Page 1

Powerpoint Presentation By somporn sakda


รายงานเรื่ อง อินเตอร์ เน็ต


ที่มาของอินเตอร์ เน็ต อินเทอร์ เน็ตเกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิดเครือข่ าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency NET work) ซึ่งเป็ นเครือข่ าย สานักงานโครงการวิจัยชัน้ สูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรั ฐอเมริกา โดยมี วัตถุประสงค์ หลักของการสร้ างเครือข่ ายคือ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่ อ และมี ปฏิสัมพันธ์ กันได้ เครือข่ าย ARPANET ถือเป็ นเครือข่ ายเริ่มแรก ซึ่งต่ อมาได้ ถูกพัฒนาให้ เป็ นเครื อข่ าย อินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั


อินเทอร์ เน็ตคือเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ท่ เี ชื่อมต่ อกัน เป็ นจานวนมากครอบคลุมไปทั่วโลกโดยอาศัย โครงสร้ างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็ นตัวกลางใน การแลกเปลี่ยนข้ อมูล มีการประยุกต์ ใช้ งาน หลากหลายรู ปแบบ อินเทอร์ เน็ตเป็ นทัง้ เครื อข่ ายของ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ ายของเครือข่ าย เพราะ อินเทอร์ เน็ตประกอบด้ วยเครือข่ ายย่ อยเป็ นจานวน มากต่ อเชื่อมเข้ าด้ วยกันภายใต้ มาตรฐานเดียวกันจน เป็ นสังคมเครื อข่ ายขนาดใหญ่ อินเทอร์ เน็ตเป็ น เครื อข่ ายสาธารณะที่ไม่ มีผ้ ูใดเป็ นเจ้ าของ ทาให้ การ เข้ าสู่เครื อข่ ายเป็ นไปได้ อย่ างเสรี ภายใต้ กฎเกณฑ์ บาง ประการที่กาหนดขึน้ เพื่อไม่ ให้ เกิดความสับสนและ วุ่นวายจากการเชื่อมต่ อจากเครื อข่ ายทั่วโลก


ความสาคัญของอินเตอร์ เน็ต ในปั จจุบันอินเทอร์ เน็ตมีบทบาทและมีความสาคัญต่ อชีวิตประจาวันของคนเราเป็ น อย่ างมาก เพราะทาให้ วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณ์ อยู่เสมอ เนื่องจาก อินเทอร์ เน็ตจะมีการเสนอข้ อมูลข่ าวปั จจุบัน และสิ่งต่ าง ๆ ที่เกิดขึน้ ให้ ผ้ ูใช้ ทราบ เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์ เน็ตจะมีมากมายหลายรู ปแบบ เพื่อสนองความสนใจและความต้ องการของผู้ใช้ ทุกกลุ่ม อินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นแหล่ ง สารสนเทศสาคัญสาหรั บทุกคนเพราะสามารถค้ นหาสิ่งที่ตนสนใจได้ ในทันทีโดยไม่ ต้อง เสียเวลาเดินทางไปค้ นคว้ าในห้ องสมุด หรื อแม้ แต่ การรั บรู้ ข่าวสารทั่วโลกก็สามารถ อ่ านได้ ในอินเทอร์ เน็ตจากเว็บไซต์ ต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์


ประโยชน์ ของอินเตอร์ เน็ต 1.สามารถติดต่ อสื่อสารกับบุคคลอื่นทั่ว โลก 2.สามารถค้ นหาข้ อมูลต่ างๆได้ เสมือน กับเราไปนั่งอยู่ท่ หี ้ องสมุดขนาดใหญ่ ได้ ข้ อมูลมากมายจากทั่วทุกมุมโลก 3.เปรี ยบเสมือน เวที่ให้ เข้ าไปแสดง ความคิดเห็นได้ ภายในห้ องสนทนา (chat room) และกระดานข่ าว (Web room) เป็ นการเปิ ดโลก กว้ างและวิสัยทัศน์ ในเรื่องที่น่าสนใจ 4.สามารถติดตามเคลื่อนไหวจาก ข่ าวสารทั่วโลกอย่ างรวดเร็ว


โทษของอินเตอร์ เน็ต โทษของอินเทอร์ เน็ต มีหลากหลายลักษณะ ทัง้ ที่เป็ น แหล่ งข้ อมูลที่เสียหาย, ข้ อมูลไม่ ดี ไม่ ถูกต้ อง, แหล่ งประกาศ ซือ้ ขาย ของผิดกฎหมาย ขายบริการทางเพศ ที่รวมและกระจายของ ไวรั ส คอมพิวเตอร์ ต่างๆ - อินเทอร์ เน็ตเป็ นระบบอิสระ ไม่ มีเจ้ าของ ทาให้ การ ควบคุมกระทาได้ ยาก - มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่ อยู่ปริมาณมาก - ไม่ มีระบบจัดการข้ อมูลที่ดี ทาให้ การค้ นหากระทา ได้ ไม่ ดีเท่ าที่ควร - เติบโตเร็วเกินไป - ข้ อมูลบางอย่ างอาจไม่ จริง ต้ องดูให้ ดีเสียก่ อน อาจ ถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้ งจากเพื่อน


จัดทาโดย ชื่อนางสาวสมพร ศักดา รหัสนักศึกษา 564101002 นักศึกษา ค.บ.1 สาขา ภาษาไทย

งานเดียวอาจานแจ๊ค อ่อม  
งานเดียวอาจานแจ๊ค อ่อม