Page 1


Соф и й ск а г ра д ск а ху д оже ст ве н а гал е р ия Софи я 1 0 0 0 у л. Г у р к о 1 http : / /sgh g. b g

Sofi a C i t y A rt G al le ry Sofi a 1 0 0 0 1 G e n . G urko St r. htt p : //sgh g. b g

Г Р Е Д И АСС А G R E D DY A S S A П Р Е З П У С Т И Н Я ТА ЖИВОПИС

29 април – 25 май 2014 откриване 29 април, вторник, 18.00

THROUGH THE DESERT PA I N T I N G

April 29 – May 25, 2014 opening April 29, Tuesday, 6 pm

"През пустинята"  

Изложба на Греди Асса

Advertisement