Page 1

เทคโนโลยีเศรษฐกิจทฤษฏีใหมใ่ นอนาคต

จัดทาํ โดย ​ 1. นายศุภชั ย รหัสประจาํ ตัว 27094 2. นายภาณุ พงษ์ รหัสประจาํ ตัว 31378 3. นายธราดล รหัสประจาํ ตัว 38705 4. นายอนรรฆวี รหัสประจาํ ตัว 39057 5. นายศราวุฒิ รหัสประจาํ ตัว 39242

่ วล กลิน

ชั น้ ม.6/ 3 เลขที่ 2

ทา่ นกเอี้ยง

ชั น้ ม.6/ 3 เลขที่ 9

ชว่ งสุวรรณ

ชั น้ ม.6/ 3 เลขที่ 25

วัชระโชติพันธ์ นาสงิ หข์ ั นธ์

ชั น้ ม.6/ 3 เลขที่ 31 ชั น้ ม.6/ 3 เลขที่ 32

เสนอ คุณครู วีระพจน์ รัตนรัตน์ รายงานนี้ เป็ นสว่ นหนึ่ งของวิชา ​วช ิ าการออกแบบและเทคโนโลยี 6

้ ั ธยมศก ึ ษาปี ที่ 6/3 นักเรี ยนระดับชั นม กลุม ่ สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี ึ ษา 2559 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศก


บทคัดยอ่ เนื่ องจากเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ สง่ ผลตอ่ ประชาชนในประเทศ จึงตอ ้ งมีการนําหลักเศรษฐกิจทฤษฏีใหมม ่ าปรับปรุ งและพัฒนา และนํามาใชใ้ นชีวต ิ ประจาํ วันของชาวนา เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาช้ีถึงแนวการดาํ รงอยูแ่ ละปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ้ ร่ ะดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ตังแต ้ ทังในการพ ั ฒนาและบริ หารประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการประหยัดคา่ ใชจ้ า่ ย การประกอบอาชีพสุจริ ตและการอยูแ่ บบพอเพียง


กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้ สาํ เร็จลุลว่ งไปไดด ิ ูรย ์ ้ ว้ ยความชว่ ยเหลืออยา่ งดียงิ่ ของ อาจารยว์ ฑ ่ ่ อยูย่ ืนอาจารยท ้ คิดเห็นตา่ งๆมาโดยตลอด และ ขอขอบคุณ ์ ีปรึ กษาโครงงาน ทีไดใ้ ห้คาํ แนะนํา และขอ และขอบใจ ครอบครัวและเพื่อนๆของผูจ้ ั ดทาํ โครงงาน ที่คอยให้กาํ ลังใจ และถามไถค ่ วามเป็ นไปของโครงงานอยูเ่ สมอ ทาํ ให้ผูจ้ ั ดทาํ โครงงานมีกาํ ลังใจที่จะพัฒนาโครงการจนสาํ เร็จได้ ผูจ้ ั ดทาํ โครงงานขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ี


ช่ือเรื่ อง บทที่1

สารบัญ

-ความเป็ นมาและความสาํ คัญของปัญหา -วัตถุประสงคข์ องโครงงาน -ขอบเขตของโครงงาน -ประโยชน์ท่ีคาดวา่ จะไดร้ ั บ

บทที่ 2 -เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวขอ ้ ง บทที่ 3 ึ ษา -อุปกรณ์และวิธีดาํ เนิ นการศก ้ -ขันตอน 4 -ระยะเวลาในการดาํ เนิ นโครงงาน 5 บทที่ 4 ึ ษา ผลการศก 6 บทที่ 5 -สรุ ปผล อภิปรายและขอ ้ เสนอแนะ 7 -บรรณานุ กรม/อา้ งอิง 8 -ภาคผนวก 9

หน้า

1

2 3


บทที่1 บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสาํ คัญของปัญหา เศรษฐกิจพอเพียง ้ ร่ ะดั เป็ นปรัชญาชี้ถึงแนวการดาํ รงอยูแ่ ละปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตังแต ้ บครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทังในการพ ั ฒนาและบริ หารประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการประหยัดคา่ ใชจ้ า่ ย การประกอบอาชีพสุจริ ตและการอยูแ่ บบพอเพียง 2. วัตถุประสงคข์ องโครงงาน 1.เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ ใจที่ถูกตอ ้ ง เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจทฤษฏีใหม่ ประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไปประยุกตใ์ ห้ไดอ ้ ยา่ งเหมาะสม ิ ให้อยูบ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดาํ รงชีวต ่ นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําไปสูก่ ารปรับแนวทางการพัฒนาให้อยูบ ่ นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพีย ง 3. ขอบเขตของโครงงาน ึ ษา 1.สงิ่ ที่ศก เศรษฐกิจทฤษฏีใหม่ 2.สถานที่ โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี 3.ระยะเวลา 2 เดือน(ธันวาคม2559 - มกราคม2560) 5. ประโยชน์ท่ีคาดวา่ จะไดร้ ั บ


จากการหลักเศรษฐกิจทฤษฏีใหมม ่ าใช้ คือ การแบง่ พื้นดินและพื้นนํา้ ิ ในหลายๆดา้ น ทาํ ให้เราสามารถมีพ้ ืนที่ท่ีจาํ เป็ นตอ่ การดาํ รงชีวต และมีผลทาํ ให้ปลูกจิตสาํ นึ กให้ทุกคนไดพ ้ อใจกับสงิ่ ที่ตนมี

บทที่ 2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวขอ ้ ง

ในการจัดสร้างโครงงาน การเดินทางสายกลางดว้ ยเศรษฐกิจพอเพียง จาํ เป็ น ึ ษาทฤษฏีท่ีเกี่ยวขอ จะตอ ้ งดังนี้ ้ งศก ่ เศรษฐกิจ เกา่ ใหม่ -หาเพิม ึ ษหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง คือตอ ้ งศก การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ้ บ การพัฒนาที่ตังอยู ่ นพื้นฐานของทางสายกลางและความไมป ่ ระมาท โดยคาํ นึ งถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม ้ กันที่ดีในตัว ตลอดจนใชค ้ วามรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน ิ ใจและการกระทาํ การตัดสน 1. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดาํ รงอยูแ่ ละปฏิบัติตนในทางที่ ้ มของสั งคมไทย ควรจะเป็ น โดยมีพ้ ืนฐานมาจากวิถีชีวต ิ ดังเดิ สมารถนํามาประยุกตใ์ ชไ้ ดต ้ ลอดเวลา และเป็ นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต ่ ลอดเวลา มุง่ เน้นการรอดพน ้ จากภัย และวิกฤต เพื่อ ความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการพัฒนา


2.คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใ์ ชก ้ ั บการปฏิบัติตนไดใ้ นทุกระดับ ้ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยา่ งเป็ นขันตอน 3. คาํ นิ ยาม ความพอเพียงจะตอ ้ งประกอบดว้ ย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมน ้ ่ ืน ่ ้ อยเกินไปและไมม ่ ากเกินไปโดยไมเ่ บียดเบียนตนเองและผูอ เชน ่ การผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ ้ ิ ใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนัน - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสน จะตอ ้ งเป็ นไปอยา่ งมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเห - การมีภูมิคุม ้ กันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดา้ นตา่ ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคาํ นึ งถึงความเป็ นไปไดข้ องสถานการณ์ ตา่ ง ๆ ้ แ ที่คาดวา่ จะเกิดขึ้นในอนาคตทังใกล ้ ละไกล ตุปัจจัยที่เกี่ยวขอ ้ งตลอดจนคาํ นึ งถึงผลที่คาดวา่ จะเกิดขึ้นจากกและที่สาํ คัญคือแนว คิดเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมต ่ ามแนวพระราชดาํ ริ เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของ ทฤษฎีใหม่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสูค่ วามสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับตา่ ง ๆ ้ อยา่ งเป็ นขันตอน โดยลดความเส่ยี งเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรื อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยตา่ ง ๆ โดยอาศั ยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม ้ กันที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การชว่ ยเหลือซ่ึงกันและกัน และความสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้ งกวา่ ทฤษฎีใหมโ่ ดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นก รอบแนวคิดที่ช้ีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหมใ่ นขณะที่ แนวพระราชดาํ ริ เกี่ยวกับทฤษฎีใหมห ่ รื อเกษตรทฤษฎีใหม่ ้ ้ ซ่ึงเป็ นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยา่ งเป็ นขันตอนน ัน เป็ นตัวอยา่ งการใชห ้ ลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เป็ นรู ปธรรมเฉพาะในพื้นที่ท่ีเหมาะสม

วัสดุอุปกรณ์ -ดินนํา้ มัน -ถาด

ึ ษา บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดาํ เนิ นการศก


-ไมไ้ อต ้ ิม -อุปกรณ์ตกแตง่ -เจลทาํ นํา้ วิธีการดาํ เนิ นงาน ​ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทาํ กินของเกษตรกร เป็ นปัญหาสาํ คัญยิง่ ในปัจจุบัน

และการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตที่ใชน ้ ํา้ ฝนทาํ นาเป็ นหลัก เกษตรกรจะมีความเส่ยี งสูง เป็ นเหตุให้ผลผลิตขา้ วอยูใ่ นระดับตา่ ํ ไมเ่ พียงพอตอ่ การบริ โภค ดว้ ยพระอัจฉริ ยะในการแกป ้ ั ญหา จึงไดพ ้ ระราชทาน "ทฤษฎีใหม"่ ให้ดาํ เนิ นการในพื้นที่ทาํ กินที่มีขนาดเล็ก ประมาณ ๑๕ ไร่ ดว้ ยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาอยา่ งเหมาะสม ดว้ ยการจัดสรรการใชป ้ ระโยชน์ในที่ดินโดยให้มีการจัดสร้างแหลง่ นํา้ ในที่ดินสาํ หรั บการทาํ การเกษตรแบบผสมผสานอยา่ งไดผ ้ ล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ให้มีรายไดใ้ วใ้ ชจ้ า่ ยและมีอาหารใวบ ้ ริ โภคตลอดปี (กรมวิชาการ, ๒๕๓๙: ๗๗) ซ่ึงไดด ้ าํ เนิ นการอยา่ งแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อการผลิตทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืนสาํ หรับเกษตรกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห ้ รงมีพระราชดาํ รัสวา่ ่ ั วไดท "…ถึงบอกวา่ เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอยา่ งนี้ จะทาํ ความเจริ ญแกป ้ งมีความเพียร แลว้ ตอ ้ งอดทน ่ อ ่ ระเทศได้ แตต ตอ ้ งไมใ่ จร้อน…” ึ ษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห ้ รงทาํ การศก ่ ั วไดท ้ ป เกี่ยวกับทฤษฎีใหมม ่ ี พ.ศ. ๒๕๓๒ ่ าเป็ นเวลานานตังแต ในพื้นที่สว่ นพระองคข์ นาด ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวาใกลว้ ั ดมงคล ตาํ บลห้วยบง อาํ เภอเมือง จังหวัดสระบุรี ้ ้ นมาเพื่อเสริ มโครงการของรัฐ และทรงมอบให้มูลนิ ธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตังขึ ้ ้ กอ ้ ทังนี ่ นที่จะทรงนําเอกสารออกเผยแพร่อยา่ งเป็ นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นัน ทรงให้จัดตัง้ "ศูนยบ ์ ริ หารพัฒนา" ตามแนวพระราชดาํ ริ อยูใ่ นความรับผิดชอบของมูลนิ ธิชัยพัฒนา เพื่อเป็ นตน ้ แบบสาธิตการพัฒนาดา้ นการเกษตรโดยประสานความร่วมมือระหวา่ ง วัด ราษฎรและรัฐ ทาํ การเผยแพร่อาชีพการเกษตรและจริ ยธรรมแกป ่ ระชาชนในชนบท โดยทรงหวังวา่ หากประสบความสาํ เร็จก็จะใชเ้ ป็ นแนวทางสาธิตในทอ ้ งที่อ่ืนๆ ้ ้ ในสว่ นของการพัฒนาดา้ นการเกษตรนัน ้ ตอ่ ไป ทังนี ก็คือแนวคิดและมรรควิธีท่ีรู้จักกันในนาม "เกษตรทฤษฎีใหม"่


้ ่ ๑ นี้ มีวัตถุประสงคเ์ พื่อสร้างเสถียรภาพของการผลิต ขันที ิ เสถียรภาพดา้ นอาหารประจาํ วัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็ นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่ทาํ กินและที่อยูอ่ าศั ย ให้แบง่ พื้นที่ ออกเป็ น ๔ สว่ น ตามอัตราสว่ น ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซ่ึงหมายถึง พื้นที่สว่ นที่หนึ่ งประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักนํา้ เพื่อใชเ้ ก็บกักนํา้ ฝนในฤดูฝนและ ใชเ้ สริ มการปลูกพืชในฤดูแลง้ ตลอดจนการเลี้ยงสั ตวน ์ ํา้ และพืชนํา้ ตา่ ง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชนํา้ เชน ่ ผักบุง้ ผักกะเฉด ฯ ไดด ้ ว้ ย) พื้นที่สว่ นที่สองประมาณ ๓๐% ให้ปลูกขา้ วในฤดูฝน เพื่อใชเ้ ป็ นอาหารประจาํ วันในครัวเรื อนให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดคา่ ใชจ้ า่ ยและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่สว่ นที่สามประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไมผ ้ ล ไมย้ ืนตน ้ พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใชเ้ ป็ นอาหารประจาํ วัน หากเหลือบริ โภคก็นําไปจาํ หน่าย ี ระมาณ ๑๐% ใชเ้ ป็ นที่อยูอ่ าศั ย เลี้ยงสั ตว ์ และโรงเรื อนอื่น ๆ และพื้นที่สว่ นที่ส่ป (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรื อน โรงเพาะเห็ด คอกสั ตว ์ ไมด ้ อกไมป ้ ระดับ พืชผักสวนครัวหลังบา้ น เป็ นตน ้ ) ้ ่ ๒ ทฤษฎีใหมข่ ั นกลาง ้ ​ ขันที เมื่อเกษตรกรเขา้ ใจในหลักการและไดป ้ ลแลว้ ้ ฏิบัติในที่ดินของตนจนไดผ ้ ่สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรู ปกลุม ก็ตอ ้ งเริ่ มขันที ่ หรื อ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกันดาํ เนิ นการในดา้ น ้ ้ ่ ขันเตรี ยมดิน (๑) การผลิต เกษตรกรจะตอ ้ งร่วมมือในการผลิตโดยเริ่ มตังแต การหาพันธุ พ ์ ืช ปุ๋ย การหานํา้ และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก (๒) การตลาด เมื่อมีผลผลิตแลว้ จะตอ ้ งเตรี ยมการตา่ ง ๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ไดป ่ การเตรี ยมลานตากขา้ วร่วมกัน ้ ระโยชน์สูงสุด เชน การจัดหายุง้ รวบรวมขา้ ว เตรี ยมหาเครื่ องสขี า้ ว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ไดร้ าคาดี และลดคา่ ใชจ้ า่ ยลงดว้ ย (๓) ความเป็ นอยู ่ ในขณะเดียวกันเกษตรกรตอ ้ งมีความเป็ นอยูท ่ ่ีดีพอสมควร ื ผา้ โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดาํ รงชีวต ิ เชน ่ อาหารการกินตา่ ง ๆ กะปิ นํา้ ปลา เส้อ ที่พอเพียง (๔) สวัสดิการ แตล่ ะชุมชนควรมีสวัสดิการและบริ การที่จาํ เป็ น เชน ่ มีสถานี อนามัยเมื่อยามป่วยไข้ หรื อมีกองทุนไวใ้ ห้กูย้ ืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมตา่ ง ๆ ึ ษา มีโรงเรี ยนและชุมชนมีบทบาทในการสง่ เสริ มการศก ึ ษา เชน (๕) การศก ่ ึ ษาเลา่ เรี ยนให้แกเ่ ยาวชนของชุมชนเอง มีกองทุนเพื่อการศก (๖) สั งคมและศาสนา ชุมชนควรเป็ นศูนยก์ ลางในการพัฒนาสั งคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็ นที่ยึดเหนี่ ยว


้ ่ ๓ ทฤษฎีใหมข่ ั นก ้ า้ วหน้า เมื่อดาํ เนิ นการผา่ นพน ้ ่สองแลว้ ข​ ั นที ้ ขันที เกษตรกรจะมีรายไดด ้ ีข้ึน ฐานะมั่นคงขึ้น ้ ่สามตอ่ ไป คือ เกษตรกรหรื อกลุม ่ เกษตรกรก็ควรพัฒนากา้ วหน้าไปสูข่ ั นที ติดตอ่ ประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรื อแหลง่ เงิน เชน ่ ธนาคาร หรื อบริ ษัทห้างร้านเอกชน มาชว่ ยในการทาํ ธุ ระกิจ ้ ้ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวต ิ ทังนี ้ ่ ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริ ษัท จะไดร้ ั บประโยชน์ร่วมกัน กลา่ วคือ ทังฝ เกษตรกรขายขา้ วไดใ้ นราคาสูง (ไมถ ่ ูกกดราคา) ธนาคารกับบริ ษัทสามารถซ้ ือขา้ วบริ โภคในราคาตา่ ํ (ซ้ ือขา้ วเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสเี อง) เกษตรกรซ้ ือเครื่ องอุปโภคบริ โภคไดใ้ นราคาตา่ ํ เพราะรวมกันซ้ ือเป็ นจาํ นวนมาก (เป็ นร้านสหกรณ์ ซ้ ือในราคาขายสง่ ) ธนาคารกับบริ ษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพื่อไปดาํ เนิ นการในกิจกรรมตา่ งๆ ให้เกิดผลดียงิ่ ขึ้น) ในปัจจุบันนี้ ไดม ้ ีการนําเอาเกษตรทฤษฎีใหมไ่ ปทาํ การทดลองขยายผล ณ ึ ษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาํ ริ ศูนยศ ์ ก ้ ชาการเกษตรไดด รวมทังกรมวิ ้ าํ เนิ นการจัดทาํ แปลงสาธิต จาํ นวน ๒๕ แหง่ กระจายอยูท ่ ั ่วประเทศ นอกจากนี้ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม ้ ยา่ งกวา้ งขวางขึ้น ้ ีการดาํ เนิ นงานให้มีการนําเอาทฤษฎีใหมน ่ ้ี ไปใชอ

ระยะเวลาในการดาํ เนิ นโครงงาน ลาํ ดับที่ 1 2 3

กิจกรรม คัดเลือกหัวขอ ้ โครงงานที่สนใจ

ระยะเวลา ชว่ งเวลา 1 อาทิตย ์ 24-30พ.ย 59 1 วัน

ึ ษาคน ศก ้ ควา้ จากเอกสารและแหลง่ ขอ ้ มูล จัดทาํ เคา้ โครงของโครงงาน 5 วัน

4

การลงมือทาํ โครงงาน

5

การเขียนรายงาน

6 การนําเสนอและแสดงโครงงาน

10 ธ.ค 59 15-20ธ.ค 59

3 อาทิตย ์ 21 ธ.ค 59 ถึง 10 ม.ค 60 3 วัน 11-13 ม.ค 59 1 วัน

16


ึ ษา บทที่ 4 ผลการศก ึ ษาขอ จากการที่ไดศ ้ ก ้ มูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจทฤษฏีใหมเ่ พื่อทาํ โครงงาน ึ ษาขอ และหลังจากการที่ไดศ ้ วามรู้ ดังนี้ ้ ก ้ มูลแลว้ ผูจ้ ั ดทาํ ไดค 1.ไดร้ ั บความรู้ ในเรื่ องความเป็ นมาและขอ ้ มูลที่สาํ คัญ 2.ไดร้ ั บความรู้ ในเรื่ องวัตถุประสงคข์ องเศรษฐกิจทฤษฏีใหม่ 3.ไดร้ ั บความรู้ ในเรื่ องประโยชน์ในหลายๆดา้ น ้ าํ เนิ นการ 4.ไดร้ ั บความรู้ ในเรื่ องขันตอนในการด 5.ไดร้ ั บความรู้ ในเรื่ องการปรับปรุ งขอ ้ มูลและวิธีการดาํ เนิ นงานให้ดียงิ่ ขึ้น 6.ไดร้ ั บความรู้ ในเรื่ องการพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น 7.ไดร้ ั บประสบการณ์ในการทาํ โครงงาน 8.ไดค ้ วามสามัคคีในการทาํ งานกับสมาชิกในกลุม ่ 9.ไดใ้ ชเ้ วลาวา่ งให้เกิดประโยชน์ในการคน ้ ควา้ ขอ ้ มูลตา่ งๆ


บทที่ 5 สรุ ปผล อภิปรายและขอ ้ เสอนแนะ 1. การเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร โดยเฉพาะในเรื่ องการลดลงของเกษตรกรรายยอ่ ย และแนวโน้มการมีบทบาทมากขึ้นของบรรษัทขา้ มชาติ (ดา้ นอาหารและการนําเขา้ พืชอาหารเมื่อขาดแคลน การคา้ เกษตรที่เชื่อมโยงกับภูมิภาค การคา้ ในบริ บทภูมิภาค เชน Contract ่ ้ farming เป็ นตน รวมทังแนวโน ้ มการผูกขาดดา้ นอาหาร ้ ) ่ มากขึ้น และทรัพยากรพันธุ กรรมมีเพิม การติดตามนโยบาย และการสร้างพื้นที่ทางสั งคมของเกษตรกรรายยอ่ ย เป็ นเรื่ องตอ ้ งดาํ เนิ นการควบคูก ่ ัน 2. ไดร้ ู้ การรับมือกับปัญหาโลกร้อน ผลกระทบตอ่ เกษตรกรรม ความมั่นคงทางอาหาร การรักษาฐานทรัพยากรอาหาร และการรุ กของพืชพลังงาน ฯลฯ อาจจาํ เป็ นตอ ้ งพัฒนาพลังงานชีวภาพของชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน หรื อมีแผนจากชุมชนในเรื่ องพลังงานชุมชนกับเกษตรกรรมยั่งยืน สาํ หรับการแกป ้ ั ญหาเรื่ องพลังงาน


ึ ษาหรื อมีแผนรับมือกับปัญหาผลกระทบตอ่ ชุมชนเกษตรกรรมอันเนื่ รวมถึงการศก องจากปัญหาโลกร้อน 3. ไดค ้ วามมั่นคงทางอาหาร เป็ นประเด็นที่กาํ ลังจะกลายเป็ นปัญหาสาํ หรับสั งคมไทย อันเนื่ องจากผลกระทบจากการคา้ เสรี และปัญหาพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร ิ ธิเกษตรกรและชุมชน เกี่ยวพันกับประเด็นสท กับฐานทรัพยากรอาหาร ้ ั บผูบ รวมทังก ้ ริ โภคโดยรวม เครื อขา่ ยจะสร้างศั กยภาพในการพึ่งตนเองของเกษตรกรอยา่ งเป็ นจริ ง ้ า้ ที่เป็ นธรรม 4. งานผูบ ้ ริ โภคและงานดา้ นการตลาด ทังการตลาดและการค (หลายรู ปแบบ หลายชอ่ งทาง ฯลฯ) ในมิติท่ีบูรณาการกับการผลิตและการพัฒนาของเกษตรกรและชุมชน 5.ไดก ่ ระเด็นทางนโยบ ้ งยกระดับสูป ้ ารคิดคน ้ และพัฒนางานเกษตรกรรมยั่งยืนตอ ่ มากขึ้น ายเพิม ขณะเดียวกันตอ ้ งพัฒนามุมมองในเชิงนิ เวศวัฒนธรรม เพื่อทาํ ให้เกิดการแกป ิ ที่เปลี่ยนแปลง ้ ั ญหาเกษตรกรรายยอ่ ยในวิถีชีวต

บรรณานุ กรม/อา้ งอิง

รายชื่อเอกสารอา้ งอิง คณะกรรมการสภาวิจัยแหง่ ชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์. เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะหค ์ วามหมายของนักเศรษฐศาสตร์ : สั งเคราะหแ ์ ละเรี ยบเรี ยงจากการเสวนา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํ ริ


มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์. กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546.81 หน้า. ISBN 974-326-211-3 จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/mindmoy12090/sersthkic-phx-pheiy ng-kab-thvsdi-him-tam-naew-phrarachda http://www.raiporjai.com/newtheory.php?no=11&id=23 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0% B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%A B%E0%B8%A1%E0%B9%88

ภาคผนวก


1.ออกแบบโดยโปรแกรม Sket up

โครงงานเศรษฐกิจทฤษฏีใหม่  

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 6 ของนักเรียนชั้นม.6/3