Page 1

INDUSTRY 4.0 นิตยสารส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 | แจกฟรี

จัดทำโดย บริษัท เดอะ คอนเทนต์ แมเนจเมนต์ คอร์ปอเรั่น จำกัด

Magazine

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานพลัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาระบบการขออนุญาตนํากากออกนอกโรงงานผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้ปัญญาประดิษฐ์พิจารณาอนุญาตแทนเจ้าหน้าที่ 

เรื่องเด่นประจํา YI Technology นำ Dash Cam เปิดตัวครั้งแรกในไทย

เฮงเค็ล เปิดศูนย์ฝึกอบรมให้ ความรู้และให้บริการซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร ในงานอุตสาหกรรม แห่งที่ สองในประเทศไทย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่าง เป็นรูปธรรม


Contents : สารบัญ

INDUSTRY 4.0 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2559

6

ประจำฉบับ

บทบรรณาธิการ...3 เรื่องปก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานพลัง สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพัฒนาระบบการ ขออนุญาตนำกากออกนอกโรงงานผ่าน อินเตอร์เน็ต ใช้ปัญญาประดิษฐ์พิจารณา อนุญาตแทนเจ้าหน้าที่ ...8 ข่าวอุตสาหกรรม

YI Technology นำ Dash Cam เปิดตัวครั้ง แรกในไทย...4

8

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าขับเคลื่อน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม.. 6 เฮงเค็ล เปิดศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้ บริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรใน งานอุตสาหกรรม แห่งที่สองในประเทศไทย...7 รายงานพิเศษ

ส.อ.ท. จับมือ บจก.ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ยกระดับผู้ประกอบ การ สู่อุตสาหกรรม 4.0...10

เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดจับกุม องค์กรธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์... 5

Dash Cam เปิดตัวครั้งแรกในไทยที่ งานโมบาย เอ็กซ์โป 2016

4

5


Editor’ s Note : บทบรรณาธิการ

INDUSTRY 4.0 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2559

เจ้าของ บริษัท เดอะ คอนเทนต์ แมเนจเมน ต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 299/26 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-368-3586 tcmc2002.wordpress.com Fanpage Industry4.0mag บรรณาธิการ ชยุต จึงภักดี ศิลปกรรม ชยุต จึงภักดี การตลาด ชยุต จึงภักดี กองบรรณาธิการ ชยุต จึงภักดี โฆษณา ชยุต จึงภักดี

อุตสาหกรรมไทย นับจากนี้ไป จะเป็นอย่างไร?? ยุค Industry 4.0 คืออะไร คําถามนี้ มักถูกถามขึ้นทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี คําตอบคือ Internet of Thing อินเตอร์เน็ตคือทุกอย่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต วารสาร INDUSTRY4.0 เกิดขึ้นจากความสนใจส่วนตัวที่ต้องการจะ ติ ด ตามข่ า วสาร เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ นวั ต กรรมที ่ ส่ ง ผลต่ อ ภาค อุตสาหกรรม มานําเสนอ เพื่อให้นักอุตสาหกรรมและผู้สนใจ ได้มีส่วน ร่วมไปกับสิ่งต่างๆ ที่กําลังเปลี่ยนแปลงและกระทบต่อการทํางาน การ ดําเนินชีวิต เนื้อหาทุกส่วนจะเลือกส่ิงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงสร้างสรรค์ มานําเสนอเท่านั้น การให้ร้ายหรือมุมมองแง่ลบต่อสังคม จะขอไม่กล่าวถึงเพื่อให้ทุกอย่างเป็นเชิงบวก และตอบโจทย์การพัฒนาไปข้างหน้า ของอุตสาหกรรมไทย อย่างยั่งยืน เริ่มต้นฉบับแรกเดือนตุลาคมนี้ พบกับข่าวออกผลิตภัณฑ์ใหม่ จาก YI Technology นํา Dash Cam เปิดตัวครั้งแรกในไทยครั้ง เฮงเค็ล เปิดศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม แห่งที่สองในประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม

ชยุต จึงภักดี

บรรณาธิการ

วารสาร INDUSTRY4.0 เป็น ว า ร ส า ร อ่ า น ฟ รี เ พื ่ อ ใ ห้ นั ก อุตสาหกรรมหรือผู้สนใจแวดวง อุตสาหกรรม ได้ติดตามข่าวสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อม แ น ว ท า ง ก า ร ท ำ ง า น อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพ โดยจัดทำขึ้นทุก เดือน เริ่มเดือนตุลาคม 2559 ผลิดโดย บริษัท เดอะ คอนเทนต์ แมเนจเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เนื้อหาทุกอย่างในวารสารไม่ถือ เป็นลิขสิทธิ์แต่อย่างไร ทางผู้จัด ทำยิ น ดี เ ผยแพร่ และหวั ง ว่ า เนื้อหาต่างๆ จะสร้างประโยชน์ ต่ อ วงการอุ ต สาหกรรมของ ประเทศไทย สำหรั บ ท่ า นที ่ ต้องการสนับสนุนหรือส่งข่าวสาร ม า ใ ห้ เ ผ ย แ พ ร่ ติ ด ต่ อ ไ ด้ ที ่ 062-956-5162

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ด้านมาตรฐาน สากลที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และงานสัมมนา “อุตสาหกรรม4.0 ดุลยภาพแห่งการพัฒนา สู่ความยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 6 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจได้ทราบถึงความสำคัญของ อุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยความหมายคือการนำเอาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและสร้างความได้ เปรียบเชิงการแข่งขัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการใน หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การใช้เทคโนโลยีไอซีทีกับ เครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าจำนวนมากๆ สามารถตอบสนองความ ต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ และหน่วยผลิตสามารถสื่อสาร กันเองได้โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน


Industry News : ข่าวอุตสาหกรรม

YI Technology ¼ÙŒ¹Ó ´Œ Ò ¹ ¡ Ò Ã ã ˌ º ÃÔ ¡ Ò Ã ¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ± ·Õ è Á ҾÌ Í Á ¡Ñ º à·¤â¹âÅÂÕ ·ÕèÁÕ ¤ ÇÒÁ Åé Ó Ë¹Œ Ò áÅÐÍÑ ¨ ©ÃÔ Â Ð䴌 ແ ´ µÑ Ç ¡ÅŒ Í § Smart Dash Cam 㹧ҹä·Â Ᏼ âÁºÒ àÍç¡«â» 2016 ·Õ è ¨ Ъ‹ Ç Âãˌ ¼Ù Œ ¢Ñ º ¢Õ è à ¶  ¹ µ ÁÕ ¤ Ç Ò Á »ÅÍ´ÀÑ Â º¹·Œ Í §¶¹¹ ´ŒÇÂÊÁÃö¹ÐáÅÐÃÒ¤Ò ·ÕèÊÒÁÒö໚¹à¨ŒÒ¢Í§ä´Œ

YI Technology นํา Dash Cam เปิดตัวครั้งแรกในไทย กล้อง YI Smart Dash Cam มอบการปกป้ อ งรวมถึ ง สร้ า ง ความสบายใจเมื่อ เกิ ด ข้ อ พิ พ าทด้ า น การประกั น ภั ย ผ่ า นระบบเซ็ น เซอร์ อัจฉริยะและเทคโนโลยีล่าสุด กล้ อ งรุ ่ น นี ้ อ อ ก แ บ บ ม า พร้อมกับระบบ ADAS (Advanced Driver Assistance System) ซึ่งจะ วิเคราะห์ข้อมูล อาทิ ความเร็วและ ระยะทางด้านหน้า เพื่อส่งเสียงเตือน แบบเรี ย ลไทม์ ใ นกรณี ที่ค นขั บ ออก นอกเลนส์ ห รื อ ขั บ ประชิ ด รถยนต์ คั น อื่นๆ มากเกินไป นายอันเดรย์ บั คห์ทีฟ ผู ้ จั ด การฝ่ า ยขายและการตลาด บริษัท YI Technology กล่าวว่ า “เทคโนโลยี Smart Dash Cam ส า ม า ร ถ ส่ ง สั ญ ญ า ณ ก า ร เ ตื อ น ที ่ อั จ ฉริ ย ะสำหรั บ การออกนอกเลนส์ เพื่อเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับ ความปลอดภัย” นอกจากนี้ กล้อง YI Smart Dash Cam ยังสามารถลดจุดบอด ของรถผ่ า นเลนส์ แ ก้ ว มุ ม กว้ า งพิ เ ศษ

4

Industry 4.0 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2559

165 องศา ซึ่งจะควบคุมเลนส์ทั้งสาม ได้อย่างสะดวกสบาย ซี่งคุณสมบัติ อื่นๆ ของกล้อง ได้แก่ เลนส์แก้วที่มี ความละเอียดสูงซึ่งจะสามารถจับภาพ ได้ อ ย่ า งชั ด เจนพร้ อ มกั บ สี ที ่ ค มชั ด แม้ แ ต่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่มี แ สงน้ อ ย โดยไม่ต้องใช้ไฟช่วย” “เนื่อ งจากอุ บั ติ เ หตุ มี แ นว โน้ ม ที่จ ะเกิ ด สู ง ขึ้น ในตอนกลางคื น ช่องรับแสงในเลนส์ F1.8 ของกล้อง YI Smart Dash Cam และระบบ เซ็ น เซอร์ ค วามไวของภาพที ่ สู ง ถึ ง 3.0μmx3.0μm จะรับประกันการ มองเห็ น ในตอนกลางคื น ได้ อ ย่ า งดี เยี่ยม” กล้อง YI Smart Dash Camสามารถช่วยให้ความชัดเจนเกี่ยว กับการขอรับสิทธิของการประกันโดย ช่ ว ยวิ เ คราะห์ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ด้ ว ย เทคโนโลยี G-Sensor ของกล้อง YI Smart Dash Cam ที่คอยตรวจผลก ระทบและเริ่มการบันทึกโดยอัตโนมัติ จะช่ ว ยให้ ก ล้ อ งสามารถบั น ทึ ก ภาพ

วิดีโอของเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการชน กันและหลังจากนั้นโดยอัตโนมัติ YI Smart Dash Cam มี ฟี เ จอร์ ที่เ ป็ น มิ ต รต่ อ ผู้ใ ช้ ง านทั้ง ในแง่ ของ UI ด้วยปุ่มสัมผัสขนาดใหญ่และ จอ 16:9 LCD ขนาด 2.7” โดยเป็น หน้าจอขนาดกว้างที่โดดเด่นและมีฟัง ก์ชั่นดูย้อนหลัง นอกจากนี้ YI Smart Dash Cam ยังง่ายสำหรับการตั้งค่าด้วย Tslot ที ่ แ นบติ ด กั บ แดชบอร์ ด ของ รถยนต์ ไ ด้ อ ย่ า งง่ า ยดายและมั่น คง ร ะ บ บ W i - F i แ บ บ บิ ล ท์ อิ น ซึ ่ ง หมายความว่ากล้อง YI Smart Dash Cam จะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ท โฟนผ่านแอพพลิเคชันที่ดาวน์โหลดที่ จะทำให้ผู้ใช้สามารถแชร์การเดินทาง กับครอบครัวและเพื่อนได้ในทุกที่ทุก เวลา โดยกล้องรุ่นนี้พร้อมจัดจำหน่ายแล้วที่ ร้าน digital2Home และบนเว็บไซต์ www.goosetech.co.th ...


Industry News : ข่าวอุตสาหกรรม

“เจ้าหน้าที่ตํารวจเพิ่มความเข้มงวดจับกุมองค์กรธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์” กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระ

ทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้เข้าตรวจค้น จับกุม องค์กรธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ผิด

กฎหมายและไม่ มี สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิทธิ พบมูลค่าความเสียหายในปี พ.ศ. 2557 – 2559 จํานวนมาก

องค์ ก รธุ รกิ จที่ถูก เข้ า ตรวจ ค้น จับกุม ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม การผลิ ต ก่ อ สร้ า งและวิ ศ วกรรม บก.ปอศ. ขอแนะนำให้องค์กรธุรกิจ ตรวจสอบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของ ซอฟต์ แ วร์ ที่ถู ก ติ ด ตั้ง และใช้ ง านบน เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ร ธุรกิจ หากพบว่าไม่มีสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์โปรแกรมใด ขอ แนะนำให้แก้ไขให้ถูกต้อง การเข้ า จั บ กุ ม การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ซ อฟต์ แ วร์ ร ายสำคั ญ ของปี นี้ คื อ บริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต อั ญ มณี แ ละเครื่อ ง

ประดับ ที่ใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญา อนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ บ นคอมพิ ว เตอร์ 156 เครื่องมูลค่าความเสียหายรวม 15 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของการบังคับ ใช้ ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์อ ย่ า งเข้ ม งวดกั บ องค์ ก รธุ ร กิ จ เพื ่ อ ลดการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ซ อฟต์ แ วร์ และส่ ง เสริ ม สิ่ง แวดล้ อ มบนโลกไซเบอร์ ที่ป ลอดภั ย จากการจู ่ โ จมของมั ล แวร์ แ ละภั ย ไซเบอร์ ต่ า ง ๆ ที ่ เ กิ ด จากการใช้ ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและไม่มีสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิ เจ้าหน้าที่ตำรวจขอ ความร่ ว มมื อ ให้ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ มี ก าร บริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ซ อฟต์ แ วร์ ใ น เชิงรุกเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ในองค์กร จากข้ อ มู ล ของสำนั ก งาน พั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) (สพธอ.) หรื อ ETDA (เอ็ดด้า) เผยว่าในปีที่ผ่านมา มี

เหตุ ก ารณ์ โ จมตี ท างไซเบอร์ ม ากถึ ง 4,300 ครั้ง โดยร้อยละ 35 เป็นการ ปฏิบัติการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสงค์ร้าย (malicious software) ร้อยละ 26 เกิดจากการหลอกลวงให้ โอนเงินหรือชำระเงินที่สร้างความเสีย หาย และร้อยละ 23 เป็นเรื่องเจาะเข้า สู่เครือข่ายโดยไม่ได้รับสัญญาอนุญาต “จึงขอแนะนำให้ผู้นำองค์กร ธุรกิจทั่วประเทศตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซอฟต์ แ วร์ ที่ติ ด ตั้ง และใช้ ง านอยู่บ น เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ใ นองค์ ก รของ ท่าน เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย ซึ่ง จะช่วยให้ท่านลดความเสี่ยงในด้านการ ดำเนินธุรกิจ ด้านความปลอดภัยบน โลกไซเบอร์ รวมถึงความเสี่ยงทางด้าน กฎหมาย” พ.ต.อ.วินัย วงษ์บุบผา รอง ผบก.ปอศ. กล่าว

Industry 4.0 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2559

5


Industry News : ข่าวอุตสาหกรรม

¡ÃзÃǧÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ â´Â¡ÃÁ âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ã¹°Ò¹Ð˹‹Ç §Ò¹ËÅÑ¡ÃѺ¼Ô´ªÍº¡ÒþѲ¹ÒàÁ×ͧ ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁàªÔ § ¹Ô à ÇÈ ÀÒÂ㵌 ¡ÃзÃǧÍصÊÒË¡ÃÃÁ à´Ô¹Ë¹ŒÒ¢Ñº à¤Å×è͹¡ÒþѲ¹ÒàÁ×ͧÍصÊÒË¡ÃÃÁ àªÔ § ¹Ô à ÇÈÍ‹ Ò §à»š ¹ ÃÙ » ¸ÃÃÁ ¨Ñ ´ »ÃÐªØ Á ÊÑ Á Á¹Òà¾×èÍ à¼Âá¾Ã‹ ¼ Å¡Òà ´Óà¹Ô¹¡ÒþѲ¹ÒàÁ×ͧÍصÊÒË¡ÃÃÁ àªÔ§¹ÔàÇÈ »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559 ã¹ ¾×é¹·Õè 19 ¨Ñ§ËÇѴ໇ÒËÁÒÂ

“กรมโรงงานอุตสาหกรรม” เดินหน้าขับเคลื่อนเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รอง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การเติบโตของอุตสาหกรรม ในช่วงระยะ เวลามากกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบ ต่ อ สั ง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม ภาครั ฐ และ เอกชนพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ น่ า พึ ง พอใจ แนวทางการพั ฒ นาเมื อ ง อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ ตามกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 นำมาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นการเจริ ญ เติ บ โตหรื อ มี ความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรมสูง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยหลักการของแนวทางการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระยะแรก จะเป็นการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อย่ า งบู ร ณาการ จากนั้น จึ ง สร้ า งสรรค์ เศรษฐกิจและสังคมที่เกื้อกูลกัน โดยการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างเมือง น่าอยู่คู่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน “กระทรวงอุตสาหกรรม จะส่งเสริม แนวทางอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ และ อุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมนำแนวทางการ พั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศมาใช้ โดยขั บ เคลื่อ นการพั ฒ นาอย่ า งบู ร ณา การใน 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ มิติ เศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ ไปพร้อมๆกัน

6

Industry 4.0 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2559

นายอภิจิ ณ โชติ ก เสถี ย ร รอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ว่า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ ที่มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง แวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลอย่าง ยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยในปีงบประมาณ 2557 กรม โรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการศึกษา จั ด ท ำ แ ผ น แ ม่ บ ท ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่ 5 จังหวัด นำร่ อ ง ประกอบด้ ว ย สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร และระยอง และพื ้ น ที ่ อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และ ปราจีนบุรี และในปี 2558 ได้ดำเนินการจัดทำ แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เชิ ง นิ เ วศเพิ่ม อี ก 10 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ นครปฐม ชลบุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปทุมธานี ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานีและสงขลา และได้จัด ทำตัวชี้วัด(KPI)การเป็นเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตาม แผนแม่บทที่ได้ศึกษาจัดทำไว้ และในปีงบประมาณ 2559 กรม โรงงานอุตสาหกรรม ได้นำกิจกรรมในมิติ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ภายใต้แผนแม่บท การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน พื้นที่ 15 จังหวัด มาจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อ นำเสนอคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น 


ชอบและสนับสนุนงบประมาณการดำเนิน โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ต่อไป นอกจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังได้ดำเนินงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยตามแผนแม่บท เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรม เชิ ง นิ เ วศใน 8จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี ศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง ตั ว ชี้วั ด ความเป็ น เมื อ ง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เหมาะสมแก่การ ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ยิ ่ ง ขึ ้ น แ ล ะ เ พิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงานของศู น ย์ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town Center) พร้อมทำการศึกษาเพื่อ จัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เชิ ง นิ เ วศของเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด ทั้งนี้ ในการดำเนินการดัง กล่าวข้างต้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากแต่ ล ะจั ง หวั ด ในการแต่ ง ตั้ง คณะ กรรมการพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิเวศระดับจังหวัด และคณะทำงานขับ เคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง นิ เ วศระดั บ พื้น ที่น ำร่ อ ง เพื่อ ให้ ก รอบ แนวทางและร่วมพิจารณาจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมดังกล่าว ...


Industry News : ข่าวอุตสาหกรรม

เฮงเค็ล เปิดศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม แห่งที่สองในประเทศไทย เฮงเค็ ล เปิ ด ตั ว ศู น ย์ ฝึ ก อบรมให้ ความรู้แ ละให้ บ ริ ก ารซ่ อ มบำรุ ง รั ก ษา อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ห รื อ M R O T r a i n i n g a n d Application Center แห่งที่สอง (แห่งแรกเปิดในปี 2558) ด้วยความ ร่วมมือกับบริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิ เนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญ ด้านการซ่อมบำรุงระบบท่อและบริการ ซ่อมแซมด้านวิศวกรรมพื้นผิว ศู น ย์ แ ห่ ง นี ้ ตั ้ ง อ ยู ่ ใ ก ล้ นิ ค ม อุ ต สาหกรรมหลายแห่ ง ในจั ง หวั ด ระยอง ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ครบ ครัน พร้อมให้บริการฝึกอบรมการใช้ ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า รวมไปถึงนำเสนอ โซลูชั่นบริการด้านวิศวกรรมพื้นผิวครบ วงจร ศูนย์นี้ยังให้บริการตลอดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง การสนับสนุนทางเทคนิค ขอบเขต การให้บริการงานซ่อมบำรุงระบบท่อใน ห ล า ก ห ล า ย อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ทิ อุ ต สาหกรรมกลั ่ น น้ ำ มั น และก๊ า ซ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม โดยนำโซลูชั่นเทคโนโลยี

เคลือบพื้นผิวโลหะเชิงวิศวกรรม และ เคมี ภั ณ ฑ์ เ พื่อ การเตรี ย มพื้น ผิ ว จาก แบรนด์ล็อคไทท์ (Loctite®) มาใช้ใน งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิ ฮี ท เอ็ ก ซ์ เ ชนเจอร์ (Heat Exchanger), แทงค์ (Storage Tanks), และเครื่องแลกเปลี่ยนความ ร้อน เป็นต้น บวกกับความเชี่ยวชาญ อย่างมืออาชีพด้านการซ่อมบำรุงและ บริการงานซ่อมแซมเชิงวิศวกรรมจาก บริ ษั ท แม็ ค คานิ ค ส์ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ง เซอร์วิส จำกัด เทคโนโลยีเคลือบพื้นผิวโลหะเชิง วิศวกรรมภายใต้แบรนด์ล็อคไทท์ของ เฮงเค็ ล ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน คุณภาพระดับโลก ISO/TS 24817 จาก เยอร์มันนิชเชอร์ ลอยด์ หรือ Germanischer Lloyd (DNV-GL) ซึ่ง เป็นองค์กรนานาชาติที่ให้บริการรับรอง มาตรฐานแก่ ลู ก ค้ า ในหลากหลาย อุตสาหกรรม โดยการรับรองนี้มอบให้ เพื่อ เป็ น การยอมรั บ ในคุ ณ ภาพที่ไ ด้ มาตรฐานตามที่กำหนด มีความน่าเชื่อ ถื อ และก่ อ ให้ เ กิ ด ความยั ่ ง ยื น กั บ นวัตกรรมเคลือบพื้นผิวของล็อคไทท์

ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันและงาน ปิโตรเคมี ศู น ย์ ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้แ ละให้ บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่อ งจั ก รในงานอุ ต สาหกรรม ทำ หน้าที่เป็นเวทีฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าเพื่อ หาวิ ธี ก ารช่ ว ยยื ด อายุ ก ารทำงานของ เครื่องจักรโดยเฉลี่ยก่อนการเสียหาย แต่ละครั้ง (Mean Time Between Failure หรือ MTBF) ลดระยะเวลา โดยเฉลี่ยของอุปกรณ์ ตั้งแต่เกิดความ เสี ย หายจนกลั บ มาใช้ ง านได้ ใ นแต่ ล ะ ครั้ง (Mean Time To Repair หรือ MTTR) และการเพิ่มประสิทธิผลโดย รวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ (Overall Equipment Effectiveness หรือ OEE) ซึ่งจะช่วยพัฒนาการบำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์และโรงงานในดีขึ้น …

Industry 4.0 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2559

7


Cover Story : เรื่องปก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานพลัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาระบบการขออนุญาตนํากาก ออกนอกโรงงานผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้ปัญญาประดิษฐ์พิจารณาอนุญาต แทนเจ้าหน้าที่ 

ดร.สมชาย หาญหิรั ญ ปลั ด กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร อ นุ ญ า ต ก า ก อุ ต สาหกรรมจากระบบเอกสารเป็ น ระบบไร้ ก ระดาษหรื อ การใช้ ร ะบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-License) ช่วยลด ภาระให้กับผู้ประกอบการที่ก่อกำเนิด กากอุตสาหกรรม และอำนวยความ สะดวกโดยเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบ การสามารถยื ่ น คำขออนุ ญ าตผ่ า น ระบบ Internet โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาอนุ ญ าตและแจ้ ง ผลการ พิ จ ารณาในระบบไร้ ก ระดาษ ครั้ง นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงาน อุ ต สาหกรรมได้ ย กระดั บ การอนุ ญ าต กากอุ ต สาหกรรมขึ้น มาโดยใช้ ปั ญ ญา ประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) เป็ น ผู้วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในคำขอ อนุ ญ าตและแจ้ ง ผลให้ กั บ ผู้ป ระกอบ การได้ทราบในเวลาไม่เกิน 3 นาที ซึ่ง ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทดลองนำร่องนี้ จะต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากผู ้ ประกอบการที่เป็นผู้รับบำบัด/กำจัดที่

8

Industry 4.0 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2559

ร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน อุ ต สาหกรรมที่จ ะมาทำงานร่ ว มกั น ดำเนินการให้สมองกลสามารถทำงาน ได้อย่างถูกต้องและสามารถขยายผลไป ยังผู้ประกอบกิจการรายอื่นๆ เพื่อให้ กากเข้ า สู่ร ะบบตามแผนยุ ท ธศาสตร์ การจั ด การกากอุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2558 – 2562 ที่จะต้องดำเนินการให้ กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบไม่น้อยกว่า 90% ภายใน 5 ปี ซึ่งการดำเนินการดัง กล่ า วเป็ น การสานงานของกระทรวง อุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนประเทศเข้า สู ่ ค ว า ม เ ป็ น Digital Government ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรั ฐ บาล โดยกระทรวง อุ ต สาหกรรมจะพั ฒ นาองค์ ก รเข้ า สู่ Industry 4.0 และกรมโรงงาน อุ ต สาหกรรมจะได้ พั ฒ นาองค์ ก รเข้ า สู่ DIW 4.0 เช่นเดียวกัน นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดี กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กล่ า วว่ า ตามที่รัฐบาลสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการ

¡ÃÁâç§Ò¹ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ (¡ÃÍ.) ¡ÃзÃǧÍصÊÒË¡ÃÃÁ à´Ô¹Ë¹ŒÒ¾Ñ²¹Ò à Рº º ¡ Ò Ã ¢ Í Í ¹Ø ­ Ò µ ¹ Ó ¡ Ò ¡ ÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÍ¡¹Í¡âç§Ò¹ (Ê¡.2) à ¾× è Í Â ¡ à Р´Ñ º ¡ Ò Ã Í ¹Ø ­ Ò µ ¡ Ò ¡ ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁâ´Â㪌 »˜ ­ ­Ò»ÃÐ´Ô É ° ÇÔ à ¤ÃÒÐˏ ¢Œ Í ÁÙ Å áÅÐ¾Ô ¨ ÒóÒÍ¹Ø ­ Òµ ᷹਌Ò˹ŒÒ·Õè «Öè§ÊÒÁÒöᨌ§¼Åãˌ¡Ñº¼ÙŒ »ÃСͺ¡Ò÷ÃҺ䴌 ·Ñ ¹ ·Õ À ÒÂã¹ 3 ¹Ò·Õ ¨Ò¡à´ÔÁ¡ÒþԨÒóÒ͹حҵ㪌 àÇÅÒ 10 –  30 Çѹ â´ÂËÇÁ¡Ñ¹Å§ ¹ÒÁºÑ ¹ ·Ö ¡ ¤ÇÒÁË Ç ÁÁ× Í  “â¤Ã§¡Òà ¹ÓË Í §¡ÒÃÍ¹Ø ­ Òµ¹ÓÊÔè§ »¯Ô ¡Ù Å ËÃ× Í ÇÑÊ´Ø·ÕèäÁ‹ãªŒáŌÇÍÍ¡¹Í¡ºÃÔàdzâç§Ò¹ â´ÂÃкºÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ ËÃ×Í  Auto E L i c e n s e ”  Ã Ð Ë Ç‹ Ò § ¡ à Á â à § § Ò ¹ ÍØ µ Ê Ò Ë ¡ à à Á Ë Ç Á ¡Ñ º Ê À Ò ÍصÊÒË¡ÃÃÁáˋ§»ÃÐà·Èä·Â (Ê.Í.·.) áÅÐ ¡Å؋ÁÍصÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃà¾×èÍ ÊÔè§áǴŌÍÁ Ê.Í.·. àµÃÕÂÁ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãˌ¼ÙŒ »ÃСͺ¡ÒÃࢌ Ò ÊًÁ ҵðҹºÓºÑ ´ áÅÐ ¡ Ó ¨Ñ ´ ¡ Ò ¡ ¢ Í § à ÊÕ Â ¼‹ Ò ¹ à Рº º ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ

ดำเนินงานให้แพร่หลายมากขึ้นนั้น กรม โรงงานอุตสาหกรรม จึงพัฒนาระบบ สารสนเทศการจัดการกากอุตสาหกรรม (E-license) เพื่อยกระดับการอนุญาต กากอุ ต สาหกรรมขึ้น มาโดยใช้ ปั ญ ญา ประดิษฐ์ให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ พิจารณาอนุญาตแทนเจ้าหน้าที่และแจ้ง ผลให้กับผู้ประกอบการได้ทราบทันทีใน เวลานั้น เป็นช่องทางการส่งเสริมให้ผู้ ประกอบการมีการบำบัดและกำจัดกาก ของเสี ย ให้ เ ข้ า สู่ม าตรฐานมากยิ่ง ขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ ประกอบกิ จ การโรงงานในการขอ อนุ ญ าตนำของเสี ย ออกนอกบริ เ วณ โรงงานให้ เ กิ ด การเข้ า ถึ ง และรวดเร็ ว มากยิ่งขึ้น นายมงคล กล่าวต่อว่า ที่ ผ่ า นมาการยื ่ น ขออนุ ญ าตนำกาก อุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) สามารถดำเนินการได้ 2 แบบ คื อ การยื ่ น ขออนุ ญ าตเป็ น ระบบ เอกสาร และการยื่นขออนุญาตระบบไร้ เอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์


Cover Story : เรื่องปก

เมื่อคำขอฯ ได้ยื่นเข้ามาที่กรมโรงงานฯ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตาม เจ้าหน้าที่จะเป็น ผู้พิจารณาการอนุญาต ซึ่งสถิติปี 2557 2558 การพิจารณาการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูล หรื อ วั ส ดุ ที่ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ออกนอกบริ เ วณโรงงาน โ ด ย เ จ้ า ห น้ า ที ่ มี จ ำ น ว น ค ำ ข อ ร ว ม ประมาณ 80,000 คำขอ มีรายการกาก อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที ่ ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า ร ว ม ประมาณ 500,000 รายการ ในบางช่วงเวลา ทำให้คำขอของโรงงานผู้ก่อกำเนิดหลายรายใช้ เวลาพิจารณานานมากกว่า 3 เดือน เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว และเป็นการรองรับปริมาณ คำขอที่จ ะเพิ่ม มากขึ้น จากนโยบายเร่ ง รั ด ให้ กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบริหารจัดการฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึ งได้จับมือกับ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย จั ด ทำ โครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือ วั ส ดุ ที่ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ออกนอกบริ เ วณโรงงานโดย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Auto E License ซึ่ง เป็นโครงการนำร่องการพิจารณาอนุญาตโดยใช้ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เพื่อ อำนวยความสะดวก รวดเร็วการให้บริการตามนโยบายของรัฐบาล และตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ พิ จ า ร ณ า อ นุ ญ า ต ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร พ.ศ. 2558 โดยทั่วไปมีระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตประมาณ10 – 30 วัน ขึ้นกับ จำนวนรายการในคำขอฯ ที่โรงงานผู้ก่อกำเนิด กากอุตสาหกรรมแต่ละรายยื่นขออนุญาต เมื่อ ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้พิจารณาอนุญาต แทนเจ้าหน้าที่ จะสามารถลดเวลาเหลือเพียง ไม่เกิน 3 นาที ซึ่งระบบนี้จะรองรับเฉพาะการ ข อ อ นุ ญ า ต ส ก . 2 ที ่ ยื ่ น ผ่ า น ท า ง สื ่ อ อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น สำหรับรูปแบบการพิจารณาอนุญาต สก. 2 โดยใช้ ร ะบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ประกอบ ด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 โรงงานผู้ก่อกำเนิดยื่นขออนุญาต สก.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ขั้นตอนที่ 2 ระบบฯ ตรวจสอบข้อมูลทุก ร า ย ก า ร ใ น ค ำ ข อ ที ่ ยื ่ น ข อ อ นุ ญ า ต กั บ สารสนเทศการรั บ บำบั ด /กำจั ด ของเสี ย ของ โรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดแต่ละราย ขั้ น ต อ นที ่ 3 เ ฉ พ า ะ ร า ย ก า ร ที่ Matching ตรงกัน ระบบฯ จะพิจารณา อนุญาตตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ รายการที่ไม่สามารถ Matching ได้ จะเข้าสู่ ระบบการพิจารณาอนุญาตปกติโดยเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ การดำเนินงานพิจารณาอนุญาต สก.2 รูป แบบใหม่ถือเป็นการพิจารณาอนุญาตโดยระบบ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง หากโครงการ ดำเนิ น การแล้ ว เสร็ จ จะทำให้ ก ารพิ จ ารณา อนุญาต สก.2 เกิดความรวดเร็ว ชัดเจน เป็น มาตรฐานหนึ่งเดียว และเป็นการอำนวยความ สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาตและ ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัด นายมงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนิน โครงการดังกล่าว ในระยะแรกนำร่องบริษัท ผู้รับบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม โครงการ จำนวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 13 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการชั้นดี โดยเป็น สมาชิ ก กลุ่ม อุ ต สาหกรรมการจั ด การเพื่อ สิ่ง แวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการจั ด การกาก อุ ต สาหกรรมภายใต้ โ ครงการยกระดั บ มาตรฐานการประกอบการรับบำบัด/กำจัดกาก อุ ต สาหกรรมของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ไ ด้ แ ก่ 1 . บ ริ ษั ท ที พี ไ อ โ พ ลี น จ ำ กั ด (มหาชน) 2.บริษัท บางปู เอนไววรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 3.บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เ อ น ไ ว ร อ น เ ม น ท อ ล ค อ ม เ พ ล็ ก ซ์ จำกั ด 4.บริ ษั ท สุ ข เจริ ญ ทรั พ ย์ วั ง เย็ น จำกัด 5.บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 6.บริ ษั ท อั ค คี ป ราการ จำกั ด (มหาชน) 7.บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 8.บริ ษั ท อิ น ทรี อี โ คไซเคิ ล จำกัด 9.บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 10.บริษัท เอส ซีไออีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด 11.บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 12.บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด และ13.บริษัท ไมโครไบโอ เทค จำกัด เป็นการนำร่องเพื่อพิจารณาผล สัมฤทธิ์ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ จะมีการแต่งตั้ง คณะทำงานร่ ว มกั น ระหว่ า ง กรมโรงงาน อุ ต สาหกรรม และ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย เพื่อกำหนดรหัสของเสียและรหัส วิ ธี บ ำบั ด /กำจั ด ของเสี ย ที ่ ผู ้ รั บ ดำเนิ น การ ทั้ง 13 ราย ที่สามารถดำเนินการได้จริงและ สามารถนำไปใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบปั ญ ญา ประดิษฐ์ ด้าน นายเจน นำชัยศิ ริ ประธานสภา อุ ตสาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย กล่ า วว่ า โครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือ วั ส ดุ ที่ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ออกนอกบริ เ วณโรงงานโดย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระยะแรก จะใช้เวลา ดำเนินงาน 6 เดือน นับจากวันที่ลงนามใน บั น ทึ ก ค ว า ม เ ข้ า ใ จ โ ด ย ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต สาหกรรม และกลุ่ม อุ ต สาหกรรมการ จั ด การเพื่อ สิ่ง แวดล้ อ ม ส.อ.ท.ได้ ก ำหนด แนวทางการดำเนิ น งานตามโครงการนำร่ อ ง ดังนี้ 1.จั ด ทำและลงนามบั นทึ ก ความเข้ า ใจ ร่วมกัน 2.จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อจัดทำเกณฑ์ การอนุ ญ าตนำสิ่ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว อ อ ก น อ ก บ ริ เ ว ณ โ ร ง ง า น โ ด ย ร ะ บ บ อิเล็กทรอนิกส์ (Auto E License) 3.จั ด ทำข้ อ สรุ ป เพื่อ เสนอขอความเห็ น ชอบจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 4.ปรับปรุงระบบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ข อ ง ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ห้ เ ป็ น ระบบ Auto E License ซึ่งเป็นระบบที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประกอบการบำบัดและกำจัด กากของเสียเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 5 . ด ำ เนิ น ก า ร ปฏิ บ ั ต ิ ง า น ใ น ร ะ ย ะ เวลา 6 เดือน และการประเมินผล อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการนำร่องนี้แล้ว เสร็จ จะมีการนำระบบการพิจารณาอนุญาต กากอุตสาหกรรมโดยปัญญาประดิษฐ์ ไปขยาย ผลใช้กับกลุ่มผู้ประกอบการรับบำบัด/กำจัด ของเสียได้ทั้งหมด ซึ่งทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้า หน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาต โรงงานผู้ก่อกำเนิด กากอุ ต สาหกรรม และโรงงานผู้รั บ บำบั ด / กำจัด ต่างก็ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย เป็นการสาน งานของกระทรวงอุ ต สาหกรรมที่ขั บ เคลื่อ น ป ร ะ เ ท ศ เ ข้ า สู ่ ค ว า ม เ ป็ น D i g i t a l Government ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้ พัฒนาองค์กรเข้าสู่ Industry 4.0 และกรม โรงงานอุ ต สาหกรรมได้ พั ฒ นาองค์ ก รเข้ า สู่ DIW 4.0 เช่นกัน สำหรับผู้ประกอบการ สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการจัดการ กากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2354 3183 หรือเข้าไป ที่ www.diw.go.th …

Industry 4.0 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2559

9


Special Report : รายงานพิเศษ

ส.อ.ท. จับมือ บจก.ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ยกระดับผู้ประกอบการ สู่อุตสาหกรรม 4.0

เมื่อ เร็ ว ๆนี้ สภาอุ ต สาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้าน มาตรฐานสากลที่จะนำไปประยุกต์ใช้ ในภาคอุตสาหกรรม ยุคอุตสาหกรรม 4.0และสั ม มนาอุ ต สาหกรรม 4.0 ดุลยภาพแห่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อ ให้ ผู้ป ระกอบการทราบประเด็ น สำคัญและผลกระทบจากวิวัฒนาการที่ ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ จะส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ บริ บ ท ใหม่ๆ อาทิ เศรษฐกิจ (ธุรกิจ) การ ศึกษา กลไก & บริการภาครัฐ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คน ทั้งยังสามารถเตรียมการวางแผน เพื่อรับมือกับเงื่อนไขใหม่ๆ (ความ เสี่ยง & โอกาส) เพื่อสร้าง“ความสา มารถหลั ก ๆ” และ“สร้ า งความได้ เปรียบในเชิงการแข่งขัน” ขององค์กร และสามารถเข้ า ใจแนวทางพั ฒ นา ระบบการจัดการ (ระบบปฏิบัติการ & บริการ) และประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ สภาพแวดล้อมและบริบททางธุรกิจที่ เปลี่ยนไปของตน นายเจน นำชัยศิริ ประธาน สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ าอุตสาหกรรมยุค 4.0 เป็นคำที่ใช้เรียกโดยภาคเอกชน

10

Industry 4.0 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2559

มี ก ารนำเสนอครั ้ ง แรก ในงาน นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ฮ น โ น เ ว อ ร์ เ ม ส (Hannover Messe) ที่ป ระเทศ เยอรมนี เมื่อปี 2554 กล่าวถึง ทิ ศทางการปรั บตั วของอุ ตสาหกรรม เพื่อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และ บริการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่ น การใช้ เ ทคโนโลยี ไ อซี ที กั บ เครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าจำนวนมากๆ แต่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการ เฉพาะของแต่ ล ะบุ ค คล (Masscustomized production) เครื่องจักร และหน่วยผลิตสามารถสื่อสารกันเอง ได้โดยอัตโนมัติ การจัดเก็บข้อมูลและ ใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อมโยงกับ ระบบธุรกิจเพื่อให้สื่อดิจิตอลสามารถ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโลกดิ จิ ต อลและ โลกแห่งความเป็นจริง ฯลฯ ทำให้ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ และการ แข่งขันทางการตลาดจะเปลี่ยนไป ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ ้ น เ ฉ พ า ะ ใ น ภ า ค อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และบริ ก าร เท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นกับกิจกรรมและ สิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ความสำเร็จ ในอดีตจะไม่สามารถรับประกันอะไร ได้ เ ลย การเปลี ่ ย นผ่ า นเข้ า สู ่ ยุ ค อุตสาหกรรม 4.0 จะเกิดขึ้นอย่าง แน่ น อนอยู ่ ที ่ ว่ า จะช้ า หรื อ เร็ ว ผู ้

ประกอบการของไทยจะต้องรู้เท่าทัน และเตรี ย มพร้ อ มเพื ่ อ รั บ มื อ การ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะต้องมี ระบบการจั ด การธุ ร กิ จ ที่เ หมาะสม อาทิ คุณภาพ ความปลอดภัย กฎ ระเบียบ ความต้องการ และความ คาดหวังของลูกค้า ฯลฯ ซึ่งจะเชื่อม โยงโดยตรงต่ อ ความเสี่ย ง โอกาส และความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ ให้สามารถปรับตัวได้กับเงื่อนไขใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วเท่านั้น จึงจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน “สภาอุ ต สาหกรรมฯ หวั ง เป็ น อย่างยิ่งว่า การลงนามความร่วมมือ ด้ า น ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ที ่ จ ะ น ำ ไ ป ประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ยุค อุตสาหกรรม 4.0 กับ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมี ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้าน อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศเยอรมนี อีกทั้ง สถาบัน ทูฟ นอร์ด ยัง เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ที ่ ต ร ว จ ส อ บ ด้ า น มาตรฐานสากลที่เก่าแก่กว่า 140 ปี ในเยอรมนี ในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนา ภาคอุ ต สาหกรรม และยกระดั บ ผู ้ ประกอบการไทยตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป” ประธาน ส.อ.ท. กล่าว


Special Report : รายงานพิเศษ

ด้ า นนาย พิ ทั ก ษ์ สุ ภ นั น การ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูฟ นอร์ด ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จ ำ กั ด ก ล่ า ว ว่ า อุตสาหกรรมยุค 4.0 เป็นทิศทางการ ปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และบริ ก ารใน หลากหลายรู ป แบบ ซึ่ง มิ ติ ท างการ แข่ ง ขั น เชิ ง บริ ก ารก็ เ ปลี่ย นแปลงไป การบริ ก ารต่ า งๆเปลี่ย นไปโดยมี ก าร ผนวกรวมเทคโนโลยีต่างๆ เกิดโมเดล ธุรกิจ และมิติทางการแข่งขันที่แตก ต่ า งไปจากเดิ ม ธุ ร กิ จ ที่ไ ม่ ส ามารถ เปลี ่ ย นแปลงรั บ มื อ ได้ ก็ จ ะสู ญ เสี ย สถานะทางการแข่งขัน (Competitive advantage) การบริการและโครงสร้าง พื ้ น ฐ า น ข อ ง ภ า ค รั ฐ ที ่ จ ะ อ ำ น ว ย ประโยชน์ ต่ อ ภาคผู ้ ป ระกอบการ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร กั บ สาธารณะและภาคสังคมก็จะไม่รองรับ กับความต้องการที่เปลี่ยนไป ซึ่งความท้าท้ายที่ประเทศไทยจะ ต้องตระเตรียมเพื่อรับมือกับบริบทใหม่ “อุตสาหกรรม4.0” และ ”ไทยแลนด์ 4.0” ได้แก่

กลไก โครงสร้าง กฎระเบียบ และบทบาทภาครั ฐ ที่เ ปลี่ย นไป – หากไม่ปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับทิศทาง นี่ ก็เท่ากับเป็นอุปสรรคขนาดใหญ่เชิง ระบบของรัฐ โครงสร้ า งพื ้ น ฐานด้ า นไอซี ท ี ไซเบอร์ และดิจิตอลระดับประเทศที่จะ สามารถรองรั บ และสอดประสานกั บ การเคลื่อ นตั ว ด้ า นเทคโนโลยี ร ะดั บ สากล กรอบ กลไก และระบบกฎหมาย ของประเทศ ความเชี ่ ย วชาญและชุ ด ของ ทักษะใหม่ที่จำเป็น (Set of skills and key competency) ความคิด (mindset) ของผู้คน ระดับต่างๆของทั้งหน่วยงานภาครัฐผู้ กำหนดนโยบายและภาคอุสาหกรรมผู้ เป็ น กำลั ง สำคั ญ ในการขั บ เคลื ่ อ น เศรษฐกิจ รวมทั้งภาคประชาชน ก ฎ ร ะ เบี ย บ ร ะ บ บ ค ว า ม ปลอดภัย พื้นฐานด้านบริการทางการ เงินของประเทศ การธนาคาร บริการ ทางการเงิ น ของธนาคารและภาค บริการ

วัฒนธรรมสากลที่จะรองรับและ สร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ จากการแลก เปลี่ยนและการเดินทางของผู้คนในโลก ความท้ า ทายดั ง กล่ า วนี้อ าจถื อ เป็นจุดหักเห หรือจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ของประเทศไทยที่ทุกภาคส่วนจะต้อง นำมาประเปลี่ยนและตระเตรียมความ พร้อมเพื่อรับมือกับกระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm) ซึ่งสิ่งที่เป็นพลวัต แห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้น แน่นอนในทุกมิติ และจะไม่สามารถ หยุดยั้งหรือเปลี่ยนทิศทางได้ หากไม่ สามารถทำความเข้าใจและปรับตัวได้ อย่างเหมาะสมกับเงื่อนไข และสภาพ แวดล้อมของกระแสใหม่ของโลก ก็เชื่อ ว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบระดับประเทศ ในแทบทุกด้าน เช่น ทางเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยและความมั่นคง ด้านอื่นๆ ของประเทศ...

Industry 4.0 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2559

11


Industry4mag 01oct  

industry information by tcmc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you