Page 1

Power Piont Presentation Test BY Prapassorn Srisuk


รายงานเรื่ อง อินเทอร์ เน็ต


ความหมาย อินเทอร์เน็ต คือ เครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่

เชื่อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ทวั่ โลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัย เครื อข่ายโทรคมนาคมเป็ นตัวเชื่อมเครื อข่าย ภายใต้ มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกัน คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องใน อินเทอร์เน็ตสามารถสื่ อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็ นเครื อ ข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบนั  เนื่องจากมีผนู ้ ิยมใช้  โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทัว่ โลกมากที่สุด


อินเทอร์เน็ตจึงมีรูปแบบคล้ายกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ WAN แต่มีโครงสร้างการทำางานที่แตกต่างกัน มากพอสมควร   เนื่องจากระบบ WAN เป็ นเครื อข่ายที่ ถูกสร้างโดยองค์กรๆ เดียวหรื อกลุ่มองค์กร เพือ่ วัตถุประสงค์ดา้ นใดด้านหนึ่ง และมีผดู ้ ูแลระบบที่รับผิด ชอบแน่นอน แต่อินเทอร์เน็ตจะเป็ นการเชื่อมโยงกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์นบั ล้านๆ เครื่ องแบบไม่ถาวรขึ้นอยู่ กับเวลานั้นๆ ว่าใครต้องการเข้าสู่ ระบบอินเทอร์เน็ตบ้าง  ใครจะติดต่อสื่ อสารกับใครก็ได้ จึงทำาให้ระบบ อินเทอร์เน็ตไม่มีผใู ้ ดรับผิดชอบหรื อดูแลทั้งระบบ


ประวัติของ อินเทอร์เน็ต ประวัตขิ องอินเตอร์ เน็ต คือช่วงต้นปี คริ สต์ศตวรรษ 1960 (ประมาณปี  2503) ซึ่ง เป็ นยุคสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริ กา กับโซเวียต มีความเสี่ ยงทางการทหารและความเป็ นไปได้ที่จะถูก โจมตีดว้ ยอาวุธปรมาณูหรื อ นิวเคลียร์ การทำาลายล้างศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่ อสารจ้อมูล อาจทำาให้เกิดปัญหาทางการรบและใน ช่วงนี้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบการสื่ อสาร ข้อมูล อาจทำาให้เกิด ปัญหาทางการรบ จึงมีแนวคิดในการวิจยั ระบบที่สามารถเชื่อมโยง เครื่ องคอมพิวเตอร์และแลก เปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบที่แตกต่างกัน ได้


ในประเทศไทยเริ่มใช้ งานครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2537

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ได้เชื่อมโยงเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (ผ่านระบบ โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ) กับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเพือ่ การรับ ส่ งอีเมล และปี  พ.ศ.2535 ได้มีการเชื่อมโยงกับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตอย่าง ถาวร โดยมีจุดเชื่อมต่อ Gateway 2 แห่ง คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อินเทอร์เน็ต เริ่ มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย (Campus Network) แล้วจึงเชื่อมต่อเข้าสู่ อินเทอร์ เน็ตอย่างสมบูรณ์ เมื่อเดือน สิ งหาคม 2535 และในปี  2538 การสื่ อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ร่ วมมือกับเอกชนรายแรกโดยใช้ชื่อว่า อินเทอร์เน็ตเคเอสซี (KSC) ในการให้ บริ การอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิ ชย์ เรี ยกโดยย่อว่า ISP (Internet Service Provider)


ข้ อดีของอินเทอร์ เน็ต   - ด้านการติดต่อสื่ อสาร เกิดการแลกเปลี่ยน การส่ งไปรษณี ยอ์ ิ เล็กทอนิกส์หรื อการพูดคุยด้วยการส่ งสัญญาณภาพและเสี ยง  - มีระบบการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต  - สามารถค้นหาความรู ้ในด้านต่าง ๆ ได้ผา่ นบริ การ www - ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนไม่ตอ้ งเรี ยนและสอนในเวลาเดียวกัน  - ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนไม่ตอ้ งมาพบกันในห้องเรี ยน  - ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่ไม่พร้อมด้าน เวลา ระยะทางในการมาเรี ยนเป็ นอย่างดี  - ผูเ้ รี ยนที่ไม่มีความมัน่ ใจกลัวการตอบคำาถาม มีอิสระ


ข้ อเสียของ อินเทอร์ เน็ต 1. อินเทอร์เน็ตเป็ นข่ายงานขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเป็ น

เจ้าของ ทุกคนจึงสามารถสร้างเว็บไซด์หรื อติดประกาศ ข้อความได้ทุกเรื่ อง บางครั้งข้อความนั้นอาจจะเป็ นข้อมูลที่ ไม่ถกู ต้องหรื อไม่ได้รับการรับรอง เช่น ข้อมูลด้านการ แพทย์หรื อผลการทดลองต่างๆ จึงเป็ นวิจารณญาณของผูอ้ ่าน ที่จะต้องไตร่ ตรองข้อความที่อ่านนั้นด้วยว่าควรจะเชื่อถือได้ หรื อไม่ 2. นักเรี ยนและเยาวชนอาจติดต่อเข้าไปในเว็บไซด์ที่ไม่ เป็ นประโยชน์หรื ออาจยัว่ ยุอารมณ์ ทำาให้เป็ นอันตรายตัวตัว เองและสังคม


ความสำาคัญของอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตมีบทบาทและมีความสำาคัญต่อชีวติ ประจำาวันของคนเราเป็ น อย่างมาก  เพราะทำาให้วถิ ีชีวติ เราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยูเ่ สมอ  เนื่องจาก อินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบนั   และสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผใู ้ ช้ทราบ เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน  สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ตจะมีมากมายหลายรู ปแบบเพื่อ สนองความสนใจและความต้องการของผูใ้ ช้ทุกกลุ่ม  อินเทอร์เน็ตจึงเป็ นแหล่ง สารสนเทศสำาคัญสำาหรับทุกคนเพราะสามารถค้นหาสิ่ งที่ตนสนใจได้ในทันทีโดยไม่ ต้องเสี ยเวลาเดินทางไปค้นคว้าในห้องสมุด  หรื อแม้แต่การรับรู ้ข่าวสารทัว่ โลกก็ สามารถอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของหนังสื อพิมพ์           ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีความสำาคัญกับวิถีชีวติ ของคนเราในปัจจุบนั เป็ นอย่างมาก ในทุก ๆ ด้าน  ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นวงการธุรกิจ  การศึกษา  ต่างก็ได้รับประโยชน์ จากอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น


1.  ด้ านการศึกษา  อินเทอร์เน็ตมีความสำาคัญ  ดังนี้                     1.  สามารถใช้เป็ นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล  ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทาง วิชาการ  ข้อมูลด้านการบันเทิง  ด้านการแพทย์  และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ                     2.  ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต  จะทำาหน้าที่เปรี ยบเสมือนเป็ นห้องสมุด ขนาดใหญ่                     3.  นักเรี ยนนักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรื อ โรงเรี ยนอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กาำ ลังศึกษาอยูไ่ ด้  ทั้งที่ขอ้ มูลที่เป็ นข้อความเสี ยง   ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ


3.  ด้ านการบันเทิง  อินเทอร์ เน็ตมีความสำาคัญดังนี้                     1. การพักผ่อนหย่อนใจ  สันทนาการ  เช่น  การค้นหาวารสารต่าง  ๆ ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต  ที่เรี ยกว่า  Magazine Online รวม ทั้งหนังสื อพิมพ์และข่าวสารอื่น ๆ โดยมีภาพประกอบที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับ วารสารตามร้านหนังสื อทัว่  ๆ ไป                     2.  สามารถฟังวิทยุหรื อดูรายการโทรทัศน์ผา่ นระบบเครื อข่าย อินเทอร์เน็ตได้                     3.  สามารถดึงข้อมูล  (Download) ภาพยนตร์มาดูได้


รูรูปปภาพ ภาพ


เสนอ อาจารย์สุจิตตรา   จันทร์ลอย


จัดทำาโดย นางสาวประภัสสร  ศรี สุข 564101040 ค.บ.1 ภาษาไทย

มีน  
มีน