Page 8

คอมพิวเตอร์ จากสถานที่ทงสี ั ้ ่เริ่มสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ในฤดูใบไม้ ร่วงปี ค.ศ. 1969

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จากสี่สถานที่เป็ นการเชื่อมต่อในลักษณะเป็ นเน็ตเวิร์ก เนื่องจากเป็ นการเชื่อม ต่อในระยะไกล จึงเป็ น WAN (Wide area network) เน็ตเวิร์กที่เกิดขึ ้นจากโครงการนี ้มีชื่อว่า อาร์ พาเน็ต (ARPANET) และอาร์ พาเน็ตเป็ นจุดเริ่ มต้ นของอินเตอร์ เน็ตในเวลาต่อมา การติดต่อสื่อสาร ที่นิยมใช้ กนั ในช่วงนันของอาร์ ้ พาเน็ตคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกหรื ออีเมล์ การสนทนาแบบออนไลน์ และ การถ่ายโอนข้ อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ จุดเด่นประการหนึง่ ของอาร์ พาเน็ตคือ เป็ นเน็ตเวิร์กแบบไม่มี ศูนย์กลาง หรือเป็ นเน็ตเวิร์กแบบกระจาย เน็ตเวิร์กแบบมีศนู ย์กลางนันเมื ้ ่อไรก็ตามที่ศนู ย์กลางเกิดเสียหรื อ ถูกทำาลายจะทำาให้ ทงเน็ ั ้ ตเวิร์กทำางานไม่ได้ ส่วนเน็ตเวิร์กที่ไม่มีศนู ย์กลางนันถ้ ้ าส่วนใดส่วนเกิดเสียขึ ้นมา ส่วนที่เหลือยังคงสามารถทำางานต่อได้ คือ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

อ แจ ค กล ม  
อ แจ ค กล ม  
Advertisement