ιςτορικοφ κζντρου εκνικοφ μθτρϊου Pier 70 και προγραμματιςμζνθ αποκατάςταςθ περίπου 700.000 τετραγωνικϊν ποδιϊν ιςτορικϊν κτιρίων. 3. 3.000.000 τετραγωνικά πόδια νζασ ανάπτυξθσ ανάπτυξθσ ςυμβατι με τθν ιςτορικι περιοχι κυρίωσ για χριςεισ που δθμιουργοφν κζςεισ εργαςίασ, όπωσ οι χϊροι γραφείου και τεχνολογίασ, 4. 6.000 - 8.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ ςε νζα και αποκατεςτθμζνα κτίρια. 5. Ρερίπου 11 acres παρακαλάςςιου ανοικτοφ χϊρου και 9 acres ορεινοφ ανοικτοφ χϊρου. 6.Ρεριβαλλοντικι αποκατάςταςθ και υποδομι για τθ ςτιριξθ των χριςεων γθσ του γενικοφ προγράμματοσ.

Και οι ςτόχοι περιλαμβάνουν τθ δθμιουργία ενόσ ςθμαντικοφ νζου ανοιχτοφ χϊρου ακτογραμμισ που επεκτείνει το Σαν Φρανςίςκο και το Blue Greenway προσ και διαμζςου τθσ προβλιτασ 70, προωκϊντασ τθν ανάπτυξθ που είναι προςανατολιςμζνθ ςτουσ πεηοφσ, χριςθ εναλλακτικϊν βιϊςιμων τρόπων μεταφοράσ, τθν επζκταςθ τθσ οδοφ τθσ πόλθσ για να ενιςχφςει τθν πρόςβαςθ και να ενςωματϊςει το Pier 70 με τθν κεντρικι προκυμαία. http://www.socketsite.com/archives/2010/09/ now_calling_all_developers_for_san_franciscos_pier_70.h tml


4.5 Pier 70 Slipways Park


4.6 Grain Cove Park

https://sfport.com/sites/default/files/FileCenter/Documents/10509-Plan%20%26%20Perspectives-%20web%20.pdf


Crane Cove Park Το Crane Cove Park (East of Illinois), κα είναι ζνασ μεγάλοσ νζοσ ανοιχτόσ χϊροσ (7 acres) κατά μικοσ τθσ ςθμερινισ απρόςιτθσ πρϊθν βιομθχανικισ ακτογραμμισ. Το πάρκο κα είναι μζροσ του Blue Greenway , τθν παρακαλάςςια διαδρομι που ςυνδζει τθν πόλθ από άκρθ ςε άκρθ, μζςω μονοπατιϊν, πάρκων και ανοιχτϊν χϊρων. Το ζργο αυτό υποςτθρίηει τουσ ςτόχουσ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου του λιμζνα ωσ εξισ: Ανανζωςθ: Το Ράρκο κα είναι ζνασ ςθμαντικόσ νζοσ δθμόςιοσ ανοιχτόσ χϊροσ που κα διατθρεί ιςτορικοφσ καλάςςιουσ πόρουσ, κα προςφζρει ευκαιρίεσ για πρόςβαςθ και αναψυχι ςτον κόλπο και κα ςυμβάλλει ςε μια ηωντανι νζα ςυνοικία (Pier 70). Ανκεκτικότθτα: Το Ράρκο ζχει ςχεδιαςτεί για 50 χρόνια προβλεπόμενθσ αφξθςθσ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ και αςφάλειασ ςε μεγάλουσ ςειςμοφσ. Βιωςιμότθτα: Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι του πάρκου περιλαμβάνει τισ καλφτερεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ των όμβριων υδάτων, τον εξωραϊςμό του τοπίου και τον ενεργειακό αποδοτικό φωτιςμό. www.pier70sf.com


4.7 Pier 80 - Creek Channel


Το Τμιμα Δθμοςίων Ζργων του Διμου χαρακτθρίηει επί του παρόντοσ τισ όχκεσ του λιμζνα ωσ ζνα ςθμαντικό χϊρο απομάκρυνςθσ υπολειμμάτων, για τθ περίπτωςθ μεγάλου ςειςμοφ. Η πόλθ και το λιμάνι κα πρζπει να είναι ςε κζςθ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου να επεξεργαςτοφν και να απομακρφνουν ςυντρίμμια. Η μετακίνθςθ μεγάλων ςυντριμμιϊν αλλά και θ ειςαγωγι μεγάλθσ ποςότθτασ οικοδομικοφ υλικοφ και δομικοφ χάλυβα (που ςιμερα ειςάγονται ςτο Pier 80) ςτθ πόλθ κα απαιτιςει πρόςβαςθ ςε νερό και ςιδθροδρομικό ςτακμό. Οι περιοχζσ βρίςκονται ςτθν ιδιοκτθςία του λιμζνα.


4.8 Piers 90-94 96

Piers 96 http://www.bcdc.ca.gov/drb/2016/1107RPDExhibits5.pdf


Η περιοχι των αποβάκρων Pier 90-94 φιλοξενεί τισ βιομθχανίεσ δομικϊν υλικϊν τθσ πόλθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων δφο από τα τρία εργοςτάςια παραγωγισ τςιμζντου. Οι εγκαταςτάςεισ φορτοεκφόρτωςθσ ςτισ αποβάκρεσ 80 και 90-96, είναι ςε επιχϊςεισ και εξυπθρετοφν χφδθν φορτία. Από εδϊ προμθκεφεται θ πόλθ με χάλυβα, άμμο και αδρανι για ςκυροδζματα μεταξφ άλλων ειςαγωγϊν. Οι προβλιτεσ ςφμφωνα με τθ SPUR είναι χτιςμζνεσ πριν κατανοθκεί θ ςειςμικι απόδοςθ των επιχϊςεων. Οι τερματικοί ςτακμοί κα μποροφςαν να γλιςτριςουν ςτον κόλπο κατά τθ διάρκεια μιασ μεγάλθσ καταςτροφισ, εξαλείφοντασ τθν πρόςβαςθ ςτα βακιά νερά τθσ νότιασ προκυμαίασ του λιμζνα. Τα 40-ςτρζμματα τθσ ακτισ ςτισ αποβάκρων 90-94 - ενόσ πρϊθν χϊρου υγειονομικισ ταφισ δίπλα ςε ζνα από τα λίγα υπολειπόμενα βιομθχανικά αξιοκζατα ςτθν περιοχι και θ ςυνολικι ανάπτυξθ αυτοφ του χϊρου, κα ζπρεπε να ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ που προγραμματίηεται νότια, ςτα καλάςςια τερματικά 90-96 που παρακάτω παρουςιάηονται.


4.9 Pier 98 / India Basin Waterfront & Adventure Park

8 Αυγοφςτου 2014

https://greendotawards.com/submit/upload/2007/large/3-612-13_130531_GreenDotAwards_Bionic.pdf


Τα ςχζδια για τθν αξιοποίθςθ του αγροτεμαχίου των 15 ςτρεμμάτων τθσ λεκάνθσ τθσ Ινδίασ, που είναι γνωςτι ωσ 700 Innes Avenue, θ μεγαλφτερθ ιδιόκτθτθ περιοχι ανάπτυξθσ ςτο Σαν Φρανςίςκο, βρίςκονται ςε εξζλιξθ εδϊ και πάνω από μία δεκαετία . Μετά από μια αποτυχθμζνθ προςφορά για τθν ανζγερςθ τεςςάρων πφργων 650 ποδϊν ςτθν περιοχι, παρουςιάςτθκε θ παρακάτω πρόταςθ για ζνα πάρκο περιπζτειασ , το οποίο ςυνζταξε θ San Francisco Parks Alliance. Ο χϊροσ ςχεδιάηεται εκ νζου για τθν καταςκευι ζωσ και 900 μονάδων κατοικιϊν και τθ δθμιουργία καταςτθμάτων λιανικισ ςτθν περιοχι. Νότια αναδιαμορφϊνεται θ περιοχι Hunter's Point Shipyard ενϊ ςτθ Βόρεια πλευρά τθσ λεκάνθσ εξελίχτθκαν πολλοί Αρχιτεκτονικοί διαγωνιςμοί για ιπια οικολογικι ανάπτυξθ των ελεφκερων χϊρων.

2011


4.10 Pier 98 ( India Basin) 700 Innes Avenue project

http://indiabasinsf.com


Η λεκάνθ τθσ Ινδίασ και οι γφρω γειτονιζσ του Hunters Point μοιράηονται μια ιςτορικι ςυγκυρία, χάρθ ςτθν ανάπτυξθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Μεγάλο μζροσ τθσ χερςονιςου των παλιρροιακϊν περιοχϊν παρζμεινε ακατοίκθτο μζχρι τθ δεκαετία του 1860, όταν θ εγγφτθτα με το Dry Dock ζκαναν τθν περιοχι ςτρατθγικι κζςθ. Η καταςκευι τθσ επιχείρθςθσ Dry Dock τθσ Καλιφόρνιασ ςτθν ανατολικι άκρθ τθσ χερςονιςου το 1866 προκάλεςε τθν ανάπτυξθ τθσ ναυπθγικισ βιομθχανίασ και του εμπορίου. Ξεκινϊντασ γφρω ςτο 1870, θ οικοδομικι βιομθχανία ςκουπιδιϊν του Σαν Φρανςίςκο άρχιςε να μετακινείται ςτθ λεκάνθ τθσ Ινδίασ από το Potrero Point και το Islais Creek. Ρροελκόμενοι από τθ διακεςιμότθτα φκθνισ γθσ με πρόςβαςθ ςε βακιά νερά, οι καταςκευαςτζσ ςκαφϊν ζκαναν το νότιο άκρο τθσ όχκθσ τθσ Ινδίασ ζνα καλαςςινό τόπο με αρκετοφσ κινζηουσ καταυλιςμοφσ. Στθ περιοχι προτείνεται μια ανάπτυξθ μικτισ χριςθσ, θ οποία κα περιλαμβάνει νζο δθμόςιο δίκτυο βελτιωμζνων πάρκων, ανοιχτϊν χϊρων και ζνα αςτικό χωριό μικτισ χριςθσ με 1.575 οικιςτικζσ μονάδεσ, περίπου 200.000 τετραγωνικϊν sf εμπορικοφ χϊρου, 15.5 acres ανοιχτοφ χϊρο και μζχρι 1.800 κζςεισ ςτάκμευςθσ. Ο χϊροσ του ζργου βρίςκεται ςτθ γειτονιά Bayview Hunters Point, ςτο νοτιοανατολικό τετράγωνο τθσ πόλθσ. Το Bayview είναι μια θλιόλουςτθ γειτονιά ςτο Σαν Φρανςίςκο με γραφικό πλοφςια οικολογικό τοπίο. Τα 30 αγροτεμάχια που αποτελοφν τθν ιδιοκτθςία του 700 Innes είναι κυρίωσ παλιρροιακά επίπεδα που ζχουν αποκαταςτακεί και που γενικά αποτελοφνται από υλικά πλιρωςθσ και καλφπτονται από υδρόβια φυτά,, ςυντρίμμια, βρωμιά και χαλίκια. Νότια τθσ λεκάνθσ τθσ Ινδίασ, εκατοντάδεσ ςτρζμματα ιςτορικά βιομθχανικισ γθσ υπόκεινται ςε μεταςχθματιςμό. Τα ζργα αναςυγκρότθςθσ των Point Hunters Point και Candlestick Point φζρνουν πάνω από 12.000 κατοικίεσ μαηί με πάνω από 3 εκατομμφρια τετραγωνικά πόδια νζων αναπτυξιακϊν χριςεων που εςτιάηονται ςτθν "πράςινθ" και τθν κακαρι τεχνολογία. Οι εγκαταςτάςεισ κα περιλαμβάνουν ζνα εκκολαπτιριο επιχειριςεων με κακαρι τεχνολογία και τθν ζδρα του Κζντρου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν για το Ραγκόςμιο Σφμφωνο. Η ανάπτυξθ των δφο τοποκεςιϊν περιλαμβάνει πάνω από 300 ςτρζμματα πάρκων και ανοιχτοφ χϊρου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πλιρουσ ανακαίνιςθσ του χϊρου αναψυχισ Candlestick. Συνολικά, θ Φάςθ 1 και θ Φάςθ 2 κα παράγουν εκατοντάδεσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ κάκε χρόνο και τελικά κα δθμιουργιςουν πάνω από 10.000 μόνιμεσ κζςεισ εργαςίασ. http://indiabasinsf.com/about/community-process/ Άλλεσ προτάςεισ - Αρχιτεκτονικοί Διαγωνιςμοί εδϊ: http://ibwaterfrontparks.com/competition


4.11 Islais Hyper-Creek http://www.resilientbayarea.org/islais-hyper-creek

Το όραμα τθσ ομάδασ BIG + ONE + SHERWOOD για το ΝΑ Σαν Φρανςίςκο είναι το ISLAIS HYPER-CREEK, μια αποκατάςταςθ του φυςικοφ κόλπου τθσ περιοχισ ωσ ζνα ςθμαντικό νζο πάρκο. Ππωσ αναφζρεται ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου θ πρόταςθ εςτιάηει ςτον κίνδυνο από τισ πλθμφρεσ των παράκτιων και των όμβριων υδάτων και προςπακεί να αξιοποιιςει το υπάρχον Βιομθχανικό οικοςφςτθμα ςυνδζοντάσ το ςτθ ςφγχρονθ οικονομία.


5. SOUTHEASTERN WATERFRONT Το ζργο Candletick Point / Hunter's Point Shipyard είναι το μεγαλφτερο δθμόςιο αναπτυξιακό ζργο ςτθν πρόςφατθ ιςτορία του Σαν Φρανςίςκο: πάνω από 700 acres προκυμαίασ, που παρζχουν περίπου 12.000 οικιςτικζσ μονάδεσ (πάνω από 300 acres παραλίασ), περίπου 700.000 τετραγωνικά πόδια λιανικισ και χϊρο ψυχαγωγίασ, πάνω από 3 εκατομμφρια τετραγωνικά πόδια. Ρροςβαςιμότθτα: Bike, Drive & Park, Muni, Ταξί, Walk

Τα SF Shipyard και Candlestick αρχίηουν να διαμορφϊνονται ωσ ςφγχρονεσ κοινότθτεσ μικτϊν χριςεων γθσ. Οικιςτικζσ γειτονιζσ , τοπικά εςτιατόρια, μπαρ και καταςτιματα, δθμιουργικοί χϊρουσ εργαςίασ και ςτοφντιο καλλιτεχνϊν περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα. Σφμφωνα με τθν ιςτοςελίδα του ζργου, αποκατεςτθμζνα και αναηωογονθμζνα κτιρια αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ κα μοιράηονται το χϊρο με αρχιτεκτονικι αιχμισ. Νζα δθμόςια πάρκα, εφκολα προςβάςιμα για ποδθλαςία, πεηοπορία και εξερεφνθςθ και μίλια ακτογραμμισ με εκπλθκτικι κζα ςτον κόλπο, μαρίνα 300 ςκαφϊν και άλλα εμφανίηονται ςε φωτορεαλιςμζνεσ απεικονίςεισ των ζργων. Το Ναυπθγείο του Σαν Φραντςίςκο και το Candlestick ςτοχεφουν να γίνουν προοριςμοί.

5.1 Hunter's Point Shipyard


5.2 Candlestick Point


2016 Η ανάπλαςθ τθσ περιοχισ Hunters Point και Candlestick Point ςφμφωνα με τουσ προγραμματιςτζσ του ζργου επρόκειτο να ςυνδζςει 330 ςτρζμματα δθμόςιων πάρκων και ανοιχτοφ χϊρου, και ζωσ 10.500 ςπίτια, ζωσ 885.000 τετραγωνικά πόδια λιανικισ και ψυχαγωγίασ και ζωσ 5,15 εκατομμφρια τετραγωνικά πόδια χϊρων γραφείου. Ωςτόςο, ο Κϊδικασ Σχεδιαςμοφ του Σαν Φρανςίςκο από το 1986 ζχει περιορίςει το μζγεκοσ των χϊρων γραφείων που καταςκευάηονται ςτθν πόλθ, ςε όχι περιςςότερο από 950.000 τετραγωνικά πόδια ετθςίωσ. Το 2016 οι προγραμματιςτζσ τθσ Shipyard και Candlestick Point ηιτθςαν απαλλαγι από αυτό το ετιςιο όριο. Οι υποςτθρικτζσ τθσ τροποποίθςθσ (θ εταιρεία που ανζλαβε το ζργο) διλωςαν ότι θ προγραμματιςμζνθ καταςκευι γραφείων κα βοθκιςει να πλθρωκοφν δθμόςιεσ παροχζσ όπωσ πάρκα και προςιτζσ κατοικίεσ ςτο χϊρο τθσ ανάπτυξθσ. Αλλά κάποιοι επίςθσ αμφιςβιτθςαν τθν ανάγκθ για τόςο μεγάλο χϊρο γραφείων ςτθν πόλθ, κακϊσ το Σαν Φρανςίςκο, δεν ξεπζραςε ποτζ από το 1986, τα ζνα εκατομμφριο τετραγωνικά πόδια ςε χϊρουσ γραφείων το χρόνο. Ζνα μεγάλο Τεχνολογικό πάρκο είναι θ επικρατοφςα ςφμφωνα με τθν ιςτοςελίδα τθσ κοινότθτασ του ζργου επιλογι. Τα ιςχφοντα νοφμερα παρουςιάηουμε ςυνολικά ςτα ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ..


5.3 Executive Park subarea


Candlestick Cove ςτο Executive Park Ππωσ αναφζρεται ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου του μελετθτι, το Διεκνζσ γραφείο HELLER MANUS Architects, το οποίο διακρίνεται για τα ζργα του ςτο Σαν Φρανςίςκο, μεταξφ των οποίων ο πφργοσ τθσ χιλιετίασ, θ ανακαταςκευι του Δθμαρχείου τθσ πόλθσ κλπ, αυτό το ςφγχρονο οικιςτικό ςχζδιο προςφζρει ζνα ζργο πφλθσ ςτθ νότια είςοδο ςτο Σαν Φρανςίςκο. Ρροβλζπονται 500 κατοικθμζνεσ μονάδεσ με πολλαπλά υπνοδωμάτια κατάλλθλα για οικογενειακι ςτζγαςθ. Ρρόςκετεσ χριςεισ που κα υποςτθρίξουν αυτι τθ νζα οικιςτικι κοινότθτα που αναπτφςςεται ςε 4,7 acres όπωσ 8.500 sf εμπορικοφ χϊρου, 2.500 sf κζντρων κοινότθτασ για οικογζνειεσ με παιδιά και μια ςειρά από μικρά πάρκα. http://www.hellermanus.com/projects/candlestick-cove-executive-park


Treasure Island

VIII Σχετικά Θζματα για διερεφνθςθ


Το νθςί των κθςαυρϊν είναι ζνα τεχνθτό νθςί ςτον κόλπο του Σαν Φρανςίςκο. κτιςμζνο το 1936-1937 για τθν Διεκνι Ζκκεςθ Golden Gate του 1939. Το Ραλάτι των Καλϊν και Διακοςμθτικϊν Τεχνϊν , επίςθσ γνωςτό ωσ Κτίριο 3 , ςτο νθςί Treasure ςτο San Francisco Bay , ιταν ζνα υπόςτεγο για αεροςκάφθ. Καταςκευάςτθκε το 1938 για τθν ζκκεςθ Pan American World Airways , και ςτθ ςυνζχεια τθ Διεκνισ ζκκεςθ Golden Gate 1939 - 40 . Το κτίριο ιταν ζνα από τα 3 ηευγάρια όμοια υπόςτεγα που χτίςτθκαν για να ςτεγάηουν τα ιπτάμενα ςκάφθ τθσ Pan Americanςτο νότιο άκρο του νθςιοφ. Το κτίριο 1 επρόκειτο να είναι το κτίριο του αεροδρομίου και τα κτίρια 2 και 3 κα φιλοξενοφςαν τα αεροςκάφθ. Για τθν ζκκεςθ, αυτά τα κτίρια μετατράπθκαν ςε αίκουςεσ εκκζςεων, που περιβάλλεται από ζνα ςυγκρότθμα προςωρινϊν καταςκευϊν. Μετά το κλείςιμο τθσ ζκκεςθσ, το αμερικανικό ναυτικό, το οποίο είχε ιδθ ςτακμό ςτο γειτονικό νθςί Yerba Buena , ανζλαβε το νθςί Treasure Island ωσ Κζντρο Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ . Από το τζλοσ του 2ου παγκόςμιου πολζμου το Ραλάτι των Καλϊν και Διακοςμθτικϊν Τεχνϊν (κτιριο 3) ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ τοποκεςία παραγωγισ ταινιϊν. Τοποκετικθκε ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ιςτορικϊν Χϊρων ςτισ 26 Φεβρουαρίου 2008.


SAUSALITO Γραφικι πόλθ που βρίςκεται ακριβϊσ πάνω από τθ γζφυρα Golden Gate

Ακριβϊσ βόρεια τθσ Golden Gate Bridge, μια απότομθ πλαγιά που καλφπτεται ςτο δάςοσ και ευκάλυπτο ςταγόνεσ από τθν εκνικι οδό 101 ςε μια επίπεδθ, θλιόλουςτθ ακτογραμμι, μικουσ δφο μιλίων και μια-δυο τετράγωνα ευρφ, που αντιμετωπίηει το κόλπο: Αυτό είναι το Sausalito ότι οι εκδρομείσ από το Σαν Φρανςίςκο γνωρίηουν. Οι περιςςότεροι από αυτοφσ περπατοφν ι κάνουν ποδιλατο πάνω από τθ γζφυρα ι φτάνουν με πλοίο, κάκονται και καφζ ςε καφετζρια ςτον όμορφο κεντρικό δρόμο Bridgeway και κοιτάηουν πίςω ςτον κόλπο ςτον ορίηοντα τθσ πόλθσ. https://www.visitcalifornia.com/attraction/sausalito


VIII Συμπεράςματα


Επραξηζηώ πνιύ!

Αστικές Αναπλάσεις  
Αστικές Αναπλάσεις  
Advertisement