Page 1

Powerpoint Powerpoint Presentation Presentation By By somporn somporn sakda sakda


รายงานเรื่ อง อินเตอร์ เน็ต


ทีที่ ม่ มาของอิ าของอินนเตอร์ เตอร์เเน็น็ตต อิอินนเทอร์ เทอร์เเน็น็ตตเกิเกิดดขึขึน้ น้ ในปี ในปี ค.ศ. ค.ศ.1969 1969(พ.ศ. (พ.ศ.2512) 2512)จากการเกิ จากการเกิดดเครื เครืออข่ข่าายย ARPANET ARPANET(Advanced (AdvancedResearch ResearchProjects ProjectsAgency AgencyNET NETwork) work)ซึซึ่ ง่ งเป็เป็นน เครื เครืออข่ข่าายสำ ยสำาานันักกงานโครงการวิ งานโครงการวิจจัยัยชัชัน้ น้ สูสูงงของกระทรวงกลาโหม ของกระทรวงกลาโหมประเทศสหรั ประเทศสหรัฐฐอเมริ อเมริกกาาโดยมี โดยมี วัวัตตถุถุปประสงค์ ระสงค์หหลัลักกของการสร้ ของการสร้าางเครื งเครืออข่ข่าายคื ยคืออเพื เพื่ อ่ อให้ ให้คคอมพิ อมพิววเตอร์ เตอร์สสามารถเชื ามารถเชื่ อ่ อมต่ มต่ออและมี และมี ปฏิ ปฏิสสัมัมพัพันนธ์ธ์กกันันได้ได้ เครื เครืออข่ข่าายยARPANET ARPANETถืถืออเป็เป็นเครื นเครืออข่ข่าายเริ ยเริ่ ม่ มแรก แรกซึซึ่ ง่ งต่ต่ออมาได้ มาได้ถถูกูกพัพัฒฒนาให้ นาให้ เป็เป็นเครื นเครืออข่ข่าายยอิอินนเทอร์ เทอร์เเน็น็ตตในปั ในปัจจจุจุบบันนั


อินเทอร์ เน็ตคือเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ท่ เี ชื่อมต่ อกัน เป็ นจำานวนมากครอบคลุมไปทั่วโลกโดยอาศัย โครงสร้ างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็ นตัวกลางใน การแลกเปลี่ยนข้ อมูล มีการประยุกต์ ใช้ งานหลาก หลายรู ปแบบ อินเทอร์ เน็ตเป็ นทัง้ เครื อข่ ายของ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ ายของเครื อข่ าย เพราะ อินเทอร์ เน็ตประกอบด้ วยเครื อข่ ายย่ อยเป็ นจำานวน มากต่ อเชื่อมเข้ าด้ วยกันภายใต้ มาตรฐานเดียวกันจน เป็ นสังคมเครื อข่ ายขนาดใหญ่ อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครือ ข่ ายสาธารณะที่ไม่ มีผ้ ูใดเป็ นเจ้ าของ ทำาให้ การเข้ าสู่ เครื อข่ ายเป็ นไปได้ อย่ างเสรี ภายใต้ กฎเกณฑ์ บาง ประการที่กาำ หนดขึน้ เพื่อไม่ ให้ เกิดความสับสนและ วุ่นวายจากการเชื่อมต่ อจากเครื อข่ ายทั่วโลก


ความสำาคัญของอินเตอร์ เน็ต ในปั จจุบันอินเทอร์ เน็ตมีบทบาทและมีความสำาคัญต่ อชีวิตประจำาวันของคนเราเป็ น อย่ างมาก เพราะทำาให้ วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณ์ อยู่เสมอ เนื่องจาก อินเทอร์ เน็ตจะมีการเสนอข้ อมูลข่ าวปั จจุบัน และสิ่งต่ าง ๆ ที่เกิดขึน้ ให้ ผ้ ูใช้ ทราบ เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์ เน็ตจะมีมากมายหลายรู ปแบบ เพื่อสนองความสนใจและความต้ องการของผู้ใช้ ทุกกลุ่ม อินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นแหล่ ง สารสนเทศสำาคัญสำาหรั บทุกคนเพราะสามารถค้ นหาสิ่งที่ตนสนใจได้ ในทันทีโดยไม่ ต้อง เสียเวลาเดินทางไปค้ นคว้ าในห้ องสมุด หรื อแม้ แต่ การรั บรู้ ข่าวสารทั่วโลกก็สามารถ อ่ านได้ ในอินเทอร์ เน็ตจากเว็บไซต์ ต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์


ประโยชน์ ของอินเตอร์ เน็ต 1.สามารถติดต่ อสื่อสารกับบุคคลอื่นทั่ว โลก 2.สามารถค้ นหาข้ อมูลต่ างๆได้ เสมือน กับเราไปนั่งอยู่ท่ หี ้ องสมุดขนาดใหญ่ ได้ ข้ อมูลมากมายจากทั่วทุกมุมโลก 3.เปรียบเสมือน เวที่ให้ เข้ าไปแสดง ความคิดเห็นได้ ภายในห้ อง สนทนา(chat room) และกระดาน ข่ าว(Web room) เป็ นการเปิ ดโลก กว้ างและวิสัยทัศน์ ในเรื่องที่น่าสนใจ 4.สามารถติดตามเคลื่อนไหวจาก ข่ าวสารทั่วโลกอย่ างรวดเร็ว


โทษของอินเตอร์ เน็ต โทษของอินเทอร์ เน็ต มีหลากหลายลักษณะ ทัง้ ที่เป็ นแหล่ ง ข้ อมูลที่เสียหาย, ข้ อมูลไม่ ดี ไม่ ถูกต้ อง, แหล่ งประกาศซือ้ ขาย ของผิดกฎหมาย ขายบริ การทางเพศ ที่รวมและกระจายของ ไวรั ส คอมพิวเตอร์ ต่างๆ - อินเทอร์ เน็ตเป็ นระบบอิสระ ไม่ มีเจ้ าของ ทำาให้ การ ควบคุมกระทำาได้ ยาก - มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่ อยู่ปริมาณมาก - ไม่ มีระบบจัดการข้ อมูลที่ดี ทำาให้ การค้ นหากระทำา ได้ ไม่ ดเี ท่ าที่ควร - เติบโตเร็ วเกินไป - ข้ อมูลบางอย่ างอาจไม่ จริ ง ต้ องดูให้ ดเี สียก่ อน อาจ ถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้ งจากเพื่อน


จัดทำาโดย ชืชื่ อ่ อนางสาวสมพร นางสาวสมพร ศัศักกดา ดา รหั รหัสสนันักกศึศึกกษา ษา 564101002 564101002 นันักกศึศึกกษา ษา ค.บ.1 ค.บ.1 สาขา สาขา ภาษาไทย ภาษาไทย

อ่อม อ่อม  
อ่อม อ่อม  
Advertisement