Page 11

- Gambling (พนันออนเน็ต) : ปั จจุบนั กลุม่ โต๊ ะบอลที่มีเครื อข่ายบอลได้ เติบโตข้ ามชาติ ใน ประเทศไทยมีโต๊ ะบอลออนไลน์ตงแต่ ั ้ กลุม่ ขาเล็กในระดับบุคคล จนถึงกลุม่ ขาใหญ่ที่มีศนู ย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ พนันบอลที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ พนันกันในวงเงินแต่ละคูเ่ กิน 100 ล้ านบาทขึ ้นไป อินเตอร์ เน็ตคือแหล่งข้ อมูลสำาคัญที่นกั เล่นพนันร้ อยละ 4.06 ใช้ ในการหาข้ อมูล ส่วนเว็บเกี่ยวกับพนันออนไลน์ตา่ งๆ นัน้ Grambling online มีถึง 4 ล้ านเว็บ Bet online มีกว่า 3 ล้ าน เว็บ ส่วนประเภท Casino online มีถึง 4 พันเว็บ จะเห็นได้ ว่าแม้ เด็กจะใช้ อินเตอร์ เน็ตเพื่อเป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้ "วิชา" แต่ขณะเดียวกันการสัมผัส กับภาพมายาก็อาจนำามาซึง่ "อวิชชา" ได้ โดยนัยนี ้พื ้นที่(Space) การเรี ยนรู้เสมือนจริ งก็อาจจะเปลี่ยนเป็ น " พื ้นที่เล่น พื ้นที่เซ็กซ์ พื ้นที่เสี่ยง" หรือแม้ แต่ "สนามรบ สนามรัก สนามการค้ า" ได้ ฉบั พลันทันทีที่คลิก และ นัน่ ก็เท่ากับว่าท่ามกลางการท่องเน็ต เด็กๆ ก็ต้องผจญกับความ "เสี่ยง" (Risk) ต่อข้ อมูลขยะที่ไม่ประเทือง ปั ญญา หรื อไม่ก็เสี่ยงต่อพิษภัยและตกเป็ นเหยื่อของ "ผู้ผลิตโลภ" หรื อ "อาชญากรไร้ เงา" ได้ อย่างไม่ทนั รู้ เนื ้อรู้ตวั ประเด็นที่น่าสังเกตก็คือ เด็กๆ อาจจะมิใช่เพียงแค่เสี่ยงต่อพิษภัยของความชัว่ ร้ าย ในแบบที่สามารถ แบ่งแยกระหว่างเลว-ดีได้ เท่านัน้ แต่ดเู หมือนเด็กๆ กำาลังเผชิญหรื อเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างที่ดู "กำากวม" และ ไม่ชดั เจนพอที่จะจำาแนกแยกแยะความดี-เลวได้ ตา่ งหาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความเป็ นเสมือนที่ปรากฏ ในอินเตอร์ เน็ตหรือไซเบอร์ นี ้เอง ที่ดจู ะเปิ ดพื ้นที่พร่ามัวเหล่านี ้ไว้ มากซึง่ ท้ าทายต่อสำานึกจริ ยธรรมอย่าง มหาศาล แน่นอนว่า โลกนี ้มิใช่มีเพียงสองขัวคื ้ อ สีขาวกับดำา หรื อดีกบั เลวเท่านัน้ แต่กระนันก็ ้ ต้องไม่ลืมว่า เพราะผล มาจากเกณฑ์เบลอๆ นี่แหละที่ทำาให้ เด็กไทยต้ องเผชิญกับปั ญหาความสับสนทางจริ ยธรรม ฉะนัน้ ท่ามกลางอรรถประโยชน์ของอินเตอร์ เน็ตที่มีตอ่ การเรี ยนรู้ ในขณะเดียวกันมันก็อาจแฝงไว้ ด้วยพิษภัยที่ คาดไม่ถึงและบิดเบือนการเรียนรู้ดีๆ ได้ ดังนัน้ การส่งเสริ มให้ เด็กรู้ทนั โลกเสมือน และเข้ าใจความแตกต่าง และความเป็ นไปของสภาพเสมือนที่มี "หลากสี หลายขัว"้ จึงเป็ นสิ่งไม่น้อยไปกว่าโอกาสในการเข้ าถึง เทคโนโลยีเหล่านี ้ สิ่งที่ยงั คงน่าเป็ นห่วงก็คือ เมื่อเด็กๆ เริ่มคลิกอินเตอร์ เน็ต เราจะมีระบบการป้องกันเด็กๆ จากพิษภัย ของลิงก์ร้าย ขบวนการก่อร้ ายไร้ สาย อาชญากรไร้ ตวั ตนได้ มากน้ อยแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของ การรับรู้และการเรียนรู้ของเด็กนัน้ เรามีแนวทางการศึกษาหรื อการเรี ยนรู้ที่ถกู ต้ องเหมาะสมเพื่อ "คุ้มครอง" เด็กมากพอหรือเปล่า หรือระบบการศึกษาที่สอนให้ เด็กเท่าทันรู้ป้องกันตนจากการถูก "คุกคาม" โดยเว็บ ร้ ายที่เปลี่ยนฉาก เผยโฉมหน้ าใหม่ๆ รายวัน ที่สำาคัญกว่านันเรามี ้ ระบบการศึกษาหรื อการเรี ยนรู้ที่จะสอนให้ เด็กเรี ยนรู้จริ ยธรรม (ศีลธรรม/ คุณธรรม) ในการใช้ อินเตอร์ เน็ตมากน้ อยแค่ไหนอย่างไร เพราะในปั จจุบนั เทคโนโลยีชนิดนี ้กำาลังเป็ นส่วน หนึง่ ของการรื อ้ ทอนบรรทัดฐานทางสังคมและท้ าทายจริ ยธรรมต่างๆ ที่นบั วันดูจะกลายเป็ นประเด็นสำาคัญ

อ แจ ค กล ม  
อ แจ ค กล ม  
Advertisement