Page 1

โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สพม.๑๔

ฉบับที่ ๑ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖

การอบรมเชิงปฏิบตั ิ การพัฒนา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.๑๔ นักประชาสัมพันธ์ จากสถานศึกษาในสังกัด สพม.๑๔ จังหวัดพังงา, ระนอง, ภูเก็ต จานวน ๓๙ คน เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการ ประชาสัมพันธ์

สา

นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๔ หลักสูตร “การใช้ภาพ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ การจัดทาและการใช้สอ่ื สิง่ พิมพ์ ออนไลน์” ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมตาปู โรงแรมภูงาธานี อาเภอเมือง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ และมี จังหวัดพังงา เพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ นายสมชาย สาอางกาย นักประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์ท ี่ ชานาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ดีให้ กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.๑๔ โดยมี เป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เี่ ข้าร่วม นางสาวสุวภิ า ตัง้ ก่ อสกุล รองผูอ้ านวยการสานัก การอบรม ซึง่ ในครัง้ นี้มผี เู้ ข้ารับการอบรมจาก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ เป็ น โรงเรียนในสังกัด สพม. ๑๔ (พังงา,ระนอง, ประธานในพิธเี ปิดการอบรม มีนายไพรัช นวลขา ภูเก็ต) จานวน ๓๙ คน วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ——- 1


งานสืบสานประเพณี ท้องถิ่น ประเพณีสวดกลางบ้านและลอยเรือบ้านป่าคลอก ภูมปิ ญั ญา ท้องถิน่ ทีก่ าลังจะเลือนหายไป มนุษย์เราตัง้ แต่โบราณกาลมี ความผูกพันกับธรรมชาติทงทางกาย ั้ และทางจิตใจ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือคาตอบของ ชุมชนจึงกลายเป็นเรื่องทีแ่ ปลกและ มักมองว่าเป็นเรื่องทีเ่ กิดจากการ กระทาของสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์หรือเทพเจ้าที่ สิงสถิตย์อยูบ่ ริเวณนัน้ เช่น ภูเขาไฟ ระเบิด ฟ้าผ่า น้าท่วม มักมองว่าเป็น เพราะเทพเจ้าลงโทษเนื่องจากมีใคร บางคนกระทาผิดหรืออาจมีอาถรรพ์ ต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถหาคาตอบได้ บางครัง้ ก็โทษเคราะห์กรรม เพื่อให้ หมดเคราะห์กรรมต่าง ๆ จึงเกิด พิธกี รรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการปดั เปา่

ภัยพิบตั ติ ่าง ๆ เช่น การบูชาพระราหู การลอยเรือสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น พิธสี วดกลางบ้านและลอยเรือของ ชุมชนบ้านปา่ คลอก เป็นอีกพิธกี รรม หนึ่งเกิดขึน้ จากอิทธิพลของความเชื่อ ดังกล่าวทีป่ ฏิบตั สิ บื ทอดกันมาแต่ โบราณจนกลายเป็นประเพณีประจา ท้องถิน่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ซง่ึ หาดูทอ่ี ่นื ที่ เป็นวิธกี ารและรูปแบบเดียวกันนี้ไม่ได้ หากจะมองถึงพิธลี อยเรือของชาวไทย ใหม่หรือชาวเลแล้วพิธลี อยเรือของชาว

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ——- 2


ปา่ คลอกมีความแตกต่างจากพิธลี อย เรือดังกล่าวทัง้ เนื้อหาและสาระ

เข้ามาเรียนและชุมชนตาบลปา่ คลอก ส่วนใหญ่เป็นผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม พิธสี วดกลางบ้านและลอยเรือของ จึงจัดให้มพี ธิ ที างศาสนาอิสลามด้วยก ชุมชนบ้านปา่ คลอกเป็นพิธกี รรมทีส่ บื ทอดกันมานานตัง้ แต่โบราณจน กลายเป็นประเพณีทเ่ี ป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิน่ มีพธิ สี งฆ์เข้ามาเกีย่ วข้อง โดยมีผเู้ ฒ่าในหมู่บา้ นเล่าว่าพิธี ดังกล่าวพ่อเฒ่าขุนเป็นผูร้ เิ ริม่ กระทา ก่อนขันตอนการลอยเรื ้ อชาว ขึน้ ทัง้ นี้เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ บ้านทีอ่ ยูใ่ นหมู่บา้ นก็จะทาบุญเลีย้ ง ของชาวบ้านในชุมชนบ้านปา่ คลอก พระ ทาบุญตักบาตร ส่วนภายในเรือที่ โดยในพิธกี ารจะมีการนิมนต์พระสงฆ์ สร้างขึน้ มานัน้ ชาวบ้านก็จะนาเอา มาทาพิธสี วดกลางบ้านในตอน สิง่ ของเครื่องใช้ในครัวเรือนใส่ลงไป กลางคืน พิธสี วดกลางบ้านดังกล่าวนี้ ด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม เป็นการสวดเพื่อความเป็นสิรมิ งคลแก่ พริก เป็นต้น นอกจากนี้ยงั มีการตัด บ้านแก่ผคู้ นทัง้ หมด ไม่เฉพาะบ้านใด เล็บมือเล็บเท้าใส่ลงไปด้วย บ้านหนึ่ง จึงเรียกกันว่าสวดกลางบ้าน ในระยะหลัง คณะกรรมการจัดงาน พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนวีรสตรี อนุสรณ์ ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั งาน เป็น โรงเรียนทีช่ ุมชนตาบลปา่ คลอกส่งบุตร วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ——- 3


เมือ่ ได้เวลาสมควร (ซึง่ เป็นเวลาทีร่ ะดับน้ าขึน้ ถึงฝงั ่ เพราะสะดวกในการส่งลาเรือลงสูท่ อ้ ง ทะเล) ชาวบ้านต่างช่วยกันหามเรือไปยังชายทะเล จากกนัน้ พระสงฆ์ทาพิธบี งั สุกลุ จึง ปล่อยลาเรือลงทู่ทอ้ งทะเล โดยมีเรือลากจูงไปปล่อยกลางทะเลผูท้ รี่ ว่ มพิธใี นขันตอนนี ้ ้ จะ กาทรายขว้างลงทะเลตามหลังเรือเพื่อแสดงถึงการไล่เอาสิง่ ชั ่วร้ายทัง้ หลายให้ลอยไปกับ ลาเรือด้วย

นางสาวหยาดฟ้ า ยศะวสุวิสุทธิ์ ครูผช้ ู ่วย โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สังกัด สพม.14 เบอร์โทรศัพท์ : 083-5284599 วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ——- 4

ท่าหลาสารน์  
ท่าหลาสารน์  

ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต

Advertisement