Page 1

1

รายงานสหกิจศึกษา เรื่ อง ตู้ Con-Service โดย

นายภัทรพจน์ งามภักดี รหัสประจาตัว 5601412028

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศู นย์ เนชั่นบางนา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559


2

รายงานสหกิจศึกษา เรื่ อง ตู้ Con-Service โดย

นายภัทรพจน์ งามภักดี รหัสประจาตัว 5601412028

ปฏิบัติงาน ณ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (มหาชน) เลขที่ 39 หมู่ 3 ถนน บางนา-ตราด กิโล 8 ตาบล บางแก้ว อาเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 โทรศัพท์ 02-515-5555 Web site http://www.majorcineplex.com/cinema/megacinepleวันที่..13 มกราคม 2560 เรื่ อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา เรี ยน รองคณบดีคณะบริ หารธุ รกิจ ตามที่ ข ้า พเจ้า นาย ภัท รพจน์ งามภัก ดี นัก ศึ ก ษาสาขาวิช า การตลาด

คณะ

บ ริ ห ารธุ รกิ จ มห าวิ ท ยาลั ย เท คโน โล ยี ร าชมงคล ศรี วิ ชั ย ได้ ป ฏิ บั ติ ง าน ส ห กิ จศึ กษ า ณ บริ ษ ทั เมเจอร์ ซี นีเพล็ก ซ์ กรุ ้ ป จากัด(มหาชน) ในตาแหน่ งนัก ศึ ก ษาฝึ กงาน ระหว่างวันที่ 15 เดื อน สิ งหาคม พ. ศ.2559 ถึงวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 25559 และได้รับมอบหมายให้จดั ทา รายงานเรื่ อง ตู ้ Con-Service บัดนี้ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสห กิจศึกษาจานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น CD มาพร้อมนี้ จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ภัทรพจน์ งามภักดี (นาย ภัทรพจน์ งามภักดี)


กิตติกรรมประกาศ

ตามที่ขา้ พเจ้านาย ภัทรพจน์ งามภักดี ได้มาปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา ณ บริ ษทั เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ กรุ ้ ป จากัด (มหาชน) ในตาแหน่ ง นักศึกษาฝึ กงาน ระหว่างวันที่ 15 เดือน สิ งหาคม พ. ศ. 2559 ถึ ง วัน ที่ 2 เดื อ น ธัน วาคม พ. ศ. 2559 ในระหว่ า งการปฏิ บ ัติ ง านข้า พเจ้า ได้ รั บ ความรู ้ ประสบการณ์ ต่ างๆในการท างานจริ งอัน หามิ ได้จากมหาวิท ยาลัย ทั้งการท างานและการจัดท า รายงานฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี ด้วยความช่ วยเหลื อสนับสนุ นให้คาปรึ กษาในปั ญหาต่างๆจาก บุคลากรหลายฝ่ ายดังนี้ 1. นางสาวเปรมกมล บุญทูล ตาแหน่ง Supervisor แผนก Box Office 2. นายณัฐพล พยัคโฆ ตาแหน่ง ABM นอกจากนี้ยงั มีบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่น้ ี ซึ่ งได้อบรมสั่งสอน ให้คาแนะนาที่ดี ในการทางานและการจัดทารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุ ณทุ กท่านเป็ นอย่างสู งและหาก เนื้อหารายงานฉบับนี้มีความผิดพลาดประการใดข้าพเจ้ากราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้

นาย ภัทรพจน์ งามภักดี ผูจ้ ดั ทารายงาน วันที่..13 มกราคม 2560


ชื่ อรายงาน ตู ้ Con-Service ผู้รายงาน นาย ภัทรพจน์ งามภักดี สาขาวิชา การตลาด คณะ บริ หารธุ รกิจ

.......................................... ( อาจารย์ เอกริ นทร์ วิบูลย์ต้ งั มัน่ ) อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย เนชัน่ ศูนย์เนชัน่ บางนา อนุมตั ิให้รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด .......................................... (........................................) รองคณบดีคณะบริ หารธุ รกิจ


ชื่อรายงาน

ตู ้ Con-Service

ชื่อนักศึกษา

นาย ภัทรพจน์ งามภักดี

รหัสนักศึกษา

5601412028

สาขาวิชา

การตลาด

อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ สวรัย นัยนานนท์ ปี การศึกษา

2559

บทคัดย่ อ โครงการสหกิจของเครื อบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด(มหาชน)ได้มีการทา โครงการ Customer Management Trainee หรื อโครงการ CMT ซึ่งเป็ นโรงการสร้าง Supervisor ที่ จะดูแลสาขาของตัวเองได้โดยอนาคตเมเจอร์ กรุ ้ป จะขยายโรงภาพยนตร์ ให้มีมากกว่า 1,000 สาขา ทัว่ ประเทศ โดยมีนโยบายให้เด็กที่เลือกเรี ยนด้าน การตลาด เข้าร่ วมในโครงการนี้ โดยใช้เวลา 4 เดือน ทางมหาวิทยาลัยเนชัน่ เล็งเห็นว่าเป็ นโครงการที่ดีจึงได้เข้าร่ วมกับเครื อเมเจอร์ โดยส่ ง นักศึกษาเริ่ มฝึ กงานจริ งตั้งแต่วนั ที่ 15 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็ นระยะเวลารวมกันทั้งสิ้ น 4 เดือน ซึ่ งทาให้เห็นถึงจุดดี จุดด้อยของทางเมเจอร์ ได้ จึงเป็ นที่มาของ โครงการสหกิจ เรื่ อง ตู ้ Con-Service เป็ นการแก้ไขเกี่ยวกับความล้าช้า ในการสัง่ ของลูกค้า เพื่อ สร้างความเร็ วในการบริ การที่มากยิง่ ขึ้น


สารบัญ หน้ า

บทที่

จดหมายนาส่ ง

กิตติกรรมประกาศ

หนังสื ออนุมตั ิรายงาน

บทคัดย่อ

สารบัญ

สารบัญภาพ

ฌ 1

บทที่ 1 บทนา 1.1 ชื่อและสถานที่ต้ งั ของสถานประกอบการ

1

1.2 ประวัติความเป็ นมาของสถานประกอบการ

1

1.3 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/บริ การ ของสถานประกอบการ

4

1.4 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงาน

5

1.5 ส่ วนงาน/สาขา/ฝ่ าย/แผนกที่นกั ศึกษาทางาน

5

1.6 ชื่อ-ตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา

6

1.7 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน

6

บทที่ 2 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน

2.1 ตาแหน่ง หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7

2.2 รายละเอียดของงานที่ปฏิบตั ิ

7

2.3 ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน

8

2.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ของ (กิจการ สาขา ฝ่ าย แผนก) 2.4.1 SWOT Analysis

9

2.4.2 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไข

9


2.5 โครงงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย (ชื่อโครงงาน)

10 13

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน 3.1 ผลการปฏิบตั ิงาน

13

บทที่ 4 สรุ ปผลการปฏิบัติงานและข้ อเสนอแนะ

15

4.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน

15

4.1.1 ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน

15

4.1.2 ด้านการเรี ยนรู ้การทางานในสถานประกอบการ

15

4.1.3 ด้านการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาในการทางาน

15

4.1.4 ด้านการทางานร่ วมกันในองค์กร

15

4.1.5 ด้านการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และสารสนเทศในการทางาน 15 4.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน

16

4.2.1 ประโยชน์ต่อตนเอง

16

4.2.2 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

16

4.2.3 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

16

4.2.4 ประโยชน์ต่อสังคม

16

4.3 ข้อเสนอแนะ

16

4.3.1 ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาที่จะออกปฏิบตั ิงานในภาคการศึกษาต่อไป

16

4.3.2 ข้อเสนอแนะต่อสถานประกอบการ

16

4.3.3 ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา

16

4.3.4 ข้อเสนอแนะต่อสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย

16

บรรณานุกรม

...

ภาคผนวก

ประวัติของผูจ้ ดั ทารายงาน

...


สารบัญภาพ ภาพ

หน้ า ภาพที่ 1 แผนผังโรงงสร้างองค์กร

5

ภาพที่ 2 ตัวอย่างตู ้ Con-Service

11


1

บทที่ 1 บทนา 1.1 ประวัติและรายละเอียดของหน่ วยงาน 1.1.1 ชื่อและสถานที่ต้ งั ของสถานประกอบการ ณ บริ ษทั เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป (มหาชน) เลขที่ 39 หมู่ 3 ถนน บางนา-ตราด กิโล 8 ตาบล บางแก้ว อาเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณี ย ์ 10540 โทรศัพท์02-515-5555 1.1.2 ประวัติความเป็ นมาของสถานประกอบการ

  

โรงภาพยนตร์ในรู ปแบบซีนีเพล็กซ์ (Cineplex) สร้างขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศ ไทยเมื่อปี 2538 โดยคุณวิชา พูลวรลักษณ์ ในรู ปแบบของ Standalone สร้างบนที่ดินที่มีสัญญาเช่า ระยะยาว 20-30 ปี ในรู ป แบบอาคาร 7-10 ชั้น ซึ่ งรวมโรงภาพยนตร์ และศูนย์รวมความบันเทิงไว้ ด้วยกัน และมีพ้นื ที่ให้เช่าสาหรับร้านค้าหลากหลายรู ปแบบ ทาให้ผชู ้ มได้รับอรรถรสทั้งจากจานวน ภาพยนตร์ที่หลากหลาย และร้านค้าร้านอาหารที่มีให้เลือกมากมาย จากปริ มาณผูม้ าใช้บริ การใน ศูนย์ Standalone ที่มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องเป็ นผลให้มีร้านค้าเข้ามาเช่าพื้นที่กนั มาก ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี อัตราพื้นที่เช่าเกินกว่าร้อยละ 90 มาโดยตลอด โรงภาพยนตร์ รูปแบบ Standalone ณ สิ้ นปี 2558 มี 5 สาขา ได้แก่ สาขาปิ่ นเกล้า (สาขาแรกของประเทศไทย) สาขาสุ ขมุ วิท สาขารัชโยธิน สาขารังสิ ต และสาขาเอสพลานาดงามวงศ์วาน-แคราย นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์ รูปแบบ Standalone แล้วบริ ษทั ฯ ยังขยายสาขาในอีก 3 รู ปแบบดังนี้ รู ปแบบห้างสรรพสิ นค้า รู ปแบบศูนย์การค้าแบบเปิ ดไลฟ์ สไตล์มอลล์ รู ปแบบห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ในอดีตการขยายสาขาในรู ปแบบห้างสรรพสิ นค้าเป็ นที่นิยม เนื่องจาก ห้างสรรพสิ นค้ามีอตั ราการเติบโตที่สูงมากอีกทั้งยังสามารถประหยัดเงินลงทุนได้มากกว่าการขยาย สาขาแบบ Standalone ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มรู ปแบบการขยายสาขาอีกรู ปแบบหนึ่งคือแบบ ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์มอลล์ต้ งั แต่ปี 2547 โดยการเข้าไปร่ วมลงทุนใน บมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอป


2

        

เม้นท์ซ่ ึ งเป็ นผูด้ าเนิ นธุ รกิจพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิ ดไลฟ์ สไตล์ มอลล์ ซึ่ งใช้เนื้อที่ในการก่อสร้างเพียง 3-5 ไร่ มีระยะเวลาก่อสร้าง 6-12 เดือน ดังนั้น จึงสามารถ เลือกทาเลที่อยูใ่ กล้ชุมชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้เป็ นอย่างดี จากกระแสความนิยมในการรับชมภาพยนตร์ และมีโรงภาพยนตร์ เป็ นผูเ้ ช่าหลักธุ รกิจของ บมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์จึงสามารถเติบโตได้กว่า 10 เท่าในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา ส่ งผลให้ปัจจุบนั บริ หารพื้นที่เช่าสู งกว่า 4 แสนตารางเมตร ก่อให้เกิดผลดีท้ งั ต่อทางบริ ษทั ฯ คือ สามารถเข้าไปตั้งอยู่ ในแหล่งชุมชนสามารถให้สะดวกต่อผูช้ มภาพยนตร์ โดยที่ไม่ตอ้ งเดินทางไกล สาหรับผลดีต่อ บมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ก็คือ สามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ าใช้บริ การได้หลากหลาย มากขึ้นด้วยโรงภาพยนตร์ และเลนโบว์ลิ่งที่มีในศูนย์การค้า อีกทางเลือกของการพัฒนารู ปแบบสาขาของบริ ษทั ฯ คือ การเปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์และเลน โบว์ลิ่ง โดยเป็ นผูเ้ ช่าหลักในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รู ปแบบนี้ประสบความสาเร็ จอย่างยิง่ ใน ต่างจังหวัดเพราะห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็ นแหล่งจับจ่ายใช้สอยสาหรับคน ต่างจังหวัด แต่ยงั เป็ นจุดนัดพบตลอดจนเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจสาหรับครอบครัวอีกด้วย โดย บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่สองแห่ง ได้แก่ เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็น เตอร์ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ครองส่ วนแบ่งตลาดมากกว่า 80% ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยเป็ น ผลมาจากการควบรวมกิจการกับ บมจ. อีจีวีเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ในปี 2547 ซึ่ งมีส่วนแบ่งตลาด ณ ขณะนั้นอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 23 และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่ อง ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีแบรนด์ในเครื อทั้งสิ้ น 12 แบรนด์ดงั นี้ Major Cineplex Hatyai Cineplex EGV Cinema Quartier Cineplex Paragon Cineplex Westgate Cineplex Esplanade Cineplex Promenade Cineplex Paradise Cineplex


3

  

Eastville Cineplex Mega Cineplex Diana Cineplex บริ ษทั ฯ มีสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งสิ้ น 91 สาขา 601 โรง ภาพยนตร์ สามารถรองรับผูช้ มได้ 141,308 ที่นงั่ ทั้งนี้เนื่ องจากประเทศไทยยังมีจานวนโรง ภาพยนตร์ ต่อจานวนประชากรอยูใ่ นระดับต่า บริ ษทั ฯ จึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์ เพื่อรองรับการ ขยายตัวของประชากรในปี 2559 อีกจานวน 60 - 90 โรงภาพยนตร์ และต่อไปอีกอย่างน้อยปี ละ 50 80 โรงเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นการให้บริ การลูกค้าในทุก ระดับชั้นและโรงภาพยนตร์ ที่ทนั สมัยหลากหลายรู ปแบบทั้งการฉายภาพยนตร์ แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X และระบบเสี ยงที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กบั ลูกค้า บริ ษทั มุ่งขยาย สาขาไปทัว่ ประเทศ และเพื่อให้ผมู ้ าใช้บริ การได้สัมผัสถึงความหลากหลายของโรงภาพยนตร์ ใน รู ปแบบต่างๆ บริ ษทั ฯ จึงเน้นตกแต่งสาขาด้วยรู ปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ง โดยใช้ รู ปแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ ดว้ ยแนวทางการออกแบบระดับสากลตามสถานที่ที่ได้รับ ความนิยมสู งทัว่ โลกเพื่อให้ผชู ้ มภาพยนตร์ ได้สัมผัสถึงอรรถรสนั้น สาหรับลูกค้าในระดับพรี เมี่ยมบริ ษทั ฯ ได้มีการออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตร์ ระดับหกดาว เพื่อสนองการใช้ชีวติ ที่เหนือระดับไว้ที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex อย่างเช่น โรงภาพยนตร์ Bangkok Airways Blue Ribbon Screen เป็ นไลฟ์ สไตส์เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ใหม่สไตล์บูทีคเพื่อสร้าง ประสบการณ์แตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าซึ่ งเป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่มีไลฟ์ สไตล์นิยม ความสะดวกสบายและความเป็ นส่ วนตัวในการชมภาพยนตร์ อย่างเต็มรู ปแบบสาหรับลูกค้าที่ใช้ บริ การโรงภาพยนตร์ ดงั กล่าวจะได้รับบริ การพิเศษแบบส่ วนตัว ณ ห้องรับรอง Bangkok Airways Blue Ribbon Screen Lounge ซึ่ งตกแต่งด้วยบรรยากาศสุ ดชิคพร้อมบริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ให้รับประทานก่อนเข้าชมภาพยนตร์ รวมไปถึงบริ การนวดสปาในโรงภาพยนตร์ แห่งแรกใน เมืองไทย ภายในโรงภาพยนตร์ ตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้ที่ปรับเอนนอนได้และมีบริ การหมอนและ ผ้าห่มให้พร้อมสรรพทุกที่นงั่ นอกจากนี้ Paragon Cineplex ยังเปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ “Enigma : The Shadow Screen” อีกนวัตกรรมหนึ่งที่เป็ นเอกสิ ทธิ์ เฉพาะสมาชิกภายใน ประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษพร้อมบาร์ เครื่ องดื่มและโรงภาพยนตร์สุดหรู ขนาด 34 ที่นงั่ เหมาะ


4

สาหรับการจัดปาร์ ต้ ีส่วนตัว ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีท้ งั จากลูกค้าระดับ VIP และลูกค้า องค์กร ในปี 2554 ได้มีการเปิ ดบริ การโรงภาพยนตร์ 4DX ที่ Paragon Cineplex เป็ น เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งโลกภาพยนตร์ ที่จะให้ลูกค้าได้รับอรรถรสในทุกๆ ด้านไม่วา่ จะเป็ น ภาพแสงสี เสี ยงสัมผัสและกลิ่นเอฟเฟกต์ต่างๆ ด้วยการเพิ่มความพิเศษให้กบั โรงภาพยนตร์ ดว้ ยเก้าอี้ แบบเฉพาะพร้อมเอฟเฟกต์ตระการตาถึง 24 ชนิดและระบบฉายดิจิตอล 3 มิติ ณ สิ้ นปี 2558 รวมสาขาที่ให้บริ การโรงภาพยนตร์ 4DX ทั้งสิ้ น 7 สาขา ได้แก่ Paragon Cineplex, Major Cineplex Ratchayothin, Central Festival Chaiang Mai, Central Festival Hat Yai , Central Westgate , Promenade Cineplex และ Central Eastville สาหรับการให้บริ การโรงภาพยนตร์ ในต่างประเทศในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดให้บริ การโรง ภาพยนตร์ที่ประเทศกัมพูชา ตั้งอยูท่ ี่หา้ ง Aeon Mall กรุ งพนมเปญ บนพื้นที่ประมาณ 6,000 ตาราง เมตร ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ จานวน 7 โรง 1,578 ที่นงั่ เป็ นโรงภาพยนตร์ รูปแบบมัลติเพล็กซ์ ในระบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ จานวน 5 โรง เป็ นโรงภาพยนตร์วีไอพี 1 โรง และโรงภาพยนตร์ 4DX อีก 1 โรง และในปี 2558 ได้เปิ ดให้บริ การโรงภาพยนตร์ในนครเวียงจันทน์ประเทศลาว จานวน 5 โรง 1,148 ที่นงั่

1.1.3 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/บริ การ ของสถานประกอบการ บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าอันดับหนึ่งใน อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ ของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 และจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน จากัดในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2545 โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ธุ รกิจโบว์ลิ่งคาราโอเกะและลานสเก็ตน้ าแข็ง ธุ รกิจให้บริ การสื่ อโฆษณา ธุ รกิจ พื้นที่ให้เช่าและบริ การและธุ รกิจสื่ อภาพยนตร์ จากการเติบโตธุ รกิจอย่างรวดเร็ วในระยะเวลาที่ผา่ น มา เสริ มสร้างให้บริ ษทั ฯ ก้าวสู่ ความเป็ น “สุ ดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์ รวมความบันเทิง สาหรับชี วติ คนรุ่ นใหม่ ” (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment Complex Provider) และจากการที่บริ ษทั พัฒนาและสรรหาสุ ดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี


5

ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ จึงนามาสู่ “การร่ วมสร้ างฝันบันเทิงระดับโลก” (Sharing the world’s best entertainment dreams) 1.1.4 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงาน

ภาพที่1 แผนผังโครงสร้างองค์กร

1.1.5 ส่ วนงาน/สาขา/ฝ่ าย/แผนกที่นกั ศึกษาทางาน Mega Cineplex ส่ วนของ Concession เป็ นการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรง ภาพยนตร์ Mega Cineplex Mega Cineplex ส่ วนของ Usher เป็ นเบื้องหลังของโรงภาพยนตร์


6

1.1.6 ชื่อ-ตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา คุณเปรมกมล บุญทูล ตาแหน่ง Supervisor แผนก Box Office 1.1.7 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ระยะเวลา 4 เดือน โดยเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ.2559 จนกระทัง่ ถึง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559


7

บทที่ 2 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 2.1 ตาแหน่ ง หน้ าทีท่ ไี่ ด้ รับมอบหมาย แผนก Concession แผนก Usher 2.2 รายละเอียดของงานทีป่ ฏิบัติ แผนก Concession เป็ นแผนกเกี่ยวกับการผลิต Popcorn ในรสชาติต่างๆขึ้นมา จัดจาหน่าย ให้แก่ลูกค้า โดยมี 3 รสชาติหลัก คือ 1.รสเค็ม 2.รสหวาน 3.รสชีส และมีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ของทางเมเจอร์ และผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่ วมรายการ โดยหน้าที่หลักๆที่ได้รับจะเป็ นการเปิ ดร้าน ปิ ดร้าน แคชเชียร์ และป๊ อปเปอร์ การเปิ ดร้านคือการเตรี ยมสิ นค้าทุกชนิดของทางเมเจอร์มาเตรี ยมเพื่อจัด จาหน่าย ปิ ดร้านคือการจัดเก็บทุกอย่างให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยพร้อมใช้ในวันต่อไป รวมถึงรักษา ความสะอาด ไม่วา่ จะเป็ นเช็ด เก็บ กวาดสิ่ งสกปรก ล้างภาชนะที่ใช้ ตักบ่อดัก แคชเชียร์ คือพนักงาน จะรับออเดอร์จากลูกค้าที่มาใช้บริ การ และจะมีการจัดเตรี ยมออเดอร์ที่ลูกค้าได้สงั่ แล้วจะนามา คิดเงิน ป๊ อปเปอร์ คือ พนักงานที่จดั ทาป๊ อปคอร์ นในรสชาติต่างๆ ( รสเค็ม,รสหวาน,รสชีส ) แล้ว นามาจัดเตรี ยมไว้ในตูว้ อร์ มเมอร์ เพื่อรอจัดจาหน่าย แผนก Usher เป็ นแผนกเบื้องหลังโดยมีหน้าที่ตรวจดูความเรี ยบร้อยภายในและรอบๆโรง ภาพยนตร์ โดยหน้าที่หลักๆที่ได้รับคือตอนที่โรงภาพยนตร์ เริ่ มฉายหนังในแต่ละรอบจะมีการดูภาพ ซับ เสี ยง อุณหภูมิ ( การดูภาพ หมายถึง การตรวจเช็คว่าภาพยนตร์ ที่ได้ฉายจากเครื่ องฉายนั้น มี ความเบลอหรื อไม่ ภาพต้องกรอบที่กาหนดหรื อไม่ , การดูซบั หมายถึง การตรวจ Subtitle ภายใน ภาพยนตร์ ว่าขึ้นทันกับภาพไหม Subtitleขึ้นไหม ในพาทย์ English , การดูเสี ยง หมายถึง การฟัง เสี ยงภาพยนตร์ วา่ โอเคไหม เสี ยงดังหรื อเบาเกินไปหรื อเปล่า การดูอุณหภูมิ หมายถึงการตรวจเช็ค อุณหภูมิในโรงภาพยนตร์ วา่ หนาวเกินไปไหม ร้อนเกินไปหรื อเปล่า ถ้ามีลูกค้าเยอะควรเพิม่ แอร์ ไหม ) ภายในโรงภาพยนตร์ วา่ มีความผิดปกติอะไรบ้างไหม ถ้ามีจะติดต่อประสานงานกับพนักงาน


8

ฝ่ ายโปรเจคเตอร์ ทนั ทีโดยผ่านวิทยุสื่อสาร เพื่อทาการแก้ไขโดยทันที พอภาพยนตร์ ในแต่ละโรงจบ จะตรวจสอบความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์ เพื่อให้ทราบว่าโรงภาพยนตร์ พร้อมที่จะให้ลูกค้าเข้า มารับชมหรื อไม่ พอโรงภาพยนตร์ เรี ยนร้อยจะติดต่อวิทยุสื่อสารไปทางผูป้ ระกาศหน้าทางเข้าว่า โรงภาพยนตร์ ที่ .... พร้อมแล้ว ผูป้ ระกาศหน้าทางเข้าก็จะประกาศเชิญชวนลูกค้าเข้าโรงภาพยนตร์ นั้นๆ 2.3 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน แผนก Concession - จัดเตรี ยมสิ่ งของต่างๆที่จดั จาหน่ายให้เรี ยบร้อย - ประชุมเกี่ยวกับแผนกต่างๆ - เตรี ยมพร้อมรับลูกค้า - ทาความสะอาดระหว่างเวลาว่าง - เติมผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกช่อง เพื่อสามารถจัดจาหน่ายได้อย่างต่อเนื่ อง แผนก Usher - อานวยความสะดวกลูกค้าก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ - ตรวจสอบ ภาพ ซับ เสี ยง อุณหภูมิ ภายในโรงภาพยนตร์ - ตรวจสอบความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์ 2.4 การวิเคราะห์ สถานการณ์ ของ (กิจการ สาขา ฝ่ าย แผนก) 2.4.1 SWOT Analysis 1. จุดแข็ง - มีจานวนโรงภาพยนตร์มากที่สุดในโลก - ทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นกลางเมือง และครอบคลุม 4 มุมเมือง - อานาจต่อรองกับตัวแทนจาหน่ายภาพยนตร์ ท้ งั ในและต่างประเทศ 2. จุดอ่อน


9

- เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทาให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูล อาจทา ให้คู่แข่งนาไปใช้ได้ - ใช้เงินลงทุนในการสร้างเป็ นจานวนมากแล้วยังเสี ยเงินแบ่งปั นรายได้ให้กบั บางห้างอีกที่ไม่ใช่หา้ งของเมเจอร์ อีกด้วย

3. โอกาส - ชีวติ วัยรุ่ นยุคใหม่นิยมการชมภาพยนตร์ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็ นแหล่ง บันเทิงที่ราคาไม่แพง ถ้าเทียบกับหลายๆแห่ง - มีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นเพราะอยูใ่ กล้ แหล่งขนส่ ง เช่น รถไฟฟ้าBTS , รถไฟ Mrt 4. อุปสรรค - แอบถ่ายแล้วแชร์ ลงอินเตอร์ เน็ตเป็ นจานวนมาก - คู่แข่งกาลังทาการตลาดเพิ่มขึ้น 2.4.2 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ ไข ควรพัฒนาหรื อปรับปรุ งเรื่ องการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล เพราะ มีการบริ หารจัดการ ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะทางผูบ้ ริ หารจะโดนเบื้องบนตาหนิบ่อยครั้งทาให้ ใช้อารมณ์เข้าร่ วมกับงาน จนทาให้เกิดความสับสน สั่งอย่างนี้ พอโดนตาหนิก็จะสั่งใหม่ไปเรื่ อยๆ จนบางครั้งทาให้ดูเหมือน วุน่ วาย


10

2.5 โครงงานพิเศษทีไ่ ด้ รับมอบหมาย (ชื่ อโครงงาน) หัวข้อโครงงาน ตู ้ Con-Service รายละเอียดเนื้ อของโครงงาน ทุกๆโรงภาพยนตร์ ในปั จจุบนั พอถึงช่วงหนังดังหรื อกระแสหนังแรง ก็จะมีการชักชวน เพื่อน พี่ น้อง คนรู ้จกั หรื อกระทั้งแฟน มาชมภาพยนตร์ จนบางช่วงจะมีลูกค้ามากจนผิดปกติ ทาให้ พนักงานทุกฝ่ ายทุกแผนกจะมีความเร่ งรี บในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น ปั ญหาที่ผมจะพบมากที่สุดคือ การที่คนซื้ อตัว๋ ชมภาพยนตร์ เสร็ จแล้ว จะเดินเข้าโรงภาพยนตร์ เลย โดยไม่ซ้ื อเครื่ องดื่มหรื อป๊ อป คอร์ นจากทาง Concession ทาให้ยอดไม่ถึงเป้ าหมาย และบางครั้งลูกค้าที่มาเลือกซื้ อเครื่ องดื่มและป๊ อปคอร์นจากทาง Concession จะใช้เวลานาน โดยปกติทาง กฎของ Major การจัดการลูกค้าที่มารอ ให้เสร็ จภายใน 1.30 นาทีต่อคน แต่ปัจจุบนั ลูกค้าที่มาซื้ อสิ นค้าจะให้เวลาโดยรวมประมาณ 3 – 5 นาที ทาให้ลูกค้าทางด้านหลังบางคนไม่อยากรอแล้วจะเข้าโรงภาพยนตร์ ไป โดยแทนที่จะซื้ อสิ นค้า กลับกลายเป็ นไม่ซ้ื อสิ นค้า แนวทางในการพัฒนาและปรั บปรุ งแก้ ไข จึงขอนาเสนอ ตู ้ Con-Service


11

ภาพที2่ ตู้Con-Service ตู ้ Con-Service เป็ นตูท้ ี่สร้างขึ้นเพื่อความรวดเร็ วในการสั่งซื้ อสิ นค้า โดยการที่ลูกค้าที่มี บัตร M-Gen Card สามารถสัง่ ซื้ อสิ นค้าๆต่างๆผ่านทางตูน้ ้ ี โดยตูน้ ี่จะมีผลิตภัณฑ์หลักๆที่จดั จาหน่าย อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ป๊ อปคอร์ น ขั้นตอน - รู ดบัตร M-Gen ที่ลูกค้ามี - เลือก Set Combo ที่จะเลือกรับประทาน - กดเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการ จะเข้าไปหน้าผลิตภัณฑ์ - เมื่อลูกค้าเลือกเสร็ จจะมีปุ่ม ยืนยัน เพื่อรับ Order ลงบัตร M-gen - ชาระเงินหน้าตู ้ Con-Service - นาบัตร M-Gen ไปรู ดที่ Concession จะขึ้นเมนูที่ลูกค้าเลือกและชาระเงินแล้ว - ลูกค้าเตรี ยมรับสิ นค้าได้ทนั ที ที่หน้า Counter Concession


12

ข้ อดี - ลดจานวนลูกค้าที่เลือกซื้ อหน้า Consecsion - เพิ่มความสามารถในการใช้บตั ร M-Gen ได้มากขึ้น - ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้าได้มาก - เพิ่มความแน่นอนให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ - เพิม่ ยอดขายบัตร M-Gen - ลดปัญหาการลืมรู ดบัตรเพื่อสะสมคะแนน - เพิ่มจานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ Concession


13

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน วันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ.2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 1. งานที่ได้รับมอบหมาย : แผนก Concession หน้าที่ เปิ ดร้าน,ปิ ดร้าน,แคชเชียร์ และป๊ อปเปอร์ 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน : เปิ ดร้าน มีปัญหาจากปิ ดรอบทาความสะอาดไม่เรี ยบร้อยทา ให้เป็ นภาระของคนเปิ ดรอบ , ปิ ดรอบ มีปัญหาเรื่ องคนไม่พอ เพราะคนที่ปิดรอบได้น้ นั มีจานวน น้อยลง , แคชเชียร์ มีปัญหาด้านการกดเครื่ อง เพราะมีลูกค้ามาตลอดเวลา แล้วคนที่ทางานมาก่อน จะบ่นให้รีบเคลียร์ ลูกค้า ทาให้กดผิดบ้างเป็ นบางครั้ง ป๊ อปเปอร์ มีปัญหาด้านการเตรี ยมวัตถุดิบใน การทา เพราะเวลาลูกค้าเยอะๆ ทาให้วตั ถุดิบในการทาหมดเร็ ว ปัญหาด้านการรับพนักงานรายวัน มี อัตราจ้าง 300 บาทต่อวัน มีเวลาทางาน 8 ชัว่ โมง หากทางานเกินกว่า 8 ชัว่ โมงจะไม่มีรายได้เพิ่ม จึง เลือกให้นกั ศึกษาฝึ กงานทางานมากกว่า 8 ชัว่ โมงแทน 3. แนวทางการแก้ปัญหา : เปิ ดรอบ แก้ไขโดยการคุยกับคนปิ ดรอบเดี๋ยวกับการทาไม่สะอาดจะมีผล อย่างไรบ้าง , ปิ ดรอบ แก้ไขโดยการบอกคนที่มีตาแหน่งสู งกว่าให้พยายามจัดรอบให้ลงตัวเพื่อเพิ่ม จานวนพนักงานปิ ดรอบ , แคชเชียร์ แก้ไขโดยการพยายามฝึ กกดเครื่ องให้เกิดความชานาญลดความ ผิดพลาดในการกดสิ นค้าผิด , ป๊ อปเปอร์ แก้ไขโดยหลังจากนาวัตถุที่เตรี ยมลงหม้อแล้วจะใช้เวลา 23 นาทีในการเกิดป๊ อปคอร์ น ระหว่างนั้นจะรี บเตรี ยมของหรื อวัตถุดิบ 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน : ทาให้เป็ นคนที่รอบคอบขึ้น นอกจากนี้ ทาให้รู้จกั การ วางแผนกับเหตุการณ์ต่างๆ 5. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน : ฝึ กงานแผนก Concession ระหว่างวันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ.2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ทางานตามที่ได้รับหมายลุล่วงเสมอ ทางานเต็มกาลังที่มี

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 – วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559


14

1. งานที่ได้รับมอบหมาย : แผนก Usher หน้าที่ ตรวจเช็ค ภาพ ซับ เสี ยง อุณหภูมิ , ทาความสะอาด ภายในโรงภาพยนตร์ 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน : ปั ญหาที่พบจะเป็ นเรื่ อง ภาพ กับเสี ยงมีปัญหา ภาพจะมีความ เบลอ กับไม่ตรงกรอบที่กาหนด ส่ วนเรื่ องเสี ยงบางครั้ง ลืมเปิ ด 3.แนวทางการแก้ปัญหา :เวลาภาพหรื อเสี ยงมีปัญหาจะมีการติดต่อประสานงานกับทีมโปรเจคเตอร์ ทันที เพื่อให้มีการแก้ไข ไม่ง้ นั อาจจะมีการคอมเพลนได้เกี่ยวกับการจัดการด้านโรงภาพยนตร์ 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน : มีความกระตือรื อร้นในการเช็คโรงภาพยนตร์ เพื่อป้ องกัน การมีปัญหาอาจนามาซึ่ งความไม่พอใจของลูกค้าได้ 5. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559ทางานที่ได้รับ มอบหมายได้สาเร็ จ


15

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติงานและข้ อเสนอแนะ 4.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน 4.1.1 ด้ านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน แผนก Concession เป็ นแผนกที่ตอ้ งรับเงิน-ทอนจากลูกค้า จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องเงิน เป็ นอย่างมาก ต้องใช้ความซื่ อสัตย์และความจริ งใจในเรื่ องนี้เป็ นอย่างมาก เพื่อไม่ให้เสื่ อมเสี ยถึง บริ ษทั แผนก Usher เป็ นแผนกที่ตอ้ งเก็บโรงภาพยนตร์ เพื่อความสะอาด และพร้อมให้บริ การ จะ เห็นว่าลูกค้าจะลืมส่ วนใหญ่จะลืมทรัพย์สินภายในโรงภาพยนตร์ Usher จะนาของที่เก็บได้ไปไว้ที่ เคาเตอร์ เพื่อรอรับเจ้าของ 4.1.2 ด้ านการเรี ยนรู้ การทางานในสถานประกอบการ การทางานในเครื อเมเจอร์ ทาให้รู้ถึงระบบการทางานภายในองค์กรว่ามีการติดต่อผูค้ น ยังไง ซึ่ งพี่เลี้ยงของผมจะมีการสอนบางอย่างเกี่ยวกับแผนกต่างๆ โดยการสอนเบื้องลึก พี่เลี้ยงจะ ฝากคนที่ทางานในแผนกนั้นๆสอนงาน เพื่อให้เกิดความชานาญมากขึ้นไป 4.1.3 ด้ านการใช้ สติปัญญาแก้ปัญหาในการทางาน แน่นอนว่าการทางานย่อมมีอุปสรรคต่างๆเข้ามา ยิง่ ที่งานกับเครื อเมเจอร์ จะมีปัญหาเรื่ อง เครื่ องจักรกับคน เป็ นหลัก ทาให้มีการใช้ความคิด ใช้สติก่อนที่จะลงมือแก้มนั ถ้าแก้ไม่ได้ก็จะต้อง เรี ยกคนที่มีความรู ้หรื อคนที่ทางานมาก่อนช่วยในการแก้ไขปั ญหา 4.1.4 ด้ านการทางานร่ วมกันในองค์ กร ตอนแรกคิดว่าจะไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ เพราะดูทุกคนๆ จริ งจังมาก แต่พอได้อยูไ่ ป เรื่ อยๆก็ทาให้รู้วา่ การทางานร่ วมกันมันสนุกเพียงใด มีอะไรก็แบ่งปั นกัน ความรู ้ที่ไม่เคยมีเกี่ยวกับ ด้านใดๆ ก็จะมีคนที่คอยบอก พอผ่านไป2-3เดือน ก็มีคนใหม่ๆมา ก็สนิทกันเพราะบางครั้งก็สอน เหมือนที่คนอื่นๆสอนผม ทาให้เข้ากันง่ายขึ้น 4.1.5 ด้ านการใช้ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และสารสนเทศในการทางาน ได้เรี ยนการใช้อุปกรณ์ต่างๆภายใน Concession รวมถึงเครื่ องที่ใช้ในการผลิตป๊ อปคอร์ น


16

4.2 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการปฏิบัติงาน 4.2.1 ประโยชน์ ต่อตนเอง ได้ฝึกความมีวนิ ยั ต่อตนเอง ได้ฝึกความอดทนในงานไม่วา่ จะเป็ นความกดดันต่อหน้าที่การ งาน หรื อต่อลูกค้า และยังนาทักษะต่างๆที่ได้รับจากการฝึ กงานมาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ 4.2.2 ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ สร้างบุคลากรที่พร้อมจะทางานจริ งได้ โดยไม่จาเป็ นต้องผ่านการฝึ กงาน 4.2.3 ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย เป็ นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างทางบริ ษทั กับมหาวิทยาลัย 4.2.4 ประโยชน์ ต่อสั งคม เป็ นใบเบิกทางสาหรับน้องรุ่ นใหม่ๆ ที่สนใจจะฝึ กงานกับทางบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ ป จากัด(มหาชน) 4.3 ข้ อเสนอแนะ 4.3.1 ข้ อเสนอแนะต่ อนักศึกษาทีจ่ ะออกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาต่ อไป เป็ นโอกาสสาคัญที่จะได้เข้าทางานกับหน่วยด้านธุ รกิจด้านความบันเทิง 4.3.2 ข้ อเสนอแนะต่ อสถานประกอบการ ได้ทางานในหลากหลายส่ วนที่ไม่เคยทามาก่อน ได้ทาอะไรแปลกๆใหม่ๆ แต่สิ่งที่ควร แก้ไขคือ การทาสิ่ งที่ดีแล้วใช้ทาแต่สิ่งๆนั้น จะทาให้ไม่ได้เรี ยนรู ้อะไรเพิ่มเติม 4.3.3 ข้ อเสนอแนะต่ ออาจารย์ทปี่ รึกษา ควรส่ งเสริ มให้มีการจัดโครงการสหกิจแบบนี้ ต่อไป 4.3.4 ข้ อเสนอแนะต่ อสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย เป็ นการเรี ยนรู ้และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ และนอกจากนี้ยงั สามารถนาไปเป็ นตัวเลือกในการเลือกอาชีพได้อีกด้วย


17

บรรณานุกรม ประวัติของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ้ป จากัด(มหาชน) : http://majorth.listedcompany.com/cinema_biz.html สื บค้ นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โครงสร้ างของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ้ป จากัด(มหาชน) : http://majorth.listedcompany.com/org_chart.html สื บค้ นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559


18

ภาคผนวก


19

ภาพประกอบฝึ กปฏิบัตงิ าน


20

ตัวอย่างภาพการเปิ ดรอบ Concession


21

ตัวอย่างภาพการปิ ดรอบ Concession


22

ใบบันทึกเวลาฝึ กปฏิบัติงาน


23

ตัวอย่างใบบันทึกเวลาระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559


24

ตัวอย่ างใบบันทึกเวลาระหว่ างวันที่ 11 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


25

ตัวอย่างใบบันทึกเวลาระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานสหกิจศึกษาเรื่อง ตู้ Con-Service  

นายภัทรพจน์ งามภักดี 5601412028

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you