Page 1

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงเมืองระยอง ข่าวสาร ข่าวกีฬา ได้ที่ susiamhotnews Tv

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์เดช ฐิตะสิริ บรรณาธิการบริหาร

พ่อเมืองระยอง น�ำ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จุ ด เที ย นชั ย ถวาย พ ร ะ พ ร ชั ย ม ง ค ล สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิ ติ์ พระบรมราชินนี าถ เฉลิมพระชนมพรรษา

ฉนับ เดือนสิงหาคม 2555 ปี ที่1 ฉนับที่่ 2 ราคา 15 บาท

จังหวัดระยอง ประกอบพิธจี ดุ เทียนชัยถวายพระพร ชั ย มงคล สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรม ราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล เฉลิ ม พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ท่ามกลางสายฝน ที่โปรยปรายลงมาตลอดเวลา

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด ระยอง เป็นประธานน�ำคณะข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลัง มวลชน อัญเชิญพุ่มเงิน พุ่มทองถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ณ บริเวณสวนศรีเมืองระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอด เวลา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้

Email:Susiamhotnews@hotmail.com

โจ๋!! ใจเย็น ควงปืน ปล้น แบงค์กลางเมือง ระยอง ภาพจากกล้ อ ง วงจรปิด คนร้าย อุกอาจ ใช้อาวุธ ปืนปล้นธนาคาร กวาดเงิ น นั บ แสนบาท ‘’พลังเพลิง’’ ปตท. ระยอง ยังแรงไม่ เลิกเมื่อเปิดบ้าน เอาชนะ‘’อีแอ่น เหินฟ้า’’ พัทลุง เอฟซี ไป 2-0

“ขุนพลช้างศึก”ระยอง ยูไนเต็ด จ่าฝูงศึกเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น

“ม้าล�ำพอง” ระยอง เอฟซี ขยับ มารั้งอันดับสองของตารางเรียบร้อย หลังเฝ้าบ้านเชือด “ค้างคาวมหากาฬ” เมืองกาญจน์ หวิว 1-0 จากประตูโทนของ ไพโรจน์ อนันตรงค์ ด้าน “ช้างขาวจ้าวสนาม” ตราด เอฟซี ชักอาการไม่ ดีเมื่อออกไปพ่าย ‘’นักสู้วันทโมน’’ เพชรบุรี เอฟซี 1-2 รั้งที่ 4 ยังลุ้นเหนื่อยต่อไป

การแข่งฟุตบอลเอไอเอสลีก ภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซน ภาคกลางและตะวันออก เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามอบจ.ระยอง เป็นเกมการพบกันระหว่าง "ม้าล�ำพอง" ระยอง เอฟซี ทีมอันดับ 3 ของตาราง มี 59 คะแนน ลง สนาม 26 นัด เปิดบ้านพบกับ "ค้างคาวมหากาฬ" เมือง กาญ จน์ เอฟซี ทีมอันดับที่ 11 ของตาราง มี 3 0 คะแนน ลงสนาม 26 เกม ผลงานนัด ล่าสุด ระยอง เอฟซี แพ้ อยุธยา เอฟ ซี มา 2-0 ส่วน เมืองกาญจน์ เอฟซี เสมอกับ กบินทร์ เอฟซี มา 0-0


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2555

หน้า 2

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมส�ำราญสุขหรรษา พระวรกายแข็งแรงไร้โรคา พระชันษายิ่งยืนนานคู่ราชัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

หน้า 3

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2555

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จ�ำจัด (มหาชน)

เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลเชิง เนิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ข้าราชการ และ พนักงาน จังหวัดระยอง

พสกนิกรในจังหวัดระยอง ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และลงนามถวาย พระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ�ำจัด (มหาชน)

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-48 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จังหวัดระยอง ประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา มงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ท่ามกลางสายฝน ที่โปรยปรายลงมาตลอดเวลา

วั น นี้ ( 12 ส.ค..55) เวลา 19.00 น.นาย เสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานน�ำคณะ ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน อัญเชิญพุ่มเงิน พุ่มทองถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ณ บริเวณสวนศรีเมืองระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ท่ามกลาง สายฝนทีโ่ ปรยปรายลงมาตลอดเวลา จากนัน้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง ได้ประกอบพิธจี ดุ เทียนชัย กล่าวค�ำสดุดเี ฉลิม พระเกียรติฯ พร้อมกับกล่าวน�ำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ชาวไทยตลอดมา เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ที่บริเวณสวนศรีเมืองระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นาย เสนีย์ จิตตเกษม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธที ำ� บุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ต�ำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชน น�ำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมในพิธีท�ำบุญตักบาตรเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่าน โดยมีพระ สงฆ์ จ�ำนวน 80 รูป เดินรับบิณฑบาตจากประชาชน จากนั้นนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานน�ำข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินนี าถ โดยในโอกาสนีน้ างช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และประธานชมรมแม่บา้ นมหาดไทย ยังได้นำ� ผูร้ ว่ มพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันสตรีไทยอีกด้วย...... ภาพ/ข่าว ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำจัด

เลขที่ 9 ถนนไอ 8 นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2555

หน้า 4

“เค้าท�ำอะไร ให้บ้าน บ้านเรา” Rarong to day By โดย ณ ในปี 2555 โรงไฟฟ้าบี แอลซีพีและกลุ่มบริษัทโกลว์ มี ก� ำ หนดทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี รวมทั้งสิ้น 12 วัดที่ตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการร่วมท�ำนุบำ� รุง ศาสนาและศาสนกิ จ อั น เป็ น ศาสนสถานที่ ค วรค่ า แก่ ก าร เคารพและกราบไหว้ของชาว ไทยมาช้ า นาน ร่ ว มรั ก ษา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ให้ลูกหลาน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกของ พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมของทั้งผู้บริหาร พนักงาน และชุมชน...

PTTGC ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของจังหวัดระยอง

พิ ธี ม อ บ ทุ น ก า ร ศึกษา “น้องๆเรียน ดีกับบีแอลซีพี”

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีรวม ่ กับกลุมบริ ่ ษัทโกลวมอบทุนการ ์ ศึกษาประจ�ำปี2555(ปีท1ี่ 1)โดย มอบใหแก ้ 6่ กลุมประมงเรือเล็ก ่ และ33ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมเป็นเงินทังสิ ้ น ้ 747,000บาท โดยมี วัตถุประสงคเพื ่ วยเหลื อครอบครัวนักเรียนทีมี่ รายไดน้ อย ่ างศักยภาพของ ่ ้ และเพือสร ้ ์ อช ็ โครงการทีโ่ รง เยาวชนชาวระยองในดา้ นการศึกษาใหดี้ ยิง่ ๆขึน้ ไป โครงการดังกลา่ วนีเป ้น ไฟฟ้าบีแอลซีพไี ดด� ่ งเป็ นประจ�ำทุกๆปี ... ้ ำเนิน การอยางต ่ อเนื ่ อ

คุณบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) (PTTGC) ให้การต้อนรับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของจังหวัดระยอง และการซ้อมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ มาบตาพุด จังหวัดระยอง ของกลุ่ม ปตท. ณ โรงกลั่นน�้ำมัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ถนนไอ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 โดยเทศบาลเมืองมาบตาดพุด และส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุดได้มอบหมายให้ PTTGC เข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินฯ ในครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึง ศักยกภาพและความพร้อมของบริษัทฯ อนึ่ง คุณพรเทพ บุตรนิพันธ์ ในฐานะ Emergency Director (ED) พร้อมทีม Emergency Response ประกอบด้วยรถดับเพลิง 30 คน พนักงานดับเพลิง 150 คน จากผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้เข้า ร่วมปฏิบัติการที่จุดเกิดเหตุ ซึ่งสมมติสถานการณ์ให้มีรถดับเพลิง รถพยาบาล วิ่งเข้าที่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมงานประเพณี ลดน�้ำ จับปลา เพื่ออนุรักษ์สายน�้ำ เกิดเหตุ มีการอพยพชุมชน โดยหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมแผนสื่อสาร พันธุ์ปลา และความสามัคคี ณ ศาลาื ร่วมใจคลองน�้ำหู ชุมชนคลองน�้ำหู โดยคุณบุญธรรม แก่ชุมชนและร่วมใช้อุปกรณ์สื่อสารร่วมกับสถานีข่าวด่วนของส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ใยกล้า อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ประธานในพิธีฯ มาบตาพุดแบบเสมือนจริงด้วย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2555 ปตท.เปิดงานนิทรรศการ "ดูแลและแบ่งปัน มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว” นายเสนีย์ จิตตเกษม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "ปตท. ดูแลและแบ่งปัน มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว” ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม มกุฏราชกุมารี จังหวัดระยอง ซึง่ เป็นโครงการเผยแพร่ผลงานวิจยั การปลูกไม้เมืองหนาวในจังหวัด ระยอง โดยใช้ พลังงานความเย็นที่ ได้ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของโรงแยกก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ กระบวนการเปลี้ยน สถานะก๊าซธรรมชาติ เหลว(LNG) ซึ่งเป็น ความร่วมมือระหว่าง ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชด�ำริ(กปร.) บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาวัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 –31 กรกฎาคม 2555 ณ.สวนสมุนไพรสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ นายชาครีย์ บูรณกานนท์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ทาง ปตท.มีแนวคิดริเริ่มน�ำพลังงานความ เย็นทีไ่ ด้จากกระบวนการเปลีย่ นสถานะก๊าซธรรมชาติและพลังงานความเย็นจากก๊าซคาร์บอนได ออกไซค์ ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติธรรมชาติส่วนที่เหลือ มาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่ม มูลค่า จึงได้ร่วมกับ กปร.และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด�ำเนินโครงการวิจัยการปลูกพืชและไม้ ดอกเมืองหนาวโดยใช้พลังงานความเย็นดังที่กล่าวมาแล้วในพื้นที่จังหวัดระยองตั้งแต่ปี2554 ที่ ผ่านมาด้วยการปลูก ดอกทิวลิป และสตรอเบอรี่ไปแล้ว ได้ผลในระดับหนึ่ง ซึ่งในปี 2555 ได้ ริเริ่มก่อตั้งโครงการวิจัยจ�ำนวน 2โครงการ คือ การท�ำวิจัยปลูกดอกลิลลี่ในพื้นที่จังหวัดระยอง ด้วยการพัฒนาโรงเรือนประหยัดพลังงานบนแนวความคิดใช้พลังงานความเย็นให้น้อยที่สุด สามารถที่จะด�ำเนินการได้ตลอดทั้งปี ในเบื้องต้นประสบผลส�ำเร็จในโรงเรือนเพาะช�ำในระยะ เวลาสั้นๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี ท�ำ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี่การกักเก็บและเคลื่อนย้ายความเย็นไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ ส�ำเร็จ โดยคาดว่าสามารถใช้งานได้ภายในปี 2556 พร้อมทัง้ จะน�ำพืชสมุนไพรเมืองหนาวมาปลูก ทดลองเพิ่มเติม โดยใช้พลังงานความเย็นจากเทคโนโลยี่ดังกล่าวของ ปตท. อย่างไรก็ตาม หาก โครงการวิจยั ศึกษาทัง้ 2 โครงการดังกล่าวประสบผลอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะน�ำไปเป็นแบบอย่าง ขยายโครงการไปยังชุมชนรอบพื้นที่ที่ให้ความสนใจเพาะปลูก เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างราย ได้ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี่ทางการเกษตร และเพิ่มคุณภาพ ชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั เกษตรกรในชุมชนรอบพืน้ ที่ และสามารถต่อยอดเพือ่ สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ อีกด้วย.....

หน้า 5 ไออาร์พีซี รวมใจชุมชนบ้านแลง สร้าง อาคารอเนกประสงค์ “ก้นหนองรวมใจ” เพื่อชุมชน” มูลค่า 2,600,000 บาท ด้วย บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจจริงในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไป กับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างผาสุก โดยบริษัทฯมีโครงการทางด้านการพัฒนาชุมชน หลายด้าน การด�ำเนินโครงการ “สร้างอาคาร อเนกประสงค์เพือ่ ชาวบ้านในชุมชน บ้านก้น หนอง” เป็ น หนึ่ ง ในโครงการที่ บริษทั คิดว่าเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน ซึ่ ง อาคารดั ง กล่ า วจะเป็ น สถานที่ ประชุมและพบปะของคนในชุมชน บ้านก้นหนอง เป็นอีกทั้งเสริมความเข้มแข็งในการด�ำเนินกิจกรรมของชุมชน และจะเป็น ฐานส�ำหรับการดูแลและจัดการกิจกรรม ส�ำหรับชุมชน เพื่อชุมชนเข้มแข็งและชีวิต ที่ดีขึ้นของชุมชน โดยบริษัทฯมีความยินดี สร้างอาคารเอนกประสงค์ ก้นหนองรวมใจ ที่ต�ำบลบ้านแลง มูลค่า 2,600,000 บาท โดยจะมีการส่งมอบ อาคารอเนกประสงค์ “ก้นหนองรวมใจ” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 พล.ร.ท.สัญชัย ปานแย้ม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์ พีซี จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของชุมชน จึงมีน โยบายที่จะพัฒนา ดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยความส�ำนึกในการมีส่วนร่วมต่อชุมชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนโดยรอบเขตประกอบการ บริษัท ไออาร์ พีซี จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท และพนักงานทุกคนมีความ ส�ำนึกอยู่เสมอว่า“เรารักระยอง” จึงมีนโยบายที่จะให้บริษัทของเรา เป็นองค์กรที่ “ห่วงใย แบ่งปัน/ ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” เพื่อจะได้อยู่ร่วมกับชุมชนและชาวระยองอย่าง เป็นสุขตลอดไป...

ชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ มุมดีดีกับเอ็มพีอาร์ เพื่อมุ่ง เสริมสร้างความเข้าใจในการร่วมมือกันสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างกลุ่มโรงงานกับชุมชน วันนี้ (7 ส.ค.) ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี นางสุ รายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมือง โครงการกว่า 100 คน

ซิตี้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายเสนีย์ จิตตเกษม มุมดีดกี บั เอ็มพีอาร์ จัดโดยชมรมประชาสัมพันธ์กลุม่ ชามาทย์ ใจยา ประธานชมรมฯ กล่าวต้อนรับและ มาบตาพุด ผู้น�ำชุมชน และสมาชิกชมรมเข้าร่วม

การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญ การร่วมมือกันสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ธ� ำ รงไว้ ซึ่ ง ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องกลุ ่ ม โรงงาน เปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมดีดีของ หัวข้อ “อยู่อย่างไรให้สุข สนุก และสร้างสรรค์”

และก�ำลังใจให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้าใจใน ระหว่างกลุ่มโรงงานกับชุมชน อีกทั้งเพื่อสร้างและ อุตสาหกรรม โดยโครงการดังกล่าว จะเป็นการแลก แต่ละคน แต่ละชุมชน พร้อมกับการบรรยายใน จากคณะวิทยากร

นางสุชามาทย์ กล่าวว่า มีสมาชิกกลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมรวม 35 บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้าง ความร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้น่าอยู่ เน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว และชัดเจน รวมถึงร่วมกันจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ตอ่ ชุมชน เยาวชนในพืน้ ที่ หน่วยงานภาครัฐ สือ่ มวลชนและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อ้ มูลข่าวสาร เป็นเครือข่ายการติดต่อสือ่ สารทีร่ วดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน พร้อมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงที


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2555

หน้า 6

''พลังเพลิง'' ปตท.ระยอง ยังแรงไม่เลิกเมือ่ เปิด บ้านเอาชนะ ''อีแอ่นเหินฟ้า'' พัทลุง เอฟซี ไป 2-0 โดย ''พลังเพลิง'' ได้2ประตูจาก ชอน ยา กิน และ โจเซฟ ไทเรอร์ ช่วยให้ทีมเก็บ3คะแนน ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตาราง ที่สนาม ปตท.มาบข่า 18.00 น. "พลังเพลิง" ปตท. ระยอง อันดับ 4 แข่ง 21 นัดมี 40 คะแนน เปิดบ้าน รับมือ "อีแอ่นเหินฟ้า" พัทลุง เอฟซี อันดับ 13 แข่ง 21นัดมี 24 คะแนน เริ่มเกมขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ โปรยปรายลงมาอย่างหนัก ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงก่อนการ แข่งขันจะเริม่ ปตท.ระยอง เจ้าถิน่ เปิดฉากบุกทันทีโดย

"ม้าล�ำพอง" ระยอง เอฟซี ทีมอันดับ 3 ของตาราง มี 59 คะแนน ลงสนาม 26 นัด เปิดบ้านพบกับ "ค้างคาว มหากาฬ" เมือง กาญจน์ เอฟซี ทีมอันดับที่ 11 ของ ตาราง มี 30 คะแนน ลงสนาม 26 เกม ผลงานนัด ล่าสุด ระยอง เอฟซี แพ้ อยุธยา เอฟซี มา 2-0 ส่วน เมืองกาญจน์ เอฟซี เสมอกับ กบินทร์ เอฟซี มา 0-0 เปิดฉากเริ่มเกมการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรก เป็น ทางฝัง่ เจ้าบ้านทีท่ �ำได้โดยใช้เกมเร็วเข้าจูโ่ จมทีมเยือน นาทีที่ 7 "ม้าล�ำพอง" ได้โอกาสก่อน จากการยิงไกล ระยะกว่า 30 หลาของ พงศธร ทองชะอุ่ม บอลพุ่ง เกือบฮุกเข้าเสาไกล นาทีที่ 9 เจ้าบ้านได้ลุ้นอีกที อาดาม อาษายุทธ ไหล เข้าช่องให้ ไพโรจน์ อนันตรงค์ หลุดเข้าไปยิงติดขา ของ นฤเบศร บุญญรัตน์ ถัดมาอีกเพียง 1 นาที พงศธร ทองชะอุ่ม ได้ซัดฟรีคิกระยะ 25 หลาเยื้อง กรอบประตูฝั่งขวาบอลลอยข้ามคานออกไป จากนั้น ทีมเยือนเริ่มตั้งเกมขึ้นมาได้บ้างนาทีที่ 30 กฤษฎา จิตนิยม ครอสบอลจากด้านขวาเข้ามาให้ กฤษณ เกษมกุลวิลัย ได้โขกที่เสาสองแต่ ลือชา จันทร์วงษ์ ยังปิดมุมได้เยี่ยม นาทีที่ 33 เจ้าบ้านสวนกลับขึ้นมาบ้างและเป็น สุทธิ พงษ์ สุธงสา ได้ส่องไกลนอกกรอบ นฤเบศร บุญญ รัตน์ นายด่านทีมเยือนรับกระฉอกจังหวะแรกแต่ยัง ตามมาตะครุบไว้ได้ และนาทีที่ 37 เจ้าถิ่นเกือบได้เฮ เมื่อ สุทธิพงษ์ สุธงสา เปิดไซด์ก้อยจากกลางสนาม ให้ ไพโรจน์ อนันตรงค์ ล็อกหลบกองหลังหนึง่ จังหวะ แต่ยงิ ช้าไปท�ำให้โดนปิดมุมไว้ได้ จบครึง่ แรกยังเสมอ กันอยู่ 0-0 กลับเข้าสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังเริ่มเกมมาได้แค่นาที เดียวเจ้าถิ่นก็มาได้ ประตูขึ้นน�ำเมื่อ กิตติศักดิ์ ศรี สมบัติ ลากบอลขึ้นมาทางขวาก่อนเปิดเข้าในบอล ชุลมุนอยู่หน้าปากประตูจังหวะสุดท้าย เป็น ไพโรจน์ อนันตรงค์ ยิงสวนเข้าไปให้ ระยอง เอฟซี ออกน�ำไป ก่อน นาทีที่ 73 ทีมเยือนได้สวนกลับขึ้นมา กฤษณ เกษมกุลวิลัย ลากบอลขึ้นหน้าก่อนจ่ายให้กับ อานนท์ พงษ์ใหม่ ได้ยิงเน้นๆ แต่บอลไม่ตรงกรอบ นาที่ที่ 76 เจ้าถิ่นได้โอกาสบ้าง พงศธร ทองชะอุ่ม จ่ายทะลุช่อง ให้ อาดาม อาษายุทธ ล็อกหลบกองหลังทีมเยือนแล้ว กดด้วยขวา แต่โดน นฤเบศร บุญญรัตน์ ทุบทิ้งออก มาได้

ชอน ยากิน ได้บอลโล่งๆ ทางมุมโทษซ้ายก่อนจะซัด ด้วยซ้ายเต็มแรงบอลพุง่ เหินแสกหน้า วรุฒ ชนใต้คาน เด้งตุงตาข่ายอย่างสวยงาม น.45 ด้าน ยุทธนา ไกรแก้ว กัปตันทีม ปตท.ระยอง มีปัญหากับ ซิลล่า มานาสส์ หอกพัทลุง โดนเหลืองทั้ง คู่ จบครึ่งแรก ปตท.ระยอง น�ำ 1-0 กลับลงสนามในครึ่งหลังฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด กระหน�่ำ น.51 ปตท.ระยอง ได้ลุ้นตัวโก่ง ไทเรอร์ วาง บอลยาวจากกลางสนามมาทางซ้ายให้ ค็อตทาร่า โฉบ บอลแตะไปสุดเส้นหลังก่อนจะตวัดโด่งมาเสาแรก อดิ ศักดิ์ ศรีก�ำปัง วิ่งมาสะกิดโล่งๆ เสาแรก แต่บางไป บอลแฉลบหลุดเสาไกล น.55 พัทลุง เปลี่ยนสองราย ศุภกริช จิรัฐติโรจน์ ลง แทน ซิลล่า มานาซซี่ และ กรกฎ เหล็มปาน แทน ทศพร กรุงเก่า นาทีเดียวกัน ปตท.ได้ฟรีคกิ นอกกรอบ กลางประตู ไทเรอร์ ปั่นด้วยซ้ายบอลพุ่งชนเสาสนั่น น.66 กูด๊ ลักหลังพัทลุงท�ำเสียฟรีคกิ 20 หลา และโดน เหลืองไปด้วย ไทเรอร์ บรรจงปั่นด้วยซ้ายคราวนี้ไม่ พลาดบอลพุ่งเสียบมุมตาข่ายอย่างสวยงาม ปตท. ระยอง น�ำ 2-0 น.77 พัทลุง ได้ลุ้นบ้าง จักราวุธ กดด้วยซ้าย 23 หลาบอลพุ่งเรียดแฉลบประธานแต่อดิศักดิ์นายด่าน เจ้าถิ่นไม่พลาดคว้าติดมือ น.84 เจ้าถิ่นน่าได้ลูกสาม อดิศักดิ์ ศรีก�ำปัง เก็บบอลโด่งในกรอบเขตโทษด้าน ซ้าย แต่เข้าเท้าข้างขวาแปทะแยงไปเสาไกล วรุฒ พุ่งปัด สุดปลายมือถากเสาออกไปหวุดหวิด ท้ายเกมท�ำอะไร กันไม่ได้จบเกม ปตท.ระยอง ต้อนชนะ พัทลุง เอฟซี 2-0 กลับขึน้ อยู่ อันดับ 3 ของตาราง ส่วน พัทลุง หล่น ไปอยู่อันดับ 14 โซนตกชั้นแทน ภูเก็ต เอฟซี ที่ชนะ เข้าสู่ช่วงท้ายเกม นาทีที่ 83 ทั้งสองทีมต้อง จันทบุรี เอฟซี 1-0 มาเหลือผูเ้ ล่นแค่ 10 คนเมือ่ ศรันย์ ศรีเดช ไปมีปญ ั หา "ม้าล�ำพอง" ระยอง เอฟซี ขยับมารั้งอันดับสองของ นอกเกมกับ กฤษณ เกษมกุลวิลัย ท�ำให้ผู้ตัดสินแจก ตารางเรียบร้อย หลังเฝ้าบ้านเชือด "ค้างคาวมหากาฬ" ใบแดงไล่ออกไปทั้งคู่ จากนั้นท�ำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบ เมืองกาญจน์ หวิว 1-0 จากประตูโทนของ ไพโรจน์ อนันตรงค์ ด้าน "ช้างขาวจ้าวสนาม" ตราด เอฟซี ชัก เกม ระยอง เอฟซี เปิดบ้านเอาชนะ เมืองกาญจน์ เอฟ อาการไม่ดีเมื่อออกไปพ่าย ''นักสู้วันทโมน'' เพชรบุรี ซี ไป 1-0

โจมตีด้านข้าง ที่มี อมาดู อูยัตตาร่า คอยสร้างปัญหา แต่ยังไม่เข้าเป้า น.11 เจ้าถิ่นต้องเสีย นะเรศ กาพย์ไกรแก้ว ที่ได้รับ บาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหว ต้องส่ง อดิศักดิ์ ศรีก�ำปัง ดาว ยิงตัวเก่งทีไ่ ม่คอ่ ยสมบูรณ์ลงแทน น.13 เป็นโอกาสเจ้า ถิ่น ปตท.ระยอง อดิศักดิ์ ศรีก�ำปัง ได้บอลทางกราบ ซ้ายโล่งแต่งบอลเข้าเท้าขวาเปิดยัดมาเสาแรก อมาดู อูยตั ตาร่า สไลด์จมิ้ บอลแต่ไม่โดนบอลแฉลบพืน้ เรียด หลุดเสาไปนิดเดียว น.20 พัทลุงเกือบพลาด ณัฐพล จันทุภา สกัดบอลตรง มุมโทษตัวเองไม่ดี บอลเด้งมาเข้าทาง มงคล ทศไกร ฉกบอลได้กอ่ น วรุฒ เมฆมุสกิ นายด่านทีว่ งิ่ มาปิดมุม แตะหลบปากด้วยซ้ายเข้ามาเสาแรก เฉลิมพร ด�ำเม็ง เอฟซี 1-2 รั้งที่ 4 ยังลุ้นเหนื่อยต่อไป กองหลังพัทลุง อีกตัวยังไวพุ่งสไลด์ออกหลังทัน การแข่งฟุตบอลเอไอเอสลีก ภูมิภาค ดิวิชั่น 2 น.21 โจเซฟ ไทเรอร์ โดนเหลืองใบแรกของ ปตท. ระยอง น.23 จิรายุ สงคง หลังพัทลุง โดนเหลืองบ้าง โซนภาคกลางและตะวันออก เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่าน น.33 อนุวัฒน์ จันทร์ดอน หลังพัทลุงโดนเหลืองอีก มา ณ สนามอบจ.ระยอง เป็นเกมการพบกันระหว่าง ราย และเป็นฟรีคิกระยะหวังผล 23 หลา โจเซฟ ไท เรอร์ ซัดด้วยซ้ายบอลพุง่ อ้อมก�ำแพงเข้าทางเสาแรก ว รุฒ เมฆมุสิก ล้มตัวปัดชนเสาเด้งมาเข้าทางอูยัตตาร่า แปเน้นๆ ทว่าบอลกลับไหลไปโดนขาอดิศกั ดิเ์ พือ่ นร่วม ทีม ที่ยืนล�้ำหน้าอยู่จึงไม่ได้ประตูขึ้นน�ำ น.42 พัทลุงมีโอกาสโต้กลับจนน�ำไปสู่ลูกฟรีคิกที่ได้ ลุ้นระยะ 35 หลา เยื้องทางกราบซ้าย เฉลิมพร ด�ำเม็ง กะเปิดโด่งด้วยซ้ายบอลพุง่ ย้อยน่ากลัวข้ามมาเกือบจะ เสียบใต้คาน อดิศักดิ์ ดวงศรี ต้องออกแรงปัดออก หลังไปก่อน ถัดมา 2 นาที เจ้าถิ่นก็ได้เฮสนั่นจากความผิดพลาด ของแผงหลัง พัทลุงยืนต�ำแหน่งไม่ดีบอลข้ามมาถึง

"ช้างคะนองศึก" ระยอง ยูไนเต็ด งัดฟอร์มเก่ง บุกไปพิชิต "ส�ำเภามหาชัย" สมุทรสาคร เอฟซี 2-1 ขยับขึ้นนั่งจ่าฝูงส�ำเร็จ ส่วน "อาชาผยอง" นอร์ทกรุงเทพ เล่นในบ้านเจ๊ากับ "เด็กร่ม เกล้า" ม.เกษมบัณฑิต 1-1 และ "ปีศาจปู" สมุทรปราการ ยูไนเต็ด โหดกระซวก "ลูกพระ เกี้ยว" จามจุรี ยูไนเต็ด 3-1 ที่สนามกีฬา จ.สมุทรสาคร เป็นเกมการพบกัน ระหว่าง "ส�ำเภามหาชัย" สมุทรสาคร เอฟซี อันดับ 2 ของตาราง มี 42 คะเนน เปิดบ้านพบกับ "ช้าง คะนองศึก" ระยอง ยูไนเต็ด อันดับ 3 ของตาราง มีอยู่ 40 คะแนน โดยผลการแข่งขันในนัดที่ผ่านมา ของทั้งสองทีม สมุทรสาคร เอฟซี ชนะ ม.เกษม บัณฑิต มา 2-1 ส่วนทีมเยือน ระยอง ยูไนเต็ด บุกไปเอาชนะ กรุงธนบุรี เอฟซี 4-1

เริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งแรก เจ้าบ้านได้เป็นฝ่าย เริ่มเขี่ยก่อน ทั้งสองทีมเปิดเกมบุกเข้าใส่กันทันทีและ สามารถเปิดเกมสู้กันได้อย่างสูสี แต่เพียง น.12 เป็น ทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นน�ำก่อน จากจังหวะที่แผงหลัง ไปท�ำฟาวล์คูลิบาลี่ในกรอบเขตโทษและคูลิบาลี่รับ หน้าที่ สังหารเองไม่พลาดเป็นประตูขึ้นน�ำ 1-0 จาก นั้นช่วงเวลาที่เหลือเป็นเจ้าบ้านที่บุกอยู่แทบฝ่ายเดียว แต่ยังท�ำอะไรไม่ได้ หมดครึ่งแรก สมุทรสาคร เอฟซี ตามทีมเยือน ระยอง ยูไนเต็ด 0-1 เข้าสู่เกมในครึ่งหลัง น.54 เป็นทีมเยือน ระยอง ยูไนเต็ด มาได้ประตูอีกครั้ง เมื่อขึ้นเกมมาด้านขวา ก่อนจ่ายบอลผ่านมาที่หน้าประตูถึง ศักรินทร์ ภู่สาม สาย ยิงด้วยขวาเข้าประตูไป ระยอง ยูไนเต็ด น�ำห่าง 2-0 น.63 เจ้าบ้าน สมุทรสาคร เอฟซี มาได้ประตูตีตื้น ส�ำเร็จ เมื่อเปิดบอลมาทางซ้าย แล้ว ณรงค์ศักดิ์ มงคลหิรัญ จัดการซัดด้วยขวา บอลเข้าประตูไปอย่าง สวยงาม ทีมสมุทรสาคร เอฟซีไล่มาเป็น 1-2 หลัง จากนั้นยังเป็นเจ้าบ้านสมุทรสาคร เอฟซี ที่เป็นฝ่าย เปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างหนักแต่ยังท�ำอะไรแนวรับทีม เยือนไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขัน ระยอง ยูไนเต็ด บุกมาเอาชนะ สมุทรสาคร เอฟซี 2-1 คว้าสาม คะแนนไปครองได้ส�ำเร็จ

หน้า 7

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2555

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและนักกีฬา พนักงาน

สโมสร ระยองยูไนเต็ท ส�ำหรับความเคลื่อนไหวของ “ช้างศึกคะนอง”ระยอง ยูไนเต็ด ทีมจ่าฝูงของโซนกรุงเทพและปริมณฑล ล่าสุด บุกไปเก็บชัยชนะเหนือ เซ็นทรัลราชสีห์ เอฟซี 5-1 โดย “โค้ชต๋อย” ประภาร นาคพงษ์ หัวหน้าผู้ ฝึกสอนได้ออกตัวชื่นชมลูกทีมที่ท�ำผลงานได้อย่าง ยอดเยี่ยมหลังจากไม่แพ้ใครมา 7 เกมติดต่อกัน ซึ่ง จากผลงานทั้งหมด เฮดโค้ชคนเก่งได้ยกความดี ความชอบให้กับลูกทีมทุกคนที่สามารถท�ำผลงานได้ ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ ซึ่ง “โค้ชต๋อย” ได้เผยกับว่า “ต้องบอลเลย ว่าผลงานของทีมเราในช่วงนี้ถือว่าท�ำได้ดีมากๆนัก เตะทุกคนมีความมั่นใจมากหลังจากที่เราไม่แพ้ใคร มา 7 เกม ซึ่งผมในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนขอชื่นชม นักเตะรวมทั้งทีมงานสตาฟช์โค้ชที่ช่วยกันท�ำงานกัน อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา และตอนนี้ถ้าดูศักยภาพ ของทีม ผลงานของผู้เล่นตัวหลักที่กลับมาอยู่ใน ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม ผมมั่นใจเราสามารถคว้า แชมป์ของโซนได้อย่างแน่นอน” โค้ชต๋อยร่ายยาว และจากผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดช่วงที่ผ่านมาทาง บอร์ดบริหารเผยถ้าทีมสามารถคว้าแชมป์ของโซน กรุงเทพและปริมณฑลได้จะมอบเงินรางวัลทั้งหมดให้ กับนักเตะไปแบ่งกัน

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

สโมสร ปตท. ระยอง

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

สโมสร ระยองเอฟ ซี


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2555

หน้า 8

หน้า 9

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2555

หอการค้าจังหวัดระยอง

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

การนิคมแห่งประเทศ ไทย

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ�ำกัด และ โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ระยอง

บริษัท พีทีที ฟินอล จ�ำกัด

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการ จังหว้ดระยอง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านาย นายวิรัตน์ ศิริสกุลงาม ประธาน หอการค้าจังหวัดระยอง คณะผู้บริหารและพนักงาน

หอการค้าจังหวัดระยอง

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมสื่อมวลชน จังหวัด ระยอง


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2555

หน้า 10 แม้ว่าจะอยู่ในเรือนจ�ำ นอกจากนีย้ งั ให้แม่ ไ่ ด้เห็นสภาพภายในเรือน จ�ำ ที่ได้รับการดูแลไม่เลวร้ายอย่างที่คนภายนอกคิด ซึ่ ง ให้ ลู ก ได้ น� ำ พวงมาลั ย ดอกไม้ ก ราบแม่ ท� ำ ให้ บรรยากาศวันกอดแม่ในเรือนจ�ำกลางระยอง เต็มได้ ด้ ว ยรอยยิ้ ม และคราบน�้ ำ ตาแห่ ง ความซาบซึ้ ง ใจ

สสจ.ระยอง บูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย จัดท�ำโครงการรักในหลวง รักษ์ดวงตา รักษา ด้วยเลเซอร์ ถวายเป็นพระราชกุศล จ.ระยอง วัน ที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ คลินิกอบอุ่น เทศบาลนครระยอง เนือ่ งในโอกาสอันเป็นมหามงคล ทีพ่ ระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ส�ำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดระยอง ในฐานะทีร่ บั ผิดชอบดูดา้ น สุขภาพอนามัยของประชาชน จึงถือโอกาสอันเป็นมหา มงคลนี้ จัดท�ำโครงการรักในหลวง รักษ์ดวงตา รักษา ด้วยเลเซอร์ ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นโครงการต่อ เนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ โดยได้หยิบยก การแก้ไขปัญหาโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่

ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ระยอง จัดโครงการ สร้างเครือข่าย อปม.หวังเป็นก�ำลังส�ำคัญในกา รบูรณาการการท�ำงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เมืื่อวันที่8 ส.ค.55 เวลา 13.00 น.ว่าที่ ร.ต.สุ พีรพ์ ฒ ั น์ จองพานิช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง เป็น ประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจ�ำ ระหว่างแม่กบั ลูกทีม่ คี วามรักให้กนั และไม่มวี นั จะห่าง หมู่บ้าน(อปม.)จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ กันถึงแม้จะถูกควบคุมอยู่ในเรือนจ�ำก็ตาม โดยทั้งแม่ จังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ และลูกต่างก็ถ่ายทอดความรักซึ่งกันและกัน และ ยืนยันว่า จะดูแลกัน เป็นคนดีในสังคม โดยทางเรือน จ�ำกลางจังหวัดระยอง ยังได้จัดกิจกรรม ประกวดร้อง เพลง เกี่ยวกับแม่ และประกวดบทความ แม่ของฉัน พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาด และชมรมแม่ดีเด่น จังหวัด ระยอง ยังได้ น�ำอาหารพระราชทาน มาจัดเลี้ยงให้กับ ผู้ต้องขัง สร้างความปลาบปลื้มปิติ ในพระมหากรุณา ประชาชนไทยมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเพิม่ มากขึน้ ธิคุณ เป็นอย่างยิ่ง ... เรื่อยๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนทางตาผู้ป่วยเบาหวาน และในรายที่มีผล จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ นายมาโนช กกต.ระยอง จัดอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน ผิ ด ปกติ จ ะต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาดู แ ลตามแนวทาง โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จงั หวัดระยอง กล่าวว่า กรม หวังขับเคลือ่ นความรูก้ ารเลือกตัง้ ให้กบั ดีเจ เพือ่ มาตรฐานทุกราย ประชาสั ม พั น ธ์ ได้ ม อบหมายให้ ส� ำ นั ก งาน ช่วยกระตุ้นเตือนประชาชนออกให้ไปใช้สิทธิ จากสถานการณ์โรคเบาหวานประเทศไทย ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดอบรม ในปี ๒๕๕๓ พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จ�ำนวน อาสาสมัครประจ�ำหมู่บ้าน หรือ อปม. ขึ้นจังหวัดละ ๑๗๖,๖๘๕ ราย และมีผปู้ ว่ ยสะสม จ�ำนวน ๘๘๘,๕๘๐ 50 คน โดยมีรูปแบบ แนวทาง และวิธีการเดียวกัน ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ราย เสียชีวิต ๖,๘๕๕ รายและมีการคาดการณ์ว่าทั่ว เน้ น ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ม าตรฐาน บริษัทไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) นายธวัชชัย อุ่ยพา ประเทศมีคนป่วยด้วยโรคเบาหวานประมาณกว่า ๓ เดียวกันทั่วประเทศ โดยก�ำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ นิช กรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดระยอง ได้เป็น ล้านคน ผู้ป่วยเกือบร้อยละ ๕๐ ยังไม่รู้ตัวว่าป่วย แทนในระดับอ�ำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อไปอบรม ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน และไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยและการรักษาทีเ่ หมาะสม จึง ความรู้เพิ่มเติมในระดับส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต และ จังหวัดระยอง ซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ มีความเสีย่ งต่อการเกิดปัญหาแทรกซ้อนทัง้ โรคไตวาย เดินทางไปศึกษาดูงานในระดับประเทศทีก่ รุงเทพฯ ต่อ จังหวัดระยองจัดขึ้นโดยมีผู้ด�ำเนินรายการและดีเจ ตาบอด ซึ่งการมีโรคแทรกซ้อนทางตาหรือเบาหวาน ไป สถานีวิทยุหลัก วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ในพื้นที่จังหวัด ขึ้นตา เป็นสาเหตุ อันดับ ๒ ที่ท�ำให้คนไทรตาบอด นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ยังได้จัดสรรช่วงเวลา ระยองเข้าร่วมจ�ำนวน 33 คน รองจากตาต้อกระจก และผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงต่อตา ออกอากาศให้ อปม. จัดรายการวิทยุ หรือส่งข่าวให้ ผู้ด�ำเนินรายการ พิธีกร หรือดีเจที่ท�ำ บอดมากกว่าคนทั่วไปถึงร้อยละ ๒๕ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด หน้าที่พูดคุยหรือสื่อสารกับประชาชน นับว่ามีบทบาท เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานเข้าถึงบริการและมี ระยอง เพื่อเผยแพร่ให้ด้วย คุณภาพชีวิตที่ดีลดความรุนแรงของโรค ต้องมีการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กล่าวด้วยว่า ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาด้วยการถ่าย อปม.มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการร่วมพัฒนาประเทศ ภาพจอประสาทตาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครัง้ หากมีภาวะ เพื่อสร้างความสงบสุข สร้างความรักความสามัคคีให้ เบาหวานขึ้นจอประสาทตา จ�ำเป็นต้องรักษาด้วยการ เกิ ด ขึ้ น แก่ ค นในชาติ ภายใต้ ก ารปกครองระบอบ ฉายเลเซอร์เพื่อหยุดความเสื่อมของจอประสาทตา มิ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เสื่อมมากขึ้น จนท�ำให้ตาบอด ส�ำหรับจังหวัด ส�ำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดเสียง ระยอง มีผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ๑๑,๙๗๐ ราย ผู้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรอง ๘,๓๕๙ ราย พบ ระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส�ำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะผู้ส่งสารถ้าผู้ส่งสารมีความรู้ ว่ามี ภาวะซ้อนทางตา ๗๔๙ ราย และเป็นมากจนต้อง ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย,,, ความเข้าใจในเรื่องนั้นได้ดี ย่อมจะท�ำให้ประฃชาชน ฉายเลเซอร์ ๑๕๐ ราย ในการด�ำเนินงานตามโครงการ เรือนจ�ำกลางจังหวัดระยอง เปิดโครงการกอดแม่ ผูร้ บั สาร มีโอกาสรับสารทีม่ ปี ระโยชน์ โดยเฉพาะความ นี้ เ ป็ น การบู ร ณาการร่ ว มกั น ในด้ า นทรั พ ยากร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา เปิดโอกาสให้ รู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ใน บุคลากร และการบริหารจัดการ ระหว่างหน่วยงาน แม่เข้าเยี่ยมลูกภายในเรือนจ�ำอย่างใกล้ชิด ด้าน ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ต่างๆ ในจังหวัดระยอง ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุข เหล่ากาชาดน�ำอาหารพระราชทานเลี้ยงผู้ต้องขัง จังหวัดระยอง โยนายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นาย สุดปลาบปลื้มซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ส�ำหรับเนือ้ หาในการอบรมประกอบด้วย บทบาท แพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง ที่เรือนจ�ำกลาง จังหวัดระยอง นายเสนีย์ หน้าที่ของกกต.และการเลือกตั้ง บทบาทของดีเจกับ โดยนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนคร จิตตเกษม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด ความเป็นกลางในการเผยแพร่ประชาธิปไตยและการ ระยอง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพ โครงการกอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เลือกตัง้ ข้อห้ามในการท�ำผิดกฎหมายเลือกตัง้ และบท ระยอง ก�ำหนดให้มีการรณรงค์การฉายเลเซอร์ตา ๒ นางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ซึง่ จัดขึน้ โดยเรือนจ�ำกลาง ลงโทษ การจั ด กิ จ กรรมสั ม พั น ธ์ รวมใจดี เ จ รอบ รอบแรกวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รอบที่ ๒ ระยอง โดยทางเรือนจ�ำกลางระยองได้กำ� หนดให้แม่เข้า ประชาธิปไตยชุมชน การน�ำธรรมะไปปรับใช้ในหน้าที่ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เยีย่ มลูกได้อย่างใกล้ชดิ อย่างอิสรเสรีไร้กำ� แพง หรือ ซี่ ของดีเจ โดยมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒแิ ละประสบการณ์ จังหวัดระยอง จึงได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพ ลูกกรงเป็นเครื่องปิดกั้นความรักระหว่างแม่กับลูกถึง มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ จอประสาทตา และจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่อง

โรคเบาหวาน สมุนไพร และการดูแลเท้า ความรู้เรื่อง การใช้เครือ่ งอ่านผลน�ำ้ ตาลในเลือด และการตรวจมวล ไขมัน โดยกิจกรรมวันนี้ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ ของคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง ได้รับ ความอนุเคราะห์ในการยืมเครื่องฉายเลเซอร์ตา แบบ Multiple shot จากโรงพยาบาลชลบุรี และทีมจักษุ แพทย์ในการฉายเลเซอร์ตาจากโรงพยาบาลระยองและ โรงพยาบาลแกลง และได้รบั เกียรติจากนายวรวิทย์ ศุภ โชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง มาเป็นประธานใน พิธี...

หน้า 11

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2555

“กฟภ.- ประชาร่วมใจลดไฟดับ” เพื่อร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส สุทัศน์ จุฬาพิพัฒน์

ครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดประชุม ประชาสัมพันธ์ และน�ำเสนอศึกษาความเป็นไป ได้ด้านความเหมาะสมต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้า พลังความร้อนจากถ่านหินในพืน ้ ทีจ่ งั หวัดระยอง หลังทุ่มงบ 30 ลบ.ผุดโรงไฟฟ้า นายทวนทน ค�ำมีศรี ผู้แทนนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม ประชาสัมพันธ์ และน�ำเสนอผลการศึกษาความเป็นไป ได้ด้านความเหมาะสมต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลัง

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ที่อบต.แม่น�้ำคู้ ต�ำบลแม่น�้ำคู้ อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สส.ธารา ปิตุเตชะ สส.จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือฟีก อิท เซนเตอร์(Fix it center) ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่น�้ำคู้จัดขึ้น โดยมีนายกมล ชุ่มเจริญ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย นายชา ลี โชติวงษ์นายกอบต.แม่น�้ำคู้ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย คณะอาจารย์ นักศึกษา และ ประชาชนในชุมชน เข้า ร่วมในพิธี ส�ำหรับการจัด โครงการศูนย์ซอ่ มสร้าง เพือ่ ชุมชน ดังกล่าว จัด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายภาครัฐในการ สร้ า งเสถี ย รภาพทาง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย มี ส� ำ นั ก ง า น ค ณ ะ กรรมการอาชี ว ศึ ก ษา

เป็ น หน่ ว ยงานในการประสานและ บริหารโครงการร่วมกับส�ำนักบริหาร และพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ กรมการ พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง แรงงาน และส�ำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจัดท�ำเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้

ความร้อนจากถ่านหินในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง จัดขึน้ ณ โรงแรมพีเอ็มวายระยอง ซึ่งโครงการดังกล่าว อบจ. ระยอง ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาทว่าจ้าง มูลนิธิจิตอาสา มาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสมของการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความ ร้อนจากถ่านหินในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง โดยก่อนหน้านี้ ได้เปิดเวทีรบั ฟังและแสดงความคิดเห็นจากชาวบ้านใน

พื้นที่ใน 3 หัวข้อคือ 1 ความเป็นไปได้ในการพัฒนา โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน ในจังหวัด ระยอง 2 แนวทางเพือ่ พัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินทีด่ ี และ 3 แนวทางการชดเชยต่อสังคมจากการพัฒนาโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากถ่านหินก่อนที่จะจัดให้มีการ ประชุมประชาสัมพันธ์ และน�ำเสนอ โครงการขึน้ ในวัน นี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติม เพื่อ ประโยชน์ในการน�ำไปจัดท�ำกลยุทธ์ในการแปรรูปสู่ แนวทางปฎิบตั ใิ นกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องล�ำดับต่อไป ทัง้ นีช้ าวบ้านหลายคน กล่าวว่า ถ้าพูดถึงเรือ่ ง ของถ่านหิน ชาวบ้าน ก็ยังติดภาพของ แม่เมาะ หาก จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในระยองเพิ่มขึ้น ต้อง ปรับปรุงให้ดีมีมาตรฐาน ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพราะความจริงแล้ว เทคโนโลยีทันสมัยขึ้น แต่ต้อง ใส่ใจดูแลยอมลงทุน เชื่อว่าชาวบ้านยอมรับได้ ...

ทีศ่ าลาเอนกประสงค์ อบต.ตะพง ได้มกี ารจัดงานตามโครงการ“กฟภ. – ประชาร่วมใจ ลดไฟดับ” ขึ้นเนื่องในโอกาสสถาปนาการก่อตั้งครบ 120 ปี กระทรวงมหาดไทย โดยมีนาย ประวิทย์ เมฆโหรา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจ�ำเขต2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี นาย ประทีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลตะพง นายสุทัศน์ จุฬาพิพัฒน์ ผู้จัดการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยองพร้อมด้วยอาสาสมัครพื้นที่ผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจเข้า ร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก นายประวิทย์ เมฆโหรา ผูจ้ ดั การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคกล่าวว่า โครงการ “กฟภ.-ประชา ร่วมใจลดไฟดับ” ด�ำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ตวั แทนอาสา ของแต่ละ อบต. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบไฟฟ้า ภาระหน้าทีข่ องการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค กฟภ. และการใช้ไฟฟ้าอย่างรูค้ ณ ุ ค่าถูกวิธแี ละปลอดภัย และเพือ่ ให้ตวั แทนอาสา และประชาชน มีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแล รักษาระบบจ�ำหน่าย และให้ข้อมูลสถานที่ และสาเหตุ การเกิดปัญหาของระบบจ�ำหน่าย ได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนเพื่อ ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ให้มีความมั่นคง ลดกระแส ไฟฟ้าขัดข้องให้น้อยที่สุด โดยโครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัด โครงการ“กฟภ.–ประชาร่วมใจลดไฟดับ” ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งกิจกรรมในโอกาสสถาปนาการก่อตั้งครบ 120 ปี กระทรวง มหาดไทย โดยน�ำตัวแทนอาสาสมัครของแต่ละหมู่บ้าน จ�ำนวน 70 คน มาเข้ารับการอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้า ความผิดปกติของ อุปกรณ์ไฟฟ้า และที่ส�ำคัญคือการมีความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัยและถูกวิธี ซึ่งตัวแทนอาสาสมัครหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรและบัตรสมาชิก ตัวแทนอาสาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการปล่อยแถวรถไฟฟ้าจ�ำนวนหลายคันออกให้บริการประชาชน และเข้าตรวจ สอบสอดส่องดูแลความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้าและซ่อมแซมดูแลสายไฟในพืน้ ทีห่ ากมี ส่วนที่ช�ำรุดให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ให้ประชาชนรูว้ ธิ กี ารใช้ การดูแลและพัฒนาทักษะ ช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร เครื่อง มืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพและเครือ่ งใช้ใน ครัวเรือน เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลผลิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะ ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายและช่วยสร้างรายได้ให้ กับชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอด ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้าง มูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นายกมล ชุ่มเจริญ กล่าวว่า การ ปฏิบตั ภิ ารกิจโครงการนี้ มี 3 ภารกิจหลักคือ ให้ค�ำแนะน�ำถ่ายทอดความรู้ด้านการซ่อม การพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและการพัฒนา นวั ต กรรมต่ อ ยอดเทคโนโลยี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุมชน ทัง้ นีว้ ทิ ยาลัยได้ประสานความร่วมมือ กับองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่นำ�้ คูเ้ ปิดศูนย์ ซ่อมสร้าง ซึ่งจัดเป็นศูนย์ถาวร โดยภายในศูนย์จะมีทีมช่างซ่อมประจ�ำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ทีมพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน และทีมส่งเสริมสุขอนามัย ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เพือ่ ให้ศนู ย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชนทุกศูนย์สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทีส่ ำ� คัญเป็นการกระจาย รายได้ท้องถิ่น ศูนย์ซ่อมดังกล่าวเปิดรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องมือประกอบอาชีพฟรี โดยคณะ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และสามารถน�ำเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าไปซ่อมที่วิทยาลัย เทคนิค เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวให้เกิดความช�ำนาญ เพิ่มประสบการณ์และ พัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มีสมรรถนะและความพร้อมปฏิบัติงานจริง สร้างช่องทางในการ ประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังแนะน�ำวิธีการใช้ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี เพือ่ ยืดอายุการใช้งาน พร้อมกับฝึกสอนอาชีพให้กบั ชุมชนเพือ่ เป็น รายได้เสริม อีกทั้งการอบรมต่อยอดนวัตกรรม การฝึก108 อาชีพ และการแนะแนวการศึกษาต่ออีกด้วย...


หนังสือ พิมพ์สื่อสยาม hotnews เดือนสิงหาคม 55  
Advertisement