Page 1

Aρχοντικό της Βαρελτζήδαινας ΣτηβόρειαΛέσβο,στηνΠέτρα,βρίσκεταιτοαρχοντικότηςΒαρελτζήδαινας, ένααπόταλιγοστάπαραδείγματατηςπαραδοσιακήςαρχοντικήςκατοικίας στηΛέσβο. Πρόκειταιγιακτίσματουτέλουςτου18ου,η αρχιτεκτονικήμορφήτουοποίου απαντάστοχώροτηςευρύτερηςΒαλκανικήςχερσονήσου.Η αρχιτεκτονική τουακολουθείτηνδιαδεδομένητυπικήδιάταξητωναρχοντικώνκατοικιών, πουχτίζοντανσυνήθωςστοκέντροαγροτικώνκτημάτων,κλεισμένωνμε περίβολο.Τοκτήριοείναιδιώροφο,με συμπαγέςλιθόκτιστοισόγειο,πουτου προσδίδειφρουριακόχαρακτήρα,αντίστοιχομε τιςπαλαιότερεςοχυρές εξοχικέςκατοικίες.Αντίθεταοόροφοςείναικτισμένοςαπόελαφράυλικάμε τηντεχνικήμπαγδατί(ξύλινοςσκελετός,επιχρισμένοςμε λάσπη). Η εσωτερικήδιαμόρφωσητωνχώρωνανταποκρινόταναπόλυταστις καθημερινέςανάγκεςκαι στοντρόποζωήςτωνκατοίκων. Τοισόγειοείχε κυρίωςαποθηκευτικήχρήση,ενώη κατεξοχήνζωήτηςοικογένειας, καθημερινήκαι επίσημη,εκτυλισσότανστονόροφο.Η εσωτερικήτου διαρρύθμισηακολουθείτοσχήματουισοσκελούςσταυρούεγγεγραμμένουσε τετράπλευροπαράγωνοσχήμα,υποταγμένοσεμιααπόλυταισορροπημένη σύνθεση.Η πρόσβασηγίνεταιμέσωξύλινηςκλίμακαςπουοδηγείσεένα κεντρικόδωμάτιοαξάιτο .Οχώροςανάμεσασταδύοδωμάτια- οντάδεςστη βόρειαπλευρά,πήρετησυνηθισμένημορφήτουεπίσημου"σοφά" γιατην υποδοχήτωνξένων. Η εκατέρωθενοντάδεςεξυπηρετούσανκυρίωςτις θερινέςανάγκεςτηςοικογένειας,αξιοποιώνταςτοδυτικόπροσανατολισμό τουκτηρίου.Κιντητάέπιπλαείναισχεδόνβέβαιοότιδενυπήρχαν. Η πρόνοια γιατηνεπίπλωσηγινόταν, επομένως,με αρχιτεκτονικάμέσα. Χαμηλοί σοφάδεςστουςοντάδεςχρησίμευανγιακαθιστικάστηδιάρκειατηςημέρας καιγιακρεβάτιατηνύχτα.Τα στρωσίδιατουύπνουδιπλώνονταντοπρωίκαι τοποθετούντανστιςμεσάντρες(ντουλάπες),πουκαλύπτουντημίαπλευρά τωνδωματίων. Εσωτερικάτουμικρούεξώστητηςπρόσοψης,ένας υπερυψωμένοςμικρόςχώροςπροοριζότανγιατουςμουσικούςκατάτη διάρκειατωνεκδηλώσεων.Στηνότιαπλευράτογωνιακόδωμάτιοτηςόψης τουκτηρίουέχειτοθρόνοτουαφέντητουσπιτιούκαι γύρωσοφάδεςγιατη συνάθροισητωνανδρών. Βορειότερατηςαίθουσαςτουθρόνουακολουθούντο χειμερινόυπνοδωμάτιοκαι τομαγειρείο.Διακοσμητικήδιάθεση διαπιστώνεταισεόλαταστοιχείαπουαποτελούντονόροφο.Τοιχογραφική διακόσμησηυπάρχειστασημαντικότεραδωμάτιαμε τοπογραφίες,όπου κυριαρχείτουγρόστοιχείο,απεικονίσειςπόλεωνκαι αγαπητώνμοτίβωντης εποχής,όπωςανθέμια, βάζακαιγιρλάδεςμε λουλούδιακ.α. Ενδιαφέρουσα είναικαι η γύψινηδιακόσμησηπουάλλοτεπλαισιώνειτηζωγραφικήκαι άλλοτεαυτονομείται,προσφέρονταςανάλαφραδιακοσμημένεςεπιφάνειες. Ιδιαίτερααξιόλογαείναικαι ταξύλιναδιακοσμημέναταβάνιατουορόφου.


ΣτοαρχοντικότηςΒαρελτζήδαιναςέχουμεμιακλασικήαίσθηση,με την ελεγχόμενησυμμετρίακαιισορροπημένηδομήστηναρχιτεκτονικήκαι στη διακόσμηση.Η πολυτέλειαεπιτυγχάνεταιμε πολύλιτάμέσα, προσφέροντας έναεντυπωσιακόαποτέλεσμα. Τοσημερινότουόνομααποτελείμετάφρασητουεπιθέτουτωντελευταίων ιδιοκτητώντουαρχοντικού,Μπαρδακτσόγλου( Μπαρδάκ,λ. τούρκικη: βαρέλι), οιοποίοιεμπορεύονταντοκρασί. ΤοαρχοντικότηςΒαρελτζήδαιναςαποτελείσημαντικόδείγματηςαστικής αρχιτεκτονικήςτηςόψιμηςΟθωμανικήςπεριόδουτηςΛέσβου,ιδιαίτερα χαρακτηριστικόγιατηνοργάνωσητηςκάτοψης,τουθεματικούδιακόσμου, τουλειτουργικούτυπικούκαι τωνκατασκευαστικώνλεπτομερειών.

aaa  
aaa  

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa