Page 1

Σσέδιο Ολοκληπωμένηρ Ανάπηςξηρ (Σ.Ο.Α.) Μηηποπολιηικού Πόλος Ελληνικού Αγίος Κοζμά Σσέδιο πποεδπικού διαηάγμαηορ

Μηηποπολιηικό Ιαηπείο 5-2-2018


Άρκρο 2. Θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ Ακινασ και ο διεκνισ τθσ ρόλοσ Ακινα : 2,55 τμ πραςίνου ανά κάτοικο αντί 8 θ πόλθ ζχει απλωκεί ςε όλο το λεκανοπζδιο Σο Ελλθνικό είναι θ μόνθ μεγάλθ δθμόςια ζκταςθ που απομζνει

Δεν προτείνει ζνα «Πάρκο 2.000 ςτρεμμάτων όπωσ όλοι καταλαβαίνουμε. Σο ςχζδιο δεν ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ του διεκνοφσ ρόλου τθσ πόλθσ


Οικιςτικζσ επεκτάςεισ κατοικίασ ςτο Νοτιοανατολικό λεκανοπζδιο Πολεοδομικό Κζντρο Αμιγισ Κατοικία Αμιγισ Κατοικία Σουριςτικζσ Ηϊνεσ «Μθτροπολιτικό Πάρκο»

Σο ςχζδιο δεν ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ του διεκνοφσ ρόλου τθσ πόλθσ •Δεν τίκεται περιοριςμόσ ςτθν χριςθ κατοικίασ • δεν προςδιορίηονται χωρικά χριςεισ που ςυμβάλλουν με πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα ςτο ςφνολο τθσ πόλθσ. •Ο τφποσ ανάπτυξθσ που επιβάλλεται δεν ςυνάδει με τα ςυγκριτικά τθσ πλεονεκτιματα – το πολιτιςτικό κεφάλαιο – το Αττικό Σοπίο – τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά τθσ


Θ υπζρμετρθ δόμθςθ ςτο ςφνολο τθσ ζκταςθσ Ζ έθηαζε ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ θαη ηεο παξαιηαθήο δόκεζεο πνιενδνκείηαη ζην ζύλνιν ηεο ππέξκεηξα σο πξνο ηελ έληαζε ηεο δόκεζεο θαη κάιηζηα κε ραξαθηεξηζηηθά ηδησηηθήο πνιενδόκεζεο. Ζ δόκεζε αλέξρεηαη ζε 3.004.000 ηκ Αλ όιε ε έθηαζε πνιενδνκείην ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ρσξίο «Πάξθν» , ν ηδηώηεο ζα έρηηδε 2.400.000 ηκ ελώ ηώξα 2.700.000 ηκ Πξνβιέπεηαη από ηνλ λ.4062/2012 πξόζζεηε δόκεζε Β΄ ζηαδίνπ 600.000 ηκ Ζ δόκεζε κπνξεί λα απμεζεί θαη βάζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΝΟΚ


ΕΠIXΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΢ΧΕΔΙΟ 2014 / ΢ΟΑ 2017

αρνθτικζσ οι μεταβολζσ

θόθθηλν ρξώκα : ε επέθηαζε ησλ νηθηζηηθώλ ελνηήησλ πξάζηλν ρξώκα : ε αύμεζε ηνπ Πάξθνπ

Σο Πάρκο μειϊκθκε κατά 300 ςτρζμματα, από χριςεισ που πριν προβλζπονταν εκτόσ αυτοφ και ςτθν ςυνζχεια εντάχκθκαν ςε αυτό 1. Θεκαηηθό Πάξθνπ πνπ εληάρζεθε ζην Μεηξ.Πάξθν. 2. Σηαζκόο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ πνπ εληάρζεθε ζην Μεηξ.Πάξθν. πεξηνρή Δθζέζεσλ Διιεληθνύ. 3. Εώλε «Δπεμεξγαζίαο Νεξνύ» πνπ κεηαθέξεηαη εληόο Πάξθνπ Σηέλσζε δηόδσλ επηθνηλσλίαο Μεηξνπνιηηηθνύ Πάξθνπ – Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ 4. Θέζε κεηαμύ Αεξνιηκέλα Οιπκπηαθήο θαη Κάησ Διιεληθνύ αληί 300κ 175 κέηξα θαηά ην ζρέδην π.δ. 5. Θέζε κεηαμύ Αεξνιηκέλα Οιπκπηαθήο θαη Αιίκνπ θαη ζηηο δύν ζπλδέζεηο ηνπνζεηνύληαη νη ηάθξνη θαζόδνπ θαη αλόδνπ ηεο ηαπείλσζεο ηεο Λεσθ. Πνζεηδώλνο.


Υψθ κτιρίων

ΤΨΗ ςιμερα ςτισ γφρω περιοχζσ από 14 ζωσ 17,5μ


ΚΑΣΩ ΕΛΛΘΝΛΚΟ, κζα από νοτιανατολικά


ΚΑΣΩ ΕΛΛΘΝΛΚΟ, θ πλατεία


Δικθγορικά, Γλυφάδασ, ο πφργοσ Καηίνο ςε ςχζςθ με τα ςπίτια


ΑΝΩ ΕΛΛΘΝΛΚΟ, κζα από νοτιοανατολικά πξνβιέπεηαη : •Mall - εκπνξηθό πάξθν , 160.000 θαηά ην επελδπηηθό ζρέδην •Ξελνδνρείν – Πύξγνο 40.000 ηκ έσο 200 κ. ύςνο, (από ζηάζκε ζάιαζζαο) •Δληάζζνληαη ζε έλα νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν έθηαζε όζν ην ζύλνιν ηεο γεηηνληάο

•Εώλε γεληθήο θαηνηθίαο πξνο ην «Πάξθν» κε θηίξηα ύςνπο 50 κέηξσλ από ην έδαθνο (πνπ δύλαηαη λα δηακνξθσζεί ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν θαηά + ή – 10 κέηξα)


Γειτονιά Αγία Παραςκευισ, Όπωσ είναι ςιμερα, θ περιοχι δίπλα ςτο Μετρό, Αργυροφπολθσ

Σο πάρκο τθσ Αγίασ Παραςκευισ ανάμεςα ςτα ςπίτια και τθν Βουλιαγμζνθσ μετατρζπεται ςε εμπορικά υπερκαταςτιματα


Η λεωφόροσ Βουλιαγμζνθσ


3.Α.3 Σο «Μθτροπολιτικό Πάρκο Πραςίνου Αναψυχισ» επιμζρουσ χριςεισ Δεν υφίςταται ιςορροπία / μζτρο μεταξφ των χριςεων . Οι κατ’ εξαίρεςθ χριςεισ γίνονται κφριεσ. Πρακτικά μόνο το 33% τθσ ζκταςθσ ζχει χαρακτθριςτικά Πάρκου όπωσ όλοι αντιλαμβανόμαςτε το Πάρκο ΢το 10% προβλζπονται αςτικοί αγροί ( ? ) Θ ζκταςθ του Εκκεςιακοφ ανζρχεται ςε 425 ςτρ. Ο ακλθτικόσ πόλοσ / υδροπάρκο ςε 524 ςτρ. ΢υνιςτά μετεγκατάςταςθ των εγκαταςτάςεων του Αγίου Κοςμά χωρίσ να διατθρείται ο χαρακτιρασ του Κζντρου Νεότθτασ

Ζνα Πάρκο, δεν είναι : • • • • •

Εκκεςιακό κζντρο Ακλθτικό κζντρο – προπονθτικό Κλειςτά γιπεδα και ουρανοξφςτεσ Disney land Εκτεταμζνοι κλειςτοί ςυναυλιακοί χώροι

Δεν υφίςταται ιςορροπία / μέτρο μεταξφ των χρήςεων . Οι κατ’ εξαίρεςη χρήςεισ γίνονται κφριεσ.


Σο ςχζδιο γενικισ διάταξθσ όπωσ παρουςιάηεται


3.Α.3 Σο «Μθτροπολιτικό Πάρκο» αποτφπωςθ κτιρίων Από τθν ανάγνωςθ των ςχεδίων προκφπτει ςυνολικι κάλυψθ 130.000 δθλαδι το 65% τθσ επιτρεπόμενθσ των 200.000 τμ του ν.4062/2012)

Προςκζτοντασ κτίρια μόνο ςτο Εκκεςιακό Κζντρο πρόςκετθσ κάλυψθσ 47.500 τμ ςε περιοχζσ όπου προβλζπεται φφτευςθ «χλοοτάπθτα» και κατθγορίασ «αγρϊν» και δεν προβλζπονται δζνδρα , προκφπτει : ΢υνολικι κάλυψθ 169.000 τμ (85 % τθσ επιτρεπόμενθσ)

΢θμειϊνεται ότι μζροσ των κτιρίων του Εκκεςιακοφ Κζντρου κα μποροφςαν να είναι λυόμενεσ – εφιμερεσ καταςκευζσ και να μθν μετροφν ςτθν δόμθςθ


3.Α.3 Τν «Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν Πξαζίλνπ Αλαςπρήο»

Κζα από Γκολφ προσ Πάρκο – Εκκεςιακό Κζντρο


3.Α.3 Τν «Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν Πξαζίλνπ Αλαςπρήο»

Κζα από Γκολφ προσ Πάρκο – Εκκεςιακό Κζντρο


3.Α.3 Τν «Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν Πξαζίλνπ Αλαςπρήο»


2.

Οι αναπτυξιακζσ ηϊνεσ

Επιτρεπόμενεσ Χριςεισ Γθσ

Ζκταςθ

Μζςοσ μικτόσ ΢Δ

Επιτρεπόμενθ δόμθςθ (m2)

Κάλυψθ

Ανϊτατο όριο φψουσ

Α-Α1 (Όρια Ελλθνικοφ - Γλυφάδασ)

Μικτι Χριςθ Σουριςμόσ Επιχειρθματικό Πάρκο

634.145

0,4

249.000

30%

ΝΟΚ / 200

ΠΜ-Α1( Μαρίνα Αγίου Κοςμά)

Σουριςμόσ – Αναψυχι

334.855

0,2

66.968

30%

16

ΠΜ-Α2( Αγίοσ Κοςμάσ ΕΚΚΕ, ναυτακλθτικοί όμιλοι)

Σουριςμόσ – Αναψυχι

122.965

0,2

24.517

30%

16

1.091.965

0,31

340.485

Ηϊνθ Ανάπτυξθσ

΢ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ


Σο παραλιακό μζτωπο Παραλιακό μζτωπο Από τθν παρουςίαςθ του επενδυτι


΢υνεχισ επιδείνωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου του παραλιακοφ μετϊπου (π.δ.264/Δ’/2004, Λςτιοπλοϊκό, ,.4062/2012) Πξηλ ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ην ζύλνιν ηνπ παξάθηηνπ κεηώπνπ αλήθε ζην Αζιεηηθό Κέληξν Νεόηεηαο Αγίνπ Κνζκά θαη ήηαλ αλνηρηό ζηνπο πνιίηεο

ΣΟΑ 2017 : κνλνθαηνηθίεο, πνιπθαηνηθίεο, Πύξγνο θαηνηθηώλ, Δκπνξηθό Κέληξν, Ξελνδνρεία (2) , κηα λέα καξίλα.


΢υνεχισ επιδείνωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου του παραλιακοφ μετϊπου Παρά τθν ςυνεχι επιδείνωςθ ακόμθ και ςιμερα το παραλιακό μζτωπο ςτο 80% τθσ ζκταςθσ του προςτατεφεται από το κεςμικό κακεςτϊσ του Π.Δ. των Ακτϊν /2004 το οποίο ο Ν.4062/2012 ρθτά επιτρζπει τθν ουςιαςτικι του κατάργθςθ

ΚΕ΢ΜΛΚΟ ΚΑΚΕ΢ΣΩ΢ ΠΑΡΑΛΛΑΚΘ΢ ΗΩΝΘ΢ 2017 ΧΡΘ΢ΕΛ΢ ΓΘ΢ ΚΑΛ ΚΕ΢ΜΟΚΕΣΘΜΕΝΟΛ ΧΩΡΟΛ ΜΕ ΚΤΡΛΟ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΠΡΑ΢ΛΝΟΤ

ΛΛΒ ΛΛΑ

48.279 631 9.592

Οργανωμζνεσ ακτζσ κολφμβθςθσ Περιοχι ελεφκερων χϊρων πραςίνου υπερτοπικοφ χαρακτιρα με ιπια ανάπτυξθ χριςεων αναψυχισ και περιπάτου Περιοχι περιαςτικοφ πραςίνου μθτροπολιτικοφ χαρακτιρα ςτθν οποία περιλαμβάνονται εγκαταςτάςεισ του Εκνικοφ Ακλθτικοφ Κζντρου Νεότθτασ (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγ. Κοςμά ΟΔΟ΢

13.791

ΟΔΟ΢

9.262

ΛΛΔ

50.410 231.907

23.053

15.116

ΠΑΡΑΚΣΛΟ ΠΑΡΚΟ

33.222 178.015

ΛΛΓ

11.126

ΛΑ-IB

64.052

ΛΓ

τ.μ.

601.351

τ.μ.

ΠΕΡΛΟΧΘ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΩΝ ΣΟΤΡΛ΢ΜΟΤ ΚΑΛ ΑΝΑΨΤΧΘ΢

ΛΔ

14.931 99.144

΢ΤΝΟΛΟ

779.478

78.983 99.144

779.478

178.127

τ.μ.

340.819

354.610

ΧΡΘ΢Θ Περιοχι αποκατάςταςθσ φυςικοφ τοπίου και αττικισ χλωρίδασ και πανίδασ κακϊσ και προςταςίασ και ανάδειξθσ αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν χϊρων ελεφκερεσ ακτζσ κολφμβθςθσ

237.479

ΗΩΝΘ 1β

424.868

ΟΛΤΜΠΛΑΚΟ Λ΢ΣΛΟΠΛΟΛΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΔ Ε΢ΟΑΠ 2002 και Ν.3342/2005

ΒΟΡΕΛΟ ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΕΔΡΛΚΟ ΔΛΑΣΑΓΜΑ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΛΑ΢ ΑΚΣΩΝ

τ.μ.

779.478


Παραλιακό μζτωπο, ο Άγιοσ Κοςμάσ Κζα από τον Άγιο Κοςμά


Θαλάςςιο και παρακαλάςςιο περιβάλλον ΢το ςφνολο τθσ ακτογραμμισ που διακζτει φυςικά χαρακτθριςτικά εκτελοφνται λιμενικά ζργα (εκτόσ τθσ Μαρίνασ που εκτελζςτθκαν το 2004) Καταςκευάηεται ξενοδοχειακόσ λιμζνασ (ςτθν Ηϊνθ Ανάπτυξθσ Σουριςμοφ) ςτα όρια του θμιβυκιςμζνου προϊςτορικοφ οικιςμοφ. Δεν αναφζρονται οι οικότοποι προτεραιότθτασ λιβαδιϊν Ποςειδωνίασ και υφάλων τα οποία είναι γνωςτά ςτθν περιοχι λόγω τθσ παρουςίασ του ΕΚΚΕ. ΢τθν μελζτθ αναφζρεται ςτακμόσ Τδροπλάνων, όχι όμωσ και ςτον ςχετικό χάρτθ. Αναφζρεται ότι τα περιςςότερα ζργα γίνονται για λόγουσ διάβρωςθσ και εμπλουτιςμοφ (με άμμο ) των ακτϊν. ΢τθν πραγματικότθτα θ Κωλιάδα Άκρα είναι από τα ελάχιςτα τμιματα τθσ ακτισ τθσ πόλθσ, που ζχει διατθριςει ςε μεγάλο βακμό τα φυςικά τθσ χαρακτθριςτικά χωρίσ διάβρωςθ τα τελευταία 5.000 χρόνια.


Σα παραλιακό μζτωπο κζλει φροντίδα όχι πολεοδόμθςθ

ε βόξεηα παξαιία δίπια ζην πγξόηνπν Σηνλ Άγην Αιέμαλδξν

Σην «ΔΛΚΔΘΔ»

Δξσδηόο ζηνλ πγξόηνπν ξέκαηνο Τξαρώλσλ

ε πξώελ παξαιία ΔΟΤ


Σο Αττικό Σοπίο Τα ςειά θηίξηα θαη νη πύξγνη απιώλνληαη ζε κήθνο 2,6 ρηιηνκέηξσλ θαη πιάηνπο ελόο. δεκηνπξγνύλ θαη πιάηνο πεξί ηα 1.000 κέηξα ύςνπο 60 θαη 200 κέηξσλ. Τα ςειά θηίξηα δελ απνηεινύλ ζεκεηαθέο εμάξζεηο, νύηε «εθζπγρξνλίδνπλ» ηελ πόιε Υπνβαζκίδνπλ κε εγσηζκό ην ηνπίν γηα λα έρνπλ ζέα ζηελ ζάιαζζα νη λένη θάηνηθνη

Θέα ζηα 4 ρικ από ηελ αθηή ζε ύςνο 10 κ.

Θέα ζηα 2 ρικ από ηελ αθηή ζε ύςνο 5κ.


Σα αξιόλογα κτίρια


Σα αξιόλογα νεώτερα μνθμεία και κτίρια Σο παλιό Κολλζγιο

Ολυμπιακές υυτεύσεις στον λόυο Κανοέ Καγιάκ


Απσαιολογικόρ σώπορ Αγίος Κοζμά (ΦΕΚ223/ΑΑΠ/2015)

Σηα όξηα ηνπ εκη-βπζκηζκέλνπ πξντζηνξηθνύ νηθηζκνύ, ζηελ Κσιηάδα Άθξε θαηαζθεπάδεηαη ιηκεληθή εγθαηάζηαζε 200 ζθαθώλ. Τν ζύλνιν ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ εληάζζεηαη ζηελ νηθηζηηθή επέθηαζε


Απσαιολογικόρ σώπορ πεπιοσήρ Δήμων Αλίμος και Ελληνικού Απγςπούποληρ (ΦΕΚ256/ΑΑΠ/2017)


Η ΚΤΡΩΘΕΙ΢Α ΑΠΟ ΣΗΝ ΒΟΤΛΗ ΢ΤΜΒΑ΢Η Ν.4422/2016 Σο ΢ΟΑ ζχει εγκρικεί προ πολλοφ , Προςχθματικι θ διαβοφλευςθ


Καταργοφνται οι αρμοδιότθτεσ τθσ τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ν.4062/2012 & ν.4422/2016, το ςχζδιο προςομοιάηει με ιδιωτικι πολεοδόμθςθ Άξζξν 3.2.β. Γελ απαηηείηαη ε κεηαβίβαζε ησλ θνηλνρξήζησλ θνηλσθειώλ ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο

Άξζξν 6. Δηδηθόο θνξέαο αδεηνδόηεζεο, πνιενδνκηθό γξαθείν

Άξζξν 7.παξ.1α ε Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο, δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ αηγηαινύ θαη ηεο παξαιίαο

Σπζηήλεηαη εηδηθόο Φνξέαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ππνδνκώλ, έξγσλ θαη εμνπιηζκνύ. Ν.4422/2016 (11.1 ζη.)

Ζ Δηαηξεία επεκβαίλεη θαη αληηθαζηζηά ηνλ Φνξέα, εθόζνλ απηόο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο «εηδηθέο πξνδηαγξαθέο» πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη ιακβάλεη εθείλε όινπο ηνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο πνπ νη Γήκνη ιακβάλνπλ λ.4422/2016 (11.1.iii θαη i)


Εναλλακτικι λφςθ

2010 ΣΕΔΚΝΑ - Ε.Μ.Π.

Ιπια εναλλακτικι επανάχρθςθσ κτιρίων, δόμθςθ 400.000 τμ Αυτοχρθματοδότθςθ λειτουργίασ του Πάρκου Ψιφιςμα Περιφζρειασ 217/2016 Η προτεινόμενθ δόμθςθ είναι 7,5 φορζσ μεγαλφτερθ


Εναλλακτικζσ

2003 ζωσ 2009 ςχζδιο Ο.Ρ.΢.Α.

Η πποηεινόμενη δόμηζη είναι 2,3 θοπέρ μεγαλύηεπη

΢φνολο δόμθςθσ 1.325.000 τμ 1.000 ςτρ. πολεοδόμθςθσ

΢υνολικι ζκταςθ : 5.250.000 τμ Μικτόσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ 0,25


• Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος - ΣΟΑ Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Άγιου Κοσμά  
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος - ΣΟΑ Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Άγιου Κοσμά  
Advertisement