Page 1

วารสาร โรงเรียนเกล็ดแก้ว

วารสาร โรงเรียนเกล็ดแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


สารจากผู้อานวยการ สวัสดีค่ะ…ท่านผู้ปกครองทีน่ ับถือและนักเรียนที่รักทุกคน ครูในฐานะผู้อานวยการโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาในระดับอนุบาล และประถมศึกษา ครูปรารถนาให้นักเรียนมีความ ประพฤติเรียบร้อย กิรยิ ามารยาทดี มีวาจาสุภาพกับคนทัว่ ไป มีคารวะธรรม คือ มีสมั มาคารวะต่อผู้อนื่ มีผลการเล่า เรียนดีและมีสุขภาพแข็งแรง คณะผู้บริหารและคุณครู มีความพยายามอย่างยิ่ง ในการพัฒนานักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโต ขึ้นเป็นคนที่มี I.Q.( Intelligence Quotient ) และ E.Q. (Emotional Quotient ) เป็นผู้ที่สามารถทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น ได้ ครูขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ ในการจัด การศึกษาอบรมนักเรียน ตลอดจนความร่วมมืออย่างดียงิ่ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ โรงเรียน และครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยูใ่ นโอวาทของคุณครู เป็น นักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ แต่ประการสาคัญนักเรียนที่ดีต้องเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ คุณพ่อคุณแม่ ที่ท่านเป็นผู้ เลือกให้นักเรียนได้มาเรียนหนังสือ และได้มาอบรมความดีที่โรงเรียนเกล็ดแก้ว น้อยคนนักที่มีโอกาสโชคดีเหมือน นักเรียน ครูขอให้นักเรียนที่รักของครู ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ และตอบแทนบุญคุณท่าน ด้วย การเป็นลูกที่ดี เคารพเชื่อฟังคาอบรมสั่งสอน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะ และปฏิบัติตนให้ เหมาะสมกับ สถานภาพที่เราเป็นนักเรียนอยู่ นางมณี สาราญจิตต์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว

วารสาร โรงเรียนเกล็ดแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


สารบัญ สารจากผู้อานวยการ

2

ประชุมผู้ปกครอง

4

กิจกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

5

วารสาร โรงเรียนเกล็ดแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ประชุมผู้ปกครองประจาปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น.โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาประที่ 6 ประจาปี การศึกษา 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยนางมณี สาราญจิตต์ ผู้อานวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการประชุมเพื่อ ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาและเรียนฟรี 15 ปี และผู้ปกครองพบครูประจา ชั้น วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ครูได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองในด้าน พฤติกรรมการเรียนรู้ 2.เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งที่บ้านและโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ 3.เพื่อให้ครูสื่อสารกับผู้ปกครองเกีย่ วกับ ความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4. เพื่อให้ผู้ปกครองมี ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติทดี่ ีต่อโรงเรียน ในการนี้ โรงเรียนเกล็ดแก้วได้มีการจับฉลากเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.1 – ป.6 ชั้นละ 2 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมทั้งหมดจานวน 16 ทุน

วารสาร โรงเรียนเกล็ดแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


กิจกรรม คอมพิว เพื่อการ เตอร์ เรียนรู้

วารสาร โรงเรียนเกล็ดแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

อบรมการสร้างวารสารโรงเรียนเกล็ดแก้ว  
อบรมการสร้างวารสารโรงเรียนเกล็ดแก้ว  
Advertisement