Page 1

ТЕСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ

София Февруари 2013


Благодарим Ви, че участвахте в безплатния онлайн тест за професионално прегаряне предоставен от H-Vision. В теста взеха участие над 135 специалисти, мениджъри, търговци и други представители на различни професионални сфери. Тестът бе достъпен в периода 15 Януари – 15 Февруари 2013 на официалната страница на H-Vision. Тестът имаше за цел да ориентира oцeнявания, но няма диагностична стойност и не може да бъде използван като надежден инструмент за оценка на състоянието. Въпреки това събраните и анализирани резултати могат да бъдат използвани за представяне на обща картина по отношение на стреса на работното място и предпоставките за развитие на синдрома на професионално прегаряне. Представяме на Вашето внимание обобщените резултати от тестa както и кратък коментар към различните въпроси. Тестът съдържа 15 затворени въпроса като участниците имат избор от 5 степени за проявление при всеки един от въпросите – Никога, Рядко, Понякога, Често и Много често. Тестът е анонимен и в края му всеки от участниците следва да попълни общо демографски данни за целите на статистиката – пол, възраст и бранш. Ако темата представлява интерес за Вас, искате да научите повече за това как успешно да се справите със синдрома на професионално прегаряне, екипът на H-Vision остава на разположение за Вашите въпроси с професионалното си мнение и насоки. Бъдете успешни! От екипа на H-Vision

02 850 10 45 office@h-vision.com


1. Чувствате ли се изтощен/а от физическа и емоционална енергия? Въпросът изследва физическото състояние на участника като показател за проявлението на стрес на работното място. Над 31% от участниците са отговорили с Често, а приблизително същият брой са отговорили с Понякога – ясен признак за претоварване на работното място и не небалансираност между личен и професионален живот. Едва 15% от всички участници са отговорили с Рядко и Никога.

Графика 1. Изтощение от физическа и емоционална енергия

2. Откривате ли, че сте склонен/на да мислите негативно за работата си Относно негативното настроение на работното място, отговорите са разнообразни като повечето участници (37%) са споделили, че никога или рядко проявяват негативност към работата си. Останалите 63% са отговорили, че понякога или много често са склонни да мислят в негативен аспект за работата, която вършат. Това също може да бъде разчетено като знак за неудовлетвореност от работния процес в следствие на професионално прегаряне.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Графика 2. Негативно отношение към работата

3. Усещате ли, че сте по-твърд/а и показвате по-малко симпатии на хората, отколкото те заслужават? По отношение на сензитивността си на работното място, около 42% от отговорилите рядко или никога не се държат твърдо с колегите си и не показват симпатия. Не е малък обаче делът и на тези, които са отговорили на въпроса с „Понякога“ или „Често“ – над 52%. Отношението ни към колегите може да видимо доказателство за прегаряне и най-често се изразява в непоказване на емоция и по-студен контакт с тях. Тези чувства най-често са породени от вътрешни проблеми и от индивидуалното напрежение на работното място отколкото междуличностни проблеми с колегите.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Графика 3. Сензитивност на работното място

4. Откривате ли, че сте лесно раздразним/а от малки проблеми или от колегите и екипа? Този въпрос отново има отношение към сензитивността на работно място и при него над 60% от участниците споделят, че понякога или често са раздразними от хората, с които общуват на работното място.

Графика 4. Раздразнимост от колеги

02 850 10 45 office@h-vision.com


5. Чувствате ли се неразбран/а или недооценен/а от колегите си? Чувството за недоразбраност и недооцененонст на работното място също може да подсказва за наличие на прегаряне. На този въпрос 35% са отговорили с Понякога, а приблизително 25% са посочили като отговор Често или Много често. Отговорът на въпроса подсказва доколко енергията вложена в процеса на работа следва да бъде оценена от останалите според участника. Склонни сме очакваме по-високи оценки, когато полагаме големи усилия за постигането на нещо и може да е признак натоварване и прегаряне на работното място.

Графика 5. Чувство на недоразбраност и недооцененост

6. Чувствате ли, че няма никой, с който може да разговаряте? Отношенията ни с колегите на работното място може да са ясен знак за проблеми породени от стрес. По отношение на споделянето и контакт с други хора резултатите са относително равно разпределени между различните отговори – 25% са отговорили, че никога не са имали проблем с това, по 22% са отговорили с Рядко или Понякога, а около 29% с Често или Много често изпитват чувство, че няма с кого да споделят преживявания и проблеми в работата.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Графика 6. Необщителност и споделяне с колеги

7. Усещате ли, че постигате по-малко, отколкото би трябвало? Чувството на удовлетвореност от работата и постигнатите резултати се свързва с това доколко възприемаме положените усилия в работния процес като нещо положително, към което се стремим. Когато възприемаме постиженията си като недостатъчни това може да е знак за неудовлетвореност от работата, породена от различни фактори. Тук разпределението на отговорите отново е относително еднакво (средно около 25% са отговорили с Рядко, Понякога или Често), което е показателно за различните вижданията за работния процес, които има всеки от нас. Това е свързано с вида на работата, поставяните цели и др. и след да бъде отчетено индивидуално за всеки, който е склонен към професионално прегаряне. Графика на резултатите можете да видите на следващата страница.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Графика 7. Постигане на резултати по-ниски от очакваните

8. Неприятно ли Ви е нивото на напрежение, под което трябва да бъдете, за да успеете? Работата под напрежение може да предизвика стрес на работното място и в следствие на това професионално прегаряне. Справянето с напрежението на работното място е свързано с индивидуалните качества и неспособността за това може да е предпоставка и знак за развитие на синдрома. Повечето от участниците (28%) отговарят, че рядко им е неприятно нивото на напрежение, под което работят. Въпреки това близо половината споделят, че понякога или често им е неприятно да работят под напрежение, за да успеят. Именно тази група е по-склонна към развитие на професионално прегаряне.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Графика 8. Неприятност по отношение нивото на напрежение

9. Чувствате ли, че не получавате от работата каквото искате? Резултатите в това отношение показват, че голяма част от участниците са в ситуация на неудовлетвореност от работата си понякога (27%) или често (28%). Това неудовлетворение може да е свързано с предходните въпроси, които разгледахме като например стреса на работното място и напрежението при изпълнение на поставени задачи.

Графика 9. Неудовлетвореност от работата

02 850 10 45 office@h-vision.com


10. Чувствате ли, че сте в неподходящата компания или в неподходящата професия? По отношение на този въпрос, по-голямата част от респондентите са отговорили, че им се е случвало да чувстват понякога, че не са в подходяща компания или дори в неподходяща професия (31%). Следващи в класацията са тези, които рядко се чувстват не на място 21 %. С един процент по-малко са тези, които никога не са се чувствали не на място в компанията си или на позицията, която заемат. От голямо значение е ситуацията да бъде оценена, за да се разберат причините за неудовлетворението от позицията или компанията.

Графика 10. Неподходяща ли е професията/компанията

11. Разочарован/а ли сте от някои аспекти на работата си? Що се отнася до разочарованието от някои аспекти на работата си, немалък процент респонденти са отговорили, че понякога се чувстват разочаровани (35%), а 28% често. Едва 4% са тези, които твърдят, че се чувстват удовлетворени от всички аспекти на работата си. Това, за съжаление, е твърде нисък процент, който показва, че на голяма част от работещите хора, които са се включили в проучването се чувстват разочаровани в работната среда, в която се намират към момента, а причините за това могат да бъдат разнообразни и следва да се идентифицират в контекста на конкретната организация и заемана позиция.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Графика 11. Разочарование от работата

12. Чувствате ли, че бюрокрацията или политиките в компанията ви пречат да вършите работата си добре? Резултатите по отношение на бюрокрацията и политиките в компанията посочват, че 32% от респондентите понякога чувстват, че тези фактори им пречат да вършат работата си добре. Друга, немалка част (27%), е посочила, че това се случва често. Според специалистите, в компаниите често има срещи, на които хората говорят, но не се взимат решения. Това отнема ценно време на служителите да вършат работата си. Поглеждайки отново към анкетата, най-малка част от респондентите едва 10%, са отговорили, че никога не са усещали ограничения от бюрокрацията или политиките в компанията. Тук има значение цялостната политика на компанията и разликите в отделните организации.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Графика 12. Пречат ли бюрокрацията и политиките на компанията

13. Мислите ли, че има повече работа за правене, отколкото имате възможност да свършите на практика? Една от най-често срещаните причини за професионално прегаряне е наличието на повече работа, отколкото служителите смятат, че ще могат да свършат за определено време. В тази връзка, 30% от респондентите са отговорили, че често смятат, че работата за вършене е твърде много. Едва 9% са отговорили, че никога не са имали подобен проблем. Въпрос на индивидуален анализ е количеството на възложените задачи и отговорности на служителя спрямо неговия капацитет. Когато има дисбаланс в това отношение е възможно това да породи недоволство у служителя или да доведе до стрес на работното място.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Графика 13. Повече работа отколкото възможност

14. Мислите ли, че нямате време да направите нещата, които са важни за да свършите работата си качествено? Тук най- голяма част от респондентите (33%) са отговорили, че понякога нямат време да направят нещата, които са важни за качественото свършване на работата, а на 23% от запитаните това се случва често. Факт е, че за да бъде свършена добре дадена работа, е понякога е необходимо акцентиране върху детайлите, за което не всички имат необходимото време, а понякога и желание. Недостатъчното време може и да е причинено от количеството задачи, възложени на служителя Както беше споменато в предишен въпрос, липсата на достатъчно време често носи след себе си напрежение на работното място.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Графика 14. Мислите ли, че нямате времето, за да свършите работата си качествено

15. Откривате ли, че нямате желаното време за планиране? Този въпрос отново е ориентиран към фактора време. Отново, най- високите проценти са за тези, които често (32%) нямат желаното време за планиране. Добрата организация на времето в работата на всеки човек се оказва ключов елемент за поддържане на доброто емоционално и физическо равнище. Доброто организиране на времето намалява риска от професионално прегаряне. За съжаление, едва 10% могат да се споделят, че винаги имат необходимото време да планират задачите си.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Графика 15. Откривате ли, че нямате желаното време за планиране

Демографски показатели на участниците в анкетата Участие в анкетата взеха мениджъри, специалисти и служители в различни бизнес сектори и заемащи различни позиции. Около 20% от анкетираните са посочили като сфера на дейност Човешки ресурси, на следващо място е Търговия (около 7%) и Финанси (около 6%). Останалите участници включват разнообразни сектори като ИТ, Производство, Консултантски услуги и др. Процентите по отношение на пола на участниците са както следва 75% жени и 25% мъже. Най-голям процент от участниците (56%) са посочили възраст между 22-34 години, 30% са между 35-44 години. Най-малък е процента на участниците над 55 годишна възраст – малко над 3%. По отношение на времето, прекарано на последната длъжност, която заемат, резултатите са разпределени сравнително равномерно. Между 1-3 години са посочили 26%, по 22% за тези между 3-5 и 5-10 години. 17% посочват, че са в дадена компания над 10 години, а най-малко – 16% посочват, че по-малко от година са на заемната длъжност. Това, което показват демографските резултатите е, че синдромът на професионално прегаряне може да се прояви при различни професии и длъжности. Т.е. не можем да кажем, че тук има застраховани по отношение на прояви на стрес на работното място, претоварване и неудовлетвореност. Въпреки това съществуват сектори, при които нивото на риск от прегаряне е по-високо. Такива са професиите свързани с работа с други хора, 02 850 10 45 office@h-vision.com


там където има екипни задължения и работата на индивида зависи и следва да се отрази в общия резултат. По отношение на възрастта отново няма конкретна възрастова граница, при която има най-висок риск от прегаряне. Важно е да добавим, че освен външната среда за развитие на синдрома има влияние и индивидуалната нагласа на служителите. Така например хора с вътрешен локус на контрол, които прписват заслугите и неуспехите на себе си, са по-склонни към прегаряне на работното място. Както вече отбелязахме никой не е застрахован от прегаряне на работното място. Tемата за синдрома на професионално прегаряне и умението за справяне с него е имплицитно свързана с познаването и управлението на емоциите. В редица случаи този процес може да бъде предмет на индивидуален коучинг, на индивидуална или групова работа, изминаваща пътя от себепознаване към промени в нагласите и поведението. За H-Vision Иновативна компания за организационно консултиране и стратегически HR мениджмънт. Портфолиото на H-Vision включва комплексни решения и продукти в областта на човешките ресурси, разнообразни инструменти за оценка на компетенции и развитие на потенциала. Изборът на H-Vision като партньор от редица български и международни компании е свързан с възможността за предоставяне на успешни решения в управлението на таланта, насочени към повишаване на ефективността и устойчивост на резултата. Портфолио с част от предлаганите продукти и услуги на компанията, можете да видите на следващата страница.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Други продукти и услуги от каталога на H-Vision

www.LeadInsidOut.com - гъвкаво тренинг решение, което дава възможност за включване на различни инструменти и активности, съпровождащи професионалния тренинг процес. Lead Inside Out тренинг програмите са насочени към развитие на потенциала и на меките умения. Те могат да бъдат обвързани със съществуващ компетентностен модел в компанията или да бъдат отговор на конкретна бизнес потребност на организацията.

www.RightPersons.com - Подборът на правилните хора в организацията е ключов процес. Как откривате талантите за вашият екип, компания? Какво е необходимо, за да може подборът да е част от интегрираните HR процедури и политики? RightPersons.com не е само сайт за анонсиране на позиции, а платформа, която дава възможност за изграждане на цялостен работодателски имидж. Доверете се на надежден партньор в подбора на квалифицирани кадри.

www.B2Know.com - платформа за онлайн обучение, която дава възможност на обучаваните да усвояват различни идеи, в зависимост от техните индивидуални потребности. Електронното обучение Better To Know може успешно да бъде използвано като follow-up в тренинг програми за развиване на меки умения.

www.H-Vision.com – коучингът е саморазвитие в екстремалните условия на съвременния свят. Главният смисъл на коучинга не е в типовия анализ, а в откриването на истинската причина на дадено затруднение и намиране на уникален изход от ситуацията.

02 850 10 45 office@h-vision.com


Свържете се с нас: 1404 София, кв. Манастирски ливади – Запад ул. Бяло поле 12, офис 1 + 359 2 850 10 45 office@h-vision.com

02 850 10 45 office@h-vision.com

burnout_analysis-h-vision