Page 1

2011 ΩÉ©∏d ájôFGõ÷G áaÉë°ü∏d [ IOÉjQ ócDƒJ 7

≥jó°üJ IOÉ¡°T

ÚjôFGõ÷G ‘ GÒKCÉJh GQÉ°ûàfGh É©jRƒJh ÉÑë°S ..¤hC’G [ ájQÉ¡°TEG áMÉ°ùe ÜGƒ``°üdG π``ªàëj ÉC ``£N º```μjCGQh ÉC ```£îdG π``ªàëj ÜGƒ``°U Éæ```jCGQ ¯ www.echoroukonline.com ¯ €1 É°ùfôa ¯ êO 10 : ôFGõ÷G ¯ 3630 Oó©dG ¯ `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG ¯ Ω2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG ¯ infos@echoroukonline.com ¯

:[ ió````àæe ‘ ∞`«ØY »°S ó``«ª◊G óÑY ¿Ó``aC’G ‘ …OÉ``«≤dG

2014 äÉ«°SÉFQ ‘ Ú«eÓ°SE’G í°Tôe ¿ƒμ«d ¿ÓaC’G ´ÉH ΩOÉî∏H 6

¢Thô`` ª◊ á¡Ñ÷G º`«∏°ùJ ∫hÉ`M á``«HhGôMh ΩOÉ``î∏H º``FGƒ``b øe äCGÈJ á°SÉ`` FôdG :∞`«ØY »°S

äGRÉ``«àeGh äÓ`«¡°ùJ º`¡d äôqahh º`¡H â∏`°üJG á`«Hô¨e á`«ª°SQ äÉ`¡L

3

Üô¨ª∏d º¡F’h ™«H ¿ƒ°†aôj ôFGõ÷G <QGƒJ

ájQÉ¡°TEG áMÉ°ùe

á`` «dÉŸG äÉ°†`` jƒ©àdG qÖ`°U AGó`` ` àHG á`` «HÎdG »eó`` `îà°ùŸ ó`` `MC’G Ωƒ`` `j øe 3

AÉHô`` ¡c ÓH øμ`` `°ùe ∞dCG 15 RÉZ ÓH ô`NBG É`` ØdCG 37 øe ÌcCGh á∏`` ` «°ùŸÉH 11

:ó`````cDƒj ¢ûàjRƒ````∏«dÉN

..A’ó`` ÑdG ó©`` ≤e ¢†`` aQ ±Îe áMƒ`` àØe ÖîàæŸG ÜGƒ`HCGh ÊÉ`` `jR ΩÉ`` eCG

AÉ£°SƒdG ™e ä’É°üJ’G áaÉc Gƒ©£b πFÉÑ≤dG ñƒ«°T •ÉHôdG ‘ ´ÉªàL’G º¡æe GƒÑ∏W øjòdG

27

ájQÉ¡°TEG áMÉ°ùe


!Iô`` `îÑàe Oƒ`` ` Yh áaÉ«°SƒH ódh ó«°TQ Ú뢢 ˘ °TΟG Üɢ˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ N ¥qó˘ ˘ ˘ °üj …ò˘˘ ˘ ˘dG á«dÉ«ÿG OƒYƒdGh ΩOÉ≤dG ¿ÉŸÈdG ájƒ°†©d π˘˘cɢ˘°ûe ¿CG ó˘˘≤˘ à˘ ©˘ j ɢ˘¡˘ ˘fƒ˘˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘£˘ ˘j »˘˘ à˘ ˘dG A’Dƒ˘g ∫ƒ˘°Uh Qƒ˘a »˘¡˘à˘æ˘à˘°S Újô˘˘FGõ÷G »˘˘ ˘à˘ ˘ dG äÓ˘˘ ˘°†©ŸG ¿CGh ,¿ÉŸÈdG ᢢ ˘Ñ˘ ˘ b ¤EG Oƒ˘≤˘©˘dG QGó˘˘e ≈˘˘∏˘ Y ô˘˘FGõ÷G ɢ˘¡˘ æ˘ e âfɢ˘Y Oɢ°ùØ˘dGh ø˘μ˘°ùdGh á˘dɢ£˘Ñ˘dG π˘ã˘e ᢫˘ °VÉŸG ᢢ Ģ ˘HhC’Gh Iƒ˘˘ °Tô˘˘ dGh ᢢ «˘ ˘WGô˘˘ ˘bhÒÑ˘˘ ˘dGh äGAGó˘˘ à˘ ˘ Y’Gh ᢢ ˘bô˘˘ ˘°ùdGh ±Gô˘˘ ˘ë˘ ˘ f’Gh øe ∫hõà°S ,™ªàÛG ¢VGôeCG øe ÉgÒZh .ÚjôFGõ÷G äÉ«eƒj ‘ ¿ÉŸÈdG ᢢ©˘ «˘ Ñ˘ ˘W ±ô˘˘ ©˘ ˘j ’ …ò˘˘ dGh ¬˘jODƒ˘j …ò˘˘dG Qhó˘˘dG ±ô˘˘©˘ j ’h ,ô˘˘FGõ÷G ó˘˘b á˘˘Ñ˘ î˘ à˘ æŸG ¢ùdÉÛG ‘ Ö©˘˘ °ûdG π˘˘ ã‡ á«∏©a á«WGô≤ÁO ôFGõ÷G ‘ ¿CG ó≤à©j ¿hó≤àæj øjòdG ¢UÉî°TC’G A’Dƒg π«dóH º˘¡˘fCɢch ,Oƒ˘Yƒ˘dG ¿ƒ˘≤˘∏˘£˘ jh ¿hó˘˘Hô˘˘©˘ jh GhòØæ«d ,ºμ◊G óYÉ≤e ¿ƒª˘∏˘à˘°ù«˘°S Ó˘©˘a ΩɢeCG ɢgƒ˘≤˘∏˘WCG »˘à˘dG ᢢ«˘ dɢ˘«ÿG º˘˘gOƒ˘˘Yh ‘ á˘jƒ˘°†©˘dG ø˘e º˘¡˘ æ˘ «˘ μ˘ ª˘ à˘ d ÚÑ˘˘Nɢ˘æ˘ dG .¿ÉŸÈdG ¿ƒ˘˘≤˘ ∏˘ £˘ j ø˘˘jò˘˘dG A’Dƒ˘ g ‘ ᢢ ∏˘ ˘μ˘ ˘°ûŸG ¿CG ¿ƒcQój º¡fCG ¿CG »g IôîÑàŸG OƒYƒdG iƒ°S π©Øj ’ …ôFGõ÷G ¿ÉŸÈdG ‘ ÖFÉædG »àdG ™jQÉ°ûŸG ≈∏Y …ójC’G ™aôH ábOÉ°üŸG â°ù«˘dh ,á˘jò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG á˘£˘∏˘°ùdG ¬˘d ɢ¡˘dƒ– áÑ°ùf ƒdh ò«Øæàd äÉ«MÓ°üdG ≈fOCG √ó«H »˘à˘dG á˘ª˘î˘°†dG Oƒ˘Yƒ˘dG ø˘e Gó˘L á˘∏˘ «˘ Ģ °V ¬˘°ùØ˘f ¢Vô˘©˘j ƒ˘˘gh ¬˘˘fɢ˘°ùd ≈˘˘∏˘ Y â≤˘˘«˘ °S .ÚæWGƒª∏d ''Ú°TôëàŸG'' A’Dƒg ¿CG ÈcC’G á∏°†©ŸGh ÒNC’G Gòg ¿CG ∂dòc ¿ƒcQój øWGƒŸÉH ±ƒ°S Éeh º¡JÉfÉμeEG ±ô©jh Gó«L º¡aô©j ∂dP ™eh ,πÑ≤ŸG …Ée ô°TÉ©dG ó©H ¬fƒ∏©Øj Ió°SÉØ˘dG º˘¡˘à˘Yɢ°†H ¢Vô˘Y ‘ ¿hô˘ª˘à˘°ùj .Úμ°ùŸG øWGƒŸG Gòg ≈∏Y áaƒ°ûμe A’Dƒg áÑ©d ¿CG ≈∏Y π«dqódGh äɢ˘«˘ Fɢ˘°†Ø˘˘dG ¬˘˘∏˘ ≤˘ æ˘ ˘J ɢ˘ e Úæ˘˘ WGƒŸG ió˘˘ d ÜÉ˘Ñ˘°ûd äɢë˘jô˘˘°üJ ø˘˘e ɢ˘«˘ eƒ˘˘j Ió˘˘jó÷G á°SQɪŸG á≤«≤◊ ɪ¡a ÌcCG º¡fCG Ghô¡XCG ø˘e π˘©Œ »˘à˘dGh ,ô˘FGõ÷G ‘ ᢫˘ °Sɢ˘«˘ °ùdG »WGô≤ÁO QƒμjO Oô› áÑîàæŸG äÉÄ«¡dG Oƒ˘Lƒ˘H ɢYÉ˘Ñ˘£˘fG »˘£˘©˘jh IQƒ˘°üdG π˘ª˘μ˘ j .ôFGõ÷G ‘ á£∏°ùdG ≈∏Y »∏©a ∫hGóJ ó˘b …ò˘dG 󢫢 Mƒ˘˘dG ÖÑ˘˘°ùdG ¿Eɢ a ,∂dò˘˘d ¤EG Újô˘FGõ÷G ø˘e á˘æ˘«˘©˘e á˘˘Ñ˘ °ùf ™˘˘aó˘˘j ≈˘∏˘Y ®É˘Ø◊G ‘ á˘Ñ˘Zô˘dG »˘˘g Üɢ˘î˘ à˘ f’G ≥jô£dG ™£≤d »∏μ°T ¿ÉŸÈH ƒdh ,ôFGõ÷G ¿CG ɢ˘eCG ,OÓ˘˘Ñ˘ ˘dG QGô˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘°Sɢ˘ H Ú°üHΪ˘˘ ∏˘ ˘d ™˘°Vh hCG Ò«˘¨˘à˘dG ≥˘«˘≤– ™˘aGó˘H Gƒ˘Ñ˘î˘à˘æ˘ j ƒ˘˘¡˘ a ,Ö°Sɢ˘æŸG ¿É˘˘ μŸG ‘ Ö°Sɢ˘ æŸG π˘˘ Lô˘˘ dG √ò¡H ¢ù«d øμd ,Ée Éeƒj ¬≤≤ëf ób 샪W .ágƒ°ûŸG á«°SÉ«°ùdG ∫Éμ°TC’G ,Ò°üb Üò˘μ˘dG π˘Ñ˘M ¿Eɢa ,∫ɢ˘≤˘ j ɢ˘ª˘ ch ¥ôØà˘«˘°Sh ,󢫢©˘Ñ˘H ¢ù«˘d Üɢî˘à˘f’G Ωƒ˘jh ,í˘˘°TÎe ∞˘˘ dCG 25 ¬˘˘ Yƒ˘˘ ª› ɢ˘ e ɢ˘ gó˘˘ ©˘ ˘H ¤EG ¿ÉŸÈdG á˘jƒ˘°†©˘H ¿hõ˘FÉ˘Ø˘dG âØ˘˘à˘ ∏˘ jh ÖLGh GhOCG ó˘b Gƒ˘fƒ˘˘μ˘ j ¿CG 󢢩˘ H º˘˘¡˘ fhDƒ˘ °T ‘ ´ÉîædG ≈àM ¥QɨdG øWGƒª∏d IÉ°SGƒŸG ™˘«˘ª÷ɢa Oƒ˘Yƒ˘dG ɢeCG ,᢫˘eƒ˘«˘ dG ¬˘˘∏˘ cɢ˘°ûe .¿B’G øe ôîÑàà°S É¡fCG º∏©j

2

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG /2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

§`` ` ` °Sôe ¤EG è`` ` ◊G »àdGh á°ùÑàH §°Sôe ‘ ÚeCGƒàdG ∑Óg áKOÉM GóL áŸDƒŸG π«°UÉØàdÉH »eƒ«dG ¥hô°ûdG É¡àdhÉæJ øjòdG ÚjôFGõ÷G øe ÒãμdG ôYÉ°ûe äõg É¡«dEG Gƒ∏≤æJ á£fi ¤EG §°Sôe ¢ùeCG QÉ¡f GƒdƒM øe ≈àMh ,áæ«£æ°ùbh áæJÉHh á∏°ûæN øe âfÉch ,…ôFGõ÷G Üô¨dG ¿óe øeh ᪰UÉ©dG πÑ≤à°SG å«M ,∂dP ‘ º¡∏«dO »eƒ«dG ¥hô°ûdG É©«ªL GƒfÉch ÉLGƒaCG √QGhR Úà«ë°†dG ódGh ‘ ´ƒéØŸG ÜCÓd …OÉŸGh …ƒæ©ŸG ºYódG ¿ƒ∏ªëj ™bGƒeh AÉÑfCG ä’Éch ¿CG ôcòj ,√óÑc Iò∏a É¡æeh Ωƒ«dG ¥hô°ûdG øe áKOÉ◊G â∏≤f á«ŸÉY ∞°SCÓd ´RÉæe ÓH º°SƒŸG á©LÉa É¡JÈàYG øe .ójó°ûdG

!AÉ«ÑfCG ΩCG ..¿ƒ«°SÉ«°S

¿É`` eCGƒ`` ` `J ∫Ó`` ` Hh º`` ` ` jôc á˘bÓ˘©˘dG äó˘cCɢ J ÚH ᢢ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ àŸG øH Ëôc ÖYÓdG …P ᢢ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ÁR ∫ƒ°UC’G ∫ÓHh ájôFGõ÷G …ÒÑ˘˘ jQ ∂fGô˘˘ ˘a ø˘˘ ˘ ˘ e êhõ˘˘ ˘ ˘ ˘àŸG ï«fƒ«e ¿QÉ«H …OÉf ÚH ¢ùeCG ∫hCG IGQÉÑe ∫ÓN ,ájôFGõL ¢†©ÑdG ɪ¡°†©H øe ¿ÉÑYÓdG ÜÎbG å«M ,ójQóe ∫ÉjQh ¬dƒNO πÑb …ÒÑjQ ∫ÓH ¿CG Öjô¨dGh ,IGQÉÑŸG ó©Hh πÑb ɪæ«H ,π°UC’G »°ùfôØdG ƒgh ÜÉàμdG á–Éa CGôb IQÉÑŸG ∫ÓHh Ëôc ¿CG ôcòj ,π©Øj ⁄ ¬æμdh ,Ëôc ¬ÑfÉL ¤EG ¿Éc ·CG ¢SCÉc ɪ‚ Éfƒμj ¿C’ ¿Éë°Tôeh ΩGhódG ≈∏Y ¿É«≤à∏j ∫OÉYh …ô°UÉf Òª°S á≤aQ ΩOÉ≤dG ¿GƒL ô¡°T ‘ ÉHQhCG IÎØdG ‘ Iƒ≤H ≥dCÉJ …òdG áaôY øH ”ÉM ÉÃQh »eGQ á«Hô©dG Aɪ°SC’G ¿CG …CG .ájõ«∏‚’G ádƒ£ÑdG ‘ IÒNC’G ¢ù«FQ ¿ƒμj øeR ‘ á«HQhC’G ¢SCÉμdG ‘ Iƒ≤H ¿ƒμà°S .¬«∏Y ±ô©àdG ” ób ójó÷G É°ùfôa

ɢ¡˘à˘dhɢæ˘J ᢢjô˘˘î˘ °ùdG ø˘˘e ᢢdɢ˘M ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG iƒ˘˘≤˘ dG ø˘˘e ó˘˘j󢢩˘ dG Aɢ£˘°ûf ¥Ó˘WEG ÖÑ˘°ùH ᢢjô˘˘°üŸG ᢢ ˘Yɢ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘L QOGƒ˘˘ ˘ c ø˘˘ ˘ e Oó˘˘ ˘ Yh ≈˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘Y Úª˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘°ùŸG ¿Gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘NE’G ∞˘˘°Uh ᢢ°Sɢ˘Fô˘˘∏˘ d º˘˘¡˘ «˘ ˘ë˘ ˘°Tô˘˘ e äÒN ∞˘˘ ˘ °Uƒ˘˘ ˘ c ,Aɢ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ fC’G ,≥˘˘ jó˘˘ °üdG ∞˘˘ °Sƒ˘˘ «˘ ˘H ô˘˘ ˘Wɢ˘ ˘°ûdG øe ó˘j󢩢dG ô˘°ûf ó˘bh ,ô˘°ü©˘dG ¿É˘ª˘≤˘∏˘H »˘°Sô˘e ó˘ªfi ∞˘°Uhh á«°üî°ûdG º¡JÉëØ°U ≈∏Y ôWÉ°ûdG í°TôJ Qƒa ¿GƒNE’G ÜÉÑ°T äÒN'' ¿Gƒ˘˘æ˘ Y â– äGΰSƒ˘˘Hh äGQɢ˘Ñ˘ ˘Y ∑ƒ˘˘ H ¢ù«˘˘ a ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ,''ô°üe ºμë«d øé°ùdG øe êôN ..ô°ü©dG Gòg ∞°Sƒj ôWÉ°ûdG ∞°Sƒj Éfó«°Sh ôWÉ°ûdG ÚH ¬HÉ°ûàdG ióe ¤EG AÉ£°ûædG QÉ°TCGh øé°ùdG ‘ ≈°†b ¿CG ó©H ô°üe ºμM øe ¬æqμe ¬∏dG ¿CG ¬JÉ«M ‘ ∫hõfh á°SÉFôdG ¥ÉÑ°S øe ôWÉ°ûdG OÉ©Ñà°SG ó©Hh ,Úæ°S ™°†H ÜõëH …OÉ«≤dG ácôH ƒHCG óªfi ¬«∏Y ≥∏WCG »°Sôe óªfi ¬∏jóH Gòg ¿Éª≤d Ö≤d Üõë∏d ʃfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh ,ádGó©dGh ájô◊G .ô°ü©dG

?∫É`` jô`` dG øe ø°ù`` MCG »°SÉ`` «°ùdG πØM AÉKÓãdG ¢ùeCG ∫hCG Iô¡°S áæ«£æ°ùb áj’h ‹Gh ΩÉbCG Ö©∏«°S …òdG áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T ≥jôa ±ô°T ≈∏Y AÉ°ûY ∫hC’ πgCÉàdG ádhÉfi πLCG øe IÒÑc IGQÉÑe ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f »àdG ôFGõ÷G ¢SCÉc øe »FÉ¡ædG QhódG ¤EG ¬îjQÉJ ‘ Iôe AÉæHh ∑ƒŸG ɪgh É¡Zƒ∏H áæ«£æ°ùb ‘ Ú≤jôØd ≥Ñ°S ¤EG äɢ˘æ˘ «˘ à˘ °ùdG ø˘˘e äɢ˘Ñ˘ °Sɢ˘æ˘ e ™˘˘HQCG ‘ á˘˘æ˘ «˘ £˘ ˘æ˘ ˘°ùb ™e øeGõJ AÉ°û©dG πØM ¿CG ábQÉØŸG øμd ,äÉæ«fɪãdG AÉL Éægh ,ï«fƒ«e ¿QÉ«Hh ∫ÉjôdG ÚH ájƒb á«HhQhCG IGQÉÑe á˘jô˘FGõ÷G á˘dƒ˘£˘ Ñ˘ dG ‘ ÚaÎfi ÚÑ˘˘Y’ ø˘˘Y ∫GDƒ˘ °ùdG ,»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y º°SƒŸG IGQÉÑe á©HÉàe ‘ GƒWôa ádÉM ‘ º¡ÁôμàH ‹GƒdG OƒYh É°†jCG Ghô¶àfGh Gƒ°û©Jh ÖM ¿CG ∫Éb º¡°†©H ..ÒaÉæ°ùdG øe ±’B’G á«æeCG ≥«≤– .¿QÉ«ÑdGh ∫ÉjôdG øe ºgCG IQƒ°†ÿG

á∏eÉ©e øe …hÉ°ù‰ ∫ɪYCG πLQ ≈μà°TG Ωƒj ∫ÓN ¬H ∫õf Ωƒ‚ á°ùªN øe ¥óæa ,á∏H øH óªMCG ≥Ñ°SC’G ¢ù«FôdG ¿ÉªãL ™««°ûJ ᪰UÉ©dG ‘ ºîa ¥óæa πjõf ¿Éc å«M ¬d ∞°SCÉàJ ¥óæØdG øe ᪫∏©àH CÉLÉØà«d ¥óæa ¤EG ¬∏≤f ≈∏Y IÈ› É¡fCÉH √ÈîJh êQÉN øe Oƒah ∫ƒ°Uh ÖÑ°ùH ÉfCÉ°T πbCG ôNBG ¢ù«FôdG ôFGõ÷G ó«≤a ¿ÉªãL ™««°ûàd øWƒdG ∫ɪYC’G πLQ πª– Éæg ¤EG ,á∏H øH óªMCG ,áÄjOôdG äÉeóÿÉH CÉLÉØJ ¬æμd ,¬d çóM Ée ¬∏©L Ée ƒgh ,ÊÉãdG ¥óæØdG ‘ áeó©æŸG πH ∫ɪYC’G ∫ÉLQ Ühôg ÖÑ°S ¿CG ™æà≤j ¥OÉæØdGh ∑ƒæÑdG AGOCG ƒg øjôªãà°ùŸGh .É°†jCG

ÉjGhõdG ≈∏Y ∫ƒ©j ≈«ëjhCG ,≈«ëjhCG óªMCG ΩÉb ܃æé∏d ¬JQÉjR ∫ÓN ô≤Ÿ IQÉjõH ,¢ùeCG á«fÉé«àdG ájhGõdG ±ÉWh Iôe ∫hC’ É¡≤aGôe ∞∏àîà ájhGõdG ï«°T á≤aQ ‘ É©ªWh É¡H ÉcÈJ ܃æ÷ÉH ¬HõM ºFGƒ≤d ÉgQÉ°üfCG ºYO ≈«ëjhCG ∫Éb ºK ,á«aƒ°üdG QÉ°ûàfÉH ±hô©ŸG äGƒYO ‘ πeCÉf ÉæfEG'' …OGƒdÉH ¬HÉ£N ‘ äÉ«©jô°ûJ ‘ QÉ°üàfG ≥«≤ëàd ájhGõdG √OGôe ≈«ëjhC’ ¿ƒμj π¡a ,''πÑ≤ŸG …Ée10 óYÉ≤e ≈∏Y ójó°ûdG ¢ùaÉæàdG πX ‘ øe ¢ShDhQ OƒLhh á≤£æŸÉH ¿ÉŸÈdG .iôNCG á«HõM ºFGƒb ¿hQó°üàj ájhGõdG

ÎjƒJh ∑ƒÑ°ù«ØdG ≈∏Y ¬«Ñfi ÖWÉîj ∫ƒZ ÜÉÑ°ûdGh ÚæWGƒŸG øe ±’B’G ™e É«eƒj ∫ƒZ ôªY QƒàcódG π°UGƒàj á«fhÎμd’G á«YɪàL’G äÉμÑ°ûdG äÉëØ°U ∞∏àfl ≥jôW øY øe GÒÑc GOóY âÑ£≤à°SG å«M ,܃Jƒ«dGh ÎjƒàdG ,∑ƒÑ°ùjÉØdG ≈∏Y …ƒàëj ¬H ¢UÉN âfÎfG ™bƒe ¤EG áaÉ°VE’ÉH , ÚÑé©ŸG AÉæKCG ¬JÉcô– ™«ªLh ,á«°SÉ«°ùdGh á«æ¡ŸG ,᫪∏©dG ¬JÒ°ùe .á«HÉîàf’G á∏ª◊G

...ìÉ≤`` ∏dG ‘ IQó`` ` f πμdh ìÉ≤∏dG ‘ IÒÑc IQóf §°SƒdG äÉj’h Ö∏ZCG ÊÉ©J ,¥hô°ûdÉH ¢ùeCG ¿ƒ∏°üàŸG ¬H OÉaCG Ée Ö°ùM QɪYC’G ób »àdG IÒÑμdG á∏μ°ûŸG √òg øe º¡FÉ«à°SG øY øjÈ©e .º¡FÉæHC’ á«ë°U πcÉ°ûe çó– ⁄ ¬fCG IôjƒÑdG áj’h øe ÚæWGƒŸG óMCG ¢ùeCG ∫Ébh óbh ,IóMGh áæ°S ôª©dG øe ≠dÉÑdG ¬æHG í«≤∏J øe øμªàj ≈àM π°Uhh ,áj’ƒ∏d IQhÉÛG ¿óŸG πc ‘ ∫ÉLh ∫É°U ódh ô˘jRƒ˘dG π˘Nó˘à˘j π˘¡˘a ,É˘Ñ˘FɢN OɢY ¬˘æ˘μ˘d ,á˘ª˘°Uɢ©˘dG .AÉjôHC’G ∫ÉØWC’G PÉ≤fE’ ¢SÉÑY

…hÉ°ù‰ ∫ɪYCG πLQ Iô°ùM

Ωqôëf s’nh Ö©∏f …òdG êÉéàM’G ¿CG á«∏fi QOÉ°üe âdÉb ÉLÉéàMG Ió«∏ÑdÉH ìÉàØe ájó∏ÑH GôNDƒe ø°T ¤EG …ODƒŸG »˘°ù«˘Fô˘dG ≥˘jô˘£˘dG ≥˘∏˘Z ≈˘∏˘ Y ⁄ ,»ë°üdG ±ô°üdG ∫ɨ°TCG AGôL ᪰UÉ©dG ≈∏Y GOQ ’h ,É«Ñ©°T ÉÑ∏£e ’h ,ÉjƒØY øμj ƒg Ée RÉ‚EG ‘ ájó∏ÑdG ídÉ°üŸG πWÉ“ Gòg ¿CG QOÉ°üŸG âdÉb πH ,É¡æe ܃∏£e ''á«HÉîàfG IQhÉæe iƒ°S'' ƒg Ée ''êÉéàM’G'' Oôc É«FÉ°†b ™HÉàe ≥HÉ°S Òe É¡côM ájƒà∏e ,ó«à©dG Üõ◊G øe ¬FÉ°übEG ≈∏Y ¬æe π©a øe äÉ«©jô°ûàdG øe ≥HÉ°S ÖFÉf AÉ°übEGh ,''Ö°VɨdG ÒŸG'' ∞«∏M ƒgh ,Üõ◊G ¢ùØf äÉHÉîàf’G ácô©e IójóL Aɪ°SCG ∫ƒNOh ÜGõMC’G AÉ°SDhQ º∏˘©˘j π˘¡˘a ...᢫˘©˘jô˘°ûà˘dG ¤EG Üɢ˘Ñ˘ °ûdG êô˘˘î˘ J √ò˘˘¡˘ c ''äGô˘˘ eGDƒ˘ ˘e''`H ÉjGƒf »Øîj ,''»LÉéàMG ó¡°ûe'' ‘ ´QÉ°ûdG ?IôŸÉH á«©«ÑW ÒZ

ájQÉ¡°TEG áMÉ°ùe

ódÉN ÜÉ°ûdG ójó¡J ºWɪ£dGh ¢†«ÑdÉH AÉæ¨dG øe ¬©æŸ Üô¨ŸÉH ÈY áHQɨe ¿ƒ£°TÉf Oóg ≈˘∏˘Y ᢫˘°ù«˘Fô˘dG º˘¡˘à˘ë˘Ø˘ °U »YɪàL’G π°UGƒà˘dG á˘μ˘Ñ˘°T Üô˘˘ £˘ ˘e ,''∑ƒ˘˘ H ¢ùjɢ˘ ˘Ø˘ ˘ dG'' ∫ɢM ¢†«˘Ñ˘dGh º˘Wɢª˘ £˘ dɢ˘H ±ò˘˘≤˘ dɢ˘H ó˘˘dɢ˘N Üɢ˘°ûdG …Gô˘˘dG Qô˘≤ŸG ,Üô˘¨ŸÉ˘H ø˘jRGƒ˘e ¿É˘Lô˘¡˘e äÓ˘Ø˘M ‘ ¬˘à˘cQɢ˘°ûe IQhô˘°†H √ƒ˘Ñ˘dɢWh ,•É˘Hô˘dG á˘æ˘jóà ΩOɢ≤˘dG …ɢe ‘ ¬˘à˘eɢ˘bEG »Hô¨ŸG Ö©°ûdG ∫GƒeCG ôjòÑJ ‘ ácQÉ°ûŸG ΩóYh ÜÉë°ùf’G .Éjƒæ°S AÉæ¨dGh ¢übôdG ≈∏Y ácQÉ°ûŸG øY ódÉN ÜÉ°ûdG …ôFGõ÷G QGòàYG ¤EG A’Dƒg ÉYOh ¿ƒμ«°S ¬fƒc ,…Ée 21 ÚæK’G á∏«d ¬««ë«°S …òdG πØ◊G ‘ ¬d ¬fƒ°Vôj ’ GkÒ°üe ≈≤∏«°S ¬fEÉa ’EGh ,áeOÉ≤dG á©Ñ£dG º‚ äGÒ°ùe º«˘¶˘æ˘Jh ,¢†«˘Ñ˘dGh Ió˘°SÉ˘Ø˘dG º˘Wɢª˘£˘dɢH ±ò˘≤˘dɢH .Üô¨ŸG ´QGƒ°T πc ‘ á«LÉéàMG äGôgɶeh


3

çó◊G

$

á°VÉjQ

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

ΩÉμMC’ÉH ≥£æ∏d á≤∏¨e ä’hGóe ‘ ´hô°ûdG ¢SÓàNG á«°†b ÈcCG ‘

¿ÉªMôdG óÑY Qƒ°TÉY ∫ɪYCG ºbQ !QÉ«∏e 2100 ¥ƒØj ɢ˘Ñ˘ dɢ˘£˘ e ,ᢢdƒ˘˘«˘ ˘°ùdGh •É˘˘ °ûæ˘˘ dG ‘ …òdG ''´,Ω'' …ƒ¡÷G ôjóª∏d IAGÈdÉH ¢Uƒ˘˘°üH ô˘˘ jQɢ˘ ≤˘ ˘J …CG ¬˘˘ ∏˘ ˘°üJ ⁄ ábÓY ’h ä’ÉcƒdG ‘ ä’ÓàN’G ô˘˘NCG ¥É˘˘«˘ °S ‘h .¢SÓ˘˘à˘ ˘N’ɢ˘ H ¬˘˘ d ó˘Ñ˘ Y Qƒ˘˘°Tɢ˘Y º˘˘¡˘ àŸG ´É˘˘aO ∞˘˘°ûc »˘à˘dG äɢcô˘°ûdG π˘c ¿CɢH ,¿É˘˘ª˘ Mô˘˘dG »˘˘g ᢢ«˘ ª˘ gh ɢ˘¡˘ ˘fCɢ ˘H ÒÑÿG ≈˘˘ YOG π«dóH …QÉŒ •É°ûf äGP äÉcô°T πÑb øe Ú©ŸG »FÉ°†≤dG ¢SQÉ◊G ÚH ɢ˘ ª˘ ˘c ,ɢ˘ ¡˘ ˘à˘ ˘ °SGô◊ ᢢ ˘dGó˘˘ ˘©˘ ˘ dG á©WÉ≤dG ádOC’Gh Qƒ°üdɢH á˘ª˘μ˘ë˘ª˘∏˘d ¥Éa å«M ,Qƒ°TÉY äÉcô°T •É°ûf á°UÉN ,QÉæjO QÉ«∏e 15 ¬dɪYCG ºbQ ¬«∏Y âªμM äÉjÉæ÷G áªμfi ¿CG ,ÖFGô°†dG IQGOE’ QÉ«∏e 4000 ™aóH ¬WÉ°ûf øe á°üà≤ŸG ᪫≤dG »gh ∞∏ŸG Gòg ¿CÉH ÈàYG ɪc .…QÉéàdG …ó˘j ÚH ⩢°Vh á˘Jƒ˘˘bƒ˘˘e ᢢ∏˘ Ñ˘ æ˘ b'' .''ádGó©dG

™æŸ á°UÉN äGAGôLEG õcGôà á«Yɪ÷G äɪª°ùàdG äÉHÉîàf’G OɪàYG ,á©∏£e QOÉ°üe âØ°ûc ∫ƒM »°ü≤àdGh áÑbGôª∏d §£fl OGƒŸÉH äÉHÉîàf’G õcGôe ‹ƒ‡ ºYÉ£ŸG áæjÉ©e Gòch á«FGò¨dG ¢UÉî°TC’Gh ïÑ£dG øcÉeCGh øe ÉaƒîJ ,∂dP ≈∏Y Úaô°ûŸG ‘ ócCGh .á«YɪL äɪª°ùJ çhóM ¢ù«FQ ,õjôM »cR ,Oó°üdG Gòg ,Úμ∏¡à°ùª∏d ájôFGõ÷G á«dGQó«ØdG çhóM ¿CG ,¥hô°û∏d ¢ùeCG ∫É°üJG ‘ ôeCG ÜÉîàf’G Ωƒj »YɪL ºª°ùJ â∏é°S å«M ,ó©Ñà°ùe ÒZ IÒ£N ä’ÉM ,á≤HÉ°ùdG äÉHÉîàf’G øe »YƒdÉH ÉÑdÉ£e ,»FGòZ ºª°ùàd ¢üëah áHÉbôdG ójó°ûJ ∫ÓN ±ôW øe á«FGò¨dG OGƒŸG áeÓ°S PÉîJ’ áj’ƒdGh á«eƒª©dG IQGOE’G QÉ«àNG ‘ áeRÓdG äGAGôL’G ™jRƒàdG ≈∏Y Úaô°ûŸGh ÚdƒªŸG õcGôŸ á©HÉàdG ºYÉ£ŸG áÑbGôeh .´GÎb’G Êɪ«∏°S áÑ«gh @

»é∏KƒH ΩÉ¡dEG ..»°VÉ≤dG …ó«°S IAGÈdG Ö∏WCG'' ‘ ô˘˘ μ˘ ˘aCG ⁄ ɢ˘ ˘¡˘ ˘ ∏˘ ˘ c »˘˘ ˘Jɢ˘ ˘«˘ ˘ M ‘ »˘≤˘∏˘Nh π˘˘ª˘ ©˘ dG ÖM ..¢SÓ˘˘à˘ N’G »˘˘ ˘àÁô˘˘ ˘L »˘˘ ˘g π˘˘ ˘¨˘ ˘ °T Ö°Uɢ˘ ˘ æŸ á˘«˘ª˘gh â°ù«˘d »˘Jɢcô˘°T ,I󢢫˘ Mƒ˘˘dG É¡«∏Y »FÉ°†b ¢SQÉM óLGƒJ π«dóH á˘˘ë˘ ∏˘ °üe π˘˘Ñ˘ ˘b ø˘˘ e »˘˘ à˘ ˘©˘ ˘Hɢ˘ à˘ ˘eh IÒNC’G äɢª˘∏˘μ˘dG »˘g ..''ÖFGô˘˘°†dG ¿ÉªMôdG óÑY Qƒ°TÉY ÉgOOQ »àdG ¢SÓàNG á«°†b ‘ ™HÉàŸG ,¢VÉjQ »æWƒdG ∂æÑdG øe º«àæ°S QÉ«∏e 2100 IôNCÉàe áYÉ°S ‘ Gògh ,…ôFGõ÷G ÖdÉW ɪc .∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe øe º¡aÉ°üfEGh IAGÈdÉH Úª¡àŸG ™«ªL »˘°Vɢb π˘N󢫢d ,á˘dG󢩢 dG π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e ᢢ ≤˘ ˘aô˘˘ H Oɢ˘ bQ ó˘˘ ªfi äɢ˘ jɢ˘ ˘æ÷G á˘dhGó˘ª˘∏˘d ÚØ˘∏ÙGh ø˘jQɢ°ûà˘°ùŸG ø˘˘Y ᢢHɢ˘LE’G ɢ˘¡˘ «˘ a º˘˘à˘ «˘ °S »˘˘à˘ dGh É¡H ™HÉàŸG º¡àdÉH á≤∏©àŸG á∏Ä°SC’G »æWƒdG ∂æÑdG äGQÉWEG øe ɪ¡àe 24 á˘jɢæ˘é˘H ≥˘∏˘©˘à˘Jh ,∫ɢ˘ª˘ YC’G ∫ɢ˘LQh áëæLh QGô°TCG áYɪL IOÉ«bh º«¶æJ ¢SÓàN’G ‘ ácQÉ°ûŸGh ¢SÓàN’G ‘ ô˘˘jhõ˘˘à˘ dGh ∫ɢ˘«˘ à˘ M’Gh Ö°üæ˘˘dGh ∫ɪgE’G áëæLh á«aô°üe äGQôfi ∫GƒeC’ ´É«°V ‘ ÖÑ°ùàŸG í°VGƒdG á˘¡˘ LƒŸG º˘˘¡˘ à˘ dG »˘˘gh ,ᢢ«˘ eƒ˘˘ª˘ Y Ö°ùM Úª˘˘ ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘ àŸG ∞˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘àı QɶàfG ‘ .á«°†≤dG ‘ º¡JÉ«dhDƒ°ùe Ωƒ«dG ¿ƒμ«°S …òdG ΩÉμMC’ÉH ≥£ædG .áªcÉÙG øe á∏eÉc Ωƒj 12 ó©H QGó˘˘e ≈˘˘∏˘ Y ¿ƒ˘˘eÉÙG ∫hɢ˘M ó˘˘bh äɢ©˘aGôŸG ø˘e á˘∏˘ eɢ˘c Ωɢ˘jCG ᢢKÓ˘˘K π˘Ñ˘°ùdG π˘μ˘H º˘¡˘«˘∏˘cƒ˘e ø˘˘Y ´É˘˘aó˘˘dG IÈÿG ôjô≤J ‘ Úμμ°ûe ,á«fƒfÉ≤dG á˘dOC’G ΩG󢩢f’ IAGÈdɢH ÚÑ˘˘dɢ˘£˘ eh ᢰUɢN Úª˘¡˘ àŸG ᢢfGOE’ ᢢ«˘ aɢ˘μ˘ dG »˘æ˘Wƒ˘dG ∂æ˘Ñ˘dG äGQɢWE’ á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dɢ˘H ôjóe ´ÉaO QÉ°TCG å«M ,…ôFGõ÷G Gò˘˘g ¿CG ¤EG ''Ω,Ü''∫ɢ˘°Tô˘˘ °T ᢢ dɢ˘ ch ᢢ ˘«˘ ˘ dhDƒ˘ ˘ °ùe ¬˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ª– ” ÒNC’G Oó– ⁄ …òdG âbƒdG ‘ ¢SÓàN’G ,∫É°Tô°T ádÉch ‘ Iô¨K …CG IÈÿG ø˘FɢHõ˘dG Ö∏˘é˘H Ωɢb ¬˘˘fCG ¬˘˘Ñ˘ fP π˘˘ch ¢ü≤f øe ÊÉ©J âfÉc »àdG ádÉcƒ∏d

¢T.∫OÉY /´ øjQƒf @

áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T

Üô`` ` ` ` ¨ª∏d º`` `¡F’h ™`` `«H ¿ƒ`` ` `°†aôj ôFGõ`` ` ÷G <QGƒJ

…Qhô°V øe ÌcCG πgCÉàdGh …Ò°üe óYƒe ≈∏Y ôaÉæ°ùdG

¿G ¥hô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ûdG QOɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °üe åÑ˘˘©˘ ∏˘ d ≈˘˘ ©˘ ˘°ùj Üô˘˘ ¨ŸG ±É˘©˘°VE’ π˘Mɢ˘°ùdG ø˘˘eCɢ H »˘˘ à˘ ˘dG ô˘˘ ˘FGõ÷G ∞˘˘ ˘bƒ˘˘ ˘e Üô¨ŸÉH É¡˘à˘bÓ˘Y ±ô˘©˘J QGô≤à°S’G ΩóY øe ádÉM AGô˘˘ë˘ °üdG ᢢ«˘ °†b ÖÑ˘˘ °ùH ɢ˘¡˘ ∏˘ à– »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ Hô˘˘ ¨˘ ˘dG .Üô¨ŸG …ò˘˘dG º˘˘Yó˘˘ dG ¿G ɢ˘ ª˘ ˘c ø˘˘ ˘ e OGhRC’G √ɢ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ j ó©j ⁄ á«Hô¨ŸG áeƒμ◊G Ióe òæe GójóL ’h É«aÉN ¿ƒ˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘Y OGƒ˘˘ ˘ ˘ °ùd ¢ù«˘˘ ˘ ˘ d Oɢ˘ ˘é˘ ˘ jE’ π˘˘ ˘ H ,ÚjOGhRC’G ‘ Iô˘≤˘à˘°ùe ÒZ á˘≤˘£˘æ˘ e »˘˘à˘ dG ᢢjô˘˘ FGõ÷G Ohó◊G ∞∏àfl øe ᪨∏e âë°VCG ‘ ≈°VƒØdG ó©H äÉ¡÷G Ωɢ˘¶˘ f •É˘˘≤˘ °SEGh ɢ˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘«˘ ˘d QGô≤à°S’G ΩóYh ‘Gò≤dG ∫ɪ°T ‘ ôJƒàdGh ¢ùfƒJ ‘ ó˘˘ M ≠˘˘ ∏˘ ˘H …ò˘˘ ˘dGh ,‹É˘˘ ˘e Ú«˘˘°Sɢ˘eƒ˘˘∏˘ HO ±É˘˘£˘ à˘ NG ºgÒ°üe ∫GRÉe ÚjôFGõL .’ƒ¡›

…óeGƒM …Rƒa

á≤£æŸG IóMhh QGô≤à°SG ™e ôFGõ÷G <QGƒJ

çÓãdG á«Hƒæ÷G ≥WÉæŸÉH …õ˘˘ «˘ ˘dEGh QGQOCG ø˘˘ Wƒ˘˘ dɢ˘ ˘H .â°SGÔ“h á∏«Ñb º«Yõd ≥Ñ°S ɪc â°SGÔª˘à˘ H <QGƒ˘˘à˘ dG ø˘˘e ᢢ ˘ ã˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘d IQɢ˘ ˘ ˘jR ¢†aQ Ió˘˘ª˘ à˘ ©˘ e ᢢ«˘ ˘°Sɢ˘ eƒ˘˘ ∏˘ ˘HO Ò°ûJh .ΩÉjG πÑb ôFGõ÷ÉH

.ìÓ°ùdGh ¥hô°ûdG QOÉ°üe äócCGh Iô°TÉÑŸG ÒZ äGƒYódG ¿G Aɢ˘ª˘ YR ø˘˘e GOó˘˘Y ⨢˘∏˘ ˘H πμ°ûJ »˘à˘dG π˘FÉ˘Ñ˘≤˘dG QÉ˘Ñ˘c ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G á˘˘Ñ˘ ˘«˘ ˘cÎdG ¿ƒ˘YRƒ˘à˘j ø˘jò˘dG ¥QGƒ˘à˘ ∏˘ d ᢢ ∏˘ ˘«˘ ˘Ñ˘ ˘b 50 ƒ˘˘ ë˘ ˘f ≈˘˘ ∏˘ ˘Y

Gƒ˘˘ ˘ ˘°Vƒ˘˘ ˘ ˘î˘ ˘ ˘ j ¿G π˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ b ™e ájôμ°ù©dG äÉ¡LGƒŸG ¿hQô˘˘ë˘ ˘jh ‹ÉŸG ¢û«÷G äGƒ˘≤˘dG ø˘e º˘˘¡˘ à˘ ≤˘ £˘ æ˘ e ¢ùØ˘˘æ˘ H Ghô˘˘e ᢢ«˘ eƒ˘˘ μ◊G ‘ Gƒ˘˘©˘ ª˘ à˘ LGh ≥˘˘jô˘˘ £˘ ˘dG Gƒ≤∏Jh äGôe IóY Üô¨ŸG ∫ÉŸG ø˘e ‘ɢ˘μ˘ dG º˘˘Yó˘˘dG

™«HÉ°SCG 8h 3 ÚH IôNCÉàŸG ÉjQƒdÉμÑdG ¢ShQO Oó– IQGRƒdG

á«HÎdG »eóîà°ùŸ á«dÉŸG äÉ°†jƒ©àdG qÖ°U ó`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` MC’G Gò`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `g øe AGó`` ` ` ` ` ` ` ` àHG »˘˘ ˘ °Sɢ˘ ˘ °SC’G ¿ƒ˘˘ ˘ fɢ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ dG ∫ƒ˘˘ ˘ ˘NO ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG ᢢ«˘ HÎdG »˘˘eó˘˘î˘ ˘à˘ ˘°ùŸ ∫hC’G ôjRƒdG πÑb øe ¬«∏Y ¥OÉ°üŸG ¬fCÉH ÉfQOÉ°üe äócCG ,≈«ëjhCG óªMCG ï˘jQɢJ ø˘˘e AGó˘˘à˘˘HG ɢ˘¡˘˘qÑ˘˘°U º˘˘à˘˘«˘˘°S ´ÉªàLG ‘h .Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ™«bƒàdG á˘jƒ˘¡÷G äGhó˘æ˘∏˘˘d ɢ˘é˘˘jƒ˘˘à˘˘J ¢ùeCG ¢ShQO ᢢ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘HÎd IQGRh äô˘˘˘˘˘˘˘°üM 8h 3 ÚH Iô˘˘NCɢ˘àŸG ɢ˘˘jQƒ˘˘˘dɢ˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘dG äɢ˘ ˘HGô˘˘ ˘ °VE’G ÖÑ˘˘ ˘ °ùH ™˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘Hɢ˘ ˘ °SCG äɢ˘Hɢ˘«˘ Zh ᢢ«˘ é˘ ∏˘ ã˘ dG á˘˘Ø˘ °Uɢ˘©˘ dGh .IòJÉ°S’G

áaÉc IóFÉØd äÉ°†jƒ©àdG Ö°U øe .´É£≤dG »ØXƒeh ∫ɪY äOQhCG »àdG QOÉ°üŸG âaÉ°VCGh Ö°ùM- ᢢ jɢ˘ °Uƒ˘˘ dG ¿CG ,ÈÿG ɢ˘ æ˘ ˘d ó˘b -»˘≤˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘à˘˘dG Ωƒ˘˘°SôŸG ¢ùØ˘˘f ójó°ùJ äGAGôLEG π«¡°ùJ ¤EG äóªY ø˘˘˘˘e ∂dPh ,ᢢ˘˘«˘˘˘˘dÉŸG äɢ˘˘˘Ø˘˘˘˘∏ıG áHÉbôdG IÒ°TCÉJ øe É¡FÉØYEG É¡dÓN áæ˘jõ˘N IÒ°TCɢà˘H AÉ˘Ø˘à˘c’Gh ᢫˘dÉŸG ™aO ™jô°ùJ ºàj »μd ,§≤a áj’ƒdG ´ƒ˘Ñ˘°SC’G ø˘e AGó˘à˘ HG äɢ˘°†jƒ˘˘©˘ à˘ dG π˘˘jô˘˘aCG ᢢjɢ˘¡˘˘f ᢢjɢ˘Z ¤EG π˘˘Ñ˘˘˘≤ŸG ∫ÓN ¬«∏Y ¥ÉØJE’G ” ɪc ,…QÉ÷G IQGRƒ˘˘dG ⩢˘ª˘˘L »˘˘à˘˘dG äGAɢ˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘dG .Ióªà©ŸG á«HÎdG äÉHÉ≤æH »˘˘Ø˘ Xƒ˘˘eh ∫ɢ˘ª˘ Y ¿CG Ωƒ˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘eh äÉ°†jƒ©J ≈∏Y ¿ƒ∏°üë«°S ´É£≤dG ¿ƒ«∏e 30 h 10 ÚH ìhGÎJ á«dÉe øe ∫hC’G ô£°ûdÉH á°UÉÿG º«àæ°S äÉØ∏ıG π°üàd ,≈∏YCG ¤EGh ≈fOCG ” GPEG º«àæ°S ¿ƒ«∏e 60 ¤EG á«dÉŸG ɢ˘¡˘ æ˘ e Êɢ˘ã˘ dG ô˘˘ £˘ ˘°ûdG Üɢ˘ °ùà˘˘ MG ɢ˘˘˘˘˘˘eCGh .Gô˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘°T 23`H Q󢢢˘˘˘˘˘≤ŸGh ø˘Y á˘Ñ˘JΟG äGOɢjõ˘dG ¢Uƒ˘°üH

…QOGƒb Ió«°ûf ,᢫˘æ˘Wƒ˘˘dG ᢢ«˘˘HÎdG IQGRh äô˘˘eCG á«HÎdG äÉjôjóà ídÉ°üŸG AÉ°SDhQ ô˘£˘°ûdG ó˘j󢢰ùJ ‘ ´hô˘˘°ûdɢ˘H 50`dG ᢢ ˘«˘ ˘ dÉŸG äɢ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘∏ıG ø˘˘ ˘ e ∫hC’G Ωɢ˘¶˘ æ˘ dG ≥˘˘«˘ Ñ˘ ˘£˘ ˘J ø˘˘ Y ᢢ Ñ˘ ˘JΟG 24`H Qó˘˘≤ŸG ó˘˘jó÷G »˘˘°†jƒ˘˘©˘ à˘ ˘dG ,πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G øe AGóàHG Gô¡°T ájÉZ ¤EG á«∏ª©dG ôªà°ùJ ¿CG ≈∏Y .…QÉ÷G ô¡°ûdG ájÉ¡f QOɢ°üe ø˘˘e ''¥hô˘˘°ûdG'' âª˘˘∏˘ Yh á«æWƒdG á«HÎdG IQGRh ¿CG ,á©∏£e »≤«Ñ£àdG Qƒ°ûæŸÉH ¢ùeCG âã©H ób ‘ ´hô˘˘ ˘°ûdG IQhô˘˘ ˘ °V ø˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘°†àŸG äÉØ∏ıG øe ∫hC’G ô£°ûdG ójó°ùJ ΩɶædG ∫ƒNO øY áÑJΟG á«dÉŸG ≥«Ñ˘£˘à˘dG õ˘«˘M ó˘jó÷G »˘°†jƒ˘©˘à˘dG ,ᢢ«˘˘HÎdG »˘˘˘e󢢢˘à˘˘˘°ùe I󢢢Fɢ˘˘Ø˘˘˘d ø˘˘e AGó˘˘à˘ ˘HG Gô˘˘ ¡˘ ˘°T 24`H Qó˘˘ ≤ŸGh ,»˘é˘ jQó˘˘J π˘˘μ˘ °ûH π˘˘Ñ˘ ≤ŸG ó˘˘MC’G ¿CG ¤EG ,¥É˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ °ùdG äGP ‘ IÒ°ûe ájÉZ ¤EG Iôªà°ùe ≈≤Ñà°S á«∏ª©dG øμªàdG ᫨H …QÉ÷G ô¡°ûdG ájÉ¡f

á```````````dhódG äGóYÉ````````````````°ùe ∞```````````````````«ØŒ ó`````````````©H

ÜGõ`` ` ` ` ` ` ` ` ` MC’G á`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ∏ªM π`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` jƒ“ ‘ OÉ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °ùØdG ¢SqôμJh ∑ƒ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `æÑdG »¨∏J ''IQÉμ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `°ûdG'' ” »àdG ≠dÉÑŸG ≥jôW øY á∏ª◊G πjƒªàd πØμàdÉH ájó∏H 1325h ” ,º«àæ°S ÒjÓe 6`H »JGƒJ ÉgQób »àdGh ,áaÉØ°T á≤jô£H É¡©ªL IQƒ°U ∞dCG 30 áYÉÑ£H Ωƒ≤j …òdG Üõ◊G ÜÉ°ùM ‘ É¡YGójEG .áj’h πc ‘ Üõ◊G áªFÉ≤d ≈∏Y º«àæ°S ÒjÓe 9 ¬HõM ∞∏μà°S á∏ª◊G ¿CG »JGƒJ í°VhCGh ΩÉbQC’G ™«ªL ô°ûæH Ωƒ≤«°S ¬fCGh ,á«dÉ÷Gh »æWƒdG iƒà°ùŸG πμd äÉHÉ°ù◊G Ëó≤Jh ±ÉØ°T πμ°ûH á∏ª◊G á«fGõ«Ã á°UÉÿG É¡°†aôH áeƒμ◊G ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,ôeC’G É¡ª¡j »àdG äÉ¡÷G ∫ÉŸG øe π©Œ ¿CG ójôJ É¡fEÉa ,ÜGõMC’G πjƒ“ ‘ áªgÉ°ùŸG ɪ¡àe ,¿ÉŸÈdG É¡æeh áÑîàæŸG ¢ùdÉÛG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á∏«°Sh ¢ù«FQ ÖFÉf Ö°üæe AGô°ûH âeÉb É¡ª°ùj ⁄ á«°SÉ«°S ÉHGõMCG ‘ ºgÉ°S ɇ ,á≤HÉ°ùdG Ió¡©dG ∫ÓN »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG ócCGh .ádhódG á«bGó°üeh »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG IQƒ°U ¬jƒ°ûJ ¿CG ,''¥hô°ûdG''`d äÉëjô°üJ ‘ ∫ɪ©dG ÜõM øe âÑjõ©J ¿É°†eQ âæμ“ Éeó©H ájôFGõ÷G ádhódG ¿É«c Oó¡j íÑ°UCG ï°SƒdG ∫ÉŸG ‘ Gƒë‚h ,¿ÉŸÈdG ¤EG É¡æY Ú∏㇠∫É°üjEG øe IòaÉf äÉ¡L ádhódG ≈∏Y IOófi ájOÉ°üàbG äÉ¡LƒJ ¢Vôah ÚfGƒb •É≤°SEG OGÒà°SG ™æŸ º¡°†aQh ¿ƒØ«°ûdG OGÒà°SG á«°†b πãe ájôFGõ÷G ádhO á«°†b âëÑ°UCG ádCÉ°ùŸG ¿CG Éë°Vƒe ,É«∏fi áéàæŸG ájhOC’G ójôj øe ÉgQqƒ°üj ɪc ,IÒÑc hCG iô¨°U ÜGõMCG á«°†b â°ù«dh áHQÉëà áeƒμ◊G ÉÑdÉ£e ,OÓÑdG ≈∏Y ÉgôWÉfl øe øjƒ¡àdG ” ¿CG ó©H á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ¿ÉWô°S Èà©j …òdG ï°SƒdG ∫ÉŸG ¢†©H πÑb øe ÖjôZ πμ°ûH Ió¡©dG ™e ‘ÉæàdG ¿ƒfÉb QhO ó««–

ìhôcƒH ÜÉgƒdG óÑY OÉ°ùØdG á«dhDƒ°ùe áeƒμ◊G IRQÉH á«°SÉ«°S ÜGõMCG IOÉb πqªnM ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ ''IQÉμ°ûdG'' áaÉ≤K QÉ°ûàfGh á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£∏d ‹ÉŸG AGô°T ¿CG øe øjQòfi ,¿ÉŸÈdG É¡°SCGQ ≈∏Yh áÑîàæŸG ¢ùdÉÛG πNóJ ΩóY ∫ÉM ‘ áeƒμ◊G ¤EG ¿ÉŸÈdG ió©à«°S Ö°UÉæŸG Gô°TÉÑe Gójó¡J πμ°ûJ »àdG Iôgɶ∏d óM ™°Vƒd øeC’G ídÉ°üe .OÓÑ∏d á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G ídÉ°üª∏d ,ájôFGõ÷G á«Ñ©°ûdG ácôë∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ¢ùfƒj øH IQɪY ∫Ébh ídÉ°üŸG ájɪ◊ ó«MƒdG π◊G ¿EG ,''¥hô°ûdG''`d äÉëjô°üJ ‘ äÉYɪLh ∫ÉŸG äÉ«Hƒd øe ,ôFGõé∏d á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G π˘jƒ˘ª˘à˘dG ¿É˘ª˘°†H á˘eƒ˘μ◊G ΩGõ˘à˘dG ÈY ôÁ á˘Ø˘∏˘àıG §˘˘¨˘ °†dG ¿CG ÉØ«°†e ,¿ƒfÉ≤dG ≥ah §°ûæJ »àdG á«°SÉ«°ùdG ÜGõMCÓd »eƒª©dG ‘ ô£NC’G á«°†≤dG πgÉŒ ÜGõMC’ÉH ¢UÉÿG ‹É◊G ™jô°ûàdG ∫󢩢dG IQGRh É˘Ñ˘dɢ£˘e ,ÜGõ˘M’C G π˘jƒ“ ´ƒ˘°Vƒ˘e »˘gh ,᢫˘∏˘ª˘©˘ dG Ò£ÿG QÉ°ûàf’ÉH á°UÉÿG ºYGõŸG áë°U ióe ‘ ≥«≤ëàdÉH .á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ‘ ''IQÉμ°ûdG'' Iôgɶd äÉeÉ¡J’Gh ¬HõM âaó¡à°SG »àdG á∏ª◊ÉH ,»JGƒJ ≈°Sƒe Oqófh ,Úë°TôŸG ≈∏Y á«dÉe ≠dÉÑe •GΰTG ¿CÉ°ûH ¬Hõ◊ â¡Lh »àdG âaó¡à°SG »àdG äÉ¡÷G ¿EG ,''¥hô°ûdG''`d äÉëjô°üJ ‘ GÒ°ûe ɡ੪L »àdG ≠dÉÑŸG ∞°ûμd á«bÓNC’G áYÉé°ûdG ∂∏“ ’ ¬HõM ∫ÉŸG ÜÉë°UCG øe É¡«∏Y â∏°ü– »àdG ≠dÉÑŸG hCG É¡à∏ªM πjƒªàd IôFGO 600h áj’h 48 ÈY Úë°TôŸG ∞∏c ¬HõM ¿CG GócDƒe ,Qò≤dG

QOɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °üe âKó–h á«Hô¨e äÉ¡L ¿G ,¥hô°ûdG â∏°üJG ᫪°SôdÉH É¡àØ°Uh AÉ£°Sh ≥jôW øY A’Dƒ¡H ´ÉªàLG Qƒ˘°†M º˘¡˘Jƒ˘Yó˘d ¿É˘˘ ª˘ ˘°V ™˘˘ ˘e Üô˘˘ ˘¨ŸG ‘ äÓ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘°ùà˘˘ ˘ dG ᢢ ˘ aɢ˘ ˘ c ¿G ’G ,äGRɢ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘e’Gh øY OôdG Gƒ°†aQ Ú«æ©ŸG áaÉc Gƒ˘©˘Wɢbh ,äGƒ˘Yó˘dG ™˘˘ ˘ e ≈˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘M ä’ɢ˘ ˘ °üJ’G ¿G ÚÑJ ¿G ó©H AÉ£°SƒdG .á«°SÉ«°S á«Ø∏N ¬d ôeC’G ɢ˘ ˘ ˘fQOɢ˘ ˘ ˘°üe Oó– ⁄h »˘˘ à˘ ˘dG §˘˘ Ñ˘ ˘°†dɢ˘ H ᢢ ¡÷G »˘˘à˘ ˘dG äGƒ˘˘ Yó˘˘ dG â¡˘˘ Lh ä’É°üJG ≥jôW øY â“ ï˘˘ jɢ˘ °ûà Iô˘˘ °Tɢ˘ Ñ˘ ˘ e ÒZ â°SGÔ“ ‘ π˘˘ ˘Fɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dG ¿CG ’EG ,¢Uɢ˘ ˘ ˘N π˘˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ ˘°ûH »˘à˘dG á˘jOGhRC’G ᢢHô˘˘é˘ à˘ dG <QGƒàdG É¡°ûjÉYh É¡æjÉY ‘ ¿ƒμ°ûj º¡à∏©L ‹Éà OGhRC’G ¿G á°UÉN ,ôeC’G

18 AÉ°ûfEG ø∏©j áë°üdG ôjRh ¿ÉWô°ù∏d Gõcôe ìÓ°UEGh áë°üdG ôjRh ,¢ùeCG ∞°ûc ≈∏Y ,¢SÉÑY ódh ∫ɪL äÉ«Ø°ûà°ùŸG 15`dG ‹hódG ¿ƒdÉ°üdG äÉ«dÉ©a ¢ûeÉg ¥ÓWEG øY ,á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh ájhOCÓd Gõcôe 18 RÉ‚EG ‘ πãªàJ ,™jQÉ°ûe IóY Gòch ,¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe IóFÉØd GójóL äÉj’ƒH á«©eÉL äÉ«Ø°ûà°ùe 3 ó««°ûJ ±ÎYGh .•GƒZC’Gh QÉ°ûH ,á∏"Qh ¿hO âdÉM »àdG ¢üFÉ≤ædG á∏ªéH ,ôjRƒdG πX ‘ ,¿ÉWô°ùdG ≈°Vôà ó«÷G πØμàdG iƒà°ùŸG ≈∏Y É«dÉM õcGôe 4 OƒLh RÉ‚EG ‘ ÒμØàdG ≈Yóà°SG Ée ,»æWƒdG ájÉYôdG ¿Éª°†d GójóL Gõcôe 18 .áÄØdG √ò¡d áeRÓdG á«Ñ£dG …OɪM.Ω @

IÒ°ùe ¢†¡Œ øeC’G ídÉ°üe Ú«©eÉL áÑ∏£d á«LÉéàMG ᪰UÉ©dÉH øe áYƒª› øeC’G ídÉ°üe ¢ùeCG â©æe º«¶æJ GƒdhÉM øjòdG Ú«©eÉ÷G áÑ∏£dG ájÉZ ¤EG ájõcôŸG á©eÉ÷G øe IÒ°ùe á©WÉ≤Ÿ É¡«a ¿ƒYój ,áeƒμ◊G ô°üb øe áYƒª› âdhÉMh ..äÉ«©jô°ûàdG ≈∏Y â≤∏WCG »àdG Ú«©eÉ÷G áÑ∏£dG áÑ∏£∏d á«æWƒdG áæé∏dG º°SG É¡°ùØf Ò°ùdGh IÒ°ùe º«¶æJ ,Ú«¨jRÉeC’G ¤EG ’ƒ°Uh 1 ôFGõ÷G á©eÉL øe ÉbÓ£fG á©WÉ≤e ¤EG IƒYó∏d áeƒμ◊G ô°üb É¡ª«¶æJ ™eõŸG á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G ídÉ°üe ¿CG ÒZ ,πÑ≤ŸG …Ée ô°TÉ©dG ‘ øe º¡à©æeh ¿ÉμŸG ≥jƒ£àH âeÉb øeC’G á«æWƒdG ᪶æŸG ¢ù«FQ ,í°VhCGh .Ò°ùdG …ÉH ¿ÉªãY ,Ú«WGô≤ÁódG áÑ∏£∏d ∂∏J ¿CG ,¥hô°û∏d íjô°üJ ‘ ,ô°†ÿ ≈∏Y â≤∏WCG ób áÑ∏£dG øe áYƒªÛG áÑ∏£∏d á«æWƒdG áæé∏dG'' É¡°ùØf áÑ°SÉæe ∫Ó¨à°SG ádhÉfi ,''Ú«¨jRÉeC’G ±OÉ°üŸG »¨jRÉeC’G ™«HôdG iôcP AÉ«MEG ¥GQhC’G §∏ÿ ,áæ°S πc øe πjôaCG 20`d ´QÉ°ûdG ‘ á∏Ñ∏ÑdGh ≈°VƒØdG ´QRh §°SƒdG ‘ ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Yh ,ÉeƒªY äGP ‘ GócDƒe ,»HÓ£dGh »©eÉ÷G ” ób äGQƒ°ûæŸG ∂∏J ¿CÉH ¥É«°ùdG πNGóe óæY π«∏dG AÉæKCGh ,Gô°S É¡≤«∏©J √òg πãe Éæjóe ,á«©eÉ÷G äÉ°ù°SDƒŸG .äÉcƒ∏°ùdG …QOGƒb Ió«°ûf @

»Hô¨e »Øë°U ≈∏Y Qƒã©dG ¥óæØdÉH ¬àaôZ πNGO Éà«e ô˘°Uɢf 󢫢°ùdG ∫ɢ°üJ’G ô˘jRh Ωó˘≤˘ J »Hô¨ŸG »Øë°üdG á∏˘Fɢ©˘d ¬˘jRɢ©˘à˘H π˘¡˘e Ió˘˘ jô˘˘ ˘é˘ ˘ H »˘˘ ˘Ø˘ ˘ ë˘ ˘ °üdG ìGó˘˘ ˘H ó˘˘ ˘ª˘ ˘ MCG ‘ƒ˘˘ ˘J …ò˘˘ ˘dG ''ᢢ ˘«˘ ˘ Hô˘˘ ˘¨ŸG AGô˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘°üdG'' ¢ùeCG º∏Y ɪѰùM ,᪰UÉ©dG ôFGõ÷ÉH ≈˘˘∏˘ Y Qƒ˘˘ã˘ ©˘ ˘dG ” ó˘˘ bh .IQGRƒ˘˘ dG ió˘˘ d ¢ùeCG IóeÉg áãL ìGóH óªMCG »Øë°üdG ó˘b ¿É˘ch .»˘°SGhC’G ¥ó˘æ˘a ‘ ¬˘à˘ aô˘˘¨˘ H äɢ˘°ù°SDƒŸG ᢢcQɢ˘°ûe ᢢ«˘ £˘ ¨˘ à˘ ˘d ô˘˘ °†M ¿ƒdÉ°ü∏d á°SOÉ°ùdG á©Ñ£dG ‘ á«Hô¨ŸG Ö«˘μ˘jEG'' äGQɢ«˘°ùdG äGõ˘«˘¡˘é˘à˘d ‹hó˘˘dG ¬˘Jɢ«˘ dɢ˘©˘ a …ôŒ …ò˘˘dG ''ɢ˘jÒ÷CG ƒ˘˘JhCG á«ë°†dG ¿CG ÚÑJh .᪰UÉ©dÉH É«dÉM ôFGõ÷G πNO ,áæ°S 56 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ≈˘˘∏˘ Y π˘˘°ü뢢j ⁄h »˘˘Hô˘˘¨˘ e ø˘˘ WGƒ˘˘ ª˘ ˘c â∏bÉæJh .»Øë°üc É¡˘dƒ˘Nó˘d ¢ü«˘Nô˘J ô˘KEG ‘ƒ˘J 󢫢≤˘ Ø˘ dG ¿CG ᢢ«˘ Hô˘˘¨˘ e ™˘˘bGƒ˘˘e h .¥ @ .á«Ñ∏b áàμ°S

Ωƒ`` «dG É`` ` jOh ô`` `°ùj ≥`` `jôa ¬`` `LGƒ`` ` J áÑ«Ñ°ûdG QÉŒh ,∫ÉjQ ÜÉ«Z ájGóH ¿ÉØfCÉà°ùj Ω’Éμ∏Hh ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G

ì .ó``dÉ````N

â°SGÔ“h QGQOCG øe πc ‘ Úahô©ŸG <QGƒàdG πFÉÑb ïjÉ°ûe øe GOóY ¿CG ¥hô°û∏d â°SGÔ“ áj’ƒH á«∏fi QOÉ°üe äócCG .á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ ´ÉªàLG ó≤©d ôØ°S äÓ«¡°ùJh äGƒYO Ó«°üØJh á∏ªL Gƒ°†aQ …õ«dEGh

Üõ◊ á˘eɢ©˘dG á˘æ˘«˘ eC’G ,¿ƒ˘˘æ˘ M Iõ˘˘jƒ˘˘d ,¢ùeCG äó˘˘cCG ™°Vh Gƒ°†aQ ÜGõMCG AÉ°SDhQ ∑Éæg ¿CG ,áØ∏÷G øe ∫ɪ©dG äɢHɢî˘à˘fE’G á˘∏˘ª˘ë˘H ᢰUÉÿG äɢ˘≤˘ °ü∏ŸG ‘ º˘˘gQƒ˘˘°U ¢VGQ ÒZ ''Ö©°ûdG'' ¿CG ¿ƒª∏©j º¡fC’ á∏Ñ≤ŸG á«©jô°ûàdG π°VÉæj ¿Éc …òdG -É¡dƒb óM ≈∏Y- É¡HõM GóY Ée º¡æY ¿CG áØ«°†e ,''»Hô©dG ™«HôdG'' ≈ª°ùj Ée πÑbh äGƒæ°S òæe ±É£©à°S’ ''øjódG'' ôJh ≈∏Y Ö©∏dG ∫hÉ– ÜGõMCG ∑Éæg ¿hô˘˘ ˘≤˘ ˘ ∏˘ ˘ d'' ô˘˘ ˘FGõ÷G IOɢ˘ ˘YE’ ᢢ ˘dhÉfi ‘ Úæ˘˘ ˘ WGƒŸG ‘ áØ∏÷ÉH É¡d ™ªŒ ‘ ¿ƒæM âaÉ°VCGh ..''≈£°SƒdG ìô°T »HÉîàf’G É¡›ÉfôH ¿CG á«HÉîàf’G á∏ª◊G QÉWEG

óªfi øé¡à°SGh . ¬Jó¡Y á«¡àæŸG ¢ù∏ÛG ‘ á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG πjƒ“ áeƒμ◊G ¢†aQ ,ádGó©dGh ájô◊G ÜõM ¢ù«FQ ó«©°ùdG º˘gɢ°ùJ ¿CG ∫󢩢dG ø˘e ¢ù«˘d ¬˘˘fGE ∫ƒ˘˘≤˘ dɢ˘H ,ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ °ùdG ÜGõ˘˘M’C G Qƒ˘˘à˘ °SO 󢢩˘ H â°ù°SCɢ J ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ °S ÜGõ˘˘MGC π˘˘ jƒ“ ‘ ᢢ eƒ˘˘ μ◊G á˘Ñ˘dɢ£Ÿ Ωƒ˘«˘dG »˘JÉC ˘J º˘K ,äGô˘≤ŸGh äGõ˘«˘¡˘ é˘ à˘ dGh ∫ÉŸÉ˘˘H1989 É¡Jqƒb â©æ°U á«°SÉ«°S iƒb ™e áØjô°ûdG á°ùaÉæŸÉH á«àa ÜGõMCG ™˘˘«˘ ª˘ L ÚH ᢢjhɢ˘°ùà˘˘e ÒZ ¢Uô˘˘Ø˘ dG ¿CG Gó˘˘cƒD ˘ ˘e ,Ωɢ˘ ©˘ ˘dG ∫ÉŸÉ˘˘ H AÉ≤HE’ á«°SÉ«°ùdG IOGQE’G ¢ùμ©j Ée ƒgh ,á«Hõ◊G äÓ«μ°ûàdG . Ió«Øà°ùŸG ÜGõMC’G ≈∏Y GôμM áMÉ°ùdG ɢe ᢫˘dhDƒ˘°ùe ≥˘Hɢ°ùdG ᢫˘∏˘NGó˘dG ô˘jRh 󢫢©˘°ùdG ó˘ªfi π˘ª˘Mh ÖdÉ£j ⁄ ʃgQR ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,á«Hõ◊G áMÉ°ùdG ‘ π°üëj á«dÉŸG á∏«°ü◊ÉH áMÉ°ùdG ‘ §°ûæJ âfÉc »àdG ÜGõMC’G Éeƒj ∫ÉÛG íàa ɇ ∂dòH É¡eõ∏j ¿ƒfÉ≤dG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ájƒæ°ùdG á«dÉŸG äÉ°SQɪŸG ™«é°ûJ ≈∏Y áÁó≤dG á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG ΩÉeCG .''IQÉμ°ûdG''`H á£ÑJôŸG ᪫∏°ùdG ÒZ ¿EG ,''¥hô°ûdG''`d ¢Thó«ªM óªfiCG …OÉ°üàb’G ÒÑÿG ∫Ébh ábÓ©dG ójóëàH ¢UÉN ¿ƒfÉb ø°S ÈY ôÁ IôgɶdG áHQÉfi ‘ ¬H ∫ƒª©e ƒg ɪc ,ÚÑîàæŸGh á£ZÉ°†dG äÉYɪ÷G ÚH ™˘æÁ ±É˘Ø˘°T π˘μ˘°ûH ,᢫˘μ˘jô˘eC’G Ió˘ë˘ àŸG äɢ˘j’ƒ˘˘dGh ɢ˘HhQhCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y ÚÑîàæŸG hCG ÜGƒædG ,âfÉc ɪ¡e á«∏«°†ØJ á∏eÉ©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G hCG ÉjGó¡dGh äÉÑ¡dG á¡L ÜÉ°ùM ≈∏Y áeóN hCG ájOÉe ᪫b ¬d ô°üæY hCG AÉØYEG hCG .áë∏°üe É¡d

26

º¡YÉæbE’ º¡H Gƒ∏°üJG á«Hô¨e ᫪°SQ äÉ¡L øe ¿ƒKƒ©Ñe AÉ£°Sh

''≈£°SƒdG ¿hô≤∏d ÉæJOÉYE’ øjódG ôJh ≈∏Y Ö©∏J ÉHGõMCG GhQòMG'' :¿ƒæM IócDƒe ,OÓÑ∏d á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’G ÖfGƒ÷G ™«ªL »g ɪc ≈≤ÑJ ¿CG ôFGõé∏d ójôJ á«°SÉ«°S ÉaGôWCG ∑Éæg ¿CG Ö©°ûdG ≈∏Y Öéj ¬fCG áØ«°†e .á«°üî°T ¢VGôZC’ ¬«∏Y ΩÉeCG ≥jô£dG ™£≤d ´GÎb’G ≥jOÉæ°U ¤EG Iƒ≤H êhôÿG ∑Éæg ¿CG IócDƒe ,êQÉÿGh πNGódG øe ôFGõ÷G AGóYCG âKó– ɪ«a ,™°VƒdG QGôªà°SG ádÉM ‘ á≤∏≤e äGô°TDƒe äÉ©jô°ûJ øY ,¢ùeCG ∫hCG Ió«∏ÑdÉH ™ªŒ ∫ÓN ¿ƒæM ,ôjhõàdG √Oôe ,É¡eƒj É¡HõM èFÉàf ™°VGƒJ ¿EG á∏FÉb 2007 .á«°SÉ«°ùdG áMÉ°ùdG ‘ ''IQÉμ°ûdG'' ∞«XƒJ Ió≤àæe

$

OÉ–’G »ÑY’ ™e ∞WÉ©àJh Ió«©°S çGóMCG øjóJ …QÉæμdG QÉ°üfCG áæ÷

¥ƒa IGQÉÑŸG Ö©d ≈æ“ äƒë∏H É«©«ÑW áÑ°Tƒ°û©e á«°VQCG äƒë∏H ó«°TQ »ØjÉ£°ùdG ÜQóŸG ÜôYCG áª≤dG ‘ IGQÉÑe Ö©∏d ójó°ûdG ¬dDhÉØJ øY ¿ƒYGh ¬«ÑY’ ¿CG QÉ°TCG å«M ,OGORƒ∏H ΩÉeCG ,º˘˘¡˘ ≤˘ Jɢ˘Y ≈˘˘∏˘ Y Iɢ˘ ≤˘ ˘∏ŸG ᢢ «˘ ˘dhDƒ˘ ˘°ùŸÉ˘˘ H ™˘«˘ª÷G ¿CG ¬˘d äó˘cCG IÒNC’G äÉ˘Ñ˘ jQó˘˘à˘ dGh á°ùaÉæe øe »FÉ¡ædG QhódG ¤EG πgCÉàdG ójôj ¬˘eÓ˘c äƒ˘ë˘∏˘H º˘à˘Nh .ájQƒ˘¡˘ª÷G ¢SCɢc Ö©∏J ¿CG ‘ πeCÉj ¿Éc ¬fCG ≈∏Y ó«cCÉàdÉH Éà ɫ©«ÑW áÑ°Tƒ°û©e á«°VQCG ¥ƒa IGQÉÑŸG πãe ‘ Ö©∏dG ≈∏Y ¿hOÉà©e ôaÉæ°ùdG ¿CG ‘ Ö©°U ø¡μàdG ¿CG ÓFÉb ,äÉ«°VQC’G √òg »àdG »g á≤«bO 90`dGh äÉjQÉÑŸG √òg πãe .»FÉ¡ædG QhódG ¤EG πgCÉà«°S øe º°ùëà°S øjódG Qƒf áæ«£æ°ùb áj’h ‹Gh ΩÉbh Gòg ,¢ùeCG ∫hCG á˘∏˘«˘d á˘∏˘«˘μ˘°ûà˘˘dG ™˘˘jOƒ˘˘à˘ H …hó˘˘H ±ô˘˘°T ≈˘˘∏˘ Y Aɢ˘°ûY ᢢHOCɢ e Ωɢ˘bCG ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ ˘M å«M ,»æØdG ºbÉ£dGh øjÒ°ùŸG ,ÚÑYÓdG ¿CG ≈˘∏˘Y 󢫢cCɢà˘dGh ™˘«˘ ª÷G ™˘˘«˘ é˘ °ûà˘˘H Ωɢ˘b …Oɢ˘ æ˘ ˘dG AGQh ∞˘˘ ≤˘ ˘J ᢢ æ˘ ˘jóŸG äɢ˘ £˘ ˘∏˘ ˘ °S π˘gCɢà˘dG á˘˘ë˘ æ˘ e ¿CG GÒ°ûe ,»˘˘æ˘ «˘ £˘ æ˘ °ù≤˘˘dG .á«F’ƒdG äÉ£∏°ùdG É¡H πØμàà°S

áæ«£æ˘°ùb ÜÉ˘Ñ˘°T Ö©˘∏˘j ᢢ ∏˘ ˘Hɢ˘ ≤˘ ˘e ó˘˘ ¨˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘ °ûY Üɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘°T Ωɢ˘ ˘ eCG ᢢ ˘ jÒ°üe ähCG 20 Ö©˘˘ ∏à OGORƒ˘˘ ˘∏˘ ˘ H QhódG QÉWEG ‘ ᪰UÉ©dÉH á°ùaÉæe øe »FÉ¡ædG ∞°üf å«˘˘M ,ᢢjQƒ˘˘¡˘ ª÷G ¢SCɢ c ≥«à©dG ô°ù÷G AÉæHCG ¿ƒμ«°S ∫ƒ˘˘ ˘Nó˘˘ ˘d ᢢ ˘°Uô˘˘ ˘ a Ωɢ˘ ˘ eCG á©°SGƒdG ¬HGƒHCG øe ïjQÉàdG ÌcCG á«¡°ûdG íàØj ¢SCÉμdG »FÉ¡f ¤EG πgCÉàdGh …OÉædG IóæLCG ‘ ∫hC’G Ö≤∏dÉH èjƒààdG ƒëf ød ìô£dG Gòg øμd ,»æ«£æ°ù≤dG »°VÉjôdG á˘ª˘≤˘dG ‘ á˘¡˘LGƒ˘e AGOCG 󢢩˘ H ’EG ≥˘˘≤˘ ë˘ à˘ j ™˘HQ Qhó˘dG ‘ ¿É˘˘°ùª˘˘∏˘ J ƒ˘˘jQɢ˘æ˘ «˘ °S IOɢ˘YEGh .á°ùaÉæŸG ¢ùØf øe »FÉ¡ædG âHQó˘J ó˘˘b ô˘˘aɢ˘æ˘ °ùdG ᢢ∏˘ «˘ μ˘ °ûJ âfɢ˘ch Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe ájGóH ,¢ùeCG áë«Ñ°U á˘jPÉÙG Ió˘jó÷G ᢫˘ °VQC’ɢ˘H §˘˘Ñ˘ °†dɢ˘Hh Ö©˘˘∏˘ e hCG á˘˘æ˘ «˘ £˘ æ˘ °ùb ᢢjOƒ˘˘dƒ˘˘e ᢢ eɢ˘ bE’ AGƒ°S á¡HÉ°ûe É¡fCG ºμëH …ó∏ÑdG ''»°ùbódG'' 55 ähCG 20 Ö©∏Ÿ á«fÉãdG hCG ¤hCÓd áÑ°ùædÉH .á¡LGƒŸG ø°†àë«°S »àdG áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T á∏«μ°ûJ äó°Th Gòg ø˘e ᢰùeÉÿG á˘Yɢ°ùdG ø˘e ᢢjGó˘˘H ∫ɢ˘Mô˘˘dG ájƒL á∏MQ ‘ ᪰UÉ©dG ¤EG ,¢ùeCG á«°ûY QÉ£e ¤EG ±É«°VƒH óªfi QÉ£e øe á°UÉN •ƒ£ÿG ÈY á˘ª˘°Uɢ©˘dɢH ø˘jó˘eƒ˘H …QGƒ˘g Égó©H ¬LƒàJ ¿CG ≈∏Y ,ájôFGõ÷G ájƒ÷G ¤EG §Ñ°†dÉHh ‹GhÉ£°S áæjóe ¤EG Iô°TÉÑe ∑ɢæ˘g á˘eɢbE’G π˘LCG ø˘e ''…ó˘¡ŸG'' ¥ó˘˘æ˘ a á≤HÉ°ùdG äÉ¡LGƒŸG á∏cÉ°T ¢ùØf ≈∏Y ∂dPh .º°SƒŸG Gò¡d

(áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°ûd »°VÉjôdG ôjóŸG) Ö«Ñ◊ƒH º«∏°S

á«dÉ`` «N ¿ƒ`` ` μà°S πgCÉ` ` àdG á`` `ëæe 󢢫˘ °ùdG ,¢ùeCG ∫hCG Aɢ˘°ùe ∫ɢ˘b ,¥hô˘˘ °û∏˘˘ d í˘˘ jô˘˘ °üJ ‘ ¥hô°û∏˘d á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb ÜÉ˘Ñ˘°ûd »˘°Vɢjô˘dG ô˘jóŸG Ö«˘Ñ◊Gƒ˘H Gƒ≤≤M GPEG ájô¨e óL ¿ƒμà°S ÚÑYÓdG áëæe ¿CG »eƒ«dG Ö«Ñ◊ƒH íjô°üJ AÉLh .¢SCÉμdG »FÉ¡f ¤EG GóZ πgCÉàdG ÜÉ˘Ñ˘°T ±ô˘°T ≈˘∏˘ Y âª˘˘«˘ bCG »˘˘à˘ dG Aɢ˘°û©˘˘dG ᢢHOCɢ e Aɢ˘æ˘ KCG Cɢæ˘g …ò˘dG á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb á˘j’h ‹Gh ±ô˘W ø˘e á˘˘æ˘ «˘ £˘ æ˘ °ùb .»FÉ¡ædG ∞°üf QhódG ¤EG πgCÉàdG ≈∏Y ÚÑYÓdG GhócCG ,…óëàdG ™aôd ºgOGó©à°SG GhóHCG øjòdG ¿ƒÑYÓdG º¡àÁõY øe §Ñãj ød ¬LQÉN hCG ähCG 20 ‘ Ö©∏dG ¿CG ø˘˘e ¿ƒ˘˘eô˘˘ë˘ «˘ °S ø˘˘jò˘˘dG Qɢ˘°üfC’G ±’B’ Rƒ˘˘Ø˘ ˘dG AGó˘˘ gE’ IQGOEG âYOh .Ö©∏ŸG ≥«°V ÖÑ°ùH AÉ≤∏dG Gòg IógÉ°ûe ÚÑYÓd áªFÓŸG ±hô¶dG πμd ÉgÒaƒJ IócDƒe π≤æàdG Ωó©d QÉ°üfC’G áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T ó¨dG IGQÉÑe πÑb ¢üHÎH ¿ƒeƒ≤«°S å«M IódGQõH ¢VÉjôdG ∫õf ¤EG ¢ùeCG ìÉÑ°U Gƒ∏≤æJ øjòdG ÚeCG §bôd ¯ .OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ΩÉeCG hOGQÉH ó°V IGQÉÑŸG ájÉ¡f ó©H IRƒæH ºμ◊G ≈∏Y ¬FGóàYG ádhÉfi ó©H

á«°SÉ`` ` `b á`` Hƒ`` ≤©d ¢Vô`` `©e ∑ƒ`` ` ŸG ¢ù«FQ ¬˘˘ ˘ª˘ ˘ à˘ ˘ °T ÒNC’G Gò˘˘ ˘g ¿Cɢ ˘ ˘H ∫hɢM ɢª˘c ,ᢢ«˘ Hɢ˘f ®É˘˘Ø˘ dCɢ H ¤EG á˘aɢ°VEG ,¬˘«˘∏˘Y AGó˘à˘ Y’G GPEGh ,∞˘æ˘©˘dG ≈˘∏˘ Y ¬˘˘°†jô– …ôjô≤J QÉÑàY’G Ú©H ÉfòNCG IGQɢ˘ ˘ÑŸG ߢ˘ ˘aÉfih º˘˘ ˘μ◊G ᢢ ˘ æ÷ ¿Cɢ ˘ ˘H Ωõ‚ ɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘fEɢ ˘ ˘a ᢢ ˘ £˘ ˘ ˘HGô˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘d •É˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘°†f’G äÉHƒ≤Y §∏°ùà°S áaÎÙG ƒg …òdG Êóe ó°V á«°SÉb áaÎÙG á£HGôdG QGOEG ¢ù∏› ‘ ƒ°†Y á˘jó˘fCG ÖYÓ˘e º˘«˘ °Sô˘˘J ᢢæ÷ ¢SCGÎj ɢ˘ª˘ c .á«fÉãdGh ¤hC’G Úà£HGôdG Ü .íHGôH

.Ω'' IGQɢ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e âaô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y ''hOGQÉH ∂«˘à˘∏˘JCG - á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb »°VÉŸG AɢKÓ˘ã˘dG âÑ˘©˘d »˘à˘dG …hÓ˘˘ª˘ M ó˘˘ «˘ ˘¡˘ ˘°ûdG Ö©˘˘ ∏Ã ó˘˘ ˘©˘ ˘ H ,ᢢ ˘Ø˘ ˘ °SDƒ˘ ˘ e ᢢ ˘jɢ˘ ˘¡˘ ˘ ˘f É¡d ¢Vô©J »àdG äÉ≤jÉ°†ŸG IRƒ˘æ˘H ó˘˘ªfi ‹hó˘˘dG º˘˘μ◊G ,∑ƒŸG …Ò°ùe π˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘b ø˘˘ ˘ ˘e Êóe ∫ɪc ¢ù«FôdG á°UÉNh ,¬˘«˘∏˘Y AGó˘à˘Y’G ∫hɢM …ò˘˘dG ∑ÉÑ∏d á«dÉ«N AGõL áHô°V íæà √ÉjEG ɪ¡àe .™FÉ°†dG ∫óH âbƒdG ‘ ¿qhO ºμ◊G ¿EÉa ¥ƒKƒe Qó°üe Ö°ùMh πé°S øjCG ΩƒμdG ¢ù«FQ äÉaô°üJ √ôjô≤J ‘

º«μëà∏d á«dGQó«ØdG áæé∏dG ±ôW øe ¢ùeCG »Yóà°SG

º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM ÖbÉ©e …Oƒª«M ‹hódG ºμ◊G º«μëà∏d á«dGQó«ØdG áæé∏dG ¢ùeCG âYóà°SG IGQÉÑŸ ¬JQGOEG á«Ø∏N ≈˘∏˘Y ¬˘«˘dEG ´É˘ª˘à˘°SÓ˘d …Oƒ˘ª˘«˘M ∫ɢª˘L »FÉ¡ædG ™HQ QhódG QÉWEG ‘ ¢TGô◊G OÉ–G - ôFGõ÷G OÉ–G π˘Ñ˘b ø˘˘e IÒ£˘˘N äGRhÉŒ äó˘˘¡˘ °T »˘˘à˘ dGh ,ô˘˘FGõ÷G ¢SCɢ μ˘ d Gòch ,¿ƒjõØ∏àdG GÒeÉc º«£– ‘ âÑÑ°ùJ ,¢TQÉ◊G QÉ°üfCG ¿É˘ch ,᢫˘∏˘jƒ˘L 5 Ö©˘∏˘ e äɢ˘LQó˘˘e »˘˘°SGô˘˘c ø˘˘e ÒÑ˘˘c Oó˘˘Y π˘Ñ˘b ø˘e á˘YP’ äGOɢ˘≤˘ à˘ f’ ¢Vô˘˘©˘ J ó˘˘b …Oƒ˘˘ª˘ «˘ M º˘˘μ◊G IÒãμdG AÉ£NC’G π©ØH IGQÉÑŸG ájÉ¡f ó©H Ú≤jôØdG …Ò°ùe á«dGQó«ØdG áæé∏dG ¿EÉa ¥ƒKƒe Qó°üe Ö°ùMh .É¡ÑμJQG »àdG ¿CG ó©H º°SƒŸG ájÉ¡f ájÉZ ¤EG …Oƒª«M áÑbÉ©e äQôb ¿QÉμd ó«©∏H á°SÉFôH º«μëà∏d ±GôWC’G ¢†©H âfÉch .‹hódG ºμ◊G É¡«a ÖÑ°ùJ »àdG á∏JÉ≤dG AÉ£NC’G øe äócCÉJ ¿CG ɢª˘∏˘Y ,»˘HQGó˘dG Gò˘¡˘d …Oƒ˘ª˘«˘M Ú«˘©˘J AGQh âfɢc »˘à˘dG ™˘aGhó˘dG ø˘Y âdAɢ°ùJ ó˘b ≈∏Y á«MGôL á«∏ª©d ¬FGôLEG ÖÑ°ùH øjô¡°T IóŸ øjOÉ«ŸG øY Gó«©H ‹hódG ºμ◊G Ü .íHGôH ¯ .áÑcôdG iƒà°ùe

᪰UÉ©dG.G-πFÉÑ≤dG .¢T AÉ≤d øe á£≤d

QÉ°üfCG áæ÷ âªàNh ,ôLÉ°ûà∏d ∞WÉ©J ádÉ°SôH É¡fÉ«H …QÉæμdG ≥˘jô˘a á˘∏˘FɢY π˘c ™˘e ø˘eɢ°†Jh AÉØ°ûdG á«æªàe ᪰UÉ©dG OÉ–G .ÚHÉ°üŸG ™«ª÷ πLÉ©dG

ø˘Y ∞˘μ˘∏˘d á˘jô˘˘FGõ÷G ¥ô˘˘Ø˘˘dG ìhôdÉH »∏ëàdGh Ö¨°ûdG ∫ɪYCG ÚH ÜQÉ°†àdG ΩóYh á«°VÉjôdG IôμdG ¿ƒc óMGƒdG ó∏ÑdG AÉæHCG ’ »˘NBɢà˘dGh ±Qɢ©˘à˘∏˘d á˘∏˘˘«˘˘°Sh ¢TÉ``eQ OÉ````ªY

ó©à°ùeh áÑ«Ñ°ûdG ‘ AÉ≤ÑdG ójQCG'' ''∂dP »æe GƒÑ∏W ¿EG ójóéà∏d πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ≥jôØd øÁC’G Ò¡¶dG çó– å«M …QÉæ˘μ˘dG ™˘e ¬˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùe ø˘Y ¢TɢeQ Oɢª˘Y AÉæHCG áÑ«àc ‘ AÉ≤ÑdG ójôj ¬fCG ¥hô°û∏d ìô°U ¬æe Ö∏W ¿EG »∏FÉÑ≤dG ≥jôØdG ‘ ójóéà∏d ó©à°ùe ¬fCGh IôLôL ≥jôa áÑ«Ñ°ûdG'' ÓFÉb ≥jôØdG ‘ áeÉàdG ¬àMGQ ócCGh ∂dP »°TÉæM ødh …QÉæμdG ±ƒØ°U ‘ ójóéàdGh AÉ≤ÑdG ójQCG ,Éæg ìÉJôe ÉfCGh ÒÑc ¿CG ¢TɢeQ ±É˘°VCGh ,''∂dP ¢ù«˘Fô˘dG »˘˘æ˘ e Ö∏˘˘W ¿EG Iô˘˘μ˘ Ø˘ dG ¢VQɢ˘YCG ''π°†aCG èFÉàf ¿ƒ≤≤ë«°S ÚÑYÓdG ¿CGh •ƒÑ¡dÉH Oó¡e ÒZ ≥jôØdG Iƒ≤H á∏Ñ≤ŸG äÉjQÉÑŸG ¢Vƒîæ°Sh •ƒÑ¡dG äÉHÉ°ùM êQÉN ÉæfCG ó≤àYCG .''á«HÉéjG óL èFÉàæH ádƒ£ÑdG »¡ææ°Sh

∫ÉjQ »∏Y …QÉæμdG óFÉb ÜÉZ ¢ùeCG Ωƒj áë«Ñ°U äÉÑjQóJ øY ¿CG Éæª∏Y å«M ,áHÉ°UE’G »YGóH iƒà°ùe ≈∏Y Ω’BG øe ÊÉ©j ∫ÉjQ ø˘˘e ¬˘˘à˘ ©˘ æ˘ e ≈˘˘æ˘ ª˘ ˘«˘ ˘dG ¥É˘˘ °ùdG ⁄ ɪ«a ,¬bÉaQ á≤aQ ÖjQóàdG QÉŒ »˘˘Fɢ˘æ˘ ã˘ dG 󢢩˘ H ≥˘˘ë˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘j ¢üHôJ ‘ øjóLGƒàŸG Ω’Éμ∏Hh ¿É›óæ«°Sh Ú«∏ÙG Ú«dhódG á˘jGó˘H ɢ˘ª˘ ¡˘ ≤˘ jô˘˘a äɢ˘Ñ˘ jQó˘˘à˘ H .πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ™e øeÉ°†àJ QÉ°üfC’G áæ÷ ᪰UÉ©dG OÉ–G á∏FÉY ≥jôa QÉ°üfCG áæ÷ äQó°UCG É¡°SCGÎj »à˘dG π˘FÉ˘Ñ˘≤˘dG á˘Ñ˘«˘Ñ˘°T ɢ˘fɢ˘«˘˘H ø˘˘°ù◊ õ˘˘jõ˘˘Y 󢢢«˘˘˘°ùdG á˘î˘°ùf ≈˘∏˘Y ¥hô˘°ûdG â∏˘°ü– QÉ°üfCG áæ÷ Ió°ûH âfGOCGh ,¬æe »àdG áØ«æ©dG çGóMC’G …QÉæμdG ᢢ¡˘˘LGƒ˘˘e ᢢjɢ˘¡˘˘f ɢ˘˘¡˘˘˘J󢢢¡˘˘˘°T OÉ–G ΩɢeCG I󢫢©˘˘°S ᢢjOƒ˘˘dƒ˘˘e Gô˘eCG ∂dP äÈà˘YGh á˘ª˘°Uɢ©˘dG §˘«˘∏˘˘°ùà˘˘d âYOh ∫ƒ˘˘Ñ˘˘≤˘˘e ÒZ ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y äɢ˘˘˘Hƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘°ùbCG â¡˘Lh ɢª˘c ,ɢ¡˘«˘a ÚÑ˘Ñ˘˘°ùàŸG AGó˘˘f á˘˘Ñ˘˘«˘˘Ñ˘˘˘°ûdG Qɢ˘˘°üfCG ᢢ˘æ÷ ¿É÷h äɢ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘HGQ ™˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘ª÷ ™«ªL iƒà°ùe ≈∏Y Ú©é°ûŸG

¿ÉªãY Òª°S â›ô˘H ,Gô˘¶˘à˘æ˘e ¿É˘c ɢª˘ c π˘FÉ˘Ñ˘ ≤˘ dG á˘˘Ñ˘ «˘ Ñ˘ °T ≥˘˘jô˘˘a IQGOEG É¡jôé«°S ájÒ°†– ájOh IGQÉÑe á˘jó˘∏˘H ≥˘jô˘˘a Ωɢ˘eCG Ωƒ˘˘«˘ dG ∫GhR ,ÒNC’G Gò˘˘ ˘ ˘g Ö©˘˘ ˘ ˘∏à ô˘˘ ˘ ˘°ùjG »˘˘æ˘ Ø˘ dG º˘˘bɢ˘ £˘ ˘dG ∫hɢ˘ ë˘ ˘«˘ ˘°Sh √ò˘˘ g ∫Ó˘˘ N ø˘˘ ˘e …Qɢ˘ ˘æ˘ ˘ μ˘ ˘ ∏˘ ˘ d ¢ü≤˘f ÖæŒ á˘jOƒ˘dG ᢢ¡˘ LGƒŸG ádƒ£ÑdG ∞bƒàd Gô¶f á°ùaÉæŸG è˘dɢ˘©˘ «˘ °S ɢ˘ª˘ c ,ɢ˘eƒ˘˘j 15 IóŸ äô˘¡˘X »˘à˘dG ¢üFɢ≤˘ æ˘ dG ¢†©˘˘H »˘eɢeC’G §ÿG iƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y äɢ˘ jQɢ˘ ÑŸG ∫Ó˘˘ N ≥˘˘ jô˘˘ Ø˘ ˘ ∏˘ ˘ d .á≤HÉ°ùdG …hÉbó°Uh ±Îe äÉÑjQóàdG ¿ÉØfCÉà°ùj …QÉæμ˘dG äÉ˘Ñ˘jQó˘J äó˘¡˘°T IOƒ˘˘ Y ,¢ùeCG Ωƒ˘˘ j ᢢ ë˘ ˘«˘ ˘ Ñ˘ ˘ °üd »˘°Sɢbh ±Îe Ú°ùM »˘FÉ˘æ˘ ã˘ dG ø˘˘Y ɢ˘Hɢ˘Z ø˘˘jò˘˘∏˘ dG …hɢ˘ bó˘˘ °U á˘≤˘Hɢ°ùdG IGQÉ˘ÑŸGh äÉ˘Ñ˘jQó˘˘à˘ dG »FÉæK ÜQóJh ,áHÉ°UE’G »YGóH áØ°üH ,¢ùeCG á뢫˘Ñ˘°U …Qɢæ˘μ˘dG Ée áYƒªÛG á«≤H á≤aQ ájOÉY »éjQóà˘dG ɢª˘¡˘«˘aɢ©˘J ¤EG Ò°ûj »àdG ∫ƒ∏◊G øª°V ¿Éfƒμj óbh ‘ ÜQóŸG ɢ¡˘«˘∏˘Y ó˘ª˘à˘©˘ j ó˘˘b ≥˘jô˘a ΩɢeCG á˘∏˘Ñ˘≤ŸG á˘¡˘ LGƒŸG .Ió«©°S ájOƒdƒe

áæ«£æ°ùbh OGORƒ∏H AÉ≤∏d ÉÑ°ù–

Ió«©°S .Ω

á«æeCG äGõjõ©J Ö∏£j ᪰UÉ©dG ‹Gh π≤ædG ÒaƒJh IOó°ûe

á¡LGƒeh äÉÑjQóàdG GƒØfCÉà°ùj ⁄ ¿ƒÑYÓdG á£HGôdG äGQGô≤H á£ÑJôe áÑ«Ñ°ûdG

,Å˘˘ ˘Lɢ˘ ˘Ø˘ ˘ e ÒZ ƒ˘˘ ˘jQɢ˘ ˘æ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘°S ΩÉ«≤∏d ä’hÉfi …C’ …ó°üàdGh .É¡˘Y’ó˘fG π˘Ñ˘b Ö¨˘°T ∫ɢª˘YCɢH ≈˘∏˘Y ,hó˘˘Y ÒÑ˘˘c ó˘˘ªfi õ˘˘cQh ,AÉ≤∏dG Ωƒj π≤ædG ÒaƒJ IQhô°V IQGRh π˘˘ ã‡ ø˘˘ e Ö∏˘˘ ˘W å«˘˘ ˘M π˘≤˘æ˘d ,äÓ˘aÉ◊G Òaƒ˘J π˘≤˘æ˘dG ó©˘H ,á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb ÜÉ˘Ñ˘°T Qɢ°üfCG ᢢ£fi ¤EG ᢢ¡˘ LGƒŸG ᢢjɢ˘ ¡˘ ˘f ,ájójó◊G ∂μ°ùdG hCG äÓaÉ◊G ™˘˘e äɢ˘cɢ˘Ñ˘ ˘à˘ ˘°TG …CG …Oɢ˘ Ø˘ ˘à˘ ˘d ÚH øeh .OGORƒ∏H …ô°UÉæe ‹Gh É¡«dEG ¥ô£J »àdG •É≤ædG ,á«æeC’G äGõjõ©˘à˘dG ,á˘ª˘°Uɢ©˘dG ¥ô£dG πc ó¡°ûJ ¿CG ™bƒàj PEG ähCG 20 Ö©˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘e ¤EG ᢢ ˘ ˘jODƒŸG ¿CG ɢ˘ ª˘ ˘c ,ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘eCG äGõ˘˘ jõ˘˘ ˘©˘ ˘ J Ö©˘∏ŸG ∫ƒ˘NO π˘Ñ˘b ¢û«˘˘à˘ Ø˘ à˘ dG .É≤«bO ¿ƒμ«°S ≥∏£æJ ôcGòàdG ™«H á«∏ªY 8:00 áYÉ°ùdG ≈∏Y ,ƒ˘˘«˘ °ùaƒ˘˘H ø˘˘jó˘˘dG Qƒ˘˘ f ∫ɢ˘ b íjô°üJ ‘ ,ähCG 20 Ö©∏e ôjóe ™˘«˘H ᢫˘∏˘ª˘Y ¿G ,¢ùeG ¥hô˘˘°û∏˘˘d ÜÉ˘Ñ˘°T Aɢ≤˘∏˘H ᢰUÉÿG ô˘cGò˘à˘dG ,á˘æ˘«˘ £˘ æ˘ °ùb Üɢ˘Ñ˘ °Th OGORƒ˘˘∏˘ H øe áæeÉãdG áYÉ°ùdG ≈∏Y ≥∏£æJ .ó¨dG ìÉÑ°U IQGOG ¿G ,ƒ˘˘ ˘«˘ ˘ °ùaƒ˘˘ ˘ H ó˘˘ ˘ cCGh á°üM º∏à°ùJ ⁄ ∞«°†dG ≥jôØdG QÉ°üfC’ â°ü°üN »àdG ôcGòàdG ,¢ùeCG AÉ°ùe ∫GhR ¤EG'' :≥jôØdG ≥˘˘ jô˘˘ a ø˘˘ Y π˘˘ ã‡ …CG äCɢ ˘j ⁄ 1300 ΩÓ˘˘à˘ °S’ ,ᢢ æ˘ ˘«˘ ˘£˘ ˘æ˘ ˘°ùb Qɢ°üfC’ äõ˘˘é˘ M »˘˘à˘ dG Iô˘˘cò˘˘J ΩóY ≈∏Y Ghô°UCG ¿EGh ,…OÉædG Gó˘Z ´É˘Ñ˘à˘°S ɢ¡˘fEɢa ,ɢ¡˘eÓ˘à˘°SG .''±ƒ«°†dÉH ¢UÉÿG ∑ÉÑ°ûdÉH ÜÉgh.Ü ¯

ó˘˘ ˘ ˘ªfi Ö∏˘˘ ˘ ˘W ‹Gh ,hó˘˘ ˘ Y ÒÑ˘˘ ˘ ˘c π˘c ø˘e á˘ª˘°Uɢ˘©˘ dG ᢢ«˘ æ˘ ©ŸG äɢ˘ ¡÷G »FÉ¡f ∞°üf AÉ≤∏H ,á˘jQƒ˘¡˘ª÷G ¢SCɢ c OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ÚH áæ«˘£˘æ˘°ùb ÜÉ˘Ñ˘°Th ,Gó˘˘ ˘ ˘ ˘Z IQô˘˘ ˘ ˘ ˘≤ŸG π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ c Òaƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J áeRÓdG äÉfÉμeE’G QÉ°üfCG øe äGRhÉŒ …CG …OÉØàd ,IOɢ©˘dG ÒZ ≈˘∏˘ Yh .Ú≤jôØdG »˘æ˘≤˘à˘dG ´É˘ª˘à˘L’G ó˘≤˘ Y ó˘˘≤˘ a á˘ë˘ «˘ Ñ˘ °U ᢢ¡˘ LGƒŸÉ˘˘H ¢UÉÿG ô˘˘ ˘ FGõ÷G ᢢ ˘ j’h ô˘˘ ˘ ≤à ,¢ùeCG øe πc ô°†M å«M ,᪰UÉ©dG ∫hDƒ°ùeh ,ähCG 20 Ö©∏e ôjóe ,OGORƒ˘˘∏˘ ˘H Üɢ˘ Ñ˘ ˘°T ≥˘˘ jô˘˘ a ø˘˘ e á«fóŸG ájɪ◊G øY ¿Óã‡h ø˘˘Y π˘˘ã‡h ,»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ø˘˘ eC’Gh á˘≤˘jó˘M ô˘jó˘˘eh ,π˘˘≤˘ æ˘ dG IQGRh π㇠ɰ†jCGh ,áeÉ◊ÉH ÜQÉéàdG .ôFGõ÷G hΫe ácô°T øY ‘ ´É˘˘ª˘ à˘ L’G ≥˘˘∏˘ £˘ fG ó˘˘bh ø˘˘e Iô˘˘°Tɢ˘©˘ dG ᢢYɢ˘°ùdG Ohó˘˘M ó˘ªfi ᢢ°Sɢ˘Fô˘˘H ,¢ùeCG ìɢ˘Ñ˘ °U …òdG ,᪰UÉ©dG ‹Gh hóY ÒÑc …CG …OÉØJ IQhô°V øY çó–

ΩÉeCG ô≤°ûd á∏«μ°ûJ ô¶àæJ »àdG ∫hCG Ö©˘˘∏à π˘˘Fɢ˘Ñ˘ ≤˘ dG á˘˘Ñ˘ «˘ Ñ˘ °T ⁄ å«˘M ,hRh …õ˘˘«˘ à˘ H Ȫ˘˘aƒ˘˘f Ió˘˘ «˘ ˘©˘ ˘°S ƒ˘˘ Ñ˘ ˘ Y’ ∞˘˘ ˘fCɢ ˘ à˘ ˘ °ùj ΩɪàgG πX ‘ ,ó©H äÉÑjQóàdG Ωó≤ŸG ∞∏ŸG Ò°†ëàH IQGOE’G ™«ªL QOÉZh .äÉHƒ≤©dG áæé∏d º¡˘à˘eɢbEG ¿É˘μ˘e ƒ˘ë˘f ÚÑ˘YÓ˘dG …ò˘dG ÒÑ˘μ˘dG §˘¨˘°†dG á˘˘é˘ «˘ à˘ f ób ô°TDƒe ƒgh ,≥jôØdÉH §«ëj ∞˘˘ c ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ ˘jOƒ˘˘ ˘dƒŸG ™˘˘ ˘°†j Gò˘g ô˘˘ª˘ à˘ °SG ɢ˘e GPEG ,âjô˘˘Ø˘ Y π˘≤˘æ˘J Oó˘¡˘j äɢH ɢ˘e ,Üɢ˘«˘ ¨˘ dG ,πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T IÉbÓŸ ≥jôØdG ≥∏©àe AGô°†ÿG Ò°üe ¿CG Éà ´É˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘L’G ¬˘˘ H êô˘˘ î˘ ˘«˘ ˘°S Éà .•ÉÑ°†f’G áæé∏d ÇQÉ£dG IõªM øHG ¯

⫢˘ H π˘˘ NGO Qƒ˘˘ eC’G ∫Gõ˘˘ J’ º˘˘ °ùà˘˘ J Ió˘˘ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ °S ᢢ ˘jOƒ˘˘ ˘dƒ˘˘ ˘e 󢢩˘ H ,ô˘˘ Jƒ˘˘ à˘ ˘dGh ¢Vƒ˘˘ ª˘ ˘¨˘ ˘dɢ˘ H â¡àfG »àdG áØ°SDƒŸG çGóMC’G »°VÉŸG âÑ˘°ùdG IGQÉ˘Ñ˘e ɢ¡˘«˘∏˘Y ø˘˘ ˘ ˘e 25`dG ᢢ ˘ ˘ dƒ÷G Qɢ˘ ˘ ˘ WEG ‘ ÚH á˘aÎÙG ¤hC’G á˘dƒ˘£˘ Ñ˘ dG Ió«©°S ájOƒdƒe »∏ÙG ≥jôØdG Éeh ,᪰UÉ©dG OÉ–G ∞«°†dÉH É¡«∏Y ™∏WG çGóMCG øe É¡≤aGQ áÑbÉ©Ã â¡àfG ,¢UÉÿGh ΩÉ©dG ¿hó˘˘ H äɢ˘ jQɢ˘ Ñ˘ ˘ e 8`H IOɢ˘ ˘°üdG ᢢ ˘æ÷ ±ô˘˘ ˘W ø˘˘ ˘e Qƒ˘˘ ˘¡˘ ˘ ª˘ ˘ L á˘£˘HGô˘∏˘d ᢢ©˘ Hɢ˘à˘ dG •É˘˘Ñ˘ °†f’G Qƒ˘˘ eCG OGR ɢ˘ e π˘˘ ©˘ ˘ dh .¤hC’G ƒg ,Gó«≤˘©˘J …󢫢©˘°ùdG ≥˘jô˘Ø˘dG ƒ˘˘ L ¤EG ¬˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘Y’ IOƒ˘˘ Y Ωó˘˘ Y á˘¡˘LGƒ˘ª˘∏˘d É˘Ñ˘°ù– äÉ˘Ñ˘jQó˘à˘dG

á«dGQó«ØdG ¢ù«FQ º∏¶H OóæJ áéjóN ÊGôªY á«°VÉjôdG øe É¡ª°SG ±òM ∫ÓN øe Égó©H Ú«˘˘ æ˘ ˘©ŸG Ú«˘˘ °Vɢ˘ jô˘˘ dG ᢢ ª˘ ˘ Fɢ˘ ˘b 17ø˘˘ e ᢢ jGó˘˘ H º˘˘ «˘ ˘bCG ¢üHÎdɢ˘ H .ôFGõ÷ÉH …QÉ÷G πjôaCG Ö°ùM ÜGô˘¨˘à˘°S’G Òã˘j Éeh ᫢dGQó˘«˘Ø˘dG ¢ù«˘FQ ¿CG ɢæ˘à˘Kófi âfÉc iôNCG IRQÉÑe É¡«∏Y πq°†a É¡∏°ûa ó©H á°ùaÉæŸG øe âÑë°ùfG ¤EG .äGQÉÑ˘à˘N’G ∫Ó˘N ɢ¡˘eɢeCG ᢫˘dhó˘dG ᢫˘°Vɢjô˘dG äó˘˘cCG ∂dP ∫ÓN ÊÉãdG õcôŸG äRôMCG É¡fCÉH ´ƒ˘ª˘éà Gò˘gh äGQÉ˘Ñ˘à˘N’G äGP ‘ ácQÉ°ûª∏d É«˘fƒ˘fɢb ɢ¡˘∏˘gDƒ˘j ɢe ƒ˘gh á˘£˘≤˘f 46 .á«≤jôaE’G ádƒ£ÑdG ¿CÉH á«dhódG áÑYÓdG äócCG ,iôNCG á¡L øe ¤EG çó– ób ¿Éc Qhób ‹hÎÑdG ™ªÛG ÜQóe Gò˘˘ g ¿CG ’EG ,´ƒ˘˘ °VƒŸG ‘ ᢢ «˘ ˘dGQó˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘dG ¢ù«˘˘ ˘FQ .πNóàdG ΩóY ¬æe Ö∏W ÒNC’G á˘é˘jó˘N ÊGô˘ª˘Y ᢰùfB’G ó˘°TÉ˘æ˘ J ,ÒNC’G ‘ øe ≥«≤– íàa h πNóJ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh .¬d â°Vô©J …òdG º∏¶∏d óM ™°Vh πLCG

‘ ᢢ«˘ dhó˘˘dG IRQɢ˘ÑŸG äOó˘˘f ‹hÎÑ˘dG ™˘ªÛG …Oɢf ±ƒ˘˘Ø˘ °U ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ ˘H ᢢ é˘ ˘jó˘˘ N ÊGô˘˘ ª˘ ˘Y øe »æWƒdG ÖîàæŸG øe É¡FÉ°übEG ó«°ùdG á«dGQó«ØdG ¢ù«FQ ±ôW ¬˘à˘ª˘¡˘JG …ò˘˘dG ,±hDhQ …hɢ˘fô˘˘H √ò˘¡˘H ¢UÉÿG ¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘ dG ¥ô˘˘î˘ H √Pƒ˘˘Ø˘ f ∫ɢ˘ª˘ ©˘ à˘ °SGh ᢢ°Vɢ˘jô˘˘ dG âdɢb ,iô˘NCG ᢫˘°VɢjQ í˘˘dɢ˘°üd ‘ ≥˘Hɢ°S ‹hO º˘μ˘M á˘æ˘ HG ɢ˘¡˘ fCG .¢UÉ°üàN’G ,ÊGô˘˘ª˘ ˘Y ᢢ °ùfB’G âaɢ˘ °VCGh ¤EG â°Vô©J É¡fCÉH ,Iójô÷G ô≤e ¤EG â∏≤æJ »àdG …ò˘dG ,᢫˘dGQó˘«˘Ø˘dG ¢ù«˘FQ ±ô˘˘W ø˘˘e ''Iô˘˘#◊G'' »àdG á«≤jôaE’G ádƒ£ÑdG ‘ ácQÉ°ûŸG øe É¡eôM ¢ùØf ‘ .…QÉ÷G ô¡°ûdG ájÉ¡f Üô¨ŸÉH …ôéà°S âª∏à°SG ób âfÉc É¡fCÉH ÊGôªY âØ°ûc ,¥É«°ùdG ôÛG ¤EG »æWƒdG ÖîàæŸG ™e π≤æà∏d AÉYóà°SG ≈˘∏˘Y â∏˘°ü–h ∑ɢæ˘g …Ò°†– ¢üHÎH Ωɢ«˘≤˘∏˘d ôNBG ‘ √DhɨdEG ºàj ¿CG πÑb IÒ°TCÉàdG ≈∏Y √ôKEG Aɢ°übE’G ¤EG â°Vô˘˘©˘ J ɢ˘¡˘ fCɢ H ∞˘˘«˘ °†à˘˘d ,ᢢ¶◊


çó◊G

$

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

4

OqôdG ≥M

´GÎb’G Ωƒj πÑb á∏«d âjƒ°üJ õcôe πc ‘ øeCG ¿GƒYCG 3

!qô°ûdG …hÉYO

äÉHÉîàf’G ÚeCÉJ ‘ ÚNGΟG áWô°ûdG ¿GƒYCGh •ÉÑ°V áÑbÉ©e

¯ »eÓ©d ∫ɪL ¯

Ohó`````````◊G ô```````ÑY ¢û«÷G OGó````````````©J ™`````````aQh øjôaÉ``````````````°ùŸG äÉ`````£fih óLÉ````°ùŸG á```ÑbGôe

…ò˘˘dG Qɢ˘°üYE’G :Gƒ˘˘bqó˘ ˘°üJ ’ hCG Gƒ˘˘ bqó˘ ˘°U ¿É˘c ,IRÉ˘Ñ˘«˘J »˘MGƒ˘°†H ô˘ë˘Ñ˘ dG §˘˘°Sh Üô˘˘°V QƒàcódG É¡¡Lh »àdG ''qô°ûdG …hÉYO'' áé«àf í˘°TÎdG ø˘e ¬˘˘Fɢ˘°übEG 󢢩˘ H ,hÒWɢ˘fƒ˘˘H •ƒ˘˘d ,∂∏ØdG ⁄ÉY ¬H ìqô°U Ée ƒgh ,äÉ«©jô°ûà∏d Éeó©H Ωƒ∏¶ŸG IƒYód ÜÉéà°SG ¬∏dG ¿CG ∫Ébh :¬˘æ˘e π˘«˘≤˘à˘°ùŸG ¬˘Hõ˘M ≈˘∏˘Y Úª˘Fɢ˘≤˘ dG ≠˘˘∏˘ HGC ’ º˘μ˘f’ C ,᢫˘©˘«˘Ñ˘W çQGƒ˘c Qɢ¶˘à˘fG º˘μ˘«˘∏˘Y !Aɪ∏©dG ™e ¿ƒ∏eÉ©àJ ∞«c ¿ƒaô©J êôîJ ⁄ IƒYódG √òg ¿CG ,¬∏d óª◊G.. øY Gó«©H QÉ°üYE’G πXh ,QÉëÑdG ¥ÉªYCG øe É¡æ£≤j ’h á«dGhõdG ɢ¡˘æ˘μ˘°ùj »˘à˘dG ᢰùHɢ«˘dG GhQqƒ˘°üà˘J ¿CG º˘μ˘dh ,ÜGõ˘M’ C G äGOɢ«˘b §˘≤˘ a πjóÑc ''…hÉYódG'' ¤EG ÉC é∏j Éë°Tôe ¿CG ∞«c A»°ûd ’ ,¬∏dG ÜÉ≤Y Ö∏£j ∞«ch ,á°SÉ«°ù∏d hCG ÖÑ°ùd ¬£≤°SCG í«°TÎdG ∫ÉHôZ ¿C’ iƒ°S !á«HÉîàf’G ºFGƒ≤dG øe ôNBG ,áÑjôŸGh áÑ«é˘©˘dG äɢ°SQɢªŸG √ò˘¡˘d ɢ©˘Ñ˘J øe ÜôbCG äÉjɢμ˘M ,¿ƒ˘æ˘WGƒŸG ɢ¡˘qjGC Ghô˘¶˘à˘fG Ú뢰TΟG A’Dƒ˘¡˘d Gƒ˘Ñ˘é˘©˘à˘ °ùJ ’h ,∫ɢ˘«ÿG ∫R’õ˘˘ ˘dGh Ò°Uɢ˘ ˘Y’ C ɢ˘ ˘H ¿ƒ˘˘ ˘Yó˘˘ ˘j ø˘˘ ˘ jò˘˘ ˘ dG •É≤°SEG øe ÉeÉ≤àfG ,»eÉfƒ°ùàdGh ∞°UGƒ©dGh !º¡JÉ££flh º¡eÓMCG »°TÓJh º¡Fɪ°SCG Qɢ°üYE’G Öcô˘j hÒWɢfƒ˘H ..Ö颢©˘ ∏˘ d ɢ˘j ÜÉLh ,¿ÉŸÈdG ájƒ°†Y øY √OÉ©HEG øe QCÉã∏d ´Rƒ«°S ¬fCG ∫ƒ≤jh áæ÷ÉH ¢SÉædG ôq°ûÑj ¬∏dG »°†≤«°Sh ÚjôFGõ÷G ≈∏Y §ØædG π«NGóe …ó¡ŸG'' ¬fCG ∫ƒ≤j OÉμj ΩOÉî∏Hh ,ô≤ØdG ≈∏Y ,Qɢæ˘dG ø˘e ô˘FGõ÷G êô˘î˘o«˘°S …ò˘dG ''ô˘˘¶˘ à˘ æŸG OÉ°ùØdG ≈∏Y AÉ°†≤dÉH á«dGhõdG ó©J ¿ƒæMh ádÉ£ÑdG ≈∏Y AÉ°†≤dÉH ó©j »JGƒJh ,Iƒ°TôdGh !ÚdÉ£ÑdGh Éjô°üMh §≤a ¢üîJ ’ Oƒ¡©dGh OƒYƒdG ,Ú«°SÉ«°ùdG ÚjOÉ«≤dG hCG Úë°TΟG A’Dƒg ɢ¡˘«˘ë˘°TÎeh ɢ¡˘JGOɢ«˘≤˘H ÜGõ˘M’ C G qπ˘c ɢ˘ª˘ qfGE h Újô˘FGõ˘˘é˘ ∏˘ d ¢Tô˘˘Ø˘ J ,ɢ˘gQɢ˘«˘ eGC h ɢ˘¡˘ FGQRhh ìÉ‚EG ‘ â∏˘˘°ûa ɢ˘e󢢩˘ H ,ô˘˘ª˘ M’ C G •É˘˘ °ùÑ˘˘ dG Iô˘#◊G ≈˘∏˘Y Aɢ°†≤˘dGh á˘jƒ˘ª˘æ˘à˘ dG ™˘˘jQɢ˘°ûŸG ,᫢FGô˘°ûdG IQó˘≤˘dGh π˘¨˘°ûdGh ø˘μ˘°ùdG á˘eRCGh Ö∏°U ‘h á«dhDƒ°ùŸG Ö°UÉæe ‘ GƒfÉc ÉeóæY !QGô≤dG ™æ°U ôFGhO ,º˘˘ ¡˘ ˘«˘ ˘ æ˘ ˘ Zh º˘˘ ˘gÒ≤˘˘ ˘Ø˘ ˘ H ,¿ƒ˘˘ ˘jô˘˘ ˘FGõ÷G ,º˘¡˘dɢLQh º˘¡˘Fɢ°ùæ˘H ,º˘gÒ¨˘°Uh º˘gÒÑ˘ch ''IQó¡dG'' º¡°ü≤æJ ’ ,º¡««eCGh º¡«ª∏©àÃh ,¢Uƒ≤˘æŸG ¢übɢæ˘dG ɢªq`fEGh ,∫ƒ˘°ù©ŸG ΩÓ˘μ˘dGh á˘˘Ø˘ Yɢ˘°†eh ,ó˘˘YGƒ˘˘°ùdG ≈˘˘∏˘ Y Qɢ˘ª˘ °ûà˘˘ dG ƒ˘˘ g Oƒ˘˘¡˘ ©˘ ∏˘ d Aɢ˘aƒ˘˘dGh π˘˘ª˘ ©˘ dGh IOGQE’G ᢢ Yô˘˘ °S .OƒYƒdGh ¿EÉa ,»eÉfƒ°ùàdG hCG QÉ°üYE’G Üô°V AGƒ°S ¿hó≤à©j øjòdG øe √ÒZ ’h hÒWÉfƒH ’ Aɢ˘ ˘°übE’G ≥˘˘ ˘jô˘˘ ˘ W ø˘˘ ˘ Y Gƒ˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘°SCG º˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘fGC ø˘eɢ°†Jh ∞˘Wɢ©˘J ¿ƒ˘Ñ˘°ùμ˘«˘°S ,¢û«˘ª˘¡˘ à˘ dGh øe â°ùÄjh âªÄ°S »àdG ,ábƒë°ùŸG á«Ñ∏ZC’G π˘˘¶˘ dG …ƒ˘˘à˘ °ùj π˘˘¡˘ a ,܃˘˘∏˘ ≤ŸG ≥˘˘£˘ æŸG Gò˘˘g ?êƒYCG Oƒ©dGh Oqƒ˘ °ùj ¿CG ,ᢢ«˘ °Vɢ˘ jô˘˘ dG ìhô˘˘ dG ø˘˘ e ¢ù«˘˘ d á«∏ª˘©˘dG äɢë˘Ø˘°U ,¿ƒ˘£˘bɢ°ùàŸGh ¿ƒ˘«˘°ü≤ŸG A’Dƒg øjƒîJ ¤EG ¢†©ÑdG ÉC é∏jh ,á«HÉîàf’G ÚÑ˘˘Nɢ˘æ˘ dG ‘ ɢ˘qÑ˘ M ¢ù«˘˘d ,∂Ģ˘dhCG ''ÒØ˘˘μ˘ J''h äÉJƒ˘Ñ˘μ˘e ø˘Y GÒÑ˘©˘J ø˘μ˘dh ,º˘¡˘æ˘Y ɢYɢaOh º˘g ’h ɢ¡˘«˘a ᢩ˘Ø˘æ˘e ’ ,á˘∏˘ «˘ NOh ᢢ«˘ ∏˘ NGO π˘˘jƒ˘˘¡˘ à˘ ∏˘ ˘d »˘˘ YGO ’ ‹É˘˘ à˘ ˘dɢ˘ Hh ,¿ƒ˘˘ fõ˘˘ ë˘ ˘j äÉ«∏ªY øe π«∏≤àdG Öéj ’ ɪ∏ãe ,πjhCÉàdGh äó˘eô˘e »˘à˘dG π˘«˘°ù¨˘dG ô˘˘°ûfh ''π˘˘jó˘˘¡˘ Ñ˘ à˘ dG'' !Úë°TΟG á∏ªM ''Qó˘˘ ≤˘ ˘dGh Aɢ˘ ˘°†≤˘˘ ˘dG'' ¢†©˘˘ ˘Ñ˘ ˘ dG Öcô˘˘ ˘j ¿CG ᢫˘Ø˘°üà˘d ,᢫˘fɢHô˘dG IOGQE’Gh ¬˘∏˘dG á˘Ä˘«˘°ûeh Ωƒ˘°üN ø˘e Ωɢ≤˘à˘ f’Gh ,ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ °S äɢ˘Hɢ˘°ùM Úë°TΟG øe ¢†©ÑdG ∫qƒëàj ¿CGh ,Ú«°SÉ«°S πeôdG §N ¿ƒHô°†j ÚdÉLOh øjPƒ©°ûe ¤EG Gò¡a ,á˘∏˘ª◊G ∫Ó˘N ''»˘Wɢ«˘eõ˘dG'' ¿hCGô˘≤˘jh âdGRɢ˘e ᢢ«˘ Hõ◊G ᢢ°ùaɢ˘æŸG ¿CG ≈˘˘∏˘ Y ô˘˘°TDƒ˘ e πà≤˘J Oɢμ˘J ᢫˘dõ˘gh á˘jQƒ˘Jɢμ˘jQɢc ᢫˘∏˘ª˘Y ! ∂ë°†dG IÌc øe ÚLôØàŸG

πÑb á∏eÉc á∏«d á∏«W õcôe πc ‘ øeCG ¿GƒYCG 3 ™°Vh ∫ÓN øe ,´GÎb’G ÖJÉμe ájɪ◊ IOó°ûŸG äGAGôLE’G øe á∏ªL ,»æWƒdG øeCÓd áeÉ©dG ájôjóŸG â©°Vh øeCÓd ΩÉ©dG ôjóŸG øe áeQÉ°U äɪ«∏©J Gƒ≤∏J äÉj’ƒdG øeCG AÉ°SDhQ ™«ªL ¿CG ,''¥hô°ûdG'' QOÉ°üe âØ°ûc ,¥É«°ùdG Gòg ‘h .πÑ≤ŸG …Ée 10 ‘ Qô≤ŸG ÜÉîàf’G Ωƒj ø°ùMCG ‘ á«∏ª©dG Ò°S øqeDƒJ »àdG ᫪«¶æàdG äGAGôLE’G ¢†©H ∫ÓN øe ,áeOÉ≤dG á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G ìÉ‚EG IQhô°†H ,πeÉg ÊɨdG óÑY AGƒ∏dG »æWƒdG ÈcCG ∞jô©Jh ¢û«àØJ äÉ«∏ªY øe áØYÉ°†ŸGh ,äÉÑcôŸG ≈∏Y áÑbGôŸG ójó°ûJh ,äÉjQhódGh õLGƒ◊G OóY ™aQh á«æeC’G áÑbGôŸG ∞«ãμJ øY Ó°†a ±hô¶dG .¢UÉî°TC’G øe OóY ≥˘«˘«˘ °†Jh Ú«˘˘Hɢ˘gQE’G π˘˘∏˘ °ùJ ™˘˘æŸ äɢ˘ Ģ ˘«˘ ˘ g º˘˘ ˘°†J »˘˘ ˘à˘ ˘ dG ø˘˘ ˘cɢ˘ ˘e’C G ¢Tƒ°TÉH IQGƒf ø˘˘ jò˘˘ dG ÚHô˘˘ ¡ŸG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ¥É˘˘ ˘æÿG äGô≤˘e Gò˘ch ,᢫˘ª˘°SQ äɢª˘¶˘æ˘eh ¿Eɢ ˘ ˘ ˘a ,QOɢ˘ ˘ ˘ ˘°üŸG äGP Ö°ùMh äÉ˘Ñ˘°SɢæŸG √ò˘g π˘˘ã˘ e ¿ƒ˘˘∏˘ ¨˘ à˘ °ùj •É≤f OóY ™aQ ÖfÉL ¤EG á«æeCG »æWƒdG øeCÓd ΩÉ©dG ôjóŸG AGƒ∏dG øe ¿ÉæWCÉH ôFGõ÷G ¥GôZEGh ôjôªàd ‘ ᢢ°Uɢ˘N ¢û«˘˘à˘ Ø˘ à˘ dGh á˘˘Ñ˘ ˘bGôŸG ó°V áeQÉ°U äÉHƒ≤Y §«∏°ùàH ôbCG .áë∏°SC’Gh äGQóıG ø˘˘ ˘ jô˘˘ ˘ aɢ˘ ˘ °ùŸG π˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘f äɢ˘ ˘ ˘£fi á˘Wô˘°ûdG ¿Gƒ˘˘YGC h äGQɢ˘WGE ™˘˘«˘ ª˘ L IOɢ«˘b ø˘e QOɢ°üe âØ˘˘°ûc ɢ˘ª˘ c ó˘Lɢ°ùŸGh ,äGQɢ£˘≤˘dG äɢ£fih ᢢjOCɢ J ‘ º˘˘¡˘ dÓ˘˘ NGE âÑ˘˘ K ø˘˘ jò˘˘ dG »˘˘ ˘MGƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ dG ¿CG ᢢ ˘jƒ÷G äGƒ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dG …C’ É˘Ñ˘°ù– ,á˘gƒ˘Ñ˘°ûŸG Aɢ˘«˘ M’C Gh ó˘˘ ©˘ ˘Hh Aɢ˘ æ˘ ˘KGC ,π˘˘ Ñ˘ ˘ b º˘˘ ˘¡˘ ˘ eɢ˘ ˘¡˘ ˘ e ᢢ©˘ HGô˘˘ dG ,ᢢ ã˘ ˘dɢ˘ ã˘ ˘dG ᢢ jô˘˘ μ˘ ˘°ù©˘˘ dG âbƒdG ‘ ,πªàfi …QÉëàfG Ωƒég ‘ á°UÉN ᫢©˘jô˘°ûà˘dG äɢHɢî˘à˘f’G ,…ô˘˘FGõ÷G ܃˘˘æ÷ɢ˘H ᢢ °SOɢ˘ °ùdGh IócDƒe äÉeƒ∏©e ¬«a äOQh …òdG ᢫˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG äGAGô˘L’E G ¢üî˘j ɢ˘e áYQóe äGóMƒH Égô°UÉæY äRõY Ωɢ˘ j’C G ‘ ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘e’C G Iõ˘˘ ¡˘ ˘L’C G ¤EG äGRhÉéàdG øY º¡«°VɨJh á«æeC’Gh ÎHƒ˘˘μ˘ «˘ ∏˘ g äGô˘˘Fɢ˘£˘ H ᢢeƒ˘˘Yó˘˘e ±ô©j Ée º«¶æJ ¿CÉH ó«ØJ ,IÒNC’G á«∏ª©dG ∫ÓN É¡HÉμJQG ºà«°S »àdG ɢ˘ª˘ c ,ᢢ°Uɢ˘N äGƒ˘˘bh ᢢ«˘ ˘eƒ˘˘ é˘ ˘g Üô˘˘ ˘ ¨ŸG OÓ˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘H Ió˘˘ ˘ Yɢ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ dG''`H ±ô˘˘ W ø˘˘ e AGƒ˘˘ °S ᢢ «˘ ˘Hɢ˘ î˘ ˘ à˘ ˘ f’G áÑbGôŸG äÉ©∏W OóY øe âØYÉ°V á∏°ù∏°ùH ΩÉ«≤∏d §£îj ''»eÓ°SE’G .ÚÑNÉædG hCG Úë°TΟG ∂dɢ˘ ˘ °ùeh ≥˘˘ ˘ Wɢ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ e Ió˘˘ ˘ ˘Y ÈY ó˘°V á˘jQɢë˘à˘f’G äGAGó˘˘à˘ Y’G ø˘˘e ø˘Y ∫hC’G ∫hDƒ˘ °ùŸG O󢢰T ɢ˘ª˘ c »HÉîàf’G çóë∏d á«æeCG äÉÑ«JôJ ÚeCɢ ˘ J Öfɢ˘ ˘L ¤EG ,ᢢ ˘jhGô˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘°U .á«fóeh á«æeCG ±GógCG »˘à˘dG á˘ª˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG ‘ ø˘˘e’C G ´É˘˘£˘ b ᢢ«˘ £˘ Ø˘ æ˘ dG ó˘˘ YGƒ˘˘ ≤˘ ˘dGh äBɢ ˘°ûæŸG IQGRh âØ˘˘Yɢ˘ °V ɢ˘ ¡˘ ˘à˘ ˘¡˘ ˘L ø˘˘ e ≈∏Y øeC’G õcGôe ™«ªL ¤EG É¡bôHCG ∑Qó˘ ˘ ˘ d Gh ᢠ˘ ˘ W ô˘ ˘ ˘ ° ûdG ɢ ˘ ˘ ¡ ˘ ˘ ˘ « ˘ ˘ ˘ a Éà ƒ˘ ˘ ˘ £ ˘ ˘ ˘ ° ùdG äɢ ˘ ˘ H ɢ ˘ ˘ ° üYh ÚeôÛG ,äɢbhô˘ë˘ª˘∏˘d á˘∏˘bÉ˘æ˘ dG Ö«˘˘Hɢ˘f’C Gh ÉgOGôaCG OóY øe ,»æWƒdG ´ÉaódG ∂dPh É¡H Ú∏eÉ©dG ÖfÉLC’G Gòch ∫hO ™˘˘ ˘ e ᢢ ˘ jô˘˘ ˘ ˘FGõ÷G Ohó◊G ‘ ∞«ãμJh áHÉbôdG ójó°ûàH ¿É«æWƒdG π˘ã˘e ¿hó˘°UÎj ø˘˘jò˘˘dG ,ᢢbô˘˘°ùdGh ™˘˘°Vƒ˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y Iô˘˘£˘ «˘ °ùdG ᢢ«˘ ª˘ ˘gGC äGóMƒ∏d ¢û«÷G ™°Vh áØYÉ°†Ã áÑbGôŸG ∞«ãμJ ∫ÓN øe QGƒ÷G á˘Hƒ˘ë˘°üe ᢫˘°û«˘à˘Ø˘à˘dG äɢ«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ dG ø˘e ∞˘«˘ ã˘ μ˘ à˘ ∏˘ d äɢ˘Ñ˘ °Sɢ˘æŸG √ò˘˘g ᢢeɢ˘©˘ ˘dG äɢ˘ μ˘ ˘∏˘ ˘à˘ ˘ªŸG ᢢ jɢ˘ ª˘ ˘Mh QhÉÙG ¢†©H ‘ áàHÉãdG á«dÉà≤dG QhÉÙG ¢†©H ÈY ájƒ÷Gh ájÈdG ᢢ ˘eQɢ˘ ˘°U ᢢ ˘ jRGÎMG äGAGô˘˘ ˘ LÉE ˘ ˘ ˘H ¥É«˘°ùdG ‘h .᢫˘eGô˘L’E G º˘¡˘dɢª˘YGC hCG ÖjôîJ á«∏ªY ájCG øe á°UÉÿGh .᪡ŸG ,AGô˘˘ë˘ °üdG ‘ Iô˘˘Yƒ˘˘dG ∂dɢ˘°ùŸGh πª°ûJ ,äÉj’ƒdG êQÉflh πNGóà á«æeC’G ídÉ°üŸG ™«ªL âØq∏c ,¬JGP π˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘b ø˘˘ ˘ e çó– ó˘˘ ˘ b ƒ˘˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ °S

djlalami@yahoo.fr

:ÚKÎμŸG ΩóYh ¿ƒ©WÉ≤ŸG ,QÉ©°SC’G ´ÉØJQG ,äÉHGô°VE’G

á`` ` ` ` ` ` ` `«HÉîàf’G á`` ` ` ` ` ` ` ` ∏ª◊G ≥`` ` ` ` ` ` ` `jôW ‘ áJƒ`` ` ` ` `bƒe πHÉ`` ` ` ` ` æb »g äÉ«˘dƒ˘≤˘Ñ˘dG Qɢ©˘°SG â©˘Ø˘JQG ¢†©˘˘H ±ô˘˘©˘ J ɢ˘ª˘ «˘ a ,iô˘˘ N’C G Ö«∏M ™jRƒJ ‘ ÉHòHòJ ≥WÉæŸG .¢SÉ«cC’G ¥QDƒ˘ ˘oj π˘˘ μ˘ ˘°ûe º˘˘ ˘gGC π˘˘ ˘©˘ ˘ dh ᢢ Hɢ˘ ãà Èà˘˘ ©˘ ˘ojh, Ú뢢 ˘°TΟG ΩÉeCG ∞≤J »àdG á≤«≤◊G á∏Ñæ≤dG ,ᢢ∏˘ Ñ˘ ≤ŸG äɢ˘«˘ ©˘ jô˘˘°ûà˘˘dG ìÉ‚ ±hõ˘˘ Yh ᢢ ©˘ ˘Wɢ˘ ˘≤ŸG äGƒ˘˘ ˘YO ¤EG ,ÜÉ˘î˘ à˘ f’E G ø˘˘Y ÚÑ˘˘Nɢ˘æ˘ dG Ó˘°UCG º˘¡˘Yɢ˘æ˘ à˘ bG Ωó˘˘Y Öfɢ˘L Üõ˘˘ M ¿CG ɢ˘ ª˘ ˘c ,ÚÑ˘˘ Nɢ˘ ˘æ˘ ˘ dɢ˘ ˘H ''ÚKÎμŸG Ωó˘Yh Ú©˘˘Wɢ˘≤ŸG'' ,᢫˘aGô˘¨÷G ¬˘à˘WQɢN ⩢˘°Sƒ˘˘J ÚæWGƒŸG πcÉ°ûe äôKCG å«M Gòch ,á≤«ª©dG ôFGõ÷G ≥ªY ‘ IQó˘≤˘dG ¢VÉ˘Ø˘î˘ fGh º˘˘¡˘ eƒ˘˘ª˘ g ƒ˘ë˘f º˘¡˘©˘aO ≈˘˘∏˘ Y ,ᢢ«˘ FGô˘˘°ûdG äôKCG âbh ‘ ,ÜÉîàf’G ábQh ≈∏Y ájƒ÷G äÉHGô£°V’G É°†jCG á«HÉîàf’G á∏ªë∏d …OÉ©dG Ò°ùdG .¤hC’G ΩÉjC’G ‘

¬˘cGƒ˘˘Ø˘ dGh ô˘˘°†ÿG ɢ˘¡˘ à˘ eó˘˘≤˘ e ô©°ùa ,É«˘fƒ˘æ˘L ɢYÉ˘Ø˘JQG ó˘¡˘°ûJ 15 øe ÌcCG òæe ÉWÉ£ÑdG IOÉe 90 ∞˘˘≤˘ °S ø˘˘Y ∫õ˘˘æ˘ j ⁄ ɢ˘eƒ˘˘j ‹É◊G Égô©°S ìhGÎj PG ,GQÉæjO øe ∞∏àîjh ,êO130h 90 ÚH Ée ⁄ ô©°ùdG ¿CG ÒZ ,ôNBG ¤EG ¥ƒ°S IQGRh Oƒ˘Yh ø˘e º˘Zô˘dɢ˘H ∫õ˘˘æ˘ j .áMÓØdG π˘˘ ã‡ ó˘˘ cƒD ˘ ˘j ,´ƒ˘˘ °VƒŸG ‘ ,Ú«˘˘ ˘ aô◊Gh Qɢ˘ ˘ é˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘dG OÉ–G í˘jô˘°üJ ‘ ,QGƒ˘æ˘ dƒ˘˘H ô˘˘gɢ˘£˘ dG ɢ˘Wɢ˘£˘ Ñ˘ dG ô˘˘ ©˘ ˘°S ¿CG ¥hô˘˘ °û∏˘˘ d ‹É◊G ô¡°ûdG ájÉ¡f ¢†Øîæ«°S ¿CG ÒZ ,ᢢ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ª÷G ¥Gƒ˘˘ ˘ ˘°SCG ‘ ’ ób áFõéàdG ¥Gƒ°SCÉH Égô©°S .GQɢæ˘jO 60 ∞˘˘≤˘ °S â– ∫õ˘˘æ˘ j …òdG ÉWÉ£ÑdG ô©°S §≤a ¢ù«dh Qɢ©˘°SCG π˘μ˘ a ,ɢ˘Yɢ˘Ø˘ JQG ó˘˘¡˘ °ûj øWGƒª∏d áMÉàe ó©J ⁄ ô°†ÿG GóY GQÉæjO 50 øe πbCG §«°ùÑdG ø˘e ó˘MGƒ˘dG ΩGô˘Zƒ˘∏˘«˘μ˘dG ô˘˘©˘ °S ɪc ,GQÉæjO 35`H Qó≤ŸGh π°üÑdG

ÚHô°†ŸG ÖJGhQ øe ™£à≤J á«HÎdG IQGRh ádÉ°SôH á«æWƒdG á«HÎdG IQGRƒd ΩÉ©dG ÚeC’G ,…ódÉN ôμHƒHCG ¥ôHCG øe ÜGô°VE’G ΩÉjCG ´É£àbÉH É¡«a º¡eõ∏j ,á«HÎdG …ôjóe ¤EG ÒcòJ ‘ ñQDƒŸG 7 ºbQ ∑ΰûŸG …QGRƒdG Qƒ°ûæª∏d É≤«Ñ£J ,ÚHô°†ŸG ÖJGhQ ¿CG GÈà©e ,á©HÉàŸGh áeGô°üdG ≈∏Y ¬àdÉ°SQ ‘ GócDƒe ,2004 ôHƒàcCG 5 ‘ ÚHô°†ŸG ÒZh ÚHô°†ŸG ÚH IGhÉ°ùŸG ™æÁ »bÓNCG ôeCG ∂dP ‘ OÉ¡àLG …CG øY OÉ©àH’G IQhô°V ≈∏Y GOó°ûe ,IóMGƒdG á°ù°SDƒŸG ¿CG Öéj ¬fCG …ódÉN ócCG ɪc .∞dÉfl πμ°ûH ¬«a ±ô°üàdG hCG ôeC’G ÉjOÉY É«fƒfÉb AGôLEG ¬Ø°UƒH ,Óé©à°ùeh É«dBG ܃∏£ŸG AGôLE’G ¿ƒμj äôaGƒJ ɪ∏c É«eƒj á©ÑàŸG iôNC’G á«fƒfÉ≤dG äGAGôL’G »bÉÑc .√PÉîJ’ á«fƒfÉ≤dG ÜÉÑ°SC’G

…OhGO ∞jô°ûdG @

…ô˘˘ jó˘˘ e QGô˘˘ b ɢ˘ ˘¡˘ ˘ à˘ ˘ eó˘˘ ˘≤˘ ˘ e ácΰûŸG ∑Ó°SC’Gh äÉjƒfÉãdG Ó˘«˘°üØ˘Jh á˘∏˘ª˘L ⩢Wɢb »˘à˘dG .»°SÉ°SC’G ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¢ù«˘˘FQ ó˘˘cƒD ˘ ˘j ,´ƒ˘˘ °VƒŸG ‘ »∏Y ,ácΰûŸG ∑Ó°SC’G áHÉ≤f ¿CG ¥hô°û∏d íjô°üJ ‘ ,…QÉëH ≈˘˘ ˘à˘ ˘ Mh IQGRƒ˘˘ ˘ dGh ᢢ ˘ eƒ˘˘ ˘ μ◊G øe º¡ÑdÉ£e âæãà°SG äÉHÉ≤ædG ¿CG º˘∏˘©˘dG ™˘˘e ¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘ dG IOƒ˘˘°ùe ᢢ ˘cΰûŸG ∑Ó˘˘ ˘°SC’G ´É˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘b ∞Xƒe ∞dCG 130 ƒëf ¿ƒ∏μ°ûj .á«HÎdG ´É£b »ØXƒe øe ,ɢ˘ °†jCG ᢢ ë˘ ˘°üdG ´É˘˘ ˘£˘ ˘ b ‘ ∑Ó˘˘ ˘ ˘ °SC’G ÜGô˘˘ ˘ ˘ °VEG ∫Gõ˘˘ ˘ ˘ ˘j’ ,ôNB’G ƒg Ó°UGƒàe ácΰûŸG Aɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ W’C G äɢ˘ ˘Hɢ˘ ˘≤˘ ˘ f Oó˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘Jh áë°üdG »°SQɇh Ú«FÉ°üNC’G ÜGô°VE’G QÉ«ÿ GOó› IOƒ©dÉH äɢ«˘ Ø˘ °ûà˘˘°ùŸG π˘˘°Th ìƒ˘˘à˘ ØŸG .GOó› äÉHÉ≤f äGójó¡J øY Gó«©Hh ó˘˘¡˘ °ûJ ,ᢢjƒ˘˘«◊G äɢ˘Yɢ˘£˘ ≤˘ dG Úæ˘WGƒ˘ª˘∏˘d ᢢ«˘ FGô˘˘°ûdG IQó˘˘≤˘ dG áÄa ¿CG å«M ,ÉXƒë∏e GQƒgóJ 3 ƒëf ¿ƒ∏ãÁ ø‡ øjóbÉ©àŸG ø˘°ûH GhOó˘g ó˘Yɢ˘≤˘ à˘ e ÚjÓ˘˘e ºàj ⁄ GPEG áMƒàØe äÉeÉ°üàYG 15 ¤EG º˘˘gó˘˘Yɢ˘≤˘ J á˘˘Ñ˘ °ùf ™˘˘aQ á«dGQó˘Ø˘dG ó˘cƒD ˘J å«˘M ,á˘FÉŸÉ˘H É¡aõæà°SG IÒNC’G äGOÉjõdG ¿CG áeƒμ◊G ≈∏Yh ,QÉ©°SC’G Ö«¡d ôcP ≈∏Yh .ºgQƒLCG á©LGôe QÉ©°SCG ∫GõJ’ ,QÉ©°SC’G ´ÉØJQG ‘h ᢢ ˘«˘ ˘ ˘FGò˘˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘dG OGƒŸG º˘˘ ˘ gGC

ájQÉ¡°TEG áMÉ°ùe

…QÉàfl á∏«°†a »àdG äÉHGô°VE’G øe πc ∞≤J ,≥aC’G ‘ ìƒ∏J »àdGh ,â≤∏£fG OGƒŸG QÉ©°SCG ÜÉ¡àdG ÖfÉL ¤EG IQó˘˘≤˘ ˘dG Qɢ˘ «˘ ˘¡˘ ˘fGh ᢢ «˘ ˘FGò˘˘ ¨˘ ˘dG ,á©Wɢ≤ŸG äGƒ˘YOh ,᢫˘FGô˘°ûdG ,Ú뢰TΪ˘∏˘d á˘HPɢμ˘dG Oƒ˘Yƒ˘dGh ᢢ∏˘ ˘ª◊G ¬˘˘ Lh ‘ IÌY ô˘˘ é˘ ˘M ≈˘∏˘Y PEG ,á˘eOɢ≤˘dG ᢫˘ Hɢ˘î˘ à˘ f’G Ωɢ˘¨˘ d’C G √ò˘˘ g ∂a Ú뢢 °TΟG ᫪gCɢH ø˘WGƒŸG Gƒ˘©˘æ˘≤˘j ≈˘à˘M .äÉHÉîàf’G ‘ ácQÉ°ûŸG ᢢ∏˘ ˘ª◊ɢ˘ H §˘˘ «˘ ˘ë˘ ˘j ɢ˘ e ∫hCG äÉHGô°VE’G áLƒ˘e ,᢫˘Hɢî˘à˘f’G á«YɪàL’G á¡Ñ÷G â°ùe »àdG äÉHÉ≤f ÜGô°VEG É¡àeó≤e ‘h äɢYɢª÷Gh á˘˘ë˘ °üdGh ᢢ«˘ HÎdG ´É£≤dG Gòg ,ádGó©dGh á«∏ÙG ¬˘˘ ˘«˘ ˘ a ô˘˘ ˘ª˘ ˘ à˘ ˘ °ùj …ò˘˘ ˘dG ÒNC’G ≈˘∏˘Y ¢SOɢ°ùdG Ωƒ˘«˘∏˘d ÜGô˘°VE’G ¢ù∏ÛG ÖFÉf ócDƒj PEG ,‹GƒàdG ''Ω.¢S'' ádGó©dG ´É£≤d »æWƒdG º¡HGô°VEG ¿CG ¥hô°û∏d íjô°üJ ‘ á˘jɢ˘Z ¤EG Ó˘˘°UGƒ˘˘à˘ e ≈˘˘≤˘ Ñ˘ «˘ °S ,´É˘£˘≤˘dG Ödɢ£Ÿ á˘Hɢ˘é˘ à˘ °S’G ΩÉeCG äÉeÉ°üàY’G QÉ«N ¿CG ɪc ɪFÉb ≈≤Ñ«°S AÉ°†≤dG ¢ùdÉ› á«HÉî˘à˘f’G á˘∏˘ª◊G ∞˘°ùæ˘J ø˘dh .ÜGô°VE’G á∏°UGƒÃ ºgQGôb ᢢ ˘¨˘ ˘ d GOó› äOɢ˘ ˘Y ɢ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘c ´É£b ‘ ÜGô°VE’ÉH äGójó¡àdG Oó˘˘¡˘ j ɢ˘e ɢ˘°†jCG ƒ˘˘gh ,ᢢ«˘ ˘HÎdG äÓ˘˘ ˘ ª◊G è˘˘ ˘ eGô˘˘ ˘ H ∞˘˘ ˘ °ùæ˘˘ ˘ ˘H ‘h Ú뢰TΪ˘˘∏˘ d ᢢ«˘ Hɢ˘î˘ à˘ f’G

§Ñ°†dG ÜÉàμd á«fÉK á«LÉéàMG áØbh ∫ó©dG IQGRh Üôb ÜGô°VEG ‹GƒàdG ≈∏Y ô°TÉ©dG Ωƒ«∏d ¢ùeCG π°UGƒJ ≈∏Y ¢ùªÿG ºcÉëª∏d Ú©HÉàdG §Ñ°†dG ÜÉàc ΩóY πX ‘ ,᪰UÉ©dG AÉ°†b ¢ù∏› iƒà°ùe ,¥É«°ùdG Gòg ‘h ,∫ó©dG IQGRh øe OQ …C’ º¡«≤∏J ´É£≤d á«æWƒdG á«dGQóØ∏d …ò«ØæàdG ÖàμŸG ÉYO Ωƒ«dG º¶æà°S á«fÉK á«LÉéàMG áØbƒd ádGó©dG å«M ,QÉ«HC’ÉH ∫ó©dG IQGRh ô≤e øe Üô≤dÉH äÉj’h ∞∏àfl øe ∫ó©dG ÜÉàc Qƒ°†M ó¡°ûà°S ácΰûŸG ∑Ó°SC’G ∫ɪY ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,øWƒdG ¢ùeCG Gƒ≤ëàdG øjòdG ádhódG ¢ù∏› iód ≈∏Y §Ñ°V ÖJÉc 30 ≥ëàdG ɪc ,ÜGô°VE’ÉH º¡FÓeõH ᪰UÉ©dG AÉ°†b ¢ù∏› iƒà°ùe ,¿É°†eQ ¿ÉÑY ádGó©dG ô°üb øe Üô≤dÉH Úª°üà©ŸG â– ÜGô°VE’G AÉæKCG º¡∏ª©d º¡àdhGõe ó©H Gògh ÜÉàc ôcP ɪc .π°üØdÉH äGójó¡àdGh §¨°†dG º¡d á∏«eR ¿CÉH ''¥hô°ûdG''`d º¡ãjóM ‘ §Ñ°†dG â°Vô©J ᪰UÉ©dG AÉ°†b ¢ù∏› iƒà°ùe ≈∏Y É¡dƒNO ó©H ¢ùeCG ∫hCG ΩÉ©dG ÖFÉædG πÑb øe Oô£∏d π≤f ™e ∂dP øeGõJh ,É¡àÑ«≤M Ö∏÷ Öàμª∏d ¢ù∏› ô≤e πNGO ¤EG º¡LÉéàM’ §Ñ°†dG ÜÉàc á«LÉéàM’G º¡àcôM â∏Hƒb øjCG ,᪰UÉ©dG AÉ°†b á«°UƒdG IQGRƒdG ∑ôëàJ ⁄ ɪ«a ,»æeCG ≥jƒ£àH »é∏KƒH ΩÉ¡dEG @ .º¡ÑdÉ£Ÿ Aɨ°UE’G hCG º¡JQhÉÙ

øe â©æe ''»Ø«J $'' GÒeÉc ôjƒ°üàdG

º¡HGô°VEG ¿ƒ∏°UGƒj §Ñ°†dG ÜÉàc IôjƒÑdÉH ácΰûŸG ∑Ó°SC’G ¿GƒYCGh §Ñ°†dG ÜÉàc π°UGƒj º¡HGô°VEG ¬d á©HÉàdG ºcÉÙGh IôjƒÑdG AÉ°†b ¢ù∏éà ´É£≤d á«æWƒdG á«dGQó«ØdG ¬«dEG âYO …òdG ìƒàØŸG IOÉYEÉH áÑdÉ£ª∏d ÊÉãdG ¬YƒÑ°SCG πNO …òdG ádGó©dG á«æ¡ŸG ¥ƒ≤◊G πch äÉ«bÎdGh ∞«æ°üàdG ‘ ô¶ædG ¿EÉa IQÉ°TEÓd .iôNC’G äÉYÉ£≤dG »bÉH QGôZ ≈∏Y ¢†©H øe Üô≤àdG âdhÉM ''»Ø«J ¥hô°ûdG'' GÒeÉc É¡fG ÒZ ,º¡ÑdÉ£eh º¡J’ɨ°ûfG øY ÒÑ©à∏d ÚHô°†ŸG πNGO ÚHô°†ŸÉH ∫É°üJ’Gh ôjƒ°üàdG øe â©æe …CÉH A’OE’G øY º¡æe ¢†©ÑdG ™æàeG óbh áªμÙG ∫ƒ≤dÉH GƒØàcGh áªμÙG áYÉb êQÉN ≈àM íjô°üJ PÉ©e @ .¿ƒ«HÉ≤f ¿ƒ∏㇠Éæjód


5

21-

äÉ«©jô°ûàdG

¢ù«dGƒc

»Ñ∏°ùdG OÉ«◊Gh πWɪàdÉH IQGOE’G º```¡àJ äÉHÉîàf’G áÑbGôe áæ÷ ` FGôW `∏ª◊G ` ∞` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `````````` á` ` ` ` ` ` ` ` ÖfÉéH ÉWɢ£˘Ñ˘dGh õ˘ÑÿG á∏«°ùŸÉH Úë°TΟG Qƒ°U ΩÉ````bQC’G ¢VƒY QGô``MC’G Úë``````°TΪ∏d á`````jóéHC’G ±hô```◊G

á«HÉîàf’G á`` ∏ª◊G ‘ á`` ` FõéàdGh á`` ∏ª÷ÉH äÉbhôN

ºWɪWh ÉWÉ£H »àÑMh õÑN ∞«ZQ ¿ƒdƒ¡› ≥∏Y ¯ ,á«HÉîàf’G ºFGƒ≤∏d ájQÉ¡°TEG áMƒd ≈∏Y ,πØ∏a »àÑMh äɢ≤˘«˘∏˘©˘J ó˘dh …ò˘dG ó˘¡˘°ûŸG ƒ˘gh .á˘∏˘«˘°ùŸG á˘˘æ˘ jóà øY GÒÑ©J ó¡°ûŸG GhÈàYG øjòdG ,Ú«dƒ°†ØdG áØjôW ÉWÉ£ÑdG É¡°SCGQ ≈∏Yh äGhô°†ÿG ¢ùe …òdG AÓ¨dG ¿CG ó©H 57 É¡ªbQ ø∏©Jh í°TÎJ ¿CG ’EG º¡Ñ°ùM âHCG »àdG .áªFÉb 56 á∏«°ùŸÉH Úë°TΟG ºFGƒb â∏°Uh

âbh ‘ ,äÉbhôN IóY ådÉãdG É¡eƒj ‘ πNGódG …Ée ô°TÉ©dG äÉ«©jô°ûàd á«HÉîàf’G á∏ª◊G â∏é°S ,ádhódG πFÉ°Sh ∫Ó¨à°SÉH Úë°TôŸG ¢†©H äÉHÉîàf’G áÑbGôŸ á∏≤à°ùŸG á«æWƒdG áæé∏dG ¬«a º¡àJ .áHÉéà°S’G ‘ ÉgDƒWÉÑJh IÒNC’G √òg πWÉ“h IQGOE’G ™e ≥«°ùæàdG ∞©°V áæé∏dG ó≤àæJh

OhGOƒH Ö«£dG @

äÉHÉîàf’G áæ÷ ô≤e πNGO áªcÓª∏d áÑ∏M !¢SÉÑ©∏ÑH …ó«°ùH äÉHÉîàf’G áÑbGôŸ á«F’ƒdG áæé∏dG ô≤e ∫ƒ– ¯ øe ¿Gƒ°†Y π˘NO ɢe󢩢H ,á˘ª˘cÓ˘ª˘∏˘d á˘Ñ˘∏˘M ¤EG ¢SÉ˘Ñ˘©˘∏˘H øe iCGôe ΩÉeCG äɪμ∏dG ¬«a ’OÉÑJ ∞«æY QÉé°T ‘ áæé∏dG ™aQ ≈∏Y áæé∏dG ÈLCG …òdG ôeC’G ,AÉ°†YC’G º¡FÓeR ɪ¡àjƒ˘°†Y 󢫢ª˘é˘à˘H ÚÑ˘dɢ£˘e ø˘jƒ˘°†©˘dG »˘Hõ◊ ô˘jô˘≤˘J .áæé∏dÉH OGôe .Ω @

ƒ∏aBÉH ÉHÉ°T 70 èjhõàH ó©j í°TÎe ,äÉ«©jô°ûà∏d Úë°TΟG AÉjôKC’G óMCG §°SƒJ ¯ É©ªL •GƒZC’G áj’h ‘ ƒ∏aCÉH á«Ñ©°ûdG »gÉ≤ŸG ióMEG ,»Yɢª˘à˘LG è˘eɢfô˘H ø˘Y ø˘∏˘©˘«˘d ,π˘Wɢ©˘dG ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ø˘e èjhõJ ¤EG ¬dÓN øe ±ó¡j äÉHÉîàf’G π«Ñb ≥∏£æj ≥«∏£àd á«YɪàL’G º¡YÉ°VhCG º¡Ø©°ùJ ⁄ ø‡ ÉHÉ°T70 á˘aõ˘dG Qɢ¶˘à˘fGh Ωɢ¶˘à˘f’ɢH ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ÖdɢWh ᢫˘Hhõ˘©˘dG ƒg √Oƒ≤Jh ,á«LhõdG ¢ûY ¤EG ºgOƒ≤J »àdG iÈμdG .¿ÉŸÈ∏d ™Ñ°UƒH .Q @

ΩOÉî∏H ™ªŒ ‘ Iô°VÉM óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe ájóŸÉH …òdG ó°TÉ◊G ™ªéàdG ∫ÓN ,¿ÓaC’G ƒ∏°VÉæe OOQ ¯ á«æZC’G øe áªLÎe ™WÉ≤e ájóŸÉH ∫hCG ΩOÉî∏H ¬£°ûf …õ˘«˘∏‚’G ó˘à˘jɢfƒ˘j ΰù°ûfɢe …Oɢf Qɢ˘°üfC’ IÒ¡˘˘°ûdG ºgƒØ°üj øe ,™£≤e πc øe ºgó°ü≤e ¿Éch ,ÉJÉYÉ≤aG OOôJ …òdG ™£≤ŸG ¿Éch ,á¡Ñ÷G øe Ú£bÉ°ùàŸÉH ºK .. AGƒ¡dG ‘ Ò£J äÉYÉ≤a .. äÉYÉ≤a ºàfCG'' IÌμH ¿ƒ˘∏˘°VɢæŸG ∞˘à˘dG ó˘bh ''á˘∏˘ª˘¡˘e äɢĢ jõ˘˘L π˘˘«˘ ë˘ à˘ °ùJ ¿G ó©H áj’ƒdÉH ¬«ë°Tôe áªFÉb ≈∏Y √hôμ°û«d ΩOÉî∏ÑH ‘ ÜÉÑ°û∏d QÉÑàY’G OÉYCGh äGQƒ°UÉæjódG πc §≤°SCG .܃éfi IóH áªFÉ≤dG ¢SCGQ ¢üî°T Êɪ«∏°S.Ω @

Égódƒe ïjQÉJ Ò¨J áë°TÎe ¿CG ’EG ,äGƒæ°S Ió©H Úà°ùdG RhÉŒ É¡æ°S ¿CG ºZQ ¯ ø°S ÜQÉ≤j Éæ°S äôcP É¡≤«∏©J ” »àdG äÉ°û«aC’G ɢ¡˘à˘∏˘£˘H á˘æ˘˘«˘˘£˘˘æ˘˘°ùb ‘ ⩢˘bh ᢢjɢ˘μ◊G ,Üɢ˘Ñ˘˘°ûdG ÉÃQ áHòμH É¡à∏ªM äCGóH ÜÒÑcG ÜõëH áë°TÎe ¥hô°û∏d øeób »JGƒ∏dG ,É¡jCGQ Ö°ùM IÒ¨°U ¿ƒμJ ø¡JóYh É¡fCG É°†jCG ø∏b á«æ©ŸG OÓ«e IOÉ¡°T »eƒ«dG ƃ∏H ≈∏Y É¡fóYÉ°S ¿EG á«∏ÙG äÉHÉîàf’G ‘ áfÉμà ?¿ÉŸÈdG ÚeCG @

êÈdÉH ''¿hõjÉJ'' ¤EG ∫ƒëàj »JGƒJ ≈°Sƒe êÈH »JGƒJ ≈°Sƒe ™ªŒ Ghô°†M øe ¢†©H ∫Éb ¯ Gòg ¿EG ,á«°VÉjQ áYÉb πNGO º¶f …òdG ,èjôjôYƒH ¬àÑbQ ¥hôY äCGóH ¿CG ó©H ¿hõjÉJ ¤EG ∫ƒ– ÒNC’G Qƒ°†◊G §HQ å«M ,¬Jƒ°U IÈæd ¬©aQ ÖÑ°ùH ïØàæJ ¿hõjÉJ Ò¡°ûdG »μ˘jô˘eC’G º˘cÓŸÉ˘H »˘JGƒ˘à˘d º˘¡˘¡˘«˘Ñ˘°ûJ .¬àª∏c AÉ≤d’ »JGƒJ É¡«∏Y ∞bh »àdG áªcÓŸG áÑ∏ëH §≤°ùjh ÉfÉaC’G ≈∏Y ÒN ∫Éa Ö¨æjôdG ¿ƒμ«°S π¡a ?¢ùμ©dG ΩCG á«°VÉ≤dG áHô°†dÉH äÉHÉîàf’G ‘ ¬«°ùaÉæe ¿hôμa .± @

!38 ºbQ áj’ƒdG ‘ á«HõM áªFÉb 38 áj’h ‘ á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G õ«e Ée ºgCG ¯ ¥É˘˘Ñ˘˘°S ᢢ«˘˘Hõ˘˘M ᢢª˘˘˘Fɢ˘˘b 38 ∫ƒ˘˘˘NO â∏˘˘˘«˘˘˘°ùª˘˘˘°ù«˘˘˘J õ˘eQ π˘ª˘ë˘j …ò˘dG º˘bô˘dG ¢ùØ˘f ƒ˘gh ,äɢ«˘©˘˘jô˘˘°ûà˘˘dG »ªbôdG ≥aGƒàdG Gòg ó©jh ,»æWƒdG É¡ª«bôJh áj’ƒdG ø˘Yh ,á˘eɢ©˘æ˘dG á˘j’h 󢩢H ɢ«˘æ˘Wh ¬˘Yƒ˘˘f ø˘˘e Êɢ˘ã˘˘dG ÉfÉaC’G áªFÉb Ö«°üf øe âfÉμa É«∏fi 38 áÑJôŸG .º«∏M óªfi IQÉb á°SÉFôH äÉ©«JQ .ê @

¢û«©dG áª≤∏d áª∏μdG ∫É– ÉeóæY

iƒà°ùe ≈∏Y QGôMC’G Úë°TΟÉH Gƒë°Tô˘J »˘à˘dG ᢫˘Hɢî˘à˘f’G ô˘FGhó˘dG ´GójE’ »æeõdG Ö«JÎdG Ö°ùM ,É¡«a á˘Yô˘≤˘dG ¢Vƒ˘Y ,º˘¡˘ë˘°Tô˘J äÉ˘Ø˘∏˘e .á«°SÉ«°S ÜGõMC’G â°üN »àdG

∞bƒe ºYóf'' :¬∏dG ÜÉL ''ƒjQGõ«dƒÑ∏d ófÉ°ùŸG ôFGõ÷G ᫪æàdGh ádGó©dG á¡ÑL ¢ù«FQ π°UGh ¿hO øe á£∏°ù∏d á¡LƒŸG ¬JGOÉ≤àfG ∞bh »àdG á∏μ°ûŸG ¿CÉH Éë°Vƒe ,AÉæãà°SG äÉj’hh äÉjó∏H Ö∏ZCÉH áæ°S 30 òæe É¡«∏Y »æZ ó∏ÑdG ¿CG ºZQ á∏KÉe â«≤H'' øWƒdG ¬∏©L …òdG ôeC’G ,''¬JÉbÉWh √OQGƒÃ ∫ƒ≤Y ‘ ¢û°û©e ô≤ØdG ¿CÉH Ωõéj OÓÑdG ºμM ≈∏Y GƒdhGóJ øjòdG ÚdhDƒ°ùŸG ±óg º¡àcQÉ°ûà ֩°ûdG ÉÑdÉ£e ,OÉÑ©dGh …òdG ¬›ÉfôH ¬∏dG ÜÉL πq°üah .Ò«¨àdG ,ô≤ØdG ≈∏Y »°†≤«°S ¬fCG ¬dÓN øe ø∏YCG á∏ª◊G áÑ°SÉæà ¬H äCÉj ⁄ ¬fCÉH Éë°Vƒe ÉgqóYCG ôjQÉ≤J ó©H ɪqfGE h ,á«HÉîàf’G ’Éãe ÉHQÉ°V ,ä’ÉÛG ≈qà°T ‘ AGÈN ¿CG ôFGõé∏d øμÁ ¬fCG GócDƒe ,áYGQõdÉH èeÉfôH ≥ÑW ƒd »YGQR ó∏H ÈcCG ¿ƒμJ áMÉ°ùe ™aôj ób ,…óL äÉMÓ°üà°SG ,QÉàμg ¿ƒ«∏e 50 ¤EG áYhQõŸG ¢VQC’G ‘h .á«MÉ«°ùdG ™bGƒŸG øY çó– ɪc ¬ª««≤J ∫ƒM ¥hô°ûdG ∫GDƒ°S øY áHÉLEG IQGRh É¡àKóëà°SG »àdG IÉcõdG ≥jOÉæ°üd øY º∏μJ ¬fCGh á°UÉN á«æjódG ¿hDƒ°ûdG ÜÉLCG ó≤a ,IÉcõdÉH áØ∏μe áHóàæe IQGRh Èà©j IQGRƒdG πM ¿CÉH áMGô°U ï«°ûdG IÉcõdG IQGRh'' ¿CÉH Éë°Vƒe ,É«©«bôJ áÑ∏£dG øe äÉÄØdG πc πª°ûàd ¢ü°üîà°S ‘h .''ÊÉÛG º«∏©àdGh π≤ædG ºYO ¤EG øe ¬HõM ∞bƒe ∫ƒM ∫GDƒ°S øY ¬àHÉLEG ∞bGƒe ¬∏dG ÜÉL ºYO ,ƒjQGõ«dƒÑdG ôjô≤J ¿CG GócDƒe ,ájôFGõ÷G áeƒμ◊G AÉ°übEG Gó≤àæe ,πãeC’G π◊G ƒg Ò°üŸG á£∏°ùdG ɪ¡àe ,Ú≤HÉ°ùdG ¢ù«ØdG »∏°VÉæe ≥«≤– ‘ á◊É°üŸG ábQh ∫ɪ©à°SÉH .É¡aGógCG Ü.í«ª°S @

¿ƒÑdÉ£j É°ùfôa ∫ɪ°T ƒë°TÎe á¡ÑLh ¿ÓaC’G áªFÉb AÉ°übEÉH πÑ≤à°ùŸG ±ôW øe á©bƒe á°†jôY âÑdÉW á≤£æŸ á«HÉîàf’G ºFGƒ≤dG …Qó°üàe AÉ°übEÉH ,á«∏NGódG IQGRh É°ùfôa ∫ɪ°T ¤EG áaÉ°VEG ¥ÉÑ°ùdG øe ¿ÓaB’G í°Tôe äÉbhôî∏d Gô¶f πÑ≤à°ùŸG á¡ÑL í°Tôe ¿Gòg É¡«∏Y ΩóbCG »àdG áNQÉ°üdG á°†jô©dG ɪ¡àØ°Uh ¿Gò∏dG ,¿Éë°TΟG .Qôμe ¿ÓaB’Gh ¿ÓaB’ÉH 8 ±ôW øe IÉ°†‡ á°†jôY âdÉbh ∫ɪ°ûd á«HÉîàf’G IôFGódG ‘ Úë°Tôe ,É¡æe áî°ùf ≈∏Y ''¥hô°ûdG'' â∏°üM É°ùfôa ¿ƒfÉb âdÉW á«fƒfÉb äÉbhôN ¿CG á°†jô©dG äôcPh ,ójó÷G äÉHÉîàf’G ¥Gƒ°SC’Gh óLÉ°ùŸG ∫Ó¨à°SG ¤EG ÉB ÷ ɪ¡fCG ¥ÉaQEGh ,á«°ùjQÉÑdG á«MÉ°†dG ‘ á°UÉNh áeƒμ◊G ‘ Ú«dÉM AGQRh Qƒ°üH ɪgQƒ°U πÑb Gògh ,∫Ó°S ∂dÉŸG óÑY QGôZ ≈∏Y .á«HÉîàf’G á∏ª◊G ¥Ó£fG

ì .¿É°ùM @

¤EG äɢ˘ bhôÿG çó˘˘ ë˘ ˘àŸG õ˘˘ YhCGh á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG ÚH ≥˘˘ «˘ ˘°ùæ˘˘ à˘ ˘dG ∞˘˘ ©˘ ˘°V'' ‘ IQGOE’Gh ,äÉHÉîàfÓd á∏≤à°ùŸG ᢢjɢ˘Yó˘˘dG ø˘˘cɢ˘eC’ ᢢjɢ˘ª◊G Òaƒ˘˘J π˘˘WÉ“h ᢢ¡˘ L ø˘˘e ,''ᢢ«˘ Hɢ˘î˘ à˘ f’G É¡ÄWÉÑJh á«æ©ŸG äÉ£∏°ùdGh IQGOE’G äGQÉ£NE’ áHÉéà°S’Gh πNóàdG ‘ √ÉŒ »˘Ñ˘∏˘ °ùdG ɢ˘gOɢ˘«˘ Mh ,á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG á¡L øe ¥ôÿG ä’ÉM øe ÒãμdG ≥˘˘ ˘ jõ“ ÖÑ˘˘ ˘ ˘°S'' ¿CG GRÈe ,iô˘˘ ˘ ˘NCG ∞˘©˘°V ƒ˘g ,᢫˘FɢYó˘˘dG äɢ˘≤˘ °ü∏ŸG ,''¢†©˘Ñ˘dG ió˘d »˘HÉ˘î˘ à˘ f’G »˘˘Yƒ˘˘dG É¡°SCGÎj »àdG áæé∏dG ¿CG ¤EG GÒ°ûe É«dhCG Gôjô≤J ó©à°S ,»≤jó°U óªfi ∫Ó˘N á˘∏˘ é˘ °ùŸG äGRhɢ˘é˘ à˘ dG ø˘˘Y øe .á«HÉîàf’G á∏ª◊G øe ´ƒÑ°SCG ¢ù«˘˘ FQ ÖFɢ˘ f Oɢ˘ aCG ,iô˘˘ NCG ᢢ ¡˘ ˘ L áÑbGôŸ á∏≤à°ùŸG ᫢æ˘Wƒ˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG ºà«°S ¬fCÉH ,á«©˘jô˘°ûà˘dG äɢHɢî˘à˘f’G á«Øjô©àdG ájóéHC’G ±hô◊G ™°Vh ᢢ °UÉÿG âjƒ˘˘ ˘°üà˘˘ ˘dG ¥GQhCG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y

…hGRQ ô°†ÿ óÑY áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf ∫Ébh ácô◊G πãe ƒgh ,∞«μY øªMôdG åjóM ‘ ƒªædGh á©«Ñ£∏d á«æWƒdG â∏ª°T äÉbhôÿG'' ¿EG ,''¥hô°ûdG''`d êQɢN ᢫˘ Fɢ˘YO äɢ˘≤˘ °ü∏˘˘e ≥˘˘«˘ ∏˘ ©˘ J ≈˘˘ à˘ ˘M âdɢ˘ W ,IOóÙG ø˘˘ ˘cɢ˘ ˘eC’G ,ÜôZ ¥ô°T QÉ«°ùdG ≥jô£dG §jô°T äɢ˘ ˘ ˘ °ù°SDƒŸG ¿GQó˘˘ ˘ ˘ ˘L ≈˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ Yh ΩGó˘î˘à˘°SG ø˘˘Y Ó˘˘°†a ,ᢢ«˘ eƒ˘˘μ◊G äɢ˘ ˘°ù°SDƒŸGh ᢢ ˘dhó˘˘ ˘dG äGQɢ˘ ˘ «˘ ˘ ˘°S ,᢫˘Hɢî˘à˘f’G á˘∏˘ª◊G ‘ ᢫˘eƒ˘ª˘©˘dG Úë°TΟG AGQRƒdG ¢†©H ®ÉØàMGh øY Ó°†a ,Ú«˘°üûdG º˘¡˘°SGô˘ë˘H π˘Ñ˘b ø˘e äɢ≤˘ °ü∏ŸG ¢†©˘˘H ≥˘˘jõ“ ∫ɢª˘ ©˘ à˘ °SGh ,''Údƒ˘˘¡› ¢Uɢ˘î˘ °TCG ¢ù«FQQƒ°Uh á«æWƒdG RƒeôdG Qƒ°U ¢†©˘˘ ˘H π˘˘ ˘Ñ˘ ˘ b ø˘˘ ˘e ᢢ ˘ jQƒ˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ª÷G ∫ɪ©˘à˘°SG ø˘Y ∂«˘gɢf ,Ú뢰TΟG ¢†©˘˘H π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e ᢢ«˘ Ñ˘ æ˘ LC’G ᢢ¨˘ ∏˘ dG ÚæWGƒŸG áÑWÉfl ‘ Úë°TΟG ¿CG GÈà©e ,á«Ñ©°ûdG äÉ©ªéàdG ‘ ó˘Ñ˘Y á˘jQƒ˘¡˘ª÷G ¢ù«˘FQ äɢª˘«˘∏˘ ©˘ J Ú©˘H ò˘NDƒ˘J ⁄ ,á˘≤˘«˘∏˘Ø˘Jƒ˘H õ˘jõ˘˘©˘ dG ø˘˘Y çó˘˘ë˘ àŸG ∞˘˘°ûch .Qɢ˘Ñ˘ à˘ Y’G äÉeƒ∏©e á∏Ñ≤à°ùŸG áæé∏dG ∫ƒ°Uh ɢæ˘∏˘°üJ'' :∫ɢbh ,ᢰSƒ˘ª˘∏˘e á˘dOCG ¿hO ,∑ɢæ˘gh ɢæ˘g äɢ˘bhô˘˘N ø˘˘Y Aɢ˘Ñ˘ fCG É¡àë°U ‘ …ôëàdÉH Ωƒ≤J áæé∏dGh ɢ¡˘æ˘«˘H ,᢫˘æ˘©ŸG äɢ˘¡÷G ô˘˘£˘ î˘ à˘ d óLÉ°ùŸG áªFCG êhôN øY åjó◊G ºFGƒb IóFÉØd èjhÎ∏d ´QGƒ°ûdG ¤EG ,áæ«©e á«°SÉ«°S ÜGõMCGh Úë°TÎe ¢SQGóŸG ∫Ó˘˘ ¨˘ ˘à˘ ˘ °SG ø˘˘ ˘Y Ó˘˘ ˘°†a äɢ©˘eÉ÷Gh á˘jƒ˘˘HÎdG äɢ˘°ù°SDƒŸGh á˘jɢYó˘dG ‘ ᢫˘Yɢª÷G äɢ˘eɢ˘b’Gh .''á«Hõ◊G

≈°VƒØdG áYÉæ°üd ¿ƒ°üHÎj á©WÉ≤ŸG IÉYO ¿EG ∫Éb

¿Éaƒ£dG øY iBÉæe ‘ â∏X ôFGõ÷G :≈«ëjhCG ¢ù«FôdG áμæMh á«¡dE’G ájÉæ©dG π°†ØH »Hô©dG óYƒe ¿G ,»WGô≤ÁódG »æWƒdG ™ªéà∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ,≈«ëjhCG óªMG ∫Éb 54 Ȫaƒf —ÉØdG ’G ¬«gÉ°†j ’h ôFGõ÷G ïjQÉJ ‘ º°SÉM πÑ≤ŸG …Ée ô°TÉ©dG ó¡°û«°Sh á¡jõfh IôM ¿ƒμJ ¿CÉH ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ó¡©J äÉHÉîàfG ™e ¬WÉÑJQ’ äÉÄ«¡dGh äɪ¶æŸG ∞∏àfl ¿ƒ∏ãÁ »ÑæLG ÖbGôe 600 øe ÌcG É¡àgGõf ≈∏Y .á«dhódG áaÉ≤ãdG QGO áYÉ≤H »Ñ©°T ™ªŒ ≈∏Y ¬aGô°TG ∫ÓN ≈«ëjhCG ¢üqî°Th â∏©L »àdG ÜÉÑ°SC’G á«HÉîàf’G á∏ª◊G øª°V …OGƒdG áæjóe §°Sh áÁó≤dG ¿Éaƒ£dÉH ≈«ëjhCG ¬Ø°Uh …òdG »Hô©dG ™«HôdG øe iBÉæe ‘ ¿B’G ó◊ ôFGõ÷G áMƒ˘Ñ˘ë˘Ñ˘dGh á˘jQƒ˘¡˘ª÷G ¢ù«˘FQ á˘μ˘æ˘Mh ᢫˘¡˘d’E G á˘jÉ˘æ˘©˘dG ‘ π˘ã˘ª˘à˘Jh ,»˘Hô˘©˘dG Ö©°ûdG ádÉMh ,QÉ©°SC’G ´ÉØJQG πμ°ûe èdÉ©J áeƒμ◊G â∏©L »àdG ájOÉ°üàb’G .Úà«°VÉŸG Úàjô°û©dG á∏«W QÉeódGh ΩódG ógÉ°ûe ºÄ°S …òdG …ôFGõ÷G É¡«dG ¿ƒYój øe ¿CG ¤G GÒ°ûe ,É›ÉfôH â°ù«d á©WÉ≤ŸG ¿G ≈«ëjhCG ócGh OôdG …ôFGõ÷G Ö©°ûdG ≈∏Yh ,≈°VƒØdG ≥jôW øY á£∏°ù∏d ∫ƒ°Uƒ∏d ¿ƒ©°ùj ,á«WGô≤ÁOh ájôM πμH ¿ÉŸÈdG ‘ ¬«∏㇠QÉ«àNGh ájƒ≤dG ácQÉ°ûŸÉH º¡«∏Y º˘μ˘ë˘ H ø˘˘μ‡ ÒZ ô˘˘jhõ˘˘à˘ dG ¿G ɢ˘Ø˘ «˘ °†e ᢢ£˘ ∏˘ °ùdG »˘˘Hõ˘˘M ÚH ÒÑ˘˘μ˘ dG ¢ùaɢ˘ æ˘ ˘à˘ ˘dG êQÉÿG á°VQÉ©e'' :ΩOÉî∏H øe ¢ùªM •ƒ≤°S ó©H ¿ÓaC’Gh …ófQC’G óLGƒJ ¤EG áaÉ°VG -∫Éb ɪc- á£∏°ùdG ''πNGódG á°VQÉ©e øe ô£NCG ÖbGô˘˘J ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ °S ᢢ∏˘ «˘ μ˘ °ûJ 40 ø˘˘e ÌcG á¡ÑL Üõ◊ ΩÉ©dG ÚeC’G ócCG .äÉHÉîàf’G õjõ©dG óÑY ,»æWƒdG ôjôëàdG ¢ù«FôdG èeGôH øY É°†jG ™aGQ ≈«ëjhCG ¿CÉH ôμ°ù©e ‘ ¬«∏°VÉæe ΩÉeCG ,ΩOÉî∏H AÉ°ûfGh ÜÉÑ°û∏d ¢Vhô≤dG íæà á≤∏©àŸG äGƒ°UC’ É«dÉM ió°üàJ ôFGõ÷G √òg ºYó«°S ¬HõM ¿G ∫Ébh ,äÉ°ù°SDƒe É¡fGƒæY'' ábGôH äGQÉ©°T â– ¤É©àJ ,''á«WGô≤ÁódGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ≈∏Y π°ü– Ée GPG ÌcG É¡∏©Øjh èeGÈdG Üô°V'' É¡FGQh øe ±ó¡dG ¿CG ÒZ ¤G ÚæWƒŸG É«YGO ,¿ÉŸÈdG ‘ á«Ñ∏ZC’G Ö©°ûdG ÒØæJh ¬æeCGh OÓÑdG QGô≤à°SG Üõ◊G √QÉÑ˘à˘YɢH …ó˘fQC’G º˘FGƒ˘b Qɢ«˘à˘NG ¿CÉH ÉØ«°†e ,''¬«dhDƒ°ùeh ¬àeƒμM øe ÉeóæY Ió°ûdG âbh Ö©°ûdG ™e ∞bh …òdG øμÁh ∞«îJ ’ á«∏NGódG äGƒ°UC’G ∫ƒÑbh …CGôdG ∫OÉÑJ øª°V É¡Ø«æ°üJ .¥ô– ôFGõ÷G âfÉc …óeGƒM …Rƒa @

ÉWÉ£ÑdGh è∏ãdG É¡eõg »àdG áªcÉ◊G ÜGõMC’G •É≤°SEG Öéj : Iô°UÉæe

Ò°ùμJ ’h ∞æY ¿hóH Ghôq«Z :»JGƒJ

á«dÉ◊G ÜGõMC’G •É≤°SEG IQhô°V ≈∏Y Ò«¨àdG á¡ÑL ¢ù«FQ ,Iô°UÉæe ó«ÛG óÑY ócCG ô◊G »HÉîàf’G ¥hóæ°üdÉHh ,πÑ≤ŸG …Ée øe ô°TÉ©dG Ωƒj ,É°VQCG á«fÉŸÈdG á«Ñ∏ZCÓd áfƒμŸG âëÑ°UCGh ,ÉWÉ£ÑdGh OÈdG É¡Ñ∏Z áeƒμM ,Ió°SÉah IõLÉY áeƒμM âéàfG É¡fC’ ,±ÉØ°ûdGh ¿CÉH Gôcòe ,(≈∏aódG ÚY) ÉWÉ£ÑdG OÓH ‘ ,IÉ«◊G äÉjQhô°V ≈fOCG ÒaƒJ øY ≈àM IõLÉY IõLÉY áeƒμ◊ »©«ÑW êÉàf ƒg πH ,É°ùfôa ’h ô£b øe OQƒà°ùj ⁄ ÉgAÓZh ÉWÉ£ÑdG πμ°ûe ∫GóHEG ∫ÓN øe ,¬dBÉeh ¬dÉM í∏°üæj ¿CG ójôj …ò∏d ,É°VQCG É¡WÉ≤°SEG ÖLhCG ‹ÉàdÉHh ,Ió°SÉah ≈∏Y iƒ≤J ’ á«dÉ◊G á«Ñ∏ZC’G ¿C’'' ,êÉ◊G ≈°SƒÃ ≈°Sƒe êÉ◊G ∫GóHEG ¢ù«dh ,á«Ñ∏ZCÉH á«Ñ∏ZCG õcôŸÉH º«bCG »Ñ©°T ™ªŒ ‘ ∂dP ¿Éc .''Ò«¨àdÉH Ó°UCG …OÉæJ ’h Ò«¨à∏d í∏°üJ ’h Ò«¨àdG ≈∏Y Qƒ°†◊G Iô°UÉæe ó«ÛG óÑY åM øjCG ,≈∏aódG Ú©d ''¢ùjOÉH øH ó«ª◊G óÑY'' ‘É≤ãdG ,áÑ°SÉÙG ’h áÑbGôŸG ≈∏Y Qó≤j ’ ''»FÉ°ùØ«°ùa ¿ÉŸôH'' ÜÉæàL’ äGƒ°UC’G ™«ªŒ äGƒ°UC’G ´RƒàJ ¿CG ójôJ á£∏°ùdG ¿C’ ,É¡≤jôØJ ΩóYh äGƒ°UC’G ™ªéH ºμ«∏Y'' :ºgÉjEG ÉÑWÉfl .''áØ«©°V áeƒμM êÉàfEG ‹ÉàdÉHh ,∞«©°V ¿ÉŸôH êÉàfE’ Ì©ÑàJh

•ƒ£î∏d ¬Mô°T ∫ÓN ,¢ùeCG ∫hCG »JGƒJ ≈°Sƒe ∫Éb Oƒ°ùJ ¿G ≈æªàj ¬fG êÈdÉH ÉfÉaC’G ÜõM èeÉfÈd á°†jô©dG »àdG á«Hõ◊G äÓ«μ°ûàdG ∞∏àfl ÚH áØjô°ûdG á°ùaÉæŸG ´Éªà°S’G øe óH ’ ¬fG Éë°Vƒe ,äÉHÉîàf’G QɪZ ¢Vƒîà°S ájÉ°UƒdG øe ≈ØàcG …òdG Ö©°ûdG 䃰Uh á°VQÉ©ŸG 䃰üd ¤G ¬H äOCG »àdGh ∫Ó≤à°S’G òæe ¬«∏Y â°Vôa »àdG IƒHC’Gh AÉ£YE’ âbƒdG ¿ÉMh ,¿Éeô◊Gh ô≤ØdGh ¢û«ª¡àdGh ¢SDƒÑdG QÉ©°ûdG ƒgh ,Ö©°ûdG á£∏°S ’EG á£∏°S ’h ,Ö©°û∏d á£∏°ùdG GócDƒe ,¿ÉŸÈdG ∫ƒNód äÉ«©jô°ûàdG ‘ ÉfÉaC’G ¬∏ª– …òdG ¤G Aƒ˘é˘∏˘dG ¿hó˘H ÇOɢ¡˘dGh »˘ª˘∏˘°ùdG Ò«˘¨˘à˘dG IQhô˘°V ≈˘˘∏˘ Y ádhódG äÉμ∏ટ AGƒ°S ¥ô◊Gh Ò°ùμàdGh º«£ëàdGh ∞æ©dG ¿hôμa.± @ .á°UÉÿG äÉμ∏ટG hG

Q É ¡ ° T EG

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

∞«îj ¿CG øμÁ Ée ɉEGh ,á°VQÉ©ŸG äGƒ°UCG »g ¬d …ó°üàdG Öéjh ¿Gó∏H IóY äô°ùc »àdG êQÉÿG ∫hDƒ°ùe ÉYOh .áØ∏àfl øjhÉæY â– ,Üô¨dÉH ¬d ™ªŒ ∫hCG ‘ ¿ÓaC’G Ée AGQh ¥É«°ùf’G ΩóY ¤EG ÜÉÑ°ûdG äGƒ°UC’G ¢†©H ¬«dEG ƒYóJ πNGódG ‘ AGƒ°S äɪ«¶æàdGh á©WÉ≤à ≥∏©J Ée á°UÉN ,êQÉÿGhCG ∂dP ‘ áæ«©à°ùe ,äÉHÉîàf’G ´Qõd »YɪàL’G π°UGƒàdG äGhOCÉH Ö©°ûdG ÚH á≤ãdG OÉ≤aEGh ,πbÓ≤dG ≈∏Y ∂dP Ö©°üj ¬fCG ƒdh ,ádhódGh ¿Éc ƒd ¬fC’ ,ΩOÉî∏H Ö°ùM Ú°Vô¨ŸG ȪàÑ°S ô¡°T ≥≤ëàd ≥≤ëà«°S ∂dP äGƒ°UC’G ¢†©H âfÉc ÉeóæY »°VÉŸG .ÜÉÑ°ûdG É¡°†aQ äGÒ°ùŸ ƒYóJ

á∏jõe IOÉb @

ÜGõMC’G äÉ≤°ü∏e øe §≤°ùJ äÉë°TΟG Qƒ°U êÈdÉH Gòch ,ÜGõMC’G øe Oó©d ájQÉ¡°TE’G äÉ≤°ü∏ŸG â∏N ¯ øe êÈdG áj’ƒH äÉ«©jô°ûà∏d áë°TΟG Iô◊G ºFGƒ≤dG å«M ,ºFGƒ≤dG √òg øª°V äÉë°TΟG AÉ°ùædG Qƒ°U ¿hO §≤a äÉë°TΟG Aɪ°SCG áHÉàc ¿ƒ«æ©ŸG π°†a ô°ùdG Gƒª¡Øj ⁄ êÈdG áj’ƒH ¿ƒæWƒŸG .øgQƒ°U ™°Vh √òg πãe ‘ ¿ƒfÉ≤dG …CGQ øY Ú∏FÉ°ùàe ,∂dP AGQh .äÉaô°üàdG ¿hôμa ± @

∞JÉ¡dG .ÜhôÿG 24 ºbQ (áéæW) »YOGôH Ú°ùM ´QÉ°T áæ«£æ°ùb AÉ°†b ¢ù∏› ¢UÉ°üàNG IôFGóH »FÉ°†b ô°†fi .Ú°SÉj ܃¡«e /PÉà°SC’G Öàμe G Ω G ¥ øe 750h 749 OGƒŸG . »æ∏©dG OGõŸÉH QÉ≤Y ™«H øY ¿ÓYEG 031^96^86^24 :¢ùcÉØdG ≈∏Y AÉæH . 11/02366 ºbQ ¢Sô¡a 10/01326 ∫hó÷G ºbQ 11/09/25 ïjQÉàH …QÉ≤©dG º°ù≤dG ÜhôÿG áªμfi øY QOÉ°üdG ájò«ØæàdG ᨫ°üdÉH Qƒ¡ªŸG ºμ◊G ≈∏Y AÉæH ܃¡«e /PÉà°SC’G øëf . 2012/04 ºbQ â– 2012/03/04 ïjQÉàH ÜhôÿG áªμfi ¢ù«FQ ±ôW øe ¬«∏Y ô°TDƒŸG QÉ≤©d »æ∏©dG OGõŸÉH ™«ÑdG •hô°T áªFÉb ´GójG ô°†fi ≈∏Y 2012/05/08 ïjQÉàH ÜhôÿG áªμëà ájQÉ≤©dG ´ƒ«ÑdG áYÉ≤H »æ∏©dG OGõŸÉH ™«ÑdG ºà«°S ¬fCG ø∏©f áæ«£æ°ùb AÉ°†b ¢ù∏› ¢UÉ°üàNG IôFGóH »FÉ°†b ô°†fi .Ú°SÉj »°ù«FQ »eƒªY ≥jôW Égóëj 16 ºbQ ájô°†◊G á°ü◊G á«≤H :∫hC’G QÉ≤©dG :‹ÉàdÉc áæ«£æ°ùb áj’h ÜhôÿG ¢û©dG QÉ£b :`H øFÉμdG QÉ≤©∏d ’GhR ∞°üædGh áãdÉãdG áYÉ°ùdG ≥jô£dG ≈∏Y á∏£e ó«eô≤dÉH IÉ£¨e »°VQG ™HÉW äGP …ó«∏≤J …Qɪ©e §‰ Ëób AÉæH É¡«∏Y 2Ω 1010 É¡àMÉ°ùe ,17 ºbQ ájô°†◊G á°ü◊G ºK ÚjƒfÉK Ú«eƒªY Ú≤jôWh 2Ω 579 áMÉ°ùà 17 ºbQ ájô°†◊G á°ü◊G :ÊÉãdG QÉ≤©dG .(êO 1^500^000^00) …ôFGõL QÉæjO ∞dCG áFɪ°ùªNh ¿ƒ«∏e :`H Qó≤e »MÉààaG ô©°S É¡d OóM óbh .»eƒª©dG áMÉ°ùà äÓª¡e áaôZ øY IQÉÑY »∏NGO AÉæHh …ƒ∏Y ôNGh »°VQG ≥HÉW øe ¿ƒμàe áë∏°ùŸG áfÉ°SôÿÉH 2Ω 183 É¡æe á«æÑe 2Ω 220^27 ÉgQób á«æÑe áMÉ°ùe ¤G º°ù≤æJ …ôFGõL QÉæjO ÚjÓe á©Ñ°S `H Qó≤e »MÉààaG ô©°S É¡d OóM óbh . 38 á°ü◊Gh 36 á°ü◊G Ú«eƒªY ÚYQÉ°T Égóëj ,áZQÉa 2Ω 358^73 áMÉ°ùeh 2Ω 36^84 70 ºbQ »bô°ûdG øH »M :`H áæcÉ°ùdG .áæ«μ°S …ôjõL :Ió«°ùdGh .ÜhôÿG ¢û«©dG QÉ£b :`H áæcÉ°ùdG .á∏«≤Y …ôjõL Ió«°ùdG Ö∏W ≈∏Y AÉæH ∂dPh . (êO 7^000^000^00) ¢û«©dG QÉ£b :¿ƒæcÉ°ùdG .∞jô°ûdG óªfi …ôjõL º¡æY πcƒŸGh ∞°Sƒj ,Ú°ùM ,∞jô°ûdG óªfi ,á«Ø°T ,ᩪL ,᪫MQ :ºgh »LGQódG …ôjõL áKQh øe πc ó°V .áæ«£æ°ùb .áæ«£æ°ùb áj’h ÜhôÿG 23 ºbQ á≤«Ñ°S IƒN’G »M :¿ÉæcÉ°ùdG .ídÉ°U âæH ᪫g ‹ÉZƒa É¡JódGh ,óªfi øH óªMG »JGQó°U ÉgódGh :ºgh áÑ«‚ »JGQó°U áKQhh .ÜhôÿG ,á≤ëà°ùŸG Ωƒ°SôdGh ∞jQÉ°üŸGh øªãdG 5/1¢ùªN á°ù∏÷G OÉ≤©fG ∫ÉM ™aój OGõŸG ¬«∏Y »°SGôdG ¿Éa ™«ÑdG •hô°T áªFÉb ‘ IQƒcòŸG •hô°ûdG ¤G áaÉ°VG :™«ÑdG •hô°T iód §Ñ°†dG áHÉàμH ∫É°üJ’G ≥jôW øY •hô°ûdG ÎaO ≈∏Y ´ÓWÓdh äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh .áªμÙG §Ñ°V áfÉeCÉH ΩÉjCG (8) á«fɪK √É°übCG πLG ‘ ≈≤ÑàŸG ≠∏ÑŸG ™aójh »FÉ°†≤dG ô°†ÙG .√ÓYCG QƒcòŸG ¿Gƒæ©dÉH øFÉμdG »FÉ°†≤dG ô°†ÙG Öàμe iód Ωó≤àdG hCG ÜhôÿG áªμfi Almagharibia (0661) 31-53-53

IOƒ°ü≤e ÉWÉ£ÑdG áeRCG :»bhQR óªfi Ö©°ûdG Öîàæj ’ ≈àM ∫ÓN äÉjôë∏d á«æWƒdG á¡Ñ÷G ÜõM ¢ù«FQ ∫Éb ¯ á˘eRCG ¿CG ,¢ùeCG ∫hCG π˘é˘«˘L á˘j’ƒ˘˘H »˘˘Ñ˘˘©˘˘°T ™˘˘ªŒ ≈≤ÑJh ,Ö©°ûdG Öîàæj ’ ≈àM ,IOƒ°ü≤e ÉWÉ£ÑdG ¿ÉŸÈdG ‘ É¡°ùØf ∞∏îJh ∫hGóàJ √ƒLƒdG ¢ùØf »∏é«÷G øWGƒŸG çóëàŸG äGP ÉYO ɪc ,ΩOÉ≤dG ô°TÉ©dG Ωƒj âjƒ°üàdG ÖJÉμŸ Iƒ≤H ¬LƒàdG πLCG øe ,''IQÉμ°ûdG'' ÜGõMCG ΩÉeCG ≥jô£dG ™£≤d ΩOÉ≤dG …Ée ∫Éb ,á«eÓ°SE’G ÜGõMC’G ¢†©Ñd IôØ°ûe ádÉ°SQ ‘h ø˘e ô˘¶˘à˘æ˘˘j ’ …ô˘˘FGõ÷G Ö©˘˘°ûdG :»˘˘bhQR ó˘˘ªfi ,º∏°ùe Ö©°T ¬fC’ ,IÓ°üdGh Aƒ°VƒdG ¬ª«∏©J A’Dƒg áeóN ≈˘∏˘Y ø˘jQOɢ≤˘dG Aɢ«˘ahCÓ˘d á˘Lɢë˘H ƒ˘g ɉEGh .¬◊É°üe ä.áÑ«‚ @

É«dÉŒQG ¢ù«d Ió«©°S Ö©∏à çóM Ée :ƒªM øH ¿CG ,¢ùeCG ƒªM øH óªfi áeGôμdG ÜõM ¢ù«FQ ÖàYG ¯ ,É«dÉŒQG çóëj ⁄'' Ió«©°S Ö©∏à ∞æY øe çóM Ée ’ó˘˘à˘ °ùe ,''»˘˘LQɢ˘N §˘˘£flh Oƒ˘˘°ü≤˘˘e ô˘˘eCG ƒ˘˘g π˘˘ H .çGóMC’G √òg π㟠äÉ«FÉ°†ØdG ¬«dƒJ …òdG Ωɪàg’ÉH »àdG ÜGõMC’G √ɪ°S ɇ QÉ°ûÑH ¬«∏°VÉæe ƒªM øH QòMh ÜGõMCG √ôjò– ‘ GOôØe ,''ΩÓ°SE’G ôJh ≈∏Y Ö©∏J'' ¬«∏°VÉæe ΩÉeCG ócCG å«M ,ÒÑc ºéëH AGô°†ÿG ájGôdG .''AGô°†N §≤a â°ù«dh'' çÓK É¡fGƒdCG ôFGõ÷G ájGQ ¿CG ì.áªWÉa @

¿Gôgh øe ¿ƒæM ºLÉ¡oJ »◊É°U ᪫©f áeÉ©dG á˘æ˘«˘eC’G »◊ɢ°U á˘ª˘«˘©˘f ,¢ùeCG âªLÉg ¯ ÜõM ᪫YR ,¿GôgƒH ™ªŒ ‘ ¿É«ÑdGh ∫ó©dG Üõ◊ ‘ ÓLpQ'' ™°†J É¡fCG âdÉb å«M ,¿ƒæM Iõjƒd ∫ɪ©dG ,É¡JÉëjô°üJ Ió≤àæe ,''á£∏°ùdG ‘ iôNCGh á°VQÉ©ŸG …òdG …ô¡ÛÉH »◊É°U ÜõM É¡«a âØ°Uh »àdG É¡HõM'' ¿CG ,»◊É°U âaÉ°VCGh .á«©bGh èeGÈd ó≤àØj ,¬H í°TÎdG ójôj øeh ,äGQÉWE’G §≤a º°†jh ,샪W IOɢ¡˘°T ≈˘∏˘Y π˘°üë˘jh ø˘jƒ˘μ˘à˘∏˘˘d ™˘˘°†î˘˘j ¿CG ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y .''᫪∏Y …OɪM óªfi @

á©«∏≤dG ‘ äÉHÉîàf’G áÑ˘bGô˘e á˘æ˘é˘∏˘H ƒ˘°†Y á˘dɢ≤˘à˘°SG ÒJGƒØdG º«î°†J ÖÑ°ùH äÉHÉîàf’G áÑbGôe áæ÷ øe ÉfÉaC’G π㇠∫É≤à°SG ¯ ≈∏Y ΩÉ©WE’G ÒJGƒa º«î°†J øe ÉaƒîJ á©«∏≤dG ájó∏Ñd QôH ÒNC’G Gòg ¿CG QOÉ°üe äócCG å«M ,áæé∏dG ÜÉ°ùM ±ôW øe Ö∏W ¬«LƒJ É¡«a ” äÉWƒ¨°†H ¬àdÉ≤à°SG á˘Ñ˘Lƒ˘dG ø˘ª˘K ¢†«˘Ø˘î˘à˘d ᢩ˘«˘∏˘≤˘dG Iô˘FGO äGQɢWEG ó˘˘MCG ºà«d QÉæjO ∞dCG ≠∏Ñe ádhódG É¡d â°ü°üN »àdG IóMGƒdG .¥QÉØdG ‘ ±ô°üàdG ΩÓ°SEG .Ü @

Ú«eÓ°SE’G Rƒa ó©Ñà°ùj ìÉHôe QOÉ≤dG óÑY ™ª˘é˘à˘dG Üõ˘M ¢ù«˘FQ ìɢHô˘e QOɢ≤˘dG ó˘Ñ˘Y ∞˘˘˘˘°Uh ¯ á«©ª≤dGh ájQƒJÉàμjódG ¬Ñ°ûH ádhódG …Qƒ¡ª÷G »æWƒdG .á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘ ácQÉ°ûŸÉH øWGƒª∏d íª°ùJ ’ »àdG ¢ùeCG É¡£°ûf »àdG á«Øë°üdG IhóædG ∫ÓN ó©Ñà°SG ɪc ,á∏Ñ≤ŸG äÉbÉ≤ëà°S’G ‘ Ú«eÓ°SE’G Rƒa áæ«£æ°ù≤H IÒ≤ØdG ≥WÉæŸG ‘ ¿ƒ£°ûæj Ú«eÓ°SE’G ¿CG ÉØ«°†e ø˘˘°ù– Oô˘˘éà º˘˘gÒKCɢ J ¿hó˘˘≤˘ Ø˘ ˘«˘ ˘°Sh ,ᢢ ehôÙGh .Ö©°û∏d á«YɪàL’G á«©°VƒdG ∫.ÚeCG @

…Qƒ¡ª÷G ™ªéàdG áªFÉb ¢SCGQ ≈∏Y IRƒæH ºμ◊G ¿GôgƒH ‹hódG ºμ◊G ¿CG ,á©∏£e QOÉ°üe øe ¥hô°ûdG âª∏Y ¯ ¥É˘Ñ˘ °S ∫ƒ˘˘NO ɢ˘«˘ ª˘ °SQ Qô˘˘b IRƒ˘˘æ˘ H ó˘˘ªfi …ô˘˘FGõ÷G …Qƒ¡ª÷G »æWƒdG ™ªéàdG ÜõM áHGƒH øe äÉ«©jô°ûàdG áªFÉ≤dG ¢SCGQ ≈∏Y IRƒæH ¿ƒμ«°Sh ,ìÉHôe QOÉ≤dG óÑ©d ∫hCG ¿ƒμ«d á«gÉÑdG øH’ á°Uôa »gh ,¿Gôgh áj’ƒH .ÊÉŸôH áÑJôH …ôFGõL ‹hO ºμM ´.¢S @

…OGƒdÉH äÉHÉîàf’G …ôWDƒe øª°V í°TÎe áªFɢb ≈˘∏˘Y Gƒ˘©˘∏˘WG ø˘jò˘dG ¿ƒ˘æ˘WGƒŸG ∞°ûàcG ¯ ᢰùfh ¬˘«˘eCG á˘jó˘∏˘Ñ˘H äɢHÉ˘î˘˘à˘˘f’G ÖJɢ˘μ˘˘e …ô˘˘WDƒ˘˘e ‘h ,øjôWDƒŸG øª°V •.Ω.O º°SG OƒLh …GOƒdÉH ÜõM áªFÉb ‘ 6 ºbQ í°TΟG ƒg âbƒdG ¢ùØf …Ée10 Ωƒj ¿ÉŸÈdG óYÉ≤e ≈∏Y á°ùaÉæàŸG ≈«ëjhCG .…OGƒdÉH ì.…Rƒa @

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG /2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

038^80^12^79 :∞JÉ¡dG áHÉæY ∫hC’G ≥HÉ£dG ájô◊G áMÉ°S 02 áHÉæY AÉ°†b ¢ù∏› iód »FÉ°†b ô°†fi ‹hRôZ ÜÉgƒdG óÑY :PÉà°SC’G »æ∏©dG OGõŸÉH QÉ≤Y ™«H •hô°T áªFÉb øe êôîà°ùe ÓªYh .áHÉæY ∫hC’G ≥HÉ£dG 02 ºbQ ájô◊G áMÉ°ùH ÉæÑàμe ô≤e øFÉμdG áHÉæY AÉ°†b ¢ù∏› iód »FÉ°†b ô°†fi ‹hRôZ ÜÉgƒdG óÑY /PÉà°SC’G √ÉfOCG ™bƒŸG øëf øH :ºgh ≈Ø£°üe äÉØ∏N áKQh : IOÉ°ùdG :IóFÉØd .QÉ≤Y ™«H •hô°T áªFÉb øe êôîà°ùe ô°ûæH Ωƒ≤f ¬«∏Yh .ájQGOE’Gh á«fóŸG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb øe 748 IOÉŸÉH -≥◊G óÑY äÉØ∏N-ΩÉ°üY äÉØ∏N :√DhÉæHGh á«H …RGôN ¬àLhR :ºgh ôgÉ£dG äÉØ∏N ΩƒMôŸG áKQh-á∏«ªL-áë«àa-á櫪°ùj-ájQƒM-á∏«≤Y äÉØ∏N-áæ«Á ∞«°V óÑY-≥◊G óÑY-»bƒ°T-≈∏«d-᪫∏°S-á«eÉ°S äÉØ∏N É¡FÉæHGh IÉæL …OhQÉH ídÉ°üdG óªfi äÉØ∏N á∏eQG ,∫’O äÉØ∏N-ájOÉ°T äÉØ∏N-AÉah äÉØ∏N-AÉæg äÉØ∏N ïjQÉàH (QÉ≤©dG ´ôØdG) á«fóŸG áaô¨dG áHÉæY AÉ°†b ¢ù∏› øY QOÉ°üdG QÉ≤dG ≈∏Y AÉæH .áHÉæY áj’hh ájó∏H ΰùe QƒàcódG ô‡ 5 ¿Gƒæ©dG .Òª°S-QOÉ≤dG Qƒ«ªY øH ´QÉ°ûH øcÉ°ùdG ôμHƒH äÉØ∏N :ó°V . 2009/03/25 ïjQÉàH IQOÉ°üdG ájò«ØæàdG ᨫ°üdÉH Qƒ¡ªŸG 06/91 ºbQ ¢Sô¡a 06/54 ºbQ ∫hóL 2006/04/22 2012/48 ºbQ â– 2012/01/08 ïjQÉàH áHÉæY áªμfi ¢ù«FQ ó«°ùdG øY QOÉ°üdG QÉ≤Y º«≤≤àd ÒÑN Ú«©J ôeCG ≈∏Y AÉæH .áHÉæY áj’hh ájó∏H 45 ºbQ QOÉ≤dG óÑY AÉæH . 2012/01/11 ïjQÉàH »Hô©dG óªfi »°Sƒæ°S ÒÑÿG ¤EG ≠∏ÑŸG QÉ≤Y Ú«©àH ÒÑN Ú«©àH ôeCG π°UCG º«∏°ùJh ≠«∏ÑJ ô°†fi ≈∏Y AÉæH . 2012/65 ºbQ ¢Sô¡ah AÉæHh .êO 3^710^700^00 :≠∏Ñà √ÓYCG QƒcòŸG QÉ≤©dG ™«Ñd »°SÉ°SC’G øªãdG É¡«a OóM …òdGh »Hô©dG óªfi »°Sƒæ°S ÒÑÿG ±ôW øe IõéæŸG IÈÿG ≈∏Y áªμfi ¢ù«FQ ó«°ùdG ±ôW øe ¬«∏Y ô°TDƒŸGh 2012/987 ºbQ â– 2012/03/21 ïjQÉàH áHÉæY áªμfi §Ñ°V áfÉeCÉH ™«ÑdG •hô°T áªFÉb ´GójG ô°†fi ≈∏Y Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈∏Y 2012/05/30 Ωƒj ™«ÑdG á°ù∏Lh ,ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈∏Y 2012/04/23 Ωƒ«d äÉ°VGÎY’G á°ù∏L ïjQÉJ ¬«a OóM …òdGh .áHÉæY øe 2Ω 26^44 ¬«dG ±É°†e 2Ω 14^79 ‹GƒM á«dɪL’G ¬àMÉ°ùe QOÉ≤dG óÑY Qƒ«ªY øH ´QÉ°T 32 áHÉæ©H øFÉc IQÉéà∏d ó©e πfi :‘ πãªàŸG QÉ≤©∏d .ÉMÉÑ°U »FÉ°†≤dG ô°†ÙG .(2 ºbQ á°ü◊G) ácΰûŸG AGõLC’G Almagharibia (0661) 31-53-53

¢UÉ°üàNG iód Ú«FÉ°†≤dG Újô°†ëª∏d á«æ¡ŸG á«fóŸG ácô°ûdG QƒK »æH Ú£°ù∏a ´QÉ°T è¡f »°ù«FôdG ô≤ŸG á∏bQh AÉ°†b ¢ù∏› Oƒ©°ùe »°SÉM øμ°ùe 300 »M 66 »YôØdG ô≤ŸG .á∏bQh Qƒ°†◊ÉH ∞«∏μJ ≠«∏ÑJ ô°†fi ô°ûf (G Ω G ¥ øe 4/412 IOɪ∏d É≤ÑW) ¢ù∏› ¢UÉ°üàNG iód Ú«FÉ°†≤dG øjô°†ëª∏d á«æ¡ŸG á«fóŸG ácô°ûdG ¿EG á∏bQh QƒK »æH Ú£°ù∏a ´QÉ°T è¡f »°ù«FôdG Égô≤e øFÉμdG á∏bQh AÉ°†b 412 IOɪ∏d É≤ÑWh .Oƒ©°ùe »°SÉM øμ°ùe 300 »M 66 »YôØdG É¡Ñàμeh ‘ »ª°SôdG ≠«∏ÑàdG ó≤Y ¿ƒª°†e ô°ûæH É¡d ¿PE’G ó©Hh G Ω G ¥ øe 4 Iô≤a ºbQ â– Oƒ©°ùe »°SÉM áªμfi ¢ù«FQ ó«°ùdG øY QOÉ°U á«æWh IójôL .ø˘°ùMCG »˘ª˘M :Ö∏˘W ≈˘∏˘Y AÉ˘æ˘ H ø˘˘∏˘ ©˘ J ,2012/04/09 ï˘˘jQɢ˘à˘ H 12/433 º°ù≤dG …OGƒdG áªμfi ΩÉeCG iƒYO ìÉààaG á°†jôY ¿ƒª°†e ô°ûæH »°VÉ≤dGh ºbQ â– 2012/03/20 á°ù∏÷ 2012/02/28 ïjQÉàH QôÙG …QÉéàdG ìÉàØdG óÑY º«MôdG óÑY Égó°V ¢VQÉ©ŸG ó°V ÖdÉ£dG IóFÉØd 2012/261 äGAɢæ˘Ñ˘∏˘d á˘jô˘°üŸG á˘jô˘FGõ÷G á˘cô˘°û∏˘d ɢeɢY Gô˘jó˘e ¬˘à˘Ø˘°üH §˘«˘¨˘dG ƒ˘HCG ¬¨«∏ÑàH áØ∏μŸGh Oƒ©°ùe »°SÉëH Gó¡e ácô°ûH ¬fGƒæY IòîàŸG á«FÉHô¡μdG øY QOÉ°üdG 2012/03/15 ïjQÉàH Qƒ°†◊ÉH ∞«∏μJ ≠«∏ÑJ ô°†fi ÖLƒÃ ¢ù∏› ¢UÉ°üàNG iód Ú«FÉ°†≤dG øjô°†ëª∏d á«æ¡ŸG á«fóŸG ácô°ûdG . 005455 ºbQ â– ¿ƒª°†ŸG ójÈdG ≥jôW øY π°SôŸGh á∏bQh AÉ°†b 2012/03/15 ïjQÉàH QôÙG ájó∏ÑdGh áªμÙG äÉfÓYG áMƒ∏H ≥∏©ŸGh øjô°†ëª∏d á«æ¡ŸG á«fóŸG ácô°ûdG øY QOÉ°üdG 2012/608 ºbQ â– »FÉ°†≤dG ô°†ÙG .á∏bQh AÉ°†b ¢ù∏› ¢UÉ°üàNG iód Ú«FÉ°†≤dG

…ó°TGQ /øjPÉà°SC’G .Ú«FÉ°†≤dG øjô°†ëª∏d á«æ¡ŸG á«fóŸG ácô°ûdG (‹ƒjQóæd) ƒbO ôªY »ëH Égô≤e øFÉμdG π«Yɪ°SG πaƒfh OGôe 036^84^74^74 : ∞JÉ¡dG .∞«£°S 293 ºbQ 17(E) hCG IQɪY EG Ω EG ¥ øe 4/412 IOÉŸG ô°ûædG ¥ôW øY AÉaƒdÉH ∞«∏μJ IQɪY 55 ähCG 20 »M áæcÉ°ùdG .áØjô°T ¿ÉªMôdG ΰS :Ió«°ùdG Ö∏W ≈∏Y AÉæH äGAGôLE’G ¿ƒfÉb øe 416 ¤EG 406 OGƒŸG ΩÉμMCÉH ÓªYh .∞«£°S 224 ºbQ 17 PÉà°SC’G ±ôW øe QôÙG (øjóH QGôbG) ó≤Y ≈∏Y AÉæH .ájQGOE’Gh á«fóŸG √Qób øjO ≠∏ÑŸ πeÉ◊Gh 2002/01/07 ïjQÉàH ∞«£°ùH ≥KƒŸG »HôZ ∑QÉÑe ÊóŸG º°ù≤dG ∞«£°S áªμfi øY QOÉ°üdG ºμ◊ÉH íë°üŸGh êO 815^000^00 Qƒ¡ªŸGh 10/2894 ¢Sô¡ØdG ºbQ 10/0814 ºbQ â– 2010/06/15 ïjQÉàH ≠«∏ÑJ øe Éææμ“ Ωó©d Gô¶fh . 2011/04/21 ‘ áNQDƒŸG ájò«ØæàdG ᨫ°üdÉH øjógÉÛG »M øcÉ°ùdG .∞«£∏dG óÑY ≈Ø£°üe OÒμ∏H ó«°ù∏d AÉaƒdÉH ∞«∏μàdG ºbQ â– øª°†ŸG ójÈdG ≥jôW øY ô°†ÙG ∫É°SQG ºàa ,∞«£°S 07 CG 06 Ü ≥«∏©àdG ” å«M .É¡H áÑdÉ£ŸG Ωó©d π°SôŸG ¤EG QÉ©°TEÉH ádÉ°SôdG äó«YCGh 0477 ïjQÉàH ∞«£°S áªμëÃh 2012/02/12 ïjQÉàH ∞«£°S ájó∏Ñd …ó∏ÑdG ¢ù∏ÛÉH ∞«£°S áªμfi ¢ù«FQ ó«°ùdG øY QOÉ°üdG ô°ûædÉH ¿PE’G ≈∏Y AÉæH . 2012/01/29 IOÉŸG ΩÉμMC’ É≤«Ñ£J . 2012/¢S.Ω.Q/599 ºbQ â– 2012/04/08 ïjQÉàH ,»FÉ°†≤dG ô°†ÙG øëf ÉæØ∏c .ájQGOE’Gh á«fóŸG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb øe 04/412 07 CG 06 Ü øjógÉÛG »M øcÉ°ùdG .∞«£∏dG óÑY ≈Ø£°üe OÒμ∏H ó«°ù∏d ∞jQÉ°üŸG Gòch êO 815^000^00 `H Qó≤ŸG ≠∏ÑŸG ójó°ùàH √ÉæeõdCGh .∞«£°S ,á«eƒ«dG Iójô÷G ‘ ô°ûædG ïjQÉJ øe AGóàHG Éeƒj 15 Iô°ûY á°ùªN Ióe ∫ÓN ‘ Gòg ò«Øæàd á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G áaÉc òîàà°S á«fƒfÉ≤dG IóŸG AÉ°†≤fG ó©Hh »FÉ°†≤dG ô°†ÙG .ó≤©dG Almagharibia (0661) 31-53-53

Almagharibia (0661) 31-53-53

ájóŸÉH ≥KƒŸG óªfi ‹õeôb PÉà°SC’G Öàμe

ácô°T ¢ù«°SCÉJ

01 :IOÉ°ùdG ¿EÉa ,πé°ùeh ,2012 πjôaCG 01 ‘ ÖàμŸÉH Qôfi ó≤Y ÖLƒÃ ,ájóŸG 74 ºbQ ¿ƒàjõdG OGh øcÉ°ùdGh ôLÉàdG ,»∏Y øH ¥GRôdG óÑY áfɪ" ø£«£b »ëH áæcÉ°ùdGh A»°T ’ áæ¡ŸG ßaÉM âæH áÑ«ÑM »WhÉfôZ -02 á∏NódG »ëH áæcÉ°ùdGh A»°T ’ áæ¡ŸG ,óªfi âæH IOƒg íjRQ - 03 ,ájóŸG Iɪ°ùŸG IOhóÙG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°T º¡æ«H Gƒ°ù°SCG ób ,ájóŸG 64 ºbQ ´hôa πc RÉ‚EGh äÉ°SGQódG á°ù°SDƒe - :É¡Yƒ°Vƒe ,zRÉ‚E’Gh Qɪ©ŸG{ á°ù°SDƒe - ,109222 •É°ûædG õeQ ,á«eƒª©dG ∫ɨ°TC’Gh …ôdG ,AÉæÑdG äÉWÉ°ûf ∫ɨ°TCG á°ù°SDƒe - ,109201 •É°ûædG õeQ ¬∏MGôe ∞∏àfl ‘ AÉæÑdG ∫ɨ°TCG »YÉæ°üdG øgódG á°ù°SDƒe - ,109203 •É°ûædG õeQ ¢ü«°UÎdGh AÉæÑdG ácÉ°ùe õ˘eQ AɢHô˘¡˘μ˘dG ∫ɢ¨˘ °TCG ᢢ°ù°SDƒ˘ e - ,109204 •É˘˘°ûæ˘˘dG õ˘˘eQ Êɢ˘ÑŸG ø˘˘gOh •É°ûædG õeQ ójÈàdGh ∞««μàdG ᪶fCG Ö«côJ á°ù°SDƒe - ,109206 •É°ûædG ,109209 •É°ûædG õeQ …ôdGh iÈμdG á«eƒª©dG ∫ɨ°TC’G á°ù°SDƒe - ,109207 ∫ɨ°TCG á°ù°SDƒe - ,109210 •É°ûædG õeQ á«ØjôdG ∫ɨ°TC’Gh ôØ◊G á°ù°SDƒe ájô°†◊G ∫ɨ°TC’G á°ù°SDƒe - ,109211 •É°ûædG õeQ äGQÉ£ŸGh äÉbô£dG á∏jƒW äGƒæ≤dG ™°Vh á°ù°SDƒe - ,109213 •É°ûædG õeQ á«eƒª©dG áaɶædGh ájQGô◊G äGõ«¡éàdG Ö«côJ á°ù°SDƒe - ,109215 •É°ûædG õeQ áaÉ°ùŸG ∫Ó˘¨˘à˘°SGh ᢫˘Hɢ¨˘dG ∫ɢ¨˘°TC’G ᢰù°SDƒ˘e ,109216 •É˘°ûæ˘dG õ˘˘eQ ᢢ«˘ Yɢ˘æ˘ °üdG - ,607009 •É°ûædG õeQ ájQɪ©e á°ù°SDƒe - ,101103 •É°ûædG õeQ ,äÉHɨdG ìÓ°üà°SGh ájɪM á°ù°SDƒe - ,109220 •É°ûædG õeQ äÉjÉæÑdG º«eôJ á°ù°SDƒe Égô≤e ™bGƒdG ,áæ°S 99 Ú©°ùJh á©°ùJ IóŸ ,101101 •É°ûædG õeQ »°VGQC’G Qɢæ˘jO ¿ƒ˘«˘∏˘e ɢ¡˘dɢª˘°SCGQ ,á˘jóŸG á˘Hô˘°Vƒ˘H π˘«˘Yɢª˘°SG è˘¡˘æ˘H »˘˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G á°üM 1000 ¤EG º°ùbh ,Gó≤f ¿hQƒcòŸG AÉcô°ûdG ¬eób , êO1^000^000^00 200 áÑ°ùæH áYRƒe ,IóMGƒdG á°üë∏d êO1000^00 ᫪°SG ᪫≤H ,á«YɪàLG Úμjô°ûdG øe óMGh πμd á°üM 400 áÑ°ùfh ,¥GRôdG óÑY áfɪ" ó«°ù∏d á°üM ó«°ùdG IOhófi ÒZ IóŸh É¡d GÒ°ùe ÚY ,IOƒg íjRQh áÑ«ÑM »WhÉfôZ .ácô°û∏d äÉHÉ°ùM ßaÉfi ,áØ«∏N …ôμ°T ó«°ùdG ÚYh ¥GRôdG óÑY áfɪ" …QÉéàdG πé°ù∏d »∏ÙG õcôŸÉH ɪ¡YGójEG ºà«°S ó≤©dG Gòg øe ¿Éàî°ùf .ájóŸÉH ΩÓYE’G πLCG øe ≥KƒŸG NEF 469 / 4

≥```````FÉKh ´É«°V øY ¿Ó``````YEG ´É«°V øY ≈∏«d ÊÉ«æ«°S Ió«°ùdG ø∏©J ≥FÉKh ∞˘jô˘©˘à˘dG á˘bɢ˘£˘ H ø˘˘e π˘˘°UC’G ≥˘˘Ñ˘ W Qƒ˘˘°U 4 ` É¡«∏Y ¥OÉ°üe á«æWƒdG …Qɢ˘≤˘ ©˘ dG Îaó˘˘dG ø˘˘e π˘˘°UC’G ≥˘˘Ñ˘ ˘W Qƒ˘˘ °U ` 4 ≈∏«d ÊÉ«æ«°S Ió«°ùdG º°SÉH .¢VQC’G §£flh √ò¡d ʃfÉb ∫ɪ©à°SG …CG øe CGÈàJ »¡a ¬«∏Yh .2012 »ØfÉL ´É«°†dG ïjQÉJ òæe ≥FÉKƒdG NEF 478 / 4

ájõ©J ≈°SC’Gh ¿õ◊G øe ójõà ''»˘˘eGƒ˘˘J'' ᢢ∏˘ Fɢ˘Y â≤˘˘∏˘ ˘J ó«°ùdG IÉah …GO Ú°ùëH ôªY øY ''ôªYG »eGƒJ'' ¢Vôe ó©H áæ°S 69 õgÉæj .∫É°†Y ᪫˘dC’G á˘Ñ˘°SɢæŸG √ò˘¡˘Hh …RÉ©àdG ôMCÉH ''ídÉ°U »ª°SÉ"'' ó«°ùdG Ωó≤àj øe É«LGQ ,ΩƒMôŸG πgC’ IÉ°SGƒŸGh ¥ó°UCGh ¬àªMôH ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG È°üdG π˘˘«˘ ˘ª˘ ˘L ¬˘˘ jhP º˘˘ ¡˘ ˘∏˘ ˘j ¿CGh ᢢ ©˘ ˘°SGƒ˘˘ dG .¿Gƒ∏°ùdGh ¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEG nef:/4506

,»FÉ°†b ô°†fi ¿É°ùM »°û«°Tôe /PÉà°SC’G Öàμe áæJÉH AÉ°†b ¢ù∏›h áfGhôe áªμfi ¢UÉ°üàNG áfGhôe ¢UGôÿƒH …ÉH »HôY »ëH ¬Ñàμe øFÉμdG •hô°ûdG ÎaO øe êôîà°ùe ™e »æ∏©dG OGõŸÉH ∫ƒ≤æe ™«H øY ¿ÓYEG ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈∏Y 2012/05/02 Ωƒ«d á∏LDƒŸGh 2012/04/20 Ωƒ«d ájó∏ÑH øcÉ°ùdG ,¬∏dG óÑY øH ∫ɪL IQGôZƒH :IóFÉØd äÉÑ°ü≤dG ájó∏H ô≤e IÒ¶ëH ôeC’G ≈∏Y AÉæH .äÉÑ°ü≤dG ájó∏ÑH øcÉ°ùdG .±ƒ∏fl øH ΩÓYƒH ¿Óëc :ó°V .¢ShÉ≤f 2011/10/09 ïjQÉàH ¢ShÉ≤f áªμfi øY QOÉ°üdG ∫ƒ≤æe ≈∏Y …ò«ØæàdG õé◊ÉH ‘ QôÙG Oô˘Lh …ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG õ˘˘é◊G ô˘˘°†fi ≈˘˘∏˘ Y GAɢ˘æ˘ H . 1/268 º˘˘bQ ¢Sô˘˘¡˘ ˘a äGRƒéfi õéM ôeCG ≈∏Y AÉæH .ïjQÉàdG ¢ùØæH ¬«∏Y Rƒéëª∏d ≠∏ÑŸGh 2011/11/20 2012/03/14 ïjQÉàH QOÉ°üdG ‹Éé©à°S’G ôeC’G ≈∏Y GAÉæH. 2011/12/20 ‘ QôÙG áfGhôe áªμfi ¢UÉ°üàNG IôFGóH »FÉ°†b ô°†fi ¿É°ùM »°û«°Tôe PÉà°SC’G ø∏©j . OGõŸÉH ™«H ºà«°S ¬fCG .√ÓYCG QƒcòŸG ¿Gƒæ©dÉH ¬Ñàμe øFÉμdG áæJÉH AÉ°†b ¢ù∏›h ÜÓb πμ«g JCR 360 RGôW hRƒ°SG ∞æ°U áæMÉ°T :‹ÉàdG ∫ƒ≤æª∏d »æ∏©dG 500^000^00 :ƒg »MÉààa’G ô©°ùdG . 03076/286/05 : É¡∏«é°ùJ ºbQ ™«ÑdG •hô°T ¤EG áaÉ°VE’ÉH :™«ÑdG •hô°T .(…ôFGõL QÉæjO ∞dCG áFɪ°ùªN) êO ∫ÉM ,¬«∏Y ô°TDƒe ∂«°ûH hCG Gó≤f ¿ƒμj ójó°ùàdG ¿EÉa ™«ÑdG •hô°T ÎaóH IOóÙG ¬æªK ™aO ó©H ’EG ´ÉÑŸG A»°ûdG º∏à°ùj ’h ¢VôY ≈∏YCÉH Ωó≤J øŸh á°ù∏÷G OÉ≤©fEG ò«ØæàH OGõŸG ¬«∏Y »°SGôdG º≤j ⁄ GPG .π°Uh πHÉ≤e »FÉ°†≤dG ô°†ÙG …ój ÚH π¡Áh Qò©j ¬fÉa á°ù∏÷G OÉ≤©fG ó©H ´ÉÑŸG A»°ûdG øªK ™aO øY ™æàeGh ¬JÉeõàdG øªK …CÉHh »æ∏©dG OGõŸÉH ójóL øe ∫ƒ≤æŸG ™«H øY ô°ûædG OÉ©jh (08) ΩÉjG á«fɪK IOÉjõdG Ö∏W ‘ ≥◊G ¬d ¢ù«dh ™«ÑdG IOÉYG øªKh ¬°VôY …òdG ÚH øªãdG ¥QÉØH Ωõ∏jh ôeC’G ¬ª¡j øŸ øμÁ äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ .øªK ≈∏YCÉH ∫ƒ≤æŸG ™«H GPG øªãdG ‘ ¢UGôÿƒH …ÉH »HôY »M :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dÉH »FÉ°†≤dG ô°†ÙG Öàμà π°üàj ¿CG »FÉ°†≤dG ô°†ÙG .•hô°ûdG ÎaO Öë°ùd áfGhôe Almagharibia (0661) 31-53-53

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdGh º«¶æàdG ájôjóe á∏"Qh áj’h 2012 / 44 :ºbôdG ΩÉ©dG º«¶æàdG áë∏°üe

á«©ªL ójóéàH QÉ©°TEG π°Uh Ȫ°ùjO 04 ‘ ñQDƒŸG 31 / 90 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG øe 17 IOÉŸG ΩÉμMC’ É≤ÑW 28 ‘ áNQDƒŸG äÓjó©àdG Iôcòe ≈∏Y GOQh äÉ«©ª÷ÉH ≥∏©àŸG 1990 ÖàμŸG á«∏«μ°ûJ Ò«¨àH á≤∏©àŸG 12 / 20 ºbQ â– 2011 / 12 / :Iɪ°ùŸG á«∏ÙG á«©ªé∏d …ò«ØæàdG IÒé◊G ájó∏H πÑ≤à°ùe IGƒ¡∏d »°VÉjôdG …OÉædG 2007 / 12 / 29 :ïjQÉàH 92 :ºbQ â– á∏é°ùŸG IÒé◊G ájó∏Ñd …QGOE’G »◊G ô≤e :`H Égô≤e øFÉμdG »àdG á«©ª÷G Öàμe ójóŒ ≈∏Y Éæà≤aGƒÃ ɪ∏Y ºμ£«MCG ¿CG »æaô°ûj ø°ù◊ ∂jôH :ó«°ùdG É¡°SCGÎj NEF 460 / 4

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdGh º«¶æàdG ájôjóe â°ù¨æeÉJ áj’h äÉ«©ª÷Gh äÉHÉîàf’G Öàμe ΩÉ©dG º«¶æàdG áë∏°üe 2011 / 069 :ºbôdG

á«©ªL ¢ù«°SCÉàH íjô°üàdG π«é°ùJ π°Uh »YɪàLG ™HÉW äGP á«∏fi 1411 ΩÉY ¤hC’G iOɪL 17 ‘ ñQDƒŸG 31 / 90 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ≈°†à≤à :Ωƒ«dG Gòg ” ,äÉ«©ª÷ÉH ≥∏©àŸG 1990 Ȫ°ùjO 04 :`d ≥aGƒŸG »YɪàLG ™HÉW äGP á«∏ÙG á«©ª÷G ¢ù«°SCÉàH íjô°üàdG π°Uh º«∏°ùJ :Iɪ°ùŸG ΩÉ°ùLC’G ∫ɪμd IGƒ¡∏d »°VÉjôdG …OÉædG ídÉ°U ¿EG ájó∏H - áæjóŸG §°Sh :Égô≤e øFÉμdG NEF 461 / 4

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdGh º«¶æàdG ájôjóe â°SGÔ“ áj’h äÉ«©ª÷Gh äÉHÉîàf’G Öàμe ΩÉ©dG º«ª¶æàdG áë∏°üe 2012 / 021 :ºbôdG

á«∏fi á«©ªL ¢ù«°SCÉàH íjô°üàdG π«é°ùJ π°Uh »YɪàLG ™HÉW äGP 1411 ΩÉY ¤hC’G iOɪL 17 ‘ ñQDƒŸG 31 / 90 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ≈°†à≤à 09 :Ωƒ«dG Gòg ” ,äÉ«©ª÷ÉH ≥∏©àŸG 1990 Ȫ°ùjO 04 :`d ≥aGƒŸG äGP á«∏ÙG á«©ª÷G ¢ù«°SCÉàH íjô°üàdG π°Uh º«∏°ùJ 2012 πjôaCG :Iɪ°ùŸG »YɪàLG ™HÉW ¿ÉªãY …ó«°S ájhGõd ájÒÿG á«©ª÷G ídÉ°U ÚY ájó∏H .Üô©dG ô°üb :Égô≤e øFÉμdG NEF 462 / 4

$ 24

10 Ióμ«μ°S AÉ°†b ¢ù∏› Ióμ«μ°S áªμfi ¢UÉ°üàNG IôFGóH »FÉ°†b ô°†fi óªMCG ™fÉe PÉà°SC’G Öàμe 038^75^27^40 :∞JÉ¡dG .Ióμ«μ°S ó«©dƒH øH ≈Ø£°üe ´QÉ°T G Ω G ¥ Égó©H Éeh 704 IOɪ∏d É≤ÑW .»æ∏©dG OGõŸÉH IRƒéfi ájQÉŒ IóYÉb ™«H øY ¿ÓYEG 55 ähG 20 äGôªŸG »M ¬àeÉbG ô≤e òîàŸGh ôFGõ÷G ájóªÙG 05 ºbQ 09 AÉæH øμ°ùe 632 øcÉ°ùdG OGôe »bGRQ IóFÉØd ™fÉe PÉà°SC’G ø∏©j .Iôμ°ùH áÑ≤Y …ó«°S ábO ÚY ´QÉ°ûH øcÉ°ùdG .»∏Y øH óYÉ°S …OhôW :ó°V .Ióμ«μ°S 17 ºbQ 04 IQɪY »æ∏©dG OGõŸÉH IRƒéfi ájQÉŒ IóYÉb ™«H Ióμ«μ°S AÉ°†b ¢ù∏› Ióμ«μ°S áªμfi ¢UÉ°üàNG IôFGóH »FÉ°†b ô°†fi óªMCG AÉæH .Ióμ«μ°S E 27 ºbQ ójób ∞°Sƒj ´QÉ°ûH øFÉμdGh RƒéÙG πÙÉH ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈∏Y 2012/05/15 Ωƒj ≈∏Y ¬bƒ£æe ‘ ≈°†b …òdGh 98/4785 ºbQ â– 1998/07/21 ïjQÉàH Ióμ«μ°S áªμfi øY QOÉ°üdG »FGõ÷G ºμ◊G ≈∏Y ¿ƒ«∏e 46 Ö°ùM ∂«°ûdG ≠∏Ñe OGôe »bGRQ ÊóŸG ±ô£∏d ™aój ¿ÉH ¿GóŸG ΩGõdÉH á«fóŸG iƒYódG ‘ »∏Y øH óYÉ°S …OhôW ºbQ â– 2011/04/18 ïjQÉàH QOÉ°üdG ∫ƒ≤æŸG ≈∏Y …ò«ØæàdG õé◊ÉH ôeC’G ≈∏Y AÉæH .¢†jƒ©àc êO ∞dCG 100h QÉæjO πëª∏d ájQÉéàdG IóYÉ≤dG ‘ πãªàŸG »∏Y øH óYÉ°S …OhôW øjóŸG ∫ƒ≤æe ≈∏Y …ò«ØæJ õéM øª°†àŸGh 2011/467 øjóŸG ∫ƒ≤æe ≈∏Y …ò«ØæàdG õé◊ÉH ôeG ≠«∏ÑJ ô°†fi ≈°†à≤Ãh .Ióμ«μ°S E 27 ºbQ ójób ∞°Sƒj ´QÉ°ûH øFÉμdG …QÉéàdG . 2011/05/18 ïjQÉàH √ÓYCG IQƒcòŸG ájQÉéàdG IóYÉ≤∏d OôLh …ò«ØæJ õéM ô°†fi ≈°†à≤Ãh 2011/05/18 ïjQÉàH ≠∏ÑŸG ó«°ùdG øY QOÉ°üdG ôeC’G ≈∏Y AÉæH .ájQGO’Gh á«fóŸG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb øe 704h 690h 689h 688h 687 OGƒŸG ¢üæd É≤ÑW ∞°Sƒj ´QÉ°ûH øFÉμdG πëª∏d ÒÑÿG ±ôW øe »MÉààa’G ô©°ùdG ójó– øª°†àŸG 2011/06/21 ïjQÉàH Ióμ«μ°S áªμfi ¢ù«FQ ¿G .•hô°ûdG ÎaóH É¡fhóŒ ™«ÑdG •hô°T .(êO 7^000^000) …ôFGõL QÉæjO ÚjÓe á©Ñ°S ≠∏Ñà Ióμ«μ°S E 27 ºbQ ójób ÎaO ≈∏Y ´ÓWEÓd áªμÙG §Ñ°V áHÉàμH ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ .∞jQÉ°üŸG ™«ªL πªëàj OGõŸG ¬«∏Y »°SGôdG ’G A»°ûdG º∏°ùj ’h ¢VôY ≈∏YCÉH Ωó≤J øe ≈∏Y OGõŸG ƒ°Sôj .√ÓYCG QƒcòŸG »FÉ°†≤dG ô°†ÙG PÉà°SC’G Öàμe hCG •hô°ûdG »FÉ°†≤dG ô°†ÙG .øªãdG ™aO ó©H Almagharibia (0661) 31-53-53 »ëH Égô≤e øFÉμdG π«Yɪ°SG πaƒfh OGôe …ó°TGQ ¿GPÉà°SC’G Ú«FÉ°†≤dG øjô°†ëª∏d á«æ¡ŸG á«fóŸG ácô°ûdG 036^84^74^74 : ∞JÉ¡dG.∞«£°S 293 ºbQ 17(E) hCG IQɪY (‹ƒjQóæd) ƒbO ôªY »`æ∏©dG OGõ`ŸÉH QÉ`≤Y ™`«H ø`Y ¿Ó`YG øFÉμdG ó«ÑY øH IÉeÉfi ácô°T ô≤à ɡd ÉæWƒe IòîàŸG Égôjóe ¢üî°T ‘ á∏㇠Oƒa ¢ùcɪ«fGO á«cQɉódG ácô°ûdG /IóFÉØd ´QÉ°T 07 »YɪàLE’G Égô≤e øFÉμdG ‹hôHEG á°ù°SDƒe ÖMÉ°U Ö«£dG øH ∞°Sƒj IóN øH /ó°V . 1945 …Ée ´QÉ°T 03 Égô≤e AÉæH .38 ºbQ â– 2010/09/21 :ïjQÉàH , ∞«£°S áªμëà áYOƒŸG ™«ÑdG •hô°T áªFÉb ≈∏Y AÉæH . ∞«£°ùH á°üjôNƒH ó«©°ùdG øY QOÉ°üdG ôeC’G ≈∏Y AÉæH . 2011 /¢S Ω Q /618 ºbQ â– 2011/05/30 ïjQÉàH ∞«£°S áªμfi ¢ù«FQ øY QOÉ°üdG ôeC’G ≈∏Y á«fóŸG ácô°ûdG ƒ°†Y,OGôe …ó°TGQ/PÉà°SC’G ø∏©j . 2011 /¢S Ω Q /1007 ºbQ â– 2011/08/14 ïjQÉàH ∞«£°S áªμfi ¢ù«FQ äÉ°ù∏÷G áYÉ≤H »æ∏©dG OGõŸÉH ™«ÑdG ºà«°S ¬fCÉH π«Yɪ°SEG πaƒfh OGô`e …ó°TGQ/øjPÉà°SC’G Ú«FÉ°†≤dG øjô°†ëª∏d á«æ¡ŸG Ö«∏◊G äÉLƒàæŸ á«YÉæ°U IóMh :-»∏jɪc Ú©ŸG QÉ≤©∏d ’GhR á«fÉãdG áYÉ°ùdG ≈∏Y 2012/05/08 Ωƒj ∞«£°S áªμëà ájQGOE’Gh á«fóŸG É¡JôFGO ∞«£°S ájó∏H ÜGÎHh ∞«£°S 07 ºbQ á°üjôNƒH ó«©°ùdG ´QÉ°ûH áæFÉc (IPROLAIT) ¬JÉ≤à°ûeh ±ôZ ,áÑ°SÉÙGh IQGOEÓd áeÉY äÉ°TQh êÉàfE’ IóMh ≈∏Y πªà°ûJ ájQÉ≤©dG á«μ∏ŸGh É¡àj’hh ∞«£°S ájQÉ≤©dG É¡à¶aÉfi áFÉeh ∞dCG É¡àMÉ°ùe á¨dÉÑdG ájÉæÑdG É¡«∏Y Ió«°ûŸG ¢VQC’G ∂dP ‘ Éà .áë∏°üŸÉH ¢UÉN AÉæah Úî°ùà∏d ±ôZ ,ójÈàdG ó«©°ùdG ´QÉ°T :’ɪ°T :»∏j ɪc IQƒcòŸG IóMƒdGh (É©Hôe Îe 1150^15) É©Hôe GΪ°ùjO ô°ûY á«fɪKh É©Hôe GÎe ¿ƒ°ùªNh :`H Qó˘≤˘j Ió˘jGõŸG ¥Ó˘£˘fE’ »˘Mɢ˘à˘ à˘ aE’G ô˘˘©˘ °ùdG ` ø˘˘μ˘ °ùe :ÉHôZ ,ø˘μ˘°ùe :ɢbô˘°T ,º˘˘°SG ¿hó˘˘H ´Qɢ˘°T :ÉHƒæL ,á°üjô˘Nƒ˘H .êO 39^000^000^00 øªãdG ¢ùªN á°ù∏÷G OÉ≤©fEG ∫ÉM ™aój OGõ`ŸG ¬«∏Y »°SGôdG ¿EÉa •hô°ûdG ÎaO ‘ IQƒcòŸG •hô°ûdG ¤EG áaÉ°VEG :™«ÑdG •hô°T . áªμÙG §Ñ°V áfÉeCÉH ΩÉjCG (08) á«fɪK √É°übCG πLCG ‘ »≤ÑàŸG ≠∏ÑŸG ™aójh , á≤ëà°ùŸG Ωƒ°SôdGh ∞jQÉ°üŸGh .√ÓYCG IQƒcòŸG ácô°ûdG ô`≤e hCG ,∞«£°S áªμfi §Ñ°†dG áfÉeCÉH ∫É°üJE’G , •hô°ûdG ÎaO ≈∏Y ´ÓWEÓdh äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ »FÉ°†≤dG ô°†ÙG Almagharibia (0661) 31-53-53 Office Public des Ventes aux Enchères Maître NAOUI Ahmed Commissaire - Priseur Sis cité Sayah Ali SOUR EL GHOZLANE Tél :(0.26) 96.82.78 & (07.72) 29.66.72 AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLQUES Il sera procédé le Dimanche 29/04/2012 à 10 h au siège de AVI/SUD SPA ex/ORAC de Birghbalou Route de Beni Slimane à la vente aux enchères publiques et sur soumissions cachetées: Lot Unique Véhicule DAEWOO CIELO année/1998-GPL-Accidentée à l’avant-A.C.G Et le Lundi 30/04/2012 à 10H au parc de la commune de DECHMIA -14Km de Sour EL Ghozlane Lot : 05 Citern tractable - Vide Cave - SCG Lot : 10 Lot de P.D.R - divers Usagéés + (2) pneus tracteur + (3) poles a gaz Conditions de vente : Les mime conditions de vente habituelles Le commissaire - priseur Almagharibia (0661) 31-53-53


ióàæe

:[ ióàæe ‘ ,á«Áƒ≤àdG ácô◊G ≥°ùæe ,π«Lƒb ídÉ°U

R.Ò°ûH :ôjƒ°üJ

Üõ◊G ‘ á∏°UCÉàe äÉ«°SÉ°ùM ¢ûqªgh Ú«eÓ°SE’G Ωqób ΩOÉî∏H ¯¯

π«Lƒb ídÉ°U

¬˘æ˘e ±ó˘¡˘dG ¿É˘c Ó˘ª˘Y π˘˘«˘ Lƒ˘˘b √Èà˘˘YG ∞bƒd √ô£°VG Ée ,í∏°üdG »YÉ°ùe ∫É°ûaEG .ióàæŸG ∞«°V ∫ƒ≤j ,QGƒ◊G …òdG ,á«Áƒ≤àdG ácô◊G ≥°ùæe ôcPh ¿CG ,''¥hô˘°ûdG'' ió˘à˘æ˘e ≈˘∏˘ Y ɢ˘Ø˘ «˘ °V ∫õ˘˘f ¥ÉØJ’G ” Éà AÉaƒdG øY õéY ΩOÉî∏H 120 `dG Ëó≤J øe øμªàj ⁄ å«ëH ,¬«∏Y á°ùªN πÑb É¡«∏Y ¥ÉØJ’G ” »àdG º°SG äÉØ∏e ´GójEG ∫ÉLBG AÉ¡àfG óYƒe øY ΩÉjCG ¿CG çóëàŸG …CGôH ÖÑ°ùdGh ,Úë°TΟG ÒãμdG ¿CG π«dóH ,GõgÉL øμj ⁄ πLôdG »˘ë˘°Tô˘e Gƒ˘aô˘©˘ j ⁄ ¿Ó˘˘a’C G Aɢ˘æ˘ HGC ø˘˘e πFÉ°Sh ÈYh ÒNC’G Ωƒ«dG ‘ ’EG ᪰UÉ©dG ¢†©H ¬LGh ¬fCG π«Lƒb ócDƒjh .ΩÓYE’G á«Áƒ≤àdG ácô◊G πNGO øe äGOÉ≤àf’G »˘Yɢ°ùe ‘ ΩOɢî˘∏˘ H ™˘˘e ¬˘˘∏˘ gɢ˘°ùJ ≈˘˘∏˘ Y ≈∏Y ¬æe É°UôM É¡∏Ñ≤J ¬fCG ÒZ ,í∏°üdG á«f ¿CG ÚÑJ'' ¬æμd ,Üõ◊G πª°T ⁄ ìÉ‚EG íHQ ójôj ¿Éc ¬fC’ ,áÄjôH øμJ ⁄ ΩOÉî∏H ácô◊G QÉ°üfCG ™aOh âbƒdG øe ójõŸG ‘ º˘˘gô˘˘°üMh ,§˘˘FÉ◊G ¤EG ᢢ«Áƒ˘˘≤˘ à˘ dG Qô˘˘μ˘ àŸG ¬˘˘∏˘ «˘ LÉC ˘ J ∫Ó˘˘N ø˘˘ e ,ᢢ jhGõ˘˘ dG ™ªL Éæ«ë°Tôe ≈∏Y Ö©°üj Éà ,äGAÉ≤∏d ¬«˘ë˘°Tô˘e ¢ùμ˘Y ,á˘Hƒ˘∏˘£ŸG äɢ©˘«˘bƒ˘à˘dG ™«bƒJ øe ÌcCG º¡ë°TôJ Ö∏£àj ’ øjòdG ,∂dP øe ºZôdG ≈∏Yh .''Üõ◊G ∫hDƒ°ùe º¡«ë°Tôe øμ“ ,Ú«Áƒ≤àdG ÒÑc ∞«°†j ,áj’h øjô°ûY øe ÌcCG ‘ í°TÎdG øe ¢SGô˘˘ gG ¥ƒ˘˘ °Sh âæ˘˘ °Tƒ˘˘ ª˘ ˘«˘ ˘ J ÚY »˘˘ ˘g ∞˘∏˘°ûdGh ,»˘bGƒ˘Ñ˘dG ΩCGh á˘æ˘JɢHh á˘∏˘«˘ °ùŸGh ,ᢢ ˘ jGOô˘˘ ˘ Zh ᢢ ˘ jóŸGh ,ᢢ ˘ ∏˘ ˘ ˘aó˘˘ ˘ dG ÚYh ,¿É°ùª˘∏˘Jh I󢫢©˘°Sh I󢫢∏˘Ñ˘dGh Âɢ¨˘à˘°ùeh Iôμ°ùHh ájÉéHh IôjƒÑdGh ,êÈdGh QÉ°ûHh .á°ùÑJh …OGƒdGh

º∏°ùe óªfi á˘cô˘M ≥˘°ùæ˘e ,π˘«˘Lƒ˘b í˘˘dɢ˘°U ìqô˘ °ûj ∫Gõ˘dõ˘dG'' ¬˘Ø˘°üj ɢe ,π˘«˘°UCɢà˘dGh ˃˘≤˘à˘ dG ΩóbCGh ÈcCG ¢TôY Üô°†j …òdG ''»°SÉ«°ùdG ¤EG ∂dP ™Lôjh ,OÓÑdG ‘ »°SÉ«°S ÜõM Ωhõ∏dG øY IóFGõdG á«°üî°ûdG äÉMƒª£dG ∞˘«˘°V ±Î©˘jh ,Üõ◊G äGOɢ«˘ b ¢†©˘˘Ñ˘ d ∫GõdõdG äGõg ∫ƒ°UƒH ''¥hô°ûdG'' ióàæe ≈˘∏˘Y êô˘©˘j ɢª˘c ,᢫Áƒ˘≤˘à˘ dG ᢢcô◊G ¤EG É¡H ΩÉb »àdG í∏°üdG »YÉ°ùe π°ûa ÜÉÑ°SCG º˘˘ ˘FGƒ˘˘ ˘b Ò°†– Aɢ˘ ˘æ˘ ˘ KGC ΩOɢ˘ ˘î˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘H ™˘˘ ˘ e ÚeC’G Óªfi ,äÉ«©jô°ûà∏d Úë°TΟG ‘ áªFÉb øe ÌcCÉH ¿ÓaC’G ∫ƒNO ΩÉ©dG .áj’h øjô°ûY Ωɢ©˘dG ÚeC’G ,π˘«˘ Lƒ˘˘b í˘˘dɢ˘°U π˘˘ª˘ Mh á«dhDƒ°ùe ,ΩOɢî˘∏˘H õ˘jõ˘©˘dG ó˘Ñ˘Y ,Üõ˘ë˘∏˘d ⩢˘ª˘ L »˘˘à˘ dG ,í˘˘ ∏˘ ˘°üdG »˘˘ Yɢ˘ °ùe π˘˘ °ûa Úë°TΟG ºFGƒb OGóYEG AÉæKCG Ú∏LôdG ÉfCG'' :∫Ébh ,πÑ≤ŸG …Ée ô°TÉ©dG óYƒŸ óÑY øe Óc ™ªL …òdG AÉ≤∏dG ¤EG ÉYO øe IQɢ˘Mƒ˘˘H ¥GRô˘˘dG ó˘˘Ñ˘ ˘Yh Qɢ˘ é˘ ˘M QOɢ˘ ≤˘ ˘dG ,‹Ó«L ¿Gõb ¿ÉØYh áØdÉNƒH óªfih õ˘˘jõ˘˘©˘ dG ó˘˘Ñ˘ ˘Yh çó˘˘ ë˘ ˘àŸG ¤EG ᢢ aɢ˘ °VEG ᢢ°Uô˘˘a ∫Ó˘˘¨˘ à˘ °SG π˘˘ LGC ø˘˘ e ,ΩOɢ˘ î˘ ˘∏˘ ˘H »MÉæL πª°T º∏d ,á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G ƒgh GOÉL øμj ⁄ ΩOÉî∏H øμd ,¿ÓaC’G .''á«dhDƒ°ùŸG πªëàj øe ˃˘˘ ≤˘ ˘ à˘ ˘ dG ᢢ ˘cô˘˘ ˘M ≥˘˘ ˘°ùæ˘˘ ˘e í˘˘ ˘°VhCGh äô°†M »àdG äÉ«°üî°ûdG'' ¿CG ,π«°UCÉàdGh âfÉc ,¬«dEG IQÉ°TE’G â≤Ñ°S …òdG AÉ≤∏dG ≈∏Y »¡a ºK øeh ,çóM Ée ≈∏Y IógÉ°T π°SΰSGh ,''á«dhDƒ°ùŸG πªëàj øà ájGQO ᢢ°†jô˘˘©˘ dG •ƒ˘˘£ÿG ìô˘˘ °T ‘ π˘˘ «˘ ˘Lƒ˘˘ b â∏b'' :í˘∏˘°üdG »˘Yɢ°ùe ≥˘jô˘W ᢢWQÉÿ ÚH Ée ≈∏Y ∂©e ¢VhÉØJCG ÉfCG ,ΩOÉî∏Ñd Ée º¡Ñ«JôJ ìhGÎj ,í°TÎe 130 hCG 120 π˘°üj ó˘bh ,á˘ã˘dɢ˘ã˘ dGh ¤hC’G á˘˘Ñ˘ JôŸG ÚH ,äÉj’ƒdG ¢†©H ‘ á©HGôdG ≈àM ôeC’G ᪰UÉ©∏d áÑ°ùædÉH ¢VhÉØàdG πª°ûj ¿CG ≈∏Y .''πFGhC’G ô°û©dG ÖJGôŸG É≤ØJG Úaô£dG ¿CG ¤EG π«Lƒb âØdh á«Áƒ≤àdG ácô◊G »ë°Tôe AÉæãà°SG ≈∏Y º¡fC’'' ,áHƒ∏£ŸG äÉ©«bƒàdG Gƒ©ªL øjòdG Ó°†a ,¿Gó«ŸG ‘ º¡à«Yô°T ≈∏Y GƒægôH ™˘˘ª˘ L ‘ Ö©˘˘J ø˘˘e ´É˘˘æ˘ bGE ᢢHƒ˘˘©˘ °U ø˘˘ Y ƒgh ,á¶◊ ôNBG ‘ ™LGÎdÉH äÉ©«bƒàdG ,ájGóÑdG ‘ ΩOÉî∏H ¬«∏Y ≥aGh …òdG ôeC’G Ée ƒgh ,™LGΫd ÒNC’G ‘ OÉY ¬fCG ÒZ

á«Áƒ≤àdG ácô◊G ¤EG ¬JGõg äóàeG ¿ÓaC’G ∫GõdR á¡ÑL ÜõM ¬°û«©j Ée ,π«°UCÉàdGh ˃≤àdG ácôM ≥°ùæe ,π«Lƒb ídÉ°U ∞°Uh Gò¡d ájOGóJQ’G äGõ¡dG ∫ƒ°UƒH ±ÎYGh ,''»°SÉ«°ùdG ∫GõdõdG'' `H ,»æWƒdG ôjôëàdG Ωƒ«dG Üõ◊G ¬°û«©j Ée'' :π«Lƒb ∫Ébh .ájQGQO ‘ ÉgOƒ≤j »àdG ácô◊G ¤EG ,∫GõdõdG ¬JGõg øμd ,(¿ÓaCÓd …õcôŸG ô≤ŸG óLƒj å«M) IQó«M √õcôe ,∫GõdR áHÉãà ƒg :Oô£à°SGh ,á«Áƒ≤àdG ácô◊G ô≤e óLƒj å«M ,''ájQGQO ≈àM â∏°Uh ájOGóJQ’G ⁄ ¬JÉ«YGóJ ¿CG ÒZ ,õcôŸÉH ᣫÙG ±GôWC’G ≈∏Y äGOGóJQG ¬d ∫GõdõdG ¿CG ó«cCG'' IQÉ°TEG ‘ ,''Ωó¡J …òdG ,õcôŸG ‘ çóM Éà áfQÉ≤e ,ÉfóæY äÉYó°üJ çhóM ó©àJ .¬æe á≤ãdG Öë°Sh ,Üõë∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ≈∏Y ájõcôŸG áæé∏dG ÜÓ≤f’ :Ó˘Fɢb ,᢫Áƒ˘≤˘à˘dG á˘cô◊G π˘NGO äɢbɢ≤˘°ûfG çhó˘ë˘H ,≥˘Ñ˘°SC’G ô˘˘jRƒ˘˘dG ±ÎYGh á˘jõ˘côŸG á˘æ˘é˘∏˘dG Aɢ°†YC’ Ωɢª˘°†f’G »˘æ˘e Gƒ˘Ñ˘∏˘W ,᢫Áƒ˘≤˘à˘dG á˘cô◊G ‘ ¿Gƒ˘NE’G'' ¿CG º¡d âë°VhCG »æμd ,áeÉ©dG áfÉeC’G øe ΩOÉî∏H •É≤°SEG ƒg ±ó¡dG ΩGO Ée ,øjOôªàŸG .''ÒãμH º¡ÑdÉ£e øe ÈcCG ,2011 »ØfÉL 29 ‘ ÉgÉæ©aQ »àdG ÉæÑdÉ£e áMÉWEÓd ájõcôŸG áæ˘é˘∏˘dG ‘ Gƒ˘°†Y …QÉ˘Ñ˘à˘YɢH »˘©˘«˘bƒ˘J Gƒ˘Ñ˘∏˘£˘j ⁄ º˘g'' :™HÉJh ⁄ ɪc ,Ö∏£j ⁄ ¬fCG ÒZ ,''∂dP »æe GƒÑ∏W ƒdh ≈àM ™bhCG ød ±ƒ°S »ææμd ,ΩOÉî∏ÑH √ƒ˘Lƒ˘dG Rô˘HG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,ΩOɢî˘∏˘H ¢SCGô˘H ÚÑ˘dɢ£ŸG ™˘˘e ™˘˘«˘ bƒ˘˘à˘ dG ø˘˘e √Qɢ˘°üfCG ™˘˘æÁ óÑY QGôZ ≈∏Y ,ájõcôŸG áæé∏dG AÉ°†YC’ É¡JGAÉ°†eEG §©J ⁄ á«Áƒ≤àdG ‘ ájOÉ«≤dG º∏°ùe óªfi ¯ .. áØdÉNƒH óªfih IQÉMƒH ¥GRôdG óÑYh IOÉÑY ËôμdG

eC’G QÉ«àNG ‘ π◊G á«μjôeC’G á≤jô£dG ≈∏Y ΩÉ©dG CÓÚd πM π°†aCG ¿CG π«Lƒb ídÉ°U iôj

G É¡°û«©j »àdG áeR IOÉ«b QÉ«àNG ƒg ,É«dÉM ¿ÓaC’ ˘f’ GÒ°†– ,Üõ◊G ¿hDƒ˘°T IQGOE’ á˘à˘bDƒ˘e ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ L ˘à î Üɢ G C ˘°Vƒ˘e .ΩOÉî∏Ñd áØ«∏˘N ,¿Ó˘aCÓ˘d ó˘jó˘L ΩɢY Úe ’G äɢHɢî˘à˘f’G'' π˘°†Ø˘j ¬˘fCG É˘ë ˘à˘ j »˘˘à˘ dG ᢢ≤˘ jô˘˘£˘ dG hC d ˘ « ''ᢠG d ˘ à »˘ óÑJ G C dÉH YÉ≤ º˘ ≈∏Y ,Ió H ˘ ¡ ˘ ɢ G N ˘ à ˘ « ˘ Qɢ ‡ ã ˘ ∏ ˘ ˘dG ÚHõ◊G »˘ Ió˘ë˘àŸG äɢj’ƒ˘dG ‘ Ú«˘°ù«˘˘Fô˘ ɢª˘¡˘∏˘«˘ã˘ª˘à˘d ,…Qƒ˘¡˘ª÷Gh »˘WGô˘≤Áó˘dG ,᢫˘μ˘jô˘eC’G ‘ S ° ˘ .¢†«HC’G â«Ñ∏d ∫ƒ°Uƒ˘dG ¥É˘Ñ dG ácô◊G ≥°ùæe ™LQCGh É¡°û«©j »àdG áeRC’G á«Áƒ≤à äÉHÉ°ù◊G ¿É«¨W ¤EG ,¿Óa’G H π«Lƒb QÉ°TCGh ,Üõë∏d É«∏©dG ídÉ°üŸG ≈∏Y á«°üî°ûdG Gò¡ CG ø˘e »˘°Sɢ«˘°ùdG Öà˘μŸG AÉ°†YCG ≥HÉ°ùJ ¤EG ,¢Uƒ°üÿG ≈˘∏˘Y ∫OCG ¢ù«˘dh ,í˘°TÎdG π˘L ÛG πcÉ«g iƒà°ùe ∂dP S ° ˘ Ñ É˘ b ˘ ¡ º˘ d ˘ à ˘ ‹ƒ e ˘ æ ɢ Ö°U ≈∏˘Y .»æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ º∏°ùe óªfi ¯

3630 Oó©dG / `g 1432 ¤hC’G iOɪL 27`d ≥aGƒŸG /2011 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

$

6

:[ ióàæe ‘ ∞«ØY »°S ..á≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG ¿ÉgCG ΩÉ©dG ÚeC’G ¿EG ∫Éb

ΩOÉ`` ` ` ` î∏H º`` ` ` ` FGƒb ø`` ` ` e äCGÈ`` ` ` J á`` ` ` `jQƒ¡ª÷G á`` ` ` ` °SÉFQ πªMh ,äÉ«©jô°ûà∏d ¿ÓaC’G »ë°Tôe ºFGƒb OGóYEG ‘ ájQƒ¡ª÷G á°SÉFôd á«dhDƒ°ùe ájCG ,∞«ØY »°S ó«ª◊G óÑY ≈Øf .ìƒd Ö«£dG πª©dG ôjRh á«HGhôM ó«°TQ ‹É©dG º«∏©àdG ôjRhh ΩOÉî∏Ñd á∏eÉc á«dhDƒ°ùŸG …hGRQ ô°†ÿ ¯ Qó≤J áªî°V ’GƒeCG ¿EG'' ∞«ØY »°S ∫Ébh äÉfÉYEG πμ°T ‘ Üõ◊G É¡æe OÉØà°SG ÒjÓŸÉH Ì©j ⁄ ,∫ɪYCG ∫ÉLQh ÚØWÉ©àe øe äÉÑgh ∞˘˘ ∏˘ ˘μŸG »˘˘ °Sɢ˘ «˘ ˘°ùdG Öà˘˘ μŸG ƒ˘˘ ˘°†Y ∫ɢ˘ ˘b ‘ ’h ,Üõ◊G äÉHÉ°ùM ‘ ôKG …CG ≈∏Y É¡d ¬dhõf ∫ÓN ¿ÓaC’G ‘ á«LQÉÿG äÉbÓ©dÉH ¬˘fG ''¥hô˘°ûdG'' ∞˘˘«˘ °V ô˘˘cPh .''á«dÉŸG √ôjQɢ≤˘J ä’É°üJG Éæ«≤∏J'' :''¥hô°ûdG'' ióàæe ≈∏Y ÉØ«°V ¿ÓaCÓd ΩÉ©dG ÚeC’G ≈∏Y á«°†≤dG √òg ìôW á≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG ¿G Éæà¨∏HCGh ,á°SÉFôdG øe ájOôa Aƒ°†dG §˘«˘∏˘°ùà˘H ¬˘Ñ˘dɢWh ,ΩOɢî˘∏˘H õ˘jõ˘©˘dG ó˘Ñ˘Y ᢢdɢ˘°ùŸG ¿CGh ,º˘˘FGƒ˘˘≤˘ dG OGó˘˘YGE ‘ π˘˘Nó˘˘ à˘ ˘j ⁄ √ò˘g π˘«˘é˘°ùJ ∫Ó˘N ø˘e ,á˘¡˘Ñ˘°û∏˘d GAQO ɢ¡˘ «˘ ∏˘ Y Qƒ˘e’C ɢH á˘bÓ˘Y ¬˘d ¢ù«˘d ¢ù«˘Fô˘dGh ,᢫˘ª˘ «˘ ¶˘ æ˘ J ≥∏àj ⁄ ¬fCG ÒZ ,Üõ◊G á«fGõ«e ‘ ∫GƒeC’G ájQƒ¡ª÷G á°SÉFQ ô°ûf ΩóY øYh ,''á«∏NGódG √ò˘g ≈˘∏˘Y AÓ˘«˘à˘°S’ɢH ΩOɢî˘∏˘H ɢª˘¡˘à˘e ,á˘Hɢ˘LGE π«ã“ øe ¬«a äCGÈJ …òdG ¿É«Ñ∏d ¬HÉ°ûe ¿É«Ñd .äÉfÉYE’G ∫ƒ˘˘M Aɢ˘≤˘ d ‘ ᢢjQƒ˘˘¡˘ ª÷G ᢢ°Sɢ˘Fô˘˘d ΩOɢ˘î˘ ∏˘ ˘H ¢ùdÉÛG óMCG ¢ù«FQ ¿CG ∞«ØY »°S ôcPh ¢ù«˘Fô˘dG ¿CG ,ɢ°ùfô˘Ø˘H ∫Ó˘˘≤˘ à˘ °S’G ᢢ«˘ æ˘ «˘ °ùª˘˘N ºFGƒb OGóYEG óæY ¬Ñ«JôJ ” ,᪰UÉ©∏d ájó∏ÑdG É°ù«˘ FQ ¢ù«˘dh ,Üõ˘ë˘∏˘d ‘ô˘°T ¢ù«˘FQ á˘≤˘«˘∏˘Ø˘Jƒ˘H πÑb Ée ÖJGôŸG ‘ ôeC’G ájGóH ‘ ,á¡Ñ÷G ¢ù«FQ áfÉgEÉH ΩOÉî∏H ∞«ØY »°S º¡JGh .É«∏μ«g øY IÒNC’G äÉYÉ°ùdG ‘ π≤æj ¿G πÑb ,IÒNC’G OGóYEG ‘ GQƒL ¬eÉëbEG ∫ÓN øe ,ájQƒ¡ª÷G ∞«ØY »°S º˘«˘¶˘æ˘à˘dG á˘jô˘jó˘e ió˘d º˘FGƒ˘≤˘dG º˘«˘∏˘°ùJ ó˘Yƒ˘˘e 10 ¬©e »∏ªY ∫ÓN âØ°ûàcG'' ∫Ébh ,ºFGƒ≤dG ¿G ó˘˘ ©˘ ˘H ,¤hC’G ÖJGôŸG ¤EG ô˘˘ FGõ÷G ᢢ j’ƒ˘˘ ˘d ¬dÉb Ée Ö°ùM ¬£HôJ …òdG ,ΩOÉî∏H π‚ πNóJ øY ÓFÉ°ùàe ,''º¡JɶaÉfi ‘ á«Ñ©°T …CG ¿hO ∂«μ°ûàdG ܃∏°SG ΩGóîà°SG ‘ ¿Éæa ¬fCÉH äGƒæ°S ,ÒŸG Gò˘g ™˘˘e ᢢbG󢢰U ᢢbÓ˘˘Y ∞˘˘«˘ Ø˘ Y »˘˘°S ,á˘≤˘«˘≤◊G »˘Ø˘î˘j ΩOɢî˘∏˘H π˘˘©˘ L …ò˘˘dG ÖÑ˘˘°ùdG ≠∏HCG ΩOÉî∏H ¿CG'' OÉaCGh ,''ÏØdG ´QRh ábôØàdGh ‹GO ‘ ɪ©£e ∂∏Á ÒNC’G Gòg ¿G ÉØ«°†e πÑb ?á≤«∏ØJƒH Ú¡jh Üõ◊G IOÉ«b ≈∏Y Üòμjh á≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG ¿CG »°SÉ«°ùdG ÖàμŸG AÉ°†YG ¬˘JGô˘¡˘°S ΩOɢî˘∏˘H π‚ »˘°†≤˘j å«˘M ,º˘˘«˘ gGô˘˘HG ¬FGQRhh ΩOÉî∏Ñd á∏eÉμdG ¬à«dhDƒ°ùe πªëj ¿CG Öà˘˘ μŸG Aɢ˘ °†YCG í˘˘ «˘ ˘°Tô˘˘ J ¢†aô˘˘ j ɢ˘ «˘ ˘°ü °T .∑Éæg .Úë°TôŸG øe í«°TÎH Égó©H âÄLƒah ,AGQRƒdGh »°SÉ«°ùdG : º¡àj ∞«ØY »°S ,¿ÓaC’G øe ¢ThôªM Oƒdƒe Úμ“ ádhÉëà á«HhGôM º¡JG R.Ò°ûH :ôjƒ°üJ

»YÉ°ùe â∏°ûa ÜÉÑ°SC’G √ò¡d ΩOÉî∏Hh á«Áƒ≤àdG ÚH í∏°üdG

2014 äÉ«°SÉFôd Ú«eÓ°SE’G º°SÉH ´ÉªLEG í°Tôªc ΩOÉî∏H ™jÉH ¬∏dG ÜÉL É°ùfôa ‘ Éæà«∏°üæ≤H »àæHG ∞«XƒJ ‘ ¬d π°†a ’h »æ∏ª©à°SG ΩOÉî∏H ¯ ,¿ÓaC’G ±ƒØ°U ‘ á∏°VÉæe Éeƒj ,É¡ë°TôJ ⁄ á©jQRƒH á¶aÉfih ” á˘ª˘Fɢ˘≤˘ dG ‘ ɢ˘¡˘ eɢ˘ë˘ bGE ɉEGh ∂dP ‘ É¡fCÉ°T ,ΩOÉî∏H øe Ú«©àH ,Úë°TôŸG ¿ÓaC’G AGQRh ¿CÉ°T ÖàμŸG ⪰U ¿ƒKóëàŸG ó≤àfGh »˘˘à˘ dG äɢ˘fɢ˘g’E G ø˘˘Y »˘˘°Sɢ˘«˘ ˘°ùdG .ΩOÉî∏H øe º¡≤ë∏J ¢Uƒ˘˘°üH ∫GDƒ˘ ˘°S ≈˘˘ ∏˘ ˘Y GOQh á˘æ˘HG ∞˘«˘Xƒ˘J ‘ ,ΩOɢî˘∏˘ H π˘˘°†a ô˘FGõ÷G ᢫˘∏˘°üæ˘≤˘H ∞˘˘«˘ Ø˘ Y »˘˘°S ΩOÉî∏H'' ,çóëàŸG ∫Éb ,É°ùfôØH ¿ƒμj ¿CG ¬d ¿Éc Éeh ,»æ∏ª©à°SG π°†a ’h ,»ªYO ’ƒd ÉeÉY Éæ«eCG ,…O’hCG øe óMCG ≈∏Y hCG »∏Y ¬d Ió˘bɢ©˘à˘e á˘Ø˘Xƒ˘˘e Ó˘˘©˘ a »˘˘à˘ æ˘ HG É¡fC’ ,É°ùfôØH ôFGõ÷G á«∏°üæ≤H á˘Lhõ˘à˘e ,ΩÎfi …ô˘FGõ˘L Qɢ˘WGE GPEÉa ,áæ°S 15 òæe ∑Éæg ø£≤Jh ºàj ⁄ º∏a É¡æ«Y øe ΩOÉî∏H ¿Éc ⁄ ¬fCG ºZQ ,É¡JÉeóN øY »∏îàdG .''Ö°üæŸG ‘ ó©j …ôª©∏H IÒª°S ¯

±É˘°VCGh .Ú∏˘˘Lô˘˘dG ÚH ᢢ«˘ dGƒ˘˘à˘ e ¿CG ,2004 ‘ ᢫˘ë˘«˘ë˘°üà˘dG ó˘Fɢ˘b í°TôJ §≤°ùj ¬à∏©L ΩOÉî∏H áÑZQ ɪc ,᪰UÉ©dÉH …QÉjR õjõ©dG óÑY ø∏YCG …òdG á«HhGôM í°TôJ §≤°SCG ᪰UÉ©dG áªFÉb IOÉ«b ‘ ¬àÑZQ áªFÉb ‘ ¬Ñ«JôJ ¿CG ºZQ ∂dòc ,ø˘eɢã˘dG ¿É˘c ᢩ˘jQRƒ˘˘H ᢢ¶˘ aÉfi ô˘˘jRh ∞˘˘«˘ Ø˘ Y »˘˘°S º˘˘¡˘ ˘JG ɢ˘ æ˘ ˘gh ᢫˘HhGô˘M 󢫢°TQ ‹É˘©˘dG º˘«˘∏˘ ©˘ à˘ dG ¿Ó˘a’C G π˘jƒ˘˘ë˘ à˘ d §˘˘«˘ £˘ î˘ à˘ dɢ˘H ≥Ñ˘°SC’G á˘eƒ˘μ◊G ¢ù«˘Fô˘d á˘eó˘N íæe ÈàYG ɪc ,¢ThôªM Oƒdƒe ó˘dƒ˘d á˘ª˘ °Uɢ˘©˘ dG ᢢª˘ Fɢ˘b IQG󢢰U ,…ô˘î˘°üd âfɢc ɢe 󢩢H á˘Ø˘«˘ ∏˘ N øY ÒØμà∏d ΩOÉî∏H øe ádhÉfi áæé∏dG ájƒ°†Y øe ¬FÉ°übE’ ¬ÑfP ¢ùØf ¬ª°SÉ≤j ’ ¬fC’ ,ájõcôŸG ᪰UÉ©dG áªFÉb øYh .äÉ¡LƒàdG øe πc ´ÉªWCG §fi âfÉc »àdG »àdGh ,…QÉjRh á«HhGôMh ΩOÉî∏H ∫Éb ,IOÉb øH Aɪ°SCG º°SG â檰†J øμJ ⁄ IÒNC’G √òg ¿EG §HGôe

óÑY ,¿ÓaCÓd ájõcôŸG áæé∏dG ‘ §HGôe »∏Y ,∞«ØY »°S ó«ª◊G ìɢ˘æ÷G ƒ˘˘∏˘ ㇠,¿hó˘˘∏˘ ˘N Ú°ùMh ᢢ ˘Ñ˘ ˘ Zô˘˘ ˘dG ¿CG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ,Ö°Vɢ˘ ˘¨˘ ˘ dG í°TÎdG ‘ ΩOÉî∏H iód áfiÉ÷G ≈©°ùj ¬à∏©L ,áeOÉ≤dG äÉ«°SÉFô∏d ,᪰UÉ©˘dG á˘ª˘Fɢb IOɢ«˘≤˘d Gó˘gɢL ¢†aôH âeó£°UG ¬àÑZQ ¿CG ÒZ ó≤à©j …òdG í°TÎdG Gò¡d »bƒa ᢫˘£˘e π˘˘μ˘ °û«˘˘°S ¿É˘˘c ¬˘˘fGC A’Dƒ˘ g ᢰSɢFQ Ö°üæà ô˘Ø˘¶˘∏˘d ΩOɢî˘∏˘Ñ˘d IQGRƒ˘˘ ˘ dG hCG »˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘°ûdG ¢ù∏ÛG º˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘fGC A’Dƒ˘ ˘ ˘g ∫ƒ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ jh ,¤hC’G ¿CG ó˘˘cƒD ˘ J äɢ˘ eƒ˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘e ¿hRƒ˘˘ ë˘ ˘j AɢYh ≈˘∏˘Y ø˘gGô˘˘j ¿É˘˘c ΩOɢ˘î˘ ∏˘ H ¢ù«ØdG AÉYh ¬«a Éà ګeÓ°SE’G …ô˘˘°S ¥É˘˘Ø˘ JG ó˘˘ «˘ ˘°ù颢 à˘ ˘d πÙG ,¬˘∏˘dG ÜɢL ¬˘∏˘dG ó˘Ñ˘ Y ™˘˘e ¬˘˘eô˘˘HGC ,᢫˘ª˘æ˘à˘dGh á˘dG󢩢dG á˘¡˘Ñ˘L ¢ù«˘˘FQ í˘˘°Tô˘˘ª˘ c äɢ˘«˘ °Sɢ˘Fô˘˘∏˘ d í˘˘°TÎ∏˘˘d ió˘˘d ¬˘˘ à˘ ˘fɢ˘ μŸ Gô˘˘ ¶˘ ˘f ,´É˘˘ ª˘ ˘LGE ¿CG A’Dƒ˘ ˘ ˘g ó˘˘ ˘ cGC h ,Ú«˘˘ ˘ eÓ˘˘ ˘ °SE’G äGAÉ≤d áKÓãd áé«àf AÉL ¥ÉØJ’G

∞«ØY »°S ó«ª◊G óÑY ∞°ûc Üõ◊ »˘°Sɢ˘«˘ °ùdG Öà˘˘μŸG ƒ˘˘°†Y ,ΩOÉî∏H ¿CG »æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL í˘°TÎ∏˘d á˘jƒ˘b á˘Ñ˘ ZQ ¬˘˘jó˘˘d âfɢ˘c Üõ◊G ᢢ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ Fɢ˘ ˘ ˘b ¢SCGQ ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Y ≈˘∏˘Y ™˘HÎ∏˘d ɢ«˘©˘ °S ,ᢢª˘ °Uɢ˘©˘ dɢ˘H »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG ¢TôY »˘à˘dG á˘Ñ˘Zô˘dG »˘˘gh ,ᢢeƒ˘˘μ◊G hCG ∫ɢM »˘˘bƒ˘˘a ¢†aô˘˘H âeó˘˘£˘ °UG ¬«∏Y ∫ƒ©j ¿Éc …òdG í°TÎdG ¿hO ¬˘dƒ˘NO ®ƒ˘¶˘M õ˘jõ˘©˘à˘d ΩOɢî˘∏˘ H .2014 äÉ«°SÉFQ ¥ÉÑ°S ¿CG ''¥hô˘˘ ˘°ûdG'' ∞˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘°V ó˘˘ ˘ cGC h â∏˘˘μ˘ °T ᢢ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘≤ŸG äɢ˘ «˘ ˘°Sɢ˘ Fô˘˘ dG ÚH ''…ô˘˘ ˘ °S ∞˘˘ ˘ dÉ–'' ´ƒ˘˘ ˘ °Vƒ˘˘ ˘ e ø˘˘jò˘˘ ∏˘ ˘dG ¬˘˘ ∏˘ ˘dG Üɢ˘ Lh ΩOɢ˘ î˘ ˘∏˘ ˘H É¡«a ∑QÉH äGAÉ≤d áKÓK ɪ¡à©ªL í°Tôªc ΩOÉî∏H í°TôJ ¬∏dG ÜÉL ,á˘eOɢ≤˘dG äɢ«˘°SɢFô˘dG ‘ ´É˘˘ª˘ LGE ,»æ∏ª©à°SG ΩOÉî∏H'' áMGô°U ∫Ébh ¬d ¿CG äÉÑKEG ™«£à°ùj øe ió–CGh óMCG hCG »àæHG ≈∏Y hCG »∏Y Ó°†a áKÓãdG AÉ°†YC’G ™ªLCGh .''…O’hCG

º«gGôHEG ‹GóH Ó«a ‘ Úë°TôŸG ºFGƒb óYCG á«HhGôM

ºFGƒ≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ∫ÉM ‘ º¡∏°üØH Ú¶aÉÙG Oóg ΩOÉî∏H ¿Gô˘˘ ˘ gh »˘˘ ˘ ¶˘ ˘ ˘aÉfi ™˘˘ ˘ e çó˘˘ ˘ M ¿hO ¬˘˘Ñ˘ °ùM ∫ɢ˘M ɇ ,¿É˘˘°ùª˘˘∏˘ Jh ≈˘∏˘Y Ú©˘bƒŸÉ˘H ™˘«˘ª÷G ¥É˘˘ë˘ à˘ dG .ΩOÉî∏H øe á≤ãdG Öë°S ¿É«H ô°ûf Ωó©H ∞«ØY »°S èé–h áæé∏˘dG Aɢ°†YC’ ᢫˘ª˘°S’G á˘ª˘Fɢ≤˘dG ÚÑ°Vɨ∏d Gƒª°†fG øjòdG ájõcôŸG ¿CɢH Gô˘°üe ,º˘¡˘«˘∏˘Y ±É˘˘N ¬˘˘fƒ˘˘μ˘ H π˘H ,᢫˘Ñ˘∏˘Z’C G ≥˘≤˘ë˘ j ø˘˘d ΩOɢ˘î˘ ∏˘ H ¿ƒ˘eƒ˘≤˘«˘°S ø˘jò˘dG Üõ◊G äGQɢWGE Ú°ùM ∫ɢ˘ bh ,…QGƒ÷G π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dɢ˘ ˘H ¿CÉH ¿ÉŸÈdG ‘ ≥HÉ°S ÖFÉf ¿hó∏N ɢ¡˘eó˘î˘à˘ °ùj »˘˘à˘ dG …ó˘˘ë˘ à˘ dG ᢢ¨˘ d ¬fCÉHh ¬HGƒ°U ó≤a ¬fCG ÚÑJ ΩOÉî∏H ’ ¿CG ¬«∏Y Öéj Gòd ,QÉ¡fGh ∂ÑJQG .äÉLôÿG √ò¡H ΩÉ©dG …CGôdG ´óîj øY åjó◊G ∞«ØY »°S ¢†aQh ¬æμd ,ó«à©dG Üõë∏d πÑ≤ŸG óFÉ≤dG .Ö°üæŸG Gò¡d ¬ë°TôJ ΩóY ø∏YCG êÉë∏H áØ«£d ¯

,Üõ◊G π˘˘ ˘ NGO ∂dP ¢ùjô˘˘ ˘ μ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ H ‘ ÚjOɢ«˘b Aɢæ˘HGC Ωɢë˘bGE Gó˘≤˘ à˘ æ˘ e ,äɢ˘ ë˘ ˘«˘ ˘°TÎdG º˘˘ FGƒ˘˘ b ‘ Üõ◊G óYh ΩOÉî∏H ¿CÉH çóëàŸG OÉaCGh »àdG º˘FGƒ˘≤˘dG Oɢª˘à˘YɢH á˘jGó˘Ñ˘dG ‘ ¬˘æ˘μ˘d äɢ뢫˘°TÎdG á˘æ÷ ɢ˘¡˘ à˘ °SQO ¿CÉH ∞«ØY »°S iôjh ,√óYh ∞∏NCG ᢢYõ˘˘ YR ‘ Gƒ˘˘ ∏˘ ˘°ûa Ú«Áƒ˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘dG ΩóY ÖÑ°ùH ''≥HÉ°ùdG'' ΩÉ©dG ÚeC’G .ájõcôŸG áæé∏dG ≈∏Y ºgOɪàYG AÉ°†YCG ''¥hô°ûdG'' ∞«°V ÉYOh ΩGõ˘˘à˘ d’G ¤EG ,»˘˘°Sɢ˘«˘ ˘°ùdG Öà˘˘ μŸG ‘ ¿ƒWQƒàe º¡fCG áéëH ,⪰üdÉH ¢†bÉæJ ΩOÉî∏H ¿CÉH'' ∫Ébh ,IQÉμ°ûdG ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘cƒD ˘ j ¿É˘˘c ¬˘˘f’C ¬˘˘°ùØ˘˘ f ™˘˘ e áZÉ«°U ‘ äGQÉWE’G ≈∏Y OɪàY’G ∞∏NCG ¬æμd ,OÓÑ∏d ∫hC’G ¿ƒfÉ≤dG Ú¶˘˘ ˘aÉÙG º˘˘ ˘∏˘ ˘ c'' π˘˘ ˘ H '',√ó˘˘ ˘ Yh ∫ɢ˘ ˘M ‘ º˘˘ ˘¡˘ ˘ ∏˘ ˘ °üØ˘˘ ˘H º˘˘ ˘gOó˘˘ ˘gh Ée π«dóH ,''ºFGƒ≤dG ≈∏Y º¡°VGÎYG

ájQÉ¡°TEG áMÉ°ùe

∫Ébh ,ΩOɢî˘∏˘H ÉC ˘WGƒ˘à˘H Ú뢰TôŸG ܃°SÉM RÉ¡L ≈∏Y GhóªàYG º¡fCÉH ∂dPh ,í°Tôe πc •É≤f ÜÉ°ù◊ ¬H ΩÉb …òdG º««≤àdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y º«¶æàdÉH ∞∏μŸGh ¿ÉŸÈdG ¢ù«FQ .Ú¶aÉÙG ÖfÉL ¤EG A’Dƒg ¿ƒμd ∞«ØY »°S ∞°SCÉJh Öà˘˘ μŸG Aɢ˘ °†YCGh Üõ◊G Gƒ˘˘ fɢ˘ gGC çó–CG ’ ÉfCG'' :ÓFÉb ,»°SÉ«°ùdG ‘ ∫hC’G âæ˘˘c »˘˘æ˘ f’C »˘˘°ùØ˘˘f ø˘˘ Y ø˘Y Ó˘Fɢ°ùà˘e ,''Âɢ¨˘à˘°ùe ᢢª˘ Fɢ˘b …QÉjR õjõ©dG óÑY ∞«æ°üJ á«Ø«c »˘æ˘Wƒ˘dG »˘Ñ˘©˘ °ûdG ¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘FQ ‘ ᢢ dhó˘˘ dG ‘ ådɢ˘ ˘ã˘ ˘ dG π˘˘ ˘Lô˘˘ ˘dGh ,᪰UÉ©dG áªFÉb øª°V 8 áÑJôŸG ᢫˘Ñ˘©˘°ûdɢH ≥˘∏˘©˘ à˘ j ô˘˘e’C G ¿É˘˘c GPEGh …CG ` A’Dƒ˘ ˘ ˘ g Aɢ˘ ˘ ˘L ø˘˘ ˘ ˘jGC ø˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘a'' Éë°Vƒ˘e ,''᢫˘Ñ˘©˘°ûdɢH ` ¿ƒ˘ë˘°TôŸG ±É˘˘ ˘Ø˘ ˘ °T Ωɢ˘ ˘¶˘ ˘ ˘f ¢ùjô˘˘ ˘ μ˘ ˘ ˘J ¿Cɢ ˘ ˘H ’EG ≥≤ëàj ¿CG øμÁ ’ »WGô≤ÁOh

¿CG ∞«ØY »°S ó«ª◊G óÑY ∫Éb á«HhGôM ó«°TQ ‹É©dG º«∏©àdG ôjRh øe ɪg ,ìƒd Ö«£dG πª©dG ôjRhh äɢ˘ ë˘ ˘ «˘ ˘ °TÎdG º˘˘ ˘FGƒ˘˘ ˘b ɢ˘ ˘£˘ ˘ Ñ˘ ˘ °V ,¿Ó˘a’C ɢH ᢰUÉÿG äɢ«˘©˘jô˘˘°ûà˘˘∏˘ d ‹Gó˘˘ H Ó˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘H ᢢ «˘ ˘∏˘ ˘ª˘ ˘©˘ ˘ dG â“h á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG ∑Gô˘˘ °TEG ¿hO ,º˘˘ «˘ ˘gGô˘˘ HG ‘ á«f ¤EG GÒ°ûe ,∂dòH áØ∏μŸG .äÉHÉîàf’G π«Ñb Üõ◊G ô°ùc Öà˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ μŸG ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°†Y çó–h ,Iô˘eGDƒ˘e ø˘Y ¿Ó˘aÓ C ˘ d »˘˘°Sɢ˘«˘ °ùdG √ò˘˘g ÆGô˘˘a’E ɢ˘¡˘ ˘Hɢ˘ ë˘ ˘°UCG ≈˘˘ ©˘ ˘°ùj ÉgOÉ≤aEGh ,äGQÉWE’G øe á∏«μ°ûàdG Éà Gôcòe ,á°ùaÉæŸG ≈∏Y IQó≤dG ô“DƒŸG Ö≤Y ΩOÉî∏H ¬dƒ≤j ¿Éc ôîàØj ¿Éc ɪæ«M ,Üõë∏d ™°SÉàdG ‘ ÜÉÑ°ûdG ∑Gô°TEG ÖÑ°ùH ¬MÉéæH GPÉŸ'' :ÓFÉ°ùà˘e ,¬˘∏˘cɢ«˘g Ò«˘°ùJ ó«°TQ ɪ¡àe ''?ó©H ɪ«a ºgÉ°übCG ºFGƒb OGóYEÉH ìƒd Ö«£dGh á«HhGôM


7

Q É ¡ ° T EG

á°UÉN

$

$

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG /2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

22

''¢ù``````````HQƒa'' ∞````````«æ°üJ âqÑãJ ''…O »````````L hCG'' ≥jó````````°üJ IOÉ````````¡°T

NEF 478 / 4

™````«```Ñ∏d

IEF

NEF 467 / 4

™````````````«H øjƒμàdG ™e äGQÉ«°ùdG êÉLR Qƒ°ùc º«ë∏J ä’BG äGQÉ«°ùdG AGƒ°VCG ™«ª∏J OGƒeh RESINE á«dhC’G IOÉŸG 0697 - 32 - 20 - 14 / 0776 - 13 - 15 - 17 www.REPAIRGLASSKITS.COM NEF 422 / 4

᪰UÉ©dG ôFGõ÷G Égô≤e á°UÉN ácô°T ´ƒ``````````f øe IQÉ«°S πeÉc ΩÉY IóŸ AGôc Ö∏W Alliance hCGPassate hCG Chevrolet Cruze

0661 - 37 - 50 - 82

NEF 205 / 4

»ë«ë°üJ ¿ÓYEG π˘é˘°ù∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG õ˘côŸÉ˘H QOɢ°üdG ¿Ó˘YEÓ˘d ɢ©˘Ñ˘J πjôaCG 18 ïjQɢà˘H ∞˘«˘£˘°S á˘j’h ´ô˘a …Qɢé˘à˘dG ᢢ¶˘ MÓŸG ô˘˘cP Ω󢢩˘ H Gƒ˘˘¡˘ ˘°S Cɢ ˘£˘ ˘N ™˘˘ bh ,2011 ‘ AÉL ÉŸ áé«àfh .‹ÉàdÉc íë°üJ å«M á«dÉàdG ᢰù°SDƒ˘e Ωɢ°üà˘eEG ” ó˘≤˘©˘dG ‘ IQƒ˘còŸG í˘FGƒ˘∏˘ dG πM ºàj ¬«∏Yh π«Øjó«e á°ù°Sƒe øª°V ∫É£∏«a .Ò«¨J ¿hóH »bÉÑdG ΩÉeCG ,É¡à«Ø°üJ ¿hO ∫É£∏«a »æWƒdG õcôŸÉH ó≤©dG Gòg øe ¿Éàî°ùf âYOhCG .∞«£°S ´ôa …QÉéàdG πé°ù∏d

NEF 481 / 4

πªY ¢VhôY

ÌcC’G äÉcô°ûdG iód á«JGòdG ºμJÒ°S ô°ûæf ∞«XƒJ

TEL: 0775 - 14 - 19 - 12 / 0779 - 81 - 72 - 34 TEL: 0779 - 19 - 83 - 66 / 0776 - 97 - 49 - 30 NEF 231 / 4

QGõf ¤EG πLÉY ÜÉ£N{ ¿GƒjO øe áî°ùf ≈∏Y π°ü– »μd ôμHƒH :¿Gƒæ©dG .záfÉb ôμHƒH{ É¡ÑMÉ°U §îH á©bƒe zÊÉÑb π°üJG ΩÓ©à°SÓd .Iôμ°ùH - á#dƒW ô°üædG »M 47 ºbQ áfÉb 0790-82-66-26 :≈∏Y NEF 358 / 4 Clinique Médoco-chirurgicale Lotus 02 cité des Orangers Rouiba Recrute dans l’immédiat 1 - médecin pédiatre 3 - infirimiers 2 - sage-femmes Tel: 021 - 81 - 50 18 / 81 - 50 - 62/Fax: 021 - 81 - 49 - 90 Mob: 0550 - 69 - 14 - 33 NEF 465 / 4

á«bô°ûdG äÉjƒ∏◊G ™æ°üd á°UÉN ácô°T ∫ÉÛG Gòg ‘ Ú°üàfl ∫ɪY øY åëÑJ 0561 - 65 - 26 - 79 :∞JÉ¡dG (É°S21 h É°S16 ÚH)

NEF 417 / 4

∞«XƒJ

NEF 423 / 4

√ô≤e øFÉμdG AÉæÑdG πeÉc ÒZ πfi AGôc ¬ª¡j øŸ .…QÉŒ ™bƒe GPh hGhOƒÑH :ºbôdÉH ∫É°üJ’G ôeC’G 0559 - 46 - 23 - 68

NEF 479 / 4

ájóªÙÉH ájQÉŒ ácô°ûd äÉØXƒe ܃∏£e ≈∏Y á«JGòdG IÒ°ùdG π°SôJ äÉ°ü°üîàdG áaÉc ÊhÎμdE’G ójÈdG drmh@hotmail.fr

ájQÉ≤Y ádÉch ió©°S

É°Sóæ˘¡˘e ∞˘Xƒ˘J ,á˘Ø˘∏÷G á˘j’ƒ˘H ᢫˘MÓ˘Ø˘dG zQɢ¡˘æ˘H{ á˘cô˘°T .QÉé°TC’G í«≤∏Jh πJÉ°ûŸG ‘ áaô©eh IÈN ¬d ,É«MÓa 0550 - 92 - 45 - 24 :ºbôdÉH ∫É°üJ’G ≈Lôj Pepinière.bannahar@yahoo.fr :ÊhÎμdE’G ¿Gƒæ©dG ≥jôW øY hCG NEF 471 /4

NEF 459 / 4

∞«XƒJ øY ¿ÓYEG

Superviseur Úaô°ûŸG IQhO Ωɢ¶˘æ˘dG ,᢫˘eƒ˘ª˘©˘dG ∫ɢ¨˘°TC’G ,á˘bó˘æ˘ Ø˘ dG : ä’É› ‘ …ôëÑdG π˘≤˘æ˘dG ,»˘YÉ˘æ˘°üdG ø˘eC’G ,HACCP »FGò¨˘dG .áÄ«ÑdG ,á«YÉæ°üdG áfÉ«°üdG ,Ö«HÉfC’G º«ë∏J ,…ƒ÷Gh 0773 - 22 - 54 - 17 NEF 145 / 4

ÊhÒÑdG õcôe á∏°SGôŸÉH hCG …Qƒ°†M øjƒμJ ∂«fhÎμdEGh á«YÉæ°Uh ájQɪ©e AÉHô¡c á«YÉæ°U Úî°ùJh ¢ü«°UôJ .ójÈàdGh .∞««μàdG (plombrie) Iõ˘˘¡˘ LCGh á˘˘Ñ˘ ˘bGôŸG äGÒeɢ˘ c Ö«˘˘ cô˘˘ J ≥jô◊Gh ábô°ù∏d QGòfE’G .ô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘μ˘dGh ∫ɢ≤˘æ˘dG ∞˘Jɢ˘¡˘ dG ìÓ˘˘°UEG ¿ƒjõØ∏àdGh ƒjOGôdG HSE »˘˘Yɢ˘æ˘ ˘°üdGh »˘˘ Fɢ˘ bƒ˘˘ dG ø˘˘ eC’G iôNCG äÉæjƒμJh (¢ûàØe .±ô°ûe .¿ƒY) ∞«£°S 358 Ü ¢U ÊhÒÑdG õcôe www.elbyrouni.com 0560 - 22 - 36 80 :∞JÉ¡dG 0550 - 84 - 00 - 24 036 - 83 - 94 - 75 :¢ùcÉa

NEF 301 / 4

Nef 603/2

ATTALAH (»≤«Ñ£J / …ô¶f) á«f’ó«°U ¬Ñ°ûdG OGƒe áYÉæ°U ‘ áØãμe èeGôH Ωó≤J á«FGò¨dG OGƒŸGh ∞«¶æàdGh π«ªéàdG OGƒe áYÉæ°U ‘ iôNCG äGQhO º¶æJh (»≤«Ñ£J / …ô¶f) QƒμjódGh øgódGh ¬«LƒàdGh ádhódG ±ôW øe Ióªà©e IOÉ¡°T íæ“ …ôëÑdG êôH - ôFGõ÷G E.N.S.J / C.N.A.C / E.N.J.M / E.N.D.I TEL: 0553 - 08 - 43 - 33 / 0772 - 29 - 29 - 35

NEF 451 / 4

DUO LIVRAISON ™FÉ°†ÑdG π≤æd á°UÉN ácô°T

NEF 457 / 4

™˘˘ £˘ ˘b (08) ᢢ «˘ ˘fɢ˘ ª˘ ˘K ™˘˘ «˘ ˘H äGP AÉæÑ˘∏˘d á◊ɢ°U ᢫˘°VQCG 2Ω180 ÚH ɢ˘ ˘ ˘ e ᢢ ˘ ˘ Mɢ˘ ˘ ˘ ˘°ùe êɢ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ H O’hCɢ ˘ ˘ H 2Ω300h ᢢj’h ᢢdhɢ˘ë˘ °ùdG ᢢjó˘˘ ∏˘ ˘H ÚH ɢ˘ ˘ ˘e ô˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘°ùH ô˘˘ ˘ ˘ FGõ÷G êO28^000^00 .™HôŸG Ϊ∏d êO32^000^00h 05 50 46 59 99 :∞JÉ¡dG 021 31 46 58 0662 79 50 15

NEF 477 / 4

NEF 529 / 3

NEF 206 / 4

áMÉ°ùŸG IRÉÑ«J áj’h ≈°Sƒe …ó«°ùH ¢VGQCG ™£b ™«H õ˘˘cGô˘˘eh ø˘˘cɢ˘°ùe Aɢ˘æ˘ Ñ˘ d Ö∏˘˘ £˘ ˘dG Ö°ùM ᢢ jQɢ˘ «˘ ˘à˘ ˘NG Ωɢ˘ bQC’G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ∫ɢ˘ °üJ’G ‘ GhOOÎJ ’ ±É˘˘ «˘ ˘£˘ ˘ °U’G :á«dÉàdG (0551) 901 - 516 / (0664) 605 - 316 (0772) - 892 - 086 / (0560) 631 - 000

NEF 445 / 4

SARL AVICOLE METAL

. CH. Long ÒÑ˘˘μ˘ dG º˘˘é◊G ø˘˘e π˘˘≤˘ æ˘ dG äɢ˘Hô˘˘Y ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ ˘J Ò¨°üdG ºé◊G øe äÉHôYh ` Frigo 2T5 äÉHôYh ` MASTER HAFei hCG DFM

0793 42 74 28

™«Ñj ¢UÉ```````N áHQGô°ûdÉH 2Ω3000 ¤EG 2Ω200 øe AÉæÑ∏d ICÉ«¡e »°VGQCG ™£b á˘Ø˘°ûdɢH 2Ω10000 ¤EG 2Ω200 ø˘e iô˘NCG »˘°VGQCGh ¢Sƒ˘à˘ «˘ dɢ˘μ˘ dG áØ°ûdÉH á«YÉæ˘°Uh ᢫˘MÓ˘a »˘°VGQCG ™˘£˘bh I󢫢∏˘Ñ˘dG Gƒ˘eɢJ »˘æ˘Hh 0667 - 05 - 83 - 34 /0551 - 32 - 55 - 69 :∞JÉ¡dG

%100 É«dÉ£jEG (H, A) øLGhódG äÉjQÉ£H áYÉæ°U ANSEJ , ANDI, CNAC 2400 -4800 - 7200 - 9600 035 - 64 - 65 - 41 / 035 - 64 - 65 - 68 :∞JÉ¡dG

∞XƒJ ` ájQGQO ` ᪰UÉ©dG ôFGõ÷G Égô≤e á°UÉN ácô°T ¯ ÖjƒdG ™bGƒe Qƒ£e ¯ ƒjó«ØdG êÉàfƒe ‘ ¢üàfl ¯ IÒJôμ°S ¯ ∫É°üJE’G ‘ ¢üàfl ¯ á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe Aecm19@gmail.com π«ÁE’G ÈY á«JGòdG IÒ°ùdG π°SQCG

NEF 296 / 4

Iõ¡LCG í«∏°üJ ∫É› ‘ á°UÉN á°ù°SDƒe .∫ÉÛG ‘ Ú°üHÎe øY åëÑJ ójÈàdG 0772 - 18 - 10 - 88

É¡LQÉNh ôFGõ÷G πNGO ™jRƒàdGh Öë°ùdG Qƒ£J

º``````````μM ÒZ ÉjQƒ°†M É«FGóàHEG É«æ∏Y íæ÷G ÉjÉ°†b ‘ É¡∏°üa ∫ÉM áªμÙG â°†b ËôμdG óÑY QÉcO á«ë°†∏d :»gÉLh áëæéH ó«ÛG óÑY QÉcO º¡àŸG áfGOEÉH ºμ◊G :á«eƒª©dG iƒYódG ‘ ` ¬«∏Y ºμ◊G ¬d ÉHÉ≤Yh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 300 IOɪ∏d É≤ÑW áHPÉμdG ájÉ°TƒdG .IòaÉf áeGôZ êO 20^000 `H É°†jƒ©J ÊóŸG ±ô£∏d ™aój ¿CG ¿GóŸG ΩGõdEÉH ºμ◊G :á«fóŸG iƒYódG ‘ ` .ádÉØμdG ≠∏Ñe ´ÉLΰSG ™e ,ÉjõeQ GQÉæjO √Qób Qó°U ºμ◊G ¿GóŸG á≤Øf ≈∏Y á«æWh IójôéH ∫É◊G ºμM ô°ûæH ôeC’G ` 11 / 7185 ºbQ â– 2011 / 05 / 24 ïjQÉJ .≈°übC’G ÉgóëH ÊóÑdG √GôcE’G Ióe ójó– ™e ¬«∏Y á«FÉ°†≤dG ∞jQÉ°üŸGh ` ¿É˘μŸGh ï˘jQɢà˘dɢH Ió˘≤˘©˘æŸG ᢰù∏÷ɢH ɢæ˘∏˘Y ¬˘H í˘°üaCGh º˘˘μ◊G Q󢢰U Gò˘˘H .§Ñ°†dG ÚeCGh ¢ù«FôdG øëf √Éæ«°†eCGh √ÓYCG QƒcòŸG §Ñ°†dG ÚeCG ¢ù«FôdG NEF 480 / 4

:ÓgDƒe ÉæjƒμJ èeÈj ádhódG ±ôW øe óªà©e ó¡©e 2012 …Ée á©aO ,ájÉbƒdGh øeC’G ¿GƒYC’ 021 - 27 - 69 - 44 / 0770 998 501 ᪰UÉ©dG ôFGõ÷G .á«fóŸG .äƒàfi ∞jô°T ´QÉ°T 4

…ƒæ°ùdGh …ô¡°ûdG ™jRƒàdGh Öë°ùdG ¢üîJ ΩÉbQCG

Nef 273/04

Nef 679/03

πμ°ûdG …ôFGO É¡ªàN ´É«°V øY Iõjƒd ÊÉ°ûM Ió«°ùdG ø∏©J :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πªëj á∏"Qh ìÉHôe …ó°UÉb á©eÉL á«ÑæLC’G äɨ∏dGh ÜGOB’G º°ùb äɨ∏dGh ÜGOB’G á«∏c :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πªëj πμ°ûdG π«£à°ùe ôNBGh óYÉ°ùŸG º°ù≤dG ¢ù«FQ êQóàdG ‘ ¢ùjQóàdÉH ∞∏μŸG ÊÉ°ûM Iõjƒd :AÉ°†eEG .Úªàî∏d ʃfÉb ÒZ ∫ɪ©à°SG …CG øe CGÈàJ á«æ©ŸG ¿EÉa ¬«∏Yh

NEF 418 / 4

Nef 399/4

,''…O »˘˘L hCG'' ∫hGó˘˘L ¤EG GOɢ˘æ˘ à˘ ˘°SGh áÑJôŸG ≈∏Y á©HÎe ≈≤ÑJ ''¥hô°ûdG'' ¿EÉa ∂dPh ,2008 ΩÉ©dG òæe ôFGõ÷G ‘ ¤hC’G ™e ,äÉ©«ÑŸG OóYh Öë°ùdG å«M øe ''…O »L hCG'' ΩÉbQCG ¿CG ¤EG Éæg IQÉ°TE’G ™e ᩪ÷G á©ÑW Öë°S OóY â›OCG ,´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG »bÉH OGóYCG Öë°S OóY OóY øe πbCG ᩪ÷G Ωƒj Öë°S ¿CG ɪ∏Y .ΩÉjC’G »bÉH Öë°S

ºàN ´É«°V øY ¿ÓYEG

www.europediplome.com

036 84 - 44 - 48 / 034204690 / 0553 - 32 - 77 - 70 :∞JÉg

Nef 377/4

ɪFGO IOÉjôdG ‘ ...[

äÉ°ü°üîàdG ™«ªLh äÉjƒà°ùŸG πμd :™bƒŸG ÈY π«é°ùàdGh QÉ°ùØà°S’G

Nef 378/4

»L hCG'' É¡àëæe »àdG ≥jó°üàdG IOÉ¡°T ó˘˘cDƒ˘ ˘j ,ᢢ jô˘˘ FGõ˘˘ L ó˘˘ FGô˘˘ L ™˘˘ HQC’ ''…O ∫ÓN ¤hC’G áÑJôŸÉH ''¥hô°ûdG'' ®ÉØàMG øe Iójô÷G QGô≤à°SG ºZQh ,2011ΩÉ©dG óFGô÷G ¿CG q’EG ,Öë°ùdGh äÉ©«ÑŸG å«M ¢ùØ˘˘ ˘f ‘ â∏˘˘ ˘X ,iô˘˘ ˘NC’G ᢢ ˘ °ùaɢ˘ ˘ æŸG ¢†©˘˘Ñ˘ dG √Èà˘˘©˘ j ó˘˘b ɢ˘ e º˘˘ ZQ ,ÖJGôŸG ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e ''¥hô°ûdG'' IójôL ''™LGôJ'' â∏˘˘ ˘é˘ ˘ °S å«˘˘ ˘M ,2009 ¬˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘bh 2010 ,Ö뢢 ˘°ùdG Oó˘˘ ˘Y ‘ IhQò˘˘ ˘ dG ''¥hô˘˘ ˘ °ûdG'' ¿ƒ˘«˘∏ŸG π˘°Uh ɢ«˘°Sɢ«˘b É˘Ø˘≤˘°S ɢ¡˘Zƒ˘∏˘Ñ˘H

êQÉÿÉH á«©eÉ÷G á°SGQódG

Nef 630/3

âàqÑKh âÑq`JQ »àdG ,''…O »L hCG'' IOÉ¡°T ∞˘˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ °üdG ¢SCGQ ≈˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘Y ''¥hô˘˘ ˘ ˘ °ûdG'' ɢ˘ ˘°†jCG »˘˘ ˘g ,2011 Ωɢ˘ ˘©˘ ˘ d ,ᢢ ˘jô˘˘ ˘FGõ÷G áaÉc ¤EG ¬qLƒe á«bGó°üeh á≤K ''¿ƒHôY'' h ÚjOɢ˘ °üà˘˘ b’G Aɢ˘ cô˘˘ ˘°ûdGh Úæ˘˘ ˘∏˘ ˘ ©oŸG »˘˘eƒ˘˘ª˘ ©˘ dG ÚYɢ˘£˘ ≤˘ dG ‘ ÚjQɢ˘ é˘ ˘à˘ ˘dG äócCG »àdG ''…O »L hCG'' ΩÉbQCG .¢UÉÿGh á˘î˘°ùf 531984 ''¥hô˘˘°ûdG'' Ö뢢°S ƃ˘˘∏˘ H

É©LGôJ ¢ù«dh QGô≤à°SG

Nef 3/605

''¢ùHQƒa'' IõFÉLh ''…O »L hCG'' IOÉ¡°T

,áî°ùf ʃ˘«˘∏˘e ƒ˘ë˘æ˘d ɢ¡˘Ñ˘ë˘°Sh ,á˘î˘°ùf É¡dÓN âæμ“ ,''IôHÉY ±hôX'' áé«àf ,É°†jCG É¡Ñë°S ™aQ øe iôNC’G óFGô÷G ¢†Ø˘î˘Jh iô˘NC’G »˘˘g ™˘˘LGÎJ ¿CG π˘˘Ñ˘ b ±hô˘¶˘dG ∂∏˘J ∫GhR 󢢩˘ H Ö뢢°ùdG Oó˘˘Y .á«fhÎμd’G áaÉë°üdG Qƒ¡ªL »eÉæJh á˘eqó˘≤˘à˘e ''¥hô˘˘°ûdG'' â∏˘˘X ,∂dP ™˘˘eh º˘ZQ ,ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG ∞˘˘ë˘ °üdG »˘˘bɢ˘H ≈˘˘∏˘ Y ø˘˘ e Oó˘˘ ©˘ ˘d Iô˘˘ aƒ˘˘ àŸG ''äGRɢ˘ ˘«˘ ˘ à˘ ˘ e’G'' ∑ÓàeÉH Gójó– ≥∏©àj Ée ‘ Ú°ùaÉæŸG øjô°û©dG RhÉéàj ÉgôªY ''ájQÉŒ IóYÉb'' ‘ ,á°UÉN ™HÉ£Ÿ É¡cÓàeG Gòch ,áæ°S ''¥hô°ûdG''`d ''»æ¡ŸG ôª©dG'' ∫GRÉe âbh ΩÉ©dG ‘ Qhó°üdG äCGóH å«M ,¬àjGóH ‘ ''á«æ¡ŸG ÖYÉ°üŸG'' ≈∏Y IhÓY ,2001 á≤∏©àŸG ±hô¶dG áé«àf É¡¡LGƒJ »àdG GQGô˘£˘°VG äɢë˘Ø˘°ü∏˘d ô˘μ˘ ÑŸG ≥˘˘∏˘ ¨˘ dɢ˘H ™HÉ£ŸG ÈY ™Ñ£dG ''QƒHÉW''`H É¡eGõàdÉH øY π≤j ’ Ée ™ÑW ¤ƒàJ »àdG á«eƒª©dG

Nef 3/512

''¥hô°ûdG'' á«eƒj ¿EÉa ∂dP ™eh .á«eƒj 70 ''á˘ehɢ≤˘e'' π˘°†Ø˘H ,IOɢqjô˘dɢH ⶢ˘Ø˘ à˘ MG Ú«˘Ø˘ë˘°üdG ø˘˘e í˘˘aɢ˘μ˘ eh Üɢ˘°T ≥˘˘jô˘˘a á˘μ˘Ñ˘°Th ,ÚdhDƒ˘°ùŸGh ô˘jô˘ë˘à˘ dG ᢢĢ «˘ gh ,ájƒb ájƒ¡L ÖJÉμeh á≤°SÉæàe Ú∏°SGôe ≥jôa''h ,±Îfi »æ≤J º°ùb ¤EG áaÉ°VEG ,''¥hô°ûdG'' ™jRƒJ øª°†j ≈àM ΩÉæj ’ ''π«d AGô≤dG ¤EG É¡JÉeóNh ÉgQÉÑNCG π«°UƒJh .á≤«ª©dG ôFGõ÷G äÉj’h ∞∏àfl ÈY

hCG'' ¿É«H ócCG ,∫hGó÷Gh ΩÉbQC’G á¨∏H ᢢ ˘«˘ ˘ eƒ˘˘ ˘ j Ö뢢 ˘ °S Oó˘˘ ˘ Y ¿CG ,''…O »˘˘ ˘ L 531984 ,2011 ΩÉ©dG ‘ ≠∏H ''¥hô°ûdG'' áî°ùf 424790 É¡æe ™«H ,É«eƒj áî°ùf á˘Ñ˘JôŸG ≈˘∏˘ Y ∂dò˘˘H ᢢ¶˘ aÉfi ,ɢ˘«˘ eƒ˘˘j á°ùaÉæŸG óFGô÷G ≈∏Y ábƒØàeh ,¤hC’G ɢ¡˘à˘°SGQO ‘ ᢢ«˘ ©˘ ª÷G ɢ˘¡˘ à˘ LQOCG »˘˘à˘ dG á«eƒj âÑë°S å«M ,ÊGó«ŸG É¡≤«≤–h 398597 É¡æe âYÉHh 465227 ''ÈÿG'' ó©H á«fÉãdG áÑJôŸG ∂dòH πàëàd ,áî°ùf Öë°ùH ''QÉ¡ædG'' á«eƒj É¡à∏J ,''¥hô°ûdG'' á«eƒj ºK ,325699 É¡æe âYÉHh 365005 Ö뢢°ùH ᢢ©˘ HGô˘˘dG á˘˘Ñ˘ JôŸG ‘ ''ø˘˘Wƒ˘˘dG'' á˘˘î˘ °ùf 109248 ɢ˘¡˘ æ˘ e âYɢ˘Hh 133619 .É«eƒj

á«dÉàdG ΩÉbQC’G ≈∏Y ºμaô°üJ â– 0799 - 88 - 88 - 11/0799 - 88 - 88 - 00 0799 - 88 - 88 - 33/0799 - 88 - 88 - 22 0799 - 88 - 88 - 55/0799 - 88 - 88 - 44 0799 - 88 - 88 - 77/0799 - 88 - 88 - 66 0799 - 88 - 88 - 99/0799 - 88 - 88 - 88 - ¢TGô◊G - π«ª÷G ô¶æŸG º°SÉ≤∏H ´QÉ°T 54 :¿Gƒæ©dG NEF 652 / 2 ôFGõ÷G

Nef 678/3

Iqô˘ e ó˘˘cDƒ˘ j ,2011 Ωɢ˘Y ∫Ó˘˘N ,ɢ˘ «˘ ˘eƒ˘˘ j IójôL »g âdGRÉe ''¥hô°ûdG'' ¿CG ,iôNCG Ö뢢°ùdG å«˘˘ M ø˘˘ e ,¤hC’G Újô˘˘ FGõ÷G Ωɢ˘ ©˘ ˘dG …CGô˘˘ dG ‘ ÒKCɢ ˘à˘ ˘dGh Qɢ˘ ˘°ûà˘˘ ˘f’Gh √ó˘cCG ɢe ƒ˘gh ,‹hó˘dG ≈˘à˘ Mh ,»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ,≥HÉ°S âbh ‘ ,''¢ùHQƒa'' á∏› ∞«æ°üJ á«fÉãdG áÑJôŸÉH ''¥hô°ûdG'' âLqƒJ å«M GÒKCɢJ ᢫˘Hô˘˘©˘ dG ∞˘˘ë˘ °üdG iƒ˘˘bCG ø˘˘ª˘ °V 󢫢©˘ °üdG ≈˘˘∏˘ Y ,ᢢ«˘ bG󢢰üeh GQɢ˘°ûà˘˘fGh IõFÉL ∂dòH âμàaGh ,2011 ΩÉ©d »Hô©dG πà– áØ«ë°U 63 øª°V á«fÉãdG áÑJôŸG Qƒ˘˘ ˘°†◊G ó˘˘ ˘«˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘°U ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y IQGó˘˘ ˘ °üdG Ωƒ«dG'' áØ«ë°U äAÉL å«M ,ÊhÎμdE’G ¤hC’G á˘˘Ñ˘ JôŸG ‘ ,ᢢjô˘˘°üŸG ''™˘˘Hɢ˘ °ùdG ɪæ«H ,»°VÉŸG ΩÉ©dG Ö«JôJ QGôZ ≈∏Y q∞˘ °üdG ¤EG ''¥hô˘˘°ûdG'' Ió˘˘jô˘˘L âeó˘˘≤˘ J »˘˘eÓ˘˘YE’G ó˘˘¡˘ °ûŸG IQó˘˘ °üà˘˘ e Êɢ˘ ã˘ ˘dG ¿CG ó©H ,»Hô©dGh »HQɨŸGh …ôFGõ÷G .áãdÉãdG áÑJôŸG »°VÉŸG ΩÉ©dG â∏àMG

»eÓ©d ∫ɪL

CENTRE ALHASHIMI DES HERBES NATURELLES

Nef 2/645

2011 ‘ óFGô÷G Öë°S ∫ó©e

»°ùfôØdG »æ¡ŸG º«¶æàdG ''…O »L hCG'' ᢰùaÉ˘æ˘ª˘∏˘d ¬˘à˘Ñ˘bGô˘e ‘ õ˘cQ ,qπ˘≤˘à˘ °ùŸG óFGôL ™HQCG ÚH ,ôFGõ÷G ‘ á«eÓYE’G ô˘˘eC’G ≥˘˘∏˘ ˘©˘ ˘à˘ ˘jh ,¤hC’G ÖJGôŸG π˘˘ à– ÈÿGh ¥hô˘˘ °ûdG :äɢ˘ «˘ ˘eƒ˘˘ ˘«˘ ˘ H Gó˘˘ ˘jó– Ió˘jô˘L âÑ˘ë˘°S ó˘bh ,ø˘Wƒ˘dGh Qɢ˘¡˘ æ˘ dGh : 2011 ΩÉ©dG ∫ÓN ¤hC’G ÚjôFGõ÷G 531984 ∫ó˘˘ ˘©Ã ,ᢢ ˘ î˘ ˘ ˘°ùf 190982094 ,á˘æ˘°ùdG ¢ùØ˘f QGó˘e ≈˘∏˘Y ɢ«˘eƒ˘˘j á˘˘î˘ °ùf ''…O »˘˘ L hCG'' IOɢ˘ ˘¡˘ ˘ °T ∞˘˘ ˘°ûμ˘˘ ˘J å«˘˘ ˘M IójôL äɢ©˘«˘Ñ˘eh Ö뢰S Oó˘Y QGô˘≤˘à˘°SG á˘KÓ˘ã˘dG ø˘jhÉ˘æ˘©˘dɢ˘H ᢢfQɢ˘≤˘ e ''¥hô˘˘°ûdG'' ,ɢ«˘Fõ˘L ɢ¡˘°Tɢ©˘à˘fG º˘ZQ »˘˘à˘ dG ,iô˘˘NC’G .''¥hô°ûdG'' øY IôNCÉàe â∏X É¡fEÉa

á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYCÓd »ª°TÉ¡dG õcôe NEF 453 / 4

,ΩÓYE’G §FÉ°Sh ™jRƒJh QÉ°ûàfG áÑbGôe πLCG øe á«©ª÷G âàqÑK øe ¤hC’G áÑJôŸG ‘ ''¥hô°ûdG'' á«eƒj ,''…O »L hCG'' º°SÉH áahô©ŸG RhÉŒ Öë°S Oó©H ,ôFGõ÷G ‘ IQOÉ°üdG á«æWƒdG óFGô÷G ´ƒª› ≈∏Y ''¥hô°ûdG'' ,∂dòH ßaÉëàd ,É«eƒj áî°ùf ¿ƒ«∏e ∞°üædG IójôL ∫hCG ∂dòch ,¤hC’G ÚjôFGõ÷G IójôL ≈≤ÑJh ,IOÉjôdG .É«≤jôaEGh »Hô©dG Üô¨ŸG iƒà°ùe ≈∏Y Öë°ùdG å«M øe

NEF 249 / 4

ΩÉ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `©dG …CGô`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `dG ‘ ÒKCÉ` ` ` ` àdGh QÉ`` ` ` ` ` ` ` `°ûàf’Gh ™`` ` ` ` ` ` ` `jRƒàdGh Ö`` ` ` `ë°ùdG ‘ ¤hC’G á`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `ÑJôŸG

NEF 276 / 4

2011 ‘ ¤hC’G ÚjôFGõ÷G IójôL .. [

áÄæ¡J ,‹É˘Y â∏˘b ô˘ª˘≤˘dG Gƒ˘dɢb ,‹ÉZ â∏b ÖgòdG ƒdÉb »ÑM â∏b RGÒ°T GƒdÉb ɢ˘gOÓ˘˘«˘ e 󢢫˘ Yh ‹’Oh ∂d ≈æªàj ,‹É«∏dG ≈∏MCG ᢢ ˘∏˘ ˘ Fɢ˘ ˘ Yh ∂eCGh ∑ƒ˘˘ ˘ HCG ≈˘˘∏˘ ˘MCG í˘˘ «˘ ˘HQh »˘˘ °ùfƒ˘˘ j .∫hC’G ∑OÓ«e ó«Y áÑ°SÉæà ÊÉ¡àdG

0552 - 79 - 49 - 08/0550 - 45 - 50 - 79 IMPORT / EXPORTa ∂«à°SÓÑdG ¢SÉ«cCG áYÉæ°U ä’BG ™«H ANSEJ - ANDI - CNAC FAX :036 - 83 - 99 - 75 05 - 60 - 99 - 97 - 02 / 03 / 04

NEF 472 / 4

NEF 303 / 3

áj’h ≈¡≤e á°üNQ AGôc ôFGõ÷G 0780 - 88 - 23 - 46

NEF 466 / 4

¿Ó`````````````YEG

OGΰSÓd ÔJQÉH »æ«L ácô°T ájÉéH ` âdÉeRÉJ :¿Gƒæ©dG

,∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG ,∂«à°SÓÑdG πjƒ– äÉæcÉe ∞∏àfl ºμ«∏Y ¢Vô©J ïdEG...»ªbQ ôjƒ°üJ ƒjOƒà°SG ,äÉHhô°ûŸG ,á«FGò¨dG áYÉæ°üdG 0770 - 56 - 55 - 30 / 034 - 31 - 32 - 32 NEF 590 / 2

ginypartner@yahoo.co

åëÑj áæ«£æ°ùb

º«ë∏J ‘ øjƒμ˘J ø˘Y á˘∏˘bQƒ˘H ™˘Wɢ°ùdG º˘é˘æ˘dG ᢰSQó˘e ø˘∏˘©˘J 42 :∞JÉ¡dG ARK / TIG / TUIETER á«dhÎÑdG äGƒæ≤dG 0776 - 48 - 79 - 81 / 0772 - 47 - 24 - 79 / 0794 - 66 - 87 -

IÈN GP áØ«ØN ä’ƒcCÉe hCG º©£e ‘ ∂jô°T øY »˘∏˘é˘æ˘e »˘∏˘Y Ió˘˘jó÷G á˘˘æ˘ jóŸÉ˘˘H ∫ÉÛG Gò˘˘g ‘ - πªY ádÉM ‘ - áæ«£æ°ùb áj’h ÜhôÿG 0775 - 13 - 31 - 34

NEF 241 / 4

NEF 454 / 4

ITSS Ióªà©ŸG ܃¡°ùdG á°SQóe :‘ á«æjƒμJ IQhO º«¶æJ •GƒZC’G (ARC - TIG) ∫hÎÑdGh RɨdG Ö«HÉfCG º«ë∏J -1 º«ë∏J ¢ûàØeh ÖbGôe -2 INSPECTEUR (CND) ᢢ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ °U ᢢ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ °TCG Qƒ˘˘ ˘ ˘ ˘°üe -3 RADIOLOGUE ᢢ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ °U Ö«˘˘ ˘ ˘ ˘Hɢ˘ ˘ ˘ ˘fCG Ò°†– -4 TUYAUTEUR »˘˘ ˘Yɢ˘ ˘æ˘ ˘ °U ø˘˘ ˘eCG ±ô˘˘ ˘°ûeh ¢ûà˘˘ ˘Ø˘ ˘ ˘e -5 (HSE) / 029 - 92 - 06 - 62 :¢ùcÉØdGh ∞JÉ¡dG 07 - 70 - 80 - 06 - 62 07 - 98 - 47 - 84 - 89 05 - 50 - 17 - 42 - 09 á«fÉ› áeÉbE’G ¯ óÑY áaÉ≤ãdG QGO πHÉ≤e :¿Gƒæ©dG •GƒZC’G - IQƒª©ŸG ƒjôc øH ¬∏dG

NEF 261 / 4

óYÉ≤àdG ∂ëæ“ »àdG áØ«XƒdG ¤É©J ¬∏dG AÉ°T ¿EG ôμÑŸG º¡°SC’G IQÉŒ øe πbC’G ≈∏Y óMGh èàæe iΰTG πbC’G ≈∏Y ÚfƒHR Ö∏LG ºK ,ácô°ûdG Ió˘Yɢ≤˘ dG ¢ùØ˘˘æ˘ H ∂«˘˘fƒ˘˘HR Ωõ˘˘à˘ ∏˘ jh ’ á˘∏˘°ù∏˘°S í˘Ñ˘°üà˘d ∂«˘fƒ˘HR ø˘Fɢ˘HRh ó«Øà˘°ùJ âfCɢa Gò˘μ˘gh....᢫˘gɢæ˘à˘e ÒZh ø˘˘ jô˘˘ °Tɢ˘ ÑŸG ø˘˘ Fɢ˘ Hõ˘˘ dG ø˘˘ ˘Y ºgOóY ¿Éc ɪ¡e øjô°TÉÑŸG êO20000 `H áªgÉ°ùª∏d ≈fOC’G ó◊G (0669 - 81 - 99 - 84) (0560 - 23 - 63 - 11) ANASA LFARHA@GMAIL.COM NEF 013 / 4

Le REPERE

Loue Villa R + 1, 4 chambres + 2 salon + 2 cuisines + 2 SDB + garage + jardin SUP : 440m2 . Batis 231 m2 Parc Miremont BOUZAREAH. TEL: 0698 - 09 - 93 - 73 NEF 419 / 4

:‘ ¿qƒμJ ádhódG ±ôW øe óªà©e QGòfE’G Ωɶf ,áÑbGôŸG äGÒeÉc :Ö«côJ ¯ :áfÉ«°U ¯ .(GSM) `H äGQÉ«°ùdGh äÓëª∏d .ôJƒ«ÑªμdG ,Iphone,∫É≤ædG ∞JÉ¡dG - Infographie - Autocad Bureautique - Réseaux .πª©∏d ¬«LƒàdG ™e øeCG ¿ƒY¯ .∑Qɪ÷G iód ìô°üe ¯ ™˘˘e ᢢcGô˘˘°ûdɢ˘ H ∞˘˘ «˘ ˘Xƒ˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘d ¬˘˘ «˘ ˘Lƒ˘˘ J emploiservice .ÉfÉ› áeÉbEG -

0555 - 21 - 64 - 27 021 - 73 - 03 - 03

NEF 3/043


»``ª°TÉ¡dG ™``e …hGó˘˘à˘ dG ᢢ«˘ ª˘ ˘gCG »˘˘ ª˘ ˘°Tɢ˘ ¡˘ ˘dG ï˘˘ «˘ ˘°ûdG ¢Vô˘˘ ©˘ ˘j ɢ°VGô˘eCG ¬˘∏˘dG π˘°†Ø˘H â÷ɢ˘Y »˘˘à˘ dGh ,Üɢ˘°ûYC’ɢ˘H ,áÑ∏©ãdG ,Oó¨dGh …ôμ°ùdG - ƒHôdG - ¿ÉWô°ùdG''`c - ᢫˘aó˘°üdG - ÚLhõ˘˘dG ó˘˘æ˘ Y »˘˘°ùæ÷G ∞˘˘©˘ °†dG ,ô˘©˘°ûdG •ƒ˘≤˘°S ,π˘°UÉ˘ØŸGh á˘Ñ˘cô˘dG Ω’BG ,¥É˘¡˘Ñ˘ dG AGô≤∏d ¿ƒμ«°Sh .''..ÉgÒZh ..…OGQEG ÓdG ∫ƒÑàdG äÉëØ°U ≈∏Y ''»ª°TÉ¡dG ™e'' øcQ ‘ »eƒj óYƒe π˘«ÁE’G ÈY ¬˘©˘e π˘°UGƒ˘à˘dG º˘μ˘ æ˘ μÁh ¥hô˘˘°ûdG ø˘˘ Y hCG ,algerie@alhashemicentre.com .021.46.27.34 :¢ùcÉØdG ≥jôW

AÉ`` ` ` `ŸG ó`` ` ` ` «°S ¥ƒØj πgòe áæ°ùdGh ¿BGô≤dG ‘ »ª∏Y RÉéYEG øe ∞°ûàcG Ée ¿EG ÚH øeh ,Éæ«˘≤˘j ø˘bƒŸGh ɢfÉÁEG ø˘eDƒŸG ó˘jõ˘j Gò˘¡˘a ,…ô˘°ûÑ˘dG π˘≤˘©˘dG ËôμdG ¿BGô≤dG ‘ ÒNC’G Gòg ôcP ó≤a ,AÉŸG Iõé©e äGõé©ŸG √òg áØ∏àfl ™«HÉæjh QOÉ°üe øe ÒãμdG OƒLh øe ºZôdG ≈∏Yh ,Iôe 63 AÉe ÒN Èà©j ΩõeR AÉe ¿CG ’EG ,¢VQC’G ´É≤H ∞∏àfl ‘ √É«ª∏d »°VQ ¢SÉÑY øHG øY ¿ÉÑM øHGh ÊGÈ£dG ihQ .¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y AÉe ÒN) º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb :∫Éb ɪ¡æY ¬∏dG .(º≤°ùdG AÉØ°T ,º©£dG ΩÉ©W ‘ ,ΩõeR AÉe ¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ¿Éc) :âdÉb É¡æY ¬∏dG »°VQ á°ûFÉY øYh ≈∏Y Ö°üj ¿Éch ,Üô≤dGh …QGOC’G ‘ ΩõeR AÉe πªëj º∏°Sh ¬«∏Y ΩõeR AÉe) :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb (º¡«≤°ùjh ≈°VôŸG ‘ ¬«f ¿É°ùfEG πμd ¿CGh ,óFGƒØdG Òãch Oó©àe ¬fCG »æ©j (¬d Üô°T ÉŸ ΩõeR AÉeh ,IOÉÑ©dG øe ´ƒf AÉŸG Gòg Üô°T ¿CÉch ,ΩõeR AÉŸ ¬Hô°T .√É«ŸG ó«°S ≈∏Y πH ,OƒLƒ∏d ô¡X ¿CG òæe GóHCG Ö°†æj ⁄ ¬fCG ΩõeR ôÄH õ«ªàj ¢ùØæH ßØàëj ∫Gõj ’ ƒgh .AÉŸG øe ójõŸÉH ÉfóÁ ƒ¡a ¢ùμ©dG Éæeƒj ≈àM OƒLƒ∏d ô¡X ¿CG òæe ¿OÉ©ŸGh ìÓeC’G øe ¬JÉfƒμe Ö°ùf ™«ªL øe êÉé◊G ™«ª÷ á«ŸÉY Üô°û∏d ¬à«MÓ°U ∂dòch ..Gòg ≈∏Y ¬˘gɢ«˘e ô˘KCG ø˘e ¥ƒ˘∏fl ≈˘μ˘à˘°TG ¿CG çó˘ë˘j º˘∏˘a ,⁄ɢ©˘dG Aɢë˘fCG ¿ƒ©àªà°ùj Ée ɪFGO º¡a ¢ùμ©dG ≈∏Y πH ,∂dP ¬HÉ°T Ée hCG ¬àë°U É«FÉ«ª«c É¡à÷É©e ºàj ⁄ IôgÉ£dG √É«ŸG √ò¡a ,º¡°û©æJ »àdG √É«ŸÉH .¿ó˘ª˘∏˘d ï˘˘°†J »˘˘à˘ dG √ɢ˘«ŸG ™˘˘e ∫É◊G ƒ˘˘g ɢ˘ª˘ c ¢†«˘˘«˘ Ñ˘ à˘ dG OGƒÃ hCG »˘Lƒ˘dƒ˘«˘Ñ˘dG ƒ˘ª˘æ˘dG OGOõ˘j á˘jOɢ©˘ dG Qɢ˘HB’G ᢢdɢ˘M ‘ ¬˘˘fCG ߢ˘MÓ˘˘jh Gô¶f Üô°û∏d á◊É°U ÒZ √É«ŸG π©éj ɇ ôÄÑdG πNGO ‘ »JÉÑædGh π«dO …CG ∑Éæg øμj ⁄ ΩõeR ôÄH ádÉM ‘ øμdh ,ÖdÉë£dG ƒªæd .ÖdÉëW hG äÉJÉÑf …C’ OƒLh ’h »Lƒdƒ«ÑdG ƒªædG ≈∏Y ,ábÉ£dG øe ÒÑc Qó≤H º°ù÷G óÁ ƒ¡a ,ΩõeR AÉe óFGƒa øYh ɢjƒ˘b GOɢ°†e 󢩢j ɢ˘ª˘ c ,º˘˘°ù÷G ø˘˘e ᢢ«˘ °†ª◊G äÓ˘˘°†Ø˘˘dG π˘˘jõ˘˘jh ¢Uɢ°üà˘eG ≈˘∏˘Y ó˘˘Yɢ˘°ùj ƒ˘˘gh ,Ωƒ˘˘ª˘ °ù∏˘˘d ɢ˘jƒ˘˘b Ó˘˘jõ˘˘eh I󢢰ùcCÓ˘ d ¤G …ODƒj ɇ ,º°ù÷G πNóe ¤EG π°†aCG IAÉØμH á«FGò¨dG ô°UÉæ©dG .º°ùé∏d ¿RGƒàdG IOÉYEÉH áeÉY áØ°üH ¬æ«°ù–h º°†¡dG º«¶æJ Aɢ°†YC’G ó˘°ùcCɢ J ø˘˘e π˘˘∏˘ ≤˘ j Ωõ˘˘eR Aɢ˘e ¿G çɢ˘ë˘ H’G âà˘˘Ñ˘ KCGh Aɢe ‘ á˘Ñ˘«˘é˘©˘dG Qƒ˘eC’G ø˘eh ,¿É˘Wô˘°ùdG ɢjÓ˘N ô˘eó˘jh ,á˘jƒ˘«◊G øe ô©°ûj Óa ,á«∏μdG ¬MÓeCG IOÉjR ºZQ ,º©£dG ƒ∏M ¬fCG ΩõeR AÉe ‘ IOƒLƒŸG ìÓeC’G áÑ°ùf ¿CG ƒdh ,á«dÉ©dG ¬àMƒ∏à ¬Hô°ûj ¿ÉëÑ°ùa ..¬Hô°ûj ¿CG óMCG ´É£à°SG Ée ôNBG AÉe …CG ‘ âfÉc ΩõeR .!¬∏dG

∫Ó```◊G ø`````````````````````````````````HG

Qƒ`````cP

çÉ````````fEG ᢢ æ˘ ˘°S 38 ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘°Uɢ˘ Y (627¯ äGPh á˘bOɢ°U ,Iô˘≤˘à˘°ùe á˘∏˘ eɢ˘Y ,ô˘¡˘¶ŸG á˘æ˘ °ùM ,ᢢ«˘ dɢ˘Y ¥Ó˘˘NCG ø˘Y åë˘Ñ˘J á˘ª˘ ¡˘ Ø˘ à˘ eh á˘˘Ø˘ ≤˘ ã˘ e π˘˘LQ ™˘˘e ∫Ó◊G ‘ QGô˘˘≤˘ à˘ °S’G ɢ¡˘ª˘°Sɢ≤˘jh ɢ¡˘Jɢ«˘M ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y CÓÁ Éé°VÉf ¿ƒμj ,IÉ«◊G ‘ É¡«YÉ°ùe GQOÉbh Gô≤à°ùe ÓeÉYh É≤˘∏˘î˘à˘eh êGhõ˘˘dG ᢢ«˘ dhDƒ˘ °ùe π˘˘ ª– ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ɢ¡˘«˘MGƒ˘°Vh á˘ª˘°Uɢ©˘dG ø˘e ¿ƒ˘μ˘j .áæ°S 47 ió©àj ’ ¬æ°Sh ᢢ j’h ø˘˘ e Aɢ˘ ˘Hõ˘˘ ˘Y (628¯ ,â«ÑdG ‘ á˘ã˘cɢe á˘æ˘°S 41 á˘æ˘JɢH ¥Oɢ˘°U êhR ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ J á˘˘Ñ˘ ˘«˘ ˘W Iɢ«◊G Qó˘≤˘j ≥˘∏˘î˘à˘ eh ø˘˘jó˘˘à˘ e 50h 42 ÚH ɢ˘e ¬˘˘æ˘ ˘°S ᢢ «˘ ˘Lhõ˘˘ dG πeQCG hCG É≤∏£e ¿Éc ¿EG º¡j ’ áæ°S ¥ô˘˘ ˘°ûdG ø˘˘ ˘e ¿ƒ˘˘ ˘μ˘ ˘ ˘j ¿CG •ô˘˘ ˘ °ûH .…ôFGõ÷G É¡æ°S AÉHõY ᫪°UÉY (623¯ iƒà°ùe ,â«ÑdG ‘ áãcÉe áæ°S 50 ‘ ÖZôJ πμ°ûdG á˘dƒ˘Ñ˘≤˘e »˘Fɢ¡˘f ’ ¬æ°S ≥∏£e hCG πeQCÉH •ÉÑJQ’G Góæ°S É¡˘d ¿ƒ˘μ˘j á˘æ˘°S 60 Rhɢé˘à˘j ¬˘d ¿ƒ˘μ˘J ¿CɢH √󢩢Jh .Iɢ˘«◊G ‘ .áLhõdG º©f ,ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S 25 ᢢ ˘ Hɢ˘ ˘ ˘°T (630¯ Oƒ˘J â«˘Ñ˘dG ‘ á˘ã˘cɢe ,᢫˘ ©˘ eɢ˘L π˘˘ ˘ Lô˘˘ ˘ H ∫Ó◊G ‘ •É˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ JQ’G ᢫˘Lhõ˘˘dG Iɢ˘«◊G Qó˘˘≤˘ j ΩÎfi êGhõ˘˘dG ‘ ᢢ«˘ ≤˘ «˘ ≤˘ M ᢢ«˘ ˘f ¬˘˘ dh 40h 25 ÚH Ée ¬æ°S QGô≤à°S’Gh .áæ°S ø˘˘ e ᢢ æ˘ ˘°S 38 Iô˘˘ ˘gR (631¯ ‘ áãcÉe á«∏FÉÑb ,∞∏°ûdG áj’h í˘˘dɢ˘°U êhR ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ ˘J ⫢˘ Ñ˘ ˘dG ¿ƒμj ¿ÉeC’Gh áæ«μ°ùdG É¡d ôaƒj ¿É˘˘c ¿EG ™˘˘fÉ“ ’ ɢ˘ª˘ c ,ɢ˘ª˘ ¡˘ Ø˘ à˘ ˘e ¬ª¡j øŸ ,O’hCÉH πeQCG hCG É≤∏£e .Iójô÷G iód ºbôdG ôeC’G QÉ°ûH áj’h øe ICGôeG (632 ¯ ,π˘˘ ˘μ˘ ˘ °ûdG ᢢ ˘dƒ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ≤˘ ˘ e ᢢ ˘æ˘ ˘ °S 26 ójôJ á≤∏£e ,á«©eÉLh áÑéëàe π˘˘LQ ™˘˘e ɢ˘¡˘ Jɢ˘«˘ ˘M Aɢ˘ æ˘ ˘H IOɢ˘ YEG .∫hDƒ°ùeh º¡°Th ¥ƒ∏N øjóàe

ᢢ ˘ ˘ ˘j’h ø˘˘ ˘ ˘ ˘ e Üɢ˘ ˘ ˘ ˘ °T (623¯ ø˘˘e π˘˘eɢ˘Y .á˘˘æ˘ °S 24 I󢢫˘ ˘∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG âæ˘H ø˘Y åë˘Ñ˘ j á˘˘Ñ˘ «˘ W ᢢ∏˘ Fɢ˘Y ¬˘Jɢ«˘M ¬˘«˘∏˘Y CÓ“ »˘à˘dG ∫Ó◊G øŸ .á˘˘æ˘ °S 23 h 18 ÚH ɢ˘e ɢ˘¡˘ æ˘ ˘°S Iójô÷G iód ºbôdG √ôeCG É¡ª¡j ¢SGôgCG ¥ƒ°S øe Òª°S (624¯ ∫õ˘˘æ˘ e ¬˘˘jó˘˘dh ,π˘˘eɢ˘Y á˘˘æ˘ °S 32 I󢫢©˘°S Iô˘°SCG Aɢæ˘H ó˘jô˘j ¢UɢN ICGôeG ™e ¬dƒ°SQh ¬∏dG áæ°S ≈∏Y ɪc ,¥ÓNCG äGPh á∏«ªL ¿ƒμJ …ô˘˘FGõ÷G ¥ô˘˘°ûdG ø˘˘e ɢ˘gó˘˘jô˘˘j .áæ°S 27h 22 ÚH Ée É¡æ°Sh ᢢ ˘j’h ø˘˘ ˘ e º˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘°S (625¯ ∞Xƒe áæ°S 30 √ôªY Âɨà°ùe »˘˘Ñ˘ gò˘˘ dG ¢üØ˘˘ ≤˘ ˘dG ∫ƒ˘˘ NO Oƒ˘˘ j ≈æªàj »àdG ¬JÉ«M áμjô°T á≤aQ áfƒæ˘Mh Ö∏˘≤˘dG á˘Ñ˘«˘W ¿ƒ˘μ˘J ¿CG ’ á˘Ñ˘«˘Wh á˘eÎfi á˘∏˘FɢY ø˘eh º¡j ’ ɪc á≤∏£e âfÉc ¿EG º¡j .É¡æ°S ø˘˘ e ߢ˘ ˘«˘ ˘ Ø◊G ó˘˘ ˘Ñ˘ ˘ Y (626¯ …ôμ°ùY ,áæ°S 31 ∞«£°S áj’h Iɢà˘a ™˘e ᢫˘Hhõ˘©˘dG ≥˘«˘∏˘£˘J Oƒ˘j ¿ƒ˘μ˘J á˘æ˘°S 32 i󢩢à˘j ’ ɢ¡˘æ˘ °S Ö◊ɢ˘ ˘H ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘©˘ ˘ ˘jh ≥˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘N äGP .AÉaƒdGh ø˘˘ e ᢢ æ˘ ˘ °S 43 ó˘˘ ˘jô˘˘ ˘a (627¯ ‘ ∞˘˘Xƒ˘˘e á˘˘æ˘ «˘ £˘ æ˘ ˘°ùb ᢢ j’h 03 ¬jódh ≥∏£e ,º«∏©àdG ´É£b êGhõ˘∏˘d ICGô˘eG ø˘Y åë˘˘Ñ˘ j ,O’hCG ,º˘«˘∏˘©˘J ´É˘£˘b ‘ á˘∏˘eɢY ¿ƒ˘˘μ˘ J Iô°ûÑdG AÉ°†«H ,áæjóàe ,á∏«ªL øe áæ°S 42h 39 ¬æ«H Ée É¡æ°Sh .áæ«£æ°ùb áj’h ø˘˘ ˘e ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S 48 π˘˘ ˘ LQ (628¯ ø˘˘ Y å뢢 Ñ˘ ˘j …ô˘˘ FGõ÷G ¥ô˘˘ ˘°ûdG 48h 30 ÚH Ée É¡æ°S á«fÉK áLhR iód ºbôdG ôeC’G É¡ª¡j øŸ ` áæ°S .Iójô÷G

:á¶MÓe

IƒNE’G øe ≈Lôj ,º¡àŸÉμe ∫ÉÑ≤à°SG â«bGƒÃ Gƒeõà∏j ¿CG Ú∏°üàŸG h ø‡ ô¶àæf ɪc GhóL f º¡Ø°ü G ’ ‘ º¡Äæ¡f ≈àM ÉfhÈîj ¿CG ôNB ô÷G äÉëØ°U .Iój òfh ºcôc G ¿C Ió©e G øe á∏«ªL âNC’G øcôd 0 áYÉ°ùdG 13:0 G ¤E 0 16:0 ɪc °ùf πÑ≤à ôH äÉ«b á°UÉÿG SMS H 0555 - 07 - 39 - 89 :ÚªbôdG ≈∏Y êGhõdG äÉÑ∏£ 0h 26-5 -920555 12:00 áYÉ°ùdG ¤EG ÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe

17 $

äÉ«∏fi

¢SƒØædG áMGQ 3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

:á∏μ°ûe ÖMÉ°U ≈∏Y OôdG

±Î```````````````````````````````YC ¬q∏dG ΩÉeCG G

´ƒbƒdG ≈°ûNCGh ∞©°V ÊÉÁEG á«°ü©ŸG ‘ ÊÉÁEG'' ¬∏dG ΩÉeCG ±GÎYG ÖMÉ°U ¬∏dG ‘ »NCG ''á«°ü©ŸG ‘ ´ƒbƒdG ≈°ûNCGh ∞©°V ,∂«a ¬∏dG ∑QÉH ËôμdG ñC’G É¡jCG á≤«≤M ‘ ∂dòH âfCGh ,¬∏d óª◊Gh »M ∑Òª°†a ócCÉJh ¬∏dG ¿PEÉH É¡«∏Y á¶aÉÙG Öéjh ᪩f ∂«éæj ±ƒ°S ¬fEÉa É«M GÒª°V πª– âeO Ée É≤M ¬JôcP Ée πc ¿CG º∏YGh ,á∏بdG √òg øe á°UÉNh ,¢SÉ°ùME’G ∂dòH ô©°ûJ ∂∏©éj .∂jódGh øYh ¬∏dG øY ∑ó©H ɪ¡a ∂jódGh øeh ¬∏dG øe Üô≤J ËôμdG »NCG ’h ,IôNB’Gh É«fódG ‘ ∂JOÉ©°S ÖÑ°S ¢üî°T âfCG ,¬°ShÉ°Sh ¿É£«°û∏d º∏°ùà°ùJ ¬∏dG ∂ª©fCG ,¬∏d óª◊Gh ¬∏dG ±Éîjh ,ΩÎfi ‘ ∂MÉ‚ ¿CG »NCG Éj º∏YGh ,∫Ó◊G πª©dÉH ∂JÉ«M ‘ Ó°TÉa âæc GPEG º¡j ’ πª©dG ⁄ GPEG A»°T …CG º¡j ’ ,á«MhôdGh á«∏FÉ©dG …ODƒJ ¿CG ™«£à°ùJ ,¤É©J ¬∏dG ∂æY ¢Vôj ô©°ûJ ±ƒ°S ó«cCGh ,∂∏ªY ‘ âfCGh ∂JÓ°U ìÉ«JQG πμH ∂∏ªY …ODƒJh áMGôdÉH Égó©H ∫Éb ,´GóHE’G ≈àM ™«£à°ùJh ,áæ«fCɪWh .''܃∏≤dG øĪ£J ¬∏dG ôcòH ’CG'' :¤É©J ôeój ¿É£«°ûdG ∑ÎJ ’ »NCG ∑ƒLQCG ¬àZÉÑj áYÉ°S …CG ‘ º∏©j ’ óÑ©dÉa ,∂JÉ«M »gh áYÉW É¡∏©LG áYÉ°S É«fódGh ,䃟G ∫ɪYC’ÉH A»∏e ∂eƒj øμ«∏a ,á«fÉa ∫hÉMh ,¬«∏Y Ò°ùJ ’hóL º°SQCG ,á◊É°üdG .´É£à°ùŸG Qó≤H ¬H ó«≤àdG ∂«a »«MCGh ∂««MCG áMGô°U ..ËôμdG »NCG ¿CG ¬∏dG øe ƒLôfh ,ΩóædÉH ºFGódG Qƒ©°ûdG ¤EG Oƒ©J ¿CG πeCÉfh ,áë«°üædG Ëó≤J ‘ ≥aƒf øe ÌcCÉa ÌcCG ∂Hô≤àH ∑ó°TQh ,∂à©«ÑW GôHh GÒN ∂jódGƒH ∂«°UhCGh ,πLh õY ¤ƒŸG .¬∏dG ∂≤ah ..∂àæL ìÉàØe ɪ¡a πé«L/ ΩÓMCG ΩCG :¬∏dG ‘ ∂àNCG ¯

?¢ù`` ` ` «∏`` `HEG äÉ`` ` æ`H ø`` ` e »à`` ` LhR π`` ` g √ô˘YCG ⁄ »˘˘æ˘ æ˘ μ˘ d ;''ICGôŸG Éæ˘μ˘°S äó˘Lhh ,ɢeɢª˘à˘gG Aɢbó˘°UC’G ó˘MCG ᢢfhɢ˘©Ã π˘˘ª˘ YCG »˘˘à˘ dG ᢢcô˘˘°ûdG ‘ .É¡H á°û«Y »à«H ‘ â°ûYh ∂dP Aɢ˘L ≈˘˘qà˘ M ,ᢢ FOɢ˘ g äóY ÉeóæY ,⁄DƒŸG Ωƒ«dG Ó˘˘LQ âjCGQ ,»˘˘∏˘ ª˘ Y ø˘˘ e IQɪ©dG øe ’RÉf ÉgƒÑ°ûe øμj ⁄h !É¡H øμ°SCG »àdG ɢ˘eó˘˘æ˘ Yh ;ɢ˘¡˘ fɢ˘qμ˘ °S ø˘˘e º¡fEG ‹ GƒdÉb ¬æY âdCÉ°S ,»˘˘ à˘ ˘«˘ ˘H ø˘˘ e ∫õ˘˘ æ˘ ˘ j √hCGQ âÑ˘˘¡˘ à˘ dGh GQɢ˘f â∏˘˘©˘ à˘ °TG ¤EG â≤˘˘ ∏˘ ˘£˘ ˘ fGh ɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ °†Z ≈˘qà˘M ɢ¡˘à˘≤˘æ˘î˘a »˘˘à˘ LhR øY â©aGOh ,䃓 äOÉc πLôdG q¿CɢH á˘∏˘Fɢb ɢ¡˘°ùØ˘f íàØJ ⁄ É¡æμd ¢Sô÷G q¥O ’RÉf √ƒqæX √hCGQ øjòdGh ,¬d ó˘˘ ˘ YCG ⁄ ..ɢgó˘æ˘Y ø˘˘e π˘˘g ?π˘˘©˘ aCG GPɢ˘e ±ô˘˘ YCG ?áÄjô˘H »˘g π˘g ?ɢ¡˘≤˘∏˘WCG ..∂dP ±ô˘˘ ˘ ˘ YCG ∞˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ c .ÊhóYÉ°S /áæ°S 29 - ¢T .óªfi¯ á∏«°ùe

⁄ ,ÈÿG ⩪°Sh πª©dG ,¬˘à˘dɢb Éq‡ ɢĢ«˘°T ¥ó˘˘°UCG øY åëHCG ¿CG q»∏Y ¿Éch 󢩢H »˘à˘Lhõ˘˘dh ‹ ø˘˘μ˘ °S q¿CG ᢢq°Uɢ˘N ,çó˘˘ M …ò˘˘ dG q¿Cɢ H ‹ âaÎYG »˘˘ à˘ ˘LhR ÖÑ˘˘ ˘°ùH ɢ˘ ˘¡˘ ˘ Hô˘˘ ˘°V »˘˘ ˘ NCG qº°ûJ âfÉc É¡fCGh ,IòaÉædG ,â«ÑdG qƒL ôq«¨Jh ,AGƒ¡dG É¡d ¢ù«fCG ’ Ió«Mh »¡a π˘˘Ñ˘ ˘b ø˘˘ μ˘ ˘d ;¢ù«˘˘ ∏˘ ˘L ’h :»≤«≤°T ‹ ∫Éb ,Éæ∏«MQ ,∑ó˘˘ ˘ ˘Mh âæ˘˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ ˘°S GPEG'' √ò˘˘ g ∂뢢 °†Ø˘˘ J ±ƒ˘˘ °ùa

‘h .É¡©e ôq°übCG ÉeóæY ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘ Lh ,Ωɢ˘ ˘ qjC’G ó˘˘ ˘ MCG ,IòaÉædG øe qπ£J É¡JOÉ©c ¿hô˘¶˘æ˘j á˘eƒ◊G ¿É˘qÑ˘ °Th ɢ˘¡˘ «˘ ˘dEG ¿hÒ°ûjh ,ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘dEG qó˘ °TCG Ö°†¨˘˘a ,º˘˘¡˘ jó˘˘jCɢ H Égój øe Égó°Th ,Ö°†¨dG ø˘˘ Y Gó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘H ɢ˘ ˘¡˘ ˘ Hò˘˘ ˘Lh ≈˘à˘M ɢ¡˘©˘Ø˘°Uh ;Ió˘aÉ˘æ˘ dG âMGô˘˘ ˘a ,ɢ˘ ˘ °VQCG ⩢˘ ˘ bh ,á©éØ˘e äɢ뢫˘°U í˘«˘°üJ q¿Cɢ ˘ ˘ ˘ ˘H Iô˘˘ ˘ ˘ ˘ °SC’G äÈNCGh …q󢩢à˘dG ∫hɢ˘M »˘˘≤˘ «˘ ≤˘ °T øe äóY ÉeóæYh ,É¡«∏Y

ɢ˘fCG ..º˘˘μ˘ «˘ ∏˘ Y ΩÓ˘˘q°ùdG ..á˘˘æ˘ °S 29 …ô˘˘ª˘ Y Üɢ˘°T »˘˘æ˘ fCG ò˘˘æ˘ e »˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘μ˘ ˘°ûeh ᢢ Ñ˘ ˘jô˘˘ Z ICGô˘˘ eG âLhõ˘˘ ˘J ±ô˘˘ YCG ’ ɢ˘ fCGh ,QGƒ˘˘ ˘WC’G ,ɢ˘¡˘ ©˘ ˘e π˘˘ eɢ˘ ©˘ ˘JCG ∞˘˘ «˘ ˘c ɢ˘¡˘ Ñ˘ é˘ ˘©˘ ˘j ’ »˘˘ à˘ ˘Lhõ˘˘ a º«≤J É¡fCG áq°UÉNh ,Öé©dG ɪFGO »gh ,πgC’G â«H ‘ äɢaô˘°üJ ≈˘∏˘Y »˘˘æ˘ eƒ˘˘∏˘ J áqé˘ë˘H ,â«˘Ñ˘dG ‘ »˘Jƒ˘NEG §˘∏˘°ùà˘dG ¿ƒ˘dhÉ˘ë˘ j º˘˘¡˘ fCG nᢠª˘ FGO âfɢ˘ch ,ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘Y ÈcC’G »˘NCG ø˘e iƒ˘˘μ˘ °ûdG Égô¡æj ɪFGO ƒ¡a ,áq°UÉN øe π£˘J ɢgó˘é˘j ɢeó˘æ˘Y ÉeóæY Égô¡æjh ,áaôq°ûdG ÒZ ɢHɢ«˘K …ó˘Jô˘J ɢ˘gGô˘˘j É¡d ∫ƒ˘bCG ɢeó˘æ˘Yh ,á˘≤˘F’ Ö°†¨˘˘J ,q≥˘ M ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘qfCɢ ˘H …QGO ‘ ÊGQ '':‹ ∫ƒ≤Jh .''IqôM ¬©˘e äô˘Lɢ°ûJ ó˘≤˘dh ™˘e ,äGqô˘e Iqó˘Y ,ɢ¡˘Ñ˘Ñ˘°ùH Gò˘g »˘˘≤˘ «˘ ≤˘ °T q¿CG º˘˘∏˘ ©˘ dG Üô˘≤˘ j ’h í˘˘dɢ˘°Uh Ö«˘˘W ´ƒædG øe ¢ù«dh ,πcÉ°ûŸG äGôaÉ°ùdG AÉ°ùædG Égó°ùØJ »àHƒJ ɢ˘ ˘ e GÒã˘˘ ˘ c π˘˘ ˘ H ó˘˘ ˘ bÉ◊G »æfCG ʃbó°U ÉehO ≈©°ùjh ,¬æjO Öëj ø‡ »˘˘à˘ LhR ÖÑ˘˘°ùH »˘˘æ˘ Ø˘ qæ˘ Y ≈˘∏˘Y ߢaɢMCG ,´É˘˘£ ˘à˘ °ùŸG Qó˘˘b ∞˘˘Ø˘ ©˘ à˘ dG ¤EG Gh ,»JÓ°U

AÉ°ùædG ó«ch Ö◊G ó«c øe ÊôLCG Aɪq°ùdG ÜQÉj ,É¡HÉ°ùM â∏NO …òdG ÉfCG »æfCÉH ¬d IQƒ°U â©°Vhh ,ÈÿG ∂dP äô°ûfh ∞«c ±ôYCG ⁄h ..áÑcôe êÉàfƒe π«∏≤H »æà˘Ø˘°Uh »˘Jó˘é˘a ,±qô˘°üJCG ,πà≤dÉH ÊOqó¡j É¡≤«≤°Th ,áq«HÎdG »gh ,¬à≤«≤°T ᩪ°S âgƒ°T »æfC’ :¬«a ‹ ∫ƒ≤J ''ÉLÉ°ù«e'' ‹ â∏°SQCG ?±qô˘°üJCG ∞˘«˘c ±ô˘˘YCG ⁄ á˘˘Ø˘˘°SBG'' êhõJ ,∂°ùØ˘f ò˘≤˘æ˘Jh Êò˘≤˘æ˘J »˘μ˘d ,»˘°VGô˘˘ZCG äò˘˘NCG ó˘˘≤˘˘d ..''»qæe ø˘˘˘H'' »˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G q»◊G ¤EG âÑ˘˘˘gPh ∞˘˘˘Fɢ˘˘N ∑ɢ˘˘æ˘˘˘g ɢ˘˘fCGh ,''¿ƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘Y »˘∏˘ª˘Y âcô˘J ..áØ˘«˘N ¢ùLƒ˘à˘e GPÉe ..Éq«ÑZ ÉqÑM äó≤ah »JqóLh ..?»JAGôH âÑKCG ∞«c ?¿B’G π©aCG …òdG ÜÉ°ûdÉH ≠∏HCG ¿CG øμÁ πgh q¿CG âÑKCG ∞«ch ..?πà≤dÉH ÊOó¡j ó≤∏a ,áq«≤«≤M »gh êÉàfƒe IQƒ°üdG á≤jó°U ±ôW øe É©e Éæd â£≤àdG ɢ¡˘˘à˘˘Ñ˘˘£ÿ Ωqó˘˘≤˘˘JCG π˘˘gh ..?É¡d »μd ∂dP qπc â∏©a πg ..?Ó©a GQhR »æª¡àJ IÉàa πg ?É¡æe êhõJCG ..?á˘Lhõ˘c ‹ á˘Ñ˘˘°Sɢ˘æ˘˘e ɢ˘fɢ˘à˘˘¡˘˘Hh .ΩÉàN ΩÓ°ùdGh /áæ°S 27 - O .π«∏N¯ ᪰UÉ©dG

≈˘∏˘Y »˘Hɢ°ùM ≥˘jô˘W ø˘Y ,¢†©˘Ñ˘dG ⁄ GPEGh ,GQÉ¡fh Ó«d ,∑ƒH ¢ùjÉØdG »˘°†≤˘f ''¿ƒ˘«˘°ùcɢfƒ˘c'' ∑ɢæ˘g ø˘μ˘J GPEÉa ,»˘eGô˘¨˘dG ∞˘Jɢ¡˘dG ™˘e ɢæ˘à˘bh Gó«°UQ É¡d â∏°SQCG Égó«°UQ óØf »˘˘æ˘˘JCɢ˘Lɢ˘a Iô˘˘e äGPh ..GójóL :…É°T ¿ƒdÉ°U ‘ É©e øëfh É¡dƒ≤H ''Qƒ˘˘˘æ˘˘˘dG ɢ˘˘˘æ˘˘˘˘qÑ˘˘˘˘M iô˘˘˘˘j ¿CG Ö颢˘˘j'' ÉæÑM ¢ù«dCG ?∞«c øμdh'' :É¡àdCÉ°ùa ¿CG Ö颢˘j :‹ âdɢ˘≤˘˘a ,''?∂dGò˘˘c qπμa ,ɢæ˘Ø˘WGƒ˘Y qπ˘μ˘H ¢Sɢqæ˘dG Èî˘f ɢ˘eó˘˘æ˘˘Y ,»˘˘æ˘˘æ˘˘Hqò˘˘c »˘˘˘Jɢ˘˘≤˘˘˘j󢢢°U â∏˘≤˘a ,âfCGh ɢfCG ɢæ˘Ñ˘ë˘H ø˘¡˘˘JÈNCG ∂∏gCGh ?∂dP øY ø∏©f ∞«ch'' :É¡d ɢfCɢa »˘æ˘qª˘¡˘j ’ âdɢ≤˘a ,''?»˘˘∏˘˘gCGh ¿ƒcCÉ°S »æfCÉH ‹ â∏b âfCGh ,∂qÑMCG ,''π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG ‘ ∂Jɢ˘«˘˘M á˘˘μ˘˘jô˘˘°T ,»˘Jɢ«˘˘M ‘ Üò˘˘cCG ⁄ ɢ˘fCG'' :â∏≤a .''‹ âfCGh ∂d ÉfCÉa Iô°TÉf É¡JóLh ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘h âÑàc óbh ,É©e É¡JQƒ°Uh »JQƒ°U ,''π˘Ñ˘≤˘˘à˘˘°ùŸG êhR Gò˘˘g'' ɢ˘≤˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘J ÈÿG π°Uhh ,äÉ≤«∏©àdG â∏WÉ¡Jh ÉeóæYh ..»˘˘˘˘J󢢢˘˘Lh ÊGÒL ¤EG âdÉb ,ôeC’G í«°VƒàH ÉgƒNCG É¡ÑdÉW

G CGôbC »ææμd ,É◊É°U πªYCGh ,¿BGô≤d G ‘ ™bCG ÉehO £ÿ É ,C ºK G JC ܃ CÉ£ÿG ‘ ™bCG ºK ,܃JCG ºK dGh …ò AÉ°ùædG øg CÉ£î∏d »æ©aój äGôaÉ°ùdG ƒ∏dG »JG ùj ¿ô° H °ûdÉ ´QÉ h øØ°ûμj øg OÉ°ùLCG øg æY ,Iƒ πH h ‘ äÉ°ùcÉ©ŸG ø¡æe óŒ h ,¿É«MC’G ¢†©H Gòg G ’ C ÒN ëj çó »©e ÉÃQ ¤É©J ¬∏dG ¿C’ ¢†Z ∫hÉMCG ,áeÉ°SƒdG »æÑgh G Qób …ô°üH à°ùŸ øμd ΩÉjCG Ió©d í‚CG ób ,´É£ ó°üb ÓH ≈àM G C óL Øf »°ù ób bh â© CÉ£ÿG ‘ GOó› ƒH ´ƒb ¶f …ô ∏Y .ø¡« ÉJCG »æfEG ʃbó°U »æfC’ ,ôeC’G Gò¡d GÒãc ⁄C ©˘ °V »˘˘æ˘ fCG ô˘˘©˘ ˘°TCG ˘ « ˘ ≈˘˘∏˘ Y iƒ˘˘bCG ’ ,¿ÉÁE’G ∞˘ ≈∏Y Iô£«°ùdG ùØf ,»° óbh âæN O …ó¡Yh »æj CGh ,¤É©J ¬∏d »æf G C †Z âÑ° ™«£à°SCG ’ ÉfCÉa ,»HQ »HQ ¿CG ô©°TCG ¿CG d ¢ù« GQ É«°V Y ,»æ ’ G C …QO ,±ô˘˘ °üJCG ∞˘˘ «˘ ˘c »˘˘°ùØ˘˘f ø˘˘é˘ °SCG ¿CG »˘˘∏˘ Y π˘˘ g ≈˘˘à˘ M ⫢˘Ñ˘ dɢ˘H ’ G C iQCGh äGô˘ μ˘ æŸG iQCGh êô˘˘N ÈàŸG Aɢ˘ ˘°ùæ˘˘ ˘dG L ˘ ˘ äɢ ùdGh ° ˘ ɢ a ˘ ˘ äGô a ˘ ‘ ™˘˘ bCG Ó˘ ˘æ˘ fCG ΩCG?Cɢ £ÿG »˘ G C Y ˘ μ ˘ à ˘ ‘ ≈˘≤˘HCGh ó˘é˘ °ùŸÉ˘˘H ∞˘ ,¿ÉÁE’G ÜÉMQ h °üdG IÓ Gh óàd ,øj h øμd ¬∏dG øjódG ¿CG π≤j ⁄ πH óé°ùŸG hCG §≤a IÓ°üdG ƒg CG πch ,πª©dG Qƒe G .iôNC’G IÉ«◊ à› á≤«≤M ,äÉeôÙGh ,äGôμæŸÉH è©j É橪 ÉfCGh ,OÉ°ùØdGh G C ójQ ©àdG ∞Ø øe πc P ,∂d ôμaCG h ,êGhõdG ‘ øμd Y »∏ª «°ùH ⁄ ¿B’G ó◊h ,§ ˘ °ùØ˘˘ f ¿qƒ˘ ˘cCG ,»˘ dh ⫢˘H í˘˘à˘ a ≈˘˘∏˘ Y GQOɢ ˘b â°ù ˘ a ,ᢢ«˘ LhR ◊É « ˘ Iɢ U ° ˘ © ˘ Ñ ˘ ᢠd ˘ ∏ ˘ ¨ ˘ ɢ j ɢæ˘à˘bh ‘ ᢠ’ ,‹É◊G G C óL G …C °S ≈àM »à∏μ°ûe π◊ π«Ñ ¿ÉÁEÉH ¢û«YCG °U ¥OÉ ∫ÉN øe G ’ NC ,AÉ£ ∞«μa CG ?±ô°üJCG .ÒN ∞dCG ¬∏dG ºcGõL ʃѫL ¿Gôgh / ¿ÉªãY ¯

É◊É°U ÉLhR ¬H RƒaCGh »°ùØæd ¬Ñ£NCG πg

:ΩÉ````````````g áMGQ'' :áëØ°U ¥hô°ûdG íàØJ Ghóéj ⁄ øjò∏d ''¢SƒØædG º¡JÓμ°ûŸ ÓMh ÉLôfl ɪa ,á«ØWÉ©dGh á«YɪàL’G ÉæH ∫É°üJ’ÉH iƒ°S ºμ«∏Y 05 59 87 15 18:∞JÉ¡dG ≈∏Y 021 46 27 34 ¢ùcÉØdG hCG :π«ÁE’G hCG r ahatenoufousse@yahoo.fr

¬˘˘∏˘˘dG ᢢª˘˘MQh º˘˘μ˘˘«˘˘∏˘˘Y ΩÓ˘˘°ùdG ,áæ°S 27 …ôªY ÜÉ°T ÉfCG ..¬JÉcôHh »˘˘Jó˘˘dGh q¿C’ ,»˘˘˘J󢢢L ™˘˘˘e ¢û«˘˘˘YCG ..Úæ˘°S ò˘æ˘e …ó˘dGh ø˘Y á˘∏˘°üØ˘æ˘e º©f ‹ âfÉc »Jóéa ,¬q∏d óª◊Gh ,IÉ«◊G ‘ »gh É¡Jó≤a »àdG qΩC’G ,»˘Jó˘L á˘Ñ˘«˘W ø˘e É˘Ñ˘«˘˘W äCɢ˘°ûæ˘˘a »à∏μ°ûeh ..É¡MÓ°U øe É◊É°Uh ¿CG ''¥hô°ûdG'' AGqôb øe ójQCG »àdG »g ,¬q∏dG ¿ƒ©˘H ɢ¡˘«˘a »˘æ˘fhó˘Yɢ°ùj ¿GÒL ⫢H π˘Hɢ˘≤˘˘e ø˘˘μ˘˘°SCG »˘˘æ˘˘qfCG âæc IÉàa ¿GÒ÷G A’Dƒ¡dh ,ÚÑ«W QÉ÷G ≈∏Y Öéj ɪc É¡©e πeÉ©JCG ÉfÉ°UhCG ɪch ,QÉ÷G ™e πeÉ©àj ¿CG øμd ,ºq∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈q∏°U ∫ƒ°SôdG 19 ôª©dG øe ≠∏ÑJ »àdG IÉàØdG √òg ’h GQɢ˘L ’ Êó˘˘jô˘˘˘J âfɢ˘˘c ᢢ˘æ˘˘˘°S ‹EG ô˘¶˘æ˘J âfɢc ɢ¡˘æ˘μ˘dh ɢ˘≤˘˘j󢢰U ɢ¡˘aô˘©˘j Aɢ«˘°TCɢH ᢢĢ˘«˘˘∏˘˘e äGô˘˘¶˘˘f ..ICGôŸG ÉgójôJh πLôdG ™e øμd ,É¡∏gÉŒCG ¿CG âdhÉMh ,»JÉ«M âμ∏eh »Ñ∏b â∏NO âbƒdG äQÉ°üa ,»∏NGóH ¢û«©J râëÑ°UCGh õ˘eQh Ö∏˘≤˘dG ᢫˘¨˘Hh ¢ùØ˘æ˘dG á˘q«˘˘æ˘˘e ɢ˘æ˘˘°†©˘˘Ñ˘˘H π˘˘°üà˘˘f ɢ˘˘fô˘˘˘°Uh ,Ö◊G

Ió«°ùdG ∫Éãà GQÈe »°ùØæd »£YCGh âÑ£N ó≤a É¡æY ¬∏dG »°VQ áéjóN ¬∏dG ≈∏°U óªfi ≥∏ÿG ó«°S É¡°ùØæd ,ÚeC’G ¬˘«˘a äCGQ ɢ¡˘fC’ º˘∏˘°Sh ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ¿CG ΩCG ,í˘˘˘dɢ˘˘˘°üdG êhõ˘˘˘˘dGh ,≥˘˘˘˘j󢢢˘°üdG ‘ á°UÉN Ö«Y πLô∏d ICGôŸG áÑ£N º∏°ùe ¬fCG øe ºZôdÉH …òdG Éæ©ªà› º˘˘K ,¬˘˘Ñ˘˘Yƒ˘˘à˘˘°ùj ’ ô˘˘eC’G Gò˘˘g ¿CG ’EG ?¢†aQh »°ùØæd ¬àÑ£N ƒd GPÉe ∫ƒbCG ?…Ò°üe ɢ˘g󢢩˘˘H ¿ƒ˘˘μ˘˘«˘˘˘°S ∞˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘a ø˘e ɢfCGh ‹ ¬˘Jô˘¶˘f ¿ƒ˘˘μ˘˘à˘˘°S ∞˘˘«˘˘ch ?ÖàμŸG ¬ª°SÉ≤J É≤M ójQCG ,…ôeCG øe IÒM ‘ »æfEG ¬Ñ£˘NCG π˘¡˘a ,í˘dɢ°U êhõ˘c ¬˘H Rƒ˘Ø˘dG GPɢe ΩCG ,çó˘ë˘j ɢe çó˘ë˘«˘dh »˘°ùØ˘æ˘d ¿É°ùª∏J/ á«dÉZ¯ ?π©aCG

$

36300 Oó©dGG / `g g 14333 ¤hC’G iOɪL L `277 `dd ≥aGƒŸGG 20122 πjôaCG 199 ¢ù«ªÿG

∫GDƒ°ù∏d ¬ØJɢgCG ÊGô˘Jh ¬˘«˘∏˘Y äƒ˘Ø˘j ’ Gò˘g »˘∏˘«˘eR ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y äɢ˘bhCG Aɢ˘æ˘˘KCGh ,IÓ˘˘°üdG âbh É˘Ø˘ë˘˘°üe ò˘˘NCɢ˘j √Gô˘˘J ÆGô˘˘Ø˘˘dG ¬àbh π¨°ûj hCG ¿BGô≤dG CGô≤jh ´É˘£˘à˘°SG ó˘≤˘˘d ,Qɢ˘Ø˘˘¨˘˘à˘˘°S’ɢ˘H ¬˘˘˘bÓ˘˘˘NCɢ˘˘H »˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘b ∞˘˘˘˘£˘˘˘˘N ¿ƒæéH ¬àÑÑMCG ÉfCGh ,áÁôμdG ,≥∏ÿÉH √ÒZ øY õ«ªàj ¬fC’ Ö«˘˘˘˘˘˘˘W Ö∏˘˘˘˘˘˘˘bh ,Aɢ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘°üdGh .¿ƒæMh ,√ƒëf …ôYÉ°ûà ¬MQÉ°UCG ⁄ ÉfCG ¬˘H »˘eɢ˘ª˘˘à˘˘gɢ˘H ô˘˘©˘˘°ûj π˘˘g …QOCG ’h ∂dP π˘˘c Ö°ù뢢j √Gô˘˘J ΩCG ¬˘˘d »˘˘˘Ñ˘˘˘Mh í˘Ñ˘˘°UCG ó˘˘≤˘˘d ,ÒZ ’ Öà˘˘μŸÉ˘˘H ᢢdɢ˘eR ,¬˘˘«˘˘a ’EG ô˘˘μ˘˘aCG ’ ,π˘˘Zɢ˘°ûdG »˘˘˘∏˘˘˘¨˘˘˘°T ±ƒ°S ¬fCG ≈∏Y ôμaCG ¬«a ôμaCG ɪæ«Mh »˘˘à˘˘dG ICGô˘˘ª˘˘∏˘˘d É◊ɢ˘˘°U ɢ˘˘LhR ¿ƒ˘˘˘μ˘˘˘j ’ GPÉŸ ∫AÉ°ùJCG ≈≤HCG ºK ,¬H RƒØà°S »æÑ°Sɢæ˘j ’CG ,É◊ɢ˘°U ɢ˘LhR ¬˘˘˘H Rƒ˘˘˘aCG øμd ,Úàæ°ùH Êô¨°üj ¬fCG øe ºZôdÉH ’h »˘æ˘Ñ˘ë˘j ø˘˘μ˘˘j ⁄ ƒ˘˘d GPɢ˘e :∫ƒbCG ¬˘˘Ñ˘˘é˘˘©˘˘J »˘˘à˘˘dG ICGôŸG â°ùdh ¬˘˘d ¥hQCG ?ÉgÉæªàjh ɇ ÒÑc »HGòYh ,¬ÑëH Üò©JCG ÉfCG ,»°ùØæd ¬àÑ£N ‘ ôμaCG É°†jCG »æ∏©L

,áØXƒ˘e ,á˘æ˘°S 33 …ô˘ª˘Y Iɢà˘a ɢfCG ᢢ˘«˘˘˘dɢ˘˘Y ¥Ó˘˘˘NCG ≈˘˘˘∏˘˘˘Yh ᢢ˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ɢæ˘Ñ˘à˘μà ≥˘ë˘à˘˘dG Gô˘˘NDƒ˘˘e ,ᢢeÎfih ¿CG ô˘jóŸG »˘æ˘e Ö∏˘Wh ,ó˘jó˘˘L π˘˘«˘˘eR ¬d í°VhC’ ,¬∏ªY ≈∏Y É«°üî°T ∞bCG ,ÉædÉ› ‘ CGóàÑe ƒ¡˘a π˘ª˘©˘dG ᢩ˘«˘Ñ˘W äô˘©˘°Th ,π˘ª˘©˘dGh Öà˘μŸG ɢ˘æ˘˘ª˘˘°Sɢ˘≤˘˘J »˘æ˘Y ∞˘Ø˘î˘«˘°S GÒNCG ¬˘fC’ á˘MGô˘dɢ˘H Gò˘g »˘∏˘«˘eR âØ˘˘∏˘˘j ⁄ ,π˘˘ª˘˘©˘˘dG AÖY ø˘e ø˘˘μ˘˘d ,∫hC’G Ωƒ˘˘«˘˘dG ‘ »˘˘gɢ˘Ñ˘˘à˘˘fG »æfCG âØ°ûàcG á«eƒ«dG á∏eÉ©ŸG ∫ÓN ÉMÉÑ°U √ô¶àfCGh ,¬æe Üô≤àdG ∫hÉMCG ,È°üdG ÆQɢ˘˘˘Ø˘˘˘˘Hh ,¥ƒ˘˘˘˘°ûH Ωh󢢢˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ´ƒÑ°SC’G á˘∏˘£˘Y ∫Ó˘N ô˘©˘°TCG äô˘°Uh ɢĢ«˘°ûa ɢĢ«˘°Th ,√QCG ⁄ »˘˘æ˘˘fC’ ÆGô˘˘Ø˘˘H ,ɢ«˘Ø˘WɢY ¬˘«˘dEG π˘˘«˘˘eCG »˘˘æ˘˘fCG â°ù°ùMCG ‘ ¬JóYÉ°ùe ´É£à°ùŸG Qób ∫hÉMCGh ø˘˘Ä˘˘ª˘˘WC’ ¬˘˘H π˘˘°üJCGh ,π˘˘ª˘˘©˘˘˘dG Qƒ˘˘˘eCG ‘ ⩢bh »˘æ˘fCG âaô˘Y ¿CG ¤EG ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ?π°üM ∞«c ,¬ÑM ,á˘∏˘«˘ª÷G ¬˘bÓ˘˘NCG ÉÃQ ..…QOCG ’ ,√Dhh󢢢gh ,ᢢ˘Ñ˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘dG ¬˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘eɢ˘˘©˘˘˘˘eh á∏«ª÷G äÉ˘Ø˘°üdG √ò˘g π˘c ,¬˘à˘fGRQh »æà©aO øe »g ÉÃQ É¡H ≈∏ëàj »àdG ≈˘∏˘Y È°UCG ’ äô˘°U ɢ˘g󢢩˘˘Hh ,¬˘˘Ñ◊ GÒãc ≥∏bCG ÜÉZ ¿CG çóM ¿EÉa ¬bGôa

áæJÉH

ájÉæH øe §≤°S ÉμjôeG ‘ ÜΨe ∑Óg ≠∏Ñj ÉμjôeCG ‘ ÜΨe π¡c ¢ùeCG ∫hG »≤d ‘ ÜÉ°T Ö«°UCG ɪ«a ¬ØàM áæ°S 48 ôª©dG øe ôKG IÒ£N ìhôéH ôª©dG øe äÉ«æjô°û©dG óLGƒàe ∫õæŸ ådÉãdG ≥HÉ£dG øe ɪ¡Wƒ≤°S AÉæKCG ∂dPh áæJÉÑH áμjôH ‘ á°ûbÉbódG »ëH áaôZ ¤EG ΩƒMôŸG π≤f óbh, AÉæH ∫ɨ°TCG ‘ ±É«°VƒH óªfi ≈Ø°ûà°ùà åã÷G ßØM »©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùŸG ¤EG íjô÷G ∫ƒM ÚM øeC’G ídÉ°üe, áLô◊G ¬à«©°Vƒd Gô¶f áæJÉÑH áaô©Ÿ áKOÉ◊G ‘ É≤«≤– âëàa É¡à¡L øe É¡æY ÌcCG π«°UÉØJ Ωhó«b IÒª°S

èjôjôYƒH êôH

IóMGh á∏FÉY øe OGôaCG 3 ¥ÉæàNG øμ°ùe 500 »ëH øe áfƒμàe á∏FÉY ¢ùeCG ∫hCG áë«Ñ°U â°Vô©J 500 »ëH º«≤J h ɪ¡àæHG h Ω’EG h ÜC’G çOÉM ¤G êÈdG áæjóe §°Sh øFÉμdG øμ°ùe h ¿É«ã¨dG h QGhódÉH GƒÑ«°UCG å«M ¥ÉæàNG øe áHô°ùàŸG ábÎÙG äGRɨdG ÖÑ°ùH A»≤dG ídÉ°üe â∏NóJ É¡à¡L øe h AÉŸG ¿Éî°S º¡∏≤f h ÉjÉë°†dG ±É©°SE’ á«fóŸG ájɪ◊G . êÈdG ≈Ø°ûà°ùe ¤G

º¡MÉ‚ ô°VÉfi AÉ°†eEÉH GƒÑdÉW

∞«XƒJ á≤HÉ°ùe ‘ ¿ƒëLÉf ¢û©dG ájó∏H ô≤e ¿ƒ≤∏¨j á≤HÉ°ùe ‘ ¿ƒëLÉædG ¢ùeG ∫hCG Ωƒj ΩÉb ¢û©dG ájó∏H iƒà°ùe ≈∏Y â“ ∞«XƒJ ÖÑ°ùH êÉéàM’ÉH êÈdG áj’h ܃æL á©bGƒdG å«M πª©dG GóH ‘ º¡d ìɪ°ùdG ‘ πWɪàdG á≤HÉ°ùe ‘ Gƒë‚ ÉHÉ°T 11 √OóY Ée ΩóbG ájó∏H ô≤e ≥∏Z ≈∏Y É≤HÉ°S âjôLCG ∞«XƒàdG øe ÚæWGƒŸG h ∫ɪ©dG Gƒ©æe h ¢û©dG äÓeÉ©ŸG AÉ¡fEÉH ÚÑdÉ£e ¬«dEG ∫ƒNódG Ö°UÉæà πª©dG GóÑH º¡d ìɪ°ùdG h ájQGOE’G ‘ ºgRƒa ó©H É¡«∏Y Gƒ∏°ü– »àdG π¨°ûdG GƒªÄ°S º¡fCG ¿ƒéàÙG í°VhCG h á≤HÉ°ùŸG ÚH á«dhDƒ°ùŸG Iôc ∫OÉÑJ πX ‘ Qɶàf’G øe »eƒª©dG ∞«XƒdG ídÉ°üe h ájó∏ÑdG ¢ù«FQ πÑb ádÉ£ÑdG øe ÓjƒW GƒfÉY º¡fG h á°UÉN π¨°T Ö°UÉæe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe Gƒæμªàj ¿CG . ¥Qh ≈∏Y GÈM ∫GõJ Ée

á£HGôdG ájó∏H ¿ƒ≤∏¨j ≈°ù«Y O’hCG ¿Éμ°S ᫪æàdG ÜÉ«Z ≈∏Y ÉLÉéàMG O’hCG QGhO ¿Éμ°S ¢ùeG Ωƒj áë«Ñ°U ≥∏ZCG áj’h ܃æL á£HGôdG ájó∏Ñd á©HÉàdG ≈°ù«Y ≈∏Y ÉLÉéàMG ájó∏ÑdG ô≤e èjôjôYƒH êôH º¡≤ëH GƒÑdÉW å«M º¡àjô≤H ᫪æàdG ÜÉ«Z ±hôX Ú°ùëàd ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG øe ócCG h É¡fƒfÉ©j »àdG áÄ«°ùdG á«°û«©ŸG ó«Ñ©J ¤G á°SÉe áLÉëH º¡fG ¿ƒéàÙG π«¡°ùàd ájô≤dG ¤G …ODƒŸG »°ù«FôdG ≥jô£dG º¡àjô≤d IQhÉÛG ≥WÉæŸG ¤G π≤æàdG ácôM IQÉfE’ÉH GƒÑdÉW ɪc á«eƒ«dG º¡éFGƒM AÉ°†≤d ¤G áaÉ°VE’ÉH Ò¡£àdG äGƒæb h á«eƒª©dG h á«fÉÑ°ûdG ≥aGôŸG øe OóY ¤G º¡àLÉM h ájô≤dG ÜÉÑ°T øY ádõ©dG ∂Ød á«°VÉjôdG á°SQɪŸ º¡æe äGô°û©∏d ºFÓe ñÉæe ÒaƒJ êQÉN ¤G π≤æàdG ¿hO á∏°†ØŸG º¡à°VÉjQ . ájô≤dG ±±

Iôμ°ùH

ájó∏ÑdG ‘ á«eóbCG πbCÓd ìÉéædG Ö°üæe á≤HÉ°ùe ‘ ÚcQÉ°ûŸG §°Sh Qhój É¡à≤∏WCG »àdG É«Lƒdƒ«ÑdG ‘ ádhO ¢Sóæ¡e áØμdG í«LôJ ∫ƒM åjóM Iôμ°ùH ájó∏H •hô°ûdG ¬«a ôaƒàJ ’ í°TÎe ídÉ°üd Ghô°†M …òdG Úë°TΟG Ö°ùëH áHƒ∏£ŸG ôeC’G ≥∏©àj .ájó∏ÑdG ΩÉeCG êÉéàMÓd Éë°TÎe 60 É¡«a ∑QÉ°T »àdG á≤HÉ°ùŸÉH áæ°Sh äGƒæ°S 4 ÚH ìhGÎJ á«eóbCÉH ¿ƒ©àªàj OÉY ¬æY ø∏©j ⁄ …òdG ìÉéædG ¿CG ÒZ IóMGh ‘ ∫hDƒ°ùe øHÉH Ió«Wh á∏°U ¬£HôJ í°TΟ ¿ÉH ɪ∏Y , §≤a óMGh ΩÉY IÈN ¬d ájó∏ÑdG IOÉ¡°ûdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉ«àNÓd á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ ∂dP òæeh Ωô°üæŸG …ôØ«a 14 ¤EG Oƒ©j ≈∏Y áªFÉ≤dG øY ÈN …CG ô¡¶j ⁄ Ωƒ«dG Úë°TΟG ¢†©H ∫ƒ≤j É¡«a ø©£∏d πbC’G ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG äGAGôLE’G ¿ÉH ɪ∏Y øμd ájGóÑdG ‘ á©Ñàe âfÉc äÉ≤HÉ°ùŸG .çóëj ⁄ áëLÉædG hCG íLÉædG øY ¿ÓYE’G ´ ¢S

ájQÉéàdG äÓÙGh QÉ≤HC’G ábô°S ‘ ¿ƒ°ü°üîàe ô°übh AÉ≤°TCG ÉgOGôaCG ÚH øe

áŸÉ≤H ÚæWGƒŸG âÑYQCG ¢UÉî°TCG 10 øe áHÉ°üY ∂«μØJ 23 ÚH ºgQɪYCG ìhGÎJ Ú¨dÉH ¢UÉî°TCG á«FÉ°†b äÉØ∏e øjƒμJ ” ,áæ°S 28h áæ°S á«©ªL øjƒμàH É°SÉ°SCG ≥∏©àJ º¡àH ºgó°V π«∏dG ±hô¶H áaƒ°UƒŸG ábô°ùdGh QGô°TCG Qɢ¶˘à˘˘fG ‘ ,»˘˘°TGƒŸG ᢢbô˘˘°Sh O󢢩˘˘à˘˘dGh ió˘d á˘jQƒ˘˘¡˘˘ª÷G π˘˘«˘˘ch Ωɢ˘eCG º˘˘¡Áó˘˘≤˘˘J áÑ«àc äGóMh âfÉch .±ƒ≤°TƒH áªμfi âæ˘μ“ ó˘b ±ƒ˘≤˘°Tƒ˘Ñ˘˘H »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ∑Qó˘˘dG ∂«μØJ øe á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN IÒ£ÿG ᢫˘eGô˘LE’G äɢμ˘Ñ˘˘°ûdG ø˘˘e Oó˘˘Y Oƒ˘˘bƒ˘˘dGh Qɢ˘KB’G Öjô˘˘¡˘˘J ‘ ᢢ°ü°üàŸG Ë󢢢˘˘≤˘˘˘˘˘Jh ,äGQóıG IQÉŒh ∂ª˘˘˘˘˘˘°ùdGh »˘à˘dG ᢫˘Fɢ°†≤˘˘dG äɢ˘¡÷G Ωɢ˘eCG ɢ˘gOGô˘˘aCG ¢ùÑ◊G ø˘gQ ɢ©˘«˘ª˘˘L º˘˘¡˘˘YGó˘˘jEɢ˘H äô˘˘eCG .º¡àªcÉfi QɶàfG ‘ âbDƒŸG

í˘˘˘æ˘˘˘L â– ∫ɢ˘˘ZOC’Gh ¢TGô˘˘˘MC’G §˘˘˘°Sh Qƒah ,AÉØ°üdG RÉ› ájó∏H √ÉŒÉH ,ΩÓ¶dG »˘æ˘Wƒ˘dG ∑Qó˘˘dG á˘˘Ñ˘˘«˘˘à˘˘c äGó˘˘Mh »˘˘≤˘˘∏˘˘J á«∏ªY Ghô°TÉH ,á«ë°†dG iƒμ°ûd ±ƒ≤°TƒÑH IóYÉ°ùÃh É¡dÓN øe Gƒæμ“ á©°SGh åëH Qɢ≤˘HC’G ´É˘LΰSG ø˘e ,ᢢ≤˘˘£˘˘æŸG ¿É˘˘μ˘˘°S á©HQCG ∞«bƒJh ,‹GƒŸG Ωƒ«dG ‘ ábhô°ùŸG ø˘˘jò˘˘dGh ,º˘˘¡˘˘H ¬˘˘Ñ˘˘à˘˘°ûŸG ø˘˘e ¢Uɢ˘î˘˘˘°TCG QÉ≤HC’G ábô°S áÁô÷ º¡HÉμJQÉH GƒaÎYG óMCG øe IóYÉ°ùà á«ë°†∏d ó°UÎdG ó©H ,º˘˘¡˘˘Fɢ˘cô˘˘˘°ûH º˘˘˘¡˘˘˘aGÎYG Gò˘˘˘ch ¬˘˘˘HQɢ˘˘bCG iôNC’G äɢbô˘°ùdG ø˘e O󢩢d º˘¡˘Hɢμ˘JQɢHh äÓfi ¢ùª˘N á˘bô˘˘°S âaó˘˘¡˘˘à˘˘°SG »˘˘à˘˘dG ¬Ñà°ûŸG .≥˘Hɢ°S âbh ‘ á˘∏˘˘eɢ˘c ᢢjQÉŒ 07h ô°üb 03 º¡æ«H øe óLƒj øjòdG º¡«a

á«`æe ø`H ΩÉ`°ü`Y RÉ› ájó∏Ñd »æWƒdG ∑QódG ábôa âæμ“ º˘«˘∏˘bE’ ᢫˘bô˘°ûdG á˘¡÷G ≈˘°übCɢH AÉ˘Ø˘°üdG IÒ£N áHÉ°üY ∂«μØJ øe ,áŸÉb áj’h ‘ Ú°ü°üîàe ,¢UÉî°TCG Iô°ûY øe ¿ƒμàJ .QÉ≤HC’G ¢SDhQh ájQÉéàdG äÓÙG ábô°S »˘MGƒ˘°†H ɢgOGô˘aCG º˘«˘≤˘j »˘à˘dG á˘Hɢ˘°ü©˘˘dG Égô°UÉæY ÚH øe º°†J IQGƒgódG ájó∏H ¢UÉî°TCG 06 ¤EG áaÉ°VEG Ú≤«≤°Th ÚeCGƒJ áÁôL á«Ø∏N ≈∏Y º¡Ø«bƒJ ” ,øjôNBG äÓÑ£°SEG ó˘MCG âaó˘¡˘à˘°SG »˘à˘dG á˘bô˘°ùdG øμ“ å«M ,IQGƒgódG ájó∏ÑH QÉ≤HC’G á«HôJ ¢ShDhQ 07 ≈∏Y AÓ«à°SE’G øe ¢Uƒ°ü∏dG IôYƒdG ∂dÉ°ùŸG ¢†©H ÈY É¡∏≤fh á∏eÉc

±ô˘˘©˘ J âJɢ˘H ɢ˘ e π˘˘ μ˘ ˘°ûJ á©HÉàdG áHhQ áÑ©°T á«°†≤H øe IóMGh Iôμ°ùH ájó∏Ñd Qɢ≤˘©˘dG ɢjɢ°†b ó˘˘≤˘ YG ÚH äGƒ˘˘æ˘ °S ɢ˘¡˘ JRô˘˘ aCG »˘˘ à˘ ˘dG øeR ‘ ¿ƒæ÷Gh ≈°VƒØdG äɢ˘«˘ YGó˘˘J ø˘˘μ˘ d ∫GRh ¤h »˘˘≤˘ ∏˘ J ∫Gõ˘˘J ’ ᢢ «˘ ˘°†≤˘˘ dG ôNBG ¤EG ÚM øe É¡dÓ°†H Ú«æ©ŸG äÉcô– ∫ÓN øe á∏°SGôŸÉH º¡JÉLÉéàMGh É¡H á˘jó˘∏˘Ñ˘dG ΩɢeCG ô˘¡˘ª˘é˘ à˘ dGh ájQÉ≤©dG ádÉcƒdGh áj’ƒdGh ìɢ˘Ñ˘ °U è˘˘à˘ MG . ᢢ«˘ F’ƒ˘˘dG Ú«æ©ŸG øe OóY ¢ùeCG øe GOóY Ú©aGQ Iôμ°ùH áj’h ΩÉeCG á«°†≤dÉH ᫢°†≤˘dG ‘ ≥˘«˘≤– í˘à˘a ÚÑ˘dɢW äɢà˘aÓ˘dG ≥◊G ÜÉë°UCG Úμ“ ºK øeh É¡«a π°üØ∏d 1998 òæe Éghô¶àfG »àdG á«μ∏ŸG Oƒ≤Y øe á«°†≤dG Ió≤Y øªμJh.™£≤dG º¡FGô°T ïjQÉJ ÒZ ájó∏Ñ∏d ∂∏e ´GõædG πfi ¢VQC’G ¿ƒc ‘ øe á«aôY Oƒ≤©H ÉghΰTG ÚéàÙG ¿CG

∞«£°S

áª∏©dG

º∏©dG Ωƒj ‘ øe’G ±ôW øe »©eÉL ÖdÉW ≈∏Y ¢†Ñ≤dG

¥ô°ùj ÜÉ°T »HO øe º«àæ°S ¿ƒ«∏e 200

¥ô°ûdG »àj’h øe ¿É°üd á£fi ‘ ÖYôdG ¿ÉYQõj ∞«£°ùH øjôaÉ°ùŸG ø˘˘e ∞˘˘«˘ £˘ °ùH ø˘˘eC’G í˘˘dɢ˘ °üe âæ˘˘ μ“ »àj’h øe ¿GQóëæj Ú°üî°T ∞«bƒJ AGóàY’ÉH ÉeÉb ¿CG ó©H …ôFGõ÷G ¥ô°ûdG π˘˘ ≤˘ ˘f ᢢ £fi π˘˘ ˘NGO ø˘˘ ˘WGƒ˘˘ ˘e ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y Ú∏˘˘ª˘ ©˘ à˘ °ùe ∞˘˘ «˘ ˘£˘ ˘°ùH ø˘˘ jô˘˘ aɢ˘ °ùŸG ∫É≤ædG ¬ØJÉg ¬Ñ∏°ùH ÉeÉb å«M øjôéæN âæμ“ iƒμ°ûd ÒN’G Gòg ´GójG ó©Hh ɪgh Úª¡àŸG §Ñ°V øe ídÉ°üŸG äGP ɪ¡Áó≤J ºà«d ábhô°ùe AÉ«°TCG ¿Óªëj ió˘˘d ᢢjQƒ˘˘¡˘ ª÷G π˘˘«˘ ch ó˘˘ «˘ ˘°ùdG Ωɢ˘ eCG áë«Ñ°U ∞«£°S áªμfi ºgôe

áæ«£æ°ùb

Iôc äÉÑY’ áHÉ°UEG »YɪL QÉé°T ‘ Iôc ‘ ájOÉY á«FÉ°ùf IGQÉÑe ô“ ⁄ ∫hCG …hÓªM ó«¡°ûdG Ö©∏à äôL Ωó≤dG Ωɢ˘ ˘Fh …Oɢ˘ ˘ f ÚH ɢ˘ ˘ eÓ˘˘ ˘ °Sh GOô˘˘ ˘ H ¢ùeCG »FÉ¡f §°ûf ¿CGh ¬d ≥Ñ°S …òdG áæ«£æ°ùb …Oɢ˘fh ¿Gõ˘˘∏˘ «˘ Z Ωɢ˘ eCG √ô˘˘ °ùNh ¢SCɢ ˘μ˘ ˘dG áÑY’ âÑ«°UCG å«M ÉeÓ°Sh GOôH ÜhôÿG AGó˘à˘Y’G 󢩢H ᢨ˘«˘∏˘H ìhô˘é˘H ΩɢFƒ˘dG ø˘e É¡àé«àf âfÉc á«eÉM IGQÉÑe Ö≤Y É¡«∏Y ≥jôa á°ù«FQh áHQóe Ö°ùMh äÉ«Hhôî∏d ádÉM ¿EÉa ∫ƒJôa á«°VGQ áæ«£æ°ùb ΩÉFh ø˘e »˘gh á˘Ñ˘ ©˘ °U Ihô˘˘e ÊÉ› á˘˘Ñ˘ YÓ˘˘dG ¬˘˘∏˘ bɢ˘æ˘ J ɢ˘e äÈà˘˘YGh ,ÜhôÿG ¿É˘˘ μ˘ ˘°S ¢ùaÉæŸG äÉ«àa ‘ äÉHÉ°UEG øY ΩÓYE’G ø˘Lô˘î˘à˘ °SG »˘˘FÓ˘˘dG ø˘˘gh í˘˘«˘ ë˘ °U ÒZ äÉ˘Ñ˘Y’ ¬˘à˘Ø˘f ɢe Gò˘gh ,᢫˘Ñ˘W äGOɢ¡˘°T ø˘¡˘fCɢH ø˘∏˘bh Ó˘«˘°üØ˘˘Jh ᢢ∏˘ ª˘ L ÜhôÿG ,Üô°†∏d ø˘¡˘°Vô˘©˘J ó˘cDƒ˘J GQƒ˘°U ø˘μ˘∏˘àÁ ɪc Üô°†fh RƒØf ¿G ∫ƒ≤©ŸG ÒZ øeh ´.Ü. äÉÑYÓdG ióMEG âdÉb

iód ¢ùeCG ∫hCG ájQƒ¡ª÷G π«ch ôeCG »©eÉL ÖdÉW ´GójÉH ¿ÉŸh ÚY áªμfi äɢ˘ bô˘˘ ˘°ùdG ᢢ ˘ª˘ ˘ ¡˘ ˘ à˘ ˘ H âbDƒŸG ¢ùÑ◊G ájÉ¡f Oƒ©J á«°†≤dG äÉ«ã«M ,IOó©àŸG ø˘WGƒ˘e Ωɢb ɢeó˘æ˘ Y •Qɢ˘Ø˘ dG ´ƒ˘˘Ñ˘ °SC’G , ¬°Vô©J ¬°Vô©J ÉgOÉØe iƒμ°T ´GójÉH ádƒªÙG ∞JGƒ¡dG ™«Ñd ¢UÉÿG ¬∏fi ΩÉb ¿CG ó©H ,∫ƒ¡› ±ôW øe ábô°ù∏d ¬˘Ñ˘∏˘°ù«˘d ¬˘à˘∏˘Ø˘Z ∫Ó˘¨˘à˘°SEɢH ÒNC’G Gò˘g GAÉæH ,á©«aQ á«Yƒf hP ∫ƒªfi ∞JÉg ¤OCG »àdG äÉØ°UGƒª∏d É≤ahh ∂dP ≈∏Y √ò˘˘g ô˘˘ °Uɢ˘ æ˘ ˘Y âeɢ˘ b ,»˘˘ æ˘ ˘©ŸG ɢ˘ ¡˘ ˘H ¤EG äÉjôëàdÉH øeC’ÉØ«˘ã˘μ˘à˘H á˘ë˘∏˘°üŸG ÖdÉW ƒgh ¬Ñà°ûŸG ájƒg ójó– ájÉZ á∏Kɇ ábô˘°S äɢ«˘∏˘«˘ª˘©˘H Ωɢb ,»˘©˘eɢL ¢ùØ˘æ˘ H Åiô˘˘NCG ᢢjQÉŒ äÓfi âdɢ˘W ±ô©˘à˘dG ø˘e √ɢjɢ뢰V ø˘μ“ ,á˘≤˘£˘æŸG ô˘°Uɢæ˘Y ,º˘¡˘«˘∏˘Y ¬˘°Vô˘Y Oô˘éà ¬˘«˘∏˘ Y á˘Hɢ«˘æ˘dG ΩɢeCG º˘¡˘àŸG âdɢMCG ᢫˘£˘Ñ˘ °†dG øe OÉØà°SEG å«M ¬«dEG áHƒ°ùæŸG º¡àdÉH .ô°TÉÑe AÉYóà°SEG

ó«FƒØ«àdÉH ¢UÉî°TCG 7 áHÉ°UEG ∫ƒM ∑ƒμ°T ídÉ°üe ∫ÉÑ≤à°SG øY »ÑW Qó°üe âØ°ûc 7 ∞«£°ùH QƒædG óÑY áfOÉ©°S ≈Ø°ûà°ùe É¡àHÉ°UEG ¬Ñà°ûj ¢S’GO »M ¿Éμ°S øe ä’ÉM √É«e Ö∏L ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ójGõJ AGôL ó«FƒØàdÉH ∫Gõj ’h Gòg, »◊G §°Sh ™bGƒdG ôÄÑdG øe ƒgh ⪰U ‘ ≈Ø°ûà°ùŸÉH óbôj Oó©dG ¢ùØf QOÉ°üe Ö°ùMh ´ÉØJQÓd í°Tôe ºbQ »ë°U áKQÉμH QòæJ QƒeC’G ¿Éa á≤HÉ£àe ¿Éμ°S øe ÒÑc OóY ¿Gh á°UÉN á«≤«≤M iód á°UÉN ájOÉY ÒZ ≈ªëH ¿hô©°ûj »◊G âª∏Yh Gòg . ø°ùdG QÉÑch ∫ÉØWC’G áÄa ÜÉë°UCG ΩÉ«b øY ¥ƒKƒe Qó°üe øe ¥hô°ûdG É¡à«MÓ°U ¢Uƒ°üîH áeRÓdG π«dÉëàdÉH ôÄÑdG ¬≤∏ZCG ¬ÑMÉ°U ¿CG q’EG á«HÉéjG äAÉL »àdGh äÉH ÚæWGƒŸG ∫ÉÑbEG ¿Éa Òcòà∏d. ÉjRGÎMG øe ójó°ûdG ±ƒîàdG áé«àf ®ƒë∏e ójGõJ ‘ IÒãc ∑ƒμ°T É¡fCÉ°ûH QÉãJ »àdG IOGR ÚY √É«e

≥≤ÙG 䃟G øe ÜÉ°T IÉ‚

Iôμ`` ` `°ùÑH áæ`` ` `°S 14 Égô`` ` ` ªY ájQÉ`` ` ` ≤Y á«`` ` ` °†b ó`` ` ≤YCG

¿CG í°†àj ¿CG πÑb É¡à«μ∏e »Yój ¢üî°T â∏°SGQ IÒNC’G √òg.ájó∏Ñ∏d ∂∏e ¢VQC’G øŸ ᢢ«˘ μ˘ ∏ŸG π˘˘jƒ– ᢢ °ùª˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘e ᢢ j’ƒ˘˘ dG AÉæKC’G ‘.¬«∏Y ≥Øàe ≠∏Ñe πHÉ≤e ÉghΰTG ¤ƒà«°Sh »eÉfi ¬fG É«Yóe ºgóMG πNóJ ´hô˘˘ °T ™˘˘ e IGRGƒŸÉ˘˘ H ᢢ «˘ ˘ °†≤˘˘ ˘dG ᢢ ˘jƒ˘˘ ˘°ùJ ≥˘FɢKƒ˘dG Ò°†– ‘ ɢjƒ˘Ø˘°T ø˘j󢢫˘ Ø˘ à˘ °ùŸG π˘HÉ◊G §˘∏˘à˘NG ɢæ˘gh á˘jƒ˘°ùà˘∏˘d ᢢHƒ˘˘∏˘ £ŸG

∞«£°S

â– áYÉ°S ∞°üf øe ójRCG »≤H á∏aÉM

¬HhQ áÑ©°T ∫ƒM ≥«≤– íàa ¤EG IƒYO π˘˘«˘ μ˘ °ûJ ” å«˘˘M π˘˘ Hɢ˘ æ˘ ˘dɢ˘ H ᢢ«˘ °†≤˘˘dG ᢢ©˘ Hɢ˘àŸ ᢢ«˘ ©˘ ª˘ ˘L ¬˘d á˘bÓ˘Y’ ¢üT ɢ¡˘ °SCGô˘˘j ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘a º˘˘ ë˘ ˘bCGh ᢢ «˘ ˘°†≤˘˘ dɢ˘ H ¿CG πÑb º¡ª∏Y ¿hO ¢UÉî°TCG ≈˘∏˘Y ɢLÉ˘é˘ à˘ MG Gƒ˘˘∏˘ «˘ ≤˘ à˘ °ùj »àdG ᢫˘©˘ª÷G Ò«˘°ùJ á˘≤˘jô˘W Öà˘μ˘e ‘ ɢ¡˘d Gô˘≤˘e äò˘˘î˘ JG ≠dÉÑe ¬ÑMÉ°U º∏à°SG IÉeÉëª∏d ÌcCG ôeC’G ó≤©Jh Ú«æ©ŸG øe ™˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘dG Oó˘˘ Y ¿CG í˘˘ °†JG ÉŸ á©£b 437 Ü Qó≤ŸG á«∏°UC’G ´É£àbG ó©H á©£b 514 QÉ°U ø˘jô˘NBG ™˘˘£˘ b ø˘˘e äɢ˘Mɢ˘°ùe ‘ Oó˘˘L ¢Uɢ˘î˘ °TCG Ωɢ˘ ë˘ ˘bEGh ΩóY áéëH É¡æe ¢†©ÑdG ¿ÉeôMh áªFÉ≤dG ᢢ«˘ °†≤˘˘dG äOGR iô˘˘NCG Aɢ˘«˘ °TCGh ó˘˘jó˘˘ °ùà˘˘ dG πNóJ ΩóY ‘ ÉÑÑ°S Gòg ¿Éc ÉÃQh Gó«≤©J ’ ájÉ¡ædG ‘h É¡«a π°üØ∏d á«æ©ŸG äÉ£∏°ùdG ¿ƒ˘Ñ˘fò˘e ’h º˘¡˘Jɢæ˘μ˘°S Gh󢢫˘ °T ¿ƒ˘˘æ˘ WGƒ˘˘e Qɢ≤˘©˘dG ø˘e äOÉ˘Ø˘à˘°SG á˘jó˘∏˘Ñ˘dG ’h Gƒ˘Ñ˘bƒ˘Y ´ì .áeÉ©dG á©ØæŸG πLC’

08

IôFGO øeCÉH ådÉãdG …ô°†◊G øeC’ÉH á«FÉ°†≤dG ᫣Ѱ†dG âdÉMCG ∫ɪ©à°SÉH ábô°ùdG ᪡àH á«∏ÙG áHÉ«ædG ΩÉeCG ÜÉ°T ,áª∏©dG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ¤EG Oƒ©J á«°†≤dG äÉ«ã«M ,á©æ£°üe í«JÉØe ÊGhC’G ™«ÑH ¢UÉN …QÉŒ πfi ÖMÉ°U Ωó≤J Ée ó©H •QÉØdG ≈∏Y É¡YOhCG ᫪°SQ iƒμ°ûH , »HO ´QÉ°ûH óLGƒàe á«dõæŸG ábô°ù∏d ¢UÉÿG ¬YOƒà°ùe ¢Vô©J ó©H ,áë∏°üŸG äGP iƒà°ùe á«∏ªY •ƒ«N ∞°ûc øe ídÉ°üŸG äGP âæμ“ äÉjôëàdG ó©Hh äQób á«dõæŸG ÊGhC’G øe IÈà©e ᫪c âaó¡à°SG »àdG ábô°ùdG ¤EG äÉjôëàdG â°†aCG å«M ,º«àæ°S ¿ƒ«∏e 200 øe ójRCÉ`H É¡æªK ¬∏fi ≈∏Y OOÎj ¿Éc ÜÉ°T ƒgh ,á«ë°†dG øFÉHR óMCG ∞«bƒJ ô≤e ¤EG º¡àŸG âdƒM áWô°ûdG ô°UÉæY ,IÒNC’G IóŸG ‘ GÒãc ôbCGh ±ÎYEG øjCG ,á«°†≤dG äÉjô› øY ¬à∏FÉ°ùŸ áë∏°üŸG í«JÉØe ábô°ùH ΩÉb ¬fCG ÚÑJ å«M ,QƒcòŸG Ωôé∏d ¬aGÎbG á∏ØZ π¨à°SG ¿CG ó©H Gòg ,øjô¡°T øe ójRG òæe ´Oƒà°ùŸG á«∏ª©d ∂dP ó©H §£î«d ,É`¡fÉμe ¤EG ÉgOÉYCG ºK πÙG ÖMÉ°U π«MG »æ©ŸG ,¿Éc ¢üî°T …ÉH áfÉ©à°SE’G ¿hO ÉgòØæjh ábô°ùdG ¢ùÑ◊G ´OhCGh áª∏©dG áªμfi iód ájQƒ¡ª÷G π«ch ó«°ùdG ΩÉeG .âbDƒŸG óæg ºZôe

á°ùÑJ

≥«≤ëàdÉH ¿ƒÑdÉ£j á«YÉ棰U’G AÉ°†YC’G ∫ɪY ácôëH á°ùÑàH É¡≤MGƒdh á«YÉ棰U’G Úbƒ©ŸG AÉ°†YC’ »æWƒdG ¿GƒjódG õcôe ∫ɪY ¢ùeCG QÉ¡f ΩÉb äôKCG »àdGh É¡æe ¿ƒfÉ©j »àdG πcÉ°ûŸG h IÉfÉ©ŸG ∞∏àîà á«æ©ŸG äÉ¡÷G QÉ©°TE’ õcôŸG §«ëà á«LÉéàMG ¥hô°û∏d âª∏°S ÖdÉ£e áëF’ GhQôM øjòdGh ÓeÉY 60 øe ÌcCG π¨°ûj …òdG õcôª∏d ø°ù◊G Ò°ùdG ≈∏Y ÉÑ∏°S ∞°ù©àdGh áÑ©°üdG á«YɪàL’Gh á«æ¡ŸG á«©°VƒdGh á«°SÉ≤dG πª©dG ±hôX É¡«a AÉL Ée RôHG É¡æe áî°ùf Ö°ùM ∫òÑJ »àdG IQÉÑ÷G äGOƒ¡ÛG ºZQ å«M õcôŸG ∫ɪY É¡æe ÊÉ©j »àdG ájƒ¡÷Gh ¢û«ª¡àdGh Iô≤◊Gh ájQGRh ≥«≤– áæé∏H ¿ƒÑdÉ£j º¡fEÉa º¡«∏Yh º¡∏cÉ°ûe ‘ ô¶æ∏d ∫ɪ©dG ¤EG áJÉØàdG …BG øμJ ⁄ øμd ÚéàÙG ÜGô°VE’G ¿É«ÑdG Ö°ùM ÉgRôHCG ÉfƒfÉb ádƒØμŸG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G ≥ah á«LÉéàM’G ácô◊G ó«©°üJ πÑb .á«æ©ŸG IQGRƒdG ô≤e ΩÉeCG ΩÉ©£dG øY ºK πª©dG øY πeÉ°ûdG

Ö°üæŸG Qƒ¨°T øe ô¡°TCG 10 ó©H

á«YɪàL’G ¿hDƒ°û∏d ójóL ôjóe ójó÷G ôjóŸG Ö«°üæJ ≈∏Y á«æjódG ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH …õcôŸG ¢ûàØŸG ¢TÉ©e ¿Gƒ°VQ ó«°ùdG ¢ùeCG QÉ¡f ±ô°TG ´É£≤dG πX å«M Ö°üæŸG Qƒ¨°T øe ô¡°TG 10 ó©H Gògh ¢Tƒ©e óªfi ó«°ùdG á°ùÑJ áj’ƒd á«æjódG ¿hDƒ°û∏d ºZQ ÉjÉ°†b Ió©d ø°ù◊G Ò°ùdG ≈∏Y ôKG Ée ƒgh áHÉæY áj’h ¤EG ≥HÉ°ùdG ôjóŸG πjƒ– ó©H áHÉ«ædÉH Ò°ùj .∞Xƒeh πeÉY 500 øe ÌcCGh óé°ùe 100 øe ÌcCG Ò°ùj …òdG ´É£≤dG ᫪gCG ójQO .Ü

øe ÊÉãdG √ó≤Y ‘ ÜÉ°T ¢ùeCG ∫hCG á∏«d É‚ â– á∏jƒW Ióe ¬FÉ≤H ôKG áHƒéYCÉH 䃟G Qƒ°†M ájÉZ ¤EG ¢S’GO »ëH á∏aÉM á∏μ«g É¡à– øe ¬Ñë°ùd á«fóŸG ájɪ◊G ¿GƒYCG Ö∏Y ‘ π∏N ¤EG çOÉ◊G ÜÉÑ°SCG Oƒ©Jh, ¿Éc Éeó©H ÉgQhóH â∏NCG »àdG §¨°†dG â– øe Ö£Y ìÓ°UEÉH Ωƒ≤j á«ë°†dG ¤EG √PÉ≤fEG øe ¿Éμ°ùdG øμªàj ⁄h, á∏aÉ◊G á«fóŸG ájɪ◊G ¿GƒYCG Qƒ°†M ájÉZ ¬Ñë°S ºà«d áãjó◊G PÉ≤fE’G πFÉ°SƒH ÚéLóe áë∏°üe ¤G áYô°ùdG ìÉæL ≈∏Y ¬∏≤fh ∞«£°S ≈Ø°ûà°ùà á«MGô÷G ä’Éé©à°S’G Iô≤à°ùe ¬àdÉM ¿Éa ™∏£e Qó°üe Ö°ùMh, Qó°üdG iƒà°ùe ≈∏Y IOÉM Ω’G øe ÊÉ©jh π«Yƒd ó«ª◊G óÑY

Ióμ«μ°S

•ƒ∏ÑdGƒH á÷ƒdÉH É«∏≤Y πàfl ï«°T áãL π≤f

áYÉ°ùdG OhóM ‘h ,AÉ©HQC’G ¢ùeCG AÉ°ùe π≤f ¿GƒYCG ,á≤«bO ¿hô°ûYh á°ùªNh á©HGôdG ï«°T áãL ,Ióμ«μ°S áj’ƒd á«fóŸG ájɪ◊G ¬«∏Y ÌY ,áæ°S 87 Ω , ê ≈Yój É«∏≤Y πàfl …QGƒ÷G ≈Ø°ûà°ùŸG πNGO IóeÉg áãL ÚY IôFGód á©HÉàdG •ƒ∏ÑdGƒH á÷ƒdG ájó∏ÑH É¡∏jƒ– ºK å«M ,Ióμ«μ°S áj’h ÜôZ ,Iô°ûb ≈Ø°ûà°ùà åã÷G ßØM áë∏°üe ¤EG ‘ á«æeC’G ídÉ°üŸG âYQÉ°S ɪ«a ,¢SƒdÉ“ äÉ°ùHÓe ∞°ûμd á≤ª©ŸG É¡JÉ≤«≤– Iô°TÉÑe . ᪫dC’G á©LÉØdG √òg ≥«∏°TƒH ΩÓ°SEG

á∏«e

¿ƒéàëj ájQÉ≤©dG ádÉcƒdG ∫ɪY áj’ƒdG πNóe ΩÉeCG ∫ɪY øe äGô°û©dG ,¢ùeCG áë«Ñ°U ΩÉb ácôM ø°ûH ,á∏«e áj’ƒd ájQÉ≤©dG ádÉcƒdG »°ù«FôdG πNóŸG ΩÉeCG áeQÉY á«LÉéàMG ºgôeóJ øY øjÈ©e ,áj’ƒdG ô≤Ÿ ÖÑ°ùH ¬fƒfÉ©j …òdG ™°VƒdG øe º¡FÉ«à°SGh â≤ÑW »àdGh QƒLC’G ‘ IOÉjõdG ≥«Ñ£J ΩóY á«KÓãdG ´ÉªàLG Ö≤Y äÉYÉ£≤dG ™«ªL ≈∏Y ∂∏J º¡∏ª°ûJ ¿CG ¿hO 2010 áæ°ùd ÒNC’G iOCG …òdG ôeC’G ,Gòg Éæeƒj ≈àM äGOÉjõdG ÜÉHQCG øe Òãμ∏d »°û«©ŸG iƒà°ùŸG ÊóJ ¤EG ôKCÉHh QƒLC’G ‘ IOÉjõdÉH ÚÑdÉ£e äÓFÉ©dG ≈μà°TG ɪc , 2010 áæ°S òæe »©LQ äÉeóÿG øe º¡JOÉØà°SG ΩóY øe ¿ƒéàÙG º¡fCÉH ¥hô°û∏d ¿ƒdƒ≤j »àdG á«YɪàL’G ¿hó«Øà°ùj ’ º¡fCG ’EG äÉcGΰTG ¿ƒeó≤j Qƒ°†ëH GƒÑdÉWh ,2005 áæ°S òæe É¡æe ¿ÉμŸG ÚY ¤EG ájò«ØæàdG áÄ«¡dG ∫hDƒ°ùe »àdG ájQõŸG á«©°VƒdG ≈∏Y ¬YÓWE’ ≈∏Y º¡eõY øjócDƒe Úæ°S òæe É¡fhóHÉμj h º¡dɨ°ûfÉH πØμàdÉH áÑdÉ£ŸG IQhô°V . º¡à«°†≤d πM OÉéjE’ …ó÷G πNóàdG ´.º«°ùf

á∏°ûæN

¿ÉÑ°†≤dG AGQh ájƒ°ùædG ÖFÉ≤◊G ∞WÉN …ô°†◊G øeC’G ídÉ°üe ∫hC’G ¢ùeCG âYOhCG áªμÙG áHÉ«f øe ôeCÉHh á∏°ûæîH ÊÉãdG øgQ ôª©dG øe áæ°S 22 ‘ ÉHÉ°T á«FGóàH’G ᪡J ¬d â¡Lh ¿CG ó©H âbDƒŸG ¢ùÑ◊G ” ¿CG ó©H Iô°TÉÑe ¢ùÑ∏J ádÉM ‘ ábô°ùdG É¡«≤∏J ôKG øeC’G ∫ÉLQ ±ôW øe ¬Ø«bƒJ øe øjô°û©dG ‘ IÉàa É¡H âeó≤J iƒμ°ûd .É¡àÑ«≤M ∞£îH ôª©dG • . ø``eÉ```e

∞«£°ùH á°SQGô©d »ëH ¿GójR ¥óæa πHÉ≤e :∞«£°S ` constantinechourouk@yahoo.fr ÊhÎμd’G ¿GƒæY 031660406 ¢ùcÉØdG 031660404 ∞JÉ¡dG-á«YÉæ°üdG á≤£æŸG áaÉë°üdG QGO :áæ«£æ°ù≤H …ƒ¡÷G ÖàμŸG ÖJÉμ`` ` ` ` `e ≈∏Y ±ƒjCG »ëH QÉàfl ádƒ©c ´QÉ°T qπé«L : 033851078.¢ùcÉa/∞JÉg ∫hC’G ≥HÉ£dG ,ájÉZRƒH …QGOE’G ™ªÛG »°ùÑàdG »Hô©dG ´QÉ°T :áæJÉH : 036.84.51.51¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG-1 ºbQ ∫h’G ≥HÉ£dG 2 IQɪ©dG •É«©∏H á«bôJ .030926466 ,: 038701854¢ùcÉa/∞JÉg-øjôaÉ°ùŸG á£fi πHÉ≤e äGôªŸG »M :Ióμ«μ°S:032218721. ¢ùcÉa/∞JÉg-¢SGƒ◊G »°S ´QÉ°T :…OGƒdG: 034472528 *¢ùcÉa/∞JÉg- …QGOE’G »◊G ¤EG …ODƒŸG ≥jô£dG : ¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG-á```ŸÉ````b áæjóe §°SƒH Ȫaƒf ∫hCG ´QÉ°T :áŸÉb 038804841. *¢ùcÉa/∞JÉg-áHÉæY áæjóe §°SƒH ¢ù«∏«Hƒe ádÉch πHÉ≤e ÊÉãdG ≥HÉ£dG ÚYƒ£àŸG ´QÉ°T »M óªfi …hÉ°ù«Y ´QÉ°T : 03áHÉæY* :á∏°ûæN Öàμe* .071092395 ∫É≤ædG : 030787940.∞JÉ¡dG-á°ùÑJ Öàμe : 031536740.¢ùcÉa/∞JÉg :á∏«e Öàμe* 033749435 ∞JÉ¡dG-ájô◊G áMÉ°S Üôb ,QOÉ≤dG óÑY ÒeC’G ´QÉ°T Iôμ```````°ùH 030722266. .0771141216 ∞JÉ¡dG -øμ°ùe 844 »M …ôFGõ÷G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘

$


…hGó˘˘à˘ dG ᢢ«˘ ª˘ ˘gCG »˘˘ ª˘ ˘°Tɢ˘ ¡˘ ˘dG ï˘˘ «˘ ˘°ûdG ¢Vô˘˘ ©˘ ˘j ɢ°VGô˘eCG ¬˘∏˘dG π˘°†Ø˘H â÷ɢ˘Y »˘˘à˘ dGh ,Üɢ˘°ûYC’ɢ˘H ,áÑ∏©ãdG ,Oó¨dGh …ôμ°ùdG - ƒHôdG - ¿ÉWô°ùdG''`c - ᢫˘aó˘°üdG - ÚLhõ˘˘dG ó˘˘æ˘ Y »˘˘°ùæ÷G ∞˘˘©˘ °†dG ,ô˘©˘°ûdG •ƒ˘≤˘°S ,π˘°UÉ˘ØŸGh á˘Ñ˘cô˘dG Ω’BG ,¥É˘¡˘Ñ˘ dG AGô≤∏d ¿ƒμ«°Sh .''..ÉgÒZh ..…OGQEG ÓdG ∫ƒÑàdG äÉëØ°U ≈∏Y ''»ª°TÉ¡dG ™e'' øcQ ‘ »eƒj óYƒe π˘«ÁE’G ÈY ¬˘©˘e π˘°UGƒ˘à˘dG º˘μ˘ æ˘ μÁh ¥hô˘˘°ûdG ø˘˘ Y hCG ,algerie@alhashemicentre.com .021.46.27.34 :¢ùcÉØdG ≥jôW

AÉ`` ` ` `ŸG ó`` ` ` ` «°S ¥ƒØj πgòe áæ°ùdGh ¿BGô≤dG ‘ »ª∏Y RÉéYEG øe ∞°ûàcG Ée ¿EG ÚH øeh ,Éæ«˘≤˘j ø˘bƒŸGh ɢfÉÁEG ø˘eDƒŸG ó˘jõ˘j Gò˘¡˘a ,…ô˘°ûÑ˘dG π˘≤˘©˘dG ËôμdG ¿BGô≤dG ‘ ÒNC’G Gòg ôcP ó≤a ,AÉŸG Iõé©e äGõé©ŸG √òg áØ∏àfl ™«HÉæjh QOÉ°üe øe ÒãμdG OƒLh øe ºZôdG ≈∏Yh ,Iôe 63 AÉe ÒN Èà©j ΩõeR AÉe ¿CG ’EG ,¢VQC’G ´É≤H ∞∏àfl ‘ √É«ª∏d »°VQ ¢SÉÑY øHG øY ¿ÉÑM øHGh ÊGÈ£dG ihQ .¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y AÉe ÒN) º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb :∫Éb ɪ¡æY ¬∏dG .(º≤°ùdG AÉØ°T ,º©£dG ΩÉ©W ‘ ,ΩõeR AÉe ¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ¿Éc) :âdÉb É¡æY ¬∏dG »°VQ á°ûFÉY øYh ≈∏Y Ö°üj ¿Éch ,Üô≤dGh …QGOC’G ‘ ΩõeR AÉe πªëj º∏°Sh ¬«∏Y ΩõeR AÉe) :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb (º¡«≤°ùjh ≈°VôŸG ‘ ¬«f ¿É°ùfEG πμd ¿CGh ,óFGƒØdG Òãch Oó©àe ¬fCG »æ©j (¬d Üô°T ÉŸ ΩõeR AÉeh ,IOÉÑ©dG øe ´ƒf AÉŸG Gòg Üô°T ¿CÉch ,ΩõeR AÉŸ ¬Hô°T .√É«ŸG ó«°S ≈∏Y πH ,OƒLƒ∏d ô¡X ¿CG òæe GóHCG Ö°†æj ⁄ ¬fCG ΩõeR ôÄH õ«ªàj ¢ùØæH ßØàëj ∫Gõj ’ ƒgh .AÉŸG øe ójõŸÉH ÉfóÁ ƒ¡a ¢ùμ©dG Éæeƒj ≈àM OƒLƒ∏d ô¡X ¿CG òæe ¿OÉ©ŸGh ìÓeC’G øe ¬JÉfƒμe Ö°ùf ™«ªL øe êÉé◊G ™«ª÷ á«ŸÉY Üô°û∏d ¬à«MÓ°U ∂dòch ..Gòg ≈∏Y ¬˘gɢ«˘e ô˘KCG ø˘e ¥ƒ˘∏fl ≈˘μ˘à˘°TG ¿CG çó˘ë˘j º˘∏˘a ,⁄ɢ©˘dG Aɢë˘fCG ¿ƒ©àªà°ùj Ée ɪFGO º¡a ¢ùμ©dG ≈∏Y πH ,∂dP ¬HÉ°T Ée hCG ¬àë°U É«FÉ«ª«c É¡à÷É©e ºàj ⁄ IôgÉ£dG √É«ŸG √ò¡a ,º¡°û©æJ »àdG √É«ŸÉH .¿ó˘ª˘∏˘d ï˘˘°†J »˘˘à˘ dG √ɢ˘«ŸG ™˘˘e ∫É◊G ƒ˘˘g ɢ˘ª˘ c ¢†«˘˘«˘ Ñ˘ à˘ dG OGƒÃ hCG »˘Lƒ˘dƒ˘«˘Ñ˘dG ƒ˘ª˘æ˘dG OGOõ˘j á˘jOɢ©˘ dG Qɢ˘HB’G ᢢdɢ˘M ‘ ¬˘˘fCG ߢ˘MÓ˘˘jh Gô¶f Üô°û∏d á◊É°U ÒZ √É«ŸG π©éj ɇ ôÄÑdG πNGO ‘ »JÉÑædGh π«dO …CG ∑Éæg øμj ⁄ ΩõeR ôÄH ádÉM ‘ øμdh ,ÖdÉë£dG ƒªæd .ÖdÉëW hG äÉJÉÑf …C’ OƒLh ’h »Lƒdƒ«ÑdG ƒªædG ≈∏Y ,ábÉ£dG øe ÒÑc Qó≤H º°ù÷G óÁ ƒ¡a ,ΩõeR AÉe óFGƒa øYh ɢjƒ˘b GOɢ°†e 󢩢j ɢ˘ª˘ c ,º˘˘°ù÷G ø˘˘e ᢢ«˘ °†ª◊G äÓ˘˘°†Ø˘˘dG π˘˘jõ˘˘jh ¢Uɢ°üà˘eG ≈˘∏˘Y ó˘˘Yɢ˘°ùj ƒ˘˘gh ,Ωƒ˘˘ª˘ °ù∏˘˘d ɢ˘jƒ˘˘b Ó˘˘jõ˘˘eh I󢢰ùcCÓ˘ d ¤G …ODƒj ɇ ,º°ù÷G πNóe ¤EG π°†aCG IAÉØμH á«FGò¨dG ô°UÉæ©dG .º°ùé∏d ¿RGƒàdG IOÉYEÉH áeÉY áØ°üH ¬æ«°ù–h º°†¡dG º«¶æJ Aɢ°†YC’G ó˘°ùcCɢ J ø˘˘e π˘˘∏˘ ≤˘ j Ωõ˘˘eR Aɢ˘e ¿G çɢ˘ë˘ H’G âà˘˘Ñ˘ KCGh Aɢe ‘ á˘Ñ˘«˘é˘©˘dG Qƒ˘eC’G ø˘eh ,¿É˘Wô˘°ùdG ɢjÓ˘N ô˘eó˘jh ,á˘jƒ˘«◊G øe ô©°ûj Óa ,á«∏μdG ¬MÓeCG IOÉjR ºZQ ,º©£dG ƒ∏M ¬fCG ΩõeR AÉe ‘ IOƒLƒŸG ìÓeC’G áÑ°ùf ¿CG ƒdh ,á«dÉ©dG ¬àMƒ∏à ¬Hô°ûj ¿ÉëÑ°ùa ..¬Hô°ûj ¿CG óMCG ´É£à°SG Ée ôNBG AÉe …CG ‘ âfÉc ΩõeR .!¬∏dG

∫Ó```◊G ø`````````````````````````````````HG

Qƒ`````cP

çÉ````````fEG ᢢ æ˘ ˘°S 38 ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘°Uɢ˘ Y (627¯ äGPh á˘bOɢ°U ,Iô˘≤˘à˘°ùe á˘∏˘ eɢ˘Y ,ô˘¡˘¶ŸG á˘æ˘ °ùM ,ᢢ«˘ dɢ˘Y ¥Ó˘˘NCG ø˘Y åë˘Ñ˘J á˘ª˘ ¡˘ Ø˘ à˘ eh á˘˘Ø˘ ≤˘ ã˘ e π˘˘LQ ™˘˘e ∫Ó◊G ‘ QGô˘˘≤˘ à˘ °S’G ɢ¡˘ª˘°Sɢ≤˘jh ɢ¡˘Jɢ«˘M ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y CÓÁ Éé°VÉf ¿ƒμj ,IÉ«◊G ‘ É¡«YÉ°ùe GQOÉbh Gô≤à°ùe ÓeÉYh É≤˘∏˘î˘à˘eh êGhõ˘˘dG ᢢ«˘ dhDƒ˘ °ùe π˘˘ ª– ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ɢ¡˘«˘MGƒ˘°Vh á˘ª˘°Uɢ©˘dG ø˘e ¿ƒ˘μ˘j .áæ°S 47 ió©àj ’ ¬æ°Sh ᢢ j’h ø˘˘ e Aɢ˘ ˘Hõ˘˘ ˘Y (628¯ ,â«ÑdG ‘ á˘ã˘cɢe á˘æ˘°S 41 á˘æ˘JɢH ¥Oɢ˘°U êhR ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ J á˘˘Ñ˘ ˘«˘ ˘W Iɢ«◊G Qó˘≤˘j ≥˘∏˘î˘à˘ eh ø˘˘jó˘˘à˘ e 50h 42 ÚH ɢ˘e ¬˘˘æ˘ ˘°S ᢢ «˘ ˘Lhõ˘˘ dG πeQCG hCG É≤∏£e ¿Éc ¿EG º¡j ’ áæ°S ¥ô˘˘ ˘°ûdG ø˘˘ ˘e ¿ƒ˘˘ ˘μ˘ ˘ ˘j ¿CG •ô˘˘ ˘ °ûH .…ôFGõ÷G É¡æ°S AÉHõY ᫪°UÉY (623¯ iƒà°ùe ,â«ÑdG ‘ áãcÉe áæ°S 50 ‘ ÖZôJ πμ°ûdG á˘dƒ˘Ñ˘≤˘e »˘Fɢ¡˘f ’ ¬æ°S ≥∏£e hCG πeQCÉH •ÉÑJQ’G Góæ°S É¡˘d ¿ƒ˘μ˘j á˘æ˘°S 60 Rhɢé˘à˘j ¬˘d ¿ƒ˘μ˘J ¿CɢH √󢩢Jh .Iɢ˘«◊G ‘ .áLhõdG º©f ,ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S 25 ᢢ ˘ Hɢ˘ ˘ ˘°T (630¯ Oƒ˘J â«˘Ñ˘dG ‘ á˘ã˘cɢe ,᢫˘ ©˘ eɢ˘L π˘˘ ˘ Lô˘˘ ˘ H ∫Ó◊G ‘ •É˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ JQ’G ᢫˘Lhõ˘˘dG Iɢ˘«◊G Qó˘˘≤˘ j ΩÎfi êGhõ˘˘dG ‘ ᢢ«˘ ≤˘ «˘ ≤˘ M ᢢ«˘ ˘f ¬˘˘ dh 40h 25 ÚH Ée ¬æ°S QGô≤à°S’Gh .áæ°S ø˘˘ e ᢢ æ˘ ˘°S 38 Iô˘˘ ˘gR (631¯ ‘ áãcÉe á«∏FÉÑb ,∞∏°ûdG áj’h í˘˘dɢ˘°U êhR ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ ˘J ⫢˘ Ñ˘ ˘dG ¿ƒμj ¿ÉeC’Gh áæ«μ°ùdG É¡d ôaƒj ¿É˘˘c ¿EG ™˘˘fÉ“ ’ ɢ˘ª˘ c ,ɢ˘ª˘ ¡˘ Ø˘ à˘ ˘e ¬ª¡j øŸ ,O’hCÉH πeQCG hCG É≤∏£e .Iójô÷G iód ºbôdG ôeC’G QÉ°ûH áj’h øe ICGôeG (632 ¯ ,π˘˘ ˘μ˘ ˘ °ûdG ᢢ ˘dƒ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ≤˘ ˘ e ᢢ ˘æ˘ ˘ °S 26 ójôJ á≤∏£e ,á«©eÉLh áÑéëàe π˘˘LQ ™˘˘e ɢ˘¡˘ Jɢ˘«˘ ˘M Aɢ˘ æ˘ ˘H IOɢ˘ YEG .∫hDƒ°ùeh º¡°Th ¥ƒ∏N øjóàe

ᢢ ˘ ˘ ˘j’h ø˘˘ ˘ ˘ ˘ e Üɢ˘ ˘ ˘ ˘ °T (623¯ ø˘˘e π˘˘eɢ˘Y .á˘˘æ˘ °S 24 I󢢫˘ ˘∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG âæ˘H ø˘Y åë˘Ñ˘ j á˘˘Ñ˘ «˘ W ᢢ∏˘ Fɢ˘Y ¬˘Jɢ«˘M ¬˘«˘∏˘Y CÓ“ »˘à˘dG ∫Ó◊G øŸ .á˘˘æ˘ °S 23 h 18 ÚH ɢ˘e ɢ˘¡˘ æ˘ ˘°S Iójô÷G iód ºbôdG √ôeCG É¡ª¡j ¢SGôgCG ¥ƒ°S øe Òª°S (624¯ ∫õ˘˘æ˘ e ¬˘˘jó˘˘dh ,π˘˘eɢ˘Y á˘˘æ˘ °S 32 I󢫢©˘°S Iô˘°SCG Aɢæ˘H ó˘jô˘j ¢UɢN ICGôeG ™e ¬dƒ°SQh ¬∏dG áæ°S ≈∏Y ɪc ,¥ÓNCG äGPh á∏«ªL ¿ƒμJ …ô˘˘FGõ÷G ¥ô˘˘°ûdG ø˘˘e ɢ˘gó˘˘jô˘˘j .áæ°S 27h 22 ÚH Ée É¡æ°Sh ᢢ ˘j’h ø˘˘ ˘ e º˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘°S (625¯ ∞Xƒe áæ°S 30 √ôªY Âɨà°ùe »˘˘Ñ˘ gò˘˘ dG ¢üØ˘˘ ≤˘ ˘dG ∫ƒ˘˘ NO Oƒ˘˘ j ≈æªàj »àdG ¬JÉ«M áμjô°T á≤aQ áfƒæ˘Mh Ö∏˘≤˘dG á˘Ñ˘«˘W ¿ƒ˘μ˘J ¿CG ’ á˘Ñ˘«˘Wh á˘eÎfi á˘∏˘FɢY ø˘eh º¡j ’ ɪc á≤∏£e âfÉc ¿EG º¡j .É¡æ°S ø˘˘ e ߢ˘ ˘«˘ ˘ Ø◊G ó˘˘ ˘Ñ˘ ˘ Y (626¯ …ôμ°ùY ,áæ°S 31 ∞«£°S áj’h Iɢà˘a ™˘e ᢫˘Hhõ˘©˘dG ≥˘«˘∏˘£˘J Oƒ˘j ¿ƒ˘μ˘J á˘æ˘°S 32 i󢩢à˘j ’ ɢ¡˘æ˘ °S Ö◊ɢ˘ ˘H ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘©˘ ˘ ˘jh ≥˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘N äGP .AÉaƒdGh ø˘˘ e ᢢ æ˘ ˘ °S 43 ó˘˘ ˘jô˘˘ ˘a (627¯ ‘ ∞˘˘Xƒ˘˘e á˘˘æ˘ «˘ £˘ æ˘ ˘°ùb ᢢ j’h 03 ¬jódh ≥∏£e ,º«∏©àdG ´É£b êGhõ˘∏˘d ICGô˘eG ø˘Y åë˘˘Ñ˘ j ,O’hCG ,º˘«˘∏˘©˘J ´É˘£˘b ‘ á˘∏˘eɢY ¿ƒ˘˘μ˘ J Iô°ûÑdG AÉ°†«H ,áæjóàe ,á∏«ªL øe áæ°S 42h 39 ¬æ«H Ée É¡æ°Sh .áæ«£æ°ùb áj’h ø˘˘ ˘e ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S 48 π˘˘ ˘ LQ (628¯ ø˘˘ Y å뢢 Ñ˘ ˘j …ô˘˘ FGõ÷G ¥ô˘˘ ˘°ûdG 48h 30 ÚH Ée É¡æ°S á«fÉK áLhR iód ºbôdG ôeC’G É¡ª¡j øŸ ` áæ°S .Iójô÷G

:á¶MÓe

IƒNE’G øe ≈Lôj ,º¡àŸÉμe ∫ÉÑ≤à°SG â«bGƒÃ Gƒeõà∏j ¿CG Ú∏°üàŸG h ø‡ ô¶àæf ɪc GhóL f º¡Ø°ü G ’ ‘ º¡Äæ¡f ≈àM ÉfhÈîj ¿CG ôNB ô÷G äÉëØ°U .Iój òfh ºcôc G ¿C Ió©e G øe á∏«ªL âNC’G øcôd 0 áYÉ°ùdG 13:0 G ¤E 0 16:0 ɪc °ùf πÑ≤à ôH äÉ«b á°UÉÿG SMS H 0555 - 07 - 39 - 89 :ÚªbôdG ≈∏Y êGhõdG äÉÑ∏£ 0h 26-5 -920555 12:00 áYÉ°ùdG ¤EG ÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe

17 $

äÉ«∏fi

¢SƒØædG áMGQ 3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

:á∏μ°ûe ÖMÉ°U ≈∏Y OôdG

±Î```````````````````````````````YC ¬q∏dG ΩÉeCG G

´ƒbƒdG ≈°ûNCGh ∞©°V ÊÉÁEG á«°ü©ŸG ‘ ÊÉÁEG'' ¬∏dG ΩÉeCG ±GÎYG ÖMÉ°U ¬∏dG ‘ »NCG ''á«°ü©ŸG ‘ ´ƒbƒdG ≈°ûNCGh ∞©°V ,∂«a ¬∏dG ∑QÉH ËôμdG ñC’G É¡jCG á≤«≤M ‘ ∂dòH âfCGh ,¬∏d óª◊Gh »M ∑Òª°†a ócCÉJh ¬∏dG ¿PEÉH É¡«∏Y á¶aÉÙG Öéjh ᪩f ∂«éæj ±ƒ°S ¬fEÉa É«M GÒª°V πª– âeO Ée É≤M ¬JôcP Ée πc ¿CG º∏YGh ,á∏بdG √òg øe á°UÉNh ,¢SÉ°ùME’G ∂dòH ô©°ûJ ∂∏©éj .∂jódGh øYh ¬∏dG øY ∑ó©H ɪ¡a ∂jódGh øeh ¬∏dG øe Üô≤J ËôμdG »NCG ’h ,IôNB’Gh É«fódG ‘ ∂JOÉ©°S ÖÑ°S ¢üî°T âfCG ,¬°ShÉ°Sh ¿É£«°û∏d º∏°ùà°ùJ ¬∏dG ∂ª©fCG ,¬∏d óª◊Gh ¬∏dG ±Éîjh ,ΩÎfi ‘ ∂MÉ‚ ¿CG »NCG Éj º∏YGh ,∫Ó◊G πª©dÉH ∂JÉ«M ‘ Ó°TÉa âæc GPEG º¡j ’ πª©dG ⁄ GPEG A»°T …CG º¡j ’ ,á«MhôdGh á«∏FÉ©dG …ODƒJ ¿CG ™«£à°ùJ ,¤É©J ¬∏dG ∂æY ¢Vôj ô©°ûJ ±ƒ°S ó«cCGh ,∂∏ªY ‘ âfCGh ∂JÓ°U ìÉ«JQG πμH ∂∏ªY …ODƒJh áMGôdÉH Égó©H ∫Éb ,´GóHE’G ≈àM ™«£à°ùJh ,áæ«fCɪWh .''܃∏≤dG øĪ£J ¬∏dG ôcòH ’CG'' :¤É©J ôeój ¿É£«°ûdG ∑ÎJ ’ »NCG ∑ƒLQCG ¬àZÉÑj áYÉ°S …CG ‘ º∏©j ’ óÑ©dÉa ,∂JÉ«M »gh áYÉW É¡∏©LG áYÉ°S É«fódGh ,䃟G ∫ɪYC’ÉH A»∏e ∂eƒj øμ«∏a ,á«fÉa ∫hÉMh ,¬«∏Y Ò°ùJ ’hóL º°SQCG ,á◊É°üdG .´É£à°ùŸG Qó≤H ¬H ó«≤àdG ∂«a »«MCGh ∂««MCG áMGô°U ..ËôμdG »NCG ¿CG ¬∏dG øe ƒLôfh ,ΩóædÉH ºFGódG Qƒ©°ûdG ¤EG Oƒ©J ¿CG πeCÉfh ,áë«°üædG Ëó≤J ‘ ≥aƒf øe ÌcCÉa ÌcCG ∂Hô≤àH ∑ó°TQh ,∂à©«ÑW GôHh GÒN ∂jódGƒH ∂«°UhCGh ,πLh õY ¤ƒŸG .¬∏dG ∂≤ah ..∂àæL ìÉàØe ɪ¡a πé«L/ ΩÓMCG ΩCG :¬∏dG ‘ ∂àNCG ¯

?¢ù`` ` ` «∏`` `HEG äÉ`` ` æ`H ø`` ` e »à`` ` LhR π`` ` g √ô˘YCG ⁄ »˘˘æ˘ æ˘ μ˘ d ;''ICGôŸG Éæ˘μ˘°S äó˘Lhh ,ɢeɢª˘à˘gG Aɢbó˘°UC’G ó˘MCG ᢢfhɢ˘©Ã π˘˘ª˘ YCG »˘˘à˘ dG ᢢcô˘˘°ûdG ‘ .É¡H á°û«Y »à«H ‘ â°ûYh ∂dP Aɢ˘L ≈˘˘qà˘ M ,ᢢ FOɢ˘ g äóY ÉeóæY ,⁄DƒŸG Ωƒ«dG Ó˘˘LQ âjCGQ ,»˘˘∏˘ ª˘ Y ø˘˘ e IQɪ©dG øe ’RÉf ÉgƒÑ°ûe øμj ⁄h !É¡H øμ°SCG »àdG ɢ˘eó˘˘æ˘ Yh ;ɢ˘¡˘ fɢ˘qμ˘ °S ø˘˘e º¡fEG ‹ GƒdÉb ¬æY âdCÉ°S ,»˘˘ à˘ ˘«˘ ˘H ø˘˘ e ∫õ˘˘ æ˘ ˘ j √hCGQ âÑ˘˘¡˘ à˘ dGh GQɢ˘f â∏˘˘©˘ à˘ °TG ¤EG â≤˘˘ ∏˘ ˘£˘ ˘ fGh ɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ °†Z ≈˘qà˘M ɢ¡˘à˘≤˘æ˘î˘a »˘˘à˘ LhR øY â©aGOh ,䃓 äOÉc πLôdG q¿CɢH á˘∏˘Fɢb ɢ¡˘°ùØ˘f íàØJ ⁄ É¡æμd ¢Sô÷G q¥O ’RÉf √ƒqæX √hCGQ øjòdGh ,¬d ó˘˘ ˘ YCG ⁄ ..ɢgó˘æ˘Y ø˘˘e π˘˘g ?π˘˘©˘ aCG GPɢ˘e ±ô˘˘ YCG ?áÄjô˘H »˘g π˘g ?ɢ¡˘≤˘∏˘WCG ..∂dP ±ô˘˘ ˘ ˘ YCG ∞˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ c .ÊhóYÉ°S /áæ°S 29 - ¢T .óªfi¯ á∏«°ùe

⁄ ,ÈÿG ⩪°Sh πª©dG ,¬˘à˘dɢb Éq‡ ɢĢ«˘°T ¥ó˘˘°UCG øY åëHCG ¿CG q»∏Y ¿Éch 󢩢H »˘à˘Lhõ˘˘dh ‹ ø˘˘μ˘ °S q¿CG ᢢq°Uɢ˘N ,çó˘˘ M …ò˘˘ dG q¿Cɢ H ‹ âaÎYG »˘˘ à˘ ˘LhR ÖÑ˘˘ ˘°ùH ɢ˘ ˘¡˘ ˘ Hô˘˘ ˘°V »˘˘ ˘ NCG qº°ûJ âfÉc É¡fCGh ,IòaÉædG ,â«ÑdG qƒL ôq«¨Jh ,AGƒ¡dG É¡d ¢ù«fCG ’ Ió«Mh »¡a π˘˘Ñ˘ ˘b ø˘˘ μ˘ ˘d ;¢ù«˘˘ ∏˘ ˘L ’h :»≤«≤°T ‹ ∫Éb ,Éæ∏«MQ ,∑ó˘˘ ˘ ˘Mh âæ˘˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ ˘°S GPEG'' √ò˘˘ g ∂뢢 °†Ø˘˘ J ±ƒ˘˘ °ùa

‘h .É¡©e ôq°übCG ÉeóæY ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘ Lh ,Ωɢ˘ ˘ qjC’G ó˘˘ ˘ MCG ,IòaÉædG øe qπ£J É¡JOÉ©c ¿hô˘¶˘æ˘j á˘eƒ◊G ¿É˘qÑ˘ °Th ɢ˘¡˘ «˘ ˘dEG ¿hÒ°ûjh ,ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘dEG qó˘ °TCG Ö°†¨˘˘a ,º˘˘¡˘ jó˘˘jCɢ H Égój øe Égó°Th ,Ö°†¨dG ø˘˘ Y Gó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘H ɢ˘ ˘¡˘ ˘ Hò˘˘ ˘Lh ≈˘à˘M ɢ¡˘©˘Ø˘°Uh ;Ió˘aÉ˘æ˘ dG âMGô˘˘ ˘a ,ɢ˘ ˘ °VQCG ⩢˘ ˘ bh ,á©éØ˘e äɢ뢫˘°U í˘«˘°üJ q¿Cɢ ˘ ˘ ˘ ˘H Iô˘˘ ˘ ˘ ˘ °SC’G äÈNCGh …q󢩢à˘dG ∫hɢ˘M »˘˘≤˘ «˘ ≤˘ °T øe äóY ÉeóæYh ,É¡«∏Y

ɢ˘fCG ..º˘˘μ˘ «˘ ∏˘ Y ΩÓ˘˘q°ùdG ..á˘˘æ˘ °S 29 …ô˘˘ª˘ Y Üɢ˘°T »˘˘æ˘ fCG ò˘˘æ˘ e »˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘μ˘ ˘°ûeh ᢢ Ñ˘ ˘jô˘˘ Z ICGô˘˘ eG âLhõ˘˘ ˘J ±ô˘˘ YCG ’ ɢ˘ fCGh ,QGƒ˘˘ ˘WC’G ,ɢ˘¡˘ ©˘ ˘e π˘˘ eɢ˘ ©˘ ˘JCG ∞˘˘ «˘ ˘c ɢ˘¡˘ Ñ˘ é˘ ˘©˘ ˘j ’ »˘˘ à˘ ˘Lhõ˘˘ a º«≤J É¡fCG áq°UÉNh ,Öé©dG ɪFGO »gh ,πgC’G â«H ‘ äɢaô˘°üJ ≈˘∏˘Y »˘˘æ˘ eƒ˘˘∏˘ J áqé˘ë˘H ,â«˘Ñ˘dG ‘ »˘Jƒ˘NEG §˘∏˘°ùà˘dG ¿ƒ˘dhÉ˘ë˘ j º˘˘¡˘ fCG nᢠª˘ FGO âfɢ˘ch ,ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘Y ÈcC’G »˘NCG ø˘e iƒ˘˘μ˘ °ûdG Égô¡æj ɪFGO ƒ¡a ,áq°UÉN øe π£˘J ɢgó˘é˘j ɢeó˘æ˘Y ÉeóæY Égô¡æjh ,áaôq°ûdG ÒZ ɢHɢ«˘K …ó˘Jô˘J ɢ˘gGô˘˘j É¡d ∫ƒ˘bCG ɢeó˘æ˘Yh ,á˘≤˘F’ Ö°†¨˘˘J ,q≥˘ M ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘qfCɢ ˘H …QGO ‘ ÊGQ '':‹ ∫ƒ≤Jh .''IqôM ¬©˘e äô˘Lɢ°ûJ ó˘≤˘dh ™˘e ,äGqô˘e Iqó˘Y ,ɢ¡˘Ñ˘Ñ˘°ùH Gò˘g »˘˘≤˘ «˘ ≤˘ °T q¿CG º˘˘∏˘ ©˘ dG Üô˘≤˘ j ’h í˘˘dɢ˘°Uh Ö«˘˘W ´ƒædG øe ¢ù«dh ,πcÉ°ûŸG äGôaÉ°ùdG AÉ°ùædG Égó°ùØJ »àHƒJ ɢ˘ ˘ e GÒã˘˘ ˘ c π˘˘ ˘ H ó˘˘ ˘ bÉ◊G »æfCG ʃbó°U ÉehO ≈©°ùjh ,¬æjO Öëj ø‡ »˘˘à˘ LhR ÖÑ˘˘°ùH »˘˘æ˘ Ø˘ qæ˘ Y ≈˘∏˘Y ߢaɢMCG ,´É˘˘£ ˘à˘ °ùŸG Qó˘˘b ∞˘˘Ø˘ ©˘ à˘ dG ¤EG Gh ,»JÓ°U

AÉ°ùædG ó«ch Ö◊G ó«c øe ÊôLCG Aɪq°ùdG ÜQÉj ,É¡HÉ°ùM â∏NO …òdG ÉfCG »æfCÉH ¬d IQƒ°U â©°Vhh ,ÈÿG ∂dP äô°ûfh ∞«c ±ôYCG ⁄h ..áÑcôe êÉàfƒe π«∏≤H »æà˘Ø˘°Uh »˘Jó˘é˘a ,±qô˘°üJCG ,πà≤dÉH ÊOqó¡j É¡≤«≤°Th ,áq«HÎdG »gh ,¬à≤«≤°T ᩪ°S âgƒ°T »æfC’ :¬«a ‹ ∫ƒ≤J ''ÉLÉ°ù«e'' ‹ â∏°SQCG ?±qô˘°üJCG ∞˘«˘c ±ô˘˘YCG ⁄ á˘˘Ø˘˘°SBG'' êhõJ ,∂°ùØ˘f ò˘≤˘æ˘Jh Êò˘≤˘æ˘J »˘μ˘d ,»˘°VGô˘˘ZCG äò˘˘NCG ó˘˘≤˘˘d ..''»qæe ø˘˘˘H'' »˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G q»◊G ¤EG âÑ˘˘˘gPh ∞˘˘˘Fɢ˘˘N ∑ɢ˘˘æ˘˘˘g ɢ˘˘fCGh ,''¿ƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘Y »˘∏˘ª˘Y âcô˘J ..áØ˘«˘N ¢ùLƒ˘à˘e GPÉe ..Éq«ÑZ ÉqÑM äó≤ah »JqóLh ..?»JAGôH âÑKCG ∞«c ?¿B’G π©aCG …òdG ÜÉ°ûdÉH ≠∏HCG ¿CG øμÁ πgh q¿CG âÑKCG ∞«ch ..?πà≤dÉH ÊOó¡j ó≤∏a ,áq«≤«≤M »gh êÉàfƒe IQƒ°üdG á≤jó°U ±ôW øe É©e Éæd â£≤àdG ɢ¡˘˘à˘˘Ñ˘˘£ÿ Ωqó˘˘≤˘˘JCG π˘˘gh ..?É¡d »μd ∂dP qπc â∏©a πg ..?Ó©a GQhR »æª¡àJ IÉàa πg ?É¡æe êhõJCG ..?á˘Lhõ˘c ‹ á˘Ñ˘˘°Sɢ˘æ˘˘e ɢ˘fɢ˘à˘˘¡˘˘Hh .ΩÉàN ΩÓ°ùdGh /áæ°S 27 - O .π«∏N¯ ᪰UÉ©dG

≈˘∏˘Y »˘Hɢ°ùM ≥˘jô˘W ø˘Y ,¢†©˘Ñ˘dG ⁄ GPEGh ,GQÉ¡fh Ó«d ,∑ƒH ¢ùjÉØdG »˘°†≤˘f ''¿ƒ˘«˘°ùcɢfƒ˘c'' ∑ɢæ˘g ø˘μ˘J GPEÉa ,»˘eGô˘¨˘dG ∞˘Jɢ¡˘dG ™˘e ɢæ˘à˘bh Gó«°UQ É¡d â∏°SQCG Égó«°UQ óØf »˘˘æ˘˘JCɢ˘Lɢ˘a Iô˘˘e äGPh ..GójóL :…É°T ¿ƒdÉ°U ‘ É©e øëfh É¡dƒ≤H ''Qƒ˘˘˘æ˘˘˘dG ɢ˘˘˘æ˘˘˘˘qÑ˘˘˘˘M iô˘˘˘˘j ¿CG Ö颢˘˘j'' ÉæÑM ¢ù«dCG ?∞«c øμdh'' :É¡àdCÉ°ùa ¿CG Ö颢˘j :‹ âdɢ˘≤˘˘a ,''?∂dGò˘˘c qπμa ,ɢæ˘Ø˘WGƒ˘Y qπ˘μ˘H ¢Sɢqæ˘dG Èî˘f ɢ˘eó˘˘æ˘˘Y ,»˘˘æ˘˘æ˘˘Hqò˘˘c »˘˘˘Jɢ˘˘≤˘˘˘j󢢢°U â∏˘≤˘a ,âfCGh ɢfCG ɢæ˘Ñ˘ë˘H ø˘¡˘˘JÈNCG ∂∏gCGh ?∂dP øY ø∏©f ∞«ch'' :É¡d ɢfCɢa »˘æ˘qª˘¡˘j ’ âdɢ≤˘a ,''?»˘˘∏˘˘gCGh ¿ƒcCÉ°S »æfCÉH ‹ â∏b âfCGh ,∂qÑMCG ,''π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG ‘ ∂Jɢ˘«˘˘M á˘˘μ˘˘jô˘˘°T ,»˘Jɢ«˘˘M ‘ Üò˘˘cCG ⁄ ɢ˘fCG'' :â∏≤a .''‹ âfCGh ∂d ÉfCÉa Iô°TÉf É¡JóLh ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘h âÑàc óbh ,É©e É¡JQƒ°Uh »JQƒ°U ,''π˘Ñ˘≤˘˘à˘˘°ùŸG êhR Gò˘˘g'' ɢ˘≤˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘J ÈÿG π°Uhh ,äÉ≤«∏©àdG â∏WÉ¡Jh ÉeóæYh ..»˘˘˘˘J󢢢˘˘Lh ÊGÒL ¤EG âdÉb ,ôeC’G í«°VƒàH ÉgƒNCG É¡ÑdÉW

G CGôbC »ææμd ,É◊É°U πªYCGh ,¿BGô≤d G ‘ ™bCG ÉehO £ÿ É ,C ºK G JC ܃ CÉ£ÿG ‘ ™bCG ºK ,܃JCG ºK dGh …ò AÉ°ùædG øg CÉ£î∏d »æ©aój äGôaÉ°ùdG ƒ∏dG »JG ùj ¿ô° H °ûdÉ ´QÉ h øØ°ûμj øg OÉ°ùLCG øg æY ,Iƒ πH h ‘ äÉ°ùcÉ©ŸG ø¡æe óŒ h ,¿É«MC’G ¢†©H Gòg G ’ C ÒN ëj çó »©e ÉÃQ ¤É©J ¬∏dG ¿C’ ¢†Z ∫hÉMCG ,áeÉ°SƒdG »æÑgh G Qób …ô°üH à°ùŸ øμd ΩÉjCG Ió©d í‚CG ób ,´É£ ó°üb ÓH ≈àM G C óL Øf »°ù ób bh â© CÉ£ÿG ‘ GOó› ƒH ´ƒb ¶f …ô ∏Y .ø¡« ÉJCG »æfEG ʃbó°U »æfC’ ,ôeC’G Gò¡d GÒãc ⁄C ©˘ °V »˘˘æ˘ fCG ô˘˘©˘ ˘°TCG ˘ « ˘ ≈˘˘∏˘ Y iƒ˘˘bCG ’ ,¿ÉÁE’G ∞˘ ≈∏Y Iô£«°ùdG ùØf ,»° óbh âæN O …ó¡Yh »æj CGh ,¤É©J ¬∏d »æf G C †Z âÑ° ™«£à°SCG ’ ÉfCÉa ,»HQ »HQ ¿CG ô©°TCG ¿CG d ¢ù« GQ É«°V Y ,»æ ’ G C …QO ,±ô˘˘ °üJCG ∞˘˘ «˘ ˘c »˘˘°ùØ˘˘f ø˘˘é˘ °SCG ¿CG »˘˘∏˘ Y π˘˘ g ≈˘˘à˘ M ⫢˘Ñ˘ dɢ˘H ’ G C iQCGh äGô˘ μ˘ æŸG iQCGh êô˘˘N ÈàŸG Aɢ˘ ˘°ùæ˘˘ ˘dG L ˘ ˘ äɢ ùdGh ° ˘ ɢ a ˘ ˘ äGô a ˘ ‘ ™˘˘ bCG Ó˘ ˘æ˘ fCG ΩCG?Cɢ £ÿG »˘ G C Y ˘ μ ˘ à ˘ ‘ ≈˘≤˘HCGh ó˘é˘ °ùŸÉ˘˘H ∞˘ ,¿ÉÁE’G ÜÉMQ h °üdG IÓ Gh óàd ,øj h øμd ¬∏dG øjódG ¿CG π≤j ⁄ πH óé°ùŸG hCG §≤a IÓ°üdG ƒg CG πch ,πª©dG Qƒe G .iôNC’G IÉ«◊ à› á≤«≤M ,äÉeôÙGh ,äGôμæŸÉH è©j É橪 ÉfCGh ,OÉ°ùØdGh G C ójQ ©àdG ∞Ø øe πc P ,∂d ôμaCG h ,êGhõdG ‘ øμd Y »∏ª «°ùH ⁄ ¿B’G ó◊h ,§ ˘ °ùØ˘˘ f ¿qƒ˘ ˘cCG ,»˘ dh ⫢˘H í˘˘à˘ a ≈˘˘∏˘ Y GQOɢ ˘b â°ù ˘ a ,ᢢ«˘ LhR ◊É « ˘ Iɢ U ° ˘ © ˘ Ñ ˘ ᢠd ˘ ∏ ˘ ¨ ˘ ɢ j ɢæ˘à˘bh ‘ ᢠ’ ,‹É◊G G C óL G …C °S ≈àM »à∏μ°ûe π◊ π«Ñ ¿ÉÁEÉH ¢û«YCG °U ¥OÉ ∫ÉN øe G ’ NC ,AÉ£ ∞«μa CG ?±ô°üJCG .ÒN ∞dCG ¬∏dG ºcGõL ʃѫL ¿Gôgh / ¿ÉªãY ¯

É◊É°U ÉLhR ¬H RƒaCGh »°ùØæd ¬Ñ£NCG πg

:ΩÉ````````````g áMGQ'' :áëØ°U ¥hô°ûdG íàØJ Ghóéj ⁄ øjò∏d ''¢SƒØædG º¡JÓμ°ûŸ ÓMh ÉLôfl ɪa ,á«ØWÉ©dGh á«YɪàL’G ÉæH ∫É°üJ’ÉH iƒ°S ºμ«∏Y 05 59 87 15 18:∞JÉ¡dG ≈∏Y 021 46 27 34 ¢ùcÉØdG hCG :π«ÁE’G hCG r ahatenoufousse@yahoo.fr

¬˘˘∏˘˘dG ᢢª˘˘MQh º˘˘μ˘˘«˘˘∏˘˘Y ΩÓ˘˘°ùdG ,áæ°S 27 …ôªY ÜÉ°T ÉfCG ..¬JÉcôHh »˘˘Jó˘˘dGh q¿C’ ,»˘˘˘J󢢢L ™˘˘˘e ¢û«˘˘˘YCG ..Úæ˘°S ò˘æ˘e …ó˘dGh ø˘Y á˘∏˘°üØ˘æ˘e º©f ‹ âfÉc »Jóéa ,¬q∏d óª◊Gh ,IÉ«◊G ‘ »gh É¡Jó≤a »àdG qΩC’G ,»˘Jó˘L á˘Ñ˘«˘W ø˘e É˘Ñ˘«˘˘W äCɢ˘°ûæ˘˘a »à∏μ°ûeh ..É¡MÓ°U øe É◊É°Uh ¿CG ''¥hô°ûdG'' AGqôb øe ójQCG »àdG »g ,¬q∏dG ¿ƒ©˘H ɢ¡˘«˘a »˘æ˘fhó˘Yɢ°ùj ¿GÒL ⫢H π˘Hɢ˘≤˘˘e ø˘˘μ˘˘°SCG »˘˘æ˘˘qfCG âæc IÉàa ¿GÒ÷G A’Dƒ¡dh ,ÚÑ«W QÉ÷G ≈∏Y Öéj ɪc É¡©e πeÉ©JCG ÉfÉ°UhCG ɪch ,QÉ÷G ™e πeÉ©àj ¿CG øμd ,ºq∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈q∏°U ∫ƒ°SôdG 19 ôª©dG øe ≠∏ÑJ »àdG IÉàØdG √òg ’h GQɢ˘L ’ Êó˘˘jô˘˘˘J âfɢ˘˘c ᢢ˘æ˘˘˘°S ‹EG ô˘¶˘æ˘J âfɢc ɢ¡˘æ˘μ˘dh ɢ˘≤˘˘j󢢰U ɢ¡˘aô˘©˘j Aɢ«˘°TCɢH ᢢĢ˘«˘˘∏˘˘e äGô˘˘¶˘˘f ..ICGôŸG ÉgójôJh πLôdG ™e øμd ,É¡∏gÉŒCG ¿CG âdhÉMh ,»JÉ«M âμ∏eh »Ñ∏b â∏NO âbƒdG äQÉ°üa ,»∏NGóH ¢û«©J râëÑ°UCGh õ˘eQh Ö∏˘≤˘dG ᢫˘¨˘Hh ¢ùØ˘æ˘dG á˘q«˘˘æ˘˘e ɢ˘æ˘˘°†©˘˘Ñ˘˘H π˘˘°üà˘˘f ɢ˘˘fô˘˘˘°Uh ,Ö◊G

Ió«°ùdG ∫Éãà GQÈe »°ùØæd »£YCGh âÑ£N ó≤a É¡æY ¬∏dG »°VQ áéjóN ¬∏dG ≈∏°U óªfi ≥∏ÿG ó«°S É¡°ùØæd ,ÚeC’G ¬˘«˘a äCGQ ɢ¡˘fC’ º˘∏˘°Sh ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ¿CG ΩCG ,í˘˘˘dɢ˘˘˘°üdG êhõ˘˘˘˘dGh ,≥˘˘˘˘j󢢢˘°üdG ‘ á°UÉN Ö«Y πLô∏d ICGôŸG áÑ£N º∏°ùe ¬fCG øe ºZôdÉH …òdG Éæ©ªà› º˘˘K ,¬˘˘Ñ˘˘Yƒ˘˘à˘˘°ùj ’ ô˘˘eC’G Gò˘˘g ¿CG ’EG ?¢†aQh »°ùØæd ¬àÑ£N ƒd GPÉe ∫ƒbCG ?…Ò°üe ɢ˘g󢢩˘˘H ¿ƒ˘˘μ˘˘«˘˘˘°S ∞˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘a ø˘e ɢfCGh ‹ ¬˘Jô˘¶˘f ¿ƒ˘˘μ˘˘à˘˘°S ∞˘˘«˘˘ch ?ÖàμŸG ¬ª°SÉ≤J É≤M ójQCG ,…ôeCG øe IÒM ‘ »æfEG ¬Ñ£˘NCG π˘¡˘a ,í˘dɢ°U êhõ˘c ¬˘H Rƒ˘Ø˘dG GPɢe ΩCG ,çó˘ë˘j ɢe çó˘ë˘«˘dh »˘°ùØ˘æ˘d ¿É°ùª∏J/ á«dÉZ¯ ?π©aCG

$

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

∫GDƒ°ù∏d ¬ØJɢgCG ÊGô˘Jh ¬˘«˘∏˘Y äƒ˘Ø˘j ’ Gò˘g »˘∏˘«˘eR ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y äɢ˘bhCG Aɢ˘æ˘˘KCGh ,IÓ˘˘°üdG âbh É˘Ø˘ë˘˘°üe ò˘˘NCɢ˘j √Gô˘˘J ÆGô˘˘Ø˘˘dG ¬àbh π¨°ûj hCG ¿BGô≤dG CGô≤jh ´É˘£˘à˘°SG ó˘≤˘˘d ,Qɢ˘Ø˘˘¨˘˘à˘˘°S’ɢ˘H ¬˘˘˘bÓ˘˘˘NCɢ˘˘H »˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘b ∞˘˘˘˘£˘˘˘˘N ¿ƒæéH ¬àÑÑMCG ÉfCGh ,áÁôμdG ,≥∏ÿÉH √ÒZ øY õ«ªàj ¬fC’ Ö«˘˘˘˘˘˘˘W Ö∏˘˘˘˘˘˘˘bh ,Aɢ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘°üdGh .¿ƒæMh ,√ƒëf …ôYÉ°ûà ¬MQÉ°UCG ⁄ ÉfCG ¬˘H »˘eɢ˘ª˘˘à˘˘gɢ˘H ô˘˘©˘˘°ûj π˘˘g …QOCG ’h ∂dP π˘˘c Ö°ù뢢j √Gô˘˘J ΩCG ¬˘˘d »˘˘˘Ñ˘˘˘Mh í˘Ñ˘˘°UCG ó˘˘≤˘˘d ,ÒZ ’ Öà˘˘μŸÉ˘˘H ᢢdɢ˘eR ,¬˘˘«˘˘a ’EG ô˘˘μ˘˘aCG ’ ,π˘˘Zɢ˘°ûdG »˘˘˘∏˘˘˘¨˘˘˘°T ±ƒ°S ¬fCG ≈∏Y ôμaCG ¬«a ôμaCG ɪæ«Mh »˘˘à˘˘dG ICGô˘˘ª˘˘∏˘˘d É◊ɢ˘˘°U ɢ˘˘LhR ¿ƒ˘˘˘μ˘˘˘j ’ GPÉŸ ∫AÉ°ùJCG ≈≤HCG ºK ,¬H RƒØà°S »æÑ°Sɢæ˘j ’CG ,É◊ɢ˘°U ɢ˘LhR ¬˘˘˘H Rƒ˘˘˘aCG øμd ,Úàæ°ùH Êô¨°üj ¬fCG øe ºZôdÉH ’h »˘æ˘Ñ˘ë˘j ø˘˘μ˘˘j ⁄ ƒ˘˘d GPɢ˘e :∫ƒbCG ¬˘˘Ñ˘˘é˘˘©˘˘J »˘˘à˘˘dG ICGôŸG â°ùdh ¬˘˘d ¥hQCG ?ÉgÉæªàjh ɇ ÒÑc »HGòYh ,¬ÑëH Üò©JCG ÉfCG ,»°ùØæd ¬àÑ£N ‘ ôμaCG É°†jCG »æ∏©L

,áØXƒ˘e ,á˘æ˘°S 33 …ô˘ª˘Y Iɢà˘a ɢfCG ᢢ˘«˘˘˘dɢ˘˘Y ¥Ó˘˘˘NCG ≈˘˘˘∏˘˘˘Yh ᢢ˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ɢæ˘Ñ˘à˘μà ≥˘ë˘à˘˘dG Gô˘˘NDƒ˘˘e ,ᢢeÎfih ¿CG ô˘jóŸG »˘æ˘e Ö∏˘Wh ,ó˘jó˘˘L π˘˘«˘˘eR ¬d í°VhC’ ,¬∏ªY ≈∏Y É«°üî°T ∞bCG ,ÉædÉ› ‘ CGóàÑe ƒ¡˘a π˘ª˘©˘dG ᢩ˘«˘Ñ˘W äô˘©˘°Th ,π˘ª˘©˘dGh Öà˘μŸG ɢ˘æ˘˘ª˘˘°Sɢ˘≤˘˘J »˘æ˘Y ∞˘Ø˘î˘«˘°S GÒNCG ¬˘fC’ á˘MGô˘dɢ˘H Gò˘g »˘∏˘«˘eR âØ˘˘∏˘˘j ⁄ ,π˘˘ª˘˘©˘˘dG AÖY ø˘e ø˘˘μ˘˘d ,∫hC’G Ωƒ˘˘«˘˘dG ‘ »˘˘gɢ˘Ñ˘˘à˘˘fG »æfCG âØ°ûàcG á«eƒ«dG á∏eÉ©ŸG ∫ÓN ÉMÉÑ°U √ô¶àfCGh ,¬æe Üô≤àdG ∫hÉMCG ,È°üdG ÆQɢ˘˘˘Ø˘˘˘˘Hh ,¥ƒ˘˘˘˘°ûH Ωh󢢢˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ´ƒÑ°SC’G á˘∏˘£˘Y ∫Ó˘N ô˘©˘°TCG äô˘°Uh ɢĢ«˘°ûa ɢĢ«˘°Th ,√QCG ⁄ »˘˘æ˘˘fC’ ÆGô˘˘Ø˘˘H ,ɢ«˘Ø˘WɢY ¬˘«˘dEG π˘˘«˘˘eCG »˘˘æ˘˘fCG â°ù°ùMCG ‘ ¬JóYÉ°ùe ´É£à°ùŸG Qób ∫hÉMCGh ø˘˘Ä˘˘ª˘˘WC’ ¬˘˘H π˘˘°üJCGh ,π˘˘ª˘˘©˘˘˘dG Qƒ˘˘˘eCG ‘ ⩢bh »˘æ˘fCG âaô˘Y ¿CG ¤EG ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ?π°üM ∞«c ,¬ÑM ,á˘∏˘«˘ª÷G ¬˘bÓ˘˘NCG ÉÃQ ..…QOCG ’ ,√Dhh󢢢gh ,ᢢ˘Ñ˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘dG ¬˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘eɢ˘˘©˘˘˘˘eh á∏«ª÷G äÉ˘Ø˘°üdG √ò˘g π˘c ,¬˘à˘fGRQh »æà©aO øe »g ÉÃQ É¡H ≈∏ëàj »àdG ≈˘∏˘Y È°UCG ’ äô˘°U ɢ˘g󢢩˘˘Hh ,¬˘˘Ñ◊ GÒãc ≥∏bCG ÜÉZ ¿CG çóM ¿EÉa ¬bGôa

ôμ°ù©e øe...

á∏£Y øe »æ©ŸG IOÉØà°SG ó©H áKOÉ◊G ‘ ≥«≤– íàa

¬JQGOEG º∏Y ¿hO øé°ùdG ‘ ôμ°ù©Ã »YɪàL’G ¿Éª°†dG ¥hóæ°üH ∞Xƒe

∫ƒãŸG ¢†aQ ÜÉ°T ¢ùÑM »Wô°T ôeC’

á«F’ƒdG ádÉcƒdÉH É≤«≤– äô°TÉH »YɪàLE’G ¿Éª°†∏d »æWƒdG ¥hóæ°ü∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ¿CG ¥hô°ûdG âª∏Y â¨∏Hh É¡à¨∏H »àdG ádƒ¡ÛG πFÉ°SôdG ¬JƒàMG ɇ ≥≤ëàdG πLCG øe É¡«dEG ÚæKG Ú°ûàØà âã©H å«M ,ôμ°ù©Ÿ .áj’ƒdG ‹Gh

ôμ°ù©e áªμfi iód ájQƒ¡ª÷G π«ch ôeCG ¢†aQ ᪡àH âbDƒŸG ¢ùÑ◊G ÜÉ°T ´GójEÉH ¢û«àØàH á≤∏©àŸG äÉ≤«≤ëà∏d ´ƒ°†ÿG á°üNQ ΩGó©fG ™e äÉÑcôŸGh ¢UÉî°TC’G »Wô°T ádhÉfi ≈∏Y ¬fCG å«M ábÉ«°S ƒfhQ ´ƒf øe áÑcôe ≥FÉ°S ∞«bƒJ ∫ƒãŸG ¢†aQh ÒNC’G Gòg ôa ∫ƒÑ`` `fÉ°S øjhóJ ¤EG ´QÉ°S …òdG »Wô°ûdG QGô≤d áªK øeh áÑcôª∏d »Ø∏ÿG ìƒ`` `∏dG ºbQ ” å«M É¡æY åëÑdG øY ¿ÓYE’G ¬©e íàa …òdG É¡ÑMÉ`` ` `°U øe ócCÉà`` ` `dG ¿Éc áÑcôŸG ¿CG Ú`` ` ÑJ øjCG ≥«≤– á°üNQ ∂∏Á ’ …òdG ¬æHG É`` ` gOƒ≤j .ábÉ«°S

á∏jõe IOÉb

QƒªÿG øe ᫪c õéM øeC’ á«FÉ°†≤dG áWô°ûdG ô°UÉæY âæμ“ õéM øe ôμ°ù©e áj’ƒH ≥«°S IôFGO ‘ á«dƒëμdG äÉHhô°ûŸG øe áeÉg äÉ«ªc ¬fCG å«M áæjóŸG ±GôWCG ‘ ™≤J á≤£æe iIQÉ«°S áªK ¿CÉH ó«ØJ äÉeƒ∏©e ≈∏Y AÉæH øe ᫪c πª– ¢ùjó«°SQÉe ´ƒf øe É¡d ó°UÎdG ” á«dƒëμdG äÉHhô°ûŸG É¡Ø«bƒJ ájÉZ ¤EG áæjóŸG πNóà º¡à¶MÓe iódh É¡HÉë°UCG ¿CG Ò`` ` ` ` ` ` `Z å«M QGôØdÉH GhP ’ áWô°ûdG ∫ÉLôd ≈∏Y ±ô©àdG πLCG øe ≥«≤ëàdG ô`` ` `éj .º¡àjƒg

¬JódGh ≈∏Y …óà©j π¡c áæ°ùŸG ÊÉãdG …ô°†◊G øeC’G ¿GƒYCG Ωób ΩÉeCG √ôªY øe 36 ‘ É°üî°T ôμ°ù©Ã ôμ°ù©e áªμfi iód ájQƒ¡ª÷G π«ch âeó≤J å«M ∫ƒ°UC’G ≈∏Y …ó©àdG ᪡àH áWô°ûdG ΩÉeCG ø°ùdG ‘ áæYÉ£dG ¬JódGh É¡«∏Y …óà©jh É¡æ«¡j ¬fCÉH É¡æHG ƒμ°ûJ Ú©H òNCÉj ¿CG ¿hO É¡à∏eÉ©e Å«°ùjh ôª©dG øe ≠∏ÑJ É¡fCG å«M É¡æ°S QÉÑàYE’G .áæ°S 80 á∏jõe IOÉb

‘ ¥ô¨j ¿GôgƒH QƒædG »M äGQhPÉ≤dGh ñÉ°ShC’G »ëH ÚæWÉ≤dG ÚæWGƒŸG øe OóY ÈY ≥«ªYh º¡Ø°SCG ≠dÉH øY ƒ£°ùjÉH QƒædG ájOΟG áaɶædG ádÉM øe º¡FÉ«à°SG ™°SGh πμ°ûH ñÉ°ShC’G ô°ûàæJ øjCG ,»◊ÉH áÄ«¡J ±ô©j …òdG »◊G ±GôWCG ≈∏Y É©°SGh AGÎgGh ájɨ∏d áØ«©°V á«fGôªY ,á«à∏Ø°SE’G áØ°UQC’Gh á«∏NGódG ¥ô£∏d »àdG IÒNC’G QÉ£eC’G áLƒe ó©H á°UÉN ™£≤J á«FÉe ∑ôHh ÒÑc πMƒJ É¡æY èàf äGQɪ©dG ÚH AGô°†ÿG äÉMÉ°ùŸG IOÉ«Y øe Üô≤dÉH Gójó–h ,äÉÄ°ûæŸGh øY ∂«gÉf »æWƒdG øeC’G ô≤eh »◊G »àdG AÉæÑdG ™jQÉ°ûe äÉØ∏flh áHôJC’G Üô≤dÉH á°UÉN ä’hÉ≤ŸG ∫ɨ°TCG É¡àØ∏N -ï«°ûdG ÊÉÑ«°T- á«FGóàH’G á°SQóŸG øe ñÉ°ShC’Gh äGQhPÉ≤dG ô°ûàæJ øjCG øY ó«©H ÒZ á°VQÉ≤dG äÉfGƒ«◊Gh √òg πX ‘h ,»°SQóŸG §°SƒdG äÉ£∏°ùdG »◊G ¿Éμ°S ó°TÉæj ,±hô¶dG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d πLÉ©dG πNóàdG á°üàıG áeRÓdG πFGóÑdG OÉéjEGh áKQÉμdG ºéM .ájQhô°†dGh QGõL.G

ô◊G »WGô≤ÁódG Üõ◊G õY ‘ ¬Ñàμe Ö°üæj ! á«HÉîàf’G á∏ª◊G Üõ◊G ¢ù«FQ ,¢ùeCG ∫hCG ,QÉàNG á∏ª◊G Öî°U ô◊G »WGô≤ÁódG ‘ »F’ƒdG ¬Ñàμe Ö«°üæàd á«HÉîàf’G ô°üb áæjóe ‘ »Ñ©°T ™ªŒ ∫ÓN äQÉ«J ¢ù«FQ øY π≤f íjô°üJ Ö°ùMh .ádÓ°ûdG ¬HõM ¿EÉa »ª«gGôHG íHGQ ó«°ùdG Üõ◊G ¬dh äÉ«©jô°ûàdG ∫ƒNód πé©à°ùe ÒZ áªK øeh √óYGƒb â«Ñãàd âbƒdG ...í°TÎdG á«dGOƒH. ¢S

[ :¢U

»``ª°TÉ¡dG ™``e

Gôjô≤J â©aQ å«M ,øé°ùdG ‘ É¡ØXƒe áj’ƒ`````dG ‹Gƒd á«°†≤dG ∫ƒM Ó```````°üØe ≥˘«˘≤˘ë˘à˘dG Ö∏˘Wh π˘Fɢ°Sô˘dG ¬˘à˘¨˘∏˘H »˘˘à˘˘dG .É```¡`````«a

Ö°üæŸG Gò¡H ≥ëàdG óbh ójóL ∞XƒŸG ≈∏Y äGQGòYEG ¬d ¬LƒJ ¿CG πÑb ,ÉãjóM äôcP ɪc.¬Ñ°üæe øY ∞∏îàe ¬fCG ¢SÉ°SCG ó˘LGƒ˘à˘H º˘∏˘Y ≈˘∏˘Y ø˘μ˘J ⁄ ɢ¡˘˘fCG IQGOE’G

󢢢MCG ™˘˘˘˘e IQGOE’G Dƒ˘˘˘˘WGƒ˘˘˘˘J" ä󢢢˘˘cCGh á«°Vôe π£Y øe OÉØà°SG …òdG ÚØXƒŸG âdÉb å«M ,"¿GôgƒH øé°ùdG πNGO ƒgh ,ôμ°ù©e ádÉch ‘ ÚdhDƒ°ùe ¿CÉH πFÉ°SôdG á«°Vôe π£Y øe ∞XƒŸG Gòg Gƒæμe ¬FÉ°†b ó©H ∫GhõdG øe ¬Ñ°üæe ájɪ◊ .øé°ùdG IÎa áeÉ©dG ájôjóŸG øe ¿É°ûàØe ¤ƒJ óbh á«∏ªY äô°TÉH å«M ,á«°†≤dG ‘ ≥«≤ëàdG Úe󢢢˘à˘˘˘°ùŸG í˘˘˘dɢ˘˘°üà ¢û«˘˘˘à˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘dG øe ócCÉà∏d ,á«Ñ£dG áÑbGôŸGh äGAGOC’Gh ‹Gh π˘˘N󢢢J ¤EG ᢢ˘aɢ˘˘°VEG ÈÿG ᢢ˘ë˘˘˘°U ôjô≤àH ádÉcƒdG ôjóe ÖdÉW …òdG áj’ƒdG IQGOEG ,É¡˘à˘¡˘L ø˘eh.á«°†≤˘dG ø˘Y π˘°üØ˘e ¿CÉH äócCG á«°†≤dG ≈∏Y ÉgOQ ‘h ádÉcƒdG Ωób ¿Gôgh áj’h øe QóëæŸG ∞XƒŸG ᢰùª˘N IóŸ √õ˘é˘Y âÑ˘ã˘J ᢫˘Ñ˘W IOɢ¡˘°T ¬àLhR ÖfÉL ¤EG ±ƒbƒdG πLCG øe ΩÉjCG õcô˘e Ö«˘Ñ˘W π˘Nó˘à˘j ¿CG π˘Ñ˘b ,ᢰ†jôŸG øe ¬FÉYóà°SÉH Ωƒ˘≤˘«˘d ᢫˘Ñ˘£˘dG á˘Ñ˘bGôŸG Ée ∫ƒãŸG ¢†aQ ¬fCG ÒZ ¬°üëa πLCG ájƒæ°ùdG ¬à∏£Y øe ¬æμ“ IQGOE’G π©L Gòg ¿CG øe GQÉÑàYG ,§≤a Éeƒj 18 É¡Jóe

𫨰ûàdG ¢Vhôb QÉWEG ‘ ÉãjóM É¡«∏Y Gƒ∏°ü– ÉgÉjÉë°V πL

¿Gôgh ‘ ójÈàdG äÉæMÉ°T ábô°S ±ó¡à°ùJ IÒ£N á«eGôLEG áμÑ°T ‘ ᢰüàfl ᢫˘æ˘Wh á˘˘μ˘ Ñ˘ °T ¤EG ɢ˘¡˘ Hɢ˘°ùà˘˘fG ÒÑ˘c π˘˘μ˘ °ûH ¢üN ó˘˘b ,äɢ˘Ñ˘ côŸG ᢢbô˘˘°S ó˘˘jÈJ äɢ˘æ˘ Mɢ˘°T ø˘˘e Oó˘˘L ø˘˘j󢢫˘ Ø˘ à˘ ˘°ùe ¢Vhô≤H º¡àdqƒe »àdG ∑ƒæÑdG iód áfƒgôe »gh ,∫É£˘Ñ˘dG ÜÉ˘Ñ˘°û∏˘d á˘¡˘LƒŸG π˘«˘¨˘°ûà˘dG ɢ¡˘à˘ë˘°U äó˘jCG »˘à˘dG ɢ¡˘ °ùØ˘˘f äɢ˘eƒ˘˘∏˘ ©ŸG äÉÑ∏W ɢ¡˘«˘≤˘∏˘J ≈˘∏˘Y äó˘cCG ÚeCɢJ äɢcô˘°T ɢ¡˘æ˘FɢHR ø˘e ¥ƒ˘Ñ˘°ùe ÒZ π˘˘μ˘ °ûH ¢†jƒ˘˘©˘ J »àdG º¡JÉæMÉ°T ábô°S ¤EG Gƒ°Vô©J øjòdG πé°ùj å«M ,É¡jód πeÉ°ûdG ÚeCÉà∏d â©°†N 2700 ɢ«˘c" ´ƒ˘f ø˘e ó˘˘jÈà˘˘dG äɢ˘æ˘ Mɢ˘°T ¿CG ,ábô°ùdG äɢ«˘∏˘ª˘©˘H ɢaGó˘¡˘à˘°SG ÌcC’G âfɢc ò˘æ˘e ô˘°üÑ˘dG íŸ ‘ âØ˘à˘NG Ió˘MGh ɢ˘¡˘ æ˘ e ø˘˘μ˘ °ùe Ωɢ˘eCG ø˘˘ e §˘˘ ≤˘ ˘a ´ƒ˘˘ Ñ˘ ˘°SCG ‹Gƒ˘˘ M ⁄ ɪ«a ,∑ÎdG ÚY á≤£æe ‘ É¡ÑMÉ°U É¡eÓà°SG ïjQÉJ ≈∏Y óMGh ô¡°T iƒ°S ôÁ …òdG …QÉéàdG ¬WÉ°ûf ‘ É¡dÓ¨à°SG AóHh øe ¬dÉ°ûàfG ‘ á°†jôY ’ÉeBG ¬«∏Y ≥∏©j ¿Éc .ádÉ£ÑdG ⁄ÉY

Iô˘˘Ø˘ °T ∂Ø˘˘d ÖfÉ÷G Gò˘˘ g ≈˘˘ ∏˘ ˘Y õ˘˘ μ˘ ˘Jô˘˘ J GOÉæà°SG ¿ƒμJ »àdGh åëÑdG πfi áHÉ°ü©dG ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ J ‘ ᢢ «˘ ˘aGÎM’G ɢ˘ ¡˘ ˘à˘ ˘≤˘ ˘jô˘˘ W ¤EG ób É¡d ôKCG ∑ôJ ¿hO á«eGôLE’G É¡JÉ££fl π«dóH ,Ióe òæe á«æeC’G Iõ¡LC’G âqNhO ájQÉ÷G áæ°ùdG ájGóH òæe âaó¡à°SG É¡fCG ø˘˘jò˘˘dG ɢ˘jɢ˘ë˘ ˘°†dG ø˘˘ e äGô˘˘ °û©˘˘ dG §˘˘ ≤˘ ˘a ≈˘∏˘Y ≈˘à˘Mh ,º˘¡˘Jɢæ˘Mɢ°T ≈˘∏˘Y äPƒ˘ë˘à˘°SG ø˘˘μ˘ ª˘ à˘ j ⁄h ,ɢ˘¡˘ H ᢢ°UÉÿG Ò°ùdG ≥˘˘ Fɢ˘ Kh ô¡°TCG ≈àMh ™«HÉ°SCG AÉ°†≤fG ºZQ ÉgƒμdÉe Oô› hCG ɢ¡˘YɢLΰSG ø˘e ɢ¡˘FÉ˘Ø˘à˘NG ≈˘∏˘Y øY ∞°ûμdG ≈∏Y º¡æ«©j ób Ée ¤EG AGóàg’G ÈY áμμØe hCG á∏eÉc AGƒ°S ÉgóLGƒJ øcÉeCG äGQɢ«˘°ùdG ™˘«˘Ñ˘d á˘jRGƒŸG ¥Gƒ˘°SC’G ∞˘∏˘àfl äɢ˘ ˘ ˘ j’ƒ˘˘ ˘ ˘ dG Gò˘˘ ˘ ˘ ˘ch ¿Gô˘˘ ˘ ˘ ˘gh ‘ IOôÿGh •É°ûf ¿CG ¤EG ÉfQOÉ°üe Ò°ûJ ɪc .IQhÉÛG Iƒ≤H íLôj »àdG á«eGôLE’G áYɪ÷G √òg QhÉfi IóY ÈY ∞ãμŸG ÉgQÉ°ûàfG ∫ɪàMG Oɢ˘©˘ Ñ˘ à˘ °SG Ωó˘˘Y ɢ˘°†jCGh ,OÓ˘˘Ñ˘ ˘dG Üô˘˘ Z ‘

ƒfÉZ IÒN ¿Gô˘gƒ˘H ø˘eC’G í˘dɢ°üe Gô˘NDƒ˘ e âë˘˘à˘ a ihÉμ°ûdGh äɨ«∏ÑàdG ójóY ¬àcqôM É≤«≤– ¤EG ɢ¡˘HÉ˘ë˘ °UCG ¢Vqô˘ ©˘ J ≈˘˘∏˘ Y ™˘˘ªŒ »˘˘à˘ dG ó˘jÈJ äɢæ˘Mɢ˘°T âdɢ˘W ᢢbô˘˘°S äɢ˘«˘ ∏˘ ª˘ Y ™«H AÓch ±ôW øe º«∏°ùàdÉH ó¡©dG áãjóM çOGƒM ¿CG ô¶æ∏d âaÓdG å«M ,øjóªà©e ™˘bGƒ˘e ‘ ɢ¡˘∏˘«˘é˘°ùJ ” π˘«˘ Ñ˘ ≤˘ dG Gò˘˘g ø˘˘e áHQɢ≤˘à˘e äGÎa ∫Ó˘Nh á˘æ˘jÉ˘Ñ˘à˘e ≥˘Wɢæ˘eh ɇ ,OÓ˘Ñ˘dG Üô˘Z á˘ª˘°UɢY iƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y á˘μ˘Ñ˘°ûdG IQƒ˘£˘N ∫ƒ˘˘M ɢ˘Yɢ˘Ñ˘ £˘ fG »˘˘£˘ ©˘ j •É˘°ûæ˘dG Gò˘g AGQh ∞˘≤˘J »˘à˘dG ᢢ«˘ eGô˘˘LE’G .Égô°UÉæY Oó©Jh É¡Wƒ«N Ö©°ûJ ióeh øe áHô°ùŸG á«dhC’G äÉ«£©ŸG Ö°ùMh á∏°UGƒàe ∫GõJ ’ »àdG á«æeC’G äÉjôëàdG ≈∏Y äÉ«FõL áªK ¿EÉa ,∞∏ŸG Gòg ∫ƒM É¡«∏Y â∏°ü– ób ᫪gC’G øe ÒÑc Qób ɢ«˘dɢM »˘gh ,≥˘«˘≤˘ë˘à˘dɢH á˘Ø˘∏˘μŸG á˘bô˘Ø˘ dG

áHƒμæe ájôb ¤EG É¡àdƒMh QÉ£eC’G ∫ƒ«°S É¡JôªZ Éeó©H

äÉHÉîàf’G á©WÉ≤à ¿hOqó¡j Âɨà°ùà ±QÉ°ûdG …ó«°S QGhO ¿Éμ°S ÒŸG º¡ÑbÉY á«°VÉŸG á«∏ÙG äÉHÉîàf’G ⁄ º¡fCG áéëH ìÓ°UE’G ácôM øe ‹É◊G …ò˘dG ô˘e’C G ¬˘Hõ˘M á˘ª˘Fɢ˘b í˘˘dɢ˘°üd Gƒ˘˘Jƒ˘˘°üj ∫ÓN øe É«dÉZ øªãdG ¿ƒ©aój Ωƒ«dG º¡côJ h ájƒªæàdG èeGÈdG §°ùHG øe ájô≤dG ¿ÉeôM äɢHɢî˘à˘f’G ᢩ˘Wɢ≤˘e ‘ ¿hô˘μ˘Ø˘j ‹É˘˘à˘ dɢ˘H ó©ÑdG äGP ±QÉ°ûdG …ó«°S ájôb. á«©jô°ûàdG §˘˘ °ùHC’ ô˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘Ø˘ ˘J »˘˘ æ˘ ˘jó˘˘ dG h »˘˘ î˘ ˘jQɢ˘ à˘ ˘dG ídÉ°üŸ …QGOEG ≥ë∏e QGôZ ≈∏Y äÉjQhô°†dG á≤£æŸG ò«eÓJ IóFÉØd ᣰSƒàe hCG ájó∏ÑdG π≤æàdG ∫ÓN øe ⪰U ‘ ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈∏Y á°SGQódG ádhGõŸ º∏c 8 áaÉ°ùŸ É«eƒj ¿CG ɢª˘ c. äGÒ°S á˘jó˘∏˘H á˘£˘°Sƒ˘à˘ e iƒ˘˘à˘ °ùe 󢢩˘ J ⁄ I󢢫˘ ˘Mƒ˘˘ dG ᢢ «˘ ˘FGó˘˘ à˘ ˘H’G ᢢ °SQóŸG πX ‘ ò«eÓàdG øe ÒÑμdG Oó©dG ÖYƒà°ùJ ‘ ɢ˘eCG. Ió˘jó˘˘L Ωɢ˘°ùbCG Aɢ˘æ˘ H á›ô˘˘H Ωó˘˘Y äÉeóî∏d ô≤àØJ ájô≤dG ¿Éa »ë°üdG ∫ÉÛG ¤EG ¿Éμ°ùdG ô£°†j å«M ájQhô°†dG á«ë°üdG h •GÒbƒH äÉ«Ø°ûà°ùe √ÉŒÉH ≈°VôŸG π≤f .Âɨà°ùe h iô°SÉe

ᢢ£˘ °SGƒ˘˘H ᢢ jó˘˘ ªÙG Iô˘˘ FGO h Âɢ˘ ¨˘ ˘à˘ ˘°ùe äӢ颩˘dG ‘ Qɢæ˘dG Gƒ˘∏˘©˘°TCG ɢ˘ª˘ c ¢ùjQɢ˘àŸG á«°û«©ŸG ±hô¶dG ≈∏Y ÉLÉéàMG á«WÉ£ŸG á∏eÉc ájô°ûY óæe É¡fƒ°û«©j »àdG á«°SÉ≤dG »àdG ájô≤dG ´É°VhC’ äÉ£∏°ùdG âØà∏J ¿CG ¿hO ÖÑ°ùJ ɇ ,IÒNC’G QÉ£eC’G ∫ƒ«°S É¡JôªZ äQô˘°†J ɢe󢩢H á˘jOɢe ô˘Fɢ°ùN π˘«˘é˘ °ùJ ‘ »àdGh ájô≤∏d á«∏NGódG äÉbô£dG h ÊÉÑŸG §£fl …CG ÜÉ«Z ‘ á«FÉe ∑ôH ¤EG âdƒ– hCG äÉfÉ°†«ØdG øe ájô≤dG ájɪ◊ ´hô°ûe hCG §˘HQ QGô˘Z ≈˘∏˘Y á˘jƒ˘˘ª˘ æ˘ J ™˘˘jQɢ˘°ûe á›ô˘˘H ’ å«M ,»ë°üdG ±ô°üdG áμÑ°ûH ¿Éμ°ùdG ±ô◊G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¿hó˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘©˘ ˘j ¿É˘˘ μ˘ ˘°ùdG ∫Gõ˘˘ ˘j √É«ŸG ∞jô°üJ ∫É› ‘ ájOôØdG h á«Yɪ÷G IóY QÉ°ûàfG ¬æY ô‚G …òdG ôeC’G IQò≤dG ¢VGôeCÉc ∫ÉØWC’G •É°ShCG ‘ á°UÉN ¢VGôeCG ájôb ¿Éμ°ùdG ócDƒjh Gòg.ó∏÷G h á«°SÉ°ù◊G »eƒ«dG ¥hô°ûdG º¡JQR øjòdG ±QÉ°ûdG …ó«°S á«ë°V º˘¡˘fG äɢfɢ°†«˘Ø˘dG äÉ˘Ø˘∏fl á˘æ˘jɢ©Ÿ ∫Ó˘˘N ᢢ«˘ Hɢ˘î˘ à˘ fG h ᢢ «˘ ˘°Sɢ˘ «˘ ˘°S äɢ˘ Hɢ˘ °ùM

¿GójR øH »Hô©dG ɢjQGOEG ™˘Hɢà˘dG ±Qɢ°ûdG …󢫢 °S QGhO 󢢩˘ j áj’h »HƒæL º∏c 27 ó©H ≈∏Y äGÒ°S ájó∏Ñd áaÉãc ájhô≤dG äÉ©ªéàdG ÈcG øe Âɨà°ùe QGhó˘dG ¿É˘μ˘°S OG󢩢J ≠˘∏˘Ñ˘j å«˘˘M ,ᢢ«˘ fɢ˘μ˘ °S √òg ∫ƒM …òdG ôeC’G ,᪰ùf ±’BG 5 ‹GƒM âaɢ¡˘J ¤EG á˘dhõ˘©ŸG h ᢢehôÙG ᢢ©˘ ≤˘ Ñ˘ dG ôض∏d »HÉîàfG óYƒe πc ∫ÓN Úë°TΟG ¢VQC’G ≈∏Y äÉ«£©ŸG ¿CG ÒZ º¡JGƒ°UCÉH äÉHÉîàfG áÑ°SÉæà Ö≤Y ≈∏Y É°SCGQ âÑ∏≤fG …ó«°S QGhO ¿Éμ°S º°ùbG å«M …Ée ô°TÉ©dG á«Ø∏N ≈∏Y äÉHÉîàf’G á©WÉ≤à ±QÉ°ûdG ™˘Ñ˘£˘J »˘à˘dG ¢û«˘ª˘¡˘à˘dG h ¿É˘eô◊G ô˘gɢ˘¶˘ e äÉfÉ°†«ØdG äÉØ∏fl á°UÉN ¿Éμ°ùdG äÉ«eƒj á˘≤˘ £˘ æ˘ e ¤EG ᢢjô˘˘≤˘ dG âdƒ˘˘M »˘˘à˘ dG IÒNC’G …QÉ÷G ´ƒ˘Ñ˘°SC’G ᢢjGó˘˘H ¢†Ø˘˘à˘ fG .áHƒμæe ᢢĢ a ᢢ°Uɢ˘N ±Qɢ˘°ûdG …󢢫˘ °S QGhO ¿É˘˘μ˘ °S ≥˘˘∏˘ Z ≈˘˘∏˘ Y Gƒ˘˘eó˘˘bGC å«˘˘M º˘˘¡˘ æ˘ e Üɢ˘Ñ˘ °ûdG áæjóe ÚH §HGôdG 49 ºbQ »F’ƒdG ≥jô£dG

∞∏°ûdG ‘ √ó««≤J ó©H ¬∏àb ” ≥gGôe áãL ≈∏Y Qƒã©dG ∂∏J π≤æH á«fóŸG ájɪ◊G ídÉ°üe âeÉb ɪ«a ∂dP äÉ°ùHÓe ∫ƒM ᪰UÉY ‘ óªfi O’hG ≈Ø°ûà°ùà åã÷G ßØM áë∏°üe ¤EG áã÷G âfÉc πØ£dG Gòg áãL ¿Éa IôaƒàŸG äÉ«£©ŸG Ö°ùMh. áj’ƒdG .ájójóM ádÉH IOÉM áHô°V QÉKCG ¬°SCGQ ≈∏Yh πÑëH ±GôW’G Ió«≤e ¿hóÑY.Ω

ÈN ôNBG...

´hQòdG ΩG ájó∏Ñd á©HÉàdG …Rɨe O’hG á©≤H ¢ùeCG á«°ûY äõàgG Qƒã©dG á©bGh ≈∏Y ∞∏°ûdG áj’h ᪰UÉ©d »bô°ûdG πNóŸÉH á©bGƒdG ,±GôWC’G Ió«≤e IóeÉg áãL ÉeÉY 17 ôª©dG øe ≠∏Ñj πØW ≈∏Y ∑QódG ídÉ°üe ¿CG ɪ∏Y ájô≤dG äGP ‘ íª≤∏d π≤M §°Sh á«eôeh á©°Sƒe äÉ≤«≤– äô°TÉH å«M ,áã÷G OƒLh ¿Éμe ¤EG âYQÉ°S

8

âMÓ“ ó°S øe ¿hQqô°†àŸG ájÉ¡f ‘ ¿ƒ∏eCÉj â∏«°ùª°ù«àH äÉfÉ°†«ØdG ¢SƒHÉc ´ÉØJQG øe IQô°†àŸG äÓFÉ©dG äóHCG â∏«°ùª°ù«àH âMÓ“ ó°S √É«e ܃°ùæe É¡MÉ«JQG " QÉ«£d " QGhóH áæWÉ≤dGh »°VÉ≤dG á«F’ƒdG äÉ£∏°ùdG QGô≤d IóMh 21 º°†j ,»ØjQ ™ª› AÉ°û````fEÉH øe ,äÓFÉ©dG OóY πã“ á«ØjQ á«æμ°S …QÉ≤©dG Ö«÷G É¡æ°†àëj ¿CG ô¶àæŸG øe Üô≤dÉH »∏Y …ó«°S IÈ≤Ÿ …PÉÙG á«∏ªY »JCÉJh , 19 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG ‘ º¡JÉæμ°S øe äÓFÉ©dG π«MôJ øe ÉaƒN AÉ°†«H ∫É«∏d º¡FÉ°†b ÜÉ≤YCG π©ØH •ƒ≤°ù∏d á∏jB’G º¡Jƒ«H …hÉ¡J âbÉa »àdG √òg " êGÈdG " √É«e ìÉ«àLG Ú«æ≤àdGh Ú°Sóæ¡ŸG äGôjó≤J É¡àÑ°ùf ∫ƒ≤©ŸG ÒZ øe √É«ŸG ¿CG º¡dƒ≤H ’h äÓFÉ©dG ∫RÉæe ¤EG É¡dƒ°Uh º¡JÉLƒàæeh ájQÉ≤©dG º¡JÉμ∏ટ ∫ƒb É¡d ¿Éc á«KÉ«¨ŸG ¿CG ’EG á«MÓØdG ôjQÉ≤J ‘ ¢Tƒ≤æŸG ∂dP ÒZ ôNBG √É«e äôªZ ó≤a , äÉ°SGQódG äGQÉàμ¡dG äGô°ûY ájô£ŸG äÉ£bÉ°ùàdG äÉYhQõŸG äÉÄe ⪡àdG h øe ÌcCG ‘ âMÉàLG ɪc äÉ°Shô¨ŸGh §°Sh ó°ù∏d ájPÉÙG äÉæμ°ùdG áÑ°SÉæe Ée GÒãc øjòdG ¿Éμ°ùdG äÉLÉéàMG á«°UƒdG äÉ¡÷G πgÉéàH GhOóf º¡JÉfÉ©Ÿ êQÉfl OÉéjEG ‘ É¡°ùYÉ≤Jh , ¢VÉ≤fC’G â– º¡Jƒe øe º¡°ùLƒJh øY Gó«©H ≥jô£dG RÉ‚G Ö∏£e ¿CG ôcòj Úàæ°S òæe ¿Éμ°ùdG ¬©aQ …òdG ó°ùdG ±ôW øe √ó««°ûJ OƒYh πfi ¿Éch á«FÉ¡f áØ°üH ¬WÉ≤°SEG ” …ôdG ájôjóe πMh á«é«JGΰS’G ∫ƒ∏◊G IóæLCG øe ∞dÉ°ùdG »ØjôdG ™ªÛG RÉ‚G ¬q∏fi äÓFÉ©dG π«MôJ áªK øeh ôcòdG ¿Éé«g ∂dÉ¡eh ôWÉfl øe É¡°ü«∏îJh RÉ‚’G á«∏ªY ¿Éa IQÉ°TEÓd , ó°ùdG øe πc ™e ∑GΰT’ÉH ¿ƒμà°S øe πch IôFGódGh ájó∏ÑdG ídÉ°ü````````ŸG äGõ«¡éàdGh øμ°ùdGh …ôdG ájôjóe .á«eƒª©dG äÉ©«JQ .ê

ájó∏H Üô°†j ádÉ≤à°S’G QÉ°üYEG ójóL øe â∏«°ùª°ù«àH ájôgRC’G ádÉ≤à°SG øY πFÓb ΩÉjCG iƒ°S ô“ ⁄ ájôgRC’G ájó∏H ¢ù∏› AÉ°†YCG óMG …ófQC’G Üõ◊ »ªàæŸG â∏«°ùª°ù«àH øeájó∏ÑdG ¢ù«FQ ¬«dG »ªàæj …òdG ádÉ≤à°SG ¢ùeCG Ωƒj ¬©Ñààd »HÉ«ædG π«ãªàdG á¡Ñ÷G ÜõM ¿ÓãÁ øjôNBG øjƒ°†Y ∫Éé©d " ɪgh ÉfÉaCG ájôFGõ÷G á«æWƒdG ¢ùØf πFÉW â– " Qhó≤e Ω " h " ´ ∫hC’G π«≤à°ùŸÉH â©aO »àdG ÜÉÑ°SC’G ¿CGh ≥Ñ°S »àdGh ájó∏ÑdG áÑb IQOɨe ¤G πÑb Ée ÉgOóY ‘ Iójô÷G É¡àdhÉæJ ï«`````````°T OGôØfG É¡à©«∏W ‘ h ,ÒNC’G ΩƒãLh ÖfÉ÷G ájOÉMCG äGQGô≤dÉH ájó∏ÑdG á≤∏©àŸG πcÉ°ûŸGh äGRhÉéàdG øe á∏ªL ¿hO øe ájó∏ÑdG Qó``````°U ≈∏Y Ò«°ùàdÉH áLQód É¡q∏Mh É¡à÷É©e ¤G AGóàg’G ádÓWE’G øe ᫪æàdG ¢ùª```````°ûd É¡ÑéM ¢ùØf »gh , á≤£æŸG ≈∏Y ÆhõÑdG hCG ‘ ¢ù∏ÛG AÉ°†YCG π°ûa »àdG äÉÑÑ°ùŸG äÉÑ°SÉæe ‘ É¡d êQÉfl OÉéjEG ΩGóbEG É¡æ«H øe IóY ä’hÉfih πÑb á©Ñ°S ´ƒª› øe º¡æe á```````°ùªN øe á≤ãdG ÖéM ≈∏Y â∏N ô¡°TCG " âª∏Y ¬JGP ¥É«°ùdG ‘h , Ò```````ŸG øjôNBG ÚÑîàæe OGó©à°SÉH " ¥hô°ûdG Ée ƒgh Ú∏«≤à°ùŸG áÑcƒμH ¥ÉëàdÓd ΩOÉb ‘ ¥OCG π«°UÉØàH ¬«dG Oƒ©æ°S .äÓ°SGôŸG äÉ©«JQ ê

áÄæ¡J Êhó©°S Ωó≤àj ,Qhô°Sh ìôa πμH ,ᢢ«˘ Lhõ˘˘dG ¬˘˘Jɢ˘«˘ M á˘˘μ˘ ˘jô˘˘ °ûd ɢ˘ °VQ äGQÉ˘Ñ˘Y ≈˘ª˘°SCɢH ,''±.ï˘«˘°T'' I󢫢 °ùdG É¡à°ûbÉæe áÑ°SÉæà ôjó≤àdGh áÄæ¡àdG ï˘˘ jQɢ˘ ˘à˘ ˘ dG ‘ Òà˘˘ ˘°ùLɢ˘ ˘e ᢢ ˘dɢ˘ ˘°Sô˘˘ ˘d ɢ¡˘d Ó˘eBG .¥ƒØàH ɢ¡˘«˘∏˘Y ɢ¡˘dƒ˘°üMh .ìÉéædG øe Gójõe ∑hÈe ∞dCG


áæJÉÑH áÑbGôeh IPÉà°SCG Üô°†j ò«ª∏J ≥jôW á°ù°SDƒÃ §°Sƒàe ¤hCG º°ù≤H ó«©e ò«ª∏J ,¢ùeCG ∫hCG ΩóbCG IƒYóŸG äÉ«°VÉjôdG IPÉà°SCG Üô°V ≈∏Y áæJÉH áj’h áμjÈH QGõ÷G áÑbGôŸ »æ«JhQ AGôLEÉH É¡eÉ«b ôKEG ɪ¡æ«H á«eÓc äÉ°ThÉæe ó©H ¿.Ü äqôe AÉæKC’G √òg ‘h º°ù≤dG πNGO ≈°VƒØdG âqªYh ¢ùjQGôμdG »g Üô°†dG øe É¡Ñ«°üf âdÉæa ´GõædG ∂Ød âYô°SCÉa ájƒHôJ IóYÉ°ùe 14 RhÉéàj ’ …òdG ò«ª∏àdG Gòg ó°V ôjô≤J ôjô– ” óbh ,iôNC’G QɶàfG ‘ á«HÎdG ájôjóe ¤EG ÉfQOÉ°üe Ö°ùM ¬qLhh ,√ôªY øe áæ°S .»ÑjOCÉàdG ¢ù∏ÛG ¤EG ¬∏jƒ– h áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG ÒHGóàdG PÉîJG

Ωhó«b IÒª°S ¯

´ÉjòŸG 䃰U ÖÑ°ùH ÜÉ°T ∫ÉëW π°UCÉà°ùj

9

$

¿ƒ∏°SGôe

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

áÁô÷G •ƒ«N ∞°ûμJ …hƒædG ¢†ª◊G π«dÉ–

á`` ` ` æ©W 42`H ’hÉ≤e π`` ` ` à≤j …ƒ`` ` ` fÉãdÉH ò`` ` ` «ª∏J ¿Gõ`` ` ` ` ` ` `«∏Z ‘ ¬`` ` ` à≤°T π`` ` ` NGO ô`` ` ` éæN ¢†ª◊G ¢üëa á«æ≤J âæμe á«FÉæ÷G ábôØdG ''D.N.A'' …hƒædG ∂a øe ¿Gõ«∏Z áj’h øeCG ídÉ°üŸ ìGQ »àdG á©°ûÑdG áÁô÷G •ƒ«N 44 ''Ω.Ü'' ≈Yój ∫hÉ≤e É¡à«ë°V ájOÉeôH »ëH á≤°T πNGO ,áæ°S (áæ©W 42) á∏JÉb ôéæN äÉæ©£H ,¬«a ¬Ñà°ûŸG ¤EG π°UƒàdG ” å«M ´OhCG »FÉ¡ædG ∞°üdG ‘ ò«ª∏J ƒgh πÑb øe ,¢ùeCG QÉ¡f âbDƒŸG ¢ùÑ◊G .¿Gõ«∏Z áªμÙ ájQƒ¡ª÷G π«ch

¬LGƒ«d ,´ƒÑ°SC’G ™∏£e á"Gô°ûdG áªμfi ΩÉeCG áWô°T ßaÉfi øHG πãe ¬fCG ócCGh ,ÉgôμfCG »àdG ,¢†«HC’G ìÓ°ùdÉH …óª©dG ìô÷Gh Üô°†dG ᪡J ’hÉM ÉeóæYh Úà«ë°†dG ™e á«eÓc äÉ°ThÉæe ‘ πNO ™FÉbƒdG Ωƒj ¿CG ɪ¡«∏Y ióà©ŸG ìô°U πHÉ≤ŸÉH .±ô°üfGh ɪgóMCG ™aO ¬©e QÉé°ûdG ÉàYÉf ƒjOGôdG 䃰U ¢†«ØîJ ɪ¡æe º¡àŸG Ö∏W ÉeóæY äCGóH áKOÉ◊G ¬d ¬Lƒa ,¬àfÉgEG øY ∞μdG ∫hC’G á«ë°†dG ¬æe Ö∏£a É«aÉŸÉH ɪgóMCG øe ∫õf ,±õæj ¬≤«≤°T √BGQ ÉeóæYh √ój iƒà°ùe ≈∏Y áæ©W º¡àŸG ∫É°üÄà°SG ¤EG äOCG äÉæ©W ôNB’G ƒg ≈≤∏àa ¬æY ´Éaó∏d áæMÉ°ûdG Ü.ájQƒM ¯ .¬dÉëW

!¿GôgƒH ∫É≤ædG ¬ØJÉg ≈∏Y ¬°ü°ü∏J øe ÉeÉ≤àfG ¬æ«Y ÉC ≤Øj πjó≤H íæ÷G áªμfi ΩÉeCG ,¢ùeCG √ôªY øe øjô°û©dG ‘ ÜÉ°T ∞bh º¡àŸG .áæ°S 14 √ôªY ô°UÉ≤d áÁóà°ùe ágÉY ‘ ¬ÑÑ°ùàd ,¿Gôgh ¥ô°T á«ë°†dG ™e ôLÉ°ûJ ¬fCG ìô°Uh ¬«dEG Ö°ùf Ée áªcÉÙG á°ù∏L ∫ÓN ôμfCG ìô°U ÚM ‘ ,¬Hô°†H º≤j ⁄ ¬æμd ∫É≤ædG ¬ØJÉg ≈∏Y ¬FÓ«à°SG ÖÑ°ùH »◊G AÉæHCG á≤aQ Ωó≤dG Iôc Ö©∏j º¡àŸG ¿Éc á©bGƒdG Ωƒj ¬fCG á«ë°†dG ¬©aóa ,IGQÉÑŸG ájÉ¡f ájÉZ ¤EG ¬H ®ÉØàMÓd ∫É≤ædG ¬ØJÉg ¬ª∏°ùa ΩÉbh º¡àŸG Ö°†Z QÉKCG Ée ƒgh ,¬«a Ée áaô©eh ¬ëàa ¤EG ∫ƒ°†ØdG …OÓN .∫ ¯ . iô°ù«dG Ú©dG iƒà°ùe ≈∏Y IOÉM ádBG ᣰSGƒH ¬Hô°†H

᪰UÉ©dÉH áYGPE’G IGPÉëà ÉbôM QÉëàf’G ∫hÉëj ÜÉ°T ‘ ¢ùeCG ,™HGôdG …ô°†◊G øeCÓd ¿É©HÉJ »ª°SôdG …õdÉH ¿É«Wô°T §ÑMCG øe ≠∏Ñj ÜÉ°T QÉëàfG ádhÉfi ,ÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG OhóM áYGPE’G øe Üô≤dÉH ÉbôM ¬JÉ«◊ óM ™°Vh Qôb ,áæ°S33 ôª©dG ,''øjõæH''√ó°ùL áaÉc ≈∏Y ÜÉ¡àd’G á©jô°S IOÉe ÆôaG ¿CG ó©H ,á«æWƒdG ¬ª°ùL ‘ QÉædGh ÜÉ≤ãdG OƒY π©°ûj ¿CG πÑb ¬àØbhCG øeC’G ídÉ°üe ¿CG ’EG øe ÊÉ©j ¬fCG áWô°ûdG ≥«≤– ∫ÓN øe í°†JGh ,¬àFó¡J ó©H ¿Ó«Y ¿ÉÁEG ¯ .á«°SÉb á«YɪàLG ±hôXh á«°ùØf äÉHGô£°VG

á`` ` ` ` `Ø∏÷ÉH IQÉ`` ` ` ` «°S ÜÓ≤fG ‘ ¿ÉëjôLh π«àb ôKEG IQƒ£ÿG áJhÉØàe ìhôéH ¿GôNBG ¿ÉæKG Ö«°UCG ɪ«a ¢üî°T πàb ÚH §HGôdG ≥jô£dG Qƒfi ≈∏Y '' 504 ƒé«H '' ´ƒf øe IQÉ«°S ÜÓ≤fG ´ øjQƒf ¯ .áØ∏÷ÉH IQÉ°Sh ÚYh øjÒÑdG »àjó∏H

á`` ` ` ` jOÉÑ©dÉH á`` ` ` ` ãL ≈∏Y Qƒã©dG ≈∏Y ÉMÉÑ°U á°SOÉ°ùdG OhóM ‘ ,¢ùeCG »æWƒdG ∑QódG ídÉ°üe â∏°ûàfG QGhO iƒà°ùe ≈∏Y ájójó◊G áμ°ùdG Üôb ájƒ¡dG ∫ƒ¡› ¢üî°T áãL ÉeóæY ∂dP AÉLh ,≈∏aódG ÚY áj’h ‘ ±É£©dG ájó∏ÑH π«dÉ≤°ûdG ídÉ°üŸG QÉ£NEÉH ÉeÉb å«M QƒcòŸG ¿ÉμŸÉH øjQÉ£b É≤FÉ°S ÉgógÉ°T ßØM áë∏°üe ¤EG π≤f ,áæ°S 30 ôª©dG øe ≠∏Ñj á«ë°†dG .á«æ©ŸG áWô°ûdG äô°TÉH ɪæ«H ,±É£©dÉH Ió«ÑYƒH …ó«°S ≈Ø°ûà°ùà åã÷G …hGó¡ŸG Ω¯ .¬JÉah ±hôXh ¬àjƒg ‘ É¡JÉ≤«≤– ᫪∏©dG

π` ` ` ` `é«L ‘ ôëÑdG ¢Vô©H ∞«μdG øe ≠∏c 10 ≈∏Y Qƒã©dG ∞«μdG øe ΩGôZƒ∏«c 10 ≈∏Y ,¢ùeCG πé«éH πMGƒ°ùdG ¢SGôM ÌY √òg âfÉch ,á£HGôdG ÅWÉ°T ∫ɪ°T ájôëH ∫É«eCG 3 ó©H ≈∏Y èdÉ©ŸG É¡«dEG òØæJ ’ ≈àM ΩÉμMEÉH áØ∏¨e áØ«ë°U 20 ‘ áYƒ°Vƒe Ωƒª°ùdG øjódG Qƒf ÜGƒH ¯ .ôëÑdG √É«e

IôjƒÑdÉH ™FÉ°†ÑdG π≤æd QÉ£b ±GôëfG QÉ£≤d ÉgQÉ°ùe øY Ióª°SC’ÉH á∏ªfi äÉHôY 7,¢ùeCG ∫hCG á∏«d âaôëfG ó©H Gògh ,᪰UÉ©dG ôFGõ÷G √ÉŒÉH áHÉæY øe ÉeOÉb ¿Éc ™FÉ°†ÑdG π≤f §N iƒà°ùe ≈∏Y áHÎdG ±Gô‚G øY áªLÉf áHôJCG áeƒμH ¬eGó£°UG ôªY ájó∏Ñd »Hô¨dG êôıÉH GÎe 60 áaÉ°ùe ≈∏Y ájójó◊G áμ°ùdG áμ°ùdG §N iƒà°ùe ≈∏Y ácô◊G π°T ¤EG iOCG Ée ,IôjƒÑdG ÜôZ ∫GõJ ’ å«M ,IQô°†àŸG äÉHô©dG êGôNEG áHƒ©°U ÖÑ°ùH ájójó◊G ¢T .ÜÉMQ ¯ .ô£°SC’G √òg áHÉàc ájɨd á∏°UGƒàe É¡LGôNEG á«∏ªY

ÚeCG.Ü πJÉ≤dG âØ°ûc …hƒædG ¢†ª◊G π«dÉ–

” áÁô÷G ¿Eɢ ˘ ˘ ˘ a ,IQɢ˘ ˘ ˘ ˘°TEÓ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dh IQɢ«˘°S ≈˘∏˘Y Qƒ˘˘ã˘ ©˘ dG ô˘˘KGE ɢ˘¡˘ aɢ˘°ûà˘˘cG ∂æ˘H ø˘e Üô˘≤˘dɢH á˘fƒ˘cô˘˘e ᢢ«˘ ë˘ °†dG ≥«à©dG áHGô≤dG »ëH á«MÓØdG ᫪æàdG π°üJG ¿CG ó©H øeC’G ídÉ°üe πÑb øe IQÉ«°S OƒLƒH ó«Øj ÚæWGƒŸG óMG É¡H á˘æ˘eɢã˘dG á˘Yɢ°ùdG Ohó˘M ‘ á˘gƒ˘˘Ñ˘ °ûe äGP ɢ˘ ¡˘ ˘ dÓ˘˘ ˘N ø˘˘ ˘e âYô˘˘ ˘°T ,Ó˘˘ ˘«˘ ˘ d IQÉ«°ùdG ÖMÉ°U øY åëÑdG ídÉ°üŸG ‘ ábQÉZ IóeÉg áãL ¬«∏Y ÌY …òdG ¬˘à˘≤˘«˘≤˘°T á˘≤˘°T π˘NGO Ωó˘dG ø˘e á˘cô˘˘H .ájOÉeôH »ëH

.. ∞«μdG øe QÉ£æ≤H ôLÉàj !¬à∏FÉY ádÉYE’ ió˘˘d Ωɢ˘©˘ dG ≥◊G π˘˘ ã‡ ¢ùª˘˘ à˘ ˘dG ¢ü°üî˘àŸG »˘FGõ÷G Ö£˘≤˘dG ᢢª˘ μfi 18 á˘Hƒ˘≤˘Y ™˘«˘bƒ˘J ¢ùeCG ᢢª˘ °Uɢ˘©˘ dɢ˘H áeGôZ ÚjÓe 10h GòaÉf É°ùÑM áæ°S ‘ ɪ¡WQƒàd ,Úª¡àe ≥M ‘ IòaÉf âbɢ˘ a »˘˘ à˘ ˘dGh äGQóıɢ˘ H Iô˘˘ ˘Lɢ˘ ˘àŸG ô˘˘eCG QG󢢰UEG ™˘˘e .≠˘˘∏˘ c20h Qɢ˘£˘ ˘æ˘ ˘≤˘ ˘dG π«ch ÖdÉW ɪ˘«˘a ,ɢª˘gó˘°V ¢†Ñ˘≤˘dɢH ɢ°ùÑ˘M á˘æ˘°S15 á˘Hƒ˘≤˘©˘H ᢢjQƒ˘˘¡˘ ª÷G ᢢ ©˘ ˘HQC’G Úª˘˘ ¡˘ ˘àŸG ≥˘˘ ˘M ‘ ,Gò˘˘ ˘aɢ˘ ˘f ‘ IôLÉàŸG ΩôéH Ú©HÉàŸGh ÚaƒbƒŸG á°ù∏÷G ‘ QGO Ée Ö°ùMh .äGQóıG º¡˘àŸG ≈˘∏˘Y ø˘eC’G í˘dɢ°üe â≤˘dCG ó˘≤˘a ''Ü,Q'' Qɢ˘ ˘Ø˘ ˘ dG º˘˘ ˘¡˘ ˘ àŸG ᢢ ˘≤˘ ˘ °ûH ''ì,´'' ” ¢û«˘à˘Ø˘à˘dG 󢩢Hh ,OGô˘e ¢Thó˘˘jó˘˘H äGQóıG øe á∏FÉg ᫪c ≈∏Y Qƒã©dG πNGO áfGõîH ≠∏c20h QÉ£æ≤H Qó≤J ''ì,´'' º˘¡˘àŸG ô˘μ˘fCG ó˘bh Gò˘g ,ᢢ≤˘ °ûdG ±ÎYG ¬fCG ºZQ .᢫˘°†≤˘dɢH ¬˘à˘bÓ˘Y ∫ɢ˘LQ ∫Oh A»˘˘°T π˘˘μ˘ ˘H ᢢ jGó˘˘ Ñ˘ ˘dG ‘ ø˘jò˘dGh Úª˘¡˘àŸG ᢢ«˘ ≤˘ H ≈˘˘∏˘ Y ø˘˘eC’G ±ÎYG ɪ«a ,∞∏ŸÉH º¡àbÓY GhôμfCG ¬˘fCɢH ''Q,Ü'' º˘¡˘àŸG ƒ˘˘gh º˘˘¡˘ æ˘ e ó˘˘MGh ádÉYE’ äGQóıG ‘ IôLÉàª∏d ô£°VG ¤EG º˘˘μ◊G π˘˘«˘ LCɢ J º˘˘à˘ «˘ d ¬˘˘à˘ ˘∏˘ ˘Fɢ˘ Y »é∏KƒH ΩÉ¡dEG¯ .πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G

áØ«ØN ΩO ™≤H äóLh …òdG ±ƒbƒŸG ≈∏Y IójóL ¢ThóNh ,¬°ùHÓe ≈∏Y ∞ãμe ≥«≤–h ΩÉ¡JG πfi ¬à∏©L ,√ój ¤EG ¢Vô©J óbh GÒãc óª°üj ⁄ å«M ≈Ø°ûà°ùà ¬aÉ©°SEG ºà«d á«°Vôe áHƒf ΩÉjCG IóY ¬H åμe øjCG ±É«°VƒH óªfi IÈî∏d á«FÉ¡ædG áé«àædG äô¡X ¿CG ¤EG âdƒ– »àdG …hƒædG ¢†ªë∏d ᫪∏©dG º˘à˘«˘d ,ò˘«˘ª˘∏˘à˘dG ó˘°V ø˘FGô˘bh á˘dOCG ¤EG ôeCG …òdG ájQƒ¡ª÷G π«ch ¤G ¬Áó≤J πà≤dG ᪡àH âbDƒŸG ¢ùÑ◊G ¬YGójEÉH ,ó˘°UÎdGh QGô˘°UE’G ≥˘˘Ñ˘ °Sh …ó˘˘ª˘ ©˘ dG ∫GõJ ’ å«M Ó°UGƒàe ≥«≤ëàdG ≈≤Ñ«d ‘ AÉcô°T OƒLh ∫ƒM Ωƒ– ∑ƒμ°ûdG ɢ˘¡˘ à˘ «˘ Ø˘ ∏˘ ˘N ∫Gõ˘˘ J ’ »˘˘ à˘ ˘dG ,áÁô÷G …òdG á«ë°†dG ó°V âÑμJQGh ,ádƒ¡› É¡JQób äÉæ©£dG øe πHGh ¤G ¢Vô©J .á∏JÉb áæ©W 42`H ÉfQOÉ°üe

™FÉbƒ∏d √QÉμfEG ºZQh ¬«a ¬Ñà°ûŸG …òdGh ,≥«≤ëàdG πMGôe ™«ªL ∫ÓN π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e ɢ˘ °ü °T 50 ø˘˘ e ÌcCG ¢ùe á«F’ƒdG á˘ë˘∏˘°üª˘∏˘d ᢫˘Fɢæ÷G á˘bô˘Ø˘dG äó˘ª˘à˘YG å«˘M ,᢫˘Fɢ°†≤˘dG á˘Wô˘°û∏˘˘d πeÉc ≈∏Y ¥hô°ûdG ¬àª∏Y Ée Ö°ùM ɢgɢ≤˘∏˘J »˘à˘ dG ᢢ«˘ Ø˘ Jɢ˘¡˘ dG ä’ɢ˘°üJ’G ´ƒ˘˘ bh π˘˘ Ñ˘ ˘b ¬˘˘ dɢ˘ ≤˘ ˘f ÈY ᢢ «˘ ˘ë˘ ˘ °†dG áæ°S 19 ''CG.Ü'' º¡àŸG º¡æ«H ,áÁô÷G IóY øH áæ≤àà »FÉ¡ædG ∞°üdÉH ò«ª∏J á°SGQódG øY ™£≤æe ƒgh ,IOƒY øH ᢫˘°SGQó˘dG á˘æ˘°ù∏˘d Êɢã˘dG π˘°üØ˘dG ò˘æ˘e ∑ƒ˘˘ μ˘ ˘°T πfi ¿É˘˘ ˘c å«˘˘ ˘M ,ᢢ ˘jQÉ÷G ¬˘Ñ˘à˘°ûŸG ᢫˘≤˘H á˘≤˘aQ ø˘˘e’C G í˘˘dɢ˘°üe É¡àbh É©«ªL º¡æY êôaCG øjòdG º¡«a IÈî˘∏˘d º˘¡˘æ˘e äɢ˘æ˘ «˘ Y ´É˘˘°†NEG 󢢩˘ H ájOÉŸG á˘dOC’ɢH ɢ¡˘à˘fQɢ≤˘eh ,᢫˘ª˘∏˘©˘dG É¡«∏Y äóªàYG »àdG áÁô÷G ìô°ùà º˘¡˘àŸG ø˘μ˘ d ,¿Gõ˘˘«˘ ∏˘ Z ø˘˘eGC í˘˘dɢ˘°üe

É°ùgO É¡∏àb ádhÉëà ɡàæHG º¡àJ RƒéY IQôμ˘à˘e äɢaÓ˘Nh äGQɢ颰T ø˘∏˘©˘à˘Ø˘j .â«ÑdG ¿hDƒ°ûH ≥∏©à˘J á˘¡˘aɢJ ÜÉ˘Ñ˘°SC’ ø˘˘Y âdRɢ˘æ˘ J ¿CG Rƒ˘˘é˘ ©˘ ˘dG âã˘˘ Ñ˘ ˘d ɢ˘ eh ΩÉeCG ''É¡Ñ∏b âZôaCG'' ¿CG ó©H ,iƒYódG ,á˘jQƒ˘¡˘ª÷G π˘«˘ch ¿CG ÒZ ,»˘°Vɢ≤˘ dG ¿GRhÉéàJ ’ Úà∏dG Úડàª∏d ¢ùªàdG GòaÉf É°ùÑM áæ°S ,ôª©dG øe ÚKÓãdG ≈∏Y …ó©àdG ᪡J øY êO ∞dCG 50h .∫ƒ°UC’G Êɪ«∏°S áÑ«gh ¯

,¢ùeCG áæ°S73`dG ‘ RƒéY âeó≤J »μà°ûJ …GO Ú°ùM áªμfi áÄ«g ΩÉeCG É¡ªà°Th É¡Ñ°S iƒYóH ÚàHÉ°ûdG É¡«àæHG ¿CG äócCGh ,Üô°†dÉH É¡«∏Y AGóàY’Gh IQɢ«˘°ùdɢ˘H ɢ˘¡˘ °ùgO âdhɢ˘M ɢ˘ª˘ gGó˘˘MEG IOɢ«˘ ≤˘ d ÖgCɢ à˘ J âfɢ˘c ɢ˘eó˘˘æ˘ Y å«˘˘M ¤EG ɢ˘¡˘ H IOƒ˘˘©˘ dG äó˘˘ª˘ ©˘ J ,ɢ˘¡˘ JQɢ˘ «˘ ˘°S ɢ°VQCG ɢ¡˘à˘£˘≤˘ °SCGh ɢ˘¡˘ à˘ e󢢰üa ∞˘˘∏ÿG Rƒé©dG âdÉbh .ìhôéH ÉgÉjEG áÑ«°üe É¡«àæH ¿CG áé©ædG ÚY ‘ ø£≤J »àdG

¬°ùØf ¥ôëj ÜÉ°T ájóŸG áj’h ô≤e ΩÉeCG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ,35`dG ‘ Üɢ˘ °T ¢ùeCG ìɢ˘ Ñ˘ ˘ °U Ωó˘˘ ˘bCG ájóŸG áj’h ô≤e ΩÉeCG √ó°ùL ‘ QÉædG ΩGô°VEG á«YɪàLG ±hô¶H ∞°Uh Ée ≈∏Y ÉLÉéàMG ájó∏H øe ΩOÉ≤dG ÜÉ°ûdG Gòg É¡°û«©j IôgÉb ä’hÉfi í˘∏˘Ø˘J ⁄h ,á˘jóŸG ܃˘æ˘L ø˘μ˘ °Sƒ˘˘H ¿GƒYCG πÑb øe ¬aô°üJ øY ÜÉ°ûdG Gòg »æK âfɢc ¬˘Hɢ«˘K ¿ƒ˘c IQÉŸGh á˘j’ƒ˘dɢH ᢢ°SGô◊G ÜÉ°ûdG Gòg π≤f ,øμeh ,ÉØ∏°S øjõæÑdÉH á∏∏Ñe QÉædG OɪNEG ó©H ájóŸG ≈Ø°ûà°ùe ¤EG É©jô°S Iô˘FGO ø˘e ¬˘LGô˘NEG ø˘e ,√ó˘°ùé˘H âÑ˘˘°T »˘˘à˘ dG Ωƒ˘˘ ≤˘ ˘j ¿CG π˘˘ Ñ˘ ˘b Üɢ˘ °ûdG Gò˘˘ g ¿É˘˘ ch ,ô˘˘ £ÿG πª©dÉH ÉÑdÉ£e ñô°üj √ó°ùL ‘ QÉædG ΩGô°VEÉH â°SQƒe ''Iô#M'' É¡fEG ∫Éb Éà GOóæeh øμ°ùdGh .¬à∏FÉY ≈∏Yh ¬«∏Y Êɪ«∏°S.Ω ¯

á∏«e ‘ É≤æ°T IÉàa QÉëàfG ôª©dG øe ≠∏ÑJ ''´.Ü'' ≈YóJ IÉàa âeóbCG ájó∏Ñd ™HÉàdG §ŸõŸG QGhóH ø£≤J ,áæ°S 30 á˘j’ƒ˘dG á˘ª˘°UɢY ∫ɢª˘°T ᢩ˘bGƒ˘dG IQɢ˘#˘ «˘ °ûdG ,π˘Ñ˘M á˘£˘°SGƒ˘H ɢ≤˘æ˘°T Qɢë˘à˘f’G ≈˘∏˘Y ,á˘∏˘«˘ e ,¢ùeCG ∫hCG Aɢ˘ °ùe âeɢ˘ b ᢢ «˘ ˘ë˘ ˘°†dG ¿G å«˘˘ M ∫ƒ˘M ¬˘à˘Ø˘dh ɢ¡˘à˘aô˘Z Iò˘aɢf ‘ π˘Ñ˘M §˘Hô˘H â¶Ød ¿CG ¤EG ¤óàj É¡ª°ùL âcôJ ºK É¡≤æY ɢª˘«˘a ,á˘dƒ˘¡› ≈˘≤˘Ñ˘J ÜÉ˘Ñ˘°SC’ ɢ¡˘°SÉ˘Ø˘fCG ô˘˘NBG πcÉ°ûe ¬ÑÑ°S QÉëàf’G ¿CG á«∏fi QOÉ°üe ó«ØJ ´ .º«°ùf ¯ .á«∏FÉY

ácƒØH ¬°ùØf ¥ôëH Oó¡j ôNBGh.. ø˘e ≠˘∏˘Ñ˘ j ''Ω .Ü'' ≈˘˘Yó˘˘j Üɢ˘°T ¢ùeCG Ωó˘˘bCG π˘NGO Qɢë˘à˘fG á˘dhÉfi ≈˘∏˘Y á˘æ˘ °S 33 ô˘˘ª˘ ©˘ dG ÖÑ°ùH IRÉÑ«J áj’h ‘ ácƒa IôFGO ô≤e ≈æÑe QOÉ°üe äócCG å«M ,øμ°S øe ¬JOÉØà°SG ΩóY ¬©e Öë˘£˘°UG Üɢ°ûdG ¿CG ''¥hô˘°û∏˘d'' á˘bƒ˘Kƒ˘e π˘˘Fɢ˘°S Ö°Uh Üɢ˘≤˘ ˘K Oƒ˘˘ Yh ø˘˘ jõ˘˘ æ˘ ˘H IQhQɢ˘ b ¬˘°ùØ˘f ¥Gô˘MEG ∫hɢMh √ó˘°ùL ≈˘∏˘Y ø˘jõ˘æ˘ Ñ˘ dG âYQɢ˘°S »˘˘à˘ dG ø˘˘eC’G í˘˘ dɢ˘ °üe π˘˘ Nó˘˘ J ’ƒ˘˘ d ΩÓ°SEG .Ü ¯ .¬à«©°Vh øe ¬dÉ°ûàfGh √PÉ≤fE’

ICGôeG á≤aQ ï«°T §Ñ°V á∏°ûæîH IQÉYO ôch ‘ á∏°ûæN áj’h ÜôZ ¢ùjÉ≤H ,¢ùeCG ´OhCG ø˘e ™˘HGô˘dG ó˘≤˘©˘dG ‘ »˘˘∏˘ Fɢ˘Y ø˘˘μ˘ °ùe ÖMɢ˘°U ¬d â¡Lh ¿CG ó©H âbDƒŸG ¢ùÑ◊G øgQ ôª©dG ≥˘˘°ùØ˘˘dG ᢢ°SQɢ˘ªŸ ø˘˘μ˘ °ùe ∫Ó˘˘¨˘ à˘ °SG ᢢ ª˘ ˘¡˘ ˘J ï«°T ™°Vh ¬«a ” …òdG âbƒdG ‘ IQÉYódGh øe Ú©HQC’G ‘ Ió«°Sh ôª©dG øe Úà°ùdG ‘ Ú°ùÑ∏àe ɣѰV á«FÉ°†≤dG áHÉbôdG â– ôª©dG ΩGó˘˘î˘ à˘ °SG ᢢª˘ ¡˘ J ɢ˘ª˘ ¡˘ d â¡˘˘Lhh ,ø˘˘μ˘ °ùŸÉ˘˘ H ᢢ°SQɇ 󢢰üb ¢ü°T ᢢ dɢ˘ YEGh êGQó˘˘ à˘ ˘°SGh ±GÎMG ≈∏Y ¬FGôZEG hCG √É°VôH ƒdh IQÉYódG ™æŸ ܃ÑM õéM ” ɪc .≥°ùØdG hCG IQÉYódG • .øeÉe ¯ .∫õæŸÉH πª◊G

!¬`` ` ` `«a ø`` ` ` `μ°ù∏d ''»`` ` «`é«HhC’G''`d ÉYOƒà°ùe º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `ëà≤J á`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `∏eQCG Ö°ùM §≤a ¬«a ΩÉæàd ´Oƒà°ùª∏d Ó«d Üô¡J πNGO ¬àæH …òdG QGó÷G øYh .É¡JÉëjô°üJ ø˘e á˘Yƒ˘ª› ¿EG á˘ª˘ ¡˘ àŸG âdɢ˘b ,´Oƒ˘˘à˘ °ùŸG ¿ƒ˘ª˘ë˘à˘≤˘j äGQóıG »˘Wɢ©˘à˘eh Úaô˘ë˘æŸG Oɢ˘ ©˘ ˘HE’ QGó÷G âæ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ a ,Ó˘˘ ˘«˘ ˘ d ´Oƒ˘˘ ˘à˘ ˘ °ùŸG Êɪ«∏°S .h ¯ .ºgô£N

ájQÉ¡°TEG áMÉ°ùe

¬˘«˘a âæ˘μ˘°Sh …Qɢ≤˘©˘dG Ò«˘°ùà˘dGh ᢢ«˘ bÎdG ¢û«©J É¡fCG ᪡àŸG âë°VhCG .ÉgO’hCG á≤aQ πàMG å«M ÉgóÑc äGò∏a á≤aQ º«ëL ‘ òæe É¡«a ø£≤J »àdG á≤°ûdG É¡LhR ≥«≤°T á˘dɢM ‘ ƒ˘gh ɢ¡˘«˘∏˘Y π˘˘Nó˘˘j ¬˘˘fCGh á˘˘æ˘ °S15 É¡∏©L ɇ .Üô°†dÉH É¡˘«˘∏˘Y …ó˘à˘©˘jh ,ô˘μ˘°S

ᢢª˘ μ˘ ëÃ á˘˘jQƒ˘˘¡˘ ª÷G π˘˘«˘ ch ¢ùª˘˘à˘ ˘dG ,GòaÉf É°ùÑM áæ°S áHƒ≤Y ¢ùeCG …GO Ú°ùM »˘gh ,á˘æ˘°S55 ô˘ª˘©˘dG ø˘˘e ≠˘˘∏˘ Ñ˘ J ICGô˘˘eG 󢢰V ≈∏Y …ó©àdG áëæL øY ,∫ÉØWC’ ΩCG h á∏eQCG áª˘¡˘àŸG âª˘ë˘à˘bG å«˘M ,á˘jQɢ≤˘©˘dG ᢫˘μ˘∏ŸG ¿Gƒ˘˘jó˘˘d ∂∏˘˘e á˘˘é˘ ©˘ ˘æ˘ ˘dG Ú©˘˘ H ɢ˘ YOƒ˘˘ à˘ ˘°ùe


NEF 478 / 4

»°VÉŸG ¢SQÉe 10 Ωƒj Êɪ«∏°S áæL á«Ñ°üdG äódh 샰Vh hCG íeÓe ¿hóH Úæ«©H áØ«Øc áæ«£æ°ù≤H ó©Hh ,DƒHDƒÑdG hCG AÉ°†«ÑdG á≤£æª∏d OƒLh ’ å«M ¢VôÃ á˘˘Hɢ˘°üe ɢ˘ ¡˘ ˘fCG ÚÑ˘˘ J ɢ˘ ¡˘ ˘à˘ ˘dɢ˘ M ¢ü«˘˘ î˘ ˘°ûJ glaucome latéral á«≤∏ÿG hCG á«gƒ°ûàdG Éeƒcƒ∏¨dG ‘ Égƒ°üëa øjòdG AÉÑWC’G ™ªLCG óbh congénital É¡àdÉM ¿CG ᪰Uɢ©˘dG ô˘FGõ÷Gh á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb ø˘e π˘c ,É«˘fÉ˘Ñ˘°SCG ‘ êÓ˘©˘∏˘d âbh Üô˘bCG ‘ ɢ¡˘∏˘≤˘f Ö∏˘£˘à˘J …hP øe Êɪ«∏°S Oƒ©°ùe ÉgódGh π°Sƒàj ∂dòdh äÉ«˘©˘ª÷Gh á˘Ñ˘«˘£˘dG ܃˘∏˘≤˘dG á˘ª˘«˘Mô˘dG ¢Sƒ˘Ø˘æ˘dG Iò˘˘ ∏˘ ˘a Pɢ˘ ≤˘ ˘fE’ ø˘˘ μ˘ ˘eCG Éà ¬˘˘ Jó˘˘ Yɢ˘ °ùe ᢢ ˘jÒÿG :¬ØJÉg .¬∏dG ≈∏Y ™«ª÷G ôLCGh,√óÑc 0661.33.34.66

NEF 418 / 4

º``````````μM ÒZ ÉjQƒ°†M É«FGóàHEG É«æ∏Y íæ÷G ÉjÉ°†b ‘ É¡∏°üa ∫ÉM áªμÙG â°†b ËôμdG óÑY QÉcO á«ë°†∏d :»gÉLh áëæéH ó«ÛG óÑY QÉcO º¡àŸG áfGOEÉH ºμ◊G :á«eƒª©dG iƒYódG ‘ ` ¬«∏Y ºμ◊G ¬d ÉHÉ≤Yh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 300 IOɪ∏d É≤ÑW áHPÉμdG ájÉ°TƒdG .IòaÉf áeGôZ êO 20^000 `H É°†jƒ©J ÊóŸG ±ô£∏d ™aój ¿CG ¿GóŸG ΩGõdEÉH ºμ◊G :á«fóŸG iƒYódG ‘ ` .ádÉØμdG ≠∏Ñe ´ÉLΰSG ™e ,ÉjõeQ GQÉæjO √Qób Qó°U ºμ◊G ¿GóŸG á≤Øf ≈∏Y á«æWh IójôéH ∫É◊G ºμM ô°ûæH ôeC’G ` 11 / 7185 ºbQ â– 2011 / 05 / 24 ïjQÉJ .≈°übC’G ÉgóëH ÊóÑdG √GôcE’G Ióe ójó– ™e ¬«∏Y á«FÉ°†≤dG ∞jQÉ°üŸGh ` ¿É˘μŸGh ï˘jQɢà˘dɢH Ió˘≤˘©˘æŸG ᢰù∏÷ɢH ɢæ˘∏˘Y ¬˘H í˘°üaCGh º˘˘μ◊G Q󢢰U Gò˘˘H .§Ñ°†dG ÚeCGh ¢ù«FôdG øëf √Éæ«°†eCGh √ÓYCG QƒcòŸG §Ñ°†dG ÚeCG ¢ù«FôdG

á«bô°ûdG äÉjƒ∏◊G ™æ°üd á°UÉN ácô°T ∫ÉÛG Gòg ‘ Ú°üàfl ∫ɪY øY åëÑJ 0561 - 65 - 26 - 79 :∞JÉ¡dG (É°S21 h É°S16 ÚH)

NEF 417 / 4

NEF 480 / 4

™````«```Ñ∏d

IEF :ÓgDƒe ÉæjƒμJ èeÈj ádhódG ±ôW øe óªà©e ó¡©e 2012 …Ée á©aO ,ájÉbƒdGh øeC’G ¿GƒYC’ 021 - 27 - 69 - 44 / 0770 998 501 ᪰UÉ©dG ôFGõ÷G .á«fóŸG .äƒàfi ∞jô°T ´QÉ°T 4 NEF 467 / 4

™````````````«H øjƒμàdG ™e äGQÉ«°ùdG êÉLR Qƒ°ùc º«ë∏J ä’BG äGQÉ«°ùdG AGƒ°VCG ™«ª∏J OGƒeh RESINE á«dhC’G IOÉŸG 0697 - 32 - 20 - 14 / 0776 - 13 - 15 - 17 www.REPAIRGLASSKITS.COM NEF 422 / 4

᪰UÉ©dG ôFGõ÷G Égô≤e á°UÉN ácô°T ´ƒ``````````f øe IQÉ«°S πeÉc ΩÉY IóŸ AGôc Ö∏W Alliance hCGPassate hCG Chevrolet Cruze

0661 - 37 - 50 - 82

NEF 205 / 4

»ë«ë°üJ ¿ÓYEG π˘é˘°ù∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG õ˘côŸÉ˘H QOɢ°üdG ¿Ó˘YEÓ˘d ɢ©˘Ñ˘J πjôaCG 18 ïjQɢà˘H ∞˘«˘£˘°S á˘j’h ´ô˘a …Qɢé˘à˘dG ᢢ¶˘ MÓŸG ô˘˘cP Ω󢢩˘ H Gƒ˘˘¡˘ ˘°S Cɢ ˘£˘ ˘N ™˘˘ bh ,2011 ‘ AÉL ÉŸ áé«àfh .‹ÉàdÉc íë°üJ å«M á«dÉàdG ᢰù°SDƒ˘e Ωɢ°üà˘eEG ” ó˘≤˘©˘dG ‘ IQƒ˘còŸG í˘FGƒ˘∏˘ dG πM ºàj ¬«∏Yh π«Øjó«e á°ù°Sƒe øª°V ∫É£∏«a .Ò«¨J ¿hóH »bÉÑdG ΩÉeCG ,É¡à«Ø°üJ ¿hO ∫É£∏«a »æWƒdG õcôŸÉH ó≤©dG Gòg øe ¿Éàî°ùf âYOhCG .∞«£°S ´ôa …QÉéàdG πé°ù∏d

NEF 481 / 4

ÌcC’G äÉcô°ûdG iód á«JGòdG ºμJÒ°S ô°ûæf ∞«XƒJ

TEL: 0775 - 14 - 19 - 12 / 0779 - 81 - 72 - 34 TEL: 0779 - 19 - 83 - 66 / 0776 - 97 - 49 - 30 NEF 231 / 4

QGõf ¤EG πLÉY ÜÉ£N{ ¿GƒjO øe áî°ùf ≈∏Y π°ü– »μd ôμHƒH :¿Gƒæ©dG .záfÉb ôμHƒH{ É¡ÑMÉ°U §îH á©bƒe zÊÉÑb π°üJG ΩÓ©à°SÓd .Iôμ°ùH - á#dƒW ô°üædG »M 47 ºbQ áfÉb 0790-82-66-26 :≈∏Y NEF 358 / 4 Clinique Médoco-chirurgicale Lotus 02 cité des Orangers Rouiba Recrute dans l’immédiat 1 - médecin pédiatre 3 - infirimiers 2 - sage-femmes Tel: 021 - 81 - 50 18 / 81 - 50 - 62/Fax: 021 - 81 - 49 - 90 Mob: 0550 - 69 - 14 - 33 NEF 465 / 4

∞«XƒJ

√ô≤e øFÉμdG AÉæÑdG πeÉc ÒZ πfi AGôc ¬ª¡j øŸ .…QÉŒ ™bƒe GPh hGhOƒÑH :ºbôdÉH ∫É°üJ’G ôeC’G 0559 - 46 - 23 - 68

NEF 479 / 4

ájóªÙÉH ájQÉŒ ácô°ûd äÉØXƒe ܃∏£e ≈∏Y á«JGòdG IÒ°ùdG π°SôJ äÉ°ü°üîàdG áaÉc ÊhÎμdE’G ójÈdG drmh@hotmail.fr

ájQÉ≤Y ádÉch ió©°S

É°Sóæ˘¡˘e ∞˘Xƒ˘J ,á˘Ø˘∏÷G á˘j’ƒ˘H ᢫˘MÓ˘Ø˘dG zQɢ¡˘æ˘H{ á˘cô˘°T .QÉé°TC’G í«≤∏Jh πJÉ°ûŸG ‘ áaô©eh IÈN ¬d ,É«MÓa 0550 - 92 - 45 - 24 :ºbôdÉH ∫É°üJ’G ≈Lôj Pepinière.bannahar@yahoo.fr :ÊhÎμdE’G ¿Gƒæ©dG ≥jôW øY hCG

™˘˘ £˘ ˘b (08) ᢢ «˘ ˘fɢ˘ ª˘ ˘K ™˘˘ «˘ ˘H äGP AÉæÑ˘∏˘d á◊ɢ°U ᢫˘°VQCG 2Ω180 ÚH ɢ˘ ˘ ˘ e ᢢ ˘ ˘ Mɢ˘ ˘ ˘ ˘°ùe êɢ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ H O’hCɢ ˘ ˘ H 2Ω300h ᢢj’h ᢢdhɢ˘ë˘ °ùdG ᢢjó˘˘ ∏˘ ˘H ÚH ɢ˘ ˘ ˘e ô˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘°ùH ô˘˘ ˘ ˘ FGõ÷G êO28^000^00 .™HôŸG Ϊ∏d êO32^000^00h 05 50 46 59 99 :∞JÉ¡dG 021 31 46 58 0662 79 50 15

NEF 471 /4

NEF 459 / 4

NEF 477 / 4

∞«XƒJ øY ¿ÓYEG

Superviseur Úaô°ûŸG IQhO Ωɢ¶˘æ˘dG ,᢫˘eƒ˘ª˘©˘dG ∫ɢ¨˘°TC’G ,á˘bó˘æ˘ Ø˘ dG : ä’É› ‘ …ôëÑdG π˘≤˘æ˘dG ,»˘YÉ˘æ˘°üdG ø˘eC’G ,HACCP »FGò¨˘dG .áÄ«ÑdG ,á«YÉæ°üdG áfÉ«°üdG ,Ö«HÉfC’G º«ë∏J ,…ƒ÷Gh 0773 - 22 - 54 - 17 NEF 145 / 4

ÊhÒÑdG õcôe á∏°SGôŸÉH hCG …Qƒ°†M øjƒμJ ∂«fhÎμdEGh á«YÉæ°Uh ájQɪ©e AÉHô¡c á«YÉæ°U Úî°ùJh ¢ü«°UôJ .ójÈàdGh .∞««μàdG (plombrie) Iõ˘˘¡˘ LCGh á˘˘Ñ˘ ˘bGôŸG äGÒeɢ˘ c Ö«˘˘ cô˘˘ J ≥jô◊Gh ábô°ù∏d QGòfE’G .ô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘μ˘dGh ∫ɢ≤˘æ˘dG ∞˘Jɢ˘¡˘ dG ìÓ˘˘°UEG ¿ƒjõØ∏àdGh ƒjOGôdG HSE »˘˘Yɢ˘æ˘ ˘°üdGh »˘˘ Fɢ˘ bƒ˘˘ dG ø˘˘ eC’G iôNCG äÉæjƒμJh (¢ûàØe .±ô°ûe .¿ƒY) ∞«£°S 358 Ü ¢U ÊhÒÑdG õcôe www.elbyrouni.com 0560 - 22 - 36 80 :∞JÉ¡dG 0550 - 84 - 00 - 24 036 - 83 - 94 - 75 :¢ùcÉa

NEF 301 / 4

ATTALAH (»≤«Ñ£J / …ô¶f) á«f’ó«°U ¬Ñ°ûdG OGƒe áYÉæ°U ‘ áØãμe èeGôH Ωó≤J á«FGò¨dG OGƒŸGh ∞«¶æàdGh π«ªéàdG OGƒe áYÉæ°U ‘ iôNCG äGQhO º¶æJh (»≤«Ñ£J / …ô¶f) QƒμjódGh øgódGh ¬«LƒàdGh ádhódG ±ôW øe Ióªà©e IOÉ¡°T íæ“ …ôëÑdG êôH - ôFGõ÷G E.N.S.J / C.N.A.C / E.N.J.M / E.N.D.I TEL: 0553 - 08 - 43 - 33 / 0772 - 29 - 29 - 35

NEF 451 / 4

DUO LIVRAISON ™FÉ°†ÑdG π≤æd á°UÉN ácô°T

NEF 457 / 4

NEF 296 / 4

Iõ¡LCG í«∏°üJ ∫É› ‘ á°UÉN á°ù°SDƒe .∫ÉÛG ‘ Ú°üHÎe øY åëÑJ ójÈàdG 0772 - 18 - 10 - 88

NEF 529 / 3

NEF 206 / 4

NEF 423 / 4

NEF 445 / 4

SARL AVICOLE METAL

. CH. Long ÒÑ˘˘μ˘ dG º˘˘é◊G ø˘˘e π˘˘≤˘ æ˘ dG äɢ˘Hô˘˘Y ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ ˘J Ò¨°üdG ºé◊G øe äÉHôYh ` Frigo 2T5 äÉHôYh ` MASTER HAFei hCG DFM

áMÉ°ùŸG IRÉÑ«J áj’h ≈°Sƒe …ó«°ùH ¢VGQCG ™£b ™«H õ˘˘cGô˘˘eh ø˘˘cɢ˘°ùe Aɢ˘æ˘ Ñ˘ d Ö∏˘˘ £˘ ˘dG Ö°ùM ᢢ jQɢ˘ «˘ ˘à˘ ˘NG Ωɢ˘ bQC’G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ∫ɢ˘ °üJ’G ‘ GhOOÎJ ’ ±É˘˘ «˘ ˘£˘ ˘ °U’G :á«dÉàdG (0551) 901 - 516 / (0664) 605 - 316 (0772) - 892 - 086 / (0560) 631 - 000

™«Ñj ¢UÉ```````N áHQGô°ûdÉH 2Ω3000 ¤EG 2Ω200 øe AÉæÑ∏d ICÉ«¡e »°VGQCG ™£b á˘Ø˘°ûdɢH 2Ω10000 ¤EG 2Ω200 ø˘e iô˘NCG »˘°VGQCGh ¢Sƒ˘à˘ «˘ dɢ˘μ˘ dG áØ°ûdÉH á«YÉæ˘°Uh ᢫˘MÓ˘a »˘°VGQCG ™˘£˘bh I󢫢∏˘Ñ˘dG Gƒ˘eɢJ »˘æ˘Hh 0667 - 05 - 83 - 34 /0551 - 32 - 55 - 69 :∞JÉ¡dG

%100 É«dÉ£jEG (H, A) øLGhódG äÉjQÉ£H áYÉæ°U ANSEJ , ANDI, CNAC 2400 -4800 - 7200 - 9600 035 - 64 - 65 - 41 / 035 - 64 - 65 - 68 :∞JÉ¡dG

∞XƒJ ` ájQGQO ` ᪰UÉ©dG ôFGõ÷G Égô≤e á°UÉN ácô°T ¯ ÖjƒdG ™bGƒe Qƒ£e ¯ ƒjó«ØdG êÉàfƒe ‘ ¢üàfl ¯ IÒJôμ°S ¯ ∫É°üJE’G ‘ ¢üàfl ¯ á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe Aecm19@gmail.com π«ÁE’G ÈY á«JGòdG IÒ°ùdG π°SQCG 0793 42 74 28

Nef 377/4

πμ°ûdG …ôFGO É¡ªàN ´É«°V øY Iõjƒd ÊÉ°ûM Ió«°ùdG ø∏©J :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πªëj á∏"Qh ìÉHôe …ó°UÉb á©eÉL á«ÑæLC’G äɨ∏dGh ÜGOB’G º°ùb äɨ∏dGh ÜGOB’G á«∏c :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πªëj πμ°ûdG π«£à°ùe ôNBGh óYÉ°ùŸG º°ù≤dG ¢ù«FQ êQóàdG ‘ ¢ùjQóàdÉH ∞∏μŸG ÊÉ°ûM Iõjƒd :AÉ°†eEG .Úªàî∏d ʃfÉb ÒZ ∫ɪ©à°SG …CG øe CGÈàJ á«æ©ŸG ¿EÉa ¬«∏Yh

www.europediplome.com

036 84 - 44 - 48 / 034204690 / 0553 - 32 - 77 - 70 :∞JÉg

Nef 378/4

ºàN ´É«°V øY ¿ÓYEG

πªY ¢VhôY

√ó`` ` Ñc Iò`` `∏a PÉ≤fE’ ÜCG áKɨà`` ` `°SG

äÉ°ü°üîàdG ™«ªLh äÉjƒà°ùŸG πμd :™bƒŸG ÈY π«é°ùàdGh QÉ°ùØà°S’G

Nef 630/3

á«F’ƒdG IhóædG ∫ɨ°TCG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ™ªLCG ⪶f »àdGh á«YɪàL’G äÉaB’G áëaÉμŸ áfÉeC’G ±ôW øe ájQÉ÷G áæ°ùdG ™∏£e ™e Ú«˘Ø˘ë˘°ü∏˘d ᢫˘æ˘Wƒ˘dG ᢫˘dGQó˘«˘Ø˘∏˘d ᢫˘F’ƒ˘dG ¢Vô˘Y ¢ûeɢg ≈˘∏˘Y á˘∏˘°ûæ˘˘î˘ H Újô˘˘FGõ÷G Qɢë˘à˘f’G äɢ˘«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ d ᢢjƒ˘˘æ˘ °ùdG ᢢ∏˘ «˘ °ü◊G ɢ˘ ¡˘ ˘dÓ˘˘ N ™˘˘ ª˘ ˘LG ,Qɢ˘ ë˘ ˘à˘ ˘ f’G ᢢ ˘dhÉfih É¡JQƒ£Nh IôgɶdG ´ÉLQEG ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG ∫ɢ˘Ø˘ WC’G ᢢĢ a §˘˘°Sh Qɢ˘°ûà˘˘f’G å«˘˘M ø˘˘e

Nef 3/605

IÒNC’G äGƒ˘˘ æ˘ ˘°ùdG ‘ äOó˘˘ ©˘ ˘J h âYƒ˘˘ æ˘ ˘J É¡æe äô¡Xh ᢫˘FôŸG ᢫˘eÓ˘YE’G äGƒ˘æ˘≤˘dG ógÉ°ûŸG ¿Éc Éeó©H á°ü°üîàŸG äGƒæ≤dG IÉæ≤dG ÈY á«eÓYE’G ¬JÉLÉM ∞∏àfl ™Ñ°ûj á«eÓYE’G OGƒŸG πc åÑH ºà¡J »àdG IóMGƒdG ∂∏J ÜÉë°UCG ¿Éc h ä’ÉÛG ∞∏àfl ‘ ógÉ°ûŸG áÑZQ á«Ñ∏J ≈∏Y ¿ƒ∏ª©j äGƒæ≤dG ¬JÉeɪàgG ™«ªLh √ƒ‰ πMGôe ™«ªL ‘ …òdG »˘eÓ˘YE’G ìɢà˘Ø˘f’G ø˘μ˘d ..¬J’ƒ«eh ¢†¨H IóY äÉ«Ñ∏°S ¬d âfÉc ô°ü©dG √ó¡°T äô¡¶a ,¬à°üî°üNh ¬°UÉ°üàNG øY ô¶ædG h ájQÉÑNE’G h á«æØdGh á«eÓ°SE’G äGƒæ≤dG ∫ÉØWC’ÉH ᢰUɢN äGƒ˘æ˘b ≈˘à˘Mh ᢫˘°Vɢjô˘dG ¬¡LƒJ ‘ ô«q fl ÒZ ô«q °ùe πØ£dG íÑ°ü«d ¢ü°üîJ πq ©dh IÉæ≤dG ∂∏J ÚeÉ°†e AÉæàb’ ¢q †¨d AÉ«dhC’ÉH ™aO ∫ÉØWC’G èeGôH ‘ IÉæ≤dG åÑJ IÉæ≤dG ¿CG AÉ«dhCÓd π«q ë«a , É¡æY ô°üÑdG Ωƒ˘«˘dG QGó˘e ≈˘∏˘Y ∫É˘Ø˘WC’ɢH ᢰUɢN è˘eGô˘H

á«dƒØW á°Vƒe íÑ°UCG QÉëàf’G ΩÉ¡J’G ¢üØb ‘ AÉ«dhC’Gh

êQÉÿÉH á«©eÉ÷G á°SGQódG Nef 3/512

áaôZ πc ‘ ¿ƒjõØ∏J ∫ÉÑ◊Gh øjõæÑdGh âjÈμdG ,ôLÉæÿG ∫ÉØW’G ∫hÉæàe ‘

Qɨ°üdG ò«eÓàdG ¢†©H ΩóbCG ɪ«a ,ø°ûcC’G ΩÓaC’G ∫É£HCG ¢†©Ñd GAGóàbG QÉëàfE’G ≈∏Y âØ∏àNGh ÜÉÑ°SC’G äOó©J ɪ¡eh .á«fƒJôμdG ≈≤ÑJ á«dhDƒ°ùŸG ¿EÉa äGôKDƒŸG hCG ™aGhódG ,™˘˘ ª˘ ˘àÛG ‘ ±Gô˘˘ W’C G π˘˘ c ÚH ᢢ ˘cΰûe OÉ©HEG É¡«∏Y Öéj »àdG Iô°SC’G øe ÉbÓ£fG ‘ Iô˘˘KƒD ŸG ó˘˘gɢ˘°ûŸG π˘˘c ø˘˘ Y ɢ˘ ¡˘ ˘dɢ˘ Ø˘ ˘WGC ,iô˘˘N’C G ΩÓ˘˘Y’E G π˘˘Fɢ˘°Sh hCG ¿ƒ˘˘jõ˘˘ Ø˘ ˘∏˘ ˘à˘ ˘dG º˘¡˘Jɢaô˘˘°üJ á˘˘Ñ˘ bGô˘˘eh áμÑ°T ≈∏Y º¡J’É°üJGh ¤EG á˘aɢ°VEG ,⫢˘fÎfE’G ≈˘≤˘ Ñ˘ j »˘˘à˘ dG ᢢ°SQóŸG Qɢμ˘aGC 󢫢°Tô˘J ɢ¡˘ «˘ ∏˘ Y ¬˘Fɢ«˘dhCG ÆÓ˘HGE h π˘Ø˘£˘dG ≈∏Y GC ô£j ób Ò¨J …CÉH ,Ωɢj’C G ™˘e ¬˘à˘ «˘ °ü°T ÈcC’G QhódG ≈≤Ñj ɪ«a ™ªàÛG OGôaCG πc ≈∏Y ™˘e ∞˘£˘ ∏˘ H π˘˘eɢ˘©˘ à˘ ∏˘ d º˘˘ ¡˘ ˘ë˘ ˘°üfh ∫ɢ˘ Ø˘ ˘W’C G ´Qɢ˘°ûdG ‘ º˘˘gOɢ˘°TQEGh ,ø˘˘ ˘ °ù◊G ∑ƒ˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘°ù∏˘˘ ˘ d ᢢ ≤˘ ˘ã˘ ˘ dG ´QR ᢢ ˘dhÉfih »àdG IôeÉ`` ¨ŸG ¤EG GhCÉé∏j ’ ≈àM º¡°ùØfCÉH .º¡JÉ«ëH …ODƒJ ób á`«`æe ø`H ΩÉ`°ü`Y

á«dÉàdG ΩÉbQC’G ≈∏Y ºμaô°üJ â– 0799 - 88 - 88 - 11/0799 - 88 - 88 - 00 0799 - 88 - 88 - 33/0799 - 88 - 88 - 22 0799 - 88 - 88 - 55/0799 - 88 - 88 - 44 0799 - 88 - 88 - 77/0799 - 88 - 88 - 66 0799 - 88 - 88 - 99/0799 - 88 - 88 - 88 - ¢TGô◊G - π«ª÷G ô¶æŸG º°SÉ≤∏H ´QÉ°T 54 :¿Gƒæ©dG NEF 652 / 2 ôFGõ÷G Nef 2/645

á«fƒ˘jõ˘Ø˘∏˘à˘dG äGƒ˘æ˘≤˘dG è˘eGô˘H ¤EG ÜÉ˘Ñ˘°ûdGh ΩÓ˘aC’G ∞˘˘æ˘ ©˘ dG ΩÓ˘˘aCG ᢢ°Uɢ˘N ᢢ«˘ Ñ˘ æ˘ LC’G πeÉ©dG ó©à«àdG ,ácôéàŸG Ωƒ°SôdGh á«dÉ«ÿG ‘ »˘˘ ˘ ˘ °ù«˘˘ ˘ ˘ ˘Fô˘˘ ˘ ˘ ˘dG QÉÑàYG ≈∏Y á«°†≤dG ∫Ó˘Nh π˘Ø˘ £˘ dG ¿CG º˘∏˘Ø˘∏˘ d ¬˘˘Jó˘˘gɢ˘°ûe ≈∏Y ßØàëj åÑŸG äGƒ˘˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ °S QGó˘˘ ˘ ˘ e ᢰü≤˘dG ƒ˘jQɢ˘æ˘ «˘ °ùH ¬˘˘ «˘ ˘Yh ’ ó˘˘ ˘é˘ ˘ «˘ ˘ d ᢢ ˘Yɢ˘ ˘°S GQƒ˘˘ ˘eCɢ ˘ ˘e Ö°†¨˘˘dG hG π˘˘°ûØ˘˘dG ÉÃQh êɢ˘Yõ˘˘f’G hCG ±ƒÿG ™˘˘ e ≈˘˘ à˘ ˘ M á˘∏˘Fɢ©˘dG Cɢ Lɢ˘Ø˘ à˘ Jh ᢢ«˘ ∏˘ ˘ª˘ ˘Y ìɢ˘ é˘ ˘æ˘ ˘H . á«dÉY á«æØHh áØ∏àfl ¥ô£Hh QÉëàf’G ∫Ó˘˘N ¿ƒ˘˘cQɢ˘°ûŸG ó˘˘cCG ¥É˘˘«˘ °ùdG Gò˘˘ g ‘h á«YɪàL’G á«∏FÉ©dG ádÉ◊G ¿CG IhóædG ∫ɨ°TCG ɢ¡˘«˘a ÉÃ á˘«˘æ˘©ŸG í˘dɢ°üŸG ɢ˘g󢢩˘ J »˘˘à˘ dG ɪFGO Ò°ûJ QÉëàf’G á«∏ªY á¶◊ á«æeC’G ÒZh ájOôa ó©J QÉëàf’G ÜÉÑ°SCG ¿CG ¤EG ájOÉ©dG ±hô¶dG ™e ≈°TɪàJ ’h áeƒ¡Øe ÊÉ©j á«°†≤dG π£H ¿CG »Mƒj ɇ QÉëàfÓd π˘eGƒ˘©˘H ≥˘∏˘©˘à˘J ÉÃQ ᢫˘ ∏˘ NGO π˘˘cɢ˘°ûe ø˘˘e å«M êÉYõf’Gh Ö°†¨dGh ±ƒÿGh π°ûØdG OÉàYG ƒjQÉæ«°S ≈∏Y ò«ØæàdG á«∏ªY ‘ óªà©j ÈY á«ÑæLC’G ΩÓaC’G ‘ ¬JógÉ°ûe øWGƒŸG ÖLƒ˘à˘°ùj …ò˘dG ô˘eC’G IO󢩢àŸG äGƒ˘æ˘ ≤˘ dG ≈∏Y πª©dGh πLÉ©dG πNóàdG AÉ«dhC’G ≈∏Y äGƒ˘æ˘ ≤˘ ∏˘ d ™˘˘«˘ ¶˘ Ø˘ dG Qɢ˘°ûà˘˘fÓ˘˘d ó˘˘M ™˘˘°Vh .á«ÑæLC’G • . ø```eÉ````e

CENTRE ALHASHIMI DES HERBES NATURELLES

Nef 678/3

º˘¡˘æ˘HG »˘≤˘∏˘J Ωó˘Y ¿ƒ˘æ˘ª˘°†j º˘¡˘a ‹É˘à˘dɢHh ≈˘˘∏˘ Y Gô˘˘£˘ N π˘˘qμ˘ °ûJ ᢢ«˘ eÓ˘˘YEG Úeɢ˘°†Ÿ ∂dP h ...á∏μ°ûŸG äCGóH Éæg øe h º¡cƒ∏°S ≈∏Y á˘Hɢbô˘dG ΩG󢩢fɢH ᢫˘fƒ˘jõ˘Ø˘∏˘à˘dG è˘˘eGÈdG πØ˘£˘dG ɢgɢ≤˘∏˘à˘j »˘à˘dG Iɢ˘ æ˘ ˘≤˘ ˘dG ¿G ᢢ é˘ ˘ ë˘ ˘ H è˘eGô˘H ‘ ᢰü°üî˘à˘e ’ ∂dP ø˘μ˘ d ∫ɢ˘Ø˘ WC’G IQhô˘˘ ˘ °†dɢ˘ ˘ H ô˘˘ ˘ aƒ˘˘ ˘ ˘j h ᢢjô˘˘μ˘ Ø˘ dG ᢢjɢ˘ª◊G ..ɢæ˘Fɢæ˘HC’ ᢫˘ cƒ˘˘∏˘ °ùdG äɢ˘ ˘ ˘ ˘ °SGQó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG Ò°ûJ »˘˘ eɢ˘ æ˘ ˘à˘ ˘ d ᢢ ˘ã˘ ˘ jó◊G ió˘d ∞˘˘æ˘ ©˘ dG Iô˘˘gɢ˘X äócCG »àdG h ∫ÉØWC’G ¿CG ɢ˘ ˘¡˘ ˘ Jɢ˘ ˘«˘ ˘ ˘Fɢ˘ ˘ °üMEG Gòc h É¡«a ô°TÉÑŸG ÖÑ°ùdG ƒg ¿ƒjõØ∏àdG ∑ƒ˘˘ ∏˘ ˘°S ‘ »˘˘ °ù«˘˘ Fô˘˘ dG ô˘˘ ˘KDƒŸG h ∑ôÙG hõZ IÒNC’G áfhB’G ‘ ßMÓŸG h πØ£dG ΩÓaCG âë˘Ñ˘°UCɢa ¿ƒ˘JQɢμ˘dG ⁄ɢ©˘d ᢫˘ª˘bô˘dG h Ió˘≤˘©˘e ó˘L á˘≤˘jô˘£˘ H õ˘˘é˘ æ˘ J ¿ƒ˘˘JQɢ˘μ˘ dG IÈ©˘˘dGh Ahó˘˘¡˘ dG ɢ˘¡˘ «˘ a Ω󢢩˘ æ˘ ˘j Úeɢ˘ °†Ã äɢbÉ˘Ñ˘°Sh ᢫˘ª˘bQ Ühô˘M ɢ¡˘∏˘ c âë˘˘Ñ˘ °UCGh Ió≤©e á«æeCG ÚeÉ°†Ã ¿ƒJQÉc ΩÓaCG ≈àMh ¿É«MC’G ¢†©H ‘ ¬æ°S ió©àj πØ£dG π©Œ iô˘˘ ˘ NCG ¿É˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘MCG ‘h äɢ«˘°üT ¢ü˘qª˘≤˘à˘ j ɢe IOɢ˘Yh ᢢ«˘ fƒ˘˘JQɢ˘c ᢢ «˘ ˘°ü ˘°ûdG ¿ƒ˘˘ ˘μ˘ ˘ J ɇ Iô˘gɢ≤˘dG á˘jƒ˘˘≤˘ dG ‘ π˘˘ Ø˘ ˘£˘ ˘dG π˘˘ ˘Nó˘˘ ˘jo á¡L øe »°ùØf ´Gô°U ⁄ɢ©˘dG ™˘e ô˘oaɢæ˘J ‘h ᢢ¡˘ ˘L ø˘˘ e »˘˘ LQÉÿG ¬˘˘ £˘ ˘ «fi ¿C’ iô˘˘ ˘NCG π˘˘Ñq ˘ ≤˘ à˘ j ’ »˘˘ LQÉÿG ’h ᢢ«˘ °ü °ûdG ∂∏˘˘ J É¡©e πeÉ©˘à˘dG ø˘°ùë˘oj Gò˘˘gh IÎØ˘˘dG ∂∏˘˘J ‘ Oɢ˘ æ˘ ˘Y ‘ ó˘˘ jõ˘˘ ˘j ɢ˘ ˘e á«°üî°ûdG ∂∏àH Éμ°q ù“ ÌcCG ¬∏©éj h πØ£dG ‘ ìƒ˘°Vƒ˘H ô˘¡˘¶˘J »˘à˘dGh äɢcƒ˘∏˘ °ùdG ∂∏˘˘Jh h ´QÉ°ûdG ‘ h á°SQóŸG πNGO ¬JÉaô°üJ Ωƒ≤j ∂dòH πØ£dG íÑ°üjh â«ÑdG πNGO ≈àM Gòg h áØ«æY π©a OhOQh á«fGhóY äÉcƒ∏°ùH √ƒq ªæÑa ¬à«°üî°T øjƒμJ ‘ Gô£N πqμ°ûj Ée äGQƒ°üàdG ∂∏J h äÉaô°üàdG ∂∏J ¬©e ƒªæJ ió©àj »FGó©dG ôμØdG h ÊGhó©dG ∑ƒ∏°ùdGh Gô£N πqμ°ûj ƒ¡a ∂dòH h ôq¨°üŸG §«ÙG ≥∏WCG ó≤a IQÉ°TEÓd h ...A’Dƒg IÉ«M ≈∏Y ô˘¡˘°TC’G ∫Ó˘N á˘jOƒ˘©˘°ùdɢH åë˘˘Ñ˘ ∏˘ d õ˘˘cô˘˘e Úeɢ°†e π˘∏– ᢢ≤˘ ª˘ ©˘ e ᢢ°SGQO ᢢ«˘ °VÉŸG ≈˘∏˘Y ɢgÒKCɢJh ɢgOɢ©˘ HCG ,¿ƒ˘˘JQɢ˘μ˘ dG ΩÓ˘˘aCG ᢫˘dhC’G ¢†©˘H ¿CG Öjô˘¨˘dG ,»˘Hô˘©˘dG π˘Ø˘ £˘ dG GƒÄ∏e É¡fƒ°û«©j »àdG áMƒÑëÑdG ÖÑ°ùH ÉfóæY â«H πc ‘ QÉ°U ≈àM RÉØ∏àdG Iõ¡LCÉH â«ÑdG

Ωɢ˘j’C G ‘ ,ø˘˘Wƒ˘˘dG äɢ˘j’h ¢†©˘˘H äõ˘˘à˘ gG çQGƒμdGh »°SBÉŸG ¢†©H ™bh ≈∏Y ,ÒNC’G øe Gƒ¨∏Ñj ⁄ ∫ÉØWCG É¡«a çó◊G ™æ°U »àdG ó°TGôdG ÒHóàdGh ÒμØà∏d º¡∏gDƒj Ée ôª©dG ΩóbCG å«M ,ÖFÉ°üdG QGô≤dG PÉîJG πLCG øe ¥ÉgREGh º¡JÉ«◊ óM ™°Vh ≈∏Y A’Dƒg ¢†©H ᢩ˘°ûH ¥ô˘£˘ Hh ÖfP ¿hO ᢢĢ jÈdG º˘˘¡˘ MGhQCG ⁄h .¢SƒØædG É¡d äõàgGh ÚYC’G É¡d â©eO ™e ó¡Y ≥HÉ°S …CG ôFGõ÷G ™ªàéª∏d øμj ‘ äò˘NGC »˘à˘dG ,∫É˘Ø˘W’C G Qɢ˘ë˘ à˘ fG Iô˘˘gɢ˘X GƒYóJ ,IÒ£N óL GOÉ©HCG ,IÒNC’G IÎØdG …ó°üàdG πLG øe ,ôFɪ°†dG πc ∂jô– ¤EG ,É¡fCÉ°ûH á≤ª©e óL á°SGQO AGôLEGh ,Iƒ≤H É¡d ±hô˘¶˘ ∏˘ d á˘˘æ˘ «˘ gQ ɢ˘æ˘ dɢ˘Ø˘ WGC ≥˘˘Ñ˘ j ’ ≈˘˘à˘ M ø˘e º˘¡˘HGô˘JGC ¢†©˘Ñ˘H ⩢aO »˘à˘dG ÜÉ˘Ñ˘°SC’Gh áKOÉM π«é°ùJ ó©Hh .QÉëàfE’G ¤EG AÉjôHC’G ±ôW πc ´QÉ°ùj ,∫ÉØWC’G •É°ShCG ‘ QÉëàfG ≥JÉY ≈∏Y á«dhDƒ°ùŸG AÉ≤dEGh ,¬àeP áFÈJ ¤EG »eÉæJ ≈∏Y ™lé°ûj ób Ée ƒgh ,ôNBG ±ôW ø˘e Gó˘jõ˘e ó˘°üë˘à˘d ɢgQɢ°ûà˘˘fGh Iô˘˘gɢ˘¶˘ dG ¿ƒ˘cQó˘j ’ ø˘˘jò˘˘dG .Aɢjô˘H’C G ɢæ˘Fɢæ˘HGC ìGhQCG ∫ƒëààa ∫É©aCG øe ¬H ¿ƒeƒ≤j Ée IQƒ£N ‘ º¡MGhQCG ≥gõJ á∏JÉb á∏°ü≤e ¤EG º¡HÉ©dCG iôjh .º˘˘ ˘¡˘ ˘ æ˘ ˘ e ó˘˘ ˘°üb ¿hO hCG »˘˘ ˘Yh ÒZ ¿CÉH ´ÉªàLE’Gh ¢ùØædG º∏Y ‘ ¿ƒ°üàıG äòNCG ,ò«eÓàdG •É°ShCG ‘ QÉëàfE’G çOGƒM Qƒ˘˘£˘ à˘ dG ÖÑ˘˘°ùH ,ɢ˘Ø˘ «fl ɢ˘jó˘˘Yɢ˘°üJ ≈˘˘ë˘ æ˘ e …ò˘˘dG »˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘ ˘μ˘ ˘à˘ ˘dG ∫Ó˘˘N ⁄ɢ˘©˘ dG √ó˘˘ ¡˘ ˘°T ,ᢢ ˘«˘ ˘ dÉ◊G ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘d’C G QƒeCÉH AÉ«dhC’G ∫ɨ°ûfGh ,ᢢ ˘Ø˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘àıG Iɢ˘ ˘ «◊G ¿hO º˘¡˘dɢ˘Ø˘ WGC ÚcQɢ˘J ɇ ,áÑbGôe hCG ájÉæY º˘˘¡˘ ∏˘ jƒ– ‘ º˘˘gɢ˘°S Iõ˘˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘LGC Oô› ¤EG ɢ¡˘«˘a º˘μ˘ë˘à˘J ᢢ«˘ eOBG π˘˘ eGƒ˘˘ ©˘ ˘dG ∞˘˘ ˘∏˘ ˘ àfl ,á«LQÉÿG äGôKDƒŸGh ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh ¬˘fƒ˘≤˘∏˘à˘ j ɢ˘e ô˘˘°ü◊G ᢢ μ˘ ˘Ñ˘ ˘ °T ∫Ó˘˘ ˘N ø˘˘ ˘e ‘ ôKDƒJ ób äÉeƒ∏©eh Qƒl °U øe â«fÎfC’G É¡fCÉ°T ,∑Ó¡dG ¤EG º¡H …ODƒJh º¡JÉ«°üî°T áØ∏àıG á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG ¿CÉ°T ∂dP ‘ äGô˘eɢ¨ŸGh ∞˘æ˘©˘dG ΩÓ˘aGC ɢ¡˘æ˘e ᢢ°UÉÿGh QhO É¡«a ô£«°ùj »àdG á«fƒJôμdG ΩÓaC’Gh äGƒæ°S óæY π˘Ø˘£˘dG ᢫˘°üT ≈˘∏˘Y π˘£˘Ñ˘dG ƒg Ée ÚH ≥jôØàdÉH ¬d íª°ùJ ’ »àdG √ô¨°U ∂∏J ¢üª≤àj √óéæa ,¬d ™aÉf ƒg Éeh ¬H QÉ°V á°TÉ°T ≈∏Y ΩɪàgÉH É¡©HÉàj »àdG á«°üî°ûdG ¬à∏«fl ‘ π£ÑdG á«°üî°ûH ôKCÉàjh RÉØ∏àdG ‘ ¬JÉaô°üJ πãà ΩÉ«≤dGh √ó«∏≤J ¤EG ≈©°ùjh ,∑Ó¡dG ¤EG ¬°ùØæH …ODƒ«a ,ʃJôμdG º∏«ØdG »˘à˘dG ä’É◊G ¢†©˘Ñ˘ d Ó˘˘©˘ a ™˘˘bh ɢ˘e Gò˘˘gh ,øWƒ˘dG ≥˘Wɢæ˘e ¢†©˘H ɢ¡˘©˘bh ≈˘∏˘Y äõ˘à˘gG ïÑ£ŸG Úμ°S ≥°TôH Ò¨°U πØW ΩÉb å«M ΩÓaCG óMCG π£Ñd óMC’ Gó«∏≤J ,¬«NCG ø£H ‘

á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYCÓd »ª°TÉ¡dG õcôe

Nef 603/2

É¡eCGƒJ ≈∏Y áØFÉN ICGôeG IOÉ¡°T Gó«∏≤J ΩCGƒàdG ¬≤«≤°T íHòj OÉc »æHG √GógÉ°T º∏«Ød

ô£ÿG ¢SƒbÉf GƒbO ¿ƒ°üàıG º¡MGhQCG á«dhDƒ°ùe ™ªàÛG Gƒ∏lªMh ΩÓaCG ÚH áæ«gQ ÉædÉØWCG IÉ«M á«fƒJôμdG äÓ°ù∏°ùŸGh IôeɨŸG

NEF 249 / 4

äÓFÉ©dG øe ÒãμdG iód É«fódG äOq ƒ°SG ∫ÉØWCÓd Ö©∏dGh º∏©dGh IÉ«◊G á«¡°T íàØj GôXÉf Gô°†NCG Éfƒd ΩÉ©dG Gòg á©«Ñ£dG â£YCG ɪæ«Hh »°SGQódG º°SƒŸG õY ‘ CGóÑj ¿CG πÑb ÜÉë°ùf’G π°†Øa ¢û«©«d ódho ,ÇôH πØW QÉëàfG ÈN ≥æ°T hCG ¥ôM ÈN πc ÚH Éeh ,¬HÉ°ûàJh ºMGõàJ ∫ÉØWC’G äGQÉëàfG QÉÑNCG äQÉ°U ≈àM ,I’ÉÑeÓdG ‘ ºgAÉæHG GƒbôZÉa á«YɪàL’G πcÉ°ûŸG º¡àbôZG AÉ«dhG ¿hÒãch ácôëàŸG Ωƒ°SôdG ¿hôNBGh ,…õjõYƒÑdG »°ùfƒàdG πMGôdG º¡JG ¢†©ÑdG ,¬≤jôW ⁄h â«ÑdG øe ɪgódGh IÉ«M IôgR ¿Éc ΩCGƒJ êôN ÉeóæY ,á°ùÑJ áKQÉc â¨∏Hh »FGóàH’G ò«eÓJ â¨∏H ≈àM ôNBG ¤EG Ωƒj øe ÈμJ áKQÉμdG ∑GPh Gòg ÚHh ôëàæj πØ£dG QÉ°U ÉeóæY ∫ƒ¡ÛG ƒëf ≥ØædG ¿B’G πNóàd á∏«∏b Oƒ≤Y òæe QÉÑμdG QÉëàfG ±ô©J ⁄ »àdG ôFGõ÷G ÉJõg ÚàãL OÈdG ɪgóqªL ¿CG ó©H ’EG GOƒ©j πc .. Ú°üàflh äÓFÉYh ’ÉØWCG âdCÉ°S Ωƒ«dG ¥hô°ûdG ,…ôFGõ÷G ™ªàÛÉH âqŸCG »àdG á©LÉØdG ¬JÉ¡d êÓ©dG OÉéjEÉH ∂dÉH ɪa ÉahôX ’h ÉÑÑ°S ∂dòd ±ô©f ¿G ¿hO .áeOÉ≤dG ™«HÉ°SC’Gh ΩÉjC’G ‘ ô¡¶«°S ÜGƒ÷G ,øμdh ∫Éb NEF 453 / 4

∫ɢ˘Ø˘ WC’G á˘˘Ñ˘ bGô˘˘e ¿hO ܃˘˘°Sɢ˘Mh Rɢ˘Ø˘ ∏˘ ˘J ’ ä’ƒ˘«˘e º˘¡˘°†©˘Ñ˘d Qɢ°U ø˘˘jò˘˘dG Aɢ˘jô˘˘HC’G ᢢ«˘ fGh󢢩˘ dG ¤EG ¬ŒG º˘˘¡˘ °†©˘˘Hh ᢢ«˘ bÓ˘˘NCG äÉ¡eCG πبJ ɪc ,QÉëàf’G É¡æeh IôeɨŸGh ≈˘à˘Mh âjÈμ˘dGh ï˘Ñ˘£˘dG ÚcÉ˘μ˘ °S ∑ô˘˘J ‘ çó– ɢ˘¡˘ H h ∫ɢ˘Ø˘ WC’G ÚYCG Ωɢ˘eCG ∫ɢ˘ Ñ◊G .áŸDƒŸG IôeɨŸG ¿ÉÑ«°T ∫ÉeBG

NEF 276 / 4

''''∂«eƒc'' ..º¡àŸGh º¡°ùØfCG πàb ‘ ¿ƒææØàj ∫ÉØWCG

16

∞`` `∏Ÿ G

Nef 273/04

IAGÈdG QÉëàfG ¤EG QÉÑμdG QÉëàfG øe

á«LƒdƒæμJ ä’ƒ– »FôŸG ΩÓYE’G ¢û«©j Úæ˘WGƒŸG ≈˘∏˘Y ɢHɢé˘jEG ô˘KCG GÒÑ˘c GQƒ˘£˘ Jh ø˘˘e ¬˘˘d âfɢ˘c ɢ˘e Qó˘˘ ≤˘ ˘H ø˘˘ μ˘ ˘d ∫ɢ˘ Ø˘ ˘WC’Gh ∂dòH ¿ƒμ«d ÈcCG ¬JÉ«Ñ∏°S âfÉc äÉ«HÉéjEG ΩÉjC’G √òg AÉHB’G ¢û«©«d ,øjóM hP ìÓ°S âeÉæJ »àdG IôgɶdG ÖÑ°ùH º¡HÉ°üYCG ≈∏Y QÉëàfG ‘ É°SÉ°SCG â∏ã“ »àdGh ™jôe πμ°ûH ø˘˘jô˘˘KCɢ à˘ e Qɢ˘ë˘ à˘ f’G ᢢdhÉfi hCG ∫ɢ˘Ø˘ WC’G Úæeóe GƒëÑ°UG »àdG ácôëàŸG Ωƒ°SôdÉH ¢†©H IQÉjõH âeÉb »eƒ«dG ¥hô°ûdG ,É¡«∏Y ᢢ©˘ bGƒ˘˘dG √ò˘˘g ≈˘˘∏˘ Y ±ƒ˘˘bƒ˘˘∏˘ d äÓ˘˘Fɢ˘©˘ ˘dG â°Tɢ˘Y »˘˘à˘ dG äÓ˘˘Fɢ˘©˘ dG ᢢ°Uɢ˘N IÒ£ÿG ócDƒàd IôgɶdG √òg AGôL ájhÉ°SCÉe ÉKGóMCG ɢ¡˘à˘dɢMh á˘Ø˘Xƒ˘e »˘gh ,á˘æ˘«Á I󢫢°ùdG ɢæ˘d É¡æHG ô°ùîJ ¿CG äOÉc É¡fCG áÄ«°S óL á«°ùØædG âæc ó≤d É¡JÉ°SCÉe CGóÑàd Ωƒ°SôdG ∂∏J ÖÑ°ùH óMCG óæY ìÉÑ°üdG ‘ ΩCGƒàdG …Gódh ∑ôJG ɪc QÉ¡ædG ∫GƒW πªYCG âæc »æfC’ äÉ«HôŸG ɢe ¬˘˘∏˘ ª˘ Y º˘˘μ˘ ë˘ H ô˘˘Ø˘ °ùdG Òã˘˘c »˘˘LhR ¿G »æfC’ »HÉ°üYCG ≈∏Y ¢û«YCG ÉehO »æ∏©éj ÉeóæY âæch ,âbƒdG ¢ùØf ‘ ÜC’Gh ΩC’G ∫õæŸG ¤G ÉjGódh Ö룰UCG AÉ°ùŸG ‘ OƒYCG ¿ƒJ ¢ùjÉÑ˘°S Iɢæ˘b π˘«˘¨˘°ûà˘H Iô˘°TÉ˘Ñ˘e Ωƒ˘bCGh π˘LCG ø˘˘e ï˘˘Ñ˘ £ŸG ¤G Iô˘˘°Tɢ˘Ñ˘ e ɢ˘fCG ¬Œ’ Iôe äGPh …O’hCÉH á«dÉÑe ÒZ â«ÑdG ∫ɨ°TCG ƒgh Ωƒ°SôdG ‘ ó¡°ûe IógÉ°ûà …ódh ΩÉb IôØ°T á£˘°SGƒ˘H ᢫◊ ≥˘«˘∏˘ë˘à˘H Ωƒ˘≤˘j ¥Ó˘M …òdG ¬«NCG áÑbQ ≥∏ëH ΩÉbh IôØ°T πªëa ¤G âYQÉ°S ÉeóæYh ¬JÉ«ëH …Oƒj ¿CG OÉc √ƒNCGh ¬FÉeO ‘ íÑ°ùj »æHG äóLh áaô¨dG Ωƒ°SôdG ‘ óLC’ RÉØ∏à∏d äô¶fh ∂ë°†j π¨à°ûj ¥ÓM ≈Ø°ûà°ùŸG ¤G ¬H â¡ŒGh »æHG â∏ªëa óæY øμd πeÉc ô¡°T IóŸ ∑Éæg åμe øjCG â«ÑdG CÓÁ …óÑc Iò∏a ó©j ⁄ ¬LhôN ≈∏Y IQó˘≤˘dG ó˘≤˘a ¬˘fC’ ɢμ˘ë˘°Vh ɢNGô˘°U ¿CG äóc …òdG …ódh »Ø°TG »HQÉ«a.ΩÓμdG .ácôëàe Ωƒ°SQ ÖÑ°ùH √ô°ùNCG ø˘e Qó˘ë˘æ˘˘j …ò˘˘dGh ¢T.∫ɪ˘c 󢫢°ùdG ɢeCG Ωɢb ¬˘fCG ó˘cCG ó˘≤˘a ∞˘«˘£˘°S á˘j’h ∫ɢ˘ª˘˘°T ¬fC’ ácôëàŸG Ωƒ°SôdG äGƒæb πc ÒØ°ûàH ∫Éb ɪc É¡ÑÑ°ùH ó«MƒdG ¬æHG ô°ùîj ¿CG OÉc ïÑ£ŸG πNGO »àLhRh ÉfG É°ùdÉL âæc : ÉNGô˘°U É˘æ˘©˘ª˘°S PG AGò˘¨˘dG á˘Ñ˘Lh ∫hɢæ˘à˘f »°Sôc ¥ƒa »æHG äóLƒa ¬à«MÉf Éæ¡ŒÉa ™£≤d âYQÉ°ùa AÉHô¡μdG ∑Ó°SCÉH ≥°üà∏e ¤G ¬H â¡ŒGh OGó©àdG ¥ÎMG øjCG ≈Ø°ûà°ùŸG âØ˘˘˘˘˘Lh ¬˘˘˘˘˘j󢢢˘˘j ø˘˘˘˘˘e ∂dP ò˘˘æ˘˘eh ɢ˘˘¡˘˘˘bhô˘˘˘Y ≈∏Y ¬°VôYCG ÉfCGh Ωƒ«dG ≈≤∏àj ¬fG ɪc Ö«Ñ£dG ,π«gCÉàdG IOÉYG ¢ü°üM ø˘Y ¬˘˘à˘˘dCɢ˘°S ɢ˘eó˘˘æ˘˘Yh iCGQ ¬fCG ÊÈNCG ÖÑ°ùdG ìÓ°UEÉH Ωƒ˘≤˘j Ωƒ˘°Sô˘dG ᢫˘FɢHô˘¡˘μ˘dG ∑Ó˘˘°SC’G ɢeCG ,√󢢫˘˘∏˘˘≤˘˘à˘˘H Ωɢ˘≤˘˘a ɢ˘é˘˘æ˘˘«˘˘˘æ˘˘˘dG ∞˘˘˘MÓ˘˘˘°S Òã˘μ˘H ÈcCG ɢgô˘£˘˘î˘˘a Ée ƒgh Ωƒ°SôdG πc øe ‘ ɢgɢfó˘Lh »˘à˘dG Aɢah I󢢫˘˘°ùdG ¬˘˘Jó˘˘cCG ΩÉb …òdG É¡æHG QhõJ ∫ÉØWC’G ≈Ø°ûà°ùe øe Ò£«d ¬àÑbQ ≈∏Y ¢Tɪb á©£b ™°VƒH ∞˘MÓ˘°S Gó˘∏˘≤˘e ∫õ˘æ˘ª˘∏˘d ∫h’G ≥˘Hɢ˘£˘˘dG ≈∏Y Qƒ°ùμH ÜÉ°üjh É°VQCG §≤°ù«d Ééæ«ædG Ωƒ˘˘˘«˘˘˘dG 󢢢bô˘˘˘j ƒ˘˘˘gh ¬˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘LQ iƒ˘˘˘à˘˘˘˘°ùe ƒ¡a …ÒLh ΩƒJ ô£N ÉeCG ,≈Ø°ûà°ùŸÉH øe ójó©dG Éæd ócCG å«M Èc’G áKQÉμdG πμ°ûH ¬«∏Y ¿ƒæeóe ºgDhÉæHCG ¿CG AÉ«dhC’G ´Qõj …òdG º¡jCGQ ‘ Ωƒ°SôdG ƒgh Ò£N ºgAÉæHG áÄ°ûæJ ≈∏Y ôKDƒjh ájOƒ¡«dG º«≤dG Ωƒ°SQ êGQOEÉH ¿ƒ«æ©ŸG Ωƒ≤j ¿CG Úæªàe ∞«æ◊G ÉæjO É¡à«©Lôe ¿ƒμJ á«æjO ájƒHôJ AÉ몰S ÇOÉÑe ô°ûæd ÉehO ±ó¡j …òdG .áæ°ù◊G á«HÎdGh ºZôe óæg

$

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG /2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

36311 Oó©dG / `g g 1433 ’G iOɪL L `28 `dd ≥aGƒŸG G 20122 πjôaC πjôaCGG 20 0 ᩪ÷G 3630 Oó©dG / `gG 1433 ¤hC3’¤hC G iOɪL 27 `d8≥aGƒŸG /2012 19 ¢ù«ªÿG

Nef 399/4

$

Nef 679/03

09

Q É ¡ ° T EG

äÉ«∏fi

áÄæ¡J ,‹É˘Y â∏˘b ô˘ª˘≤˘dG Gƒ˘dɢb ,‹ÉZ â∏b ÖgòdG ƒdÉb »ÑM â∏b RGÒ°T GƒdÉb ɢ˘gOÓ˘˘«˘ e 󢢫˘ Yh ‹’Oh ∂d ≈æªàj ,‹É«∏dG ≈∏MCG ᢢ ˘∏˘ ˘ Fɢ˘ ˘ Yh ∂eCGh ∑ƒ˘˘ ˘ HCG ≈˘˘∏˘ ˘MCG í˘˘ «˘ ˘HQh »˘˘ °ùfƒ˘˘ j .∫hC’G ∑OÓ«e ó«Y áÑ°SÉæà ÊÉ¡àdG

0552 - 79 - 49 - 08/0550 - 45 - 50 - 79 IMPORT / EXPORTa ∂«à°SÓÑdG ¢SÉ«cCG áYÉæ°U ä’BG ™«H ANSEJ - ANDI - CNAC FAX :036 - 83 - 99 - 75 05 - 60 - 99 - 97 - 02 / 03 / 04

NEF 472 / 4

NEF 303 / 3

áj’h ≈¡≤e á°üNQ AGôc ôFGõ÷G 0780 - 88 - 23 - 46

NEF 466 / 4

¿Ó`````````````YEG

OGΰSÓd ÔJQÉH »æ«L ácô°T ájÉéH ` âdÉeRÉJ :¿Gƒæ©dG

,∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG ,∂«à°SÓÑdG πjƒ– äÉæcÉe ∞∏àfl ºμ«∏Y ¢Vô©J ïdEG...»ªbQ ôjƒ°üJ ƒjOƒà°SG ,äÉHhô°ûŸG ,á«FGò¨dG áYÉæ°üdG 0770 - 56 - 55 - 30 / 034 - 31 - 32 - 32 NEF 590 / 2

ginypartner@yahoo.co

åëÑj áæ«£æ°ùb

º«ë∏J ‘ øjƒμ˘J ø˘Y á˘∏˘bQƒ˘H ™˘Wɢ°ùdG º˘é˘æ˘dG ᢰSQó˘e ø˘∏˘©˘J 42 :∞JÉ¡dG ARK / TIG / TUIETER á«dhÎÑdG äGƒæ≤dG 0776 - 48 - 79 - 81 / 0772 - 47 - 24 - 79 / 0794 - 66 - 87 -

IÈN GP áØ«ØN ä’ƒcCÉe hCG º©£e ‘ ∂jô°T øY »˘∏˘é˘æ˘e »˘∏˘Y Ió˘˘jó÷G á˘˘æ˘ jóŸÉ˘˘H ∫ÉÛG Gò˘˘g ‘ - πªY ádÉM ‘ - áæ«£æ°ùb áj’h ÜhôÿG 0775 - 13 - 31 - 34

NEF 241 / 4

NEF 454 / 4

ITSS Ióªà©ŸG ܃¡°ùdG á°SQóe :‘ á«æjƒμJ IQhO º«¶æJ •GƒZC’G (ARC - TIG) ∫hÎÑdGh RɨdG Ö«HÉfCG º«ë∏J -1 º«ë∏J ¢ûàØeh ÖbGôe -2 INSPECTEUR (CND) ᢢ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ °U ᢢ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ °TCG Qƒ˘˘ ˘ ˘ ˘°üe -3 RADIOLOGUE ᢢ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ °U Ö«˘˘ ˘ ˘ ˘Hɢ˘ ˘ ˘ ˘fCG Ò°†– -4 TUYAUTEUR »˘˘ ˘Yɢ˘ ˘æ˘ ˘ °U ø˘˘ ˘eCG ±ô˘˘ ˘°ûeh ¢ûà˘˘ ˘Ø˘ ˘ ˘e -5 (HSE) / 029 - 92 - 06 - 62 :¢ùcÉØdGh ∞JÉ¡dG 07 - 70 - 80 - 06 - 62 07 - 98 - 47 - 84 - 89 05 - 50 - 17 - 42 - 09 á«fÉ› áeÉbE’G ¯ óÑY áaÉ≤ãdG QGO πHÉ≤e :¿Gƒæ©dG •GƒZC’G - IQƒª©ŸG ƒjôc øH ¬∏dG

NEF 261 / 4

óYÉ≤àdG ∂ëæ“ »àdG áØ«XƒdG ¤É©J ¬∏dG AÉ°T ¿EG ôμÑŸG º¡°SC’G IQÉŒ øe πbC’G ≈∏Y óMGh èàæe iΰTG πbC’G ≈∏Y ÚfƒHR Ö∏LG ºK ,ácô°ûdG Ió˘Yɢ≤˘ dG ¢ùØ˘˘æ˘ H ∂«˘˘fƒ˘˘HR Ωõ˘˘à˘ ∏˘ jh ’ á˘∏˘°ù∏˘°S í˘Ñ˘°üà˘d ∂«˘fƒ˘HR ø˘Fɢ˘HRh ó«Øà˘°ùJ âfCɢa Gò˘μ˘gh....᢫˘gɢæ˘à˘e ÒZh ø˘˘ jô˘˘ °Tɢ˘ ÑŸG ø˘˘ Fɢ˘ Hõ˘˘ dG ø˘˘ ˘Y ºgOóY ¿Éc ɪ¡e øjô°TÉÑŸG êO20000 `H áªgÉ°ùª∏d ≈fOC’G ó◊G (0669 - 81 - 99 - 84) (0560 - 23 - 63 - 11) ANASA LFARHA@GMAIL.COM NEF 013 / 4

Le REPERE

Loue Villa R + 1, 4 chambres + 2 salon + 2 cuisines + 2 SDB + garage + jardin SUP : 440m2 . Batis 231 m2 Parc Miremont BOUZAREAH. TEL: 0698 - 09 - 93 - 73 NEF 419 / 4

:‘ ¿qƒμJ ádhódG ±ôW øe óªà©e QGòfE’G Ωɶf ,áÑbGôŸG äGÒeÉc :Ö«côJ ¯ :áfÉ«°U ¯ .(GSM) `H äGQÉ«°ùdGh äÓëª∏d .ôJƒ«ÑªμdG ,Iphone,∫É≤ædG ∞JÉ¡dG - Infographie - Autocad Bureautique - Réseaux .πª©∏d ¬«LƒàdG ™e øeCG ¿ƒY¯ .∑Qɪ÷G iód ìô°üe ¯ ™˘˘e ᢢcGô˘˘°ûdɢ˘ H ∞˘˘ «˘ ˘Xƒ˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘d ¬˘˘ «˘ ˘Lƒ˘˘ J emploiservice .ÉfÉ› áeÉbEG -

0555 - 21 - 64 - 27 021 - 73 - 03 - 03

NEF 3/043


$

[ :¢U

ôμ°ù©e ‘ É¡æμ°ùe πNGO ∫ÉØWCG áKÓãd ΩCG QÉëàfG ôμ°ù©e áj’ƒH ∞«æ¨«J ájó∏Ñd ™HÉàdG ájôjɪ©dG QGhO õàgG πNGO É≤æ°T ICGôeG QÉëàfG áKOÉM ™bh ≈∏Y ¢ùeCG ∫GhR É¡°ùØf â≤æ°Th πÑëH É¡≤æY §HôH âeÉb å«M É¡æμ°ùe áæ°S 43 ôª©dG øe ≠∏ÑJ ICGôŸG.É¡JÉ«◊ GóM ∂dòH á©°VGh πÑb øe É¡àãL π≤f ” óbh AÉæHCG çÓãd ΩCGh áLhõàe »gh åã÷G ß˘Ø˘M á˘˘ë˘ ∏˘ °üe ¤EG ᢢ«˘ fóŸG ᢢjɢ˘ª◊G ô˘˘°Uɢ˘æ˘ Y É≤«≤– ∑QódG ábôa ô°UÉæY âëàah ∞«æ¨«J ≈Ø°ûà°ùŸ .É¡HÉÑ°SCG ‘ á∏jõe IOÉb

á˘∏˘≤˘à˘°ùŸG ᢢ«˘˘Hɢ˘≤˘˘æ˘˘dG ´hô˘˘Ø˘˘dG äQô˘˘b ᢩ˘Hɢà˘dG ᢫˘eƒ˘ª˘©˘dG IQGOE’G »˘eó˘î˘˘à˘˘°ùŸ óæe Ió«©°ùH á«©eÉ÷G äÉeóÿG ´É£≤d ÜGô°VEG ‘ ∫ƒNódG …QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G ájGóH ÜÓ˘£˘dG äɢeó˘N Aɢ≤˘HEG ™˘˘e ,»˘˘∏˘˘c ¬˘˘Ñ˘˘°T ¥ÓZEG ” ɪ«a,AGƒjE’Gh ΩÉ©WE’Éc áMƒàØe ájôjóŸ á©HÉàdG áKÓãdG äGQGOE’G äGô≤ŸG áÑdɢ£˘ª˘∏˘d ,I󢫢©˘°ùH ᢫˘©˘eÉ÷G äɢeóÿG á˘jQõŸG ´É˘°VhC’G ᢰSGQOh ∫ɢª˘©˘˘dG ≥˘˘ë˘˘H äÉeóÿG ∫ɪY É¡æe ÊÉ©j íÑ°UCG »àdG .á«©eÉ÷G ¿CGh ᢫˘Hɢ≤˘æ˘dG ´hô˘Ø˘˘dG äGò˘˘d ≥˘˘Ñ˘˘°Sh äɢ˘eó˘˘î˘˘∏˘˘d ᢢ«˘˘F’ƒ˘˘dG ᢢjQóŸG äô˘˘©˘˘°TCG ÌcCG óæe ÜGô°VEG ‘ ∫ƒNódÉH á«©eÉ÷G á˘Hɢé˘à˘°S’G Ωó˘Y á˘dɢM ‘, ø˘jô˘˘¡˘˘°T ø˘˘e á˘dhɢW ≈˘∏˘Y ¢Sƒ˘∏÷Gh ∫ɢª˘˘©˘˘dG Ödɢ˘£Ÿ ádÉëH ´hôØdG ¬àØ°Uh Ée ΩÉeCG øμd , QGƒ◊G IQGOE’ɢH á˘Hɢ≤˘˘æ˘˘dG äɢ˘bÓ˘˘Y ‘ OG󢢰ùf’G π˘ª˘©˘dG ø˘Y »˘∏˘c ¬˘Ñ˘°T ÜGô˘°VEG ø˘°T Qô˘≤˘J .´É£≤dG ∫ɪY áaÉμd ¿É«H πμ°T ≈∏Y ´ÉªàLG ô°†fi Ö°ùMh á¡Lƒe á«HÉ≤ædG ´hôØdG ±ôW øe »°†‡ ô˘jRh ɢ¡˘°SCGQ ≈˘∏˘Yh ,᢫˘˘°Uƒ˘˘dG äɢ˘¡˘˘é˘˘∏˘˘d âª˘∏˘°S ᢫˘HhGô˘M 󢫢°TQ ‹É˘©˘dG º˘«˘∏˘©˘˘à˘˘dG ¤EG ¥ô˘£˘à˘j "¥hô°ûdG" `d ¬˘˘æ˘˘e ᢢ˘î˘˘˘°ùf ÖdÉ£e ™e IQGOE’G øe »Ñ∏°ùdG ÜhÉéàdG h á«Hɢ≤˘æ˘dG ´hô˘Ø˘dG ɢ¡˘à˘©˘aQ »˘à˘dG ∫ɢª˘©˘dG ø˘˘e ɢ˘«˘˘fó˘˘dG Ohó◊G ᢢ«˘˘Ñ˘˘∏˘˘J á˘˘æ˘˘ª˘˘°†àŸG »˘∏˘ã‡ Ö°ùM ≈˘˘bô˘˘J ’ »˘˘à˘˘dGh Ödɢ˘£ŸG ¬à¨∏H …òdG ÊóàŸG iƒà°ùŸG ¤EG ∫ɪ©dG

¿ƒéàëj áeÉ©ædÉH ¢SÉÑ°S ∫ɪY ∫ɪ©d »HÉ≤ædG ´ôØdG ƒ∏ã‡h ∫ɪY ΩÉb áeÉ©ædÉH »æeC’G πª©dG h ájÉbƒdG ácô°T GÒÑ©J áj’ƒdG ô≤e ΩÉeCG á«LÉéàMG áØbƒH ÖÑ°ùH ∫ɪ©dG ¬°û«©j …òdG ¿É«∏¨dG øY º¡æe »àdG á«æ¡ŸGh á«YɪàLE’G πcÉ°ûŸG ºcGôJ á°†jôY ‘ AÉL h .¿B’G ó◊ èdÉ©J ⁄ ΩÉ©dG ôjóŸG ¤EG Égƒ¡Lh »àdG êÉéàME’G »eƒ«dG ¥hô°ûdG âª∏°ùJ »àdG h , ácô°û∏d É¡æ«H øe ÖdÉ£ŸG øe á∏ªL É¡æe áî°ùf º«°ù≤J ∫ɪ©dG ¢†aQ ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y ÉjGƒædG âfÉc ɪ¡e äÉ°ù°SDƒe 4 ¤EG ácô°ûdG áHÉ≤æ∏d »æWƒdG ÖàμŸG Ö«°üæJ ¤EG GƒYOh øe á«≤ÑàŸG áÑ°ùædG ≥«Ñ£J h QƒØdG ≈∏Y Ò°TÉæŸG Gòch áFÉŸÉH 33 »©LôdG ôKC’G 2012 ôjÉæj òæe »°†jƒ©àdG ΩɶædÉH á≤∏©àŸG áëæŸGh ábÉ£dG ´É£b äGRÉ«àeEGh .óYÉ≤à∏d á«∏«ªμàdG ´ …óªfi

¿GôgƒH ádGó©dG ¤EG …õcôŸG ∂æÑdG øe äGQÉWEG 4 qôŒ QÉ«∏e 500`H Iô¨K ä’Éch ióMEÉH É¡aÉ°ûàcG ” »àdG QÉ«∏e 500`H IQó≤ŸG á«dÉŸG Iô¨ãdG ∞∏e ,¿Gôgh AÉ°†b ¢ù∏› iód ±ÉæÄà°S’G áªμfi ,¢ùeCG âëàa ¢ùeÉÿG º¡àŸG ∫Gõj Ée ÚM ‘ ,ádGó©dG ¤EG ∂æÑdG äGòH äGQÉWEG 4 ÉgôKEG ≈∏Y qôL å«M ,OÓÑdG ÜôZ ᪰UÉ©H …ôFGõ÷G »æWƒdG ∂æÑdG ,á«eƒªY ∫GƒeCG ójóÑJ ᪡àH ,Úª¡àŸG ó°V GòaÉf É°ùÑM ÚeÉ©H â≤£f ób á«FGóàH’G áªμÙG âfÉch .QGôa ádÉM ‘ ∫ɪYCG πLQ ƒgh IQó≤e á«dÉe Iô¨K OƒLh …ôFGõ÷G »æWƒdG ∂æÑdG IQGOEG âØ°ûàcG ÉeóæY ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ âKóM É¡fEÉa ,á«°†≤dG ™FÉbh ¤EG ´ƒLôdÉHh ¢Vhôb íæe AÉæKCG äGRhÉŒ ÜÉμJQÉH GƒeÉb ,äGQÉWEG 4 ¤EG ΩÉ¡J’G ™HÉ°UCG â¡Lh å«M ,¿GôgƒH ΩÉeƒ°üdG ádÉch iƒà°ùe ≈∏Y QÉ«∏e 500`H áeÉ©dG ájôjóŸG ᪫∏©J ÚØdÉfl ,ájƒbÎdG äÉæμ°ùdG ó««°ûJ ∫É› ‘ §°ûæJ "QÓ«Hƒe" ≈YóJ á°ù°SDƒe ∂∏Á ∫ɪYCG πLQ IóFÉØd ÒjÓŸÉH ‘ ∫Gõj Ée ¬fCG ɪ∏Y ,Égójó°ùJ ¿hO ¬≤JÉY ≈∏Y âªcGôJ »àdG ¿ƒjódÉH AÉaƒdG ™£à°ùj ⁄ …òdG ,¿ƒHõdG Gòg ™e πeÉ©àdG â©æe »àdG ∂æÑ∏d ÚM ‘ ,™FÉbh øe º¡«dEG Ö°ùf Ée QÉμfEG ¿ƒª¡àŸG ∫hÉM ,±ÉæÄà°S’G áªμëà ɡ©FÉbh äôL »àdG áªcÉÙG á°ù∏L AÉæKCGh ,QGôa ádÉM .ºgó°V QOÉ°üdG »FGóàH’G ºμ◊G ó«jCÉJ ,áeÉ©dG áHÉ«ædG π㇠¢ùªàdG …OɪM.Ω

πμ°ûdG …ôFGO É¡ªàN ´É«°V øY Iõjƒd ÊÉ°ûM Ió«°ùdG ø∏©J :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πªëj á∏"Qh ìÉHôe …ó°UÉb á©eÉL á«ÑæLC’G äɨ∏dGh ÜGOB’G º°ùb äɨ∏dGh ÜGOB’G á«∏c :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πªëj πμ°ûdG π«£à°ùe ôNBGh óYÉ°ùŸG º°ù≤dG ¢ù«FQ êQóàdG ‘ ¢ùjQóàdÉH ∞∏μŸG ÊÉ°ûM Iõjƒd :AÉ°†eEG .Úªàî∏d ʃfÉb ÒZ ∫ɪ©à°SG …CG øe CGÈàJ á«æ©ŸG ¿EÉa ¬«∏Yh NEF 478 / 4

NEF 418 / 4

º``````````μM ÒZ ÉjQƒ°†M É«FGóàHEG É«æ∏Y íæ÷G ÉjÉ°†b ‘ É¡∏°üa ∫ÉM áªμÙG â°†b ËôμdG óÑY QÉcO á«ë°†∏d :»gÉLh áëæéH ó«ÛG óÑY QÉcO º¡àŸG áfGOEÉH ºμ◊G :á«eƒª©dG iƒYódG ‘ ` ¬«∏Y ºμ◊G ¬d ÉHÉ≤Yh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 300 IOɪ∏d É≤ÑW áHPÉμdG ájÉ°TƒdG .IòaÉf áeGôZ êO 20^000 `H É°†jƒ©J ÊóŸG ±ô£∏d ™aój ¿CG ¿GóŸG ΩGõdEÉH ºμ◊G :á«fóŸG iƒYódG ‘ ` .ádÉØμdG ≠∏Ñe ´ÉLΰSG ™e ,ÉjõeQ GQÉæjO √Qób Qó°U ºμ◊G ¿GóŸG á≤Øf ≈∏Y á«æWh IójôéH ∫É◊G ºμM ô°ûæH ôeC’G ` 11 / 7185 ºbQ â– 2011 / 05 / 24 ïjQÉJ .≈°übC’G ÉgóëH ÊóÑdG √GôcE’G Ióe ójó– ™e ¬«∏Y á«FÉ°†≤dG ∞jQÉ°üŸGh ` ¿É˘μŸGh ï˘jQɢà˘dɢH Ió˘≤˘©˘æŸG ᢰù∏÷ɢH ɢæ˘∏˘Y ¬˘H í˘°üaCGh º˘˘μ◊G Q󢢰U Gò˘˘H .§Ñ°†dG ÚeCGh ¢ù«FôdG øëf √Éæ«°†eCGh √ÓYCG QƒcòŸG §Ñ°†dG ÚeCG ¢ù«FôdG

á«bô°ûdG äÉjƒ∏◊G ™æ°üd á°UÉN ácô°T ∫ÉÛG Gòg ‘ Ú°üàfl ∫ɪY øY åëÑJ 0561 - 65 - 26 - 79 :∞JÉ¡dG (É°S21 h É°S16 ÚH)

NEF 417 / 4

NEF 480 / 4

™````«```Ñ∏d

IEF :ÓgDƒe ÉæjƒμJ èeÈj ádhódG ±ôW øe óªà©e ó¡©e 2012 …Ée á©aO ,ájÉbƒdGh øeC’G ¿GƒYC’ 021 - 27 - 69 - 44 / 0770 998 501 ᪰UÉ©dG ôFGõ÷G .á«fóŸG .äƒàfi ∞jô°T ´QÉ°T 4 NEF 467 / 4

™````````````«H øjƒμàdG ™e äGQÉ«°ùdG êÉLR Qƒ°ùc º«ë∏J ä’BG äGQÉ«°ùdG AGƒ°VCG ™«ª∏J OGƒeh RESINE á«dhC’G IOÉŸG 0697 - 32 - 20 - 14 / 0776 - 13 - 15 - 17 www.REPAIRGLASSKITS.COM NEF 422 / 4

᪰UÉ©dG ôFGõ÷G Égô≤e á°UÉN ácô°T ´ƒ``````````f øe IQÉ«°S πeÉc ΩÉY IóŸ AGôc Ö∏W Alliance hCGPassate hCG Chevrolet Cruze

0661 - 37 - 50 - 82

NEF 205 / 4

»ë«ë°üJ ¿ÓYEG π˘é˘°ù∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG õ˘côŸÉ˘H QOɢ°üdG ¿Ó˘YEÓ˘d ɢ©˘Ñ˘J πjôaCG 18 ïjQɢà˘H ∞˘«˘£˘°S á˘j’h ´ô˘a …Qɢé˘à˘dG ᢢ¶˘ MÓŸG ô˘˘cP Ω󢢩˘ H Gƒ˘˘¡˘ ˘°S Cɢ ˘£˘ ˘N ™˘˘ bh ,2011 ‘ AÉL ÉŸ áé«àfh .‹ÉàdÉc íë°üJ å«M á«dÉàdG ᢰù°SDƒ˘e Ωɢ°üà˘eEG ” ó˘≤˘©˘dG ‘ IQƒ˘còŸG í˘FGƒ˘∏˘ dG πM ºàj ¬«∏Yh π«Øjó«e á°ù°Sƒe øª°V ∫É£∏«a .Ò«¨J ¿hóH »bÉÑdG ΩÉeCG ,É¡à«Ø°üJ ¿hO ∫É£∏«a »æWƒdG õcôŸÉH ó≤©dG Gòg øe ¿Éàî°ùf âYOhCG .∞«£°S ´ôa …QÉéàdG πé°ù∏d

NEF 481 / 4

πªY ¢VhôY

ÌcC’G äÉcô°ûdG iód á«JGòdG ºμJÒ°S ô°ûæf ∞«XƒJ

TEL: 0775 - 14 - 19 - 12 / 0779 - 81 - 72 - 34 TEL: 0779 - 19 - 83 - 66 / 0776 - 97 - 49 - 30 NEF 231 / 4

QGõf ¤EG πLÉY ÜÉ£N{ ¿GƒjO øe áî°ùf ≈∏Y π°ü– »μd ôμHƒH :¿Gƒæ©dG .záfÉb ôμHƒH{ É¡ÑMÉ°U §îH á©bƒe zÊÉÑb π°üJG ΩÓ©à°SÓd .Iôμ°ùH - á#dƒW ô°üædG »M 47 ºbQ áfÉb 0790-82-66-26 :≈∏Y NEF 358 / 4 Clinique Médoco-chirurgicale Lotus 02 cité des Orangers Rouiba Recrute dans l’immédiat 1 - médecin pédiatre 3 - infirimiers 2 - sage-femmes Tel: 021 - 81 - 50 18 / 81 - 50 - 62/Fax: 021 - 81 - 49 - 90 Mob: 0550 - 69 - 14 - 33 NEF 465 / 4

∞«XƒJ

√ô≤e øFÉμdG AÉæÑdG πeÉc ÒZ πfi AGôc ¬ª¡j øŸ .…QÉŒ ™bƒe GPh hGhOƒÑH :ºbôdÉH ∫É°üJ’G ôeC’G 0559 - 46 - 23 - 68

NEF 479 / 4

ájóªÙÉH ájQÉŒ ácô°ûd äÉØXƒe ܃∏£e ≈∏Y á«JGòdG IÒ°ùdG π°SôJ äÉ°ü°üîàdG áaÉc ÊhÎμdE’G ójÈdG drmh@hotmail.fr

ájQÉ≤Y ádÉch ió©°S

É°Sóæ˘¡˘e ∞˘Xƒ˘J ,á˘Ø˘∏÷G á˘j’ƒ˘H ᢫˘MÓ˘Ø˘dG zQɢ¡˘æ˘H{ á˘cô˘°T .QÉé°TC’G í«≤∏Jh πJÉ°ûŸG ‘ áaô©eh IÈN ¬d ,É«MÓa 0550 - 92 - 45 - 24 :ºbôdÉH ∫É°üJ’G ≈Lôj Pepinière.bannahar@yahoo.fr :ÊhÎμdE’G ¿Gƒæ©dG ≥jôW øY hCG

™˘˘ £˘ ˘b (08) ᢢ «˘ ˘fɢ˘ ª˘ ˘K ™˘˘ «˘ ˘H äGP AÉæÑ˘∏˘d á◊ɢ°U ᢫˘°VQCG 2Ω180 ÚH ɢ˘ ˘ ˘ e ᢢ ˘ ˘ Mɢ˘ ˘ ˘ ˘°ùe êɢ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ H O’hCɢ ˘ ˘ H 2Ω300h ᢢj’h ᢢdhɢ˘ë˘ °ùdG ᢢjó˘˘ ∏˘ ˘H ÚH ɢ˘ ˘ ˘e ô˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘°ùH ô˘˘ ˘ ˘ FGõ÷G êO28^000^00 .™HôŸG Ϊ∏d êO32^000^00h 05 50 46 59 99 :∞JÉ¡dG 021 31 46 58 0662 79 50 15

NEF 471 /4

NEF 459 / 4

NEF 477 / 4

∞«XƒJ øY ¿ÓYEG

Superviseur Úaô°ûŸG IQhO Ωɢ¶˘æ˘dG ,᢫˘eƒ˘ª˘©˘dG ∫ɢ¨˘°TC’G ,á˘bó˘æ˘ Ø˘ dG : ä’É› ‘ …ôëÑdG π˘≤˘æ˘dG ,»˘YÉ˘æ˘°üdG ø˘eC’G ,HACCP »FGò¨˘dG .áÄ«ÑdG ,á«YÉæ°üdG áfÉ«°üdG ,Ö«HÉfC’G º«ë∏J ,…ƒ÷Gh 0773 - 22 - 54 - 17 NEF 145 / 4

ÊhÒÑdG õcôe á∏°SGôŸÉH hCG …Qƒ°†M øjƒμJ ∂«fhÎμdEGh á«YÉæ°Uh ájQɪ©e AÉHô¡c á«YÉæ°U Úî°ùJh ¢ü«°UôJ .ójÈàdGh .∞««μàdG (plombrie) Iõ˘˘¡˘ LCGh á˘˘Ñ˘ ˘bGôŸG äGÒeɢ˘ c Ö«˘˘ cô˘˘ J ≥jô◊Gh ábô°ù∏d QGòfE’G .ô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘μ˘dGh ∫ɢ≤˘æ˘dG ∞˘Jɢ˘¡˘ dG ìÓ˘˘°UEG ¿ƒjõØ∏àdGh ƒjOGôdG HSE »˘˘Yɢ˘æ˘ ˘°üdGh »˘˘ Fɢ˘ bƒ˘˘ dG ø˘˘ eC’G iôNCG äÉæjƒμJh (¢ûàØe .±ô°ûe .¿ƒY) ∞«£°S 358 Ü ¢U ÊhÒÑdG õcôe www.elbyrouni.com 0560 - 22 - 36 80 :∞JÉ¡dG 0550 - 84 - 00 - 24 036 - 83 - 94 - 75 :¢ùcÉa

NEF 301 / 4

ATTALAH (»≤«Ñ£J / …ô¶f) á«f’ó«°U ¬Ñ°ûdG OGƒe áYÉæ°U ‘ áØãμe èeGôH Ωó≤J á«FGò¨dG OGƒŸGh ∞«¶æàdGh π«ªéàdG OGƒe áYÉæ°U ‘ iôNCG äGQhO º¶æJh (»≤«Ñ£J / …ô¶f) QƒμjódGh øgódGh ¬«LƒàdGh ádhódG ±ôW øe Ióªà©e IOÉ¡°T íæ“ …ôëÑdG êôH - ôFGõ÷G E.N.S.J / C.N.A.C / E.N.J.M / E.N.D.I TEL: 0553 - 08 - 43 - 33 / 0772 - 29 - 29 - 35

NEF 451 / 4

DUO LIVRAISON ™FÉ°†ÑdG π≤æd á°UÉN ácô°T

NEF 457 / 4

NEF 296 / 4

Iõ¡LCG í«∏°üJ ∫É› ‘ á°UÉN á°ù°SDƒe .∫ÉÛG ‘ Ú°üHÎe øY åëÑJ ójÈàdG 0772 - 18 - 10 - 88

NEF 529 / 3

NEF 206 / 4

NEF 423 / 4

NEF 445 / 4

SARL AVICOLE METAL

. CH. Long ÒÑ˘˘μ˘ dG º˘˘é◊G ø˘˘e π˘˘≤˘ æ˘ dG äɢ˘Hô˘˘Y ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ ˘J Ò¨°üdG ºé◊G øe äÉHôYh ` Frigo 2T5 äÉHôYh ` MASTER HAFei hCG DFM

áMÉ°ùŸG IRÉÑ«J áj’h ≈°Sƒe …ó«°ùH ¢VGQCG ™£b ™«H õ˘˘cGô˘˘eh ø˘˘cɢ˘°ùe Aɢ˘æ˘ Ñ˘ d Ö∏˘˘ £˘ ˘dG Ö°ùM ᢢ jQɢ˘ «˘ ˘à˘ ˘NG Ωɢ˘ bQC’G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ∫ɢ˘ °üJ’G ‘ GhOOÎJ ’ ±É˘˘ «˘ ˘£˘ ˘ °U’G :á«dÉàdG (0551) 901 - 516 / (0664) 605 - 316 (0772) - 892 - 086 / (0560) 631 - 000

™«Ñj ¢UÉ```````N áHQGô°ûdÉH 2Ω3000 ¤EG 2Ω200 øe AÉæÑ∏d ICÉ«¡e »°VGQCG ™£b á˘Ø˘°ûdɢH 2Ω10000 ¤EG 2Ω200 ø˘e iô˘NCG »˘°VGQCGh ¢Sƒ˘à˘ «˘ dɢ˘μ˘ dG áØ°ûdÉH á«YÉæ˘°Uh ᢫˘MÓ˘a »˘°VGQCG ™˘£˘bh I󢫢∏˘Ñ˘dG Gƒ˘eɢJ »˘æ˘Hh 0667 - 05 - 83 - 34 /0551 - 32 - 55 - 69 :∞JÉ¡dG

%100 É«dÉ£jEG (H, A) øLGhódG äÉjQÉ£H áYÉæ°U ANSEJ , ANDI, CNAC 2400 -4800 - 7200 - 9600 035 - 64 - 65 - 41 / 035 - 64 - 65 - 68 :∞JÉ¡dG

∞XƒJ ` ájQGQO ` ᪰UÉ©dG ôFGõ÷G Égô≤e á°UÉN ácô°T ¯ ÖjƒdG ™bGƒe Qƒ£e ¯ ƒjó«ØdG êÉàfƒe ‘ ¢üàfl ¯ IÒJôμ°S ¯ ∫É°üJE’G ‘ ¢üàfl ¯ á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe Aecm19@gmail.com π«ÁE’G ÈY á«JGòdG IÒ°ùdG π°SQCG 0793 42 74 28

Nef 377/4

,äQÉ«àH ájó¡e øMÉ£e ∫ɪY ,¢ùeCG ,™æe øe »æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL ÜõM »∏㇠≥HÉ°ùdG ºgó«Yƒd Gò«ØæJ »HÉîàfG ™ªŒ §«°ûæJ ¢VƒN ‘ áÑZGôdG ÜGõMC’G ™æà »°VÉ≤dG º¡æe ÉLÉéàMG áæjóŸG ‘ á«HÉîàf’G É¡à∏ªM …QGOEG hCG »°SÉ«°S ∫ƒÄ°ùe …CG πNóJ ΩóY ≈∏Y …òdG ¢UÉÿG ôªãà°ùŸG ™e º¡à∏μ°ûe ‘ Ú∏FÉ°ùàe ..ô¡°TCG 4 á∏«W πª©dG øY º¡ØbhCG á∏ª◊G óæY ºgôcòJh Úæ°S á∏«W º¡fÉ«°ùf øY ..á«HÉîàf’G á«dGOƒH. ¢S

IõªM øHG

ºàN ´É«°V øY ¿ÓYEG

www.europediplome.com

036 84 - 44 - 48 / 034204690 / 0553 - 32 - 77 - 70 :∞JÉg

Nef 378/4

¿ƒ©æÁ ájó¡e øMÉ£e ∫ɪY ! áæjóŸG ∫ƒNO øe ÜGõMC’G

á˘jQõŸG ᢫˘æ˘¡ŸGh ᢫˘Yɢª˘à˘L’G ´É˘°VhC’G .äÉ©eÉ÷G ∫ɪ©d ójóY øe ∫ɪ©dG ¿ÉeôM ¿É«ÑdG ôcPh Êó˘Jh á˘≤˘ë˘à˘°ùŸG äɢ°†jƒ˘©˘˘à˘˘dG h í˘˘æŸG á«HÉ≤˘æ˘dG ´hô˘Ø˘dG ¿É˘«˘H ™˘aQ ɢª˘c º˘gQƒ˘LCG ∫ɪgE’G ¿ƒfÉ©j øjòdG øjóbÉ©àŸG á«©°Vh øjóbÉ©àªc ∂∏J º¡àØ°U ≈∏Y Gƒ≤H óbh á˘Ø˘°U π˘ª– º˘˘¡˘˘∏˘˘¨˘˘°T Ö°Uɢ˘æ˘˘e ¿CG º˘˘ZQ äɢ«˘bÎdG á˘jƒ˘°ùJ Ωó˘Y Gò˘c h ,ᢢeƒÁó˘˘dG , á«dB’G á«bÎdÉH πª©dG ¢†aQh IôNCÉàŸG 18 ≈∏˘Y ᢫˘Hɢ≤˘æ˘dG ´hô˘Ø˘dG ¿É˘«˘H í˘∏˘j ɢª˘c øe ó©H π– ⁄ ÖdÉ£e πμ°T ‘ á£≤f ᢢ«˘˘©˘˘˘eÉ÷G äɢ˘˘eóÿG ᢢ˘jô˘˘˘j󢢢e ±ô˘˘˘W Ö°ùM ɢ˘¡˘˘æ˘˘e , »˘˘Yɢ˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G ∂jô˘˘˘°ûdGh ᢨ˘«˘°U ‘ ᢫˘aÉ˘Ø˘˘°ûdG Üɢ˘«˘˘Z" Ödɢ˘˘˘£ŸG ó˘˘jó– , ᢢ«˘˘dÉŸG Ö°Uɢ˘æŸGh äɢ˘˘«˘˘˘bÎdG äÉeóÿG »g øjCGh ,ÖJGhôdG ±ô°U ïjQÉJ ɢ¡˘«˘dEG ᢰSɢe á˘Lɢë˘H »˘à˘dG ᢫˘Yɢª˘˘à˘˘L’G ΩGóbEG ∫ƒM ¿É˘«˘Ñ˘dG ∫Aɢ°ùà˘j ɢª˘c ,∫ɢª˘©˘dG äGAɢ˘Ø˘˘c ᢢ«˘˘©˘˘eÉ÷G äɢ˘eóÿG ᢢjô˘˘jó˘˘e Gò˘g Ò«˘°ùà˘d á˘j’ƒ˘dG êQɢN ø˘e ᢢ«˘˘dɢ˘ª˘˘Y äɢeóÿG äGQɢWEG ¢û«˘˘ª˘˘¡˘˘Jh , ´É˘˘£˘˘≤˘˘dG ócCÉà∏d á°üàfl áæé∏H áÑdÉ£ŸG , Ió«©°ùH á«Ø«c ‘ ≥«≤ëàdGh , ∫ɪ©dG ÖJGhQ øe ≥M Ò¨H ¿ƒàjõdG á≤ë∏à äÉæμ°ùdG íæe øe Oó°ùJ äÉæμ°ùdG √òg äÉ≤ØædG πμdGh ∂jô°ûdG IƒYO ÜÉ«Z ‘ ájôjóŸG á«fGõ«e .πFÉ°ùŸG √òg πãe ‘ QGƒë∏d »YɪàL’G ∫GR ’ á«©eÉ÷G äÉeóÿG ∞∏e ¿CG ôcòj áæ÷ ∫ɪ©dG Ö°ùM Ö∏£àj ¢VƒªZ ¬Øæàμj Ö°ùM √QGô°SCG ∞°ûch ¬«a ≥«≤ëà∏d ájQGRh .Ió«©°ùH á«©eÉ÷G äÉeóÿG ∫ɪY …CGQ

äÉ°ü°üîàdG ™«ªLh äÉjƒà°ùŸG πμd :™bƒŸG ÈY π«é°ùàdGh QÉ°ùØà°S’G

Nef 630/3

øe ÚæWGƒŸG äGô°ûY ,¢ùeCG ∫hCG ΩóbCG ájó∏Ñd ájôeGƒ©dGh á∏LƒH »«M ¿Éμ°S ≥jô£dG ™£≤H ¿Gõ«∏Z áj’ƒH ƒ«gQG …OGh …OGh »àjó∏H ÚH §HGôdG 90 ºbQ »æWƒdG ≈∏Y ÉLÉéàMG ≈°Sƒe »ªYh ƒ«gQG RɨdG IOÉe ÒaƒàH á∏LÉ©dG áÑdÉ£ª∏d ôNCÉàdG ôKG ,Ühô°ûdG AÉŸGh »©«Ñ£dG Ú©ªÛG øjòg §HQ ‘ πé°ùŸGìOÉØdG Üô°ûdG √É«e áæjóŸG RɨH Ú«æμ°ùdG ≈∏Y ºàM ™°VƒdG . áÄ«¡àdG ÜÉ«Z ¤EG áaÉ°VEG ÚéàÙG ™e QhÉëà∏d πNóàdG øeC’G ídÉ°üe »àdG QhôŸG ácôM ΩÉeCG ≥∏¨ŸG ≥jô£dG íàØd å«M ,á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG á≤aQ á«∏c â∏£©J º¡J’ɨ°ûfG π≤æH GOƒYh ¿ƒ«æ©ŸG ≈≤∏J ™jQÉ°ûe á›ôH ó°ü≤d á«F’ƒdG äÉ£∏°ù∏d QƒgóàŸG ™°VƒdG øe A’Dƒg ¢ü«∏îàd á∏LÉY ´QÉ°ûdG ¤EG ¿ƒLôîj º¡∏©Lh¬fƒ«ëj …òdG .º¡eƒªg øY ÒÑ©à∏d êÉéàM’G á¨d ∫ɪ©à°SGh ÚeCG.Ü

Ió«©°ùH á«©eÉ÷G äÉeÉb’G π°ûj ÜGô°VEG äÉeóÿG ∞∏e ‘ ≥«≤ëàdÉH áÑdÉ£ª∏d

Nef 3/605

¿ƒ©£≤j ÚæWGƒŸG äGô°ûY ƒ«gQG …OGƒH ≥jô£dG

Ö°†Z ádÉM ‘ á«eƒª©dG IQGOE’G »eóîà°ùŸ á∏≤à°ùŸG á«HÉ≤ædG ´hôØdG

êQÉÿÉH á«©eÉ÷G á°SGQódG Nef 3/512

RɨdÉH º¡£HQ ôNCÉJ ≈∏Y ÉLÉéàMG AÉŸG ÜÉ«Zh äÉbô£dG AGÎgGh

ábôa ¿CG ,᫪°SQ QOÉ°üe øe ¥hô°ûdG âª∏Y ∑QódG áë∏°üŸá©HÉàdG …ôëàdGh âëÑdG ∫ÓN âæμ“ ,Ió«©°S áj’ƒH »æWƒdG øe ΩGôZ ƒ∏«c õéM øe §≤a ÚYƒÑ°SCG äGP Ö°ùM Gòg AÉL , èdÉ©ŸG ∞«μdG IóMh â∏°Uh äÉeƒ∏©e ôKG ≈∏Y QOÉ°üŸG á«∏ªY ‘ ¬fCG å«M ,á°üàıG ∑QódG øμ°S 400 »ëH øcÉ°ùŸG ióMEÉH áªgGóe äÌY ≥ª©e ¢û«àØJ ó©Hh ,Ió«©°S áæjóà Qób èdÉ©ŸG ∞«μdG øe ᫪c ≈∏Y ábôØdG ∞«bƒJ ” á«∏ª©dG ∫ÓN øeh .ΩGôZ ƒ∏«μH √OÉ«àbGh ôª©dG øe ÊÉãdG ó≤©dG ‘ ¢üî°ûdG äÉ°ùHÓe ‘ ¬©e ≥«≤ëà∏d ∑QódG IóMƒd RÉ‚G ó©Hh , IRƒéÙG ∞«μdG øe ᫪μdG ájQƒ¡ª÷G π«ch ¤EG Ωób »FÉ°†b πªY ¢ùÑ◊G ¬©°VƒH ôeCG …òdG Ió«©°S áªμÙ á¡L øe h.¬àªcÉfi ájÉZ ¤EG »WÉ«àM’G QÉWEG ‘ , ídÉ°üŸG äGP âæμ“ ,iôNCG äÉHhô°ûŸÉH áHQÉ°†ŸG IôgÉX áHQÉfi ÚYƒÑ°SC’Gh ¢SQÉe ô¡°T ∫ÓN á«dƒëμdG õéM øe , …QÉ÷G ô¡°ûdG øe øjÒNC’G äÉHhô°ûŸG øe IóMh ∞dCG 15 øe ÌcCG , ´GƒfC’Gh ¿GƒdC’G ∞∏àfl øe á«dƒëμdG áªgGóe äÉ«∏ªY IóY ∫ÓN øe Gògh IõªM øHG . Ió«©°S áj’h AÉëfCG ∞∏àîÃ

á«dÉàdG ΩÉbQC’G ≈∏Y ºμaô°üJ â– 0799 - 88 - 88 - 11/0799 - 88 - 88 - 00 0799 - 88 - 88 - 33/0799 - 88 - 88 - 22 0799 - 88 - 88 - 55/0799 - 88 - 88 - 44 0799 - 88 - 88 - 77/0799 - 88 - 88 - 66 0799 - 88 - 88 - 99/0799 - 88 - 88 - 88 - ¢TGô◊G - π«ª÷G ô¶æŸG º°SÉ≤∏H ´QÉ°T 54 :¿Gƒæ©dG NEF 652 / 2 ôFGõ÷G Nef 2/645

á°†ØdG …OGh ájó∏H πNGO ™°VƒdG ôéØfG áj’h ᪰UÉ©d »bô°ûdG πNóŸÉH á©bGƒdG AÉ°†YCG á«fɪK ø∏YCG å«M ∞∏°ûdG ºgOô“ ájó∏ÑdG äGòd »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛÉH πLC’ ´ÉªàLG ó≤©H GƒÑdÉWh ,ÒŸG ó°V ,±hô◊G ≈∏Y •É≤ædG ™°VƒH √ƒØ°Uh Ée IÒãμdG äGRhÉéàdG ¬fhÈà©j Ée ∞°ûch QÉ°ùe 𫣩J ‘ âÑÑ°ùJh É¡«a •QƒJ »àdG . º¡àjó∏ÑH ᫪æàdG ¿ƒªàæj øjòdG ÚÑ°VɨdG AÉ°†YC’G A’Dƒg É¡æ«Hh á«°SÉ«°ùdG äÓ«μ°ûàdG ∞∏àı …òdG ÒŸG á∏«μ°ûJ ¢ùØf øe øjƒ°†Y äÉH ¬fG GƒdÉb ,¢ùªM ácôM ¤EG »ªàæj PÉîJG ‘ ájOGôØfG áØ°üH ±ô°üàj ájó∏ÑdG QƒeCG Ò«°ùJ ¢üîJ »àdG äGQGô≤dG ™«ªL ≈∏Y Pƒëà°SG ¬fG áLQO ¤EG ¿É«ªàæj øjò∏dG ¬«ÑFÉf º¡æ«H º¡JÉ«MÓ°U ∂dP øe ó©HG GƒÑgPh ,¬à∏«μ°ûJ ¢ùØf ¤EG »àdG ¢û«ª¡àdGh AÉ°übE’G Qƒ°U OôL ‘ ¢ù«FQ ¿CG GhócCG ÚM É¡d ¿ƒ°Vô©àj GƒJÉH ájó∏ÑdG äGòH áØXƒe òîJG º¡àjó∏H ¿hDƒ°T Ò«°ùJ ¢üîj Ée ‘ ¬d IQÉ°ûà°ùªc …ó∏ÑdG ¬Ñàμe AÉ°†YCG ™°Vh ɪ«a ,ájó∏ÑdG ¿ƒcôëàj º¡∏©L Ée ƒgh ,¢ûeÉ¡dG ≈∏Y ∫ÉM ‘ ¬æe á≤ãdG Öë°ùH ójó¡àdG ƒëf ™°VƒH á«°VÉ≤dG º¡ÑdÉ£Ÿ ¬YÉ«°üfG ΩóY ájQƒJÉàμjódGh ájOGôØf’G ¬fƒØ°üj ÉŸ óM øjôNBG AÉ°†YCG ¿CG ÒZ º¡«∏Y á°SQɪŸG ¬H êôN Ée ¿CG GƒdÉb ÚÑbGôŸG øe Òãch ∂dP ó©H º¡fÓYEGh AÉ°†YC’G A’Dƒg áëFGQ πªëjºgÒe ≈∏Y Ö°†¨dG ΩóbCG Éeó©H ∂dPh áeOÉ≤dG äÉ«©jô°ûàdG ¿ÓYG ≈∏Y ¬«∏Y ܃°†¨ŸG ÒŸG áªFÉb ¬à∏ªM Éà ¬dƒÑb ΩóYh √QÉμæà°SG ∂dP ó©H ÖgPh ,AGô°†ÿG ôFGõ÷G πàμJ π©L Ée ,ôNBG í°Tôe IófÉ°ùeh ºYO ¤EG º¡à≤jô£H ¬æe ¿ƒª≤àæj ¢ùªM ‘ ¬FÉ≤aQ ¬æe á≤ãdG Öë°ùH ójó¡àdÉH á°UÉÿG áØ°ûæŸG »eQ ≈∏Y √QÉÑLEGh ¬«∏Y §¨°†∏d ÒŸG Gòg ¿Éch ,ájó∏ÑdG ≈æÑe IQOɨeh πÑb ≈≤∏J ób IôaƒàŸG äÉ«£©ŸG Ö°ùM πÑb á«fÉãdG áÑJôŸG ‘ ¬©°VƒH GóYh ∂dP . •É«àM’G Ö«JôJ êQÉN ¬°ùØf óéj ¿G ¿hóÑY.Ω

»M ‘ äGQqófl õéM Ió«©°ùH øμ°S 400

CENTRE ALHASHIMI DES HERBES NATURELLES

Nef 678/3

''AGóYC’G IƒNE’G'' ÜôM á°†ØdG …OGh ‘ ÒŸÉH áMÉWÓd

.§≤a ¬∏ª©H ΩÉ«≤dG ¿CG áeÉbE’G ôjóe ócCG ,iôNCG á¡L øe ∫ɪ©dG ÚH ºgÉØJ Aƒ°S iƒ°S hó©j ’ ôeC’G áÑ∏£∏d πNO ’ ¿Gh »°VGÎdÉH ¬∏M ” óbh á«fƒfÉb áeÉbE’ÉH QƒeC’G ¿Gh º¡ª¡j ’h ¬«a äÉcÉμàM’G √òg ¿Gh ¿ƒμj Ée ø°ùMCG ≈∏Yh ™«ª÷G É«YGO ,πªY áÄ«H …CG ‘ ájOÉY QƒeCG .±ÓÿG òÑfh íeÉ°ùà∏d

ɢ°Uƒ˘˘°üNh º˘˘©˘ £ŸG »˘˘Ø˘ XƒÃ âfɢ˘©˘ à˘ °SG äÉeÉ¡JGh ∫OÉÑàe ºà°Th Ö°S ó©Hh É¡ÑFÉf á˘Ñ˘∏˘£˘dG ɢgQó˘b IóŸ ᢢbô˘˘°ùdɢ˘H ᢢdOɢ˘Ñ˘ à˘ e ó˘jó˘¡˘à˘H á˘Ø˘XƒŸG âeɢb á˘Yɢ°ùdG ‹Gƒ˘ë˘ H ᢫˘ Ø˘ °üJh Üô˘˘°†dɢ˘H √ɢ˘jEG Ió˘˘Yƒ˘˘à˘ e ¿ƒ˘˘©˘ dG ÜÉÑdG á–Éa áeÉbE’G êQÉN ¬©e É¡HÉ°ùM á˘Ñ˘∏˘£˘dG ¬˘∏˘Ñ˘≤˘à˘j ⁄ …ò˘dG ô˘eC’G ƒ˘gh Iƒ˘æ˘ Y Oó°üH ¿Éc …òdG øeC’G ¿ƒY GhófÉ°S øjòdG

á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYCÓd »ª°TÉ¡dG õcôe NEF 453 / 4

∫õæe áeôM ∂¡àæj ÜÉ°T

¿Éc …òdG ôcòdG ∞dÉ°ùdG ÖdÉ£dG Gƒ©æeh ‘ ÖÑ°ùJ ɇ ,º©£ŸG ∫ƒNO øe ɪFÉ°U ÖdÉ£dG ócCG óbh .∑Gô©d ∫ƒëàj OÉc QÉé°T áÑ∏£dG A’Dƒg ¿CG »eƒ«dG ¥hô°û∏d QƒcòŸG º˘¡˘dɢNOE’ ᢫˘£˘¨˘J º˘©˘£ŸG ≥˘∏˘¨˘ H Gƒ˘˘eɢ˘b" GƒdhÉM ºgôeCG ∞°ûc ÉŸh "IQƒ¶fi AÉ«°TCG óbh.É¡àehÉ°ùŸ º©£ŸG ≥∏¨H IQGOE’G RGõàHG äó≤Y ób áeÉbE’G IQGOEG ¿CG ÖdÉ£dG ócCG Gó≤àæe A’Dƒg óMG äOôWh É«ÑjOCÉJ É°ù∏› »àdG äÉaô°üàdG √òg π㟠…QGOE’G πgÉ°ùàdG .QôμàJ CÉàØJ ’ iôNCG á©bGh ¿CG ¿hôNBG áÑ∏W ócCG ɪc ´Gô°U Ö°ûf øjCG ,»°VÉŸG âÑ°ùdG â∏°üM á°ù«FQh øeC’G ¿GƒYCG óMCG ÚH ÒÑc Öî°Uh ,áÑ∏£dG ™ª°ùeh iCGôe ≈∏Y ΩÉ©WE’G áë∏°üe -ÉehO á˘Ñ˘∏˘£˘dG Ö°ùM- π˘«˘°UÉ˘Ø˘à˘dG Oƒ˘©˘J PEG ᢫˘Fɢ°ùŸG ¬˘à˘Hhɢæ˘e ¢SQÉÁ ¿É˘c ø˘eG ¿ƒ˘©˘d á°ù«FQ ßM’ øjCG ,¬Ñàμe ‘ …OÉY πμ°ûH ádƒ¡› äGó©e πª– »gh ΩÉ©WE’G IóMh ÜÉH óæY áLQÉN äAÉL ÉeóæYh É¡JQÉ«°ùH »˘æ˘«˘ JhQ ¢û«˘˘à˘ Ø˘ à˘ H Ωƒ˘˘≤˘ j ¿CG OGQCG ᢢeɢ˘bE’G »àdG ᫢fƒ˘fɢ≤˘dG ¬˘Jɢ«˘MÓ˘°U Ö°ùM-IQÉ«°ù∏d ᢢ∏˘ NGó˘˘dG äɢ˘Ñ˘ côŸG ¢û«˘˘à˘ Ø˘ ˘J ¬˘˘ d ∫ƒ˘˘ î˘ ˘J â°†aQ áØXƒŸG øμdh-áeÉbEÓd áLQÉÿGh ¥ÓZEÉH ¿ƒ©dG ΩÉ≤a ∂dP øe ¬à©æeh ôeC’G ºàj ≈àM É¡ëàa ΩóY ≈∏Y Gô°üe áHGƒÑdG »˘à˘dG á˘Ø˘XƒŸG Ö°üZG ɢe Gò˘g ¢û«˘˘à˘ Ø˘ à˘ dG

Nef 603/2

ê.º«gGôHEG

¢ùeÉÿG …ô°†◊G øeC’G ídÉ°üe â∏°UƒJ IQÉ«°S ábô°S õ©d ∂a ¤EG ¢SÉÑ©∏H …ó«°ùH πYÉØdG ájƒ¡d ÉgójóëàH ,"¢SƒJCG" ´ƒf øe ôLCÉà°SG ¿CGh ≥Ñ°S ¬fCG ÚÑJ …òdG ¬FÉcô°Th á«∏ª©dG .É¡àbô°ùd Oƒ©j ¿CG πÑb áÑcôŸG ,‹Ó«÷G …ó«°ùH øμ°ùe 400 »ëH äòØf ÖMÉ°üd ∂∏e »g »àdG IQÉ«°ùdG âfÉc øjCG íàa ºà«d ,áfƒcôe äGQÉ«°ùdG AGôc ádÉch É¡à∏°UhCG øeC’G ídÉ°üe ±ôW øe ≥«≤– `25 ''``g.Q'' ƒYóŸG πYÉØdG ájƒg ójó– ¤EG ó©H h IQÉ«°ùdG ôLCÉà°SG ¿CGh ≥Ñ°S …òdG ,áæ°S ï°ùæà°SG Éeó©H É¡àbô°ùd OÉY IÎa ''Ω.±'' ¬d Ú≤jó°U ™e ¿hÉ©àdÉH É¡ë«JÉØe ó©H å«M ,áæ°S 33 ''Ω.¢S''h áæ°S 26 ÜôZ-¥ô°T ∂∏°ùe GhòNCG IQÉ«°ù∏d º¡àbô°S º¡àŸG ¿Éc øjCG ,¿GôgƒH ƒÑ«£°T ájó∏H ƃ∏Ñd ådÉK ≥jó°U ™e GóYƒe OóM ób »°ù«FôdG â°†¡LCG »àdG á«∏ª©dG »gh ,¬d É¡©«H ¢Vô¨d ójóªàH øeC’G ô°UÉæY IOÉØà°SG Éeó©H ,IQƒcòŸG ájó∏ÑdG ¤EG π≤æàdGh ¢UÉ°üàNE’G ∞«bƒJ h áÑcôŸG ´ÉLΰSG øe É¡æμe ɇ ≥M ‘ Qó°U øjòdG ,±GôWC’G ™«ªL ɪ¡YGójEÉH ôeCG ''Ω.±'' h ''`g.Q'' øjƒYóŸG áHÉ«f ΩÉeCG º¡Áó≤J ó©H âbDƒŸG ¢ùÑ◊G »bÉH äOÉaCG »àdG ¢SÉÑ©∏H …ó«°S áªμfi .ô°TÉÑŸG AÉYóà°SE’G äGAGôLEÉH ±GôWC’G OGôe .Ω

NEF 249 / 4

™eh ,á¡L øe áÑ∏£dG ÚH IOÉM äÉ°ThÉæeh äÉæ°SÓe ¿GôgƒH Ò÷G ôÄÑH QƒcP ôjô°S ∞dCG á«©eÉ÷G áeÉbE’G äó¡°T õcôªàj øjòdGh "Ú«Ø∏°ùdG"`H ¿ƒØ°Uƒj øjòdG áÑ∏£dG ÚH äÉcÉμàM’G ¿Éa ,¿É«Y Oƒ¡°T Ö°ùëa.á«fÉK á¡L øe IQGOE’G ¿Éc »àdGh Úaô£dG øe º¡àdG ∫OÉÑJ πX ‘ ÉjOÉY GôeCG äQÉ°U á«©eÉ÷G äɪ¶æŸG áÑ∏W ÚHh áeÉbE’G ‘ º¡ª¶©e º©£ŸG Gƒ≤∏ZCG ób GƒfÉc øjôNBG ÜÓW ÚHh áæ°S 25 ''´.Ü '' ¿Éæ°SCG ÖW á«FÉ¡f áæ°S ,»Ø∏°S ÖdÉW ÚH Ö°ûf ´Gô°U ÉgôNCG .-äÉÑLƒdG IAGOQ- √ƒª°SCG Ée ≈∏Y ÉLÉéàMG

NEF 276 / 4

ƒ£°ùjÉH ôjô°S ∞dCG á«©eÉ÷G áeÉbE’G πNGO''ácô©e''

ÊÉãdG …ô°†◊G øeC’G ídÉ°üe â©°Vh ∫ɪ°T ™bGƒdG "ΩÒØdG " ájô◊G »ëH ÚHÉ°T •É°ûæd GóM ,∞∏°ûdG áj’h ᪰UÉY ≈∏Y ƒ£°ùdG ÉaÎMG ô°UÉb ɪgóMG É¡HÉë°UCG ÜÉ«Z ‘ É¡eÉëàbGh ∫RÉæŸG áªμfi iód ájQƒ¡ª÷G π«ch ¿CG ɪ∏Y ¢ùÑ◊G ɪgóMG ´GójEÉH ôeCG ,∞∏°ûdG AÉYóà°SG ô°UÉ≤dG íæe ɪ«a âbDƒŸG É©e ɪ¡àªcÉfi óYƒe ÚM ¤EG Gô°TÉÑe ,Ú°üî°ûdG øjòg ¿Éch . ábô°ùdG ᪡àH ôª©dG øe ≠∏Ñjh "√ Ü" ≈Yój ɪgóMCG ¤EG É«FÉ°†b ÚbƒÑ°ùŸG øe ƒgh áæ°S24 ôª©dG øe ≠∏Ñj ô°UÉb ƒgh ,ÊÉãdG ÖfÉL Ωó≤J iƒμ°T ó©H ɪ¡Ø«bƒJ ” áæ°S 16 OÉaCG å«M ¥hô°ùŸG ∫õæŸG ÖMÉ°U É¡H âÑ∏°S º«àæ°S ÚjÓe á©Ñ°S ¿CG √Gƒμ°T ‘ . ¬æe

16

É¡bô°ùj ºK IQÉ«°S ôLCÉà°ùj ÜÉ°T ¢SÉÑ©∏ÑH áî°ùæà°ùe í«JÉØÃ

Nef 273/04

äÉæMÉ°ûeh äÉæ°SÓe ¤EG ∫qƒëàj áÑ∏W ÚH …Oôa ±ÓN

Nef 399/4

ƒ£°ùdG áHÉ°üY øª°V ô°UÉb ∞∏°ûdÉH ΩÒØdG ∫RÉæe ≈∏Y

∞∏°ûdG áªμfi iód ájQƒ¡ª÷G π«ch ôeCG ,áæ°S 18 ôª©dG øe ≠∏Ñj ÜÉ°T ´GójEÉH óYƒe ájÉZ ¤EG âbDƒŸG ¢ùÑ◊G ∫õæe áeôM ∑É¡àfG ᪡àH ,¬àªcÉfi ÜÉ°ûdG Gòg ¿CG ɪ∏Y ábô°ùdG ¢Vô¨H ÚM ¬àZÉH …òdG ∫õæŸG ÖMÉ°U ¬ØbhCG ∂dP ó©H √OÉàbG å«M ,¬æμ°ùe πNGO ¿Éc »ëH ÊÉãdG …ô°†◊G øeC’G ídÉ°üe ¤EG âeÉbh ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG â≤dCG »àdG ájô◊G .ádGó©dG ¤EG ¬∏jƒ– πÑb ¬©e ≥«≤ëàdÉH

$

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG /2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

Nef 679/03

9

Q É ¡ ° T EG

äÉ«∏fi

áÄæ¡J ,‹É˘Y â∏˘b ô˘ª˘≤˘dG Gƒ˘dɢb ,‹ÉZ â∏b ÖgòdG ƒdÉb »ÑM â∏b RGÒ°T GƒdÉb ɢ˘gOÓ˘˘«˘ e 󢢫˘ Yh ‹’Oh ∂d ≈æªàj ,‹É«∏dG ≈∏MCG ᢢ ˘∏˘ ˘ Fɢ˘ ˘ Yh ∂eCGh ∑ƒ˘˘ ˘ HCG ≈˘˘∏˘ ˘MCG í˘˘ «˘ ˘HQh »˘˘ °ùfƒ˘˘ j .∫hC’G ∑OÓ«e ó«Y áÑ°SÉæà ÊÉ¡àdG

0552 - 79 - 49 - 08/0550 - 45 - 50 - 79 IMPORT / EXPORTa ∂«à°SÓÑdG ¢SÉ«cCG áYÉæ°U ä’BG ™«H ANSEJ - ANDI - CNAC FAX :036 - 83 - 99 - 75 05 - 60 - 99 - 97 - 02 / 03 / 04

NEF 472 / 4

NEF 303 / 3

áj’h ≈¡≤e á°üNQ AGôc ôFGõ÷G 0780 - 88 - 23 - 46

NEF 466 / 4

¿Ó`````````````YEG

OGΰSÓd ÔJQÉH »æ«L ácô°T ájÉéH ` âdÉeRÉJ :¿Gƒæ©dG

,∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG ,∂«à°SÓÑdG πjƒ– äÉæcÉe ∞∏àfl ºμ«∏Y ¢Vô©J ïdEG...»ªbQ ôjƒ°üJ ƒjOƒà°SG ,äÉHhô°ûŸG ,á«FGò¨dG áYÉæ°üdG 0770 - 56 - 55 - 30 / 034 - 31 - 32 - 32 NEF 590 / 2

ginypartner@yahoo.co

åëÑj áæ«£æ°ùb

º«ë∏J ‘ øjƒμ˘J ø˘Y á˘∏˘bQƒ˘H ™˘Wɢ°ùdG º˘é˘æ˘dG ᢰSQó˘e ø˘∏˘©˘J 42 :∞JÉ¡dG ARK / TIG / TUIETER á«dhÎÑdG äGƒæ≤dG 0776 - 48 - 79 - 81 / 0772 - 47 - 24 - 79 / 0794 - 66 - 87 -

IÈN GP áØ«ØN ä’ƒcCÉe hCG º©£e ‘ ∂jô°T øY »˘∏˘é˘æ˘e »˘∏˘Y Ió˘˘jó÷G á˘˘æ˘ jóŸÉ˘˘H ∫ÉÛG Gò˘˘g ‘ - πªY ádÉM ‘ - áæ«£æ°ùb áj’h ÜhôÿG 0775 - 13 - 31 - 34

NEF 241 / 4

NEF 454 / 4

ITSS Ióªà©ŸG ܃¡°ùdG á°SQóe :‘ á«æjƒμJ IQhO º«¶æJ •GƒZC’G (ARC - TIG) ∫hÎÑdGh RɨdG Ö«HÉfCG º«ë∏J -1 º«ë∏J ¢ûàØeh ÖbGôe -2 INSPECTEUR (CND) ᢢ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ °U ᢢ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ °TCG Qƒ˘˘ ˘ ˘ ˘°üe -3 RADIOLOGUE ᢢ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ °U Ö«˘˘ ˘ ˘ ˘Hɢ˘ ˘ ˘ ˘fCG Ò°†– -4 TUYAUTEUR »˘˘ ˘Yɢ˘ ˘æ˘ ˘ °U ø˘˘ ˘eCG ±ô˘˘ ˘°ûeh ¢ûà˘˘ ˘Ø˘ ˘ ˘e -5 (HSE) / 029 - 92 - 06 - 62 :¢ùcÉØdGh ∞JÉ¡dG 07 - 70 - 80 - 06 - 62 07 - 98 - 47 - 84 - 89 05 - 50 - 17 - 42 - 09 á«fÉ› áeÉbE’G ¯ óÑY áaÉ≤ãdG QGO πHÉ≤e :¿Gƒæ©dG •GƒZC’G - IQƒª©ŸG ƒjôc øH ¬∏dG

NEF 261 / 4

óYÉ≤àdG ∂ëæ“ »àdG áØ«XƒdG ¤É©J ¬∏dG AÉ°T ¿EG ôμÑŸG º¡°SC’G IQÉŒ øe πbC’G ≈∏Y óMGh èàæe iΰTG πbC’G ≈∏Y ÚfƒHR Ö∏LG ºK ,ácô°ûdG Ió˘Yɢ≤˘ dG ¢ùØ˘˘æ˘ H ∂«˘˘fƒ˘˘HR Ωõ˘˘à˘ ∏˘ jh ’ á˘∏˘°ù∏˘°S í˘Ñ˘°üà˘d ∂«˘fƒ˘HR ø˘Fɢ˘HRh ó«Øà˘°ùJ âfCɢa Gò˘μ˘gh....᢫˘gɢæ˘à˘e ÒZh ø˘˘ jô˘˘ °Tɢ˘ ÑŸG ø˘˘ Fɢ˘ Hõ˘˘ dG ø˘˘ ˘Y ºgOóY ¿Éc ɪ¡e øjô°TÉÑŸG êO20000 `H áªgÉ°ùª∏d ≈fOC’G ó◊G (0669 - 81 - 99 - 84) (0560 - 23 - 63 - 11) ANASA LFARHA@GMAIL.COM NEF 013 / 4

Le REPERE

Loue Villa R + 1, 4 chambres + 2 salon + 2 cuisines + 2 SDB + garage + jardin SUP : 440m2 . Batis 231 m2 Parc Miremont BOUZAREAH. TEL: 0698 - 09 - 93 - 73 NEF 419 / 4

:‘ ¿qƒμJ ádhódG ±ôW øe óªà©e QGòfE’G Ωɶf ,áÑbGôŸG äGÒeÉc :Ö«côJ ¯ :áfÉ«°U ¯ .(GSM) `H äGQÉ«°ùdGh äÓëª∏d .ôJƒ«ÑªμdG ,Iphone,∫É≤ædG ∞JÉ¡dG - Infographie - Autocad Bureautique - Réseaux .πª©∏d ¬«LƒàdG ™e øeCG ¿ƒY¯ .∑Qɪ÷G iód ìô°üe ¯ ™˘˘e ᢢcGô˘˘°ûdɢ˘ H ∞˘˘ «˘ ˘Xƒ˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘d ¬˘˘ «˘ ˘Lƒ˘˘ J emploiservice .ÉfÉ› áeÉbEG -

0555 - 21 - 64 - 27 021 - 73 - 03 - 03

NEF 3/043


ΩÉ©dG ™ØædG äGRÉ«àeG øe IOÉØà°S’G ‘ ≥◊G Éæjód

80`H π˘°üÑ˘˘dGh ¢†©H ‘ êO äÓÙG ∂dP º˘˘˘˘˘˘˘˘ZQh äÉ«ªμdG ´ÉÑJ π˘˘ °üJ »˘˘ à˘ ˘ dG ‘ ᢢ˘æ˘˘˘˘jóŸG É¡JÉYÉ°S Oƒ˘©˘jh ¤hC’G ´ÉØJQ’G ô°†ÿG QÉŒ Ö°ùM QÉ©°SCÓd ÒÑμdG »àdG IÒÑμdG áHQÉ°†ŸG ¤EG áæjóŸÉH á«MÓØdG äÉéàæŸG Ö∏ZCG É¡aô©J AGô°T ºàj øjCG á¡÷G øjƒ“ ≥WÉæà A’Dƒg Ö°ùM ,ÚMÓØdG øe èàæŸG ≈àMh »æ÷G äÉ«∏ªY πÑb ,QÉéàdG ɢ˘e ƒ˘˘gh π˘˘«˘ °UÉÙG êƒ˘˘°†f π˘˘ Ñ˘ ˘b ÒãμdG ÜÉë°ùfG ‘ º¡Ñ°ùM ,ÖÑ°ùJ ÖÑ˘°ùH ¬˘cGƒ˘Ø˘ dGh ô˘˘°†ÿG QÉŒ ø˘˘e ∞©°Vh ÉgQɢ©˘°SC’ ÒÑ˘μ˘dG ´É˘Ø˘JQ’G ∂dP ºZQh ,¢VÎØŸG íHôdG ¢ûeÉg ¥É«°ùf’G QÉéàdG øe ójó©dG ¢†aQ πH QÉ©°SCÓd ʃæ÷G ´ÉØJQ’G AGQh IOƒY ÚM ¤EG Qɶàf’G A’Dƒg π°†a .QGô≤à°S’G ¤EG QÉ©°SC’G ájôgGƒW.Ü ¯

øe ájGOôZ øeCG ídÉ°üe âë‚

IOɢ˘ M IQó˘˘ ˘f ôμ°S ádÉM ‘ ¿Éc ¢üî°T ∞«bƒJ ô˘˘ ˘ ˘°†ÿG ø˘˘ ˘ ˘ e áeôM ∑É¡àfG á«°†b ‘ •QƒJ ¬cGƒØdGh …óª©dG ìô÷Gh Üô°†dGh ∫õæe ¥Gƒ°SCG ɢ¡˘aô˘©˘J Ö°ùdG ¤EG áaÉ°VEG ,¢†«HC’G ìÓ°ùdÉH âfɢ˘L á˘˘æ˘ jó˘˘ e iƒμ°T ó©H »æ∏©dG ôμ°ùdGh ºà°ûdGh πÑb øe ídÉ°üŸG äGP É¡à≤∏J É¡JÓfih ÉgQhóH øeC’G ídÉ°üe ,á«ë°†dG ∫ÓN ájQÉéàdG ,ájQƒ¡ª÷G π«cƒd º¡àŸG âeób ,IÒNC’G Ωɢ˘jC’G øgQ ¬©°VƒH ôeCG ¬≤M ‘ Qó°U øjCG Oɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ μ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j ’h ∞jÓN.´ ¯ .âbDƒŸG ¢ùÑ◊G ó˘é˘ j ø˘˘WGƒŸG äɢ«˘ª˘c iƒ˘°S á˘æ˘jóŸG ¥ƒ˘°S π˘˘NGO »`` ` `æ¡ŸG êÉ`` ` `eOE’G ∫É`` `ªY π˘°üÑ˘dɢc ô˘°†ÿG ø˘˘e Gó˘˘L ᢢ∏˘ «˘ ∏˘ b ≈˘∏˘Y ¬˘cGƒ˘Ø˘dG ¢†©˘H hCG ɢWɢ˘£˘ Ñ˘ dGh Qƒ`` ` ` LCG Ó`` ` ` H QGQOCÉ` ` `H OGƒŸG ∂∏J ÖdɨdG ‘h ìÉØàdG QGôZ QÉWEG ‘ πeÉY 15 øe ÌcCG ÜôYCG â颢 à˘ ˘fh ,∫ƒ˘˘ HP ᢢ dɢ˘ M ‘ ó˘˘ Lƒ˘˘ J ≥Ñ°S øjòdGh »æ¡ŸG êÉeOE’G èeÉfôH IQƒ°üH á≤£æŸG ôKCÉJ øe á«©°VƒdG øY »∏ÑbCG ájó∏H ídÉ°üà πª©dG º¡d iôNC’G ≥WÉæŸÉH …ôéj Éà IÒÑc øe ÒÑμdG ôNCÉàdG øe ºgôeòJ ájƒ÷G ±hô¶dG ÖÑ°ùH øWƒdG øe ™aO øY á«æ©ŸG äÉ¡÷G ¢†aQ πeGƒYh øWƒdG ∫ɪ°T É¡aôY »àdG ºZQ ,2010 áæ°ùH á°UÉÿG º¡ÑJGhQ øe ójó©dG ‘ ídÉ°üŸG äGP ó¡©J ,ø˘WGƒŸG âμ˘¡˘fCG »˘à˘ dG ᢢHQɢ˘°†ŸG ájƒ°ùàH ÚéàÙG Ö°ùM äGôŸG äÉéàæŸG ¿EÉa á«©°VƒdG √òg ΩÉeCGh Gòg ™°VƒdG ,º¡ÑJGhQ ™aOh ∞∏ŸG ºZQh á≤£æŸG π°üJ »àdG á«MÓØdG ¤EG áLÉM ‘ ¬fCG ∫ɪ©dG ócCG ÒZ ÉYÉØJQG ÉgQÉ©°SCG ó¡°ûJ É¡à∏b Gƒ∏X º¡fCG á°UÉN á«∏©a ájƒ°ùJ ø˘˘e ΩGô˘˘Zƒ˘˘∏˘ «˘ c ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘H ¥ƒ˘˘Ñ˘ ˘°ùe Gƒ≤∏àj ¿CG ¿hO ÚeÉY øe ÌcC’ ¤EG Ú«°VÉŸG Úeƒ«dG ‘ ºWɪ£dG .IôNCÉàŸG º¡ÑJGhQ êO 150`H ɢ˘ Wɢ˘ £˘ ˘Ñ˘ ˘dGh Qɢ˘ æ˘ ˘ jO 180 ¢û«©jEG øH.¢T ¯

¿ƒ`` ` ` ` ` `≤∏¨j ''܃`` ` ` æ÷G ¢SÉ`` ` ` Ñ°S'' ∫É`` ` ` ` ªY ô`` ` ` ` jóŸG π`` ` ` `«MôH ¿ƒ`` ` ` `ÑdÉ£jh á`` ` `°ù°SDƒŸG ô`` ` ` `≤e äQó˘°U »˘à˘dG á˘Hƒ˘≤˘©˘˘dG ¢Uƒ˘˘°üH ∫Éb iôNCG á¡L øe .ɪ¡«∏«eR ó°V í˘˘˘jô˘˘˘°üJ ‘ ∫ɢ˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e O󢢢˘Y øe òîàŸG AGôLE’G ¿CG ''¥hô°û∏d'' ócDƒj Úfƒ©dG ≥M ‘ IQGOE’G πÑb êÉ¡àfG ‘ IÒNC’G √òg ájóL ΩóY RhÉŒh AGƒ˘˘˘à˘˘˘M’ QGƒ◊G ܃˘˘˘˘∏˘˘˘˘°SCG ¿CG ø˘˘jó˘˘cDƒ˘˘e ,ᢢ≤˘˘dɢ˘©˘˘dG π˘˘cɢ˘˘°ûŸG á˘˘Ñ˘ dɢ˘£˘ ª˘ ∏˘ d âJCG º˘˘¡˘ Jɢ˘Lɢ˘é˘ à˘ ˘MG ≈∏Y á˘Yhô˘°ûŸG ᢫˘æ˘¡ŸG ¥ƒ˘≤◊ɢH äɢ˘˘°ù°SDƒŸG ∫ɢ˘˘ª˘˘˘Y »˘˘˘bɢ˘˘H QGô˘˘˘Z .á«æWƒdG âdhɢ˘˘˘M ''¥hô˘˘˘˘˘°ûdG'' ¿CG ô˘˘˘˘˘cò˘˘˘˘˘j ∫ɢª˘©˘dG ä’ɢ¨˘°ûfG π˘˘≤˘ f ɢ˘«˘ fG󢢫˘ e á˘aô˘©˘eh ,á˘jƒ˘¡÷G Ió˘Mƒ˘˘dG ô˘˘jóŸ âdÉW »àdG áHƒ≤©dG á«°†b ‘ ¬jCGQ äGP ¿CG ’EG ,iôNCG •É≤fh Úfƒ©dG ᢢ°ù°SDƒŸÉ˘˘H ≥˘˘ë˘˘à˘˘∏˘˘j ⁄ ∫hDƒ˘˘˘°ùŸG π˘°T …ò˘dG ∫ɢª˘©˘dG êɢé˘à˘MG ÖÑ˘˘°ùH .≥aôŸG •É°ûf

¿CG ,¬˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e ᢢ˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘°ùf ''¥hô˘˘˘˘˘˘°ûdG'' ¬fƒc »Yô°T ∫hC’G ¢ùeCG º¡LÉéàMG É¡H ∫ƒª©ŸG •hô°ûdG áaÉc ≈aƒà°SG ñQDƒŸG 02-90 ºbQ ™jô°ûà∏d É≤ÑW .1990 …ôØ«a ¢SOÉ°ùdG ‘ IQhô˘°V ≈˘∏˘Y ¿É˘«˘Ñ˘dG O󢢰T ɢ˘ª˘˘c â£∏°S »àdG IQƒcòŸG áHƒ≤©dG AɨdEG êÉéàMG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,Úfƒ©dG ≈∏Y Gô˘˘WDƒ˘˘eh ɢ˘«˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘°S ¿É˘˘˘c ∫ɢ˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG Ö∏£d ÜÉéà°SGh áMÉ°ùH á«LÉéàM’G º¡àØbh º«¶æàH äɢ˘b’õ˘˘fEG …C’ ɢ˘jOɢ˘˘Ø˘˘˘J ,ᢢ˘cô˘˘˘°ûdG Ée Ö°ùM ΩÉ©dG ΩɶædG ≈∏Y ÉXÉØMh äÈY »àdG É¡JGP á≤«KƒdG ‘ AÉL ɪ¡«˘∏˘«˘eR ™˘e ∫ɢª˘©˘dG ø˘eɢ°†J ø˘Y »Ø°ù©àdÉH â©f …òdG AGôLE’G ∫É«M ¿É«∏Z øe ¬Ø∏N Éeh ɪ¡dÉW …òdG ¿É˘«˘Ñ˘dG ìƒ˘dh ,∫ɢ˘ª˘˘©˘˘dG ±ƒ˘˘Ø˘˘°U ‘ Ωó˘Y ∫ɢM ‘ ´ƒ˘˘°VƒŸG 󢢫˘˘©˘˘°üà˘˘H á˘jQƒ˘a äGAGô˘LEG ᢢjɢ˘°Uƒ˘˘dG Pɢ˘î˘˘JG

»≤H ≈°Sƒe ájÉbƒdG ácô°T ∫ɪY ,¢ùeCG OqóL º¡LÉéàMG ,á∏bQƒH »æeC’G πª©dGh »˘à˘dG á˘jƒ˘¡÷G Ió˘Mƒ˘˘dG ô˘˘≤˘˘e Ωɢ˘eCG Égô≤˘e ΩɢeCG Gƒ˘ª˘°üà˘YGh ɢgƒ˘≤˘∏˘ZCG ɪc , É¡WÉ°ûf π°T ‘ ÖÑ°ùJ ɇ π«MôH ÖdÉ£J É¡æe äGQÉ©°T Gƒ©aQ ó˘jó÷G 󢫢©˘°üà˘dG .Ió˘Mƒ˘dG ô˘˘jó˘˘e Iƒ£ÿÉH ∞°Uh Ée ÜÉ≤YCG ‘ AÉL É¡«∏˘Y Ωó˘bCG »˘à˘dG ''᢫˘fƒ˘fɢ≤˘dG ÒZ'' ÖJGôdG øe ΩÉjCG 8 ¬ª°üîH ôjóŸG ≥˘˘˘aôŸÉ˘˘˘H ø˘˘˘eCG ʃ˘˘˘©˘˘˘d …ô˘˘˘¡˘˘˘˘°ûdG ΩóY ≈∏Y ɪ¡d ÉHÉ≤Y ,¬JGP …QGOE’G ÚéàÙG ∫ɪ©dG áªFÉb ɪ¡Áó≤J .ájƒ¡÷G IóMƒdG ô≤e ΩÉeCG QOɢ°U »˘Lɢé˘à˘MG ¿É˘«˘H í˘°VhCGh ´ƒaôe ácô°û∏d »HÉ≤ædG ´ôØdG øY ‹Gh Gòch §°Sƒ∏d …ƒ¡÷G ôjóª∏d â≤˘∏˘J π˘˘ª˘ ©˘ dG ᢢ«˘ °ûà˘˘Ø˘ eh ᢢj’ƒ˘˘dG

ºàN ´É«°V øY ¿ÓYEG πμ°ûdG …ôFGO É¡ªàN ´É«°V øY Iõjƒd ÊÉ°ûM Ió«°ùdG ø∏©J :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πªëj á∏"Qh ìÉHôe …ó°UÉb á©eÉL á«ÑæLC’G äɨ∏dGh ÜGOB’G º°ùb äɨ∏dGh ÜGOB’G á«∏c :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πªëj πμ°ûdG π«£à°ùe ôNBGh óYÉ°ùŸG º°ù≤dG ¢ù«FQ êQóàdG ‘ ¢ùjQóàdÉH ∞∏μŸG ÊÉ°ûM Iõjƒd :AÉ°†eEG .Úªàî∏d ʃfÉb ÒZ ∫ɪ©à°SG …CG øe CGÈàJ á«æ©ŸG ¿EÉa ¬«∏Yh NEF 478 / 4

π«°UÉØJ .á∏ØW πà≤e øY ,á∏bQh áj’ƒdG ᪰UÉY øY º∏c 80 ,Oƒ©°ùe »°SÉM IôFGóH øμ°ùe 136 »ëH ™bh º«dCG Qhôe çOÉM ôØ°SCG ‘ IÉ«◊G âbQÉa á«ë°†dG ,Úàæ°S ôª©dG øe ≠∏ÑJ á∏ØW Üô°û∏d á◊É°üdG √É«ª∏d áæMÉ°T â°ùgO øjCG ,∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ¤EG Oƒ©J çOÉ◊G ídÉ°üe É¡à¡L øe ,''¿ƒJƒa'' ´ƒf øe áæMÉ°T º£– ‘ â∏ã“ ájOÉe ôFÉ°ùN çOÉ◊G πé°S ɪ«a ,É¡aÉ©°SEG ø°ùàj ⁄ å«M ,¿ÉμŸG ÚY ‘Éc.EG ¯ .¬Yƒbh ÜÉÑ°SCG áaô©eh çOÉ◊G ‘ ≥«≤– íàØd â∏NóJ áWô°ûdG

á`` ` ` ` ` ` ` ` ` `«dÉàdG äÉ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `j’ƒdÉH Éæ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `«∏°SGôe ΩÉbQCG ≈∏Y ∫É`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `°üJ’G º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `μæμÁ º`` ` ` ` ` ` `μJ’ɨ°ûfG ìô`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` £d

0790.65.32.23/0797187227/0773.16.47.73ájGOôZ ¯ 0662.33.89.60äô≤J ¯ 029.76.11.22 …ƒ¡÷G ÖàμŸG á∏"Qh ¯ 0660.32.83.21.…õ«∏jEG ¯ 0771.72.37.90QGQOCG ¯ 0663.87.68.36ídÉ°U ÚY ¯

NEF 418 / 4

º``````````μM ÒZ ÉjQƒ°†M É«FGóàHEG É«æ∏Y íæ÷G ÉjÉ°†b ‘ É¡∏°üa ∫ÉM áªμÙG â°†b ËôμdG óÑY QÉcO á«ë°†∏d :»gÉLh áëæéH ó«ÛG óÑY QÉcO º¡àŸG áfGOEÉH ºμ◊G :á«eƒª©dG iƒYódG ‘ ` ¬«∏Y ºμ◊G ¬d ÉHÉ≤Yh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 300 IOɪ∏d É≤ÑW áHPÉμdG ájÉ°TƒdG .IòaÉf áeGôZ êO 20^000 `H É°†jƒ©J ÊóŸG ±ô£∏d ™aój ¿CG ¿GóŸG ΩGõdEÉH ºμ◊G :á«fóŸG iƒYódG ‘ ` .ádÉØμdG ≠∏Ñe ´ÉLΰSG ™e ,ÉjõeQ GQÉæjO √Qób Qó°U ºμ◊G ¿GóŸG á≤Øf ≈∏Y á«æWh IójôéH ∫É◊G ºμM ô°ûæH ôeC’G ` 11 / 7185 ºbQ â– 2011 / 05 / 24 ïjQÉJ .≈°übC’G ÉgóëH ÊóÑdG √GôcE’G Ióe ójó– ™e ¬«∏Y á«FÉ°†≤dG ∞jQÉ°üŸGh ` ¿É˘μŸGh ï˘jQɢà˘dɢH Ió˘≤˘©˘æŸG ᢰù∏÷ɢH ɢæ˘∏˘Y ¬˘H í˘°üaCGh º˘˘μ◊G Q󢢰U Gò˘˘H .§Ñ°†dG ÚeCGh ¢ù«FôdG øëf √Éæ«°†eCGh √ÓYCG QƒcòŸG §Ñ°†dG ÚeCG ¢ù«FôdG

™````«```Ñ∏d

IEF :ÓgDƒe ÉæjƒμJ èeÈj ádhódG ±ôW øe óªà©e ó¡©e 2012 …Ée á©aO ,ájÉbƒdGh øeC’G ¿GƒYC’ 021 - 27 - 69 - 44 / 0770 998 501 ᪰UÉ©dG ôFGõ÷G .á«fóŸG .äƒàfi ∞jô°T ´QÉ°T 4 NEF 467 / 4

™````````````«H øjƒμàdG ™e äGQÉ«°ùdG êÉLR Qƒ°ùc º«ë∏J ä’BG äGQÉ«°ùdG AGƒ°VCG ™«ª∏J OGƒeh RESINE á«dhC’G IOÉŸG 0697 - 32 - 20 - 14 / 0776 - 13 - 15 - 17 www.REPAIRGLASSKITS.COM NEF 422 / 4

᪰UÉ©dG ôFGõ÷G Égô≤e á°UÉN ácô°T ´ƒ``````````f øe IQÉ«°S πeÉc ΩÉY IóŸ AGôc Ö∏W Alliance hCGPassate hCG Chevrolet Cruze

0661 - 37 - 50 - 82

NEF 205 / 4

»ë«ë°üJ ¿ÓYEG π˘é˘°ù∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG õ˘côŸÉ˘H QOɢ°üdG ¿Ó˘YEÓ˘d ɢ©˘Ñ˘J πjôaCG 18 ïjQɢà˘H ∞˘«˘£˘°S á˘j’h ´ô˘a …Qɢé˘à˘dG ᢢ¶˘ MÓŸG ô˘˘cP Ω󢢩˘ H Gƒ˘˘¡˘ ˘°S Cɢ ˘£˘ ˘N ™˘˘ bh ,2011 ‘ AÉL ÉŸ áé«àfh .‹ÉàdÉc íë°üJ å«M á«dÉàdG ᢰù°SDƒ˘e Ωɢ°üà˘eEG ” ó˘≤˘©˘dG ‘ IQƒ˘còŸG í˘FGƒ˘∏˘ dG πM ºàj ¬«∏Yh π«Øjó«e á°ù°Sƒe øª°V ∫É£∏«a .Ò«¨J ¿hóH »bÉÑdG ΩÉeCG ,É¡à«Ø°üJ ¿hO ∫É£∏«a »æWƒdG õcôŸÉH ó≤©dG Gòg øe ¿Éàî°ùf âYOhCG .∞«£°S ´ôa …QÉéàdG πé°ù∏d

á`` ` ` ` ` `∏"QƒH á`` ` ` ` ` `fÉ«°üdG õ`` ` ` ` ` ` `côe ∫É`` ` ` ` ` `ªY ô`` ` ` ` ` «°üe ø`` ` ` ` ` ` `gôJ Ió`` ` ` ` ` ` `jó÷G á`` ` ` ` ` ∏μ«¡dG

Oƒ`` ` ` ` ` ` ` `©°ùe »`` ` ` ` ` ` °SÉëH á`` ` ` ` ` ` `∏ØW ¢ù`` ` ` ` ` góJ á`` ` ` ` ` ` ` ` æMÉ°T

www.europediplome.com

036 84 - 44 - 48 / 034204690 / 0553 - 32 - 77 - 70 :∞JÉg

á«bô°ûdG äÉjƒ∏◊G ™æ°üd á°UÉN ácô°T ∫ÉÛG Gòg ‘ Ú°üàfl ∫ɪY øY åëÑJ 0561 - 65 - 26 - 79 :∞JÉ¡dG (É°S21 h É°S16 ÚH)

NEF 417 / 4

NEF 480 / 4

NEF 481 / 4

IOÉYEÉH ≈°†b …òdG ´ÉªàL’G ¿CG ¬æe áî°ùf ¥hô°ûdG â≤∏J »LÉéàMG ¿É«H ‘ á∏"QƒH ójÈdG OÉàY áfÉ«°üd …ƒ¡÷G õcôŸG ∫ɪY í°VhCG ¤EG áLÉM ‘ ájƒ¡÷G á«dÉŸG õcGôŸG ájôjóe ájÉ°Uh ¤EG º¡∏jƒ– ¬æY ôéæj …òdG º«°ù≤àdG ¿CGh ôFGõ÷G ójÈd ájƒ¡÷G ájôjóŸG á∏μ«g º¡dƒb óM ≈∏Y á«FGƒ°ûY âfÉc º¡∏jƒ– á«∏ªY ¿CG ɪc ,»YɪàL’G ∂jô°ûdG Qƒ°†M ó¡°ûj ⁄ ´ÉªàL’G äGP ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ,ô¶f IOÉYEG ájÉZ ¤EG QGô≤dG Gò¡H Úeõ∏e ÒZ º¡fCG á«°†‡ ᫪°SG áªFÉb πª– »àdG á≤«KƒdG äGP ‘ ¿ƒéàÙG ∫ɪ©dG ócCGh Gòg ,IQÉ°ûà°SG ¿hOh ∫ɪY á«©ÑàH ó«Øj áeÉ©dG ájôjóŸG øY QGôb Qhó°U ¢†©ÑdG ó«cCÉJ ºZQh ,ôFGõ÷G ójÈd áeÉ©dG ájôjóŸG øe ᫪°SQ á∏°SGôe º¡«≤∏J ,á≤dÉY ájQGOE’G º¡◊É°üe áaÉc π©L Gòg ™°VƒdG ¿CG Gƒë°VhCG ¿hQô°†àŸG ∫ɪ©dG ,ôFGõ÷G ójÈd á«F’ƒdG ájôjóª∏d QƒcòŸG õcôŸG .ìhô£ŸG πμ°ûŸG ¢†Ød á«æ©ŸG äÉ¡÷G øe πLÉY πNóJ ¤EG áLÉM ‘ ôeC’G ¿CG ÚMô°üe

äÉ°ü°üîàdG ™«ªLh äÉjƒà°ùŸG πμd :™bƒŸG ÈY π«é°ùàdGh QÉ°ùØà°S’G

πªY ¢VhôY

ÌcC’G äÉcô°ûdG iód á«JGòdG ºμJÒ°S ô°ûæf ∞«XƒJ

TEL: 0775 - 14 - 19 - 12 / 0779 - 81 - 72 - 34 TEL: 0779 - 19 - 83 - 66 / 0776 - 97 - 49 - 30 NEF 231 / 4

QGõf ¤EG πLÉY ÜÉ£N{ ¿GƒjO øe áî°ùf ≈∏Y π°ü– »μd ôμHƒH :¿Gƒæ©dG .záfÉb ôμHƒH{ É¡ÑMÉ°U §îH á©bƒe zÊÉÑb π°üJG ΩÓ©à°SÓd .Iôμ°ùH - á#dƒW ô°üædG »M 47 ºbQ áfÉb 0790-82-66-26 :≈∏Y NEF 358 / 4 Clinique Médoco-chirurgicale Lotus 02 cité des Orangers Rouiba Recrute dans l’immédiat 1 - médecin pédiatre 3 - infirimiers 2 - sage-femmes Tel: 021 - 81 - 50 18 / 81 - 50 - 62/Fax: 021 - 81 - 49 - 90 Mob: 0550 - 69 - 14 - 33 NEF 465 / 4

∞«XƒJ

√ô≤e øFÉμdG AÉæÑdG πeÉc ÒZ πfi AGôc ¬ª¡j øŸ .…QÉŒ ™bƒe GPh hGhOƒÑH :ºbôdÉH ∫É°üJ’G ôeC’G 0559 - 46 - 23 - 68

NEF 479 / 4

ájóªÙÉH ájQÉŒ ácô°ûd äÉØXƒe ܃∏£e ≈∏Y á«JGòdG IÒ°ùdG π°SôJ äÉ°ü°üîàdG áaÉc ÊhÎμdE’G ójÈdG drmh@hotmail.fr

ájQÉ≤Y ádÉch ió©°S

É°Sóæ˘¡˘e ∞˘Xƒ˘J ,á˘Ø˘∏÷G á˘j’ƒ˘H ᢫˘MÓ˘Ø˘dG zQɢ¡˘æ˘H{ á˘cô˘°T .QÉé°TC’G í«≤∏Jh πJÉ°ûŸG ‘ áaô©eh IÈN ¬d ,É«MÓa 0550 - 92 - 45 - 24 :ºbôdÉH ∫É°üJ’G ≈Lôj Pepinière.bannahar@yahoo.fr :ÊhÎμdE’G ¿Gƒæ©dG ≥jôW øY hCG

™˘˘ £˘ ˘b (08) ᢢ «˘ ˘fɢ˘ ª˘ ˘K ™˘˘ «˘ ˘H äGP AÉæÑ˘∏˘d á◊ɢ°U ᢫˘°VQCG 2Ω180 ÚH ɢ˘ ˘ ˘ e ᢢ ˘ ˘ Mɢ˘ ˘ ˘ ˘°ùe êɢ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ H O’hCɢ ˘ ˘ H 2Ω300h ᢢj’h ᢢdhɢ˘ë˘ °ùdG ᢢjó˘˘ ∏˘ ˘H ÚH ɢ˘ ˘ ˘e ô˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘°ùH ô˘˘ ˘ ˘ FGõ÷G êO28^000^00 .™HôŸG Ϊ∏d êO32^000^00h 05 50 46 59 99 :∞JÉ¡dG 021 31 46 58 0662 79 50 15

NEF 471 /4

NEF 459 / 4

NEF 477 / 4

∞«XƒJ øY ¿ÓYEG

Superviseur Úaô°ûŸG IQhO Ωɢ¶˘æ˘dG ,᢫˘eƒ˘ª˘©˘dG ∫ɢ¨˘°TC’G ,á˘bó˘æ˘ Ø˘ dG : ä’É› ‘ …ôëÑdG π˘≤˘æ˘dG ,»˘YÉ˘æ˘°üdG ø˘eC’G ,HACCP »FGò¨˘dG .áÄ«ÑdG ,á«YÉæ°üdG áfÉ«°üdG ,Ö«HÉfC’G º«ë∏J ,…ƒ÷Gh 0773 - 22 - 54 - 17 NEF 145 / 4

ÊhÒÑdG õcôe á∏°SGôŸÉH hCG …Qƒ°†M øjƒμJ ∂«fhÎμdEGh á«YÉæ°Uh ájQɪ©e AÉHô¡c á«YÉæ°U Úî°ùJh ¢ü«°UôJ .ójÈàdGh .∞««μàdG (plombrie) Iõ˘˘¡˘ LCGh á˘˘Ñ˘ ˘bGôŸG äGÒeɢ˘ c Ö«˘˘ cô˘˘ J ≥jô◊Gh ábô°ù∏d QGòfE’G .ô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘μ˘dGh ∫ɢ≤˘æ˘dG ∞˘Jɢ˘¡˘ dG ìÓ˘˘°UEG ¿ƒjõØ∏àdGh ƒjOGôdG HSE »˘˘Yɢ˘æ˘ ˘°üdGh »˘˘ Fɢ˘ bƒ˘˘ dG ø˘˘ eC’G iôNCG äÉæjƒμJh (¢ûàØe .±ô°ûe .¿ƒY) ∞«£°S 358 Ü ¢U ÊhÒÑdG õcôe www.elbyrouni.com 0560 - 22 - 36 80 :∞JÉ¡dG 0550 - 84 - 00 - 24 036 - 83 - 94 - 75 :¢ùcÉa

NEF 301 / 4

ATTALAH (»≤«Ñ£J / …ô¶f) á«f’ó«°U ¬Ñ°ûdG OGƒe áYÉæ°U ‘ áØãμe èeGôH Ωó≤J á«FGò¨dG OGƒŸGh ∞«¶æàdGh π«ªéàdG OGƒe áYÉæ°U ‘ iôNCG äGQhO º¶æJh (»≤«Ñ£J / …ô¶f) QƒμjódGh øgódGh ¬«LƒàdGh ádhódG ±ôW øe Ióªà©e IOÉ¡°T íæ“ …ôëÑdG êôH - ôFGõ÷G E.N.S.J / C.N.A.C / E.N.J.M / E.N.D.I TEL: 0553 - 08 - 43 - 33 / 0772 - 29 - 29 - 35

NEF 451 / 4

DUO LIVRAISON ™FÉ°†ÑdG π≤æd á°UÉN ácô°T

NEF 457 / 4

NEF 296 / 4

Iõ¡LCG í«∏°üJ ∫É› ‘ á°UÉN á°ù°SDƒe .∫ÉÛG ‘ Ú°üHÎe øY åëÑJ ójÈàdG 0772 - 18 - 10 - 88

NEF 529 / 3

NEF 206 / 4

NEF 423 / 4

NEF 445 / 4

SARL AVICOLE METAL

. CH. Long ÒÑ˘˘μ˘ dG º˘˘é◊G ø˘˘e π˘˘≤˘ æ˘ dG äɢ˘Hô˘˘Y ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ ˘J Ò¨°üdG ºé◊G øe äÉHôYh ` Frigo 2T5 äÉHôYh ` MASTER HAFei hCG DFM

áMÉ°ùŸG IRÉÑ«J áj’h ≈°Sƒe …ó«°ùH ¢VGQCG ™£b ™«H õ˘˘cGô˘˘eh ø˘˘cɢ˘°ùe Aɢ˘æ˘ Ñ˘ d Ö∏˘˘ £˘ ˘dG Ö°ùM ᢢ jQɢ˘ «˘ ˘à˘ ˘NG Ωɢ˘ bQC’G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ∫ɢ˘ °üJ’G ‘ GhOOÎJ ’ ±É˘˘ «˘ ˘£˘ ˘ °U’G :á«dÉàdG (0551) 901 - 516 / (0664) 605 - 316 (0772) - 892 - 086 / (0560) 631 - 000

™«Ñj ¢UÉ```````N áHQGô°ûdÉH 2Ω3000 ¤EG 2Ω200 øe AÉæÑ∏d ICÉ«¡e »°VGQCG ™£b á˘Ø˘°ûdɢH 2Ω10000 ¤EG 2Ω200 ø˘e iô˘NCG »˘°VGQCGh ¢Sƒ˘à˘ «˘ dɢ˘μ˘ dG áØ°ûdÉH á«YÉæ˘°Uh ᢫˘MÓ˘a »˘°VGQCG ™˘£˘bh I󢫢∏˘Ñ˘dG Gƒ˘eɢJ »˘æ˘Hh 0667 - 05 - 83 - 34 /0551 - 32 - 55 - 69 :∞JÉ¡dG

%100 É«dÉ£jEG (H, A) øLGhódG äÉjQÉ£H áYÉæ°U ANSEJ , ANDI, CNAC 2400 -4800 - 7200 - 9600 035 - 64 - 65 - 41 / 035 - 64 - 65 - 68 :∞JÉ¡dG

∞XƒJ ` ájQGQO ` ᪰UÉ©dG ôFGõ÷G Égô≤e á°UÉN ácô°T ¯ ÖjƒdG ™bGƒe Qƒ£e ¯ ƒjó«ØdG êÉàfƒe ‘ ¢üàfl ¯ IÒJôμ°S ¯ ∫É°üJE’G ‘ ¢üàfl ¯ á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe Aecm19@gmail.com π«ÁE’G ÈY á«JGòdG IÒ°ùdG π°SQCG 0793 42 74 28

Nef 377/4

â`` ` ` ` fÉéH ô`` ` ` °†ÿG QÉ`` ` ` ©°SC’ »`` ` ` ` fƒæL ´É`` ` ` ` ` ØJQG

∂`` ` `¡àfG ô`` ` ` `«μ°ùd ¢ù`` ` Ñ◊G á`` `jGOô¨H ∫õ`` ` æe á`` ` eôM

¿GƒYC’G ó°V áeQÉ°U äÉHƒ≤Y §«∏°ùJ ó©H

êQÉÿÉH á«©eÉ÷G á°SGQódG

Nef 378/4

53 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG ±ô©j ∑Qó∏d ᫪«∏bE’G ábôØdG âæμ“ Oƒ©°ùe »°SÉM »JôFGO ÚH §HGôdGh øe ¢ùeCG ∫hCG ájGOô¨H »æWƒdG 340 áaÉ°ùe ≈∏Y ájOhó◊G áeÈdGh äGQófl ¬JRƒëH ¢üî°T ∞«bƒJ IÉfÉ©e øe OGR GÒÑc GQƒgóJ øe º∏c ΩÉ«b ôKG ∂dP AÉL á©«∏N ΩÓaCGh äÉÑcôŸG ÜÉë°UCG ø˘e ¬˘«˘∏˘ª˘©˘à˘°ùe áªgGóŸ ájQhóH ∑QódG ô°UÉæY ≥˘˘Wɢ˘æÃ á˘˘∏˘ eɢ˘ ©˘ ˘dG äɢ˘ æ˘ ˘Mɢ˘ °ûdGh óMCG ¢û«àØJ óæYh áÁô÷G QÉchCG ,¿GÒHh ÚcôH »°SÉM πãe ∫hÎÑdG ≈∏Y ÌY áæjóŸG §°SƒH ¢UÉî°TC’G Ió©e äGQóıG øe ™£b ¬JRƒM π˘˘≤˘ f äÓ˘˘aɢ˘M Üɢ˘ ë˘ ˘°UCG ∂dò˘˘ ch §˘N ≈˘˘∏˘ Y ᢢ∏˘ eɢ˘©˘ dG ø˘˘jô˘˘aɢ˘°ùŸG âfÉc á©«∏N ΩÓaCG ¤EG áaÉ°VEG ™«Ñ∏d ºà«d ∫É≤ædG ¬ØJÉg áëjô°T ‘ Iô˘˘ ˘Ø◊G ÚÑ˘˘ ˘ a …OGƒ˘˘ ˘ dG - ᢢ ˘ eÈdG ¢ùÑ◊G âbDƒŸG ¢ùÑ◊ øgQ ¬©°Vh ∫ÉeôdG ¿CG ɪc IôØM óŒ iôNC’Gh iód ájQƒ¡ª÷G π«ch øe ôeCÉH ɢe ,GÒã˘c ¬˘æ˘e GÒÑ˘c GAõ˘L »˘£˘ ¨˘ J …ÉbR .¢T ¯ .áªμfi ájQhôe çOGƒM ´ƒbh ‘ ÉÑÑ°S âfÉc IÌc Gò˘˘ ˘g ¤EG ±É˘˘ ˘°†Jh ᢢ ˘ Yhô˘˘ ˘ e

¥ƒ˘˘Ø˘˘˘J ¿É˘˘˘ª˘˘˘KCɢ˘˘H AGOƒ˘˘˘°ùdG ¥ƒ˘˘˘°ùdG ¿CG øY Ó°†a ,ájOÉŸG º¡JÉfÉμeEG øe ¢ü≤àæJ »àdG á∏FÉ¡dG äÉ«ªμdG øMÉ£ŸG øe §«°ùÑdG øWGƒŸG ≥M ∑Ó˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘°SÓ˘˘˘d ´É˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘Jh ¿RÉıGh á˘Hɢbô˘dG ÚYCG ø˘Y G󢫢©˘H ÊGƒ˘«◊G ø˘˘WGƒ˘˘e êɢ˘˘«˘˘˘à˘˘˘MG Üɢ˘˘°ùM ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ø˘jò˘˘dG Qɢ˘¨˘˘°üdG ÚdGƒŸGh ܃˘˘æ÷G .º¡bƒ≤M ´É«°Vh ¢û«ª¡àdG ¿ƒfÉ©j Úªà¡e …CGôH ìhô£ŸG πμ°ûŸG πNóJ »Yó˘à˘°ùj í˘Ñ˘°UCG ´ƒ˘°VƒŸÉ˘H ´Oôd ´É£≤dG ≈∏Y á«°UƒdG äÉ¡÷G ó˘M ™˘°Vhh äɢ°SQɢªŸG √ò˘g π˘ã˘˘e AGOƒ˘°ùdG ¥ƒ˘°ùdG Iô˘°Sɢª˘°S •É˘°ûæ˘˘d QGô˘˘˘˘°VE’G ‘ Gƒ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ùJ ø˘˘˘˘˘jò˘˘˘˘˘dG .»æWƒdG OÉ°üàb’ÉH

¥É˘æÿG ø˘eC’G äGƒ˘b ≥˘«˘«˘˘°†J 󢢩˘˘H ‘ º¡æμ“h ÚHô¡ŸG •É°ûf ≈∏Y ¢†©˘˘˘˘˘˘H ∫ɢ˘˘˘˘˘°ûaG ø˘˘˘˘˘˘e ≥˘˘˘˘˘˘Hɢ˘˘˘˘˘˘°ùdG õ˘é˘M ᢫˘∏˘ª˘Y ɢgô˘˘NBG ,ä’hÉÙG Ú∏dG íª≤dG øe QÉ£æb 400 ‹GƒM á˘Ø˘∏÷G á˘j’h ƒ˘ë˘˘f ᢢHô˘˘¡˘˘e âfɢ˘c .äÉfGƒ«ë∏d ∞∏©c É¡©«Ñd ¿ƒdGƒŸG ÊÉ©j iôNCG á¡L øe ᢫˘°TÉŸG ¢ShDhQ Üɢ뢰UCG ÜÉ˘Ñ˘˘°ûdG ɢ¡˘ª˘gCG ,π˘˘cɢ˘°ûe Ió˘˘Y ø˘˘e π˘˘HE’Gh º˘˘¡˘˘æ˘˘˘e O󢢢Y äɢ˘˘ë˘˘˘jô˘˘˘°üJ Ö°ùM ≈˘∏˘Y º˘¡˘˘dƒ˘˘°üM Ωó˘˘Y ,''¥hô˘˘°û∏˘˘d'' »àdG ábô°ùdGh á«fƒfÉ≤dG º¡°ü°üM Ée º¡d á˘Mƒ˘æ˘ªŸG äɢ«˘ª˘μ˘dG ∫ɢ£˘J ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°ü◊G ¤EG º˘¡˘à˘«˘Ñ˘dɢZ ™˘aO QÉŒ øe OGƒŸG √òg øe º¡JÉLÉM

á«dÉàdG ΩÉbQC’G ≈∏Y ºμaô°üJ â– 0799 - 88 - 88 - 11/0799 - 88 - 88 - 00 0799 - 88 - 88 - 33/0799 - 88 - 88 - 22 0799 - 88 - 88 - 55/0799 - 88 - 88 - 44 0799 - 88 - 88 - 77/0799 - 88 - 88 - 66 0799 - 88 - 88 - 99/0799 - 88 - 88 - 88 - ¢TGô◊G - π«ª÷G ô¶æŸG º°SÉ≤∏H ´QÉ°T 54 :¿Gƒæ©dG NEF 652 / 2 ôFGõ÷G

Nef 630/3

Ü .Ö«ÑM ¯

äGQó`` ` fl êhô`` ` e ∞`` ` «bƒJ á`` ` `jGOô¨H á`` ` `©«∏N ΩÓ`` ` aCGh

܃æ÷G ‘ ᣰûf AGOƒ°ùdG ¥ƒ°ùdG

CENTRE ALHASHIMI DES HERBES NATURELLES

Nef 3/605

íª°ùJ ’ »àdG IÒ£ÿG äÉLô©æŸG ,á˘∏˘Hɢ≤ŸG á˘¡÷G ‘ ΩOɢ≤˘dG ᢢjDhô˘˘H ™˘˘ ˘aQ ø˘˘ ˘e äOGR π˘˘ ˘cɢ˘ ˘ °ûŸG √ò˘˘ ˘ g áÑ°ùædɢH ™˘Fɢ°†Ñ˘dGh ™˘∏˘°ùdG ∞˘«˘dɢμ˘J ¿É˘˘μ˘ °Sh ᢢ«˘ FGò˘˘¨˘ dG OGƒŸG Qɢ˘é˘ à˘ d ™˘aQ ‘ âª˘gɢ°Sh π˘μ˘ c ᢢ≤˘ £˘ æŸG º˘¡˘∏˘Fɢ˘°Sƒ˘˘d Qɢ˘«˘ ¨˘ dG ™˘˘£˘ b IQƒ˘˘Jɢ˘a ¬«∏Yh ,≥jô£˘dG ÖÑ˘°ùH º˘¡˘JÉ˘Ñ˘cô˘eh »˘∏˘ª˘©˘à˘°ùeh á˘eÈdG ¿É˘μ˘°S ó˘°Tɢæ˘j ìÓ°UEG ‘ äÉ£∏°ùdG ≥jô£dG Gòg OÉ°üàb’G ‘ …ƒ«◊G ¿Éjô°ûdG Gòg ≈˘˘æ˘ ZCG ÚH §˘˘Hô˘˘ j ¬˘˘ fC’ »˘˘ æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG .ôFGõ÷Gh á∏"Qh áj’ƒdG ‘ Úàjó∏H

…OGƒ`` ` `dÉH

¢ùeCG ôéa ™bh Qhôe çOÉM ÖÑ°ùJ ÚH §HGôdG 3 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dÉH ájó∏H º«∏bEÉH …OGƒdGh Iôμ°ùH ìhôéH ¢UÉî°TCG 5 áHÉ°UEG ‘ π«£°S º∏YÉe Ö°ùM IQƒ£ÿG áJhÉØàe ájôjóà ΩÓYE’G á«∏N iód .á«fóŸG ájɪ◊G çOÉ◊G ¿CG ™LGôŸG äGP äócCGh ´ƒf øe áÑcôe ÜÓ≤fG ‘ πã“ Ò°ùJ âfÉc ''âæ°ùcG …óæg'' ¤EG iOCG ɇ ,áWôØe áYô°ùH øjòdG á°ùªÿG OGôaC’G áHÉ°UEG áæ°S 56h 4 ÚH ºgQɪYCG ìhGÎJ ájɪ◊G ¿GƒYCG ±ôW øe º¡∏≤f ”h ä’Éé©à°S’G áë∏°üe ¤EG á«fóŸG äGƒb äô°TÉHh Ò¨ŸG ≈Ø°ûà°ùà .çOÉ◊G ‘ É≤«≤– »æWƒdG ∑QódG …óeGƒM …Rƒa ¯

NEF 249 / 4

Oƒ©°ùe »°SÉëH áeÈdG ≥jôW »∏ª©à°ùŸ á∏°UGƒàe IÉfÉ©e

á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYCÓd »ª°TÉ¡dG õcôe ∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eh ''¥hô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûdG'' ‘ ´ƒ˘˘°VƒŸG ∫ƒ˘˘M ɢ˘¡˘˘YÓ˘˘£˘˘à˘˘°SG 󢩢J »˘à˘dG ,iÈμ˘dG äô˘≤˘J á˘≤˘£˘æ˘e ɢ¡˘à˘jƒ˘«˘ë˘H õ˘«˘ª˘à˘˘J •É˘˘°ûf ᢢ£˘˘≤˘˘f ɢ¡˘©˘bƒ˘e ø˘˘Y ∂«˘˘gɢ˘f ,ᢢjQɢ˘é˘˘à˘˘dG äɢ˘˘˘˘˘j’ƒ˘˘˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘˘˘jƒ“ ‘ …QƒÙG Oƒ˘Lh ≈˘∏˘˘Y âØ˘˘bh ,ɢ˘¡˘˘d IQhÉÛG ,Ú∏dGh Ö∏˘°üdG í˘ª˘≤˘dG ø˘e äɢ«˘ª˘c πμ°ûH Ò©°ûdG IOÉe ôaƒJ ≈∏Y IOÉjR Qɢé˘à˘dG ™˘ª˘˘à˘˘é˘˘j å«˘˘M ,®ƒ˘˘ë˘˘∏˘˘e ¥Gƒ°SC’G ‘ »eƒj πμ°ûH ¿ƒdGƒŸGh 5 »˘˘M π˘˘ã˘˘e á˘˘æ˘˘jóŸÉ˘˘H ᢢ«˘˘Ñ˘˘©˘˘°ûdG øe …ƒ©ædGh ,OhQÉÑdG ´GQP ,á«∏jƒL »àdG ájQÉéàdG äÉ≤Ø°üdG ΩGôHEG πLCG äɢĢe ≥˘˘jƒ˘˘°ùJ ¤EG ɢ˘gGó˘˘MEG π˘˘°üJ ,IóMGh á©aO íª≤dG øe ÒWÉæ≤dG º«∏°ùJ óYƒe ≈∏Y ¥ÉØJE’G ºàj ɪc ÚYCG øY Ió«©H øcÉeCG ‘ äÉæë°ûdG .áHÉbôdÉH áØ∏μŸG äÉ¡÷G Qó˘J âJɢH IOƒ˘°UôŸG Iô˘gɢ˘¶˘˘dG á°UÉN á∏FÉW ∫GƒeCG É¡HÉë°UCG ≈∏Y OGƒe áæjôØdGh Ò©°ûdGh íª≤dG ¿CGh á˘dhó˘dG äɢ«˘˘fhɢ˘©˘˘J ø˘˘e êô˘˘î˘˘à˘˘°ùJ êO 17500 OhóM ‘ áªYóe QÉ©°SCÉH π˘°üj …ò˘dG ÒNC’G Gò˘g ,Qɢ£˘æ˘≤˘∏˘d ,êO 4000 ¤EG ¥Gƒ°SC’G √òg ‘ ¬æªK äÉ«ªμdG øe ÒãμdG Öjô¡J ºàj øjCG ܃˘˘˘˘˘æ÷G »˘˘˘˘˘˘°Uɢ˘˘˘˘˘bCG äɢ˘˘˘˘˘j’h ¤EG á«Ñ¡°ùdG äÉj’ƒdG ¤EG hCG â°SGÔªàc •É˘≤˘f º˘gCG 󢢩˘˘J »˘˘à˘˘dG ,á˘˘Ø˘˘∏÷ɢ˘c äGAGôLE’G ºZQ OGƒŸG √òg Öjô¡J ‘ Iò˘˘˘î˘˘˘àŸG ᢢ˘eQɢ˘˘°üdG ᢢ˘˘jQGOE’G .É¡∏≤f á«∏ªY á˘aÉ÷G ܃˘Ñ◊G Öjô˘˘¡˘˘J »˘˘JCɢ˘jh

Nef 3/512

…óeGƒM …Rƒa ¯

ÚdhÉ≤ŸG øe OóY ¢ùeCG ΩóbCG á˘jó˘∏˘Ñ˘dG á˘æ˘jõ˘˘N ô˘˘≤˘ e ≥˘˘∏˘ Z ≈˘˘∏˘ Y Ohóë∏d áªNÉàŸG ÜGóHódG á≤£æà …õ˘«˘dEG á˘j’ƒ˘d ᢩ˘Hɢà˘dGh ɢ˘«˘ Ñ˘ «˘ d ™˘˘e ᢢ jƒ˘˘ °ùJ Ωó˘˘ Y ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ɢ˘ Lɢ˘ é˘ ˘à˘ ˘MG Ióe òæe á≤dÉ©dG á«dÉŸG º¡JÉ«©°Vh áæjõÿG ∫hDƒ°ùe É¡«a Gƒ∏ªM »àdGh ó˘˘ ˘jó˘˘ ˘ °ùJ ‘ π˘˘ ˘ °UÉ◊G ÒNCɢ ˘ ˘à˘ ˘ ˘dG º¡eÉ«b øY áÑJΟG äÉ≤ëà°ùŸG .ájó∏ÑdG IóFÉØd ™jQÉ°ûà ™°VƒdG ∑QódG äGƒb âÑbGQ óbh Ú颢àÙG ™˘˘e ∑ɢ˘μ˘ à˘ MG ᢢ jCG ¿hO ø˘e O󢩢H º˘¡˘∏˘Nó˘J Gƒ˘ª˘ YO ø˘˘jò˘˘dG Ò«°ùàH ∞∏μŸG πNóJ ɪ«a º¡dɪY

»°SÉÑY øjódG QóH

Nef 678/3

øY …ƒ¡L Ühóæeh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°T ÚdhÉ≤ŸG ™e AÉ≤d Ghó≤Yh áæjõÿG ≥∏©àj ôeC’G ¿CG ÚÑJh ,ÚéàÙG ô˘≤à õ˘«˘¡Œh á˘Ä˘«˘¡˘à˘ d ÚYhô˘˘°ûà π«Ñ°S ≈∏Y ɪ¡H πØμàdG ” ájó∏ÑdG π˘«˘é˘°ùJ º˘à˘j ¿CG π˘Ñ˘b ∫É˘é˘ ©˘ à˘ °S’G ádhGóe ó≤Y Ö∏£àj ɇ ,Úà«∏ª©dG π«é°ùàd ÉÑjôb ºàà°S ∂dP ‘ ájó∏H ø˘˘ Y ᢢ bOɢ˘ °üŸG º˘˘ ˘K ÚYhô˘˘ ˘°ûŸG ᢫˘dÉŸG ᢫˘©˘°Vƒ˘dG á˘jƒ˘˘°ùJh RÉ‚E’G ócCG Ée Ö°ùM Ú«æ©ŸG ÚdhÉ≤ª∏d ¢UɢN í˘jô˘°üJ ‘ á˘jó˘∏˘ Ñ˘ dG ¢ù«˘˘FQ .¥hô°û∏d

,܃æ÷G ≥WÉæà πHE’G »Hôeh áaÉ÷G ܃Ñ◊G IQÉéàH á°UÉÿG ÚdGƒª∏d AGOƒ°ùdG ¥Gƒ°SC’G ó¡°ûJ ¿CG ɪ∏Y √ÉÑàfÓd âØ∏e πμ°ûH Ò©°ûdGh íª≤dÉc OGƒe É¡«a ôaƒàJ å«M ,É¡WÉ°ûæd ÉXƒë∏e ÉYÉØJQG ‘ º¡àdÉ°V GhóLh QÉéàdG ¢†©H ¿CG ÒZ ,É¡©jRƒJ º¶æj ™jô°ûJ É¡dh ádhódG É¡ªYóJ É¡JGP OGƒŸG ¥ƒØj Égô©°S ¿CG ºZQ ,áHÉbôdG ÚYCG øY Gó«©H IÈà©e äÉ«ªc ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj PEG AGOƒ°ùdG ¥Gƒ°SC’G .±É©°VCG áKÓK øe ÌcCÉH á«fƒfÉ≤dG É¡fɪKCG

Nef 2/645

…õ`` «dEÉH ÜGóHódG á``æjõN ô`` `≤e ¿ƒ`` `≤∏¨j ¿ƒ`` ` dhÉ≤e

á«Ñ¡°ùdG äÉj’ƒdG ¤EG Üqô¡Jh É¡fɪKCG ±É©°VCÉH ´ÉÑJ äÉ«ªμdG ¯

NEF 453 / 4

»°SÉÑY.Ü ¯

á«fóŸG ájɪ◊G ídÉ°üe â∏é°S

á°ù«FQ ''Gƒ˘cÉ˘Ñ˘dɢH ᢰûFɢY'' äó˘cCG øe ∫hC’G »KÓãdG ∫ÓN …OGƒdÉH πNóJ 3586 ájQÉ÷G áæ°ùdG ‘ ô˘FGõ÷ɢH ᢫˘eC’G ƒfi ᢫˘ ©˘ ª˘ L çOGƒëH ≥∏©àj πNóJ 145É¡æe É¡fCG ,äô#àH ¢ùeCG ¥hô°û∏d íjô°üJ ø˘e ɢ¡˘à˘«˘©˘ª˘L IOÉ˘Ø˘ à˘ °SG ‘ π˘˘eCɢ J ,íjôL193h Ó«àb 14 âØ∏N QhôŸG âfÉc IQƒcòŸG çOGƒ◊G º¶©e ¿ƒfÉ≤dG É¡˘æ˘ª˘°†J »˘à˘dG äGRɢ«˘à˘e’G ÈY,48h 16,3 ºbQ á«æWƒdG ¥ô£dG äÉÄ«¡∏d ¬LƒŸG äÉ«©ªé∏d ójó÷G 404 ºbQ ≈F’ƒdG ∂∏°ùŸG ¤EG áaÉ°VEG ,ΩÉ©dG ™ØædG QÉWEG ‘ §°ûæJ »àdG ,á∏«HódGh Qɪb »JôFGO ÚH §HGôdG ᢫˘eC’G ƒfi ᢢ«˘ ©˘ ª˘ L ¿CGh ,ɢ˘ª˘ «˘ °S äôØ°SCG á∏é°ùŸG çOGƒ◊G ¿CG ɪ∏Y iƒà°ùe ≈∏Y IójóY πcÉ°ûe ¢û«©J º«£– ‘ πãªàJ ájOÉe ôFÉ°ùN øY âØ˘bh ɢe ƒ˘gh ᢫˘∏ÙG ɢ¡˘Ñ˘ Jɢ˘μ˘ e äGP â檰†Jh ,äÉÑcôŸG ™«ª÷ »∏c â©dófG ≥jôM105 á∏«°ü◊G ɢ¡˘JOɢb »˘à˘dG ᢢdƒ÷G ∫Ó˘˘N ¬˘˘«˘ ∏˘ Y äÉMGhh á«YÉæ°U ,ájô°†M ≥WÉæà .áj’h øe ÌcCG ¤EG GôNDƒe ⁄ πØW IÉ«ëH äOhCG π«îædG IQƒ˘còŸG ᢫˘©˘ª÷G âfɢ˘ch Gò˘˘g âØ∏JCG ɪc ,äGƒæ°S 4 √ôªY RhÉéàj äGô˘˘°VÉÙG ᢢYɢ˘≤˘ H âª˘˘¶˘ f ó˘˘ b ¥ôMh Iôªãe á∏îf 64 ≥FGô◊G á«©ª÷G QOÉ≤dG óÑY ÒeC’G ájƒfÉãH 2^5 ‹GƒMh á∏îf 173 ¢ùe »FõL äô≤J IôFGóH á«eC’G ƒÙ á«∏ÙG ” ÚM ‘ ,ÜÉ°ûYC’G øe QÉàμg Ωƒj AÉ«MEG áÑ°SÉæà ɫÁôμJ ÓØM .Iôªãe á∏îf 2335 ÌcCG PÉ≤fEG IQƒcòŸG ádhDƒ°ùŸG Qƒ°†ëH º∏©dG Ü.≈°Sƒe ¯ ᢫˘©˘ª˘ é˘ ∏˘ d ᢢaɢ˘°VEG π˘˘¨˘ °ûJ »˘˘à˘ dGh ᢫˘Hô˘©˘dG á˘μ˘Ñ˘°ûdG ᢰù«˘˘FQ »˘˘Ñ˘ °üæ˘˘e ô`` «°S çOÉ`` `M ‘ ≈`` ` `MôL 5 ¢ù∏ÛG áÑFÉf Gòch á«eC’G ƒÙ

¿ƒ`` ` ` ` `bô¨j á`` ` ` ` ` `aÉ÷G ܃`` ` ` ` Ñ◊G Iô`` ` ` ` °Sɪ°S ܃`` ` ` ` ` æ÷G »`` ` ` ` `a AGOƒ`` ` ` ` ` °ùdG ¥ƒ`` ` ` ` ` `°ùdG NEF 276 / 4

±ôY πØ◊G ,QÉÑμdG º«∏©àd »ŸÉ©dG ËôμJ ¬«a ” ÒÑc …ƒ°ùf Qƒ°†M ¢†©˘˘Ñ˘ H äGõ˘˘Fɢ˘Ø˘ ˘dGh äɢ˘ bƒ˘˘ Ø˘ ˘àŸG ɡશf »àdG á«aɢ≤˘ã˘dG äɢ≤˘Hɢ°ùŸG ¢SQóJ »àdG IÒNC’G √òg á«©ª÷G ±ô°ûJ á°SQóªàe 2000 áHGôb É¡H ,áKÓãdG QGƒWC’G ‘ áª∏©e 92 É¡«∏Y øe É¡Yƒf øe ¤hC’G ó©J IQOÉÑŸG ,áæ°ùdG √ò¡d »æWƒdG ™HÉ£dG å«M á˘˘æ˘ «˘ eCG âMô˘˘°U iô˘˘NCG ᢢ¡˘ L ø˘˘ e QÉWEG ‘ »JCÉJ É¡àdƒL ¿CG á«©ª÷G »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàMÓd Ò°†ëàdG øe øeÉã∏˘d ≥˘aGƒŸG QÉ˘Ñ˘μ˘dG º˘«˘∏˘©˘à˘d ≥aGƒ«°S å«M ,ΩÉY πc øe ȪàÑ°S ô˘˘ FGõ÷G ∫ɢ˘ ˘Ø˘ ˘ à˘ ˘ MG Ωɢ˘ ˘©˘ ˘ dG Gò˘˘ ˘g ∞μ©à°S øjCG ,∫Ó≤à°S’G á«æ«°ùªîH åë˘Ñ˘dG õ˘cGô˘e ó˘MCG ™˘˘e ᢢ«˘ ©˘ ª÷G ᢢ «˘ ˘ Fɢ˘ ˘°üMEG ᢢ ˘°SGQO RÉ‚EG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ‘ ôFGõ÷G Oƒ¡L ó°Uôd ᫪««≤J .∫Ó≤à°S’G òæe á«eC’G áHQÉfi

á`∏îf 64 ±ÓJEGh Ó`` «àb 14 …OGƒ`` ` dÉH ô`` ` ¡°TCG 3 ∫Ó`` ` N

16

Nef 603/2

:äô#J øe á«eC’G ƒÙ »ŸÉ©dG ¢ù∏ÛG ÖFÉf

$

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG /2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

Nef 273/04

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

Nef 399/4

$

Q É ¡ ° T EG

áHÉbôdG Iõ¡LCG øY Gó«©H ¿ƒ£°ûæj

Nef 679/03

9

äÉ«∏fi

áÄæ¡J ,‹É˘Y â∏˘b ô˘ª˘≤˘dG Gƒ˘dɢb ,‹ÉZ â∏b ÖgòdG ƒdÉb »ÑM â∏b RGÒ°T GƒdÉb ɢ˘gOÓ˘˘«˘ e 󢢫˘ Yh ‹’Oh ∂d ≈æªàj ,‹É«∏dG ≈∏MCG ᢢ ˘∏˘ ˘ Fɢ˘ ˘ Yh ∂eCGh ∑ƒ˘˘ ˘ HCG ≈˘˘∏˘ ˘MCG í˘˘ «˘ ˘HQh »˘˘ °ùfƒ˘˘ j .∫hC’G ∑OÓ«e ó«Y áÑ°SÉæà ÊÉ¡àdG

0552 - 79 - 49 - 08/0550 - 45 - 50 - 79 IMPORT / EXPORTa ∂«à°SÓÑdG ¢SÉ«cCG áYÉæ°U ä’BG ™«H ANSEJ - ANDI - CNAC FAX :036 - 83 - 99 - 75 05 - 60 - 99 - 97 - 02 / 03 / 04

NEF 472 / 4

NEF 303 / 3

áj’h ≈¡≤e á°üNQ AGôc ôFGõ÷G 0780 - 88 - 23 - 46

NEF 466 / 4

¿Ó`````````````YEG

OGΰSÓd ÔJQÉH »æ«L ácô°T ájÉéH ` âdÉeRÉJ :¿Gƒæ©dG

,∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG ,∂«à°SÓÑdG πjƒ– äÉæcÉe ∞∏àfl ºμ«∏Y ¢Vô©J ïdEG...»ªbQ ôjƒ°üJ ƒjOƒà°SG ,äÉHhô°ûŸG ,á«FGò¨dG áYÉæ°üdG 0770 - 56 - 55 - 30 / 034 - 31 - 32 - 32 NEF 590 / 2

ginypartner@yahoo.co

åëÑj áæ«£æ°ùb

º«ë∏J ‘ øjƒμ˘J ø˘Y á˘∏˘bQƒ˘H ™˘Wɢ°ùdG º˘é˘æ˘dG ᢰSQó˘e ø˘∏˘©˘J 42 :∞JÉ¡dG ARK / TIG / TUIETER á«dhÎÑdG äGƒæ≤dG 0776 - 48 - 79 - 81 / 0772 - 47 - 24 - 79 / 0794 - 66 - 87 -

IÈN GP áØ«ØN ä’ƒcCÉe hCG º©£e ‘ ∂jô°T øY »˘∏˘é˘æ˘e »˘∏˘Y Ió˘˘jó÷G á˘˘æ˘ jóŸÉ˘˘H ∫ÉÛG Gò˘˘g ‘ - πªY ádÉM ‘ - áæ«£æ°ùb áj’h ÜhôÿG 0775 - 13 - 31 - 34

NEF 241 / 4

NEF 454 / 4

ITSS Ióªà©ŸG ܃¡°ùdG á°SQóe :‘ á«æjƒμJ IQhO º«¶æJ •GƒZC’G (ARC - TIG) ∫hÎÑdGh RɨdG Ö«HÉfCG º«ë∏J -1 º«ë∏J ¢ûàØeh ÖbGôe -2 INSPECTEUR (CND) ᢢ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ °U ᢢ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ °TCG Qƒ˘˘ ˘ ˘ ˘°üe -3 RADIOLOGUE ᢢ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ °U Ö«˘˘ ˘ ˘ ˘Hɢ˘ ˘ ˘ ˘fCG Ò°†– -4 TUYAUTEUR »˘˘ ˘Yɢ˘ ˘æ˘ ˘ °U ø˘˘ ˘eCG ±ô˘˘ ˘°ûeh ¢ûà˘˘ ˘Ø˘ ˘ ˘e -5 (HSE) / 029 - 92 - 06 - 62 :¢ùcÉØdGh ∞JÉ¡dG 07 - 70 - 80 - 06 - 62 07 - 98 - 47 - 84 - 89 05 - 50 - 17 - 42 - 09 á«fÉ› áeÉbE’G ¯ óÑY áaÉ≤ãdG QGO πHÉ≤e :¿Gƒæ©dG •GƒZC’G - IQƒª©ŸG ƒjôc øH ¬∏dG

NEF 261 / 4

óYÉ≤àdG ∂ëæ“ »àdG áØ«XƒdG ¤É©J ¬∏dG AÉ°T ¿EG ôμÑŸG º¡°SC’G IQÉŒ øe πbC’G ≈∏Y óMGh èàæe iΰTG πbC’G ≈∏Y ÚfƒHR Ö∏LG ºK ,ácô°ûdG Ió˘Yɢ≤˘ dG ¢ùØ˘˘æ˘ H ∂«˘˘fƒ˘˘HR Ωõ˘˘à˘ ∏˘ jh ’ á˘∏˘°ù∏˘°S í˘Ñ˘°üà˘d ∂«˘fƒ˘HR ø˘Fɢ˘HRh ó«Øà˘°ùJ âfCɢa Gò˘μ˘gh....᢫˘gɢæ˘à˘e ÒZh ø˘˘ jô˘˘ °Tɢ˘ ÑŸG ø˘˘ Fɢ˘ Hõ˘˘ dG ø˘˘ ˘Y ºgOóY ¿Éc ɪ¡e øjô°TÉÑŸG êO20000 `H áªgÉ°ùª∏d ≈fOC’G ó◊G (0669 - 81 - 99 - 84) (0560 - 23 - 63 - 11) ANASA LFARHA@GMAIL.COM NEF 013 / 4

Le REPERE

Loue Villa R + 1, 4 chambres + 2 salon + 2 cuisines + 2 SDB + garage + jardin SUP : 440m2 . Batis 231 m2 Parc Miremont BOUZAREAH. TEL: 0698 - 09 - 93 - 73 NEF 419 / 4

:‘ ¿qƒμJ ádhódG ±ôW øe óªà©e QGòfE’G Ωɶf ,áÑbGôŸG äGÒeÉc :Ö«côJ ¯ :áfÉ«°U ¯ .(GSM) `H äGQÉ«°ùdGh äÓëª∏d .ôJƒ«ÑªμdG ,Iphone,∫É≤ædG ∞JÉ¡dG - Infographie - Autocad Bureautique - Réseaux .πª©∏d ¬«LƒàdG ™e øeCG ¿ƒY¯ .∑Qɪ÷G iód ìô°üe ¯ ™˘˘e ᢢcGô˘˘°ûdɢ˘ H ∞˘˘ «˘ ˘Xƒ˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘d ¬˘˘ «˘ ˘Lƒ˘˘ J emploiservice .ÉfÉ› áeÉbEG -

0555 - 21 - 64 - 27 021 - 73 - 03 - 03

NEF 3/043


…hGó˘˘à˘ dG ᢢ«˘ ª˘ ˘gCG »˘˘ ª˘ ˘°Tɢ˘ ¡˘ ˘dG ï˘˘ «˘ ˘°ûdG ¢Vô˘˘ ©˘ ˘j ɢ°VGô˘eCG ¬˘∏˘dG π˘°†Ø˘H â÷ɢ˘Y »˘˘à˘ dGh ,Üɢ˘°ûYC’ɢ˘H ,áÑ∏©ãdG ,Oó¨dGh …ôμ°ùdG - ƒHôdG - ¿ÉWô°ùdG''`c - ᢫˘aó˘°üdG - ÚLhõ˘˘dG ó˘˘æ˘ Y »˘˘°ùæ÷G ∞˘˘©˘ °†dG ,ô˘©˘°ûdG •ƒ˘≤˘°S ,π˘°UÉ˘ØŸGh á˘Ñ˘cô˘dG Ω’BG ,¥É˘¡˘Ñ˘ dG AGô≤∏d ¿ƒμ«°Sh .''..ÉgÒZh ..…OGQEG ÓdG ∫ƒÑàdG äÉëØ°U ≈∏Y ''»ª°TÉ¡dG ™e'' øcQ ‘ »eƒj óYƒe π˘«ÁE’G ÈY ¬˘©˘e π˘°UGƒ˘à˘dG º˘μ˘ æ˘ μÁh ¥hô˘˘°ûdG ø˘˘ Y hCG ,algerie@alhashemicentre.com .021.46.27.34 :¢ùcÉØdG ≥jôW

AÉ`` ` ` `ŸG ó`` ` ` ` «°S ¥ƒØj πgòe áæ°ùdGh ¿BGô≤dG ‘ »ª∏Y RÉéYEG øe ∞°ûàcG Ée ¿EG ÚH øeh ,Éæ«˘≤˘j ø˘bƒŸGh ɢfÉÁEG ø˘eDƒŸG ó˘jõ˘j Gò˘¡˘a ,…ô˘°ûÑ˘dG π˘≤˘©˘dG ËôμdG ¿BGô≤dG ‘ ÒNC’G Gòg ôcP ó≤a ,AÉŸG Iõé©e äGõé©ŸG √òg áØ∏àfl ™«HÉæjh QOÉ°üe øe ÒãμdG OƒLh øe ºZôdG ≈∏Yh ,Iôe 63 AÉe ÒN Èà©j ΩõeR AÉe ¿CG ’EG ,¢VQC’G ´É≤H ∞∏àfl ‘ √É«ª∏d »°VQ ¢SÉÑY øHG øY ¿ÉÑM øHGh ÊGÈ£dG ihQ .¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y AÉe ÒN) º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb :∫Éb ɪ¡æY ¬∏dG .(º≤°ùdG AÉØ°T ,º©£dG ΩÉ©W ‘ ,ΩõeR AÉe ¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ¿Éc) :âdÉb É¡æY ¬∏dG »°VQ á°ûFÉY øYh ≈∏Y Ö°üj ¿Éch ,Üô≤dGh …QGOC’G ‘ ΩõeR AÉe πªëj º∏°Sh ¬«∏Y ΩõeR AÉe) :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb (º¡«≤°ùjh ≈°VôŸG ‘ ¬«f ¿É°ùfEG πμd ¿CGh ,óFGƒØdG Òãch Oó©àe ¬fCG »æ©j (¬d Üô°T ÉŸ ΩõeR AÉeh ,IOÉÑ©dG øe ´ƒf AÉŸG Gòg Üô°T ¿CÉch ,ΩõeR AÉŸ ¬Hô°T .√É«ŸG ó«°S ≈∏Y πH ,OƒLƒ∏d ô¡X ¿CG òæe GóHCG Ö°†æj ⁄ ¬fCG ΩõeR ôÄH õ«ªàj ¢ùØæH ßØàëj ∫Gõj ’ ƒgh .AÉŸG øe ójõŸÉH ÉfóÁ ƒ¡a ¢ùμ©dG Éæeƒj ≈àM OƒLƒ∏d ô¡X ¿CG òæe ¿OÉ©ŸGh ìÓeC’G øe ¬JÉfƒμe Ö°ùf ™«ªL øe êÉé◊G ™«ª÷ á«ŸÉY Üô°û∏d ¬à«MÓ°U ∂dòch ..Gòg ≈∏Y ¬˘gɢ«˘e ô˘KCG ø˘e ¥ƒ˘∏fl ≈˘μ˘à˘°TG ¿CG çó˘ë˘j º˘∏˘a ,⁄ɢ©˘dG Aɢë˘fCG ¿ƒ©àªà°ùj Ée ɪFGO º¡a ¢ùμ©dG ≈∏Y πH ,∂dP ¬HÉ°T Ée hCG ¬àë°U É«FÉ«ª«c É¡à÷É©e ºàj ⁄ IôgÉ£dG √É«ŸG √ò¡a ,º¡°û©æJ »àdG √É«ŸÉH .¿ó˘ª˘∏˘d ï˘˘°†J »˘˘à˘ dG √ɢ˘«ŸG ™˘˘e ∫É◊G ƒ˘˘g ɢ˘ª˘ c ¢†«˘˘«˘ Ñ˘ à˘ dG OGƒÃ hCG »˘Lƒ˘dƒ˘«˘Ñ˘dG ƒ˘ª˘æ˘dG OGOõ˘j á˘jOɢ©˘ dG Qɢ˘HB’G ᢢdɢ˘M ‘ ¬˘˘fCG ߢ˘MÓ˘˘jh Gô¶f Üô°û∏d á◊É°U ÒZ √É«ŸG π©éj ɇ ôÄÑdG πNGO ‘ »JÉÑædGh π«dO …CG ∑Éæg øμj ⁄ ΩõeR ôÄH ádÉM ‘ øμdh ,ÖdÉë£dG ƒªæd .ÖdÉëW hG äÉJÉÑf …C’ OƒLh ’h »Lƒdƒ«ÑdG ƒªædG ≈∏Y ,ábÉ£dG øe ÒÑc Qó≤H º°ù÷G óÁ ƒ¡a ,ΩõeR AÉe óFGƒa øYh ɢjƒ˘b GOɢ°†e 󢩢j ɢ˘ª˘ c ,º˘˘°ù÷G ø˘˘e ᢢ«˘ °†ª◊G äÓ˘˘°†Ø˘˘dG π˘˘jõ˘˘jh ¢Uɢ°üà˘eG ≈˘∏˘Y ó˘˘Yɢ˘°ùj ƒ˘˘gh ,Ωƒ˘˘ª˘ °ù∏˘˘d ɢ˘jƒ˘˘b Ó˘˘jõ˘˘eh I󢢰ùcCÓ˘ d ¤G …ODƒj ɇ ,º°ù÷G πNóe ¤EG π°†aCG IAÉØμH á«FGò¨dG ô°UÉæ©dG .º°ùé∏d ¿RGƒàdG IOÉYEÉH áeÉY áØ°üH ¬æ«°ù–h º°†¡dG º«¶æJ Aɢ°†YC’G ó˘°ùcCɢ J ø˘˘e π˘˘∏˘ ≤˘ j Ωõ˘˘eR Aɢ˘e ¿G çɢ˘ë˘ H’G âà˘˘Ñ˘ KCGh Aɢe ‘ á˘Ñ˘«˘é˘©˘dG Qƒ˘eC’G ø˘eh ,¿É˘Wô˘°ùdG ɢjÓ˘N ô˘eó˘jh ,á˘jƒ˘«◊G øe ô©°ûj Óa ,á«∏μdG ¬MÓeCG IOÉjR ºZQ ,º©£dG ƒ∏M ¬fCG ΩõeR AÉe ‘ IOƒLƒŸG ìÓeC’G áÑ°ùf ¿CG ƒdh ,á«dÉ©dG ¬àMƒ∏à ¬Hô°ûj ¿ÉëÑ°ùa ..¬Hô°ûj ¿CG óMCG ´É£à°SG Ée ôNBG AÉe …CG ‘ âfÉc ΩõeR .!¬∏dG

∫Ó```◊G ø`````````````````````````````````HG

Qƒ`````cP

çÉ````````fEG ᢢ æ˘ ˘°S 38 ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘°Uɢ˘ Y (627¯ äGPh á˘bOɢ°U ,Iô˘≤˘à˘°ùe á˘∏˘ eɢ˘Y ,ô˘¡˘¶ŸG á˘æ˘ °ùM ,ᢢ«˘ dɢ˘Y ¥Ó˘˘NCG ø˘Y åë˘Ñ˘J á˘ª˘ ¡˘ Ø˘ à˘ eh á˘˘Ø˘ ≤˘ ã˘ e π˘˘LQ ™˘˘e ∫Ó◊G ‘ QGô˘˘≤˘ à˘ °S’G ɢ¡˘ª˘°Sɢ≤˘jh ɢ¡˘Jɢ«˘M ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y CÓÁ Éé°VÉf ¿ƒμj ,IÉ«◊G ‘ É¡«YÉ°ùe GQOÉbh Gô≤à°ùe ÓeÉYh É≤˘∏˘î˘à˘eh êGhõ˘˘dG ᢢ«˘ dhDƒ˘ °ùe π˘˘ ª– ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ɢ¡˘«˘MGƒ˘°Vh á˘ª˘°Uɢ©˘dG ø˘e ¿ƒ˘μ˘j .áæ°S 47 ió©àj ’ ¬æ°Sh ᢢ j’h ø˘˘ e Aɢ˘ ˘Hõ˘˘ ˘Y (628¯ ,â«ÑdG ‘ á˘ã˘cɢe á˘æ˘°S 41 á˘æ˘JɢH ¥Oɢ˘°U êhR ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ J á˘˘Ñ˘ ˘«˘ ˘W Iɢ«◊G Qó˘≤˘j ≥˘∏˘î˘à˘ eh ø˘˘jó˘˘à˘ e 50h 42 ÚH ɢ˘e ¬˘˘æ˘ ˘°S ᢢ «˘ ˘Lhõ˘˘ dG πeQCG hCG É≤∏£e ¿Éc ¿EG º¡j ’ áæ°S ¥ô˘˘ ˘°ûdG ø˘˘ ˘e ¿ƒ˘˘ ˘μ˘ ˘ ˘j ¿CG •ô˘˘ ˘ °ûH .…ôFGõ÷G É¡æ°S AÉHõY ᫪°UÉY (623¯ iƒà°ùe ,â«ÑdG ‘ áãcÉe áæ°S 50 ‘ ÖZôJ πμ°ûdG á˘dƒ˘Ñ˘≤˘e »˘Fɢ¡˘f ’ ¬æ°S ≥∏£e hCG πeQCÉH •ÉÑJQ’G Góæ°S É¡˘d ¿ƒ˘μ˘j á˘æ˘°S 60 Rhɢé˘à˘j ¬˘d ¿ƒ˘μ˘J ¿CɢH √󢩢Jh .Iɢ˘«◊G ‘ .áLhõdG º©f ,ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S 25 ᢢ ˘ Hɢ˘ ˘ ˘°T (630¯ Oƒ˘J â«˘Ñ˘dG ‘ á˘ã˘cɢe ,᢫˘ ©˘ eɢ˘L π˘˘ ˘ Lô˘˘ ˘ H ∫Ó◊G ‘ •É˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ JQ’G ᢫˘Lhõ˘˘dG Iɢ˘«◊G Qó˘˘≤˘ j ΩÎfi êGhõ˘˘dG ‘ ᢢ«˘ ≤˘ «˘ ≤˘ M ᢢ«˘ ˘f ¬˘˘ dh 40h 25 ÚH Ée ¬æ°S QGô≤à°S’Gh .áæ°S ø˘˘ e ᢢ æ˘ ˘°S 38 Iô˘˘ ˘gR (631¯ ‘ áãcÉe á«∏FÉÑb ,∞∏°ûdG áj’h í˘˘dɢ˘°U êhR ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ ˘J ⫢˘ Ñ˘ ˘dG ¿ƒμj ¿ÉeC’Gh áæ«μ°ùdG É¡d ôaƒj ¿É˘˘c ¿EG ™˘˘fÉ“ ’ ɢ˘ª˘ c ,ɢ˘ª˘ ¡˘ Ø˘ à˘ ˘e ¬ª¡j øŸ ,O’hCÉH πeQCG hCG É≤∏£e .Iójô÷G iód ºbôdG ôeC’G QÉ°ûH áj’h øe ICGôeG (632 ¯ ,π˘˘ ˘μ˘ ˘ °ûdG ᢢ ˘dƒ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ≤˘ ˘ e ᢢ ˘æ˘ ˘ °S 26 ójôJ á≤∏£e ,á«©eÉLh áÑéëàe π˘˘LQ ™˘˘e ɢ˘¡˘ Jɢ˘«˘ ˘M Aɢ˘ æ˘ ˘H IOɢ˘ YEG .∫hDƒ°ùeh º¡°Th ¥ƒ∏N øjóàe

ᢢ ˘ ˘ ˘j’h ø˘˘ ˘ ˘ ˘ e Üɢ˘ ˘ ˘ ˘ °T (623¯ ø˘˘e π˘˘eɢ˘Y .á˘˘æ˘ °S 24 I󢢫˘ ˘∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG âæ˘H ø˘Y åë˘Ñ˘ j á˘˘Ñ˘ «˘ W ᢢ∏˘ Fɢ˘Y ¬˘Jɢ«˘M ¬˘«˘∏˘Y CÓ“ »˘à˘dG ∫Ó◊G øŸ .á˘˘æ˘ °S 23 h 18 ÚH ɢ˘e ɢ˘¡˘ æ˘ ˘°S Iójô÷G iód ºbôdG √ôeCG É¡ª¡j ¢SGôgCG ¥ƒ°S øe Òª°S (624¯ ∫õ˘˘æ˘ e ¬˘˘jó˘˘dh ,π˘˘eɢ˘Y á˘˘æ˘ °S 32 I󢫢©˘°S Iô˘°SCG Aɢæ˘H ó˘jô˘j ¢UɢN ICGôeG ™e ¬dƒ°SQh ¬∏dG áæ°S ≈∏Y ɪc ,¥ÓNCG äGPh á∏«ªL ¿ƒμJ …ô˘˘FGõ÷G ¥ô˘˘°ûdG ø˘˘e ɢ˘gó˘˘jô˘˘j .áæ°S 27h 22 ÚH Ée É¡æ°Sh ᢢ ˘j’h ø˘˘ ˘ e º˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘°S (625¯ ∞Xƒe áæ°S 30 √ôªY Âɨà°ùe »˘˘Ñ˘ gò˘˘ dG ¢üØ˘˘ ≤˘ ˘dG ∫ƒ˘˘ NO Oƒ˘˘ j ≈æªàj »àdG ¬JÉ«M áμjô°T á≤aQ áfƒæ˘Mh Ö∏˘≤˘dG á˘Ñ˘«˘W ¿ƒ˘μ˘J ¿CG ’ á˘Ñ˘«˘Wh á˘eÎfi á˘∏˘FɢY ø˘eh º¡j ’ ɪc á≤∏£e âfÉc ¿EG º¡j .É¡æ°S ø˘˘ e ߢ˘ ˘«˘ ˘ Ø◊G ó˘˘ ˘Ñ˘ ˘ Y (626¯ …ôμ°ùY ,áæ°S 31 ∞«£°S áj’h Iɢà˘a ™˘e ᢫˘Hhõ˘©˘dG ≥˘«˘∏˘£˘J Oƒ˘j ¿ƒ˘μ˘J á˘æ˘°S 32 i󢩢à˘j ’ ɢ¡˘æ˘ °S Ö◊ɢ˘ ˘H ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘©˘ ˘ ˘jh ≥˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘N äGP .AÉaƒdGh ø˘˘ e ᢢ æ˘ ˘ °S 43 ó˘˘ ˘jô˘˘ ˘a (627¯ ‘ ∞˘˘Xƒ˘˘e á˘˘æ˘ «˘ £˘ æ˘ ˘°ùb ᢢ j’h 03 ¬jódh ≥∏£e ,º«∏©àdG ´É£b êGhõ˘∏˘d ICGô˘eG ø˘Y åë˘˘Ñ˘ j ,O’hCG ,º˘«˘∏˘©˘J ´É˘£˘b ‘ á˘∏˘eɢY ¿ƒ˘˘μ˘ J Iô°ûÑdG AÉ°†«H ,áæjóàe ,á∏«ªL øe áæ°S 42h 39 ¬æ«H Ée É¡æ°Sh .áæ«£æ°ùb áj’h ø˘˘ ˘e ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S 48 π˘˘ ˘ LQ (628¯ ø˘˘ Y å뢢 Ñ˘ ˘j …ô˘˘ FGõ÷G ¥ô˘˘ ˘°ûdG 48h 30 ÚH Ée É¡æ°S á«fÉK áLhR iód ºbôdG ôeC’G É¡ª¡j øŸ ` áæ°S .Iójô÷G

:á¶MÓe

IƒNE’G øe ≈Lôj ,º¡àŸÉμe ∫ÉÑ≤à°SG â«bGƒÃ Gƒeõà∏j ¿CG Ú∏°üàŸG h ø‡ ô¶àæf ɪc GhóL f º¡Ø°ü G ’ ‘ º¡Äæ¡f ≈àM ÉfhÈîj ¿CG ôNB ô÷G äÉëØ°U .Iój òfh ºcôc G ¿C Ió©e G øe á∏«ªL âNC’G øcôd 0 áYÉ°ùdG 13:0 G ¤E 0 16:0 ɪc °ùf πÑ≤à ôH äÉ«b á°UÉÿG SMS H 0555 - 07 - 39 - 89 :ÚªbôdG ≈∏Y êGhõdG äÉÑ∏£ 0h 26-5 -920555 12:00 áYÉ°ùdG ¤EG ÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe

19 $

¢SƒØædG áMGQ 3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

:á∏μ°ûe ÖMÉ°U ≈∏Y OôdG

±Î```````````````````````````````YC ¬q∏dG ΩÉeCG G

´ƒbƒdG ≈°ûNCGh ∞©°V ÊÉÁEG á«°ü©ŸG ‘ ÊÉÁEG'' ¬∏dG ΩÉeCG ±GÎYG ÖMÉ°U ¬∏dG ‘ »NCG ''á«°ü©ŸG ‘ ´ƒbƒdG ≈°ûNCGh ∞©°V ,∂«a ¬∏dG ∑QÉH ËôμdG ñC’G É¡jCG á≤«≤M ‘ ∂dòH âfCGh ,¬∏d óª◊Gh »M ∑Òª°†a ócCÉJh ¬∏dG ¿PEÉH É¡«∏Y á¶aÉÙG Öéjh ᪩f ∂«éæj ±ƒ°S ¬fEÉa É«M GÒª°V πª– âeO Ée É≤M ¬JôcP Ée πc ¿CG º∏YGh ,á∏بdG √òg øe á°UÉNh ,¢SÉ°ùME’G ∂dòH ô©°ûJ ∂∏©éj .∂jódGh øYh ¬∏dG øY ∑ó©H ɪ¡a ∂jódGh øeh ¬∏dG øe Üô≤J ËôμdG »NCG ’h ,IôNB’Gh É«fódG ‘ ∂JOÉ©°S ÖÑ°S ¢üî°T âfCG ,¬°ShÉ°Sh ¿É£«°û∏d º∏°ùà°ùJ ¬∏dG ∂ª©fCG ,¬∏d óª◊Gh ¬∏dG ±Éîjh ,ΩÎfi ‘ ∂MÉ‚ ¿CG »NCG Éj º∏YGh ,∫Ó◊G πª©dÉH ∂JÉ«M ‘ Ó°TÉa âæc GPEG º¡j ’ πª©dG ⁄ GPEG A»°T …CG º¡j ’ ,á«MhôdGh á«∏FÉ©dG …ODƒJ ¿CG ™«£à°ùJ ,¤É©J ¬∏dG ∂æY ¢Vôj ô©°ûJ ±ƒ°S ó«cCGh ,∂∏ªY ‘ âfCGh ∂JÓ°U ìÉ«JQG πμH ∂∏ªY …ODƒJh áMGôdÉH Égó©H ∫Éb ,´GóHE’G ≈àM ™«£à°ùJh ,áæ«fCɪWh .''܃∏≤dG øĪ£J ¬∏dG ôcòH ’CG'' :¤É©J ôeój ¿É£«°ûdG ∑ÎJ ’ »NCG ∑ƒLQCG ¬àZÉÑj áYÉ°S …CG ‘ º∏©j ’ óÑ©dÉa ,∂JÉ«M »gh áYÉW É¡∏©LG áYÉ°S É«fódGh ,䃟G ∫ɪYC’ÉH A»∏e ∂eƒj øμ«∏a ,á«fÉa ∫hÉMh ,¬«∏Y Ò°ùJ ’hóL º°SQCG ,á◊É°üdG .´É£à°ùŸG Qó≤H ¬H ó«≤àdG ∂«a »«MCGh ∂««MCG áMGô°U ..ËôμdG »NCG ¿CG ¬∏dG øe ƒLôfh ,ΩóædÉH ºFGódG Qƒ©°ûdG ¤EG Oƒ©J ¿CG πeCÉfh ,áë«°üædG Ëó≤J ‘ ≥aƒf øe ÌcCÉa ÌcCG ∂Hô≤àH ∑ó°TQh ,∂à©«ÑW GôHh GÒN ∂jódGƒH ∂«°UhCGh ,πLh õY ¤ƒŸG .¬∏dG ∂≤ah ..∂àæL ìÉàØe ɪ¡a πé«L/ ΩÓMCG ΩCG :¬∏dG ‘ ∂àNCG ¯

?¢ù`` ` ` «∏`` `HEG äÉ`` ` æ`H ø`` ` e »à`` ` LhR π`` ` g √ô˘YCG ⁄ »˘˘æ˘ æ˘ μ˘ d ;''ICGôŸG Éæ˘μ˘°S äó˘Lhh ,ɢeɢª˘à˘gG Aɢbó˘°UC’G ó˘MCG ᢢfhɢ˘©Ã π˘˘ª˘ YCG »˘˘à˘ dG ᢢcô˘˘°ûdG ‘ .É¡H á°û«Y »à«H ‘ â°ûYh ∂dP Aɢ˘L ≈˘˘qà˘ M ,ᢢ FOɢ˘ g äóY ÉeóæY ,⁄DƒŸG Ωƒ«dG Ó˘˘LQ âjCGQ ,»˘˘∏˘ ª˘ Y ø˘˘ e IQɪ©dG øe ’RÉf ÉgƒÑ°ûe øμj ⁄h !É¡H øμ°SCG »àdG ɢ˘eó˘˘æ˘ Yh ;ɢ˘¡˘ fɢ˘qμ˘ °S ø˘˘e º¡fEG ‹ GƒdÉb ¬æY âdCÉ°S ,»˘˘ à˘ ˘«˘ ˘H ø˘˘ e ∫õ˘˘ æ˘ ˘ j √hCGQ âÑ˘˘¡˘ à˘ dGh GQɢ˘f â∏˘˘©˘ à˘ °TG ¤EG â≤˘˘ ∏˘ ˘£˘ ˘ fGh ɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ °†Z ≈˘qà˘M ɢ¡˘à˘≤˘æ˘î˘a »˘˘à˘ LhR øY â©aGOh ,䃓 äOÉc πLôdG q¿CɢH á˘∏˘Fɢb ɢ¡˘°ùØ˘f íàØJ ⁄ É¡æμd ¢Sô÷G q¥O ’RÉf √ƒqæX √hCGQ øjòdGh ,¬d ó˘˘ ˘ YCG ⁄ ..ɢgó˘æ˘Y ø˘˘e π˘˘g ?π˘˘©˘ aCG GPɢ˘e ±ô˘˘ YCG ?áÄjô˘H »˘g π˘g ?ɢ¡˘≤˘∏˘WCG ..∂dP ±ô˘˘ ˘ ˘ YCG ∞˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ c .ÊhóYÉ°S /áæ°S 29 - ¢T .óªfi¯ á∏«°ùe

⁄ ,ÈÿG ⩪°Sh πª©dG ,¬˘à˘dɢb Éq‡ ɢĢ«˘°T ¥ó˘˘°UCG øY åëHCG ¿CG q»∏Y ¿Éch 󢩢H »˘à˘Lhõ˘˘dh ‹ ø˘˘μ˘ °S q¿CG ᢢq°Uɢ˘N ,çó˘˘ M …ò˘˘ dG q¿Cɢ H ‹ âaÎYG »˘˘ à˘ ˘LhR ÖÑ˘˘ ˘°ùH ɢ˘ ˘¡˘ ˘ Hô˘˘ ˘°V »˘˘ ˘ NCG qº°ûJ âfÉc É¡fCGh ,IòaÉædG ,â«ÑdG qƒL ôq«¨Jh ,AGƒ¡dG É¡d ¢ù«fCG ’ Ió«Mh »¡a π˘˘Ñ˘ ˘b ø˘˘ μ˘ ˘d ;¢ù«˘˘ ∏˘ ˘L ’h :»≤«≤°T ‹ ∫Éb ,Éæ∏«MQ ,∑ó˘˘ ˘ ˘Mh âæ˘˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ ˘°S GPEG'' √ò˘˘ g ∂뢢 °†Ø˘˘ J ±ƒ˘˘ °ùa

‘h .É¡©e ôq°übCG ÉeóæY ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘ Lh ,Ωɢ˘ ˘ qjC’G ó˘˘ ˘ MCG ,IòaÉædG øe qπ£J É¡JOÉ©c ¿hô˘¶˘æ˘j á˘eƒ◊G ¿É˘qÑ˘ °Th ɢ˘¡˘ «˘ ˘dEG ¿hÒ°ûjh ,ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘dEG qó˘ °TCG Ö°†¨˘˘a ,º˘˘¡˘ jó˘˘jCɢ H Égój øe Égó°Th ,Ö°†¨dG ø˘˘ Y Gó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘H ɢ˘ ˘¡˘ ˘ Hò˘˘ ˘Lh ≈˘à˘M ɢ¡˘©˘Ø˘°Uh ;Ió˘aÉ˘æ˘ dG âMGô˘˘ ˘a ,ɢ˘ ˘ °VQCG ⩢˘ ˘ bh ,á©éØ˘e äɢ뢫˘°U í˘«˘°üJ q¿Cɢ ˘ ˘ ˘ ˘H Iô˘˘ ˘ ˘ ˘ °SC’G äÈNCGh …q󢩢à˘dG ∫hɢ˘M »˘˘≤˘ «˘ ≤˘ °T øe äóY ÉeóæYh ,É¡«∏Y

ɢ˘fCG ..º˘˘μ˘ «˘ ∏˘ Y ΩÓ˘˘q°ùdG ..á˘˘æ˘ °S 29 …ô˘˘ª˘ Y Üɢ˘°T »˘˘æ˘ fCG ò˘˘æ˘ e »˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘μ˘ ˘°ûeh ᢢ Ñ˘ ˘jô˘˘ Z ICGô˘˘ eG âLhõ˘˘ ˘J ±ô˘˘ YCG ’ ɢ˘ fCGh ,QGƒ˘˘ ˘WC’G ,ɢ˘¡˘ ©˘ ˘e π˘˘ eɢ˘ ©˘ ˘JCG ∞˘˘ «˘ ˘c ɢ˘¡˘ Ñ˘ é˘ ˘©˘ ˘j ’ »˘˘ à˘ ˘Lhõ˘˘ a º«≤J É¡fCG áq°UÉNh ,Öé©dG ɪFGO »gh ,πgC’G â«H ‘ äɢaô˘°üJ ≈˘∏˘Y »˘˘æ˘ eƒ˘˘∏˘ J áqé˘ë˘H ,â«˘Ñ˘dG ‘ »˘Jƒ˘NEG §˘∏˘°ùà˘dG ¿ƒ˘dhÉ˘ë˘ j º˘˘¡˘ fCG nᢠª˘ FGO âfɢ˘ch ,ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘Y ÈcC’G »˘NCG ø˘e iƒ˘˘μ˘ °ûdG Égô¡æj ɪFGO ƒ¡a ,áq°UÉN øe π£˘J ɢgó˘é˘j ɢeó˘æ˘Y ÉeóæY Égô¡æjh ,áaôq°ûdG ÒZ ɢHɢ«˘K …ó˘Jô˘J ɢ˘gGô˘˘j É¡d ∫ƒ˘bCG ɢeó˘æ˘Yh ,á˘≤˘F’ Ö°†¨˘˘J ,q≥˘ M ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘qfCɢ ˘H …QGO ‘ ÊGQ '':‹ ∫ƒ≤Jh .''IqôM ¬©˘e äô˘Lɢ°ûJ ó˘≤˘dh ™˘e ,äGqô˘e Iqó˘Y ,ɢ¡˘Ñ˘Ñ˘°ùH Gò˘g »˘˘≤˘ «˘ ≤˘ °T q¿CG º˘˘∏˘ ©˘ dG Üô˘≤˘ j ’h í˘˘dɢ˘°Uh Ö«˘˘W ´ƒædG øe ¢ù«dh ,πcÉ°ûŸG äGôaÉ°ùdG AÉ°ùædG Égó°ùØJ »àHƒJ ɢ˘ ˘ e GÒã˘˘ ˘ c π˘˘ ˘ H ó˘˘ ˘ bÉ◊G »æfCG ʃbó°U ÉehO ≈©°ùjh ,¬æjO Öëj ø‡ »˘˘à˘ LhR ÖÑ˘˘°ùH »˘˘æ˘ Ø˘ qæ˘ Y ≈˘∏˘Y ߢaɢMCG ,´É˘˘£ ˘à˘ °ùŸG Qó˘˘b ∞˘˘Ø˘ ©˘ à˘ dG ¤EG Gh ,»JÓ°U

AÉ°ùædG ó«ch Ö◊G ó«c øe ÊôLCG Aɪq°ùdG ÜQÉj ,É¡HÉ°ùM â∏NO …òdG ÉfCG »æfCÉH ¬d IQƒ°U â©°Vhh ,ÈÿG ∂dP äô°ûfh ∞«c ±ôYCG ⁄h ..áÑcôe êÉàfƒe π«∏≤H »æà˘Ø˘°Uh »˘Jó˘é˘a ,±qô˘°üJCG ,πà≤dÉH ÊOqó¡j É¡≤«≤°Th ,áq«HÎdG »gh ,¬à≤«≤°T ᩪ°S âgƒ°T »æfC’ :¬«a ‹ ∫ƒ≤J ''ÉLÉ°ù«e'' ‹ â∏°SQCG ?±qô˘°üJCG ∞˘«˘c ±ô˘˘YCG ⁄ á˘˘Ø˘˘°SBG'' êhõJ ,∂°ùØ˘f ò˘≤˘æ˘Jh Êò˘≤˘æ˘J »˘μ˘d ,»˘°VGô˘˘ZCG äò˘˘NCG ó˘˘≤˘˘d ..''»qæe ø˘˘˘H'' »˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G q»◊G ¤EG âÑ˘˘˘gPh ∞˘˘˘Fɢ˘˘N ∑ɢ˘˘æ˘˘˘g ɢ˘˘fCGh ,''¿ƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘Y »˘∏˘ª˘Y âcô˘J ..áØ˘«˘N ¢ùLƒ˘à˘e GPÉe ..Éq«ÑZ ÉqÑM äó≤ah »JqóLh ..?»JAGôH âÑKCG ∞«c ?¿B’G π©aCG …òdG ÜÉ°ûdÉH ≠∏HCG ¿CG øμÁ πgh q¿CG âÑKCG ∞«ch ..?πà≤dÉH ÊOó¡j ó≤∏a ,áq«≤«≤M »gh êÉàfƒe IQƒ°üdG á≤jó°U ±ôW øe É©e Éæd â£≤àdG ɢ¡˘˘à˘˘Ñ˘˘£ÿ Ωqó˘˘≤˘˘JCG π˘˘gh ..?É¡d »μd ∂dP qπc â∏©a πg ..?Ó©a GQhR »æª¡àJ IÉàa πg ?É¡æe êhõJCG ..?á˘Lhõ˘c ‹ á˘Ñ˘˘°Sɢ˘æ˘˘e ɢ˘fɢ˘à˘˘¡˘˘Hh .ΩÉàN ΩÓ°ùdGh /áæ°S 27 - O .π«∏N¯ ᪰UÉ©dG

≈˘∏˘Y »˘Hɢ°ùM ≥˘jô˘W ø˘Y ,¢†©˘Ñ˘dG ⁄ GPEGh ,GQÉ¡fh Ó«d ,∑ƒH ¢ùjÉØdG »˘°†≤˘f ''¿ƒ˘«˘°ùcɢfƒ˘c'' ∑ɢæ˘g ø˘μ˘J GPEÉa ,»˘eGô˘¨˘dG ∞˘Jɢ¡˘dG ™˘e ɢæ˘à˘bh Gó«°UQ É¡d â∏°SQCG Égó«°UQ óØf »˘˘æ˘˘JCɢ˘Lɢ˘a Iô˘˘e äGPh ..GójóL :…É°T ¿ƒdÉ°U ‘ É©e øëfh É¡dƒ≤H ''Qƒ˘˘˘æ˘˘˘dG ɢ˘˘˘æ˘˘˘˘qÑ˘˘˘˘M iô˘˘˘˘j ¿CG Ö颢˘˘j'' ÉæÑM ¢ù«dCG ?∞«c øμdh'' :É¡àdCÉ°ùa ¿CG Ö颢˘j :‹ âdɢ˘≤˘˘a ,''?∂dGò˘˘c qπμa ,ɢæ˘Ø˘WGƒ˘Y qπ˘μ˘H ¢Sɢqæ˘dG Èî˘f ɢ˘eó˘˘æ˘˘Y ,»˘˘æ˘˘æ˘˘Hqò˘˘c »˘˘˘Jɢ˘˘≤˘˘˘j󢢢°U â∏˘≤˘a ,âfCGh ɢfCG ɢæ˘Ñ˘ë˘H ø˘¡˘˘JÈNCG ∂∏gCGh ?∂dP øY ø∏©f ∞«ch'' :É¡d ɢfCɢa »˘æ˘qª˘¡˘j ’ âdɢ≤˘a ,''?»˘˘∏˘˘gCGh ¿ƒcCÉ°S »æfCÉH ‹ â∏b âfCGh ,∂qÑMCG ,''π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG ‘ ∂Jɢ˘«˘˘M á˘˘μ˘˘jô˘˘°T ,»˘Jɢ«˘˘M ‘ Üò˘˘cCG ⁄ ɢ˘fCG'' :â∏≤a .''‹ âfCGh ∂d ÉfCÉa Iô°TÉf É¡JóLh ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘h âÑàc óbh ,É©e É¡JQƒ°Uh »JQƒ°U ,''π˘Ñ˘≤˘˘à˘˘°ùŸG êhR Gò˘˘g'' ɢ˘≤˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘J ÈÿG π°Uhh ,äÉ≤«∏©àdG â∏WÉ¡Jh ÉeóæYh ..»˘˘˘˘J󢢢˘˘Lh ÊGÒL ¤EG âdÉb ,ôeC’G í«°VƒàH ÉgƒNCG É¡ÑdÉW

G CGôbC »ææμd ,É◊É°U πªYCGh ,¿BGô≤d G ‘ ™bCG ÉehO £ÿ É ,C ºK G JC ܃ CÉ£ÿG ‘ ™bCG ºK ,܃JCG ºK dGh …ò AÉ°ùædG øg CÉ£î∏d »æ©aój äGôaÉ°ùdG ƒ∏dG »JG ùj ¿ô° H °ûdÉ ´QÉ h øØ°ûμj øg OÉ°ùLCG øg æY ,Iƒ πH h ‘ äÉ°ùcÉ©ŸG ø¡æe óŒ h ,¿É«MC’G ¢†©H Gòg G ’ C ÒN ëj çó »©e ÉÃQ ¤É©J ¬∏dG ¿C’ ¢†Z ∫hÉMCG ,áeÉ°SƒdG »æÑgh G Qób …ô°üH à°ùŸ øμd ΩÉjCG Ió©d í‚CG ób ,´É£ ó°üb ÓH ≈àM G C óL Øf »°ù ób bh â© CÉ£ÿG ‘ GOó› ƒH ´ƒb ¶f …ô ∏Y .ø¡« ÉJCG »æfEG ʃbó°U »æfC’ ,ôeC’G Gò¡d GÒãc ⁄C ©˘ °V »˘˘æ˘ fCG ô˘˘©˘ ˘°TCG ˘ « ˘ ≈˘˘∏˘ Y iƒ˘˘bCG ’ ,¿ÉÁE’G ∞˘ ≈∏Y Iô£«°ùdG ùØf ,»° óbh âæN O …ó¡Yh »æj CGh ,¤É©J ¬∏d »æf G C †Z âÑ° ™«£à°SCG ’ ÉfCÉa ,»HQ »HQ ¿CG ô©°TCG ¿CG d ¢ù« GQ É«°V Y ,»æ ’ G C …QO ,±ô˘˘ °üJCG ∞˘˘ «˘ ˘c »˘˘°ùØ˘˘f ø˘˘é˘ °SCG ¿CG »˘˘∏˘ Y π˘˘ g ≈˘˘à˘ M ⫢˘Ñ˘ dɢ˘H ’ G C iQCGh äGô˘ μ˘ æŸG iQCGh êô˘˘N ÈàŸG Aɢ˘ ˘°ùæ˘˘ ˘dG L ˘ ˘ äɢ ùdGh ° ˘ ɢ a ˘ ˘ äGô a ˘ ‘ ™˘˘ bCG Ó˘ ˘æ˘ fCG ΩCG?Cɢ £ÿG »˘ G C Y ˘ μ ˘ à ˘ ‘ ≈˘≤˘HCGh ó˘é˘ °ùŸÉ˘˘H ∞˘ ,¿ÉÁE’G ÜÉMQ h °üdG IÓ Gh óàd ,øj h øμd ¬∏dG øjódG ¿CG π≤j ⁄ πH óé°ùŸG hCG §≤a IÓ°üdG ƒg CG πch ,πª©dG Qƒe G .iôNC’G IÉ«◊ à› á≤«≤M ,äÉeôÙGh ,äGôμæŸÉH è©j É橪 ÉfCGh ,OÉ°ùØdGh G C ójQ ©àdG ∞Ø øe πc P ,∂d ôμaCG h ,êGhõdG ‘ øμd Y »∏ª «°ùH ⁄ ¿B’G ó◊h ,§ ˘ °ùØ˘˘ f ¿qƒ˘ ˘cCG ,»˘ dh ⫢˘H í˘˘à˘ a ≈˘˘∏˘ Y GQOɢ ˘b â°ù ˘ a ,ᢢ«˘ LhR ◊É « ˘ Iɢ U ° ˘ © ˘ Ñ ˘ ᢠd ˘ ∏ ˘ ¨ ˘ ɢ j ɢæ˘à˘bh ‘ ᢠ’ ,‹É◊G G C óL G …C °S ≈àM »à∏μ°ûe π◊ π«Ñ ¿ÉÁEÉH ¢û«YCG °U ¥OÉ ∫ÉN øe G ’ NC ,AÉ£ ∞«μa CG ?±ô°üJCG .ÒN ∞dCG ¬∏dG ºcGõL ʃѫL ¿Gôgh / ¿ÉªãY ¯

Ió«°ùdG ∫Éãà GQÈe »°ùØæd »£YCGh âÑ£N ó≤a É¡æY ¬∏dG »°VQ áéjóN ¬∏dG ≈∏°U óªfi ≥∏ÿG ó«°S É¡°ùØæd ,ÚeC’G ¬˘«˘a äCGQ ɢ¡˘fC’ º˘∏˘°Sh ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ¿CG ΩCG ,í˘˘˘dɢ˘˘˘°üdG êhõ˘˘˘˘dGh ,≥˘˘˘˘j󢢢˘°üdG ‘ á°UÉN Ö«Y πLô∏d ICGôŸG áÑ£N º∏°ùe ¬fCG øe ºZôdÉH …òdG Éæ©ªà› º˘˘K ,¬˘˘Ñ˘˘Yƒ˘˘à˘˘°ùj ’ ô˘˘eC’G Gò˘˘g ¿CG ’EG ?¢†aQh »°ùØæd ¬àÑ£N ƒd GPÉe ∫ƒbCG ?…Ò°üe ɢ˘g󢢩˘˘H ¿ƒ˘˘μ˘˘«˘˘˘°S ∞˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘a ø˘e ɢfCGh ‹ ¬˘Jô˘¶˘f ¿ƒ˘˘μ˘˘à˘˘°S ∞˘˘«˘˘ch ?ÖàμŸG ¬ª°SÉ≤J É≤M ójQCG ,…ôeCG øe IÒM ‘ »æfEG ¬Ñ£˘NCG π˘¡˘a ,í˘dɢ°U êhõ˘c ¬˘H Rƒ˘Ø˘dG GPɢe ΩCG ,çó˘ë˘j ɢe çó˘ë˘«˘dh »˘°ùØ˘æ˘d ¿É°ùª∏J/ á«dÉZ¯ ?π©aCG

∫GDƒ°ù∏d ¬ØJɢgCG ÊGô˘Jh ¬˘«˘∏˘Y äƒ˘Ø˘j ’ Gò˘g »˘∏˘«˘eR ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y äɢ˘bhCG Aɢ˘æ˘˘KCGh ,IÓ˘˘°üdG âbh É˘Ø˘ë˘˘°üe ò˘˘NCɢ˘j √Gô˘˘J ÆGô˘˘Ø˘˘dG ¬àbh π¨°ûj hCG ¿BGô≤dG CGô≤jh ´É˘£˘à˘°SG ó˘≤˘˘d ,Qɢ˘Ø˘˘¨˘˘à˘˘°S’ɢ˘H ¬˘˘˘bÓ˘˘˘NCɢ˘˘H »˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘b ∞˘˘˘˘£˘˘˘˘N ¿ƒæéH ¬àÑÑMCG ÉfCGh ,áÁôμdG ,≥∏ÿÉH √ÒZ øY õ«ªàj ¬fC’ Ö«˘˘˘˘˘˘˘W Ö∏˘˘˘˘˘˘˘bh ,Aɢ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘°üdGh .¿ƒæMh ,√ƒëf …ôYÉ°ûà ¬MQÉ°UCG ⁄ ÉfCG ¬˘H »˘eɢ˘ª˘˘à˘˘gɢ˘H ô˘˘©˘˘°ûj π˘˘g …QOCG ’h ∂dP π˘˘c Ö°ù뢢j √Gô˘˘J ΩCG ¬˘˘d »˘˘˘Ñ˘˘˘Mh í˘Ñ˘˘°UCG ó˘˘≤˘˘d ,ÒZ ’ Öà˘˘μŸÉ˘˘H ᢢdɢ˘eR ,¬˘˘«˘˘a ’EG ô˘˘μ˘˘aCG ’ ,π˘˘Zɢ˘°ûdG »˘˘˘∏˘˘˘¨˘˘˘°T ±ƒ°S ¬fCG ≈∏Y ôμaCG ¬«a ôμaCG ɪæ«Mh »˘˘à˘˘dG ICGô˘˘ª˘˘∏˘˘d É◊ɢ˘˘°U ɢ˘˘LhR ¿ƒ˘˘˘μ˘˘˘j ’ GPÉŸ ∫AÉ°ùJCG ≈≤HCG ºK ,¬H RƒØà°S »æÑ°Sɢæ˘j ’CG ,É◊ɢ˘°U ɢ˘LhR ¬˘˘˘H Rƒ˘˘˘aCG øμd ,Úàæ°ùH Êô¨°üj ¬fCG øe ºZôdÉH ’h »˘æ˘Ñ˘ë˘j ø˘˘μ˘˘j ⁄ ƒ˘˘d GPɢ˘e :∫ƒbCG ¬˘˘Ñ˘˘é˘˘©˘˘J »˘˘à˘˘dG ICGôŸG â°ùdh ¬˘˘d ¥hQCG ?ÉgÉæªàjh ɇ ÒÑc »HGòYh ,¬ÑëH Üò©JCG ÉfCG ,»°ùØæd ¬àÑ£N ‘ ôμaCG É°†jCG »æ∏©L

,áØXƒ˘e ,á˘æ˘°S 33 …ô˘ª˘Y Iɢà˘a ɢfCG ᢢ˘«˘˘˘dɢ˘˘Y ¥Ó˘˘˘NCG ≈˘˘˘∏˘˘˘Yh ᢢ˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ɢæ˘Ñ˘à˘μà ≥˘ë˘à˘˘dG Gô˘˘NDƒ˘˘e ,ᢢeÎfih ¿CG ô˘jóŸG »˘æ˘e Ö∏˘Wh ,ó˘jó˘˘L π˘˘«˘˘eR ¬d í°VhC’ ,¬∏ªY ≈∏Y É«°üî°T ∞bCG ,ÉædÉ› ‘ CGóàÑe ƒ¡˘a π˘ª˘©˘dG ᢩ˘«˘Ñ˘W äô˘©˘°Th ,π˘ª˘©˘dGh Öà˘μŸG ɢ˘æ˘˘ª˘˘°Sɢ˘≤˘˘J »˘æ˘Y ∞˘Ø˘î˘«˘°S GÒNCG ¬˘fC’ á˘MGô˘dɢ˘H Gò˘g »˘∏˘«˘eR âØ˘˘∏˘˘j ⁄ ,π˘˘ª˘˘©˘˘dG AÖY ø˘e ø˘˘μ˘˘d ,∫hC’G Ωƒ˘˘«˘˘dG ‘ »˘˘gɢ˘Ñ˘˘à˘˘fG »æfCG âØ°ûàcG á«eƒ«dG á∏eÉ©ŸG ∫ÓN ÉMÉÑ°U √ô¶àfCGh ,¬æe Üô≤àdG ∫hÉMCG ,È°üdG ÆQɢ˘˘˘Ø˘˘˘˘Hh ,¥ƒ˘˘˘˘°ûH Ωh󢢢˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ´ƒÑ°SC’G á˘∏˘£˘Y ∫Ó˘N ô˘©˘°TCG äô˘°Uh ɢĢ«˘°ûa ɢĢ«˘°Th ,√QCG ⁄ »˘˘æ˘˘fC’ ÆGô˘˘Ø˘˘H ,ɢ«˘Ø˘WɢY ¬˘«˘dEG π˘˘«˘˘eCG »˘˘æ˘˘fCG â°ù°ùMCG ‘ ¬JóYÉ°ùe ´É£à°ùŸG Qób ∫hÉMCGh ø˘˘Ä˘˘ª˘˘WC’ ¬˘˘H π˘˘°üJCGh ,π˘˘ª˘˘©˘˘˘dG Qƒ˘˘˘eCG ‘ ⩢bh »˘æ˘fCG âaô˘Y ¿CG ¤EG ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ?π°üM ∞«c ,¬ÑM ,á˘∏˘«˘ª÷G ¬˘bÓ˘˘NCG ÉÃQ ..…QOCG ’ ,√Dhh󢢢gh ,ᢢ˘Ñ˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘dG ¬˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘eɢ˘˘©˘˘˘˘eh á∏«ª÷G äÉ˘Ø˘°üdG √ò˘g π˘c ,¬˘à˘fGRQh »æà©aO øe »g ÉÃQ É¡H ≈∏ëàj »àdG ≈˘∏˘Y È°UCG ’ äô˘°U ɢ˘g󢢩˘˘Hh ,¬˘˘Ñ◊ GÒãc ≥∏bCG ÜÉZ ¿CG çóM ¿EÉa ¬bGôa

$

10 áØ∏÷ÉH óÑ©e ÚY ‘ ôØM á«∏ªY AÉæKCG ᫪¶Y πcÉ«g ±É°ûàcG

óé°ùŸG ∫ɨ°TCG ΩÉ“EÉH ¿ƒÑdÉ£j ájóŸÉH ähGôaÉJ ¿Éμ°S ,IÓ˘˘ ˘°üdG ø˘˘ ˘Y Úæ˘˘ ˘WGƒŸG ±hõ˘˘ ˘Y 30 ‹Gƒ˘˘M º˘˘gOó˘˘ Y ≠˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘j …ò˘˘ dGh Óa óé°ùŸG á«©°Vh øY ÉeCG ,É«∏°üe ºZôdÉH ,áæjóŸG RÉZ ≈àM ’h òaGƒf IOÉŸG √ò¡H IOhõe ájó∏ÑdG ¿CG øe ,ÜÉ°†¡dG èeÉfôH ‘ áØæ°üe É¡fC’ πNóàdG á«æ©ŸG äÉ¡÷G øjó°TÉæe .»æjódG ìô°üdG Gòg ΩÉ“E’

π˘gɢé˘à˘ d º˘˘gô˘˘eò˘˘J ø˘˘Y ähGô˘˘aɢ˘J iODƒ˘J º˘∏˘©˘ ∏˘ d ,ᢢ«˘ æ˘ ©ŸG äɢ˘£˘ ∏˘ °ùdG IÓ˘˘°U ɢ˘eCG ,¬˘˘ H ¢ùªÿG äGƒ˘˘ ∏˘ ˘°üdG 5h 2 ÚHÉe ¿ƒ∏°üŸG π≤æà«a ᩪ÷G á˘jô˘JɢYõ˘dG »˘Jô˘°TO ø˘e π˘˘μ˘ d º˘˘∏˘ c .ᩪ÷G IÓ°U AGOC’ áeÓ°S O’hCGh Ωɢ˘ ˘ eEG ¿Eɢ ˘ ˘a ¥É˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °ùdG äGP ‘h ±hô¶dG ¿CG ócCGh ´ƒ£àe óé°ùŸG ‘ ÖÑ˘°ùdG »˘g Iô˘gɢ≤˘dG ᢫˘©˘«˘Ñ˘£˘ dG

ähGô˘aɢ˘J ᢢjó˘˘∏˘ H ¿É˘˘μ˘ °S 󢢰Tɢ˘f ¿hDƒ°ûdG ájôjóe ájóŸG ¥ô°T ܃æL ø˘e ¢ü∏˘î˘à˘ ∏˘ d π˘˘Nó˘˘à˘ dG ᢢ«˘ æ˘ jó˘˘dG ,¿Éμ°ùdG Ö°ùM ,Iôªà°ùŸG º¡JÉfÉ©e π°Uh »àdG ájQõŸG á«©°VƒdG áé«àf ø˘H ¿É˘ª˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y'' ó˘é˘ °ùe ɢ˘¡˘ «˘ dEG …ò˘dGh ,á˘≤˘£˘æŸÉ˘H 󢫢Mƒ˘˘dG ''±ƒ˘˘Y Óμ«g »≤H ¬æμdh 2007 áæ°S »æH ƒ˘˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ WGƒ˘˘ ˘ ˘e ÈY å«˘˘ ˘ ˘M ,ìhQ ¿hO

᫪æàdG ∫É› êQÉN ∞«°SƒH Ú©H óªMG ÚY ájôb ÒZ ¬fC’ √ÈY π≤æàdG Ö©°üj PEG ,IO’ƒdGh á«dÉé©à°S’G .Ò°ù∏d ídÉ°U ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG »àdÉM ¤EG ájô≤dG ÜÉÑ°T QÉ°TCG ɪc ÖdÉ£j ɪc ,ájQhô°†dG ≥aGôŸG ΩGó©fGh É¡fƒ°û«©j »àdG øY Ó°†a ,áæjóŸG RÉZh êÓ©∏d áYÉ≤H É°†jCG ¿Éμ°ùdG ∫É› êQÉN ó©J »àdG ájô≤dG √ò¡d ájƒªæJ èeGôH Ò£°ùJ .á«£¨àdG

øe Òãc ‘ á©eÉ÷G ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ''¿Éà°Sófƒ∏c'' äGQÉ«°S á¡L øe øjôaÉ°ùŸG π≤f äÓaÉM ¢ü≤f πX ‘ ,äGôŸG Iɢfɢ©ŸG ¿CG ᢰUɢN ,»˘©˘eÉ÷G π˘≤˘æ˘dG äÓ˘aɢM Üɢ«˘Zh ’ º¡æe ÒãμdG ¿CG ɪc ,áÑ∏£dG ójGõàH áæ°S πc OGOõJ áÑ∏W ó°TÉf ¬«∏Yh ,π≤ædG ∞jQÉ°üe á¡HÉ› ≈∏Y iƒ≤j íàah º¡dɨ°ûfG ‘ ô¶ædG ÚdhDƒ°ùŸG ܃éÙG »°S .º¡àjó∏Hh á©eÉ÷G ÚH §HôJ »©eÉL π≤f •ƒ£N Ü .≈°ù«Y¯

»˘°S á˘jó˘∏˘ Ñ˘ H Úæ˘˘Wɢ˘≤˘ dG ɢ˘Ñ˘ dɢ˘W 30 ø˘˘e ó˘˘jRCG ió˘˘HCG ¢SQÉa ≈˘«˘ë˘j Qƒ˘à˘có˘dG ᢩ˘eɢé˘H Ú°SQGó˘dGh ܃˘éÙG øe »©eÉ÷G π≤ædG ΩGó©fG ÖÑ°ùH º¡LÉYõfG ,ájóŸÉH ,áeÉbE’G ≥M º¡ëæe ΩóYh á©eÉ÷G ô≤e ¤EG º¡àjó∏H ,ºc 40 `H áj’ƒdG øY ó©ÑJ ܃éÙG »°S ájó∏H ¿CG ºZQ ᢢeɢ˘bE’G ‘ ±ô˘˘Z ø˘˘e IOɢ˘Ø˘ à˘ °S’G º˘˘¡˘ d ≥˘˘ë˘ ˘j ’ Gò˘˘ d AGôc º¡«˘∏˘Y º˘à˘ë˘j »˘©˘eÉ÷G π˘≤˘æ˘dG Üɢ«˘Zh ,᢫˘©˘eÉ÷G

QÉ«¡f’ÉH IOó¡e …GO Ú°ùëH Éæμ°ùe 47 »ëH äGQɪY É¡æe AGõLCG §≤°ùJ ¿CG øμÁ »àdG ,äÉbÉ≤°ûf’G Iƒéa .á¶◊ ájCG ‘ ÚæWÉ≤dG ¢ShDhQ ≈∏Y ≥HGƒ£dG iƒà°ùe ≈∏Y ¿ƒæWÉ≤dG ≈μà°TG ,º¡à¡L øe øe ÌcCG âJÉH »àdG ,äÉHô°ùàdG πμ°ûe øe »ë∏d ájƒ∏©dG ´OhCG »˘à˘dG Qɢ£˘eC’G â£˘bɢ°ùJ ɢª˘ ∏˘ c º˘˘¡˘ bQDƒ˘ j ¢ùLɢ˘g ïjQÉàH á°üàıG ídÉ°üŸG iód iƒμ°T ¿Éμ°ùdG É¡fCÉ°ûH áæ°ùdG øe …ôØ«a ‘ iôNCGh á«°VÉŸG áæ°ùdG øe Ȫaƒf ÖÑ°ùH ¬«∏Y ¿Éc ɪ∏ãe ∫Gõj ’ ∫Éμ°TE’G ¿CG ÒZ ,ájQÉ÷G ∂∏˘J º˘«˘eô˘J IOɢYEGh ìÓ˘°UE’ »˘«˘ é˘ «˘ HhC’G π˘˘Nó˘˘J Ωó˘˘Y . ¿Éμ°ùdG ∂HôJ »àdG äÉYó°üàdG

ájó∏ÑH º«MQ Qhób »ëH Éæμ°ùe 47 »M ¿Éμ°S ÖdÉ£j Ò«°ùàdGh á«bÎdG ¿GƒjO øe ᪰UÉ©dG ‘ …GO Ú°ùM IOÉYEG πLG øe πLÉ©dG πNóàdG …GO Ú°ù◊ …QÉ≤©dG ∫GõdR ó©H äô¡X »àdG äÉ≤≤°ûàdGh äÉYó°üàdG º«eôJ ò˘aGƒ˘æ˘dG iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y ,CG º˘bQ IQɢª˘ ©˘ dɢ˘H ᢢ°Uɢ˘N 2003 ¿ƒÑ©∏j øjòdG ∫ÉØWC’G IÉ«M Oó¡J âë°VCG »àdG á«LQÉÿG ¿CG ó˘˘cCG …ò˘˘dG ,¿É˘˘μ˘ °ùdG »˘˘∏˘ ˘ã‡ ó˘˘ MG Ö°ùM ,QGƒ÷ɢ˘ H ¢†©˘˘H ¬˘˘Hh 2006 ‘ √ƒ˘˘ª˘ ∏˘ à˘ °SG »˘˘æ˘ μ˘ °ùdG º˘˘¡˘ ˘Yhô˘˘ °ûe Ωó≤à«d ,2003 ∫GõdR øe äôKCÉJ »àdG òaGƒædÉH äÉ≤≤°ûàdG ábôØH ∑GòfBG âã©H »àdG á«æ©ŸG ídÉ°üŸG ÆÓHEÉH ¿Éμ°ùdG øe ójõàd ∫ɨ°TC’G πªμJ ⁄ É¡fCG ÒZ ,QGô°VC’G º«eôJ

áØ∏÷ÉH »YɪàL’G øμ°ùdG ™jRƒàH ¿ƒÑdÉ£j ¿ƒéàfi å«M ,¿Éμ°ù∏d »YɪàLG øμ°S ¢ü°üM á›ôH IQhô°†H áæ°S 15 øe ÌcCG òæe øμ°ùdG øY Ö∏W ¬jód øe óLƒj √òg √QɶàfG øe ºZôdÉH øμ°S ≈∏Y π°üëàj ¿CG ¿hO ¬fCG á©∏£e QOÉ°üe øe ''¥hô°ûdG'' âª∏Y óbh ,äGƒæ°ùdG ´Rƒà°S »YɪàL’G øμ°ùdÉH á°UÉN á«æμ°S á°üM óLƒJ ´ .øjQƒf¯ . á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G ó©H

ΩÉeCG áØ∏÷G áæjóe ÜÉÑ°T øe äGô°û©dG ¢ùeCG º°üàYG ™jRƒàH ᢫˘∏ÙG äɢ£˘∏˘°ùdG á˘Ñ˘dɢ£˘e ó˘°üb á˘j’ƒ˘dG ô˘≤˘e ∫Ébh ,∫ÉLB’G ÜôbCG ‘ á«YɪàL’G äÉæμ°ùdG ¢ü°üM äÉæμ°ùdG ™˘jRƒ˘J ¿hô˘¶˘à˘æ˘j º˘¡˘fCG ''¥hô˘°ûdG''`d ¿ƒ˘é˘àÙG á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG âeÉb å«M ,áæ°S òæe á«YɪàL’G ¿ƒéàÙG ÖdÉWh , ΩÉY òæe øμ°S 500 øe ÌcCG ™jRƒàH

ºgOƒ≤Y ójóéàH ¿ƒÑdÉ£j 2008 áæ°S êÉeOE’G øe ¿hó«Øà°ùŸG ºªàŸGh ∫ó©ŸG ,2011 ¢SQÉe 06 ïjQÉàH 105 - 11 ºbQ ‘ ñQDƒŸG 126 - 08 ºbQ »eƒμ◊G …ò«ØæàdG Ωƒ°Sôª∏d .''2008 πjôaCG 19 ᪪àŸGh ádó©ŸG 2 IOÉŸG ¿CG ¤EG ¿ƒéàÙG QÉ°TCGh äGƒæ°S çÓK ¤EG ó≤©dG Ióe ójó“ äócCG 6 IOÉŸÉH øe áeó≤ŸG äGôjÈàdG ¿CG A’Dƒg ±É°VCGh ,ójóéà∏d á∏HÉb ¿CG É°Uƒ°üN ,á©æ≤e øμJ ⁄ Ú«∏ÙG ÚdhDƒ°ùŸG ±ôW .…QGRh ôeCÉH AGôLEG …CG Gƒ£HQ 𫨰ûàdG ájôjóe ‹hDƒ°ùe

»∏eÉ◊ »æ¡ŸG êÉeOE’G RÉ¡éH ¿ƒ∏eÉ©dG ÜÉÑ°ûdG OóL ,áØ∏÷ÉH 2008 ∫ÓN øjó«Øà°ùŸG πFGhCG øeh ,äGOÉ¡°ûdG ''¥hô°ûdG'' â∏°ü– ,iƒμ°T ‘ πª©dG ôjRh ¤EG º¡ÑdÉ£e Úàæ°S A’Dƒg óbÉ©J Ióe â¡àfG ¿CG ó©H ,É¡æe áî°ùf ≈∏Y áj’ƒH 𫨰ûàdG ájôjóe A’Dƒg π°SGQ PEG ,º¡LÉeOEG ó©H IôFGO ¤EG º¡JOƒY áé«àf º¡à«©°Vƒd πM OÉéjE’ ,áØ∏÷G ó≤©dG ï°ùa ÜÉÑ°SCG øY Ú∏FÉ°ùàe ,ójóL øe ádÉ£ÑdG »eƒμ◊G …ò«ØæàdG Ωƒ°SôŸG'' Qhó°U ó©H á°UÉN ,º¡æ«H

äÉæÑ∏d ôjô°S 1000 áeÉbEÉH äÉLÉéàMGh .. .äÉÑLƒ∏d »eƒ«dG èeÉfÈdÉH ΩGõàd’G ,»©eÉ÷G º©£ŸG ≥∏¨H á«LÉéàM’G ácô◊G äCGóHh ô˘˘ jóŸG Ωɢ˘ eCG ᢢ eɢ˘ bE’G IQGOEG ≥˘˘ ∏˘ ˘Z ¤EG äQƒ˘˘ £˘ ˘J º˘˘ ˘K Ωó˘Yh ɢ¡˘∏˘NGO π˘cɢ˘°ûŸG º˘˘cGÎH Gó˘˘jó˘˘æ˘ J ,ÚØ˘˘XƒŸGh .áeÉbEÓd ô°TÉÑŸG ∫hDƒ°ùŸG ±ôW øe ∫ƒ∏M Ëó≤J ≈«ëj Ëôc¯

äÉ©HÉàdG äÉÑdÉ£dG á«∏N äÓ°VÉæe ¢ùeCG ∫hCG âeóbCG á«©eÉ÷G áeÉbE’ÉH ájôFGõ÷G áÑ«Ñ°û∏d »æWƒdG OÉ–Ód ≈∏Y ÉLÉéàMG ,IQGOE’G ≥∏Z ≈∏Y áØ∏÷ÉH ôjô°S 1000 πNGO øeC’G ¢ü≤æH ≥∏©J Ée É°Uƒ°üN ,áeÉbE’G á«©°Vh ¤EG AÉHôZ ∫ƒNO øe äÉÑdÉ£dG âμà°TG å«M ,»◊G …CG øeC’G ‹hDƒ°ùe òNCG ¿hO äÉæÑ∏d á«©eÉ÷G áeÉbE’G Ωó˘Yh á˘aɢ¶˘æ˘dG ΩG󢢩˘ fG ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ,ô˘˘cò˘˘J äGAGô˘˘LEG

á«æWÉH √É«e É¡æe óYÉ°üàJ á«°VQCG ≈∏Y •ƒéëH øμ°ùe 309 ´hô°ûe RÉ‚EG »˘FɢHô˘¡˘ μ˘ dG Qɢ˘«˘ à˘ dG IQhO Öjô˘˘î˘ Jh Üô˘˘¡˘ μ˘ à˘ dG ó˘˘jó˘˘¡˘ J ô˘˘£˘ N äÉ≤≤°ûJ øe äGQɪ©dG º¶©Ã ≥≤°T IóY ÊÉ©J ɪ«a ,äGQɪ©dÉH º¡JÉæμ°S º∏°ùJ òæeh ¬fCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¿GQó÷ÉH äÉYó°üJh áëFGôdG AGôL ƒHôdGh á«°SÉ°ù◊G ¢VGôeCÉH º¡æe ÒãμdG Ö«°UCG ¤EG ᢫˘∏˘Ø˘°ùdG ≥˘HGƒ˘£˘dɢH Iô˘é˘ë˘àŸG √ɢ«ŸG ø˘e á˘ã˘©˘Ñ˘æŸG á˘¡˘jô˘μ˘ dG ≈∏Y øëfh á°UÉN ,º¡≤∏b øe OGRh º¡JÉ«M ƒØ°U ôμY Ée ,º¡≤≤°T á«æ≤˘J ≥˘«˘≤– á˘æ÷ OÉ˘Ø˘jEɢH Gƒ˘Ñ˘dɢW Gò˘¡˘d ,∞˘«˘°üdG π˘°üa ÜGƒ˘HCG ᩪLƒH .ܯ .º¡JÉfÉ©Ÿ …QòL πM OÉéjE’ ™°VƒdG øjÉ©J

áæjóà ô°üæ©dG »ëH äGAÉæÑdG óMCG ôØM á«∏ªY AÉæKCG ÚæWGƒŸG øe OóY ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f Ωó°U ájGhQ ñƒ«°ûdG ¢†©H …hôjh ,¢UÉî°TCG áKÓãd Oƒ©J ,᫪¶Y πcÉ«g ≈∏Y Qƒã©dG ó©H ,óÑ©e ÚY âØ∏N …Qɪ©à°S’G ó¡©dG ∫ÓN óÑ©e ÚY á≤£æà ''í«Ñ°U''h ''IQOh'' »à∏«Ñb øMÉ£àH ≥∏©àJ AÉæKCG ÉjÉë°†dG åãL ¿ƒØ°ûàμj ¿ƒæWGƒŸG CGóHh ,ájƒ°Vƒa á≤jô£H º¡æaO ” ,ÉjÉë°†dG øe ójó©dG πcÉ«¡dG øe OóY ≈∏Y ÌY å«M ,IõÑıG »M Üôb áæjóŸG RÉZ π«°Uƒàd ôØ◊G äÉ«∏ªY .ô°üæ©dG »ëH ΩÉjCG πÑb áKOÉ◊G Qôμààd ,᫪¶©dG ≈«ëj Ëôc

,∞«°SƒH ÚY ájó∏ÑH óªMCG ÚY ájôb ¿Éμ°S ióHCG ºgAÉ«à°SG ,ájóŸG »HƒæL GÎeƒ∏«c 90 ó©H ≈∏Y á©bGƒdG ‘h ,º˘¡˘Jɢ«˘M âbQCG »˘à˘dG Iɢ˘fɢ˘©ŸG ÖÑ˘˘°ùH º˘˘gô˘˘eò˘˘Jh ,º∏c8 áaÉ°ùe ≈∏Y ájô≤dG ¤EG …ODƒŸG ≥jô£dG É¡àeó≤e ≈˘˘∏˘ Y º˘˘¡˘ £˘ î˘ °S ø˘˘Y ''¥hô˘˘°ûdG''`d ¿É˘˘μ˘ °ùdG ÈY å«˘˘M Ö©°üj …òdG ,≥jô£dG Gòg ó«Ñ©J ΩóY áé«àf ÚdhDƒ°ùŸG ¢VôŸG ä’ɢ˘ M ‘ äɢ˘ ˘Hƒ˘˘ ˘©˘ ˘ °üdG Ió˘˘ ˘M ø˘˘ ˘e ó˘˘ ˘jõ˘˘ ˘jh

»©eÉ÷G π≤ædG ÒaƒàH ¿ƒÑdÉ£j ܃éÙG »°S ájó∏H áÑ∏W

É◊É°U ÉLhR ¬H RƒaCGh »°ùØæd ¬Ñ£NCG πg

:ΩÉ````````````g áMGQ'' :áëØ°U ¥hô°ûdG íàØJ Ghóéj ⁄ øjò∏d ''¢SƒØædG º¡JÓμ°ûŸ ÓMh ÉLôfl ɪa ,á«ØWÉ©dGh á«YɪàL’G ÉæH ∫É°üJ’ÉH iƒ°S ºμ«∏Y 05 59 87 15 18:∞JÉ¡dG ≈∏Y 021 46 27 34 ¢ùcÉØdG hCG :π«ÁE’G hCG r ahatenoufousse@yahoo.fr

¬˘˘∏˘˘dG ᢢª˘˘MQh º˘˘μ˘˘«˘˘∏˘˘Y ΩÓ˘˘°ùdG ,áæ°S 27 …ôªY ÜÉ°T ÉfCG ..¬JÉcôHh »˘˘Jó˘˘dGh q¿C’ ,»˘˘˘J󢢢L ™˘˘˘e ¢û«˘˘˘YCG ..Úæ˘°S ò˘æ˘e …ó˘dGh ø˘Y á˘∏˘°üØ˘æ˘e º©f ‹ âfÉc »Jóéa ,¬q∏d óª◊Gh ,IÉ«◊G ‘ »gh É¡Jó≤a »àdG qΩC’G ,»˘Jó˘L á˘Ñ˘«˘W ø˘e É˘Ñ˘«˘˘W äCɢ˘°ûæ˘˘a »à∏μ°ûeh ..É¡MÓ°U øe É◊É°Uh ¿CG ''¥hô°ûdG'' AGqôb øe ójQCG »àdG »g ,¬q∏dG ¿ƒ©˘H ɢ¡˘«˘a »˘æ˘fhó˘Yɢ°ùj ¿GÒL ⫢H π˘Hɢ˘≤˘˘e ø˘˘μ˘˘°SCG »˘˘æ˘˘qfCG âæc IÉàa ¿GÒ÷G A’Dƒ¡dh ,ÚÑ«W QÉ÷G ≈∏Y Öéj ɪc É¡©e πeÉ©JCG ÉfÉ°UhCG ɪch ,QÉ÷G ™e πeÉ©àj ¿CG øμd ,ºq∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈q∏°U ∫ƒ°SôdG 19 ôª©dG øe ≠∏ÑJ »àdG IÉàØdG √òg ’h GQɢ˘L ’ Êó˘˘jô˘˘˘J âfɢ˘˘c ᢢ˘æ˘˘˘°S ‹EG ô˘¶˘æ˘J âfɢc ɢ¡˘æ˘μ˘dh ɢ˘≤˘˘j󢢰U ɢ¡˘aô˘©˘j Aɢ«˘°TCɢH ᢢĢ˘«˘˘∏˘˘e äGô˘˘¶˘˘f ..ICGôŸG ÉgójôJh πLôdG ™e øμd ,É¡∏gÉŒCG ¿CG âdhÉMh ,»JÉ«M âμ∏eh »Ñ∏b â∏NO âbƒdG äQÉ°üa ,»∏NGóH ¢û«©J râëÑ°UCGh õ˘eQh Ö∏˘≤˘dG ᢫˘¨˘Hh ¢ùØ˘æ˘dG á˘q«˘˘æ˘˘e ɢ˘æ˘˘°†©˘˘Ñ˘˘H π˘˘°üà˘˘f ɢ˘˘fô˘˘˘°Uh ,Ö◊G

Úæ°ùdG äGô°û©d Oƒ©J IÈ≤e ∫ɪgEG ™e IGRGƒe

äÉ«∏fi

áØ∏÷G Öàμe:ôjƒ°üJ

»``ª°TÉ¡dG ™``e

•ƒéM ájó∏ÑH øμ°ùe 309 »ëH áæWÉ≤dG äÓFÉ©dG ±ô©J ⁄ Úàæ°S òæe í«JÉØŸG É¡«≤∏J ó©H IƒLôŸG áæ«μ°ùdG IRÉÑ«J áj’h ‘ ‘ ¢üFÉ≤f IóY âØ°ûàcG ¿CGh ≈àM áMôØdG åÑ∏J ⁄ å«M ,Éà°†e á«æWÉÑdG √É«ŸG Oƒ©˘°U ɢ¡˘à˘©˘«˘∏˘W ‘ »˘JCɢj º˘¡˘«˘ë˘H §˘«– RÉ‚E’G .á¡jôμdG íFGhôdG çÉ©ÑfGh º¡JÓFÉY ¿CG ''¥hô°ûdG''`d øμ°ùe 309 »M á«©ªL AÉ°†YCG ócCG ø˘e Gò˘gh ,º˘¡ŸÉ˘Y âª˘ë˘à˘bG Ió˘Y π˘cɢ°ûe á˘¡˘LGƒŸ ¢û«˘©˘J âJɢH Iô˘°TÉ˘Ñ˘e Ö°üJ »˘à˘dG í˘˘£˘ °ùdG ¤EG ᢢ«˘ æ˘ Wɢ˘H √ɢ˘«˘ e Oƒ˘˘©˘ °U ∫Ó˘˘N ܃°ùæe π°üj PEG ,äGQɪ©dG á«ÑbCGh á«∏Ø°ùdG ≥HGƒ£dGh õ«dÉgódÉH íàØj Ée ´ƒÑ°SCG Ióe ‘ ∞°üædGh øjΟG ¤EG É¡H á£∏àıG √É«ŸG

óÑ©e Ú©H ' á«°ùæŸG'' IÈ≤e

ójó– É¡H IQÉŸG ≈∏Y Ö©°U ɇ ¥ƒa Ò°ùdG GƒÑæéàj »c ,É¡£«fi .≈JƒŸG QƒÑb ¿Eɢ˘˘˘a ,Qƒ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG Qɢ˘˘˘˘KBG Ö°ùMh óbh Úæ°ùdG äGô°û©d Oƒ©J IÈ≤ŸG ,á©«Ñ£dG πeGƒY π©ØH GÒãc äôKCÉJ ɢ¡ŸÉ˘˘©˘˘e Oó˘˘ë˘˘j Qƒ˘˘°S Üɢ˘«˘˘Z ‘ .É¡«ªëjh

IôjƒÑdÉH áaô°ûdÉH ¿ƒéàfi ÖÑ°ùH É«æWh É≤jôW ¿ƒ≤∏¨j á°û«©ŸG AÓZ øe äGô°û©dG ,¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe ,ΩóbCG á©bGƒdG áaô°ûdG ájó∏H »æWGƒe ≥∏Z ≈∏Y IôjƒÑdG áj’h ¥ô°T ≈°übCG ,15 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG QÉædG ΩGô°VEGh ¢ùjQÉàŸG Úeóîà°ùe ≈∏Y ÉLÉéàMG ,á«WÉ£ŸG äÓé©dG ‘ ô©°S ´ÉØJQGh á°û«©ŸG AÓZ IôgÉX ,á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG OGƒŸG º¶©e π°Uh »àdG ÉWÉ£ÑdG É¡°SCGQ ≈∏Yh Oóf ɪc ,≠∏μ∏d êO 100 ¤EG Égô©°S ,ádÉ£ÑdG íÑ°T QÉ°ûàfÉH ¿ƒéàÙG π¨°T Ö°UÉæe íàa IQhô°†H ÚÑdÉ£e .IôgɶdG √òg øe óë∏d ¢T.ÜÉMQ¯

»°Sƒæ°ùdG êôH »M ¿Éμ°S ¿ƒÑdÉ£j •GƒZC’ÉH ádõ©dG øe º¡dÉ°ûàfÉH »°Sƒæ°ùdG êôH »M ¿Éμ°S ÖdÉ£j º¡JÉ«μ∏e á«©°Vh ájƒ°ùàH •GƒZC’ÉH ™jô°ùJ ∫ÓN øe ájQÉ≤©dG ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG ájQGOE’G äGAGôLE’G §£fl á°SGQO ¿CG ɪ∏Y ,¿CÉ°ûdG Gòg ób ,ÉæJÉeƒ∏©e Ö°ùM ,»°VGQC’G π¨°T ΩÉY πÑb äó«YCGh 97 áæ°S â“ á°SGQódG πMGôe ™«ªL ¿CG ɪc ,§≤a ábOÉ°üe ÒZ ≥Ñj ⁄h â“ ób ôNCÉJ π©dh ,…ó∏ÑdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG ‘ Gô°TÉÑe ÉÑÑ°S ¿Éc á«∏ª©dG √òg ,ájƒ°VƒØdG äÉæμ°ùdG á©bQ ™°SƒJ ´QGƒ°ûdGh ájOhC’G ¤EG äóàeG »àdG ¿CG ɪ∏Y ,á≤£æŸÉH á°UÉÿG äÉ«μ∏ŸGh 8000 AÉgR ¬æ£≤j QƒcòŸG »◊G IóMh 1000 ≈∏Y ¿ƒYRƒàj øcÉ°S .á«æμ°S IOó©àe IOÉ«Y ¤EG »◊G ô≤àØjh áÑcGƒe É¡fÉμeEÉH »àdG äÉeóÿG ,á≤£æŸÉH Oƒ¡°ûŸG ÊÉμ°ùdG ™°SƒàdG ó©J ⁄ áÁó≤dG IOÉ«©dG ¿CG á°UÉN ±ô©J …òdG âbƒdG ‘ ,¢Vô¨dÉH »ØJ Iójó÷G IOÉ«©dG RÉ‚G ∫ɨ°TCG ¬«a ódh Ée ,2007 ΩÉ©dG òæe äÉØbƒJ IóY .ÚæWGƒŸG iód IójóY ä’DhÉ°ùJ øe É°†jCG »◊G ÊÉ©j ,Gòg πc ¥ƒah ≈àMh ájô°†◊G áÄ«¡àdG ÜÉ«Z ɪc ,Ióe òæe É¡∏«é°ùJ ºZQ ájƒfÉãdG ¢ù«FQ ᪫∏©J øe ¿Éμ°ùdG ≈μà°TG π«é°ùJ …CG ¢†aôH á«°VÉ≤dG ájó∏ÑdG ’ øŸ á«HÉîàf’G ºFGƒ≤dG ≈∏Y ¬à£°SGƒH øμÁ á«μ∏e ó≤Y ¿hRƒëj AGôLE’G ƒgh ,áeÉbE’G ábÉ£H QGó°UEG º¡≤M øe GÌc ÉfÉμ°S Ωôë«°S …òdG …OhGO ∞jô°ûdG¯ . »HÉîàf’G

QƒÑb ájɪM Ωó©d GhDhÉà°SG øjòdGh π≤æàJ »àdG äÉfGƒ«◊G øe ≈JƒŸG ô¡¶J âbh ‘ ,á≤£æŸG ‘ IÌμH ,Ió«©H áaÉ°ùe øe QƒÑ≤dG QÉKBG ¬«a äɢ£˘∏˘°ùdG ∑ô˘ë˘à˘J ⁄ ∂dP º˘˘ZQh AÉæ˘Ñ˘H ᢫˘©˘°Vƒ˘dG ìÓ˘°UE’ ᢫˘∏ÙG .É¡dƒM Qƒ°S IÈ≤ŸG √òg ⁄É©e äôKófG óbh

ó˘LGƒ˘à˘J ,¬˘JGP ¥É˘«˘°ùdG øª°Vh á«©°Vh ‘ áÁó≤dG ôHÉ≤ŸG ióMEG QGóL ΩG󢩢fG á˘é˘«˘à˘f ,á˘jQõ˘e ó˘L »àdG IÈ≤ŸG √òg ó©ÑJh ,»LQÉN ºc 7 ‹GƒëH ''á«°ùæŸG'' `H ≈ª°ùJ É¡∏°üØj ’h ,óÑ©e ÚY ájó∏H øY ÚH §HGôdG êhOõŸG ≥jô£dG øY iƒ°S áØ∏÷Gh óÑ©e ÚY »àjó∏H ≈≤ÑJ ∂dP ºZQh ,Îe 100 ‹GƒM ,ᢩ˘«˘Ñ˘£˘˘dG π˘˘eGƒ˘˘Y π˘˘μ˘˘d ᢢ°Vô˘˘Y ô“ »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG äɢ˘˘˘˘fGƒ˘˘˘˘˘˘«◊G ¢ùaQh .ÉgÈY äOɢb ᢢ«˘˘fG󢢫˘˘e á˘˘æ˘˘jɢ˘©˘˘e ‘h í˘°†JG ɢ¡˘˘«˘˘dEG ''»˘˘eƒ˘˘«˘˘dG ¥hô˘˘°ûdG'' ,™˘Ø˘Jôà Qƒ˘Ñ˘≤˘dG äGô˘°ûY ó˘˘LGƒ˘˘J å«˘M ,…ƒ˘°Vƒ˘a π˘˘μ˘˘°ûH Iô˘˘°ûà˘˘æ˘˘e á˘aɢ°ùe ≈˘∏˘Y Qƒ˘Ñ˘≤˘dG √ò˘˘g iAGÎJ GƒdAÉ°ùJ øjòdGh ,Ú≤˘Fɢ°ù∏˘d á˘Ñ˘jô˘b πNóJ ΩóY ÜÉÑ°SCG øY äGôe IóY »˘LQɢ˘N Qƒ˘˘°S RÉ‚E’ äɢ˘£˘˘∏˘˘°ùdG ,IÈ≤ŸG √ò˘˘¡˘˘d Qɢ˘Ñ˘˘à˘˘Y’G IOɢ˘˘YE’ .≈Jƒª∏d ÉeGÎMG √ò˘˘g ô˘˘¶˘˘æ˘˘˘e ɢ˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘j iAGÎjh ,Ú≤˘Fɢ°ùdG ΩɢeCG ᢫˘˘°ùæŸG IÈ≤ŸG

á``∏`«°ùŸG QÉ``ÑNCG

AÉHô¡c ÓH º«∏°S äÉæμ°S å∏K øe ÌcCG áj’h ܃æL ≈°übCÉH º«∏°S ájó∏ÑH äÓFÉ©dG øe ójó©dG Qób ΩÓ¶dG ≈≤Ñj ∫Éμ°TE’G ƒgh ,AÉHô¡μdG áμÑ°ûH ó©H π°UƒJ ⁄ äÉæμ°S ‘ ¢û«©J É¡fƒc á∏«°ùŸG ¢SQÉe 19 »ëH á∏FÉY 40 ÊÉ©J å«M ,ájó∏ÑdÉH äÉæμ°ùdG å∏K øe ÌcCÉH πé°ùŸG øe AGõLCGh »Hƒæ÷G πNóŸG »ëH á∏FÉY 50h ,ÉjQƒ£J Éæμ°S 30 »ëH á∏FÉY 30h ô£°VG IÉfÉ©ŸG √òg ΩÉeCGh ,á∏FÉY 20`H ¿Éμ°ùdG ÉgQób »∏Ñ≤dG »JGòdG AÉæÑdG »M óe ≥jôW øY á«Yô°T ÒZ ¥ô£H AÉHô¡μdG π«°UƒJ ¤EG äÉæμ°ùdG ∂∏J ƒæWÉb ∂∏J âØ∏ch ,í£°SC’G ¥ƒa ôNB’G ¢†©ÑdGh ¢VQC’G â– É¡°†©H πHGƒμdG øe QÉàeCG .ɪFGO ¿Éμ°ùdG Ö°ùM ,º«àæ°S ÚjÓe 6 ¤EG 05 øe øμ°ùe ÖMÉ°U πc πHGƒμdG

á«Ä«H ™jQÉ°ûe 5 ‘ ¥Ó£f’G …QÉ÷G Ωɢ©˘dG á˘∏˘«˘°ùŸÉ˘H á˘Ä˘«˘Ñ˘dG ´É˘£˘b Ió˘Fɢ˘Ø˘ d ™˘˘jQɢ˘°ûe 5 ∫ɢ˘¨˘ °TCG â≤˘˘∏˘ £˘ fG »JôFGóH IóeÉ¡dG äÉjÉØæ∏d ôNBGh á«dõæŸG äÉjÉØæ∏d É«æ≤J ΩOQ õcôe á檰†àŸGh áYÉæe »àjó∏ÑH äÉjÉØædG πjƒ– õcôe RÉ‚EG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,í∏ŸG ÚYh IOÉ©°SƒH õcôŸ 2 ºbQ ¥óæN RÉ‚EG øe á∏«°ùŸG ájó∏H äOÉØà°SG ɪ«a ,AGô°†ÿG ÚYh …ODƒŸG ≥jô£dG RÉ‚EG É°†jCG á«Ä«ÑdG ™jQÉ°ûŸG â檰†Jh ,äÉjÉØæ∏d »æ≤àdG ΩOôdG ≈∏Y IOÉ©°SƒH IôFGO äÉjó∏H ´ƒªÛ á«dõæŸG äÉjÉØæ∏d »æ≤àdG ΩOôdG õcôe ¤EG …QÉ÷G ΩÉ©dG ∫Ó˘N á˘Ä˘«˘Ñ˘dG á˘jô˘jó˘e º˘∏˘à˘°ùJ ¿CG Ö≤˘Jô˘jh Gòg.º∏˘c 01 á˘aɢ°ùe ,AGô°†ÿG ÚYh áYÉæe ,áaQÉ£ŸG äÉjó∏Ñd äÉjÉØædG πjƒëàd õcGôe 3 ™jQÉ°ûe .IOÉ©°SƒHh á∏«°ùŸG »àæjóŸ ájƒ°VƒØdG äÉeɪ≤dG ≈∏Y AÉ°†≤dÉH ¢UÉÿG ´hô°ûŸGh

IójóL π≤f á£fi 13 RÉ‚EG ∫ÓN øe ájô°†◊Gh ájÈdG ¬Jɣ٠ɪYO á∏«°ùŸG áj’ƒH π≤ædG ´É£b ó¡°T ´ô°û«°S å«M ,áj’ƒdG ÈY IójóL äÉ£fi RÉ‚EG ™jQÉ°ûe ó«°ùŒ ‘ ´hô°ûdG ,ájó∏H 11 ÈY ájô°†M á£fi 12h ,êGQO O’hCG ájó∏ÑH ájôH á£fi RÉ‚EG ‘ äÉfɢë˘à˘e’ ø˘jQɢª˘°†eh ø˘jõ˘cô˘e RÉ‚EG π˘LCG ø˘e ᢰSGQO RÉ‚EG ‘ ´ô˘°û«˘°S ɢª˘c √òg ™jQÉ°ûe 7 »¡àæJ ¿CG ô¶àæjh .á∏«°ùŸGh IOÉ©°SƒH »àjó∏ÑH ábÉ«°ùdG ¢üNQ ≈˘°ù«˘Y …󢫢°S ,ᢩ˘∏˘°†dG Ωɢª˘M äɢjó˘∏˘Ñ˘H á˘jô˘H äɢ£fi 3 ɢ˘¡˘ °SCGQ ≈˘˘∏˘ Y á˘˘æ˘ °ùdG á£ëª∏d á«LQÉÿG áÄ«¡àdG IOÉYEGh á∏«°ùŸÉH …ÈdG π≤ædG á£fi õ«¡Œ á∏«°ùŸGh .á∏«°ùŸÉH áÁó≤dG ájÈdG á£ÙGh IOÉ©°SƒÑH ájÈdG

ájQÉŒ äÉØdÉfl ÖÑ°ùH Ófi 16 ≥∏Z áÑbGôà áØ∏μŸG á∏«°ùŸG IQÉéàdG ájôjóe ¥ôØd á°UÉÿG äÉ«FÉ°üME’G âØ°ûc Iô˘e 3134 â∏˘Nó˘J »˘à˘dG ¢û¨˘dG ™˘ª˘bh á˘jQɢé˘à˘dG äɢ°SQɢªŸGh IOƒ÷Gh Qɢ©˘°SC’G .áØdÉfl 428øª°†J ô°†fi 427 π«é°ùJ øY ,¤hC’G áKÓãdG ô¡°TC’G ∫ÓN â∏NóJ ó≤a ájQÉéàdG äÉ°SQɪŸGh QÉ©°SC’G áÑbGôe á∏«°üëH ≥∏©J ɪ«a ÉeCG âfÉc áØdÉfl 314 øª°†J ô°†fi 314 É¡ÑLƒÃ äQôM Iôe 1703 áÑbGôŸG ¥ôa Iô˘Jƒ˘ØŸG ÒZ á˘jQɢé˘à˘dG äɢ«˘∏˘ª˘©˘ dG ᢢª˘ «˘ b ⨢˘∏˘ Hh ≥˘˘∏˘ Z QGô˘˘b 16`H ᢢHƒ˘˘ë˘ °üe OóY ≠∏H ó≤a ¢û¨dG ™ªbh IOƒ÷G áÑbGôe ó«©°U ≈∏Yh .ê.O 12^251^422^00 â£Ñ°Vh ô°†fi 113 ÉgôKEG ≈∏Y QôM ,πNóJ 1431 IQÉéàdG ¿GƒYCG äÓNóJ .áØdÉfl 314

¢üî°T 300 øe ÌcCG É¡«a •QƒJ á«°†b 306 π«é°ùJ 306 ,¢SQÉe ô¡°T ‘ á∏«°ùŸÉH áWô°ûdG ídÉ°üe É¡à∏é°S »àdG ÉjÉ°†≤dG OóY ≠∏H ,ìô÷Gh Üô˘°†dGh äGAGó˘à˘Y’G ɢgRô˘HCG ,º˘FGô÷G ∞˘∏˘àfl ÚH âYƒ˘˘æ˘ J ᢢ«˘ °†b øe ¢üî°T 326 ÉjÉ°†≤dG ∂∏J ‘ •QƒJ óbh ,äGQóıÉH IôLÉàŸG øY ∂«gÉf OÉØà°SG ɪ«a ,âbDƒŸG ¢ùÑ◊G É°üî°T 47 ´GójEG ”h ,Gô°UÉb32h ICGôeG 16 º¡æ«H á∏«°üM ‘h .QGôa ádÉM ‘ ¢UÉî°TCG 6 π«é°ùJh ô°TÉÑŸG AÉYóà°S’G øe ôNBG 256 ∞∏N Qhôe çOÉM 48 ídÉ°üŸG äGP â°üMCG ¢SQÉe ô¡°ûH á°UÉÿG QhôŸG çOGƒM .ÉëjôL 90h Ó«àb

≈°ù«Y …ó«°ùH Éfƒ«∏e 31 ≠∏Ñeh äGQófl õéM ''¢U.ì'' ≈Yój ¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG øe ≈°ù«Y …ó«°S øeCG ídÉ°üe âæμ“ ¿ƒ«∏e31 ≠∏Ñeh ΩGôZ352 `H äQób IôLÉàª∏d á¡Lƒe äGQóıG øe ᫪c ¬JRƒëHh áªμfi iód ᫢Fɢ°†≤˘dG äɢ¡÷G ≈˘∏˘Y π˘«˘MGC ᢫˘Fɢ°†≤˘dG äGAGô˘L’ E G 󢩢Hh ,º˘«˘à˘æ˘°S .ádGó©dG ΩÉeCG ¬dƒãe QɶàfG ‘ âbDƒŸG ¢ùÑ◊G ¬YGójEÉH äôeCG »àdG ≈°ù«Y …ó«°S Ü.Ö«£dG /¢T.¢VÉjQ¯

:á«dÉàdG äÉj’ƒdÉH Éæ«∏°SGôeh ÉæÑJÉμe ΩÉbQCÉH ∫É°üJ’G ºμfÉμeEÉH ºμJ’ɨ°ûfG ìô£d 0795613829 :¢ùæJ ¯ 0561395453 `` 0772595855:IRÉÑ«J ¯ 0552788583 `` 0561338254 `` 0772528567:IôjƒÑdG ¯ 0551700511 `` 0550957366 `` 0555721249 :Ió«∏ÑdG ¯ 0778547778 `` 0770303352 `` 0796828158 :ájóŸG

0663213983 `` 0661505718 `` 0772419712 :•GƒZC’G ¯ 0560765508 `` 0551972146 `` 0771752702 :¢SGOôeƒH ¯ 0774619476 `` 0771043879 :áØ∏÷G ¯ 0771570224:á∏«°ùŸG ¯ 0661478762 `` 0773102136:≈∏aódG ÚY


»``ª°TÉ¡dG ™``e …hGó˘˘à˘ dG ᢢ«˘ ª˘ ˘gCG »˘˘ ª˘ ˘°Tɢ˘ ¡˘ ˘dG ï˘˘ «˘ ˘°ûdG ¢Vô˘˘ ©˘ ˘j ɢ°VGô˘eCG ¬˘∏˘dG π˘°†Ø˘H â÷ɢ˘Y »˘˘à˘ dGh ,Üɢ˘°ûYC’ɢ˘H ,áÑ∏©ãdG ,Oó¨dGh …ôμ°ùdG - ƒHôdG - ¿ÉWô°ùdG''`c - ᢫˘aó˘°üdG - ÚLhõ˘˘dG ó˘˘æ˘ Y »˘˘°ùæ÷G ∞˘˘©˘ °†dG ,ô˘©˘°ûdG •ƒ˘≤˘°S ,π˘°UÉ˘ØŸGh á˘Ñ˘cô˘dG Ω’BG ,¥É˘¡˘Ñ˘ dG AGô≤∏d ¿ƒμ«°Sh .''..ÉgÒZh ..…OGQEG ÓdG ∫ƒÑàdG äÉëØ°U ≈∏Y ''»ª°TÉ¡dG ™e'' øcQ ‘ »eƒj óYƒe π˘«ÁE’G ÈY ¬˘©˘e π˘°UGƒ˘à˘dG º˘μ˘ æ˘ μÁh ¥hô˘˘°ûdG ø˘˘ Y hCG ,algerie@alhashemicentre.com .021.46.27.34 :¢ùcÉØdG ≥jôW

AÉ`` ` ` `ŸG ó`` ` ` ` «°S ¥ƒØj πgòe áæ°ùdGh ¿BGô≤dG ‘ »ª∏Y RÉéYEG øe ∞°ûàcG Ée ¿EG ÚH øeh ,Éæ«˘≤˘j ø˘bƒŸGh ɢfÉÁEG ø˘eDƒŸG ó˘jõ˘j Gò˘¡˘a ,…ô˘°ûÑ˘dG π˘≤˘©˘dG ËôμdG ¿BGô≤dG ‘ ÒNC’G Gòg ôcP ó≤a ,AÉŸG Iõé©e äGõé©ŸG √òg áØ∏àfl ™«HÉæjh QOÉ°üe øe ÒãμdG OƒLh øe ºZôdG ≈∏Yh ,Iôe 63 AÉe ÒN Èà©j ΩõeR AÉe ¿CG ’EG ,¢VQC’G ´É≤H ∞∏àfl ‘ √É«ª∏d »°VQ ¢SÉÑY øHG øY ¿ÉÑM øHGh ÊGÈ£dG ihQ .¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y AÉe ÒN) º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb :∫Éb ɪ¡æY ¬∏dG .(º≤°ùdG AÉØ°T ,º©£dG ΩÉ©W ‘ ,ΩõeR AÉe ¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ¿Éc) :âdÉb É¡æY ¬∏dG »°VQ á°ûFÉY øYh ≈∏Y Ö°üj ¿Éch ,Üô≤dGh …QGOC’G ‘ ΩõeR AÉe πªëj º∏°Sh ¬«∏Y ΩõeR AÉe) :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb (º¡«≤°ùjh ≈°VôŸG ‘ ¬«f ¿É°ùfEG πμd ¿CGh ,óFGƒØdG Òãch Oó©àe ¬fCG »æ©j (¬d Üô°T ÉŸ ΩõeR AÉeh ,IOÉÑ©dG øe ´ƒf AÉŸG Gòg Üô°T ¿CÉch ,ΩõeR AÉŸ ¬Hô°T .√É«ŸG ó«°S ≈∏Y πH ,OƒLƒ∏d ô¡X ¿CG òæe GóHCG Ö°†æj ⁄ ¬fCG ΩõeR ôÄH õ«ªàj ¢ùØæH ßØàëj ∫Gõj ’ ƒgh .AÉŸG øe ójõŸÉH ÉfóÁ ƒ¡a ¢ùμ©dG Éæeƒj ≈àM OƒLƒ∏d ô¡X ¿CG òæe ¿OÉ©ŸGh ìÓeC’G øe ¬JÉfƒμe Ö°ùf ™«ªL øe êÉé◊G ™«ª÷ á«ŸÉY Üô°û∏d ¬à«MÓ°U ∂dòch ..Gòg ≈∏Y ¬˘gɢ«˘e ô˘KCG ø˘e ¥ƒ˘∏fl ≈˘μ˘à˘°TG ¿CG çó˘ë˘j º˘∏˘a ,⁄ɢ©˘dG Aɢë˘fCG ¿ƒ©àªà°ùj Ée ɪFGO º¡a ¢ùμ©dG ≈∏Y πH ,∂dP ¬HÉ°T Ée hCG ¬àë°U É«FÉ«ª«c É¡à÷É©e ºàj ⁄ IôgÉ£dG √É«ŸG √ò¡a ,º¡°û©æJ »àdG √É«ŸÉH .¿ó˘ª˘∏˘d ï˘˘°†J »˘˘à˘ dG √ɢ˘«ŸG ™˘˘e ∫É◊G ƒ˘˘g ɢ˘ª˘ c ¢†«˘˘«˘ Ñ˘ à˘ dG OGƒÃ hCG »˘Lƒ˘dƒ˘«˘Ñ˘dG ƒ˘ª˘æ˘dG OGOõ˘j á˘jOɢ©˘ dG Qɢ˘HB’G ᢢdɢ˘M ‘ ¬˘˘fCG ߢ˘MÓ˘˘jh Gô¶f Üô°û∏d á◊É°U ÒZ √É«ŸG π©éj ɇ ôÄÑdG πNGO ‘ »JÉÑædGh π«dO …CG ∑Éæg øμj ⁄ ΩõeR ôÄH ádÉM ‘ øμdh ,ÖdÉë£dG ƒªæd .ÖdÉëW hG äÉJÉÑf …C’ OƒLh ’h »Lƒdƒ«ÑdG ƒªædG ≈∏Y ,ábÉ£dG øe ÒÑc Qó≤H º°ù÷G óÁ ƒ¡a ,ΩõeR AÉe óFGƒa øYh ɢjƒ˘b GOɢ°†e 󢩢j ɢ˘ª˘ c ,º˘˘°ù÷G ø˘˘e ᢢ«˘ °†ª◊G äÓ˘˘°†Ø˘˘dG π˘˘jõ˘˘jh ¢Uɢ°üà˘eG ≈˘∏˘Y ó˘˘Yɢ˘°ùj ƒ˘˘gh ,Ωƒ˘˘ª˘ °ù∏˘˘d ɢ˘jƒ˘˘b Ó˘˘jõ˘˘eh I󢢰ùcCÓ˘ d ¤G …ODƒj ɇ ,º°ù÷G πNóe ¤EG π°†aCG IAÉØμH á«FGò¨dG ô°UÉæ©dG .º°ùé∏d ¿RGƒàdG IOÉYEÉH áeÉY áØ°üH ¬æ«°ù–h º°†¡dG º«¶æJ Aɢ°†YC’G ó˘°ùcCɢ J ø˘˘e π˘˘∏˘ ≤˘ j Ωõ˘˘eR Aɢ˘e ¿G çɢ˘ë˘ H’G âà˘˘Ñ˘ KCGh Aɢe ‘ á˘Ñ˘«˘é˘©˘dG Qƒ˘eC’G ø˘eh ,¿É˘Wô˘°ùdG ɢjÓ˘N ô˘eó˘jh ,á˘jƒ˘«◊G øe ô©°ûj Óa ,á«∏μdG ¬MÓeCG IOÉjR ºZQ ,º©£dG ƒ∏M ¬fCG ΩõeR AÉe ‘ IOƒLƒŸG ìÓeC’G áÑ°ùf ¿CG ƒdh ,á«dÉ©dG ¬àMƒ∏à ¬Hô°ûj ¿ÉëÑ°ùa ..¬Hô°ûj ¿CG óMCG ´É£à°SG Ée ôNBG AÉe …CG ‘ âfÉc ΩõeR .!¬∏dG

∫Ó```◊G ø`````````````````````````````````HG

Qƒ`````cP

çÉ````````fEG ᢢ æ˘ ˘°S 38 ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘°Uɢ˘ Y (627¯ äGPh á˘bOɢ°U ,Iô˘≤˘à˘°ùe á˘∏˘ eɢ˘Y ,ô˘¡˘¶ŸG á˘æ˘ °ùM ,ᢢ«˘ dɢ˘Y ¥Ó˘˘NCG ø˘Y åë˘Ñ˘J á˘ª˘ ¡˘ Ø˘ à˘ eh á˘˘Ø˘ ≤˘ ã˘ e π˘˘LQ ™˘˘e ∫Ó◊G ‘ QGô˘˘≤˘ à˘ °S’G ɢ¡˘ª˘°Sɢ≤˘jh ɢ¡˘Jɢ«˘M ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y CÓÁ Éé°VÉf ¿ƒμj ,IÉ«◊G ‘ É¡«YÉ°ùe GQOÉbh Gô≤à°ùe ÓeÉYh É≤˘∏˘î˘à˘eh êGhõ˘˘dG ᢢ«˘ dhDƒ˘ °ùe π˘˘ ª– ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ɢ¡˘«˘MGƒ˘°Vh á˘ª˘°Uɢ©˘dG ø˘e ¿ƒ˘μ˘j .áæ°S 47 ió©àj ’ ¬æ°Sh ᢢ j’h ø˘˘ e Aɢ˘ ˘Hõ˘˘ ˘Y (628¯ ,â«ÑdG ‘ á˘ã˘cɢe á˘æ˘°S 41 á˘æ˘JɢH ¥Oɢ˘°U êhR ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ J á˘˘Ñ˘ ˘«˘ ˘W Iɢ«◊G Qó˘≤˘j ≥˘∏˘î˘à˘ eh ø˘˘jó˘˘à˘ e 50h 42 ÚH ɢ˘e ¬˘˘æ˘ ˘°S ᢢ «˘ ˘Lhõ˘˘ dG πeQCG hCG É≤∏£e ¿Éc ¿EG º¡j ’ áæ°S ¥ô˘˘ ˘°ûdG ø˘˘ ˘e ¿ƒ˘˘ ˘μ˘ ˘ ˘j ¿CG •ô˘˘ ˘ °ûH .…ôFGõ÷G É¡æ°S AÉHõY ᫪°UÉY (623¯ iƒà°ùe ,â«ÑdG ‘ áãcÉe áæ°S 50 ‘ ÖZôJ πμ°ûdG á˘dƒ˘Ñ˘≤˘e »˘Fɢ¡˘f ’ ¬æ°S ≥∏£e hCG πeQCÉH •ÉÑJQ’G Góæ°S É¡˘d ¿ƒ˘μ˘j á˘æ˘°S 60 Rhɢé˘à˘j ¬˘d ¿ƒ˘μ˘J ¿CɢH √󢩢Jh .Iɢ˘«◊G ‘ .áLhõdG º©f ,ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S 25 ᢢ ˘ Hɢ˘ ˘ ˘°T (630¯ Oƒ˘J â«˘Ñ˘dG ‘ á˘ã˘cɢe ,᢫˘ ©˘ eɢ˘L π˘˘ ˘ Lô˘˘ ˘ H ∫Ó◊G ‘ •É˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ JQ’G ᢫˘Lhõ˘˘dG Iɢ˘«◊G Qó˘˘≤˘ j ΩÎfi êGhõ˘˘dG ‘ ᢢ«˘ ≤˘ «˘ ≤˘ M ᢢ«˘ ˘f ¬˘˘ dh 40h 25 ÚH Ée ¬æ°S QGô≤à°S’Gh .áæ°S ø˘˘ e ᢢ æ˘ ˘°S 38 Iô˘˘ ˘gR (631¯ ‘ áãcÉe á«∏FÉÑb ,∞∏°ûdG áj’h í˘˘dɢ˘°U êhR ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ ˘J ⫢˘ Ñ˘ ˘dG ¿ƒμj ¿ÉeC’Gh áæ«μ°ùdG É¡d ôaƒj ¿É˘˘c ¿EG ™˘˘fÉ“ ’ ɢ˘ª˘ c ,ɢ˘ª˘ ¡˘ Ø˘ à˘ ˘e ¬ª¡j øŸ ,O’hCÉH πeQCG hCG É≤∏£e .Iójô÷G iód ºbôdG ôeC’G QÉ°ûH áj’h øe ICGôeG (632 ¯ ,π˘˘ ˘μ˘ ˘ °ûdG ᢢ ˘dƒ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ≤˘ ˘ e ᢢ ˘æ˘ ˘ °S 26 ójôJ á≤∏£e ,á«©eÉLh áÑéëàe π˘˘LQ ™˘˘e ɢ˘¡˘ Jɢ˘«˘ ˘M Aɢ˘ æ˘ ˘H IOɢ˘ YEG .∫hDƒ°ùeh º¡°Th ¥ƒ∏N øjóàe

ᢢ ˘ ˘ ˘j’h ø˘˘ ˘ ˘ ˘ e Üɢ˘ ˘ ˘ ˘ °T (623¯ ø˘˘e π˘˘eɢ˘Y .á˘˘æ˘ °S 24 I󢢫˘ ˘∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG âæ˘H ø˘Y åë˘Ñ˘ j á˘˘Ñ˘ «˘ W ᢢ∏˘ Fɢ˘Y ¬˘Jɢ«˘M ¬˘«˘∏˘Y CÓ“ »˘à˘dG ∫Ó◊G øŸ .á˘˘æ˘ °S 23 h 18 ÚH ɢ˘e ɢ˘¡˘ æ˘ ˘°S Iójô÷G iód ºbôdG √ôeCG É¡ª¡j ¢SGôgCG ¥ƒ°S øe Òª°S (624¯ ∫õ˘˘æ˘ e ¬˘˘jó˘˘dh ,π˘˘eɢ˘Y á˘˘æ˘ °S 32 I󢫢©˘°S Iô˘°SCG Aɢæ˘H ó˘jô˘j ¢UɢN ICGôeG ™e ¬dƒ°SQh ¬∏dG áæ°S ≈∏Y ɪc ,¥ÓNCG äGPh á∏«ªL ¿ƒμJ …ô˘˘FGõ÷G ¥ô˘˘°ûdG ø˘˘e ɢ˘gó˘˘jô˘˘j .áæ°S 27h 22 ÚH Ée É¡æ°Sh ᢢ ˘j’h ø˘˘ ˘ e º˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘°S (625¯ ∞Xƒe áæ°S 30 √ôªY Âɨà°ùe »˘˘Ñ˘ gò˘˘ dG ¢üØ˘˘ ≤˘ ˘dG ∫ƒ˘˘ NO Oƒ˘˘ j ≈æªàj »àdG ¬JÉ«M áμjô°T á≤aQ áfƒæ˘Mh Ö∏˘≤˘dG á˘Ñ˘«˘W ¿ƒ˘μ˘J ¿CG ’ á˘Ñ˘«˘Wh á˘eÎfi á˘∏˘FɢY ø˘eh º¡j ’ ɪc á≤∏£e âfÉc ¿EG º¡j .É¡æ°S ø˘˘ e ߢ˘ ˘«˘ ˘ Ø◊G ó˘˘ ˘Ñ˘ ˘ Y (626¯ …ôμ°ùY ,áæ°S 31 ∞«£°S áj’h Iɢà˘a ™˘e ᢫˘Hhõ˘©˘dG ≥˘«˘∏˘£˘J Oƒ˘j ¿ƒ˘μ˘J á˘æ˘°S 32 i󢩢à˘j ’ ɢ¡˘æ˘ °S Ö◊ɢ˘ ˘H ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘©˘ ˘ ˘jh ≥˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘N äGP .AÉaƒdGh ø˘˘ e ᢢ æ˘ ˘ °S 43 ó˘˘ ˘jô˘˘ ˘a (627¯ ‘ ∞˘˘Xƒ˘˘e á˘˘æ˘ «˘ £˘ æ˘ ˘°ùb ᢢ j’h 03 ¬jódh ≥∏£e ,º«∏©àdG ´É£b êGhõ˘∏˘d ICGô˘eG ø˘Y åë˘˘Ñ˘ j ,O’hCG ,º˘«˘∏˘©˘J ´É˘£˘b ‘ á˘∏˘eɢY ¿ƒ˘˘μ˘ J Iô°ûÑdG AÉ°†«H ,áæjóàe ,á∏«ªL øe áæ°S 42h 39 ¬æ«H Ée É¡æ°Sh .áæ«£æ°ùb áj’h ø˘˘ ˘e ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S 48 π˘˘ ˘ LQ (628¯ ø˘˘ Y å뢢 Ñ˘ ˘j …ô˘˘ FGõ÷G ¥ô˘˘ ˘°ûdG 48h 30 ÚH Ée É¡æ°S á«fÉK áLhR iód ºbôdG ôeC’G É¡ª¡j øŸ ` áæ°S .Iójô÷G

:á¶MÓe

IƒNE’G øe ≈Lôj ,º¡àŸÉμe ∫ÉÑ≤à°SG â«bGƒÃ Gƒeõà∏j ¿CG Ú∏°üàŸG h ø‡ ô¶àæf ɪc GhóL f º¡Ø°ü G ’ ‘ º¡Äæ¡f ≈àM ÉfhÈîj ¿CG ôNB ô÷G äÉëØ°U .Iój òfh ºcôc G ¿C Ió©e G øe á∏«ªL âNC’G øcôd 0 áYÉ°ùdG 13:0 G ¤E 0 16:0 ɪc °ùf πÑ≤à ôH äÉ«b á°UÉÿG SMS H 0555 - 07 - 39 - 89 :ÚªbôdG ≈∏Y êGhõdG äÉÑ∏£ 0h 26-5 -920555 12:00 áYÉ°ùdG ¤EG ÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe

19 $

¢SƒØædG áMGQ

çQƒªàf ødÉ°ùjGE

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

:á∏μ°ûe ÖMÉ°U ≈∏Y OôdG

±Î```````````````````````````````YC ¬q∏dG ΩÉeCG G

´ƒbƒdG ≈°ûNCGh ∞©°V ÊÉÁEG á«°ü©ŸG ‘ ÊÉÁEG'' ¬∏dG ΩÉeCG ±GÎYG ÖMÉ°U ¬∏dG ‘ »NCG ''á«°ü©ŸG ‘ ´ƒbƒdG ≈°ûNCGh ∞©°V ,∂«a ¬∏dG ∑QÉH ËôμdG ñC’G É¡jCG á≤«≤M ‘ ∂dòH âfCGh ,¬∏d óª◊Gh »M ∑Òª°†a ócCÉJh ¬∏dG ¿PEÉH É¡«∏Y á¶aÉÙG Öéjh ᪩f ∂«éæj ±ƒ°S ¬fEÉa É«M GÒª°V πª– âeO Ée É≤M ¬JôcP Ée πc ¿CG º∏YGh ,á∏بdG √òg øe á°UÉNh ,¢SÉ°ùME’G ∂dòH ô©°ûJ ∂∏©éj .∂jódGh øYh ¬∏dG øY ∑ó©H ɪ¡a ∂jódGh øeh ¬∏dG øe Üô≤J ËôμdG »NCG ’h ,IôNB’Gh É«fódG ‘ ∂JOÉ©°S ÖÑ°S ¢üî°T âfCG ,¬°ShÉ°Sh ¿É£«°û∏d º∏°ùà°ùJ ¬∏dG ∂ª©fCG ,¬∏d óª◊Gh ¬∏dG ±Éîjh ,ΩÎfi ‘ ∂MÉ‚ ¿CG »NCG Éj º∏YGh ,∫Ó◊G πª©dÉH ∂JÉ«M ‘ Ó°TÉa âæc GPEG º¡j ’ πª©dG ⁄ GPEG A»°T …CG º¡j ’ ,á«MhôdGh á«∏FÉ©dG …ODƒJ ¿CG ™«£à°ùJ ,¤É©J ¬∏dG ∂æY ¢Vôj ô©°ûJ ±ƒ°S ó«cCGh ,∂∏ªY ‘ âfCGh ∂JÓ°U ìÉ«JQG πμH ∂∏ªY …ODƒJh áMGôdÉH Égó©H ∫Éb ,´GóHE’G ≈àM ™«£à°ùJh ,áæ«fCɪWh .''܃∏≤dG øĪ£J ¬∏dG ôcòH ’CG'' :¤É©J ôeój ¿É£«°ûdG ∑ÎJ ’ »NCG ∑ƒLQCG ¬àZÉÑj áYÉ°S …CG ‘ º∏©j ’ óÑ©dÉa ,∂JÉ«M »gh áYÉW É¡∏©LG áYÉ°S É«fódGh ,䃟G ∫ɪYC’ÉH A»∏e ∂eƒj øμ«∏a ,á«fÉa ∫hÉMh ,¬«∏Y Ò°ùJ ’hóL º°SQCG ,á◊É°üdG .´É£à°ùŸG Qó≤H ¬H ó«≤àdG ∂«a »«MCGh ∂««MCG áMGô°U ..ËôμdG »NCG ¿CG ¬∏dG øe ƒLôfh ,ΩóædÉH ºFGódG Qƒ©°ûdG ¤EG Oƒ©J ¿CG πeCÉfh ,áë«°üædG Ëó≤J ‘ ≥aƒf øe ÌcCÉa ÌcCG ∂Hô≤àH ∑ó°TQh ,∂à©«ÑW GôHh GÒN ∂jódGƒH ∂«°UhCGh ,πLh õY ¤ƒŸG .¬∏dG ∂≤ah ..∂àæL ìÉàØe ɪ¡a πé«L/ ΩÓMCG ΩCG :¬∏dG ‘ ∂àNCG ¯

?¢ù`` ` ` «∏`` `HEG äÉ`` ` æ`H ø`` ` e »à`` ` LhR π`` ` g √ô˘YCG ⁄ »˘˘æ˘ æ˘ μ˘ d ;''ICGôŸG Éæ˘μ˘°S äó˘Lhh ,ɢeɢª˘à˘gG Aɢbó˘°UC’G ó˘MCG ᢢfhɢ˘©Ã π˘˘ª˘ YCG »˘˘à˘ dG ᢢcô˘˘°ûdG ‘ .É¡H á°û«Y »à«H ‘ â°ûYh ∂dP Aɢ˘L ≈˘˘qà˘ M ,ᢢ FOɢ˘ g äóY ÉeóæY ,⁄DƒŸG Ωƒ«dG Ó˘˘LQ âjCGQ ,»˘˘∏˘ ª˘ Y ø˘˘ e IQɪ©dG øe ’RÉf ÉgƒÑ°ûe øμj ⁄h !É¡H øμ°SCG »àdG ɢ˘eó˘˘æ˘ Yh ;ɢ˘¡˘ fɢ˘qμ˘ °S ø˘˘e º¡fEG ‹ GƒdÉb ¬æY âdCÉ°S ,»˘˘ à˘ ˘«˘ ˘H ø˘˘ e ∫õ˘˘ æ˘ ˘ j √hCGQ âÑ˘˘¡˘ à˘ dGh GQɢ˘f â∏˘˘©˘ à˘ °TG ¤EG â≤˘˘ ∏˘ ˘£˘ ˘ fGh ɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ °†Z ≈˘qà˘M ɢ¡˘à˘≤˘æ˘î˘a »˘˘à˘ LhR øY â©aGOh ,䃓 äOÉc πLôdG q¿CɢH á˘∏˘Fɢb ɢ¡˘°ùØ˘f íàØJ ⁄ É¡æμd ¢Sô÷G q¥O ’RÉf √ƒqæX √hCGQ øjòdGh ,¬d ó˘˘ ˘ YCG ⁄ ..ɢgó˘æ˘Y ø˘˘e π˘˘g ?π˘˘©˘ aCG GPɢ˘e ±ô˘˘ YCG ?áÄjô˘H »˘g π˘g ?ɢ¡˘≤˘∏˘WCG ..∂dP ±ô˘˘ ˘ ˘ YCG ∞˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ c .ÊhóYÉ°S /áæ°S 29 - ¢T .óªfi¯ á∏«°ùe

⁄ ,ÈÿG ⩪°Sh πª©dG ,¬˘à˘dɢb Éq‡ ɢĢ«˘°T ¥ó˘˘°UCG øY åëHCG ¿CG q»∏Y ¿Éch 󢩢H »˘à˘Lhõ˘˘dh ‹ ø˘˘μ˘ °S q¿CG ᢢq°Uɢ˘N ,çó˘˘ M …ò˘˘ dG q¿Cɢ H ‹ âaÎYG »˘˘ à˘ ˘LhR ÖÑ˘˘ ˘°ùH ɢ˘ ˘¡˘ ˘ Hô˘˘ ˘°V »˘˘ ˘ NCG qº°ûJ âfÉc É¡fCGh ,IòaÉædG ,â«ÑdG qƒL ôq«¨Jh ,AGƒ¡dG É¡d ¢ù«fCG ’ Ió«Mh »¡a π˘˘Ñ˘ ˘b ø˘˘ μ˘ ˘d ;¢ù«˘˘ ∏˘ ˘L ’h :»≤«≤°T ‹ ∫Éb ,Éæ∏«MQ ,∑ó˘˘ ˘ ˘Mh âæ˘˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ ˘°S GPEG'' √ò˘˘ g ∂뢢 °†Ø˘˘ J ±ƒ˘˘ °ùa

‘h .É¡©e ôq°übCG ÉeóæY ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘ Lh ,Ωɢ˘ ˘ qjC’G ó˘˘ ˘ MCG ,IòaÉædG øe qπ£J É¡JOÉ©c ¿hô˘¶˘æ˘j á˘eƒ◊G ¿É˘qÑ˘ °Th ɢ˘¡˘ «˘ ˘dEG ¿hÒ°ûjh ,ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘dEG qó˘ °TCG Ö°†¨˘˘a ,º˘˘¡˘ jó˘˘jCɢ H Égój øe Égó°Th ,Ö°†¨dG ø˘˘ Y Gó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘H ɢ˘ ˘¡˘ ˘ Hò˘˘ ˘Lh ≈˘à˘M ɢ¡˘©˘Ø˘°Uh ;Ió˘aÉ˘æ˘ dG âMGô˘˘ ˘a ,ɢ˘ ˘ °VQCG ⩢˘ ˘ bh ,á©éØ˘e äɢ뢫˘°U í˘«˘°üJ q¿Cɢ ˘ ˘ ˘ ˘H Iô˘˘ ˘ ˘ ˘ °SC’G äÈNCGh …q󢩢à˘dG ∫hɢ˘M »˘˘≤˘ «˘ ≤˘ °T øe äóY ÉeóæYh ,É¡«∏Y

ɢ˘fCG ..º˘˘μ˘ «˘ ∏˘ Y ΩÓ˘˘q°ùdG ..á˘˘æ˘ °S 29 …ô˘˘ª˘ Y Üɢ˘°T »˘˘æ˘ fCG ò˘˘æ˘ e »˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘μ˘ ˘°ûeh ᢢ Ñ˘ ˘jô˘˘ Z ICGô˘˘ eG âLhõ˘˘ ˘J ±ô˘˘ YCG ’ ɢ˘ fCGh ,QGƒ˘˘ ˘WC’G ,ɢ˘¡˘ ©˘ ˘e π˘˘ eɢ˘ ©˘ ˘JCG ∞˘˘ «˘ ˘c ɢ˘¡˘ Ñ˘ é˘ ˘©˘ ˘j ’ »˘˘ à˘ ˘Lhõ˘˘ a º«≤J É¡fCG áq°UÉNh ,Öé©dG ɪFGO »gh ,πgC’G â«H ‘ äɢaô˘°üJ ≈˘∏˘Y »˘˘æ˘ eƒ˘˘∏˘ J áqé˘ë˘H ,â«˘Ñ˘dG ‘ »˘Jƒ˘NEG §˘∏˘°ùà˘dG ¿ƒ˘dhÉ˘ë˘ j º˘˘¡˘ fCG nᢠª˘ FGO âfɢ˘ch ,ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘Y ÈcC’G »˘NCG ø˘e iƒ˘˘μ˘ °ûdG Égô¡æj ɪFGO ƒ¡a ,áq°UÉN øe π£˘J ɢgó˘é˘j ɢeó˘æ˘Y ÉeóæY Égô¡æjh ,áaôq°ûdG ÒZ ɢHɢ«˘K …ó˘Jô˘J ɢ˘gGô˘˘j É¡d ∫ƒ˘bCG ɢeó˘æ˘Yh ,á˘≤˘F’ Ö°†¨˘˘J ,q≥˘ M ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘qfCɢ ˘H …QGO ‘ ÊGQ '':‹ ∫ƒ≤Jh .''IqôM ¬©˘e äô˘Lɢ°ûJ ó˘≤˘dh ™˘e ,äGqô˘e Iqó˘Y ,ɢ¡˘Ñ˘Ñ˘°ùH Gò˘g »˘˘≤˘ «˘ ≤˘ °T q¿CG º˘˘∏˘ ©˘ dG Üô˘≤˘ j ’h í˘˘dɢ˘°Uh Ö«˘˘W ´ƒædG øe ¢ù«dh ,πcÉ°ûŸG äGôaÉ°ùdG AÉ°ùædG Égó°ùØJ »àHƒJ ɢ˘ ˘ e GÒã˘˘ ˘ c π˘˘ ˘ H ó˘˘ ˘ bÉ◊G »æfCG ʃbó°U ÉehO ≈©°ùjh ,¬æjO Öëj ø‡ »˘˘à˘ LhR ÖÑ˘˘°ùH »˘˘æ˘ Ø˘ qæ˘ Y ≈˘∏˘Y ߢaɢMCG ,´É˘˘£ ˘à˘ °ùŸG Qó˘˘b ∞˘˘Ø˘ ©˘ à˘ dG ¤EG Gh ,»JÓ°U

AÉ°ùædG ó«ch Ö◊G ó«c øe ÊôLCG Aɪq°ùdG ÜQÉj ,É¡HÉ°ùM â∏NO …òdG ÉfCG »æfCÉH ¬d IQƒ°U â©°Vhh ,ÈÿG ∂dP äô°ûfh ∞«c ±ôYCG ⁄h ..áÑcôe êÉàfƒe π«∏≤H »æà˘Ø˘°Uh »˘Jó˘é˘a ,±qô˘°üJCG ,πà≤dÉH ÊOqó¡j É¡≤«≤°Th ,áq«HÎdG »gh ,¬à≤«≤°T ᩪ°S âgƒ°T »æfC’ :¬«a ‹ ∫ƒ≤J ''ÉLÉ°ù«e'' ‹ â∏°SQCG ?±qô˘°üJCG ∞˘«˘c ±ô˘˘YCG ⁄ á˘˘Ø˘˘°SBG'' êhõJ ,∂°ùØ˘f ò˘≤˘æ˘Jh Êò˘≤˘æ˘J »˘μ˘d ,»˘°VGô˘˘ZCG äò˘˘NCG ó˘˘≤˘˘d ..''»qæe ø˘˘˘H'' »˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G q»◊G ¤EG âÑ˘˘˘gPh ∞˘˘˘Fɢ˘˘N ∑ɢ˘˘æ˘˘˘g ɢ˘˘fCGh ,''¿ƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘Y »˘∏˘ª˘Y âcô˘J ..áØ˘«˘N ¢ùLƒ˘à˘e GPÉe ..Éq«ÑZ ÉqÑM äó≤ah »JqóLh ..?»JAGôH âÑKCG ∞«c ?¿B’G π©aCG …òdG ÜÉ°ûdÉH ≠∏HCG ¿CG øμÁ πgh q¿CG âÑKCG ∞«ch ..?πà≤dÉH ÊOó¡j ó≤∏a ,áq«≤«≤M »gh êÉàfƒe IQƒ°üdG á≤jó°U ±ôW øe É©e Éæd â£≤àdG ɢ¡˘˘à˘˘Ñ˘˘£ÿ Ωqó˘˘≤˘˘JCG π˘˘gh ..?É¡d »μd ∂dP qπc â∏©a πg ..?Ó©a GQhR »æª¡àJ IÉàa πg ?É¡æe êhõJCG ..?á˘Lhõ˘c ‹ á˘Ñ˘˘°Sɢ˘æ˘˘e ɢ˘fɢ˘à˘˘¡˘˘Hh .ΩÉàN ΩÓ°ùdGh /áæ°S 27 - O .π«∏N¯ ᪰UÉ©dG

≈˘∏˘Y »˘Hɢ°ùM ≥˘jô˘W ø˘Y ,¢†©˘Ñ˘dG ⁄ GPEGh ,GQÉ¡fh Ó«d ,∑ƒH ¢ùjÉØdG »˘°†≤˘f ''¿ƒ˘«˘°ùcɢfƒ˘c'' ∑ɢæ˘g ø˘μ˘J GPEÉa ,»˘eGô˘¨˘dG ∞˘Jɢ¡˘dG ™˘e ɢæ˘à˘bh Gó«°UQ É¡d â∏°SQCG Égó«°UQ óØf »˘˘æ˘˘JCɢ˘Lɢ˘a Iô˘˘e äGPh ..GójóL :…É°T ¿ƒdÉ°U ‘ É©e øëfh É¡dƒ≤H ''Qƒ˘˘˘æ˘˘˘dG ɢ˘˘˘æ˘˘˘˘qÑ˘˘˘˘M iô˘˘˘˘j ¿CG Ö颢˘˘j'' ÉæÑM ¢ù«dCG ?∞«c øμdh'' :É¡àdCÉ°ùa ¿CG Ö颢˘j :‹ âdɢ˘≤˘˘a ,''?∂dGò˘˘c qπμa ,ɢæ˘Ø˘WGƒ˘Y qπ˘μ˘H ¢Sɢqæ˘dG Èî˘f ɢ˘eó˘˘æ˘˘Y ,»˘˘æ˘˘æ˘˘Hqò˘˘c »˘˘˘Jɢ˘˘≤˘˘˘j󢢢°U â∏˘≤˘a ,âfCGh ɢfCG ɢæ˘Ñ˘ë˘H ø˘¡˘˘JÈNCG ∂∏gCGh ?∂dP øY ø∏©f ∞«ch'' :É¡d ɢfCɢa »˘æ˘qª˘¡˘j ’ âdɢ≤˘a ,''?»˘˘∏˘˘gCGh ¿ƒcCÉ°S »æfCÉH ‹ â∏b âfCGh ,∂qÑMCG ,''π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG ‘ ∂Jɢ˘«˘˘M á˘˘μ˘˘jô˘˘°T ,»˘Jɢ«˘˘M ‘ Üò˘˘cCG ⁄ ɢ˘fCG'' :â∏≤a .''‹ âfCGh ∂d ÉfCÉa Iô°TÉf É¡JóLh ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘h âÑàc óbh ,É©e É¡JQƒ°Uh »JQƒ°U ,''π˘Ñ˘≤˘˘à˘˘°ùŸG êhR Gò˘˘g'' ɢ˘≤˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘J ÈÿG π°Uhh ,äÉ≤«∏©àdG â∏WÉ¡Jh ÉeóæYh ..»˘˘˘˘J󢢢˘˘Lh ÊGÒL ¤EG âdÉb ,ôeC’G í«°VƒàH ÉgƒNCG É¡ÑdÉW

¿Gôgh / ¿ÉªãY ¯

É◊É°U ÉLhR ¬H RƒaCGh »°ùØæd ¬Ñ£NCG πg

:ΩÉ````````````g áMGQ'' :áëØ°U ¥hô°ûdG íàØJ Ghóéj ⁄ øjò∏d ''¢SƒØædG º¡JÓμ°ûŸ ÓMh ÉLôfl ɪa ,á«ØWÉ©dGh á«YɪàL’G ÉæH ∫É°üJ’ÉH iƒ°S ºμ«∏Y 05 59 87 15 18:∞JÉ¡dG ≈∏Y 021 46 27 34 ¢ùcÉØdG hCG :π«ÁE’G hCG r ahatenoufousse@yahoo.fr

¬˘˘∏˘˘dG ᢢª˘˘MQh º˘˘μ˘˘«˘˘∏˘˘Y ΩÓ˘˘°ùdG ,áæ°S 27 …ôªY ÜÉ°T ÉfCG ..¬JÉcôHh »˘˘Jó˘˘dGh q¿C’ ,»˘˘˘J󢢢L ™˘˘˘e ¢û«˘˘˘YCG ..Úæ˘°S ò˘æ˘e …ó˘dGh ø˘Y á˘∏˘°üØ˘æ˘e º©f ‹ âfÉc »Jóéa ,¬q∏d óª◊Gh ,IÉ«◊G ‘ »gh É¡Jó≤a »àdG qΩC’G ,»˘Jó˘L á˘Ñ˘«˘W ø˘e É˘Ñ˘«˘˘W äCɢ˘°ûæ˘˘a »à∏μ°ûeh ..É¡MÓ°U øe É◊É°Uh ¿CG ''¥hô°ûdG'' AGqôb øe ójQCG »àdG »g ,¬q∏dG ¿ƒ©˘H ɢ¡˘«˘a »˘æ˘fhó˘Yɢ°ùj ¿GÒL ⫢H π˘Hɢ˘≤˘˘e ø˘˘μ˘˘°SCG »˘˘æ˘˘qfCG âæc IÉàa ¿GÒ÷G A’Dƒ¡dh ,ÚÑ«W QÉ÷G ≈∏Y Öéj ɪc É¡©e πeÉ©JCG ÉfÉ°UhCG ɪch ,QÉ÷G ™e πeÉ©àj ¿CG øμd ,ºq∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈q∏°U ∫ƒ°SôdG 19 ôª©dG øe ≠∏ÑJ »àdG IÉàØdG √òg ’h GQɢ˘L ’ Êó˘˘jô˘˘˘J âfɢ˘˘c ᢢ˘æ˘˘˘°S ‹EG ô˘¶˘æ˘J âfɢc ɢ¡˘æ˘μ˘dh ɢ˘≤˘˘j󢢰U ɢ¡˘aô˘©˘j Aɢ«˘°TCɢH ᢢĢ˘«˘˘∏˘˘e äGô˘˘¶˘˘f ..ICGôŸG ÉgójôJh πLôdG ™e øμd ,É¡∏gÉŒCG ¿CG âdhÉMh ,»JÉ«M âμ∏eh »Ñ∏b â∏NO âbƒdG äQÉ°üa ,»∏NGóH ¢û«©J râëÑ°UCGh õ˘eQh Ö∏˘≤˘dG ᢫˘¨˘Hh ¢ùØ˘æ˘dG á˘q«˘˘æ˘˘e ɢ˘æ˘˘°†©˘˘Ñ˘˘H π˘˘°üà˘˘f ɢ˘˘fô˘˘˘°Uh ,Ö◊G

G CGôbC »ææμd ,É◊É°U πªYCGh ,¿BGô≤d G ‘ ™bCG ÉehO £ÿ É ,C ºK G JC ܃ CÉ£ÿG ‘ ™bCG ºK ,܃JCG ºK dGh …ò AÉ°ùædG øg CÉ£î∏d »æ©aój äGôaÉ°ùdG ƒ∏dG »JG ùj ¿ô° H °ûdÉ ´QÉ h øØ°ûμj øg OÉ°ùLCG øg æY ,Iƒ πH h ‘ äÉ°ùcÉ©ŸG ø¡æe óŒ h ,¿É«MC’G ¢†©H Gòg G ’ C ÒN ëj çó »©e ÉÃQ ¤É©J ¬∏dG ¿C’ ¢†Z ∫hÉMCG ,áeÉ°SƒdG »æÑgh G Qób …ô°üH à°ùŸ øμd ΩÉjCG Ió©d í‚CG ób ,´É£ ó°üb ÓH ≈àM G C óL Øf »°ù ób bh â© CÉ£ÿG ‘ GOó› ƒH ´ƒb ¶f …ô ∏Y .ø¡« ÉJCG »æfEG ʃbó°U »æfC’ ,ôeC’G Gò¡d GÒãc ⁄C ©˘ °V »˘˘æ˘ fCG ô˘˘©˘ ˘°TCG ˘ « ˘ ≈˘˘∏˘ Y iƒ˘˘bCG ’ ,¿ÉÁE’G ∞˘ ≈∏Y Iô£«°ùdG ùØf ,»° óbh âæN O …ó¡Yh »æj CGh ,¤É©J ¬∏d »æf G C †Z âÑ° ™«£à°SCG ’ ÉfCÉa ,»HQ »HQ ¿CG ô©°TCG ¿CG d ¢ù« GQ É«°V Y ,»æ ’ G C …QO ,±ô˘˘ °üJCG ∞˘˘ «˘ ˘c »˘˘°ùØ˘˘f ø˘˘é˘ °SCG ¿CG »˘˘∏˘ Y π˘˘ g ≈˘˘à˘ M ⫢˘Ñ˘ dɢ˘H ’ G C iQCGh äGô˘ μ˘ æŸG iQCGh êô˘˘N ÈàŸG Aɢ˘ ˘°ùæ˘˘ ˘dG L ˘ ˘ äɢ ùdGh ° ˘ ɢ a ˘ ˘ äGô a ˘ ‘ ™˘˘ bCG Ó˘ ˘æ˘ fCG ΩCG?Cɢ £ÿG »˘ G C Y ˘ μ ˘ à ˘ ‘ ≈˘≤˘HCGh ó˘é˘ °ùŸÉ˘˘H ∞˘ ,¿ÉÁE’G ÜÉMQ h °üdG IÓ Gh óàd ,øj h øμd ¬∏dG øjódG ¿CG π≤j ⁄ πH óé°ùŸG hCG §≤a IÓ°üdG ƒg CG πch ,πª©dG Qƒe G .iôNC’G IÉ«◊ à› á≤«≤M ,äÉeôÙGh ,äGôμæŸÉH è©j É橪 ÉfCGh ,OÉ°ùØdGh G C ójQ ©àdG ∞Ø øe πc P ,∂d ôμaCG h ,êGhõdG ‘ øμd Y »∏ª «°ùH ⁄ ¿B’G ó◊h ,§ ˘ °ùØ˘˘ f ¿qƒ˘ ˘cCG ,»˘ dh ⫢˘H í˘˘à˘ a ≈˘˘∏˘ Y GQOɢ ˘b â°ù ˘ a ,ᢢ«˘ LhR ◊É « ˘ Iɢ U ° ˘ © ˘ Ñ ˘ ᢠd ˘ ∏ ˘ ¨ ˘ ɢ j ɢæ˘à˘bh ‘ ᢠ’ ,‹É◊G G C óL G …C °S ≈àM »à∏μ°ûe π◊ π«Ñ ¿ÉÁEÉH ¢û«YCG °U ¥OÉ ∫ÉN øe G ’ NC ,AÉ£ ∞«μa CG ?±ô°üJCG .ÒN ∞dCG ¬∏dG ºcGõL ʃѫL

Ió«°ùdG ∫Éãà GQÈe »°ùØæd »£YCGh âÑ£N ó≤a É¡æY ¬∏dG »°VQ áéjóN ¬∏dG ≈∏°U óªfi ≥∏ÿG ó«°S É¡°ùØæd ,ÚeC’G ¬˘«˘a äCGQ ɢ¡˘fC’ º˘∏˘°Sh ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ¿CG ΩCG ,í˘˘˘dɢ˘˘˘°üdG êhõ˘˘˘˘dGh ,≥˘˘˘˘j󢢢˘°üdG ‘ á°UÉN Ö«Y πLô∏d ICGôŸG áÑ£N º∏°ùe ¬fCG øe ºZôdÉH …òdG Éæ©ªà› º˘˘K ,¬˘˘Ñ˘˘Yƒ˘˘à˘˘°ùj ’ ô˘˘eC’G Gò˘˘g ¿CG ’EG ?¢†aQh »°ùØæd ¬àÑ£N ƒd GPÉe ∫ƒbCG ?…Ò°üe ɢ˘g󢢩˘˘H ¿ƒ˘˘μ˘˘«˘˘˘°S ∞˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘a ø˘e ɢfCGh ‹ ¬˘Jô˘¶˘f ¿ƒ˘˘μ˘˘à˘˘°S ∞˘˘«˘˘ch ?ÖàμŸG ¬ª°SÉ≤J É≤M ójQCG ,…ôeCG øe IÒM ‘ »æfEG ¬Ñ£˘NCG π˘¡˘a ,í˘dɢ°U êhõ˘c ¬˘H Rƒ˘Ø˘dG GPɢe ΩCG ,çó˘ë˘j ɢe çó˘ë˘«˘dh »˘°ùØ˘æ˘d ¿É°ùª∏J/ á«dÉZ¯ ?π©aCG

∫GDƒ°ù∏d ¬ØJɢgCG ÊGô˘Jh ¬˘«˘∏˘Y äƒ˘Ø˘j ’ Gò˘g »˘∏˘«˘eR ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y äɢ˘bhCG Aɢ˘æ˘˘KCGh ,IÓ˘˘°üdG âbh É˘Ø˘ë˘˘°üe ò˘˘NCɢ˘j √Gô˘˘J ÆGô˘˘Ø˘˘dG ¬àbh π¨°ûj hCG ¿BGô≤dG CGô≤jh ´É˘£˘à˘°SG ó˘≤˘˘d ,Qɢ˘Ø˘˘¨˘˘à˘˘°S’ɢ˘H ¬˘˘˘bÓ˘˘˘NCɢ˘˘H »˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘b ∞˘˘˘˘£˘˘˘˘N ¿ƒæéH ¬àÑÑMCG ÉfCGh ,áÁôμdG ,≥∏ÿÉH √ÒZ øY õ«ªàj ¬fC’ Ö«˘˘˘˘˘˘˘W Ö∏˘˘˘˘˘˘˘bh ,Aɢ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘°üdGh .¿ƒæMh ,√ƒëf …ôYÉ°ûà ¬MQÉ°UCG ⁄ ÉfCG ¬˘H »˘eɢ˘ª˘˘à˘˘gɢ˘H ô˘˘©˘˘°ûj π˘˘g …QOCG ’h ∂dP π˘˘c Ö°ù뢢j √Gô˘˘J ΩCG ¬˘˘d »˘˘˘Ñ˘˘˘Mh í˘Ñ˘˘°UCG ó˘˘≤˘˘d ,ÒZ ’ Öà˘˘μŸÉ˘˘H ᢢdɢ˘eR ,¬˘˘«˘˘a ’EG ô˘˘μ˘˘aCG ’ ,π˘˘Zɢ˘°ûdG »˘˘˘∏˘˘˘¨˘˘˘°T ±ƒ°S ¬fCG ≈∏Y ôμaCG ¬«a ôμaCG ɪæ«Mh »˘˘à˘˘dG ICGô˘˘ª˘˘∏˘˘d É◊ɢ˘˘°U ɢ˘˘LhR ¿ƒ˘˘˘μ˘˘˘j ’ GPÉŸ ∫AÉ°ùJCG ≈≤HCG ºK ,¬H RƒØà°S »æÑ°Sɢæ˘j ’CG ,É◊ɢ˘°U ɢ˘LhR ¬˘˘˘H Rƒ˘˘˘aCG øμd ,Úàæ°ùH Êô¨°üj ¬fCG øe ºZôdÉH ’h »˘æ˘Ñ˘ë˘j ø˘˘μ˘˘j ⁄ ƒ˘˘d GPɢ˘e :∫ƒbCG ¬˘˘Ñ˘˘é˘˘©˘˘J »˘˘à˘˘dG ICGôŸG â°ùdh ¬˘˘d ¥hQCG ?ÉgÉæªàjh ɇ ÒÑc »HGòYh ,¬ÑëH Üò©JCG ÉfCG ,»°ùØæd ¬àÑ£N ‘ ôμaCG É°†jCG »æ∏©L

,áØXƒ˘e ,á˘æ˘°S 33 …ô˘ª˘Y Iɢà˘a ɢfCG ᢢ˘«˘˘˘dɢ˘˘Y ¥Ó˘˘˘NCG ≈˘˘˘∏˘˘˘Yh ᢢ˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ɢæ˘Ñ˘à˘μà ≥˘ë˘à˘˘dG Gô˘˘NDƒ˘˘e ,ᢢeÎfih ¿CG ô˘jóŸG »˘æ˘e Ö∏˘Wh ,ó˘jó˘˘L π˘˘«˘˘eR ¬d í°VhC’ ,¬∏ªY ≈∏Y É«°üî°T ∞bCG ,ÉædÉ› ‘ CGóàÑe ƒ¡˘a π˘ª˘©˘dG ᢩ˘«˘Ñ˘W äô˘©˘°Th ,π˘ª˘©˘dGh Öà˘μŸG ɢ˘æ˘˘ª˘˘°Sɢ˘≤˘˘J »˘æ˘Y ∞˘Ø˘î˘«˘°S GÒNCG ¬˘fC’ á˘MGô˘dɢ˘H Gò˘g »˘∏˘«˘eR âØ˘˘∏˘˘j ⁄ ,π˘˘ª˘˘©˘˘dG AÖY ø˘e ø˘˘μ˘˘d ,∫hC’G Ωƒ˘˘«˘˘dG ‘ »˘˘gɢ˘Ñ˘˘à˘˘fG »æfCG âØ°ûàcG á«eƒ«dG á∏eÉ©ŸG ∫ÓN ÉMÉÑ°U √ô¶àfCGh ,¬æe Üô≤àdG ∫hÉMCG ,È°üdG ÆQɢ˘˘˘Ø˘˘˘˘Hh ,¥ƒ˘˘˘˘°ûH Ωh󢢢˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ´ƒÑ°SC’G á˘∏˘£˘Y ∫Ó˘N ô˘©˘°TCG äô˘°Uh ɢĢ«˘°ûa ɢĢ«˘°Th ,√QCG ⁄ »˘˘æ˘˘fC’ ÆGô˘˘Ø˘˘H ,ɢ«˘Ø˘WɢY ¬˘«˘dEG π˘˘«˘˘eCG »˘˘æ˘˘fCG â°ù°ùMCG ‘ ¬JóYÉ°ùe ´É£à°ùŸG Qób ∫hÉMCGh ø˘˘Ä˘˘ª˘˘WC’ ¬˘˘H π˘˘°üJCGh ,π˘˘ª˘˘©˘˘˘dG Qƒ˘˘˘eCG ‘ ⩢bh »˘æ˘fCG âaô˘Y ¿CG ¤EG ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ?π°üM ∞«c ,¬ÑM ,á˘∏˘«˘ª÷G ¬˘bÓ˘˘NCG ÉÃQ ..…QOCG ’ ,√Dhh󢢢gh ,ᢢ˘Ñ˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘dG ¬˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘eɢ˘˘©˘˘˘˘eh á∏«ª÷G äÉ˘Ø˘°üdG √ò˘g π˘c ,¬˘à˘fGRQh »æà©aO øe »g ÉÃQ É¡H ≈∏ëàj »àdG ≈˘∏˘Y È°UCG ’ äô˘°U ɢ˘g󢢩˘˘Hh ,¬˘˘Ñ◊ GÒãc ≥∏bCG ÜÉZ ¿CG çóM ¿EÉa ¬bGôa

$ 10

¬``àLhR äGôgƒ› ábô°ùH º`¡JÉa ¬`` `∏ªY ÜQ ø`` e ¬`` JÉ≤ëà°ùe Ö`` ` ∏£d Ö`` ` gP .É£bÉ°S ¢VQC’G ≈∏Y iƒgh Ì©J ‘ õ˘˘cQ º˘˘¡˘ àŸG ´É˘˘ aO »˘˘ eÉfi ∫hÉ≤ŸG ™aO ΩóY ≈∏Y ¬à©aGôe π¨à˘°TG …ò˘dG ,º˘¡˘àŸG äɢ≤˘ë˘à˘°ùe ¿Éª°V ¿hO øe äGƒæ°S 4 Ióe ¬jód Gò˘˘g ¿CGh ɢ˘°Uƒ˘˘°üN ,»˘˘Yɢ˘ª˘ ˘à˘ ˘LG É¡d ∫ƒNóe ’ Iô°SCG ÜQ ÒNC’G ¿CG ÉHô¨à°ùe ,º¡àŸG ∫ƒNóe iƒ°S øe õØ≤dG øe øμ“ ób ¬∏cƒe ¿ƒμj »˘˘°ûŸG º˘˘K ,º˘˘é◊G ∂dò˘˘H ≥˘˘Hɢ˘W øe QÉàeCG ó©H ≈∏Y ¬«∏Y Qƒã©dG ºà«d ᢰü≤˘˘dG çGó˘˘MCG ɢ˘¡˘ Ñ˘ °ûe ,∫õ˘˘æŸG çGó˘˘MCɢ H ,ᢢ«˘ ë˘ °†dG ɢ˘gGhQ »˘˘à˘ dG ᢢ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ dɢ˘ ˘ ˘ ˘«ÿG ΩÓ˘˘ ˘ ˘ ˘aC’G ¢ü°üb »∏Yh óæfi ¯ .ájOƒ«dƒ¡dG

É°üî°T ógÉ°T ¬fCG ,á«ë°†dG ìô°U ≈æѪ∏d »∏Ø°ùdG ≥HÉ£dG øe õØ≤j ¬«∏Y ÌYh ¬©ÑJ ºK ,áÑ«≤M √ó«Hh ¬d ÚÑJ å«M ,¢VQC’G ≈∏Y GOó‡ AÉæKC’G ∂∏J ‘h ,¬jód πeÉY ¬fCG .¬∏≤æH πØμJh á«ë°†dG ƒNCG π°Uh ™FÉbh ôμfCG ,¬JÉëjô°üJ ‘h º¡àŸG ¬fEG Ó˘Fɢb ,¬˘«˘dEG á˘Hƒ˘°ùæŸG á˘ª˘¡˘à˘dG ,¬˘à˘°TQh ‘ ᢫˘ë˘°†dG ió˘˘d π˘˘ª˘ ©˘ j ™˘˘aO ó˘˘Yƒ˘˘e π˘˘LDƒ˘ j ɢ˘ ª˘ ˘FGO ¿É˘˘ ch ¬æe Ö∏£j Iôe πc ‘ ¬JÉ≤ëà°ùe ¤EG √ó˘˘ °üb Ωƒ˘˘ ˘«˘ ˘ dG ∂dP ‘h ,∂dP ÒZ ,¬HÉ©JCG øªãH áÑdÉ£ª∏d ∫õæŸG ⁄ äGôe Ió©d ¬JGOÉæe ó©Hh ¬fCG ¬˘JQOɢ¨˘e ≥˘jô˘W ‘h ,¬˘«˘∏˘ Y Ö颢j

iód ΩÉ©dG ≥◊G π㇠¢ùªàdG 3 áHƒ≤Y ,äôjõ#«àH íæ÷G áªμfi á«dÉe áeGôZh ,GòaÉf Éæé°S äGƒæ°S º¡àe ≥M ‘ ,êO ∞dCG 300 ÉgQób GQGô˘°VEG á˘bô˘°ùdG á˘ë˘æ˘ é˘ H ™˘˘Hɢ˘à˘ e .(ó˘ªfi . Ω) ∫hɢ≤ŸG ᢫˘ ë˘ °†dɢ˘H ô˘¡˘°ûdG á˘jGó˘˘H ¤EG Oƒ˘˘©˘ J ᢢ«˘ °†≤˘˘dG ¤EG º˘˘¡˘ àŸG π˘˘∏˘ °ùJ å«˘˘M ,…QÉ÷G ᢢaô˘˘Z ¤EG π˘˘NOh ᢢ«˘ ë˘ °†dG ⫢˘ H á˘Ñ˘«˘≤˘M á˘bô˘°ùH Ωɢb å«˘˘M ,Ωƒ˘˘æ˘ dG π˘˘ ˘NGO ø˘˘ ˘e ¬˘˘ ˘à˘ ˘ LhR äGô˘˘ ˘gƒ› øe õØbh É¡H Üôg ºK ,áfGõÿG ɢe ƒ˘gh ,≈˘æ˘Ñ˘ ª˘ ∏˘ d ∫hC’G ≥˘˘Hɢ˘£˘ dG ø˘˘Y ¬˘˘à˘ bɢ˘YCG Qƒ˘˘°ùc ‘ ¬˘˘d ÖÑ˘˘°ùJ ᢢ ª˘ ˘cÉÙG ᢢ °ù∏˘˘ L ‘h .ᢢ cô◊G

¢SQGóŸG ò«eÓJh ∫ÉØWCÓd äGQóflh QƒªN

ô`` ` ` ` ` `≤e ô`` ` ` ` ` `°UÉ– á`` ` ` ` ` `°üNôe ô`` ` ` ` ` `«Z äÉ`` ` ` ` ` `fÉM 6 hRh …õ`` ` ` ` ` `«àH ø`` ` ` ` ` «æK’G ¥ƒ`` ` ` ` ` `°S á`` ` ` ` ` `jó∏H ôeÉîª∏d ᪰UÉY ¤EG ,á≤JÉ©e IôFGóH ''ÚæK’G ¥ƒ°S'' ájó∏H ,¿ƒfÉ≤dG øY ÚLQÉÿG øe ÒãμdG ∫qƒM øe äGô°û©dG óLGƒJ øY ,''»eƒ«dG ¥hô°û∏d'' ádhDƒ°ùe QOÉ°üe âØ°ûch ,äGQóıG èjhÎd ''QGõH''h ™«ÑJ ,áæjóŸG §°SƒH á«fƒfÉb ÒZ á≤jô£H É¡ëàa ” 6 É¡æ«H øe ,ájó∏ÑdÉH á°üNôŸG ÒZ ôeÉıG .¢SQGóŸG ò«eÓJh ∫ÉØWCÓd ≈àMh ÜOh Ög øe πμd äGQóıGh QƒªÿG ¥ . á«fƒ°U

á`` ` ` ` ` `"RGõ©H á`` ` ` ` ` `«eC’G ƒ`` ` ` ` ` `fi ΩÉ`` ` ` ` ` `°ùbCG »`` ` `a ø`` ` ` ` ` `°SQój õ`` ` ` ` ` ` FÉéY á`` ` ` ` ` `jôμah á`` ` ` ` ` `«aÉ≤K á`` ` ` ` ` `≤HÉ°ùe »`` ` ` ` `a ø`` ` ` ` ` `cQÉ°ûjh .ÜÉÑ°ûdG QGóH ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG ∫GhR ¬ª«¶æJ ºàj ÒÑc äGô≤a IóY É¡à∏∏îJ á«aÉ≤ãdGh ájôμØdG á≤HÉ°ùŸG á«eCG »gh äÉ°SQóªàŸG ióMEG âeÉb å«M ,iôNCG âØbh ÉŸ Qƒ°†◊G QÉ¡HEÉH ,áæ°S 60 ió©àj ÉgôªY ó«¡°ûdG øY á«î˘jQɢJ Iò˘Ñ˘f IAGô˘≤˘d Ió˘¡˘à› Iò˘«˘ª˘∏˘à˘c ±ôW øe É©«é°ûJ â«≤d óbh ,''óæfi …Qõe'' π£ÑdG âæμ“ iôNCG á°SQóªàe »gh ''R'' Ió«°ùdG ÉeCG ,™«ª÷G ’É≤e äCGôb ,áHÉàμdGh IAGô≤dG º∏©J øe õ«Lh ±ôX ‘ ɪc ,''¢ùjOÉH øHG ó«ª◊G óÑY'' ï«°ûdG áeÓ©dG øY ,''…OGóLCG ¢VQCG'' ¿Gƒæ©H Gó«°ûf äÉ°SQóªàŸG äOOQ ÖJÉμdG IÉ«M øY IòÑf Ëó≤J ”h ,ájƒÑf åjOÉMCG IóYh Ió˘˘ ˘ Y âcΰTGh ,''¿ƒ˘˘ ˘ ˘Yô˘˘ ˘ ˘a Oƒ˘˘ ˘ ˘dƒ˘˘ ˘ ˘e'' …ô˘˘ ˘ ˘FGõ÷G Ió˘Yh º˘∏˘©˘dG ø˘Y ᢫˘Mô˘°ùe Ëó˘≤˘ J ‘ äɢ˘°SQó˘˘ª˘ à˘ e ¥ . á«fƒ°U ¯ .ájô©°T äGAGôb

''óªfi …Qõe'' ÜÉÑ°ûdG QGóH ” ,º∏©dG Ωƒj áÑ°SÉæà ,᢫˘aɢ≤˘Kh á˘jô˘μ˘a á˘≤˘Hɢ°ùe º˘«˘¶˘æ˘J ,á˘"RGõ˘Y á˘jó˘∏˘Ñ˘H øe Ú©Ñ°ùdG ¥ƒa äÉ°SQóªàe Iôe ∫hC’ É¡«a âcQÉ°T ¢ûàØe Qƒ°†ëH ,á«eC’G ƒfi ΩÉ°ùbCÉH ø°SQój ,ôª©dG π˘«˘gCɢ à˘ dGh ᢢ«˘ HÎdG IOɢ˘YEG ᢢ°ù°SDƒ˘ e ô˘˘jó˘˘eh ᢢ«˘ HÎdG .á"RGõ©H ” ᢰSQó˘˘ª˘ à˘ e 16 ÚH Ió˘˘j󢢰T ᢢ°ùaɢ˘æŸG âfɢ˘ch äÉYÉ°S 3 øe ÌcCG ¿Éëàe’ ,êGƒaCG 4 ¤EG ø¡ª«°ù≤J á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’ɢH ,᢫˘aɢ≤˘ã˘dGh á˘jô˘μ˘Ø˘dG ø˘¡˘JGQó˘b áaÉ≤ãdGh äÉ«eÓ°SE’G ,Ωƒ∏©dG ,ïjQÉàdG ‘ ,áMhô£ŸG ,ÊÉãdG êƒØdG ∞«∏M ÒNC’G ‘ RƒØdG ¿Éch ,áeÉ©dG ÚH ™˘jô˘°ùdG Qhɢ°ûà˘dGh ≥˘«˘°ùæ˘à˘dG π˘°†Ø˘H ø˘μ“ …ò˘˘dGh ¿CG ô˘¶˘à˘æ˘jh ,á˘∏˘Ä˘°SC’G π˘c ø˘Y á˘HɢLE’G ø˘e ,õ˘Fɢ颩˘dG πØM ‘ ,á«©«é°ûJ äGOÉ¡°Th IÈà©e õFGƒL øª∏à°ùj

ó`` ` ` °TGQ …õ`` `«àH ''Iƒ``«Yô°T Öjõ©d''h ''âæjƒ©J'' »`` ` ` àjôb ≥`` ` jôW â`` ` ` ` `«aõJ GƒfɢY º˘¡˘fCGh ɢ°Uƒ˘°üN ,≥˘jô˘£˘dG √óLGƒJh ,¬à«Yƒf Aƒ°S øe ÒãμdG âÑ˘©˘°U ,á˘eó˘≤˘à˘e ¿ó˘J á˘dɢ˘M ‘ .√RÉ«àLG äGQÉ«°ùdG ∑Óe ≈∏Y äOÉ˘Ø˘à˘˘°SG ¥É˘˘«˘˘°ùdG ¢ùØ˘˘f ‘h ¢ùØf øe ''Iƒ«Yô°T Öjõ©d'' ájôb √Qób ‹Ée ≠∏Ñà ∂dPh ,´hô°ûŸG ¬Jôî°S ,êO ∞dCG 888h ÚjÓe 8 Qɢ˘˘WEG ‘ ᢢ˘«˘˘˘∏ÙG äɢ˘˘£˘˘˘∏˘˘˘˘°ùdG áæ°ùd ᫢ª˘æ˘à˘∏˘d …ó˘∏˘Ñ˘dG §˘£ıG ¬˘dɢ˘¨˘˘°TCG ᢢjGó˘˘H Ö≤˘˘Jô˘˘jh ,2011 .á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN O . ∫ɪc ¯

‘ AɢL ''âæ˘jƒ˘©˘J'' á˘jô˘b ´hô˘˘°ûe …QGRƒ˘˘˘˘˘˘˘dG è˘˘˘˘˘˘˘eɢ˘˘˘˘˘˘˘fÈdG Qɢ˘˘˘˘˘˘˘WEG ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ±ô˘˘˘°ûJ …ò˘˘˘dG ,∑ΰûŸG ᢢ«˘˘eƒ˘˘ª˘˘©˘˘dG ∫ɢ˘¨˘˘°TC’G ᢢjô˘˘jó˘˘e .áj’ƒ∏d π˘¡˘é˘j ¬˘fCG ,ɢ˘æ˘˘Kófi ±É˘˘°VCGh ,¬˘d ᢰü°üıG ᢫˘dÉŸG á˘ª˘˘«˘˘≤˘˘dG ôî°S ‹ÉŸG ±Ó¨dG ¿CG QÉÑàYÉH ¿CGh ,iô˘b I󢩢d ᢫˘Yɢª˘L á˘Ø˘°üH â∏°Uh ≥jô£dG Gòg ó«Ñ©J ∫ɨ°TCG .áFÉŸÉH 90 OhóM ¤EG ''âæjƒ©J'' ájôb ¿Éμ°S ÈY ɪc Gòg â«aõàH IÒÑμdG º¡àMôa øY

ᢢ«˘˘˘∏ÙG äɢ˘˘£˘˘˘∏˘˘˘°ùdG âeɢ˘˘b ,ΩɢjC’G √ò˘g ó˘°TGQ …õ˘«˘J á˘jó˘∏˘Ñ˘d ‘ Úà˘°üàfl Úà˘cô˘°T ∞˘«˘∏˘μ˘˘à˘˘H â«aõàH ,äÉbô£dG ó«Ñ©J ¿Gó«e âæ˘jƒ˘©˘J'' á˘jô˘b ø˘e π˘c »˘≤˘˘jô˘˘W á˘aɢM ≈˘∏˘Y ᢩ˘˘bGƒ˘˘dG ''∞˘˘jôÿhCG §HGôdG 12 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG ,á"RGõYh hRh …õ«J »àæjóe ÚH ''Iƒ˘«˘Yô˘˘°T Öjõ˘˘©˘˘d'' ᢢjô˘˘b Gò˘˘ch .iƒà°ùŸG ¢ùØf ≈∏Y IóLGƒàŸG »æ≤e'' ó«°ù∏d íjô°üJ Ö°ùMh ¢ù«˘Fô˘d Êɢã˘dG ÖFɢæ˘dG ''󢢩˘˘°Sƒ˘˘H ¿Eɢa ,…ó˘∏˘Ñ˘˘dG »˘˘Ñ˘˘©˘˘°ûdG ¢ù∏ÛG

á«Lƒdƒ«ÑdGh á«Ñ£dG äÉ°UƒëØ∏d ´ƒ°†ÿG ¢†aQ ¬fC’ É°ùÑM ÉeÉY ¬LGƒj QÉëH øμd ,¬eO ‘ ∫ƒëμdG áÑ°ùf áaô©Ÿ ¬d π«dÉ– AGôLE’ ±Éîj ¬fCG Ö«Ñ£dG ΩÉ¡jEG ’hÉfi ,ôeC’G ¢†aQ º¡àŸG »°VÉb ±ôW øe ¬HGƒéà°SG AÉæKCGh .ø≤◊G ⁄CG øe ´ƒ˘°†î˘∏˘d ¬˘°†aQ ÖÑ˘°S ø˘Y √ɢjEG Gô˘°ùØ˘à˘ °ùe ,ᢢ°ù∏÷G ¿Éc ¬fCG º¡àŸG ócCG ,á«Lƒdƒ«ÑdGh á«Ñ£dG äÉ°UƒëØ∏d ∫Ó˘N ¬˘fCG É˘Ø˘«˘°†e ,çOÉ◊G 󢩢H É˘Ø˘FɢNh ɢHô˘˘£˘ °†e ¿Éch ,á©÷G øe ÚJQhQÉb ∫hÉæàH ≈ØàcG ôªÿG á°ù∏L ,áªμÙG áÄ«g øe ¢ùªàdG ájQƒ¡ª÷G π«ch .´Gh óL .¬≤M ‘ GòaÉf É°ùÑM ΩÉY áHƒ≤Y §«∏°ùJ ¥ . á«fƒ°U ¯

»MGƒ°V øe GQÉëH á"RGõY áªμfi áÄ«g âÑbÉY á«dÉe áeGôZh ,GòaÉf É°ùÑM ô¡°TCG 6 áHƒ≤©H ,¢SGOôeƒH IóŸ ábÉ«°ùdG á°üNQ Öë°S ™e ,êO ∞dCG 50 ÉgQób ¢†aQ áëæéH ¬YÉÑJG ” ób ÒNC’G Gòg ¿Éch .áæ°S ΩÉb å«M ,á«Lƒdƒ«ÑdGh á«Ñ£dG äÉ°UƒëØ∏d ´ƒ°†ÿG ¤EG ¬˘Fɢbó˘°UCG á˘≤˘aQ ¬˘˘Lƒ˘˘Jh IQɢ˘«˘ °S AGô˘˘μ˘ H º˘˘¡˘ àŸG AÉæKCGh ,ô¡°ùdG πLCG øe ájÉéÑH ''•Éª«dƒH'' »MGƒ°V á˘æ˘jóà Qhô˘˘e çOɢ˘M ¬˘˘d ™˘˘bh ,Qƒ˘˘ªfl ƒ˘˘gh ¬˘˘JOƒ˘˘Y É¡æ«Mh ,á«FÉHô¡c IóªYCG º«£ëàH ΩÉb å«M ,¿ƒaRCG ¿ƒaRCG ≈Ø°ûà°ùe ¤EG ¬à∏≤fh ,áWô°ûdG ô°UÉæY ¬àØbhCG

»ØjôdG ø`` μ°ùdG äÉfÉYEÉH ≥`` `∏©àŸG ¿ƒfÉ≤dG ø`` e ¿hDhÉà°ùe ''¿QGQOƒÑjEG'' á``jó∏H ¿É``μ°S ¢†©ÑdG QÉ°TCGh .¬fƒ°†aôj Ée Gògh ¿CG Öéj äGóYÉ°ùŸG √òg ¿CG º¡æe ±hô˘˘¶˘ dG ™˘˘«˘ ª˘ L ɢ˘¡˘ «˘ a ≈˘˘YGô˘˘ J ,äÓ˘˘Fɢ˘©˘ dG ∞˘˘∏˘ àı ᢢ«˘ °û«˘˘ ©ŸG äÉ£∏°ùdG ¿ƒÑdÉ£j º¡a ‹ÉàdÉHh √ò˘g ø˘e ∞˘˘«˘ Ø˘ î˘ à˘ dɢ˘H ,ᢢ«˘ æ˘ ©ŸG ø˘e Gƒ˘æ˘ μ˘ ª˘ à˘ j ≈˘˘à˘ M ,äGAGô˘˘LE’G .ÚfGƒ≤dG √òg øe IOÉØà°S’G É«fO . ∑ ¯

.äÉfÉYE’G ∂∏J øe º¡Ñ°†Z øY ¿hQô°†àŸG ÈYh ¿CG ø˘˘ jó˘˘ cDƒ˘ ˘e ™˘˘ °Vƒ˘˘ dG Gò˘˘ g ø˘˘ ˘e »˘Ø˘μ˘J ’ á˘jô˘˘¡˘ °ûdG º˘˘¡˘ J’ƒ˘˘Nó˘˘e ‹ÉàdÉHh ,á«eƒ«dG º¡JÉ«LÉM á«Ñ∏àd ‘ ´hô°ûdG øe É°†jCG º¡æμ“ ød ᢩ˘aó˘dG º˘˘¡˘ d º˘˘∏˘ °ùJ ⁄ ¿EG Aɢ˘æ˘ Ñ˘ dG ᢢHɢ˘ãà QGô˘˘≤˘ dG GhÈà˘˘YGh ,¤hC’G øjóàdG ≈∏Y ºgÈéjh ,º¡d áfÉgEG

''¿QGQOƒÑjEG'' ájó∏H ¿Éμ°S ióHCG øe ºgAɢ«˘à˘°SG ''»˘æ˘j »˘æ˘H'' Iô˘FGó˘H ‘ Q󢢰U …ò˘˘dG ó˘˘jó÷G ¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘ dG 70 áfÉYEÉH ≥∏©àŸGh 2011 Ȫaƒf Aɢæ˘Ñ˘∏˘d Ωó˘≤˘J »˘à˘dG º˘«˘à˘æ˘°S ¿ƒ˘«˘∏˘e º¡fEÉa ,ºgÒÑ©J óM ≈∏Yh .»ØjôdG ᢢHɢ˘ãà ÒNC’G QGô˘˘ ≤˘ ˘dG ¿hÈà˘˘ ©˘ ˘j äGAGô˘LEG º˘¡˘«˘∏˘Y ¢Vô˘˘Ø˘ j õ˘˘Lɢ˘M IOÉØà°S’G øe º¡«Ø©J ób ,á«fƒfÉb

Ωɪ◊G ÚY ‘ á«Ñ©°ûdG äÉ©ªéàdG πLDƒJ ájƒ÷G äÉÑ∏≤àdG á«Ñ©°ûdG äÉ©ªéàdG AɨdEG ‘ ,áWQÉØdG áYÉ°S 72 ∫ÓN Ωɪ◊G ÚY á≤£æe äõ«e »àdG ájƒ÷G äÉÑ∏≤àdG âÑÑ°ùJ ᢫˘Hɢî˘à˘f’G á˘∏˘ª◊G äɢWɢ°ûf ø˘ª˘°V á˘LQó˘æŸGh ,á˘æ˘jóŸG §˘°Sƒ˘H ɢª˘æ˘«˘°ùdG á˘Yɢb ‘ Iô˘¶˘à˘æ˘e âfɢc »˘à˘dG QhO »JCÉ«d ,QƒcòŸG ™bƒŸG ‘ Qô≤ŸG »Ñ©°ûdG ¿ÉLô¡ŸG …ôFGõ÷G ™ªéàdG πLCG å«M ,á∏Ñ≤ŸG äÉbÉ≤ëà°SÓd .''±’ƒîjEG'' ≈YóJ IôM áªFÉb ¤EG áaÉ°VE’ÉH ádGó©dGh ájô◊G ÜõM .ΩOÉ≤dG …Ée øe —ÉØdG Ωƒj ™ªéàdG §«°ûæJ Qôb ádGó©dGh ájô◊G ÜõM ¿CG á≤HÉ£àe QOÉ°üe øe Éæª∏Yh QÉKCG Ée Gògh ,Ú«°VÉŸG ÚæK’Gh óMC’G »eƒj iôNCG ÜGõMCG Qƒ°†M πLCG ájƒ÷G ∫GƒMC’G Aƒ°S ¿EÉa ,IQÉ°TEÓdh ¿óà ɰ†jCGh ,áæjóŸÉH äÉ≤°ü∏e ‘ ó«YGƒŸG √òg øY âæ∏YCG ÜGõMC’G √òg ¿CGh á°UÉN ,ÚæWGƒŸG AÉ«à°SG .IôFGó∏d á©HÉàdG äÉjó∏ÑdG Ω . ó«Mh ¯

áæjóŸG hõ¨J á«fƒfÉb ÒZ äÉfÉM

ÚdhDƒ˘ ˘ ˘ °ùŸG äó˘˘ ˘ ˘ Yh ó˘˘ ˘ ˘ b âfɢ˘ ˘ ˘ c RÉ¡L AÉ°ûfEG ‘ ÒμØàdÉH ,Ú«∏ÙG A»°T ’ øμdh ,ÚæK’G ¥ƒ°ùH »æeCG ¿É˘˘ μ˘ ˘°ùdG π˘˘ ©˘ ˘ L ɢ˘ ˘e ƒ˘˘ ˘gh ,≥˘˘ ˘≤– øe ºgPÉ≤fEÉH ¿ƒ˘Ñ˘dɢ£˘jh ,¿ƒ˘Nô˘°üj ,¿ƒ˘˘ ˘fɢ˘ ˘≤˘ ˘ dG ø˘˘ ˘ Y ÚLQÉÿG ÖdÉfl »àdG á≤£æŸG ≈∏Y Ghô£«°S øjòdGh âë˘˘Ñ˘ °UCGh ,ΩGô˘˘LE’G ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘a ¢û°ûY .ô£N ‘ ÚæWGƒŸG IÉ«M ∂dòH

¬àaôL ¿CG ó©H πØW ´ô°üe »æZƒÑH …OGƒdG √É«e ÉHƒj) πØ£dG ,¢ùeCG ∫hCG á«°ùeCG ,»≤d ,äGƒæ°S 4 ôª©dG øe ≠dÉÑdG (´ . …OGƒdG √É«e ¬àaôL ¿CG ó©H ¬Yô°üe ¿Éc ɪæ«M ,äGÎeƒ∏«c 4 ∫ƒW ≈∏Y ,¬«NCG á≤aôH …OGƒdG QGƒéH Ö©∏j ‘ ¬∏LQ â≤dõfG ¬æe á∏ØZ ‘h óbh .…OGƒdG ¤EG iƒgh ÆGôØdG øe áeƒμH á«ë°†dG Ωó£°UG πNGO ¬Wƒ≤°S ó©H Iô°TÉÑe IQÉé◊G ¬fGó≤a ‘ ÖÑ°ùJ Ée ƒgh ,…OGƒdG øe IÈà©e äÉ«ªc Üô°T ºK »YƒdG »æZƒH ¿Éμ°S âaÉ¡J óbh ,√É«ŸG ÈN º¡∏°Uh ¿CG ó©H á«ë°†dG PÉ≤fE’ ‘ GƒYô°Th ,…OGƒdG ‘ ¬Wƒ≤°S áYÉ°S QGóe ≈∏Y ¬«∏Y åëH á«∏ªY ¬«∏Y Qƒã©dG ó©Hh ,øeõdG øe ìÉæL ≈∏Y ¬∏≤f ” ¬dÉ°ûàfGh å«M »æZƒH ≈Ø°ûà°ùe ¤EG áYô°ùdG ¿CG πÑb ,IÒNC’G ¬°SÉØfCG ßØd .¬aÉ©°SEG øe »Ñ£dG ºbÉ£dG øμªàj ´ . ¢SÉ«eCG ¯

''ájhGõdG ÚY'' ájôb ¿Éμ°S ´É£≤f’G øe ¿ƒμà°ûj »FÉHô¡μdG QÉ«àdG ‘ ''ájhGõdG ÚY'' ájôb ¿Éμ°S ≈μà°TG á©HÉàdGh ,É¡d IQhÉÛG ô°TGóŸG Gòch ´É£≤fG øe ,ájhGõdG ÚY ájó∏Ñd …CG ∫hC’G ¢ùeCG òæe »FÉHô¡μdG QÉ«àdG …òdG ™°VƒdG ƒgh ,Ú«dÉààe Úeƒ«d ídÉ°üŸG ÚÑdÉ£e ,ºgAÉ«à°SG QÉKCG ¿CG á°UÉN ,πNóàdG IQhô°†H á«æ©ŸG ÖÑ°ùàjh ,GQGôe Qôμàj πμ°ûŸG Iõ¡LC’G 𫣩J ‘ º¡Ñ°ùM íjô°üJ Ö°ùMh .á«dõæehô¡μdG πμ°ûŸG Gòg ¿EÉa ,á≤£æŸG »æWGƒŸ äGƒæ°S IóY òæe GQGôe Qôμàj å«M ,∞«°üdG π°üa ‘ á°UÉN øFÉμdG QÉ«àdG ∫ƒfi IQób íÑ°üJ á«aÉc ÒZ ,IQƒcòŸG á≤£æŸÉH äÉLÉ«àMG áaÉc ÜÉ©«à°S’ ÉbÓ£fG É¡£HQ ” »àdG äÉæμ°ùdG ,¥É«°ùdG äGP ‘ GƒÑdÉWh ,¬æe ôNBG ∫ƒëà á≤£æŸG º«YóàH ,∫hC’G øY §¨°†dG ∞«Øîàd √òg øY QÉ«àdG ‘ ´É£≤f’G …OÉØJh .≥WÉæŸG ´.ê¯

≈¡≤e ∂∏Á ôNBG øWGƒe ΩÉb ɪc Iôªfl í˘à˘Ø˘H ,á˘≤˘£˘æŸÉ˘H ɢª˘©˘£˘eh ,ájÉæÑ∏d ≈∏Ø°ùdG á¡÷ÉH á«fƒfÉb ÒZ ∫ƒ– ÖÑ°S á≤£æŸG ƒæWGƒe ™LQCGh ôeÉîª∏d ᪰UÉY ¤EG ''ÚæK’G ¥ƒ°S'' Rɢ˘¡˘ L …CG Üɢ˘«˘ Z ¤EG ,hRh …õ˘˘ «˘ ˘à˘ ˘H ø˘˘e Òã˘˘μ˘ dG π˘˘©˘ L ɢ˘e ƒ˘˘gh ,»˘˘ æ˘ ˘eCG ,ôeÉıG íàa ¤EG ¿hDƒé∏j ÜÉÑ°ûdG .IÒÑc ÉMÉHQCG º¡«∏Y QóJ É¡fC’ ¿É˘μ˘°S Qɢ°TCG ,iô˘NCG á˘¡˘ L ø˘˘eh ôeÉıG √òg ÜÉë°UCG ¿CG á≤£æŸG ,äGQóıG èjhôJ ¤EG É°†jCG ¿hDƒé∏j ∫hÉæàe ‘ É¡à∏©L ájô¨e óL QÉ©°SCÉH .¢SQGóŸG ò˘˘ ˘«˘ ˘ ˘eÓ˘˘ ˘ Jh ∫ɢ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘WC’G ±ô©J ,√ôcP ≥Ñ°S Ée ¤EG áaÉ°VE’ÉHh IôgÉX QÉ°ûàfG ''ÚæK’G ¥ƒ°S'' ájó∏H Úeƒ«dG ∫ÓN ¢Vô©J å«M ,ábô°ùdG ø˘jô˘Lɢ¡ŸG ó˘MCG ø˘μ˘ °ùe ø˘˘jÒNC’G ,Údƒ˘˘¡› ±ô˘˘W ø˘˘e ᢢ bô˘˘ °ùdG ¤EG ɨ∏Ñe Gƒbô°Sh Ó«d øμ°ùŸG GƒªëàbG ɢ˘ ª˘ ˘c ,äGô˘˘ gƒ›h ɢ˘ eɢ˘ g ɢ˘ «˘ ˘dɢ˘ ˘e äÓÙG øe ójó©dG É°†jCG â°Vô©J πfi É¡æ«H øe ,ábô°ùdG ¤EG ájQÉéàdG .á˘æ˘jóŸG §˘°Sƒ˘H äGô˘gƒÛG ™˘«˘Ñ˘d ᢫˘F’ƒ˘dG äɢ£˘∏˘°ùdG ¿Eɢa ,Òcò˘à˘ ∏˘ dh

™°Vƒd º¡FÉ«dhCG äÉNô°U ™ØæJ ⁄ ídÉ°üŸG πNóJ »Yóà°ùj Ée ,É¡d óM ó˘jó˘M ø˘e 󢫢 H Üô˘˘°†∏˘˘d ,ᢢ«˘ æ˘ ©ŸG á°UÉN ,√ÉÑ≤Y óªëj ’ Ée …OÉØàd øe ójó©dG ‘ GhOóg ¿Éμ°ùdG ¿CGh ™e äÉ¡LGƒe ‘ ∫ƒNódÉH ,äGôŸG ɢfQOɢ˘°üe .äɢ˘fÉ◊G ∂∏˘˘J Üɢ˘ë˘ °UCG É¡ëàa ” äÉfÉ◊G √òg ¿CG äQÉ°TCG ó˘LGƒ˘à˘Jh ,äGƒ˘æ˘°S 8 ø˘˘e ÌcCG ò˘˘æ˘ e øe QÉàeCG 10 ó©H ≈∏Y É¡æe IóMGh ,…ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG »˘˘Ñ˘ ©˘ ˘°ûdG ¢ù∏ÛG ô˘˘ ≤˘ ˘e …QÉŒ πé°S ≈∏Y π°ü– É¡ÑMÉ°U á˘∏˘«˘d ÚH ¬˘dƒ˘M ¬˘æ˘μ˘d ,º˘©˘£˘e í˘à˘Ø˘ d Üɢ°ùM ≈˘˘∏˘ Y ᢢfɢ˘M ¤EG ɢ˘gɢ˘ë˘ °Vh ¿ƒ°Vô©àj øjòdGh ,ÚæWGƒŸG áMGQ ´Gƒ˘˘fCG ∞˘˘∏˘ àfl ¤EG ᢢ«˘ eƒ˘˘ j ᢢ Ø˘ ˘°üH ,iQɢ˘μ˘ °ùdG ±ô˘˘W ø˘˘e äGAGó˘˘à˘ Y’G ¬˘Lh ≈˘∏˘Yh ™˘«˘ ª÷G ᢢ≤˘ jɢ˘°†e ¤EGh »JGƒ∏dG AÉ°ùædGh äÉ«àØdG ¢Uƒ°üÿG êGôîà°S’ ájó∏ÑdG ô≤e ≈∏Y ¿OOÎj ø¡˘æ˘Y ɢª˘ZQ ¿Èé˘j å«˘M ,≥˘FɢKƒ˘dG .≥F’ ÒZ ΩÓc ´Éª°S ≈∏Y ø˘˘jò˘˘dG ò˘˘«˘ eÓ˘˘à˘ dG Aɢ˘ «˘ ˘dhCG ¿É˘˘ ch Gƒ∏°SGQ ób ,ÊÉãdG Qƒ£dÉH ¿ƒ°SQój ¿CG ó©H ,á«æeC’Gh á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG ™«ÑH Ωƒ≤j áfÉ◊G ÖMÉ°U ¿CG GƒØ°ûàcG IOɢ¡˘°T âØ˘°ûch ,º˘¡˘Fɢ˘æ˘ HC’ Qƒ˘˘ªÿG ógÉ°T ¬fCG ¢üî°T ¬¨∏HCG ¬fCG ,ºgóMCG êôîj ,áæ°S 14 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ¬æHG äócCGh .¬FÉbó°UCG á≤aQ áfÉ◊G øe Iô˘˘FGO ø˘˘ eCG í˘˘ dɢ˘ °üe ¿CG ɢ˘ fQOɢ˘ °üe õ˘é˘ë˘H âeɢb ó˘˘b âfɢ˘c ,ᢢ≤˘ Jɢ˘©˘ e ,πÙG π˘˘ NGO Ió˘˘ LGƒ˘˘ àŸG ™˘˘ ∏˘ ˘°ùdG OhÉY ¬fCG ’EG ,≥∏¨dÉH É¡ÑMÉ°U äôeCGh ¬ëàa ” ôNBG πfi óLƒjh .•É°ûædG 3 áHGôb òæe á«fƒfÉb ÒZ á≤jô£H ájó∏H ô≤e øY ¬∏°üØj ’h ,äGƒæ°S ,»à檰SEG QGóL iƒ°S ''ÚæK’G ¥ƒ°S'' ɢ≤˘Hɢ°S âfɢc á˘jɢæ˘H ø˘Y IQÉ˘Ñ˘Y ƒ˘gh øe ¬HGƒHCG Ò°ùμJ ” ,''ìÓØdG ¥ƒ°S'' ¬à˘Ä˘«˘¡˘J IOɢYEɢH Ωɢbh ¢üT ±ô˘W ¥ƒ°ùHh ,Iôªfl ¤EG ¬dƒMh √õ«¡Œh ≈˘∏˘Y ø˘WGƒ˘˘e Ωó˘˘bCG ,ɢ˘ª˘ FGO Úæ˘˘K’G QƒªÿG ™«Ñd πfi ¤EG ¬æμ°ùe πjƒ– ᢢjɢ˘Z ¤EGh ,ô˘˘¡˘ °TCG 6 ‹Gƒ˘˘ M ò˘˘ æ˘ ˘e .øFÉHõ˘∏˘d ɢMƒ˘à˘Ø˘e ∫Gõ˘j ɢe á˘Yɢ°ùdG

hRh …õ«àH IõÑfl ´hô°ûe ‘ ¬cGô°TEÉH ¬ªghCG

Ö`°üæj ÚjôFGõ÷G ÜÉ`` àμdG OÉ`` –ÉH ƒ`` °†Y º`` `«àæ°S ¿ƒ`` «∏e 23 ¬`` Ñ∏°ùjh √QÉ``L ≈``∏Y ᢢ¶˘ «˘ Ø˘ M Qɢ˘KCG ɢ˘ e ,GOó› √ô˘˘ cò˘˘ j ¢SQɢe 15 ï˘jQɢà˘H ¬˘Ñ˘dɢWh ᢫˘ë˘°†dG Aɢ¡˘fEGh π˘ë˘ª˘∏˘d ¬˘Lƒ˘à˘dɢH ,Ωô˘˘°üæŸG Ó¨à°ùe ¬H CÉLÉØàj ¿CG πÑb ,¬dɨ°TCG ,äGƒ˘æ˘°S ò˘æ˘e ΩɢNQ ™˘˘Fɢ˘H π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e º˘¡˘àŸG Qɢ¡˘fG ,™˘˘bGƒ˘˘dG ô˘˘eC’G Ωɢ˘eCGh ø˘˘ H ´GQP Iô˘˘ ˘FGO ø˘˘ ˘eCG ô˘˘ ˘≤Ÿ ¬ŒGh Ö°üæ˘dɢH ¬˘eɢ«˘ ≤˘ H ±GÎYÓ˘˘d ,Ió˘˘N ∂dP GQÈe ,√Qɢ˘L ≈˘˘∏˘ Y ∫ɢ˘«˘ à˘ M’Gh OGQCG …ò˘dG ´hô˘°ûŸG ≥˘«˘≤– ô˘NCɢ à˘ H .''êÉ°ùfhCG'' ádÉch ≥jôW øY ,¬°ù«°SCÉJ íæ÷G áªμfi ΩÉeCG ¬dƒãe iódh Ö°üæ˘˘ dG ᢢ ë˘ ˘ æ˘ ˘ é˘ ˘ H ,hRh …õ˘˘ ˘«˘ ˘ à˘ ˘ H Ö°ùf Éà º¡àŸG ±ÎYG ,∫É«àM’Gh äGQÈŸÉH Éμ°ùªàe ,™FÉbh øe ¬«dEG ,≥˘«˘≤˘ë˘à˘dG π˘MGô˘e ÈY ɢ¡˘ H ¤óŸG ‘ á˘cQɢ°ûŸG Ω󢩢 d ¬˘˘Ø˘ °SCɢ J ió˘˘HCGh OÉ–G ɢ¡˘ H Ωƒ˘˘≤˘ j »˘˘à˘ dG äɢ˘Wɢ˘°ûæ˘˘dG á°ù°SDƒŸÉH √óLGƒàd ,GôNDƒe ÜÉàμdG iód áeÉ©dG áHÉ«ædG π㇠.á«HÉ≤©dG áHƒ≤Y ∫GõfEG ¢ùªàdG ,áªμÙG äGP á«dÉe áeGôZh ,GòaÉf É°ùÑM ÚeÉY º˘à˘«˘°Sh .êO ∞˘dCG 50 ɢgQó˘˘b Iò˘˘aɢ˘f ´ƒ˘˘Ñ˘ °SC’G ∫Ó˘˘ N º˘˘ μ◊ɢ˘ H ≥˘˘ £˘ ˘æ˘ ˘dG …QÉàfl á«fGQ ¯ .πÑ≤ŸG

.hRh …õ«J ,∫hC’G ≥HÉ£dG ÜÉÑc ≈æÑe ,(É≤HÉ°S ôFGõ÷G ≥jôW) ¢ThÒªY ó«≤©dG ´QÉ°T 55 :…ƒ¡÷G ¥hô°ûdG Öàμe :hRh …õ«J ¯ issalen.netmourth@gmail.com :ÊhÎμdE’G ójÈdG ¯ 0555.92.26.41 :∫É≤ædG ¯ 026.22.31.40 :¢ùcÉa / ∞JÉg ¯ 05.55.70.95.25 :Qhõ```«eCG ¯ 05.51.34.15.92 :Iôjóæc ¯ 07.80.18.42.20 :ƒ````ÑbCG ¯ 0792.22.74.56 :¢SÉbhCG ¯ 07.71.15.61.85 / 05.51.24.25.55 :ájÉ`éH ¯

21 ô˘ª˘©˘ dG ø˘˘e ≠˘˘dɢ˘H Üɢ˘°T Ωó˘˘bCG Üɢ˘ ˘à˘ ˘ μ˘ ˘ dG Oɖɢ˘ ˘ H ƒ˘˘ ˘ °†Y ,ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S ,∫É«àM’Gh Ö°üædG ≈∏Y ,ÚjôFGõ÷G ¬Ñ∏°Sh (CG . ¢T . Ü) ƒYóŸG ≈∏Y ,º«àæ°S ¿ƒ«∏e 23 √Qób É«dÉe ɨ∏Ñe ‘ ɢμ˘jô˘°T ∫ƒ˘Nó˘dɢH ¬˘©˘æ˘bCG ɢe󢩢 H øY ¬«∏Y π°ü– ,…Qɪãà°SG ´hô°ûe ¬àæμe »àdG ,''êÉ°ùfhCG'' ádÉch ≥jôW ܃∏£ŸG OÉà©dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ójó°ùJ øY õéY ¬æμd ,IõÑfl íàØd áFÉŸÉH 2 `H IQó≤ŸGh ,ájOÉŸG ᪫≤dG .´hô°ûŸG ‹ÉªLEG øe ¬àaô©eh áHGô≤dG ºμëHh á«ë°†dG ô˘˘eC’G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ≥˘˘ aGh ,º˘˘ ¡˘ ˘àŸG π˘˘ gC’ ΩÉb Éeó©H ,܃∏£ŸG ≠∏ÑŸG ¬ª∏°Sh ≈˘∏˘Y ´Ó˘WÓ˘d ¬˘HÉ˘ë˘£˘°UɢH º˘¡˘àŸG ,IóN øH ´GQP áæjóà ™bGƒdG πÙG ɢ˘ª˘ ¡˘ Yhô˘˘°ûŸ ¬˘˘fɢ˘°†à˘˘MG ™˘˘eõŸGh ™˘e ≥˘Ø˘JG ¬˘fCɢH √ÈNCGh ,»˘∏˘Ñ˘≤˘à˘ °ùŸG ,á˘æ˘°S 15 IóŸ ¬˘FGô˘˘c ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘μ˘ dɢ˘e ¿CG ≈∏Y ,äGƒæ°S 5 Ωó≤e ¬d ™aOh Iô°TÉÑe ó©H »≤ÑàŸG ≠∏ÑŸG Óªμà°ùj .πª©dG ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘ dƒ˘˘ °üM Oô˘˘ éÃh ¬˘˘ fCG ’EG ⁄h ôeC’G øY ≈°VɨJ ,‹ÉŸG ≠∏ÑŸG

: º`` `μJ’ɨ°ûfG ìô`` `£d


11$

fi ∏“ «ªªªlɪªªº äÉ«∏fi

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

¿ƒ`` ` ` ` éàëj Ió`` ` ` dGQõH ∫É`` ` `ªYC’G õ`` ` côe ∫É`` ` `ªY áé«àf òØf ób ºgÈ°U ¿CG ,áaɶædG IOÉjõdG á«°†b ‘ π°UÉ◊G πWɪàdG º¡fCG ∫ɪ©dG ∞«°†jh ,ºgQƒLCG ‘ IOÉjõdG äÉØ∏fl øe ∂dòc GƒeôM ò˘æ˘e …CG äGƒ˘˘æ˘˘°S 4 ø˘˘e ÌcCG ò˘˘æ˘˘e »àdG º¡bƒ≤M ¿hô¶àæj ºgh 2008 .á«Yô°T É¡fCG É¡fCÉ°ûH GƒdÉb á«°VGQ .Ω¯

ô¶àæj …òdG ,õcôŸG ôjóe ±ôW ábOÉ°üŸGh OôdG º¡Ñ°ùM ¬à¡L øe ¢ù∏ÛG ±ô˘W ø˘e IOɢ˘jõ˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y .…ó∏ÑdG »Ñ©°ûdG ΩɢeCG ¿ƒ˘Hô˘°†ŸG ∫ɢª˘©˘dG Qɢ°TCGh ¥ƒØj øjòdGh ∫ɪYC’G õcôe πNóe º˘¡˘æ˘«˘˘H ø˘˘e Ó˘˘eɢ˘Y 65`dG º˘˘gOó˘˘Y ∫ɢ˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Yh ø˘˘˘˘˘˘eCG ¿Gƒ˘˘˘˘˘˘YCG ,ÚjQGOEG

∫ɢ˘ª˘˘YC’G õ˘˘cô˘˘e ∫ɢ˘ª˘˘Y è˘˘à˘˘MG IódGQR ájó∏H iƒà°ùe ≈∏Y øFÉμdG ɢ˘e󢢩˘˘H ,¢ùeCG ,ᢢª˘˘°Uɢ˘©˘˘dG Üô˘˘˘Z Gó˘jó˘æ˘J ,º˘¡˘∏˘ª˘Y AGOCG ø˘Y Gƒ˘˘aõ˘˘Y ò˘æ˘e á˘≤˘˘dɢ˘©˘˘dG º˘˘¡˘˘Ñ˘˘JGhô˘˘H º˘˘¡˘˘æ˘˘e äGQÉ©°Th äÉàa’ Ú∏eÉM ,øjô¡°T »˘à˘dG Qƒ˘LC’G ø˘e ™˘aô˘˘dɢ˘H Ödɢ˘£˘˘J øe áFÉŸÉH 30 áÑ°ùæH É¡H GhóYh

´.øjQƒf¯

ô¡°T òæe á∏£©e É¡fCG GhócCG »àdG ‘ ¿ƒéàÙG ócCGh ,»°VÉŸG »ØfÉL í˘dɢ°üe ¿CG ''¥hô˘°ûdG''`d º˘¡˘ ë˘ jô˘˘°üJ ‘ ÒÑ˘˘ c π˘˘ μ˘ ˘°ûH âª˘˘ gɢ˘ °S ó˘˘ ˘jÈdG óLƒj å«˘M ,º˘¡˘Jɢ≤˘ë˘à˘°ùe π˘«˘£˘©˘J

ìƒà°T ¢VÉjQ

∫ɪY øe äGô°û©dG ¢ùeCG ™ªŒ …õcôŸG ójÈdG ô≤e ΩÉeCG á©eÉ÷G π˘μ˘°T ≈˘∏˘Y á˘˘Ø˘ ∏÷G á˘˘æ˘ jó˘˘e §˘˘°Sh ø˘e ¿ƒ˘Ñ˘dɢ£˘j ,᢫˘Lɢ˘é˘ à˘ MG ᢢcô˘˘M º˘gQƒ˘LCG ó˘jó˘°ùJ IQhô˘°†H ɢ˘¡˘ dÓ˘˘N

ÌcCG GôNDƒe ¢SGOôeƒH áj’ƒd π≤ædG ájôjóe â°üMCG áØdÉfl 50 ∫OÉ©j Ée …CG ,ô¡°ûdG ‘ áØdÉfl 200 øe ¿ƒ˘fɢ≤˘d ÚØ˘dÉıG Ú∏˘bɢæ˘dG ó˘°V ´ƒ˘Ñ˘°SC’G ‘ ɢ¡˘∏˘é˘ °ùJ hCG º¡∏≤f á¡Lh Ò«¨àH AGƒ°S øjôaÉ°ùŸG π≤f ∫Ó¨à°SG .π≤ædG IÒ©°ùJ ‘ á«fƒfÉ≤dG ÒZ IOÉjõdG øjôaÉ°ùŸG ¿EÉa π≤ædG ájôjóe øe QOÉ°üe Ö°ùMh äÉaô°üJ øe º¡£î°S øY GhÈY ¢SGOôeƒH ≥WÉæà ø˘Y Ú∏˘bɢæ˘dG ±Gô˘ë˘fG ¿Cɢ °ûH ᢢ°Uɢ˘N ,Ú∏˘˘bɢ˘æ˘ dG ¢†©˘˘H

ΩÉ©£dG øY ÜGô°VE’ÉH ¿hOó¡j ìÓe »∏Y ¥ƒ°ùH Ohô£e øeCG ¿ƒY 25 ᢫˘dhDƒ˘°ùeÓ˘dɢH Oó˘æ˘J äÉ˘à˘ a’ Ú∏˘˘eɢ˘M ,IÒ¶◊G π˘˘NGO »àdG º¡à«©°Vh ájƒ°ùJh º¡à«°†≤d ∫ƒ∏M OÉéjEÉH ÖdÉ£Jh ÜÉHQCG º¡Ñ∏ZCG ¿CGh á°UÉN ,ôNB’ Ωƒj øe GAƒ°S OGOõJ ≈°†b Éeó©H ºgO’hCG ≥eQ ó°S πLC’ ¿ƒ∏ª©j äÓFÉY ¿EÉa IQÉ°TEÓd .IÒ¶◊ÉH ÓªY áæ°S 15 øe ÌcCG º¡∏L Ò«°ùJ á°ù°SDƒŸ ™HÉJ ,ìÓe »∏Y ¥ƒ°S IÒ¶M Ò«°ùJ á°üNQ íæà IÒNC’G √òg Ωƒ≤J ,…ô°†◊G π≤ædGh QhôŸG Ò«°ùàdG ó≤Y AɨdEÉHh ,äGƒæ°S 3 πc ¢UGƒî∏d ÉgÒ«°ùJ Ú©˘HɢJ ø˘jô˘NBɢH º˘¡˘aÓ˘˘î˘ à˘ °S’ ¿Gƒ˘˘YC’G Oô˘˘W ” Gò˘˘g ,¿ƒ≤HÉ°ùdG ¿GƒYC’G ¬ª°†¡j ⁄ Ée ƒgh ,á«F’ƒdG ídÉ°üª∏d ∫ƒ˘˘∏˘ M Oɢ˘é˘ jEGh º˘˘¡˘ aɢ˘°üfEG IQhô˘˘°†H ¿ƒ˘˘Ñ˘ dɢ˘£˘ j ø˘˘jò˘˘dG á«°VGQ .Ω ¯ .º¡à«°†≤d

øe GhOôW øjòdG øeC’G ¿GƒYCG øe ÓeÉY 25 Oóg á©HÉàdG äGQÉ«°ùdG IÒ¶ëH ,»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G òæe º¡∏ªY ìƒàØe ÜGô°VEG ‘ ∫ƒNódÉH ,…Ée ∫hCÉH ìÓe »∏Y ¥ƒ°ùd ∫ƒ∏M OÉéjEGh º¡aÉ°üfE’ πNóàdG ΩóY ∫ÉM ‘ ΩÉ©£dG øY ,…QÉ÷G ô˘¡˘°ûdG ø˘e 11`dG ï˘jQɢà˘H CGó˘H …ò˘dG º˘˘¡˘ ∏˘ μ˘ °ûŸ ™˘e »˘°†ªŸG ó˘≤˘©˘dG IÒ¶˘ë˘∏˘d ô˘LCÉ˘à˘°ùŸG ≈˘¨˘dCG ɢe󢩢H çÓãdG ¢VƒY ΩÉ©dG Ióe AÉ°†≤fG ó©H á«F’ƒdG äÉ¡÷G É¡©LQCG ÜÉÑ°SC’ ,•hô°ûdG ÎaO ‘ É¡«∏Y ≥ØàŸG äGƒæ°S ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ó©J ⁄ »àdG á≤Ø°üdG π°ûa ¤EG ∫ɪ©dG ‘ ∫ƒNódG ≈∏Y ¿GƒYC’G ÈLCG …òdG QGô≤dG ƒgh ,íHôdÉH Ghó˘é˘«˘d ,Qɢ©˘°TEG hCG QGò˘fEG ≥˘˘Hɢ˘°S ¿hO ᢢª˘ Zô˘˘e ᢢdɢ˘£˘ H ΩÉ°üàY’G ≈∏Y ÚªZôe »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G òæeh º¡°ùØfCG

IôFGódG ΩÉeCG ¿ƒéàëj ábGô°ûdÉH ¿ƒdÉ£H Oó¡J »àdG ádÉ£ÑdG πX ‘ ,É¡«dEG áLÉ◊G ¢ùeCÉH ºg äÉ£∏°ùdG ±ôW øe ≥Ñ£ŸG πWɪàdG ÖÑ°ùH º¡JÓFÉY IôŸG √òg òØf ób ºgÈ°U ¿CG ¿ƒéàÙG ócCGh ,á«∏ÙG ¿ƒéàÙG ´ô°Th Gòg ,áHPÉμdG OƒYƒdG øe GƒªÄ°S Éeó©H ∞«∏NƒH ¿ÉÁEG¯.º¡ÑdÉ£e ≈Ñ∏J ≈àM ΩÉ©£dG øY ÜGô°VEG ‘

ô≤e ¤EG …ODƒŸG ≥jô£dG ∫É£H ÜÉÑ°T ,¢ùeCG ≥∏ZCG »àdG OƒYƒdG ôîÑJ πX ‘ ,ábGô°ûdÉH ájQGOE’G IôFGódG ¢ù«FQ äÓfi ™jRƒJ QÉWEG ‘ ájó∏ÑdG ¢ù«FQ º¡d É¡ëæe Èà˘YGh ,ɢ¡˘H ∫ɢ¨˘°TC’G Aɢ¡˘à˘fG ø˘e º˘Zô˘dɢH ,á˘jQƒ˘¡˘ª÷G »àdG á«Yô°ûdG º¡bƒ≤M øe É≤M äÓÙG ¿ƒéàÙG

67 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG ¿ƒ©£≤j áÑWÉ£◊ÉH …Qhóæ≤dG ájôb ¿Éμ°S çQGƒc çhóM Öæéàd √ôNBG øY ≈æÑŸG Ωógh IóMƒdG ,É¡æe Üô≤dÉH ÚæWÉ≤dG ÚæWGƒŸG áeÓ°S Oó¡J á«ë°U Qó°UCG ≥HÉ°ùdG ‹GƒdG ¿CG ''¥hô°ûdG''`d ¿ƒéàÙG QÉ°TCG ɪ«a ihÉμ°T ≈∏Y kAÉæH ≥«≤– ó©H IóMƒdG ≥∏¨H »°†≤j GQGôb .òØæj ⁄ ¬fCG ’EG ,¿Éμ°ùdG øe ΩÓ°SEG .ܯ

‘ áÑWÉ£◊G ájó∏ÑH …Qhóæ≤dG ájôb ¿Éμ°S ,¢ùeCG ΩÉb IQÉé◊ÉH 67 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG ™£≤H ,IRÉÑ«J áj’h É¡«˘a Gƒ˘eô˘°VCG »˘à˘dG ,᢫˘Wɢ£ŸG äӢ颩˘dGh ¢ùjQɢàŸGh ≈∏Y ÉLÉéàMG ,äÉYÉ°ùd QhôŸG ácôM Gƒ∏°Th ¿GÒædG ‘ äQó°U »àdGh ,ΩÉ©fC’G ájòZCG êÉàfEG IóMh ≥∏Z ΩóY ≥∏Zh •É°ûædG ∞«bƒàH ôeCÉJ áj’ƒdG øe äGQGôb É¡≤M

¿ƒéàëj äÉjƒfÉãdG hôjóeh ..á∏«°ùŸG IOÉ©°SƒH §N »∏bÉf ÜGô°VEG Ée ¿CG GhÈàYGh ,º¡àæ¡Ÿ á«°SÉ°SC’ÉH ÉghÈàYG ä’ɨ°ûfG É¡fhODƒj »àdG ΩÉ¡ŸG ¤EG ¥ôj ⁄ »°SÉ°SC’G ¿ƒfÉ≤dG ‘ AÉL øe á∏ªL ™aQ ¤EG º¡©aO Ée ƒgh ,äÉjƒfÉãdG ÈY É«eƒj .á«æ©ŸG äÉ¡÷G ¤EG ä’ɨ°ûf’Gh ÖdÉ£ŸG OhGOƒH Ö«£dG¯

§ÿG ≈∏Y ¿ƒ∏eÉ©dG ¢UGƒÿG ¿ƒ∏bÉædG ¢ùeCG Üô°VCG ∫ƒ≤j êÉéàM’G Gòg »JCÉjh ,IOÉ©°SƒH á∏«°ùŸG ÚH §HGôdG ,º¡£N ≈∏Y Ú«Yô°T ÒZ Ú∏bÉf •É°ûf AGôL ,¿ƒ«æ©ŸG ácôM º«¶æJ IQhô°†H ≥∏©àJ iôNCG ä’ɨ°ûfG øY Ó°†a IóY ≈∏Y á∏«°ùŸÉH äÉjƒfÉãdG hôjóe èàMG ɪc •ƒ£ÿG

¿ÉØ«μdG êÈH ¥OÉ°U »∏Y »ëH óé°ùŸG ≥jôW ≥∏¨j øWGƒe ádƒ¡°ùH ∫ƒ°UƒdG øe ø°ùdG QÉÑc Ωôëj ób Ée ,øjô£°T ¥Éëàd’G øe Ú°SQóªàŸG πbô©j ∂dòch ,óé°ùŸG ¤EG IQhÉÛG ᢫˘FGó˘à˘H’G ᢰSQóŸGh ᢢ«˘ fBGô˘˘≤˘ dG ᢢ°SQóŸÉ˘˘H ''¥hô°ûdG''`d á«æjódG á«©ª÷G øY π㇠±É°VCGh ,óé°ùª∏d »àdG õLGƒ◊G ádGRE’ øWGƒŸG ™e ä’hÉÙG πc ¿CG ¿Éμª∏d ájó∏ÑdG ¢ù«FQ Qƒ°†M ºZQ ,π°ûØdÉH äAÉH É¡eÉbCG ∞«∏NƒH ¿ÉÁEG¯ .É¡àdGREÉH ¬àÑdÉ£eh

,»∏Y ΩÉeE’G óé°ùŸ á«æjódG á«©ª÷G AÉ°†YCG ó°TÉf »˘Ñ˘©˘ °ûdG ¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘FQ 1 ¥Oɢ˘°U »˘˘∏˘ Y »˘˘M ¿É˘˘μ˘ °Sh πM OÉéjE’ πLÉ©dG πNóàdG ,¿ÉØ«μdG êôH ájó∏Ñd …ó∏ÑdG ,»eƒª©dG ≥jô£dG ¥ÓZEÉH »◊G ¿Éμ°S óMCG ΩÉ«b á«°†≤d øë°T πbôY Ée Gògh ,óé°ùª∏d ÒÑc iPCG ‘ ÖÑ°ùJ ɇ ≥«©j ∂dòch ,óé°ùŸG á©°SƒJ ∫ɨ°TCÉH á°UÉÿG ™∏°ùdG ¤EG »◊G º«°ù≤J ‘ ÖÑ°ùJ ɪc ,óé°ùª∏d Ú∏°üŸG π≤æJ

á«côJ ácô°T iód π¨°T Ö°UÉæà ¿ƒÑdÉ£j IRÉÑ«àH á≤«bQƒH ÜÉÑ°T ¢ù«˘˘FQ è˘˘eɢ˘fô˘˘Hh ,…Qɢ˘é˘ jE’G »˘˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ø˘˘ μ˘ ˘°ùdG …Qɢ˘ WEG ‘ Gògh ,ájôjó°ü≤dGh á°û¡dG äÉæμ°ùdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ,ájQƒ¡ª÷G ‹É˘à˘dɢHh ,ᢰTQƒ˘∏˘d ᢫˘Ñ˘æ˘LCG á˘∏˘eɢY ó˘j Ö∏˘˘L Cɢ Ñ˘ f Qɢ˘°ûà˘˘fG 󢢩˘ H EG.ܯ .´hô°ûŸG øe IOÉØà°S’G øe º¡FÉ°übG øe ±ƒîàdG

,IRÉ˘Ñ˘«˘J á˘j’h ‘ á˘≤˘«˘bQƒ˘H á˘jó˘∏˘Ñ˘H ∫ɢ£˘Ñ˘dG ÜÉ˘Ñ˘ °ûdG ¥ô˘˘HCG ójóëàH É¡«˘a Gƒ˘Ñ˘dɢW ᢫˘F’ƒ˘dGh ᢫˘∏ÙG äɢ£˘∏˘°ùdG ¤EG ᢰVQɢY ácô°ûdG iód π¨°T Ö°UÉæà ôض∏d º¡JóFÉØd É¡Ñ∏ZCG ¿ƒμJ áÑ°ùf á«æμ°S IóMh 900 ´hô°ûe RÉ‚EÉH âØ∏c »àdG ''¿Ó°UCG'' á«cÎdG

É¡«ª∏©e ΩqôμJ ô°UÉæe ájó∏ÑH ôjójEG óªfi á°SQóe ΩóbCG ≈∏Y AGƒ°VC’G º∏©dG Ωƒj iôcP AÉ«MEG áÑ°SÉæà ,IRÉÑ«àH ô°UÉæe ájó∏ÑH ,ôjójEG óªfi ó«¡°ûdG ,á«FGóàH’G á°SQóŸG â≤dCG ∫É«LCG ¢ùjQóàH GƒeÉb ø‡ Úª∏©e áKÓK äÓFÉY ËôμJ ” å«M ,ádÉ°SôdG ¿ƒ∏°UGƒj ¿hôNBGh πMQ øe º¡æe ,ájó∏ÑdG IòJÉ°SCG áJÉØàd’G »gh ,Oƒªfi ¢Thó¨∏Hh ¬∏dG óÑY »ÑjÉWh π«°Vƒa ‹Éé«c º¡d QƒØ¨ŸG ºgh ,á≤£æŸG º¡Jó≤a äÉ«æ«à°ùdG òæe âÑbÉ©J ΩÓ°SEG .ܯ .ájƒHÎdG Iô°SC’G É¡àæ°ùëà°SG »àdG

18

πé°ùŸG ÒÑμdG õé©∏d Gô¶f ,Ωƒ«dG ¤EG »∏«°ùŸG ìÓØdGh øWGƒª∏d πZÉ°ûdG π¨°ûdG AÉHô¡μdG ≈≤ÑJ iƒà°ùe ≈∏Y πé°ùŸG õé©dG Qóbh ,É¡æY AÉæ¨à°S’G øμÁ ’ »àdG ,ájƒ«◊G IOÉŸG √ò¡H §HôdG ‘ õé©dG ÉeCG ,øμ°ùe 15015 ∫É°üjE’ ,º∏c 3355`H á∏«°ùŸG äÉjó∏H ∞∏àfl ÈY AÉHô¡μdG èeGôH 3645`H Qó≤a ,áj’ƒdG äÉjó∏H ∞∏àfl ÈY »©«Ñ£dG RɨdÉH §HôdG èeGôH iƒà°ùe ≈∏Y πé°ùŸG .á«æμ°S IóMh 37270 ÜQÉ≤j Ée §Hôd º∏c

¢SGOôeƒÑH ¢UGƒÿG Ú∏bÉædG ≈∏Y äÉHƒ≤©dG ójó°ûJ ô˘˘ °ùjh π˘˘ jɢ˘ æ˘ ˘e êô˘˘ H §ÿ ∫É◊G ƒ˘˘ g ɢ˘ ª˘ ˘∏˘ ˘ã˘ ˘ e ,§ÿG ¤EG øjôaÉ°ùŸG ∫É°üjEG ¤EG ¿hóª©j øjòdG ,¢SGOôeƒHh ≥jô£dÉH QhôŸG ácôM ¥ÉæàNG áéëH §≤a á«æãdG á£≤f ‘ ¿É«MC’G øe Òãc ‘ ÖÑ°ùJ Ée ƒgh ,12 ºbQ »æWƒdG Oó°ûJ π≤ædG ájôjóe π©L Ée Gògh ,äÉ°ThÉæe çhóM ’ ø‡ AGƒ°S ,ÚØdÉıG Ú∏bÉædG A’Dƒg ó°V äÉHƒ≤©dG á«FGƒ°û©dG IOÉjõdG ™e ,¥Ó£fÓd Qô≤ŸG â«bƒàdG ΩÎëj .IÒ©°ùàdG ‘ Ü.Ëôe¯

$

3630 Oó©dG / `g 1432 ¤hC’G iOɪL 27`d ≥aGƒŸG /2011 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

á∏«°ùŸÉH RÉZ ÓH ôNBG ÉØdCG 37 øe ÌcCGh AÉHô¡c ÓH øμ°ùe ∞dCG 15

á`` Ø∏÷G ó`` jôH ΩÉ`` eCG ¿ƒ`` `éàëj á`` `©eÉ÷G ∫É`` `ªY ¢Vɢ˘ ≤˘ ˘à˘ ˘j ⁄ π˘˘ eɢ˘ Y 200 ø˘˘ e ÌcCG ¿ƒéàÙG ÖdÉW ,󢩢H ¬˘Jɢ≤˘ë˘à˘°ùe »˘à˘dG π˘cɢ°ûŸG √ò˘g Aɢ¡˘fEG IQhô˘˘°†H .ô¡°T ájÉ¡f πc ™e É¡«a ¿ƒ£Ñîàj

Q É ¡ ° T EG

øjQô°†àŸG ÈcCG ¿ƒMÓØdG

AÉHô¡μdG ‘ GõéY ÊÉ©J á∏«°ùŸG äÉjó∏H

á«æWƒdG á°übÉæŸG á«∏ªY á©HÉàeh ábÉ£∏d RÉ¡L 100 Ö«cÎH á°UÉÿG ,äɢ˘ jó˘˘ ∏˘ ˘H 8 iô˘˘ ≤˘ ˘H ᢢ «˘ ˘°ùª˘˘ ˘°ûdG äɢ°SGQó˘dG Öjô˘b ø˘Y »˘¡˘à˘ æ˘ à˘ °Sh Aɢ˘ Hô˘˘ ˘¡˘ ˘ μ˘ ˘ dG ∫ɢ˘ ˘°üjEɢ ˘ H ᢢ ˘°UÉÿG äɢ˘ ˘æ˘ ˘ μ˘ ˘ °ùdG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y ᢢ ˘ jô˘˘ ˘ °†◊G §HQ πLCG øe AÉ«MC’Gh á«YɪàL’G ɪc ,á«æμ°S IóMh 1815 ÜQÉ≤j Ée »˘Ø˘jQ ø˘μ˘°ùe 1107 ∫ɢ°üjEG º˘à˘«˘°S 178^15 É¡dƒW áμ˘Ñ˘°ûH AɢHô˘¡˘μ˘dɢH .º∏c

≈˘∏˘Y ᢢ«˘ bɢ˘Ø˘ J’G ΩGô˘˘HEG ô˘˘¶˘ à˘ æ˘ Jh 7 º˘°†J »˘à˘dGh á˘ª˘°Uɢ©˘ dG iƒ˘˘à˘ °ùe Ió˘˘Mh ∞˘˘dCG 11 §˘˘Hô˘˘d äɢ˘«˘ ∏˘ ˘ª˘ ˘Y π°UGƒàj ɪc ,äÉjó∏H 7 ÈY á«æμ°S Aɢ«˘MC’G §˘Hô˘d »˘F’ƒ˘˘dG è˘˘eɢ˘fÈdG Rɢ¨˘dɢH ᢫˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G äɢ˘æ˘ μ˘ °ùdGh Ió˘˘ Mh 7400 »˘˘ £˘ ˘¨˘ ˘ «˘ ˘ °S …ò˘˘ ˘dGh .á«æμ°S RÉ‚E’ äɢ˘ ˘£˘ ˘ ∏˘ ˘ °ùdG ≈˘˘ ˘©˘ ˘ ˘°ùJh 2011 »˘à˘æ˘°ùd »˘°SɢªÿG è˘eɢfÈdG ,á˘∏˘ «˘ °Uƒ˘˘J 2618 ´ƒ˘˘ª˘ éà 2012h

¿CG äɢ˘ ˘ ˘ ˘°SGQó˘˘ ˘ ˘ ˘dG âà˘˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘KCGh 2010 ΩÉY âeób »àdG äÉMGÎb’G RɨdGh AÉHô¡μdÉH §HôdG ¢Uƒ°üîH á«≤«≤◊G á«©°VƒdG ÉJÉàH ¢ùμ©J ⁄ ƒgh ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y IOƒLƒŸG ‹É˘˘ ˘e ô˘˘ ˘jó˘˘ ˘≤˘ ˘ J Aƒ˘˘ ˘°S Rô˘˘ ˘aCG ɢ˘ ˘ e ¢Uƒ°üî˘H ᢫˘∏˘©˘Ø˘dG äɢLɢ«˘à˘MÓ˘d ∫É˘Ø˘ZEG ” ø˘jCG ,Rɢ¨˘dGh Aɢ˘Hô˘˘¡˘ μ˘ dG ‘ 15015 É¡æ«H øe á∏«°UƒJ 52285 ∫É› ‘ 37270h ,AÉHô¡μdG ∫É› 47 iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y »˘©˘«˘Ñ˘£˘dG Rɢ¨˘ dG .ájó∏H ,π˘°UÉ◊G õ˘é˘©˘ ∏˘ d ɢ˘cGQó˘˘à˘ °SGh »˘˘JQGRh ᢢ∏˘ ˘«˘ ˘°ùŸG ᢢ j’h â∏˘˘ °SGQ á«∏NGódG IQGRhh ºLÉæŸGh ábÉ£dG π˘˘LCG ø˘˘e ,ᢢ«˘ ∏ÙG äɢ˘ Yɢ˘ ª÷Gh .¬cQGóJh ¢ü≤ædG Gòg á°SGQO ,ájƒbÉ£dG èeGÈdG ó«©°U ≈∏Yh õ˘é˘Y ø˘e ≈˘≤˘Ñ˘J ɢe RÉ‚EG ô˘¶˘à˘æ˘j »˘à˘dG ™˘jQɢ°ûŸG ¢†©˘H ‘ π˘˘é˘ °ùe RÉ‚E’G Qƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ W ‘ ∫Gõ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Jɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ø˘e º˘∏˘c 385 π˘«˘°Uƒ˘J á˘æ˘ª˘°†àŸGh á«æμ°S IóMh 9117 §Hôd AÉHô¡μdG ô¶àæj ɪc ,äÉjó∏H 10 ÈY áYRƒe »àdG ™jQÉ°ûŸG RÉ‚EG ‘ ´ô°ûj ¿CG ,ɢ¡˘ H ᢢ°UÉÿG äɢ˘°SGQó˘˘dG â¡˘˘à˘ fG

Ió«∏ÑdÉH ájÈdG á£ÙG ≈∏Y º¡à°†Ñb ¿ƒªμëj ¿ƒaôëæŸG Ö©˘°üj ᢫˘Fɢe ∑ô˘Hh ô˘Ø˘M ¤EG ɢ¡˘ æ˘ e ᢢbhQC’G ¢†©˘˘H πcÉ°ûeh Újƒ°VƒØdG áYÉÑdG QÉ°ûàfG ÖfÉL ¤EG ,É¡jOÉØJ çhó˘Mh ,Ú∏˘bɢæ˘dG ™˘e ɢ¡˘fƒ˘∏˘©˘à˘Ø˘j »˘à˘ dG ®É˘˘¶˘ à˘ c’G πª©à°ùJ ∑QÉ©Ã »¡æJ Ée GÒãc ,á«eƒj ¬Ñ°T äGQÉé°T ≈∏Y ƒ£°ù∏d ¢Uƒ°ü∏dG É¡∏¨à°ùj ,AÉ°†«ÑdG áë∏°SC’G É¡«a qídCGh .AGƒ°S qóM ≈∏Y Ú≤FÉ°ùdGh øjôaÉ°ùŸG äÉμ∏à‡ π°UÉa QGóL AÉæÑH π«é©àdG IQhô°†H øjôaÉ°ùŸG ójóY ™«ªL õjõ©J IQhô°Vh ,º¡æeCGh º¡àeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d π˘˘LCG ø˘˘e ø˘˘eC’G ô˘˘°Uɢ˘æ˘ ©˘ H ɢ˘¡˘ «˘ dEG ᢢjODƒŸG ò˘˘aɢ˘æŸG ,á«eƒ«dG äGAGóàY’G ä’ÉM øe É«Ñ°ùf ƒdh ∞«ØîàdG ≈Ø£°üe Ö©∏eh ÒÑμdG ¥ƒ°ù∏d IQhÉéoe É¡fCG á°UÉN QGƒ˘é˘H ñɢ°Sh’G º˘cGô˘˘J áq` ∏˘ H Ú£˘˘dG OGR ɢ˘eh ,ô˘˘cɢ˘°ûJ á«Ä«H QÉ£NCG øe ¬ÑÑ°ùJ Éeh ,™jô°ùdG πcC’G äÓfi ƒ°Tƒ°T ∫OÉY¯ .ÚæWGƒŸG áë°U ≈∏Y Ö∏°ùdÉH Oƒ©J

ábô°ùdG ‘ AÉ°ùf 10 •QƒJ ¢SGOôeƒÑH äGQóıG ÉjÉ°†bh áWô°ûdG ídÉ°üe ∞∏àfl â÷ÉY áj’h iƒà°ùe ≈∏Y á«FÉ°†≤dG 104 »°VÉŸG ô¡°ûdG ∫ÓN ¢SGOôeƒH øe ,º¡àe 156 É¡«a •QƒJ ,á«°†b Ö°ùMh ,AÉ°ùf 10h ô°üb 9 º¡æ«H ” ó≤a »F’ƒdG øeC’G ájôjóe ¿É«H IôLÉàŸÉH á≤∏©àe ÉjÉ°†b 8 á÷É©e øe ÌcCG õéM É¡dÓN ” äGQóıÉH 390 ,…óæ¡dG Öæ≤dG øe ΩGôZ 86^72 ” ,Iƒ°ûfi ôFÉé°S 4h ¢Sƒ∏¡e ¢Uôb Ú¨dÉH GôcP 28 ∞«bƒJ É¡dÓN øe á«°†b 41 á÷É©e ” ɪc ,ICGôeGh …óª©dG ìô÷Gh Üô°†dÉH ≥∏©àJ ,Ú¨dÉH É°üî°T 60 É¡«a •QƒJ á≤∏©àe á«°†b 15h .ICGôeGh ¿Gô°UÉb •QƒJ »eƒª©dG ≥jô£dG ‘ ábô°ùdÉH 3h ô°üb 07 º¡æe É°üî°T 16 É¡«a •QƒJ ,Ö°Sh ºà°T á«°†b 27h AÉ°ùf 7h AÉ°ùf 4 º¡æe É°üî°T 33 É¡«a É¡«a •QƒJ ,ójó¡àdÉH á≤∏©àe ÉjÉ°†b .ICGôeG º¡æ«H øe ¢UÉî°TCG 5 Ü.Ëôe¯

´ÉLΰSGh IQÉ«°S ábô°S á∏«°ùŸÉH iôNCG ,á∏«°ùŸG áj’ƒH º«∏°S ájó∏H äó¡°T IQÉ«°S ábô°S áKOÉM ,¢ùeCG ∫hCG á∏«d πª– ¢ùμ«∏«g ÉJƒjƒJ ´ƒf øe ÉgGΰTG ,•GƒZC’G áj’h º«bôJ áj’ƒH ƒ∏aBG ájó∏H øe ƒà∏d É¡ÑMÉ°U áKOÉ◊G √òg Èà©Jh ,•GƒZC’G ájó∏ÑH á∏é°ùŸG É¡Yƒf øe ¤hC’G ábô°S …CG É≤HÉ°S ó¡°ûJ ⁄ »àdG º«∏°S â©LΰSG iôNCG á¡L øe .äGQÉ«°S ábôa ô°UÉæY ,´ƒÑ°SC’G ájGóH πeÉ¡dG ájó∏ÑH »æWƒdG ∑QódG ΩÉY ábhô°ùe IQÉ«°S á∏«°ùŸG áj’ƒH ’h ,᪰UÉ©dG ôFGõ÷G øe 2004 .á«°†≤dG ‘ ÉjQÉL ≥«≤ëàdG ∫Gõj ¢T.¢VÉjQ¯

,Ió«∏ÑdÉH øjôaÉ°ùŸG π≤æd ájÈdG á£ÙG ó¡°ûJ øjòdG ,Úaôëæª∏d ≥∏≤ŸG QÉ°ûàf’G ÖÑ°ùH ÉÑ©°U É©°Vh äGAGóàY’Gh äÉbô°ùdG º¡HÉμJQÉH º¡Jô£«°S Gƒ°Vôa á˘£ÙG ø˘FɢHR ÖYQCG …ò˘dG ô˘˘eC’G ,GQɢ˘¡˘ f ᢢ«˘ eƒ˘˘«˘ dG ‘ á£ÙG .É¡d QhÉÛG ¥ƒ°ùdÉH ájQÉéàdG äÓÙGh 2002 áæ°S ''ÜÉ°üb óªfi'' ¥ƒ°S QGƒéH âÄ°ûfCG Ωƒª©dG äÓaÉM øe ÉeÉg GOóY º°†J å«M ,âbDƒe AGôLEÉc ÚH Ée •ƒ£ÿG ∞∏àfl ≈∏Y πª©J øjôaÉ°ùŸG π≤f ≈˘∏˘Y ¢ùaɢæ˘à˘J Iô˘LCG IQɢ«˘ °S 55 ø˘˘e ÌcCGh ,äɢ˘j’ƒ˘˘dG π≤æ∏d ∞bGƒe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«F’h •ƒ£N Iô°ûY É¡«dƒJ »àdG ᫪gC’G ºZQh ,áæjóŸG §°Sƒd …ô°†◊G øcÉeCG ≈∏Y ôaƒàJ ’ É¡fCG ’EG ,øjôaÉ°ùŸG π≤f ácôM ‘ ᢩ˘°TC’ ᢰVô˘Y ô˘aɢ°ùŸG ≈˘≤˘Ñ˘«˘d ,∞˘bGƒŸGh á˘MGô˘∏˘ d âdƒ– ɪc ,AÉà°T QÉ£eC’Gh ÉØ«°U ábQÉ◊G ¢ùª°ûdG

Anep 301 527

- 2011-04-19 [

ádõ©dG ∂ØH ¿ƒÑdÉ£j ¿Éª«∏°S »æÑH áëHÉÑ°ûdG ¿Éμ°S »æH ájó∏H ô≤e øY º∏c 7 ó©H ≈∏Y á©bGƒdG áëHÉÑ°ûdG ábôa ¿Éμ°S ó°TÉf ¥hô°ûdG â∏°ü– iƒμ°T ‘ ,á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG øe ,ájóŸG ¥ô°T ¿Éª«∏°S ÖÑ°ùH á«eƒ«dG º¡JÉfÉ©Ÿ óM ™°Vh πLC’ πNóàdG ,É¡æe áî°ùf ≈∏Y ÒZ íÑ°UCG …òdGh ,18 ºbQ »æWƒdG ≥jô£∏d …PÉÙG ≥jô£dG AGÎgG ∑ôH ¤EG ∫ƒëàj å«M ,QÉ£eC’G πWÉ¡J AÉæKCG á°UÉN ,∫ɪ©à°SÓd ídÉ°U º«∏Y …OGh ¿CG á°UÉN ,ájô≤dG ¤EG Ú∏LGôdG ∫ƒNO Ö©°üj ∫ÉMhCGh á«FÉe Qƒ¡°T òæe ≥jô£dG Gòg áæjÉ©Ÿ á«æ≤J áæ÷ IQÉjR ºZQh ,¬JGPÉëà ôÁ èeGÈdG øª°V ¬∏«é°ùJh ,ájô≤dG √ò¡d »ØjôdG ≥jô£dG ≥°T πLCG øe »≤Hh ,ó©H QƒædG ôj ⁄ ≥jô£dG Gòg øμd ,ádõ©dG ∂a QÉWEG ‘ ájƒªæàdG º¡«dEG ô¶ædG á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG øe Ú∏eBG ⪰U ‘ ¿ƒfÉ©j ¿ƒæWGƒŸG Ü.≈°ù«Y¯ .πNóàdGh

IôjƒÑdÉH ±ƒ«°ùdG áHÉ°ü©d Éæé°S äGƒæ°S 5 ΩÉμMCÉH ô°UÉæY 10 øe áfƒμàe ±ƒ«°ùdG áHÉ°üY ,IôjƒÑdG áªμfi âfGOCG ≈∏Y AGóàY’G º¡àH ,GòaÉf Éæé°S äGƒæ°S 5h Gô¡°T 20 ÚH Ée ìhGÎJ äÉHÉ°UEÉH ÚæWGƒe 5 áHÉ°UEG Gòch ,øWGƒe IQÉ«°S ¥ôMh Ò¨dG ∑ÓeCG •QÉØdG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ¤EG á«°†≤dG äÉ«Ø∏N Oƒ©Jh ,IQƒ£ÿG áJhÉØàe ‹ÉYCÉH IôjƒÑdG ¢SCGQ á≤£æà ôLÉæÿGh ±ƒ«°ùdÉH ácô©e ܃°ûf ó©H ±ƒ«°ùdGh ôLÉæÿG É¡«a â∏ª©à°SG »àdG ácô©ŸG äôØ°SCG å«M ,áæjóŸG ÜÉ°T º¡æ«H øe ÚæWGƒe 5 áHÉ°UEG øY ÜÉÑ°ûdG øe ÚàYƒª› ÚH PÉ©e¯ .IQÉ«°S ¥ôMh Ò¨dG ∂∏e º«£–h

•GƒZC’ÉH ÖfGQC’Gh πëædG »«HôŸ á«æjƒμJ IQhO ±ô°TCG øjƒμJ øe ,•GƒZC’ÉH øLGhódGh ÖfGQC’Gh πëædG ƒHôe OÉØà°SG º¡YÓWG ” å«M ,ôFGõ÷ÉH »MÓØdG OÉ°TQE’G ó¡©e øe ¿ƒ«æ≤J ¬«∏Y ΩÉjC’G â몰S ɪc ,ÖfGQC’Gh πëædG á«HÎd ájô°ü©dG äÉ«æ≤àdG ≈∏Y ≈∏Y ±ô©àdÉH Úfƒμª∏d áMÓØdG ájôjóe ±ôW øe ᪶æŸG ájOÉ°TQE’G ‘ á°UÉN É¡æe ¿ƒfÉ©j »àdG πcÉ°ûŸG Gòch ,º¡¡LGƒJ »àdG ≥FGƒ©dG .≥jƒ°ùàdG

áÑ∏°üdG äÉjÉØædG QÉ°ûàfG ¿ƒμ°ûj áæjóŸG §°Sh QÉŒ óªMCG á°SQóe ò«eÓJ AÉ«dhCGh ,•GƒZC’G áæjóe §°Sh QÉŒ ≈μà°TG π«é°ùJ ‘ ÖÑ°ùJ ɇ ,º¡JGPÉëà ôØ◊Gh ΩOôdG ÉjÉ≤H QÉ°ûàfG øe ,É£°ûdG ¿CG ó©H ,AGƒ°ùdG óM ≈∏Y øFÉHõdGh ò«eÓàdG ±ƒØ°U ‘ äÉHÉ°UEG IóY IQÉé◊G ΩGƒcCG »©«Ñ£dG RɨdG áμÑ°T ójóéàH áØ∏μŸG ä’hÉ≤ŸG âcôJ πNóàdG ¤EG ájó∏ÑdG ídÉ°üe QÉWE’G Gòg ‘ ÚYGO ,á«eGÎe áHôJC’Gh Gô£N πμ°ûJ âëÑ°UCG »àdG ,IQÉé◊G ™aQ ≈∏Y ÚdhÉ≤ŸG ΩÉZQEG πLCG øe .QÉ£eC’G §bÉ°ùJ óæY É°Uƒ°üN áØ°UQC’G »∏ª©à°ùe ≈∏Y Ü.QOÉ≤dG óÑY¯

Anep 910 445

- 2011-04-19 [

Anep 911 975

- 2011-04-19 [


âfƒª≤J . ´ ¯

ó˘jRCG ɢ«˘dɢM ɢ¡˘H ¢SQó˘jh ,á˘eRÓ˘dG ió©àJ ’ ÚM ‘ ,ò«ª∏J ∞dCG øe áaÉ°VEG .ò«ª∏J 600 É¡HÉ©«à°SG ábÉW √ò˘˘g ò˘˘«˘ eÓ˘˘J »˘˘μ˘ à˘ °ûj ,Gò˘˘ g ¤EG ΩG󢢩˘ fG ø˘˘e ,ᢢjƒ˘˘ HÎdG ᢢ °ù°SDƒŸG º¡JÉfÉ©e øe OGR ɇ ,É¡H øeC’G ø°Vô©àj »JGƒ∏dGh ,çÉfE’G á°UÉN ¢Tô˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘dG ∫ɢ˘ ˘ μ˘ ˘ ˘ °TCG ≈˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ °ûd ,Aɢ˘Hô˘˘Z π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e äɢ˘ ≤˘ ˘jɢ˘ °†ŸGh áWÉMEG ΩóY ƒg ∂dP ‘ ÖÑ°ùdGh Qɢ˘Ñ˘ à˘ Y’G Oô˘˘j QGó˘˘é˘ H ᢢjƒ˘˘fɢ˘ã˘ ˘dG øe Égò˘«˘eÓ˘J »˘ª˘ë˘jh ,ɢ¡˘à˘eô◊ .á«LQÉÿG QÉ£NC’G ájƒfÉK ¢û«©J ¥É«°ùdG ¢ùØf ‘h ᢢ ˘ jó˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ H ''¢ùjQOEG ¢Tƒ˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ e'' ,π˘˘«˘ bGô˘˘©˘ ˘dG ¢ùØ˘˘ f ''äƒ˘˘ jô˘˘ μ˘ ˘°ùJ'' πFÉ°Sh ¢ü≤fh ΩÉ°ùbC’G ®É¶àcÉa ,ò˘«˘ eÓ˘˘à˘ dG äɢ˘«˘ Lɢ˘ë˘ H π˘˘Ø˘ μ˘ à˘ dG Aɢ˘ «˘ ˘dhC’G äɢ˘ eɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘gG GQó˘˘ °üà˘˘ j ÒZh . AGƒ°S ó˘M ≈˘∏˘Y ò˘«˘eÓ˘à˘dGh

‹Gh äOÉb ,ájó≤ØJ ádƒL ∫ÓN äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©H ¤EG ájÉéH áj’h ,áj’ƒdG ÜGÎH IóLGƒàŸG ájƒHÎdG ájó∏˘H »˘Ñ˘î˘à˘æ˘e ÒNC’G Gò˘g π˘ª˘M RÉ‚EG ô˘˘ NCɢ ˘J ᢢ «˘ ˘dhDƒ˘ ˘°ùe ''Qɢ˘ cOCG'' iƒà°ùe ≈∏Y áeÉg ájƒHôJ ≥aGôe õé©dÉH ºgÉjEG ɪ¡àe ,ájó∏ÑdG ájƒfÉK RÉ‚E’ ä’hÉ≤ŸG QÉ«àNG ‘ ÒÑμdG Ió˘jó˘L ᢫˘Lƒ˘ZG󢫢H Ωɢ°ùbCG á˘˘à˘ °S π«bGô©dG ¿CG ɢª˘∏˘Y ,á˘jƒ˘fɢã˘dG √ò˘¡˘H ø˘˘ °ù◊G Ò°ùdG AGQh ∞˘˘ ≤˘ ˘J »˘˘ ˘à˘ ˘ dG »g ,ájƒfÉãdG √ò¡H …ƒHÎdG πª©∏d ™°VƒdG ƒgh ,¢ùjQóàdG äÉYÉb á∏b ≈˘˘∏˘ Y ᢢjƒ˘˘fɢ˘ã˘ dG IQGOEG ÈLCG …ò˘˘ dG ø˘jƒ˘μ˘à˘dG õ˘côà ìÉ˘æ˘ L ¢ü«˘˘°üJ äɢ˘Yɢ˘b ¤EG ¬˘˘∏˘ jƒ˘˘ë˘ à˘ ˘d ,»˘˘ æ˘ ˘¡ŸG §˘˘ ¨˘ ˘°†dG ∞˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘î˘ ˘à˘ ˘d ,ᢢ «˘ ˘°SGQO ,iôNC’G ΩÉ°ùbC’G ≈∏Y ¢VhôØŸG ô˘≤˘à˘Ø˘J á˘jƒ˘fÉ˘ã˘ dG √ò˘˘g ¿Cɢ H ɢ˘ª˘ ∏˘ Y ᫢Lƒ˘ZGó˘«˘Ñ˘dG Òjɢ©ŸGh π˘Fɢ°Sƒ˘∏˘d

»°ù«FQ QÉ°ûà°ùe ¤EG º¡à«bôJ IQhô°†Hh ,á«bÎdG ÜGƒHCG IhÓY ,IÈN äGƒæ°S ô°ûY ÜÉ°ùàMG ¿hóHh ,15 áÑJQ QÉ°ûà°ùeh ,¿ƒμe QÉ°ûà°ùe ¤EG á«bÎdG ∫É› íàa ≈∏Y .»°SQóŸG ΩÓYE’ÉH ¢UÉN QÉ°ûà°ùeh ,åMÉH ¬«LƒJ ¬«LƒàdG ∂∏°ùd á«F’ƒdG á«≤«°ùæàdG âÑdÉW ÒNC’G ‘h áYƒaôŸG ÖdÉ£ŸG √òg á«Ñ∏àH ,OÉ°TQE’Gh »°SQóŸG õ˘˘cGô˘˘e Ò°S ¿ƒ˘˘fɢ˘b ø˘˘Y êGô˘˘aE’Gh ,2008 Ωɢ˘ Y ò˘˘ æ˘ ˘e á˘cô◊G 󢫢©˘ °üà˘˘H ÒNC’G ‘ äOó˘˘g ɢ˘ª˘ c ,¬˘˘«˘ Lƒ˘˘à˘ dG ÖdÉ£e QÉÑàY’G Ú©H òNC’G ºàj ⁄ Ée ,á«LÉéàM’G .á«HÎdG ∂∏°S øe áÄØdG √òg ∑hÈe . ´ ¯

OÉ°TQE’Gh ¬«LƒàdG ∂∏°ùd á«F’ƒdG á«≤«°ùæàdG äÈY É¡°†aQ øY ,á«LÉéàMG áØbh ‘ ,ájÉéÑH »°SQóŸG êGôaE’G ” …òdG ,á«HÎdG ∫ɪ©d »°SÉ°SC’G ¿ƒfÉ≤∏d ΩÉàdG áÑJôdG ‘ ∂∏°ùdG Gòg êÉeOEÉH ôbCG …òdGh ,GôNDƒe ¬æY ᫢eó˘bCɢHh »˘°SQóŸG ¬˘«˘Lƒ˘à˘∏˘d »˘°ù«˘FQ Qɢ°ûà˘°ùª˘c 13 º˘¡˘HGô˘˘¨˘ à˘ °SG ø˘˘Y ¿ƒ˘˘é˘ àÙG ÈYh . äGƒ˘æ˘°S ô˘˘°ûY IQGRƒdG ±ôW øe º¡dÉW …òdG ¢û«ª¡à∏d º¡à°ûgOh ‘ ¢ùfÉ°ù«d) ᫪∏Y äÓgDƒe …hP º¡fƒc ºZQ ,á«°UƒdG ≥∏ZCG ¿ƒfÉ≤dG ¢üf ¿CG ɪc ,(´ÉªàL’G º∏Yh ¢ùØædG º∏Y º˘¡˘fCG º˘ZQ ,á˘Ä˘Ø˘dG √ò˘g ¬˘˘Lh ‘ ᢢ«˘ bÎdG ò˘˘aɢ˘æ˘ e π˘˘c íàa IQhô°†H GƒÑdÉWh ,IóY QGhOCGh ∫ɪYCÉH ¿ƒeƒ≤j

º`` ` `∏©dG Ωƒ`` `j »``«– ''Iô`` ` `«μe'' ‘ å`` ` `≤«°†ªàH ''ó`` ` `ªfi á`` ` ` fƒd'' á`` ` `£°Sƒàe

GC . …QÉÑjEG ¯

‘ á˘∏˘ã˘ ª˘ àŸGh ò˘˘«˘ eÓ˘˘à˘ dG ∫ɢ˘ª˘ YCG äÓ›h äɢ˘ ˘≤˘ ˘ °ü∏˘˘ ˘ eh äɢ˘ ˘ Mƒ˘˘ ˘ d ,ᢢ °ù°SDƒŸG ¿GQó˘˘ é˘ ˘H ᢢ «˘ ˘£˘ ˘Fɢ˘ ˘M º¡JÉYGóHEGh º˘¡˘Jɢé˘à˘æà ∞˘jô˘©˘à˘∏˘d øe É©˘«˘é˘°ûJh É˘Ñ˘«˘Mô˘J ⫢≤˘d »˘à˘dG π˘˘Ø◊G »˘˘≤˘ ˘d ó˘˘ bh Gò˘˘ g . ™«ª÷G §˘«˘ °ûæ˘˘à˘ dGh º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ à˘ dG ‘ ɢ˘MÉ‚ ôjóe øe ÒWCÉàHh IòJÉ°SC’G ≥«°ùæàH ò˘«˘eÓ˘˘à˘ dG Ωô˘˘c …ò˘˘dGh ,ᢢ°ù°SDƒŸG Ωɢ˘°ùbC’G ∞˘˘∏˘ àfl ø˘˘e Úbƒ˘˘Ø˘ àŸG

á˘fƒ˘d'' á˘£˘°Sƒ˘à˘e ò˘«˘eÓ˘J ≈˘«˘MCG »bÉH QGôZ ≈∏Y å≤«°†ªàH ''óªfi ,''∞«æZ …õ«J'' IôFGO ‘ º¡FÓeR Gƒ˘°ùaɢæ˘J ,è˘«˘¡˘H π˘Ø˘ë˘H º˘∏˘©˘dG Ωƒ˘˘j äÉ«˘dGó˘«ŸÉ˘H è˘jƒ˘à˘à˘dG ≈˘∏˘Y ¬˘dÓ˘N äÉ°ùaÉæe ‘ ,á«©«é°ûàdG õFGƒ÷Gh â≤∏£fGh .á«aÉ≤K iôNCGh á«°VÉjQ ᣰSƒàŸG AÉæa ‘ Ωƒ«dG äÉjô› »Øæ°U ‘ ,á∏°ùdG Iôc ‘ äGAÉ≤∏H ¢Vô˘˘Y ” ɢ˘ª˘ c ,çɢ˘fE’Gh Qƒ˘˘ cò˘˘ dG

á`` `«FÉHô¡μdG ∑Ó`` °SC’G ™``e É``bófi Gô`` £N ¿ƒ``¡LGƒj á`` `WGôN áæjóe ¿É`` `μ°S ∑Ó°SC’G ,πμ°ûŸG Gò¡d óM ™°Vƒd AGôLEG …CÉH ∑ôëàdG ∫Rɢæ˘eh ò˘aGƒ˘f …PÉ– ô˘˘£ÿG ™˘˘°Vƒ˘˘e ᢢ«˘ Fɢ˘Hô˘˘¡˘ μ˘ dG .ºFGO ô£N ‘ º¡∏©éj Ée Gògh ,¿Éμ°ùdG ¤EG AGó˘˘ æ˘ ˘H ¿É˘˘ ˘μ˘ ˘ °ùdG ¬˘˘ ˘Lƒ˘˘ ˘J ±É˘˘ ˘£ŸG ô˘˘ ˘NBG ‘h á˘bɢ£˘ dG ᢢjô˘˘jó˘˘e ¤EGh ,ᢢjɢ˘é˘ H ᢢj’h ‘ ÚdhDƒ˘ °ùŸG ¥hô˘°ûdG á˘HGƒ˘˘H ÈY ,Rɢ˘¨˘ ∏˘ fƒ˘˘°S ᢢ°ù°SDƒ˘ eh º˘˘Lɢ˘æŸGh ¿CG πÑb ,∫ÉLB’G ÜôbCG ‘ πM OÉéjEG πeCG ≈∏Y ,»eƒ«dG .ìGhQC’G ‘ ôFÉ°ùN π«é°ùJ ºàjh áKQÉμdG π– ∑hÈe . ´ ¯

,ájÉéÑH áWGôN áæjóe AÉ«MCG º¶©e ¿Éμ°S ¬LGƒj ‘ á˘jô˘°ûH ɢMGhQCG ∞˘∏˘μ˘j ó˘b ɢbófih ɢ«˘eƒ˘˘j Gô˘˘£˘ N »àdG á«FÉHô¡μdG ∑Ó°SC’G ÖÑ°ùH ,Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG Ú©H òNC’G ≈àMh ,á°SGQO …CG ¿hóH â©WÉ≤Jh âμHÉ°ûJ .á«FÉHô¡μdG ∑Ó°SC’G √ò¡d IQhÉ› äÉæμ°S QÉÑàY’G AGó˘f ø˘e ÌcCG Gƒ˘¡˘ Lh Aɢ˘«˘ MC’G ø˘˘e ó˘˘j󢢩˘ dG ¿É˘˘μ˘ °ùa áaÉ°VE’ÉH ,AÉHô¡μdG Ò«°ùJ ‘ Ú°üàıG ÚdhDƒ°ùª∏d πNóàdG ó°üb ,…ó∏ÑdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG AÉ°†YCG ¤EG ºàj ⁄h OQ …CG Gƒ≤∏àj ⁄ º¡fCG ’EG º¡«∏Y ô£ÿG ádGRE’

''á`` ` ` ` ` ` ` LƒJ'' á`` ` ` ` ` ` `jó∏ÑH äÓ`` ` ` ` ` ` ` `FÉY É`` ` ` ` ` ¡JÉæμ°ùd á`` ` ` ` «μ∏ŸG ó`` ` ` ` `≤©H Ö`` ` ` ` ` dÉ£J øe ÌcCG òæe á∏°UGƒàe ''áLƒJ'' ájó∏H ‘ á∏FÉY 14 IÉfÉ©e âdGRÉe ájô≤dG ‘ øμ°ùJ äÓFÉ©dG √òg .º¡dRÉæe ≥FÉKh ájƒ°ùJ ¢Vô¨d ,áæ°S 30 ôaƒàJ áHƒ∏£ŸG ≥FÉKƒdG π˘μ˘a ,ɢ¡˘à˘«˘©˘°Vh á˘jƒ˘°ùJ ô˘¶˘à˘æ˘Jh ᢫˘MÓ˘Ø˘dG ájƒ°ùJ Ö∏W ¢Vô¨d ,ÜGƒHC’G πc âbôW ¿CGh É¡d ≥Ñ°S óbh ,É¡«∏Y ájó∏Ñd Éjô¡°T QÉéjE’G ™aóJ »gh ,1983 òæe âeGO »àdG á«©°VƒdG øμÁ ’ ¬fhóH …òdGh ,á«μ∏ŸG ó≤Y º¡ª«∏°ùJ ¿hóH øμd ,''áLƒJ'' .14`dG ∫RÉæª∏d á«©°SƒJ ∫ɪYCG hCG äÉæ«°ù– AGôLEG Oƒ≤Y º¡ëæe IQhô°†H ,ádhDƒ°ùŸG äÉ£∏°ùdG ¿Éμ°ùdG ÖdÉW ¬«∏Yh QÉéjE’G ¿ƒ©aójh ,ájô≤dG √òg ‘ áæ°S 30 òæe ÚæcÉ°S º¡fƒc ,á«μ∏ŸG .ájó∏ÑdG ídÉ°üŸ Éjô¡°T ∑hÈe . ´ ¯

¢SÉ`` ` ` `bhCÉH ''É`` ` ` æμ°ùe 60'' »`` ` `M ¿É`` ` μ°S á`` `æjóŸG RÉ`` Z ´hô°ûà π`` `«é©àdÉH ¿ƒ`` `ÑdÉ£j ,''¢SÉbhCG'' áæjóe §°SƒH øFÉμdG ''Éæμ°ùe 60'' »M ¿Éμ°S Üô¨à°SG ¿CGh á°UÉN ,áæjóŸG RɨH º¡dRÉæe §HQ ‘ Rɨ∏fƒ°S ídÉ°üe πWÉ“ øe .Ióe òæe ¬fƒμ∏Á º¡fGÒL ôaƒJ Ωó©d ,§HôdG ‘ ôNCÉàdG Gòg á«æ©ŸG ídÉ°üŸG â©LQCG óbh øμd ,∂dP ¿hO ∫ÉM Ée ƒgh ,RɨdG äGƒæ≤d äGô‡ ≈∏Y äGQɪ©dG π◊G ¿EÉa ,äGQɪ©dG ∂∏J »æWÉb Ö°ùMh ,¿B’G ≈àM πëj ⁄ πμ°ûŸG √ò˘¡˘d π˘M Oɢé˘jEG ‘ ´Gô˘°SE’ɢH Gƒ˘Ñ˘ dɢ˘W Gò˘˘¡˘ dh ,¬˘˘à˘ bh ø˘˘e ÌcCG ò˘˘NCG .º¡H GÒãc äô°VCG »àdG ,á∏μ°ûŸG âfƒª≤J . ´ ¯

ÒØYCG ájó∏H ô≤e ≥∏¨J á∏FÉY ÊÉãdG Ωƒ«∏d øe IQô°†àŸG äÓFÉ©dG ióMEG â∏°UGh É¡≤∏Zh ,É¡LÉéàMG IÒNC’G QÉ£eC’G ≈∏Y ÊÉãdG Ωƒ«∏d ÒØYCG ájó∏H ô≤Ÿ .ájó∏ÑdG •É°ûf Úq∏°ûe ,‹GƒàdG ,ÚØWÉ©àe É¡©e ⩪L »àdG á∏FÉ©dG ,ájó∏ÑdG ¢ùØæH ,¢Shô©dÉJ ájôb øe GójóæJ ,ájó∏ÑdG ÜGƒHCG ≥∏¨H âeÉb ‘ πãªàŸGh ,¬°û«©J …òdG ™°VƒdÉH ±QÉ°ûe π°Uh …òdG ,áHÎdG ±Gô‚G ájCG ‘ ∑Ó¡dÉH ÉgÉjEG GOó¡e ,É¡æμ°ùe .á¶◊ äCGóH ó≤a ,᪰üà©ŸG á∏FÉ©dG Ö°ùMh GƒeóbCG ,Ióe òæe ±Gô‚’G QOGƒH ÚdhDƒ°ùŸG ™«ªL QÉ£NEÉH ÉgôKEG ≈∏Y äGAGôLE’G PÉîJG πLCG øe ,Ú«∏ÙG ¿CG ’EG ,™°VƒdG ºbÉØJ πÑb áeRÓdG iOCG Ée ,É¡àdÉM ≈∏Y â«≤H á«©°VƒdG π°Uh ¿CG ¤EG ±Gô‚’G ∞MR ¤EG äOóg óbh .äÉæμ°ùdG ±QÉ°ûŸ ó«©°üàH É¡©e ÚæeÉ°†àŸGh á∏FÉ©dG ∑ôëàdG ΩóY ∫ÉM ‘ ,º¡Øbƒe πc Ú°†aGQ ,πμ°ûŸG ájƒ°ùàd πLÉ©dG ,É¡æe GƒªÄ°S »àdG OƒYƒdG ´GƒfCG •ô°ûc ÊGó«e ∑ôëàH ÚÑdÉ£e ô≤e º¡≤∏Zh ,º¡eÉ°üàYG ∞«bƒàd .ájó∏ÑdG EG .≥``«Ø°T ¯

18

¿ƒμà°ûj ''ƒÑbCG'' ájó∏ÑH ƒØXƒe

''ó`bÉ©àdG'' `H ¿ƒ`∏ª©j Gƒ`dGRÉeh ''óYÉ≤àdG'' ≈`∏Y ¿ƒ``∏Ñ≤e πc º¡gƒLh ‘ äó°U Éeó©H ,''ƒÑbCG'' ájó∏ÑH ¿hóbÉ©àŸG ¿ƒØXƒŸG É¡∏≤æj ¿CG AÉ°T á«≤«≤M IÉ°SCÉe Ghóéj ⁄ ,º¡à«©°Vh ájƒ°ùJ ‘ º¡JQGOE’ Ö«gôdG ⪰üdG πX ‘h .™FÉ°†dG º¡≤M OGOΰS’ πÑ°ùdG .øWGƒŸG áeóN ‘ ɪFGO ∫GõJ ’h âfÉc »àdG ,''¥hô°ûdG ¿É°ùd'' ’EG ,º¡bƒ≤ëH áÑdÉ£ª∏d á≤jôW øe ¢TÓW á∏«Ñf

»`` ` ` `°SQóŸG OÉ`` ` ` `°TQE’Gh ¬`` ` ` `«LƒàdG ∂`` ` ` `∏°ùd á`` ` ` `«F’ƒdG á`` ` ` ` «≤«°ùæàdG ∫ó`` ` ` `©ŸG »`` ` ` `°SÉ°SC’G ¿ƒ`` ` ` `fÉ≤dG ¢†`` ` ` `aôJ á`` ` ` `jÉéÑH

π˘˘ª˘ ˘©˘ ˘dG ó˘˘ °üb ,º˘˘ ¡˘ ˘d ɢ˘ ©˘ ˘«˘ ˘é˘ ˘°ûJ ,Ó˘Ñ˘≤˘à˘°ùe ¥ƒ˘Ø˘ à˘ dG ᢢjQGô˘˘ª˘ à˘ °SGh ≈˘˘∏˘ Y AÓ˘˘eõ˘˘dG ᢢ«˘ ≤˘ H õ˘˘«˘ Ø˘ ë˘ à˘ ˘dh ¢ûeÉg ≈∏Yh .OÉ¡àL’Gh IQOÉÑŸG Qƒ°†ëH IòJÉ°SC’G ËôμJ ” ,πØ◊G ¿CG πÑb ,á«eƒ«dG ∞ë°üdG »∏°SGôe ≈°VôdG äÉeÓYh ™«ª÷G ±ô°üæj πØ◊G ìÉéæd ,º¡gƒLh ≈∏Y ájOÉH .á°UÉÿG ¬à©ÑW ‘

$

3630 Oó©dG / `g 1432 ¤hC’G iOɪL 27`d ≥aGƒŸG /2011 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

á`` ` ` ` ` ` jÉéÑH ®É`` ` ` ` ` ` ¶àc’G ≈`` ` ` ` ` ` ∏Y AÉ`` ` ` ` ` ` °†≤∏d Ió`` ` ` ` ` ` jóL äÉ`` ` ` ` ` ` `jƒfÉK 4 ò«eÓ˘à˘a ,á˘jó˘∏˘Ñ˘dG √ò˘g ø˘Y 󢫢©˘H øe É°†jCG ¿ƒfÉ©j ''áæ«bQO'' ájƒfÉK OƒLh ¿CG ɪc ,á°SGQódG äÉYÉb á∏b »àdG ájƒfÉãdG ΩôM πNGO ÚæWÉb ,᢫˘FGó˘à˘HG Öjô˘≤˘dG ¢ùeC’ɢ˘H âfɢ˘c π˘μ˘°ûj ,ᢢjƒ˘˘fɢ˘K ¤EG ɢ˘¡˘ ∏˘ jƒ– ”h OhOôŸG ≥˘˘«˘ ≤– ‘ IÒÑ˘˘c á˘˘Ñ˘ ≤˘ ˘Y ,¬˘«˘dEG ∫ƒ˘°Uƒ˘dG OGôŸG »˘ª˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG Ò°S ø˘˘jɢ˘Y …ò˘˘dG ‹Gƒ˘˘dG Ö°ù뢢Hh ,äÉjƒfɢã˘dG √ò˘¡˘H ᢰSGQó˘dG ᢫˘∏˘ª˘Y ¿EÉa ,IÒNC’G ΩÉjC’G ∫ÓN ÉgÒZh ™˘HQCG π˘«˘é˘°ùà˘˘H ¿ƒ˘˘μ˘ à˘ °S ᢢjƒ˘˘dhC’G √ò˘¡˘H Ió˘jó˘L ᢫˘°†jƒ˘©˘J äɢjƒ˘˘fɢ˘K äƒ˘˘jô˘˘μ˘ °Sɢ˘J ,Qɢ˘cOCG) äɢ˘jó˘˘∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG ᢢ ª˘ ˘°Uɢ˘ ©˘ ˘H iô˘˘ NCGh ,(ᢢ æ˘ ˘«˘ ˘ bQOh ¿CG Qô˘˘≤ŸG ø˘˘e å«˘˘ M ,ÚjOɢ˘ ª◊G ᢢ ˘ æ÷ ɢ˘ ˘ gRÉ‚EG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y ¥Oɢ˘ ˘ °üJ …Ée ô¡°T ™ªàéà°S »àdG ,º«μëàdG .ΩOÉ≤dG

Q É ¡ ° T EG

çQƒªàf ødÉ°ùjGE

11 $

º«°SÎdG ¿hô¶àæj äÉjó∏ÑdG ƒØXƒe

ôNBG QÉàMG ÚM ‘ ,πª©dG É¡∏¨°û«°S »àdG áØ«XƒdG ‘ ø˘Y ¬˘aɢ≤˘jEG º˘à˘ j ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ M ájó∏H ‘ Ωôg ¬fƒc ,πª©dG ≥˘˘∏˘ ≤˘ dG iƒ˘˘°S ¬˘˘ ë˘ ˘æ“ ⁄ Ò°üe ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e ±ƒÿGh .∫ƒ¡› IÉfÉ©ŸG √òg πX ‘h Ò°üŸGh ᢢ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ eɢ˘ ˘ ˘ ˘°üdG ¬˘˘ LGƒ˘˘ j …ò˘˘ dG ∫ƒ˘˘ ˘¡ÛG ,Aɢ˘ £˘ ˘°ùÑ˘˘ ˘dG ¿ƒ˘˘ ˘Ø˘ ˘ XƒŸG º˘¡˘à˘Nô˘°U ¥Ó˘˘WEG GhQô˘˘b ,¥hô°ûdG IójôL Èæe ÈY äÉ£˘∏˘°ùdG Ió˘°Tɢæ˘e ó˘°üb ,º˘˘¡˘ à˘ ∏˘ μ˘ °ûà π˘˘Ø˘ ˘μ˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘d πÑb º¡d πM øY åëÑdGh ∫ƒ–h ,´É°VhC’G ΩRCÉàJ ¿CG á˘é˘«˘à˘ f ¤EG ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘dG ¿hO CGóH ºgÈ°U ¿C’ ,á«°Vôe .óØæj

º˘¡˘ ∏˘ c ™˘˘ª˘ LCG ,ÚØ˘˘XƒŸG º˘˘ ˘¡˘ ˘ «˘ ˘ fɢ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘J ¿CG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y ,π˘˘ª˘ ©˘ dG ‘ º˘˘¡˘ °UÓ˘˘ NEGh êôØJ ¿CG ‘ IÒÑc º¡à«fh ɢ˘ e ∂dPh ,ɢ˘ eƒ˘˘ ˘j Qƒ˘˘ ˘eC’G √ò˘g π˘c ¿hÈ°üj º˘¡˘∏˘©˘L ¿CG º˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘e ᢢ Ñ˘ ˘ZQ ,IóŸG ɢ˘ «˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘°S Qƒ˘˘ eC’G êô˘˘ Ø˘ ˘ J ∫ƒ≤jh . ájQÉ°†M ¥ô˘£˘Hh √òg øe øjQô°†àŸG óMCG ájó∏ÑdG πNO ¬fEG ,á«©°VƒdG Ée »æØ«d ¬HÉÑ°T ¿É©jQ ‘ √ôªY øe øjó≤©dG ÜQÉ≤j ,ø˘WGƒ˘˘ª˘ ∏˘ dh ɢ˘¡˘ d ᢢeó˘˘N ÚH ɢ©˘Fɢ°V ¬˘°ùØ˘f ó˘˘é˘ «˘ d ,ôNBG ÉeCG .πeÉYh ∫ƒ°üØe êGhõ˘˘ dG Ωó˘˘ Y Qô˘˘ b ó˘˘ ≤˘ ˘a ,¬˘˘à˘ «˘ ©˘ °Vh ᢢ jƒ˘˘ °ùJ Ú◊ ¬à∏FÉY ™«°†J ¿CG ¬æe ÉaƒN ø˘˘ Y ¬˘˘ ˘∏˘ ˘ °üa ” ∫ɢ˘ ˘M ‘

¬àaôY …òdG π∏°û∏d §≤a 10 ióe ≈∏Y ''ƒÑbCG'' ájó∏H OƒLh ΩóY ÖÑ°ùH ,äGƒæ°S Éægh ,᢫˘bÎdG äɢfɢë˘à˘eG .IÒÑc º¡∏eCG áÑ«N âfÉc á˘jô˘jó˘e ¤EG Gƒ˘eó˘˘≤˘ Jh áj’ƒd »eƒ˘ª˘©˘dG ∞˘«˘Xƒ˘dG ,¢ûàØŸG á∏˘Hɢ≤Ÿ ,á˘jɢé˘H ¿CG ÒNC’G Gò˘g º˘¡˘ª˘ ∏˘ YCGh á˘Ñ˘bGô˘e π˘μ˘«˘g ¬˘à˘ë˘∏˘°üe ¬LƒàdÉH º˘¡˘ë˘°üfh ,§˘≤˘a åëÑ∏d ,º¡àjó∏H ¢ù«FQ ¤EG .πãeCG πM øY ᢢ dɢ˘ °SQ Gƒ˘˘ ¡˘ ˘Lh ɢ˘ ª˘ ˘c ¬fhó°TÉæj ¢ù«FôdG áeÉîØd ,º¡æY º˘∏˘¶˘dG ™˘aô˘H ɢ¡˘«˘a í˘˘ Ñ˘ ˘ °T ø˘˘ ˘e º˘˘ ˘gPɢ˘ ˘≤˘ ˘ fEGh ¢†≤j QÉ°U …òdG ádÉ£ÑdG Éæd åjóM ‘h .º¡©LÉ°†e A’Dƒ˘ ˘ ˘g ø˘˘ ˘ e ᢢ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ K ™˘˘ ˘ ˘e

A’Dƒ˘ g ᢢ∏˘ μ˘ °ûe Oƒ˘˘ ©˘ ˘J ,1993 á˘˘æ˘ °S ¤EG ∫ɢ˘ª˘ ©˘ ˘dG ¿Gƒ˘YCG ∞˘˘«˘ Xƒ˘˘J ” å«˘˘M á˘jó˘∏˘Ñ˘H ø˘jó˘bɢ©˘ à˘ e IQGOEG ᢢ ˘jƒ˘˘ ˘°ùJ â“h ,''ƒ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘bCG'' 2008 á˘æ˘°S ‘ º˘¡˘à˘«˘©˘ °Vh ,á˘jó˘∏˘Ñ˘ dG äGP ±ô˘˘W ø˘˘e ÒZ π˘ª˘Y Oƒ˘≤˘Y ™˘«˘bƒ˘˘à˘ H ó˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘J ,IóŸG IOófi Ö°UÉæe πX ‘ º¡Ø«æ°üJ º¡bƒ≤M É¡«a Oó– π¨°T ô˘°UÉ˘æ˘ ©˘ dGh ,º˘˘¡˘ Jɢ˘Ñ˘ LGhh ,º˘˘ ¡˘ ˘Ñ˘ ˘JGhô˘˘ d ᢢ ∏˘ ˘ μ˘ ˘ °ûŸG ᢢ ≤˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘àŸG ó˘˘ YGƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ dGh Ωɢ¶˘æ˘dG Gò˘ch ,º˘gÒ«˘°ùà˘H ,º¡«∏Y ≥˘Ñ˘£ŸG »˘Ñ˘jOCɢà˘dG ±ôW øe É¡JÒ°TCÉJ â“h »eƒª©dG ∞«XƒdG ídÉ°üe .ájÉéH áj’ƒd IÒÑ˘c º˘¡˘à˘Mô˘a âfɢch Ió˘˘Y ø˘˘e º˘˘¡˘ JOɢ˘Ø˘ à˘ °Sɢ˘ H Gò˘g ɢ¡˘ H Aɢ˘L äGRɢ˘«˘ à˘ eG »˘˘°†≤˘˘j …ò˘˘dG ,¿ƒ˘˘fɢ˘ ≤˘ ˘dG äɢ˘ °†jƒ˘˘ ˘©˘ ˘ J º˘˘ ˘¡˘ ˘ ë˘ ˘ æÃ É˘¡˘ æ˘ e ,ᢢ°Uɢ˘N äGhÓ˘˘Yh IÈÿɢ˘H ᢢ≤˘ ∏˘ ©˘ ˘àŸG ∂∏˘˘ J ᢢ ˘«˘ ˘ aGô˘˘ ˘¨÷G ᢢ ˘ë˘ ˘ ˘æŸGh IhÓ˘Y Gò˘ch ᢫˘ °†jƒ˘˘©˘ à˘ dG áÑ«°üŸG ¿CG ’EG ,ájOhOôŸG »g º¡à¡LGh »àdG ÈcC’G ÚfGƒ˘˘ ≤˘ ˘dG QGó˘˘ °UEG ó˘˘ ˘æ˘ ˘ Y Ωɢ˘ ˘ ¶˘ ˘ ˘fh ,ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘°Sɢ˘ ˘ ˘°SC’G ᢢ °UÉÿG äɢ˘ °†jƒ˘˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ dG ,á«∏ÙG IQGOE’G »ØXƒÃ √ò˘˘ ˘ ˘ ˘g äó˘˘ ˘ ˘ ˘ Lh å«˘˘ ˘ ˘ ˘ M ÒZ ɢ˘¡˘ °ùØ˘˘f ᢢYƒ˘˘ ªÛG ‘ ,êɢ˘ eOE’ɢ˘ H ᢢ ˘«˘ ˘ æ˘ ˘ ©˘ ˘ e »˘à˘ dG ᢢ«˘ dÉ◊G ∞˘˘Fɢ˘Xƒ˘˘dG ¿CG º˘¡˘d ÚÑ˘Jh ,ɢ¡˘fƒ˘∏˘¨˘°ûj ÓM ¿Éc º¡à«©°Vh ájƒ°ùJ

áWGôN πÑ≤à°ùe ‘ IÒÑc ∫ÉeBGh πcÉ°ûe

ájó∏ÑH á«MÓa ¥ôW 4 íàa ''ƒÑbCG'' IôFGóH ''IôbƒeÉJ''

á«©°Vh á˘WGô˘N á˘jó˘∏˘H ¢û«˘©˘J πc øe IÉfÉ©ŸG Égô°UÉ–h á«KQÉc »μà°ûj á«∏ÑL ájó∏H »gh ,ÖfÉL ÜÉ«Zh áÄ«¡àdG ΩGó©fG øe É¡fÉμ°S á˘cô˘˘M ‘ ≈˘˘°Vƒ˘˘Ø˘ dGh ,ᢢaɢ˘¶˘ æ˘ dG »˘æ˘Wƒ˘dG ≥˘jô˘˘£˘ dG ᢢ°Uɢ˘N QhôŸG . 9 ºbQ É¡dòÑJ »àdG äGOƒ¡ÛG ºZQh ¿CG ’EG ,ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘∏ÙG äɢ˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ °ùdG ó«Øà°ùJ »àdG á«dÉŸG äGOɪàY’G á¡LGƒŸ á«aÉc ÒZ ,ájó∏ÑdG É¡æe ,ᢢ ˘ ˘Mhô˘˘ ˘ ˘£ŸG π˘˘ ˘ ˘cɢ˘ ˘ ˘°ûŸG π˘˘ ˘ ˘c ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dɢ˘H ɢ˘°Sɢ˘°SCG ᢢ≤˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘àŸGh ™˘˘aO …ò˘˘dG ô˘˘eC’G ƒ˘˘gh ,ᢢ«˘ ˘∏ÙG áÑdÉ£ª∏d …ó∏ÑdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛÉH ≥«≤– ᫨H ,ºYódG øe ójõŸÉH QɢWE’G ø˘˘°ù– ᢢ°Sƒ˘˘ª˘ ∏˘ e è˘˘Fɢ˘à˘ f ≥˘Ø˘f »˘≤˘˘Hh . ¿É˘μ˘°ù∏˘d »˘°û«˘©ŸG ,IQƒ˘gó˘àŸG ¬˘à˘dɢM ≈˘∏˘Y ᢢWGô˘˘N ‘ ¢ü≤f øe √ƒ∏ª©à°ùe ÊÉ©j å«M ≥jô£dG êÉàëj ÚM ‘ ,IAÉ°VE’G ≈˘à˘M ó˘«˘Ñ˘©˘J IOɢYEG ¤EG »˘˘∏˘ NGó˘˘dG ,á˘Hƒ˘∏˘£ŸG ¢ù«˘jɢ≤˘ª˘∏˘d Ö«˘é˘à˘ °ùj çOGƒ˘˘M ´ƒ˘˘bh ∫ɢ˘ª˘ à˘ MG …Oɢ˘Ø˘ à˘ d ≈≤˘Ñ˘J ᢫˘Yƒ˘Ñ˘°SC’G ¥ƒ˘°ùdG . Ò°ùdG Gô¶f ,QhôŸG ácô◊ ÈcC’G ≥FÉ©dG ≥˘jô˘£˘dG ±ô˘W ≈˘∏˘Y ɢ˘gó˘˘LGƒ˘˘à˘ d ÒHGƒ˘W ÖÑ˘˘°ùjh ,9 º˘˘bQ »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG AÉæKCG äÉæMÉ°ûdGh äGQÉ«°ù∏d á∏jƒW ɢe ƒ˘gh ,á˘æ˘jóŸG §˘°Sh ɢgQƒ˘˘Ñ˘ Y ™˘˘«˘ °Sƒ˘˘J ‘ Òμ˘˘ Ø˘ ˘à˘ ˘dG ÖLƒ˘˘ à˘ ˘°ùj ¥ƒ°ùdG πjƒ–h ,á¡L øe ≥jô£dG .iôNCG á¡L øe á«YƒÑ°SC’G ºYódÉH áWGôN ¿Éμ°S ÖdÉ£jh GOóY É¡◊É°üe â∏é°S PEG ,»ØjôdG ,»ØjôdG øμ°ùdG äÉÑ∏W øe GÒÑc Ö°SÉæŸG ºé◊G ôaƒJ Ωó©dh øμd øjó«Øà°ùŸG ÒZ »≤H ,ºYódG øe ™aO Ée ƒgh ,Qɶàf’G áªFÉb ‘

''ƒÑbCG'' ‘ ''IôbƒeÉJ'' ájó∏H Èà©J ,á°†fi á«MÓa á¨Ñ°U äGP ájó∏H ∂dÉ°ùŸG ™e ƒg ÚMÓØdG πμ°ûe øμd ∂dÉ°ùe OƒLh ΩóYh ,IôYƒdG ,º¡YQGõe ¤EG …ODƒJ äGQÉ«°ù∏d ¥ôWh ∂dÉ°ùe ¤EG IÒÑc º¡àLÉëa â∏°ü– äÉeƒ∏©e ôNBG ‘h .á«MÓa äQôb ájó∏ÑdG ¿EÉa ,¥hô°ûdG É¡«∏Y ‹GƒëH á«MÓa ∂dÉ°ùe á©HQCG íàa ,ájô≤dÉH IóMGƒ∏d äGÎeƒ∏«c áKÓK ''IÒ°SÉJ'' ÚH Ée §Hôj ∫hC’G ∂∏°ùŸÉa ''IÒ°SÉJ'' ÚH ÊÉãdG ,''º«fÉZhCG Qõ¨jEG''h ÚH Ée ådÉãdGh ,''»∏cGh ≥jôMCG''h 5 áaÉ°ùà ™HGôdGh ,''ñƒ««°S''h ''IÒ°SÉJ'' ''áªbÉJ'' ÚH Ée §Hôj äGÎeƒ∏«c πNóà°S ∂dÉ°ùŸG √òg .''¢TƒdÉYƒH''h ,á≤£æŸG »MÓa ‘ áMôØdGh áé¡ÑdG πFÉ°Sh ™e º¡JÉfÉ©e »¡àæà°S øjòdGh √òg ¿CG á°UÉN ,º¡YQGõe ¤EG π≤ædG ,πëædG á«HÎH É°†jCG áahô©e á≤£æŸG .¿ƒàjõdG ∫ƒ°üÙ Ió«÷G á«YƒædÉHh Ω.´ ¯

ójõŸÉH áÑdÉ£ª∏d ájó∏ÑdG ídÉ°üà ¿EÉa ,IQÉ°TEÓdh .ºYódG ¢ü°üM øe â£N »àdG äÉjó∏ÑdG øe áWGôN ᢫˘ª˘æ˘à˘dG ∫É› ‘ IÒÑ˘c äGƒ˘£˘ N äɢ˘ «˘ ˘ fɢ˘ ˘μ˘ ˘ eE’G º˘˘ ˘ZQ ,ᢢ ˘«˘ ˘ ∏ÙG ¿C’ ᢢ ˘ë˘ ˘ °Tô˘˘ ˘e »˘˘ ˘gh ,IOhóÙG áæjóe 󢩢H á˘ã˘dɢã˘dG á˘Ñ˘JôŸG π˘à– å«˘M ø˘e ,''ƒ˘Ñ˘bCG'' á˘jó˘∏˘Hh á˘jɢ˘é˘ H ɪc .Ió°ùÛG ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG ‘ Ió˘˘FGô˘˘dG ≥˘˘Wɢ˘æŸG ø˘˘e Èà˘˘©˘ ˘J ™≤J ÉgQÉÑàYÉH ,…QÉéàdG •É°ûædG äɢ˘j’h ÚH ¥ô˘˘£˘ dG ≈˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘e ‘ Ö©∏J »gh ,êÈdGh ájÉéH ∞«£°S ,IQÉ˘é˘ à˘ dG π˘˘«˘ ©˘ Ø˘ J ‘ ɢ˘eɢ˘g GQhO Ö£˘b ¤EG ∫ƒ˘ë˘à˘J ¿CG ɢ¡˘fɢ˘μ˘ eEɢ Hh Gô˘¶˘f ,π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùŸG ‘ …Oɢ˘°üà˘˘bG IOGQE’Gh »˘é˘ «˘ JGΰS’G ɢ˘¡˘ ©˘ bƒŸ ,É¡fÉμ°S É¡H õ«ªàj »àdG ájP’ƒØdG á°SQɇ ‘ º¡d »©«Ñ£dG ∫ƒ«ŸGh ¢†©˘Ñ˘dG í˘°Tô˘jh ,IQÉ˘é˘ à˘ dG á˘˘æ˘ ¡˘ e ‘ ∫ƒ˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘J ¿C’ ᢢ WGô˘˘ ˘N Iô˘˘ ˘FGO ¤EG ,áHóàæe áj’h ¤EG πÑ≤à°ùŸG πHÉb ôeCG ƒgh ,''ƒÑbCG'' IôFGO ÖfÉL •hô˘°ûdG äô˘aƒ˘J GPEG ,≥˘«˘ ≤˘ ë˘ à˘ ∏˘ d .ájQGOE’Gh á«fƒfÉ≤dG âfƒª≤J . ´ ¯

»`` ` ` ` `©FÉÑH ¢UÉ`` ` ` ` ` `N ó`` ` ` ` ` FGô÷G §`` ` ` ` ` °SƒdG »`` ` ` ` ` `a ‘ ¥hô°ûdG ∫ƒ°Uh ôNCÉJ ∫ÉM ‘ ,᫪μdG ‘ ¢ü≤f hCG ºμJÉÑàμe :`H GQƒa ∫É°üJE’G ≈Lôj 021-77-69-31 ¯ 021-77-69-33 ¯ 021-77-69-32 ¯

Anep 301 527

- 2011-04-19 [

ájó∏ÑH IójóL á«YÉæ°U á≤£æe ájÉéÑH ''ájÉæa'' ≈∏Y »eƒ«dG ¥hô°ûdG â∏°ü– ¿CG ó«ØJ ,ábƒKƒe QOÉ°üe øe äÉeƒ∏©e äOÉØà°SG ,ájÉéH áj’ƒH ''ájÉæa'' ájó∏H äQÉ°TCGh .IójóL á«YÉæ°U á≤£æe øe øe IÒNC’G √òg ¿CG ,É¡JGP QOÉ°üŸG ádÉch ±ôW øe ÉgDhÉ°ûfEG ºàj ¿CG Qô≤ŸG ,ájÉéH áj’h iƒà°ùe ≈∏Y »°VGQC’G á©£b 50 ‹GƒM ¢ü«°üîJ ” óbh ,á«YÉæ°üdG á≤£æŸG √òg πãªà°S ¢VQCG ᫪æàdG ‘ ɪàM ºgÉ°ùà°S »àdGh É¡fCG ɪc ,ájó∏ÑdG √ò¡d á«∏ÙG ≈∏Y AÉ°†≤dG ‘ É°†jCG ºgÉ°ùà°S πc ÜÉÑ°T ó°ùL ôîæJ »àdG ,ádÉ£ÑdG .ájÉéH áj’h äÉjó∏H ∑hÈe . ´ ¯

Anep 910 445

- 2011-04-19 [

Anep 911 975

- 2011-04-19 [


¿GƒNE’G â∏Øj πg ?áÑ©∏dG øe ¿ƒª∏°ùŸG ¯¢VƒY ídÉ°U¯ ‘ ∂fG ìƒ˘°Vƒ˘H »˘æ˘©˘j ..Iô˘gɢ˘≤˘ dG ɢ˘æ˘ g Qɢ˘ «˘ ˘à˘ ˘dG ÚH IQOɢ˘ f ᢢ Ñ˘ ˘dɢ˘ ¨˘ ˘ e ᢢ ˘Mɢ˘ ˘°S á«aÉ≤ãdGh á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dGh »eÓ°S’G ¢VƒY ídÉ°U ..≥HÉ°ùdG ΩɶædÉH á£ÑJôŸG á«eÓY’Gh º˘˘ ˘ZQ ¿ƒ˘˘ ˘ª˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘°ùŸG ¿Gƒ˘˘ ˘ NE’G Êɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘jh ᢫˘°ùØ˘f Üô˘Mh á˘jɢYO äɢLƒ˘e ø˘e ᢫˘Ñ˘∏˘ZC’G ≈˘∏˘ Y º˘˘¡˘ dƒ˘˘°üM ¿ƒ«eÓY’G CGôéàjh ..»°SÉ«°ùdG º¡˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùe ±ó˘¡˘à˘°ùJ á˘Ø˘«˘æ˘Y º¡fG hóÑj’ ɪ«a ,»©LQ ôKCÉHh º¡àdG πμH º¡«eôH º¡d ¿ƒFhÉæŸG ¿ƒμj ’ ób ¬fG hCG äÉYÉ°TE’Gh º¡àdG ≈∏Y OôdÉH GÒãc ¿ƒ∏¨°ûæe ..Ωƒé¡dG ≈∏Y QOÉbh A∞c »eÓYG ≥jôa º¡jód ¿G ™bƒàŸG øe »àdG á«°SÉ«°ùdG áÑ©∏dÉH §«ëj …òdG ñÉæŸG ƒg Gòg ¿ƒ˘μ˘jh ..ô˘°üe π˘Ñ˘≤˘à˘°ùe ≈˘˘∏˘ Y ≠˘˘dɢ˘Ñ˘ dG ô˘˘KC’G ɢ˘¡˘ ª˘ °ù◊ ¿ƒ˘˘μ˘ j ≈∏Y ¢ùaÉæàdG áÑ∏M Gƒªëà≤j ¿G ÚH øjÒfl ¿ƒª∏°ùŸG ¿GƒNE’G ¿G ø˘˘e ÒÑ˘˘c º˘˘¡˘ aƒ˘˘Nh ,¿ÉŸÈdG ‘ Gƒ˘˘©˘ bƒ˘˘ª˘ à˘ j ¿G hG ᢢ°Sɢ˘Fô˘˘dG »eôdGh º¡°û«ª¡J ≈∏Y 𪩫°S º¡æe øμj ⁄ ¿G ΩOÉ≤dG ¢ù«FôdG ¿Éª«∏°S ôªY ô¶àæj ⁄h ..IÒÑc ¬jƒ°ûJ ácô©e ¿ƒJCG ‘ º¡H ‹ój »μd á«°SÉFôdG äÉHɢî˘à˘f’G è˘Fɢà˘f Qƒ˘¡˘X ᢰSɢFô˘∏˘d í˘°TôŸG á˘∏˘Jɢb äɢeɢ¡˘JG ¬˘Lh ¿CɢH çGó˘MC’G ≥˘Ñ˘°S π˘H ,á˘dCɢ°ùŸG ‘ √ƒ˘dó˘H º˘¡˘fGh ìÓ˘°ùdG ≈˘∏˘Y ¿ƒ˘HQó˘à˘j º˘¡˘ fG ᢢ¡÷ Úª˘˘∏˘ °ùŸG ¿Gƒ˘˘NEÓ˘ d ¿É˘HEG Ö¨˘°T çGó˘MCɢH Gƒ˘eɢb º˘¡˘fGh Ú뢢∏˘ °ùŸG ø˘˘e ɢ˘°û«˘˘L ¿h󢢩˘ j .IQƒãdG ¥GQhCG ≈˘∏˘Yh Iõ˘Ø˘∏˘à˘dG äɢ£fi ‘ Iô˘FGó˘dG äGQGƒ◊G ™˘Hɢ˘à˘ j ø˘˘e ¿Gƒ˘NE’G ó˘°V ¢†jô˘ë˘à˘dG º˘é˘M ø˘e ᢰûgó˘dG ¬˘Ñ˘«˘°üJ ∞˘ë˘ °üdG ɢª˘«˘ª˘°üJ ÌcG ¿ƒ˘ë˘Ñ˘°ü«˘°S º˘¡˘fG »˘æ˘©˘j …ò˘dG ô˘eC’G ..Úª˘∏˘°ùŸG á°SÉFôdG âÑgP ƒd ɪ«a Oƒ°SCG GÒ°üe GƒÑæéà«d äÉ«°SÉFô∏d Ωó≤à∏d .ºgGƒ°ùd ¿Gƒ˘NE’G ™˘£˘à˘°ùj ⁄ å«˘M ,ɢeÉ“ ɢμ˘Hɢ°ûà˘e ó˘¡˘°ûŸG hó˘Ñ˘j ɢ˘æ˘ gh á«Ñ©°ûdGh áeɢYõ˘dG äÉ˘Ø˘°üH º˘°ùà˘j í˘°Tô˘e …G Ëó˘≤˘J ¿ƒ˘ª˘∏˘°ùŸG É©WÉb ,ôWÉ°ûdG ¢Sóæ¡ŸG ‘ ø©£dG íÑ°UG ¿G ó©H á¶ë∏dG ≈àM ô˘Wɢ°ûdG ¿G ¿Gƒ˘NE’G ∑Qó˘jh ᢰSɢFô˘∏˘d í˘°TÎdG ø˘e √Oɢ©˘Ñ˘à˘°S’ ¬°ù«FQ ≥°û©j ó∏H ‘ ¤hC’G áfÉμŸG πàëj …òdG πLôdÉH ¢ù«d ø˘μ˘d ..ᢰUɢN á˘fɢμ˘e ¬˘«˘a ¢ù«˘Fô˘∏˘dh ,º˘«˘Yõ˘dG ∫ƒ˘M ≥˘∏˘ë˘à˘ jh ≈∏YCÉH ÒμØàdG ÚHh º¡æ«H á©«£≤dG AÉ¡fE’ ¬H ¿ƒ©aój ¿GƒNE’G Ó°†a á«°SÉ«°S Iƒ≤c ºgó°ùéj …òdG ôeC’G ,á«°SÉ«°ùdG Ö°UÉæŸG .á«°ù«FQ á«YɪàLG Iƒb º¡fƒc øY ÌcGh ɢ≤˘jô˘H ÌcG ìƒ˘à˘Ø˘dG ƒ˘HG º˘©˘æŸGó˘Ñ˘Y Qƒ˘à˘có˘dG ¿ƒ˘μ˘j ¿B’G ¿ƒ∏Nój ¿ƒª∏°ùŸG ¿GƒNE’G ¿ƒμj ¿G ó©Ñà°ùŸG øe ¢ù«dh ,ÉHòL ,ìƒ˘à˘Ø˘dG ƒ˘HG Qƒ˘à˘có˘dG í˘dɢ°üd ô˘eC’G Gƒ˘¡˘æ˘j »˘μ˘d IÒÑ˘c IQhɢ˘æ˘ e ìƒ˘à˘Ø˘dG »˘HCɢH ™˘˘aO ø˘˘e ɢ˘°†jG º˘˘g Gƒ˘˘fƒ˘˘μ˘ j ¿G G󢢩˘ Ñ˘ à˘ °ùe ¢ù«˘˘dh Ωó≤àj ¿G ¬d ≈æ°ùà«d ,º¡æY ÉjôgÉX √OÉ©HE’h º¡æe ádÉ≤à°SÓd ¿G hóÑjh ..≥HÉ°ùdG ΩɶædG ∫ƒ∏a πÑb øe Iô°Tƒ°T ¿hO í°TÎ∏d πHÉ≤e ôWÉ°ûdG OÉ©Ñà°SG ” ¿G ó©Ña ,á¶ë∏dG ≈àM íLÉf ôeC’G Gƒ˘°ùØ˘æ˘J ¿ƒ˘ª˘∏˘ °ùŸG ¿Gƒ˘˘NE’G ¿ƒ˘˘μ˘ j ,¿É˘˘ª˘ «˘ ∏˘ °S ô˘˘ª˘ Y Oɢ˘©˘ Ñ˘ à˘ °SG ⁄ ¿GƒNE’G ÜÉÑ°T ¿G √ÉÑàf’G øe óH ’ ÚM ‘ Gòg ,AGó©°üdG ..á≤HÉ°ùdG IÎØdG á∏«W º©æŸG óÑY QƒàcódG øY GƒWôØæj ¬˘d ¢ù«˘˘d …ò˘˘dG Ö«˘˘é˘ ©˘ dG ∑Gô◊G ø˘˘e ᢢdɢ˘M ó˘˘¡˘ °ûJ ¿B’G ô˘˘°üe ƒ˘g ɢe ô˘°üe ‘ ™˘ª˘ °ùJh ó˘˘jô˘˘j ɢ˘e ∫ƒ˘˘≤˘ j ¢ü°T π˘˘ch ..π˘˘«˘ ã˘ e ¿CÉH ócCÉàJ ∫GƒMC’G πc ‘ ∂æμdh ,∂dP ÒZ ƒg Éeh ,»≤£æe ‘ Ö©°UC’G ƒg ¿ÉëàeG .á∏«∏b ΩGƒYCG πÑb ô°üe »g ó©J ⁄ ô°üe ‘ ¿B’G º¡fG Gƒª¡Øj πg !?¬æFɪc øe Gƒà∏Øj π¡a ,¿GƒNE’G IÉ«M ?Ú£°ù∏a øYh áeCG øYh ó∏H øY á«îjQÉàdG á«dhDƒ°ùŸG áfÉμe .áHÉLE’G ¤ƒàJ áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G

smo_2017@yahoo.com

⁄É©dG

17 $

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

Iò```````aÉf á`````````«°SÉ«°S äÉ«°üî°T â```````∏ª°T á``````````«∏ª©dG

…Qƒ`` ` ` ` J ÊÉeƒ`` ` ` `J ≥`` ` ` `HÉ°ùdG ¢ù«`` ` ` `Fô∏d ÚdGƒ`` ` ` `e AGQRh ∫É`` ` ` ` ` ` ` `≤àYG ∫ɪ°ûdG …OôªàŸ …ó°üàdG øY ä’É≤àY’ÉH π¨°ûæe ¢û«÷G :[`d ''¿Éμ«∏HƒÑjQƒd'' áØ«ë°U ôjóe ¯ äÉ«°üî°T â°ùe á©°SGh ∫É≤àYG äÉ«∏ªY äÉYÉ°S ¿ƒ°†Z ‘ GhòØfh ,hOÉeCG ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG AÉØ∏M ó°V ''IQƒ©°ùe'' á∏ªM ‹ÉŸG ¢û«÷G ø°T .…QƒJ hOÉeCG ≥HÉ°ùdG ‹ÉŸG ¢ù«FôdG ≈∏Y ÚHƒ°ùÙG ä’GÔ÷G ¢†©H ≈àMh Ú≤HÉ°S AGQRhh á«°SÉ«°Sh á«fóe øe ¥hô°ûdG ™e ∫É°üJG ‘ ''¿Éμ«dƒÑjQƒd'' ÖÑ°ùH GóL áfƒë°ûe AGƒLC’G ¿CG ƒcÉeÉH â∏°SQCG á«dÉ◊G á£∏°ùdG ¿CGh ä’É≤àY’G π«°UÉØàdG ¬«a äOÉØJ ¢ùeCG É«Øë°U ÉfÉ«H äAÉL »àdG áé◊G âfÉch ,á«∏ª©dG ôjÈàd A’Dƒg •QƒJ »g á«°ù«FQ IôμØc -¬Ñ°ùM.‹Éà ¿RGƒàdG ∫ÓàNG ‘ ÜÉÑ°T ΩÉb'' ¥É«°ùdG ¢ùØf ‘ ±É°VCGh ᢢ jɢ˘ ª˘ ˘M π˘˘ LG ø˘˘ e Ió˘˘ ˘Mƒ˘˘ ˘dG ᢢ ˘¡˘ ˘ Ñ˘ ˘ L Ωɢ°üà˘Y’ɢH á˘jQƒ˘¡˘ª÷Gh ᢫˘WGô˘≤Áó˘˘dG ¬«a º«≤j …òdG ''ΩÓ°S'' ¥óæa ΩÉeCG ¢ùeCG Gó˘˘ fƒ˘˘ μ˘ ˘fƒ˘˘ ˘jO âbDƒŸG ‹ÉŸG ¢ù«˘˘ ˘Fô˘˘ ˘dG Ωɢ˘≤˘ à˘ f’G ᢢ°Sɢ˘«˘ °ùH ø˘˘jOó˘˘æ˘ e ,…QhGô˘˘ J …OΟG »æeC’G ™°VƒdG ∫ɪgEGh IÉæÑàŸG .''‹Ée ‘ »˘μ˘∏˘Ø˘dG ⁄ɢ©˘dG Ú˘˘oY ó˘˘≤˘ a IQɢ˘°TEÓ˘ d ∫hCG (áæ°S 60) GQÉjO ƒÑjOƒe ï«°ûdG ‹ÉŸG á«dÉ≤àf’G áeƒμë∏d É°ù«FQ AÉKÓãdG ¢ùeCG ¢ù«˘˘Fô˘˘ dG √Qó˘˘ °UCG Ωƒ˘˘ °Sô˘˘ e ‘ ᢢ «˘ ˘dÉŸG .…hGôJ GófƒμfƒjO ádÉcƒdÉH

»HÓ°T É«°SBG

…Qƒ``J ÊÉeƒ`J ´ƒ∏ıG ¢ù«FôdG

óLƒJ »àdG ≈JÉc á≤£æe ¤EG Ú∏≤à©ŸG ,º˘cÉ◊G …ô˘μ˘°ù©˘dG ¢ù∏ÛG Qɢ˘≤˘ e ɢ˘¡˘ H ó˘cCG .ƒ˘cɢeɢH á˘ª˘°Uɢ©˘dG êQɢN á˘æ˘FÉ˘μ˘ dGh ᢢ «˘ ˘dÉŸG ᢢ Ø˘ ˘ «˘ ˘ ë˘ ˘ °üdG ô˘˘ ˘jô– ô˘˘ ˘jó˘˘ ˘e

áWô°ûdÉH ÒÑc ∫hDƒ°ùeh ƒcƒ°ù«°S hó«eÉg Üõ˘M ¢ù«˘FQ ɢ˘LGhQƒ˘˘Lɢ˘jO hó˘˘ªfi ƒ˘˘g .≈°ù«∏c Ó«e hÉ°Sƒg ÒÑc A’Dƒ˘ ˘ g ᢢ ˘aɢ˘ ˘c π˘˘ ˘≤˘ ˘ f ” ¬˘˘ ˘fCG OOÎjh

ÉfQOÉ°üe Ö°ùM- äOCG Iƒ£ÿG √òg ,∑ÉÑJQGh ¿É≤àMG ádÉM ¤EG -ƒcÉeÉH ‘ º˘˘ ˘¡˘ ˘ dRɢ˘ ˘æ˘ ˘ e ø˘˘ ˘e Úæ˘˘ ˘WGƒŸG âLô˘˘ ˘NCG º¡HGõMCG äGô≤e øe ÜÉÑ°ûdG Ú∏°VÉæŸGh - äAÉL »àdG ∫É≤àY’G äÉ«∏ª©H ójóæà∏d QÉ°ùŸG âaôMh É¡∏fi ÒZ ‘ -º¡Ñ°ùM äÉjƒdhC’G ¤hCG ∫ɪgEÉH ‹Ée ‘ »°SÉ«°ùdG á°UÉNh ó∏ÑdG ¤EG QGô≤à°S’G IOÉYEG »gh .∫ɪ°ûdG ‘ ≈H) á«fÉ£jÈdG áYGPE’G áÄ«g â∏≤fh AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈fhÉ©e óMCG øY (»°S ≈H ¿EG ,¬˘˘ ˘dƒ˘˘ ˘b Öjó˘˘ ˘«˘ ˘ °S …Oƒ˘˘ ˘e ≥˘˘ ˘Hɢ˘ ˘ °ùdG á©HÉJ äÉHôY ¿ƒ∏≤à°ùj GƒfÉc Újôμ°ùY ≈∏˘Y ¢†Ñ˘≤˘dG Gƒ˘≤˘dCG á˘jô˘μ˘°ù©˘dG á˘Wô˘°û∏˘d ¿ƒ˘fhɢ©˘e ∫ɢbh .≥˘Hɢ˘°ùdG AGQRƒ˘˘dG ¢ù«˘˘FQ ¿EG ,Ú≤˘˘ ˘ ˘ ˘Hɢ˘ ˘ ˘ ˘°S ÚdhDƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùŸ ¿hô˘˘ ˘ ˘ ˘ NBG ≥HÉ°ùdG ´ÉaódG ôjRh â∏ª°T ä’É≤àY’G ∫GÔ÷G ¿ÉcQC’G ¢ù«FQh ÉeÉ°SÉL ƒjOÉ°S

√DhÉæHCGh ∑QÉÑe É¡«a ÖÑ°ùJ »àdG Oƒª÷G ádÉM ádGREG ¤EG ≈©°ùf:[`d ôWÉ°ûdG äÒN ºK ,¿Éª«∏°S ôªY AGƒ∏dG í°TôJ :±É°VCGh ΩÉ©dG …CGôdG áFó¡àd ádhÉfi âfÉc ,√OÉ©Ñà°SG ,äÉHÉîàf’G øe √OÉ©Ñà°SG QGôb ¿ÓYEG óæY áæé∏dG √ÉŒ ʃfÉ≤dG ó«©°üàdG ¿CG í°VhCGh .¢UÉ°üàN’G πgC’ åëH πfi ∫GRÉe á˘Yɢª÷G ó˘°TôŸ ÖFɢæ˘c ¬˘˘JOƒ˘˘Y ø˘˘Yh øe ¬àdÉ≤à°SÉH Ωó≤J Ée ó©H iôNCG Iôe ¢üîj ôeC’G Gòg ¿CG ócCG ,áYɪ÷ÉH ¬©bƒe Öî˘˘à˘ æ˘ j …ò˘˘dG ᢢYɢ˘ ª÷G iQƒ˘˘ °T ¢ù∏› Iôe ƒg ¬HÉîàfG hCG ,¬d ÓjóH ô¡°TCG 3 ∫ÓN Gó°Tôe ¿ƒcCG ¿CG º∏MCG ’'' :™HÉJh ,Qòà©j óbh ,iôNCG ,…QGOEG ™bƒe …C’ OƒYCG ø∏a ‹ QÉ«ÿG ∑ôJ ƒdh ,¿GƒNEÓd .''á°†¡ædG ´hô°ûe πªcCÉ°Sh á°ûjôL ÊÉg / IôgÉ≤dG ¯

∫Ébh ≥HÉ°ùdG Ωɶæ∏d ´ƒ°†ÿÉH á«°SÉFôdG ¥hQɢ˘ a Qɢ˘ ˘°ûà˘˘ ˘°ùŸG ¿EG :ô“DƒŸG ∫Ó˘˘ ˘N äÉHÉîàfÓd É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ,¿É£∏°S ´ƒ∏ıG ¢ù«Fô∏d É«ah ∫GRÉe ,á«°SÉFôdG …CG - πNóJ ¬fC’ Gô¶f ,∑QÉÑe »æ°ùM ᢢ ª˘ ˘μÙG ‘ ¬˘˘ æ˘ ˘«˘ ˘«˘ ˘©˘ ˘J ‘ - ∑Qɢ˘ Ñ˘ ˘ e .ájQƒà°SódG äGó˘æ˘à˘°ùe ¬˘jó˘d ¿CG ô˘Wɢ°ûdG ±É˘˘°VCGh :™HÉJh ,äÉHÉîàfÓd É«˘∏˘©˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG ø˘jó˘J É«∏©dG áæ˘é˘∏˘dG '' í˘°†Ø˘J äGó˘æ˘à˘°ùe ɢæ˘jó˘d 28 IOÉŸG ¿CG GhQƒ˘˘°üJ ƒ˘˘dh ,º˘˘¡˘ æ˘ jó˘˘Jh ''äɢ˘Hɢ˘î˘ à˘ ˘fÓ˘˘ d ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ∫óY øe ¬æ°ü– ’ É¡fEÉa ,É«fƒfÉb º¡æ°ü– ‘ ¢ù«jÉ≤ŸG πμH áÁôL ƒg √OÉ©Ñà°SG ¿G GócDƒe ,¤É©Jh .øWƒdG ≥M

ájQÉ¡°TEG áMÉ°ùe

ó©Ñà°ùŸG í°TôŸG - ôWÉ°ûdG äÒN ¢Sóæ¡ŸG ócCG ô°üe á°†¡f ´hô°ûe ¿G - ô°üe á°SÉFQ äÉHÉîàfG øe ¿B’G »°Sôe óªfi QƒàcódG ¬H Ωó≤àjh ¬H Ωó≤J …òdG ᢫˘Hô˘©˘dG ∫hó˘dG á˘aɢc ≈˘∏˘Y ìɢà˘Ø˘f’G ¬˘Jɢ«˘W ‘ π˘ª˘ ë˘ j ∫hó˘dG ™˘e äGQɢª˘ã˘à˘°SGh ¥Gƒ˘°SCG í˘à˘ a ø˘˘e IOɢ˘Ø˘ à˘ °S’Gh .iôNC’G á≤«≤°ûdG ¢ûeÉg ≈∏Y ¥hô°û∏d ¢UÉN íjô°üJ ‘ ôWÉ°ûdG ∫Ébh ÜÉÑ°SCG øY ∞°ûμ∏d AÉ©HQC’G ô¡X √ó≤Y …òdG ô“DƒŸG á©°SGh äGQɪãà°SG íàa ¤EG ≈©°ùf :í°TÎdG øe √OÉ©Ñà°SG É¡«a Éà á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ¥Gƒ°SC’G áaÉc ≈∏Y ìÉàØf’Gh ÚH Oƒª÷G ádÉM ádGREG IQhô°V ≈∏Y GócDƒe ,ôFGõ÷G ∑QÉÑe ´ƒ∏ıG Ωɶf É¡«a ÖÑ°ùJ »àdGh ,ôFGõ÷Gh ô°üe .√DhÉæHCGh ƒg äÉHɢî˘à˘f’G ≈˘∏˘Y á˘aô˘°ûŸG á˘æ˘é˘∏˘dG ô˘Wɢ°ûdG º˘¡˘JGh


…hGó˘˘à˘ dG ᢢ«˘ ª˘ ˘gCG »˘˘ ª˘ ˘°Tɢ˘ ¡˘ ˘dG ï˘˘ «˘ ˘°ûdG ¢Vô˘˘ ©˘ ˘j ɢ°VGô˘eCG ¬˘∏˘dG π˘°†Ø˘H â÷ɢ˘Y »˘˘à˘ dGh ,Üɢ˘°ûYC’ɢ˘H ,áÑ∏©ãdG ,Oó¨dGh …ôμ°ùdG - ƒHôdG - ¿ÉWô°ùdG''`c - ᢫˘aó˘°üdG - ÚLhõ˘˘dG ó˘˘æ˘ Y »˘˘°ùæ÷G ∞˘˘©˘ °†dG ,ô˘©˘°ûdG •ƒ˘≤˘°S ,π˘°UÉ˘ØŸGh á˘Ñ˘cô˘dG Ω’BG ,¥É˘¡˘Ñ˘ dG AGô≤∏d ¿ƒμ«°Sh .''..ÉgÒZh ..…OGQEG ÓdG ∫ƒÑàdG äÉëØ°U ≈∏Y ''»ª°TÉ¡dG ™e'' øcQ ‘ »eƒj óYƒe π˘«ÁE’G ÈY ¬˘©˘e π˘°UGƒ˘à˘dG º˘μ˘ æ˘ μÁh ¥hô˘˘°ûdG ø˘˘ Y hCG ,algerie@alhashemicentre.com .021.46.27.34 :¢ùcÉØdG ≥jôW

AÉ`` ` ` `ŸG ó`` ` ` ` «°S ¥ƒØj πgòe áæ°ùdGh ¿BGô≤dG ‘ »ª∏Y RÉéYEG øe ∞°ûàcG Ée ¿EG ÚH øeh ,Éæ«˘≤˘j ø˘bƒŸGh ɢfÉÁEG ø˘eDƒŸG ó˘jõ˘j Gò˘¡˘a ,…ô˘°ûÑ˘dG π˘≤˘©˘dG ËôμdG ¿BGô≤dG ‘ ÒNC’G Gòg ôcP ó≤a ,AÉŸG Iõé©e äGõé©ŸG √òg áØ∏àfl ™«HÉæjh QOÉ°üe øe ÒãμdG OƒLh øe ºZôdG ≈∏Yh ,Iôe 63 AÉe ÒN Èà©j ΩõeR AÉe ¿CG ’EG ,¢VQC’G ´É≤H ∞∏àfl ‘ √É«ª∏d »°VQ ¢SÉÑY øHG øY ¿ÉÑM øHGh ÊGÈ£dG ihQ .¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y AÉe ÒN) º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb :∫Éb ɪ¡æY ¬∏dG .(º≤°ùdG AÉØ°T ,º©£dG ΩÉ©W ‘ ,ΩõeR AÉe ¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ¿Éc) :âdÉb É¡æY ¬∏dG »°VQ á°ûFÉY øYh ≈∏Y Ö°üj ¿Éch ,Üô≤dGh …QGOC’G ‘ ΩõeR AÉe πªëj º∏°Sh ¬«∏Y ΩõeR AÉe) :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb (º¡«≤°ùjh ≈°VôŸG ‘ ¬«f ¿É°ùfEG πμd ¿CGh ,óFGƒØdG Òãch Oó©àe ¬fCG »æ©j (¬d Üô°T ÉŸ ΩõeR AÉeh ,IOÉÑ©dG øe ´ƒf AÉŸG Gòg Üô°T ¿CÉch ,ΩõeR AÉŸ ¬Hô°T .√É«ŸG ó«°S ≈∏Y πH ,OƒLƒ∏d ô¡X ¿CG òæe GóHCG Ö°†æj ⁄ ¬fCG ΩõeR ôÄH õ«ªàj ¢ùØæH ßØàëj ∫Gõj ’ ƒgh .AÉŸG øe ójõŸÉH ÉfóÁ ƒ¡a ¢ùμ©dG Éæeƒj ≈àM OƒLƒ∏d ô¡X ¿CG òæe ¿OÉ©ŸGh ìÓeC’G øe ¬JÉfƒμe Ö°ùf ™«ªL øe êÉé◊G ™«ª÷ á«ŸÉY Üô°û∏d ¬à«MÓ°U ∂dòch ..Gòg ≈∏Y ¬˘gɢ«˘e ô˘KCG ø˘e ¥ƒ˘∏fl ≈˘μ˘à˘°TG ¿CG çó˘ë˘j º˘∏˘a ,⁄ɢ©˘dG Aɢë˘fCG ¿ƒ©àªà°ùj Ée ɪFGO º¡a ¢ùμ©dG ≈∏Y πH ,∂dP ¬HÉ°T Ée hCG ¬àë°U É«FÉ«ª«c É¡à÷É©e ºàj ⁄ IôgÉ£dG √É«ŸG √ò¡a ,º¡°û©æJ »àdG √É«ŸÉH .¿ó˘ª˘∏˘d ï˘˘°†J »˘˘à˘ dG √ɢ˘«ŸG ™˘˘e ∫É◊G ƒ˘˘g ɢ˘ª˘ c ¢†«˘˘«˘ Ñ˘ à˘ dG OGƒÃ hCG »˘Lƒ˘dƒ˘«˘Ñ˘dG ƒ˘ª˘æ˘dG OGOõ˘j á˘jOɢ©˘ dG Qɢ˘HB’G ᢢdɢ˘M ‘ ¬˘˘fCG ߢ˘MÓ˘˘jh Gô¶f Üô°û∏d á◊É°U ÒZ √É«ŸG π©éj ɇ ôÄÑdG πNGO ‘ »JÉÑædGh π«dO …CG ∑Éæg øμj ⁄ ΩõeR ôÄH ádÉM ‘ øμdh ,ÖdÉë£dG ƒªæd .ÖdÉëW hG äÉJÉÑf …C’ OƒLh ’h »Lƒdƒ«ÑdG ƒªædG ≈∏Y ,ábÉ£dG øe ÒÑc Qó≤H º°ù÷G óÁ ƒ¡a ,ΩõeR AÉe óFGƒa øYh ɢjƒ˘b GOɢ°†e 󢩢j ɢ˘ª˘ c ,º˘˘°ù÷G ø˘˘e ᢢ«˘ °†ª◊G äÓ˘˘°†Ø˘˘dG π˘˘jõ˘˘jh ¢Uɢ°üà˘eG ≈˘∏˘Y ó˘˘Yɢ˘°ùj ƒ˘˘gh ,Ωƒ˘˘ª˘ °ù∏˘˘d ɢ˘jƒ˘˘b Ó˘˘jõ˘˘eh I󢢰ùcCÓ˘ d ¤G …ODƒj ɇ ,º°ù÷G πNóe ¤EG π°†aCG IAÉØμH á«FGò¨dG ô°UÉæ©dG .º°ùé∏d ¿RGƒàdG IOÉYEÉH áeÉY áØ°üH ¬æ«°ù–h º°†¡dG º«¶æJ Aɢ°†YC’G ó˘°ùcCɢ J ø˘˘e π˘˘∏˘ ≤˘ j Ωõ˘˘eR Aɢ˘e ¿G çɢ˘ë˘ H’G âà˘˘Ñ˘ KCGh Aɢe ‘ á˘Ñ˘«˘é˘©˘dG Qƒ˘eC’G ø˘eh ,¿É˘Wô˘°ùdG ɢjÓ˘N ô˘eó˘jh ,á˘jƒ˘«◊G øe ô©°ûj Óa ,á«∏μdG ¬MÓeCG IOÉjR ºZQ ,º©£dG ƒ∏M ¬fCG ΩõeR AÉe ‘ IOƒLƒŸG ìÓeC’G áÑ°ùf ¿CG ƒdh ,á«dÉ©dG ¬àMƒ∏à ¬Hô°ûj ¿ÉëÑ°ùa ..¬Hô°ûj ¿CG óMCG ´É£à°SG Ée ôNBG AÉe …CG ‘ âfÉc ΩõeR .!¬∏dG

∫Ó```◊G ø`````````````````````````````````HG

Qƒ`````cP

çÉ````````fEG ᢢ æ˘ ˘°S 38 ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘°Uɢ˘ Y (627¯ äGPh á˘bOɢ°U ,Iô˘≤˘à˘°ùe á˘∏˘ eɢ˘Y ,ô˘¡˘¶ŸG á˘æ˘ °ùM ,ᢢ«˘ dɢ˘Y ¥Ó˘˘NCG ø˘Y åë˘Ñ˘J á˘ª˘ ¡˘ Ø˘ à˘ eh á˘˘Ø˘ ≤˘ ã˘ e π˘˘LQ ™˘˘e ∫Ó◊G ‘ QGô˘˘≤˘ à˘ °S’G ɢ¡˘ª˘°Sɢ≤˘jh ɢ¡˘Jɢ«˘M ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y CÓÁ Éé°VÉf ¿ƒμj ,IÉ«◊G ‘ É¡«YÉ°ùe GQOÉbh Gô≤à°ùe ÓeÉYh É≤˘∏˘î˘à˘eh êGhõ˘˘dG ᢢ«˘ dhDƒ˘ °ùe π˘˘ ª– ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ɢ¡˘«˘MGƒ˘°Vh á˘ª˘°Uɢ©˘dG ø˘e ¿ƒ˘μ˘j .áæ°S 47 ió©àj ’ ¬æ°Sh ᢢ j’h ø˘˘ e Aɢ˘ ˘Hõ˘˘ ˘Y (628¯ ,â«ÑdG ‘ á˘ã˘cɢe á˘æ˘°S 41 á˘æ˘JɢH ¥Oɢ˘°U êhR ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ J á˘˘Ñ˘ ˘«˘ ˘W Iɢ«◊G Qó˘≤˘j ≥˘∏˘î˘à˘ eh ø˘˘jó˘˘à˘ e 50h 42 ÚH ɢ˘e ¬˘˘æ˘ ˘°S ᢢ «˘ ˘Lhõ˘˘ dG πeQCG hCG É≤∏£e ¿Éc ¿EG º¡j ’ áæ°S ¥ô˘˘ ˘°ûdG ø˘˘ ˘e ¿ƒ˘˘ ˘μ˘ ˘ ˘j ¿CG •ô˘˘ ˘ °ûH .…ôFGõ÷G É¡æ°S AÉHõY ᫪°UÉY (623¯ iƒà°ùe ,â«ÑdG ‘ áãcÉe áæ°S 50 ‘ ÖZôJ πμ°ûdG á˘dƒ˘Ñ˘≤˘e »˘Fɢ¡˘f ’ ¬æ°S ≥∏£e hCG πeQCÉH •ÉÑJQ’G Góæ°S É¡˘d ¿ƒ˘μ˘j á˘æ˘°S 60 Rhɢé˘à˘j ¬˘d ¿ƒ˘μ˘J ¿CɢH √󢩢Jh .Iɢ˘«◊G ‘ .áLhõdG º©f ,ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S 25 ᢢ ˘ Hɢ˘ ˘ ˘°T (630¯ Oƒ˘J â«˘Ñ˘dG ‘ á˘ã˘cɢe ,᢫˘ ©˘ eɢ˘L π˘˘ ˘ Lô˘˘ ˘ H ∫Ó◊G ‘ •É˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ JQ’G ᢫˘Lhõ˘˘dG Iɢ˘«◊G Qó˘˘≤˘ j ΩÎfi êGhõ˘˘dG ‘ ᢢ«˘ ≤˘ «˘ ≤˘ M ᢢ«˘ ˘f ¬˘˘ dh 40h 25 ÚH Ée ¬æ°S QGô≤à°S’Gh .áæ°S ø˘˘ e ᢢ æ˘ ˘°S 38 Iô˘˘ ˘gR (631¯ ‘ áãcÉe á«∏FÉÑb ,∞∏°ûdG áj’h í˘˘dɢ˘°U êhR ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ ˘J ⫢˘ Ñ˘ ˘dG ¿ƒμj ¿ÉeC’Gh áæ«μ°ùdG É¡d ôaƒj ¿É˘˘c ¿EG ™˘˘fÉ“ ’ ɢ˘ª˘ c ,ɢ˘ª˘ ¡˘ Ø˘ à˘ ˘e ¬ª¡j øŸ ,O’hCÉH πeQCG hCG É≤∏£e .Iójô÷G iód ºbôdG ôeC’G QÉ°ûH áj’h øe ICGôeG (632 ¯ ,π˘˘ ˘μ˘ ˘ °ûdG ᢢ ˘dƒ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ≤˘ ˘ e ᢢ ˘æ˘ ˘ °S 26 ójôJ á≤∏£e ,á«©eÉLh áÑéëàe π˘˘LQ ™˘˘e ɢ˘¡˘ Jɢ˘«˘ ˘M Aɢ˘ æ˘ ˘H IOɢ˘ YEG .∫hDƒ°ùeh º¡°Th ¥ƒ∏N øjóàe

ᢢ ˘ ˘ ˘j’h ø˘˘ ˘ ˘ ˘ e Üɢ˘ ˘ ˘ ˘ °T (623¯ ø˘˘e π˘˘eɢ˘Y .á˘˘æ˘ °S 24 I󢢫˘ ˘∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG âæ˘H ø˘Y åë˘Ñ˘ j á˘˘Ñ˘ «˘ W ᢢ∏˘ Fɢ˘Y ¬˘Jɢ«˘M ¬˘«˘∏˘Y CÓ“ »˘à˘dG ∫Ó◊G øŸ .á˘˘æ˘ °S 23 h 18 ÚH ɢ˘e ɢ˘¡˘ æ˘ ˘°S Iójô÷G iód ºbôdG √ôeCG É¡ª¡j ¢SGôgCG ¥ƒ°S øe Òª°S (624¯ ∫õ˘˘æ˘ e ¬˘˘jó˘˘dh ,π˘˘eɢ˘Y á˘˘æ˘ °S 32 I󢫢©˘°S Iô˘°SCG Aɢæ˘H ó˘jô˘j ¢UɢN ICGôeG ™e ¬dƒ°SQh ¬∏dG áæ°S ≈∏Y ɪc ,¥ÓNCG äGPh á∏«ªL ¿ƒμJ …ô˘˘FGõ÷G ¥ô˘˘°ûdG ø˘˘e ɢ˘gó˘˘jô˘˘j .áæ°S 27h 22 ÚH Ée É¡æ°Sh ᢢ ˘j’h ø˘˘ ˘ e º˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘°S (625¯ ∞Xƒe áæ°S 30 √ôªY Âɨà°ùe »˘˘Ñ˘ gò˘˘ dG ¢üØ˘˘ ≤˘ ˘dG ∫ƒ˘˘ NO Oƒ˘˘ j ≈æªàj »àdG ¬JÉ«M áμjô°T á≤aQ áfƒæ˘Mh Ö∏˘≤˘dG á˘Ñ˘«˘W ¿ƒ˘μ˘J ¿CG ’ á˘Ñ˘«˘Wh á˘eÎfi á˘∏˘FɢY ø˘eh º¡j ’ ɪc á≤∏£e âfÉc ¿EG º¡j .É¡æ°S ø˘˘ e ߢ˘ ˘«˘ ˘ Ø◊G ó˘˘ ˘Ñ˘ ˘ Y (626¯ …ôμ°ùY ,áæ°S 31 ∞«£°S áj’h Iɢà˘a ™˘e ᢫˘Hhõ˘©˘dG ≥˘«˘∏˘£˘J Oƒ˘j ¿ƒ˘μ˘J á˘æ˘°S 32 i󢩢à˘j ’ ɢ¡˘æ˘ °S Ö◊ɢ˘ ˘H ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘©˘ ˘ ˘jh ≥˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘N äGP .AÉaƒdGh ø˘˘ e ᢢ æ˘ ˘ °S 43 ó˘˘ ˘jô˘˘ ˘a (627¯ ‘ ∞˘˘Xƒ˘˘e á˘˘æ˘ «˘ £˘ æ˘ ˘°ùb ᢢ j’h 03 ¬jódh ≥∏£e ,º«∏©àdG ´É£b êGhõ˘∏˘d ICGô˘eG ø˘Y åë˘˘Ñ˘ j ,O’hCG ,º˘«˘∏˘©˘J ´É˘£˘b ‘ á˘∏˘eɢY ¿ƒ˘˘μ˘ J Iô°ûÑdG AÉ°†«H ,áæjóàe ,á∏«ªL øe áæ°S 42h 39 ¬æ«H Ée É¡æ°Sh .áæ«£æ°ùb áj’h ø˘˘ ˘e ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S 48 π˘˘ ˘ LQ (628¯ ø˘˘ Y å뢢 Ñ˘ ˘j …ô˘˘ FGõ÷G ¥ô˘˘ ˘°ûdG 48h 30 ÚH Ée É¡æ°S á«fÉK áLhR iód ºbôdG ôeC’G É¡ª¡j øŸ ` áæ°S .Iójô÷G

:á¶MÓe

IƒNE’G øe ≈Lôj ,º¡àŸÉμe ∫ÉÑ≤à°SG â«bGƒÃ Gƒeõà∏j ¿CG Ú∏°üàŸG h ø‡ ô¶àæf ɪc GhóL f º¡Ø°ü G ’ ‘ º¡Äæ¡f ≈àM ÉfhÈîj ¿CG ôNB ô÷G äÉëØ°U .Iój òfh ºcôc G ¿C Ió©e G øe á∏«ªL âNC’G øcôd 0 áYÉ°ùdG 13:0 G ¤E 0 16:0 ɪc °ùf πÑ≤à ôH äÉ«b á°UÉÿG SMS H 0555 - 07 - 39 - 89 :ÚªbôdG ≈∏Y êGhõdG äÉÑ∏£ 0h 26-5 -920555 12:00 áYÉ°ùdG ¤EG ÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe

19 $

¢SƒØædG áMGQ 3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

:á∏μ°ûe ÖMÉ°U ≈∏Y OôdG

±Î```````````````````````````````YC ¬q∏dG ΩÉeCG G

´ƒbƒdG ≈°ûNCGh ∞©°V ÊÉÁEG á«°ü©ŸG ‘ ÊÉÁEG'' ¬∏dG ΩÉeCG ±GÎYG ÖMÉ°U ¬∏dG ‘ »NCG ''á«°ü©ŸG ‘ ´ƒbƒdG ≈°ûNCGh ∞©°V ,∂«a ¬∏dG ∑QÉH ËôμdG ñC’G É¡jCG á≤«≤M ‘ ∂dòH âfCGh ,¬∏d óª◊Gh »M ∑Òª°†a ócCÉJh ¬∏dG ¿PEÉH É¡«∏Y á¶aÉÙG Öéjh ᪩f ∂«éæj ±ƒ°S ¬fEÉa É«M GÒª°V πª– âeO Ée É≤M ¬JôcP Ée πc ¿CG º∏YGh ,á∏بdG √òg øe á°UÉNh ,¢SÉ°ùME’G ∂dòH ô©°ûJ ∂∏©éj .∂jódGh øYh ¬∏dG øY ∑ó©H ɪ¡a ∂jódGh øeh ¬∏dG øe Üô≤J ËôμdG »NCG ’h ,IôNB’Gh É«fódG ‘ ∂JOÉ©°S ÖÑ°S ¢üî°T âfCG ,¬°ShÉ°Sh ¿É£«°û∏d º∏°ùà°ùJ ¬∏dG ∂ª©fCG ,¬∏d óª◊Gh ¬∏dG ±Éîjh ,ΩÎfi ‘ ∂MÉ‚ ¿CG »NCG Éj º∏YGh ,∫Ó◊G πª©dÉH ∂JÉ«M ‘ Ó°TÉa âæc GPEG º¡j ’ πª©dG ⁄ GPEG A»°T …CG º¡j ’ ,á«MhôdGh á«∏FÉ©dG …ODƒJ ¿CG ™«£à°ùJ ,¤É©J ¬∏dG ∂æY ¢Vôj ô©°ûJ ±ƒ°S ó«cCGh ,∂∏ªY ‘ âfCGh ∂JÓ°U ìÉ«JQG πμH ∂∏ªY …ODƒJh áMGôdÉH Égó©H ∫Éb ,´GóHE’G ≈àM ™«£à°ùJh ,áæ«fCɪWh .''܃∏≤dG øĪ£J ¬∏dG ôcòH ’CG'' :¤É©J ôeój ¿É£«°ûdG ∑ÎJ ’ »NCG ∑ƒLQCG ¬àZÉÑj áYÉ°S …CG ‘ º∏©j ’ óÑ©dÉa ,∂JÉ«M »gh áYÉW É¡∏©LG áYÉ°S É«fódGh ,䃟G ∫ɪYC’ÉH A»∏e ∂eƒj øμ«∏a ,á«fÉa ∫hÉMh ,¬«∏Y Ò°ùJ ’hóL º°SQCG ,á◊É°üdG .´É£à°ùŸG Qó≤H ¬H ó«≤àdG ∂«a »«MCGh ∂««MCG áMGô°U ..ËôμdG »NCG ¿CG ¬∏dG øe ƒLôfh ,ΩóædÉH ºFGódG Qƒ©°ûdG ¤EG Oƒ©J ¿CG πeCÉfh ,áë«°üædG Ëó≤J ‘ ≥aƒf øe ÌcCÉa ÌcCG ∂Hô≤àH ∑ó°TQh ,∂à©«ÑW GôHh GÒN ∂jódGƒH ∂«°UhCGh ,πLh õY ¤ƒŸG .¬∏dG ∂≤ah ..∂àæL ìÉàØe ɪ¡a πé«L/ ΩÓMCG ΩCG :¬∏dG ‘ ∂àNCG ¯

?¢ù`` ` ` «∏`` `HEG äÉ`` ` æ`H ø`` ` e »à`` ` LhR π`` ` g √ô˘YCG ⁄ »˘˘æ˘ æ˘ μ˘ d ;''ICGôŸG Éæ˘μ˘°S äó˘Lhh ,ɢeɢª˘à˘gG Aɢbó˘°UC’G ó˘MCG ᢢfhɢ˘©Ã π˘˘ª˘ YCG »˘˘à˘ dG ᢢcô˘˘°ûdG ‘ .É¡H á°û«Y »à«H ‘ â°ûYh ∂dP Aɢ˘L ≈˘˘qà˘ M ,ᢢ FOɢ˘ g äóY ÉeóæY ,⁄DƒŸG Ωƒ«dG Ó˘˘LQ âjCGQ ,»˘˘∏˘ ª˘ Y ø˘˘ e IQɪ©dG øe ’RÉf ÉgƒÑ°ûe øμj ⁄h !É¡H øμ°SCG »àdG ɢ˘eó˘˘æ˘ Yh ;ɢ˘¡˘ fɢ˘qμ˘ °S ø˘˘e º¡fEG ‹ GƒdÉb ¬æY âdCÉ°S ,»˘˘ à˘ ˘«˘ ˘H ø˘˘ e ∫õ˘˘ æ˘ ˘ j √hCGQ âÑ˘˘¡˘ à˘ dGh GQɢ˘f â∏˘˘©˘ à˘ °TG ¤EG â≤˘˘ ∏˘ ˘£˘ ˘ fGh ɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ °†Z ≈˘qà˘M ɢ¡˘à˘≤˘æ˘î˘a »˘˘à˘ LhR øY â©aGOh ,䃓 äOÉc πLôdG q¿CɢH á˘∏˘Fɢb ɢ¡˘°ùØ˘f íàØJ ⁄ É¡æμd ¢Sô÷G q¥O ’RÉf √ƒqæX √hCGQ øjòdGh ,¬d ó˘˘ ˘ YCG ⁄ ..ɢgó˘æ˘Y ø˘˘e π˘˘g ?π˘˘©˘ aCG GPɢ˘e ±ô˘˘ YCG ?áÄjô˘H »˘g π˘g ?ɢ¡˘≤˘∏˘WCG ..∂dP ±ô˘˘ ˘ ˘ YCG ∞˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ c .ÊhóYÉ°S /áæ°S 29 - ¢T .óªfi¯ á∏«°ùe

⁄ ,ÈÿG ⩪°Sh πª©dG ,¬˘à˘dɢb Éq‡ ɢĢ«˘°T ¥ó˘˘°UCG øY åëHCG ¿CG q»∏Y ¿Éch 󢩢H »˘à˘Lhõ˘˘dh ‹ ø˘˘μ˘ °S q¿CG ᢢq°Uɢ˘N ,çó˘˘ M …ò˘˘ dG q¿Cɢ H ‹ âaÎYG »˘˘ à˘ ˘LhR ÖÑ˘˘ ˘°ùH ɢ˘ ˘¡˘ ˘ Hô˘˘ ˘°V »˘˘ ˘ NCG qº°ûJ âfÉc É¡fCGh ,IòaÉædG ,â«ÑdG qƒL ôq«¨Jh ,AGƒ¡dG É¡d ¢ù«fCG ’ Ió«Mh »¡a π˘˘Ñ˘ ˘b ø˘˘ μ˘ ˘d ;¢ù«˘˘ ∏˘ ˘L ’h :»≤«≤°T ‹ ∫Éb ,Éæ∏«MQ ,∑ó˘˘ ˘ ˘Mh âæ˘˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ ˘°S GPEG'' √ò˘˘ g ∂뢢 °†Ø˘˘ J ±ƒ˘˘ °ùa

‘h .É¡©e ôq°übCG ÉeóæY ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘ Lh ,Ωɢ˘ ˘ qjC’G ó˘˘ ˘ MCG ,IòaÉædG øe qπ£J É¡JOÉ©c ¿hô˘¶˘æ˘j á˘eƒ◊G ¿É˘qÑ˘ °Th ɢ˘¡˘ «˘ ˘dEG ¿hÒ°ûjh ,ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘dEG qó˘ °TCG Ö°†¨˘˘a ,º˘˘¡˘ jó˘˘jCɢ H Égój øe Égó°Th ,Ö°†¨dG ø˘˘ Y Gó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘H ɢ˘ ˘¡˘ ˘ Hò˘˘ ˘Lh ≈˘à˘M ɢ¡˘©˘Ø˘°Uh ;Ió˘aÉ˘æ˘ dG âMGô˘˘ ˘a ,ɢ˘ ˘ °VQCG ⩢˘ ˘ bh ,á©éØ˘e äɢ뢫˘°U í˘«˘°üJ q¿Cɢ ˘ ˘ ˘ ˘H Iô˘˘ ˘ ˘ ˘ °SC’G äÈNCGh …q󢩢à˘dG ∫hɢ˘M »˘˘≤˘ «˘ ≤˘ °T øe äóY ÉeóæYh ,É¡«∏Y

ɢ˘fCG ..º˘˘μ˘ «˘ ∏˘ Y ΩÓ˘˘q°ùdG ..á˘˘æ˘ °S 29 …ô˘˘ª˘ Y Üɢ˘°T »˘˘æ˘ fCG ò˘˘æ˘ e »˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘μ˘ ˘°ûeh ᢢ Ñ˘ ˘jô˘˘ Z ICGô˘˘ eG âLhõ˘˘ ˘J ±ô˘˘ YCG ’ ɢ˘ fCGh ,QGƒ˘˘ ˘WC’G ,ɢ˘¡˘ ©˘ ˘e π˘˘ eɢ˘ ©˘ ˘JCG ∞˘˘ «˘ ˘c ɢ˘¡˘ Ñ˘ é˘ ˘©˘ ˘j ’ »˘˘ à˘ ˘Lhõ˘˘ a º«≤J É¡fCG áq°UÉNh ,Öé©dG ɪFGO »gh ,πgC’G â«H ‘ äɢaô˘°üJ ≈˘∏˘Y »˘˘æ˘ eƒ˘˘∏˘ J áqé˘ë˘H ,â«˘Ñ˘dG ‘ »˘Jƒ˘NEG §˘∏˘°ùà˘dG ¿ƒ˘dhÉ˘ë˘ j º˘˘¡˘ fCG nᢠª˘ FGO âfɢ˘ch ,ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘Y ÈcC’G »˘NCG ø˘e iƒ˘˘μ˘ °ûdG Égô¡æj ɪFGO ƒ¡a ,áq°UÉN øe π£˘J ɢgó˘é˘j ɢeó˘æ˘Y ÉeóæY Égô¡æjh ,áaôq°ûdG ÒZ ɢHɢ«˘K …ó˘Jô˘J ɢ˘gGô˘˘j É¡d ∫ƒ˘bCG ɢeó˘æ˘Yh ,á˘≤˘F’ Ö°†¨˘˘J ,q≥˘ M ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘qfCɢ ˘H …QGO ‘ ÊGQ '':‹ ∫ƒ≤Jh .''IqôM ¬©˘e äô˘Lɢ°ûJ ó˘≤˘dh ™˘e ,äGqô˘e Iqó˘Y ,ɢ¡˘Ñ˘Ñ˘°ùH Gò˘g »˘˘≤˘ «˘ ≤˘ °T q¿CG º˘˘∏˘ ©˘ dG Üô˘≤˘ j ’h í˘˘dɢ˘°Uh Ö«˘˘W ´ƒædG øe ¢ù«dh ,πcÉ°ûŸG äGôaÉ°ùdG AÉ°ùædG Égó°ùØJ »àHƒJ ɢ˘ ˘ e GÒã˘˘ ˘ c π˘˘ ˘ H ó˘˘ ˘ bÉ◊G »æfCG ʃbó°U ÉehO ≈©°ùjh ,¬æjO Öëj ø‡ »˘˘à˘ LhR ÖÑ˘˘°ùH »˘˘æ˘ Ø˘ qæ˘ Y ≈˘∏˘Y ߢaɢMCG ,´É˘˘£ ˘à˘ °ùŸG Qó˘˘b ∞˘˘Ø˘ ©˘ à˘ dG ¤EG Gh ,»JÓ°U

AÉ°ùædG ó«ch Ö◊G ó«c øe ÊôLCG Aɪq°ùdG ÜQÉj ,É¡HÉ°ùM â∏NO …òdG ÉfCG »æfCÉH ¬d IQƒ°U â©°Vhh ,ÈÿG ∂dP äô°ûfh ∞«c ±ôYCG ⁄h ..áÑcôe êÉàfƒe π«∏≤H »æà˘Ø˘°Uh »˘Jó˘é˘a ,±qô˘°üJCG ,πà≤dÉH ÊOqó¡j É¡≤«≤°Th ,áq«HÎdG »gh ,¬à≤«≤°T ᩪ°S âgƒ°T »æfC’ :¬«a ‹ ∫ƒ≤J ''ÉLÉ°ù«e'' ‹ â∏°SQCG ?±qô˘°üJCG ∞˘«˘c ±ô˘˘YCG ⁄ á˘˘Ø˘˘°SBG'' êhõJ ,∂°ùØ˘f ò˘≤˘æ˘Jh Êò˘≤˘æ˘J »˘μ˘d ,»˘°VGô˘˘ZCG äò˘˘NCG ó˘˘≤˘˘d ..''»qæe ø˘˘˘H'' »˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G q»◊G ¤EG âÑ˘˘˘gPh ∞˘˘˘Fɢ˘˘N ∑ɢ˘˘æ˘˘˘g ɢ˘˘fCGh ,''¿ƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘Y »˘∏˘ª˘Y âcô˘J ..áØ˘«˘N ¢ùLƒ˘à˘e GPÉe ..Éq«ÑZ ÉqÑM äó≤ah »JqóLh ..?»JAGôH âÑKCG ∞«c ?¿B’G π©aCG …òdG ÜÉ°ûdÉH ≠∏HCG ¿CG øμÁ πgh q¿CG âÑKCG ∞«ch ..?πà≤dÉH ÊOó¡j ó≤∏a ,áq«≤«≤M »gh êÉàfƒe IQƒ°üdG á≤jó°U ±ôW øe É©e Éæd â£≤àdG ɢ¡˘˘à˘˘Ñ˘˘£ÿ Ωqó˘˘≤˘˘JCG π˘˘gh ..?É¡d »μd ∂dP qπc â∏©a πg ..?Ó©a GQhR »æª¡àJ IÉàa πg ?É¡æe êhõJCG ..?á˘Lhõ˘c ‹ á˘Ñ˘˘°Sɢ˘æ˘˘e ɢ˘fɢ˘à˘˘¡˘˘Hh .ΩÉàN ΩÓ°ùdGh /áæ°S 27 - O .π«∏N¯ ᪰UÉ©dG

≈˘∏˘Y »˘Hɢ°ùM ≥˘jô˘W ø˘Y ,¢†©˘Ñ˘dG ⁄ GPEGh ,GQÉ¡fh Ó«d ,∑ƒH ¢ùjÉØdG »˘°†≤˘f ''¿ƒ˘«˘°ùcɢfƒ˘c'' ∑ɢæ˘g ø˘μ˘J GPEÉa ,»˘eGô˘¨˘dG ∞˘Jɢ¡˘dG ™˘e ɢæ˘à˘bh Gó«°UQ É¡d â∏°SQCG Égó«°UQ óØf »˘˘æ˘˘JCɢ˘Lɢ˘a Iô˘˘e äGPh ..GójóL :…É°T ¿ƒdÉ°U ‘ É©e øëfh É¡dƒ≤H ''Qƒ˘˘˘æ˘˘˘dG ɢ˘˘˘æ˘˘˘˘qÑ˘˘˘˘M iô˘˘˘˘j ¿CG Ö颢˘˘j'' ÉæÑM ¢ù«dCG ?∞«c øμdh'' :É¡àdCÉ°ùa ¿CG Ö颢˘j :‹ âdɢ˘≤˘˘a ,''?∂dGò˘˘c qπμa ,ɢæ˘Ø˘WGƒ˘Y qπ˘μ˘H ¢Sɢqæ˘dG Èî˘f ɢ˘eó˘˘æ˘˘Y ,»˘˘æ˘˘æ˘˘Hqò˘˘c »˘˘˘Jɢ˘˘≤˘˘˘j󢢢°U â∏˘≤˘a ,âfCGh ɢfCG ɢæ˘Ñ˘ë˘H ø˘¡˘˘JÈNCG ∂∏gCGh ?∂dP øY ø∏©f ∞«ch'' :É¡d ɢfCɢa »˘æ˘qª˘¡˘j ’ âdɢ≤˘a ,''?»˘˘∏˘˘gCGh ¿ƒcCÉ°S »æfCÉH ‹ â∏b âfCGh ,∂qÑMCG ,''π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG ‘ ∂Jɢ˘«˘˘M á˘˘μ˘˘jô˘˘°T ,»˘Jɢ«˘˘M ‘ Üò˘˘cCG ⁄ ɢ˘fCG'' :â∏≤a .''‹ âfCGh ∂d ÉfCÉa Iô°TÉf É¡JóLh ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘h âÑàc óbh ,É©e É¡JQƒ°Uh »JQƒ°U ,''π˘Ñ˘≤˘˘à˘˘°ùŸG êhR Gò˘˘g'' ɢ˘≤˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘J ÈÿG π°Uhh ,äÉ≤«∏©àdG â∏WÉ¡Jh ÉeóæYh ..»˘˘˘˘J󢢢˘˘Lh ÊGÒL ¤EG âdÉb ,ôeC’G í«°VƒàH ÉgƒNCG É¡ÑdÉW

G CGôbC »ææμd ,É◊É°U πªYCGh ,¿BGô≤d G ‘ ™bCG ÉehO £ÿ É ,C ºK G JC ܃ CÉ£ÿG ‘ ™bCG ºK ,܃JCG ºK dGh …ò AÉ°ùædG øg CÉ£î∏d »æ©aój äGôaÉ°ùdG ƒ∏dG »JG ùj ¿ô° H °ûdÉ ´QÉ h øØ°ûμj øg OÉ°ùLCG øg æY ,Iƒ πH h ‘ äÉ°ùcÉ©ŸG ø¡æe óŒ h ,¿É«MC’G ¢†©H Gòg G ’ C ÒN ëj çó »©e ÉÃQ ¤É©J ¬∏dG ¿C’ ¢†Z ∫hÉMCG ,áeÉ°SƒdG »æÑgh G Qób …ô°üH à°ùŸ øμd ΩÉjCG Ió©d í‚CG ób ,´É£ ó°üb ÓH ≈àM G C óL Øf »°ù ób bh â© CÉ£ÿG ‘ GOó› ƒH ´ƒb ¶f …ô ∏Y .ø¡« ÉJCG »æfEG ʃbó°U »æfC’ ,ôeC’G Gò¡d GÒãc ⁄C ©˘ °V »˘˘æ˘ fCG ô˘˘©˘ ˘°TCG ˘ « ˘ ≈˘˘∏˘ Y iƒ˘˘bCG ’ ,¿ÉÁE’G ∞˘ ≈∏Y Iô£«°ùdG ùØf ,»° óbh âæN O …ó¡Yh »æj CGh ,¤É©J ¬∏d »æf G C †Z âÑ° ™«£à°SCG ’ ÉfCÉa ,»HQ »HQ ¿CG ô©°TCG ¿CG d ¢ù« GQ É«°V Y ,»æ ’ G C …QO ,±ô˘˘ °üJCG ∞˘˘ «˘ ˘c »˘˘°ùØ˘˘f ø˘˘é˘ °SCG ¿CG »˘˘∏˘ Y π˘˘ g ≈˘˘à˘ M ⫢˘Ñ˘ dɢ˘H ’ G C iQCGh äGô˘ μ˘ æŸG iQCGh êô˘˘N ÈàŸG Aɢ˘ ˘°ùæ˘˘ ˘dG L ˘ ˘ äɢ ùdGh ° ˘ ɢ a ˘ ˘ äGô a ˘ ‘ ™˘˘ bCG Ó˘ ˘æ˘ fCG ΩCG?Cɢ £ÿG »˘ G C Y ˘ μ ˘ à ˘ ‘ ≈˘≤˘HCGh ó˘é˘ °ùŸÉ˘˘H ∞˘ ,¿ÉÁE’G ÜÉMQ h °üdG IÓ Gh óàd ,øj h øμd ¬∏dG øjódG ¿CG π≤j ⁄ πH óé°ùŸG hCG §≤a IÓ°üdG ƒg CG πch ,πª©dG Qƒe G .iôNC’G IÉ«◊ à› á≤«≤M ,äÉeôÙGh ,äGôμæŸÉH è©j É橪 ÉfCGh ,OÉ°ùØdGh G C ójQ ©àdG ∞Ø øe πc P ,∂d ôμaCG h ,êGhõdG ‘ øμd Y »∏ª «°ùH ⁄ ¿B’G ó◊h ,§ ˘ °ùØ˘˘ f ¿qƒ˘ ˘cCG ,»˘ dh ⫢˘H í˘˘à˘ a ≈˘˘∏˘ Y GQOɢ ˘b â°ù ˘ a ,ᢢ«˘ LhR ◊É « ˘ Iɢ U ° ˘ © ˘ Ñ ˘ ᢠd ˘ ∏ ˘ ¨ ˘ ɢ j ɢæ˘à˘bh ‘ ᢠ’ ,‹É◊G G C óL G …C °S ≈àM »à∏μ°ûe π◊ π«Ñ ¿ÉÁEÉH ¢û«YCG °U ¥OÉ ∫ÉN øe G ’ NC ,AÉ£ ∞«μa CG ?±ô°üJCG .ÒN ∞dCG ¬∏dG ºcGõL ʃѫL ¿Gôgh / ¿ÉªãY ¯

Ió«°ùdG ∫Éãà GQÈe »°ùØæd »£YCGh âÑ£N ó≤a É¡æY ¬∏dG »°VQ áéjóN ¬∏dG ≈∏°U óªfi ≥∏ÿG ó«°S É¡°ùØæd ,ÚeC’G ¬˘«˘a äCGQ ɢ¡˘fC’ º˘∏˘°Sh ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ¿CG ΩCG ,í˘˘˘dɢ˘˘˘°üdG êhõ˘˘˘˘dGh ,≥˘˘˘˘j󢢢˘°üdG ‘ á°UÉN Ö«Y πLô∏d ICGôŸG áÑ£N º∏°ùe ¬fCG øe ºZôdÉH …òdG Éæ©ªà› º˘˘K ,¬˘˘Ñ˘˘Yƒ˘˘à˘˘°ùj ’ ô˘˘eC’G Gò˘˘g ¿CG ’EG ?¢†aQh »°ùØæd ¬àÑ£N ƒd GPÉe ∫ƒbCG ?…Ò°üe ɢ˘g󢢩˘˘H ¿ƒ˘˘μ˘˘«˘˘˘°S ∞˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘a ø˘e ɢfCGh ‹ ¬˘Jô˘¶˘f ¿ƒ˘˘μ˘˘à˘˘°S ∞˘˘«˘˘ch ?ÖàμŸG ¬ª°SÉ≤J É≤M ójQCG ,…ôeCG øe IÒM ‘ »æfEG ¬Ñ£˘NCG π˘¡˘a ,í˘dɢ°U êhõ˘c ¬˘H Rƒ˘Ø˘dG GPɢe ΩCG ,çó˘ë˘j ɢe çó˘ë˘«˘dh »˘°ùØ˘æ˘d ¿É°ùª∏J/ á«dÉZ¯ ?π©aCG

∫GDƒ°ù∏d ¬ØJɢgCG ÊGô˘Jh ¬˘«˘∏˘Y äƒ˘Ø˘j ’ Gò˘g »˘∏˘«˘eR ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y äɢ˘bhCG Aɢ˘æ˘˘KCGh ,IÓ˘˘°üdG âbh É˘Ø˘ë˘˘°üe ò˘˘NCɢ˘j √Gô˘˘J ÆGô˘˘Ø˘˘dG ¬àbh π¨°ûj hCG ¿BGô≤dG CGô≤jh ´É˘£˘à˘°SG ó˘≤˘˘d ,Qɢ˘Ø˘˘¨˘˘à˘˘°S’ɢ˘H ¬˘˘˘bÓ˘˘˘NCɢ˘˘H »˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘b ∞˘˘˘˘£˘˘˘˘N ¿ƒæéH ¬àÑÑMCG ÉfCGh ,áÁôμdG ,≥∏ÿÉH √ÒZ øY õ«ªàj ¬fC’ Ö«˘˘˘˘˘˘˘W Ö∏˘˘˘˘˘˘˘bh ,Aɢ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘°üdGh .¿ƒæMh ,√ƒëf …ôYÉ°ûà ¬MQÉ°UCG ⁄ ÉfCG ¬˘H »˘eɢ˘ª˘˘à˘˘gɢ˘H ô˘˘©˘˘°ûj π˘˘g …QOCG ’h ∂dP π˘˘c Ö°ù뢢j √Gô˘˘J ΩCG ¬˘˘d »˘˘˘Ñ˘˘˘Mh í˘Ñ˘˘°UCG ó˘˘≤˘˘d ,ÒZ ’ Öà˘˘μŸÉ˘˘H ᢢdɢ˘eR ,¬˘˘«˘˘a ’EG ô˘˘μ˘˘aCG ’ ,π˘˘Zɢ˘°ûdG »˘˘˘∏˘˘˘¨˘˘˘°T ±ƒ°S ¬fCG ≈∏Y ôμaCG ¬«a ôμaCG ɪæ«Mh »˘˘à˘˘dG ICGô˘˘ª˘˘∏˘˘d É◊ɢ˘˘°U ɢ˘˘LhR ¿ƒ˘˘˘μ˘˘˘j ’ GPÉŸ ∫AÉ°ùJCG ≈≤HCG ºK ,¬H RƒØà°S »æÑ°Sɢæ˘j ’CG ,É◊ɢ˘°U ɢ˘LhR ¬˘˘˘H Rƒ˘˘˘aCG øμd ,Úàæ°ùH Êô¨°üj ¬fCG øe ºZôdÉH ’h »˘æ˘Ñ˘ë˘j ø˘˘μ˘˘j ⁄ ƒ˘˘d GPɢ˘e :∫ƒbCG ¬˘˘Ñ˘˘é˘˘©˘˘J »˘˘à˘˘dG ICGôŸG â°ùdh ¬˘˘d ¥hQCG ?ÉgÉæªàjh ɇ ÒÑc »HGòYh ,¬ÑëH Üò©JCG ÉfCG ,»°ùØæd ¬àÑ£N ‘ ôμaCG É°†jCG »æ∏©L

,áØXƒ˘e ,á˘æ˘°S 33 …ô˘ª˘Y Iɢà˘a ɢfCG ᢢ˘«˘˘˘dɢ˘˘Y ¥Ó˘˘˘NCG ≈˘˘˘∏˘˘˘Yh ᢢ˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ɢæ˘Ñ˘à˘μà ≥˘ë˘à˘˘dG Gô˘˘NDƒ˘˘e ,ᢢeÎfih ¿CG ô˘jóŸG »˘æ˘e Ö∏˘Wh ,ó˘jó˘˘L π˘˘«˘˘eR ¬d í°VhC’ ,¬∏ªY ≈∏Y É«°üî°T ∞bCG ,ÉædÉ› ‘ CGóàÑe ƒ¡˘a π˘ª˘©˘dG ᢩ˘«˘Ñ˘W äô˘©˘°Th ,π˘ª˘©˘dGh Öà˘μŸG ɢ˘æ˘˘ª˘˘°Sɢ˘≤˘˘J »˘æ˘Y ∞˘Ø˘î˘«˘°S GÒNCG ¬˘fC’ á˘MGô˘dɢ˘H Gò˘g »˘∏˘«˘eR âØ˘˘∏˘˘j ⁄ ,π˘˘ª˘˘©˘˘dG AÖY ø˘e ø˘˘μ˘˘d ,∫hC’G Ωƒ˘˘«˘˘dG ‘ »˘˘gɢ˘Ñ˘˘à˘˘fG »æfCG âØ°ûàcG á«eƒ«dG á∏eÉ©ŸG ∫ÓN ÉMÉÑ°U √ô¶àfCGh ,¬æe Üô≤àdG ∫hÉMCG ,È°üdG ÆQɢ˘˘˘Ø˘˘˘˘Hh ,¥ƒ˘˘˘˘°ûH Ωh󢢢˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ´ƒÑ°SC’G á˘∏˘£˘Y ∫Ó˘N ô˘©˘°TCG äô˘°Uh ɢĢ«˘°ûa ɢĢ«˘°Th ,√QCG ⁄ »˘˘æ˘˘fC’ ÆGô˘˘Ø˘˘H ,ɢ«˘Ø˘WɢY ¬˘«˘dEG π˘˘«˘˘eCG »˘˘æ˘˘fCG â°ù°ùMCG ‘ ¬JóYÉ°ùe ´É£à°ùŸG Qób ∫hÉMCGh ø˘˘Ä˘˘ª˘˘WC’ ¬˘˘H π˘˘°üJCGh ,π˘˘ª˘˘©˘˘˘dG Qƒ˘˘˘eCG ‘ ⩢bh »˘æ˘fCG âaô˘Y ¿CG ¤EG ,¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ?π°üM ∞«c ,¬ÑM ,á˘∏˘«˘ª÷G ¬˘bÓ˘˘NCG ÉÃQ ..…QOCG ’ ,√Dhh󢢢gh ,ᢢ˘Ñ˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘dG ¬˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘eɢ˘˘©˘˘˘˘eh á∏«ª÷G äÉ˘Ø˘°üdG √ò˘g π˘c ,¬˘à˘fGRQh »æà©aO øe »g ÉÃQ É¡H ≈∏ëàj »àdG ≈˘∏˘Y È°UCG ’ äô˘°U ɢ˘g󢢩˘˘Hh ,¬˘˘Ñ◊ GÒãc ≥∏bCG ÜÉZ ¿CG çóM ¿EÉa ¬bGôa

$

10 áØ∏÷ÉH óÑ©e ÚY ‘ ôØM á«∏ªY AÉæKCG ᫪¶Y πcÉ«g ±É°ûàcG

óé°ùŸG ∫ɨ°TCG ΩÉ“EÉH ¿ƒÑdÉ£j ájóŸÉH ähGôaÉJ ¿Éμ°S ,IÓ˘˘ ˘°üdG ø˘˘ ˘Y Úæ˘˘ ˘WGƒŸG ±hõ˘˘ ˘Y 30 ‹Gƒ˘˘M º˘˘gOó˘˘ Y ≠˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘j …ò˘˘ dGh Óa óé°ùŸG á«©°Vh øY ÉeCG ,É«∏°üe ºZôdÉH ,áæjóŸG RÉZ ≈àM ’h òaGƒf IOÉŸG √ò¡H IOhõe ájó∏ÑdG ¿CG øe ,ÜÉ°†¡dG èeÉfôH ‘ áØæ°üe É¡fC’ πNóàdG á«æ©ŸG äÉ¡÷G øjó°TÉæe .»æjódG ìô°üdG Gòg ΩÉ“E’

π˘gɢé˘à˘ d º˘˘gô˘˘eò˘˘J ø˘˘Y ähGô˘˘aɢ˘J iODƒ˘J º˘∏˘©˘ ∏˘ d ,ᢢ«˘ æ˘ ©ŸG äɢ˘£˘ ∏˘ °ùdG IÓ˘˘°U ɢ˘eCG ,¬˘˘ H ¢ùªÿG äGƒ˘˘ ∏˘ ˘°üdG 5h 2 ÚHÉe ¿ƒ∏°üŸG π≤æà«a ᩪ÷G á˘jô˘JɢYõ˘dG »˘Jô˘°TO ø˘e π˘˘μ˘ d º˘˘∏˘ c .ᩪ÷G IÓ°U AGOC’ áeÓ°S O’hCGh Ωɢ˘ ˘ eEG ¿Eɢ ˘ ˘a ¥É˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °ùdG äGP ‘h ±hô¶dG ¿CG ócCGh ´ƒ£àe óé°ùŸG ‘ ÖÑ˘°ùdG »˘g Iô˘gɢ≤˘dG ᢫˘©˘«˘Ñ˘£˘ dG

ähGô˘aɢ˘J ᢢjó˘˘∏˘ H ¿É˘˘μ˘ °S 󢢰Tɢ˘f ¿hDƒ°ûdG ájôjóe ájóŸG ¥ô°T ܃æL ø˘e ¢ü∏˘î˘à˘ ∏˘ d π˘˘Nó˘˘à˘ dG ᢢ«˘ æ˘ jó˘˘dG ,¿Éμ°ùdG Ö°ùM ,Iôªà°ùŸG º¡JÉfÉ©e π°Uh »àdG ájQõŸG á«©°VƒdG áé«àf ø˘H ¿É˘ª˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y'' ó˘é˘ °ùe ɢ˘¡˘ «˘ dEG …ò˘dGh ,á˘≤˘£˘æŸÉ˘H 󢫢Mƒ˘˘dG ''±ƒ˘˘Y Óμ«g »≤H ¬æμdh 2007 áæ°S »æH ƒ˘˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ WGƒ˘˘ ˘ ˘e ÈY å«˘˘ ˘ ˘M ,ìhQ ¿hO

᫪æàdG ∫É› êQÉN ∞«°SƒH Ú©H óªMG ÚY ájôb ÒZ ¬fC’ √ÈY π≤æàdG Ö©°üj PEG ,IO’ƒdGh á«dÉé©à°S’G .Ò°ù∏d ídÉ°U ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG »àdÉM ¤EG ájô≤dG ÜÉÑ°T QÉ°TCG ɪc ÖdÉ£j ɪc ,ájQhô°†dG ≥aGôŸG ΩGó©fGh É¡fƒ°û«©j »àdG øY Ó°†a ,áæjóŸG RÉZh êÓ©∏d áYÉ≤H É°†jCG ¿Éμ°ùdG ∫É› êQÉN ó©J »àdG ájô≤dG √ò¡d ájƒªæJ èeGôH Ò£°ùJ .á«£¨àdG

øe Òãc ‘ á©eÉ÷G ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ''¿Éà°Sófƒ∏c'' äGQÉ«°S á¡L øe øjôaÉ°ùŸG π≤f äÓaÉM ¢ü≤f πX ‘ ,äGôŸG Iɢfɢ©ŸG ¿CG ᢰUɢN ,»˘©˘eÉ÷G π˘≤˘æ˘dG äÓ˘aɢM Üɢ«˘Zh ’ º¡æe ÒãμdG ¿CG ɪc ,áÑ∏£dG ójGõàH áæ°S πc OGOõJ áÑ∏W ó°TÉf ¬«∏Yh ,π≤ædG ∞jQÉ°üe á¡HÉ› ≈∏Y iƒ≤j íàah º¡dɨ°ûfG ‘ ô¶ædG ÚdhDƒ°ùŸG ܃éÙG »°S .º¡àjó∏Hh á©eÉ÷G ÚH §HôJ »©eÉL π≤f •ƒ£N Ü .≈°ù«Y¯

»˘°S á˘jó˘∏˘ Ñ˘ H Úæ˘˘Wɢ˘≤˘ dG ɢ˘Ñ˘ dɢ˘W 30 ø˘˘e ó˘˘jRCG ió˘˘HCG ¢SQÉa ≈˘«˘ë˘j Qƒ˘à˘có˘dG ᢩ˘eɢé˘H Ú°SQGó˘dGh ܃˘éÙG øe »©eÉ÷G π≤ædG ΩGó©fG ÖÑ°ùH º¡LÉYõfG ,ájóŸÉH ,áeÉbE’G ≥M º¡ëæe ΩóYh á©eÉ÷G ô≤e ¤EG º¡àjó∏H ,ºc 40 `H áj’ƒdG øY ó©ÑJ ܃éÙG »°S ájó∏H ¿CG ºZQ ᢢeɢ˘bE’G ‘ ±ô˘˘Z ø˘˘e IOɢ˘Ø˘ à˘ °S’G º˘˘¡˘ d ≥˘˘ë˘ ˘j ’ Gò˘˘ d AGôc º¡«˘∏˘Y º˘à˘ë˘j »˘©˘eÉ÷G π˘≤˘æ˘dG Üɢ«˘Zh ,᢫˘©˘eÉ÷G

QÉ«¡f’ÉH IOó¡e …GO Ú°ùëH Éæμ°ùe 47 »ëH äGQɪY É¡æe AGõLCG §≤°ùJ ¿CG øμÁ »àdG ,äÉbÉ≤°ûf’G Iƒéa .á¶◊ ájCG ‘ ÚæWÉ≤dG ¢ShDhQ ≈∏Y ≥HGƒ£dG iƒà°ùe ≈∏Y ¿ƒæWÉ≤dG ≈μà°TG ,º¡à¡L øe øe ÌcCG âJÉH »àdG ,äÉHô°ùàdG πμ°ûe øe »ë∏d ájƒ∏©dG ´OhCG »˘à˘dG Qɢ£˘eC’G â£˘bɢ°ùJ ɢª˘ ∏˘ c º˘˘¡˘ bQDƒ˘ j ¢ùLɢ˘g ïjQÉàH á°üàıG ídÉ°üŸG iód iƒμ°T ¿Éμ°ùdG É¡fCÉ°ûH áæ°ùdG øe …ôØ«a ‘ iôNCGh á«°VÉŸG áæ°ùdG øe Ȫaƒf ÖÑ°ùH ¬«∏Y ¿Éc ɪ∏ãe ∫Gõj ’ ∫Éμ°TE’G ¿CG ÒZ ,ájQÉ÷G ∂∏˘J º˘«˘eô˘J IOɢYEGh ìÓ˘°UE’ »˘«˘ é˘ «˘ HhC’G π˘˘Nó˘˘J Ωó˘˘Y . ¿Éμ°ùdG ∂HôJ »àdG äÉYó°üàdG

ájó∏ÑH º«MQ Qhób »ëH Éæμ°ùe 47 »M ¿Éμ°S ÖdÉ£j Ò«°ùàdGh á«bÎdG ¿GƒjO øe ᪰UÉ©dG ‘ …GO Ú°ùM IOÉYEG πLG øe πLÉ©dG πNóàdG …GO Ú°ù◊ …QÉ≤©dG ∫GõdR ó©H äô¡X »àdG äÉ≤≤°ûàdGh äÉYó°üàdG º«eôJ ò˘aGƒ˘æ˘dG iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y ,CG º˘bQ IQɢª˘ ©˘ dɢ˘H ᢢ°Uɢ˘N 2003 ¿ƒÑ©∏j øjòdG ∫ÉØWC’G IÉ«M Oó¡J âë°VCG »àdG á«LQÉÿG ¿CG ó˘˘cCG …ò˘˘dG ,¿É˘˘μ˘ °ùdG »˘˘∏˘ ˘ã‡ ó˘˘ MG Ö°ùM ,QGƒ÷ɢ˘ H ¢†©˘˘H ¬˘˘Hh 2006 ‘ √ƒ˘˘ª˘ ∏˘ à˘ °SG »˘˘æ˘ μ˘ °ùdG º˘˘¡˘ ˘Yhô˘˘ °ûe Ωó≤à«d ,2003 ∫GõdR øe äôKCÉJ »àdG òaGƒædÉH äÉ≤≤°ûàdG ábôØH ∑GòfBG âã©H »àdG á«æ©ŸG ídÉ°üŸG ÆÓHEÉH ¿Éμ°ùdG øe ójõàd ∫ɨ°TC’G πªμJ ⁄ É¡fCG ÒZ ,QGô°VC’G º«eôJ

áØ∏÷ÉH »YɪàL’G øμ°ùdG ™jRƒàH ¿ƒÑdÉ£j ¿ƒéàfi å«M ,¿Éμ°ù∏d »YɪàLG øμ°S ¢ü°üM á›ôH IQhô°†H áæ°S 15 øe ÌcCG òæe øμ°ùdG øY Ö∏W ¬jód øe óLƒj √òg √QɶàfG øe ºZôdÉH øμ°S ≈∏Y π°üëàj ¿CG ¿hO ¬fCG á©∏£e QOÉ°üe øe ''¥hô°ûdG'' âª∏Y óbh ,äGƒæ°ùdG ´Rƒà°S »YɪàL’G øμ°ùdÉH á°UÉN á«æμ°S á°üM óLƒJ ´ .øjQƒf¯ . á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G ó©H

ΩÉeCG áØ∏÷G áæjóe ÜÉÑ°T øe äGô°û©dG ¢ùeCG º°üàYG ™jRƒàH ᢫˘∏ÙG äɢ£˘∏˘°ùdG á˘Ñ˘dɢ£˘e ó˘°üb á˘j’ƒ˘dG ô˘≤˘e ∫Ébh ,∫ÉLB’G ÜôbCG ‘ á«YɪàL’G äÉæμ°ùdG ¢ü°üM äÉæμ°ùdG ™˘jRƒ˘J ¿hô˘¶˘à˘æ˘j º˘¡˘fCG ''¥hô˘°ûdG''`d ¿ƒ˘é˘àÙG á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG âeÉb å«M ,áæ°S òæe á«YɪàL’G ¿ƒéàÙG ÖdÉWh , ΩÉY òæe øμ°S 500 øe ÌcCG ™jRƒàH

ºgOƒ≤Y ójóéàH ¿ƒÑdÉ£j 2008 áæ°S êÉeOE’G øe ¿hó«Øà°ùŸG ºªàŸGh ∫ó©ŸG ,2011 ¢SQÉe 06 ïjQÉàH 105 - 11 ºbQ ‘ ñQDƒŸG 126 - 08 ºbQ »eƒμ◊G …ò«ØæàdG Ωƒ°Sôª∏d .''2008 πjôaCG 19 ᪪àŸGh ádó©ŸG 2 IOÉŸG ¿CG ¤EG ¿ƒéàÙG QÉ°TCGh äGƒæ°S çÓK ¤EG ó≤©dG Ióe ójó“ äócCG 6 IOÉŸÉH øe áeó≤ŸG äGôjÈàdG ¿CG A’Dƒg ±É°VCGh ,ójóéà∏d á∏HÉb ¿CG É°Uƒ°üN ,á©æ≤e øμJ ⁄ Ú«∏ÙG ÚdhDƒ°ùŸG ±ôW .…QGRh ôeCÉH AGôLEG …CG Gƒ£HQ 𫨰ûàdG ájôjóe ‹hDƒ°ùe

»∏eÉ◊ »æ¡ŸG êÉeOE’G RÉ¡éH ¿ƒ∏eÉ©dG ÜÉÑ°ûdG OóL ,áØ∏÷ÉH 2008 ∫ÓN øjó«Øà°ùŸG πFGhCG øeh ,äGOÉ¡°ûdG ''¥hô°ûdG'' â∏°ü– ,iƒμ°T ‘ πª©dG ôjRh ¤EG º¡ÑdÉ£e Úàæ°S A’Dƒg óbÉ©J Ióe â¡àfG ¿CG ó©H ,É¡æe áî°ùf ≈∏Y áj’ƒH 𫨰ûàdG ájôjóe A’Dƒg π°SGQ PEG ,º¡LÉeOEG ó©H IôFGO ¤EG º¡JOƒY áé«àf º¡à«©°Vƒd πM OÉéjE’ ,áØ∏÷G ó≤©dG ï°ùa ÜÉÑ°SCG øY Ú∏FÉ°ùàe ,ójóL øe ádÉ£ÑdG »eƒμ◊G …ò«ØæàdG Ωƒ°SôŸG'' Qhó°U ó©H á°UÉN ,º¡æ«H

äÉæÑ∏d ôjô°S 1000 áeÉbEÉH äÉLÉéàMGh .. .äÉÑLƒ∏d »eƒ«dG èeÉfÈdÉH ΩGõàd’G ,»©eÉ÷G º©£ŸG ≥∏¨H á«LÉéàM’G ácô◊G äCGóHh ô˘˘ jóŸG Ωɢ˘ eCG ᢢ eɢ˘ bE’G IQGOEG ≥˘˘ ∏˘ ˘Z ¤EG äQƒ˘˘ £˘ ˘J º˘˘ ˘K Ωó˘Yh ɢ¡˘∏˘NGO π˘cɢ˘°ûŸG º˘˘cGÎH Gó˘˘jó˘˘æ˘ J ,ÚØ˘˘XƒŸGh .áeÉbEÓd ô°TÉÑŸG ∫hDƒ°ùŸG ±ôW øe ∫ƒ∏M Ëó≤J ≈«ëj Ëôc¯

äÉ©HÉàdG äÉÑdÉ£dG á«∏N äÓ°VÉæe ¢ùeCG ∫hCG âeóbCG á«©eÉ÷G áeÉbE’ÉH ájôFGõ÷G áÑ«Ñ°û∏d »æWƒdG OÉ–Ód ≈∏Y ÉLÉéàMG ,IQGOE’G ≥∏Z ≈∏Y áØ∏÷ÉH ôjô°S 1000 πNGO øeC’G ¢ü≤æH ≥∏©J Ée É°Uƒ°üN ,áeÉbE’G á«©°Vh ¤EG AÉHôZ ∫ƒNO øe äÉÑdÉ£dG âμà°TG å«M ,»◊G …CG øeC’G ‹hDƒ°ùe òNCG ¿hO äÉæÑ∏d á«©eÉ÷G áeÉbE’G Ωó˘Yh á˘aɢ¶˘æ˘dG ΩG󢢩˘ fG ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ,ô˘˘cò˘˘J äGAGô˘˘LEG

á«æWÉH √É«e É¡æe óYÉ°üàJ á«°VQCG ≈∏Y •ƒéëH øμ°ùe 309 ´hô°ûe RÉ‚EG »˘FɢHô˘¡˘ μ˘ dG Qɢ˘«˘ à˘ dG IQhO Öjô˘˘î˘ Jh Üô˘˘¡˘ μ˘ à˘ dG ó˘˘jó˘˘¡˘ J ô˘˘£˘ N äÉ≤≤°ûJ øe äGQɪ©dG º¶©Ã ≥≤°T IóY ÊÉ©J ɪ«a ,äGQɪ©dÉH º¡JÉæμ°S º∏°ùJ òæeh ¬fCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¿GQó÷ÉH äÉYó°üJh áëFGôdG AGôL ƒHôdGh á«°SÉ°ù◊G ¢VGôeCÉH º¡æe ÒãμdG Ö«°UCG ¤EG ᢫˘∏˘Ø˘°ùdG ≥˘HGƒ˘£˘dɢH Iô˘é˘ë˘àŸG √ɢ«ŸG ø˘e á˘ã˘©˘Ñ˘æŸG á˘¡˘jô˘μ˘ dG ≈∏Y øëfh á°UÉN ,º¡≤∏b øe OGRh º¡JÉ«M ƒØ°U ôμY Ée ,º¡≤≤°T á«æ≤˘J ≥˘«˘≤– á˘æ÷ OÉ˘Ø˘jEɢH Gƒ˘Ñ˘dɢW Gò˘¡˘d ,∞˘«˘°üdG π˘°üa ÜGƒ˘HCG ᩪLƒH .ܯ .º¡JÉfÉ©Ÿ …QòL πM OÉéjE’ ™°VƒdG øjÉ©J

áæjóà ô°üæ©dG »ëH äGAÉæÑdG óMCG ôØM á«∏ªY AÉæKCG ÚæWGƒŸG øe OóY ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f Ωó°U ájGhQ ñƒ«°ûdG ¢†©H …hôjh ,¢UÉî°TCG áKÓãd Oƒ©J ,᫪¶Y πcÉ«g ≈∏Y Qƒã©dG ó©H ,óÑ©e ÚY âØ∏N …Qɪ©à°S’G ó¡©dG ∫ÓN óÑ©e ÚY á≤£æà ''í«Ñ°U''h ''IQOh'' »à∏«Ñb øMÉ£àH ≥∏©àJ AÉæKCG ÉjÉë°†dG åãL ¿ƒØ°ûàμj ¿ƒæWGƒŸG CGóHh ,ájƒ°Vƒa á≤jô£H º¡æaO ” ,ÉjÉë°†dG øe ójó©dG πcÉ«¡dG øe OóY ≈∏Y ÌY å«M ,IõÑıG »M Üôb áæjóŸG RÉZ π«°Uƒàd ôØ◊G äÉ«∏ªY .ô°üæ©dG »ëH ΩÉjCG πÑb áKOÉ◊G Qôμààd ,᫪¶©dG ≈«ëj Ëôc

,∞«°SƒH ÚY ájó∏ÑH óªMCG ÚY ájôb ¿Éμ°S ióHCG ºgAÉ«à°SG ,ájóŸG »HƒæL GÎeƒ∏«c 90 ó©H ≈∏Y á©bGƒdG ‘h ,º˘¡˘Jɢ«˘M âbQCG »˘à˘dG Iɢ˘fɢ˘©ŸG ÖÑ˘˘°ùH º˘˘gô˘˘eò˘˘Jh ,º∏c8 áaÉ°ùe ≈∏Y ájô≤dG ¤EG …ODƒŸG ≥jô£dG É¡àeó≤e ≈˘˘∏˘ Y º˘˘¡˘ £˘ î˘ °S ø˘˘Y ''¥hô˘˘°ûdG''`d ¿É˘˘μ˘ °ùdG ÈY å«˘˘M Ö©°üj …òdG ,≥jô£dG Gòg ó«Ñ©J ΩóY áé«àf ÚdhDƒ°ùŸG ¢VôŸG ä’ɢ˘ M ‘ äɢ˘ ˘Hƒ˘˘ ˘©˘ ˘ °üdG Ió˘˘ ˘M ø˘˘ ˘e ó˘˘ ˘jõ˘˘ ˘jh

»©eÉ÷G π≤ædG ÒaƒàH ¿ƒÑdÉ£j ܃éÙG »°S ájó∏H áÑ∏W

É◊É°U ÉLhR ¬H RƒaCGh »°ùØæd ¬Ñ£NCG πg

:ΩÉ````````````g áMGQ'' :áëØ°U ¥hô°ûdG íàØJ Ghóéj ⁄ øjò∏d ''¢SƒØædG º¡JÓμ°ûŸ ÓMh ÉLôfl ɪa ,á«ØWÉ©dGh á«YɪàL’G ÉæH ∫É°üJ’ÉH iƒ°S ºμ«∏Y 05 59 87 15 18:∞JÉ¡dG ≈∏Y 021 46 27 34 ¢ùcÉØdG hCG :π«ÁE’G hCG r ahatenoufousse@yahoo.fr

¬˘˘∏˘˘dG ᢢª˘˘MQh º˘˘μ˘˘«˘˘∏˘˘Y ΩÓ˘˘°ùdG ,áæ°S 27 …ôªY ÜÉ°T ÉfCG ..¬JÉcôHh »˘˘Jó˘˘dGh q¿C’ ,»˘˘˘J󢢢L ™˘˘˘e ¢û«˘˘˘YCG ..Úæ˘°S ò˘æ˘e …ó˘dGh ø˘Y á˘∏˘°üØ˘æ˘e º©f ‹ âfÉc »Jóéa ,¬q∏d óª◊Gh ,IÉ«◊G ‘ »gh É¡Jó≤a »àdG qΩC’G ,»˘Jó˘L á˘Ñ˘«˘W ø˘e É˘Ñ˘«˘˘W äCɢ˘°ûæ˘˘a »à∏μ°ûeh ..É¡MÓ°U øe É◊É°Uh ¿CG ''¥hô°ûdG'' AGqôb øe ójQCG »àdG »g ,¬q∏dG ¿ƒ©˘H ɢ¡˘«˘a »˘æ˘fhó˘Yɢ°ùj ¿GÒL ⫢H π˘Hɢ˘≤˘˘e ø˘˘μ˘˘°SCG »˘˘æ˘˘qfCG âæc IÉàa ¿GÒ÷G A’Dƒ¡dh ,ÚÑ«W QÉ÷G ≈∏Y Öéj ɪc É¡©e πeÉ©JCG ÉfÉ°UhCG ɪch ,QÉ÷G ™e πeÉ©àj ¿CG øμd ,ºq∏°Sh ¬«∏Y ¬q∏dG ≈q∏°U ∫ƒ°SôdG 19 ôª©dG øe ≠∏ÑJ »àdG IÉàØdG √òg ’h GQɢ˘L ’ Êó˘˘jô˘˘˘J âfɢ˘˘c ᢢ˘æ˘˘˘°S ‹EG ô˘¶˘æ˘J âfɢc ɢ¡˘æ˘μ˘dh ɢ˘≤˘˘j󢢰U ɢ¡˘aô˘©˘j Aɢ«˘°TCɢH ᢢĢ˘«˘˘∏˘˘e äGô˘˘¶˘˘f ..ICGôŸG ÉgójôJh πLôdG ™e øμd ,É¡∏gÉŒCG ¿CG âdhÉMh ,»JÉ«M âμ∏eh »Ñ∏b â∏NO âbƒdG äQÉ°üa ,»∏NGóH ¢û«©J râëÑ°UCGh õ˘eQh Ö∏˘≤˘dG ᢫˘¨˘Hh ¢ùØ˘æ˘dG á˘q«˘˘æ˘˘e ɢ˘æ˘˘°†©˘˘Ñ˘˘H π˘˘°üà˘˘f ɢ˘˘fô˘˘˘°Uh ,Ö◊G

Úæ°ùdG äGô°û©d Oƒ©J IÈ≤e ∫ɪgEG ™e IGRGƒe

äÉ«∏fi

áØ∏÷G Öàμe:ôjƒ°üJ

»``ª°TÉ¡dG ™``e

•ƒéM ájó∏ÑH øμ°ùe 309 »ëH áæWÉ≤dG äÓFÉ©dG ±ô©J ⁄ Úàæ°S òæe í«JÉØŸG É¡«≤∏J ó©H IƒLôŸG áæ«μ°ùdG IRÉÑ«J áj’h ‘ ‘ ¢üFÉ≤f IóY âØ°ûàcG ¿CGh ≈àM áMôØdG åÑ∏J ⁄ å«M ,Éà°†e á«æWÉÑdG √É«ŸG Oƒ©˘°U ɢ¡˘à˘©˘«˘∏˘W ‘ »˘JCɢj º˘¡˘«˘ë˘H §˘«– RÉ‚E’G .á¡jôμdG íFGhôdG çÉ©ÑfGh º¡JÓFÉY ¿CG ''¥hô°ûdG''`d øμ°ùe 309 »M á«©ªL AÉ°†YCG ócCG ø˘e Gò˘gh ,º˘¡ŸÉ˘Y âª˘ë˘à˘bG Ió˘Y π˘cɢ°ûe á˘¡˘LGƒŸ ¢û«˘©˘J âJɢH Iô˘°TÉ˘Ñ˘e Ö°üJ »˘à˘dG í˘˘£˘ °ùdG ¤EG ᢢ«˘ æ˘ Wɢ˘H √ɢ˘«˘ e Oƒ˘˘©˘ °U ∫Ó˘˘N ܃°ùæe π°üj PEG ,äGQɪ©dG á«ÑbCGh á«∏Ø°ùdG ≥HGƒ£dGh õ«dÉgódÉH íàØj Ée ´ƒÑ°SCG Ióe ‘ ∞°üædGh øjΟG ¤EG É¡H á£∏àıG √É«ŸG

óÑ©e Ú©H ' á«°ùæŸG'' IÈ≤e

ójó– É¡H IQÉŸG ≈∏Y Ö©°U ɇ ¥ƒa Ò°ùdG GƒÑæéàj »c ,É¡£«fi .≈JƒŸG QƒÑb ¿Eɢ˘˘˘a ,Qƒ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG Qɢ˘˘˘˘KBG Ö°ùMh óbh Úæ°ùdG äGô°û©d Oƒ©J IÈ≤ŸG ,á©«Ñ£dG πeGƒY π©ØH GÒãc äôKCÉJ ɢ¡ŸÉ˘˘©˘˘e Oó˘˘ë˘˘j Qƒ˘˘°S Üɢ˘«˘˘Z ‘ .É¡«ªëjh

IôjƒÑdÉH áaô°ûdÉH ¿ƒéàfi ÖÑ°ùH É«æWh É≤jôW ¿ƒ≤∏¨j á°û«©ŸG AÓZ øe äGô°û©dG ,¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe ,ΩóbCG á©bGƒdG áaô°ûdG ájó∏H »æWGƒe ≥∏Z ≈∏Y IôjƒÑdG áj’h ¥ô°T ≈°übCG ,15 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG QÉædG ΩGô°VEGh ¢ùjQÉàŸG Úeóîà°ùe ≈∏Y ÉLÉéàMG ,á«WÉ£ŸG äÓé©dG ‘ ô©°S ´ÉØJQGh á°û«©ŸG AÓZ IôgÉX ,á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG OGƒŸG º¶©e π°Uh »àdG ÉWÉ£ÑdG É¡°SCGQ ≈∏Yh Oóf ɪc ,≠∏μ∏d êO 100 ¤EG Égô©°S ,ádÉ£ÑdG íÑ°T QÉ°ûàfÉH ¿ƒéàÙG π¨°T Ö°UÉæe íàa IQhô°†H ÚÑdÉ£e .IôgɶdG √òg øe óë∏d ¢T.ÜÉMQ¯

»°Sƒæ°ùdG êôH »M ¿Éμ°S ¿ƒÑdÉ£j •GƒZC’ÉH ádõ©dG øe º¡dÉ°ûàfÉH »°Sƒæ°ùdG êôH »M ¿Éμ°S ÖdÉ£j º¡JÉ«μ∏e á«©°Vh ájƒ°ùàH •GƒZC’ÉH ™jô°ùJ ∫ÓN øe ájQÉ≤©dG ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG ájQGOE’G äGAGôLE’G §£fl á°SGQO ¿CG ɪ∏Y ,¿CÉ°ûdG Gòg ób ,ÉæJÉeƒ∏©e Ö°ùM ,»°VGQC’G π¨°T ΩÉY πÑb äó«YCGh 97 áæ°S â“ á°SGQódG πMGôe ™«ªL ¿CG ɪc ,§≤a ábOÉ°üe ÒZ ≥Ñj ⁄h â“ ób ôNCÉJ π©dh ,…ó∏ÑdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG ‘ Gô°TÉÑe ÉÑÑ°S ¿Éc á«∏ª©dG √òg ,ájƒ°VƒØdG äÉæμ°ùdG á©bQ ™°SƒJ ´QGƒ°ûdGh ájOhC’G ¤EG äóàeG »àdG ¿CG ɪ∏Y ,á≤£æŸÉH á°UÉÿG äÉ«μ∏ŸGh 8000 AÉgR ¬æ£≤j QƒcòŸG »◊G IóMh 1000 ≈∏Y ¿ƒYRƒàj øcÉ°S .á«æμ°S IOó©àe IOÉ«Y ¤EG »◊G ô≤àØjh áÑcGƒe É¡fÉμeEÉH »àdG äÉeóÿG ,á≤£æŸÉH Oƒ¡°ûŸG ÊÉμ°ùdG ™°SƒàdG ó©J ⁄ áÁó≤dG IOÉ«©dG ¿CG á°UÉN ±ô©J …òdG âbƒdG ‘ ,¢Vô¨dÉH »ØJ Iójó÷G IOÉ«©dG RÉ‚G ∫ɨ°TCG ¬«a ódh Ée ,2007 ΩÉ©dG òæe äÉØbƒJ IóY .ÚæWGƒŸG iód IójóY ä’DhÉ°ùJ øe É°†jCG »◊G ÊÉ©j ,Gòg πc ¥ƒah ≈àMh ájô°†◊G áÄ«¡àdG ÜÉ«Z ɪc ,Ióe òæe É¡∏«é°ùJ ºZQ ájƒfÉãdG ¢ù«FQ ᪫∏©J øe ¿Éμ°ùdG ≈μà°TG π«é°ùJ …CG ¢†aôH á«°VÉ≤dG ájó∏ÑdG ’ øŸ á«HÉîàf’G ºFGƒ≤dG ≈∏Y ¬à£°SGƒH øμÁ á«μ∏e ó≤Y ¿hRƒëj AGôLE’G ƒgh ,áeÉbE’G ábÉ£H QGó°UEG º¡≤M øe GÌc ÉfÉμ°S Ωôë«°S …òdG …OhGO ∞jô°ûdG¯ . »HÉîàf’G

QƒÑb ájɪM Ωó©d GhDhÉà°SG øjòdGh π≤æàJ »àdG äÉfGƒ«◊G øe ≈JƒŸG ô¡¶J âbh ‘ ,á≤£æŸG ‘ IÌμH ,Ió«©H áaÉ°ùe øe QƒÑ≤dG QÉKBG ¬«a äɢ£˘∏˘°ùdG ∑ô˘ë˘à˘J ⁄ ∂dP º˘˘ZQh AÉæ˘Ñ˘H ᢫˘©˘°Vƒ˘dG ìÓ˘°UE’ ᢫˘∏ÙG .É¡dƒM Qƒ°S IÈ≤ŸG √òg ⁄É©e äôKófG óbh

ó˘LGƒ˘à˘J ,¬˘JGP ¥É˘«˘°ùdG øª°Vh á«©°Vh ‘ áÁó≤dG ôHÉ≤ŸG ióMEG QGóL ΩG󢩢fG á˘é˘«˘à˘f ,á˘jQõ˘e ó˘L »àdG IÈ≤ŸG √òg ó©ÑJh ,»LQÉN ºc 7 ‹GƒëH ''á«°ùæŸG'' `H ≈ª°ùJ É¡∏°üØj ’h ,óÑ©e ÚY ájó∏H øY ÚH §HGôdG êhOõŸG ≥jô£dG øY iƒ°S áØ∏÷Gh óÑ©e ÚY »àjó∏H ≈≤ÑJ ∂dP ºZQh ,Îe 100 ‹GƒM ,ᢩ˘«˘Ñ˘£˘˘dG π˘˘eGƒ˘˘Y π˘˘μ˘˘d ᢢ°Vô˘˘Y ô“ »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG äɢ˘˘˘˘fGƒ˘˘˘˘˘˘«◊G ¢ùaQh .ÉgÈY äOɢb ᢢ«˘˘fG󢢫˘˘e á˘˘æ˘˘jɢ˘©˘˘e ‘h í˘°†JG ɢ¡˘˘«˘˘dEG ''»˘˘eƒ˘˘«˘˘dG ¥hô˘˘°ûdG'' ,™˘Ø˘Jôà Qƒ˘Ñ˘≤˘dG äGô˘°ûY ó˘˘LGƒ˘˘J å«˘M ,…ƒ˘°Vƒ˘a π˘˘μ˘˘°ûH Iô˘˘°ûà˘˘æ˘˘e á˘aɢ°ùe ≈˘∏˘Y Qƒ˘Ñ˘≤˘dG √ò˘˘g iAGÎJ GƒdAÉ°ùJ øjòdGh ,Ú≤˘Fɢ°ù∏˘d á˘Ñ˘jô˘b πNóJ ΩóY ÜÉÑ°SCG øY äGôe IóY »˘LQɢ˘N Qƒ˘˘°S RÉ‚E’ äɢ˘£˘˘∏˘˘°ùdG ,IÈ≤ŸG √ò˘˘¡˘˘d Qɢ˘Ñ˘˘à˘˘Y’G IOɢ˘˘YE’ .≈Jƒª∏d ÉeGÎMG √ò˘˘g ô˘˘¶˘˘æ˘˘˘e ɢ˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘j iAGÎjh ,Ú≤˘Fɢ°ùdG ΩɢeCG ᢫˘˘°ùæŸG IÈ≤ŸG

á``∏`«°ùŸG QÉ``ÑNCG

AÉHô¡c ÓH º«∏°S äÉæμ°S å∏K øe ÌcCG áj’h ܃æL ≈°übCÉH º«∏°S ájó∏ÑH äÓFÉ©dG øe ójó©dG Qób ΩÓ¶dG ≈≤Ñj ∫Éμ°TE’G ƒgh ,AÉHô¡μdG áμÑ°ûH ó©H π°UƒJ ⁄ äÉæμ°S ‘ ¢û«©J É¡fƒc á∏«°ùŸG ¢SQÉe 19 »ëH á∏FÉY 40 ÊÉ©J å«M ,ájó∏ÑdÉH äÉæμ°ùdG å∏K øe ÌcCÉH πé°ùŸG øe AGõLCGh »Hƒæ÷G πNóŸG »ëH á∏FÉY 50h ,ÉjQƒ£J Éæμ°S 30 »ëH á∏FÉY 30h ô£°VG IÉfÉ©ŸG √òg ΩÉeCGh ,á∏FÉY 20`H ¿Éμ°ùdG ÉgQób »∏Ñ≤dG »JGòdG AÉæÑdG »M óe ≥jôW øY á«Yô°T ÒZ ¥ô£H AÉHô¡μdG π«°UƒJ ¤EG äÉæμ°ùdG ∂∏J ƒæWÉb ∂∏J âØ∏ch ,í£°SC’G ¥ƒa ôNB’G ¢†©ÑdGh ¢VQC’G â– É¡°†©H πHGƒμdG øe QÉàeCG .ɪFGO ¿Éμ°ùdG Ö°ùM ,º«àæ°S ÚjÓe 6 ¤EG 05 øe øμ°ùe ÖMÉ°U πc πHGƒμdG

á«Ä«H ™jQÉ°ûe 5 ‘ ¥Ó£f’G …QÉ÷G Ωɢ©˘dG á˘∏˘«˘°ùŸÉ˘H á˘Ä˘«˘Ñ˘dG ´É˘£˘b Ió˘Fɢ˘Ø˘ d ™˘˘jQɢ˘°ûe 5 ∫ɢ˘¨˘ °TCG â≤˘˘∏˘ £˘ fG »JôFGóH IóeÉ¡dG äÉjÉØæ∏d ôNBGh á«dõæŸG äÉjÉØæ∏d É«æ≤J ΩOQ õcôe á檰†àŸGh áYÉæe »àjó∏ÑH äÉjÉØædG πjƒ– õcôe RÉ‚EG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,í∏ŸG ÚYh IOÉ©°SƒH õcôŸ 2 ºbQ ¥óæN RÉ‚EG øe á∏«°ùŸG ájó∏H äOÉØà°SG ɪ«a ,AGô°†ÿG ÚYh …ODƒŸG ≥jô£dG RÉ‚EG É°†jCG á«Ä«ÑdG ™jQÉ°ûŸG â檰†Jh ,äÉjÉØæ∏d »æ≤àdG ΩOôdG ≈∏Y IOÉ©°SƒH IôFGO äÉjó∏H ´ƒªÛ á«dõæŸG äÉjÉØæ∏d »æ≤àdG ΩOôdG õcôe ¤EG …QÉ÷G ΩÉ©dG ∫Ó˘N á˘Ä˘«˘Ñ˘dG á˘jô˘jó˘e º˘∏˘à˘°ùJ ¿CG Ö≤˘Jô˘jh Gòg.º∏˘c 01 á˘aɢ°ùe ,AGô°†ÿG ÚYh áYÉæe ,áaQÉ£ŸG äÉjó∏Ñd äÉjÉØædG πjƒëàd õcGôe 3 ™jQÉ°ûe .IOÉ©°SƒHh á∏«°ùŸG »àæjóŸ ájƒ°VƒØdG äÉeɪ≤dG ≈∏Y AÉ°†≤dÉH ¢UÉÿG ´hô°ûŸGh

IójóL π≤f á£fi 13 RÉ‚EG ∫ÓN øe ájô°†◊Gh ájÈdG ¬Jɣ٠ɪYO á∏«°ùŸG áj’ƒH π≤ædG ´É£b ó¡°T ´ô°û«°S å«M ,áj’ƒdG ÈY IójóL äÉ£fi RÉ‚EG ™jQÉ°ûe ó«°ùŒ ‘ ´hô°ûdG ,ájó∏H 11 ÈY ájô°†M á£fi 12h ,êGQO O’hCG ájó∏ÑH ájôH á£fi RÉ‚EG ‘ äÉfɢë˘à˘e’ ø˘jQɢª˘°†eh ø˘jõ˘cô˘e RÉ‚EG π˘LCG ø˘e ᢰSGQO RÉ‚EG ‘ ´ô˘°û«˘°S ɢª˘c √òg ™jQÉ°ûe 7 »¡àæJ ¿CG ô¶àæjh .á∏«°ùŸGh IOÉ©°SƒH »àjó∏ÑH ábÉ«°ùdG ¢üNQ ≈˘°ù«˘Y …󢫢°S ,ᢩ˘∏˘°†dG Ωɢª˘M äɢjó˘∏˘Ñ˘H á˘jô˘H äɢ£fi 3 ɢ˘¡˘ °SCGQ ≈˘˘∏˘ Y á˘˘æ˘ °ùdG á£ëª∏d á«LQÉÿG áÄ«¡àdG IOÉYEGh á∏«°ùŸÉH …ÈdG π≤ædG á£fi õ«¡Œ á∏«°ùŸGh .á∏«°ùŸÉH áÁó≤dG ájÈdG á£ÙGh IOÉ©°SƒÑH ájÈdG

ájQÉŒ äÉØdÉfl ÖÑ°ùH Ófi 16 ≥∏Z áÑbGôà áØ∏μŸG á∏«°ùŸG IQÉéàdG ájôjóe ¥ôØd á°UÉÿG äÉ«FÉ°üME’G âØ°ûc Iô˘e 3134 â∏˘Nó˘J »˘à˘dG ¢û¨˘dG ™˘ª˘bh á˘jQɢé˘à˘dG äɢ°SQɢªŸGh IOƒ÷Gh Qɢ©˘°SC’G .áØdÉfl 428øª°†J ô°†fi 427 π«é°ùJ øY ,¤hC’G áKÓãdG ô¡°TC’G ∫ÓN â∏NóJ ó≤a ájQÉéàdG äÉ°SQɪŸGh QÉ©°SC’G áÑbGôe á∏«°üëH ≥∏©J ɪ«a ÉeCG âfÉc áØdÉfl 314 øª°†J ô°†fi 314 É¡ÑLƒÃ äQôM Iôe 1703 áÑbGôŸG ¥ôa Iô˘Jƒ˘ØŸG ÒZ á˘jQɢé˘à˘dG äɢ«˘∏˘ª˘©˘ dG ᢢª˘ «˘ b ⨢˘∏˘ Hh ≥˘˘∏˘ Z QGô˘˘b 16`H ᢢHƒ˘˘ë˘ °üe OóY ≠∏H ó≤a ¢û¨dG ™ªbh IOƒ÷G áÑbGôe ó«©°U ≈∏Yh .ê.O 12^251^422^00 â£Ñ°Vh ô°†fi 113 ÉgôKEG ≈∏Y QôM ,πNóJ 1431 IQÉéàdG ¿GƒYCG äÓNóJ .áØdÉfl 314

¢üî°T 300 øe ÌcCG É¡«a •QƒJ á«°†b 306 π«é°ùJ 306 ,¢SQÉe ô¡°T ‘ á∏«°ùŸÉH áWô°ûdG ídÉ°üe É¡à∏é°S »àdG ÉjÉ°†≤dG OóY ≠∏H ,ìô÷Gh Üô˘°†dGh äGAGó˘à˘Y’G ɢgRô˘HCG ,º˘FGô÷G ∞˘∏˘àfl ÚH âYƒ˘˘æ˘ J ᢢ«˘ °†b øe ¢üî°T 326 ÉjÉ°†≤dG ∂∏J ‘ •QƒJ óbh ,äGQóıÉH IôLÉàŸG øY ∂«gÉf OÉØà°SG ɪ«a ,âbDƒŸG ¢ùÑ◊G É°üî°T 47 ´GójEG ”h ,Gô°UÉb32h ICGôeG 16 º¡æ«H á∏«°üM ‘h .QGôa ádÉM ‘ ¢UÉî°TCG 6 π«é°ùJh ô°TÉÑŸG AÉYóà°S’G øe ôNBG 256 ∞∏N Qhôe çOÉM 48 ídÉ°üŸG äGP â°üMCG ¢SQÉe ô¡°ûH á°UÉÿG QhôŸG çOGƒM .ÉëjôL 90h Ó«àb

≈°ù«Y …ó«°ùH Éfƒ«∏e 31 ≠∏Ñeh äGQófl õéM ''¢U.ì'' ≈Yój ¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG øe ≈°ù«Y …ó«°S øeCG ídÉ°üe âæμ“ ¿ƒ«∏e31 ≠∏Ñeh ΩGôZ352 `H äQób IôLÉàª∏d á¡Lƒe äGQóıG øe ᫪c ¬JRƒëHh áªμfi iód ᫢Fɢ°†≤˘dG äɢ¡÷G ≈˘∏˘Y π˘«˘MGC ᢫˘Fɢ°†≤˘dG äGAGô˘L’ E G 󢩢Hh ,º˘«˘à˘æ˘°S .ádGó©dG ΩÉeCG ¬dƒãe QɶàfG ‘ âbDƒŸG ¢ùÑ◊G ¬YGójEÉH äôeCG »àdG ≈°ù«Y …ó«°S Ü.Ö«£dG /¢T.¢VÉjQ¯

:á«dÉàdG äÉj’ƒdÉH Éæ«∏°SGôeh ÉæÑJÉμe ΩÉbQCÉH ∫É°üJ’G ºμfÉμeEÉH ºμJ’ɨ°ûfG ìô£d 0795613829 :¢ùæJ ¯ 0561395453 `` 0772595855:IRÉÑ«J ¯ 0552788583 `` 0561338254 `` 0772528567:IôjƒÑdG ¯ 0551700511 `` 0550957366 `` 0555721249 :Ió«∏ÑdG ¯ 0778547778 `` 0770303352 `` 0796828158 :ájóŸG

0663213983 `` 0661505718 `` 0772419712 :•GƒZC’G ¯ 0560765508 `` 0551972146 `` 0771752702 :¢SGOôeƒH ¯ 0774619476 `` 0771043879 :áØ∏÷G ¯ 0771570224:á∏«°ùŸG ¯ 0661478762 `` 0773102136:≈∏aódG ÚY


¬˘˘ ˘ ˘Fɢ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ dhCG ø˘˘ ˘ ˘Y ¬˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘dG ÈNCG ,Ú◊ɢ°üdG √OÉ˘Ñ˘Yh ,ÚbOɢ˘°üdG ÈN ƒgh ,¬fƒÑëjh º¡Ñëj ¬fCÉH ¥Éà°ûjh ,øeDƒŸG ¢ùØf ¬d ¢û¡J ¢†FÉY .O :∫ƒb Ö«é©dGh ,‹ƒdG Ö∏b ¬«dEG Êô≤dG º˘˘¡˘ ≤˘ ∏˘ N …ò˘˘dG ƒ˘˘¡˘ ˘a º˘˘ ¡˘ ˘Ñ˘ ˘ë˘ ˘j º˘gÉ˘Ø˘ch º˘gɢ˘≤˘ °Sh º˘˘¡˘ ª˘ ©˘ WCGh …ò˘˘dG ƒ˘˘gh ,º˘˘¡˘ Ñ˘ MCG º˘˘K º˘˘ gGhBGh º˘K º˘gó˘°TQCGh º˘¡˘ª˘¡˘dCGh º˘¡˘ª˘∏˘Yh º˘gGó˘˘gh º˘˘gɢ˘HQ º¡«dEG π°SQCGh ,ÜÉàμdG º¡«∏Y ∫õfCG …òdG ƒgh ,º¡ÑMCG ºK ,áé◊G º¡d í°VhCGh ,áéÙG º¡d ÚHh ,π°SôdG .º«°ùL AÉ£Y øeh ,º«¶Y π°†a øe ¬d É«a ,º¡ÑMCG ∞«μa ,kÉ°†jCG Ö«éY Gò¡a (¬nfƒtÑpëoj) :º¡æY ¬dƒb ÉeCG øe º¡ª©WCGh ,Ωó©dG øe ºgóLhCG óbh ¬fƒÑëj ’ ?…ôY øe ºgÉ°ùch ,±ƒN øe º¡æeBGh ,´ƒL ´É˘˘ª˘ °SC’G º˘˘¡˘ d Ögh …ò˘˘dG ƒ˘˘gh ¬˘˘fƒ˘˘Ñ˘ ë˘ j ’ ∞˘˘«˘ c ôFÉ°S ‘ º¡¶ØMh ,QÉ£NC’G øe ºgɪMh ,QÉ°üHC’Gh ?QÉ£bC’G ,O’hC’Gh ∫GƒeC’G Ögh …òdG ƒgh ¬fƒÑëj ’ ∞«ch ¬fƒÑ∏£j Ée πc º¡«dEG ¥É°Sh ,¥GRQC’G º¡«∏Y ¥óZCGh ɢ˘e π˘˘c ø˘˘e º˘˘¡˘ æ˘ eCGh ,¬˘˘fƒ˘˘dCɢ °ùjɢ˘e π˘˘ c ,º˘˘ ¡˘ ˘ë˘ ˘æ˘ ˘eh ?¬fƒaÉîj ,ôëÑdGh ÈdG ‘ Ée º¡d ôî°S óbh ¬fƒÑëj ’ ∞«c ,äÉÑædÉH ¢VQC’G º¡d ≥°Th ,AÉŸÉH Aɪ°ùdG º¡d π°SQCG Aɪ°ùdGh ,GOÉ¡eh ’ƒdPh É°TGôa º¡H ¢VQC’G π©Lh ,äGô˘ª˘ã˘dG ±É˘æ˘°UCGh ,äÉ˘Ñ˘«˘£˘ dG ø˘˘e º˘˘¡˘ bRQh ,kAɢ˘æ˘ H ?äÉHhô°ûŸG ôFÉ°Sh ,äÉeƒ©£ŸG ∞∏àflh ,¿BGô˘≤˘dG º˘¡˘«˘∏˘Y ∫õ˘fCG …ò˘dG ƒ˘gh ¬˘fƒ˘Ñ˘ë˘j ’ ∞˘˘«˘ c øe ºgQòMh ,¿ÉÁE’G ¤EG ºgGógh ,¿É«ÑdG º¡ª∏Yh .¿É£«°ûdG ó«c ƒ¡a (¬nfƒtÑpëojnh rºo¡tÑpëoj) :¬dƒb ÚH á∏HÉ≤ŸG πªLCG Éeh ‘ ΩÉ≤e ¬d øe â«∏a ,ÜôdG ÖM øe ≈cRCG ÖëH ÖM ¿CGh ,ábô°ûŸG á¶Ø∏dG √òg ¥hòàj ¿CG ÚÑÙG É«fO ¿ƒ˘«˘©˘dG »˘Ñfi ø˘Ø˘dG ¥É˘°û©˘d á˘jƒ˘b á˘dɢ˘°SQ ɢ˘¡˘ ∏˘ ≤˘ æ˘ j º˘˘¡˘ Ñ˘ M ¿CG Gƒ˘˘ª˘ ∏˘ ˘©˘ ˘«˘ ˘d ;Ohó˘˘ ≤˘ ˘dGh OhóÿGh ,Oƒ˘˘ °ùdG º˘¡˘Hƒ˘∏˘bh ,á˘∏˘HGP á˘jhGP º˘¡˘Jɢ«˘Mh ,§˘Hɢg ¢Uƒ˘≤˘æ˘e ºgôFÉ°üHh ,áÄeÉX áŸÉX º¡°SƒØfh ,áHôN ájhÉN ¥OÉ°üdG Ö◊G ƒ¡a ¬∏dG AÉ«dhCG ÖM ÉeCG ,á∏«∏c áØ«°ùc .™aÉædG »cõdG ôgÉ£dG Ö«£dG ÖFÉ°üdG ¤EG ¬dƒ°Uh …ƒ°ùdG Ö∏≤dG ÖdÉ£e πLCG øe ¿EG ¬∏dGh .(¬nfƒtÑpëojnh rºo¡tÑpëoj) áÑJQ á«£Y »¡d ÖgGƒŸG ±ô°TCGh ÉjÉ£©dG º¶YCG øe ¿EGh ¬˘∏˘dG ÖM ÒZ ÖM π˘c ,¬˘fƒ˘Ñ˘ë˘jh ¬˘Ñ˘ë˘ j : áÑgƒeh »©°ùdG πc , ™FÉ°V ¬∏dG πªY ÒZ πªY πch ,´ƒ£≤e ¬˘Jɢ°Vô˘˘e ÒZ ‘ Ö©˘˘J π˘˘c ,π˘˘Wɢ˘H ¬˘˘Jɢ˘°Vô˘˘e Ò¨˘˘d :AÉæY ™FÉ``°V ∂¡Lh Ò¨d ¿ƒ«©dG ô¡°S o WÉH ∂Ñ``M Ò¨H ¢SƒØædG ≈°VQh π º¡ÑMCG ºK ºgGóg ºK º¡bRQ ºK kÉ≤∏N ≥∏N øe É«a ,∑ó˘«˘Ñ˘Y ¢üdɢNh ,∂HÉ˘Ñ˘MCG ø˘e ɢ˘æ˘ ∏˘ ©Œ ¿CG ∂dCɢ °SCG ±hô˘©˘e ,á˘HɢLEÓ˘ d π˘˘gCG ∂fEɢ a ;∂Fɢ˘«˘ dhCG »◊ɢ˘°Uh .܃∏£e πμd Oƒ°ü≤e ,¿É°ùME’ÉH

Q É ¡ ° T EG

¢ù«ªÿG ΩÓbGC

21 $

''∑QÉ`` ` ` ` ` ` ` `ÑŸG'' ∑QÉ`` ` ` Ñe ÖjOC’G ɢ˘ ˘ ˘ gó˘˘ ˘ ˘ jô˘˘ ˘ ˘ j Pɢ˘ ˘à˘ ˘ °SC’G ∞˘˘ ˘≤˘ ˘ ˘ãŸG Ωõ˘ë˘H ,»˘∏˘«˘JR ó˘ªfi :º∏≤H ¬˘˘ ˘à˘ ˘ μ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘Mh …QGOE’G …OÉ¡dG óªfi .CG ∞˘˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘ ãŸG »˘˘ ˘ ˘ ˘Yhh »æ°ù◊G .¬àªμMh â– ≈˘≤˘ à˘ ∏ŸG ó˘˘≤˘ Y Öî˘˘æ˘ dG QhOh ìÓ˘˘°UE’G Ωƒ˘˘¡˘ Ø˘ ˘e{ ¿Gƒ˘˘ æ˘ ˘Y áeÓ©dG è¡æeh ôμa ‘ ÊóŸG ™ªàÛGh .z»∏«ŸG ∑QÉÑe á∏K øe áÑ«W ácQÉ°ûà ≈≤à∏ŸG õ«“ ó≤d ÖfGƒL Gƒ£Z øjòdG π°VÉaC’G IòJÉ°SC’G øe õ˘«“ ɢª˘c ,»˘∏˘«ŸG ï˘«˘°ûdG ô˘μ˘a ø˘e ᢢeɢ˘g óÑY 󫢰ùdG ɢgɢ≤˘dCG »˘à˘dG á˘ª˘«˘≤˘dG á˘ª˘∏˘μ˘dɢH âdO »àdG ,á∏«e áj’h ‹Gh ,ójOÉc ¿ÉªMôdG ` ¬æμdh ,§≤a IQGOEG πLQ ¢ù«d ¬fCG ≈∏Y √ó‚ ’ Ée Gògh ,ôμah áaÉ≤K πLQ ` É°†jCG ‘ Éæ«dhDƒ°ùe øe Òãc ‘ ` ∞°SC’G ™e ` .äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl Iƒ˘˘NE’G ô˘˘μ˘ °TC’ ᢢ°Uô˘˘Ø˘ dG √ò˘˘ g º˘˘ æ˘ ˘à˘ ˘ZCGh ,‹GƒdG ó«°ùdG) á∏«e áj’h ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ô˘˘jó˘˘eh ,ᢢ j’ƒ˘˘ ∏˘ ˘d Ωɢ˘ ©˘ ˘dG ÚeC’G IOɢ˘ °ùdGh ≈∏Y (á∏«ª÷G áaÉ≤ãdG QGO ôjóeh ,áaÉ≤ãdG ,ájÉYQ ø°ùM øe º¡aƒ«°V ¬H GƒWÉMCG Ée :π«b Ékerópbh ,áaÉ«°V Ωôch ,∫ÉÑ≤à°SG π«ªLh .zÜô¨à°ùoj ’ √Qó°üe øe A»°ûdG{ ,Ú∏eÉ©dG ÉfAɪ∏Y ` º«MôdG ÈdG ` ¬∏dG ºMQh ܃˘oæ˘oL ‘ ɢcɢ°ùMCGh ɢcGƒ˘°TCG Gƒ˘˘fɢ˘c ø˘˘jò˘˘dG ,Iɨ£dGh IɨÑdGh ∫Ót°†dGh ∫Éq¡÷G ¥ƒ∏Mh øe √ƒdòH Ée ≈∏Y AGõ÷G ø°ùMCG ºgGõLh π«Ñ°S ‘ Oƒæch OƒëL øe √ƒfÉY Éeh ,Oƒ¡L ‘h ,ÜÉ°ThCG øe ¬H ≥∏Y ɇ ÉææjO Ò¡£J ɪ¡«∏Y ôeBÉJ øjò∏dG ÉæîjQÉJh Éæà¨d π«Ñ°S A’Dƒg QƒÑb âfÉc ¿EGh .ÉæFGóYCG πÑb ÉædPGQCG ’h ÜÉ˘Ñ˘b ɢ¡˘«˘∏˘Y ¢ù«˘d ,á˘£˘«˘ °ùH Aɢ˘ª˘ ∏˘ ©˘ dG :»bƒ°T ∫Éb ɪc º¡a á«£ZCG ?Aɪ¶©dG QƒÑb øjCG π°ùJ ¿EG ¢ùØfC’G ‘ hCG √GƒaC’G ≈∏©a çGó˘˘ ˘ MCG :≥˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘Y ø˘˘ ˘ HG í˘˘ ˘ dɢ˘ ˘ °üdG ó˘˘ ˘ ªfi (1 140 ¢U .....∞bGƒeh 280 ¢U .»∏«ŸG ∑QÉÑe ï«°ûdG :»∏«ŸG óªfi ( 2 185 ¢U .2 ê :»ª«gGôHE’G ΩÉeE’G QÉKBG (3 183 ¢U .2 ê :¬°ùØf ™LôŸG (4 á«eÓ°SE’G á«MÓ°UE’G ácô◊G :OGsône »∏Y (5 108 - 107 ¢U .ôFGõ÷G ‘ 28 ‘ .137 ´ (1 á∏°ù∏°ùdG) :ôFÉ°üÑdG IójôL (6 1 ¢U .1938 / 10 /

,äGOôØe søc ∂dòd{ ,Qõ÷G ø°SÉfi ⩪L ¬dÉb Ée ¢†©H ÉØfBG ÉæjCGQ óbh ,zÉ©ªL pâæch ΩÉeE’G ,ô°ü©dG Gòg ‘ á«Hô©dG á¨∏dG ájBG ¬«a ,¥ƒ˘˘°ùfh ,»˘˘ª˘ «˘ gGô˘˘HE’G Ò°ûÑ˘˘dG ó˘˘ gÉÛG ¬dÉb ɢe ¢†©˘H ,»˘ª˘«˘gGô˘HE’G ∫ƒ˘≤˘d Gõ˘jõ˘©˘J ,√óYÉ°ùeh ,√ò«ª∏J øY ¢ùjOÉH øHG ΩÉeE’G Aɪ°SCG ¢Vô©à°ùj ƒgh ∫Éb å«M ,¬æHDƒeh :¬JÉ«M ‘ Aɪ∏©dG á«©ª÷ …QGOEG Öàμe ôNBG ᢰSQóà º˘∏˘©ŸG ,»˘∏˘«ŸG ∑Qɢ˘Ñ˘ e ï˘˘«˘ °ûdG{ ,ô◊G Égóé°ùà ΩÉeE’Gh ¢SQóŸGh ,á∏«e ≥«ª©dG ,OGDƒØdG »còdG ôFGõ÷G ñQDƒe ƒgh IƒYódG ºYó˘eh ,π˘«˘∏˘©˘à˘dG ÖFɢ°üdG ,ô˘¶˘æ˘dG ∑ô˘°ûdG{ ¬˘à˘dɢ°Sô˘H ᢢ«˘ æ˘ jó˘˘dG ᢢ«˘ MÓ˘˘°UE’G ∫hCG øe á«©ª÷G ∫Ée ÚeCGh ,z√ôgɶeh ≥ØfCGh ,¬àfÉeCGh ¬JÈîH É¡eóN …òdG ,É¡eƒj ô˘jó˘e ƒ˘gh ,¬˘°Vô˘e º˘ZQ ¬˘JGP ø˘e ɢ¡˘ «˘ ∏˘ Y á˘æ˘°ùdG ò˘æ˘e zô˘Fɢ°üÑ˘dG{ ᢫˘ ©˘ ª÷G Ió˘˘jô˘˘L .(6)zá«°VÉŸG ’ ¿Ó«∏÷G ¿ÉeÉeE’G ¿Gòg ¬d ó¡°T øe ¿EG ±ÎYG øeh ,ɪgÒZ äGOÉ¡°T ¤EG êÉàëj ø˘Y ≈˘˘æ˘ ¨˘ à˘ °SG ó˘˘≤˘ a ¿É˘˘î˘ «˘ °ûdG ¿Gò˘˘g ¬˘˘d ¿Gò˘˘ ˘ g √Qó˘˘ ˘ b ø˘˘ ˘ eh ,ɢ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ gÒZ ±GÎYG ô˘jó˘≤˘J ¤EG á˘LɢM ‘ ¢ù«˘˘∏˘ a ¿É˘˘ª˘ «˘ ¶˘ ©˘ dG ∞«°VCG ¿CG ‘ ɪ¡«MhQ íª°ùà°SCGh ,ɪgÒZ óªMCG π«∏÷G Éæî«°T IOÉ¡°T ɪ¡«JOÉ¡°T ¤EG ™fGƒe »æà©æe …òdG ,¬∏dG ¬ªMQ ,¿ƒæë°S »ëH á«fBGô≤dG ¬à°SQóe Ú°TóJ Qƒ°†M øe í°U PEG ,»°VÉŸG AÉKÓãdG Ωƒj ¢ùjGQ OGôe ,¬∏dG CÉ°ûj ⁄ øμdh ,Qƒ°†◊G ≈∏Y Ωõ©dG »æe ,Gô˘©˘°T ɢ¡˘Zɢ°U ¿ƒ˘æ˘ë˘°S ï˘˘«˘ °ûdG IOɢ˘¡˘ °Th zôFÉ°üÑdG{ IójôL øe 26 Oó©dG ‘ Égô°ûfh .1948 ¢SQÉe 8 ‘ QOÉ°üdG / 2 á∏°ù∏°S ) IOɢ˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘°ûdG √ò˘˘ ˘ ˘ g ‘ Aɢ˘ ˘ ˘ ˘L ɇh (7 ¢U ‘ »∏«ŸG ï«°ûdG ìhQ ÉÑWÉfl á«fƒæë°ùdG :¬JÉaƒd áãdÉãdG iôcòdG …òdÉH OÉ≤àYG Aƒ°S øe äQôM Ú«ÑJ øe z∑ô°ûdG{ ‘ ¬JQôM Éeó©H zôFGõ÷G ïjQÉJ{ äƒ∏Lh Ú```æ°S QÉÑ``Z ¬ŸÉ```©e ≈`Ø``Y É«aGh ∑OÉ¡L øe ∂£°ùb âjOCG ¿ƒjOh ΩQɨe π≤`K â«°†bh

Êɢ˘ ©ŸG √ò˘˘ g …ô˘˘ Wɢ˘ N ‘ âdɢ˘ ˘L ó˘˘ ˘≤˘ ˘ d äÉjôcòdG √òg …ôμa ‘ âaÉWh ,ÉgÒZh ¢ù«˘˘ªÿG Ωƒ˘˘j ‘ ∑Qɢ˘°TCG ɢ˘fCGh ɢ˘¡˘ dɢ˘ ã˘ ˘eCGh …òdG ≈≤à∏ŸG ‘ äGƒNC’Gh IƒNE’G »°VÉŸG »àdG á∏«e áj’ƒ˘H á˘aɢ≤˘ã˘dG á˘jô˘jó˘e ¬˘à˘eɢbCG

áª`` `«≤Y Éæ`` ≤jOÉ``æ°Uh á`` Ñ°üN º¡≤`` jOÉæ°U áYÉæ≤dG ¿EÉa ,ôFGõ÷G ‘ ÉeCG ¿ƒ°ùªëàe ºg ...䃰üf øëfh ¿ƒJƒ°üj ºg ¢ùØ˘f ᢢjOCɢ˘J ¿CG »˘˘g Ió˘˘Fɢ˘°ùdG ¿CG ¿hócCÉàe ºg ...ÉÄ«°T ô¶àæf ’ øëfh ¤EG …ODƒj ød »HÉîàf’G ÖLGƒdG A»°T ’ ¿CG ¿ƒ©æà≤e øëfh Öjôb Ò«¨àdG Ò¨j ødh ,á«°SÉ«°S áé«àf ájCG ...Ҩ૰S πjóÑJ AÉæãà°SÉH ,OÓÑdG ‘ ÉÄ«°T :º∏≤H ¢Uɢ˘î˘˘°TC’G ø˘˘e Oó˘˘Y Aɢ˘ª˘˘°SCG ‘ á«HÉîàfG á∏Môe É°ùfôah ôFGõ÷G øe πc πNóJ ±QÉ°T óHÉY ∫ƒNóe ≈∏Y ¿ƒ∏°üë«°S øjòdG 6 ‘ ójó÷G É¡°ù«FQ É°ùfôa ÖîàæJ å«M ,IÎØdG ¢ùØf º˘¶˘©˘e ∑ƒ˘∏˘°S …ODƒ˘˘jh . ™ØJôe ,…Ée 10 ‘ É¡HGƒf ôFGõ÷G ÖîàæJ ɪæ«H ,πÑ≤ŸG …Ée ΩɢJ Üɢ«˘Z ™˘˘e Ö°Uɢ˘æŸG AGQh º˘˘¡˘˘Ø˘˘¡˘˘dh Ú뢢°TôŸG É°ùfôa ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G ™e ,´ƒÑ°SCG øe πbCÉH ∂dP ó©H …CG ¿CG Oɢ≤˘à˘Y’G ¤EG ,᢫˘°Sɢ«˘°ùdG äɢYɢæ˘≤˘˘∏˘˘dh Qɢ˘μ˘˘aCÓ˘˘d ,äÉ«°SÉFôdG ó©H Iô°TÉÑe á«©jô°ûJ äÉHÉîàfG º¶æà°S ɪ¡e Ö°üæŸG ∂dP ¤EG ∫ƒ°UƒdG ƒg ó«MƒdG º¡aóg øe AGóàHG Iójó÷G á£∏°ùdG á°SÉ«°S ≥«Ñ£J ‘ ´ô°ûàd ∫ƒNód hCG ∫ÉY ∫ƒNóe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ,øªãdG ¿Éc .ΩOÉ≤dG ∞«°üdG ábhô©ŸG áÄØdÉH ôeC’G ≥∏©àj ÉŸ äGRÉ«àe’G ⁄ÉY á«°ùæ÷G ¿ƒ∏ªëj øjòdG ÚæWGƒŸG øe OóY ¢û«©«°Sh .''IQÉμ°ûdG πgCG''``H √ò¡H IQOÉf áHôŒ ,á«°ùfôØdGh ájôFGõ÷G ,áLhOõŸG π˘˘c ó˘˘≤˘ a …ô˘˘FGõ÷G ¿ÉŸÈdG ¿Eɢ a ,∂dP ¤EG ᢢbɢ˘ °VEG .øjó∏ÑdG ‘ äÉHÉîàf’G ‘ ¿ƒcQÉ°û«°S PEG ,áÑ°SÉæŸG á≤aGƒŸG AÉæãà°SÉH ,á£∏°S ájCG ¬d ≥ÑJ ⁄h ,¬JÉ«MÓ°U ‘ ¿ƒªgÉ°ùj º¡°ùØfCG A’Dƒg óé«°S ,ôNB’ Ωƒj øeh ‘ ó˘Lƒ˘J »˘à˘dG ,᢫˘ ≤˘ «˘ ≤◊G ᢢ£˘ ∏˘ °ùdG äGQGô˘˘b ≈˘˘∏˘ Y GhOƒ©j ¿CG πÑb ,á£∏°ùdG øe …RƒcQÉ°S ’ƒμ«f OôW êQɢ˘ ˘N ≈˘˘ ˘à˘ ˘ M hCG ,¿ÉŸÈdG ÒZ iô˘˘ ˘NCG äɢ˘ ˘ °ù°SDƒ˘ ˘ ˘e .»˘Hƒ˘éfi ᢢ«˘ Ñ˘ ∏˘ °Th ᢢª‚ƒ˘˘H ó˘˘dɢ˘N ÚH GhQɢ˘à˘ î˘ «˘ d âÑã˘J ɢª˘c . ᫪˘°Sô˘dG äɢ°ù°SDƒŸG ¿ƒXƒ¶ÙG A’Dƒg É¡eƒj ±ô©«°Sh Gƒë°TQ øjòdG ¿CG á«HÉîàf’G á∏ª◊G ó˘≤˘ a …ô˘˘FGõ÷G ¿ÉŸÈdG ød ∑GPh ó∏ÑdG Gòg ‘ ÜÉîàf’G ¿CG øY ´Éaó∏d ∂dP Gƒ∏©Øj ød º¡°ùØfCG ≥ÑJ ⁄h ,¬JÉ«MÓ°U πc ¬˘d ¿ƒ˘μ˘j ø˘dh ≈˘æ˘©ŸG ¢ùØ˘f π˘ª˘ ë˘ j ,äɢYɢ˘æ˘ b ø˘˘Y hCG »˘˘°SÉ`` «˘ °S ´hô˘˘°ûe AÉæãà°SɢH ,á˘£˘∏˘°S á˘jCG ¬˘d .ôKC’G ¢ùØf ’h Gô˘˘ ˘μ˘ ˘ ˘a ¿ƒ``∏˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘j ’ º`` ¡˘ ˘ ˘fCGh á£∏°ùdG äGQGôb ≈∏Y á≤aGƒŸG ¬àbQh øWGƒŸG ∂dP ™°†j ÉŸ ,Ó©ah .ÉYhô``°ûe ‘ ó˘˘Lƒ˘˘J »˘˘à˘ dG ,ᢢ«˘ ≤˘ «˘ ≤◊G ¬fEÉa ,É°ùfôa ‘ ´GÎb’G ¥hóæ°U ‘ ø˘˘μ‡ Ò«˘˘¨˘ à˘ dG ¿CG »˘˘Mƒ˘˘j A»˘˘ °T ’h ,¿ÉŸÈdG ÒZ iôNCG äÉ°ù°SDƒe ¬d ¿ƒμ«°S √QÉ«N ¿CG É©æà≤e ¿ƒμ«°S .ô˘FGõ÷G ‘ äɢHÉ˘î˘ à˘ f’G á˘˘Ñ˘ °Sɢ˘æà äɢ˘ ˘ °ù°SDƒŸG êQɢ˘ ˘ N ≈˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘ M hCG ᢢ ˘«˘ ˘ °Sɢ˘ ˘«˘ ˘ °ùdG Iɢ˘ ˘«◊G ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ô˘˘ ˘ KCG ¿CG Ió˘˘jó˘˘ L ÜGõ˘˘ MC’ ø˘˘ μÁ ∞˘˘ «˘ ˘ch .᫪°SôdG ¬˘˘ ˘fCGh ,OÓ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ dG ‘ ᢢ ˘jOɢ˘ ˘°üà˘˘ ˘ b’Gh ø˘Y º˘∏˘μ˘à˘Jh á˘dƒ˘Ñ˘ ≤˘ e è˘˘Fɢ˘à˘ f ≥˘˘≤– Iɢ«˘Mh ¬˘Jɢ«˘M Ò«˘˘¨˘ J ‘ º˘˘gɢ˘°ù«˘˘°S ᢢ°VQɢ˘©ŸG âfɢ˘c ¿CG 󢢩˘ H Ò«˘˘ ¨˘ ˘à˘ ˘dG ™°Vh ¿CG ∑Qójh .áeÉY Ú«°ùfôØdG ô˘˘ °ûY IóŸ ΩÓ˘˘ μ˘ ˘dG ø˘˘ ˘e ᢢ ˘Yƒ˘˘ ˘æ‡ ´GÎb’G ¥hóæ°U ‘ âjƒ°üàdG ábQh ÜGõMCG π«μ°ûJ øe ≈àM áYƒæ‡ âfÉc πH ,äGƒæ°S ¬LhôN óæY ÉgôKCG »¡àæj á«∏μ°T á«∏ªY ≈∏Y ô°üà≤j ’ .∂dòH ¿É몰ùj ¿ƒfÉ≤dGh Qƒà°SódG ¿CG ºZQ á«°SÉ«°S QGô≤dG ™æ°U ‘ ∑QÉ°T ¬fCG πH ,âjƒ°üàdG õcôe øe ¬fEÉa ,»°SÉ«°S ±ôW …CG ≈∏Y §¨°†dG Gòg óà°ûj ÉŸh .áeOÉ≤dG äGƒæ°ù∏d »°SÉ«°ùdG QÉμaCG ìGÎbG ≈∏Y ¬JQóbh º«¶æàdG ≈∏Y ¬JQób ó≤Øj ÖNÉædG ∂dP ™ª°ù«°S ,âjƒ°üàdG ‘ ∑QÉ°ûj ¿CG πÑbh .»°SÉ«°S πjóH Ëó≤J ±É£ŸG ôNBG ‘ õé©jh ,IójóL ,äÉfÉLô¡ŸG ô°†ëj ¿CG ¬æμÁh ,±ôW πc ÜÉ£N ,…RƒcQÉ°S ’ƒμ«f ÜÉîàfG òæe É°ùfôa ‘ çóM Ée ÉeCG áë°VGh Iôμa ¬jód è°†æJh ,á«°SÉ«°ùdG π«dÉëàdG ™ª°ùjh º¶æJh ™ªàéàd ájô◊G πμH ™àªàJ âfÉc á°VQÉ©ŸG ¿EÉa πc …ƒæj GPÉe ±ô©jh ,∑GP hCG Üõ◊G Gòg èeÉfôH øY ¿ƒμàd ájOÉ°üàb’Gh á°SÉ«°ùdG ™jQÉ°ûŸG ¢ûbÉæJh É¡°ùØf øWGƒŸG ∂dP ¢ù“ »àdG øjOÉ«ŸG ‘ π©Øj ¿CG í°Tôe .áªFÉ≤dG á£∏°ù∏d ÓjóH πμ°ûàd º°ù◊G Ωƒj IõgÉL á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ¿EÉa ,CÉ£NCG ¿EG ≈àMh .Iô°TÉÑe áØ°üH âjƒ˘°üJ ÚH »˘°Sɢ°SC’G ¥ô˘Ø˘ dG π˘˘μ˘ °ûj ɢ˘e Gò˘˘g π˘˘q©˘ dh Ée ƒgh ,CÉ£N íë°ü«d äGƒæ°S ó©H Oƒ©j ¿CG ¬d íª°ùJ ‘h ô˘˘FGõ÷G ‘ Úà˘˘«˘ °ùæ˘˘L π˘˘ª˘ ë˘ ˘j …ò˘˘ dG ø˘˘ WGƒŸG GPEG ÉeCG .™«HÉ°SCG áKÓK øe πbCG ó©H É°ùfôa ‘ çóë«°S ácQÉ°ûª∏d á°Uôa ¬«£©j É°ùfôa ‘ ¬àjƒ°üJ ¿EG .É°ùfôa ɪ«a ¿ƒ«μjôeC’G ó≤à©j ɪ∏ãe ,ÉÑFÉ°U QÉ«àN’G ¿Éc ¬àjƒ°üJ ÉqeCG .áeOÉ≤dG á£∏°ù∏d »°SÉ«°S πjóH QÉ°üàfG ‘ º¡æ쪫˘a ,ɢeɢHhCG ∑GQɢH ¢ù«˘Fô˘dG º˘gQɢ«˘à˘NɢH ≥˘∏˘©˘à˘j ™°Vh ≈∏Y AÉ≤ÑdG ‘ áªgÉ°ùe πμ°ûj ¬fEÉa ,ôFGõ÷G ‘ ¢ùªN hCG ™HQCG ΩhóJ Ió¡Y ó©H QÉ«àN’G ¢ùØf ó«cCÉJ .óMCG ¬H ≈°Vôj ’ Ohó°ùe .äGƒæ°S᢫˘°ü°ûdG{ `H ¬˘˘à˘ Ø˘ °Uƒ˘˘a »˘˘∏˘ «ŸG ï˘˘«˘ °ûdG ΩÉeE’G ≈æ©ŸG Gòg øY ôqÑYh ,z(2)ácQÉÑŸG ,ójôØdG ¬Hƒ∏°SCÉH »ª«gGôHE’G Ò°ûÑdG óªfi ¬JÉaƒd áãdÉãdG iôcòdG ‘ ¬æY Öàc å«M ’{ ∂dòdh ,z(3)¬¶Ød √Éæ©e CÓÁ{ :ÓFÉb ¬˘«˘dEG π˘μ˘J …ò˘dG ô˘¨˘ã˘dG ø˘e ᢫˘©˘ª÷G ≈˘JDƒ˘ J ¬«dEG óæ°ùJ …òdG º°üÿG ≈°ûîJ ’h ,√qó°S ∫ròpLh ,∑GôpY πëa{ ¿Éc ó≤a ,z(4)¬°SGôe Úà˘˘ ¡˘ ˘Ñ÷G ‘ ∂dP ≈˘˘ q∏Œ ó˘˘ bh ,z∑ɢ˘ μ˘ ˘M ∑QÉ˘Ñ˘e ɢª˘¡˘ «˘ a §˘˘HGQ Úà˘˘∏˘ dG Úà˘˘°ù«˘˘Fô˘˘dG :z∑QÉÑŸG{ õY ¬∏dG øjO Gƒgƒ°T øjòdG ∫GóL á¡ÑL (* äÉaGôNh ´óH øe ¬«a Gƒ∏NOCG Éà πLh zøjqódÉH ÚàdG Gƒ∏cCG{h ,ä’Ó°Vh π«WÉHCGh π°SQCÉa ,¬∏dG ¬ªMQ ,…hƒædG ΩÉeE’G ∫Éb ɪc ,¬ë«ë°Uh øjódG ≥FÉ≤M øe ÉXGƒ°T º¡«∏Y »∏«ŸG π©ah ,º˘¡˘JBGƒ˘°S âØ˘°ûμ˘fGh ,Gƒ˘à˘¡˘oÑ˘a â– ÜÉàc ‘ ⩪L »àdG ä’É≤ŸG ∂∏àH ∂∏J ‘ z√ôgɶeh ∑ô°ûdG ádÉ°SQ{ ¿GƒæY ,º«gôHEG Éfó«°S ¬∏©a Ée ä’Ó°†dGh ´óÑdG π«KɪàdGh ΩÉæ°UC’G ∂∏J ‘ ,ΩÓ°ùdG ¬«∏Y .GPGòoL É¡∏©L »àdG GƒHòc øjòdG ,Ú«°ùfôØdG AGóYC’G á¡ÑLh * ÉeóæY ¬∏c ⁄É©dG ≈∏Y GƒHòch º¡°ùØfCG ≈∏Y ºgógÉéa »îjQÉàdG ôFGõ÷G OƒLh GƒØf ‘ ô˘˘FGõ÷G ï˘˘jQɢ˘J{ zó˘˘gÉÛG{ ¬˘˘Hɢ˘à˘ ˘μ˘ ˘H - »∏«ŸG ∑QÉÑe ¿Éμa ,zåjó◊Gh Ëó≤dG Ée É«∏ªY ≥ÑW øe ∫hCG ƒg -1927 áæ°S ‘ ∞jô°ûdG óªfi ±ƒ°ù∏«ØdG ñQDƒŸG ¬«dEG ÉYO ô˘˘ jô–{ ƒ˘˘ gh ,1965 ᢢ æ˘ ˘°S ‘ »˘˘ ∏˘ ˘ Mɢ˘ ˘°S ,(décoloniser l'histoire) ,zïjQÉàdG zógÉÛG{ ÜÉàμdG ∂dòH »∏«ŸG ≥ëà°SÉa ᢢ«˘ ˘î˘ ˘jQɢ˘ à˘ ˘dG ᢢ °SQóŸG ó˘˘ FGQ{ Ö≤˘˘ ∏˘ ˘j ¿CG .z¬∏gCG Üòμj ’ óFGôdG{h ,zájôFGõ÷G z∑ô°ûdG ádÉ°SQ{ ÚMÓ°ùdG øjòg π°†ØHh ï«°ûdG ɪ¡©˘æ˘°U ø˘jò˘∏˘dG zô˘FGõ÷G ï˘jQɢJ{h ᢫˘MÓ˘˘°UE’G ᢢcô◊G âYɢ˘£˘ à˘ °SG »˘˘∏˘ «ŸG ,»æjódG ìÓ°UE’G ádÉ°SQ …ODƒJ ¿CG ájôFGõ÷G ᢢ«˘ °ü°ûdG Iƒ˘˘≤˘ dG ø˘˘e Òã˘˘μ˘ H Qƒ˘˘∏˘ Ñ˘ J ¿CGh »˘˘ ˘ ˘Hô˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ dG ô˘˘ ˘ ˘gƒ÷G äGP ᢢ ˘ ˘jô˘˘ ˘ ˘FGõ÷G .z(5)»eÓ°SE’G ɢ˘gQɢ˘«˘ NCGh ô˘˘ FGõ÷G QGô˘˘ MCG ±ÎYG ó˘˘ ≤˘ ˘d Éeh ,»∏«ŸG ∑QÉÑe ï«°ûdG π°†ØH ÉgQÉ¡WCGh ,Qɢã˘μ˘à˘°SG hCG qø˘ e ¿hO ,äɢ˘eó˘˘N ø˘˘e Ωó˘˘b á«Hô©dG ᨢ∏˘dGh ,∞˘«˘æ◊G »˘eÓ˘°SE’G ø˘jó˘∏˘d »à˘dG ô˘FGõ˘é˘∏˘dh ,ɢ¡˘∏˘ª˘LCGh äɢ¨˘∏˘dG ±ô˘°TCG

º¡FÉæHCG ≈∏Y ¿ƒ≤∏£«a ¢SÉædG ∫AÉØàj ÊÉ©e πª– Aɪ°SCG º¡JO’h óæY ¿ƒLôj ºgh ,á∏«∏L äÉØ°Uh á∏«ªL ∂∏J AÉæHC’G ∂ÄdhCG ‘ ó°ùéàJ ¿CG ≥≤ëàj Ée Ó«∏b øμdh ,á∏«ÑædG ÊÉ©ŸG ‘ º°S’G ó°ùéàj Óa ,∫DhÉØàdG ∂dP ∂dP ‘ ≈æ©ŸG ∂dP πãªàj ’h ,≈qª°ùŸG ¬æHG »ª°ùj øe ¢SÉædG øªa ≈æÑŸG ¬∏gCG ≈∏Yh ¬°ùØf ≈∏Y ¿ƒμ«a Gó«©°S ≈≤°TCG øe ≈≤°TCG ¬Ñ©°Th ¬æWh ≈∏Yh GõjõY √ódh »ª°ùj øe º¡æeh ,OƒªK ,z¬fÉ£∏°S ‘ π«dòdG øe q∫PCG{ ¿ƒμ«a ¿ƒμàa ÉÁôc ¬∏‚ »ª°ùj øe º¡æeh —ÉØe âfÉc ƒdh ¬≤æY ¤EG ádƒ∏¨e √ój øe º¡æeh ,¿hQÉb —Éتc ¬æFGõN ¢û«WCG{ ¿ƒμàa Ió«°TQ ¬àæHG »ª°ùj ¬àÁôc »ª°ùj øe º¡æeh ,zá°TGôa øe øe º¡æeh ,áª≤f ô°T ¿ƒμàa ᪩f ..áØ°UÉY »g GPEÉa ᪰ùf É¡«ª°ùj øY øjó«©H ¿ƒqª°ùŸG ¿ƒμj ∂dòHh á©HÉ°ùdG Aɪ°ùdG ó©H º¡Fɪ°SCG ÊÉ©e .á©HÉ°ùdG ¢VQC’G øY

’ ,ΩÓ°ùdG º¡«∏Y ,π°SôdGh AÉ«ÑfC’G ¿Éc óbh πH πLh õY ¬∏dG øe ájQòdG Ö∏£H ¿ƒØàμj ,º«gGôHEG Gò¡a ,ìÓ°üdGh áÑ«£dÉH É¡fƒØ°üj ΩÉeE’G √Éqª°S ɪc ,zIqƒÑædG ΩOBG{ ,ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¬˘fɢë˘Ñ˘°S ¬˘∏˘ dG ¤EG ´ô˘˘°†à˘˘j ,»˘˘ª˘ «˘ gGô˘˘HE’G ,zÚ◊É°üdG øe ‹ Ög qÜQ{ :ÓFÉb ¤É©Jh »∏©dG ¬∏dG ƒLôj ,ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ,ÉjôcR Gògh ájQP ∂fód øe ‹ Ög ÜQ{ :ÓFÉb ôjó≤dG ..z..áÑ«W ƒ˘¡˘a á˘ª˘∏˘μ˘dG √ò˘g ¿Gƒ˘æ˘Y ‘ ∑QÉ˘Ñ˘e ɢqeCɢ a »˘ª˘«˘gGô˘HG ó˘ªfi √É˘Ø˘ £˘ °UG …ò˘˘dG º˘˘°S’G ,¬∏dG Qqób …òdG √Oƒdƒe ≈∏Y ¬≤∏£«d »∏«ŸG …Ée 26 Ωƒj ‘ π¡à°ùj ¿CG ,ÒÑÿG º«∏©dG 9 Ωƒj ‘ É¡HQ ¤EG ¬MhQ ™LôJ ¿CGh ,1898 ,ó©H ɪ«a ,±ôYh ,1945 áæ°S øe ôjGÈa :π«≤a ,á∏«e Ió∏H ¤EG ÉHƒ°ùæe º°S’G Gò¡H .z»∏«ŸG ∑QÉÑe{ É¡≤∏WCG »àdG áØ°üdG »¡a z∑QÉÑŸG{ ÉeCGh ɢe󢩢H á˘fƒ˘à˘jõ˘dG ™˘eɢL ‘ ¬˘Nƒ˘«˘°T ¬˘«˘ ∏˘ Y IOɢ˘¡˘ °T ‘ ¬˘˘fƒ˘˘æ˘ ë˘ àÁ º˘˘gh ¬˘˘H Gƒ˘˘Ñ˘ é˘ YCG ¬d GƒdÉb ó≤a ,RÉ«àeÉH É¡dÉf »àdG ™jƒ£àdG ,Éæ«∏Y ∑QÉÑe âfCG{ :¬MÉéæH ¬fhô°ûÑj ºgh äQôc óbh ,z(1)∂æWh ≈∏Yh ,∂àeCG ≈∏Yh âæqHCG ÉeóæY á«fƒàjõdG á∏ÛG áØ°üdG √òg

¿É«°ùædG áaÉ≤K

πμ°Th á°VQÉ©ŸÉH ≥ëàdGh Ω1981 ΩÉY óªMG âjBG Ú°ùM º«YõdG ™e ÉØdÉ– ∫É«àZG ¤EG iOCG óbh ,¿óæ∏H Ω1985 áæ°S ‘ ÒÑc QhóH ΩÉb …òdG »∏«°ùe »∏Y ,(»˘˘¨˘ jRɢ˘e’G »˘˘Hô˘˘©˘ dG) ¥É˘˘Ø˘ J’G Gò˘˘g ¿CÉH ∫ƒ≤dÉH …CGôdG Gòg ºYój øe ∑Éægh (»æWƒdG ó≤©dG) ≈∏Y ™«bƒàdG ‘ π°†ØdG ÉehôH Ω1995 ΩÉ©d á«æWƒdG á◊É°üª∏d 󢢫˘ ª◊G ó˘˘Ñ˘ Y Úeƒ˘˘ MôŸG ¤EG Oƒ˘˘ ©˘ ˘j .á∏H øH óªMCGh …ô¡e ¿Cɢ ˘H ∫ƒ˘˘ ≤˘ ˘ «˘ ˘ a ô˘˘ ˘NB’G ±ô˘˘ ˘£˘ ˘ dG ɢ˘ ˘eCG GhOGQCG ᢢ ˘£˘ ˘ ∏˘ ˘ °ùdG π˘˘ ˘NGO Ú°VQɢ˘ ˘©ŸG á∏H øH óªMG ¢ù«FôdG ¿CÉ°T øe π«∏≤àdG ¿ÉcQC’G IOÉ«≤H ¥Éëàd’G ≈∏Y ≥aGh ¬fC’ ¢†aQ ó©H Ω1962 ΩÉY »æWƒdG ¢û«é∏d ó˘ª˘ MG âjBG Ú°ùMh ±É˘˘«˘ °Vƒ˘˘H ó˘˘ªfi ≈∏Y ÜÓ≤f’G ó°V ɪ¡fCG áéëH ∂dP øH É¡°SCGôj ¿Éc »àdG áàbDƒŸG áeƒμ◊G ᢫˘°Uh ∑ô˘J …ò˘˘dGh ,Ió˘˘N ø˘˘H ∞˘˘°Sƒ˘˘j ≠∏HCG ¬fCGh ,á«dÉ©dG IÈ≤e ‘ ¬æaO Ωó©H QhóH Ωƒ≤j ¿Éc …òdG ‹É◊G ¢ù«FôdG .∑GòfBG §«°SƒdG

ájôFGõ÷G äÉ£∏°ùdG ¿CG äÉbQÉØŸG øe QGRƒ˘eh ø˘aƒ˘¡˘à˘H â∏˘NOCG ɢ¡˘fCɢH ≈˘˘°ùæ˘˘J Ωƒ‚ ø˘˘ ˘e º˘˘ ˘gÒZh ñɢ˘ ˘Hh ¿É˘˘ ˘ Hƒ˘˘ ˘ °Th »eÓYE’G ÜÉ£ÿGh AÉ°SDhôdG ¤EG á«ŸÉ©dG ≈≤«°SƒŸG √ò˘˘ g ™˘˘ «˘ ˘ £˘ ˘ à˘ ˘ °ùJ ’ GhOGQCG ɢeó˘æ˘Y ɢ˘æ˘ Jƒ˘˘«˘ H ô˘˘ °ùØ˘˘ j ɢ˘ ˘e ó˘˘ ˘Lƒ˘˘ ˘j ’ .. ¿CG ᢫˘ª˘°Sô˘dG IRɢ˘æ÷G Úfɢ˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG ¢û«˘˘ ˘ª˘ ˘ ¡˘ ˘ J ø˘e ∫ɢà˘cƒ˘c) ¤EG Aƒ˘é˘∏˘dG »˘˘g ɢ˘gh ,Újô˘˘ FGõ÷G ∫ÓN á«ŸÉ©dG (äÉ«fƒ˘Ø˘æ˘°ùdG ¢ù«˘˘ ˘ Fô˘˘ ˘ dG ¢Vƒ˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘J A’Dƒ˘g ¤EG Oƒ˘©˘ J Ωƒ˘˘«˘ dG π˘˘MGô˘˘dG ≈˘˘∏˘ ˘Y OGó◊G IÎa á˘˘æ˘ ˘°S 15 `dG π˘˘ MGô˘˘ dG »æWƒdG OGó◊G ≠jôØàd IhÓ˘J äQɢ°U π˘¡˘a ,ᢢ∏˘ H ø˘˘H âØ°ûc É¡æμdh ,Éæé°S øe á∏H øH ¢ù«FôdG ≈∏Y á˘YGPE’G ‘ Ëô˘˘μ˘ dG ¿BGô˘˘≤˘ dG π˘˘NGO Qƒ˘˘à˘ °ùŸG ø˘˘ Y ɢª˘c ,»˘˘æ˘ jó˘˘dG √Gƒ˘˘àfi ᢢ ˘ ˘YGPEG ÒZ ‘ ᢢ ˘ ˘ Yƒ˘˘ ˘ ˘ æ‡ á˘˘jô˘˘FGõ÷G ᢢ£˘ ∏˘ °ùdG ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ H äCGó˘˘H ɢ˘ ¡˘ ˘fCG ,᢫˘Hô˘¨ŸG á˘£˘ ∏˘ °ùdGh ?ËôμdG ¿BGô≤dG iô˘˘ ˘ cò˘˘ ˘ dG ¬˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘ °ùJ iƒ˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘°ùe ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘a ´É˘˘ ˘ ˘ ˘ LΰS’ Ú°ùªÿG AGO ∫ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘cƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ JhÈdG øjòdG ∂ÄdhCG ºYóH ájôFGõ÷G IOÉ«°ùdG ÒZ ‘ »˘˘ Hô˘˘ ¨ŸG ó˘˘ aƒ˘˘ ˘dG Üɢ˘ ˘ë˘ ˘ °ùfG ¿ƒ˘˘dGõ˘˘j ɢ˘eh ɢ˘°ùfô˘˘a Ö«˘˘∏˘ ˘M Gƒ˘˘ ©˘ ˘°VQ ¿CÉH âdÉb á«Hô¨e ÉØë°U ¿C’ ,¬©°Vƒe ¿ƒ˘Ñ˘dɢ£˘jh ɢ¡˘æ˘e º˘¡˘dÉ˘Ø˘WCG ¿ƒ˘˘©˘ °Vô˘˘j …ôFGõL ¢ù«FQ ∫hCG ƒg á∏H øH óªMCG øY á«Hô©dG π°üah á¨∏dG á«μF’ ¢Vôa) ¬fCG âYOG iôNCGh ,á«Hô¨e ∫ƒ°UCG øe ó°V áÁôL) Öjô©àdG QÉÑàYGh (ΩÓ°SE’G äÉ£dɨe »gh ,Üô¨ŸG ó°V ÉHôM OÉb Qɪ©à°S’G øe ô£NCG) ƒgh (á«fÉ°ùfE’G »eÓYE’G iƒà°ùŸG ≈∏Y ÉeCG ,á«îjQÉJ ,∫É°üæ°U ΩÓYƒH ÒÑ©J óM ≈∏Y (¬°ùØf π≤ædG äÉØ°U ó≤a »ª°SôdG …ôFGõ÷G ä’É˘Ø˘à˘M’G ≥˘∏˘£˘æ˘J ¿CG É˘Ñ˘ jô˘˘Z ¢ù«˘˘dh ≈˘˘∏˘ Y IQó˘˘≤˘ dG Ωó˘˘ Y ÖÑ˘˘ °ùH ô˘˘ °Tɢ˘ ÑŸG πjôaCG áμª°S ó«Y Ωƒj É°ùfôa øe á«æØdG á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG í°Th ∫É°SΰS’G .áHhòcCG Oô› ∫ÉØàM’G Gòg ¿CÉch øY åjó◊G πgÉŒ ¿CG å«ëH ,ó«≤ØdÉHá∏H øH óªMG ¢ù«FôdG IRÉæL âØ°ûc »æWƒdG OGó◊G áaÉ≤K ‘ QƒgóJ øY ,¬J’ÉLQh ïjQÉà∏d óª©àe ¬jƒ°ûJh ≈≤«°SƒŸG''`d •ôØe ΩGóîà°SGh øY ÓjóH á«Hô¨dG ''á«μ«°SÓμdG á«°Uh çóM Ée π¡a ,ËôμdG ¿BGô≤dG Ò«°ùJ ¿hójôj øe QGôb ΩCG ΩƒMôŸG äÉ«©jô°ûJ ó©H Ée …ôFGõ÷G ¿CÉ°ûdG .Ω2012 …Ée 10

¬«a ܃Zôe ÒZ ¿BGô≤dG ΩÉ≤j á«eÓ°SEG hCG á«HôY ádhO óLƒJ ’ ¿BGô≤dG IhÓJ ¿hO »æWƒdG OGó◊G É¡«a ájô°üÑdG á«©ª°ùdG É¡∏FÉ°Sh ‘ ËôμdG ɢ˘ ¡˘ ˘Jɢ˘ °ù°SDƒ˘ ˘e ‘ ΩÓ˘˘ YC’G ¢ù«˘˘ μ˘ ˘æ˘ ˘Jh Aɢæ˘KCG ô˘FGõ÷G ±ô˘©˘ J ⁄h ,ᢢ«˘ ª˘ °Sô˘˘dG øjóe ƒH …QGƒg πMGôdG ¢ù«FôdG äƒe ¿hóH GOGóM ±É«°VƒH óªfi ∫É«àZG hCG OGó◊G ΩÉjCG Ióe ËôμdG ¿BGô≤dG π«JôJ ¢ù«˘Fô˘dɢ˘H GhDhɢ˘L ø˘˘e ¿CG ø˘˘e º˘˘Zô˘˘dɢ˘H AGREG Éaô£J ó°TCG GƒfÉc ±É«°VƒH óªfi ‘ ¿GPC’G åH ¿ƒ˘˘©˘ æÁ Gƒ˘˘fɢ˘ch ø˘˘ jó˘˘ dG .¿ƒjõØ∏àdG ∫Éàcƒc) ¤EG Aƒé∏dG ô°ùØj Ée óLƒj ’h IÎa ∫ÓN á«ŸÉ©dG (äÉ«fƒØæ°ùdG øe π˘˘¡˘ a ,ᢢ∏˘ H ø˘˘H π˘˘MGô˘˘dG ≈˘˘∏˘ ˘Y OGó◊G áYGPE’G ‘ ËôμdG ¿BGô≤dG IhÓJ äQÉ°U ?ËôμdG ¿BGô≤dG áYGPEG ÒZ ‘ áYƒæ‡ ≈JƒŸG ≈∏Y ¿BGô≤dG IhÓJ äQÉ°U ≈àeh .?á«°SÉ«°ùdG äÉHÉ°ù◊G ‘ πNóJ ≈∏Y »æWƒdG OGó◊G ¿CÉH ≈YOG ¢†©ÑdG Qɢ«˘à˘∏˘d ᢰUô˘a á˘∏˘H ø˘H ó˘ª˘MCG ¢ù«˘Fô˘˘dG ¬à∏ªM ‘ øjódG ΩGóîà°S’ »eÓ°SE’G ¿CɢH º˘YR ô˘NB’G ¢†©˘Ñ˘dGh ,᢫˘Hɢî˘à˘f’G π˘«˘MQ ™˘e äCGó˘H ᢫˘fɢ˘ã˘ dG ᢢjQƒ˘˘¡˘ ª÷G ≈˘≤˘«˘°SƒŸG ΩGó˘î˘à˘°SɢH á˘∏˘H ø˘H ó˘ª˘ MG .á«Hô¨dG ájõFÉæ÷G IOó©àe äGAGôb øe »bÓNCG ÓdG ∞bƒŸG Gòg ∫ƒ– ᪰üÑdG πªëj ’ »æWh OGóëH ΩÉ«≤dG ∞bGƒe ‘ á«°SÉ«°S äGAGôb ¤EG á«æjódG á£∏°ùdG ¿CÉH ∫ƒ≤j øe ∑Éæ¡a ,πLôdG ¢ù«FôdG ¬H ΩÉb Ée ¢ùæJ ⁄ ôFGõ÷G ‘ øé°ùdG øe êôN ÉeóæY á∏H øH óªMG

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G

áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh

áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh

12 / 41 ºbQ IOhófi á«æWh á°übÉæe øY ¿ÓYEG 12 / 44 ºbQ IOhófi á«æWh á°übÉæe øY ¿ÓYEG 410011000000012 :»FÉÑ÷G ∞jô©àdG ºbQ

410011000000012 :»FÉÑ÷G ∞jô©àdG ºbQ

≥WÉæŸG ójó– á°SGQO AGôLEG øª°†àJ IOhófi á«æWh á°übÉæe øY áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh ø∏©J .ôFGõ÷G áj’ƒd á°UÉN á«Ä«H QÉ£NC’ á°Vô©ŸG hCG á°SÉ°ù◊G á«∏MÉ°ùdG hCG á«ÄWÉ°ûdG õcGôeh »æ≤àdGh »ª∏©dG ™HÉ£dG äGP á«eƒª©dG äÉ°ù°SDƒŸG Ióªà©ŸG á«æWƒdG äÉ°SGQódG ÖJÉμe ∫ƒÑb ºàj .áÄ«ÑdG hCG / h πMÉ°ùdG áÄ«¡J hCG / h á«fGôª©dG áÄ«¡àdG ∫É› ‘ äGƒæ°S 5 øY π≤J ’ IÈN äGP ,åëÑdG ÒZ êO 2.000 √Qób ≠∏Ñe ™aO πHÉ≤e •hô°ûdG ÎaO Öë°S ,á°übÉæŸG √ò¡H áªà¡ŸG äÉ°SGQódG ÖJÉμe ≈∏Y :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dÉH ∂dPh ¢†jƒ©à∏d πHÉb áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh - á«eƒª©dG äÉ≤Ø°üdG Öàμe - πFÉ°SƒdGh IQGOE’G ájôjóe - ôFGõ÷G - á©HQC’G ™aGóŸG ´QÉ°T 021 - 43 - 28 - 48 / 021 - 43 - 11 - 43 :¢ùcÉa / ∞JÉg .(13:00) ’GhR IóMGƒdG áYÉ°ùdG πÑb 2012 …Ée 21 + Ωƒj √ÓYCG QƒcòŸG ¿Gƒæ©dG ¤EG ¢Vhô©dG ´OƒJ Ωƒj ¤EG ¢Vhô©dG ´GójE’ OóÙG ïjQÉàdG OóÁ á«fƒfÉb áMGQ Ωƒj hCG á∏£Y Ωƒj ™e ïjQÉàdG Gòg øeGõJ GPEG .‹GƒŸG πª©dG ‹Ée É°VôYh »æ≤J É°VôY ¢Vhô©dG øª°†àJ :»æ≤àdG ¢Vô©dG -1 .á°SGQódG Ióe ójó– ™e ™bƒeh ñQDƒe ,äɪ«∏©àdG ÎaO .™bƒeh ,¬«∏Y ô°TDƒe ,Aƒ∏‡ ,ÜÉààc’ÉH íjô°üJ .¬«∏Y ™bƒeh ñQDƒe ,Aƒ∏‡ ágGõædÉH íjô°üJ ó¡©àª∏d á«dó©dG ≥HGƒ°ù∏d á«∏°UC’G áî°ùædG ÖFGô°†dG iƒà°ùe ≈∏Y π«é°ùàdG ábÉ£Ñd áî°ùf ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°Sh É¡«∏Y ¥OÉ°üe CASNOS - CNAS äÉ≤ëà°ùe AGOCG IOÉ¡°T äɪ«∏©àdÉH ¢UÉÿG Aõ÷G ,•hô°ûdG ÎaO øe 10 IOÉŸG ‘ É¡«dEG QÉ°ûe »æ≤àdG ¢Vô©∏d ≥FÉKƒdG »bÉH øjó¡©àª∏d :‹ÉŸG ¢Vô©dG -2 .É¡«∏Y ¥OÉ°üeh áNQDƒe ,IAƒ∏‡ ó¡©J ádÉ°SQ ¬«∏Y ¥OÉ°üeh Aƒ∏‡ ájhóMƒdG QÉ©°SC’G ∫hóL .ó¡©àŸG ±ôW øe ™bƒeh Aƒ∏‡ …ôjó≤àdGh »ªμdG ∞°ûμdG ’GhR ∞°üædGh IóMGƒdG áYÉ°ùdG ≈∏Y ¢Vhô©dG ´GójEG Ωƒj ∂dPh º¡«∏㇠hCG øjógÉ©àŸG Qƒ°†ëH áaôXC’G íàØJ .áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh ô≤e ‘ ,(13:30) :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πª– áeƒàfl áLhOõe áaôXCG ‘ á«fƒfÉ≤dG ≥FÉKƒdÉH Úà≤aôe Úàî°ùf ‘ ¢Vhô©dG Ωó≤J - íàØj ’ - 12 / 41 ºbQ IOhófi á«æWh á°übÉæe ´GójEG Ωƒj øe AGóàHG ô¡°TCG áKÓK óFGR ¢Vhô©dG Ò°†– Ióe …hÉ°ùJ IóŸ º¡°Vhô©H Úeõ∏e ¿ƒ°VQÉ©dG ≈≤Ñj .¢Vhô©dG

ójó–h Ú«©J á°SGQO AGôLEG øª°†àJ IOhófi á«æWh á°übÉæe øY áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh ø∏©J .ôFGõ÷G áj’ƒd ±Gô‚’ÉH IOó¡ŸG hCG á°û¡dG á«ÄWÉ°ûdG ≥WÉæŸG AGõLCG ∞«æ°üJh ∫É› ‘ IÈNh IAÉØμdG ∂∏àÁ åëH õcôe πc hCG á°üàıG äÉÄ«¡dGh Ióªà©ŸG á°SGQódG ÖJÉμe ∫ƒÑb ºàj .á«Ä«ÑdG hCG á«∏MÉ°ùdG É«Lƒdƒaôeƒ«÷G ÒZ êO 2^000 √Qób ≠∏Ñe ™aO πHÉ≤e •hô°ûdG ÎaO Öë°S ,á°übÉæŸG √ò¡H áªà¡ŸG äÉ°SGQódG ÖJÉμe ≈∏Y :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dÉH ∂dPh ¢†jƒ©à∏d πHÉb áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh á«eƒª©dG äÉ≤Ø°üdG Öàμe ` πFÉ°SƒdGh IQGOE’G ájôjóe ` ôFGõ÷G ` á©HQC’G ™aGóŸG ´QÉ°T 021 - 43 - 28 - 48 / 021 - 43 - 11 - 43 :¢ùcÉa / ∞JÉg .(13:00) ’GhR IóMGƒdG áYÉ°ùdG πÑb 2012 …Ée 22 Ωƒj √ÓYCG QƒcòŸG ¿Gƒæ©dG ¤EG ¢Vhô©dG ´OƒJ Ωƒj ¤EG ¢Vhô©dG ´GójE’ OóÙG ïjQÉàdG OóÁ á«fƒfÉb áMGQ Ωƒj hCG á∏£Y Ωƒj ™e ïjQÉàdG Gòg øeGõJ GPEG .‹GƒŸG πª©dG ‹Ée É°VôYh »æ≤J É°VôY ¢Vhô©dG øª°†àJ :»æ≤àdG ¢Vô©dG ` 1 .á°SGQódG Ióe ójó– ™e ™bƒeh ñQDƒe ,äɪ«∏©àdG ÎaO ` ™bƒeh ,¬«∏Y ô°TDƒe ,Aƒ∏‡ ,ÜÉààc’ÉH íjô°üJ ` ¬«∏Y ™bƒeh ñQDƒe ,Aƒ∏‡ ágGõædÉH íjô°üJ ` ó¡©àª∏d á«dó©dG ≥HGƒ°ù∏d á«∏°UC’G áî°ùædG ` ÖFGô°†dG iƒà°ùe ≈∏Y π«é°ùàdG ábÉ£Ñd áî°ùf ` ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°Sh É¡«∏Y ¥OÉ°üe CASNOS - CNAS äÉ≤ëà°ùe AGOCG IOÉ¡°T ` äɪ«∏©àdÉH ¢UÉÿG Aõ÷G ,•hô°ûdG ÎaO øe 10 IOÉŸG ‘ É¡«dEG QÉ°ûe »æ≤àdG ¢Vô©∏d ≥FÉKƒdG »bÉH øjó¡©àª∏d :‹ÉŸG ¢Vô©dG ` 2 É¡«∏Y ¥OÉ°üeh áNQDƒe ,IAƒ∏‡ ó¡©J ádÉ°SQ ` ¬«∏Y ¥OÉ°üeh Aƒ∏‡ ájhóMƒdG QÉ©°SC’G ∫hóL ` ó¡©àŸG ±ôW øe ™bƒeh Aƒ∏‡ …ôjó≤àdGh »ªμdG ∞°ûμdG ` ’GhR ∞°üædGh IóMGƒdG áYÉ°ùdG ≈∏Y ¢Vhô©dG ´GójEG Ωƒj ∂dPh º¡«∏㇠hCG øjógÉ©àŸG Qƒ°†ëH áaôXC’G íàØJ .áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh ô≤e ‘ ,(13:30) :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πª– áeƒàfl áLhOõe áaôXCG ‘ á«fƒfÉ≤dG ≥FÉKƒdÉH Úà≤aôe Úàî°ùf ‘ ¢Vhô©dG Ωó≤J ` íàØj ’ ` 12 / 44 ºbQ IOhófi á«æWh á°übÉæe ´GójEG Ωƒj øe AGóàHEG ô¡°TCG áKÓK óFGR ¢Vhô©dG Ò°†– Ióe …hÉ°ùJ IóŸ º¡°Vhô©H Úeõ∏e ¿ƒ°VQÉ©dG ≈≤Ñj .¢Vhô©dG

ANEP N° 909 188

ájô``FGõ``÷G á≤``jô£dG ≈∏Y OGó`` ◊G ∫É≤j ’ Ée ¢Sɢ˘ Ñ˘ ˘Y äɢ˘ Mô˘˘ a ¢ù«˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ FQ ∫hCG) (ájôFGõ˘L á˘eƒ˘μ˘M :º∏≤H ø˘˘ H ∞˘˘ °Sƒ˘˘ j ø˘˘ ˘Hh ‹É©dG óÑY,O ,(¢ù«FQ ÊÉK) IóN »bGRQ äɢ«˘°üûdG ø˘Yh ô˘¡˘¶˘J âfɢc »˘à˘dG .á«îjQÉàdG Qƒ°üdG ‘ ΩƒMôŸG ™e ΩÓ˘˘YE’G ɢ˘¡˘ ∏˘ gÉŒ »˘˘à˘ ˘dG ᢢ ≤˘ ˘«˘ ˘≤◊Gh ¢†aQ øe ∫hCG ƒg á∏H øH ¿G …ôFGõ÷G è˘eɢfô˘H ø˘e ΩÓ˘°SE’Gh á˘Hhô˘©˘dG ±ò˘˘M á«WGô≤ÁódG πLG øe ácô◊G) ¬HõM âHÉéà°SG …òdG âbƒdG ‘ (ôFGõ÷G ‘ ᢫˘μ˘FÓ˘dGh ᢫˘ eÓ˘˘°SE’G ÜGõ˘˘MC’G ¬˘˘«˘ a Oɢ˘ª˘ à˘ YG ¿ƒ˘˘fɢ˘b •hô˘˘°ûd ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dGh ô°UÉæY ΩGóîà°SG ™æÁ …òdG ÜGõMC’G ¤EG iOCG ɇ ,»Hõ◊G πª©dG ‘ ájƒ¡dG .Üõ◊ÉH ®ÉØàM’G ΩóY

$8

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG /2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG /2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG(¬`nfƒ`tÑpëojnh rºo¡`tÑpëoj)

- 2012-04-19 [

ANEP N° 909 591

- 2012-04-19 [

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G

áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh

áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh

12 / 34 ºbQ IOhófi á«æWh á°übÉæe øY ¿ÓYEG 12 / 42 ºbQ IOhófi á«æWh á°übÉæe øY ¿ÓYEG 410011000000012 :»FÉÑ÷G ∞jô©àdG ºbQ

410011000000012 :»FÉÑ÷G ∞jô©àdG ºbQ

áëaÉμeh ájɪM á°SGQO AGôLEG øª°†àJ IOhófi á«æWh á°übÉæe øY áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh ø∏©J .hRh …õ«J áj’h ÅWGƒ°T ±Gô‚G áHhôÿG ÅWÉ°T ¿ƒaRCG ájó∏H :1 ºbQ á°üM ø°ù«∏aG á¡L ¿ƒYôa ÅWÉ°T - ø°ù«∏aG ájó∏H :2 ºbQ á°üM IÒ¨°üdG áæ÷G ÅWÉ°T - á©Ø°T âjCG ájó∏H :3 ºbQ á°üM áØ«∏N …ó«°S ÅWÉ°T - á©Ø°T âjCG ájó∏H :4 ºbQ á°üM â°SÓ°ùJ ÅWÉ°T äôjõ≤«J ájó∏H :5 ºbQ á°üM ÒÑμdG ÅWÉ°ûdG ÅWÉ°T äôjõ≤J ájó∏H :6 ºbQ á°üM ájɪMh º«∏bE’G áÄ«¡J ¿Gó«e ‘ ´hô°ûe πbC’G ≈∏Y äõ‚CG »àdG á«æWƒdG äÉ°SGQódG ÖJÉμe ∫ƒÑb ºàj .πMÉ°ùdG ÒZ êO2.000 √Qób ≠∏Ñe ™aO πHÉ≤e •hô°ûdG ÎaO Öë°ùH ΩÉ«≤dG ,á°übÉæŸG √ò¡H áªà¡ŸG äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dÉH ∂dPh ,á«æWƒdG ∞ë°üdG ‘ á°übÉæŸG √ò¡d ∫hC’G Qhó°üdG øe GAóàHG Gògh ¢†jƒ©à∏d πHÉb áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh - á«eƒª©dG äÉ≤Ø°üdG Öàμe - πFÉ°SƒdGh IQGOE’G ájôjóe - ôFGõ÷G - á©HQC’G ™aGóŸG ´QÉ°T 021 - 43 - 28 - 48 / 021 - 43 - 11 - 43 :¢ùcÉa / ∞JÉg .¢ü°üM áYƒªÛ hCG á°ü◊ ¢VôY Ëó≤àH Ωƒ≤J ¿CG áªà¡ŸG äÉ°ù°SDƒŸG ¿ÉμeEÉH ¬fCG º∏©dG ™e .(13:00) ’GhR IóMGƒdG áYÉ°ùdG πÑb 2012 …Ée 19 Ωƒj √ÓYCG QƒcòŸG ¿Gƒæ©dG ¤EG ¢Vhô©dG ´OƒJ Ωƒj ¤EG ¢Vhô©dG ´GójE’ OóÙG ïjQÉàdG OóÁ á«fƒfÉb áMGQ Ωƒj hCG á∏£Y Ωƒj ™e ïjQÉàdG Gòg øeGõJ GPEG .‹GƒŸG πª©dG ‹Ée É°VôYh »æ≤J É°VôY ¢Vhô©dG øª°†àJ :»æ≤àdG ¢Vô©dG -1 .•hô°ûdG ÎaO øe 9 ºbQ IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ≥FÉKƒdG ≈∏Y øª°†àj »æ≤àdG ¢Vô©dG :‹ÉŸG ¢Vô©dG -2 .É¡«∏Y ¥OÉ°üeh áNQDƒe ,IAƒ∏‡ ó¡©J ádÉ°SQ ¬«∏Y ¥OÉ°üeh Aƒ∏‡ IóMƒdÉH QÉ©°SC’G ∫hóL .ó¡©àŸG ±ôW øe ™bƒeh Aƒ∏‡ »ªch …ôjó≤J π«°üØJ ∞°üædGh IóMGƒdG áYÉ°ùdG ≈∏Y ¢Vhô©dG ´GójEG Ωƒj ∂dPh º¡«∏㇠hCG øjógÉ©àŸG Qƒ°†ëH áaôXC’G íàØJ .áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh ô≤e ‘ ,(13:30) :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πª– áeƒàfl áLhOõe áaôXCG ‘ á«fƒfÉ≤dG ≥FÉKƒdÉH Úà≤aôe Úàî°ùf ‘ ¢Vhô©dG Ωó≤J - íàØj ’ - 12 / 34 ºbQ IOhófi á«æWh á°übÉæe ´GójEG Ωƒj øe AGóàHG ô¡°TCG áKÓK óFGR ¢Vhô©dG Ò°†– Ióe …hÉ°ùJ IóŸ º¡°Vhô©H Úeõ∏e ¿ƒ°VQÉ©dG ≈≤Ñj .¢Vhô©dG

πMÉ°ùdG áÄ«¡J á°SGQO AGôLEG øª°†àJ IOhófi á«æWh á°übÉæe øY áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh ø∏©J .ôFGõ÷G áj’ƒd õcGôeh »æ≤àdGh »ª∏©dG ™HÉ£dG äGP á«eƒª©dG äÉ°ù°SDƒŸG ,Ióªà©ŸG á«æWƒdG äÉ°SGQódG ÖJÉμe ∫ƒÑb ºàj .áÄ«ÑdG hCG / h πMÉ°ùdG áÄ«¡J hCG / h á«fGôª©dG áÄ«¡àdG ∫É› ‘ IÈN äGP ,åëÑdG ÒZ êO 2.000 √Qób ≠∏Ñe ™aO πHÉ≤e •hô°ûdG ÎaO Öë°S ,á°übÉæŸG √ò¡H áªà¡ŸG äÉ°SGQódG ÖJÉμe ≈∏Y :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dÉH ∂dPh ¢†jƒ©à∏d πHÉb áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh - á«eƒª©dG äÉ≤Ø°üdG Öàμe - πFÉ°SƒdGh IQGOE’G ájôjóe - ôFGõ÷G - á©HQC’G ™aGóŸG ´QÉ°T 021 - 43 - 28 - 48 / 021 - 43 - 11 - 43 :¢ùcÉa / ∞JÉg .(13:00) ’GhR IóMGƒdG áYÉ°ùdG πÑb 2012 …Ée 21 Ωƒj √ÓYCG QƒcòŸG ¿Gƒæ©dG ¤EG ¢Vhô©dG ´OƒJ Ωƒj ¤EG ¢Vhô©dG ´GójE’ OóÙG ïjQÉàdG OóÁ á«fƒfÉb áMGQ Ωƒj hCG á∏£Y Ωƒj ™e ïjQÉàdG Gòg øeGõJ GPEG .‹GƒŸG πª©dG ‹Ée É°VôYh »æ≤J É°VôY ¢Vhô©dG øª°†àJ :»æ≤àdG ¢Vô©dG -1 .á°SGQódG Ióe ójó– ™e ™bƒeh ñQDƒe ,äɪ«∏©àdG ÎaO .™bƒeh ,¬«∏Y ô°TDƒe ,Aƒ∏‡ ,ÜÉààc’ÉH íjô°üJ .¬«∏Y ™bƒeh ñQDƒe ,Aƒ∏‡ ágGõædÉH íjô°üJ ó¡©àª∏d á«dó©dG ≥HGƒ°ù∏d á«∏°UC’G áî°ùædG ÖFGô°†dG iƒà°ùe ≈∏Y π«é°ùàdG ábÉ£Ñd áî°ùf ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°Sh É¡«∏Y ¥OÉ°üe CASNOS - CNAS äÉ≤ëà°ùe AGOCG IOÉ¡°T äɪ«∏©àdÉH ¢UÉÿG Aõ÷G ,•hô°ûdG ÎaO øe 10 IOÉŸG ‘ É¡«dEG QÉ°ûe »æ≤àdG ¢Vô©∏d ≥FÉKƒdG »bÉH øjó¡©àª∏d :‹ÉŸG ¢Vô©dG -2 .É¡«∏Y ¥OÉ°üeh áNQDƒe ,IAƒ∏‡ ó¡©J ádÉ°SQ ¬«∏Y ¥OÉ°üeh Aƒ∏‡ ájhóMƒdG QÉ©°SC’G ∫hóL .ó¡©àŸG ±ôW øe ™bƒeh Aƒ∏‡ …ôjó≤àdGh »ªμdG ∞°ûμdG ’GhR ∞°üædGh IóMGƒdG áYÉ°ùdG ≈∏Y ¢Vhô©dG ´GójEG Ωƒj ∂dPh º¡«∏㇠hCG øjógÉ©àŸG Qƒ°†ëH áaôXC’G íàØJ .áÄ«ÑdGh º«∏bE’G áÄ«¡J IQGRh ô≤e ‘ ,(13:30) :á«dÉàdG IQÉÑ©dG πª– áeƒàfl áLhOõe áaôXCG ‘ á«fƒfÉ≤dG ≥FÉKƒdÉH Úà≤aôe Úàî°ùf ‘ ¢Vhô©dG Ωó≤J - íàØj ’ - 12 / 42 ºbQ IOhófi á«æWh á°übÉæe ´GójEG Ωƒj øe AGóàHG ô¡°TCG áKÓK óFGR ¢Vhô©dG Ò°†– Ióe …hÉ°ùJ IóŸ º¡°Vhô©H Úeõ∏e ¿ƒ°VQÉ©dG ≈≤Ñj .¢Vhô©dG

ANEP N° 909 172

- 2012-04-19 [

ANEP N° 909 190

- 2012-04-19 [
ióàæe

:[ ióàæe ‘ ,á«Áƒ≤àdG ácô◊G ≥°ùæe ,π«Lƒb ídÉ°U

»YÉ°ùe â∏°ûa ÜÉÑ°SC’G √ò¡d ΩOÉî∏Hh á«Áƒ≤àdG ÚH í∏°üdG Üõ◊G ‘ á∏°UCÉàe äÉ«°SÉ°ùM ¢ûqªgh Ú«eÓ°SE’G Ωqób ΩOÉî∏H ¯¯

π«Lƒb ídÉ°U

¬˘æ˘e ±ó˘¡˘dG ¿É˘c Ó˘ª˘Y π˘˘«˘ Lƒ˘˘b √Èà˘˘YG ∞bƒd √ô£°VG Ée ,í∏°üdG »YÉ°ùe ∫É°ûaEG .ióàæŸG ∞«°V ∫ƒ≤j ,QGƒ◊G …òdG ,á«Áƒ≤àdG ácô◊G ≥°ùæe ôcPh ¿CG ,''¥hô˘°ûdG'' ió˘à˘æ˘e ≈˘∏˘ Y ɢ˘Ø˘ «˘ °V ∫õ˘˘f ¥ÉØJ’G ” Éà AÉaƒdG øY õéY ΩOÉî∏H 120 `dG Ëó≤J øe øμªàj ⁄ å«ëH ,¬«∏Y á°ùªN πÑb É¡«∏Y ¥ÉØJ’G ” »àdG º°SG äÉØ∏e ´GójEG ∫ÉLBG AÉ¡àfG óYƒe øY ΩÉjCG ¿CG çóëàŸG …CGôH ÖÑ°ùdGh ,Úë°TΟG ÒãμdG ¿CG π«dóH ,GõgÉL øμj ⁄ πLôdG »˘ë˘°Tô˘e Gƒ˘aô˘©˘ j ⁄ ¿Ó˘˘a’C G Aɢ˘æ˘ HGC ø˘˘e πFÉ°Sh ÈYh ÒNC’G Ωƒ«dG ‘ ’EG ᪰UÉ©dG ¢†©H ¬LGh ¬fCG π«Lƒb ócDƒjh .ΩÓYE’G á«Áƒ≤àdG ácô◊G πNGO øe äGOÉ≤àf’G »˘Yɢ°ùe ‘ ΩOɢî˘∏˘ H ™˘˘e ¬˘˘∏˘ gɢ˘°ùJ ≈˘˘∏˘ Y ≈∏Y ¬æe É°UôM É¡∏Ñ≤J ¬fCG ÒZ ,í∏°üdG á«f ¿CG ÚÑJ'' ¬æμd ,Üõ◊G πª°T ⁄ ìÉ‚EG íHQ ójôj ¿Éc ¬fC’ ,áÄjôH øμJ ⁄ ΩOÉî∏H ácô◊G QÉ°üfCG ™aOh âbƒdG øe ójõŸG ‘ º˘˘gô˘˘°üMh ,§˘˘FÉ◊G ¤EG ᢢ«Áƒ˘˘≤˘ à˘ dG Qô˘˘μ˘ àŸG ¬˘˘∏˘ «˘ LÉC ˘ J ∫Ó˘˘N ø˘˘ e ,ᢢ jhGõ˘˘ dG ™ªL Éæ«ë°Tôe ≈∏Y Ö©°üj Éà ,äGAÉ≤∏d ¬«˘ë˘°Tô˘e ¢ùμ˘Y ,á˘Hƒ˘∏˘£ŸG äɢ©˘«˘bƒ˘à˘dG ™«bƒJ øe ÌcCG º¡ë°TôJ Ö∏£àj ’ øjòdG ,∂dP øe ºZôdG ≈∏Yh .''Üõ◊G ∫hDƒ°ùe º¡«ë°Tôe øμ“ ,Ú«Áƒ≤àdG ÒÑc ∞«°†j ,áj’h øjô°ûY øe ÌcCG ‘ í°TÎdG øe ¢SGô˘˘ gG ¥ƒ˘˘ °Sh âæ˘˘ °Tƒ˘˘ ª˘ ˘«˘ ˘ J ÚY »˘˘ ˘g ∞˘∏˘°ûdGh ,»˘bGƒ˘Ñ˘dG ΩCGh á˘æ˘JɢHh á˘∏˘«˘ °ùŸGh ,ᢢ ˘ jGOô˘˘ ˘ Zh ᢢ ˘ jóŸGh ,ᢢ ˘ ∏˘ ˘ ˘aó˘˘ ˘ dG ÚYh ,¿É°ùª˘∏˘Jh I󢫢©˘°Sh I󢫢∏˘Ñ˘dGh Âɢ¨˘à˘°ùeh Iôμ°ùHh ájÉéHh IôjƒÑdGh ,êÈdGh QÉ°ûHh .á°ùÑJh …OGƒdGh

º∏°ùe óªfi á˘cô˘M ≥˘°ùæ˘e ,π˘«˘Lƒ˘b í˘˘dɢ˘°U ìqô˘ °ûj ∫Gõ˘dõ˘dG'' ¬˘Ø˘°üj ɢe ,π˘«˘°UCɢà˘dGh ˃˘≤˘à˘ dG ΩóbCGh ÈcCG ¢TôY Üô°†j …òdG ''»°SÉ«°ùdG ¤EG ∂dP ™Lôjh ,OÓÑdG ‘ »°SÉ«°S ÜõM Ωhõ∏dG øY IóFGõdG á«°üî°ûdG äÉMƒª£dG ∞˘«˘°V ±Î©˘jh ,Üõ◊G äGOɢ«˘ b ¢†©˘˘Ñ˘ d ∫GõdõdG äGõg ∫ƒ°UƒH ''¥hô°ûdG'' ióàæe ≈˘∏˘Y êô˘©˘j ɢª˘c ,᢫Áƒ˘≤˘à˘ dG ᢢcô◊G ¤EG É¡H ΩÉb »àdG í∏°üdG »YÉ°ùe π°ûa ÜÉÑ°SCG º˘˘ ˘FGƒ˘˘ ˘b Ò°†– Aɢ˘ ˘æ˘ ˘ KGC ΩOɢ˘ ˘î˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘H ™˘˘ ˘ e ÚeC’G Óªfi ,äÉ«©jô°ûà∏d Úë°TΟG ‘ áªFÉb øe ÌcCÉH ¿ÓaC’G ∫ƒNO ΩÉ©dG .áj’h øjô°ûY Ωɢ©˘dG ÚeC’G ,π˘«˘ Lƒ˘˘b í˘˘dɢ˘°U π˘˘ª˘ Mh á«dhDƒ°ùe ,ΩOɢî˘∏˘H õ˘jõ˘©˘dG ó˘Ñ˘Y ,Üõ˘ë˘∏˘d ⩢˘ª˘ L »˘˘à˘ dG ,í˘˘ ∏˘ ˘°üdG »˘˘ Yɢ˘ °ùe π˘˘ °ûa Úë°TΟG ºFGƒb OGóYEG AÉæKCG Ú∏LôdG ÉfCG'' :∫Ébh ,πÑ≤ŸG …Ée ô°TÉ©dG óYƒŸ óÑY øe Óc ™ªL …òdG AÉ≤∏dG ¤EG ÉYO øe IQɢ˘Mƒ˘˘H ¥GRô˘˘dG ó˘˘Ñ˘ ˘Yh Qɢ˘ é˘ ˘M QOɢ˘ ≤˘ ˘dG ,‹Ó«L ¿Gõb ¿ÉØYh áØdÉNƒH óªfih õ˘˘jõ˘˘©˘ dG ó˘˘Ñ˘ ˘Yh çó˘˘ ë˘ ˘àŸG ¤EG ᢢ aɢ˘ °VEG ᢢ°Uô˘˘a ∫Ó˘˘¨˘ à˘ °SG π˘˘ LGC ø˘˘ e ,ΩOɢ˘ î˘ ˘∏˘ ˘H »MÉæL πª°T º∏d ,á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G ƒgh GOÉL øμj ⁄ ΩOÉî∏H øμd ,¿ÓaC’G .''á«dhDƒ°ùŸG πªëàj øe ˃˘˘ ≤˘ ˘ à˘ ˘ dG ᢢ ˘cô˘˘ ˘M ≥˘˘ ˘°ùæ˘˘ ˘e í˘˘ ˘°VhCGh äô°†M »àdG äÉ«°üî°ûdG'' ¿CG ,π«°UCÉàdGh âfÉc ,¬«dEG IQÉ°TE’G â≤Ñ°S …òdG AÉ≤∏dG ≈∏Y »¡a ºK øeh ,çóM Ée ≈∏Y IógÉ°T π°SΰSGh ,''á«dhDƒ°ùŸG πªëàj øà ájGQO ᢢ°†jô˘˘©˘ dG •ƒ˘˘£ÿG ìô˘˘ °T ‘ π˘˘ «˘ ˘Lƒ˘˘ b â∏b'' :í˘∏˘°üdG »˘Yɢ°ùe ≥˘jô˘W ᢢWQÉÿ ÚH Ée ≈∏Y ∂©e ¢VhÉØJCG ÉfCG ,ΩOÉî∏Ñd Ée º¡Ñ«JôJ ìhGÎj ,í°TÎe 130 hCG 120 π˘°üj ó˘bh ,á˘ã˘dɢ˘ã˘ dGh ¤hC’G á˘˘Ñ˘ JôŸG ÚH ,äÉj’ƒdG ¢†©H ‘ á©HGôdG ≈àM ôeC’G ᪰UÉ©∏d áÑ°ùædÉH ¢VhÉØàdG πª°ûj ¿CG ≈∏Y .''πFGhC’G ô°û©dG ÖJGôŸG É≤ØJG Úaô£dG ¿CG ¤EG π«Lƒb âØdh á«Áƒ≤àdG ácô◊G »ë°Tôe AÉæãà°SG ≈∏Y º¡fC’'' ,áHƒ∏£ŸG äÉ©«bƒàdG Gƒ©ªL øjòdG Ó°†a ,¿Gó«ŸG ‘ º¡à«Yô°T ≈∏Y GƒægôH ™˘˘ª˘ L ‘ Ö©˘˘J ø˘˘e ´É˘˘æ˘ bGE ᢢHƒ˘˘©˘ °U ø˘˘ Y ƒgh ,á¶◊ ôNBG ‘ ™LGÎdÉH äÉ©«bƒàdG ,ájGóÑdG ‘ ΩOÉî∏H ¬«∏Y ≥aGh …òdG ôeC’G Ée ƒgh ,™LGΫd ÒNC’G ‘ OÉY ¬fCG ÒZ

á«Áƒ≤àdG ácô◊G ¤EG ¬JGõg äóàeG ¿ÓaC’G ∫GõdR á¡ÑL ÜõM ¬°û«©j Ée ,π«°UCÉàdGh ˃≤àdG ácôM ≥°ùæe ,π«Lƒb ídÉ°U ∞°Uh Gò¡d ájOGóJQ’G äGõ¡dG ∫ƒ°UƒH ±ÎYGh ,''»°SÉ«°ùdG ∫GõdõdG'' `H ,»æWƒdG ôjôëàdG Ωƒ«dG Üõ◊G ¬°û«©j Ée'' :π«Lƒb ∫Ébh .ájQGQO ‘ ÉgOƒ≤j »àdG ácô◊G ¤EG ,∫GõdõdG ¬JGõg øμd ,(¿ÓaCÓd …õcôŸG ô≤ŸG óLƒj å«M) IQó«M √õcôe ,∫GõdR áHÉãà ƒg :Oô£à°SGh ,á«Áƒ≤àdG ácô◊G ô≤e óLƒj å«M ,''ájQGQO ≈àM â∏°Uh ájOGóJQ’G ⁄ ¬JÉ«YGóJ ¿CG ÒZ ,õcôŸÉH ᣫÙG ±GôWC’G ≈∏Y äGOGóJQG ¬d ∫GõdõdG ¿CG ó«cCG'' IQÉ°TEG ‘ ,''Ωó¡J …òdG ,õcôŸG ‘ çóM Éà áfQÉ≤e ,ÉfóæY äÉYó°üJ çhóM ó©àJ .¬æe á≤ãdG Öë°Sh ,Üõë∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ≈∏Y ájõcôŸG áæé∏dG ÜÓ≤f’ :Ó˘Fɢb ,᢫Áƒ˘≤˘à˘dG á˘cô◊G π˘NGO äɢbɢ≤˘°ûfG çhó˘ë˘H ,≥˘Ñ˘°SC’G ô˘˘jRƒ˘˘dG ±ÎYGh á˘jõ˘côŸG á˘æ˘é˘∏˘dG Aɢ°†YC’ Ωɢª˘°†f’G »˘æ˘e Gƒ˘Ñ˘∏˘W ,᢫Áƒ˘≤˘à˘dG á˘cô◊G ‘ ¿Gƒ˘NE’G'' ¿CG º¡d âë°VhCG »æμd ,áeÉ©dG áfÉeC’G øe ΩOÉî∏H •É≤°SEG ƒg ±ó¡dG ΩGO Ée ,øjOôªàŸG .''ÒãμH º¡ÑdÉ£e øe ÈcCG ,2011 »ØfÉL 29 ‘ ÉgÉæ©aQ »àdG ÉæÑdÉ£e áMÉWEÓd ájõcôŸG áæ˘é˘∏˘dG ‘ Gƒ˘°†Y …QÉ˘Ñ˘à˘YɢH »˘©˘«˘bƒ˘J Gƒ˘Ñ˘∏˘£˘j ⁄ º˘g'' :™HÉJh ⁄ ɪc ,Ö∏£j ⁄ ¬fCG ÒZ ,''∂dP »æe GƒÑ∏W ƒdh ≈àM ™bhCG ød ±ƒ°S »ææμd ,ΩOÉî∏ÑH √ƒ˘Lƒ˘dG Rô˘HG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,ΩOɢî˘∏˘H ¢SCGô˘H ÚÑ˘dɢ£ŸG ™˘˘e ™˘˘«˘ bƒ˘˘à˘ dG ø˘˘e √Qɢ˘°üfCG ™˘˘æÁ óÑY QGôZ ≈∏Y ,ájõcôŸG áæé∏dG AÉ°†YC’ É¡JGAÉ°†eEG §©J ⁄ á«Áƒ≤àdG ‘ ájOÉ«≤dG º∏°ùe óªfi ¯ .. áØdÉNƒH óªfih IQÉMƒH ¥GRôdG óÑYh IOÉÑY ËôμdG

eC’G QÉ«àNG ‘ π◊G á«μjôeC’G á≤jô£dG ≈∏Y ΩÉ©dG CÓÚd πM π°†aCG ¿CG π«Lƒb ídÉ°U iôj

G É¡°û«©j »àdG áeR IOÉ«b QÉ«àNG ƒg ,É«dÉM ¿ÓaC’ ˘f’ GÒ°†– ,Üõ◊G ¿hDƒ˘°T IQGOE’ á˘à˘bDƒ˘e ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ L ˘à î Üɢ G C ˘°Vƒ˘e .ΩOÉî∏Ñd áØ«∏˘N ,¿Ó˘aCÓ˘d ó˘jó˘L ΩɢY Úe ’G äɢHɢî˘à˘f’G'' π˘°†Ø˘j ¬˘fCG É˘ë ˘à˘ j »˘˘à˘ dG ᢢ≤˘ jô˘˘£˘ dG hC d ˘ « ''ᢠG d ˘ à »˘ óÑJ G C dÉH YÉ≤ º˘ ≈∏Y ,Ió H ˘ ¡ ˘ ɢ G N ˘ à ˘ « ˘ Qɢ ‡ ã ˘ ∏ ˘ ˘dG ÚHõ◊G »˘ Ió˘ë˘àŸG äɢj’ƒ˘dG ‘ Ú«˘°ù«˘˘Fô˘ ɢª˘¡˘∏˘«˘ã˘ª˘à˘d ,…Qƒ˘¡˘ª÷Gh »˘WGô˘≤Áó˘dG ,᢫˘μ˘jô˘eC’G ‘ S ° ˘ .¢†«HC’G â«Ñ∏d ∫ƒ°Uƒ˘dG ¥É˘Ñ dG ácô◊G ≥°ùæe ™LQCGh É¡°û«©j »àdG áeRC’G á«Áƒ≤à äÉHÉ°ù◊G ¿É«¨W ¤EG ,¿Óa’G H π«Lƒb QÉ°TCGh ,Üõë∏d É«∏©dG ídÉ°üŸG ≈∏Y á«°üî°ûdG Gò¡ CG ø˘e »˘°Sɢ«˘°ùdG Öà˘μŸG AÉ°†YCG ≥HÉ°ùJ ¤EG ,¢Uƒ°üÿG ≈˘∏˘Y ∫OCG ¢ù«˘dh ,í˘°TÎdG π˘L ÛG πcÉ«g iƒà°ùe ∂dP S ° ˘ Ñ É˘ b ˘ ¡ º˘ d ˘ à ˘ ‹ƒ e ˘ æ ɢ Ö°U ≈∏˘Y .»æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ º∏°ùe óªfi ¯

3630 Oó©dG / `g 1432 ¤hC’G iOɪL 27`d ≥aGƒŸG /2011 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

$

6

:[ ióàæe ‘ ∞«ØY »°S ..á≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG ¿ÉgCG ΩÉ©dG ÚeC’G ¿EG ∫Éb

ΩOÉ`` ` ` ` î∏H º`` ` ` ` FGƒb ø`` ` ` e äCGÈ`` ` ` J á`` ` ` `jQƒ¡ª÷G á`` ` ` ` °SÉFQ πªMh ,äÉ«©jô°ûà∏d ¿ÓaC’G »ë°Tôe ºFGƒb OGóYEG ‘ ájQƒ¡ª÷G á°SÉFôd á«dhDƒ°ùe ájCG ,∞«ØY »°S ó«ª◊G óÑY ≈Øf .ìƒd Ö«£dG πª©dG ôjRh á«HGhôM ó«°TQ ‹É©dG º«∏©àdG ôjRhh ΩOÉî∏Ñd á∏eÉc á«dhDƒ°ùŸG …hGRQ ô°†ÿ ¯ Qó≤J áªî°V ’GƒeCG ¿EG'' ∞«ØY »°S ∫Ébh äÉfÉYEG πμ°T ‘ Üõ◊G É¡æe OÉØà°SG ÒjÓŸÉH Ì©j ⁄ ,∫ɪYCG ∫ÉLQh ÚØWÉ©àe øe äÉÑgh ∞˘˘ ∏˘ ˘μŸG »˘˘ °Sɢ˘ «˘ ˘°ùdG Öà˘˘ μŸG ƒ˘˘ ˘°†Y ∫ɢ˘ ˘b ‘ ’h ,Üõ◊G äÉHÉ°ùM ‘ ôKG …CG ≈∏Y É¡d ¬dhõf ∫ÓN ¿ÓaC’G ‘ á«LQÉÿG äÉbÓ©dÉH ¬˘fG ''¥hô˘°ûdG'' ∞˘˘«˘ °V ô˘˘cPh .''á«dÉŸG √ôjQɢ≤˘J ä’É°üJG Éæ«≤∏J'' :''¥hô°ûdG'' ióàæe ≈∏Y ÉØ«°V ¿ÓaCÓd ΩÉ©dG ÚeC’G ≈∏Y á«°†≤dG √òg ìôW á≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG ¿G Éæà¨∏HCGh ,á°SÉFôdG øe ájOôa Aƒ°†dG §˘«˘∏˘°ùà˘H ¬˘Ñ˘dɢWh ,ΩOɢî˘∏˘H õ˘jõ˘©˘dG ó˘Ñ˘Y ᢢdɢ˘°ùŸG ¿CGh ,º˘˘FGƒ˘˘≤˘ dG OGó˘˘YGE ‘ π˘˘Nó˘˘ à˘ ˘j ⁄ √ò˘g π˘«˘é˘°ùJ ∫Ó˘N ø˘e ,á˘¡˘Ñ˘°û∏˘d GAQO ɢ¡˘ «˘ ∏˘ Y Qƒ˘e’C ɢH á˘bÓ˘Y ¬˘d ¢ù«˘d ¢ù«˘Fô˘dGh ,᢫˘ª˘ «˘ ¶˘ æ˘ J ≥∏àj ⁄ ¬fCG ÒZ ,Üõ◊G á«fGõ«e ‘ ∫GƒeC’G ájQƒ¡ª÷G á°SÉFQ ô°ûf ΩóY øYh ,''á«∏NGódG √ò˘g ≈˘∏˘Y AÓ˘«˘à˘°S’ɢH ΩOɢî˘∏˘H ɢª˘¡˘à˘e ,á˘Hɢ˘LGE π«ã“ øe ¬«a äCGÈJ …òdG ¿É«Ñ∏d ¬HÉ°ûe ¿É«Ñd .äÉfÉYE’G ∫ƒ˘˘M Aɢ˘≤˘ d ‘ ᢢjQƒ˘˘¡˘ ª÷G ᢢ°Sɢ˘Fô˘˘d ΩOɢ˘î˘ ∏˘ ˘H ¢ùdÉÛG óMCG ¢ù«FQ ¿CG ∞«ØY »°S ôcPh ¢ù«˘Fô˘dG ¿CG ,ɢ°ùfô˘Ø˘H ∫Ó˘˘≤˘ à˘ °S’G ᢢ«˘ æ˘ «˘ °ùª˘˘N ºFGƒb OGóYEG óæY ¬Ñ«JôJ ” ,᪰UÉ©∏d ájó∏ÑdG É°ù«˘ FQ ¢ù«˘dh ,Üõ˘ë˘∏˘d ‘ô˘°T ¢ù«˘FQ á˘≤˘«˘∏˘Ø˘Jƒ˘H πÑb Ée ÖJGôŸG ‘ ôeC’G ájGóH ‘ ,á¡Ñ÷G ¢ù«FQ áfÉgEÉH ΩOÉî∏H ∞«ØY »°S º¡JGh .É«∏μ«g øY IÒNC’G äÉYÉ°ùdG ‘ π≤æj ¿G πÑb ,IÒNC’G OGóYEG ‘ GQƒL ¬eÉëbEG ∫ÓN øe ,ájQƒ¡ª÷G ∞«ØY »°S º˘«˘¶˘æ˘à˘dG á˘jô˘jó˘e ió˘d º˘FGƒ˘≤˘dG º˘«˘∏˘°ùJ ó˘Yƒ˘˘e 10 ¬©e »∏ªY ∫ÓN âØ°ûàcG'' ∫Ébh ,ºFGƒ≤dG ¿G ó˘˘ ©˘ ˘H ,¤hC’G ÖJGôŸG ¤EG ô˘˘ FGõ÷G ᢢ j’ƒ˘˘ ˘d ¬dÉb Ée Ö°ùM ¬£HôJ …òdG ,ΩOÉî∏H π‚ πNóJ øY ÓFÉ°ùàe ,''º¡JɶaÉfi ‘ á«Ñ©°T …CG ¿hO ∂«μ°ûàdG ܃∏°SG ΩGóîà°SG ‘ ¿Éæa ¬fCÉH äGƒæ°S ,ÒŸG Gò˘g ™˘˘e ᢢbG󢢰U ᢢbÓ˘˘Y ∞˘˘«˘ Ø˘ Y »˘˘°S ,á˘≤˘«˘≤◊G »˘Ø˘î˘j ΩOɢî˘∏˘H π˘˘©˘ L …ò˘˘dG ÖÑ˘˘°ùdG ≠∏HCG ΩOÉî∏H ¿CG'' OÉaCGh ,''ÏØdG ´QRh ábôØàdGh ‹GO ‘ ɪ©£e ∂∏Á ÒNC’G Gòg ¿G ÉØ«°†e πÑb ?á≤«∏ØJƒH Ú¡jh Üõ◊G IOÉ«b ≈∏Y Üòμjh á≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG ¿CG »°SÉ«°ùdG ÖàμŸG AÉ°†YG ¬˘JGô˘¡˘°S ΩOɢî˘∏˘H π‚ »˘°†≤˘j å«˘M ,º˘˘«˘ gGô˘˘HG ¬FGQRhh ΩOÉî∏Ñd á∏eÉμdG ¬à«dhDƒ°ùe πªëj ¿CG Öà˘˘ μŸG Aɢ˘ °†YCG í˘˘ «˘ ˘°Tô˘˘ J ¢†aô˘˘ j ɢ˘ «˘ ˘°ü °T .∑Éæg .Úë°TôŸG øe í«°TÎH Égó©H âÄLƒah ,AGQRƒdGh »°SÉ«°ùdG : º¡àj ∞«ØY »°S ,¿ÓaC’G øe ¢ThôªM Oƒdƒe Úμ“ ádhÉëà á«HhGôM º¡JG R.Ò°ûH :ôjƒ°üJ

3630 Oó©dG / `g 1432 ¤hC’G iOɪL 27`d ≥aGƒŸG /2011 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

R.Ò°ûH :ôjƒ°üJ

23 $

ììÉÉééæædGG ≥jôôW W

2014 äÉ«°SÉFôd Ú«eÓ°SE’G º°SÉH ´ÉªLEG í°Tôªc ΩOÉî∏H ™jÉH ¬∏dG ÜÉL É°ùfôa ‘ Éæà«∏°üæ≤H »àæHG ∞«XƒJ ‘ ¬d π°†a ’h »æ∏ª©à°SG ΩOÉî∏H ¯ ,¿ÓaC’G ±ƒØ°U ‘ á∏°VÉæe Éeƒj ,É¡ë°TôJ ⁄ á©jQRƒH á¶aÉfih ” á˘ª˘Fɢ˘≤˘ dG ‘ ɢ˘¡˘ eɢ˘ë˘ bGE ɉEGh ∂dP ‘ É¡fCÉ°T ,ΩOÉî∏H øe Ú«©àH ,Úë°TôŸG ¿ÓaC’G AGQRh ¿CÉ°T ÖàμŸG ⪰U ¿ƒKóëàŸG ó≤àfGh »˘˘à˘ dG äɢ˘fɢ˘g’E G ø˘˘Y »˘˘°Sɢ˘«˘ ˘°ùdG .ΩOÉî∏H øe º¡≤ë∏J ¢Uƒ˘˘°üH ∫GDƒ˘ ˘°S ≈˘˘ ∏˘ ˘Y GOQh á˘æ˘HG ∞˘«˘Xƒ˘J ‘ ,ΩOɢî˘∏˘ H π˘˘°†a ô˘FGõ÷G ᢫˘∏˘°üæ˘≤˘H ∞˘˘«˘ Ø˘ Y »˘˘°S ΩOÉî∏H'' ,çóëàŸG ∫Éb ,É°ùfôØH ¿ƒμj ¿CG ¬d ¿Éc Éeh ,»æ∏ª©à°SG π°†a ’h ,»ªYO ’ƒd ÉeÉY Éæ«eCG ,…O’hCG øe óMCG ≈∏Y hCG »∏Y ¬d Ió˘bɢ©˘à˘e á˘Ø˘Xƒ˘˘e Ó˘˘©˘ a »˘˘à˘ æ˘ HG É¡fC’ ,É°ùfôØH ôFGõ÷G á«∏°üæ≤H á˘Lhõ˘à˘e ,ΩÎfi …ô˘FGõ˘L Qɢ˘WGE GPEÉa ,áæ°S 15 òæe ∑Éæg ø£≤Jh ºàj ⁄ º∏a É¡æ«Y øe ΩOÉî∏H ¿Éc ⁄ ¬fCG ºZQ ,É¡JÉeóN øY »∏îàdG .''Ö°üæŸG ‘ ó©j …ôª©∏H IÒª°S ¯

±É˘°VCGh .Ú∏˘˘Lô˘˘dG ÚH ᢢ«˘ dGƒ˘˘à˘ e ¿CG ,2004 ‘ ᢫˘ë˘«˘ë˘°üà˘dG ó˘Fɢ˘b í°TôJ §≤°ùj ¬à∏©L ΩOÉî∏H áÑZQ ɪc ,᪰UÉ©dÉH …QÉjR õjõ©dG óÑY ø∏YCG …òdG á«HhGôM í°TôJ §≤°SCG ᪰UÉ©dG áªFÉb IOÉ«b ‘ ¬àÑZQ áªFÉb ‘ ¬Ñ«JôJ ¿CG ºZQ ∂dòc ,ø˘eɢã˘dG ¿É˘c ᢩ˘jQRƒ˘˘H ᢢ¶˘ aÉfi ô˘˘jRh ∞˘˘«˘ Ø˘ Y »˘˘°S º˘˘¡˘ ˘JG ɢ˘ æ˘ ˘gh ᢫˘HhGô˘M 󢫢°TQ ‹É˘©˘dG º˘«˘∏˘ ©˘ à˘ dG ¿Ó˘a’C G π˘jƒ˘˘ë˘ à˘ d §˘˘«˘ £˘ î˘ à˘ dɢ˘H ≥Ñ˘°SC’G á˘eƒ˘μ◊G ¢ù«˘Fô˘d á˘eó˘N íæe ÈàYG ɪc ,¢ThôªM Oƒdƒe ó˘dƒ˘d á˘ª˘ °Uɢ˘©˘ dG ᢢª˘ Fɢ˘b IQG󢢰U ,…ô˘î˘°üd âfɢc ɢe 󢩢H á˘Ø˘«˘ ∏˘ N øY ÒØμà∏d ΩOÉî∏H øe ádhÉfi áæé∏dG ájƒ°†Y øe ¬FÉ°übE’ ¬ÑfP ¢ùØf ¬ª°SÉ≤j ’ ¬fC’ ,ájõcôŸG ᪰UÉ©dG áªFÉb øYh .äÉ¡LƒàdG øe πc ´ÉªWCG §fi âfÉc »àdG »àdGh ,…QÉjRh á«HhGôMh ΩOÉî∏H ∫Éb ,IOÉb øH Aɪ°SCG º°SG â檰†J øμJ ⁄ IÒNC’G √òg ¿EG §HGôe

óÑY ,¿ÓaCÓd ájõcôŸG áæé∏dG ‘ §HGôe »∏Y ,∞«ØY »°S ó«ª◊G ìɢ˘æ÷G ƒ˘˘∏˘ ㇠,¿hó˘˘∏˘ ˘N Ú°ùMh ᢢ ˘Ñ˘ ˘ Zô˘˘ ˘dG ¿CG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ,Ö°Vɢ˘ ˘¨˘ ˘ dG í°TÎdG ‘ ΩOÉî∏H iód áfiÉ÷G ≈©°ùj ¬à∏©L ,áeOÉ≤dG äÉ«°SÉFô∏d ,᪰UÉ©˘dG á˘ª˘Fɢb IOɢ«˘≤˘d Gó˘gɢL ¢†aôH âeó£°UG ¬àÑZQ ¿CG ÒZ ó≤à©j …òdG í°TÎdG Gò¡d »bƒa ᢫˘£˘e π˘˘μ˘ °û«˘˘°S ¿É˘˘c ¬˘˘fGC A’Dƒ˘ g ᢰSɢFQ Ö°üæà ô˘Ø˘¶˘∏˘d ΩOɢî˘∏˘Ñ˘d IQGRƒ˘˘ ˘ dG hCG »˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘°ûdG ¢ù∏ÛG º˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘fGC A’Dƒ˘ ˘ ˘g ∫ƒ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ jh ,¤hC’G ¿CG ó˘˘cƒD ˘ J äɢ˘ eƒ˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘e ¿hRƒ˘˘ ë˘ ˘j AɢYh ≈˘∏˘Y ø˘gGô˘˘j ¿É˘˘c ΩOɢ˘î˘ ∏˘ H ¢ù«ØdG AÉYh ¬«a Éà ګeÓ°SE’G …ô˘˘°S ¥É˘˘Ø˘ JG ó˘˘ «˘ ˘°ù颢 à˘ ˘d πÙG ,¬˘∏˘dG ÜɢL ¬˘∏˘dG ó˘Ñ˘ Y ™˘˘e ¬˘˘eô˘˘HGC ,᢫˘ª˘æ˘à˘dGh á˘dG󢩢dG á˘¡˘Ñ˘L ¢ù«˘˘FQ í˘˘°Tô˘˘ª˘ c äɢ˘«˘ °Sɢ˘Fô˘˘∏˘ d í˘˘°TÎ∏˘˘d ió˘˘d ¬˘˘ à˘ ˘fɢ˘ μŸ Gô˘˘ ¶˘ ˘f ,´É˘˘ ª˘ ˘LGE ¿CG A’Dƒ˘ ˘ ˘g ó˘˘ ˘ cGC h ,Ú«˘˘ ˘ eÓ˘˘ ˘ °SE’G äGAÉ≤d áKÓãd áé«àf AÉL ¥ÉØJ’G

∞«ØY »°S ó«ª◊G óÑY ∞°ûc Üõ◊ »˘°Sɢ˘«˘ °ùdG Öà˘˘μŸG ƒ˘˘°†Y ,ΩOÉî∏H ¿CG »æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL í˘°TÎ∏˘d á˘jƒ˘b á˘Ñ˘ ZQ ¬˘˘jó˘˘d âfɢ˘c Üõ◊G ᢢ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ Fɢ˘ ˘ ˘b ¢SCGQ ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Y ≈˘∏˘Y ™˘HÎ∏˘d ɢ«˘©˘ °S ,ᢢª˘ °Uɢ˘©˘ dɢ˘H »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG ¢TôY »˘à˘dG á˘Ñ˘Zô˘dG »˘˘gh ,ᢢeƒ˘˘μ◊G hCG ∫ɢM »˘˘bƒ˘˘a ¢†aô˘˘H âeó˘˘£˘ °UG ¬«∏Y ∫ƒ©j ¿Éc …òdG í°TÎdG ¿hO ¬˘dƒ˘NO ®ƒ˘¶˘M õ˘jõ˘©˘à˘d ΩOɢî˘∏˘ H .2014 äÉ«°SÉFQ ¥ÉÑ°S ¿CG ''¥hô˘˘ ˘°ûdG'' ∞˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘°V ó˘˘ ˘ cGC h â∏˘˘μ˘ °T ᢢ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘≤ŸG äɢ˘ «˘ ˘°Sɢ˘ Fô˘˘ dG ÚH ''…ô˘˘ ˘ °S ∞˘˘ ˘ dÉ–'' ´ƒ˘˘ ˘ °Vƒ˘˘ ˘ e ø˘˘jò˘˘ ∏˘ ˘dG ¬˘˘ ∏˘ ˘dG Üɢ˘ Lh ΩOɢ˘ î˘ ˘∏˘ ˘H É¡«a ∑QÉH äGAÉ≤d áKÓK ɪ¡à©ªL í°Tôªc ΩOÉî∏H í°TôJ ¬∏dG ÜÉL ,á˘eOɢ≤˘dG äɢ«˘°SɢFô˘dG ‘ ´É˘˘ª˘ LGE ,»æ∏ª©à°SG ΩOÉî∏H'' áMGô°U ∫Ébh ¬d ¿CG äÉÑKEG ™«£à°ùj øe ió–CGh óMCG hCG »àæHG ≈∏Y hCG »∏Y Ó°†a áKÓãdG AÉ°†YC’G ™ªLCGh .''…O’hCG

º«gGôHEG ‹GóH Ó«a ‘ Úë°TôŸG ºFGƒb óYCG á«HhGôM

ºFGƒ≤dG ≈∏Y ¢VGÎY’G ∫ÉM ‘ º¡∏°üØH Ú¶aÉÙG Oóg ΩOÉî∏H ¿Gô˘˘ ˘ gh »˘˘ ˘ ¶˘ ˘ ˘aÉfi ™˘˘ ˘ e çó˘˘ ˘ M ¿hO ¬˘˘Ñ˘ °ùM ∫ɢ˘M ɇ ,¿É˘˘°ùª˘˘∏˘ Jh ≈˘∏˘Y Ú©˘bƒŸÉ˘H ™˘«˘ª÷G ¥É˘˘ë˘ à˘ dG .ΩOÉî∏H øe á≤ãdG Öë°S ¿É«H ô°ûf Ωó©H ∞«ØY »°S èé–h áæé∏˘dG Aɢ°†YC’ ᢫˘ª˘°S’G á˘ª˘Fɢ≤˘dG ÚÑ°Vɨ∏d Gƒª°†fG øjòdG ájõcôŸG ¿CɢH Gô˘°üe ,º˘¡˘«˘∏˘Y ±É˘˘N ¬˘˘fƒ˘˘μ˘ H π˘H ,᢫˘Ñ˘∏˘Z’C G ≥˘≤˘ë˘ j ø˘˘d ΩOɢ˘î˘ ∏˘ H ¿ƒ˘eƒ˘≤˘«˘°S ø˘jò˘dG Üõ◊G äGQɢWGE Ú°ùM ∫ɢ˘ bh ,…QGƒ÷G π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dɢ˘ ˘H ¿CÉH ¿ÉŸÈdG ‘ ≥HÉ°S ÖFÉf ¿hó∏N ɢ¡˘eó˘î˘à˘ °ùj »˘˘à˘ dG …ó˘˘ë˘ à˘ dG ᢢ¨˘ d ¬fCÉHh ¬HGƒ°U ó≤a ¬fCG ÚÑJ ΩOÉî∏H ’ ¿CG ¬«∏Y Öéj Gòd ,QÉ¡fGh ∂ÑJQG .äÉLôÿG √ò¡H ΩÉ©dG …CGôdG ´óîj øY åjó◊G ∞«ØY »°S ¢†aQh ¬æμd ,ó«à©dG Üõë∏d πÑ≤ŸG óFÉ≤dG .Ö°üæŸG Gò¡d ¬ë°TôJ ΩóY ø∏YCG êÉë∏H áØ«£d ¯

,Üõ◊G π˘˘ ˘ NGO ∂dP ¢ùjô˘˘ ˘ μ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ H ‘ ÚjOɢ«˘b Aɢæ˘HGC Ωɢë˘bGE Gó˘≤˘ à˘ æ˘ e ,äɢ˘ ë˘ ˘«˘ ˘°TÎdG º˘˘ FGƒ˘˘ b ‘ Üõ◊G óYh ΩOÉî∏H ¿CÉH çóëàŸG OÉaCGh »àdG º˘FGƒ˘≤˘dG Oɢª˘à˘YɢH á˘jGó˘Ñ˘dG ‘ ¬˘æ˘μ˘d äɢ뢫˘°TÎdG á˘æ÷ ɢ˘¡˘ à˘ °SQO ¿CÉH ∞«ØY »°S iôjh ,√óYh ∞∏NCG ᢢYõ˘˘ YR ‘ Gƒ˘˘ ∏˘ ˘°ûa Ú«Áƒ˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘dG ΩóY ÖÑ°ùH ''≥HÉ°ùdG'' ΩÉ©dG ÚeC’G .ájõcôŸG áæé∏dG ≈∏Y ºgOɪàYG AÉ°†YCG ''¥hô°ûdG'' ∞«°V ÉYOh ΩGõ˘˘à˘ d’G ¤EG ,»˘˘°Sɢ˘«˘ ˘°ùdG Öà˘˘ μŸG ‘ ¿ƒWQƒàe º¡fCG áéëH ,⪰üdÉH ¢†bÉæJ ΩOÉî∏H ¿CÉH'' ∫Ébh ,IQÉμ°ûdG ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘cƒD ˘ j ¿É˘˘c ¬˘˘f’C ¬˘˘°ùØ˘˘ f ™˘˘ e áZÉ«°U ‘ äGQÉWE’G ≈∏Y OɪàY’G ∞∏NCG ¬æμd ,OÓÑ∏d ∫hC’G ¿ƒfÉ≤dG Ú¶˘˘ ˘aÉÙG º˘˘ ˘∏˘ ˘ c'' π˘˘ ˘ H '',√ó˘˘ ˘ Yh ∫ɢ˘ ˘M ‘ º˘˘ ˘¡˘ ˘ ∏˘ ˘ °üØ˘˘ ˘H º˘˘ ˘gOó˘˘ ˘gh Ée π«dóH ,''ºFGƒ≤dG ≈∏Y º¡°VGÎYG

∫Ébh ,ΩOɢî˘∏˘H ÉC ˘WGƒ˘à˘H Ú뢰TôŸG ܃°SÉM RÉ¡L ≈∏Y GhóªàYG º¡fCÉH ∂dPh ,í°Tôe πc •É≤f ÜÉ°ù◊ ¬H ΩÉb …òdG º««≤àdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y º«¶æàdÉH ∞∏μŸGh ¿ÉŸÈdG ¢ù«FQ .Ú¶aÉÙG ÖfÉL ¤EG A’Dƒg ¿ƒμd ∞«ØY »°S ∞°SCÉJh Öà˘˘ μŸG Aɢ˘ °†YCGh Üõ◊G Gƒ˘˘ fɢ˘ gGC çó–CG ’ ÉfCG'' :ÓFÉb ,»°SÉ«°ùdG ‘ ∫hC’G âæ˘˘c »˘˘æ˘ f’C »˘˘°ùØ˘˘f ø˘˘ Y ø˘Y Ó˘Fɢ°ùà˘e ,''Âɢ¨˘à˘°ùe ᢢª˘ Fɢ˘b …QÉjR õjõ©dG óÑY ∞«æ°üJ á«Ø«c »˘æ˘Wƒ˘dG »˘Ñ˘©˘ °ûdG ¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘FQ ‘ ᢢ dhó˘˘ dG ‘ ådɢ˘ ˘ã˘ ˘ dG π˘˘ ˘Lô˘˘ ˘dGh ,᪰UÉ©dG áªFÉb øª°V 8 áÑJôŸG ᢫˘Ñ˘©˘°ûdɢH ≥˘∏˘©˘ à˘ j ô˘˘e’C G ¿É˘˘c GPEGh …CG ` A’Dƒ˘ ˘ ˘ g Aɢ˘ ˘ ˘L ø˘˘ ˘ ˘jGC ø˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘a'' Éë°Vƒ˘e ,''᢫˘Ñ˘©˘°ûdɢH ` ¿ƒ˘ë˘°TôŸG ±É˘˘ ˘Ø˘ ˘ °T Ωɢ˘ ˘¶˘ ˘ ˘f ¢ùjô˘˘ ˘ μ˘ ˘ ˘J ¿Cɢ ˘ ˘H ’EG ≥≤ëàj ¿CG øμÁ ’ »WGô≤ÁOh

¿CG ∞«ØY »°S ó«ª◊G óÑY ∫Éb á«HhGôM ó«°TQ ‹É©dG º«∏©àdG ôjRh øe ɪg ,ìƒd Ö«£dG πª©dG ôjRhh äɢ˘ ë˘ ˘ «˘ ˘ °TÎdG º˘˘ ˘FGƒ˘˘ ˘b ɢ˘ ˘£˘ ˘ Ñ˘ ˘ °V ,¿Ó˘a’C ɢH ᢰUÉÿG äɢ«˘©˘jô˘˘°ûà˘˘∏˘ d ‹Gó˘˘ H Ó˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘H ᢢ «˘ ˘∏˘ ˘ª˘ ˘©˘ ˘ dG â“h á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG ∑Gô˘˘ °TEG ¿hO ,º˘˘ «˘ ˘gGô˘˘ HG ‘ á«f ¤EG GÒ°ûe ,∂dòH áØ∏μŸG .äÉHÉîàf’G π«Ñb Üõ◊G ô°ùc Öà˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ μŸG ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°†Y çó–h ,Iô˘eGDƒ˘e ø˘Y ¿Ó˘aÓ C ˘ d »˘˘°Sɢ˘«˘ °ùdG √ò˘˘g ÆGô˘˘a’E ɢ˘¡˘ ˘Hɢ˘ ë˘ ˘°UCG ≈˘˘ ©˘ ˘°ùj ÉgOÉ≤aEGh ,äGQÉWE’G øe á∏«μ°ûàdG Éà Gôcòe ,á°ùaÉæŸG ≈∏Y IQó≤dG ô“DƒŸG Ö≤Y ΩOÉî∏H ¬dƒ≤j ¿Éc ôîàØj ¿Éc ɪæ«M ,Üõë∏d ™°SÉàdG ‘ ÜÉÑ°ûdG ∑Gô°TEG ÖÑ°ùH ¬MÉéæH GPÉŸ'' :ÓFÉ°ùà˘e ,¬˘∏˘cɢ«˘g Ò«˘°ùJ ó«°TQ ɪ¡àe ''?ó©H ɪ«a ºgÉ°übCG ºFGƒb OGóYEÉH ìƒd Ö«£dGh á«HhGôM

á````````Äæ¡J

á``````ŸÉ" á`````j’h ‹Gh :ó«°ù∏d ô``````μ°T á``````dÉ`````°SQ

¬à©ª°T ¢ùfƒj ¢ShôH ‹É¨dG øH’G ÅØ£j 2012 / 04 / 19 Ωƒj ñC’Gh Ú°ùM ÜC’G ¬d Ωó≤àj Ió«©°ùdG áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh ,Iô°TÉ©dG ôªYh ó«©°S ΩÉY .ÊÉeC’G Ö«WCGh ÊÉ¡àdG ôMCÉH ôjòædG óªfi .ójóe

.ájQGOE’G ¬àμæMh ¬àªμëH º«μM πLQ áμFÉ°T á∏μ°ûe πc πM AGQh á≤aQ á«dhDƒ°ùª∏d ºcôjó≤J øe ™HÉædG π«ª÷ÉH ºμd ÉaGÎYG ôμ°T ∞dCGh ôμ°T ¬«∏Yh ᢢLQO Ö°ùM π˘˘c zÜɢ˘gQE’G ɢ˘jɢ˘ë˘ ˘°V{ `H ¢UÉÿG ∞˘˘ ∏ŸG ᢢ jƒ˘˘ °ùJ ‘ º˘˘ gɢ˘ °S ø˘˘ e π˘˘ c .¬à«dhDƒ°ùe .øWGƒŸGh øWƒ∏d ÒN ƒg ɪ«a ºcÉ£N Oó°Sh ºcôªY ¬∏dG ΩGOCGh ºàeO ` ì ` ᩪLƒH :øWGƒŸG

Ú°ùM ÜC’G NEF 483 / 4

NEF 464 / 4


3

çó◊G

$

á°VÉjQ

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

ΩÉμMC’ÉH ≥£æ∏d á≤∏¨e ä’hGóe ‘ ´hô°ûdG ¢SÓàNG á«°†b ÈcCG ‘

¿ÉªMôdG óÑY Qƒ°TÉY ∫ɪYCG ºbQ !QÉ«∏e 2100 ¥ƒØj ɢ˘Ñ˘ dɢ˘£˘ e ,ᢢdƒ˘˘«˘ ˘°ùdGh •É˘˘ °ûæ˘˘ dG ‘ …òdG ''´,Ω'' …ƒ¡÷G ôjóª∏d IAGÈdÉH ¢Uƒ˘˘°üH ô˘˘ jQɢ˘ ≤˘ ˘J …CG ¬˘˘ ∏˘ ˘°üJ ⁄ ábÓY ’h ä’ÉcƒdG ‘ ä’ÓàN’G ô˘˘NCG ¥É˘˘«˘ °S ‘h .¢SÓ˘˘à˘ ˘N’ɢ˘ H ¬˘˘ d ó˘Ñ˘ Y Qƒ˘˘°Tɢ˘Y º˘˘¡˘ àŸG ´É˘˘aO ∞˘˘°ûc »˘à˘dG äɢcô˘°ûdG π˘c ¿CɢH ,¿É˘˘ª˘ Mô˘˘dG »˘˘g ᢢ«˘ ª˘ gh ɢ˘¡˘ ˘fCɢ ˘H ÒÑÿG ≈˘˘ YOG π«dóH …QÉŒ •É°ûf äGP äÉcô°T πÑb øe Ú©ŸG »FÉ°†≤dG ¢SQÉ◊G ÚH ɢ˘ ª˘ ˘c ,ɢ˘ ¡˘ ˘à˘ ˘ °SGô◊ ᢢ ˘dGó˘˘ ˘©˘ ˘ dG á©WÉ≤dG ádOC’Gh Qƒ°üdɢH á˘ª˘μ˘ë˘ª˘∏˘d ¥Éa å«M ,Qƒ°TÉY äÉcô°T •É°ûf á°UÉN ,QÉæjO QÉ«∏e 15 ¬dɪYCG ºbQ ¬«∏Y âªμM äÉjÉæ÷G áªμfi ¿CG ,ÖFGô°†dG IQGOE’ QÉ«∏e 4000 ™aóH ¬WÉ°ûf øe á°üà≤ŸG ᪫≤dG »gh ∞∏ŸG Gòg ¿CÉH ÈàYG ɪc .…QÉéàdG …ó˘j ÚH ⩢°Vh á˘Jƒ˘˘bƒ˘˘e ᢢ∏˘ Ñ˘ æ˘ b'' .''ádGó©dG

™æŸ á°UÉN äGAGôLEG õcGôà á«Yɪ÷G äɪª°ùàdG äÉHÉîàf’G OɪàYG ,á©∏£e QOÉ°üe âØ°ûc ∫ƒM »°ü≤àdGh áÑbGôª∏d §£fl OGƒŸÉH äÉHÉîàf’G õcGôe ‹ƒ‡ ºYÉ£ŸG áæjÉ©e Gòch á«FGò¨dG ¢UÉî°TC’Gh ïÑ£dG øcÉeCGh øe ÉaƒîJ ,∂dP ≈∏Y Úaô°ûŸG ‘ ócCGh .á«YɪL äɪª°ùJ çhóM ¢ù«FQ ,õjôM »cR ,Oó°üdG Gòg ,Úμ∏¡à°ùª∏d ájôFGõ÷G á«dGQó«ØdG çhóM ¿CG ,¥hô°û∏d ¢ùeCG ∫É°üJG ‘ ôeCG ÜÉîàf’G Ωƒj »YɪL ºª°ùJ â∏é°S å«M ,ó©Ñà°ùe ÒZ IÒ£N ä’ÉM ,á≤HÉ°ùdG äÉHÉîàf’G øe »YƒdÉH ÉÑdÉ£e ,»FGòZ ºª°ùàd ¢üëah áHÉbôdG ójó°ûJ ∫ÓN ±ôW øe á«FGò¨dG OGƒŸG áeÓ°S PÉîJ’ áj’ƒdGh á«eƒª©dG IQGOE’G QÉ«àNG ‘ áeRÓdG äGAGôL’G ™jRƒàdG ≈∏Y Úaô°ûŸGh ÚdƒªŸG õcGôŸ á©HÉàdG ºYÉ£ŸG áÑbGôeh .´GÎb’G Êɪ«∏°S áÑ«gh @

»é∏KƒH ΩÉ¡dEG ..»°VÉ≤dG …ó«°S IAGÈdG Ö∏WCG'' ‘ ô˘˘ μ˘ ˘aCG ⁄ ɢ˘ ˘¡˘ ˘ ∏˘ ˘ c »˘˘ ˘Jɢ˘ ˘«˘ ˘ M ‘ »˘≤˘∏˘Nh π˘˘ª˘ ©˘ dG ÖM ..¢SÓ˘˘à˘ N’G »˘˘ ˘àÁô˘˘ ˘L »˘˘ ˘g π˘˘ ˘¨˘ ˘ °T Ö°Uɢ˘ ˘ æŸ á˘«˘ª˘gh â°ù«˘d »˘Jɢcô˘°T ,I󢢫˘ Mƒ˘˘dG É¡«∏Y »FÉ°†b ¢SQÉM óLGƒJ π«dóH á˘˘ë˘ ∏˘ °üe π˘˘Ñ˘ ˘b ø˘˘ e »˘˘ à˘ ˘©˘ ˘Hɢ˘ à˘ ˘eh IÒNC’G äɢª˘∏˘μ˘dG »˘g ..''ÖFGô˘˘°†dG ¿ÉªMôdG óÑY Qƒ°TÉY ÉgOOQ »àdG ¢SÓàNG á«°†b ‘ ™HÉàŸG ,¢VÉjQ »æWƒdG ∂æÑdG øe º«àæ°S QÉ«∏e 2100 IôNCÉàe áYÉ°S ‘ Gògh ,…ôFGõ÷G ÖdÉW ɪc .∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe øe º¡aÉ°üfEGh IAGÈdÉH Úª¡àŸG ™«ªL »˘°Vɢb π˘N󢫢d ,á˘dG󢩢 dG π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e ᢢ ≤˘ ˘aô˘˘ H Oɢ˘ bQ ó˘˘ ªfi äɢ˘ jɢ˘ ˘æ÷G á˘dhGó˘ª˘∏˘d ÚØ˘∏ÙGh ø˘jQɢ°ûà˘°ùŸG ø˘˘Y ᢢHɢ˘LE’G ɢ˘¡˘ «˘ a º˘˘à˘ «˘ °S »˘˘à˘ dGh É¡H ™HÉàŸG º¡àdÉH á≤∏©àŸG á∏Ä°SC’G »æWƒdG ∂æÑdG äGQÉWEG øe ɪ¡àe 24 á˘jɢæ˘é˘H ≥˘∏˘©˘à˘Jh ,∫ɢ˘ª˘ YC’G ∫ɢ˘LQh áëæLh QGô°TCG áYɪL IOÉ«bh º«¶æJ ¢SÓàN’G ‘ ácQÉ°ûŸGh ¢SÓàN’G ‘ ô˘˘jhõ˘˘à˘ dGh ∫ɢ˘«˘ à˘ M’Gh Ö°üæ˘˘dGh ∫ɪgE’G áëæLh á«aô°üe äGQôfi ∫GƒeC’ ´É«°V ‘ ÖÑ°ùàŸG í°VGƒdG á˘¡˘ LƒŸG º˘˘¡˘ à˘ dG »˘˘gh ,ᢢ«˘ eƒ˘˘ª˘ Y Ö°ùM Úª˘˘ ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘ àŸG ∞˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘àı QɶàfG ‘ .á«°†≤dG ‘ º¡JÉ«dhDƒ°ùe Ωƒ«dG ¿ƒμ«°S …òdG ΩÉμMC’ÉH ≥£ædG .áªcÉÙG øe á∏eÉc Ωƒj 12 ó©H QGó˘˘e ≈˘˘∏˘ Y ¿ƒ˘˘eÉÙG ∫hɢ˘M ó˘˘bh äɢ©˘aGôŸG ø˘e á˘∏˘ eɢ˘c Ωɢ˘jCG ᢢKÓ˘˘K π˘Ñ˘°ùdG π˘μ˘H º˘¡˘«˘∏˘cƒ˘e ø˘˘Y ´É˘˘aó˘˘dG IÈÿG ôjô≤J ‘ Úμμ°ûe ,á«fƒfÉ≤dG á˘dOC’G ΩG󢩢f’ IAGÈdɢH ÚÑ˘˘dɢ˘£˘ eh ᢰUɢN Úª˘¡˘ àŸG ᢢfGOE’ ᢢ«˘ aɢ˘μ˘ dG »˘æ˘Wƒ˘dG ∂æ˘Ñ˘dG äGQɢWE’ á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dɢ˘H ôjóe ´ÉaO QÉ°TCG å«M ,…ôFGõ÷G Gò˘˘g ¿CG ¤EG ''Ω,Ü''∫ɢ˘°Tô˘˘ °T ᢢ dɢ˘ ch ᢢ ˘«˘ ˘ dhDƒ˘ ˘ °ùe ¬˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ª– ” ÒNC’G Oó– ⁄ …òdG âbƒdG ‘ ¢SÓàN’G ,∫É°Tô°T ádÉch ‘ Iô¨K …CG IÈÿG ø˘FɢHõ˘dG Ö∏˘é˘H Ωɢb ¬˘˘fCG ¬˘˘Ñ˘ fP π˘˘ch ¢ü≤f øe ÊÉ©J âfÉc »àdG ádÉcƒ∏d

¢T.∫OÉY /´ øjQƒf @

áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T

Üô`` ` ` ` ¨ª∏d º`` `¡F’h ™`` `«H ¿ƒ`` ` `°†aôj ôFGõ`` ` ÷G <QGƒJ

…Qhô°V øe ÌcCG πgCÉàdGh …Ò°üe óYƒe ≈∏Y ôaÉæ°ùdG

¿G ¥hô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ûdG QOɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °üe åÑ˘˘©˘ ∏˘ d ≈˘˘ ©˘ ˘°ùj Üô˘˘ ¨ŸG ±É˘©˘°VE’ π˘Mɢ˘°ùdG ø˘˘eCɢ H »˘˘ à˘ ˘dG ô˘˘ ˘FGõ÷G ∞˘˘ ˘bƒ˘˘ ˘e Üô¨ŸÉH É¡˘à˘bÓ˘Y ±ô˘©˘J QGô≤à°S’G ΩóY øe ádÉM AGô˘˘ë˘ °üdG ᢢ«˘ °†b ÖÑ˘˘ °ùH ɢ˘¡˘ ∏˘ à– »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ Hô˘˘ ¨˘ ˘dG .Üô¨ŸG …ò˘˘dG º˘˘Yó˘˘ dG ¿G ɢ˘ ª˘ ˘c ø˘˘ ˘ e OGhRC’G √ɢ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ j ó©j ⁄ á«Hô¨ŸG áeƒμ◊G Ióe òæe GójóL ’h É«aÉN ¿ƒ˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘Y OGƒ˘˘ ˘ ˘ °ùd ¢ù«˘˘ ˘ ˘ d Oɢ˘ ˘é˘ ˘ jE’ π˘˘ ˘ H ,ÚjOGhRC’G ‘ Iô˘≤˘à˘°ùe ÒZ á˘≤˘£˘æ˘ e »˘˘à˘ dG ᢢjô˘˘ FGõ÷G Ohó◊G ∞∏àfl øe ᪨∏e âë°VCG ‘ ≈°VƒØdG ó©H äÉ¡÷G Ωɢ˘¶˘ f •É˘˘≤˘ °SEGh ɢ˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘«˘ ˘d QGô≤à°S’G ΩóYh ‘Gò≤dG ∫ɪ°T ‘ ôJƒàdGh ¢ùfƒJ ‘ ó˘˘ M ≠˘˘ ∏˘ ˘H …ò˘˘ ˘dGh ,‹É˘˘ ˘e Ú«˘˘°Sɢ˘eƒ˘˘∏˘ HO ±É˘˘£˘ à˘ NG ºgÒ°üe ∫GRÉe ÚjôFGõL .’ƒ¡›

…óeGƒM …Rƒa

á≤£æŸG IóMhh QGô≤à°SG ™e ôFGõ÷G <QGƒJ

çÓãdG á«Hƒæ÷G ≥WÉæŸÉH …õ˘˘ «˘ ˘dEGh QGQOCG ø˘˘ Wƒ˘˘ dɢ˘ ˘H .â°SGÔ“h á∏«Ñb º«Yõd ≥Ñ°S ɪc â°SGÔª˘à˘ H <QGƒ˘˘à˘ dG ø˘˘e ᢢ ˘ ã˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘d IQɢ˘ ˘ ˘jR ¢†aQ Ió˘˘ª˘ à˘ ©˘ e ᢢ«˘ ˘°Sɢ˘ eƒ˘˘ ∏˘ ˘HO Ò°ûJh .ΩÉjG πÑb ôFGõ÷ÉH

.ìÓ°ùdGh ¥hô°ûdG QOÉ°üe äócCGh Iô°TÉÑŸG ÒZ äGƒYódG ¿G Aɢ˘ª˘ YR ø˘˘e GOó˘˘Y ⨢˘∏˘ ˘H πμ°ûJ »˘à˘dG π˘FÉ˘Ñ˘≤˘dG QÉ˘Ñ˘c ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G á˘˘Ñ˘ ˘«˘ ˘cÎdG ¿ƒ˘YRƒ˘à˘j ø˘jò˘dG ¥QGƒ˘à˘ ∏˘ d ᢢ ∏˘ ˘«˘ ˘Ñ˘ ˘b 50 ƒ˘˘ ë˘ ˘f ≈˘˘ ∏˘ ˘Y

Gƒ˘˘ ˘ ˘°Vƒ˘˘ ˘ ˘î˘ ˘ ˘ j ¿G π˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ b ™e ájôμ°ù©dG äÉ¡LGƒŸG ¿hQô˘˘ë˘ ˘jh ‹ÉŸG ¢û«÷G äGƒ˘≤˘dG ø˘e º˘˘¡˘ à˘ ≤˘ £˘ æ˘ e ¢ùØ˘˘æ˘ H Ghô˘˘e ᢢ«˘ eƒ˘˘ μ◊G ‘ Gƒ˘˘©˘ ª˘ à˘ LGh ≥˘˘jô˘˘ £˘ ˘dG Gƒ≤∏Jh äGôe IóY Üô¨ŸG ∫ÉŸG ø˘e ‘ɢ˘μ˘ dG º˘˘Yó˘˘dG

™«HÉ°SCG 8h 3 ÚH IôNCÉàŸG ÉjQƒdÉμÑdG ¢ShQO Oó– IQGRƒdG

á«HÎdG »eóîà°ùŸ á«dÉŸG äÉ°†jƒ©àdG qÖ°U ó`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` MC’G Gò`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `g øe AGó`` ` ` ` ` ` ` ` àHG »˘˘ ˘ °Sɢ˘ ˘ °SC’G ¿ƒ˘˘ ˘ fɢ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ dG ∫ƒ˘˘ ˘ ˘NO ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG ᢢ«˘ HÎdG »˘˘eó˘˘î˘ ˘à˘ ˘°ùŸ ∫hC’G ôjRƒdG πÑb øe ¬«∏Y ¥OÉ°üŸG ¬fCÉH ÉfQOÉ°üe äócCG ,≈«ëjhCG óªMCG ï˘jQɢJ ø˘˘e AGó˘˘à˘˘HG ɢ˘¡˘˘qÑ˘˘°U º˘˘à˘˘«˘˘°S ´ÉªàLG ‘h .Ωƒ°SôŸG ≈∏Y ™«bƒàdG á˘jƒ˘¡÷G äGhó˘æ˘∏˘˘d ɢ˘é˘˘jƒ˘˘à˘˘J ¢ùeCG ¢ShQO ᢢ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘HÎd IQGRh äô˘˘˘˘˘˘˘°üM 8h 3 ÚH Iô˘˘NCɢ˘àŸG ɢ˘˘jQƒ˘˘˘dɢ˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘dG äɢ˘ ˘HGô˘˘ ˘ °VE’G ÖÑ˘˘ ˘ °ùH ™˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘Hɢ˘ ˘ °SCG äɢ˘Hɢ˘«˘ Zh ᢢ«˘ é˘ ∏˘ ã˘ dG á˘˘Ø˘ °Uɢ˘©˘ dGh .IòJÉ°S’G

áaÉc IóFÉØd äÉ°†jƒ©àdG Ö°U øe .´É£≤dG »ØXƒeh ∫ɪY äOQhCG »àdG QOÉ°üŸG âaÉ°VCGh Ö°ùM- ᢢ jɢ˘ °Uƒ˘˘ dG ¿CG ,ÈÿG ɢ˘ æ˘ ˘d ó˘b -»˘≤˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘à˘˘dG Ωƒ˘˘°SôŸG ¢ùØ˘˘f ójó°ùJ äGAGôLEG π«¡°ùJ ¤EG äóªY ø˘˘˘˘e ∂dPh ,ᢢ˘˘«˘˘˘˘dÉŸG äɢ˘˘˘Ø˘˘˘˘∏ıG áHÉbôdG IÒ°TCÉJ øe É¡FÉØYEG É¡dÓN áæ˘jõ˘N IÒ°TCɢà˘H AÉ˘Ø˘à˘c’Gh ᢫˘dÉŸG ™aO ™jô°ùJ ºàj »μd ,§≤a áj’ƒdG ´ƒ˘Ñ˘°SC’G ø˘e AGó˘à˘ HG äɢ˘°†jƒ˘˘©˘ à˘ dG π˘˘jô˘˘aCG ᢢjɢ˘¡˘˘f ᢢjɢ˘Z ¤EG π˘˘Ñ˘˘˘≤ŸG ∫ÓN ¬«∏Y ¥ÉØJE’G ” ɪc ,…QÉ÷G IQGRƒ˘˘dG ⩢˘ª˘˘L »˘˘à˘˘dG äGAɢ˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘dG .Ióªà©ŸG á«HÎdG äÉHÉ≤æH »˘˘Ø˘ Xƒ˘˘eh ∫ɢ˘ª˘ Y ¿CG Ωƒ˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘eh äÉ°†jƒ©J ≈∏Y ¿ƒ∏°üë«°S ´É£≤dG ¿ƒ«∏e 30 h 10 ÚH ìhGÎJ á«dÉe øe ∫hC’G ô£°ûdÉH á°UÉÿG º«àæ°S äÉØ∏ıG π°üàd ,≈∏YCG ¤EGh ≈fOCG ” GPEG º«àæ°S ¿ƒ«∏e 60 ¤EG á«dÉŸG ɢ˘¡˘ æ˘ e Êɢ˘ã˘ dG ô˘˘ £˘ ˘°ûdG Üɢ˘ °ùà˘˘ MG ɢ˘˘˘˘˘˘eCGh .Gô˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘°T 23`H Q󢢢˘˘˘˘˘≤ŸGh ø˘Y á˘Ñ˘JΟG äGOɢjõ˘dG ¢Uƒ˘°üH

…QOGƒb Ió«°ûf ,᢫˘æ˘Wƒ˘˘dG ᢢ«˘˘HÎdG IQGRh äô˘˘eCG á«HÎdG äÉjôjóà ídÉ°üŸG AÉ°SDhQ ô˘£˘°ûdG ó˘j󢢰ùJ ‘ ´hô˘˘°ûdɢ˘H 50`dG ᢢ ˘«˘ ˘ dÉŸG äɢ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘∏ıG ø˘˘ ˘ e ∫hC’G Ωɢ˘¶˘ æ˘ dG ≥˘˘«˘ Ñ˘ ˘£˘ ˘J ø˘˘ Y ᢢ Ñ˘ ˘JΟG 24`H Qó˘˘≤ŸG ó˘˘jó÷G »˘˘°†jƒ˘˘©˘ à˘ ˘dG ,πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G øe AGóàHG Gô¡°T ájÉZ ¤EG á«∏ª©dG ôªà°ùJ ¿CG ≈∏Y .…QÉ÷G ô¡°ûdG ájÉ¡f QOɢ°üe ø˘˘e ''¥hô˘˘°ûdG'' âª˘˘∏˘ Yh á«æWƒdG á«HÎdG IQGRh ¿CG ,á©∏£e »≤«Ñ£àdG Qƒ°ûæŸÉH ¢ùeCG âã©H ób ‘ ´hô˘˘ ˘°ûdG IQhô˘˘ ˘ °V ø˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘°†àŸG äÉØ∏ıG øe ∫hC’G ô£°ûdG ójó°ùJ ΩɶædG ∫ƒNO øY áÑJΟG á«dÉŸG ≥«Ñ˘£˘à˘dG õ˘«˘M ó˘jó÷G »˘°†jƒ˘©˘à˘dG ,ᢢ«˘˘HÎdG »˘˘˘e󢢢˘à˘˘˘°ùe I󢢢Fɢ˘˘Ø˘˘˘d ø˘˘e AGó˘˘à˘ ˘HG Gô˘˘ ¡˘ ˘°T 24`H Qó˘˘ ≤ŸGh ,»˘é˘ jQó˘˘J π˘˘μ˘ °ûH π˘˘Ñ˘ ≤ŸG ó˘˘MC’G ¿CG ¤EG ,¥É˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ °ùdG äGP ‘ IÒ°ûe ájÉZ ¤EG Iôªà°ùe ≈≤Ñà°S á«∏ª©dG øμªàdG ᫨H …QÉ÷G ô¡°ûdG ájÉ¡f

á```````````dhódG äGóYÉ````````````````°ùe ∞```````````````````«ØŒ ó`````````````©H

ÜGõ`` ` ` ` ` ` ` ` ` MC’G á`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ∏ªM π`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` jƒ“ ‘ OÉ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °ùØdG ¢SqôμJh ∑ƒ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `æÑdG »¨∏J ''IQÉμ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `°ûdG'' ” »àdG ≠dÉÑŸG ≥jôW øY á∏ª◊G πjƒªàd πØμàdÉH ájó∏H 1325h ” ,º«àæ°S ÒjÓe 6`H »JGƒJ ÉgQób »àdGh ,áaÉØ°T á≤jô£H É¡©ªL IQƒ°U ∞dCG 30 áYÉÑ£H Ωƒ≤j …òdG Üõ◊G ÜÉ°ùM ‘ É¡YGójEG .áj’h πc ‘ Üõ◊G áªFÉ≤d ≈∏Y º«àæ°S ÒjÓe 9 ¬HõM ∞∏μà°S á∏ª◊G ¿CG »JGƒJ í°VhCGh ΩÉbQC’G ™«ªL ô°ûæH Ωƒ≤«°S ¬fCGh ,á«dÉ÷Gh »æWƒdG iƒà°ùŸG πμd äÉHÉ°ù◊G Ëó≤Jh ±ÉØ°T πμ°ûH á∏ª◊G á«fGõ«Ã á°UÉÿG É¡°†aôH áeƒμ◊G ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,ôeC’G É¡ª¡j »àdG äÉ¡÷G ∫ÉŸG øe π©Œ ¿CG ójôJ É¡fEÉa ,ÜGõMC’G πjƒ“ ‘ áªgÉ°ùŸG ɪ¡àe ,¿ÉŸÈdG É¡æeh áÑîàæŸG ¢ùdÉÛG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á∏«°Sh ¢ù«FQ ÖFÉf Ö°üæe AGô°ûH âeÉb É¡ª°ùj ⁄ á«°SÉ«°S ÉHGõMCG ‘ ºgÉ°S ɇ ,á≤HÉ°ùdG Ió¡©dG ∫ÓN »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG ócCGh .ádhódG á«bGó°üeh »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏ÛG IQƒ°U ¬jƒ°ûJ ¿CG ,''¥hô°ûdG''`d äÉëjô°üJ ‘ ∫ɪ©dG ÜõM øe âÑjõ©J ¿É°†eQ âæμ“ Éeó©H ájôFGõ÷G ádhódG ¿É«c Oó¡j íÑ°UCG ï°SƒdG ∫ÉŸG ‘ Gƒë‚h ,¿ÉŸÈdG ¤EG É¡æY Ú∏㇠∫É°üjEG øe IòaÉf äÉ¡L ádhódG ≈∏Y IOófi ájOÉ°üàbG äÉ¡LƒJ ¢Vôah ÚfGƒb •É≤°SEG OGÒà°SG ™æŸ º¡°†aQh ¿ƒØ«°ûdG OGÒà°SG á«°†b πãe ájôFGõ÷G ádhO á«°†b âëÑ°UCG ádCÉ°ùŸG ¿CG Éë°Vƒe ,É«∏fi áéàæŸG ájhOC’G ójôj øe ÉgQqƒ°üj ɪc ,IÒÑc hCG iô¨°U ÜGõMCG á«°†b â°ù«dh áHQÉëà áeƒμ◊G ÉÑdÉ£e ,OÓÑdG ≈∏Y ÉgôWÉfl øe øjƒ¡àdG ” ¿CG ó©H á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ¿ÉWô°S Èà©j …òdG ï°SƒdG ∫ÉŸG ¢†©H πÑb øe ÖjôZ πμ°ûH Ió¡©dG ™e ‘ÉæàdG ¿ƒfÉb QhO ó««–

ìhôcƒH ÜÉgƒdG óÑY OÉ°ùØdG á«dhDƒ°ùe áeƒμ◊G IRQÉH á«°SÉ«°S ÜGõMCG IOÉb πqªnM ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ ''IQÉμ°ûdG'' áaÉ≤K QÉ°ûàfGh á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£∏d ‹ÉŸG AGô°T ¿CG øe øjQòfi ,¿ÉŸÈdG É¡°SCGQ ≈∏Yh áÑîàæŸG ¢ùdÉÛG πNóJ ΩóY ∫ÉM ‘ áeƒμ◊G ¤EG ¿ÉŸÈdG ió©à«°S Ö°UÉæŸG Gô°TÉÑe Gójó¡J πμ°ûJ »àdG Iôgɶ∏d óM ™°Vƒd øeC’G ídÉ°üe .OÓÑ∏d á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G ídÉ°üª∏d ,ájôFGõ÷G á«Ñ©°ûdG ácôë∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ¢ùfƒj øH IQɪY ∫Ébh ídÉ°üŸG ájɪ◊ ó«MƒdG π◊G ¿EG ,''¥hô°ûdG''`d äÉëjô°üJ ‘ äÉYɪLh ∫ÉŸG äÉ«Hƒd øe ,ôFGõé∏d á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G π˘jƒ˘ª˘à˘dG ¿É˘ª˘°†H á˘eƒ˘μ◊G ΩGõ˘à˘dG ÈY ôÁ á˘Ø˘∏˘àıG §˘˘¨˘ °†dG ¿CG ÉØ«°†e ,¿ƒfÉ≤dG ≥ah §°ûæJ »àdG á«°SÉ«°ùdG ÜGõMCÓd »eƒª©dG ‘ ô£NC’G á«°†≤dG πgÉŒ ÜGõMC’ÉH ¢UÉÿG ‹É◊G ™jô°ûàdG ∫󢩢dG IQGRh É˘Ñ˘dɢ£˘e ,ÜGõ˘M’C G π˘jƒ“ ´ƒ˘°Vƒ˘e »˘gh ,᢫˘∏˘ª˘©˘ dG Ò£ÿG QÉ°ûàf’ÉH á°UÉÿG ºYGõŸG áë°U ióe ‘ ≥«≤ëàdÉH .á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ‘ ''IQÉμ°ûdG'' Iôgɶd äÉeÉ¡J’Gh ¬HõM âaó¡à°SG »àdG á∏ª◊ÉH ,»JGƒJ ≈°Sƒe Oqófh ,Úë°TôŸG ≈∏Y á«dÉe ≠dÉÑe •GΰTG ¿CÉ°ûH ¬Hõ◊ â¡Lh »àdG âaó¡à°SG »àdG äÉ¡÷G ¿EG ,''¥hô°ûdG''`d äÉëjô°üJ ‘ GÒ°ûe ɡ੪L »àdG ≠dÉÑŸG ∞°ûμd á«bÓNC’G áYÉé°ûdG ∂∏“ ’ ¬HõM ∫ÉŸG ÜÉë°UCG øe É¡«∏Y â∏°ü– »àdG ≠dÉÑŸG hCG É¡à∏ªM πjƒªàd IôFGO 600h áj’h 48 ÈY Úë°TôŸG ∞∏c ¬HõM ¿CG GócDƒe ,Qò≤dG

QOɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °üe âKó–h á«Hô¨e äÉ¡L ¿G ,¥hô°ûdG â∏°üJG ᫪°SôdÉH É¡àØ°Uh AÉ£°Sh ≥jôW øY A’Dƒ¡H ´ÉªàLG Qƒ˘°†M º˘¡˘Jƒ˘Yó˘d ¿É˘˘ ª˘ ˘°V ™˘˘ ˘e Üô˘˘ ˘¨ŸG ‘ äÓ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘°ùà˘˘ ˘ dG ᢢ ˘ aɢ˘ ˘ c ¿G ’G ,äGRɢ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘e’Gh øY OôdG Gƒ°†aQ Ú«æ©ŸG áaÉc Gƒ˘©˘Wɢbh ,äGƒ˘Yó˘dG ™˘˘ ˘ e ≈˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘M ä’ɢ˘ ˘ °üJ’G ¿G ÚÑJ ¿G ó©H AÉ£°SƒdG .á«°SÉ«°S á«Ø∏N ¬d ôeC’G ɢ˘ ˘ ˘fQOɢ˘ ˘ ˘°üe Oó– ⁄h »˘˘ à˘ ˘dG §˘˘ Ñ˘ ˘°†dɢ˘ H ᢢ ¡÷G »˘˘à˘ ˘dG äGƒ˘˘ Yó˘˘ dG â¡˘˘ Lh ä’É°üJG ≥jôW øY â“ ï˘˘ jɢ˘ °ûà Iô˘˘ °Tɢ˘ Ñ˘ ˘ e ÒZ â°SGÔ“ ‘ π˘˘ ˘Fɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dG ¿CG ’EG ,¢Uɢ˘ ˘ ˘N π˘˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ ˘°ûH »˘à˘dG á˘jOGhRC’G ᢢHô˘˘é˘ à˘ dG <QGƒàdG É¡°ûjÉYh É¡æjÉY ‘ ¿ƒμ°ûj º¡à∏©L ‹Éà OGhRC’G ¿G á°UÉN ,ôeC’G

18 AÉ°ûfEG ø∏©j áë°üdG ôjRh ¿ÉWô°ù∏d Gõcôe ìÓ°UEGh áë°üdG ôjRh ,¢ùeCG ∞°ûc ≈∏Y ,¢SÉÑY ódh ∫ɪL äÉ«Ø°ûà°ùŸG 15`dG ‹hódG ¿ƒdÉ°üdG äÉ«dÉ©a ¢ûeÉg ¥ÓWEG øY ,á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh ájhOCÓd Gõcôe 18 RÉ‚EG ‘ πãªàJ ,™jQÉ°ûe IóY Gòch ,¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe IóFÉØd GójóL äÉj’ƒH á«©eÉL äÉ«Ø°ûà°ùe 3 ó««°ûJ ±ÎYGh .•GƒZC’Gh QÉ°ûH ,á∏"Qh ¿hO âdÉM »àdG ¢üFÉ≤ædG á∏ªéH ,ôjRƒdG πX ‘ ,¿ÉWô°ùdG ≈°Vôà ó«÷G πØμàdG iƒà°ùŸG ≈∏Y É«dÉM õcGôe 4 OƒLh RÉ‚EG ‘ ÒμØàdG ≈Yóà°SG Ée ,»æWƒdG ájÉYôdG ¿Éª°†d GójóL Gõcôe 18 .áÄØdG √ò¡d áeRÓdG á«Ñ£dG …OɪM.Ω @

IÒ°ùe ¢†¡Œ øeC’G ídÉ°üe Ú«©eÉL áÑ∏£d á«LÉéàMG ᪰UÉ©dÉH øe áYƒª› øeC’G ídÉ°üe ¢ùeCG â©æe º«¶æJ GƒdhÉM øjòdG Ú«©eÉ÷G áÑ∏£dG ájÉZ ¤EG ájõcôŸG á©eÉ÷G øe IÒ°ùe á©WÉ≤Ÿ É¡«a ¿ƒYój ,áeƒμ◊G ô°üb øe áYƒª› âdhÉMh ..äÉ«©jô°ûàdG ≈∏Y â≤∏WCG »àdG Ú«©eÉ÷G áÑ∏£dG áÑ∏£∏d á«æWƒdG áæé∏dG º°SG É¡°ùØf Ò°ùdGh IÒ°ùe º«¶æJ ,Ú«¨jRÉeC’G ¤EG ’ƒ°Uh 1 ôFGõ÷G á©eÉL øe ÉbÓ£fG á©WÉ≤e ¤EG IƒYó∏d áeƒμ◊G ô°üb É¡ª«¶æJ ™eõŸG á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G ídÉ°üe ¿CG ÒZ ,πÑ≤ŸG …Ée ô°TÉ©dG ‘ øe º¡à©æeh ¿ÉμŸG ≥jƒ£àH âeÉb øeC’G á«æWƒdG ᪶æŸG ¢ù«FQ ,í°VhCGh .Ò°ùdG …ÉH ¿ÉªãY ,Ú«WGô≤ÁódG áÑ∏£∏d ∂∏J ¿CG ,¥hô°û∏d íjô°üJ ‘ ,ô°†ÿ ≈∏Y â≤∏WCG ób áÑ∏£dG øe áYƒªÛG áÑ∏£∏d á«æWƒdG áæé∏dG'' É¡°ùØf áÑ°SÉæe ∫Ó¨à°SG ádhÉfi ,''Ú«¨jRÉeC’G ±OÉ°üŸG »¨jRÉeC’G ™«HôdG iôcP AÉ«MEG ¥GQhC’G §∏ÿ ,áæ°S πc øe πjôaCG 20`d ´QÉ°ûdG ‘ á∏Ñ∏ÑdGh ≈°VƒØdG ´QRh §°SƒdG ‘ ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Yh ,ÉeƒªY äGP ‘ GócDƒe ,»HÓ£dGh »©eÉ÷G ” ób äGQƒ°ûæŸG ∂∏J ¿CÉH ¥É«°ùdG πNGóe óæY π«∏dG AÉæKCGh ,Gô°S É¡≤«∏©J √òg πãe Éæjóe ,á«©eÉ÷G äÉ°ù°SDƒŸG .äÉcƒ∏°ùdG …QOGƒb Ió«°ûf @

»Hô¨e »Øë°U ≈∏Y Qƒã©dG ¥óæØdÉH ¬àaôZ πNGO Éà«e ô˘°Uɢf 󢫢°ùdG ∫ɢ°üJ’G ô˘jRh Ωó˘≤˘ J »Hô¨ŸG »Øë°üdG á∏˘Fɢ©˘d ¬˘jRɢ©˘à˘H π˘¡˘e Ió˘˘ jô˘˘ ˘é˘ ˘ H »˘˘ ˘Ø˘ ˘ ë˘ ˘ °üdG ìGó˘˘ ˘H ó˘˘ ˘ª˘ ˘ MCG ‘ƒ˘˘ ˘J …ò˘˘ ˘dG ''ᢢ ˘«˘ ˘ Hô˘˘ ˘¨ŸG AGô˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘°üdG'' ¢ùeCG º∏Y ɪѰùM ,᪰UÉ©dG ôFGõ÷ÉH ≈˘˘∏˘ Y Qƒ˘˘ã˘ ©˘ ˘dG ” ó˘˘ bh .IQGRƒ˘˘ dG ió˘˘ d ¢ùeCG IóeÉg áãL ìGóH óªMCG »Øë°üdG ó˘b ¿É˘ch .»˘°SGhC’G ¥ó˘æ˘a ‘ ¬˘à˘ aô˘˘¨˘ H äɢ˘°ù°SDƒŸG ᢢcQɢ˘°ûe ᢢ«˘ £˘ ¨˘ à˘ ˘d ô˘˘ °†M ¿ƒdÉ°ü∏d á°SOÉ°ùdG á©Ñ£dG ‘ á«Hô¨ŸG Ö«˘μ˘jEG'' äGQɢ«˘°ùdG äGõ˘«˘¡˘é˘à˘d ‹hó˘˘dG ¬˘Jɢ«˘ dɢ˘©˘ a …ôŒ …ò˘˘dG ''ɢ˘jÒ÷CG ƒ˘˘JhCG á«ë°†dG ¿CG ÚÑJh .᪰UÉ©dÉH É«dÉM ôFGõ÷G πNO ,áæ°S 56 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ≈˘˘∏˘ Y π˘˘°ü뢢j ⁄h »˘˘Hô˘˘¨˘ e ø˘˘ WGƒ˘˘ ª˘ ˘c â∏bÉæJh .»Øë°üc É¡˘dƒ˘Nó˘d ¢ü«˘Nô˘J ô˘KEG ‘ƒ˘J 󢫢≤˘ Ø˘ dG ¿CG ᢢ«˘ Hô˘˘¨˘ e ™˘˘bGƒ˘˘e h .¥ @ .á«Ñ∏b áàμ°S

Ωƒ`` «dG É`` ` jOh ô`` `°ùj ≥`` `jôa ¬`` `LGƒ`` ` J áÑ«Ñ°ûdG QÉŒh ,∫ÉjQ ÜÉ«Z ájGóH ¿ÉØfCÉà°ùj Ω’Éμ∏Hh ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G

ì .ó``dÉ````N

â°SGÔ“h QGQOCG øe πc ‘ Úahô©ŸG <QGƒàdG πFÉÑb ïjÉ°ûe øe GOóY ¿CG ¥hô°û∏d â°SGÔ“ áj’ƒH á«∏fi QOÉ°üe äócCG .á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ ´ÉªàLG ó≤©d ôØ°S äÓ«¡°ùJh äGƒYO Ó«°üØJh á∏ªL Gƒ°†aQ …õ«dEGh

Üõ◊ á˘eɢ©˘dG á˘æ˘«˘ eC’G ,¿ƒ˘˘æ˘ M Iõ˘˘jƒ˘˘d ,¢ùeCG äó˘˘cCG ™°Vh Gƒ°†aQ ÜGõMCG AÉ°SDhQ ∑Éæg ¿CG ,áØ∏÷G øe ∫ɪ©dG äɢHɢî˘à˘fE’G á˘∏˘ª˘ë˘H ᢰUÉÿG äɢ˘≤˘ °ü∏ŸG ‘ º˘˘gQƒ˘˘°U ¢VGQ ÒZ ''Ö©°ûdG'' ¿CG ¿ƒª∏©j º¡fC’ á∏Ñ≤ŸG á«©jô°ûàdG π°VÉæj ¿Éc …òdG -É¡dƒb óM ≈∏Y- É¡HõM GóY Ée º¡æY ¿CG áØ«°†e ,''»Hô©dG ™«HôdG'' ≈ª°ùj Ée πÑbh äGƒæ°S òæe ±É£©à°S’ ''øjódG'' ôJh ≈∏Y Ö©∏dG ∫hÉ– ÜGõMCG ∑Éæg ¿hô˘˘ ˘≤˘ ˘ ∏˘ ˘ d'' ô˘˘ ˘FGõ÷G IOɢ˘ ˘YE’ ᢢ ˘dhÉfi ‘ Úæ˘˘ ˘ WGƒŸG ‘ áØ∏÷ÉH É¡d ™ªŒ ‘ ¿ƒæM âaÉ°VCGh ..''≈£°SƒdG ìô°T »HÉîàf’G É¡›ÉfôH ¿CG á«HÉîàf’G á∏ª◊G QÉWEG

óªfi øé¡à°SGh . ¬Jó¡Y á«¡àæŸG ¢ù∏ÛG ‘ á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG πjƒ“ áeƒμ◊G ¢†aQ ,ádGó©dGh ájô◊G ÜõM ¢ù«FQ ó«©°ùdG º˘gɢ°ùJ ¿CG ∫󢩢dG ø˘e ¢ù«˘d ¬˘˘fGE ∫ƒ˘˘≤˘ dɢ˘H ,ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ °ùdG ÜGõ˘˘M’C G Qƒ˘˘à˘ °SO 󢢩˘ H â°ù°SCɢ J ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ °S ÜGõ˘˘MGC π˘˘ jƒ“ ‘ ᢢ eƒ˘˘ μ◊G á˘Ñ˘dɢ£Ÿ Ωƒ˘«˘dG »˘JÉC ˘J º˘K ,äGô˘≤ŸGh äGõ˘«˘¡˘ é˘ à˘ dGh ∫ÉŸÉ˘˘H1989 É¡Jqƒb â©æ°U á«°SÉ«°S iƒb ™e áØjô°ûdG á°ùaÉæŸÉH á«àa ÜGõMCG ™˘˘«˘ ª˘ L ÚH ᢢjhɢ˘°ùà˘˘e ÒZ ¢Uô˘˘Ø˘ dG ¿CG Gó˘˘cƒD ˘ ˘e ,Ωɢ˘ ©˘ ˘dG ∫ÉŸÉ˘˘ H AÉ≤HE’ á«°SÉ«°ùdG IOGQE’G ¢ùμ©j Ée ƒgh ,á«Hõ◊G äÓ«μ°ûàdG . Ió«Øà°ùŸG ÜGõMC’G ≈∏Y GôμM áMÉ°ùdG ɢe ᢫˘dhDƒ˘°ùe ≥˘Hɢ°ùdG ᢫˘∏˘NGó˘dG ô˘jRh 󢫢©˘°ùdG ó˘ªfi π˘ª˘Mh ÖdÉ£j ⁄ ʃgQR ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,á«Hõ◊G áMÉ°ùdG ‘ π°üëj á«dÉŸG á∏«°ü◊ÉH áMÉ°ùdG ‘ §°ûæJ âfÉc »àdG ÜGõMC’G Éeƒj ∫ÉÛG íàa ɇ ∂dòH É¡eõ∏j ¿ƒfÉ≤dG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ájƒæ°ùdG á«dÉŸG äÉ°SQɪŸG ™«é°ûJ ≈∏Y áÁó≤dG á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG ΩÉeCG .''IQÉμ°ûdG''`H á£ÑJôŸG ᪫∏°ùdG ÒZ ¿EG ,''¥hô°ûdG''`d ¢Thó«ªM óªfiCG …OÉ°üàb’G ÒÑÿG ∫Ébh ábÓ©dG ójóëàH ¢UÉN ¿ƒfÉb ø°S ÈY ôÁ IôgɶdG áHQÉfi ‘ ¬H ∫ƒª©e ƒg ɪc ,ÚÑîàæŸGh á£ZÉ°†dG äÉYɪ÷G ÚH ™˘æÁ ±É˘Ø˘°T π˘μ˘°ûH ,᢫˘μ˘jô˘eC’G Ió˘ë˘ àŸG äɢ˘j’ƒ˘˘dGh ɢ˘HhQhCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y ÚÑîàæŸG hCG ÜGƒædG ,âfÉc ɪ¡e á«∏«°†ØJ á∏eÉ©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G hCG ÉjGó¡dGh äÉÑ¡dG á¡L ÜÉ°ùM ≈∏Y áeóN hCG ájOÉe ᪫b ¬d ô°üæY hCG AÉØYEG hCG .áë∏°üe É¡d

26

º¡YÉæbE’ º¡H Gƒ∏°üJG á«Hô¨e ᫪°SQ äÉ¡L øe ¿ƒKƒ©Ñe AÉ£°Sh

''≈£°SƒdG ¿hô≤∏d ÉæJOÉYE’ øjódG ôJh ≈∏Y Ö©∏J ÉHGõMCG GhQòMG'' :¿ƒæM IócDƒe ,OÓÑ∏d á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’G ÖfGƒ÷G ™«ªL »g ɪc ≈≤ÑJ ¿CG ôFGõé∏d ójôJ á«°SÉ«°S ÉaGôWCG ∑Éæg ¿CG Ö©°ûdG ≈∏Y Öéj ¬fCG áØ«°†e .á«°üî°T ¢VGôZC’ ¬«∏Y ΩÉeCG ≥jô£dG ™£≤d ´GÎb’G ≥jOÉæ°U ¤EG Iƒ≤H êhôÿG ∑Éæg ¿CG IócDƒe ,êQÉÿGh πNGódG øe ôFGõ÷G AGóYCG âKó– ɪ«a ,™°VƒdG QGôªà°SG ádÉM ‘ á≤∏≤e äGô°TDƒe äÉ©jô°ûJ øY ,¢ùeCG ∫hCG Ió«∏ÑdÉH ™ªŒ ∫ÓN ¿ƒæM ,ôjhõàdG √Oôe ,É¡eƒj É¡HõM èFÉàf ™°VGƒJ ¿EG á∏FÉb 2007 .á«°SÉ«°ùdG áMÉ°ùdG ‘ ''IQÉμ°ûdG'' ∞«XƒJ Ió≤àæe

$

OÉ–’G »ÑY’ ™e ∞WÉ©àJh Ió«©°S çGóMCG øjóJ …QÉæμdG QÉ°üfCG áæ÷

¥ƒa IGQÉÑŸG Ö©d ≈æ“ äƒë∏H É«©«ÑW áÑ°Tƒ°û©e á«°VQCG äƒë∏H ó«°TQ »ØjÉ£°ùdG ÜQóŸG ÜôYCG áª≤dG ‘ IGQÉÑe Ö©∏d ójó°ûdG ¬dDhÉØJ øY ¿ƒYGh ¬«ÑY’ ¿CG QÉ°TCG å«M ,OGORƒ∏H ΩÉeCG ,º˘˘¡˘ ≤˘ Jɢ˘Y ≈˘˘∏˘ Y Iɢ˘ ≤˘ ˘∏ŸG ᢢ «˘ ˘dhDƒ˘ ˘°ùŸÉ˘˘ H ™˘«˘ª÷G ¿CG ¬˘d äó˘cCG IÒNC’G äÉ˘Ñ˘ jQó˘˘à˘ dGh á°ùaÉæe øe »FÉ¡ædG QhódG ¤EG πgCÉàdG ójôj ¬˘eÓ˘c äƒ˘ë˘∏˘H º˘à˘Nh .ájQƒ˘¡˘ª÷G ¢SCɢc Ö©∏J ¿CG ‘ πeCÉj ¿Éc ¬fCG ≈∏Y ó«cCÉàdÉH Éà ɫ©«ÑW áÑ°Tƒ°û©e á«°VQCG ¥ƒa IGQÉÑŸG πãe ‘ Ö©∏dG ≈∏Y ¿hOÉà©e ôaÉæ°ùdG ¿CG ‘ Ö©°U ø¡μàdG ¿CG ÓFÉb ,äÉ«°VQC’G √òg »àdG »g á≤«bO 90`dGh äÉjQÉÑŸG √òg πãe .»FÉ¡ædG QhódG ¤EG πgCÉà«°S øe º°ùëà°S øjódG Qƒf áæ«£æ°ùb áj’h ‹Gh ΩÉbh Gòg ,¢ùeCG ∫hCG á˘∏˘«˘d á˘∏˘«˘μ˘°ûà˘˘dG ™˘˘jOƒ˘˘à˘ H …hó˘˘H ±ô˘˘°T ≈˘˘∏˘ Y Aɢ˘°ûY ᢢHOCɢ e Ωɢ˘bCG ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ ˘M å«M ,»æØdG ºbÉ£dGh øjÒ°ùŸG ,ÚÑYÓdG ¿CG ≈˘∏˘Y 󢫢cCɢà˘dGh ™˘«˘ ª÷G ™˘˘«˘ é˘ °ûà˘˘H Ωɢ˘b …Oɢ˘ æ˘ ˘dG AGQh ∞˘˘ ≤˘ ˘J ᢢ æ˘ ˘jóŸG äɢ˘ £˘ ˘∏˘ ˘ °S π˘gCɢà˘dG á˘˘ë˘ æ˘ e ¿CG GÒ°ûe ,»˘˘æ˘ «˘ £˘ æ˘ °ù≤˘˘dG .á«F’ƒdG äÉ£∏°ùdG É¡H πØμàà°S

áæ«£æ˘°ùb ÜÉ˘Ñ˘°T Ö©˘∏˘j ᢢ ∏˘ ˘Hɢ˘ ≤˘ ˘e ó˘˘ ¨˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘ °ûY Üɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘°T Ωɢ˘ ˘ eCG ᢢ ˘ jÒ°üe ähCG 20 Ö©˘˘ ∏à OGORƒ˘˘ ˘∏˘ ˘ H QhódG QÉWEG ‘ ᪰UÉ©dÉH á°ùaÉæe øe »FÉ¡ædG ∞°üf å«˘˘M ,ᢢjQƒ˘˘¡˘ ª÷G ¢SCɢ c ≥«à©dG ô°ù÷G AÉæHCG ¿ƒμ«°S ∫ƒ˘˘ ˘Nó˘˘ ˘d ᢢ ˘°Uô˘˘ ˘ a Ωɢ˘ ˘ eCG á©°SGƒdG ¬HGƒHCG øe ïjQÉàdG ÌcCG á«¡°ûdG íàØj ¢SCÉμdG »FÉ¡f ¤EG πgCÉàdGh …OÉædG IóæLCG ‘ ∫hC’G Ö≤∏dÉH èjƒààdG ƒëf ød ìô£dG Gòg øμd ,»æ«£æ°ù≤dG »°VÉjôdG á˘ª˘≤˘dG ‘ á˘¡˘LGƒ˘e AGOCG 󢢩˘ H ’EG ≥˘˘≤˘ ë˘ à˘ j ™˘HQ Qhó˘dG ‘ ¿É˘˘°ùª˘˘∏˘ J ƒ˘˘jQɢ˘æ˘ «˘ °S IOɢ˘YEGh .á°ùaÉæŸG ¢ùØf øe »FÉ¡ædG âHQó˘J ó˘˘b ô˘˘aɢ˘æ˘ °ùdG ᢢ∏˘ «˘ μ˘ °ûJ âfɢ˘ch Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe ájGóH ,¢ùeCG áë«Ñ°U á˘jPÉÙG Ió˘jó÷G ᢫˘ °VQC’ɢ˘H §˘˘Ñ˘ °†dɢ˘Hh Ö©˘˘∏˘ e hCG á˘˘æ˘ «˘ £˘ æ˘ °ùb ᢢjOƒ˘˘dƒ˘˘e ᢢ eɢ˘ bE’ AGƒ°S á¡HÉ°ûe É¡fCG ºμëH …ó∏ÑdG ''»°ùbódG'' 55 ähCG 20 Ö©∏Ÿ á«fÉãdG hCG ¤hCÓd áÑ°ùædÉH .á¡LGƒŸG ø°†àë«°S »àdG áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T á∏«μ°ûJ äó°Th Gòg ø˘e ᢰùeÉÿG á˘Yɢ°ùdG ø˘e ᢢjGó˘˘H ∫ɢ˘Mô˘˘dG ájƒL á∏MQ ‘ ᪰UÉ©dG ¤EG ,¢ùeCG á«°ûY QÉ£e ¤EG ±É«°VƒH óªfi QÉ£e øe á°UÉN •ƒ£ÿG ÈY á˘ª˘°Uɢ©˘dɢH ø˘jó˘eƒ˘H …QGƒ˘g Égó©H ¬LƒàJ ¿CG ≈∏Y ,ájôFGõ÷G ájƒ÷G ¤EG §Ñ°†dÉHh ‹GhÉ£°S áæjóe ¤EG Iô°TÉÑe ∑ɢæ˘g á˘eɢbE’G π˘LCG ø˘e ''…ó˘¡ŸG'' ¥ó˘˘æ˘ a á≤HÉ°ùdG äÉ¡LGƒŸG á∏cÉ°T ¢ùØf ≈∏Y ∂dPh .º°SƒŸG Gò¡d

(áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°ûd »°VÉjôdG ôjóŸG) Ö«Ñ◊ƒH º«∏°S

á«dÉ`` «N ¿ƒ`` ` μà°S πgCÉ` ` àdG á`` `ëæe 󢢫˘ °ùdG ,¢ùeCG ∫hCG Aɢ˘°ùe ∫ɢ˘b ,¥hô˘˘ °û∏˘˘ d í˘˘ jô˘˘ °üJ ‘ ¥hô°û∏˘d á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb ÜÉ˘Ñ˘°ûd »˘°Vɢjô˘dG ô˘jóŸG Ö«˘Ñ◊Gƒ˘H Gƒ≤≤M GPEG ájô¨e óL ¿ƒμà°S ÚÑYÓdG áëæe ¿CG »eƒ«dG Ö«Ñ◊ƒH íjô°üJ AÉLh .¢SCÉμdG »FÉ¡f ¤EG GóZ πgCÉàdG ÜÉ˘Ñ˘°T ±ô˘°T ≈˘∏˘ Y âª˘˘«˘ bCG »˘˘à˘ dG Aɢ˘°û©˘˘dG ᢢHOCɢ e Aɢ˘æ˘ KCG Cɢæ˘g …ò˘dG á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb á˘j’h ‹Gh ±ô˘W ø˘e á˘˘æ˘ «˘ £˘ æ˘ °ùb .»FÉ¡ædG ∞°üf QhódG ¤EG πgCÉàdG ≈∏Y ÚÑYÓdG GhócCG ,…óëàdG ™aôd ºgOGó©à°SG GhóHCG øjòdG ¿ƒÑYÓdG º¡àÁõY øe §Ñãj ød ¬LQÉN hCG ähCG 20 ‘ Ö©∏dG ¿CG ø˘˘e ¿ƒ˘˘eô˘˘ë˘ «˘ °S ø˘˘jò˘˘dG Qɢ˘°üfC’G ±’B’ Rƒ˘˘Ø˘ ˘dG AGó˘˘ gE’ IQGOEG âYOh .Ö©∏ŸG ≥«°V ÖÑ°ùH AÉ≤∏dG Gòg IógÉ°ûe ÚÑYÓd áªFÓŸG ±hô¶dG πμd ÉgÒaƒJ IócDƒe π≤æàdG Ωó©d QÉ°üfC’G áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T ó¨dG IGQÉÑe πÑb ¢üHÎH ¿ƒeƒ≤«°S å«M IódGQõH ¢VÉjôdG ∫õf ¤EG ¢ùeCG ìÉÑ°U Gƒ∏≤æJ øjòdG ÚeCG §bôd ¯ .OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ΩÉeCG hOGQÉH ó°V IGQÉÑŸG ájÉ¡f ó©H IRƒæH ºμ◊G ≈∏Y ¬FGóàYG ádhÉfi ó©H

á«°SÉ`` ` `b á`` Hƒ`` ≤©d ¢Vô`` `©e ∑ƒ`` ` ŸG ¢ù«FQ ¬˘˘ ˘ª˘ ˘ à˘ ˘ °T ÒNC’G Gò˘˘ ˘g ¿Cɢ ˘ ˘H ∫hɢM ɢª˘c ,ᢢ«˘ Hɢ˘f ®É˘˘Ø˘ dCɢ H ¤EG á˘aɢ°VEG ,¬˘«˘∏˘Y AGó˘à˘ Y’G GPEGh ,∞˘æ˘©˘dG ≈˘∏˘ Y ¬˘˘°†jô– …ôjô≤J QÉÑàY’G Ú©H ÉfòNCG IGQɢ˘ ˘ÑŸG ߢ˘ ˘aÉfih º˘˘ ˘μ◊G ᢢ ˘ æ÷ ¿Cɢ ˘ ˘H Ωõ‚ ɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘fEɢ ˘ ˘a ᢢ ˘ £˘ ˘ ˘HGô˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘d •É˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘°†f’G äÉHƒ≤Y §∏°ùà°S áaÎÙG ƒg …òdG Êóe ó°V á«°SÉb áaÎÙG á£HGôdG QGOEG ¢ù∏› ‘ ƒ°†Y á˘jó˘fCG ÖYÓ˘e º˘«˘ °Sô˘˘J ᢢæ÷ ¢SCGÎj ɢ˘ª˘ c .á«fÉãdGh ¤hC’G Úà£HGôdG Ü .íHGôH

.Ω'' IGQɢ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e âaô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y ''hOGQÉH ∂«˘à˘∏˘JCG - á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb »°VÉŸG AɢKÓ˘ã˘dG âÑ˘©˘d »˘à˘dG …hÓ˘˘ª˘ M ó˘˘ «˘ ˘¡˘ ˘°ûdG Ö©˘˘ ∏Ã ó˘˘ ˘©˘ ˘ H ,ᢢ ˘Ø˘ ˘ °SDƒ˘ ˘ e ᢢ ˘jɢ˘ ˘¡˘ ˘ ˘f É¡d ¢Vô©J »àdG äÉ≤jÉ°†ŸG IRƒ˘æ˘H ó˘˘ªfi ‹hó˘˘dG º˘˘μ◊G ,∑ƒŸG …Ò°ùe π˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘b ø˘˘ ˘ ˘e Êóe ∫ɪc ¢ù«FôdG á°UÉNh ,¬˘«˘∏˘Y AGó˘à˘Y’G ∫hɢM …ò˘˘dG ∑ÉÑ∏d á«dÉ«N AGõL áHô°V íæà √ÉjEG ɪ¡àe .™FÉ°†dG ∫óH âbƒdG ‘ ¿qhO ºμ◊G ¿EÉa ¥ƒKƒe Qó°üe Ö°ùMh πé°S øjCG ΩƒμdG ¢ù«FQ äÉaô°üJ √ôjô≤J ‘

º«μëà∏d á«dGQó«ØdG áæé∏dG ±ôW øe ¢ùeCG »Yóà°SG

º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM ÖbÉ©e …Oƒª«M ‹hódG ºμ◊G º«μëà∏d á«dGQó«ØdG áæé∏dG ¢ùeCG âYóà°SG IGQÉÑŸ ¬JQGOEG á«Ø∏N ≈˘∏˘Y ¬˘«˘dEG ´É˘ª˘à˘°SÓ˘d …Oƒ˘ª˘«˘M ∫ɢª˘L »FÉ¡ædG ™HQ QhódG QÉWEG ‘ ¢TGô◊G OÉ–G - ôFGõ÷G OÉ–G π˘Ñ˘b ø˘˘e IÒ£˘˘N äGRhÉŒ äó˘˘¡˘ °T »˘˘à˘ dGh ,ô˘˘FGõ÷G ¢SCɢ μ˘ d Gòch ,¿ƒjõØ∏àdG GÒeÉc º«£– ‘ âÑÑ°ùJ ,¢TQÉ◊G QÉ°üfCG ¿É˘ch ,᢫˘∏˘jƒ˘L 5 Ö©˘∏˘ e äɢ˘LQó˘˘e »˘˘°SGô˘˘c ø˘˘e ÒÑ˘˘c Oó˘˘Y π˘Ñ˘b ø˘e á˘YP’ äGOɢ˘≤˘ à˘ f’ ¢Vô˘˘©˘ J ó˘˘b …Oƒ˘˘ª˘ «˘ M º˘˘μ◊G IÒãμdG AÉ£NC’G π©ØH IGQÉÑŸG ájÉ¡f ó©H Ú≤jôØdG …Ò°ùe á«dGQó«ØdG áæé∏dG ¿EÉa ¥ƒKƒe Qó°üe Ö°ùMh .É¡ÑμJQG »àdG ¿CG ó©H º°SƒŸG ájÉ¡f ájÉZ ¤EG …Oƒª«M áÑbÉ©e äQôb ¿QÉμd ó«©∏H á°SÉFôH º«μëà∏d ±GôWC’G ¢†©H âfÉch .‹hódG ºμ◊G É¡«a ÖÑ°ùJ »àdG á∏JÉ≤dG AÉ£NC’G øe äócCÉJ ¿CG ɢª˘∏˘Y ,»˘HQGó˘dG Gò˘¡˘d …Oƒ˘ª˘«˘M Ú«˘©˘J AGQh âfɢc »˘à˘dG ™˘aGhó˘dG ø˘Y âdAɢ°ùJ ó˘b ≈∏Y á«MGôL á«∏ª©d ¬FGôLEG ÖÑ°ùH øjô¡°T IóŸ øjOÉ«ŸG øY Gó«©H ‹hódG ºμ◊G Ü .íHGôH ¯ .áÑcôdG iƒà°ùe

᪰UÉ©dG.G-πFÉÑ≤dG .¢T AÉ≤d øe á£≤d

QÉ°üfCG áæ÷ âªàNh ,ôLÉ°ûà∏d ∞WÉ©J ádÉ°SôH É¡fÉ«H …QÉæμdG ≥˘jô˘a á˘∏˘FɢY π˘c ™˘e ø˘eɢ°†Jh AÉØ°ûdG á«æªàe ᪰UÉ©dG OÉ–G .ÚHÉ°üŸG ™«ª÷ πLÉ©dG

ø˘Y ∞˘μ˘∏˘d á˘jô˘˘FGõ÷G ¥ô˘˘Ø˘˘dG ìhôdÉH »∏ëàdGh Ö¨°ûdG ∫ɪYCG ÚH ÜQÉ°†àdG ΩóYh á«°VÉjôdG IôμdG ¿ƒc óMGƒdG ó∏ÑdG AÉæHCG ’ »˘NBɢà˘dGh ±Qɢ©˘à˘∏˘d á˘∏˘˘«˘˘°Sh ¢TÉ``eQ OÉ````ªY

ó©à°ùeh áÑ«Ñ°ûdG ‘ AÉ≤ÑdG ójQCG'' ''∂dP »æe GƒÑ∏W ¿EG ójóéà∏d πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ≥jôØd øÁC’G Ò¡¶dG çó– å«M …QÉæ˘μ˘dG ™˘e ¬˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùe ø˘Y ¢TɢeQ Oɢª˘Y AÉæHCG áÑ«àc ‘ AÉ≤ÑdG ójôj ¬fCG ¥hô°û∏d ìô°U ¬æe Ö∏W ¿EG »∏FÉÑ≤dG ≥jôØdG ‘ ójóéà∏d ó©à°ùe ¬fCGh IôLôL ≥jôa áÑ«Ñ°ûdG'' ÓFÉb ≥jôØdG ‘ áeÉàdG ¬àMGQ ócCGh ∂dP »°TÉæM ødh …QÉæμdG ±ƒØ°U ‘ ójóéàdGh AÉ≤ÑdG ójQCG ,Éæg ìÉJôe ÉfCGh ÒÑc ¿CG ¢TɢeQ ±É˘°VCGh ,''∂dP ¢ù«˘Fô˘dG »˘˘æ˘ e Ö∏˘˘W ¿EG Iô˘˘μ˘ Ø˘ dG ¢VQɢ˘YCG ''π°†aCG èFÉàf ¿ƒ≤≤ë«°S ÚÑYÓdG ¿CGh •ƒÑ¡dÉH Oó¡e ÒZ ≥jôØdG Iƒ≤H á∏Ñ≤ŸG äÉjQÉÑŸG ¢Vƒîæ°Sh •ƒÑ¡dG äÉHÉ°ùM êQÉN ÉæfCG ó≤àYCG .''á«HÉéjG óL èFÉàæH ádƒ£ÑdG »¡ææ°Sh

∫ÉjQ »∏Y …QÉæμdG óFÉb ÜÉZ ¢ùeCG Ωƒj áë«Ñ°U äÉÑjQóJ øY ¿CG Éæª∏Y å«M ,áHÉ°UE’G »YGóH iƒà°ùe ≈∏Y Ω’BG øe ÊÉ©j ∫ÉjQ ø˘˘e ¬˘˘à˘ ©˘ æ˘ e ≈˘˘æ˘ ª˘ ˘«˘ ˘dG ¥É˘˘ °ùdG ⁄ ɪ«a ,¬bÉaQ á≤aQ ÖjQóàdG QÉŒ »˘˘Fɢ˘æ˘ ã˘ dG 󢢩˘ H ≥˘˘ë˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘j ¢üHôJ ‘ øjóLGƒàŸG Ω’Éμ∏Hh ¿É›óæ«°Sh Ú«∏ÙG Ú«dhódG á˘jGó˘H ɢ˘ª˘ ¡˘ ≤˘ jô˘˘a äɢ˘Ñ˘ jQó˘˘à˘ H .πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ™e øeÉ°†àJ QÉ°üfC’G áæ÷ ᪰UÉ©dG OÉ–G á∏FÉY ≥jôa QÉ°üfCG áæ÷ äQó°UCG É¡°SCGÎj »à˘dG π˘FÉ˘Ñ˘≤˘dG á˘Ñ˘«˘Ñ˘°T ɢ˘fɢ˘«˘˘H ø˘˘°ù◊ õ˘˘jõ˘˘Y 󢢢«˘˘˘°ùdG á˘î˘°ùf ≈˘∏˘Y ¥hô˘°ûdG â∏˘°ü– QÉ°üfCG áæ÷ Ió°ûH âfGOCGh ,¬æe »àdG áØ«æ©dG çGóMC’G …QÉæμdG ᢢ¡˘˘LGƒ˘˘e ᢢjɢ˘¡˘˘f ɢ˘˘¡˘˘˘J󢢢¡˘˘˘°T OÉ–G ΩɢeCG I󢫢©˘˘°S ᢢjOƒ˘˘dƒ˘˘e Gô˘eCG ∂dP äÈà˘YGh á˘ª˘°Uɢ©˘dG §˘«˘∏˘˘°ùà˘˘d âYOh ∫ƒ˘˘Ñ˘˘≤˘˘e ÒZ ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y äɢ˘˘˘Hƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘°ùbCG â¡˘Lh ɢª˘c ,ɢ¡˘«˘a ÚÑ˘Ñ˘˘°ùàŸG AGó˘˘f á˘˘Ñ˘˘«˘˘Ñ˘˘˘°ûdG Qɢ˘˘°üfCG ᢢ˘æ÷ ¿É÷h äɢ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘HGQ ™˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘ª÷ ™«ªL iƒà°ùe ≈∏Y Ú©é°ûŸG

¿ÉªãY Òª°S â›ô˘H ,Gô˘¶˘à˘æ˘e ¿É˘c ɢª˘ c π˘FÉ˘Ñ˘ ≤˘ dG á˘˘Ñ˘ «˘ Ñ˘ °T ≥˘˘jô˘˘a IQGOEG É¡jôé«°S ájÒ°†– ájOh IGQÉÑe á˘jó˘∏˘H ≥˘jô˘˘a Ωɢ˘eCG Ωƒ˘˘«˘ dG ∫GhR ,ÒNC’G Gò˘˘ ˘ ˘g Ö©˘˘ ˘ ˘∏à ô˘˘ ˘ ˘°ùjG »˘˘æ˘ Ø˘ dG º˘˘bɢ˘ £˘ ˘dG ∫hɢ˘ ë˘ ˘«˘ ˘°Sh √ò˘˘ g ∫Ó˘˘ N ø˘˘ ˘e …Qɢ˘ ˘æ˘ ˘ μ˘ ˘ ∏˘ ˘ d ¢ü≤˘f ÖæŒ á˘jOƒ˘dG ᢢ¡˘ LGƒŸG ádƒ£ÑdG ∞bƒàd Gô¶f á°ùaÉæŸG è˘dɢ˘©˘ «˘ °S ɢ˘ª˘ c ,ɢ˘eƒ˘˘j 15 IóŸ äô˘¡˘X »˘à˘dG ¢üFɢ≤˘ æ˘ dG ¢†©˘˘H »˘eɢeC’G §ÿG iƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y äɢ˘ jQɢ˘ ÑŸG ∫Ó˘˘ N ≥˘˘ jô˘˘ Ø˘ ˘ ∏˘ ˘ d .á≤HÉ°ùdG …hÉbó°Uh ±Îe äÉÑjQóàdG ¿ÉØfCÉà°ùj …QÉæμ˘dG äÉ˘Ñ˘jQó˘J äó˘¡˘°T IOƒ˘˘ Y ,¢ùeCG Ωƒ˘˘ j ᢢ ë˘ ˘«˘ ˘ Ñ˘ ˘ °üd »˘°Sɢbh ±Îe Ú°ùM »˘FÉ˘æ˘ ã˘ dG ø˘˘Y ɢ˘Hɢ˘Z ø˘˘jò˘˘∏˘ dG …hɢ˘ bó˘˘ °U á˘≤˘Hɢ°ùdG IGQÉ˘ÑŸGh äÉ˘Ñ˘jQó˘˘à˘ dG »FÉæK ÜQóJh ,áHÉ°UE’G »YGóH áØ°üH ,¢ùeCG á뢫˘Ñ˘°U …Qɢæ˘μ˘dG Ée áYƒªÛG á«≤H á≤aQ ájOÉY »éjQóà˘dG ɢª˘¡˘«˘aɢ©˘J ¤EG Ò°ûj »àdG ∫ƒ∏◊G øª°V ¿Éfƒμj óbh ‘ ÜQóŸG ɢ¡˘«˘∏˘Y ó˘ª˘à˘©˘ j ó˘˘b ≥˘jô˘a ΩɢeCG á˘∏˘Ñ˘≤ŸG á˘¡˘ LGƒŸG .Ió«©°S ájOƒdƒe

áæ«£æ°ùbh OGORƒ∏H AÉ≤∏d ÉÑ°ù–

Ió«©°S .Ω

á«æeCG äGõjõ©J Ö∏£j ᪰UÉ©dG ‹Gh π≤ædG ÒaƒJh IOó°ûe

á¡LGƒeh äÉÑjQóàdG GƒØfCÉà°ùj ⁄ ¿ƒÑYÓdG á£HGôdG äGQGô≤H á£ÑJôe áÑ«Ñ°ûdG

,Å˘˘ ˘Lɢ˘ ˘Ø˘ ˘ e ÒZ ƒ˘˘ ˘jQɢ˘ ˘æ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘°S ΩÉ«≤∏d ä’hÉfi …C’ …ó°üàdGh .É¡˘Y’ó˘fG π˘Ñ˘b Ö¨˘°T ∫ɢª˘YCɢH ≈˘∏˘Y ,hó˘˘Y ÒÑ˘˘c ó˘˘ªfi õ˘˘cQh ,AÉ≤∏dG Ωƒj π≤ædG ÒaƒJ IQhô°V IQGRh π˘˘ ã‡ ø˘˘ e Ö∏˘˘ ˘W å«˘˘ ˘M π˘≤˘æ˘d ,äÓ˘aÉ◊G Òaƒ˘J π˘≤˘æ˘dG ó©˘H ,á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb ÜÉ˘Ñ˘°T Qɢ°üfCG ᢢ£fi ¤EG ᢢ¡˘ LGƒŸG ᢢjɢ˘ ¡˘ ˘f ,ájójó◊G ∂μ°ùdG hCG äÓaÉ◊G ™˘˘e äɢ˘cɢ˘Ñ˘ ˘à˘ ˘°TG …CG …Oɢ˘ Ø˘ ˘à˘ ˘d ÚH øeh .OGORƒ∏H …ô°UÉæe ‹Gh É¡«dEG ¥ô£J »àdG •É≤ædG ,á«æeC’G äGõjõ©˘à˘dG ,á˘ª˘°Uɢ©˘dG ¥ô£dG πc ó¡°ûJ ¿CG ™bƒàj PEG ähCG 20 Ö©˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘e ¤EG ᢢ ˘ ˘jODƒŸG ¿CG ɢ˘ ª˘ ˘c ,ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘eCG äGõ˘˘ jõ˘˘ ˘©˘ ˘ J Ö©˘∏ŸG ∫ƒ˘NO π˘Ñ˘b ¢û«˘˘à˘ Ø˘ à˘ dG .É≤«bO ¿ƒμ«°S ≥∏£æJ ôcGòàdG ™«H á«∏ªY 8:00 áYÉ°ùdG ≈∏Y ,ƒ˘˘«˘ °ùaƒ˘˘H ø˘˘jó˘˘dG Qƒ˘˘ f ∫ɢ˘ b íjô°üJ ‘ ,ähCG 20 Ö©∏e ôjóe ™˘«˘H ᢫˘∏˘ª˘Y ¿G ,¢ùeG ¥hô˘˘°û∏˘˘d ÜÉ˘Ñ˘°T Aɢ≤˘∏˘H ᢰUÉÿG ô˘cGò˘à˘dG ,á˘æ˘«˘ £˘ æ˘ °ùb Üɢ˘Ñ˘ °Th OGORƒ˘˘∏˘ H øe áæeÉãdG áYÉ°ùdG ≈∏Y ≥∏£æJ .ó¨dG ìÉÑ°U IQGOG ¿G ,ƒ˘˘ ˘«˘ ˘ °ùaƒ˘˘ ˘ H ó˘˘ ˘ cCGh á°üM º∏à°ùJ ⁄ ∞«°†dG ≥jôØdG QÉ°üfC’ â°ü°üN »àdG ôcGòàdG ,¢ùeCG AÉ°ùe ∫GhR ¤EG'' :≥jôØdG ≥˘˘ jô˘˘ a ø˘˘ Y π˘˘ ã‡ …CG äCɢ ˘j ⁄ 1300 ΩÓ˘˘à˘ °S’ ,ᢢ æ˘ ˘«˘ ˘£˘ ˘æ˘ ˘°ùb Qɢ°üfC’ äõ˘˘é˘ M »˘˘à˘ dG Iô˘˘cò˘˘J ΩóY ≈∏Y Ghô°UCG ¿EGh ,…OÉædG Gó˘Z ´É˘Ñ˘à˘°S ɢ¡˘fEɢa ,ɢ¡˘eÓ˘à˘°SG .''±ƒ«°†dÉH ¢UÉÿG ∑ÉÑ°ûdÉH ÜÉgh.Ü ¯

ó˘˘ ˘ ˘ªfi Ö∏˘˘ ˘ ˘W ‹Gh ,hó˘˘ ˘ Y ÒÑ˘˘ ˘ ˘c π˘c ø˘e á˘ª˘°Uɢ˘©˘ dG ᢢ«˘ æ˘ ©ŸG äɢ˘ ¡÷G »FÉ¡f ∞°üf AÉ≤∏H ,á˘jQƒ˘¡˘ª÷G ¢SCɢ c OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ÚH áæ«˘£˘æ˘°ùb ÜÉ˘Ñ˘°Th ,Gó˘˘ ˘ ˘ ˘Z IQô˘˘ ˘ ˘ ˘≤ŸG π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ c Òaƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J áeRÓdG äÉfÉμeE’G QÉ°üfCG øe äGRhÉŒ …CG …OÉØàd ,IOɢ©˘dG ÒZ ≈˘∏˘ Yh .Ú≤jôØdG »˘æ˘≤˘à˘dG ´É˘ª˘à˘L’G ó˘≤˘ Y ó˘˘≤˘ a á˘ë˘ «˘ Ñ˘ °U ᢢ¡˘ LGƒŸÉ˘˘H ¢UÉÿG ô˘˘ ˘ FGõ÷G ᢢ ˘ j’h ô˘˘ ˘ ≤à ,¢ùeCG øe πc ô°†M å«M ,᪰UÉ©dG ∫hDƒ°ùeh ,ähCG 20 Ö©∏e ôjóe ,OGORƒ˘˘∏˘ ˘H Üɢ˘ Ñ˘ ˘°T ≥˘˘ jô˘˘ a ø˘˘ e á«fóŸG ájɪ◊G øY ¿Óã‡h ø˘˘Y π˘˘ã‡h ,»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ø˘˘ eC’Gh á˘≤˘jó˘M ô˘jó˘˘eh ,π˘˘≤˘ æ˘ dG IQGRh π㇠ɰ†jCGh ,áeÉ◊ÉH ÜQÉéàdG .ôFGõ÷G hΫe ácô°T øY ‘ ´É˘˘ª˘ à˘ L’G ≥˘˘∏˘ £˘ fG ó˘˘bh ø˘˘e Iô˘˘°Tɢ˘©˘ dG ᢢYɢ˘°ùdG Ohó˘˘M ó˘ªfi ᢢ°Sɢ˘Fô˘˘H ,¢ùeCG ìɢ˘Ñ˘ °U …òdG ,᪰UÉ©dG ‹Gh hóY ÒÑc …CG …OÉØJ IQhô°V øY çó–

ΩÉeCG ô≤°ûd á∏«μ°ûJ ô¶àæJ »àdG ∫hCG Ö©˘˘∏à π˘˘Fɢ˘Ñ˘ ≤˘ dG á˘˘Ñ˘ «˘ Ñ˘ °T ⁄ å«˘M ,hRh …õ˘˘«˘ à˘ H Ȫ˘˘aƒ˘˘f Ió˘˘ «˘ ˘©˘ ˘°S ƒ˘˘ Ñ˘ ˘ Y’ ∞˘˘ ˘fCɢ ˘ à˘ ˘ °ùj ΩɪàgG πX ‘ ,ó©H äÉÑjQóàdG Ωó≤ŸG ∞∏ŸG Ò°†ëàH IQGOE’G ™«ªL QOÉZh .äÉHƒ≤©dG áæé∏d º¡˘à˘eɢbEG ¿É˘μ˘e ƒ˘ë˘f ÚÑ˘YÓ˘dG …ò˘dG ÒÑ˘μ˘dG §˘¨˘°†dG á˘˘é˘ «˘ à˘ f ób ô°TDƒe ƒgh ,≥jôØdÉH §«ëj ∞˘˘ c ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ ˘jOƒ˘˘ ˘dƒŸG ™˘˘ ˘°†j Gò˘g ô˘˘ª˘ à˘ °SG ɢ˘e GPEG ,âjô˘˘Ø˘ Y π˘≤˘æ˘J Oó˘¡˘j äɢH ɢ˘e ,Üɢ˘«˘ ¨˘ dG ,πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T IÉbÓŸ ≥jôØdG ≥∏©àe AGô°†ÿG Ò°üe ¿CG Éà ´É˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘L’G ¬˘˘ H êô˘˘ î˘ ˘«˘ ˘°S Éà .•ÉÑ°†f’G áæé∏d ÇQÉ£dG IõªM øHG ¯

⫢˘ H π˘˘ NGO Qƒ˘˘ eC’G ∫Gõ˘˘ J’ º˘˘ °ùà˘˘ J Ió˘˘ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ °S ᢢ ˘jOƒ˘˘ ˘dƒ˘˘ ˘e 󢢩˘ H ,ô˘˘ Jƒ˘˘ à˘ ˘dGh ¢Vƒ˘˘ ª˘ ˘¨˘ ˘dɢ˘ H â¡àfG »àdG áØ°SDƒŸG çGóMC’G »°VÉŸG âÑ˘°ùdG IGQÉ˘Ñ˘e ɢ¡˘«˘∏˘Y ø˘˘ ˘ ˘e 25`dG ᢢ ˘ ˘ dƒ÷G Qɢ˘ ˘ ˘ WEG ‘ ÚH á˘aÎÙG ¤hC’G á˘dƒ˘£˘ Ñ˘ dG Ió«©°S ájOƒdƒe »∏ÙG ≥jôØdG Éeh ,᪰UÉ©dG OÉ–G ∞«°†dÉH É¡«∏Y ™∏WG çGóMCG øe É¡≤aGQ áÑbÉ©Ã â¡àfG ,¢UÉÿGh ΩÉ©dG ¿hó˘˘ H äɢ˘ jQɢ˘ Ñ˘ ˘ e 8`H IOɢ˘ ˘°üdG ᢢ ˘æ÷ ±ô˘˘ ˘W ø˘˘ ˘e Qƒ˘˘ ˘¡˘ ˘ ª˘ ˘ L á˘£˘HGô˘∏˘d ᢢ©˘ Hɢ˘à˘ dG •É˘˘Ñ˘ °†f’G Qƒ˘˘ eCG OGR ɢ˘ e π˘˘ ©˘ ˘ dh .¤hC’G ƒg ,Gó«≤˘©˘J …󢫢©˘°ùdG ≥˘jô˘Ø˘dG ƒ˘˘ L ¤EG ¬˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘Y’ IOƒ˘˘ Y Ωó˘˘ Y á˘¡˘LGƒ˘ª˘∏˘d É˘Ñ˘°ù– äÉ˘Ñ˘jQó˘à˘dG

á«dGQó«ØdG ¢ù«FQ º∏¶H OóæJ áéjóN ÊGôªY á«°VÉjôdG øe É¡ª°SG ±òM ∫ÓN øe Égó©H Ú«˘˘ æ˘ ˘©ŸG Ú«˘˘ °Vɢ˘ jô˘˘ dG ᢢ ª˘ ˘ Fɢ˘ ˘b 17ø˘˘ e ᢢ jGó˘˘ H º˘˘ «˘ ˘bCG ¢üHÎdɢ˘ H .ôFGõ÷ÉH …QÉ÷G πjôaCG Ö°ùM ÜGô˘¨˘à˘°S’G Òã˘j Éeh ᫢dGQó˘«˘Ø˘dG ¢ù«˘FQ ¿CG ɢæ˘à˘Kófi âfÉc iôNCG IRQÉÑe É¡«∏Y πq°†a É¡∏°ûa ó©H á°ùaÉæŸG øe âÑë°ùfG ¤EG .äGQÉÑ˘à˘N’G ∫Ó˘N ɢ¡˘eɢeCG ᢫˘dhó˘dG ᢫˘°Vɢjô˘dG äó˘˘cCG ∂dP ∫ÓN ÊÉãdG õcôŸG äRôMCG É¡fCÉH ´ƒ˘ª˘éà Gò˘gh äGQÉ˘Ñ˘à˘N’G äGP ‘ ácQÉ°ûª∏d É«˘fƒ˘fɢb ɢ¡˘∏˘gDƒ˘j ɢe ƒ˘gh á˘£˘≤˘f 46 .á«≤jôaE’G ádƒ£ÑdG ¿CÉH á«dhódG áÑYÓdG äócCG ,iôNCG á¡L øe ¤EG çó– ób ¿Éc Qhób ‹hÎÑdG ™ªÛG ÜQóe Gò˘˘ g ¿CG ’EG ,´ƒ˘˘ °VƒŸG ‘ ᢢ «˘ ˘dGQó˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘dG ¢ù«˘˘ ˘FQ .πNóàdG ΩóY ¬æe Ö∏W ÒNC’G á˘é˘jó˘N ÊGô˘ª˘Y ᢰùfB’G ó˘°TÉ˘æ˘ J ,ÒNC’G ‘ øe ≥«≤– íàa h πNóJ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh .¬d â°Vô©J …òdG º∏¶∏d óM ™°Vh πLCG

‘ ᢢ«˘ dhó˘˘dG IRQɢ˘ÑŸG äOó˘˘f ‹hÎÑ˘dG ™˘ªÛG …Oɢf ±ƒ˘˘Ø˘ °U ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ ˘H ᢢ é˘ ˘jó˘˘ N ÊGô˘˘ ª˘ ˘Y øe »æWƒdG ÖîàæŸG øe É¡FÉ°übEG ó«°ùdG á«dGQó«ØdG ¢ù«FQ ±ôW ¬˘à˘ª˘¡˘JG …ò˘˘dG ,±hDhQ …hɢ˘fô˘˘H √ò˘¡˘H ¢UÉÿG ¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘ dG ¥ô˘˘î˘ H √Pƒ˘˘Ø˘ f ∫ɢ˘ª˘ ©˘ à˘ °SGh ᢢ°Vɢ˘jô˘˘ dG âdɢb ,iô˘NCG ᢫˘°VɢjQ í˘˘dɢ˘°üd ‘ ≥˘Hɢ°S ‹hO º˘μ˘M á˘æ˘ HG ɢ˘¡˘ fCG .¢UÉ°üàN’G ,ÊGô˘˘ª˘ ˘Y ᢢ °ùfB’G âaɢ˘ °VCGh ¤EG â°Vô©J É¡fCÉH ,Iójô÷G ô≤e ¤EG â∏≤æJ »àdG …ò˘dG ,᢫˘dGQó˘«˘Ø˘dG ¢ù«˘FQ ±ô˘˘W ø˘˘e ''Iô˘˘#◊G'' »àdG á«≤jôaE’G ádƒ£ÑdG ‘ ácQÉ°ûŸG øe É¡eôM ¢ùØf ‘ .…QÉ÷G ô¡°ûdG ájÉ¡f Üô¨ŸÉH …ôéà°S âª∏à°SG ób âfÉc É¡fCÉH ÊGôªY âØ°ûc ,¥É«°ùdG ôÛG ¤EG »æWƒdG ÖîàæŸG ™e π≤æà∏d AÉYóà°SG ≈˘∏˘Y â∏˘°ü–h ∑ɢæ˘g …Ò°†– ¢üHÎH Ωɢ«˘≤˘∏˘d ôNBG ‘ √DhɨdEG ºàj ¿CG πÑb IÒ°TCÉàdG ≈∏Y √ôKEG Aɢ°übE’G ¤EG â°Vô˘˘©˘ J ɢ˘¡˘ fCɢ H ∞˘˘«˘ °†à˘˘d ,ᢢ¶◊


:[ `d ìô°üjh ,áÄWÉN á≤jô£H ⪡a ¬JÉëjô°üJ ¿CÉH ócDƒj QGhóe

AGOCGh áé«àf ¿Éc Ió`` «©°S ≈∏Y IhGô`` ª◊G Rƒ``a'' ''∞æ©dG ≈∏Y »JÉ«M ‘ ¢VôMCG ⁄h

¤EG ±ƒbƒdGh ¬©«é°ûàd π–QGh πM ɪæjCG ∂∏Á ¿Éc ƒd ¬fCÉH ÉØ«°†e ,ÚÑYÓdG ÖfÉL ∞∏°ûdG á«©ªL ™«é°ûàd QÉ°üfC’G A’Dƒg πc ÜÉ≤dC’G πc ≥«≤–h ÒãμdG π©a øe øμªàd ¢ù«FQ º˘à˘Nh .áæμªŸG á˘jQɢ≤˘dGh ᢫˘∏ÙG π˘©˘aCɢ°S'' ∫ƒ˘≤˘dɢH É˘æ˘«˘dEG ¬˘ã˘jó˘M Ihɢ˘Ø˘ ∏˘ °ûdG ÚHh Éææ«H äÉbÓ©dG ¿ƒμJ ≈àM π«ëà°ùŸG ,Ó˘Ñ˘≤˘à˘°ùe ɢ¡˘dGƒ˘MCG ø˘˘°ùMCG ‘ ᢢjOƒ˘˘dƒŸG ,Gó˘˘ L ɢ˘ Ñ˘ ˘jô˘˘ b …ɢ˘ jGƒ˘˘ f ø˘˘ °ùM âÑ˘˘ KCɢ ˘ °Sh Óμd IóFÉa …CG Ö∏Œ ød Éææ«H äÉaÓÿÉa øY OÉ©àH’G ‘ §≤a øªμj π◊Gh Úaô£dG Ü. ≥«aƒJ ''.ÖjôîàdGh ∞æ©dG á¨d

ËôμdG óÑY ∞∏°ûdG á«©ªL ¢ù«FQ ócCG ,¢ùeCG ¥hô°ûdG ™e »ØJÉg ∫É°üJG ‘ ,QGhóe ióMEG ‘ É¡H ¤OCG »àdG äÉëjô°üàdG ¿CG »J ¥hô°ûdG'' IÉæb ≈∏Y á«°VÉjôdG ¢ü°ü◊G ¿Gô˘˘gh ᢢjOƒ˘˘dƒ˘˘e IGQɢ˘Ñ˘ e ¢Uƒ˘˘ °ü H ''‘ á˘≤˘jô˘£˘H âª˘¡˘a ó˘b ,I󢢫˘ ©˘ °S ᢢjOƒ˘˘dƒ˘˘eh …QÉÑL ∞°Sƒj ¢ù«FôdG ±ôW øe áÄWÉN çóëàŸG ¢ùØf í°VhCGh .πμc …OÉædG IQGOEGh ¤EG ÚYGódG øe ¬JÉ«M ‘ GóHCG øμj ⁄ ¬fCÉH ɢª˘¡˘e ¬˘dÉ˘μ˘ °TCG π˘˘μ˘ H Ö°ü©˘˘à˘ dG hCG ∞˘˘æ˘ ©˘ dG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,ÜÉÑ°SC’Gh ™aGhódG äOó©J ,¬«∏Y QÉÑZ ’ Ió«©°S ≈∏Y IhGôª◊G Rƒa øY ¬ãjóM ɉEGh ,AGOC’Gh áé«àædÉH AÉLh ΩɢY ¢ü«˘˘î˘ °ûJ ¥É˘˘«˘ °S ‘ Aɢ˘L ᢢjOƒ˘˘dƒŸG ÉØ«°†e ,áeÉY áØ°üH ÉfOÓÑH IôμdG ádÉ◊ 𶫰Sh ¿Éc ¿Gôgh ájOƒdƒe ≥jôa ¿CG É°†jCG Üô˘˘¨˘ dG ᢢjó˘˘ fC’ Gó˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘Yh ∫hC’G …Oɢ˘ æ˘ ˘dG π˘˘aÉ◊G ï˘˘jQɢ˘à˘ dG ¤EG ô˘˘¶˘ æ˘ dɢ˘H …ô˘˘FGõ÷G Üɢ≤˘dC’ɢH ™˘°UôŸG º˘¡˘∏˘ é˘ °Sh IhGô˘˘ª˘ ë˘ ∏˘ d .äGRÉ‚’Gh Qƒ˘˘ ¡˘ ˘ª˘ ˘L ΩÎ뢢 j ¬˘˘ fCɢ ˘H QGhó˘˘ ˘e ∫ɢ˘ ˘bh ôYÉ°ûe Éeƒj ¬d øμj ⁄h ,GÒãc ájOƒdƒŸG ,√ôjƒ°üJ ¢†©ÑdG ójôj ɪ∏ãe ó≤◊G hCG √ôμdG ÉeóæY √ÒÑ©J óM ≈∏Y IÒ¨dÉH ô©°ûj πH …OÉædG ™e ¿hôaÉ°ùj º¡æe äÉÄŸG ógÉ°ûj

Ú«aÉ°VEG Úeƒ«d ≈Ø°ûà°ùŸG ‘ ¥ÉH …hÉØ«©dG ó˘Ñ˘Y Aɢ≤˘H Ió˘e ,…ó˘dɢN Qƒ˘à˘có˘˘dG Oó˘˘e ô˘˘FGõ÷G OÉ–G ™˘˘aGó˘˘e ,…hɢ˘Ø˘ «˘ ©˘ dG QOɢ˘≤˘ dG áë∏°üà ôjó≤J πbCG ≈∏Y Ú«aÉ°VEG Úeƒ«d ɢ°TɢH ≈˘Ø˘£˘°üe ≈˘Ø˘°ûà˘°ùà ä’ɢ˘é˘ ©˘ à˘ °S’G .»©eÉ÷G …hÉ˘Ø˘«˘©˘dG QOɢ¨˘j ¿CG ¢Vhô˘ØŸG ø˘e ¿É˘˘ch QGô˘≤˘à˘°SG ø˘e ó˘cCɢà˘dG 󢩢 H ,¬˘˘à˘ «˘ H ¤EG ¢ùeCG ,á«fÉãdG ᢫˘MGô÷G ᢫˘∏˘ª˘©˘dG Ö≤˘Y ¬˘à˘dɢM √Aɢ˘≤˘ ˘HEG π˘˘ °†a …ó˘˘ dɢ˘ N Qƒ˘˘ à˘ ˘có˘˘ dG ø˘˘ μ˘ ˘dh ºéæJ ób äÉØYÉ°†e …C’ ÉjOÉØJ ≈Ø°ûà°ùŸÉH πÑb øe ,…hÉØ«©∏d Iójó©dG äGQÉjõdG øY ≈àMh ,¬à˘∏˘FɢY OGô˘aCGh ¬˘FÓ˘eRh ¬˘Fɢbó˘°UCG ó˘˘é˘ j ó˘˘ b å«˘˘ ë˘ ˘H ,OÉ–’G …ô˘˘ °Uɢ˘ æ˘ ˘e ø˘˘ e ™e åjóë∏d ô£°†jh ÉLôfi ¬°ùØf ÖYÓdG …hÉØ«©dG AÉ≤H ¿EÉa …ódÉN Ö°ùMh .iôNCG Iôe ¬MôL ìÉàØf’ …ODƒj ó≤j Ée ƒgh ,ôFGR πc áHÉbôd ™°†îjh ΩÓμdG øe ¬©æª«°S ¬fCGh á°UÉN ÌcCG ¬ëjÒ°S øjôNBG Úeƒ«d ≈Ø°ûà°ùŸG ‘ ÜÉgh.Ü ¯ .ìô÷G ≈Ø°ûj ¿CG ¤EG Iõcôe á«ÑW

27

á°VÉjQ

$

3630 Oó©dG / `g 1433 ¤hC’G iOɪL 27 `d ≥aGƒŸG / 2012 πjôaCG 19 ¢ù«ªÿG

Ió``«∏ÑdÉH ¢ùeCG É```¡£°ûf á```«Øë°U Ihó````f ‘

A’ó`` `ÑdG ó`` `©≤e ¢†`` ` aQ ±ô`` ` ` àe :¢ûàjRƒ∏«dÉN ÊÉ`` ` `jR ΩÉ`` ` ` eCG á`` ` ` Mƒ`` `àØe ô`` `°†ÿG ÜGƒ`` ` HCGh ¬˘«˘ dEG ᢢLɢ˘ë˘ H ø˘˘ë˘ æ˘ a ,¿G󢢫˘ e ÉYƒf ≥∏îf ≈àM ô°ùjCG ™aGóªc .Ö°üæŸG Gòg ‘ á°ùaÉæŸG øe º˘˘Lɢ˘¡˘ e ƒ˘˘¡˘ a Qɢ˘bƒ˘˘°S ≈˘˘ à˘ ˘Mh ¿Éc ¬fCG ß◊G Aƒ°ùd øμd ,RÉà‡ .''ÉHÉ°üe ΩóY »æe Ö∏W ±Îe'' ’h ..GOó› ¬FÉYóà°SG áfÉ©à°S’G Ωó©d ÜÉÑ°SCG óLƒJ ''¿hóÑ©H

¢ûàjRƒ∏«dÉN ó«Mh

¬˘«˘∏˘Y ó˘ª˘à˘YG …ò˘dG »˘μ˘«˘à˘μ˘ à˘ dG øëfh áeÉ≤dG Ò°üb ¬fC’ ,É«dÉM ¿ƒμj ¿CG óH ’ áHôM ¢SCGôH Ö©∏f äÎNG ∂dò˘˘d ,ᢢjƒ˘˘ b ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘H GP É«ÑeÉZ ΩÉeG AÉ≤d ôNBG ‘ ájOƒY ø˘e Êɢ©˘j ¬˘fCG ø˘e º˘Zô˘dG ≈˘˘∏˘ Y ’ ∂dP ø˘˘˘μ˘˘˘d .ÊóÑ˘dG ¢ü≤˘æ˘dG ¢SÓ«Z øY Éæ«æ¨à°SG ÉæfG »æ©j ‘ ¬H áfÉ©à°SE’G ÊÉμeÉHh É«FÉ¡f .''âbh …CG …òdG »æ˘¨˘e OGôŸ á˘Ñ˘°ùæ˘dɢHh ó©H á°ùaÉæŸG ¤G GôNDƒe OÉY á«fÉμeG øYh á∏jƒW IÎØd ¬HÉ«Z ¿Gƒ˘L äɢjQÉ˘ÑŸ ¬˘H á˘fɢ©˘ à˘ °S’G ¿CG »ææμÁ ’'' :¢ûjRƒ∏«∏N ∫Éb ÚeÉ©d ÜÉZ ÖY’ ≈∏Y óªàYCG ¬˘˘LhCGh ᢢ°ùaɢ˘æŸG ø˘˘Y ∞˘˘ °üfh áKÓK hCG ÚJGQÉÑe ó©H ¬d IƒYódG âbh ¤G áLɢë˘H »˘æ˘¨˘e ,ɢ¡˘Ñ˘©˘d hCG ô¡°TCG áà°S ó©H ÉÃQh Ö©∏d .''ô°†ÿG ¤G Oƒ©«°S áæ°S

ÖY’ •É˘Ñ˘°†fɢH ¢ûà˘jRƒ˘∏˘«˘ dɢ˘N ¬˘˘ ˘aGÎMGh …ô˘˘ ˘£˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dG ¢û«÷G ÖY’ Êɢ˘ ˘ ˘ jR '' :∫ɢbh ÒÑ˘μ˘dG ìGôaCG ™æ°U §Ñ°†æeh ±Îfi ɪc ,¬îjQÉJh »æWƒdG ÖîàæŸG ''.∂dP ôμæj ¿CG óMC’ »¨Ñæj ’ Ö°SÉæj ’ ¢SÓ«Z'' »àdG á«μ«àμàdG áeƒ¶æŸG êÉàëj »æ¨eh É¡«∏Y óªàYG ''âbƒdG øe ójõŸG ¤G ádƒ£H ±Gó¡H ≥∏©àj Ée ‘h ∫ɪc á«°ùfôØdG á«fÉãdG áLQódG áfÉ©à°S’G á«fÉμeG øYh ¢SÓ«Z áeOÉ≤dG ᪡ŸG äÉ¡LGƒª∏d ¬H äÉ«Ø°üJ ‘ ΩOÉ≤dG ¿GƒL ∫ÓN ɢ«˘≤˘jô˘aG ·CG ¢SCɢch ∫ɢjó˘fƒŸG ±Góg ¢SÓ«Z'' ¢ûjRƒ∏«∏N ∫Éb Éeh Üôb øY √QÉÑNCG ™HÉàfh ó«L ¬≤˘jô˘a ™˘e º˘°SƒŸG Gò˘g ¬˘∏˘©˘Ø˘j è¡ædG Ö°SÉæj ’ ¬fCG ’EG ,¢ùÁQ

»à∏HÉ≤e IQGOE’ IRƒæHh ∫ÉHôZ »FÉ¡ædG ∞°üf ,º˘«˘μ˘ë˘à˘∏˘ d ᢢjõ˘˘côŸG á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG âæ˘˘«˘ Y ‹hó˘dG º˘μ◊Gh ∫ɢHô˘Z ‹GQó˘Ø˘ dG º˘˘μ◊G »FÉ¡ædG ∞°üf QhódG »à∏HÉ≤e IQGOE’ IRƒæH Gó˘˘ Z ÚJQô˘˘ ≤ŸG ᢢ jQƒ˘˘ ˘¡˘ ˘ ª÷G ¢SCɢ ˘ c ø˘˘ ˘e Aɢ≤˘∏˘dG ∫ɢHô˘Z º˘μ◊G ô˘j󢫢 °Sh .ᩪ÷G Üɢ˘ Ñ˘ ˘°ûH OGORƒ˘˘ ∏˘ ˘H Üɢ˘ Ñ˘ ˘°T ™˘˘ ª˘ ˘ é˘ ˘ j …ò˘˘ ˘dG .ähCG 20 Ö©∏à áæ«£æ°ùb IGQÉÑŸG IQGOEG º«μëàdG áæ÷ äóæ°SCG ɪc ¢TGô◊G OÉ–Gh ∞«£°S ¥Éah ÚH á«fÉãdG øY åjó◊G Qhójh .IRƒæH óªfi ‹hó∏d IQGOE’ ƒdÉeCG QÉàfl ‹hódG ºμ◊G ∞«∏μJ …ɢe —É˘Ø˘dG ‘ IQqô˘ ≤ŸG ᢢ«˘ Fɢ˘¡˘ æ˘ dG IGQɢ˘ÑŸG ´.´ ¯ .''á«∏jƒL 5'' Ö©∏à ΩOÉ≤dG

¢†aQ IQɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ ©˘ ˘ dG í˘˘ ˘jô˘˘ ˘°üHh ≈∏Y Oô“ …CG »æWƒdG ÜQóŸG ø˘˘ ˘e äGOɢ˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ fG hCG ¬˘˘ ˘JGQGô˘˘ ˘b ôcPh .¬˘˘JGQɢ˘ «ÿ ÚÑ˘˘ YÓ˘˘ dG á˘Ñ˘«˘Ñ˘°T ÖY’ á˘dɢM á˘Ñ˘°SɢæŸÉ˘˘H …ò˘˘dG ,±Îe Ú°ùM π˘˘Fɢ˘ Ñ˘ ˘≤˘ ˘dG ¤EG IOƒ©∏d ÉWhô°T ™°Vhh èàMG ∫ɢ˘ª˘ Lh ,»˘˘ æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG Ö à˘ ˘æŸG ¿Gó˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘e §˘˘ ˘ ˘ °Sh ¿hó˘˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘Y ÉfCG'' :∫Ébh ÊÉfƒ«dG ¢SƒcÉ«ÑŸhCG Öî˘˘à˘ ˘æŸG ‘ QGô˘˘ ≤˘ ˘dG ÖMɢ˘ °U ᢢ jOÉ–’G ¢ù«˘˘ ˘FQh »˘˘ ˘æ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘dG ójQCG ’h äÉ«MÓ°üdG πc »æëæe »æfCG ɪc ,»JGQGôb ≈∏Y Oô“ …CG ÚÑ˘˘ ˘ ˘Y’ ¤EG ᢢ ˘ ˘Lɢ˘ ˘ ˘M ‘ â°ùd πãe A’óH Gƒfƒμj ¿CG ¿ƒ°†aôj Ωó˘˘Y »˘˘æ˘ e Ö∏˘˘W …ò˘˘dG ,±Îe ¿Éc GPEG ’EG ÓÑ≤à°ùe ¬FÉYóà°SG ∫ɢª÷ á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ɢeCG .É«°SÉ°S'' ¢üî°T …CG ∑Éæg ¢ù«∏a ,¿hóÑY ¬˘˘Fɢ˘Yó˘˘ à˘ ˘°SG Ωó˘˘ Y AGQh ∞˘˘ ≤˘ ˘j »°VÉjQ ƒg ÖÑ°ùdGh ,Öîàæª∏d π˘˘°†aCG ÚÑ˘˘ Y’ ∑ɢ˘ æ˘ ˘g ,¢†fi §˘˘°Sh ¬˘˘Ñ˘ °üæ˘˘e ¢ùØ˘˘f ‘ ¬˘˘ æ˘ ˘e .''ÊÉjRh ‹ƒ¨Øc ,øÁCG ¿Gó«e §Ñ°†æe ÖY’ ÊÉjR'' »æWƒdG ÖîàæŸG ÜGƒHCGh ''¬eÉeCG áMƒàØe ≈≤ÑJ ÜGƒ˘HCG ¿CG ,¢ûjRƒ˘∏˘«˘∏˘ N ó˘˘cCGh áMƒàØe ≈≤ÑJ »æWƒdG ÖîàæŸG ¬˘H Ú©˘à˘°ùj ó˘˘bh ,Êɢ˘jR Ëô˘˘μ˘ d Oɢ˘ ˘ ˘°TCG ɢ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ c .ÓÑ≤à°ùe

ƒÑcÉW.∫ ¯

ó«Mh »æWƒdG ÜQóŸG Ωqób ∫Ó˘˘N ,¢ùeCG Ωƒ˘˘j ¢ûjRƒ˘˘∏˘ «˘ ∏˘ ˘N Égó≤Y »˘à˘dG ᢫˘Ø˘ë˘°üdG Ihó˘æ˘dG ô˘˘ ˘cɢ˘ ˘°ûJ ≈˘˘ ˘Ø˘ ˘ £˘ ˘ ˘°üe Ö©˘˘ ˘ ∏à ¢üHôJ ∫ƒM ¬à∏«°üM ,Ió«∏ÑdÉH Qɢ˘à˘ °ùdG ∫󢢰SCG …ò˘˘dG Ú«˘˘∏ÙG ᢫˘Ñ˘jQó˘J ᢰüM ô˘NBG 󢩢H ¬˘«˘∏˘Y ≈˘∏˘Y ᢫˘Mɢ˘Ñ˘ °üdG IÎØ˘˘dG ∫Ó˘˘N .Ö©˘˘ ∏ŸÉ˘˘ H ≥˘˘ ˘ë˘ ˘ ∏ŸG ¿Gó˘˘ ˘«ŸG ¤EG »˘æ˘°Sƒ˘˘Ñ˘ dG »˘˘æ˘ Ø˘ dG ¥ô˘˘£˘ Jh √ó˘˘ ¡˘ ˘°T …ò˘˘ dG Ωɢ˘ ©˘ ˘dG ™˘˘ ˘°Vƒ˘˘ ˘dG »˘˘ ˘à˘ ˘ dG äɢ˘ ˘Hƒ˘˘ ˘©˘ ˘ °üdGh ¢üHÎdG ¢†©H áHÉ°UG øe É¡aOÉ°U ΩÉY πμ°ûH'' :∫Ébh ÚÑYÓdG ø˘e ɢ«˘Hɢé˘jEG ¿É˘˘c ¢üHÎdG Gò˘˘g ,iôNCG á«MÉf øe É«Ñ∏°Sh ,á¡L º˘˘bCG ⁄ »˘˘ æ˘ ˘fC’ ,ɢ˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘°S GPÉŸ πc ™e ¬d ⣣N …òdG πª©dÉH »˘Ñ˘Y’ IQOɢ¨˘ e 󢢩˘ H ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG ¢TƒeÉeRh ìÉàØe ôFGõ÷G OÉ–G ádÉë∏d ∫hC’G ¬eƒj òæe ¢üHÎdG â∏°†ah É¡«∏Y ÉfÉc »àdG áÄ«°ùdG Å˘˘ «˘ ˘°ûdG ¢ùØ˘˘ fh ,ɢ˘ ª˘ ˘gAɢ˘ Ø˘ ˘ YEG ÊÉ©j ¿Éc …òdG ájOƒ©d áÑ°ùædÉH ¿Éc QÉbƒ°S ≈àMh ,áHÉ°UE’G øe .''¢UÉN èeÉfÈd ™°†Nh ÉHÉ°üe øHh …ƒb ™aGóe Ω’Éμ∏H'' á°ùaÉæe å©Ñ«°S ≈°Sƒe ''ô°ùjC’G ¥GhôdG ‘ IÒÑc »˘˘ ˘æ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘ dG ÜQóŸG Oɢ˘ ˘ °TCGh πãe Ú«∏ÙG ÚÑYÓdG ¢†©ÑH ø˘˘Hh Qɢ˘bƒ˘˘°S ó˘˘ªfih Ω’É˘˘μ˘ ∏˘ ˘H ∫Ó˘N âØ˘°ûà˘˘cG'' ∫ɢ˘bh ≈˘˘°Sƒ˘˘e ÚÑ˘˘ ˘ ˘ Y’ Ió˘˘ ˘ ˘ Y ¢üHÎdG Gò˘˘ ˘ ˘ g ‘ Ö©∏d á«dÉY äGõ«‡ ¿ƒμ∏Á πãe ,ÓÑ≤à°ùe »æWƒdG ÖîàæŸG ᢫˘æ˘Ñ˘dG ÖMɢ°U Ω’É˘μ˘∏˘H 󢫢 ©˘ °S øY Gó«©H ≈≤Ñj ¬fCG ’EG ,ájƒ≤dG øjOÉ«ŸG øY ¬HÉ«Z ó©H √Gƒà°ùe ≈°Sƒe øH ∂dÉæg .á∏jƒW IÎØd Gó«L ô°ùjCG GÒ¡X ¬JóLh …òdG §°Sh hCG ɪLÉ¡e ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y

¢SCÉμdG á¡LGƒŸ ÉÑ°ù–

¢ùeCG òæe ¢üHôJ ‘ OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ∞«£°S áëæà ÚÑYÓdG õØ– IQGOE’Gh

´Rƒj QÉqªMh ᪰UÉ©dG ‘ QGô°S ÚÑYÓdG ≈∏Y ÒjÓe 3^9

ájQÉ¡°TEG áMÉ°ùe

..ájOƒY á«©°Vh ∫ƒM ∫óL ∞«£°S ¤EG Oƒ©j ô°†ÿG »YÉHQh ᢢdɢ˘M ¿CG ∞˘˘«˘ £˘ °S ¥É˘˘ah Ö«˘˘Ñ˘ ˘W ∞˘˘ °ûc »FÉæãdG AÉæ˘ã˘à˘°SɢH ɢeÉ“ Iô˘≤˘à˘°ùe ÚÑ˘YÓ˘dG É˘Ñ˘©˘∏˘ j ø˘˘d ø˘˘jò˘˘∏˘ dG ¿É˘˘«˘ Ø˘ °S ∞˘˘°Sƒ˘˘jh ¢ùjO ,ᢢjOƒ˘˘Y ÖYÓ˘˘dG ɢ˘eCG .¢TGô◊G á˘¡˘LGƒ˘˘e Ö«˘Ñ˘W ¬˘d iô˘LCG ɢe 󢩢H Iô˘≤˘à˘°ùe ¬˘à˘dÉ˘ë˘ a QGô≤dG ≈≤Ñ«d ,ÓeÉ°T É°üëa »æWƒdG ≥jôØdG ¢SCÉμdG AÉ≤d ‘ É«°SÉ°SCG ¬dƒNO ¿CÉ°ûH ÒNC’G á≤aôH OÉY »æ©ŸG ¿CG ɪ∏Y ,É≤∏©e ¢TGô◊G ™e ¤EG ¢ùeCG ≈°Sƒe øHh Oƒ°ûM ,ƒHÉL »KÓãdG OGó©àdG á«≤H ™e Ωƒ«dG ¿ôªàdG ó°üb ∞«£°S Úà˘°üM ÜQó˘à˘dG ¬˘d ≥˘Ñ˘°Sh ,󢨢 dG ᢢ¡˘ LGƒŸ .AÉ©HQC’G Ωƒj IóMGh á°üMh AÉKÓãdG Ωƒj á˘ë˘«˘Ñ˘ °U IQGOE’G âeɢ˘b ,ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘e ᢢ«˘ dÉŸG äɢ˘≤˘ ë˘ ˘à˘ ˘°ùŸG Ö°U ᢢ «˘ ˘∏˘ ˘ª˘ ˘©˘ ˘H ¢ùeCG ,᢫˘μ˘æ˘Ñ˘dG ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG äɢ˘Hɢ˘°ùM ‘ Iô˘˘NCɢ àŸG º«àæ°S ÒjÓe 3^9 ¬àª«b Ée â°ü°üN å«M ‹Gh ɢ¡˘ ë˘ æ˘ e »˘˘à˘ dG ᢢ∏˘ Lɢ˘©˘ dG ᢢfɢ˘YE’G ø˘˘e Úàjô¡°T ÚJô˘LGC á˘jƒ˘°ùà˘d Gô˘NDƒ˘e á˘j’ƒ˘dG ±ôW øe äÉLÉéàMG …C’ ÉjOÉØJ ÖY’ πμd ≥˘jô˘Ø˘dG iƒ˘à˘°ùe ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘Xɢ˘Ø˘ Mh ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG ¢SCÉμdGh ádƒ£ÑdG øe Ú°Sƒb ÜÉb äÉH …òdG ó˘˘b IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«˘˘ FQ ¿É˘˘ ch Gò˘˘ g .É©e ´ÉªàLG Qƒ˘°†◊ á˘ª˘°Uɢ©˘∏˘d ¢ùeCG Ωƒ˘j π˘≤˘æ˘J ó˘˘ªfi ±É˘˘Ø˘ dG ¢ù«˘˘FQ ™˘˘e ᢢ jó˘˘ fC’G Aɢ˘ °SDhQ .áÑ«W äÉbÓY ¬©e ∂∏Á …òdG IhGQhQ …ôª©e .¿ ¯

ø˘e π˘˘c ,¢ùeCG Aɢ˘°ùe ≥˘˘ë˘ à˘ dGh í«HQ ô˘μ˘Hƒ˘Hh Êɢª˘«˘∏˘°S ΩÓ˘°SEG ‘ ɪ¡àcQÉ°ûe ó©H ,ɪ¡FÓeõH …òdG ,»∏ÙG ÖîàæŸG ¢üHôJ ô¡°ûdG øe 18h 15 ÚH Ée ΩGO øe Üô≤e Qó°üe ∫Ébh …QÉ÷G õY ¿G ,OGORƒ∏H IQGOEG ¢ù∏› áëæe ájƒ°ùàH óYh ,ÉfÉb øjódG IQó≤ŸGh ∞˘«˘£˘°S ≈˘∏˘Y Rƒ˘Ø˘dG Aɢ≤˘d π˘Ñ˘b ,º˘«˘à˘æ˘°S ¿ƒ˘«˘∏˘e 20`H Q󢢰üŸG ¢ùØ˘˘ f Ö°ùMh .ó¨dG ¤EG π˘˘ gCɢ ˘à˘ ˘ dG ∫ɢ˘ ˘M ‘ ¬˘˘ ˘fEɢ ˘ a OGORƒ˘∏˘H »˘Ñ˘Y’ ¿Eɢa »˘˘Fɢ˘¡˘ æ˘ dG ,º«àæ°S ¿ƒ«˘∏˘e 50 ¿ƒ˘ª˘∏˘à˘°ù«˘°S ⁄ IôNCÉàŸG ÖJGhôdG ¿CÉH ɪ∏Y πNGO åjó◊G CGóHh ,ó©H ƒ°ùJ ‘ ∫ƒNódG á«fÉμeEG øY ≥jôØdG .ó¨dG AÉ≤d ó©H ìƒàØe ÜGô°VEG ÜÉgh.Ü ¯

Üɢ˘ Ñ˘ ˘°T ≥˘˘ jô˘˘ a ¢ùeCG π˘˘ NO ¥óæØH ≥∏¨e ¢üHôJ ‘ OGORƒ∏H GOGó˘©˘à˘°SG ,á˘ª˘°Uɢ©˘dɢ˘H Ö«˘˘°ùf ÜÉÑ°T ¬Ø«°V ΩÉeCG ó¨dG AÉ≤∏d ∞˘˘°üf Üɢ˘°ù◊ ,ᢢ«˘ æ˘ ˘£˘ ˘æ˘ ˘°ùb .ájQƒ¡ª÷G ¢SCÉc »FÉ¡f áë«Ñ°U ÜÉÑ°ûdG iôLCG óbh Ö©˘˘∏Ã á˘˘«˘ Ñ˘ jQó˘˘J ᢢ°üM ¢ùeCG É«Lƒdƒæμàd ‹É©dG ó¡©ŸG õcôe ¤EG π˘˘≤˘ æ˘ à˘ dG π˘˘Ñ˘ b ,ᢢ°Vɢ˘ jô˘˘ dG á°üM Ωƒ«dG …ôé«°Sh ,¥óæØdG QÉ°ûjh .Ö©˘∏ŸG ¢ùØ˘æ˘H iô˘NCG äÉeóÿ ó≤àØj ÜÉÑ°ûdG ¿CG ¤EG ¬«≤∏àd ,ájôcƒH ¢SÉ«dEG ™aGóŸG á˘˘Ñ˘ «˘ Ñ˘ °T Ωɢ˘eCG ådɢ˘ã˘ dG QGò˘˘fE’G ,»˘˘°VÉŸG âÑ˘˘°ùdG Ωƒ˘˘j ᢢjɢ˘é˘ H ºbÉ£dG GÒãc ≥∏≤j ’ ∂dP øμdh .¿ÉébƒH óLGƒJ πX ‘ »æØdG


:AÉ°û©dG :Üô¨ŸG :ô°ü©dG :ô¡¶dG :ôéØdG 20:54 19:29 16:30 13:20 04:36

IÓ°üdG â«bGƒe

ÈÿG Gòg CGôbG Úàdƒ°ùàe ÚH á`` ` cô©e ‘ á`` ` `ëjôL

á``î°ùf

288 3628 2530.177

á`` ` ©`Ñ£∏d »ÑgòdG ∫ƒªŸG ''…RÉL'' ''2^0 ÉjÒ÷CG ÜGh'' øe ¤hC’G

¢ùeCG Oó``Y øe Öë°S

á°ù°SDƒe É¡fƒμd É¡æe AÉah ÚæWGƒŸG ∑QÉ°ûJ áæWGƒe …õÉL ¿EÉa ,º¡JÉjGƒg ‘ »ÑgòdG ∫ƒªŸG ¿ƒμà°S 2^0 ÉjÒ÷CG ÜGh ≈≤à∏Ÿ ¤EG 18 øe ó≤©æ«°S …òdG óÑY …ó«°ùH á«JÉeƒ∏©ŸG IÒ¶◊ÉH …QÉ÷G πjôaCG 21 ƒgh âfÎf’G äÉμÑ°ûd ≈≤à∏e 2^0 ÉjÒ÷CG ÜGh ,¬∏dG Ú«æ¡ŸGh áÑ∏£dGh ógÉ©ŸGh äÉ°ù°SDƒŸG áÑîf ™ªéj AGQB’Gh äGÈÿG ∫OÉÑJ πLCG øe ¿Gó«ŸG ‘ Ú∏eÉ©dG ∫É› ‘ 2^0 ∫É°üJÓd IójóL πFÉ°Sh ôjƒ£àH á£ÑJôŸG ‘ ¤hC’G á©Ñ£dG Qhóà°Sh ,∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G äÉ«æ≤J :øª°†àj Ò¨°U ¿ÉLô¡e πμ°T .ôFGõ÷G Ωƒj ,JOOMLA øe á«fÉãdG á©Ñ£dG ¯ ,Start Up ''áFóàÑŸG äÉcô°ûdG'' øe áãdÉãdG á©Ñ£dG ¯ .ôFGõ÷G ´ƒÑ°SCG ájÉ¡f ƒg ''ôFGõ÷ÉH ∫É≤ædG …ó–'' øe ¤hC’G á©Ñ£dG ¯ óYGƒb πμ°T ≈∏Y äÉ≤«Ñ£J ôjƒ£àd á≤HÉ°ùe .''IOSÅ, ANDROID, Blackberryì'' á«JÉeƒ∏©ŸG IÒ¶◊ÉH ΩÉ≤à°S »àdG IôgɶàdG √òg áÑ∏£dG ÖfÉL ¤EG IGƒ¡∏d á¡Lƒe ¬∏dG óÑY …ó«°ùH ƒg ójóL Ωƒ¡Øe ¤EG ¥ô£àà°Sh ÜGƒdG ‘ Ú∏eÉ©dGh ™jô°ûàdG πeÉ©J ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ù«°S E-Juridique AGÈÿG øe OóY Ωó≤«°S å«M ,ÜGƒdG ™e …ôFGõ÷G äÉ°ûbÉæŸGh äÉ«≤à∏ŸG øe GOóY ¿Gó«ŸG ‘ øjQÉ°ûà°ùŸGh .´ƒ°VƒŸG ∫ƒM

∫hCG ,π˘é˘«˘L á˘æ˘jóÃ á˘«˘bô˘°ûdG á˘jÈdG á˘£ÙG äó˘¡˘ °T ᢢHɢ˘°T Ió˘˘MGh ,Úà˘˘ dƒ˘˘ °ùà˘˘ e ÚH ᢢ «˘ ˘eɢ˘ M ᢢ cô˘˘ ©˘ ˘e ,¢ùeCG ¿É˘μŸ á˘Hɢ˘°ûdG ᢢdƒ˘˘°ùàŸG ∫Ó˘˘à˘ MG ÖÑ˘˘°ùH Rƒ˘˘é˘ Y iô˘˘NC’Gh iOCG ɇ ,á£ÙG πNóe óæY ¬«a ∫ƒ°ùàdG Rƒé©dG äOÉàYG øe ójó©dG É¡«a π«b »àdG ácô©ŸG ,áHÉ°ûdG ádƒ°ùàŸG áHÉ°UE’ øjóLGƒàŸG πc ™ª°ùeh iCGôe ≈∏Y âKóM ìQÉ÷G ΩÓμdG Ú°ûgóæeh ÚHô¨à°ùe IQÉŸG øe OóY ∞bh Ée ‘ ,á£ÙÉH ,…ójC’ÉH ∑ÉÑà°TG ¤EG ∫ƒëàj ¿CG OÉc …òdG ó¡°ûŸG ∫ƒg ΩÉeCG øe π«∏≤dÉH ƒ˘dh Êhó˘Yɢ°S ∫ƒ˘°ùà˘dG IQÉ˘Ñ˘Y ∫ƒ˘ë˘à˘J ∂dò˘Hh áÑ«‚ ¯ .áYô°ùH Êhó‚G hCG Êhò≤fG IQÉÑY ¤EG ,∫ÉŸG

™«ÑdG •É≤æd »∏°SQCG á≤HÉ°ùe ¥ÓWEG OhÉ©J ¢ù«∏«Hƒe ∫É≤ædG ∞JÉ¡∏d »îjQÉàdG πeÉ©àŸG ≥∏WCG ‹GƒàdG ≈∏Y ¢SOÉ°ùdG ΩÉ©∏d ''¢ù«∏«Hƒe'' ÚH Ée »∏°SQCG áeóÿ IójóL á≤HÉ°ùe ÊɪK ¤EG É¡ª«°ù≤J ” »àdG ™«ÑdG •É≤f ,áHÉæY ,ôFGõ÷G »gh ájƒ¡L äÉYƒª› ,á∏"Qh ,¿Gôgh ,áæ«£æ°ùb ,∞∏°ûdG ,QÉ°ûH á©FGQ ÉjGóg É¡«a íæªà°S »àdGh ,∞«£°S …Ée 30 Ωƒj á≤HÉ°ùŸG ájÉ¡f ™e øjõFÉØ∏d πc øe ™«H á£≤f 13 π°üëàJh ,2012 á∏MQ ,Ú°üî°ûd á∏MQ ≈∏Y áYƒª› øe ádÉ≤f ∞JGƒg ,óMGh ¢üî°ûd §«°ûæJ ¤EG É°SÉ°SCG á≤HÉ°ùŸG √òg ±ó¡Jh ,‹É©dG RGô£dG ájQÉéàdG áμÑ°ûdG Égó©J »àdG ™«H á£≤f 60000`dG ô¡°T á∏«W Ωhó«°S ¢ùaÉæàdG øe ƒL ≥∏îH Gògh ,¢ù«∏«HƒŸ ‘ á≤HÉ°ùŸG ¿ƒfÉb ≈∏Y ´ÓWE’G ڪࡪ∏d øμÁh ,∞°üfh .www.mobilis.dz ¢ù«∏«HƒŸ ÊhÎμdE’G ™bƒŸG

äGôgƒ› πfi ¿ƒeó¡jh ÚFÉæH áØ°U ¿ƒ∏ëàæj ¢Uƒ°üd ¢ùeCG ∫hCG ∞«£°S AÉ°†b ¢ù∏éà áeÉ©dG áHÉ«ædG â°ùªàdG π≤æH ÉgOGôaCG ΩÉb ,áHÉ°üY OGôaC’ GòaÉf É°ùÑM áæ°S 15 áHƒ≤Y äGô˘gƒ› πfi ø˘˘e Gƒ˘˘HÎbGh ,¿GQó÷G Ωó˘˘¡˘ H ᢢ°Uɢ˘N ä’BG π˘LGC ø˘e ä’B’G ∂∏˘J Òùà˘H Gƒ˘eɢ˘bh ,ᢢ©˘ ª÷G IÓ˘˘°U âbh ¢SÉædG ΩÉ¡jEG πLCG øe ÚFÉæÑdG ¢SÉÑd øjóJôe ,¿GQó÷G Ωóg Ωɢb Úæ˘WGƒŸG ó˘MGC ø˘μ˘d ,πÙG ᢢĢ «˘ ¡˘ J IOɢ˘YGE O󢢰üH º˘˘¡˘ fÉC ˘ H óæYh ,Ωó¡∏d ¢Vô©àj ¬∏fi ¿CG √ÈNCGh ,á«ë°†dÉH ∫É°üJ’ÉH §Ñ°V øe âæμ“ »àdG ∑QódG ídÉ°üà ∫É°üJ’ÉH ΩÉb ¬dƒ°Uh áªμfi ΩÉeCG º¡dƒãe AÉæKCGh ¿ƒª¡àŸG ,¢ùÑ∏J ádÉM ‘ áHÉ°ü©dG º¡≤jó°U ¿CG GhócCGh ,º¡«dG áHƒ°ùæŸG º¡àdG Ghóæa ,äÉjÉæ÷G ,πÙG áfÉ«°U ‘ ¬JóYÉ°ùe º¡æe Ö∏Wh ,º¡«∏Y Üòc øe ƒg ¬æjóàd ,¬«dG ܃°ùæŸG Ωô÷ÉH ±ÎYG ó≤a »°ù«FôdG º¡àŸG ÉeCG 5`H ¬«μjô°T âfGOCG ɪ«a ,GòaÉf Éæé°S äGƒæ°S 7`H áªμÙG áÄ«g ºZôe óæg ¯ .‹GƒàdG ≈∏Y Éæé°S äGƒæ°S 3h

QÉæjO 2000 πHÉ≤e ™«Ñ∏d áeÉbEG äGOÉ¡°T á˘˘ë˘ ∏˘ ˘°üe ¿CG ,¥ƒ˘˘ Kƒ˘˘ e Qó˘˘ °üe ø˘˘ e ¥hô˘˘ °ûdG âª˘˘ ∏˘ ˘Y ,᪰UÉ©dɢH …GO Ú°ùM Iô˘FGO ø˘eCɢH ᢫˘Fɢ°†≤˘dG á˘Wô˘°ûdG ø¡à“ á«eGôLEG áHÉ°üY ∫ƒM …ôëà∏d Ú≤≤fi äóahCG πHÉ≤e AÉHôZ ¢UÉî°TC’ É¡ëæeh áeÉbE’G äGOÉ¡°T ôjhõJ ,QÉæjO 2000h 1500 ÚH âMhGôJ áJhÉØàe á«dÉe ≠dÉÑe ÚjQGOEGh ∑ÉÑ°T ¿GƒYCG øe áÑ≤dG ájó∏ÑH ÚØXƒe º°†J .᫪°SôdG ≥FÉKƒdG ≈∏Y ábOÉ°üŸG áë∏°üà ¿Ó«Y .G ¯

áé©ædG Ú©H QhôŸG ácôM º¶æj É«∏≤Y πàfl »˘M ‘ Ò°ùdG ≈˘∏˘Y É˘Ñ˘«˘bQ ¬˘°ùØ˘f ɢ«˘∏˘≤˘Y π˘àfl Ö°üf ácôM º«¶æàd ''´ƒ£J'' øjCG ,᪰UÉ©dÉH áé©ædG ÚY 720 Ò°ùdG ø˘e ɢ¡˘°†©˘H ™˘æÁh äɢ˘Ñ˘ côŸG ¬˘˘Lƒ˘˘j å«˘˘M ,QhôŸG ¥ô£dG äÉbÎØe óMCÉH Gògh , QhôŸÉH iôNC’ íª°ùjh º¡°†©H ∞bƒàj øjòdG IQÉŸG á°ûgO §°Sh ,áé©ædG Ú©H ɢeh ,¢üûdG Gò˘g äɢaô˘°üJ ¿ƒ˘©˘HÉ˘à˘ j º˘˘gh Údƒ˘˘gò˘˘e .QhôŸG º«¶æJ óYGƒb øe ¬æμ“ ƒg á°ûgO ºgójõj ∞«∏NƒH ¿ÉÁEG ¯

»bÉH

bakimou7@hotmail.com

áeÓ©dG IÉ«M ''RɨdCG'' ∞°ûμj ï«°ûdG ≥«≤°T

ó«°U á«bóæÑH πàob ¬æHGh OÉ¡LE’G ÖÑ°ùH äÉe ¢ùjOÉH øHG ⁄ »àdG »g É¡æμdh ¬ªY áæHEG ¬d QÉàNG ï«°ûdG º˘∏˘©˘∏˘d ¢û«˘©˘j π˘LQ ™˘e ¢û«˘©˘dG ø˘e ø˘μ˘ ª˘ à˘ J óæY ∫Ó◊G ¢†¨HCÉH ɢ¡˘à˘jô˘M ɢ¡˘ë˘æ˘ª˘a §˘≤˘a qô°UCGh ,¿ÉàªMÓàe ¿É˘à˘∏˘Fɢ©˘dG ⫢≤˘Hh ,¬˘∏˘ dG óÑY ¿CG á°UÉN - ,¬≤«≤°T äƒe ÖÑ°S ¿G ≈∏Y Ωõd ¿CG òæe ¬°†jôªàH πØμàŸG ƒg ¿Éc ≥◊G â≤˘˘Ñ˘ °S »˘˘ à˘ ˘dG IÒNC’G Ωɢ˘ jC’G ‘ ¢TGô˘˘ Ø˘ ˘dG ¢†©H ‘ ¬∏©L …òdG OÉ¡LE’G ¿Éc - ¬JÉah ¢ùjQó˘˘à˘ dG ø˘˘e ᢢYɢ˘°S 17 Ωó˘˘≤˘ j ¿É˘˘«˘ ˘MC’G Ú«©˘eÉ÷G Iò˘Jɢ°SC’G ó˘MCG ≈˘∏˘Y GOQ ,ɢ«˘eƒ˘j ᢫˘æ˘«˘HCɢJ ø˘Y Gƒ˘Ñ˘à˘c ÚNQDƒŸG ¿CG ∫ɢb …ò˘dG ⁄h ,¢ùjOÉH øH ï«°û∏d §≤a »∏«ŸG ∑QÉÑe øH QƒàcódG ¬dÉN øHEG á«æ«HCÉJ øY Gƒª∏μàj ¿CG ¬æe Ö∏W ï«°ûdG ¿CG É¡«a ∫Éb …òdG ∫ƒ∏L ᢢ°ù°SDƒ˘ e âfɢ˘ch ,¬˘˘°Vô˘˘e ÖÑ˘˘°S ∞˘˘°ûμ˘˘j ’ ¢ùeCG Qɢ˘¡˘ f âeó˘˘b ó˘˘b ¢ùjOɢ˘ H ø˘˘ H ï˘˘ «˘ ˘°ûdG IÉ«M øY Gó˘jó˘L ɢ«˘≤˘FɢKh ɢ£˘jô˘°T Úæ˘K’G ,Oƒ°SC’Gh ¢†«HC’ÉH ¬ãH ” ¢ùjOÉH øH ï«°ûdG Ëó≤J ¤EG áaÉ°VEG óë∏dG ¤EG ó¡ŸG øe ¬eób Gô˘˘ NDƒ˘ ˘e äQó˘˘ °U »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ ˘°ùªÿG Öà˘˘ ˘μ˘ ˘ dG .áeÓ©dG IÉ«ëH âªàgGh

ô°UÉf

¢ùjOÉH øH ó«ª◊G óÑY ï«°ûdG

∫Ébh ,ÒNC’G √Gƒãe ¤EG áæ«£æ°ùb IÈ≤e ‘ …òdG â«ÑdGh áæ«£æ°ùb ‘ ódh ¢ùjOÉH øH ¿CG ó˘dGƒ˘a ,¬˘LGhR ø˘Y ɢeGC ,ɢª˘Fɢb ∫GRɢe ¬˘H ó˘˘dh

Ée Gòg ..Ahóg ‘ äƒÁ ï«°ûdG GƒcôJCG øH ó«ª◊G óÑY ï«°û∏d ô¨°UC’G ≥«≤°ûdG ¬dÉb GƒKó– øe ≈∏Y GOQ »eƒ«dG ¥hô°û∏d ¢ùjOÉH á«fÉãdG iôcòdG ‘ ,ï«°ûdG IÉ«M ‘ RɨdCG øY π˘˘≤˘ K º˘˘ZQh ,ᢢeÓ˘˘©˘ dG π˘˘«˘ Mô˘˘d Ú©˘˘Ñ˘ ˘°ùdGh PÉ˘à˘ °SC’G ¿Eɢ a ,Ú©˘˘°ùà˘˘dGh Úæ˘˘K’G äGƒ˘˘æ˘ °ùdG √ô˘ª˘Yh ¬˘≤˘«˘≤˘°T ø˘˘e Ωô˘˘oM …ò˘˘dG ≥◊G ó˘˘Ñ˘ Y ∫GRÉe -1920 ó«dGƒe øe ƒg- øjô°û©dG ¿hO ,¢ùjOÉH øH áeÓ©dG IÉ«◊ Ió«MƒdG IôcGòdG ,π˘«˘Yɢª˘°SG ¬˘æ˘ HGE π˘˘à˘ ≤˘ e ᢢ«˘ °†b ìqô˘ °T å«˘˘M GócDƒe ,ôNB’Gh Ú◊G ÚH É¡JQÉKEG ÉHô¨à°ùe ,IÎØ˘˘dG ∂∏˘˘J ‘ ø˘˘e’ C G í˘˘ dɢ˘ °üe äɢ˘ ≤˘ ˘«˘ ˘≤– 󢫢Mƒ˘dG ø˘H’ E G ¿CG äó˘cGC ᢫˘Ñ˘£˘dG ô˘jQɢ≤˘à˘dGh √ó˘Ñ˘Y π˘«˘Yɢª˘°SEG ≈˘ª˘°ùŸG ¢ùjOɢH ø˘H ï˘«˘°û∏˘˘d ɪæ«H ,»μŸG øH óªfi √óL á©«°V ‘ ‘ƒJ ,¢û«WGôÿÉH ICÉÑ©e ó«°U á«bóæÑH ƒ¡∏j ¿Éc çOÉ◊G ¬˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ Y ∫õ˘˘ ˘ ˘f ï˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °ûdG ¿CG ó˘˘ ˘ ˘cGC h Iô˘°ûY ᢰSOɢ°ùdG ‘ ¬˘æ˘HG ¿É˘ch ,á˘≤˘Yɢ°üdɢ˘c ¬æHEG ™q«°T ºK ,¬°ShQO πªcCG ¬æμdh ,ôª©dG øe

»`` ` ` ` bGƒÑdG ΩCÉ` ` ` ` `H ¬`` ` ` ` `JRÉæL ‘ GhQÉ`` ` ` ` °Sh º`` ` ` ` ¡≤jó°U Gƒ`` ` ` ` ` ` ` ` `∏àb •É«àM’Gh Òaƒàd »æWƒdG ¥hóæ°üdG ádÉch ô≤Ÿ …PÉÙG …ôFGódG π˘Ñ˘b ø˘e ᢰUɢN IQɢ«˘°S Ïe ≈˘∏˘Y ¬˘∏˘≤˘f º˘à˘ j ¿CG π˘˘Ñ˘ b ¬˘˘Fɢ˘eO §˘˘°Sh .áæjóŸG ≈Ø°ûà°ùe ¤EG ÚæWGƒe ób çOÉ◊G ´ƒbh ìô°ùe ¤EG É¡∏≤æJ óæY øeC’G ídÉ°üe âfÉch ‘ πãªàJh ,áÁô÷G IGOCG ≈∏Y á≤«bO ¢û«àØJ á«∏ªY ó©H äÌY Üɢ˘μ˘ JQG ¿É˘˘μ˘ e ø˘˘e Qɢ˘à˘ eCG 󢢩˘ H ≈˘˘∏˘ Y ≈˘˘eô˘˘e Ωƒ‚ 5 ¢†«˘˘HCG ìÓ˘˘°S ∞°ûc ≥jôW øYh øeC’G ô°UÉæY GÒãc óYÉ°S …òdG ôeC’G ,áÁô÷G GƒeÉbh √ƒ∏àb øjòdG áKÓãdG ¢UÉî°TC’G ájƒg ójó– øe äɪ°üÑdG ‘ É©«ªL GhQÉ°S á∏FÉ©dG √ÉŒ …RÉ©àdG ÖLGƒH á«ë°†dG ódGh Ö°ùëH .¬«a AGõ©dG Gƒ≤∏Jh πH ,™«ª÷G πãe GƒcÉÑJh ¬æHEG IRÉæL ™««°ûJ ¿ÉeO ¯

¢ùeCG AÉ°ùe »bGƒÑdG ΩCG áj’ƒH á∏«∏e ÚY áªμfi áHÉ«f äQó°UCG ájÉZ ¤EG áæ°S 28h 25 ÚH ɪgQɪYG ¿ÉÑ°T 3 ¢ùÑëH »°†≤j GôeCG á∏«d áæjóŸG äõg πàb áÁôL ÜÉμJQG ᪡àH ≥«≤ëàdG ∫ɪμà°SG áæ°S 23 …õeQ á«ë°†dG ¢Vô©J ôKEG »°VÉŸG ᩪ÷G ¤EG ¢ù«ªÿG √òîa ¿Éjô°T iƒà°ùe ≈˘∏˘Y ¬˘à˘Hɢ°UCG ¢†«˘HCG ìÓ˘°S á˘£˘°SGƒ˘H á˘æ˘©˘£˘d .¬MhQ ¥ÉgRE’ á«aÉc âfÉc ô°ùjC’G ¿hó©j - á«ë°†dG á∏FÉY ájGhQ Ö°ùM - ¿ƒª¡àŸG áKÓãdG ¿ÉÑ°ûdG º¡fEÉa äÉ≤«≤ëàdG Ö°ùMh ,ádƒØ£dG ø°S òæe á«ë°†dG AÉbó°UCG øe á˘dhÉfi ‘ Úμ˘°ùdɢH ô˘ë˘à˘fG ¬˘fCɢH ¢Sɢæ˘dG Gƒ˘ª˘ghCGh º˘¡˘≤˘jó˘°U Gƒ˘∏˘à˘b ¬HÉÑ°SCG π¡Œ QÉé°T ܃°ûf ôKEG Gògh ,á≤«≤◊G ¢ùª£d º¡æe á°ùFÉj QƒÙG øe á∏«∏b QÉàeCG ó©H ≈∏Yh Ó«d ¬«∏Y Ì©j ¿CG πÑb ¿B’G ó◊

ájQÉ¡°TEG áMÉ°ùe

™æà ÖdÉ£j á«eÓ°SE’G çƒëÑdG ™ª› ''¬∏dG ∫ƒ°SQ óªfi'' º∏«a ¢VôY …ó«› ó«› ≈∏˘Y Gó˘jó˘°T ɢeƒ˘é˘g ô˘gRC’G Aɢª˘∏˘Y qø˘°T ,''º˘∏˘°Sh ¬˘«˘∏˘Y ¬˘∏˘dG ≈˘∏˘°U ó˘˘ªfi'' ÊGô˘˘jE’G º˘˘∏˘ «˘ Ø˘ dG êôfl √ô°ûf øe º¡aqƒîàdh ,»Fɪ櫰ùdG ¢Vô©dG øe ¬©æà GƒÑdÉWh ≈∏Y á«FÉ°†b iƒYO ™aôH GƒYQÉ°S á«fhÎμd’G ™bGƒŸG ≈∏Y .πª©dG êôflh ÖJÉch èàæe á«fGôjE’G äÉ¡÷G ¤EG á«eÓ°SE’G çƒëÑdG ™ª› å©Hh ó«ØJ äÉHÉ£N º∏«ØdG ôjƒ°üJ ¢ü«NGôJ íæe øY ádhDƒ°ùŸG ,¬∏dG ∫ƒ°SQ óªfi Éfó«°S á«°üî°T ó«°ùŒ ≈∏Y º¡°VGÎYG ,⁄É©dG ‘ Úª∏°ùŸG πãÁ √QÉÑàYÉH ,â«ÑdG ∫BGh áHÉë°üdGh ≈∏Y ®ÉØ◊G ɉEGh ,âæ©àdG OôÛ ¢ù«d ¬°†aQ hCG ¬jCGQ ¿CGh ≈©°ùjh ,É¡¡jƒ°ûJ ΩóYh Úª∏°ùŸG ¿ÉgPCG ‘ π°SôdG IQƒ°U º¡d ¿ƒμ«d ,¿GôjEG ‘ øjódG Aɪ∏Y ™e π°UGƒàdG ≈∏Y ™ªÛG ’ ≈àM ¬∏dG ∫ƒ°SQ óªfi º∏«Ød ôgRC’G ¢†aQ ó«jCÉJ ‘ QhO . ábôØdG Úª∏°ùŸG ÚH çóëj çƒ˘ë˘Ñ˘dG ™˘ª› ƒ˘°†Y ,ÖdɢW ƒ˘HCG ó˘˘eɢ˘M Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ∫ɢ˘b ó©Jh IAÉ°SEG »g á«æØdG ∫ɪYC’G √òg πãe ¿EG'' á«eÓ°SE’G ∞μdÉH Ú«fGôjE’G ÚdhDƒ°ùŸG ÖdÉWCGh ,á«eÓ°SE’G Ohóë∏d ɢ˘e ∞˘˘°Uhh ,''ô˘˘°üe ‘ ɢ˘¡˘ °Vô˘˘Y Ωó˘˘Yh ,ΩÓ˘˘aC’G √ò˘˘g ø˘˘Y ÒZ ∑ƒ∏°Sh ,áª∏°ùe ádhóH ≥«∏j ’ ôeCG'' ¬fCÉH ¿GôjEG ¬∏©ØJ ™˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘L ᢢ «˘ ˘eÓ˘˘ °SE’G çƒ˘˘ ë˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG ™˘˘ ˘ª› ó˘˘ ˘°Tɢ˘ ˘fh .''≥˘˘ ˘F’ ¢SÉ°ùŸG ΩóYh π°SôdGh ¿ÉjOC’G ™«ªL ΩGÎMG Ú«Fɪ櫰ùdG ≥∏îf ’ ≈àM ,á«fƒjõØ«∏J hCG á«Fɪ櫰S ∫ɪYCG …CG ‘ º¡H É¡dõfCG »˘à˘dG á˘jhɢª˘°ùdG á˘dɢ°Sô˘dG ¬˘jƒ˘°ûJh ∫ó÷G ø˘e ɢYƒ˘f .ájô°ûÑdG ≈∏Y ¬∏dG

ádBG ¬àbô°ùd ¢ùÑ◊ÉH Oó¡e óYÉ≤àe …QÉŒ õcôe øe á«FÉHô¡c ‘ óYÉ≤àe ,¢ùeCG ¢ùjGQ OGôe ôÄH áªμfi ΩÉeCG ™HƒJ Ωɢ¡˘J’G ™˘Hɢ°UCG ¬˘d â¡˘Lh ,√ô˘ª˘Y ø˘e ¢SOɢ°ùdG ó˘≤˘©˘dG ºà«d ,…QÉŒ õcôe øe á«FÉHô¡c ádBG ¬àbô°S ¢Uƒ°üîH …ò˘˘dG π˘˘©˘ Ø˘ dG ,á˘˘Ñ˘ bGôŸG äGÒeɢ˘c ≈˘˘∏˘ Y Aɢ˘æ˘ H ¬˘˘Ø˘ °ûc GQÈe ,áªcÉÙG ∫ÓN ¤hC’G á∏gƒdG øe ¬H ±ÎYG âdɢM »˘à˘dG ᢫˘Yɢª˘à˘L’Gh á˘jOÉŸG ±hô˘¶˘dɢH ¬˘à˘∏˘©˘a ƒØ©dG ¬Ñ∏W ΩÉeCGh ,¬à∏FÉ©d ¢û«©dG áª≤d ¬æ«eCÉJ ¿hO É°ùÑM ΩÉY áHƒ≤Y §«∏°ùJ ájQƒ¡ª÷G π«ch ¢ùªàdG π«LCÉJ ™e ,QÉæjO ∞dCG 50 ᪫≤H á«dÉe áeGôZh GòaÉf ¿Ó«Y ¿ÉÁEG ¯ .πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ¤EG ºμ◊G

test  

this is just a test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you